Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1300001
  Молчанова Т. "Трудом залізним торований шлях..." = До 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 102-105. – ISSN 0868-4790


  Остап Йосипович Нижанківський (1863-1919) - священик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів ("Гуляли", "З окрушків" на сл. Ю.Федьковича, "В"язанка слов"янських гімнів" та сольних пісень на ...
1300002
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1300003
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1300004
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1300005
  Прокопенко В.І. Трудове право : Курс лекцій / В.І. Прокопенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9598-0
1300006
  Гирич О.Г. Трудове право : Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / О.Г. Гирич; Відп. ред. В.Л. Оробей. – Київ : Вілбор, 1999. – 208c. – ISBN 966-7247-07-4
1300007
  Сергієнко В.В. Трудове право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Топоркова М.М. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 380 с.
1300008
   Трудове право : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Іншина та В.І. Щербини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : НікаНова, 2012. – 559, [1] с. – Кол. авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 541-559. – ISBN 978-966-2526-38-2
1300009
  Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-698-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1300010
  Бірюкова А.Г. Трудове право та трудове законодавство: проблеми співвідношення : монографія / А.Г. Бірюкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харьков : Панов А.М., 2016. – 401, [1] с. – Бібліогр.: с. 371-401 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-520
1300011
  Карпенко Д.О. Трудове право України : Курс лекцій / Д.О. Карпенко. – Київ : МАУП, 1999. – 187с. – ISBN 966-7299-73-9
1300012
   Трудове право України. – Київ : Знання, 2000. – 564 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-015-5


  Це підручник нової генерації: його створено на новій концептуальній основі та з урахуванням нових реалій на ринку праці України. Його найважливіша ознака — сучасний підхід до правового регулювання трудової діяльності. За структурою підручник ...
1300013
   Трудове право України : Збірник нормативно - правових актів. – Харків : Консум, 2001. – 464с. – ISBN 966-7124-96-7
1300014
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник.Курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 335с. – ISBN 966-7984-03-6
1300015
  Болотіна Нінель Борисівна Трудове право України : Практикум / Болотіна Нінель Борисівна. – Київ : Вікар, 2002. – 147с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-42-4


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1300016
  Болотіна Б Н. Трудове право України : Підручник / Б Н. Болотіна. – Київ : Вікар, 2003. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-51-3
1300017
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Курс лекцій / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-243-8( Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 128с.
1300018
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-336-1 (Ч.4)
Ч.4. – 2003. – 152с.
1300019
   Трудове право України : Навч. посібник. – Київ : Істина, 2005. – 208с. – ISBN 966-7613-69-0
1300020
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Н.Б. Болотіна. – 4-тє вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-83-1
1300021
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 544 с. – ISBN 966-313-269-8
1300022
   Трудове право України : Науково-інформаційний журнал. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1300023
   Трудове право України : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, І.М. та ін. Якушев; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Ін Юре, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-313-350-8
1300024
   Трудове право України : навч. посібник. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-7613-69-0
1300025
  Бойко М.Д. Трудове право України : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-288-8
1300026
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І. Щербина ; за ред В.С. Венедіктова. – Київ : Істина, 2008. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8909-23-8
1300027
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 860с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-418-3
1300028
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник / Ю.П. Дмитренко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 624с. – ISBN 978-966-667-340-7
1300029
   Трудове право України / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2009. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1300030
   Трудове право України / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2010. – 208 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1300031
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника] ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Київ : Леся, 2015. – 531, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 530. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7166-33-5
1300032
  Волошина С.М. Трудове право України : навч. посібник / [С.М. Волошина, А.М.Соцький, В.І. Щербина] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7096-36-7
1300033
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 555, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-647-7
1300034
  Лавриненко О.В. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-27
1300035
   Трудове право України: прядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посібник для студентів ВНЗ / К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус; К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус ; за заг ред. Пастухова В.П. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2006. – 279, [1] с. : табл. – ISBN 966-8533-44-5
1300036
  Занфірова Тетяна Трудове право як синергетична система // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 74-79
1300037
  Прокопенко В.І. Трудове право. / В.І. Прокопенко. – К, 1966. – 84с.
1300038
  Бойко М.Д. Трудове право. Зразки документів, коментарі, роз"яснення : Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 319с. – ISBN 966-7984-04-4
1300039
  Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення : Навч.-методична розробка / В.Г. Короткін. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-75-5
1300040
  Жернаков В.В. Трудове правовідношення як складне явище в трудовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 134-147. – ISSN 0201-7245
1300041
  Постригань Т.Л. Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 54-57
1300042
  Гора О.Т. Трудовий вклад українського народу в побудову комунізму / О.Т. Гора. – Київ, 1961. – 48с.
1300043
  Халепо Т.І. Трудовий героїзм українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / Т.І. Халепо. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 47 с.
1300044
  Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
1300045
  Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України : Навч. посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Поливода, 2002. – 124с. – ISBN 966-8037-01-4
1300046
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 184-205
1300047
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1300048
  Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. / В.І. Прокопенко. – К, 1971. – 187с.
1300049
  Іншин М. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено аналізу існуючих позицій щодо визначення сутності, змісту, значення та особливостей трудового договору та відповідних нормативно-правових актів.
1300050
  Шурхал І. Трудовий договір як інститут трудового права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 74-75
1300051
  Аббасова С.І. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю / С.І. Аббасова, А.В. Брусенцев // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 17-19
1300052
  Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 22-26
1300053
  Вишновецька С.В. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин / С.В. Вишновецька, Л.Г. Такаджі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 124-129. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1300054
  Коваленко О.О. Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-42. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
1300055
  Сімутіна Я.В. Трудовий договір як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 283-290. – ISSN 2078-9165
1300056
  Голеня Є.Ф. Трудовий договір. / Є.Ф. Голеня. – 3-е вид. – К., 1977. – 32с.
1300057
  Домбругова А. Трудовий договір: деякіпитання розірвання з ініціативи власника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.58-65. – ISBN 966-667-078-Х
1300058
  Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
1300059
  Кір"ян Т. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1300060
  Саженюк С.Н. Трудовий і ратний подвиг залізничників України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1942 pp.) / С.Н. Саженюк, І.В. Мазило // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье на основании анализа архивных материалов, периодики военных лет и других источников освещаются ратные и трудовые подвиги рабочих-железнодорожников Украинской ССР по обеспечению потребностей фронта в первый период Великой Отечественной войны ...
1300061
  Пятина В.А. Трудовий колектив і його роль в управлінні підприємством. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Пятина В.А.; Одеськ.держ.ун-т. – Одесса, 1994. – 19л.
1300062
  Габорець В.С. Трудовий колектив і соціалістичне змагання / В.С. Габорець, В.П. Мельник. – Ужгород, 1982. – 80с.
1300063
  Верников М.М. Трудовий колектив і формування комуністичної свідомості особи (Соціально-філософський аналіз проблеми) / М.М. Верников. – Київ, 1982. – 48с.
1300064
  Солдатов В.І. Трудовий колектив соціалістичного суспільства / В.І. Солдатов. – Київ, 1980. – 102с.
1300065
  Шамшина І.І. Трудовий колектив як суб"єкт соціально-партнерських відносин у сучасному трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1300066
  Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.186-189. – ISSN 1727-1584
1300067
  Довжич К.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права в Україні та країнах Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Довжич Катерина Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1300068
  Лазор В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1300069
  Панченко Є.Г. Трудовий колектив: комплексне планування економічного і соціального розвитку / Є.Г. Панченко. – К., 1980. – 48с.
1300070
  Горовський Трудовий колеткив - школа інтернаціонального гарту / Горовський, О.Т. Богданов. – К, 1975. – 48с.
1300071
  Гошуляк Іван Трудовий конгрес і проблема соборності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-4770-3
1300072
  Саженюк С.Н. Трудовий подвиг робітників України у Великій Вітчизняній війні / С.Н. Саженюк. – Київ : Вища школа, 1985. – 112 с. – Бібліогр.: с. 96-112


  Анотація: Монографія присвячена 40-річчю Перемоги радянського народа у Великій Вітчизняній війні, трудовий героїзм робітничого класу України у першій період війни (1941-1942 рр.)
1300073
  Стаховський В.І. Трудовий поступ Радянської України / В.І. Стаховський. – Київ, 1981. – 129с.
1300074
  Ткаченко А.М. Трудовий потенціал - основний фактор у процесі виробництва / А.М. Ткаченко, О Н. Зубарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2319-322. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1300075
  Оленцевич Н.В. Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Оленцевич Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 1995. – 22 с.
1300076
  Титова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізації в умовах формування регіонльних ринків праці (питання теорії та практики : Автореф... докт. екон.наук: 08.09.02 / Титова Н. А.; НАН Укр., Ін-т регіонльн. дослідж. – Львів, 1996. – 48л.
1300077
  Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні / В.І. Приймак; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 383с. – ISBN 966-613-127-7
1300078
  Костів В.Я. Трудовий потенціал і передумови його ефективної зайнятості в перехідний період : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.02 / Костів В. я.; НАН України, Ін-т регіонал. досл. – Львів, 1996. – 24 с.
1300079
  Номер О.В. Трудовий потенціал регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 232-237. – Бібліогр.: 26 назв.
1300080
  Ковальов В.М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 с. – ISBN 978-966-1528-41-2
1300081
   Трудовий потенціал України : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11. – ISSN 1810-3944
1300082
  Грішнова О.А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 358, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-337. – Бібліогр.: с. 338-358 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-22-00-17-1
1300083
  Білорус Т. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність категорії "трудовий потенціал країни", що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій руйнування трудового потенціалу України, шляхам формування стратегії його ...
1300084
  Коваленко І.Ю. Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 209-216.
1300085
  Бабенко А.Г. Трудовий потенціал як пріоритетний сегмент регульованої ринкової економіки / А.Г. Бабенко, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 41-45. – ISSN 2409-1944
1300086
  Ковальов В. Трудовий потенціал як структуроутворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1300087
  Галаз Л.В. Трудовий потенціал як фактор економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 19-23. – ISSN 0321-0499
1300088
  Германюк Н.В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 50-55
1300089
  Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1300090
  Андріів В.М. Трудовий стаж за законодавством України : 12.00.05:Дис....канд.юридичних наук / Андріів В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 175л. – Бібліогр.: С.151-165
1300091
  Андріїв Василь Михайлович Трудовий стаж за законодавством України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Андріїв Василь Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18л.
1300092
  Безугла Я.І. Трудовий стаж і його юридичне значення / Я.І. Безугла. – К, 1979. – 48с.
1300093
  Томчук П.В. Трудовий характер соціалістичного сопособу життя. / П.В. Томчук. – К., 1980. – 48с.
1300094
  Солошко Трудовий шлях колективу ХТЗ / Солошко, Г.И. Макеєва. – К, 1962. – 144с.
1300095
  Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой российской революции / Д.А. Колесниченко. – М., 1985. – 319с.
1300096
  Галайчук Т. Трудові будні без трудових книг? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 35
1300097
   Трудові відносини в Україні : Нормативні документи. Зразки документів. Коментарі. – Київ : "Медінформ", 2006. – 328 с. – ISBN 966-409-004-2
1300098
  Новак І. Трудові відносини в Україні: сучасні тенденції та проблеми регулювання // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 101-108.
1300099
  Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25
1300100
  Павлів-Самоїл Трудові відносини працівників-мігрантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 121-125. – (Юридична ; Вип. 1)
1300101
  Василенко П. Трудові відносини у дзеркалі соціального діалогу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-12
1300102
  Маргіта М.В. Трудові відносини: інституційний підхід до їх аналізу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-35. – (Економіа ; Вип. 25)
1300103
  Сухачов С.Я. Трудові відносини: соціальний механізм функціонування : монографія / С.Я. Сухачов; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Польське наукове т-во в Житомирі. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-96815-7-7
1300104
  Жигалкін П.І. Трудові договори, укладені на певний строк // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 40-46
1300105
  Лось В. Трудові договори: додержання законодавства про працю // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1300106
  Дзера О.В. Трудові доходи громадян / О.В. Дзера. – К., 1990. – 48с.
1300107
  Лісевич І.Т. Трудові звершення киян у восьмій п"ятирічці (1965-1970 рр.) / І.Т. Лісевич. – Київ, 1971. – 31с.
1300108
  Андрієнко Л.В. Трудові звершення хліборобів України / Л.В. Андрієнко. – Київ, 1972. – 117с.
1300109
  Оржеховська В.М. Трудові канікули старшокласника / В.М. Оржеховська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112 с.
1300110
  Максименко В.Ф. Трудові колективи в системі радянської соціалістичної демократії / В.Ф. Максименко. – К., 1976. – 164с.
1300111
  Кучернюк М.Ф. Трудові колективи і реформа школи / М.Ф. Кучернюк. – К., 1989. – 46с.
1300112
  Ширяєв Ю.І. Трудові колективи у структурі суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1989. – 45с.
1300113
  Ямполь В.В. Трудові колективи УРСР у боротьбі за раціональне використання ресурсів у промисловості (1976 - 1985 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 89-93. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Розкриваються основні напрями і форми діяльності трудових колективів УРСР по раціональному використанню ресурсів у промисловості республіки в роки десятої - одинадцятої п"ятирічок.
1300114
  Пошелюзний С. Трудові контракти спортсмена: особливості укаладання та розірвання // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 20-21
1300115
  Грузінов Трудові конфлікти за проектом Трудового кодексу України / Грузінов, а., Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 30-31
1300116
  Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 82-93. – ISSN 1562-0905
1300117
  Якуц І.Б. Трудові мігранти у сучасному виборчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 659-665. – ISSN 1563-3349
1300118
  Білан В.Ю. Трудові подвиги комсомольців і молоді у відбудові вугільної промисловості Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945). / В.Ю. Білан. – 21с.
