Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1298001
  Хоружа Л. "Тендерні" оскарження: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 22
1298002
  Кобозева Алиса "Теневая экономика" : традиции / Кобозева Алиса, Исакова Ксения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 168-175 : Фото. – ISSN 1029-5828
1298003
  Наєнко М.К. "Тень" Достоевского в украинской прозе "Расстрелянного возраждения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 230-237. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  Автор аналізує художні зв"язки і перегуки в українській прозі 20-х років XX ст., яка виявляла тяжіння до мотивів творчості російського прозаїка XIX ст. Ф.Достоєвського. Мова конкретно про модерну прозу письменників "розстріляного відродження" ...
1298004
  Наенко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 271-278. – ISBN 978-966-439-809-8
1298005
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе: "расстрелянного Возрождения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1298006
  Шварц Е.Л. "Тень" и другие пьесы. / Е.Л. Шварц. – Л., 1956. – 368с.
1298007
  Валевська І.А. Тенденції авторитаризму в трансформації сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 77-82


  Досліджуються причини виникнення авторитарних тенденцій в політичній сфері сучасної України. Визначаються загрози розвитку авторитарних процесів в контексті національної безпеки, доводиться необхідність розвитку демократії в умовах перехідного ...
1298008
  Ломакович В.Я. Тенденції в зміні типів навчання при здійсненні екологічної освіти в школах Німеччини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 260-264
1298009
  Бабанін О.С. Тенденції в зовнішній торгівлі США 2005-2008 років // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-68
1298010
  Риженко Ю.М. Тенденції вдосконалення системи законодавства та розвитку системи права // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 252-255. – ISBN 978-966-301-172-1
1298011
  Руденко Л.Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1298012
  Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості динаміки винахідницької активності країн світу за умов посилення глобалізації на ринках об"єктів інтелектуальної власності. The article reveals the dynamic peculiarities of creative activity in the world countries in conditions of ...
1298013
  Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-127.
1298014
  Домбровський О. Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема глобалізації як показника зростання інтеграційних тенденцій у світовій економіці. Акцентується увага на фінансовому аспекті глобалізаційних процесів, які обумовлюють перехід до неоекономіки. В статье исследуется ...
1298015
  Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 276-283.
1298016
  Дергач Д.В. Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 100-107.


  Стаття присвячена розгляду поглядів на природу власних назв, ьетодів та прийомів їх дослідження, які почали оформлятися з 40-х років XX ст. Проаналізовані порівняльно-історичні та формальний методи, якими послуговувалися Московська, Київська та ...
1298017
  Нікітіна Т.А. Тенденції економічного розвитку в постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 114-119
1298018
  Александрова Марина Олександрівна Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1298019
  Степанова К. Тенденції збройних конфліктів : одностороннє насильство проти мирного населення // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 37-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1298020
  Лабурцева О.І. Тенденції зміни купівельної спроможності населення у регіонах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1298021
  Булана О. Тенденції зміни підходів до державної підтримки економіки у країнах Європи та уроки для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 149-154. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1298022
  Шинкоренко Т.П. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз / Т.П. Шинкоренко, Л.І. Кузнєцова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1298023
  Мерзляк А. Тенденції і закономірності формування та використання внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів регіону // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-118. – ISBN 966-73-53-51-Х
1298024
  Ковальчук Д.Ф. Тенденції і перспективи інтеграції банківського бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проблеми створення банківських об"єднань, визначення нових тенденцій концентрації банківського капіталу в банківській системі України, обгрунтування необхідності та наслідків створення банківських об"єднань в умовах трансформаційної економіки. This ...
1298025
  Гранкін О.О. Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 110-115 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1298026
  Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С.М. Шкарлет, О.М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
1298027
  Сотник І.М. Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1298028
  Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 275-282 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1298029
  Жихор О.Б. Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання / О.Б. Жихор, Т.М. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 32)
1298030
  Макух С.М. Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 194-196. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1298031
  Овчарук О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22.
1298032
  Бейлах О. Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 537-547. – ISSN 1992-5514
1298033
  Приказюк Н.В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 93-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1298034
  Гавура А. Тенденції маркетингу: погляд фахівця з PR // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 34-36. – ISSN 1606-3732
1298035
  Леонтій Н.Г. Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1298036
  Савойська С.В. Тенденції мовно-політичного сепаратизму в сучасному українському суспільстві: історіографія проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
1298037
  Веретейченко І. Тенденції модернізму в українській літературі зламу століть // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1298038
  Тучак Т.В. Тенденції оподаткування спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суперечливі тенденції в розвитку оподаткування спадщини. The author has exposed conflicting tendencies in the evolution of inheritance taxation.
1298039
  Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням податкового регулювання діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні, аналізуються новації проекту Податкового кодексу та їх відповідність сучасному посткризовому періоду соціально-економічного розвитку ...
1298040
  Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1298041
  Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 105-110 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1298042
  Пархаєва Н.В. Тенденції регіонального розвитку оптової торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 138-144.
1298043
  Капля О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 98-101
1298044
  Пилипенко О.І. Тенденції роботи психологів у сучасній парадигмі превентивної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасні тенденції роботи психологів у сфері соціальної роботи крізь призму гуманістичної парадигми. Особлива увага приділяється превентивному підходу у соціальній роботі з клієнтами, які належать до групи підвищеного ризику.
1298045
  Підопригора Л.А. Тенденції ровитку державної власності в промисловості України в контексті соціально-економічних наслідків приватиації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 94-101.
1298046
  Дробязко А. Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 - 2002 рр. : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 33-39 : Рис. – ISSN 1605-2005
1298047
  Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 1562-0905
1298048
  Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 32-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1298049
  Пінчук Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Пінчук, . і, Л.А. Шеремет // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 50-55. – ISBN 966-8847-12-1
1298050
  Святненко В.Ю. Тенденції розвитку вітчизняного промислового виробництва в умовах соціально-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 44)


  Розглядаються тенденції розвитку промислового виробництва в умовах інфляційних процесів та аналіз факторів, які їх визначили.
1298051
  Лозовицький С.П. Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 152-156. – ISSN 1998-6912
1298052
  Гнатюк О.В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120-127


  In the article the author analyses the global development trends till 2015 on the basis of the US National Intelligence Council report that gives an opportunity to look in a different way on the prospects of the modern civilization. The main ...
1298053
  Кончин В.І. Тенденції розвитку глобальної конкурентоздатності національних економік у посткризовий період // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 34-39
1298054
  Рівчаченко С.В. Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-67. – Бібліогр.: 4 назв.
1298055
  Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-14.
1298056
  Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1298057
  Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1298058
  Лощихін О.М. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 29-37. – ISSN 1563-3349
1298059
  Щербина А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 301-309 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1298060
  Тищенко О.В. Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 67-73. – ISSN 1026-9932
1298061
  Гудзь О. Тенденції розвитку законодавства, що регулює вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв"язку, в Україні та світі / О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови створення законодавства, що регулює впровадження інформаційних технологій в Україні. Аналізуються передумови виникнення та напрями розвитку законодавчої бази, яка забезпечує правове регулювання вчинення правочинів з ...
1298062
  Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48
1298063
  Смаль В.В. Тенденції розвитку знаннєємних секторів економіки: на прикладі країн Євросоюзу та організації економічного співробітництва і розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 203-212
1298064
  Зборовська Ю.Л. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК у контексті нарощування експортного потенціалу / Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан зовнішньої торгівлі сировиною та продовольчими товарами України, зокрема частку Вінницької області у ній, а також резерви формування експортного потенціалу країни в цілому та регіону зокрема.
1298065
  Дорошенко В.І. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 270-276. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1298066
  Григорак М. Тенденції розвитку і логістичної інтеграції авіакомпаній України / М. Григорак, О. Косарев // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 4-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1298067
  Біловодська О. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва в контексті процесів економічної глобалізації / О. Біловодська, Ю. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 63-75. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1298068
  Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.149-153. – ISBN 966-7784-65-7
1298069
  Сом-Сердюкова Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Сом-Сердюкова О.М.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1298070
  Юхименко П.І. Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 196-205. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1298071
  Кондрашихін А.Б. Тенденції розвитку корпоративних систем управління підприємствами акціонерної форми власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-15
1298072
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1298073
  Козак М. Тенденції розвитку літературного процесу Закарпаття 40-х рр. ХХ ст. на сторінках "Літературної неділі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 113-116.
1298074
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку малих підприємств: поточний фінансово-економічний стан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1298075
  Тарлопов Ігор Олегович Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1298076
  Воронцова Н. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в сучасному соціокультурному контексті // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 111-120. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку міжнародних мас-медіа, детерміновані соціокультурною моделлю журналістики.
1298077
  Коу Сяохуа Тенденції розвитку міської газети в Китаї: з погляду загальних українських реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію китайської газети з приходу до влади комуністичної партії Китаю в 1949 році. Акцентовано увагу на розвитку міської газети в останні десятиліття після реформи та відкритості в Китаї. Аналізуються зміни й прогрес змі-стового характеру ...
1298078
  Ігнатова Л.П. Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Лариса Петрівна Ігнатова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1298079
  Бауліна Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-7
1298080
  Горбенко Я.О. Тенденції розвитку наукових комунікацій в сучасній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 167-174. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1298081
  Коржановська Т. Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
1298082
  Свергунов О.О. Тенденції розвитку оборонної промисловості в умовах глобалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 154-160
1298083
  Ярош Ярослав Тенденції розвитку партійної системи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Міжнародний досвід переконує: найефективнішою формою самоорганізації суспільства є об"єднання громадян, діяльність яких дозволяє розв"язувати різноманітні проблеми. На всіх етапах розвитку суспільства, особливо в кризові періоди, політичні партії ...
1298084
  Іванова Д. Тенденції розвитку патентного законодавства Республіки Бєларусь / Д. Іванова, Ю. Федорова // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 48-55. – ISSN 1608-6422
1298085
  Сапожников С.В. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Румунській республіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 131-141.
1298086
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1298087
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1298088
  Щербань В.А. Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 27-32
1298089
  Таранушич С. Тенденції розвитку прокурорської діяльності у галузі охорони навколишньго природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-25.
1298090
  Смирнов С.О. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів / С.О. Смирнов, О.І. Бобирь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Наводиться порівняльна характеристика окремих рис систем соціального забезпечення України і деяких іноземних держав; визначено переваги і недоліки в регулюванні вітчизняної системи соціального забезпечення 90-х років і проаналізовано особливості ...
1298091
  Корнілова І.М. Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні / І.М. Корнілова, Л.А. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 86-90.
1298092
  Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 119-125
1298093
  Мельник К.Ю. Тенденції розвитку світових ринків цінних паперів та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів у їх контексті // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 315-324
1298094
  Когут О.І. Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1298095
  Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 31-42. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1298096
  Шматковська Т.О. Тенденції розвитку соціально-демографічних процесів у сільській місцевості Волині та визначення їх взаємозв"язку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1298097
  Яценко А.М. Тенденції розвитку соціального управління як соціального інституту в умовах трансформуючого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто сутність, функції, механізм соціального управління в сучасних умовах трансформації суспільства.
1298098
  Столипіна Ю.В. Тенденції розвитку соціальної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції розвитку соціальної реклами в Україні. Визначено особливості сучасної соціальної реклами, її різновиди, цільові аудиторії, джерела фінансування, замовники. Проаналізовано доступні можливості соціальної реклами, зокрема, реалізація ...
1298099
  Ступак О. Тенденції розвитку спільних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено проблемам залучення інвестицій до економіки України через механізм спільного підприємництва. Розглянуто тенденції, які характеризують розвиток спільних підприємств в Україні, а також недоліки в цьому процесі.
1298100
  Доценко Я.Я. Тенденції розвитку сучасного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 191-207
1298101
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1298102
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій
1298103
  Миронов О.А. Тенденції розвитку сфери послуг та її впливу на соціально-економічні процеси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1298104
  Зарвовський В. Тенденції розвитку та головні причини конфліктності в соціально-трудовій сфері на вугільних підприємствах за роки незалежності України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1298105
  Гудзь О.Ю. Тенденції розвитку та сучасні проблеми парламентаризму (теоретичний аспект) / О.Ю. Гудзь, Н.Є. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення понять "парламент" і "парламентаризм". Осмислюється проблема професіоналізму депутатів Верховної Ради. Розглядається актуальне питання щодо типу виборчої системи в державі. Аналізуються позитиви і негативи створення двопалатного ...
1298106
  Капелюшна Т.В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Капелюшна Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1298107
  Матвієнко Н.М. Тенденції розвитку туризму Туреччини / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 324-329
1298108
  Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Український ринок аудиторських послуг розвивається протягом останнього десятиліття досить динамічно. В даній статті проведено аналогію тенденцій розвитку світового та українського ринків аудиторських послуг та спроектовано перспективні напрямки надання ...
1298109
  Лебедєва-Гулей Тенденції розвитку української газетної публіцистики 1991-2006 рр. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 81-85.
1298110
  Шевченко Л. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.11-17. – ISBN 966-7773-28-0
1298111
  Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком за перід 1991 - 1999 рр. : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 22-28 : Табл.
1298112
  Марцишевська Ю.Л. Тенденції розвитку фермерства у країнах з розвинутою економікою // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 343-347
1298113
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесуального права України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 45-47
1298114
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 26с. – Бібліогр.: 5 назв
1298115
  Новикова К. Тенденції розробки проблеми розвитку обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 146-150. – ISSN 2077-1827
1298116
  Шемаєва Г.В. Тенденції розширення взаємозв"язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-65
1298117
  Степанов О.М. Тенденції світових торгових перевезень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.91-101. – ISSN 1605-7988
1298118
  Пестушко Валерий Тенденції світового видобутку нафти : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33
1298119
  Волович В.І. Тенденції соціального розшарування в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1298120
  Попович В.В. Тенденції соціальної диференціації суспільства у сучасний період // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1298121
  Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 23-35 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1298122
  Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
1298123
  Павлов С.В. Тенденції структурних зрушень у хімічній промисловості західноєвропейського макрорегіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення в західноєвропейській хімічній промисловості та зовнішній торгівлі хімікатами країн Західної Європи.
1298124
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 233л. + Додатки: л.202-233. – Бібліогр.: л.186-201
1298125
  Токарук Л. Тенденції та закономірності управління загальноосвітніми інтернатними закладами // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-105. – Бібліогр.: 8 пунктів
1298126
  Стеценко А. Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 239-248
1298127
  Мержа С.І. Тенденції та напрямки активізації прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 92-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1298128
  Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні / А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-39. – Бібліогр.: 9 пунктів
1298129
  Бутівщенко С. Тенденції та особливості розвитку системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1941рр.) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-43
1298130
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л. 174-197
1298131
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1298132
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1298133
  Мазуренко В.П. Тенденції та перспективи розвитку банкострахування в Україні / В.П. Мазуренко, В.В. Тринчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 220-226. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1298134
  Щепкіна С.П. Тенденції та перспективи розвитку ігрового бізнесу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-68
1298135
  Гончарова О.М. Тенденції та перспективи розвитку металургійних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 350-355


