Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1298001
  Антонюк Л. Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК / Л. Антонюк, А. Запроводюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 17-23. – ISSN 1993-0259
1298002
  Дєліні М. Роль корпоративного страхування у підвищенні соціальної відповідальності бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 43-47. – ISSN 1728-9343
1298003
  Євона А.С. Роль корпоративної культури в діяльності туристичного підприємства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 302-304. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1298004
  Кравченко В. Роль корпоративної культури підприємства в концепції організаційних змін / В. Кравченко, О. Бандура // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 120-145. – ISSN 2409-9260
1298005
  Шаполова В.В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2078-7782


  Готуючи студентівменеджерів у ВТНЗ, необхідно доступно та ґрунтовно ознайомлювати їх з корпоративною культурою, з її структурою, видами, особливостями, процесом формування та корекції, а також з її значущістю в житті кожного працівника будь-якої ...
1298006
  Аніщенко В.О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 64-72. – ISSN 1993-6788
1298007
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чередниченко В.И. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 9 с.
1298008
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чередниченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 291,(7)л.
1298009
  Панцхава Е.С. Роль корриноидов в биосинтезе метана у Methanobacillus kuzneceovii. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.04 / Панцхава Е.С.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М,, 1978. – 37л. – Бібліогр.:с.33-36
1298010
  Куликова В.С. Роль коры большого мозга в безусловно-рефлекторной регуляции содержания сахара в крови : Автореф... д-ра мед.наук: / Куликова В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1298011
  Усиевич М.А. Роль коры головного мозга в деятельности внутренних систем организма / М.А. Усиевич. – Москва, 1951. – 24с.
1298012
  Риккль А.В. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности пищеварительной системы / А.В. Риккль. – Москва : Знание, 1954. – 32с.
1298013
  Бубнов В.Д. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности щитовидной железы и териотропной функции гипофиза : Автореф... канд. биол.наук: / Бубнов В. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1298014
  Лесюк И.И. Роль коры надпочечников в регуляции желчеотделительной функции печени : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Лесюк И.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1298015
  Зиновьева Е.Г. Роль косвенного и непосредственного действия ионизирующей радиации в лучевом поражении одноклеточного организма Paramaecium caudatur : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновьева Е.Г.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1960. – 21л.
1298016
  Григорьев А.А. Роль космических наблюдений в экологических исследованиях: опыт и перспективы / А.А. Григорьев, К.Я. Кондратьев; Отв. ред. В.А. Румянцева. – Ленинград : Наука, 1989. – 36 с.
1298017
  Ковбасюк С.В. Роль космічних систем та наземних засобів контролю космічного простору у забезпеченні національної безпеки / С.В. Ковбасюк, Л.Б. Каневський // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 75-76
1298018
  Шеховцова І.А. Роль коучингу в політиці ефективного управління персоналом / І.А. Шеховцова, А.С. Годована // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 159-165. – ISSN 2310-5534
1298019
  Борова Т. Роль коучингу в системі адаптованого управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 27-32. – ISSN 1562-529Х


  Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ є підгрунтям у здійснені освітянських реформ
1298020
  Передало Х.С. Роль коучингу в системі мотивування працівників вітчизняних підприємств / Х.С. Передало, І.С. Процик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-135. – ISSN 0321-0499
1298021
  Марцінковська О. Роль коучингу персоналу / О. Марцінковська, Н. Фижик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1298022
  Поломошнов Александр Петрович Роль кошки в циркуляции токсоплазм среди копытных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Поломошнов Александр Петрович; АН Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1980. – 21л.
1298023
  Оліфіренко М.М. Роль коштів у розрахунках у роботі платіжної системи як складової економічного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 106-108
1298024
  Джорджанели Р.К. Роль КПСС в мирвом революционном процесе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Джорджанели Р.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1298025
   Роль КПСС в мировом революционном процессе. – Прага, 1981. – 92с.
1298026
  Сильванян Г.Г. Роль КПСС в научном управлении социально-политическими процессами советского социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сильванян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1298027
  Лаврененко И.М. Роль КПСС в обеспечении единства организаторкой и идеологической работы Ленинского комсомола (1966-1976 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврененко И.М. ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1980. – 21 с.
1298028
  Соколов Е.Е. Роль КПСС в ускорении темпов интенсификации производства. / Е.Е. Соколов, А.В. Фролов. – М., 1983. – 246с.
1298029
   Роль КПСС в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни (на материалах европейского севера) : межвуз. сбор. науч. трудов. – Сыктывкар, 1985. – 132 с.
1298030
  Касьяненко В.И. Роль КПСС в формировании социалистического образа жизни / В.И. Касьяненко. – Москва, 1979. – 279с.
1298031
  Побидайло Н Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 25-30. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1298032
  Сискос Е. Роль країн організації Чорноморського економічного співтовариства у вирішенні економічних проблем клімату / Е. Сискос, К. Дарвиду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 455-462. – ISSN 1684-906Х
1298033
  Мелько Л. Роль країнознавчих знань у формуванні політкультурної компетентності фахівців з туризму // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 181-183. – ISBN 978-617-7069-36-1
1298034
  Чаусов П.Х. Роль Красной Армии в колхозном строительстве на Дальнем Востоке в 1927-1932 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чаусов П.Х.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 21л.
1298035
  Шаров П.И. Роль краткосрочного кредита в повышении эффективности работы предприятий швейной промышленност. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Шаров П.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 23л.
1298036
  Колпакова Г.М. Роль краткосрочного кредита в развитии легкой промышленности в Казахстане в условиях экономической реформы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Колпакова Г.М.; АН КазССР. Учен. совет по эконом. наукам при отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1298037
  Ахмедов Т.Р. Роль кратных отражений в формировании волнового поля в меловых отложениях Среднекуринской впадины Азербайджана / Т.Р. Ахмедов, Т.Х. Ниязов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 123-134 : рис. – Библиогр.: с. 132. – ISSN 0203-3100
1298038
  Скворцов Л.И. Роль кредита в индустриализации СССР. / Л.И. Скворцов. – М., 1951. – 132с.
1298039
  Брусиловская А Н. Роль кредита в интенсификации общественного прозводства / А Н. Брусиловская, . – М, 1985. – 149с.
1298040
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров (На материалах пищевой промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Верба П. И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 230л. – Бібліогр.:л.1-12
1298041
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров. : Автореф... канд. экон.наук: / Верба П.И.; КГУ. – К., 1954. – 16л.
1298042
  Кочкарев В.В. Роль кредита в повышении эффективности колхозного производства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы, 1977. – 176 с.
1298043
  Кушнарева Б.П. Роль кредита в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кушнарева Б.П.; Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1298044
  Пуховкина М.Ф. Роль кредита в повышении эффективности централизованных капитальных вложений : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Пуховкина М.Ф.; Киев.ин-т нар.хоз. – Киев, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1298045
  Антипова Е.У. Роль кредита в развитии животноводства колхозов Казахстана : Автореф... кандидата экономич.наук: / Антипова Е.У.; Сектор экономики Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 23 с.
1298046
  Пасси К. Роль кредита в развитии национальной экономики освободившихся стран. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пасси К.; МВ и ССО УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1981. – 22л.
1298047
  Бороздин Борис Павлович Роль кредита в развитии службы быта : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Бороздин Борис Павлович; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1973. – 16л.
1298048
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства / А.Е. Глебов, С.Е. Янченко. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 152 с.
1298049
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Глебов А.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 24л.
1298050
  Бочкова В.И. Роль кредита в социалистическом строительстве Румынии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Бочкова В.И.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1952. – 29 л.
1298051
  Базаря М.П. Роль кредита в стимулировании колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Базаря М.П. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1298052
  Мамонова И.Д. Роль кредита в стимулировании экономии материальных ресурсов / И.Д. Мамонова. – М., 1984. – 112с.
1298053
  Кочкарев В.В. Роль кредита в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 119 с.
1298054
  Ковалев В.И. Роль кредита в укреплении экономики промышленных предприятий (на прим. Северо-Казахстанской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Ковалев В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1298055
  Валенцева Н.И. Роль кредита в управлении запасами товарно-материальных ценностей / Н.И. Валенцева, Е.И. Манина. – Москва, 1982. – 104с.
1298056
  Коробова Г.Г. Роль кредита в ускорении научно-технического прогресса / Г.Г. Коробова. – М., 1986. – 125с.
1298057
  Головатенко Евгения Кузьминична Роль кредита в ускорении технического прогресса и увеличении производства товаров народного потребления (на прим. предприятий Украинской ССР) : Автореф... наук: 08.00.10 / Головатенко Евгения Кузьминична; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1972. – 32л.
1298058
  Агаджанов А. Роль кредита и формировании производственных фондов колхозов. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Агаджанов А.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 22л.
1298059
  Пруський С. Роль кредитних бюро в інфраструктурі банківського кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 181-185. – ISSN 1815-3232
1298060
  Хомутенко А. Роль кредитних спілок небанківського фінансового ринку Одещини / А. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглянуто значення та роль кредитних спілок на небанківському ринку Одещини. Досліджено розвиток кредитних спілок на Україні в цілому та на Одещині зокрема. Проаналізовано динаміку зростання депозитів, кредитів та активів кредитних спілок ...
1298061
  Ярковий А.О. Роль кредитних спілок у розвитку фермерських та особистих селянських господарств України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1298062
  Височанський В.Ю. Роль кредитних спілок у стимулюванні сталого розвитку регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 157-168. – (Економіа ; Вип. 25)
1298063
  Клебан О.Д. Роль кредитних спілок у фінансово-кредитній системі України // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 114-120. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1298064
  Мазукабзова Б. Роль кредитно-дефолтных свопов в мировом кризисе // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
1298065
  Дрозд Н.В. Роль кредитно-фінансових установ у розвитку ринку фінансового капіталу України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 107-120
1298066
   Роль кредитного ринку в забезпеченні банківськими кредитами сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, Р.П. Мудрак, П.К. Бечко, О.А. Непочатенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6792
1298067
  Аванесова І.А. Роль кредитної діяльності банків у становленні ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені результати дослідження взаємозв"язку між основними макроекономічними показниками еко-номіки України та вимогами банків за кредитами, наданими ними в економіку України. З метою проведення дослідження були використані данні офіційної ...
1298068
  Новіцька І.В. Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 125-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1298069
  Ленда О.О. Роль кредитної політики банку у системі управління кредитними ризиками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 447-449. – ISBN 978-966-188-219-4
1298070
  Оруджиев И.А. Роль кредитных отношений в повышении эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Оруджиев И.А.; Рост.ин-т нар.хоз. – Ростов н/Д, 1974. – 27л.
1298071
  Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 96-102. – Бібліогр.: 10 назв
1298072
   Роль кремния в клинико-патогенетических построениях системной склеродермии / О.В. Синяченко, В.Я. Микукстс, Е.Д. Егудина, М.В. Ермолаева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1605-7295
1298073
  Омельченко К.Ю. Роль крестьянского (фермерского) хозяйства в обеспечении эфективной экономической деятельности аграрного сектора // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 79-83. – ISSN 0131-7741
1298074
  Рафа Н.К. Роль крестьянства в кубинской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Рафа Н.К.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1971. – 20л.
1298075
  Шепітько В.Ю. Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів / В.Ю. Шепітько, М.В. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 355-370. – ISSN 1993-0909


