Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1301001
  Бесєдіна Г.О. "Соціологія градів" К. Болтанськи і К. Тевено як складова прагматичного повороту у соціальних науках XX ст. // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 39-42. – ISBN 978-966-285-410-7
1301002
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1301003
  Зливкова О.О. "Соцмісто". До історії забудови Київського Лівобережжя / О.О. Зливкова, І.В. Шулешко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 219-233. – ISBN 978-966-651-543-1
1301004
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури
1301005
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури
1301006
  Гірняк С. Соціо-ментальні характеристики української галицької інтелігенції кінця XIX - початку XX ст. як субкультури // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 193-199. – ISBN 978-617-7235-61-2
1301007
   Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська]. – Київ : Бурнос С.О., 2017. – 111 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 110–111 та у підрядк. прим. – (Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні")
1301008
   Соціологія. – К, 1992. – 177с.
1301009
  Попова І.М. Соціологія : пропедевтичний курс : підручник для студентів внз / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Киев : Тандем, 1996. – 271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2
1301010
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1301011
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1301012
  Попова І.М. Соціологія : Пропедевтичний курс: Підручник для студентів ВНЗ / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1998. – 272с. – ISBN 966-7145-11-5
1301013
  Герасимчук А.А. Соціологія : курс лекций / А.А. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 88с. – ISBN 966-750810-2
1301014
   Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Академія, 1999. – 382 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-025-6
1301015
  Піча В.М. Соціологія : загальний курс : навчальний посібник для студентів / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 248 с. – ISBN 966-95596-0-Х
1301016
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 340 с. – ISBN 966-574-117-9
1301017
  Ліщук-Торчинська Соціологія : Методичні рекомендаціїї до курсу для студ. спец." психологія" / Ліщук-Торчинська, Т.М. Савич; Волинський ДУ. Інститут соціальних наук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 109с.
1301018
  Піча В.М. Соціологія : Загальний курс. Навч. посібник / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 2000. – 248с. – ISBN 966-95596-0-Х
1301019
  Гавриленко І.М. Соціологія : навч. посібник / І.М. Гавриленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології і психології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 5-8238-0582-9
Кн.1 : Соціальна статика. – 2000. – 336 с. – Бібліогр.: с. 330, 332-334
1301020
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – Київ : [Вид. Паливода А.В.], 2002. – 152 с. – ISBN 966-8037-05-7
1301021
  Павліченко П.П. Соціологія : Навчальний посібник для студ. несоціолог. спец. / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – 2-ге видання. – Київ : Лібра, 2002. – 256 с. – ISBN 966-7035-46-8
1301022
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1
1301023
   Соціологія : навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-182-8


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1301024
   Соціологія : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-122-0


  Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
1301025
   Соціологія : Курс лекцій: Навчальний посіб. для вищ. закл. освіти. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 312с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-05-4
1301026
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2004. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1301027
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий; МОіНУ. – Київ : Атіка, 2004. – 479 с. – ISBN 966-8074-95-5


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1301028
  Герасимчук А.А. Соціологія : навч. посібник / А.А. Герасимчук., Ю.І. Палеха, О.М. Шиян; Європейський ун-т. – 4-те вид., випр. й доп. – Київ : Європейський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7508-10-2
1301029
  Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9
1301030
   Соціологія : [навч. посібник]. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-238-7
1301031
  Танчин І. Соціологія : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
1301032
   Соціологія : словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко; Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко, А.А. Котвицький та ін. ; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с. – ISBN 966-351-098-6
1301033
   Соціологія : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
1301034
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1301035
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : Посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 3-є вид., випр. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 172с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-014-6
1301036
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2007. – 288с. – ISBN 966-8251-91-1
1301037
   Соціологія : підручник. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 278с. – ISBN 966-8340-25-6
1301038
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза та ін.; за ред.: В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2008. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-245-7
1301039
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-479-4
1301040
   Соціологія : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1301041
   Соціологія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
1301042
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1301043
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. – ISBN 978-966-326-321-2


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1301044
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Волович та ін.]. – 6-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 806, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-831-6


  Підручник «Соціологія» — систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, ...
1301045
  Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1301046
  Вербець В.В. Соціологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. – 550с. – ISBN 978-966-351-222-8
1301047
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 966-8251-91-1
1301048
   Соціологія : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1301049
  Лукащук В.І. Соціологія : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
1301050
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
1301051
   Соціологія : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. М.П. Требіна ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 224 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-458-171-1
1301052
   Соціологія : підручник для соціогуманітар. спец. ВНЗ / [В.Б. Євтух та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-660-648-1
1301053
   Соціологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
1301054
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
1301055
   Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / [Н.Й. Черниш та ін.] ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Додаток: с. 436-446. – Бібліогр.: с. 430-435. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3
1301056
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
1301057
   Соціологія : навч. посібник / [Антоненко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.Ф. Ятченка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2012. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8063-65-12
1301058
  Вербець В.В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1301059
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підруч. для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2016. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-8019-33-4
1301060
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2017. – 300, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-79-62
1301061
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1150-8
1301062
  Бойко І.І. Соціологія : навч. посібник / І.І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2018. – 410 с. : іл., табл. – Короткий слов. соціол. термінів: с. 397-406. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-617-676-141-9
1301063
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-8019-33-4
1301064
  Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
1301065
  Полтораков О.Ю. Соціологія (національної) безпеки в суспільствознавчому контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 50-54. – ISSN 2073-9591
1301066
  Кутуєв Павло Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.183-206. – ISSN 1563-3713
1301067
  Нестуля О.О. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля ; МОНУ ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-835-4


  У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропонується опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються ...
1301068
   Соціологія XIX - початку XX століття : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
1301069
  Самбор М.А. Соціологія адміністративно-деліктного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2220-1394
1301070
  Яковенко Ю.І. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціолоігї / Ю.І. Яковенко, А.В. Гринчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 67-78. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1301071
  Редько О. Соціологія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-56
1301072
  Гринчук А.В. Соціологія безпеки для суспільства ризику // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 52-68. – ISBN 978-966-2229-90-5
1301073
  Рєзаєв А. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна / А. Рєзаєв, Г. Сендстром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-68. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує результати історико - порівняльного аналізу розвитку соціології в Канаді і розглядає питання про місце і роль канадської соціології в глобальному соціальному пізнанні. Мета дослідження полягає в тому, щоб показати основні контури ...
1301074
  Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 45-67. – ISSN 1563-3713
1301075
   Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1301076
  Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 126-139. – ISSN 1810-2131
1301077
  Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 84-112. – ISSN 1563-3713
1301078
  Требін М.П. Соціологія війни П.О. Сорокіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 95-107. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1301079
  Вілкова О.Ю. Соціологія гендеру в сучасному науковому дискурсі // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 22-28. – ISBN 978-966-2229-90-5
1301080
  Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Соціологія" / В.Л. Оссовський. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8474-32-5
1301081
  Нельга О.В. Соціологія громадської думки : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1301082
  Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7435-56-3
1301083
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с. – ISBN 966-7651-29-0
1301084
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
1301085
   Соціологія і психологія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
1301086
   Соціологія і психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2012. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. слов.: с. 701-735. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-01-1
1301087
   Соціологія і психологія : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752. – ISBN 978-966-222-901-1
1301088
  Євтух В.Б. Соціологія і психологія в Київському національному університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-26
1301089
   Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1301090
  Савицька Л.І. Соціологія і фізична культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Савицька, В.І. Савицький, О.В. Савицький. – Київ : НУФВСУ "Олімпійська література", 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-350, 354-367. – ISBN 978-966-8706-68-8
1301091
  Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція (1906) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 185-193. – ISSN 1818-992Х
1301092
  Мірошниченко Д.С. Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 71-81. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1301093
  Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.89-102. – ISSN 1563-3713
1301094
  Шатохін А.М. Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1301095
  Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-75. – ISSN 0132-1331
1301096
   Соціологія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти України. – Київ : Каравела, 2002. – 334с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-25-3; 966-800700-22


  На засадах і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей
1301097
  Камбур А.В. Соціологія культури П.Сорокіна // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 160-162. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1301098
  Ставнича О. Соціологія літератури: теоретична актуалізація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 150-159
1301099
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; Гуманітарний ун-тет "Запорізький ін-тут державного та муніцип. управління". – Запоріжжя : ЗІГМУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-8227-00-Х
1301100
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
1301101
  Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навчальн. посібник / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 210с. – ISBN 966-594-218-2
1301102
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1301103
  Гриб В.І. Соціологія мистецтва в структурі міжпредментних зв"язків : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гриб В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 16с.
1301104
  Петрова Я.В. Соціологія міграції як галузь соціологічної науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.60-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1301105
  Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання збереження наукового статусу соціології через проникнення в систему соціологічного знання засобів і прийомів, притаманних художній творчості. Обгрунтовується принцип "естетичної нейтральності" для розмежування наукової ...
1301106
  Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний конфлікт // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-17.
1301107
  Пржонська Н.А. Соціологія міжнародних відносин: історична еволюція американської науки та вивчення предмета // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття присвячена історії формування предмета соціології міжнародних відносин на досвіді американської соціології з метою запровадження соціологічних досліджень в цій галузі в Україні. Розглянуто два головні питання. По-перше, подана теоретична ...
1301108
   Соціологія міста : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
1301109
  Куцепал С.В. Соціологія міста: відповіді на виклики сучасності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 45-52. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1301110
  Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; КНУТШ;Фак-тет соціолог.та психолог. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 376с. – ISBN 966-7938-03-4
1301111
  Головатий М.Ф. Соціологія молоді : Курс лекцій / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304с. – ISBN 966-608-529-1
1301112
  Рущенко І. Соціологія на війні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 43-52. – ISSN 2077-5105
1301113
   Соціологія на Україні. – К, 1968. – 200с.
1301114
  Тарасенко В. Соціологія на шляху до нової якості - інтелектуального глобалізму. (Роздуми з приводу двох книжок) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 215-222. – ISSN 1563-3713


  Рец. на кн.:Коллинз Р. Социология философий.Глобальная теория интеллектуальных изменений / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейма. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. - 1281 с.; Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? ...
1301115
  Полтораков О.Ю. Соціологія насильства: дисциплінарні перспективи становлення та розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 28-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
1301116
  Суровцева І.Ю. Соціологія організацій : навч.-метод. посібник / Суровцева І.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Технопак, 2012. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-131 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2239-76-8
1301117
  Гавриленко І.М. Соціологія освіти : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін; МОУ, Запоріз. держ. унів. – Запоріжжя : ЭТТА-ПРЕСС, 1998. – 464с. – ISBN 966-565-012-2
1301118
  Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Наук.- практ. посіб.: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко. – Харків, 2000. – 29с. – ISBN 966-7557-19-7
1301119
   Соціологія освіти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
Кн. 2. – 2009. – 288 с.
1301120
  Городняк І.В. Соціологія освіти : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
1301121
  Чернуха Н. Соціологія освіти в структурі освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 125-131. – ISSN 2226-3012
1301122
  Шелухін В. Соціологія перед викликом економічного імперіалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-16. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Межі між різноманітними соціально-поведінковими науками зсуваються під впливом "економічного імперіалізму" - тео ретичної ситуації, коли типове для економіки пояснення, базоване на калькуляції вигод і витрат, застосовується до неекономічних сфер. Ця ...
1301123
  Сірий Є.В. Соціологія підприємництва : крок перший : наук.-навч. посібник / Є.В. Сірий, С.А. Фареник; Ін-т економіки, управління та господарського права :Ін-т філософії НАН України. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 258с. – ISBN 966-7276-61-9
1301124
  Гусаков В. Соціологія племені (на прикладі племінної організації Беніну) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-69. – ISSN 0130-6936
1301125
   Соціологія права : підручник [для студентів юридичних спеціальностей] / М.І. Панов, Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, О.В. Сердюк, В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, В.Д. Бринцев; [Панов М.І. та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 275 с. – ISBN 966-313-063-6
1301126
   Соціологія права : навч. посібник / О.М. Джужа, В.М. Вовк, І.Г. Кириченко, І.Г. Ковальський, С.М. Корецький, Ю.О. Левченко, А.С. Надточій; [Джужа О.М., Вовк В.М., Кириченко І.Г., Ковальський І.Г., Корецький С.М., Левченко Ю.О., Надточій А.С.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с. – ISBN 966-667-109-3
1301127
   Соціологія права : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1301128
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
№ 2/3. – 2012. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301129
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301130
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (14/15). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301131
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (20/21). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301132
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (22/23). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301133
  Ерліх Є. Соціологія права (1922) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 161-167. – ISSN 1818-992Х
1301134
  Савчук С.В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1301135
  Яцино К.С. Соціологія права: деякі аспекти методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 160-168


  У статті проаналізовано різноманітні методи, якими оперує наука соціологія права при дослідженні правових явищ. Наведена класифікація методології соціології права та досліджуються різні підходи до трактування поняття "метод" в правовій соціології.
1301136
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник / В.М. Огаренко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-95921-4-3
1301137
  Боришкевич Л.Д. Соціологія праці : (аналітико-статистична інформація) / Л.Д. Боришкевич; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип. 13. – 2002. – 44с.
1301138
  Лукашевич М.П. Соціологія праці : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440с. – ISBN 966-06-0288-Х
1301139
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / С.М. Вакуленко. – Київ : Знання, 2008. – 262с. – Ббібліогр.: с. 238-262. – ISBN 978-966-346-338-4
1301140
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1301141
  Лисиця Н.М. Соціологія реклами : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
1301142
  Чудовська І. Соціологія реклами : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ірина Чудовська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2019. – 191, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-97-4
1301143
  Яроцький Л.В. Соціологія релігії : окреми нариси з історії християнства / Л.В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2004. – 188с. – ISBN 966-655-113-6
1301144
  Лукашевич М.П. Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
1301145
  Кутуєв П.В. Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз / П.В. Кутуєв, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 58-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1301146
  Савельєв Ю.Б. Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 133–139. – ISSN 1681-116Х
1301147
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чигрин В.О.; МОНУ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 497л. – Бібліогр.: л.472-497
1301148
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : автореф. дис. ... д-ра соціол.. наук : спец.: 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Чигрин В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв
1301149
  Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
1301150
  Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
1301151
  Лукашевич М. Соціологія соціальної роботи / М. Лукашевич, Т. Семгіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 107-150. – ISSN 1810-2131
1301152
  Літвинов С. Соціологія соцієтальних просторів суспільства: міркування про концептуальну основу рефлексивної теорії суспільної практики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 30-38


  Запропоновано бачення соціальної реальності як такої, що розшарована на царини праксису, кожна з них має знайти відображення в загальній соціальній теорії. Розглянуто концептуальні засади рефлексивної картини суспільного праксису як способу соціального ...
1301153
  Недюха М.П. Соціологія способу життя : Матеріали лекції / М.П. Недюха, І.М. Салій. – Київ : "МП Леся", 2002. – 31с. – ISBN 966-957-85-31
1301154
   Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
1301155
  Ніколаєвська А.М. Соціологія та українське суспільство: професійно-етичний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С.9-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1301156
  Зімель Г. Соціологія трапези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 187-192. – ISSN 1563-3713
1301157
  Торба В. Соціологія третьої річниці Євромайдану: "без купюр" / В. Торба, І. Бекешкіна, Є. Головаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 4-5


