Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1303001
  Прашур А. "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4


  "...На факультеті кібернетики відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013). Організатори конференції - Наукове товариство студентів та аспірантів ...
1303002
  Тушунов А.В. "Теории прибавочной стоимости" (IV том "Капитала") и их место в экономическом учении К.Маркса / А.В. Тушунов. – М., 1969. – 224с.
1303003
  Сукиасян О.Р. "Теории" стихийности и ее ленинская критика. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Сукиасян О.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 39л.
1303004
  Азімов О.Т. Теоретичні аспекти "геофізичного" варіанту передачі інформації з глибин Землі на поверхню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В статті системно узагальнено і з феноменологічних позицій аналітично розглянуто теоретичні засади використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у процесі дослідження особливостей структури земної кори. Наведено чотири групи нелінійних ...
1303005
  Фалатюк О.С. Теоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 161-168. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адмі-ністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, ...
1303006
  Владимирова В. Теоретичні аспекти адміністративного договору // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 66-73. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1303007
  Співаков І. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчих відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 32-35
1303008
  Рубаха М.В. Теоретичні аспекти антикризового управління економічною системою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
1303009
  Спірідонова К.О. Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 152-160. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1303010
  Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А. Дем’яненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
1303011
  Іваненко І.А. Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 182–187. – ISSN 2222-4459
1303012
  Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти вдосконалення економчного судочинства в Україні (концепція дослідження) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 106-111
1303013
  Яковенко О. Теоретичні аспекти вдосконалення управління оборотними активами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 175-190. – ISSN 2409-9260
1303014
  Мислива-Бунько Теоретичні аспекти вивчення складних слів в українській лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 7-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1303015
  Суща Л.М. Теоретичні аспекти визначення категорії відшкодування збитків // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-419-304-4
1303016
  Дубогрій Н.В. Теоретичні аспекти визначення поняття та змісту (елементного складу) правового статусу суб"єктів інформаційних правовідносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 31-37. – ISSN 2413-6433
1303017
  Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 204-211. – ISSN 0201-7245
1303018
  Роговик О.Д. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 317-324. – ISSN 2076-1554


  Стаття покликана створити теоретико–емпіричні підстави для формування шляху з вироблення єдиного методологічного підходу та метатеоретичної конструкції щодо вирішення наукових проблем у визначенні сили держав у міжнародних відносинах. У статті ...
1303019
  Зубрицька О. Теоретичні аспекти визначення статусу особи як індивідуального суб"єкта адміністративного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 103-110
1303020
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.5-11. – ISSN 1605-2005
1303021
  Гірченко Т.Д. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття кокурентоспроможності банківської системи / Т.Д. Гірченко, Ю.О. Петелькіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 260-265. – ISSN 2306-4994
1303022
  Коняхіна Т. Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1303023
  Павловська Є.О. Теоретичні аспекти впливу державного боргу на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 335-343. – ISSN 2305-7491
1303024
  Нижник О.М. Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1303025
  Милян Р. Теоретичні аспекти впливу індустрії масових заходів на посилення конкурентоспроможності країни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 100-105. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1303026
  Касич А.О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 16-21. – ISSN 1993-6788
1303027
  Зарічна О.В. Теоретичні аспекти діяльності комерційних підприємств / О.В. Зарічна, Я.В. Голубка, М.С. Молнар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 250-255 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1303028
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 180-184. – ISSN 2306-6814
1303029
  Захожай К.В. Теоретичні аспекти дослідження дефіциту Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1303030
  Павленко Н.В. Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 205-210
1303031
  Бура Х.В. Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 39-45


  Розглянуті етапи еволюції англійської мови і можливості субстратних впливів на її формування. Рассмотрены этапы эволюции английского языка и возможности субстратного влияния на его формировании. The article focuses on the stages of the English ...
1303032
  Когут О.О. Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 70-77. – ISSN 2411-3190
1303033
  Римкіна М. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою управління підприємствами за теперішніх умов, що потребує подальшого детального дослідження, виступає зміна основних факторів виробничого процесу. Успішне ведення підприємницької діяльності все більшою мірою залежить від ...
1303034
  Єрмакова Т.Г. Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 89-95. – ISSN 2077-1800
1303035
  Бурбан І. Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 60-68. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто погляди Лесі Українки на теорію драми, викладені в її статті "Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана”. Відзначено, що авторка зробила важливу з теоретич. погляду спробу окреслити типогенезу сучасного їй новоромантичного напряму ...
1303036
  Рибчук А.В. Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 118-123
1303037
  Степаненко А.В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 40-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1303038
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива
1303039
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – C. 31-39. – ISSN 2411-4413
1303040
  Юхновська Ю.О. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-129. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
1303041
  Шульга Є. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 25-29
1303042
  Савченко А.В. Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 172-176. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1303043
  Хомишак О. Теоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 74-77. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано теоретичні основи змішаного навчання. Доведено переваги використання змішаної технології для удосконалення навчального процесу у ВНЗ.
1303044
  Гавриш І.І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 126-130. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
1303045
  Котко О.К. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку як динамічного процесу якісних змін економіки / О.К. Котко, Н.В. Осадча // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 49-53


  У статті досліджено актуальні на сьогодні теоретичні аспекти поняття "інноваційний розвиток" як динамічного процесу в часі, який приводить до якісних змін предметів або явищ через упровадження інновацій та ведення інноваційної діяльності. Досліджено ...
1303046
  Богданевич Т. Теоретичні аспекти інституту тлумачення в конституційному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 4-10. – ISSN 2222-5374
1303047
  Танько Н. Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 122-130. – ISSN 2075-1478
1303048
  Кутейніков С.Ю. Теоретичні аспекти інтерпретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 68-73. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сутність кредиту, його основні форми та види кредитування сільськогосподарських підприємств. Визначено загальноекономічні та особливі принципи кредитування аграрних підприємств, а також правила кредитування. Висвітлено особливості надання ...
1303049
  Пушкарьова Т. Теоретичні аспекти інформатізації освіти у моделі "1 учень - 1 комп"ютер" / Т. Пушкарьова, Е. Лозовський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1303050
  Мазурик С.В. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення в органах прокуратури // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7220-83-0
1303051
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1303052
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 56-59 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1303053
  Лобода А.Б. Теоретичні аспекти класифікації фінансових посередників в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7069-02-6
1303054
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1303055
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / О. Стрішенець, К. Павлов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1303056
  Череп О.Г. Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємств / О.Г. Череп, А.А. Долинська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-60. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1303057
  Лях І.С. Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1303058
  Соломаха А.Д. Теоретичні аспекти концепції фінансового маркетингу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7069-02-6
1303059
  Швець Г.О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 54-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1303060
  Ментов М.І. Теоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст. 280 кримінального кодексу України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 252-257


  У цій статті мова йде про становлення кримінальної відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків. Закріплення у чинному кримінальному кодексі України відповідальності за вказаний злочин.
1303061
  Бочковський А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 163-170 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
1303062
  Мамалига С.В. Теоретичні аспекти маркетингу партнерських відносин : економіка та управління підприємствами / С.В. Мамалига, І.П. Сергін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 143-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1303063
  Ільницький Д.Я. Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана Ігоря Антонича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Ільницький Данило Ярославович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1303064
  Черниш В. Теоретичні аспекти мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 9-12. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується проблема мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату в Україні. Автор аргументує роль і значення зазначених принципів для реформування законодавства України про ...
1303065
  Кузьмін О.Є. Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 124-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1303066
  Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-58. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються ...
1303067
  Бадюл Л.В. Теоретичні аспекти моделювання протестного іміджу в соціальній мережі: український "Євромайдан" 2013-2014 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 77-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1303068
  Соколов В.А. Теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 117-121. – ISSN 2306-6814
1303069
  Щербана Т.С. Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 193-197. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499


  Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення поняття партнерських відносин підприємства. Розглянуто поняття, завдання, сутність та особливості партнерських відносин. Виділено особливості співробітництва з вищим навчальним закладом ...
1303070
  Сиволап Л.А. Теоретичні аспекти національної безпеки країни та вплив на неї економічної безпеки // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 55-62. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
1303071
  Фігель Ю.О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 357-361. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1303072
  Сохацька М.С. Теоретичні аспекти оптимізації джерел формування фінансових ресурсів підприємств // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 414-419. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1303073
  Дорош Н.І. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 93-97
1303074
  Товканець О.С. Теоретичні аспекти освітнього менеджменту вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 195-197. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1303075
  Машкіна В.В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1303076
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1303077
  Яркіна Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1303078
  Булавинець О. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 159-166 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1303079
  Шевченко О.В. Теоретичні аспекти оцінювання міжнародного бренду країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 91-100
1303080
  Глущенко Л.Д. Теоретичні аспекти партнерської взаємодії, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств / Л.Д. Глущенко, О.Г. Ратушняк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 25-29
1303081
  Лебідь О. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1303082
  Мосенкіс Ю.Л. Теоретичні аспекти поглибленого діахронічного дослідження основної лексики: до пробл. гіпотет. первіс. мов. стану як найдавнішого етапу до історії укр. мови. / Ю.Л. Мосенкіс. – К., 1997. – 205с.
1303083
  Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони й іншого призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 18-23
1303084
  Доманова Т.Ю. Теоретичні аспекти поєднання різних форм вини при вчиненні злочинів проти життя та здоров"я особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 193-202. – ISSN 2310-6166
1303085
  Басс В.О. Теоретичні аспекти поняття місцевої міліції в Україні та муніципальної поліції зарубіжних коаїн // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 3-7.
1303086
  Камінська Н.В. Теоретичні аспекти походження та розмежування понять кордон і фронтир / Н.В. Камінська, Б.І. Клочков // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-22. – ISSN 2220-1394
1303087
  Коструба А. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 109-123. – ISSN 1026-9932
1303088
  Карельська Є.В. Теоретичні аспекти проблеми суб"єктів музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
1303089
  Лащик І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1303090
  Марченко А.О. Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 153-159. – ISSN 2414-4207
1303091
  Пітенко Ю.О. Теоретичні аспекти ресурсного забезпечення інвестиційного процесу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 142-144. – ISBN 978-617-7069-02-6
1303092
  Захарчук С.С. Теоретичні аспекти ризик-менедженту у банках України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 18-22
1303093
  Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 0131-775Х
1303094
  Черкас Н.І. Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 52-59. – ISSN 2222-4459
1303095
  Бабій І.В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 130-135. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1303096
  Прохорчук І.В. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 116-123


  Статья посвящена освещению тенденций развития международного делового туризма в Украине, исследует географию туризма в мире, рассматривается роль делового туризма как наиболее перспективного и приоритетного вида туризма. Сделан анализ современного ...
1303097
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1303098
  Пасічний М.Д. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 137-144. – ISSN 2306-546X
1303099
  Ланченко Є.О. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 119-125. – ISSN 2306-546X
1303100
  Баюра Д.О. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності / Д.О. Баюра, В.В. Петрук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 153-158
1303101
  Богатирьов К.О. Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 31-34
1303102
  Алексеєнко М.Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 55-58
1303103
  Васюткіна Н.В. Теоретичні аспекти розуміння категорії "розвиток підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 236-242 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2222-0712
1303104
  Терехов В.Ю. Теоретичні аспекти розуміння категорій "безпека людини" та "громадська безпека" // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 95-101. – ISSN 2413-6433
1303105
  Бутнік-Сіверський Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 71-82. – ISSN 2308-0361
1303106
  Мафтин Н. Теоретичні аспекти розуміння поняття "стиль" як літературознавчої категорії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 85-91. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1303107
  Олішевська Ю.А. Теоретичні аспекти сільського туризму / Ю.А. Олішевська, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 87-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1303108
  Крушельницький М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 179-185. – ISSN 2307-9878
1303109
  Жданюк Л.О. Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 338-344. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1303110
  Васильев О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 73-81. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1303111
  Яремчук А. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 54-55
1303112
  Тимчик Г.С. Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 117-126
1303113
  Голосніченко І.П. Теоретичні аспекти судового рішення, як самостійного інституту адміністративного права / І.П. Голосніченко, К.О. Кропивна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 8-9. – ISBN 978-966-7496-99-9
1303114
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1303115
  Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 222-227 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1303116
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1303117
  Заблодська І.В. Теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення збалансованого розвитку регіону / І.В. Заблодська, А.І. Куляк, С.А. Носкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1303118
  Владимирська Н.І. Теоретичні аспекти та особливості інвестиційної діяльності в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 50-62
1303119
  Бобловський О.Ю. Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики / О.Ю. Бобловський, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 122-130. – (Економічні науки)
1303120
  Масляк П.О. Теоретичні аспекти територіальної організації соціального простору / П.О. Масляк, І.В. Ісько, Т.О. Остафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 118-127
1303121
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1303122
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1303123
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1303124
  Огієнко О.І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти дорослих // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 180-201. – ISBN 978-966-698-251-8
1303125
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1303126
  Капелюш А.А. Теоретичні аспекти фінансової стабілізації та її особливості в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджені теоретичні засади фінансової стабілізації.
1303127
  Надрага В.І. Теоретичні аспекти фінансування соціальних інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 70-78. – ISSN 2305-7645
1303128
  Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання / А.П. Вожжов, О.Л. Гринько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 20-33. – Бібліогр.: 46 назв
1303129
  Коцан Р. Теоретичні аспекти формування державних кордонів // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 64-70. – ISSN 2519-4518
1303130
  Панасюк Я.О. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку підприємства // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 134-136. – (Серія "Економічні науки")
1303131
  Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1303132
  Левик І.С. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств / І.С. Левик, В.М. Чубай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 145-154. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1303133
  Терещенко Т.С. Теоретичні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 285-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1303134
  Фейчер О. Теоретичні аспекти формування поняття "організаційно-економічний механізм" у контексті управління вищим навчальним закладом // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-95
1303135
  Барський Ю. Теоретичні аспекти формування поняття "природокористування" / Ю. Барський, К. Романчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1303136
  Чміль Н.С. Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 174-183. – ISSN 2309-1797
1303137
  Шаховська А. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності студентів ВНЗ в умовах сучасної освіти // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 130-131
1303138
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1303139
  Бєлікова Н.В. Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1303140
  Герасимчук К.І. Теоретичні аспекти формування фінансів державних підприємств / К.І. Герасимчук, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-617-571-143-9
1303141
  Коцан Р.І. Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 54-62. – ISSN 2519-2949
1303142
  Бугай Л. Теоретичні аспекти функціонування публіцистичного тексту в парадигмі постмодернізму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-45