  Застосування криміналістичних та судово-експертних знань є необхідною передумовою розслідування злочинів на локальному та національному рівні. Без застосування криміналістичних та судово-експертних знань розслідування в межах кримінального процесу стає ...
1298076
  Тіщенко В. Роль криміналістичної методики розслідування у формуванні доктрини криміналістики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 91-103. – ISSN 1026-9932
1298077
  Сердюк П. Роль кримінально-правових засобів у забезпеченні духовно-моральної безпеки суспілства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1298078
  Петренко Н.В. Роль Кримського гірського клубу в розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства (друга половина XIX - початок XXI століття) // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 287-295
1298079
  Яблоновська Н. Роль кримськотатарських видань у вирішенні проблеми самоназви свого народу // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 24-29


  У статті розглядається роль кримськотатарських друкованих ЗМІ в к розв "язанні проблеми самоназви кримськотатарського народу. Роль крымскотатарских изданий в решении проблемы самоназвания своего народа. В стсатье рассматривается роль крымскотатарских ...
1298080
  Мельник Т.М. Роль криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю / Т.М. Мельник, О.І. Клим // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 86-94. – ISSN 2522-1620
1298081
  Вишневська А.О. Роль криптовалюти для інноваційної економіки України та світу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 13-17. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1298082
  Забчук Г. Роль криптовалюти у розвиток економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 113-119. – ISSN 2410-0706
1298083
  Лазаренко Е.К. Роль кристалломорфологии в практике геологических исследований и при оценке качества минерального сырья / Е.К. Лазаренко, З.В. Бартошинский. – Львов : [б. и.], 1966. – С. 464-473
1298084
  Родчанин К.Г. Роль критики и борьбы мнений в развитии естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Родчанин К.Г.; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28 с.
1298085
  Гордон В.М. Роль критики и самокритики в борьбе за переход от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гордон В. М. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 16 с.
1298086
  Зиборов Р.Г. Роль критики и самокритики в развитии большевистской партии и советского общества : Автореф... канд. ист.наук: / Зиборов Р.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
1298087
  Кулиниченко В.А. Роль критики и самокритики в управлении социалистическим обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кулиниченко В.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1968. – 16л.
1298088
  Даниленко І В. Роль критики і самокритики в соціалістичному суспільстві / І В. Даниленко, . – К, 1977. – 47с.
1298089
  Алехин А.Д. Роль критического фактора сжимаемости в уравнении состояния критического флюида / А.Д. Алехин, О.И. Билоус, Е.Г. Рудников // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 59. – С. 26-36. – ISSN 0367-1631
1298090
  Дзюбинська О.В. Роль кругової економіки в нарощенні ресурсного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 219-224 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1298091
  Николаев Ю.В. Роль крупномасштабного взаимодействия акеана и атмосферы в формировании аномальной погоды / Ю.В. Николаев. – Л,, 1981. – 51с.
1298092
   Роль крупных хищников и копытных в биоценозах заповедников. – Москва, 1986. – 143с.
1298093
  Кавтиш О.П. Роль КСВ у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств / О.П. Кавтиш, Я.Г. Прокопенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 128-137. – ISSN 2310-5534
1298094
  Кухаренко О.О. Роль кульмінації в структурі циклу весільних обрядів // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 38. – C. 27-33. – ISSN 2227-183Х
1298095
  Грищук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці / А. Грищук, А. Осіпчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 108-112. – ISSN 2078-5860
1298096
  Фесенко С.Г. Роль культури педагога у системі освіти гуманістичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1298097
  Черненко А.О. Роль культурних реплікаторів для розуміння релігійних ідей // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 75-78
1298098
  Василець М.А. Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 40-44. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1298099
  Відьменко М.О. Роль культурних цінностей у мотивації девіантної поведінки особистості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1298100
  Клепар М.В. Роль культурно-мистецької складової у підготовці фахівців з міжнародних відносин // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 102-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1298101
  Слободянюк Петр Яковлевич Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материал. УССР в годы XI и начала XII пятилеток) : Дис... историч.наук: 09.00.02 / Слободянюк Петр Яковлевич; Ин-т им. А.Е.Корнейчука. – К., 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.174-202
1298102
  Слободянюк П.Я. Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материалах Украинской ССР в годы 11 и начала 12 пятилеток) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 09.00.02 / Слободянюк П.Я. ; КГУ. – Киев, 1988. – 24 с.
1298103
  Карпович О.Г. Роль культурно-цивилизационного фактора в современных международных конфликтах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1192-1204. – ISSN 1812-8696
1298104
  Середа П. Роль культурного та соціального капіталів у суб"єктивній оцінці здоров"я / П. Середа, К. Мальцева // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 83-105. – ISSN 1563-3713
1298105
  Бех К. Роль культурної диференціації в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 253-254
1298106
  Зернецька О. Роль культурної політики Австралії у створенні позитивного іміджу країни у світі // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 48-55. – ISSN 2663-2675
1298107
  Ємельянова Я. Роль культурної самоідентифікації для розвитку країни // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 158-163. – ISBN 978-617-7768-23-3
1298108
  Мафуа Нельсон Клемен Роль культурных преобразований в социальном переустройстве стран тропической Африки в 80-х годах : Автореф... канд. философ.наук: 23.00.03 / Мафуа Нельсон Клемен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
1298109
  Савко Н.П. Роль культурро-просветительных учреждений в повышении культурного уровня сесльких туржеников в процессе строительства коммунизма (на матер. БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Савко Н. П.; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1298110
  Урнов М.Ю. Роль культуры в демократическом транзите // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-17. – ISSN 0869-0499
1298111
  Муравьев Виктор Викторович Роль культуры в сдерживании военных конфликтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 2073-9702
1298112
   Роль культуры в совершенствовании развитого социализма. – М, 1986. – 95с.
1298113
  Бабосов Е.М. Роль культуры в формировании личности / [Е.М. Бабосов, Г.Н. Соколова, А.П. Ждановский и др.] ; науч. ред. Е.М. Бабосов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 187 с.
1298114
  Карелін М. Роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури студентської молоді / М. Карелін, М. Норенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 145-156. – ISSN 2077-1827
1298115
  Діколь-Кобріна Роль куратора в психологічному супроводі адаптації студентів-першокурсників // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 11/12 (140/141). – С. 45-50. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1298116
   Роль куратора групи в організації позанавчальної виховної роботи в закладі вищої освіти / С. Бахомент, А. Бляшевська, Л. Боремчук, О. Троцюк // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 66-72. – ISSN 2415-8143
1298117
  Зябрева С.Е. Роль куратора групи у вихованні громадянськості студентів вищих навчальних закладів. / С.Е. Зябрева // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 130-137.
1298118
  Альльнов О.М. Роль куратора у формуванні особистості студента як професіонала, громадянина, патріота у студентському колективі / О.М. Альльнов, Ю.В. Мельник // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 9-14. – ISSN 2521-6449
1298119
  Тужинская Гелена Роль курса коммунизма в формировании политической культуры студентов. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тужинская Гелена; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.134-147
1298120
  Тужинска Гелена Роль курса научного коммунизма в формировании политической культуры студентов : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Тужинска Гелена; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
1298121
  Мельниченко Б. Роль курсу "Політична система" у громадянському вихованні учнів середньої загальноосвітньої школи Словацької республіки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-20
1298122
  Русинка І. Роль курсу "психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 42-51. – ISSN 1682-2366


