Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1304001
  Дарницький Володимир "Саморушні" валуни у Долині смерті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 24 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1304002
  Онікієнко І.М. "Самособоюнаповнення" Василя Стуса в контексті практик духовного перетворення людства // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 211-221


  У статті розглядається "самособоюнаповнення" В. Стуса як поетичне кредо митця й оригінальна філософія, що своїми джерелами має "філософію серця" Г. Сковороди, створення себе як "великої ентелехії" Й. В. Г’ете, обряди християн. ініціації та ...
1304003
  Королевич Я.О. "Самостійники" на продаж / Я.О. Королевич. – К, 1985. – 86с.
1304004
  Сидоренко С. "Самостріл" у Страсбурзі, або Як Росія сама собі нашкодила в суді у справі щодо Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  "...у Страсбурзі відбулася важлива і навіть етапна для України подія: велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) почала розгляд міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії" та провела відкриті слухання з цього приводу, "допитавши" ...
1304005
  Колоколова Н.С. "Самость" и "я" как проблема философской антропологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 95-96
1304006
  Хороб М.Б. "Самотній мандрівник..." В. Домонтовича в світлі філософіі екзистенціалізму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 381-388. – ISSN 2520-2103
1304007
  Лілік О. "Самотній на землі, як сонце на небі...": урок-дослідження імпресіоністичних і екзистенціальних рис у новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2 (73). – С. 22-26
1304008
  Бортик Е.П. "Самсон-борец" Мильтона и английская драматургия середины XVII ст. : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Бортик Е.П.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
1304009
  Борбунюк В.О. "Самый выбор Шевченко свидетельствует о вашей поэтичности…": И. Белоусов - переводчик "Кобзаря" Т. Шевченко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 330-337
1304010
  Малыш А.И. "Самый страшный снаряд..." (О "Капитале" К.Маркса) / А.И. Малыш. – Москва, 1967. – 88с.
1304011
  Турунтаев В.Ф. Сам-семьсот, или Повесть о трех фантазерах / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1988. – 210с.
1304012
  Харченко Л. Самопізнання Григорія Сковороди як основа особистісного буття людини // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 219-224. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розкривається концепція самопізнання Г. Сковороди як основа особистісного буття, самореалізації та творчої діяльності людини. Аналізується проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Особлива увага звертається на самопізнання ...
1304013
  Бахвалова А. Самопізнання та саморегуляція сучасної людини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 36-38. – ISSN 2518-7104
1304014
  Крошка О.І. Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 117-124
1304015
  Ржевська-Штефан Самоповага як мотив учбової діяльності студента // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 158-162. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1304016
  Петренко Т.В. Самоповага як складова успіху майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66
1304017
  Витвицький Б. Самоповага, користування українською мовою та побудова кращого майбутнього // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-17. – ISSN 0130-5263
1304018
  Кондиленко И.И. Самопоглощение в спектрах / И.И. Кондиленко. – Киев, 1973
1304019
  Струбицький Р.П. Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 147-155. – ISSN 0321-0499
1304020
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Володимир Володимирович Некрашевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 28с. – Бібліогр.: 21 назва
1304021
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Дис. ... д-ра фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорії чисел / Некрашевич В.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 305л. – Бібліогр.: л. 293 - 305
1304022
  Бондаренко Євген Володимирович Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Бондаренко Є. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібл.: 6 назв
1304023
  Бондаренко Є.В. Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Євген Володимирович Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 119л. – Бібліогр.: л. 114-119
1304024
  Перминова Л.М. Самопознание - базовый гуманитарный фактор модернизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  Гуманизация и гуманиторизация общества и образования только тогда действительны, когда они затрагивают и преобразуют жизнь каждого человека через осуществление им самопознания как условия сознательного и осознанного самостроительства и созидания. ...
1304025
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Москва : ДЭМ ; Международные отношения, 1990. – 336с. – Библиогр. в примеч.: с. 332-335. – ISBN 5-85207-006-8
1304026
  Бердяев Н.А. Самопознание : опыт философской автобиографии / Николай Бердяев. – Москва : Мысль, 1991. – 220 с.
1304027
  Бердяев Н.А. Самопознание : сборник / Н.А. Бердяев ; сост., авт. вступ. ст. А.А. Ермичев. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 395, [2] с., [8[ л. ил. – ISBN 5-289-01115-3
1304028
  Бердяев Н.А. Самопознание : (опыт философской автобиографии) / Бердяев Н.А. ; [сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А.В. Вадимова]. – Москва : Книга, 1991. – 445 с. – Библиогр. в примеч.: с. 409-432. – ISBN 5-212-00417-9 (в пер.)
1304029
  Бердяев Н.Я. Самопознание : Сочинения / Н.Я. Бердяев. – Москва ; Харьков : Эксмо-Пресс ; Фолио, 1998. – 624с. – (Антология мысли). – ISBN 966-03-0248-7
1304030
  Кулик А.В. Самопознание в процессе интерпретации философских текстов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 137-142. – ISSN 2077-1800
1304031
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 440с.
1304032
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Л., 1980. – 472с.
1304033
  Черкашина Т.В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 9-12


  Рассматривается проблема предупреждения развития коррупции в системе высшего образования. Охарактеризированы составляющие структуры коррупционных проявлений в университетской среде, проанализированы возможности педагогической системы самопознания как ...
1304034
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь / В.П. Рыбасов. – М., 1976. – 44с.
1304035
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь в очагах массового поражения / В.П. Рыбасов. – Москва, 1964. – 47с.
1304036
  Горбачова Н.І. Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 41-52. – ISSN 2413-5593
1304037
  Привалова Г.С. Самопоширюваний високотемпературний синтез пігментів на основі відпрацьованих каталізаторів / Г.С. Привалова, С.І. Авіна, Д.М. Дейнека // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 72
1304038
  Субботин А.А. Самопредикация, "разрывы" в "желании" и типизация знаний о человеке-вообще // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 76-97. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1304039
  Россильна О. Самопредставництво в господарському процесі України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 1026-9932
1304040
  Малиновська В. Самопредставництво компанії в суді: інструкція з використання / В. Малиновська, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1304041
  Морозов Є. Самопредставництво юридичної особи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 22. – ISSN 1992-9277


  У статті піде мова про документи, які підтверджують повноваження представника юрособи в разі звернення особи до суду в порядку самопредставництва.
1304042
  Ковалев Б.П. Самопрезентация студентов на этапе адаптации к профессиональному образованию / Б.П. Ковалев, О.Е. Мальцева // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 70-75. – ISSN 2616-700X
1304043
  Маркова Г. Самопрезентация юридического факультета Карлова университета в Праге // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 6-11. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Организационная структура юридического факультета Карлова университета в Праге, его научная деятельность и международные связи.
1304044
  Циховська Е.Д. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook як інструмент створення іміджу // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 137-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто людину як homosociologicus, що не може існувати поза опозицією «Я - Інший» у соцмережах; проаналізовано засоби, якими особистість презентує себе через свій акаунт у Facebook. Використано п’ятирівневий поділ потреб піраміди А. Маслоу для ...
1304045
  Гапачило Н. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв"ю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 73-80. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1304046
  Хлаповська Т.Г. Самопрезентація: визначення та історія дослідження поняття // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 270-277. – ISBN 978-966-8063-99-46
1304047
  Согомонян Е.С. Самопроверяемые устройства и отказоустойчивые системы / Е.С. Согомонян, Е.В. Слабаков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 207 с.
1304048
  Криворучко І.О. Самопроголошені "Донецька та Луганська народні республіки" як терористичні організації: аналіз судової практики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 245-252. – ISSN 2072-8670
1304049
  Матвійчук О.Е. Самопроголошення автокефалії як прецедент для УПЦ КП // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Загалом, існує два погляди на процес здобуття автокефалії. Най- поширенішим є її здобуття у випадку, коли існуюча автокефальна церк- ва надає статус окремій церковній області. Таким чином Російська православна церква надала статус автокефальної ...
1304050
  Ішин С. Самопрограмування: Еволюціонуючі алгоритми, самопрограмування та самомодифікація програм / С. Ішин. – К., 1997. – 28с.
1304051
  Чепелева Н.В. Самопроектирование и развитие личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Макименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2015. – C. 4-17. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1304052
  Иванов В.Д. Самопроизвольная униполярная зарядка "горячих" аэрозольных частиц : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Иванов В.Д.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1304053
  Голанский М.М. Саморазвивающиеся системы в экономическом анализе и планировании / М.М. Голанский. – Москва, 1978. – 191с.
1304054
  Димов Д. Саморазвитие на Комунистическата партия / Димитров Димов. – София : Партиздат, 1989. – 259 с.
1304055
  Шлыков Валерий Григорьевич Саморазвитие сущностной взаимосвязи философии и науки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шлыков Валерий Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.123-135
1304056
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое = (Self-help) : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского, 1900. – 407, VI с. – Пер. также под загл.: Самодеятельность; Самопомощь; Самостоятельная деятельность
1304057
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса ; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1910. – 328 с.
1304058
   Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.. – Томск, 1991. – 196с.
1304059
  Михайлова И.Г. Самореализация в художественной деятельности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 91-102
1304060
  Деркач А.А. Самореализация как структурообразующий конструкт и процесс в онтогенезе ( теоретико-методологическое обоснование ) / А.А. Деркач, Э.В. Сайко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.222-234
1304061
  Ветошкина Т.А. Самореализация личности в творческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01. / Ветошкина Т.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1304062
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс (методолого-социологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
1304063
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс: (методолого-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1304064
  Шаталова Н.И. Самореализация личности как социальный феномен (на примере любительской культуры деятельности). : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шаталова Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Сверодловск, 1979. – 23л.
1304065
  Кривда Наталия Юриевна Самореализация личности художника в творческом процессе : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Кривда Наталия Юриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1992. – 182л. – Бібліогр.:л.168-182
1304066
  Столярская Е.В. Самореализация студентов в современном белорусском обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Столярская Евгения Викторовна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1304067
  Автомонова Т.І. Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 82-85. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто соціально-економічні умови розвитку суспільства в концепціях зарубіжних філософів, зокрема модель інформаційного суспільства Е. Тоффлера, в якій поняття світу, часу, простору, мислення набувають іншого виміру, а рівень самореалізації, ...
1304068
  Шепель М.Є. Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 143-148. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядається самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності. Проаналізовано погляди провідних науковців стосовно питань професійної адаптації. Надано приклади стосовно підготовки майбутніх ...
1304069
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
1304070
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в умовах гуманізації системи освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-12
1304071
  Григор"єв В.Й. Самореалізація особистості і вітчизняний спосіб життя: пошуки нових смислів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 18-26
1304072
  Шуневич Н.В. Самореалізація особистості студента як фактор демократизації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 113-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок самореалізації особистості студента і демократизації навчального процесу. А також автор намагається дати визначення оптимальних умов самореалізації особистості студента і водночас прискорення демократизаційних процесів у ...
1304073
  Овчаренко Н.В. Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 131-134. – ISSN 2077-1800
1304074
  Кривда Н.Ю. Самореалізація особистості художника у творчому процесі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Кривда Н.Ю.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 22 с.
1304075
  Шунєвич Н.В. Самореалізація особистості як показник демократичних перетворень вищої школи // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 92-100. – ISBN 966-594-559-9
1304076
  Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема / В.І. Муляр. – Житомир, 1997. – 213с.
1304077
  Матвєєв В.О. Самореалізація особистості: досвід індуїзму та християнства : монографія / В.О. Матвєєв. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-338. – ISBN 978-966-340-408-0


  У пр. № 1704542 напис: Шановній Наталі Вікторівні від автора з побажаннями творчих успіхів і нової самореалізації. Підпис.
1304078
  Чернуха А.М. Самореалізація студентів вищих навчальних закладів через систему організації індивідуальної самостійної навчальної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 11-14. – ISSN 2411-5983
1304079
  Толков О.С. Самореалізація студентів вищої школи в сучасних умовах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 149-150
1304080
  Рибалко Л.С. Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції / Л.С. Рибалко, О.В. Коломієць // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 238-245. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
1304081
  Гончарук В.А. Самореалізація творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 39-43. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1304082
  Заварзіна Є.В. Самореалізація творчої особистості та культурна ситуація: проблема стосунків письменника й читача (за щоденником В.Винниченка) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 241-245. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1304083
  Сепетий Д.П. Самореалізація як самотрансценденція // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 23-32
1304084
  Хом"як І. Самореалізуватися в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Про важливість підготовки дітей до наукового майбутнього, співпрацю між учителями і викладачами і забезпечення умовамидля проведення досліджень.
1304085
  Терсков И.А. Саморегистрирующий фотоэлектрический спектрофотометр и его применение для анализа крови : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терсков И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
1304086
   Саморегулирование в некоммерческом секторе : Сборник документов, 2000. – 78с. – ISBN 966-7672-01-8
1304087
  Сорокин Саморегулирование в социалистической экономике / Сорокин, д.Е. – М., 1990. – 157с.
1304088
  Романовская О. Саморегулирование в сфере рекламы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-34. – ISSN 0132-0831
1304089
  Васильева С. Саморегулирование и самоорганизация в системе демократии: внутри права, по ту сторону права или параллельно ему? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 39-51. – ISSN 1812-7126


  В статье определяется правовое содержание категорий "саморегулирование" и "самоорганизация" с позиций частноправового и публично-правового подходов, а также описываются пределы правового регулирования, за рамками которых можно вести речь о свободе ...
1304090
  Белоцерковский А. Саморегулируемые организации в высшем профессиональном образовании: "прогноз погоды" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Кардинальным образом меняются социокультурные условия функционирования системы высшего образования, действующие во всех промышленно развитых странах. Глобальные мировые тенденции : 1. "Массовизация" высшего образования. 2. Возникновение "общества ...
1304091
  Карман В.О. Саморегулівні організації арбітражних керуючих / В.О. Карман, Я.О. Карман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 194-197
1304092
  Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 25-34. – ISSN 2222-5374
1304093
  Суслова В.В. Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1304094
  Герасимчук К. Саморегулювання адвокатської діяльності: досвід інших країн // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1304095
  Донков С. Саморегулювання арбітражних керуючих: чекати чи будувати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1304096
  Залєтов О. Саморегулювання на страховому ринку: економічна сутність і принципи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 42-45. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1304097
  Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історію виникнення саморегулювання, визначено поняття, моделі, організаційно-правові основи та перспективи розвитку інституту саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку. Статья посвящена исследованию истории ...
1304098
   Саморегулювання реклами в Європі : [аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі]. – [Київ] : Індустріальний телевізфйний комітет, 2005. – 170 с. : іл., табл. – Книга є перекладом англ. оригінального вид. Advertising Self-regulation in Europe, 4th edition
1304099
  Лилик І. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1304100
  Вітренко А. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості системи саморегулювання на ринку рекламних послуг та її значення в механізмі захисту добросовісної конкуренції. В статье рассматриваются особенности системы саморегулирования на рынке рекламных услуг и её значение в ...
1304101
  Громовик Б.П. Саморегулювання фармацевтичної діяльності в Україні: опінія провізорів і фармацевтів / Б.П. Громовик, О.Б. Панькевич, Г.І. Білущак // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 75, № 5, вересень - жовтень. – С. 15-22. – ISSN 0367-3057
1304102
  Самуляк О.В. Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано принципи державної інформаційної політики України, висвітлено проблему діяльності мережевих ЗМІ в позаправовому полі. The article analyzes the principles of state information policy of Ukraine and highlights the problem of ...
1304103
  Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 34-38. – ISSN 2308-9636
1304104
  Данькова Н.О. Саморегулювання як принцип функціонування мережевих медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 195-199.
1304105
  Долинська Л.В. Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 88-92
1304106
  Крауклис А.А. Саморегуляция высшей нервной деятельности / А.А. Крауклис. – Рига, 1964. – 292с.
1304107
  Иванов-Муромский Саморегуляция головного мозга. / Иванов-Муромский. – Киев : Наукова думка, 1971. – 248с.
1304108
  Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование активной личности / А.К. Осницкий. – М., 1986. – 77с.
1304109
  Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю.А. Миславский. – Москва : Педагогика, 1991. – 151с.
1304110
  Котик М.А. Саморегуляция и надежность человека-оператора / М.А. Котик. – Таллин, 1974. – 168с.
1304111
   Саморегуляция и прогнозироание социального поведения личности. – Л, 1979. – 265с.
1304112
  Пейсахов Н.М. Саморегуляция и типологические свойства нервной системы. / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1974. – 253с.
1304113
  Клочко В.Е. Саморегуляция мышления и ее формирование: для слуш. ФПК и учителей / В.Е. Клочко. – Караганда, 1987. – 94с.
1304114
   Саморегуляция паразитарных систем : молекулярно-генетические механизмы. – Ленинград : Медицина, 1987. – 240 с. : ил.
1304115
  Лесовик А.Л. Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Дис... канд. психол.наук: 19.00.05 / Лесовик А. Л.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.138-147
1304116
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1304117
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1304118
   Саморегуляция сердца. – Киев, 1969. – 160с.
1304119
  Петанова И Е. Саморегуляция студентов-психологов в ситуации компьютерного тестирования / И Е. Петанова, Э.П. Бахчеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-136. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1304120
  Кузнецова А.С. Саморегуляция функционального состояния на разных этапах профессионального развития / А.С. Кузнецова, В.А. Ерилова, М.А. Титова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.83-92. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1304121
  Гриньова М.В. Саморегуляція : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. – ISBN 966-7653-27-7
1304122
  Павлюк С.П. Саморегуляція виділеної потужності напівпровідникового діодного кристала / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 344-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження виділеної потужності в напівпровідниковому кристалі мікропаяльника, виготовленого на базі діода КД209 при різних режимах живлення. Показано, що мінімальний розкид величини виділеної потужності має місце при живленні діода в ...
1304123
  Дорошенко І. Саморегуляція глобальних фінансових ринків - механізм встановлення ринкової рівноваги чи джерело нестабільності та макроекономічних ризиків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 14-26. – ISSN 1605-2005
1304124
  Кузьменко Д. Саморегуляція майбутніх юристів в освітньому процесі закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1304125
  Фоменко К.І. Саморегуляція навчально-професійної діяльності у оптимістичних та песимістичних студентів : монографія / К.І. Фоменко, М.М. Кузнєцова. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-215. – ISBN 978-617-7645-80-0
1304126
  Глова Л.А. Саморегуляція психічних станів військовослужбовців - контрактників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі саморегуляції психічних станів військовослужбовців служби за контрактом. Розглянуті основні методи саморегуляції, які дають змогу цілеспрямовано змінювати свій психічний стан в особливих умовах військової діяльності. The ...
1304127
  Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
1304128
  Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 238-246. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлюються питання підготовки студентів до професійної саморегуляції. Зокрема, розглядається феномен професійної саморегуляції, а також визначено сутнісні характеристики основних категорій готовності до професійної саморегуляції студентів, а саме: ...
1304129
  Клименко В.І. Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1304130
  Куцевська О. Саморедагування Олесем Гончаром передмови "Той, тридцять третій" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 116-121