  Стаття присвячена питанням публіцистичного мислення і публіцистичного тексту в контексті їх інтеграції у парадигму постмодернізму. The article is devoted to the question ofpublicistic thinking and publicistic text in context of their integration in ...
1303143
  Смєсова В.Л. Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1303144
  Нашинець-Наумова Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 42-46
1303145
  Тарасенко А. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу / А. Тарасенко, С. Литвин, П. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – С. 135-144. – ISSN 2411-5215
1303146
  Прушківська О.В. Теоретичні аспекти ціноутворення на ринку лікеро-горілчаної продукції // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-219-4
1303147
  Дуда С.Т. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства" / С.Т. Дуда, Т.І. Павук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 217-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1303148
  Шкаріна В.А. Теоретичні аспети дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-43.
1303149
  Поліщук Ю.М. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 197-213
1303150
  Горожанкіна М.Є. Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 66-73. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1303151
  Хомутенко А.В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 100-103. – ISSN 2306-6806
1303152
  Федорів О.С. Теоретичні вправи з хімії / О.С. Федорів, 1929. – 140с.
1303153
  Лавриненко О.В. Теоретичні дискусії сутності валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 20-23
1303154
  Бунчук М.М. Теоретичні дослідження міжнародного тероризму: сутність та механізми протидії // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 83-90
1303155
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 184-204
1303156
  Уткіна Ю.М. Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні / Ю.М. Уткіна, А.М. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 206-211. – ISSN 2075-4892
1303157
  Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 24-29. – ISSN 2076-9326
1303158
  Макаренко Л.П. Теоретичні засади аналізу ролі політичної комунікації в сучасній політичній системі. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 339-343. – ISSN 2076-1554
1303159
  Готра Ю.Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 54-64. – ISBN 978-617-7132-63-8
1303160
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1303161
  Кудласевич О.М. Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 71-79. – ISSN 1681-116Х


  Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур на економічне життя суспільства у працях М. Туган-Барановського, В. Железнова, Д.Піхна, М. Довнар-Запольського, А. Антоновича, М. Цитовича та ін.
1303162
  Тірбах Л.В. Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі / Л.В. Тірбах, В.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
1303163
   Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління / А. Сава, М. Палюк, О. Завитій, Н. Саменишена // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 21-28. – ISSN 2410-0706
1303164
  Лаппо В. Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 128-134. – ISSN 2312-1246


  Присвячена проблемам розвитку духовності особистості в період її фахового становлення. Обгрунтовано педагогічні умови духовного розвитку студентської молоді.
1303165
  Зоря О.П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб"єктів господарської діяльності банківськими установами / О.П. Зоря, Р.В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6814
1303166
  Мазуренко Г.М. Теоретичні засади взаємодії виборчої і партійної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-139. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  На основі праць видатних політологів і власних спостережень автора аналізується взаємодія виборчої і партійної системи та встановлюється певна її закономірність.
1303167
  Івженко І.Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1303168
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1303169
  Yasakova N. Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 22-28. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1303170
  Коць Т. Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 123-131. – ISSN 0201-419
1303171
  Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 231-234
1303172
  Петров А.М. Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 272-276. – ISSN 2076-1554
1303173
  Валігура К. Теоретичні засади визначення поняття механізму цивільно-правовогорегулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 24-26
1303174
  Шевченко Н.В. Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 22-26. – ISSN 2077-6330
1303175
  Кузькін Є.Ю. Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1303176
  Шимків І. Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 183-188. – ISSN 2409-9244


  У статті розглянуто сутність, принципи та форми організації внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини. Окреслено зміст програм моніторингових досліджень. Проаналізовано методи внутрішнього моніторингу. Зроблено висновок щодо важливості ...
1303177
  Чижов О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1303178
  Тарасюк М.В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 3-8. – ISSN 2308-1988
1303179
  Тоцький С.В. Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 130-133
1303180
  Харламов В.В. Теоретичні засади державного управління вищою освітою у сфері цивільного захисту // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 69-75. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Розглянуті теоретичні засади державного управління вищою освітою у сфері цивільного захисту, визначено, що реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій є передумовою для змін у підходах та методах до підготовки фахівців служби ...
1303181
  Бабець І.Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1303182
  Огієнко М.М. Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 68-71. – ISSN 2306-6792
1303183
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1303184
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні засади дослідження національної свідомості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 266-268


  Динаміка сучасного політичного життя висуває проблему відповідності нинішньої національно-політичної свідомості таким нагальним характеристикам політичного часу, як особливості виборчого процесу, переходу країни від президентсько-парламентської до ...
1303185
  Баліцька О.С. Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості / О.С. Баліцька, О.А. Мисловська, М.М. Човганюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 19-27. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1303186
  Каніболоцька М.С. Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 99-106. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1303187
  Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1303188
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1303189
  Стецюк В. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (07). – С. 182-193. – ISSN 2519-2620
1303190
  Шкарабан С. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 9-13. – ISSN 1993-0259
1303191
  Коваленко Л.М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1303192
  Лузік Е.В. Теоретичні засади інноваційної моделі підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1303193
  Карпенко М.Ю. Теоретичні засади інтернет-ономастики // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 91-99. – ISSN 2410-3373
1303194
  Нечаєва Н. Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю"


  У статті висвітлюються особливості адаптації китайської поетики в процесі формування та розвитку японської літературної думки на прикладі передмови Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю". В данной статье рассматриваются особенности адаптации китайской ...
1303195
  Полєева Ю.С. Теоретичні засади когнітивної фонетики // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 83-86. – (Філологія)
1303196
  Іванов Є.І. Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 59-66. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1303197
  Комзюк В.Т. Теоретичні засади координаційної діяльності митних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X


  У статті визначається основна мета, завдання координаційної діяльності митних органів, її особливості та основні види. The article defines the basic goals, objectives coordination activities of customs authorities, its features and basic types.
1303198
  Горин В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 152-165. – ISSN 1818-5754
1303199
  Горбач О.С. Теоретичні засади літературної антропонімії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 53-54
1303200
  Штефанич Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Д. Штефанич, О. Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 62-70. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1303201
  Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови
1303202
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1303203
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1303204
  Ревіка К.А. Теоретичні засади механізму реалізації структурної політики національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1303205
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.:л.179-220
1303206
  Басенко Р. Теоретичні засади молодіжної політики ордену єзуїтів: історія та сучасність // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-171-793-9
1303207
  Олійник Н.Ю. Теоретичні засади науково-дослідної діяльності студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 67-68


  У статті розкрито зміст і схарактеризовано головні етапи науково-дослідницької діяльності студентів (НДДС). Наголошується на важливості науково-дослідницької діяльності студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу, що є головним чинником ...
1303208
  Колесніченко І.М. Теоретичні засади нейтралізації "провалів" та відновлення ефективності інституту держави в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1303209
  Горин В. Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 58-68. – ISSN 1818-5754
1303210
  Палюх М.С. Теоретичні засади організації обліку необоротних активів / М.С. Палюх, Л.О. Матвійчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-180. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1303211
  Ніколіна І.І. Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком / І.І. Ніколіна, М.В. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 63-71. – ISSN 2411-4413
1303212
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1303213
  Князська О.М. Теоретичні засади побудови іміджу: історична ретроспектива // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 38-41


  Розглянуто теоретичні засади побудови іміджу. Проаналізовано специфіку та методи побудови внутрішнього і зовнішнього іміджу компанії. Детально розглядаються поняття "імідж", "іміджологія", їх взаємодія та історична ретроспектива цих понять. The ...
1303214
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1303215
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1303216
  Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 71 назва
1303217
  Кельбя С.Г. Теоретичні засади правового регулювання фондового ринку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 226-232. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1303218
  Ігнатьєв О.І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 45-50
1303219
  Мазур І.М. Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 313-320. – ISSN 2078-6670
1303220
  Олійник Я.Б. Теоретичні засади регіональної суспілбно-географічної діагностики / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 3-9. – ISBN 966-95774-3-8
1303221
  Скрипнюк О. Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1303222
  Олійник С.Л. Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 233-239. – Бібліогр.: 7 назв.
1303223
  Вітер В.І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 169-176
1303224
  Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 108-111
1303225
  Суший О.В. Теоретичні засади соціальної архетипіки // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 168-180. – ISSN 2414-05-62
1303226
  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / Циба В.Т. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-388-325-0
1303227
   Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації : монографія / [В.М. Огаренко та ін.] ; Класичний приват. ун-т, Енергодар. ін-т держ. та муніципал. упр. ім. Р.Г. Хеноха "Класичного приват. ун-ту". – Енергодар ; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 225, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-225. – ISBN 978-966-414-073-4
1303228
  Менщикова В.І. Теоретичні засади сталого розвитку економіки регіону / В.І. Менщикова, О.О. Степичева // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 46-54. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1303229
  Савчук Л.М. Теоретичні засади сталого розвитку сфери охорони здоров"я України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 171-177. – ISSN 2313-8246
1303230
  Корогодова О.О. Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, А.А. Кугій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
1303231
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1303232
  Хаустова В.Є. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В І. Ярошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 24-37. – ISSN 2222-4459
1303233
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1303234
  Хотинська-Нор Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 184-193. – ISSN 2310-9769
1303235
  Турченко О.Г. Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції) / О.Г. Турченко, І.О. Панасюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 115-121. – (Юридичні науки ; № 4)
1303236
  Максимчук М.В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 31-39. – ISSN 1562-0905
1303237
  Стрекаль О.О. Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
1303238
  Дук Н.М. Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр. : 7 назв. – ISSN 2075-1893
1303239
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1303240
  Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1303241
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади та особливості програми зі зниження рівня амбівалентності атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наявні у літературі шляхи та засоби зниження амбівалентності атитюдів. Описується розроблена програма зі зниження рівня амбівалентності соціальних установок, що включає вправи, спрямовані на корекцію особистісних характеристик.
1303242
  Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2 (21). – С. 155-178. – ISSN 1811-9824
1303243
  Бриндзя І.М. Теоретичні засади та світова практика застосування кейнсіанських підходів до грошово-кредитного регулювання / І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 268-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1303244
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1303245
  Перемітько В.В. Теоретичні засади та технологічна реалізація адаптаційного відновлення деталей ходової частини дорожніх машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Перемітько Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
1303246
  Навроцька Н.А. Теоретичні засади трансформації інвестиційного процесу в умовах глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
1303247
  Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ - в першій третині ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 387-393
1303248
  Петренко І.П. Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
1303249
  Бунчук М.М. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 74-78. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1303250
  Мацієвич Т. Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у забезпеченні екологічної політики // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1303251
  Горин В. Теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 105-115. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення. Сформульовано його зміст та призначення, визначено принципи фінансового регулювання доходів населення та його етапи. Розглянуто найбільш поширені інструменти прямого і непрямого ...
1303252
  Іотова К.О. Теоретичні засади формування глобальної моделі розвитку світового господарства / К.О. Іотова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-229-4
1303253
  Колісник В.Ю. Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 84-88. – ISSN 2413-9610
1303254
  Івашина О.Ф. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 65-73. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1303255
  Мельничук Л.М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1303256
  Бурдюг О.В. Теоретичні засади формування мобільних ланцюгів поставок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика особливостей функціонування та специфіки управління мобільними ланцюгами на стратегічному та тактичному рівнях. The article considers the description of features of functioning and peculiarity of management of mobile ...
1303257
  Пирог О.В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
1303258
  Мединська Т.В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 42-47
1303259
  Рудич О.О. Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6814
1303260
  Тяжкороб І.В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 12 назв
1303261
  Гіренко А.Т. Теоретичні засади формуваня та розвитку інноваційних мереж в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1729-7036
1303262
  Ібатуллін М.І. Теоретичні засади функціонування економічного механізму аграрного ринку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 131-136. – ISSN 2309-1533
1303263
  Міхель Р. Теоретичні засади функціонування конкурентної політики ЄС у сфері концентрації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 266-272. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1303264
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1303265
  Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу : монографія / І.О. Ізарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Дакор, 2015. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 281-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-48-5
1303266
  Кабанець Н.І. Теоретичні застереження з приводу некритичного використання поняття суспільного договору в сучасному публічному праві // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 8-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1303267
  Шалагінов Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 3-9
1303268
  Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки й управління вартістю компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 150-158. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1303269
  Іщенко Л.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іщенко Людмила Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1303270
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1303271
  Сигида Л.О. Теоретичні і методичні засади управління маркетинговою політикою розподілу на промислових підприємствах // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 209-213. – ISSN 2075-4892
1303272
  Зеленська Любов Іванівна Теоретичні і методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (Регіональний компонент) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Любов Іванівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 365л. – Бібліогр.:л.305-331
1303273
  Денисенко С.І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 135-140.
1303274
  Нелін О. Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 4-8
1303275
  Дробот В.В. Теоретичні і практичні аспекти стратегії державного управління інноваціями // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 53-57
1303276
  Мельник Л.Ю. Теоретичні і практичні засади ринку земель / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, К.М. Речка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 3-11. – ISSN 2306-6792
1303277
  Попович В. Теоретичні і практичні передумови комплексного підходу до вмвчення проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1303278
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1303279
  Гжещук В. Теоретичні і практичні принципи менеджменту та його основні функції у виробничій сфері // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 159-164. – ISSN 2308-4634


