Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1298001
  Маленко П.В. "Соціальне": шляхи наукового пошуку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 107-112. – (Серія "Філософія")
1298002
  Ярова Л. "Соціальний менеджмент" та "соціальна держава" у традиції європейської теорії та практики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1298003
  Загорій В. "Соціальний престиж державної мови зростає" / розмовляла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 травня (№ 84). – С. 9


  Головний меценат Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика - голова наглядової ради ПрАт "Фармацевтична фірма "Дарниця", доктор фармацевтичних наук, професор, президент Ліги українських меценатів - про те, як народився престижний ...
1298004
  Сколотяний Ю. "Соціальні фонди, крім пенсійного, належного контролю з боку Держави не мають" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1298005
  Синчук С. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 167-181. – ISSN 2082-4939
1298006
  Сулєйманова Л.Ф. Соціальне буття людини у християнській та ісламській культурах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сулєйманова Лія Фаритівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1298007
  Стадник М.М. Соціальне в біблійній традиції ірраціонального // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 28-32


  Розкрито особливості ранньохристиянського мислення. Його основою була така форма ірраціоналізму, як містицизм, який в окремих випадках переплітався із елементами раціоналізму. Пізнання істини гармонізувало протистояння добра та зла як у соціальному ...
1298008
  Галушка З. Соціальне виключення як об"єкт економічного аналізу / З. Галушка, М. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного явища. Проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки феномену соціального виключення. Запропоновано ...
1298009
  Богомолова М. Соціальне виховання в діяльності народного комісаріату освіти України у 1920–1922 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 258-268. – ISSN 2312-5993
1298010
  Черняк С.Г. Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 200-208. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира: Я.Ф. Чепіга, М.С. Грушевський
1298011
  Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1298012
  Баранов В. Соціальне виховання дітей з девіантною поведінкою в умовах соціально-реабілітаційного закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості соціального виховання дітей в умовах соціально-реабілітаційних закладів для дітей з девіантною поведінкою у її кримінальних і асоціальних формах. The article discusses the features of social education of children in ...
1298013
  Васюк О.В. Соціальне виховання і педагогічна думка в античному світі // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 38-67
1298014
  Вербівський Д.С. Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 131-137. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1298015
  Яновська Е.В. Соціальне виховання, як неминуча історична потреба. / Е.В.. Яновська. – Київ : Державне видавництво ; [2-га Держ. друк], 1921. – 84 с. – (Психологично-педагогична бібліотека)
1298016
  Макарова О.В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка прояву та методологія оцінювання // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 57-68. – ISSN 2072-9480
1298017
  Верьовкін В.В. Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 298-303. – ISSN 2076-1554
1298018
  Савельєв Ю. Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-15. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується пріоритетність практик політичної, громадянської і соціальної участі населення для вимірювання соціального включення як компоненту якості суспільства. На основі порівняльного аналізу даних третьої (1999-2001) і четвертої ...
1298019
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 61-74. – ISSN 1681-116Х
1298020
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Савельєв Юрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 393 арк. – Додатки: арк. 384-389. – Бібліогр.: арк. 7-12, 345-383 та в додатках: арк. 384-389
1298021
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Савельєв Юрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
1298022
  Савельєв Ю. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-61. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
1298023
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки


  У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпритація розвитку як пріади "економічне зростання - добробут населення - задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі ...
1298024
  Судаков В.І. Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) : Рец. на кн.: Савельев Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. - Київ: ВПЦ "Київський університет" - 2017. - 447 с. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 142-145. – ISSN 1681-116Х
1298025
  Мартишин Д.С. Соціальне вчення Православної Церкви України в умовах політичної трансформації українського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 102-106. – ISSN 2306-6814
1298026
  Позняк С.П. Соціальне грунтознавство - новий напрям науки про грунти // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 52-56. – ISSN 0587-2596
1298027
  Ещенко П. Соціальне житло і моделі забезпечення ним / П. Ещенко, Л. Чубук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1298028
   Соціальне забезпечення в Україні. – Вип. 2. – Київ
Вип. 2. – 1992. – 272 с.
1298029
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1964. – 72 с.
1298030
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1969. – 122 с.
1298031
  Павельчик Г.О. Соціальне забезпечення духовенства Лівобережної України (1861-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 88-98. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1298032
  Хвесюк В.І. Соціальне забезпечення і соціальний захист: порівняльно-правовий аспект // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 644-648. – ISBN 978-966-521-631-5
1298033
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1298034
   Соціальне забезпечення й пільги військово-службовцям та членам їх родин. – Харків, 1930. – 150 с.
1298035
  Бартош О.П. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині / О.П. Бартош, Баторі-Тарці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 15-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1298036
  Сіньова Л.М. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 191-197. – ISSN 2306-9082
1298037
  Гончаренко О. Соціальне забезпечення місцевого населення райхскомісаріату "Україна": організаційно-правові форми та нормативна база (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 42-46


  Розглянуто заходи цивільної адміністрації райхскомісаріату "Україна" щодо соціального забезпечення місцевого населення.
1298038
  Мурашова О.П. Соціальне забезпечення непрацездатних верств населення в УСРР на початку 1920-х рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 84-86
1298039
  Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Алієва Саміра Тарлан кизи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 233 арк. – Додатки: арк. 231-233. – Бібліогр.: арк. 211-230
1298040
  Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Алієва Саміра Тарлан Кизи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1298041
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1298042
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 176 арк. – Додатки: арк. 175-176. – Бібліогр.: арк. 158-174
1298043
  Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров"я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХIХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних і опублікованих матеріалів розглянуто проблему робочих, житлових та побутових умов робітників, проаналізовано рівень медичного обслуговування та здоров"я службовців на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ...
1298044
  Мацько В.А. Соціальне забезпечення учасників АТО: шляхи вдосконалення організаційного управління // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 75-81. – ISSN 2072-8670
1298045
   Соціальне законодавство. – К, 1992. – 197с.
1298046
   Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : [аналітична доповідь : в 2-х ч.] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : Б. в., 2010. – 84 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : Програма розвитку ООН. – Бібліогр.: с. 82-84
1298047
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1298048
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 191-195. – Бібліогр.: л. 196-215
1298049
  Кулі-Іванченко Соціальне замовлення - організаційно-правовий механізм договірної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських організацій в Україні: сутність та ознака // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 92-105. – ISBN 978-966-916-588-6
1298050
  Багмет К.В. Соціальне замовлення у контексті реформування системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 55-59. – ISSN 2309-1533
1298051
  Старченко М. Соціальне здоров"я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 109-111


  Стаття присвячена історіографічному аналізу деформованих радянських цінностей 1920-х – поч. 1930-х рр. Статья посвящена историографическому анализу деформированных советских ценностей 1920-х – нач. 1930-х гг. This article deals with the ...
1298052
  Кравчук В.М. Соціальне значення (роль) судді // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7272-11-2
1298053
  Кучеренко Т. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні / Т. Кучеренко, В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-40
1298054
  Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
1298055
  Баюра Д.О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 212-218


  У статті запропоновано нові підходи до формування та розвитку корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, які передбачають реалізацію програм соціального інвестування.
1298056
  Притуляк Н.М. Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 63-74 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1298057
  Більська О.В. Соціальне інновування і його результативність в трансформаційній економіці = The social innovation introduction process and its effectiveness in the transformation economy : монорафія / О.В. Більська ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Монолит, 2016. – 342, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 318-329 та у кінці розд. – ISBN 978-617-7369-10-2
1298058
  Литвин-Кіндратюк Соціальне конструювання діалогізму ритуально-побутової поведінки особистості у просторі карнавалу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 181-187. – ISBN 978-617-689-193-2
1298059
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності цивілізаційного вибору перспектив сучасних соціумів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 39-42
1298060
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності як чинник обмеження постгуманістичної трансформації людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 51-53
1298061
  Жадан І.В. Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 251-258
1298062
  Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основні форми надання соціальних послуг // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 67-72. – ISSN 2412-1185
1298063
  Чутчева О. Соціальне обслуговування: проблеми галузевої належності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
1298064
  Попова Ю.М. Соціальне партнерство в аспекті розвитку інституціональних засад соціально орієнтованої економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 145-149. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1298065
  Мещан І.В. Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1298066
  Белова Л.О. Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 32-36. – ISSN 1562-529Х
1298067
  Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 39-46 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви
1298068
  Крошка С.А. Соціальне партнерство в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 237-239. – ISBN 978-966-654-490-5
1298069
  Безвух С.В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С.В. Безвух, А.Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – C. 7-14. – (Економічні науки ; № 3, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджуються питання співпраці вищих навчальних закладів та бізнесу. Визначено поняття соціального партнерства вищих навчальних закладів та бізнес-структур. Досліджено світовий та вітчизняний досвід співпраці науки та бізнесу. Наведено ...
1298070
  Маслікова І.І. Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються соціальне партнерство та міжнародна співпраця у системі вищої освіти як механізми та інструменти досягнення суспільного блага та становлення суспільства добробуту. Рассматривается социальное партнерство и международное сотрудничество в ...
1298071
  Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 12-15
1298072
  Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов"язків та соціальної відповідальності : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-34. – Бібліогр.: 11 назв
1298073
  Буканов Г.М. Соціальне партнерство як інструмент реалізації екологічної політики на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
1298074
  Мелехов В. Соціальне партнерство як метод виховання еліти // День. – Київ, 2000. – 2 грудня (№ 222). – С. 5 : фото


  В Інституті Міжнародних відносин при Київському нацiональному університеті імені Тараса Шевченка відбулося вручення грантів від компанії "Філіп Морріс Україна".
1298075
  Рябенко Є.М. Соціальне партнерство як механізм управління університетом: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 167-176


  Розглянуто особливості моделей управління вищою освітою в європейському і світовому контексті.
1298076
  Іванчук Н.В. Соціальне партнерство як новий тип суспільного діалогу в умовах демократизації українського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 93-101.
1298077
  Ланчевська А.А. Соціальне партнерство як особливий вид суспільних відносин // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 182-186
1298078
  Постніков В.С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 83-85. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1298079
  Жданов В.І. Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу / В.І. Жданов, М.С. Кульбако // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 45-53. – ISSN 2306-0050
1298080
  Матвійчук А.В. Соціальне партнерство як форма співпраці громадянського та державного секторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 170-179


  Розглядається спектр співпраці неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і держави в контексті формування громадянського суспільства. Згадуються професор КУ - Бех В., Бабкін В.
1298081
  Воскобойнікова-Гузєва Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається зміст та особливості соціального партнерства. Наголошується, що співпраця книгозбірень з державними і місцевими органами влади, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами у сучасних умовах ...
1298082
  Тесленко І.М. Соціальне партнерство: від суспільного примирення до економіки добробуту і соціальної держави // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 37-40
1298083
  Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 132-141
1298084
  Фігурний Ю.С. Соціальне питання у творчій спадщині Миколи Міхновського (1873-1924) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 289-296. – ISBN 978-966-668-405-2
1298085
  Дворніцька Л.В. Соціальне питання у творчій спадщині передвісників українського націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих і націєтворчих ідей Шевченка на "profession de foi…" Братства тарасівців) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 84-93. – ISBN 978-966-668-405-2
1298086
  Рахманов О. Соціальне підгрунтя олігархічної системи в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 60-73. – ISSN 1563-3713
1298087
  Буряк Н.Б. Соціальне підгрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 182-185. – ISSN 2076-1554
1298088
  Звонар В.П. Соціальне підприємництво в контексті викликів довготривалого безробіття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2188-73-8
1298089
  Ліпіч Л.М. Соціальне підприємництво в предметному полі соціологічних досліджень : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 89-90
1298090
  Наумова М.О. Соціальне підприємництво в системі чинників підвищення якості життя // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 233-242


  Узагальнено основні наукові підходи до визначення категорії "якість життя" і системи чинників, що впливають на якість життя населення. Обґрунтовано роль соціального підприємництва та його компонент в системі чинників підвищення якості життя. Обобщены ...
1298091
  Шашкова Л.О. Соціальне підприємництво в суспільстві знання : епістемологія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 95-96
1298092
  Никифорак В.А. Соціальне підприємництво в Україні / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 191-193
1298093
  Мостіпан О.М. Соціальне підприємництво в Японії: культурна традиція та сучасні інновації : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 91
1298094
  Варналій З.С. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 178-182
1298095
  Рик М.С. Соціальне підприємництво у символиці Г. Сковороди : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 105
1298096
  Носань Н.С. Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 69-75. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1298097
  Сидор І.П. Соціальне підприємництво як інструмент забезпечення інклюзивного зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-966-654-490-5
1298098
  Кольба І. Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 113-114
1298099
  Петренко К.В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 189-192
1298100
  Ткачук І.Я. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І.Я. Ткачук, Х.-І.В. Євчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1298101
  Лантух І.В. Соціальне підприємництво як феномен сучасного суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1298102
   Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : [посібник] / [А.О. Корнецький, А.А. Свинчук, В.Я. Назарук та ін.]. – Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Проект "Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку". – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97661-0-6


  Програма "Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу"
1298103
  Лавринович О.А. Соціальне підприємництво: гендерний аспект : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 98-99
1298104
  Гулевська-Черниш Соціальне підприємництво: куди рухаються світ і Україна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 11


