Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1304001
  Семенченко С. "Розвиток ситуації на Донбасі найбільше нагадує ланцюгову ядерну реакцію" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Командир батальону "Донбас" про добровольчий спецназ, чеченський слід і невідворотність терору.
1304002
  Сірук М. "Розвідка" франко-німецького дуету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 11


  Як Берлін і Париж намагалися в Києві "оживити" мінський процес та про результат дводеннного візиту шефа французької дипломатії.
1304003
  Коцарев О. "Розвіртуалити" класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 30


  "Чарівність енергії: Михайло Драгоманов" Леоніда Ушкалова - оповідь про сміливість та величезну працю".
1304004
  Мухіна Н.В. Розвиток самодіяльного мистецтва в Народній Республіці Болгарії : (за матеріалами V Республіканського фестивалю художньої самодіяльності 1977-1979 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 37-44. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется развитие самодеятельного искусства НРБ по материалам V Республиканского фестиваля художественной самодеятельности, проходившего в Болгарии в 1977-1979 гг. Современное состояние болгарского самодеятельного искусства характеризуется ...
1304005
  Крутов В. Розвиток саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні як елемент становлення недержавної системи безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 68-71
1304006
  Трачук П.А. Розвиток самостійної роботи студентів як фактор підвищення рейтингу у випускників вищої школи України на міжнародному ринку // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 120-122. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1304007
  Боднер Г.Д. Розвиток світових інвестиційних фондів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 120-125
1304008
  Калетник Г.М. Розвиток світового ринку біопалива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1304009
  Сухоребська О.Я. Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388-393. – ISSN 0321-0499
1304010
  Науменко С.В. Розвиток світової фінансової системи та особливості формування нової парадигми забезпечення міжнародної фінансової стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку світової фінансової системи, досліджено основні напрями підходів щодо забезпечення міжнародної фінансової стабільності в сучасних умовах. This article studies the features of the world financial system development; it ...
1304011
  Корнев Ю.Г. Розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті глобальних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 131-139


  Стаття присвячена проблемі визначення сутності, ролі та тенденціям розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Акцентується на важливості вивчення розроблених підходів в різних країнах щодо оцінки розвитку сектору ІКТ в ...
1304012
  Усик Світлана Петрівна Розвиток сектору меблів: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку сектору виробництва меблів. Визначено характер конкуренції, напрями модернізації виробничих потужностей і вдосконалення продукції, інтенсивність інвестування виробництва, рівень залучення меблевих ...
1304013
  Шубравська О.В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 86-98 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-7988
1304014
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1304015
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 167-200
1304016
  Мартинова Ірина Станіславівна Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині 19 - на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Мартинова І.С.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв.
1304017
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття ( на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Дис. ... канд. філолог. наук.: 10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 291л. + Додаток: л. 210 - 291. – Бібліогр.: л. 177 - 210
1304018
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 492л. + Додатки: л. 351 - 482. – Бібліогр.: л. 345 - 351
1304019
  Крупський Я.В. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Крупський Ярослав Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304020
  Д"яконова І.І. Розвиток системи банківського маркетингу за умови реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 41-45
1304021
  Полторак С.Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та кордоном: державноуправлінські аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто вищу освіту, у т.ч. й військову, як історично сформований соціальний інститут, відповідальний за спадкоємність, нагромадження й відтворення наукових знань.
1304022
  Горпініч Т. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина XX ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1304023
  Натрошвілі Г.Р. Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 51-55. – ISSN 2410-9576


  У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно-економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.
1304024
  Халецька А.А. Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
1304025
  Гармашова О.П. Розвиток системи державного регулювання наукової та інноваційної діяльності України // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 86-91
1304026
  Бухаріна Л.М. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 87-88. – Бібліогр.: 7 назв
1304027
  Бутівщенко Станіслав Розвиток системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1926 рр.) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
1304028
  Гуслякова О.Ю. Розвиток системи державного управління туристичною сферою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 152-154. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1304029
  Комашенко Т.А. Розвиток системи державної допомоги // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 88-91. – ISSN 2306-6814
1304030
  Варакута Є.Б. Розвиток системи електронного банкінгу та його перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Здійснено порівняльний аналіз впровадження новітніх банківських технологій на світовому та національному рівнях. На думку авторів основою для введення інновацій у світовій банківській сфері став швидкий розвиток мережі Інтернет. Розвиток електронного ...
1304031
  Ханова О.В. Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань / О.В. Ханова, К.В. Давтян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 70-76
1304032
  Шумейко Н.В. Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 163-166. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1304033
  Бунтова Н.В. Розвиток системи кадровогозабезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 125-132.
1304034
  Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 97-104.
1304035
  Печенюк І.С. Розвиток системи комплектування особовим складом військових формувань: історичний аналіз // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 457-471
1304036
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2010. – 449 л. + Додатки: л. 390-449. – Бібліогр.: л. 351 -389
1304037
  Карабан А.В. Розвиток системи модифікаторів якісного значення прикметника в англійській мові 18-19 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 29-34
1304038
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1304039
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 127-127. – ISSN 2078-1016


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1304040
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація : тези доп. учасників XIV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д-ра екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002), 24 берез. 2016 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Ю. Редько (голова) та ін.]. – Київ : НАСОА, 2016. – 367, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-128-6
1304041
  Мартиненко М.В. Розвиток системи організаційних знань : проф.-освіт. аспект : монографія / Мартиненко М.В. – Харків : ФОП Александрова К.М., 2016. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-308. – ISBN 978-966-2194-42-5
1304042
  Задерейчук І.П. Розвиток системи освіти в німців на півдні України 1789-1938 рр. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Задерейчук І.П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1304043
  Бідюк Н.М. Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 3-10. – ISSN 2312-5993
1304044
  Козарь Т.П. Розвиток системи освіти України на ринку міжнародних освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 95-99. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1304045
  Чернецький Ю. Розвиток системи основних понять соціології наприкінці XX - на початку XXI століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
1304046
  Бойко О.В. Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) / О.В. Бойко, К.О. Дубінська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 208-218. – ISBN 978-966-383-522-8
1304047
  Рудик В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в західноєвропейських країнах : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 72-78 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1304048
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1304049
  Петрощук Н.Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини ХІХ - почітку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петрощук Наталія Романівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1304050
  Матвієнко О.В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) : навч. посібник з педагогіки для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закл. / О.В. Матвієнко, В.П. Лащихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : УкрІНТЕІ, 2011. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-152
1304051
  Гладуняк І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні / І.В. Гладуняк. – Київ : Ін Юре, 2008. – 468 с. – ISBN 978-966-313-4109
1304052
  Мочернюк Я.М. Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 95-98. – ISSN 2076-1554
1304053
  Губені Ю. Розвиток системи регулювання аграрного ринку в Чеській Республіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1304054
  Меленюк В.О. Розвиток системи соціального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1304055
  Талавиря М.П. Розвиток сільських територій на засадах сталості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 146-150. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1304056
  Васильців Т.Г. Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 58-62. – ISSN 2306-5664
1304057
  Газуда С.М. Розвиток сільських територій: досвід Євросоюзу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 32)
1304058
  Козловська Н.А. Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1304059
  Месель-Веселяк Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 42-55. – ISSN 2221-1055
1304060
  Васильєва Н.В. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 24-31
1304061
  Матвієнко Н.М. Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 98-109


  Розглянуто історію та державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму Хорватії. Охарактеризовано типи сільських домогосподарств. Проаналізовано основні туристичні кластери, що спеціалізуються на сільському туризмі. Рассмотрены история и ...
1304062
  Чабанчук М.А. Розвиток сільського зеленого туризму на Волині / М.А. Чабанчук, В.Ю. Чабанчук // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 308-310
1304063
  Терес Н. Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 18-26


  Стаття присвячена проблемам розвитку сільського зеленого туризму в Україні, ролі громадських організацій у популяризації і впровадженні цього виду діяльності, його впливу на відновлення історико-культурної спадщини та збереження етнокультурної ...
1304064
  Графова І.О. Розвиток сільського туризму в Європі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 148-152.
1304065
  Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 5-11. – ISSN 2221-1055
1304066
  Наконечна К.В. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах ринкової трансформації економіки України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 319-325
1304067
  Леньо П. Розвиток словацької етнографії в міжвоєнний період (1918-1939) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-117. – Бібліогр.: с.117 (44 назви). – ISSN 0130-6936
1304068
  Нечаєнко Т. Розвиток словесної комунікації як виду діяльності спеціалістів культурно-мистецької сфери // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 140-146
1304069
  Арсентьев М.В. Розвиток соціалістичної промисловості західних областей УРСР (1946-1960 рр.) / Арсентьев М.В. ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1970. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59
1304070
  Баранник Л.Б. Розвиток соціальних відносин в суспільстві з ринковою економікою // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1304071
  Власова О.І. Розвиток соціальних здібностей в умовах первинної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Подано розроблені та апробовані автором концептуальну, операціональну й емпіричну моделі потенціалу соціальних здібностей людини, простежено динаміку таких властивостей особистості на різних рівнях її первинної соціалізації під впливом провідних для ...
1304072
  Жила Т.В. Розвиток соціальних ідей у працях В.Я. Желєзнова : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 115-116. – Бібліогр.: 3 назви
1304073
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010—2012 рр. / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов, Я.А. Майструк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 156-159


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа в Україні за станом на 2012 р. Наведено результати вимірювання інтернет-аудиторії України та Європи й подано їх порівняльний аналіз. The article investigates the present state and ...
1304074
  Курінна Т. Розвиток соціальних та гуманітарних механізмів державного регулювання благодійності та меценатства в Україні // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 63-70.
1304075
  Набока С. Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні у другій половині 80-х рр. XX ст. Проаналізовано стан та зміни в соціально-економічній сфері. Визначено закономірності наслідків провалу урядових реформ. In the article ...
1304076
  Миронюк Є.В. Розвиток соціального інтелекту як складова у системі професії типу "людина-людина" (на прикладі соціальних працівників) // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 51-57
1304077
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Додатки: л. 225-257. – Бібліогр.: л. 199-224
1304078
  Акіліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 116-122.
1304079
  Захарчин Г.М. Розвиток соціального партнерства та організаційної культури між суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 27-32. – ISSN 0321-0499
1304080
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто спеціфіку анімаційної діяльності як засобу розвитку соціальної активності студентства. Охарактеризовано основні завдання анімаційної діяльності, виховні сфери, через які виявляється соціальна активність молоді.
1304081
  Винославська О.В. Розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в технічному університеті / О.В. Винославська, О.С. Ковальчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
1304082
  Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій / В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 56-65. – ISSN 2221-1055
1304083
  Рябуха І.М. Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному процесі : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Рябуха Іван Михайлович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1304084
  Герман Ольга Розвиток соціальної компетентності педагога в контексті проектної технології // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 32-35
1304085
  Гречка Алла Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-6
1304086
  Аваз Заде Камбіз Розвиток соціальної політики по відношенню до жінок Ірану : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини / Аваз Заде Камбіз ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 13 с. – Бібліогр.: 7 назв
1304087
  Селезньов М. Розвиток соціальної структури суспільства та правовий менталітет українського народу // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 102-118.


  В статті досліджена соціальна структура суспільства, її вплив на формування правової системи держави, як відбиток менталітету нації та інструмент реалізації певних економічних та політичних програм влади. The article touches upon the social ...
1304088
  Гідулян А. Розвиток спеціалізованих агропромислових банків в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 18-21 : Табл. – Бібліогр: 2 назви
1304089
  Подольчак Н.Ю. Розвиток співпраці між вищими навчальними закладами та фінансово-кредитними установами / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 173-179. – ISSN 0321-0499
1304090
  Мирошниченко А. Розвиток співробітництва між Україною та країнами МЕРКОСУР у сфері енергетики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 46-49
1304091
  Шубін В.Ю. Розвиток спільного підприємництва як фактор залучення іноземних інвестицій в економіку Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 50)


  Аналізується вплив спільного підприємництва на залучення іноземних інвестицій.
1304092
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1304093
  Клещонок В. Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету / В. Клещонок, М. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті етапи розвитку спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету. Наведені основні наукові задачі, які можна вирішувати за допомогою таких спостережень. Проаналізовано сучасний стан спостережень ...
1304094
  Рибалко С. Розвиток спрощеної системи оподаткування в аграрній сфері // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 184-188. – ISSN 1818-5754
1304095
  Дорош Н.І. Розвиток стандартизації аудиторських послуг в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 24-33. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1304096
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – Львов, 1940. – 172с.
1304097
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – К., 1941. – 104с.
1304098
  Татаренко А. Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману "Дамаскин") // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 118-125. – ISSN 0203-9494
1304099
  Звонська Л.Л. Розвиток стратегії часової параметризації у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 165--171. – Бібліогр.: Літ. : с. 170-171; 26 назв


  У статті розглядається еволюція мовної стратегії часової параметризації в діапазоні розвитку давньогрецької мови від архаїчної до класичної доби та її кореляції із синтезованим досвідом пізнання носіями мови характеристик часу. The article considers ...
1304100
  Шулєшова І.В. Розвиток страхового ринку України // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 240-246. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1304101
  Козик В.В. Розвиток страхового ринку України в контексті міжнародної інтеграції / В.В. Козик, А.В. Кравець, О.Б. Іванова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 1729-7206
1304102
  Козьменко О.В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 104-109.
1304103
  Нікітіна Ф.О. Розвиток структурно-прикладного мовознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1960-1980 рр.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 421-423
1304104
  Васильєва Т. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду / Т. Васильєва, О. Заруцька // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1304105
  Філіпчук І.В. Розвиток студентського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 154-159. – ISSN 2077-1800
1304106
  Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / Маріне Саркісян, Ольга Чабанюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 1682-2366
1304107
  Курко М.Н. Розвиток судової системи на території України - історичний аспект (XVIII-XIX) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 35-38
1304108
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 229 л. – Додаток: л. [2]. – Бібліогр.: л. 207-229
1304109
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1304110
   Розвиток суспільно-географічної науки в Харківському університеті: особливості та перспективи / Л.М. Нємець, Л.В. Ключко, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець, Ю.І. Кандиба, Н.В. Гусєва, П.А. Вірченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 12-16. – ISBN 978-966-285-361-2
1304111
  Панікар Г.Ю. Розвиток суспільно-приватного партнерства як необхідна умова реалізації ефективної політики залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 37-40


  Розглянуто істотні зміни, що відбуваються в державній політиці залучення іноземних інвестицій.
1304112
  Штерма Т.В. Розвиток сучасного менеджменту як системи управління / Т.В. Штерма, А.В. Лазоряк, А.С. Семіген // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-192. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1304113
  Дубов Д.В. Розвиток сучасної інформаційної інфраструктури як пріоритет державної політики розбудови інформаційного суспільства (на прикладі країн Європейського Союзу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 130-134


  Становлення та подальший розвиток інформаційного суспільства не- можливий в умовах невідповідності стану базової інформаційної інфра- структури та суспільних очікувань, що покладаються на широке впровадження інформаційних технологій у повсякденне життя.
1304114
  Мазуренко В.П. Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 134-144. – ISSN 2308-6912


  Інтернет на сьогодні є інструментом ведення бізнесу, що задовольняє інформаційні потреби й створює ефективну систему взаємовідносин підприємств зі споживачами, а також усіма елементами зовнішнього бізнес середовища. Означене актуалізує комплексне ...
1304115
  Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду та аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття, ознаки, особливості, функції та форми права власності на природні ресурси та комплекси в Україні. The article is devoted to the review and analysis of modern scientific and ...
1304116
  Левківський В.М. Розвиток сучасної теорії міжнародної інвестиційної діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 19-33.
1304117
  Ржевська А.В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : монографія / А.В. Ржавська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 356 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316-355. – ISBN 978-966-617-266-5
1304118
  Чмільова С. Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 86-90
1304119
   Розвиток схилових гравітаційних процесів у Закарпатті у відповідності до тектонічної будови регіону / Г.І. Рудько, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко, М.В. Петрик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1304120
  Музичко О. Розвиток сходознавства в Одесі на початку XX ст. (1905-1920 роки): осередки, напрямки, діячі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1608-0599
1304121
  Чувпило О.О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) / О.О. Чувпило, Л.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 530, [2] с. – Текст укр. та рос. - Присвяч. 210-й річниці від Дня засн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 157-188, 460-504. – ISBN 978-617-7306-01-5
1304122
  Комарук І.А. Розвиток та актуальні проблеми конвенційної уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 242-249


  У цій статті йде мова про необхідність однакового регулювання, яка змушує держави шукати та знаходити взаємоузгоджені рішення та укладати міжнародні уніфікуючі договори, незважаючи на численні дилеми, які виникають на цьому шляху.
1304123
  Печенкін І.В. Розвиток та базові дефініції категоріально-понятійного апарату механізмів оскарження сервісної діяльності органів публічної влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 126-134. – ISSN 2306-6814
1304124
  Калугін О. Розвиток та викладання археології у Харківському університеті в контексті еволюції радянської археологічної думки (друга половина 40-х - середина 60-х років XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 20. – С. 13-22. – ISSN 2077-7280
1304125
  Миськів Л.П. Розвиток та виробництво альтернативних видів палива в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 234-239
1304126
  Рубан М.Ю. Розвиток та виробнича діяльність луганських залізничих майстерень у складі "Донецьких залізниць" (1920-1930) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 77-84. – ISSN 2617-1929
1304127
  Удод П.Г. Розвиток та деякі міжнародно-правові проблеми забезпечення безпеки судноплавства в контексті глобальної системи морського зв"язку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117.
1304128
  Берест І. Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова в 1856-1867 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С. 36-40. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено важливість і проблематичність різнобічного вивчення історії виникнення, формування й розвитку професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова, поетапно досліджено історію та діяльність цієї організації
1304129
  Кравець Н.І. Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 250-260. – ISSN 2412-8465
1304130
  Волкотруб Л.В. Розвиток та етапи становлення Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 304-315. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1304131
  Гладкий І. Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів / І. Гладкий, В. Кухаренко, В. Табулович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 23-31. – ISSN 1562-529Х


  Інформаційно-освітній простір університету (ХНДУ).
1304132
  Шевченко О.М. Розвиток та застосування запалювальної зброї у XX - XXI століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Шевченко Олексій Миколайович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1304133
  Золотарьова О. Розвиток та інтернаціоналізація освти в Німеччині / О. Золотарьова, А. Зінченко, А. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 102-109. – ISBN 978-617-7768-17-2