  Розглядається актуальна проблема сучасного журналістикознавства - дискурс авторського редагування публіцистичного тексту, а також: аналізуються причини, що зумовили цей процес. It is the first time author editing of the publicistic text is reviewed as ...
1304131
  Куцевська О.С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Куцевська О.С. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1304132
  Галич В.М. Саморедагування публіцистичних творів Олесем Гончаром: прагматика тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 68-76


  У статті розглядаються проблеми редагування письменником власних публіцистичних текстів. Розкривається динаміка творчих пошуків митця, його праця, спрямована на досягнення гармонії змісту й форми твору. Problems of the author"s own publicistic ...
1304133
  Крамар Н.А. Саморепрезентація авторської особистості ученого: дискурсивні та когнітивні виміри (на матеріалі лекцій та мемуарів Р. Файнмана) : дис. ... д-ра філософії : 035 / Крамар Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 259 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 227-259
1304134
  Букрієнко А.О. Саморепрезентація духу у творах Міядзави Кендзі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 101-106. – ISSN 1608-0599
1304135
  Яцина О.Ф. Самореферентна ідентичність - множинний конструкт бажань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 112-119. – ISSN 2309-8287
1304136
  Кендус О. Саморефлексія особистості у філософсько-релігійному світогляді представників українського кліру // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 71-79
1304137
  Блєдних Т. Саморефлексія української історичної прози за доби постмодернізму (на прикладі прози Валерія Шевчука) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 25-30
1304138
  Мінаков М. Саморефлексія університету і наукова практика // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
1304139
  Князева Е.Н. Саморефлективная синергетика. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.99-113. – ISSN 0042-8744
1304140
  Варламов Р.Г. Саморобки на транзисторах / Р.Г. Варламов. – Київ, 1968. – 112 с.
1304141
  Василенко О.Б. Саморобне географічне приладдя / О.Б. Василенко. – Київ-Харків : Учпедгиз, 1947. – 79с.
1304142
  Василенко О.Б. Саморобне наочне приладдя у викладанні фізичної географії / О.Б. Василенко; За ред. А.Г.Розанова. – Київ : Радянська школа, 1941. – 75с.
1304143
  Бульба Т.М. Саморобні вибухові пристрої і їх характеристика // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
1304144
  Бартновський О.Л. Саморобні електровимірювальні прилади / О.Л. Бартновський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1963. – 148 с. : іл. – Бібліогр.: с. 146
1304145
  Янко М.Т. Саморобні наочні посібники з географії та робота з ними. / М.Т. Янко. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1962. – 187с.
1304146
  Кучеренко Н.І. Саморобні прилади для шкільного хімічного експерименту / Н.І. Кучеренко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 144 с.
1304147
  Слесаревський С.П. Саморобні прилади з фізики / С.П. Слесаревський. – Київ ; Львів, 1947. – 108 с.
1304148
  Масловський В.І. Саморобні прилади з фізики / В.І. Масловський. – Київ, 1961. – 116 с.
1304149
  Шейко П.Д. Саморобні прилади з хімії / П.Д. Шейко. – 2-е перероб. доп. – К, 1967. – 201с.
1304150
  Лисак П.І. Саморобні пристрої для обробки деревини в шкільних майстернях / П.І. Лисак. – К., 1979. – 87с.
1304151
  Литовченко Г.М. Саморобні фізичні прилади / Г.М. Литовченко. – Харків, 1932. – 32 с.
1304152
  Кольцов А.В., Никитин И.С., Шевченко Т.Г. Самородки-певцы народной жизни А.Н Кольков, Н.С. Никитин, Т.Г. Шевченко : сборник избранных стихотворений с биографиями и портретами поэтов / под. ред. Д.И. Тихомирова. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – 198, II с. : ил., портр. – Бесплатное приложение к журн. "Юная Россия". 1907 г.


  Ред.: Тихомиров, Дмитрий Иванович (педагог , 1844-1915)
1304153
  Отрошко В.Д. Самородки / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1965. – 96с.
1304154
  Смолин А.П. Самородки золота Урала / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1970. – 146с.
1304155
  Квасниця І.В. Самородна мідь України : геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис / І.В. Квасниця, В.І. Павлишин, Я.О. Косовський ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 171 с. – ISBN 978-966-171-079-4
1304156
  Соколов А.С. Самородная сера. / А.С. Соколов. – 2-е изд. – М., 1961. – 3-44с.
1304157
   Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів / В.М. Квасниця, О.В. Павлюк, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, Б.Л. Висоцький, І.В. Гурненко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 103-116. – ISSN 2218-7472
1304158
  Квасниця В. Самородне золото України: передумови створення його кристалогенетичного визначника / В. Квасниця, І. Квасниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-18. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Стисло викладено основні розробки з типоморфізму самородного золота із різноглибинних і різновікових родовищ і запропоновано основи для створення кристалогенетичного визначника самородного золота України. Зібрано й опрацьовано значний геологічний ...
1304159
  Рудяченко О. Самородний талант // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 серпня (№ 151). – С. 6-7


  Засновник художньої прози та жанру соціально-побутової комедії в класичній українській лвтературі Квітка-Основ"яненко.
1304160
  Лукин А.Е. Самородно-металлические микро- и нанововключения в формациях нефтегазоносных бассейнов - трассеры суперглубинных флюидов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 61-92 : Рис. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 0203-3100
1304161
   Самородное железо в осадках озера Байкал (скважина BDP-98): результаты термомагнитного анализа / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, Е.В. Иванов, М.И. Кузьмин, Г.П. Марков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1336-1347 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1346-1347. – ISSN 0016-7886
1304162
   Самородное железо в четвертичных отложениях Дархатской впадины, Северная Монголия / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, А.Ю. Казанский, С.К. Кривоногов, Д.К. Нургалиев, В.А. Цельмович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1923-1941 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1939-1941. – ISSN 0016-7886
1304163
  Петровская Н.В. Самородное золото : Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса / Н.В. Петровская. – Москва : Наука, 1973. – 347с.
1304164
  Нестеренко Г.В. Самородное золотов комплексных Еі-Zr россыпях юга Западно-Сибирской равнины / Г.В. Нестеренко, В.В. Колпаков, Л.П. Бобошко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1905-1922 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1920-1922. – ISSN 0016-7886
1304165
   Самородное металлообразование в платформенных базитах.. – Якутск, 1985. – 187с.
1304166
  Деревська К.І. Самородномідне рудоутворення на етапах рифей-вендського рифтогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Формування самородномідної рудоутворюючої системи носило складний характер - вона зазнавала змін на різних стадіях рифей-вендського рифтогенезу. Відповідно до цього відбувалися зміни морфології рудних утворень - від вкраплених самородномідних ...
1304167
  Новгородова М.И. Самородные металлы / М.И. Новгородова. – М., 1987. – 46с.
1304168
  Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. / М.И. Новгородова. – М., 1983. – 287с.
1304169
  Гуров Е.П. Самородные металлы в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.; 34 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1304170
  Лукин А.Е. Самородные металлы и карбиды - показатели состава глубинных геосфер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-46 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1304171
  Диогенов Г.Г. Самородные металлы и неметаллы : Химия и экология / Г.Г. Диогенов. – Москва : Знание, 1990. – 32с. – (Химия ; №11,1990). – ISBN 5-07-001553-2
1304172
   Самородные элементы рудных месторождений тихоокеанской окраины Азии.. – Владивосток, 1989. – 179с.
1304173
  Слободчиков И.Ф. Самородный ключик / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1966. – 174с.
1304174
  Маркин Е.Ф. Самородок / Е.Ф. Маркин. – М., 1971. – 104с.
1304175
  Шестаковский А.Ф. Самородок / А.Ф. Шестаковский. – М., 1983. – 223с.
1304176
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – Москва, 1984. – 239с.
1304177
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – М., 1986. – 79с.
1304178
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1987. – 254с.
1304179
  Борзенко С.А. Самородок России / С.А. Борзенко, Н.И. Денисав. – Москва, 1970. – 240с.
1304180
  Д"Ор О.Л. Самородок; Круговорот; Протьекция; Плагиат; Телеграмма; Услужливые друзья; Правожительство / О.Л. Д"Ор [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корфельда, 1911. – 64 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 5)
1304181
  Терещук Г. Саморозвиток здобувача освіти в контексті синергетичного підходу та постнеокласичної освітньої парадигми / Г. Терещук, Н. Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 13-20. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1304182
  Зязюн Л.І. Саморозвиток особистості в освітній системі Франції : Монографія / Зязюн Лариса Іванівна; АПН України ; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ-Миколаїв : Вид-во ім. П. Могили, 2006. – 388с. – ISBN 966-336-051-8
1304183
  Омельченко Т.В. Саморозвиток особистості в системі психологічних понять // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 104-109. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4368
1304184
  Лозовой В.О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія / В.О. Лозовой, Л.М. Сідак. – Харків : Право, 2006. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 228-254 та в підрядк. прим. – ISBN 966-458-000-7
1304185
  Литвин А. Саморозвиток особистості як наукова проблема сучасності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 87-95. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1304186
  Петренко Н.В. Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 296-298. – ISSN 2076-1554
1304187
  Григоренко Т. Саморозвиток студентів у мультимедійному освітньому середовищі з погляду гуманістичної педагогіки / Т. Григоренко, М. Захаревич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 185-192. – ISSN 2307-4914
1304188
  Шликов Валерій Григорович Саморозвиток сутнісного взаємозв"язку філософії і науки : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Шликов Валерій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1304189
  Левицька Л. Саморозвиток як цінність професійної діяльності студентської молоді // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 131-141. – ISBN 978-617-7890-23-1
1304190
  Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу : монографія / Ю.В. Бех. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 248, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-247. – ISBN 966-660-309-8


  У пр. № 1718355 напис: Колезі, бажаю сили духу для наукових звершень від автора. Підпис
1304191
  Кузьмич Р.Ю. Саморозігрів діодів при протіканні імпульсів ударного струму / Р.Ю. Кузьмич, С.П. Павлюк, В.Г. Ковток // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
1304192
  Котов Н.В. Саморудное золото месторождений Западного Узбекистана. / Н.В. Котов. – СПб., 1995. – 70с.
1304193
  Колодний А. Самосакралізація Сатья Саї Баби // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 317-329. – ISBN 978-617-696-609-8
1304194
  Месянжинов В.В. Самосборка белка головки бактериофага Т2 in vitro. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Месянжинов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
1304195
  Озьмінська І. Самосвідомість і мова: як інструменти пізнання внутрішнього духовного світу особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 45-49
1304196
  Полянська Вікторія Іванівна Самосвідомість мистецтва в естетиці Росії 20-х років : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Полянська Вікторія Іванівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1304197
  Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей / П.Р. Чамата. – К, 1965. – 48с.
1304198
  Демченко В. Самосвідомість як важливий фактор оптимізації процесу психологічної адаптації першокурсників до навчальної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
1304199
  Вдовиченко Л.О. Самосвідомість як основа подолання соціальної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 20-21
1304200
  Снігур С.А. Самосвідомість як початок формування людини моральної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Окрема увага приділена процесам формування ментальних структур українського етносу. В процесі дослідження з"ясовуються взаємовідносини між нормами язичництва та цінностями християнства. In the process of study mutual relations between pagan standards ...
1304201
  Гладкий С.О. Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2219-5521
1304202
  Боришевський Мирослав Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.119-126. – ISSN 1810-2131
1304203
  Кужельний О.П. Самосвітнє сузір"я : театральна хроновізія / Олексій Кужельний. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 493, [2] с. : портр., іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-08-0
1304204
  Рагульскис М К. Самосинхронизация механических систем / М К. Рагульскис. – Вильнюс, 1965. – 187с.
1304205
   Самосканирующий фотоприемник из полуизолирующего GaAs компенсированого Cr, с доменной неустойчивостью / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Н.Г. Фомин, В.Н. Захарченко, Ю.В. Воробьев // Оптико-механическая промышленность, 1975. – №16
1304206
  Махдумова Диляра Фоатовна Самосовершенствование как мультидисциплинарная проблема // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1304207
  Макарец Н.Ф. Самосовершенствование как фактор социализации индивида : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макарец Н. Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1304208
  Макарец Николай Федосиевич Самосовершенствование как фактор социализмации индивида : Дис... канд.филос.наукнаук: 09.00.01 / Макарец Николай Федосиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
1304209
  Бурова О.К. Самосовершенствование: анохронизм или проект? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 3-8
1304210
  Куликова Л.Н. Самосоврешенствование коллектива старшеклассинков / Л.Н. Куликова. – Хабаровск, 1988. – 96с.
1304211
  Барц Борис Исаакович Самосогласованная теория коллективных возбуждения атомных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барц Борис Исаакович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 17л.
1304212
  Кибартас В.В. Самосогласованное поле Фока в многоконфигурационном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кибартас В.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф-ра теорет. физики. – Вильнюс, 1956. – 7л.
1304213
  Никифоров П.Н. Самосогласованное поле Хартри и электронный энергетический спекрт полупроводников группы PbS : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоров П. Н.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1968. – 11л.
1304214
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Изд. "Очарованный странник", 1916. – 16 с. : ил. на обл. Льва Бруны


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1304215
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Книгоиздат "Фелана", 1917. – 104, [5] с. : ил. на обл.


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1304216
  Антропов Ю.В. Самосожжение : роман / Антропов Ю.В. – Москва : Советский писатель, 1986. – 416 с.
1304217
  Новик А.А. Самосознание албанцев Украины: исторический, лингвистический и экстралингвистический контексты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-90. – ISSN 0869-5415
1304218
  Новик А. Самосознание албанцев Украины: этноним, лингвоним и маркеры идентичности в историческом, лингвистическом и экстралингвистическом контекстах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 104-115. – ISSN 0130-6936
1304219
   Самосознание в философии.. – Л, 1987. – 152с.
1304220
   Самосознание Европейской культуры ХХ века : Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – Москва : Политиздат, 1991. – 366 с.
1304221
  Абрамова Н.Т. Самосознание и культура / Н.Т. Абрамова, А.А. Воронин, Ф.Т. Михайлов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Наука, 2009. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-209. – ISBN 978-5-02-036840-8
1304222
  Кириленко Г.Г. Самосознание и мировоззрение личности / Г.Г. Кириленко. – М., 1988. – 62с.
1304223
  Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. Соколова. – Москва : Московский университет, 1989. – 215с.
1304224
  Стефацкая М.П. Самосознание личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Стефацкая М.П. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1976. – 24 с.
1304225
  Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М, 1983. – 286с.
1304226
  Диянова З.В. Самосознание личности / З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. – Иркутск, 1993. – 56с.
1304227
  Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 30-33. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Процесс становления человеческой личности включает в себя как неотъемлемый компонент формирование его сознания и самосознания. Личность как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Если ...
1304228
  Петрова Елена Николаевна Самосознание личности: (Филос.-соц. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петрова Елена Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1304229
  Курачев Д.Г. Самосознание молодых приверженцев культа кришнаитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 99-107. – ISSN 0132-1625


  Результаты исследований особенностей личности членов религиозного движения "деструктивный культ"
1304230
  Разина Т.В. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 62-67
1304231
  Евсеева С. Самосознание родства : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-110. – ISSN 0027-8238
1304232
  Беляева Н.В. Самосознание русского постмодернизма: ("Поп-арт роман" Олега Сивуна "Brand") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 28-36. – (Б-ка Ін-ту філології)
1304233
  Липпс Теодор Самосознание, ощущение и чувство / Липпс Теодор. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург, 1910. – 84 с.
1304234
  Анисимов О.С. Самосознание, самоотношение и самоопределение в контексте проблемы "самости" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 65-78
1304235
  Березанский Ю.М. Самосопряженность дифференциальных операторов с конечным и бесконечным числом переменных и эволюционные уравнения / Ю.М. Березанский, В.Г. Самойленко. – Киев : Институт математики АН УССР, 1979. – 64 с. – Библиогр.: с. 62-64
1304236
  Березанский Ю.М. Самосопряженные операторы в пространствах функций бесконечного числа переменных / Ю.М. Березанский ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1978. – 360 с. – Библиогр.: с. 351-358
1304237
  Лук"янчук Г. Самоспалення захисника України: протест, який влада вирішила замовчати // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)


