Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1301001
  Газизова А.А. "Синтез живого со смыслом" / А.А. Газизова. – М. : Знание, 1990. – 47 с.
1301002
  Аракелян С.В. Синтез -замещенных окси-лактонов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / С.В. Аракелян ; Ком. Совета Министров Арм. ССР. – Ереван, 1961. – 24 с.
1301003
  Мостовяк Данило Іванович Синтез електричних кіл коригуючих пристроїв з активним східним опором : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Мостовяк Данило Іванович; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2000. – 20л.
1301004
  Колотило В.І. Синтез електромеханічних систем постійного струму підвищеної точності з спостерігачами стану : Автореф...канд.техн.наук:05.09.03 / Колотило В.І.;ХДПУ. – Харків, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1301005
  Томчук О. Синтез епічного та ліричного начал у творчості М. Драй-Хмари // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 182-191. – ISBN 966-7773-70-1
1301006
  Дига Н. Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі "Сонячна машина" Володимира Винниченка / Н. Дига, І. Юхименко


  Авторами пропонується факультативне заняття з вивчення понять "утопія" та "антиутопія" за романом В.Винниченка "Сонячна машина". Визначаються шляхи дослідження старшокласниками жанрових особлдивостей твору через аналіз літературно-критичних праць.
1301007
  Климчук О. Синтез жанровых форм в современной мемуарно-автобиографической прозе (А. Найман "Славный конец бесславных поколений") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 35-40.
1301008
  Тетерюк-Кінч Синтез живопису з музичним мистецтвом: В. Микита та Й. Базел - грані творчої співдружності // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 62-64. – ISSN 2520-6419


  "У статті досліджується взаємозв’язок образотворчого мистецтва та музики, взаємодія звуку і кольору. Розглянуто творчість відомих музикантів та художників, проведено аналіз їх творчості".
1301009
  Шандиба О.В. Синтез загальної структури інноваційної методичної системи післядипломного навчання технічним дисциплінам інженерних кадрів. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 313-316


  Психолого-педагогічні основи виховання моральності у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ ст. представлено в наукових роботах В. Білоусової, А. Борисова, Л. Виготського, І. Кон, В. Коцур, І. Краснобаєва, Е. Погребняк, В. Сухомлинського, А. ...
1301010
  Резников М.И. Синтез заградительных акустических полей посредством дискретного набора периодических N-волн // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-103


  В статье рассмиотрена внутренняя противоречивость использования искусственно наведенных шумовых акустических полей как способа защиты информации, передаваемой акустическими каналами.
1301011
  Марков С.Е. Синтез замедляющих систем резонаторного типа : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Марков С.Е.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16
1301012
  Алиханова О.Л. Синтез замешанных 8-тиабицикло (4,3,0) нонанов и 3-тиабицикло (4,4,0) деканов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиханова О. Л.;. – Москва, 1987. – 23 с.
1301013
  Балаян Р.С. Синтез замещенных N-арилалкил-, N-арилалкенил-3-арилалкенил- и диарилалкиламинов сердечно-сосудистого действия : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Балаян Розалия Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 17 c. – Библиогр.: 8 назв.
1301014
  Широян Ф.Р. Синтез замещенных октагидроиндоло-(2,3-а)-хинолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Широян Ф.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 18л.
1301015
  Зегельман Л.А. Синтез замещенных Тиабициклоалканов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зегельман Л.А.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1986. – 22л.
1301016
   Синтез знания и проблема управления. – М, 1978. – 200с.
1301017
   Синтез знания и проблема управления. – Москва, 1978. – 200с.
1301018
  Шмырина А.Я. Синтез и 13С ЯМР - спектроскопия некоторых производных 1,6-ангидро-гексопираноз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шмырина А.Я.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1981. – 22л.
1301019
  Писаненко Д.А. Синтез и автоокисление диалкилдифенилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Писаненко Д.А.; Киевск. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 19л.
1301020
  Хунядвари Ласло Синтез и анализ R-нечетких автоматов с переменной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хунядвари Ласло; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
1301021
  Костов К.Л. Синтез и анализ автоматов, функционирующих в случайных средах : Автореф... канд. техн.наук: / Костов К. Л.; Киев. высш. инж. радиотехн. учил. противовоз. обороны. – К., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1301022
  Куликов С.В. Синтез и анализ импульсных измерительных преобразователей информационно-измерительных систем / С.В. Куликов. – М., 1982. – 359с.
1301023
  Толокняненко В.А. Синтез и анализ систем управления со скользящим интервалом оптимизации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Толокняненко В.А.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1301024
  Елисеева О.П. Синтез и аналитическое применение хелатных смол-азозамещенных полистирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Елисеева О.П.; АН СССР. – М, 1969. – 21л.
1301025
   Синтез и арилирующие свойства активированных производных сульфокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шейко С. Г,; Шейко С. Г,; АН УССР, Ин-т физ. орган. хим. и углехим. – Донецк, 1980. – 22л.
1301026
  Геворгян Гюльнара Артаваздовна Синтез и биологическая активность b- и y- аминокетонов жирноароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Геворгян Гюльнара Артаваздовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1301027
  Нифантьева Л.В. Синтез и биологическая активность N-ацилированных n-родананилинов : Автореф... канд. хим.наук: / Нифантьева Л. В.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1968. – 17л.
1301028
  Беленькая Р.С. Синтез и биологическая активность гидразидов 2-замещенных цинхониновых кислот и их производных, содержащих тиофеновую и битиофеновою группировки : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Беленькая Раиса Семеновна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1978. – 24 c. – Библиогр.: 8 назв.
1301029
  Быкова И.В. Синтез и биологическая активность некоторых производных дитиокислот фосфора. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Быкова И.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301030
   Синтез и биологическая активность органнических соединений. – Ташкент, 1985. – 84с.
1301031
  Писков В.Б. Синтез и биологическая активность соедиений с метиленовой группировкой : Автореф... канд. хим.наук: / Писков В.Б.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 14л.
1301032
  Мкртчян А.П. Синтез и биологическая активность тиено /2,3-d/-пиримидинов и тиено /2,3-e/-1,4-диазепинов, конденсированных с тетрагидропирановым (тиопирановым) и пиперидиновым кольцами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мкртчян Айказун Паруйрович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
1301033
  Михайлов Ю.Д. Синтез и биологические свойства некоторых новых аналогов окситоцина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Михайлов Ю.Д.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1972. – 18л.
1301034
  Федосеев В.М. Синтез и биологические свойства некоторых новых производных тиомочевины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Федосеев В.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1301035
  Саркисян Э.С. Синтез и биологические свойства некоторых производных замещенных тетрагидропиранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саркисян Э. С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 18л.
1301036
  Пароникян Е.Г. Синтез и биологические свойства новых циклических и нециклических краун-эфиров, содержащих фурановые и пиридазиновые кольца : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пароникян Ерванд Гарникович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 11 назв.
1301037
  Васильев С.А. Синтез и биологическое действие 3 - арилоксихролеонов и 3 - фелокол - 4 - гидроксикумаринов / Васильев С.А. – Киев, 1992. – .
1301038
  Григорян А.А. Синтез и взаимодействие со щельчью некоторых галоидалкилсодержащих аминов и их иодометилатов : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 16л.
1301039
  Скопенко В.В. Синтез и вопросы строения некоторых селеноцианатов ртути / В.В. Скопенко, Р.М. Аласания, Г.В. Цинцдзе // Труды Грузин. политехн. ин-та, 1967. – №7 (119)
1301040
   Синтез и выращивание оптических кристаллов и ювелирных камней. – Новосибирск, 1981. – 76с.
1301041
   Синтез и выращивание оптических кристаллов и ювелирных камней. – Новосибирск, 1981. – 76с.
1301042
  Поляков В.К. Синтез и галохромия ароматических a,b-ненасыщенных гликолей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Поляков В.К. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 20 с.
1301043
  Марченко Н.Б. Синтез и гетероциклизация некоторых амидинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марченко Н.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1301044
  Влад Л.А. Синтез и гидролиз , б и е -оксиацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Влад Л.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
1301045
   Синтез и динамика механизмов. – Алма-Ата, 1988. – 160с.
1301046
  Попов Ю.Л. Синтез и дифференциально-термическое исследование некоторых комплексов кобальта (III) с 1,10-фенантролином. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Попов Ю.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1301047
  Грунский И.С. Синтез и идентификация автоматов : Монография / И.С. Грунский, В.А. Козловский; НАНУ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2004. – 246с. – ISBN 966-00-0325-0
1301048
  Столярова Т.Ю. Синтез и изолмеризация некоторых в-диэтиламиноалкиловых эфиров карбоновыох кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Столярова Т.Ю.; Ленингр.хим.фармац.ин-т. – Л, 1969. – 23л.
1301049
  Газуко И.В. Синтез и изомеризация непредельных углеводородов со структурами бицикло (2,2,1) гептана и бицикло (2,2,2) - октана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Газуко И.В.; МГУ. – М., 1973. – 20л.
1301050
  Гамаюрова В.С. Синтез и изомеризация эфиров арсиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Гамаюрова В.С.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 14л.
1301051
  Петров А.Д. Синтез и изомерные превращения алифатических углеводородов / А.Д. Петров. – М-Л, 1947. – 298с.
1301052
  Дмитриева З.Т. Синтез и изомерные превращения ацетиленовых аминоспиртов и их виниловых эффиров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Дмитриева З.Т. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 24 с.
1301053
  Коваленко Л.И. Синтез и изомерные превращения диметилбицикло (2,2,1) гептанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 082 / Коваленко Л.И. ; МГУ , Хим. фак. – Москва, 1968. – 21 с.
1301054
  Стуканова Л.Н. Синтез и изомерные превращения углеводородов ряда дициклопентила. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стуканова Л.Н.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1965. – 18л.
1301055
  Щеголев В.А. Синтез и изучение альфа-распада изотопов элемента 103 С массовыми числами 256 и 257. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Щеголев В.А.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1969. – 20л.
1301056
  Каткевич Р.И. Синтез и изучение биологических свойств некоторых высоконасыщеных карбонилсодержещих соединений фуранового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: / Каткевич Р. И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск., 1967. – 21л.
1301057
  Яшина Ольга Георгиевна Синтез и изучение биологических свойств некоторых функциональнозамещенных ацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Яшина Ольга Георгиевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1301058
  Сулатнова Р.Б. Синтез и изучение взаимодействия некоторых эфиров арилтрихлорметилфосфиновых кислот и окисей диарилтрихлорметилфосфинов с аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сулатнова Р.Б.; Кзан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 23л.
1301059
  Ефимова В.Д. Синтез и изучение взаимодействия с четыреххлористым углеродом эфиров алкил(арил) - фосфонистых и фосфинистых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Ефимова Вера Дмитриевна ; Казан. химико-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1979. – 14 с. – Библиогр.: 11 назв.
1301060
  Миникер Татьяна Давидовна Синтез и изучение гликозидов систем содержащих пирольный цикл : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Миникер Татьяна Давидовна; Мин-во мед. промышлен. Всесоюзный н.-и. ин-т антибиотиков. – М., 1979. – 22л.
1301061
  Шепель Е.Н. Синтез и изучение грамицида А и его аналогов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Шепель Е.Н. ; АН СССР , Ин-т биоорган. химии. – Москва, 1976. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
1301062
  Донец Е.Д. Синтез и изучение закономерностей образования изотопов трансурановых элементов с Z >> 100 в ядерных реакциях с многозарядными ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2919 / Донец Е.Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных реакций. – Дубна, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.14-15
1301063
  Моиз Симо Сипеу Синтез и изучение замещенных пиридиновых оснований 2-азафлуоренов и бензо(g)-хинолинов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Моиз Симо Сипеу; Ун-т дружбы народов. – М,, 1970. – 14л.
1301064
  Соболева С.Г. Синтез и изучение конфигурации и конформации 4,5-замещенных формалей и ацетоналей 1,3-диксанового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 03.072 / Соболева С.Г.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 31л.
1301065
  Алиев Н.А. Синтез и изучение некоторых новых гербицидных и фунгидицидных ариламидов карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Н. А.; Моск. ин-т тонк. хим. технологии им. Ломоносова. – М., 1967. – 19л.
1301066
  Сухомлинов Ф.К. Синтез и изучение некоторых производных ароматических кислот и этилендиамина, обладающих биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: / Сухомлинов Ф.К.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301067
  Кост М.Е. Синтез и изучение некоторых свойств гидридов церия : Автореф... канд. хим.наук: / Кост М. Е.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1958. – 14л.
1301068
  Исупов В.К. Синтез и изучение некоторых свойств кислородосодержащих соединений ксенома : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Исупов В.К.; Лен. гос. ун-тет. – Ленинград, 1970. – 17л.
1301069
  Левченко А.В. Синтез и изучение некоторых свойств фенилксенониевыех производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Левченко А. В. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1968. – 14 с.
1301070
  Скульская Н.Я. Синтез и изучение некоторых свойств этилениминопроизводных кислот фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Скульская Н.Я.; Ленингр.хим.фармацевт.ин-т. – Л, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1301071
  Абдель-Гани Синтез и изучение непредельных кремний-производных цимантрана и ферроцена. : Автореф... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Абдель-Гани, Али Эль-Агами.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 22л.
1301072
  Бланко Ф.Ф. Синтез и изучение нуклеозидов конденсированных пиразольных гетероциклов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланко Ф.Ф.; Моск.хим-технол.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1301073
  Хлебников Валерий Николаевич Синтез и изучение нуклеофильности производных феноксарсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Хлебников Валерий Николаевич; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 17л.
1301074
  Мехтиева Ф.А. Синтез и изучение пластифицирующих свойств эфиров этиленгликоля. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Мехтиева Ф.А.; АН АзССР.Ин-т нефтехим.процессов. – Баку, 1969. – 20л.
1301075
  Алиев Р.С. Синтез и изучение пластифицирующих совйств сложных эфиров циклогексоксиэтанолов : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Р. С.; АН АзССР, Совет секц. "Хим. и технол. орган. синтеза и нефтехим. процессов"... – Баку, 1971. – 28л.
1301076
  Портнягин Ю.М. Синтез и изучение превращений ацетиленовых бета-гликолей. : Автореф... канд. хим.наук: / Портнягин Ю.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 21л.
1301077
  Разумова Н.А. Синтез и изучение пропиленгликольфосфористой кислоты и ее производных. : Автореф... Канд.хим.наук: / Разумова Н.А.; М-во культуры СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 18л.
1301078
  Простаков Н.С. Синтез и изучение пространственного строения физиологически активных веществ, производных 2,5-диметилпиперидина и 2,5-диметилпиридина. : Автореф... доктор хим.наук: / Простаков Н.С.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 50л. – Бібліогр.:с.49-50
1301079
  Жамкочян Г.А. Синтез и изучение радикальной полимеризации 4-функциональнозамещенных стиролов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Жамкочян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 19л.
1301080
  Понасенкова Татьяна Федоровна Синтез и изучение реакционной способности IН-ПИРРОЛО 2,3 - изохинолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Понасенкова Татьяна Федоровна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1985. – 15л.
1301081
  Савичев Г.А. Синтез и изучение реакционной способности фосфорилированных ацеталей и альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Савичев Г.А.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1965. – 15л.
1301082
  Лукавская Л.Е. Синтез и изучение свойств азокрасителей с сульфонэфирными группами в дазосоставляющей. : Автореф... канд. техн.наук: / Лукавская Л.Е.; МВО УССР. Львов. политехн. ин-тут. – Львов, 1956. – 15л.
1301083
  Шевченко М.Л. Синтез и изучение свойств азокрасителей с хромафорами, разобщенными полисульфонамидными связями : Автореф... канд. техн.наук: / Шевченко М.Л.; МВО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1958. – 17л.
1301084
  Жилина З.И. Синтез и изучение свойств векторных производных1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепина : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина З. И.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 22л.
1301085
  Дружина З.С. Синтез и изучение свойств диалкиламидов гликольфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Дружина З.С.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 16л.
1301086
  Крахмалец И.А. Синтез и изучение свойств ионитов и сорбентов на основе сополимеров моновиниловых мономеров и дивинилсулдьфида : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Крахмалец Иван Афанасьевич ; Акад. наук Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 19 назв.
1301087
  Базаитова Л.В. Синтез и изучение свойств некоторых пептидов глутаминовой кислоты и серина - аналогов окисленного пептидного фрагмента антибиотика альбомицина : Автореф... канд. хим. наук: 02079 / Базаитова Л.В.; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
1301088
  Шабалин Борис Григорьевич Синтез и изучение свойств некоторых редких минералов из классов силикатов и оксидов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Шабалин Борис Григорьевич; КГУ. – К., 1986. – 17л.
1301089
  Шабалин Борис Григорьевич Синтез и изучение свойств некоторых редких минералов из классов силикатов и оксидов (04.00.20) : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Шабалин Борис Григорьевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.158-170
1301090
  Антохина Л.А. Синтез и изучение свойств некоторых эфиров кислот фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антохина Л.А. – Казань, 1968. – 20 с.
1301091
  Антохина Л.А. Синтез и изучение свойств некоторых эфиров кислот фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антохина Л.А. – Казань, 1970. – 17 с.
1301092
  Удовицкая В.В. Синтез и изучение свойств новых биологически активных соединений в области четвертичных аммониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Удовицкая В.В.; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 17л.
1301093
  Ступень Л.В. Синтез и изучение свойств орто-оксиазокрасителей, производных 2-антрола. : Автореф... канд.техн.наук: / Ступень Л.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1952. – 10 с.
1301094
  Прасмицкене Синтез и изучение свойств п-/Ди/2-хлорпропил/амино/-фенилалкановых кислот и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Прасмицкене М.-Г.И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 27л.
1301095
  Сулайманов А. Синтез и изучение свойств производных бета-алкоксиалкенилфосфоновых и тиофосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сулайманов А.; АН КиргССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1301096
  Руденская Г.Н. Синтез и изучение свойств ряда N-метилированных серусодержащих производных урацила и цитозина. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Руденская Г.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1301097
  Фомина Вера Николаевна Синтез и изучение свойств С-гетерин-замещенных углеводов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Фомина Вера Николаевна; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 24л.
1301098
  Хаяси Т. Синтез и изучение свойств селенатоскандиатов щелочных металлов и аммония. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Хаяси Т.; Ун-т дружбы народов. – М, 1971. – 28л.
1301099
  Губайдуллин М.Г. Синтез и изучение свойств смешанных амидов сульфоновых и фосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Губайдуллин М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 16л.
1301100
  Аесенов Владилен Иванович Синтез и изучение свойств фосфор-функциональных призводных фосфаоксадигидрофенантрена и дбензолфосфола : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Аесенов Владилен Иванович; Моск. хим.-технологич. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1301101
  Вренцена Наталия Богдановна Синтез и изучение свойств цианисных комплексов молибдена в гомолитических реакциях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Вренцена Наталия Богдановна; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301102
  Ястребова Г.Е. Синтез и изучение свойств эфиров непредельных фосфиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Ястребова Г.Е.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
1301103
  Щирова Н.А. Синтез и изучение свойства перхлоратов трех- и четырехвалентного церия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щирова Н.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1961. – 13л.
1301104
  Герега В.Ф. Синтез и изучение свойтв оловоорганических карбодиимидов и изоцианатов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Герега В.Ф.; Горьк.политехн.ин-т. – Горький, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1301105
  Лобанов Ю.В. Синтез и изучение спонтанного деления изотопов 102,103 и 104-го элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Лобанов Ю.В.; ОИЯИ. – Дубляны, 1970. – 21л.
1301106
  Троеглазова Синтез и изучение стереохимии некоторых 2-замещенных 5-алкил-5 а-алкоксиэтил1,3-диоксанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Троеглазова (Гарковик) Н.Л. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 23 с.
1301107
  Воскресенская О.В. Синтез и изучение структуры трициклического трифосфита на основе D-манита : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Воскресенская О.В.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 19л.
1301108
  Рубцов Евгений Михайлович Синтез и изучение физико-химических свойств летучих дипивалоилментанатов некоторых актиноидов, лантаноидов, циркония и гафния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Рубцов Евгений Михайлович; Радиевый ин-т. – Ленинград, 1981. – 22л.
1301109
  Латышева Е.И. Синтез и изучение физико-химических свойств перекисных соединений магния : Автореф... канд. хим.наук: / Латышева Е. И.; АН СССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – М., 1969. – 18л.
1301110
  Круглова Н.А. Синтез и изучение физико-химических свойств сополимеров 2-метил-5-винилпиридина и акриловой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Круглова Н.А.; МГУ. – М., 1979. – 17л.
1301111
  Черных С.М. Синтез и изучение физико-химических свойств халькоген-галогенидов элементов III группы. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.02 / Черных С.М.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1977. – 23л.
1301112
   Синтез и изучение физиологически активных веществ. – Вильнюс, 1980. – 127с.
1301113
  Чумаченко Т.К. Синтез и изучение химических свойств алкил-а-метоксибутилмалоновых эфиров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Чумаченко Т.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 31 с.
1301114
  Балашов Н.Н. Синтез и изучение химического строения некоторых -ментадиентов и - ментенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Балашов Н.Н.; АН БССР. – Минск, 1968. – 29л.
1301115
  Саакян А.А. Синтез и изучение циклической полимеризации аналогов дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1970. – 14л.
1301116
  Султанов К. Синтез и изучение циклической полимеризации диеновых ацеталей: дивинил-, аллилвинил- и диаллилацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1963. – 16л.
1301117
  Ешибметов Жалмаганбет Синтез и изыскание новых пестицидов в ряду ариламидов карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ешибметов Жалмаганбет; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 22л.
1301118
  Шаженов Абат Аметович Синтез и изыскание физиологически активных соедиений среди производных бензимидизола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шаженов Абат Аметович; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1973. – 24л.
1301119
  Абраменко В.Л. Синтез и ИК-спектроскопическое исследование молекулярных комплексов WOCL4 и WО2CL2 с о-оксиазометинами / В.Л. Абраменко, Л.А. Красносельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. ЗО-31. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Оптимизированы условия и осуществлен синтез комплексных соединений молекулярного типа WOCl4 и WO2Cl2 с оксиазометинами. По результатам ИК-спектроскопических исследований определено, что комплексы имеют цисоктаэдрическое строение, а лиганды ...
1301120
  Скопенко В.В. Синтез и ИК-спектры поглощения селеноцианатов хрома (III) / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, Г.В. Цинцадзе // Журн. неорг. химии, 1969. – №2
1301121
  Скопенко В.В. Синтез и инфракрасные спектры поглощения некоторых селеноцианатов ванадия / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн., 1968. – №10
1301122
  Скопенко В.В. Синтез и инфракрасные спектры поглощения селеноцианатов индия (III) / В.В. Скопенко, В.Ф. Микитченко, Г.В. Цинцадзе // Журн. неорг. химии, 1969. – №7
1301123
  Ораздурдыева Г. Синтез и исследование --арилоксиэтиловых эфиров алициклических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ораздурдыева Г.; АН ТССР,Сов. по присужд. уч. степ. при Ин-те хим. – Ашхабад, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1301124
  Шачкус А.А. Синтез и исследование 1, 2, 3, 9а-тетрагидро-9H-имидазо-[1, 2-а] индол-2-онов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шачкус Альгирдас Альгирдович ; Каунас. политехн. ин-т им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1981. – 21 с. – Библиогр.: 10 назв.
