Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1302001
   Розвиток Е-інфраструктур // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року та затвердження Плану заходів щодо ...
1302002
  Черевко І.А. Розвиток екзогенних геологічних процесів на території Києво-Печерської лаври та їх вплив на стан пам’яток // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 31-37. – ISSN 2218-4805
1302003
  Деркач В.Л. Розвиток екобіотехнологій і соціально-технологічна парадигма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 22-36
1302004
  Василенко Л.О. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України / Л.О. Василенко, Ю.О. Березницька, О.Г. Жукова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 62-65. – ISSN 2306-6806
1302005
  Садова Н.В. Розвиток екологічного туризму як фактор ефективного природокористування в регіоні // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 68-70. – ISBN 978-9934-571-51-0
1302006
  Штань М. Розвиток економіки України на основі реіндустріалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 75-84. – ISSN 1605-2005
1302007
  Громов О. Розвиток економічної свідомості сучасного студента // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 48-51
1302008
  Горняк О.В. Розвиток економічної теорії в Одеському університеті: дослідження і персоналії / О.В. Горняк, Л.Х. Доленко, І.А. Ломачинська // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 330-341. – ISBN 978-617-689-150-5
1302009
  Жарікова О.Б. Розвиток експертної грошової оцінки як цілісного майнового комплексу з урахуванням зарубіжного досвіду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 109-116. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто розвиток експертної грошової оцінки. Охарактеризовано методичні підходи щодо визначення експертної грошової оцінки як цілісного майнового комплексу з урахуванням зарубіжного досвіду. Представлені економічно обґрунтовані авторські пропозиції ...
1302010
  Лазарєва О.В. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / О.В. Лазарєва, К.В. Вакар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1302011
  Данилова В.Є. Розвиток електронних грошей, як одного із електронних платіжних інструментів / В.Є. Данилова, Т.В. Гільорме // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 96-98. – ISBN 978-966-981-013-7
1302012
  Євсєєва Г. Розвиток електронного документообігу підприємств будівельної галузі в умовах новітніх викликів часу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 21-23
1302013
  Овчаренко Л.В. Розвиток естетичної культури студентів засобами української музики / Л.В. Овчаренко, О.В. Турукіна // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 68-72. – ISSN 2413-5402
1302014
  Колесник В. Розвиток етнологічної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – C. 4-6


  Створенню кафедри етнології та краєзнавства на історичному факультеті передувала величезна праця багатьох поколінь видатних істориків, етнологів, громадських діячів. Згадується перший ректор Університету Михайло Максимович та його внесок в етногрфічні ...
1302015
  Джаман Я.В. Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Джаман Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – 262 арк. – Додатки: арк. 212-262. – Бібліогр.: арк. 189-211
1302016
  Джаман Я.В. Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Джаман Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1302017
  Бойчук Ю. Розвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній школі: освітні орієнтири / Ю. Бойчук, Л. Рибалко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2 (110). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
1302018
  Науменко Н. Розвиток євроінтеграційного курсу України в контексті досвіду Республіки Польща / Н. Науменко, С. Науменко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 402-411. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуті подальші перспективи підтримки Польщею євроінтеграційного курсу України в контексті стратегічного двостороннього торговельного та інвестиційного партнерства.
1302019
  Круглашов А. Розвиток європейських досліджень у регіональних наукових центрах України: приклад Чернівців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 32-39. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1302020
  Недокус І. Розвиток європейських студій в країнах пострадянського простору // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 242-250. – ISSN 2309-7760
1302021
  Бойко І. Розвиток європейських традицій місцевого самоуправління у Галичині (XIV-XVI ст.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 144-148. – ISSN 0132-1331
1302022
  Балабанов К.В. Розвиток європейського освітнього та наукового простору в контексті стратегії "Європа 2020" / К.В. Балабанов, О.В. Булатова // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 16-25. – ISSN 2218-5348
1302023
  Пилипчук О.О. Розвиток Європейського права в XIX столітті // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 39-48. – ISSN 2077-9496
1302024
  Савчук С. Розвиток європейського співробітництва в сфері пруденційного регулювання банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 105-107. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток пруденційного регулювання банківської діяльності в рамках Європейського Економічного Співтовариства та Європейського Союзу. Особлива увага приділена становленню принципу взаємного визнання нагляду за кредитними установами ...
1302025
  Іванець І. Розвиток Європейського суду з прав людини як частини міжнародної системи захисту прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 106-109
1302026
  Сбруєва А.А. Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 228-241. – ISSN 2411-1317
1302027
  Онуфрієнко О.В. Розвиток європейської державної (публічної) служби: від модернізації до постмодернізації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 78-90. – ISSN 2311-6420
1302028
  Кредісов О.А. Розвиток європейської інтеграції в умовах глобалізації світової економіки. : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кредісов О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1302029
  Кредісов О.А. Розвиток європейської інтеграціїв умовах глобалізації світової економіки : 08.05.01: Дис.канд. економ. наук / Кредісов О.А.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 200л.
1302030
  Кошолап О.Ф. Розвиток європейської освіти на території поділля наприкінці XIX - на початку XX ст. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – с. 41-45


  У статті на основі аналізу архівних джерел висвітлюється складний процес розвитку європейської початкової та професійної освіти національної меншини в Російській імперії, зокрема на Поділлі в кінці XIX - на початку XX ст., переважно зусиллями ...
1302031
  Постригач Н.О. Розвиток європейської освітньої політики в підготовці педагогічних кадрів у контексті інтеграційних процесів // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 39-45
1302032
  Маляревський Є.В. Розвиток європейської системи протиракетної оборони: позиція України : аналітична доповідь / Маляревський Є.В., Шевцов А.І., Брежнєва Т.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 54, [2] с. : іл. – Додатки: с. 21-36. – ISBN 978-966-554-151-6
1302033
  Рогова О.В. Розвиток єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 58-63. – ISSN 2306-6814
1302034
  Школа І. Розвиток єврорегіонів як форма транскордонного співробітництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 77-84. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1302035
  Куриляк М. Розвиток ЄС як "policy-making state" при посиленні федеральної форми наддержавного устрою // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 59-79. – ISSN 1684-906Х


  "Виокремлено тенденції розвитку Європейського Союзу як об’єднання національних держав наддержавного типу. Проаналізовано особливості унітарної та федеративної форм державного устрою країн-членів ЄС і з’ясовано, що для процесу їхнього розвитку ...
1302036
   Розвиток жанрів в українській літературі 19 -- початку 20 ст.. – К, 1986. – 295с.
1302037
  Литвиненко Святослав Розвиток жанру - під постійну увагу держави / Литвиненко Святослав, Маломуж Тетяна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 318-319
1302038
  Ткаченко О.Г. Розвиток жанру елегії в українській літературі 16-19 століть : Дис. ...д-ра філол. наук: Спец. 10.01.01 - укр. літ. / Олена Григорівна Ткаченко; Тернопільський нац. пед. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 403л. – Бібліогр.: л.369-403
1302039
  Ткаченко О.Г. Розвиток жанру елегії в українській літературі 16-19 століть : Автореферат дис. ...д-ра філол. наук: Спец.:10.01.01 / Олена Григорівна Ткаченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 26 назв
1302040
  Варич М.В. Розвиток жанру звіту на сторінках української періодики: сучасний стан та нові підходи у подачі матеріалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджуються новітні підходи у подачі текстів у жанрі звіту на сторінках сучасної укра їнської періодики, досліджується тематика звітів, їх види, відсоток присутності авторського "я" в мате ріалах. В роботі також наводяться найтиповіші ...
1302041
  Єфименко В.А. Розвиток жанру літературної казки: від Дж.Ф. Страпароли до письменників-посмодерністів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 281-287


  У статті розглядається функціонування літературної казки в різних літературних течіях, особливості трансформацій, яких зазнали казки, на прикладі творів класичних та сучасних письменників. В статье рассматривается функционирование литературной сказки ...
1302042
  Романенко Я.А. Розвиток жанру наукової фантастики у Сполучених Штатах Америки у ХХ столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 137-144


  The article studies the development of science fiction as a literary genre in 20th century in the USA on the socio-historical background; to show its major trends and tendencies as well as its relation to a cultural processes that were taking place in ...
1302043
  Безус В. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: теоретико-концептуальний аспект / В. Безус, І. Чикаренко // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – C. 137-141. – ISSN 2414-4436
1302044
  Бугайчук Н.В. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури як чинник забезпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Бугайчук Наталія Володимирівна ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1302045
  Лук"янець О. Розвиток житлового-комунального господарства у містах Української РСР в 1950-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується розвиток міського житлово-комунального господарства та вплив житлової політики на соціальне становище населення. The article examines the development of urban housing and housing policy impact on social status of the citizens.
1302046
  Заяць В.С. Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 137-151. – ISSN 2072-9480
1302047
  Шкрабак І.В. Розвиток житлового фонду України: шляхи оновлення стратегії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 157-159. – ISBN 978-966-2188-73-8
1302048
  Бондаренко Н.В. Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами підручника української мови. / Н.В. Бондаренко, В С. Косянчук // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 44-56. – ISBN 978-966-544-404-5
1302049
  Ларіна Т.О. Розвиток життєстійкості як умова ефективного самоздійснення й планування часу схильної до залежності молоді / Т.О. Ларіна, В.В. Посохова // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст.
1302050
  Сесак І.В. Розвиток жіночої гімназійної освіти на Правобережній Україні у XIX - на початку XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 166-167
1302051
  Денисов В.А. Розвиток ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь / В.А. Денисов, Л.В. Чуприна // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (22). – С. 18-25. – ISSN 1562-8965
1302052
  Колісник Ю. Розвиток журнальної періодики УРСР в епоху "хрущовської відлиги" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 49-60


  У статті всебічно досліджується журнальна періодика УРСР епохи "хрущовської відлиги". Наголошується на послабленні ідеологічного контролю й частковій демократизації радянської преси в період 50-60-х pp. Незважаючи на заполітизованість, радянські ЗМІ ...
1302053
  Козловський А.О. Розвиток забудови Верхнього Києва кінця X - першої половини XIII ст. / А.О. Козловський, М.М. Ієвлев // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 153-161. – ISBN 978-966-02-5554-8
1302054
  Муромець В. Розвиток загальних компетентостей здобувачів третього рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості докторської (PHD) підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 69-74. – ISSN 2308-4634
1302055
  Андріанов М.І. Розвиток загального нагляду прокуратури за додержанням законності виконавчими та розпорядчими органами місцевих Рад депутатів трудящих Української РСР / М.І. Андріанов ; МВ СО УРСР ; Наук.-метод. каб. заоч. осв. при КДУ им. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1961. – 64 с.
1302056
  Паращенко Л. Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 71-76


  У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку системи загальної середньої освіти (ЗСО), досліджено розробленість категорії "розвиток освіти", "розвиток загальної середньої освіти", критеріїв розвитку ЗСО. Запропоновано визначення поняття " ...
1302057
  Зайцев Д.В. Розвиток загальної тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, які велись регулярними військами проти іррегулярних збройних формувань / Д.В. Зайцев, В.І. Шарий, В.Б. Добровольський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 117-124
1302058
  Халецька Л.Л. Розвиток загальнокультурної компетентності вчителя в умовах полікультурного середовища України: потенціал післядипломної педагогічної освіти // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 40-41
1302059
  Пилипів О.З. Розвиток загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні (кінець XX - початок XXI століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пилипів Ольга Зеновіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1302060
  Ілляшенко С.М. Розвиток закладів вищої освіти в умовах четвертої промислової революції / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (540) : Ризики розвитку циркулярної економіки в умовах нестабільності світового ринку. – С. 60-67. – ISSN 2222-4459
1302061
  Поліщук С. Розвиток закладів польської освіти на Поділлі в другій половині XIX - початку XX століття та її вплив на виховний процес учнівської молоді // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 163-169
1302062
  Лозо О.В. Розвиток законодавства ЄС про охорону біосфери // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 50-507. – ISBN 978-966-438-135-9
1302063
  Німак М. Розвиток законодавства з питань підвідомчості справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 64-67.
1302064
  Собакарь А.О. Розвиток законодавства про авіаційний транспорт в Україні: історико-правова експозиція // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 66-73. – ISSN 2078-3566
1302065
  Бучковський Л. Розвиток законодавства про вибори президента республіки Польща // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 130-136. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1302066
  Глущенко С.В. Розвиток законодавства про вищі спеціалізовані судові органи у новітній період історії України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 327-335. – ISSN 1026-9932
1302067
  Пашинський В.Й. Розвиток законодавства про військову службу / В.Й. Пашинський, В.Ф. Ліхтін // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 345
1302068
  Семчик В.І. Розвиток законодавства про господарську діяльність і власність в АПК України: загальні положення // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 99-105. – ISBN 978-617-7021-00-0
1302069
   Розвиток законодавства про державну службу : модуль 1 : програма з питань вивчення нового законодавства на 2014 рік : навч.-метод. матеріал / [І.К. Дрозд, Д.В. Неліпа, В.В. Ковальчук, А.В. Заболотний] ; Нац. агенство України з питань держ. служби, Школа вищ. корпусу держ. служби. – Київ : Сова. – ISBN 978-966-97269-5-7
Модуль 1 : Програма з питань вивчення нового законодавства на 2014 рік / [І.К. Дрозд, Д.В. Неліпа, В.В. Ковальчук, А.В. Заболотний]. – 2014. – 101 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1302070
  Тимощук В.П. Розвиток законодавства про загальну адміністративну процедуру в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 383-388. – ISSN 2524-017X
1302071
  Пересьолкіна А.В. Розвиток законодавства про захист економічної конкуренції як впливовий важіль розвитку національної економіки // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-95
1302072
  Юрченко М.М. Розвиток законодавства про мови як механізм реалізації культурних прав громадян України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 288-291.
1302073
  Бевз О.В. Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення / О. Бевз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі питання історії формування правового режиму земель історико-культурного призначення. В статье исследуются некоторые вопросы истории формирования правового режима земель историко-культурного назначения. The article ...
1302074
   Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – 498, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-401-9
1302075
  Гончаров А. Розвиток законодавства про соціальне забезпечення (друга половина XIX ст. - по теперішній час) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 109-112
1302076
  Мельник В.П. Розвиток законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежної української держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 260-266. – ISSN 2306-9082
1302077
  Пастухов В.П. Розвиток законодавства про судове виконання в Українській РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1302078
  Штефан М.Й. Розвиток законодавства про участь профспілок у радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1302079
  Аніщук В.В. Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 539-544. – ISSN 1563-3349
1302080
  Калюжний Р. Розвиток законодавства США щодо здійснення регулювання та контролю ринку цінних паперів: досвід семи десятиліть / Р. Калюжний, І. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-55. – Бібліогр.: 10 н.
1302081
  Яремова І.В. Розвиток законодавства та наукової думки про виникнення права власності на українських землях до першої половини XVII століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 227-232. – ISSN 2219-5521
1302082
  Остапчук Ю. Розвиток законодавства у галузі статистики // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 93-97
1302083
  Іващенко В.А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ - поч. ХХІ ст.) : монографія / В.А. Іващенко ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 475-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-920-277-2
1302084
  Дічко Г.О. Розвиток законодавства у сфері охорони здоров"я в роки незалежності України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-14. – (Юридичні науки ; № 1)
1302085
  Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини : монографія / Н.М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 253, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7843-1
1302086
  Панасюк Л.В. Розвиток законодавства України в сфері етнонаціональних відносин у 90-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Історія ; вип. 50)


  Розглядаються законодавчі акти України, що стосуються регулювання етнонаціональних відносин, захисту прав та свобод української нації та етнічних меншин.
1302087
  Дудар С.К. Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дудар Світлана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 192-223
1302088
  Дудар С.К. Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дудар Світлана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302089
  Вербенський М.Г. Розвиток законодавства України по запобіганню транснаціональному наркобізнесу / М.Г. Вербенський, Е.В. Расюк // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-120.
1302090
  Васильківська І.П. Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність в умовах гібридної війни // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 200-208. – ISSN 2412-8465
1302091
  Навроцький В.О. Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність за корупційні посягання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 34-47. – ISSN 1026-9932
1302092
  Уркевич В.Ю. Розвиток законодавства України про особисті селянські господарства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
1302093
  Колєснік-Омельченко Розвиток законодавства України про пенсійне забезпечення за вислугу років педагогічних працівників // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 381-388. – ISSN 1563-3349
1302094
  Гусак Н.Є. Розвиток законодавства України про соціальну реабілітацію // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 30-44
1302095
  Коваленко Т.О. Розвиток законодавства України про фермерські господарства: здобутки і проблеми // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-419-269-6
1302096
  Бандурка І.О. Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 31-35. – ISSN 1999-5717
1302097
  Чуприна Ю.А. Розвиток законодавства України щодо санітарної охорони вод у ХХ ст. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 40-49. – ISSN 2224-9281
1302098
  Мульченко В. Розвиток законодавства України, що забезпечує охорону правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.48-52. – ISSN 0132-1331
1302099
  Станіславський В. Розвиток законодавства щодо вирощування високопродуктивних зернових культур // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.138-142. – ISSN 0132-1331
1302100
  Амірова Ю.В. Розвиток законодавства щодо заснування юридичних осіб за участю держави Україна за кордоном // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (222). – С. 22-30. – ISSN 2308-9636
1302101
  Жернаков В. Розвиток законодавства щодо захисту соціально-трудових прав людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-103
1302102
  Лютий В.В. Розвиток законодавства щодо потерпілих від злочинів як умова захисту майнових прав людини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 28-33
1302103
  Кузубова Т.О. Розвиток законодавчих положень, що регламентують тимчасовий доступ до речей і документів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 117-123. – ISSN 2524-0323
1302104
  Степанюк І.Л. Розвиток законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 177-187. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1302105
  Бєлікова О.В. Розвиток законодавчої бази щодо організації вторинного ринку цінних паперів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 34-39. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1302106
  Клименко О. Розвиток законотворчих ідей щодо конституційної моделі інституту всеукраїнського референдуму // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 105-120. – ISSN 1026-9932
1302107
  Губань Р.В. Розвиток законотворчого процесу правового регулювання адміністративно-територіального устрою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 10-14. – ISSN 2220-1394
1302108
  Двуліт З. Розвиток залізничного транспорту в умовах євроінтеграції / З. Двуліт, О. Савицький // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 90-94. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1302109
  Михайличенко К.М. Розвиток залізничного транспорту України в умовах здійснення структурних реформ у галузі та забезпечення економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 70-76. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано стан залізничної галузі й досліджено внутрішньогалузеві проблеми, які унеможливлюють динамічний розвиток залізничного транспорту та створюють загрози для економічної безпеки країни. Доведено неможливість подальшого відтермінування ...
1302110
  Нестеренко В.В. Розвиток заочної форми навчання в системі вітчизняної вищої педагогічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 12-18. – (Педагогіка ; № 2)