1300119
  Гудзенко П.П. та інші Трудові почини робітничого класу / П.П. та інші Гудзенко. – К, 1980. – 339с.
1300120
  Цебенко С.Б. Трудові права в католицькій і православній інтерпретації // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 65-81. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1300121
  Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-65. – ISSN 0132-1331
1300122
  Ульська О. Трудові права підлітків: проблеми правореалізації в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 154-156.
1300123
  Боєва О.С. Трудові права та їх захист - складова інституту прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 77-83. – ISSN 2413-1342
1300124
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 348с. – ISBN 966-8062-86-8
1300125
  Роїна О. Трудові правовідносини // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-26.
1300126
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 3-є вид., змін. – Київ : КНТ, 2007. – 348с. – ISBN 978-966-373-231-2
1300127
  Карпенко Д.О. Трудові правовідносини випускників професійно-технічних училищ / Д.О. Карпенко. – Київ : Знання, 1982. – 43, [2] с. – (Серія XIII "Юридична" ; Вип. № 10). – ISBN 966-8062-86-8
1300128
  Головань Т.Г. Трудові правовідносини за суміщенням професій (посад): особливості підстави виникнення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 321-323. – ISBN 966-660-151-6
1300129
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-14-9
1300130
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця – фізичної особи
1300131
  Кривов В. Трудові правовідносини на сучасному етапі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64
1300132
  Вишновецька С. Трудові правовідносини як об"єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.60-64
1300133
  Мигаль С.М. Трудові профспілкові права в контексті глобалізації економіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28.
1300134
  Мохначук С.С. Трудові ресурси і їх використання : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 15-30
1300135
  Коваленко Г.М. Трудові ресурси Київської області та їх використання // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 24-34 : Табл.
1300136
  Галкін О.Ф. Трудові ресурси колгоспів і їх використання. / О.Ф. Галкін, В.К. Горкавий. – Х., 1970. – 112с.
1300137
  Якуба К.І. Трудові ресурси колгоспників України / К.І. Якуба. – Київ : Знання України, 1973. – 47с.
1300138
  Онікієнко В.В. Трудові ресурси малих і середніх міст Української РСР і питання їх раціонального використання / В.В. Онікієнко, В.Ф. Терещенко, А.І. Доценко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1300139
  Волос С.О. Трудові ресурси Прикарпаття і проблеми їх раціонального використання : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 31-37 : Табл.
1300140
  Мохначук С.С. Трудові ресурси та їх використання : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 18-27
1300141
  Заблодська І.В. Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Перепелюкова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 101-105. – ISSN 1681-6277
1300142
  Шапуров О.О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 273-277. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1300143
  Лобода М. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950) : монографія / Марина Лобода ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 206, 215 с. – Покажч.: с. 200-205. - Кн.-"переверт" укр. та нім. мовами. Назва нім. мовою : Arbeitskafte in der ukrainischen Schwerindustrie wanrend der NS-Besatzung und in der Zeit des Wiederaufbaus (1941-1950). – ISBN 978-966-02-6082-5
1300144
  Іртищева І.О. Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 116-124. – ISSN 2413-9610
1300145
  Байдак І.І. Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв"язання на державному рівні / І.І. Байдак, І.А. Застава // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 15-19
1300146
  Петроє О. Трудові ресурси як наукова проблема та об"єкт управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 394-400
1300147
  Табачкова Н.А. Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1300148
  Гуцаленко Л.В. Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства / Л.В. Гуцаленко, Т.С. Пісоченко, С.О. Горбач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-11. – ISSN 2313-092X
1300149
  Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59. – ISSN 1993-6788
1300150
  Крат С.В. Трудові ресурси як чинник розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 6-9. – ISBN 978-617-645-230-0
1300151
  П"ятницька Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики / Г.Т. П"ятницька, В.О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1300152
  Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв"язок категорій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 30-35. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1300153
  Добрін Н.Н. Трудові світанки / Н.Н. Добрін. – Дніпропетровськ, 1972. – 96с.
1300154
  Бойко М. Трудові спори // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1300155
  Дараганова Н.В. Трудові спори : навч. посібник / Н.В. Дараганова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. управління. – Київ : Правова єдність, 2012. – 271, [1] с. – Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 232-247. – ISBN 978-617-566-149-9
1300156
  Лужанський А.В. Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 39-43
1300157
   Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика : Законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року. – Київ : Істина, 2000. – 432с. – ISBN 966-7613-04-6
1300158
  Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні : Навч. посібник / В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 382с. – ISBN 966-620-159-3
1300159
  Георгіаді Н.Г. Трудові та інформаційні ресурси в управлінні соціально-економічним розвитком регіонів / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1300160
   Трудові традиції - молоді. – К, 1969. – 207с.
1300161
  Плаксий С.И. Трудовое возросление / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 62с.
1300162
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.621 / Тулинская М.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с.
1300163
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества. : Дис... канд. историч.наук: / Тулинская М.В.; КГУ. Каф. науч. комм. – К., 1972. – 169, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ.
1300164
  Дмитриев Н.С. Трудовое воспитание / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 8с.
1300165
  Рустамова Н.М. Трудовое воспитание в детских садах (в старших группах). : Автореф... канд. пед.наук: / Рустамова Н.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 33л.
1300166
  Одинцов В.П. Трудовое воспитание в коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1982. – 96с.
1300167
  Бред А.А. Трудовое воспитание в обучении географии / А.А. Бред. – Москва : Просвещение, 1987. – 141с.
1300168
  Попов Б.А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Украины в первые годы перестройки системы народного образования (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Попов Б.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 28л.
1300169
   Трудовое воспитание в пионерском отряде. – Л, 1962. – 18с.
1300170
  Лукин Н.С. Трудовое воспитание в школе и семье / Н.С. Лукин. – М., 1957. – 55с.
1300171
  Сперанский А.П. Трудовое воспитание детей в загородном пионерском лагере в связи с задачами политехнической подготовки школьника. : Автореф... канд. пед.наук: / Сперанский А.П.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1300172
  Василяускас Р.А. Трудовое воспитание детей в литовской крестьянской семье в пореформенный период : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василяускас Р.А.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1300173
  Новиков Н.И. Трудовое воспитание детей в семье / Н.И. Новиков. – Ижевск, 1955. – 19с.
1300174
  Куюков Д.Ф. Трудовое воспитание детей в семье / Д.Ф. Куюков. – Х., 1956. – 20с.
1300175
   Трудовое воспитание детей в семье. – М, 1960. – 152с.
1300176
  Высотина Л.А. Трудовое воспитание детей в семье / Л.А. Высотина. – Ленинград, 1964. – 55с.
1300177
  Точин А.Е. Трудовое воспитание детей в семье / А.Е. Точин. – Минск, 1982. – 96 с.
1300178
  Нобатов М. Трудовое воспитание детей школьного возраста в Туркменской сельской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Нобатов М.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1300179
  Петрушин С.К. Трудовое воспитание детей, больных костно-суставным туберкулезом. (По материалам Республиканского детского костно-туберкулезного санатория "Затока" Украинской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Петрушин С.К.; Киев. гос. пед. ин-т. Киев. науч.-иссл. ин-т ортопедии. – К., 1967. – 24л.
1300180
  Маркова Т.А. Трудовое воспитание дошкольника в семье / Т.А. Маркова. – Москва, 1956. – 64 с.
1300181
   Трудовое воспитание и детская библиотека. – Минск, 1963. – 36с.
1300182
  Маргарян В.А. Трудовое воспитание и политехническое образование в советской армянской школе (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маргарян В.А.; МП Ар. ССР. Армянск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л.
1300183
   Трудовое воспитание и политехническое обучение. – М, 1968. – 480с.
1300184
   Трудовое воспитание и политехническое обучение в странах социализма. – М, 1963. – 199с.
1300185
  Кебурия Вл.А. Трудовое воспитание и политехническое обучение вобщеобразовательных школах Грузинской ССР (1921-1931 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кебурия Вл.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 30л.
1300186
   Трудовое воспитание и производственное обучение школьников. – М, 1961. – 108с.
1300187
  Семыкин Н.П. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся в сельской школе. / Н.П. Семыкин. – М., 1979. – 159с.
1300188
   Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся общеобразовательной школы. – Орел, 1972. – 160с.
1300189
   Трудовое воспитание и профориентация учащихся на уроках литературы. – М, 1982. – 144с.
1300190
  Скаткин М.Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М.Н. Скаткин, Э.Г. Костяшкин. – М., 1984. – 191с.
1300191
   Трудовое воспитание и формирование социалистического образа жизни. – Ташкент, 1988. – 68с.
1300192
  Солдатов М.Ф. Трудовое воспитание масс / М.Ф. Солдатов. – Ташкент, 1972. – 171с.
1300193
  Волков Ю.Е. Трудовое воспитание молодежи / Ю.Е. Волков, Ю.С. Лошкарев. – Москва, 1976. – 125с.
1300194
   Трудовое воспитание молодежи. – Киев, 1989. – 430с.
1300195
   Трудовое воспитание молодежи в производственном коллективе в условиях ускорения социально-экономического развития страны. – М, 1987. – 141с.
1300196
  Пазич П.Л. Трудовое воспитание нового человека в процессе изменения характера труда. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пазич П.Л.; Латвий. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 23л.
1300197
   Трудовое воспитание подрастающего поколения. – М, 1963. – 198с.
1300198
  Кадырова Каромат Давыдовна Трудовое воспитание старших школьников общеобразовательных школ Таджикистана. (1966-1977 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Кадырова Каромат Давыдовна; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 22л.
1300199
   Трудовое воспитание студентов. – Москва, 1978. – 134с.
1300200
  Калакура Я.С. Трудовое воспитание студентов / Я.С. Калакура, В.В. Власюк. – Киев, 1984. – 60с.
1300201
  Губина Трудовое воспитание студентов в учебном процессе / Губина, Н.Н. Караваева. – Москва, 1979. – 45с.
1300202
  Губина С.А. Трудовое воспитание студентов: методология, теория, управление / С.А. Губина. – Москва, 1986. – 94с.
1300203
  Стракач Ю.Б. Трудовое воспитание у малых народов Сибири в связи с развитием промыслово-оленеводческого хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стракач Ю.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Ин-т экономики и организации пром.производства. – Новосибирск, 1963. – 21л.
1300204
  Мельниченко Б.Ф. Трудовое воспитание учащихся 5-8 классов школ-интернатов Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко Б.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
1300205
  Соловьев А.Ф. Трудовое воспитание учащихся V-VIII классов / А.Ф. Соловьев. – М., 1963. – 167с.
1300206
   Трудовое воспитание учащихся V - VIII классов. – М, 1967. – 224с.
1300207
  Миклашевич Анна Александровна Трудовое воспитание учащихся в общеобразовательных школах Советской Белоруссии (1945-1966) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Миклашевич Анна Александровна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 22л.
1300208
  Курбанмурадов К. Трудовое воспитание учащихся в системе натаралистической работы.(На материале школ и внешкольных учреждений ТССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанмурадов К.; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1974. – 48л.
1300209
  Фельдштейн Д.И. Трудовое воспитание учащихся советской школы / Д.И. Фельдштейн. – Душанбе, 1968. – 220 с.
1300210
   Трудовое воспитание учащихся средней школы №129 г. Киева. – К, 1961. – 103с.
1300211
  Ткаченко И.Г. Трудовое воспитание учащихся. / И.Г. Ткаченко. – Киев, 1978. – 48с.
1300212
  Печерникова И.А. Трудовое воспитание школьника в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 144с.
1300213
  Хвалько Н. Трудовое воспитание школьников / Н. Хвалько. – Пенза, 1956. – 48с.
1300214
  Ечмаев Н.М. Трудовое воспитание школьников / Н.М. Ечмаев. – Горький, 1959. – 23с.
1300215
   Трудовое воспитание школьников. – Новосибирск, 1960. – 147с.
1300216
  Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников / И.Д. Чернышенко. – Москва, 1981. – 192с.
1300217
  Джантакова З.Д. Трудовое воспитание школьников. / З.Д. Джантакова. – Фрунзе, 1980. – 150с.
1300218
  Люблинская А.А. Трудовое воспитание. / А.А. Люблинская. – Л., 1946. – 56с.
1300219
  Клюшин Г.И. Трудовое воспитание: развитие активности и инициативы масс. / Г.И. Клюшин. – М., 1981. – 192с.
1300220
  Шунин А.В. Трудовое дежурство / А.В. Шунин. – Ташкент, 1980. – 127с.
1300221
   Трудовое законодавство для главного бухгалтера. – Київ : Универсал-Бизнес, 2000. – 224с. – (Биб-ка главбуха)
1300222
  Ротенберг Л.М. Трудовое законодательство / Л.М. Ротенберг. – Москва, 1924. – 1060 с.
1300223
  Лившиц Р.З. Трудовое законодательство / Р.З. Лившиц. – М., 1989. – 191с.
1300224
  Егорова М.Н. Трудовое законодательство в Индии / М.Н. Егорова. – М., 1962. – 156с.
1300225
   Трудовое законодательство военного времени. – М, 1942. – 96с.
1300226
   Трудовое законодательство военного времени. – 2-е изд., доп. – М, 1943. – 192с.
1300227
  Лежнин В.Я. Трудовое законодательство на геологоразведочных работах : Справочное пособие / В.Я. Лежнин. – Москва : Недра, 1991. – 285с.
1300228
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – М., 1967. – 528с.
1300229
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – 2-е изд. – М., 1971. – 543с.
1300230
  Аваков М.М. Трудовое законодательство. : справ. книга в вопросах и ответах / М.М. Аваков, В.А. Глозман ; под ред. д-ра юрид. наук Ю.П. Орловского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : БГУ, 1974. – 255 с.
