Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1302001
  Стогний В.И. Теоретико-алгебраический анализ некоторых дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Стогний В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 13л.
1302002
  Журавлев В.И. Теоретико-вакуумная мегапарадигма: трансформация научного миропонимания : Монография / В.И. Журавлев. – Донецк, 2005. – 290с. – ISBN 966-7917-76-2
1302003
  Бычков А.С. Теоретико-возможностный подход к моделироавнию систем нечёткой структуры / А.С. Бычков, Е.В. Иванов, В.С. Касьянюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 115-125. – ISSN 1028-9763
1302004
  Заморська Л.І. Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1302005
  Корольшин В.Н. Теоретико-групповой анализ симметрии энергетических зон некоторых типов кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корольшин В.Н.; Чернов.ГУ. – Львов, 1972. – 14л.
1302006
  Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства на основі рейтингової оцінки. Розглянуто основні переваги та недоліки ...
1302007
  Жарінова А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 5-15. – ISSN 1993-6788
1302008
  Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 253-258. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1302009
  Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європейської) ідентичності громадян України упродовж 1991-2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження самоідентифікації громадян ...
1302010
  Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна Теоретико-игровой анализ одной динамической модели двухуровневой иерархической системы управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна; Вычислит. центр АН СССР. Ин-т математики и механики АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1302011
  Штанько В.И. Теоретико-информационный подход к исследованию природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Штанько В.И.; АН УССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1982. – 25л.
1302012
  Приймак В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування зайнятості : фінансовий механізм / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 76-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1302013
  Юринець В. Теоретико-ігрова оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.41-47. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1302014
  Жмурко Н.В. Теоретико-ігрове оцінювання впливу інфляційних процесів на динаміку обмінного курсу гривні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 114-122
1302015
  Курчиков Л.М. Теоретико-інформаційний підхід до невизначеності як властивості складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1302016
  Тимків Я.І. Теоретико-історичні основи концепції глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 70-76


  У статті розглянуто різноманітність визначень та походження концепції "глобального управління", розглянуто історію розвитку концепції у світі, представлено перелік заходів, праць, установ та осіб, які приділяли увагу концепції глобального управління.
1302017
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1302018
  Гончарова Н.П. Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – ISSN 1993-6788
1302019
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1302020
  Малецька О.О. Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1302021
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1302022
  Любіцева О.О. Теоретико-методичні аспекти вивчення територіальної організації сфери обслуговування населення обласного суспільно-географічного комплексу = географія / О.О. Любіцева, Т.І. Шпарага // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-64. – Бібліогр.; 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1302023
  Азімов О.Т. Теоретико-методичні аспекти використання дистанційних аерокосмічних методів при вивченні геодинамічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-93. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  З феноменологічних позицій аргументовано теорію і методологію застосування матеріалів дистанційних зйомок (МДЗ) при дослідженні геодинамічних процесів у земній корі. Для ландшафтно-геологічних умов північного схилу Українського щита (УЩ) проаналізовано ...
1302024
  Добуш З. Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 137-144. – ISSN 1993-0259
1302025
  Лузан П.Г. Теоретико-методичні засади визначення складності тестових завдань / П.Г. Лузан, І.І. Пивовар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 73-82. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретичні аспекти визначення складності навчальних дій. На основі теорії поетапного формування розумових дій визначено показники опису навчальних дій у послідовності їх формування.
1302026
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1302027
  Васьківська Г. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1302028
  Кузьмін О.Є. Теоретико-методичні засади діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 14-22


  Проаналізовано існуючі підходи до діагностики конкурентоспроможності підприємств, а також склад індикаторів, які використовуються в діагностичних цілях. Розроблено метод полікритеріальної діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, ...
1302029
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1302030
  Попельнюхов Р.В. Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 58-61
1302031
  Поліщук О.О. Теоретико-методичні засади створення апробаційного проекту "ГІС регіону України" (на прикладі Київської області) : Картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1302032
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1302033
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 177-182 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1302034
  Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : Монографія / В.А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-641-204-7
1302035
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1302036
  Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І.Г. Максименко ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський нац. університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-617-223-8
1302037
  Рожко А.Д. Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення / А.Д. Рожко, Ю.О. Пітенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1302038
  Дудун Т.В. Теоретико-методичні основи картографування захворюваності населення (зокрема "Хвороби століття") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 144-148. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1302039
  Шевченко В.О. Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.11 / Шевченко В. О.; КУ. – К., 1997. – 32л.
1302040
  Чубук Л.П. Теоретико-методичні основи обгрунтування розміру штрафів за порушення ліцензійних умов у сфері телерадіомовлення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 260-271


  Розглянуто основи теорії справедливих та ефективних штрафів, принципи та елементи побудови штрафів тощо. Розкрито зміст деяких методичних прийомів розрахунку розмірів штрафів.
1302041
   Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г.В. та ін. ; за ред. Г.В. Єльникової] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на стр. 218. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-233-1
1302042
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.05 / Міщик Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
1302043
  Гладкий О.В. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження промислових агломерацій : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 21-27
1302044
  Чегіль В.І. Теоретико-методичні основи транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 237-242.
1302045
  Болдуєв М.В. Теоретико-методичні основи формування організаційно-економічного механізму державного управління АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1302046
  Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "соціальний захист" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 191-198
1302047
  Матвієнко В.М. Теоретико-методичні положення розміщення й розвитку промисловості України в працях академіка К.Г.Воблого // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 36-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1302048
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград, 1999-. – ISBN 978-966-7406-72-1
Вип. 16, кн. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1302049
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1302050
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1302051
  Жужа Д.Ю. Теоретико-методологические концепции глобального управления природными ресурсами // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1302052
  Коноплёва Н.А. Теоретико-методологические основания исследования гендерной культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности в сфере изобразительного творчества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуются теоретико-методологические подходы к анализу культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности. Анализируются понятия «личность», "субъект", "типология", "гендер", рассматриваются основные типологические подходы к ...
1302053
  Головаха Є.І. Теоретико-методологические основания исследования современных социальных феноменов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 60-65. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1302054
  Лисицын П.П. Теоретико-методологические основания социального анализа процессов трудовой миграции / П.П. Лисицын, А.В. Резаев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 122-129. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1302055
  Воронцов А.В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье / А.В. Воронцов, И.А. Громов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – C.82-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1302056
  Зыбцев В.Н. Теоретико-методологические основания социологических исследований / В.Н. Зыбцев, В.И. Журавлев // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 222-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье предпринята попытка анализа основных теоретико-методологических подходов проведения конкретно-социлогических исследований и определения их возможных перспектив развития в условиях складывающегося методологического плюрализма в отечественной ...
1302057
  Галиева Г.Ф. Теоретико-методологические основы инновационного развития экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 46-54. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1302058
  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий "ценность", "ценностные ориентации" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-90. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1302059
  Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей зкономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 388-396. – ISSN 1993-6788
1302060
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1302061
  Новиков А.Н. Теоретико-методологические противоречия развития учения об экономико-географическом положении территорий : методика и опыт / А.Н. Новиков, М.С. Новикова, В.М. Булаев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1302062
  Комаров В.Н. Теоретико-методологический анализ вопроса о предмете современной геологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1302063
  Каменев Р.В. Теоретико-методологическое обоснование использования интерактивных средств обучения в системе профессионального образования / Р.В. Каменев, В.В. Крашенинников // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 160-167. – ISSN 1811-0916


  Реформирование системы образования - процесс постоянный и длительный. В связи с этим одной из приоритетных задач современного обучения является организация и совершенствование профессиональной подготовки будущих выпускников. Использование интерактивных ...
1302064
  Кирилюк О.В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-160 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1302065
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1302066
  Бовш Л.А. Теоретико-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 127-132. – (Економічні науки)
1302067
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1302068
  Дудко О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя вивчення порівняльних переваг в контексті конкурентоспроможності країни // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2011. – № 217. – С. 25-29. – ISSN 1562-0808
1302069
  Сировець С.Ю. Теоретико-методологічне підгрунтя рекреаційно-туристичного районування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 114-117
1302070
  Остапенко І.В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі професійної ідентичності в психології. Автором аналізуються основні підходи до визначення специфіки професійної ідентичності: змістовні, структурні та динамічні характеристики професійної ідентичності; чинники, які визначають ...
1302071
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л. 183 - 205
1302072
  Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1302073
  Черкасов С.С. Теоретико-методологічний аспект дослідження економічної безпеки суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 47-51
1302074
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1302075
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія і соціології / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.147-164
1302076
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 2 назв.
1302077
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1302078
  Кулик Уляна Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтервенції в міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 119-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1302079
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1302080
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1302081
  Петрова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості та ринку праці : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1302082
  Чернявська Ю.Б. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 155-158
1302083
  Чорний Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 128-136. – ISSN 1562-0905
1302084
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1302085
  Пронкіна Л. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 221-226. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1302086
  Кришмарел Вікторія Теоретико-методологічні аспекти постання Іншого у розгляді понять "любов " та "смерть " // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.75-78. – ISSN 1999-4966
1302087
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1302088
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л. 160-178
1302089
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1302090
  Крупка І. Теоретико-методологічні аспекти фіскально-бюджетного федералізму / І. Крупка, В. Дорош // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
1302091
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1302092
  Соколова Ю.О. Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 287-293. – Бібліогр.: с. 292-293; 15 назв
1302093
  Ніколаєвський В.М. Теоретико-методологічні засади вивчення міграції населення / В.М. Ніколаєвський, Н.Є. Прохоренко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 34-38. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
1302094
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1302095
  Швалб Ю. Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню і опису основних категорій теорії соціальної роботи, а саме: "спосіб життя", "буденна свідомість", "життєвий досвід". Крім того, розкрито зміст і форми діяльності соціального працівника відповідно до класифікації проблем ...
1302096
  Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 38-42


  Аналізується проблема економічної залежності держав в умовах глобалізації.
1302097
  Дєєва Н.М. Теоретико-методологічні засади визначення потенціалу соціалізації суспільства та його оцінки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1302098
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади вітчизняної соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 109-116. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається актуальне для сучасного етапу розвитку вітчизняної соціології освіти питання її теоретичних та методологічних засад, які визначають та забезпечують напрями досліджень освіти.
1302099
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1302100
  Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1302101
  Деркач Ю.В. Теоретико-методологічні засади державного управління санаторно-курортним потенціалом Карпатського регіону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-85. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1302102
   Теоретико-методологічні засади диференціації та уніфікації в цивільному, господарському й адміністративному судочинстві в Україні : монографія / [О.А. Беляневич та ін.] ; за заг. ред. В.І. Бобрика ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 150-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7087-00-6
1302103
  Диба М.І. Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці / М.І. Диба, Т.В. Майорова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 103-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1302104
  Бобровник С.В. Теоретико-методологічні засади дослідження компромісу і конфлікту в праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-12.
1302105
  Черцова О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типизація її основних моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 151-158