  "На день Захисника Вітчизни, 14 жовтня 2020 року, помер Микола Микитенко, який напередодні (11 жовтня) вчинив самоспалення в знак протесту проти політики капітуляції Зеленського. Саме тому Микола Микитенко як людина, патріот і солдат, що усвідомлював ...
1304238
  Мишустин И.А. Самостабилизирующиеся каскады / И.А. Мишустин. – М., 1967. – 199с.
1304239
  Чанчиков І. Самоставлення та емоційні переживання як чинник життєстійкості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 98-103. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1304240
  Вірна Ж.П. Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 28-39


  В статье раскрывается содержание само-отношения как императивного модуса профессиональной идентификации. По-казано, что самоотношение в интегративных характеристиках есть детермини-рующим мотивационным фактором профессиональной идентификации, что ...
1304241
  Погорільська Н. Самоставлення як чинник психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу в статті зосереджено на вивченні самоставлення як чинника соціально-психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями. Встановлено, що визначальний вплив на адаптації спричиняють наступні компоненти само ставлення: внутрішня ...
1304242
  Пащенко В. Самоствердження // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 54-57
1304243
  Попова В. Самоствердження нації в умовах глобалізації // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 218-233. – ISBN 978-966-8512-42-1
1304244
  Охріменко Л.В. Самоствердження особистості в умовах глобалізації: філософсько-освітній контекст // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 1729-360Х
1304245
  Скрипник Л. Самостийна робота студентів з використанням технології ОЗОН // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
1304246
  Вишня Остап Самостійна дірка / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 71с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1304247
  Вишня Остап Самостійна дірка : Фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 79с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1304248
  Звонар Й.П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 219-227 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1304249
  Снєгирьов Д. Самостійна Кубанська Народна Республіка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 12-13
1304250
  Лила М.В. Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 26-33. – ISBN 978-617-7009-23-7
1304251
  Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б. Сусь, Б. Сусь // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 95-102. – ISSN 1682-2366
1304252
  Сусь Б.А. Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-233. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
1304253
  Алексеева Л.І. Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця / Л.І. Алексеева, І.В. Малецька, О.І. Ярмолович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 50-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)
1304254
  Сафронова Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 50-53. – ISSN 1562-529Х
1304255
  Пухно С.В. Самостійна науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти як складової процесу формування психологічної культури майбутнього педагога // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 102-106. – ISSN 2413-1571
1304256
  Томаз І.А. Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 317-330. – ISSN 2074-8167
1304257
  Рапопорт І.А. Самостійна робота з іноземної мови учнів старших класів / І.А. Рапопорт, Г.А. Турій. – Київ, 1979. – 104с.
1304258
  Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів у 5-6 класах / В.К. Майборода. – К, 1975. – 88с.
1304259
  Власенко І.В. Самостійна робота здобувачів вищої освіти як основа дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 14-15
1304260
   Самостійна робота лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 142-144. – ISSN 2079-8334
1304261
  Шевченко А.І. Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 423-430. – ISSN 2312-5993


  Охарактеризовано різні види та форми самостійної роботи майбутніх менеджерів освіти в процесі їх професійної підготовки у магістратурі ВНЗ. Зокрема, проаналізовано метод проблемного навчання, метод випереджаючої самостійної роботи та пошуковий ...
1304262
  Дем"яненко Н. Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С. 42-46. – ISSN 2075-1478
1304263
   Самостійна робота студента з анатомії людини : навч. посібник / [В.І. Бумейстер та ін.] ; за заг. ред. В.І. Бумейстер ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 181, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 178-180
1304264
  Теслав А. Самостійна робота студента як елемент модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 321-325. – ISSN 2218-5348
1304265
  Дмитренко В. Самостійна робота студента як передумови професійного самовдосконалення особистості // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 56-59
1304266
   Самостійна робота студентів - основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, К.В. Шевцова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 90-95. – ISSN 1681-2751
1304267
   Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І.Я. Криницька, Л.А. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 287-289. – ISSN 2077-1096
1304268
  Агаджанова Р. Самостійна робота студентів в умовах запровадження в систему освіти компетентнісного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 44-50. – ISSN 1562-529Х
1304269
  Семеренко Г.В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 208-210
1304270
  Мельник О. Самостійна робота студентів з використанням інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 99-102. – ISSN 2308-4634
1304271
  Бігич О.Б. Самостійна робота студентів з елективного курсу "сучасні засоби навчання іспанської мови" в умовах дистанційного навчання // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 34-40. – ISSN 1817-8510
1304272
  Колгатіна Л.С. Самостійна робота студентів з курсу "методика навчання інформатики" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 76-80. – ISSN 2413-1571
1304273
  Токмань Г. Самостійна робота студентів з метолики викладання української літератури в школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1304274
  Кудрев В. Самостійна робота студентів за умов дистанційно-активного навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.49-53. – ISSN 1562-529Х
1304275
  Товтин Н.І. Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1304276
  Гуляєва Л.В. Самостійна робота студентів під час виконання лабораторних робіт: практичний аспект // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 130-135. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1304277
  Тарасова Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні біологічних дисциплін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 41-45
1304278
  Опанасенко Н.І. Самостійна робота студентів при вивченні історії педагогіки // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 147-150. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1304279
  Ліцман Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні хімії : навчальний посібник [для студ. нехімічних спец. вищих навч. закладів] / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 349 с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-657-338-7
1304280
  Панасенко Е. Самостійна робота студентів у вищому педагогічному навчальному закладі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0131-6788
1304281
  Шмир М. Самостійна робота студентів у контексті діяльнісного підходу в навчанні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 12-16. – ISSN 2308-4634
1304282
  Грищук О.К. Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 118-125. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1304283
  Чирвона Т.М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 84-89. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
1304284
  Панчук Т.К. Самостійна робота студентів у процесі вивчення хімічних дисципллін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 217-222. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1304285
  Мойсеєнко Н.Г. Самостійна робота студентів у процесі викладання ділової української та російської мов як іноземних студентам гуманітарних спеціальностей / Н.Г. Мойсеєнко, Сізова Л.В. . // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 32. – С. 68-72. – ISSN 2307-4558
1304286
  Кузьменко Г. Самостійна робота студентів у процесі кредитно-модульного навчання // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 5. – С. 273-278. – (Педагогічні науки)
1304287
   Самостійна робота студентів у світлі інноваційних технологій / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, Т.І. Гриджук, Я.В. Сандурська // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 140-142. – ISSN 2077-4214
1304288
  Бажміна Е.А. Самостійна робота студентів у системі навчально-виховного процесу вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 38-44. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1304289
  Туряниця В.В. Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти / В.В. Туряниця, В.В. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1304290
  Салі О.В. Самостійна робота студентів як засіб формування комунікативно-інтерактивної компетентності // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 128-141. – ISSN 2312-1548
1304291
  Голенко Н.М. Самостійна робота студентів як невід"ємний компонент навчального процесу // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 148-154. – ISSN 2414-4207


  Статтю присвячено питанню організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів як виду навчальної діяльності, спрямованої на формування пізнавальних здібностей студентів, їх безперервну самоосвіту. Самостійна робота розглядається як ...
1304292
  Нагорняк М. Самостійна робота студентів як необхідна складова підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 124-129
1304293
  Нагорняк М.В. Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 202-206


  У статті акцентується увага на надзвичайній важливості самостійної роботи студентів під час під- готовки та випуску навчальної радіопрограми "Студентська хвиля"; розглядаються способи та прийоми самостійної роботи студентів на всіх етапах створення ...
1304294
  Пасмор Н. Самостійна робота студентів як об"єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.33-38. – ISSN 1562-529Х
1304295
  Куніцький Я. Самостійна робота студентів як одна зі складових освітнього процесу // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 208-211
1304296
  Савеліхіна І. Самостійна робота студентів як основа пізнавальної діяльності у формуванні висококваліфікованих фахівців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 121-125. – ISSN 2308-4634
1304297
  Шульженко Д.І. Самостійна робота студентів як психологічний інструмент формування професійної свідомості корекційного педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 207-214. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1304298
  Єрмолаєва Г.А. Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1304299
  Чорній Н.В. Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 132-134. – ISSN 1681-2751
1304300
  Коротич Н.М. Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (59). – С. 219-222. – ISSN 2079-8334
1304301
  Савеліхіна І.О. Самостійна робота студентів як фактор формування професійно-важливих компетенцій / І.О. Савеліхіна, М.М. Островський, О.І. Варунків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 205-207
1304302
  Тимощук О.В. Самостійна робота студентів, як фактор модернізації навчального процесу вивчення профілактичної медицини // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 229-231. – ISSN 2077-4214
1304303
  Марушкевич А.А. Самостійна робота студентів. Науково-дослідницька робота студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 192-199. – ISBN 978-966-439-865-4
1304304
  Дудіна О. Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 127-131. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1304305
  Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на уроках української мови / Г.Р. Передрій. – К, 1968. – 156с.
1304306
  Кобернік Сергій Самостійна робота учнів з географії та проблема її вдосконалення : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-6 : Схеми. – Бібліогр.: 13 назв
1304307
  Степаненко Г.П. Самостійна робота учнів на уроках історії. / Г.П. Степаненко. – К., 1965. – 90с.
1304308
  Степанишин Б.І. Самостійна робота учнів при вивченні української літератури. / Б.І. Степанишин. – Київ, 1963. – 112с.
1304309
  Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 50-54. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
1304310
  Кіш Н. Самостійна робота як ефективна складова управління навчально-пізнавальною діяльністю у прпоцесі навчання іноземній мові майбутніх фахівців / Н. Кіш, О. Канюк // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 18. – С. 301-308. – ISSN 2617-3921
1304311
  Коркішко О. Самостійна робота як ефективна форма організації навчального процесу магістрів педагогіки вищої школи / О. Коркішко, Я. Заверуха // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 92-105. – ISSN 2077-1827
1304312
  Кобернік С.Г. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1304313
  Князян М.С. Самостійна робота як засіб формування предметних компетентностей студентів (на базі гуманітарних спеціальностей) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 128-141. – ISSN 2312-1548
1304314
  Бережна Г.М. Самостійна робота як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців / Г.М. Бережна, Н.О. Сітнікова, Л.В. Соляр // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 9-14


  Висвітлені сучасні методики з організації самостійної роботи студентів напрямку "Харчові технології та інженерія".
1304315
  Горін І.І. Самостійна робота як невід"ємний фактор підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов"язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв.
1304316
  Плющ В. Самостійна робота як одна з форм самоосвіти студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 266-276. – ISSN 2312-5993
1304317
  Грицак Н.Р. Самостійна робота як органічна складова процесу професійного зростання студентів-філологів (на матеріалі вивчення зарубіжної літератури) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 71-79. – ISSN 2074-8167
1304318
  Бурчак Л.В. Самостійна робота як середовище розвитку творчості здобувачів вищої освіти / Л.В. Бурчак, С.О. Бурчак // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1304319
  Буряк Володимир Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні та теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів, які дозволяють активізувати їхню навчальну діяльність.
1304320
  Головко Н. Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядаються особливості самостійної роботи як складової навчального процесу у вищій школі. Посилення ролі самостійної роботи студентів принципово змінює організацію навчально-виховного процесу у виші. Це дає можливість формувати у студента здібності ...
1304321
  Антал І. Самостійна робота як складова навчання у контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 152-156. – ISSN 2218-5348
1304322
  Модестова Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1304323
  Бондаренко Ю. Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-літературних завдань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
1304324
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процессу підготовки майбутнього вчителя музики. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 19л.
1304325
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.141-164
1304326
  Маковєй Р.Г. Самостійна робота як форма навчального процесу у ВНЗ для розвитку іншомовного професійного мовлення студентів транспортних спеціальностей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 159-164. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті подається аналіз самостійної роботи студентів транспортних спеціальностей ВНЗ як важливої форми навчального процесу з метою розвитку й удосконалення іншомовного професійного мовлення.
1304327
  Хоменко С.В. Самостійна рюбота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 367-372. – ISSN 2074-8922
1304328
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1992
1304329
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 2. – 1993
1304330
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1993
1304331
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 45, № 1 (447). – 1993
1304332
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1994
1304333
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1994
1304334
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 46, № 1 (451). – 1994
1304335
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1995
1304336
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1996
1304337
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1996
1304338
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 1998
1304339
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1998
1304340
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1998
1304341
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 1998
1304342
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1999
1304343
   Самостійна Україна. – Київ, 2000
1304344
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 2000
1304345
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 2000
1304346
   Самостійна Україна : тижневий часопис Української республіканської партії. – Київ
26 грудня. – 2000
1304347
   Самостійна Україна. – Київ, 2001
1304348
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 2001
1304349
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 2001
1304350
  Міхновський М. Самостійна Україна // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 15-32. – ISBN 978-966-1513-01-2
1304351
  Міхновський М. Самостійна Україна / Микола Міхновський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 160-169. – ISSN 0869-3595
1304352
   Самостійна Україна.. – Тернопіль, 1991. – 78с.
1304353
  Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 133-137
1304354
  Лисиця Н.М. Самостійне читання з англійської мови: Гнучкі виробничі системи / Н.М. Лисиця. – Харків, 1992. – 93с.
1304355
  Старинець К.О. Самостійний захист права інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 101-103. – ISBN 978-966-7178-01-8
1304356
  Вишня Остап Самостійний смітник / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1304357
  Лакснесс Х.К. Самостійні люди / Х.К. Лакснесс. – Київ, 1956. – 457с.
1304358
  Кобернік С.Г. Самостійні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 9-27 : табл., схеми
1304359
  Кузнецов В.С. Самостійні роботи з фізики у 8 класі : посіб. для вчителя / В.С. Кузнецов. – Киев : Радянська школа, 1986. – 184 с.
1304360
  Іванова Р.Г. Самостійні роботи з хімії : посіб. для вчителів / Р.Г. Іванова, Т.З. Савич, І.Н. Чертков; Р.Г. Іванава, Т.З. Савич, І.Н. Чертков. – Київ : Радянська школа, 1986. – 216 с.
1304361
  Жицький Є.І. Самостійність і творча активність учнів у процесі вивчення літератури / Є.І. Жицький. – К, 1969. – 168с.
1304362
  Гуммерус Г. Самостійність Фінляндії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – С. 94-99
1304363
  Луговий В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 4-5


  Круглий стіл тижневика "Освіта" на тему "Університетська автономія: міф чи реальність?". Куратори проекту: академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук В.І. Луговий, професор доктор педагогічних наук С.А. Калашнікова, професор, доктор ...
1304364
  Смайльс Сэмюэл Самостоятельная деятельность = (Self-help) / Соч. Самуэля Смайльса ; Пер. с англ. С. Майковой. – Санкт-Петербург : Изд. книготорг. В.В. Лепехина, 1888. – [2], VIII, 528 с.
1304365
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся / П.И. Пидкасистый. – М, 1972. – 184с.
1304366
   Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике.. – М, 1985. – 191с.
1304367
  Ждан О.А. Самостоятельная жизнь / О.А. Ждан. – Минск, 1990. – 300с.
1304368
  Чеджемов Т.Б. Самостоятельная и активная роль суда в исследовании доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Чеджемов Т.Б.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 18л.
1304369
   Самостоятельная методическая работа мастера производственного обучения / Шумович, Х, , . – М, 1969. – 80с.
1304370
   Самостоятельная методическая работа мастеров и преподавателей учебных заведений проф.-тех. образования. – Москва, 1969. – 31с.
1304371
  Балакин А.М. Самостоятельная подготовка к сочинению : (метод. пособие для заочных подготовительных курсов) / А.М. Балакин ; МГУ, Филолог. ф-т. – Москва : [б. и.], 1963. – 24 с.
1304372
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М, 1980. – 240с.
1304373
  Гаранина Р.М. Самостоятельная работа - средство развития потенциала студента // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С.46-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассматривается личностно-профессиональное становление будущего врача в процессе самостоятельной учебной работы при изучении теоретических дисциплин. Обоснована необходимость активизации этой работы, определены аспекты развития личности ...
1304374
   Самостоятельная работа в обучении иностранным языкам в школе и вузе. – Л, 1990. – 162с.
1304375
   Самостоятельная работа глазами студентов и преподавателей: результаты мониторинга / Т.П. Петухова, И.Д. Белоновская, М.И. Глотова, М.С. Пашкевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты мониторинга, направленного на выявление продуктивных подходов к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов в вузе, а также на определение отношения студентов к самостоятельной работе как виду ...
1304376
  Петухова Т. Самостоятельная работа как средство развития информационной компетенции / Т. Петухова, М. Глотова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0869-3617
1304377
  Халилов У.М. Самостоятельная работа как средство успешного обучения стериометрии учащихся старших классов средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Халилов У.М.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1304378
  Смолина С.Г. Самостоятельная работа как средство формирования информационной компетентности студентов университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена роль Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета в формировании информационной компетентности студентов.
1304379
  Акулова Е.А. Самостоятельная работа по литературе в старших классах ШРМ : из опыта работы учителей школ г. Ленинграда / Е.А. Акулова ; Ленинград. Городской ин-т усовершенствования учителей. – Ленинград, 1947. – 59 с.
1304380
  Виленкина Е.Э. Самостоятельная работа по немецкому языку в старших классах / Е.Э. Виленкина. – Ленинград, 1957. – 143с.
1304381
  Аносова Т.Ф. Самостоятельная работа по обществоведению в вечерней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13731 / Аносова Т.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 23 с.
1304382
  Новиков П.С. Самостоятельная работа с книгой / П.С. Новиков. – Сталинград, 1953. – 76с.
1304383
  Коренева С.А. Самостоятельная работа с описаниями изобретений к патентам на немецком языке. / С.А. Коренева. – Иркутск, 1989. – 87с.
1304384
  Куликов В.М. Самостоятельная работа слушателей (курсантов). / В.М. Куликов, А.П. Порохин. – М., 1973. – 112с.
1304385
   Самостоятельная работа студентов. – Москва, 1953. – 83с.
1304386
   Самостоятельная работа студентов. – Нальчик, 1977. – 76с.
1304387
  Васильева Э.К. Самостоятельная работа студентов / Э.К. Васильева. – Ленинград, 1989. – 53с.
1304388
  Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов : Учеб. пособие для слушателей ФПК вузов по дисциплине "Педагогика и психология высш. шк." / В.А. Козаков. – Киев, 1989. – 250с.
1304389
  Герасименко С.Г. Самостоятельная работа студентов в вузе / С.Г. Герасименко. – Одесса, 1982. – 52с.
1304390
   Самостоятельная работа студентов в вузе. – Саратов, 1982. – 228с.
1304391
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Указ. лит. за 1919-1983 гг. – Томск, 1985. – 78с. – (Методические материалы по орг. самост. работы студ.)
1304392
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Рекоменд. список. лит. – Саратов, 1988. – 23с.
1304393
   Самостоятельная работа студентов в профессонально ориентированном обучении иностранным языкам.. – Вильнюс, 1990. – 170с.
1304394
  Гарунов М.Г. Самостоятельная работа студентов в теории и практике высшей школы капиталистических стран / М.Г. Гарунов, Р.М. Герасимова. – Москва, 1980. – 28с.
1304395
   Самостоятельная работа студентов и активные методы обучения. – Омск, 1989. – 168с.
1304396
   Самостоятельная работа студентов и роль кафедр общественных наук. – Ленинград, 1981. – 111 с.
1304397
  Бирченко Е.В. Самостоятельная работа студентов как базовая компонента развития личности и прфессиональных ресурсов выпускников вуза // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.126-130.
1304398
  Перевозный А.В. Самостоятельная работа студентов как процесс и результат // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 47-52. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты выделенные на основе общепсихологической структуры деятельности компоненты самостоятельной работы студентов (потребностно-мотивационный, целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контрольно-регулировочный, ...
1304399
  Кузьмина Ю.О. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональной компетентности / Ю.О. Кузьмина, О.И. Донина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 27-28. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается сущность самостоятельной работы и проблема ее организации в связи с переходом на уровневую систему высшего образования. В качестве одного из основных условий повышения эффективности самостоятельной работы студентов по овладению ...
1304400
  Мулявина Э.А. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональных компетенций / Э.А. Мулявина, И.Н. Омельченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 76-82. – ISSN 1609-4646