  Досліджено основні тенденції розвитку металургійних підприємств, зокрема !щодо використання виробничих потужностей та особливості їх інвестиційної політики. Визначено перспективи металургійного виробництва та пріоритетні заходи по їх досягненню. The ...
1298136
  Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 22-26
1298137
  Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 60-72. – ISSN 1818-5754
1298138
  Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-85. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан та динаміку розвитку страхового ринку України, досліджені перспективні напрямки розвитку українського страхового бізнесу у світовий ринок страхування, висвітлені основні проблеми та можливості. The state and dynamics of development ...
1298139
  Слободенюк Е.В. Тенденції та перспективи розвитку світового туризму як гуманізуючої складової всесвітніх інтеграційних і глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про світовий туризм як чинник всесвітнього розвитку.
1298140
  Гетьманцева Н.Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 65-69. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
1298141
  Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1298142
  Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 214-219 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1298143
  Крупка М. Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні : фінансовий ринок / М. Крупка, О. Скаско // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1298144
  Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни півня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 126-130. – Бібліогр: на 13 пунктів
1298145
  Чайковський Я. Тенденції та шляхи розвитку системи банківського кредитування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 72-83. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1298146
  Небава М.І. Тенденції трансформації національних систем пенсійного забезпечення в Європейських країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 19 поз. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз досвіду пенсійного реформування у країнах Центральної та Східної Європи. Виявлено спільні тенденції та проблеми в реструктуризації національних моделей пенсійного забезпечення країн з перехідною економікою.
1298147
  Лавриненко С.І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 185-194
1298148
  Соколик М. Тенденції у продуктивності та оплаті праці в Україні, високорозвинених країнах і нових країнах-членах ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 385-395. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1298149
  Шумейко В. Тенденції у формуванні маркетингової товарної політики олійно-жирових підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1298150
  Андрусів У.Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-235.
1298151
  Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-15
1298152
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 41-49
1298153
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-68
1298154
  Булкін І.О. Тенденції фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок в Україні // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 131-154.
1298155
  Науменко А. Тенденції формування доходної частини місцевих бюджетів у контексті економічного розвитку держави та регіонів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 123-126. – ISSN 1993-0259
1298156
  Шабашова Л.Ю. Тенденції формування етнічної структури населення Закарпатської області: етномовний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-53 : табл., кар. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1298157
  Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Д. Локк і Ш.-Л. Монтеск"є // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 198-203
1298158
  Гуменюк К. Тенденції формування національного ринку чорних металів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-51
1298159
  Мулякова-Бочі Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 255-261 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1298160
  Дмитрієва В. Тенденції ціноутворення як індикатор ринкових відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1298161
  Романова А.С. Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму / А.С. Романова, А.В. Казьмерчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 100-101
1298162
  Павко А.І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого, конструктивно-критичного використання новітніх політологічних та періодичних видань здійснено комплексний, системний аналіз детермінантних чинників, які суттєво впливали на процес формування партійно-політичного простору ...
1298163
  Нев"ярович Наталія Тенденції, знахідки, проблеми / Нев"ярович Наталія, Фурсова Людмила, Лисак Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-6


  Відійшов у минуле Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література". Вщухли дискусії, уляглися пристрасті та емоції. Настав час аналітичного осмислення його підсумків. Якими ж набутками збагатив конкурс методику викладання ...
1298164
  Власова К.М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м"ясопереробній галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 134-138. – ISSN 2306-6806
1298165
  Кушнірчук-Ставнича Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 208-213. – ISSN 1562-0905
1298166
  Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України : Питання розвитьку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0131-775Х
1298167
  Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-15
1298168
  Піпченко Н. Тенденціїї та перспективи забезпечення світової інформаційної присутності України засобами соціальних медіа // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 25-35


  Досліджено тенденції використання соціальних медіа для здійснення ефективної зовнішньополітичної комунікації провідними політичними акторами світу та України, атакож проаналізовано офіційні акуанти Президента України, Кабінет Міністров України, ...
1298169
  Ромащенко О. Тенденціїформування коефіцієнта "ділової активності" страховиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-23 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
1298170
  Вернигора О. Тенденція e-docs: як не залишитися поза грою? / О. Вернигора, К. Гончарова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 24-25


  Конкурентоздатність - одна з основних умов успішного розвитку бізнесу, що диктує необхідність впровадження передових технологій.
1298171
  Грищук В.К. Тенденція гуманізації радянського кримінального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються основні, на думку автора, теоретичні підходи до проблеми гуманізації радянського кримінального законодавства у зв"язку з наступною його черговою кодифікацією.
1298172
  Дем"яненко Н. Тенденція диверсифікації мети і профілів магістратури в розвитку світової вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 44-52. – ISSN 2075-1478
1298173
  Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів


  В статті досліджено причини архаїзації стилю українських перекладів сучасних італійських релігійних текстів. Проаналізовано тенденцію до сакралізації релігійного стилю української мови. Окреслено стилістичні та концептуальні проблеми перекладу сучасних ...
1298174
  Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1298175
  Албул О. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапе розвитку (фонетико-фонологічний фспект, графіка) / О. Албул, О. Сорока // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 240-246. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1298176
  Герасимчук Н. Тенденція занепаду фейлетону як жанру в сучасній українській пресі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 107-112


  У статті йдеться про причини занепаду фейлетону як жанру та його місце в сучасній українській періодичній пресі. В статье рассматриваются причины упадка фельетона как жанра и его место в современной украинской прессе. In the article it is about the ...
1298177
  Остроух О.А. Тенденція зміни якісного складу питних підземних вод південно-західної частини Закарпатської області за багаторічний період експлуатації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 21-23
1298178
  Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 125-134. – ISSN 0235-7941
1298179
  Вінарева Л. Тенденція розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовіщі ВНЗ лінгвистичного профілю / Л. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 40-45. – ISSN 0131-6788
1298180
  Величко Тетяна Тенденція розвитку сучасного етнографічного музйництва Півдня України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 105-112. – ISSN 0130-6936
1298181
  Пономаренко А.Р. Тенденція та проблематика формування студентських гуртожитків / А.Р. Пономаренко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 362-367 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1298182
  Тищенко О.О. Тенденція трактування дохристиянської міфології і заснованого на міфологічних уявленнях фольклору давньоукраїнськими літописами, державними інститутами // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 2)
1298183
  Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті конструювання цільових аудиторій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 74-81


  У статті розглянуто проблему уніфікації телевізійного мовлення в Україні. За допомогою міждисциплінарного підходу виявляються та вивчаються можливі причини проблеми. Проводиться верифікація гіпотези щодо існування механізму формування засобами масової ...
1298184
  Коломієць В.Ф. Тенденцй еволюції розвитку світового інформаційного ресурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1298185
  Богачевська-Хомяк Тендер довкола гендеру // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 21-23
1298186
  Шийко О. та інш. Тендери і контракти в будівництві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.127-130. – ISBN 966-654-085-1
1298187
  Макаренко Л.О. Тендерний менталітет в умовах сучасних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-28.
1298188
  Молчанов К.А. Тендерні аспекти іміджу політичного лідера в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 372-381
1298189
  Алєксєєва А.В. Тендерні аспекти політики зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 34-38
1298190
  Оніщенко Н.М. Тендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 89-96. – ISSN 1563-3349
1298191
  Баахолдина М. Тендерное равенство? // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)
1298192
  Гюльсевен О. Тендеції сільськогосподарського страхування: минуле, теперішнє, майбутнє / О. Гюльсевен, С. Кушукшенель, С.Є. Нас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 316-320. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1298193
  Пушкар Михайло Семенович Тендеції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні ( теоретико-методологічні аспекти ) / Пушкар Михайло Семенович; МОУ. Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 423с. – ISBN 966-7411-37-0
1298194
  Линевич А.А. Тендипедиды (хирономиды) Прибайкалья и Западного Забайкалья : Автореф... доктора биол.наук: / Линевич А.А.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1964. – 65л. – Бібліогр.:с.64-65
1298195
   Тендітна мить торкає вічність : образ квітки у творах сучасних українських ювелірів : каталог виставки : 21.11.2017 - 21.01. 2018 / М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України ; [упоряд., авт. текстів і віршів: І. Удовиченко ; фотограф: Д. Клочко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 47, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2523-33-1
1298196
  Гомон М.В. Тендра / М.В. Гомон. – Дніпропетровськ, 1976. – 118с.
1298197
  Ильвес М.А. Тендровская коса / М.А. Ильвес. – Одесса, 1976. – 64с.
1298198
  Поженян Г.М. Тендровская коса / Г.М. Поженян. – Москва, 1977. – 124с.
1298199
  Бой Касарес Адольфо Теневая сторона / Бой Касарес Адольфо. – Москва, 1987. – 221с.
1298200
   Теневая экономика. – М., 1991. – 158с.
1298201
  Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
1298202
  Джабиев Р. Теневая экономика и коррупция в Азербайджане // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
1298203
  Завельский М.Г. Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.124-131. – ISSN 0132-1625
1298204
  Ратушный Я.А. Теневое движение / Я.А. Ратушный. – М, 1991. – 124с.
1298205
  Стэмплевская Л. Теневой сектор в налоговой системе Польши // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 44-53. – ISSN 2221-8440
1298206
  Покидова Елена Теневые зарплаты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-37 : Фото
1298207
  Абруков С.А. Теневые и интерференционные методы исследования оптических неоднородностей : учеб. пособие для студ. ун-тов / Абруков С.А. – Казань : Издательство Казанского университета, 1962. – 84 с.
1298208
  Андреев Л.А. Теневые институты финансовой системы Ирана // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-72. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1298209
  Васильев Л.А. Теневые методы / Л.А. Васильев. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1298210
  Максутов Д.Д. Теневые методы исследования оптических систем / Д.Д. Максутов. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 172 с.
1298211
  Фетисов В.Д. Теневые финансовые потоки в рыночной экономике / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 92-100. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1298212
  Курнаев С.Ф. Теневые широколиственные леса Руссой равнины и Урала / С.Ф. Курнаев. – Москва : Наука, 1980. – 316с.
1298213
  Голобородько А.Ю. Тенеденції розвитку злиття і поглинання на українських підприємствах // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 226-232. – ISSN 2079-4762
1298214
  Гудзевата Марина Тенерифе. Острів-несподіванка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 30-35 : фото
1298215
  Парубоча Наталья Тенерифе: остров вечной весны : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 76-79 : Фото
1298216
  Кручковский Л. Тенета : роман / Л. Кручковский; Пер. с польского Т. Лурье и Ю. Винер. – Москва : Художественная литература, 1967. – 294 с.
1298217
  Уяр Хведер Тенета : роман / Хведер Уяр. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1981. – 416 с.
1298218
  Денглер Г. Тенета Бонна / Г. Денглер. – М., 1962. – 349с.
1298219
  Підстригач Я.С. Тензери на многовидах / Я.С. Підстригач, С.Я. Ярема. – Львів, 1986. – 77с.
1298220
  Бразаускене Д.И. Тензиметрическое и термохимическое изучение системы пропионовая кислота - вода и влияние KNO3 и CaCl2 на фазовые равновесия в этой системе : Автореф... кандидата хим.наук: / Бразаускене Д.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 15л.
1298221
  Иодвальките И.П. Тензиметрическое и ультраакустическое исследование водных и водно-солевых растворов муравьиной кислоты в связи с изучением явления высаливания. : Автореф... канд. хим.наук: / Иодвальките И.П.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1298222
  Зырянов В.Г. Тензиметрическое изучение бинарных систем галогенид сурьмы - галогенид щелочного металла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов В.Г.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1298223
  Чумаченко Ю.В. Тензиметрическое изучение летучих В-дикетонатов металлов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Чумаченко Юрий Владимирович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1298224
  Блеек П. Тензиметрическое исследование химического равновесия в системе тердый раствор типа А3 В5 --А2 В9-галоген. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Блеек П.; МВ и ССО УССР. – л.
1298225
  Курлянд Б.Х. Тензографическое исследование деятельности некоторых жевательных мышц : Автореф... кандидата биол.наук: / Курлянд Б.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 17л.
1298226
  Клокова Н.П. Тензодатчики для измерений при повышенных температурах. / Н.П. Клокова. – М., 1965. – 120с.
1298227
   Тензодатчики для экспериментальных исследований. – М., 1972. – 151с.
1298228
  Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1298229
  Рыженков А.П. Тензор теплового расширения ряда органических кристаллов и некоторые вопросы их термодинамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Рыженков А.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 12л.
1298230
  Крутков Ю.А. Тензор функций напряжения и общие решения в статике теории упругости / Ю.А. Крутков. – М.-Л., 1949. – 200с.
1298231
  Кутраков О.П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 32 назви
1298232
  Кафиев Юрий Николаевич Тензорная мезонная доминантность в рассеянии адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кафиев Юрий Николаевич; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1298233
  Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем / А.Е. Петров. – М., 1985. – 152с.
1298234
  Любашенко В.В. Тензорний добуток еквіваріантних збочених в"язок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо, що тензорний добуток Деліня категорії еквіваріантних конструктивних збочених в"язок є категорією такого ж типу. А саме, добуток категорії на комплексному алгебраїчному G-многовиді X і H-многовиді Y є категорією, що відповідає G х ...
1298235
  Стрихалюк Б.М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стрихалюк Б.М.; Стихалюк Б.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1298236
  Лісник В.С. Тензорні поля у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянута локальна диференціальна геометрія рухомого суцільного середовища. Одержано основні рівняння та формули для кінематичних векторних і тензорних полів. Загальні положення ілюстровані двома прикладами конкретних рухів суцільною ...
1298237
  Широков П.А. Тензорное исчисление / П.А. Широков. – 2-е изд. – Казань, 1961. – 448с.
1298238
  Акивис М.А. Тензорное исчисление / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – Москва : Наука, 1969. – 352 с.
1298239
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : Учебное пособие / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1972. – 352 с.
1298240
  Коренев Г.В. Тензорное исчисление : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Математика", "Физика", "Механика" / Г.В. Коренев. – Москва : Изд-во МФТИ, 2000. – 240 с. – ISBN 5-89155-047-4
1298241
  Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление : Учебное пособие для вузов / Ю.И. Димитриенко. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575 с. – ISBN 5-06-004155-7
1298242
  Широков П.А. Тензорное исчисление. / П.А. Широков. – Л.М, 1934. – 464с.
1298243
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желнорович В. А.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1298244
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров и спинорных уравнений / В.А. Желнорович. – М, 1979. – 154с.
1298245
  Фомин Александр Александрович Тензорное произведение абелевых групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Фомин Александр Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1298246
  Корниенко Валерий Сергеевич Тензорное произведение полигонов над дистрибутивными структурами и его применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Корниенко Валерий Сергеевич ; МГУ , Механико-математический фак-т. – Москва, 1979. – 11 с.
1298247
  Брюкман П. Тензорные дифференциальные формы на алгебраических многообразиях : Автореф... канд. физ. матю.наук: / Брюкман П.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1298248
  Голубятников А.Н. Тензорные и спинорные инварианты подгрупп группы Лоренца и построение точных решений уравнений Эйнштейна-Дирака : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Голубятников А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 10л.
1298249
  Арменский А.Е. Тензорные методы построения информационных систем / А.Е. Арменский; Селезнев М.Л. – Москва : Наука, 1989. – 152 с.
1298250
  Максименко В.Н. Тензорные силы в системах трех и четырех нуклонов / В.Н. Максименко. – Киев, 1972. – 15с.
1298251
  Цаленко Тензорные структуры на многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко м.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 13л.
1298252
  Марчук Николай Гурьевич Тензорные уравнения дираковского типа : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.03 / Марчук Н.Г.; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2003. – 24с. – Библиогр.: 12 назв.
1298253
  Прохода И.Г. Тензорные функции грина и их приложения в электродинамике СВЧ / И.Г. Прохода, С.Г. Дмитрюк, В.М. Морозов. – Днепропетровск, 1985. – 63 с.
1298254
  Сокольников И.С. Тензорный анализ / И.С. Сокольников. – Москва : Наука, 1971. – 375 с.
1298255
  Либер А.Е. Тензорный анализ / А.Е. Либер. – Саратов, 1975. – 145с.
1298256
  Схоутен Я.А. Тензорный анализ для физиков : Пер.с англ. / Я.А. Схоутен. – Москва : Наука, 1965. – 456 с.
1298257
  Кулаков Ю.И. Тензорный анализ для физиков. / Ю.И. Кулаков. – Новосибирск, 1966. – 151с.
1298258
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1298259
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1298260
  Рускол Д.Е. Тензоры, определяющие поверхность в трехмерном евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рускол Д.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 4 с.
1298261
  Панкратова Ж.К. Тензотермоэлектрические свойства n-Ge в области смешанной проводимости.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панкратова Ж.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1298262
  Панских В.К. Тензочувствительные хрупкие покрытия для исследования полей деформации.. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Панских В.К.; Гос. НИИ мешиновед. – М., 1977. – 18л.
1298263
   Тени. – М., 1954. – 116с.
1298264
  Менюк Г. Тени : рассказы / Г. Менюк. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 91 с.
1298265
  Чхеидзе О.Р. Тени : роман / О.Р. Чхеидзе; авториз. пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 231 с.
1298266
  Эсенов Р.М. Тени "Желтого доминиона" / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с.
1298267
  Энтелис Н.Я. Тени без света / Н.Я. Энтелис. – М, 1983. – 119с.
1298268
  Петерсон П. Тени белых башен / П. Петерсон. – М, 1960. – 80с.
1298269
  Матмуратов Т. Тени белых тополей : стихи и поэмы / Т. Матмуратов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1988. – 110 с.
1298270
  Вейга Жозе Тени бородатых королей / Вейга Жозе. – Москва, 1981. – 253с.
1298271
  Сергеев Александр Тени будущего : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 80-90 : Фото
1298272
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 308 с.
1298273
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 244 с.
1298274
  Безыменский В.М. Тени в лабиринте / В.М. Безыменский. – Курск, 1991. – 352с.
1298275
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1968. – 295с.
1298276
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1971. – 295с.
1298277
  Мак-Кормик Тени в море / Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг. – Москва : Армада, 1998. – 379 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763202384
1298278
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Минск, 1989. – 603с.
1298279
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1989. – 575с.
1298280
  Ремарк Э.М. Тени в раю : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-00177-7, 966-03-0309-2
1298281
  Меденица В. Тени забытых предков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.151-158. – ISSN 0042-8744