1300231
  Кочуров С.В. Трудовое законодательство: Вопросы-ответы / С.В. Кочуров. – Ижевск, 1990. – 120 с.
1300232
  Алексеев В.С. Трудовое и бытовое устройство освобождаемых из исправительно-трудовых колоний / В.С. Алексеев. – Київ, 1963. – 28с.
1300233
   Трудовое и колхозное право. – М, 1984. – 285с.
1300234
  Крупская Н.К. Трудовое и политехническое обучение / Н.К. Крупская. – М, 1962. – 151с.
1300235
  Токтосунов А. Трудовое и политехническое обучение в школах Киргизии (1956-1963 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Токтосунов А.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1300236
   Трудовое и производственное обучение в сельской школе. – М, 1972. – 187с.
1300237
   Трудовое и производственное обучение в школах БССР. – Минск, 1963. – 107с.
1300238
  Симонян Ц.Р. Трудовое и физическое воспитание в армянской школе и в оценке армянских педагогов (ХІХ век - начало ХХ века). : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ц.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 27л.
1300239
  Мухаметзянова Г.В. Трудовое и эстетическое воспитание студентов / Г.В. Мухаметзянова, Н.Н. Карева. – Казань, 1991. – 183с.
1300240
  Глушков А.Ф. Трудовое казачество Терека в борьбе за Советскую власть : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Глушков А.Ф.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1969. – 22л.
1300241
  Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства / О.Д. Берлев. – Москва, 1972. – 364 с.
1300242
  Янжул Е. Трудовое начало в школах Европы. / Е. Янжул. – М., 1918. – 96с.
1300243
   Трудовое обучение. – М, 1989. – 222с.
1300244
   Трудовое обучение : 7 кл. – М, 1990. – 206с.
1300245
   Трудовое обучение. – К, 1990. – 206с.
1300246
   Трудовое обучение. – 3-е изд. – М, 1991. – 190с.
1300247
   Трудовое обучение в восьмилетней школе по новой программе. – М, 1961. – 119с.
1300248
  Микенас В.Ю. Трудовое обучение в начальной школе Литвы (1918-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Микенас В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1300249
   Трудовое обучение в начальных классах. – М, 1978. – 270с.
1300250
   Трудовое обучение в сельской школе. – Калуга, 1968. – 143с.
1300251
  Бэрбулеску Д. Трудовое обучение в советской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бэрбулеску Д.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 21л.
1300252
  Мищенко И.Т. Трудовое обучение во 2 классе / И.Т. Мищенко. – Киев : Радянська школа, 1987. – 54 с.
1300253
   Трудовое обучение во вспомагательной школе. – М, 1988. – 95с.
1300254
   Трудовое обучение и воспитание в зарубежных странах. – Л, 1974. – 23с.
1300255
  Дюсалиева Б.Ж. Трудовое обучение и воспитание в школах Казахстана : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дюсалиева Б.Ж.; Казахский пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
1300256
   Трудовое обучение и воспитание в школах республики. – Уфа, 1989. – 182 с.
1300257
   Трудовое обучение и воспитание в школе. – М, 1969. – 183с.
1300258
   Трудовое обучение и воспитание в школе продленного дня. – М, 1960. – 155с.
1300259
   Трудовое обучение и воспитание учащихся. – М, 1975. – 176с.
1300260
   Трудовое обучение и воспитание учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах Москвы. – М, 1980. – 176с.
1300261
  Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы. / В.А. Шинкаренко. – Минск, 1990. – 142с.
1300262
  Зеер Э.Ф. Трудовое обучение и воспитание школьников / Э.Ф. Зеер. – Тагил, 1974. – 100с.
1300263
   Трудовое обучение и воспитание школьников : Рек. библиогр. указ. за 1979-1985 гг. – Москва, 1986. – 52с.
1300264
  Лиферов Л.А. Трудовое обучение и воспитание. / Л.А. Лиферов. – М., 1979. – 72с.
1300265
   Трудовое обучение и профессиональная ориентация сельских школьников. – М, 1978. – 176с.
1300266
  Френкель Ю.Ш. Трудовое обучение и профоринетация. / Ю.Ш. Френкель, С.Н. Чистякова. – М, 1974. – 131с.
1300267
   Трудовое обучение учащихся IV - VIII классов. – М, 1972. – 52с.
1300268
   Трудовое обучение учащихся IX - X классов городских школ. – М, 1974. – 160с.
1300269
   Трудовое обучение школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и цехах. – М, 1975. – 118с.
1300270
   Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация учащихся средних общеобразовательных школ. – М, 1980. – 191с.
1300271
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация в условиях комплексного подхода. – Волгоград, 1982. – 103с.
1300272
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация школьников : Рек. указ. лит. – Москва : Педагогика, 1980. – 49с.
1300273
  Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование / А.И. Зубков. – Томск, 1970. – 188с.
1300274
  Саксе А.О. Трудовое племя : роман / А.О. Саксе. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 264 с.
1300275
  Саксе А. Трудовое племя. / А. Саксе. – М., 1969. – 688с.
1300276
  Чернина Н.В. Трудовое поведение в новых условиях хозяйствования / Н.В. Чернина. – Новосибирск, 1992. – 203с.
1300277
   Трудовое политехническое обучение в средней школе. – М, 1972. – 239с.
1300278
   Трудовое политехническое обучение в школе связанной с ж.-д. транспортом. – М, 1933. – 31с.
1300279
  Руднева Е.И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918-1920). / Е.И. Руднева. – М., 1961. – 135с.
1300280
  Войтинский И. Трудовое право / И. Войтинский. – Москва, 1934. – 224с.
1300281
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1300282
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1300283
   Трудовое право. – М, 1959. – 512с.
1300284
   Трудовое право / Александров Н.Г. – М, 1966. – 543с.
1300285
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Г.В. Муцинов. – Москва, 1967. – 159с.
1300286
   Трудовое право. – 3-е изд. – М, 1969. – 592с.
1300287
   Трудовое право. – 4-е изд. – М, 1979. – 527с.
1300288
   Трудовое право. – Казань, 1984. – 147с.
1300289
   Трудовое право : Указатель литературы 1981-1985 гг. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 255с.
1300290
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – М., 1995. – 125с.
1300291
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – Москва : ИНТРАТЭК-Р, 1995. – 127с. – (Франция сегодня). – ISBN 5-900752-15-1
1300292
  Сыроватская Л.А. Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "Юриспруденция" / Л.А. Сыроватская. – Москва : Высшая школа, 1997. – 255с. – ISBN 5-06-003231-0
1300293
   Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. завед. С учетом новой редакции Трудового кодекса РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 600с. – ISBN 5-482-01205-0
1300294
  Мацюк А.Р. Трудовое право в вопросах и ответах: Справочник. / А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – К., 1988. – 286с.
1300295
  Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека / А.А. Фатуев. – М., 1991. – 255с.
1300296
   Трудовое право в капиталистическом государстве. – М, 1982. – 263с.
1300297
  Нургалиева Е.Н. Трудовое право в новых условиях хозяйствования / Е.Н. Нургалиева. – Алма-Ата, 1990. – 125с.
1300298
  Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности кадров. / П.И. Жигалкин. – Х., 1977. – 129с.
1300299
  Залманов В.Я. Трудовое право в условиях перестройки / В.Я. Залманов, шугаев. – М., 1989. – 48с.
1300300
  Миронов В.К. Трудовое право европейских социалистических стран / В.К. Миронов. – Москва, 1963. – 267с.
1300301
  Войтинский И.С. Трудовое право железнодорожника / И.С. Войтинский. – Москва, 1926. – 283с.
1300302
  Лушников А.М. Трудовое право и гражданское право: конфронтирующее партнерство // Вестник трудового права и права социального обеспечения / М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2010. – Вып. 5 : Оптимизация межотраслевых связей трудового права и права социального обеспечения. – С. 18-31. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала 21 века")
1300303
   Трудовое право и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 563с.
1300304
   Трудовое право и повышение качества труда. – М, 1987. – 270с.
1300305
   Трудовое право и повышение эффективности общественного производства. – Москва, 1972. – 422с.
1300306
  Артемова В.Н. Трудовое право и подготовка кадров / В.Н. Артемова. – Минск, 1975. – 232с.
1300307
   Трудовое право и право социального обеспечения на путях перестройки. – М, 1989. – 132с.
1300308
  Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив. / А.И. Цепин, А.В. Пятаков; Лившиц Р.З. – М, 1986. – 201с.
1300309
  Муцинова Н.А. Трудовое право развивающихся стран / Н.А. Муцинова. – М., 1989. – 70с.
1300310
  Сосна Б.И. Трудовое право Республики Молдова : Научно-пратическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ) / Б.И. Сосна, Н.А. Горелко. – Кишинэу, 2001. – 240с. – ISBN 9975-900-62-3
1300311
   Трудовое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Ж.А. Горбачева, И.К. Дмитриева, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, А.М. и др Куренной; Горбачева Ж.А., Дмитриева И.К., Забрамная Е.Ю., Кондратьева З.А., Куренной А.М. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.М. Куренного. – Москва : Юристъ, 2004. – 493с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0719-6
1300312
  Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1300313
   Трудовое право социалистических стран : моногр. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 272 с.
1300314
  Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Ленинград, 1924. – 180с.
1300315
  Войтинский И. Трудовое право СССР / И. Войтинский. – Москва-Ленинград, 1925. – 364с.
1300316
  Игдыров А. Трудовое право Туркменской ССР в периоды построения и развития социализма / А. Игдыров. – Ашхабад, 1987. – 154с.
1300317
   Трудовое право Украины. – Харьков, 1999. – 480с.
1300318
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие. – Харків : Одиссей, 1999. – 480с. – ISBN 966-7334-46-5
1300319
   Трудовое право Украины. – Харків : Одиссей, 2000. – 480с. – ISBN 966-7334-85-6
1300320
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие / Г.И. Чанышева, Н.Б. Болотина, Т.М. Додина, И.А. Гуменюк. – изд.2-е, доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2001. – 512 с. – ISSN 966-633-023-7
1300321
  Беззуб Б.С. Трудовое право України : опорний конспект лекцій / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 337, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 321-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-608-738-9
1300322
   Трудовое право Франции. – М, 1985. – 120с.
1300323
  Йосипович М. Трудовое право Югославии / М. Йосипович. – М., 1989. – 320с.
1300324
  Данильева И. Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.46-49
1300325
  Феклистов И.Ф. Трудовое содружество города и села / И.Ф. Феклистов. – Л., 1987. – 155с.
1300326
  Фединин В.К. Трудовое соревнование / В.К. Фединин. – М, 1982. – 224с.
1300327
   Трудовое становление школьной молодежи. – М, 1984. – 103с.
1300328
  Астрахан Е.И. Трудовое увечье и иждивенство / Е.И. Астрахан. – Москва, 1967. – 104с.
1300329
   Трудовое участие горожан в работах на селе. – Саратов, 1987. – 95с.
1300330
  Яновский Олег Антонович Трудовой вклад вузовской молодежи Белоруссии в выполнении народнохозяйственных задач девятой пятилетки. (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яновский Олег Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 26л.
1300331
  Костюк М.П. Трудовой вклад крестьянства в победу и упрочение социализма / М.П. Костюк. – Минск, 1986. – 236с.
1300332
  Федорук А.Г. Трудовой вклад Новгородской области в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Федорук А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1300333
  Калиновский А.П. Трудовой вклад рабочей молодежи в развитие промышленности западных областей Украинской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиновский А.П. ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 28 c.
1300334
  Усейнова Г.Б. Трудовой вклад рабочих в развитие текстильной промышленности Азербайджана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Усейнова Г.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л.
1300335
   Трудовой героизм и братство народов - источники могущества Родины. – М, 1982. – 46с.
1300336
  Абутидзе О.Н. Трудовой героизм комсомола Грузии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абутидзе О.Н.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 21л.
1300337
  Пырков Б.Г. Трудовой героизм молодежи на ударных комсомольских стройках Куйбышевской области / Б.Г. Пырков, А.Д. Фадеев. – Куйбышев, 1968. – 42с.
1300338
  Москатов П.Г. Трудовой героизм рабочего класса СССР / П.Г. Москатов. – М., 1944. – 48с.
1300339
  Казанский П.А. Трудовой героизм рабочих в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (о коммунистических субботниках в 1919-1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Казанский П.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1300340
  Карасаев Я.А. Трудовой договор / Я.А. Карасаев. – М, 1957. – 31с.
1300341
  Голованова Е.А. Трудовой договор / Е.А. Голованова. – Пермь, 1973. – 108с.
1300342
  Стависский П.Р. Трудовой договор / П.Р. Стависский. – Одесса, 1973. – 50с.
1300343
  Цепин А.И. Трудовой договор / А.И. Цепин. – М, 1981. – 96с.
1300344
  Ставцева И А. Трудовой договор / И А. Ставцева, О.С. Хохмякова. – М., 1983. – 172с.
1300345
  Лившиц Р.З. Трудовой договор / Р.З. Лившиц, Б.М. Чубайс. – М., 1986. – 173с.
1300346
  Колосов В.К. Трудовой договор / В.К. Колосов. – М., 1986. – 96с.
1300347
  Ставцева А.И. Трудовой договор / А.И. Ставцева. – М., 1988. – 63с.
1300348
  Анисимов Л.Н. Трудовой договор / Л.Н. Анисимов. – Москва, 1989. – 95с.
1300349
   Трудовой договор. – К, 1993. – 79с.
1300350
  Миронов В.К. Трудовой договор в социалистических странах / В.К. Миронов. – М., 1975. – 143с.
1300351
  Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск, 1978. – 183с.