  У статті досліджується актуальна проблема навчання майбутніх менеджерів виробничої сфери, в системі безправної освіти та підготовки менеджерів до професійної діяльності в сучасних умовах ринкової економіки.
1303280
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 48-59. – ISSN 2222-5374
1303281
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 96-129. – ISSN 2222-5374
1303282
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 92-116. – ISSN 2222-5374


  Дослідженню проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи займалися такі вчені, як М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко та ін. У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з проблем суб"єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, ...
1303283
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта складів злочинів проти громадської безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 83-103. – ISSN 2222-5374
1303284
  Овсієнко О.Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експлуатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду карбону (II) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Овсієнко Ольга Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1303285
  Старинець О. Теоретичні і функціональні аспекти формування системи антикризового управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 187-193. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто дискусійні питання щодо визначення сутності системи антикризового управління підприємством, здійснено моніторинг існуючих проблем та обґрунтовано принципи й функції антикризового управління у контексті побудови ефективної системи ...
1303286
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1303287
  Курач Т.М. Теоретичні й практичні аспекти курсу "Проектування та складання карт" / Т.М. Курач, І.О. Підлісецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 154-162.


  У статті розглянуто питання теоретичного та практичного аспекту навчальної дисципліни «Проектування та складання карт». Представлені завдання та основні положення дисципліни, базуючись на впровадженні комп’ютерних технологій у картографічне ...
1303288
  Вертипорох О. Теоретичні й практичні аспекти юнгіанського літературознавства // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – C. 14-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1303289
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 1. – 2015. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303290
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 2. – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303291
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 4. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303292
  Фурман А.В. Теоретичні концепти інноваційної діяльності в освітній сфері // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 16-23. – Бібліогр. : 18 назв.
1303293
  Мороз П.А. Теоретичні концепції грошово-кредитної політики та їх практична реалізація в економіці України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 978-966-188-219-4
1303294
  Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-6. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті досліджуються теоретичні засади наукової праці мало знаного українського літературознавця й театрознавця з Прикарпаття Михайля Роздольського "Теорія драматичного мистецтва". Автор виводить основні концепції, постульовані теоретиком та ...
1303295
  Калюжний Р.А. Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні / Р.А. Калюжний, О.М. Заєць // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 20-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1303296
  Стасюк Ю.М. Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 137-146. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1303297
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1303298
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 230 арк. – Додатки: арк. 228-230. – Бібліогр.: арк. 206-227
1303299
  Бабенко М. Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу основних проблем та перспектив дослідження філософської лірики, зокрема, увага акцентується на невирішеності багатьох питань та нагальній потребі оновлення методів дослідження. У статті розглядаються нові тенденції вивчення ...
1303300
  Гадяцька К. Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 88-93. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Специфікою магнітного моделювання дайок є висока детальність робіт і необхідність урахування всієї апріорної геолого-геофізичної інформації. Геомагнітні спостереження дозволяють з"ясувати ширину та довжину простягання дайкових структур, деталізувати ...
1303301
  Черновол О.П. Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина в Україні і Польщі: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 13-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1303302
  Джалілова О.М. Теоретичні моделі соціальної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 53-56
1303303
  Заремба О. Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60-80 рр.) / О. Заремба, О. Федоренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 405-419
1303304
  Грабчук О.М. Теоретичні обмеження в управлінні страховим портфелем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
1303305
  Крижанівський С.Е. Теоретичні основи арифметики / С.Е. Крижанівський. – Х., 1931. – 168 с.
1303306
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1303307
  Якушева О.В. Теоретичні основи взаємозв"язку банківської конкуренції та фінансової стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
1303308
  Вертій О. Теоретичні основи вивчення проблеми художнього освоєння народного світогляду в оригінальній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-64. – Бібліогр.: 31 назва.
1303309
  Кармаза Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / Кармаза, 0.0. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 171-174


  У статті досліджується поняття "джерело права", а також поняття та система джерел житлового права і житлового прцесу України, їх уніфікація.
1303310
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1303311
  Попадич О.О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 206-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1303312
  Ткаченко Н. Теоретичні основи гарантування банківських вкладів / Н. Ткаченко, Д. Чеховський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 56-62. – ISSN 1818-5754
1303313
  Приходько І.П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1303314
  Святогор В.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 258-271. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1303315
  Хмельова Н.А. Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 83-90. – ISSN 2224-9281
1303316
  Магас Н.В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
1303317
  Косьміна В.В. Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті розглядається теоретичне обгрунтування експортної діяльності ТНК в найбільш відомих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Аналізується еволюція поглядів в межах різних напрямів економічної теорії на причини, ...
1303318
  Небрат В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-49. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1811-3141
1303319
  Польова В.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 179-189. – ISSN 2075-4892
1303320
  Волощук І.І. Теоретичні основи дослідження іронії // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 57-64
1303321
  Періг Г. Теоретичні основи дослідження конкурентноспроможності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 269-272. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1303322
  Пєнцов М.В. Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 171-179. – ISSN 1999-5717
1303323
  Сєркова Б.М. Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6814
1303324
  Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 18 назв
1303325
  Бараногвський В.А. Теоретичні основи екологічної картографії / В.А. Бараногвський, П.Г. Шищенко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-631-331-6
1303326
  Джаман М.О. Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 51-57. – (Економічні науки)
1303327
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1303328
  Янишин Я. Теоретичні основи ефективності виробництва продукції птахівництва / Я. Янишин, О. Булик, Т. Тимофіїв // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1303329
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1303330
  Грущинська Н.М. Теоретичні основи європейської інтеграції України : монографія / Н.М. Грущинська. – Київ : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206-222. – ISBN 978-966-2955-14-9
1303331
  Бадила О.О. Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-196
1303332
  Батиргареєва В. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : (нотатки з наукової конференції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.186-191. – ISSN 0132-1331


  нотатки з наукової конференції
1303333
  Надвиничний О.А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 132-137. – ISSN 1993-0259
1303334
  Рищенко І.М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Рищенко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1303335
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1303336
  Гордійчук А.І. Теоретичні основи інноваційного розвитку аграрної сфери // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 77-81
1303337
  Волобуєва Т.Б. Теоретичні основи інноваційної моделі навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 19-23


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. На підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1303338
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1303339
  Шніцер І.Р. Теоретичні основи інтеграційного розвитку ринкових систем // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 329-337. – ISSN 2524-003X
1303340
  Міненко П. Теоретичні основи ітераційних методів оптимізації стійких розв"язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-75. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Виконано розробку теорії ітераційного методу для розв"язку оберненої задачі гравіметрії й магнітометрії та на базі неї уточнено структуру формули ітераційної поправки до фізичного параметра, яка оптимізується разом з ітераційним коефіцієнтом. При цьому ...
1303341
  Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 470-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1303342
  Макаренко Т.Ю. Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 209–214. – ISSN 2222-4459
1303343
  Пригодій М.А. Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 237-243. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1303344
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1303345
  Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей : монографія / Новіков Ф.В., Рябенков І.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-344. – ISBN 978-966-676-557-7
1303346
  Єршов С.В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Єршов Сергій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1303347
  Мірошниченко Ю.Р. Теоретичні основи народовладдя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 42-49. – ISSN 2220-1394
1303348
  Савіцький А.В. Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 114-119. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1303349
  Нагорічна О.С. Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 115-118 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1303350
  Рапін В.В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з аргументним фазовим оберненим зв"язком : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Рапін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. інститут". – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 38 назв
1303351
  Шпичак О.М. Теоретичні основи необхідності дотримання еквівалентності обміну в АПК та шляхи його досягнення // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.5-12. – ISSN 0868-8532
1303352
  Мороз П.А. Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1303353
  Заводовська Л.А. Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 176-181. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
1303354
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-185-8
Ч. 1. – 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 297-302. – Бібліогр.: с. 295-296.
1303355
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-186-5
Ч. 2. – 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 344-345
1303356
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : монографія / Іваницький С.О. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 795, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 672-768 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-568-8
1303357
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв
1303358
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10, 081 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2017. – 556 арк. – Додатки: арк. 510-556. – Бібліогр.: арк. 425-509
1303359
  Здобицька Н. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 178-182. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1303360
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – К., 1978. – 154с.
1303361
  Задаля Д.К. Теоретичні основи охорони громадського порядку в середніх закладах освіти Міністерства освіти і науки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-22. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1303362
  Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1303363
  Міночкін Д.А. Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 191-194
1303364
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1303365
  Денисюк С.П. Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні / С.П. Денисюк, О.В. Бориченко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 7-17. – ISSN 1813-5420
1303366
  Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .38-45. – ISSN 0132-1331
1303367
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; Мін-во освіти України. Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 464л. – Бібліогр.:л.430-464
1303368
  Лєбєдєва Ольга Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського "Походження Русі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 237-241
1303369
  Ляхоцька Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С.62-68
1303370
  Павлова О.Г. Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 214-222. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається суть, зміст та структура мотиваційної сфери особистості. Відзначено багатоаспектність і складність цього явища. Наголошується, що для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів і їх професіоналізації необхідно розвивати ...
1303371
  Кубанов Р. Теоретичні основи професійної підготовки студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 14-25. – ISSN 2077-1827
1303372
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1303373
  Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1303374
  Юрченко І.В. Теоретичні основи регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 115-120. – ISSN 2218-1199
1303375
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1303376
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1303377
  Гусарова М.Ю. Теоретичні основи створення туристських кластерів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 187-195


  Розглянуто значення поняття "туркластера" та механізм формування туристського кластеру. Розкрито основні передумови створення та обґрунтовано переваги об"єднання підприємств у туристичні кластери. Виявлено, що туристський кластер відзначається ...
1303378
  Шандова Н.В. Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1303379
  Затварська О.О. Теоретичні основи стратегії розвитку банківської системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.112-118
1303380
  Малихіна Я. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 71-77. – ISSN 2077-1827
1303381
  Шевченко І.Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1303382
  Радіонов Ю.Д. Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 22-27. – ISSN 2306-6806
1303383
  Кифяк В.Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 214-222. – ISSN 1993-6788
1303384
  Струк Н.С. Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку / Н.С. Струк, У.В. Пелех // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 107-113. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1303385
  Миколаєць А.П. Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 123-126. – ISSN 2306-6814
1303386
  Назаренко Т.Г. Теоретичні основи технології навчання // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 31-33 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1303387
  Бартків О. Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації / О. Бартків, Є. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-11. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1303388
  Лозова О.В. Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 68-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1303389
  Ревтюк Є.А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 123-126
1303390
  Бібік Т.В. Теоретичні основи управління програмою супроводу кваліфікації систем захисту атомних електростанцій у динамічному оточенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бібік Тимофій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1303391
  Кириченко А.В. Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 242-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено наукові погляди на економічну природу фінансового механізму соціального страхування та обґрунтовано новий підхід до розкриття поняття "фінансовий механізм соціального страхування". Узгоджено взаємодію елементів фінансового механізму ...
1303392
  Малиняк Б. Теоретичні основи формування бюджетних видатків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 83-94 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-5754
1303393
  Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 82-92