  Експерт: "Між владою і народом знову відчувається велика прірва, що є дуже тривожним симптомом".
1301158
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
1301159
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : підручник / М.П. Лукашевич, С.М. Мошак, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2015. – 303, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 293-303 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-735-1
1301160
  Лукашевич Микола Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Динамічний розвиток туризму у світі та Україні викликав інтерес до його дослідження представниками соціогуманітарних наук, зокрема - соціології. Водночас процеси становлення та інституалізації соціології туризму як окремої галузі соціологічних знань ще ...
1301161
   Соціологія у (пост) сучасності : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
1301162
   Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
1301163
  Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
1301164
  Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження / М.Ю. Шаповал. – Київ : Україна, 1994. – 45с. – ISBN 5319012942
1301165
  Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу концептуалізації ключових засад соціології управління як окремого напряму сучасного наукового знання. Зокрема, розглядається ґенеза та етапи розвитку соціології управління, виокремлюються її змістовні чинники, аналізуються ...
1301166
  Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-132. – ISSN 1563-3713
1301167
  Добрускін М.О. Соціологія художньо-естетичного виховання ( за матеріалами технічних вузів ) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.71-83. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1301168
  Познанська К.В. Соціологія як поліпарадигмальне знання про соціальні спільності і соціальні процеси // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
1301169
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 408с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-33-4
1301170
  Вебер Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер Макс; Пер. з нім. О.Погорілий. – Київ : Основи, 1998. – 534с. – ISBN 966-500-091-8
1301171
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2008. – 544с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7
1301172
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
1301173
  Сірий Є.Е. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посібник / Є.В. Сірий; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 2007. – 480с. – ISBN 966-8074-95-5
1301174
  Нестуля О.О. Соціологія: Практикум. Модульний варіант : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-364-835-4
1301175
   Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2011. – 562, [2] с. : табл.
1301176
  Куценко О. Соціологія: рольова модель на шляху між екстримами : (дороговкази XIX Світового конгресу соціологів) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 147-157. – ISSN 1563-3713
1301177
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1998
1301178
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4/5. – 1998
1301179
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 6. – 1998
1301180
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 2. – 1999
1301181
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1999
1301182
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4. – 1999
1301183
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000
1301184
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000
1301185
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000
1301186
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2001
1301187
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2001
1301188
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2004
1301189
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2006
1301190
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2006
1301191
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2006
1301192
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2007
1301193
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2007
1301194
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2007
1301195
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2007
1301196
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2008
1301197
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2008
1301198
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2008
1301199
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2008
1301200
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2009
1301201
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2009
1301202
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2009
1301203
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1301204
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень-березень. – 2010
1301205
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень-червень. – 2010
1301206
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень-вересень. – 2010
1301207
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2010
1301208
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301209
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2011
1301210
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1301211
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1301212
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень - березень. – 2012
1301213
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень - червень. – 2012
1301214
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень - вересень. – 2012
1301215
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2012
1301216
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2013
1301217
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2013
1301218
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2013
1301219
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
1301220
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2014
1301221
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2014
1301222
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1301223
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1301224
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1301225
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1301226
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301227
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301228
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301229
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301230
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301231
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1301232
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2017. – 172 с. – Резюме мовою статті
1301233
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 224 с. – Резюме мовою статті
1301234
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 200 с. – Резюме мовою статті
1301235
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2017. – 240 с. – Резюме мовою статті
1301236
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1301237
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1301238
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2018. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301239
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2018. – 214, c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301240
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2019. – 220 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301241
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2019. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301242
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301243
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301244
   Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналі : навчальний словник-довідник для студентів. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-15-1
1301245
   Соціолого-педагогічний словник. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304с. – ISBN 966-7769-33-Х
1301246
   Соціолого-педагогічний словник : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
1301247
  Погрібна В.І. Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 305-310. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1301248
  Костицький В.В. Соціолого-правові виміри впливу законодавства на реалізацію антикорупційної політики держави / В.В. Костицький, П.М. Томич // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 3-9. – ISSN 2413-6433
1301249
  Сердюк Н.А. Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 121-122. – ISSN 2413-7189
1301250
  Яковенко Ю. Соціологя на роздоріжжі: методологія чи емпірія? / Ю. Яковенко, Л. Ніколаєнко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 2 (56). – С. 47-65. – ISSN 1810-2131
1301251
  Красноруцький О.О. Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством / О.О. Красноруцький, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
1301252
  Васюк О. Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи / О. Васюк, С. Виговська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634
1301253
  Чередько І.М. Соціометричні методи при дослідженні психологічного клімату групи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 147-150. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1301254
  Кудрейко І. Соціомовний стереотип : теоретичний аспект // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 21; 18 назв


  Про основні ознаки та запропоновано авторську дефініцію соціомовного стереотипу. Він постає показником належності мовця до певної соціальної групи. Автор знаходить вияви соціостереотипів у професійному, молодіжному та сімейному мовленні.
1301255
  Строганова Г.О. Соціоморфемні метафори німецького економічного медіадискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 164-170. – ISSN 2522-493X
1301256
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади соціальної політики: необхідність, системного осмислення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1301257
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства: системний вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 11-24. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1301258
  Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок 20 ст) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.77-80. – ISSN 0131-6788
1301259
  Костенко О.М. Соціопатична особа і концепція ексцесу у кримінології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-200.
1301260
  Креденець Н.Я. Соціопедагогічна категорія "соціальне партнерство" в міжнародних документах та дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 85-90. – (Педагогіка ; № 4)


  Розглянуто сутність соціопедагогічного феномена соціального партнерства, який розвинувся в міжнародному просторі в ході масштабних освітніх реформ 70-х років XX ст. - початку XXI ст. Соціальне партнерство розглянуто як засіб вирішення суперечностей ...
1301261
  Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.5-9
1301262
  Андрощук І.М. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 222-241. – ISSN 2524-0137
1301263
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "Ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 258-263
1301264
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. + Додаток: л. 217-249. – Бібліогр.: л. 174-216
1301265
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1301266
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.197-201. – Бібліогр.: л.194-196
1301267
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1301268
  Кисельов М.М. Соціоприродний підхід в аспекті гуманізації сучасного природознавства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 292-311
1301269
  Чернявська Л.В. Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено поняття соціального простору та мас-медійного дискурсу. Здійснено осмислення історичного становлення термінів, їх сучасної актуалізації. Розглянуто характеристики соціопросторових концептів. В статье рассмотрены понятия социального ...
1301270
  Чернявська Л.В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 27-33


  У статті розглянуто соціальний простір як основу дискурсу, визначено особливості медіадискурсу в контексті соціопросторових критеріїв. Концептуалізація соціального простору відбувається в контексті міждисциплінарного підходу до дискурсивних практик, ...
1301271
  Чернявська Л.В. Соціопросторові параметри медіакритики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1301272
  Чернявська Л. Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 7-15


  У дослідженні проаналізовано медіакритичний дискурс в Україні та особливості його розвитку, а також визначено соціопросторові параметри медіакритики. Медіакритика постає в контексті сучасного медійного дискурсу, який набуває трансформацій під час нових ...
1301273
  Ніколайчук Д.О. Соціопрофесійний портрет київських цивільних губернаторів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 20-25. – ISSN 2076-1554
1301274
  Латюк І.М. Соціопсихічна специфіка реклами на телебаченні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 110-111
1301275
  Кучер В.В. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 72-76. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1301276
  Башнянин Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисловський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 49-63 : рис. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
1301277
  Кононенко Анатолій Олександрович Соціопсихологічні підходи до вивчення самопрезентації особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 74-81. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1301278
  Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Ф. Пачковський. – Львів : Світ, 2000. – 272с. – ISBN 5-7773-0427-3; 966-7119-15-7
1301279
  Новікова Л. Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості ціннісних орієнтацій (в системі матеріалістичних - постматеріалістичних координат, за Р. Інглхартом) студентів одного з передових ВНЗ України та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість студентства має ...
1301280
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Литвин Анатолій Пантелійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
1301281
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Литвин А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1301282
  Колишко Р.А. Соціосфера буття людства: соціальний організм людства та цінність людської особистості / Р.А. Колишко, К.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 10-16


  У статті досліджуються основні проблеми у сфері захисту прав людини, які існують на даний час, а також пропонується модель нового міжнародно- правового регулювання означеної сфери для мети виживання соціального організму Людства.
1301283
  Гулянович І. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 262-271. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1301284
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 220 л. + Додатки: л.215 - 220. – Бібліогр.: л. 184 - 213
1301285
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1301286
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195л. + Додатки 206 л. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.170-195
1301287
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
1301288
  Петренко Олександр Дем"янович Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Петренко Олександр Дем"янович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
1301289
  Кузь О.М. Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 84-93. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1301290
  Носова Г.Ю. Соціум / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 346-347. – ISBN 966-642-073-2
1301291
  Шевченко Л.І. Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 7-17. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано співмірність і взаємозалежність інституціонального статусу соціуму і культури, що виявлені в медійному інтертексті. Розглянуто особливості медіакомунікації, в яких вербалізована реальність мотивує масову свідомість і водночас ...
1301292
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-617-7009-44-3
Вип. 1. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301293
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 2. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301294
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3)
1301295
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3)
1301296
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301297
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301298
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5 (спецвип.). – 2018. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301299
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301300
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  вип. 6. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301301
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 6. – 2018. – 301, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301302
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  вип. 7. – 2019. – 192, [2] c. – DOI 10.31470/2518-7600-2019-7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1301303
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 7. – 2019. – 246, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301304
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 8. – 2019. – 371, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1301305
  Голобородько Ярослав Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос)
1301306
  Марченкао А. Соціцокультурний підхід до міських проблем : [Рецензія] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 186-188. – ISSN 1563-3713
1301307
  Капустянський І.Н. Соціяльна пісня на українському грунті / Іван Капустянський. – [Харків] : Держвидав України, 1924. – 31с. – (Критична бібліотека)


  На тит. л. дарчий надпис: До Книгозбірні "Плугу" автор
1301308
   Соціяльне виховання : Підручн.: Каталог на 1928-1929 рр. – Харків, 1929. – 64с.
1301309
  Козоріс М. Соціяльні моменти в творчості В.Стефаника / М. Козоріс. – Х.К., 1932. – 40с.
1301310
  Запорожець С. Соціяльно-побутові проблеми / Сидір Запорожець. – Торонто : [б. в.], 1956. – 296 с.
1301311
  Привалов Юрий Алексеевич Соцмально-мировоззренческое основание категорий тождество и различие : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Привалов Юрий Алексеевич; КГУ. – Киев, 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.146-162
1301312
   Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726


  Не первый год на Крымской конференции эксперты обсуждают эволюцию социальных медиа и присутствие в них библиотечного, издательского, научного сообществ. Речь идет о тенденциях, проектах продвижения книги и чтения, влиянии рекомендательных сервисов на ...
1301313
   Соцмедиа и библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Уже третий год в рамках Крымской конференции проводится круглый стол - мозговой штурм "Социальные медиа и библиотеки". Как наиболее грамотно позиционировать библиотеку в соцмедийном пространстве? Какие ресурсы и по каким критериям выбирать, чтобы найти ...
1301314
  Гелла О.І. Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920-1930 рр. / О.І. Гелла, Л.В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 230-236. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1301315
   Соцоніка. – Тернопіль, 1991. – 64с.
1301316
  Майзель Евгений Соцреализм с человеческим лицом // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 0130-6405


  Портрет Вячеслава Тихонова
1301317
  Алиева Кямиля Бахаддин кызы Соцреалистический метод и литературная критика в азербайджанской литературе первой половины 40-х годов ХХ века // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 205-212. – ISSN 2522-493X
1301318
  Мусій М.М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1301319
  Ксьондзик Н.В. Соцреалізм крізь призму класицизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті досліджуємо феномен соціалістичного реалізму, та презентуємо його крізь призму класицизму, через порівняння цих двох відмінниц літературних стилів. Проаналізовано апелювання до спільних ідеологічних орієнтирів, використання однакових ...
1301320
  Шестопалова Т. Соцреалізм очима сучасної європейської науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
1301321
  Хархун В.П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 190-197. – (Серія: Філологія)
1301322
  Хархун В. Соцреалізм як канонічне мистецтво
1301323
  Сивак Л.М. Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки та втрати // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 350-356. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1301324
  Тарнашинська Л.Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 120-132


  У статті розглядаються деякі аспекти тоталітарної свідомості, що мали безпосередній вплив на трансформацію художньої свідомості митця, яка протягом першої половини ХХ століття сформувала метод соцреалізму і в силовому полі якої працювали й українські ...
1301325
  Гундорова Тамара Соцреалізм: між модерном і авангардом


  У статті йдеться про зв"язок соціалістичного реалізму, що трактується як естетичний феномен, з досвідом авангардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму. Предмет дискусії - ототожнення соцреалізму з постмодернізмом, а також уніфікація самого ...
1301326
  Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом
1301327
  Хархун В.П. Соцреалістичний іконостас в українській репродукції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 367-372. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1301328
  Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації = Socialist realist canon in Ukrainian literature: genesis, evolution, modifications : монографія / Валентина Хархун ; [наук. ред.: М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Ніжин : Гідромакс, 2009. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 493-505. – Бібліогр.: с. 437-492 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96864-7-3
1301329
  Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1301330
  Сенчило Н. Соцреалістичні мотиви у творчості турецьких поетів початку XX століття (на матеріалі перекладів П. Тичини) // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 178-185
1301331
  Сварог В. Соцреалістичні папуги // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 5-9