  О русскм философе Николае Федорове
1298282
  Шнирельман В. Тени забытых предков. Подделка как этнополитическая проблема // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 8. – С. 39-43. – ISSN 0235-7089
1298283
  Струк Е. Тени зарытых предков // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 30 (489), 29.07.2016. – С. 46-53. – ISSN 2075-7093
1298284
  Нгуен Туан Тени и отзвуки времени. / Нгуен Туан. – М., 1977. – 302с.
1298285
  Климухин А.Г. Тени и перспектива / А.Г. Климухин. – Москва, 1967. – 200 с.
1298286
   Тени и свет. – Ставрополь, 1990. – 511с.
1298287
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1964. – 703с.
1298288
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1966. – 711с.
1298289
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1967. – 751с.
1298290
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1977. – 719с.
1298291
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1986. – 604с.
1298292
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Кызыл, 1987. – 679с.
1298293
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1988. – 752с.
1298294
  Квин Л.И. Тени исчезают на рассвете / Л.И. Квин. – Барнаул, 1957. – 147с.
1298295
  Михановский В.Н. Тени Королевской впадины : роман / В.Н. Михановский. – М., 1991. – 334с.
1298296
  Полудняков В.И. Тени на асфальте: Очерки об уголовном розыске / В.И. Полудняков. – СПб., 1992. – 251с.
1298297
  Игнатов Р. Тени на лугах. / Р. Игнатов. – София, 1970. – 156с.
1298298
  Овчинников В.В. Тени на мосту Айои / В.В. Овчинников. – 2-е. – М., 1973. – 62с.
1298299
  Беспрозванная П.В. Тени на снегу / П.В. Беспрозванная. – Мурманск, 1981. – 32с.
1298300
  Пархомов М.Н. Тени на стене / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 343с.
1298301
  Стецюк Я.Н. Тени на улице / Я.Н. Стецюк. – М., 1961. – 80с.
1298302
  Щербаков В.Н. Тени опускаются. / В.Н. Щербаков. – Л., 1965. – 95с.
1298303
  Харченко Р.Н. Тени от небоскребов / Р.Н. Харченко. – Москва, 1986. – 85с.
1298304
  Лауинчюкас А.К. Тени Пентагона / А.К. Лауинчюкас. – М, 1974. – 302с.
1298305
  Захарьин И.Н. Тени прошлого : рассказы о былых делах / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.С. Суворина, 1885. – [4], II, 369 с.


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
1298306
   Тени прошлого. – М., 1976. – 288с.
1298307
  Дмитриев Н.Д. Тени прошлого / Н.Д. Дмитриев. – М., 1985. – 47с.
1298308
  Сидни Диана Тени прошлого : Роман / Сидни Диана. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига)
1298309
  Кожухов Ф.Ф. Тени прошлого. Фельетоны. / Ф.Ф. Кожухов. – Сталино, 1961. – 63с.
1298310
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 326с.
1298311
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 323с.
1298312
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – М, 1967. – 660с.
1298313
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Кишинев, 1987. – 507с.
1298314
  Ребров М.Ф. Тени с острова Узедом: история создания ракет Фау-1 и Фау-2 / М.Ф. Ребров. – М., 1991. – 316с.
1298315
  Арцыбашев М.П. Тени утра / М.П. Арцыбашев. – Москва, 1991. – 559с.
1298316
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – М., 1954. – 104с.
1298317
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – М., 1971. – 176с.
1298318
  Бессонов А.С. Тениаринхоз - цистицеркоз. Биологические основы профилактики / А.С. Бессонов. – Москва : Наука, 1988. – 196с. : рис.
1298319
  Смольская Н.Ф. Тенирс в собрании Эрмитажа / Н.Ф. Смольская. – Л., 1961. – 8с.
1298320
   Тенис - 90. – М., 1990. – 160с.
1298321
   Теніс. – К., 1935. – 36с.
1298322
   Теніс. – К., 1936. – 52с.
1298323
   Теніс. – К., 1965. – 72с.
1298324
  Лакост Р. Теннис / Р. Лакост. – Л., 1929. – 124с.
1298325
   Теннис. – М., 1951. – 64с.
1298326
   Теннис. – М., 1954. – 52с.
1298327
   Теннис. – М., 1955. – 60с.
1298328
   Теннис. – М., 1955. – 38с.
1298329
  Кондратьева Г.А. Теннис / Г.А. Кондратьева. – М, 1956. – 259с.
1298330
   Теннис. – М., 1957. – 60с.
1298331
   Теннис. – М., 1973. – 64с.
1298332
   Теннис. – М., 1980. – 81с.
1298333
   Теннис. – М., 1985. – 79с.
1298334
   Теннис. – М., 1988. – 112с.
1298335
  Белиц-Гейман Теннис для родителей и детей / Белиц-Гейман. – М., 1988. – 222с.
1298336
  Иванов В.С. Теннис на столе / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – М., 1959. – 96с.
1298337
  Белиц-Гайман Теннис. / Белиц-Гайман, К.А. Заржецкий. – М., 1954. – 324с.
1298338
  Иванов Н.Н. Теннис. / Н.Н. Иванов. – М, 1956. – 15с.
1298339
  Коше Анри Теннис. Очерки техники и тактики игры / Коше Анри. – М., 1935. – 168с.
1298340
  Крживинский Е.О. Теннис. Техника, тактика и правила игры / Е.О. Крживинский. – Л., 1925. – 91с.
1298341
  Ульянов Б. Теннис. Техника, тактика, тренировка. / Б. Ульянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1934. – 272с.
1298342
  Словин Л.С. Теннисные мячи для профессионалов / Л.С. Словин. – М, 1989. – 335с.
1298343
  Пашков С.И. Теннисный корт возле дома / С.И. Пашков, В.Г. Буткевич. – М., 1986. – 91с.
1298344
  Бергер Арнольд Яковлевич Тентакулитиды силура - нижнего девона Подолии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бергер Арнольд Яковлевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
1298345
  Логвиненко В.П. Тентакулиты нижнего и низов среднего девона западной части Зарафшано-Гиссарской горной области и Туркестанского хребта и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Логвиненко В.П. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 21 с.
1298346
  Смілянський В. Тенхнології формування власної торговельної марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 39-44. – ISSN 1606-3732
1298347
  Сцибор-Рыльский Тень / Сцибор-Рыльский. – М., 1957. – 175с.
1298348
  Колбергс Андрис Тень : романы / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1986. – 437 с.
1298349
  Шмыров В.А. Тень / В.А. Шмыров. – Пермь, 1990. – 229с.
1298350
  Алексеев В.Р. Тень "железной пяты" (о фашистской опасности в Западной Европе) / В.Р. Алексеев. – Москва, 1964. – 46с.
1298351
  Мельников Е.З. Тень аиста / Е.З. Мельников. – Саратов, 1984. – 264с.
1298352
  Раскольникова М.В. Тень быстротечной жизни : Повесть / М.В. Раскольникова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 174с. – ISBN 5-265-01180-3
1298353
  Пур Л. Тень в длину дороги : роман / Л. Пур; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1969. – 151 с.
1298354
  Лаврецкий И.Р. Тень Ватикана над Латинской Америкой / И.Р. Лаврецкий. – М., 1961. – 206с.
1298355
  Роллинс У. Тень впереди / У. Роллинс. – Москва, 1935. – 397 с.
1298356
  Бондаренко О.Н. Тень высоты / О.Н. Бондаренко. – Алма-Ата, 1971. – 72с.
1298357
  Аринин В.И. Тень генералиссимуса / В.И. Аринин. – Архангельск, 1991. – 155с.
1298358
  Дудко В.А. Тень двуглавого орла / В.А. Дудко. – Владивосток, 1977. – 335с.
1298359
  Эренбург И.Г. Тень деревьев / И.Г. Эренбург. – М, 1969. – 304с.
1298360
  Селезнев Г.К. Тень доллара над Россией. / Г.К. Селезнев. – М, 1957. – 203с.
1298361
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – М., 1980. – 527с.
1298362
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1984. – 416с.
1298363
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтеня сорок первого года. Машина времени / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Военное издательство, 1982. – 368с.
1298364
  Исарова Л.Т. Тень Жар-птицы / Л.Т. Исарова. – М, 1983. – 175с.
1298365
  Эгамбердиев А. Тень Желтого дракона: ист. роман. / А. Эгамбердиев. – Москва, 1984. – 399с.
1298366
  Прохватилов В.А. Тень заветного эскадрона / В.А. Прохватилов. – Л., 1989. – 394с.
1298367
  Вознесенский А.А. Тень звука / А.А. Вознесенский. – Москва, 1970. – 258с.
1298368
   Тень звука. – Москва, 1980. – 87 с.
1298369
  Гуляковский Е.Я. Тень Земли : Повести / Е.Я. Гуляковский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445с.
1298370
  Манвелян А С. Тень и свет / А С. Манвелян, . – Тбилиси, 1961. – 203с.
1298371
  Абрамов А.И. Тень императора : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; рис. В. Юдина. – Москва : Детская литература, 1967. – 296 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1298372
  Бестужева-Лада Светлана Тень императрицы : Луиза-Мария-Августа- супруга императора Александра І // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-75
1298373
  Дугинец А.М. Тень Кантипа / А.М. Дугинец. – М, 1961. – 198с.
1298374
  Сапожников В.К. Тень капитана Беллинга / В.К. Сапожников. – Кемерово, 1979. – 526с.
1298375
  Крапивин В.П. Тень Каравеллы / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1988. – 576с.
1298376
  Гусман М.Л. Тень каудильо : роман / Мартин Луис Гусман ; Пер. с исп. С. Мамонтова и И. Триста. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1298377
  Сиволобов С.А. Тень кривого дерева / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1990. – 308с.
1298378
  Бурлаков С.Р. Тень летящей птицы : лирика / С.Р. Бурлаков. – Москва, 1980. – 112 с.
1298379
   Тень луны : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 29 : Фото
1298380
  Горбатенко Д.Д. Тень Люфтваффе над Европой / Д.Д. Горбатенко. – М., 1967. – 206с.
1298381
  Блок Р. Тень маньяка = Mad"s shadow / Роберт Блок // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1298382
  Азиз В. Тень моих рук : стихи и поэмы : пер. с азерб. / Вахид Азиз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 144 с.
1298383
  Иванова С.А. Тень на камне / С.А. Иванова. – Л, 1990. – 62с.
1298384
  Зафесов Г.Р. Тень над Апеннинами. / Г.Р. Зафесов. – М., 1982. – 104с.
1298385
  Немцов В.И. Тень над землей / В.И. Немцов. – М., 1957. – 222с.
1298386
  Козловский М.И. Тень оборотня / М.И. Козловский. – Воронеж, 1990. – 157с.
1298387
  Кодзати А. Тень орла : стихи / А. Кодзати. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1298388
  Фульда Л. Тень осла / Л. Фульда. – М - Птгр., 1923. – 202с.
1298389
  Бадьева Э.А. Тень от Большой Сосны / Э.А. Бадьева. – Свердловск, 1975. – 366с.
1298390
  Розлубицкий Э. Тень парашюта / Э. Розлубицкий. – Москва, 1971. – 84 с.
1298391
  Налоев А.Х. Тень пламени : повесть и рассказы / А.Х. Налоев; пер. с кабард. В.Кузьмина. – Нальчик : Зльбрус, 1973. – 213 с.
1298392
  Немцов В.И. Тень под землей / В.И. Немцов. – М., 1954. – 240с.
1298393
  Витарский Н.В. Тень Потемкина / Н.В. Витарский. – Москва, 1964. – 19с.
1298394
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1988. – 158с.
1298395
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1990. – 302с.
1298396
  Шкляревский И.И. Тень птицы / И.И. Шкляревский. – М., 1976. – 207с.
1298397
  Холт В. Тень рыси / В. Холт; Пер. с англ. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 336 с. – (Азбука любви). – ISBN 5-300-02637-9
1298398
  Шкляр В.Н. Тень совы : роман, повести, рассказы / Василь Шкляр ; авт. пер. с укр. Владимира Золотухина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 521 с.
1298399
   Тень солнца. – Вильнюс, 1981. – 70 с.
1298400
  Тимофеев М.Е. Тень сосны : стихи / М.Е. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 102 с.
1298401
  Петраш Ю.Г. Тень средневековья / Ю.Г. Петраш. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
1298402
  О"Кейси Тень стрелка / О"Кейси. – Москва, 1956. – 63 с.
1298403
  Шешуряк Ю. Тень студента // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Миньюст запланировал отмену заочного обучения для будущих юристов - действительно ли "заочка" бросает тень на систему юридического образования?
1298404
  Плимак Е. Тень Термидора в "Отцах и детях" Тургенева // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 4. – С.96-105. – ISSN 0869-44435