1301125
  Кобылянский Е.В. Синтез и исследование 1,2-биокси-3,4,5-триалкоксикарбонил - 2,5 цикл пентадиенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кобылянский Е.В. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1301126
  Гусейнов И.И. Синтез и исследование 1,3,4-гетерозамещенных бутадиенов-1,3. : Автореф... Доктора хим.наук: / Гусейнов И.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 30л.
1301127
   Синтез и исследование 5-(2-гидроксифенил)-1,2,4-триазолилацетата уранила / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, А.В. Ващенко, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 83-86. – ISSN 0041-6045
1301128
  Зданавичюс И.И. Синтез и исследование 7, 8-бензохинолина и его производных : Автореф... канд. хим.наук: / Зданавичюс И.И.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 14л.
1301129
  Махно Любовь Петровна Синтез и исследование N-винилтриазолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Махно Любовь Петровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301130
  Воложин А.И. Синтез и исследование N-замещенных карбаминовых эфиров (уретанов) целлюлозы : Автореф... кандидата хим.наук: / Воложин А.И.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1965. – 8л.
1301131
  Скродская Т.С. Синтез и исследование а-окисей ацетиленового ряда с этинильной группировкой. : Автореф... канд.хим.наук: / Скродская Т.С.; Совет.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 24л.
1301132
  Гутник С.Б. Синтез и исследование А,В-индольных аналогов стероидных агликонов : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Гутник С.Б.; Моск. химич.-технологич. ин-т. – Москва, 1985. – 17 с.
1301133
  Ольшевская И.А. Синтез и исследование азидов ряда бензтиазола и бензимидазола и триазолов на их основе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ольшевская И. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с.
1301134
  Кикоть Г.С. Синтез и исследование азокрасителей на основе поли-п-нитрофенилацетилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кикоть Г.С.; АН СССР. Ин-т химической физики. – М., 1979. – 23л.
1301135
  Каримов Х. Синтез и исследование алкил -- и арилтио -1-тианданов и их 1,1-диоксидоа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Каримов Х.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 32л.
1301136
  Скрипник Л.И. Синтез и исследование алкил(арил)- гетерилтриазенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Скрипник Л.И. ; КГУ. – Киев, 1969. – 24 с.
1301137
  Скрипник Л.И. Синтез и исследование алкил(арил)- гетерилтриазенов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Скрипник Л.И.; КГУ. – К, 1969. – 28л.
1301138
  Богуш Б.К. Синтез и исследование алкилфенилзамщенных глицидолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Богуш Б. К.; БГУ. – Минск, 1968. – 29л.
1301139
  Кумок С.Т. Синтез и исследование альфа-метилбензилфенолов-стабилизаторов полимерных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 344 / Кумок С.Т.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1972. – 34л.
1301140
  Чан Куок Шон. Синтез и исследование альфа,бета-ненасыщенных кетонов - производных хинолина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чан Куок Шон. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1965. – 18 с.
1301141
  Исламова Д.В. Синтез и исследование аминометильных производных карбазола и его -дитиокарбаматов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Исламова Д.В. ; Ташкентский политехн. ин-т. – Ташкент, 1979. – 23 с.
1301142
  Амирова Эльмира Джамилевна Синтез и исследование аминопроизводных 2-меркаптобензтиазола и 2-меркаптоимидазолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Амирова Эльмира Джамилевна; МВ и ССО УзССР. Ташкентск. политехнический ин-т. – Ташкент, 1979. – 29л.
1301143
  Лесене Й.В. Синтез и исследование аминопроизводных целлюлозы : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Лесене Йоланта Владимировна ; Каунас. политехн. ин-т им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1979. – 24 с. – Библиогр.: 9 назв.
1301144
  Писков Вячеслав Борисович Синтез и исследование аналогов биологически ативных амидинов, М-денитробензамидов и кетонов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.03 / Писков Вячеслав Борисович; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1985. – 32л.
1301145
  Назирова Р.А. Синтез и исследование анионитов на основе фурфурола и их применение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назирова Р.А.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1966. – 23л.
1301146
   Синтез и исследование анионных комплексов лантаноидов с диизопропиловым эфиром бензоиламидо-фосфорной кислоты / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, В.С. Драдрах, В.А. и др. Труш // Журн. неорган. химии, 2000. – №2
1301147
  Егидис Ф.М. Синтез и исследование антиоксидантов ряда пространственно-затрудненных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Егидис Ф.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.21-24
1301148
  Шмидт Е.В. Синтез и исследование антипираламидов карбоновых кислот. (К изысканию новых противовоспалит. средств). : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Е.В.; Объед. межвуз. совет по присужд. уч. степеней по хим. наукам и технологи при Томской гос. ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
1301149
  Лузан В.И. Синтез и исследование антистатических свойств некоторых производных п- и м-нимтрофениллхлор метилкарбинола и этилендиамина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лузан В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с. – Бібліогр. : с. 20
1301150
  Лузан В.И. Синтез и исследование антистатических свойств некоторых производственных П.- и М- нитрофпенилхлорметилкарбинола и этилендиамина. : Дис... Канд. хим. наук: / Лузан В.И.; АН УССР. – К, 1966. – 128л. – Бібліогр.:л.1-15
1301151
  Ланцман С.Б. Синтез и исследование антрахинонтиадиазолов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ланцман С.Б.; Науч.-исслед. ин-т орган. полупродуктов и красителей. – М., 1969. – 19л.
1301152
  Сардарова С.А. Синтез и исследование арил-алкилтиотетралолов и их S-замещенных производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сардарова С.А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1967. – 28 с.
1301153
  Борисевич А.Н. Синтез и исследование ариламидов замещенной тионуксусной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Борисевич А.Н.; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1967. – 20л.
1301154
  Ляшенко Л.А. Синтез и исследование ароматических и гетероциклических производных 5-пиразолона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ляшенко Л.А.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1981. – 18л.
1301155
  Стасюк Анатолий Петрович Синтез и исследование ароматических и непредельных соединений через илиды фосфора : Дис... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Стасюк Анатолий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 131л. – Бібліогр.:л.112-131
1301156
  Стасюк А.П. Синтез и исследование ароматических и непредельных соединений через илиды фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Стасюк А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 20л.
1301157
  Кутателодзе М.К. Синтез и исследование ароматических простых полиэфиров с полициклическими группировками норборнанового типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кутателодзе М.К.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси. – 23л.
1301158
  Магда В.И. Синтез и исследование аценофтенона и его галогенпроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Магда В. И.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1980. – 18л.
1301159
  Ким Д.Г. Синтез и исследование ацетиленовых сульфамидных соединений ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Ким Д.Г.; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
1301160
  Степнова Г.М. Синтез и исследование ацилпроизводных аминоантипирина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Степнова Г.М.; М-во высш.образования СССР.Томск.ордена Труд.Красного Знамени политехн.ин-т. – Томск, 1955. – 15л.
1301161
  Загурская Л.М. Синтез и исследование ацилфосфинов : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Загурская Л.М.;. – М, 1974. – 26л.
1301162
  Романов Н.М. Синтез и исследование бензогуанаминоформальдегидных олигомеров и разработка технологии получения аминопласта на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Романов Николай Михайлович ; Науч.-исслед. ин-т пласт. масс, НПО "Пластмассы". – Москва, 1979. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
1301163
  Цуркан А.А. Синтез и исследование бета-хлоржтил-аминопроизводных в ряду 1, 3, 4-тиадиазола : Автореф... канд .хим.наук: / Цуркан А. А.; Лен. хим. фарм. ин-т. – Л., 1967. – 18л.
1301164
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1981. – 195с.
1301165
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1987. – 119 с.
1301166
  Зубов В.А. Синтез и исследование биостойких оловоорганических полимеров : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Зубов Виктор Анатольевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1982. – 21 с. – Библиогр.: 19 назв.
1301167
  Тодрес И.М. Синтез и исследование бифункциональных анионитов на основе аминозамещенных винилпиридина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Тодрес Ирина Михайловна ; НИИ пластических масс, НПО "Пластмассы". – Москва, 1978. – 21 c. – Библиогр.: 8 назв.
1301168
  Климашевский Л.М. Синтез и исследование боратных стекол, содержащих пятиокись ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Климашевский Л.М.; Ин-тут общей и неорганич. химии. – М., 1981. – 26л.
1301169
  Хадорченко В.В. Синтез и исследование боратов меди. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хадорченко В.В.;, 1953. – 12 с.
1301170
  Ковредов А.И. Синтез и исследование борациклоалканов и родственных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Ковредов А.И.; АН СССР. – М, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1301171
  Миркамилова М. Синтез и исследование в области координационных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Миркамилова М.; АН Уз.ССР. – Ташкент, 1967. – 10л.
1301172
  Дудикова Э.Д. Синтез и исследование в области полимерных оловоорагнических соединений : Автореф... канд. техн.наук: / Дудикова Э.Д.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М, 1963. – 12л.
1301173
  Кутров Г.П. Синтез и исследование в области производных пиролло (1,2-а) бензимидазола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Кутров Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1301174
  Кутровой Г.П. Синтез и исследование в области производственных пирроло (1,2-а) бензимидазола : Дис... канд. хим.наук: / Кутровой Г. П.; КГУ. – К., 1971. – 151л. – Бібліогр.:л.146-151
1301175
  Коновалова Л.В. Синтез и исследование в ряду 2-С-замещенных дитиол-малонового эфира : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Коновалова Л.В.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1971. – 21л.
1301176
  Житарь Б.Е. Синтез и исследование в ряду 2,3-дизамещенных 4-тионтиазолидинов : Автореф... канд. хим.наук: / Житарь Б. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1970. – 26л.
1301177
  Шершуков В.М. Синтез и исследование в ряду 2,5-диарилоксазолов, содержащих электроноакцепторные заместители : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шершуков Виктор Михайлович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 17 назв.
1301178
  Буткус Э.П. Синтез и исследование в ряду 2,6 производных бицикло/3.3.1/ нонан. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Буткус Э.П.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1979. – 22л.
1301179
  Староверов В.М. Синтез и исследование в ряду метадихалконов и продуктов их восстановления. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Староверов В.М.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1976. – 23л.
1301180
  Самолетов М.М. Синтез и исследование в ряду пиразоло-(1,5-а)-пиримидиндионов-5,7 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Самолетов М.М.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 15л.
1301181
  Кононенко Виктор Ефимович Синтез и исследование в ряду селена - золидинов и их аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кононенко Виктор Ефимович; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301182
  Бейноравичюс Мечиславас Антано Синтез и исследование водорастворимых сополимеров со значительным содержанием акрилонитрила : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейноравичюс Мечиславас Антано; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1301183
  Шакирова П.А. Синтез и исследование возможностей применения резорциаль-аминов для люминесцентного определения алюминия, галлия, индия, берллия, и цинка. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шакирова П.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 22л.
1301184
  Сушко Р.В. Синтез и исследование высокодисперсных сложных окислов кремния и титана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сушко Р.В.; АН УССР. Ин-т физ. хим. им. Л.В.Писаржевского. – К., 1982. – 17л.
1301185
  Пшежицкий В.С. Синтез и исследование высокомолекулярных катализаторов-функциональных аналогов окислительно-восстановительных и протеалитических ферментов. : Автореф... Доктора хим.наук: / Пшежицкий В.С.; МГУ. – М, 1978. – 39л.
1301186
  Багрий Е.И. Синтез и исследование высокомолекулярных циклических углеводороов : Автореф... канд.хим.наук: / Багрий Е.И.; АН СССР Ин-т нефтехим. синтеза им А.В.Топчиева. – М, 1963. – 20л.
1301187
  Роберман А.И. Синтез и исследование высокополяризованных ароматических 2-пиразолинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Роберман А. И. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1981. – 18 с.
1301188
   Синтез и исследование высокотемпературной теплоемкости ортованадата эрбия / Л.Т. Денисова, Л.Г. Чумилина, Ю.Ф. Каргин, Н.В. Белоусова, В.М. Денисов // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1515-1518. – ISSN 0044-457Х
1301189
  Золотова-Золотухина Синтез и исследование гетероциклических систем, содержащих 2, 1, 3-тиадиазольный цикл. : Автореф... канд. хим.наук: / Золотова-Золотухина Л.В.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-тут. – Л., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301190
  Короткая Е.Д. Синтез и исследование гетиреларил (алкил)-N-окситеразенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Короткая Е.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 16 с.
1301191
  Федорченко Е.И. Синтез и исследование гидрокислосодержащих моно- и полиоксазолидонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Федорченко Е.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1973. – 25л.
1301192
  Хлебова Светлана Васильевна Синтез и исследование глицидиловых эфиров на основе ксилитана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хлебова Светлана Васильевна; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1301193
  Моисеенко В.М. Синтез и исследование гребнеобразных полимеров с боковыми группами, моделирующими смектический тип жидких кристаллов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Моисеенко В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301194
  Стусь Н.В. Синтез и исследование двойных фосфатов на основе КПОРО : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Стусь Н.В.; МВ и ССО УССР; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
1301195
  Стусь Наталия Викторовна Синтез и исследование двойных фосфатов на основе КТiОРО4 : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Стусь Наталия Викторовна; КГУ. – Киев, 1991. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
1301196
  Зайцева С.Д. Синтез и исследование двузамещенных триазенов ряда тиазола, бензтиазола и пиримидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зайцева С.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1301197
  Абдуллаев А.Г. Синтез и исследование депрессорных присадок к смазочным маслам. : Автореф... Канд.хим. наук: / Абдуллаев А.Г.; Совет Азербайдж.ин-т.нефти и химии. – Баку, 1967. – 25л.
1301198
  Абиюров Б.Д. Синтез и исследование диалекилфосфоновых и тиофосфоновых производных пиранового, тиопиранового и диоперидинового рядов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Абиюров Б.Д.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1301199
  Идрисов Таваккал Чупанович Синтез и исследование димерных антиферромагнитных карбоксилатов переходных элементов первого периода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Идрисов Таваккал Чупанович; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301200
  Ухова Л.И. Синтез и исследование зависимости между строением (стереохимией) и биологическим действием в ряду производных декагидрохинолина : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ухова Людмила Иосифовна ; Акад. наук БССР, Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1977. – 45, [1] с. – Библиогр.: 7 назв.
1301201
  Мирошниченко Н.С. Синтез и исследование замещенных имидазопиридинов и их гликозидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мирошниченко Н.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 23 с.
1301202
  Гирева Н.Н. Синтез и исследование индолилимидазолидинов и индолилимидазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Гирева Н.Н.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1972. – 20л.
1301203
  Ягубский Эдуард Борисович Синтез и исследование ион-радикальных солей 7,7,8,8-тетрацианохинодиметана с органическими красителями и металлоорганическими катионами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ягубский Эдуард Борисович; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301204
  Турсунов Т. Синтез и исследование ионообменных полимеров полученных путем химического превращения продуктов поликонденсации фурфурола и галогенбензилов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Турсунов Тулкун ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1987. – 19 с. – Библиогр.: 18 назв.
1301205
  Зейналова Ф.А. Синтез и исследование катализаторов на основе кристаллических и аморфных силикатов и окислов для реакции олефинообразования бензиновой фракции карачухурской нефти : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Зейналова Ф.А.;. – Баку, 1973. – л.
1301206
  Чекрий И.С. Синтез и исследование каталитических свойств комплексов родия в реакциях гидрирования и гидросилилирования. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чекрий И.С.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 24л.
1301207
  Аптекарь М.Д. Синтез и исследование каталитической и биологической активности азометинов и образованный ими внутрикомплексных соединений некоторых переходны х металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Аптекарь М.Д. ;. – Москва, 1974. – 24 с.
1301208
  Цвешко Г.С. Синтез и исследование катионообменных смол на основе продуктов поликонденсации фурфурола с ароматическими соединениями, содержащими ионогенные группы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Цвешко Г. С.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1301209
  Солоп К.А. Синтез и исследование кинетики полимеризации винилалкиловых эфиров дикарбоновых кислот и виниловых эфиров мононитрилов дикарбоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Солоп К.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 15л.
1301210
  Сергеева В.П. Синтез и исследование кинетики превращения некоторых фосфорорганических перекисных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сергеева В.П.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1301211
  Касымов Шовкат Каримович Синтез и исследование кинетики холинэстеразного гидролиза субстратов на основе гетероциклических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02. 00.10. / Касымов Шовкат Каримович; АН Уз. ССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технол. – Ташкент, 1975. – 22л.
1301212
   Синтез и исследование кислород-, серу-, азот-, галоид-, фосфорсодержащих органических соединений. – Баку, 1985. – 116с.
1301213
  Ле М.К. Синтез и исследование комплексных соединений галогенидов цинка с фенилгидразином и его производными : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ле М. К. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1967. – 15 с.
1301214
  Диканская Л.Д. Синтез и исследование комплексных соединений с некоторыми и -- аминосислотами и исследование кинетики реакций замыкания аминокислотных циклов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Диканская Л.Д.; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 23л.
1301215
  Баранов Олег Матвеевич Синтез и исследование комплексов алюминийорганических соединений с полидентальными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Баранов Олег Матвеевич; Белорус. гос. ин-т. – Минск., 1977. – 25л.
1301216
  Скопенко В.В. Синтез и исследование комплексов железа (II) с ацидолигандами метанидного, амидного типов / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, Польшин // Коорд. химия, 1984. – №12
1301217
   Синтез и исследование комплексообразующих ионитов. – Алма-Ата, 1984. – 103с.
1301218
  Скопенко В.В. Синтез и исследование координационных соединений лантаноидов с тетраизотиоцианатоцинкат-анионом / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А.В. Синев // Докл. АН УССР : АН УССР, 1991. – №1
1301219
   Синтез и исследование координационных соединений лантаноидов содержащих N, N"-тетраэтил - N"" - трихлорацетил фосфортриамид и 2,2"-дипиридил. Структура трис (N,N"-тетраэтил-N""трихлорацетилтрифос ... / В.В. Скопенко, В.А. Овчинников, В.М. Амирханов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва, 2001. – Т. 46, № 4. – С. 615-622. – ISSN 0044-457Х
1301220
   Синтез и исследование координационных соединений нитратов РЗЭ с ди-(диэтиламидо)-трихлорацетиламидофосфорной кислотой / В.М. Амирханов, А В. Овчинников, А.В. Туров, В.В. Скопенко // Коорд. химия, 1997. – №2
1301221
   Синтез и исследование координационных соединений РЗЭ с бис-(диэтилдамидо)-трихлорацетиламидофосфорной кислотой / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А В. Овчинников, А.В. Туров // Журн. неоган. химии, 1996. – №4
1301222
   Синтез и исследование координационных соединений РЗЭ состава {LnCl(ТДМФО)5} (BPh4)2 и {InCl2(ТДМФО)4} BPh4 / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, Ю.Л. Зуб, С.М. Галицкая // Укр. хим. журн., 1986. – №12
1301223
  Чиковани О.Н. Синтез и исследование координационных соединений трехбромистого бора с некоторыми азотосодержащими веществами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Чиковани О.Н. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 23 с.
1301224
  Чиковани О.Н. Синтез и исследование координационных соединений тригалогенидов бора и алюминия с амбидентными азотосодержащими лигандами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Чиковани О.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301225
  Федченко В.С. Синтез и исследование красителей-стабилизаторов для полимеров. : Автореф... канд. техн.наук: 345 / Федченко В.С.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 24л.
1301226
  Кривошеева Н.Г. Синтез и исследование кремнийсодержащих альфа-окисей ацетиленового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Кривошеева Н.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-26
1301227
  Шологин И.М. Синтез и исследование кремнийсодержащих производніх циклопентадиена. : Автореф... хим.наук: 02.072 / Шологин И.М.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 19л.
1301228
  Ле З. Синтез и исследование крупнопористых адсорбентов для газовой хроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ле З. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1971. – 17 с.
1301229
  Гмиро В.Е. Синтез и исследование лекарственных веществ с дисульфидной связью : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гмиро В.Е.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 24л.
1301230
  Болтаев С.С. Синтез и исследование лигнино-фурановых ионообменных адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Болтаев С. С.; АН КазССР, Ин-т хим. наук, Ташк.политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
1301231
  Голубев Анатолий Васильевич Синтез и исследование линейных гидроксилсодержащих поли- -арилуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Голубев Анатолий Васильевич; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1972. – 26л.
1301232
  Степаненко Л.В. Синтез и исследование линейных полимеров с изоциануратными кольцами в основной цепи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Степаненко Л.В. ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1970. – 19 с.
1301233
  Абдуллаева Л.Б. Синтез и исследование медэлементо-силикантых катализаторов. : Автореф... Канд.хими.наукнаук: 02.00.04 / Абдуллаева Л.Б.; АН Азер.ССР. – Баку, 1975. – 22л.
1301234
  Скопенко В.В. Синтез и исследование металлсодержащих аэросилов / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. и др. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1978. – №1
1301235
  Ливанова Л.Д. Синтез и исследование методами ЭПР и оптической спектроскопии симметрии точечных дефектов в ряду флюорита и молибдата : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ливанова Л.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1301236
  Вишневский Владислав Борисович Синтез и исследование методом инфракрасной спектроскопии координационных соединений германия (IV) с кислородосодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Вишневский Владислав Борисович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1301237
  Малышева Т.Г. Синтез и исследование механизма моющего действия некоторых зольных присадок : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Малышева Т.Г.; Северо-Западный заочный политехн. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1301238
  Попова В.В. Синтез и исследование модифированных олигоэфирмалеинатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Попова В.В.; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1982. – 25л.
1301239
  Галышева Т.А. Синтез и исследование моноалкилзамещенных a,b- и b,y-спиртоокисей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Галышева Т.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 24л.
1301240
  Цой Л.А. Синтез и исследование монофталоилпроизводных карбазола : Автореф... канд. хим.наук: / Цой Л. А.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1301241
  Сагдуллаева П.Л. Синтез и исследование мочевинно-формальдегидных полимеров, модифицированных некоторыми производными фурана : Автореф... канд. хим.наук: / Сагдуллаева П. Л.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технологии. – Ташкент, 1967. – 16л.
1301242
   Синтез и исследование нанесенных на активные угли Pd/C-катализаторов в модельной реакции окисления водорода / Ю.А. Тарасенко, Н.А. Болдырева, И.П. Герасимюк, В.Ф. Лапко, В.К. Яцимирский // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2003. – № 11. – С. 51-55


  Методом восстановительной сорбции синтезированы нанесенные на активные угли СКН и КАУ палладиевые катализаторы, изучены их физико-химические характеристики. Исследованы каталитические свойства полученных катализаторов, нанесенных на углеродные сорбенты ...
1301243
  Лю Мын-инь. Синтез и исследование некоторых -арилоксизамещенных алкиловых эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Лю Мын-инь.; Иркутский гос. ун-тет. Каф. высокомолекулярных соед. – Иркутск, 1964. – 16л.
1301244
  Махтеева Галина Андреевна Синтез и исследование некоторых 1-алкил, 1-арил - гексагидрогиримидинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Махтеева Галина Андреевна; Каунасский гос. ун-т. – Каунас, 1977. – л.
1301245
  Добычина Н.С. Синтез и исследование некоторых N-замещенных мочевины. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добычина Н.С.; Объед.межвузов.Совет по присуждению ученых степеней по хим.наукам и технологии. при Томском гос.ун-т. – Томск, 1966. – 14л.