  "Соціальне підприємництво вже активно розвивається у більшій частині країн світу. Чи є перспективи у цій сфері для України? Підтримка уряду, залучення професійних співробітників, розуміння з боку суспільства, достатній заробіток, використання ...
1298105
  Босак І.П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 99-104. – ISSN 1998-6912
1298106
  Кожемяченко О.О. Соціальне підприємництво: світовий досвід та практичні аспекти становлення в Україні / О.О. Кожемяченко, О.С. Солосіч, М.О. Голуб // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 140-149. – ISSN 2310-5534
1298107
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства : монографія / В.В. Буяшенко. – Київ : Асканія, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с.333-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2203-08-0
1298108
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: від деструкції до конструкції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1298109
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: спроба теоретичного осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 153-165
1298110
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 442 л. – Бібліогр.: л. 398-442
1298111
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Буяшенко Вікторія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 31 назва
1298112
  Стожок Л. Соціальне планування в системі соціального страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 172-180. – ISSN 2410-0919
1298113
   Соціальне планування і ефективність виробництва. – К, 1979. – 181с.
1298114
  Сенченко В.І. Соціальне планування розвитку квиробничих колективів / В.І. Сенченко. – К., 1971. – 66с.
1298115
  Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.163-169. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1298116
  Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова: невідомі сторінки
1298117
  Понипаляк А.В. Соціальне походження та юнацькі роки, становлення особистості останнього головнокомандувача УПА Василя Кука (1913–1934 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 197-206. – ISBN 978-966-668-405-2
1298118
  Юревич М. Соціальне походження як один із основних чинників збереження рідної мови на прикладі польської говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  За допомогою соціолінгвістичного дослідження автор показує. що соціальне походження може стати важливою причиною процесу збереження рідної мови та культури емігрантами. Ці висновки спираються й на твердження колег.
1298119
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2016-
Вип. № 1. – 2017. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298120
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : Юрайт, 2016-. – ISBN 978-966-2740-96-7
Вип. № 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298121
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 1. – 2018. – 289, [ 1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298122
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 2. – 2018. – 184, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298123
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 3. – 2018. – 148, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298124
   Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298125
  Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1298126
  Молоткіна В. Соціальне призначення книжкової продукції УСРР у 20-ті рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 26-31
1298127
  Линовицька О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 10-16. – ISSN 2078-1016


  Філософія освіти ХХ1 століття: пошук пріоритетів.
1298128
  Хижняк О.В. Соціальне призначення толерантності // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 41-55
1298129
  Костюченко О.Є. Соціальне призначення трудового права шлях соціального миру й злагоди в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7625-74-1
1298130
  Довженко В.І. Соціальне проблеми становища сільської родини в умлвах розбудови незалежної України / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 152с.
1298131
  Косолапов В.В. Соціальне прогнозування / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 48с.
1298132
  Попова А.О. Соціальне проектування в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 11-15. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1298133
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1817-3764
1298134
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1817-3764
1298135
  Коцур Н.І. Соціальне протистояння в Україні на початку 20-х років (на матеріалах преси) / Н.І. Коцур, В.П. Коцур, В.М. Солошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-99. – (Історія ; вип. 34)


  На основі матеріалів періодичної преси висвітлюється опір селян України встановленню радянської влади та її аграрній політиці на початку 20-х років.
1298136
  Гольцова О.Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1298137
  Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство / В.Г. Бодров, А.І. Кредисов, И.М. Леоненко. – Київ : Либідь, 1995. – 126 с. – ISBN 5-325-00620-7
1298138
  Тимчишин О.В. Соціальне розшарування традиційного суспільства кабардинців у контексті історії // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-1567-34-3
1298139
  Савка В.Є. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова:спроба аналізу / В.Є. Савка, Л.Д. Климанська // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2306-3974
1298140
  Боровська Я.О. Соціальне самопочуття іналідів в Україні в контексті проблеми зайнятості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33.. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1298141
  Сапєлкіна О.В. Соціальне самопочуття українського населення як міра гідної праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 12-21. – ISBN 966-614-021-7
1298142
  Репко І.П. Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді / І.П. Репко, В.І. Одарченко, О.В. Ільченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 148-151. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Зміст наукового дослідження розкриває значення поняття "соціалізація". У ході роботи детально проаналізовано літературні джерела з різних наук даного аспекту. У статті висвітлено специфіку та типові проблеми соціальної адаптації студентів на етапі ...
1298143
  Косаківська О.В. Соціальне самопочуття як чинник електоральної поведінки українських громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 179-186
1298144
  Горський В.С. Соціальне середовище та історико-філософський процес / В.С. Горський. – К., 1969. – 184с.
1298145
  Волинюк О.В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 421-423. – ISSN 2524-017X
1298146
  Тупиця О.Л. Соціальне середовище як передумова зростання політичної активності профспілок (досвід російських досліджень) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 172-181
1298147
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11. / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.130-146
1298148
  Суходольська А.С. Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Суходольська Анна Сергіївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1298149
   Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавленних батьківського піклування / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, Антонова-Турченко, І.Б. Іванова, І.В. Пєша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-7530-06-Х
1298150
  Мельник Л.М. Соціальне служіння як складова діяльності УПЦ КП : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 81-82
1298151
  Малес Л.В. Соціальне сприйняття конституйоване іншими // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1298152
  Рахманов О.А. Соціальне сприйняття населенням приватних власників засобів виробництва в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 34-45. – ISSN 1681-116Х
1298153
  Познанська К.В. Соціальне становище літніх людей та ставлення до старості в українському суспільстві очима молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 340-345. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1298154
  Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Коцур Надія Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 203 л. – Бібліогр.:л.189-203
1298155
  Соловйова Т.М. Соціальне становище найманих робітників Правобережжя у першій чверті XIX століття // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 11-15. – ISBN 978-966-581-772-1
1298156
  Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості соціального становища переселенців у Криму в другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. В статье рассмотрены особенности социального положения переселенцев в Крыму во второй половине 1940-х – первой половине ...
1298157
   Соціальне становище сільської жінки в Україні. – Київ, 1998. – 136с. – ISBN 966-95031-6-7
1298158
  Довженко В.І. Соціальне становище сільської жінкии в Україні / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 136с.
1298159
  Приймак В. Соціальне становище у східних федеральних землях Німеччини (1990-1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-783-0
1298160
  Антоненко Т. Соціальне страхування-в інтересах громадян // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-9.
1298161
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352с. – ISBN 966-351-041-2
1298162
  Юрій С.І. Соціальне страхування : Підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – Київ : Кондор, 2006. – 464с. – ISBN 966-8251-52-0
1298163
  Березіна С.Б. Соціальне страхування : лаб. практикум : [посібник] / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – Київ : Компринт, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-82-9
1298164
  Колосок А.М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1298165
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в правових доктринах // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 99-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1298166
  Вальчук О.І. Соціальне страхування в СРСР (1922-1933 рр.): історіографічний огляд // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 83-87. – ISSN 2076-1554
1298167
  Головач Н.І. Соціальне страхування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 174
1298168
  Швець П. Соціальне страхування в Україні: історія, практика, проблеми // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36.
1298169
  Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / М.І. Боднарук; МОіНУ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Микола Іванович. – Чернівці : Рута, 2002. – 247с. – ISBN 966-568-534-1
1298170
  Приказюк Н.В. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк, С.А. Шимків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1298171
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1298172
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 439 арк. – Бібліогр.: арк. 383-439
1298173
  Кравченко О.В. Соціальне страхування в Українській РСР / О.В. Кравченко. – К., 1965. – 88с.
1298174
  Трунова Г.А. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 82-89. – ISSN 2311-4894
1298175
  Кучма О. Соціальне страхування громадян України на окупованих територіях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 318-320. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1298176
  Солдатенко Оксана Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності як один із видів медичного страхування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 85-90
1298177
   Соціальне страхування колгоспників. – К, 1975. – 109с.
1298178
  Козоріз Г.Г. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 70-77. – ISSN 1562-0905
1298179
  Березіна С.Б. Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 22-29. – ISSN 2306-6806
1298180
  Боднарук М.І. Соціальне страхування як спосіб реалізації громадянами конституційного права на соціальний захист // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7096-97-8
1298181
  Луцький Р.П. Соціальне страхування, як форма здійснення соціального захисту державних службовців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-121.
1298182
   Соціальне та духовне служіння В.Ф.В. Войно-Ясенецького (Свт. Луки) / О.Г. Попов, О.П. Коваленко, Л.М. Дунаєва, С.В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 66-75. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1298183
  Бойчеко М. Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-103. – ISSN 0235-7941
1298184
  Кулешір М.М. Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується взаємодія і конфлікт соціального й індивідуального в творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера. Звернуто увагу на те, що людина є суспільна істота, носій певного соціального світогляду й поведінки, розглянуто небезпеки соціального ...
1298185
  Ярощук І.В. Соціальне та молодіжне будівництво в Україні: правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 86-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1298186
   Соціальне управління. – К, 1986. – 415с.
1298187
  Алексєєва О.А. Соціальне управління (менеджмент) як чинник модерності соціального інституту вищої освіти України / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 297-302. – ISBN 978-966-171-387-0
1298188
  Степаненко В.Ф. Соціальне управління і громадська активність. / В.Ф. Степаненко. – К., 1978. – 45с.
1298189
  Абаїмов А. Соціальне управління організаціями ЗМК: у пошуках ефективних критеріїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблему пошуку ефективних критеріїв соціального управління організаціями засобів масових комунікацій в умовах сучасної медіаекономіки. Розглянуто різноманітні критерії та показники ефективного функціонування медіа-підприємств у контексті ...
1298190
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200 л. – Бібліогр.: л. 186 - 200
1298191
   Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання. – Київ, 2003. – 92с. – ISBN 966-7902-40-4
1298192
  Маєвська Л.І. Соціальний аспект акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 250-254
1298193
  Гордей О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 194-198. – ISSN 1993-6788
1298194
  Полуда В. Соціальний аспект військового полону в умовах Першої та Другої світових воєн // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 114-123
1298195
  Красота О. Соціальний аспект економічних явищ - майбутнє економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто еволюцію предмету економічної теорії, наведено коротку характеристику її сучасного стану, доводиться значущість соціальних аспектів у дослідженні економічних явищ. В статье рассмотрено эволюцию предмета экономической теории, ...
1298196
  Тітомир Є.Г. Соціальний аспект змістовного навантаження містичного досвіду в традиції західного християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1298197
  Єськов О.Л. Соціальний аспект мотивації трудової діяльності / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 184-186
1298198
  Бабічева О.С. Соціальний аспект проблеми нелегального постачання в Росії та Південно-Східній Україні в 1917 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
1298199
  Толок Є.В. Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 188-194. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
1298200
  Підгайна О. Соціальний аспект реструктуризації вугільної галузі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 77-83 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1298201
  Рудик В. Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 32-37 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912
1298202
  Дика О.С. Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики / О.С. Дика, К.М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
1298203
  Омельченко Н. Соціальний аспект феномену урбанізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1298204
  Рябініна Л.М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 17-19
1298205
  Катихін Є.О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 77-81. – Бібліогр.: 10 назв
1298206
  Дерій В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. Дерій, С. Саченко, Л. Бабій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 17-26
1298207
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 409 л. – Бібліогр.: л. 362-409
1298208
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1298209
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 214 арк. – Додатки: арк. 199-214. – Бібліогр.: арк. 174-198
1298210
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1298211
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: стимули соціологічної концептуалізації національної моделі // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-387-0
1298212
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : монографія / О.В. Мазурик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 315, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-315. – ISBN 978-966-317-193-7
1298213
  Полозенко Д.В. Соціальний бюджет як основа розвитку економіки України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 59-63
1298214
  Приятельчук О.А. Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призми концепції КСВ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 66-68
1298215
  Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
1298216
  Носуліч Т. Соціальний вектор кадрової політики в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 95-98
1298217
  Ткачук В. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 93-96. – Бібліогр.: 7 назв.
1298218
  Осецький В.Л. Соціальний вектор розвитку економіки знань / В.Л. Осецький, О.В. Красота // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 343-348. – ISSN 2312-7600


  Показано місце і роль знань у процесі побудови постіндустріального суспільства. Подано основні підходи становлення соціальної економіки на основі знань з боку представників сучасних теорій економіки знань.
1298219
  Куценко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми та шляхи її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1298220
  Магда Є.В. Соціальний вимір близькосхідного конфлікту в контексті глобалізації // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-107. – ISBN 978-966-171-154-8
1298221
  Гнибіденко І. Соціальний вимір в умовах глобалізації як засіб забезпечення соціального захисту та прав людини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-38
1298222
  Гукалова І.В. Соціальний вимір глобалізації : Суспільно-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-45 : Рис., табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1298223
  Ллебедєв І.В. Соціальний вимір європейської інтеграції і завдання для України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 133-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1298224
  Нахлік Є. Соціальний вимір пекла в "Енеїді" І. Котляревського: джерела та образна семантика


  У статті висвітлюються джерела ("Енеїда" Вергілія, "Енейда" М. Осипова, пам"ятки українського письменства) та оригінальність українізованого й осучасненого образу пекла в бурлескно-травестійній поемі "Енеїда" І. Котляревського, соціальний зміст ...
1298225
  Захарченко М.С. Соціальний вимір поняття "раціонального" (в контексті комунікативної філософії Юргена Габермаса) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 44-45
1298226
  Арнаутова Л.М. Соціальний вимір правового регулювання інформаційної політики щодо європейської інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 117
1298227
  Оніщенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-93-1
1298228
  Філіпенко Д.О. Соціальний вимір процесів становлення європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 57-67
1298229
  Гаманюк В.А. Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки")
1298230
  Логвинчук В.В. Соціальний вимір толерантності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 663-667. – ISSN 1563-3349
1298231
  Кальницька Ю.С. Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI - XVII століть / Ю.С. Кальницька, А.В. Сівоздрав // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 34-44


  Представлено результати історико-психологічного аналізу української філософсько-публіцистичної спадщини XVI-XVII століть. Згадуються професори КУ - Наливайко Д.С., Радишевський Р.П.
1298232
  Деркач В.Л. Соціальний дарвінізм: ретроспекція в методологічній перспективі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 23-30
1298233
  Лукашенко Н.Г. Соціальний дейксис в іспанському Інтернет-дискурсі на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 185-195. – Бібліогр.: Літ.: с.195; 10 п.