  Щодо рецензії "трубадура тоталітарного режиму" П. Моргаєнка "Бойова, талановита книга" на книгу М. Шамоти "Талант і народ".
1301332
  Волкова М. Соцсети: скрытая угроза : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 193-195. – ISSN 0131-2332
1301333
  Щербата Г.М. Соцыальний захист населення: теоретико-методологічний аспект соціологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 204-208. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1301334
   Соцыялістычни рух на Беларусы у проклямацыях 1905 году. – Менск, 1927. – 256с.
1301335
  Доунар-Запольски М.В. Соцыяльна-экономичная структура литоуска-беларускае дзяржавы у XVI-XVIII сталецьцях / Митрофан Доунар-Запольски. – Б. м. : б. и. – 66 с. – Экз. без обл. и без данных о изд. и издательсте
1301336
   Сочетаемостные отношения языковых единищ на разных уровнях и их презентация в национальноц аудирории. – Ташкент, 1986. – 138с.
1301337
  Ткаченко Ю.М. Сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Ю.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1301338
  Муравьева Лариса Степановна Сочетаемость глаголов движения с другими глаголами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Муравьева Лариса Степановна; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1301339
  Хименко Валентина Владимировна Сочетаемость глаголов с инфинитивом в текстах современного английского языка (поверхностная структура и семантика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Хименко Валентина Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1301340
  Андреев Сергей Николаевич Сочетаемость глагольных основ с суффиксами -ment и -ion в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреев Сергей Николаевич; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 16л.
1301341
  Дидковская В.Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических сочетаний со словом : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дидковская В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 15л.
1301342
   Сочетаемость и речевая репрезентация языковых единиц. – Новосибирск, 1983. – 73с.
1301343
  Турьева О.В. Сочетаемость и семантическая структура прилагательных, объединенных значениями Right - Wrong в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Турьева О.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 15л.
1301344
  Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке : пособие для студентов / М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1973. – 119с.
1301345
  Полякова Наталья Михайловна Сочетаемость первичных фонологических единиц в английском языке. (На материале английского консонантизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полякова Наталья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1301346
  Винничук Д.Т. Сочетаемость при подборе в заводском стаде крупного рогатого скота. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Винничук Д.Т.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23л.
1301347
  Турьева О.В. Сочетаемость прилагательных и их синонимия в современном английском языке / О.В. Турьева. – Л., 1970. – 32с.
1301348
  Нещадин Н.Г. Сочетаемость приставки пере- с глаголами в современном русском языке : Автореф... канд .фиол.наук: 10.02.01 / Нещадин Н.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1301349
   Сочетаемость синтаксических единиц. – Ростов на Дону, 1984. – 137с.
1301350
   Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языкуиностранцев. – М, 1984. – 167с.
1301351
  Белихова Лариса Ивановна Сочетаемость элементарных предложений в составе сложноподчиненных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белихова Лариса Ивановна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1978. – 24л.
1301352
   Сочетаемость языковых единиц. – Ростов на Дону, 1968. – 15с.
1301353
   Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках. – Киев, 1983. – 146с.
1301354
  Болдырева М.М. Сочетание to be+ причастие II со значением результативного состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева М. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1971. – 24л.
1301355
  Дубилей А.Н. Сочетание анализа и изменений стратегии - залог эффективности / А.Н. Дубилей, С.Г. Васильев, Ю.С. Кузнецов // Корпоративные системы : Журнал передовых технологий / ООО "Декабрь". – Киев, 2006. – № 3. – С. 49-53. – ISSN 1605-5470
1301356
  Кутерницкий А.Д. Сочетание браком / А.Д. Кутерницкий. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 256с.
1301357
  Пересекин В.Н. Сочетание видов деятельности в крупном городе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1301358
   Сочетание геологических и геофизических методов при изучении известных рудных районов. – М, 1960. – 43с.
1301359
  Бандик А.Н. Сочетание глагола to be co со словами типа up в английском язфке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Бандик А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1301360
  Сирота С. Сочетание глаголов с инфинитивом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирота С. ; МГУ. – Москва, 1964. – 17 с.
1301361
  Нижечек В.И. Сочетание государственных и общественных начал в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: / Нижечек В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.24=15
1301362
   Сочетание государственных и общественных начал в упрвлении обществом. – М, 1965. – 222с.
1301363
  Таланов А.В. Сочетание государственных и общественных начал в формировании и деятельности органов советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Таланов А.В.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
1301364
  Искрова Ц.В. Сочетание групповых видов работ учащихся с фронтальными и индивидуальными как одно из средств обеспечивающих условия для успешной работы каждого ученика. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Искрова Ц.В.; АПН СССР. – М., 1978. – 19л.
1301365
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности ст-ов как средство повышения эффективности обучения : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т. В.; МВиССО УССО. – К., 1985. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
1301366
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т.В.; КГУ. – К, 1986. – 23л.
1301367
  Агирбов Иналь Аминович Сочетание интернациональных и национальных интересов при социализме (на опыте культурного строительства народов Северного Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Агирбов Иналь Аминович; АН СССР. Ин-т философии. – Черкесск, 1974. – 22л.
1301368
  Кукушкин М.И. Сочетание интернациональных и национальных моментов в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кукушкин М.И.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1969. – 21л.
1301369
  Запорожченко М.Б. Сочетание лейомиомы и эндометроза у женщин репродуктивного возраста / М.Б. Запорожченко, А.В. Сидоренко, Д.Ю. Парубина // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 24-30. – ISSN 2309-4117
1301370
  Мартиросян Э.Р. Сочетание личного и общетсвенного в трудовом праве / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1301371
  Двилявичюс И. Сочетание личных и коллективных материальных интересов в колхозах (На материалах колхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Двилявичюс И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1301372
  Страуме О.К. Сочетание личных и общественных интересов в дороворе найма жилого помещения. : Автореф... канд.юрид.наук: / Страуме О.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 28л.
1301373
  Лисенков В.И. Сочетание личных и общественных интересов как принцип управления социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Лисенков В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1301374
  Мона Д. Сочетание личных и общественных интересов при социализме. (На метер. Венгрии). : Автореф... канд. филос.наук: / Мона Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 14л.
1301375
  Саков М.П. Сочетание материальных и моральных стимулов в развитии производства / М.П. Саков. – Москва : Мысль, 1966. – 68 с.
1301376
  Овчинников Н.Е. Сочетание материальных и моральных стимулов к труду в процессе строительства комаунизма : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников Н. Е.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 16л.
1301377
  Головченко В.И. Сочетание метода Ментора с принципом "селекция на точку роста" в селекционной работе с плодовыми : Дис... наук: / Головченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 308л. – Бібліогр.:л.283-308
1301378
  Татаринов В.В. Сочетание накопления и потребления в колхозах. (На примере колхозов Могилевской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Татаринов В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 22л.
1301379
  Скрипка П.И. Сочетание национального и интернационального в формировании новой личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 24л.
1301380
  Агирбов И.А. Сочетание национальных и интернациональных интересов : особености перехода малых народов к социализму / И.А. Агирбов. – Черкесск : Ставропольское книжное издание, 1974. – 331 с.
1301381
  Акбашев Б.Х. Сочетание общенародных и национальных интересов в экономическом строительстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Акбашев Б.Х. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1301382
  Ганев Б. Сочетание общественного и государственного управления духовной культурой при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ганев Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301383
  Лаптев И.Д. Сочетание общественного и личного в колхозах. Лекция, прочит. на Совещании редакторов и заведующих отделами сельского хозяйства обл., краев. и респ. газет, состоявшемся в Москве, в ЦК КПСС, 19 ноября / И.Д. Лаптев. – Москва, 1954. – 20с.
1301384
  Алиев М.А. Сочетание общественных и личных интересов в период разворнутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. А.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
1301385
  Ануфриев Е.А. Сочетание общественных и личных интересов в процессе строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ануфриев Е.А. ;. – Москва, 1958. – 19 с.
1301386
  Дикого Л.И. Сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели : Автореф... Канд.экон.наук: / Дикого Л.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 29л.
1301387
  Сабикенов С. Сочетание общественных и личных интересов в современном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Сабикенов С.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 16л.
1301388
  Лебедева О.К. Сочетание общественных и личных интересов и всестороннее развитие личности в процессе строительства коммунизма / О.К. Лебедева. – М., 1964. – 60с.
1301389
  Провазник С. Сочетание общественных и личных интересов и его роль в воспитании крестьян при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Провазник С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 15л.
1301390
  Лавриненко В.Н. Сочетание общественных и личных интересов как характерный принцип социалистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лавриненко В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1964. – 16 с.
1301391
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Целикова О. П.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1951. – 18 л.
1301392
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / О.П. Целикова. – М., 1957. – 100с.
1301393
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1301394
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1301395
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев А.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 16л.
1301396
  Иванькова Н.А. Сочетание общественных, коллективных и личных материальных интересов при социализме. (На опыте пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванькова Н.А.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1971. – 16л.
1301397
  Гой Семен Михайлович Сочетание оплаты по труду и общественных фондов потребления в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гой Семен Михайлович ; МГУ , Экон. фак-т. – Москва, 1975. – 19 с.
1301398
  Аветисян Г.М. Сочетание определения с определяемым в древнеармянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Аветисян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1301399
  Бялковская В.С. Сочетание отраслевого и территориального принципов управления экономикой / В.С. Бялковская. – М, 1982. – 40с.
1301400
  Давыдов Л.Д. Сочетание отраслевого и территориального управления / Л.Д. Давыдов. – М, 1986. – 64с.
1301401
   Сочетание отраслевого и территориального управления в СССР и ГДР. – М, 1982. – 160с.
1301402
  Сыч В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления и вопросы развития производственной инфраструктуры / В.А. Сыч. – К., 1981. – 44с.
1301403
  Юсупов В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления промышленностью СССР / В.А. Юсупов. – Казань, 1973. – 127с.
1301404
   Сочетание отраслевого и территориального управления экономикой союзной республики. – Минск, 1991. – 239с.
1301405
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в винградарских совхозах юга УССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш Д.З. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
1301406
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в виноградарских совхозах Юга УССР : Дис... канд. эконом.наук: / Гавриш Д.З.; Укр. науч.-иссл. ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова. – Одесса, 1953. – 237л. – Бібліогр.:л.231-237
1301407
   Сочетание отраслей в колхозах. – Москва, 1941. – 112с.
1301408
  Стеценко М.А. Сочетание отраслей в хлопкосеющих колхозах / М.А. Стеценко. – Ташкент, 1959. – 159с.
1301409
  Осадько С.П. Сочетание отраслей сельского хозяйства в зерновых совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадько С.П.; Моск.гос.экон.ин-т. – Москва, 1950. – 20 л.
1301410
  Николаев Ф.А. Сочетание поглощения гамма-квантов ядрами F19, Mg24, A27 и Са40 в области дипольного гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Ф. А.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1965. – 16л.
1301411
  Зеленка Я.П. Сочетание промышленного и сельскохозяйственного труда в совхозах Латвийской ССР и его влияние на равномерность использования рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Зеленка Я.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 30л.
1301412
  Автономов А. Сочетание публично- правовых и частноправовых начал в Конституции Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.79-84. – ISSN 1560-7828
1301413
  Пивнева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияние его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пивнева Валентина Семеновна; КГУ. – К., 1979. – 15л.
1301414
  Пивенева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияния его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Пивенева Валентина Семеновна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1979. – 205л.
1301415
  Федосов В.П. Сочетание реального и виртуального в подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника" / В.П. Федосов, Ф.А. Цветков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-18


  Обсуждаются характер, проблемы и современные требования к организации и проведению учебного процесса при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника". Отстаивается позиция необходимости разумного сочетания реального ...
1301416
  Бойко А.А. Сочетание с инфинитивом несовершенного вида в современном русском языке. / А.А. Бойко. – Л., 1973. – 136с.
1301417
   Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении. – М, 1958. – 380с.
1301418
  Пупкис А. Сочетание согласных в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пупкис А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
1301419
  Баранович С.Н. Сочетание социалистического патриотизма и интернационализма в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09..621 / Баранович С.Н.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 24л.
1301420
   Сочетание территориального и отраслевого планирования. Опыт госпланов АССР, краев. и обл. план. комиссий : [ Сб. ст. ]. – Москва : Экономика, 1979. – 111 с.
1301421
   Сочетание торетических и практических занятий по педагогике как условие эффективности формирования учителя в педвузе. – Москва, 1981. – 144с.
1301422
  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции / Н.П. Ерастов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с .


  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции
1301423
  Городецкий Е.С. Сочетание уровня оплаты труда и общественных фондов потребления в колхозах / Е.С. Городецкий, П.В. Савченко. – М., 1974. – 175с.
1301424
  Тяпкина А.Н. Сочетание усовершенствованной системы наблюдения, обраьотки, скоростной модели и миграции для построения сейсмических изображений в районах с интенсивной соляной тектоникой / А.Н. Тяпкина, Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 3-21 : рис. – Библиогр.: с. 17-21. – ISSN 0203-3100
1301425
  Кныш Л.П. Сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учащимися на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Кныш Л.П.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1959. – 16л.
1301426
  Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1977. – 149, [3] c. – Библиогр.: с. 146-150 и в подстроч. примеч.
1301427
  Довгаль Г.В. Сочетание экономической и социальной эффективности объединений предприятий / Г.В. Довгаль, Н.И. Данько // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 38-49. – ISSN 1993-5560
1301428
  Попова Н.В. Сочетания "Haben + zu + инфинитив" и "Sein + zn + инфинитив" в современном немецком языке и способы их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Н.В.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1954. – 16л.
1301429
  Муршель Е.П. Сочетания "глагол+абстрактное существительное" английского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Муршель Е.П,; МГУ. – Ленинград, 1971. – 26с.
1301430
  Рубенчик И.Ш. Сочетания глагола faire с существительными без предслога в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубенчик И.Ш.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 13л.
1301431
  Макеенко В.Н. Сочетания глаголов с предложными наречиями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макеенко В.Н.;. – Москва, 1951. – 14 с.
1301432
  Прокопович Н.Н. Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1962. – 76с.
1301433
  Уемова Е.А. Сочетания с отложительным падежом в латинском языке 3 в. д.н.э. -- 2 в.н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уемова Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1301434
  Петровский Николай Сергеевич Сочетания слов в египетском языке : Автореф... д-ра филол.наук: / Петровский Николай Сергеевич; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1967. – 40л.
1301435
  Бертагаев Т.А. Сочетания слов и современная терминология / Т.А. Бертагаев. – М, 1971. – 152с.
1301436
  Кулюкина Людмила Александровна Сочетания слов, возникающие в строе предложения современного русского литературного языка (на материале конструкций типа: ходил веселый, стоял задумчивый) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Кулюкина Людмила Александровна; МП РСФСР. Моск. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 26л.
1301437
  Белецкий Б.Я. Сочетания типа "глагол" абстрактное существительное французского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... наук: 10.02.05 / Белецкий Б.Я.;. – М., 1978. – л.
1301438
  Берлизон С.Б. Сочетания типа make up, make for в современном английском языке / С.Б. Берлизон. – М.-Л, 1964. – 416 с.
1301439
  Янко Р. Сочетанное влияние прерывистой нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональную активность паренхимы печени крыс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Исследованы морфологические изменения паренхимы печени крыс после сочетанного воздействия прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ) и мелатонина. Исследование проведено в весенний период на 24 крысах-самцах линии Вистар. Подопытным животным ежедневно ...
1301440
  Гаврилова Л.И. Сочетательные связи французских глаголов / Л.И. Гаврилова, И.А. Шигаревская. – Москва, 1978. – 160с.
1301441
  Антоненко А.С. Сочетоние единочалия и общественных начал в управлении промышленным предприятием в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 620 / Антоненко А.С. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1970. – 26 с.
1301442
  Харламова Татьяна Сочи-2014: впереди - семь лет ожидания : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10 : Фото
1301443
  Грунин Михаил Сочи-2014: кавказская бесприданница : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 35-37
1301444
   Сочи - 2014 : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 14 : Фото
1301445
  Даль Г.С. Сочи / Г.С. Даль. – Ростов на /Д, 1935. – 76с.
1301446
   Сочи : Альбом. – Москва, 1936
1301447
   Сочи : Альбом. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959
1301448
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1962. – 293с.
1301449
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1968. – 176с.
1301450
   Сочи : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1982
1301451
   Сочи : Путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1987. – 224с.
1301452
   Сочи : Фотоальбом. – 2-е изд.,доп. – Москва : Планета, 1987. – 202с. – Текст парал. рос., англ. та нім. мовами. – (Курорты СССР)
1301453
  Богданова Светлана Сочи 14: в ожидании законодательной поддержки : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 16 : Фото
1301454
  Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями : путеводитель / С. Дороватовский. – С.-Петербург : Типография Монтвида, 1911. – 176 с.
1301455
   Сочи продемонстрировал свои возможности : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72 : Фото
1301456
   Сочи, Гагра, Пицунда, озеро Рица - гостеприимный край. – Москва, 1975. – 37с.
1301457
   Сочи. Красная Поляна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1301458
   Сочи: Большой Ахун. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1301459
  Нестеренко Марина Сочи: будни ожидание праздника : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1301460
  Грунин Михаил Сочи: все включено // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 66-67 : Фото
1301461
  Мельникова Евгения Сочи: мифы и реальность : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 64-67
1301462
   Сочи: Орлиные скалы. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1301463
   Сочи: Пешеходная тропа. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1301464
  Богомолова Е.И. Сочинение -- рассуждение в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Богомолова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
1301465
  Тухватуллин Р.Г. Сочинение / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 20 с.
1301466
  Якименко В.Л. Сочинение / В.Л. Якименко. – М, 1985. – 192с.
1301467
  Радищев А.Н. Сочинение / А.Н. Радищев. – Москва, 1988. – 687с.
1301468
  Багирова С.Г. Сочинение "Татимма "Сиван ал-хикма" Ал-Байхаки как образец средневекового энциклопедического справочника / Багирова С.Г. ; АН УзССР [и др.]. – Ташкент : ФАН, 1987. – 13 8 с. – Библиогр.: с. 136-139
1301469
  Карамазова М.А. Сочинение в 8 классе / М.А. Карамазова. – Л., 1957. – 32 с.
1301470
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Москва, 1953. – 88 с.
1301471
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Изд. 2-е. – Москва, 1957. – 92 с.
1301472
  Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера "Of the Russe common wealth" как исторический источник / С.М. Середонин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1891. – [10], VI, 399 с. – Библиогр. в предисл.
1301473
  Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера "Описание стран и народов между Астраханью и рекою Курой находящихся" как исторический источник по истории народов Кавказа / В.Г. Гаджиев. – Москва, 1979. – 271с.
1301474
  Мусаев Х.М. Сочинение Ибн-Биби "Аль-авамир альалаийя фил-умур аль-алаийя" как источник по истории анатолийских сельджуков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мусаев Х.М. ; АН Азебр.ССР , Отд.обществ.наук , Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 54 с.
1301475
  Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы / А.А. Крундышев. – М : Высшая школа, 1987. – 110 с.
1301476
  Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича : [исследование и прил. текст] / Б.Г. Курц. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1915. – [4], VIII, 607 с., [1] л. табл. – С. 85-212: Краткое известие о русской торговле, как она производилась в 1674 г. вывозными товарами по всей России / Соч. Иоганном Филиппом Кильбургером ; Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – (Сборник Студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира / под руководством проф. М. В. Довнар-Запольского ; Вып. 6)


  Кильбургер, Иоганн (1642(?) - 1721)
1301477
  Ясинский А.Н. Сочинение князя Курбского, как исторический материал : исследование кандидата А.Н. Ясинского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Киевское отд. Высоч. утв. Т-ва печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1889. – 215, [6] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1889


  На тит. л. № 42996 дартсв. надпись Василенко от автора И фамилия - П. Голубовский
1301478
  Лахостский К.П. Сочинение на аттестат зрелости / К.П. Лахостский. – Л, 1956. – 34 с .
1301479
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, рассказы, зарубеж. этюды / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1301480
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, повесть, рассказы / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 446 с.
1301481
  Воложин С. Сочинение на заданную тему / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 128с. – (Книги прошлого ; Кн.6). – ISBN 966-7423-25-5
1301482
  Борисова В.А. Сочинение на литературную тему в старших классах / В.А. Борисова. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
1301483
  Бойко М.И. Сочинение на литературную тему логического типа в страших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бойко М. И. ; КГПИ. – Киев, 1967. – 29 с.
1301484
  Бурмакин Э.В. Сочинение на незнакомые слова / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1982. – 335с.
1301485
  Переладов В.М. Сочинение на свободную тему: повесть / В.М. Переладов. – Ростов н/Д, 1985. – 159с.
1301486
  Байер, Готлиб Зигфрид Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшаго профессора восточной истории, и восточных языков, при Имп. Академии наук = Auctoris Theophili Sigefri Beeri, olim professoris orientalis historiae et linguarum orientalium, in Academia Petropolitana Dissertatio de varagis / Переводил с латинского языка Кирияк Кондратовичь. 1747 года, в генваре. – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1767. – [11], 56 с. – Загл. на лат. и рус. яз.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст. - картон
1301487
  Королев А. Сочинение о демонах из архива посольского приказа : к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия : публикации / А. Королев, И. Майер, С. Шамин // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 108-121. – ISSN 2071-9574
1301488
  Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях / Л.С. Айзерман. – Москва : Педагогика, 1986. – 160 с. – (Библиотека учителя. Воспитание и обучение)
1301489
  Бекзади И.П. Сочинение Равенди "Рахат-ас-судур ва айат-ас-сурур" как исторический источник. (По истории Азербайджана и сопредельных стран). : Автореф... канд. ист.наук: / Бекзади И.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1961. – 20л.
1301490
  Поспелова А.Г. Сочинение разнооформленных синтаксических единиц в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Поспелова А.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1301491
  Петровский Н.С. Сочинение слов в египетском языке / Н.С. Петровский. – М., 1970. – 316с.
1301492
  Захаров Р.В. Сочинение танца / Р.В. Захаров. – М., 1983. – 224с.
1301493
  Маркарян С.А. Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих" в переводе В.М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 8-15. – ISSN 1608-0599
1301494
  Фарзалиев Ф Ш. Сочинение Хасан-бека Румлу "Ахсан ат-таварих" как источник по истории Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фарзалиев Ш.Ф.оглы; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1301495
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 1. – 1859. – III, 474, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1301496
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1301497
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с. – Конволют. - Пер.: Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева, т. 3


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1301498
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 3. – 1860. – [4], 359 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1301499
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева. Т. 3 : с портретом и биографией автора : в 3 т. // Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. / Э.И. Губер. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп., 1859. – Т. 2. – [4], 359 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1301500
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1877. – X, [2], 402, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301501
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 2 : Крестьянское дело до высочайшаго рескрипта 20 ноября 1857 года. – 1878. – XI, [3], 444, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301502
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 5 : Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 1880. – XCII, 463, [1] с., [1] л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301503
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 3 : Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 года. – 1885. – XXXII, 495, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301504
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 6 : Иезуиты и статьи богословско-философского содержания. – 1887. – XI, [I], 562, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301505
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 7 : Письма из Риги и история Риги. – 1889. – [2], CXXXV, [I] , 658, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301506
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 8 : Окраины России : [Вып. 1-3]. – 1890. – XXVII, [I] , 622, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301507
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 10 : Окраины России : [Вып. 6]. – 1896. – [8], 480, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301508
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 9 : Окраины России : [Вып. 4-5] : [С биогр. очерком Дмитрия Самарина]. – 1898. – XXXIV, 485, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301509
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – [2-е изд.] ; 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1900. – X, [2], 397, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301510
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 4 : Крестьянское дело с июня 1859 по апрель 1864 года. – 1911. – LVI, 559, [2] с. – В т. статья: Что написано Ю. Ф. Самариным во время занятий его в редакционных комиссиях? / Федор Самарин, с. 519-559


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301511
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 12 : Письма, 1840-1853. – 1911. – XII, 477, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1301512
  Аксаков К.С. Сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Аксаков К.С. ; ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – [Петроград] : Изд. "Огни" ; [Тип. Б.М. Фольфа]
Т. 1. – 1915. – [2], 656 с., 1 л. портр.
1301513
  Гоголь Н.В. Сочинений Н.В. Гоголя, избранные проф. Д.Н. Овсянико-Куликовским с биографией, написанной Вл. Н. Ладыженским : [в 2 т.] / обл. проф. В.В. Матэ, с портр. работы И.Е. Репина. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1909. – [4], IV с., 938 стб., [5] с.


  Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич 1853-1920 Ладыженский, Владимир Николаевич 859-1932 Матэ, Василий Васильевич 1856-1917 Репин, Илья Ефимович 1844-1930
1301514
  Горбунов И.Ф. Сочинения. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса. – 444 с.
1301515
  Метерлинк М. Сочинения / М. Метерлинк. – Санкт-Петербург
2. – 359с.
1301516
  Метерлин М. Сочинения / М. Метерлин
2. – 358с.
1301517
  Ремизов А.Н. Сочинения / А.Н. Ремизов. – Спб
8. – 287с.
1301518
  Апухтин Н А. Сочинения : с портр., факсимиле и биограф. очерком / А.Н. Апухтин. – 4-е, посмерт., доп. изд. – СПб : Типография Суворина, 1900. – ХХІІ, 658, V с. : ил.
1301519
  Авсеенко В.Г. Сочинения : в 12 т. / В.Г. Авсеенко. – 3-е изд. ; [1905-1907]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркс
Т. 9 : Лгуны : повести и рассказы. – 1906. – 447 с. – Тт. 2–5 и 7–12 с указанием: 3-е изд. - Конволют. - Пер.: Сочинения, т. 10
1301520
  Метерлинк М. Сочинения : В 3 т. Т. 1-3 / Морис Метерлинк ; С пред. Н. Минского, З. Венгеровой и В. Розанова; С рис. худож. Н.К. Рериха. – Санкт-Петербург : Изд. В.М. Пирожкова
[Т. 1] : [Драмы]. – 1907. – [4], 487 с., 1 л. фронт. (портр.) ил.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1301521
  Авсеенко В.Г. Сочинения. Т. 10 : в 12 т. / В.Г. Авсеенко // Сочинения : в 12 т. / В.Г. Авсеенко. – 3-е изд. ; [1905-1907]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркс, 1906. – Т. 9 : Лгуны : повести и рассказы. – 441 с.
1301522
  Павлов-Сильванский В.Б. Сочинения : в 3 т. / В.Б. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Государевы служивые люди; Люди кабальные и докладные. – 1909. – [X], 336 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 47601 надпись: Н. Василенко 1910
1301523
  Павлов-Сильванский В.Б. Сочинения : в 3 т. / В.Б. Павлов-Сильванский. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Очерки по русской истории XVII-XIX вв. – 1910. – [8], 401 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 43194 надпись: Н. Василенко 1910
1301524
  Ремизов А.Н. Сочинения : Т. 1-8 / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник"
Т. 2 : Рассказы: [Часы. В плену. Пожар]. – 1910. – 212, [1] с.
1301525
  Павлов-Сильванский В.Б. Сочинения : в 3 т. / В.Б. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Феодолизм в удельной Руси: 1. Община и боярщина; 2. Феодальные учреждения : исследование : с прил. биогр. [Биогр. очерк / А. Пресняков] и портрета автора. – 1910. – XVI, 506 с., 1 л. фронт. (портр.). – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Библиография книг, ст., заметок и рец., касающихся вопроса о феодализме в России, выдвинутого тр. Н.П. Павлова-Сильванского" (с. 505-506)


  На обл. № 47762 подпись ?? 1910 г.
1301526
  Ремизов А.Н. Сочинения : Т. 1-8 / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник"
Т. 3 : Рассказы: [Крепость. Святой вечер. Без пяти минут барин. Придворный ювелир. Серебряные ложки. Музыкант. Опера. Казенная дача. Эмалиоль. Новый год. Бебка. Бедовая доля]. – 1911. – 214 с.
1301527
  Платонов С.Ф. Сочинения : в 2 т. / С.Ф. Платонов. – 2-е изд. ; 1912-1913. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Т. 1 : Статьи по русской истории : (1883-1912). – 1912. – [6], 528 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  В экз. № 47876 на 1 л. дарственная надпись: Дорогому Саше Оглоблину в память окончания Киев. 3 гимназии Исаак Гилула. Киев 6-го мая 1917 г.
1301528
  Киреев А.А. Сочинения / А.А. Киреев. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворова
Ч. 1 : Церковно-богословские статьи / Под ред. [и с предисл.] прот. Д.Н. Якшича, настоятеля церкви при Рос. миссии в Дрездене. – 1912. – VI, 452 с., 1 л. портр.


  Ред., авт. предисл.: Якшич, Дмитрий Николаевич На форзаце надпись Из книг Дух. Акад. Петра Павловича Кудрявцева
1301529
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Варшава : printed in Poland
т. 8 : Бемектабуха. – 1918
1301530
  Телешов Н.Д. Сочинения / Н.Д. Телешов. – 2-е изд., доп. – М., 1919. – 160с.
1301531
  Чехов А.П. Сочинения / А.П. Чехов
13. – 1922. – 383с.
1301532
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Варшава
т.1 : Биография. – 1924
1301533
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Варшава
т. 2 : В то время. – 1924
1301534
  Менделе Сочинения / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Варшава
Т. 3 : Лошак. – 1924. – 182с.
1301535
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Варшава
Т. 5 : Такса. – 1924. – 120 с.
1301536
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Варшава
Т. 7. – 1924. – 231 с.
1301537
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Варшава
Т. 9 : Моя жизнь. – 1924. – 155 с.
1301538
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Варшава : printed in Poland
т.11 : Физика кривой. – 1924
1301539
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Варшава
Т. 13 : Критик. – 1924. – 210 с.
1301540
  Менделе Сочинения : рассказы на идиш / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Варшава : printed in Poland
т.16 : Бунд ; В бурное время. – 1924. – 101 с.
1301541
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 17. – 1925. – 346 с.
1301542
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 14. – 1929
1301543
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград
Т. 5. – 1930
1301544
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 8. – 1930
1301545
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград
Т. 26. – 1930
1301546
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 8. – 1931
1301547
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 11. – 1931. – 655 с.
1301548
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 12 : 1907-1908. – 1931
1301549
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 24 : Переписка 1868-1883. – 1931
1301550
  Слепцов В.А. Сочинения / В.А. Слепцов. – М.-Л.
1. – 1932. – 627с.
1301551
  Слепцов В.А. Сочинения / В.А. Слепцов. – М.-Л.
2. – 1933. – 580с.
1301552
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 4. – 1933
1301553
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 15. – 1933
1301554
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 29 : Письма 1911-1922. – 1934
1301555
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский ; ред текста, предисл. и примеч. Н.П. Дмитриева ; Общ. ред. Н.Ф. Бельчикова. – Москва : Художественная литература, 1935. – 339с.