  У статті досліджуються теоретичні аспекти функціонування феномену демократії. Докладно розглядаються структурно-функціональні особливості використання терміну демократії. Проаналізовано основні моделі та типи демократії.
1302106
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1302107
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приват. права і п-ва. – Київ, 2010. – 428 л. – Бібліогр.: л. 404-428
1302108
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1302109
  Бабій Л.В. Теоретико-методологічні засади і принципи творення державної геоекономічної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 5-8. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1302110
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1302111
  Галицька Т.В. Теоретико-методологічні засади інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто основні підходи до визначення терміну "інформаційна політика", запропоновано класифікацію даного поняття.
1302112
  Калакура Олег Теоретико-методологічні засади історико-етнополітичного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 59-64
1302113
  Казанська І.В. Теоретико-методологічні засади концептуалізації поняття "соціальна влада" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретико-методологічні основи поняття "соціальна влада". Розглянуто різні підходи у вивченні соціальної влади. Використовуючи принципові теоретичні положення деяких з них і принцип історизму, виокремлено атрибутивні характеристики ...
1302114
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні засади побудови цільової комплексної програми неперервного професійного навчання персоналу підприємств фінансової системи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-89.
1302115
  Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади правового визначення та забезпечення реалізації принципів міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 100-104.
1302116
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1302117
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку трудового потенціалу / В.П. Мікловда, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-11. – (Економіа ; Вип. 21)
1302118
  Павлов О.І. Теоретико-методологічні засади становлення в Україні системи управління сільськими територіями : Автореф. дис. ... доктора наук з державного управління: 25.00.01 / Павлов О.І.; Національна акад. державного управління при президентові України. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 65 назв
1302119
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
1302120
  Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
1302121
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1302122
  Грущинська Н.М. Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-32
1302123
  Легка В.М. Теоретико-методологічні засади сучасної методики оцінки ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 174-181. – ISSN 0321-0499
1302124
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1302125
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1302126
  Кіптенко В.К. Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 103-108
1302127
  Козарь Т.П. Теоретико-методологічні засади управління вищою освітою як відкритою системою в контексті соціальних трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 50-52. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1302128
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 186-190. – Бібліогр.: л. 154-185
1302129
  Матійко С.А. Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 91-93. – Бібліогр.: 9 назв
1302130
  Панухник О.В. Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку країни: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 113-117.
1302131
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1302132
  Грішин І.Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Грішин Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1302133
  Прокопов Д. Теоретико-методологічні основи аналізу поняття природного права у Г. Гроція // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 69-79. – ISSN 1993-0909
1302134
  Шмідт Михайло Теоретико-методологічні основи бібліографічного забезпечення підготовки фахових управлінців з корпоративної справи / Шмідт Михайло, Кудря Ярослав // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Представлено широкий і вузький контексти трактування бібліографічного забезпечення науково-освітньої підготовки фахових управлінців; подано теоретико-методологічні рекомендації з його формування та розвитку за провідними видами економічної діяльності.
1302135
  Якубівська Ю.Є. Теоретико-методологічні основи використання об"єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 61-66
1302136
  Кратт О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованної робочої сили в регіоні : брошура / О.А. Кратт, М.Г. Слоква, О.Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-374-458-2
1302137
  Диба М. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі : Управління економікою : теорія і практика / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1302138
  Зубрицька Д. Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 278-283. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
1302139
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності / О.В. Мамічева, С.І. Лиска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено теоретико-методологічні основи дослідження феномену диференціальної моделі професійної компетентності: основні принципи психології, провідні положення системного-структурного підходу, гуманістичної психології, символічного ...
1302140
  Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 7-18. – ISSN 1562-0905
1302141
  Алоян А.Е. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття "соціальний капітал" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття "соціальний капітал". Визначено теоретико-методологічні джерела даного поняття. Проаналізовано особливості еволюції соціального капіталу з позиції класичного наукового методу. Раскрыта сущность понятия "социальный капитал". ...
1302142
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1302143
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1302144
  Стадник В.В. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / В.В. Стадник, Н.І. Непогодина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1302145
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1302146
  Карпчук Н.М. Теоретико-методологічні основи комунікаційної політики ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 12-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1302147
  Белєйченко О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 22-29. – ISSN 1993-6788
1302148
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський досвід // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1302149
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський підхід // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 70-75. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  У статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, що виникають в американських учителів, у зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
1302150
  Бурдонос Л.І. Теоретико-методологічні основи наукової діяльність вищих навчальних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 123-131
1302151
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-511. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1302152
  Орлова В. Теоретико-методологічні основи підтримки малого бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 55-58. – ISSN 1728-9343
1302153
  Третяк А. Теоретико-методологічні основи формування земельного капіталу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-24
1302154
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1302155
  Козлик І. Теоретико-методологічні передумови визначення перспектив жанрового вивчення філософської лірики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 6-11. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1302156
  Гольда А.В. Теоретико-методологічні передумови генезису мотивації трудового потенціалу а системі економічних категорій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 185-192.
1302157
  Резнік Володимир Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.88-104. – ISSN 1563-3713
1302158
  Чемшит Олександр Теоретико-методологічні підстави дослідження політичних процесів зарубіжних країн // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 55-63. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1302159
  Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93. – ISSN 0132-1331
1302160
  Корж К.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних відхилень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 25-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1302161
  Харазішвілі Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 6-21. – ISSN 1605-2005
1302162
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1302163
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1302164
  Холонюк О.Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 177-184. – ISSN 1562-0905
1302165
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1302166
  Амелін С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 88-95. – ISSN 1818-5754
1302167
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1302168
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – ISSN 1682-2366
1302169
  Комар Ю. Теоретико-методологічні підходи до формування інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів-управлінців // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 73-79.
1302170
  Островська М.С. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави / М.С. Островська, Т.В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 28-35
1302171
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1302172
  Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 18-27
1302173
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1302174
  Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1302175
  Андріюк В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
1302176
  Підлісецька І.О. Теоретико-методологічні розробки дослідження об"єктів історико-культурного призначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 41-49 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1302177
  Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 12-20. – ISSN 2078-1016
1302178
  Кісіль М.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 55-62. – ISSN 2221-1055
1302179
  Мікула Н. Теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування єврорегіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 53-63. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1302180
  Дмитрук О.Ю. Теоретико-методологічні та практичні проблеми урбогеоекології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні та практичні проблеми геоекологічних досліджень урбанізованих ландшафтів. Визначено зміст та завдання урбогеоекології. Розкрито конструктивно-географічні-територіально-планувальні, інженерно-геологічні, ...
1302181
  Яншина А.М. Теоретико-методолопчні підходи до визначення економічної суті сталого розвитку та його атрибутів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 175-178
1302182
  Ткешелашвили С.В. Теоретико-множественный и логичский подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ткешелашвили С.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1302183
  Хасанов Н.Г. Теоретико-множественный подход к изучению начал аналитической геометрии в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хасанов Н.Г.; Казахск.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1302184
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1302185
  Курач Т. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-53. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму ...
1302186
  Буй Д.Б. Теоретико-множинні конструкції в теорії реляційних баз данних / Д.Б. Буй, Ю.Й. Брона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 216-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі наводяться властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, аналога прямого добутку, а також спеціального бінарного відношення. Демонструється адекватність їх використання при вивченні реляційної алгебри.
1302187
   Теоретико-можливісний метод оцінки функціоналу за значеннями інших функціоналів / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща, О.І. Собко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 161-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержаний розв"язок задачі оцінки лінійного функціоналу за скінченою множиною значень інших лінійних функціоналів в теоретико-можливісній постановці. Запропоновано два підходи до розв"язку в залежності від додаткової інформації про шумову компоненту ...
1302188
  Сідляр Вікторія Володимирівна Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 161-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність спеціальних податкових режимів як поняття та економічної категорії. Проаналізовано наукові підходи до трактування даного поняття та його складових. Запропоновано власну дефініцію спеціального податкового режиму.
1302189
  Толуб"як Віталій Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 240-248.
1302190
  Мартикян М.К. Теоретико-познавательные взляды А.И.Герцена : Автореф... канд. философ.наук: / Мартикян М.К.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 33л.
1302191
  Можаровська Н. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 49-52
1302192
  Дзюбенко О.Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 2-10
1302193
  Долгий С.А. Теоретико-правовий аналіз визначень інституту благодійництва та благодійної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1302194
  Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією зокрема, документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги та ін. The article deals with theoretical legal ...
1302195
  Федорич І. Теоретико-правовий аналіз змісту поняття "здійснення права на спадкування" за Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 285-291. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1302196
  Вовк О.О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано наукові погляди стосовно співвідношення понять «державна безпека» та «зовнішня безпека». Встановлено, що як державна, так і зовнішня безпеки країни є заємопов"язаними складовими національної безпеки, що визначається сукупністю ...
1302197
  Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 81-85


  Стаття присвячена дослідженню сутності і природи екологічного права в контексті загальнотеоретичних уявлень про структуру системи права. На основі дослідження юридичних конструкцій екологічного права робиться висновок про місце галузі в системі права.
1302198
  Стрілько В. Теоретико-правовий аспект розвитку нотаріату в Китаї // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 153-154
1302199
  Ярощук В.Г. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1302200
  Краснова М. Теоретико-правові аспекти компесації екологічної шкоди у межах регулятивних еколого-правових відносин // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 78-82
1302201
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1302202
  Бобровник С.В. Теоретико-правові дослідження в Київському університеті права: стан і перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-16
1302203
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретико-правові погляди Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету Київського університету. There are analyzed the theoretical and legal views of Hnat Danylovych, the first Dean of the Faculty of Law of the University of Kyiv.
1302204
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1302205
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1302206
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1302207
  Захарчук А.С. Теоретико-правові засади вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-22
1302208
  Дроздюк Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 98-101
1302209
  Кучаковська Н.О. Теоретико-правові засади інформаційного cуспільства та його взаємозв"язок із законотворчістю / Н.О. Кучаковська, Т.С. Новак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 43-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1302210
  Поп С.Й. Теоретико-правові засади правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівника // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 467-472


  У статті автор висвітлює проблеми правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівника за законодавством України. Автором висуваються пропозиції щодо необхідності введення нового інституту - презумпції невинуватості, а також ...
1302211
  Богачов С.В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богачов С.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1302212
  Коломієць П.В. Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 103-108
1302213
  Шевчук С.Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-47
1302214
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1302215
  Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 253-260
1302216
  Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту державного боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 127-131
1302217
  Печуляк В.П. Теоретико-правові питання визначення предмета лісового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1302218
  Краснова М.В. Теоретико-правові питання поняття та видів договорів в екологічному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні юридичні ознаки та наведено наукове поняття договорів в екологічному праві та запропонована їх класифікація. В статье рассмотрены основные юридические признаки и наведено научное понятие договоров в экологическом праве и ...
1302219
  Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 277-281
1302220
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1302221
  Баранчук В.М. Теоретико-правові погляди на проблему державної організації в науковій спадщині Станіслава Дністрянського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-202. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті характеризуються погляди видатного українського правника першої половини ХХ ст. академіка С. Дністрянського на проблеми державного устрою. При цьому наголошується, що ці погляди викликають не тільки пізнавальний інтерес, в й практичну ...
1302222
  Константий О.В. Теоретико-правові проблеми поняття та суті митного правопорядку / О.В. Константий, О.В. Константа // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 80-90
1302223
  Щербанюк О.В. Теоретико-правові проблеми правової інституціоналізації лобізму в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип.333)
1302224
  Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатхутдінова О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1302225
  Самбор М. Теоретико-правові уявлення інтересу в "філософії права" Г. В. Ф. Гегеля // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
1302226
  Грибанов Д.В. Теоретико-правовое осмысление инновационного развития общества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-107. – ISSN 0132-0769


  Статья посвящена вопросам понимания и осмысления инновационного развития общества как системы общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Обосновывается актуальность комплексного научного теоретико-правового подхода, отвечающего ...
1302227
  Кембаев Ж.М. Теоретико-правовой анализ структури Конституции Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 160-176. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1302228
  Корнеева Н.В. Теоретико-правовые взгляди В.М. Гессена на историческую эволюцию науки государственного права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 36-37. – ISSN 1812-3805
1302229
  Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1302230
  Кнейслер О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 109-113
1302231
  Саукова Н.М. Теоретико-практические основы моделирования методической системы подготовки студентов к созданию и применению мультимедийных технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 75-82. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается моделирование методической системы для подготовки студентов и формирования у них профессионально ориентиро- ванных мультимедийных компетенций в будущей педагогической деятельно- сти. Автор полагает, что в качестве учебной ...
1302232
  Столяр І.О. Теоретико-практична модель створення громадського(суспільного) мовлення в Україні (з урахуванням закордонного досвіду) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 68-75. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються концепції побудови громадського (суспільного) мовлення в Україні, аналізуються причини необхідності його впровадження.
1302233
  Косянчук П. Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті автор через логіко-правну парадигму розглядає деякі питання правного гарантування особистих немайнових прав українців правноохоронними засобами української правничої системи, серед яких важливе місце посідає інститут правної ...
1302234
  Власов Ю.Л. Теоретико-практичні проблеми застосвування Кодексу адміністративного судочинства України (компетенція адміністративних судів) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1302235
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1302236
  Паращук Л.Г. Теоретико-прикладні аспекти реалізації принципу верховенства в особистих немайнових правах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 115-123
1302237
  Буян О.А. Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 263-270