  Привертається увага до важливості курсу "Психологія" у підготовці студентів до майбутньої практичної професійної діяльності.
1298123
  Головай І. Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 199-201
1298124
  Довбня Л. Роль Л.А. Булаховського в історії українського мовознавства / Л. Довбня, Т. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 25-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті аналізується внесок доктора філлогічних наук, професора, академіка АН УРСР, члена-кореспондента АН СРСР, Заслуженого діяча науки УРСР Л.А. Булаховського в історію становлення і розвитку славістики загалом та української мовознавчої науки ...
1298125
  Панчук О.П. Роль лабораторного практикуму з фізики як складової практичної підготовки студентів природничого профілю // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 25-28. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1298126
  Данилов В.В. Роль лазерной техники в разработке новейших технологий / В.В. Данилов, И.П. Пугач // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1298127
  Варбанець Павло Анатолійович Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Варбанець П.А.; НАНУ; Ін-тут світової економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1298128
  Носенко Е.Н. Роль лактобактерий в экологической динамике вагинальных микробных сообществ в норме и при патологии // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 25-31. – ISSN 2413-550Х
1298129
  Виговська Тетяна Роль ландшафтного дизайну в благоустрої міста / Виговська Тетяна, Рябцева Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 23-24 : фото. табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1298130
  Костюк А.В. Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 175-178
1298131
  Суслова Ю.И. Роль латинизмов в формировании словообразовательных типов на книжной основе во французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Суслова Ю.И. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 13 с.
1298132
  Габовда А.М. Роль латинского языка в формировании специалиста-филолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 528-533. – ISBN 978-966-2303-00-1
1298133
  Стецюк Е. Роль Латинской Америки в современной внешнеполитической стратегии КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 44
1298134
  Компанец Татьяна Михайловна Роль латинской орнитологической лексики в формировании современных европейских языков : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Компанец Татьяна Михайловна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.172-182
1298135
  Амеліна С.М. Роль латинської мови у підготовці майбутніх філологів / С.М. Амеліна, В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 292. – С. 45-53. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1298136
  Компанець Тетяна Михайлівна Роль латинської орнітологічної лексики у формуванні природничо-наукової термінології сучасних європейських мов : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.19 / Компанець Тетяна Михайлівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1298137
  Пасічник Д.І. Роль Левка Лук"яненка у створенні Української робітничо-селянської спілки // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 108-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1298138
  Виноградова О. Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії / О. Виноградова, П. Янчук, О. Пасічніченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 139-142. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1298139
  Черниш Т.О. Роль лексикалізації граматичних утворень у формуванні семантичної структури історико-етимологічного гнізда (ад"єктивні утворення з коренем псл. *kyp) // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 78-83. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  На матеріалі гнізда слов’янської лексики з коренем псл. *kyp- автор розглядає роль процесу лексикалізації (ад’єктивізації дієприкметників) у формуванні семантичної структури цього історико-етимологічного утворення. Подібні процеси, які супроводжувалися ...
1298140
  Адамович А.Є. Роль лексикографічної компетенції у розвиткові мовної культури студента // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)