  В статті проаналізовано теоретичні основи формування гло- бальної інноваційної системи, значення міжнародного поділу праці, суть та генезис науково-технологічної революції, а також методологічні основи становлення національної інноваційної системи ...
1303394
  Артемов В.Ю. Теоретичні основи формування змісту деонотологічної компетенції фахівця в системі професійного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 3-9


  Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно зростаючою роллю новітніх технологій в освіті. Одним з таких напрямків стала поява онтологічних технологій та їх використання в освіті. Проведено системний аналіз змісту деонтологічної ...
1303395
  Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови
1303396
  Алексєєнко О.А. Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м"ясопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 70-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1303397
  Кислий В.М. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації логістичних процесів / В.М. Кислий, Т.І. Жарик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-38. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1303398
  Попова О.О. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1303399
  Буйняк М.Г. Теоретичні основи формування психологічної готовності вчителів до професійної діяльності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 85-86
1303400
  Жук О.П. Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури / О.П. Жук, О.В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1303401
  Гребеннікова А А. Дзюба Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 135-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1303402
  Зосимова Ж.С. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 72-75. – ISSN 2222-4459
1303403
  Бондаренко Г.В. Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 170-178. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1303404
  Васьківська К. Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні / К. Васьківська, О. Данилюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 49-55. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1303405
  Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1303406
  Шевчук Б. Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 141-148. – ISSN 2308-4634
1303407
  Тур О.М. Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 167-172
1303408
  Асадчих О. Теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами / О. Асадчих, Л. Смовженко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами. The article analyses the theoretical preconditions of philology students" readiness to the self-dependent ...
1303409
  Марченко І.С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1303410
  Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-1331
1303411
  Лихова С.Я. Теоретичні питання визначення об"єкта злочинів проти політичних прав громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним аспектам визначення змісту політичних прав громадян України як родового об"єкта злочинів проти політичних прав. The article is devoted to the theoretical aspects of determination of political rights of citizens of Ukraine as a ...
1303412
  Горпинич О В. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов"янських мов / О В. Горпинич, . – Київ, 1973. – 168с.
1303413
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
1. – 1961. – с.
1303414
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
2. – 1964. – 159с.
1303415
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія : Дис... докт. філол.наук: / Кучеренко І. К.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1967. – 693л.
1303416
   Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-7335-04-6
Вип. 6. – 1999
1303417
  Боксгорн А.В. Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 81-91. – ISSN 2524-101X
1303418
  Малютін І.А. Теоретичні питання розвитку інституту місцевих державних адміністрацій в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 99-107
1303419
  Кузьма І.Т. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 38-48


  У статті йдеться про словотвірну синонімію та словотвірну варіантність як особливі відношення між похідними словами з огляду на дискусійність цього питання.
1303420
  Слюсаренко О.М. Теоретичні підвалини екологізації міського землекористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1303421
  Колесник Н.С. Теоретичні підвалини та принципи лексикографічного опрацювання фольклоронімів // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 235-242. – ISBN 978-966-489-126-1
1303422
  Зорич Л.В. Теоретичні підстави призначення економічних експертиз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні підстави формування економічних експертиз і обґрунтовується їх систематизація. Theoretical bases of economic expect examinations are considered in the article systematization and types of such expert examinations are grounded.
1303423
  Строгаль Д.В. Теоретичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 27 назв
1303424
  Пашков В.О. Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1303425
  Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання. Запропоновано визначення якісного економічного зростання. Визначено фактори що впливають на якість економічного зростання. Theoretical approaches to economic growth quality ...
1303426
  Щебликіна А. Теоретичні підходи до вивчення національної самосвідомості студентської молоді // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 205-208
1303427
  Васильчук Є.О. Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 372-377. – ISSN 2076-1554
1303428
  Чернова К.О. Теоретичні підходи до вивчення соціальних змін трансформаційного суспільства / К.О. Чернова, О.В. Савчук, М.А. Нахабіч // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1303429
  Бакаленко О.А. Теоретичні підходи до вивчення часовоі перспективи особистості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 76-81. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1303430
  Ортіна Г.В. Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 139-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1303431
  Подорожній Є. Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 1561-4999
1303432
  Нетреба І. Теоретичні підходи до визначення категорії "інформаційний ресурс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і систематизовано існуючі теоретичні підходи до тлумачення категорії "інформаційний ресурс". Визначено взаємозв"язки між поняттями "інформаційний ресурс", "інформаційна технологія", "інформаційна система управління". Встановлено значення ...
1303433
  Попова В.Д. Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1303434
  Лісіцина І.І. Теоретичні підходи до визначення поняття "державно-приватне партнерство в туризмі" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 238-249 : табл. – Бібліогр.: 42 назв.
1303435
  Подорожній Є.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 6-15. – ISSN 1999-5717
1303436
  Нікітіна Т.А. Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 44-47
1303437
  Шамара І.М. Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 167-170. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1303438
  Прушківський В.Г. Теоретичні підходи до визначення сільських територій / В.Г. Прушківський, В.І. Колесников // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 127-132 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1303439
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1303440
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1303441
  Сніцаренко П.М. Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 7-19. – ISSN 2415-7732
1303442
  Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1303443
  Магопець О.А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "податкове стимулювання" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 265-273. – (Економічні науки ; вип. 26)
1303444
  Коленда Н. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "соціальний менеджмент" // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – C. 32-36. – ISSN 2411-4014
1303445
  Мамедов С.Г. Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 139-142. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1303446
  Близнюк О.П. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 24-30
1303447
  Гросул В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансово-економічної безпеки підприємства / В. Гросул, О. Филипенко, Г. Баламут // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 20-34. – ISSN 2409-9260
1303448
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1303449
  Волощук Н.Ю. Теоретичні підходи до дослідження сутності категорії малого підприємництва // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 13-17. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1303450
  Панасюк І.П. Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 29-32. – ISSN 2306-6806
1303451
  Романова Л.В. Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1303452
  Шпортюк Н. Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європейського Союзу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 282-290
1303453
  Шелестов О.М. Теоретичні підходи до осмислення феномена політичної культури українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 331-339
1303454
  Савчук С. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1303455
  Парчук О.Я. Теоретичні підходи до рейтингової оцінки страховиків // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 213-219. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1303456
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1303457
  Галенда І.В. Теоретичні підходи до розуміння впливу засобів масової інформації на електоральну поведінку населення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 50-51
1303458
  Дяченко В.А. Теоретичні підходи до розуміння психологічного благополуччя особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 119-124. – (Серія : Психологічні науки)
1303459
  Спіцина Г.О. Теоретичні підходи до систематизації законодавства про працю України в умовах ринкової економіки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 192-202. – ISSN 1563-3349
1303460
  Яременко Л.М. Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 144-148. – ISSN 2306-546X
1303461
  Тодоров В.І. Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 131-143. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1303462
  Калініченко Т.І. Теоретичні підходи до тлумачення організаційної культури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1303463
  Рудич О.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "стійкості" сільськогосподарських підприємств / О.О. Рудич, І.О. Герасименко, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 80-85. – ISSN 2309-1533
1303464
  Тофан І. Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 14-21. – ISSN 2313-3627
1303465
  Рикованова І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства / І.С. Рикованова, Д.М. Донець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 151-156. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1303466
  Тимошенко О.В. Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 28-34
1303467
   Теоретичні підходи дослідження економічного зростання країн, що розвиваються / Саєд, Анкаві, , Гамарлі Раміг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 4-7
1303468
  Талавиря О.М. Теоретичні підходи економічного розвитку підприємства // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 223-224. – ISBN 978-611-01-0721-1
1303469
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1303470
  Охріменко М.А. Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 394-401. – ISBN 978-966-171-092-3
1303471
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1303472
  Мисак О. Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 129-132
1303473
  Прилуцький П.В. Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 101-103
1303474
  Воронов В.І. Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 186-194. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1303475
  Хорєв І. Теоретичні проблеми дослідження наукових засад професійної мобільності викладача вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 242-249. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1303476
   Теоретичні проблеми етнології : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 Гуманіт. науки, напрям підготов. 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : Компринт, 2014. – 36 с. : табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 34-36
1303477
  Савчук І. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття ділової репутації юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 338-339
1303478
  Литвак О. Теоретичні проблеми запобігання злочинам // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 23-31


  Досліджуються спірні питання щодо визначення понять заходів запобігання злочинам. Наводяться аргументи на користь використання поняття "запобігання злочинності" як міжнародного і найбільш широкого поняття, яке охоплює всі види діяльності у державі, що ...
1303479
  Чирак І.М. Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
1303480
  Антонов М. Теоретичні проблеми неореалістичного розуміння права: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія з Отто Пферсманном // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 91-99. – ISSN 2227-7153
1303481
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; Нац. ун-т держ. подткової служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л. 397-433
1303482
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
1303483
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1303484
  Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 475 л. – Бібліогр.: л. 420-475
1303485
  Кравець В. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 27-33. – ISSN 2519-8416
1303486
  Кочин В.В. Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-122
1303487
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 496 л. – Бібліогр.: л. 436-496
1303488
  Базилевич В.Д. Теоретичні проблеми формування конкурентного середовища у транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкриваються економічні передумови обмеження бар"єрів входу на ринок та виходу з нього суб"єктів господарювання в умовах транзитної економіки. Визначається класифікація вхідних бар"єрів, обгрунтовується механізм державного регулювання процесів ...
1303489
  Мазурик Р.В. Теоретичні роздуми щодо юридичної природи санкцій у бюджетному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1303490
  Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується постметафізичне розуміння політичного. Автор аналізує різноманітні підходи до легітимації політики в сучасному соціально-філософському дискурсі, звертаючись насамперед до праць Ж.Баландьє, Ю. Габермаса, К. Касторіадіса, Н. Лумана, ...
1303491
  Ієвлев М.Г. Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату / М.Г. Ієвлев, Г.Г. Грабовський // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 54-62 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1303492
  Педченко М.М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоутворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Педченко Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1303493
  Павельчук С. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження самореалізації особистості в умовах туристичної діяльності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 154-165. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
1303494
  Кресін О.В. Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на порівняльно-правових досліджень // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 69-76. – ISSN 1993-0909
1303495
   Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / [В.Ф. Живодьор та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої, О.Г. Козлової ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 436. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-698-197-7
1303496
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1303497
  Ященко М.Д. Теоретичні та методичні засади проведення "Місячника знань правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 12-15 : фото, табл.
1303498
  Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи / В. Коваленко, Ю. Гаркуша // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 35-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1303499
  Тітова С.В. Теоретичні та методичні положення картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС / С.В. Тітова, Ю.В. Даниленко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 111-120


  У статті досліджено теоретико-методичні основи та підходи щодо картографування техногенних небезпек та ризиків, зокрема небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС. Розглянуто основні об’єкти та показники картографування. Проведено аналіз ...
1303500
  Петленко Ю. Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави / Ю. Петленко, Є. Милованова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено походження та сутність фіскальної політики держави, розглянуто її види та механізм реалізації на різних стадіях економічного циклу. Охарактеризовано основні типи фіскальної політики України протягом 1991-2015 років на різних фазах ...
1303501
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1303502
  Зельницький А.М. Теоретичні та методологічні засади моніторингових досліджень якості підготовки військових фахівців / А.М. Зельницький, Ю.О. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 111-118