  Висвітлена історія розвитку заочної форми навчання у системі вітчизняної вищої педагогічної освіти. Охарактеризовані етапи становлення заочної навчання форми та організація підготовки кадрів в ній. Розкриті основи заочної педагогічної освіти як ...
1302111
  Бутенко Л.Л. Розвиток запитувальної активності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 3 (181). – С. 14-28. – ISSN 2227-2747
1302112
   Розвиток заради порятунку / [Шевчук В.Я. та ін.]. – Київ : Геопринт, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-617-674-019-3
1302113
  Попова А. Розвиток зародка та ендосперму у Brassica rapa L. в умовах кліностатування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 158-160. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати порівняльного цито-ембріологічного аналізу формування зародків та ендосперму у Brassіca rapa L. в умовах повільного горизонтального кліностатування і лабораторного контролю. Встановлена значна подібність диференціації зародків в ...
1302114
  Максимова О.М. Розвиток зарубіжних концепцій політичної стабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 175-184
1302115
  Олійник Я. Розвиток зарубіжної суспільної географії у кінці ХІХ - ХХ століттях: особливості, напрями та концепції / Я. Олійник, С. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-11. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто фактори та особливості формування зарубіжної суспільної географії у ХХ столітті. На основі ряду першоджерел проаналізовано напрями які були репрезентовані найбільше. Матеріал дослідження містить аналіз еволюції поглядів зарубіжних ...
1302116
  Мелькін В.В. Розвиток засобів індивідуального броньового захисту військовослужбовців Збройних Сил України в 1991-2018 роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Мелькін Василь Володимирович ; М-во оборони України, М-во освіти і науки України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1302117
  Грищенко Андрій Розвиток заставного права на території України в дожовтневу добу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 32-36
1302118
   Розвиток захворюваності на непухлинні хвороби органів травлення у дорослих осіб після евакуації із 30-кілометрової зони ЧАС / К.Є. Прикащикова, Ж.С. Ярошенко, О.А. Капустинська, Г.В. Костюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 4-10 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1302119
  Сіверський О.М. Розвиток заходів процесуального примусу на території України в історичному аспекті // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 269-176. – ISSN 2310-9769


  У викладеному матеріалі розглядається розвиток заходів примусу у досудовому та судовому провадженні в період середини І тис. до н. е. – до нашого часу на теренах території сучасної України. В изложенном материале рассматривается развитие мер ...
1302120
  Стрільчук В. Розвиток зброї масового ураження та її вплив на міжнародну безпеку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 50-51
1302121
  Горячка А.І. Розвиток збутової діяльності на ринку електронної комерції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 122-129. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1302122
   Розвиток зв"язків "наукавиробництво" при створенні матеріалів для інтерференційної оптики / В.Ф. Зінченко, І.Р. Магунов, Г.В. Вольчак, В.П. Соболь, Б.А. Горштейн, О.В. Мозкова, Є.П. Галькевич, Г.І. Кочерба // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 114-123. – ISSN 1560-4926
1302123
  Доді К.В. Розвиток звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів, трибуналами ad-hos і Міжнародним кримінальним судом // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 116-123. – (Правознавство ; Вип. 461)
1302124
  Савиченко О.М. Розвиток здібностей у спортивній діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 56-64
1302125
  Желєзнова Т.П. Розвиток здоров"язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Желєзнова Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1302126
  Кочерга Є.В. Розвиток здоров"язбережувальної компетентності вчителів хімії в закладах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кочерга Євгенія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1302127
  Кайнара Д.О. Розвиток зеленого туризму в Україні // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 285-296. – ISBN 978-966-599-550-0
1302128
  Коркуна О.І. Розвиток зеленого туризму в умовах формування об"єднаних територіальних громад / О.І. Коркуна, О.Я. Цільник, О.В. Бордун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 24-28. – ISSN 2071-4653
1302129
  Камушков О.С. Розвиток зеленого туризму як ланки туристичної сфери України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 78-83. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1302130
  Зима О.Г. Розвиток зеленого туризму як спосіб покращення екологічного стану в Україні / О.Г. Зима, П.І. Каркальова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1302131
  Нещадим Л. Розвиток зеленого туризму як фактора покращення соціальної сфери Черкаського регіону // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 400-407. – ISSN 1684-906Х
1302132
  Зябіна Є.А. Розвиток зеленої енергетики як шлях до енергетичної незалежності національної економіки: досвід країн ЄС / Є.А. Зябіна, О.В. Люльов, Т.В. Пімоненко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 39-48. – ISSN 2410-9576
1302133
  Сичова О.Д. Розвиток земельних відносин в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 301-306. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1302134
  Ходаківська О.В. Розвиток земельних відносин в умовах формування ринкового обігу земель / О.В. Ходаківська, М.П. Мартинюк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 143-148. – ISSN 2218-1199
1302135
  Колотуха С. Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення в аграрному секторі економіки / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 19-27. – ISSN 1605-2005
1302136
  Палапа Н.В. Розвиток земельних відносин у контексті децентралізації управління в Україні / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В. Устименко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-12 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1302137
  Гуторов А.О. Розвиток земельних орендних відносин в аграрному секторі економіки / А.О. Гуторов, С.В. Грошев // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1302138
  Бордюжа А.С. Розвиток земельно-кадастрової системи України // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-68


  Досліджено та проаналізовано зарубіжний досвід впровадження земельного кадастру.
1302139
  Коваленко Т.О. Розвиток земельного законодавства на сучасному етапі: до 20-річчя прийняття Земельного кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 136-148. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1302140
  Амбросов В.Я. Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 104-107
1302141
  Чупіс А.В. Розвиток земельної іпотеки в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-94.
1302142
  Лазарєва О.В. Розвиток землевпорядчої освіти в системі управління земельними ресурсами // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 116-119. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1302143
  Логвинюк Т. Розвиток землеробства на українських землях у першій половині ХІХ століття: криза феодалізму і впровадження товарно-грошових відносин // Український літопис : зб. наук. праць / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Молоткіна В.К., Коцур В.П., Хмельницька Л.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 31-40. – ISSN 2786-8575
1302144
  Симонян Е.Н. Розвиток зерновиробництва в Луганській області / Е.Н. Симонян, М.О. Яндола // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 50-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1302145
  Руда Т. Розвиток змагальності в Україні - потенційі можливості для цивільного процесу // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 173-174
1302146
  Шутов О.Г. Розвиток змістовно-аксіоматичного методу у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1302147
  Опачко М.В. Розвиток змісту дидактичного менеджменту в умовах трансформації змісту освіти // Наука та освіта : збірник праць XVI Міжнар. наук. конф., 4-11 січн. 2022 р., Хайдусобосло (Угорщина) / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine science) [etc. ; голов. ред.: А.В. Горошко ; редкол.: А.М. Гуржій та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 84-87. – ISBN 978-966-330-403-8
1302148
  Благова Д. Розвиток змісту естетичного виховання молоді в добу національного відродження 1917-1919 років // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С68-70. – ISSN 0131-6788
1302149
  Лікарчук Ігор Леонідович Розвиток змісту і форм підготовки кваліфікованих робітників в Україні у 1920-1929 рр. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лікарчук Ігор Леонідович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 24 с.
1302150
  Головко М.В. Розвиток змісту навчання методики фізики у вищій педагогічній школі України наприкінці XIX – на початку XX-го ст. // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 21-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507


  У статті згадується про становлення методики фізики як навчальної дисципліни в Університеті Св. Володимира та Київському інституті народної освіти. Роль у розбудові навчального курсу фізико-математичного факультету таких викладачів як Г.Г. Де-Метца, ...
1302151
  Пироженко Л. Розвиток змісту початкової школи у середині 60-х - на початку 70-х роках ХХ ст. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 41-46
1302152
  Лікарчук І.Л. Розвиток змісту та форм організаціі підготовки кваліфікованих робітників в Україні у 1920-1929 рр. : Дис... Канд. пед. наук.: 13.00.01 / Лікарчук І.Л.; Ін-т педагогіки і психологіі проф. освіти АПН України. – Київ, 1995. – 325л. – Бібліогр.:л.218-243
1302153
  Волотівська І.І. Розвиток змісту фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах в Україні (друга половина XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Волотівська Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302154
  Всехсвятський С.К. Розвиток знань про всесвіт : стенограма лекції з природничо-наукової серії / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ : Знання, 1950. – 40 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
1302155
  Биков Г.М. Розвиток зовнiшньоекономiчних зв`язкiв СРСР / Г.М. Биков. – Київ : Знання, 1981. – 48 с. – (Т-во "Знання УРСР" ; 7 : Міжнародна ; 4)


  Раскpивається взаємовигiдний хаpактеp тоpговельно-економiчних зв`язкiв мiж СРСР i капiталiстичними кpаєнами,боpотьба СРСР за їх ноpмалiзацiю.
1302156
  Меліхова Т.О. Розвиток зовнішнього та внутрішнього аудиту податків на підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 52-56
1302157
  Чмут А.В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Херсонської області: економіко-статистичний аналіз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 152-158. – ISSN 2222-4459
1302158
  Рибальченко Л.В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 222-228. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1302159
  Щербата Н.З. Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Щербата Н.З. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 245 л. + Додатки : л. 196-215. – Бібліогр. : л.216-245
1302160
  Щербата Н.З. Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. / Щербата Н.З ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1302161
  Пугачов М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 6-13. – ISSN 2221-1055
1302162
  Кутаренко Н.Я. Розвиток зовнішньої торгівлі в Україні: тенденції та перспективи / Н.Я. Кутаренко, М.В. Веретяннікова, Л.І. Прокоп // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 60-64. – ISSN 2309-1533
1302163
  Ясенюк Д.І. Розвиток зовнішньоторговельних відносин України після вступу в СОТ // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 458-460. – ISBN 978-617-7069-02-6
1302164
  Калініченко З.Д. Розвиток зовнішньоторговельних зв"язків у стратегії економічного зростання України // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 158-162. – ISSN 1811-9824


  Проблемні напрями просування української економіки на зовнішні ринки розглядаються у контексті глобалізаційних процесів.
1302165
  Малюта І.А. Розвиток зовнішньоторговельного та інвестиційного співробітництва України з Туреччиною / І.А. Малюта, Н.О. Небаба, Рудь-Вольга // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1302166
  Шевченко В. Розвиток зон вільної торгівлі та міжнародні фінансові зв"язки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 212-223
1302167
  Дербеньова Я.В. Розвиток зони вільної торгівлі між україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дербеньова Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1302168
  Дербеньова Я.В. Розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дербеньова Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 237 арк. – Додатки: арк. 221-237. – Бібліогр.: арк. 197-220
1302169
  Мазурмович Б.М. Розвиток зоології на Україні / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1972. – 230с.
1302170
  Кулакова М.М. Розвиток зорової поезії в українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 437-442


  У статті аналізуються риси української зорової поезії на трьох етапах її розвитку: бароковому, футуристичному, сучасному. В статье анализируются черты украинской зрительной поэзии на трех этапах ее развития: барочном, футуристическом, ...
1302171
  Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до івнтеграційних вимог Європейського Союзу // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.78-82. – ISSN 0131-775Х
1302172
  Клименко Олег Миколайович Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.11 / Клименко Олег Миколайович; Ін-тут епізоотології УААН. – Рівне, 2003. – 411 л. + Додатки: л. 302 - 411. – Бібліогр.: л. 302 - 380
1302173
  Клименко Олег Миколайович Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.11 / Клименко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 40 назв
1302174
  Пилипенко А.Я. Розвиток і вдосконалення будівельного законодавства в СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 52-58. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассмотрены условия формирования, тенденции развития, отдельные формы совершенствования строительного законодательства. Поддержана идея кодифицировать эту подотрасль хозяйственного законодательства в форме комплексного предметно-отраслевого ...
1302175
  Нестеренко О.О. Розвиток і вдосконалення виробничих відносин в період розгорнутого будівництва комунізму / О.О. Нестеренко. – К., 1959. – 26с.
1302176
  Згурська І К. Розвиток і вдосконалення законодавства Української РСР. / І К. Згурська, . – К, 1960. – 40с.
1302177
  Горбоватий М.Д. Розвиток і вдосконалення організаційних форм управління соціалістичною промисловістю / М.Д. Горбоватий. – К, 1975. – 160с.
1302178
   Розвиток і взаємовідношення жанрів слов"янського фольклору.. – Київ : Наукова думка, 1973. – 151 с.
1302179
  Козерод О.В. Розвиток і взаємодія єврейських громад країн Європи. Специфіка Великої Британії // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 73-181. – ISBN 978-966-02-8321-3
1302180
   Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8321-3
1302181
  Охріменко П.П. Розвиток і взаємозв"язки східнослов"янського бароко / П.П. Охріменко, О.Г. Охріменко // Українське літературне бароко : зб. наук. праць / відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 19-45
1302182
   Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти . Рекомендаційний бібліографічний список / АПН України, Держ.наук.-пед. біб-ка України ім. В.О. Сухомлинського // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С.107-126. – ISSN 1682-2366
1302183
  Михайличенко С.Ю. Розвиток і застосування методів регулювання грошовго та валютного ринків України в 2003 р. / С.Ю. Михайличенко, М.С. Михайличенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
1302184
  Козачук З.Я. Розвиток і зближення радянських національних художніх культур в умовах комуністичного будівництва : Дис... канд. філолог.наук: 09.00.02 / Козачук З.Я.; КДУ. Кафедра наук. комунізму. – К, 1973. – 196л. – Бібліогр.:л.1-16
1302185
  Тараненко В.М. Розвиток і зміцнення дружби між російським та українським народами в післявоєнний період (1945-1955 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тараненко В.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 393, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1302186
  Русин О.І. Розвиток і зміцнення радянсько-угорського економічного співробітництва (1945-1969 рр.) / О.І. Русин. – Львів, 1970. – 204 с.
1302187
  Слаута Г. Розвиток і класифікація законодавства про карантин тварин в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 86-91. – ISSN 2663-5313
1302188
  Кочубей Ю.М. Розвиток і кодифікація міжнародного права як один з пріоритетів у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 94-96.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1302189
  Терлецька О.В. Розвиток і конструктивно-географічна визначеність меж промислового міста на прикладі м. Дрогобич // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 53-59. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено основні підходи до визначеності і оптимального підтримання меж промислового міста на конструктивно-ландшафтознавчій основі. Встановлено основні принципи ландшафтної організації міських меж та моніторингового контролю за їх станом і ...
1302190
  Прокопенко І.Ф. Розвиток і модернізація ринку послуг вищої освіти в України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 5-14. – (Економіка ; вип. 13)
1302191
  Шлапак О.В. Розвиток і можливості захисту вітчизняного м"ясного скотарства в умовах СОТ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 97-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1302192
   Розвиток і оновлення видів і жанрів та мовностилістичних засобів художнього зображення в радянській літературі. – Одеса, 1968. – 220 с.
1302193
  Горностай Н.І. Розвиток і перспективи ІКТ в світі та Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 28-34
1302194
  Кожолянко Георгій Розвиток і практика впровадження в життя української національної ідеї : (рецензія на книгу П.П. Кононенка "Національна ідея, нація, націоналізм". - К.: Міленіум, 2006. - 358 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 364-367
1302195
  Рассказов Андрій Олександрович Розвиток і прикладення зсувної теорії та методів розрахунку анізотропних шаруватих пластин та оболонок : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Рассказов Андрій Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1999. – 17л.
1302196
  Польщікова Н.В. Розвиток і принципи становлення східнослов"янської архітектури (від пізнього палеоліту до епохи Київської Русі) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Польщікова Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. – Макіївка, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1302197
  Сендецька Ю.С. Розвиток і проблеми анімаційної справи на базі готелів Єгипту // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 367-368. – ISBN 978-966-8308-26-0
1302198
  Сергієнко В.І. Розвиток і регулювання інвестиційних процесів у аграрній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергієнко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1302199
  Салогуб І.І. Розвиток і регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Салогуб Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302200
  Кутиркін О.А. Розвиток і регулювання фондового ринку промислового регіону (на прикладі підприємств Донбасу) : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.01 / Кутиркін О.А.; НАН України. Ин-тут економіки промисловості. – Донецк, 1998. – 24л.
1302201
  Петруневич Є.Г. Розвиток і розміщення машинобудівної промисловості Донбасу. / Є.Г. Петруневич. – К., 1972. – 48с.
1302202
  Ковалевська Т.М. Розвиток і розміщення молочної промисловості Української РСР / Т.М. Ковалевська, М.О. Петрига // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 111-117. – Бібліогр.: 9 назв
1302203
  Давиденко О.П. Розвиток і розміщення основних галузей промисловості будівельних матеріалів Української РСР / О.П. Давиденко. – К., 1972. – 218с.
1302204
  Ковалевська Т.М. Розвиток і розміщення текстильної промисловості Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 82-91
1302205
  Вронська Г.О. Розвиток і становлення інституту конституційного контролю в Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 33-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1302206
  Луханіна К.А. Розвиток і становлення інтегрованого інтернет-маркетингу в умовах цифрової економіки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 78-85. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
1302207
   Розвиток і становлення наукових поглядів у теоретичній спадщині Ю.М. Грошевого (до 85-річчя з дня народження) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 234-254. – ISSN 1993-0909
1302208
  Польщікова Н.В. Розвиток і становлення слов"янських архітектурно-будівельних традицій на території західної та південної частин Східної Європи в VIII-X ст. // Проблеми теорії та історії архітектури України : збірник наукових прац / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; голов. ред. Г.П. Петришин ; редкол.: О.М. Дячок, О.О. Коробко, Н.В. Лушнікова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 21. – С. 97-104. – ISSN 2519-4208
1302209
  Шовковий В. Розвиток і сучасний стан методики навчання класичних мов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 129-136.
1302210
  Горьовий В. Розвиток і сучасний стан функціонування фермерських господарств регіону // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 61-67. – ISSN 0131-775Х
1302211
  Бурмаченко К.Ю. Розвиток і трансформації німецького експресіонізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1302212
  Анацький О. Розвиток і трансформація ярів і яружних систем на правобережжі Дніпра в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-47. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу міста на природні фізико-геологічні явища; окремо виділені ерозійно-гравітаційні процеси на правому березі Дніпра в Києві. Геолого-геоморфологічні умови території Києва сприятливі для такого роду процесів як річна ерозія, ...
1302213
  Жуковський І. Розвиток ідеї арабського націоналізму в працях Саті аль-Хусрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано праці та погляди одного з найвпливовіших теоретиків панарабізму та арабського націоналізму, арабського вченого Саті аль-Хусрі, та їх вплив на розвиток арабського націоналізму в країнах Близького Сходу. Виявлено велику кількість праць ...
1302214
  Градова В.Г. Розвиток ідеї верховенства права в правовому розвитку сучасної України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 50-52
1302215
  Житник М.М. Розвиток ідеї громадянського суспільства у філософській репрезентації: актуальність для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 184-189. – ISSN 2076-1554
1302216
  Моряк-Протопопова Розвиток ідеї гуманізму в українському праві (на прикладі Кодексу 1743 р.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 63-66
1302217
  Олексін Ю. Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці ( 30 - 70-ті роки XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 71-76. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено процес розвитку ідеї диференціації навчання у педагогічній науці та практиці радянської школи в 30-70-х роках XX ст..Здійснено узагальнену характеристику чотирьох етапів на шляху її реалізації впродовж досліджуваного періоду.
1302218
  Шевчик Б.М. Розвиток ідеї класичної школи у першій половині XIX ст. / Б.М. Шевчик, А.М. Ващишин // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 180-196. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1302219
  Хмельницька О.С. Розвиток ідеї компетентнісного підходу в сучасній освіті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 234-240. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1302220
  Теслюк С.С. Розвиток ідеї матеріальності в фізиці. : Дис... канд. філос.наук: / Теслюк С.С.; КДУ. Каф. філософії природничих ф-тів. – К., 1971. – 171л. – Бібліогр.:л.167-171
1302221
  Сасін В. Розвиток ідеї народного суверенітету за доби Середньовіччя: державний та церковний виміри // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 3, № 1/2, січень - червень. – С. 116-128. – ISSN 2520-2553
1302222
  Мічурін Є. Розвиток ідеї обгрунтованості обмежень майнових прав фізичних осіб // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-66.
1302223
  Новосад В. Розвиток ідеї пансофічної освіти в контексті історії педагогічної думки XVII- XVIII ст. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С.53-57. – ISSN 2415-8143
1302224
  Семеновська Л. Розвиток ідеї політехнізму в сучасному інформаційно-освітньому просторі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 94-100. – ISSN 2524-2474
1302225
  Семеновська Л. Розвиток ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті (1984-1990 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2075-1478