  Авторы делятся опытом поиска новых форм организации самостоятельной работы студентов в условиях и реализации новых стандартов, делая акцент на внеаудиторной творческой самостоятельной работе. The article presents the experience of organizating ...
1304401
  Ахметова Мадина Сейтхановна Самостоятельная работа студентов на аудиторных занятиях как средство интенсификации учебного процесса в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахметова Мадина Сейтхановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1304402
  Пименов Ю.С. Самостоятельная работа студентов пединститута по педагогическому циклу : Автореф... канд. пед.наук: / Пименов Ю.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Саратов, 1958. – 21л.
1304403
   Самостоятельная работа студентов по иностранному языку.. – Ярославль, 1975. – 64с.
1304404
   Самостоятельная работа студентов по курсу "Физиология человека и животных" с применением ЭВМ.. – Новосибирск, 1988. – 68с.
1304405
  Гончаренко В.В. Самостоятельная работа студентов по марксистско-ленинской фиолсофии : Материалы к лекции / В.В. Гончаренко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК преп.общ.наук. – Киев : "Вища школа", 1973. – 39с.
1304406
  Ажгибкова Т.Н. Самостоятельная работа студентов по общественным наукам - важный фактор обучения и коммунистического воспитания / [подгот.: канд. филос. наук, доц. Т.Н. Ажгибкова, доц. Н.А. Воробьев, С.П. Рубанова] ; Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информ. – Москва : НИИВШ, 1976. – 72 с. : ил. – Список лит.: с. 65-69. – (Обзорная информация. Серия "Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях")
1304407
   Самостоятельная работа студентов по психологии.. – М, 1989. – 67с.
1304408
  Давыдова М.И. Самостоятельная работа студентов по физической географии СССР : учебное пособие / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1971. – 144 с.
1304409
   Самостоятельная работа студентов при изучении иностранных языков.. – М, 1964. – 20с.
1304410
  Куманин Г.М. Самостоятельная работа студентов с зарубежными источниками экономической информации / Г.М. Куманин. – М., 1990. – 79с.
1304411
   Самостоятельная работа студентов с учебной литературой. – Тарту, 1979. – 79с.
1304412
   Самостоятельная работа студентов.. – Казань, 1955. – 47с.
1304413
  Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы. / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 103-109. – ISSN 0869-3617
1304414
   Самостоятельная работа студентов: поиски, проблемы, решения. – Ростов -на-Дону, 1991. – 174с.
1304415
  Зольникова В.И. Самостоятельная работа уч-ся над литературным произведением в 8 классе / В.И. Зольникова. – Москва : Просвещение, 1978. – 74 с.
1304416
  Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся / В.К. Буряк. – Москва : Просвещение, 1984. – 64с.
1304417
  Ижендеев С.Д. Самостоятельная работа учащихся 1-х и 2-х классов в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Ижендеев С.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1304418
  Баширов Б.Ю. Самостоятельная работа учащихся 5-8-х классов азербайджанской школы в процессе обучения. (На материалах уроков географии и естествознания). : Автореф... канд. пед.наук: / Баширов Б.Ю.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 35л.
1304419
  Саморуков И.И. Самостоятельная работа учащихся 5-8 классов с учебником на уроках русского языка : Автореф... канд. пед.наук: / Саморуков И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 23л.
1304420
  Дроздова М.Ф. Самостоятельная работа учащихся 7-8 классов в процессе изучения литературы : Автореф... канд. пед. (по методике литературы)наук: / Дроздова М.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1304421
  Файбушевич А.И. Самостоятельная работа учащихся 9-11 классов на уроках литературы : (Проект доклада) / А.И. Файбушевич. – Новосибирск, 1963. – 72 с.
1304422
  Сулейменова Р. Самостоятельная работа учащихся в преподавании казахской литературы в 10 классе. : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Сулейменова Р.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1304423
  Симакова Л.А. Самостоятельная работа учащихся в процессе анализа художественного произведения в 4 - 7 классах / Л.А. Симакова. – К, 1987. – 111с.
1304424
   Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения математике.. – М, 1988. – 125с.
1304425
  Хмелюк Р.И. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения. (На материалах преподавания географии в V-VII кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Хмелюк Р.И.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1953. – 16 с.
1304426
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся в системе занятий по сложному литературному произведению : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Кучинский В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 20л.
1304427
   Самостоятельная работа учащихся в сочетании с учебно-деловой игрой на уроках производственного обучения в профтехучилищах.. – Л, 1988. – 24с.
1304428
   Самостоятельная работа учащихся в школе.. – Ростов н/Д, 1949. – 48с.
1304429
  Ханжиев Н.А. Самостоятельная работа учащихся вечерних (сменных) школ в процессе обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Ханжиев Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1304430
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Федоренко М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1304431
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности (на материалае предметов ботаники, зоологии, физиологии и гигиены человека) : Дис... канд. пед.наук: / Федоренко М.И.; ХГУ. – Х., 1967. – 216л. – Бібліогр.:л.204-216
1304432
  Финкельштейн И.И. Самостоятельная работа учащихся классов ускоренного обучения / И.И. Финкельштейн. – М, 1962. – 40с.
1304433
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся на текстом художественных произведений / В.Д. Кучинский. – Омск, 1967. – 96с.
1304434
  Соколова Е.А. Самостоятельная работа учащихся на уроках анатомии и физиологии человека / Е.А. Соколова. – М., 1961. – 106с.
1304435
  Боровая Г.И. Самостоятельная работа учащихся на уроках в начальных классах (на материале уроков русского языка во II и III классах) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Боровая Г.И.; Минский пед. ин-т. – Минск, 1967. – 23л.
1304436
  Смирнова В.Н. Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка / В.Н. Смирнова. – М., 1962. – 104с.
1304437
   Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка.. – М, 1962. – 128с.
1304438
  Гаврусейко Н.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках химии в восмилетней школе / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1962. – 88с.
1304439
   Самостоятельная работа учащихся на уроках.. – М, 1960. – 159с.
1304440
  Качурин Самостоятельная работа учащихся над текстом художественного произведения ( V --VIII классах). / Качурин, М.А. Шнеерсон. – Л., 1960. – 196 с.
1304441
  Малютина Н.К. Самостоятельная работа учащихся над языком переводов. / Н.К. Малютина. – Бельцы, 1970. – 40с.
1304442
  Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения / Н.Д. Молдавская. – М. : Просвещение, 1964. – 144 с.
1304443
  Левенталь Е.О. Самостоятельная работа учащихся по английскому языку в среденей школе 5-7 классы : Автореф... канд. пед.наук: / Левенталь Е. О.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
1304444
  Сидорова М.А. Самостоятельная работа учащихся по истории в 5-7 классах средней школы / М.А. Сидорова. – Москва, 1951. – 40с.
1304445
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 5 классе малокомплектной школы.. – М, 1989. – 160с.
1304446
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 6 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 160с.
1304447
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 175с.
1304448
  Родина Н.А. Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней школы : дидакт. материал / Н.А. Родина. – Москва : Просвещение, 1991. – 126с.
1304449
  Хижнякова Л.С. Самостоятельная работа учащихся по физике в 9-м классе средней школы : Дидактический материал / Л.С. Хижнякова, А Ю. Никифоров Коварский. – Москва : Просвещение, 1993. – 176с. – ISBN 5-09-004021-4
1304450
  Усова А.В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе / А.В. Усова, З.А. Вологодская. – Москва : Просвещение, 1981. – 158с.
1304451
  Ковалевская М.К. Самостоятельная работа учащихся по экономической географии СССР : кн. для учителя / М.К. Ковалевская. – 2-е изд. доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с.
1304452
  Александров А.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории : из опыта работы в средней школе / А.И. Александров. – Москва : Просвещение, 1964. – 126 с.
1304453
  Вайнберг Е.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории древнего мира / Е.И. Вайнберг. – Москва, 1962. – 132с.
1304454
  Никольская Н.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении нового учебного материала на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Никольская Н. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1304455
  Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного обучения / Г.И. Ажикин. – 2 изд., перераб., доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 176 с.
1304456
  Порункевич Д.А. Самостоятельная работа учащихся пятого класса восьмилетней школы на уроках русского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Порункевич Д.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1304457
  Гончаренко Наталья Николаевна Самостоятельная работа учащихся с учебником на уроках украинского языка в IV-VI классах : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Гончаренко Наталья Николаевна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 24л.
1304458
  Горбунов А.З. Самостоятельная работа учащихся с учебными фильмами на уроках физики (9-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Горбунов А. З.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1304459
  Полищук Г.И. Самостоятельная работа учащихся старших классов средней школы с книгой (в процессе изучения предметов гуманитарного цикла) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Полищук Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1304460
   Самостоятельная работа учащихся.. – М, 1961. – 143с.
1304461
  Есипов Б.П. Самостоятельная работа учеников на уроках / Б.П. Есипов. – М, 1961. – 239с.
1304462
  Алексашкина Л.Н. Самостоятельная работа школьников при изучении новейшей истории : книга для учителя / Л.Н. Алексашкина. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1304463
  Новиков П.С. Самостоятельная учеба коммунистов / П.С. Новиков. – Сталинград, 1956. – 71с.
1304464
  Гиниатуллин И.А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на специальном факультете / И.А. Гиниатуллин. – Свердловск, 1990. – 96с.
1304465
   Самостоятельная учебная работа студентов. – Гродно, 1983. – 35с.
1304466
  Скамьянова Т.Ю. Самостоятельная учебная работа студентов, склонных к переутомлению от интенсивных интеллектуальных нагрузок // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 45-47. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы статьи ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых выделяются из общего числа обучающихся лица с особыми образовательными потребностями. ФЗ обязывает организации ВПО создавать для обучающихся с особыми ...
1304467
  Осипов Д.М. Самостоятельное обучение основам изобразительного искусства / Д.М. Осипов. – М, 1962. – 64с.
1304468
  Ниматулаев М.М. Самостоятельное повышение квалификации педагогов в условиях непрерывного самообразования на основе Web-технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2013. – № 4, ч. 1. – С. 42-46. – ISSN 2073-9613


  Статья раскрывает проблему совершенствования системы повышения квалификации, то есть формирования и развития непрерывного самообразования и Web-технологий. Ведущей составляющей непрерывной системы повышения квалификации является непрерывное ...
1304469
  Семья Ф.Ф. Самостоятельное составление задач учащимися начальных классов как средство обучения решению задач и развития творческих способнотей учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Семья Ф.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1304470
  Можаев Б.А. Самостоятельность : [Очерки] / Можаев Б.А. – Москва : Сов. Россия, 1972. – 62 с. – На обл.: Письма из деревни
1304471
  Циринг Диана Александровна Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1304472
  Дивногорцев И.П. Самостоятельность и ответственность: Новые методы хозяйствования / И.П. Дивногорцев. – Тула, 1988. – 140с.
1304473
   Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия.. – Москва : Экономика, 1990. – 236 с.
1304474
  Воротилкина И.М. Самостоятельность студентов в учебном процессе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются различные трактовки самостоятельности, представленные в психолого-педагогической литературе, показаны цели, задачи и формы самостоятельной работы студентов в учебном процессе вуза.
1304475
  Жицкий Е.И. Самостоятельнсоть и творческая активность учащихся в процессе изучения украинской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жицкий Е.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1971. – 28 с.
1304476
  Белов Р.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой : [учеб. пособие для пед. ин-тов] / Р.А. Белов, Б.В. Сермеев, Н.А. Третьяков. – Киев : Высшая школа, 1988. – 204, [2] с. – Библиогр.: с. 201-202 (29 назв.)
1304477
  Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре / Г.Б. и др. Мейксон. – М., 1986. – 111с.
1304478
  Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – Киев, 1988. – 155 с.
1304479
   Самостоятельные занятия физическими упражнениями в специальном учебном отделении вуза. : Методические рекомендации. – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1304480
  Муравин К.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре / К.С. Муравин. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 200с.
1304481
  Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса : Разноуровневые дидактические материалы / А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. – Москва, Харьков : Илекса, Гимназия, 1998. – 80с. – ISBN 5-89237-014-3
1304482
  Блошкин Б.Ф. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 10 класса / Б.Ф. Блошкин. – М., 1961. – 104 с.
1304483
  Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии : Пособие для учителя (6 - 10 классы) / В.И. Сиротин. – Москва : Просвещение, 1991. – 128с.
1304484
  Баринова И.И. Самостоятельные и практические работы по физической географии СССР : книга для учителя / И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1990. – 94, [3] с. : ил. – ISBN 5-09-002619-X
1304485
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди / Х.К. Лакснесс. – Москва, 1954. – 496с.
1304486
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди : героическая сага / Х.К. Лакснесс; Пер. с исландского Н. Крымовой и А. Эмзиной. – Москва : Художественная литература, 1960. – 507 с.
1304487
  Фомина М.П. Самостоятельные люди / М.П. Фомина. – М., 1969. – 296с.
1304488
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди. Исландский колокол : пер. с исланд. / Халлдор Лакснесс ; [вступ. ст. А. Погодина ; коммент. Л. Горлиной ; ил. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 767 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 158 ; Серия третья. Литература XX века)
1304489
  Эндресен А.А. Самостоятельные морфемы или позиционные варианты? Морфологический статсус русских приставок о- и об- в свете новых данных: корпус и эксперимент? // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 33-69. – ISSN 0373-658Х
1304490
  Иванова Р.Г. Самостоятельные работы по химии / Р.Г. Иванова, Т.З. Савич, И.Н. Чертков. – Москва : Просвещение, 1982. – 206 с.
1304491
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека / В.С. Анисимова, Е.П. Бруновт, Л.В. Реброва. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
1304492
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека : пособие для учителя / В.С. Анисимова, Е.П. Бруновт, Л.В. Реброва. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-127
1304493
   Самостоятельные работы учащихся по биологии. – Москва, 1984. – 160с.
1304494
  Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии : Пособ. для учит. / А.М. Розенштейн. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Растения. – 1988. – 143 с.
1304495
  Бороздинов Н.М. Самостоятельные работы учащихся по географии в 5 классе : Пособие для учителя / Н.М. Бороздинов. – Изд. 2-е, перера. и доп. – Москва : Просвещение, 1963. – 191с.
1304496
  Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков: Кн. для учителя. / В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1983. – 128с.
1304497
  Асонова Г.С. Самостоятельные работы учащихся по географии СССР : Из опыта работы / Г.С. Асонова. – Москва : Просвещение, 1967. – 91с. – (Из опыта работы)
1304498
  Матвеев Н.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии / Н.И. Матвеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1968. – 88с.
1304499
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – М., 1977. – 111с.
1304500
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 112с.
1304501
  Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии : пособие для учителя / Анастасова Л.П. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 173, [2] с.
1304502
  Давыдова М.И. Самостоятельные работы учащихся по физической географии СССР : Книга для учителя / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112с.
1304503
  Войлошникова Н.А. Самостоятельные работы учащихся по экономической географии зарубежных стран / Н.А. Войлошникова. – Москва : Просвещение, 1981. – 108 с.
1304504
  Городков С.С. Самостоятельные расчеты ядерной плотности на основе иодели оболочек : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Городков С. С.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1304505
  Кнабе Г.С. Самостоятельный причастный оборот во французском и латинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кнабе Г.С.; Москов. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 17л.
1304506
  Науменко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Науменко. – Саратов, 1984. – 148с.
1304507
  Наумченко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Наумченко. – Саратов : Саратовский университет, 1984. – 148с.
1304508
  Пікус Р.В. Самострахування в концепції управління фінансовими ризиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено альтернативному до страхування методу управління фінансовими ризиками суб"єктів господарювання - самострахуванню. Висвітлено його переваги і недоліки, світовий досвід запрвадження, проаналізовано можливості його використання в Україні.
1304509
  Флякс С.С. Самостятельная работа студентов по педагогическим дисциплинам / С.С. Флякс. – Одеса, 1957. – 27 с.
1304510
  Маркин В.Н. Самость и "система Я" личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 25-33
1304511
  Канаев И.А. Самость как коммуникационная структура // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 73-83. – ISSN 0235-1188
1304512
  Анисимов О.С. Самость как основание высших форм самоорганизаци человека и общества // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 74-84. – ISSN 2073-8528
1304513
  Марков В.Н. Самость как точка равновесия в изменчивом мире // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 33-40
1304514
  Дімаров Анатолій Самосуд : Повісті. Оповідання. Етюди / Дімаров Анатолій. – Київ : Український письменник, 1999. – 221с. – ISBN 966-579-032-3
1304515
  Мокржецкий С.А. Самосуд в науке : По поводу брошюры ИВ. Швырева, секретаря Русского Энтомол. О-ва: "Права первенства по вопросу о внекорневом питании" / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1905. – [2], 40 с.
1304516
  Смирнов А.М. Самосуд над ведьмами и колдунами в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
1304517
  Адамус Т. Самосуд над відьмою у 1745 році в Гетьманщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 62-78. – ISSN 0869-3595
1304518
  Гуменюк О. Самотворення я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.33-76. – ISBN 966-654-025-8
1304519
  Коняев К. Самотен парус се белее. / К. Коняев. – Стара Загора, 1992. – 54 с.
1304520
  Доценко Юрій Самотина : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 47-49
1304521
  Сопот А.С. Самотлор / А.С. Сопот. – Минск, 1987. – 267с.
1304522
  Голев В. Самотната вила / В. Голев. – София, 1990. – 205с.
1304523
  Покальчук Ю.В. Самотнє покоління / Ю.В. Покальчук. – К, 1972. – 274с.
1304524
   Самотнє серце. – Київ, 1982. – 23с.
1304525
  Тетера І. Самотні вітри : роман / Ірина Тетера. – Київ : Академія, 2019. – 159, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-571-7
1304526
  Борщевська А. Самотні разом. Одне із дзеркал сучасного суспільства // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 5-10. – ISBN 978-617-7611-86-7