  Бельчиков, Николай Федорович (1890-1979)
1301556
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 9 : 1906. – 1935
1301557
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 10 : 1906-1907. – 1935
1301558
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 11. – 1935
1301559
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 13. – 1935
1301560
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 17. – 1935
1301561
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 18 : 1914-1915. – 1935
1301562
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 30 : 1899-1921. – 1935
1301563
  Яновский Ю. Сочинения / Ю. Яновский. – Москва, 1936. – 574 с.
1301564
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 7. – 1936
1301565
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 13; Ч.1 : Статьи. Корреспонденции. Документы интернационала (1864-1870). – 1936. – 463 с.
1301566
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 28 : Письма 1895-1910. – 1936
1301567
  Менделеев Д. Сочинения : в 25 т. / Д.И. Менделеев ; Под общ. ред. акад. Тищенко ; Куратор т. проф. А.И. Горбов ; Акад. наук Союза сов. социалист. республик. – 1937-1954. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1. – 1937. – 347 с.
1301568
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 17. – 1937
1301569
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 20 : 1917. – 1937
1301570
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 23 : 1918-1919. – 1937
1301571
  Ахундов М.Ф. Сочинения / М.Ф. Ахундов. – Тбилиси : Заря Востока, 1938. – 368 с.
1301572
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 19. – 1939
1301573
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 28. – 1940
1301574
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1941. – 591 с
1301575
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 1. – 1946. – 427 c
1301576
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 2. – 1946. – 427 с.
1301577
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 2. – 1946. – 535 с.
1301578
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 7 : Сентябрь 1903 - декабрь 1904. – 1946. – 538 с.
1301579
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
7. – 1946. – 648с.
1301580
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 2. – 1947. – 672 с.
1301581
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат. – (Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
Т. 7 : 1925. – 1947. – VI, 423 с.
1301582
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 8 : Январь - июль 1905. – 1947. – 575 с.
1301583
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 9 : Июнь - ноябрь 1905. – 1947. – 463 с.
1301584
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 12 : Январь - июнь 1907. – 1947. – 493 с.
1301585
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 13 : Июнь 1907 - апрель 1908. – 1947. – 491 с.
1301586
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 15 : Март 1908 - август 1909. – 1947. – 479 с.
1301587
  Стальский С. Сочинения / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 432 с.
1301588
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 1. – 1948. – 704 с.
1301589
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 3. – 1948. – 411 с.
1301590
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 4. – 1948. – 516 с.
1301591
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
8. – 1948. – 663с.
1301592
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 22. – 1948. – 375 с.
1301593
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Москва, 1949. – 460с.
1301594
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
10. – 1949. – 830с.
1301595
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
11. – 1949. – 584с.
1301596
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 11. – 1949
1301597
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
12. – 1949. – 1095с.
1301598
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
13. – 1949. – 851с.
1301599
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
14. – 1949. – 943с.
1301600
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат
Т. 25 : Июнь - сентябрь 1917. – 1949. – 503 с.
1301601
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва, 1950. – 464с.
1301602
  Ершов П.П. Сочинения / П.П. Ершов. – Омск : Омское областное гос.изд-во, 1950. – 296 с.
1301603
  Потапов М.В. Сочинения / М.В. Потапов. – М.
1. – 1950. – 399с.
1301604
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград- Москва : Изд-во АН СССР
Т. 19. – 1950. – 955с.
1301605
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : Изд-во АН СССР
Т. 20. – 1950. – 591с.
1301606
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
22. – 1950. – 867с.
1301607
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград : Госполитиздат
Т. 31. – 1950. – 544 с.
1301608
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е. – Ленинград
Т. 33 : Август 1921 - март 1923. – 1950. – 509 с.
1301609
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М-Л, 1951. – 636с.
1301610
  Фурманов Д.А. Сочинения : в 3 т. / Д.А. Фурманов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Чапаев. – 1951. – 324 с. : портр.
1301611
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1951. – 427 c
1301612
  Фурманов Д.А. Сочинения : в 3 т. / Д.А. Фурманов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Мятеж. – 1951. – 360 с.
1301613
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 4 : ноябрь 1917-1920. – 1951. – 487 c.
1301614
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 5. – 1951
1301615
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 8. – 1951
1301616
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 13. – 1951. – 423 с.
1301617
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва
16. – 1951. – 480с.
1301618
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е. – Ленинград
Т. 35. – 1951. – 525 с.
1301619
  Эренбург И.Г. Сочинения : в 5 т. / Илья Эренбург. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Падение Парижа : роман. – 1952. – 516 с.
1301620
  Фурманов Д.А. Сочинения : в 3 т. / Д.А. Фурманов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. Литературные заметки. – 1952. – 280 с.
1301621
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 6. – 1952. – 430 с.
1301622
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 8. – 1952. – 406 с.
1301623
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 9 : Декабрь 1926 - июль 1927. – 1952. – 383 с.
1301624
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 10. – 1952. – 399 с.
1301625
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 11. – 1952. – 381с.
1301626
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 16. – 1952. – 447 c.
1301627
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 17 : Декабрь 1910 - апрель 1912. – 1952. – 563 c.
1301628
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
17. – 1952. – 859с.
1301629
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 18. – 1952
1301630
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
21. – 1952. – 626с.
1301631
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
23. – 1952. – 387с.
1301632
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 23. – 1952
1301633
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 28. – 1952. – 553с.
1301634
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
1. – 1953. – 448с.
1301635
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1953. – 542с.
1301636
  Эренбург И.Г. Сочинения : в 5 т. / Илья Эренбург. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Буря : роман. – 1953. – 843 с.
1301637
  Эренбург И.Г. Сочинения : в 5 т. / Илья Эренбург. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Девятый вал : роман. – 1953. – 872 с.
1301638
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
3. – 1953. – 432с.
1301639
  Эренбург И.Г. Сочинения : в 5 т. / Илья Эренбург. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Повести. Рассказы. Стихотворения. – 1953. – 652 с.
1301640
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 27. – 1953
1301641
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
1. – 1954. – 424с.
1301642
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1954. – 400с.
1301643
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
3. – 1954. – 472с.
1301644
  Эренбург И.Г. Сочинения : в 5 т. / Илья Эренбург. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : Очерки. – 1954. – 888 с.
1301645
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
24. – 1954. – 462с.
1301646
  Райнис Я. Сочинения / Я. Райнис. – Рига : Гослитиздат
1. – 1955. – 598 с.
1301647
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Художественные произведения. 1838-1851. – 1955. – 536 с.
1301648
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Делентантизм в нау ке. – 1955. – 516 с.
1301649
  Райнис Я. Сочинения / Я. Райнис. – Рига : Гослитиздат
2. – 1955. – 778 с.
1301650
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат
Т. 32. – 1955. – 537 с.
1301651
  Форш О. Сочинения / О. Форш. – М.
1. – 1956. – 552с.
1301652
  Форш О.Д. Сочинения / О.Д. Форш. – М.
2. – 1956. – 415с.
1301653
  Форш О.Д. Сочинения / О.Д. Форш. – М.
3. – 1956. – 535с.
1301654
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Письма из Франции и Италии. – 1956. – 544 с.
1301655
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Былое и думы. Ч. 1-3. – 1956. – 492 с.
1301656
  Форш О. Сочинения / О. Форш. – М.
4. – 1956. – 752с.
1301657
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : Былое и думы . Ч. 4-5. – 1956. – 772 с.
1301658
  Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – Москва, 1957. – 575, [1] с.
1301659
  Слепцов В.А. Сочинения : в 2 т. / В.А. Слепцов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1. – 1957. – 391 с. : 1 л. портр.
1301660
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 1. – 1957. – 381 с.
1301661
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 2. – 1957. – 450 с.
1301662
  Слепцов В.А. Сочинения : в 2 т. / В.А. Слепцов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2. – 1957. – 420 с.
1301663
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва
Т. 2. – 1957. – 750с.
1301664
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 3. – 1957. – 465 с.
1301665
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 4. – 1957. – 438 с.
1301666
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 5. – 1957. – 614 с.
1301667
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 6. – 1957. – 346 с.
1301668
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 6 : Былое думы ; Ч. 6-8. – 1957. – 691 с.
1301669
  Чапек Карел Сочинения : в 5 т. ; пер. с чеш. / Карел Чапек ; ред.кол. Н.А. Аросева, Д.А. Горбов, В.В. Чешихина. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Рассказы и очерки. – 1958. – 583 с.
1301670
  Пшавела В. Сочинения : в двух томах / В. Пшавела. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1958. – 328 с.
1301671
  Чапек Карел Сочинения : в 5 т. ; пер. с чеш. / Карел Чапек ; ред.кол. Н.А. Аросева, Д.А. Горбов, В.В. Чешихина. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Пьесы. – 1958. – 500 с.
1301672
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва
Т. 3. – 1958. – 654с.
1301673
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва
Т. 4. – 1958. – 767с.
1301674
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва
Т. 5. – 1958. – 596с.
1301675
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 7 : Статьи 1853-1863 гг. – 1958. – 728 с.
1301676
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 8 : Статьи ; Художественные произведения (1863-1869). – 1958. – 688 с.
1301677
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 9 : Дневник 1842-1845 ; Письма 1832-1870. – 1958. – 756 с.
1301678
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1959. – 359с.
1301679
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1959. – 463с.
1301680
  Чапек Карел Сочинения : в 5 т. ; пер. с чеш. / Карел Чапек ; ред.кол. Н.А. Аросева, Д.А. Горбов, В.В. Чешихина. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Очерки. Путевые заметки. – 1959. – 718 с.
1301681
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
3. – 1959. – 324с.
1301682
  Чапек Карел Сочинения : в 5 т. ; пер. с чеш. / Карел Чапек ; ред.кол. Н.А. Аросева, Д.А. Горбов, В.В. Чешихина. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Кракатит. Гордубал. Метеор. – 1959. – 615 с.
1301683
  Чапек Карел Сочинения : в 5 т. ; пер. с чеш. / Карел Чапек ; ред.кол. Н.А. Аросева, Д.А. Горбов, В.В. Чешихина. – Москва : Голитиздат
Т. 5 : Война с саламандрами. Первая спасательная. – 1959. – 487 с.
1301684
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва
Т. 6. – 1959. – 815с.
1301685
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – М.
7. – 1959. – 866с.
1301686
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – М.
8. – 1959. – 561с.
1301687
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – М.
9. – 1959. – 627с.
1301688
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – М.
10. – 1959. – 877 с.
1301689
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1960. – 463с.
1301690
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1960. – 503с.
1301691
  Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – М-Л, 1961. – 591с.
1301692
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва
Т. 11. – 1961. – 882с.
1301693
  Рыльский М.Ф. Сочинения / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1962. – 632 с.
1301694
  Тарле Е.В. Сочинения / Е.В. Тарле. – Москва : Издательство АН СССР
Т.12. – 1962. – 535 с.
1301695
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 32. – 1962
1301696
  Влайков Т.Г. Сочинения / Т.Г. Влайков. – София : Болгарские писатели, 1963. – 420
1301697
  Руданский С.В. Сочинения / С.В. Руданский. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 336с.
1301698
  Стальский С. Сочинения / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 464 с.
1301699
  Платон. Сочинения / Платон. – М., 1972. – 687с.
1301700
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода. – М.
1. – 1973. – 511с.
1301701
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода. – Москва
2. – 1973. – 486 с.
1301702
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1978. – 429с.
1301703
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1978. – 446с.
1301704
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Москва
3. – 1978. – 447с.
1301705
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Л., 1980. – 632с.
1301706
  Фонвизин Д.И. Сочинения / Д.И. Фонвизин. – Москва, 1981. – 319с.
1301707
  Фонвизин Д.И. Сочинения / Д.И. Фонвизин. – Москва : Правда, 1982. – 319с.
1301708
  Федоров Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Федоров. – М., 1982. – 711с.
1301709
  Языков Н.М. Сочинения / Н.М. Языков. – Л., 1982. – 447с.
1301710
  Чехов А.П. Сочинения / А.П. Чехов. – М
1. – 1982. – 447с.
1301711
  Фадеев А.А. Сочинения : в 3-х т. / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Разгром. Рассказы. – 1982. – 320 с.
1301712
  Чехов А.П. Сочинения / А.П. Чехов. – М
2. – 1982. – 480с.
1301713
  Фадеев А.А. Сочинения : в 3-х т. / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Последний из удэге. – 1982. – 525 с.
1301714
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – Москва, 1983. – 350 с.
1301715
  Чехов А.П. Сочинения / А.П. Чехов. – М
3. – 1983. – 574с.
1301716
  Крылов И.А. Сочинения : в 2-х томах / И.А. Крылов. – Москва
Т. 1. – 1984. – 464с.
1301717
  Лажечников И.И. Сочинения / И.И. Лажечников. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1986. – 686 с.
1301718
  Панаев И И. Сочинения / И И. Панаев, . – Л., 1987. – 579с.
1301719
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 412 с. : 1 л. портр.
1301720
  Лажечников И.И. Сочинения / И.И. Лажечников. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1987. – 685 с.
1301721
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 352с.
1301722
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.1,т.1-2. – 1988. – 797с.
1301723
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художня література. – ISBN 5-280-00062-0
Т.1. – 1988. – 511 с.
1301724
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн. 2, т. 3-4. – 1988. – 765с.
1301725
  Маяковский В.В. Сочинения : в двух томах / В.В. Маяковский. – Москва : Правда
Т.2 : Поэмы. Пьесы. Проза. – 1988. – 766с.
1301726
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.3, т.5-6. – 1989. – 783с.
1301727
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 4, т. 7-8. – 1989. – 751с.
1301728
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 5, т. 9-10. – 1990. – 718с.
1301729
  Салиас Е.А. Сочинения : Историческая проза / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 541с.
1301730
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1991. – 508с.
1301731
  Мердок А. Сочинения / А. Мердок. – Москва
1. – 1991. – 508с.
1301732
  Мердок А. Сочинения : в 3-х томах / А. Мердок. – Москва
Т. 2. – 1991. – 525с.
1301733
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1991. – 508с.
1301734
  Салиас Е.А. Сочинения : На Москве (Из времени чумы 1771г.) : Исторический роман в 4-х частях / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 604с.
1301735
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.6,т.11-12. – 1991. – 671с.
1301736
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.7,т.13-14. – 1991. – 701с.
1301737
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1992. – 508с.
1301738
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1992. – 508с.
1301739
  Гейдж Э. Сочинения : [в 5 т.] / Элизабет Гейдж. – Москва : ОЛМА-пресс. – ISBN 5-87322-117-0
[Т. 4] : Мелькнул чулок : [роман] / [пер. с англ. Т. Перцевой]. – 1994. – 573, [3] с. – Название указ. на авантит. - На тит. л. и на обл. указ. назв. тома
1301740
  Новгородцев П.И. Сочинения / Павел Иванович Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – 446, [2] с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 444-447. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1301741
  Юркевич П.Д. Сочинения : в 3 т. / П.Д. Юркевич. – Киев ; Мелинополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницького. – (Серия "Антология украинской мысли" / редкол.: Ф.В. Лазарев (пред.) [и др.]). – ISBN 978-617-7566-44-0
Т. 1 : / [ред.: Н.Г. Мозговая, А.Г. Волков ; авт. вступ. ст. Г.А. Поперечная]. – 2018. – 495, [1] с. – Имен. указатель: с. 483-484. - Предм. указатель: с. 485-488. - Сер. основана в 2007 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1301742
  Островский А.Н. Сочинения А. Островского : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. графа Г.А. Кушелева- Безбородбко ; В тип. Рюмина и комп.
Т. 1 : [Семейная картина; Свои люди - сочтемся; Утро молодого человека; Бедная невеста; Не в свои сани не садись]. – 1859. – 344, [1] с.
1301743
  Островский А.Н. Сочинения А. Островского : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. графа Г.А. Кушелева- Безбородбко ; В тип. Рюмина и комп.
Т. 2 : ["Бедность не порок", "Не так живи, как хочется", "В чужом пиру похмелье", "Доходное место", "Праздничный сон - до обеда", "Не сошлись характерами!"]. – 1859. – 376, [1] с. – Єкз. деф., отсутств. с. 334-376: "Не сошлись характерами!"
1301744
  Скабичевский А. Сочинения А. Скабичевского : Критические этюды,публицистические очерки,литературные характеристики ; в 2 т. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова
Т. 2. – 1903. – 939 с.
1301745
  Котляревский А.А. Сочинения А.А. Котляревского : Т. 1-4 : в 4 т. – 1889-1895. – Санкт-Петербург : Типография Имп. Академии наук. – (Сборник Отделения русского языка и словестности Имп. Академии наук ; Т. 48)
Т. 2 : [Критические статьи и очерки]. – 1889. – [2], 572, [6] с.
1301746
  Котляревский А.А. Сочинения А.А. Котляревского : Т. 1-4 : в 4 т. – 1889-1895. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук. – (Сборник Отделения русского языка и словестности Имп. Академии наук ; Т. 47-50))
Т. 3 : [О погребальных обычаях славян; Книга о древностях и истории поморских славян в XII веке]. – 1891. – [2], VI, [2], 495 с.
1301747
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского : [в 10 т.]. – [3-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля
Т. 10 : [Бесприданница; Счердце не камень; Невольницы; Таланты и поклонники]. – 1884. – 438, [1] с.
1301748
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос]. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых"
Т. 1 : [А.Н. Островский: Биогр. очерк / А. Нос. Семейная картина; Свои люди - сочтемся!; Утро молодого человека; Бедная невеста; Не в свои сани не садись]. – 1896. – LVII, 319 c., 1 л.фронт. (портр.)
1301749
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос]. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых"
Т. 1 : [А.Н. Островский: Биогр. очерк / А. Нос. Семейная картина; Свои люди - сочтемся!; Утро молодого человека; Бедная невеста; Не в свои сани не садись]. – 1896. – LVII, 319 c., 1 л.фронт. (портр.). – Экз. деф., отсутств.: тит. л. с. I-XVI , 1 л.фронт. (портр.). - Конволют. - Пер.: Сочинения А.Н. Островского, т. 2
1301750
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского. Т. 2 : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос] // Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / А.Н. Островский. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых", 1896. – Т. 1 : [А.Н. Островский: Биогр. очерк / А. Нос. Семейная картина; Свои люди - сочтемся!; Утро молодого человека; Бедная невеста; Не в свои сани не садись]. – [3], 331 с.
1301751
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос]. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых"
Т. 3 : [Свои собаки грызутся, чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь; Старый друг лучше новых двух; Воспитанница; Гроза; Тяжелые дни]. – 1896. – [3], 344 с. – Конволют. - Пер.: Сочинения А.Н. Островского, т. 4
1301752
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского. Т. 4 : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос] // Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / А.Н. Островский. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых", 1896. – Т. 3 : [Свои собаки грызутся, чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь; Старый друг лучше новых двух; Воспитанница; Гроза; Тяжелые дни]. – [3], 407 с.
1301753
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос]. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых"
Т. 5 : [Пучина; На бойком месте; Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский]. – 1896. – [3], 267 с. – Конволют. - Пер.: Сочинения А.Н. Островского, т. 6, 7
1301754
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского. Т. 6 : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос] // Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / А.Н. Островский. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых", 1896. – Т. 5 : [Пучина; На бойком месте; Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский]. – [3], 288 с.
1301755
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского. Т. 7 : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос] // Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / А.Н. Островский. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых", 1896. – Т. 5 : [Пучина; На бойком месте; Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский]. – [3], 432 с.
1301756
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос]. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых"
Т. 8 : [Не было ни гроша, да вдруг алтын; Комик XVII-го столетия; Снегурочка; Поздняя любовь]. – 1896. – [3], 367 с. – Конволют. - Пер.: Сочинения А.Н. Островского, т. 9
1301757
  Островский А.Н. Сочинения А.Н. Островского. Т. 9 : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / [биограф. очерк А. Нос] // Сочинения А.Н. Островского : с 2 портр. и биографическим очерком :в 10 т. / А.Н. Островский. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою "Наследники бр. Салаевых", 1896. – Т. 8 : [Не было ни гроша, да вдруг алтын; Комик XVII-го столетия; Снегурочка; Поздняя любовь]. – [3], 504 с.
1301758
  Щапов А.П. Сочинения А.П. Щапова : в 3 т. с потретом. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Акц. Общ. тип. дела СПб (Герольд)]. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова; ; № 20)
Т. 1. – 1906. – [4], 803 с., 1 л. портр.
1301759
  Щапов А.П. Сочинения А.П. Щапова : в 3 т. с потретом. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Акц. Общ. тип. дела СПб (Герольд)]. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова; ; № 20)
Т. 2. – 1906. – [4], 620 с.
1301760
  Щапов А.П. Сочинения А.П. Щапова : в 3 т. с потретом. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Акц. Общ. тип. дела СПб (Герольд)]. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова; ; № 20)
Т. 3 : С биогр. А.П. Щапова. Г.А. Лучинского. – 1908. – CX, 717 с.
1301761
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-6. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Исакова
Т. 1 : Лирические стихотворения. – 1859. – VI, [2], 624, [1] с., 1 л. портр., факс. (фронт.) : ил.
1301762
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-6. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Исакова
Т. 2 : Поэмы: Сказки; Песни Западных славян. – 1859. – [4], 489 с., 1 л. портр., факс. (фронт.) : ил.
1301763
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-7. – 8-е изд. испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Москва : Изд. Ф.И. Анского
Т. 2 : Стихотворения 1825-1830 годов ; Борис Годунов ; Нулин; Полтава; Галуб; Домик; В Коломне; Драматические произведения. – 1882. – [4], 448 с.
1301764
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-7. – 8-е изд. испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Москва : Изд. Ф.И. Анского
Т. 3 : Стихотворения 1831-1836 годов ; Евгений Онегин; Сказки; Песни Западных славян; Русанка; Медный всадник; Анджело : с приложение снимка памятника поэту в Москве 1880 г. – 1882. – [4], 492 с., 1 л. ил. : ил.
1301765
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-7. – 8-е изд. испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Москва : Изд. Ф.И. Анского
Т. 5 : Проза 1815-1837 ; Критические, библиографические и исторические статьи и заметки; Дневник; Записки; Путешествия. – 1882. – [4], 496 с.
1301766
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-7. – 8-е изд. испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Москва : Изд. Ф.И. Анского
Т. 7 : Письма 1816-1837 годов : с прилож. его портрета и факсимиле. – 1882. – [4], 478 с., 2 л. портр., факс. (фронт.) : ил.
1301767
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Т. 1] : Поэмы и сказки; Приложение: Биография А.С. Пушкина, его портреты и рисунки; Сказки Арины Родионовны; Алфавитный и хронолический указатели ко всем произведениям. – 1887. – [2], IX, 472, LVIII с., 16 л. ил., портр., факс. : портр. – Экз. деф. Отсутст. обл. и 6 л. портр., ил, факс. - Конволют. - Пер.: Сочинения А.С. Пушкина. 1887, т. 1-3


  В т. 1-м портр.: 1) типа Гейтмана, грав. на дер. А. З[убчанинова], 2) типа Кипренского, грав. на дер. А. З[убчанинова], 3) маска по рис. Э. Жуковской, литогр. 4) автопортрет, цв. Гейтман, Карл Андреевич Зубчанинов, А. Кипренский, Орест Адамович ...
1301768
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина. [Т. 2] : [в 10 т.] // Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.] / А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1887. – [Т. 1] : Поэмы и сказки; Приложение: Биография А.С. Пушкина, его портреты и рисунки; Сказки Арины Родионовны; Алфавитный и хронолический указатели ко всем произведениям. – [2], 277, [2] с. : портр.
1301769
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина. [Т. 2]
1301770
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина. [Т. 3] : [в 10 т.] // Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.] / А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1887. – [Т. 1] : Поэмы и сказки; Приложение: Биография А.С. Пушкина, его портреты и рисунки; Сказки Арины Родионовны; Алфавитный и хронолический указатели ко всем произведениям. – [2], 288, XV с. : портр.
1301771
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Т. 4] : Стихотворения. – 1887. – [2], 276, X с. : портр. – Конволют. - Пер.: Сочинения А.С. Пушкина. 1887, т. 4-6


  Кн. 15 см.
1301772
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина. [Т. 5] : [в 10 т.] // Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.] / А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1887. – [Т. 4] : Стихотворения. – [2], 324 с.
1301773
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина. [Т. 6] : [в 10 т.] // Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.] / А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1887. – [Т. 4] : Стихотворения. – [2], 590 с.
1301774
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Т. 7] : Исторические сочинения и путешествие в Арзрум. – 1887. – [2], 467, [2] с. : портр. – Конволют. - Пер.: Сочинения А.С. Пушкина. 1887, т. 7-8


  Кн. 15 см.
1301775
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина. [Т. 8] : [в 10 т.] // Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.] / А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1887. – [Т. 7] : Исторические сочинения и путешествие в Арзрум. – [2], 580, IV с.
1301776
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : [в 10 т.]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина
Т. 10 : Лицейские стихотворения и отрывки. – 1887. – [2], 172, 70 , X с. : ил.


  На обратной ст. тит. л. печать: Stdtbibliothek Magdrburg 15 см.
1301777
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : полное собрание в одном томе со статьей А. Скабичесвкого "Александр Сергеевич Пушкин" (биографический очерк), портретом автора, гравированным В. Мате, и 160 ил. / ред. А. Скабичевского. – 8-е изд. – Москва ; Петроград : Изд. Ф. Павленкова ; Книгопеч. Шмидт, 1910. – [4] с., XVI, LX стб., [2], 1740 стб., IX с., 16 л. : портр., ил., факс.
1301778
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина : полное собрание в одном томе : с портретом Пушкина, его биографией, видом памятника М. Михайлова и В. Спасского. – 11-е изд., под ред. П.В. Смирновского (Стереотип.). – Москва ; Петроград : Изд.А.С. Панафидиной ; [Тип. т./д. "Мысль"], 1917. – [1854] стб. разд. паг., 2 л. портр. (фронт.) : 42 л. ил. – Стб. I-XLVIII: Александр Сергеевич Пушкин / П. Смирновский


  Ред.: Смирновский, Петр Владимирович (1846-1904) С. XLVIII, 1210, 580
1301779
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики : с 2-мя портретами Пушкина : в 5 т. – Москва : Изд. Льва Поливанова для семьи и школы ; Тип. М.Г. Волчанинова
Т. 1 : Лирические стихотворения. – 1887. – X, 416 с., 2 л. портр. : портр.