  "У статті розглядається один із компонентів мовної/мовленнєвої компетентності, яка є одним з основних аспектів у професійній підготовці. Метою даного дослідження є аналіз особливостей мовної культури студентів, а саме лексикографічних знань, потреби ...
1298141
  Трошина Н.Н. Роль лексических эквивалентов при передаче стилистической структуры текста при переводе // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 76-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 28 п. – ISSN 1562-1391
1298142
  Лепина Р.А. Роль лексического поворота в семантико-синтаксической организации предложения : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Р. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 162л. – Бібліогр.:л.140-162
1298143
  Балясная Людмила Юрьевна Роль лексического повтора в организации предложения и текста. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Балясная Людмила Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1298144
  Лепина Раиса Алексеевна Роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Раиса Алексеевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л.
1298145
  Жень Хулянь Роль лексичної пресупозиції у розумінні значення слова (на прикладі модального прислівника [слово китайською мовою]) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю написано в руслі розробки поняття лексичної пресуппозиції, якому до сьогоднішнього дня лінгвісти приділяють замало уваги. Використовуючи окличні речення з модальним прислівником [слово китайською мовою] як приклад і спираючись на поняття ...
1298146
  Алексеев М.Н. Роль лекции в формировании убеждений / М.Н. Алексеев. – Москва, 1981. – 63с.
1298147
  Жданова А.А. Роль лекций в идейно-политическом воспитании / А.А. Жданова. – М, 1983. – 64с.
1298148
   Роль лекций в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1987. – 24с.
1298149
  Афонин Н.С. Роль лекций в формировании общественной психологии / Н.С. Афонин. – Москва, 1981. – 64 с.
1298150
  Борисов Е.Ф. Роль лекций в формировании экономического мышления / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1986. – 62с.
1298151
  Петрунев В.П. Роль лекционной пропаганды права в профилактике правонарушений / В.П. Петрунев. – Москва, 1976. – 54 с.
1298152
  Опанасенко В. Роль лекції у педагогічній діяльності П.К. Загайка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 155-157. – ISSN 2524-2474
1298153
  Донцова А.И. Роль Ленина и Коммунистического интернационала в идеологическом и организационном укреплении Коммунистической партии Германии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донцова А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1298154
  Григорьев А.Н. Роль ленинско-сталинской газеты "Правда" в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16л.
1298155
  Сидоркин И.И. Роль Ленинского комсомола в осуществлении аграрной политики КПСС на современном этапе (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоркин И.И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 21л.
1298156
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организаций на Украине (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шустик М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1298157
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организций на Украине (1900-1903 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Шустик М.В.; КГУ. Ин-тут повыш. квалиф. препод. общ. наук. – Киев, 1966. – 308л.
1298158
  Мизгирева В.Ф. Роль ленинской "Искры" в работе за союз рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мизгирева В.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1298159
  Клепикова В.И. Роль ленинской "Искры" в развитии идей и принципов пролетарского интранационализма. / В.И. Клепикова. – М, 1963. – 81с.
1298160
  Ефремова О.И. Роль ленинской "Искры" в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1980. – 118 с.
1298161
  Шанидзе В.В. Роль ленинской национальной программы и политики в созданнии и упрочении союза рабочего класса и крестьянства Грузии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Шанидзе В.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1971. – 23л.
1298162
  Соловьева А.Е. Роль Лениского зачета в коммунистическом вопитании студентов / А.Е. Соловьева, А.Г. Эфендиев. – Москва, 1979. – 61с.
1298163
  Пентковська В.В. Роль Леніна в створенні СРСР. / В.В. Пентковська. – Київ, 1957. – 80с.
1298164
  Воронков Н.А. Роль лесов в охране вод : Монография / Н.А. Воронков; Крестовский О.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 286 с.
1298165
  Бацевич Наталія Роль летких сполук у формуванні і перетворенні лавових потоків деяких стратифікованих одиниць Ратно-Камінь-Каширської площі (трапова формація венду Західної Волині) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 62-64. – Бібліогр.: с. 64. – ISSN 0869-0774
1298166
  Тирранен Ляля Степановна Роль летучих метаболитов в межмикробном взаимодействии / Тирранен Ляля Степановна; Отв. ред. И.И.Гительзон. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 102с.
1298167
  Мудрецов О.В. Роль лжецаревича Сімеона в політиці Запорізької Січі у 1673-1674 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 71-75. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1298168
  Смід Ашраф Роль Ливии в реформировании Организации африканского единства и ее преобразовании в Африканский союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 186-188
1298169
  Гайтинов А.Ш. Роль лидирующих частиц в неупругих пион-нуклонных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гайтинов А.Ш.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1298170
  Можаева Елена Александровна Роль лизосомального аппарата нейтрофилов крови в формировании адаптационного синдрома в условиях дисбаланса инсулина : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.13 / Можаева Елена Александровна; Луганск. госуд. педагогический ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Луганск, 1998. – 151л. – Бібліогр.:л.125-151
1298171
  Драчук Л.Г. Роль лимбической области коры головного мозга в регуляции всасывательной функции тонкого кишечника : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Драчук Л.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 27л.
1298172
  Никитина И.В. Роль лимбической системы мозга в организации гормональных каретов на фоне "реалистической" модели нейрогенного стреса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Никитина И. В.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 25л.
1298173
  Ивкина К.Л. Роль лимфатических образований в регуляции состава микрофлоры кишечника : Автореф... канд. биолог.наук: / Ивкина К.Л.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса. – 16 с.
1298174
  Рзаев Н.А. Роль лимфатической системы в регуляции белкового обмена между кровью и тканями : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Рзаев Н. А. ; АН АзССР , Объед. совет От-ния биол. наук. – Баку, 1967. – 47 с. – Бібліогр.:с.46-47
1298175
  Слудская А.И. Роль лимфоидных органов в некоторых гистогенических процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 099 / Слудская А.И.; АН СССР.Ин-т биологии развития. – М, 1969. – 12л.
1298176
  Медведев Борис Иванович Роль липидов биомембран митохондрий в радиационном нарушении транспорта ионов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Медведев Борис Иванович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1298177
   Роль липидов в метаболическом эффекте гормонов. – Ташкент : Фан, 1990. – 194с.
1298178
  Кулик М. Роль Лисенка в становленні української національної музичної культури / Михайло Кулик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 119-125
1298179
  Кулиняк М. Роль Лисенка у розвитку української класичної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 6-9. – ISSN 2224-0926
1298180
  Янкунас С. Роль листовок КП Литвы в распространении влияния партии в массах в годы фашистской диктатуры (XII.1926-VI.1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Янкунас С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 19л.
1298181
  Минина Е.Г. Роль листьев в сексуализации растений. / Е.Г. Минина, С.В. Кушниренко
LXIV. – 1949. – 261-264с.
1298182
  Борев Ю.Б. Роль литературной критики в художественном процессе / Ю.Б. Борев. – Москва : Знание, 1979. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Эстетика" ; № 5)
1298183
  Имангулиева Н А. Роль литературных взаимосвязей в формировании новой арабской литературы (на мат. творчества писателей "сироамериканской школы") : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.08, 10.01.06 / Имангулиева А.Н.кызы; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1988. – 48л.
1298184
  Тимченко О.В. Роль литературных реминисценций в рассказе В.Я. Брюсова "Только утро любви хорошо" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 171-181. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1298185
  Мусаев К.М. Роль литературных связей в становлении и развитии лезгинской совтеской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мусаев К.М.; АН СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1973. – 19л.
1298186
  Ширалиев М.И. Роль литературы в преодолении религиозных пережитков. (По материалам азербайдж. советской литературы) : Автореф... канд. философ.наук: / Ширалиев М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
1298187
  Полунин Г.В. Роль литологии, подземных вод и растительности в формировании долин рек Сахалина : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.693 / Полунин Г.В. ; Мин-во геологии и охраны недр РСФСР , Сахалинское территориальное управление. – Южно-Сахалинск, 1972. – 22 с.
1298188
   Роль литолого-стратиграфического, структурного и палеогеографического факторов в формировании месторождений полезных ископаемых на северо-западе РСФСР : Труды. – Москва, 1978. – 119с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1298189
  Пырин А.Г. Роль личного подсобного хозяйства как фактора социальных различий внутри рабочего класса. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Пырин А.Г.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 20л.
1298190
  Столяров И.И. Роль личного потребления в социалистическом воспроизводстве / И.И. Столяров. – Горький, 1973. – 192с.
1298191
  Курбанов С. Роль личного примера учителя в коммунистическом воспитании школьников (на материале школ Туркменистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.370 / Курбанов С.; МНО ТССР Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 28л.
1298192
  Проскурин В.К. Роль личного фактора в повышении эффективности социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Проскурин В.К.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1298193
  Панфилов А.П. Роль личного фактора производства в развитии экономического строя социализма. / А.П. Панфилов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 155с.
1298194
  Хабалов К.С. Роль личногод подсобного хозяйства колхозников воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.0.01 / Хабалов К.С.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1298195
  Тойнби А.Дж. Роль личности в истории / Арнольд Дж. Тойнби ; [пер. с англ. : Е. Доброхотовой-Майковой, И. Майгуровой]. – Москва : Астрель, 2012. – 222, [2] с. – ISBN 978-985-18-1259-8
1298196
  де Ландшир К. Роль личности в политике на примере Евросоюза / Ландшир К. де, Ю. Мидлхоф // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 25-35. – ISSN 0321-2017
1298197
  Константинов Ф.В. Роль личности и народных масс в истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 40с.
1298198
  Чурикова А.Е. Роль личностного фактора в процессе политических переговоров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 116-121. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1298199
  Гусев А.Н. Роль личностной саморегуляции в решении пороговой задачи: психофизический и дифференциально-психологический анализ / А.Н. Гусев, С.А. Емельянова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-93. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1298200
  Прогний Г.И. Роль личных услуг в рациональном использовании свободного времени. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Прогний Г.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1978. – 23л.
1298201
  Скороход Ю.С. Роль ліванської дипломатії в створенні Ліги Арабських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 198-204