1301246
  Гаджибалаев А.А. Синтез и исследование некоторых арилалкилфенолов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Гаджибалаев А.А.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1301247
  Гасанов Ф.И. Синтез и исследование некоторых ароматических сульфидов и дисульфидов в качестве добавок к различным материалам : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гасанов Ф.И.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1968. – 26л.
1301248
  Чейка А.А. Синтез и исследование некоторых ацетиленовых аминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Чейка А.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 20л.
1301249
  Купятис Г.К. Синтез и исследование некоторых ацетиленовых соедиений дельта 3-циклогексенового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Купятис Г.К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1301250
  Скопенко В.В. Синтез и исследование некоторых гетероциклических цианоксимов и координационных соединений на их основе / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, К.В. Домасевич // Укр.хим.журн., 1992. – №11
1301251
  Мозолис В.В. Синтез и исследование некоторых кетонов и ацетиленовых спиртов циклогексенового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Мозолис В.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14л.
1301252
  Кристалев П.В. Синтез и исследование некоторых нитрозамещенных тиоэфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Кристалев П.В.; Томский политехн. ин-тут им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 13л.
1301253
  Темкина В.Я. Синтез и исследование некоторых новых комплексонов : Автореф... канд. хим.наук: / Темкина В. Я.; АН СССР, Ин-т гехим. и налит. хим. – М., 1960. – 10л.
1301254
  Торемуратов К. Синтез и исследование некоторых новых производных лупинина, анабазина и W(beta-оксиэтил)-анабазина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Торемуратов К.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 23л.
1301255
  Корбелайнен Э.С. Синтез и исследование некоторых пиримидогетероциклических систем : Автореф... канд. хим.наук: / Корбелайнен Э.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 14л.
1301256
  Заславская Р.Г. Синтез и исследование некоторых поверхностноактивных и пленкообразующих веществ для применения в фармацевтической промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 05.344 / Заславская Р.Г.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
1301257
  Саржевская В.П. Синтез и исследование некоторых полиамидов с гетероциклами в основной цепи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Саржевская В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 13 с.
1301258
  Урбонас А.А. Синтез и исследование некоторых производных 2-тиоурацила : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Урбонас А.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301259
  Ткаченко М.Л. Синтез и исследование некоторых производных 5,7-диоксо-1,2,3,5,6,7-гексагидропиразоло(1,5а)пиримидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Ткаченко М.Л. ; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1972. – 22 с.
1301260
  Штучная В.П. Синтез и исследование некоторых производных I-аминонафталина. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Штучная В.П.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1966. – 19л.
1301261
  Касымов Т.К. Синтез и исследование некоторых производных лупинина. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Касымов Т. К.; Ташк. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Ташкент, 1971. – 17л.
1301262
  Печенюк В.. Синтез и исследование некоторых производных малоновой и дитиомалоновой кислот на базе недокиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Печенюк В..; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 11л.
1301263
  Новикова Е.С. Синтез и исследование некоторых производных метаиодбензойной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова Е.С.; МВО. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1956. – 15л.
1301264
  Тимофеев В.Е. Синтез и исследование некоторых свойст эфиров 1,2 эпоксиалкалфосфиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеев В. Е.; ЛГУ. – Л., 1966. – 23л.
1301265
  Дорожкин В.П. Синтез и исследование некоторых свойств блок-уретановых эластомеров на основе сложных полиэфиров : Автореф... канд. техн.наук: 05.351 / Дорожкин В.П.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1972. – 20л.
1301266
  Мирзабаев Э.А. Синтез и исследование некоторых свойств диацетиленовых диэфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Мирзабаев Э.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26
1301267
  Пронь Г.Ф. Синтез и исследование некоторых свойств теллуритов и теллуридов цинка, кадмия и ртути : Автореф... канд. хим.наук: / Пронь Г.Ф.; Гос. ин-т прикл. химии. – Л., 1968. – 25л.
1301268
  Зюзина Л.Ф. Синтез и исследование некоторых свойств циклопентадиенильных соединений редкоземельных элементов подгруппы иттрия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зюзина Л.Ф.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 15л.
1301269
  Сипачев В.А. Синтез и исследование некоторых соединений бериллия методом колебательной спектроскопии. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Сипачев В.А.; МГУ. – М, 1971. – 24л.
1301270
  Кудрявцев А.С. Синтез и исследование некоторых физико-химических свойств внутрикомплексных соединений, образованных шиффровыми основаниями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрявцев А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 18л.
1301271
  Шакиров Х.А. Синтез и исследование некоторых фосфоросодержащих целлюлозных катионитов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Шакиров Хикматбек Абдусамадович ; Акад. наук Узбек. ССР, Объед. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1974. – 24 с. – Библиогр.: 17 назв.
1301272
  Горак Р.Д. Синтез и исследование некоторых химических свойств эфиров диселенофосфорных и триселенофосфорных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Горак Р. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 18л.
1301273
  Гуров А.А. Синтез и исследование некоторых хинонсодержащих полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуров А.А.; Ан СССР. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1301274
  Устинова А.М. Синтез и исследование некоторых циклосодержащих непредельных перекисных соединений и их эпоксипроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Устинова А.М.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 23л.
1301275
  Родионов Р.А. Синтез и исследование некторых фторосодержащих боразотных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Родионов Р.А. ; МГУ, Каф. неорган. хим. Хим. фак. – Москва, 1965. – 8 с.
1301276
  Ибраев М. Синтез и исследование ненасыщенных окси-, оксо- и карбоксипроизводных карборанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ибраев М.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1977. – 27л.
1301277
   Синтез и исследование ненасыщенных поливинилацитилей на основе кротонового альдегида : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Деревянко Р. Ш,; Деревянко Р. Ш,; МВиССО, Моск. ихм. технол. ни-т. – М., 1975. – 23л.
1301278
  Карасева Т.А. Синтез и исследование неорганических ионообменников на основе фосфата циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Карасева Т. А.; АН УССР, Ин-т общей и неорган. хим. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301279
  Нефедова Г З Синтез и исследование нерастворимых полимерных комплексонов и карбоксилсодержащих катионитов : Автореф... канд. химт.наук: / Нефедова Г З; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1964. – 19л.
1301280
  Ставицкий В.В. Синтез и исследование нитрофенилгидразиновых производных периодатнооксиленных нуклеозидов и тРНК. : Автореф... канд. хим.наук: 03.00.03 / Ставицкий В.В.; АН УССР. Ин-т молекуляр. биологии и генетики. – К., 1981. – 18л.
1301281
  Тухтаев Шааброр Шасаидович Синтез и исследование новых метиламиновых и аммиачных комплексных соединений кобальта (III) и их сравнительное изучение с применением радиоактивных изотопов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тухтаев Шааброр Шасаидович; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 16л.
1301282
  Ярошенко Г.Ф. Синтез и исследование новых флоуресцирующих комплексонов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ярошенко Г.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 26л.
1301283
  Ергожин Е.Е. Синтез и исследование окислительно-восстановитеьлных полимеров на основе сополимера и дивинилбензола : Автореф... канд. хим.наук: / Ергожин Е.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
1301284
  Закиров Т.Ш. Синтез и исследование окси- и метоксизамещенных полиариленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Закиров Т.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
1301285
  Расулова М.А. Синтез и исследование оксиалкилбензилариламинов и их производных как присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Расулова М.А.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 24л.
1301286
  Кочуровская Г.Г. Синтез и исследование оксиэтилированных эфиров пентаэритрита с целью их использования в медицинской и химической промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Кочуровская Г.Г.; Мин-во мед. пром-ти Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1974. – 24л.
1301287
  Казанцев Александр Васильевич Синтез и исследование органических и элементоорганических производных карборанов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.08 / Казанцев Александр Васильевич; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1980. – 53л.
1301288
  Остис Л.Л. Синтез и исследование органических люминофоров в ряду производных нафталимида и 1,8-нафтоилен-1,2-бензимидазола. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Остис Л.Л.; МВ и ССО УССР.ХГУ. – Харьков, 1980. – 23л.
1301289
  Переяслова Д.Г. Синтез и исследование органических люминофоров, люминесцентных композиций и дневных флуоресцентных пигментов на их основе : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.05 / Переяслова Дия Георгиевна ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Харьков, 1979. – 47 с. – Библиогр.: 69 назв.
1301290
  Калинина Г.Р. Синтез и исследование основности ацетиленовых аминов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Калинина Г.Р.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 26л.
1301291
  Титов В.С. Синтез и исследование основных свойств ионитовых мембран и некоторых полупродуктов для них : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Титов В.С. ; МВ и ССО РСФСР ; МХТИ. – Москва, 1961. – 25 с. – Бібліогр.: с. 23-24
1301292
  Селиванова М.Н. Синтез и исследование перекисных соединений лантана, самария, эрбия, лютеция. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Селиванова М.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301293
  Батог А.Е. Синтез и исследование перекисных соединений на основе оксиметил-трет.-алкилперекисей : автореф. дис.. канд. хим. наук : 072 / Батог А.Е. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 17 с.
1301294
  Братычак Михаил Николаевич Синтез и исследование перксидных олигомеров на основе некоторых поликонденсационных смол : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Братычак Михаил Николаевич; Днепропетровск. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1301295
  Гаркушенко Т.Л. Синтез и исследование пероксидов скандия и иттрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Гаркушенко Т.Л. ; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1301296
  Сморгонская Галина Леонидовна Синтез и исследование пероксооксимолибдатов калия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сморгонская Галина Леонидовна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301297
  Извеков В.П. Синтез и исследование пиррольных аналогов халконов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Извеков В.П. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 18 с.
1301298
  Резник Е.А. Синтез и исследование пластифицирующей способности сложных эфиров а-(1,1,1-трихлорметил)-бензилового спирта : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Резник Е.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1971. – 26л.
1301299
  Керимов П.М. Синтез и исследование пластифицирующих свойств гидроксил-, хлорсодержащих эфиров этиленгликоля : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Керимов П.М.; АН АзССР. Объ. совет. при Ин-те нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.20
1301300
  Черницына М.А. Синтез и исследование поли- и монокристаллов селенохромита меди. : Автореф... канд. хим..наук: 02.00.01 / Черницына М.А.; АН СССР. Ин-т общ. и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301301
  Коршак Ю.В. Синтез и исследование полиазина : Автореф... канд. хим.наук: / Коршак Ю. В.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1964. – 16л.
1301302
  Ергебеков М.Е. Синтез и исследование полиалкиленфосфиновых кислот и полиалкиленфосфонатов : Автореф... канд. хим.наук: / Ергебеков М.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1965. – 11л.
1301303
  Золотарь Г.Я. Синтез и исследование полиалюмоорганосилоксанов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Золотарь Г.Я.; Дальневосточ. гос. ун-тет. – Владивосток, 1968. – 22л.
1301304
  Цискаришвили Р.П. Синтез и исследование полиамидоарилатов на основе полициклических биофенолов нореорнатового типра : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Цискаришвили Р. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1301305
  Родивилова Л.А. Синтез и исследование полиамидов с повышенными адгезионными свойствами : Автореф... канд. техн.наук: / Родивилова Л. А.; МВО СССР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1960. – 16л.
1301306
  Машкевич С.А. Синтез и исследование полиамидоимидов на основе ангидрида тримеллитовой кислоты и диаминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Машкевич С.А.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 16л.
1301307
  Леонова М.Б. Синтез и исследование полиамидоимидов на основе диимидодикарбоновых кислот и различных диаминов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Леонова М.Б.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
1301308
  Рухина Л.Б. Синтез и исследование полиамидоимидов на основе хлорангидрида тримеллитового ангидрида и различных диаминов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Рухина Л.Б.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1301309
  Янголь Г.А. Синтез и исследование полиамидоуретанов и полиэфирамидоуретанов на основе N, N -- диалкололамидов некоторых двухосновных кислот и диизоцианатов : Дис... канд. хим.наук: / Янголь Г.А.; АН УССР. Ин-ти химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1967. – 157л.
1301310
  Янголь Г.А. Синтез и исследование полиамидоуретанов и полиэфирамидоуретанов на основе N,N"-диалкилоламидов некоторых двухосновных кислот и диизоцианатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Янголь Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 15 с.
1301311
  Рагимов А.В. Синтез и исследование полиариленхинонов : Автореф... Канд.хим.наук: / Рагимов А.В.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1965. – 13л.
1301312
  Любченко Н.П. Синтез и исследование полибензимидозолимидов на основе диангидридов алициклических тетракарбоновых кислот и ароматических тетрааминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Любченко Н.П.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 12л.
1301313
  Бессонова В.И. Синтез и исследование поливанадийорграносилоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 0.70 / Бессонова В.И.; Дальневосточный гос.ун-т. – Владивосток, 1972. – 25л.
1301314
  Майкова Т.П. Синтез и исследование полигетероариленов на основе дигидразидов кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Майкова Т. П.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 21л.
1301315
  Кулагина Т.Г. Синтез и исследование полимеризации -алкилолакриламидов и их сополимеризации с виниловыми мономерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Кулагина Т.Г.; Объедин. учен. совет по хим. и хим. технологии. – Ташкент, 1970. – 24л.
1301316
  Илхамов М.Х. Синтез и исследование полимеризации пропаргиловых эфиров акриловых и итаконовых кислот и их сополимеризации с акрилонитрилом : Автореф... канд. техн.наук: 02.075 / Илхамов М.Х.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 16л.
1301317
  Макарова С.Б. Синтез и исследование полимерных нерастворимых ониевых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова С. Б.; АН СССР, Ин-т высокомолекул. соед. – Л., 1963. – 17л.
1301318
  Марковская Р.Ф. Синтез и исследование полимерных перикисей двухосновных алифатических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Марковская Р.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14
1301319
  Фарзалиев В.М. Синтез и исследование полимерных присадок к смазочным маслам. : Автореф... канд. хим.наук: / Фарзалиев В.М.; АН АзССР. Совет секции "орган. синтез", Объед. совета по присужд. учен. степеней при Ин-те нефтехим. про. – Баку, 1968. – 26л.
1301320
  Шерле А.И. Синтез и исследование полимерных соединений тетрацианэлилена : Автореф... канд. хим.наук: / Шерле А. И.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1965. – 15л.
1301321
  Толстогузов В.Б. Синтез и исследование полимерных фосфонитрилхлоридов и их производных. : Автореф... канд. техн.наук: / Толстогузов В.Б.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1301322
  Аскаров М.А. Синтез и исследование полимеров и сополимеров эфиров акриловой, метакриловой и итаконовой кислот. : Автореф... наук: / Аскаров М.А.; АН АзССР. Объед. учен. совет по химии и хим. технол. – Ташкент, 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1301323
  Гуцалюк Е.В. Синтез и исследование полимеров на оносве англидридов три-и гемимеллитовой кислот и различных диаминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Гуцалюк Е.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 18л.
1301324
  Кисилица П.П. Синтез и исследование полимеров на основе арил- и алкилацетиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилица П.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301325
  Пек Ман Су Синтез и исследование полимеров на основе непредельных производных 5-аминотетразола : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Пек Ман Су; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 235л. – Бібліогр.:л.220-235
1301326
  Пек М.С. Синтез и исследование полимеров на основе непредельных производных 5-аминотетразола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Пек М.С.; КГУ. – К, 1985. – 20л.
1301327
  Чаусер М.Г. Синтез и исследование полимеров на основе производных диацетилена. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Чаусер М.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 16л.
1301328
   Синтез и исследование полимеров с активными функциональными группами. – Ташкент, 1982. – 82с.
1301329
  Пилецкий Сергей Анатольевич Синтез и исследование полимеров с рецепторной структурой для компонентов нуклеиновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Пилецкий Сергей Анатольевич; АН УССР. Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1991. – 18 с.
1301330
  Зеленецкий А.Н. Синтез и исследование полимеров со структурой кубового красителя в качестве элементарного звена: полиндиго и политионидного : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Зеленецкий А.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 24л.
1301331
  Сиденко З.С. Синтез и исследование полиметиленовых и гетероароматических бисчетвертичных аммониевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Сиденко З.С.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 21л.
1301332
  Новаков И.А. Синтез и исследование полимидов на оснвое производных адамантана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Новаков И. А.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – Москва, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1301333
  Алмабеков О.А. Синтез и исследование полимидов на основе диангидридов алициклических тетракарбоновых кислот с различными дидиаминами : Автореф... канд. хим.наук: / Алмабеков О. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 15л.
1301334
  Аимбетов Жомарт Утегенович Синтез и исследование полимидоэфиров на основе хлорангидридов диимидодикарбоновых кислот и различных бисфенолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Аимбетов Жомарт Утегенович; АН КасССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301335
  Петрашко Ю.К. Синтез и исследование полиорганосилоксанов для нагревостойких электроизоляционных лаков : Автореф... канд. техн.наук: 231 / Петрашко Ю.К.; Всесоюз. электротехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1301336
  Булатникова Э Синтез и исследование полипропилена, полученного на модифицированном окисно-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Булатникова Э Л.; Сов. Аз. Ин-та нефти и химии им. Азизбекова по присуждению учен. степ. по хим. и нефтепереаб. – Баку, 1968. – 21л.
1301337
  Яковенко Александра Григорьевна Синтез и исследование полиуретановых иономеров с гидразинным фрагментами в макроцепи : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Яковенко Александра Григорьевна; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1983. – 16л.
1301338
  Попов Ю.А. Синтез и исследование полишиффовых оснований. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов Ю.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 13л.
1301339
  Тюрина Татьяна Григорьевна Синтез и исследование полиэлектролитов катионного типа на основе дитретичных аминов и дигалогенидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Тюрина Татьяна Григорьевна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1981. – 16л.
1301340
  Саркисян А.Г. Синтез и исследование полупроводниковых фаз на основе монокристаллов 3d переходных металлов : Автореф... канд. техн.наук: / Саркисян А. Г.; МВССО СССР, Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 21л.
1301341
  Латыпов Т. Синтез и исследование привитых сополимеров на основе поливинлфторида : Автореф... канд. хим.наук: / Латыпов Т.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1301342
  Цзэн Х.-мин Синтез и исследование привитых сополимеров упорядоченной структуры : Автореф... канд. хим.наук: / Цзэн Х.-мин; АН СССР, Ин-т электроорган. соед. – М., 1960. – 16л.
1301343
  Страту З. Синтез и исследование привитых сополимеров целлюлозы с виниловыми полимерами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Страту З. ; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1967. – 19 с.
1301344
  Байрамова А.Г. Синтез и исследование присадок к трансмиссионным маслам на основе алкил-м-диоксантов и продуктов коненсации алкибензолов и алкилфенолов с хлоралем. : Автореф... канд. хим.наук: / Байрамова А.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1967. – 20л.
1301345
  Юсупбеков А.Х. Синтез и исследование продуктов взаимодействия целлюлозы Са, b-дихлорпропиновой кислотой : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Юсупбеков А.Х.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
1301346
  Присяжнюк П.В. Синтез и исследование продуктов конденсации трикарбонильных соединений с производными альфа и гамма метилхинолиния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Присяжнюк П.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 22л.
1301347
  Дэн Ж-с. Синтез и исследование производных 1,2-дифенил-3,5-диоксопиразолидина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дэн Ж-с.; М-во здравоохранения СССР. – Л, 1957. – 19л.
1301348
  Вербовская Т.М. Синтез и исследование производных 1,4-бензотиазина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вербовская Т.М. ; КГУ. – Киев, 1962. – 18 с.
1301349
  Мекушкене Гедруте Данелевна Синтез и исследование производных 2-пиримидинкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мекушкене Гедруте Данелевна; Каунасский гос. ун-т. – Каунас, 1977. – 16л.
1301350
  Гапуров Аскар Синтез и исследование производных бициклических, алкиламиноацетиленовых эфиров замещенных фенолов и нафтолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гапуров Аскар; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1301351
  Аданин В.М. Синтез и исследование производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. фармацевтнаук: 792 / Аданин В.М.; Ленингр. хим.-фармацевт. ина-т. – Москва, 1969. – 12л.
1301352
  Юрченко С.А. Синтез и исследование производных дифенилуксусной кислоты с гетероциклическими остатками : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юрченко С.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1968. – 21л.
1301353
  Юрженко С.А. Синтез и исследование производных дифенилуксусной кислоты с гетероцилическими остатками : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юрженко С.А.;. – К., 1968. – л.
1301354
  Кулиева Х.Н. Синтез и исследование производных тиокарбамида и уретанов как присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Кулиева Х.Н.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1964. – 20л.
1301355
  Мовсум-заде М.М. Синтез и исследование производных, эфиров альфа-монохлоргидрина глицерина как присадок к маслам и стабилизаторов к полимерным материалам. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мовсум-заде М.М.; АН АзССР. Совет секции "Орган. синтез", Объед. совета. по присужд. учен. степ. при Ин-те нефтехим. про. – Баку, 1968. – 25л.
1301356
  Веровская Т.М. Синтез и исследование производственных 1,4-бензотиазина : Дис... канд. хим.наук: / Веровская Т. М.; АН УССР, Ин-т органической химии. – К., 1962. – 129л. – Бібліогр.:л.127
1301357
  Щербинин В.А. Синтез и исследование промежуточных перекиссных соединений, образующихся в процессе разложения перекиси водорода молибдатом натрия современно с солями кальция, стронция и кобальта : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербинин В.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – Москва, 1960. – 12л.
1301358
   Синтез и исследование простагландинов. – Рига, 1982. – 131с.
1301359
  Абдуллаев Г.К. Синтез и исследование простых непредельных эфиров метеленгликоля. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдуллаев Г.К.; Мин-во высшего образования СССР. – Баку, 1950. – 14 с.
1301360
  Бейсабаев Мизанбек жуасович Синтез и исследование простых эфиров и сложных полиэфиров ксилитана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейсабаев Мизанбек жуасович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301361
  Мамедов Ф.А. Синтез и исследование различных эфиров тиофосфористой кислоты на основе алкилтиофенолов в качестве присадок к смазочным маслам и стабилизаторов полимерных материалов : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедов Ф.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 23л.
1301362
   Синтез и исследование разнолигандных комплексов редкоземельных элементов., содержащих NN<-тетраэтил-Т"(трихлорацетилфосфотриамид и гексаметилфосфотриамид) / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А В. Овчинников, А.Н. и др. Рехта // Координационная химия, 1998. – 24 №5,368
1301363
  Азимова З.Х. Синтез и исследование растворимиых полигетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Азимова З.Х.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301364
  Данилейко Джемма Александровна Синтез и исследование реакций 1-аренсульфонилазиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Данилейко Джемма Александровна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1301365
  Лихтеров В.Р. Синтез и исследование реакций некоторых несимметричных сульфонильных перекисей. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лихтеров В.Р.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1962. – 12л.
1301366
  Гресль Х. Синтез и исследование реакционной способности 2-фурилацетонитрилов : Автореф... канд. хим.наук: / Гресль Х.; МГУ, Хим. фак. – М., 1968. – 17л.
1301367
  Фомина О.С. Синтез и исследование реакционной способности алкенилциклопропанов в реакциях свободно-радикального присоединения : Автореф... канд. хим.наук: / Фомина О.С.; ЛГУ. Хим. фак. – Л., 1970. – 22л.
1301368
  Прокопович В.П. Синтез и исследование реакционной способности альфа,бета-ненасыщенных гамма-нитрокетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Прокопович В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1301369
  Вдовин В.А. Синтез и исследование реакционной способности бензоселенофена : Автореф... канд. химнаук: 072 / Вдовин В.А.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1301370
  Николаев Г.М. Синтез и исследование реакционной способности и стерехимических особенностей функциональных производных -циклогенкскна и --окталина : Автореф... канд. хим.наук: / Николаев Г. М.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 24л.
