Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1301001
  Вишньов В.М. "Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії" : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишньов Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 220 л. – Бібліогр.: л. 191-220
1301002
  Середюк В.В. Роль та значення держави в неоконсерватизмі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 227-232. – ISSN 2524-017X
1301003
   Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України / С. Лєонов, А. Бойко, В. Боженко, І. Лучко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 305-313. – ISSN 2411-5215
1301004
  Захарченко О. Роль та значення післядипломної освіти поліцейських у підвищенні їхнього професійного рівня // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 138-142. – ISSN 2663-5313
1301005
  Галай Ю. Роль та значення політичних партій в парламентсько-президентській республіці // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-19.
1301006
  Протосавіцька Л.С. Роль та значення християнства в утвердженні державності у Київській Русі // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 241-247
1301007
  Ткаченко М.О. Роль та інтереси виконавців та інших осіб при укладанні і затвердженні мирової угоди, яка має місце у виконавчому провадженні, судом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 160-163. – ISSN 2219-5521
1301008
  Плаксенко Марія Леонідівна Роль та інтереси Росії в урегулюванні Придністровського конфлікту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 233-239
1301009
  Соскін Олег Роль та консолідація міських голів у впровадженні реформи місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
1301010
  Люзняк М. Роль та місце "Руської трійці" в історії української філософії : (спроба оцінки у вихованні національної свідомості та формуванні політичної думки українського народу). Науково-популярне видання / М. Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 104с. – ISBN 966-7275-10-8
1301011
  Лотоцький Михайло Роль та місце адвокатури у системі суб"єктів запобігання злочинам // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 98-102
1301012
  Яськів Б.А. Роль та місце безготівкових розрахунків у системі грошового обігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-47. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
1301013
  Папенко Є. Роль та місце В.С. Нагірного у зародженні українського сокільського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 19-23


  У статті розглядається внесок відомого громадського діяча Василя Нагірного у зародження українського сокільського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовані причини створення сокільських товариств та вплив чеського й ...
1301014
  Кожолянко О. Роль та місце весільних чинів у традиційному буковинському весіллі (на прикладі української обрядовості) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 244-257
1301015
  Дорошенко Г.О. Роль та місце викладача у системі smart-освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 83-85. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1301016
  Сало А.В. Роль та місце вищої освіти України в сучасній економічній системі // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 278-282. – (Економічні науки ; вип. 25)


  Проведено аналіз вищої освіти в контексті глобалізації українського суспільства. Обгрунтовано взаємозв"язок та залежність роботи інституту вищої школи України з економічним зростанням країни. Запропонована низка можливих шляхів подолання головних ...
1301017
  Костенко А.М. Роль та місце віри у процесах релігійних навернень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 24-27


  У статті на підставі аналізу наукових теорій, присвячених релігійному наверненню, обґрунтовано, що: а) у психологічному плані релігійна віра завжди пов"язана з сильним емоційним фоном, який супроводжує відчуття інтелектуальної упевненості в існуванні ...
1301018
  Алєйнікова О.В. Роль та місце держави в системі управління економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 126-129
1301019
  Солуха І.Б. Роль та місце екологічної оцінки в містобудівній діяльності // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 212-221 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1301020
  Васильківський Борис Роль та місце екоНУО в захисті довкілля та прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 3 (43). – С. 27.
1301021
  Ситник Г. Роль та місце енергозбережкення у забезпечення енергетичної та національної безпеки / Г. Ситник, О. Суходоля // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.262-269
1301022
  Папенко Є. Роль та місце жінки в Легіоні Українських січових Стрільців // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 18-19
1301023
   Роль та місце засобів масової інформації у виборчому процесі : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (доповіді, виступи, рекомендації). – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-95532-4-7
1301024
  Поніматченко Ю. Роль та місце збройних сил України у забезпеченні недоторканності державного кордону // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-18.
1301025
  Жеребчук С.В. Роль та місце Індонезії у військово-морській стратегії КНР: сутність політики "острівних оборонних ланцюгів" // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 273-280. – ISBN 978-966-136-196-5
1301026
  Омієць Л.О. Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 23-29. – ISSN 1727-1584
1301027
  Грабовська І.В. Роль та місце інтелектуального капіталу в системі управління та забезпечення інноваційного розвитку підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 75-78. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1301028
  Коваленко Т. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 17-22. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації самостій-ної роботи студентів технічних навчальних закладів в умовах кредитно-модульного навчання. Проаналізо-вано основні дослідження щодо організації самостійної ...
1301029
  Рекуренко І.І. Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 20-23
1301030
  Гончарова Н.Г. Роль та місце казенних підприємств в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 267-273.


  У статті розкриті теоретичні проблеми функціонування казенних підприємств. Особлива увага приділена розгляду специфічних рис казенних підприємств в умовах трансформаційної економіки. Робиться висновок про те, що казенні підприємства є необхідним ...
1301031
  Гоць Т. Роль та місце капіталізації у ціноутворенні послуг житлово-комунального господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 145-149. – ISSN 1818-2682
1301032
  Площенко Ю.О. Роль та місце кардіопротекції з використанням сучасних інфузійних препаратів у періопераційному періоді / Ю.О. Площенко, О.М. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 16-25. – ISSN 2224-0586
1301033
   Роль та місце кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії в навчальному процесі ПВНЗ "Київський медичний університет" / О.Ю. Коновалова, Т.К. Шураєва, І.І. Геращенко, Н.В. Гудзенко, О.Ф. Щербакова, Є.М. Гергель, І.О. Гуртовенко // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 81-83


  "Згідно договору про творчу співпрацю між ПВНЗ "Київський медичний університет" та Ботанічним садом ім. О.В. Фоміна кафедра виконала етап НДР №14 БП036-01 - "Моніторинг, охорона та кореляція природних трансферних та модельних екосистем ...
1301034
  Губанова Т.О. Роль та місце коледжів у системі забезпечення правничої освіти у контексті проекту Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 93-99. – ISSN 2227-796X
1301035
  Івахненко С.П. Роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України / С.П. Івахненко, В.А. Делас // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 48-53


  У статті розглядаються роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України, їх місце у структурі суб"єктів валютного ринку Також аналізуються особливості діяльності вітчизняних банківських установ у валютній сфері В ...
1301036
  Шапаренко О.А. Роль та місце комітетів у здійсненні законодавчої функції Верховної Ради України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-39. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1301037
  Ковальчук В. Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 10-18


  У статті проаналізовано роль та місце Конституційного Суду України в сис- темі органів державної влади, а також даються практичні рекомендації щодо ре- формування діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції відповідно до європейських ...
1301038
  Белей О.В. Роль та місце Конституційного суду України у механізмі державної влади // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 42-43. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1301039
  Тищенко М.В. Роль та місце контексту в сучасній теорії аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554
1301040
  Кориневич А.О. Роль та місце концепції участі у міжнародному енергетичному праві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 84-89
1301041
  Коваленко Л. Роль та місце курсу "Лінгвокраїнознавство" в підготовці фахівців з іноземних мов / Л. Коваленко, Н. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Лінгвокраїнознавство англомовних країн є "парасолькою", що об"єднує велику кількість дисциплін, таких як гео-графія, демографія, етнографія, історія, суспільствознавство, література та ін. Цей курс досліджує особливі риси історії, культури та ...
1301042
  Нестерович В.Ф. Роль та місце лобіювання у європейському інтегруванні України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 3 (89). – С. 33-42.
1301043
  Миленький Д. Роль та місце маркетингового стратегічного аналізу в процесі стратегічного управління підприємством // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 630-636. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1301044
  Нікіфорова В.А. Роль та місце металургії України у контексті змін регіональної структури світового металоринку // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 27-30. – ISBN 978-9934-571-43-5
1301045
  Крупнова Л.В. Роль та місце Міністерства юстиції України в системі суб"єктів виконавчого провадження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 317-327. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1301046
  Ліневич Ю.В. Роль та місце науково-технічного прогресу та інновацій в суспільному розвитку та економічних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: 6 назв.


  The present writing aims at analysis of impact waged by science and technological progress and innovations on the process of social development. The essence of national system of innovations is highlighted.
1301047
  Галашко С. Роль та місце недержавних громадських організацій у диверсифікації надання соціальних послуг населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 30-33. – ISSN 1728-9343
1301048
  Матолінець Н.В. Роль та місце омега-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 27-32. – ISSN 2224-0586
1301049
  Матолінець Н.В. Роль та місце ОМЕГА-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 135-139. – ISSN 2224-0586
1301050
  Васильєва-Шаламова Ж В. Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 61-69. – ISSN 2310-9769


  У статті аналізуються роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства в цивільному процесі. Наводяться підстави для залучення в процес перекладача, визначення його процесуального статусу (прав та обов’язків), правовідносини, що ...
1301051
  Шачковська Л.С. Роль та місце політичних партій у політичному житті суспільства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 218-221. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1301052
  Макаренко О.Г. Роль та місце Президента України у здійсненні зовнішньої політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 111-121.
1301053
  Савчин Н.М. Роль та місце приватного виконавця у системі виконавчого провадження: зарубіжний досвід // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 26-29. – ISBN 978-617-7361-58-8
1301054
  Гурковський В. Роль та місце принципів міжнародного права у сфері забезпечення інформаційної юбезпеки України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.496-501. – ISBN 966-73-53-51-Х
1301055
  Бисага Ю.М. Роль та місце прокуратури в механізмі державної влади: окремі аспекти / Ю.М. Бисага, І.І. Швед // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7096-97-8
1301056
  Пшонка В. Роль та місце прокурора при розкритті та розслідуванні злочинів проти життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-15.
1301057
  Олексів Н.Й. Роль та місце промислово-фінансових об"єднань в ринковій економіці України та зарубіжний досвід // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 297-302. – ISBN 5-7763-2435-1
1301058
  Савельєв В.В. Роль та місце просування у зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 11-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1301059
  Лінєвич П. Роль та місце протоколу та церемоніалу в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 108-109
1301060
  Лошакова О. Роль та місце публіцистичних творів у виборчому процесі // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 53-57


  У статті показано специфіку механізму впливу публіцистичного матеріалу на масову свідомість, зокрема такого його ефективного елементу, як художній образ. На думку автора, соціальна позиція публіциста сприяє адаптуванню у свідомості масового реципієнта ...
1301061
  Перебийніс Є. Роль та місце публічної інформації у забезпеченні національних інтересів держави // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 915-920. – ISBN 966-7522-07-5
1301062
  Міщенко В. Роль та місце реінжинірингу в сучасному банку : аналізують науковці / В. Міщенко, Н. Слав"янська, О. Криклій // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1301063
  Гуренко А.В. Роль та місце ринкової інфраструктури у формуванні кластерів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
1301064
  Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-94 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1301065
  Павлюковець Т. Роль та місце рішень ЄСПЛ в українській судовій системі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1301066
  Антонов О.В. Роль та місце свободи у взаєминах між державною владою та суспільством // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 14-21. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
1301067
  Гура В.Л. Роль та місце середнього класу у розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 276-281


  Розкрито критерії віднесення до середнього класу, проаналізовано погляди на визначення середнього класу, показано економічні та організаційні передумови його виникнення та розвитку.
1301068
  Гаманкова О.О. Роль та місце страхових компаній на ринку фінансових послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль та місце страхових компаній України на ринку фінансових послуг. Розглянуто взаємовідносини страхових компаній з іншими суб"єктами ринку фінансових послуг - банками та небанківськими фінансовими установами, особливо на ринку ...
1301069
  Демська-Будзуляк Роль та місце Тараса Шевченка в неокласичній концепції української літератури Миколи Зерова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
1301070
  Дерев"янко С.П. Роль та місце творчості в процесі самоактуалізації особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.20-25. – (Психологічні науки)
1301071
  Корницька Ю. Роль та місце тестування в навчанні іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 52-57. – ISSN 2308-4634
1301072
  Гоголь Г.П. Роль та місце туризму в структурі національної економіки України / Г.П. Гоголь, Ю.П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 28-32. – (Економіа ; Вип. 19)
1301073
  Андрейко В. Роль та місце угорської нацменшини в українсько-угорських міждержавних відносинах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 133-137. – ISSN 1728-9343
1301074
  Берназюк Я. Роль та місце указів Президента України в системі актів глави держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 15-22
1301075
  Плаксенко М.Л. Роль та місце України в системі забезпечення регіональної стабільності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 231-239
1301076
  Гай-Нижник Роль та місце українознавства у новітньому науковому просторі та його значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 53-60
1301077
  Верба С.М. Роль та місце української освіти в європейському освітянському просторі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 348-351. – (Право. Економіка. Управління)
1301078
  Байда В.В. Роль та місце управління витратами в системі менеджменту аграрного підприємства // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-78. – ISSN 0868-8532
1301079
  Фещенко О.О. Роль та місце фольклору в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 58-59
1301080
  Колодізєв О. Роль та місце фондів суверенного багатства у формуванні глобальних потоків капіталу / О. Колодізєв, В. Поляков // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 3-19. – ISSN 1605-2005
1301081
  Жаховський В.О. Роль та місце цивільних закладів охорони здоров"я в системі медичного забезпечення військ / В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський, О.П. Михайлик // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 25-31
1301082
  Федоренко О.А. Роль та необхідність правового захисту викривачів у запобіганні та протидії корупції // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7627-30-1
1301083
  Криховецька З.М. Роль та особливості діяльності банків на ринку цінних паперів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 215-232. – ISSN 2313-8246
1301084
  Банєва І. Роль та особливості застосування адаптивного моделювання в процесі управління ресурсами аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1301085
  Реверчук С. Роль та особливості маркетингу у банківському бізнесі України / С. Реверчук, О. Дикий // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 149-153. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1301086
  Ковальова С.О. Роль та особливості розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 149-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1301087
  Олексів Г. Роль та особливості стратегічного планування розвитку університетів: досвід Австрії / Г. Олексів, О. Шийка // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 63-65. – ISBN 978-966-644-365-9
1301088
  Рогач Ф.І. Роль та оцінки інтелектуальної праці в сучасності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 320-325 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-0712
1301089
  Безега Т.М. Роль та перспективи розвитку атомної енергетики в незалежній Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 61-65. – (Історія ; Вип. 20)
1301090
  Кармаліта М.В. Роль та перспективи розвитку правової доктрини у правовій системі України // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 81-84
1301091
  Погорєлова Н.П. Роль та перспективні цілі грошово-кредитної політики в регулюванні сучасної економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 197-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1301092
  Овчаренко Є.І. Роль та поведінкові влвстивості людини у системі економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 145-157 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
1301093
  Середюк В.В. Роль та призначення держави в течіях неолібералізму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 213-219. – ISSN 2524-017X
1301094
  Кравченко М.Г. Роль та призначення держави у процесі реалізації законодавства (загальні риси) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1301095
  Кірюхіна М.В. Роль та проблеми гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 2 (115). – С. 42-47. – ISSN 1995-0519
1301096
  Мороз С.В. Роль та проблеми імпорту в економіці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 48-52. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1301097
  Шелест О.О. Роль та специфіка молодіжної передачі як частини науково-популярного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 188-190


  У статті досліджується специфіка молодіжної передачі як частини просвітницького мовлення. In the article the specificity of program for youth as a part of educational broadcasting is researched. В статье исследуется специфика молодежной передачи ...
1301098
  Євстігнєєв А. Роль та форми участі органів прокуратури у забезпеченні вимог екологічної безпеки а процесі приватизації земель в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 62-64.
1301099
  Ігнатенко І. Роль та функції жінок похилого віку в традиційній культурі українців: соціобіологічний підхід // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 63-66


  У статті робиться спроба проаналізувати, як у традиційному українському суспільстві фізіологічні зміни, які відбуваються в жінок похилого віку, змінювали їх повсякденне, обрядове та ритуальне життя. В статье предпринята попытка проанализировать, как в ...
1301100
  Марченко В. Роль та функції нотаріату у спадкових правовідносинах // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4/5 (124/125), серпень - жовтень 2022 р. – С. 188-197
1301101
  Рудковська А.Ю. Роль та функції паратекстуальних елементів у французьких готичних творах 18 - 19 століття // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 296-300. – ISBN 966-638-08406
1301102
  Рибнікова Г.І. та інш. Роль та функції податків на нерухомість в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.120-125. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1301103
  Манасерян В. Роль та функція запитань у сучасному журналістському інтерв"ю на прикладі видання "Український тиждень" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 519-521
1301104
  Агахи А М Роль Таги Єрани в распростанении марксистско-ленинской философии в Иране : Автореф... канд. философ.наук: / Агахи А М; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 22л.
1301105
  Каламан О.Б. Роль тайм-менеджменту у формуванні ефективності надання державних послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 75-80. – ISSN 2306-6814
1301106
  Ясній Я. Роль танцю і сміху в тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 99-103. – ISBN 978-966-3888-379-3
1301107
  Коломієць В.В. Роль Тараса Шевченка в розвитку українського театрального мистецтва // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 142-149.
1301108
  Чернов А. Роль Тараса Шевченка у формуванні світогляду Симона Петлюри // Українське слово. – Київ, 2013. – 6-12 березня (№ 10). – С. 16
1301109
  Рейнфельдт Мильви Вольдемаровна Роль Тартуского государственного университета в подготовке научно-педагогических кадров в 1944-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рейнфельдт Мильви Вольдемаровна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1980. – 23л.
1301110
  Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 р. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 297-305. – ISSN 2078-0850
1301111
  Співак Людмила Сергіївна Роль тахікінінів в регуляції жовчоутворення : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Співак Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
1301112
  Співак Л.С. Роль тахікінінів в регуляції жовчоутворення : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Співак Л.С.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.170-195
1301113
  Михайловский С.В. Роль твердых поверхностей в стадиях зарождения и обрыва цепей в реакциях жидкофазного окисления. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Михайловский С.В.; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1978. – 16л.
1301114
  Сорина Х.Д. Роль Тверского Верхневолжья в социально-экономическом и культурном развитии страны ХУП-ХУШ вв. / Х.Д. Сорина. – Калинин, 1980. – 74с.
1301115
  Кычанов Б.И. Роль творческих объединений трудящихся в управлении производством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кычанов Б.И. ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1968. – 26 с.
1301116
  Крюков В.И. Роль творческого труда в развитии личности работника. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крюков В.И.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1979. – 17л.
1301117
  Будагов М.Г. оглы Роль творческого труда во всестороннем развитии личности в процессе строительства коммунизма : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.02 / Будагов М. Г. оглы; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1301118
  Казарян С.О. Роль творчества народных масс в процессе строительства социализма в СССР (1929-1941 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Казарян С.О.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 16 с.
1301119
  Грабовська І.Л. Роль творчого підходу у формуванні компетентності майбутніх фахівців // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 89-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1301120
  Бокотей А. Роль творчої особистості у розвитку Закарпатської мистецької школи // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 7-21. – ISSN 0236-4832
1301121
  Диновський Д.М. Роль творчої спадщини академіка О.О.Малиновського у вдосконаленні юридичної освіти в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 66-70. – ISSN 1563-3349
1301122
  Вишотравка Л.І. Роль творчості Олега Сталінського у формуванні вітчизняної школи чоловічого балетного виконавства першої половини XX ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 175-181. – ISSN 2226-2180
1301123
  Дубровіна О.В. Роль творчості та традиції в динаміці розгортання культурних процесів у житті етносу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.179-189
1301124
  Лагодзінська В.І. Роль творчості у забезпеченні психологічного здоров"я персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 45-50. – Бібліогр.: 15 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1301125
  Кривда О.В. Роль творчості у прийнятті рішень / О.В. Кривда, Н.М. Шавловська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 94-98. – ISSN 2310-5534
1301126
  Сац Н. Роль театра для детей и юношества и воспитании подростающего поколения в духе мира / Н. Сац. – Москва, 1985. – 14 с.
1301127
  Чугуй О.П. Роль театру в підготовці фахівців гуманітарного профілю / О.П. Чугуй, Т.О. Чугуй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 123-127. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
1301128
  Харитонов В.П. Роль тейярдизма в богословских попытках преодоления кризиса религии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Харитонов В.П.; МГУ. – М, 1978. – 24л.
1301129
  Исаев Г.С. Роль текстильной промышленности в генезисе и развитии капитализма в России 1760-1860 гг. : Автореф... доктор ист.наук: / Исаев Г.С.; Лен. ин-тут сов. торговли. – М., 1974. – 50л.
1301130
   Роль тектоники в формировании горно-геологических факторов угольных месторождений. – Л., 1983. – 236с.
1301131
  Клейнер Ю.М. Роль тектоники в формировании рельефа Устюрта и Южно-Мангышлакского плато. : Автореф... канд. географ.наук: / Клейнер Ю.М.; АН СССР. Ин-тут географии. – М., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1301132
  Кравченко Г.Г. Роль тектоники при кристаллизации хромитовых руд Кемпирсайского плутона / Г.Г. Кравченко. – М., 1969. – 218с.
1301133
  Салаев Субхи Роль тектонических разрывов в формировании нефтегазовых залежей Кобыстана. / Салаев Субхи. – Баку, 1977. – 130с.
1301134
  Андрейчук В.Н. Роль тектонического фактора в развитии карста Мамалыжского карстового района : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях / В.Н. Андрейчук, М.Н. Куница // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1301135
  Змиевская К.О. Роль тектонического фактора при разведке и разработке рудных и нерудных месторождений // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 104-113 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1301136
  Нетреба М. Роль телебачення у висвітленні екстремальних подій, терактів та катастроф // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-51. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Ми спробували дослідити роль телебачення у висвітленні екстремальних подій, терактів та катастроф. Оцінили їхній стан висвітлення на Українському центральному телебаченні, спробували порівняти досвід оприлюднення екстремальних подій на телебаченні в ...
1301137
  Межов Е.И. Роль телевидения в борьбе КПСС за создание материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Межов Е.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1301138
  Чесанов А.А. Роль телевидения в научно-технической пропаганде. (По матер. Лен. телевидения). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Чесанов А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 20л.
1301139
  Шах Б.А. Роль телевидения в общественно-политической и социокультурной жизни Индии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.10 / Шах Б.А.; МГУ. – М, 1980. – 28л.
1301140
  Фабричный А.А. Роль телевидения в процессе внедрения научно-технических достижений в производство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Фабричный А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1301141
  Абека-Ньюндо Роль телевидения в формирвоании личности молодого человека. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Абека-Ньюндо С.; МВ и ССО СССР. МГУ,. – Москва, 1980. – 15л.
1301142
  Ибери Э.Д. Роль телевизионного программирования в системе социального воспитания. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Ибери Э.Д.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1301143
  Черноусова Д. Роль телевізійного контенту у формуванні девіантної поведінки підлітків // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 213. – ISBN 978-966-600-646-5
1301144
  Прикидько О.М. Роль теленовин у формуванні громадської думки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 68-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1301145
  Эпштейн Е.А. Роль тематического планирования в преподавании географии : методика и опыт. Методические рекомендации // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1301146
  Евдокимова И.А. Роль тембра исполнителя в передаче эмоционального содержания рок-песни // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 35-38. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1301147
  Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Я. Стреляу. – Москва : Прогресс, 1982. – 231с.
1301148
  Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 557-577. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Уже давно было замечено, что люди отличаются друг от друга своим поведением: по-разному выражают свои чувства, неодинаково реагируют на раздражители внешней среды, находятся в разных отношениях с окружающим миром (например, могут быть замкнутыми или, ...
1301149
  Акимова Татьяна Викторовна Роль температурного фактора в формировании холодоустойчивости : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Акимова Татьяна Викторовна ; Всес. ак. сельскохоз. наук. Всес. научно-исслед. ин-т растениеводства. – Ленинград. – 24 с.
1301150
  Серебровский П.В. Роль температуры в распространении птиц. / П.В. Серебровский, 1924. – 14с.
1301151
   Роль температуры и фитогормонов в нарушении покоя семян. – Ленинград : Наука, 1981. – 160с.
1301152
  Романюк С. Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 95-100. – ISSN 2075-1486
1301153
  Пушкар Я.В. Роль теоретико-методологічного потенціалу сучасної науки у формуванні мегасоціуму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 52-56
1301154
  Горохов В.Г. Роль теоретических исследований в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 9. – С. 807-815. – ISSN 0869-5873