  Досліджено сучасні тенденції підвищення якості вищої освіти в Німеччині та її інтернаціоналізації.
1304134
  Шегда А. Розвиток та конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується співвідношення та форми прояву таких понять як розвиток, зростання та конкуренто-спроможність. Обґрунтовується положення, що конкурентоспроможність національної економіки визначається конкурентоспроможністю великих ...
1304135
  Міньковська А.В. Розвиток та мотивація трудових ресурсів в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Міньковська Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1304136
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 239л. + Додатки: л. 214 - 239. – Бібліогр.: л. 203 - 214
1304137
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1304138
  Радченко О.П. Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 102-111. – ISSN 2413-9998
1304139
  Хільчевський Валентин Кирилович Розвиток та перспективи гідрологічних і гідрохімічних досліджень в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 94-99 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1304140
  Петренко К.В. Розвиток та підтримка депресивних територій України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 188-191
1304141
  Цзя-фа Пен Розвиток та проблеми китайської економіки освіти для іноземних студентів : новини зарубіжної науки / Цзя-фа Пен, Цзея Лиу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 231-237 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1304142
  Федоренко Я.А. Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 45-51. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1304143
  Бабій М.Ф. Розвиток та прояв творчості у сучасній школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 20-26
1304144
  Уніга О.В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Уніга Олег Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304145
  Корбозерова Н.М. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспанської літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 190-194. – ISBN 966-7890-03-1
1304146
  Корбозерова М.Н. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспансьої літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 194; 5 назв
1304147
  Купалова Г.І. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти : монографія / Г.І. Купалова, А.Б. Клиновський ; Мін-во освіти і науки України; Мін-во фінансів України; Укр. держ. ун-т екон. і фінансів; Тернопільський комерційний ін-т. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 228 с. – ISBN 966-07-0415-1
1304148
  Куц А.С. Розвиток та розміщення харчової промисловості Української РСР / А.С. Куц, Т.М. Ковалевська // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 70-79 : Табл.
1304149
  Малиновська Т.М. Розвиток та становлення банківської діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-63. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1304150
  Плавуцька-Луценко Розвиток та становлення вищої освіти на українських землях у другій половині XVI – на початку ХІХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 124-128


  Розглядаються питання побудови системи вищої освіти у США, вивчаються особливості і умови вступу абітурієнтів до коледжів і університетів, сутність загальнонаціональних тестів.
1304151
  Дідовець Ю.С. Розвиток та становлення гідрологічної моделі SWIM як інструменту для оцінки впливу зміни клімату на водні ресурси // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 90-93
1304152
  Ківалов С.В. Розвиток та становлення Одеської школи морського та митного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 3-7.
1304153
  Сибирка А.А. Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу / А.А. Сибирка, О.М. Дмитрієва, К.В. Сироїжко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 47-53. – ISSN 2306-6814
1304154
  Орлюк О.П. Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Андрощук Г.О. ; [за наук. ред. Бутнік-Сіверського О.Б.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 352, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 329-353. – ISBN 978-617-696-420-9
1304155
  Савшак Т. Розвиток та структурування навчання історії в Галичині (60-і роки XIX ст. - перша третина XX ст.) у контексті національно-мовної освіти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 510-521. – ISSN 2411-4758
1304156
  Білокінь І.П. Розвиток та сучасний стан фiзiологiї pослин в Чехословачиннi / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 87-98с. – Окр.відбиток:Український ботанічний журнал Т.16, №6. АН УРСР. Інститут ботаніки. – (Сер.Історія науки)
1304157
  Бузько І.Р. Розвиток та трансформація зовнішньоекономічних зв"язків підприємств регіону в умовах глобальних зрушень / І.Р. Бузько, О.А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 19-24. – ISSN 1998-7927
1304158
  Джолос О.В. Розвиток та трансформація функцій іномовлення в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 27-33. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1304159
  Ібатулліна А.В. Розвиток та удосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 86. – С.279-283
1304160
  Корнійчук О.К. Розвиток та удосконалення технологій управління проектами / О.К. Корнійчук, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 90-91
1304161
  Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 8-12. – ISSN 0131-6788


  У статті здійснено аналіз особливостей соціально-професійного розвитку особистості на основі формування її якісних характеристик. Пропонується розглядати професійну діяльність як особливу диференційовану соціально значущу діяльність, яка потребує від ...
1304162
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228л. + Додатки : л.191-192. – Дисертація. – Бібліогр. : л.193-228
1304163
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
1304164
  Козлова Т.О. Розвиток та функціонування контактних мов в аспекті теорії іконічності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 161-169


  У статті з"ясовано роль іконічності в еволюції контактних мов. Доведено, що іконічність є звичайною семіотичною стратегією в "ембріонних" формах комунікації, а застосування імітативних ресурсів, апеляція до образності звукозображання, діаграматичності ...
1304165
  Смолій А.В. Розвиток та функціонування митних союзів на європейському континенті // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 81-101. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1304166
  Сербін О. Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / О. Сербін, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 15-19. – ISSN 1029-7200
1304167
  Савчук М.П. Розвиток тваринних організмів / М.П. Савчук. – Одеса : Одеський державний університет, 1940. – 211 с.
1304168
  Сірий А.В. Розвиток творчих здібностей курсантів вищого військового навчального закладу під час вивчення ними тактичних дисциплін / А.В. Сірий, О.В. Кожедуб // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (34). – С. 125-130


  Розглядаються особливості застосування активних методів навчання з метою формування творчих здібностей курсантів ВВНЗ під час вивчення ними тактичних дисциплін.
1304169
  Чижикова О.В. Розвиток творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі іншомовної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 232-234. – (Педагогічні науки)


  У статти розкривається сутність поняття творчості, творчої особистості, творчих здібнотей в процесі іншомовної підготовки майбутнього правознавця.
1304170
  Анохіна Т. Розвиток творчих здібностей молодших підлітків на досвіді роботи педагога-організатора в МДЦ "АРТЕК" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 252-253
1304171
  Знобєй О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / О. Знобєй, О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 235-246. – ISSN 2312-5993
1304172
  Марченко Н. Розвиток творчих здібностей особистості в рамках неперервної освіти / Н. Марченко, О. Субіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1304173
  Орос В.М. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти / В.М. Орос, В.М. Петечук, Ю.В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 305-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1304174
  Дем"янчук Г. Розвиток творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства / Г. Дем"янчук, Н. Станкевич // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2411-1317
1304175
  Привалова С. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 14-17


  У статті порушується проблема розвитку творчих літературних здібностей учнів старшої школи під час аналізу мови художнього твору.
1304176
  Горпініч Т.І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 131-138. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1304177
  Чорняк А. Розвиток творчих здібностей студентів університетів у процесі вивчення іноземних мов (друга половина XX ст.) // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 207-217. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
1304178
  Сушенцева Л. Розвиток творчих здібностей учнів засобами української народної вишивки // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.46-48. – ISSN 0131-6788
1304179
  Білоус Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-52. – ISSN 0131-6788
1304180
  Єфіменко Л.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 18-29
1304181
  Довгий О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи як актуальне завдання сучасної української школи / О. Довгий, Копчук-Кашецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 121-126. – ISSN 2308-4634
1304182
  Сподарик Г. Розвиток творчих здібностей школярів засобами рідного слова // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 2. – С. 12-16
1304183
  Пасічник Г.О. Розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження інтерактивних методів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1304184
  Чепок Р. Розвиток творчих здібностей, як першочергова психолого-педагогічна мета в роботі викладача закладу професійної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 158-167. – ISSN 2312-5993
1304185
  Корнієнко Л. Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти на заняттях з хімії шляхом застосування технології сторітелінг // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 28-38. – ISSN 2077-1827
1304186
  Ковальчук Т.П. Розвиток творчого мислення здобувачів освіти: паперопластика в сучасному дизайні / Т.П. Ковальчук, Л.Р. Богайчук, І.В. Орос // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 2 (143). – С. 19-25. – ISSN 2414-5076
1304187
  Пухно С.В. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів фізики в ході вивчення дисципліни "Психологія" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 187-196. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 29). – ISSN 2072-4772
1304188
  Слухенська Р.В. Розвиток творчого мислення майбутніх лікарів: до історії проблеми / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 55-63. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1304189
  Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії / А.М. Стеблина. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 8 (32)). – ISBN 966-333-216-6
1304190
  Муха А. Розвиток творчого мислення як компонент формування підприємницької компетентності на уроках фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 307-317. – ISSN 2312-5993
1304191
  Дзекун Ю. Розвиток творчого потенціалу в контексті соціального становлення молоді // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 29-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1304192
  Листопад О.А. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку: творчі завдання, ігри, забавлянки : навчально-методичний посібник / О.А. Листопад. – Одеса : [Видавець Букаєв В.В.], 2012. – 179 с. – Бібліогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-2070-58-3
1304193
  Голя Н.Г. Розвиток творчого потенціалу керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голя Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1304194
  Шварц Н.В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 264-274. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
1304195
  Пісоцька Л.С. Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 199-204. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1304196
  Кайкова М. Розвиток творчого потенціалу майбутніх піаністів-виконавців у педагогічних закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 52-57. – ISSN 2307-4906
1304197
  Дудник Н.З. Розвиток творчого потенціалу на основі педагогічних технологій Г. Альтшуллера // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 255-264


  У статті проаналізовано значущість вивчення педагогічної технології Г. Альтшуллера, яка грунтується на засадах динамічного розвитку у дітей творчості. Підкреслено демократичність педагогічної технології, її спрямованість на формування особистості ...
1304198
  Танько Т.П. Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 146-149. – ISSN 2045-146X
1304199
  Гудзь О.Є. Розвиток творчого потенціалу працівників підприємства / О.Є. Гудзь, Т.Є. Фабричева // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 13-16. – ISSN 2415-8089
1304200
  Воронецька В.В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Воронецька Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1304201
  Максимов М.В. Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 50-60. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1304202
  Третяк Т. Розвиток творчого сприймання старшокласниками нової наукової інформації // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 16-20. – ISSN 0131-6788


  Ефективність дослідницької еколого-натуралістичної роботи учнів у школах і позашкільних закладах значною мірою залежить від рівня розвитку в них здатності до творчого сприймання нової наукової інформаціїї, що становить основу їх готовності до ...
1304203
  Мельниченко Д.В. Розвиток творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі фортепіанної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 54-59. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1304204
  Форостюк В. Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 92-98. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1304205
  Чжоу Лянлян Розвиток творчої індивідуальності як філософська і психолого-педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 31-37. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1304206
  Мельничук Т. Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 20-23. – ISSN 0131-6788
1304207
   Розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи : Наук.-прогр. метод. посібник. – Київ
Ч. 1 : Результати експериментальних і науково-практичних досліджень. – 1993. – 124с.
1304208
  Гайченко О.В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-58
1304209
  Сарієнко В.В. Розвиток творчої пізнавальної діяльності старшокласників у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Сарієнко Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1304210
  Юрас І.І. Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів / І.І. Юрас, О.В. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-99. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми розвитку творчої пізнавальної самостійності курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення загальновійськових дисциплін. The article deals with the problems of the creative cognitive ...
1304211
  Віннічук І.П. Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (засобами психологічного тренінгу карус) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Віннічук Ірина Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1304212
  Бурчак С.О. Розвиток творчості майбутніх учителів математики в зарубіжних країнах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 19-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1304213
  Давлетшина Ю. Розвиток творчості учнів в новій українській школі // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 78-83. – ISBN 978-617-7932-12-2


  Згадується Софія Русова.
1304214
  Рудавіна І.Г. Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середени 1950-1980 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 90-98
1304215
  Парахіна М. Розвиток театрального мистецтва в 1990-х - на початку 2000 років: українсько-російський контекст проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 122-124. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто питання розвитку співпраці між Україною та Росією в театральній сфері. Співпраця між українською та російською стороною в галузі театрального мистецтва є досить активною, зацікавленість офіційних державних органів цим питанням піднімає його ...
1304216
  Маслюк О. Розвиток театрального та кінематографічного мистецтва в Києві в 1943 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-966-171-783-9
1304217
  Патряк О.Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 129-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено стан та перспективи розвитку ринку телекомунікаційного зв"язку в Україні, визначено співвідношення показників розвитку галузі із загальними тенденціями розвитку економіки України, виокремлено перешкоди, що стримують розбудову інформаційного ...
1304218
  Сосса Р.І. Розвиток тематичного картографування : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-32 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1304219
  Сенчишин Я. Розвиток теми зла у "Сонячних кларнетах" П. Тичини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 38-44.
1304220
  Стасюк Д. Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920-1960-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 72-79. – ISSN 1728-6875
1304221
  Звонська Л.Л. Розвиток темпоральних перифрастичних конструкцій у грецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 25-30.


  У статті розглядається розвиток перифрастичних типів часо-видового категоріального значення у широкій діахронії від епохи койне до часів формування новогрецької мови. Невпорядкованість темпоральних перифрастичних конструкцій та їх ...
1304222
  Ярош О.Б. Розвиток тендерної рівності у Республіці Польщі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 644-647. – ISSN 1563-3349
1304223
  Пасічний В.О. Розвиток теоретико-літературної та естетичної думки у XIX - першій половині XX століття / В.О. Пасічний. – Харків : Вища школа, 1974. – 151с.
1304224
  Васілевський О.М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Васілевський Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 39 назв
1304225
  Давиденко Р.Д. Розвиток теоретико-правових ідей захисту громадянина у світлі наукового обгрунтування теорій держави та права // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-9.
1304226
  Мельник О.Г. Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, М.Л. Злотнік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 30-37. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1304227
  Чешко Ф.Ф. Розвиток теоретико-технологічних основ виробництва кам"яновугільного електродного пеку з смол різної піролізованості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Чешко Федір Федорович ; М-во пром. політики України, Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1304228
  Озірковський Л.Д. Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Озірковський Леонід Деонісійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1304229
  Любчик В.Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Любчик Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1304230
  Ванько В.М. Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн.. наук : спец. 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ванько В. М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
1304231
  Тихан М.О. Розвиток теоретичних засад та принципів побудови тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Тихан Мирослав Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 48 назв
1304232
  Дабло Л.Г. Розвиток теоретичних ідей О.О. Потебні у науковій дільності Д.М. Овсянико-Куликовського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-110. – ISSN 2226-3209


  У статті розглянуто теоретичні ідеї О. О. Потебні у науковій діяльності Д. М. Овсянико-Куликовського. З"ясовано, що праці О.О. Потебні вплинули на творчі пошуки та наукові розробки вченого.
1304233
  Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1304234
  Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 198 л. – Бібліогр.: л. 175-198
1304235
  Богуславський М. Розвиток теоретичних основ змісту загальної освіти у вітчизняній педагогіці // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 2-8.
1304236
  Саф"ян О.М. Розвиток теоретичних основ і реалізація комплексної технології виробництва високоточних штаб вищих категорій площинності : Автореф... докт. техн.наук: 05.03.05 / Саф"ян О. М.; МОУ, Дон. держ. техн. ун-т. – Донецк, 1998. – 34л.
1304237
  Яцишин С.П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцишин С.П. ;Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1304238
  Вовченко С.Д. Розвиток теоретичних основ функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 141-144. – Бібліогр.: 9 назв
1304239
  Горняк О. Розвиток теоретичних підходів до аналізу взаємозв"язків ринкових структур, конкуренції та концентрації / О. Горняк, В. Філіпович // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-80 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
1304240
  Литвиненко Н.О. Розвиток теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1304241
  Кондратюк Т.В. Розвиток теоретичних уявлень про механізми державного управління суспільством і сферою сімейних відносин в українській науці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 108-111. – Бібліогр.: 23 назв.
1304242
  Жовтянська В.В. Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 19-35
1304243
  Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обгрунтування мистецтва пантоміми // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 173-178


  Пантоміма (імічний актор) - вид сценічного мистецтва, в якому художній образ створюється за допомогою міміки, жестів, пластики тіла тощо
1304244
  Ільєнко О.В. Розвиток теорії "економічна безпека підприємництва" в країнах з трансформаційної економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 91-97
1304245
  Аврутов В.В. Розвиток теорії автономного визначення навігаційних параметрів рухомих та нерухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Аврутов Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 49 назв
1304246
  Ковбаса С.М. Розвиток теорії бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними двигунами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Ковбаса Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
1304247
   Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279с. – Бібліогр.: 134 дж.


  Об"єкт дослідження - математичні закономірності та їх застосування в теорії випадкових процесів та полів, статистичні оцінки для параметрів та тести для перевірки статистичних гіпотез про випадкові процеси та поля. Мета роботи - розробка нових методів ...
1304248
  Семенишена Н.В. Розвиток теорії витрат: від класичної економіки до теорії трансакційних витрат // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 318-321. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1304249
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 488л. + Дод.: л.466-488. – Бібліогр.: л.441-465
1304250
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 35 назв.
1304251
  Крівенко С.В. Розвиток теорії газодинаміки шару агломераційної шихти та інтенсифікація теплових процесів при спіканні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2015. – 35, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 33 назви
1304252
  Рудницька Г.В. Розвиток теорії гейткіпінгу в контексті вивчення процесів фільтрації новинного інформаційного потоку // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 17-20
1304253
  Чухно А.А. Розвиток теорії грошей та практики регулювання грошового обігу / А.А. Чухно. – К, 1994. – 115с.
1304254
  Галушка З. Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень? // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-29. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1304255
  Пошивалов В.П. Розвиток теорії довгочастної міцності і випинання елементів конструкцій в умовах позвучості. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Пошивалов В.П.; КПІ. – К., 1993. – 29л.
1304256
  Сухіна О.М. Розвиток теорії екологічної ренти та її справедливого розподілу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 49-68. – ISSN 0131-775Х
1304257
  Смєсова В.Л. Розвиток теорії економічних інтересів у концепціях старої історичної школи і марксизму // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1304258
  Волков С.Л. Розвиток теорії експертних систем якості технічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02, 152 / Волков Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1304259
  Турило А. Розвиток теорії ефективності - об"єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 136-140. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1304260
  Подкопаєв Сергій Вікторович Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.26.01 / Подкопаєв С.В.; Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 39 назв.
1304261
  Круковська В.В. Розвиток теорії зв"язаних процесів стосовно геомеханіки вуглепородного масиву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Круковська Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
1304262
  Брюханов О.М. Розвиток теорії і вдосконалення практики попередження та локалізації вибухів у глибоких шахтах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.26.01 / Брюханов О.М.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 41 назва
1304263
  Вепрік Ю.М. Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02. / Вепрік Ю.М. ; Держ. вищий навч. заклад " Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 50 назв
1304264
  Ткачук Р.А. Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Ткачук Роман Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
1304265
  Ліщинська Л.Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліщинська Людмила Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 94 назви
1304266
  Наконечний А.Й. Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Наконечний А.Й.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 37с. – Бібліогр.: 28 назв
1304267
  Мотало В.П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Мотало Василь Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1304268
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук:13.00.01 / Вільчковська А.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1304269
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Вільчковська А.Е.; Ін-тут проблем виховання АПНУ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.: л. 167-183; Дод.: л. 184-208
1304270
  Волинець О.О. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов"язань у підприємствах ресторанного господарства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 186-192 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1304271
  Скачков В.В. Розвиток теорії і практики підвищення якості адаптації інформаційних радіотехнічних систем до зовнішніх завад в умовах внутрішньосистемних збурювань : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Скачков В.В.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 39 назв
1304272
  Омаров Мурад Анвер огли Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними властивостями : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.12.13 / Омаров М.А.; ХНУР. – Харків, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв
1304273
  Волков Володимир Михайлович Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.08 / Волков В.М.; Харківськ. нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1304274
  Маренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маренич Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1304275
   Розвиток теорії і програмного забезпечення стохастичних та алгебраїчних систем із застосуванням в економіці, соціології, техніці та освіті : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 382с. : 9 рис., 15 табл. – 3 додатки. – Бібліогр.: 110 дж.