  Досліджується ступінь взаємозалежності між поняттями "корпоративна соціальна відповідальність" та "коенкурентоспроможність". Обгрунтовується зростання ролі відбору інвестиційних портфелів за соціальними та екологічними показниками.
1302238
  Дорош Л.В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 15-44
1302239
  Терентьева Л.Н. Теоретико-системный аспект соотношения связи и развития // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1302240
  Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 3-21 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
1302241
  Тимофієва Н.К. Теоретико-числові методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Тимофієва Н.К.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
1302242
  Лабинов М.С. Теоретико-экспериментальное исследование двухфазных сред типа "Жидкость-газ" : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04; 01.04.14 / Лабинов М.С.; КПИ. – Киев, 1985. – 16л.
1302243
  Озеров Д.К. Теоретико-экспериментальное исследование поперечных волн SH и волн Лява : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Озеров Д. К.; ЛГУ. – Л., 1959. – 9л.
1302244
  Шалабанов А.К. Теоретико-экспериментальные методы исследования свободных колебаний пластин и пологих оболочек различных форм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Шалабанов А.К.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1302245
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1302246
  Гречко О.Ю. Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 350-355. – ISSN 2076-1554
1302247
  Мельник В.В. Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1302248
  Чорноморденко І.В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації / І.В. Чорноморденко, Н.В. Качак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1302249
  Лимар М.Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 299-304. – ISSN 2076-1554
1302250
  Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе / Н.М. Коробов. – М., 1963. – 224с.
1302251
  Капустин Анатолий Инокентьевич Теоретич. и эксперим. исследование врем. характеристик физ.-хим. процессов в межэелектронном промеж. для повышения технологич. показат. электрохим. размерной обработки : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Капустин Анатолий Инокентьевич; Новочерк. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1982. – 19л.
1302252
  Закорецкий В.А. Теоретичексое и экспериментальное исследование пневматического рессорного подвешивания локомотивов : Автореф... канд. техн.наук: 196 / Закорецкий В.А.; Харьк. политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 18л.
1302253
  Хайович Б.С. Теоретичесая грамматика английского языка / Б.С. Хайович, Б.И. Роговская. – М., 1967. – 298с.
1302254
   Теоретическая астрофизика : учеб.пособие / В.А. Амбарцумян, Э.Р. Мустель, А.Б. Северный, В.В. Соболев. – Москва : ГИТТЛ, 1952. – 636с.
1302255
  Хельми Г.Ф. Теоретическая биогеофизика леса / Г.Ф. Хельми. – М., 1957. – 206с.
1302256
   Теоретическая география : Материалы симпозиума по теоретическим проблемам географии. – Рига, 1973. – 96с.
1302257
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Часть вторая. – 1948. – 612с.
1302258
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, Н.В. Розе. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Часть 1. – 1948. – 324с.
1302259
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва : Гос. из-во физ.-мат. литературы
Ч. 1. – 1963. – 584с.
1302260
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва : Гос. из-во физ.-мат. литературы
Ч. 2. – 1963. – 728с.
1302261
   Теоретическая грамматика английского языка. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 253с.
1302262
  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : Учебник для студентов вузов / М.Я. Блох. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 2006. – 423с. – ISBN 5-06-004713-Х
1302263
   Теоретическая грамматика германских и романских языков. – Иркутск, 1972. – 218с.
1302264
  Харитонова Я И. Теоретическая грамматика немецкого языка : Синтаксис / Я И. Харитонова, 1976
1302265
   Теоретическая и вычислительная геофизика. – М.
1. – 1974. – 171с.
1302266
   Теоретическая и инструментальная реология. – Минск
1. – 1970. – 263с.
1302267
   Теоретическая и математическая биология. – М., 1968. – 448с.
1302268
   Теоретическая и математическая статистика. – Киев, 1983. – 60 с.
1302269
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 102, № 2. – 1995
1302270
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 102, № 3. – 1995
1302271
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 103, № 1. – 1995
1302272
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 103, № 2. – 1995
1302273
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 103, № 3. – 1995
1302274
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 104, № 1. – 1995
1302275
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 104, № 2. – 1995
1302276
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 104, № 3. – 1995
1302277
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 105, № 1. – 1995
1302278
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 105, № 2. – 1995
1302279
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 105, № 3. – 1995
1302280
  Члиянц Артем Яковлевич Теоретическая и практическая деятельность В.И.Ленина по организации идейно-политической работы в Красной Армии : Дис... д-ра истор.наук: 07.00.01 / Члиянц Артем Яковлевич; Львовский политех. ин-т, каф-ра истории КПСС. – Львов, 1985. – 440л. – Бібліогр.:л.402-440
1302281
  Члиянц А.Я. Теоретическая и практическая деятельность В.И.Ленина по организации партийно-политической работы в Красной Армии. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.01 / Члиянц А.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 50л.
1302282
  Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика : учеб. пособие для филологических фак-тов педагогических институтов / В.А. Звегинцев. – 3-е изд. – Москва : ЛКИ, 2007. – 336с. – (Из лингвистического наследия В.А.Звегинцева). – ISBN 978-5-382-00214-9
1302283
   Теоретическая и прикладная метеорология. – Ташкент, 1975. – 108с.
1302284
   Теоретическая и прикладная метеорология. – Вып.2. – Ташкент, 1976. – 89с.
1302285
   Теоретическая и прикладная механика. – Минск, 1973. – 133с.
1302286
   Теоретическая и прикладная механика. – М., 1979. – 765с.
1302287
   Теоретическая и прикладная плазмохимия. – М., 1975. – 304с.
1302288
   Теоретическая и прикладная психология в Ленинградском университете. – Л., 1969. – 231с.
1302289
   Теоретическая и прикладная социальная психология. – Москва : Мысль, 1988. – 334с.
1302290
   Теоретическая и прикладная химия "бетта"-дикетонатов металлов. – М., 1985. – 270с.
1302291
   Теоретическая и промышленная статистика. – М., 1964. – 58с.
1302292
   Теоретическая и экспериментальная спектроскопия : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский ГУ, 1983. – 176с.
1302293
   Теоретическая и экспериментальная спектроскопия : сб.науч. трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский ГУ, 1986. – 136с.
1302294
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 34, № 2. – 1998
1302295
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 34, № 3. – 1998
1302296
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 34, № 4. – 1998
1302297
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 34, № 5. – 1998
1302298
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 34, № 6. – 1998
1302299
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 6. – 2001
1302300
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 1. – 2002
1302301
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 3. – 2002
1302302
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 6. – 2002
1302303
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 1. – 2003
1302304
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 2. – 2003
1302305
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 39, № 6. – 2003
1302306
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 1. – 2004
1302307
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1302308
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 4. – 2004
1302309
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1302310
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 41, № 1. – 2005
1302311
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1302312
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 2. – 2006
1302313
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 3. – 2006
1302314
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 4. – 2006
1302315
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1302316
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 1. – 2007
1302317
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 4. – 2007
1302318
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 5. – 2007
1302319
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 6. – 2007
1302320
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 3. – 2008
1302321
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 4. – 2008
1302322
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 5. – 2008
1302323
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 1. – 2009
1302324
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 2. – 2009
1302325
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 6. – 2009
1302326
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 4. – 2009
1302327
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 5. – 2009
1302328
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 1. – 2010
1302329
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 6. – 2010
1302330
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 2. – 2010
1302331
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 3. – 2010
1302332
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 4. – 2010
1302333
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 5. – 2010
1302334
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 47, № 2. – 2011
1302335
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 47, № 3. – 2011
1302336
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 47, № 4. – 2011
1302337
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 2. – 2012
1302338
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 3. – 2012
1302339
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 4. – 2012
1302340
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 5. – 2012
1302341
   Теоретическая и экспериментальная химия каталитических реакций полимеров. – Чебоксары, 1987. – 96с.
1302342
  Марина Д.М. Теоретическая интерпретация низкоэнергетических резонансов в РN-рассеянии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Марина Д.М. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1302343
   Теоретическая кибернетика. – Тбилиси, 1980. – 180с.
1302344
   Теоретическая кибернетика. – 2-е изд. – Тбилиси, 1983. – 106с.
1302345
  Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия / В.С. Урусов. – Москва : Московский университет, 1987. – 272с.
1302346
  Розов Н.С. Теоретическая макросоциология и эмпирическая история: возможен ли продуктивный диалог ? // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 4 (53). – С. 86-91. – ISSN 1029-8053
1302347
   Теоретическая математическая география. – Таллин, 1978. – 151с.
1302348
   Теоретическая механика
1302349
   Теоретическая механика. – Ленинград ; Москва, 1932. – 372 с.
1302350
   Теоретическая механика. – 6-е изд. – Москва, 1962. – 62 с.
1302351
   Теоретическая механика. – Рига, 1963. – 305 с.
1302352
   Теоретическая механика. – 4-е изд. – Москва, 1965. – 138 с.
1302353
   Теоретическая механика. – М., 1966. – 54с.
1302354
   Теоретическая механика. – М., 1967. – 63с.
1302355
   Теоретическая механика. – Л., 1967. – 63с.
1302356
   Теоретическая механика. – Свердловск, 1967. – 95с.
1302357
   Теоретическая механика. – Л., 1969. – 127с.
1302358
   Теоретическая механика. – М., 1970. – 51с.
1302359
   Теоретическая механика. – М., 1970. – 111с.
1302360
  Тимко И.А. Теоретическая механика / И.А. Тимко. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 323 с.
1302361
   Теоретическая механика. – К., 1975. – 39с.
1302362
   Теоретическая механика. – Новочеркасск, 1975. – 56с.
1302363
   Теоретическая механика. – М., 1980. – 112с.
1302364
   Теоретическая механика. – 2-е изд. – М., 1980. – 63с.
1302365
  Четаев Н.Г. Теоретическая механика / Н.Г. Четаев. – Москва : Наука, 1987. – 367 с.
1302366
   Теоретическая механика. – М., 1990. – 174с.
1302367
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. высших учеб. заведений / В.Г. Вильке. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1998. – 272с. – ISBN 5-211-03785-5
1302368
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. обуч. по направл. "Математика", "Механика", "Механика, прикладная математика", спец. "Математика", "Механика" / В.Г. Вильке; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 304с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0520-0
1302369
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : учебное пособие для заочных и вечерних втузов / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон ; под ред. Г.Ю. Джанелидзе. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва : Наука
Т. 2 : Динамика. – 1966. – 664 с.
1302370
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : учебное пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – Изд. 11-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1035-4(Т.1)
Т. 1 : Статика и кинематика. – 2010. – 672 с. : илл.
1302371
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд 9-е , стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Кразнодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1021-7(Т. 2)
Т. 2 : Динамика. – 2010. – 638, [2] с. : илл.
1302372
   Теоретическая механика во втузах. – М., 1971. – 352с.
1302373
  Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов : Учебник для средних спец. учебн. заведений / Е.М. Никитин; под ред. А.И. Аркуши. – 12-е, исправл. – Москва : Наука, 1988. – 336 с. – ISBN 5-02-013815-0
1302374
  Федута А.А. Теоретическая механика и методы математики : Учебное пособие / А.А. Федута, А.В. Чигарев, Ю.В. Чигарев. – Минск : Учтехнопринт, 2000. – 504с. – ISBN 985-6373-33-6
1302375
  Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная техника / А.А. Космодемьянский. – Москва : Просвещение
2-е изд. – 1975. – 248с. : илл.
1302376
  Фомин Н.В. Теоретическая модель конкурентоспособного специалиста // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2004. – № 3. – С.74-82. – ISSN 1609-4646
1302377
   Теоретическая органическая химия. – М., 1963. – 366с.
1302378
  Шукурова А.Н. Теоретическая проблематика зарубежной архитектуры начала 70-х годов / А.Н. Шукурова. – Москва, 1976. – 51с.
1302379
  Анисимов О.С. Теоретическая психология и понятийная парадигма : учеб. пос., методология / О.С. Анисимов. – Москва, 2005. – 614 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1302380
   Теоретическая спектроскопия. – Москва : АН СССР, 1977. – 309с.
1302381
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – Москва
1. – 1926. – 376 с.
1302382
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – Москва : Государственное издательство
Ч. 1 : Теория поля. – 1926. – 376с.
1302383
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика : учеб.пособие / А.А. Эйхенвальд. – Москва : ГНТИ
Ч. 6 : Электромагнитное поле. – 1931. – 376 с.
1302384
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – Москва : ОНТИ
Ч. 3 : Механика твердого тела. – 1932. – 219 с.
1302385
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – 3-е изд. – Москва : ГТТИ
Ч. 1 : Теория поля. – 1934. – 221 с.
1302386
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – 3-е изд. – Москва : ГТТИ
Ч. 2 : Общая механика. – 1934. – 325 с.
1302387
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0056-4
Т. 2 : Теория поля / под.ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 536 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1302388
  Кушниренко А.Н. Теоретическая физика / А.Н. Кушниренко. – Київ : ФАДА; ЛТД. – ISBN 966-7625-48-6
Т.3 : Теория атомного ядра и элементарных частиц. – 2002. – 261с.
1302389
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 8-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0056-4
Т. 2 : Теория поля. – 2003. – 536 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1302390
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под.ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0123-4
Т. 8 : Электродинамика сплошных сред. – 2003. – 656 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1302391
  Кронин Дж. Теоретическая физика = Graduate problems in physics with solutions : Сборник задач с решениями / Дж. Кронин, Д. Гринберг, В. Телегди; Пер. с англ. Г.В. Даниляна; Под ред. П.А. Крупчицкого. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2005. – 336с. – ISBN 5-484-00040-8
1302392
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – 4-е изд. – Москва : Физматлит. – ISBN 978-5-9221-0819-5
Т. 1 : Механика. – 2007. – 224 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1302393
   Теоретическая физика 20 века. Памяти Вольфганга Паули : перевод. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 442 с.
1302394
   Теоретическая физика и астрономия : сб.науч. работ. – Ленинград : ЛГПИ, 1973. – 199с.
1302395
   Теоретическая физика и физика элементарных частиц. – Москва, 1965. – 188 с.
1302396
   Теоретическая физика. Математическая физика. – Ленинград : Наука, 1968. – 32с.
1302397
   Теоретическая физика. Математическая физика. Прикладная математика и вычислительная техника. – Ленинград : Наука, 1978. – 70 с.
1302398
   Теоретическая фонетика английского языка : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Филология" / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова; М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Владос, 1996. – 286с. – ISBN 5-691-00014-4
1302399
   Теоретическая фонетика и обучение произношению. – Москва, 1975. – 245 с.
1302400
   Теоретическая электротехника и машинное проектирование электронных цепей. – Киев : Наукова думка, 1973. – 332 с.
1302401
   Теоретическая электротехника и устройства электроники. – Киев : Наукова думка, 1977. – 167 с.
1302402
   Теоретическая электротехника и электроника. – Киев : Наукова думка, 1976. – 146 с.
1302403
  Овчинникова Е.А. Теоретическая этика в России: этапы становления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 74-77. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1302404
  Мазоренко Л.И. Теоретическео и экспериментальное исследование вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением оси вращение ротора для очистки семян риса от трудноотделимых сорняков : Автореф... канд. с. х.наук: / Мазоренко Л. И.; Хар. ин-т мехн. и электрифик. с. х. – Х., 1971. – 26л.
1302405
  Левичев А.В. Теоретические (семантико-синтаксические) перспективы кантовской философии времени / А.В. Левичев, К.Ф. Самохвалов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 41-51. – ISSN 1560-7488
1302406
   Теоретические аспекты деривации. – Пермь, 1982. – 159с.
1302407
  Алланина Л.М. Теоретические аспекты законности // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется феномен законности, ее особенности; рассматриваются общие контуры законности в единстве трех взаимосвязанных аспектов: принципа деятельности, метода деятельности и режима общественной жизни.
1302408
  Дячкин О.Д. Теоретические аспекты и технологии реализации образовательных стандартов третьего поколения / О.Д. Дячкин, О.П. Ококелов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-32. – ISSN 1726-667Х


  Предлагается технология реализации компетентностного подхода к подготовке кадров в рамках предметной системы обучения.
1302409
  Назаренко О.И. Теоретические аспекты изучения концепта и проблемы концептуального анализа / О.И. Назаренко, О.Е. Нестеренко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 2219-4290
1302410
  Симонова Т.М. Теоретические аспекты изучения социальных проблем // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 8 (304). – С.665-69. – ISSN 0132-1625
1302411
  Николаев А.Б. Теоретические аспекты инновационного развития / А.Б. Николаев, М.Н. Осьмова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-14. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются такие вопросы, как: необходимость дифференцированного подхода в анализе современного инновационного развития; двойственности базовой формы и множественности производных форм инновационного развития; функциональная роль и место ...
1302412
  Нгуен Ван Пхунг Теоретические аспекты интеграции международных финансовых рынков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 78-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1302413
  Малахова Т.П. Теоретические аспекты инфраструктурного обеспечения мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 107-110. – ISSN 1993-3541
1302414
  Белоусова Л.И. Теоретические аспекты исследования инновационных процессов в экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 27-32
1302415
   Теоретические аспекты колониальности у птиц. – М., 1985. – 172с.
1302416
   Теоретические аспекты лингвистических исследований. – Новосибирск, 1984. – 163с.
1302417
  Родионова Л.А. Теоретические аспекты моделирования этнического неравенства на рынке труда // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (49). – С. 95-101. – ISSN 1728-8878
1302418
  Полякова В.В. Теоретические аспекты несостоятельности и финансового оздоровления // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 1728-8878
1302419
  Притченко Р.С. Теоретические аспекты понимания категории "правосудие" // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 18-23
1302420
  Серых Е.В. Теоретические аспекты профилактики нарушения таможенных правил // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.36-43. – Бібліогр.: 8 н.
1302421
  Шухардин С.В. Теоретические аспекты современной научно-технической революции. / С.В. Шухардин, А.А. Кузин. – М, 1980. – 142с.
1302422
  Шестакова Э.Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности нового времени : Монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 441с. – ISBN 966-380-001-1
1302423
  Чебаненко И.И. Теоретические аспекты тектонической делимости земной коры : (на примере Украины) / И.И. Чебаненко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 83с.
1302424
  Климова М.О. Теоретические аспекты уклонения от уплаты налогов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 38-41. – ISSN 1993-3541
1302425
  Пастухов А.Л. Теоретические аспекты управления знаниями в университетском комплексе // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 62-71. – ISSN 1990-9780