  О повышении результативности науки, важности не столько фундаментальных , сколько прикладных исследований и разработки современных технологий, снижение затрат на науку в целом и в особенности на ее теоретическую часть.
1301155
  Резников А.И. Роль теоретического наследия В.И.Ленина в борьбе за марксистскую философию против идеализма. / А.И. Резников. – Х., 1967. – 240 с.
1301156
  Нечаев Н.Н. Роль теории поэтапного формирования в развитии методологии деятельностного подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 23-42. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1301157
  Горобець І.С. Роль теорії номінації в розвитку комунікативно-когнітивного підходу в сучасному мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 89-92
1301158
  Васильєв Є.О. Роль теорій зовнішньоекономічної діяльності в становленні системи профільної діяльності органів місцевого самоврядування України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 283-303. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1301159
  Литовченко І. Роль теорій навчання у розвитку корпоративної освіти США // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 67-80. – ISSN 2311-8822


  У статті проаналізовано роль теорій навчання дорослих у розвитку корпоративного навчання у США. Автор розглядає теорії організаційного навчання в контексті навчання дорослих, оскільки корпоративна освіта є складовою системи освіти дорослих у цій ...
1301160
  Хмелевский К.К. Роль тепла в развитии корневой системы винограда : Автореф... канд. с.-х.наук: 537 / Хмелевский К.К.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1969. – 22л.
1301161
  Медведев П.М. Роль тепла и влаги для жизни растений в трудных климатических условиях / П.М. Медведев; Відпов.Р.Н.Шляков. – Москва-Л, 1964. – 104с.
1301162
  Черненко О.С. Роль теплового випромінювання і стефанівської течії в процесах високотемпературного тепломасообміну частинок з газом : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Черненко О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1301163
  Торушанко В.Р. Роль територіальних громад у забезпеченні сталого розвитку регіону // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 166-170. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1301164
  Мезенцев К.В. Роль території у самоідентифікації населення / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 67-71. – Бібліогр.: 4 назви
1301165
  Галущенко С.В. Роль територій з суворим режимом охорони в системі природно-заповідного фонду України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 21-23 : фото
1301166
  Мокиевский В.М. Роль термических условий весны в формировании урожая озимых. : Автореф... канд. с.-х.наук: 11.00.09 / Мокиевский В.М.; Всесоюзн. сельскохоз. наук. – Л., 1974. – 22л.
1301167
  Кожанчиков И.В. Роль термического фактора в развитии и распространении овощных листоедов / И.В. Кожанчиков. – Л., 1939. – 30с.
1301168
  Редькин В.П. Роль тестирования в ходе становлення социального сознания молодежи при подготовке специалистов образовательной области технология / В.П. Редькин, Е.В. Семененко, М.С. Кулага // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 302-306. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1301169
  Чаюк Т.А. Роль тестування в сучасному навчальному процесі (на матеріалі рідної та іноземної мов) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-24. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Ідеться про методику проведення форм контролю при вивченні іноземної та рідної мов.
1301170
  Ефимов А.Н. Роль техники в развитии социалистического производства / А.Н. Ефимов. – Москва, 1955. – 40с.
1301171
  Шершунов А. Роль техники и науки в ликвидации существенного различия между умственными и физическими трудами в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шершунов А. ; МГУ. – Москва, 1952. – 14 с.
1301172
  Сеитов Х.С. Роль техники и организации орошения в подъеме экономики и увеличении производства сахарной свеклы в Джамбулской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сеитов Х.С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
1301173
   Роль технических средств обучения при чтении и переводе научно-технической литературы. – Киев, 1986. – 14 с.
1301174
  Жежеленко В.П. Роль технического прогреммв в изменении характера физического и умственного труда в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Жежеленко В. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 15л.
1301175
  Марков Н.В. Роль технического прогресса / Н.В. Марков. – М, 1964. – 66с.
1301176
  Орел Н.М. Роль технического прогресса в непрерывном росте производительности труда в период коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орел Н.М.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1965. – 20л.
1301177
  Андреев А.В. Роль технического прогресса в непрерывном росте производительности труда. (На материалах лесозаготовит. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Андреев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 22л.
1301178
  Распутный Л.Ш. Роль технического прогресса в повышении производительности труда. (На материалах предприятий с.-х. машиностроения УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Распутный Л.Ш. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Каф. полит. экономии. – Киев, 1965. – 19 с.
1301179
  Вдовин Ф.И. Роль технического прогресса в развитии социалистического земледелия Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовин Ф.И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
1301180
  Вдовин Ф.И. Роль технического прогресса в развитии социалистического земледелия Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовин Ф.И.; МГУ. – М, 1954. – 15л.
1301181
  Куликова Н.К. Роль технического прогресса в снижении издержек производства чугуна : Автореф... канд. экон.наук: / Куликова Н.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра экон. соц. пром-сти. Экон. фак. – М., 1964. – 12л.
1301182
  Добрун А. Роль технічного аудиту при врегулюванні збитків / А. Добрун, В. Сухомлин // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1301183
  Липова Тетяна Вікторівна Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Липова Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
1301184
  Липова Т.В. Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою : Дис. ...канд. економ. наук; Спец. 08.05.01 - світ. господарство і міжнар. економ. відносин / Тетяна Вікторівна Липова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 236л. – Додатки л. 215-236. – Бібліогр.: л.194-213
1301185
  Цуріков М.О. Роль технічної інвентаризації в обороті нерухомого майна України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 31-38
1301186
  Апокин А. Роль технологического фактора в долгосрочных прогнозах мировой экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 97-116. – ISSN 0042-8736
1301187
  Ніконенко Т. Роль технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 115-119. – ISSN 2308-4634
1301188
  Пилипенко Ю.І. Роль технологічного фактору в історії досліджень економічного розвитку / Ю.І. Пилипенко, Ю.В. Дубєй // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 33-42. – ISSN 2073-9982
1301189
  Чистякова О.В. Роль технопарков в развитии инновационной инфраструктуры регионов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 103-106. – ISSN 1993-3541
1301190
  Корнілова І. Роль технопаркових структур у підвищенні інноваційної активності промислових підприємств / І. Корнілова, М. Канаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-102. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі інноваційної інфраструктури, зокрема технопаркових структур, в активізації інноваційної діяльності промислових підприємств. Розглянуто особливості реалізації інноваційної моделі підприємництва як фактора забезпечення ...
1301191
  Степченко О.П. Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів / О.П. Степченко, О.М. Гальченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 18-21. – ISBN 966-02-0832-4
1301192
  Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 42-45
1301193
  Шепітько В.Ю. Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 194-199.
1301194
  Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009. – 309л. – Бібліогр.: л. 251-309
1301195
  Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібліогр.: 42 назв
1301196
  Максимова Н.А. Роль тиуна и ябетника в структуре древнерусского чиновничества // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1301197
  Ползікова Н.І. Роль тиші у звуковому кінематографі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури


  Розробки фран. теоретика кіно М. Шіона
1301198
  Коцюба М.П. Роль тілесності в конституюванні іншого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 39-41
1301199
  Колина Виктория Борисовна Роль тканевого тиолдисульфидного обмена в радиозащитном действии аминотиолов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Колина Виктория Борисовна;. – Пущино, 1977. – 28л.
1301200
  Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз"яснень законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-119.
1301201
  Чернова О.В. Роль ТНК в економічній стратегії США / О.В. Чернова, Д.Г. Заяць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
1301202
  Рябець Н.М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-45
1301203
  Афендікова В.І. Роль ТНК у міжнародній господарській дільності: переваги та недоліки існування ТНК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 285-288. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1301204
  Кібальник Л.О. Роль ТНК у формуванні глобальних виробничо-інвестиційних мереж в системі геоекономіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 96-98
1301205
  Ліневич Ю.В. Роль ТНК у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 42-43
1301206
  Мазурок О.М. Роль товариств "Медична громада", "Основа" та "Кружок правників" у діяльності професійної організації українського студентства "Профорус" упродовж 1921-1926 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 105-117. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів УКСР західних земель України йдеться про діяльність товариств «Медична громада », «Основа» та «Кружок правників» та їх роль у роботі «Профорус» упродовж 1921–1926 рр. Головну увагу приділено ролі товариств ...
1301207
  Романько І.І. Роль товариства "Просвіта" в українізації освіти в період виборювання державності: історичний досвід і сьогодення // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 150-157. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1301208
  Вінідіктова Н. Роль товариства "Просвіта" у національному відродженні на Поділлі у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 214-216
1301209
  Плитус О.С. Роль товариства "Рідна школа" у становленні бібліотечної справи Галичини кінця XIX - першої третини XX століття (історіографічний аспект) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 47-51


  У статті висвітлено історіографічний аспект наукових досліджень діяльності Українського педагогічного товариства "Рідна школа" щодо організації та функціонування бібліотек та їхньої ролі в книжковому русі Галичини 1881-1939 рр.
1301210
  Плитус О.С. Роль товариства "Рідна школа" у становленні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ - першої третини XX ст. (історіографічний аспект) // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 192-199. – ISBN 978-966-285-103-8
1301211
  Родіонова Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель : Дис...канд.економ.наук:08.01.04 / Родіонова Лариса Андріївна; МОіНУ;ТДТУ ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 231л. + Додатки:л.204-231. – Бібліогр.:л.174-203
1301212
  Родіонова Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04 / Родіонова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1301213
  Костриця М.Ю. Роль товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 66-69
1301214
  Якубович Роль товарищеских судов в охране общественного порядка / Якубович, А.М. Блинков. – М, 1969. – 64с.
1301215
  Уразалиев Т. Роль товарищеского суда в воспитании трудящихся / Т. Уразалиев. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
1301216
  Пешехонов В.А. Роль товарно-денежных отношений в плановом руководстве колхозным производством. / В.А. Пешехонов. – Л., 1967. – 204с.
1301217
  Дзарасов С.С. Роль товарно-денежных отношений в развитии колхозной собственности / С.С. Дзарасов. – М., 1960. – 16с.
1301218
  Кан П.А. Роль товарно-денежных отношений в сфере материально-технического снабжения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кан П.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1301219
  Мансуров А.М. Роль товарного производства в обслуживании социалистического уклада в восстановительный период в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мансуров А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – Москва, 1954. – 19л.
1301220
  Сарай Н.І. Роль товарної політики в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 64-69. – ISSN 2309-1533
1301221
  Никитина Л.В. Роль товарных запасов в регулировании спроса и предложения товаро : Автореф... канд. экон.наук: / Никитина Л.В.; МГУ, Экон. фак. – М., 1965. – 25л.
1301222
  Варивода И.Х. Роль токой кристаллической структуры в упрочнении а-фелеза, Fe-Cr и Fe-Mn твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Варивода И.Х.; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1301223
   Роль токсинов растительного и микробиального происхождения в аллелопатии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 152с.
1301224
  Яцкевич І.В. Роль толерантності у системі управління транснаціональними компаніями / І.В. Яцкевич, Н.Е. Красностанова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 124-129. – ISSN 2306-546X
1301225
  Настенко С.В. Роль топонімів у процесі розгортання мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 285-292
1301226
  Рубанка В.О. Роль торгівлі у створенні умов для розвитку капіталістичних відносин в Україні у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-77. – (Економіка ; вип. 47)


  Напередодні реформи 1861 р. відбувається процес суспільногоь поділу та спеціалізації, а отже натуральне господарство поступово перетворюється у товарне, формуються регіональні ринки, що об"єднуються у всеросійський. У ситуації, що склалася не може не ...
1301227
  Семак Б.Б. Роль торгівлі у формуванні вітчизняного ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 76-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1301228
  Голубка С.М. Роль торговельних шкіл у розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях (1848-1939 рр.) / С.М. Голубка, М.М. Голубка // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 74-83. – ISSN 1681-116Х
1301229
  Савватеев И.М. Роль торговли в повышении жизненного уровня советского народа на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Савватеев И. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
1301230
  Рук В.В. Роль торговли в расширенном социалистическом вопроизводстве союзной республики (на прим. ЛатССР).. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рук В.В.; МВ и ССО ЛатССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 28л.
1301231
  Иваницкий В Роль торговли в реализации Продовольственной программы / В Иваницкий. – К., 1984. – 167с.
1301232
  Бучаев Г.А. Роль торговли в реализации Продовольственной программы СССР / Г.А. Бучаев. – Махачкала, 1988. – 88с.
1301233
  Логвиненко В.К. Роль торговли в решении социальных задач развитого социализма. / В.К. Логвиненко, А.В. Радько. – Киев, 1975. – 30с.
1301234
  Прохоров А.М. Роль торговли в совершенствовании механизма взаимосвязи производства и потребления при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Прохоров А.М. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1971. – 26 с.
1301235
  Городецкий Ю.И. Роль торговли в экономических связях произодства и потребления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Городецкий Ю. И.; Киев. тор. экон. ин-т. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1301236
  Дупал Я. Роль торговли в экономической смычке между городом и деревней в переходный период : Автореф... Канд.экон.наук: / Дупал Я.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1956. – 16л.
1301237
  Засульский Н.В. Роль торгово-промышленных палат в продвижении украинских экспортеров на внешние рынки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 42-45. – ISSN 1728-6220
1301238
  Ярошенко С.В. Роль торгового фінансування на ринку банківських послуг України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 173-180. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1301239
  Зленко А.М. Роль торгової марки в управлінні підприємством / А.М. Зленко, О.О. Луцик // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 72-75. – ISSN 2306-546X
1301240
  Конюшкина Н.И. Роль точечных дефектов и дислокаций в экзоэмиссии, адсорбции и катализе на хлориде натрия и фториде лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Конюшкина Н.И.; МГУ. – М., 1982. – 16л.
1301241
  Прокопенко П.И. Роль традиций боевого братства народов стран социалистического содружества в интернациональном воспитании советских воинов. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Прокопенко П.И.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 20л.
1301242
   Роль традиций в истории и культуре Китая. – М., 1972. – 376с.
1301243
   Роль традиций в истории и культуре Китая. – Москва : Наука, 1972. – 376с.
1301244
  Лебедев В.А. Роль традиционных культур и религий востока в современных видеоиграх // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 129-132. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1301245
  Алджад Р.М. Роль традиції в архітектурно-планувальному розвитку Тріполі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 195-209 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1301246
  Росінський О. Роль традицій у збереженні етнічної свідомості українців Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 237-239. – ISBN 1-55195-156-8
1301247
  Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 15-28. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
1301248
  Савченко Л.В. Роль традиційно-обрядового етнокоду у формуванні фразеосистеми української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 85-96


  У статті аналізується роль традиційно-обрядового етнокоду у формуванні системи етнофразеології української мови. Схарактеризовано походження окремих етнофразеологічних одиниць та етнофразеологічних сполучень, підгрунтям для творення яких були ...
1301249
  Кропачов Олександр Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (ведична спадщина України ) / Кропачов Олександр, Мулява Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 270-298
1301250
  Князєва Т.М. Роль традиційної культури в сучасному культурному просторі : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73
1301251
  Мартинец В.В. Роль трансакционных издержек в формировании экономического потенциала предприятия // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 123-130. – (Економіка ; № 9 (68))
1301252
  Чабанна М.В. Роль трансакційних видатків у процесі прийняття політичних рішень (теоретичний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 52-58


  У статті розглянуто вплив опортуністичної поведінки та обмеженої раціональності як чинників формування трансакційних видатків, на процес прийняття політичних рішень.
1301253
  Левчук Е. Роль трансграничной трудовой миграции как польском рынке труда // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 117-126. – ISSN 0207-3676
1301254
  Ерфан Є. . Роль транскордонного співробітництва в системі сучасних тенденцій регіонального розвитку України / Є. . Ерфан, К.С. Брензович, О.І. Глеба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 50-55. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1301255
  Антоненко О. Роль транскордонного співробітництва у європейській інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 53-54.
1301256
  Галкін О.В. Роль транскрипційного фактора ZXDC у молекулярних механізмах регулювання диференціації гемопоетичних попередників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Галкін Олександр Валерійович ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1301257
  Береговий С.М. Роль транскрипційного фактору EGR-1 в патогенезі виразкової хвороби шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Береговий Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 127-146
1301258
  Береговий С.М. Роль транскрипційного фактору EGR-1 в патогенезі виразкової хвороби шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Береговий Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1301259
  Івановська О. Роль трансмісії у самоорганізації фольклорних текстів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 68-75. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1301260
  Петрачков А.М. Роль транснациональных корпораций в усилении неравномерности экономического развития капитализма // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 92-95. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1301261
  Ляховська О.В. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудування України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 49-54. – ISSN 2306-6814
1301262
  Шуба О.А. Роль транснаціональних компаній у створенні конкурентних переваг України на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто вплив корпоративного менеджменту на конкурентоспроможність транснаціональних компаній.
1301263
  Косьміна В.В. Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 192-198