  У статті проведено семантичний і дефінітивний аналіз понять “якість” і “моніторинг”. Адаптовано визначення цих понять до особливостей військової освіти. Розглянуто теоретико-методологічні засади моніторингу в освіті та проблеми забезпечення якості ...
1303503
  Грушина І.В. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 28-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1303504
  Баріда Н.П. Теоретичні та організаційні засади грошової емісії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 35-40. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1303505
  Мельник К.С. Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України / Мельник К.С. ; [заг. ред.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ інформатики і права НАПпН України, 2016. – 125, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISBN 978-966-1531-43-6
1303506
  Кармаза О. Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються деякі особливості визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні у цивільних справах стосовно житлових прав. Визначено співвідношення між поняттями "визнання" та "виконання" рішень іноземних судів. Запропоновано шляхи ...
1303507
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1303508
  Руденко З. Теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно / З. Руденко, О. Сопоцько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено процедуру вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні. Визначено основні нововведення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. В статье исследовано процедуру ...
1303509
  Калита Т.А. Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
1303510
  Швець Г.О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г.О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 102-106. – ISSN 2225-6407
1303511
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні
1303512
   Теоретичні та практичні аспекти нутриціології : навч. посібник / Андріюк Л., Гарник Т., Яцюк В., Федяєва С. ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів ; Трускавець : Посвіт, 2016. – 126, [1] с. : табл. – На обкл. – Бібліогр.: с. 123-126. – ISBN 978-617-7401-32-1
1303513
  Алещенко В. Теоретичні та практичні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах бойової обстановки та після бою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна реабілітація аналізується як складова частина соціальної, медико-психологічної реабілітації. Розглядаються її основні етапи, принципи проведення, стрес-фактор, комплекс заходів, що організується командирами, заступниками з ...
1303514
  Мурзановська А.В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальністі // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-419-300-6
1303515
  Шмандій В.М. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу / В.М. Шмандій, Е.В. Харламова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 24-31. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
1303516
  Чебанова Н.В. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 151-154. – ISSN 2075-4892
1303517
  Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1303518
  Гончарук С.М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я / С.М. Гончарук, Є.М. Романів, С.В. Приймак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
1303519
  Біліченко І.С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Біліченко І.С.; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 178-213
1303520
  Біліченко І.С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Біліченко Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1303521
  Вахонєва Т.М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вахонєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 403 арк. – Бібліогр.: арк. 361-403
1303522
  Бородіна О.А. Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом / О.А. Бородіна, М.В. Щербак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 122-126. – ISSN 2225-6407
1303523
  Попович П. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і рози"язання проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1303524
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1303525
  Бадяк В.П. Теоретичні та практичні проблеми збереження пам"яток // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 5-22. – ISSN 2078-0133
1303526
   Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 19 жовт. 2012 року) / М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т ; [редкол.: Волобуєва О.О. та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1303527
  Волощук О. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-59.
1303528
  Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 60-70. – ISSN 1993-0909
1303529
  Мирославський С.В. Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні / С.В. Мирославський, Д.С. Шестаченко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 99-104. – ISSN 2519-2353
1303530
  Софіщенко І. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Автором запропоновано виокремити поняття міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності в системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності на різних рівнях економічної системи, розглянуто його сутнісні характеристики та ...
1303531
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303532
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303533
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ. – ISSN 2409-9430
Вип. 12. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303534
  Чапля І. Теоретичні та прикладні аспекти державного інвестування в країнах Центральної та Східної Євпропи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-209. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1303535
  Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 63-68
1303536
  Голубцов О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження сезонних станів ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / О.Г. Голубцов, В.М. Чехній // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 38-43 : Рис. – ISSN 0868-6939
1303537
  Сибірянська Ю.В. Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні / Ю.В. Сибірянська, А.С. Волочай // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 1 (3). – С. 49-56. – ISSN 2312-4903
1303538
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1303539
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму в Україні / О.Ю. Бордун, У.В. Деркач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1303540
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1303541
  Онищук І.І. Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 161-167. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1303542
   Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об"єктів енергетики / [В.О. Артемчук, Т.Р. Білан, І.В. Блінов та ін.] ; за ред. Запорожця Артура Олександровича та Білан Тетяни Романівни ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики. – Київ : [б. в.], 2017. – 312 с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8331-2
1303543
  Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 50 назв


  аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
1303544
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2. – 2003. – 346 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303545
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 3. – 2003. – 314 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303546
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – 2004. – 298 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303547
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 7. – 2005. – 389 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303548
   Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
Вип. 8. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1303549
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-
Вип. 9. – 2006. – 425 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303550
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303551
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 11. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303552
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 12. – 2007. – 418 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303553
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 13. – 2007. – 306 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303554
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 14. – 2007. – 294 с. – резюме - укр., англ. мовами
1303555
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (34). – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303556
  Жупанова О.О. Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні / О.О. Жупанова, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1303557
  Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 24-30. – ISSN 0132-1331
1303558
  Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб"єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 127-145. – ISSN 2222-5374
1303559
  Чернобай О.І. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «Адміністративна юрисдикція» // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 61-67. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено сутність поняття «адміністративна юрисдикція». Проведено загальнотеоретичну характеристику поняття «адміністративна юрисдикція». З"ясовано зміст адміністративної юрисдикції, виділено її основні ознаки. This article examines the ...
1303560
  Шмир І.П. Теоретично-еволюційні аспекти оподаткування доходів громадян: питання методології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 136-140.
1303561
  Фісун А.О. Теоретично-категоріальне осмислення поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 43-48


  Виконано теоретично-категоріальний аналіз поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору та глибокий філософсько-політологічний аналіз досліджуваного явища. Проаналізовано феномен інформаційної війни як гостроактуального ...
1303562
  Якобчук В.П. Теоретично-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1303563
  Зінчук Т.О. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.27-33. – ISSN 2221-1055
1303564
  Товченко С. Теоретично-методологічні засади дослідження етногенезу східних слов"ян у науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-795-3
1303565
  Нагорна Т.В. Теоретично-методологічні засади статистичного моніторингу ринку страхових послуг України // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
1303566
  Коцур А. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 166-172. – ISBN 978-966-2464-25-2
1303567
  Ніка О.І. Теоретично-пізнавальні поняття в перекладах полеміки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 331-335
1303568
  Златіна Н. Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується теоретична та практична основа поняття банківської системи з розглядом повного переліку її складових елементів. Також, в статті аналізується місце банківської системи в системі держави. This article examines the theoretical and ...
1303569
  Козачук О.А. Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 233-238. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті досліджуються теоретичні підходи до вивчення поняття та змісту дефініції «лісова охорона». Показано роль наукових досліджень при визначенні та розмежуванні понять «охорона», «лісова охорона», «охорона лісу». Розкрито характерні ознаки лісу як ...
1303570
  Бережний Я. Теоретично-правові аспекти державно-релігійних відносин в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.99-102
1303571
  Шельман Т.М. Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 80-83


  У статті здійснено аналіз теоретичної бази у сфері реклами та виведено алгоритм вдалого розміщення рекламних звернень на телебаченні. The article analyzes theoretical basis in the sphere of advertising presenting the algorithm of successful pacement ...
1303572
  Самойленко В.М. Теоретично-прикладні аспекти моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 330-338.
1303573
  Гордієнко Сергій Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-51. – ISSN 1608-6422
1303574
  Федоренко Теоретичну основи системи , конституційного права України / Федоренко, ВЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 1563-3349
1303575
  Димитри Евит Радмило Теориjа книжевности са примерима. Епска посвиjа / Димитри Евит Радмило. – Београд, 1959. – 228с.
1303576
  Юданов А.Ю. Теории "открытой экономики". / А.Ю. Юданов. – М, 1983. – 191с.
1303577
  Воронин С.В. Теории "филантропии" / С.В. Воронин. – Москва, 1981. – 160с.
1303578
  Винник Э.В. Теории *массового общества* и *элиты* в социологии ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Винник Э.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1303579
  Лысенко В.Г. Теории восприятия на Западе и в Индии: некоторые типологические параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 122-132. – ISSN 0042-8744
1303580
  Голосов В.В. Теории вывоза капитала / В.В. Голосов. – М., 1977. – 224с.
1303581
  Зайцев Н.А. Теории гравитации с переменной гравитационной постоянной : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Зайцев Н.А.;. – Москва, 1977. – 10с.
1303582
  Усоскин В.М. Теории денег / В.М. Усоскин. – Москва, 1976. – 228с.
1303583
  Власенко В.Е. Теории денег в России : конец XIX--дооктябрьский период XX в. / В.Е. Власенко. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 252 с.
1303584
   Теории Ж. Делеза и Ф. Гваттари в формировании постмодерной категории субъективности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 95-97. – ISSN 2077-1800
1303585
  Базилевская Н.А. Теории и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. – Москва : Из-дво Московского университета вестия, 1964. – 131с.
1303586
   Теории и методы интродукции растений и зеленого строительства.. – К., 1980. – 220с.
1303587
  Ризаев Ш.Р. Теории и методы расчетов устойчивости откосов земляных сооружений / Ш.Р. Ризаев. – Ташкент, 1969. – 124с.
1303588
  Шпилько Г.А. Теории и методы регулирования капиталистической экономики / Г.А. Шпилько. – М., 1975. – 191с.
1303589
  Лорентц Г.А. Теории и модели эфира : пер. с англ. / Г.А. Лорентц. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 68 с.
1303590
  Давтян О.К. Теории инерциального поля и квантовой корреляции / О.К. Давтян, Г.Г. Карамян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1987. – 134 с.
1303591
  Нерушенко И.Б. Теории инфляции и антиинфляционная политика: Критич. анализ буржуаз. концепций / И.Б. Нерушенко. – Москва, 1986. – 159с.
1303592
  Уэбстер Ф. Теории информационного общества = Theories of the Information Society / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 400с. – ISBN 5-7567-0342-X
1303593
  Иванов В.Ф. Теории информационного общества: Дэниел Белл // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 21-24. – ISSN 2307-6194
1303594
  Суворов Ю.П. Теории исследования операций и принятия решений. Возможность их применения в создании АСУ-геология. Обзор. / Ю.П. Суворов. – М., 1973. – 35с.
1303595
  Шемятенков В.Г. Теории капитала. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 224с.
1303596
  Лысенко Л.И. Теории капитала: учетно-экономический аспект : контроль, облік та аудит / Л.И. Лысенко, Д.В. Арлачев // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-152 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
1303597
  Шатенштейн А.И. Теории кислот и оснований / А.И. Шатенштейн. – М.-Л., 1949. – 316с.
1303598
  Борисенко А. Теории коалиционных правительств // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 65-67. – ISBN 978-966-400-084-7
1303599
  Холл К.С. Теории личности / К.С. Холл, Л. Гарднер. – Москва : КСП +, 1997. – 719с. – ISBN 5-89692-001-6
1303600
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; [ перевели с англ. : С. Меленевская, Д. Викторова ]. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 608 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1303601
  Хьелл Л. Теории личности : Основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1303602
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 607 с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-88782-412-3
1303603
  Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 1997. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-044-6
1303604
  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии : Учеб. пособие / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1982. – 128с.
1303605
  Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одарен. ребенка НАПН Украины. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 871, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-485-194-4