  Скрытая (потайная) сюжетная линия в романе И.Тургенева "Отцы и дети" - это конфликт между "Современником" и "Колоколом"(1859г.)
1298405
  Дурян Л. Тень тростника : стихи / Л. Дурян; пер. с арм. Л.Халифа и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
1298406
  Иманбеков Т. Тень тутовника : повести / Т. Иманбеков; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 336 с.
1298407
  Гинцберг Л.И. Тень фашистской свастики / Л.И. Гинцберг. – Москва, 1967. – 206с.
1298408
  Лифинцева Т.П. Тень христианства в метафизике Ж.-П. Сартра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1298409
  Хєммет Д. Тень человека // Выстрел у Сирано / Чандлер Р. – Пермь, 1991
1298410
  Матусовский М.Л. Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее людях и ее камнях. / М.Л. Матусовский. – М., 1968. – 91с.
1298411
  Барнаби Р. Тень Шекспира : повесть / Р. Барнаби ; пер. с англ. В. Обухова, А. Берга // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 413-493. – (Детективы ; 1)
1298412
  Кузовлева Т.В. Тень яблони / Т.В. Кузовлева. – М, 1979. – 223с.
1298413
  Каландадзе А.П. Тень яблони : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 176 с.
1298414
  Иванов-Радкевич Тень, покинувшая мост / Иванов-Радкевич И.М. – Москва, 1988. – 293 с.
1298415
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1940. – 68с.
1298416
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1961. – 33с.
1298417
  Колбергс А. Тень. В автомобиле под утро. Обнаженная с ружьем : романы / А. Колбергс. – Москва : Советский писатель, 1989. – 636 с.
1298418
  Абеляр П. Тео-логические трактаты / Петр Абеляр ; Пер. с латыни, коммент., ввод. ст. [с. 5-49], сост. С. С. Неретиной. – Москва : Прогресс ; Гнозис, 1995. – 411, [1] с. – (Философская школа)
1298419
  Трохимчук Р.М. Теоpiя гpафiв : Hавч. посiбник для студ.фак.кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 9665940430
1298420
  Дрозд Ю.А. Теоpiя Галуа : Hавч. посiбник для студ. мех.-мат. ф-ту / Ю.А. Дрозд; Ю.А. Дpозд; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с. – ISBN 9665940228
1298421
  Болдог Й.Й. Теоpiя електpолiтичної дисоцiацiї / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 140с.


  Освiтленi основнi положення теоpії електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв та iн.
1298422
  Білоусова В.П. Теоpiя повеpхонь в тензоpному викладi / В.П. Білоусова, І.Г. Ільін; МВ і УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1967. – 130 с.
1298423
  Бондарчук В.Г. Теоpия тектооpогении / В.Г. Бондарчук. – Киев, 1944. – C. 18-28. – Отд. оттиск из: Природа
1298424
  Івасишина Т.А. Теоантропологічна концепція в лінгвістиці: від О. Потебні до сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 27-31


  Визначено роль мови в картині світу в межах теоантропологічної теорії; розглянуто лінгвофілософські ідеї О. Потебні щодо сутності та природи мови з погляду божественно-людської концепції. Определена роль языка в картине мира в рамках ...
1298425
  Козловський Юрій Теодицея в теоретичній спадщині Федора Достоєвського // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 101-110
1298426
  Дроздова Т. Теодицея у творчості Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 59-68. – (Філологічні науки)
1298427
  Рома А.І. Теодицея: інтерпретація в протестантській доктрині // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 90-91
1298428
  Давыдова М.В. Теодиция и антроподиция холокоста: Э. Визель и Г. Грасс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 85-107. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 2). – ISSN 0201-7385
1298429
  Зеліско Л.І. Теодіцея культури бароко як протистояння загрозі поширення імморалізму (курс української духовної культури у світовому контексті для студентів магістратури) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 61-65
1298430
  Марчук Л. Теодозія Бриж: українська скульпторка, творчість якої має еспонуватися в Луврі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 березня (№ 9). – С. 14
1298431
  Степула Н. Теодозія Зарівна // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 279-280. – ISBN 966-7379-16-7
1298432
  Ушаков Н.Н. Теодолит. / Н.Н. Ушаков. – М., 1967. – 87с.
1298433
   Теодолитная съемка : задание. – Москва, 1963. – 23 с.
1298434
  Спиридонов А.И. Теодолиты / А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1298435
  Захаров А.И. Теодолиты средней точности и оптические дальномеры / А.И. Захаров, И.И. Зуйков; ред. С.В. Елисеев. – Москва : Недра, 1965. – 172 с.
1298436
  Самарин Р Теодор Агриппа д"Обинье / Р Самарин. – М., 1949. – 322с.
1298437
   Теодор Аман. – Бухарест, 1954. – 14с.
1298438
  Мосолова Л.М. Теодор Герцен / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1990. – 101с.
1298439
  Давимука С. Теодор Герцль // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 184-187. – ISSN 0868-4790
1298440
  Шепс Юлиус Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму / Юлиус Г. Шепс ; [пер. с нем. О.Е. Рывкиной]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 282, [3] с. – Загл. обл.: Герцль. Жаботинский. - В кн. также: Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Невада. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
1298441
  Страдынь Я.П. Теодор Гротгус. / Я.П. Страдынь. – М., 1966. – 184с.
1298442
  Самохвалов Н.И. Теодор Драйзер - обличитель американского империализма / Н.И. Самохвалов. – Москва, 1952. – 32 с.
1298443
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер - писатель и публицист / Я.Н. Засурский. – М., 1957. – 222с.
1298444
  Чистиков Е.И. Теодор Драйзер / Е.И. Чистиков. – Фрунзе, 1958. – 48 с.
1298445
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер / Я.Н. Засурский. – Минск, 1964. – 319с.
1298446
  Парчевская Б.М. Теодор Драйзер : Биобиблиогр. указ. / Б.М. Парчевская. – Москва : Книга, 1976. – 119с. – (Писатели зарубеж. стран)
1298447
   Теодор Драйзер (1871-1945) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Москва, 1960. – 18 с.
1298448
  Засурский Теодор Драйзер в борьбе против американского империализма / Засурский, Самарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1952. – 110 с.
1298449
  Панкова Л.Г. Теодор Драйзер. / Л.Г. Панкова. – К., 1974. – 98с.
1298450
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер. (К 100-летию со дня рождения) / Я.Н. Засурский. – Москва, 1971. – 32с.
1298451
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер: Жизнь и творчество / Я.Н. Засурский. – М., 1977. – 320с.
1298452
  Терновец Б. Теодор Жерико / Б. Терновец. – М-Л, 1945. – 36с.
1298453
  Прокофьев В.Н. Теодор Жерико / В.Н. Прокофьев. – М., 1963. – 256с.
1298454
  Турчин В.С. Теодор Жерико / В.С. Турчин. – М., 1982. – 207с.
1298455
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1940. – 7с.
1298456
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1940. – 7с.
1298457
  Атаманенко Є А. Теодор Мацьків / Є А. Атаманенко, Ю.А. Мицик // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247


  Теодор Мацьків - один з плідних українських істориків на еміграції, дослідник доби Б. Хмельницького та І. Мазепи, історик зі своїм особливим дослідницьким почерком.
1298458
  Бобылева С.И. Теодор Рузвельт - один из конструкторов геополитики США // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 86-93. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1298459
  Уткин А.И. Теодор Рузвельт / А.И. Уткин. – Свердловск, 1989. – 192с.
1298460
  Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США / И.А. Белявская. – М., 1978. – 310с.
1298461
  Кашкин И. Теодор Савори. Искусство перевода // Мастерство перевода. / Антокольский П.Г. – Москва : Советский писатель, 1959. – С. 460-464
1298462
  Ромащенко Л. Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 6. – С. 85-97. – Бібліогр.: 12 назв.
1298463
   Теодор Траянов и неговата епоха = Teodor Trajanov und seine Epoche / Българ. акад. на науките, Ин-т за лит. ; съст. и ред.: С. Илиев, Е. Стайчева, Р. Русев. – София : Боян Пенев, 2008. – 327, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-954-8712-44-6
1298464
  Величко М. Теодор Цеклер - пастор німців Станіславова // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-927-145-7
1298465
  Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу" / О. Заклекта, О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 119-126. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1298466
  Бауман К. Теодор Эдуардович Залькалн / К. Бауман. – М, 1960. – 61с.
1298467
  Чаупова Р.Н. Теодор Эдуардович Залькалн / Р.Н. Чаупова. – М., 1974. – 47с.
1298468
  Вдовина О. Теодосій Печерський: життя як диво? // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 2 : Одеса. Хвилі. – 194-200.
1298469
  Ігнатюк А. Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано об"єктивні передумови формування, функціонування та розвитку мережевої економіки, її головні ознаки на основі різних теоретико-методологічних підходів до аналізу. Проанализированы объективные предпосылки формирования, функционирования и ...
1298470
   Теоеретическая фонетика английского языка. – М., 1991. – 239с.
1298471
  Дичковська Галина Теократизм як світогляд, ідеологія та форма організації суспільно-політичного буття / Дичковська Галина, Ткач Ігор // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.107-111. – ISSN 1728-9343
1298472
  Кабаченко А.П. Теократические тенденции в Древней Руси XI - XV вв. / А.П. Кабаченко, Е.В. Климов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 34-44. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1298473
  Державин Н.С. Теократический элемент в государственных воззрениях Московской Руси сравнительно с воззрениями древних евреев / Николай Державин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1906. – [4], II, 152 с. – Отд. оттиск: Сборник статей учено-богословских и церковно-пропов. опытов студ. Киев. Духовн. акад.
1298474
  Бальжик І.А. Теократична держава та "симфонія влади" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
1298475
  Жданенко С.Б. Теократичні ідеї Августина Блаженного та їх середньовічна імплементація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 53-63. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті на прикладі теократичних ідей Августина Блаженного показано, що політична думка в епоху Середньовіччя була тісно пов’язана з теологією. Обгрунтовується, що головним принципом середньовічної політичної думки, що знайшов своє найбільше ...
1298476
  Чекаль Л.А. Теократія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1298477
  Борозенец Т.А. Теологическая диалектика сущего : Философские главы : монография / Тарас Борозенец ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Киевскаяя Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви. – Киев : Парапан, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8210-89-1
1298478
  Царьков И.И. Теологический тип легитимации институтов политического господства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 167-186. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1298479
  Филатова Галина Александровна Теология в системе религиозной идеологии. (По материалам соврем. рус. православия) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филатова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 21л.
1298480
  Суковатая В.А. Теология Другого в ХХ веке: феминизм, постмодернизм. мультикультурализм // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 132-137. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1298481
  Юлина Н.С. Теология и философия в религиозной мысли США ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1986. – 159с.
1298482
  Габинский Г.А. Теология и чудо / Г.А. Габинский. – М., 1978. – 279с.
1298483
  Каримский А.М. Теология истории и реальность: к критике протестантской эсхатологии / А.М. Каримский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
1298484
  Котельников В.А. Теология истории Иоахима Флорского в рецепциях Ф. Достоевского и З. Красиньского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0042-8744


  Теология истории Иоахима Флорского (ит. монах, 1132-1202) устанавливает три состояния мира; в последнем господство священства сменится господствующим состоянием монашества, воцарится свободная братская любовь, наступит царство Духа Святого, упразднится ...
1298485
  Эпштейн М.Н. Теология первого лица: персоналистический аргумент бытия Бога // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0235-1188
1298486
  Исаев С.А. Теология смерти / С.А. Исаев. – Москва, 1991. – 236с.
1298487
  Бачинин В.А. Теология, социология и антропология литературы (Вокруг Достоевского) / В.А. Бачинин. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 393, [7] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Теология" / Ассоц. "Духовное возрождение" ; "Дух і Літера "; Донец. христиан. ун-т ; редкол.: А. Мельничук [и др.]). – ISBN 978-966-378-262-1


  Художні тексти мають теологічний, соціологічний і антропологічний виміри. На тлі безлічі секулярних тлумачень значимих подій художньо-літературного життя відчувається гострий дефіцит їх інтерпретацій з біблійно-християнських позицій. У центрі книги – ...
1298488
  Бондар С. Теологічна антропологія. Інтродукція до її давньоруських світоглядно-філософських підвалин // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 60-98. – ISBN 978-966-2241-22-8
1298489
  Варениця О.П. Теологічна рефлексія постмодернізму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 56-57
1298490
  Пукас І.Я. Теологічне-літургійне підгрунтя філософії Г.Сковороди // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 104-106
1298491
  Лозова Л.Я. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва авангарду 1920-1960-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лозова Лідія Ярославівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1298492
  Шевчук В.В. Теологічний і філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у XVIII - перший половині XIX століття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 2 (8), ч. 2. – С. 292-307. – ISSN 2226-4078


  Проаналізовано розвиток психологічних ідей і думок у межах теологічного та філософського напрямків. В межах літературного та мовознавчого напрямку згадується М. Максимович (стр. 305).
1298493
  Пасенко М.В. Теологічний персоналізм Іоанна Павла II // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 164-166
1298494
  Кравченко В. Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 209-221. – ISSN 2075-1443
1298495
  Малікова О.В. Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 376-381


  У статті досліджуються особливості функціонування експресивно-стилістичних засобів реалізації дискурсивних стратегій теологічного трактату як жанру дискурсу християнської лінгвокультури.
1298496
  Якубова Т. Теологічні видання у фондах літератури французькою, польською мовами НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 18-22. – ISSN 2076-9326


  Надано книгознавчу інформацію про теологічні енциклопедії, словники, Біблії західного християнства, які зберігаються у фондах літератури французькою, польською мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України ...
1298497
  Шевченко О.І. Теологічні чинники концептуально-семіотичного структурування простору (на матеріалі англомовного публіцистичного искурсу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 113-117. – Бібліогр.: Літ.: с. 117; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1298498
  Спіноза Бенедикт Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Спіноза Бенедикт; Пер. з латини В. Литвинов. – Київ : Основи, 2003. – 237с. – ISBN 966-500-029-2
1298499
  Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Бенедикт Спіноза ; пер. з латини В. Литвинов. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2005. – 240 с. – ISBN 966-500-029-2
1298500
  Алєксандрова О.В. Теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 289-290. – ISBN 966-316-069-1
1298501
  Котляров П.М. Теологія і дипломатія : діяльність Філіппа Меланхтона в контексті європейських міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.313-322
1298502
  Труш Т.В. Теологія і наука у творчості Томи Брадвардіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Томи Брадвардіна, його здобутки у філософії, математиці, логіці, природознавстві, теології. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Томы Брадвардина, о ...
1298503
  Голозубов О. Теологія сміху як феномен західної культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 66-80. – ISSN 0235-7941
1298504
  Вереш М.Т. Теологія у контексті історичного розвитку німецької мови та суспільства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 132-137
1298505
  Яроцька О.В. Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 205-209. – ISSN 2076-1554
1298506
  Чорноморець Ю.П. Теологія як наука: православна перспектива // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 91-97
1298507
  Таранов С.В. Теолого-екзистенційні аспекти становлення ко-екзистенції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 189-194
1298508
  Корзун Н. Теоніми на позначення Богородиці у динамічній структурі тексту: поетичний і богословський аспекти : (на мареріалі поем Т. Шевченка "Акафіста до Пресвятої Богородиці" Р. Сладкопівця) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 218-225


  У статті досліджено особливості вживання теонімів у різножанрових текстах. Виокремлено та проаналізовано різноструктурні номінації на позначення Богородиці
1298509
  Михайлова О.Г. Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 100-105. – Бібліогр.: Літ.: с. 104-105; 14 назв.