  Об"єкт досліджень - системи масового обслуговування, кульові струк-тури, процес радіоактивного забруднення, засоби дистанційного навчання. Мета роботи - розробити теорію та методи статистичного оцінювання і оптимізації в складних стохастичних ...
1304276
  Підченко С.К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п"єзорезонансних пристроїв і систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 63 назви
1304277
  Денисенко Є.Л. Розвиток теорії і розробка методології логічного синтезу НВІС на основі багаторівневих автоматних моделей : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Денисенко Є. Л.; НАНУ, Ін-т кібернетики. – К., 1999. – 32л.
1304278
  Костиря О.О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних радіотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Костиря Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 50 назв
1304279
  Брусов А.Л. Розвиток теорії і технології розподілу шихти на колошнику доменної печі лотковим завантажувальним пристроєм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Брусов Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1304280
  Маняк М.О. Розвиток теорії і технології управління властивостями сталі регламентування в ній вмісту домішок та мікродобавок з метою підвищення якості : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 0502.01 / Маняк М.О.; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1998. – 35 с.
1304281
  Антіпов І.Є. Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв"язку й синхронізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Антіпов І.Є.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1304282
  Захарова О. Розвиток теорії інвестування в людський капітал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1304283
  Катигробова О. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність теорії інновацій, класифіковано напрями її розвитку, досліджено особливості еволюції інноваційної теорії в контексті інституціоналізму та розкрито її значення в постіндустріальній теорії. В статье определено сущность теории ...
1304284
  Назаренко М.В. Розвиток теорії інтегрованого управління технологічними комплексами залізорудного гірничо-збагачувального комбінату : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.07 / Назаренко М.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 32 назви
1304285
  Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні етапи розвитку теорії інформаційного права. Fundamental stages of the development of the theory of the informational law are investigated.
1304286
  Осипюк В. Розвиток теорії ковзання стосовно до опису швидкісних ефектів і повзучості матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Осипюк В.; АН Укр.Фіз-мех.інт. – Львів, 1993. – 43л.
1304287
  Бучковська О.Ю. Розвиток теорії комунікації: історіографічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.44-48.
1304288
  Посвятенко Т.І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 260-264. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1304289
  Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
1304290
  Шафранська І.Б. Розвиток теорії кооперації в Західній Україні в останній третині ХІХ - першій третині ХХ століття // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1304291
  Ковальський О.Е. Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозіїного захисту робочих лопаток парових турбін : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.05.16 / Ковальський О.Е.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1304292
  Гадзало А.Я. Розвиток теорії людського капіталу в економічній науці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 311-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Встановлено, що витоки еволюції людського капіталу сягають праць стародавніх мислителів. Однак, оформлення цієї концепції в окрему теорію відбулося лише в 60-х роках ХХ ст. Представники усіх шкіл і напрямів у економічній науці сходяться на думці, що ...
1304293
  Павленко Л.І. Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 298-301. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1304294
  Кравцов Ю В. Розвиток теорії масового терору при тоталітарному режимі 1917-1941 рокі (історико-правовий аспект) / Ю В. Кравцов, // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 73-77
1304295
  Должанський Анатолій Михайлович Розвиток теорії мастильної дії при волочінні із застосуванням сухих мастил та удосконалення технології виробництва на цій основі : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.05 / Должанський Анатолій Михайлович; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1997. – 30л.
1304296
  Лапта С.І. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Сергій Іванович Лапта; МОНУ, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 37с. – Бібліогр.: 43 назви
1304297
  Яковлев М.Ю. Розвиток теорії метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Яковлев М.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1304298
  Кредісов А. Розвиток теорії міжнародних економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х


  Рецензія на книгу: Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладі. - Л.: Либідь, 2008. - 408 с.
1304299
  Самойленко Є.А. Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській імперії // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 128-132
1304300
  Щодро О.Є. Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах впливу гідротехнічних споруд : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.16 / Щодро Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1304301
  Чекмишев О.В. Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі / О.В. Чекмишев, Л.А. Ярошенко // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 9-15.


  Розглядається історія розвитку теоретичних підвалин моніторингових досліджень ЗМК у науковій школі колишнього СРСР (1950-1991), в українській науці (1991-2006) та теорія моніторингу основних зарубіжних наукових шкіл (1950-2006). In the article the ...
1304302
  Бровко О.О. Розвиток теорії новели в українському літературознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 27-32
1304303
  Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 111-117. – Бібліогр.: 8 назв
1304304
  Пархуць Л.Т. Розвиток теорії оптимізації архітектури та технології функціонування захищених інформаційних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Пархуць Л.Т. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв.
1304305
  Красножон А.В. Розвиток теорії поверхневого ефекту в феромагнітних тілах на базі ВКБ - методу та рівняння Ріккаті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Красножон А.В. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1304306
  Рябухо О.М. Розвиток теорії подільності для кілець цілих алгебраїчних чисел в працях академіка Дмитра Граве // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз праць академіка Дмитpa Граве з алгебраїчної теорії чисел, присвячених проблемі розкладу на множники цілих алгебраїчних чисел в простих розширеннях поля раціональних чисел. Ключові слова: теорія подільності, ідеальні множники, теорія ...
1304307
  Ковальчук О.М. Розвиток теорії права в Київському університеті в 60-ті роки XIX - початку XX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 76-173. – ISBN 978-966-667-385-8
1304308
  Ковальчук О.М. Розвиток теорії права в Київському університеті в 60-ті роки XIX - початку XX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-173. – ISBN 978-966-667-385-8
1304309
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с.
1304310
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
1304311
  Грудницька С. Розвиток теорії правосуб"єктності: господарсько-правове дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-109.
1304312
  Прокопов Д.Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Денис Прокопов ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2011. – 544 с. – Бібліогр.: с. 503-541. – ISBN 978-966-171-358-0
1304313
  Чигиринський В.В. Розвиток теорії прокатки, розробка технології та впровадження тонкостінних профілів зниженої металомісткості у промисловість. : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.05 / Чигиринський В.В.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1304314
  Трачук Т.А. Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60-80-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 11-19


  У статті визначено основні напрями наукових пошуків українських теоретиків журналістики протягом 60-80-х років XX століття, показано розробку питань теорії публіцистики в працях Ю. Лазеб-ника, В. Здоровеги, Д. Прилюка, В. Рубана, Д. Григораша, Г. ...
1304315
  П"ятницька Г.Т. Розвиток теорії регіонального управління та компаративний аналіз її основних дефініцій / Г.Т. П"ятницька, О.В. Сініціна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 93-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Визначено чинники, що впливають на сучасний розвиток теорії регіонального управління та уточнено сутність цього поняття.
1304316
  Александрова М.М. Розвиток теорії ризиків в економічній науці: еволюційний підхід // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 217-220. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1304317
  Шаповалов Ю.І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.09.05 / Шаповалов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1304318
  Савченко С.В. Розвиток теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 57-65. – ISSN 2227-2844
1304319
  Мних М.В. Розвиток теорії страхування у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 20-21
1304320
  Чухно А.А. Розвиток теорії суспільно - економічного прогресу // Під прапором ленінізму, 1981. – №17
1304321
  Кальниш Ю.Г. Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 12-18. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1304322
  Петрищев А.С. Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріалів, що містять легуючі тугоплавкі елементи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Петрищев Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1304323
  Спиридонов Д.В. Розвиток теорії та вдосконалення технології напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Спиридонов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304324
  Ільченко Кіра Дмитрівна Розвиток теорії та комплексне визначення теплофізичних властивостей нових матеріалів металургійного виробництва : Автореф... доктора техн.наук: 05.16.02 / Ільченко Кіра Дмитрівна; Мін-во освіти України. Державна металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 33л.
1304325
  Захаров І.П. Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизначеності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Ігор Петрович Захаров; Держ. ком-т Укр. з питань техн. регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 27 назв
1304326
  Обшта Анатолій Феліксович Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.05 / Обшта А. Ф.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 38 с. – Бібліогр.: 23 назви
1304327
  Куценко В.П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових засобів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виробів на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Куценко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1304328
  Приступа А.Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Приступа А.Л.; Національна академія наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1304329
  Остапчук Т.П. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них : монографія / Т.П. Остапчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-514-0
1304330
  Літовченко Б. Розвиток теорії та практики менеджменту: метафізика vs фізики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 391-413. – ISSN 1684-906Х
1304331
  Піпченко О.Д. Розвиток теорії та практики управління ризиками при вирішенні комплексних навігаційних задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.13 / Піпченко Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 40 назв
1304332
  Левицький А.С. Розвиток теорії та практична реалізація ємнісного методу вимірювання параметрів дефектів потужних турбо- та гідрогенераторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Левицький Анатолій Станіславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1304333
  Бучма Ігор Михайлович Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних гармонічних сигналів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Бучма І.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1304334
  Шабатура Ю.В. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим предстваленням вимірювальної інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ют. системи та компоненти / Шабатура Ю.В. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 71 назва
1304335
  Кучерук Володимир Юрійович Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.16 / Кучерук В.Ю.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1304336
  Хома Володимир Васильович Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Хома В.В.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1304337
  Руженцев М.В. Розвиток теорії та удосконалення радіометричних систем дистанційного зондування навколишнього середовища міліметрового діапазону хвиль : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.12.17 / Руженцев Микола Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1304338
  Карташов Володимир Михайлович Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери : Автореф. дис. ... доктора технічних наук:05.12.17. / Карташов В.М.; ХНУР. – Харків, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
1304339
  Чубін К.І. Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.16.02. - металургія чорних і кольор. металів та спец. сплавів / Чубін К.І. ; Дніпродзер. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2008. – 21 с. – Бібліогр. 18 назв
1304340
  Кутний Б.А. Розвиток теорії тепломасообмінних процесів при кристалізації та дисоціації газових гідратів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутний Богдан Андрійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
1304341
  Жернаков В.В. Розвиток теорії трудового права: історичний та методологічний аспекти // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7450-09-1
1304342
  Сендряков В. Розвиток теорії управління ресурсами і її застосування в управлінні підприємством // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 1728-9343
1304343
  Юрчук В. Розвиток теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних сил України / В. Юрчук, О. Голота, І. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та проведений аналіз розвитку теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України. Analysis of development of social sphere financial providing theory of Armed Forces of Ukraine is considered and conducted.
1304344
  Шелудько В. Розвиток теорії фінансового посередництва у працях українських економістів кінця XVIII - початку XX ст. / В. Шелудько, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – Bibliogr.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та специфічних особливостей економічних поглядів представників української економічної думки на роль фінансових інститутів та їх місце в економічній системі країни. Досліджено науковий внесок М.О. Балудянського, І.Я. ...
1304345
  Шульга В.П. Розвиток теорії формування рекордної продуктивності сільськогосподарських тварин у наукових працях професора М.А. Кравченка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 40-45. – ISSN 2077-9496
1304346
  Колосов Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Колосов Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1304347
  Гаврилюк Р.О. Розвиток теорій суверенітету держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 114-120. – ISSN 1563-3349
1304348
  Самойленко Л.Я. Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 98-100. – Бібліогр.: 5 назв
1304349
   Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти = Development of territorial communities: legal, economic and social aspects : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – 240 с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7149-61-2
1304350
  Закропивний О.В. Розвиток територіальної організації судів в Україні до судової реформи 1864 р. (історико-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 14-18
1304351
  Рудюк А.В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991- 2016 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06, 032, 03 / Рудюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 248 арк. – Додатки: арк. 219-248. – Бібліогр.: арк. 175-218
1304352
  Рудюк А.В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991- 2016 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рудюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1304353
  Шебанін В.С. Розвиток територій у системі державної регіональної політики / В.С. Шебанін, В.В. Уманська, Г.О. Решетілов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 28-35. – ISSN 1562-0905
1304354
  Балюта Е.Г. Розвиток термінології сфери екології англійської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 330-335. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1304355
  Коробченко А. Розвиток термінологічної справи в Україні доби Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 177-181. – ISBN 966-7060-54-1
1304356
   Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії / В. Судавцова, О. Бєлобородова, Н. Котова, Т. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 9-11. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Описано основні результати по термодинамічним властивостям розплавів дво- та багатокомпонентних систем, одержаних учнями та послідовниками професора Г.І.Баталіна, починаючи з 60-х років минулого сторіччя по даний час. Показано, що проводилося постійне ...
1304357
  Григоренко І.В. Розвиток тестових методів підвищення точності електричних компенсаційних вимірювальних перетворювачів у динамічних режимах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Григоренко І.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1304358
  Гончаренко А.В. Розвиток техніки гомогенізації розупорядкованих середовищ і фотонних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гончаренко Анатолій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1304359
  Полонський Л.Г. Розвиток техніки тигельного газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця 20 стю : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.28.01 / Леонід Григорович Полонський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1304360
  Луканська А. Розвиток технічної освіти - питання національної безпеки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)


  Про це йшлося на виїзному засіданні профільного парламентського комітету, де розглядали питання "Про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні". Дискусія відбулася в приміщенні НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря ...
1304361
  Головко І.О. Розвиток технічної освіти в Англії (1870-1914 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Головко Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1304362
  Жорова І.Я. Розвиток технічної освіти в Європі / І.Я. Жорова, Ю.П. Аносова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 306-310. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1304363
  Сірик М.В. Розвиток технологіий як фактор управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 496-504. – ISSN 2307-5651
1304364
  Юрчук Н.П. Розвиток технологій Big Data в умовах цифрових трансформацій / Н.П. Юрчук, С.С. Кіпоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1304365
  Черняков Б.И. Розвиток технологій ілюстрування : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1304366
  Золотарьова Г. Розвиток технологічного підходу в педагогічній освіті Німеччини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
1304367
  Джурко В.М. Розвиток технополісів в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 26-34
1304368
  Тульчинська С.О. Розвиток технополісів та наукових парків у контексті формування інноваційної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 202-204. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1304369
  Благовірна Н.Б. Розвиток типологічної структури видань кінця XIX – початку XX ст. // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 9-13


  Висвітлено видавничі реалії, здобутки та проблеми цієї галузі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст., показано розвиненість редакційно-видавничих принципів підготовки видань до друку. На основі оригінальних джерел зроблено тематико-типологічний аналіз видавничої ...
1304370
  Предборський В.А. Розвиток тіньового ринку торгівлі людьми як наслідок процесів архаїзації соціально-економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 26-31
1304371
  Бусарєва Т.Г. Розвиток тіньового сектору нової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1304372
  Фрадинський О. Розвиток тіньової економіки в умовах адміністративно-командної системи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 121-127. – ISSN 1818-2682
1304373
  Алексєєв С.В. Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991-2004 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 45-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1304374
  Лазоренко Л.О. Розвиток товарно-грошових відносин і удосконалення методів соціалістчного господарювання (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. екон.наук: / Лазоренко Л. О.; КДУ, каф. політекономії економ. фак-ту. – К., 1967. – 232л.
1304375
  Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні / І.О. Гуржій. – Київ, 1962. – 207с.
1304376
  Храмова-Баранова Розвиток товарного знаку: від клейма, знаку, упаковки до сертифікації / Храмова-Баранова, І. Яковець // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 2226-0285
1304377
  Волощук І.А. Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів в системі фахової підготовки / І.А. Волощук, А.В. Вакуліна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 20-25. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1304378
  Гусєв А.І. Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 105-114. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1304379
  Стеценко В. Розвиток томістичної традиції в українській релігійно-філософській і богословській думці першо.ї половини XX ст. ( А.Шептицький, Й.Сліпий) // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 284-299. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1304380
  Сосса Р. Розвиток топографічного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1304381
  Бондаренко О. Розвиток торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: сучасна вітчизняна історіографія // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 75-90. – ISSN 2518-7600
1304382
  Ляшенко Я. Розвиток торгівлі в населення черняхівської культури // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-171-90295
1304383
  Кравчук І.В. Розвиток торгівлі лісом в Японії // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-285-399-5
1304384
  Єрмоленко Андрій Розвиток торгівлі на Київщині наприкінці XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 163-166. – ISBN 966-7865-75-4
1304385
  Корженевський Й.І. Розвиток торгівлі Української РСР / Й.І. Корженевський. – Київ, 1958. – 36с.
1304386
  Грабинський І.М. Розвиток торговельних відносин між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію / І.М. Грабинський, Р.В. Міхель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано зовнішньоторговельні стосунки між Україною та Польщею. З підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, обидві сторони зобов"язалися лібералізувати торгівлю, як товарами, так і послугами. Поглиблена і всеосяжна зона вільної ...
1304387
  Шнирков О.І. Розвиток торговельних відносин України з Європейським Союзом на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 203-210.
1304388
  Менкеуліцзі Розвиток торговельно-економічних відносин КНР з Казахстаном і Узбекистаном у 2013–2020 рр.: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється розвиток торговельно-економічних відносин Китаю з Казахстаном і Узбекистаном від початку реалізації ініціативи "Один пояс - один шлях" до економічної рецесії 2020 р. Розглядаються основні напрямки співробітництва між цими державами у ...
1304389
  Ольхова Ю.І. Розвиток торговельно-економічних зв"язків між Україною і країнами, в яких проводилися миротворчі операції // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 173-179. – ISSN 2308-135X
1304390
  Вентура Андре Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.00.02 / Вентура Андре; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1304391
  Тимченко В.М. Розвиток торговельного мореплавства між північнопричорноморськими регіонами Російської імперії та Туреччиною (1774-1853 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 66-77. – ISSN 0130-5247
1304392
  Шевченко О.В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект : монографія / О.В. Шевченко ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Полтава : Копі-центр, 2016. – 304, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-304. – ISBN 978-966-96745-8-6
1304393
  Резнікова Н.В. Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2306-6806
1304394
  Лошенюк І. Розвиток торговельної мережі на Буковині: проблеми, шляхи, рішення // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1304395
  Ракочий Я.В. Розвиток тоталітаризму в архітектурі Львова XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ракочий Я.В. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1304396
  Станіславська К.І. Розвиток традиції інструментального театру у творчості композиторів радянського та пострадянського простору XX–XXI століть // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 147-153
1304397
  Городинська Л. Розвиток традицій та звичаїв українського населення у XVIII - XIX ст.: націєтворчий аспект // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 37-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1304398
  Паримський І.С. Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 53-55