  Вчені, характеризуючи сучасне суспільство, називають його "плинним" (Liquid modernity) (З. Бауман, 2008). Вказують наступні риси такого суспільства: відсутність стабільності, високі швидкості, надлишок інформації (щоденний інформаційний душ), слабкі ...
1304527
  Цей І. Самотній / І. Цей. – Х.-Дніпропетровськ, 1930. – 44с.
1304528
  Камінська Ю. Самотній блукалець Тодось Осьмачка // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 7 червня (№ 23). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1304529
  Яремчук Андрій Самотній вершник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644


  Нар. артист України Іван Гаврилюк
1304530
  Дімент М. Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах = The lone survivor. A diary of the lukacze ghetto and Svyniukhy, Ukraine / Майкл Дімент ; за ред., [пер., передм.] Шмуеля Ягалома (Дімента) ; [пер. з англ. В. Бобров]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 199, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотека спогадів про Голокост"). – ISBN 978-617-7021-50-5
1304531
  Дрозд В.Г. Самотній вовк : повість / В.Г. Дрозд. – Київ, 1983. – 240 с.
1304532
  Шкляр В. Самотній вовк (елементал) : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 220, [3] с. – ISBN 978-617-12-4523-5
1304533
  Марченко Ірина Самотній орел : П"єса для лялькового театру за однойменною казкою Клима Поліщука (1891-1937 (на Соловках) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 129-140. – ISSN 0130-321Х
1304534
  Слабошпицький М. Самотній подорожанин осінніми дорогами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 17 серпня (№ 29/30). – С. 8-9


  Погляд на поетичні книжки Валерія Гужви.
1304535
  Дідик Д. Самотній туризм: суть поняття та перспективи розвитку в Україні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 136-139. – ISBN 978-966-136-643-4
1304536
  Васьківський [Ващенко] Г. Самотній. Феєрія. До грунту / Г. Васьківський [псевд.]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 216 с.
1304537
  Вирта Н.Е. Самотність / Н.Е. Вирта. – Київ, 1938. – 248с.
1304538
  Наєнко М. Самотність долається словом молодих // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-125. – ISBN 978-966-439-809-8
1304539
  Наєнко М. Самотність долається словом молодих // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 366-370. – ISBN 978-617-7480-77-7
1304540
  Наєнко М. Самотність долається словом наймолодших // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 138-142. – ISBN 978-966-2133-74-5
1304541
  Савінок В. Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1304542
  Нестелєєв М.А. Самотність і свобода у прозі Кобо Абе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1304543
  Казарін В. Самотність Миколи Гоголя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 11


  Чи готові ми до нового прочитання творчої спадщини нашого класика?
1304544
  Панченко В.В. Самотність на верхів"ях // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 50-71. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Поезія Ліни Костенко в часи "відлиги" і "заморозків".
1304545
  Самолевська Ольга Самотність пані Ющенко та її оточення = Документальні замальовки у семи епізодах з прологом // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 106-113. – ISSN 0208-0710
1304546
  Льовочкіна О.В. Самотність підлітка як психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 126-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 37). – ISSN 2072-4772
1304547
  Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н.В. Хамітов. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2019. – 369, [1] с. – Бібліогр.: с. 349-369 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-411-8
1304548
  Жулинський М. Самотність у Славі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Про дві останні зустрічі з Богданом Ступкою.
1304549
  Шушарін Д. Самотність України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 4


  Путін робить що хоче, тому що волі до опору в цивілізованому світі не проявив ніхто.
1304550
  Коломієць Г.О. Самотність як вид мовчання у романі Сільві Жермен "Безмірність" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 180-184
1304551
  Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки "Синхронно" Інгеборг Бахманн // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-270. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему самотності жіночих персонажів збірки "Синхронно", пов"язану з втратою відчуття особистісної ідентичності. Увагу звернуто на такі типи самотності, як комунікативна, соціальна, культурна та метафізична. Простежено чітке розмежування ...
1304552
  Малімон В.І. Самотність як екзистенційно-соціальний феномен // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 178-181. – ISBN 978-966-2188-73-8
1304553
  Біла Н.В. Самотність як причина трагедії особистості у романах І. Роздобудько "Все, що я хотіла сьогодні" і П. Коельйо "Вероніка вирішує померти" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 11-13. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1304554
  Полохова Н. Самотність як провідний психічний стан героїв прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ ст. // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 132-138. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1304555
  Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості : монографія / М.М. Мовчан ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-184-038-5
1304556
  Громова О.В. Самотність як феномен в екзистенціальному і психоаналітичному дискурсі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Громова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1304557
  Часто П.І. Самотності просто нема : новели / П.І. Часто. – Ужгород : Карпати, 1985. – 268 с.
1304558
  Етвуд М. Самотня / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 45. – ISSN 0320-8370
1304559
  Петросян В.А. Самотня горішина : роман / Вардгес Петросян ;. – Київ : Дніпро, 1989. – 423 с.
1304560
  Деревягин Б.В. Самотождественность как различие // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 282-283. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1304561
  Матвієнко В.П. Самотужки по життю / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 152с. : іл. – ISBN 978-966-00-0671-3
1304562
  Богданов С.В. Самоубийства в Великобритании (1981-2011 гг.): динамика, тенденции, особенности / С.В. Богданов, Ю.С. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 175-191. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1304563
   Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 годах. – Москва, 1929. – 57с.
1304564
   Самоубийства, покушения на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся учебных заведений Министерства народного просвещения / Россия. М-во нар. прос. Врачеб.-сан. ч. учеб. заведений. – Санкт-Петербург : Тип. Р.В. Коротаевой
в 1910 году : Год 6-й. – 1912. – 47 с.
1304565
   Самоубийства, покушения на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся учебных заведений Министерства народного просвещения / Россия. М-во нар. прос. Врачеб.-сан. ч. учеб. заведений. – Петроград : Книгопеч. Шмидта
в 1915 году : Год 11-й. – 1916. – 27 с.
1304566
  Нестеренко Ю. Самоубийство : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1304567
  Легас А. Самоубийство // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.152-157. – ISSN 1728-8568
1304568
  Лихачев А.В. Самоубийство в Западной Европе м Европейской России : Опыт сравнительно-статистического исследования А.В. Лихачева. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – X, 251, 1 л. прил. с. + 1 прилож. – Приложение третье картограммы самоубийств в Европе и России. – Библиогр. обзор во введ. (с. 12-27)
1304569
  Панова Н.Ю. Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 76-84. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається проблема самогубства в художній літературе.
1304570
  Панова Н.Ю. Самоубийство в художественной литературе: философский аспект // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 449-458. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1304571
  Хаффнер С. Самоубийство Германской империи / С. Хаффнер. – М, 1972. – 144с.
1304572
  Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-115. – ISSN 0132-1625
1304573
  Гилинский Я.И. Самоубийство как социальный феномен // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 2. – С. 39-48. – ISSN 1562-2495
1304574
  Лосьев Г.А. Самоубийство Никодимова. Рассказы нар. следователя / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1962. – 179с.
1304575
  Познанский А. Самоубийство П.И.Чайковского: миф и реальность / А. Познанский. – М, 1993. – 191с.
1304576
  Мацумото С. Самоубийство по графику / Сейте Мацумото ; [пер. с яп. З. Рахима] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 3-90 : ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1304577
  Хохряков Г. Самоубийство России? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 4-7.
1304578
  Єремко Олександр Олександрович Самоузгоджені стани квазічастинок та деформації гратки в одновимірних молекулярних системах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Єремко Олександр Олександрович; Ін-тут теоретич. фізики ім. Н.Н.Боголюбова НАН України. – К., 1996. – 45л.
1304579
  Белоцерковский В. Самоуправление - будущее человечества или новая утопия? / Вадим Белоцерковский. – Москва : Интер-Версо, 1992. – 160 с.
1304580
   Самоуправление. – М, 1988. – 206с.
1304581
  Орлов И.Б. Самоуправление в трудовом коллективе / И.Б. Орлов. – Л., 1990. – 16с.
1304582
  Щиглик А Самоуправление в условиях развитого социализма. / А Щиглик. – М., 1985. – 61с.
1304583
  Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе / Новикова Л.И. – Москва : Знание, 1988. – 78, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 7 : Педагогика и психология)
1304584
  Попов И.И. Самоуправление и земские учреждения : (по поводу введения земства в Сибири) / Издание С.Дороватовского и А.Чарушникова. – Москва : Тип. Общества распространения полезных книг, арендуемая В.И.Вороновым, 1906. – 53 с.
1304585
   Самоуправление и самофинансирование регионов: теория и практика. – Киев : Наукова думка, 1994. – 209 с.
1304586
   Самоуправление и ускорение социально-экономического развития СССР. – Москва : Экономика, 1987. – 271 с.
1304587
  Сатановский Р.Л. Самоуправление и хозрасчет: как организовать производство? / Р.Л. Сатановский, Б.А. Байдалаков. – Л., 1990. – 122с.
1304588
  Катульский Е.Д. Самоуправление коллектива. / Е.Д. Катульский. – М, 1989. – 61с.
1304589
  Бондарь Н.С. Самоуправление народа и социально-экономические права граждан СССР / Н.С. Бондарь. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
1304590
  Габдреева П.Ш. Самоуправление психическим состоянием / П.Ш. Габдреева. – Казань, 1981. – 64с.
1304591
  Масленников В.А. Самоуправление трудового коллектива государственного предприятия. / В.А. Масленников. – Москва, 1989. – 40с.
1304592
  Назимова Н.К. Самоуправление трудовых коллективов / Н.К. Назимова, А.В. Ящиковская. – К., 1991. – 34с.
1304593
  Катульский Е.Д. Самоуправление трудовых коллективов. / Е.Д. Катульский, А.Б. Кобякова. – М, 1990. – 63с.
1304594
  Ильин Н.Н. Самоуправление учащихся в трудовой школе / Н.Н. Ильин. – М., 1918. – 96с.
1304595
  Коротов В.М. Самоуправление шковльников / В.М. Коротов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 175с.
1304596
  Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – М., 1962. – 206 с.
1304597
  Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1981. – 208с.
1304598
  Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. / Б.С. Украинцев. – Москва, 1972. – 254с.
1304599
  Мончак І. Самоуправна Київська Церква / о. проф. д-р Ігор Мончак; Монастир Монахів Студійського Уставу. – Львів : Свічадо, 1994. – 175с.
1304600
  Писемский А.Ф. Самоуправцы / А.Ф. Писемский. – Москва, 1955. – 64с.
1304601
  Мамедзаде С. Самоутверждение / С. Мамедзаде. – Баку, 1976. – 128с.
1304602
  Березин С.Л. Самоутверждение и его роль в нраственном развитии личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Березин С.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 23л.
1304603
  Евстратов Д В. Самоутверждение личности и его особенности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Евстратов В.Д,; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 18л.
1304604
  Цыбра Н.Ф. Самоутверждение личности. / Н.Ф. Цыбра. – Киев; Одесса, 1989. – 189с.
1304605
  Петровская Л.А. Самоутверждение: пути истинные и ложные / Л.А. Петровская. – Москва, 1987. – 64 с.
1304606
  Секунов Н. Самоучитель C # / Николай Секунов. – Санкт-Петербург : БХВ-СПб, 2001. – 576с. – ISBN 5-94157-028-7
1304607
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 688с. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 5-7791-0086-1
1304608
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ : [для программистов и опыт. пользователей] / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. Алексей Жданов]. – 3-е изд. , [перераб. и доп.]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 688 с. + 1 CD. – Доп. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Osborne : McGraw-Hill, 1998. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
1304609
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт ; [ перевод с англ. А. Жданов ]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 688 с. + CD ROM. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
1304610
  Васильев А.Н. Самоучитель C++ с примерами и задачами / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 479, [1] с. : ил., табл. – Экз. деф.: отсутствует CD. – (Самоучитель)
1304611
  Жадаев А.Г. Самоучитель HTML 4 / А.Г. Жадаев; Под ред, Ю.С. Ковтанюка. – Киев : Юниор, 2003. – 296с. – ISBN 966-7323-19-6
1304612
  Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java / Ильдар Хабибуллин. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2001. – 464c. – ISBN 5-94157-041-4
1304613
  Васильев А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами : книга + CD / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 350, [2] с. + 1 CD : Доп. материалы, листинги приеров и файлы проектов, среда NetBeans, дистрибутив языка Java. – (Самоучитель)
1304614
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель Linux : установка, настройка, использование / Колисниченко Д.Н. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2009. – 368 с. : илл. – (Самоучитель)
1304615
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель LINUX. Установка, настройка, использование / Д.Н. Колисниченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2004. – 656с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-162-4
1304616
  Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11 / Дмитрий Кирьянов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 550с. – ISBN 5-94157-348-0
1304617
  Бекаревич Ю.Б. Самоучитель Microsoft Access 2002 : [попул. система создания баз данных и прил. в архитектуре клиент/сервер] / Юрий Бекаревич, Нина Пушкина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 718 с. : ил., табл. – В содерж.: Проектирование и создание баз данных. Технология разработки приложений пользователя. Работа с базами данных SQL Server. Публикация баз данных на Web-серверах. – ISBN 5-94157-143-7
1304618
  Омельченко Л.Н. Самоучитель Microsoft FrontPage 2000 / Людмила Омельченко, Аркадий Федоров. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2000. – 512 с. – ISBN 5-8206-0059-2


  Обозреватель Internet Explorer. Программа Outlook Express. Макетирование Web-страниц. Разработка Web-узлов.
1304619
   Самоучитель Microsoft Windows XP [Електронний ресурс] : пошаговая интерактивная обучающая система. – Москва : CompactBook, 2002. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: Операц. систем. Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP, процес. Pentium 200МГц, 32 МБ операт. памяти, разрешение экрана 800х600 с глубин. цвета 16 бит, звук. уст-во, 8-скоростное уст-во для чтен. КД, мышь.- Загл. с этикетки диска. – ISBN 5-89267-119-4


  1. Компьютер и как с ним бороться 2. Windows - это окна 3. Локальные сети 4. Интернет 5.Дополнительные возможности
1304620
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP 5 / Д.Н. Колисниченко ; [под ред. М.В. Финкова]. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2005. – 576 с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-100-4
1304621
  Зак Д. Самоучитель Visual Basic .NET / Диана Зак. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 558с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-604-4; 966-552-109-8
1304622
  Ананьев А. Самоучитель Visual Basic 6.0 : [эффективные средства быстрой разработки приложений] / А. Ананьев, А. Федоров. – Санкт-Петербург : БХВ Петербург, 2003. – 622 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 613-622. – ISBN 5-8206-0060-6
1304623
  Секунов Н.Ю. Самоучитель Visual C++ 6 / Николай Секунов. – Санкт-Петербург; Дюссельдорф : БХВ-Петербург, 2001. – 960с. : илл. – ISBN 5-8206-0055-Х
1304624
  Гилберт С. Самоучитель Visual C++ 6 в примерах : Учебник / Пер. с англ.; Стивен Гилберт, Билл Маккарти. – Киев : ДиаСофт, 2003. – 496с. + CD-ROM. – ISBN 966-7992-16-0