  Рассмотрены теоретические аспекты управления знаниями в понятий «знание», «информация», «управление знанием», «управление информацией», «интеллектуальный капитал». Предлагаются направления создания знаний в университетском комплексе, а также система ...
1302426
   Теоретические аспекты экономической географии : сборник статей. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1975. – 144 с. – к 6 съезду Географического Общества Союза ССР
1302427
   Теоретические аспекты экономической перестройки. – Ростов -на-Дону, 1989. – 127с.
1302428
  Мартыновская-Молчанова Теоретические воззрения А.П. Сумарокова на грамматический строй русского языка и их отражение в языке его произведений. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыновская-Молчанова М.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1953. – 16 с.
1302429
  Мартыновская-Молчанова Теоретические воззрения А.п..Сумарокова на грамматический строй русского языка и их отражение в языке его произведений : Дис... канд.филол.наук: / Мартыновская-Молчанова М.К.; Одесский гос.пед.ин-т. – Одесса, 1952. – 341л. – Бібліогр.:л.331-341
1302430
  Иванов В. Теоретические воззрения Герберта Маршалла Маклюэна на массовую коммуникацию // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 159-167. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  Статья посвящена взглядам выдающегося исследователя массовой коммуникации Г.М.Маклюэна.
1302431
   Теоретические вопросы автоматизации медико-биологических исследований. – К., 1982. – 120с.
1302432
   Теоретические вопросы административного и финансового права в свете решений 18 съезда КПСС. – М., 1986. – 120с.
1302433
  Черняк В.И. Теоретические вопросы анализа информационных потоков народнохозяйственного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Черняк В.И.; МГУ. – М., 1973. – 20л.
1302434
   Теоретические вопросы английской философии. – Горький, 1974. – 286с.
1302435
   Теоретические вопросы английской философии. – Горький, 1975. – 227с.
1302436
   Теоретические вопросы биотестирования. – Волгоград, 1983. – 193с.
1302437
   Теоретические вопросы водной токсикологии. – Л., 1981. – 215с.
1302438
   Теоретические вопросы географии. – Л., 1975. – 96с.
1302439
   Теоретические вопросы государства и права развитого социализма. – Пермь, 1980. – 152с.
1302440
   Теоретические вопросы динамики морских берегов : аучные собщения по программе 20-го Международного географического конгресса. – Минск : Наука, 1964. – 160с.
1302441
  Юльментьев Р.М. Теоретические вопросы динамики теплового движения частиц в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юльментьев Р.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1966. – 14л.
1302442
  Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К Н ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 5 назв.
1302443
  Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К.Н. ; М-во народного образования Казахской СССР ; Казахский гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1990. – 231 л. + Приложение: л. 209-231. – Библиогр.: л. 185-208
1302444
   Теоретические вопросы и практика применения законодательства об усилении борьбы с хулиганством и другими нарушениями общественного порядка. – М., 1967. – 75с.
1302445
   Теоретические вопросы и практический опыт организации управления народным хозяйством. – М., 1976. – 135с.
1302446
  Мороз О.С. Теоретические вопросы измерения и повышения эффективности управленческого труда // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 69-72. – ISSN 1681-6277
1302447
  Тронь В.П. и др. Теоретические вопросы информационного обслуживания / В.П. и др. Тронь. – К., 1974. – 52с.
1302448
  Копилевич Юрий Исаакович Теоретические вопросы исследования случайно-неоднородных сред оптическими методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Копилевич Юрий Исаакович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1978. – 17л.
1302449
   Теоретические вопросы исследования современных движений земной коры. – М., 1980. – 122с.
1302450
   Теоретические вопросы кинетики каталитических реакций. – Черноголовка, 1984. – 87с.
1302451
   Теоретические вопросы коммунистического воспитания. – М., 1973. – 209с.
1302452
   Теоретические вопросы метрологического обеспечения ИИС. – Львов, 1987. – 91с.
1302453
   Теоретические вопросы немецкой филологии. – Горький, 1974. – 92с.
1302454
   Теоретические вопросы нефтегазовой геологии : Сборник научных статей. – Киев : Наук. думка, 1980. – 171с.
1302455
   Теоретические вопросы обработки почв. – Л., 1968. – 360с.
1302456
  Шишкин Александр Федорович Теоретические вопросы оптимального соотношения потребления и накопления в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шишкин Александр Федорович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 18л.
1302457
   Теоретические вопросы параллельного программирования и многопроцессорные ЭВМ. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1302458
   Теоретические вопросы перехода от социализма к коммунизму. – М., 1961. – 156с.
1302459
  Матарадзе Л.Н. Теоретические вопросы понятия международного договора : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Матарадзе Л.Н.; МГУ. Юридич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1302460
  Цыпкин С.Д. Теоретические вопросы правового регулирования доходов Государственного бюджета СССР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Цыпкин С. Д.; МГУ, Юр. фак. – М., 1973. – 24л.
1302461
  Кремнев П.П. Теоретические вопросы правопреемства государств и распад СССР // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 34-48. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1302462
  Наумов Анатолий Валентинович Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Наумов Анатолий Валентинович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 50 с.
1302463
   Теоретические вопросы программирования. – Рига, 1988. – 126с.
1302464
   Теоретические вопросы програмно-целевого планирования. – М., 1976. – 146с.
1302465
   Теоретические вопросы прогрессивного развития природы и техники. – Л., 1970. – 127с.
1302466
  Окс Е.А. Теоретические вопросы спектроскопии турбулентной плазмы : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.04.08 / Окс Е. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1302467
  Щербатюк В. Теоретические вопросы сравнительного анализа деятельности субъектов рыночной экономики // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 13-22. – ISSN 1993-0259
1302468
  Коробова З.Н. Теоретические и методические аспекты определения перспективной потрбености в фармацевтических кадрах и их подготовки : Автореф... канд. фармац.наук: / Коробова З. Н.; Хар. фармац. ин-т. – Харьков, 1971. – 23с. – Бібліогр.:с.21-23
1302469
  Меленевская В.С. Теоретические и методические вопросы производства повторных почерковедческих экспертиз в уголовном судопроизводстве : Дис... канд.юрид.наук: / Меленевская В.С.; Киевский научно-исследоват. ин-т судебных экспертиз. – К., 1972. – 226л.
1302470
  Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений : монография / Е.А. Галиновская ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : КОНТРАКТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-5-98209-063-8
1302471
  Здавомыслов А.Г. Теоретические и методологические проблемы исследования социальных интересов : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Здавомыслов А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 48л.
1302472
  Ибрагимова М.Р. Теоретические и методологические проблемы реализации функций преподавания общественных наук в высшей школе в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. филос. наук : 09.00.02 / Ибрагимова М.Р. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 19 с.
1302473
  Назарова Н.С. Теоретические и методологические проблемы формирования Коммунистической убежденности студенческой молодежи. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Назарова Н.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1983. – 48л.
1302474
  Романеева Е.В. Теоретические и организационно-экономические основы управления развитием сферы услуг / Е.В. Романеева, Е.В. Рябова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 43-47. – ISSN 1728-8878
1302475
  Бутко И.Ф. Теоретические и организационные правовые вопросы внедрения научных государствоведческих рекомендаций в практику советского строительства. : Автореф... Доктора. юрид.наук: 12.00.02 / Бутко И.Ф.; АН УССР. – л.
1302476
  Вершловский С.Г. Теоретические и организационные проблемы постдипломного педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 108-115. – ISSN 0869-561Х


  Рассматриваются особенности компетентностного подхода к постдипломному педагогическому образованию, обусловленные позицией учителей как профессионалов и взрослых. Отмечается угроза гипертрофии технологий и отчуждения образовательного процесса от ...
1302477
  Жук И.П. Теоретические и парактические аспекты изучения фитопатогенных вирусов в культуре растительной ткани : Автореф... докт. биол.наук: 06.01.11 / Жук И. П.; ВНИИ защиты растений. – Л., 1981. – 45с.
1302478
  Коврига З.Ф. Теоретические и правовые основы уголовно-процессуальной ответственности : дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Коврига З.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1986. – 391 л. + Приложение: л. 388-391. – Библиогр.: л. 355-387
1302479
  Цветков В.В. Теоретические и практические проблемы науки управления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.711 / Цветков В.В. ; МВ и ССО УССР , Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1976. – 40 с.
1302480
  Николаева Л.А. Теоретические и практические проблемы обеспечения законности в советском государственном управлении органами прокуратуры и суда : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Николаева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 63л.
1302481
  Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 93-100. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1302482
   Теоретические и практические проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – Таллин, 1989. – 144с.
1302483
   Теоретические и практические проблемы совршенствования хозяйственного механизма.. – Таллин, 1989. – 140с.
1302484
   Теоретические и практические проблемы терморегуляции.. – Ашхабад, 1982. – 158с.
1302485
   Теоретические и прикладные аспекты анализа временной организации биосистем.. – М, 1976. – 191с.
1302486
   Теоретические и прикладные аспекты биогеографии. – М, 1982. – 171с.
1302487
   Теоретические и прикладные аспекты действия на организм экстремальных температур.. – Тюмень, 1987. – 112с.
1302488
   Теоретические и прикладные аспекты информатики. – К, 1983. – 98с.
1302489
   Теоретические и прикладные аспекты математических исследований : Сборник научных трудов. – Москва : МГУ, 1994. – 111с. – ISBN 5-211-03296-9
1302490
   Теоретические и прикладные аспекты моделирования первичной продуктвности водоемов. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов Ун-та, 1990. – 174с. – ISBN 5-7507-0158-1
1302491
   Теоретические и прикладные аспекты селекции и семеноводства пшеницы, ячменя и тритикале.. – Одесса, 1981. – 251с.
1302492
   Теоретические и прикладные аспекты синтеза ферментов микроорганизмами.. – Минск, 1982. – 168с.
1302493
   Теоретические и прикладные аспекты современной палеонтологии : Тезисы докладов 33 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (26-30 января 1987 г.). – Ленинград : АН СССР, 1987. – 90с.
1302494
   Теоретические и прикладные аспекты современной палеонтологии : Труды 33 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (январь 1987 г., Ленинград). – Ленинград : Наука, 1989. – 216с.
1302495
   Теоретические и прикладные аспекты химии ароматических соединений.. – М, 1981. – 143с.
1302496
   Теоретические и прикладные вопросы алгебры и дифференциальных уравнений.. – К, 1976. – 126с.
1302497
   Теоретические и прикладные вопросы географии : сборник. – Москва : Москровский филиал Географического Общества Союза ССР, 1975. – 58 с.
1302498
   Теоретические и прикладные вопросы дифференцильных уравнений и алгебра. – Киев, 1978. – 271 с.
1302499
   Теоретические и прикладные вопросы контактного взаимодействия.. – Калинин, 1987. – 112с.
1302500
   Теоретические и прикладные вопросы математики 1. – Тарту, 1985. – 209с.
1302501
   Теоретические и прикладные вопросы математики 2. – Тарту, 1985. – 191с.
1302502
   Теоретические и прикладные вопросы математики 3. – Тарту, 1985. – 54с.
1302503
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования и оптимизации. – Тюмень, 1984. – 101 с.
1302504
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования.. – Алма-Ата, 1986. – 204с.
1302505
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования.. – Алма-Ата, 1990. – 131с.
1302506
   Теоретические и прикладные вопросы общей и молекулярной генетики.. – М, 1977. – 135с.
1302507
   Теоретические и прикладные вопросы оптимального управления.. – Новосибирск : Наука, 1985. – 248 с.
1302508
   Теоретические и прикладные вопросы параллельной обработки информации.. – Новосибирск, 1984. – 184с.
1302509
  Эпштейн И.Е. Теоретические и прикладные вопросы программировнчного обучения / И.Е. Эпштейн. – Рига, 1969. – 203с.
1302510
   Теоретические и прикладные вопросы проектирования алгоритмического и программного обеспечения АСУ.. – К, 1983. – 99с.
1302511
   Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений. – Киев, 1991. – 86с.
1302512
   Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений.. – К, 1992. – 79с.
1302513
   Теоретические и прикладные вопросы химии гетероциклов. – Рига, 1985. – 260с.
1302514
   Теоретические и прикладные вопросы экономической географии. – Москва : Московский филиал Географического Общества СССР, 1975. – 113 с.
1302515
   Теоретические и прикладные задачи математики и механики.. – Алма-Ата, 1977. – 322с.
1302516
   Теоретические и прикладные задачи математики и механики.. – Алма-Ата, 1979. – 250с.
1302517
   Теоретические и прикладные задачи оптимизации. – Москва, 1985. – 179 с.
1302518
   Теоретические и прикладные задачи проектирования АСУ : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 183, [1] с.
1302519
   Теоретические и прикладные задачи проектирования АСУ.. – К, 1983. – 168с.
1302520
   Теоретические и прикладные исследования в области системыных измерений.. – Львов, 1987. – 85с.
1302521
   Теоретические и прикладные исследования вычислительной математики и математической физики. – Рига, 1985. – 195с.
1302522
   Теоретические и прикладные исследования по генетике. – Алма-Ата, 1990. – 111с.
1302523
   Теоретические и прикладные исследования по психологии. – Казань, 1977. – 180 с.
1302524
   Теоретические и прикладные исследования по романским и германским языкам.. – Кишинев, 1985. – 155с.
1302525
   Теоретические и прикладные исследования природных комплексов.. – М, 1973. – 39с.
1302526
   Теоретические и прикладные исследования психической саморегуляции.. – Казань, 1976. – 128с.
1302527
   Теоретические и прикладные исследования психологического воздействия. – Иваново, 1982. – 114с.
1302528
  Харченко В.К. Теоретические и прикладные проблемы аутокоммуникации // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-29. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1302529
  Барщевський Н.Е. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с подтоплением отдельных территорий Украинской ССР : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 37-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1302530
   Теоретические и прикладные проблемы геологии нефти и газа.. – Новосибирск, 1991. – 240с.
1302531
  Тощенко Ж.Т. Теоретические и прикладные проблемы исследования новых явлений в общественном сознании и социальной практике // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 3-6. – ISSN 0132-1625
1302532
   Теоретические и прикладные проблемы ландшафтоведения.. – Л, 1988. – 155с.
1302533
   Теоретические и прикладные проблемы палеографии.. – К, 1977. – 116с.
1302534
   Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга.. – Краснодар, 1975. – 342с.
1302535
   Теоретические и прикладные проблемы рассеяния света.. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 478с.
1302536
   Теоретические и прикладные проблемы экономической кибернетики.. – Донецк, 1976. – 76с.
1302537
   Теоретические и учебные аспекты информатики.. – К, 1987. – 94с.
1302538
   Теоретические и численные исследования краевых задач.. – Рига, 1989. – 167с.
1302539
  Агаян Юрик Мкартычевич Теоретические и экспериментальное исследование резких нерегулярностей в диэлектрических волноводах : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Агаян Юрик Мкартычевич; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1975. – 26л.
1302540
  Лестева Т.М. Теоретические и экспериментальные аспекты разделения некоторых смесей продуктов синтеза изопрена из изобутилена и формальдегида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лестева Т.М. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 17 с.
1302541
   Теоретические и экспериментальные исследования волновых процессов в океане.. – Севастополь, 1991. – 172с.
1302542
   Теоретические и экспериментальные исследования вопросов общей физики : сб.науч.трудов. – Москва : ЦНИИмаш, 1991. – 48с.
1302543
  Агашин Ф.К. Теоретические и экспериментальные исследования вопросов управления ударными действиями теннисиста и обоснование совершенствования методики его тренировки : Автореф... канд. пер.наук: / Агашин Ф.К.; Тартуский гос. ун-т. – Москва, 1967. – 23л.
1302544
  Качанов А.В. Теоретические и экспериментальные исследования высокочастотного фаекельного разряда в молекулярных газах при атмосферном давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Качанов А.В.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1970. – 14л.
1302545
   Теоретические и экспериментальные исследования геотермического режима акваторий. – М, 1991. – 260с.
1302546
   Теоретические и экспериментальные исследования гиперзвуковых течений при обтекании тел и в следах.. – М, 1978. – 39с.
1302547
  Логвиненко Е.А. Теоретические и экспериментальные исследования динамики резонансных асимметричных вибрамашин. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.06 / Логвиненко Е.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1302548
  Шандаров Л.Г. Теоретические и экспериментальные исследования динамической устойчивости пластин и оболочек в потоке газа. : Автореф... канд. техн. наук: 023 / Шандаров Л.Г.; Объед.учен.совет.по аэродинамике, прочности и динамике летательных аппаратов при Ин-те теорет.и прикл. механики. – Новочеркаск, 1968. – 19л.
1302549
  Пасечник В.И. Теоретические и экспериментальные исследования изменения вязкоупругих свойств и объема мышц при сокращении. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Пасечник В.И.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 20л.
1302550
   Теоретические и экспериментальные исследования механизмов миграции угелеводородов. – Ленинград, 1980. – 141с.
1302551
  Андрианов В.И. Теоретические и экспериментальные исследования некоторых вопросов нестационарных изгибных колебаний гибких валов : Автореф... канд. техн.наук: 214 / Андрианов В.И.; Моск. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1971. – 17л.
1302552
  Вайнштейн Э.Ф. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей комплексообразования цепных молекул с низкомолекулярными соединениями. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.06 / Вайнштейн Э.Ф.; АН СССР. – М, 1978. – 39л.
1302553
   Теоретические и экспериментальные исследования по геотермике морей и океанов.. – М, 1984. – 128с.
1302554
  Петрова З.Г. Теоретические и экспериментальные исследования по кинетике каталитического крекинга : Автореф... кандид. техн.наук: / Петрова З.Г.; Академия наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1952. – 12 с.
1302555
   Теоретические и экспериментальные исследования по математической генетике.. – Минск, 1973. – 151с.
1302556
   Теоретические и экспериментальные исследования по проблеме цунами. – Москва : Наука, 1977. – 215с.
1302557
   Теоретические и экспериментальные исследования поверхностных и внутренних волн.. – Севастополь, 1980. – 202с.
1302558
  Сивко В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процессов виброуплотнения бетонных смесей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 484 / Сивко В.И. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1302559
   Теоретические и экспериментальные исследования разработки нефтяных месторождений.. – Казань, 1964. – 158с.
1302560
  Насонкин И.М. Теоретические и экспериментальные исследования самовозбуждающихся колебаний вертолета на Земле : Автореф... канд. тех.наук: / Насонкин И.М.; МАИ. – М., 1965. – 11л.
1302561
  Цыбин Е.Н. Теоретические и экспериментальные исследования свободных колебаний цилиндрических оболочек, несущих сосредоточенные массы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Цыбин Е. Н. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1302562
   Теоретические и экспериментальные исследования сложных полупроводниковых соединений.. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 168с.
1302563
  Никитин К.Е. Теоретические и экспериментальные исследования таксационного строения и роста лиственных насаждений УССР : Автореф... докт. с. х.наук: / Никитин К. Е.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 62л.
1302564
  Воробьев И.В. Теоретические и экспериментальные исследования температурной зависимости частоты ЯКП с целью использования для термометрии в интервале 75+298К : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Воробьев И.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1971. – 17л.
1302565
   Теоретические и экспериментальные исследования условий обледенения судов.. – Л, 1971. – 206с.
1302566
   Теоретические и экспериментальные исследования физико-химических свойств и строения вещества.. – Караганда, 1982. – 133с.
1302567
  Шулындин А.Ф. Теоретические и экспериментальные основы изменения наследственности однолетних культурных растений. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Шулындин А.Ф.; МВО УССР. Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1955. – 22л.
1302568
  Либман А. Теоретические и эмпирические исследования в современной экономике: проблемы коммуникации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
1302569
  Зарицкий А.В. Теоретические идеи и условия формирования социологического учения о государстве и праве ЛюГумпловича и К.Каутского // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.132-142
1302570
  Файнберг Б.Д. Теоретические исследования влияний релаксационных взаимодействий на поглощение и изучение квантовых систем в сильном электромагнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Файнберг Б.Д.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1302571
  Изотов Владимир Юрьевич Теоретические исследования влияния природы металла на строение двойного слоя в расплавленных и водных электролитах : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.05 / Изотов Владимир Юрьевич; Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1983. – 22л.
1302572
  Масюкевич Александр Михайлович Теоретические исследования диффузионного движения включений в полях упругих напряжений и упругих полей напряжений дислокационных ансамблей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Масюкевич Александр Михайлович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1979. – 15л.
1302573
  Абдумаликов А.А. Теоретические исследования некоторых нелинейных оптических явлений в резонансных условиях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Абдумаликов А.А. ; АН СССР,Ленигр.ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1977. – 20 с.
1302574
  Саламатин Андрей Николаевич Теоретические исследования нестационарных температурных процессов в действующих скважинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саламатин Андрей Николаевич; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 18л.
1302575
  Андреев Николай Евгеньевич Теоретические исследования параметрических неустойчивостей плазмы, возникающих под воздействием мощного СВЧ поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андреев Николай Евгеньевич; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1973. – 10л.
1302576
  Алексанян А.Г. Теоретические исследования спектра оптического усиления и порога генерации в сильно легированном полупроводнике с прямыми излучательными переходами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексанян А. Г.; АН СССР, Физич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1302577
  Цейтин В.М. Теоретические исследования структуры и конформационной подвижности редоксцентра рубредоксина в связи с механизмом переноса электрона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Цейтин В. М.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 22л.
1302578
  Соловьев А.В. Теоретические исследования феномена войны в России и Франции в XX веке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-83. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1302579
  Кононенко В.К. Теоретические исследования энергетических характеристик инжекционных лазеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Кононенко В.К.; АН БССР. Учен. совет по физике отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 12л.
1302580
   Теоретические кривые частотных электромагнитных зондирований геологических структур.. – М., 1973. – 80с.
1302581
   Теоретические методы описания свойств растворов.. – Иваново, 1987. – 133с.
1302582
  Павлов А.В. Теоретические модели состава дневных ионосфер Венеры и Земли в областях фотохимического равновесия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Павлов А.В.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 17л.
1302583
   Теоретические наблюдения над историей музыки.. – М., 1978. – 270с.
1302584
   Теоретические народно-хозяйственные модели.. – Новосибирск, 1980. – 336с.
1302585
  Фано Р.Н. Теоретические ограничения полосы согласования произвольных импедансов / Р.Н. Фано. – Москва : Советское радио, 1965. – 72 с.
1302586
  Шунайлова Светлана Александровна Теоретические основания и педагогические условия повышения качества математической подготовки студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 79-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1302587
  Смирнова А.Г. Теоретические основания изучения проблемы угрозы в социологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 60-66. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1302588
  Краснов С.И. Теоретические основания педагогической рефлексии / С.И. Краснов, Р.Г. Каменский // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-71. – ISSN 0869-561Х