1300352
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно-педагогических работников вузов / И.К. Дмитриева. – М., 1991. – 165,1с.
1300353
  Фоменко Г.А. Трудовой договор по советскому праву / Г.А. Фоменко. – Иркутск, 1975. – 79с.
1300354
  Киселев И.Я. Трудовой договор при капитализме : проблемы найма и увольнения / И.Я. Киселев. – М, 1989. – 188с.
1300355
  Голеня Е.Ф. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. / Е.Ф. Голеня. – Киев, 1985. – 47с.
1300356
   Трудовой Дон - Ильичу. – Ростов-на-Дону, 1963. – 72с.
1300357
  Виноградов А.П. Трудовой и полетический подъём горняков Криворожского железнорудного бассейна в год великого перелома /1929 год/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов А.П.; ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1300358
   Трудовой кодекс Монгольской Народной Республики. – М, 1975. – 72с.
1300359
  Лапин Н.И. Трудовой коллектив -- основная ячейка развитого социалистическго общества. / Н.И. Лапин. – М., 1975. – 32с.
1300360
  Иванов Э.П. Трудовой коллектив -- основная ячейка социалистического общества. / Э.П. Иванов. – М, 1973. – 63с.
1300361
  Горелова Т.П. Трудовой коллектив - основная ячейка социалистическогообщества / Т.П. Горелова. – М, 1979. – 60с.
1300362
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка социалистического самоуправления / В.Н. Иванов. – Москва, 1987. – 224с.
1300363
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка экономической, политической и духовной жизни нашего общества / В.Н. Иванов. – М., 1979. – 64с.
1300364
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - субъект социального управления / В.Н. Иванов. – М., 1980. – 158с.
1300365
   Трудовой коллектив - центральное звено нравственного воспитания. – М, 1979. – 175с.
1300366
  Русецкая В.И. Трудовой коллектив - центральное звено перестройки. / В.И. Русецкая. – Минск, 1989. – 61с.
1300367
  Волков Ю.Е. Трудовой коллектив - школа воспитания хозяев производства / Ю.Е. Волков. – Москва, 1977. – 151с.
1300368
  Вишневский С.С. Трудовой коллектив / С.С. Вишневский. – Москва, 1975. – 63с.
1300369
   Трудовой коллектив. – М, 1975. – 88с.
1300370
   Трудовой коллектив. – М, 1976. – 103с.
1300371
  Хрусталев Ю.М. Трудовой коллектив / Ю.М. Хрусталев. – М, 1979. – 40с.
1300372
  Шевченко В.И. Трудовой коллектив / В.И. Шевченко. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1300373
  Филобок Л.П. Трудовой коллектив / Л.П. Филобок. – Рига, 1987. – 143с.
1300374
  Филипповский В.Н. Трудовой коллектив / В.Н. Филипповский. – К, 1989. – 126с.
1300375
   Трудовой коллектив. – Алма-Ата, 1989. – 132с.
1300376
  Гуров Ю.С. Трудовой коллектив / Ю.С. Гуров. – Чебоксары, 1991. – 171с.
1300377
  Масленников В.А. Трудовой коллектив : правовые основы организации и деятельности. / В.А. Масленников, А.И. Цепин. – М., 1984. – 64с.
1300378
  Грамов М.В. Трудовой коллектив : проблемы развития / М.В. Грамов, К.Г. Корытов. – М, 1975. – 191с.
1300379
  Соляник В.М. Трудовой коллектив бригады: права и обязанности / В.М. Соляник. – М, 1989. – 141с.
1300380
  Хицков И.Ф. и др. Трудовой коллектив в колхозе / И.Ф. и др. Хицков. – М., 1987. – 63с.
1300381
   Трудовой коллектив в период развитого социализма. – М, 1985. – 73с.
1300382
   Трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Петрозаводск, 1983. – 144с.
1300383
  Хорошилов А.Е. Трудовой коллектив в системе социалистической демократии // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 36-41
1300384
  Чоиропов Ц.Ц. Трудовой коллектив в социально-политической структуре развитого социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чоиропов Ц.Ц.; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1300385
   Трудовой коллектив и активная жизненная позиция личности. – Л, 1986. – 182с.
1300386
  Лисавцев Э.И. Трудовой коллектив и атеистическое воспитание / Э.И. Лисавцев. – М., 1964. – 40с.
1300387
  Рогов А.И. Трудовой коллектив и дисциплина. / А.И. Рогов. – М., 1984. – 63с.
1300388
  Масленников В.А. Трудовой коллектив и его конституционный статус. / В.А. Масленников, А.И. Цепин; Страшун Б.А. – М., 1984. – 168с.
1300389
  Юркевич Н.Г. Трудовой коллектив и его руководитель / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1976. – 120с.
1300390
   Трудовой коллектив и личность в социалистических странах. – М, 1986. – 200с.
1300391
  Косенко Г.Ф. Трудовой коллектив и научно-атеистеческое воспитание. / Г.Ф. Косенко. – М., 1978. – 32с.
1300392
  Лихолоб В.Г. Трудовой коллектив и охрана социалистической собственности. / В.Г. Лихолоб. – К, 1985. – 48с.
1300393
   Трудовой коллектив и повышение общественно-политической активности трудящихся. – Саратов, 1984. – 47с.
1300394
  Мурашин Г.А. Трудовой коллектив и правопорядок / Г.А. Мурашин, Н.И. Малышко. – К., 1987. – 140с.
1300395
   Трудовой коллектив и профсоюзная организация. – М, 1985. – 143с.
1300396
   Трудовой коллектив и развитие личности. – Чебоксары, 1981. – 142с.
1300397
   Трудовой коллектив и совершенствование управления производством. – М, 1976. – 95с.
1300398
  Васильев В.В. Трудовой коллектив и сознательная дисциплина труда / В.В. Васильев. – Ужгород, 1981. – 100с.
1300399
  Вылкова В. Трудовой коллектив и социалистический образ жизни / В. Вылкова. – Москва, 1986. – 190с.
1300400
  Вегера С.А. Трудовой коллектив и управление / Вегера С.А. – Киев, 1988. – 52 с.
1300401
  Мартынов А.Г. Трудовой коллектив и формирование квалифицированного рабочего / А.Г. Мартынов. – М, 1990. – 107с.
1300402
   Трудовой коллектив и формирование личности. – М, 1983. – 144с.
1300403
   Трудовой коллектив как объект и субъект управления. – Л, 1980. – 119с.
1300404
  Иванова Трудовой коллектив как социальная форма реализации человеческого фактора / Иванова, А.С. Фриш. – М, 1987. – 61с.
1300405
  Беленький В.Х. Трудовой коллектив как социальный субъект / В.Х. Беленький. – Красноярск, 1990. – 212с.
1300406
   Трудовой коллектив как социальный фактор экономического развития. – М, 1986. – 171с.
1300407
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общеста. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1300408
  Ковш Алексей Георгиевич Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества (методологический аспект) : Дис... канд.философ.наук: 09.00.02 / Ковш Алексей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 158л. – Бібліогр.:л.136-158
1300409
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1300410
   Трудовой коллектив предприятия. – М, 1985. – 128с.
1300411
  Васильев А.В. Трудовой коллектив управляет предприятием / А.В. Васильев. – Москва, 1987. – 139с.
1300412
  Сапрыкин В.А. Трудовой коллектив: атеисты и верующие / В.А. Сапрыкин. – М., 1990. – 223с.
1300413
  Вяткин Г.В. Трудовой коллектив: организация и управление / Г.В. Вяткин. – Краснодар, 1988. – 75с.
1300414
  Козлов Н.В. Трудовой коллектив: планомерное развитие / Н.В. Козлов. – М., 1990. – 78с.
1300415
  Сорокин В.Д. Трудовой коллектив: политические, социальные, правовые аспекты / В.Д. Сорокин. – Л., 1984. – 63с.
1300416
   Трудовой коллектив: права и обязанности. Товары и услуги. Деревообработка: техника и технология : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн. палата, 1987. – 142с. – (Науч.-техн. знания - рабочим)
1300417
   Трудовой коллектив: управление и право. – Минск, 1985. – 128с.
1300418
  Вольский В.А. Трудовой коллектив: экономика и нравственность. / В.А. Вольский. – Минск, 1987. – 148с.
1300419
  Соляник В.М. Трудовой коллектив:самоуправление / В.М. Соляник. – М, 1988. – 63с.
1300420
  Михайлов Н.А. Трудовой марш миллионов / Н.А. Михайлов. – М., 1976. – 159с.
1300421
   Трудовой метод измерения производительности труда на предприятиях. – М, 1974. – 120с.
1300422
  Иванов П. Трудовой подвиг Валентины Гагановой. / П. Иванов, В. Пономарев. – М, 1959. – 32с.
1300423
  Юфит Михаил Файвович Трудовой подвиг железнодорожников Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юфит Михаил Файвович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 30л.
1300424
  Корешкова Зинаида Николаевна Трудовой подвиг и общественно-политическая деятельность женщин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корешкова Зинаида Николаевна;. – Саратов, 1977. – 22л.
1300425
  Акинжанов Майдан Алдабергенович Трудовой подвиг колхозного крестьянства Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Акинжанов Майдан Алдабергенович; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1973. – 30л.
1300426
  Куманев Г.А. Трудовой подвиг комсомола в Великой Отечественной войне / Г.А. Куманев. – М., 1975. – 64с.
1300427
  Щегленко О.Г. Трудовой подвиг работников морского транспорта черноморско-азовского бассейна в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щегленко О.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 23л.
1300428
  Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 / М.С. Зинич. – М, 1984. – 232с.
1300429
  Шайдаев М.Г. Трудовой подвиг рабочего класса Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шайдаев М.Г.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 31л.
1300430
   Трудовой подвиг советских танкостроителей. – М, 1946. – 48с.
1300431
  Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы / И.М. Волков. – Москва, 1972. – 293с.
1300432
  Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне / Е.И. Солдатенко. – М., 1954. – 295с.
1300433
  Белов И.И. Трудовой подвиг советского народа в восстановлении и развитии старейших городов России, разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками (1943-1963 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Белов И.И.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 22л.
1300434
  Маятников И.Ф. Трудовой подвиг советского народа в освоении целинных земель / И.Ф. Маятников. – М, 1959. – 32с.
1300435
  Олехнович Г.И. Трудовой подвиг трудящихся Белоруссии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Олехнович Г. И.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1966. – 17л.
1300436
  Ємельянов Ю.І. Трудовой подвиг української молоді / Ю.І. Ємельянов. – Київ, 1958. – 20с.
1300437
  Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника / Ф.И. Иващенко. – Минск, 1989. – 111 с.
1300438
   Трудовой потенциал Белорусской ССР в условиях интенсификации. – Минск, 1988. – 192с.
1300439
  Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
1300440
  Панкратов А.С. Трудовой потенциал в системе управления производством. / А.С. Панкратов. – М., 1983. – 213с.
1300441
  Оленцевич Наталья Владимировна Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование : Дис... канд. эк.наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна; Донецкий гос. технический ун-тет. – Донецк, 1995. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
1300442
  Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость / М.Н. Ким. – Х, 1993. – 133с.
1300443
  Косарев А.Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации / А.Г. Косарев. – Москва, 1990. – 158 с.
1300444
  Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика.Из опыта европейских стран -членов СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1984. – 158с.
1300445
  Одегов Ю.Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования / Ю.Г. и др. Одегов. – Саратов
1. – 1991. – 170с.
1300446
  Иванов Н.А. Трудовой потенциал промышленного предприятия / Н.А. Иванов. – Саратов, 1988. – 251с.
1300447
  Колосова Р.П. Трудовой потенциал промышленности / Р.П. Колосова. – М., 1987. – 161с.
1300448
  Павлов Я.А. Трудовой потенциал работника / Я.А. Павлов. – Кишинев, 1977. – 64с.
1300449
   Трудовой потенциал регионов Украинской ССР. – Киев, 1982. – 184с.
1300450
  Скаржинский М.И. Трудовой потенциал социалистического общества / М.И. Скаржинский. – М., 1987. – 101с.
1300451
  Сергеева Г.П. Трудовой потенциал страны / Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова. – М., 1982. – 64с.
1300452
   Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки : Сб. науч. тр. – Ленинград : ЛИЭИ, 1990. – 128 с.
1300453
  Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : Учебное пособие / М.Н. Ким; Мин-во образов. и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 250с. – ISBN 966-623-295-2
1300454
  Мельник А.А. Трудовой процесс как система / А.А. Мельник. – К., 1977. – 48с.
1300455
   Трудовой рапорт Оренбуржья. – Оренбург, 1976. – 22с.
1300456
   Трудовой семестр. – Москва, 1972. – 31с.
1300457
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 33с.
1300458
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 32с.
1300459
   Трудовой семестр в помощь организаторам летней трудовой четверти учащихся. – М, 1974. – 61с.
1300460
  Липицкий В.С. Трудовой семестр и коммунистическое воспитание студентов / В.С. Липицкий. – Москва, 1975. – 71с.
1300461
  Мелешенко Н.Т. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих (служащих) и членов колхоза / Н.Т. Мелешенко. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 71 с.
1300462
  Караваев В.В. Трудовой стаж рабочих и служащих / В.В. Караваев, В.И. Никитинский. – М., 1957. – 95с.
1300463
  Гинцбург Л.Я. Трудовой стаж рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург. – М., 1958. – 203с.
1300464
  Бодерскова Н.Н. Трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – М, 1975. – 232с.
1300465
  Александров И.С. Трудовой стаж рабочих и служащих / И.С. Александров, М.Ф. Теплицкая. – Київ, 1987. – 94с.
1300466
  Ержанов М.С. Трудовому коллективу об учете и контроле в условиях рыночной экономики / М.С. Ержанов. – М., 1991. – 157с.