  В статті розглядаються сучасні тенденції припливу прямих іноземних інвестицій в нові індустріальні країни (НІК) Азії, характеризуються масштаби діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) в зазначених країнах. Пропонується класифікація НІК за рівнем ...
1301264
  Томарева В.В. Роль транснаціональних корпорацій у процесі транскордонної консолідації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 179-186. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1301265
  Батрименко В.В. Роль транснаціонального банківського капіталу у функціонуванні виробничо-інвестиційних мереж в умовах посткризового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 66-68
1301266
  Воробев А.А. Роль транспорта в развитии и размещении производительных сил Иркутской области : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Воробев А.А.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманитарным наукам. – Новосибирск, 1968. – 25л.
1301267
  Оруджев Ш.О. Роль транспорта в развитии и размещении производства Закавказского экономического района. : Автореф... Канд.экон.наук: / Оруджев Ш.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1301268
  Петренко О.І. Роль транспортних операторів в організації мультимодальних перевезень / О.І. Петренко, Я.Р. Корнійко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 61-67. – ISSN 2222-4459
1301269
  Колесниченко М.А. Роль транспортного сектора Азербайджанской Республики в функционировании международных транспортно-коммуникационных систем // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 49-53. – ISSN 2070-9773
1301270
  Русейкин А.Н. Роль транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в повышении экономической эффективности производства (на матер. кабельной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Русейкин А.Н.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1970. – 21л.
1301271
  Салата О.О. Роль транспорту в евакуації матеріальних цінностей України на початку Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 57)


  Аналізується робота транспорту на початку війни, показано труднощі евакуації матеріальних цінностей України.
1301272
   Роль транспорту наносів при оцінці гідроморфологічного стану гірських річок (на прикладі річок басейну Латориці) / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, З.В. Розлач, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 18-33


  На сьогоднішній день все ще є відкритими питання стосовно адекватного визначення руслоформуючих витрат води і наносів. Це питання є особливо важливим на фоні впливу на річкові системи антропогенного фактору, який в останні десятиріччя інтенсивно зростає.
1301273
  Погребицький М.Л. Роль транспорту та системи міжнародних перевезень у забезпеченні зовнішньої торгівлі держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-194. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1301274
  Дмитрієв Ю.А. Роль транспорту у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах ринкової трасформації. : Автореф... канд.екон.наук: 08.05.03 / Дмитрієв Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
1301275
  Дмитрієв Юрій Анатолійович Роль транстпорту у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах ринкової трансформації : Дис... канд. економ.наук: 08.05.03. / Дмитрієв Юрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 170л. – Бібліогр.:л.163-170
1301276
  Гусарук Н.І. Роль тренінгів у формуванні компетентнісних навичок учнів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-28
1301277
  Ковтун-Сальнікова Роль третейських судів у вирішенні юридичних конфліктів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 317-321. – ISBN 978-966-7166-36-6
1301278
  Гаврилин Г.Ф. Роль третичных аминов в реакциях диалкилфорситов и диалкилтиофосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Гаврилин Г.Ф.; Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1964. – 13л.
1301279
  То Линь. Роль трещинной тектоники в образовании и размещении рудных тел месторождениия Дарасун (Восточное Забайкалье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / То Линь. ; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1967. – 22 с.
1301280
  Чжун Да-лай Роль трещинной тектоники в образовании и размещении рудных тел месторождения Лебединого (Алдан). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чжун Да-лай; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1963. – 19л.
1301281
  Борзова-Коссе Роль тромбоспондину-2 і остеопонтину в ремоделюванні лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда і ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Борзова-Коссе Соф"я Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1301282
  Иванов Ю.М. Роль труда в истории человечества / Ю.М. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2017. – 36 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0185-4


  У пр. № 3535BR напис: Дар автора Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченка. 20.10.2017. Подпись
1301283
  Алиев А.Х. Роль труда в коммунистическом воспитании советских людей : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. Х.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1958. – 23л.
1301284
  Скаржинская В.Д. Роль труда в коммунистическом воспитании советского народа. / В.Д. Скаржинская. – К., 1957. – 184с.
1301285
  Глазачев А.А. Роль труда в коммунистическом воспитании трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазачев А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 16л.
1301286
   Роль труда в политехническом обучении. – М., 1955. – 240с.
1301287
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Москва, 1939. – 19с.
1301288
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Москва, 1941. – 19с.
1301289
  Калинин А.И. Роль труда в развитии личности в условиях строительства коммунизма / А.И. Калинин. – Чебоксары, 1969. – 547с.
1301290
  Калинин Ананий Илларионович Роль труда в развитии личности в условиях строительства коммунизма : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Калинин Ананий Илларионович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 47л. – Бібліогр.:с.47
1301291
  Сеги И. Роль труда в формировании личности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Сеги И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 12л.
1301292
  Лукин Н.С. Роль труда в формировании личности школьника / Н.С. Лукин. – М., 1955. – 52с.
1301293
  Калинин В.С. Роль труда в формировании нравственного облика советского рабочего : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Калинин В.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 22л.
1301294
  Галко И.К. Роль труда в эстетическом воспитании строителя коммунизма. (По материалам пром. предприятий Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: / Галко И.К.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1965. – 14л.
1301295
  Галко И.К. Роль труда и искусства в формирования духовного облика строителя коммунизма. / И.К. Галко. – Минск, 1971. – 176с.
1301296
  Потапович А.В. Роль труда и освободительного времени в формировании всесторонне развитой личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потапович А.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 24л.
1301297
  Уварова І.С. Роль трудових мігрантів в економічному зростанні економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 57-61. – (Економічна)
1301298
  Ігнатенко П.Р. Роль трудового виховання у виборі професії / П.Р. Ігнатенко. – К., 1988. – 48с.
1301299
  Янак И. Роль трудового воспитания личности в системе школьного образования при социализме. (На материалах ЧССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Янак И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 15л.
1301300
   Роль трудового договора в регулировании общественных отношений. – Пермь, 1983. – 134с.
1301301
  Радзівідло А.Я. Роль трудового договору в реалізації прав та обов"язків сторін трудових правовідносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 195-201. – ISSN 2617-5967
1301302
  Сіроха Д.І. Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб-підприємців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 183-189
1301303
  Гордієнко Л.М. Роль трудового колективу у вихованні молоді / Л.М. Гордієнко; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – 48с. – (Сер.1, Історія, теорія політика ; №8)
1301304
  Даниленко І.М. Роль трудового колективу у вихованні соціалістичної дисципліни праці / І.М. Даниленко. – К, 1985. – 33с.
1301305
   Роль трудового коллектива в перестройке работы училища. – Л., 1988. – 16с.
1301306
  Балашевич М.И. Роль трудового коллектива в повышении эффективности производства / М.И. Балашевич. – Минск : Беларусь, 1986. – 61с.
1301307
  Закалюк А.П. Роль трудового коллектива в предупреждении правонарушений / А.П. Закалюк. – К, 1973. – 119с.
1301308
  Пальванова О. Роль трудового коллектива в преолении религиозных пережитков среди женщин / О. Пальванова. – Ашхабад, 1983. – 52с.
1301309
   Роль трудового коллектива в профилактике недисциплинированности и пьянства. – Калинин, 1985. – 116с.
1301310
  Осетров В.А. Роль трудового коллектива в управлении производственным предприятием. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Осетров В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 23л.
1301311
  Кулдашева Дилбар Уриновна Роль трудового коллектива в формировании социалистического образа жизни в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулдашева Дилбар Уриновна; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1979. – 21л.
1301312
  Атутов П.Р. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников / П.Р. Атутов, В.А. Поляков. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с. – (Библиотека учителя труда)
1301313
  Демко І.І. Роль трудового потенціалу у формуванні конкурентного підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 210-216
1301314
   Роль трудового права и права социального обеспечения в развитии социалистического образа жизни. – М., 1989. – 246с.
1301315
  Сільченко С. Роль трудового права у підвищенні якості робочої сили: окремі теоретичні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 42-46
1301316
  Колеснік-Омельченко Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 120-123. – ISSN 1727-1584
1301317
  Клокар О.О. Роль трудової мотивації аграріїв у соціально-економічному розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 140-145.
1301318
  Рязанцев С. Роль трудовой миграции в развитии стран СНГ / С. Рязанцев, К. Литвиненко, Е. Гаврилов // Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2006. – № 4. – С. 295-312. – ISSN 1607-7334


  Міждержавні кордони
1301319
   Роль трудовых династий в формировании активной жизненной позиции молодых рабочих. – М., 1986. – 77с.
1301320
   Роль трудовых коллективов в ком. воспитании трудящихся. – Баку, 1986. – 94с.
1301321
  Бабаев М М. Роль трудовых коллективов в профилактике правонарушенийсреди молодежи / Бабаев М.М., Крутер М.С. – Москва : Знание, 1981. – 40 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1301322
  Иванова В.Ф. Роль трудовых коллективов в развитии социалистического самоуправления / В.Ф. Иванова. – М, 1987. – 143с.
1301323
   Роль трудовых коллективов в управлении производством. – Киев, 1986. – 40с.
1301324
   Роль трудовых коллективов в формировании активной жизненной позиции. – Москва, 1979. – 56с.
1301325
  Фоменко П.М. Роль трудящихся Воронежской губернии в разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторной в 1919 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко П.М. ; КГУ. – Киев, 1956. – 15 с.
1301326
  Фоменко П.М. Роль трудящихся Воронежской губернии в разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторомой в 1919 году : Дис... д-ра ист.наук: / Фоменко П.М.; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1956. – (3), 296л. – Бібліогр.:л.280-396
1301327
  Гусейнова Ф.Д. Роль трудящихся женщин США в антимонополитической борьбе на современном этапе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Гусейнова Ф.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1974. – 21л.
1301328
  Пысина Э.Л. Роль трудящихся масс в рационализации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пысина Э.Л.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1962. – 17л.
1301329
  Федотов А.И. Роль тульских рабочих в восстановлении промышленности (1921-1925 гг.) / А.И. Федотов. – Тула, 1958. – 108с.
1301330
  Хыц Казимир Роль туризма в процессе воспитания молодежи (на мат. Польши) : Дис... канд. социологич.наук: 22.00.06 / Хыц Казимир; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.152-170
1301331
  Талыбов Сабухи Алибала оглу Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 128-136. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1301332
  Папп В.В. Роль туризмології в системі професійних компетентнісних знань / В.В. Папп, Г.В. Товканець, Т.Ю. Лужанська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 39-42. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1301333
  Коцан Н. Роль туризму в просуванні Латвії на міжнародній арені / Н. Коцан, М. Оліярник // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 111-116. – ISSN 2522-1663
1301334
  Євтушенко О.В. Роль туризму в розвитку національної економіки України / О.В. Євтушенко, А.Т. Курінна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 249-257. – ISSN 2222-4459
1301335
  Самойленко А.О. Роль туризму у світовій економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
1301336
  Левицький О.І. Роль туристичних фірм в зайнятості населення Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 149-153. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1301337
  Алексєєва Ю.В. Роль туристичної галузі у формуванні єдиного економічного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 183-185
1301338
  Барвінська Є.С. Роль туристичної галузі як пріоритетного напрямку розвитку економіки України / Є.С. Барвінська, М.М. Біль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 53-58. – ISSN 0321-0499
1301339
  ВовкВ Роль туристичної індустрії у сучасному світовому господарстві / ВовкВ, В. Кізима // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 22-27. – ISSN 2078-5860
1301340
  Малець О.О. Роль туристсько-краєзнавчої роботи в розвитку сфери культури регіону / О.О. Малець, О.С. Кухарчук, О.О. Пітков"ят // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 167-180. – ISSN 2311-8164
1301341
  Акмурадов А Роль туркменской советской литературы в преодолении пережитков религии и формировании научно-материалистического мировоззрения у трудящихся / Акмурадов А. ; отв. ред.: И.Л. Сосонкин, К. Джумаев ; АН Туркменской ССР, Отдел. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1976. – 132 с.
1301342
  Экклз Генри Роль тыла в войне / Экклз Генри. – Москва : Военное издательство, 1963. – 320 с.
1301343
  Стремецька В.О. Роль тюремних бібліотек у процесі реабілітації ув"язнених у XIX - на початку XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 104-112. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто особливості діяльності тюремних бібліотек у зарубіжних країнах та Російській імперії в ХІХ – на поч. ХХ ст. Розкрито значення бібліотек в процесі реабілітації злочинців. Окреслено труднощі у функціонуванні бібліотек у тюрмах, серед яких ...
1301344
  Алексеюк Г.А. Роль тяжелой индустрии в развитии материально-технической базы колхозного производства на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеюк Г. А.; Вор.ГУ. – Воронеж, 1965. – 24л.
1301345
  Збарский М.И. Роль тяжелой индустрии в техническом прогрессе промышленного производства предметов народного потребления : Автореф... канд. экон.наук: / Збарский М.И.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ше. – К., 1956. – 17л.
1301346
  Гулый М.Ф. Роль угелкислоты в регуляции обмена веществ у гетеротрофных организмов / М.Ф. Гулый, Д.А. Мельничук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 241с.
1301347
  Родичева М.Ф. Роль угле- и смолообразования на катализаторах в высокотемпературном крекинге кумола : Автореф... канд. хим.наук: / Родичева М. Ф.; МГУ, Хим. фак. Каф. орган. катализа. – Москва, 1967. – 20л.
1301348
  Алехина Л.С. Роль углеводов в стабильности белковых систем консервированной крови : Автореф... канд. биол.наук: / Алехина Л. С.; Азер.ГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
1301349
  Шольц Х. Роль углекислоты в регуляции азотистого обмена у животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шольц Х.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1978. – 32л.
1301350
  Богилло В.И. Роль углеродсодержащих аэрозолей в атмосферных процессах / В.И. Богилло, М.С. Базилевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 53-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1301351
  Аптекарь С.С. Роль угля в национальной экономике Украины / С.С. Аптекарь, Б.А. Жнякин, Л.Н. Тригубенко // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1729-7206
1301352
  Македон В.В. Роль угод злиттів та поглинань у сучасних конкурентних стратегіях транснаціональних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 101-109


  Стаття розглядає питання транскордонних злиттів і поглинань, як форми конкурентної боротьби між транснаціональними банками, в основі якої лежить прооцес концентрації капіталу. Визначено причини останніх негативних тенденцій угод злиттів і поглинань у ...
1301353
  Лихачев В.А. Роль уголовного права в защите национальной экономике развивающихся стран / В.А. Лихачев. – Москва, 1983. – 150с.
1301354
  Юнгер М. Роль угорського самвидаву в активізації опозиційно налаштованої громадськості (1976-1988 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено започаткуванню і розвитку самвидаву в Угорській Народній Республіці, який довгий час залишався єдиним способом здійснення опозиційної діяльності, сприяв розповсюдженню непідцензурної інформації, а відтак консолідації інакомислячих. Основними ...
1301355
  Краулиня Э.К. Роль ударов второго рода при флуоресценции смеси паров ртути и натрия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краулиня Э.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 8л.
1301356
  Богоявленская Р.О. Роль удобрений в получении высоких урожаев / Р.О. Богоявленская. – Смоленск, 1953. – 128 с.
1301357
   Роль удобрений и других факторов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. – К., 1965. – 208с.
1301358
  Муминов Арал Роль узбекского устного народного творчества в коммунистическом воспитании подростающего поколения : Автореф... канд. пед.наук: / Муминов Арал; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1969. – 30л.
1301359
  Карабан В.І. Роль узусу в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 76-82


  На основі аналізу узусу вихідної та цільової мов з"ясовуються його такі ролі у перекладі: 1) як норма перекладацького мовлення, 2) як засіб перекладу, 3) як остаточний фільтр мовного оформлення перекладу, 4) як джерело інтерференції, 5) як критерій ...
1301360
  Кузеванов В.М. Роль украинских социал-демократов в модернизации украинской нации / историография проблемы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800
1301361
  Тарасов С.В. Роль украинского духовенства в событиях Руины в русской дореволюционной историографии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 148-153. – ISSN 2076-1554
1301362
  Середа В.В. Роль украинской образовательной системы в процессе культурной адаптации иностранных школьников (учащихся) и студентов / В.В. Середа, И.М. Матийчук // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 315-323. – ISSN 2073-9591
1301363
  Гончаренко Н.В. Роль украинской советской литературы в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... кандид. философ.наук: / Гончаренко Н.В.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1952. – 16 с.
1301364
  Фурса А.А. Роль Украины в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве: исторический анализ и перспективы в контексте председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 298-304. – ISBN 978-966-136-196-5
1301365
  Вдовенко Ю.С. Роль Украины в формировании энергетической безопасности Черноморского региона / Ю.С. Вдовенко, Г.А. Максак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 54-63


  Політика енергетичної безпеки України формувалась в умовах впливу специфічних геополітичних та геоекономічних факторів, найважливішим з яких є сильна залежність від поставок енергоносіїв з Росії. Враховуючи, що російська влада схильна використовувати ...
1301366
  Майорош П. Роль Украины во внешнеэкономической стратегии Венгрии / П. Майорош, П. Вицаи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 260-273. – ISSN 1993-6788
1301367
  Федів Ю.О. Роль України в австро-угорській стратегії військових дій блоку Центральних держав на початку Першої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1301368
  Андрущенко С.В. Роль України в забезпеченні енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи (газопостачання та нафтозабезпечення) / С.В. Андрущенко, В. Савінок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 4-21. – ISSN 2308-6912


  Сучасна геополітична структура Європейського континенту зазнає суттєвих змін, не останню роль в перебігу котрих відіграє енергетичний чинник. У зв"язку з цим на перший план виходить проблематика дослідження параметрів регіоналізації європейського ...
1301369
  Брежнєва Т. Роль України в новій стратегічній концепції НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 67-76. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1301370
  Овчар І. Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985-1991 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 79-87. – (Історія ; Вип. 17)
1301371
  Биков С.О. Роль України в Центральноєвропейській ініціативі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 8
1301372
  Чорна Н.М. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Європі та світі: історіографія проблеми // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 282-288. – ISSN 2076-8982
1301373
  Гевко В.Р. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Центрально-Східній Європі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 410-423
1301374
  Перепелиця Г.М. Роль України у вирішенні проблем глобального тероризму / Г.М. Перепелиця, О.А. Борділовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 13-19.
1301375
  Зарембо К.В. Роль України у європейській політиці безпеки в контексті відносин ЄС - Росія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 144-147
1301376
  Севастьянова І. Роль України у забезпеченні російської армії під час російсько-турецької війни 1735-1739 років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 152-156.
1301377
  Пилипенко О. Роль України у загальному експорті спирту з Росії у другій половині XIX - на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-94. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено експорт спирту з України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Проаналізовано роль українських губерній у загальноросійському вивозі спирту. Scientific article devoted export of spirit from Ukraine in second part of XIX - in the ...
1301378
  Капітоненко М.Г. Роль України як контрибутора світової безпеки у процесі адаптації НАТО до нових викликів та загроз сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 22-25. – (Європейські дослідження)
1301379
  Антонюк Т.Д. Роль українознавства в системі вищої освіти // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 110-119


  У статті розглядається роль українознавства у системі вищої освіти, розкривається значення українознавства в навчально-виховному процесі українського вищого навчального закладу, головною метою якого є забезпечення підготовки компетентної самодостатньої ...
1301380
  Мартинець Л. Роль українознавства на сучасному етапі незалежної України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 165-167
1301381
  Калакура О. Роль українознавства у формуванні міжнаціональної злагоди в українському суспільстві // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 68-71
1301382
  Бойко С. Роль українознавства у формуванні світогляду підростаючого покоління // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 174-182
1301383
  Козар Л. Роль українських громад у формуванні теоретико-методологічних засад фольклористики другої половини XIX - початку XX століття: погляд на проблему // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 151-178. – ISBN 966-02-2984-4