  Проблема организации инновационной деятельности в образовании связана с недостаточным развитием рефлексивно-проектных способностей педагогов. Смысл образования обнануживается в культурных традициях и рефлексии педагогическими сообществами оснований ...
1302589
  Кривуляк М.Ю. Теоретические основания физики элементарных частиц как предмет методологического анализа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1302590
  Майоров Г.Г. Теоретические основания философии Г.В. Лейбница : учебное пособие / Г.Г. Майоров. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : КДУ, 2007. – 312с. – ISBN 978-5-98227-294-2
1302591
  Горансакий Г.К. Теоретические основы автоматизации проектирования технологических машин : Автореф... докт. техн.наук: / Горансакий Г. К.; АН БССР, Отд-ние техн. наук. – Минск, 1962. – 57л.
1302592
  Сыроежин И.М. Теоретические основы анализа работоспособности (эффективности) хозяйственных систем / И.М. Сыроежин. – Ленинград, 1981. – 75 с.
1302593
  Чечнева А.Н. Теоретические основы аналитической химии / А.Н. Чечнева. – Свердловск
1. – 1972. – 117с.
1302594
  Тананаев Н.А. Теоретические основы аналитической химии. Уч. пособие. / Н.А. Тананаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск
ч. 1. – 1956. – 183с.
1302595
  Буткевич В.Г. Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.10 / Буткевич В.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 42л.
1302596
  Фурс П.Е. Теоретические основы воспитания коммунистической нравственности : Автореф... канд. филос.наук: / Фурс П.Е.; белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской этики. – Минск, 1967. – 20л.
1302597
   Теоретические основы геохимических методов поисков рудных месторождений. – Москва : Наука, 1986. – 223с.
1302598
   Теоретические основы гидродинамики.. – Тула, 1979. – 119с.
1302599
  Костирко Т.М. Теоретические основы гидрофобных методов технических мелиораций глинистых и пылеватых грунтов : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Костирко Т. М.; МГУ, Геол. фак. – М., 1957. – 34л.
1302600
  Шадурская М. Теоретические основы государственного налогового менеджмента и налогового администрирования // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 101-103. – ISSN 1818-5754
1302601
   Теоретические основы действия физиологически активных веществ и эффективность удобрений их содержащих.. – Днепропетровск, 1969. – 287с.
1302602
  Фомин Л.М. Теоретические основы динамического метода и его применение в океанологии / Л.М. Фомин. – М., 1961. – 192с.
1302603
   Теоретические основы заповедного дела. – М., 1985. – 329с.
1302604
  Коханенко В.А. Теоретические основы и административно-правовые методы обеспечения безопасности дорожного движения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Коханенко В.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 25л.
1302605
   Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов задач математической физики. – Москва : Наука, 1979. – 296 с.
1302606
   Теоретические основы и методика гидрогеологического прогноза загрязнения подземных вод.. – М., 1990. – 190с.
1302607
   Теоретические основы и методика построения расчетных цен.. – М., 1969. – 168с.
1302608
  Кравченко В.И. Теоретические основы и методика решения физических задач : Учебно-методическое пособие для учителей физики и студ. / В.И. Кравченко, А.Т. Проказа, Б.В. Беляев; МОНУ; Луган. гос. пед. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск, 2001. – 202с.
1302609
   Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 384с.
1302610
   Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа.. – М., 1968. – 467с.
1302611
   Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 416с.
1302612
   Теоретические основы и методы расчета ветрового волнения. – Ленинград, 1988. – 262 с.
1302613
   Теоретические основы и опыт экологического мониторинга.. – М., 1983. – 253с.
1302614
  Игнатьева Я.Ю. Теоретические основы и практика идентификации личности с использованием контурных (интегральных навыков) характеристик почерка : Автореф... канд. юридич.наук: 12.717 / Игнатьева Я.Ю.; ЛГУ. Юридич. фак-т. – Л., 1971. – 20л.
1302615
   Теоретические основы и пути регулирования плодородия почв.. – М., 1991. – 303с.
1302616
  Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарной температуры / Н.А. Ярышев. – 2-е изд., перераб. – Л., 1990. – 254с.
1302617
  Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур / Н.А. Ярышев. – Ленинград : Энергия, 1967. – 300с.
1302618
   Теоретические основы иммунитета растений к болезням.. – Л., 1988. – 124с.
1302619
   Теоретические основы инженерной геологии : Социально-экономические аспекты. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
1302620
   Теоретические основы инженерной геологии : Механико-математические основы. – Москва : Недра, 1986. – 254с.
1302621
   Теоретические основы инженерной геологии.. – М., 1985. – 332с.
1302622
   Теоретические основы инженерной геологии: социально-экономические аспекты.. – М., 1985. – 260с.
1302623
   Теоретические основы интерпретации наблюдений в методе вызванной поляризации. – Ленинград : Недра, 1966. – 204с.
1302624
  Темников Ф.Е. Теоретические основы информационной техники. / Ф.Е. Темников. – М, 1971. – 424с.
1302625
  Темников Ф.Е. Теоретические основы информационной техники. / Ф.Е. Темников. – 2-е изд. – М, 1979. – 512с.
1302626
   Теоретические основы кибернетики.. – Чебоксары, 1987. – 52с.
1302627
   Теоретические основы классификации языков мира.. – Москва : Наука, 1980. – 208 с.
1302628
   Теоретические основы классификации языков мира. : проблемы родства. – Москва : Наука, 1982. – 312 с.
1302629
   Теоретические основы коммунистического воспитания.. – Свердловск, 1975. – 168с.
1302630
   Теоретические основы компиляции.. – Новосибирск, 1980. – 171с.
1302631
  Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности радиоэлектронной аппаратуры / А.Д. Фролов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 487 с.
1302632
  Виноградов А. Теоретические основы контрастивного изучения словообразования // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-13. – (Філологія ; Вип. 19)
1302633
  Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе / Н.Ф. Талызина. – М, 1983. – 96с.
1302634
  Курочкин Теоретические основы контроля за решением третейских судов и международных коммерческих арбитражей / Курочкин, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 44-56. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1302635
  Васюков А.П. Теоретические основы ленинского учения о коммунистическом строительстве в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Васюков А.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1956. – 15л.
1302636
  Туган-Барановский Теоретические основы марксизма. / Туган-Барановский. – Изд.4-е. – Москва, 1918. – 193 с.
1302637
   Теоретические основы межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.. – М., 1982. – 336с.
1302638
   Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе.. – М., 1981. – 456с.
1302639
  Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : Монография / В.П. Корж; МВД Украины; Национальный университет внутренних дел. – Харьков : Университет внутренних дел, 2002. – 412с. – 34Корж Шифр дубл. – ISBN 966-610-064-9
1302640
  Хохлов А.Ф. Теоретические основы многокоорадинатных систем измерения с применением ЭВМ. / А.Ф. Хохлов. – Москва : Машиностроение, 1987. – 145с.
1302641
  Гвоздева А.В. Теоретические основы моделирования интегративного подхода к дифференцированному обучению в вузе // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1302642
  Штульман Э.А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.02 / Штульман Э.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 52л.
1302643
  Иванченко Анатолий Васильевич Теоретические основы научно-атеистического воспитания учащихся в средней общеобразовательной школе : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Иванченко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 49л.
1302644
   Теоретические основы научной информации исследовательский комитет.. – М., 1975. – 364с.
1302645
  Мелкумян М.И. Теоретические основы некоторых новейших идейных течений стран тропической Афринки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Мелкумян М.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1302646
   Теоретические основы непрерывного образования.. – М., 1987. – 207с.
1302647
  Дмитрик И.С. Теоретические основы обучения будущих учителей педагогической технологии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дмитрик И.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 23л.
1302648
   Теоретические основы общей химии : Учебник для студ. высш. учеб. завед. обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. в обл. техники и технологии / А.И. Гобунов, А.А. Гуров, Г.Г. Филлипов, В.Н. Шаповал; Под ред А.И. Горбунова. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 720с. – ISBN 5-7038-1723-4
1302649
  Кожуховский А.Д. Теоретические основы ортогональных дискретных преобразований и их применение для анализа и математического моделирования научно-технических задач. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.16 / Кожуховский А.Д.; АНУ ин-т.проблем моделирования в энергетике. – К, 1993. – 36л.
1302650
  Шестаков В.М. Теоретические основы оценки подпора, водопонижения и дренажа / В.М. Шестаков. – Москва, 1965. – 231с.
1302651
  Хлебалин Ю.М. Теоретические основы паротурбинных электростанций / Ю.М. Хлебалин. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 240 с.
1302652
  Тадмор З. Теоретические основы переработки полимеров. / З. Тадмор, К. Гогос. – М., 1984. – 628с.
1302653
   Теоретические основы планового ценообразования.. – Л., 1983. – 72с.
1302654
   Теоретические основы поисков и разведки твердых полезных ископаемых. – Москва : Недра
Т.1 : Поиски. – 1968. – 432с.
1302655
   Теоретические основы поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа.. – М., 1984. – 286с.
1302656
  Родимов Б.Н. Теоретические основы получения больших токов в бетатроне : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Родимов Б. Н.; Том. политехн. ин-т, НИИ яд. физ. электрон. и автомат. при ТПИ. – Томск, 1966. – 36л.
1302657
  Ступкин В.В. Теоретические основы построения интегрированных библиотечно-информационных систем наукоградов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 0869-608Х
1302658
   Теоретические основы построения логической части релейной защиты и автоматики энергосистем. – Москва : Энергия, 1979. – 240 с.
1302659
  Жук М.С. Теоретические основы построения системы институтов российского уголовного права : монография / М.С. Жук ; под науч. ред. В.П. Коняхина ; М-во образования и науки РФ, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т ; Просвещение-Юг, 2011. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 108-126. – ISBN 978-5-93491-434-0
1302660
  Забродин А.А. Теоретические основы построения системы риск-менеджмента в региональной экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-82. – ISSN 1728-8878
1302661
  Суперанская А.В. Теоретические основы практической транскрипции / Суперанская А.В. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1978. – 283 с. – Библиогр.: с. 255-281
1302662
   Теоретические основы предупреждения преступности.. – М., 1977. – 255с.
1302663
  Фокин Ю.Г. Теоретические основы преподавания в высшей школе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 31-51. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1302664
   Теоретические основы преподавания иностранных языков.. – Л., 1976. – 170с.
1302665
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принуждения в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 44л.
1302666
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принужединя в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 44л.
1302667
  Лупинская П.А. Теоретические основы принятия решений в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.08 / Лупинская П.А.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1973. – 42л.
1302668
   Теоретические основы прогноза погоды на средние сроки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 138 с.
1302669
  Поляков И.Я. Теоретические основы прогноза численности мышевидных грызунов и мероприятий по предотвращению их вредоносности в Европейской части СССР и Закавказье : Автореф... докт. сельскохоз.наук: / Поляков И.Я.; Всесоюзная ордена Ленина Академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина. Всесоюзный институт защиты рас. – Ленинград, 1950. – 35 с.
1302670
  Талызина Н.Ф. Теоретические основы программированного обучения / Н.Ф. Талызина. – М, 1968. – 103с.
1302671
   Теоретические основы противоэрозионных мероприятий : Тезисы докл.Всесоюз.конференции(Одесса, 25-27 сентября 1979г.). – Одесса, 1979. – 168с.
1302672
   Теоретические основы профессиональной подготовки учителей в педвузе. – Саратов, 1984. – 159с.
1302673
   Теоретические основы процесса обучения в советской школе.. – М., 1989. – 320с.
1302674
   Теоретические основы радиолокации / Я.Д. Ширман, В.Н. Голиков, И.Н. Бусыгин, Г.А. Костин, В.Н. и др. Манжос; Ширман Я.Д. – Москва : Советское радио, 1970. – 560 с.
1302675
   Теоретические основы радиолокации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1978. – 607 с.
1302676
  Харкевич А.А. Теоретические основы радиосвязи / А.А. Харкевич. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 347 с.
1302677
  Крылов Н.Н. Теоретические основы радиотехники : Учебное пособие для радиотехн. ф-в высших мореходн. училищ / Н.Н. Крылов. – Изд-е второе, стереотипн. – Москва-Ленинград : Морской транспорт, 1953. – 552с.
1302678
  Чеботарев В.И. Теоретические основы радиотехники / В.И. Чеботарев. – Харьков : ХГУ
Ч. 1. – 1989. – 100 с.
1302679
  Чеботарев В.И. Теоретические основы радиотехники / В.И. Чеботарев. – Харьков : ХГУ
Ч. 2. – 1990. – 101 с.
1302680
  Чеботарев В.И. Теоретические основы радиотехники / В.И. Чеботарев. – Харьков : ХГУ
Ч. 3. – 1991. – 97 с.
1302681
   Теоретические основы радиотехники.. – Л., 1962. – 92с.
1302682
   Теоретические основы радиотехники.. – 2-е изд. – М., 1963. – 132с.
1302683
   Теоретические основы разведки.. – Л., 1973. – 198с.
1302684
  Талызина Н.Ф. Теоретические основы разработки модели специалиста / Н.Ф. Талызина. – Москва, 1986. – 108с.
1302685
  Положинцев Б.И. Теоретические основы расчета и оптимизации многоступенчатых систем непрерывного культивирования микроорганизмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Положинцев Б.И.; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 16л.
1302686
   Теоретические основы рекреационной географии. : Проблемы конструктивной географии Відом. про відпов.: АН СССР Институт географии. Отв.ред. В.С.Преображенский. – Москва : Наука, 1975. – 224с.
1302687
   Теоретические основы рыбоводства.. – М., 1965. – 248с.
1302688
   Теоретические основы связи и управления.. – М., 1963. – 932с.
1302689
   Теоретические основы селекции зерновых культур на продуктивность.. – Минск, 1987. – 279с.
1302690
   Теоретические основы селекции растений.. – М.-Л.
1. – 1935. – 1043с.
1302691
   Теоретические основы селекции растений.. – М.-Л.
2. – 1935. – 712с.
1302692
   Теоретические основы селекции растений.. – М.-Л.
3. – 1937. – 862с.
1302693
   Теоретические основы селекции.. – Новосибирск, 1985. – 200с.
1302694
   Теоретические основы систем НТИ, автоматизированные информационные системы: проектирование, построение.. – М., 1975. – 160с.
1302695
  Ильин М.С. Теоретические основы системы упражнений по иностранному языку : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильин М.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 18л.
1302696
   Теоретические основы совершенствования социалистических производственных отношений.. – К., 1984. – 150с.
1302697
  Абова Т.Е. Теоретические основы Советской Конституции / [подгот. Т.Е. Абова, А.Е. Козлов, П.Г. Семенов и др.; отв. ред. Б.Н. Топорнин] ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1981. – 207 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав.
1302698
  Витушко В.А. Теоретические основы современного правопонимания: общеправовой и отраслевой правовой подходы : монография / В.А. Витушко, С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский ; под. ред. В.А. Витушко ; Учрежд. образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр частноправовых исслед. – Минск : Междунар. ун-т "МИТСО", 2012. – 391, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-497-178-0
1302699
   Теоретические основы содержания общего среднего образования. – М., 1983. – 352с.
1302700
  Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1983. – 200с.
1302701
   Теоретические основы тепло- и хладотехники.. – Л.
1. – 1974. – 285с.
1302702
  Родин Б.М. Теоретические основы технологии изготовления штучных стеновых материалов из пильных горных пород : Автореф... докт. техн.наук: / Родин Б. М.; КИСИ. – Киев, 1966. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
1302703
  Ханбекова Н.С. Теоретические основы технологии хранилищ данных : Учебное пособие / Н.С. Ханбекова, А.В. Руснак; Молдавский гос. ун-т; Центр информацион. технологий. – Кишинев : Молдавский государственный университет, 2004. – 48с.
1302704
  Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации / Б.И. Шевченко. – М, 1975. – 96с.
1302705
   Теоретические основы управления социальными процессами при развитом социализме.. – Калинин, 1985. – 143с.
1302706
  Скалкин В.Л. Теоретические основы учебника устной речи для взрослых. : Автореф... Канд.пед.наук: 00.02 / Скалкин В.Л.; Киев.гос.пед.ин-т ин.яз. – К, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1302707
  Танатар И.И. Теоретические основы учения о рудных месторождениях. / И.И. Танатар. – К.-Львов, 1950. – 263с.
1302708
  Гафуров А.Р. Теоретические основы формирования системы управления энергетической безопасностью на региональном уровне // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 72-77. – ISSN 1728-8878
1302709
   Теоретические основы фотосинтетической продуктивности.. – М., 1972. – 548с.
1302710
   Теоретические основы функциональной структуры промышленного комплекса экономического района : монография. – Київ : Наукова думка, 1972. – 240 с.
1302711
  Тараян В.М. Теоретические основы химического анализа / В.М. Тараян. – Ереван, 1974. – 204с.
1302712
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 5. – 2004
1302713
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 4. – 2004
1302714
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 1. – 2004
1302715
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 2. – 2004
1302716
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 39, № 3. – 2005
1302717
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 3. – 2006
1302718
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 40, № 4. – 2006
1302719
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 40, № 5. – 2006
1302720
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 1. – 2007
1302721
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 2. – 2007
1302722
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 3. – 2007
1302723
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 5. – 2007
1302724
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 6. – 2007
1302725
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 2. – 2008
1302726
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 3. – 2008
1302727
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 4. – 2008
1302728
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 5. – 2008
1302729
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 6. – 2008
1302730
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 1. – 2009
1302731
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 2. – 2009
1302732
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 5. – 2009
1302733
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 6. – 2009
1302734
   Теоретические основы хозяйственного расчета в социалистическом производстве.. – Х., 1975. – 161с.
1302735
  Шай Г. Теоретические основы хроматографии газов. / Г. Шай. – М., 1963. – 382с.
1302736
  Студенцов Н.Н. Теоретические основы школьной географии. : Автореф... Доктора пед.наук: / Студенцов Н.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1302737
  Кохно П. Теоретические основы экономики высокотехнологичных предприятий / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-111. – ISSN 0207-3676
1302738
  Тужилкин Ф.Г. Теоретические основы экономического анализа деятельности предприятий. / Ф.Г. Тужилкин, 1976. – 52с.
1302739
   Теоретические основы экономического роста в условиях развитого социализма.. – К., 1980. – 126с.
1302740
   Теоретические основы электрической передачи изображений.. – М.
1. – 1962. – 726с.
1302741
  Абрамов Г.А. Теоретические основы электрометаллургии алюминия / Г.А. Абрамов и др. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 583 с. : ил. – Библиогр.: с. 577-583
1302742
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Федоров. – Москва : Энергия, 1976. – 272 с.
1302743
   Теоретические основы электротехники : Методические указания к выполнению курсовой работы. – Москва : Связьиздат, 1957. – 34 с.
1302744
   Теоретические основы электротехники / Л.А. Бессонов, В.П. Олексевич, И.Г. Демидова, Н.Н. Линниченко. – Москва : Высшая школа, 1963. – 72 с.
1302745
   Теоретические основы электротехники. – М.
1. – 1964. – 311с.
1302746
   Теоретические основы электротехники. – 5-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 159 с.
1302747
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники / Б.Я. Жуховицкий, И.Б. Негневицкий; Поливанов К.М. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 2. – 1965. – 240 с.
1302748
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники / Атабеков Г.И. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 1 : Линейные электрические цепи. – 1966. – 320 с.
1302749
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники / Атабеков Г.И. – Москва : Энергия
Т. 1 : Линейные электрические цепи. – 1970. – 592 с.
1302750
  Купалян С.Д. Теоретические основы электротехники / С.Д. Купалян; Атабеков Г.И. – Москва : Энергия
Ч. 3 : Электромагнитное поле. – 1970. – 248 с.
1302751
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники / Поливанов К.М. – Москва : Энергия
Т. 1 : Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными. – 1972. – 240 с.
1302752
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники / Б.Я. Жуховицкий, И.Б. Негневицкий; Поливанова К.М. – Москва : Энергия
Т. 2 : Линейные электрические цепи (продолжение). Нелинейные цепи. – 1972. – 200 с.
1302753
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники : в 3-х томах / Поливанова К.М. – Москва : Энергия
Т. 3 : Теория электромагнитного поля. – 1975. – 208 с.
1302754
   Теоретические основы электротехники / П.А. Ионкин, А.И. Даревский, Е.С. Кухаркин, В.Г. Миронов, Н.А. Мельников; под ред. П.А. Ионкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 1 : Основы теории линейных цепей. – 1976. – 544 с.
1302755
   Теоретические основы электротехники / П.А. Ионкин, А.И. Даревский, Е.С. Кухаркин, В.Г. Миронов, Н.А. Мельников; под ред. П.А. Ионкина. – 2-е изд., перерад. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Нелинейные цепи и основы теории электромагнитного поля. – 1976. – 383 с.
1302756
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники : в 3-х ч. / Г.И. Атабеков. – Москва : Энергия
Ч. 1 : Линейные електрические цепи. – 1978. – 592 с.
1302757
   Теоретические основы электротехники : учебник в 3-х ч. / Атабеков Г.И. – 4-е изд., перераб. – Москва : Энергия
Ч. 2, 3 : Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. – 1979. – 432 с.
1302758
   Теоретические основы электротехники : Лабораторные работы. – Черновцы : ЧГУ
Ч. 2. – 1981. – 53 с.
1302759
   Теоретические основы электротехники : Методические указания и контрольные задания. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158 с.
1302760
  Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин. – 5-е изд. – Москва [и др.] : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-388-00410-9
Т. 1. – 2009. – 512 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 507-512
1302761
   Теоретические основы электротехники.. – К.
2. – 1959. – 344с.
1302762
   Теоретические основы электротехники.. – Л.
3. – 1961. – 47с.
1302763
   Теоретические основы электротехники.. – М., 1962. – 44с.
1302764
   Теоретические основы электротехники.. – Пермь
1. – 1964. – 25с.
1302765
   Теоретические основы электротехники.. – М.
2. – 1970. – 232с.
1302766
  Швебс Г.И. Теоретические основы эрозиоведения. / Г.И. Швебс. – К.; Одесса, 1981. – 222с.
1302767
  Курбанзаде А.А. Теоретические подходы в глобальных аспектах внешней торговли // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 135-138. – (Економічні науки)
1302768
  Яцура А.П. Теоретические подходы к изучению прецедентного феномена // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 53-60
1302769
  Тикушина И.А. Теоретические подходы к подготовке преподавателя дополнительного образования взрослых в Великобритании / И.А. Тикушина, А.М. Митина // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С 13-16. – ISSN 1726-667Х
1302770
  Головнин М. Теоретические подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях финансовой глобализации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 42-58. – ISSN 0042-8736
1302771
  Яковлев В.Н. Теоретические правовые проблемы страхования имущества социалистических сельскохозяйственных предприятий в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.06 / Яковлев В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Кишинев, 1973. – 43л.
1302772
   Теоретические предпосылки и методы долгосрочного прогнозирования развития и размещения учебных заведений профтехобразования.. – Л., 1989. – 143с.
1302773
  Олесова С.А. Теоретические предпосылки и особенности использования современных информационных технологий в вузе // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 70-73. – ISSN 2073-9613