1300467
  Леонов В.Н. Трудовою дорогой / В.Н. Леонов. – М, 1983. – 64с.
1300468
  Гончаренко П.Ф. Трудову естафету - в надійні руки / П.Ф. Гончаренко. – К., 1975. – 32с.
1300469
  Калениченко Н.П. Трудову естафету - юній зміні / Н.П. Калениченко. – К., 1981. – 48с.
1300470
   Трудовую эстафету - в надежные руки. – М, 1965. – 49с.
1300471
  Горелик Е.М. Трудовые армии в борьбе за топливо и восстановление транспорта в 1920 году (По материалам Украинской, Уральской, Петроградской Трудовых армий, 2-й Особой Армии Республики) : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1300472
  Лобанов А.П. Трудовые армии в Поволжье. / А.П. Лобанов. – Саратов, 1980. – 102с.
1300473
  Банин А.А. Трудовые артельные песни и припевки / А.А. Банин. – М, 1971. – 219с.
1300474
  Вишневская И.Л. Трудовые будни в свете рампы / И.Л. Вишневская. – Москва, 1982. – 158с.
1300475
  Богданова Т.П. Трудовые действия и социальная активность советской молодежи : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Богданова Т. П.; БГУ. – Минск, 1982. – 46л.
1300476
  Миронов Г.М. Трудовые дороги / Г.М. Миронов. – М., 1974. – 128с.
1300477
  Тюрина Ксения Степановна Трудовые занятия в природе как средство умственного воспитания в подготовительной группе детского сада : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тюрина Ксения Степановна; Кирг. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1300478
  Глазырин В.В. Трудовые и гражданско-правовые меры борьбы с пьянством / В.В. Глазырин. – М, 1973. – 72с.
1300479
   Трудовые и нравственные основы советской семьи. – Минск, 1983. – 112с.
1300480
  Крылов В.В. Трудовые и ратные подвиги ленинградцев. / В.В. Крылов. – Л., 1964. – 40с.
1300481
  Кафтановская А.М. Трудовые книжки рабочих и служащих. / А.М. Кафтановская, В.И. Никитинский. – 2-е изд. – М., 1956. – 38с.
1300482
  Лазарев В.К. Трудовые книжки рабочих и служащих. / В.К. Лазарев, Ю.Г. Попонов. – М., 1989. – 93с.
1300483
  Севостьянов Г.М. Трудовые книжки рабочих, служащих и колхозников. / Г.М. Севостьянов. – 2-е изд. – М, 1983. – 64с.
1300484
   Трудовые коллективы в интернациональном воспитании трудящихся. – К, 1986. – 16с.
1300485
  Огирко Р.С. Трудовые коллективы в политической системе развитого социалистического общества / Р.С. Огирко. – К., 1981. – 47с.
1300486
  Шуклина Н.Г. Трудовые коллективы в политической системе советского общества / Н.Г. Шуклина. – Киев, 1986. – 142с.
1300487
   Трудовые коллективы в системе советской социалистической демократии. – М, 1979. – 255с.
1300488
  Штефан М.И. Трудовые коллективы и правосудие / М.И. Штефан. – Киев, 1988. – 48с.
1300489
  Васюта С.И. Трудовые коллективы карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С.И.; КГУ. – К, 1985. – 24л.
1300490
  Васюта С.И. Трудовые коллективы Карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов 1959-1975 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С. И.; АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1985. – 229л.
1300491
  Бобосадыкова Г.Б. Трудовые коллективы производственных объединений Таджикистана / Г.Б. Бобосадыкова, К.Т. Рахимов. – Душанбе : "Дониш", 1989. – 162 с
1300492
   Трудовые коллективы Сибири. – Новосибирск, 1985. – 158с.
1300493
  Фыртунов Д.И. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства (ТКЗХ) как форма социалистического переустройства сельского хозяйства в Народной Республике Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Фыртунов Д.И.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
1300494
  Шебанова А.И. Трудовые льготы молодежи, совемещающей работу с обучением. / А.И. Шебанова. – М, 1971. – 32с.
1300495
  Ивлева И.В. Трудовые мигранты в городской экономике // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.128-149. – ISSN 1029-8053
1300496
  Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества: статусные позиции, ценности, жизненные стратегии, стиль и образ жизни (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.156-168
1300497
  Ващук А.С. Трудовые мигранты из КНДР на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ - начале ХХI в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 72-75. – ISSN 2070-9773
1300498
  Ле М.Т. Трудовые нормы и нормативы, их использование в практике организации труда на промышленных предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Ле М. Т.; МГУ, Экон. фак. – М., 1974. – 28л.
1300499
  Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение / А.И. Кравченко. – М., 1991. – 238с.
1300500
  Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург; Отв. ред. А.Е. Пашерстник. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 131 с.
1300501
  Хашба М.М. Трудовые песни абхазов. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 576 / Хашба М.М.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1300502
  Мусаев И.М. Трудовые подвиги и политическая активность колхозного крестьянства Дагестана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мусаев И.М.; МВССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
1300503
  Ишмуратов Ж.И. Трудовые подвиги и помощь фронту трудящихся Гурьевской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмуратов Ж.И.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1300504
  Новрузов Т.А. Трудовые подвиги колхозного крестьянства Азербайджана в период Великой Отечественной войны / Т.А. Новрузов. – Баку, 1963. – 103с.
1300505
  Машинский И.А. Трудовые показатели и их применение / И.А. Машинский. – М., 1972. – 207с.
1300506
  Середа В.А. Трудовые показатели и их роль в совершенствовании внутризаводского планирования. : Автореф... канд. экон.наук: / Середа В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 22л.
1300507
  Николаева Л.А. Трудовые права женщин / Л.А. Николаева, Э.Г. Кожахметова. – Алма-Ата, 1978. – 151 с.
1300508
  Лойтер А.С. Трудовые права и льготы работающих пенсионеров / А.С. Лойтер. – М., 1977. – 64с.
1300509
  Варенцова В.Г. Трудовые права и обязанности молодого специалиста. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1977. – 63с.
1300510
  Михайлов А.И. Трудовые права и обязанности работников здравоохранения. / А.И. Михайлов. – М., 1976. – 183с.
1300511
  Шван К.К. Трудовые права и обязанности работников связи. / К.К. Шван. – М., 1977. – 112с.
1300512
  Карпизенков Д.Л. Трудовые права и обязанности сельских механизаторов / Д.Л. Карпизенков. – М., 1971. – 152с.
1300513
  Чубуков Г.В. Трудовые права и обязанности членов колхозов / Г.В. Чубуков. – Саратов, 1974. – 159с.
1300514
  Мисаревич Н.В. Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 448-453. – ISBN 978-966-927-142-6
1300515
  Артемьев Ф.А. Трудовые права медицинских работников / Ф.А. Артемьев. – Москва, 1965. – 143с.
1300516
  Выхристенко Б.И. Трудовые права молодежи и их охрана / Б.И. Выхристенко, И.П. Лановенко. – Київ, 1979. – 175с.
1300517
  Орловский Ю.П. Трудовые права молодых рабочих / Ю.П. Орловский. – М., 1965. – 110с.
1300518
  Чекменев В.П. Трудовые права научного работника / В.П. Чекменев. – М, 1932. – 111с.
1300519
  Голованова Е.А. Трудовые права подростков в СССР / Е.А. Голованова, А.Ф. Трошин. – М., 1960. – 78с.
1300520
  Войленко Е.И. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений / Е.И. Войленко. – Москва, 1974. – 255с.
1300521
  Никифоров В.Н. и Петрова Т.В. Трудовые права работающих пенсионеров / В.Н. и Петрова Т.В. Никифоров. – М., 1965. – 91с.
1300522
  Глозман В.А. Трудовые права работников автомобильного транспорта / В.А. Глозман. – М, 1964. – 131с.
1300523
  Карцев Я.П. Трудовые права работников железнодорожного транспорта / Я.П. Карцев, М.Ф. Ковальчук, А.Э. Эзерин. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 415 с.
1300524
  Глозман В.А. Трудовые права работников совмещающих профессии и должности / В.А. Глозман. – Минск, 1980. – 80с.
1300525
   Трудовые права работников текстильной и легкой промышленности. – М, 1974. – 152с.
1300526
  Валеева Р.Х. Трудовые права работников торговли / Р.Х. Валеева. – Москва, 1976. – 103с.
1300527
  Уваров В.Н. Трудовые права работников физкультуры и спорта / В.Н. Уваров. – М, 1974. – 141с.
1300528
  Колосов В.К. Трудовые права рабочих и служащих / В.К. Колосов. – М., 1987. – 96с.
1300529
  Александров Н.Г. Трудовые права рабочих и служащих в СССР / Н.Г. Александров. – Москва, 1956. – 199с.
1300530
  Бухов М.С. Трудовые права сезонных и временных рабочих / М.С. Бухов. – Москва, 1927. – 96 с.
1300531
  Варенцова В.Г. Трудовые права учащихся вузов и техникумов и молодых специалистов. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1961. – 86с.
1300532
  Цепин А.И. Трудовые права учителей в СССР. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 64с.
1300533
  Цепин А.И. Трудовые права учителей. / А.И. Цепин. – М, 1965. – 115с.
1300534
  Киселев Я.Л. Трудовые права членов артелей промысловой кооперации / Я.Л. Киселев. – М, 1955. – 96с.
1300535
  Лапай А.П. Трудовые права шахтеров / А.П. Лапай. – М, 1965. – 91с.
1300536
  Архангельский Ю. Трудовые права шофёров / Ю. Архангельский, П. Рабинович. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1969. – 240с.
1300537
  Васин А.Е. Трудовые правоотношения в органах Госстраха / А.Е. Васин, К.И. Пылов. – Москва, 1989. – 94с.
1300538
  Беззуб Б.С. Трудовые правоотношения в условиях перестройки / Б.С. Беззуб. – К, 1989. – 47с.
1300539
  Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К., 1984. – 280с.
1300540
  Зиновьева Т.Г. Трудовые резервы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьева Т.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1300541
  Ковалев М.М. Трудовые резервы молодежи, вопросы их учета и планирования занятоности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев М.М.; ВШ профдвиж. ВЦСПС. – М., 1967. – 21л.
1300542
   Трудовые резервы СССР. Сб. офиц. материалов.. – М., 1950. – 376с.
1300543
  Поздоровкина Е.Г. Трудовые ресурсы Алжирской Народной Демократической Республики. / Е.Г. Поздоровкина. – М, 1984. – 159с.
1300544
  Костин Л.А. Трудовые ресурсы в одиннадцатой пятилетке / Л.А. Костин. – М., 1981. – 72с.
1300545
  Мордасова Л.А. Трудовые ресурсы в торговле / Л.А. Мордасова. – М., 1985. – 128с.
1300546
  Корчагин В.П. Трудовые ресурсы в условиях научно-технической революции / В.П. Корчагин. – М., 1974. – 167с.
1300547
   Трудовые ресурсы Востока: демографо-экономические проблемы. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
1300548
  Микульский К.И. Трудовые ресурсы европейских стран социализма. / К.И. Микульский. – М., 1969. – 200с.
1300549
  Петрашенко С.С. Трудовые ресурсы и закономерности их использования при социализме. (На материалах гос. сектора с.-х. производства УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Петрашенко С.С. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1300550
   Трудовые ресурсы и здоровье населения. – М., 1986. – 255с.
1300551
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – 160. – Москва, 1969. – с.
1300552
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1969. – 160с.
1300553
  Королев Л.П. Трудовые ресурсы и их использование / Л.П. Королев. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 141 с.
1300554
  Блажис Р.К. Трудовые ресурсы и их использование в городах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Блажис Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 25л.
1300555
  Рязанов А.В. Трудовые ресурсы и их использование в колхозах Узбекистана : Автореф... канд. экон.наук: / Рязанов А. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
1300556
   Трудовые ресурсы и их использование в народном хозяйстве: сб. тр.. – М., 1976. – 163с.
1300557
  Карчикян О.Х. Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Армянской ССР. / О.Х. Карчикян. – Ереван, 1963. – 208с.
1300558
  Кежерашвили Отар Захарьевич Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Грузинской ССР (на примере колхозов зоны виноградарства и табаководства Алазанской равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кежерашвили Отар Захарьевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1300559
  Дараган И.В. Трудовые ресурсы и их использование. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган И.В.; Киевс. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1300560
  Верясев А.И. Трудовые ресурсы и их место в социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Верясев А.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1300561
   Трудовые ресурсы и научно-техническая революция.. – М., 1974. – 246с.
1300562
   Трудовые ресурсы и непроизводственная сфера.. – Кишинев, 1975. – 252с.
1300563
  Поздоровкина Елена Гургеновна Трудовые ресурсы и проблема их использования в АлДР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Поздоровкина Елена Гургеновна ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 18л.
1300564
  Гусаров Е.И. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 36с.
1300565
  Ханукаев С.Б. Трудовые ресурсы и рентабельность производства. / С.Б. Ханукаев. – М., 1966. – 64с.
1300566
  Гусаров В.И. Трудовые ресурсы и социальные проблемы Туниса / В.И. Гусаров. – М, 1985. – 90с.
1300567
  Рябушкин Т.В. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Т.В. Рябушкин, А.З. Дадашев. – Москва : Знание, 1981. – 128 с.
1300568
  Черник Д.Г. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Д.Г. Черник. – М., 1981. – 168с.
1300569
  Кусна С. Трудовые ресурсы Индонезии и проблемы их использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кусна С.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1300570
  Дулепа Л.В. Трудовые ресурсы колхозов и их использование : Автореф... Канд.экон.наук: / Дулепа Л.В.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 14л.