  У статті розглядається внесок українських громад у розвиток національної фольклористики другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Їхніми зусиллями було організовано Південно-Західний відділ Російського географічного товариства (РГТ), видання часопису ...
1301384
  Руденко Л.Г. Роль Українських Карпат у забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
1301385
  Русинко-Бомбик Роль українських лінгвістів-емігрантів Чехословаччини у виданні "Української загальної енциклопедії" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 24-27. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (38))
1301386
  Бессараб А.О. Роль українських медіахолдингів у популяризації читання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 56-61. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
1301387
  Дякова О. Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності української діаспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 224-228
1301388
  Багрій М. Роль українських письменників Західної України в розвитку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу (XIX - початок XX ст.) / М. Багрій, С. Довбенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 45-49. – ISSN 2308-4634
1301389
  Мандрик-Мельничук Роль українських православних монастирів у зародженні козацької військово-польової медицини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 70-76. – ISBN 978-966-916-789-7
1301390
  Вільна Я. Роль українських приказок та прислів"їв у гумористичних мініатюрах Г. Квітки-Основ"яненка "На пущання - як зав"язано" та "Підбрехач" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано досвід Г. Квітки-0снов"яненка в літературній інтерпретації українських паремій на прикладі прозових гумористичних мініатюр "На пущання - як зав"язано" та "Підбрехач"
1301391
  Коваль А. Роль українських просвітників та громаудських діячів у проголошення та об"єднанні УНР та ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 51-55
1301392
  Іванів А. Роль українських судів у процесі стягнення відшкодування з рф / А. Іванів, Д. Тиліпський // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 36-37
1301393
  Огірко О.В. Роль українських церков в запровадженні християнської етики в систему духовно-морального виховання молоді // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-97. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1301394
  Кучеренко О.В. Роль українсько-американського техніко-економічного співробітництва в перехідний до ринку період економіки України: актуальні проблеми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання українсько-американського техніко-економічного співробітництва на сучасному етапі, проаналізовано зміст та форми технічної допомоги України з боку США, а також стратегічна спрямованість цієї допомоги. The problems of Ukraine-USA ...
1301395
  Бойко І. Роль українського звичаєвого права у збереженні державної традиції України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 28-34
1301396
  Хеленюк А. Роль Українського історичного товариства та його президента Л. Винара в створенні позитивного образу України у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 212-216. – ISBN 978-966-439-147-1
1301397
  Харитонюк О. Роль українського менталітету в процесі реалізації реформи децентралізації влади в Україні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 230-237. – ISSN 2522-1663
1301398
  Ільїна А.І. Роль українського народу в об"єднувальному русі за створення Союзу РСР / А.І. Ільїна. – Київ, 1954. – [24] c.
1301399
  Ільїна А.І. Роль українського народу в об"єднувальному русі за створення Союзу РСР / А.І. Ільїна. – Київ, 1954. – 172с.
1301400
  Виздрик В. Роль Українського педагогічного товариства "Рідна школа" у становленні національної освіти у 20-х роках ХХ століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано основні аспекти та особливості розвитку шкільництва в Східній Галичині у 20-х роках ХХ століття. Висвітлюється зміст та форми культурно-просвітницької діяльності Українського педагогічного товариства "Рідна школа", яке виступало протии ...
1301401
  Тороповська Т.М. Роль українського селянства у збереженні мови та культурних традицій як основи національної ідеї (20-30 pp. XX ст.). Історіографічний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-13. – (Історія ; вип. 40)


  На основі історіографічного огляду історичної літератури висвітлюється роль українського селянства як хранителя національної ідеї в 20-30-х рр. XX ст.
1301402
  Соловей В.Б. Роль українського чорнозему у становленні грунтознавства як науки // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 63-65
1301403
  Пшеничний Т. Роль української греко-католицької церкви у національному вихованні суспільства в першій половині ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Невід"ємною частиною життя суспільства була і залишається церква. Український церковний простір будувався на спадщині поколінь і згодом міг стати елементом національного відродження українського народу. У ХХ ст. це було чітко представлено Українською ...
1301404
  Бруз В.С. Роль української дипломатії в ліквідації расової системи апартеїду // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 41-44. – ISBN 966-7196-06-2
1301405
  Галака С.П. Роль української дипломатії у набутті Україною без"ядерного статусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 37-40.
1301406
  Галака С.П. Роль української дипломатії у набутті Україною без"ядерного статусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 37-40.
1301407
  Рудько О.В. Роль української дитячої літератури другої половини XIX століття у формуванні національної ідентичності // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 187-194
1301408
  Цуп О.В. Роль української діаспори в культурно-мистецьких взаєминах України та Чеської Республіки (1993-2006) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 486-492
1301409
  Краснодемська І. Роль української діаспори в протистоянні агресії (2014-2016 рр.) // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 441-476. – ISBN 978-966-97599-0-0
1301410
  Таран Я.А. Роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 172-186. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1301411
  Нелюбов О.Р. Роль української еліти в процесі державотворення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-215
1301412
  Фатфутдінова І. Роль української жінки в сім"ї та суспільстві // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 62-84. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1301413
  Бунчук О. Роль української інтелігенції в провідницькому освітньому русі 1917-1920 рр. / О. Бунчук, Ю. Єрмак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 31-40. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1301414
  Телегуз І. Роль української інтелігенції у створенні національних підручників (1917-1921 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 170-179. – ISBN 978-966-2410-26-6
1301415
  Мацюк Г.П. Роль української лінгвістичної традиції в оновленні проблематики загального мовознавства // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 220-222. – ISBN 978-966-96911-8-7
1301416
  Кулик В.М. Роль української мови в національній ідентичності громадян пострадянської України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 156-171
1301417
  Люзняк Марія Роль української науково-популярної книги у формуванні характерних рис української культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1301418
  Фігурний Ю.С. Роль Української національної революції початку ХХІ ст. в етнополітичних та етнокультурних процесах // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 148-153. – ISSN 2415-3567
1301419
  Фігурний Ю. Роль української православної церкви Київського патріархату у відновлені, розбудові та захисті української держави // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 121-136. – ISBN 978-966-2779-91-2
1301420
  Фігурний Ю. Роль української православної церкви Київського Патріархату у відновлені, розбудові та захисті української держави // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 650-658. – ISBN 978-966-2779-91-2
1301421
  Слабінська С.В. Роль української преси в процесі європейської інтеграції України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 67-71


  У статті аналізується роль української преси в процесі європейської інтеграції України наголошується, що українські ЗМІ не створюють інформаційного тла для повноцінного формування думки громадськості щодо європейської інтеграції України, пропонуються ...
1301422
  Лобань Т.І. Роль української соціал-демократії у розвитку політичної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано історичний аналіз становлення соціал-демократії на Заході та в Україні, визначено поняття "політична культура" та її основні функції. Представлено роль соціал-демократії в розвитку політичної культури та державотворення в Україні. Показано ...
1301423
  Хмара Г. Роль українців у мистецтві та освіті у Російській імперії XVIII століття: до питання культурного впливу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-10. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Зроблено спробу простежити діяльність українців на теренах Російської імперії XVIII століття, визначити її роль в освіті та вплив на культурне життя країни. Розглянуто та зіставлено культурну і суспільно-політичну ситуацію у метрополії та в ...
1301424
  Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Бібліогр.: л. 197-220
1301425
  Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1301426
  Андриянова К. Роль Украйни в мировой зкономике и ее перспективи / К. Андриянова, А. Вехова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 223-224. – ISBN 978-617-7069-02-6
1301427
  Ткач В.П. Роль УкрНДІЛГА у розвитку української лісової науки / В.П. Ткач, В.Л. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 3-16 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0459-1216
1301428
  Харченко С.В. Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 146-151. – ISSN 1727-1584
1301429
  Белый М.У. Роль унивеpситетов в подготовке для высшей школы : Доклад на 4 Генеральной конференции Международной Ассоциации Университетов / М.У. Белый; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа, 1975. – 22с.
1301430
   Роль универсальных научных библиотек в обслуживании специалистов-медиков. – М., 1971. – 50с.
1301431
  Чирич А. Роль университета в условиях применения Болонского процесса // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 82-94
1301432
  Матвеев В.М. Роль университетов в дипломатической деятельности империализма США (60-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.572 / Матвеев В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Кафедра истории междунар. коммунистич., рабоч. и нац. освобо. – М., 1971. – 24л.
1301433
  Фролов А.В. Роль университетов в инновационной экономике на примере США // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 85-87. – ISSN 0321-0383
1301434
  Щекин Г. Роль университетов в новом тысячелетии // Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-66. – ISSN 0868-8893
1301435
  Белый М.У. Роль университетов в подготовке кадров для высшей школы / М.У. Белый. – Киев, 1975. – 22с.
1301436
  Климов А. Роль университетов Российской империи в развитии научного правосознания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 164-170. – ISSN 0869-3617
1301437
  Молдован Н.А. Роль университетских бизнес-инкубаторов в развитии инновационных кластеров / Н.А. Молдован, Р.В. Ободец // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 237-240. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1301438
  Кубаєвський М. Роль універсалій у процесі методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С.115-123. – ISSN 1810-2131
1301439
  Ага М. Роль університетів в економіці турецької частини Кіпру: вища освіта як засіб просування туризму : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 271-281 : Табл, рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
1301440
  Панченко Л.М. Роль університетів у європейському цивілізаційному поступі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 141-152


  Обґрунтовано вплив на університет факторів глобалізації та національних тенденцій. Висвітлюються системні реформування вищої освіти, розкриваються теоретичні засади розвитку вищої освіти України в ХХІ столітті, визначаються економічні складові, ...
1301441
  Підкошана О. Роль університетів у розвитку науки, освіти та техніки у ХІХ ст. // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 57-60


  "За указом імператора Миколи І від 8 листопада 1833 р. у Києві був створений Імператорський університет Святого Володимира".
1301442
  Левченко Т.І. Роль університетів у розвитку суспільства // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 3-6


  Аналізуються актуальні проблеми розвитку університетської освіти ХХІ століття в період глобалізації.
1301443
  Мосов С.П. Роль університетів у розробці національної стратегії в сфері інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 180-184. – ISSN 2219-5521


  У статті концептуально висвітлено роль і визначено завдання університетів у формуванні інтелектуального потенціалу нашої держави з урахуванням положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року і Закону України "Про вищу ...
1301444
  Сотула О.В. Роль університетів у стимулюванні регіонального розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 31-36. – ISSN 2308-1988
1301445
  Невмержицька Н.М. Роль університетського середовища у формуванні соціальної відповідальності студентів за набуття ними необхідної компетентності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 301-307. – ISSN 2076-1554


  Проблеми функціонування освіти України в контексті європейського досвіду та її нову парадигму XXI століття досліджують В. Андрущенко, В. Кремень, Л.Губерський та інш. С. 302.
1301446
  Валуєва Є. Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 239-246
1301447
  Копійка В.В. Роль університетської освіти в подоланні кризових явищ національної ідентичності в європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України / В.В. Копійка, О.М. Андрєєва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 76-77
1301448
  Копійка В.В. Роль університетської освіти в подоланні кризових явищ національної ідентичності в Європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України / В.В. Копійка, О.М. Андреева // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 313-331. – ISBN 978-966-439-753-4
1301449
  Усик В.І. Роль університету в секторній структурі економіки знань / В.І. Усик, Т.В. Матусевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 61-65. – ISSN 2306-6814
1301450
  Рудь Н.Т. Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем / Н.Т. Рудь, З.В. Герасимчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 33-39
1301451
  Брюховецький В.С. Роль університету в сучасному освітньому просторі / В.С. Брюховецький ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – 18, [2] с.
1301452
  Жилінська О. Роль Унівеситету св. Володимира у становленні Києва як європейського наукового центру // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 160-167. – ISBN 978-966-439-138-9


  У вересні 1834 р. Університет св. Володимира розпочинає свою історію, яку творили його славетні постаті - професори і студенти - так, що вже напрікінці 19 ст. він здобув визнання світової наукової спільноти як "Українська Сорбонна".
1301453
  Ткачук Л.В. Роль уповноваженого з прав людини в системі правозахисних гарантій прав людини в Україні: теоретико-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-48. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1301454
  Воробьев М.К. Роль управления в развитии социалистической экономики в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Воробьев М.К.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 30л.
1301455
  Сабитов Г.В. Роль управления в условиях коллективного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Сабитов Г. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1301456
  Самарский А.Ю. Роль управленческих принципов ОГАС для развития экономической мысли // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 199-202. – ISBN 978-966-622-589-7
1301457
  Корвяков Г.А. Роль управління в підвищенні ефективності виробництва / Г.А. Корвяков. – Київ, 1976. – 47с.
1301458
  Євчук Л.А. Роль управління грошовими потоками в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 159-164. – ISSN 1993-6788
1301459
  Варналій З. Роль управління державним боргом у фінансовій стабільності України / З. Варналій, О. Савілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817
1301460
  Синюра-Ростун Роль управління знаннями у функціонуванні сфери освіти // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 228-229
1301461
  Кулешнюк І. Роль Управління ООН з наркотиків та злочинності у протидії поширенню терористичної загрози // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 140-142
1301462
  Сімонова В.С. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 9 назв
1301463
  Шумило Ю.О. Роль управлінського обліку в системі управління витратами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 39-43.
1301464
  Прихожай А.В. Роль управлінської культури адміністратора у формуванні іміджу установ культури // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 30-33. – ISBN 978-966-698-283-7
1301465
  Голубовская Виталия Михайловна Роль урацил-ДНК-гликозилазы и репарации урацила в коррекции гетеродуплексной ДНК : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Голубовская Виталия Михайловна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1990. – 18л.
1301466
  Давидович Н. Роль уровня преподавания и научных исследований в системе высшего образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 78-89. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Три главные модели образования (немецкая, американская и британская) оказали влияние на основные цели высшего образования в Израиле. Влияние этих трех моделей становится очевидным из того, какое значение придает система высшего образования научным ...
1301467
  Дятленко Т. Роль уроків літератури рідного краю у формуванні етнокультурної компетенції учнів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 13-17
1301468
  Асіїв Л. Роль уроків фонетики у формуванні мовної свідомості учнів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-169. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1301469
  Годлевська В.Ю. Роль уряду Іспанської соціалістичної робітничої партії у консолідації демократичного режиму в Іспанії (1982-1996 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-101
1301470
  Железняк Я. Роль уряду та парламенту у здійсненні реформ в Україні // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 203-208
1301471
  Рибак В. Роль уряду у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-22.
1301472
  ЯремкоЛ Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-32
1301473
  Лозицький В.С. Роль УСДРП та Володимира Винниченка у роботі Центральної Ради і уряду УНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1301474
  Рябухин Л.А. Роль ускорения научно-технического прогресса в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябухин Л. А.; МВССО РСФСР, Сатар.ГУ. – Саратов, 1974. – 26л.
1301475
  Сергійчук Б. Роль УСРР у російській підтримці республіканської Туреччини // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 62-76. – ISBN 978-966-579-439-4
1301476
  Федотьев К.И. Роль устава сельскохозяйственной артели в осуществлении основного экономического закона социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Федотьев К.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1301477
   Роль установ природно-заповідного фонду в екоосвітніх та рекреаційно-туристичних аспектах сталого розвитку Закарпаття / М.П. Рибак, В.В. Лук"янова, Є.С. Анпілова, І.Д. Йонаш // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 39-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
1301478
  Яблонская Т.Н. Роль устойчивых выражений в процессе работы магистров-филологов с иноязычними текстами (английскими и китайскими) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 196-209. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1301479
  Мусагулова Р.Э. Роль устойчивых глагольно-именных словосочетаний в организации текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусагулова Р.Э.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1990. – 22л.
1301480
  Людвиченко М.В. Роль утопії і футурології у формуванні соціального ідеалу // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 73-77. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті окреслено та проаналізовано теоретичну і методологічну роль утопії та футурології у формуванні соціального ідеалу
1301481
  Іваненко А.М. Роль учбово-методичних кабінетів в організації навчально-виховного процесу : (з досвіду роботи кабінетів КДУ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 99-103. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе изучения работы учебно-методических кабинетов Киевского госуниверситета показана их важная роль в организации учебно-воспитательного процесса.
1301482
   Роль учебно-методического кабинета в организации методической работы в училищах. – М., 1963. – 24с.
1301483
   Роль учебной литературы в формировании общих учебных умений и навыков школьников. – М., 1984. – 208с.
1301484
  Коцур Н. Роль учених Київського університету св. Володимира у становленні наукових основ гігієни (друга половина ХІХ ст.) // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 85-89
1301485
  Рибальченко Т.В. Роль учених Київського університету у становленні мембранології в Україні : монографія / Т.В. Рибальченко, С.М. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 151-188. – ISBN 978-966-439-743-5
1301486
  Чорний М.Г. Роль учених Київського університету у формуванні природоохоронних ідей в Україні на початку XX століття / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 40-41
1301487
  Зеленська Л. Роль учених рад Харківського, Київського та Новоросійського університетів другої половини XIX століття у реалізації громадсько-просвітницьких ініціатив // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 63-73. – ISSN 1562-529Х
1301488
  Туров И.В. Роль учения о музыке и песнопениях в хасидской идеологии власти // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 106-124. – ISSN 1608-0599
1301489
  Солоиденко Г. Роль ученых - членов библиотечных советов НАН Украины в организации работы академических библиотек // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитринова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2017. – Вып. 15. – С. 147-157. – ISSN 2224-1825