  Висвітлено особливості розвитку ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті 1984-1990 рр.. Охарактеризовано законодавчо-нормативні, загальнодидактичні й організаційно-педагогічні основи реалізації політехнічної освіти школярів у єдності її основних ...
1302226
  Козакевич І.О. Розвиток ідеї постматеріальних цінностей у творчості Еріха Фромма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 255-267
1302227
  Чернега А.П. Розвиток ідеї правової держави у поглядах українських мислителів ХІХ- ХХ ст. // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 58-61. – ISBN 978-966-301-169-1
1302228
  Новосад В.П. Розвиток ідеї про пансофічну освіту Яна Амоса Коменського у сучасній педагогіці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Новосад Віра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302229
  Пшеничнюк Д. Розвиток ідеї тісного та реального зв"язку в англійському міжнародному приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-87. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розвитку ідеї тісного та реального зв"язку в англійському колізійному праві. У статті аналізується колізійна доктрина домислюваного наміру сторін, демонструються основні недоліки цієї доктрини та її еволюція у принцип реального та ...
1302230
  Мотуз Т.В. Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ - початок ХХІ століть): проблема періодизації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 210-222. – ISSN 2304-4470
1302231
  Салтовський О.І. Розвиток ідеї української державності у вітчизняній політичній думці: розробленість проблеми та пошук закономірностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання розробленості проблеми дослідження становлення ідеї української державності в історії вітчизняної політичної думки.
1302232
  Гладій Ю.В. Розвиток ідеї федералізму у політико-правовій думці на західноукраїнських землях у ХІХ - поч. ХХ ст. // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1302233
  Дічек Н.П. Розвиток ідей А.С. Макаренка в сучасній освітній практиці: міжнародний аспект // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 269-273. – ISBN 978-966-698-257-8
1302234
  Наумко І.М. Розвиток ідей академіка В.І. Вернадського у монографії Петра Білоніжки "Геохімія біосфери" // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 100-102. – ISSN 2519-2396
1302235
  Лавріщева К.М. Розвиток ідей академіка В.М. Глушкова з питань технології програмування // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 66-83. – ISSN 0372-6436


  У 1969 р. В.М. Глушков створив у Київському ун-ті факультет кібернетики, заснував кафедри з теорії кібернетики, обчислень, програмування тощо, які очолювали його учні В.Н. Редько, А.В. Анісімов, О.К. Закусило та інші. За концепції збирального конвеєра ...
1302236
  Лавріщева Є.М. Розвиток ідей академіка В.М. Глушкова з технології комп"ютерів, систем та програм // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 69-81. – ISSN 0374-3896


  Стаття, присвячена 90-річчю з дня народження акад. В.М. Глушкова.
1302237
  Паранько І. Розвиток ідей В. Вернадського в геології / І. Паранько, М. Павлунь, А. Сіворонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-21. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Враховуючи суттєвий вплив діяльності людини на геологічні процеси й об"єкти пропонується вирізнення в геології наукового напряму – антропогенної геології, мета якої полягає у вивченні властивостей, будови, складу та закономірностей розвитку ...
1302238
  Січкар А.Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Січкар Алла Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1302239
  Мацієвська В. Розвиток ідей Климента Квітки у сучасній комплексно-апробаційній та когнітивній методиці дослідження інструментальної музичної традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 218-225


  Розглядається комплексно-апробаційний метод дослідження інструментальної культури гуцулів через власну (автора статті) виконавську апробацію муз. матеріалу та всебічні професійні і людські контакти з традиційними музикантами. Об’єктом пізнання в такий ...
1302240
  Ковальчук В. Розвиток ідей маржиналізму у дослідженнях українських економістів / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 123-131. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1302241
  Пєтухова І. Розвиток ідей про тестування у вітчизняній педагогіці кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51.
1302242
  Рабінович П. Розвиток ідей професора Герша Лаутерпахта щодо відповідальності за вчинення злочинів проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві (до 75-річчя перемоги над нацистським режимом у другій світовій війн / П. Рабінович, А. Держипільська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 212-223. – ISSN 1026-9932
1302243
  Хома Н.М. Розвиток ідей соціальної державності в Україні (у творчості українських мислителів ІІ половини ХХст.) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 470-477. – ISSN 1563-3349
1302244
  Клим М. Розвиток ідей соціальної педагогіки у Німеччині (1895 – 1933 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 82-86. – ISSN 2308-4634
1302245
  Громенко Ю. Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час і радянський період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.31-33. – Бібліогр.: 8 н.
1302246
  Жаданова О.М. Розвиток ідей Ушинського стосовно духовно-морального виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857-1917 рр): історико-педагогічний огляд // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 1 (18). – С. 10-15


  Проведено науковий аналіз внеску українських педагогів середини ХІХ - початку ХХІ століття у розвиток ідей К. Д. Ушинського стосовно духовно-морального виховання. Зокрема, розглянуто такі основоположні напрямки, як народність, національний характер ...
1302247
  Пузанов І.І. Розвиток ІЕ-індустрії як фактор становлення інформаційного суспільства в Україні / І.І. Пузанов, А.Є. Литвин // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 294-300. – ISSN 1811-9824


  Проаналізовано перешкоди для розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій, розглянуто основні законодавчі акти, які регулюють суспільні відносини щодо розбудови інформаційного суспільства, запропоновано інструменти для стратегії розвитку ...
1302248
  Леві Ш. Розвиток ізраїльського театру - короткий огляд // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 148-161. – ISSN 0320-8370
1302249
  Подліняєва О.О. Розвиток ІКТ-компетентності вчителів у міжкурсовий період: практичний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 61-65
1302250
  Коваль Т.І. Розвиток ІКТ-компетентності магістрів - майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки з використанням систем машинного перекладу / Т.І. Коваль, П.Г. Асоянц // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 81-84. – ISSN 2411-5983
1302251
  Ткачук В.В. Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 285-291. – ISSN 2304-4470
1302252
  Апшай Ф.В. Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі "Культура і мистецтво" // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 105-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1302253
  Назарова Л.В. Розвиток інвестиційних процесів в АПК України: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 71-75
1302254
  Черкасова С.В. Розвиток інвестиційних стратегій інституційних інвесторів небанківського типу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 87-98. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1302255
  Другов О.О. Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації як передумова економічного зростання України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 79-84. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1302256
  Латинін М.А. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об"єкт державного управління // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 130-134
1302257
  Крамаренко І.С. Розвиток інвестиційного потенціалу України: особливості та завдання управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 7-10. – ISSN 2306-6814
1302258
  Сасько Н. Розвиток інвестиційного процесу в Східноєвропейському регіоні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 181-183
1302259
  Назарчук О.М. Розвиток інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах валютної лібералізації: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 133-137. – ISSN 2219-5521
1302260
  Червен І. Розвиток інвестиційної діяльності в Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрями їх вирішення / І. Червен, М. Кареба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 14-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1302261
  Моторнюк У.І. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 434-441. – ISSN 0321-0499
1302262
  Бурлака Н.І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 37-44. – ISSN 2306-6814
1302263
  Кузьмін О.Є. Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, О.Ю. Ємельянов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
1302264
  Пампура О.І. Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 89-92
1302265
  Лаврук В.В. Розвиток інвестуваня сільськогосподарського виробництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 88-95
1302266
  Павлюк А. Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 25-28. – ISSN 1810-3944
1302267
  Посохов І.С. Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України / І.С. Посохов, Е.В. Артем"єв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 175-179. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1302268
  Онопченко С.В. Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Онопченко С.В. ; Держ. заклад. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1302269
  Швець Є.Я. Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 5-14. – ISSN 2072-1692
1302270
  Ліскович О.В. Розвиток ініціативності та підприємливості учнів у процесі розв"язування фізичних задач // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 114-117. – ISSN 2304-5809
1302271
  Шевченко В. Розвиток інклюзивних та інтеграційних процесів у Польщі на сучасному етапі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 33-42. – ISSN 2312-5993
1302272
  Левицька Л.В. Розвиток інклюзивної компетентності в закладі вищої освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 74-77
1302273
  П"ятакова Т. Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 93-98
1302274
  Степанова Т. Розвиток інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти України в ХХІ столітті / Т. Степанова, О. Коноз, А. Банді // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 139-160. – ISSN 2786-703X
1302275
  Токарук Л. Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-81. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Інклюзивна освіта в Україні проходить етапи індивідуального становлення та професійного розвитку новітніх принципів наукового менеджменту за зразком європейських освітніх програм і практикою впровадження італійських реформаторських ідей в педагогічне ...
1302276
  Ісаєнко О.О. Розвиток інновацийних технологій документовидачі з фондів провідних бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 49 - 57
1302277
  Когут М. Розвиток інновацій та технологій в умовах глобалізації: світовий досвід та Україна / Мар"яна Когут // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 92-100. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1302278
  Слава С.С. Розвиток інноваційних концепцій в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 50-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1302279
  Єфімцева Л.О. Розвиток інноваційних процесів в економіці: теоретико-еволюційний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 87-92. – ISSN 2221-1055
1302280
  Школьний О.О. Розвиток інноваційних процесів в контексті управління інтелектуальною власністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1302281
  Крамаренко В.І. Розвиток інноваційних процесів в охороні здоров"я / В.І. Крамаренко, О.О. Каменських // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1302282
  Шнирков О.І. Розвиток інноваційних процесів у країнах - членах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 159-172
1302283
  Мельник О.Г. Розвиток інноваційних систем як об"єкта державного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 73-79. – ISSN 2222-4459
1302284
  Півняк Г.Г. Розвиток інноваційних структур в університетах та роль органів влади в їх становленні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 63-67. – ISSN 1815-2066
1302285
  Ільченко М.Ю. Розвиток інноваційних структур на базі дослідницького університету / М.Ю. Ільченко, В.А. Барбаш // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 79-82. – ISBN 978-966-600-659-5


  Досвід створення і функціонування першого в Україні наукового парку "Київська політехніка" - інноваційного середовища на базі дослідницького університету.
1302286
  Романишина Л.М. Розвиток інноваційних технологій в педагогічній освіті України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 169-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)
1302287
  Авраменко К.Б. Розвиток інноваційних технологій у педагогічних навчальних закладах України (1957-1970 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 163-166. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1302288
  Сукало А.В. Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.10 - документознавство, архівознавство / Сукало А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 252л. + Додатки: л.240-252. – Бібліогр.: л.200-239
1302289
  Сукало Алевтина Миколаївна Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.10 / Сукало А.М.; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1302290
  Навроцька Н.А. Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 74-81. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1302291
  Можайкіна Н.В. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / Н.В. Можайкіна, К.О. Напольських // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 25-28. – ISBN 978-9934-571-24-4
1302292
  Швиданенко Г.О. Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення економіки знань / Г.О. Швиданенко, М.А. Теплюк, С.О. Бесараб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 43-48. – ISSN 2306-6814
1302293
  Сіренко Н.М. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : монографія / Н.М. Сіренко, О.І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2016. – 242, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7149-22-3
1302294
  Зянько В.В. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Зянько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 452л. + Додатки: л. 433 - 452. – Бібліогр.: л. 403 - 432
1302295
  Зозуля Н.М. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 59-61
1302296
  Солов"янчик А.В. Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 2. – С. 55-61. – ISSN 2226-8820
1302297
  Прилуцька І.А. Розвиток інноваційного підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 117-120. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад розвитку інноваційного підприємництва як чинника забезпечення конкурентоспроможності економіки України та оцінки практичного досвіду його зародження і становлення в Україні.
1302298
  Зянько В.В. Розвиток інноваційного підприємства в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.01 / Зянько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 53 назв.
1302299
  Зось-Кіор Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб"єктів підприємницької діяльності / Зось-Кіор, О.О. Мірошниченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1302300
  Богдан О.Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03, 08 / Богдан Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 236 арк. – Додатки: арк. 199-236. – Бібліогр.: арк. 177-198
1302301
  Богдан О.Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Богдан Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1302302
  Нікітін Ю.О. Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації Україні як результат участі у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С. 22-25. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто успішний досвід участі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.
1302303
  Лохман Н.В. Розвиток інноваційного потенціалу туристичних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Лохман Наталя Володимирівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 58 назв
1302304
  Смоляр Л.Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1302305
  Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання бібліотеки в його становленні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 5-6. – ISSN 2518-7341


  Розглядається трансформація суспільства в Україні - від інформаційного до інноваційного, їх основні складові. Аналізується роль університетських бібліотек у розвитку інноваційного суспільства в Україні.
1302306
  Раєвнєва О. Розвиток інноваційноі діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 37-49. – ISSN 1682-2366
1302307
  Костюк Р.В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 79-84. – ISSN 1993-6788
1302308
  Коваленко А.С. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 116-118
1302309
  Баранова Л.Г. Розвиток інноваційної діяльності в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 247-252. – Бібліогр.: 4 назви
1302310
  Джеппарова З.Р. Розвиток інноваційної діяльності в Україні // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 20-25
1302311
  Нежиборець В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 48-53
1302312
  Чернякова Р.А. Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
1302313
  Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава - університети - промисловість" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 76-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-7988
1302314
  Максименко І.А. Розвиток інноваційної економічної діяльностів умовах становлення постіндустріального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 213-219
1302315
  Бочарова Н. Розвиток інноваційної і науково-технічної політики Європейського Союзу в умовах реалізації нового циклу Лісабонської стратегії економічного зростання і зайнятості // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 46-60
1302316
  Яншина А.М. Розвиток інноваційної і сталої інфраструктури: досвід Європейського Союзу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 353-358. – ISSN 0321-0499
1302317
  Жилінська О.І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О.І. Жилінська, Д.В. Чеберкус // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 57-67
1302318
  Козаченко О.А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 107-112. – ISSN 2221-1055
1302319
  Ткач С.М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 92-96. – ISSN 2071-4653
1302320
  Циганов С.А. Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг / С.А. Циганов, В.В. Апалькова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 99-110. – ISSN 2305-7645
1302321
  Буторіна В.Б. Розвиток інноваційної інфраструктури НІС України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 3-4
1302322
  Лазарєв Г.Ю. Розвиток інноваційної інфраструктури ОТГ: теоретичний та практичний аспекти // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 26-33. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1302323
  Стояновський А.Р. Розвиток інноваційної інфраструктури по регіонах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373-380. – ISSN 0321-0499
1302324
  Урбан М. Розвиток інноваційної інфраструктури у Казахстані: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування та регулювання інноваційної інфраструктури у Республіці Казахстан. Проведено аналіз рівня ефективності функціонування об"єктів інноваційної інфраструктури. Запропоновано низку заходів, спрямованих на активізацію ...
1302325
  Ревуцький С.Ф. Розвиток інноваційної інфраструктури як підсистеми національної інноваційної системи у високорозвинених країнах Європи та в Україні // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2014. – Вип. 11 (за 2013р.). – С. 96-104. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
1302326
  Прокопенко Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. / Прокопенко, // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 48-55. – ISSN 2078-7782
1302327
  Федулова Л. Розвиток інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-47 : Табл. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1302328
  Паламарчук Д. Розвиток інноваційної теорії та фактор інновацій в економічному відтворенні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 126-133. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1302329
  Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект / О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 7 (225), липень. – С. 92-98. – ISSN 2221-1055
1302330
  Мамчур В.А. Розвиток інститутів інфраструктури ринку інновацій в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 114-117. – ISSN 2221-1055
1302331
  Рожко О. Розвиток інститутів парабанківської системи України: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються суперечності розвитку фінансового сектора України у контексті його інтеграції у сучасний фінансовий ринок європейських країн. Досліджуються проблеми функціонування парабанківської системи України. Акцентується увага на необхідності ...
1302332
  Смоляр Ю.О. Розвиток інститутів спільного інвестування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 140-147
1302333
  Перконос П.П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Перконос Павло Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 213-248. – Бібліогр.: л. 212-236
1302334
  Перконос П.П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Перконос Павло Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1302335
  Демінський С.А. Розвиток інститутів як умова і фактор якісного зростання в перехідних економіках : монографія / С.А. Демінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т світ. економ. і міжнар. відносин НАН України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-340-500-1
1302336
  Мороз А. Розвиток інституту архітектурно-будівельного контролю (1917–1991 роки) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 4 (62) : Детермінанти злочиннсті. – С. 108-122. – ISSN 2311-6676
1302337
  Боброва Д.В. Розвиток інституту безвиновної відповідальності в радянському деліктному законодавстві / Д.В. Боброва, Г.В. Журба // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье освещаются основные случаи безвиновной ответственности в советском деликтном законодательстве. Предлагается расширение сферы действия безвиновной ответственности.
1302338
  Пасемко Г.П. Розвиток інституту власності на землю // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 160-163. – ISBN 978-966-285-568-5
1302339
  Головатенко В.І. Розвиток інституту глави держави в конституційній теорії та практиці України 1917 – 1921 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 10-15. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Предметом дослідження є аналіз еволюції інституту глави держави в українському конституціоналізмі протягом 1917-1921 р.р. Автор досліджує ключові риси статусу глави Української держави під кутом їх розвитку в період Центральної Ради, Гетьманату і ...
1302340
  Какауліна Л.М. Розвиток інституту державних символів у контексті формування національних традицій конституціоналізму // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 256-258. – ISBN 978-966-7166-35-9
1302341
  Крилов М.А. Розвиток інституту дипломатичного захисту фізичних та юридичний осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Крилов Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1302342
  Безрук Л.О. Розвиток інституту іпотеки в Стародавньому Римі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-37.
1302343
  Доманська А. Розвиток інституту конституційної скарги: західно-європейський та польський досвід / А. Доманська, К. Екхартд // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-65.
1302344
  Баюра Д. Розвиток Інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 25-29. – ISSN 2078-5860


  Досліджено стан та визначено основні тенденції розвитку та оцінювання корпоративної соціальної відповідальності.
1302345
  Великий В.І. Розвиток інституту ліцензування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 172-180
1302346
  Крюков М.М. Розвиток інституту механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України (1941-1968) / М.М. Крюков, О.В. Ляшко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 319-327. – ISSN 2415-7422
1302347
  Чорней С.В. Розвиток інституту осудності в кримінальному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 122-128
1302348
  Щедрова Г.П. Розвиток інституту парламентаризму в контексті модернізації політичної системи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 159-168
1302349
  Жилінська О.І. Розвиток інституту патентування в моделі "відкритих інновацій" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – С. 12-23. – ISSN 2222-4459
1302350
  Жилінська О.І. Розвиток інституту патентування у моделі "Відкритих інновацій" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 30-41. – ISBN 978-966-8177-75-0
1302351
  Ночовкіна О.В. Розвиток інституту позички: період Римської імперії до сучасності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 208-214. – ISSN 2224-9281
1302352
  Бойко І.Й. Розвиток інституту покарання у кримінальному законодавстві Радянської України (1917-1991 рр.) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посіб. / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 338-383. – ISBN 978-617-10-0004-9
1302353
  Зражевська Н.О. Розвиток інституту попереднього розгляду справи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 163-173.
1302354
  Мірзоян А.А. Розвиток інституту послуг // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 242-248. – ISSN 1563-3349
1302355
  Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302356
  Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 176-196
1302357
  Гіль Г. Розвиток інституту представництва прокуротурою інтересів дітей у суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 49-54
1302358
  Мартинишин Г. Розвиток інституту призначення покарання за сукупністю вироків в історії вітчизняного кримінального законодавства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 364-371. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналызоано історичний розвитку інституту призначення покарання за сукупністю вироків у вітчизняному кримінальному законодавстві: проаналізовано нормативно-правові акти, які діяли на території України, у різні періоди з X століття і до ...
1302359
  Жук І.В. Розвиток інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування у кримінальному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 120-130.