  Про дослідження міфотеонімів як ономастичної універсалії в історичному та термінологічному аспектах. Теоніми належать до проміжних одиниць у таксономічній номенклатурі та формуються під впливом фактору часу. The article deals with the research of ...
1298510
  Михайлова О.Г. Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 302-307
1298511
   Теореитчни и методологични проблеми на социалистическая патриотизм и възпитанието на студентската младеж.. – София, 1980. – 202с.
1298512
  Зіньківський Ю.В. Теорема / Ю.В. Зіньківський. – К, 1987. – 86с.
1298513
  Алексеев В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексеев. – Москва, 1976. – 207с.
1298514
  Курченко О. Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримані достатні умови збіжності у середньому квадратичному та з імовірністю одиниця бакстерових сум для сумісно строго субгауссових випадкових полів. Sufficient conditions of convergence in square mean and with probability one of Baxter sums for ...
1298515
  Оганян А.Е. Теорема Вариала в квантовомеханической задаче рассеяния : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Оганян А. Е.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1298516
  Кушнир И.А. Теорема Виета / И.А. Кушнир. – Киев : Факт, 1997. – 55 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 5-86248094-3
1298517
  Харазишвили А.Б. Теорема Витали и ее обобщения / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1991. – 106с.
1298518
  Радченко В.М. Теорема Віталі-Каратеодорі для інтегралів за загальними випадковими мірами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для інтегралів від дійсних функцій за загальними випадковими мірами доведено, що їхнє значення є границями за ймовірністю значень інтегралів від півнеперервних функцій. For integrals of real functions with respect to general stochastic measure, it is ...
1298519
  Аманов Т.И. Теорема вложения для дифференцируемых функций многих переменных и ее приложение в математической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аманов Т.И.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1298520
  Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте. / В.А. Успенский. – М, 1982. – 111с.
1298521
  Бурбан І.І. Теорема Ейлера та задачі про розфарбування географічних карт // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 48-55. – ISSN 1029-4171
1298522
  Полищук В.Р. Теорема Каблукова / В.Р. Полищук. – М., 1983. – 176с.
1298523
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для випадкових полів на циліндрі / С.І. Халікулов, В.М. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-61. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  Вивчаються дійснозначні випадкові поля Е (t, ф) на циліндрі, де t є R=(-оо, оо), ф є S2 (S2 - одиничне коло на площині), ізотропні за зміною ф. Визначається, що коефіцієнти Фур"є аk(t), Bk(t) у розкладі Е (t, ф) за змінній ф є взаємно некорельованими ...
1298524
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері та статистичне моделювання / С.І. Халікулов, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Указано розклад Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері. Визначено граничну теорему про апроксимацію таких випадкових полів полями з обмеженим спектром. Наводиться оцінка середньоквадратичної швидкості ...
1298525
  Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 65-75. – ISSN 0131-775Х
1298526
  Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недоразумения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-99. – ISSN 0042-8736
1298527
  Ружицки Е. Теорема Лиувилля о конформных отображениях / Е. Ружицки. – К, 1977. – 40с.
1298528
  Ведин И.Ф. Теорема личности / И.Ф. Ведин. – Москва, 1988. – 237 с.
1298529
  Поливин Н.Г. Теорема любви / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1969. – 49с.
1298530
  Филиппова А.А. Теорема Мизеса о предельном поведении функционалов от эмпирических функций распределения и ее статистические применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппова А.А. ; МГУ. – Москва, 1960. – 5 с.
1298531
  Довбенко М. Теорема неможливості Ерроу // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-93. – ISSN 0131-775Х
1298532
   Теорема о неявных функциях и ее приложения. – Новосибирск, 1991. – 25с.
1298533
  Ситникова Е.Г. Теорема о сильном нуле для эллиптического уравнения высокого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Ситникова Е.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л.
1298534
  Положий Г.Н. Теорема о сохранении области для некоторых эллиптических систем дифференциальных уравнений и ее применения. / Г.Н. Положий. – [8] с.
1298535
  Милнор Д. Теорема об h -кобордизме / Д. Милнор. – Москва, 1969. – 116 с.
1298536
  Костарчук Б.В. Теорема об изоморфизах для общих эллиптических граничных задаз без предпоолжения нормальности граничных условий и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Костарчук Б. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 12л.
1298537
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 72 с.
1298538
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 114с.
1298539
   Теорема Пифагора по задаче А. Бачинского // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 9-11
1298540
   Теорема площ Мак-Кола - Хана : Методична розробка до курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2005. – 32с.
1298541
  Загородній А.Г. Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки / А.Г. Загородній, Л.М. Христофоров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 1025-6415
1298542
  Рейнфелд Андрей Артурович Теорема сведения и динамическая эквивалентность автономных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рейнфелд Андрей Артурович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1298543
  Борисенко А.А. Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхности / А.А. Борисенко, К.Д. Драч // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1298544
  Аршон И.С. Теорема типа теоремы Фрагмена-Линделефа для линейной эллиптической системы. : Автореф... наук: / Аршон И.С.; Моск. ордена Ленина с-х акад. им.К.А,Темирязева. – М., 1961. – 6л.
1298545
  Блохина Г.Н. Теорема типа Фрагмена-Линделефа для линейного эллиптического уравнения второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блохина Г.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 6л.
1298546
  Федотова В.Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-22. – ISSN 0042-8744
1298547
  Постников М.М. Теорема Ферма: введ. в теорию алгебраич. чисел. / М.М. Постников. – М., 1978. – 128с.
1298548
  Левитська А.О. Теореми інваріантності для систем випадкових нелінійних бульових рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається наступна система над GF(2) випадкових нелінійних рінянь Е d1 k=1 1
1298549
  Нікітін А.В. Теореми існування і єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Сформульовані та доведені умови існування та єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі. Ключові слова: стохастичне диференціальне рівняння, гільбертовий простір. Formulated and the ...
1298550
  Ляшко І.І. Теореми про неявні функціїї в курсі математичного аналізу / І.І. Ляшко. – Київ, 1973. – 60 с.
1298551
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінейних випадкових рівнянь у полі GF(2) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теоря ймовір. та мат. статистика / С.Я. Слободян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1298552
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF (2) : Дис. ... канд. фізико-математичих наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Слободян С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л. 142 - 150
1298553
  Гаращенко Ф.Г. Теореми про практичну стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору / Ф.Г. Гаращенко, Є.Ф. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем зі зміною вимірності фазового простору сформульовані означення і доведені теореми про практичну стійкість. Установлені критерії практичної стійкості, які придатні для безпосереднього використання як алгоритмів чисельного визначення областей ...
1298554
  Курченко Александр Алексеевич Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Курченко Александр Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1298555
  Курченко А.А. Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курченко А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 138л.
1298556
  Магомедов А.М. Теоремы вложения в некоторых функциональных пространствах и исследование уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов А. М.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 13л.
1298557
  Бокуть Л.А. Теоремы вложения в теории алгебр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Совет секции физ. мат. наук Объед. уч. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 6л.
1298558
  Рыбалов Ю.В. Теоремы вложения для весовых классов функций и их приложение к спектральной теории эллиптических операторов с вырождающимися коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Рыбалов Ю.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 8л.
1298559
  Пиголкина Т.С. Теоремы вложения для классов функций, определенных в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пиголкина Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по мез.-мат. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1298560
  Смаилов Е. Теоремы вложения для функциональных пространств с ортогональным базисом и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Смаилов Е.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
1298561
  Кукин Г.П. Теоремы вложения и алгоритмические проблемы для алгебры и групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.06 / Кукин Г.П.; АН СССР.Сибирск.отд.Спец.совет.при ин-те матем. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1298562
   Теоремы вложения и их приложения. – М., 1970. – с.
1298563
   Теоремы вложения и их приложения. – Алма-Ата, 1976. – 196с.
1298564
   Теоремы вложения и их приложения к задачам математической физики. – Новосибирск, 1989. – 144с.
1298565
  Успенский Теоремы вложения и приложения к дифференциальным уравнениям. / Успенский, Демиденко, В.Г. Перепелкин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
1298566
  Цаленко М.Ш. Теоремы двойственности и вложения в категориях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко М. Ш.; МГУ, Мех. мат.фак. – Москва, 1964. – 4л.
1298567
  Петкова С.В. Теоремы единственности для гомологии и когомологии в некоторых категориях топологических пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Петкова С.В.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей геометрии и топологии. – М., 1972. – 12л.
1298568
  Собчук В.С. Теоремы единственности для кривых, поверхностей и гиперповерхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Собчук В.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 10 с.
1298569
  Мухометовд Р.Г. Теоремы единственности и устойчивости задачи восстановления двумерной римановой метрики и некоторого класса плоских задач ингеральной геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Мухометовд Р.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1977. – 12 с.
1298570
  Бухгейм А.Л. Теоремы единственности и устойчивости решения некоторых операторных уравнений первого рода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.01 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1298571
  Баранова Елена Анатольевна Теоремы единственности решения обратной задачи для некоторых классов дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.002 / Баранова Елена Анатольевна; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1298572
  Остромогильский А.Х. Теоремы единственности решения обратных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Остромогильский А.Х.; МГУ. – М, 1970. – 7л.
1298573
  Болтянский В.Г. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии. / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1965. – 108с.
1298574
  Дынкин Теоремы и задачи о процессах Маркова / Дынкин, А.А. Юшкевич. – Москва : Наука, 1967. – 231с.
1298575
  Сивашинский И.Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям : / И.Х. Сивашинский. – М., 1971. – 368с.
1298576
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб. пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 400 с.
1298577
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа. : Учебное пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – Москва : Наука, 1979. – 381с.
1298578
  Розин Л.А. Теоремы и методы статики деформируемых систем : Учеб. пособие / Л.А. Розин; МВиССО РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 276с.
1298579
  Вольфовиц Д. Теоремы кодирования теории информации / Д. Вольфовиц. – Москва, 1967. – 248с.
1298580
  Фалевич Б.Я. Теоремы неполноты в системах с правилом Карнапа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фалевич Б.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 4л.
1298581
  Комленко Ю.В. Теоремы о "вилке" и некоторые их приложения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Комленко Ю.В.; АН Киргиз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ижевск, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1298582
  Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич Теоремы о бесконечной дифференцируемости классов решений управлений в частных производных допускающих быстрый рост на бесконечности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич; Министрест. науки, высш. шк. и технич. полит. РФ, Российский ун-т дружбы народов. – М., 1992. – 14л.
1298583
  Сафарян Р.Г. Теоремы о больших уклонениях для диффузионных процессов и дифференциальные уравнения малых параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сафарян Р. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 8л.
1298584
  Нагаев А.В. Теоремы о больших уклонениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нагаев А.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 7л.
1298585
  Маковоз Ю.И. Теоремы о наилучшем приближении и поперечниках множеств в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Маковоз Ю. И.; БГУ. – Минск, 1969. – 9л.
1298586
  Мамедов Я.Д. Теоремы о неравенствах / Я.Д. Мамедов. – Ашхабад, 1980. – 232с.
1298587
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
1298588
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л.
1298589
  Чернышенко В.М. Теоремы о сходимости итерационных процессов высоких порядков. / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 67с.
1298590
  Коваленко И.А. Теоремы об изоморфизмах для эллиптических систем без предположения нормальности граничных условий и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коваленко И.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1298591
  Дикарев В.А. Теоремы об интерполяции операторов и теоремы вложения для некоторых классов функциональных пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Дикарев В.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 10 с.
1298592
  Львовский М.Н. Теоремы об искажении и устранении особенностей для голоморфных и гармонических отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Львовский М.Н.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1978. – 15л.
1298593
  Могульский Е.З. Теоремы полноты системы собственных и присоединенных векторов некоторых классов операторных пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Могульский Е.З.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1298594
  Климова С.М. Теоремы разума и аксиомы веры. Спиноза и Толстой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 71-81. – ISSN 0042-8744
1298595
  Ерофеенко В.Т. Теоремы сложения / В.Т. Ерофеенко. – Минск, 1989. – 254с.
1298596
  Маркус А.С. Теоремы сравнения спектров линейных операторов и калдышевская асимптотика для пучков / А.С. Маркус, В.И. Мациев. – Кишинев, 1983. – 39с.
1298597
  Фрейман Л.С. Теоремы существования / Л.С. Фрейман. – Москва, 1971. – 136с.
1298598
  Кокарева Т.А. Теоремы существования аналитических решений для интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокарева Т.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 10 с.
1298599
  Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – Москва : Мир, 1974. – 159с .
1298600
  Носов В.В. Теоремы существования для смешанной задачи для гиперболического уравнения и некоторых типов уравнений с запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носов В.В.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 9л.
1298601
  Хайкин М.И. Теоремы существования и единственности для обратных смешанных краевых задач теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайкин М.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1961. – 9л.
1298602
  Калиев Сайлаубек Теоремы существования решений для нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калиев Сайлаубек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1298603
  Гудков Владимир Васильевич Теоремы сцществования решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гудков Владимир Васильевич; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 16л.
1298604
  Новикова Н.С. Теоремы тауберова типа для некоторых методов суммирования рядов и интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 001 / Новикова Н.С. ; ДГУ , Мех.-мат. фак-т. – Днепропетровск, 1969. – 12 c. – Бібліогр.:с.12
1298605
  Кохановский А.П. Теоремы тауберова типа для полунепрерывного логарифмического метода суммирования расходящихся рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кохановский А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1298606
  Волкова Надежда Ивановна Теоремы тауберова типа и теоремы включения для матричных методов суммирования рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Волкова Надежда Ивановна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
1298607
  Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1298608
  Китнишев Я.Ц. Теоремы типа Виеториса для точных гомологий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Китнишев Я.Ц.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
1298609
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа леви-бакстера для строг предгауссовских процессов: : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е. П.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1298610
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
1298611
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 11л.
1298612
  Сырмус Т.И. Теоремы типа Мерсера для двойных последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырмус Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 9л.
1298613
  Израилова М.М. Теоремы типа Таубера с остаточным членом для кратных рядов и интегралов с односторонними тауберовыми условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Израилова М.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1298614
  Пак М.А. Теоремы типа Фрагмена-Линделефа для решений некоторых эллиптических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Пак М.А.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 14л.
1298615
  Дольников Владимир Леонидович Теоремы типа Хелли для трансверсалей семейств множеств и их приложения : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.04 / Дольников В.Л.; РАН. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2001. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
1298616
  Решетняк Ю.Г. Теоремы устойчивости в геометрии и анализе. / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск : Наука, 1982. – 229 с.
1298617
  Дискант В.И. Теоремы устойчивости для поверхностей, близких к сфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дискант В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1964. – 7л.
1298618
  Ахмаров Исмагиль Теоремы эргодичности и устойчивости с оценками скорости сходимости в задачах теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ахмаров Исмагиль; АН СССР. Сиб. отд. ин-т. – Новосибирск, 1979. – 13л.
1298619
  Билимович А.Д. Теоремы Якоби и Сильвестра / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1298620
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка / Г.В. Пфейффер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [6] с.
1298621
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым и ОФМ 6.III. 1929) / Г.В. Пфейффер. – [Москва], 1929. – С.
1298622
  Пфейффер Г.В. Теоремы, опеделяющие связь между интегралами Lie и Lagrange-а // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 24 с.
1298623
  Буткевич В.Г. Теоретеческие основы взаимодействия международного и внутригосударственного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Буткевич В. Г. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 454 л. – Бібліогр.: л. 395-451
1298624
  Пашук А.И. Теоретизация - важнейший фактор развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1298625
  Черепанов С.К. Теоретизация антиномий : методологический аспект // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.16-45. – ISSN 1560-7488
1298626
  Корабльова В.М. Теоретизації ідеології у структурному марксизмі Л. Альтюссера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 173-175
1298627
  Султанова І. Теоретизування щодо визначення змісту поняття "емоційна стійкість” // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 115-118. – ISSN 1810-2131
1298628
  Палієнко Лариса Теоретик і практик вітчизняної геоморфології (До 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-54 : Портрет
1298629
  Станіславська К.І. Теоретики видовищної культури про зміст та класифікацію видовищ // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 190-196. – ISSN 2226-2180
1298630
  Алексєєв В. Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 8-18. – ISSN 2414-4436
1298631
  Довбенко М. Теоретики працевлаштування // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0372-6436
1298632
  Петрович Д. Теоретики пропорций / Д. Петрович. – Москва, 1979. – 193 с.
1298633
  Балабанов Павел Иванович Теоретико- познавальные особенности проектировочной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанов Павел Иванович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – л.
1298634
  Стогний В.И. Теоретико-алгебраический анализ некоторых дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Стогний В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 13л.
1298635
  Заморська Л.І. Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1298636
  Данайканич О.В. Теоретико-гносеологічні підходи до визначення категорії «реклама» // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 49-55. – (Економіка ; Вип. 30)
1298637
  Легенький В.І. Теоретико-груповий аналiз розв"язкiв д"Аламбера основного рiвняння // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
1298638
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1298639
  Онуфрийчук Теоретико-групповой анализ систем дифференциальных уравнений, инвариантных относительно группы Пуанкаре : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Онуфрийчук СП.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1979. – 16л.
1298640
  Марков К.З. Теоретико-групповой анализ структуры определяющих уравнений для нелинейных анизотропных сред с ползучестью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Марков К.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1298641
  Давыдов Э.Г. Теоретико-групповые методы агрегирования в сетевых задачах / Э.Г. Давыдов, С.Ю. Большаков. – Москва : Вычислительный центр, 1986. – 64с.
1298642
  Вайборн Б. Теоретико-групповые методы в атомной спектроскопии / Б. Вайборн. – Москва, 1973. – 85-224с.
1298643
  Наконечный В.В. Теоретико-групповые свойства некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Наконечный В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 14л.
1298644
  Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства на основі рейтингової оцінки. Розглянуто основні переваги та недоліки ...
1298645
  Жарінова А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 5-15. – ISSN 1993-6788
1298646
  Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європейської) ідентичності громадян України упродовж 1991-2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження самоідентифікації громадян ...
1298647
  Стогний А.А. Теоретико-игровое информационное моделирование в системах принятия решений / А.А. Стогний, А.И. Кондратьев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 280 с.
1298648
  Макмак С.М. Теоретико-игровые методы оптимизации поведения сложных систем в конфликтных ситуациях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0.107 / Макмак С. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1298649
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые модели в задачах распознавания / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1986. – 283 с.
1298650
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые распознающие алгоритмы / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1990. – 268с .
1298651
  Грицык В.В. Теоретико-информационные вопросы оценки эффективности систем и методов предачи информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Грицык В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1298652
  Горбунов О.В. Теоретико-ігрова модель аукціонів другої ціни в Інтернеті / О.В. Горбунов, А.О. Жолос // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47
1298653
  Комаха Л.Г. Теоретико-ігрова модель дії у Л. Оквіста та Г. Врігта // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81-82
1298654
  Нікіфорова Л.О. Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 63-67