  Вивчення соціального дейксису в іспанськом Інтернет-дискурсі. Изучение социальногоь дейксиса в испанском Интернет-дтскурсе. The article deals with the social deixis in Spanish Internet Discourse.
1298234
  Давиденко В.В. Соціальний діалог в системі механізму відтворення людського капіталу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 300-313. – ISBN 966-628-132-5
1298235
  Герасимов О. Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та перспективи розвитку / О. Герасимов, Ю. Рубченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1298236
  Пилипенко В. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні : монографія / Валерій Пилипенко, Гульбаршин Чепурко ; [відп. ред. Ю.О. Привалов] ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – Київ : Ліга Прес, 2017. – 182, [1] с. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 171-180. – ISBN 978-617-397-160-4
1298237
  Дружинін Т.А. Соціальний діалог та соціальне партнерство в контексті соціальної роботи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 126-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1298238
  Зеленко О.О. Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 56-61. – ISSN 2221-8440
1298239
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 59-72. – ISBN 966-628-134-1
1298240
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 215-220. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціального партнерства. This article is about actual problems of social parthnership.
1298241
  Петроє Ольга Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 233-240.
1298242
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як передумова становлення соціальної злагоди і партнерства у громадянському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 146-160
1298243
  Цвих В.Ф. Соціальний діалог: основні підходи до визначення / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та основні ознаки діалогу як суспільного явища, показано, що діалог є особливим соціальним феноменом та розкрито основні підходи до розуміння його як функціональної характеристики суспільства. Йдеться також про соціальне ...
1298244
  Алфімов Д.В. Соціальний досвід учнів - запорука успішного виховання лідерських якостей школярів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 11-23. – ISSN 1817-3764
1298245
  Сурмін Ю.П. Соціальний експеримент. : Автореф... доктор соціолог.наук: 22.00.02 / Сурмін Ю.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 39л.
1298246
  Смагач О.І. Соціальний ефект бригадного підряду. / О.І. Смагач. – К., 1984. – 48с.
1298247
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1298248
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1996
1298249
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1298250
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1997
1298251
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1997
1298252
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1997
1298253
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1998
1298254
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1998
1298255
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1998
1298256
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1998
1298257
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1998
1298258
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1998
1298259
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1998
1298260
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1998
1298261
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
спецвип. – 1999
1298262
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1999
1298263
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1999
1298264
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1999
1298265
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1999
1298266
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1999
1298267
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1999
1298268
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1999
1298269
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1999
1298270
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1298271
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1298272
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1298273
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1298274
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2000
1298275
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2000
1298276
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2000
1298277
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2000
1298278
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2000
1298279
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2000
1298280
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2000
1298281
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2000
1298282
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
1298283
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1298284
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1298285
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1298286
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2001
1298287
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001
1298288
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001
1298289
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001
1298290
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001
1298291
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001
1298292
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001
1298293
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001
1298294
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1298295
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1298296
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1298297
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1298298
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1298299
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1298300
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2002
1298301
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2002
1298302
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
1298303
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
1298304
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
1298305
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002
1298306
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1298307
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2003
1298308
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2003
1298309
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2003
1298310
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2003
1298311
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2003
1298312
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2003
1298313
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2003
1298314
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2003
1298315
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2003
1298316
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2003
1298317
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2003
1298318
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2004
1298319
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2004
1298320
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2004
1298321
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2004
1298322
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2004
1298323
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2004
1298324
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2004
1298325
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2004
1298326
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2004
1298327
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2004
1298328
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2004
1298329
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2004
1298330
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2005
1298331
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2005
1298332
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2005
1298333
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2005
1298334
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2005
1298335
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2005
1298336
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2005
1298337
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2005
1298338
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2005
1298339
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2005
1298340
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2005
1298341
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2005
1298342
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2006
1298343
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2006
1298344
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2006
1298345
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2006
1298346
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2006
1298347
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2006
1298348
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2006
1298349
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2006
1298350
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2006
1298351
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2006
1298352
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2006
1298353
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2006
1298354
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2007
1298355
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2007
1298356
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2007
1298357
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2007
1298358
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2007
1298359
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2007
1298360
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2007
1298361
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2007
1298362
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2007
1298363
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2007
1298364
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2007
1298365
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2007
1298366
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1. – 2008
1298367
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2. – 2008
1298368
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3. – 2008
1298369
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4. – 2008
1298370
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5. – 2008
1298371
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6. – 2008
1298372
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7. – 2008
1298373
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8. – 2008
1298374
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9. – 2008
1298375
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10. – 2008
1298376
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11. – 2008
1298377
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12. – 2008
1298378
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (149). – 2009
1298379
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (150). – 2009
1298380
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (151). – 2009
1298381
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (152). – 2009
1298382
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (153). – 2009
1298383
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (154). – 2009
1298384
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (155). – 2009
1298385
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (156). – 2009
1298386
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (157). – 2009
1298387
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (158). – 2009
1298388
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (159). – 2009
1298389
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12 (160). – 2009
1298390
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (162). – 2010
1298391
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (163). – 2010
1298392
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (164). – 2010
1298393
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (165). – 2010
1298394
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (166). – 2010
1298395
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (167). – 2010
1298396
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (168). – 2010
1298397
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (169). – 2010
1298398
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (170). – 2010
1298399
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (171). – 2010
1298400
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (172). – 2010
1298401
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (173). – 2010
1298402
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (175). – 2011
1298403
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (176). – 2011
1298404
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (177). – 2011
1298405
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (178). – 2011
1298406
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (179). – 2011
1298407
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (180). – 2011
1298408
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (181). – 2011
1298409
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (182). – 2011
1298410
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (183). – 2011
1298411
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (184). – 2011
1298412
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (185). – 2011
1298413
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (186). – 2012
1298414
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (187). – 2012
1298415
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (188) березень. – 2012
1298416
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (189) квітень. – 2012
1298417
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (190). – 2012
1298418
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (191) червень. – 2012
1298419
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (192) липень. – 2012
1298420
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (193) серпень. – 2012
1298421
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (194) вересень. – 2012
1298422
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (195) жовтень. – 2012
1298423
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (196). – 2012
1298424
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (197) грудень. – 2012
1298425
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (198). – 2013
1298426
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (199). – 2013
1298427
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (200). – 2013
1298428
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (201). – 2013
1298429
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (202). – 2013
1298430
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (203). – 2013
1298431
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (204). – 2013
1298432
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (204). – 2013
1298433
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (205). – 2013
1298434
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (206), жовтень. – 2013
1298435
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (207). – 2013
1298436
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (208). – 2013
1298437
  Зуб В. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп"ютеризації бібліотечних установ / В. Зуб, М. Дем"яненко, С. Семенченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 267-277. – ISSN 2224-9516
1298438
  Іваненко О. Соціальний захист в Україні: проблеми, загрози, виклики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 61-89. – ISSN 1563-3713
1298439
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-403-5
Вип. 11. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1298440
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал-альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1298441
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1298442
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-405-9
Вип. 13. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012 р. мали назву "Патріот України"
1298443
  Качан І. Соціальний захист військовослужбовців - один із основних напрямків правової роботи в збройних силах України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1298444
  Чімишенко С.М. Соціальний захист військовослужбовців : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1298445
  Ветлинський С.О. Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 198-205
1298446
  Шолудько Ю.О. Соціальний захист військовослужбовців за законодавством України / Ю.О. Шолудько, О.М. Потопахіна // Актуальні проблеми сучасного права : до 20-річчя екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : зб. наук. ст. студентів / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін ; [редкол.: В.В. Валах, О.М. Потопахіна, О.В. Толкаченко ; відп. ред. О.В. Толкаченко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 55-68. – ISBN 978-966-927-391-8
1298447
  Андрієнко О.О. Соціальний захист військовослужбовців як складова стимулювання військової служби / О.О. Андрієнко, О.Л. Ларіонова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 260
1298448
  Семів Л.К. Соціальний захист військовослужбовців: проблемні питання в соціологічній оцінці / Л.К. Семів, В.Р. Клос // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 110-116. – ISSN 2071-4653
1298449
  Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2013. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-001-6
1298450
  Рудик В. Соціальний захист громадян: до питання про понятійно-термінологічний склад у теорії та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-101
1298451
  Цалюк О. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-152. – ISSN 0132-1331
1298452
  Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0132-1331
1298453
   Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" : Державна доповідь"Про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 року). – Київ, 2000. – 138с. – ISBN 966-95717-9-0
1298454
  Пеша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І.В. Пеша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – Бібліогр.:с.82-86. – ISBN 966-581-159-2
1298455
  Євдокименко Т.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як складова національної безпеки держави // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 166-170. – ISSN 2617-5967


  У статті проаналізовано причини відмови та реалізації держави політика в Україні щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених повноважень батьківської опіки. Соціальний захист є однією з функцій держави. Головна мета соціального захист ...
1298456
  Волкова С. Соціальний захист дітей - актуальна проблема сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 42-46
1298457
  Волкова С. Соціальний захист дітей - інвалідів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.93-96
1298458
  Старченко І. Соціальний захист дітей війни // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0132-1331
1298459
  Давиденко В. Соціальний захист за допомогою Інтернету // Соціальна політика і соціальна робота, 2001
1298460
  Юрчик Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1298461
  Семеніхін І. Соціальний захист і контроль за його забезпеченням у Збройних Силах України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-14.
1298462
   Соціальний захист і мовне питання / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1298463
  Богданов С. Соціальний захист інвалідів : український та польський досвід / С. Богданов ; наук. ред. О. Палій ; Українська академія держ. управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи. – Київ : Основи, 2002. – 93 с. – Бібліогр.: с. 79-81. – (Актуальні проблеми державної політики). – ISBN 966-500-018-7


  Ця книжка висвітлює становище інвалідів в Україні та Польщі з погляду законодавчого забезпечення їхнього соціального захисту й практичного стану речей у цій справі
1298464
  Малюга Л.Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посібник / Малюга Л.Ю. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. – 322, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-317 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-388-2


  У пр. № 1727680 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з повагою та найкращими побажаннями від автора. Підпис
1298465
  Заволока Л.О. Соціальний захист малозабезпечених сімей: проблеми та способи їх вирішення / Л.О. Заволока, Н.М. Ткаченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 25-29. – (Економічні науки)
1298466
  Бараник З.П. Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект / З.П. Бараник, Ю.В. Іриневич // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 125-131
1298467
  Льовочкін С. Соціальний захист населення в контексті фінансової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 87-92
1298468
  Борецька Наталия Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... док. економ. наук:08.01.01 / Борецька Н.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с.
1298469
  Борецька Наталія Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Дис...доктора економ.наук: 08.01.01 / Борецька Наталія Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 443л. + Додатки: л.405-443. – Бібліогр.л.377-405
1298470
  Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13
1298471
  Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М.М. Руженський ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 317, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 300-317. – ISBN 978-617-649-019-7
1298472
  Байлема Т. Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 78-83