  .
1302774
  Шашков А.Г. Теоретические предпосылки и принципы построения схем контроля и измерения с теплозависимыми элементами (полупроводникровыми термосопротивлениями). : Автореф... Доктора техн.наук: / Шашков А.Г.; АН БССР.Отдел.физ-техн.наук. – Минск, 1964. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1302775
  Кондратова Н.А. Теоретические предпосылки и содержание понятия "жизненное пространство личности" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.18-30. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1302776
   Теоретические предпосылки изучения вопросов грамматики, лексики, фонетики во французском языке (синхрония и диахрония).. – М., 1987. – 132с.
1302777
   Теоретические предпосылки литолого-геохимических прогнозов осадочных месторождений. – Ташкент, 1986. – 179с.
1302778
  Костюк А.Н. Теоретические предпосылки формирования школы корпоративного управления в банках // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 51-59
1302779
   Теоретические проблемы аграрно-промышленной интеграции.. – Ростов -на-Дону, 1977. – 150с.
1302780
  Седых П.С. Теоретические проблемы взаимосвязя атеистического и эстетического воспитания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Седых П.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1979. – 15л.
1302781
   Теоретические проблемы водной токсикологии.. – М., 1983. – 184с.
1302782
   Теоретические проблемы воспитательного коллектива.. – Тарту, 1975. – 308с.
1302783
   Теоретические проблемы восточных литератур.. – М., 1969. – 416с.
1302784
   Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса.. – М., 1979. – 330с.
1302785
   Теоретические проблемы вулкано-плутанических формаций и их рудоносности.. – М., 1969. – 240с.
1302786
   Теоретические проблемы вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1986. – 174с.
1302787
   Теоретические проблемы географии. – Л., 1983. – 164с.
1302788
   Теоретические проблемы географии.. – Рига, 1976. – 140с.
1302789
  Панкратов И.Ф. Теоретические проблемы государственного руководства сельским хозяйством в СССР : Автореф... доктор юридич.наук: 12.714 / Панкратов И.Ф.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ советского законодательства.. – Москва, 1972. – 39л.
1302790
   Теоретические проблемы демографии в свете решений ХХУ съезда КПСС.. – К., 1978. – 167с.
1302791
   Теоретические проблемы демографии.. – М., 1970. – 128с.
1302792
  Подласый Иван Павлович Теоретические проблемы дидактичекого прогнозирования : Дис... доктор.пед.наук: 13.00.01 / Подласый Иван Павлович; Черк. пед. и-т. – Черкассы. – 386л.
1302793
  Михеенко М.М. Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.09 / Михеенко М.М.; КГУ. – К., 1984. – 47л.
1302794
   Теоретические проблемы и проактические задачи совершенствования социальных отношений и духовной сферы развитого социализма. – Таллин, 1983. – 206с.
1302795
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1970. – 216с.
1302796
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1970. – 68с.
1302797
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1974. – 214с.
1302798
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1977. – 295с.
1302799
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М.
1. – 1982. – 148с.
1302800
   Теоретические проблемы информатики.. – М., 1968. – 204с.
1302801
   Теоретические проблемы информатики.. – М., 1979. – 135с.
1302802
   Теоретические проблемы использвания ЭВМ в школе.. – М., 1991. – 121с.
1302803
   Теоретические проблемы кибернетики. – Саратов
1. – 1986. – 159с.
1302804
   Теоретические проблемы комплексного подхода к коммунистическому воспитанию молодежи.. – М., 1979. – 132с.
1302805
  Тиба И. Теоретические проблемы конкретно-социалистического исследоварни села (Направления, методология и методика) : Автореф... канд. филос.наук: / Тиба И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – Москва, 1968. – 16л.
1302806
   Теоретические проблемы криминалистической тактики.. – Свердловск, 1981. – 149с.
1302807
   Теоретические проблемы марксистско-ленинской эстетики.. – М., 1975. – 343с.
1302808
   Теоретические проблемы медицины и советского здравохранения.. – М., 1969. – 384с.
1302809
   Теоретические проблемы музыки ХХ века.. – М.
1. – 1967. – 512с.
1302810
   Теоретические проблемы музыки ХХ века.. – М.
2. – 1978. – 200с.
1302811
   Теоретические проблемы научно-технической терминологии и практики перервода.. – Омск, 1985. – 175с.
1302812
  Цамерян И.П. Теоретические проблемы образвоания и развития советского многонационального государства. / И.П. Цамерян. – М., 1973. – 295с.
1302813
  Полупанов М.И. Теоретические проблемы общей части науки советского права социального обеспечения : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Полупанов М.И.; Моск. гос. ун-т. Юрид. фак. – М., 1969. – 27л.
1302814
   Теоретические проблемы организации и деятельсноти советского государства.. – М., 1989. – 128с.
1302815
  Галкин В.А. Теоретические проблемы освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 35-40. – ISSN 1684-2618
1302816
  Сахипов М.С. Теоретические проблемы ответственности в колхозном праве : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.06 / Сахипов М. С.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1973. – 32л.
1302817
   Теоретические проблемы перехода к социализму стран с неразвитой экономикой.. – М., 1983. – 175с.
1302818
   Теоретические проблемы по истории КПСС.. – М., 1969. – 87с.
1302819
   Теоретические проблемы по международным вопросам.. – М., 1969. – 78с.
1302820
   Теоретические проблемы по философии и научному коммунизму.. – М., 1969. – 118с.
1302821
  Андрейцев Владимир Иванович Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы : Автореф... докт. юрид.наук: 12.00.06 / Андрейцев Владимир Иванович; Украинская юридическая академия им. Ф.Дзержинского. – Харьков, 1992. – 48л.
1302822
  Шевченко Я.Н. Теоретические проблемы правового регулирования гражданской ответсвтенности несовершеннолетних за правонарушения : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.03 / Шевченко Я. Н.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1982. – 31л.
1302823
  Страутманис Я.Я. Теоретические проблемы правового регулирования имущественных отношений кохозов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 714 / Страутманис Я.Я.; МГУ. – М, 1971. – 42л.
1302824
  Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине : Монография / Н.П. Кучерявенко; Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. – Харьков : Консум, 1997. – 256с. – ISBN 966-7124-03-7
1302825
   Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних.. – К., 1977. – 327с.
1302826
  Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения / Н.Ф. Талызина. – М, 1969. – 133с.
1302827
  Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики преступлений, осуществляемой органами предварительного средствия : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Лопушанский Ф.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 46л.
1302828
  Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики преступления, осуществляемой органами предварительного следствия : Дис... Канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Лопушанский Ф.А.; АН УССР. – Киев, 1979. – 25л.
1302829
   Теоретические проблемы работы с читателями и оптимизация подготовки библиотекарей-библиографов высшей квалификации : Межвуз. сб. научных трудов. – Москва : Б.и.
[Вып. 70]. – 1986. – 127 с.
1302830
  Новоселов В.И. Теоретические проблемы развития административно-правового положения граждан СССР в современных условиях. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.02 / Новоселов В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1979. – 38л.
1302831
   Теоретические проблемы развития морских берегов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 188с.
1302832
   Теоретические проблемы развития профессионально-технического образования.. – Л., 1991. – 133с.
1302833
   Теоретические проблемы развития региона.. – Саратов, 1990. – 84с.
1302834
   Теоретические проблемы развития социалистического государства и права.. – М., 1989. – 208с.
1302835
   Теоретические проблемы развития социалистического производства и распределения.. – Вильнюс, 1987. – 194с.
1302836
  Дианов А.А. Теоретические проблемы развития управленческого консалтинга в Российской Федерации // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 41-42. – ISSN 1728-8878
1302837
  Скатерщиков В.К. Теоретические проблемы развития эстетической культуры советского общества в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скатерщиков В.К.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1965. – 36л.
1302838
   Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях.. – Кишинев, 1982. – 247с.
1302839
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1971. – 60с.
1302840
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1975. – 223с.
1302841
   Теоретические проблемы систем обработки информации.. – Новосибирск, 1986. – 164с.
1302842
   Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М., 1981. – 156с.
1302843
   Теоретические проблемы советского государственного права в условиях новейшего конструкционного законодательства.. – Свердловск, 1979. – 140с.
1302844
  Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 156с.
1302845
   Теоретические проблемы советского языкознания, 1977-1986 гг.. – М., 1987. – 161с.
1302846
   Теоретические проблемы советского языкознания.. – М., 1968. – 368с.
1302847
   Теоретические проблемы современного советского языкознания.. – М., 1964. – 160с.
1302848
   Теоретические проблемы современного школьного учебника.. – М., 1989. – 172с.
1302849
   Теоретические проблемы современной научно-технической революции.. – Л., 1969. – 80с.
1302850
   Теоретические проблемы соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства в условиях развитого социализма. – Л., 1979. – 189с.
1302851
   Теоретические проблемы социалистического соревнования.. – М., 1980. – 280с.
1302852
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
1; ч.1. – 1968. – 160с.
1302853
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
1; ч.2. – 1968. – 184с.
1302854
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
2. – 1968. – 288с.
1302855
   Теоретические проблемы социальной лингвистики.. – М., 1981. – 366с.
1302856
   Теоретические проблемы стилистики текста.. – Казань, 1985. – 153с.
1302857
   Теоретические проблемы строительства социализма.. – М., 1986. – 239с.
1302858
  Петров В.С. Теоретические проблемы сущности, содержания и формы государства : Автореф... докт. юридич.наук: 710 / Петров В.С.; ЛГУ. Юридический фак-т. – Л., 1968. – 35л.
1302859
  Зеленский В.А. Теоретические проблемы технического прогресса и его экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зеленский В.А.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. финансово-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1975. – 32л.
1302860
  Светлов Александр Яковлевич Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Светлов Александр Яковлевич; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1980. – 380л. – Бібліогр.:л.23
1302861
  Светлов А.Я. Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Светлов А. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 44 с.
1302862
   Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека.. – М., 1975. – 214с.
1302863
   Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека.. – М., 1978. – 63с.
1302864
   Теоретические проблемы управления промышленным производством.. – М., 1986. – 234с.
1302865
   Теоретические проблемы управления промышленным производством.. – М., 1986. – 142с.
1302866
   Теоретические проблемы управления социалистической экономикой.. – М., 1974. – 405с.
1302867
   Теоретические проблемы управления социалистической экономикой.. – 2-е изд., перраб. и доп. – М., 1980. – 333с.
1302868
   Теоретические проблемы учения о личности преступника.. – М., 1979. – 184с.
1302869
   Теоретические проблемы фонетики и обучения произношению.. – М., 1971. – 235с.
1302870
   Теоретические проблемы формирования и развития единого народнохозяйственного комплекса. – Москва : Московский университет, 1985. – 182с.
1302871
  Сиренко В.Ф. Теоретические проблемы формирования и реализации интересов в сфере советского государственного управления. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Сиренко В.Ф.; АН УССР.Ин-т гос.и права. – К, 1984. – 38л.
1302872
   Теоретические проблемы химической физики.. – М., 1982. – 311с.
1302873
   Теоретические проблемы художественно-эстетической деятельности. – М., 1982. – 79с.
1302874
  Щукина Т.С. Теоретические проблемы художественной критики / Т.С. Щукина. – М, 1979. – 144с.
1302875
   Теоретические проблемы экономики социализма.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 152с.
1302876
   Теоретические проблемы экономической реформы в КНР.. – М., 1988. – 199с.
1302877
   Теоретические проблемы электрометрии : Тезисы докладов всесоюзного научно-технического семинара. – Тарту, 1985. – 116 с.
1302878
  Шварцман К.А. Теоретические проблемы этики. / К.А. Шварцман. – М., 1969. – 96с.
1302879
  Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. / А.В. Цихоцкий. – Новосибирск, 1997. – 391с.
1302880
   Теоретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1970. – 96с.
1302881
   Теоретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1979. – 159с.
1302882
  Рустамов Э. Теоретический анализ концепции "высокого модернизма" // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.3-13. – ISSN 0207-3676
1302883
  Чумбалов Асет Аскарович Теоретический анализ парциальных переходов в реакции фоторождения пионов на нуклонах и ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чумбалов Асет Аскарович; Росс. АН Ин-т ядерных исслед. – М., 1992. – 12л.
1302884
  Гаммерман Александр Яковлевич Теоретический анализ процессов в системе фитохрома рецептора фотоморфогенетических реакций растений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Гаммерман Александр Яковлевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1302885
  Назаренко В.Г. Теоретический анализ сверхмедленных колебательных процессов в клеточных популяциях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Назаренко В.Г.; АН СССР.Инт биол.физики. – Пущино, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1302886
  Алексанян В.И. Теоретический анализ структуры гистонов и исследование структур ДНП методами малоугового рассеяния рентгеновских лучей в светорассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Алексанян В. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1973. – 28л.
1302887
  Васильев А.С. Теоретический анализ установившейся циркуляции в бароклинном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Васильев А.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1969. – 16л.
1302888
  Шапошников А.Е. Теоретический аспект библиотечно-информационной деятельности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 67 - 70. – ISSN 0130-9765
1302889
  Добриянов В.С. Теоретический и исторический методы научного познания : Автореф... Канд.филос.наук: / Добриянов В.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
1302890
  Христов Илия Димитров Теоретический и экспериментальный анализ движения почвенной влаги при инфильтрационных процессах с применением физико-математической модели : Автореф... канд. техн.наук: / Христов Илия Димитров; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 16л.
1302891
  Хуторский Виталий Ефимович Теоретический конформационный анализ двуспиральных полинуклеотидов методом атом-атомных потенциалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Хуторский Виталий Ефимович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1302892
   Теоретический курс стилистики французского языка.. – М., 1971. – 156с.
1302893
  Маслов Б.П. Теоретический метод определения эффективных упругих постоянных анизотропных горных пород / Б.П. Маслов, Г.Т. Продайвода // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 7)
1302894
  Леонтьева Ю. Теоретический подход к выяснению сущности государственного налогового планирования // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 46-49. – ISSN 1818-5754
1302895
   Теоретический поиск и идейная борьба. – Прага, 1983. – 160с.
1302896
   Теоретический практикум по ядерной и атомной физике. : учеб. пособие. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 173с.
1302897
   Теоретическое и алгоритмическое обеспечение задач вычислительной геологоразведки.. – Новосибирск, 1987. – 135с.
1302898
  Дубичинский Владимир Владимирович Теоретическое и лексикографическое описание лексических параллелей : Автореф... докт. филолог.наук: 10.02.01, 10.02.19 / Дубичинский Владимир Владимирович; Госкомитет по ВО РФ, Кубанский гос. ун-тет. – Краснодар, 1995. – 36л.
1302899
   Теоретическое и практическое значение кишечнополостных. – Ленинград, 1980. – 132с.
1302900
   Теоретическое и практическое преподавание ботаники и ботанический кабинет.. – 19с.
1302901
   Теоретическое и системное программирование.. – К., 1979. – 115с.
1302902
   Теоретическое и экспериментальное в современном научном познании.. – М., 1984. – 334с.
1302903
  Мартынов В.П. Теоретическое и экспериментальное изучение параметрического электронно-лучевого усилителя обратной волны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынов В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М,, 1964. – 8л.
1302904
  Дмитриев Б.С. Теоретическое и экспериментальное исследование возможности измерения электродинамических параметров замедляющих систем с помощью электронного зонда : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев Б.С.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 11л.
1302905
   Теоретическое и экспериментальное исследование возмущений потоков жидкости и газа. – М., 1984. – 91с.
1302906
  Сивиркин В.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование высокотемпературной аргоновой струи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сивиркин В.Ф. ; Куйбышев. авиац. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1302907
   Теоретическое и экспериментальное исследование движений жидкости и газа.. – М., 1985. – 132с.
1302908
  Рычков Б.А. Теоретическое и экспериментальное исследование деформации алюминиевых сплавово при некоторых сложных нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: / Рычков Б. А.; АН Кирг.ССР, Ин-т физ. и матем. – Фрунзе, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1302909
   Теоретическое и экспериментальное исследование дисклинаций.. – Ленинград : ЛФТИ, 1986. – 224с.
1302910
  Конюк Е.А. Теоретическое и экспериментальное исследование изгиба трансверсально-изотропных консольных плит применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Конюк Е.А.; Львов. политехн. ин-т. К-626. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1302911
  Юрочко Е.С. Теоретическое и экспериментальное исследование количественных пищевых отношений между хищниками и жертвами (потребителями и потребляемым) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Юрочко Е.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л.
1302912
  Фаерман Ш.Л. Теоретическое и экспериментальное исследование линзовых световозвращателей. : Автореф... канд. техн.наук: 258 / Фаерман Ш.Л.; Гос. оптч. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1969. – 22л.
1302913
  Помылуйко Андрей Петрович Теоретическое и экспериментальное исследование местных напряжений в консольных анизотропных пластинах применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Помылуйко Андрей Петрович; Львов. политехн. ин-т. К-985. – Львов, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1302914