1300571
  Мадянов А.С. Трудовые ресурсы колхозов и их использование (по матер. колх. Волгогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мадянов А.С. ; Сарат. ГУ. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1300572
  Поберезская Анна Ивановна Трудовые ресурсы колхозов и их использование в годы девятой пятилетки (стат.-эконом. исслед. по материалам колхозов Киевск. области) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Поберезская Анна Ивановна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1974. – 26л.
1300573
  Поздняков В.Н. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. / В.Н. Поздняков. – М, 1969. – 128с.
1300574
  Борсук П.П. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. (На материалах колхозов Брестской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Борсук П.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1967. – 20л.
1300575
  Якуба Е.И. Трудовые ресурсы колхозов и их участие в общественном производстве : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 600 / Якуба Е.И. ; Киевский ин-т нар. хоз. – Киев, 1969. – 29 с.
1300576
  Крюкова М.В. Трудовые ресурсы колхозов и пути их лучшего использования. (На матер. Удмурт. АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюкова М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 18л.
1300577
  Аманов К. Трудовые ресурсы колхозов и пути их рационального использования (на примере колхозов Ташаузской области Туркменской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Аманов К.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
1300578
  Наджафов М.И. Трудовые ресурсы колхозов и пути улучшения их использования. : Автореф... канд.экон.наук: 596 / Наджафов М.И.; Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1300579
  Пасхавер И.С. Трудовые ресурсы колхозов Украинской ССР и их использование. : (стат.-экон. исслед.) / проф. И.С. Пасхавер ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Юж. отд-ние ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и орг. сел. хоз-ва им. А.Г. Шлихтера. – Киев : Урожай, 1971. – 364, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1300580
  Шестопалов М.И. Трудовые ресурсы колхозов, их формирование и использование в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шестопалов М.И.; ХГУ. – Х., 1971. – 21л.
1300581
  Романенкова Г.М. Трудовые ресурсы крупного города : монография / АН СССР ; Ленинградский науч. центр ; Ин-т социально-экономич. проблем ; Г.М. Романенкова ; под ред. В.Р. Полозова. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с.
1300582
   Трудовые ресурсы Латвийской ССР.. – Рига, 1964. – 184с.
1300583
  Саханов В.В. Трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса / В.В. Саханов, П.В. Демьянов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 168 с.
1300584
   Трудовые ресурсы малых и средних городов Верхневолжья : межвуз. темат. сб. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1979. – 120 с.
1300585
  Макаров А.И. Трудовые ресурсы молодежи как источник формирования квалифициорованной рабочей силы (на прим. отрасли быт. обсл. населен.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макаров А. И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 18л.
1300586
  Жирова Н.А. Трудовые ресурсы Москвы и повышение эффективность их использования / Н.А. Жирова, В.А. Шульга. – М., 1989. – 22с.
1300587
  Устенко А.А. Трудовые ресурсы непроизводственной сферы. / А.А. Устенко. – Львов, 1976. – 171с.
1300588
  Дадашев А.З. Трудовые ресурсы Подмосковья / А.З. Дадашев. – М, 1978. – 45с.
1300589
   Трудовые ресурсы производственных систем.. – К., 1990. – 462с.
1300590
   Трудовые ресурсы развитого социализма: подготовка, распределение, использование: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 128с.
1300591
  Белоконь И.В. Трудовые ресурсы села / И.В. Белоконь. – Киев, 1987. – 173с.
1300592
  Мальцев И.Е. Трудовые ресурсы села / И.Е. Мальцев. – М, 1987. – 62с.
1300593
  Петрушова А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и пути повышения эффективности их использования на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петрушова А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1300594
  Глухов А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства ЦЧЭР и их использование / А.А. Глухов. – Воронеж, 1968. – 64с.
1300595
   Трудовые ресурсы сельского хозяйства: вопр. теории и методологии.. – М., 1982. – 115с.
1300596
  Долгорын Норовсамбуу Трудовые ресурсы сельскохозяйственных объединений МНР и пути их рационального использования : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.05 / Долгорын Норовсамбуу; Высшая парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л.
1300597
  Рогачев А.А. Трудовые ресурсы совхоза Восточно-Казахской области и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рогачев А. А. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20 с.
1300598
  Аблотия Р.И. Трудовые ресурсы совхозов и вопросы их рационального использования. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Аблотия Р.И.;. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1300599
  Терентьев В.В. Трудовые ресурсы совхозов и пути их рационального использования / В.В. Терентьев, Г.В. Канев. – Сыктывкар : Книжное издательство Коми АССР, 1967. – 73 с.
1300600
  Лаас К. Трудовые ресурсы союзной республики / К. Лаас. – Таллин, 1986. – 159 с.
1300601
  Гладышев А.Н. Трудовые ресурсы средних и малых городов и их сталистическое изучение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гладышев А.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1964. – 17л.
1300602
  Белов А.Н. Трудовые ресурсы СССР / А.Н. Белов. – М., 1980. – 128с.
1300603
  Кузнецов А.Д. Трудовые ресурсы СССР и их использование / А.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
1300604
  Зелтынь М.С. Трудовые ресурсы СССР и их использование. / М.С. Зелтынь. – М., 1974. – 56с.
1300605
  Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1975. – 323с.
1300606
   Трудовые ресурсы СССР.. – М., 1979. – 302с.
1300607
   Трудовые ресурсы Ставрополья.. – вып. 1. – Ставрополь, 1976. – 320с.
1300608
  Старченков Г.И. Трудовые ресурсы Турции : демогр., экон. и социал. аспекты / Г.И. Старченков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 204 с. – Библиогр.: с. 195-203 (289 назв.)
1300609
   Трудовые ресурсы Узбекистана. Проблемы распределения и использования.. – Ташкент, 1970. – 224с.
1300610
  Абдулхабирова А.А. Трудовые ресурсы, анализ их состояния и использования в экономическом районе. : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абдулхабирова А.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
1300611
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 1. – 1975. – 295с.
1300612
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 3. – 1975. – 160с.
1300613
   Трудовые ресурсы. Вопросы рационального использолвания.. – Свердловск, 1969. – 140с.
1300614
   Трудовые ресурсы. Сб. ст.. – Кишинев, 1972. – 180с.
1300615
   Трудовые ресурсы. Современные проблемы совершенствования занятости женщин: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 165с.
1300616
   Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. – Москва : Экономика, 1976. – 191 с.
1300617
   Трудовые ресурсы: проблемы сбалансированного распределения. – Киев : Наукова думка, 1986. – 245с.
1300618
   Трудовые ресурсы: трудовая активность населения. Проблемы, пути развития: сб. науч. тр.. – М., 1988. – 169с.
1300619
   Трудовые ресурсы: формирование и использование. – Москва : Экономика, 1975. – 254 с.
1300620
   Трудовые ресурсы: эффективность использования. – М., 1988. – 263с.
1300621
  Заболотский А.В. Трудовые русурсы Пакистана. / А.В. Заболотский. – М, 1985. – 248с.
1300622
   Трудовые связи в крупном городе : монография. – Киев : Вища школа, 1984. – 152 с.
1300623
  Скоробогатова Н.В. Трудовые сессии народного суда // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1300624
  Артемова В.Н. Трудовые споры / В.Н. Артемова. – Минск, 1977. – 79с.
1300625
  Клюев А.А. Трудовые споры / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – М., 1978. – 191с.
1300626
  Колосов В.К. Трудовые споры / В.К. Колосов. – М., 1986. – 183с.
1300627
  Тихиня Валерий Гурьевич Трудовые споры / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Беларусь, 1988. – 45 с.
1300628
  Политахин П.А. Трудовые споры в колхозах / П.А. Политахин. – Красноярск, 1986. – 71с.
1300629
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь, 1969. – 160с.
1300630
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь
ч. 2. – 1973. – 166с.
1300631
  Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. Учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Голощапов, В.Н. Толкунова. – М., 1974. – 198с.
1300632
  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Уч. пособ. / М.В. Лушникова. – Ярославль, 1991. – 84с.
1300633
  Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – Москва : Юристъ, 1996. – 203с.
1300634
  Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX в.) / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1975. – 351с.
1300635
   Трудовые традиции сибирского крестьянства (конец XVIII - нач. ХХ в.). Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 112с.
1300636
  Анарбаев А. Трудовые усилия рабочего класса и колхозного крестьянства Андижанской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Анарбаев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 29л.
1300637
  Искра Веслав Трудовые факторы экономического развития социалистических стран. / Искра Веслав. – М., 1976. – 235с.
1300638
  Пакина Т.А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на материале социологического исследования) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 120-131. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Трудовые установки и ценности являются важнейшими компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и ...
1300639
  Грекулов А. Трудовые школьные экскурсии / А. Грекулов. – Одесса, 1920. – 84с.
1300640
  Антонов И.З. Трудодень / И.З. Антонов. – Саранск, 1958. – 40с.
1300641
  Ларионов К.А. Трудодень и деньги в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 19 л.
1300642
  Ларионов К.А. Трудодень и деньки в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 26 с.
1300643
  Захрабов Ф.Д. Трудодень и его значение в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Захрабов Ф.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 18л.
1300644
  Тимонин С.И. Трудодень и его ров в развитии экономики колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимонин С. И.; Моск. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1300645
  Войновский Б.Ф. Трудодень и его роль в колхозном производстве : Дис... канд. эконом.наук: / Войновский Б. Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 247л. – Бібліогр.:л.I-XII
1300646
  Морозов В.А. Трудодень, деньги и торговля на селе / В.А. Морозов. – Москва, 1965. – 319 с.
1300647
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции промышленности / И.А. Пыхова. – М., 1965. – 145с.
1300648
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции социалистического производства. Вопросы теории и методологии определения / И.А. Пыхова. – Свердловск, 1971. – 256с.
1300649
   Трудоемкость работ на шахтах основных угольных бассейнов СССР.. – М., 1956. – 328с.
1300650
  Мазур В.П. Трудозабезпеченість колгоспів Південного економічного району та питання їх спеціалізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 65-71. – Бібліогр.: 2 назви
1300651
  Назаренко Ю.И. Трудолюбивой долей дорожу / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1981. – 65с.
1300652
  Пикус Стефан Трудолюбие как нравственная ценность : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / Пикус Стефан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 34 с.
1300653
  Стогний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности / И.П. Стогний. – К, 1970. – 104с.
1300654
  Столгний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности. : Автореф... канд.филос.наук: / Столгний И.П.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1966. – 20л.
1300655
  Пикус Стефан Трудолюбте как нравственная ценность : Дис... доктор философ.наук: 09.00.05 / Пикус Стефан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 384л. – Бібліогр.:л.355-384
1300656
  Назарова Е.А. Трудом взращенный / Е.А. Назарова. – М., 1986. – 62с.
1300657
  Холмогорский Ф. Трудом и знанием / Ф. Холмогорский. – М., 1925. – 124с.
1300658
  Хван М.Г. Трудом и только трудом / М.Г. Хван. – М, 1962. – 136с.
1300659
   Трудом і піснями звеличена. Репертуарний зб.. – К., 1962. – 190с.
1300660
   Трудом красив и славен советский человек. Сб. ст. и мат.. – Л., 1962. – 70с.
1300661
  Иванов В.П. Трудом миллионов / В.П. Иванов, С.А. Моручков. – Москва, 1962. – 32с.
1300662
  Китайгородская Р.Н. Трудом славен человек / Р.Н. Китайгородская. – Ставрополь, 1961. – 80с.
1300663
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1300664
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1300665
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1300666
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1300667
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1300668
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1300669
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1300670
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1300671
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1300672
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1300673
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1300674
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1300675
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1300676
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1300677
  Всесоюзная Труды / Всесоюзная, аграрников-марксистов ; 1 ; 1929 ; Москва конференция. – Москва
1. – 1929. – 466с.
1300678
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1300679
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1300680
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1300681
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1300682
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
1. – 1975. – 280с.
1300683
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
3. – 1975. – 461с.
1300684
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1300685
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
5. – 1975. – 422с.
1300686
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
6. – 1975. – 398с.
1300687
  Всесоюзный Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
2. – 1976. – 286с.
1300688
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
2. – 1976. – 426с.
1300689
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
7. – 1976. – 375с.
1300690
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
8. – 1976. – 393с.
1300691
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
9. – 1976. – 340с.
1300692
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1300693
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1300694
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1300695
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1300696
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1300697
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1300698
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1300699
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1300700
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1300701
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1300702
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1300703
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721с.
1300704
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1300705
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552с.
1300706
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382с.
1300707
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1300708
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1300709
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542с.
1300710
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473с.
1300711
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1300712
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1300713
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1300714
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1300715
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1300716
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1300717
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1300718
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1300719
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва-Ленинград, 1952. – 294с.
1300720
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1300721
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1300722
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1300723
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1300724
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1300725
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1300726
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1300727
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1300728
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1300729
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1300730
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1300731
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1300732
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1300733
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1300734
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1300735
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1300736
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1300737
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1300738
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1300739
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1300740
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1300741
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1300742
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1300743
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1300744
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1300745
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1300746
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1300747
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1300748
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1300749
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1300750
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1300751
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1300752
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1300753
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1300754
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1300755
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1300756
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1300757
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1300758
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1300759
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1300760
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум4 : Молекулярные основы действия и торможения. – 1962. – 362с.
1300761
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1300762
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1300763
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1300764
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1300765
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1300766
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1300767
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 1. – 1961. – 941с.
1300768
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 2. – 1961. – 791с.
1300769
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170с.
1300770
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1300771
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1300772
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1300773
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1300774
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Том1. – 1961. – 250с.
1300775
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1300776
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1300777
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
1300778
   Труды 9-го Рыбинского краведческого съезда : К вопросу районирования Рыбинского округа. – Рыбинск : Изд-е рыбинского бюро краеведения, 1929. – 103с.