  Досліджено особливості історичного розвитку інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування. Акцентовано увагу на найбільш вагомих етапах генезису цього інституту. Зроблено важливі науково-теоретичні висновки. The article ...
1302360
  Самсін І. Розвиток інституту санкцій у сучасному міжнародному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 170-176
1302361
  Волков Е.К. Розвиток інституту спадкування земельних ділянок в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 231-235. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1302362
  Ященко О. Розвиток інституту співучасті в деяких "державних злочинах" у період від "руської правди" до Литовських статутів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 135-138
1302363
  Васильєва О. Розвиток інституту старост у контексті партисипативної демократії в Україні / О. Васильєва, О. Бойко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 34-39. – ISSN 2664-3618
1302364
  Шамрай О. Розвиток інституту судового адміністрування: український та зарубіжний досвід // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 37-43
1302365
  Самойленко В.В. Розвиток інституту судового контролю в кримінальному процесі України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-128. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1302366
  Самойленко В. Розвиток інституту судового контролю у кримінальному процесі України у перші роки радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 24-27.
1302367
  Лапішко З.Я. Розвиток інституту фінансового посередництва як елемент становлення регіонального ринку цінних паперів в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 1562-0905
1302368
  Панченко О. Розвиток інституту цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 28-35. – ISSN 2663-5313
1302369
  Письменний В. Розвиток інституту цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 84-94. – ISSN 2078-5860


  Вивчено основні аспекти розвитку інституту цільових фондів органів місцевого самоврядування: від входження в систему місцевих фінансів у вигляді позабюджетних ресурсів до становлення як окремої складової доходів спеціального фонду місцевих бюджетів. ...
1302370
  Жилінкова І. Розвиток інституту шлюбного договору // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.60-68
1302371
  Тімуш І.С. Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 37-43
1302372
  Ступницький О.І. Розвиток інституцій мікрофінансування на світовому ринку фінансових послуг: досвід країн ЄС для України : монографія / О.І. Ступницький, В.О. Волга ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-184. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-31-8


  У пр. № 1740782 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з побажанням натхнення та щирої вдячності за все! Від автора. Підпис. 30.01.2017
1302373
  Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 3-10
1302374
  Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Додатки: л. 235-249. – Бібліогр.: л. 201-234
1302375
  Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1302376
  Михайленко С.В. Розвиток інституційних засад бюджетного менеджменту // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 65-73
1302377
  Єфименко Т.І. Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політик України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 13-33 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2522-9303
1302378
  Болдуєв М.В. Розвиток інституційних основ продовольчої безпеки регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 29-34. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1302379
  Литвинова О.М. Розвиток інституційно-правового середовища ринку зерна як чинник підприємницької активності в аграрному секторі / О.М. Литвинова, А.І. Литвинов, Т.Ю. Білоусько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 132-137. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1302380
  Ватаманюк З.Г. Розвиток інституційного інвестування в Україні : інвестиції / З.Г. Ватаманюк, Т.М. Кушнір // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1302381
  Прокопенко Л.Л. Розвиток інституційної основи співробітництва України та ЄС / Л.Л. Прокопенко, О.В. Ракша // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 56-62. – ISSN 2311-6420
1302382
  Невідомий В.І. Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної державної аудиторської установи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 116-125. – ISSN 2305-7645
1302383
  Гаража О.П. Розвиток інституціоналізму в системі управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 54-61. – ISSN 2221-1055
1302384
  Злупко С. Розвиток інституціональних засад у монетарній теорії О.М. Миклашевського = З історії економічної науки / С. Злупко, В. Небрат // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 73-81. – ISSN 0131-775Х
1302385
  Попрозман О.І. Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 31-35
1302386
  Крук М. Розвиток інструментів фондового ринку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 176-177. – ISBN 978-617-7069-14-9
1302387
  Паляничко Н. Розвиток інструменту страхування ризиків сільськогосподарського землекористування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 37-47. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1302388
  Богосваятська А.І. Розвиток інтегративного мислення учнів засобами мистецтва художнього слова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-24
1302389
  Узун В.В. Розвиток інтеграційних відносин в умовах глобалізації та регіоналізації світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 110-117. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1302390
  Шинкаренко О.М. Розвиток інтеграційних об"єднань як основа вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11.
1302391
  Шинкаренко О.М. Розвиток інтеграційних об’єднань як основа вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1302392
  Мохамед Абдула Хассан Яхлеф Розвиток інтеграційних процесів в арабському світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Досліджено проблеми розвитку інтеграційних процесів в арабському світі, історія створення арабського загального ринку. Особливу увагу приділено діяльності Ліги Арабських держав (ЛАД). The article deals with the issues of building Arabic common market; ...
1302393
  Фатуллаєва А. Розвиток інтеграційних процесів в умовах посилення глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 98-100. – ISSN 1818-2682
1302394
  Українська Л.О. Розвиток інтеграційних процесів і специфіка міжнародної кооперації / Л.О. Українська, В.М. Соболєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 177-182


  Узагальнено взаємозв"язок розвитку інтеграційних процесів та особливостей міжнародної кооперації, визначено параметри оцінки і обгрунтування вибору форм коопераційного співробітництва у міжнародних економічних відносинах.
1302395
  Ямпольська Л.М. Розвиток інтеграційних теорій у зарубіжній історіографії другої половини XX - початку XXI ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 50-53. – ISBN 966-2980-20-2
1302396
  Якуненко К.В. Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським Енергетичним Співтовариством (на прикладі вугільної електроенергетики) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Якуненко Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 250 арк. – Додатки: арк. 216-250. – Бібліогр.: арк. 182-215
1302397
  Якуненко К.В. Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським Енергетичним Співтовариством (на прикладі вугільної електроенергетики) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Якуненко Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302398
  Рибак С.О. Розвиток інтеграційної стратегії України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 30-33
1302399
  Ярема Л.В. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань та економічна ефективність їхнього функціонування : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1302400
  Горбачевська О.В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 165-170. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1302401
  Мацьовитий В.Л. Розвиток інтегрованої системи наукової і науково-технічної діяльності у Збройних силах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 77. – С. 77-85. – ISSN 2524-0056


  The article considers the peculiarities of the functioning of the systems of scientific and scientific-technical activities of scientific institutions of the Ministry of Defense of Ukraine in the context of European experience of NATO member states ...
1302402
  Карпенко А.В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Карпенко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 83 назви
1302403
  Павлова О.В. Розвиток інтелектуальних здібностей особистості студенів у вищій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 148-150. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
1302404
  Жарінова Л.Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 38-46. – ISSN 1993-6788
1302405
  Шетеля Н. Розвиток інтелектуально-когнітивних здібностей майбутніх фахівців галузі культури та мистецтв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 301-308. – ISSN 2312-5993
1302406
  П"ятницька Г.Т. Розвиток інтелектуального капіталу в процесі реалізації національної інноваційної стратегії // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 179-187. – Бібліогр.: на14 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1302407
  Столбуненко Н.М. Розвиток інтелектуального капіталу як запорука кардинальних змін в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 214-216. – ISBN 978-966-927-199-0
1302408
  Козак О. Розвиток інтелектуального потенціалу студентів на початковому етапі їхньої адаптації до навчання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 67-74. – ISSN 2617-6858
1302409
  Вірченко В.В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 ; 08 / Вірченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 587 арк. – Додатки: арк. 506-587. – Бібліогр.: арк. 12-22, 441-505 та в додатках: арк. 506-510
1302410
  Вірченко В.В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Володимир Віталійович : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1302411
  Карпенко О.М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначенності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Карпенко О.М. ; Нац. авіац. ун-т України. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1302412
  Золотарьова І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Шоша, Жан-Юг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 70-79. – ISSN 1682-2366


  Підготовка професійних кадрів, здатних ефективно працювати у змінених умовах глобального ринку.
1302413
  Рябічев В.Л. Розвиток інтернет-аудиторії (2000-2011) / В.Л. Рябічев, Г.В. Станкевич, Є.О. Каранов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 85-88


  У статті наведено результати вимірювання інтернет-аудиторії, проаналізовано основні тенденції розвитку мережевих ЗМІ. The results of measuring the Internet audience are obtained. The main directions of the development of net media publications are ...
1302414
  Рябічев В.Л. Розвиток інтернет-аудиторії в Україні (друга пол. 2012 р. — перша пол. 2013 р.) / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов, О.В. Рябічева // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 247-251


  У статті розглянуто сучасне становище й основні тенденції розвитку інтернет-аудиторії України станом на 2013 р. Наведено результати спеціального вимірювання та проведено порівняльний аналіз з аналогічними дослідженнями 2012 р., здійснено розподіл ...
1302415
  Чуб О.О. Розвиток інтернет-банкінгу в глобальному середовищі // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 62-67
1302416
  Колотуха С. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні: проблеми, переваги та перспективи розвитку / С. Колотуха, К. Мельник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 5 назв
1302417
  Сабатін О.С. Розвиток інтернет-комерції в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 128-130
1302418
  Дучинська Н.І. Розвиток інтернет-комунікацій в Україні: особливості та перспективи / Н.І. Дучинська, К.В. Гуляєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 71-77. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1302419
  Кузнєцова Н. Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені проблеми та перспективи розвитку Інтернет-маркетингу в українському секторі Всесвітньої Мережі, виявлено специфіку та параметри маркетингових комунікацій, здійснюваних онлайн. В статье исследуются проблемы и перспективы развития ...
1302420
  Валькова Н.В. Розвиток Інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 39-42. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
1302421
  Черничко С.Ф. Розвиток інфляційних процесів та їх вплив на економічні реформи в постсоціалістичних країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 211-216. – ISBN 5-7763-2435-1
1302422
  Дорошенко І.В. Розвиток інфляційних процесів та їх глобалізаційна складова // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 10-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз сучасних концепцій інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлені переваги та недоліки основних показників інфляції. З"ясовані та описані тенденції інфляції, основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Визначено роль ...
1302423
  Добуш Ю.Д. Розвиток інфокомунікаційної мережної інфраструктури для систем електронного урядування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Добуш Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1302424
  Рубан А. Розвиток інформативно-комунікативних технологій у форматі інформаційних конфліктів // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 78-84. – ISSN 2786-6319
1302425
  Закусило О.К. Розвиток інформатики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.К. Закусило, Д.Б. Буй // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 325-334. – ISBN 978-966-644-059-7
1302426
  Ріжняк Р. Розвиток інформатики як навчальної дисципліни у вищих педагогічних навчальних закладах України в другій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 149-155. – ISSN 2309-9356


  В статті розкриті особливості розвитку інформатики як навчальної дисципліни у педагогічних інститутах та університетах нашої держави протягом 1960-2000 років у контексті еволюції мети вивчення дисципліни, зміни її структури, змістовного наповнення, ...
1302427
  Богач А. Розвиток інформаційних систем промислових підприємств на принципах аналітико-логістичної інформації / А. Богач, В. Мельник // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251. – ISSN 1815-3232
1302428
  Урум Н.С. Розвиток інформаційних систем рішення основних завдань морехідної астрономії / Н.С. Урум, В.М. Федунов, В.І. Чебан // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2524-0102
1302429
  Деньга Світлана Миколаївна Розвиток інформаційних систем управління за бюджетами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ринок систем управління за бюджетами. Виявлено їхні основні недоліки та напрями розвитку.
1302430
  Кононов М.В. Розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій для роботи з метою діагностичною інформацією / М.В. Кононов, О.О. Судаков // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 88-89
1302431
  Трусова Т.В. Розвиток інформаційних технологій в управлінні освітою : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 209-213. – Бібліогр.: 12 назв
1302432
  Недільніченко В.Д. Розвиток інформаційних технологій і національна безпека України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 43-57.
1302433
  Кучеренко К. Розвиток інформаційних технологій та їх запровадження у діяльність підприємств туристичної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто потенційні можливості інформаційних технологій в управлінні реалізації туристичного продукту, визначення переваг використання інтернет-ресурсів як для туристичних фірм, так і для їх клієнтів. Проведено аналіз розвитку та запровадження ...
1302434
  Рахматуллаєв М. Розвиток інформаційних технологій у бібіліотеках Узбекистану. Реформи та їх результати // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
1302435
  Ромін Д.О. Розвиток інформаційних технологій як ключова компетенція становлення суспільства знань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 256-263


  Стрімкий розвиток ІТ - технологій характеризується становленням інформаційного суспільства, в якому все більшого значення набувають способи передачі, обробки та зберігання інформації. В умовах глобалізаії інформаційних потоків дане питання стає більш ...
1302436
  Ковтунець В. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 127
1302437
  Сусська О.О. Розвиток інформаційно-комунікативних теорій мас-медіа та вивчення впливу інформаційного простору на особистість людини // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 211-226. – ISBN 966-8906-05-5
1302438
  Воронкін О. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-х роках XX ст. - на початку XXI ст. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 99-116. – Бібліогр.: 101 назв. – ISSN 1998-6939


  У статті на основі широкого кола джерел і матеріалів здійснено спробу визначити і охарактеризувати основні віхи еволюції інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України з 90-х років XX ст. до сьогодення. ...
1302439
  Городецька І. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційне домінування // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 5-8


  Стаття розкриває, яким чином інформаційне домінування пов"язане з розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, і показує, що саме можливості використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій визначають місце й роль суб"єктів та ...
1302440
  Михайловська О.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у "новій" економіці ХХІ століття // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 159-169
1302441
  Каїді В. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні особливості розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі на сучасному етапі його розвитку.
1302442
  Сороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп"ютерно орієнтованого середовища : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Сороко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інфом. технол. і засобів навчання. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302443
  Стрельченко Л.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 126-132. – ISSN 2312-5993


  Актуалізовано проблему професійної підготовки викладачів англійської мови як іноземної в британських університетах на основі інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес і формування інформаційно комунікаційної компетентності ...
1302444
  Тітова А.В. Розвиток інформаційно-освітнього середовища медичних закладів вищої освіти як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх сімейних лікарів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 98-113. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1302445
  Купалова Г.І. Розвиток інформаційно-статистичної бази економічного аналізу лізингової діяльності / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 162-166
1302446
  Колеснік В.І. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України / В.І. Колеснік, О.О. Пузанова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 4-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1302447
  Чернікова Л.А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернікова Людмила Антонівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1302448
  Кириченко М.О. Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 77 : Філософія. – С. 35-46. – ISSN 2072-1692


  Мета статті – концептуалізація впливу інформаційно-технологічної сфери на цифровий світогляд та ідеологію сучасної людини, яке ми представляємо як системне діджиталізоване мислення. Результати дослідження. Доведено, що розвиток ...
1302449
  Даніч В.М. Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції / В.М. Даніч, С.М. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 58-66. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379


  Стаття висвітлює фактологію, особливості та засади функціонування вищих навчальних закладів, в першу чергу Луганської та Донецької областей, в умовах бойових дій і дезінтеграції територій.
1302450
  Садовий М.І. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій при розв"язанні фізико-технічних задач / М.І. Садовий, О.В. Рєзіна, О.М. Трифонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 29-38. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Окреслення елементів методики розвитку ІЦК майбутніх фахівців КТ під час роз"язання задач із ФТД за допомогою моделювання фізичних процесів і систем із використанням комп"ютерних програм, створених мовою програмування Python.
1302451
  Кучмій О.П. Розвиток інформаційного бізнесу в Китайській Народній Республіці / О.П. Кучмій, Є. Морозюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 41-43
1302452
  Прокудін Г.С. Розвиток інформаційного забезпечення контролю за переміщенням товарів через митний кордон України / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко, А.М. Дмитриченко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-12
1302453
  Кропочева Н.М. Розвиток інформаційного потенціалу педагогічних видань ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами колекції рідкісних видань фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 2 (28). – С. 104-116. – ISSN 2707-3335
1302454
  Балашова А. Розвиток інформаційного сектору України в умовах глобальної економічної трансформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  На основі кореляційно-регресійного методу здійснено аналіз стану і перспектив розвитку інформаційного сектору економіки України. Пропонується загальна структура індикаторів, адаптована для оцінки розвитку інформаційного сектору. Обгрунтовується ...
1302455
   Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК". – ISBN 978-966-7735-89-0
Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – 2013. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав
1302456
  Згуровський М.З. Розвиток інформаційного суспільства в Україні : Правове регулювання у сфері інформаційних відносин / М.З. Згуровський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-214-0
1302457
  Корепанов О.С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 95-100. – ISSN 2222-0712
1302458
  Сіленко А. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: позитиви та ризики // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 197-207. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1302459
  Іваницький І. Розвиток інформаційного суспільства і освіта // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2018. – С. 48-55. – (Економіка АПК ; № 25). – ISSN 2524-0862
1302460
  Яременко Ю.А. Розвиток інформаційного суспільства та його вплив на комунікативний простір освітнього дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 353-355. – ISBN 966-638-142-7
1302461
  Чорногор Я. Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах / Я. Чорногор, Т. Михайдюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 20-22.
1302462
  Піскорська Г.А. Розвиток інформаційного суспільства у Франції / Г.А. Піскорська, Є.В. Шкуров // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 212-217
1302463
  Піскорська Розвиток інформаційного суспільства Франції / Піскорська, Є.В. Шкуров // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 16-22. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується політика Франції в сфері розбудови інформа- ційного суспільства. Аналізуються проекти PAGSI ("Програма дій з переходу Франції в інформаційне суспільство"), "Administration Electronique 2004/2007" ("Електронний уряд 2004/2007"), ...
1302464
  Зеліско І.М. Розвиток інформаційного суспільства як домінанта інноваційного зростання / І.М. Зеліско, О.О. Сосновська, Ху Сунцзе // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 33-39. – ISSN 2415-8089
1302465
  Пушкар М.Р. Розвиток інформаційної бази для сучасного бізнесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 7/8 (89). – С. 110-118. – ISSN 2309-1533
1302466
  Онищенко О. Розвиток інформаційної грамотності - неодмінне завдання бібліотек (Вступ) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2020. – Вып. 18. – С. 7-12. – ISSN 2224-1825
1302467
  Скибун О.Ж. Розвиток інформаційної інфраструктури в Україні: практичний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 141-148. – ISSN 2078-9165
1302468
  Кириченко В.В. Розвиток інформаційної компетентності у процесі підготовки студентів ЗВО // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 110-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1302469
  Пушкарьова Т. Розвиток інформаційної компетентності учнів і вчителів у процесі впровадження нових моделей навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 11-13
1302470
   Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства = Develohment of informational culture as a condition of ukrainian society"unity / [О. Онищенко, В. Горовий, Л. Галаган та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 248, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 223-249. – ISBN 978-966-02-8372-5
1302471
  Разіцький В. Розвиток інформаційної політики США в умовах поширення арабського націоналізму в країнах району Перської Затоки наприкінці Другої світової війни // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 95-97
1302472
   Розвиток інформаційної та видавничої справи України у першому кварталі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-4
1302473
   Розвиток інформаційної та видавничої справи України у першому кварталі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-4
1302474
  Мартинчик О.А. Розвиток інфраструктури аграрного ринку як напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 117-120