  В статті аналізуються особливості позиції Лівану на багатосторонніх переговорах арабських держав в Каїрі, метою яких було створення Ліги арабських держав. Особлива увага приділена дослідженню чинників, які мали визначальний вплив на формування позиції ...
1298202
  Візьонок В.В. Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931
1298203
  Гринько Т.В. Роль лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних підприємницьких структур / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі, В.А. Загинайло // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 5 (532) : Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. – С. 75-83. – ISSN 2222-4459
1298204
  Корконос Ю.В. Роль лізингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств країни // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 133-139
1298205
  Дунай П. Роль лізингу в забезпеченні й оновленні машинно-тракторного парку як основи розвитку продуктивних сил АПК / П. Дунай, О. Дунай // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 41-42. – ISBN 966-654-173-4
1298206
  Можаєва О.О. Роль лізосомального апарату нейтрофілів крові у формуванні адаптаційного синдрому в умовах дисбалансу інсуліну. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Можаєва О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1298207
  Гонтаренко П.І. Роль лінгвокраїнознавства у підготовці майбутніх менеджерів туризму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 148-154
1298208
  Андрусь Л.А. Роль лінгвопрагматичних основ у створенні питальних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-12. – ISBN 966-638-142-7
1298209
  Могилевич Борис Романович Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних пентидів з клітиною : Дис... канд. біол.наук: 14.00.23 / Могилевич Борис Романович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.131-152
1298210
  Могилевич Б.Р. Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних петидів з клітиною : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 14.00.23, 03.00.02 / Могилевич Б.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1298211
  Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 17-19 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1298212
  Погребняк П.С. Роль лісу в природі і в сільському господарстві. / П.С. Погребняк. – К., 1948. – 56с.
1298213
  Мазоха Г.С. Роль літературно-естетичних поглядів в епістолярії Лесі Українки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1298214
  Шевченко О.О. Роль лоббі в політичному механізмі формування політики США на Близькому Сході // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 80-85. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье исследуется роль сионистского и арабского лобби в политическом механизме формирования ближневосточной политики США. Сделан вывод о том, что американское государство защищает на Ближнем Востоке интересы всей капиталистической системы в целом.
1298215
  Смирнова Е.Д. Роль логико-семантических методов в анализе философских вопросов // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 121-122
1298216
  Сергеев В.И. Роль логистики в обеспечении конкурентоспособности торговой компании // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 24-28
1298217
  Миничкина Нина Васильевна Роль логических приемов мышления в решении творческих задач (на материале доказательства теорем по высшей математике) : Автореф... наук: 13.00.01 / Миничкина Нина Васильевна; МГУ. – М., 1981. – 18л.
1298218
  Скерсите Роль логических форм в процессе познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скерсите Р.-А.-Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 18л.
1298219
  Лужанська Т.Ю. Роль логістики туризму як науково-практичного напрямку дослідження / Т.Ю. Лужанська, М.В. Гобрей, С.М. Співак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 300-314. – ISSN 2311-8164
1298220
  Равриш О.Б. Роль логістики у функціонуванні транспортної системи західних областей України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 81-86.
1298221
  Лозова Т. Роль логістичних ланцюгів у формуванні агропродовольчих ринків // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 171-177. – ISBN 978-617-7768-34-9
1298222
  Мамедов К.А. Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02, 29 / Мамедов Кянан Алескер огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 222, [4] арк. – Додатки: арк. 215-222, [4]. – Бібліогр.: арк. 182-214
1298223
  Мамедов Кянан Алескер огли Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамедов Кянан Алескер огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1298224
  Поповиченко І.В. Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1298225
  Каширин И.Н. Роль локальных правовых норм в совершенствовании труда на промышленном предприятии : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Каширин И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 24л.
1298226
  Ткаченко В.Г. Роль Луганського національного аграрного університету у рішенні проблем сучасної економіки // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-10. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1298227
  Росецька Ю.Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1298228
  Верхоглядова Н.І. Роль людського капіталу в процесі формування соціально орієнтованої ринкової економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 81-83
1298229
  Павленко В.І. Роль людського капіталу в розвитку фермерських господарств // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 74-77. – ISBN 978-617-649-035
1298230
  Ходжаян А.Р. Роль людського капіталу у забезпеченні економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 123-124. – ISBN 978-966-188-219-4
1298231
  Грищук Л.А. Роль людського капіталу у забезпеченні економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 238-245. – (Економічна ; Вип. 1)
1298232
  Красота О.В. Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 138-143


  Розглядається категорія "людського капіталу" як головного чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової економічної кризи, рівні його аналізу, види інвестицій в людський капітал та віддачу від нього, проблеми та ...
1298233
  Ротань Н.В. Роль людського капіталу у розвитку економіки регіону // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 65-70. – ISSN 2307-4752


  В статті проведено дослідження вагомості людського капіталу та його ролі у розвитку економіки регіону.
1298234
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50.
1298235
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50. – Бібліогр.: с. 46-48, 49
1298236
  Перович Д.М. Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 232-237. – ISSN 2078-6670
1298237
  Грищук О.В. Роль людської гідності у реформуванні судової системи України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 17-20. – ISBN 978-617-7096-97-8
1298238
  Гривул Т. Роль Льва Зацного в розвитку підпільної мережі ОУН в західних областях України (квітень — серпень 1940 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 74-79. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1298239
  Коваленко С.О. Роль М-холінорецепторів у реакціях окислювального метаболізму і гемодинаміки печінки на введення гормонів шлунково-кишкового тракту / С.О. Коваленко, П.І. Янчук, В.О. Цибенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 56-64. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Пентагастрин збільшує, а вазоактивний інтестинальний пептид зменшує споживання кисню печінкою собак. Блокада М-холінорецепторів атропіном призводить до посилення цих реакцій. Ефекти збільшення тканинного дихання печінки, зумовлені холецистокініном і ...
1298240
  Бурдин С.М. Роль М. В. Ломоносова в создании естественно-научной терминологии в русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдин С. М.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1298241
  Подобна Є. Роль М. Дмитрієва в громадському житті та розвитку української преси початку ХХ століття // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 370-376. – ISBN 978-966-2410-25-9
1298242
  Курченко Т.Є. Роль М. Радвані у реформуванні архівної справи Закарпаття в період Першої Чеської Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 69-73
1298243
  Чуткий А.І. Роль М.В. Довнар-Запольського в підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 297-308. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1298244
  Панченко О.П. Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї / О.П. Панченко, В.А. Панченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 297-303. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1298245
  Рябухин Г.Е. Роль М.В. Ломоносова в развитии геологии / Г.Е. Рябухин. – Москва : Правда, 1951. – 22с.
1298246
  Журба О. Роль М.Д. Іванишева у фомуванні археографічних поглядів В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 82-85. – ISBN 5-7702-0821-X
1298247
  Акименкова А.И. Роль М.И. Калинина в политическом просвещении масс в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : автореф. ... канд. ист. наук: / Акименкова А.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М. Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1298248
  Галицька Роль М.І. Зібера у розробці теоретико-методологічних засад статистичного спостереження / Галицька, БЛ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та методологічним аспектам внеску М.І.Зібера у розробку основ статистичного спостереження. The article discusses contribution of M.I.Ziber to theory and methodology of statistical observation.
1298249
  Савич В. Роль М.І. Туган-Барановського у формуванні українських фінансових установ за Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 220-224. – ISBN 966-7060-54-1
1298250
  Мотренко Т.В. Роль М.О. Бакуніна в поширенні гегельянства в Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї відомого російського мислителя М. Бакуніна та його роль у поширенні гегелівської філософії в Росії. This article is about ideas of famous Russian thinker M. Bakunin and his role in dissemination of Hegel"s philosophy in ...
1298251
  Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с. – Бібліогр.:с.18
1298252
  Біленький Сергій Геннадійович Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : Дис....канд.істор.наук:09.00.12 / Біленький Сергій Геннадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 176л. – Бібліогр.:л.158-176
1298253
  Крячок М. Роль М.П. Василенка у культурно-освітній розбудові в Українській Державі // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 163-164
1298254
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1298255
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1298256
  Раджабова Г. Роль М.Ф. Ахундзаде в развитии современной прозы и литературных отношений между Азербайджаном и Турцией // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 136-141. – ISSN 2522-493Х
1298257
  Юр М. Роль М.Ф. Біляшівського у збереженні української селянської матеріальної культури: колекція мальованого дерева // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 24-28. – ISBN 966-8914-06-6
1298258
  Нестуля О.О. Роль М.Ф. Біляшівського у створенні музею Ф.Р. Штенгеля у с. Городок на Волині / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 257-264
1298259
  Галицька Е.В. Роль М.Х. Бунге в дослідженні демографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення демографічних подій відомим вченим ХІХ ст. Миколою Християновичем Бунге. Theoretical and methodical aspects of studying the demographic actions by well-known scientist of XIX century M. Bunge is ...
1298260
  Гринчуцький В.І. Роль М.Х. Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці ХІХ ст.) / В.І. Гринчуцький, Т.Б. Пиндус // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 245-253. – ISSN 0320-4421
1298261
  Коренєва Н.А. Роль М.Х. Бунге у розвитку вітчизняної статистики: започаткування соціологічного напряму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зосереджена увага на розкритті внеску М.Х. Бунге у розвиток вітчизняної статистики, а саме на визначеннях предмету науки та розроблених ним принципах масового статистичного спостереження. This article is indented to illustrate the contribution of M. ...
1298262
  Новікова І.Є. Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається роль М.Х. Бунге як вченого та фінансиста-практика у становленні вітчизняної банківсь-кої системи ринкового типу. M. Ch. Bunge"s role in the formation of native bank system on the market principles is discovered in article.
1298263
  Айкян А.З. Роль М1 і М2 фенотипів макрофагів у імунопатогенезі аденокарциноми молочної залози при наявності або відсутності метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Айкян Артем Завенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1298264
   Роль МАГАТЕ у забезпеченні режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 45-65.
1298265
  Котенко Т.В. Роль магдебурзького права в становленні правової системи України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 38-40. – ISBN 978-966-361-602-5
1298266
  Шевченко В.К. Роль магматизма в формировании морфоструктур горных областей (на прим. Н. Приамурья, Зап. Приохотья и Юго-Зап. Забайкалья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Шевченко В. К.; Геораф. фак. – М., 1971. – 32л.
1298267
   Роль магматизма в эволюции литосферы. – Москва : Наука, 1984. – 191с.
1298268
  Джафаров А.А. Роль магматизма и метасоматизма в формировании Магринского плутона : Автореф... канд. геол.наук: / Джафаров А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1298269
  Меньшов О. Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму грунтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження ролі магнетотактичних бактерій у формуванні магнетизму ґрунтів є важливим у контексті вивчення незабруднених та незмінених фонових ґрунтових покривів. Мова йде про генезис магнітних властивостей, розвиток носіїв магнетизму у процесі ...
1298270
  Меньшов О. Роль магнітних методів при дослідженні територій ущільнених порід-колекторів нафти і газу: постановка завдання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-49. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Одним із можливих шляхів підвищення видобутку вуглеводневої сировини власного походження в Україні є залучення джерел ущільнених колекторів нафти і газу. Актуальність цього напряму для країни підтверджується низкою рішень РНБО, розпорядженнями Кабінету ...
1298271
   Роль магнію в корекції післяопераційної гіпокальціємії / Квітка, В.О. Паламарчук, С.В. Земсков, В.А. Смоляр // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 40-44. – ISSN 1818-1384