  Введение в искусство программирования в среде Visual C++ с использованием Windows API и MFC. Для широкого круга разработчиков программного обеспечения
1304625
  Секунов Н. Самоучитель Visual C++. NET / Николай Секунов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 736с. + (Книга с дискетой). – ISBN 5-94157-032-5
1304626
  Сергеев Г.С. Самоучитель Windows XP и Me/2000/98/95. Работа с текстами, рисунками, Интернетом, мультимедиа и многое др. : Учеб. пос. / Г.С. Сергеев, Г.С. Погосянц. – Москва : Технолоджи - 3000, 2004. – 368с. – ISBN 9-94472-016-6
1304627
  Владиславова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Владиславова. – Москва, 1966. – 247с.
1304628
  Владиславлева А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Владиславлева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 384с.
1304629
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 352с.
1304630
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 6-е изд., испр. – Москва, 1985. – 256с.
1304631
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1990. – 416с.
1304632
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 7-е изд., испр. – Москва, 1991. – 416с.
1304633
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 8-е изд., истереотип. – Москва, 1992. – 365с.
1304634
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 8-е изд., испр. – Спб., 1993. – 400с.
1304635
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Москва, 1994. – 431с.
1304636
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Харьков, 1996. – 300с.
1304637
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – 3-е изд.,перераб. и доп. – Харьков : Весть, 1998. – 448с. – ISBN 5766404913
1304638
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Москва : Ростинтэр, 1999. – 430с. – ISBN 5-87484-022-0
1304639
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – Изд. дополнено, испр. – Харків : Проминь. Евроэкспресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-7664-0520-0
1304640
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – Изд. дополнено, испр. – Харків : Проминь. Евроэкспресс, 2001. – 432с. – ISBN 5-7664-0520-0
1304641
  Эккерсли К.Э. Самоучитель английского языка = Essential English for foreign students : [преподавателям и студентам вузов, сред. учеб. заведений и курсов] / К.Э. Эккерсли. – Москва : Лист-Нью, 2010. – 765, [3] с. : ил., табл. – Содерж. в конце кн. – ISBN 978-5-238-01122-6
1304642
  Сеславин Д.Н. Самоучитель английского языка для взрослых. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – 45-477с.
1304643
  Епифанова Н.И. Самоучитель английского языка для взрослых. / Н.И. Епифанова, И.Г. Рехенберг. – Одесса, 1930. – 96с.
1304644
  Соколова Л. Самоучитель английского языка. Американский вариант : учебное пособие / Л. Соколова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 255с. – ISBN 978-5-17-020538-7, 978-5-271-07301-4;
1304645
  Хофман Ханс Самоучитель английского языка. Практический курс : Учебное пособие / Хофман Ханс. – Київ : Методика, 2000. – 272с. – шифр дубл. – ISBN 966-7269-28-0
1304646
  Левичев А.С. Самоучитель арендатора / А.С. Левичев, И.В. Норкина. – М, 1989. – 64с.
1304647
  Ваганов В.И. Самоучитель безопасной езды / В.И. Ваганов. – Москва, 1991. – 239с.
1304648
  Омельянович В Н. Самоучитель бирманского языка / В Н. Омельянович. – М, 1971. – 296с.
1304649
  Жубер Ж. Самоучитель горнолыжника / Ж. Жубер. – М, 1974. – 216с.
1304650
  Куридзе Н. Самоучитель грузинского языка. / Н. Куридзе, М. Талакваадзе. – Тифлис, 1933. – 80с.
1304651
  Александров Д. Самоучитель для мандолины / Александров Д., Тэш С. – Москва : "Искусство", 1939. – 24 с. – (Библиотека журнала "Народное творчество")
1304652
  Свэн И. Самоучитель драматургии / И. Свэн. – Л., 1928. – 40с.
1304653
  Бронштейн Яков Самоучитель игры в выборы. "Прорывная" методика для вхождения во власть / Бронштейн Яков. – Симферополь, 2002. – 332с. – ("ДДП ИМ" Для духовного Пользования "Интеллектуальных Меньшинств"). – ISBN 966-95649-3-Х
1304654
  Городецкий В.Б. Самоучитель игры в русские шашки / В.Б. Городецкий. – М., 1960. – 136с.
1304655
  Городецкий В.Б. Самоучитель игры в русские шашки / В.Б. Городецкий. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – М., 1967. – 128с.
1304656
  Козлов И.П. Самоучитель игры в стоклеточные шашки. / И.П. Козлов. – М., 1965. – 232с.
1304657
  Соболевская В.В. Самоучитель иностранной машинописи / В.В. Соболевская. – Минск, 1977. – 208с.
1304658
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка / Гонсалес-Фернандес. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с.
1304659
  Перлин О. Самоучитель испанского языка : с упражнениями и ключами / О. Перлин. – Киев : Методика, 1996. – 384 с. – ISBN 5-87534-117-3
1304660
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 3-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1999. – 320с. – ISBN 5-06-003602-2
1304661
  Perlin O. Самоучитель испанского языка : с упражнениями и ключами / Oskar Perlin; русский перевод и адаптация Walentyna Barteczko. – Киев : Методика, 2000. – 356с. – ISBN 5-87534-117-3
1304662
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : [учебное пособие] / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 318 с. : ил., табл. – ISBN 5-06-003602-2
1304663
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 318с. – ISBN 5-06-003602-2
1304664
  Карулин Ю.А. Самоучитель итальянского языка / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – Москва, 1987
1304665
  Карулин Ю.А. Самоучитель итальянского языка / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – 3-е изд., испр. – М., 1989. – 335с.
1304666
   Самоучитель итальянского языка : с упражнениями и ключами. – Киев : Методика, 1997. – 478 с. – ISBN 5-87534-035-8
1304667
  Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка / Т.З. Черданцева, Ю.А. Карулин. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1999. – 382с. – ISBN 5-06-003601-4
1304668
  Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка / Т.З. Черданцева, Ю.А. Карулин. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2001. – 382с. – ISBN 5-06-003601-4
1304669
  Рыжак Н.А. Самоучитель итальянского языка / Н.А. Рыжак, Е.А. Рыжак. – 2-е изд., исправл. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-17-022785-3
1304670
  Исагулиев Карэн Самоучитель Мacromedia Flash 5 / Исагулиев Карэн. – Дюссельдорф; Киев; Москва; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2001. – 368c. – ISBN 5-94157-063-5
1304671
  Баландин А.Н. Самоучитель мансийского языка / А.Н. Баландин. – Л, 1960. – 248с.
1304672
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва : Легкая индустрия, 1969. – 158 с., [1]л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147
1304673
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Легкая индустрия, 1975. – 144 с. : ил.
1304674
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 173, [2] с. – Библиогр.: с. 174
1304675
  Леонтьев В. Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий, музыки и видео / Виталий Леонтьев. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 320с. – ISBN 5-224-05363-3
1304676
  Войтов А.Г. Самоучитель мышления / А.Г. Войтов; Информационно-внедренческий центр " Маркетинг ". – Москва, 1999. – 408с. – ISBN 5-7856-0110-9
1304677
  Гилберт С. Самоучитель на Visual C ++ 6 в примерах / С. Гилберт, Б. Маккарти; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1999. – 496с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-52-6
1304678
  Лангенштейдт Самоучитель немец. языка для взрослых... / Лангенштейдт. – К.
1. – с.
1304679
  Липеровская Н.А. Самоучитель немецкого языка / Н.А. Липеровская, О.И. Москольская. – Москва, 1961. – 526с.
1304680
  Болдырева Л.М. Самоучитель немецкого языка / Л.М. Болдырева. – М, 1978. – 352с.
1304681
  Болдырева Л.М. Самоучитель немецкого языка / Л.М. Болдырева. – М, 1987. – 494с.
1304682
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – Минск, 1994. – 384с.
1304683
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – 8-е изд., стереотипное. – Минск : Вышэйшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 985-06-0339-9
1304684
  Носков Сергей Александрович. Самоучитель немецкого языка / Сергей Александрович. Носков. – 12-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 985-06-0589-8
1304685
  Бориско Н. Самоучитель немецкого языка : В 2-х томах. / Н. Бориско. – Киев; Москва : Логос; Рольф. – (Клуб иностранных языков). – ISBN 966-509-062-3; 5-7836-0231-0
Т. 1. – 2000. – 480с.
1304686
  Бориско Н. Самоучитель немецкого языка : В 2-х томах. / Н. Бориско. – Київ, Москва : Логос, Рольф. – (Клуб иностранных языков). – ISBN 966-509-063-1; 5-7836-0227-2
Т. 2. – 2000. – 512с.
1304687
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – 13-е изд. – Киев : А.С.К., 2003. – 383, [1] с. : ил. – На обл. и тит. л. указ.: Лицензировано для продаж только в Украине. – Библиогр.: с. 380. – ISBN 966-8291-13-1
1304688
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 т.] / Н.Ф. Бориско. – Изд. испр. – Киев ; Москва : Славянский дом книги ; Логос. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-062-3
Т. 1. – 2003. – 479, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., англ. - На обл.: Для начинающих
1304689
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 т.] / Н.Ф. Бориско. – Изд. испр. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-063-1
Т. 2. – 2003. – 511, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., англ. - На обл.: Для продолжающих
1304690
  Сеславин Д.Н. Самоучитель немецкого языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта / составил Д.Н. Сеславин. – Санкт-Петербург
Вып. 1-17, отделы 1-370. – 388 с. – Без тит. л.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1304691
  Сеславин Д.Н. Самоучитель немецкого языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – 404-545с.
1304692
  Москальская О.И. Самоучитель немецкого языка с упражнениями и ключами / О.И. Москальская. – Киев : Методика, 1996. – 464 с. – ISBN 5-87534-118-1
1304693
  Липеровская Н.А. Самоучитель немецкого языка. / Н.А. Липеровская, О.И. Москольская. – 2-е изд. – М., 1965. – 576с.
1304694
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А.Ф. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 254, [1] с. – Библиогр.: с. 250-252. – ISBN 5-06-000805-3
1304695
  Энтони Роберт Самоучитель по бухгалтерскому учету : Международный стандарт / Роберт Н. Энтони; Пер. с англ. Б. Херсонский и М. Щпейдерман. – Москва, 1999. – 292с. – ISBN 966-95277-1-8
1304696
  Энтони Роберт Самоучитель по бухгалтерскому учету : Международный стандарт / Энтони Роберт. – Москва, 2000. – 292с. – ISBN 966-95277-1-8
1304697
  Скворцов Н.Н. Самоучитель по бухгалтерскому учету с нормативными документами. / Н.Н. Скворцов. – К., 1993. – 78с.
1304698
  Бурлаков Михаил Самоучитель по компьютерной графике / Бурлаков Михаил. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 640с. – ISBN 966-552-026-1; 5-7315-0033-9
1304699
  Васильченко Ю.Л. Самоучитель по организации времени / Ю.Л. Васильченко. – Киев : Триумф, 2005. – 176 с. : табл., ил. – Глоссарий: с. 170-174. – Библиогр.: с. 175. – ISBN 966-7237-19-2
1304700
  Воробейчик Я.Н. Самоучитель по психотерапевтической помощи (как помочь себе, детям и близким) / Я.Н. Воробейчик, М.Я. Минкович. – Одесса : Альянс-Юг, 2006. – 224с. – ISBN 966-8752-03-1
1304701
  Берченко Н. Самоучитель по работе в Internet и каталог ресурсов / Н. Берченко, И. Березовская. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 480с. – ISBN 966-552-027-Х
1304702
  Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS / К.Г. Финогенов. – Москва : Малип, 1993. – 262с. – (Настольная книга пользователя ПК). – ISBN 5-885447-010-3
1304703
  Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS / К.Г. Финогенов. – Москва : Радио и связь
2. – 1995. – 384 с.
1304704
  Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц : HTML, JavaScript и Dynamic HTML / А.Ю. Гаевский, В.А. Романовский. – Киев : А.С.К., 2002. – 472 с. – ISBN 966-539-403-7
1304705
  Левин А. Самоучитель полезных программ / А. Левин. – Москва : Нолидж, 1999. – 496с. – ISBN 5-89251-066-2
1304706
  Левин Александр Самоучитель полезных программ / Левин Александр. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Нолидж, 2001. – 736c. – ISBN 5-89251-097-2
1304707
  Левин А. Самоучитель полезных программ / Александр Левин. – 3-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 704с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-461-0


  Описаны многообразные программы, способные облегчить жизнь любому пользователю и поможет использовать компьютер более эффективно
1304708
  Левин А.Ш. Самоучитель полезных программ / Александр Левин. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 793, [1] с. : ил. + 1 CD-ROM. – ISBN 5-469-00476-7
1304709
  Евсюков П.Н. Самоучитель португальского языка / П.Н. Евсюков. – М, 1963. – 314с.
1304710
  Евсюков П.Н. Самоучитель португальского языка / П.Н. Евсюков. – 2-е изд. – М, 1972. – 336с.
1304711
  Перри Г. Самоучитель программирования = Absolute beginner"s guide to programming / Грег Перри; [ пер. з англ. А. Марков ]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 368 с. – (Самоучитель). – ISBN 5-318-00695-7


  Если вы никогда не занимались программированием и даже настройка таймера видеомагнитофона приводит вас в уныние, - это книга для вас
1304712
  Гринберг Ф. Самоучитель программирования на входном языке СУБД dBASE III / Ф. Гринберг, Р. Гринберг. – Москва, 1989. – 454 с.
1304713
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office : Word 97/2000. Excel 97/2000. Электронная почта / А.Ю. Гаевский. – Киев : А.С.К., 2002. – 480с. – ISBN 966-539-341-3
1304714
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office: Word 97/2000. Excel 97/2000, электронная почта : Научное издание / А.Ю. Гаевский. – Киев : А.С.К., 2001. – 480с. – ISBN 966-539-341-3
1304715
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / Александр Левин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Нолидж, 1997. – 479с. – ISBN 5-89251-015-8
1304716
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / А. Левин. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Нолидж, 1998. – 624с. – ISBN 5-89161-004-3
1304717
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / А. Левин. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1999. – 624с.
1304718
  Левин Александр Самоучитель работы на компьютере / Левин Александр; Российская Ассоциация издателей компьютерной литературы. – 6-е изд., испр. и дополн. – Москва : Нолидж, 2000. – 656с. – ISBN 5-89251-075-1
1304719
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере : Начинаем с Windows / А. Левин. – Москва : Нолидж, 2000. – 688 с. – ISBN 5-8951-067-0
1304720
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows / Александр Левин; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2001. – 688с. – ISBN 5-89251-067-0
1304721
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet : Научное издание / А.Ю. Гаевский. – Київ : А.С.К., 2001. – 416с. – ISBN 966-539-230-1
1304722
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Интернет / А.Ю. Гаевский. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-230-1
1304723
  Ковтанюк Ю.С. Самоучитель работы на ПК / Ю.С. Ковтанюк, С.В. Соловьян. – Київ : Юниор, 2001. – 560с. – ISBN 966-7323-12-9
1304724
  Ксенжепольская Л.П. Самоучитель русского языка / Л.П. Ксенжепольская. – М., 1985. – 310с.
1304725
  Забихиян И. Самоучитель русского языка : полный курс / И. Забихиян. – Тегеран : [б. и.], 1995. – 524, [4] с.
1304726
  Шилдт Герберт Самоучитель С++ / Шилдт Герберт; Пер.с англ. – Санкт-Петербург : BHV - Санкт-Петербург, 1997. – 512с. – ISBN 5-7733-0021-4
1304727
  Белькович А.А. Самоучитель сингальского языка / А.А. Белькович. – Москва : Международные отношения, 1977. – 214 с.
1304728
  Корнилова Л.Е. Самоучитель стареющего человека : Эскиз индивидуального подхода / Л.Е. Корнилова. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2004. – 245с.
1304729
  Корнилова Л.Е. Самоучитель стареющего человека : эскиз индивидуального подхода / Л.Е. Корнилова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2009. – 307с.
1304730
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – Київ : Выща школа, 1989. – 285 с.
1304731
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1990. – 285 с. – ISBN 5-11-003639-Х
1304732
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Київ : Выща школа, 1993. – 285с.
1304733
  Зенгер Б.Ф. Самоучитель фотографии с 51 рисунком в тексте / Составил Бруно Федорович Зенгер // Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1904. – [4], 162 с. : рис.
1304734
  Оллендорф Г. Самоучитель французского языка : Предлагается русским, желающим без помощи учителя в 5 1/2 месяцев правильно читать, писать и говорить по французски... [прод. назв. в аннотации] / Обработан под ред. учителей фр. яз. Юл. Альберта и А.В. Светловского. – 6-е изд., печ. с 4-го и 5-го без перемен. – Москва : Типо-литогр. О.И. Лашкарев и К*, 1895. – 438 с. – Перед загл.: Знаменитая метода Оллендорфа. Книга для изучения французского языка в 5 1/2месяцев, а при усиленном занятии в 3 1/2 месяца. - Отд. тит. л. с загл.: Самые необходимые легонькие русско-французские семейные разговоры... с. 385-438. – (Знаменитая метода Оллендорфа)