  "Одним из ярчайших примеров участия ученых в организации работы библиотек может служить история деятельности Временного Комитета (ВК) для создания Национальной библиотеки Украинской Державы в г. Киеве. Комитет был основан 23 августа 1918 г., в него ...
1301490
  Мелехин Б.И. Роль ученых Московского Университета и его выдающихся воспитаников в развитии науки международного права (1755-1917 гг.) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Мелехин Б.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
1301491
  Татур С.К. Роль учета в управлении производством / С.К. Татур. – М., 1974. – 39с.
1301492
  Додонов А.А. Роль учета и контроля в строительстве нового общества / А.А. Додонов. – М., 1970. – 56с.
1301493
  Паламарчук Л.Б. Роль учителя географії у здійсненні патріотичного виховання учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 32-37. – Бібліогр.: 12 назв
1301494
  Сульниченко Владимир Николаевич Роль учителя как коммуникативного лидера в кодификации норм языка и формировании речевой культуры школьников // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 178-184. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається роль учителя як комунікативного лідера в кодифікації норм мови і формуванні мовленнєвої культури. Пропонується система вправ (мовних, комунікативних, мовленнєвих), яка використовується в процесі формування в школярів ...
1301495
  Леонтьев Л.А. Роль Ф.Энгельса в формировании и развитии маргсистской политической экономии / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1972. – 527с.
1301496
  Карпчук Н.П. Роль фактора адресата у побудові науково-технічної статті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 95-99. – ISSN 1729-360Х
1301497
  Асадов Шахбала Асад оглы Роль фактора питания в популяции долгожителей Азербайджана / Асадов Шахбала Асад оглы, Ю.Г. Григоров, М Т. Семесько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 331-332. – (Серія механіко-математична ; вип. 80). – ISSN 2078-3744
1301498
  Іванова К.В. Роль фактора росту фібробластів 21 в регуляції метаболізму кісткової тканини та вуглеводного гомеостазу у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Іванова Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 26 назв
1301499
  Рудяков П. Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 12-14
1301500
   Роль факторів ентропії і синергії в ефективній діяльності будівельної організації як виробничої системи / В.І. Савенко, С.І. Доценко, С.В. Федоренко, П.П. Пальчик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 43-51. – ISSN 2306-6806
1301501
  Міхановський О.А. Роль факторів прогнозу в індивідуалізації комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників / [О.А. Міхановський, М.Л. Кочина, Ю.В. Харченко] ; за ред. проф. Красносельського М.В. ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Планета-принт, 2021. – 132 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 115-132. – ISBN 978-966-96633-7-5
1301502
  Богач А.Ы. Роль факторов внешней среды в размножении дубового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Богач А. Ы.; МВиССО УССР, Харьк. ГУ. – Х., 1962. – 16л.
1301503
  Рысин И.И. Роль факторов развития горизонтальных русловых деформаций на реках Удмуртии / И.И. Рысин, Л.Н. Петухова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 84-90. – Бібліогр.: 8 назв
1301504
   Роль факторов снижения фертильности у женщин репродуктивного возраста и их связь с микронутриентими / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, А.А. Бондаренко, П.С. Горук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (31). – С. 40-48. – ISSN 2309-4117
1301505
  Прадід Ю. Роль факультету української філології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського в удержавленні української мови в Криму // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 99-106. – ISSN 1682-3540
1301506
  Суворова В. Роль фандрайзинга в реализации инновационной деятельности // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 3 (87). – С. 42-48. – ISSN 1608-4071
1301507
  Строгаль М.О. Роль фандрейзингу в розвитку закладів культури України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 243-254. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено зміст фандрейзингової діяльності у сфері культури та її значення для соціально-культурного розвитку суспільства. Обгрунтовано нагальність реформування культурної політики України шляхом зміни державного підходу щодо фінансування та ...
1301508
  Пармон Э.А. Роль фантазии в научном познании / Э.А. Пармон. – Минск, 1984. – 176с.
1301509
  Петровский А.В. Роль фантазии в развитии личности / А.В. Петровский. – М., 1961. – 46с.
1301510
  Стужук О. Роль фантастичного елементу в нефантастичному тексті : (на прикладі роману Ю. Яновського "Майстер корабля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 197-202
1301511
  Стужук О.І. Роль фантастичного у творчості Тараса Шевченка (баладна форма) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 160-164.
1301512
  Буйняк М.Г. Роль фахівців економічної галузі у створенні в суспільстві інклюзивного середовища / М.Г. Буйняк, С.О. Миронова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 27-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1301513
  Шевчук О.В. Роль фахової компетентності у забезпеченні діяльнісної складової навчання фізики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-40. – ISSN 1563-3713
1301514
  Паламар Л.М. Роль фахової термінології у процесі вивчення української мови студентами-нефілологами // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-212. – (Бібліотека Інституту філології)
1301515
  Черченко І.Л. Роль федерального уряду в державному механізмі зовнішніх стосунків Канади // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 134-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1301516
  Подолянська Н.О. Роль федеральної влади у процесі розвитку іншомовної освіти у ВНЗ Сполучених Штатів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 105-108. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1301517
  Вуколова В.А. Роль феноменологических когнитивных структур в формировании подтекста художественного произведения и его переводов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 235-238. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1301518
  Машталер Г.А. Роль фенотипической и генотипической приспособленности в эволюции организмов (Эволюция приспособлений) / Г.А. Машталер. – Одесса, 1940. – 211 с.
1301519
  Палладин В.И. Роль ферментов в живых убитых растениях / В.И. Палладин, проф. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Мин. Внутренних дел], 1913. – 27 с. : ил. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1301520
  Сарсенбаев К.Н. Роль ферментов в устойчивости растений / К.Н. Сарсенбаев, Ф.А. Полимбетова. – Алма-Ата, 1986. – 180с.
1301521
  Сосницька Я.С. Роль фермерських господарств у виробництві продукції рослинництва регіону (на прикладі Волинської області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 147-155. – ISSN 2308-135X
1301522
  Щеглов Г.В. Роль ФЗМК в развитии творческой активности масс по управлению производством : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щеглов Г.В.; Высш. школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1973. – 30л.
1301523
  Уманский Я.С. Роль физики в науке о металлах. / Я.С. Уманский. – М., 1948. – 24с.
1301524
  Катальников В.В. Роль физики в системе наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1301525
   Роль физико-механических свойств горных пород в локализации эндогенных месторождений. – М., 1973. – 240с.
1301526
   Роль физико-механических свойств горных пород в рудолокализации. – Душанбе, 1984. – 222с.
1301527
  Работнова И.Л. Роль физико-химических условий (рН и rН2) в жизнедеятельности микроорганизмов / И.Л. Работнова. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 275с.
1301528
  Горленко В.М. Роль физико-химических факторов в распространении фотосинтезирующих бактерий : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горленко В. М. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Москва, 1969. – 26 с.
1301529
  Гдузенко И.Р. Роль физического воспитания в формировании всесторонне развитой личности студента / И.Р. Гдузенко. – Москва, 1976. – 76с.
1301530
  Алиев Р.З. оглы Роль физического воспитания в формировании у молодежи военно-патриотических и интернациональных качеств (по Азер.ССР 1937-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 03.00.01 / Алиев Р. З. оглы; МВиССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1975. – 31л.
1301531
  Иванов-Смоленский Роль физического моделировния в развитии методов расчета электрических машин / Иванов-Смоленский. – Москва, 1959. – 16с.
1301532
  Щербинин Б.П. Роль физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности студента. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Щербинин Б.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 30л.
1301533
  Воин А.М. Роль философии в международных интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 20-21
1301534
   Роль философии в научном исследовании. – Л., 1990. – 119с.
1301535
  Купцов В.И. Роль философии в научном познании / В.И. Купцов. – Москва : Знание, 1976. – 74 с. – Изд. ежемесячно с 1960 года. – (Новое в жизни науке и технике ; 6 : Философия)
1301536
  Шадрина В.И. Роль философии в современном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 32-39. – ISSN 1811-0916
1301537
  Козак Б. Роль философии в формировании и трансформациях образовательных парадигм // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 21-22
1301538
  Цікин В.А. Роль философии и гуманитарных наук в системе высшего образования // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 100-105
1301539
  Гусева А.А. Роль философии Канта в развитии эстетических взглядов Фридриха Шиллера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 16-17
1301540
  Лутай В.С. Роль философских вопросов системологии для подготовки специалистов в вузах // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1301541
  Суворов Л.Н. Роль философских дискуссий 20-х - 30-х гг. в борьбе за ленинизм против механицизма, формалистических и идеалистических ошибок в философии. / Л.Н. Суворов. – М., 1969. – 28с.
1301542
  Шоркин А.Д. Роль философских идей в формировании физических теорий. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шоркин А.Д.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1980. – 24л.
1301543
  Остапенко В.В. Роль философских категорий в генезисе научной картины мира : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Остапенко В.В. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24 с.
1301544
  Денисов П.А. Роль философского обобщения в процессе становления научного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1301545
  Куликов В.С. Роль финансов в повышении благосостояния советского народа. / В.С. Куликов. – М., 1972. – 157с.
1301546
   Роль финансов в повышении эффективности общественного производства. – Ростов -на-Дону
2. – 1975. – 163с.
1301547
  Алимов Р.Г. Роль финансов в повышении эффективности производства / Р.Г. Алимов ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1975. – 120 с.
1301548
  Аллахвердян Д.А. Роль финансов в распределении национального дохода СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва : Госфиниздат, 1955. – 96 с.
1301549
  Коломин Е.В. Роль финансов в реализиции социальной политики КПСС / Е.В. Коломин, Ю.В. Пешехонов. – Москва, 1987. – 157с.
1301550
  Коваленко В.П. Роль финансов в регулировании капиталистической экономики (на прим. госуд. финансов ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Коваленко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
1301551
  Коваленко В.П. Роль финансов в регулированиии капиталистической экономики (на примере государственных финансов ФРГ) : Дис... канд. экон.наук: / Коваленко В.П.; КИСИ. – К, 1971. – 196л. – Бібліогр.:л.Х-ХХ
1301552
  Савельева Л.В. Роль финансов в сопроизводстве квалифицированной рабочей силы при капитализме (на прим. Англии) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Л. В.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1301553
   Роль финансов в социально-экономическом развитии страны. – М., 1986. – 230с.
1301554
   Роль финансов и кредита в интенсификации экономики региона. – Караганда, 1986. – 136с.
1301555
   Роль финансов и кредита в использовании закона повышения производительности труда в коммунистическом строительстве. – М., 1982. – 126с.
1301556
  Трапаидзе В.С. Роль финансов и кредита в организационно-хозяйственном укреплении колхозов Грузинской ССР (1946-1954 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Трапаидзе В.С.; АН ГрузССР. Ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 24л.
1301557
   Роль финансов и кредита в повышении производительности труда. – М., 1990. – 223с.
1301558
  Семенов В.Н. Роль финансов и кредита в развитии сельского хозяйства / В.Н. Семенов. – Москва, 1973. – 287с.
1301559
   Роль финансово-кредитного механизма в повышении эффективности общественных затрат. – М., 1984. – 153с.
1301560
   Роль финансово-кредитного механизма в социально-экономическом ускорении развития народного хозяйства. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 131с.
1301561
   Роль финансово-кредитного механизма в социально-экономическом ускорении развития народного хозяйства. – Рига
Ч. 2. – 1988. – 120с.
1301562
   Роль финансово-кредитного механизма в ускорении темпов социально-экономического развития. – Свердловск, 1988. – 117с.
1301563
   Роль финансово-кредитного механизма в хозрасчетном стимулировании общественного производства. – М., 1987. – 197с.
1301564
   Роль финансово-кредитного механизма в экономии общественного труда. – М., 1986. – 182с.
1301565
   Роль финансово-кредитных методов в повышении эффективности производственных фондов и оборотных средств. – М., 1988. – 158с.
1301566
  Рокетлишвили М.И. Роль финансового и кредитного механизма в повышении экономической эффективности производства (на примере легкой промышленности Грузинской ССР) / М.И. Рокетлишвили. – Тбилиси, 1985. – 63с.
1301567
  Шмулдер М. Роль финансовой политики государства буржуазной Латвии в перераспределении национального дохода в пользу эксплуататорских классов и в ограблении трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: / Шмулдер М.; Латв. гос. ун-т. им. П.Стучки. – Рига, 1963. – 34л.
1301568
  Стрелец И. Роль финансовых инноваций в распространении экономической нестабильности / И. Стрелец, М. Столбов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-64. – ISSN 0131-2227
1301569
  Агаев А. Роль фискальной политики в обеспечении устойчивости экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-58. – ISSN 0207-3676
1301570
   Роль фитогормонов в проявлении некоторых признаков у растений. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1301571
  Умнов А.А. Роль фитопланктона в процессе самоочищения загрязненных вод. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Умнов А.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1974. – 22л.
1301572
   Роль фитохрома в растениях. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 287c.
1301573
  Бабаліч В. Роль фізичного виховання і спорту у формуванні соціальної компетентності студентів в умовах вищої освіти: досвід зарубіжних країн // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 92-97. – ISSN 2308-4634
1301574
  Чорноморденко Д.І. Роль філософії в освітньому процесі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 346-348
1301575
  Вороновська Л.Г. Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 58-72. – ISBN 978-966-644-413-7
1301576
  Лутай В.С. Роль філософії в розвитку методології сучасної техніки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1301577
  Костючков С.К. Роль філософії освіти в процесі визначення напрямів формування й розвитку сучасної освітньої системи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 165-172
1301578
  Омельченко В.Ю. Роль філософії права як практичної філософії у контексті соціогуманітарної стратегїї сьогодення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 112-114
1301579
  Цилюрик І.В. Роль філософії спілкування в осмисленні сутності євроінтеграційних процесів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 161-163
1301580
  Косьмій О.М. Роль філософії у контексті реформування системи вищої освіти України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 124-126
1301581
  Ковальчук Н. Роль філософії у формуванні освітніх парадигм "альтернативної педагогіки" Пауло Фрейре та Івана Ілліча // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 34-36
1301582
  Омелаєнко Г. Роль філософських ідей К. Ясперса в становленні і розвитку екзистенціальної психології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 474-479. – ISBN 978-966-8009-72-3
1301583
  Бондар Т. Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 419-420. – ISSN 2076-1554
1301584
  Чорна Л. Роль філософських понять в історії культурологічної та естетичної думки України // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 197-203. – ISBN 978-966-365-781-4
1301585
  Горохолінська І.В. Роль філософсько-релігійних ідей Канта у становленні аксіологічно-методологічного ресурсу філософії релігії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 174-1180
1301586
  Безчотнікова С.В. Роль філософської спадщини Платона в історії зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто роль Платонового творчого спадку з історії зв"язків із громадськістю на засадах аналізу діалогів і трактатів "Апологія Сократа", "Протагор", "Крітон", "Алківіад", "Євтифрон", "Єфрон", "Федон", "Федр", "Пірр", "Держава", "Закони". ...
1301587
  Іваньков М.Д. Роль фінансів в розширеному відтворенні основних фондів соціалістичної промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-46. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье дается краткая характеристика сущности финансов при социализме и их роль в процессе социалистического расширенного воспроизводства. Использование финансов представляет особую сферу экономической деятельности социалистического государства. ...
1301588
  Дмитренко Д.М. Роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі України в контексті глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 18-22
1301589
  Огійчук М.Ф. Роль фінансів у госпрозрахунку / М.Ф. Огійчук, О.Ф. Галкін. – Х., 1972. – 109с.
1301590
  Іваньков М.Д. Роль фінансів у формуванні оборотних коштів промислових підприємств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 47-54. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основе анализа хозяйственной деятельности предприятий легкой промышленности УССР в послевоенный период дается характеристика роли государственного финансирования в процессе расширенного воспроизводства оборотных средств предприятий. ...
1301591
  Крупка І. Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та систематизовано основні теоретичні підходи до тлумачення фінансових інновацій. Обґрунтовано важливість інноваційних фінансових інструментів у страхуванні ризиків та розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації. Рассмотрены и ...
1301592
  Фуфалько І.Ю. Роль фінансових інституцій для розвитку цінних паперів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 26-32. – ISSN 2313-8246
1301593
  Герасимова С.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-111.
1301594
  Безкревна А.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 17-19. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1301595
  Півторацька Т.В. Роль фінансових посередників у розвитку національної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 157-164
1301596
  Пожар Т.О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 327-333 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1301597
  Місяць О.О. Роль фінансово-економічних органів ЗСУ в попередженні фінансових порушень та забезпеченні законності витрачання державних коштів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-59. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто окремі напрямки роботи фінансово-економічних органів Міністерства Оборони України по забезпеченню законності та недопущенню фінансових порушень при витрачанні державних коштів. The article deals with the certain directions of ...
1301598
  Рудик В. Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов"язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні фінансові і економічні фактори, які характеризують фінансовий стан національної пенсійної системи, аналізуються тенденції, що обумовлюють необхідність впровадження обов"язкового накопичувального пенсійного страхування. Особлива ...
1301599
  Волковинська Т.В. Роль фінансово-кредитних інститутів у процесі формування Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1301600
  Марцишевська Ю.Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 98-100
1301601
  Малій О.Г. Роль фінансового аналізу в підготовці висококваліфікованих фахівців // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 135-141. – (Економічні науки)


  При вивченні дисциплін "Фінансовий аналіз" та "Фінанси підприємств" теоретичні положення курсу можна ефективно доповняти рішенням практичних ситуаційних завдань, в їх числі ділові ігри на матеріалах конкретних підприємств.
1301602
  Бугай І.В. Роль фінансового директора в приватних вищих навчальних закладах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-33. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1301603
  Дашковська І.Б. Роль фінансового забезпечення інноваційної активності промислових підприємств при управлінні конкурентоспроможністю України / І.Б. Дашковська, І.0. Ступак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-63. – ISSN 0321-0499
1301604
  Бабенко Є.В. Роль фінансового контролінгу в системі організації підприємства // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 12-13
1301605
  Гаврилко П.П. Роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства / П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 138-143. – ISSN 2522-1620
1301606
  Кулінська А.В. Роль фінансового контролю в зміцненні фінансово-кредитного механізму державного управління суб"єктами невиробничої сфери // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 457-460. – (Право. Економіка. Управління)
1301607
  Гупаловська М.Б. Роль фінансового контролю у пенсійній системі України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 2409-1944
1301608
  Коваленко В. Роль фінансового контролю у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу бюджетних та неприбуткових організацій // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 245-250. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1301609
  Добош Н. Роль фінансового менеджменту в системі управління фінансовою стійкістю страхової організації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 178-182. – ISSN 2078-5860
1301610
  Заруба Ю.О. Роль фінансового механізму у підвищенні конкурентоспроможності банків : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 60-64 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1301611
  Першин В.Г. Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 250-257. – ISSN 2524-0323
1301612
  Васюк М. Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 5 (343), май. – С. 51-53. – ISSN 1810-3944
1301613
  Добрик Л.О. Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління реалізаційною діяльністю промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
1301614
  Паєнтко Т.В. Роль фінансового посередництва у регулюванні фінансових потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 6-10


  Стаття присвячена ролі фінансових посередників у регулюванні фінансових потоків. Виявлено взаємозв"язки руху фінансових потоків та особливостей функціонування фінансових посередників. Дано оцінку ролі фінансових посередників у зменшенні трансакційних ...
1301615
  Задувайло Л. Роль фінансового потенціалу при посиленні конкурентоспроможності національної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
1301616
  Сторчак І.М. Роль фінансового ринку у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств / І.М. Сторчак, Ю.Ф. Кизименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 38)


  Зроблено порівняльний аналіз моделей фінансування компаній у розвинених країнах, та визначені перспективи розвитку ринку інвестиційних ресурсів в умовах перехідної економіки України.
1301617
  Воробйов Ю.М. Роль фінансового ринку у формуванні фінансового капіталу підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджується механізм використання фінансового ринку для формування фінансового капіталу підприємств.
1301618
  Герасимчук З. Роль фінансової безпеки у реалізації цілей сталого розвитку регіону / З. Герасимчук, І. Вахович // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1811-3141
1301619
  Возняк Г.В. Роль фінансової децентралізації в забезпеченні сталого ендогенного зростання регіонів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 100-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1301620
  Степанюк А.В. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1301621
  Нагавичко І.П. Роль фінансової звітності в системі економічної інформації // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 89-93. – ISBN 978-617-571-127-9
1301622
  Букало Н.А. Роль фінансової звітності в управлінні підприємством // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 99-105


  У статті досліджено фінансову звітність як важливий інструмент управління . Вивчено проблеми та особливості складання фінансової звітності в контексті змін законодавства. Визначено особливості та напрямків удосконалення складу та структури фінансової ...
1301623
  Сизоненко В.О. Роль фінансової політики у розв"язанні суперечностей становлення національної інноваційної системи / В.О. Сизоненко, Г.М. Сербина // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 35-39. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1301624
  Заячківська О.В. Роль фінансової стійкості підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / О.В. Заячківська, Я.А. Яскал // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 21-26. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1301625
  Шумило Ю. Роль фінансової структури в системі бюджетування на підприємстві // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-124.
1301626
  Пірникоза П. Роль фіскального інституційного середовища у детінізації економіки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 22-34 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1301627
  Карабецький Г.І. Роль флоту в Четвертому Хрестовому поході // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 221-228. – ISBN 978-617-689-216-8
1301628
  Петров В.Т. Роль фольклора в зарождении якутской литературы / В.Т. Петров. – Якутск, 1972. – 95с.
1301629
   Роль фольклора в коммунистическом воспитании. – Улан-Удэ, 1967. – 227с.
1301630
   Роль фольклора в развитии литератур народов СССР. – М., 1975. – 248с.
1301631
   Роль фольклора в развитии литератур Юго-Восточной и Восточной Азии. – М., 1988. – 180с.
1301632
   Роль фольклора в развитии хакасской литературы. – Красноярск, 1986. – 87с.
1301633
   Роль фольклора в развитии хассанской литературы. – Красноярск, 1986. – 87 с.
1301634
   Роль фольклора в формировании духовной жизни народа. – Черкесск, 1986. – 142с.
1301635
  Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса "Графиня Кетлін" та "Земля потаємних бажань" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 116-125. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено своєрідність архітектоніки ранніх драм В. Б. Єйтса: виявлено засоби худ. засвоєння і трансформації мотивів та образів ірлан. фольклору й кельтської міфології. Мета дослідження - довести тезу про те, що характерне митцю на ранньому етапі ...
1301636
  Івановська О. Роль фольклорної трансмісії в самоорганізації фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано механізми фольклорної трансмісії, з"ясовано дефініції: традиція, трансмісія. Простежено напрямки трансмісії традиційних фольклорних смислів як шляхи міжпоколінної комунікації. З"ясовано послідовність трансмісійних механізмів: генерування ...
1301637
  Синельникова Л.С. Роль фонда материального поощрения в системе экономических интересов развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Синельникова Л.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 34л.
1301638
  Мельникова Г.П. Роль фонда материального поощрения в стимулировании работников предприятий. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Мельникова Г.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
1301639
  Дорогунцов С.И. Роль фонда предприятия в развитии социалистической промышленности : Автореф... кандидата экон.наук: / Дорогунцов С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – Москва, 1965. – 16л.
1301640
  Гаджиєв Р.Е. Роль фондів суверенного багатства у елімінуванні наслідків структурних диспропорцій // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 142-144
1301641
  Годзінська І. Роль фондових колекцій Природничого музею в навчальній та науково-дослідній роботі Чернівецького національного імені Юрія Федьковича / І. Годзінська, І. Ткебучава // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7945-31-3
1301642
  Калач Г.М. Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-69. – Бібліогр.: с. 62-67