  Рассматриваются теоретические взгляды на личность таких специалистов, как П.П. Викторов, Н.Я. Грот, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, С.М. Балей, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, А.Ш. ...
1303606
  Клонингер С. Теории личности: познание человека / Сьюзен Клонингер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 720с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00554-3
1303607
  Левашев А.Е. Теории лоренцевой связи при релятивистском движении : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Левашев А. Е.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1960. – 23л.
1303608
  Обуховский В.В. Теории международной экономической интеграции: ретроспектива, состояние, эволюция // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-22. – ISSN 2074-6040
1303609
  Антипенко В. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости / Владимир Антипенко ; СБУ, Ин-т опреат. деят. и гос. безопасности. – Киев, 2007. – 440 с. – ISBN 5-88500-036-0
1303610
  Мотылев В.В. Теории мировой капиталистической экономики / В.В. Мотылев. – М, 1971. – 196с.
1303611
  Соколинский З.В. Теории накопления / З.В. Соколинский. – М, 1973. – 150с.
1303612
  Рубин Я.И. Теории народонаселения. / Я.И. Рубин. – М, 1972. – 191с.
1303613
  Кулик А.В. Теории немецкой классической философии о хаосе // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 70-74. – ISSN 2077-1800
1303614
   Теории подобия и размерностей. Моделирование. – Москва, 1968. – 206 с.
1303615
  Сизова Н.С. Теории постиндустриального общества и экологическая проблематика // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 188-200. – ISSN 1029-8053
1303616
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости = (4 том "Капитала") / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Ч.1. – 1954. – 439с.
1303617
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,1. – 1978. – 476с.
1303618
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,2. – 1978. – 703с.
1303619
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4, ч. 3. – 1978. – 674с.
1303620
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
2,1. – с.
1303621
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд. – Птгр.
1. – 1923. – 280с.
1303622
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд., испр. – Птгр.
2. – 1923. – 248с.
1303623
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 3-е изд. – Птгр.
2,1. – 1924. – 229с.
1303624
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1932. – 276с.
1303625
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,1. – 1932. – 232с.
1303626
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – М.
3. – 1932. – 423с.
1303627
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – проверен по 4-му нем. изд. – М.
3,3. – 1932. – 423с.
1303628
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1936. – 266с.
1303629
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,2. – 1936. – 248с.
1303630
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
3. – 1936. – 384с.
1303631
  Литвиненко О.И. Теории прибыли / О.И. Литвиненко. – М., 1979. – 206с.
1303632
  Достовалов Ю.Л. Теории распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1978. – 224с.
1303633
  Вальден П.И. Теории растворов в их исторической последовательности. / П.И. Вальден. – Петроград, 1921. – 197с.
1303634
  Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции / Ю.В. Шишков. – Москва, 1978. – 221с.
1303635
  Тимофеенко Л.П. Теории реформирования экономических систем // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 85-92
1303636
  Тодоров Цветан Теории символа / Тодоров Цветан; Пер. с франц. Бориса Наумова. – Москва : Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 408с. – ISBN 5-7333-0012-4
1303637
  Валгина Н.С. Теории стилей русского языка / Н.С. Валгина. – Москва, 1977. – 75с.
1303638
  Никитин С.М. Теории стоимости и их эволюция / С.М. Никитин. – Москва, 1970. – 197с.
1303639
  Горбатов Д.С. Теории толпы в советской психологии 1920-х гг // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.130-139. – ISSN 0042-8841
1303640
  Муравьев В.А. Теории феодализма в России в русской историографии конца 19 - начала 20 вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев В.А.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР досоветского периода. – М., 1969. – 34с.
1303641
  Бояркина А.Н. Теории фрагментации в процессах квазиупругого рассеяния быстрых частиц на легких ядрах / А.Н. Бояркина, В.В. Балашов. – Дубна, 1963
1303642
   Теории функций, уравнения математической физики и их приложения. – Алма-Ата, 1988. – 92с.
1303643
  Дунаева Е. Теории цен и глобализация // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 93-100. – ISSN 0131-2227
1303644
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия / Б.Г. Серебряков. – Москва, 1973. – 223с.
1303645
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия современной буржуазной политической экономии. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Серебряков Б.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1303646
   Теории экономического развития освободившихся стран Азии.. – М., 1970. – 190с.
1303647
  Авсенев М.М. Теории экономического роста развивающихся стран / Авсенев М.М. – Москва : Мысль, 1974. – 208 с. – (Современніе буржуазніе єкономические теории: критический анализ)
1303648
   Теории экономического роста развивающихся стран Азии.. – М., 1973. – 284с.
1303649
  Волынец В.В. Теории экономической политики: проблемы периодизации и структуризации : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-42. – Бібліогр.: 51 назва
1303650
  Шестаков В.П. Теории эстетического воспитания в домарксистской философии : Автореф... канд .филос.наук: / Шестаков В. П.; МГУ, Филос. фак., Каф. этики и эстетики. – М., 1963. – 14с.
1303651
   Теории, школы, концепции. – Москва, 1975. – 301 с.
1303652
   Теории, школы, концепции. – М., 1986. – 230с.
1303653
   Теории, школы, концепции (критические анализы).. – М., 1975. – 301с.
1303654
   Теории, школы, концепции.. – Москва, 1975. – 368 с.
1303655
   Теории, школы, концепции.. – М., 1977. – 180с.
1303656
   Теории, школы, концепции.. – М., 1985. – 288с.
1303657
  Коркач І.В. Теорико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 259-267. – ISSN 2306-546X
1303658
  Хаджиниколов В. Теоритични проблеми на етнографията / В. Хаджиниколов. – София : Академия на науките, 1991. – 282, [2] с.
1303659
  Турченко О. Теоритичні засади сучасних концепцій безпеки // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 78-89. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1303660
  Заклюка А.В. Теоритичні розбіжності визначення доказів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 112-116
1303661
  Болдирєв С.О. Теоритичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-технологічних процесах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Болдирєв С.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1303662
  Дяченко А. Теоричні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1303663
  Базулин Ю.В. Теория "абсолютных денег" С.Ф. Шарапова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 40-49. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1303664
  Москвичев Л.Н. Теория "деидеологизации" иллюзии и действительность / Л.Н. Москвичев. – М, 1971. – 240с.
1303665
  Черненко С.Ф. Теория "Единого индустриального общества" - новейшая фальсификация процесса общественного развития. : Автореф... канд. филос.наук: / Черненко С.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 16л.
1303666
  Гобозов И.А. Теория "единого индустриального общества" и ее роль в современной идеологической борьбе. (На основании франц. источников) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гобозов И.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – М., 1970. – 15л.
1303667
  Бобровский В.С. Теория "массового общества " на службе американского империализма / В.С. Бобровский. – Минск, 1973. – 175с.
1303668
  Бобровский В.С. Теория "массового общества" -- новейший прием апологетики социальной структуры США : Автореф... канд. филос.наук: / Бобровский В. С.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1967. – 19л.
1303669
  Пичугина Татьяна Теория "обменного эквивалента" : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 49 : Іл.
1303670
  Иконникова Г.И. Теория "постиндустриального общества" / Г.И. Иконникова. – Москва, 1975. – 221с.
1303671
   Теория cтиха. – Л, 1968. – 316с.
1303672
   Теория R-функций и актуальные проблемы прикладной математики. – Киев, 1986. – 261 с.
1303673
  Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В.Л. Рвачев. – Киев, 1982. – 551 с.
1303674
  Королюк В.С. Теория U-статистик / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – Киев : Наукова думка, 1989. – 383 с.
1303675
  ГОровская Теория А. Сен-Симона о всемирной ассоциации -- один из источников учения основоположников марксизма об интернациональном единстве человечества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / ГОровская Н. Т.; КГУ. – К., 1979. – 16л.
1303676
  Ермаков В.П. Теория Абелевых функций / В.П. Ермаков. – 76 с.
1303677
  Семан О.И. Теория аберраций электроннооптических систем, исследования и расчет коэффициентов аберраций третьего порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семан О.И.; Гос.ордена Ленина оптический ин-т., 1951. – 20 с.
1303678
  Глесстон С. Теория абсолютных скоростей рекций. Кинетика химический реакций, вязкость, диффузия и электрохимические явления / С. Глесстон, К. Лейдлер, Г. Эйринг; Баландин А.А. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 584 с.
1303679
  Кузьменко Д. Теория авиации / Д. Кузьменко, Б. Висленев. – Москва, 1937. – 448с.
1303680
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей / И.И. Кулагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 408с.
1303681
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей. / И.И. Кулагин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 480с.
1303682
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 1. – 1959. – 211с.
1303683
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 2. – 1960. – 283с.
1303684
  Мамиконов А.Г. и др. Теория авиационных компрессоров и газовых турбин / А.Г. и др. Мамиконов. – Л., 1961. – 422с.
1303685
  Полищук Ю.М. Теория автоматизированных банков информации : Учебник / Ю.М. Полищук, В.Б. Хон. – Москва : Высшая школа, 1989. – 181 с. – ISBN 5-06-000039-7
1303686
  Тюхтин В.С. Теория автоматического опознавания и гносеология / В.С. Тюхтин. – М., 1976. – 190с.
1303687
  Максвелл Д.К. Теория автоматического регулирования / Д.К. Максвелл. – Москва, 1949. – 431 с.
1303688
  Айзерман М.А. Теория автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – изд. 3-е, перераб.и доп. – Москва : Наука, 1966. – 452 с. : черт.
1303689
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования / В.Л. Анхимюк. – 2-е перерад. и доп. – МИинск, 1968. – 324с.
1303690
   Теория автоматического регулирования. – М.
3. – 1969. – 607с.
1303691
  Бирюков Н.О. Теория автоматического регулирования / Н.О. Бирюков. – М., 1971. – 126с.
1303692
  Мельников В.И. Теория автоматического регулирования и системы автоматики / В.И. Мельников, А.Н. Сурков. – Москва, 1972. – 352 с.
1303693
   Теория автоматического регулирования и управления.. – Рига
4. – 1975. – 165с.
1303694
  Кузовков Н.Т. Теория автоматического регулирования основанная на частотных методах / Н.Т. Кузовков. – М, 1957. – 246с.
1303695
  Попков С.Л. Теория автоматического регулирования. / С.Л. Попков. – К, 1967. – 260с.
1303696
   Теория автоматического регулирования.. – М.
1. – 1967. – 768с.
1303697
   Теория автоматического регулирования.. – М.
2. – 1967. – 679с.
1303698
   Теория автоматического регулирования.. – Рига
3. – 1972. – 130с.
1303699
  Савин М.М. Теория автоматического регулирования: элементы линейной теории: уч. пособие. / М.М. Савин. – Новочеркасск, 1976. – 85с.
1303700
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – Л, 1969. – 375с.
1303701
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – Л, 1969. – 284с.
1303702
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – М, 1973. – 527с.
1303703
  Извольский Е.Г. Теория автоматического управления / Е.Г. Извольский. – М.
1. – 1974. – 157с.
1303704
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1975. – 413с.
1303705
  Аарна О.А. Теория автоматического управления : в 3 ч. / Аарна О.А. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 108-111
1303706
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
ч. 3. – 1977. – 48с.
1303707
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
Ч. 3. – 1977. – 47 с.
1303708
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников. – М.
Ч. 4. – 1978. – 44 с.
1303709
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления : конспект лекций / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков, В.Ф. Бирюков. – Москва : МВТУ
Ч. 4 : Элементы теории случайных величин и сучайных процессов. Оптимизация одномерных стационарных систем при случайных воздействиях. – 1978. – 44 с.
1303710
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления : учебное пособие / В.Л. Анхимюк. – 3-е изд. перерад. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 350 с.
1303711
  Стороженко С.В. Теория автоматического управления /линейные системы/. / С.В. Стороженко. – Л., 1968. – 126с.
1303712
  Иванов А.А. Теория автоматического управления и регулирования / А.А. Иванов. – М., 1964. – 330с.
1303713
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – К., 1975. – 422с.
1303714
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 430с.
1303715
  Боднер В.А. Теория автоматического управления полетом / В.А. Боднер. – М, 1964. – 698с.
1303716
   Теория автоматического управления ракетными двигателями.. – М., 1978. – 288с.
1303717
  Князев Г.И. Теория автоматического управления. / Г.И. Князев. – Х., 1963. – 72с.
1303718
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1972. – 430с.
1303719
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 400с.
1303720
   Теория автоматического управления.. – М., 1977. – 448с.
1303721
   Теория автоматического управления.. – М.
1. – 1977. – 303с.
1303722
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1977. – 288с.
1303723
   Теория автоматического управления.. – М., 1983. – 432с.
1303724
   Теория автоматического управления.. – Москва : Высшая школа
1. – 1986. – 367с.
1303725
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
2. – 1986. – 504с.
1303726
  Карпов Ю.Г. Теория автоматов : учебник для студ. высших учебных заведений / Ю.Г. Карпов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00537-3
1303727
   Теория автоматов и ее приложения.. – Рига, 1977. – 148с.
1303728
   Теория автоматов, алгоритмов и математическая логика.. – К., 1974. – 98с.
1303729
   Теория автоматов.. – М., 1976. – 145с.
1303730
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля / Г.В. Зимелев. – Москва, 1951. – 400 с.
1303731
  Кислецов А.В. Теория автоускорения частиц в интенсивных электронных пучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кислецов А.В.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1303732
  Гловели Г. Теория аграрной эволюции Н.П. Огановского и геополитическая экономия исторического процесса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 131-148. – ISSN 0042-8736
1303733
  Спектатор М. Теория аграрных кризисов / М. Спектатор. – М., 1929. – 139с.
1303734
  Срагович В.Г. Теория адаптивных систем / В.Г. Срагович. – М, 1976. – 320с.
1303735
  Юсупов В.А. Теория административного права / В.А. Юсупов. – М, 1985. – 160с.
1303736
   Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. – Москва, 1984. – 272 с.
1303737
  Гуревич В.Л. Теория акустических свойств полупроводников. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Л, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1303738
  Влахов Йордан Петров Теория акустического спинового резонанса на электоронах проводимости в проводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Влахов Йордан Петров; ОИЯИ. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1975. – 20л.
1303739
   Теория алгебр Ли. – Москва, 1962. – 305 с.
1303740
   Теория алгебраических структур.. – Караганда, 1985. – 131с.
1303741
  Чеботарев Н.Г. Теория алгебраических функций / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 396 с.
1303742
  Марков А.А. Теория алгоритмов / А.А. Марков. – М, 1954. – 376с.
1303743
  Глушков В.М. Теория алгоритмов / В.М. Глушков; Киевское Высшее инженерное радиотехн. учидище войск противовоздушной обороны страны. – Киев, 1961. – 168 с. – Библ.- 36 назв
1303744
  Алферова З.В. Теория алгоритмов / З.В. Алферова. – Москва, 1973. – 164с.
1303745
  Гладкий А.В. Теория алгоритмов / А.В. Гладкий. – Калинин, 1983. – 59с.
1303746
  Ковалев М.Я. Теория алгоритмов : Курс лекций / М.Я. Ковалев, В.М. Котов, В.В. Лепин. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-105-2(Ч.2)
Часть 2 : Приближенные алгоритмы. – 2003. – 147с.
1303747
   Теория алгоритмов и программ.. – Рига, 1986. – 194с.
1303748
  Корниенко А.В. Теория алгоритмов и формальных языков / А.В. Корниенко. – Томск, 1987. – 94с.
1303749
  Успенский В.А. Теория алгоритмов. / В.А. Успенский, А.Л. Семенов. – Москва : Наука, 1987. – 288с.
1303750
  Серов В.В. Теория алгоритмы и идентификации структуры многоатомных молекул по их спектрам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Серов В.В.;. – М., 1978. – 16л.
1303751
  Марков А.А. Теория алгорифмов / А.А. Марков, Н.М. Нагорный. – Москва : Наука, 1984. – 432с. – (Математическая логика и основания математики)
1303752
   Теория алгорифмов и математическая логика. – Москва, 1974. – 216 с.
1303753
  Баранов Д.А. Теория амортизации и технический прогресс / Д.А. Баранов. – М., 1965. – 176с.
1303754
  Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов. – 2-е изд. – М, 1987. – 286с.
1303755
   Теория анализа хозяйственной деятельности.. – Минск, 1989. – 350 с.
1303756
  Гурвиц А. Теория аналитических и эллиптических функций / А. Гурвиц. – Ленинград ; Москва, 1933. – 344 с.
1303757
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Москва
1. – 1967. – 486 с.
1303758
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
1. – 1968. – 486 с.
1303759
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука
2. – 1968. – 624 с.
1303760
  Николенко В.Н. Теория аналитических функций / В.Н. Николенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 256 с.
1303761
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Физматлит
Ч. 1. – 1962. – 419 с.
1303762
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Ч. 2. – 1963. – 427 с.
1303763
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Дальнейшее построение теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по матиматике). – ISBN 978-5-8114-0929-7(Т.2)
Т. 2. – 2009. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 618-620
1303764
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Начала теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0928-0 (Т.1)
Т. 1. – 2009. – 496 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 479-481
1303765
  Полшков М.К. Теория аналоговой и цифровой сейсморазведочной аппаратуры / М.К. Полшков. – Москва : Недра, 1973. – 272с.
1303766
  Нгуен Кхак Ньяп Теория ангармонических эффектов в спектрах поглощения, излучения и дисперсии света примесными центрами твердого тела : Автореф.дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Нгуен Кхак Ньяп ; КГУ , Физич. фак-т. – Киев, 1973. – 13 с.
1303767