  У статті йдеться про види соціальної допомоги урядових структур та місцевої влади населенню Поділля за доби Директорії. В статье исследуются виды социальной помощи со стороны правительства и органов местной власти населению Подолья в 1918 - 1920 гг.
1298473
  Колосок А. Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки / А. Колосок, Н. Коленда // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1298474
  Огінська А.Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 131-136. – ISSN 2306-6806
1298475
   Соціальний захист населення України : статистичний збірник. – Київ, 2007. – 122с.
1298476
  Євтушенко Н.М. Соціальний захист населення України в контексті соціальної політики держави та інтеграційних процесів / Н.М. Євтушенко, В.М. Виноградня, В.В. Малишко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 87-93. – ISSN 2306-546X
1298477
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного регулювання та управління в Україні / В.Є. Воротін, Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 14-21
1298478
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного управління в конкурентоспроможній економіці України / В.Є. Воротін, Р.Є. Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 120-126
1298479
  Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / М. Шаварина, Н. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 34-43. – ISSN 1818-5754
1298480
  Гнибіденко І.Ф. Соціальний захист населення: сподівання та реалії // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 94-97. – ISBN 978-617-649-034-0
1298481
  Костенко І.В. Соціальний захист науковців як юридична проблема // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-162. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1298482
  Бесчастний В.М. Соціальний захист персоналу - запорука успіху реформування міліції України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 77-84
1298483
  Васильченко Світлана Соціальний захист постраждалих від надзвичайних ситуацій / Васильченко Світлана, Ф.Ф. Мінін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 35-36
1298484
  Постригань Т. Соціальний захист працівників в період неплатоспроможності роботодавця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 83-88.
1298485
  Звонар В.П. Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 113-122. – ISSN 2072-9480
1298486
  Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-157. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1298487
  Оверковський Б Соціальний захист працівників як елемент соціальної відповідальності бізнесу / Б Оверковський, М // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 66-69. – ISBN 966-614-021-7
1298488
  Пузирний В. Соціальний захист працюючих інвалідів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-23.
1298489
  Бурлака О.С. Соціальний захист сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні: теоретико-правові проблеми : монографія / О.С. Бурлака. – Харків : В справі, 2016. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-88-2
1298490
  Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : монографія / К.В. Бориченко ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 299, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-914-0


  У пр. № 1700228 напис: Науковій бібліотеці з повагою від автора. Підпис.
1298491
  Трало Ю. Соціальний захист та пенсійне забезпечення ВПО // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 28
1298492
  Бондарчук К.П. Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1298493
  Олійник Ю.І. Соціальний захист та принципи субсидіарності - погляд націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-966-668-405-2
1298494
  Голова Н.І. Соціальний захист та реабілітація осіб з особливими потребами в Республіці Білорусь: практичний досвід // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 298-300. – ISBN 978-966-654-490-5
1298495
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один з напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1298496
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один із напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1298497
   Соціальний захист та соціальне забезпечення населення // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 126-172. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1298498
  Чанишева А. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 40-46. – ISSN 1026-9932
1298499
  Коваленко Н.В. Соціальний захист учасників антитерористичної операції: основні завдання // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 50-52
1298500
  Нещерет О. Соціальний захист учасників війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1298501
  Погорєлова С. Соціальний захист як головний критерій соціальної держави // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23.
1298502
  Панасюк О. Соціальний захист як наслідок правової регламентаії сучасного типу суспільної взаємодії в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
1298503
  Клименко О.В. Соціальний захист: історія виникнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 148-156. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1298504
  Санченко С.П. Соціальний захист: політологічний вимір життєвих реалій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 223-230
1298505
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є об"єктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 125-129
1298506
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є обєктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 96-101
1298507
  Радул В.В. Соціальний зміст виховання в античний період / В.В. Радул, О.С. Радул // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 12-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1298508
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 173-188
1298509
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1298510
  Михальов В.П. Соціальний зміст розвитку мистецтва. / В.П. Михальов. – Київ, 1981. – 48с.
1298511
  Ільницька Л.В. Соціальний зміст теорії постіндустріального суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 166-168. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто різні аспекти соціального змісту теорії постіндустріального суспільства.
1298512
  Юзьков Л.П. Соціальний і державно-правовий аспекти управління / Л.П. Юзьков. – К., 1972. – 48с.
1298513
  Філоненко М.В. Соціальний ідеал - реальний і уявний / М.В. Філоненко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 134 с.
1298514
  Кравченко Н.В. Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект / Н.В. Кравченко, Т.М. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1298515
  Федулова С.А. Соціальний імператив нової промислової революції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 3-13. – ISSN 2071-4653
1298516
  Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг : соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Георгій Почепцов. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. – (Академія майбутнього). – ISBN 978-966-542-443-7
1298517
  Холод О. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації: порівняльний аналіз // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 202-207


  Автор пропонує результати порівняльного аналізу значень термінів «соціальний інжиніринг» та «соціальні комунікації», що дозволяє констатувати великий ступінь спільності і концептуальні розбіжності між ними. Автор предлагает результаты сравнительного ...
1298518
  Вігірінський А. Соціальний інспектор: благодійник чи інквізитор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 7


  Необізнаність і, що гірше, небажання пересічних українців розбиратися в тих чи інших явищах і процесах, які відбуваються у державі сьогодні, і зокрема стосовно соціальної сфери, часто породжує для них негативні та несподівані наслідки, що нерідко ...
1298519
  Гао Вейчжень Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 180-190. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1298520
  Капченко Р.Л. Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-27
1298521
  Литовченко І.В. Соціальний інститут у контексті соціальної системи: теоретико-методологічні основи дослідження // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 16-19
1298522
  Харченко С.В. Соціальний інтелект та особистість: особливості взаємозв"язків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 78-85
1298523
  Харченко С.В. Соціальний інтелект у професійній діяльності суб"єкта // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 153-158. – ISSN 1727-1584
1298524
  Гузій Д.М. Соціальний інтелект як передумова формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 119-121
1298525
  Кравчук С.Л. Соціальний інтелект як умова партнерської взаємодії у осіб юнацького віку як учасників процесу реформування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 61-66
1298526
  Шендеровський К.С. Соціальний календар як інструмент інституалізації соціальних комунікацій // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 7-16
1298527
  Котюк І. Соціальний капітал - це головний результат олімпіади з права, що пройшла в Запоріжжі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Результати командних та індивідуальних змагань ВНЗ України. В олімпіаді взяли участь студенти КНУ імені Тараса Шевченка: О.П. Доценко та Ю.К. Челебій-Кравченко.
1298528
  Фукуяма Ф. Соціальний капітал // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 88-100
1298529
  Щербін В.К. Соціальний капітал білоруської науки і механізми його нарощування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 98-114. – ISSN 0374-3896
1298530
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал в дискурсі гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 11-14
1298531
  Бойко М.М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 176-181
1298532
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 199-204. – Бібліогр.: л. 178-198
1298533
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1298534
  Демків О.Б. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соіологічного дослідження // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 55-61. – ISSN 2306-3974
1298535
  Романенко О.О. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності / О.О. Романенко, О.Г. Яворська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 26-31. – ISSN 2306-6806
1298536
  Дороніна М.С. Соціальний капітал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. ; [за заг. ред. Дороніної М.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. + Додатки: с. 159-230. – Бібліогр.: с. 145-158. – ISBN 978-966-676-629-1
1298537
  Гордієнко Н.М. Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 46-55. – ISSN 2077-1800
1298538
  Сиченко О.О. Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективності державної соціальної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1298539
  Левчук Н.М. Соціальний капітал та здоров”я населення в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 47-56. – ISSN 2072-9480
1298540
  Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає перспективи і шляхи адаптації теорії соціального капіталу до умов сучасного українського суспільства. Особливості українського суспільства, які впливають на процес генерації соціального капіталу, розкриваються з використанням понять ...
1298541
  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у механізмі саморегулюванні підприємницької діяльності в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 70-78. – ISSN 2221-1055
1298542
  Романенко Н.О. Соціальний капітал у соціологічному вимірі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 116-117
1298543
  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 58-64. – ISSN 2221-1055
1298544
  Радіонова І.Ф. Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1298545
  Демків О. Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 3-21. – ISSN 1563-3713
1298546
  Коломієць Г.М. Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи / Г.М. Коломієць, Е.І. Алієва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 19-23. – ISSN 2222-4459
1298547
  Єрмакова О.А. Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 88-96. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1298548
  Галушка З. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки / З. Галушка, І. Нафус // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1298549
  Туленков М. Соціальний капітал як засіб розвитку сучасного соціуму // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 13-23. – ISSN 2224-0306


  "У статті в межах соціологічного підходу розглядаються концептуальні засади, змістовні та структурно-функціональні чинники соціального капіталу як суспільного феномену та засобу розвитку сучасного соціуму, досліджуються його рівні, типи, форми та ...
1298550
  Гончаренко Н. Соціальний капітал як метафора у соціальній структурі суспільства (спільноти) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 158-159
1298551
  Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підгрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 100-110. – ISSN 2072-9480
1298552
  Гірман О. Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 62-69. – ISSN 2414-4436
1298553
   Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу : монографія / [Г.Б. Тимохова, Н.В. Стативка, І.О. Цибульська та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-2298-13-3
1298554
  Алоян А. Соціальний капітал як фактор розвитку конкурентного середовища // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 32-34
1298555
  Макаренко Л.П. Соціальний капітал як фактор формування політичного протесту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 317-320. – ISSN 2076-1554
1298556
  Захарченко О.В. Соціальний капітал як чинник взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1298557
  Костюченко Т.С. Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА / Т.С. Костюченко, М.М. Розискул // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
1298558
  Пилипенко Ю.І. Соціальний капітал як чинник економічного розвитку суспільства / Ю.І. Пилипенко, Д.Д. Алєксєєнко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2018. – № 1 (65). – С. 24-34. – ISSN 2313-4569
1298559
  Бойко М.М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 486-495


  У статті досліджуються проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють в сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозв"язків, результатом діяльності якої є зростання ...
1298560
  Щур А.В. Соціальний капітал як чинник становлення громадянського суспільства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 23-25. – ISSN 0868-8117
1298561
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал: концептуальна невизначенність у соціально-філософському дискурсі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 63-68. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи щодо визначення змісту соціального капіталу, досліджується його взаємозв"язок з іншими формами капіталу - фізичним, людським, культурним, інтелектуальним, інформаційним і т.д.
1298562
  Головко Л.С. Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1298563
  Буркинський Б.В. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 67-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1298564
  Грішнова О. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв"язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-24
1298565
   Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н.О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О.О. Охріменко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-610-8
1298566
  Діденко Л.В. Соціальний капітал: філософсько–економічні візії / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 237-241. – ISSN 2076-1554
1298567
  Колодій Іван Соціальний клас, політична культура та освіта як джерела лівих політичних орієнтацій в Україні, Польщі, Росії та Нідерландах: попередній порівняльний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-73. – ISSN 1563-3713
1298568
  Пастушенко О.С. Соціальний компонент в аксіологічній оцінці новогрецьких абстрактних іменників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 57-60
1298569
  Піпченко Н.О. Соціальний конструкт міжнародних відносин та зовнішньополітичної діяльності // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 56-81. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1298570
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 142-152. – ISBN 978-966-02-7872-1
1298571
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 85-90. – ISSN 0130-6936
1298572
  Онищенко В. Соціальний контекст Євроінтеграційної стратегії України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-74. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1811-3141
1298573
  Семенова А. Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства / А. Семенова, Л. Зуєва // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2616-3241


  "Обгрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи суддівської освіти. ...
1298574
  Козак Т. Соціальний контекст регіональної політики у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 104-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1298575
  Зуєва Л.Є. Соціальний контекст як концептуальна ідея дослідження суддівської доброчесності // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 190-192. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1298576
  Кузьменко М.О. Соціальний контроль інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 294-295. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1298577
  Кондов К.В. Соціальний контроль як симулятивна практика управління соціальною напруженістю в концепції "суспільства споживання" Жана Бодрийяра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 57-62. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
1298578
  Мазурик О.В. Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 169-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
1298579
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Іщенко Олена Миколаївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: 169 - 183
1298580
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.03 / Іщенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1298581
  Бойко А.К. Соціальний конфлікт як "своєрідна клітина соціального буття" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1298582
  Леонов Б. Соціальний конфлікт як основна причина тероризму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 69-71


  Висвітлюються особливості соціальних конфліктів та їх роль у причинному комплексі тероризму.
1298583
  Іщенко О.М. Соціальний конфлікт: полісемантичність поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1298584
  Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правові аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С.
1298585
  Тенькова Л.В. Соціальний конформізм як феномен соціокультурного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 29-39
1298586
  Пустовалов С.Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор"я / С.Ж. Пустовалов ; Київський Національний Університет Культури і Мистецтв ; Кафедра музеєзнавства ; Т-во археології та антропології. – Київ : Шлях, 2005. – 412с. : іл. – ISBN 966-650-151-1
1298587
  Гриньов Г.В. Соціальний ліфт у формуванні постіндустріального типу виробництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 34-35. – ISBN 978-966-188-219-4
1298588
  Коваліско Н. Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 59-64. – ISSN 2077-5105
1298589
  Розя Ю.Ю. Соціальний макрострес як можливий чинник захворюваності: до постановки проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
1298590
  Акімов Дмитро Соціальний маркетинг : предмет і основні типи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.186-203. – ISSN 1563-3713
1298591
  Головко А. Соціальний маркетинг в Україні: генеза та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 76-77. – бібліогр. в кінці ст.