  У статті йдеться про інформаційне суспільство, яке передбачає циркулювання всіх видів соціальної інформаціїза будь-якою траєкторією, що дає змогу говорити саме про вільний обмін інформацією. Такий тип розповсюдження даних прийнято йменувати в наукових ...
1304399
  Подп"ятнікова А. Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 199-211
1304400
  Архієреєв С.І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал в м. Харкові. – Харків : Константа, 2007. – 152 с. – ISBN 966-342-389-7
1304401
  Лимар М. Розвиток трансатлантичних відносин за Адміністрації Джона Кеннеді // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 150-158. – ISSN 1998-4634
1304402
   Розвиток транскордонного співробітництва : тіньовий сектор в економіці прикордонних територій : наук.-аналіт. доповідь / [Х.М. Притула та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 65, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8524-8
1304403
  Антоненко М.І. Розвиток транскордонного співробітництва в Європі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1304404
  Присяжнюк Ю. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні - запорука вступу до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 250-254. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1304405
  Кривошєєва С.В. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні / С.В. Кривошєєва, І.С. Клименко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 42-47. – ISSN 2413-0966
1304406
  Дейнеко Л. Розвиток транскордонного співробітництва причорноморського регіону : співробітництво / Л. Дейнеко, І. Іртищева, Є. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1304407
  Хайнас А.А. Розвиток транскордонного співробітництва та створення умов для залучення інвестицій в регіон // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 287-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1304408
  Засадко В.В. Розвиток транскордонного співробітництва України в контексті Європейської політики сусудства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 163-168
1304409
  Сухенко В. Розвиток транскордонного співробітництва як невід"ємна складова державної регіональної політики // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 114-121
1304410
  Шилепницький П.І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-52.
1304411
  Тищенко О.П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1304412
  Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
1304413
  Заярна Н.М. Розвиток транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки / Н.М. Заярна, В.Г. Брунець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 197-201. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1304414
  Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 2078-7782
1304415
  Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної мобільності студентів і викладачів в університетах Австралії, Великої Британії, Канади, США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1304416
  Кандиба А.В. Розвиток трансплантології в Україні: проблеми питання законодавчого регулювання // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-419-299-3
1304417
  Гречана С.І. Розвиток транспортних зв"язків у міжрегіональному співробітництві / С.І. Гречана, І.А. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1304418
  Подвальна Г.В. Розвиток транспортних коридорів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 134-140. – ISSN 0321-0499
1304419
  Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 28-37. – ISSN 0131-775Х
1304420
  Костюченко Л. Розвиток транспортно-логістичного обслуговування в умовах глобалізації / Л. Костюченко, М. Матвієнко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 22-28. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1304421
  Сацький П. Розвиток транспортного сполучення між УРСР і Кримським півостровом у 1951 - 1953 рр. як передумова інтеграції Криму з Україною // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 107-114. – ISBN 978-966-97599-1-7
1304422
  Гуцол А.А. Розвиток транспортної інфраструктури як передумова формування логістичного комплексу Китаю // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 214-221


  Стаття присвячена питанню розвитку логістичного комплексу Китаю. Особлива увага присвячена потенціалу транспортної мережі та її особливостям. Також подано опис участі КНР в міжнародних проектах з розбудови Евро-Азійських магістралей. The article is ...
1304423
  Цвєтов М. Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 44-46 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1304424
   Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наук. доповідь / [Никифорук О.І. та ін.] ; за ред. Никифорук О.І. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зщазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8652-8
1304425
  Бундак О.А. Розвиток транспорту на Волині та його роль для економіки краю (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 966-7686-12-8
1304426
  Корсак Р.В. Розвиток трансформаційних і євроінтеграційних процесів в Україні (1991-1999 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 175-179. – (Історія ; Вип. 25)
1304427
  Кононученко Олег Васильович Розвиток тріщин багатоциклової втоми в металевих матеріалах при термомеханічному навантажуванні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Кононученко О.В.; НАНУ, Ін-т проблем міцності. – Киев, 2000. – 17 с.
1304428
  Головань Т.Г. Розвиток трудового законодавства, що регулює працю за сумісництвом // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7450-09-1
1304429
  Чорний Р.С. Розвиток трудового потенціалу міських та сільських поселень через коригування факторного впливу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1304430
  Кочемировська О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доповідь / О.О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 105, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 978-966-554-223-0
1304431
  Николаенко Л.Г. Розвиток тудової активності колективу. / Л.Г. Николаенко. – К, 1989. – 51с.
1304432
  Алі Р. Розвиток турецької мови від середини XIX ст. та початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-9. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток турецької мови від середини ХІХ ст. та початку ХХ ст., коли суспільна думка в Туреччині почала все потужніше схилятися до важливих реформ у мовній політиці держави. Рассматривается развитие турецкого языка с середины XIX ст. и ...
1304433
   Розвиток туризмознавства на географічному факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. Мальська, А. Манько, М. Рутинський, І. Пандяк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 176-179. – ISBN 978-617-7069-36-1
1304434
  Герасименко О.В. Розвиток туризму в Канаді // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 120-122
1304435
  Лісовський С.А. Розвиток туризму в контексті реалізації концепції біосферних резерватів: висновки для України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 242-246
1304436
  Джейхан Б. Розвиток туризму в Туреччині // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 284-287. – ISBN 978-617-7768-17-2
1304437
  Корсак Р.В. Розвиток туризму в Україні (початок ХХІ ст.) / Р.В. Корсак, В.В. Фуртій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 100-103. – ISSN 2076-1554
1304438
  Ставська Ю.В. Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 42-49. – ISSN 2411-4413
1304439
  Савченко В.Ф. Розвиток туризму в Україні та її регіонах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 119-129. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1304440
   Розвиток туризму в Україні та його класифікації : навч.-метод. посібник / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-99. – ISBN 978-966-660-760-0
1304441
  Трохимець Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки / Трохимець, 0.І. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-66. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні чинники, що впливають на формування та функціонування вітчизняного туристичного ринку.
1304442
   Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. – Київ, 1995. – 244с.
1304443
  Гур"єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур"єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2011. – № 1 (62). – С. 17-22
1304444
  Калуцький І.Ф. Розвиток туризму в умовах фінансово-економічної нестабільності та воєнно-політичного конфлікту в Україні / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 19-28. – Бібліогр.: 21назв.
1304445
  Костащук В.І. Розвиток туризму в Чернівецькій області на початку XXI століття // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 127-132
1304446
  Калуцький І.Ф. Розвиток туризму для неповносправних в Україні / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська, П.П. Вичівський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 38-54. – ISSN 2308-135X
1304447
  Кульчицька Е.А. Розвиток туризму та рекреації як одного з напрямків диверсифікації лісових підприємств / Е.А. Кульчицька, А.М. Вічевич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 36-43. – ISBN 5-7763-2435-1
1304448
  Кифяк В.Ф. Розвиток туризму у прикордонному регіоні та його сценарне прогнозування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 67-76. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1304449
  Ольшанська О.В. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України / О.В. Ольшанська, К.Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 158-162
1304450
  Рєзгік Н.П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 96-99
1304451
  Чухно А.А. Розвиток туризму як однієї з форм глобалізації суспільного економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 49)


  Показано, що у післявоєнний період відбувається злет туризму, як внутрішнього, так і зовнішнього. У 1996 р. кількість прибуття туристів досягла понад 592 млн. осіб, що перевищило рівень 1950 р. більше, ніж у 20 разів, а надходження коштів понад 423 ...
1304452
  Берест П. Розвиток туристичних дестинацій в контексті участі України в програмі європейських культурних маршрутів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 68-73. – ISSN 2226-0285
1304453
  Кулик О.М. Розвиток туристичних дестинацій з використанням методологій вибору території // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 24-25. – ISBN 978-617-8126-04-9
1304454
  Цимбала О.С. Розвиток туристично-орієнтованих фермерських господарств Львівщини / О.С. Цимбала, Ю.С. Дорош // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 36-42. – ISSN 2308-135X
1304455
  Трілленберг Г. Розвиток туристично-рекреаційної сфери як здоров"язберігаючий чинник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 358-366. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1304456
  Богашко О.Л. Розвиток туристичного бізнесу в умовах цифрової економіки // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7149-61-2
1304457
   Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посібник / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук, В.Ф. Кифяк, І.В. та ін. Бутирська; [І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук та ін.] ; за ред. І.М. Школи ; М-во освіти і науки України, Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Чернівці : Книга - XXI, 2007. – 291, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 288-291 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-92-6
1304458
  Антоненко І.Я. Розвиток туристичного потенціалу чернігівського регіону / І.Я. Антоненко, В.С. Харенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6814
1304459
  Безсмертнюк Т.П. Розвиток туристичної галузі Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 / Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, Б.М. Ахмедов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 140-152. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  У статті досліджено розвиток туристичної індустрії Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Охарактеризовано туристичний потенці­ал міст-організаторів майбутньої світової футбольної першості. Проаналізовано основні існуючі та ...
1304460
  Горбаль Н.І. Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтеграції / Н.І. Горбаль, У.І. Когут, В А. Лілянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1304461
  Мірошник Р.О. Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми / Р.О. Мірошник, І.В. Щир // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
1304462
  Рошко Н.Б. Розвиток туристичної діяльності в Карпатському регіоні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 223-226. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1304463
  Музиченко-Козловська Розвиток туристичної інфраструктури - визначальний чинник туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 229-237. – ISSN 0321-0499
1304464
  Самохвал О. Розвиток туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 59-64. – ISSN 2226-3012
1304465
  Любаров Ю.Й. Розвиток туристичної сфери регіону на засадах формування територіально-виробничих інтеграційних структур // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 106-112. – ISSN 2222-0712
1304466
  Глибовець В. Розвиток туристичної сфери у прикордонних містах на прикладі Страсбурга / В. Глибовець, Н. Сахарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні особливості розвитку туристичної сфери у м. Страсбург. Виявлено основні фактори, що вплинули на швидкий, різносторонній та ефективний розвиток туризму у столиці Ельзасу. Особливого значення надано прикордонному положенню міста ...
1304467
  Колодійчук А.В. Розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій / А.В. Колодійчук, Ф.А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – C. 108-112. – ISSN 2522-1620
1304468
  Косило М.Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / Михайло Косило ; [наук. ред.: Т.К. Завгородня ; передм.: І.Д. Бех] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Хмельницька гуманіт.-пед. академія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-274. – ISBN 978-966-428-634-0
1304469
  Попович Сергій Іванович Розвиток туристського краєзнавства в Україні : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Попович Сергій Іванович; КУ. – Київ, 1994. – 233л. – Бібліогр.:л.205-233
1304470
  Попович С.І. Розвиток туристського краєзнавства в Україні. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Попович С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 19л.
1304471
  Папп В.В. Розвиток туристської праксеологічної науки / В.В. Папп, О.В. Касинець, Г.В. Ольшаковська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 41-45. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329
1304472
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 205 л. – Бібліогр.: л. 180-205
1304473
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1304474
  Халимоненко Г. Розвиток тюркології в Україні в роки Незалежності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 308-312. – ISBN 966-8552-01-6
1304475
  Мельник В. Розвиток тюркологічних студій у Львівському університеті // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 667-672. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1304476
  Москалюк Микола Розвиток тютюнової промисловості Наддніпрянщини у другій половині XIX - на початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 49-52
1304477
  Лісогорова К.М. Розвиток у законодавстві України страхування від вогню в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1304478
  Майданник О.В. Розвиток у Конституції СРСР 1977 року ленінського принципу поєднання в Радах законодавства з управлінням / О.В. Майданник, С.Т. Кадькаленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается сущность ленинского принципа соединения законодательства с исполнением законов, освещаются формы его конституционного закрепления. Показывается, что Конституция СССР 1977 г. закрепила дальнейшее развитие и более полное и глубокое, ...
1304479
  Черв"якова Н.І. Розвиток у майбутніх учителів початкових класів критичного мислення в процесі вивчення загальних основ педагогіки // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 1 (182). – С. 63-77. – ISSN 2227-2747
1304480
  Боковикова Ю. Розвиток у поглядах В.І. Вернадського: міркування за науковими доробками // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 24-26. – ISSN 1562-529Х
1304481
  Смульсон М.Л. Розвиток у старості: завдання, специфіка, ризики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 186-196
1304482
  Грибан Г.В. Розвиток у студентів-філологів умінь образного мовлення шляхом наслідування риторичних текстів // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 229-238. – ISBN 978-966-485-103-6
1304483
  Гусакова Н.І. Розвиток у студентів образної режисерської лексики та втілення набутих знань у практичних експериментальних роботах / Н.І. Гусакова, В.П. Пацунов // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 66-70. – ISSN 2312-4679
1304484
  Холас І. Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 9-12. – ISSN 2219-5521
1304485
  Набока С. Розвиток України в 1991-2009 рр. : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманіт. ф-в / С.В. Набока ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. іст. для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 52 c. – ISBN 978-966-171-259-0
1304486
  Встринський І. Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 270-273. – ISSN 2076-1554
1304487
   Розвиток України в регіональній перспективі : Політичні, економічні, спеціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Харків 25-27 травня 2001 р.; Виступи учасників та дискусія. – Київ : Стилос, 2002. – 410с. – ISBN 966-7321-53-3
1304488
   Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу / М.М. Коржнев [та ін.] ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 195 с. – ISBN 978-966-171-121-0
1304489
   Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-237-9
1304490
  Толочко Д.В. Розвиток українознавства в галузі охорони та дослідження пам"яток археології, мистецтва і природи у 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. (за матеріалами наукового архіву Інституту археології НАН України.). // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 99-113


  Українські вчені 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. велику увагу приділяли питанню повернення пам"яток української культури, вивезених за межі України під час війни, охорони пам"яток архітектури та природи. Однак пріоритетним серед них було питання ...
1304491
  Грон В.В. Розвиток українознавства в історичних осередках міжвоєнної доби // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 400-413
1304492
  Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1304493
  Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 229 л. – Бібліогр.: л. 204-229
1304494
  Левусь Д.А. Розвиток українознавчих центрів як магістральний напрям поглиблення української гуманітарної присутності у Придністров"ї // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 467-470
1304495
  Грушевський М. Розвиток українських досліджень у XIX столітті і вияви в них основних питань українознавства // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1990. – Рік 27, N 1/4 (104/107) : У 25-річчя Українського Історичного Товариства: 1965-1990 / ред. Л. Винар. – С. 28-44. – ISSN 0041-6061
1304496
  Нетесаний Ю.В. Розвиток українських інвестиційних фондів: сучасний стан та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1304497
  Шумило С.В. Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв"язків у XVII – першій третині XIX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.01 / Шумило Сергій Вікторович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр. : 22 назви
1304498
  Гриценко Г. Розвиток українсько-білоруських наукових зв"язків у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 139-151. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595