  ... : Сост. по новейшему усовершенствованному методу известного проф. г. Оллендорфа с доп. в оном учебнике для учащегося нового легчайшего способа изучать фр. слова и целую речь изображенными рус. буквами : С доп. особой части, в которой помещены ...
1304735
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 411с.
1304736
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 432с.
1304737
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 4-е изд., испр. – М., 1973. – 400с.
1304738
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка : Учебник / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 5-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 406с.
1304739
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 6-е изд., испр. – М., 1982. – 415с.
1304740
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 495с.
1304741
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва, 1988. – 431с.
1304742
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 9-е изд.. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1993. – 574с. – ISBN 5-06-002743-0
1304743
  Шорец Г.Д. Самоучитель французского языка : Учебное пособие / Г.Д. Шорец. – Харьков : Весть, 1998. – 416с. – ISBN 5-7664-0490-6


  Для всех желающих выучить французский язык самостоятельно
1304744
  Редкин А. Самоучитель французского языка для взрослых / А. Редкин. – С-Пб. – 468с.
1304745
  Редкин А.П. Самоучитель французского языка для взрослых : Метода Туссэна и Лангеншейдта / отработал для рус. А. Редкин. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад наук]
Курс 1-2, Вып. 1-36, отделы 1-807 : 4 приложения. – разд. паг. – Со 2-го изд. прил. выходили в 3 вып. 3 изд. вышло в 22 вып. и 3 прил. - Без тит. л. и обл.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895
1304746
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методе Туссэна и Лангеншейдта, [состоящий из 18 вып. и одного прил.] / сост. Д.Н. Сеславин. – 1899-1903ц. – Санкт-Петербург : "Центральная" Типо-Литография М.Я.Минкова
Курс 1, Вып. 16, отделы 1-500. – 1899. – разд. паг.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 1-й: Курс I (Общий). Выпуски: 1-18, Заключение, Важнейшие опечатки, Приложение к 16-у Выпуску
1304747
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта : упрощенное, сокращенное издание / составил Д.Н. Сеславин. – Санкт-Петербург : Южно-русское книгоиздат., 1902. – [2], 322 с.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1304748
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта / составил Д.Н. Сеславин. – 1899-1902. – Санкт-Петербург : "Центральная" Типо-Литография М.Я.Минкова
Курс 1, Вып. 16-18, отделы 418-500 : Курс 2, Вып. 19-36. – 1903. – разд. паг.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1304749
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – с.
1304750
  Коссович С. Самоучитель французского языка или легчайший способ научиться без помощи учителя читать, писать и говорить по-французски : в 2 ч. : по методам Робертсона, Оллендорфа, Марго [сост.] С. Коссовичем. – 4-е изд., испр. и дополн. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1869. – 144 с.
1304751
  Ильгенфритц П. Самоучитель французского языка. Практический курс : Учебное пособие / П. Ильгенфритц, Г. Шнайдер, Глокцин-Керьяр. – Київ : Методика, 2000. – 272с. – ISBN 966-7269-29-9
1304752
  Радчек И. Самоучитель чешского языка / И. Радчек, П. Тучнегов. – Минск : Полесье, 2000. – 404с. – ISBN 985-519-017-3
1304753
  Сандлер С.А. Самоучитель языка идиш / С.А. Сандлер. – М., 1989. – 438с.
1304754
  Куроно Иосибуми Самоучитель японского языка / сост. : Иосибуми Куроно, В.П. Панаев. – С.Пб. : Тип. А. В.Ф. Киршбаума, 1913. – VI,152с.
1304755
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка / Б.П. Лаврентьев. – М., 1982. – 352с.
1304756
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка / Б.П. Лаврентьев. – М., 1992. – 352с.
1304757
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка : [учеб. пособие] / Б.П. Лаврентьев ; [отв. ред. Н.А. Сыромятников] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет). – 7-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2007. – 349, [3] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-8033-0519-4
1304758
  Шеляженко Ю. Самоучка : ідеалістична література / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2014. – 243, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-03-4
1304759
  Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 45-76. – ISSN 2078-659X


  Відповідь на лист В. Антоновича, текст якого не зберігся, з якого видно, як образилася історик Олександра Єфименко на провідного українського історика того часу. Приводом до написання листа стало оголошення конкурсу в часописі "Киевская старина", де ...
1304760
  Суриков И.М. Самофертильность популяции ржи в связи с условиями выращивания. : Автореф... канд. биол.наук: / Суриков И.М.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 18л.
1304761
  Балашов А.П. Самофинансирование - основа хозяйствования / А.П. Балашов, Ю.М. Пехтерев. – Москва : Росагропромиздат, 1989. – 157 с. – (Науч.-техн. прогресс в АПК)
1304762
  Лановой В.Т. Самофинансирование - основа эффективного развития хозяйствования / В.Т. Лановой. – К., 1987. – 116с.
1304763
  Бунич П.Г. Самофинансирование / П.Г. Бунич. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 79 с.
1304764
  Бунич П.Г. Самофинансирование / П.Г. Бунич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 96 с.
1304765
  Эскина А.И. Самофинансирование : показатели и нормативы / А.И. Эскина. – М, 1990. – 112с.
1304766
  Шпрыгин В.И. Самофинансирование и ресурсосбережение в промышленности / В.И. Шпрыгин. – М., 1989. – 236с.
1304767
  Запольский С.В. Самофинансирование предприятий / С.В. Запольский. – М., 1988. – 160с.
1304768
  Жуков Е.Ф. Самофинансирование при капитализме: теория и пратика / Е.Ф. Жуков. – Москва, 1990. – 158с.
1304769
  Котлов В.А. Самофинансирование производственного предприятия. / В.А. Котлов, Э. Бояр. – М, 1988. – 64с.
1304770
  Москаленко В.П. Самофинансирование развития промышленного предприятия / В.П. Москаленко, М.Ф. Балан. – К., 1988. – 170с.
1304771
  Василик О.Д. Самофинансирование союзной республики / О.Д. Василик, С.А. Буковинский. – Київ, 1991. – 246с.
1304772
  Белоусов В.И. Самофинансирование, полный хозяйственный расчет предприятия / В.И. Белоусов, В.Г. Шестаков. – Воронеж : Центр. Черноземн. книжн. изд-во, 1988. – 127 с. – (Экономика НТП)
1304773
   Самофинансирование: замыслы и действительность. – Москва : Экономика, 1988. – 95 с.
1304774
  Обушний С.М. Самофінансування поточної діяльності політичних партій у міжвиборчий період // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 8-14.
1304775
  Клименко К.В. Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії / К.В. Клименко, Г.М. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 27-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1304776
  Станко Г.В. Самофінансування як одна із пріоритетних форм фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 84-91. – ISSN 2308-1988
1304777
  Гора В.Д. Самофокусировка и дефокусировка световых пучков в резонансных условиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Гора В. Д.; МГУ. – М., 1981. – 22л.
1304778
  Хачатрян А.М. Самофокусировка световых пучков в поглощающих средах с тепловым самовоздействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хачатрян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 9л.
1304779
  Альохін О.Д. Самофокусування слабих світлових променів неоднорідним середовищем поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження траєкторії розповсюдження світлових променів з урахуванням зміни кутів їх розходження на різних висотах неоднорідної системи в гравітаційному полі поблизу критичної ...
1304780
  Романова О.О. Самохарактеристика особи через зображення в Єгипті наприкінці Давнього Царства та за гераклеопольської доби // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 418-429. – ISBN 978-966-02-5736-8
1304781
  Расевич Л.П. Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 14-17. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1304782
   Самохвалов, Александр Николаевич. Выставка произведений. Ленинград. 1974. – Л., 1974. – 46с.
1304783
  Львов В.Л. Самоходки занимают рубеж / В.Л. Львов. – М., 1987. – 126с.
1304784
   Самоходная артиллерийская установка "СУ-76".. – М, 1952. – 21с.
1304785
   Самоходная артиллерийская установка "СУ - 76". – М., 1952. – 21с.
1304786
  Портнов М.Н. Самоходный комбайн / М.Н. Портнов. – М., 1950. – 228с.
1304787
  Телешов Н.Д. Самоходы / Н.Д. Телешов. – Москва-Л., 1946. – 64с.
1304788
   Самоцветная частушка. – М., 1992. – 300с.
1304789
  Липовский Ю.О. Самоцветное ожерелье Гоби / Ю.О. Липовский. – Ленинград : Наука, 1991. – 182с.
1304790
  Милова Г.П. Самоцветы / Г.П. Милова. – Кострома, 1962. – 107с.
1304791
  Рышкова А.Я. Самоцветы / А.Я. Рышкова. – Ташкент, 1977. – 131с.
1304792
  Вега М.Н. Самоцветы / М.Н. Вега. – Москва, 1978. – 126с.
1304793
   Самоцветы : Материалы XI съезда ММА, Новосибирск, 4-10 сентября 1978г. – Ленинград : Наука, 1980. – 152с.
1304794
  Супрычев В.А. Самоцветы / В.А. Супрычев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 215с.
1304795
  Латанский С.В. Самоцветы Запорожья / С.В. Латанский. – Днепропетровск, 1981. – 78с.
1304796
  Путолова Л.С. Самоцветы и цветные камни / Л.С. Путолова. – Москва : Недра, 1991. – 190с.
1304797
  Ферсман А.Е. Самоцветы России : Цикл лекций, читанных в Комиссии производительных сил России Российской Акад. наук в 1919 году / А.Е. Ферсман. – Петроград : Журн. "Природа" ; 2-я Гос. тип.
Т. 1. – 1921. – 212, [2] с.
1304798
  Самсонов Ю.С. Самоцветы СССР / Ю.С. Самсонов, А.П. Туринге. – М, 1984. – 335с.
1304799
  Григорьев Д.П. Самоцветы Урала. / Д.П. Григорьев. – 2-е изд., доп. – Свердловск, 1944. – 8с.
1304800
  Головко А.В. Самоцвіти : поезії / Андрій Головко. – Креміньчук : Молодик, 1919. – 32 с. – Прим. № 104683 дефектний, без обкл.
1304801
  Волошин І. Самоцвіти : оповідання та нариси / І. Волошин. – Київ, 1952. – 244 с.
1304802
  Валаєв Р.Г. Самоцвіти / Р.Г. Валаєв. – Київ, 1974. – 79с.
1304803
  Кащук Н.О. Самоцвіти : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1989. – 107 с.
1304804
   Самоцвіти : Вірші педагогів України. У двох книгах. – Київ : Молодь, 1996. – 225с. – ISBN 5-7720-0936-2
1304805
  Журавлев Андрей Самочинная реставрация. "Се нечто" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 90 : фото
1304806
  Курібло В.А. Самочинне будівництво: поняття та наслідки здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 219-224.
1304807
  Шульга М. Самочинне будівництво: правові проблеми та шляхи їх вирішення : Частина 2. Правові наслідки самочинного будівництва / М. Шульга, Л. Баранова, Г. Михайлов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 40-46.
1304808
  Шульга М. Самочинне будівництво: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Частина 1. Правові підстави визнання будівництва самочинним / М. Шульга, Л. Баранова, Г. Михайлов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 56-64.
1304809
  Сливинський О. Самочитальні ієрогліфи // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
1304810
  Езерский М.В. Самоядь / М.В. Езерский. – Москва. – 203с.
1304811
  Подберезский И.В. Сампагита, крест и доллар / И.В. Подберезский. – Москва, 1974. – 336 с.
1304812
  Виткович В.С. Сампо : киносценарий / В.С. Виткович. – Москва : Искусство, 1959. – 70 с.
1304813
  Остапченко Л.І. сАМР-залежне фосфорилювання комплексів гістонів / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-31 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1304814
   Самсон и Далила : опера в 3-х действиях и 4-х картинах Фердинанда Лемера / музыка К Сен-Санса ; перевод А. Горчаковой. – Москва : Отделение Тип. Императорских Моск.Театров (Губернской тип.), 1893. – 40 с.


  Либреттист и поэт: Фердинанд Лемэр (1832–1879)
1304815
  Лакоба Н.П. Самсон Чанба / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1972. – 167с.
1304816
  Шакилов А. Самсоныч // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 203-209. – ISSN 1728-8568
1304817
   Самсунг по собственной воле оцифровыет Киев : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 8 : Іл.
1304818
  Иваненко Анна Самуи, безмятежный остров счастливчиков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 102-112 : фото
1304819
   Самуил Георгиевич Колеснев.(Краткий очерк написан доц.В.И.Гавриловым и Б.А.Криницким.. – М., 1956. – 18с.
1304820
  Александрова И.А. Самуил Григорьевич Невельштейн, 1903-1983 / И.А. Александрова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
1304821
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1958. – 40с.
1304822
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1963. – 37с.
1304823
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – М., 1964. – 22с.
1304824
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1968. – 20с.
1304825
  Тимков Н.Е. Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произвед. / Н.Е. Тимков. – М., 1964. – с.
1304826
  Тимков Н.Е. Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произведений / Н.Е. Тимков. – Л., 1963. – с.
1304827
  Мроз Е. Самуил Иванович Гальберг 1787-1839 / Е. Мроз. – Москва-Ленинград, 1948. – 28с.
1304828
  Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг / Ю.С. Крючков. – М., 1984. – 104с.
1304829
  Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг / Ю.С. Крючков. – М., 1988. – 92с.
1304830
  Сарнов Б.М. Самуил Маршак / Б.М. Сарнов. – М. : Художественная литература, 1968. – 191 с.
1304831
  Ливанова М. Самуил Маршак: внутри радуги // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268
1304832
  Ружичин Р. Самуил Миславский и его проповеднические произведения, 1899. – 186с.
1304833
  Вольман Б.Л. Самуил Моисеевич Майкапар : очерк жизни и творчества / Б.Л. Вольман. – Ленинград : Советский композитор, 1963. – 72 с.
1304834
  Мещеряков Б.М. Самуил Цвиллинг / Б.М. Мещеряков. – Челябинск, 1967. – 196с.
1304835
  Дульнева К.П. Самуил Яковлевич Маршак. Библиография критической литературы на русском языке за 1923-1967 годы / К.П. Дульнева, Г.М. Рудяков. – М., 1970. – 60с.
1304836
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
кн. 2. – 1959. – 422с.
1304837
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София, 1965. – 478с.
1304838
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
2. – 1965. – 408с.
1304839
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
3. – 1965. – 416с.
1304840
  Антолjак С. Самуиловата држава / Стjепан Антолjак. – Скопjе : Институт за национална историjа, 1969. – 192 с.
1304841
  Шевченко В.О. Самуїл Бейкер - мисливець та мандрівник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 43-45 : фото
1304842
  Гудивок П.М. Самуїл Давидович Берман : (до 75-річчя з дня народження) / П.М. Гудивок, В.С. Дроботенко // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – С. 4-11. – (Серія: Математика ; Вип. 2). – ISSN 0869-0782
1304843
   Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ упоряд. С.Д. Івасишен ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 152 с., [ 4 ] л. іл. – ISBN 978-966-568-980-5
1304844
   Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: С.Д. Івасишен]. – 2-ге вид. допов. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 168, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 160-162, 168. – ISBN 978-617-7611-70-6
1304845
  Заславський І.Я. Самуїл Маршак / І.Я. Заславський. – Київ : Дніпро, 1966. – 128 с.
1304846
  Марочко В. Самуїл Флякс - директор німецького педіну / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 207-210. – ISBN 966-675-240-9
1304847
  Дяченко М. Самум : роман, повість, оповідання / Марина та Сергій Дяченки ; [переклад з рос. О. Негребецького]. – Харків : Фоліо, 2011. – 314, [3] с. – В кн. також : Одержима ; Електрик ; Хрущ. – (Єврокон-2005 : кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5776-1
1304848
  Спеваковский А.Б. Самураи - военное сословие Японии / А.Б. Спеваковский. – Москва : Наука, 1981. – 169 с.
1304849
  Курэ М. Самураи. Иллюстрированная история = Samurai an illustrated history / Мицуо Курэ; [ пер. с англ. У. Сапциной ; науч. ред. А. Куланов ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. : илл. – ISBN 978-5-17-037189-1
1304850
  Малярова Є.В. Самураї і ніндзя: протистояння або взаємозв"язок (історіографічний аспект) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 116-121. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1304851
  Георгиев Ю. Самурай, опрокинувший сегунат // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 8-11
1304852
  Латышев А.И. Самурайское солнце над Ираком // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1304853
  Молодин В.И. Самусьская культура в Верхнем Приобье / В.И. Молодин, И.Г. Глушков; Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1989. – 167 с.
1304854
  Раффи Самуэл : исторический роман / Раффи. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 448 с.
1304855
  Пантюхин Д.А. Самуэль Фейхоо как исследователь кубинского фольклора // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 123-133. – ISSN 0869-5415
1304856
  Тивадзе Г.К. Самцхе-Саатабаго (Южная Грузия) под игом турецких захватчиков и роль России в деле его освобождения : Автореф... докт. ист.наук: / Тивадзе Г. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1952. – 37 с.
1304857
  Гиоргадзе П.А. Самцхийская деревня 1870-1905 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гиоргадзе П.А.; Ан ГССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
1304858
  Мурти Ананта Самчкара : повесть / Мурти Ананта. – Москва : Радуга, 1986. – 119 с.
1304859
  Чубинашвили Н. Самшвилдский Сион (его место в развитии грузинской архитектуры VIII-IX вв) / Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1969. – 61с.
1304860
  Машбаш И. Самшитовая трубка : стихи / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1966. – 89 с.
1304861
  Ряполова М. Самые-самые вузы страны. Топ-5 университетов. Первым высшим учебным заведением была Киево-Могилянская академия, но самым старым считается Львовский университет // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Самый крупный вуз - КПИ выпустил сотни тысяч инженеров.
1304862
   Самые-самые вузы. Рейтинг вузов "Компас" // Сегодня. – Киев, 2013. – 14 мая (№ 100). – С. 10