  Изд.: Поливанов, Лев Иванович (1838-1899)
1301780
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики : в 5 т. – Москва : Изд. Льва Поливанова для семьи и школы ; Тип. М.Г. Волчанинова
Т. 3 : Драматические произведения. – 1887. – 276, 131 с.


  Изд.: Поливанов, Лев Иванович (1838-1899)
1301781
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики : в 5 т. – Москва : Изд. Льва Поливанова для семьи и школы ; Тип. М.Г. Волчанинова
Т. 4 : Евгений Онегин ; Повести. – 1887. – 286, [2], 397, [1] с.


  Изд. Поливанов, Лев Иванович (1838-1899)
1301782
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики : в 5 т. – Москва : Изд. Льва Поливанова для семьи и школы ; Тип. М.Г. Волчанинова
Т. 5 : Прозаические сочинения ; Письма. – 1887. – 632 с.


  Изд.: Поливанов, Лев Иванович (1838-1899)
1301783
  Пушкин А.С. Сочинения А.С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики : с 2-мя портретами Пушкина : в 5 т. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1892-1898. – Москва : Изд. Льва Поливанова для семьи и школы ; [Тип. М.Г. Волчанинова]
Т. 5 : Прозаические сочинения ; Письма. – 1898. – 616 с. : портр.


  Изд.: Поливанов, Лев Иванович (1838-1899)
1301784
  Потехин А.А. Сочинения Алексея Потехина : [в 7-ми томах]. – 1873-1874. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. К.Н. Плотникова
Т. 5 : Бедные дворяне : роман. – 1873. – 490 с.
1301785
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 1 : Стихотворения; Подражания Гомеру; Роланд; Поэмы и рассказы = (La chanson de Roland) : лирика и антология. – 1892. – [2], II, [2], XXIV, 460 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В кн. также: Покаяние; Сатирик; Цезарь; Истина; Отшельник; Щедрый богач; Мария Египетская; Крещение Владимира; Франк. маркграф: Роланд (?-778)
1301786
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 2 : Стихотворения. Поэмы и рассказы; Стихотворения юмористические; Послания; Алфавитный указатель всех стихотворений. – 1892. – [2], IV, 3-498, VI, [1] с.


  В кн. также: Граф Аларкос; Король Родриго; Семела; Незнакомец; Пленник; Русь и Запад
1301787
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 3 : Проза; Статьи критические и библиографические; Статьи для юношества; Фельетоны из "Москвитянина". – 1892. – [4], 668 с.


  В кн. также: Катенька. (Повесть); Пансион для благородных девиц. (Рассказ)
1301788
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Стихотворения 1845-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература. – (Библиотечная серия)
Т. 1. – 1976. – 496с.
1301789
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Поэмы 1855-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1976. – 384с.
1301790
  Маслов А.Ф. Сочинения в 2-х томах. / А.Ф. Маслов. – Зырянское
1. – 1994. – 832с.
1301791
  Потапов М.В. Сочинения в 3-х томах / М.В. Потапов. – М.
2. – 1951. – 520с.
1301792
  Потапов М.В. Сочинения в 3-х томах / М.В. Потапов. – М.
3. – 1951. – 480с.
1301793
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Я сам. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1970. – 559с.
1301794
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Стихотворения. Стихи детям. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1970. – 527с.
1301795
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1970. – 576с.
1301796
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1973. – 576с.
1301797
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.1 : Статьи и рецензии 1859-1862. – 1955. – 391 с.
1301798
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.3 : Статьи 1864-1865. – 1956. – 510 с.
1301799
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.4 : Статьи 1865-1868. – 1956. – 498с.
1301800
  Писарев Д.И. Сочинения в 4х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Т.2. – 1955. – 432 с.
1301801
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А А. Сочинения в двух томах / А.А. Бестужев-Марлинский ; ; [Вступ. статья и подготовка текста Н. Н. Маслина] ; [Примеч. Л.В. Домановского и Н.Н. Маслина] ; [Ил.: Г.Б. Прайксен. – Москва : Художественная литература [Ленингр. отд-ние]
Т. 1 : Повести; Рассказы; Очерки. – 1958. – LVI, 631 с., 11 л. ил.
1301802
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А А. Сочинения в двух томах / А.А. Бестужев-Марлинский ; ; [Вступ. статья и подготовка текста Н. Н. Маслина] ; [Примеч. Л.В. Домановского и Н.Н. Маслина] ; [Ил.: Г.Б. Прайксен. – Москва : Художественная литература [Ленингр. отд-ние]
Т. 2 : Повести; Рассказы; Очерки; Стихотворения; Статьи; Письма. – 1958. – 742 с., 7 л. ил. : ил.
1301803
  Берггольц О. Сочинения в двух томах / О. Берггольц. – М.
Т. 2. – 1958. – 260 с.
1301804
  Кузанский Н. Сочинения в двух томах / Н. Кузанский. – М : Мысль
т.2. – 1980. – 471 с.
1301805
  Маяковский В.В. Сочинения в двух томах / В.В. Маяковский. – Москва : Правда
Т.1 : Я сам. Стихотворения. Мое открытие Америки. – 1987. – 768с.
1301806
  Черноусова Н.С. Сочинения в начальных классах / Н.С. Черноусова. – Москва, 1976. – 175с.
1301807
  Левитов А.И. Сочинения в одном томе / А.И. Левитов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 649, [2] с.
1301808
  Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. / В.В. Маяковский. – Москва, 1940. – 526с.
1301809
  Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. / В.В. Маяковский. – Москва, 1941. – 536с.
1301810
  Макаренко А.С. Сочинения в семи томах / А.С. Макаренко. – второе изд. – Москва
Т. 5 : Общие вопросы теории педагогики. Воспитание в советской школе. – 1958. – 557 с.
1301811
  Литвинов В.В. Сочинения в старших классах средней школы / В.В. Литвинов. – Москва : Просвещение, 1965. – 192 с.
1301812
  Чехов А.П. Сочинения в четырех томах / А.П. Чехов. – Москва : Правда
Т. 1. – 1984. – 573с.
1301813
  Чехов А.П. Сочинения в четырех томах / А.П. Чехов. – Москва : Правда
Т. 2. – 1984. – 544с.
1301814
  Чехов А.П. Сочинения в четырех томах / А.П. Чехов. – Москва : Правда
Т. 3. – 1984. – 574с.
1301815
  Чехов А.П. Сочинения в четырех томах / А.П. Чехов. – Москва : Правда
Т. 4. – 1984. – 576с.
1301816
  Вазов И. Сочинения в шести томах : Под игом / И. Вазов. – Москва : Художественная литература
т.4. – 1957. – 480 с.
1301817
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1861. – [4], 486, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301818
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1862. – 658, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301819
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1865. – 706, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301820
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1867. – [6], 470, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301821
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1869. – 626, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301822
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 9 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика (Окончание). 2. Библиография. 3. Театр. - 1845. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1870. – 510, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301823
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1871. – 658, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301824
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 1 : [1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1872. – [2], 538 с., 1 л. портр. (фронт.). – На тит. л. не указ. изд. - В экз. № 439633 отсутств. портр. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301825
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 4 : [1840. Отечественные записки. 2. Библиография. 3. Театр. 1841. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1874. – 490 с. – На экз. ошибочно написано второе изд.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301826
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1874. – 474, [2] с. – На экз. ошибочно написано второе изд.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301827
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 12 : ["Литературная газета" ; 1840 : Статьи, не подошедшие под разделение первых частей. Статьи, не бывшие в печати. Приложения]. – 1874. – 626, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301828
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1875. – 626, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301829
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1875. – 490, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301830
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1876. – 626, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301831
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1880. – 698, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301832
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 12 : ["Литературная газета" ; 1840 : Статьи, не подошедшие под разделение первых частей. Статьи, не бывшие в печати. Приложения]. – 1882. – 624 с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301833
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1883. – 472, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301834
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : "Русская" типо-литография
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1884. – 636 с. – Со второй части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301835
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1884. – 490, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301836
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1885. – 698, [4] с. – Со второй части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301837
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 6 : [1842 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1889. – 654, [2] с. – Со второй части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301838
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1891. – 604, [4] с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301839
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1891. – 636 с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301840
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1892. – 696, [1] с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301841
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1892. – 482, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301842
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова
Ч. 10 : [1845 : "Отечественные записки". Библиография. Журнальная всячина. Театр ; 1846 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина]. – 1894. – 432, IV с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1301843
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.). – Дешевое изд. Ф. Павленкова, выпуск. с разр. насл. Белинского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова
Т. 1 : 1834-1840. – 1896. – [4] с., 980 стб., 1 л. портр. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах, т. 2


  Содержание: 1. Критические статьи; 2. Библиография; 3. Журнальная всячина; 4. Театральная критика; 5. Приложения
1301844
  Кудрявцев-Платонов В.Д. Сочинения В.Д. Кудрявцева-Платонова : д-ра богословия, проф. философии в Моск. духовной акад. – 2-е изд. – Сергиев посад : Братство преподоб. Сергия
Т. 2, вып. 1 : Исследования и статьи по естественному богословию. – 1898. – [8], 511 с.
1301845
  Пушкин В.Л. Сочинения В.Л. Пушкина, изданные под редакциею В.И. Саитова : С биографическим очерком и примечаниями. – Санкт-Петербург : Изд. Евг. Евдокимова, 1893. – XXII, 158, [1] с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Ежемесячное прилож. к журн. "Север" за котябрь 1893 г. – (Библиотека "Севера" ; октябрь. 1893)


  Ред.: Саитов, Владимир Иванович (1849-1938)
1301846
  Буренин В. Сочинения В.П. Буренина : в 5 т. – 7-е изд. ; 1912-1917. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина]
Т. 1 : I. Мертвая нога; II. Роман в Кисловодске : таинственный процесс : повесть : с портр. авт. – 1912. – 305 с., 1 л. портр.
1301847
  Буренин В. Сочинения В.П. Буренина : в 5 т. – 3-е изд. ; 1912-1917. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина]
Т. 2 : Стихотворения; Переводы. – 1912. – 222 с.
1301848
  Гюго В. Сочинения Виктора Гюго : в 2-х т ; С портр. и вступит. статьей А. М. Скабичевского. Сокращенный перевод С. А. Брагинской. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова
Т. 1 : Бюг-Жаргаль.– Собор парижской богоматери [идр.]. – 1895. – LXVI, 734 стп., 1 л. портр. : ил.
1301849
  Гете И.В. Сочинения Вольфганга Гете в русском переводе под ред. Петра Вейнберга : [в 6-ти т.]. – Санкт-Петербург : П. Вейнберг ; Тип. Н. Тиблена и комп. (Н. Неклюдова)
Т. 4 : Рейнеке-Лис [и др.]. – 1867. – 346 с.
1301850
  Гейне Г. Сочинения Гейне : с портретом автора / перев. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : В тип. Лермантова и комп., 1860. – 191, [3] с. – уникальный тканевый переплет
1301851
  Гельмгольц Г. Сочинения Гельмгольца : в № 1-5. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова
№ 2 : О физиологических причинах музыкальной гармонии : (с рисунками). – 1896. – 50 с., ил.
1301852
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Голицына
Т. 5 : О Германии. Ч. 1–2. – 1865. – [8], 392 с. – Конволют. - Перепл.: Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей, т. 6
1301853
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей. Т. 6 : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга // Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / Г. Гейне. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Голицына, 1865. – Т. 5 : О Германии. Ч. 1–2. – [12], 332 с.
1301854
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : В. тип. В. Безобразова и комп.
Т. 9 : Французские дела. Ч. 3. – 1866. – [4], IV, 347 с.
1301855
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. М.О. Фольфа ; [Тип. М.О. Вольфа]
Т. 5 : О Германии. – 1881. – II, 399 с.
1301856
  Капнист П.И. Сочинения графа П.И.Капниста : Лирические стихотворения. Воспоминания о графе П.И.Капнисте. – Москва
Т. 1. – 1901. – CCLVII, 231, VI с.
1301857
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1. – 1894. – [4], 636 стб. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе


  Содержание т. 1: 1859. Первые литературные опыты ; 1861. Несоразмерные претензии ; Народные книжки ; Идеализм Платона ; Физиологические эскизы Молешота ; Процесс жизни (по Фохту) ; Схоластика XIX века ; Стоячая вода ; Писемский, Тургенев и ...
1301858
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1. – 1894. – [4], 636 стб. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе. - Конволют. - Пер.: Сочинения Д.И. Писарева. 1897, т. 2 : [2-е изд.]


  Содержание т. 1: 1859. Первые литературные опыты ; 1861. Несоразмерные претензии ; Народные книжки ; Идеализм Платона ; Физиологические эскизы Молешота ; Процесс жизни (по Фохту) ; Схоластика XIX века ; Стоячая вода ; Писемский, Тургенев и ...
1301859
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих
Т. 2. – 1894. – [2], 616 стб. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе


  Содержание т. 2: 1861 Аполлоний Тианский ; 1862 Московские мыслители ; Русский Дон-Кихот ; Вольные русские переводчики ; Генрих Гейне ; Пчелы ; Физиологические картины ; Базаров ; Очерки из истории печати во Франции ; 1863 Зарождение ...
1301860
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. П.П. Сойкина
Т. 3. – 1894. – [2], 572 стб. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе


  Содержание т. 3: 1863. Наша университетская наука ; 1864. Исторические эскизы; Цветы невинного юмора ; Мотивы русской драмы ; Прогресс в мире животных и растений ; Историческое развитие европейской мысли
1301861
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих
Т. 4. – 1894. – [2], 598 стб. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе


  Содержание т. 4: 1864 г. Реалисты ; Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби ; Промахи незрелой мысли ; 1865 г. Роман кисейной девушки ; Сердитое бессилие ; Прогулка по садам российской словесности ; Перелом в умственной жизни ...
1301862
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"
Т. 6. – 1894. – LII, 548 стб., 1 л. портр. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе


  Содержание т. 6: 1867 г. Очерки из истории европейских народов; Образованная толпа; Борьба за жизнь; 1868 г. Романы Андре Лео Старое барство; Мистическая любовь; Французский крестьянин в 1789 году; На экз. 2 печати: Кн. маг. Ф.А. Иогансен ...
1301863
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. А. Пороховщикова
Т. 1. – 1897. – [4], 636 стб.


  Содержание т. 1: 1859. Первые литературные опыты ; 1861. Несоразмерные претензии ; Народные книжки ; Идеализм Платона ; Физиологические эскизы Молешота ; Процесс жизни (по Фохту) ; Схоластика XIX века ; Стоячая вода ; Писемский, Тургенев и ...
1301864
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. А. Пороховщикова
Т. 2. – 1897. – [2], 608 стб.


  Содержание т. 2: Аполлоний Тианский ; Московские мыслители ; Русский Дон-Кихот ; Вольные русские переводчики ; Генрих Гейне ; Пчелы ; Физиологические картины ; Базаров ; Очерки из истории печати во Франции ; Зарождение культуры. На экз. № ...
1301865
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева. Т. 2 : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев // Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза", 1894. – Т. 1. – [2], 608 стб.


  Содержание т. 2: Аполлоний Тианский ; Московские мыслители ; Русский Дон-Кихот ; Вольные русские переводчики ; Генрих Гейне ; Пчелы ; Физиологические картины ; Базаров ; Очерки из истории печати во Франции ; Зарождение культуры.
1301866
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. П.П. Сойкина
Т. 3. – 1897. – [2], 572 стб.


  Содержание т. 3: 1863. Наша университетская наука ; 1864. Исторические эскизы; Цветы невинного юмора ; Мотивы русской драмы ; Прогресс в мире животных и растений ; Историческое развитие европейской мысли. На экз. № 31710 печать-фамилия: ...
1301867
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих
Т. 4. – 1897. – [2], 598 стб.


  Содержание т. 4: 1864 г. Реалисты ; Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби ; Промахи незрелой мысли ; 1865 г. Роман кисейной девушки ; Сердитое бессилие ; Прогулка по садам российской словесности ; Перелом в умственной жизни ...
1301868
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. А.А. Пороховщикова
Т. 5. – 1897. – [2], 588 стб.


  Содержание т. 5: 1865. Пушкин и Белинский ; Подвиги европейских авторитетов ; Посмотрим! ; Подрастающая гуманность ; Исторические идеи Огюста Конта ; 1866. Погибшие и погибающие ; Популяризаторы отрицательных доктрин ; 1867. Взгляды ...
1301869
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. А.А. Пороховщикова
Т. 5. – 1897. – [2], 588 стб. – Конволют. - Пер.: Сочинения Д.И. Писарева. 1897, т. 6


  Содержание т. 5: 1865. Пушкин и Белинский ; Подвиги европейских авторитетов ; Посмотрим! ; Подрастающая гуманность ; Исторические идеи Огюста Конта ; 1866. Погибшие и погибающие ; Популяризаторы отрицательных доктрин ; 1867. Взгляды ...
1301870
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева. Т. 6 : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев // Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. А.А. Пороховщикова, 1897. – Т. 5. – LII, 548 стб., 1 л. портр.