  У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причому розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного механізму інноваційного зростання економіки ...
1298655
  Романюк В.В. Теоретико-ігрові методи ідентифікації моделей багатоетапного технічного контролю і припрацювання за умов множинних невизначеностей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Романюк Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 97 назв
1298656
  Кузенко К.В. Теоретико-ігрові моделі для деяких задач економіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропонуються деякі підходи до теоретико-ігрового моделювання на основі моделей Стакельберга стосовно еколого-економічних задач. Аналізуються можливості використання різноманітних механізмів штрафів (податків), зокрема можливість визначення оптимальних ...
1298657
  Курчиков Л.М. Теоретико-інформаційний підхід до невизначеності як властивості складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1298658
  Тимків Я.І. Теоретико-історичні основи концепції глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 70-76


  У статті розглянуто різноманітність визначень та походження концепції "глобального управління", розглянуто історію розвитку концепції у світі, представлено перелік заходів, праць, установ та осіб, які приділяли увагу концепції глобального управління.
1298659
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1298660
   Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці : Учбовий посібник / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 380с. – ISBN 5-7707-9199-3
1298661
  Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 341-348


  У статті, на основі аналізу деяких груп локальних топонімів Поділля, робиться спроба простежити теоретико-композиційні особливості легенд та переказів, про які подана фактична інформація. The article, on the basis of the analysis of some groups of ...
1298662
  Шевчук В. Теоретико-композиційні та семантико-прагматичні особливості подільських міфологічних легенд // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-335


  З глибини віків народна міфологія відкривала в собі енергетику слова, допомагаючи збагнути картину світу українця. Тут ідеться про міфологічну легенду як форму відображення прадавньої дійсності. У статті з’ясовуються композиційно-просторові особливості ...
1298663
  Гупаловська М. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1298664
  Петрик О. Теоретико-концептуальні основи таргетування інфляції / О. Петрик, С. Ніколайчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 3-12. – ISSN 1605-2005
1298665
  Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та міханізмів протидії даному явищу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-74
1298666
   Теоретико-литературные итоги 20 века. – Москва : Праксис. – ISBN 5-901574-49-4
Т. 4 : Читатель: проблемы восприятия/ Редкол.: С.А. Макуренкова, С.Г. Бочаров, В.П. Большаков, А.В. Марков. – 2005. – 592с.
1298667
  Бернадська Н. Теоретико-літературні проблеми


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1298668
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1298669
  Березюк В. Теоретико-методические основы исследования экологического аудита в Казахстане // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-36. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы основные подходы к развитию аудита в Казахстане, проблемы его становления. На основе полученных результатов разработаны и определены пути совершенствования аудиторской деятельности в условиях рынка. У статті проаналізовано ...
1298670
  Пелех Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх учителів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 8-17. – ISSN 0131-6788
1298671
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1298672
  Любіцева О.О. Теоретико-методичні аспекти вивчення територіальної організації сфери обслуговування населення обласного суспільно-географічного комплексу = географія / О.О. Любіцева, Т.І. Шпарага // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-64. – Бібліогр.; 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1298673
  Азімов О.Т. Теоретико-методичні аспекти використання дистанційних аерокосмічних методів при вивченні геодинамічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-93. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  З феноменологічних позицій аргументовано теорію і методологію застосування матеріалів дистанційних зйомок (МДЗ) при дослідженні геодинамічних процесів у земній корі. Для ландшафтно-геологічних умов північного схилу Українського щита (УЩ) проаналізовано ...
1298674
  Горбан І.М. Теоретико-методичні аспекти використання методологій функціонально-вартісного моделювання в управлінні економічною безпекою суб"єктів господарювання / І.М. Горбан, С.І. Мельник, Є.А. Рехлецький // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 275-287. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми моделювання функціонально-вартісних характеристик складових економічної безпеки господарюючих суб"єктів у контексті вартісного менеджменту. Исследованы теоретические и практические проблемы ...
1298675
  Білуха М. Теоретико-методичні аспекти митного контролю / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1298676
  Бутнік-Сіверський Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства / Бутнік-Сіверський, В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 33 назв.
1298677
  Федотова Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
1298678
  Лузан П.Г. Теоретико-методичні засади визначення складності тестових завдань / П.Г. Лузан, І.І. Пивовар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 73-82. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретичні аспекти визначення складності навчальних дій. На основі теорії поетапного формування розумових дій визначено показники опису навчальних дій у послідовності їх формування.
1298679
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1298680
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1298681
  Волошина Ю.Я. Теоретико-методичні засади поняття «маятникова міграція» та її роль в економіці області (на прикладі Закарпатської області) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 89-94. – (Економіка ; Вип. 30)
1298682
  Савченко Н.В. Теоретико-методичні засади процедури оцінки соціально-економічного стану регіону // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 58-61. – ISSN 2218-1199
1298683
  Поліщук О.О. Теоретико-методичні засади створення апробаційного проекту "ГІС регіону України" (на прикладі Київської області) : Картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1298684
  Добровольська В.В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26


  У статті розглядається комплекс теоретичних і методичних питань переходу до стратегічного управління керування документацією.
1298685
  Лігоненко Л.О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 103-112. – Бібліогр.: 11 назв
1298686
  Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : Монографія / В.А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-641-204-7
1298687
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1298688
  Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І.Г. Максименко ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський нац. університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-617-223-8
1298689
  Семів С.Р. Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності регіону / С.Р. Семів, Г.Я. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 247-255.
1298690
  Павлюк А.П. Теоретико-методичні основи економічного районування України. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.10.01 / Павлюк А.П.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1996. – 22 с.
1298691
  Рожко А.Д. Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення / А.Д. Рожко, Ю.О. Пітенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1298692
  Пікус Р. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-25. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів, визначено зміст специфічних функцій фінансових посередників, що сприяють розвитку їх інтеграційних зв"язків. Theoretical and methodical bases to integrations ...
1298693
  Дудун Т.В. Теоретико-методичні основи картографування захворюваності населення (зокрема "Хвороби століття") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 144-148. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1298694
  Шевченко В.О. Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.11 / Шевченко В. О.; КУ. – К., 1997. – 32л.
1298695
  Чубук Л.П. Теоретико-методичні основи обгрунтування розміру штрафів за порушення ліцензійних умов у сфері телерадіомовлення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 260-271


  Розглянуто основи теорії справедливих та ефективних штрафів, принципи та елементи побудови штрафів тощо. Розкрито зміст деяких методичних прийомів розрахунку розмірів штрафів.
1298696
  Андреєва М. Теоретико-методичні основи підготовки викладачів ВНЗ до розвитку соціальної компетенції студентів з особливими потребами в умовах інтегрованого освітнього середовища // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 1. – С. 19-25. – ISSN 2077-1827
1298697
   Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г.В. та ін. ; за ред. Г.В. Єльникової] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на стр. 218. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-233-1
1298698
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1298699
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.05 / Міщик Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
1298700
  Дорофієнко Вячеслав Володимирович Теоретико-методичні основи регіонального управління науково-технічним потенціалом в умовах ринку : Автореф... доктора економ.наук: 08.02.02 / Дорофієнко Вячеслав Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 39л.
1298701
  Плахотнік О.В. Теоретико-методичні основи розвитку геоекологічної освіти в Україні / О.В. Плахотнік; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 333 с. – Бібл. с. 315-333. – ISBN 966-7194-08-6
1298702
  Балашова Р. Теоретико-методичні основи розвитку діяльності туристичних підприємств на промисловій території // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 10-15. – ISSN 1728-9343
1298703
  Коляденко Н.В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці : монографія / Коляденко Н.В. ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 233, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-169. – ISBN 978-617-649-027-2
1298704
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – C. 45-52. – ISSN 1993-6788
1298705
  Білик Людмила Іванівна Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Білик Л.І.; МОіНУ; Черк. держ. техн. ун-тет. – Черкаси, 2004. – 417л. + Додатки: л. 418 - 417. – Бібліогр.: л. 370 - 418
1298706
  Білик Людмила Іванівна Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Білик Л.І.; КНУТШ. – Черкаси, 2005. – 51с. – Бібліогр.: 25 назв
1298707
  Болдуєв М.В. Теоретико-методичні основи формування організаційно-економічного механізму державного управління АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1298708
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 107-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1298709
  Скопенко Н. Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємодії / Н. Скопенко, Н. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено і класифіковано ризики інтеграційної взаємодії підприємств на різних етапах здійснення інтеграції. Запропоновано розглядати ризики відповідно до рівня їх виникнення. Визначено значення кожного рівня в процесі виявлення інтеграційних ...
1298710
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.В. Корнух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 168-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1298711
  Завальнюк С.О. Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6814
1298712
  Матвієнко В.М. Теоретико-методичні положення розміщення й розвитку промисловості України в працях академіка К.Г.Воблого // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 36-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1298713
  Ляховець Л.О. Теоретико-методичні проблеми вивчення дисципліни "Методика викладання психології" майбутніми психологами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 212-216. – (Серія : Психологічні науки)
1298714
  Яцишин М. Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 116-121
1298715
  Гусейнгулиев Н.Ю. Теоретико-методологические аспекты информацийнного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 78-83. – ISSN 2221-1055