  "Як свідчить інформація, що опублікована в жовтні 1928 р. в центральній білоруській пресі під заголовком "БДУ про кандидатури в АН СРСР", після дискусій й позитивних оцінок наукової цінності історичних праць М. Грушевського вирішено, що є всі підстави ...
1304499
  Покровська Ірина Розвиток українсько-британських стосунків на етапі становлення України як суб"єкта міжнародних відносин / Покровська Ірина, Хорошилова Юлія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 177-186
1304500
  Балабанов К.В. Розвиток українсько-грецьких відносин в галузі освіти науки та культури (90-ті роки XX — початок XXІ ст.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 488-500. – ISBN 978-966-611-701-7
1304501
  Кобзаренко А.М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 181-186. – ISSN 2306-5664
1304502
  Нагорний С.С. Розвиток українсько-іранського співробітництва в енергетичній галузі в контексті політики провідних країн світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 708-716. – ISSN 1563-3349
1304503
  Федів Р. Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торговельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузях АПК // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 42-54. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1304504
  Давиденко А.В. Розвиток українсько-німецьких відносин у 2000-2013 роках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 493-502
1304505
  Балян А.В. Розвиток українсько-угорських торгово-економічних зв"язків : міжнародні економічні звя"зки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1304506
  Петровський В.В. Розвиток українсько - російських стосунків на рубежі тисячоліть у сучасній західній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 206-216. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1304507
  Скрипник А.В. Розвиток українського АПК у світлі глобальних тенденцій / А.В. Скрипник, Т.Ю. Зінчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 140-146
1304508
  Григоревська О. Розвиток українського бібліотечного соціального інституту у ХХ–ХХІ ст. через призму взаємодії науки і практики // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (270). – С. 93-97. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Взаємодія в українській бібліотечній науці і практиці (1926–2021) : Анотована бібліографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; упоряд. О.Л. Сокур, наук. ред. О. З. Клименко, відп. за вип. Т.М. Коваль. Київ, 2022. 214с.
1304509
  Сергійчук В. Розвиток українського визвольного руху на Берестейщині в роки Другої світової війни як вияв національного відродження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 384-389. – ISBN 978-966-02-5080-2
1304510
  Колесников А.Ю. Розвиток українського виробничого сектору: міф чи реальність // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 151-154. – ISBN 978-617-696-385-1
1304511
  Клименко О. Розвиток українського гончарства в ХХ ст. // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 38-40.
1304512
  Панченко С.М. Розвиток Українського державного університету залізничного транспорту: досягнення і перспективи / С.М. Панченко, В.І. Астахов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 57-62. – ISSN 1562-529Х
1304513
  Божко Н. Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв"язків кінця XVI - початку XVII століття / Н. Божко, Л. Цубов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 353-357. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Тези доповіді присвячено розвитку українського друкарства як чинника вдосконалення комунікативних зв’язків кінця XVI – початку XVII століть, розглянуто діяльність перших українських друкарень у період піднесення суспільно-політичного руху українського ...
1304514
  Осипов В. Розвиток українського експорту металопродукції до країн Арабського союзу чавуну та сталі : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / В. Осипов, О. Єрмакова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 62-68 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1304515
  Шевлюга О.А. Розвиток українського іконостаса X - XVI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шевлюга Олександра Андріївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304516
  Віннічук А. Розвиток українського історичного роману // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 296-300. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1304517
  Журов Г.В. Розвиток українського кіномистецтва / Г.В. Журов. – К., 1958. – 44с.
1304518
  Корпанюк М.П. Розвиток українського крайового (монастирсько-церковного) літописання 16-18 ст.: тематика, проблематика, стилі : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корпанюк М. П.; НАН України, Ін-т літ-ри. – Київ, 1997. – 48с.
1304519
  Терлюк І.Я. Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР - ЗО УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 426-430. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1304520
  Онишкевич Р. Розвиток українського парламентаризму 1917 - 1921 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 92-96
1304521
   Розвиток українського правопису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 79-80
1304522
  Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-79. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1304523
  Щербина А.В. Розвиток українського ринку М&А в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 342-344. – ISBN 978-966-188-219-4
1304524
  Стефанишин О. Розвиток українського ринку праці як передумова реалізації людського інтелектуального потенціалу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 43-49. – ISSN 1562-0905
1304525
  Мосіюк С.І. Розвиток українського села через зелений туризм / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк, В.І. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 226-232. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1304526
  Отрошко Л. Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 44-51
1304527
  Шилова Л.В. Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. 20 ст.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шилова Л.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1304528
  Шабаліна О. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку XX ст.: джерела та тенденції // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 263-273. – ISSN 0236-4832
1304529
  Гожень Я. Розвиток українського шкільництва в Другій Речі Посполитій та в Генеральному губернаторстві // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-80. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1304530
  Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ - ХХ століття) / І. Руснак; ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2000. – 364с. – ISBN 966-568-293-8
1304531
  Кравченко О.В. Розвиток українського шкільництва у Польщі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 465-477
1304532
  Варфоломєєва Т.В. Розвиток української адвокатури за міжнародними стандартами: реальність чи примара // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-45
1304533
  Соколов В. Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
1304534
  Піпченко Н.О. Розвиток української віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 21-29
1304535
  Шоробура І. Розвиток української географічної науки в XIX столітті // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – C. 6-10


  У статті проаналізовано розвиток географічної науки та освіти ХІХ століття в Україні. Закцентовано на розвитку університетської науки, подано внесок українських науковців в розвиток географії. Вагомий внесок у природознавчу історію зробили науковці ...
1304536
  Динник І.П. Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 264-271
1304537
   Розвиток української державності й анатомія рашизму / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 33/34). – С. 4
1304538
  Коць Т.А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми : (на матеріалі лінгводидактичних текстів і словників) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0027-2833
1304539
   Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту / Т. Шинкоренко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерковець, Т. Макушенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 8-14. – ISSN 1810-3944
1304540
  Пенькова О.Г. Розвиток української економіки в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 58-63.
1304541
  Окольнича Т. Розвиток української етнографії в XIX ст. та ії значення у вивченні світу дитини східних слов"ян // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 104-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  В Києві інтерес до української етнографії розвивався завдяки відкриттю університету (1834) і діяльності його першого ректора Михайла Максимовича.
1304542
  Мошак Г. Розвиток української і німецької кримінологічної думки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 224-232. – ISSN 1993-0909
1304543
  Берковець В.В. Розвиток української інтонології в працях А.Й. Багмут // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – C. 28-32
1304544
  Казьмирчук М.Г. Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 14-20. – ISSN 2076-1554


  Вагоме місце у розвитку історичної освіти і науки належить Київському університету Св. Володимира та викладачам: В.Ф. Цих, В. Шульгін, К.А. Лохвицький, В.Б. Антонович, В.С. Іконніков, М. Грушевський, М. Довнар-Запольський, В. Новодворський, М. Бубнов ...
1304545
  Гапонова Л.Є. Розвиток української криміналістичної термінології доби Козаччини // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1304546
   Розвиток української культури за роки радянської влади.. – К, 1967. – 368с.
1304547
  Поважна В.М. Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст : до проблем критеріїв і методу / В.М. Поважна. – Київ : Видавниче об"єднання "Вища школа" видавництво при Київському державному університеті, 1973. – 269 с.
1304548
  Штець Мікулаш Розвиток української літературної мови на Закарпатті і в Східній Словаччині в 1918-1939 рр. : Дис... канд. філолог.наук: / Штець Мікулаш; КДУ. – К., 1964. – 334л. – Бібліогр.:л.318-333
1304549
  Браїлко Ю. Розвиток української літературної топономастики в кінці 1940-х - на початку 1980-х рр. // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 31. – С. 80-88. – ISSN 2524-2490


  Зазнчається, що І. Огієнко, висвітлюючі проблематику літературної норми, аналізує історію вжитку граматичних форм в Україні/ на Україні на прикладі текстів на тільки Т. Шевченка, але й П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, О. Стороженка, П. Куліша та ...
1304550
  Денисюк І.А. Розвиток української малої прози 19-поч. 20 ст. / І.А. Денисюк. – К., 1981. – 216с.
1304551
  Денисюк І.О. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. / І.О. Денисюк. – Львів : Академічний експрес, 1999. – 276, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-277. – ISBN 966-7094-06-5


  У пр. № 1746507 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з сердечністю /підпис/ Львів, 16 вересня 2001 р.
1304552
  Кузьменко А.О. Розвиток української ментальності та її відмінність від менталітету інших країн // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 384-386. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1304553
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 130-135. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1304554
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників харьківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 228-234. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)


  Стаття присвячена огляду головних етапів журналістської діяльності семи членів Всеукраїнської правописної конференції 1927 року: О.І.Бадана-Яворенка, З.Т.Висоцького, М.Д.Гладкого, П.Ю.Дятліва, Є.І.Касяненка, С.В.Пилипенка, А.А.Пісоцького.
1304555
  Майданик Р.А. Розвиток української науки цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 262-276. – ISBN 978-617-566-125-3
1304556
  Євсєєва Г. Розвиток української національної ідеї та її мовної складової в радянську добу / Г. Євсєєва, Т. Безверха // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 59-67.
1304557
  Максименко Ю.А. Розвиток української новелістичної прози 30-х років XX ст. в ії обумовленості метафоризацією (Ю. Яновський "Вершники") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 284-287
1304558
  Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця 14 - початку 16 ст. / Ю.В. Пелешенко. – К, 1990. – 142с.
1304559
  Мацько В.П. Розвиток української освіти XIX століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 445-453. – ISSN 2309-9127
1304560
  Говоровська О.О. Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 345-354. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1304561
  Стрельцов В. Розвиток української політики охорони кіберпростору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 307-313. – ISBN 978-83-64286-14-8
1304562
  Кобилянська Л. Розвиток української початкової та середньої освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. Кобилянська, І. Петрюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 368-372. – ISBN 966-8653-41-6
1304563
  Трач Н. Розвиток української правничої термінології у Галичині (на прикладі лексикографії) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 477-482. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті висвітлено засади та тенденції розвитку української юридичної термінології в Галичині на прикладі правничого словникарства.
1304564
  Погрібна О.О. Розвиток української преси в 1830-1863 роках: історичні умови, типологія, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 126-133


  У статті здійснено комплексний порівняльний аналіз української преси 1830-1863 рр. у контексті історичних подій, а саме: особливостей розвитку друкованих органів на двох частинах розділеної України. Визначено відмінні та спільні ознаки, властиві ...
1304565
  Яковлєв С.О. Розвиток української радянської археографії (1917-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 19-26. – (Серія історії ; № 10)
1304566
  Шевченко Л.А. Розвиток української радянської культури в 1959-1965 рр. / Л.А. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 150 с.
1304567
   Розвиток української радянської новели.. – Ужгород, 1966. – 115с.
1304568
  Золотоверхий І.Д. Розвиток української радянської соціалістичної культуру / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1957
1304569
  Білоусов С.М. Розвиток української соціалістичної нації : стенограма лекції / С.М. Білоусов ; Т-во для поширення пол. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1953. – 39 с.
1304570
   Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) = Rozwoj ukrainskiej i polskiej oswiaty i mysli pedagogicznej (XIX-XXI w.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0283-8
Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – 2016. – 420, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1304571
  Романишин Р.І. Розвиток ультразвукового методу діагностування пошкодженості металу на основі реєстрації зворотньо-розсіяного сигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Романишин Ростислав Ігорович ; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1304572
   Розвиток умінь та навиків культури здоров"язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції / О. Мартинів, О. Шукатка, Л. Борисевич, Р. Кушнір // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 3. – С. 18-23. – ISSN 2616-650X
1304573
  Олешко Ф.П. Розвиток умінь, та навичок активного слухання у навчальному діалозі / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 11
1304574
  Семенчук Ю.О. Розвиток уміь міжкультурного спілкування у майбутніх економістів : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 32-37. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються проблеми розвитку вмінь міжкультурного спілкування у прцесі формування іншомовної комунікатимної компетенції у майбутніх економістів. Аналізуються необхідні студентам вміння для забезпечення ефективної ділової комунікації, ...
1304575
  Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 192-225
1304576
  Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1304577
  Романовський О. Розвиток університетського підприємництва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-53. – ISSN 1682-2366
1304578
  Романовський О.О. Розвиток університетського підприємництва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 94-95
1304579
  Горбань Ю.І. Розвиток університетської бібліотеки: комплекс стратегічних рішень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 180-184. – ISSN 2226-3209
1304580
  Остролуцька Л. Розвиток університетської науки - один із пріоритетів МОН // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  У залі колегій МОН України про свою наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році звітували дев"ять класичних університетів: ХНУ ім. В.Н. Каразіна; КНУ імені Тараса Шевченка; Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та ін.
1304581
  Сбруєва А.А. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 43-56. – ISBN 978-966-698-309-4
1304582
  Заяць Л.І. Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці. // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687


  Здійснено аналіз стану дослідження розвитку університетської освіти у Нідерландах у вітчизняній педагогічній науці, виокремлено невисвітлені раніше аспекти проблеми та окреслено завдання дослідницького пошуку в означеному напрямку. Охарактеризовано ...
1304583
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: історія, сучасність, тенденції : монографія / Наталія Терентьєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 427, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-387. – ISBN 978-966-493-859-1
1304584
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції другої акдемічної революції : монографія / Наталія Терентьєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чабаненко Ю.А., 2017. – 408 с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-385. – ISBN 978-966-920-182-9
1304585
  Черкашин С.В. Розвиток університетської освіти Німеччини (XX - початок XXI століть) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Черкашин Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороби. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1304586
  Радул О. Розвиток університетської освіти у XIX - на початку XX століття // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 243-295. – ISBN 978-966-189-081-6
1304587
  Дурдас А. Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 32-37. – ISSN 2078-1687
1304588
  Фазан В. Розвиток університетської педагогічної освіти у Греції // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 70-73. – ISSN 2075-1478
1304589
  Сергієнко А.В. Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 354-361. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Висвітлюється процес становлення юридичної університетської науки у першій половині ХІХ століття на території Лівобережної України. "Політичний внесок в розвиток вищої юридичної освіти ХІХ століття, зробили вчені-практики Київського університету ...
1304590
  Притульська Н.В. Розвиток університету: реалії та перспективи / Н.В. Притульська, С.В. Мельниченко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1304591
  Холодний Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах : монографія / Холодний Г.О., Шумська Г.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-676-395-5
1304592
  Шапран М.В. Розвиток управлінських відносин у сфері рекреаційного природокористування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 96-99. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1304593
  Александрова Н. Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови / Н. Александрова, С. Федоренко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 21-28. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1304594
  Шатохін О.Г. Розвиток управлінських рішень в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1304595
  Буткевич О.Г. Розвиток управлінських функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йде мова про розвиток поняття функцій управління. Паралельно досліджується різниця між державним та приватним (коммерческим) управлінням.
1304596
  Купріна Н.М. Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 87-95. – ISSN 2312-847X
1304597
   Розвиток управлінського персоналу організації за умов економіки знань / М.Д. Ведерніков, Н.П. Базалійська, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, О.О. Чернушкіна, О.В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1304598
  Загороднюк Сергій Васильович Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Загороднюк С.В.; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1304599
  Волотовська Т.П. Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Волотовська Т.П.; Володовська Тетяна Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. заклад вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304600
   Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія / Дороніна М.С., Лугова В.М., Сєріков Д.О, Доронін С.А. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7801-08-4
1304601
  Мезенцев К. Розвиток урбаністичних досліджень в Україні: внесок вітчизняних вчених / К. Мезенцев, Я. Олійник, М. Пістун // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 7-42. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1304602
  Козуб Г. Розвиток усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення мови / Г. Козуб, Т. Лещенко, Т. Тукова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 116-119. – (Серія "Філологічні науки")
1304603
  Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. / М.Г. Стельмахович. – К., 1976. – 189с.
1304604
  Гамалій А.Т. Розвиток усної і писемної мови учнів у позакласній роботі / А.Т. Гамалій. – Київ : Радянська школа, 1964. – 86 с.
1304605
   Розвиток усної мови при навчанні німецької мови в 7 класі.. – К, 1959. – 64с.
1304606
  Кравчук Д. Розвиток усної та писемної мови учнів 5-8 класів / Д. Кравчук. – Сімферополь, 1966. – 100с.
1304607
  Омельченко Ю.А. Розвиток учбових музеїв / Ю.А. Омельченко. – Київ : Київський університет, 1988. – 187с.
1304608
  Корж-Усенко Розвиток учнівського і студентського самоврядування: досвід А. Макаренка і попередників // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 217-231. – ISBN 978-966-698-257-8
1304609
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх актуальний філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано розвиток концепції біологічного часу, починаючи з праць середини ХІХ ст. до 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто специфіку часових відношень у живих системах, зокрема, основну увагу надано властивостям біологічного часу: векторності, ...
1304610
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1304611
  Микольченко В.С. Розвиток уявлень про героїв і героїзм в міфології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 92-94
1304612
  Шевченко Н. Розвиток уявлень про категорію "смисл" у психологічній теорії діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 82-88. – ISSN 1810-2131
1304613
  Цесарський Ф. Розвиток уявлень про колективний договір // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 154-159. – ISSN 1993-0909
1304614
  Іваницька М.Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 75-82


  У статті подано матеріал про витоки та розвиток перекладознавчих понять "очуження" та "одомашнення", проаналізовані періоди переважного панування цих стратегій, висвітлено погляди сучасних німецьких перекладознавців на "вірність" авторові та цільовому ...
1304615
  Чепурна Г.Л. Розвиток уявлень про перфекціонізм у площині соціогуманітарного знання // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 79-86. – ISSN 2412-1185
1304616
  Шехавцов Р.М. Розвиток уявлень про поняття кримінальної процесуальної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 279-293. – ISSN 2524-0323
1304617
  Мороз С.А. Розвиток уявлень про походження нафти: історико-методологічні аспекти / С.А. Мороз, В.О. Маркін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 18-27. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто історико-методологічні аспекти розвитку уявлень про походження нафти. Показана необхідність створення універсальної теорії на єдиній концептуальній основі.
1304618
  Кондратюк Т.В. Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об"єкт державного управління наприкінці XX - на початку XXI століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 106-109
1304619
  Бородкін В.В. Розвиток Ф. Енгельсом закону переходу кількісних змін в якісні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1304620
  Сисоєв О.В. Розвиток факторингу: історичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 226-230. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1304621
  Шатило Ю. Розвиток фандрайзингу як технології соціальної роботи в Україні / Ю. Шатило, О. Громова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 106-109. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичний аналіз наукової літератури із проблем використання фандрайзингу як технології соціальної роботи в сучасній Україні. Неприбуткові організації фактично виконують функцію соціальних посередників-реалізаторів соціальних ідей і ...
1304622
  Шевченко О.Л. Розвиток фармацевтичного бізнесу в Україні: тенденції та перспективи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-25. – ISSN 1606-3732
1304623
  Маліновська О.Я. Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентоспроможної національної інноваційної системи / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 15-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1304624
  Гриженко В.В. Розвиток фахових компетентностей викладачів загальнотехнічних дисциплін в умовах методичної роботи закладів професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриженко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1304625
   Розвиток фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків з електротехніки з позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів / С.О. Кубіцький, В.П. Михайленко, В.М. Гап"юк, І.П. Стаднійчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 295-301