1301371
  Уварова Л.Р. Синтез и исследование реакционной способности олигомерных пероксидных соединений, содержащих диацильные пероксидные и перэфирные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Уварова Л.Р.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 22л.
1301372
  Бузулуков В.И. Синтез и исследование реакционной способности отитъорганических перекисных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бузулуков В. И.; Горьк.ГУ. – Горький, 1976. – 15л.
1301373
  Ниязи Ф.Ф. Синтез и исследование рестворимых полимидов на основе поли (-о-амино-о-карбокси)-амидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ниязи Ф.Ф. ; АН Каз.ССР , Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1301374
  Губенко Е.И. Синтез и исследование самонастраивающейстя системы автоматического управления нажимным механизмом обжимного стана : Автореф... канд. техн.наук: / Губенко Е.И.; Киевский политехн. ин-т. – К., 1965. – 20л.
1301375
  Юрина Ольга Демидовна Синтез и исследование светочувствительных материалов с циклами в главной цепи : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.06 / Юрина Ольга Демидовна; Каунасский политехнич. ин-т им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1981. – 19л.
1301376
  Мякина Н.И. Синтез и исследование свободных радикалов типа трифенилметила, содержащих кратные и ординарные связи в заместителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мякина Н.И.; АН СССР.Сиб.отдел.Учен.совет.Новосиб.ин-та орган.хим. – Новосибирск, 1974. – 19л.
1301377
  Баберкина Елена Петровна Синтез и исследование свойств 3Н-пиролло /3,2-с/фенантридина : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Баберкина Елена Петровна; МХТИ им Д.И.Менделеева. – М, 1990. – 16л.
1301378
  Сружко В.Л. Синтез и исследование свойств No смешанных адсорбентов цеолит-алюмоге. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Сружко В.Л.; АН УССР.Ин-т физической химии. – К, 1974. – 22л.
1301379
  Зволинский Владимир Иванович Синтез и исследование свойств алифатических нитросоединений ферроценового ряда : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Зволинский Владимир Иванович; АН СССР Ин-т нефтехимического синтеза. – Москва, 1985. – 22 с.
1301380
  Цаликова З.М. Синтез и исследование свойств ацетиленовых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Цаликова З. М.; Сов. по присужд. уч. степ. хим. технол. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1301381
  Кожевов А.Г. Синтез и исследование свойств геометрических изомеров некоторых диизоцианатов алициклического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: 343 / Кожевов А.Г.; Гос.науч-иссл.и проект.ин-т. – М, 1972. – 24л.
1301382
  Демтрашвили М.М. Синтез и исследование свойств германатов переходных металло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Демтрашвили М. М.; МВиССО Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1301383
  Чиковани Е.И. Синтез и исследование свойств германийорганических соединений с сопряженными связями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чиковани Е.И.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1301384
  Хохлов Андрей Владимирович Синтез и исследование свойств и строения би- и трехядерных кластеров меди (II) и никеля (II) на о снове оксиазометринов и диоксигидразонов -кетальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Хохлов Андрей Владимирович; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1979. – 24л.
1301385
  Эшибмеков С. Синтез и исследование свойств ионитов, содержащих комплексообразующие функциональные группы. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Эшибмеков С.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1301386
  Мендлигазиев Е.Ж. Синтез и исследование свойств каучукоподобных сополимеров на основе тетрагидрофурана, вулканизующихся серой. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Мендлигазиев Е.Ж.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1301387
  Иванов М.Г. Синтез и исследование свойств координационных соединений некоторых оІ-металлов с карбогидразидом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Иванов М.Г.; Уральский политехн. ин-тут. – Свердловск, 1982. – 21л.
1301388
  Семенова Т.С. Синтез и исследование свойств красителей с акрилоильными группами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Т.С.; Иван.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301389
  Кузнецова И.К. Синтез и исследование свойств кремний- и титанфосфорорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова И.К.; Моск.ин-т.тонкой хим.технологии. – М, 1966. – 27л.
1301390
  Одинец В.А. Синтез и исследование свойств кремнийорганических мономеров и олигомеров с заместителями в фенильном редикале : Автореф... канд. хим.наук: / Одинец В. А.; АН СССР, Ин-т электроорган. сеод. АН СССР. – М., 1963. – 14л.
1301391
  Макарова Л.И. Синтез и исследование свойств кремнийорганических монометров и полимеров, содержащих эфирные группы в органических радикалах : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Л. И.; МВССО РСФСР, Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1962. – 15л.
1301392
  Карпова И.В. Синтез и исследование свойств кремнийорганических олигомеров с карбоариленовыми фрагментами : Автореф... канд. хим.наук: / Карпова И. В.; АН СССР, Ин-т элемеоноорган. соед. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1301393
  Бородин Леонгард Ильич Синтез и исследование свойств лестничных полимеров с системой сопряженных связей на основе винилацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бородин Леонгард Ильич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1975. – 23л.
1301394
  Суворова О.М. Синтез и исследование свойств металлорганических производных железа содержащих В-диктонатные группировки. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Суворова О.М.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 33л.
1301395
  Переш Е.Ю. Синтез и исследование свойств метатио- и метаселеновисмутитов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Переш Е.Ю.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 16л.
1301396
  Абдуллаев А.М. Синтез и исследование свойств нафтенатов никеля, марганца и меди. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдуллаев А.М.; Азербайдж.гос. ун-т. – Баку, 1967. – 27л.
1301397
  Абдуллаев А.М. Синтез и исследование свойств нафтенатов никеля, марганца и меди. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдуллаев А.М.; Азербайдж.гос. ун-т. – Баку, 1967. – 27л.
1301398
  Рамазанзаде З.М. Синтез и исследование свойств некоторых алкиларилкарбоновых кислот и их солей. : Автореф... канд.хим.наук: / Рамазанзаде З.М.; Совет.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1965. – 30л.
1301399
  Маковецкий М.И. Синтез и исследование свойств некоторых новых катионитов и водорастворимых полиэликтролизов анионного и катионного типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Маковецкий М.И.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1979. – 28л.
1301400
  Смирнова М.Ф. Синтез и исследование свойств некоторых производных поликремневой кислоты, полученных на основе силикагеля : Автореф... канд. хим.наук: / Смирнова М.Ф.; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1966. – 13л.
1301401
  Мельник Я.И. Синтез и исследование свойств ненасыщенных эфиров тиофосфорных кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Мельник Я.И.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 22л.
1301402
  Архипов И.А. Синтез и исследование свойств новых азотсодержащих кремнийорганических мономеров и полимеров на их основе. : Автореф... наук: 075 / Архипов И.А.; Моск. инст. тонкой хим. технол. им.М.В.ЛОмоносова. – М., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1301403
  Овчинников В.А. Синтез и исследование свойств новых кремний-органических теплоносителей : Автореф... канд. техн.наук: / Овчинников В. А.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1969. – 20л.
1301404
  Титов Ю.А. Синтез и исследование свойств оксидных сегнетоэлектриков со слоистой перовскитоподобной структурой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Титов Ю. А.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 20л.
1301405
  Титов Юрий Александрович Синтез и исследование свойств оксидных сегнетоэлектриков со слоистой перовскитоподобной структурой. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Титов Юрий Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.179-202
1301406
  Гриценко Ф.Р. Синтез и исследование свойств олигодиендигидразидов и полимеров на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гриценко Фаина Романовна ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1981. – 16 с. – Библиогр.: 14 назв.
1301407
  Меладзе Сергей Михайлович Синтез и исследование свойств органосилоксановых олигомеров и полимеров циклолиненого и спироциклического строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Меладзе Сергей Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1301408
  Мамедов Саяр Мамерали оглы Синтез и исследование свойств органоэполсистаннанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мамедов Саяр Мамерали оглы; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1301409
  Борисова Н.Н. Синтез и исследование свойств перекисных соединений фуранового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Борисова Н.Н.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 22л.
1301410
  Навроцкий В.А. Синтез и исследование свойств перексиацеталей. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Навроцкий В.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1301411
  Семенова Л.Н. Синтез и исследование свойств полимеров некоторых итаконатов и сополимеров их с акрилонитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Л.Н.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам Отдел.хим-технол.и биол.наук. – Ташкент, 1966. – 16л.
1301412
  Макарова Н.Н. Синтез и исследование свойств полимеров с циклолинейными силоксановыми главными цепями молекул : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Н. Н.; АН СССР, Ин-т элементороган. соед. – М., 1971. – 20л.
1301413
  Шакирова Э.Н. Синтез и исследование свойств привитых сополимеров поливинилхлорида со стабилизирующими виниловыми моментами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Шакирова Э.Н. ; АН УзССР , Ин-т химии. – Ташкент, 1972. – 25 с.
1301414
  Абзамов А. Синтез и исследование свойств привитых сополимеров технических целлюлозных материалов с виниловыми полмерами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Абзамов А.; Ташкентский поли. ин-т. – Ташкент, 1970. – 18л.
1301415
  Кибирев В.К. Синтез и исследование свойств производных пирроло (2,1-в) тиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Кибирев В.К.; АН УССР. Ин-т органич. химии. – К., 1964. – 15л.
1301416
  Йокубайтите С.П. Синтез и исследование свойств производных тио-, дитио- и бензотриазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Йокубайтите С.П.; Вильнюс. гос. ун-тет. – 22л.
1301417
  Насриддинов Т.Ю. Синтез и исследование свойств пропаргилового эфира п-ферроцинелифенола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Насриддинов Т.Ю.; АН УзССР. Ученый совет ин-та химии растительных веществ. – Ташкент, 1971. – 32л.
1301418
  Джафаров Д.С. оглы Синтез и исследование свойств ряда гетероатомсодержащих алкинилароматический соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Джафаров Д. С. оглы; Сов. по присужд. уч. степ. хим.-технол. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1301419
  Усманова Манзура Махмудовна Синтез и исследование свойств сополимеров акрилонитрила и их комплексов с переходными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Усманова Манзура Махмудовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1976. – 21л.
1301420
  Таиракберова Д.М. Синтез и исследование свойств сополимеров на основе солей непредельных дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Таиракберова Д.М.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 19л.
1301421
  Бондарев Евгений Константинович Синтез и исследование свойств стеклокристаллических материалов для связок абразивного инструмента : Автореф... канд. техн.наук: 03.350 / Бондарев Евгений Константинович; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1973. – 24л.
1301422
  Хасанов М.Х. Синтез и исследование свойств фосфорсодержащихс полиуретанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Хасанов М.Х.; Казан.хим.-технол.ин-тю. – Казань, 1972. – 22л.
1301423
  Москалев П.Н. Синтез и исследование свойств фталоцианинов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Москалев П.Н.; ЛГУ. – Л., 1967. – 19л.
1301424
  Тихонова В.С. Синтез и исследование свойств щелочных гексанитроникелетатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Тихонова В. С.; Лен. техн. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
1301425
  Белоус Г.Ф. Синтез и исследование свойств эфиров тетратиофосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Белоус Г.Ф.; Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1301426
  Ишмаева Э.А. Синтез и исследование свойств эфиров фосфиновых кислот, содержащих диеновую группировку. : Автореф... канд. хим.наук: / Ишмаева Э.А.; Казан. гос. ун-тет им. Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 18л.
1301427
  Земскова З.Г. Синтез и исследование свойства -бис (4-метакрилоксиэтилкарбаматтолуилен-2-карбаминовых) эфиров олигоэтиленгликолей и сетчатых полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Земскова З.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физ. – М., 1973. – 26л.
1301428
  Финкельштейн Я.Г. Синтез и исследование свойства тройных полупроводниковых соедиений типа : Автореф... канд. хим.наук: / Финкельштейн Я.Г.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии. – М., 1969. – 17л.
1301429
  Монкевичюте Г.Л. Синтез и исследование силенополитионатов диматилгликоимаминкобальт. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Монкевичюте Г.Л.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1970. – 17л.
1301430
  Соколова В.И. Синтез и исследование сложных полупроводниковых фосфидов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН СССР. Физ.-тех. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1301431
  Гарбуз В.В. Синтез и исследование сложных свинецсодержащих стибатов состава PbA III B IV SbO 7 : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз В.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с. – Библиогр.: 13 назв.
1301432
  Фидлер Х.Н. Синтез и исследование совмещенных смол из тунгового жмыха, фенола, формальдегида, а также прессматериалов на их основе. : Автореф... канд. техн.наук: / Фидлер Х.Н.; Гос. ком. высш. и ССО Сов. Мин. ГрузССР. Грузин. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1962. – 23л.
1301433
  Колесников И.В. Синтез и исследование солей амида хлорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Колесников И.В.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1969. – 18л.
1301434
  Шестакова Н.А. Синтез и исследование солей олова со смешанными анионами. : Автореф... канд. хим.наук: / Шестакова Н.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л.
1301435
  Зубакова Л.Б. Синтез и исследование сополимеров 2-метил-5-винилпиридина с диенами и продуктов их химических превращений. : Автореф... канд. техн.наук: / Зубакова Л.Б.; М-во высш. и сред. спец. образов. РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301436
  Аввакумова Н.И. Синтез и исследование сополимеров 2-метил-5-винилпиридина с кислотами и эфирами акрилового ряда. : автореф. ... канд. хим. наук: 02.075 / Н.И. Аввакумова ; Казанский хим.- технол. ин-т. – Казань, 1970. – 20 с.
1301437
  Курбанов А. Синтез и исследование сополимеров a-фенилвинилфосфоновой к-ты с некоторыми диеновыми соединениями и фосфоросодержащих ионообменных материалов на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Курбанов А.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1301438
  Хамдамова Д.К. Синтез и исследование сополимеров а-фенил-винилфосфоновой кислоты со стиролом и азотсодержащими винильными мономерами. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Хамдамова Д.К.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301439
  аль-Хашими Джаляль Джавад Синтез и исследование сополимеров азотсодержащих виниловых мономеров с диалкилитаконатами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / аль-Хашими Джаляль Джавад; Ташкентский политехнич. ин-т. – Ташкент, 1971. – 17л.
1301440
  Подвальная Елена Константиновна Синтез и исследование сополимеров винилпирролидона с винилацетатом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Подвальная Елена Константиновна; Охтинское научно-иссл. производственное объединение "Пластполимер". – Л., 1980. – 22л.
1301441
  Бугакова Л.П. Синтез и исследование стабилизирующих совйств гетероциклических и гетероцепных аналогов и производных оксибензофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Бугакова Л. П.; НИИ органических полупродуктов и красителей. – М., 1971. – 25л.
1301442
  Дулеба М.Т. Синтез и исследование стекол, устойчивых в среде твердеющего портландцемента : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.11 / Дулеба М.Т.; КПИ. – Киев, 1973. – 20л.
1301443
  Никифоров Л.Р. Синтез и исследование структуры и диэлектрических свойств новых анион-дефицитных пирохлоров и перовскитов : Автореф... канд. хим.наук: / Никифоров Л. Р.; Науч. иссл. физ. хим. ин-т. – М., 1969. – 22л.
1301444
  Висков А.С. Синтез и исследование структуры и свойств новых сегнетоэлектриков и сегнетомагнитных твердых растворов. : Автореф... канд. хим.наук: / Висков А.С.; Науч.-=исслед. физ.-хим. ин-т. – М, 1966. – 14л.
1301445
  Донец Галина Ивановна Синтез и исследование термической устойчивости метил-2-гидроперксии-2-метилпропаноата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донец Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1982. – 21л.
1301446
  Сарнавская Т.И. Синтез и исследование термоокислительной стабильности базовых компонентов синтетических масел, антиокислительных присадок и их композиций : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарнавская Т. И.; Ин-т хим. высокомолекул. соед. АН УССР,. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301447
  Ермолаев Владимир Ильич Синтез и исследование термораспада циклопентадиенильных соединений железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермолаев Владимир Ильич; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 18л.
1301448
  Букачук О.М. Синтез и исследование тетраарилфосфониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.037 / Букачук О. М.; МВиССО гос. у-т. – Ч., 1982. – 19л.
1301449
  Сахарова Ю.Г. Синтез и исследование тиомочевинных комплексных соединений редкоземельных элементов цериевой группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сахарова Ю.Г. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1301450
  Шамбуров В.А. Синтез и исследование точности плоских шарнирных пантографов методом комплексного переменного. : Автореф... канд.техн.наук: / Шамбуров В.А.; Акад.наук Союза ССР.Ин-т машиноведения. – М, 1950. – Мл.
1301451
  Мамедова Р.К. Синтез и исследование триалкилдитиофосфатов и солей диалкенилдитиофосфиновых кислот в качестве присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова Р.К.; АН АзСССР, Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1964. – 24л.
1301452
  Самбетов Ширимбай Синтез и исследование фенилацетиленовых и фенилдиацетиленовых соединений 2,6-дифенилпиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Самбетов Ширимбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1301453
  Вовк Дмитрий Николаевич Синтез и исследование физико-химических свойств комплексов стабильных свободных радикалов с ионами металлов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.04 / Вовк Дмитрий Николаевич; АН УССР. Ин-т физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1985. – 20л.
1301454
  Кокаровцева И.Г. Синтез и исследование физико-химических свойств метаферратов (4) бария и стронция. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Кокаровцева И.Г.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 21л.
1301455
  Мухина Н.А. Синтез и исследование физико-химических свойств некоторых азопроизводных салициловой и а-оксинафтойной кислт. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мухина Н.А.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1301456
  Хиджази Риад Синтез и исследование физико-химических свойств нитротриаминокомплексов платины : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Хиджази Риад; МГУ. Хим. фак. – М., 1972. – 18л.
1301457
  Камалов Зайнидин Синтез и исследование физико-химических свойств пирофосфатов кальция, магния и их аммонийных производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Камалов Зайнидин; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301458
  Назиров Б. Синтез и исследование физико-химических свойств полимеров на основе d-глюкозы. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Назиров Б.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1972. – 18л.
1301459
  Карабаев А.Ш. Синтез и исследование физико-химических свойств статистических и привитых сополимеров на основе поливинилового спирта : Автореф... канд. хим.наук: 006 / Карабаев А.Ш.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1301460
  Евстифеев Е.Н. Синтез и исследование физико-химических свойств четверных оксидных пирохлоров PbA3B4B5O7. : Автореф... Канд хим.наук: 02.00.01 / Евстифеев Е.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 31л.
1301461
  Новрузов Ш.М. Синтез и исследование фосфор- и серусодержащих производных алкилциклогксанов как присадок к смазочным маслам и стабилизатор полимерных материалов. : Автореф... канд. хим.наук: / Новрузов Ш.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и газа им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1967. – 28л.
1301462
  Мухамедова М. Синтез и исследование фосфорнокислых катионитов на основе фурановых смол : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Мухамедова Мукаддам ; Ташкент. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент, 1979. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1301463
   Синтез и исследование фосфорорганических производных карборанов : Автореф... канд. хим.наук: / Жубекова М. Н,; Жубекова М. Н,; АН Каз. ССР,Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 36л.
1301464
  Муратова У.М. Синтез и исследование фосфорсодержащих дезоксипроизводных целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Муратова У.М.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1301465
  Садыкова Эльвира Масгутовна Синтез и исследование фторсодержащих борфосфорных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Садыкова Эльвира Масгутовна; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1301466
   Синтез и исследование функционально замещенных ненасыщенных соединений. – Караганда, 1986. – 161с.
1301467
  Дончак Владимир Андреевич Синтез и исследование функциональных перекисных эфиров многоосновных ароматических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дончак Владимир Андреевич; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1982. – 30л.
1301468
   Синтез и исследование халькокаллатов и халькоиндатов некотрых редкоземельных элементов : Автореф... докт. хим.наук: / Караев З. Ш,; Караев З. Ш,; АН АзССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1966. – 38л.
1301469
  Полотнюк И.А. Синтез и исследование химии поверхности адсорбционных и хемосорбционных свойств высокодисперсной двуокиси титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Полотнюк И.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1967. – 12 с.
1301470
  Сафаров Синтез и исследование химических превращений циклоалкилвинилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Сафаров Г. И; Аз. ин-т нефти и хим. – Баку, 1965. – 21л.
1301471
  Федорова Л.Н. Синтез и исследование химических свойств и фотографической активности триазенов и гетероциклических азосоединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Федорова Л.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1301472
  Федорова Л.Н. Синтез и исследование химических свойств и фотографической активности триазенов и гетероциклических азосоединений : Дис... канд. хим.наук: / Федорова Л.Н.; КГУ. – К., 1969. – 146л. – Бібліогр.:л.136-146
1301473
  Федорова Л.Н. Синтез и исследование химических свойств и фотографической активности триазенов и гетероциклических азосоединений. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Федорова Л.Н.; КГУ. – К., 1969. – 25л.
1301474
  Стаднийчук Р.Ф. Синтез и исследование хинокарбоцианиновых красителей с заместителями в полиметиновом хромофоре. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стаднийчук Р.Ф.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1301475
  Крутько Э.Т. Синтез и исследование циклоалифатических полимидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Крутько Э.Т.; АН УССР. Ин-тут химии высокомолекулярных соединений. – К., 1979. – 17л.
1301476
  Алтыев Х. Синтез и исследование циклогексилоксиарилкетонов и из производынх : Автореф... канд. хим.наук: / Алтыев Х.; АН Турк.ССР Сов. по присужд. уч. степ. при Ин-те хим. – Ашхабад, 1972. – 32л.
1301477
  Притыцкая Т.С. Синтез и исследование циклогексильных соединений алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Притыцкая Т.С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1301478
  Гризик А.А. Синтез и исследование цирконатов и гафнатов щелочных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Гризик А.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 22л.
1301479
  Травушкина Л.Ф. Синтез и исследование четвертичных аммониевых солей производных 4,2-замещенных бензойных кислот. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.00.03 / Травушкина Л.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1972. – 21л.
1301480
  Зибарев А.В. Синтез и исследование электронной структуры полифторароматических соединений, содержащих теодинамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зибарев А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1981. – 15л.
1301481
  Кузьмин В.И. Синтез и исследование электрофильного замещения 2-арил-3-икосипиридинов : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Кузьмин В.И.; Науч-исслед.ин-т.орган.полупровдуктов и красителей. – Москва, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1301482
  Бочкарева Г.П. Синтез и исследование эпоксиорганосилоксановых олигомеров и их превращение в полимеры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Бочкарева Г.П.; Всесоюз. электротехн. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 19л.
1301483
  Лиорбер Б.Г. Синтез и исследование эфиров аллилфосфинистой кислоты и некоторых ее производных : Автореф... кандидата хим.наук: / Лиорбер Б.Г.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 18л.
1301484
  Шукелене Д. Синтез и исследования амидных и имидных производных цитостатических кислот ароматического ряда. : Автореф... канд. хим.наук: / Шукелене Д.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 22л.
1301485
  Фидлер Ж.Н. Синтез и исследования ацилированных 1,2,4-триазолов и 3(5)-амино-1,2,4-триазолов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фидлер Ж.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1301486
  Чиликин Л.Г. Синтез и исследования в ряду 3,5-Бис-IH-индола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чиликин Л.Г.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1979. – 16л.
1301487
  Горбунова В.П. Синтез и исследования индолилзамещенных паразолинов и пиразолов : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунова В. П.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1970. – 21л.