  У статті здійснено історичний генезис створення та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в розвинутих країнах. Вказано на необхідність створення та проблемні аспекти, що стримують формування і функціонування інфраструктури ринку ...
1302475
  Кірєєв О.І. Розвиток інфраструктури банківського сектора: європейський досвід / О.І. Кірєєв, Р.М. Набок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1302476
   Розвиток Інфраструктури Ботанічного Саду ім. О.В. Фоміна / [підсумок: О.П. Олійник, С.М. Кудревич]. – [Київ] : [б. в.], 2016. – 11 арк.
1302477
  Верхоглядова Н.І. Розвиток інфраструктури внутрішнього ринку // International labour review. – Geneva, 2011. – Vol.150, N 3/4. – С. 10-19. – ISSN 0020-7780
1302478
  Редька К. Розвиток інфраструктури інфокомунікацій і становлення суспільства України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблему впливу інфокомунікацій на становлення інформаційного суспільства. Наведено характеристику сучасних інформаційних мереж в Україні, на основі якої запропоновано юридично-правові механізми їх становлення та розвитку
1302479
  Олійник Н. Розвиток інфраструктури ринку житла в Україні: актуальні проблеми та напрями державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 131-138
1302480
  Бабовал Н.Р. Розвиток інфраструктури ринку освітніх послуг вищої школи в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 138-144. – ISSN 2308-1988
1302481
  Горун М.В. Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 192-197. – Бібліогр.: 7 назв.
1302482
  Желіхівська А.М. Розвиток інфраструктури фондового ринку України в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 48-52
1302483
  Бобух І.М. Розвиток інфраструктури як структурна реформа в Україні: інвестиційні аспекти, міжнародний досвід та аудит / І.М. Бобух, О.А. Герасімова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (705). – С. 24-39. – ISSN 2522-9303
1302484
  Єжов С.В. Розвиток інфраструктурних об"єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 383-387. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1302485
  Омельченко В.Я. Розвиток інфраструктурного забезпечення світового ринку електронної логістики / В.Я. Омельченко, Г.П. Омельченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 228-231. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1302486
  Гусєва М.О. Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 42-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1562-0905
1302487
  Вереітіна І.А. Розвиток іншомовленнєвих комунікативних навичок в умовах інтерактивного освітнього середовища / І.А. Вереітіна, О.В. Попель, Н.Л. Добровольська // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – С. 27-39. – ISSN 1998-6939


  "У статті розглянуто дидактичні питання розробки інтерактивних навчальних середовищ до вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" у віртуальній чи доповненій реальності."
1302488
  Лукановська А. Розвиток іншомовних здібностей студентів нефахових спеціальностей у контексті вимог сучасності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-124. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1302489
  Михайленко Л. Розвиток іншомовної компетентності лікарів у системі післядипломної освіти (зарубіжний досвід) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 207-210
1302490
  Субота Л.А. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності іноземних студентів у процесі оволодіння мовою навчання : монографія / Л.А. Субота ; М-во науки та освіти України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : Майдан, 2020. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-372-762-2
1302491
  Лесневська К.В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 196-198. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1302492
  Корж О.Ю. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції як важливої складової майбутнього професійно-ділового спілкування студентів немовних спеціальностей / О.Ю. Корж, О.А. Ціхонька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 180-187. – ISSN 2227-2844
1302493
  Оніщук І.І. Розвиток іншомовної освіти вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України (середина XX - початок XXI cтоліття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Оніщук Ірина Ігорівна ; М-во освіи і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 34 назви
1302494
  Євтушенко Н.М. Розвиток іпотечного кредитування в посткризовий період в Україні // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 142-148. – ISSN 2306-546X
1302495
  Войтюк А.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-105.
1302496
  Іванова С.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 78-83. – ISSN 2221-1055
1302497
  Кривенко В.Г. Розвиток іпотечного кредитування у контексті забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 317-323


  В статті досліджено особливості та напрями впливу іпотечного кредитування на конкурентоспроможність національної економіки. Виявлено проблеми та перешкоди розвитку іпотечного кредитування. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів розвитку ...
1302498
  Янковська Т.В. Розвиток іранської ядерної програми в контексті радянсько-американського протистояння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 565-574
1302499
  Мазуренко А.В. Розвиток ІРО в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 61-63
1302500
  Стамбол І. Розвиток історико-біографічної славістики в Україні у 90-х роках XX ст. // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 356-366
1302501
  Назарчук Т. Розвиток історико-краєзнавчої бібліографії в Криму (20-30-ті роки XX століття) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 103-110
1302502
  Терес Н.В. Розвиток історико-культурного туризму в Азербайджані // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 89-93
1302503
  Терес Н. Розвиток історико-культурного туризму в Україні на сучасному етапі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Активне просування історико-культурного туристичного продукту є важливою характерною рисою сучасного світового туризму. Базовим маркером історико-культурного туризму є відвідування головних об"єктів, які характеризують історичний процес та культурні ...
1302504
  Юнгер К. Розвиток історико-культурного туризму в Фінляндії // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 91-95. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "У XXI столітті проблеми історії, розвитку і відродження народної культури набувають все більшої актуальності. Саме туризм є найкращим способом знайомства з іншою культурою. Культурне надбання народів усіх країн входить до спільної спадщини людства, ...
1302505
  Юрчук В.І. Розвиток історико-партійної науки в республіці на сучасному етапі // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 19-29
1302506
  Гоцуляк В.В. Розвиток історичних знань у другій половині XVIII ст. і Григорій Сковорода // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 116-118. – ISBN 978-966-493-676-4
1302507
  Місостов Т.Ю. Розвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Украні ( друга половина 19- початок 20 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Тотраз Юрійович Місостов; Харк. нац. ун-ь ім. В.Н.Каразіна,. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1302508
  Бесєдіна Н.В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х - 80-і рр. 20 ст.) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Бесєдіна Н.В.; Харків. нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.15
1302509
  Ігнатенко Марина Миколаївна Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ігнатенко М.М.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1302510
  Ігнатенко М.М. Розвиток історичного краєзнавства у вищих навчальних закладах Чернігівщини другої половини XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 33-37. – ISSN 2077-1800
1302511
  Алєксєєнко А. Розвиток історичного краєзнавства у вищій школі в радянську добу : основні напрямки діяльності ВНЗ Харкова (1950-і - 1980-і рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 28-35.
1302512
  Бєсєдіна Ю. Розвиток історичного принципу моделювання світу у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 19-25
1302513
  Сосса Р.І. Розвиток історичної картографії в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 57-64. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1302514
  Ремех Т.О. Розвиток історичної компетентності десятикласників засобами підручника історії України // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 244-258. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
1302515
  Лавров П.А. Розвиток історичної науки в Київському університеті за 50 років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 17-35. – (Серія історії ; № 9)
1302516
  Дядиченко В.А. Розвиток історичної науки в Українській РСР / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось, В.Г. Сарбей ; АНУ РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 80с.
1302517
   Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади.. – К, 1973. – 254с.
1302518
  Погребна О. Розвиток історичної освіти в умовах суспільно-політичного розвитку УРСР (40-60-ті рр. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 104-106
1302519
  Буряк С.А. Розвиток історичної освіти та науки в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького у повоєнний період (1944-1956 рр.) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 117-122
1302520
  Терзі О.С. Розвиток історії ідеї правової держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 148-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджується процес розвитку і становлення поглядів на правову державу, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сучаною українською правовою думкою. Автор робить висновок про те, що розвиток ідеї правової держави продовжувався ...
1302521
  Трачук Т.А. Розвиток історії української преси к працях науковців початку XX ст. // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 5-8


  У статті розглянуто історико-журналістські праці В. Щурата, В. Ігнатієнка, І. Кревецького (початок ХХ століття), зроблено порівняльну характеристику запропонованих ними періодизацій розвитку друкованих видань в Україні. Trachuk Tetyana. Development of ...
1302522
  Виноградова О.В. Розвиток ІТ-маркетингу як інструменту просування продукції на ринок / О.В. Виноградова, Н.П. Недопако, Є.Є. Чуприна // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 22-31. – ISSN 2415-8089
1302523
  Кемарська Л. Розвиток ІТ-сектору в Україні: перспективи та ризики, особливості оподаткування та обліку // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 104-114. – ISSN 2709-2879
1302524
  Ізвалов О. Розвиток ІТ-спільноти шляхом проведення міжнародного хакатону Global Game Jam / О. Ізвалов, В. Неділько, С. Неділько // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 49-56. – ISSN 1682-2366
1302525
  Царенко Т.М. Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Царенко Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 10-12, 165-196
1302526
  Царенко Т.М. Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Царенко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1302527
  Дейч Д. Розвиток кадрового потенціалу бібліотеки як невіддільний складник її успішної діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
1302528
  Фостікова В.В. Розвиток кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено соціальні механізми розвитку кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в Україні. Розкрито зміст концепту "кадровий потенціал органів місцевого самоврядування", розроблено змістовну комплексну модель кадрового потенціалу органів ...
1302529
  Чернишова Є. Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 68-80
1302530
  Хірівський Р. Розвиток кадрового потенціалу об"єднаних територіальних громад у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 75-82 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 2313-3627
1302531
  Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.78-90. – Бібліогр.: 13 назв
1302532
  Паробецький М.М. Розвиток Калузько-Долинського економічного вузла // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 160-167 : Табл.
1302533
  Смирнов І. Розвиток Кам"янця на Поділлі як комплексної туристичної дестинації: ресурси культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного та меморіального туризму / І. Смирнов, О. Любіцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-54. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості ресурсної бази для комплексного розвитку туризму у м. Кам"янці-Подільському, зокрема культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного й меморіального різновидів туризму. Ресурси культурно-пізнавального та містичного ...
1302534
  Панасюк Р.П. Розвиток камерального права в Україні (теоретико-методологічний аспект) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (46). – C. 21-27. – ISSN 2413-1342
1302535
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Харків, 1930. – 601с.
1302536
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін, 1933. – 476с.
1302537
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1948. – 468с.
1302538
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 572с.
1302539
  Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. / О.М. Пономарьов. – Львів, 1971. – 183с.
1302540
  Нестеренко О.О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролеаріату на Україні в кінці 19 і на початку 20 ст. / О.О. Нестеренко. – К., 1952. – 180с.
1302541
   Розвиток кар"єри молодих науковців та їхня роль у розробці інновацій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Делегація Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України взяла участь у науковій конференції Eurodoc (Євродок). Тема конференції: "Зайнятість докторів філософії: валоризуйте свої навички та досягайте повного потенціалу!". Вчені обговорили ...
1302542
  Щотка О.П. Розвиток кар"єрної орієнтації "менеджмент" у магістранток // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 91-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-3190
1302543
  Руденко Л.Г. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1302544
  Даценко Л.М. Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (до 40-х років XX ст.) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 123-136


  Вивчення основ картографії як складової шкільних курсів географії залишається незмінним упродовж усього часу вивчення географії у школі. У статті здійснено історичний огляд змісту підручників, виданих у різні періоди, за якими можна простежити зміни у ...
1302545
  Палієнко Л.О. Розвиток картографування лікувально-рекреаційних і туристичних ресурсів на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 13-15. – Бібліогр.: 10 назв
1302546
  Савченко М. Розвиток категоріального базису "економічна стійкість" // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (57). – С. 5-17. – ISSN 2409-8892
1302547
  Рижов С.М. Розвиток кафедри археології та музеєзнавства за роки незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати роботи кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за останні 10 років. This article considers the basic results of work the department archaeology and muzeology Taras ...
1302548
  Катрич О.О. Розвиток кваліметричних методів оцінювання процесів систем управління якістю підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Катрич Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1302549
  Свєшнікова Л.В. Розвиток квантової медицини в Україні / Л.В. Свєшнікова, М.П. Стародуб // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 123-127. – ISSN 1023-2427
1302550
  Шамборовський Г.О. Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в ХХ ст. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 36-39. – ISSN 2306-6814
1302551
  Орлів М.С. Розвиток керівних кадрів федеральних агентств у США: досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 87-94. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1302552
  Черевко І.А. Розвиток Києва і його вплив на природне середовище // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 120-128. – Бібліогр.: 8 назв
1302553
  Бошицький Ю.Л. Розвиток Київського університету права Національної академії наук України у 2018/2019 навчальному році: кроки до створення університету світового класу / Ю.Л. Бошицький, Н.В. Загрішева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
1302554
  Лі Фень Розвиток Китайсько-українського економічного співробітництва в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Лі Фень ; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1998. – 16 с.
1302555
  Бойко А.М. Розвиток китайського естрадно-вокального мистецтва в 1970–1990-х рр.: культурно-історичні та жанрово-стильові особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 90-100. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1302556
  Величко В.В. Розвиток китайської економічної дипломатії: наукові підходи, досягнення та проблеми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 111-120. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1302557
  Красілов А.Д. Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Красілов Андрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1302558
  Бачинська О.М. Розвиток кінопрокату в Україні за гетьманату П. Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 3-4
1302559
  Курляк І.Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ ст.) : 13.00.01:Дис.на здоб.наукового ступеня доктора педагогічних наук / Курляк І.Є.; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2000. – 473л. – Бібліогр.: С.389-436
1302560
  Курляк Ірина Євгенівна Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ століття) : Автореф... доктора педагогічнихнаук: 13.00.01 / Курляк Ірина Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 44л.
1302561
  Мицюк С. Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання кластеризації економіки, як ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності. Досліджуються проблеми створення кластерів і їх розвитку. Рассматриваются вопросы кластеризации экономики, как эффективного механизма повышения ...
1302562
  Середюк В.Н. Розвиток клінічного мислення у внутрішній медицині (за моделлю СBCR) на прикладі клінічного випадку: первинна легенева гіпертензія // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 226-229. – ISSN 2077-4214
1302563
  Діденко С.В. Розвиток клінічної психології в США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1302564
  Новак О.М. Розвиток ключових компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи" // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 316-331. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1302565
  Літінська О. Розвиток ключових компетентностей молодших бакалаврів гуманітарних спеціальностей у параметрах особистісно-зорієнтованої освітньої парадигми // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 28-35. – ISSN 2414-5076
1302566
  Васюк Н.О. Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "державне управління у сфері охорони здоров"я" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 99-102. – Бібліогр.: 16 назв
1302567
  Фіть Л. Розвиток книговидавничої справи м.Черкаси кінця ХІХ – початку ХХ століть // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 111-118
1302568
  Бабич О.І. Розвиток книжкової справи Києво-Печерського монастиря в домонгольську добу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 23-30


  Стаття присвячена історії книжкової справи Києво-Печерського монастиря домонгольської доби: її започаткованню, розвитку, книгозбиранню, долі книжкових зібрань монастиря в післямонгольську добу, ролі книги в житті києво-печерських ченців.
1302569
  Коца Р.О. Розвиток книжкової традиції на Закарпатті // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 93-108. – ISSN 1682-3540


  Характкристика творів, написаних церковнослов"янською мовою на Закарпатті в XIV-XV ст.
1302570
  Гуралюк А. Розвиток когнiтивної компетентностi учнiв у навчально-виховному процесi ЗНЗ засобами iнформацiйно-комп"ютерних технологiй / А. Гуралюк, О. Митник, Є. Сидоркін // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13. – С. 71-82. – ISSN 2307-4515
1302571
  Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки когнітивних наук, розкриті у бібліопсихологічній теорії М. Рубакіна.
1302572
  Байоль О.В. Розвиток когнітивної моделі надломлення особистості (на матеріалі ранніх творів Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 21-37
1302573
  Музичко О. Розвиток козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 142-160. – ISSN 2519-2523
1302574
  Сапко М.О. Розвиток колажних прийомів у європейському мистецтві ХХ століття. "Новий реалізм" - поворот до об"єктивних художніх форм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
1302575
  Ивасюта М.К. Розвиток колгоспного ладу в західних областях Української РСР / М.К. Ивасюта. – Київ, 1960. – 40с.
1302576
  Овчаренко Ф.Д. Розвиток колоїдної хімії на Україні / Ф.Д. Овчаренко. – Київ : АН УРСР, 1955. – 32 с.
1302577
  Мещеряк І.Є. Розвиток колоніального управління у Південній Родезії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 72-78. – (Серія права ; № 12)


  В статье освещены вопросы британского колониального управления в Южной Родезии и раскрыты исторические предпосылки возникновения расизма в этой стране.
1302578
  Грищенко І.М. Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1302579
  Постолатій Віталій Володимирович Розвиток комерційної освіти в Україні : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Постолатій Віталій Володимирович; КУ. – Київ, 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.155-180
1302580
  Постолатій В.В. Розвиток комерційної освіти в Україні (1804-1920 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Постолатій В.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
1302581
  Бондаренко В.В. Розвиток комерційної реклами на сторінках періодики Східної України середини ХІХ — початку ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 62-64
1302582
  Ріжняк Р. Розвиток комп"ютерних мереж та розподілених комп"ютерних середовищ у вищій школі України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 166-173. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію розвитку комп"ютерних мереж та розподілених програмно-апаратних комп"ютерних середовищ у ВНЗ України протягом другої половини ХХ на початку ХХІ століття. ...
1302583
  Стахов Є.О. Розвиток комп"ютерних технологій у ДНВП "Картографія" на базі програмного продукту MikroStstion : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 52-55 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
1302584
  Ситар М.І. Розвиток компаративістики в Німеччині у XIX - ХХ століттях // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 593-601. – ISSN 0869-2491
1302585
  Смольницька О.О. Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської "сповідальної поезії" в "Коді української літератури" Ніли Зборовської // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 107-116. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1302586
  Локшина О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-21.
1302587
  Марценюк О.О. Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 116-121
1302588
  Прокопишин-Рашкевич Розвиток компетентностей менеджера завдяки застосуванню коучингу в організаціях / Прокопишин-Рашкевич, Я.В. Демків, .Блинда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 77-85. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1302589
  Гараба Н.П. Розвиток компетентностей учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 24-29 : табл., фото. – Бібліогр.: 4 назви
1302590
  Коваль Л.В. Розвиток компетенції органів територіального управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 11-16. – (Серія права ; № 12)