  Содержание т. 6: 1867 г. Очерки из истории европейских народов; Образованная толпа; Борьба за жизнь; 1868 г. Романы Андре Лео Старое барство; Мистическая любовь; Французский крестьянин в 1789 году
1301871
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автораи статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"
Т. 6. – 1897. – LII, 548 стб., 1 л. портр.


  Содержание т. 6: 1867 г. Очерки из истории европейских народов; Образованная толпа; Борьба за жизнь; 1868 г. Романы Андре Лео Старое барство; Мистическая любовь; Французский крестьянин в 1789 году; На экз. № 932569 печать: Кн. маг. Ф.А. ...
1301872
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) / Д.И. Писарев. – 4-е изд. ; 1903-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1. – 1903. – [4], 632 стб. – Портрет автора и статья о его литературной деятельности помещены при шестом томе. - Экз. без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Содержание т. 1: 1859. Первые литературные опыты ; 1861. Несоразмерные претензии ; Народные книжки ; Идеализм Платона ; Физиологические эскизы Молешота ; Процесс жизни (по Фохту) ; Схоластика XIX века ; Стоячая вода ; Писемский, Тургенев и ...
1301873
  Писарев Д.И. Сочинения Д.И. Писарева : полное собрание в шести томах : с портретом автора и статьей Евгения Соловьева (автора биографии Писарева) : Т. 1-6, доп. вып. / Д.И. Писарев. – 1894-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Книгопечатня Шмидт
Дополнительный выпуск. – 1907. – [2], 224 стб. – Портрет автора и статья о ео литературной деятельности помещены при шестом томе


  Содержание дополнительный: Бедная русская мысль; Мыслящий пролетариат; Наши усыпители; Статья о Шедо-Ферроти; Литературный процесс по 2 части "Сочинений Д.И. Писарева". Ф.Ф. Павленков / [Соч.] В. Черкасова. На экз. № 920727 печать: ...
1301874
  Баратынский Е.А. Сочинения Е. Баратынского : [в 3 ч.]. – Санкт-Петербург : Тип. кн. В.П. Мещерского
Ч. 1. Лирические стихотворения ; [Ч. 2. Поэмы ; Ч. 3. Проза]. – 1894. – 354, VI с., 1 л. портр. – Общ. тит. л.: Литературные приложения к полит. и лит. газ. "Русь", 1894, авг./сент. - Экз. деф., отсутств.: тит. л., с. 1-4
1301875
  Баратынский Е.А. Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского : с портр. авт., его письмами и биогр. о нем сведениями. – 4-е изд. – Казань : В унив. тип., 1884. – [666] с. разд. паг. – Часть текста на фр. яз.


  Библиогр.: "Хронологический список биографических и критических статей об Е.А. Баратынском и его писем, не вошедших в настоящее издание. Переводы стихотворений Е.А. Баратынского на иностранные языки. Библиографический список изданий" (с. 568-574)
1301876
  Морозова Л.Е. Сочинения Зиновия Отенского / Л.Е. Морозова. – М., 1990. – 319с.
1301877
  Головнин В.М. Сочинения и переводы Василия Михайловича Головнина / В.М. Головнин. – Санкт-Петербург : В Типографии Морского Министерства
Т. 5. – 1864. – [4], 204 с.
1301878
  Штейнгейль В.И. Сочинения и письма / В.И. Штейнгейль. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство. – (Полярная звезда)
Т.1 : Записки и письма. – 1985. – 608с.
1301879
  Муравьев А.Н. Сочинения и письма / А.Н. Муравьев. – Иркутск, 1986. – 439с.
1301880
  Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / под ред., [с предисл. и примеч.] М. Гершензона. – Москва : Путь
Т. 1. – 1913. – VII, 440, [1] c. : портр.
1301881
  Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / под ред., [с предисл. и примеч.] М. Гершензона. – Москва : Путь
Т. 2. – 1914. – VIII, 342, [1] c.
1301882
  Аксаков И.С. Сочинения И.С. Аксакова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Публ. биб.
Т. 3 : Польский вопрос; Западно-русское дело; Еврейский вопрос 1860-1886: Ст. из "Дня", "Москвы", "Москвича" и "Руси". – 1900. – X, 570 с.
1301883
  Аксаков И.С. Сочинения И.С. Аксакова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Общественные вопросы по церковным делам; Свобода слова; Судебный вопрос; Общественное воспитание 1860-1886: Ст. из "Дня", "Москвы", "Москвича" и "Руси", и три ст. вышедшие отдельно. – 1903. – VIII, 617 с.
1301884
  Измайлов А.Е. Сочинения Измайлова : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. Александра Смирдина ; В тип. экспедиции загот. гос. бумаг
Т. 2 : [Проза]. – 1849. – [6], 365-740, IX-XI с.
1301885
  Вишенский И. Сочинения Иоанна Вишенского / [Франко І.Я.] Мирон. – Б. м. : б. и., 1889. – С. 21-63. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1889, № 4, с. 21-63
1301886
  Батюшков К.Н. Сочинения К.Н. Батюшкова : в 3 т. / изд. П.Н. Батюшковым ; со ст. о жизни и соч. К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примеч., составленными им же и В.И. Саитовым. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) Котомина
Т. 2 : [Проза]. – 1885. – [8], 584, [1] c., [1] л. портр., факс. : ил. – Указ.: с. 571-584. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Батюшков Помпей Николаевич (1811-1892); Саитов Владимир Иванович (1849-1938) Экз. № 438919 дефектный, отст.: с. 561-584, [1] c., [1] л. портр., факс.
1301887
  Батюшков К.Н. Сочинения К.Н. Батюшкова : в 3 т. / изд. П.Н. Батюшковым ; со ст. о жизни и соч. К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примеч., составленными им же и В.И. Саитовым. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) Котомина
Т. 3 : [Письма]. – 1886. – XV, [2], 804 с., 2 л. рис. : ил. – Указ.: с. 787-804


  Батюшков Помпей Николаевич (1811-1892); Саитов Владимир Иванович (1849-1938)
1301888
  Батюшков К.Н. Сочинения К.Н. Батюшкова : в 3 т. ; с портр. авт. / изд. П.Н. Батюшковым ; со ст. о жизни и соч. К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примеч., составленными им же и В.И. Саитовым. – Санкт-Петербург : Тип. В.С.Балашева
Т. 1 : [О жизни и сочинениях К.Н. Батюшкова / Л. Майков ; Стихотворения]. – 1887. – XXVIII, [3] 360, [2] 457 c., 1 л. п., 3 л. факс. : портр. (фронт.). – Указ.: с. 449-455


  Батюшков Помпей Николаевич (1811-1892); Саитов Владимир Иванович (1849-1938)
1301889
  Кальдерон де ла Барка Педро Сочинения Кальдерона : Вып. 1-3 / Пер. с исп. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Вып. 1 : Чистилище святого Патрикка: с приложением пояснительных статей К.Д. Бальмонта и Лео Руана. – 1900. – [2], CXVII, [2], 150 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1301890
  Кальдерон де ла Барка Педро Сочинения Кальдерона : Вып. 1-3 / Пер. с исп. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. В.И. Воронова]
Вып. 2 : Философские и героические драмы: с пояснительныи статьями. – 1902. – VIII, 775 с; 1 л. табл. – Экз. в разных тип. переплетах
1301891
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 1 (т. 1-2) : История Государства Российского. – 1851. – XLII, 258, IV; 337, IX с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. в разных тип. перелетах


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301892
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 2 (т. 3-4) : История Государства Российского. – 1851. – 293, VI; 309, VI с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. в разных тип. перелетах


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301893
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 3 (т. 5-6) : История Государства Российского. – 1852. – 409, V; 372, IV с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. в разных тип. перелетах


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301894
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 4 (т. 7-8) : История Государства Российского. – 1852. – 234, IV; 318, VI с. – Каждый том имеет отд. том примечаний
1301895
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 5 (т. 9-10) : История Государства Российского. – 1852. – 472, IV; 272, III с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. 47110 деф., отсутств. с. 1-13


  Имеется владельческая надпись: Из книг Г. Ясько
1301896
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; В тип. Имп. Акад. Наук. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 7] : Примечания к 1-3 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – 254, 289, 231 с. – Примечания к каждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301897
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; В тип. Имп. Акад. Наук. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 8] : Примечания к 4-6 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – [2], 272, 302, 181 с. – Примечания к каждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301898
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : [Изд. А. Смирдина ; в тип. Имп. Акад. Наук]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 9] : Примечания к 7-9 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – 113, 138, 317 с. – Примечания к аждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301899
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; В тип. Имп. Акад. Наук. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 10] : Примечания к 10-12 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – 144, 144, 251 с. – Примечания к каждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1301900
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 6 (т. 11-12) : История Государства Российского. – 1853. – 3-307, IV; 425, VIII с.; 9 л. таблиц, 1 л. карта. – Каждый том имеет отд. том примечаний
1301901
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 6 (т. 12) : История Государства Российского. – 1853. – 425, VIII с.; 9 л. таблиц, 1 л. карт. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. деф., отсутств. 1 л. карт.
1301902
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : в 2 т. / Под ред. И.П. Хрущова. – 1896-1898. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова ; Т-во "Печатня С.И. Яковлева"
Т. 1 : Политические сочинения. – 1896. – VIII, VIII с., 1060 стб., 1 л. фронт. (портр.)
1301903
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : в 2 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1896-1898. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова ; Т-во "Печатня С.И. Яковлева"
Т. 2 : Статьи историко-политические и философские. – 1898. – [2], X с., 630 стб.
1301904
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 1 : От древнейших времен до разделения России после Ярослава. – 1901. – [8], II с., 498 стб., 3 л. табл. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд. - Конволют. - Пер.: Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен, т. 2
1301905
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова. Т. 2 : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова // Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / М.М. Щербатов. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова, 1901. – Т. 1 : От древнейших времен до разделения России после Ярослава. – [6], II с., 774 стб., 2 л. табл.
1301906
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 4, ч. 1 : От начала царствования князя Димитрия Иоанновича проименного Донской, до царствования царя Иоанна Васильевича. – 1902. – [8] с., 775 стб., 15 л. табл. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301907
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 4, ч. 2-3 : [Ч. 2. От начала княжения великого князя Иоанна Васильевича до царствования царя Иоанна Васильевича ; Ч. 3, Содержащая в себе выписку из древних грамот, которые приведены во свидетельство повествований четвертого тома сея истории]. – 1903. – [6] с., 1040 стб. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301908
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 5 : От начала царствования царя Иоанна Васильевича до его смерти : Ч. 1 [От начала царствования царя Иоанна Васильевича до покорения Астрахани]. – 1903. – [8] с., 628, 66 стб., [1] с., 1 л. табл. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301909
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 5, ч. 2, 3, 4 : [Ч. 2 От покорения Астрахани до покорения Сибири; Ч. 3. От покорения Сибири до кончины царя Иоанна Васильевича; Ч. 4. Выписки из древних грамот, которые приведены во свидетельство повествований 2 и 3 части сего тома]. – 1903. – [8] с., 914 стб., [3] с., 212 стб., [1]. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301910
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 6 : [Царствование царя Федора Иоанновича]. – 1904. – [8] с., 730 стб. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301911
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 7, ч. 1 : [Царствование царя Бориса Федоровича и его сына]. – 1904. – [8] с., 430 стб., 1 л. табл. – В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301912
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова : История Российская от древнейших времен : в 7 т. / Под ред. И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. – 1901-1904. – Санкт-Петербург : Изд. кн. Б.С. Щербатова
Т. 7, ч. 2, 3, 4 : [Ч. 2. Царствования Лжедимитрия и царя Василья Ивановича Шуйского; Часть третья, содержащая в себе грамоты, служащая к доказательству заключающихся во второй части седьмого сего тома повествований; Ч. 4. Междуцарствие]. – 1904. – [8] с., 700 стб., [2], VI с., 100 стб. – С. I-VI: Предуведомление от редакции / А. Воронов. - В каждом томе два тит. л. - На вторых тит. л. воспроизведены тит. л. 1-го изд.
1301913
  Щербатов М.М. Сочинения князя М.М.Щербатова: История Российская. От древнейших времен / Издание князя Б.С.Щербатова; Под ред.: И.П.Хрущова, А.Г.Воронова. – С.-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича
Т. 7, ч. 1. – 1904. – 430 с.
1301914
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1960. – 367с.
1301915
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва : Художественная литература, 1976. – 384 с.
1301916
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Свердловск, 1986. – 383с.
1301917
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1986. – 414с.
1301918
  Прутков Козьма Сочинения Козьмы Пруткова / [сост., вступ. ст. (с. 5-29) ; коммент. В. Новикова ; худож. Л. Тишков]. – Москва : Книга, 1986. – 413, [1] с. : ил. ; 12,5х10. – Миниатюрное издание в суперобл.
1301919
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335с.
1301920
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1987. – 574с.
1301921
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта : [в 5-ти вып.] / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Я. Оглоблина
Вып. 2 : Воспоминания о Сократе = (Memorabilia) : с примеч. и 2 указ. – 1876. – [2], II, 164, VI с.
1301922
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта : [в 5-ти вып.] / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Изд. Н.Я. Оглоблина
Вып. 1 : Анабасис: (Отступление 10000 греков): С объяснением техн. выражений и 2-мя указателями. – 1879. – XIІ, 210, X с.
1301923
  Байрон Джорж Гордон Сочинения Лорда Байрона в переводе русских поэтов : Т. 1-5 [1864-1865]. – Издано под редакцией Ник. Вас. Гербеля. – Санкт-Петербург : Тип. В. Головина
[Т. 3] : Чайльд Гарольд : роман. – 1865. – IV, 316 с.
1301924
  Байрон Джорж Гордон Сочинения Лорда Байрона в переводе русских поэтов : Т. 1-3 [1883-1884] / О. Гербель. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. В. Головина
Т. 3 : Дон-Жуан на острове пирата. Дон-Жуан. Роман в 16 песнях [и др.]. – 1884. – IV, 316 с. – В т. 1-м на с. V-X ст. И. Шерра "Лорд Байрон". - 4-е изд. вышло под загл.: Полное собрание сочинений Байрона в переводе русских поэтов
1301925
  Бёрне К.Л. Сочинения Людвига Берне, в переводе Петра Вейнберга : В 2-х т. ; Со статьей о жизни и литературной деятельности автора и его портретом. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова
Т. 1. – 1869. – 261 с.
1301926
  Погодин М.П. Сочинения М.П. Погодина : [в 5 т.]. – Москва : В синоидальной тип.
Т. 3 : Речи, произнесенные М.П. Погодиным в торжественном и прочих собраниях, 1830-1872. – 1872. – [4], 627 с.
1301927
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова. Т. 4 : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. // Сочинения М.Ю. Лермонтова : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. / М.Ю. Лермонтов. – Первое полное издание В.Ф. Рихтера. – Москва : Типо-литогр. В.Ф. Рихтер, 1891. – Т. 3 : Поэмы и библиография, сост. Н.Н. Буковским (1828-1841). – [6], 430, [2] с., 1 л. фронт. (портр.) : портр.


  Сост. биогр. и ред.: Висковатов, Павел Александрович (1842-1905)
1301928
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова. Т. 2 : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. // Сочинения М.Ю. Лермонтова : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. / М.Ю. Лермонтов. – 1889-1891. – Москва : Типо-литогр. В.Ф. Рихтер, 1891. – Т. 1 : Лирические стихотворения (1828-1841). – [4], 348 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: портр.


  Сост. биогр. и ред.: Висковатов, Павел Александрович (1842-1905)
1301929
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. – 1889-1891. – Москва : Типо-литогр. В.Ф. Рихтер
Т. 5 : Проза (1828-1841). – 1891. – [6], 442 с., 1 л. фронт. (портр.). – Конвол. - Пер.: Сочинения М.Ю. Лермонтова. Т. 6. 1891


  Сост. биогр. и ред.: Висковатов, Павел Александрович (1842-1905)
1301930
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова. Т. 6 : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. // Сочинения М.Ю. Лермонтова : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. / М.Ю. Лермонтов. – 1889-1891. – Москва : Типо-литогр. В.Ф. Рихтер, 1891. – Т. 5 : Проза (1828-1841). – [2], 6, 454, 24 [1] с. : факс.


  Сост. биогр. и ред.: Висковатов, Павел Александрович (1842-1905)
1301931
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова : Полное собрание в одном томе : с портретом Лермонтова, его биографией и 138 рисунками художника М. Малышева. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1905. – [2] с., XXVIII, LXIV, 906 стб., 2 л. портр. ил. : ил., 17 л. ил.факс.