  Лучшии - КПИ, КНУ имени Тараса Шевченка и КНЭУ имени Гетьмана.
1304863
   Самые-самые достопримечательности мира : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1304864
   Самые активные турфирмы по южноафриканскому направлению. Экстремальная экзотика : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 16 : Фото
1304865
  Полевой Б.Н. Самые близкие / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 462с.
1304866
   Самые богатые люди Украины // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 20 : 50 самых богатых украинцев. – С. 17-61


  Добробут найбагатших людей України
1304867
   Самые большие военные преступления нашего времени. – М., 1966. – 40с.
1304868
  Рубакин Н.А. Самые дикие люди на Земле : Рассказ о холодном юге / Н.А. Рубакин. – Петроград : Книгоизд-во Совета рабочих и красноарм. депутатов, 1919. – 136 с. : Ил.
1304869
  Зеленский Святослав Самые добрые зоопарки. Детки вне клетки: 12 лучших зоопарков мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 50-56 : фото
1304870
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 200с.
1304871
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1975. – 239с.
1304872
  Константин Т. Самые долгие сумерки. / Т. Константин. – Бухарест, 1976. – 48с.
1304873
   Самые дорогие города мира // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 62-63 : фото
1304874
   Самые древние в мире камни, ген хулиганства и новые обитатели подводных глубин : Сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-29 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1304875
  Пестушко Валерий Самые загадочные объекты космоса : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
1304876
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0477-0
т.1 : А - М. – 1999. – 576с.
1304877
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0478-9
т.2 : Н - Я. – 1999. – 528с.
1304878
  Пятницкий Н.П. Самые интересные вещества жизни (ферменты) / Н.П. Пятницкий. – Краснодар, 1954. – 88с.
1304879
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : роман и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1968. – 175 с.
1304880
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : повести / Юрий Рытхэу ;. – Одесса : Маяк, 1985. – 262 с.
1304881
   Самые красивые острова : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 11 : Фото
1304882
   Самые красивые цветы. – Кишинев, 1990. – 451с.
1304883
   Самые лучшие сказки мира : [для дошк. возраста : родители читают детям ]. – Москва : Оникс, 2006. – 131, [5] с. : цв. ил. – В кн. сказки Шарля Перро, Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена в пересказах. – (Сказка за сказкой). – ISBN 5-488-00254-5
1304884
  Вэй Вэй Самые любимые / Вэй Вэй. – Москва, 1957. – 131с.
1304885
   Самые любимые. – Москва, 1957. – 303 с.
1304886
  Комановский Б.Л. Самые молодые литературы / Б.Л. Комановский. – М., 1973. – 144с.
1304887
   Самые мощные волны в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
1304888
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – Сухуми, 1968. – 156с.
1304889
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – 3-е изд., испр. и доп. – Сухуми, 1979. – 94с.
1304890
  Беликов С. Самые необходимые расспросы и разговоры в немецкой стране : с приложением сведений: 1) о немецко-технических словах и выражениях; 2) о немецких деньгах; 3) для чтения немецких топографических карт / сост. для русских офицеров С. Беликов,. – 2-е изд., испр. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. – 40 с. – Изд. 1-еобъявлено по Военному ведомствуциркуляром Главного Штаба от 9 апреля 1893 года за № 82
1304891
  Мищенко Юлия Самые неприхотливые сорта роз. Использование в городском озеленении // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 48-49 : фото
1304892
  Маркова О.И. Самые обыкновенные / О.И. Маркова. – Пермь, 1961. – 27с.
1304893
  Старикович С.Ф. Самые обычные животные ( про собак, ворон и божьих коровок) / С.Ф. Старикович. – Москва : Наука, 1988. – 271 с. – (Научно - художественная литература : Библиотека журнала "Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007787-9
1304894
   Самые опасные страны для туристов в 2007 году // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 18 : фото
1304895
  Уолтерс Пэт Самые отчаянные. С риском для жизни / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 70-79 : фото
1304896
  Полевой Б.Н. Самые памятные / Б.Н. Полевой. – Москва, 1980. – 412с.
1304897
  Шонин Г.С. Самые первые / Г.С. Шонин. – М, 1979. – 126с.
1304898
  Мацкевич О.В. Самые светлые ночи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 256с.
1304899
  Воскобойников В. Самые сильные во дворе / В. Воскобойников. – Ленинград, 1968. – 216с.
1304900
  Ильин В.Л. Самые странные существа : Рассказы и повести / В.Л. Ильин. – М., 1994. – 196с.
1304901
  Мудрик А.В. Самые турдные годы / А.В. Мудрик. – М., 1990. – 62с.
1304902
  Ставиченко А. Самые успешные мюзиклы всех времен и народов // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 12. – С.48-61. – ISSN 1684-4912
1304903
  Строганов Александр Самые щедрые дары Туниса - здоровье и красота : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-73 : Фото
1304904
   Самые экстремальные экскурсии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 56-61 : фото
1304905
  Черницына М. Самый "живой" труп. Больше ста сорока лет хранится в склепе при сельской церквушке в Виннице // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 3


  Выдающийся врач Николай Пирогов, можно сказать, причислен к лику святых. Мало того что он творил чудеса хирургии при жизни, после смерти его забальзамированное тело "пережило" революцию, войну и перестройку… И сохранилось лучше, чем останки вождя ...
1304906
  Лазарев А. Самый аполитичный // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 22-25


  Храмы Японии.
1304907
  Тарасенкова Н.Н. Самый близкий враг / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1987. – 304с.
1304908
  Метелкин Николай Самый большой Будда в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 3
1304909
  Павликова М. Самый большой в мире карлик. (Какой видят современную Россию зарубежные СМИ) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 13-20. – ISSN 1998-1813
1304910
  Лямцев В.Н. Самый большой дефицит: Качество работы и нравственность. / В.Н. Лямцев. – Киев, 1990. – 46с.
1304911
  Банников Константин Самый быстрый человек на Земле : спорт / спидскиинг / Банников Константин, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 58-65 : Фото
1304912
   Самый восточный экспресс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 42-47 : фото
1304913
  Метелкин Николай Самый высокий мост в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 4-5
1304914
  Савицкий А. Самый высокий этаж : повести / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 623 с.
1304915
  Туровская Л. Самый главный мушкетер. 5 декабря (1870) - 150 лет со дня смерти Александра Дюма (отца), французского писателя, драматурга, журналиста // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2
1304916
  Тоболкин З.К. Самый главный народ / З.К. Тоболкин. – Свердловск, 1977. – 200с.
1304917
   Самый глубоководный пляж в мире. Палау : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 99 : Фото
1304918
  Зейтунцян П. Самый грустный человек : повесть и роман / П. Зейтунцян; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 254 с.
1304919
  Злобин А.П. Самый далекий берег / А.П. Злобин. – М., 1965. – 342с.
1304920
  Зайчук В.И. Самый демократический в мире / В.И. Зайчук. – Киев, 1981. – 88 с.
1304921
   Самый длинный в мире подвесной мост : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 16 : Фото
1304922
  Жуков Борис Самый добрый змей : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 74-81
1304923
  Якушкин Т.Ф. Самый долгий путь. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1963. – 254с.
1304924
   Самый дорогой друг. – Л., 1980. – 190с.
1304925
  Метелкин Николай Самый древний кролик : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
1304926
  Ряполова М. Самый древний: наследие иезуитов и габсбургов [Львовский национальный университет им. И. Франко] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23
1304927
  Байханов С. Самый жаркий сезон / Серик Байханов. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 224 с.
1304928
  Феоктистова Наталья Самый заботливый грызун. Серый, хищный, влюбленный // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 52 : фото
1304929
  Добровольский А. Самый знаменитый в мире крейсер едва не наградили собачьей кличкой. Если бы не император Николай II, "Аврора" могла бы превратиться в "Полкана" // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 9


  Традиция, согласно которой право давать имя каждому крупному военному кораблю принадлежало исключительно императору, повелась еще со времён Петра I.
1304930
  Сахаров Н.А. Самый знаменитый книговед (к 90-летию Е.Л. Немировского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 0869-608Х
1304931
  Зарубин Михаил Самый известный в мире людоед // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 82-85 : фото
1304932
  Бобров В.М. Самый интересный матч : [лит. записки Л. Горякова] / В.М. Бобров. – Москва : Физкультура и спорт, 1963. – 216 с.
1304933
   Самый исторический пляж в мире. Пальма-де-Майорка (Испания) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 100 : Фото
1304934
  Курылева С.Л. Самый короткий день / С.Л. Курылева. – Минск, 1987. – 221с.
1304935
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1970. – 470с.
1304936
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1980. – 604с.
1304937
  Лисняк Самый короткий путь / Лисняк, Г. – М., 1989. – 252с.
1304938
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1990. – 319с.
1304939
  Ряполова М. Самый красивый : Дом митрополитов [Черновицкий национальный университет] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23


  Черновицкий нац.ун-т. Комплекс строился как резиденция митрополитов православных Буковины и Далмации.
1304940
  Заплатин М.А. Самый красивый Урал / М.А. Заплатин, Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1983. – 173с.
1304941
  Костыгова Т.М. Самый лучший отдых / Т.М. Костыгова. – Л., 1987. – 61с.
1304942
  Сахарнов С.В. Самый лучший пароход. / С.В. Сахарнов. – Москва, 1980. – 16с.
1304943
  Мечетная Наталия Самый лучший президент // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 37 (376). – С. 36-37
1304944
   Самый массовый, самый строгий. – М., 1967. – 72с.
1304945
  Шаповалов В.М. Самый невезучий день / В.М. Шаповалов. – Белгород, 1991. – 16с.
1304946
   Самый необходимый человек на земле. – М., 1976. – 256с.
1304947
   Самый необходимый человек на земле. – М, 1976. – 256с.
1304948
  Павленок Б. Самый необходимый человек. / Б. Павленок. – Минск, 1963. – 252с.
1304949
  Лазарев А. Самый неудачливый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 7-9


  Храм Сайдайдзи в г. Наре (Япония).
1304950
  Куклачев Ю.Д. Самый обычный сундучок / Ю.Д. Куклачев, Н.И. Владимирова. – М, 1988. – 63с.
1304951
  Финкель Майкл Самый опасный город. Вулкан по соседству / Финкель Майкл, Питер Картсен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 134-149 : фото
1304952
  Матвиенко Марина Самый отвязный карнавал. Неистребимая легкость бытия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 38-46 : фото
1304953
  Лазарев А. Самый первый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-15


  Найдавніші храми Японії.
1304954
  Ряполова М. Самый первый: Альма-Матер 14 гетманов Украины // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Киевская братская школа была основана в 1615 г., в 1632-м объединилась со школой Киево-Печерской лавры в Киево-Братскую коллегию, а в 1658-м получила университетский статус.
1304955
  Сидельников И.И. Самый передовой общественный строй / И.И. Сидельников. – М, 1959. – 104с.
1304956
  Соколов А.П., Кремер Я.И. Самый полный общедоступный Словотолкователь и объяснитель 150000 иностранных слов, вошедших в русский язык : с подробным, всесторонним исследованием о значении и понятии каждого слова : Свод образоват. сведений по всем отраслям знаний, науки и искусства, излож. в алф. порядке : Энциклопедия наук ... : полнейший из всех изданных словарей / сост. филологами Соколовым и Кремером, вновь обраб. и доп. по новейш. источникам С.Н. Алексеев. – 4-е изд., испр., доп. и вновь обраб. – Москва : Ар. типо-лит. Яковлевой А.П. Поплавский, 1898. – [2], IV, 730 с.


  Сост.: Кремер, Яков Иванович; Алексеев, Сергей Николаевич
1304957
   Самый претенциозный пляж в мире. Пляжи в мегаполисах Европы : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 98 : Фото
1304958
  Бестужева-Лада Самый российский император // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-21


  Биография российского императора Александра III.
1304959
  Фокина О.А. Самый светлый дом / О.А. Фокина. – М., 1971. – 128с.
1304960
  Дунаев В.П. Самый Северный : (Географический очерк о заполярном городе Норильске) / В.П. Дунаев. – Москва, 1960. – 72с.
1304961
   Самый северный заповедный остров Врангеля. – Москва, 1986. – 256с
1304962
   Самый семейный пляж в мире. Хайфа : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 101 : Фото
1304963
   Самый сильный. – М, 1961. – 288с.
1304964
  Кривель А.М. Самый синий Хангай: О МНР / А.М. Кривель. – М., 1987. – 190с.
1304965
  Воробьев-Обухов Алексей Самый стойкий из "Самураев" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 142-144 : Фото
1304966
  Лепин И.З. Самый счастливый год / И.З. Лепин. – Пермь, 1985. – 272с.
1304967
  Сергиенко К.К. Самый счастливый день : Повести / К.К. Сергиенко. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 381с.
1304968
  Бикушев Г.С. Самый счастливый ковшик : повесть : для старш. школьного возраста / Г.С. Бикушев. – Казань : Татарское книжное издательство, 1971. – 32 с., 16 л. ил. : ил.
1304969
  Токомбаев Улан Самый счастливый человек : рассказы / Улан Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1977. – 120 с.
1304970
   Самый тихий пляж в мире. Ломбок (Индонезия) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 97 : Фото
1304971
  Ильичев М.И. Самый трудный поиск / М.И. Ильичев. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 127с. – (Юность: твой большой мир)
1304972
  Черняев А.М. Самый удивительный минерал / А.М. Черняев. – Свердловск, 1980. – 190с.
1304973
   Самый фотогеничный - Нью-Йорк : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 39. – ISSN 1029-5828
1304974
   Самый худший внутренний враг. – М., 1987. – 238с.
1304975
  Горбатов Б.Л. Самый ценный капитал / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1952. – 111с.
1304976
  Янишевский П.П. Самый ценный капитал / П.П. Янишевский, НЕчипоренко. – Одесса, 1976. – 155с.
1304977
  Ходза Н.А. Самый человечный человек / Н.А. Ходза. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 79 с.
1304978
  Баруздин С. Самый человечный человек / С.Баруздин, Н.Суворова. – Москва : [б. и.], 1975. – 228 с.
1304979
   Самый человечный человек. – Махачкала, 1979. – 96 с.
1304980
   Самый человечный человек. – Алма-Ата, 1981. – 131 с.
1304981
  Бавин С.П. Самый человечный человек : рек. указ. произведений сов. писателей о В.И. Ленине / С.П. Бавин, И.В. Семибратова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1984. – 79 с.
1304982
   Самый чистый огонь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1029-5828
1304983
  Драга Е. Самый юный студент Украины Юрий Шиховцев: "Я не вундеркинд. Вчера за полтора часа прочитал всего одну книгу из 250 страниц" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 16 августа (145). – С. 6


  Четырнадцатилетний подросток из города Желтые Воды Днепропетровской области стал студентом физического факультета КНУ имени Тараса Шевченка.
1304984
  Полунов Ю.Л. Самюел Морленд, 1625-1695 / Ю.Л. Полунов. – Москва, 1982. – 143 с.
1304985
  Кедровський О.І. Самюел Мур - друг і соратник К. Маркса і Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
1304986
  Сінклер Е. Самюель Шукач / Е. Сінклер. – Київ, 1927. – 316 с.
1304987
  Орлова Милена Сан - Паулу : Бразилія // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 158-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
1304988
  Еричь Д. Сан гружанске летнье ночьи : роман / Добрица Еричь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1992. – 107, [1] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. М. Джьуричь, Д. Лакичьевичь). – ISBN 86-379-0321-5
1304989
  Абдель-Вали Сана -- открытый город / Мухаммед Ахмед Абдель-Вали ; пер. с араб. [и послесл. Л. Степанова]. – Москва : Прогресс, 1981. – 100 с. – (Соврем. зарубеж. повесть)
1304990
  Шенгелая Д.К. Санавардо / Д.К. Шенгелая. – Харьков ; Киев, 1931. – 141 с.
1304991
  Халпахчьян О.Х. Санаин : архитектурный ансамбль Армении X-XIII веков / О.Х. Халпахчьян ; [фотографии : А.А. Александрова, О.Х. Халпахчтьян]. – Москва : Искусство, 1973. – 88 с., [122] фотоил. : фотоил., чертеж. – (Памятники древнего искусства)
1304992
  Самойлов А.В. Санатории и дома отдыха / А.В. Самойлов. – Москва, 1948. – 32 с.
1304993
   Санаторий. – М., 1988. – 367с.
1304994
  Сергеева Елена Санаторий "Виктория" в Ессентуках : "Виктория" - партнер выгодный. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 10-11 : Фото
1304995
  Санников Виктор Санаторий "Виктория". Звание лауреата обязывает : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 67 : Фото
1304996
  Пиляр Ю.Е. Санаторий "Космос" / Ю.Е. Пиляр. – М, 1983. – 320с.
1304997
  Федин К.А. Санаторий Арктур; Братья / К.А. Федин. – Ташкент, 1988. – 413с.
1304998
  Кобозева Алиса Санаторий для шимпанзе : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С.: 36-40 : Фото. – ISSN 1029-5828
1304999
  Бенедиктова Нина Санаторий на "пятерку" : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-22 : Фото
1305000
  Квин Э. Санаторий смерти. Таинственный цилиндр : романы / Эллери Квин ; [сост. А.С. Гагарин ; пер. с англ. А.В. Перцева]. – Екатеринбург : Стрибог, 1994. – 394, [9] с. – (Неизвестный детектив / сост. А.С. Гагарин). – ISBN 5-87701-001-8
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,