  У статті представлено обгрунтування сутності діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до розвитку фахових компетенцій з електротехніки майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки в коледжі Проаналізовано організаційний та ...
1304626
  Рибчук О. Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти: результати експериментального дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 192-203. – ISSN 2617-1775
1304627
  Миронова С.П. Розвиток фахової компетентності корекційних педагогів у процесі професійної діяльності / С.П. Миронова, Т.О. Докучина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 127-132. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1304628
  Тракалюк О.Л. Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тракалюк Олег Леонідович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1304629
  Пономаревський А.С. Розвиток фахової медіакомпетентності педагогів : досвід Німеччини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 175-179. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1304630
  Шатохін А.М. Розвиток фермерства в Україні: підприємництво в умовах агроризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та розвитку селянських (фермерських) господарств, соціальні та соціально-психологічні особливості підприємницької діяльності на селі в умовах агроризику.
1304631
  Кіш Г.В. Розвиток фестивального туризму як туристичного продукту (на прикладі Закарпатської області) / Г.В. Кіш, О.Д. Коваль, Л.О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 190-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1304632
  Ставнійчук А.М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 128-145
1304633
  Ставнійчук А.М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1304634
  Булавін Л.А. Розвиток фізики в Київському університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 26-27
1304635
  Круглицький М.М. Розвиток фізико-хімічної механіки дисперсних систем на Україні / М.М. Круглицький. – Київ : Знання, 1980. – 48 с.
1304636
  Волков Л.В. Розвиток фізичних здібностей / Л.В. Волков. – Київ, 1976. – 48с.
1304637
  Ткаченко І. Розвиток фізичних якостей майбутніх фахівців хореографії засобами партерного тренажу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 361-371. – ISSN 2312-5993
1304638
  Тіхоміров А. Розвиток фізичних якостей майбутьнього туриста / А. Тіхоміров, Г. Усатюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 93-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1304639
   Розвиток фізичних якостей та фізіологічні основи оздоровчих тренувань : навч. посібник / [Н.М. Куліш та ін.] ; М-во охорони здоров"я, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 150-151. – (Фізичне виховання). – ISBN 978-617-7096-98-5
1304640
  Михайличенко О.В. Розвиток фізичного виховання у закладах освіти США (кінець ХІХ - ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 13-16. – ISSN 2411-5983
1304641
  Чернова Є. Розвиток фізичної культури і спорту в СРСР за 40 років / Є. Чернова. – К., 1957. – 27с.
1304642
  Горський Ю.В. Розвиток фізичної культури і спорту Української РСР в одинадцятій п"ятирічці / Ю.В. Горський. – К., 1981. – 64с.
1304643
  Базенко В.А. Розвиток фізичної культури та спорту на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Базенко Владіслав Анатолійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304644
   Розвиток фізичної науки в Чернівецькому університеті / І. Гуцул, І. Зушман, Л. Косяченко, М. Раранський // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 31-39. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадуються викладачі КУ - М.М. Боголюбов, В.Є. Лашкарьов, М.В. Пасічник та І.М. Францевич.
1304645
  Стражеско Д.М. Розвиток фізичної хімії на Україні за 40 років Радянської влади / Д.М. Стражеско, Я.І. Турченко. – Київ : АН УРСР, 1957. – 48 с.
1304646
  Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : монографія / Тетяна Євгенівна Христова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 156-175. – ISBN 978-966-197-039-6
1304647
  Холодний М.Г. Розвиток фізіології рослин на Україні за 30 років (1917-1947) / М.Г. Холодний. – 18-27с.
1304648
  Клименко Л.О. Розвиток фізіологічних досліджень в університеті Св. Володимира // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 32-44. – ISBN 978-966-306-190-8
1304649
  Антонюк Г. Розвиток філологічних наук в кудьтурному просторі України XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 21-25. – Bibliogr.: Літ.: С. 24-25; 32 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1304650
  Смірнова Н. Розвиток філологічної науки в Інституті мови і літератури / Н. Смірнова, О. Свириденко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 29-32. – ISSN 0131-6788
1304651
   Розвиток філософії в Українській РСР. – Київ : Наукова думка, 1968. – 528с.
1304652
   Розвиток філософії в Українській РСР.. – К, 1968. – 528с.
1304653
  Ткаченко В.А. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу / В.А. Ткаченко, С.В. Каламбет // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-33
1304654
  Дічек Н. Розвиток філософських і психологічних засад особистісноорі єнтованої освіти в незалежній Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 15-28. – ISSN 2078-1687
1304655
  Спектор С. Розвиток філософських поглядів Маркса в Енгельса / С. Спектор. – Киев, 1941. – 31с.
1304656
  Кравчук Ольга Розвиток філософських та психологічних уявлень про діяльність у ХХ столітті : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 17 назв
1304657
  Дмитриченко В.С. Розвиток філософської думки в стародавньому Китаї. / В.С. Дмитриченко, В. Шинкарук. – К., 1958. – 64с.
1304658
   Розвиток філософської думки в Україні : навч. посібник / [Ю.М. Вільчинський та ін.] ; за ред. проф. Юрія Вільчинського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. – 3-тє вид. (перероб. і доп.). – Київ : КНЕУ, 2014. – 327, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-891-4
1304659
  Вільчинський Ю.М. Розвиток філософської думки в Україні. / Ю.М. Вільчинський. – Львів
1. – 1991. – 110с.
1304660
   Розвиток філософської думки в Україні.. – Львів
2. – 1992. – 122с.
1304661
   Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України : наук. доповідь / [В.В. Зимовець та ін.] ; за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019. – 61, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8895-9
1304662
  Рівчаченко С.В. Розвиток фінансових джерел державного соціального страхування України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1304663
  Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед Розвиток фінансових інститутів як чинник інтеграції Об"єднаних Арабських Еміратів у світову фінансову систему : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1304664
  Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед Розвиток фінансових інститутів як чинник інтеграції Об"єднаних Арабських Еміратів у світову фінансову систему : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 301 арк. – Додатки: арк. 247-301. – Бібліогр.: арк. 213-246
1304665
   Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колект. монографія / [В.П. Ільчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-90-5
1304666
  Балдич Н. Розвиток фінансових ринків на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 71-77
1304667
  Майовець Є. Розвиток фінансових ринків як передумова економічного зростання в Україні / Є. Майовець, Х. Флюд // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 88-91. – ISSN 0201-758Х
1304668
  Коновал С.Е. Розвиток фінансових ринків: світовий досвід // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 186-194. – ISBN 5-7763-2435-1
1304669
  Поливана Т.М. Розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 233-240


  Визначено основні фактори впливу фінансової глобалізації на розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ та проаналізовано сучасні тенденції їх розвитку.
1304670
  Віблий П. Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни / П. Віблий, М. Кондратюк // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 67-73. – ISSN 2409-8892
1304671
  Чубук Л.П. Розвиток фінансово-кредитних установ в Україні як напрям інституціоналізації ринку нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми і перспективи розширення діяльності банківських та небанківських фінансово-кредитних установ на ринку нерухомості України. Аналізується практика законодавчого регулювання участі основних інституційних інвесторів в операціях ...
1304672
  Лекарь С.І. Розвиток фінансового законодавства у сфері валютного регулювання як фактор забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 6 (85). – С. 3-7
1304673
  Павлов Д.М. Розвиток фінансового законодавства як засіб забезпечення адміністративної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено визначенню пріоритетних напрямів розвитку фінансового законодавства у світлі проведення адміністративної реформи в Україні, містить пропозиції щодо структури Закону "Про фінанси", у загальному вигляді розглянуто напрями кодифікаційних робіт ...
1304674
  Костирко Л. Розвиток фінансового контролю використання бюджетних коштів: сучасні тенденції та перпективи / Л. Костирко, В. Разумцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Проведене теоретичне узагальнення та подано вирішення наукової проблеми розвитку фінансового контролю використання бюджетних коштів. Запропоновано концепцію фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів на основі комплексного підходу, що ...
1304675
   Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / [С.А. Кузнецова та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України Кузнецової С.А. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-921-008-1
1304676
  Яковлєв А.І. Розвиток фінансового механізму нововведень : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1304677
  Костирко Л.А. Розвиток фінансового механізму соціальної орієнтації економіки України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 76-83. – ISSN 2221-8440
1304678
  Матюшенко С.І. Розвиток фінансового моніторингу в системі національної безпеки з точки зору ресурсно-функціонального підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 128-131 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1304679
  Ловінська О.Г. Розвиток фінансового моніторингу як науки в контексті Євроінтеграції України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С.49-63. – Бібліотгр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1304680
  Мікуліна М.О. Розвиток фінансового планування в аграрній сфері // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 135-138. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто питання фінансового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового планування. Окреслено його види, складові розділи, основні методи та значення фінансового планування для підприємств аграрної сфери. При ...
1304681
  Дмитренко О.С. Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 84-92. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сутність фінансового посередництва. Досліджено основні передумови розвитку фінансового посередництва. Проаналізовано стан фінансового посередництва в Україні, зокрема, діяльність страхових компаній та провідних банківських установ. ...
1304682
  Полчанов А.Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення : монографія / А.Ю. Полчанов ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-432. – ISBN 978-966-683-510-2
1304683
   Розвиток фінансового потенціалу суб"єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / [Глущенко В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Глущенка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 383, [1] с : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 382-383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-065-9
1304684
   Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України : монографія / [Абакуменко О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 171-195. – ISBN 978-966-7496-95-1
1304685
  Теліженко О.М. Розвиток фінансового ринку в контексті формування фінансової безпеки країни // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 28-32.
1304686
  Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 5-12. – Бібліогр.: 11 назв
1304687
  Чуницька І.І. Розвиток фінансового ринку в Україні: глобальні виклики та переваги // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 2306-6806
1304688
  Гаряга Л.О. Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 388-393. – ISSN 2222-4459
1304689
  Білоченко А.М. Розвиток фінансового ринку Республіки Польша // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 86-95.
1304690
   Розвиток фінансового ринку України // Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 2010. – № 10 (211). – С. 22-47
1304691
  Коваленко Ю.М. Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 77-81. – ISSN 1728-6220
1304692
  Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : [монографія] / Науменкова С.В., Міщенко С.В. ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Центр наук. досліджень. – Київ : Університет банківської справи, Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 384 с. : табл. + Додаток: с. 351-384. – Бібліогр.: с. 324-350. – ISBN 978-966-484-071-9
1304693
  Коломієць І.М. Розвиток фінансового сектору як передумова економічного зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С.248-265
1304694
  Боринець С.Я. Розвиток фінансової науки у Київському університеті : навч. посібник / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 84-87
1304695
  Бондаренко О.С. Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 62-66. – ISSN 2306-6806
1304696
  Носирєв О.О. Розвиток фінансової системи в аспекті глобалізаційних економічних процесів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 48-52. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1304697
  Кучер Г.В. Розвиток фінансової системи України в процесі світової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-18. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання розвитку національної фінансової системи в умовах розбудови ринкової економіки та під впливом процесу глобалізації. Подається авторське бачення сутності процесу глобалізації. Наводяться позитивні та негативні наслідки глобалізації ...
1304698
  Кулицький С.П. Розвиток фінансової системи України в умовах гібридної війни // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 271-274. – ISBN 978-617-571-130-9
1304699
  Коваленко В.М. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія / В.М. Коваленко, О.В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 234, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-203. – ISBN 978-617-10-0430-6
1304700
  Лукашенко А.О. Розвиток фінансувння альтернативної енергетики в Україні та світі // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 86-94
1304701
  Нагорний П.Д. Розвиток фінтеху в Україні: перспективи з погляду на тенденції регулятора // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 194-199. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1304702
  Семеног А.Ю. Розвиток фінтеху: тенденції та наслідки для ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 173-183. – ISSN 2222-4459
1304703
  Степанова О.В. Розвиток фіскального простору для охорони здоров"я в системі соціальних функцій держави : автореф. дис. ... д-р екон. наук : 08.00.08 / Степанова Олена Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1304704
  Пекарчук В.М. Розвиток фольклору та декоративно-прикладного мистецтва етноменшин України: тенденції 1990 - 2000-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 158-162. – ISSN 2077-1800
1304705
  Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 10-14
1304706
  Шкодіна І.В. Розвиток фондового ринку в умовах фінансової сингулярності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 357-363. – ISSN 1993-6788
1304707
  Прилипко В.С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу акціонерних товариств // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-107. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1304708
  Клименко К.В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 63-71. – ISSN 2306-6806
1304709
  Приказюк Н.В. Розвиток фондового ринку як необхідна умова активізації інвестиційної діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан ринку цінних паперів України. Розроблено рекомендації щодо розвитку фондового ринку України та активізації діяльності банківських інститутів на ньому. The current state of market of securities in Ukraine is investigated. The ...
1304710
  Собкевич О.В. Розвиток фондового ринку як фактор підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 190-194.
1304711
  Карплюк І.Р. Розвиток форм власності і їх вплив на стале формування та розвиток агроландшафтів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 219-222. – Бібліогр.: 4 назви
1304712
  Сидоренко А.І. Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ ст. - ХХІ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – дослідити трансформації форм інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців-бібліотекарів в умовах інформаційного суспільства. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів історико-порівняльного аналізу, узагальнення
1304713
  Свірко С.В. Розвиток форм облікової реєстрації у практиці діяльності бюджетних установ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто питання розвитку форм обліку бюджетних установ України у ХХ ст. Проаналізовано стан об"єкту дослідження та дано рекомендації, виділено напрямки вдосконалення форм обліку бюджетних установ.
1304714
  Костяник Н.В. Розвиток форм обліку з використанням інформаційних комп"ютерних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 259-265. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1304715
  Бобровська О.Ю. Розвиток форм соціального партнерства в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1304716
  Воронін І.П. Розвиток форм фінансових інвестицій у період формування ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-70. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються питання розвитку як традиційних форм фінансових інвестицій, так і нетрадиційних фондових інструментів в умовах формування ринкової економіки. Дається стислий аналіз особливостей і закономірностей їх динаміки в Україні.
1304717
  Метіль Т. Розвиток форм франчайзингу у міжнародному маркетингу регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 6 (238). – C. 145-159. – ISSN 2409-9260
1304718
  Кузнєцов С. Розвиток фотоагентської справи в Україні (на матеріалах Управління фотовідеоінформації Укрінформу) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 573-575. – ISBN 966-02-2347-1
1304719
  Мазуренко В.П. Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 78-84. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 3 (19)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1304720
  Солов"янчик А.В. Розвиток франчайзингових відносин у туристичній індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 217-223. – ISSN 2222-4459
1304721
  Царенкова О Т. Розвиток франчайзингу в Україні / О Т. Царенкова, М.В. Малевич // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 148-151
1304722
  Фромова О.А. Розвиток франчайзингу в Україні в умовах сьогодення / О.А. Фромова, А.В. Атаманчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 228-230. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1304723
  Мєшкова К. Розвиток франчайзингу в Україні: міжнародно-правовий аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 65-68.
1304724
  Вуйців М.М. Розвиток функції контролю при впровадженні інтегрованих інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 266-276. – ISSN 1993-6788
1304725
  Гринюк В. Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 233-237. – ISSN 2307-8049
1304726
  Жук В.М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 71-76. – ISSN 2221-1055
1304727
  Проданчук М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 111-125. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1304728
  Шахман Н.В. Розвиток функцій криміналістики в умовах демократичної, правової держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 459-463. – ISSN 1563-3349
1304729
  Охріменко А.Г. Розвиток функціонально-галузевої компоненти національної туристичної системи України / А.Г. Охріменко, Н.А. Опанасюк, Н.В. Приймаченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 19-37. – ISSN 2078-9165
1304730
  Бірюкова А.М. Розвиток функціонального призначення адвокатури в умовах судової реформи // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С.14-18. – ISBN 978-617-7627-06-6
1304731
  Лемішко О.О. Розвиток функціонування земельних відносин на Луганщині // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 209-214. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1304732
  Тімарцев О.Ю. Розвиток фунцій податків у сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 448-454 : Табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1304733
  Коваленко П.С. Розвиток харчової промисловості Сумської області та її вплив на формування міських поселень // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
1304734
  Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики) / Л.В. Дейнеко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання, 1999. – 331с. – ISBN 966-618-059-6
1304735
  Ключевич М.М. Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України / М.М. Ключевич, С.Г. Столяр // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
1304736
  Миколаєвський В.П. Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами / В.П. Миколаєвський, В.Г. Сергієнко, Л.В. Титова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1304737
  Іщук С. Розвиток хімічної індустрії в Україні та світі: порівняльна оцінка / С. Іщук, Л. Коваль // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 212-227. – ISSN 1684-906Х
1304738
  Шульга І.М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Рожко С.Г., 2016. – 240 с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Присвяч. 130-річчю підгот. інж. кадрів для хім. і харч. пром-сті України. – Бібліогр.: с. 184-216. – ISBN 978-966-97495-3-6
1304739
   Розвиток хімічної промисловості України і ефективність капітальних вкладень.. – К, 1966. – 156с.
1304740
  Гайдамакін О.В. Розвиток хмарних технологій / О.В. Гайдамакін, О.Г. Мельник // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – С. 113-115. – ISBN 978-966-02-7933-9
1304741
  Ступницький О.І. Розвиток хмарних технологій сучасної інформаційно-мережевої економіки / О.І. Ступницький, С.В. Соляник // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 106-116. – ISSN 2308-6912
1304742
  Марушка М.М. Розвиток хореографічної освіти у Галичині (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марушка Магдалина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1304743
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Піддубна С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 196с. – Бібліогр.: л. 177 - 196
1304744
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка / Піддубна Світлана Максимівна. – Київ, 2003. – 18с.
1304745
   Розвиток хроматографії на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету імиені Тараса Шевченка / М.Ф. Зуй, М.В. Іщенко, Т.Є. Кєда, В.О. Дорощук, С.А. Куліченко, О.М. Лисенко, В.А. Ракс, О.Ю. Тананайко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 21. – С. 66-76. – ISSN 1729-7192
1304746
  Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1304747
  Кабиш І.Ю. Розвиток художніх здібностей дітей молодшого віку. / І.Ю. Кабиш. – К., 1981. – 48с.
1304748
  Синишин Л.О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець XIX - перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Синишин Лілія Орестівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1304749
  Полєщук Г. Розвиток художнього мислення студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 159-163


  У статті висвітлено особливості викладання філологічних дисциплін із застосуванням ейдотехніки й специфіку написання літературного сценарію відеореклами, що сприяють розвиткові образного мислення студентів. В статье идет речь об особенностях ...
1304750
  Дорош Г. Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 8-10
1304751
  Буренко В. Розвиток художньої культури Великої Британії в добу Просвітництва // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 2-5
1304752
  Небесник І. Розвиток художньої освіти на Закарапатті // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 6-9. – ISSN 2520-6419
1304753
  Небесник І.І. Розвиток художньої освіти у Закарпатті у 20 столітті : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Небесник І.І.;Прикарпатськ.ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.14-16
1304754
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.01 / КНУТШ; Шкелебей І.І. – Київ, 2004. – 261л. + Додатки: л.204-261. – Бібліогр.: л.191-203
1304755
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Шкелебей І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1304756
  Орлов В.м. Розвиток ХХУ! з"їздом КПРС марксистського вчення проКП / В.м. Орлов. – К., 1981. – 64с.
1304757
  Шаблій О.І. Розвиток целюлозно-паперової промисловості Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 125-133 : Табл.
1304758
  Баришніков В.М. Розвиток центрів професійно-технічної освіти як складова реформування державної служби зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 47-54
1304759
  Остролуцька Л.І. Розвиток центрів реабілітації дітей та молоді з інвалідністю в Україні (90-ті рр.XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Остролуцька Лариса Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1304760
  Доценко В.О. Розвиток церкви адвентистів сьомого дня в Україні у 1920-ті рр. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 72-73
1304761
  Воронянська Н. Розвиток Церкви адвентистів сьомого дня в Україні у контексті радянського законодавства (1970-ті - 1990 рік) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 643-650. – ISBN 966-7379-92-11
1304762
  Губар К.А. Розвиток церковного права у Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії (XVIIІ - поч. ХХ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 35-41. – ISSN 2219-5521