1301488
  Верещагина Т.Н. Синтез и исследования карбоновых кислот ряда 1,2,4-триазола : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.343 / Верещагина Т.Н. ; Сев.-зап. заоч. политех. ин-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
1301489
  Запутряев Б.А. Синтез и исследования некоторых производсных циклопентанона : Автореф... канд. хим.наук: / Запутряев Б.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1956. – 11л.
1301490
  Архангельский В.И. Синтез и исследования систем автоматического управления реверсивными электроприводвами. : Автореф... наук: 232 / Архангельский В.И.; Киевск. полит. инст. им.50-летия Вел. ОКт. соц. рев. – Киев, 1969. – 65л. – Бібліогр.:с.61-64
1301491
  Дохтуришвили Нора Самсоновна Синтез и исследования эпоксидных полимеров на основе полициклических биофенолов нореорнанового типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Дохтуришвили Нора Самсоновна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1301492
  Бурыкина Л.К. Синтез и исследовнаие полимерных перекисей, полученных на основе сополиметров стирола и п-формилстирола : Автореф... канд. хим.наук: / Бурыкина Л. К.; БГУ. – Минск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301493
  Данилова Т.А. Синтез и каталитические превращения на алюмосиликатном катализаторе сернистых производных тетралина : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Т.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1956. – 11л.
1301494
  Камалов Г.Л. Синтез и каталитические превращения некоторых эфиров и ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Камалов Г.Л.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 29л.
1301495
  Тиль З.В. Синтез и каталитические превращения творичных и третичных фурановых спиртов и их дериватов : Автореф... канд. хим.наук: / Тиль З.В.; МВО СССР, СаратГУ. – Саратов, 1957. – 19л.
1301496
  Шляпова А.Н. Синтез и каталитические свойства фталоцианинов металлов платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шляпова А.Н.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1301497
  Дашкевич Н С. Синтез и кольчато-цепная таутомерия структурных аналогов физовенина : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дашкевич С.Н; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1970. – 18л.
1301498
  Левина Р.Я. Синтез и контактные превращения непредельных углеводородов / Р.Я. Левина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1949. – 254 с.
1301499
  Белов П.Н. Синтез и конфигурационная устойчивость триазолинов и азиридинов : Автореф. дис ... канд. хим. наук: 02.00.03 / Белов Павел Николаевич ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1985. – 16 с.
1301500
  Корякина Н.И. Синтез и конформационные исследования фрагментов гистона Н4(F2al) и их аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Корякина Н. И.; АН Тад. ССР,Ин-т хим. – Душанбе, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301501
  Волкова Людмила Ивановна Синтез и конформационные особенности средних депсипептидных циклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Волкова Людмила Ивановна; АН СССР. Ин-т химии природных соединений им. М.М.Шемякина. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301502
  Берзин В.Б. Синтез и конформационный анализ циклогексенкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Берзин В.Б.; АН СССР. – М, 1971. – 26л.
1301503
  Тимощук В.А. Синтез и конформационных анализ нуклеозилов уроновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тимощук В. А.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов..ин-тов физ. орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1975. – 22л.
1301504
  Домасевич В К. Синтез и кристаллическая структура комплекса (4-метилселеназолил-2)цианоксимата таллия(1) с цис-анти-цис-дициклогексано-18-краун-б / В К. Домасевич, В.В. Скопенко, Э.Б. Русанов // Журн. неорган, химии, 1997. – №6
1301505
  Скопенко В.В. Синтез и кристаллическая структура комплекса (4-метилселенназолил-2) цианоксимата таллия (I) с цис-анти-цис-дициклогексано-18-краун-6 / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, Э.Б. Русанов // Журн. неорган. химии., 1997. – Т. 42, № 6
1301506
  Васильева О.Ю. Синтез и кристаллическое строение тиоционатного комплекса меди (II) с моноэтаноламином / О.Ю. Васильева, В.Н. Кокозей, В.В. Скопенко // Укр. хим. журн., 1994. – №3-4
1301507
  Успенская С.И. Синтез и кристаллохимическое исследование сульфидов неодима и лантана : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Успенская С.И.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 33л.
1301508
  Муратов Д.Г. Синтез и магнитные свойства нанокомпозитов FeCo/C на основе полиакрилонитрила / Д.Г. Муратов, Л.В. Кожитов, А.В. Попкова // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1365-1374. – ISSN 0044-457Х
1301509
  Ростовцева Л.И. Синтез и масс-спектрометрическое изучение пептидов LB-лизина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ростовцева Л.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений им. М.М.Шемякина. – М., 1970. – 24л.
1301510
  Карпов И.И. Синтез и моделирование на ЭВМ систем информационного обеспечения движения шагающеого аппарата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.02 / Карпов И.И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
1301511
  Метакса И.П. Синтез и модифицирование полициклогексеноксида. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Метакса И.П.; Совет по присуждению учен.степеней хим-техн.фак-та Азерб.ин-т нефти и химии. – Баку, 1972. – 22л.
1301512
  Кузьменко Г.И. Синтез и некоторые вопросы стереохимии в ряду 2-замещенных-5-алкил-5-алкоксиметил-1,3-диоксанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Кузьменко Г.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 32 с.
1301513
  Тищенко В.Г. Синтез и некоторые оптические исследования функциональных производных 1,3,5-трифенилпиразолина-2 : Автореф. дис. .. канд. хим. наук : 072 / Тищенко В.Г. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 22 с.
1301514
  Буачидзе М.А. Синтез и некоторые правращения кремний-и германийсодержащих этиленовых и германийсодержащих винилацетиловых гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Буачидзе М. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1865. – 15л.
1301515
  Роман В.К. Синтез и некоторые превращения - и -кремнийорганических кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Роман В. К.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301516
  Васильева В.К. Синтез и некоторые превращения 2-амино-3-карбоэтокситиофенов : Автореф... канд. хим.наук: / Васильева В.К.; ВНИХФИ. – М, 1967. – 13л.
1301517
  Алексеев В.В. Синтез и некоторые превращения 2-ариол-3алкилиндолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексеев В.В. ; Всес. науч.-иссл. хим.-фарм. ин-т им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1969. – 20 с.
1301518
  Муханова Т.И. Синтез и некоторые превращения 3-ацил-5-оксибензофуранов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Муханова Т.И.; Науч-иссл.хим.-фармац.ин-т. – М, 1971. – 16л.
1301519
  Ерофеев Юрий Владимирович Синтез и некоторые превращения 3-индолил-нитроалканов и -нитроалкенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ерофеев Юрий Владимирович; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 17л.
1301520
  Гуторов Л.А. Синтез и некоторые превращения 3,7-диметилоксопуринов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гуторов Л.А.; Всесоюзн.науч-исслед.хим.-фармац.ин-т. – М, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301521
  Сагателян Ш.А. Синтез и некоторые превращения Bz-защитных3-( --дихлораллил)--хинельдинолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сагателян Ш. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 16л.
1301522
  Ртвелиашвили Н.А. Синтез и некоторые превращения а-гликолей винилацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Ртвелиашвили Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 30л.
1301523
  Гасанов А.Г. Синтез и некоторые превращения алкенил- и циклоалкенил-замещенных цикланонов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Гасанов А.Г.; АН АзССР..... – Баку, 1972. – 24л.
1301524
  Эфендиев З.Б. Синтез и некоторые превращения арилалкиловых эфиров, содержащих функциональные группы (--N=CH--; --NH-- и OH). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Эфендиев З.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 21л.
1301525
  Крон Е.М. Синтез и некоторые превращения ароксинорборненов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Крон Е.М.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л.
1301526
  Бабурина Анна Ивановна Синтез и некоторые превращения ароматических и гетероароматических бета, альфа-непредельных кетонов : Автореф... канд. хиим.наук: 02.00.03 / Бабурина Анна Ивановна; БГУ. – Минск, 1973. – 20л.
1301527
  Мисюнас В.К. Синтез и некоторые превращения ацетиленовых оловоорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Мисюнас В.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 19л.
1301528
  Шамис Е.М. Синтез и некоторые превращения ацил-ароматических соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Шамис Е.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1301529
  Шебалдова А.Д. Синтез и некоторые превращения в ряду 1,6-диоксаспиро (4,4) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шебалдова А. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 18л.
1301530
  Комарова Лидия Иннокентьевна Синтез и некоторые превращения виниловых эфиров ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Комарова Лидия Иннокентьевна; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского Комсомола. – Воронеж, 1975. – 29л.
1301531
  Калаиджян Аршавир Ервандович Синтез и некоторые превращения галоидпроизводных акрилонитрила : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Калаиджян Аршавир Ервандович;. – Ереван, 1977. – 20л.
1301532
  Ретинский А.А. Синтез и некоторые превращения гемдигалоциклопропиловных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ретинский А.А.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
1301533
  Хачатрян Н.Х. Синтез и некоторые превращения гидразино-симм-триазинов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Н.Х.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 20л.
1301534
  Гунцадзе Т.П. Синтез и некоторые превращения диеновых германийсодежащих карбинолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гунцадзе Т.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л.
1301535
  Акопян Сурик Мартиросович Синтез и некоторые превращения замещенных y-лактонов и пирролидонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Акопян Сурик Мартиросович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301536
  Мирзоян Размик Симонович Синтез и некоторые превращения замещенных оксатиазолов и тиадиазолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мирзоян Размик Симонович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301537
  Султанова Ш М. Синтез и некоторые превращения моно- и диэпоксиорганосиланов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Султанова М.Ш.кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301538
  Барамидзе Л.В. Синтез и некоторые превращения непредельных кремний- и германийорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Барамидзе Л.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
1301539
  Мецбурян Д.А. Синтез и некоторые превращения новых серосодержащих производных симм-триазина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мецбурян Д.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301540
  Исмайлова Ф.Г. Синтез и некоторые превращения окиси триметилэтилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Исмайлова Ф.Г.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. степеней по хим. и нефтеперераб. – Баку, 1965. – 19л.
1301541
  Хасанов С.А. Синтез и некоторые превращения оксиэтилариламинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Хасанов С.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.и хим.технологии. – Ташкент, 1968. – 14л.
1301542
  Медведева Синтез и некоторые превращения первично-третичных ацетиленовых б-гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Медведева (Ложеницына) А.С.; ЛГУ. Хим. фак-т. – Л., 1966. – 17л.
1301543
  Ахметова Надежда Евгеньевна Синтез и некоторые превращения полифторированных хлор- и борм-циклогексадиенонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ахметова Надежда Евгеньевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1301544
  Курило Г.Н. Синтез и некоторые превращения производных 2-арил-, 2- и 3-бензилиндола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Курило Г.Н.; Научно-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1301545
  Петличная Л.И. Синтез и некоторые превращения производных 3-аминотиазолидона-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Петличная Л.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1967. – 19л.
1301546
  Палей Р.М. Синтез и некоторые превращения производных пирроло (1,2-а) бензимидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Палей Р.М.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1969. – 27л.
1301547
  Эдиберидзе Д.А. Синтез и некоторые превращения силафлуоренсодержащих ацетиленовых соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Эдиберидзе Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301548
  Зурабишвили Д.С. Синтез и некоторые превращения ферроцен-кремний- и германийсодержащих производных ацетиленового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зурабишвили Д.С.; Тбилиский гос. ун-тет. – Тбилиси, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1301549
  Дубова Р.И. Синтез и некоторые превращения функциональнозамещенных эфиров глицерина : Автореф... канд. химич.наук: / Дубова Р.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 20л.
1301550
  Амбарцумян Э.Н. Синтез и некоторые превращения цианалкиламидов и цианалкиловых эфиров карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Амбарцумян Э.Н.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 23л.
1301551
  Ольховская Л.И. Синтез и некоторые превращения этинилорганохлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ольховская Л.И.; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301552
  Ярош О.Г. Синтез и некоторые превращения этинилсиланов : Автореф... канд. хим.наук: / Ярош О.Г.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301553
  Мальцева Светлана Петровна Синтез и некоторые применения 4-карбонильных производных ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Мальцева Светлана Петровна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1301554
  Степанова Г.П. Синтез и некоторые применения w-замещенных непредельных альдегидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Степанова Г.П.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1970. – 22л.
1301555
  Исаев Г Ш. Синтез и некоторые применения амино- и диаминопроизводных пиразола. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Исаев Ш.Г.оглы; Моск. хим.-технол. ин-тут. – М., 1982. – 20л.
1301556
  Шейман Б.М. Синтез и некоторые реакции 3,4-дигидрокумаринов : Автореф... канд. хим.наук: / Шейман Б. М.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1962. – 12л.
1301557
  Пронский Л.Ф. Синтез и некоторые реакции N-арсенсульфонил-N -арихлорформамидинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пронский Л.Ф.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1975. – 21л.
1301558
  Кучеренко А.П. Синтез и некоторые реакции N-ацилбензохинолиниевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кучеренко А.П.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301559
  Сагитуллин Р.С. Синтез и некоторые реакции ацил- и алкилгидразинов : Автореф... канд. хим.наук: / Сагитуллин Р. С.; ВНИИ хим. фармац. ин-т. – М., 1962. – 12л.
1301560
  Павлюченко А.И. Синтез и некоторые реакции меркурированных индолов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павлюченко А.И.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1971. – 18л.
1301561
  Прудченко А.Т. Синтез и некоторые реакции полифторароматических бета-кетоэфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Прудченко А.Т.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1301562
  Осадчий С.А. Синтез и некоторые реакции полифторароматических в-дикетонов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осадчий С.А.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1970. – 30л.
1301563
  Васянина М.А. Синтез и некоторые реакции хлорангидридов арил- и алкилоксифосфинистых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Васянина М.А.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 15л.
1301564
  Куликова А.Е. Синтез и некоторые реакции хлоргидриатов амидов и иминоэфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Куликова А.Е.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1960. – 11л.
1301565
  Турчина Раиса Петровна Синтез и некоторые свойства N-глюкозидов биологически важных индолилалкиламинов и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Турчина Раиса Петровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1301566
  Безменова Т.Э. Синтез и некоторые свойства алкилсульфоланов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Безменова Т.Э.; АН УССР, Ин-т органич. химии. – К., 1964. – 13с.
1301567
  Лукьянова М.М. Синтез и некоторые свойства аминонитросоединений. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Лукьянова М.М.; АН БСССР. Отд. хим и геол. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та т. – Минск, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1301568
  Дульнев П.Г. Синтез и некоторые свойства арил (алкил) аминосульфолатов и сульфоленов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Дульнев П.Г.; АН УССР. – Киев, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1301569
  Беляева Л.Е. Синтез и некоторые свойства бензазол : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Беляева Л.Е.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. технологич. ин-т. – Л., 1973. – 17л.
1301570
  Мансуров Ю.А. Синтез и некоторые свойства виниловых эфиров кислот фуранового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мансуров Ю.А.; МВ и ССО РСФСР, Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 28л.
1301571
  Соломко А.П. Синтез и некоторые свойства вирусспецифических РНК при ядерном полиэдрозе большой вощинной моли : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.14 / Соломко А.П. ; АН УССР , Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1975. – 27 с.
1301572
  Кирпичев В.П. Синтез и некоторые свойства высокомолекулярных антиоксидантов аминного типа : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кирпичев В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 21л.
1301573
  Гамкрелидзе Роза Вениаминовна Синтез и некоторые свойства галлатов и тиогаллатов редкоземельных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гамкрелидзе Роза Вениаминовна; Груз. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1301574
  Дайнеко Зоя Геннадиевна Синтез и некоторые свойства диалкиламидопроизводных кислот пятивалентного мышьяка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Дайнеко Зоя Геннадиевна; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1301575
  Хасанов А.С. Синтез и некоторые свойства диалкилнафтилфосфитов и их производных. : Автореф... канд.хим.наук: / Хасанов А.С.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
1301576
  Магдеев И.М. Синтез и некоторые свойства дифункциональных фосфорографических соединений и полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: / Магдеев И. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1301577
  Богатская Л.Г. Синтез и некоторые свойства замещенных-а-фурилэтиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Богатская Л. Г.; Одеск. ГУ. – Одесса, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1301578
  Скопенко В.В. Синтез и некоторые свойства комплексов меди (ІІ) и никеля (ІІ) с бензоилцианамидом / В.В. Скопенко, В.В. Гриценко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер.Б : АН УССР, 1988. – № 4
1301579
  Колобова Н.Е. Синтез и некоторые свойства комплексов со связями переходный металл - элемент IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: 077 / Колобова Н.Е.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1971. – 44л.
1301580
  Гельфонд С А. Синтез и некоторые свойства окисей арилдиалкиларсинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Гельфонд А.С. ; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1969. – 16 с.
1301581
  Андриевский В.Н. Синтез и некоторые свойства полиацетиленов ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Андриевский В.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 26л.
1301582
  Сычкова Л.Д. Синтез и некоторые свойства тетра- и гексагидропиридазинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Сычкова Л.Д. ; МГУ , Химич. фак-т , Каф. орган. химии. – Москва, 1972. – 18 с.
1301583
  Москва В.В. Синтез и некоторые свойства фосфорилированных ацеталей и альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Москва В.В.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1964. – 11л.
1301584
  Домбровский Владимир Андреевич Синтез и некоторые свойства функционально замещенных циклопропанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Домбровский Владимир Андреевич; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 19л.
1301585
  Зубкова И.Ю. Синтез и некоторые свойства этинилзамещенных производных окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 02-072 / Зубкова И.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 16л.
1301586
  Елин Е.С. Синтез и некоторые свойства эфиров -- арилзамещенных аминофосфиновых кислот : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Елин Е.С.; Уральск.филиал АН СССР. – Свердловск, 1971. – 21л.
1301587
  Батуева И.Ю. Синтез и некоторые совйства в-нитрозамещенных карбонильных соединений алифатического и алициклического рядов : Автореф... канд. хим.наук: / Батуева И.Ю.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 16л.
1301588
  Вартанян Н.Г. Синтез и некоторые химические превращения аминоацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Вартанян Н.Г.; Ереванский зоовет. ин-т. – Ереван, 1956. – 16л.
1301589
  Джанджапанян А.Н. Синтез и некоторые химические превращения функционально замещенных 2-бутен-4-олидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Джанджапанян Ашот Норайрович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 21, [1] с. – Библиогр.: 15 назв.
1301590
  Нехаев А.И. Синтез и некторіе свойства диннжелезотрикарбонильніх комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нехаев А.И.; АН СССР, Ин-т нефтехим синтеза. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1301591
  Чмиленко Т.С. Синтез и нитрование дигидро - 1,5-бензодиазепинонов-2. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чмиленко Т.С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301592
  Гамаюрова В.С. Синтез и нуклеофильная реакционная способность производных кислот пятивалентного мышьяка. Ретроарбузовская реакция : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Гамаюрова Валентина Семеновна ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1982. – 32, [1] с. – Библиогр.: 64 назв.
1301593
  Починок В.Я. Синтез и определение строения триазен-спиритов : Дис... канд.хим.наук: / Починок В.Я.; КГУ. – Киев, 1947. – 136л.
1301594
   Синтез и оптические свойства фторированного в ядро азосодержащего бис-гидроксибензальдегида / А.И. Ковальчук, Я.Л. Кобзарь, И.М. Ткаченко, В.В. Шекера // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 120-128. – ISSN 0041-6045
1301595
  Богданов Г.Н. Синтез и особенности реакций радикального замещения в ряду пространственно-затрудненных фенолов : Автореф... канд. хим.наук: / Богданов Г. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 13л.
1301596
  Черкасов В.Н. Синтез и особенности строения полиэтинилстаннанов и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкасов В.Н.; Лен. технолог. ин-т. – Л., 1981. – 29л.
1301597
  Сирота А.Г. Синтез и отверждение феноло-формальдегидных смол в присутсвии дикарбоновых кислот. : Автореф... канд.техн.наук: / Сирота А.Г.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1960. – 16л.
1301598
  Алимов Э. Синтез и первращения ацилпроизводных N-ариламиноспиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Алимов Э.; Ин-т хим. растит. веществ. – Ташкент, 1972. – 22л.
1301599
   Синтез и перегруппировка производных бензопирано[4,3-с]пиразолов / Р.В. Руденко, В.Н. Черненко, В.И. Мусатов, С.М. Десенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезированы производные замещенных бензопирано[4,3-с]пиразолов. Определена способность синтезированных соединений к внутримолекулярному диспропорцированию. Установлена их стереохимия и относительная конфигурация.
1301600
  Васильева С.А. Синтез и перегруппировки 4-оксотиазолидинов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Васильева С.А.; Башк. гос. ун-т. – Уфа, 1968. – 21л.
1301601
  Магомедов Г. К.-И Синтез и перегурппировки третичных - и -ацетиленовых спиртов циклопентадиенилмарганцетрикарбонила : Автореф... канд. хим.наук: / Магомедов Г. К.-И; АН СССР, Ин-т элементоогран. соед. – М., 1966. – 25л.
1301602
  Киселев Л.А. Синтез и пестицидная активность алкиларилзамещенных гуанидинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киселев Л.А.; ВНИИ хим. средств защиты растений. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301603
  Абрамова Г.Л. Синтез и пестицидные свойства эфироамидов дитио-фосфорной кислоты, разработка технологии фосбутила : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Абрамова Г.Л. ; Моск. ин-т. тонкой хим. технлогии. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1301604
  Гунар М.И. Синтез и поиск корреляционных связей между биологической активностью и химическим строением в ряду некоторых ациларилдиаалкилфосфатов и тиофосфатов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гунар М.И.; Ростов н./Д гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301605
  Цомая Н.И. Синтез и поликонденсация разветвленных олигомеров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Цомая Н. И.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1968. – 20л.
1301606
  Шапошникова С.Т. Синтез и полимераналогические превращения некоторых циклических эфиров целлюлозы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапошникова С.Т.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам отд.хим.-технол.биол.наукю. – Ташкент, 1966. – 27л.
1301607
  Иоаннидис О.К. Синтез и полимераналогичные превращения гомо- и смешанных эфиров целлюлозы и высших непредельных жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Иоаннидис О.К.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
1301608
  Сутягин В.М. Синтез и полимеризация 9-винил-3-замещенных карбазолов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Сутягин В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301609
  Лапин М.С. Синтез и полимеризация акриолвых и некоторых а-замещенных акриловых производных окиси тривенилфосфина : Автореф... канд. хим.наук: / Лапин М. С.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1301610
  Дуброва Л.Н. Синтез и полимеризация аллиловых эфиров некоторых N-метилоламидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дуброва Л.Н. ; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1965. – 12 с.
1301611
  Махмудян Азиз Хатоевич Синтез и полимеризация винилзамещенных пиразолинов и оксазолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Махмудян Азиз Хатоевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301612
  Погосян Г.М. Синтез и полимеризация замещенных в ядре стиролов / Г.М. Погосян, С.Г. Мацоян. – Ереван, 1983. – 200с.
1301613
  Курбанов Х.Б. Синтез и полимеризация и моноалкилитаконатов и сополимеризация их с акрилонотрилом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06. / Курбанов Х. Б.; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент, 1981. – 23л.
1301614
  Хаджаева Ф. Синтез и полимеризация изомерных гилцидиловых эфиров бромакриловой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Хаджаева Ф.; АН УзССР.Ин-т химии. – Ташкент, 1979. – 22л.
1301615
  Минакова Т.Т. Синтез и полимеризация некоторых производных акролеина : Автореф... кандидата хим.наук: / Минакова Т.Т.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1966. – 24л.