  Шауб Ю.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование метода вращающегося магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шауб Ю.Б.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1302915
  Киреев О.А. Теоретическое и экспериментальное исследование многослойных кремниевых структур с ограничением области объемного заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Киреев О.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1302916
  Курин А.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование одной модели мазера на циклотронном резонансе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Курин А.Ф. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
1302917
  Газиев Г.А. Теоретическое и экспериментальное исследование особенностей протекания химических реакций в хроматографическом режиме. На примере каталитич. дегидрирования циклогексана в бензол. : Автореф... канд. хим.наук: / Газиев Г.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 12л.
1302918
  Потемкин А.Э. Теоретическое и экспериментальное исследование погрешностей двухгироскопного компаса в условиях эксплуатации на морских судах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потемкин А.Э.; МВ и ССО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961. – 19л.
1302919
  Луганцев Л.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы компенсаторов сильфонного типа : Автореф... канд.техн.наук: 05.176 / Луганцев Л.Д.; МВ и ССО РСФСР. – Москва, 1971. – 16л.
1302920
  Веселый А.А. Теоретическое и экспериментальное исследование работы ребристо-пневматического купола : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Веселый А.А. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1302921
  Куртынина Л.М. Теоретическое и экспериментальное исследование термодинамических свойств растворов спиртов в циклогексане : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Куртынина Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
1302922
  Никитина Л.Б. Теоретическое и экспериментальное исследования температурных полей пневматических шин : Автореф... канд. техн.наук: / Никитина Л. Б.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 20л.
1302923
  Чернина Л.Г. Теоретическое и экспериментальное обоснование использования чтения для обучения активной лексике. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чернина Л.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1983. – 24л.
1302924
  Шевченко М.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии обесцвечивания воды : Автореф... докт. техн.наук: / Шевченко М. А.; КИСИ. – К., 1967. – 29л.
1302925
  Абазадзе Ю.В. Теоретическое и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем КПУ, частично заполненных активным веществом с большой величиной и анизотропным характером диэлектрической проницаемости : автореф. дис. ... канд. физ. - мат наук / Абазадзе Ю.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 20 с.
1302926
  Миняев Руслан Михайлович Теоретическое изучение барьеров внутреннего вращения и псевдовращения в соединениях элементов VI группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миняев Руслан Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 28л.
1302927
  Желтовский Н.В. Теоретическое изучение межмолекулярных взаимодействий, стабилизирующих ассоциаты нуклеотидных оснований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Желтовский Н.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тарас Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
1302928
  Калмыков Юрий Петрович Теоретическое изучение молкулярных моделей конденсированных полярных сред и их диэлектрической дисперсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калмыков Юрий Петрович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1981. – 24л.
1302929
  Печеная Вера Исаковна Теоретическое изучение особенностей поглощения и испускания УФ-света системами с двумя хромофорами-фрагментами нуклеиновых кислот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Печеная Вера Исаковна; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1974. – 21л.
1302930
  Фролов П.П. Теоретическое изучение процесса становления электромагнитного поля в слоистых средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фролов П.П. ; МГУ. Физ. фак-т. – Москва, 1964. – 7 с.
1302931
  Миглей М.Ф. Теоретическое исследование биоэкситона и когеринтных состояний экситонов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Миглей М.Ф.; АН Молд.ССР.Отд.физ-техн.и матем.наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
1302932
  Витюк В.Ф. Теоретическое исследование взаимодействий дока с набегающими волнами и колебания тяжелой жидкости в бассейне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Витюк В.Ф.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 11л.
1302933
  Шияновский Сергей Владиславович Теоретическое исследование влияния межмолекулярного взаимодействия на распространение электромагнитных волн и нейтронов в жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шияновский Сергей Владиславович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 16 с.
1302934
  Юдин В.А. Теоретическое исследование временного, пространственного и энергетического распределения гамма-излучения при импульсном нейтронном-гамма каротаже : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Юдин В.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1302935
  Зорченко В.В. Теоретическое исследование высокочастотных и кинетических свойств полупроводников со сверхрешетками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.0 / Зорченко В.В.; Харьков. политехн. ин-тут. – Харьков, 1980. – 21л.
1302936
  Куприянов Михаил Юрьевич Теоретическое исследование движения вихрей в бесщелевых сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куприянов Михаил Юрьевич; Физический факультет. – М., 1975. – 12л.
1302937
  Шанина Б.Д. Теоретическое исследование двойного электронно-ядерного и бесполевого парамагнитного резонансов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шанина Б.Д. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1968. – 16 с.
1302938
  Исакова Н.П. Теоретическое исследование двумерных и нестационарных эффектов в магнитогазодинамических каналах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Исакова Н.П.; МГУ. – М., 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1302939
  Калевич В.В. Теоретическое исследование динамики гидравлической следящей системы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Калевич В.В. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1965. – 22 с.
1302940
  Станкевич Ю.А. Теоретическое исследование динамики светоэрозионных плазменных факелов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Станкевич Ю.А.; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1982. – 18л.
1302941
  Рогинский Л.А. Теоретическое исследование дискретных систем коррекции когерентных бетатронных колебаний и колебаний размеров пучка в циклических ускорителях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогинский Л. А.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1302942
  Дуплий С.А. Теоретическое исследование жестких процессов в квантовой хроподинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дуплий С.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 18л.
1302943
  Харламов Б.В. Теоретическое исследование и разработка методики инженерных расчетов высокоскоростных подшипниковых узлов турбохолодильников. : Автореф... Канд.техн.наук: 161 / Харламов Б.В.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1968. – 23л.
1302944
  Елисеев А.И. Теоретическое исследование излучения плоской спирали конечного радиуса в свободном пространстве и резонаторе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Елисеев А.И.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1302945
  Коростелеу Ю.С. Теоретическое исследование колебательных спектров галоидобензолов различных типов замещения с примененим ЭВМ "Наири-С" : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Коростелеу Ю. С.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 29л.
1302946
  Пылаева Л.Е. Теоретическое исследование колебательных спектров галоидозамещенных этана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Пылаева Л.Е.;. – М, 1975. – 22л.
1302947
  Землянухина И.Я. Теоретическое исследование колебательных спектров некоторых спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Землянухина И.Я.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1302948
  Алексеев Д.В. Теоретическое исследование колебательных спектров рассеяния и поглощения молекулярных кристаллов в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Алексеев Д. В.; ТГУ. – Томск, 1981. – 20л.
1302949
  Клочковский Ю.В. Теоретическое исследование колебательных спектров фторзамещенных углеводородов различных классов. : Автореф... канд. физ.-матнаук: 044 / Клочковский Ю.В.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1302950
  Евсеева Л.А. Теоретическое исследование колебательных спектров циклических кслородосодержащих соединений различных классов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Евсеева Л.А.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 18л.
1302951
  Адонц Валентина Грантовна Теоретическое исследование кооперативных перестроек в структурированных микромолекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Адонц Валентина Грантовна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. фак. – Баку, 1973. – 13л.
1302952
   Теоретическое исследование лучевых приборов магнетронного типа с целью улучшения выходных параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Цицонь И. Т,; Цицонь И. Т,; АН СССР, Ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1302953
  Артюшков Е.В. Теоретическое исследование мелкосштабных колебаний в стацинарном плазменном инжекторе : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюшков Е.В.;. – М, 1967. – 15л.
1302954
  Мороз Е.М. Теоретическое исследование методов повышения эффективности циклических ускорителей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мороз Е.М. ; Акад. наук СССР , Физ. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
1302955
  Дынник В.В. Теоретическое исследование механизмов автоколебаний в гликолизе : Автореф...канд. физ.-мат. наук: 03.00.02 / Дынник В.В.; АН СССР. – Пущино, 1977. – 27с.
1302956
  Куджмаускас Ш. Теоретическое исследование некоторых вопросов безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения в активированных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Куджмаускас Ш.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1302957
  Пяста Я.А. Теоретическое исследование некоторых механизмов переноса и явлений релаксации в пленках полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Пяста Я.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 15л.
1302958
  Кузмицките А.Л. Теоретическое исследование некоторых однократно ионизировнных атомов группы железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Кузмицките А.Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
1302959
  Харитоненко А.А. Теоретическое исследование некоторых субоптимальных алгоритмов оценки дальности и скорости цели в оптической локации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Харитоненко А.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 13л.
1302960
  Кулев В.Г. Теоретическое исследование некоторых физических явлений, обусловленных существованием связанных волн в ограниченных магнитнополяризованных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кулев В.Г.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1302961
  Чиплис И.В. Теоретическое исследование некоторых электронных переходов в атомах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чиплис И.В. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 9 с.
1302962
  Щербинин Г.П. Теоретическое исследование нелинейного взаимодействия электронных пучков с электромагнитными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щербинин Г.П.; МВ и ССО УССР Харьк.гос.ун-т. – Х, 1974. – 18л.
1302963
  Холодов Владимир Иванович Теоретическое исследование нелинейных режимов работы электронно-пучковых систем типа - "О" : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.04 / Холодов Владимир Иванович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 17л.
1302964
  Провоторов Б.Н. Теоретическое исследование неравновесных магнитных свойств твердых тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Провоторов Б.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1302965
  Тихончук В.Т. Теоретическое исследование нестационарной плазменной турбулентности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тихончук В. Т.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1302966
  Кабесас Солорсано Роберто Хосэ Теоретическое исследование неупругого рассеяния нейтронов на ядрах при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кабесас Солорсано Роберто Хосэ; Объединенный ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1987. – 15л.
1302967
  Ханкина С.И. Теоретическое исследование неустойчивостей в плазме твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ханкина С.И. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1302968
  Секриеру Г.В. Теоретическое исследование одномерных нестационарных течений газа при больших числах Рейнольдса и Струхаля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Секриеру Г.В.; АН УССР.Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений. – Ташкент, 1981. – 16л.
1302969
  Павлик Б.Д. Теоретическое исследование оптических квантовых генераторов с высокостабильной частотой излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Павлик Б.Д. ; Москов. физ.-технич. ин-т. – Москва, 1971. – 24 с.
1302970
  Джереджян А.А. Теоретическое исследование особенностей протекания тока через многослойные электронно-дырочные структуры : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Джереджян А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 10л.
1302971
  Потекаев А.И. Теоретическое исследование природы образования и поведения структур с квазипериодическими антифазными границами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Потекаев А.И. ; МВ и ССО Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 18 с.
1302972
   Теоретическое исследование процессов в газодинамических лазерах. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 110 с.
1302973
  Фомин Сергей Анатольевич Теоретическое исследование процессов тепломассопереноса при контактном плавлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фомин Сергей Анатольевич; Казан. гос. ун-тет. – Казань, 1982. – 13л.
1302974
  Зюбин А.С. Теоретическое исследование расширенных неэмпирических схем нулевого дифференциального перекрывания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зюбин А.С.; Госкомитет по использованию атомной энергии. Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
1302975
  Рашин Александр Абрамович Теоретическое исследование самоорганизации молекулы миоглобина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рашин Александр Абрамович; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1302976
  Ивин Владимир Александрович Теоретическое исследование сегнетоэлектрического фазового перехода в перовскитах методом бифуркации системы уравнений самосогласованного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ивин Владимир Александрович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1302977
  Ораевский А.Н. Теоретическое исследование стабильности частоты молекулярного генератора : Автореф... кандщ. физ. мат.наук: / Ораевский А. Н.; АН СССР, Ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1960. – 9л.
1302978
  Равин В.С. Теоретическое исследование тепловых процессов при выращивании из расплава монокристаллов на инородных подложках : Автореф... канд.физ-мат.наук: 057 / Равин В.С.; АН СССР.Ин-т кристаллографии. – Москва, 1968. – 16л.
1302979
  Чугунов Владимир Аркадьевич Теоретическое исследование теплообменных процессов при бурении скважин с продувкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Чугунов Владимир Аркадьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1302980
  Шваб А.В. Теоретическое исследование течений сжимаемой двухфазной среды непрерывной и поршневой структуры и механизма сопротивления при турбулентном течении применительно к проблеме пневмотранспорта : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Шваб А.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1975. – 19л.
1302981
  Шарафутдинов В.Ф. Теоретическое исследование установившихся, близких к вискозиметрическим течений неньютоновской жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Шарафутдинов В.Ф.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 16л.
1302982
  Петросян Степан Григорьевич Теоретическое исследование фотоэлектрических явлений в неоднородных и полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Петросян Степан Григорьевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 15л.
1302983
  Литинский А.О. Теоретическое исследование электронной структуры и некоторых физико-химических свойств сложных молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Литинский А.О.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 12л.
1302984
  Караян Г.С. Теоретическое исследование электрофизических свойств многослойных полупроводниковых структур в статическом режиме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Караян Г.С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.19-21
1302985
  Досинас Г.И. Теоретическое исследование энергетических спектров и электрических дипольных переходов для некоторых элементов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Досинас Г.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л.
1302986
  Хон Ю.А. Теоретическое исследование явления упорядочения в тройных сплавах в ГЦК решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Хон Ю.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 16л.
1302987
  Макарец Н.В. Теоретическое иссоледование оптимизации электрофизических свойств ионно-логированных структур : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Макарец Н. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 12 с.
1302988
   Теоретическое моделирование волновых процессов в океане.. – Севастополь, 1982. – 146с.
1302989
  Кардачинська М. Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Кардачинська М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 15 с.
1302990
  Кардачиньска Моника Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем (методологические аспекты) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Кардачиньска Моника; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 222л. – Бібліогр.:л.195-222
1302991
   Теоретическое наследие В.И.Ленина и медицина.. – М., 1970. – 352с.
1302992
   Теоретическое наследие русских революционных демократов и соверменная идеологическая борьба.. – Новосибирск, 1982. – 98с.
1302993
  Варданян К.Р. Теоретическое обоснование возможности применения йода в качестве элемента-индикатора для поисков "слепых" рудных тел на примере некоторых медноклчеданных месторождений Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Варданян К.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 24л.
1302994
  Ярцева И.К. Теоретическое обоснование дидактической модели подготовки профессионально ориентированных переводчиков с использованием компьютерной обучающей программы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 180-191.
1302995
  Карпова С. Теоретическое обоснование принципов маркетингового управления ТНК в условиях кризисного и посткризисного развития экономики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 30-35. – ISSN 2074-6040