  В статье на основе анализа нормативного материала и на примере Советов Министров союзной республики показаны направления расширения компетенции территориальных органов управления в области планирования капитального строительства, финансирования, ...
1302591
  Бригідир І. Розвиток компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
1302592
  Рудич Л. Розвиток компетенцій як інструмент забезпечення ефективного управління соціальними проектами / Л. Рудич, В. Стеценко, В. Шаповалов // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 23-29. – ISSN 2409-8892
1302593
  Коломійчук В.С. Розвиток комплексу "Виробництво-споживання" приміського району в умовах ринкових відносин : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.10.02 / Коломійчук В.С.; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 17л.
1302594
  Верля Н.Й. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх інженерів як актуальна проблема вищої освіти / Н.Й. Верля, Т.Л. Шкундя, О.М. Джежула // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 197-202. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1302595
  Голобокова О. Розвиток комунікативних компетентностей // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Cічень - лютий (№ 1/2) : Тонкощі японської літератури. – С. 62-93


  Методика. Занаяття для учнів і учениць старших класів.
1302596
  Жукова А. Розвиток комунікативної активності при використанні інформаційних технологій // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 48-49
1302597
  Манжос Е.О. Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1302598
  Безрук В.М. Розвиток комунікативної компетентності державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Безрук В"ячеслав Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1302599
  Попова О.В. Розвиток комунікативної компетентності з української мови учнів середньої школи в навчальній дискусії з використанням методичного зразка ситуативно-комунікативних завдань // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 100-108. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1302600
  Кукло О. Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 122-128. – ISSN 2312-1246
1302601
  Березка С. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів засобами тренінгової діяльності / С. Березка, А. Кузнецова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 343-350. – ISSN 2077-1827
1302602
  Котелевська Л. Розвиток комунікативної компетентності студентів на заняттях української мови - запорука їх успішної соціалізації // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 73-76
1302603
  Насмінчук І.А. Розвиток комунікативної компетентності студентів на основі роботи з текстом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 37-38
1302604
  Мейтарчан С.Ю. Розвиток комунікативної компетентності у ході професійної соціалізації майбутніх менеджерів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 136-139. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1302605
  Сердега Н.О. Розвиток комунікативної компетенції майбутніх медичних працівників через призму студентських іншомовних науково-практичних конференцій // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 100-105. – ISSN 2618-1592
1302606
  Артеменко Т.М. Розвиток комунікативної компетенції у процесі викладання іноземних мов / Т.М. Артеменко, І.П. Липко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 8-17. – ISSN 2073-4379
1302607
  Пищик О. Розвиток комунікативної культури керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах адаптивного управління // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-85. – ISSN 2411-1317
1302608
  Кудлай В.О. Розвиток комунікативної культури співробітництва Україна - НАТО / В.О. Кудлай, С.О. Цебро // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 48-54. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1302609
  Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. + Додатки : л. 191-206. – Бібліогр.: л. 170-190
1302610
  Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1302611
  Дунас Н.В. Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 344-350. – ISSN 2222-0712
1302612
  Пилипчук В.П. Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг / В.П. Пилипчук, О.Д. Лендєл // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 87-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1302613
  Наконечний С.Т. Розвиток комуністичної праці на селі / С.Т. Наконечний. – Львів, 1970. – 127с.
1302614
  Баран О. Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  На основі моделей фотосферної конвекції, отриманих з використанням даних VTT шляхом розв"язку оберненої задачі нерівноважного переносу випромінювання, проведено дослідження розвитку конвективних структур у сонячній фотосфері. Для цього проаналізовано, ...
1302615
  Олексюк В.В. Розвиток конвективних течій та трансформація вихрових структур у потоці неоднорідної рідини : Автореф...канд. техн.наук: 01.02.05 / Олексюк В.В.; НАНУ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.:с.13-14
1302616
  Фединяк Г.С. Розвиток конвенцій з питань сімейних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 485-494. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1302617
  Ходаков М.Б. Розвиток конвенційних норм міжнародного права, що регулюють виробництво, розповсюдження та застосування наркотичних засобів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 119-125. – (Серія права ; № 9)


  В статье анализируются этапы развития конвенционных норм международного права, которые в целях борьбы с наркоманией регулируют производство, распространение и потребление наркотических средств. Рассматриваются практические и юридические аспекты борьбы ...
1302618
  Гражевська Н.І. Розвиток конкурентних засад внутрішнього ринку в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми розвитку конкурентних засад функціонування внутрішнього ринку як важливого чинника інноваційного орієнтованого економічного зростання.
1302619
  Ігнатенко М.М. Розвиток конкурентних стратегій підприємств в умовах глобалізації ринків / М.М. Ігнатенко, Л.О. Мармуль, І.А. Романюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 57. – С. 45-51. – ISSN 2306-546X
1302620
  Бутовченко К. Розвиток конкурентного законодавства в Україні. Досвід міжнародний, стратегія вітчизняна // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 15
1302621
  Медведєв А. Розвиток конкурентного законодавства в умовах трансформації України / А. Медведєв, К. Ярчевська // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 43-47


  Конкурентне право справедливо можна віднести до окремої, незалежної галузі права України насамперед через те, що на сьогодні воно має свій чітко визначений предмет, методи і суб"єкти, які не можна віднести до якоїсь однієї галузі права (будь-то ...
1302622
  Кирчата І.М. Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 21-27. – ISSN 2226-8820
1302623
  Філь О.А. Розвиток конкурентноздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 7-13. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1302624
  Куліш Л.П. Розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1302625
  Базелюк В.Г. Розвиток конкурентоспроможного фахівця в коледжі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1302626
  Аптекар С. Розвиток конкуренції в Україні / С. Аптекар, О. Жамойда // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 13-21. – ISSN 0131-775Х
1302627
  Лозова Г. Розвиток конкуренції на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу розвитку конкурентних відносин на страховому ринку України, порівнянню їх із загальносвітовими тенденціями в цій сфері, а також обгрунтуванню заходів щодо посилення конкурентних позицій національних страхових компаній на ...
1302628
   Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 179, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
1302629
  Дідківська Л.І. Розвиток конкуренції у сфері товарного обігу : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1302630
  Смирнова К. Розвиток конкуренційного права України під впливом Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 41-51. – ISSN 1026-9932
1302631
  Радзивілюк В. Розвиток конкурсного процесу (процедури банкрутства) в Україні у 2000-х роках / В. Радзивілюк, Р. Поляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 38-43. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1302632
  Бойко З. та інш. Розвиток консалтингу в Україні в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.61-65. – ISBN 966-654-102-5
1302633
  Грішнова О.А. Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 87-94


  Розглянуто взаємозв"язок і взаємовплив змін у соціально-трудовій сфері та розвитку консалтингових послуг з управління персоналом.
1302634
  Погібко Розвиток конституційних засад про оборону Української держави / Погібко, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1302635
  Пухтинський М.О. Розвиток конституційно-правових засад врядування в організації публічної влади // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 7. – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1302636
  Єфремова Н.В. Розвиток конституційно-правових ідей у Речі Посполитій у ХVІ-ХVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 71-79. – ISSN 1563-3349
1302637
  Белашова Т.В. Розвиток конституційно-правового регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україн // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 47-55. – ISSN 0201-7245
1302638
  Кузнєцова В.Ф. Розвиток конституційного законодавства про статус народних депутатів у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 11-16. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье анализируются конституционные основы правового положения народных депутатов в СССР. Показано его развитие в нормативных актах Союза ССР и Украинской ССР после принятия Конституции СССР 1977 г.
1302639
  Батанов О. Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні:доктринальні та прикладні аспекти // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 18-22. – ISSN 2313-559X
1302640
  Пижик А. Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1302641
  Наливайко Л. Розвиток конституціоналізму та конституційна модернізація в Україні / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 315-319
1302642
  Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 99-106
1302643
  Смірнова Л. Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 151-154. – (Серія: Педагогічні науки)
1302644
  Берлач Н.А. Розвиток консультаційної та освітньої системи в процесі становлення органічного сільського господарства в Україні та за кордоном // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 253-257. – ISSN 1563-3349
1302645
  Папінко В. Розвиток контролінгу як об"єктивна необхідність вдосконалення управління // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 297-299. – ISSN 1815-3232
1302646
  Моцовкіна О.В. Розвиток конфесійних навчальних закладів Криму в XIX - першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Моцовкіна О.В. ; Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1302647
  Браніцька Т. Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки) // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 64-70


  У статті проаналізовані умови успішної трансформації вищої освіти України на шляху її входження до світового освітнього простору: удосконалення змісту програм, наповнення навчальних дисциплін матеріалами, в яких розкрито особливості ...
1302648
  Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Вільчинська Т.П. ; КНУТШ, ін-т філології. – Київ, 2009. – 520л. + Додатки : л.446-456. – Бібліогр. : л.457-520
1302649
  Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 44 назв.
1302650
  Пожуєв В.І. Розвиток концептуальних засад інформатизації сучасного українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 4-17. – ISSN 2072-1692
1302651
  Маляренко О.С. Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 49-52
1302652
  Самойленко В.М. Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі / В.М. Самойленко, О.С. Маляренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 8-22. – ISSN 2306-5680
1302653
  Лазаришина І. Розвиток концептуальних підходів в обліку та економічному аналізі як реалізація потреб теорії і практики управління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 98-101. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1302654
  Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 126-130. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1302655
  Крамарьов О.С. Розвиток концептуальних підходів щодо оподаткування в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1302656
  Вєдєнєєв Д.В. Розвиток концептуальних та науково-практичних поглядів на сутність неконвенційної ("гібридної") конфліктності : монографія / Д.В. Вєдєнєєв, О.Г. Семенюк ; Міжвідомчий наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : АртЕк, 2021. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8043-29-2
1302657
  Будько О.В. Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 157-163. – ISSN 2222-0712
1302658
  Кулікова Н.Т. Розвиток концептуальної понятійної моделі діяльності підприємства як основи формування бухгалтерської управлінської звітності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
1302659
  Косенкова А. Розвиток концепції бенефіціального власника при імплементації плану BEPS в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 128-133. – ISSN 2663-5313
1302660
  Афанасьєва Розвиток концепції вільних джерел як нова реальність сучасного медійного простору / Афанасьєва, (Горська) // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 36-45. – ISSN 2312-5160


  Інтернет став оптимальним середовищем для зародження та популяризації концепції вільних джерел. Аналіз концепції та оцінка її впливу на медіасферу, зроблені в цьому дослідженні, підтвердили, що галузь засобів масової комунікації в умовах глобалізації ...
1302661
  Левченко О.Г. Розвиток концепції внутрішньої форми як шлях до глибинної семіотики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 38-49. – ISSN 2077-8309
1302662
  Тимошенко О. Розвиток концепції громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій думці XIX - початку XX ст. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 33. – ISSN 0132-1331
1302663
  Городецька М.О. Розвиток концепції економічної політики // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 13-15
1302664
  Ковальчук О. Розвиток концепції ефективного лідерства в теорії управління західноєвропейською школою // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 117-125
1302665
  Мушак Н. Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 254-258. – ISSN 2663-5313
1302666
  Бірюков О.М. Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 15-21


  Стаття присвячена важливому аспекту реформи законодавства про банкрутство - перегляду концепції нового закону. Автор стаття проаналізував концептуальні засади закону про банкрутство в редакції 1992 і 1999 років, що дало повне уявлення про стан ...
1302667
  Білоусов О.С. Розвиток концепції інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 60-68
1302668
  Андрушків Б.М. Розвиток концепції контролінгу соціально відповідальної діяльності в процесі генерування стратегічної інформації / Б.М. Андрушків, О.І. Павликівська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 17-25. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
1302669
  Оржеховська А.О. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 53-54. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1302670
  Стоян Ф.В. Розвиток концепції поняття "українська книга" вченими ВБУ в 20-х роках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 46-54. – ISBN 966-02-0832-4
1302671
  Руднєва О.М. Розвиток концепції прав людини під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 30-37
1302672
  Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В. Вернадського // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1302673
  Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В.І. Вернадського // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-19
1302674
  Павликівська О. Розвиток концепції управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 293-296. – ISSN 1815-3232
1302675
  Александрова Г. Розвиток концепцій Франка-компаративіста: Михайло Грушевський // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 5-9
1302676
  Малік М.Й. Розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Пехов // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988
1302677
  Свиноус І.В. Розвиток кооперативних зв"язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами / І.В. Свиноус, М.І. Ібатуллін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 180-184. – ISSN 2309-1533
1302678
  Левчук Олена Миколаївна Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 - першій третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "Книгоспілка") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Левчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1302679
  Левчук Олена Миколаївна Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 - першої третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "КНИГОСПІЛКА") : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08. / Левчук Олена Миколаївна; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 229 л. + Додатки: л. 203-229. – Бібліогр.: л. 185-202
1302680
  Гуляща О. Розвиток кооперативного кредиту та кооперативних банків Німеччини: минуле і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.53-56. – ISSN 1605-2005
1302681
  Стадник А.А. Розвиток кооперативного руху в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 104-109 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1302682
  Медвідь О. Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 227-232. – ISBN 978-617-7235-56-8
1302683
  Дмитренко О. Розвиток кооперативного руху на Чернігівщині // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.101-108
1302684
  Малік М.Й. Розвиток кооперативної ідеї в контексті наукових доробок І.І Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 167-169. – ISSN 2221-1055
1302685
  Шебанін В.С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання / В.С. Шебанін, Т.В. Шевченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 9-12. – ISSN 2221-1055
1302686
  Молдаван Л.В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-63.
1302687
  Зубар І.В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2309-1533
1302688
  Мороховський Ю.П. Розвиток кооперування селянства в Німецькиій Демократичній Республіці / Ю.П. Мороховський. – Вінниця, 1959. – 32с.
1302689
  Доценко О.М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Доценко О.М. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 14 назв
1302690
  Срібняк І. Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 290-294


  У статті аналізується процес виникнення перших періодичних видань сучасного типу в Кореї, реконструйовано основні тенденції розвитку газетної періодики в умовах японської військово-політичної присутності у 1905-1945 рр., розглянуто обмежувальні заходи ...
1302691
  Чепурна Л.Г. Розвиток корекційної складової змісту підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 135-141. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1302692
  Меньшова В.О. Розвиток кореневої системи ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC. var. angustifolia) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Викладено результати вивчення розвитку кореневої системи ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC.) в умовах культури.
1302693
  Мар"їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 22 - 25. – ISSN 2076-9326
1302694
  Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1302695
  Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 244л. + Додаток : л.211-244. – Бібліогр. : л.193-210
1302696
  Пішпек С.І. Розвиток корпоративних відносин як пріоритетний напрямок трансформаційної політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджено актуальні проблеми розвитку корпоративних відносин в економіках перехідного типу.
1302697
  Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 75 назв
1302698
  Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 459 л. – Додатки: л. 439-459. – Бібліогр.: л. 388-438
1302699
  Ходзицька В.В. Розвиток корпоративних структур: генезис наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 111-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1302700
  Качан О.І. Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Качан Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 232 арк. – Додатки: арк. 209-232. – Бібліогр.: арк. 188-208
1302701
  Качан О.І. Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Качан Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302702
  Баюра Д. Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 28-37
1302703
  Семенюк В.П. Розвиток корпоративного сектора економіки та корпоративного управління в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1302704
  Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектору в Україні : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, О.Ю. Клементьєва ; за наук. ред. М.Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-390. – ISBN 978-966-483-735-1
1302705
  Лазоренко Ю. Розвиток корпоративної взаємодії сільськогосподарських бібліотек територіальних об’єднань в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 1029-7200
1302706
  Матукова Г.І. Розвиток корпоративної культури організацій: сучасний стан й актуальні проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1302707
  Бобровська О.Ю. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності - дієвий інструмент підвищення якості і ефективності місцевого самоврядування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 239-247
1302708
  Буковинський М.П. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 47-51. – ISSN 2221-1055
1302709
  Дмитрів Б.Ю. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 96-104. – ISSN 2308-1988
1302710
  Івасів І.Б. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 3-6. – ISSN 2077-6330
1302711
  Супрун Н.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 118-131. – ISSN 1605-7988
1302712
  Царик І.М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 49-52.
1302713
  Бурковська А.В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 38-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1302714
  Гражевська Н. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як важливого механізму подолання кризи держави загального добробуту та пом"якшення соціальних проблем, спричинених світовими глобалізаційними процесами. Проаналізовано досвід ...
1302715
   Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України. – Київ, 2003. – 304 с. – ISBN 966-02-1588-6
1302716
  Анисенко О.В. Розвиток космічної галузі в Україні / О.В. Анисенко, Д.О. Бабіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 55-59. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1302717
  Кошова С.П. Розвиток космічної галузі в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 81-87. – ISSN 2306-6814
1302718
  Сінягіна Е. Розвиток космологічних уявлень Г.А. Гамова його учнями і послідовниками // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 3-6. – ISSN 2077-9496
1302719
  Матвійчук М.М. Розвиток КПРС марксистсько-ленінського вчення про партію в сучасних умовах / М.М. Матвійчук. – Київ, 1980. – 48 с.
1302720
  Грінченко О. Розвиток краєзнавчої освіти у Харьківському регіоні / О. Грінченко, С. Губіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 242-245. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1302721
  Заваріка Г. Розвиток країн у постконфліктних ситуаціях // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – № 2 (49). – С. 106-112. – ISSN 2409-8892
1302722
  Бушовська Л.Б. Розвиток крауд-технології та іі застосування в діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 58-61. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1302723
  Балабан О. Розвиток креативних індустрій та управління у сфері мистецтва (АРТ-менеджменту) / О. Балабан, М. Юр, О. Опанасик // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
1302724
  Жулід-Христенко Розвиток креативних індустрій у Європейському Соузі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 11-15. – ISSN 2226-8820
1302725
  Уліщенко А. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 126-130.
1302726
  Дідух О.В. Розвиток креативно-активних студентів на шляху до формування персоналу всіх сфер економіки / О.В. Дідух, О.М. Чубка, Чушак-Голобородько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 145-150. – ISSN 2222-4459
1302727
  Тодорова І.С. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів / І.С. Тодорова, Д.В. Бульченко // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 258-267. – ISSN 2226-4078
1302728
  Швець М.О. Розвиток креативного мислення учнів і краєзнавча робота на уроках географії та у позакласній роботі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 18-20 : табл.
1302729
  Бутенко О.Т. Розвиток креативного мислення учнів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 6-9. – Бібліогр.: 11 назв
1302730
  Карасьова Н.А. Розвиток креативної економіки в умовах децентралізації // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2409-1944
1302731
  Вахович І.М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1302732
  Яворська С. Розвиток креативної особистості в історії методики навчання української мови (XVI ст. - 20-і рокм XX ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 1. – С. 139-147. – ISSN 2077-1827
1302733
  Шубіна В.Б. Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі ескізного вивчення музичних творів під час ансамблевої гри // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 135-138. – ISSN 2413-5402
1302734
  Семенюк В. Розвиток креативності студентів - майбутніх соціальних працівників з допомогою навчальних творчих професійних задач // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – C. 117-118. – ISSN 1810-2131
1302735
  Басюк Л. Розвиток креативності як необхідна умова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування / Л. Басюк, І. Доброскок // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 7-15. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1302736
  Гончаренко В.В. Розвиток кредитних спілок України в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 71-78. – (Економічні науки)
1302737
  Венгерська В.О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Венгерська В. О.; Житомирський інженерно-технологіч. ін-т. – Житомир, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.178-196
1302738
  Венгерська Вікторія Олдексіївна Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Венгерська Вікторія Олдексіївна; Ку. – К., 1998. – 19л.
1302739
  Макаренко Ю.П. Розвиток кредитного скорингу позичальників банку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 65-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1302740
  Сороківська З. Розвиток кредитування населення комерційними банками в Україні : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 78-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1302741
  Науменкова С. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1302742
  Кравчук О. Розвиток криміналістики як засіб забезпечення державної безпеки та охорони громадського порядку // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7814-10-7
1302743
  Корнієнко В.В. Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 63-73. – ISSN 1999-5717
1302744
  Яра О.С. Розвиток кримінально-правової охорони права інтелектуальної власності: первісний етап // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (47). – С. 73-80. – ISSN 2413-1342
1302745
  Бабаніна В.В. Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 241-247. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1302746
  Дякур М.Д. Розвиток кримінального законодавства про замах на злочин в України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 117-123. – (Правознавство ; Вип.333)
1302747
  Пушкар О.А. Розвиток кримінального законодавства щодо змішаної форми вини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 310-314. – ISSN 2219-5521
1302748
  Остапенко Я.С. Розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н. е. - початок XX століття) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 199-208. – ISSN 2304-4556
1302749
  Єрофеєв М.І. Розвиток кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами : зб. матеріалів постійно діючого семінару "Діяльність підрозділів кримін. поліції щодо попередження, припинення та розслідування злочинів у сучасних умовах" (31 трав.-2 черв. 2018 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – С. 65-71. – ISBN 978-617-616-090-8
1302750
  Виговський Д.Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Право. Економіка. Управління)
1302751
  Ескрідж К. Розвиток кримінології як науки: міждисциплінарний підхід / К. Ескрідж, А. Бутирський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 215-226. – ISSN 1026-9932
1302752
  Мошак Г.Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні : (за матеріалами досліджень науковців Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України) : монографія / Г.Г. Мошак ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 69, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 60-69 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 19). – ISBN 978-966-458-498-9
1302753
  Сотник В.В. Розвиток критичних технологій - важливий крок у майбутнє України / В.В. Сотник, А.В. Купчин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 34-48. – ISSN 1560-4926
1302754
  Чорноглазова Г.В. Розвиток критичного мислення курсантів льотних закладів вищої освіти при розв"язанні задач з дисципліни "Опір матеріалів" / Г.В. Чорноглазова, І І. Єніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2023. – С. 183-191. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 13). – ISSN 2522-1477
1302755
  Лопатюк О.В. Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 141-144. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1302756
  Лопатюк О.В. Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 141-144. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1302757
  Цьома Н.С. Розвиток критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників у процесі вивчення інформатичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Цьома Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1302758
  Бараненкова Н.А. Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням засобами методу проектів / Н.А. Бараненкова, Ю.В. Шевченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 246-254. – ISSN 2227-2844