  Досліджено актуальні науково-теоретичні, методологічні та практичні питання регулювання, в тому числі формування інформаційного забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано вимоги до інформаційного забезпечення прийняття регулівних рішень, дано оцінку ...
1298716
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1298717
  Семченков А.С. Теоретико-методологические аспекты исследования национальной безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.46-62. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1298718
  Головаха Є.І. Теоретико-методологические основания исследования современных социальных феноменов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 60-65. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1298719
  Козадаев Б.П. Теоретико-методологические основания проблемы автоматического распознавания и понимания речи / Б.П. Козадаев. – М., 1991. – 63с.
1298720
  Лисицын П.П. Теоретико-методологические основания социального анализа процессов трудовой миграции / П.П. Лисицын, А.В. Резаев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 122-129. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1298721
  Зыбцев В.Н. Теоретико-методологические основания социологических исследований / В.Н. Зыбцев, В.И. Журавлев // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 222-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье предпринята попытка анализа основных теоретико-методологических подходов проведения конкретно-социлогических исследований и определения их возможных перспектив развития в условиях складывающегося методологического плюрализма в отечественной ...
1298722
  Коробова О.В. Теоретико-методологические подходы к изучению высших психических функций // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 96-104. – (Психологія ; вип. 47)
1298723
  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий "ценность", "ценностные ориентации" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-90. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1298724
  Насонкин В.В. Теоретико-методологические подходы к изучению системы образования в современном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 1213-1220. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются основные подходы к изучению системы образования в современной науке. Анализируются их достоинства и недостатки, выделяются специальные и комплексные методы исследования системы образования. Под системой образования в Российской ...
1298725
  Покатович И.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию экологической безопасности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.69-74. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1298726
  Шкребец М.С. Теоретико-методологические подходы к социологическому изучению феномена денег // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.65-68. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1298727
  Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  В статье на материалах отечественных и зарубежных исследований рассматриваются проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре, предпринимается попытка обоснования этнодраматургии как стратегии формирования художественной ...
1298728
  Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1298729
  Медведев В.А. Теоретико-методологические тенденции развития социально-гуманитарного познания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9 (365). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1298730
  Наливайко Нина Васильевна Теоретико-методологический анализ жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Наливайко Нина Васильевна; АН СССР. Сибирское отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1981. – 20л.
1298731
  Малько А.В. Теоретико-методологическое значение концепции "правовой жизни" / А.В. Малько, В.В. Трофимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1298732
  Каменев Р.В. Теоретико-методологическое обоснование использования интерактивных средств обучения в системе профессионального образования / Р.В. Каменев, В.В. Крашенинников // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 160-167. – ISSN 1811-0916


  Реформирование системы образования - процесс постоянный и длительный. В связи с этим одной из приоритетных задач современного обучения является организация и совершенствование профессиональной подготовки будущих выпускников. Использование интерактивных ...
1298733
  Кирилюк О.В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-160 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1298734
  Мишечкін Г. Теоретико-методологічна база української історичної науки : на шляху оновлення (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1298735
  Кальниш Ю. Теоретико-методологічна генеза політичної аналітики в V-XIII ст.( нарис теорії та історії державного управління) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 13-22.
1298736
  Місюра В.Я. Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1298737
   Теоретико-методологічна концепція раціонального розміщення продуктивних сил / М.Д. Пістун, Тьорло, , К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 3-12. – ISBN 966-7293-90-4
1298738
  Гуменюк Ю.П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 295-310. – ISSN 0321-0499
1298739
  Гайдай Т. Теоретико-методологічна спорідненість економічних поглядів С.М. Булгакова з історико-соціальним напрямом: дослід історико-економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено історико-економічний аналіз ознак методологічної спорідненості економічних поглядів С.М. Булгакова з економічною гетеродоксією кінця ХІХ - початку ХХ ст. - історико-соціальним напрямом в економічній думці Німеччини. Досліджено роль ...
1298740
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1298741
  Юлдашев О.Х. Теоретико-методологічне забезпечення правового регулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 93-100
1298742
  Бовш Л.А. Теоретико-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 127-132. – (Економічні науки)
1298743
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1298744
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів в залежності від їхніх індивідуально-психологічних властивостей на підставі використання методологічного ...
1298745
  Кондрашова-Діденко Теоретико-методологічний аналіз економічної культури в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито теоретико-методологічні основи аналізу економічної культури як одного з вихідних трансформаційних чинників економіки.
1298746
  Дуднікова І.І. Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692
1298747
  Хорєв І.О. Теоретико-методологічний аналіз ефективності підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються теоретичні основи ефективності та якості підготовки військових спеціалістів у вищих навчальних закладах.
1298748
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1298749
  Соболь Т.В. Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософіі символічного інтеракціонізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 230-234. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу впливу різних філософських та соціальних теорій на появу та розвиток "Я-концепції" представників символічного інтеракціонізму.
1298750
  Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1298751
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1298752
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія і соціології / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.147-164
1298753
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 2 назв.
1298754
  Курач Т.М. Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт) : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-20 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
1298755
  Кулик Уляна Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтервенції в міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 119-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1298756
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1298757
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1298758
  Лісун Я.В. Теоретико-методологічні аспекти категорії "якість менеджменту" : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 166-173 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1298759
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні аспекти корпоративного управління у фінансових установах в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-11.
1298760
  Міщенко К.С. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення у соціальних послугах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 100-104
1298761
  Пронкіна Л. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 221-226. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1298762
  Потульницький Г. Теоретико-методологічні аспекти проблеми легітимації ідеї козацької державності в менталітеті Французького королівства XVIII століття // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 132-141
1298763
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1298764
  Василик А.В. Теоретико-методологічні аспекти управління конкурентоспроможністю персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 21-25
1298765
  Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 114-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1298766
  Зуєв В.А. Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічного апарату у сфері поводження з відходами // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 89-95. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1298767
  Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 3-10. – ISSN 2221-1055
1298768
  Філіпенко А.С. Теоретико-методологічні виміри навчально-наукової діяльності університету // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-90. – ISBN 978-966-439-753-4
1298769
  Попрозман Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 239-242
1298770
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1298771
  Ніколаєвський В.М. Теоретико-методологічні засади вивчення міграції населення / В.М. Ніколаєвський, Н.Є. Прохоренко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 34-38. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
1298772
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1298773
  Швалб Ю. Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню і опису основних категорій теорії соціальної роботи, а саме: "спосіб життя", "буденна свідомість", "життєвий досвід". Крім того, розкрито зміст і форми діяльності соціального працівника відповідно до класифікації проблем ...
1298774
  Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 38-42


  Аналізується проблема економічної залежності держав в умовах глобалізації.
1298775
  Турило А.М. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії "економічний стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 156-160 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1298776
  Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 104-113. – ISSN 1682-2366


  Досліджено теоретичні та методологічні основи використання індикаторів моніторингу якості у США.
1298777
  Піменова О.В. Теоретико-методологічні засади відносин власності і господарювання в системі аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 33-37
1298778
  Адамик Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111. – ISSN 1993-0259
1298779
  Куцмус Н.М. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 11-16. – ISSN 2074-5354
1298780
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1298781
  Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1298782
  Деркач Ю.В. Теоретико-методологічні засади державного управління санаторно-курортним потенціалом Карпатського регіону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-85. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1298783
  Кіш Є. Теоретико-методологічні засади дослідження геополітичної ролі нових кордонів ЄС // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 166-174. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1298784
   Теоретико-методологічні засади дослідження господарської діяльності в Україні з позицій соціального розвитку регіонів / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєва, І.Г. Савчук, О.В. та ін. Валькована // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 51-57 : Малюнок. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
1298785
  Щербакова І. Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 178-184. – ISSN 2312-1246
1298786
  Бобровник С.В. Теоретико-методологічні засади дослідження компромісу і конфлікту в праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-12.
1298787
  Гончар Д.В. Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 50-53. – ISSN 2219-5521
1298788
  Базима А.О. Теоретико-методологічні засади дослідження розподілу політичної влади // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19
1298789
  Меднікова Г.І. Теоретико-методологічні засади дослідження системної детермінації становлення особистісної зрілості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-143. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1298790
  Черцова О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типизація її основних моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 151-158


  У статті досліджуються теоретичні аспекти функціонування феномену демократії. Докладно розглядаються структурно-функціональні особливості використання терміну демократії. Проаналізовано основні моделі та типи демократії.
1298791
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1298792
  Суходоля О.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 129-139. – ISSN 2306-5664
1298793
  Бабій Л.В. Теоретико-методологічні засади і принципи творення державної геоекономічної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 5-8. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1298794
  Даниленко А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 3-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1298795
  Попов О.Є. Теоретико-методологічні засади інституціонального регулювання корпоративних відносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 178-182
1298796
  Мірошніченко О.Ю. Теоретико-методологічні засади класифікації факторів впливу на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 122-126. – Бібліогр: на 5 пунктів
1298797
  Казанська І.В. Теоретико-методологічні засади концептуалізації поняття "соціальна влада" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретико-методологічні основи поняття "соціальна влада". Розглянуто різні підходи у вивченні соціальної влади. Використовуючи принципові теоретичні положення деяких з них і принцип історизму, виокремлено атрибутивні характеристики ...
1298798
   Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
1298799
  Мартиненко В. Теоретико-методологічні засади нової парадигми демократичного державного будівництва // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 66-73.
1298800
  Янчев А.В. Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 341-347. – ISSN 2222-4459
1298801
  Довбня В. Теоретико-методологічні засади освітнього вчення Григорія Ващенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 50-56. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1298802
  Степико В.П. Теоретико-методологічні засади осягнення модернізаційних процесів в Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 216-224
1298803
  Корягін М. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства / М. Корягін, В. Шевчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 58-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1298804
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1298805
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні засади побудови цільової комплексної програми неперервного професійного навчання персоналу підприємств фінансової системи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-89.
1298806
  Орішко Н. Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 142-149. – ISSN 2312-1246
1298807
  Спіріна Т. Теоретико-методологічні засади проблеми професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців - соціальних педагогів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 136-146.
1298808
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1298809
  Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова С.А. : Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1298810
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади розвитку некомерційних громадських організацій / В.П. Мікловда, В.Є. Слюсаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1298811
  Горбатюк С. Теоретико-методологічні засади соціальної роботи як об"єкта державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 312-319.
1298812
  Павлов О.І. Теоретико-методологічні засади становлення в Україні системи управління сільськими територіями : Автореф. дис. ... доктора наук з державного управління: 25.00.01 / Павлов О.І.; Національна акад. державного управління при президентові України. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 65 назв
1298813
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
1298814
  Романчук Н. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Запропоновано спосіб визначення межі заможності на основі даних обстеження умов життя домогосподарств та ...
1298815
  Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
1298816
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1298817
  Зайчикова В.В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку : монографія / В.В. Зайчикова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-345 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-801-2
1298818
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1298819
  Баранник П. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської, діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
1298820
  Левенець Юрій Анатолійович Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина 19 - почток 20 століття) : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.01 / Левенець Ю.А.; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв.
1298821
  Семикрас В.В. Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 78-85


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів у філософії права Богдана Кістяківського. Досліджуються проблеми та перспективи подібного аналізу. В статье осуществлен анализ теоретико-методологических подходов в философии права Богдана ...
1298822
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1298823
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 186-190. – Бібліогр.: л. 154-185
1298824
  Мельничук Л.С. Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 72-75. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
1298825
  Кратінов Р.О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1562-0905
1298826
  Десятнюк О. Теоретико-методологічні засади формуваня трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної еономіки / О. Десятнюк, О. Черевко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 1 (339), січень. – С. 45-48. – ISSN 1810-3944
1298827
  Василечко О. Теоретико-методологічні й дидактичні парадигми сучасної методики навчання історії в школі / О. Василечко, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8)


  Всеукраїнське методичне об"єднання вчителів історії м. Івано-Франківськ, 27 березня 2012 р.
1298828
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1298829
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні новації синергетики в дослідженні трансформації економічних систем // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 139-143.
1298830
  Якубівська Ю.Є. Теоретико-методологічні основи використання об"єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 61-66
1298831
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності / О.В. Мамічева, С.І. Лиска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено теоретико-методологічні основи дослідження феномену диференціальної моделі професійної компетентності: основні принципи психології, провідні положення системного-структурного підходу, гуманістичної психології, символічного ...
1298832
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1298833
  Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 7-18. – ISSN 1562-0905
1298834
   Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 44-53. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1298835
  Омельяненко В. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем інформаційного забезпечення інтеграції країни у систему міжнародного трансферу високих технологій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-111. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні категорії інформаційної асиметрії та визначено ступінь її впливу на міжнародний трансфер технологій.
1298836
  Товт К.С. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 25-29. – (Економіка ; Вип. 27)
1298837
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1298838
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1298839
  Стадник В.В. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / В.В. Стадник, Н.І. Непогодина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1298840
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1298841
  Карпчук Н.М. Теоретико-методологічні основи комунікаційної політики ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 12-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1298842
  Белєйченко О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 22-29. – ISSN 1993-6788
1298843
  Дорошенко І.В. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 77-89
1298844
  Дорошенко І. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи / І. Дорошенко, О. Делі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 20-31. – ISSN 1605-2005
1298845
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський досвід // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1298846
  Бурдонос Л.І. Теоретико-методологічні основи наукової діяльність вищих навчальних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 123-131
1298847
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-511. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1298848
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1298849
  Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1298850
  Ємельянов В.О. Теоретико-методологічні основи прогнозу екологічно небезпечних геологічних процесів і явищ різноманітного походження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр.: 7 назв
1298851
  Кисельова О.М. Теоретико-методологічні основи реформування державних регуляторів мотивації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 165-169
1298852
  Турило А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, С.В. Святенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 120-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1298853
  Третяк А. Теоретико-методологічні основи формування земельного капіталу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-24
1298854
  Лучанська Валентина Теоретико-методологічні основи формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1298855
  Чернишевич О.М. Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1298856
  Козлик І. Теоретико-методологічні передумови визначення перспектив жанрового вивчення філософської лірики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 6-11. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1298857
  Гольда А.В. Теоретико-методологічні передумови генезису мотивації трудового потенціалу а системі економічних категорій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 185-192.
1298858
  Резнік Володимир Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.88-104. – ISSN 1563-3713
1298859
  Чемшит Олександр Теоретико-методологічні підстави дослідження політичних процесів зарубіжних країн // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 55-63. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1298860
  Кузьменко О.М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
1298861
  Мисів Л. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблем державного управління формуванням та розвитком духовних цінностей українського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 50-58.
1298862
  Корж К.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних відхилень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 25-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1298863
  Харазішвілі Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 6-21. – ISSN 1605-2005
1298864
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1298865
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1298866
  Хоролець О. Теоретико-методологічні підходи до визначення структури науково-дослідної роботи студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 1562-529Х
1298867
  Холонюк О.Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 177-184. – ISSN 1562-0905
1298868
  Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 41-51. – ISSN 2218-1199
1298869
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1298870
  Амелін С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 88-95. – ISSN 1818-5754
1298871
  Виговська О.С. Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання політики інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 96-101