  Виявлено прямо пропорційні зв’язки між змінами рівня ПГ, іонізованого кальцію та магнію. Доведено, що некоригована гіпомагніємія у ранній післяопераційний період може бути предиктором клінічних виявів гіпопаратиреозу. Корекція рівня сироваткового ...
1298272
  Шевченко В.Е. Роль макета в структурі періодичного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 92-99


  У статті розглядаються особливості верстки, модульної структури друкованих періодичних видань, специфіка оформлення і структури журналів та газет. The article is devoted to features of make-up, modular construction of periodicals, specificity of ...
1298273
  Котова Н.В. Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно / Н.В. Котова, О.О. Старець, Т.М. Хіменко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 61-65. – ISSN 2226-1230
1298274
  Федишин І.Б. Роль макроекономічних чинників у розвитку України. Їх аналіз та оцінка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 31-37. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1298275
  Нагірна В.П. Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 47-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1298276
  Мамедова Дилара Мустафа кызы Роль малоактных пьес в истории азербайджанской драматургии (19 век и начало 20 века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедова Дилара Мустафа кызы; Ин-т лит-ры им. Низами. – Баку, 1981. – 26л.
1298277
  Ворохалина Л.П. Роль малого бизнеса в решении социально-экономических проблем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 21-24. – ISSN 1728-8878
1298278
  Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-16
1298279
  Князькова В.Я. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України та його податкове стимулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 88-93


  Розглянуто роль малого підприємництва в становленні та розвитку ринкової економіки. Охарактеризовано зміни в застосуванні спрощеної системи оподаткування в Україні внаслідок її реформування.
1298280
  Міца В.В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 23-27. – ISSN 2306-6814
1298281
  Бутко М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні : інноваційний розвиток / М. Бутко, О. Попело // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 49-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1298282
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамиллярных тел в условно-рефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Дис... канд. биолог.наук: 09.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; Черкс. пед. ин-т. – К, 1986. – 189л. – Бібліогр.:л.165-189
1298283
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамилярных тел в условнорефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1298284
  Ряховская Н.Н. Роль марганца в повышении эффективности минеральных удобрений и продуктивности яровой пшеницы : Автореф... канд. биолнаук: / Ряховская Н. Н.; Ульян. с. х. ин-т. – Ульяновск, 1965. – 19л.
1298285
  Сахарова О.В. Роль марганца в световой и темновой реациях превращения ксантофиллов : Автореф... канд. биол.наук: / Сахарова О. В.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1967. – 29л.
1298286
  Невмержицька М.В. Роль маргінальності у формуванні конкурентоздатності та конкурентоздатності особистості в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 146-156
1298287
  Делкарт Л. Роль маркетинга в банковской деятельности - одна из главных // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 2. – С. 6-8
1298288
  Пушкар О.І. Роль маркетингових досліджень ринку в забезпеченні зростання національної економіки / О.І. Пушкар, Л.Ф. Бондаренко, Л.П. Хиль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 448-456. – ISSN 2222-4459
1298289
  Храпкіна В.В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / В.В. Храпкіна, К.В. Кузнєцова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 64-72. – ISSN 2411-4413
1298290
  Ус І М. Роль маркетингових досліджень у підвищенні ефективності відносин підприємства з партнерами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 428-432. – ISSN 2222-4459
1298291
  Теребух А.А. Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства / А.А. Теребух, Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 189-192. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1298292
  Сторублева С. Роль маркетингових комунікацій в розвитку підприємницької діяльності в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 50-52


  Основними інструментами маркетингових комунікацій є реклама, персональні продажі, пропаганда збуту тощо. Реклама розглядається як основна складова та інформаційна сила маркетингових комунікацій.
1298293
  Севрук І.М. Роль маркетингових комунікаційних технологій у забезпеченні просування експорту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 417-425. – ISSN 2222-4459
1298294
  Рогачевський О.П. Роль маркетингового підходу в ефективному управлінні медичним закладом вищої освіти // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 428-445. – ISSN 2413-9998
1298295
  Двуліт З. Роль маркетингової логістики в діяльності транспортно-експедиторського підприємства / З. Двуліт, Ю. Стасів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 36-45. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1298296
  Шевченко А.В. Роль маркетингової стратегії в діяльності вітчизняних підприємств / А.В. Шевченко, О.Р. Віленський, Л.С. Пустовойт // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 70-74
1298297
  Вакуленко Ю.В. Роль маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств / Ю.В. Вакуленко, А.С. Олійник, В.М. Чернега // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1298298
  Папп В.В. Роль маркетингу в активізації діяльності суб"єктів туристичного бізнесу / В.В. Папп, І.І. Благун, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 473-477. – ISSN 2222-4459
1298299
  Шуміло О.С. Роль маркетингу в антикризовому менеджменті за сучасних умов функціонування підприємств / О.С. Шуміло, В.А. Євтушенко, А.В. Чумак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 461-466. – ISSN 2222-4459
1298300
  Ангелко І.В. Роль маркетингу в розвитку сфери послуг в Україні / І.В. Ангелко, В.М. Бондаренко, О.Д. Коваль // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (103). – С. 72-77. – ISSN 1562-0905
1298301
  Андрєєва Н.М. Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 11-18. – ISSN 2313-4569
1298302
  Мордвінцева Т.В. Роль маркетингу в стратегічному управлінні металургійними підприємствами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 55-58 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1298303
  Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано визначення маркетингу взаємовідносин і можливості його застосування в онлайн-діяльності бібліотек. З"ясовано переваги його викрористання, проаналізовано закордонний досвід у цій сфері.
1298304
  Ковальська М.С. Роль маркізи де Помпадур в "дипломатичній революції" напередодні вступу Франції у Семирічну війну // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 175-184. – ISSN 2312-6825
1298305
  Корнєєв В.М. Роль маркованої лексики у створенні емоціогенної структури тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 85-86
1298306
  Самедов В.Ю. Роль марксизма в развитии биологии / В.Ю. Самедов. – Баку, 1950. – 130с.
1298307
  Рзаев С.М. оглы Роль марксистско-ленинского мировоззрения в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рзаев С. М. оглы; Аз.ГУ. – Баку, 1976. – 26с.
1298308
  Рябов Н.П. Роль марксистско-ленинского мировоззрения в развитии социальной активности рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябов Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19с.
1298309
  Буйначев К.Д. Роль марксистско-ленинского философского образования в формировании коммунистического мировоззрения масс : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Буйначев К. Д.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1973. – 28л.
1298310
  Полозов С.Н. Роль марксистско-ленинской идеологии в движении народных масс : Автореф... канд. философ.наук: / Полозов С.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. Кафедра философии. – Москва, 1953. – 14 с.
1298311
  Багдасаров К.А. Роль марксистско-ленинской идеологии в развитии социалистического образа жизни / К.А. Багдасаров ; отв. ред. Х.Н. Момджян ; АН ТССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1986. – 186, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-187
1298312
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов обществвенного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24с.
1298313
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 24л.
1298314
  Лынко В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменения характера их действия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынко В. А.; МП УССР, Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 191л.
1298315
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24л.
1298316
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1298317
   Роль марксистско-ленинской партии в нравственном развитиии общества. – Ленинград, 1983
1298318
  Димов Д.В. Роль марксистско-ленинской партии в руководстве социалистическим обществом. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Димов Д.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1298319
  Петросян А.А. Роль марксистско-ленинской партии в системе социалистического управления обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Петросян А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 29л.
1298320
  Варгин Л.И. Роль марксистско-ленинской теории в деятельности КПСС на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Варгин Л.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 26л.
1298321
  Мерзон С Л. Роль марксистско-ленинской философии в развитии советской науки при переходе от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мерзон Л.С,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 25 с.
1298322
  Гердт А.А. Роль Мартина Опица в выработке норм немецкого национального языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гердт А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Москва, 1960. – 20 с.
1298323
   Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства : науково-практична конференція, 8 лютого 2005 р.: матеріали. – Київ, 2005. – 136с.
1298324
  Кулик В. Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2005. – С. 139-171. – (Політологія і етнологія ; Вип. 27). – ISBN 966-02-3666-2
1298325
  Осецький В.Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті" / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 86-98. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1298326
  Рева Т.С. Роль масонства в українській політиці // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 152-154
1298327
  Хайтам Н.Р. Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 391-395. – ISSN 2076-1554
1298328
  Фидрус Т.А. Роль массовой борьбы в формировании позиции Швеции по отношению к агрессии США во Вьетнаме 1965-1973 гг.м : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Фидрус Т.А. ; МГУ , Истор. ф-т , Каф. новой и новейшей истории. – Минск, 1976. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1298329
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Варфоломеева М.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М, 1971. – 25л.
1298330
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР / М.В. Варфоломеева. – Москва, 1974. – 231с.
1298331
  Остапенко Нина Филимоновна Роль массовых крестьянских газет Украинской ССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. 1926-1929 : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Нина Филимоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 234л. – Бібліогр.:л.195-234
1298332
  Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Н.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1298333
  Осецкий В.Л. Роль массовых окрытых онлайн-курсов в современном "образовательном ландшафте" / В.Л. Осецкий, И.Л. Татомир // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 12 (665). – C. 86-98. – ISSN 2522-9311