  Ресурси реального впливу на споживача стають все більш вичерпаними і за таких умов значення соціального маркетингу для компанії складно перебільшити.
1298592
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем у кризовому суспільстві / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-266. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1298593
  Головко А. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 198-199
1298594
  Головко А.Я. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 28-32
1298595
  Головко А. Соціальний маркетинг: актуальність та світовий досвід застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 54-55
1298596
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 97-106. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "У статті проаналізовано важливу й актуальну проблему застосування соціального маркетингу для регулювання соціальних процесів у демократичному, ринковому суспільстві. Розглядається особлива його роль в умовах соціально-політичної, ...
1298597
  Бойчук М. Соціальний медіа маркетинг в діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 143-146
1298598
  Грищенко О.Ф. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О.Ф. Грищенко, А.Д. Нєшева // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 86-98. – ISSN 2218-4511


  У статті досліджено існуючі підходи до трактування сутності поняття «соціальний медіа маркетинг». Досліджено основні тенденції використання соціального медіа маркетингу як складової маркетингової стратегії підприємства. Визначено роль та функції ...
1298599
  Надвинична Т. Соціальний менеджмент: перспектива технологізації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 114-121. – ISSN 1810-2131
1298600
  Андрух Анна Соціальний механізм сприяння здоров"ю в умовах медичного страхування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 106-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1298601
  Ковалів Ю.І. Соціальний міф і художні реалії в романі "Прапороносці" О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 978-966-551-315-5
1298602
  Ставнича О. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект
1298603
  Желновач А.О. Соціальний міф у п"єсі "Морітурі" Івана Багряного // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 137-143. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1298604
  Дарморіз О. Соціальний міф як засіб консолідації українців та протистояння ворожій пропаганді // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 165-168


  "Розглянуто соціальний міф як засіб впливу на маси та маніпуляції колективною свідомістю. Проаналізовано існування соціальних міфів в сучасному суспільстві та специфіку їх розповсюдження через засоби масової інформації. Мас- медіа описано як засоби, ...
1298605
  Бондаренко Ю. Соціальний міф як об"єкт соціологічного аналізу: теоретичний аспект // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 32-37. – ISSN 2306-3974
1298606
  Малюга М. Соціальний модус childfree як змістова компонента підручника для керівника освіти / М. Малюга, Г. Калініна // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 129-144. – ISBN 978-966-544-404-5
1298607
  Маркіна Н.В. Соціальний найм житла за новими правилами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 71-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1298608
  Костенко О. Соціальний натуралізм - актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 24-26
1298609
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип натуралістичної юриспруденції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 71-86. – ISBN 978-966-349-240-7
1298610
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 98-106. – ISSN 1818-992Х
1298611
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її закони / Олександр Миколайович Костенко. – Івано-Франківськ : Петраш К.Т., 2019. – 71, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7362-40-0
1298612
  Годнюк І.В. Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності / І.В. Годнюк, Н.В. Семенишина // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 131-140 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2410-1125
1298613
  Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено потреби стейкхолдерів у використанні соціальної звітності. Наведено порівняльну характеристику міжнародних стандартів ведення соціального обліку та підготовки нефінансової звітності. Виокремлено принципи якості соціальної звітності. ...
1298614
  Лепський М. Соціальний опір: проблема індиферентності і протидії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.66-74. – ISSN 1609-5499
1298615
  Юрчишин І.І. Соціальний орієнтир у контексті інтеграційного вибору України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1298616
  Баранник Л. Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціального пакету, досвід його використання у зарубіжних компаніях, а також місце в українському підприємництві. Ключові слова: соціальний захист, працююче населення, соціальний пакет, працівник, роботодавець. The essence of a ...
1298617
  Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12.
1298618
  Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0132-1331
1298619
  Литвинко А.С. Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 117-129


  Стаття присвячена життєвому та творчому шляху академіка М.М. Боголюбова, який стояв біля витоків формування ряду сучасних природничо-наукових напрямів і був видатною постаттю в історії математики та фізики. У 1936 до 1949 рр. М.М. Боголюбов був ...
1298620
  Драч О.О. Соціальний портрет вчителя початкової школи в українських губерніях Російської імперії (1861-1917рр.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 45-49. – (Серія "Історичні науки")
1298621
  Вигівська О. Соціальний портрет жінки-солдатки Волині кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 7-12
1298622
  Франко В.Г. Соціальний портрет молодого радянського робітника 70-х років / В.Г. Франко. – К., 1979. – 46с.
1298623
  Ісіченко С.В. Соціальний портрет православного духівництва Донбасу 1945-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 1728-3671
1298624
  Казьмирчук М.Г. Соціальний портрет священників Київської губернії у XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 7-16. – ISBN 978-966-171-277-4
1298625
  Кичак О. Соціальний портрет сучасного закарпатського мігранта // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 136-150
1298626
  Яковчук А. Соціальний портрет української молоді 90-х років XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-966-171-893-6
1298627
  Ємцева Е.Г. Соціальний портрет учнівської молоді в контексті трудової соціалізації // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1817-3764
1298628
  Мариніч І. Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – C. 37-48. – ISSN 2409-1103
1298629
  Шинкаренко О.В. Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються синергетичні ідеї в соціальних та моральних науках. This article is about synergetic ideas in social and moral sciences.
1298630
  Ступак А.П. Соціальний порядок як необхідна умова стабільності суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
1298631
  Панкова Л.І. Соціальний потенціал в системі пріоритетів людського розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Панкова Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1298632
  Петрушина Т. Соціальний потенціал економічного розвитку українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – C. 24-46. – ISBN 978-966-02-7294-1
1298633
  Головатюк В.М. Соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку в контексті науково-технологічної та інноваційної політики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 3-15. – ISSN 0374-3896
1298634
  Петрушина Т. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4, жовтень - грудень. – С. 66-93. – ISSN 1563-3713
1298635
  Петрушина Т.О. Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні / Т.О. Петрушина, Н.В. Толстих // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 26-37. – ISSN 1681-116Х
1298636
  Оніщенко Н.М. Соціальний потенціал сучасної гендерної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 18-25
1298637
  Савка В.Є. Соціальний потенціал сучасної сільської сім"ї: Проблеми фомування та реалізації : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.03 / Савка В. Є.; МО Укр. ДУ "Львіська політехніка". – К., 1996. – 24л.
1298638
  Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 68-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1810-3944
1298639
  Власова Т.Р. Соціальний потенціал: сутність та зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 8-15. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1298640
  Марченко А.М. Соціальний престиж суб"єктів влади в українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-83. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1298641
  Марчук Л.І. Соціальний прогрес сели і його буржуазні фальсифікатори / Л.І. Марчук. – К., 1988. – 48с.
1298642
  Гошовський М.М. Соціальний прогрес у сучасному світі / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – К, 1991. – 31с.
1298643
  Скворець В.О. Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 123-133. – ISSN 2072-1692
1298644
  Земський Ю.С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 21-40. – ISSN 0130-5247
1298645
  Васильєва М.О. Соціальний проект як старт професійної кар"єри соціального педагога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 39-42. – (Педагогічні науки)


  У статті представлено проблему використання соціального проекту як засобу вирішення професійних задач у діяльності соціального педагога. Підкреслено, що соціальний проект є основою національної соціальної політики, але соціальний педагог не звжди ...
1298646
  Петренко-Лисак Соціальний простір держави в контексті глокалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1298647
  Петренко-Лисак Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі : навч. посібник / Петренко-Лисак Алла Олександрівна. – Київ : VADEX, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-392. – ISBN 978-966-97253-5-6
1298648
  Чернявська Л.В. Соціальний простір як чинник моделювання ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 42-44
1298649
  Швець Н. Соціальний протест як ознака демократичного світогляду персонажів художньої прози Панаса Мирного // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 71-74. – ISBN 966-7653-03-5
1298650
   Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвику : монографія / [Куценко В.І. та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-432-141-6
1298651
  Кучма О.Л. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 265-269. – ISSN 1563-3349


  У статті характеризуються поняття "соціальний ризик" та "соціальний випадок", досліджуються відмінності понять та наводяться висновки щодо їх застосування у разі визначення права особи на соціальне забезпечення.
1298652
  Яковлєва Ю.К. Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект : монографія / Ю.К. Яковлєва ; (під наук. ред. Л.М. Нємець) ; М-во науки і освіти України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-069-7
1298653
  Ковальова А.Д. Соціальний розвиток Мексики в умовах інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 25-31
1298654
  Кокорська Ольга Іванівна Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х 30-ті роки ХХ століття) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська Ольга Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 179л. – Бібліогр.:л.157-179
1298655
  Кокорська О.І. Соціальний розвиток міст Донбасу. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
1298656
  Сотнікова О.В. Соціальний розвиток приміських територій: стратегія та механізм реалізації // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 74-80
1298657
  Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / О.В. Гафурова ; [відп. ред. Єрмоленко В.М.]. – Київ : Ірідіум, 2014. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96868-9-3
1298658
  Олійник Я.Б. Соціальний розвиток села і територій сільського типу : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 128с.
1298659
  Прокопа І.В. Соціальний розвиток села як складова аграрної політики // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 24-26.
1298660
  Булах Т.М. Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 95-98. – ISSN 2221-1055
1298661
  Куценко В.І. Соціальний розвиток у контексті людиноцентриської економічної парадигми / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 96-101
1298662
  Грішнова О. Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України / О. Грішнова, М. Романюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 218-222. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1298663
  Акімова Л.М. Соціальний розвиток України та ії економічні складові / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 73-76
1298664
  Яхно Т.П. Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
1298665
   Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко, В.Т. Зінич, Т.М. та ін. Качала; Бандур С.І. [та ін.] ; під ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – [2-ге вид., доповнене і переробл.]. – Черкаси : Брама - Україна, 2006. – 620 с. – Бібліогр.: с. 605-615. – ISBN 966-8756-48-7
1298666
  Ластовський В. Соціальний розвиток українського села у місцевому вимірі : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 127. – ISBN 978-966-581-930-1


  Рец.: Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний: Село Кальник. - Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець XVIII - на початку XX ст.). - Київ : Логос, 2006. - 118 с.; Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства ...
1298667
  Булах Т.М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т.М. Булах, К.В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 225-228
1298668
  Колісник О.В. Соціальний самоідентифікаційний параметр в контексті американської філософії другої половини XX сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 8-17
1298669
  Кравченко І. Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI - початок XIII століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 151-156. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальний та майновий склад ісландського єпископату у другій половині XI - на початку XIII ст. The present article considers the beginnings of the bishops" careers in Iceland from the second part of the eleventh to the beginning of the ...
1298670
  Друздєв О. Соціальний склад львівського Успенського братства у XVIII cт. // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
1298671
  Шевченко Л.В. Соціальний склад студентів Київського університету в період першої революційної ситуації в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 79-84. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье на основе ранее неопубликованых архивных данных анализируется социальный состав студентов Киевского университета в период первой революционной ситуации в России. Подчеркивается, что изменения в социальном составе студенчества отражали ...
1298672
  Ячменіхін К. Соціальний статус військового поселенця російської армії за часів Олександра I // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 19-24. – (Історичні науки ; № 8)
1298673
  Древецька Н.Р. Соціальний статус жінки в біблійних текстах // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 236-238
1298674
  Грушева Т.В. Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст. / Т.В. Грушева, А.Р. Рябчевська, А.С. Сєдєнкова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 119-123. – ISSN 2076-8982
1298675
  Цимбалюк С.І. Соціальний статус і роль культури в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості процесу модернізації культури сучасного суспільства. Визначено модернізаційний потенціал культури як фактора адаптації до соціальних змін. Конкретизовано основні адаптаційні стратегії розвитку культури постмодерного ...
1298676
  Шиян О.М. Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1298677
  Шиян Оксана Миколаївна Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : Дис...канд.соціолог.наук: 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 165л. + Додатки: л. 165. – Бібліогр.: л.155-164
1298678
  Фудорова О.М. Соціальний статус особистості: аналіз класичних та сучасних теорій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 193-200. – ISSN 1729-7036
1298679
  Горпинченко І. Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються праці, присвячені еволюції соціального статусу православного духовенства в Україні другої половини ХІХ ст., зокрема, його правового становища, рівня духовної освіти і матеріального забезпечення. In the article there are analyzed ...
1298680
  Бондаренко І.О. Соціальний статус професії та його вплив на розвиток вузькоспеціальних напрямів бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 246-253. – ISBN 966-7352-66-8


  Йдеться про соціальний статус бібліотечної професії в суспільстві та чинники, що впливають на формування негативного іміджу бібліотекаря. Акцентується увага на визнаній у всьому світі необхідності спеціальної підготовки хранителів документних фондів, ...
1298681
  Чичук А.П. Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 69-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1298682
  Андрущенко В. Соціальний статус учителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016


  Аналізується соціальний статус учителя у провідних країнах європейського простору, здійснюється порівняння його основних показників в Україні та Європі. Визначаються риси освітнього лідера XXI століття.
1298683
  Харченко О.В. Соціальний статус як поняття соціальної філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 91-96. – (Серія "Філософія")
1298684
  Невідома Я. Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту поняття соціального статусу. Описані підходи до розуміння соціального статусу. Висвітлені теоретичні джерела, що стосуються структури та функцій означеного феномену. Наведені детермінанти прояву та розвитку соціального ...
1298685
  Крижанівська О.П. Соціальний супровід в роботі соціальних служб ВНЗ України: завдання та технології / О.П. Крижанівська, І.С. Попова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 92-96. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
1298686
  Вознюк П.Ф. Соціальний та інституційний аспекти громадянського консенсусу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1298687
  Мартинова Л.Б. Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 213-219. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1298688
  Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв"язки і взаємообумовленість // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1298689
  Крижанівський В.М. Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.) . // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 245-249. – ISSN 2218-4805
1298690
  Петрова О.М. Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 61-65. – ISSN 1996-5931