  У статті висвітлені різні концептуальні підходи до трактування поняття політики інформаційної безпеки в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Проаналізовано пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері з метою ...
1298872
  Дзюблюк Олександр Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – Бібліогр.: с. 73-76. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність визначення сутності банку як одного із ключових ринкових інститутів у процесі формулювання адекватного понятійного апарату при викладанні економічних дисциплін. За допомогою системно-діалектичного підходу пропонується ...
1298873
  Лагутін В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1298874
  Сухіна О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1298875
  Комар Ю. Теоретико-методологічні підходи до формування інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів-управлінців // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 73-79.
1298876
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806


  У статті обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до визначення сутності маргінальності як важливого феномена соціально-економічного простору. Досліджено основні напрями структурування існуючого спектру проявів маргінального і полі-маргінального ...
1298877
  Дулиба Н.Г. Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття "холдингова структура" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 60-66. – ISSN 0321-0499
1298878
  Марчук І.В. Теоретико-методологічні принципи структурно-функціонального аналізу психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищих навчальних закладах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 190-191
1298879
  Малюк А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 22-50. – ISSN 1563-3713
1298880
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1298881
  Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
1298882
  Якимчук Н.Я. Теоретико-методологічні проблеми місця розпорядників бюджетних коштів у системі управління державними фінансами // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-91. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1298883
  Грабинський І. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи / І. Грабинський, М. Романа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 150-158. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1298884
  Кресін О. Теоретико-методологічні проблеми порівняльного пізнання права у працях Валтазара Богішича // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 227-234. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено життєвому шляху хорватського вченого-компаративіста В. Богішича та аналізу його концепції порівняльного вивчення і викладання права слов"янських країн. В. Богішич виступив продовжувачем і водночас критиком традицій історичної школи ...
1298885
  Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1298886
  Ковтуненко В. Теоретико-методологічні проблеми формування середнього класу в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 161-165. – ISSN 1818-2682
1298887
  Качаєв Ю.Д. Теоретико-методологічні та методичні засади інвестиційно-географічного районування України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 1561-4980
1298888
  Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 12-20. – ISSN 2078-1016
1298889
  Осадчий І. Теоретико-методологічні та технологічні засади спрямованого розвитку освітніх систем // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 165-171. – ISSN 2309-9127
1298890
  Яншина А.М. Теоретико-методолопчні підходи до визначення економічної суті сталого розвитку та його атрибутів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 175-178
1298891
  Антипина Г.С. Теоретико-методоолические проблемы исследования малых социальных групп / Г.С. Антипина. – Ленинград, 1982. – 111с.
1298892
  Ткешелашвили С.В. Теоретико-множественный и логичский подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ткешелашвили С.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1298893
  Хасанов Н.Г. Теоретико-множественный подход к изучению начал аналитической геометрии в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хасанов Н.Г.; Казахск.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1298894
  Хаитов М. Теоретико-множественный подход к изучению элементов аналитической геометрии в старших классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Хаитов М.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1975. – 42л. – Бібліогр.:с.41+42
1298895
  Щербань А.Б. Теоретико-множественный подход к формированию структурных моделей сложных информационных систем обучения / А.Б. Щербань, А.В. Новиков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 70-75


  Рассмотрен подход к организации обучения в рамках виртуальных образовательных систем, обладающих структурными свойствами сложных реальных систем. Предложена организация процесса обучения, с применением принципа ситуационного управления, на основе ...
1298896
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1298897
  Лантвойт О.Б. Теоретико-множинне подання процесу забезпечення функціонування багатофункціонального озброєння і техніки органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 159-164
1298898
  Кухаренко С.В. Теоретико-множинний підхід до синтезу системи управліня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 204-208


  У статті запропонований метод синтезу структури автоматизованої сисп управління організацією, який дає можливість підійти до проблеми визначення струн властивостей складних систем. В статье предложен метод синтеза структуры ...
1298899
  Буй Д.Б. Теоретико-множинні конструкції в теорії реляційних баз данних / Д.Б. Буй, Ю.Й. Брона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 216-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі наводяться властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, аналога прямого добутку, а також спеціального бінарного відношення. Демонструється адекватність їх використання при вивченні реляційної алгебри.
1298900
  Комарницький Микола Ярославович Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначених скрутом або радикалом : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Комарницький Микола Ярославович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1298901
  Заворотний А.Л. Теоретико-можливісний підхід до задачі редукції спотвореного значення лінійного оператора до значення іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана множина парето-оптимальних розв"язків задачі оцінювання значення лінійного оператора за збуреним значенням іншого лінійного оператора у випадку, коли збурення відповідає принципу: більша похибка - менша можливість. Ключові слова: теорія ...
1298902
  Сідляр Вікторія Володимирівна Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 161-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність спеціальних податкових режимів як поняття та економічної категорії. Проаналізовано наукові підходи до трактування даного поняття та його складових. Запропоновано власну дефініцію спеціального податкового режиму.
1298903
  Толуб"як Віталій Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 240-248.
1298904
  Дольницкая Елена Ивановна Теоретико-познавательная трактовка фундаментальных понятий научных теорий : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Дольницкая Елена Ивановна; Дагестанский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кубанский гос. мед. ин-т им. Красной Армии. – Краснодар, 1975. – 21л.
1298905
  Мартикян М.К. Теоретико-познавательные взляды А.И.Герцена : Автореф... канд. философ.наук: / Мартикян М.К.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 33л.
1298906
  Фесенкова Л.В. Теоретико-познавательные проблемы исследования космической жизни. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Фесенкова Л.В.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философ. вопросов естествознания. – М., 1970. – 21л.
1298907
  Щечкін А.І. Теоретико-польовий підхід до функцій рівняння Пенлеве ІІІ // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-89
1298908
  Бурлай Є. Теоретико-порівняльні дослідження як напрямок правової компаративістики // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 81-83. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1298909
  Слінько Д.С. Теоретико-правова парадигма в кримінальному процесі : монографія / Д.С. Слінько, Ю.Ю. Бражник. – Харків : НікаНова, 2015. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1298910
  Можаровська Н. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 49-52
1298911
  Новосельська І.В. Теоретико-правова характеристика понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 249-254
1298912
  Сунєгін С.О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім"ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін С.О. ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1298913
  Дзюбенко О.Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 2-10
1298914
  Цимбалюк В.І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 55-60. – ISSN 2312-1831
1298915
  Юхта О.Г. Теоретико-правовий аналіз концептуального поняття "правовий статус дитини" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 71-76. – ISSN 2312-1831
1298916
  Блажівська О. Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту кодифікації як форми систематизації законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
1298917
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1298918
  Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 81-85


  Стаття присвячена дослідженню сутності і природи екологічного права в контексті загальнотеоретичних уявлень про структуру системи права. На основі дослідження юридичних конструкцій екологічного права робиться висновок про місце галузі в системі права.
1298919
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1298920
  Ярощук В.Г. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1298921
  Краснова М. Теоретико-правові аспекти компесації екологічної шкоди у межах регулятивних еколого-правових відносин // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 78-82
1298922
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1298923
  Бодрова І.І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 36-45. – ISSN 0201-7245
1298924
  Коробенко Н.П. Теоретико-правові аспекти поняття правового режиму пенсійних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1298925
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1298926
  Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито основні правові принципи екологічного стимулювання. На основі їх аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. В статье раскрыто основные правовые принципы экологического стимулирования. ...
1298927
  Кизименко К.О. Теоретико-правові аспекти регулювання робочого часу та часу відпочинку прокурорських працівників // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1298928
  Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 694-696. – ISSN 1563-3349
1298929
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретико-правові погляди Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету Київського університету. There are analyzed the theoretical and legal views of Hnat Danylovych, the first Dean of the Faculty of Law of the University of Kyiv.
1298930
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1298931
  Лошицький М.В. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави : монографія / М.В. Лошицький. – Київ : Леся, 2013. – 370, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-6
1298932
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1298933
  Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння екологічної культури як важливого інструменту екологічної політики в державі. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення рівня ...
1298934
  Кучаковська Н.О. Теоретико-правові засади інформаційного cуспільства та його взаємозв"язок із законотворчістю / Н.О. Кучаковська, Т.С. Новак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 43-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1298935
  Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України пропопередження насильства в сім"ї // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 36-45. – ISSN 1993-0909
1298936
  Кузьменко О. Теоретико-правові засади поняття, особливостей та способів правового регулювання міжбюджетних відносин як форми соціального регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1298937
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1298938
  Матвієць А. Теоретико-правові засади прокурорської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 90-99
1298939
  Шевчук С.Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-47
1298940
  Якиимчук М. Теоретико-правові засади та система принципів управліня в органах прокуратури України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.231-240. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1298941
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1298942
  Шевчук С. Теоретико-правові засади формування та реалізації національної інноваційної системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 124-127
1298943
  Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1298944
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1298945
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1298946
  Пікалюк С. Теоретико-правові основи соціального партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 196-200
1298947
  Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 253-260
1298948
  Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту державного боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 127-131
1298949
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1298950
  Перепелюк В.Г. Теоретико-правові проблеми адміністративно- процедурного кодексу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.59-64. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1298951
  Щербанюк О.В. Теоретико-правові проблеми правової інституціоналізації лобізму в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип.333)
1298952
  Шолкова Т. Теоретико-правові проблеми регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37.
1298953
  Фатхутдінова Олена Василівна Теоретико-правові проблеми юридичного процесу : 12.00.01: Дис. ... канд. юрид. наук / Фатхутдінова Олена Василівна; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2000. – 217 л. – Бібліогр.: С.202-217
1298954
  Корнеева Н.В. Теоретико-правовые взгляди В.М. Гессена на историческую эволюцию науки государственного права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 36-37. – ISSN 1812-3805
1298955
  Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1298956
  Кнейслер О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 109-113
1298957
  Воронкова В.Г. Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 5-11. – ISSN 2072-1692
1298958
  Столяр І.О. Теоретико-практична модель створення громадського(суспільного) мовлення в Україні (з урахуванням закордонного досвіду) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 68-75. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються концепції побудови громадського (суспільного) мовлення в Україні, аналізуються причини необхідності його впровадження.
1298959
  Шкрабалюк Ю.О. Теоретико-практичні аспекти механізму взаємодії зовнішньоторговельної динаміки та валютного курсу в умовах України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 238-245. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито зміст та практичне значення умови Маршалла-Лернера в застосуванні девальвації валюти в якості інструменту покращення зовнішньоторговельного балансу країни. Розроблено моделі попиту на український експорт та імпорт для емпіричної ...
1298960
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 243-248


  Аналізується ступінь розробленості в науковій літературі проблематики полі- тичного маркетингу. Розглядаються основні наукові праці сучасних дослідників, присвячені теоретичному й практичному аспектам політичного маркетингу. Зроб- лено висновок про ...
1298961
  Медведик Ю.Є. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів XVI - XIX століть) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 337-344
1298962
  Косянчук П. Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті автор через логіко-правну парадигму розглядає деякі питання правного гарантування особистих немайнових прав українців правноохоронними засобами української правничої системи, серед яких важливе місце посідає інститут правної ...
1298963
  Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 26-31
1298964
  Боделан В.Р. Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1298965
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1298966
  Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб"єктивних прав особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
1298967
  Паращук Л.Г. Теоретико-прикладні аспекти реалізації принципу верховенства в особистих немайнових правах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 115-123
1298968
  Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті було проаналізовано основні теоретичні підходи щодо управління інвестиційниою діяльністю страхових компаній, а також особливості їх застосування в практиці страхового підприємництва на різних етапах розвитку ринку страхування в Україні. In ...
1298969
   Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб"єктів господарювання, регіонів та держави : колектив. монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; під заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Ст. укр. та рос. - Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 212-224. – ISBN 978-966-599-473-2
1298970
   Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – 203, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-11-0
1298971
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 83-89. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Розглянуто характер антропогенного впливу на стан природних комплексів та значення стійкості геосистем для саморегуляції та самовідновлення згідно з підходами параметричного моделювання, де рівень стану геосистеми визначається за стійкістю та ...
1298972
  Письменський Є. Теоретико-прикладні проблеми визначення підстави застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-374. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1298973
  Карнарук А.В. Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 462-463. – ISBN 966-660-151-6
1298974
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
1298975
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 1. – 2005. – 360с.
1298976
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право ; господарсько-процесуальне право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 499л. – Бібліогр. : л.453-499
1298977
  Дорош Л.В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 15-44
1298978
  Барко В.І. Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України / В.І. Барко, О.В. Іванова // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 1727-1584
1298979
  Рендович П.М. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття «фінансові ресурси» // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 38-42.
1298980
  Мороз Л.А. Теоретико-філософське підгрунтя виникнення та розвитку ранніх західноєвропейських середньовічних університетів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 26-29
1298981
   Теоретико-числовые исследования по спектру Маркова и структурной теории сложения множеств. – Москва, 1973. – 191с.
1298982
  Лабинов М.С. Теоретико-экспериментальное исследование двухфазных сред типа "Жидкость-газ" : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04; 01.04.14 / Лабинов М.С.; КПИ. – Киев, 1985. – 16л.
1298983
  Озеров Д.К. Теоретико-экспериментальное исследование поперечных волн SH и волн Лява : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Озеров Д. К.; ЛГУ. – Л., 1959. – 9л.
1298984
  Шалабанов А.К. Теоретико-экспериментальные методы исследования свободных колебаний пластин и пологих оболочек различных форм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Шалабанов А.К.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1298985
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1298986
  Кривенко Л.Т. Теоретико - конституційні аспекти оновлення поняття "Верховна Рада України" у процеі реформування Конституції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-34
1298987
  Болтівець С.І. Теоретико - методичні основи психологічного виховання молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.60-63
1298988
  Исаков Н.В. Теоретико - методологические основы правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.15-26. – ISSN 1608-8794
1298989
  Філіпенко А.С. Теоретико - методологічні виміри університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 19
1298990
  Сіцинський А. Теоретико - методологічні засади дослідження управлінської діяльності в різних сферах державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-66
1298991
  Захаров А.С. Теоретико - методологічні питання застосування функціонального критерію класифікації в системі органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-86
1298992
  Кателійчук С. Теоретико - правові засади діяльності правоохоронних органів щодо гарантування прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1298993
  Лісовська О. Теоретико -методичні аспекти дослідження економічної безпеки України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.13-18
1298994
  Вовк О. Теоретико – правове поняття зовнішньої безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-14-9
1298995
  Задніпряна М. Теоретико – правові та історичні засади формування принципів юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 28-29. – ISBN 978-617-7069-14-9
1298996
  Гербут Н.А. Теоретико методологічні засади гендерних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 344-360
1298997
  Олійник О. Теоретико методологічні засади державного регулювання аграрного ринку : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 65-73 : Рис. 6. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1298998
  Садовська Л.М. Теоретико методологічні засади публічного управління системою патріотичного виховання молоді: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 165-174. – (Серія "Державне управління")
1298999
  Суржинськии М.І. Теоретико правові питання набуття громадянства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1299000
  Злупко С.Н. Теоретико управленческие аспекты занятости / С.Н. Злупко. – К., 1985. – 144с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,