  Здійснюється огляд та аналіз викладання церковного права в Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії. Характеризуються програми викладання церковного та канонічного права. Подаються короткі відомості про професорів: Ф. Прокоровича, Р. ...
1304763
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Карсим І.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1304764
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. : Дис... канд. історичних наук: 07.00.01. / Карсим Інна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207 л. + Додатки: л. 203-207. – Бібліогр.: л. 175-202
1304765
  Кучер Т.М. Розвиток цивілістичного процесу в контексті законодавчого забезпечення реформ в Україні // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 165-168. – ISBN 978-966-7166-33-5
1304766
  Кахнич В. Розвиток цивільно-правової науки на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1884 рр. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
1304767
   Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Харків : Консум, 1999. – 272с. – ISBN 966-7124-53-3
1304768
  Саворін М. Розвиток цивільного права на рубежі 1917-1922 років // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 126-134. – ISBN 966-8110-19-6
1304769
  Кахнич В.С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 2219-5521
1304770
  Задоєнко О.В. Розвиток цивільного процесуального законодавства в особливих умовах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7020-48-5
1304771
  Татулич І.Ю. Розвиток цивільного процесуального законодавства як правова основа цивільної процесуальної форми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 20-25
1304772
  Гахович Н.Г. Розвиток циркулярних ланцюгів доданої вартості для зростання стійкості української промисловості в умовах постковіду / Н.Г. Гахович, О.М. Кушніренко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 62-77. – ISSN 1681-116Х


  Обгрунтовано можливості інтеграції української промисловості в циркулярні ланцюги доданої вартості як одного з перспективних напрямів інтернаціоналізації бізнесу. Визначено загрозливі виклики пандемії коронавірусу для розвитку промисловості: закриття ...
1304773
  Чубірко М.М. Розвиток цитоембріологічних досліджень на кафедрі ботаніки в Ужгородському університеті : до 70-річчя Ужгородського національного університету // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 511-515. – ISSN 0372-4123
1304774
  Попело О.В. Розвиток цифрових інновацій на ринку кредитних послуг України / О.В. Попело, А.В. Тарасенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 108-114. – ISSN 2222-4459
1304775
  Базилюк А.В. Розвиток цифрових платформ та пріоритети національної економічної політики // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 10-15. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1304776
  Малов В.І. Розвиток цифрових фотограмметричних технологій у ДНВП " Геосистема" : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.І. Малов, С.В. Олійник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28 : Мал.
1304777
  Бойченко М.А. Розвиток цифрового інтелекту обдарованих школярів у світлі концепції нової української школи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 95-97. – ISBN 978-966-698-283-7
1304778
  Ігнатенко Р.В. Розвиток цифрового маркетингу у світі та в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 450-455. – ISSN 2222-4459
1304779
  Мех О. Розвиток цифрового телебачення у Великобританії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.46-47
1304780
  Нейман В. Розвиток цифрової економіки в Україні / В. Нейман, А. Стріха // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 12, листопад. – С. 62-63. – ISSN 1810-3944
1304781
  Демчишак Н.Б. Розвиток цифрової економіки в Україні: концептуальні основи, пріоритети та роль інновацій / Н.Б. Демчишак, М.О. Глутковський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 43-48. – ISSN 2309-1533
1304782
  Якушко І.В. Розвиток цифрової економіки в Україні: фіскальні інструменти = Development of the digital economy in Ukraine: fiscal instruments : монографія / Інна Валеріївна Якушко ; Заклад вищої освіти "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая". – Київ : Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, 2023. – 244, [1] с. : табл., іл. – Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-231. – ISBN 978-617-95224-9-9
1304783
   Розвиток цифрової компетентності викладачів в медичному університеті / Т.Д. Бублій, О.П. Костиренко, О.В. Ганчо, Ю.В. Чумак // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2022. – Т. 22, вип. 3/4 (79/80). – С. 180-183. – ISSN 2077-1096
1304784
  Карпенко А.С. Розвиток цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпенко Анастасія Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Богдана Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304785
  Іваницький О.І. Розвиток цифрової компетентності студентів під час виконання навчального фізичного експерименту // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 14-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1304786
  Бочек О.І. Розвиток цифрової компетентності та ії вплив на забезпечення гендерної рівності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 36-44. – ISSN 2072-8670
1304787
  Онищенко В. Розвиток цільової спрямованості особистості підлітків-туристів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення розвитку цільової спрямованості особистості підлітків-туристів. Дослідження полягає у припущенні про те, що прискорення розвитку цільової спрямованості особистості у підлітків можливо шляхом активізації її складових в ...
1304788
  Савченко Л. Розвиток ціннісних аспектів педагогічного лідерства у закладах загальної середньої освіти засобами проєктної діяльності // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2. – C. 156-161. – ISSN 2411-1317
1304789
  Заболоцька С. Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 88-94. – ISSN 2312-1246


  Розглядаються ціннісні орієнтації майбутніх педагогів - соціальні, економічні, моральні, релігійні, естетичні, гносеологічні, онтологічні й ідеологічні.
1304790
  Трохименко В.І. Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 322-333
1304791
  Сінєльніков Б. Розвиток цукробурякового виробництва в контексті інтелектуальної спадщини М. Д. Кондратьєва : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 44-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1304792
  Шевченко М.В. Розвиток цукробурякової промисловості у Наддніпрянській Україні в науковій спадщині академіка К.Г. Воблого // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 432-438. – ISSN 2076-8982
1304793
  Ткаченко В. Розвиток чернігівського писанкарства: історіографічно-джерелознавчий аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 93-101. – ISSN 2522-4611
1304794
  Кудін В.І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Кудін В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 21 назва
1304795
  Безверха М.А. Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.02.04 / Безверха М.А.; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1304796
  Слижук О. Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара "Собор" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.С. 15-22.
1304797
  Соколов В. Розвиток читачезнавства у провідних бібліотеках Києва у другій половині 1920-х - на початку 1930-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 54-58. – ISSN 2518-7341
1304798
  Дадашев Б.А. Розвиток Чорноморського економічного співробітництва в контексті активізації інвестиційних процесів / Б.А. Дадашев, І.М. Боярко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 6-12. – ISSN 2306-6814
1304799
  Бедлінський О.І. Розвиток чуттєвої інтуїції студента у процесі навчання / О.І. Бедлінський, В.О. Бедлінський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 31-39. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1304800
  Лаврова О. Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І Сікорського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 27-30
1304801
  Дяченко О.В. Розвиток шевченкознавства в КНР у ХХ - на початку XXI ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 89-92. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1304802
  Вербіцька О.І. Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 83-99. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1304803
  Вербіцька О.І. Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в ранні роки її діяльності / О.І. Вербіцька, Л.М. Яременко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 15-35. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
1304804
  Хайнекер Х. Розвиток Шенгенського регулювання візового режиму у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 142-147.
1304805
  Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні тенденції, властиві сучасним процесам трансформації зарубіжних шкільних бібліотек в інформаційні освітні центри. Розглянуто досвід роботи шкільних бібліотек Франції, Німеччини, Австрії, Великобританії, Австралії, США, Японії, ...
1304806
  Чепіль М. Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 80 – 90-ті роки ХХ ст. (історіографія проблеми) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 11-15. – ISSN 2308-4634
1304807
  Жорова І.Я. Розвиток шкільної гуманітарної освіти: історичний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 89-92. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1304808
  Жорова І.Я. Розвиток шкільної гуманітарної освіти: історичний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 89-92. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1304809
  Жорова І. Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 70-86. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1304810
  Захарова Н.С. Розвиток шкільної історичної освіти в Україні у контексті соціально-політичних трансформацій 1990-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 109-114. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1304811
  Кузик Я. Розвиток шкільної справи в менонітських колоніях XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 17-18
1304812
  Галус О.М. Розвиток шкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти у провідних країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 68-95. – ISBN 966-642-171-2
1304813
  Отраднова О.О. Розвиток школи деліктного права в Університеті Святого Володимира - Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 80-85. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток наукової школи деліктного права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Метою дослідження є аналіз розвитку вказаної наукової школи та виявлення основних тенденцій і ключових напрямів такого розвитку. Під час ...
1304814
  Котюк І. Розвиток школи криміналістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 23-30


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1304815
  Толкачова Н.Є. Розвиток шотландського права як змішаної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 169-174. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються закономірності та історичні процеси формування шотландського права під впливом римського, континентального та англійського права. Особлива увага приділяється парламентській традиції, судовій системі та процесам формування основних правових ...
1304816
  Циганов С.А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С.А. Циганов, В.В. Апалькова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1304817
  Зінченко О. Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 9-14. – ISSN 2307-2261
1304818
  Меланчук А.В. Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов"язків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 143-155. – ISSN 2078-9165
1304819
  Катрич В.М. Розвиток юридичних наук в Київському університеті за 50 років радянської влади / В.М. Катрич, П.О. Недбайло // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-18. – (Серія права ; № 8)


  Статья освещает научную, педагогическую, общественную и воспитательную деятельность профессорско-преподавательского состава юридического факультета Киевского государственного университета, излагает главные направления развития юридических наук и вклад, ...
1304820
  Цесарський Ф. Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 216-221. – ISSN 2307-8049
1304821
  Тацій В.Я. Розвиток юридичної науки в Україні на межі тисячоліть // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 814-819. – ISBN 978-966-458-148-3
1304822
  Бошицький Ю. Розвиток юридичної науки в умовах воєнного стану / Ю. Бошицький, О. Хорватова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 червня (№ 21/22). – С. 22-24. – ISSN 1992-9277
1304823
  Міхневич Л.В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич ; [за заг. ред. І.Б. Усенка] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-250. – ISBN 978-966-483-563-0
1304824
  Матишевський П.С. Розвиток юридичної науки у Київському університеті (1945-1983 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-16. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается развитие юридической науки в Киевском университете в послевоенные годы. Изложены основные теоретические результаты и практическая значимость научных исследований на кафедрах факультета.
1304825
  Скородумов Д. Розвиток юридичної освіти у класичних університетах України у 1991-2002 рр // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343


  Досліджується процес розвитку юридичної освіти у класичних університетах України. Запроваджено спробу визначення їх чисельності у міру поетапного розвитку юридичної освіти в Україні. Серед класичних університетів на першому місці - КНУ ім. Т. Шевченка.
1304826
  Олійник О. Розвиток юридичної риторики від епохи просвітництва до нашого часу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 17-20
1304827
  ЇХвойницька Розвиток юснатуралістичної теорії українськими мислителями XVIII ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 128-132. – ISSN 0321-0499
1304828
  Онищенко В.М. Розвиток Я-концепції у дітей молодшого шкільного віку з серцево-судинними захворюваннями // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – С. 39-50. – ISSN 2414-0023
1304829
   Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України / І.М. Вишневський, Г.П. Гайдар, О.В. Третьякова, В.О. Гайдар // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 195-203. – ISSN 1818-331Х
1304830
  Мерніков Г.І. Розвиток ядерних технологій в Україні: міжнародно-правовий аспект / Г.І. Мерніков, В.І. Шумбасов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 206-212.
1304831
  Вишневський І.М. Розвиток ядерної фізики в Києві // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 107-110. – ISSN 1818-331Х


  У цьому короткому огляді розглянуто в історичному плані час і причини початку розвитку ядерної фізики та створення ядерних центрів. Увага концентрується на створенні та розвитку Київського ядерного центру. Особливо відзначається, що в цьому році ...
1304832
  Магрламова К. Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 97-103. – ISSN 2308-4634


  Велика Британія має доволі розвинуту мережу вищих медичних навчальних закладів різного рівня акредитації, яка готує спеціалістів для потреб вітчизняної охорони здоров"я, а також фахівців для інших країн світу. У статті обговорені питаня розвитку якості ...
1304833
  Бояр А.О. Розвиток, сучасний стан та актуальні проблеми транспортної політики Європейського Союзу / А.О. Бояр, А.Ю. Стукалова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 137-142. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено історичні етапи становлення єдиної транспортної політики ЄС. Визначено пріоритетні напрями діяльності ЄС у галузі транспорту та перспективи розвитку транспортної політики ЄС в цілому.
1304834
  Кутняк Н. Розвиток, сучасний стан та перспективи українсько-турецьких відносин // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 27-28
1304835
   Розвитологія : підручник / Клименко М.О., Герасимчук З.В., Клименко О.М., Клименко Л.В. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 204-228. – Бібліогр.: с. 235-240. – ISBN 978-966-289-073-0
1304836
  Маломуж М.Г. Розвідка - важливий елемент системи національної безпеки України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С.37-40.
1304837
  Варенюк А. Розвідка А. Кримського "Чи справді важко вивчити правопис з Ї? Як зразок реалізації полемічного дискурсу // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 16-17. – (Бібліотека Інституту філології)
1304838
  Філіповський О.К. Розвідка з організації селянського господарства на Україні / О.К. Філіповський. – К, 1926. – 315с.
1304839
  Роуан Р. Розвідка і контррозвідка. / Р. Роуан, 1937. – 85с.
1304840
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1304841
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Розробка нафтових і газових родовищ)
1304842
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1304843
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 32. – 1995. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1304844
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1996. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1304845
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1996. – (Буріння нафтових і газових свердловин. Розробка та екексплуатація нафтових і газових родовищ)
1304846
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1997. – (Технічна кібернетика та електрофікація об"єктів паливного - енергетичного комплексу)
1304847
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1304848
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34, т. 6. – 1997. – (Технічна кібернетика та електрофікація об"єктів паливного - енергетичного комплексу)
1304849
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34, т. 1. – 1997. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1304850
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Буріння нафтових і газових свердловин. Розробка та екексплуатація нафтових і газових родовищ)
1304851
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1304852
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 7. – 1998. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1304853
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 6. – 1998. – (Технічна кібернетика та електрофікація об""єктів паливно - енергетичного комплексу)
1304854
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 5. – 1998. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1304855
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 4. – 1998. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1304856
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 2. – 1998. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1304857
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 3. – 1998. – (Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ)
1304858
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 1. – 1998. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1304859
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 4. – 1999. – (Нафтогазопромислове обладнення)
1304860
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36 (т. 2, т. 3). – 1999. – (Буріння нафтових і газових свердловин; т. 3 - Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ ; Т. 2)
1304861
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 7. – 1999. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1304862
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 6. – 1999. – (Технічна кібернетіка та елекріфікація об"єктів паливно-енергетичного комплексу)
1304863
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-
Вип. 36. т. 8. – 1999. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1304864
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 37, т. 8. – 2000. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1304865
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 37, т. 6. – 2001. – (Технічна кібернетіка та елекріфікація об"єктів паливно-енергетичного комплексу)
1304866
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 8. – 2001. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1304867
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 4. – 2001. – (Нафтогазопромислове обладнення)
1304868
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 2. – 2001. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1304869
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 5 : До 25-ї річниці кафедри нафтогазової гідромеханіки. – 2001. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1304870
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 3. – 2001. – (Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ)
1304871
  Чмихало І. Розвідка Івана Франка про Шолудивого Буняку в контексті "антропології бачення" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 331-335. – ISBN 966-594-298-0
1304872
  Сідак В. Розвідка та контррозвідка Української Держави (1917-1920 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 121-135. – ISBN 966-02-0276-8
1304873
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 1. – 1999. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1304874
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields : всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 2001-
№ 1. – 2001
1304875
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 1. – 2002
1304876
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 2. – 2002
1304877
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 3. – 2002
1304878
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 4. – 2002
1304879
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields : всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 1. – 2003
1304880
  Козюба В.К. Розвідка узбережжя Дніпра під керівництвом Ф.А. Козубовського в липні 1934 року // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
1304881
  Скрипник О. Розвідка УНР у екзилі: агенти, резиденти, шифри, тайнопис... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)
1304882
   Розвідки Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ на Київщині / В. Івакін, І. Зоценко, Р. Осадчий, А. Сорокун, С. Переверзєв // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2018 р. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7810-11-6
1304883
  Булаховський Л.А. Розвідки в ділянці граматичної аналогії в слов"янських мовах. Родовий однини чоловічого роду на -у // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 150-154. – ISBN 978-966-933-055-0


  Починаючи з двадцятих років, учений здійснює численні дослідження з граматичної аналогії на грунті слов"янських мов. Серед них "Грамматическая аналогия и родственные ей явления в истории чешского количества" (1929), "Розвідки в ділянці граматичної ...
1304884
  Івакін В. Розвідки в районі Кирилівського монастиря / В. Івакін, І. Зоценко, В. Баранов
1304885
  Івакін В. Розвідки в районі Кирилівського монастиря / В. Івакін, І. Зоценко, В. Баранов // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7810-12-3
1304886
  Панич О. Розвідки з історії скептицизму в Британо-американській епістемології / Олексій Панич. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 978-966-639-334-3
Ч. 1 : Британська модерна філософія (Гоббс, Локк, Барклі, Х"юм, Рід). – 2007. – 524 с.
1304887
  Карпенко М.О. Розвідки М.О. Максимовича про Богдана Хмельницького в аспекті східнослов"янського лінгвістичного джерелознавства // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 105-109
1304888
  Доманицький В.М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 1 : [рецензія] // З науково-творчої спадщини : статті, нариси, рецензії : [у 2 кн.] / В.М. Доманицький. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – Кн. 1. – С. 248-250. – ISBN 978-966-493-329-9
1304889
  Осадчий Р. Розвідки на Правобережній Київщині
1304890
  Осадчий Р. Розвідки на Правобережній Київщині // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7810-12-3
1304891
   Розвідки пpо цеpковні відносини на Укpаїнї-Руси XVI-XVIII вв // Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / І.А. Линниченко. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека ; Т. 7 ; Т. ХІ)


  Зміст: Внутpішній стан західно-pуськоі цеpкви в Польсько-литовській деpжаві в кінці XVI ст. та Уныя / О. Левицький; Пеp. М. Павлик. Hаpис становища пpавославної цеpкви на Укpаїні від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович; Пеp. М. Павлик.
1304892
  Дідусенко П.М. Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття / П.М. Дідусенко. – Київ : Павлім, 2002. – 220с. – ISBN 966-686-034-1
1304893
   Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 23-24)
Ч. 1-2 : Німецьке право в Польщі й Литві, 1-5 / М. Владімірский-Буданов ; Українські міста / В. Антонович ; Магдебурське право на Лівобічній Україні / Д. Багалій. – 1903. – 462 с. – Конволют об"єднує 2 видання
1304894
   Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 23)
Ч. 1 : М. Владімірского-Буданова Німецьке право в Польщі й Литві, 1-4. – 1903. – 462 с.
1304895
   Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 19)
Ч. 1. – 1897. – IV, 295 с. – Конволют


  Зміст: Розвідка про гайдамачину Володимира Антоновича. - С. 1-96 Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) Володимира Б. Антоновича. - С. 97-123 Турбаївська катастрофа Олександри Єфименкової. - С. 125-158* Опришки Дра Юліяна Целевича. - С. 155-296
1304896
   Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 19)
Ч. 1. – 1897. – IV, 295 с.