  У статті подано аналіз художньо-культурологічного проекту «Жлобарт». Розглянуто твори українських митців проекту в контексті традицій сміхової культури та постмодерністської художньої концепції в межах маргінального дискурсу.
1298691
  Романенко К. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-62
1298692
  Вилегжаніна Т. Соціальний тренд публічної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 4-6
1298693
  Бевзенко Л. Соціальний успіх та засоби його досягнення: українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 293-308. – ISBN 978-966-02-7294-1
1298694
  Шишко О.Г. Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 165-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1298695
  Крючкова П.Г. Соціальний фактор і авторитарний дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-113. – ISBN 966-581-295-5
1298696
  Вавак Т. Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних закладах // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 11 (1). – С. 3-10. – ISSN 2306-0050


  Основна мета статті - показати місце і роль соціального аудиту фінансів як джерела знань про причини та наслідки управління якістю у виші.
1298697
  Марченко Н. Соціальний чинник розвитку німецької мови : історія і сучасний стан


  Розглядається вплив соціального чинника на історичний розвиток німецької мови. Зміни, які відбуваються у мові чинниками розвитку суспільства. Водночас діалекти німецької мови, які все частіше використовуються у процесі спілкування, демонструють риси ...
1298698
   Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи : Збірник законодавчих актів та нормативних документів 1991-1998 роки. – Видання офіційне. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 616 с. – (Правова допомога населенню)
1298699
  Крижанівська В. Соціальний, політичний та інтелектуальний контекст формування М.Ф. Александри як історика // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 16-24
1298700
  Гавриленко І. Соціальні ( історичні ) рухи в контексті соціологічних підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.54-63
1298701
  Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі... // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 20-37. – ISSN 0130-5247
1298702
  Футенко О.І. Соціальні аспекти бюджетного дефіциту України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 331-340. – ISSN 2308-1988
1298703
  Казьмирчук Г.Д. Соціальні аспекти в житті й діяльності притчу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці XVIII - на початку XX ст. / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 6-30. – ISBN 978-966-581-930-1
1298704
  Кудласевич О.М. Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 78-90. – ISSN 1681-116Х
1298705
  Круцевич Т.Ю. Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад / Т.Ю. Круцевич, І.О. Когут, С.П. Применко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 5-10. – ISSN 2220-7481


  Мета дослідження - підвищення рівня соціальної адаптації атлетів спеціальних Олімпіад на підставі визначення особливостей ставлення до них студентської молоді України. Використано матеріали досліджень, проведених у Медичному коледжі ім. Гаврося, ...
1298706
  Осетрова О.О. Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 11-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
1298707
  Перевязка Г.О. Соціальні аспекти грошової культури сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – с. 113-116. – ISSN 2077-1800
1298708
  Обметко О.М. Соціальні аспекти діяльності земств в Україні (1864-1894 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 95-97. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються соціальні аспекти діяльності земств в Україні в другій половині XIX ст.
1298709
  Богачев Р. Соціальні аспекти діяльності промислово-фінансових груп в економіці України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.244-247. – ISBN 966-654-085-1
1298710
  Лазарович М.В. Соціальні аспекти діяльності українських січових стрільців серед населення України під час Першої світової війни // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 164-174. – ISBN 978-966-668-405-2
1298711
  Єджейчак Грегорі Соціальні аспекти економічних програм, впровадженню яких в Україні сприяє Світовий банк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 380-386
1298712
  Павлюк А.В. Соціальні аспекти економічних процесів ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 190-196. – ISSN 2220-1394
1298713
  Клименко І.В. Соціальні аспекти електронного врядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 29 назв
1298714
  Земляний М.Г. Соціальні аспекти енергетичної політики та енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 140-145. – ISSN 2306-5664
1298715
  Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Ю.Ю. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 449 с. – Бібліогр.: л. 383-449
1298716
  Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; А.Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 256с. – ISBN 966-8407-07-5
1298717
  Бутко М.П. Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг : монографія / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, С.О. Назарко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-226. – ISBN 978-966-2646-44-3
1298718
  Янковська Л.А. Соціальні аспекти організаційної культури / Л.А. Янковська, Б.Й. Шургот, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-138. – ISSN 0321-0499
1298719
   Соціальні аспекти переходу до ринкової економіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1999. – 56с. – ISBN 966-594-114-3
1298720
  Деревінський В.Ф. Соціальні аспекти політики енергозбереження // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 113-120. – ISBN 978-966-668-405-2
1298721
  Романюк О.П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина I. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1298722
  Пендерецький О.В. Соціальні аспекти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1298723
  Лещук Г.В. Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 165-167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1298724
  Садєков А. Соціальні аспекти розвитку корпоративного управління в Україні / А. Садєков, Т. Косова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-93. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено системний підхід до характеристики процесів впровадження стандартів соціальної відповідальності в Україні на основі принципів Глобального договору ООН. Досліджено історію питання, визначено передумови та інфраструктуру втілення положень ...
1298725
  Самойленко І. Соціальні аспекти розвитку національної енергетичної сфери країни // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 70-77. – ISSN 2410-0706
1298726
  Шеліхова В.В. Соціальні аспекти селянських промислів підросійської України у пореформенний період (друга половина XIX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 49-53. – ISBN 978-966-581-772-1
1298727
  Булавіна Н.М. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик / Н.М. Булавіна, І.Я. Пилипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 280-287
1298728
  Васильєв Олександр Соціальні аспекти сучасного праволславного чернечого аскетизму // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
1298729
  Гук І. Соціальні аспекти українського антропонімікону 16 - 18 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 47-52. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1298730
  Пивовар С. Соціальні аспекти української державності в радянській історіографії: між ідеологією та наукою // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 125-137. – ISBN 966-95788-6-8
1298731
  Пивовар С.Ф. Соціальні аспекти української державності середини XVII ст. у радянській історіографії // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 84-88. – ISBN 978-966-171-414-3


  У статті аналізуються особливості дослідження та висвітлення радянськими ученими соціальних аспектів української державності середини XVII ст. крізь призму впливу партійно-державної ідеології на історіографічний процес в УРСР упродовж 1930-1980-х рр.
1298732
  Волкова С.М. Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х - 30-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 119-127. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1298733
  Марченко Г.В. Соціальні аспекти функціонування вищої освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У пропонованій статті автор розкриває соціальні аспекти функціонування системи вищої освіти в одній з провідних країн світу – Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на тих особливостях, які становлять специфіку американської вищої школи, і які ...
1298734
  Корецька-Гармаш Соціальні аспекти функціонування неформальної економіки в українських реаліях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 76-84. – ISSN 2221-8440
1298735
  Кізлова А.А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської Лаври (1786 р. - перші десятиліття XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кізлова Антоніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Кріп"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1298736
  Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 13-18
1298737
  Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 34 назв.
1298738
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 173-190
1298739
  Сірий Є. Соціальні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 240-246


  Досліджується теоретичний та практично-прикладний аспект соціальної відповідальності підприємництва як характер його соціальної ролі і її особливості, система відносин, заснованих на комплексі зобов’язань перед суспільством і державою. Исследуется ...
1298740
  Ланговой В.О. Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1298741
  Нагорна Н. Соціальні виміри політики більшовиків щодо емансипації жінок у 1920-х роках // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 128-131. – ISBN 978-966-2213-81-2


  На матеріалах компартійних відділів для роботи серед робітниць і селянок УСРР.
1298742
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 4 (15). – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298743
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 6 (17). – 2014. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1298744
  Прудов Ю. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
1298745
  Моплевська В.М. Соціальні відносини з позиції статусно-рольової взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1298746
  Малахова А. Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 250-255


  Статтю присвячено аналізу національно-культурних особливостей мовного етикету в японській мові. Розглянуто використання займенників та термінів спорідненості при спілкуванні японською мовою. Статья посвящена анализу национально-культурных ...
1298747
  Яфінович Е.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 180-186
1298748
  Горенко О.М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика : монографія / Олег Горенко; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 376с. – ISBN 966-02-2722-1
1298749
  Тимошенко В.І. Соціальні детермінанти агресії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 14-17. – ISSN 1563-3349
1298750
  Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проаналізовано проблему злочинності в сучасному українському суспільстві, яка зараз є надзвичайно активною. Особливу увагу характеристиці особливостей соціальної структури суспільства перехідного періоду, що детермінують злочинну поведінку. Серед них: ...
1298751
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.188-201
1298752
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1298753
  Липовська Н. Соціальні детермінанти управління митної службою // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 112-123
1298754
  Герман Л.Т. Соціальні детермінати та структурні вектори економічного розвитку України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 125-129. – ISSN 2071-4653
1298755
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1298756
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1298757
  Титаренко О.Р. Соціальні доктрини християнських церков: важливість філософсько-релігієзнавчого дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С133-134. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1298758
  Вигівська О. Соціальні долі солдатських дітей-кантоністів на Волині першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 17-22
1298759
  Тропіна В.Б. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації / В.Б. Тропіна, Г.Л. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що обумовлені глобалізаційними процесами і які суттєво впливають на характер та динаміку національного соціального розвитку. Проаналізовано роль і значення фіскальної політики держави у формуванні системи соціальної безпеки особи та ...
1298760
  Сіньова Л.М. Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 82-85
1298761
  Живага О.В. Соціальні ефекти і ризики біотехнололгічної революції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 38-44. – ISSN 0374-3896


  Досліджено історію появи і розповсюдження генно-модифікованих організмів (ГМО) у світі.
1298762
  Кузнєцова Т.В. Соціальні заходи міжнародних ІТ-компаній на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. на 10 пунктів
1298763
  Коцур В.П. Соціальні зміни і политчині процеси в України в 1920-30-х рр. : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.06 / Коцур В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 38л.
1298764
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1298765
  Бардин М.Я. Соціальні зміни як ознаки кінця світу у вченнях представників сучасного протестанізму : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 74
1298766
  Рибачук В.Л. Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 94-97. – Бібліогр.: 10 назв
1298767
  Краснодемська І.Й. Соціальні ідеї в творчості Ярослава Стецька // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 153-159. – ISBN 978-966-668-405-2
1298768
  Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 136-146. – ISSN 2072-9480
1298769
  Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції: сутність, стан та особливості здійснення на селі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 126-132. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1298770
  Навроцький В.В. Соціальні індивіди: інформаційні, мотиваційний і соціальний рівні // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-224. – ISSN 2077-8309
1298771
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 240 с.
1298772
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1298773
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 242с.
1298774
   Соціальні індикатори рівня життя населення : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [за ред. Н.С. Власенко ; відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 240 с.
1298775
  Поснова Т.В. Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 138-144
1298776
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ : доповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ на Зборах київських письменників 26 березня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 12


  Сповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ Олександра Бакуменка на Зборах київських письменників 26 березня
1298777
  Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1298778
  Пашков В. Соціальні інновації у галузі здоров"я в контексті правового регулювання інноваційної діяльності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 138-147. – ISSN 1993-0909
1298779
  Грішнова О.А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 167-178. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
1298780
  Тарасенко В. Соціальні інтереси та псевдоінтереси // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 1563-3713
1298781
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 190-194


  У статті розглянуто групи інформаційних потреб, які можуть задовольнити соціальні інтернет-мережі як складник інформаційного простору. In the article it is considered the groups of informational requirements, which can satisfy the social networks as ...
1298782
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 201, [210] л. – Додаток: л. [202-210]. – Бібліогр.: л. 178-201
1298783
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1298784
  Вахула Б.Я. Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 311-319. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто сучасний інформаційний феномен – соціальні інтернет-мережі та проаналізовано їхнє місце в загальній структурі соціальних мереж. Визначено соціально значущі функції соціальних інтернет-мереж, розглянуто їхню специфіку з урахуванням ...
1298785
  Губанова О.В. Соціальні й біопсихологічні чинники як детермінанти згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 160-167. – ISSN 0201-7245
1298786
  Лавринович О.А. Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 196-202. – ISSN 2413-0966


  У процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступінсть для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція ...
1298787
  Кобута С.Й. Соціальні й морально-етичні аспекти участі українських адвокатів у політичних процесах над членами ОУН у 1930-х роках // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 142-152. – ISBN 978-966-668-405-2
1298788
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Марія Михайлівна Телеки;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1298789
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Телеки М.М.; МОНУ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 208 л. – Бібліогр.: л. 180-208
1298790
  Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація ( порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
1298791
  Пипич О. Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 127-147. – ISSN 1563-3713
1298792
  Пипич О.А. Соціальні кола як "уявні спільноти" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 36-43
1298793
  Пилипенко Р.Є. Соціальні компоненти в понятійному полі авторитету у сучасних німецьких організаційних культурах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 253-259. – ISBN 966-638-08406
1298794
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 171-175


  У статті йдеться про концептуальні підходи до соціальних комунікацій у сучасних наукових дослідженнях. Соціальні комунікації мають широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Узагальнено основні принципи та ...
1298795
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 427 арк. – Бібліогр.: арк. 374-427
1298796
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1298797
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т журналістики, Каф. мови засобів масової комунікації. – Львів, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 222-241. – Бібліогр.: л. 193-221
1298798
  Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-26. – ISBN 978-966-2141-69-9
1298799
  Виходець О.М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 164-172