  "Розглядається питання використання методу проектів у навчанні іншомовної професійно орієнтованої комунікації студентів немовних вищих навчальних закладів, аналізуються переваги та недоліки проектної методики, з‘ясовуються роль та завдання викладача в ...
1302759
  Димарчук Тетяна Розвиток критичного мислення на уроках економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 2-3. – Бібліогр.: 13 назв
1302760
  Гуцало Л.В. Розвиток критичного мислення на уроках історії // Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Бердичів : Мельник М.В., 2023. – Вип. 65 : Матеріали регіон. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народж. засл. вчителя Укр. РСР А.П. Кащука : Житомир-Бердичів, 8-9 трав. 2023 р. / [упоряд. П.С. Скавронський ; ред. рада: О.М. Білобровець та ін.]. – С. 215-222. – ISBN 978-617-7254-58-3
1302761
  Щимон Ю. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 9 (505), березень 2018 р. – C. 8-16
1302762
  Самілик В. Розвиток критичного мислення у майбутніх учителів біології та екології // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. КЗ СОШППО педагогіки, спец. освіти і менеджменту ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін.]. – Суми : Цьома С.П., 2022. – С. 95-98. – ISBN 978-617-8095-18-5
1302763
  Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення творів Т. Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С.5-7
1302764
  Сальник І. Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення сучасних питань фізики / І. Сальник, Г. Томашевська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 129-136. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1302765
  Векслер С.І. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання / С.І. Векслер. – Київ, 1971. – 60с.
1302766
  Іванчук Г. Розвиток критичного мислення школярів у контексті поглядів американських та українських дослідників // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 201-209. – ISSN 2077-1827
1302767
  Харбом Лотта Розвиток крупних збройних конфліктів у 1999-2008 рр. / Харбом Лотта, Валленштайн Петер // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 65-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1302768
  Темнер Лотта Розвиток крупних збройних конфліктів у 2001-2010 рр. / Темнер Лотта, П. Валленштейн // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 59-74. – ISBN 978-966-7272-99-9
1302769
  Безклубенко С.Д. Розвиток культури в Українській РСР / С.Д. Безклубенко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 120 с.
1302770
  Пекарчук В.М. Розвиток культури етносів України у вимірі базових положень світової та європейської культурної політики (1990-2000-і роки) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 18-23. – ISSN 1728-3671
1302771
  Стряпко І. Розвиток культури Закарпаття через призму діяльності товариства "Просвіта" (1920-1925 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 64-67. – ISSN 1728-9343
1302772
  Глоба А. Розвиток культури і освіти як наслідок законотворчої діяльності урядів УНР та Української Держави: порівняльно–правовий аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 161-162
1302773
  Захарчук-Дуке Розвиток культури мовлення майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. у-нт ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1302774
  Буркало І.Ф. Розвиток культури на Закарпатті за роки Радянської влади (1945-1965 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук / Буркало І.Ф. ; КДУ. – Київ, 1968. – 263 л.
1302775
  Коляда Ігор Розвиток культури на українських землях наприкінці XVIII ст. - у першій половині ХІХ ст. : (історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Шеремета Зоя // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30
1302776
  Іванов Андрій Розвиток культури у 20-30 рр. ХХ ст. : (Всесвітня історія, 10 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 41-45
1302777
  Кожолянко Г. Розвиток культури українців Канади з 70-х рр. XX ст. // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 146-150. – ISBN 1-55195-156-8
1302778
  Савченко В. Розвиток культурно-мистецьких традицій в Сокиринській садибі Галаганів в другій половині XVIII - початку XX століття // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 160-169. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1302779
  Уліганець С. Розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні: м. Кам"янець-Подільський / С. Уліганець, О. Аріон, Д. Боль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 77-81. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Описано особливості розвитку культурно-пізнавального туризму як такого, що набуває все більшої популярності серед туристів; охарактеризовано його розвиток в м. Кам"янці-Подільському як в одному із туристичних центрів, які мають потужний ...
1302780
  Сидоренко Т.В. Розвиток культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України в 20-30-і роки ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-14. – ISSN 2409-9805


  У статті аналізується особливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України у 20-30-і рр. ХХ ст. Визанчені форми культурно-просвітницької роботи бібліотек, дана соціокультурна характеристика означеного періоду
1302781
  Бейдик О.О. Розвиток культурно-розважального туризму в Україні (на прикладі фестивального туризму) / О.О. Бейдик, А.О. Гончарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 45-49
1302782
  Дичковський С.І. Розвиток культурного туризму в епоху постіндустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 11-18. – ISSN 2308-135X
1302783
  Мацькевич М. Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 210-217. – ISSN 1026-9932
1302784
  Чередніченко С.В. Розвиток культурологічної складової змісту дошкільної освіти (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Чередніченко Світлана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2022. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1302785
  Замотаєва Н. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів: психолого-педагогічні умови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1302786
  Наджат Серушт Розвиток курдської національної свідомості в умовах збройного конфлікту в Сирії // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 114-119. – ISSN 2519-2949
1302787
  Перга Т. Розвиток кустарних промислів серед єврейського населення Київщини наприкінці 1920-х – на початку 1930–х рр. / Т. Перга, Ю. Перга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається становище єврейських ремісників і кустарів Київщини наприкінці 1920-х рр. - у період, коли курс радянської влади на індустріалізацію прискорив згортання НЕПу. Розкрита діяльність Київського комітету ОРТ, який прагнув віднайти місце цій ...
1302788
  Малишев Олександр Володимирович Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Малишев О.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1302789
  Іваніченко Л. Розвиток легкої промисловості Одеси у XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 47-54. – ISSN 1998-4634
1302790
  Коломієць В.Т. Розвиток лексики слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 304с.
1302791
  Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в 60-70-х роках ХІХ ст. (До постановки питання) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 69-78
1302792
  Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О.Г. Муромцева. – Х., 1985. – 152с.
1302793
  Тимошенко П.Д. Розвиток лексичного складу української літературної мови другої пол. ХІХ - початку ХХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 13-15
1302794
  Підопригора О.А. Розвиток ленінських ідей про науково-технічний прогрес у радянському законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются важнейшие идеи В.И. Ленина о научно-техническом прогрессе, в частности положения о необходимости систематического перевооружения новейшей техникой всех отраслей народного хозяйства, о связи науки с производством, о массовости ...
1302795
  Фролов Ю.О. Розвиток ленінських принципів організації та діяльності радянського суду в Конституції СРСР 1977 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье дана характеристика ленинских принципов социалистического правосудия и дальнейшего развития и углубления их демократической сущности в Конституции СССР.
1302796
  Цалюк М.Я. Розвиток ленінської теорії соціалістичної революції в Програмі КПРС. / М.Я. Цалюк, І.Х. Сас. – Київ, 1965. – 71с.
1302797
  Безсмертна В. Розвиток лідерства у діяльності центрів гендерної освіти при вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 22-24


  Здійснено аналіз факторів сензитивності студентського віку до впровадження гендерних ідей у системі вищої освіти України; розвитку лідерських якостей студентської молоді на прикладі діяльності активісток та активістів Центру гендерної освіти ...
1302798
  Чорний А.В. Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ- підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорний Антон Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 267 арк. – Бібліогр.: арк. 220-267. – Бібліогр.: арк. 8-10, 193-219
1302799
  Чорний А.В. Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ- підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорний Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1302800
  Вітченко А.О. Розвиток лідерських якостей майбутніх військових магістрів з використанням кейс-технологій // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42
1302801
  Мачинська Н. Розвиток лідерських якостей у студентів у процесі професійної підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 32-38. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1302802
  Шихненко К. Розвиток лідерського потенціалу вчителів в умовах змін: досвід реформування шкільної освіти в США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 69-79. – ISSN 2312-5993
1302803
  Волківська Д.А. Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в унівеситетському середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Волківська Діана Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302804
  Делас У.С. Розвиток лізингових операцій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 226-232.
1302805
  Душило А.А. Розвиток лізингових операцій за кордоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-81. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1302806
  Якушева І.Є. Розвиток лізингових послуг як інструмент інвестування аграрного сектора // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 397-403. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1302807
  Дєгтяр О.А. Розвиток лізингових форм фінансування як напрям державної підтримки малого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-83.
1302808
  Писаренко М.М. Розвиток лізингу в контекcті європейських тенденцій / М.М. Писаренко, К.Л. Нетудихата // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1302809
  Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 106-113
1302810
  Купалова Г.І. Розвиток лізингу в Україні: обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 1 (68). – С. 120-126.
1302811
  Козубенко Ю.Л. Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини на Київщині в другій половині XX - на початку XXI ст. / Ю.Л. Козубенко, С.І. Горденко, М.А. Буц // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 127-133. – ISSN 2518-7732
1302812
  Марченко Г.В. Розвиток лінгвістичної освіти в Україні до XVIII століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 235-243
1302813
  Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
1302814
  Шаблій О.І. Розвиток лісохімічної промисловості Українських Карпат у дорадянський період // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 86-92. – Бібліогр.: 4 назви
1302815
  Смирнов І.Г. Розвиток логістики в країнах НАФТА // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 120-148
1302816
  Бублик М.І. Розвиток логістики в сучасних умовах функціонування ринку / М.І. Бублик, Т.І. Бабій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 138-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1302817
  Починок П.М. Розвиток логістики туризму в Алжирі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 191-197 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1302818
  Махова Г.В. Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи / Г.В. Махова, П.Е. Алакозова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 240-245. – ISSN 2222-4459
1302819
  Струтинська І.В. Розвиток логістичних центрів як чинник економічної безпеки держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 54-56. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1302820
  Климова І.Г. Розвиток логістичного управління на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 49-51
1302821
  Крючкова І.В. Розвиток логістичного управління підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 80-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1302822
  Полякова О.М. Розвиток логістичної інфраструктури в транспортному комплексі України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 17-18. – ISSN 2075-4892
1302823
  Пильнова В.П. Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1302824
  Мазаракі А.А. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики / А.А. Мазаракі, Л.Г. Харсун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1302825
  Піонтковська Т.В. Розвиток логічних ідей у Києво-Могилянській академії (др.пол. XVII - поч. XVIII ст.) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 43-44
1302826
  Скрипкін І.М. Розвиток логічного мислення учнів на уроках історії та суспільствознавства / І.М. Скрипкін. – К., 1977. – 104с.
1302827
  Стрільчик А.К. Розвиток логічного мислення учнів при вивченні хімії / А.К. Стрільчик. – Київ : Радянська школа, 1984. – 80 с.
1302828
  Христофорова Н.А. Розвиток логічного мислення учнів у рамках курсу "Вступ до історії" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 32 (240). – С. 8-12
1302829
   Розвиток логічної компетентності у здобувачів медичних закладів вищої освіти під час розв’язування логічних задач / О. Сілкова, О. Макаренко, В. Макаренко, О. Хміль // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 49-53. – ISSN 2616-650X
1302830
  Євтушенко О.Н. Розвиток локальної організації влади в умовах децентралізації: європейський досвід та українські реалії / О.Н. Євтушенко, Т.В. Лушагіна // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 352-369. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1302831
  Крайнікова Т. Розвиток лояльності аудиторії на основі знань про комунікаційну поведінку фанатів: "від закоханості до ідентичності" / Т. Крайнікова, Е. Крайніков, Т. Єжижанська // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 2 (81). – С. 34-53. – ISSN 2522-1272


  The fans, as the most ardent admirers of organizations or public figures, are a hyperactive part of the audience and an important source of influence and marketing resource. The essence of fandom is communication, therefore, finding out the ...
1302832
  Ройко Михайло Миколайович Розвиток людини в процесі взаємодії факторів виробництва : Дис... канд. екон.наук: 08.00.01 / Ройко Михайло Миколайович; КУ. – К, 1993. – 160л. – Бібліогр.:л.154-160
1302833
  Ройко М.М. Розвиток людини в процесі взаємодії фаткорів виробництва : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Ройко М. М.; КУ. – К., 1993. – 20л.
1302834
  Доценко О.Ю. Розвиток людини та міграційні потоки в XXI ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 221-226. – ISSN 2076-1554
1302835
  Войтович М.С. Розвиток людини як економічне явище // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 25-29. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1302836
   Розвиток людського капіталу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки".
1302837
  Ларіна Я.С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. – Київ : Академія, 2012. – 244, [4] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 221-244. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-402-4
1302838
  Сіденко С.В. Розвиток людського капіталу в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, О.І. Стадник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 158-160. – ISSN 1729-7036
1302839
  Горовий Д.А. Розвиток людського капіталу сучасної держави // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 144-150. – ISSN 2226-8820
1302840
  Лапшина І.А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції = Human capital development in Ukraine in the process of european integration : монографія / І.А. Лапшина; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Львів : НІСД, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-7255-34-4
1302841
  Сагалович З.М. Розвиток людського капіталу як фактор конкурентоспроможності країни // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 30. – С. 34-46. – (Економіка ; Вип. 30). – ISBN 966-7486-32-X
1302842
   Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ : реформа сфери охорони здоров"я, освіта, стан розвитку науки, міграція, соціальна політика, людський та соціальний капітал, Україна між Європою та Азією / [О. Пищуліна та ін.] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-17-2
1302843
  Стефанишин О. Розвиток людського потенціалу в контексті утвердження інноваційної економіки України // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 86-96. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1302844
  Степура Т.М. Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Степура Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1302845
  Лісогор Л.С. Розвиток людського потенціалу країни у контексті реалізації інтелектуальних чинників конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 27-35
1302846
  Ревіна О.М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 250-254
1302847
  Курій Л.О. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання БРІКС // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 37-49. – ISSN 1683-1942
1302848
  Скляренко О. Розвиток лялькової традиції шляхом неформальної освіти (на прикладі гімназії імені О.М. Бойченка) // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 106-109. – ISBN 978-966-452-250-8
1302849
  Добровольська Т. Розвиток Львівського національного театру імені Марії Заньковецької у 50-70-х роках XX століття: художні процеси та історичний контекст // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 127-139. – ISSN 2413-4767
1302850
  Дубина В. Розвиток Львова за Генеральним планом (2011-2025) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 53-55
1302851
  Капраль М. Розвиток Львова та Кракова у XIII-XVIII століттях: порівняльний історико-урбаністичний аналіз // Вісник Львівського університету : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 31-48. – (Серія історична ; Спеціальний випуск ; т. 10, ч. 1 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори : уявлення, досвід, практики). – ISSN 2078-6107
1302852
  Липчук В. Розвиток льонарства в Україні / В. Липчук, О. Домінська // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1302853
  Батечко Н. Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності / Н. Батечко, І. Титаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 17-22. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1302854
  Нерета О. Розвиток малих міст: світовий та вітчизняний досвід // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 262-268.
1302855
  Бицюра Юрій Розвиток малих підприємств в Україні : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11 : Діагр., табл. – Бібліогр.: 4 назви
1302856
  Драган І.О. Розвиток малих підприємств у системі ринкової економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1302857
  Зубар І.В. Розвиток малих форм господарювання в регіоні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 106-114. – ISSN 2221-1055


  Розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Вінницької обл. Особлива увага приділена функціонуванню малих форм господарювання, а саме особистих селянських і фермерських господарств. Проаналізовано канали збуту продукції даними суб"єктами та виявлено ...
1302858
  Єременко Д.В. Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективи в регіональному АПК / Д.В. Єременко, А.В. Збарська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1302859
  Трубчанінов М.А. Розвиток малих форм селянського промислового підприємництва в селах Європейської Росії в дорадянську епоху // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 89-99. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
1302860
  Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 58-66. – ISSN 2075-4892
1302861
  Кобель У.С. Розвиток малого бізнесу як фактор забезпечення зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; вип. 44)