  Розглянуто сутність фондового ринку, проаналізовано кількісні параметри акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів, зроблено висновок про наявність позитивної кореляції між рівнем розвитку фондового ринку й темпами економічного розвитку. Внесено ...
1301643
  Сухоруков А.І. Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України / А.І. Сухоруков, О.В. Собкевич // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-95.
1301644
  Гасій О.В. Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 10-14. – ISSN 2409-1944
1301645
  Анисимова Рута Васильевна Роль фонетических параметров при передаче художественно-эстетической информации в поэтическом тексте (Экспериментально-фонетическое исследование на материале франц. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Анисимова Рута Васильевна ; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1989. – 17 с.
1301646
  Зоз Е.А. Роль фонетической организации стиха в передаче поэтического образа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Зоз Е.А.; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 18 с.
1301647
  Смусь Марина Абдылдакановна Роль фонетической структуры поэтического текста в создании ритмического движения : (экспериментально-фонетическое исследование на материале nursery rhymes) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смусь Марина Абдылдакановна ; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1988. – 21 с.
1301648
  Бугров Д.Ю. Роль Форин Офис в процессе формирования внешней политики великобритании (период министерства У. Хейга) / Д.Ю. Бугров, А.А. Корнилов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 135-141. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье подробно рассматриваются различные аспекты деятельности британского министерства иностранных дел (Форин Офис): основные задачи; система целей и приоритетов; организационная структура; ключевые лица, задействованные в принятии ...
1301649
  Соболева Г.Д. Роль форм и систем заработной платы рабочих в повышении производительности труда. (По материалам предприятий машиностроения и металлообработки г.Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Соболева Г.Д. ; Киевский ин-т нар. хозяйства , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 19 с.
1301650
  Копаева М.И. Роль формальных методов в семантическом анализе английских существительных : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Копаева М.И.; АН УССР. Отделение лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1970. – 27л.
1301651
  Філонцева Т.В. Роль формування духовності й художньо-естетичної культури студентськоі молоді засобами літератури та мистецтва / Т.В. Філонцева, Л.В. Удод // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 259-269. – ISSN 2307-4752


  У статті піднімаються проблеми молоді в сучасному суспільстві, питання формування духовності, національної свідомості, художньо-естетичної культури студентської молоді засобами літератури та мистецтва на заняттях та в позааудиторний час. Надаються ...
1301652
  Лапіна М.О. Роль формування мотивації у вивченні іноземної мови курсантами вищіх військових закладів // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 457-459. – ISBN 978-617-8037-75-8
1301653
  Лескова М.Е. Роль формы организации общественного труда в повышении производительности совокупного труда общества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лескова М.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
1301654
  Алсамова Л.И. Роль фосфорилирования белков хроматика в регуляции транскрипционной и репликативной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Алсамова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 146л. – Бібліогр.:л.110-146
1301655
  Асламова Л.И. Роль фосфорилирования белков хроматина в регуляции транскрипционной и репликативной активности ядер печени кры при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Асламова Людмила Ивановна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с. – Библиогр.: с. 110-146
1301656
  Северин Е.С. Роль фосфорилирования в регуляции клеточной активности / Е.С. Северин, М.Н. Кочеткова. – Москва, 1985. – 287с.
1301657
  Шпаченко В.С. Роль фразеологізмів в лексичній системі італійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 302-307


  Стаття присвячена аналізу фразеологічних одиниць в італійській мові. Розглянуті аналогічні фразеологізми в українській мові, показані подібності та відмінності. Статья посвящена анализу фразеологических единиц в итальянском языке. Рассмотрены ...
1301658
  Золотарьова Алла Роль фразеологізмів у мовленні : урок - круглий стіл у 10 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-20. – ISSN 0130-5263
1301659
  Чаглей А. Роль фразеологізмів у політичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 31-39. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1301660
  Шкіцька Ю І. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / Ю І. Шкіцька, // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 231-237
1301661
  Волошенко Ю. Роль фразеологізмів у створенні газетного тексту / Ю. Волошенко, І. Пашків // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 174-176. – ISBN 978-966-96911-8-7
1301662
  Алексеєнко Н.М. Роль Франка у критичному і науковому осмисленні творчості Володимира Винниченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 341-344
1301663
  Палькевич О.С. Роль Франсуа де Малєрба у започаткуванні нової національної лінгвістичної традиції у Франції // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 89-96. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1301664
  Мустафаева Ш. Роль Франции в установлении мира на Южном Кавказе (в контексте армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 108-115. – ISSN 2077-1800
1301665
  Малиновська Н.В. Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 50-57. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1301666
  Тадеєва М.І. Роль Франції и французької мови в сучасній школьній іншомовній освіті європейських країн // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 63-69. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  Стаття присвячена дослідженню ролі Франції та французької мови в сучасному процесі розвитку іншомовної освіти в школах європейських країн. Автор аналізує вплив Франкофонії на формування сучасної шкільної білінгвальної освіти в країнах Ради Європи, ...
1301667
  Балюк Н. Роль Франції у вирішенні питань міграції в рамках міжнародних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 69-71.
1301668
  Волосевич Л.В. Роль французских мотивов в разработке образов интерьера в творчестве И.С. Тургенева (на материале романа "Новь") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 99-102. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1301669
  Зуев Э.И. Роль французского капитала в экономике современного Алжира. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зуев Э.И.; ВШ проф. движ. ВЦСПС. – М., 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1301670
  Хомякова Н.П. Роль французской судебной практики как источника нормотворчества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 101-103. – ISSN 0132-0769
1301671
  Грязнов Иван Иванович Роль Фридриха Энгельса в формировании основ научного коммунизма (1838-1848 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грязнов Иван Иванович; Специализир. учен. совет МГУ по теории науч. коммунизма. – М., 1975. – 25л.
1301672
  Панаріна О.В. Роль ФРН в євроінтеграційній політиці Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 200-208
1301673
  Гаспарян А.Л. Роль ФРН у врегулюванні безпекових проблем у 1990-х - на початку 2000-х років // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 142-153. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1301674
  Савінок В. Роль ФРН у розробці та реалізації спільної екологічної ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 58-64
1301675
  Бондаренко Ж.О. Роль фронтових видань Червоної армії польською мовою у становленні й зміцненні радянсько-польської дружби (1944-1945 рр). : Дис... канд. істор.наук: / Бондаренко Ж.О.; МВ ССО УРСР, КДУ. – К., 1973. – 172л. – Бібліогр.:л.1-21
1301676
  Яландаев П.В. Роль фронтовой периодической печати в организаторской и идеологической деятельности Коммунистической партии в период битвы за Ленинград (1941-1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Яландаев П.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 27л.
1301677
  Бондаренко Ж.А. Роль фронтовых изданий Красной Армии на польском языке в становлении и укреплении советско-польской дружбы (1944-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Бондаренко Ж.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1301678
  Ляшенко Г.И. Роль фуги в драматургии неполифонических форм (на матер. инструментальной музыки) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17,821 / Ляшенко Г.И.; Киев. гос. консерватория. Каф. теории музыки. – Киев, 1972. – 30л.
1301679
  Ляшенко Г.І. Роль фуги у драматургії неполіфонічних форм / Г.І. Ляшенко. – К, 1976. – 206с.
1301680
  Загурська-Антонюк Роль фундаментальних цінностей толерантності та націоналізму у процесі формування державних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 90-94. – ISSN 2306-6814
1301681
  Яковлєв А.І. Роль фундаментально-гуманітарної спрямованості в підготовці майбутніх фахівців // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 108-112. – ISSN 0374-3896


  Рассматриваются пути улучшения подготовки специалистов в вузах.
1301682
  Горохов В.Г. Роль фундаментального образования в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1301683
  Аврамчук О. Роль фундаментальної складової у підготовці курсантів за напрямом "Системна інженерія" / О. Аврамчук, О. Пасько; Олена Аврамук, Ольга Пасько // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 3-9. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Досліджується процес підвищення якості підготовки випускників ВВНЗ на прикладі дисципліни фундаментальної складової підготовки курсантів - дисципліни "Загальна фізика", яка є обов"язковою у стратегії розвитку усієї системи військової освіти. ...
1301684
  Кириллов А.И. Роль фундаментальной науки в развитии общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 6-36. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  С помощью фактов из истории науки, техники,технологии и образования в статье описаны изменение науки на протяжении тысяч лет, отношение общества к науке, а также особенности ее использования в различные исторические периоды. Излагаются принципы ...
1301685
  Братута Э. Роль фундаментальных законов в подготовке специалистов элитного уровня / Э. Братута, Н. Шаронова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.9-15. – ISSN 1562-529Х
1301686
  Горохов В.Г. Роль фундаментальных исследований в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
1301687
  Дубовик О.Л. Роль фундаментальных научных исследований в обществе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 28-30. – ISSN 1812-8696


  Обзор Гумбольдт-коллоквиума, состоявшегося в Москве 31 мая-2 июня 2012 г. Обсуждались вопросы общественных наук, языковедения и лингвистики, химиии и геологии, физики в рамках секционных заседаний, дискуссии по проблеме кооперации и конкуренции в ...
1301688
  Машковцев А.А. Роль функции в развитии морфологических структур у позвоночных животных : (К проблеме эволюции механики индивидуального развития) / А.А. Машковцев ; АН СССР. – [Москва], 1935. – С. 289-310
1301689
  Петров В.В. Роль функционально-стоимостного анализа в обеспечении эффективности реинжиниринга финансово-экономических процессов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 6 (68). – С. 124-127. – ISSN 1993-3541
1301690
  Соколова Вера Викторовна Роль функциональных и прагматических факторов в формировании видовременной французской перифразы passe immediat : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Соколова Вера Викторовна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1985. – 16л.
1301691
  Фісун Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні / Фісун, а.О. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-55.
1301692
  Фісун А.О. Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-55.
1301693
  Вишневський С.Ф. Роль функціонального методу в дослідженні правової природи органів самоорганізації населення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 2219-5521
1301694
  Намазов Насим Роль Х.Алимджана и А.Н.Толстого в развитии узбекско-русских литературных связей : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Намазов Насим; Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 21л.
1301695
  Западинська І.Г. Роль Харківського Імператорського університету як осередку гуманітарної науки в системі вищої освіти України // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 221-224. – ISBN 978-966-698-191-5
1301696
  Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років XIX століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 191-199. – ISBN 966-7773-70-1


  Про український літературний рух в атмосфері якого, формувався світогляд М. Костомарова. У такій атмосфері формувався світогляд М. Костомарова. Познайомившись зі збірником М. Максимовича, він захопився українським фольклором.
1301697
  Зайченко К.І. Роль харківської школи ортопедії в житті та діяльності професора Зайченка Іллі Леонтійовича (07.03.1896-15.06.1964) / К.І. Зайченко, О.К. Зайченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 98-103. – ISSN 0030-5987


  Історія ортопедії і травматології України.
1301698
  Добрянський С. Роль Хартії основних прав Європейського Союзу в юридичному гарантуванні прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 67-78. – ISSN 1026-9932
1301699
   Роль харчування у профілактиці та лікуванні захворювань людини : навч. посібник / Андріюк Л. [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів ; Дрогобич : Посвіт, 2017. – 124 с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-617-7401-70-3
1301700
  Ткаченко А.М. Роль Харьковского университета в развитии школы в первом тридцатилетии существования университета (1805-1835 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.;. – Харьков, 1950. – 31л.
1301701
  Гавриленко В. Роль ХДУ в об"єднанні зусиль і впровадженні європейських природоохоронних директив та ініціатив на Херсонщині (погляд зі сторони) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 89-92. – ISSN 1682-2366
1301702
  Єщенко Ю.В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Єщенко Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ], 2012. – 399 л. – Додатки: л. 383-399. – Бібліогр.: л. 322-382
1301703
  Єщенко Ю.В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Єщенко Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назв
1301704
  Іванченко С.В. Роль хемерину, несфатину-1 в клінічному перебігу гіпертонічної хвороби з ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Іванченко Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1301705
  Новичков В.И. Роль химизации в повышении производительности труда в социалистическом сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Новичков В.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 19 с.
1301706
  Рогачев В.И. Роль химизации народного хозяйства в подъеме благосостояния советского народа : Автореф... канд. экон.наук: / Рогачев В. И.; Сарат.ГУ, Каф. политэкон. – Саратов, 1967. – 25л.
1301707
   Роль химии в охране окружающей среды. – Киев, 1983. – 302с.
1301708
  Заиков Г.Е. Роль химии в производство продуктов питания / Г.Е. Заиков. – Москва : Знание, 1986. – 48 с.
1301709
  Толстогузов В.Б. Роль химии в разработке перспективных методов получения пищевых продуктов / В.Б. Толстогузов. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
1301710
  Калечиц И.В. Роль химии в решении топливно-энергетической проблемы / И.В. Калечиц. – Москва : Знание, 1986. – 31 с.
1301711
  Кононов А.М. Роль химии в создании материально-технической базы коммунизма / А.М. Кононов. – М., 1970. – 48с.
1301712
  КикутА.В Роль химии в формировании естественно-научных представлений о строении и свойствах материи : (Учеб. пособие по диалект. материализму для студентов хим. специальностей) / КикутА.В, С.В. Докторина; А.В. Кикут, С.В. Докторина ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Яросл. политехн. ин-т. – Ярославль : [ЯПИ], 1975. – 81 с. : ил.
1301713
  Заворотнова Г.И. Роль химических реакций при спектральном анализе минерального сырья : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Заворотнова Г.И.;. – Л, 1970. – 14л.
1301714
  Сказка В.С. Роль химической структуры и конформаций макромолекул в концетрационных эффектах поступательного движения и свойства растворов полимеров. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.06 / Сказка В.С.;. – К, 1978. – 32л.
1301715
   Роль хирургических методов лечения в медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы / А.В. Кудиевский, М.Л. Головаха, И.В. Шишка, И.Н. Забелин, Е.И. Завдун // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 90-95. – ISSN 0030-5987
1301716
  Шерстюк В.В. Роль хищников в выедании икры и молоди рыб на нерестилищах Кременчугского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Шерстюк В. В.; Укр. с. х. акад. – К., 1967. – 17л.
1301717
  Поляков М.Г. Роль хімічних елементів у життєдіяльності людини. / М.Г. Поляков. – К., 1977. – 48с.
1301718
  Ганз С.Н. Роль хімічної промисловості в розвитку народного господарства країни і піднесенні матеріального добробуту радянського народу / С.Н. Ганз. – Дніпропетровськ, 1958. – 44с.
1301719
  Шуба В.Й. Роль хірургічного деканату в науковій діяльності факультету / В.Й. Шуба, Р.М. Остапчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 112-118. – ISSN 2227-7404
1301720
  Яринчина О. Роль хліба в українській народній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 655-659
1301721
  Сергійчук В. Роль хліборобства у творенні українства // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 50-58. – ISSN 2664-4282


  Антинаукова концепція про спільне походження українців і росіян давно розвінчана в працях Михайла Грушевського, Вадима Щербаківського та інших дослідників. Адже й справді не можуть творитися однаковими етноси, що перебувають в різних ...
1301722
  Ерзин Э.Х. Роль хлопководческой кооперации в строитеьлстве социализма в Узбекистане (1917-1931 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ерзин Э.Х.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 32л.
1301723
  Палійчук А. Роль Хмельницької телерадіокомпанії "Поділля-центр" у збереженні національного інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 120-122.
1301724
   Роль хозрасчета в управлении производством. – Свердловск, 1976. – 115с.
1301725
  Ле Мань Луан Роль хозяйственного арбитража в укреплении договорной дисциплины во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Ле Мань Луан; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 149л. – Бібліогр.:л.140-149
1301726
   Роль хозяйственного механизма в совершенствовании экономики развитого социализма. – М., 1985. – 335с.
1301727
  Грилевский А.П. Роль хозяйственной реформы в совершенствовании экономических отношений между промышленными предприятиями и подрядными строительными организациями : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Грилевский А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедр полит. экономии и основ нуч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 19л.
1301728
  Калтахчян Н.М. Роль хозяйственных реформ в совершенствовании механизма экономического сотрудничества стран СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Калтахчян Н.М.; Моск. экон. статист. ин-т. – М., 1970. – 28л.
1301729
  Абуладзе Г.В. Роль холинергических структур в генезисе вызснных потенциоалом коры мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Абуладзе Г.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 20л.
1301730
  Юрченко Ольга Павловна Роль холинэстераз в функционировании холинорецептивной мембраны гиганских нейронов брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Юрченко Ольга Павловна; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1301731
  Горенко З.А. Роль холінорецепторів в тироксинових ефектах на жовчоутворення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 35-40. – (Серія "Біологічні науки")
1301732
  Каменецький Максим Роль Хорватії у процесі розпаду СФРЮ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 85-91. – (Історія ; Вип. 18)
1301733
  Ткаченко І. Роль хореографії у підготовці спортсменів з естетичної групової гімнастики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 257-265. – ISSN 2312-5993
1301734
  Ситченко К.В. Роль хореографії у системі підготовки спортсменів техніко-естетичних видів спорту // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 217-223. – ISSN 2225-7586
1301735
  Степанков В. Роль Хотинської кампанії 1621 року у трансформації козацької старшини в українську політичну протоеліту (1621-1638 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 150-180. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1301736
  Шаляпин С.О. Роль христианского церковного права в развитии пенитенциарной практики и пенитенциарных доктрин / С.О. Шаляпин, М.Б. Балова // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 14-23.
1301737
  Шкабура Я. Роль Християна Раковського у розробці політики СРСР щодо Франції (грудень 1923 - осінь 1924 рр.) // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 108-114. – ISSN 2218-0567
1301738
  Азарх І. Роль християнства в самоідентифікації українця в народних піснях // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 269-275. – ISBN 966-02-4003-1
1301739
  Загородня А. Роль християнства у формуванні американської ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль християнства у формуванні американської ідеології, зокрема його вплив на формування ідеї американської винятковості. Зважаючи на актуалізацію ролі релігії у вітчизняному суспільно-політичному житті, видається актуальним проведення ...
1301740
  Пилипенко Г.М. Роль християнської моралі у функціонуванні економічних систем // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 5-9.
1301741
  Буриходжаев М. Роль художественно-образного воздействия в атеистическом воспитании трудящихся (на материалих узб. сов. драмат.) : Автореф... канд. филос.наук: / Буриходжаев М.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1970. – 43л.
1301742
   Роль художественного конструирования в решении комплексных социально значимых задач проектирования предметной среды. – М., 1974. – 103с.
1301743
  Казыханова Б.Р. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании / Б.Р. Казыханова. – Алма-Ата, 1967. – 227с.
1301744
  Алексеева В.В. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании народа / В.В. Алексеева. – Москва, 1965. – 72с.
1301745
  Умиров С. Роль художественной детали в изображении характера и обстоятельства в прозе А. Каххара. : Автореф... канд. филол.наук: / Умиров С.; Ан УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С. Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
1301746
  Бай Ян Роль художественной детали в рассказах А.И. Солженицына // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 64-68. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1301747
  Руднева Е.Г. Роль художественной литературы в нравственном воспитании личности. / Е.Г. Руднева. – М., 1987. – 52с.
1301748
  Сморжевська О. Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-176. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та значення творчості А. Петрицького у формуванні та розвитку українського театрального мистецтва в 1920-х рр. The role and importance of A. Petritskiy"s creativity in formation and developments of the Ukrainian theatrical art in ...
1301749
  Шевченко В.Е. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 38-55