  Костяницын Ю.Б. Теория анизотропии феррамагнетиков гексагональной системы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяницын Ю. Б.; МГУ. – Москва, 1953. – 8 с.
1303768
  Раевская Л.Т. Теория анизотропии электросопротивления редкоземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Раевская Л.Т.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
1303769
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин / С.А. Амбарцумян. – Москва, 1967. – 267с.
1303770
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин / С.А. Амбарцумян. – Москва, 1987. – 360с.
1303771
  Грановский А.Б. Теория аномального эффекта Холла переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.м атнаук: 01.04.11 / Грановский А. Б.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1303772
  Фересин А.П. Теория аномальных коэффициентов внутренней конверсии гамма-лучей и ее приложение к изучению структуры атомных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.55 / Фересин А.П.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1303773
  Стоян С.П. Теория античного символизма и изобразительное искусство: взгляд сквозь призму современности // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 72-81
1303774
   Теория аппроксимации и гармонический анализ / В.П. Моторный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 313, [6] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 308-310. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский, А.М. и др. ; т. 4). – ISBN 978-966-00-1143-4
1303775
  Алекссев А.П. Теория аргументации в эпоху манипуляций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 67-77. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В условиях широкого распространения манипулятивных практик одной из главных задач теории аргументации становится разработка методов и средств, необходимых современному человеку для защиты от манипуляций. Выполнению этой задачи способствует прояснение ...
1303776
  Дадаев Ю.Г. Теория арифметических кодов / Ю.Г. Дадаев. – М, 1981. – 272с.
1303777
  Ван Фо Фы Теория армированных материалов с покрытиями / Ван Фо Фы. – Киев : Наукова думка, 1971. – 232 с.
1303778
  Татевосян Марат Оганесович Теория армянского классицизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Татевосян Марат Оганесович; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1303779
  Габучян Г.М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса / Г.М. Габучян. – М., 1972. – 225с.
1303780
  Бельчиков Н.Ф. Теория археографии / Н.Ф. Бельчиков. – Москва-Ленинград, 1929. – 75с.
1303781
  Казанцев Ю.В. Теория атмосферных вихрей и ее применение для задач прогноза. / Ю.В. Казанцев. – Л., 1988. – 116с.
1303782
  Грец Л. Теория атома в ее новейшем развитии : пер. с нем. / Л. Грец. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 127 с.
1303783
  Лабзовский Л.Н. Теория атома. Квантовая электродинамика электронных оболочек и процессы излучения : Учеб. руководство / Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука-Физматлит, 1996. – 304с. – ISBN 5-02-015016-9
1303784
  Веселов М.Г. Теория атома: Строение электронных оболочек / М.Г. Веселов, Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука, 1986. – 327с.
1303785
  Ушаков Александр Владимирович Теория атомного упорядочения в бинарных сплавах с ГПУ решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ушаков Александр Владимирович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1303786
  Гейзенберг В. Теория атомного ядра : пер. с нем. / В. Гейзенберг. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 156 с.
1303787
  Давыдов А.С. Теория атомного ядра / А.С. Давыдов. – Москва : Госиздат физ.-матлитературы, 1958. – 611с.
1303788
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Квазичастицы и фононы / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.
1303789
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Ядерные модели / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 295с.
1303790
  Кондон Е. Теория атомных спектров : Пер. с англ. / Е. Кондон, Г. Шортли. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 440 с.
1303791
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1936. – 360 с.
1303792
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 448 с.
1303793
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : Пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Мир, 1969. – 756с.
1303794
  Ладер К.Х. Теория аутопойезиса как подход, позволяющий лучше понять право постмодерна (от иерархии норм к гетерархии изменяющихся паттернов правовых интеротношений) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 13-42. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1303795
  Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления / Л.А. Залманзон. – М., 1977. – 416с.
1303796
  Рожанский Л.Л. Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты : Автореф... докт. техн.наук: / Рожанский Л. Л.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1303797
  Белорус О.Г. Теория безопасного экономического развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 2 (667). – C. 79-82. – ISSN 2522-9311
1303798
  Медведев Э.С. Теория безызлучательных переходов в многоатомных молекулах / Э.С. Медведев, В.И. Ошеров. – Москва : Наука, 1983. – 280 с.
1303799
  Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1935. – 199с.
1303800
  Уткин В.И. Теория бесконечномерных систем управления на скользящих режимах / В.И. Уткин, Ю.В. Орлов. – Москва : Наука, 1990. – 132с.
1303801
  Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций : пер. с англ. / Г.Н. Ватсон. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1949. – 220 с.
1303802
  Петров Э.Г. Теория бетевского и давыдовского магнитных расщеплений в кубическом антиферодиэлектрике / Э.Г. Петров, В.Н. Харкянен. – К., 1972. – 68с.
1303803
  Мелентьева Ю.П. Теория библиопсихологии Н.А. Рубакина как отражение взглядов российских и немецких учёных // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0869-6020
1303804
  Гурвич А.Г. Теория биологического поля / А.Г. Гурвич. – Москва : Изд-во советская наука, 1944. – 156 с.
1303805
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продукти вности вожоемов как рабочая схема / Г.С. Карзинкин. – Б.м., 1936. – 7с. – Отдельный оттиск
1303806
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продуктивности водоемов как рабочая схема. / Г.С. Карзинкин, 1936. – с.
1303807
   Теория бифуркаций динамических систем на плоскости.. – М., 1967. – 488с.
1303808
  Толмачев В.В. Теория бозе-газа / В.В. Толмачев; Науч. ред. А.М. Бродский. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 412с.
1303809
  Денисов А.А. Теория больших систем управления / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников. – Л., 1982. – 287с.
1303810
  Черных К.Ф. Теория больших упругих деформаций : учеб. пособие / К.Ф. Черных, З.Н. Литвиненкова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 253 с.
1303811
  Фионик Д. Теория Большого взрыва // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 15 (476), 05.04.2016. – С. 50-52. – ISSN 2075-7093
1303812
  Бауэр Э. Теория Бора. Строение атома и периодическая система элементов / Э. Бауэр. – Одесса, 1923. – 64с.
1303813
  Болотин А.И. Теория борьбы и побед / А.И. Болотин. – Москва, 1963. – 48с.
1303814
  Грабова Н.М. Теория бухаглтерского учета / Н.М. Грабова. – М, 1972. – 223с.
1303815
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – Москва, 1946. – 128 с.
1303816
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – изд.3-е, доп. и испр. – Москва, 1947. – 166 с.
1303817
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – М, 1953. – 248с.
1303818
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Москва, 1957. – 360с.
1303819
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1962. – 295с.
1303820
  Быкова А.Л. Теория бухгалтерского учета / А.Л. Быкова. – М, 1962. – 352с.
1303821
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – 2-е изд. – М, 1975. – 295с.
1303822
  Михеев Ф.А. Теория бухгалтерского учета / Ф.А. Михеев. – М., 1975. – 175с.
1303823
  Галкин А.Ф. Теория бухгалтерского учета / А.Ф. Галкин. – М., 1976. – 335с.
1303824
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета : Учебник / В.Г. Макаров. – 3-е изд. – Москва, 1983. – 271с.
1303825
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М, 1984. – 279с.
1303826
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / Палий В.Ф., Соколов Я.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 278 с.
1303827
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : Учебник / А.Н. Кузьминский. – Киев : Вища школа, 1990. – 310с. – ISBN 5-11-001824-3
1303828
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", спец. "бухгалтерский учет и аудит" / З.В. Кирьянова. – М., 1995. – 190с.
1303829
  Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студ.вузов / М.Р. Мэтьюс, Б М.Х. Перера; Пер.с англ.под ред.Я.В.Соколова,И.А.Смирновой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 663с. – ISBN 5-238-00072-3
1303830
  Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета : Учебник / Ю.А. Бабаев. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 391с. – ISBN 5-238-00061-8
1303831
  Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета : Учебное пособие для студ.высших учеб.заведений,обуч.по направл."Экономика", специальности "Бухгалторский учет и аудит" / В.П. Астахов. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Ростов -на-Дону : Март, 2000. – 416с. – (Экономика и управление). – ISBN 5-241-00007-0
1303832
   Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов экономических специальностей вузов 1-4 уровней аккредитации. – Харьков : Фолио, 2002. – 271с. – ISBN 966-03-1753-0
1303833
  Лишиленко А.В. Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов высших учеб. заведений / А.В. Лишиленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 235с. – ISBN 978-966-364-584-1
1303834
  Радостовец В.К. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1977. – 438 с.
1303835
  Сумцов А.И. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в промышленности / А.И. Сумцов. – М., 1975. – 416с.
1303836
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета и основы бухгалтерского учета отраслей народного хозяйства / М.И. Вейсман. – Москва, 1962. – 352с.
1303837
   Теория бухгалтерского учета.. – М., 1965. – 68с.
1303838
   Теория бухгалтерского учета.. – Минск, 1979. – 270с.
1303839
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – М, 1979. – 231с.
1303840
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – 2-е изд. – М, 1982. – 232с.
1303841
  Моисеенко Г.И. Теория бухгалтерского учета. / Г.И. Моисеенко. – М, 1987. – 222с.
1303842
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. / З.В. Кирьянова. – М., 1994. – 189с.
1303843
  Мостепаненко Владимир Михайлович Теория вакуумных квантовых эффектов в нестационарных внешних полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мостепаненко Владимир Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 36л.
1303844
  Маррел Д. Теория валентности / Д. Маррел. – Москва, 1968. – 520 с.
1303845
  Степанова М.Д. Теория валентности и валентный анализ / М.Д. Степанова. – М., 1973. – 110с.
1303846
  Базь А.И. Теория вблизипороговых аномалий : Автореф... докт.физ-матнаук: 1035 / Базь А.И.; Объед. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 8л.
1303847
  Ермаков В.П. Теория векторов на плоскости : Приложение к исследованию конических сечений. – Киев : В тип. Имераторского университета Св. Владимира, 1887. – 88с.
1303848
  Некрасов П.А. Теория вероятностей / П.А. Некрасов. – 179 с.
1303849
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей. – [Киев], 1926. – 75 с. – Авт. указ. в конце текста. - Стеклографическое изд. - Конволют. - Пер.: Електричне поле
1303850
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1927. – 997 с.
1303851
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – Москва ; Ленинград, 1927. – 363 с.
1303852
  Сакриев И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриев. – Ленинград, 1933
1303853
  Сакриер И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриер. – Ленинград, 1933. – 99 с.
1303854
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – 3-е изд., стер. – Москва ; Ленинград, 1934. – 412 с.
1303855
  Чебышев П.Л. Теория вероятностей / П.Л. Чебышев. – Москва ; Ленинград, 1936. – 253 с.
1303856
  Гончаров В.Л. Теория вероятностей / В.Л. Гончаров. – Москва ; Ленинград, 1939. – 427 с.
1303857
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1946. – 556 с.
1303858
  Боев Г.П. Теория вероятностей : учеб. пособие / Г.П. Боев. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 368 с.
1303859
  Левкович В.Л. Теория вероятностей / В.Л. Левкович. – Минск, 1952. – 102 с.
1303860
  Унковский В.А. Теория вероятностей / В.А. Унковский. – Москва, 1953. – 320 с.
1303861
  Ченцов Н.Н. Теория вероятностей / Н.Н. Ченцов. – Москва, 1961. – 798 с.
1303862
  Лоэв М. Теория вероятностей / М. Лоэв. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 719 с.
1303863
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1964. – 576 с.
1303864
  Майстров Л.Е. Теория вероятностей / Л.Е. Майстров. – Москва : Наука, 1967. – 320 с.
1303865
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 2. – 1967. – 97 с.
1303866
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва, 1969. – 366 с.
1303867
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 4-е изд. – Москва, 1969. – 576 с.
1303868
  Шторм Р. Теория вероятностей / Р. Шторм. – Москва, 1970. – 368 с.
1303869
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей / В.Н. Тутубалин. – Москва, 1972. – 231 с.
1303870
  Нагаев С.В. Теория вероятностей / С.В. Нагаев. – Новосибирск, 1972. – 155 с.
1303871
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 2-е перераб. – Москва : Наука, 1973. – 494 с.
1303872
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебное пособие / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 366 с.
1303873
  Бутковский А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Бутковский, Г.А. Силин. – Москва, 1975. – 191 с.
1303874
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учебное пособие / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1976. – 352 с.
1303875
  Солодовников А.С. Теория вероятностей / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1978. – 192с.
1303876
   Теория вероятностей. – Киев, 1979. – 48 с.
1303877
   Теория вероятностей. – Киев : Вища школа, 1980. – 432 с.
1303878
  Дьячков А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Дьячков. – Москва, 1980. – 136 с.
1303879
  Линник Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Линник. – Ленинград, 1981. – 344 с.
1303880
  Захаров В.К. Теория вероятностей / В.К. Захаров. – Москва, 1983. – 159 с.
1303881
  Солодовников А.С. Теория вероятностей : учеб.пособие / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1983. – 207 с.
1303882
  Боровков А.А. Теория вероятностей : Учебное пособие для вузов / А.А. Боровков. – 2-е изд., перераб., и доп. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
1303883
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей : Учебник / И.Н. Коваленко, Б.В. Гнеденко. – Київ : Вища школа, 1990. – 328с. – ISBN 5-11-001842-1
1303884
  Итенберг В.С. Теория вероятностей / В.С. Итенберг. – Ленинград, 1990. – 49 с.
1303885
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.вузов / Е.С. Вентцель. – 6-е изд. стереот. – Москва : Высшая школа, 1999. – 576с. – ISBN 5-06-003650-2
1303886
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.ВУЗ / Е.С. Вентцель. – 7-е изд. стер. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575с. – ISBN 5-06-003650-2
1303887
  Лазакович Н.В. Теория вероятностей : Учебное пособие для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Н.В. Лазакович, С.П. Сташуленок. – Минск : БГУ, 2003. – 259 с. – ISBN 985-485-038-2
1303888
  Харин Ю.С. Теория вероятностей : Пособ. для студ. математ. спец. учрежд., обеспеч. получение высшего образов. / Ю.С. Харин, Н.М. Зуев. – Минск : БГУ, 2004. – 199с. – ISBN 985-445-997-7
1303889
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель. – 11-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2010. – 658 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 655-658. – (Technology). – ISBN 978-5-406-00476-0
1303890
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей в естествознании / В.Н. Тутубалин. – М., 1972. – 48с.
1303891
  Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков : учебное пособие для университетов по специальности "Астрономия" и "Физика" / Т.А. Агекян. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
1303892
  Фрай Т. Теория вероятностей для инженеров / Т. Фрай. – Москва ; Ленинград, 1934. – 383 с.
1303893
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва : Наука, 1988. – 480 с.
1303894
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2000. – 480с. – ISBN 5-06-003830-0
1303895
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 2. – 1995
1303896
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 1. – 1995
1303897
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 3. – 1996
1303898
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 4. – 1996
1303899
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 2. – 1997
1303900
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 1. – 1997
1303901
  Щукин А.Н. Теория вероятностей и ее применение в инженерно-технических расчетах / А.Н. Щукин. – Москва : Советское радио, 1974. – 135 с.
1303902
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 3. – 1989
1303903
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 2. – 1989
1303904
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 1. – 2014
1303905
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 2. – 2014
1303906
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 3. – 2014
1303907
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 60, вып. 1. – 2015
1303908
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Ташкент
1. – 1964. – 135 с.
1303909
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 31 с.
1303910
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва, 1969. – 38 с.
1303911
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.В. Смирнов. – Москва, 1970. – 287 с.
1303912
  Карасаев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика / А.И. Карасаев. – Москва, 1970. – 344 с.
1303913
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 4е- изд.доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 368 с.
1303914
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 62 с.
1303915
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 1. – 1972. – 88 с.
1303916
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 2. – 1972. – 79 с.
1303917
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 3. – 1972. – 92 с.
1303918
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 4. – 1972. – 75 с.
1303919
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 368 с.
1303920
  Венецкий И.Г. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Г. Венецкий, Г.С. Кильдишев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1975. – 264 с.
1303921
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 5-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 479 с.
1303922
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 48 с.
1303923
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 18. – 1978
1303924
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – Киев : Вища школа, 1979. – 408 с.