1300779
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
1. – 1985. – 448 с.
1300780
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1300781
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1969. – с.
1300782
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1969. – 1401с.
1300783
   Труды 9 республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. – Алма-Ата
Выпуск 1. – 1990. – 132с.
1300784
   Труды I международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 996 с.
1300785
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 103 с., [1] карта, [1] табл.
1300786
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 4 : ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 116 с.
1300787
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 3 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард. – 1933. – 196 с.
1300788
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград-Москва : [б. и.]
Вып. 5 : / ред. комиссия: В.Ф. Бутин, С.Н. Быковский, А.П. Герасимов [и др.]. – 1934. – 349 с.
1300789
   Труды II Международной конференции ассоциации по изучению четвертичного периоды Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
вып. 2 : / / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, И.А. Лепикаш [и др.]. – 1933. – 186 с., [2] л. карты
1300790
   Труды III-го Всесоюзного научно-агрономического совещания сахаротреста : (состоявш.20/II-4/III 1928г. в Москве). – Москва : Правление сахаротреста, 1928. – с.432
1300791
   Труды III-го Всесоюзного симпозиума по сейсмическому режиму (3-7 июня 1968 года). – Новосибрск : Наука
Часть І. – 1969. – 180 с.
1300792
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том I : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1958. – 244 с.
1300793
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VI : Секция водного хозяйства. – 1959. – 304 с.
1300794
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том III : Секция гидрофизики. – 1959. – 471 с.
1300795
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том IX : Секция подземных вод и проблем подземного питания рек. – 1959. – 360 с.
1300796
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том X : Секция гидрохимии и санитарной охраны вод. – 1959. – 212с.
1300797
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том V : Секция гидродинамики и русловых процессов. – 1959. – 422 с.
1300798
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІІ : Секция гидрометрии и методов гидрологических исследований. – 1959. – 272 с.
1300799
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІ : Секция общей гидрологии. – 1959. – 324 с.
1300800
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 2 : Секция расчетов и прогнозов стока. – 1959. – 768 с.
1300801
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 4 : Секция озер и водохранилищ. – 1959. – 332 с.
1300802
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. І. – 1929. – 180 с.
1300803
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. ІІ. – 1930. – 411 с.
1300804
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том IV : Технические устройства информационного обслуживания и оперативно-множительная техника. – 1967. – 376 с.
1300805
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том III : Автоматические читающие устройства. – 1967. – 307 с.
1300806
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том II : Семиотические проблемы автоматизированной обработки информации. – 1967. – 464 с.
1300807
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том I : Информационно- поисковые системы. – 1967. – 528 с.
1300808
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам
Выпуск ІІ : Медь и никель. – 1932. – 248 с.
1300809
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам. – Москва- Ленинград
Выпуск V : Малые и редкие металлы. – 1932. – 224 с.
1300810
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (28 января - 2 феврвля 1980 г.) : международное научное сотрудничество и правовые вопросы освоения космического пространства. – Москва : Знание, 1980. – 110 с.
1300811
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва 28 января - 2 феврвля 1980 г.) : летательные аппараты. – Москва : Знание, 1980. – 89 с.
1300812
   Труды IX всесоюзной школы-семинара по адаптивным системам. – Алма-Ата, 1979. – 180 с.
1300813
   Труды V научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 462 с. – Парал. тит. л . азерб.
1300814
   Труды V научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых-пионеров освоения космического пространства. – Москва, 1981. – 158 с.
1300815
   Труды VI Всесоюзной школы-семинара по проблемам управления на сетях и узлах связи : Москва - Звенигород, 1990 г. – Москва : Наука, 1991. – 111 с.
1300816
   Труды VI научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва, 11-15 января 1982 г.) : секция " Космические исследования". – Москва : Знание, 1982. – 150 с.
1300817
   Труды VI совещания по серебристым облакам. Рига, 22-24 октября 1959 г.. – Рига, 1961. – 200 с.
1300818
   Труды VI чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Исследование научного творчества Ф.А. Цандера и история авиационной и ракетно-космической техники". – Москва : Знание, 1981. – 170 с.
1300819
   Труды VIII совещания по экспериментальной и тезнической минералогии и петрографии : Экспериментальное моделирование природных процессов. – Москва : Наука, 1971. – 347с.
1300820
   Труды X-XI Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1975, 1976 гг.) : секция "К.Э. Циокловский и философские проблемы освоения космоса ". – Москва : Знание, 1979. – 160 с.
1300821
   Труды X Международного конгресса почвоведов : в 11 т. / Международный конгресс почвоведов. – Москва : Наука
[Т.] 4 : [Плодородие почв. Комис. 4]. – 1974. – 446 с. – На тит. л. только загл. тома. - Описано по обл.
1300822
   Труды XIII Международного конгресса по истории науки : Москва, 18-24 августа, 1971. Обзоры коллоквиумов. – Москва, 1974. – 196 с.
1300823
   Труды XIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 12-15 сентября 1978 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1979. – 94 с.
1300824
   Труды XIX Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, сентября 1984 г.) : космонавтика и научно-технический прогресс. – Москва : Знание, 1985. – 96 с.
1300825
   Труды XVI Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" (МДОЗМФ-2013) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков М.О. (гол. ред.) и др.]. – Харьков ; Херсон : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 403, [1] с. : табл., ил. – Текст укр., рос. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-973-3
1300826
   Труды XVIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-17 сентября 1983 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1984. – 145 с.
1300827
   Труды XX-XXII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1985, 1986, 1987 гг.) : секция "К.Э. Циолковский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1989. – 115 с.
1300828
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1989. – 155 с.
1300829
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии". – Москва : Знание, 1989. – 100 с.
1300830
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1989. – 150 с.
1300831
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1989. – 113 с.
1300832
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1991. – 113 с.
1300833
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1991. – 128 с.
1300834
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1991. – 89 с.
1300835
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии ". – Москва : Знание, 1991. – 90 с.
1300836
  Шафрановский И.И. Труды А.Е.Ферсмана по кристаллографии. / И.И. Шафрановский. – М., 1955. – 532-546с.
1300837
  Лучицкий И.В. Труды А.Ф. Кистяковского в области истории и обычного права / [Соч.] И. Лучицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого,, 1895. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, № 1, с. 64 – 87


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1300838
   Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1 / Отв. ред. Иессен А.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – № 67 : Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1. 1953-1955 гг. / Отв. ред. Иессен А.А. – С. 1-452, илл., вкл. карты
1300839
   Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – № 125 : Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2. 1956-1960 гг. / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. – С. 1-231, рис., вкл. л.
1300840
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 1. – 1984. – 232 с.
1300841
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1984. – 232 с.
1300842
   Труды амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949 гг. – Москва
Том 3. – 1952. – 541с.
1300843
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949г. – Москва
Том 1. – 1950. – 391с.
1300844
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949гг. – Москва
Том4. – 1958. – 359с.
1300845
   Труды АН ССР Коми филиал / АН ССР Коми филиал. – Москва : Наука
№ 69 : Формирование и развитие регионального комплекса жизненных условий. – 1985. – 108c : карта
1300846
   Труды АН ССР Сибирское отделение / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 554 : Дагис А.А. Раннетриасовые кондонты севера Средней Сибири. – 1984. – 71c : карта. – Список. літ.: с. 63-65
1300847
   Труды АН ССР Сибирское отделение : ) / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 599 : Бушмина Л.С., Богуш О.И., Кононова Л.И. Микрофауна и биостратиграфия нижнего карбона (юг Западной Сибири. – 1984. – 128c. – Список літ.: с. 113-116
1300848
   Труды АН СССР. Ноябрьская юбилейная сессия. – Минск, 1975. – с.
1300849
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып.2. : Каспийское море и его фауна/Р.А.Гримм; Тетрадь 1. – 1876. – 160с.
1300850
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып.2. Тетрадь 2. – 1877
1300851
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – С.-Петербург : Тип. М.Стасюлевича
Вып. 4 : Рыбы, водящиемя и встречающиеся в Арало-каспийско-понтийской ихтиологической области/К.Ф.Кесслер. – 1877. – 360с.
1300852
   Труды Архива Академии наук СССР / Академия Наук СССР; Под. ред. Андреева А.И. – Москва; Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6 : Гнучева В.Ф. Географический департамент академии наук XVIII века. – 1946. – 446с : карти
1300853
   Труды библиотеки Академии Наук СССР.. – Москва
Т.1. – 1948. – 232 с.
1300854
   Труды биологического факультета. – Фрунзе, 1964. – 96с. – (Серия физиологии человека и животных)
1300855
  Рябиков М.В. Труды в колхозах в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. экон.наук: / Рябиков М.В.; КГУ. – Киев, 1951. – 260л. – Бібліогр.:л.1-12
1300856
  Николаи Е.Л. Труды в механике / Е.Л. Николаи. – Москва, 1955. – 584 с.
1300857
  Каманин И. Труды В.Б. Антоновича по истории козачества // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 290-292 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1300858
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Ленинград : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 1 : [Византия и печенеги; Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе; О варяго-русских]. – 1908. – VIII, 403 с.
1300859
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – 1909. – [4], 295 с. – Переплетено с: Труды В.Г. Васильевского : 1912 , т. 2, вып. 5, с. [6], 297-427
1300860
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. Т. 2, вып. 2 // Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук, 1909. – Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – С. [6], 297-427
1300861
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 2 : [Русско-византийские отрывки]. – 1912. – С. [6], 297-427
1300862
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский ; Издание императорской Академии наук : Типография императорской Академии наук
3 т. – 1915. – 121, [1] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1300863
  Зевин В.Я. Труды В.И.Ленина - неиссякаемый источник революционной мысли и революционного действия / В.Я. Зевин. – Москва, 1971. – 112с.
1300864
  Шейнина Т.И. др. Труды В.И.Ленина по аграрному вопросу / Т.И. др. Шейнина. – М, 1970. – 128с.
1300865
   Труды Валдайской экспедиции. – Ленинград
Вып. 1 : Работа экспедиции учащихся средних школ (опыт привлечения учащихся к полевой научно-исследовательской работе). – 1941. – 71с.
1300866
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – № 62 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-428
1300867
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – № 75 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-390, 25 табл.
1300868
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 109 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-530
1300869
  Бельский В С. Труды Волынской геологической партии / В С. Бельский, . – Житомир, 1925. – 146с.
1300870
   Труды восьмой летней математической школы. – Киев : ин-та математики АН УССР, 1971. – 288 с.
1300871
   Труды восьмой республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике : Сборник научных статей. – Алма-Ата : [Б. в.], 1986. – 159 с.
1300872
   Труды Всеросийского съезда математиков в Москве, 27 апреля - 4 мая 1927. – Москва : Гос. изд-во, 1928. – 280с.
1300873
   Труды Всесмоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике : Ереван, 19-25 сентября 1958 г. – Ереван : Из-во АН АССР, 1960. – 292с.
1300874
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 273 : Белькова Л.Н. Докембрий Тянь-Шаня и проблема регионального метаморфизма. – 1978. – 232с. – Список літ.: с. 224-228. – (Новая серия)
1300875
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 256 : Лигиман Р.Х. Руководство по изучению ископаемых радиолярий. – 1979. – 127с. – (Новая серия)
1300876
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 267 : Миоспоры некоторых древних растений СССР. – 1979. – 104с. – (Новая серия)
1300877
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского : Сборник научных статей / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 326 : Коры выветривания в геологической истории территории СССР. – 1984. – 107с. – (Новая серия)
1300878
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 328 : Изотопный возраст горных пород и его геологическая интерпретация. – 1984. – 100с. – (Новая серия)
1300879
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 329 : Гидрогеохимия регионов СССР и методы исследования природных вод. – 1984. – 90с. – (Новая серия)
1300880
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 313 : Основные закономерности строения и образования угленосных формаций и методы прогноза углености. – 1985. – 255с. : карта. – Список літ.: с. 247-251. – (Новая серия)
1300881
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 315 : Региональная геология и металлогения СССР. – 1985. – 276с. : карта. – Список літ.: с. 267-272. – (Новая серия)
1300882
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 324 : Позднетриасовые маллюски рода Monotis Bronn (опыт логико-математического исследования). – 1985. – 144с. : карта. – Список літ.: с.247-251. – (Новая серия)
1300883
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского; Под. ред. Н.В. Иванова, А.С. Тараканова. – Москва : Недра
Т. 325 : Научные основы прогнозирования мощных угольных пластов (на примере Северо-Востока СССР). – 1985. – 208с. : карта. – (Новая серия)
1300884
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 332 : Угленосные формации и петрология углей. – 1985. – 144с. – (Новая серия)
1300885
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 336 : Типизация рудоносных объектов при прогнозировании месторождений полезных ископаемых. – 1985. – 77с. – (Новая серия)
1300886
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 339 : Стратиграфия нижнего докембрия Карело-Кольского региона. – 1985. – 131с. – (Новая серия)
1300887
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского; Под. ред А.Н. Олейникова, А.И. Жамойды. – Ленинград : Недра
Т. 334 : Парастратиграфические группы флоры и фауны триаса. – 1986. – 283с. – (Новая серия)
1300888
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 344 : Бокситоносные комплексы Урала. – 1987. – 232с. : карта. – Список літ.: с. 225-228. – (Новая серия)
1300889
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Санкт-Петербург : Недра. – ISSN 0459-0856
Т. 350 : Атлас руководящих групп фауны мезозоя Юга и Востока СССР. – 1992. – 376с. – (Новая серия)
1300890
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 250 : Методика палеогео-морфологических исследований нефтегазоносных областей СССР. – 1985. – 192с. – Список літ.: с. 188-189
1300891
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт; Под. ред. К.В. Фомкина. – Москва : Недра
Вып. 251 : Геохимические особенности нефтегазоносности прикаспийской впадины. – 1985. – 167с. – Список літ.: с. 262-264
1300892
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 253 : Атлас спор и пыльцы нефтегазоносных толщфанерозоя русской и туранской плит. – 1985. – 264с.