  У лекції розкриваються функціональні обов"язки художнього та технічного редакторів у процесі створення зовнішньої форми друкованого видання. Також перелічуються етапи розробки проекту оформлення видання. Звертається увага на особливості ...
1301750
  Шевченко В. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні : Текст лекції для студ. відділення "Видавнича справа та редагування" з курсу "Художньо-технічне редагування" / Вікторія Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики;. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 48с.
1301751
  Бабій І. Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів : (на матеріалі "малої прози" кінця ХХ - початку ХХІ століття) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1301752
  Мушкудіані Олександр Несторович Роль художнього перекладу в розвитку українсько-грузинських літературних взаємин : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.05 / Мушкудіані Олександр Несторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 410л.
1301753
  Мушкудіані О.Н. Роль художнього перекладу в розвитку українсько-грузинських літературних взаємин : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Мушкудіані О.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 57 с.
1301754
  Хроменко І.А. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини : 7 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 26-30
1301755
  Зайченко Н.Ф. Роль художньої літератури у формуванні країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 76-79. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються лінгвометодичні аспекти функціонування цінних у країнознавчому відношенні одиниць художнього тексту в різнобічних системно-мовленнєвих та соціокультурних контекстах, а також їх роль у формуванні країнознавчої та лінгвокраїнознавчої ...
1301756
  Мацько Л. Роль художньої мовотворчості та наукової діяльності І. Нечуя-Левицького в історії української літературної мови (до 165-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 184-186. – ISBN 966-530-115-2
1301757
  Славин Б.Ф. Роль целей и целевых социальных систем в научном управлении развитым социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славин Б.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1301758
  Куртенкова В.Н. Роль цели в волевом акте : Автореф... кандид. пед. (по психологии)наук: / Куртенкова В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1301759
  Аристов Г.В. Роль цен в управлении социалистической экономикой : из опыта зарубкж. стран СЭВ / Г.В. Аристов ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва, 1980. – 189 с.
1301760
  Ча Роль ценностных балансов при планировании народного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ча Хи-Ден; Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1301761
  Кузеванова А.Л. Роль ценностных ориентаций в формировании ценностных принципов бизнес-деятельности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 134-139. – ISSN 1680-2721
1301762
  Кунина Лариса Семеновна Роль центра и периферии в развитии мышечного утомления : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кунина Лариса Семеновна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1975. – 23л.
1301763
  Могілевський Л.В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 373-380. – ISSN 2307-3427
1301764
  Олійник А.Ю. Роль центральних органів виконавчої влади України в забезпеченні конституційних свобд // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-36.
1301765
  Безнощенко М.В. Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 85-87


  Увага зосереджена на проблемі забезпечення стабільності фінансової системи через впровадження ефективної та безпечної платіжної системи.
1301766
  Шкляр А.І. Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності: уроки світового досвіду для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 49-61 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1301767
  Алі Мабхут Саад Мулкат Роль центральної преси Ємену в інформаційному забезпеченні громадсько-політичних перетворень суспільства: проблеми та перспективи (1994-2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Алі Мабхут Саад Мулкат; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1301768
  Піскун В. Роль Центральної Ради у самовизначенні та самоідентифікації української нації // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 51-59. – ISBN 966-02-0276-8
1301769
   Роль центральної та периферичної дофамінергічної систем у патогенезі виразкового коліту / А. Присяжнюк, К. Нестерук, Т. Червінська, Т. Довбинчук, Б. Копияк // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 112. – ISSN 2409-4943
1301770
  Вавилов Н.И. Роль Центральной Азии в происхождении культурных растений : Предварительное сообщение о результатах Экспедиции в Центральную Азию в 1929 г. / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1929. – 44с.
1301771
  Свидерский В.Л. Роль центральной и симпатической нервной системы в фунции быстрых мышц несекомых : Автореф... канд. биол.наук: / Свидерский В. Л.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1963. – 22л.
1301772
  Давид О.Ф. Роль центральной нервной системы в функции лакомоторных мышц аннелид : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Давид О.Ф. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 14 с.
1301773
  Али Мабхут Саад Мулкат Роль центральной печати Йемена в информационном обеспечении общественно-политических преобразований общества: проблемы и перспективы (1994-2000 гг.) : дис. канд. филол. наук: 10.01.08 / Али Мабхут Саад Мулкат; НАНУ, ЛНБ им. В. Стефаника, Научно-исслед. центр периодики. – Львів, 2002. – 178 л. – Библиогр.: л. 138 - 151
1301774
  Сидоров Н.А. Роль центральных государственных органов ОРРГ в механизме милитаристско-клерикальной диктатуры. : Автореф... доктор юрид.наук: / Сидоров Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1301775
  Румко Ж.П. Роль центрів народної творчості у формуванні національної культури (на прикладі проведених заходів з відзначення Дня незалежності України) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 68-73. – ISSN 2312-4679
1301776
  Яковченко В.С. Роль центрів обробки запитів у рамках принципу прозорості СОТ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 76-83. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1301777
  Голуб И.Ф. Роль цены в материальном стимулировании производства новой техники : Дис... канд. эконом.наук: / Голуб И.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политэкономии естественных факультов. – К., 1964. – 275л. – Бібліогр.:л.253-275
1301778
  Гогава М.В. Роль церебрального и подглоточного нервных узлов в рефлекторных реакциях беспозвоночных животных : Автореф... кандид. биологич.наук: / Гогава М.В.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1951. – 16 с.
1301779
  Недошитко І.Р. Роль церкви в житті української діаспори США (кінець XX - XXI ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 63-72. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1301780
  Мачуський В.В. Роль церкви в залагодженні міжетнічних та національних конфліктів / В.В. Мачуський, В.В. Вербицький // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 137-143. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1301781
  Спис О. Роль Церкви в процесі націєтворення: український варіант // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 536-542


  Досліджується роль Церкви в процесі формування української нації.
1301782
  Рудий Н.Я. Роль Церкви та канонічного права у регулюванні опіки в українському феодальному суспільстві (X-XV ст.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 57-65. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1301783
  Пелешко А. Роль церкви та просвітників у підготовці грецької національно-визвольної революції 1821 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 91-95
1301784
  Казанцев А.О. Роль церкви у вирішенні соціального питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 183-184. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі питання вирішення соціальних проблем стоїть дуже гостро. Політики і вчені не припиняють пошуки відповідей на ці запитання. У цій статті викладено позицію церкви щодо цього питання. In the modern world question of solving of social ...
1301785
  Бровко Н.П. Роль церкви у формуванні Польської держави (ІХ-ХIII ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-88. – (Історія ; вип. 38)


  Розглядається питання про становлення міст Польщі в епоху середньовіччя (ІХ-ХIII ст.), їхню культуру, зокрема, релігію, що активно впливала на їх розвиток.
1301786
  Зайцева-Чіпак Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 14-21. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1301787
  Смыкалин А.С. Роль церковного права в современной правовой системе общества / А.С. Смыкалин, В.П. Мотревич // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 8-14.
1301788
  Унгурян Т.М. Роль церулоплазміну в патогенезі гострої ниркової недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Унгурян Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1301789
  Андрєєва О.М. Роль цивілізаційної риторики у побудовах сучасної геополітики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 600-606. – ISSN 1563-3349
1301790
  Шарон В. Роль цивільних у миротворчих операціях / В. Шарон, С. Блер // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 79-97. – ISBN 978-966-7272-97-5
1301791
  Шульгай А.Г. Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів / А.Г. Шульгай, В.О. Шідловський, Л.Ю. Іващук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 148-152. – ISSN 1681-2751
1301792
  Бачинська Л.Г. Роль циклу гуманітарних дисциплін у навчанні архітектора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 32-45. – ISSN 2077-3455
1301793
  Холоден Н.П. Роль цинка в преодолении розеточности у яблони : Автореф... кандидата биол.наук: / Холоден Н.П.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 15л.
1301794
  Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Лянна О.Л.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 160л. – Бібліогр.: л.135-160
1301795
  Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Лянна О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1301796
  Музрукова Е.Б. Роль цитологии в формировании и развитии общебиологических проблем / Е.Б. Музрукова. – Москва : Наука, 1988. – 175с.
1301797
  Ільницька-Гикавчук Роль цифрових платформ в зростанні туристичного бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 232-234. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1301798
  Бахмат Н. Роль цифрових технологій у навчанні математики учнів початкових класів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 65-71. – ISSN 2308-4634
1301799
  Головко О.М. Роль цифровізації державних послуг у правовідносинах з іноземним елементом / О.М. Головко, А.С. Дубинець // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 170-176. – ISSN 2616-6798
1301800
  Ковальчук С.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, І.В. Лісовський // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 55-73. – ISSN 2522-9087
1301801
  Нестерчук І.К. Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1301802
  Бардадим О.В. Роль цифрової трансформації освіти у підготовці вчителів природничого напряму // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 101-107. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1301803
  Селезень П. Роль цілей міжнародного податкового договору в контексті його тлумачення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 53-57
1301804
  Резван О. Роль ціннісних орієнтацій у формуванні професійної позиції майбутніх інженерів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 182-189. – ISSN 2077-1827
1301805
  Поліщук О.С. Роль цінностей у консолідації українського народу з метою самозбереження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 225-231. – ISSN 1728-3671
1301806
  Коваленко Е.А. Роль цінностей у подоланні соціальних конфліктів в епоху постмодерну // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-123. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1301807
  Віньюков І.К. Роль ціноутворення у піднесенні промисловості / І.К. Віньюков. – Київ, 1965. – 108с.
1301808
  Федоренко В.А. Роль ЦК РСДРП(б) в организационном управлении большевистских организаций в период подготовки и победы Великой Октябрьской Социалистической революции. Март - октябрь 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федоренко В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 24л.
1301809
  Орехов М.Д. Роль ЦКК--РКИ Украины в укреплении союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Орехов М.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1301810
  Мусаев С.Б. Роль ЦКК КП(б) Азербайджана в борьбе за единство и чистоту партийных рядов. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Мусаев С.Б.; МВ и ССО Азебр.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 49л.
1301811
  Кудря В.А. Роль ЦКК КП(б) У -- НК РКИ УССР в выполнении первого пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кудря В.А.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 29л.
1301812
  Минкин А.И. Роль ЦКК КП(б)У - НР РКИ УССР в восстановлении промышленности республики (1923-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Минкин А.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1968. – 36л.
1301813
  Водолажская Татьяна Ивановна Роль чайковых птиц в формировании прибрежных биогеоценозов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Водолажская Татьяна Ивановна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1976. – 24л.
1301814
  Мельник Н Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-43. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1301815
  Плехова І. Роль часопису "Українська книга" (1937-1943) у розвитку книгознавчої думки кінця 30-х років ХХ століття (до 70-річчя виникнення часопису) // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 211-214.
1301816
  Ткаченко С. Роль часопросторової перспективи в перекладі (на матеріалі різномовних тлумачень одного вірша Артюра Рембо) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477
1301817
  Дерябина М. Роль частного капитала в реформировании российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.111-125. – ISSN 0042-8736
1301818
  Сідоров О.Ф. Роль частотних характеристик потужностей в організації нормальних режимів електроенергетичної системи / О.Ф. Сідоров. – Київ : АртЕк, 2019. – 201, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. - На обкл. також зазнач.: УКРЕНЕРГО. Державне підприємство. Національна енергетична компанія. – Бібліогр.: с. 198-201. – ISBN 978-617-7674-72-5
1301819
  Єрмоленко В.А. Роль часу у забезпеченні конкурентних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 373-382


  Обгрунтовується необхідність дослідження економічного розвитку країни в просторі часу, оскільки, щоб бути конкурентоспроможним потрібно діяти випереджаючи час, то цей час потрібно досліджувати. Обосновывается необходимость исследования экономического ...
1301820
  Єрмоленко В.А. Роль часу у забезпеченні нерівномірного розвитку країн та народів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 74-92
1301821
  Дитятин И.И. Роль челобитий и земских соборов в управлении Московского государства : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печ. А. Тер-Абрамиан]
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1905. – 47 с. – Перепеч. из "Русской мысли". 1889, № 5
1301822
  Овчарук М.Е. Роль человека в современных информационно-управляющих системах / М.Е. Овчарук, А.Н. Костюченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1301823
  Гадиева М.Б. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики России: вызов времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-14. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1301824
  Зотова А.И. Роль человеческого капитала в экономике // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 7-10. – ISSN 1728-8878
1301825
  Зайцева Е.В. Роль человеческого фактора в условиях развития рыночных отношений // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 81-85. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1301826
  Котова Л.Б. Роль человеческого фактора в экологизации общественного сознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1301827
   Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира. – Москва : Наука, 1988. – 216 с. – ISBN 5-02-010880-4
1301828
  Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке / Б.А. Серебренников. – Москва, 1988. – 244с.
1301829
  Майорченко В. Роль черной металлургии в развитии экономики Украины / В. Майорченко, В. Калюжный // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1810-3944
1301830
  Кукуріка Л.С. Роль читання у вивченні англійської мови.To live or to leave / Л.С. Кукуріка. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (118)). – ISBN 978-617-00-1617-1
1301831
  Лаврук М.М. Роль Чорногірського географічного стаціонару у формуванні геопросторових компетентностей та профорієнтації школярів / М.М. Лаврук, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 152-171. – ISSN 0868-6939
1301832
  Золотоверх Л.О. Роль чорноморського співробітництва у зміцненні економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 149-153
1301833
  Липская Татьяна Адамовна Роль чтения в формировании экологического сознания молодежи: (социологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Липская Татьяна Адамовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1989. – 21 с.
1301834
  Баракатова Н.А. Роль чужомовних запозичень при вивченні польської мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 3-4
1301835
  Шегда О. Роль Швеції в інтеграції скандинавських країн // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 51
1301836
  Зайцева Т. Роль Шевченка в історії синтаксису української літературної мови : Дис... наук: / Зайцева Т.;. – 107л. – Бібліогр.:л.105-106
1301837
  Верезубенко М. Роль шести- і семивалентних ітеративних предикатів у побудові синтаксичних конструкцій у німецькій та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 122-125. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1301838
  Соскин В.Л. Роль шефства города над деревней в борьбе КПСС за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соскин В.Л.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1957. – 20л.
1301839
  Дорошенко Е. Роль шиизма в Исламской Республике Иран // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1982. – № 1 (219). – С. 75-81
1301840
  Баскина Р.М. Роль Шиллера в истории эстетической мысли : Автореф... канд. философ.наук: / баскина Р.М.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1958. – 19л.
1301841
  Иван Геза Роль широких обсуждений и дискуссий в разработке политики и решений партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Иван Геза; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1978. – 26л.
1301842
  Романівна В.О. Роль шкільних та позашкільних чинників у розвитку здоров""язбережувальної освіти на західноукраїнських землях (1918 - 1939 рр.) / В.О. Романівна, О.В. Мусієнко, П.П. Білас // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 32-36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1301843
  Ялчинкая Б. Роль шкільної форми в історичному розвитку культури одягу (Загальноосвітня державна школа) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 125-137


  В культурі одягу шкільна форма посідала важливе місце в житті кожної людини. Запровадження форми у школах із соціальної, фізіологічної та психологічної точок зору мало декілька цілей. Зокрема, введення шкільної форми дає можливість зрозуміти, до якої ...
1301844
  Меньшиков Н.И. Роль школ коммунистического труда в идеологическом воспитании рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Меньшиков Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 22л.
1301845
  Максимова Н. Роль школи у формуванні позитивних дитячо-батьківських стосунків у родині / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 64-68. – ISSN 0131-6788
1301846
  Певцова Е.А. Роль школы в формировании несовершеннолетних : о реализации современной доктрины правового образования в РФ // Основы государства и права. – Москва, 2004. – № 1. – С.88- 95
1301847
  Рубчевский К.В. Роль школьного курса географии в социализации личности молодого человека : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1301848
   Роль школьной библиотеки в повышении уровня учебно-воспитательного процесса. – М., 1975. – 39с.
1301849
  Шафиев С.А. Роль школьной комсомольской организации в идейно-политическом воспитании старшеклассников. : Автореф... канд.пед.наук: / Шафиев С.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 33л.
1301850
  Колдунов Я.И. Роль школьной печати в коммунистическом воспитании учащихся. / Я.И. Колдунов. – Омск, 1956. – 100с.
1301851
  Колдунов Я.И. Роль школьных газет в коммунистическом воспитании учащихся. / Я.И. Колдунов. – Москва, 1957. – 86с.
1301852
  Ферков О. Роль шляхти Північно-Східної Угорщини в утвердженні протестантизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-76. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  У статті зосереджено увагу на проблематиці участі та ролі шляхти Північно-Східної Угорщини в процесі духовного оновлення, викликаного Реформацією. Нові ідейно-духовні віяння охопили все угорське суспільство, втім, не кожна соціальна група в однаковій ...
1301853
   Роль шпинели в формировании структуры расплавленных сварочных флюсов / В.Э. Сокольский, В.П. Казимиров, А.С. Роик, И.А. Гончаров, В.И. Галинич // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 117-122. – ISSN 0041-6045
1301854
  Борисенков Е.П. Роль штормовых условий в формировании глобальных атмосферных процессов и требования к системе наблюдений : материалы семинара "Атмосфекра - океан - космос" под руководством Г.И. Марчука / Е.П. Борисенков, М.А. Кузнецов ; АН СССР, Отдел вычислит. математики. Всес. ин-т научной и технической информации (ВИНИТИ № 9). – Препринт. – Москва : ВИНИТИ, 1981. – 15 с. – Библиогр.: с. 13-15
1301855
  Дмитренко А. Роль штрафу в забезпеченні виконання податкового зобов"язання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1301856
  Булгакова О.Ю. Роль эволюционного-биографического подхода в изучении творчества П. А. Сорокина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.58-60. – ISSN 1684-2618
1301857
  Алькова Евгения Игнатьевна Роль экзогенных процессов в формировании рельефа Батеневско-Беллыкского нагорья : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Алькова Евгения Игнатьевна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Абакан, 1975. – 23л.
1301858
   Роль экологически неблагоприятных факторов в развитии патологических процессов у спортсменов-велосипедистов / О.И. Осадчая, Е.В. Имас, С.М. Футорный, Е.А. Шматова, Е.В. Маслова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 43-47 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
1301859
  Филонов К.П. Роль экологических факторов зимы в жизни птиц северо-восточного побережья Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Филонов К.П.; Иркут. с.-х. ин-т. – Иркутск, 1962. – 21л.
1301860
  Рзаев И.М. Роль экологического фактора в продолжительном развитии регионов и его социально-экономическая значимость // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 52-55. – ISSN 1684-2618
1301861
  Демченко Н.В. Роль экологической культуры в воспроизводстве общества и человека // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 168-173. – ISSN 1993-6788
1301862
  Хорошун Константин Николаевич Роль экономических интересов в повышении эффективности колхозного производства. (На примере колхозов БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Хорошун Константин Николаевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 23л.
1301863
  Хачатрян Е.К. Роль экономических отношений государства с колхозами в стимулировании труда колхозников : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Хачатрян Е.К. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 35 с.
1301864
  Хачатрян Ерванд Камсарович Роль экономических отношений государства с колхозами в стимулировании труда колхозников. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хачатрян Ерванд Камсарович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 189л.
1301865
  Заделенов В.Г. Роль экономических показателей в повышении эффективности производства промышленных предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Заделенов В.Г. ; Казанский ГУ. – Киев, 1968. – 23 с.
1301866
  Столяров Е.С. Роль экономических санкций в социалистической системе планирования руководства промышленностью. : Автореф... канд.экон.наук: / Столяров Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
1301867
  Евликов В.С. Роль экономических совещаний в 1921-1922 годах в борьбе партии за социалистическое строительство. : Автореф... Канд.ист.наук: / Евликов В.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1962. – 16л.
1301868
  Фролов Феликс Сергеевич Роль экономических стимулов в повышении эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фролов Феликс Сергеевич ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1301869
  Гомбожав Д. Роль экономического сотрудничества в развитити МНР / Д. Гомбожав. – Москва, 1969. – 112с.
1301870
  Сясин А.А. Роль экономического сотрудничества в строительстве социализма в странах народной демократии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сясин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
1301871
  Лаговский А.Н. Роль экономического фактора в войне / А.Н. Лаговский. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1301872
  Рабаданова Ж.Б. Роль экономической диагностики в анализе и управлении эффективностью производства // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 88-90. – ISSN 1728-8878
1301873
  Горбунов И.С. Роль экономической политики в развитии социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Горбунов И. С.; ЛГУ. – Л., 1958. – 18л.
1301874
  Кривоногов Г.П. Роль экономической реформы в стимулировании труда производственных коллективов.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кривоногов Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 16л.
1301875
   Роль экономической теории во взаимодействии науки с производством. – К., 1984. – 89с.
1301876
  Титов Р.А. Роль экситонов в механизме фоточувствительности кристаллов Cu2O : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Титов Р. А.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1301877
  Соскин О.И. Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе освободившихся государств : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Соскин О.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – л.
1301878
  Соскин Олег Игоревич Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе освободившихся государств (на материалах нефтеэкспортирующих стран) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Соскин Олег Игоревич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 185л.
1301879
  Гордова Ю.Ю. Роль экстралингвистических данных в изучении древнейшей ономастики регионов (на материале Среднего Поочья) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 15-18. – ISSN 1562-1391
1301880
  Глухов В.П. Роль электрификации в изменении характера труда при переходе к коммунизму : Дис... канд. экон.наук: / Глухов В.П.; КГУ. Кафедра политической экономии экон. фак-та. – К., 1970. – 265л. – Бібліогр.:л.249
1301881
  Глухов В.П. Роль электрификации в изменении характера труда при переходе к коммунизму (на материалах с.-х. УССР) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Глухов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1301882
  Самсонов Л.Н. Роль электрификации в повышении эффективности общественного производства / Л.Н. Самсонов. – Москва : Московский университет, 1974. – 213 с.
1301883
  Винтер А.В. Роль электрификации в постепенном переходе СССР от социализма к коммунизму / А.В. Винтер, А. Маркин. – Москва, 1952. – 88с.
1301884
  Осипов В.Н. Роль электрификации в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: / Осипов В.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1955. – 12л.
1301885
  Гридчин В.Ф. Роль электрификации в развитии колхозного производства в послевоенный период 1946-1957 гг. (На материалах Укр. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Гридчин В.Ф.; Киевский фин.-экон. ин-т. – К., 1958. – 15л.
1301886
  Мацкевич С. Роль электрификации в рвзвитии материально-технической базы сельского хозяйства СССР / С. Мацкевич; Под ред. К.В. Островитянова и В.Г. Венжера. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 208 с.
1301887
  Бодрова О.Ф. Роль электрификации в создании материально-производственной базы социализма в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бодрова О. Ф.; ЛГУ, ИПВП маркс.-лен. – Л., 1955. – 15л.
1301888
  Черненко М.С. Роль электрификации в создании материально-технической базы коммунизма. (На матер. сел. хоз. УССР) : Автореф. дис. ... доктор экон. наук / Черненко М.С. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. полит. экономии. – Киев, 1963. – 44 с.
1301889
  Смирнов П.П. Роль электрификации социалистического хозяйства в ликвидации противоположности между городом и деревней : Автореф... канд. экономич.наук: / Смирнов П.П.; Ленинградский государственный ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 28 с.
1301890
  Де-Метц Г.Г. Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока : [Сообщ. на 10 Съезде рус. естествоиспытателей и врачей в Киеве : Дневник 10 Съезда, р. 311, 1898 г.] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1899. – [2], 34 с. : черт. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1899г. – Библиогр. в примеч.