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1303925
  Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика / В.С. Пугачев. – Москва, 1979. – 496 с.
1303926
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник / А.И. Карасев. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Статистика, 1979. – 280 с.
1303927
  Ивашев-Мусатов Теория вероятностей и математическая статистика / Ивашев-Мусатов. – Москва, 1979. – 256 с.
1303928
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 21. – 1979
1303929
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1303930
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Петрозаводск
2. – 1982. – 120 с.
1303931
  Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика / Г.П. Климов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 328 с.
1303932
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 30. – 1984
1303933
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 31. – 1984
1303934
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Вильнюс, 1985. – 92 с.
1303935
  Колмогоров А.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / А.Н. Колмогоров. – Москва : Наука, 1986. – 534 с.
1303936
  Израйлевич В.Л. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Л. Израйлевич, Я И. Чернявский. – Саратов, 1986. – 35 с.
1303937
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 35. – 1986
1303938
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / Ю.Н. Тюрин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 62 с.
1303939
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 37. – 1987. – 143 с.
1303940
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 439 с. – ISBN 5-11-000108-1


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1303941
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 38. – 1988. – 132 с.
1303942
  Булдык Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / Г.М. Булдык. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 285 с. – ISBN 5-339-00260-8
1303943
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 42. – 1990. – 144 с.
1303944
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 43. – 1990. – 143 с.
1303945
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для экон. спец вузов / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. – Москва : Высшая школа, 1991. – 400с. – ISBN 5-06-001545-9
1303946
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 44. – 1991. – 144 с.
1303947
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 45. – 1991. – 143 с.
1303948
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 46. – 1992
1303949
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 47. – 1992
1303950
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 48. – 1993
1303951
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 49. – 1993
1303952
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Н. Турчин. – Днепропетровск
Ч. 2. – 1995. – 307 с.
1303953
  Бондарев Б.В. Теория вероятностей и математическая статистика : Курс лекций для студ.эконом.спец. / Б.В. Бондарев, А.И. Дзундза; МОУ ДГУ. – Донецьк : Кассиопея, 1998. – 228с. – (Прикладная статистика. Актуальная и финансовая математика). – ISBN 966-7418-19-7
1303954
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособ. / В.Е. Гмурман. – 7-е изд. стереотип. – Москва : Высшая школа, 1999. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1303955
  Горбань С.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 168 с. – ISBN 966-7312-91-7
1303956
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для студ.высш.учеб.завед.обуч.по эконом.спец. / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с. – ISBN 5-238-00141-Х
1303957
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие / В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1303958
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543с. – ISBN 5-238-00141-Х
1303959
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1303960
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1303961
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика = Probability theory mathematical statistics : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573с. – ISBN 5-238-00573-3
1303962
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2004. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1303963
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; под ред. А.И. Кибзуна. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2007. – 232с. – ISBN 978-5-9221-0836-2
1303964
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. – 656 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 649-650. – ISBN 978-966-551-253-0


  Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і ...
1303965
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – Москва : Высшее образование, 2008. – 478. [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 474-479. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9692-0192-7
1303966
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : основные понятия, примеры, задачи : учебник для студ. вузов / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : ИМА-ПРЕСС, 2012. – 576 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 569-570. – ISBN 978-966-331-437-2


  Библиотеке мех.-мата КНУ им. Тараса Шевченко от автора. 11.09.2012
1303967
   Теория вероятностей и математическая статистика в атмосферных науках : Труды Международного симпозиума 1-4 июня 1971г. Гонолулу, Гавайи. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 161с.
1303968
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к геодезии / Н.В. Смирнов, Д.А. Белугин. – Москва : Недра, 1969. – 382 с.
1303969
  Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением Excel : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 400 с. – ISBN 5-222-02009-6
1303970
  Дунин-Барковский Теория вероятностей и математическая статистика в технике / Дунин-Барковский, Н.В. Смирнов. – Москва, 1955. – 556 с.
1303971
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; Под ред. А.И. Кибзуна. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2005. – 232с. – ISBN 5-9221-0626-0
1303972
  Карасаев А.И. Теория вероятностей и математической статистики / А.И. Карасаев. – 4-е изд. – Москва, 1979. – 280 с.
1303973
  Хеннекен П.Л. Теория вероятностей и некоторые ее приложения / П.Л. Хеннекен, А. Тортра ; под ред. Ю.В. Линника ; пер. с фран. С.И. Залгаллер и О.В. Шалаевского. – Москва : Наука, 1974. – 472 с.
1303974
  Энгельсон Я. Теория вероятностей и обработка наблюдений / Я. Энгельсон, Я. Барздыньш. – Рига, 1964. – 120 с.
1303975
  Радюк Л.Е. Теория вероятностей и случайных процессов / Л.Е. Радюк, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1988. – 174 с.
1303976
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов : Учебное пособие / В.Н. Тутубалин. – Москва : Московский университет, 1992. – 400 с. – ISBN 5-211-02264-5
1303977
  Вудворд Ф.М. Теория вероятностей и теория информации с применениями в радиолокации / Ф.М. Вудворд. – Москва, 1955. – 128 с.
1303978
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и элементы математической статистики / Ю.Н. Тюрин. – Москва, 1979. – 64 с.
1303979
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики : практикум : учеб. пособ. / М.И. Жалдак, А.Н. Квитко. – Київ : Вища школа, 1989. – 263 с. – ISBN 5-11-001356-Х
1303980
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики / Е.И. Гурский. – Москва, 1971. – 328 с.
1303981
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гурский Е.И.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1973. – 19л.
1303982
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : Учебник / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
1303983
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : учебник / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1989. – 312 с.
1303984
   Теория вероятностей, теория случайных процессов и функциональный анализ. – Москва, 1985. – 184 с.
1303985
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей. / Ю.Н. Тюрин. – М, 1970. – 32с.
1303986
  Бочаров П.П. Теория вероятностей. Математическая статистика : Учебное пособие / П.П. Бочаров, А.В. Печинкин. – Москва : Гардарики, 1998. – 328 с. – ISBN 5-7762-0035-0
1303987
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 3-е изд., перер. – Москва : Наука, 1987. – 400с. – (Справочная математическая библиотека)
1303988
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей: основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы / Ю.В. Прохоров, А. Розанов. – Москва : Наука, 1967. – 495 с.
1303989
  Горбань С.Ф. Теория вероятности и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2003. – 168с. – ISBN 966-608-323-Х
1303990
  Картвелишвили Н.А. Теория вероятностных процессов в гидрологии и регулировании речного стока / Н.А. Картвелишвили. – 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 190с.
1303991
  Кузнеченкова В.Е. Теория верховенства интересов народа как политико-правовая основа налоговой системы // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 15-20.
1303992
   Теория ветвления и нелинейные задачи на собственные значения. – Москва, 1974. – 254с.
1303993
  Вайнберг М.М. Теория ветвления решений нелинейных уравнений / М.М. Вайнберг, В.А. Треногин. – Москва : Наука, 1969. – 528 с.
1303994
  Логинов Б.В. Теория ветвления решений нелинейных уравнений в условиях групповой инвариантности / Б.В. Логинов; АН УзбССР; Ин-т матматики. – Ташкент : Фан, 1985. – 184с.
1303995
  Харрис Т. Теория ветвящихся случайных процессов / Т. Харрис. – М, 1966. – 355с.
1303996
  Бондарчук Петр Иванович Теория ветвящихся цепных дробей и ее приложение : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Бондарчук Петр Иванович; МВ и ССО УССР Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 32л.
1303997
  Боднарчук П.И. Теория ветвящихся цепных дробей и ее приложения. : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Боднарчук П.И.; МВ и ССО УССР. Львовский полит.инст. – Львов, 1974. – 260л. – Бібліогр.:л.147-160
1303998
  Скоробогатько В.Я. Теория ветвящихся цепных дробей и ее применение в вычислительной математике / В.Я. Скоробогатько. – Москва : Наука, 1983. – 311 с.
1303999
  Валицкий Ю.Н. Теория вещественного числа. / Ю.Н. Валицкий. – Новосибирск, 1980. – 64с.
1304000
  Белокуров В.В. Теория взаимодействий частиц / В.В. Белокуров, Д.В. Ширков. – Москва : Наука, 1986. – 158 с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,