1301616
  Акопян Лаура Месроповна Синтез и полимеризация некоторых функциональнозамещенных стирилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Акопян Лаура Месроповна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1301617
  Киселева Т.М. Синтез и полимеризация непредельных соединений -- ртути, олова, свинца и сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: / Киселева Т.М.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 15л.
1301618
  Колендо А.Ю. Синтез и полимеризация новых (мет) акриловых мономеров с гетероциклическими остатками : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Колендо А.Ю. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
1301619
  Колендо А.Ю. Синтез и полимеризация новых (мет) акриловых мономеров с гетероциклическими остатками : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Колендо А.Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 170 л. – Библиогр.: л. 151-170
1301620
   Синтез и полимеризация П-бутил и П-бутирофинел-метакриловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Женевская М. Г,; Женевская М. Г,; АН СССР, Ин-т высокомлекул. соедин. – Л., 1957. – 12л.
1301621
  Новицкий Э.Г. Синтез и полимеризация полуфункциональных кремнийорганических олигомеров. : Автореф... канд. хим.наук: / Новицкий Э.Г.;. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301622
  Стальнова Л.К. Синтез и полимеризация простых виниловых эфиров оксипроизводных пирена. : Автореф... канд. техн.наук: 343 / Стальнова Л.К.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 20л.
1301623
  Мамедова В.И. Синтез и полимеризация циклооктена : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1954. – 10л.
1301624
  Рахимова Саида Рахматулловна Синтез и полимеризация эфиров изопренкарбоновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахимова Саида Рахматулловна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 23л.
1301625
  Молотковский Ю.Г. Синтез и получение ненасыщенных макроциклических лактонов. : Автореф... канд. хим.наук: / Молотковский Ю.Г.; АН СССР. Ин-т химии природ. соед. – М., 1963. – 21л.
1301626
  Хавтаси Н.С. Синтез и полярографическое исследование комплексов металлов с приозводными бенз-2,1,3-х диазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Хавтаси Н.С.; МВ и ССО Груз.ССР.Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1301627
  Ткаченко В.В. Синтез и преварщение солей 4-этоксибензопирилия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ткаченко В.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1301628
  Ван Нгок Хьонг Синтез и превращение 2-метил -- /3-замещения алмил/ --4-меркаптохиминоминов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ван Н.Х.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1977. – 24л.
1301629
  Кожирова С.Е. Синтез и превращение 2,6-дифенил-4-этинилпиперидолов-4. : Автореф... Канд.хим.наук: 02, 072 / Кожирова С.Е.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301630
  Цатинян О.С. Синтез и превращение алкилзамещенных этилениминов, содержащих -- хлор --- этильные и -- хлорпропильные группировки : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Цатинян О. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 18л.
1301631
  Щеголева Т.А. Синтез и превращение борорганических соединений алифатического ряда : Автореф... Канд.хим.наук: / Щеголева Т.А.; АН СССР.Ин-т органической химии. – Москва, 1959. – 8л.
1301632
  Шевченко З.А. Синтез и превращение гликолей -- ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Шевченко З. А.; ЛГУ. – Л., 1962. – 18л.
1301633
  Держинскай А.Р. Синтез и превращение карбоновых кислот полиацителеновго ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Держинскай А. Р.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1965. – 23л.
1301634
  Веса В.С. Синтез и превращение некоторых соединений дельта циклогексенового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: / Веса В.С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 16л.
1301635
  Рослая Г.И. Синтез и превращение оско- и тиопроизводных 1,3 тиазана : Автореф... канд. хим.наук: / Рослая Г. И.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
1301636
  Куприянова Тамара Ивановна Синтез и превращение эпоксипроизводных диацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Куприянова Тамара Ивановна; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1301637
  Болотов В.В. Синтез и превращение эфиров бензолактамкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Болотов В. В.; Харьк. гос. фармац. ин-т. – Х., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1301638
  Воловенко Ю.М. Синтез и превращения - ацилметилазагетероциклов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Воловенко Ю.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 149 л. – Библиогр.: л. 133-149
1301639
  Воловенко Ю.М. Синтез и превращения - ацилметилазагетероциклов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Воловенко Ю.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с. – Библиогр.: 19 назв.
1301640
  Кохомская В.В. Синтез и превращения -кетоокисей : Автореф... канд. хим.наук: / Кохомская В.В.; АН БССР. Отд. физ.-мат. и технич. наук. – Минск, 1954. – 11л.
1301641
  Лагучева Е.С. Синтез и превращения -оксиэтиловых, -цианэтиловых и диэтиламинометиловых эфиров некоторых третичных ацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Лагучева Е.С.; М-во высш. образования СССР. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделева. – Москва, 1959. – 19л.
1301642
  Тосунян А.О. Синтез и превращения 1,3-дихлор-5-алкоксиалкенов-2. : Автореф... канд. хим.наук: / Тосунян А.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 21л.
1301643
  Весела И.В. Синтез и превращения 16-метилстероидов прегнанового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Весела И.В.; АН СССР. Ин-ть органич. химии. – М., 1973. – 23л.
1301644
  Козырев В.Г. Синтез и превращения 2-арокси-3,4-дигидропиранов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Козырев В.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301645
  Ткаченко С.Е. Синтез и превращения 2-фурил-1,3диоксацикланов в реакциях гидрогенизации и изомеризации. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ткаченко С.Е.; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301646
  Родионов Е.С. Синтез и превращения 2,5-дисилапиперазинов и линейных N-и и С-силилалкаламинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Родионов Е.С. ; М-во хим. пром-ти. – Москва, 1973. – 26 с.
1301647
  Тараканова Алла Васильевна Синтез и превращения 7-Метиленбицикло (4.1.0) гепт-2-ена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тараканова Алла Васильевна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 16л.
1301648
  Шахназарян Г.М. Синтез и превращения а-замещенных у-бутиролактон-у-карбоновых кислот. : Автореф... канд.хим.наук: / Шахназарян Г.М.; Ком.Совета Мин.Арм.ССР.по высш. и сред.спец.образованию. – Ереван, 1963. – 20л.
1301649
  Перова Т.В. Синтез и превращения азокрасителей азолидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Перова Т.В.; МВ и ССО УССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 18л.
1301650
   Синтез и превращения алкилароматических соединений. – Иркутск, 1979. – 183с.
1301651
  Яценко Е.А. Синтез и превращения алкоксиметилалкилмалоновых эфиров : Автореф. дис. ... кандид. хим. наук / Яценко Е.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 19 с.
1301652
  Кимсанов Б.Х. Синтез и превращения аллиловых и виниловых мономеров на основе диэфиров глицерина : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кимсанов Б.Х.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.32
1301653
  Будовский Э.И. Синтез и превращения альфа-ациламиноакрилгидроксамовых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Будовский Э. И.; НА СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1959. – 8л.
1301654
  Аракелян Э.М. Синтез и превращения аммониевых соединений на базе дигалогенидов 1,3-диенов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Аракелян Э.М. ; Ин-т орган. химии АН АрмССР. – Ереван, 1978. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-15
1301655
  Безгудова Ж.И. Синтез и превращения арил- и алкил-а-метоксипропулмалоновых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Безгудова Ж.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 15л.
1301656
  Модникова Г.А. Синтез и превращения арилфуранов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Модникова Г.А.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301657
  Возякова Татьяна Ивановна Синтез и превращения арилфурфуролоарилпирослизевых кислот и арилфурилнитроэтиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Возякова Татьяна Ивановна; Всес. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1981. – 21л.
1301658
  Скиба Г.Ф. Синтез и превращения ацетиленовых L-окисей. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Скиба Г.Ф.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 23л.
1301659
  Казлаускас Д.А. Синтез и превращения ацето-ацетатов непредельных циклоалифатических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Казлаускас Д.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 16л.
1301660
  Куатбеков А.М. Синтез и превращения бета-цианэтиловых эфиров и гликолей на основе 2,6-дифенил-4-этинилпиперидола-4. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Куатбеков А.М.; АН КазахССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 14л.
1301661
  Васильев Г.С. Синтез и превращения бутадиенов-1,3 содержащих гетероатомы : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Г.С.; Ин-т орган.химии. – Москва, 1963. – 20л.
1301662
  Бархударян Мелсон Рубенович Синтез и превращения бутатриеновых аминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бархударян Мелсон Рубенович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1301663
  Повстяной М.В. Синтез и превращения в ряду 2,3-дизамещенных нафт (1,2-d) имидазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Повстяной М.В.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 25л.
1301664
  Хиля В.П. Синтез и превращения в ряду пиридиновых аналогов изофлавонов / В.П. Хиля, Н.В. Горбуленко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 43-55. – ISSN 0041-6045
1301665
  Григорян Э.А. Синтез и превращения В,y-непредельных аминов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Григорян Э.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 16л.
1301666
  Чекулаева И.А. Синтез и превращения виниловых эфиров этаноламинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Чекулаева И.А.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – Москва, 1953. – 9 с.
1301667
  Вавер В.А. Синтез и превращения диарилборных кислот : автореф. дис. ... кант. хим. наук / Вавер В.А. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1956. – 10 с.
1301668
  Ладная Л.Я. Синтез и превращения диарилпсевдотигидантоинов : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Ладная Л.Я.; М-во здравоохранения УССР. Львов. мед. ин-т. (М-во здравоохранения РСФСР. Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Львов, 1960. – 15л.
1301669
  Царик Л.Я. Синтез и превращения дивинилариловых эфиров и продуктов их полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Царик Л. Я.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1967. – 22л.
1301670
  Курсаков А.Л. Синтез и превращения дубильных веществ в чайном растении / А.Л. Курсаков. – М, 1951. – 1952с.
1301671
  Солдатенков А.Т. Синтез и превращения инденопиридинов / Солдатенков А.Т. – Москва, 1984. – 44 л.
1301672
  Калитов К. Синтез и превращения кремнийсодержащих непредельных соединений пиранового и пиперидинового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Калитов К.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1301673
  Хатунцев Г.Д. Синтез и превращения кремнийсодержащих хлорформиатов и карбонатов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Хатунцев Г.Д.; М-во хим.пром-сти. – М, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1301674
  Жамагорцян В.Н. Синтез и превращения метил-в-алкокси-этилвинилацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Жамагорцян В.Н.; Хим. ин-т. – Ереван, 1953. – 12л.
1301675
  Ибрагимова М.Б. Синтез и превращения некоторых аминов ряда тиофена. : автореф. дис... канд. хим. наук / Ибрагимова М.Б. ; АН СССР, Ин-т органич. химии. – Москва, 1963. – 14 с.
1301676
  Багдасарян М.Р. Синтез и превращения некоторых новых 4,4 -- функционально-замещенных тетрагидропиранов, тетрагидротиопиранов и пиперидинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Багдасарян М.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 21л.
1301677
  Попова Р.Я. Синтез и превращения некоторых новых производных бета-дикарбонильных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Попова Р.Я.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1301678
  Турянчик И.Г. Синтез и превращения некоторых п- и п, п-производных дифенилоксида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Турянчик И.Г. ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 26 с.
1301679
  Никольская А.Н. Синтез и превращения некоторых производных виниловых и этинилвиниловых эфиров и тиоэфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никольская А. Н.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1965. – 17л.
1301680
  Григорян Лилит Агароновна Синтез и превращения некоторых производных пиримидина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорян Лилит Агароновна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
1301681
  Грищук А.П. Синтез и превращения некоторых производных тиазолидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Грищук А.П. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 16 с.
1301682
  Наринян Ц.А. Синтез и превращения ненасыщенных -лактонов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Наринян Ц.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1301683
  Смирнов Б.П. Синтез и превращения полихлорбензилхлоридов : Автореф... канд. хим. наук / Смирнов Б.П. ; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1965. – 18 с.
1301684
  Крупцов Б.К. Синтез и превращения простых виниловых и диеновых эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Крупцов Б.К.; АН СССР. Ин-тут органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1961. – 15л.
1301685
  Киноян Ф.С. Синтез и превращения ряда функционально замещенных аллилацетиленов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Киноян Ф.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 20л.
1301686
  Сидоренко В.К. Синтез и превращения трехатомных спиртов ацетиленового ряда с фенильным радикалом. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидоренко В.К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Душанбе, 1967. – 23л.
1301687
  Баларджишвили Гульнара Иосифовна Синтез и превращения углеводородов циклопентенового ряда на алюмосиликатных катализаторах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Баларджишвили Гульнара Иосифовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1301688
  Торгомян А.М. Синтез и превращения четвертичных фосфониевых солей с альфа-алкоксивинильной или альфа-алкоси бета-бромэтильной группой. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Торгомян А.М.; АН АрмССР. Ин-т орган. химии. – Ереван, 1980. – 19л.
1301689
  Кострома Т.В. Синтез и превращения эфиров арилхлорборных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Кострома Т. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1958. – 10л.
1301690
  Лагидзе Р Синтез и превращиния замещенных дибензопенталанов и аралкилгалогенидов. / Р Лагидзе. – Тбилиси, 1984. – 289с.
1301691
   Синтез и применение алгоритмов обработки информации и управление при различных типах неопределенности. – Фрунзе, 1983. – 133с.
1301692
  Горяев М.И. Синтез и применение моноглицеридов / М.И. Горяев. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 135 с.
1301693
  Фельдблюм В.Ш. Синтез и применение непрердельных циклических углеводородов / В.Ш. Фельдблюм. – Москва, 1982. – 207с.
1301694
   Синтез и применение новых поверхностно-активных веществ. – Таллин, 1973. – 158с.
1301695
  Кузьменко Н.Я. Синтез и применение реакционноспособных олигомеров с термостойким кремнийорганическим блоком : Дис... докт. хим.наук: 02.00.06 / Кузьменко Н. Я.; МО Укр., Укр. гос. хим.. технолог. ин-т. – Днепропетровск, 1995. – 370л. – Бібліогр.:л.305-359
1301696
  Кучерявый В.И. Синтез и прменение карбамида / В.И. Кучерявый, В.В. Лебедев. – Л., 1970. – 448с.
1301697
   Синтез и проектирование многоуровневых иерархических систем. – Барнаул, 1983. – 154с.
1301698
  Азимов Абдурахман Абдалимович Синтез и радиационная полимеризация метакриловых мономеров производных пиперидина и физиологические свойства их полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Азимов Абдурахман Абдалимович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1301699
  Чумаков Ю.И. Синтез и разделение изомеров ряда пиридина : Автореф... д-ра хим.наук: / Чумаков Ю.И.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1965. – 48л. – Бібліогр.:с.47-48
1301700
  Владимирова А.Д. Синтез и распад гликогена в лейкоцитах больных лейкозами и полицитемией : Автореф... кандидата биол.наук: / Владимирова А.Д.; Центр. науч.-исслед. рентгенорадиол. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
1301701
  Реформатский С.Н. Синтез и распадение B - оксикислот / С. Н. Реформатский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – [2], 11 с.


  Автор: Михайленко, Яков Иванович (1864-1943) Дарственная надпись № 66802: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от автора; Дарственная надпись № 257112: Дорогому Павлу Николаевичу Венюкову от автора;
1301702
  Смирнова Валентина Георгиевна Синтез и реакции а-енаминов капро- и валеролактамов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Смирнова Валентина Георгиевна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301703
  Залукаев Л.П. Синтез и реакции альфа-нитрокетонов / Л.П. Залукаев. – Рига : АН Латвийской ССР, 1958. – 194 с.
1301704
  Иванов Б.Е. Синтез и реакции альфа-окисей пиперилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Иванов Б.Е.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1956. – 12л.
1301705
  Заритовский Александр Николаевич Синтез и реакции беталинов азотного ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Заритовский Александр Николаевич; Ин-т физ.-орг. хим. и углехимии АН УССР. – Донецк, 1977. – 24л.
1301706
  Садыхзаде С.П. Синтез и реакции кремнеуглеводородов энинового ряда : Автореф... канд. химич.наук: / Садыхзаде С.П.; АН СССР. Ин-т органической химии. – Москва, 1953. – 10 с.
1301707
  Пальчик Р.И. Синтез и реакции кремний содержащих алкоксиацетиленов и кетенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пальчик Р.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 22л.
1301708
  Ямпольская М.А. Синтез и реакции макромолекулярных полилитиевых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ямпольская М.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 20л.
1301709
  Халилова Э.М. Синтез и реакции непредельных карбофункциональных кремнийорганических соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Халилова Э.М. ; АН АзербССР , Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1964. – 18 с.
1301710
  Щуковская Л.Л. Синтез и реакции непредельных кремнеуглеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: / Щуковская Л.Л.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 8л.
1301711
  Крамер М.С. Синтез и реакции новых 5- и 6-(II-алкоксибензил) пиримидинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Крамер М.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 25л.
1301712
  Накаидзе Л.И. Синтез и реакции превращения алкил(арил) гидридсилоксанов. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Накаидзе Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1301713
  Авраменко Л.Ф. Синтез и реакции тиазолотетразолов : азидотетразольное равновесие в ряду конденсированных тетразолов : Дис. ... канд. хим. наук / Авраменко Л.Ф. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 172 л.
1301714
  Авраменко Л.Ф. Синтез и реакции тиазолтетразолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авраменко Л.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1301715
  Зейберлих Ф.Н. Синтез и реакционная способность 5-винилиндола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зейберлих Ф.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1982. – 24л.
1301716
   Синтез и реакционная способность веществ. – Сборник статей. – Томск, 1984. – 252с.
1301717
  Полякова Н.А. Синтез и реакционная способность замещенных алло- и изоаллоксазинов : Автореф... канд. хим.наук: 0207 / Полякова Н.А.; ВНИХФИ. – М., 1971. – 28л.
1301718
  Ле Н.Н. Синтез и реакционная способность илидов селена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ле Н. Н.; МГУ, Хим. фак. – М., 1977. – 18л.
1301719
  Корнева С.П. Синтез и реакционная способность металлоорганических соединений с Ge-Li, Ge-Hg, Ge-Zn и им подобными группировками : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Корнева С.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1301720
  Сендега Р.В. Синтез и реакционная способность непредельных эфиров ароматических сульфокислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Сендега Р.В. ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 20 с.
1301721
   Синтез и реакционная способность органических соединений. – Ташкент, 1983. – 88с.
1301722
  Тучапский Игорь Матвеевич Синтез и реакционная способность производных бензилсульфокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тучапский Игорь Матвеевич; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1977. – 16л.
1301723
  Цыхановская И.И. Синтез и реакционная способность простых кремнийоганических впнишовых эфиров с --расположение гетероатомов : Автореф... канд. хим.наук: 02.07.2 / Цыхановская И. И.; Иркут. пед. ин-т. – Иркутск, 1971. – 24л.
1301724
  Хоштария Т.Е. Синтез и реакционная способность тетрациклических пирролсодержащих конденсированных систем : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Хоштария Теймураз Евгеньевич ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Киев, 1985. – 31 с. – Библиогр.: 33 назв.
1301725
  Шурко О.П. Синтез и реакционная способность тионафтено (3,2-в)-пиррола. : Автореф... канд. хим.наук: / Шурко О.П.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 20л.
1301726
  Даниленко Владимир Афанасьевич Синтез и реакционная способность фенацилид-солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Даниленко Владимир Афанасьевич;. – Москва, 1979. – 13л.
1301727
  Бычков В.Т. Синтез и реакционная способность элементоорганических соединений 4 группы со связями металл-металл. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бычков В.Т.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1966. – 13л.
1301728
  Гетьман Е.И. Синтез и рентгенографическое изучение молибдатов лантана, неодима и самария : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Гетьман Е.И. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 17 с.
1301729
   Синтез и рост совершенных кристаллов и пленок полупроводников. – Новосибирскй : Наука, 1981. – 232 с.
1301730
  Банный И.П. Синтез и сахароснижающаяся активность аренсульфонилоксамидов : автореф. ... канд. фармацевт. наук : 792 / Банный И.П. ; Харьк. гос. фармац. ин-т. – Харьков, 1971. – 24 с.
1301731
  Баданова Юлия Павловна Синтез и свйоства D-11-аза-19-норстероидов : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.10 / Баданова Юлия Павловна; ВСесоюз. науч-исслед. ин-т антибиотиков. – М, 1979. – 18л.
1301732
  Чекуолене Л.В. Синтез и свойства -ариламинокетонов. : Автореф... канд. хим.наук: / Чекуолене Л.В.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1301733
  Половянюк Ириада Васильевна Синтез и свойства -арильных производных циклопентадиенилжнлнзодикарбонила : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Половянюк Ириада Васильевна; МГУ. – М., 1974. – 17л.
1301734
  Лепихин В.А. Синтез и свойства (2-амино-3-пиридил-), (2-оксо-3-пиридил)-диарилкарбинолов и 2-оксо-, 2-амино-3-ароилпиридинов / Лепихин В.А. – Пермь, 1986. – 16 л.
1301735
  Вартанян Мисак Мисакович Синтез и свойства 1,2-оксаборепанов и 1,2-азаборепанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вартанян Мисак Мисакович; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1972. – 20л.
1301736
  Панкина З.А. Синтез и свойства 1,2,4-триазино(4,5-а) бензимидазола и его производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Панкина З.А.; ВНИИ хим.-фармацевт. – М,, 1970. – 18л.
1301737
  Колотило Николай Васильевич Синтез и свойства 1,3,5-триаза-2-фосфоринов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Колотило Николай Васильевич; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1980. – 24л.
1301738
   Синтез и свойства 1:2:3 высокотемпературной сверхпроводящей керамики / В.В. Скопенко, С.А. Недилько, Г.В. Панченко, Т.П. Лишко // Укр. хим. журн., 1990. – №12
1301739
  Шкребец Алла Ивановна Синтез и свойства 2-(5"-Х-фурил-2")-1,3-диоксацикланов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шкребец Алла Ивановна; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1301740
  Чуйгук В.А. Синтез и свойства 2,3-дигидробензов(в)-1,4-гетероазепинов и полиметиновых красителей из неароматических гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Чуйгук В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
1301741
  Стамболиева Н.А. Синтез и свойства 3- и 6-модифизированных аналогов пиридоксаль-5-фосфата. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Стамболиева Н.А.; АН СССР. Ин-т химии природных сред. – М., 1970. – 17л.
1301742
  Слюсаренко И.С. Синтез и свойства 3-карбоксизамещенных сиднонов и сиднониминов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Слюсаренко И.С.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1301743
   Синтез и свойства 4-(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-7-ил)амино-4-оксобутаноил-D-B-фенил-B- аланина - нового RGDF миметика / С.А. Андронати, О.Л. Маловичко, А.В. Туров, А.А. Крысько, Т.А. Кабанова, П.Г. Полищук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1301744
  Алексеев Ю.Е. Синтез и свойства 4-С-замещенных Д-ксилотетрофуранозий : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексеев Ю. Е. ; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1969. – 29 с.
1301745
  Желтов А.Я. Синтез и свойства 4,4" и 5,5"-замещенных биофенилен 2,2"дисульфида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Желтов А. Я. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1970. – 30 с.
1301746
  Гурина Ж.Д. Синтез и свойства 5Н-пиридазино-(4,5-6) -индола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурина Ж.Д.; Всесоюзн.научн-исслед.хим-фармацевт.ин-т. – М, 1966. – 16л.
1301747
  Пучкова Н.Г. Синтез и свойства N-окисей гетероцепных полиаминов и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Пучкова Наталья Григорьевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1984. – 20, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: 14 назв.
1301748
  Васильев Л.С. Синтез и свойства алкилдиборанов : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Л.С.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М, 1964. – 14л.