  На обл. экз. № 128649 дарств. надпись: Многоуважаемому Борису Яковлевичу Букрееву на память от автора
1301891
  Де Метц Г.Г. Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока : [Сообщ. на 10 Съезде рус. естествоиспытателей и врачей в Киеве : Дневник 10 Съезда, р. 311, 1898 г.] / Г.Г. Де Метц. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – [2], 34 с. : ил. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Петру Яковлевичу Армашевскому от автора 31.03.1907
1301892
  Махутов Б.Н. Роль электронных средств обучения в формировании информационной компетентности студентов вуза / Б.Н. Махутов, Д.А. Петров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 3 (242). – С. 43-45. – ISSN 0234-0453
1301893
  Кругляк Ю.А. Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники "снизу - вверх" / Ю.А. Кругляк, Л.В. Ременяк // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 182-194 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0899
1301894
  Коровина Л.М. Роль элементов соревнования в совршенствовании двигательных навыков у детей 6 лет : Автореф... канд. пед.наук: / Коровина Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1301895
  Митина Роль эллинистической монархии в формировании правовой базы межгосударственных отношений (IV-І вв. до н.э.) / Митина, СИ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
1301896
  Графова Т.А. Роль эмотиновой коннотации в семантике слов : Автореф... канд филол.наук: 10.02.19 / Графова Т. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
1301897
  Бондарь Сергей Анатольевич Роль эндогенной интоксикации в патогенезе экземы и коррекция ее энтеросорбционной терапией : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Бондарь Сергей Анатольевич; Мин-во здравоохранения Украины, Киевский мединститут им. А.Богомольца. – К., 1992. – 16л.
1301898
  Григорова И.А. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании и прогрессировании дисциркуляторной энцефалопатии / И.А. Григорова, А.Р. Ескин // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 24-28. – ISSN 2524-0412
1301899
  Кашуро И.А. Роль энергетических ресурсов в современном мире / И.А. Кашуро, А.М. Мартюшев, А.С. Розанов // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 77-81. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
1301900
  Степаненко Г.Д. Роль эритроцитов в мигарации белков плазмы крови : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Степаненко Г.Д. ; АН Киргиз. ССР, Объединд. совет. отдел. биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 17 с.
1301901
  Гончаренко Людмила Леонидовна Роль эритроцитов в регуляции свертывания крови и фибринолиза у различных животных и человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гончаренко Людмила Леонидовна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1979. – 24л.
1301902
  Иванова Т.Н. Роль эстетического воспитания в подготовке слепых и слабовидящих школьников к самостоятельной трудовой жизни / Т.Н. Иванова. – Алма-Ата, 1989. – 56с.
1301903
  Томзикова Л.И. Роль эстетического воспитания в развитии самостоятельного мышления учащихся : Проект доклада на науч.-практ. конференции) / Л.И. Томзикова. – Новосибирск : [Б. и.], 1963. – 11 с.
1301904
  Блахут А. Роль эстетического воспитания в развитии творческих способностей личности. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.04 / Блахут А.; АН УССР. – К, 1984. – 21л.
1301905
  Озолиня Ж.Ю. Роль эстетического воспитания в формировании будущих специалистов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.04 / Озолиня Ж. Ю.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с.
1301906
  Ахмедов А.И. Роль эстетического воспитания в формировании и развитии эстетического вкуса : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Ахмедов А.И.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1972. – 29л.
1301907
  Озолиня Жанета Юрьевна Роль эстетического воспитания в формировании профессиональной культуры будущих специалистов (на материал. Латв. ССР) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Озолиня Жанета Юрьевна; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
1301908
  Овчаренко Василий Алексеевич Роль эстетического идеала в воспитании советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Овчаренко Василий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 20л.
1301909
  Голуб А.А. Роль этики в корпоративной среде // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный ин-т соционики ; глав. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко , Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (115). – С. 49-54. – ISSN 1680-4325
1301910
  Чернявская Ю.В. Роль этнической самооценки в самосознании народа // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.269-277
1301911
   Роль этнографии в идеологической работе и в ускорении социально-экономического развития общества. – Омск, 1987. – 200с.
1301912
  Сергеева О.А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.104-115. – ISSN 0869-0499
1301913
  Сухарев А.В. Роль этнофункциональных факторов в повышении мотивации к учению у подростков / А.В. Сухарев, Т.В. Неверова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 81-90. – ISSN 0042-8841
1301914
  Станиславский А.А. Роль эффектов распространения радиоволн в солнечной короне для интерпретации залимбовых всплесков // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 1. – C. 3-13. – ISSN 1027-9636
1301915
  Кирюшко М.І. Роль Ю.М. Кочубея у створенні та діяльності Всеукраїнської громадської організації "Український центр ісламознавства" / М.І. Кирюшко, В.О. Шведь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31. – ISSN 1608-0599
1301916
  Трестер Ю.О. Роль ювенальної юстиції щодо забезпечення безпеки дитини // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-237-9
1301917
  Калашник Г. Роль ювенільних джерел рудних компонентів в урановому рудогенезі Приазов"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто просторовий, часовий і геохімічний зв"язок між формуванням урановорудних об"єктів та проявами лужноультраосновного магматизму в Приазовському мегаблоці та на суміжних територіях. Проведено аналіз вмісту урану в кристалічних породах ...
1301918
  Мамараев Р. Роль Юга России в Каспийском регионе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
1301919
  Брацлавский Д.Я. Роль южных штатов в политической жизни США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-16
1301920
  Гуменюк А.Г. Роль ЮНЕСКО в охороні історичних пам"яток у Республіці Кіпр // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 356-358. – ISBN 966-7196-06-2
1301921
  Карленко Т Роль ЮНЕСКО в сохранении и развитии традиционных культур народов Африки южнее Сахары (1960-1990 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Карленко Т В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1992. – 24л.
1301922
  Прокаєва В.В. Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 82-88. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1301923
  Прокаєва В.В. Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 209-217


  Стаття розкриває питання Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В ній дається характеристика поняття "Всесвітня спадщина", надається статистика щодо культурних та природних об"єктів у світі та Україні, характеризується міжнвародне законодавство, розглядаються ...
1301924
  Костюк В.В. Роль ЮНЕСКО у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини України // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 37-39. – ISBN 978-966-452-250-9
1301925
  Грушко П.Г. Роль ЮНСІТРАЛ в уніфікації міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 45-49
1301926
  Станкевич Г.В. Роль юридической науки в проведении судебной реформы 1864 г. / Г.В. Станкевич, Г.О. Беланова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
1301927
  Юркевич І. Роль юридичних клінік у підготовці професійних юристів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 131-135. – ISSN 2524-0129


  В Україні більше 200 юридичних факультетів та закладів вищої освіти. Але загалом існує не більше 60 юридичних клінік. Відповідно до цієї статистики, найкращі результати складання єдиного фахового вступного іспиту до магістратури з блоку "Право" ...
1301928
  Атепалихін А.В. Роль юридичних клінік у професійному розвитку студента-правника // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 254-256. – ISBN 966-8009-46-0
1301929
  Богдан І. Роль юридичних конструкцій при відмежуванні трудового права від суміжних галузей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 161-163
1301930
  Піддубна Д. Роль юридичних фактів у відносинах щодо постановки на облік платників податків // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 237-238
1301931
  Музика В.Г. Роль юридичних фактів у податковому праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу юридичних фактів у податковому праві. Виведено їхнє поняття, приведено класифікацію та визначено основні функції юридичних фактів. Article is devoted to the analysis of the jural facts in the tax law. Their concept are investigated, ...
1301932
  Власенко В В. Роль юридичної відповідальності в системі засобів забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль юридичної відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки. The role of legal responsibility in ensuring environmental safety is investigated.
1301933
  Ільїн О.П. Роль юридичної клініки в світлі Болонського процесу в України // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 100-103
1301934
  Смульська А.В. Роль юридичної клінічної освіти у підготовці майбутніх правознавців до консультаційної роботи з клієнтами (на прикладі юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 190-192. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1301935
  Ленгер Я.І. Роль юридичної науки в процесі реформування правової системи: динаміка чи статика // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7363-09-4
1301936
  Литвин В.М. Роль юридичної науки в удосконаленні механізмів гарантій належної реалізації Європейської конвенції про захист прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 3-13. – ISSN 1993-0909


  60-річчя прийняття Конвенції про захист прав людиниі основоположних свобод однозначно є подією знакового характеру для України.
1301937
  Демченко П.С. Роль юридичної науки на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 66-69. – ISBN 978-966-02-9034-1
1301938
  Нижник Н.Р. Роль юридичної науки у законодавчій діяльності Верховної Ради України // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-7166-33-5
1301939
  Миронюк С.С. Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 125-132
1301940
  Шутак І. Роль юридичної техніки в системно-структурному вдосконаленні правової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
1301941
  Мазипчук М. Роль Юрія Коцюбинського в діяльності повноважного представництва СРСР у Польщі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 91-93. – ISBN 978-966-171-783-0
1301942
  Літвіняк О.В. Роль Юрія Олексійовича Жлуктенка у поступі української філологічної думки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 16-24


  У статті розглянуто деякі аспекти наукової та організаційної діяльності професора Юрія Олексійовича Жлуктенка, які мали найбільший вплив на розвиток різних філологічних галузей в Україні. Зроблено спробу встановити їх роль та вагомість з погляду ...
1301943
  Вишньов В.М. Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишньов Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1301944
  Мудрицька К.О. Роль ядерного фактору у зовнішній політиці Франції у постбіполярний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 405-409. – ISSN 2076-1554


  З"ясовано роль, яку грає ядерний фактор у зовнішньополітичній стратегії Франції у постбіполярному світі. Стаття написана в раціоналістичній манері із використанням системного аналізу і порівняльного методу.
1301945
  Капіруля М. Роль ядерного чинника в політиці КНДР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 25-26
1301946
  Дубовик С. Роль ядерної енергетики в системі енергетичної безпеки держави // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.72-78. – ISBN 966-73-53-51-Х
1301947
  Тосунян Л.А. Роль ядерной структуры в слабых и электромагнитных процессах при промежуточных энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.04.16 / Тосунян Л.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 11л.
1301948
  Юдин А.Л. Роль ядра и цитоплазмы в наследовании некоторых признаков у амеб. (Опыты по трансплантации ядер) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Юдин А.Л. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21 с.
1301949
  Сопина В.А. Роль ядра и цитоплазмы в наследовании устойчивости к повреждающему действию этилового спирта и высокой температуры у амеб. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Сопина В.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 16л.
1301950
  Стриженко А.А. Роль языка в системе средств пропаганды / А.А. Стриженко. – Томск, 1980. – 210 с.
1301951
   Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1986. – 253с.
1301952
  Рахманкулова Н.Ф. Роль языка как средства общения / Н.Ф. Рахманкулова. – М, 1989. – 96с.
1301953
  Бондаренко Иван Петрович Роль языковой среды при овладении русским языком (Лексический аспект) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Бондаренко Иван Петрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1301954
  Бакаев Ч.Х. Роль языковых контактов в развитии языка курдов СССР / Ч.Х. Бакаев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1977. – 286 с.
1301955
  Іванова Л. Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємствами готельного господарства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 50-56. – ISSN 1606-3732
1301956
  Глузман А.В. Роль Ялтинского земства в организации начальных учебных заведений в конце XIX - начале XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 275-285. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1301957
  Даниленко Л. Роль Яна Амоса Коменського в розбудові чеської пареміології // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 7-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 11 назв. – ISBN 978-966-02-5639-2
1301958
  Олексин Т. Роль Японії у розбудові американської системи ПРО (1998-2014 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 269-273


  Статтю присвячено дослідженню системи протиракетної оборони (ПРО) Японії. На основі Інтернет-публікацій, даних офіційної статистики та інтерв"ю представників влади, здійснюється аналіз сучасної оборонної доктрини держави, причин її появи та цілей. ...
1301959
  Павлов К.А. Роль ярмарок и торгово-промышленных выставок в международной торговле. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов К.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 23л.
1301960
  Полоцкая С.П. Роль, заметная и на экране. / С.П. Полоцкая. – Москва, 1962. – 224с.
1301961
  Полоцкая С.П. Роль, заметная и на экране. / С.П. Полоцкая. – М., 1971. – 223с.
1301962
  Бондаренко С.В. Роль, значення та класифікація організацій колективного управління // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 14-17. – ISBN 978-966-2075-20-5
1301963
  Вербицкая М.В. Роль, место и особенности культурной адаптации при переводе культурноспецифичных интертекстуальных включений (на материале романов Т. Пратчета) / М.В. Вербицкая, М.В. Игнатович // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 86-92. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Пратчетт Терри ( Pratchett T.) ,англ. писатель, род. 28.04.1948р.
1301964
  Порало І.В. Роль, місце і значення інформаційних відносин у процесах якісного розвитку освітньої системи України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 121-127
1301965
  Шкарлет С.М. Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни / С.М. Шкарлет, В.Ю. Худолей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 78-81.
1301966
  Захожай В К. Роль, функції та завдання державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 15-22. – ISSN 2306-6814
1301967
  Корецький М. Роль, функції та процедури бюджетування в управлінні суб"єктами господарювання / М. Корецький, О. Монтецька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 225-228. – ISSN 1993-0259
1301968
   РольКПСС и МНРП в развитии и углублении советско-монгольского сотрудничества. – Москва, Улан-Батор, 1981. – 334 с.
1301969
  Скакун І. Рольова (драматизована) лірика у творчому доробку поетів-футуристів Михаля Семенка та Ігоря Сєвєряніна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 211-218. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається поява і побутування рольової( драматизованої) лірики як феномену, заснованого на парадоксі міфологізації постаті автора та його впливові на ліричного героя на прикладі творчості поетів-футуристів Михайля Семенка та Ігоря ...
1301970
  Білінський Д.Ю. Рольова асиметрія персонажного мовлення у дзеркалі теорії мовленнєвих жанрів (на матеріалі британської драми ХХ століття) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 40-45
1301971
  Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6-8 класах / Т.І. Олійник. – К., 1992. – 126с.
1301972
  Чижикова О.В. Рольова гра як засіб розвитку творчого мислення студентів-правознаців методами проблемного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 114-118. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1301973
  Годованець Н. Рольова гра як один з активних методів навчання іноземної мови / Н. Годованець, В. Леган // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 223-230. – ISSN 2617-3921
1301974
  Костик О.І. Рольова гра як творчий метод навчання // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 117-124. – ISBN 966-581-623-3
1301975
  Чорна Л.Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 126, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-8063-061
1301976
  Одінцова А. Рольова ідентичність та рольова варіативність як фактори гармонійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-73. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті наводиться спроба розглянути рольову ідентичність та рольову варіативність як фактори, що спрямовують особистість до глибшого розвитку. Поняття "життєвої ролі" розкривається через такі поняття, як: "життєвий сценарій", "життєва позиція", ...
1301977
  Чорна Л.Г. Рольова ідентичність: ії локалізація серед інших видів ідентичності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 120-129. – ISBN 978-966-8063-99-51
1301978
  Бочкарьова Н. Рольова позиція педагога у навчальному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
1301979
  Чміль Г. Рольова реальність - плюралізація смислу / Г. Чміль, Н. Корабльова // Візуалізація реального в сучасному культурному просторі : монографія / Г. Чміль, Н. Корабльова. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. – С. 17-36. – ISBN 978-966-2241-33-4
1301980
  Дроботенко М.О. Рольова реальність освітніх практик філософії: філософ як ментор // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 240-243. – ISSN 2076-1554
1301981
  Оленіна О.Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі : автореф. ... д-ра мистецтвознавства :26.00.01 / Оленіна О,Ю. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 26. назв.
1301982
  Талаш І.О. Рольова струтура особистості викладача вищої педагогічної школи: філософський аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-180. – (Психологія ; вип. 47)
1301983
  Кондрашов М.М. Рольова технологія як засіб оволодіння майбутніми фахівцями іноземною мовою // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 129-135. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1301984
  Тихомирова Євгенія Борисівна Рольова участь паблік рілейшенз у процесах політичної глобалізації : Дис. ... доктора політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Є.Б.; Рівнен. ін-тут слов"янозн. Київ. славіст. ун-тету. – Київ, 2005. – 421л. + Додаток: л. 1 - 64. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 383 - 421
1301985
  Тихомирова Євгенія Борисівна Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Є.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 28с. + Додаток: л. 1 - 64. – Бібліогр.: 48 назв
1301986
  Коробанова О.Л. Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 41-49. – ISBN 978-966-8063-99-51
1301987
  Бригадир Ю. Рольовий конфлікт "сім"я-робота" в жіночій кар"єрі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 242-244
1301988
  Мельник Н. Рольові ігри як продуктивно-інтерактивна форма навчання англійської та німецької мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 143-148. – ISSN 2308-4634
1301989
  Чаусова Ю.А. Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 136-147
1301990
  Дольська О.О. Рольові стратегії педагога у просторі рефлексії розуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.129-134
1301991
  Буряк А.В. Рольові функції інвестиційного та інноваційного процесів інтенсифікації розвитку аграрної сфери // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 74-81 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1301992
  Сетон-Томпсон Рольф в лесах. / Сетон-Томпсон. – Москва, 1958. – 189с.
1301993
  Зорин В. Ром / В. Зорин. – Харків-Одеса, 1934. – 199с.
1301994
  Буассьер Ральф де Ром и кока-кола : роман / Буассьер Ральф де. – Москва : Прогресс, 1964. – 464с.
1301995
  Белюстина О.В. Ромадин : пейзажи : [альбом] / О.В. Белюстина. – Москва : Советская Россия, 1975. – 119 с. : ил., цв. ил.
1301996
   Ромадин, Николай Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1978.. – М., 1978. – 44с.
1301997
   Ромадин, Николай Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1985. – М., 1985. – 9с.
1301998
  Мотылева Т.Л. Роман - свободная форма / Т.Л. Мотылева. – М : Советский писатель, 1982. – 399 с.
1301999
  Васильченко С. Роман / С. Васильченко. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 16с.
1302000
  Перегудов А.В. Роман / А.В. Перегудов. – М, 1969. – 576с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,