  Розглядаються окремі проблеми мотивації в системі соціальних комунікацій та визначаються ознаки кількісного оцінювання гуманітарних чинників.
1298800
  Кирилишен Я.В. Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу / Я.В. Кирилишен, К.О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 90-97. – ISSN 2409-9805


  Аналіз інтегрованих соціальних маркетингових комунікацій і виділення принципів ведення соціальних комунікацій в аспекті українського інформаційного маркетингу
1298801
  Жабинець О. Соціальні комунікації та корпоративна соціальна відповідальність підприємств агрохолдингового типу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 23-26
1298802
  Анісімова О.М. Соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі / О.М. Анісімова, К.О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 81-87. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій в Україні та виокремленням четвертого рівня інтерактивності в соціальних інтернет-комунікаціях. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів ...
1298803
  Кір"янова О.Л. Соціальні комунікації у системі "автор-видавець-читач" засобами трендових медіа-інновацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 119-124. – ISSN 2077-7264


  "Обгрунтовано вплив дигіталізації на учасників соціальних комунікацій в системі «автор-видавець-читач», охарактеризовано використання трендових медіа-інновацій у видавничій справі: від кроссмедійності та візуалізації контенту до користувацького ...
1298804
  Холод О. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "Соціальні комунікації" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 286-293. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття присвячена аналізу поняття "соціальні комунікації" в межах понятійно-категоріального апарату наукової галузі "соціальні комунікації". Автор визначає як семантику зазначеного терміна, так і суть його поняття, а також визначає основи методології ...
1298805
  Костюченко Ю. Соціальні комунікації як ресурс, або Наука та ЗМІ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 14


  Відгук на публікацію "Антинаукова журналістика. Чому українські вчені змушені захищатися від наклепів" ("День" № 51/52 від 24-25 березня ц.р.)
1298806
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : [навч. посібник] / Олександр Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 285, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Соціальні комунікації: соціо- та психологічний аналіз. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-1585-67-5
1298807
  Холод О.М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посібник / О.М. Холод. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 369, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 322-356 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7616-00-8
1298808
  Верлока В. Соціальні контексти особистісної ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 45-60. – ISSN 0235-7941
1298809
  Баршацька Г.Ю. Соціальні контексти становища маргіналів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
1298810
  Білан Н.І. Соціальні критерії європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 77-83


  The article deals with the social criteria of the European information society. Information society is covered in the article as a new historical period of the civilization development where main products are information and knowledge. Comparative ...
1298811
  Вежель Л. Соціальні медіа - нові можливості для розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні способи взаємодії компаній і споживачів в умовах підвищеної популярності соціальних медіа. Завдяки можливості відслідковувати поведінку людей у тематичних спільнотах, групувати користувачів за інтересами, досліджувати зміну ...
1298812
  Кушерський А.М. Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805
1298813
  Сабопа А. Соціальні медіа як інструмент PR // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 225-226
1298814
  Шваб М.А. Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 86-90. – ISSN 2077-1800
1298815
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа як інструментарій зовнішньої політики Європейського Союзу // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 462-488. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1298816
  Білан. Н.І. Соціальні медіа як інструментарій позиціонування держав в інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті йдеться про роль соціальних медіа в інформаційному суспільстві. Охарактеризовано нові форми комунікації держави і суспільства, які створюють передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства. Зазначено, що соціальні медіа ...
1298817
  Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 77-81


  Досліджуються нові можливості соціальних медіа для просування бібліотек у віртуальному середовищі.
1298818
  Мироненко В.В. Соціальні мережі в діяльності PR-фахівця // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 71-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано сутність понять «соціальні медіа», «соціальні мережі», «цифровий PR» у площині досліджуваної проблеми. Здійснено аналіз останніх досліджень та публікацій щодо дослідження використання соціальних медіа та соціальних інтернет-мереж, ...
1298819
  Піпченко Н. Соціальні мережі в європейській публічній політиці // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 352-368. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1298820
  Гранчак Т.Ю. Соціальні мережі візуального контенту як інноваційний інструмент розкриття бібліотечних фондів: досвід національних бібліотек // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 32-38
1298821
  Зернецька О.В. Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 94-101. – ISBN 978-966-02-7953-7
1298822
  Дубняк К.В. Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1298823
  Парфенюк І.М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-65. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядається специфіка політичних комунікацій у соціальних мережах інтернету, надаються рекомендації щодо підвищення їхньої ефективності. Дослідження полягає в застосуванні таких загальнонаукових методів, як: синтез, аналіз, порівняння, які ...
1298824
  Ковалевич Б.В. Соціальні мережі як говий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 118-121. – ISSN 2077-1800


  В умовах стрімкого розвитку інформаційних технолгій, особливо мережі Інтернет, людина стає все більш залежною від інформації, яка її оточує. І соціальні мережі, в яких людина проводить більшу частину свого часу, стають ідеальним інструментарієм впливу ...
1298825
  Федів В. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі / В. Федів, А. Єгоренков, Л. Шинкура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
1298826
  Водолазька С. Соціальні мережі як інноваційний спосіб просування та популяризації видавничої продукції // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 30-34


  У статті проаналізовано особливості застосування соціальних мереж як ефективного інноваційного способу просування видавництва і видавничої продукції на ринок. Охарактеризовано поняття інновація. Визначено найбільш популярні серед видавців соціальні ...
1298827
   Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 258, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7363-4
1298828
  Петровська І.П. Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми / І.П. Петровська, К.С. Шевченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 115-121. – ISSN 2310-5534
1298829
  Абдулхаіров А.З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: 15 назв
1298830
  Агапова М. Соціальні мережі як інструмент спеціальної інформаційної операції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1298831
  Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web 2.0. Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR-фахівців. Систематизовано інструменти сучасного SMM-менеджера.
1298832
  Савченко Ю. Соціальні мережі як інструмент управління репутацією // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 17-18. – ISSN 1606-3732
1298833
  Ковалевич Б. Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 141-144
1298834
  Соколова Н. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 10-13. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти використання соціальних мереж як джерела інформації для створення телевізійних сюжетів. З"ясовано, що журналісти активно використовують відомості, отримані із соціальних мереж, зокрема найбільшою популярністю в Україні користується ...
1298835
  Грицяк Д.І. Соціальні мережі як сучасний канал пропаганди / Д.І. Грицяк, Т.Ю. Богиня // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 184-194. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1298836
   Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 248, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7042-8
1298837
  Смолянюк О.В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 91-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1298838
  Іваненко В.В. Соціальні метаморфози непівської доби на теренах Південної України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 86-97. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1298839
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / КНУТШ; Шалаєва К.В. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л.162-175
1298840
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контесті феміністичної парадигми : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Шалаєва К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1298841
  Гура В.К. Соціальні міфи сіонізму: про реальну ізраїльську дійсність / В.К. Гура. – Київ, 1982. – 97 с.
1298842
  Тодорова С.М. Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.246-252. – ISSN 1728-3671
1298843
  Венгер Т.А. Соціальні наслідки зростання державного боргу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220


  Досліджено соціальні наслідки зростання державного боргу для країн із різним рівнем економічного розвитку та розміром боргу.
1298844
  Лукашук Я. Соціальні наслідки мусульманскої міграції до ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 450-456
1298845
  Ні Вей Юнь Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Ні Вей Юнь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
1298846
  Ковальов В.М. Соціальні наслідки розвитку людської праці / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1298847
   Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції / В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, О.Б. Яворовенко, І.В. Куриленко, О.Ю. Галютина // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 77-83. – ISSN 2227-7404
1298848
  Крижановська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 0130-5247
1298849
  Кістяківський Б. Соціальні науки і право // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 839-895. – ISBN 978-966-8865-81-7
1298850
  Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена опису сучасного стану світової дискусії щодо соціальних нерівностей за результатами аналізу ключових докладів та публікацій, представлених в межах XVII Світового конгресу Міжнародної соціологічної асоціації "Соціологія у русі". ...
1298851
  Слободянюк А.В. Соціальні норми та цінності як невід"ємні характеристики категорії влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Статтю присвячено проблемі аналізу змісту категорії "влади" та виявленню її механізмів, форм та історичних ознак. Розглядається проблема полі функціональності влади, яка ускладнює однозначність змістовного категоріального визначення даного поняття в ...
1298852
  Позняк С. Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 83-88. – ISSN 1810-2131
1298853
  Мохонько А.В. Соціальні норми: сутнісні характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 35-40. – ISSN 1563-3349
1298854
  Глухова О.О. Соціальні орієнтири економічної політики держави при забезпеченні належної якості життя населення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 112-116. – ISSN 2309-1533
1298855
  Білогуб Соціальні орієнтири науки / Білогуб, ВД. – Київ, 1989. – 180с.
1298856
   Соціальні орієнтири, запити та інтереси кримськотатарської молоді : Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження. – Київ, 2002. – 159с. – ISBN 966-7902-35-8
1298857
  Пархомчук О.С. Соціальні основи міжнародного правопорядку: особливості реалізації прав людини / О.С. Пархомчук, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 50-56


  The article is dedicated to the one of the most important problem of human writes in the context of the paradigm of world order. Special attention is paid to investigation of world order as a sociological category, methods and up-to-date status of this ...
1298858
  Акімов Д. Соціальні основи трудової міграції: захіжна і східна моделі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 10-13
1298859
  Бович М Ю. Соціальні особливості процесу культурної взаємодії "Захід-Схід" на теренах українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто масовий процес глобалізації світу, характерною рисою якого є "американізація", вплив цього феномена на культурну дифузію у процесі міжкультурних взаємин.
1298860
  Гаженко О.П. Соціальні очікування старшокласників та їх батьків від системи вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 23-25
1298861
  Баюра Д.О. Соціальні параметри конкурентоспроможності в контексті розвитку механізму КСВ / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 33-35. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто соціальні параметри механізму формування корпоративної соціальної відповідальності.
1298862
  Птахів Семен Соціальні перевезення: український шлях // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1298863
  Крисенко Д.С. Соціальні передумови "консервативного повороту" у США межі 1970-х - 1980-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1298864
  Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 156-160
1298865
  Чорний Віталий Сергійович Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чорний Віталий Сергійович ; Київ. військовий гуманіт. ін-т. – Київ, 1998. – 185 л. – Бібліогр.: л. 167-185
1298866
  Чорний В.С. Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Чорний В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л .
1298867
  Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 250-257. – ISSN 0132-1331
1298868
  Рахманов О. Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С, 51-68. – ISSN 1563-3713
1298869
  Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті встановлюються історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю. Виокремлюються основні умови й механізми маніпуляції свідомістю в політичному процесі. Вказується на загрозу втрати ідентичності людини під дією ...
1298870
   Соціальні перетворення у радянському селі. – Київ : Наукова думка, 1976. – 233 с.
1298871
  Матерняк Д. Соціальні питання в політиці партії "Право і справедливість" після 2015 року // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-668-405-2
1298872
  Скатерщиков В.К. Соціальні питання сучасного мистецтва. / В.К. Скатерщиков. – К., 1973. – 190с.
1298873
  Куценко Т.Ф. Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, М.Ю. Бондар // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 96-102
1298874
  Казанська О.О. Соціальні послуги як об"єкт управління органів місцевого самоврядування / О.О. Казанська, В.П. Пархоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 85-88. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1298875
  Длугопольська Т. Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
1298876
   Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави : державне управління / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 94-96. – Бібліогр.: 8 назв
1298877
  Савенко М. Соціальні права і свободи людини і громадянина та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-90
1298878
  Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного суду України: межі захисту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
1298879
  Строган Соціальні права людини та громадянина як невід"ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-140.
1298880
  Пазенок А.С. Соціальні права людини та соціальна держава // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.202-208. – ISSN 1563-3349
1298881
  Максимов С.І. Соціальні права людини: до проблеми обгрунтування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 398-406. – ISSN 0201-7245
1298882
  Волкова О.М. Соціальні права особи: питання теорії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1298883
  Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 39-43
1298884
  Бадида А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 272-280. – ISSN 1026-9932
1298885
  Хома Н.М. Соціальні права як чинник формування модерної соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 197-205
1298886
  Баліч Н. Соціальні правтики та їхня роль у сучасому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 69-79. – ISSN 1563-3713
1298887
   Соціальні практики в глобальному вимірі / НАНУ ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Попов Б.В., Нельга О.В., Фадєєв В.Б., Багінський В.В., Носова Г.Ю. ; [ відп. ред. Б.В. Попов ]. – Київ, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5104-5
1298888
  Сінькевич О.Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс : монографія / Ольга Сінькевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2015. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0192-3
1298889
  Шибко Олександр Соціальні принципи, закони і норми як система соціальної відповідальностіС.117-121 // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
1298890
  Григорська О.С. Соціальні пріоритети бюджетної політики // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-293-4
1298891
  Садова У.Я. Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М.І. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 13-17. – ISSN 1562-0905
1298892
  Ривак О. Соціальні пріоритети розвитку економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-23.
1298893
  Сіденко С. Соціальні пріоритети розвитку нових членів Євросоюзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 73-80. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1298894
  Богуш Л.Г. Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 34-39. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1298895
  Лютий І. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період / І. Лютий, Д. Осецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі державного регулювання соціальних процесів у суспільстві. Визначено роль бюджетного ...
1298896
  Тропіна В.Б. Соціальні пріоритети фіскальної політики держави у контексті економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми державного регулювання економічного зростання як необхідної передумови розбудови соціальної держави Problems of state regulation of economic growth as base for development of social country.
1298897
  Дроздовський Д.І. Соціальні проблеми англійського "академічного роману": історична ревізія піджанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 78-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1298898
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1298899
   Соціальні проблеми виробничого колективу. – К, 1972. – 159с.
1298900
  Янукович В.В. Соціальні проблеми людини та соціальна політика держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25.
1298901
  Лібанова Е.М. Соціальні проблеми модернізації української економіки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 5-22. – ISSN 2072-9480