  "...Показано, какую роль играют массовые открытые онлайн-курсы в организации систмы дистанционного обучения."
1298334
   Роль массовых организаций в развитии общественно-политической и производственной активности трудящихся Урала ( 1917 - 1985 гг. ). – Пермь : ПГУ, 1988. – 137 с.
1298335
  Акперов М.С. Роль математики в познании / М.С. Акперов. – Москва, 1967. – 40с.
1298336
  Митропольский Ю.А. Роль математики в развитии техники / Ю.А. Митропольский, А.Н. Боголюбов. – К., 1984. – 48с.
1298337
  Радзіховська Л.М. Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології / Л.М. Радзіховська, О.В. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С.162-165. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1298338
  Киселева Н.А. Роль математических абстракций в познании действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Киселева Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра диалетич. и ист. материализма. – М., 1957. – 18л.
1298339
  Вовк С.Н. Роль математической теории эксперимента в повышении эффективности инженерных исследований и разработок / С.Н. Вовк, В.А. Вознесенский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1298340
  Файнерман І.Д. Роль математичних досліджень природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1298341
  Свириденко В.М. Роль математичної гіпотези в пізнанні мікроявищ : На матеріалах розвитку нерелятивістської квантової механіки / В.М. Свириденко; АН УРСР, Ін- філософії. – Київ, 1962. – 172 с.
1298342
  Острянин Д.Х. Роль материалистической биологии в борьбе за коммунистическое мировоззрение / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 13-74с.
1298343
  Назаренко А. Роль материально-технического снабжения в обеспечении бесперебойной работы производства // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 48-50 : фото
1298344
  Гасанлы Гасан Махмуд оглы Роль материально-технического снабжения в повышении эффективности использования основных производственных фондов. (На примере нефетепромысл. машиностроения Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.06 / Гасанлы Гасан Махмуд оглы; Азер. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1298345
  Шиловцева Надежда Васильевна Роль материально-технической базы в развитии содержания и характера труда в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шиловцева Надежда Васильевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 22л.
1298346
  Пасечник В.Л. Роль материального стимулирования в перевоспитании осужденных // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 97-103
1298347
  Юлдашев Садыкжан Роль материального стимулирования в повышении производительности труда. (На материалах хлопководческих совхозов Узбекистана) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Юлдашев Садыкжан; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 21л.
1298348
  Султанова Т.Б. Роль материального стимулирования работников в совершенствовании организации общественного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Султанова Т.Б.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1298349
  Пилипенко В.А. Роль материальной заинтересованности в развитии промышленного производства в период строительства коммунизма. (На материалах машиностроения Донбасса) : Автореф... канд. экон.наук: / Пилипенко В.А.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1967. – 27л.
1298350
  Кулев Г.Б. Роль материальной заинтересованности колозов и колхозников в укреплении и развитии общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кулев Г.Б.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 16л.
1298351
  Китапбаев Б. Роль материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного хозяйства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Китапбаев Б.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 24л.
1298352
  Данчу Константин К. Роль материальных балансов при планировании народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Данчу К.Константин; Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1954. – 17л.
1298353
  Коноплев Владимир Петрович Роль материальных и моральных стимулов в достижении высшей производительности труда (на опыте работе речного флота) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплев Владимир Петрович; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 16л.
1298354
  Чобич Я.М. Роль материальных и моральных стимулов в становлении коммунистического труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чобич Я.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
1298355
  Харченко В.Е. Роль материальных и моральных стимулов в укреплении социалистической дисциплины труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харченко В.Е.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1973. – 24л.
1298356
  Исхаков И. Роль материальных и моральных стимулов в формировании коммунистического отношения к труду. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исхаков И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
1298357
  Даутов Рашид Даутович Роль материальых и моральных стимулов в повышении эффективности колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Даутов Рашид Даутович; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
1298358
  Валюгин М.А. Роль материльных стимулов в дальнейшем развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Валюгин М.А.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л.
1298359
  Рибалка В. Роль матері і батька у народженні дитини та її становленні як особистості // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 33-50. – ISBN 978-617-8016-45-6
1298360
  Федоришин Г. Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 119-127. – ISSN 2312-1246
1298361
  Пясковський Б.В. Роль матеріалістичних традицій у розвиткові вітчизняної математики / Б.В. Пясковський. – Київ, 1973. – 183с.
1298362
  Бондарєв С.В. Роль матеріалознавства в сучасному світі та історії людства // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (77). – C. 15-18. – ISSN 2413-7405


  Наприкінці 90-х років ХХ сторіччя Ю. М. Таран заснував процес підготовки фахівців за новою для металургії академії спеціальність - з галузі інженерного матеріалознавства, на кафедрі матеріалознавства. Автор є одним з перших випускників НМетАУ за цією ...
1298363
  Шишка І.В. Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря) / І.В. Шишка, А.В. Кудієвський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
1298364
  Лаврук Н.А. Роль матеріального стимулювання у трудовій діяльності жінок сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 200-210. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1298365
  Тихонович А.И. Роль машинно-тракторной старции Украины в коллективизации сельского хозяйства (1929 -- начало 1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонович А. И.; МВО СССР, КГУ, Каф. ист.СССР. – Киев, 1951. – 18 с.
1298366
  Шпак В.А. Роль машинно-тракторных станций в развитии колхозного производства в годы послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1950 гг.) (На примере передовых МТС Харьковской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Шпак В.А. – Киев, 1951. – 28 с.
1298367
  Понировский Ф.И. Роль машинно-тракторных станций в экономике колхозов Марийской АССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Понировский Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1951. – 16 с.
1298368
  Иванов Г.Т. Роль машино-тракторных станций в развитии общественного хозяйства колхозов в послевоенный период. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Г.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
1298369
  Джелали Д.И. Роль машино-тракторных стинций в повышении производительности труда в колхозах (на матер. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Джелали Д. И.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
1298370
  Синькевич Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н.І. Синькевич, О.Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 148-156. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1298371
  Герко А.П. Роль машиностроения в формировании народохозяйственного комплекса Западной Сибири : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Герко А.П. ; Сибир. отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 25 с.
1298372
  Гуславський В.С. Роль МВС у формуванні та функціонуванні єдиного правоохоронного простору СНД // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35.
1298373
  Логвиненко М.І. Роль МВС України та структурних підрозділів у системі захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 82-85. – ISBN 978-617-696-925-9
1298374
  Івлєва Ірина Вадимівна Роль МВФ в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Івлєва І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. + Додатки: л.178-190. – Бібліогр.: л.159-177
1298375
  Івлєва І.В. Роль МВФ у глобалізації сучасної економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 20-24.
1298376
  Панфілова Т.О. Роль МВФ як суб"єкта глобального управління в розвитку світової економіки // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 48-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1298377
  Рижко Л.В. Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 38-47. – ISSN 0374-3896
1298378
  Даминов Р.А. Роль меди в возникновении эндемической иктерогемоглобинурии каракульских овец в Юго-Западных Кызылкумах : Автореф... канд. биол.наук: / Даминов Р.А.; АН Киргиз. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 19л.
1298379
  Киреева Н.Я. Роль медиальной зоны дыхательного центра в организации дыхательного акта : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Киреева Н.Я.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – л.
1298380
  Кушик М. Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині XIX-початку ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 67-73.