  Упродовж останніх років мале підприємництво набуває дедалі більшого як економічного, так і соціального зростання. Зростання економічного потенціалу України пов"язано насамперд з підвищенням трудової активності населення шляхом розвитку малого ...
1302862
  Орлова В.О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної політики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 18-21. – ISSN 1728-6220
1302863
  Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні : (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-Об"ява") / В.І. Шпак; МАУП. – 2-ге вид., доп., і перероб. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-285-3
1302864
  Іванова А.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 23-24
1302865
  Родіонов С.О. Розвиток маркетингової діяльності підприємств на засадах впровадження інтернет-технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Родіонов Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1302866
  Сотник А. Розвиток масової культури тоталітарного типу у ретроспективі Німеччини і України в 1930-1940-і роки // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 375-382
1302867
  Копанєва В.О. Розвиток математичних засад соціальних комунікацій / В.О. Копанєва, Л.Й. Костенко, Т.В. Симоненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2409-9805
1302868
   Розвиток математичних ідей Михайла Кравчука = Development of the mathematical ideas of Mykhailo Kravchuk (Krawtchouk). – Київ-Нью-Йорк, 2004. – 779 с. – ISBN 0-88054-141-5
1302869
  Нікітчин О. Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті викладено розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст), проводиться аналіз діяльності вчених України по створенню наукової бази для навчальних закладів, які б відповідали змісту освіти, вимогам науки і життя того часу.
1302870
  Пясковський Б.В. Розвиток матеріалістичних традицій в математиці на Україні у дожовтневий період // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 13. – С. 22-28
1302871
  Михайлов М.Г. Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1302872
  Карасевич О. Розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства у добу відлиги у працях вітчизняних істориків доби незалежності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 128-134. – ISSN 1998-4634
1302873
  Ступницький І.С. Розвиток матеріального виробництва в процесі розширеного соціального відтворення. / І.С. Ступницький. – К., 1965. – 235с.
1302874
  Хухліна О. Розвиток медицини на території Буковини протягом ХIX ст. зародження, становлення / О. Хухліна, В. Смандич // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 88-91. – ISSN 2311-9896
1302875
  Потимко О. Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: література, проблеми, дискусії / Оксана Потимко. – Львів : [б. в.], 2012. – 214 с. – Бібліогр.: с. 165-197 та в підрядк. прим. – (Серія "Львівські історичні праці. Дослідження" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-02-6500-4
1302876
  Рисінович-Сунара Розвиток медичного права у Хорватії / Рисінович-Сунара, М. Тадіч // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 45-52. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
1302877
  Рись Ю.С. Розвиток медичного страхування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 358-362. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1302878
  Гучко О. Розвиток медичної освіти на території Північної Буковини у 20-30-ті роки XX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 45-50. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1302879
  Рибіна Ю.О. Розвиток медіаграмотності учнів у процесі створення шкільного медіа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 109-128. – ISSN 1998-6939
1302880
  Онкович Г.В. Розвиток медіакомпетентності як сучасна педагогічна стратегія / Г.В. Онкович, В.С. Білецький // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 294-301. – ISSN 2522-493Х


  Стаття присвячена важливості залучення до навчального процесу, формування професійної компетентності, саморозвитку вчителя, практичного досвіду викладачів на прикладі їхніх блогів, веб-сторінок в соціальній мережі тощо. Дослідники висвітлюють ...
1302881
  Кузьма І.І. Розвиток медіаосвіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1959-2018 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 64-69. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1302882
  Кузнєцов Е.А. Розвиток менеджмент-освіти в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 356-364. – ISBN 978-617-689-150-5
1302883
  Ленін Д. Розвиток мережі відділень банку як чинник впливу на його економічний потенціал // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 96-111 : табл., рис. – Бібліогр. : 34 назв. – ISSN 1605-2005
1302884
   Розвиток мережі закладів ресторанного господарства Столичного регіону України / В.Ф. Доценко, О.В. Арпуль, Н.П. Бондар, Т.В. Ємчук, О.О. Дудкіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1302885
  Височан Л. Розвиток методики викладання природознавства в початковій школі України за радянського періоду (20-80-ті рр. ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
1302886
  Пархоменко В. Розвиток методики економічного аналізу якості продукції: ретроспективний вимір // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 50-55
1302887
  Грицай Н.Б. Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках XX століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 27-36. – ISBN 978-966-7359-68-3
1302888
  Худик О.Б. Розвиток методики стратегічного аналізу фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 790. – С. 31-37. – (Економіка ; вип. 790). – ISSN 2519-240Х
1302889
  Гаргін В.В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаргін Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1302890
  Ткаченко Н.В. Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 450-458. – ISSN 1993-6788
1302891
  Д"яконова І.І. Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1302892
  Кузхнєцова А. Розвиток методичних підходів щодо формування комплексної системи управління ризиками лізингових операцій в Україні / А. Кузхнєцова, О. Левченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 49-63. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1302893
  Болдуєв М.В. Розвиток методичного забезпечення проведення комп"ютерного аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 35-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1302894
  Головко М. Розвиток методичної думки з фізики у Східній Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст. // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 16-19
1302895
  Мельничук Г.В. Розвиток методів аналізу стаціонарних режимів роботи електротехнічних Smart-комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мельничук Григорій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1302896
  Гребченко М.В. Розвиток методів захисту та діагностування вузлів електричних систем з двигунами : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05. 14. 02 / Гребченко М. В.; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2007. – 36с. – Бібл.: 50 назв
1302897
   Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем : монографія / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.В. Пічкур та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. : Ф.Г. Гаращенка, І.А. Куценка, І.І. Харченка ]. – Київ : Сталь, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-1555-27-2
1302898
  Гаращенко Ф.Г. Розвиток методів математичного моделювання, аналізу та оптимізації динамічних систем / Ф.Г. Гаращенко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 154-191
1302899
  Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
1302900
  Мохамед Хассан Хессайн Алі Розвиток методів оцінки спотворень зображення у відеотрактах цифрового телебачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мохамед Хассан Хессайн Алі ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Адмін. держ. служби спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1302901
  Андрейко В.М. Розвиток методів оцінки якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки під час сертифікаційних випробувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Андрейко Віталія Миколаївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302902
  Чабан О.П. Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показниками : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Чабан О.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1302903
  Кутовий Т.В. Розвиток методів первинного публічного розміщення акцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто поширені у світовій практиці методи первинного розміщення акцій, їх переваги, недоліки та особливості в процесі залучення компанією ресурсів на зовнішніх ринках. In the article the worldwide methods of the initial public ...
1302904
  Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв"язку на фізичному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1302905
  Бурлига М.Б. Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб"ємно-механічних трансмісій колісних тракторів. : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Бурлига Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302906
  Діцький І.В. Розвиток методів та алгоритмів розв"язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Діцький Ігор Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1302907
  Бондаренко М.О. Розвиток методів та засобів атомно-силової мікроскопії для неруйнівного контролю характеристик компонентів мікросистемної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Бондаренко Максим Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 59 назв
1302908
  Ричаківська В. Розвиток методології бухгалтерського обліку в банках України // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-42 : табл.
1302909
  Єнальєв М.М. Розвиток методології використання інструментарію теорії корисності в економічних розрахунках // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1302910
  Передерко А.Л. Розвиток методології вібровипробувань та удосконалення засобів вимірювань вібрації об"єктів складної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Передерко Анатолій Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інтелект. технологій і зв"язку. – Одеса, 2021. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1302911
  Сметанко О.В. Розвиток методології внутрішнього аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 389-398. – ISSN 1993-6788
1302912
  Нєізвєсний С.І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Нєізвєсний Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1302913
  Сич Т.В. Розвиток методологічних засад дослідження питань управління освітою як наукова проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 241-247. – ISSN 2227-2844
1302914
  Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у 20 столітті : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Шевчук С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки: л.202-204. – Бібліогр.: л.205-220
1302915
  Крижний А.В. Розвиток методологічних основ теорії функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння / А.В. Крижний, П.В. Опенько, О.М. Борзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 62-70


  У статті наведені методологічні основи вирішення задачі забезпечення функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом. В статье представлены методологические основы решения задачи ...
1302916
  Сухіна О.М. Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів / О.М. Сухіна, О.П. Лобасов, М.І. Жишко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 67-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
1302917
  Філіппов Д.М. Розвиток методу вторинних джерел для моделювання плоскопаралельного магнітного поля електромагнітних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Філіппов Дмитро Максимович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1302918
  Мікуліч О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Мікуліч Олена Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1302919
  Сорокін Д.С. Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Сорокін Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1302920
  Шиляєва О.Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шиляєва Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302921
  Коноводов Д.В. Розвиток методу розрахунку контактних напружень з урахуванням кінематики осередку деформації для удосконалення режимів обтисків при холодній прокатці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.05 / Коноводов Д.В.; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1302922
  Кузь М.В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об"єму та витрати газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кузь Микола Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1302923
  Макаренко П.М. Розвиток механізмів державної підтримки особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-49. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1302924
  Стадник В.А. Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикл. спортивної діяльності) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Стадник В.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1302925
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 177-280. – Бібліогр.: л. 162-176
1302926
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1302927
  Ярошенко Г. Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України / Г. Ярошенко, І. Заюков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв


  Нові видання
1302928
  Полторак А.С. Розвиток механізму кредитування для здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки держави / А.С. Полторак, В.Ю. Паламарчук, Т.А. Манукян // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6814


  "Проаналізовано економічну сутність кредитування для здобуття вищої освіти та його основні функції у сучасних умовах".
1302929
  Поважний О.С. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України / О.С. Поважний, В.П. Пшенична // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1302930
  Іванець А.О. Розвиток міграційних процесів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 274-279. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1302931
  Кириленко О.М. Розвиток міграційних процесів в Україні / О.М. Кириленко, В.О. Ільєнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 70-75. – ISSN 2306-5834
1302932
  Малиновська О.А. Розвиток міграційних процесів в умовах фінансово економічної кризи: деякі можливі наслідки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 60-68. – Бібліогр.: 14 назв.
1302933
  Стаканов Р.Д. Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженої еміграції до імміграційного центру // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 168-173


  Стаття присвячена аналізу міграційних тенденцій та розвитку міграційної політики в Китаї в XIX - XXI ст., досліджується трансформація міграційної ролі Китаю на світовій арені.
1302934
  Дракохруст Т. Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 23-25. – ISSN 2524-0129
1302935
  Кузьменко С. Розвиток міжбюджетних відносин на базі оцінки фінансового потенціалу регіонів / С. Кузьменко, В. Боронос, О. Пластун // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 16-20 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1302936
  Еш С.М. Розвиток міжбюджетних відносин у сучасних умовах господарювання / С.М. Еш, В.М. Ляховецька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 93-97
1302937
  Парахіна М.Б. Розвиток міждержавних відносин України та Росії у бібліотечній галузі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209


  Проаналізовано проблему розвитку бібліотечної співпраці між Україною та Росією, що є актуальними для всієї бібліотечної системи.
1302938
  Куценок Н.М. Розвиток міжкультурної комунікації та порівняльна характеристика навчання у вищих навчальних заколадах України та Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 63-65
1302939
  Хмара О.П. Розвиток міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових комплексів індустріально розвинених країн : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Хмара Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1302940
  Гозуватенко Г.О. Розвиток міжнародних відносин України - пріоритетний напрям створення українського професійного війська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 257-263. – ISSN 0321-0499
1302941
  Яремович П.П. Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Яремович Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1302942
  Денісова М.М. Розвиток міжнародних стандартів реалізації права на мирні збори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 168-175. – ISSN 1563-3349
1302943
   Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект : (монографія) / С.П. Калініна [та ін.] ; за заг. ред. С.П. Калініної ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. (м. Краматорськ). – Вінниця : "Нілан-ЛТД", 2015. – 286, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 245-286. – ISBN 978-966-924-049-1
1302944
  Камінська Наталія В"ячеславівна Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку : Дис.... канд. економ. наук: 08.05.01 / Камінська Наталія В"ячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220 л. + Додатки: л.207-226. – Бібліогр.: л.187-206
1302945
  Кот С. Розвиток міжнародно-правових засад реституції культурних цінностей у 1943 - 1947 роках // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-108
1302946
  Доді К.В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доді К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1302947
  Маслов О. Розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з піратством (ситуація в Сомалі) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 133-136


  В цій роботі йдеться про проблему морського піратства та її роль в геополітичному просторі двадцять першого століття. Окремо розглянуті питання правового регулювання цієї проблеми у правових джерелах ООН, таких як Конвенція 1982 та останні законодавчі ...
1302948
  Миркєєв Я.Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 299-309. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1302949
  Ніколенко О.В. Розвиток міжнародного аутсорсингу в контексті посткризових процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 167-169
1302950
  Ткаленко С.І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 44-46
1302951
  Гуцалюк О.М. Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту / О.М. Гуцалюк, В.А. Череватенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1302952
  Вишняк Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 78-79


  В Україні необхідно модернізувати державну інноваційну політику і сконцентрувати її на розвиток високих технологій і наукомістких галузей економіки.
1302953
  Кунець О.Д. Розвиток міжнародного гуманітарного права в університеті Святого Володимира в другій чверті XIX століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 202-205.
1302954
  Козак Л.С. Розвиток міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки / Л.С. Козак, Є.В. Бондаренко, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 90-103. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті досліджено механізм міжнародного фінансового і технічного співробітництва України з державами та міжнародними організаціями, проаналізовано стратегічні напрями співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями й залучення міжнародної ...
1302955
  Довгерт А. Розвиток міжнародного приватного права України за роки її незалежності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.437-455
1302956
  Калініна С.П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект : (монографія) / Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О., Давидюк Л.П. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.П. Калініної ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 238, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 206-225. – ISBN 978-966-924-313-3
1302957
  Подвірна Х.Є. Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні: сучасні аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 88-97. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1302958
  Котляревський Я.В. Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем / Я.В. Котляревський, Т.В. Троцький, М.О. Дяченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 15-23. – ISSN 2222-0712
1302959
  Кривенко Н. Розвиток міжнародної економічної інтеграції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 41-48. – ISSN 2411-4014
1302960
  Кудрявцев К.О. Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи єврозони // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 40-46
1302961
  Зубко А. Розвиток міжнародної метричної системи в XVIII - початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-91. – ISBN 978-966-171-90295
1302962
  Чайка-Петегирич Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Чайка-Петегирич Л.Б.; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – 198л. + Додатки: л.184-198. – Бібліогр.: л.166-183
1302963
  Синковець Н.І. Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Синковець Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 230-249. – Бібліогр.: арк. 200-229
1302964
  Синковець Н.І. Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Синковець Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1302965
  Глушан О.В. Розвиток міжнародної стандартизації керування документаційними процесами: оновлення ISO 15489 // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 113-117. – ISSN 2076-1554
1302966
  Левченко І. Розвиток мікробіології в Україні зусиллями членів київських об"єднань лікарів // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 100-106. – ISSN 2518-7732


  "Київська школа мікробіологів формувалася відомими вченими Київського університету, членами Київського товариства лікарів" Г.М. Мінхом, В.К. Високовичем, В.В. Підвисоцьким, Д.К. Заболотним, О.Д. Павловським та ін."
1302967
  Бобловський О.Ю. Розвиток місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 101-108. – (Економічні науки)
1302968
  Карлова В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 132-138.
1302969
  Беспалий В.В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 58-67. – ISSN 2306-9082
1302970
  Самойленко Л.Я. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 5 назв
1302971
  Сірик З.О. Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 248-256
1302972
  Любченко П.М. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
1302973
  Ярков С. Розвиток мішаних за субстратом 20-40- річних відвальних ландшафтів Криворіжжя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1302974
  Погорілко М. Розвиток млинарства Львова XVII ст. в контексті європейського // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 329-331. – ISBN 978-966-171-893-6
1302975
  Хорошковська О.Н. Розвиток мовлення молодших школярів / О.Н. Хорошковська. – К, 1985. – 96с.
1302976
  Кондратенко О. Розвиток мовлення. Порівняльна характеристика образів Наталки Полтавки та Марусі - героїнь однойменних творів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 47-49
1302977
  Назимко О.В. Розвиток мовної компетентності студентів на основі реальних дій, спрямованих на сприйняття та породження мовного висловлювання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 163-170. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1302978
   Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977.. – К, 1980. – 248с.
1302979
  Галахов Є.М. Розвиток моделей кібератак у площині інформаційної безпеки підприємства / Є.М. Галахов, В.В. Собчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Гудзь О.Є., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (65). – С. 12-24. – ISSN 2412-4338
1302980
  Виноградський М.Д. Розвиток моделей корпоративного управління / М.Д. Виноградський, Нашинець-Наумова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 172-178
1302981
  Ушкаренко О.О. Розвиток моделей, методів та засобів автоматизованого керування автономними електроенергетичними системами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Ушкаренко Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1302982
  Цимбалюк С. Розвиток модерністського дискурсу XX ст. в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генезу модерністських теорій соціального розвитку з використанням широкого кола теоретичних монографічних, дисертаційних досліджень, матеріалів, наведених у фахових виданнях. Окреслено хронологічні періоди конституювання модерністського ...
1302983
  Ільїч Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-20
1302984
  Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Князевич Дар"я Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1302985
  Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Князевич Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 197-236
1302986
  Пестушко Валерій Розвиток молодіжного туризму в Україні : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-53 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1302987
  Сало І.В. Розвиток монетарної політики Національного Банку України // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 9-16
1302988
  Огняник М.С. Розвиток моніторингових досліджень у зв"язку із забрудненням підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
1302989
  Анисенко О.В. Розвиток моніторингу в системі управління земельними ресурсами / О.В. Анисенко, О.С. Хапун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 22-25 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1302990
  Панасенко Е.А. Розвиток мотивації лінгвопрофесійної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Е.А. Панасенко, А.І. Внукова // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 31-40. – ISSN 2227-2747
1302991
  Адарюкова Л.Б. Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення студентів до самоосвітньої діяльності як умова формування самоосвітньої компетентності // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 6-13. – ISSN 2220-6310


  Стаття присвячена аналізу проблеми мотиваційно-ціннісного відношення майбутніх інженерів-програмістів до самоосвітньої діяльності як умови формування самоосвітньої компетентності. Стаття висвітлює точки зору освітян на поняття "мотив" та "мотивація". ...
1302992
  Демидова М.М. Розвиток мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Демидова Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 22 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1302993
  Дейкун М.П. Розвиток моторики учениць старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / М.П. Дейкун, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 61-66. – (Педагогічні науки)


  У статті подано особливості розвитку моторики учениць старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. А саме: особливості антропометричних показників та періоди статевого дозрівання та їх вплив на навчально-тренувальний процес.
1302994
  Грабовська Л. Розвиток музеїв при навчальних закладах міста Луцька / Л. Грабовська, Л. Хмелярська // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 36-41. – ISSN 2305-9389
1302995
  Кшановська К. Розвиток музейного туризму та його перспективи в Україні // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студудентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 89-91. – ISBN 978-966-600-645-8
1302996
  Бугаєва О. Розвиток музично-біографічної довідкової справи в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 246-257. – ISSN 0869-3595
1302997
  Кривозуб В. Розвиток музично-педагогічної думки в Україні у період національного відродження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 154-165


  У статті представлені пріоритетні напрямки розвитку музично-педагогічної думки та дослідження науковців у галузі музично-педагогічної освіти в Україні у 90-х роках ХХ-го століття. Основна увага зосереджена на фаховій проблематиці наукових досліджень, ...
1302998
  Кривозуб В.Ф. Розвиток музично-педагогічної освіти в центральному та північному регіонах України (історичний аспект) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 27-31. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 3 (8))
1302999
  Субота М.В. Розвиток музичної психології як науки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 288-295. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1303000
  Ковбасюк Ю. Розвиток муніципальної інфраструктури та система міжбюджетних відносин в Україні і світі // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.137-141
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,