1301749
  Вакула А.В. Синтез и свойства альбуминсодержащих гидрогелей : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Вакула Александр Владимирович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
1301750
  Иванов Л.Л. Синтез и свойства альфа-ацетиленовых алюминийорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Иванов Л.Л.; АН СССР. Ин-тут элементоорган. соединений. – М., 1966. – 20л.
1301751
  Калиневич В.М. Синтез и свойства аминоацильных производных нейраминовой кислоты и глюкозамина : Автореф... канд. хим.наук: / Калиневич В.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 21л.
1301752
  Сурмина Л.С. Синтез и свойства аминоциклопропанов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сурмина Л.С.; МГУ. Хим. ф-тет. Каф. орган. химии. – М., 1969. – 17л.
1301753
  Михайлов С.Н. Синтез и свойства аналогов олигонуклеотидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Михайлов С.Н.; АН СССР. Ин-т орг. химии. – М., 1976. – л.
1301754
  Микдзе Ш.Г. Синтез и свойства ацетиленовых спиртов и -гликолей. : Автореф... Канд.хим.наук: / Микдзе Ш.Г.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 11л.
1301755
  Яворский А.Э. Синтез и свойства ациклических аналогов нуклеозидов и нуклеотидов на основе бензимидазола : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Яворский А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 19 с. – Библиогр.: 5 назв.
1301756
  Яворский А.Э. Синтез и свойства ациклических аналогов нуклеозидов и нуклеотидов на основе бензимидазола : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Яворский А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 205 л. + Приложение: л. 195-205. – Библиогр.: л. 184-194
1301757
   Синтез и свойства бескислородных неорганических материалов. – Свердловск, 1980. – 70с.
1301758
  Шпрунка И.К. Синтез и свойства бета-(пиримидил-5)-альфа-аланинов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шпрунка И.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 37л.
1301759
  Мандругин Андрей Александрович Синтез и свойства биологически активных S-(аминоалкил) изотиомочевин и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мандругин Андрей Александрович; МГУ. – М., 1974. – 16л.
1301760
   Синтез и свойства биологически активных соединений. – Куйбышев, 1984. – 143с.
1301761
  Кулемин Владимир Иванович Синтез и свойства биологически активных соединений на основе некоторых арилалкиламинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кулемин Владимир Иванович; науч.-исслед. ин-т химии и технологии полимеров им. В.А.Каргина. – Дзержинск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301762
  Лебедев С.А. Синтез и свойства бисэлементорганинчеуих (Si, Ge, Sn) кетенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Лебедев С.А.; МГУ. – М., 1973. – 14л.
1301763
   Синтез и свойства блоксополимеров. – К., 1983. – 140с.
1301764
  Снегирев А.И. Синтез и свойства блоксополиуретанов, содержащих сахара в главной цепи полимера : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Снегирев Александр Иванович ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т орган. химии АН УССР. – Киев, 1984. – 14 с. – Библиогр.: 6 назв.
1301765
  Розанцев Г.М. Синтез и свойства вольфраматов цинка, кадмия и редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Розанцев Г. М.; Ун-т дружбы народ. – М., 1980. – 22л.
1301766
  Квитковский Л.Н. Синтез и свойства высокомолекулярных углеводородов смешанного строения декалинового и нафталинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Квитковский Л.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1959. – 14л.
1301767
  Карпова И.Л. Синтез и свойства гепаринсодержащих полиуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Карпова И.Л.; АН УССР, Ин-т хим. высокомлек. соед. – К., 1990. – 18л.
1301768
  Гришко Людмила Григорьевна Синтез и свойства гетероциклических аналогов изофлавоно : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Гришко Людмила Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
1301769
  Гришко Л.Г. Синтез и свойства гетероциклических аналогов изофлавонов : Дис... канд. хим.наук: / Гришко Л.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 175л. – Бібліогр.:л.176-(186)
1301770
  Флорентьев В.Л. Синтез и свойства гомологов пиридоксаль-5-фосфата : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Флорентьев В.Л.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1968. – 21л.
1301771
  Савостьянова А.Ф. Синтез и свойства дитиокарбамато-гексаметил-фосфотриамидных соединений лантаноидов (III) : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Савостьянова А.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 11 назв
1301772
  Савостьянова А.Ф. Синтез и свойства дитиокарбамато-гексаметил-фосфотриамидных соединений лантаноидов (III) : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Савостьянова А.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образование УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 191 л. – Библиогр.: л. 172-191
1301773
  Захарова С.В. Синтез и свойства дифункциональных кислородосодержащих производных фурана : Автореф... канд. хим.наук: / Захарова С.В.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 17л.
1301774
  Пастернак В.И. Синтез и свойства дихлорметаниминиевых солей. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Пастернак В.И.; АН УССР.ин-т органической химии. – К, 1979. – 20л.
1301775
  Седова В.Ф. Синтез и свойства замещенных хиназолонов и бензо-(h)хиназолонов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Седова В.Ф.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1301776
  Микульшина В.В. Синтез и свойства илидов мышьяка : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Микульшина В.В.; МГУ. Химический фак-т. – М., 1971. – 19л.
1301777
  Ковтун В.Ю. Синтез и свойства иминов тетрафенилметилендифосфина. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Ковтун В.Ю.; АН СССР. – М, 1971. – 22л.
1301778
  Богославская Т.М. Синтез и свойства катионов из смолистого нефтяного сырья : Автореф... канд. хим.наук: / Богославская Т. М.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1966. – 18л.
1301779
   Синтез и свойства комплексных соединений кобальта (II), никеля (II) и цинка с оксимами пирувиламинокислот / В.В. Скопенко, И.О. Фрицкий, Р.Д. Лампека, ИскендеровТ.С // Журн. Неорган. химии, 1993. – №11
1301780
  Шорманова Л.П. Синтез и свойства комплексных соединений полимерного фталоцианина. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шорманова Л.П.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 32л.
1301781
  Лопатина Л.И. Синтез и свойства композиционных материалов на основе кристаллических полимеров, деформированных в жидких средах : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.06 / Лопатина Л.И.; МГУ. – Москва, 1986. – 17 с.
1301782
  Марушко Сергей Зенонович Синтез и свойства композиционных сорбиционных материалов "Активный уголь-полимир" : Дис... канд.химич.наук: 02.00.40 / Марушко Сергей Зенонович; Ин-т сорбции и проблем эндоэкологии. – К., 1999. – 146л. – Бібліогр.:л.128-142
1301783
  Амирханов В.М. Синтез и свойства координационных соединений лантаноидов, содержащих гексаметилфосфотриамид : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Амирханов Владимир Михайлович ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 156 л. – Библиогр. : л. 138-154
1301784
  Амирханов Владимир Михайлович Синтез и свойства координационных соединений лантаноидов, содержащих гексаметилфосфотриамид : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Амирханов Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1301785
  Амирханов Владимир Михайлович Синтез и свойства координационных соединений лантаноидов, содержащих гексаметилфосфотриамид : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Амирханов Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1301786
  Черкезишвили К.И. Синтез и свойства кремнесодержащих диеновых карбинолов и этиленовых y-гликолей. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкезишвили К.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 13л.
1301787
  Будкевич Г.Б. Синтез и свойства кремнийорганических адсорбентов (ксерогелей гидрид- и этилполилоксанов) : Автореф... канд. хим.наук: / Будкевич Г. Б.; Ан УССР, Ин-т физ. хим. – К., 1968. – 15л.
1301788
  Шинский Н.Г. Синтез и свойства модифицированных уридин-5-фосфоамидов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шинский Н.Г.; МГУ. – М., 1969. – 19л.
1301789
  Денисенко Г.И. Синтез и свойства модифицированных цеолитов типа фожазита и морденита : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Денисенко Г. И.; АН УССР, Ин-т физич. химии. – Киев, 1973. – 24л.
1301790
   Синтез и свойства мономеров. – М, 1964. – 300с.
1301791
   Синтез и свойства нанодисперсных модифицированных гексаферритов BaFe12-2xCoxSixO19±? со структурой магнетоплюмбита / С.В. Волков, Е.Д. Соловьева, В Е. Пашкова, А.Г. Белоус // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 12-16. – Библиогр.: с. 15-16. – ISSN 0041-6045
1301792
  Крицын А.М. Синтез и свойства негликозидных аналогов нуклеозидов и нуклеотидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Крицын А.М.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301793
  Чешмариташвили М.Г. Синтез и свойства неконденсированных бисиндолов: 1,2-/5,5-дииндолил/этана, 2,3,2,3-тетраметил-1,2-/5,5-динолил/этана, 2,3,2,3-тетраметил-1,2-/5,5диинолил/этена и 2,3,2,3-тетраметил-1,4-/5,5-динолил/ : Автореф... канд. хим.наук: / Чешмариташвили М.Г.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1984. – 26л.
1301794
  Пархоменко П.И. Синтез и свойства некоторых азотосодержащих производных сульфолана. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Пархоменко П.И.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1301795
  Падюкова Н.Ш. Синтез и свойства некоторых аналогов витамина В6. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Падюкова Н.Ш.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 22л.
1301796
  Криворучко В.А. Синтез и свойства некоторых бензо(а) хинолизинопиронов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Криворучко В.А. ; АН СССР , Ин-тут орган. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1973. – 15 с.
1301797
  Раков А.П. Синтез и свойства некоторых бициклических приозводных фосфолана. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Раков А.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
1301798
  Григорьева В.И. Синтез и свойства некоторых гемдиалкилциклопропанов : Автореф... канд. хим.наук: / Григорьева В.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 15л.
1301799
  Варюхина Л.В. Синтез и свойства некоторых гетероциклических N-окисей : Автореф... канд. хим.наук: / Варюхина Л.В.; Уральский политихнический ин-т. – Свердловск, 1954. – 15л.
1301800
  Панфилович З.У. Синтез и свойства некоторых диацетиленовых производных мышьяка. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Панфилович З.У.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1974. – 22л.
1301801
  Соколов Иван Егорович Синтез и свойства некоторых диацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Соколов Иван Егорович; Сиб. отд-ние АН СССР. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 24л.
1301802
  Бочкарев М.Н. Синтез и свойства некоторых кремний-, германий- и оловоорганических халькогенидов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бочкарев М.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1301803
  Прохорова А.А. Синтез и свойства некоторых ненасыщенных борорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Прохорова А.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 14л.
1301804
   Синтез и свойства некоторых новых полимерных материалов. – Тбилиси, 1974. – 138с.
1301805
   Синтез и свойства некоторых новых полимерных материалов. – Тбилиси, 1974. – 138с.
1301806
  Ятаутайте И.С. Синтез и свойства некоторых новых селенополитионатов : Автореф... канд. хим.наук: / Ятаутайте И.С.; Каунасский политехн. ин-т. – Каунас, 1966. – 15л.
1301807
  Мянник Э.И. Синтез и свойства некоторых приозводных циклотрифосфазена. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мянник Э.И.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1966. – 11л.
1301808
  Смирнова Алла Павловна Синтез и свойства некоторых природных пироглутамилпептидов и их структурных аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Смирнова Алла Павловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301809
  Алеев К.М. Синтез и свойства некоторых производных кротоновой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Алеев К.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1301810
  Акамсин В.Д. Синтез и свойства некоторых производных тиофосфинистых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Акамсин В.Д.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 20л.
1301811
  Визель А.О. Синтез и свойства некоторых производных фосфолена. : Автореф... канд. хим.наук: / Визель А.О.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 15л.
1301812
  Гайджурова В.П. Синтез и свойства некоторых производных хинолина : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гайджурова В.П.; Новочерскасский политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 20л.
1301813
  Скопенко В.В. Синтез и свойства некоторых соединений ванадия (IV) / В.В. Скопенко, А.А. Голуб // Укр. хим. журн., 1976. – №2
1301814
  Сускина В.И. Синтез и свойства некоторых стабильных нитроксильных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Сускина В.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии. – М., 1970. – 16л.
1301815
  Мамаков Кирилл Алексеевич Синтез и свойства некоторых тиопроизводных кислот трехвалентного мышьяка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мамаков Кирилл Алексеевич; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
1301816
  Пономаренко В.А. Синтез и свойства некоторых углеводородов состава С - С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пономаренко В.А. ; МВО СССР , Москов. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1950. – 9 с.
1301817
  Алферов В.А. Синтез и свойства некоторых халькхромитов со структурой шпинели : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Алферов В. А.; МГУ, хим. фак. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1301818
  Чадаева Н.А. Синтез и свойства некоторых циклических эфиров мышьяковистой, алкиларсинистых и ариларсинистых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Чадаева Н.А.; Мин. культуры СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1955. – 12л.
1301819
  Осипова М.П. Синтез и свойства некоторых эфиров алкиларилтиоарсинистых и диарилтиоарсинистых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Осипова М.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 17л.
1301820
  Витвицкая Г.В. Синтез и свойства неорганических веществ, применяемых в фотографических процессах / Г.В. Витвицкая, Л.А. Павлинова. – Ленинград
2. – 1976. – 39с.
1301821
  Максимова Н.Г. Синтез и свойства непредельных кремнийорганиченских соединений : Автореф... канд .хим.наук: / Максимова Н. Г.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 15л.
1301822
  Печурина Светлана Яковлевна Синтез и свойства новых классов станнил- и силилзамещенных О- М- и П-карборанов-12 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Печурина Светлана Яковлевна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1301823
  Олсуфьева Е.Н. Синтез и свойства нуклеопептидов содержащих остатки В-(Урацил-№1)-х-аланина и В-(аденилил-№9)- алания : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Олсуфьева Е. Н.; МГУ. – М., 1976. – 18л.
1301824
  Лихолшерстов Л.М. Синтез и свойства О-аминоацильных (О-пептидных) производных моносахаридов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лихолшерстов Л.М.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 26л.
1301825
  Чакрян Т.О. Синтез и свойства о-ацилгликолевых кислот и их некоторых производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Чакрян Т.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
1301826
  Поликарпов Ю.М. Синтез и свойства окисей третичных моно-а,b-алкенил-фосфинов : Автореф... кандидата хим.наук: / Поликарпов Ю.М.; АН СССР. Ин-т органич. соединений. – М., 1965. – 19л.
1301827
  Кушнарева Д.П. Синтез и свойства оксидных соединений состава CdLnB0,5B1,507 : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Кушнарева Д.П. ; М-во высш. и сред. специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 170 л. + Прил.: л. 169-170. – Библиогр.: л. 145-168
1301828
  Швецов Ю.С. Синтез и свойства оксопиримидинил-N-алкал-фосфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Швецов Ю. С.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1301829
  Дуобинис Н.К. Синтез и свойства олигомеров ароматических эпоксипроциламинов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Дуобинис Н.К.; Каунас.политехн.ин-т. – Каунас, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1301830
   Синтез и свойства оловоорганических соединений. – Калинин, 1975. – 140с.
1301831
   Синтез и свойства оловоорганических соединений. – Калинин, 1975. – 140с.
1301832
  Прокофьев А.К. Синтез и свойства оловоорганических соединений с возможной внутримолекулярной координацией. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Прокофьев А.К.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1969. – 17л.
1301833
  Федосеева В.Н. Синтез и свойства органических соединений, содержащих двухвалентную серу, как потенциальных антидотов синильной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Федосеева В.Н.; КПИ. – К., 1967. – 24л.
1301834
  Субоч Г.А. Синтез и свойства п-нитрозоанилинов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.05 / Субоч Георгий Анатольевич ; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1979. – 23 с. – Библиогр.: 6 назв.
1301835
  Крит Н.А. Синтез и свойства пептидных и депсипептидных производных альфа-окси-альфа-циламинокислот. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Крит Н.А.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1968. – 22л.
1301836
  Крапивин Г.Д. Синтез и свойства перекисей фураневых альдегидов и продуктов их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Крапивин Г.Д.; Краснодарск. политехн. ин-т. – Краснодар, 1978. – л.
1301837
  Дуленко Л.В. Синтез и свойства пирилиевых солей, конденсированных с ядрами тиофена, фурана и индола. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Дуленко Л.В.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
1301838
  Берестенко М.К. Синтез и свойства пиримидил-4-аминокислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берестенко М.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1301839
  Ищенко В.В. Синтез и свойства пиримидоизоиндолонов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ищенко В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 139 л. + Приложение: л. 133-139. – Библиогр.: л. 121-132
1301840
  Ищенко В.В. Синтез и свойства пиримидоизоиндолонов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ищенко В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 11 назв.
1301841
  Палавандишвили Г.А. Синтез и свойства пирролофенотиазиндиоксидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Палавандишвили Г.А.; Москов. хим.-технол. ин-т. – л.
1301842
  Гафарова Н.А. Синтез и свойства поверхностно-активных веществ на базе бензина термокрекинга и нафты : Автореф... канд. хим.наук: / Гафарова Н.А.; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1966. – 12л.
1301843
  Примельес А.Э. Синтез и свойства полиаддуктов на основе бис-фурановых соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Примельес А.Э.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1301844
  Киселева Л.И. Синтез и свойства полиалюмоорганосилоксановых адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Киселева Л.И.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1980. – 17л.
1301845
  Поп Г.С. Синтез и свойства полиамидокислот и их солей в растворах.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Поп Г.С.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1976. – 16л.
1301846
  Оганесян Р.М. Синтез и свойства полиборазолов : Автореф... канд. хим.наук: / Оганесян Р. М.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 19л.
1301847
  Кольцова Г.Н. Синтез и свойства поликарбонильных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Кольцова Г.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 25л.
1301848
  Разводовский Е.Ф. Синтез и свойства полимеров, содержащих четвертичные атомы азота в основной цепи макромолекулы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Разводовский Е.Ф.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1966. – 17л.
1301849
  Троенко В.И. Синтез и свойства полифенилдиметил-силоксанов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Троенко В.И.; АН СССр. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1301850
  Попова Т.К. Синтез и свойства полихелатов бис-(4-окси-5-аминофенил)-алканов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Попова Т.К.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 21л.
1301851
  Шергина С.И. Синтез и свойства полиэтиниларенов со сплошным и прерванным сопряжением в главной цели : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шергина С. И.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 23л.
1301852
  Цагараева Н.А. Синтез и свойства привитых сополимеров ацентов целлюлозы с некотоыми фторолефинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Цагараева Н. А.; Ташк.ГУ, Хим. фак. – Ташкент, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1301853
  Юнусов Рамиз Синтез и свойства привитых сополимеров натурального шелка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Юнусов Рамиз; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 21л.
1301854
  Даниленко Т.И. Синтез и свойства привитых сополимеров поликапроамида с диметиламиноэтил- и [бета] -оксиэтилметакрилатами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Даниленко Татьяна Ивановна ; Моск. ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева АН СССР. – Москва, 1985. – 24 с. – Библиогр.: 9 назв.
1301855
  Грачева Э.А. Синтез и свойства приримидин-2-альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грачева Э. А.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Новосиб. ин-т орган. хим. – Новосибирск, 1977. – 17л.
1301856
  Денисов Ф.С. Синтез и свойства производных -циклопентадиенилдикарбонилжелеза, содержащих ковелентовые связи железо-германий : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов Ф. С.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1970. – 20л.
1301857
  Арюзизна В.М. Синтез и свойства производных 4Н-имидазо (5,1-b) бензомидазола. : Автореф... наук: / Арюзизна В.М.; Всесоюз. научн-исслед. хим.-фарм. инст. им.С.Орджоникидзе. – М., 1968. – 26л.
1301858
  Кобрит В.С. Синтез и свойства производных 4Н-имидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кобрит В.С.; Ин-тут орган. химии. – Новосибирск, 1977. – л.
1301859
  Кварацхелия Лаура Давидовна Синтез и свойства производных №-альдоноиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кварацхелия Лаура Давидовна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1301860
  Пантелеева А.Р. Синтез и свойства производных бис (хлорметил)-фосфиновой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Пантелеева А.Р.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
1301861
  Мусатова И.С. Синтез и свойства производных пиразина, имидазо-(4,5-в) пиразина и их N-окисей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мусатова И.С.; Всесоюз.науч-исслед.хим-фармац.ин-т. – М, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1301862
  Сюткин В.Н. Синтез и свойства производных целлюлозы, содержащих нитрильные группы. : Автореф... канд. хим.наук: / Сюткин В.Н.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1967. – 19л.
1301863
  Михайлова В.Н. Синтез и свойства простых эфиров двувторичных ацетиленовых -гликолей. : Автореф... канд. хим.наук: / Михайлова В.Н.; Лен. технолог. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1301864
  Огибин Ю .Н. Синтез и свойства разветвленных алифатических килот : Автореф... канд. хим.наук: / Огибин Ю .Н.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синт. – М., 1961. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1301865
  Мишина В.Г. Синтез и свойства ряда пирролидинов и пирролов. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишина В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 15л.
1301866
  Васильченко Д.В. Синтез и свойства сегментированных полиуретанов, содержащих в основной цепи полимера звенья аминокислот и пептидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06, 03.00.04 / Васильченко Дмитрий Владимирович ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химиии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1982. – 15, [1] с. – Библиогр.: 8 назв.
1301867
  Путкарадзе Н.В. Синтез и свойства сернистых соединений германия. : Автореф... канд. хим.наук: / Путкарадзе Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
1301868
   Синтез и свойства сетчатых полимеров и композиций на их основе. – Свердловск, 1990. – 86с.
1301869
  Козликов В.Л. Синтез и свойства силаоксациклоалканов. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Козликов В.Л.; М-во хим.пром-сти СССР. – М, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1301870
  Курцхалия Ц.С. Синтез и свойства сильноосновных анионитов типа АВ-17 на основе n-дивинилбензола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Курцхалия Ц.С. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
1301871
  Виленчик Я.М. Синтез и свойства симметричных диарилгидразидов диарил- и диалкилгликолиевых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Виленчик Я.М.; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1964. – 17л.
1301872
  Зенькович Елена Григорьевна Синтез и свойства сложных оксидных соединений на основе RMn2O5 и R2TiO5 : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Зенькович Елена Григорьевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 167л. – Бібліогр.:л.154-167
1301873
  Зенькович Е.Г. Синтез и свойства сложных оксидных соединений на основе RMno и RTiO : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зенькович Е.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1301874
  Скопенко В.В. Синтез и свойства соединений [Ln(NO3)2{OP[N(CH3)2}3] B(C6H5)4 (Ln-Y, La, Ce-Lu) / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, И.М. Матишинец // Укр. хим. журн., 1984. – № 7
1301875
   Синтез и свойства соединений [Ln(S2P(OC2H5)2)3{OP(CN3)2)3}2] / В.В. Скопенко, С.В. Гуцалюк, Ю.Л. Зуб, В.В. Трачевский // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №12
1301876
   Синтез и свойства соединений K2O-P2O5-SnO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, С.В. Романенко // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №3
1301877
   Синтез и свойства соединений ниобия, тантала и титана. – М., 1974. – 315с.
1301878
   Синтез и свойства соединений ниобия, тантала и титана. – М, 1974. – 315с.
1301879
   Синтез и свойства соединений редкоземельных элементов. – Свердловск, 1982. – 158с.
1301880
   Синтез и свойства соединений состава RABO5 / В.В. Скопенко, Е.Г. Зенькович, С.А. Недилько, Ю.В. Ревенко // Укр. хим. журн., 1985. – №10
1301881
  Богатский А.В. Синтез и свойства стереоизмерных кротонных кислот и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Богатский А. В.; Одесск. ГУ, каф. орган. хим. – Одесса, 1954. – 11л.