  Стаття присвячена соціальним проблемам трансформації моделі економіки, притаманної традиційним суспільствам, у модель, що реалізується в суспільствах модерних. Визначено основні соціальні перешкоди успішній модернізації української економіки.
1298902
  Ткаченко О.Г. Соціальні проблеми на шпальтах газет - дієвий чинник у процесі виховання особистості (на матеріалі обласної преси Сумщини) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 69-72


  Розглянувши матеріали обласних газет, які торкаються проблем алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, автор простежує роль ЗМІ у вихованні особистості. The newspapers of Sumy Region which concern the problems of alcoholism, smoking and drug abuse are ...
1298903
  Культенко В.П. Соціальні проблеми нанотехнологій у контексті філософії / В.П. Культенко, В.А. Богославець, А.М. Рябченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-26. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1298904
  Голод А.П. Соціальні проблеми організації міжнародного в"їзного туризму в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано модель соціально-орієнтованої туристичної дестинації з визначенням принципів її розвитку та виконуваних функцій. Обгрунтовано шляхи вирішення соціальних проблем розвитку туризму на прикладі Львова з їх поділом на три групи, залежно від ...
1298905
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин : Автореф. дис ... канд. соціолог. наук : 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.
1298906
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин. : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1298907
  Вєрьовочкіна О.С. Соціальні проблеми регіонального ринку праці // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 72-76.
1298908
  Підгайна О. Соціальні проблеми розвитку вугільних регіонів України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-144
1298909
  Лавринович М.І. Соціальні проблеми розвитку колгоспного села / М.І. Лавринович. – К., 1975. – 168с.
1298910
  Щурик М.В. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ / М.В. Щурик, Н.М. Чеверда // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1298911
   Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – Київ, 1998. – 152с. – Бібліогр.:с.86-89. – ISBN 966-95031-5-9
1298912
   Соціальні проблеми управління соціалістичним суспільством. – К, 1972. – 315с.
1298913
  Ручка А.О. Соціальні проблеми як предмет спеціальної соціології // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 181-197. – ISBN 978-966-2229-90-5
1298914
  Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 2306-6806
1298915
  Алексеєнко Л.М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л.М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 96-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1298916
  Кічера В.В. Соціальні проекти та їх реалізація греко-католицьким духовенством Мукачівської єпархії у другій половині 20-х - початку 30-х рр. XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 60-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498
1298917
  Бабічева О.С. Соціальні процеси в Україні в період громадянської війни: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
1298918
  Ситник С. Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60-70-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 71-74
1298919
   Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : монографія / [Альошин В.Б. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Сочінський, 2012. – 311, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 291-306. – ISBN 978-966-304-010-3
1298920
   Соціальні ризики. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-29-5
Т.2. – 2004. – 568с.


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1298921
  Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 33-39. – ISSN 2306-6806
1298922
   Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. – Київ : Стилос, 2001. – 497с. – ISBN 966-7321-92-4
1298923
  Надрага В.І. Соціальні ризики у трудовій сфері : навч. посібник / В.І. Надрага, А.Ю. Пекін ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. упр. персоналом та економіки праці. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – 428 с. : іл., табл. – Слов. основних термінів: с. 350--369. – Бібліогр.: с. 370-391. – ISBN 978-617-649-048-7
1298924
  Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу : монографія / В.І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Сердюк В.Л., 2015. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-329. – ISBN 978-617-7047-12-3
1298925
  Березіна С.Б. Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Березіна Світлана Борисівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1298926
  Бойченко Н.М. Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 289-296. – ISSN 2076-1554
1298927
  Гвоздєва В.М. Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто процес еволюції форм взаємодії медіа та аудиторії в інформаційному суспільстві. Проаналізовано зростаючу роль аудиторії у виробленні та розповсюдженні медіапродуктів. The article considers the process of evolution of interaction ...
1298928
  Сваричевська Л. Соціальні символи в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1298929
   Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 485, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-660-673-3
1298930
  Кузьмін С. Соціальні системи: досвід структурного аналізу // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 136-138. – ISBN 978-966-668-480-9
1298931
  Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
1298932
   Соціальні служби для молоді. – К, 1992. – 197с.
1298933
  Тищенко О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 24-32. – ISSN 1026-9932
1298934
  Роєнко В. Соціальні стандарти життя та проблеми подолання бідності в Україні / В. Роєнко, Л. Добрик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
1298935
  Мельничук Д.П. Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1298936
  Жуковська А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 181-189 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1298937
  Щербата Г.М. Соціальні стандарти якості життя : теоретико-методологічні підходи до їх визначення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.136-141. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1298938
  Гвасалія Д.С. Соціальні стандарти якості життя громадян з урахуванням світової демографічної перспективи // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 75-80. – ISSN 1811-9824


  Досліджено соціальні стандарти якості життя громадян, розглянуті демографічні пронози розвитку України, визначено вплив демографічних пронозів на формування соціальних стандартів якості життя громадян.
1298939
  Голеусова Г. Соціальні стандарти: політичний плацдарм чи ключ до соціальної реформи? // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1298940
   Соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Згідно з документом, виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних ВНЗ та ВНЗ I-II рівня акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (крім вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації державної ...
1298941
   Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 559 с. – ISBN 978-966-518-426-3
1298942
  Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 186-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1298943
  Коваленко О.Ю. Соціальні та еколого-економічні передумови розвитку заповідних територій та об"єктів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1298944
  Нетяжук М. Соціальні та економічні аспекти державного регулювання цін на хліб = Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-67 : Табл. 4. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1298945
  Лєвшина Н.В. Соціальні та економічні засади модернізації освітньої сфери Великої Британії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 177-181


  У статті розглядаються соціокультурні та економічні чинники, які багато в чому визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії. Провідні педагоги країни вважають, що основою системи освіти повинна стати ідея розвитку ...
1298946
  Шишов О.О. Соціальні та ідейні корені "лівацтва" в сучасному молодіжному русі розвинутих капіталістичних країн. : Дис... канд. іст.наук: / Шишов О.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 184, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1298947
  Товста С.В. Соціальні та інституціональні особливості реалізації східно-азіатської моделі економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-32. – Бібліогр. на 10 пунктів
1298948
  Куранова С.І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. : дис. ... канд. із соц. комунікацій: 27.00.01 / Куранова С.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 210 л. + Додатки: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 177-208
1298949
  Сащук Г.М. Соціальні та культурні виміри формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 167-185
1298950
  Хоменко В. Соціальні та культурні трансформації у житті українського селянства доби незалежності: історіографічний вимір // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 207-215. – ISSN 1998-4634
1298951
  Матоліч І.Я. Соціальні та культурологічні засади українського мистецтвознавства кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Матоліч Ірина Яремівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1298952
  Хиц К. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-40. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1298953
  Лехнюк Р. Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку XX ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 181-185


  На початку ХХ ст. консервативно налаштоване греко-католицьке духовенство в Галичині опинилося перед викликом нових ідеологій і процесом секуляризації суспільного простору. У статті проаналізовано праці християнського публіциста о .Онуфрія Волянського ...
1298954
   Соціальні та політичні науки у Співдружності незалежних держав = Social and Political Sciences in the Commonwealth of Independent States : Доповіді другої робочої зустрічі Київ,23-24 вересня 1999 р. – Київ : Академпрес, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7541-02-9
1298955
  Савченко І.М. Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 67-71. – ISSN 1996-9872
1298956
  Руднєва О.М. Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності / О.М. Руднєва, А.Б. Блага // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 131-167. – ISBN 966-8467-41-8
1298957
  Щербина В. Соціальні та правові засади забезпечення соціального миру та належного морально-психологічного клімату між роботодавцями і працівниками в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 22-26.
1298958
  Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-55. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1298959
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1298960
  Матвієнко В.Я. Соціальні технології : Навчальний посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 484с. – ISBN 966-7015-46-7
1298961
  Крутій Олена Соціальні технології взаємодії суб"єктів державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 34-44
1298962
  Жеребятнікова І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації : монографія / Жеребятнікова І.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-202. – ISBN 987-966-676-473-0
1298963
  Дударева І.В. Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 192-205. – ISSN 2072-1692
1298964
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ, Запоріжжя, Одеса, 1998-
Вип. 20. – 2003
1298965
   Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / [К.С. Алексенцева-Тімченко та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 542-543. – Бібліогр.: с. 508-541. – ISBN 978-617-689-098-0
1298966
  Плавуцька І. Соціальні типи як об"єкти сатиричного викриття та шляхи їх конструювання у творах В. Теккерея та І. Франка // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 111-133. – ISBN 966-7773-70-1
1298967
  Кізима Т.О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 46-49
1298968
  Бойко І.І. Соціальні трансформації в контексті синергетичної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8
1298969
  Богачевська І.В. Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 2413-0966
1298970
  Богуцька А.Л. Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII-XIX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 215-217. – ISBN 978-966-493-834-8
1298971
  Голіна В. Соціальні умови активізації осіб, які потерпіли від злочинів у захисті своїх прав та законних інтересів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 184-193. – ISSN 1993-0909
1298972
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 224-234. – Бібліогр.: л. 188-223
1298973
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1298974
  Качур В.О. Соціальні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 23-27
1298975
  Подшивалкіна Валентина Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.127-137. – ISSN 1810-2131
1298976
  Корецька С.О. Соціальні умови формування та розвитку системи продовольчого забезпечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1298977
  Шматковська Т.О. Соціальні умови функціонування особистих селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 145-149.
1298978
  Саєнко Ю.І. Соціальні уроки Чорнобилю // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-17.
1298979
  Походенко С. Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 340-344
1298980
  Фомічова В. Соціальні уявлення та соціальні стереотипи: особливості співвіднесення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 53-59.
1298981
  Ткаченко О.О. Соціальні фактори змін у січасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 465-469. – ISBN 966-7890-03-1
1298982
  Баланда А. Соціальні фактори національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-75.
1298983
   Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, І.Д. Вашкіте, Т.А. Алієва // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 7-12. – ISSN 2413-8843
1298984
  Дворкова А.В. Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 295-299
1298985
   Соціальні функції біібліотек у сучасних умовах. – К, 1995. – 15с.
1298986
  Скрипнюк О. Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 68-79
1298987
  Удовицька Т.А. Соціальні функції приватної вищої освіти: історико-компаративний аналіз // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 299-313. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено визначенню специфічних соціальних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів. На підставі методу компаративного аналізу показані загальні та специфічні функції приватних вишів в різні історичні періоди їх ...
1298988
  Каташинська Я.І. Соціальні функції приватної торгівлі на Україні в роки НЕПу (1921-1929) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-122. – ISBN 966-614-021-7
1298989
   Соціальні функції радянського мистецтва. – К, 1978. – 375с.
1298990
  Шиян О.Н. Соціальні цінності студентства як специфічної соціальної верстви суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Студентство - це соціальна група, яка характеризується різнорідністю, що обумовлена наявністю різних форм навчальних закладів (бюджетних та приватних). Студенти вищих закладів освіти недержавної форми власності сплачують за своє навчання, і в цьому ...
1298991
  Варення Г.А. Соціальні цінності як керуючий параметр системи охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1298992
  Рудик В.К. Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 195-202 : Табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1298993
  Попович В.В. Соціальні чинники катастроф (чорнобильський досвід) : Монографія / В.В. Попович; Мін-во Укр.з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насел.від наслідків Чорноб.катастрофи. – Київ, 1999. – 86с. – ISBN 966-02-1471-5
1298994
  Подорожна Т. . Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 104-115. – ISSN 0869-2491
1298995
  Мельничук Т. Соціальні чинники розбудови психологічних меж життєдіяльності сім"ї усиновлювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито основні характеристики функціонування сім"ї усиновлення як малої групи, що розвивається за аналогією кревної на основі збереження психологічних меж сім"ї, її інтеграції в найближче соціальне оточення та її цілісності навіть після ...
1298996
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
1298997
  Пачковський Ю. Соціальні чинники у формуванні особистості суб"єкта підприємницької діяльності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1298998
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшго підліткового віку : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1298999
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 178-234. – Бібліогр.: л. 160-177
1299000
  Комарицький О.Б. Соціальні чистки студентського складу педагогічних вишів УСРР на початку 1920-х рр.: на матеріалах правобережжя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 71-78. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Чистки студентських рядів в Київському ІНО (1921 р.)
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,