1300893
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 254 : Доюрский комплекс Северного Устюрта и полуострова Бузачи. – 1985. – 133с. – Список літ.: с. 131-132
1300894
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана; Под ред. акад. И.С. Грамберга. – Ленинград : Недра. – ISSN 0234-7948
Т. 196 : Баранцевская шельфовая плита. – 1988. – 264с. – Список літ.: с. 258-261
1300895
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных. Обнинский отдел географического общества СССР; Под. ред. С.А. Сапожниковой, С.И. Смирновой. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 14 : Агрометеорологические особенности сельськохозяйственніх полей различніх географических зон. – 1975. – 176с.
1300896
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.Г. Гутерман. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 19 : Вопросы цыркуляции в свободной атмосфере земли. – 1975. – 96с.
1300897
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.В. Филиппов. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 2 : Вопросы спутниковой климатологии. – 1976. – 96с.
1300898
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. А.В. Монахова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 16 : Вопросы океанологии. – 1976. – 78с.
1300899
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 25 : Климатология облачности. – 1976. – 128с.
1300900
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред З.И. Гавриловой. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 28 : Комаров В.С. Статистические параметры общего влагосодержания атмосферы и их применение в некоторых прикладных задачах. – 1976. – 52с.
1300901
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.Г. Гетермана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 29 : Вопросы циркуляции свободной атмосферы. – 1976. – 92с.
1300902
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.В. Ханевской. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 30 : Вопросы структуры температурных полей в своводной атмосфере земли. – 1976. – 76с.
1300903
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 32 : Ведение государственного водного кадастра с использованием ЭВМ. – 1977. – 128с
1300904
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 35 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1977. – 108с
1300905
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.С. Каганского. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 39 : Изменчивость гидрометеорологшических полей Северной Антлантики. – 1977. – 104с
1300906
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.В. Филиппова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 42 : Спутниковая климатология. – 1977. – 84с
1300907
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Н. Шечкова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 44 : Научно-техническая информация и информационное обслуживание в гидрометслужбе. – 1977. – 56с
1300908
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Т.Н. Анисимоновой, Б. И. Костинской. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 52 : Вопросы климатологии. – 1977. – 124с
1300909
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 53 : Статические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1977. – 64с
1300910
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Ногтикова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 31 : Сбор, накопление и обработка гидрометеоинформации. – 1978. – 88с
1300911
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Ф. Логинова, А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 37 : Маркоцеркуляционные и гелиогеофизические факторы крупных аномалий метеорологических характеристик. – 1978. – 151с
1300912
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.С. Комарова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 38 : Статистическая структура термодинамических параметров атмосферы. – 1978. – 64с
1300913
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.В. Бирмана, А.С. Каганского. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 40 : Опасные гидрометеорологические явления Северной Антлантики. – 1978. – 100с
1300914
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Спидченко. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 46 : Вопросы стандартной и статистической обработки гидрометеорологических наблюдений. – 1978. – 72с
1300915
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 48 : Методы обработки метеорологической информации для обслуживания народного хозяйства. – 1978. – 104с
1300916
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Л.С. Дубровиной. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 49 : Вопросы авиационной климатологии. – 1978. – 72с
1300917
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И. Г. Гутенбермана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 50 : Аэроклиматография СССР. – 1978. – 108с
1300918
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутерман. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 60 : Климат свободной атмосферы и пограничного слоя над территорией. – 1979. – 148с. – Список літ.: с.146-147
1300919
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Н. Шечкова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 61 : Научно-техническая информация и информативнное обслуживание в гидрометеорологии. – 1980. – 80с
1300920
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 64 : Морская гидрометеорология. – 1980. – 120с
1300921
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский нститут гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Ногтикова, Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 67 : Сбор, хранение и отображение гидрометеорологической информации. – 1980. – 152с
1300922
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 68 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1980. – 100с
1300923
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутермана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 72 : Вопросы цыркуляции и климата свободной атмосферы. – 1980. – 52с
1300924
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. З.М. Маховера, А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 73 : Авиционная климатология. – 1980. – 109с
1300925
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Д. Казначеевой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 81 : Статистическая структура метеорологических процессов и полей. – 1980. – 117с
1300926
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. М.Х. Байдала, А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 82 : Макроциркуляционные факторы и прогноз значительных аномалий средней месячной температуры воздуха и месячных сумм осадков по нечерноземной зоне РСФСР. – 1980. – 141с
1300927
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 110 : Морская гидрометеорология. – 1984. – 104с
1300928
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 119 : Е.Г. Апасова. Статестические исследования по осадкам земного шара. – 1984. – 80с
1300929
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Смирнова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 106 : Комплексная система управления качеством продукции. – 1985. – 88с
1300930
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 111 : Комплексная система управления качеством продукции. – 1985. – 100с
1300931
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Груза, Л.К. Клещенко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 112 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1985. – 132с
1300932
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.Д. Казначеевой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 115 : Статестическая структура метеорологических полей и климат свободной атмосферы. – 1985. – 128с
1300933
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Е.Г. Апвсовой, В.Н. Разуваева. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 116 : Анализ климатической информации и вопросы мониторинга. – 1985. – 108с
1300934
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Лесниковой, З.М. Маховера. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 118 : Авиационная и спутниковая климатология. – 1985. – 156с
1300935
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Ламанова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 123 : Вопросы постороения банка данных "Окенография". – 1985. – 100с
1300936
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. О.Г. Корнюшина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 120 : Вопросы циркуляции и климата свободной атмосферы и пограничного слоя. – 1986. – 100с
1300937
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 122 : Вопросы морской климатологии. – 1986. – 128с
1300938
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Лесниковой, Э.М. Маховера, В.И. Титова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 126 : Авиационная и спутниковая климатология. – 1986. – 104с
1300939
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Ламанова, Е.Н. Вязилова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 128 : Вопросы постороения банка данных "Окенография". – 1986. – 105с
1300940
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Груза, В.Т. Радюхина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 129 : Вероятностные методы мониторинга и прогноза климата. – 1986. – 132с
1300941
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 133 : Автоматизация ведения водного кадастра. – 1986. – 107с
1300942
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Б.Н. Шечкова, В.В. Ступкина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 134 : Научно-техническая информация и информационное обслуживание в гидрометеорологии. – 1986. – 76с
1300943
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.М. Матковского, К.В. Юдина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 137 : Морская гидрометеорология. – 1987. – 88с
1300944
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.П. Кутько, А.И. Перескокова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 139 : Вопросы прикладной океанологии. – 1987. – 116с
1300945
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.И. Титова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 140 : Общая и прикладная климатология. – 1987. – 160с
1300946
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 141 : Атмосферная циркуляция и климат. – 1987. – 120с
1300947
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Е.П. Рыжих, В.М. Веселова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 142 : Сбор, накопление и обработка гидрометеорологической информации. – 1987. – 112с
1300948
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных : методы анализа и обработки метеорологической информации. Труды / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Л.Н. Аристовой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 145 : Банк данных "синоптичекая метеорология". – 1988. – 153с
1300949
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.П. Кутько, А.И. Перескокова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 152 : Вопросы прикладной океанологии. – 1989. – 132с
1300950
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Р.Т. Рейтенберха, В.Т. Радюхина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 153 : Статестический анализ метеорологической информации. – 1990. – 160с
1300951
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.М. Веселова, Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 155 : Сбор, накопление и обработка гидрометеоинформации. – 1990. – 137с
1300952
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова, В.Н. Разуваева. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 154 : Изменчивость приземного климата. – 1991. – 192с
1300953
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Устойчивые к болезням сорта сельскохозяйственных растений в условиях концентрации и специализации производства. – 1981. – 98с.
1300954
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Биологические основы и пути практического использования индуцированного иммунитете растений к болезням и вредителям. – 1981. – 132с.
1300955
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики / Всесоюзный, научно-исследовательский институт ядерной геофизики. – Москва
Вып. 1. – 1968
1300956
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики / Всесоюзный, научно-исследовательский институт ядерной геофизики. – Москва
Вып. 3. – 1968
1300957
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 228 : Нехорошев В.П. Палеозойские мшанки отряда CRYPTOSNOMATA (анализ некоторых семейств и родов). – 1977. – 111с. – (Новая серия)
1300958
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 231 : Довжиков А.Е. Тектоника Южного Тянь-Шань (геоглогические условия формирования палеозойских складчатых структур). – 1977. – 171с. : карта. – (Новая серия)
1300959
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 242 : Верещагин В.И. Меловая система дальнего востока. – 1977. – 207с. – (Новая серия)
1300960
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института : Стратиграфия и история развития основных элементов структуры. / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 251 : Каменноугольные и пермские отложения Тянь-Шаня. – 1977. – 151с. : карта. – Список літ.: с.145-151
1300961
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 284 : Варисцийский гранитоидный магматизм Казахстана (геология, формации, генетические модели). – 1985. – 252с. : карта. – Список літ.: с.247-251. – (Новая серия)
1300962
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно - исследовательского института гидрометеорологической информации - Мировой центр данных / Всесоюзный, - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой научно, центр данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Статистические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1974. – 208с.
1300963
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского института защиты растений : Эколого - физиологические предпосылки современной системы борьбы с луговым мотыльком. – Ленинград, 1980. – 132с.
1300964
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1962. – 188 с.
1300965
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 4 : Секция климатологии. – 1962. – 328 с.
1300966
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 2 : Динамическая метеорология. – 1963. – 243 с.
1300967
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
3 : Секция синоптической метеорологии. – 1963. – 354с.
1300968
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 5 : Секция физики свободной атмосферы. – 1963. – 339 с.
1300969
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
7. – 1963. – 319с.
1300970
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
7 : Секция актинометрии и атмосферной оптики. – 1963. – 387с.
1300971
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
8. – 1963. – 307с.
1300972
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
9. – 1963. – 396с.
1300973
   Труды Всесоюзного рабочего совещания по итогам изучения четвертичного периода в гор.Ташкенте в 1948 г.. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1953. – 284с.
1300974
   Труды Всесоюзного совещания по изучению стока, регулированию стока и зимнему режиму. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 104 с.
1300975
   Труды Всесоюзного совещания по изучению ультрамикробов и фильтрующихся вирусов : 14-18 декабря 1935 г. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР, 1937. – 551с.
1300976
   Труды Всесоюзного совещания по морской метеорологии. – Ленинград, 1966. – 120 с.
1300977
   Труды Всесоюзного совещания по проблеме "Астрофизические явления и радиоуглерод" (Тбилиси, 25-27 ноября 1969 года). – Тбилиси : Изд-во Тбилисского Ун-та, 1970. – 148с.
1300978
   Труды Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы. – Ленинград, 1956. – 384 с.
1300979
   Труды Всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Ленинград, 1964. – 330 с.
1300980
   Труды Всесоюзного совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы. – Ленинград : Гостоптехиздат
Т.1 : Триасовая система. – 1960. – 162с.
1300981
   Труды Всесоюзного совещания работников минералого-петрографических лабораторий. – Москва : Госгелтехиздат, 1955. – 152с.
1300982
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 1 : Состав, работа и постановления Съезда. – 1930. – 160с.
1300983
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 5 : Семеноводство и сортоизучение. – 1930. – 526с.
1300984
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 2 : Генетика/ Отв. ред. тома Г.А. Левитский. – 1930. – 592с.
1300985
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 3 : Изучение культурных растений/ Отв. ред. тома Е.В. Вульф. – 1930. – 620 с.
1300986
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 6 : Селекция животных/ Отв. ред. тома В.П. Никитин. – 1930. – 260с.
1300987
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Анализ и прогноз погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 164 с.
1300988
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Автоматизация сбора, обработки и хранения гидрометеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 120 с.
1300989
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометслужбы СССР : Океанологические расчёты и прогнозы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
1300990
   Труды всесоюзной конференции по витаминам : созванной в Москве 19-23 июня 1939 г. Академией наук СССР, Наркомпищепромом СССР и Наркомздравом СССР. – Москва; Ленинград : Изд. АН СССР, 1940. – 290с.
1300991
   Труды Всесоюзной конференции по вопросам рыбного хозяйства : Проблемы динамики численности рыб, промысловых прогнозов и воспроизводства рыбных запасов (17-26 декабря 1951г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Выпр.1. – 1953. – 602с.
1300992
   Труды Всесоюзной конференции по изучению стратосферы, 31 марта - 6 апреля 1934 года. – Ленинград-Москва, 1935. – 927 л.
1300993
   Труды всесоюзной конференции по инженерной геологии. – Тбилиси, 1978. – с.
1300994
   Труды всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований : Ленинград, 25-29 июня 1932г. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1933. – с.245
1300995
   Труды всесоюзной конференции по уравнениям с частными производными, посвященной 75-летию со дня рождения академика И.Г.Петровского. – Москва : Университет, 1978. – 512с.
1300996
   Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников : 12-14 октября 1982. – Баку
Т. 1. – 1982. – 313с. – Тит. арк. парал. рос. та азерб. мовами
1300997
   Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников : 12-14 октября 1982. – Баку
Т. 2. – 1982. – 315с. – Тит. арк. парал. рос. та азерб. мовами
1300998
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Вредоносность насекомых и болезней. – 1979. – 131с.
1300999
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Экологические основы стратегии и тактики защиты растений. – 1979. – 139с.
1301000
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Микоплазменные болезни растений. – 1979. – 81с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,