  Зміст: Розвідка про гайдамачину Володимира Антоновича. - С. 1-96 Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) Володимира Б. Антоновича. - С. 97-123 Турбаївська катастрофа Олександри Єфименкової. - С. 125-158* Опришки Дра Юліяна Целевича. - С. 155-296
1304897
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 21)
Ч. 1. – 1901. – 173 с. – Конволют
1304898
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. Ч. 2 / Передмова М. Грушевського // Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1901. – Ч. 1. – [8], 272 с. – (Руська історична бібліотека ; Т. 21)


  Зміст: Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124 Українські посполіті (1648-1783) : Історико-правничий начерк Олександра Лазаревського. - С. 125-216
1304899
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. / Передмова М. Грушевського. – Накл. Наук. Тов. ім. Шеченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 22)
Ч. 2. – 1902. – [8], 272 с. – прим. № 45583 дефектний, відсутні с. 65-272. - Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124


  Зміст: Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124 Українські посполіті (1648-1783) : Історико-правничий начерк Олександра Лазаревського. - С. 125-216
1304900
  Климаш Р.-Б. Розвідки сучасного українсько-канадського фольклору: погляд з Вінніпега // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1304901
   Розвідки у місті Бориспіль / В. Івакін, А. Оленич, Р. Осадчий, І. Зоценко
1304902
   Розвідки у місті Бориспіль / В. Івакін, А. Оленич, Р. Осадчий, І. Зоценко // Археологічні дослідження в Україні ... / Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Болтрик Ю.В. ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С.А., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – за 2019 р. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7810-12-3
1304903
  Кисельов Й.М. Розвідки часу / Й.М. Кисельов. – К., 1973. – 279с.
1304904
  Сватко Я. Розвідник воюючої України / Ярослав Сватко. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 64 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 64. – ISBN 978-617-7363-61-2
1304905
  Даниленко В. Розвідник прийдешнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 14-15
1304906
  Савич І.С. Розвідники весни : оповідання / І.С. Савич. – Донецьк : Донбас, 1987. – 165 с.
1304907
   Розвідники всесвіту.. – К, 1958. – 71с.
1304908
  Сиволоб Ю.В. Розвідники майбутнього. До 25-річчя руху за комуністичне ставлення до праці / Ю.В. Сиволоб. – К, 1983. – 48с.
1304909
  Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні / Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 621, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 617-621. – ISBN 978-617-605-000-1


  В пр. №1700326 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку щиро від автора. Вочевидь до виокремленого Вами переліку того, " що дала Україна світові", можна щось взяти і з цієї книги ... З повагою. Підпис / О. Скрипник / 18.06.2015
1304910
  Кузьменко А.М. Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики / А.М. Кузьменко, М.І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-91. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти розвідувальної діяльності в умовах глобалізації інформаціино-психологічиого протиборства. Особлива увага зосереджена на теоретико-правових основах визначення сутності сучасного поняття розвідувальної діяльності. ...
1304911
  Олійник О. Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734-1775 рр.) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
1304912
  Семенюк Ю.В. Розвідувальна діяльність і міжнародні відносини. Нові реалії та підходи : монографія / Семенюк Ю.В., Мокляк С.П., Лисецький Ю.М. ; [за заг. ред. Ю.М. Лисецького]. – Київ : ЛАТ&К, 2021. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-159. – ISBN 978-617-7824-41-0
1304913
  Пик С. Розвідувальна діяльність у сучасному світі та її пріоритети // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 70-76. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1304914
  Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як суспільно-політичне явище // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-57
1304915
  Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як явище сучасних міжнародних відносин // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-58
1304916
  Гриниха А.І. Розвідувальна місія Ж.Ж. Рако де Рої в Північному Причорномор"ї у 1803 році: спроба історичного розслідування // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 154-166. – ISSN 2313-5603
1304917
  Пик С. Розвідувальна підготовка Німеччини до війни проти СРСР // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-17. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1304918
  Вєдєнєєв Д. Розвідувальна служба Української повстанської армії // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 57-69
1304919
  Албул С.В. Розвідувальна функція оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у протидії організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 3-4
1304920
  Ліщук Д.С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська Запорозького у кінці XVI - першій чверті XVII ст.: історіографія // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 45-50
1304921
  Прощаєв В.В. Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Прощаєв Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
1304922
  Волошин Ю.О. Розвідувальні органи держави в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина: міжнародні стандарти та законодавче регулювання / Ю.О. Волошин, В.В. Прощаєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 6-18. – ISSN 2707-6849
1304923
  Петняк В. Розвідувальні програми спостереження за системами зв"язку як складова системи національної безпеки держави: міжнародний досвід // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 274-277. – ISBN 978-617-7814-10-7
1304924
  Леонов В. Розвідувальні служби в системі демократичного цивільного контролю // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 125-134.
1304925
  Купчик О.Р. Розвідувально-підривна діяльність спецслужб УСРР на території іноземних країн (початок1920-х років) / О.Р. Купчик, С.Ф. Пивовар // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 53-58. – ISBN 978-966-171-277-4
1304926
  Бичко А.К. Розвій вітчизняних історико-філософських досліджень 60-х років // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 66-70
1304927
  Халецький О.В. Розвій Франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні / О.В. Халецький, О.В. Голубовська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 102-115. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1304928
  Лукницький П.М. Розвінчаний Памір / П.М. Лукницький. – Київ, 1936. – 279с.
1304929
   Розвінчання міфів про збитковість державних наукових підприємств / А. Вдовиченко, О. Ремезова, О. Чепіжко, Р. Яремійчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 8


  "Влада наполегливо нав"язує суспільству думку про збитковість і непотрібність державних підприємств. Прем"єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що держпідприємства завдають Україні збитків на 82 млрд грн. Публічно заявивши про це у Верховній Раді 17 ...
1304930
  Веремійчик О. Розвінчання міфів про населення Донбасу і Новоросії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 7
1304931
  Лук"янчук Г. Розвінчання московських міфів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 11


  У Києві відбулася низка зустрічей із журналістами та громадськістю відомого у Європі та світі американського науковця - дослідника тоталітарних режимів: сталінського й гітлерівського та їх антилюдських злочинів на територіях країн Східної Європи, ...
1304932
  Булгакова О. Розвінчування культу Сталіна: як сприйняли доповідь Микити Хрущова на XX з"їзді КПРС // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 24). – С. 8-9


  "Неординарні події в історії дер­жави завжди привертають увагу істориків, адже під час них суспільство приходить у рух, активізується громадянська активність та яскраво виходять назовні і проявляються суспільні настрої. До таких поворотних подій слід ...
1304933
  Кушерець В. Розвінчуючи імперіалізм думки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 3


  Письменник Вадим Пепа відтворює невідомі сторінки історії українського народу у новій книзі "Майстер-клас з імператором".
1304934
  Болотіна Н. Розвіток юридичної освіти в Україні: Яким має бути викладання соціально-правових дисциплін сьогодні // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.59-67. – ISSN 1682-2366
1304935
  Комарницька Л. Розвіяні вітром: тема заробітничанства в українській художній літературі // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 361-364. – ISBN 1-55195-156-8
1304936
  Комарницька Л. Розвіяні вітром: тема заробітчанства в українській художній літературі // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 361-364. – ISBN 1-55195-156-8
1304937
   Розвіяти морок // Київський університет. – Київ, 2023. – Квітень (№ 4). – С. 3


  "Академічна спільнота КНУ закликає якнайшвидше ратифікувати Римський статут. Міжнародний кримінальний суд (МКC) - це єдиний постійний орган міжнародного кримінального правосуддя, розташований у м. Гаага в Нідерландах. Нині вже 123 держави світу ...
1304938
  Поліщук В. Розвіяти туман забуття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 14


  Роздуми над статтею Романа Коваля "Після Кобзаря" найкорисніша книга" про перевидання книжки Миколи Аркаса "Історія України-Русі". Деякі міркування, породжені цією статею, стосуються вченого-енциклопедиста, людину феноменальної працездатності Василя ...
1304939
   Розводьте рибу в колгоспних ставках.. – Х, 1951. – 8с.
1304940
  Райхель Ю. Розворот на Південний Кавказ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 9


  Чого очікувати цьому регіону від Росії після завершення АТО на Донбасі?
1304941
  Шевченко Оксана Розворушений вулик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 92-93. – ISSN 0130-5212
1304942
  Логвиненко І.М. Розгадані таємниці / І.М. Логвиненко. – Київ, 1986. – 181с.
1304943
  Якель Р. Розгадані таємниці Лінії Арпада // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 15


  "Багатокілометрові оборонні рубежі, призначені зупиняти наступ ворожої армії, між двома світовими війнами будували різні держави - Франція, Німеччина, Фінляндія, Чехословаччина, СРСР. Не стала винятком і Угорщина, яка була сателітом Німеччини. Канцлер ...
1304944
  Ведмеденко О. Розгадка сфінкса : Пізнай самого себе / Оксен Ведмеденко. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 112с. : іл. – (Б-ка українця). – ISBN 966-7419-89-4
1304945
  Танчук Микола Розгадка таємниці доведення великої теореми П"єра де Ферма. Трисекція довільних плоских кутів і квадратура круга [Електронний документ] : шукаємо, знаходимо, порівнюємо, пізнаємо…. – Київ : ДЕТУТ, 2016. – 36 с. – ISBN 978-966-2197-92-1
1304946
  Рижков В. Розгадка таємниць "Доктора Парадокса" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 11


  Книга відомого краєзнавця і письменника Миколи Чабана про українського письменника, філософа й археолога Віктора Петрова (Домонтовича).
1304947
  Будний В. Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-63. – ISSN 0236-1477
1304948
  Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 135-144
1304949
  Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1304950
   Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації / Г. Козел, Ю. Гетьманчук, Л. Куницька, В. Павлов, М. Чуприна, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-75. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Отримані нові олігомери радіальної структури молекул. Досліджені фотофізичні та інформаційні властивості фототермопластичних голографічних реєструючих середовищ на основі плівкових композитів нових соолігомерів у порівнянні з олігомером лінійної ...
1304951
  Куцевол Н.В. Розгалужені полімерні системи. Особливості внутрішньомолекулярної структури в розчині / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, М.Ю. Безуглий // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 220-229. – ISSN 1818-1724
1304952
  Кузів Ю.І. Розгалужені термочутливі полімери та гібридні нанокомпозити на їх основі для біотехнологій та медицини : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Кузів Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 179 арк. – Додатки: арк. 174-179. – Бібліогр.: арк. 164-173
1304953
  Москальчук П.А. Розгілля / П.А. Москальчук. – Київ, 1966. – 54с.
1304954
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №1)
Кн. 1. – 1976. – 218с.
1304955
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник. – (Сучасний роман)
[Кн. 1 - 4]. – 1976. – 671с.
1304956
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №2)
Кн. 2 і 3. – 1976. – 200с.
1304957
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №3)
Кн. 4. – 1976. – 208с.
1304958
  Загребельний П. Розгін : У 2-х т. : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-2174-0
Т. 1 : Айгюль. – 2003. – 398с.
1304959
  Загребельний П. Розгін : У 2-х т. : Роман / П. Загребельний. – Харків : Фолио. – (Література). – ISBN 966-03-2175-9
Т. 2 : Персоносфера. – 2003. – 399с.
1304960
  Вонсович О. Розгледіти комбатанта. Пріоритети та форми входження України до структур європейської безпеки // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45


  Інтеграція України в ЄС
1304961
  Шалагінова А. Розгляд адміністративними судами спорів щодо на службі колишніх працівників органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 302-308. – ISSN 1026-9932
1304962
  Журик Юрій Володимирович Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Журик Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209л. + Дод.: л.208-209. – Бібліогр.: л.193-207
1304963
  Журик Юрій Володимирович Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Журик Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1304964
  Різун Н. Розгляд антимонопольних спорів в Україні: сучасний стан та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 18-19
1304965
  Уркевич В.Ю. Розгляд господарських справ великою палатою верховного суду: процесуальні аспекти // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7605-90-3
1304966
  Савченко В. Розгляд заяв І повідомлень про злочини органами поліції ФРН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 165-168
1304967
  Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21
1304968
  Десятков О. Розгляд звернень громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.82-84
1304969
   Розгляд зовнішньоекономічних спорів у комерційних арбітражах і морських арбітражних комісіях : зб. наук. праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; [заг. ред.: О.П. Подцерковний]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 178, [2] с. – 165-річчю юрид. освіти на Півдні України, 15-річчю Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.", 20-річчю Нац. акад. прав. наук України присвяч. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-668-2
1304970
  Голубицький С.Г. Розгляд і вирішення адміністративними судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Голубицький Сергій Германович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1304971
  Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 197 арк. – Додатки: арк. 194-197. – Бібліогр.: арк. 170-193
1304972
  Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1304973
  Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карась Борис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 15 назв
1304974
  Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карась Борис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
1304975
  Котко Л. Розгляд і вирішення кримінальних справ в інквізиційному (розшуковому) кримінальному процесі царської Росії // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 130-131
1304976
  Авраменко М.Ю. Розгляд інтеграційного процесу в Північній Америці з позиції комунікативної теорії Карла Дейча // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1304977
  Лань О.Ю. Розгляд клопотань захисника слідчим за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 73-75. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1304978
  Строган Г. Розгляд клопотань як одне з основних положень досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 128-130.
1304979
  Куса Л. Розгляд кримінальних проваджень: тенденції в судовій практиці // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 26-27
1304980
  Король В.В. Розгляд кримінальних справ судом присяжних: Україна та зарубіжний досвід / В.В. Король, В.А. Савченко // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 22-25
1304981
  Шербина О.Ю. Розгляд методологічної функції аргументації в юридичних міркуваннях у спецкурсі "Логіка та право" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143-144
1304982
  Захарченко Т. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово - промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.79-82. – ISSN 0132-1331
1304983
  Абрамович Т. Розгляд міжнародних комерційних спорів у судах та міжнародних арбітражах: за і проти. Порівняльний аналіз // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1304984
  Козловська О.В. Розгляд можливості необхідних основ проведення оцінки екологічних ризиків від інвазійних видів в Україні // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 161-180 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2522-1388
1304985
  Пінчук Юрій Розгляд монографії М. Костомарова "Гетманство Юрия Хмельницкого" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1304986
  Пінчук Ю. Розгляд монографії М. Костомарова "Гетманство Юрия Хмельницкого" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-62.
1304987
  Копцева Л.О. Розгляд насущних проблем морського та митного права очима працівників-початківців // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 115-117
1304988
  Перпері Л.М. Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг / Л.М. Перпері, Ю.Г. Паленний, О.Г. Цехоцька // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (110). – С. 48-53. – ISSN 2307-4949


  Розглянуто питання оцінювання якості освітньої послуги на основі неформальних чинників.
1304989
  Гробова В.П. Розгляд основних особливостей організації та функціонування місцевого самоврядування Швейцарії // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 83-90. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1304990
  Панталієнко Я.П. Розгляд питання місця вчинення нотаріальних дій в аспекті ч.4 ст. 55 Закону України " Про нотаріат" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44.
1304991
  Каменська Т. Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторської перевірці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С.2-9 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1304992
  Неборак В. Розгляд поетичного циклу Івана Франка „Вольні сонети" : (до 155-річчя із дня народження І. Франка) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 26-33
1304993
  Іванова А.С. Розгляд проблемних питань з оцінки вартості майна під час приватизації вугільної галузі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання оцінки майна під час приватизації на підприємствах вугільної промисловості, визначені проблеми оцінки майна, вплив інфляції на оцінку майна.
1304994
  Комарницька О. Розгляд прокурором клопотання сторони захисту, потерпілого на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: актуальні питання / О. Комарницька, С. Нестеренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 51-65


  Проаналізовані законодавчі акти, які надають право стороні захисту, потерпілому ініціювати перед слідчим, прокурором проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд такого права свідчить, що воно декларативне, оскільки факт, методи проведення ...
1304995
  Лимар В.Б. Розгляд свободи у межах сутнього: модальності необхідність-випадковість // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 94-104


  Статтю присвячено розгляду онтологічних модусів свободи, як вона репрезентована у природі та у тій сфері людського буття, яку можна розуміти як форму соціального інобуття природи. На думку автора, за головні категорії модальності тут правлять ...
1304996
  Лобач В. Розгляд скарг і звернень з питань підтримання державного обвинувачення в судах потребує нових підходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 11-14
1304997
  Бачун О. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал господарського суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
1304998
  Макаров М.А. Розгляд слідчим суддею клопотання про здійснення приводу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 83-88. – ISSN 2413-1342
1304999
  Шаренко С. Розгляд слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого або прокурора // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 247-253. – ISSN 2663-5313
1305000
  Леоненко В.В. Розгляд справ про злочини неповнолітніх у стадії віддання до суду / В.В. Леоненко. – Київ, 1972. – 150с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,