1301882
   Синтез и свойства уретановых эластомеров. – Л., 1976. – 180с.
1301883
   Синтез и свойства уретановых эластомеров. – Л, 1976. – 180с.
1301884
  Аданяева Р.В. Синтез и свойства фосфорных эфиров рибофлавина : Автореф... канд. хим.наук: 0.72 / Аданяева Р.В.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1969. – 26л.
1301885
  Рудомино М.В. Синтез и свойства фосфорорганических комплексонов.. : Автореф... канд. хим.наук: 077, 073 / Рудомино М.В.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301886
  Оксенгенделер И.Г. Синтез и свойства фталоциатингов с фторсодержащми заместителями : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Оксенгенделер И. Г.; НИИ орган. полупровод. и крист. – М., 1978. – 22л.
1301887
  Пансевич-Коляда Синтез и свойства цеолитов, модифицированных трехвалентным хромом. : Автореф... канд. хим.наук: / Пансевич-Коляда Л.В.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 30л.
1301888
  Мищенко В.Ф. Синтез и свойства цианиновых красителей, содержащих винильные группы. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мищенко В.Ф.; Новочеркасский политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 18л.
1301889
  Гапоник П.Н. Синтез и свойства эфиратов алюминийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гапоник П.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 14л.
1301890
  Колодий Ярослав Иосифович Синтез и свойства эфиров селенофосфористых и селенофосфорных кислот : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.08 / Колодий Ярослав Иосифович; АН УССР. Ин-т органической химии. – Киев, 1980. – л.
1301891
  Алексеева И.А. Синтез и свойстсва сульфонов бензтиазольного ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Алексеева И. А.; Алексева И. А.; Уральск. политехн. ин-т им. Кирова, химико-технол. фак, Каф. орган. хим. – Свердловск, 1952. – 11 с.
1301892
  Рябухин Ю.И. Синтез и совйства солейн 4Н-1,3-бензоксазин-4-ония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рябухин Ю. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 25л.
1301893
  Хачатрян М.Г. Синтез и содержание нуклеиновых кислот и белков в процессе роста ооцита и вспомогательных клеток араратской кошенили. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Хачатрян М.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1986. – 21л.
1301894
  Тухтаев Хаким Рахманович Синтез и сополимеризация азотосодержащих производных итаконовой кислоты со стиролом и бутилметакрилатом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Тухтаев Хаким Рахманович; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1979. – 26л.
1301895
  Данильченко Эдуард Викторович Синтез и спектрально-люминесцентные свойства некоторых соединений Д2 пиразолинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Данильченко Эдуард Викторович; Харкьк. гос. ун-т. – Х., 1975. – 25л.
1301896
  Нгуен Ван Хон Синтез и спектральные свойства а,b-ненасыщенных кетонов пиразольного ряда и пиразолинов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Нгуен Ван Хон; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1977. – 16л.
1301897
  Кулинич А.В. Синтез и спектральные свойства мероцианиновых красителей на основе малононитрила и барбитуровой кислоты : Дисс. ... канд. химических наук. Спец. 02.00.03 - органическая химия / КНУТШ; Кулинич А.В. – Киев, 2007. – 222л. – Библиогр.: л.220-222
1301898
  Власова Т.Ф. Синтез и спектрополярометрические исследования некоторых оптически активных аминокислот : Автореф... канд. хим.наук: / Власова Т.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1967. – 12л.
1301899
  Максимец В.П. Синтез и спектроскопическиое исследование некоторых производственных акридина и акридина-9 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Максимец В.П. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1966. – 20 с.
1301900
  Грин Л.М. Синтез и спектроскопическое исследование а, В - ненасыщенных спиртов ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грин Л.М.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1974. – 22л.
1301901
  Никитченко В.М. Синтез и спектрофотометрическое исследование -- насыщенных кетонов тиофенного ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Никитченко В. М.; Рос. ГУ. – Ростов на Дону, 1963. – 16л.
1301902
  Нгуен Мин Тяу Синтез и спектрофотометрическое исследование п-замещенных и п"-нитробезофенона и их винилогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нгуен Мин Тяу; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 18л.
1301903
  Савельева Л.А. Синтез и стереохимия -(индолил-3)-акриловых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Л. А.; Всес. науч. исслед. хим. фармац. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1301904
  Устынюк Т.К. Синтез и стереохимия 17,20-диоксикарбоновых кислот прегнанового и 17-изопрегнанового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Устынюк Т.К.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – Москва, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1301905
  Рудакова И.П. Синтез и стереохимия 7-фенилпергидроиндолов и 7-фенилиндолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Рудакова И.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1963. – 10л.
1301906
  Салахова Рафига Сеид Мирза кызы Синтез и стереохимия диеновых аддуктов гексахлорциклопентадиена с имидами 4-циклогексен-1,2-дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Салахова Рафига Сеид Мирза кызы; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М. – Баку, 1974. – 23л.
1301907
  Мусаева Н.Э. Синтез и стереохимия моно-и диангидридов, -имидов и их N-замещенных производных на основе диенового аддукта 5,5-диметокситетрахлорциклопентадиена с ангидридами 4-циклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Мусаева Н.Э.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1301908
  Мадакян В.Н. Синтез и стереохимия некоторых N-, O- и S-содержащих шестигленных гетероциклических аминокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мадакян В. Н.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1977. – 21л.
1301909
  Александрова Г.В. Синтез и стереохимия некоторых бициклических аналогов кортикостероидов : автореф. ... канд. хим. наук / Александрова Г.В. ; АН СССР, Ин-т орган. хим. им. Н. Зелинского. – Москва, 1957. – 10 с.
1301910
  Алексеев В.И. Синтез и стереохимия некоторых производных гидроакридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеев В. И.; АН СССР, Дальневост. науч. центр. – Владивосток, 1976. – 25л.
1301911
  Вартанян Рубен Саркисович Синтез и стереохимия некоторых функционально замещенных пиперидонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вартанян Рубен Саркисович; АН СССР. Ин-т орган. химии им. И.Д.Зелинского. – М., 1974. – 20л.
1301912
  Баула О.П. Синтез и стереохимия периодических инсектицидов на основе 3-карена. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Баула О.П.; Киевск. политехнич. инст. – К., 1991. – 162л. – Бібліогр.:л.152-162
1301913
  Лысанчук Л.К. Синтез и стереохимия превращений геометрических изомеров гидрофенантренкарбоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Лысанчук Л.К.; АН СССР. Ин-т орган. хими им. Н.Д.Зелинского. – М., 1963. – 21л.
1301914
  Мильштейн И.М. Синтез и стереохимия реакций геометрических изомеров додекагидрофенантрендикарбоновых кислот : Автореф... кандидата хим.наук: / Мильштейн И.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 21л.
1301915
  Макушина В.М. Синтез и стереохимия углеводородов ряда цио-бицикло (3,3,0) октана сосава С10Н18 : Автореф... канд. хим.наук: 02 / Макушина В.М.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1971. – 21л.
1301916
  Кязимов А.С. Синтез и стереохимия эпоксикарбонильных соединений циклогексанового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кязимов А.С.; Совет по присужден. учен. степеней хим.-технол. фак. Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1970. – 28л.
1301917
  Сергеева А.Н. Синтез и стереохимия,2,4,7- и 1,2,4,7- замещенных декагидрохинолинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Сергеева А.Н. ; АН БССР , Ин-т физ.-орган.химии. – Минск, 1976. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
1301918
  Баула Ольга Петровна Синтез и стереохмия пиретроидных инсектицидов на основе З-Карена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Баула Ольга Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1301919
  Ибранов П.С. Синтез и строение 1-аллил (и кротил)-3-метил-4-этинил-(этил и фенил) пиперидолов-4 и их сложных эфиров, синтез новых обезболивающих веществ. : Автореф... канд. хим.наук: / Ибранов П.С.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1301920
  Усачева Валентина Ивановна Синтез и строение N-алкил- и ариламинометиленбензо (в) тиофенонов и бензо (в) тиофентионов, их ртутьорганических и металлхелатных производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Усачева Валентина Ивановна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1301921
  Кравцов Д.Н. Синтез и строение арилртутных производных некоторых таутомерных и псевдотаутомерных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Кравцов Д.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 8л.
1301922
  Саяпина Л.М. Синтез и строение арилтеллуротригалогенидов, арилметилтеллуродигалогенидов и диарилдителлуридов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саяпина Л. М.; Рос. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
1301923
   Синтез и строение двухядернонго разнолигандного комплекса никеля (ІІ) с 2-оксиминопропионовой кислотой и имидазолом / В.В. Скопенко, А.А. Дворкин, Ю.А. Симонов, Р.Д. и др. Лампека // Журн. неорган. химии, 1989. – № 10
1301924
  Коробов М.И. Синтез и строение иминов меркапто (селено) винилальдегидов и их ароматических аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Коробов М. И.; МВиССО, РСФСР, Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк., Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1974. – 23л.
1301925
  Скопенко В.В. Синтез и строение комплекса таллия (I) c 2-/4-метилтиазолил/ - цианоксимом / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, А.А. Мохир // Журн. неорган. химии, 1995. – №5
1301926
  Рудницкая О.В. Синтез и строение координационных соединений ангулярных гетероциклических антрахинонов с галогенидами галлия и индия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рудницкая О.В.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1980. – 23л.
1301927
  Хоменко Д.Н. Синтез и строение координационных соединений палладия с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазол-сс-илуксусной кислоты / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 30-34. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы два координационных соединения палладия с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-три азол-а-илуксусной кислоты. Полученные соединения исследованы с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии Координационное соединение Pd(HL)Cl2 изучено методом ...
1301928
  Шульга И.С. Синтез и строение некоторых производных 1-(8)- и 4-(5)-нитроакридина. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.00.03 / Шульга И.С.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Х., 1972. – 32л.
1301929
   Синтез и строение нитритогексаметилфосфортриамидных комплексов некоторых лантаноидов / А.Ф. Савостьянова, А.А. Капшук, В.В. Скопенко, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1993. – №5
1301930
  Петренко О.Е. Синтез и строение новых N-арилхинальдиниевых солей, превращение их в красители и исследование электронных спектров поглощения этих соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петренко О.Е. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 20 с.
1301931
  Гайдукевич А.Н. Синтез и строение производных 2-(7) и 3-(6)-нитро-9-аминоакридина : Автореф... канд. фармацевт.наук: 792 / Гайдукевич А.Н.; Харьк. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1970. – 26с.
1301932
  Дорощук Р.А. Синтез и строение С-2-тиофен-N-метил- и С-2-фуран-N-метилнитрона / Р.А. Дорощук, А.В. Туров, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 44-47. – ISSN 0041-6045
1301933
   Синтез и структура нуклеиновых кислот. – Москва : Мир, 1966. – 381с.
1301934
   Синтез и структура нуклеиновых кислот. – М., 1966. – 381с.
1301935
  Мусаев Ф.Н. Синтез и структурное исследование монотиобензоатов металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мусаев Ф.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1301936
  Скопенко В.В. Синтез и структурноспектральная характеристика некоторых координационных соединений на основе селеноцианата цинка / В.В. Скопенко, Р.М. Аласания, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн., 1969. – №6
1301937
   Синтез и термические превращения гидратированного аммиачного комплекса меди (II)-цинка-кадмия / Д.А. Савченко, В.А. Копилевич, Л.В. Войтенко, Н.С. Слободяник, И.Д. Жиляк, Н.А. Скрыль // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С. 80-85. – ISSN 0041-6045


  Описан синтез тройных гидратированных аммиачных дифосфатов меди (П)-цинка-кадмия координаци- онно-го строения, имеющих кристаллическую или аморфную структуру. Изучены термические свойства кристаллического соединения ...
1301938
  Чернокальский Б.Д. Синтез и термическое разложение некоторых производных пятивалентного мышьяка. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернокальский Б.Д.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1960. – 14л.
1301939
  Притула М.Г. Синтез и тестирование информационных сетей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Притула М.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киров, 1983. – 9 с.
1301940
  Мамедова М.А. Синтез и технология поверхностно-активного вещества и моющего средства азолята-а на основе пентан-амиленовой и высшей фракций нефтяного сырья : Автореф... канд. техн.наук: / Мамедова М.А.; Акад. наук АзССР. Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1960. – 24л.
1301941
  Шутеева Л.Н. Синтез и технология получения новых монокристаллцелюлозы - лекарственных препаратов комбинированного действия. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Шутеева Л.Н.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1977. – 22л.
1301942
  Синяков А.Н. Синтез и трансгалогенирование галогенэтинилазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.3 / Синяков А.Н.; АН СССР.Сибирск.отдел.Новосиб.ин-т орган.химии. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1301943
  Преображенская М.Н. Синтез и установление конфигурации некоторых биологически важных полуфункциональных соединений ряда индола. : Автореф... доктор хим.наук: 079 / Преображенская М.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М,, 1969. – 33л.
1301944
  Чибисова Т.А. Синтез и УФ-спектры поглощения несимметричных дифенилдисульфидов. : Автореф... канд. хим.наук: 05.344 / Чибисова Т.А.; Москов. хим.-технол. ин-т. – М., 1971. – 23л.
1301945
  Киро З.Б. Синтез и физико-химические исследования N, N, N-тризамещенных формимидинов : Автореф... канд. хим.наук: 705 / Киро З.Б.; Моск. хим.-технологич. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1301946
  Торгова Т.В. Синтез и физико-химические исследования комплексов меди (ІІ), никеля (ІІ) и кобальта (ІІ) с бис-азометинами замещенных малондиальдегидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Торгова Т.В. ; МВ и ССО РСФСР , Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 23 с.
1301947
  Хлыстунова Э.В. Синтез и физико-химические исследования комплексов металлов с селеномочевиной : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Хлыстунова Э.В. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1301948
   Синтез и физико-химические исследования координационных и полимерных соединений. – Кишинев, 1986. – 136с.
1301949
  Гончаренко Ирина Александровна Синтез и физико-химические исследования межмолекулярного взаимодействия в бинарных системах эфиров некоторых аминокарбоновых кислот и амидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гончаренко Ирина Александровна; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1301950
  Андронов Борис Федорович Синтез и физико-химические исследования некоторых тиокетонов и их S-производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Андронов Борис Федорович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1976. – 16 с.
1301951
  Полонская Ирина Николаевна Синтез и физико-химические свойства азотсеросодержащих организмов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полонская Ирина Николаевна; КГУ. – К, 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.165-192
1301952
  Полонская Ирина Николаевна Синтез и физико-химические свойства азотсеросодержащих органокремноземов : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Полонская Ирина Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1301953
  Морозова Л.Ф. Синтез и физико-химические свойства аминокислот пиразольного ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Морозова Л.Ф.; МГУ. Хим. фак. – М., 1967. – 13л.
1301954
  Живоглазова Л.Е. Синтез и физико-химические свойства гемицианидов N-арилхинолиниевого ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Живоглазова Л. Е.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1867. – 17л.
1301955
  Арзуманян Г.А. Синтез и физико-химические свойства двойных литий-цериевых и медь-редкоземельных молибдатов и вольфраматов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.16 / Арзуманян Геннадий Ашотович ; Моск. химико-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 6 назв.
1301956
  Перепелица А.П. Синтез и физико-химические свойства некоторых молибдатов РЗЭ : дисс. ... канд. хим. наук / Перепелица А.П.; Перепесица А.П. ; М-во высш. и средного специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1974. – 149 л. + Прил.: л. 131-149. – Библиогр.: л. 117-130
1301957
  Перепелица А.П. Синтез и физико-химические свойства некоторых молибдатов РЭЭ : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Перепелица А.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с. – Библиогр.: 13 назв.
1301958
  Элашвили З.М. Синтез и физико-химические свойства некоторых спиропиранов бензтиазолового ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Элашвили З.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
1301959
  Майсурадзе Д.П. Синтез и физико-химические свойства некоторых спиропиранов индолинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Майсурадзе Д. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 14л.
1301960
   Синтез и физико-химические свойства неорганических и углеводных сорбентов. – К., 1986. – 128с.
1301961
  Соловьев Л.А. Синтез и физико-химические свойства новых соединений со структурами перовскита и пирохлора. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Соловьев Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 22л.
1301962
   Синтез и физико-химические свойства полимеров. – Ташкент, 1984. – 95с.
1301963
  Ильяшенко В.С. Синтез и физико-химические свойства простых и двойных сульфатов европия, гадолиния и тербия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Ильяшенко В.С.; АН СССР. Ин-тут общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М,, 1969. – 27л.
1301964
  Лобков Е.У. Синтез и физико-химические свойства халькогенидов вольфрама и рения. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Лобков Е.У.; Сиб.отдел.АН СССР. – Новосибирск, 1970. – 17л.
1301965
  Халилулина К.Х. Синтез и физико-химическое изучение антаманида и его аналогов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Халилулина К.Х. ; АН СССР , Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1973. – 29 с.
1301966
  Ягодина Людмила Александровна Синтез и физико-химическое исследование 5-метил-5,10-дигидрофенофосфазинов : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Ягодина Людмила Александровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1977. – 17л.
1301967
  Орлова Т.Ю. Синтез и физико-химическое исследование алкоксиацетатов бериллия и алюминия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орлова Т.Ю.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 10л.
1301968
  Погодилова Е.Г. Синтез и физико-химическое исследование аммиакатов ацетатов и формиатов бериллия, аллюминия, магния, цинка и иттрия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Погодилова Е.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра неорган. химии. – М., 1969. – 14л.
1301969
  Пономарев О.А. Синтез и физико-химическое исследование арилиденпроизводных в-дикетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пономарев О.А. ; ХГУ. – Харьков, 1980. – 20 с.
1301970
  Чекунина Л.И. Синтез и физико-химическое исследование арилэтинилфосфинов и фосфиноксидов. : Автореф... канд. хим.наук: 344 / Чекунина Л.И.; Москов. хим.-технол. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1301971
  Ракотоарисоа Х М.В. Синтез и физико-химическое исследование в рядах производных метилтиофеновых и метилфурановых аналогов халкона и халкола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ракотоарисоа М.В.Х.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1985. – 20л.
1301972
  Бадасян Виктор Ервандович Синтез и физико-химическое исследование гидросиликатов La+3,Ce+3,Ce+4,Pr+3,Na+3,Sn+3 : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Бадасян Виктор Ервандович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 14л.
1301973
  Бадалова Р. Синтез и физико-химическое исследование иминодиацинатов редкоземельных элементов : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Бадалова Р.; МГУ. – М, 1973. – 16л.
1301974
  Кочин С.Г. Синтез и физико-химическое исследование металлхелатов с серосодержащими органическими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: / Кочин С.Г.; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 22л.
1301975
  Злотникова Р.А. Синтез и физико-химическое исследование молекулярных комплексов платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Злотникова Р.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 18л.
1301976
  Качейшвили Г.Е. Синтез и физико-химическое исследование некоторых смешаннорадикаловых борорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Качейшвили Г.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 28л.
1301977
  Медведева Л.И. Синтез и физико-химическое исследование новых соединений A2BB""O6(B""-W(VI), Mo(VI), Cr(VI) с кристаллической структурой типа перовскита : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Медведева Л.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1301978
  Зеленева Т.П. Синтез и физико-химическое исследование продуктов взаимодействия гексахлорциклотрифосфазатриена с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Зеленева Т.П.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1973. – 18л.
1301979
  Евстифеева А.Г. Синтез и физико-химическое исследование самарийсодержащих соединений с кристаллической структурой пирохлора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Евстифеева А.Г.; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 22л.
1301980
  Петрова В.А. Синтез и физико-химическое исследование свойств и строения цианокомплексов замещенного четвертичного аммония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Петрова В.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1973. – 19л.
1301981
  Эйхенбаум И.Г. Синтез и физико-химическое исследование соединений АВСІ. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Эйхенбаум И.Г.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1301982
  Баранова Т.А. Синтез и физико-химическое исследование соединений редкоземельных элементов с ароматическими кислотами, содержащими амино-и сульфогруппы : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Баранова Т.А. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1989. – 318 л. + Приложения: л. 200-318. – Библиогр.: л. 178-199
1301983
  Баранова Т.А. Синтез и физико-химическое исследование соединений редкоземельных элементов с ароматическими кислотами, содержащими амино-и сульфогруппы : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Баранова Т.А. КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с. – Библиогр.: 18 назв.
1301984
  Банникова Т.А. Синтез и физико-химическое исследование соединений редкоземельных элементов с ароматическими кислотами,содержащими амино-сульфогруппы / Банникова Т.А. – Саратов, 1989
1301985
  Борисова Галина Михайловна Синтез и физико-химическое исследование тиокарбамидных координационных соединений ацетатов и пропионатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Борисова Галина Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1301986
  Никоноров Ю.И. Синтез и физико-химическое исследование фторидов благородных металлов и никеля (4) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Никоноров Ю. И.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т неорган. хим. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1301987
  Безруков Владимир Ильич Синтез и физико-хмическое исследование гетеро ниобатов некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Безруков Владимир Ильич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 9л.
1301988
   Синтез и физические свойства алмаза. – М, 1965. – 120с.
1301989
  Фурман Шмуль Абрамович Синтез и формирование интерференционных покрытий : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.05 / Фурман Шмуль Абрамович; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1977. – 37л.
1301990
  Гавриленко Б.Б. Синтез и фосфорилировнаие енаминов : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Гавриленко Б.Б.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1969. – 17л.
1301991
  Вишневский Д.Г. Синтез и фотолитические свойства новых 3-гидроксиєтил-пентаза-1,4-диенов / Д.Г. Вишневский, В.Г. Сіромятников, Ю А. Колендо // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 108-113. – ISSN 0041-6045
1301992
  Артамонова Г.А. Синтез и фотохимические исследования некоторых светочувствительных ароматических азидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.05 / Артамонова Галина Алексеевна ; Ленинград. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1979. – 24 с., включ. обл. – Библиогр.: 5 назв.
1301993
  Трофимова Надежда Сергеевна Синтез и фотохромизм спиропиранов производных бензо-1,3-дитиола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Трофимова Надежда Сергеевна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 22л.
1301994
  Олехнович Л.Б. Синтез и фрмакологическая активность некоторых соединиений пиридинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Олехнович Л. Б.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1301995
  Толопко Д.К. Синтез и характеристика некоторых третичных гидроперекисей. : Дис... канд. хим.наук: / Толопко Д.К.; Львов. политехнич. ин-т. Каф. органич. химии. – Львов, 1954. – 151, 6л. – Бібліогр.:л.1-6
1301996
  Голубев В.К. Синтез и химические превращения натрийалюминийтетраалкилов : Автореф. дис... канд. хим. наук: 072 / Голубев В.К.; М-во хим. промышленности СССР. – Москва, 1971. – 16с.
1301997
  Акопян Кнарик Гургеновна Синтез и химические превращения ненасыщенных б-лактонов : Автореф... хим.наук: 02.00.03 / Акопян Кнарик Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1301998
  Гафуров Баис Латифович Синтез и химические превращения сополимеров итаконовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гафуров Баис Латифович; АН УзССР. Объединенный Ученый Совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1973. – 26л.
1301999
  Восканян Э.С. Синтез и химические превращения функционально замещенных [альфа]-бромалленов : Автореф. дис... канд. хим. наук: 072 / Восканян Э.С.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1968. – 23с.
1302000
  Видугирене В. Синтез и химические превращения циклоалифатических вторичных ацетиленовых спиртов и карбонильных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Видугирене В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 20 с. – Бібліогр. : с. 20
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,