  Ред. : Скабичевский, Александр Михайлович (1838-1910) Худ.: Малышев, Михаил Егорович (1852-1914)
1301932
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Сочинения Марлинского (А.А. Бестужева) : в 4-х т. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. Петра Барского]
Беллетристические произведения. – 1902. – 243 с.
1301933
   Сочинения Мильтона о России / [Е. Карнович]. – [Санкт-Петербург], 1860. – С. 101-142. – Отд. оттиск: Отечественные записки, 1860
1301934
  Лонгинов М.Н. Сочинения Михаила Николаевича Лонгинова. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейма
Т. 1 : Статьи и исследования : История русской литературы XVIII и XIX стол. (1850-1859). – 1915. – XII, 615 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. без обл.
1301935
  Добролюбов Н.А. Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – [397] разд. паг., 1 л. портр. (фронт.) : ил. – На обл. зап.: Собрание сочинений. - Изд. вышло в 8 книгах. - Каждое произведение имеет свой тит. л.


  Содержание конволюта: 1. Губернские очерки Щедрина / Н.А. Добролюбов; 2. Н.В. Станкевич (1858 г.) : [Переписка его и биография, написанная Н.В. Анненковым. М., 1858] / Н.А. Добролюбов; 3. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов; 4. Сочинения С. ...
1301936
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10 изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 1 : [Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород]. – 1889. – 712 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. факс., 1 л. ил. – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1301937
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10-е изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 2 : [Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены]. – 1889. – 816 с. – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1301938
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1 : [Биографический очерк; Вечера на хуторе близ Диканьки]. – 1900. – 270, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301939
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 3 : [Нос; Шинель; Повести; Ревизор]. – 1900. – 266, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301940
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301941
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8 : [О "Современнике" ; Авторская исповедь ; Письмо к В. А. Жуковскому ; Размышления о божественной литургии ; Выдержки из карманных записных книжек]. – 1900. – 148 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301942
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301943
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301944
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301945
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301946
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301947
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301948
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301949
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301950
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301951
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301952
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301953
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1901. – 264 с. – Пер.: Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 10, т. 11, т. 12


  Содержание Содерж.: Т. 1. Биографический очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии (Ревизор). Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые ...
1301954
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301955
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 11 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301956
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения, не вошедшие в 1-е изд. "Сочинений Гоголя"]. – 1901. – 215 с. – Пер.: Сочинения Н.В. Гоголя, 1901, т. 12


  Содержание Содерж.: Т. 1. Биографический очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии (Ревизор). Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые ...
1301957
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 11 : [Произведения, не вошедшие в 1-е изд. "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301958
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1301959
  Кудрявцев П.Н. Сочинения Н.Н. Кудрявцева : с портр. и факс. авт. : в 3 т. – 1887-1889. – Москва : Изд. тип. А.А. Карцева
Т. 1 : [О достоверности истории ; О современных задачах истории ; ... [в анот.]]. – 1887. – [4], 635 с., 1 л. портр.. (фронт.)


  Содерж. Т. 1: О достоверности истории; О современных задачах истории; Последнее время греческой независимости; Древнейшая римская история по исследованию Швеглера; О сочинении Ешевского "Апполинарий Сидоний"; Каролинги в Италии; Данте, его век и ...
1301960
  Кудрявцев П.Н. Сочинения Н.Н. Кудрявцева : с портр. и факс. авт. : в 3 т. – 1887-1889. – Москва : Изд. А.А. КарцеваТип.-лит Д.А. Бонч-Бруевича
Т. 2 : [Осада Лейдена ; Жозеф Бонапарт в Италии; Карл V; Юность Катерины Медичи; Воспоминание о Тимофее Николаевиче Грановском; Детство и юность Т.Н. Грановского]. – 1887. – [4], 624 с.
1301961
  Кудрявцев П.Н. Сочинения Н.Н. Кудрявцева : с портр. и факс. авт. : в 3 т. – 1887-1889. – Москва : Изд. А.А. КарцеваТип.-лит Д.А. Бонч-Бруевича
Т. 3 : [Судьбы Италии от падения Западной Римской Империи до восстановления ее Карлом Великим; Обозрение Остгото-Лангобардского периода итальянской истории]. – 1889. – [4], VI, [2], 534 с.
1301962
  Кукольник Н.В. Сочинения Нестора Кукольника : [в 10 т.]. – 1851-1852. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. И. Фишона. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Т. 2 : Романы: Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова. – 1852. – 578 с. – Экз. без обл. и без окончания?
1301963
  Кукольник Н.В. Сочинения Нестора Кукольника : [в 10 т.]. – 1851-1852. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. И. Фишона. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Т. 3 : Повести и рассказы. – 1852. – 597 с. – Экз. № 28182 без обл.


  На экз. № 28204 печать на еврейском языке и эеслибрис наклейка: Городская читальня В.О. Ключевского
1301964
  Греч Н.И. Сочинения Николая Греча : Т. 1-3. – [3-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Александра Смирдина ; В тип. Якова Трея. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Т. 3. – 1855. – [4], II, 480 с.


  Содержание: [Путевые письма; Биография императора Александра I; Взгляд на историю русского театра; Московские письма; Некрологи; Литературные очерки и воспоминания; Статьи современные; Отсталое : Отд-ние 2. Действительная поездка в Германию в 1835 г. ...
1301965
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева / Н.И. Павлищев. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 2, ч. 2 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VII, 405 с.
1301966
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 3, ч. 3 : При Яне Казимире и Война за Украину. – 1878. – VIII, 244 с.
1301967
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева / Н.И. Павлищев. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 5, ч. 2 : Седмицы польского мятежа 1861-1864. – 1887. – V, 400 с.
1301968
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Павлищева / Н.И. Павлищев. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1, ч. 1 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VIII, 262 с.
1301969
  Озеров В.А. Сочинения Озерова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Макария Осиповича Вольфа ; В кн. маг. М.О. Вольфа, 1856. – 431 с. – (Полное собрание сочинений русских авторов)


  На форзаце и на страницах кн. печать: Эта книга принадлешит библиотеке А Стацевич и продажа біть не может
1301970
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.]. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 1 : В путь дорогу : кн. 1 и 2. – 1884. – [4], 500 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1301971
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.]. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 2 : В путь дорогу : кн. 3 и 4. – 1885. – [4], 350 с. – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1301972
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.]. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 3 : В путь дорогу : кн. 5 и 6. – 1885. – [4], 418 с. – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1301973
  Ешевский С.В. Сочинения по русской истории : с портретом автора и биогр. его, сост. К.Н. Бестужевым-Рюминым / С.В. Ешевский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1900. – [8], LXXXII, 3-403 с., 1 л. портр. (фронт.). – Экз. в разных тип. переплетах
1301974
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1855-1857. – Санкт-Петербург : П.В. Анненков
Т. 3 : Стихотворения 1831-1836 ; Поэмы, повести, сказки; Песни Западных Славян; Евгений Онегин. – 1855. – 560 с.


  С приложением материалов для его биографии, портр., снимков с его почерка и с его рис. и проч.
1301975
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1855-1857. – Санкт-Петербург : П.В. Анненков
Т. 7, дополнительный : Стихотворения; Отрывки в прозе; Указатели. – 1857. – 220 с.


  С приложением материалов для его биографии, портр., снимков с его почерка и с его рис. и проч.
1301976
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина / Приготовил и примечаниями снабдил Леонид Майков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 1 : Лирические стихотворения (1812-1817). – 1900. – XX, [2], 274, 459 с.., 10 л. портр., ил., факс. – Вышел только Т. 1


  Авт. предисл.: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1301977
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1899-1929. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 2 : Лирические стихотворения (1818-1820) ; Руслан и Людмила (1817-1820); Кавказский пленник (1820-1821) / [Под ред. В.Е. Якушкина]. – 1905. – XXII, 260, 528 с.., 11 л. ил., факс. – Сочинения Пушкина Т. 1, 2, 3, 4, 9, 11


  Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1301978
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1899-1929. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 3 : Лирические стихотворения (1821-1824) ; Братья разбойники (1821-1822) ; Отрывки из поэмы (1822); Бахчисарайский фонтан (1822-1823); Цыганы (1823-1824) / [Под ред. В.Е. Якушкина и П.О. Морозова]. – 1912. – [2], XII, 300, 533 с., 1 л. портр.(фронт.), 9 л. ф : потр., факс. – Сочинения Пушкина Т. 1, 2, 3, 4, 9, 11


  Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1301979
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1899-1929. – Петроград : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 4 : Лирические стихотворения (1825-1827) ; Жених (1825) ; Борис Годунов (1825) ; Сцена из Фауста (1825) / [Под ред. П.О. Морозова]. – 1916. – XII, 284, 447 с., 1 л. портр.(фронт.) : потр., факс. – Сочинения Пушкина Т. 1, 2, 3, 4, 9, 11. - Экз. № 252736 дефектный, отсутств. обл.


  Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1301980
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина / А.С. Пушкин. – 1899-1929. – Ленинград : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 9 : I. Историко-литературные, критические, публицистические и полемические статьи и заметки / [Ред. изд. Н.К. Козмин]. – 1928. – [2], X, 450 с. – Сочинения Пушкина Т. 1, 2, 3, 4, 9, 11


  Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1301981
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина / А.С. Пушкин. – 1899-1929. – Ленинград : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 9 : II. Примечания к историко-литературным, критическим, публицистическим и полемическим статьям и заметкам / [Ред. изд. Н.К. Козмин]. – 1929. – [2], VI, 1046 с. – Сочинения Пушкина Т. 1, 2, 3, 4, 9, 11. - Экз. № 252789 дефектный, отсутств. с. 1009-1046


  Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
1301982
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина : переписка / под ред. и с примечаниями В.И. Саитова. – 1906-1911. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 1 : (1815-1826). – 1906. – XII, 394 с. – Экз. деф., Оглавление Т. 1, с. Оглавление. Т. 1 с. I-XII вклеены в Т. 2 под № 108938


  Ред. и коментатор: Саитов Владимир Иванович (библиограф) (1849-1938)
1301983
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина : переписка / под ред. и с примечаниями В.И. Саитова. – 1906-1911. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 2 : (1827-1832). – 1908. – XII, 399 с. – В конце книги экз. № 108938 вклеено: Оглавление. Т. 1 с. I-XII. - Экз. № 444144 деф., отсутст. с. 385-399


  Ред. и коментатор: Саитов Владимир Иванович (библиограф) (1849-1938)
1301984
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина : переписка / под ред. и с примечаниями В.И. Саитова. – 1906-1911. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 3 : (1833-1837). – 1911. – XVI, 473 с. – В конце книги экз. № 108938 вклеено: Оглавление. Т. 1 с. I-XII. - Экз. № 444144 деф., отсутст. с. 385-399


  Ред. и коментатор: Саитов Владимир Иванович (библиограф) (1849-1938)
1301985
  Добролюбов Н.А. Сочинения С. Аксакова : 1. Деревенская жизноь помещика в старые годы (1858); 2. Разные сочинения (1858) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 64 с.
1301986
  Ешевский С.В. Сочинения С.В. Ешевского : в 3 т. – Москва : Изд. К. Солдатенкова ; Тип. Грачева и К*
Ч. 1 : [Степан Васильевич Ешевский : биографичекий очерк / К. Бестужев-Рюмин; П. Н. Кудрянцев как преподаватель; О значении рас в истории. Центр римского мира и его провинции; Очерки язычества и христианства]. – 1870. – [8], LXXXVIII, 576, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
1301987
  Ешевский С.В. Сочинения С.В. Ешевского : в 3 т. – Москва : Изд. К. Солдатенкова ; Тип. Грачева и К*
Ч. 2 : [Эпоха переселения народов и Каролинги; Очерк царствования Елизаветы Петровны]. – 1870. – [4], 613, [2] с. – Без обл.
1301988
  Ешевский С.В. Сочинения С.В. Ешевского : в 3 т. – Москва : Изд. К. Солдатенкова ; Тип. Грачева и К*
Ч. 3 : [в анот. ...]. – 1870. – 712, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 131101 дефектный, отсутств. с. 403-568


  Содержание Т. 3: Женщина в средние века в Западной Европе. - Материалы для истории русского общества XVIII века: Несколько замечаний о Н.И. Новикове. - Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия (1780-1789). - По поводу неизданного ...
1301989
  Скабичевский А. Сочинения Скабичевского в 2-х томах : Критические этюды,публицистические очерки,литературные характеристики. – Издание второе. – Санкт-Петербург, 1895. – 897 с.
1301990
  Дарвин Ч. Сочинения Чарльза Дарвина : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1, ч. 1 : Автобиография / пер. проф. К.А. Тимирязева, [4], 35 с.; Путешествие вокруг света на корабле "Бигль" / пер. Е.Г. Бекетовой; под ред. А.Н. Бекетова. – 1896. – [4], 316 с., 4 л. ил. – Конволют. - Пер.: Сочинения Чарльза Дарвина, т. 1, ч. 2. - Экз. дефектный, без обл. и тит. л., начало с. 3
1301991
  Дарвин Ч. Сочинения Чарльза Дарвина. Т. 1, ч. 2 : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. // Сочинения Чарльза Дарвина : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. / Ч. Дарвин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – Т. 1, ч. 1 : Автобиография / пер. проф. К.А. Тимирязева, [4], 35 с.; Путешествие вокруг света на корабле "Бигль" / пер. Е.Г. Бекетовой; под ред. А.Н. Бекетова. – [4], Х, 328, [2] с., 1 л. ил.
1301992
  Дарвин Ч. Сочинения Чарльза Дарвина. Т. 1, ч. 2 : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. // Сочинения Чарльза Дарвина : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. / Ч. Дарвин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – Т. 1, ч. 1 : Автобиография / пер. проф. К.А. Тимирязева, [4], 35 с.; Путешествие вокруг света на корабле "Бигль" / пер. Е.Г. Бекетовой; под ред. А.Н. Бекетова. – [4], Х, 328, [2] с., 1 л. ил.
1301993
  Дарвин Ч. Сочинения Чарльза Дарвина : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1, ч. 1 : Автобиография / пер. проф. К.А. Тимирязева, [4], 35 с.; Путешествие вокруг света на корабле "Бигль" / пер. Е.Г. Бекетовой; под ред. А.Н. Бекетова. – 1896. – [4], 316 с., 4 л. ил. – Конволют. - Пер.: Сочинения Чарльза Дарвина, т. 1, ч. 2. - Экз. дефектный, без обл. и тит. л., начало с. 3
1301994
  Дарвин Ч. Сочинения Чарльза Дарвина : полные переводы, проверенные по последним английским изданиям : в 5 т. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2 : Происхождение человека и половой подбор / пер. проф. И. Сеченова ; О выражении ощущений у человека и животных / пер. под ред. акад. А. О. Ковалевского : с прилож. 27 табл. рис. – 1896. – [621] с. разд. паг., [28] л. ил., 1 л. портр. (фр) : ил.
1301995
  Диккенс Ч. Сочинения Чарльза Диккенса : полное собрание в 10-и т. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Высоч. утвер. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 10 : С портретом и биографией Чарльза Диккенса ; 1. Лавка древностей [и др.] / пер. с англ. – 1897. – XII, 972, 2 с, стб., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  Содержание Т. 10: 2.Записки путешественника не по торговым делам / Пер. З.Н. Журавской. 3. Станция Мегби / Пер. А.Н. Никифораки. 4. Медфогские записки / Пер. под ред. М.А. Шишмаревой/ 5. Рецепты доктора Меригольда / Пер. М.А. Шишмаревой. 6. ...
1301996
  Шелли Перси-Биши Сочинения Шелли / Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – 3-е изд. ; 1894-1895. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 1 : [Стихотворения]. – 1894. – VIII, 80 с. – (Вып. 4-й – изд. М. В. Клюкип, Москва; вып. 5-й – изд. «Книжное дело», Москва; вып. 6-й – тип. «В. С. Балашов и К°», Спб., вып. 7-й – тип. А. И. Мамонтова, Москва). - Конволют. - Пер.: Сочинения Шелли, 1894-1896, вып. 1-4; (вып. 4 - Москва)


  Содержание конволюта: 1. Сочинения Шелли. - Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. - Вып. 1 2. Сочинения Шелли : в 7 вып. / П. Шелли; Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. Вып. 2. [Предисловие; Стихотворения] 3. Сочинения Шелли : в 7 ...
1301997
  Шелли Сочинения Шелли. Вып. 2 : в 7 вып. / Шелли, Перси-Биши; Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта // Сочинения Шелли / Шелли, Перси-Биши. – 3-е изд. ; 1894-1895. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – Вып. 1 : [Стихотворения]. – VII, 75 с.
1301998
  Шелли Сочинения Шелли. Вып. 3 : в 7 вып. / Шелли, Перси-Биши; Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта // Сочинения Шелли / Шелли, Перси-Биши. – 3-е изд. ; 1894-1895. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – Вып. 1 : [Стихотворения]. – IV, 96 с.
1301999
  Шелли Сочинения Шелли. Вып. 4 : в 7 вып. / Шелли, Перси-Биши; Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта // Сочинения Шелли / Шелли, Перси-Биши. – 3-е изд. ; 1894-1895. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – Вып. 1 : [Стихотворения]. – 144 с.
1302000
  Эмерсон Р.У. Сочинения Эмерсона : (с англ.) : с критич. очерком об Эмерсоне и его портр. – Санкт-Петербург : Редакция "Нового журнала иностранной литературы"
Т. 1 : Трактат о природе и Опыты. – 1902. – 173, [3] c.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,