  Рассмотрена совокупность принципов маркетингового управления транснациональных корпораций (ТНК) в условиях кризисного и посткризисного развития. Обоснованы теоретические положения организационно-экономических условий возникновения неоднозначной ...
1302996
  Устинова Елена Сергеевна Теоретическое обоснование реализации сознательного подхода к обучению взрослых на начальном этапе интенсивного курса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Устинова Елена Сергеевна; МВ и ССО СССР. МГПИ ин. яз. – М., 1979. – 24л.
1302997
  Кульский Л.А. Теоретическое обоснование технологии очистки воды : классификация примесей воды и выбор методов ее очистки / Л.А. Кульский; Академия Наук Украинской ССР; Ин-т коллоидной химии и химии воды; Сектор химии и технологии воды. – Киев : Наукова думка, 1968. – 127с.
1302998
  Великин А.Б. Теоретическое обоснование, аппаратура и полевые исследования методом переходных процессов с совмещенными источником и приемником поля. : Автореф... канд. техн.наук: 131 / Великин А.Б.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1302999
  Згаевский В.Э. Теоретическое описание некоторых свойств частично кристаллических и наполненных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.76 / Згаевский В.Э.; Ленингр. ин-т текстильной и легкой промышленности. – М., 1970. – 24л.
1303000
  Малов В.В. Теоретическое рссмотрения ядер с низколежащими коллективными уровнями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Малов В.В. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 19 с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,