  У 1890 р. ректором У-ту Св.Володимира було офіційно затверджено наукове клінічне товариство студентів-медиків м. Києва.
1298381
   Роль медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад здорового способу життя у військовослужбовців / І.М. Ткачук, Г.З. Мороз, А.А. Воронко, Т.А. Бібік, Т.О. Гайшун, Н.І. Рум"янцева // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 59-68. – ISSN 2310-4910
1298382
  Юськів Б.М. Роль медіа-пропаганди в умовах "гібридної війни" / Б.М. Юськів, С.В. Хомич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 27-43. – ISSN 2308-6912


  Предметом дослідження стала "гібридна війна", яку веде на Сході України Російська Федерація. Особливістю "гібридної війни" є те, що в ній нарівні з військовими ресурсами активно використовуються ресурси невійськові, насамперед пропагандистські. ...
1298383
  Кремень Т. Роль медіа в політичних процесах у Єгипті // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 30-32. – ISSN 0868-8117
1298384
  Пенчук І.Л. Роль медіа в системі дитячої медіакомпетентності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 78-83. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1298385
  Никоненко Л.В. Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 300-309. – ISSN 2219-2654
1298386
  Кухар Л.О. Роль медіаграмотності в освітній галузі в умовах пандемії // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 152-166. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1298387
  Осюхіна М.О. Роль медіаосвіти за умов сучасних українських суспільно-політичних реалій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 98-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1298388
  Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання формування медіакультури сучасної молоді, визначено та обґрунтовано важливість здобуття медіаосвіти, щоб уміти аналізувати та оцінювати медіатексти, опрацьовувати отриману інформацію, відсіювати зайву, виробляти власний ...
1298389
  Чекалюк В.В. Роль медіафахівців у іміджуванні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 161-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
1298390
  Кліменко М.Р. Роль медіації у вирішенні правових конфліктів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 194-197. – ISBN 978-966-7166-36-6
1298391
  Скребцова Н.Д. Роль медоносных пчел в избиратльности оплодотворения главнейших энтомофильных плодово-ягодных и некоторых других сельскохозяйственных культур. : Автореф... канд.биол.наук: / Скребцова Н.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 17л.
1298392
  Матушкин Н.Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных программ, реализующих компетентностную парадигму / Н.Н. Матушкин, И.Д. Столбов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-17. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. Для отражения природы компетенции компетентностно-ориентированные образовательные программы должны опираться на принцип междисциплинарности. Предложены ...
1298393
  Войтович С.А. Роль международно-правовых принципов в формировании международного экономического права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 28-35. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1298394
  Войтович С.А. Роль международно-правовых средств в утверждении прочных межгосударственных экономических связей // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 32-38. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1298395
  Кучер Б.И. Роль международного права в осуществлении экономической функции социалистического государства : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кучер Б. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 219л.
1298396
  Кучер Б.И. Роль международного права в осуществлении экономической функции социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Кучер Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1298397
  Ходжаниязов С.У. Роль международного сотрудничества в совершенствовании педагогических условий деятельности информационно-ресурсного центра университета / С.У. Ходжаниязов, Х.И. Шихова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 29-37. – ISSN 2073-9613
1298398
  Каламкарян Р.А. Роль Международного Суда ООН в деле поддержания международного правопорядка // Международное право и международные организации / ООО НБ-Медиа. – Москва, 2013. – № 1 (13). – С. 92-103. – ISSN 2226-6305
1298399
  Власов М.В. Роль Международного Суда ООН в мирном урегулировании территориальних споров // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 238-253. – ISSN 1560-2893
1298400
  Теперик Д. Роль международной академической мобильности в процессе развития карьеры молодых ученых Европы // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 311-318
1298401
  Наумовец А.Г. Роль международной мобильности ученых на разных этапах истории науки Украины / А.Г. Наумовец, А.С. Попович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 128-137. – ISSN 0374-3896


  Охарактеризованы основные тенденции международного сотрудничества ученых НАН Украины и миграция научных работников в последнее десятилетие.
1298402
  Барышников В.Н. Роль международной финансово-экономической помощи Финляндии в войне против СССР 1939 - 1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 59-72. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1298403
  Давыдова Е.Ю. Роль международных договоров, общепризнанных принципов и норм международного права в развитии арбитражного процессуального права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 322-328. – ISSN 1684-2626
1298404
  Рогач А.И. Роль международных корпораций в современной неоколониальной экспансии империализма в развивающихся странах : Дисс... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рогач А. И.; КГУ. – К., 1980. – 221л.
1298405
  Рогач А.И. Роль международных корпораций в современной неоколониальной экспансии империализма в развивающихся странах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Рогач А. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1298406
   Роль международных монополий в мировой экономике : рефер. сб. – М., 1983. – 216 с.
1298407
  Мазурова Е.К. Роль международных организаций в регулировании глобальных экономических процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.34-56. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1298408
  Самхарадзе Д.Г. Роль международных организаций в современных международных отношениях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 1812-3910
1298409
  Курысь Н.В. Роль международных соглашений в установлении правосубъектности иностранных лиц в инвестиционно-правовой истории (Историко-правовой аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 70-77. – ISSN 0132-0769
1298410
  Сулейманлы Севда Мазахир кызы Роль международных торговых связей в развитии рынка бытовых товаров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1298411
  Чуквуали Кристина Обиома Роль международных финансовых институтов в решении экономических проблем Африки (на примере стран Западной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.03 / Чуквуали Кристина Обиома; Мин-во образования Украины, Ин-т международных отношений при НУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.189
1298412
  Скобло И И. Роль межклеточного взаимодействия в изменчивости половой ядерной реорганизации у инфузории Paramecium caudatum. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Скобло И.И,; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1298413
  Толыпин Ю.М. Роль межколхозных связей в развитии производственных отношений колхозного сектора. / Ю.М. Толыпин. – М., 1960. – 16с.
1298414
  Забара И.Н. Роль межнародного информационного права в развитии экологической альтернативы современной энергетике // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 159-166. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1298415
  Кисиль П.П. Роль межхозяйственной кооперации в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кисиль П.П.; КГУ. – К., 1982. – 27л.
1298416
  Кисиль П.П. Роль межхозяйственной кооперации в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Кисиль П.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 27 с.
1298417
  Кисиль П.П. Роль межхозяйственных коопераций в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кисиль П.П.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 191л. – Бібліогр.:л.174-1991
1298418
  Дудка Є.А. Роль мелатоніну при гострому пошкодженні нирок медикаментозного генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Дудка Євгенія Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1298419
  Мазин Г.И. Роль мелиорации в повышении интенсификации производства и ее социально-экономические последствия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мазин Г.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит экон. и основ науч. упр. социал. экон. – Москва, 1971. – 24 с.
1298420
  Жилко В.В. Роль мелиорации в повышении плодородия торфяноболтрых почв (На прим. колхоза "Маяк социализма" : Автореф... канд. с. х.наук: / Жилко В. В.; АН БССР, Ин-т мелиорации, водного и болотного хоз-ва. – Минск, 1955. – 16л.
1298421
  Александрович М.В. Роль мелодичного компонента просодії в оформленні емоційного спонтанного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 3-7
1298422
  Островська Г.В. Роль мембранотропних ефектів в механізмах біологічної дії нейрогіпоізарниїх гормонів. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.11.,03.00.04 / Островська Г.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
1298423
  Островська Галина Віталіївна Роль мембранотропних ефектів в механізмах біологічної дії нейрогіпофізарних гормонів : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.11, 03.00.04 / Островська Галина Віталіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 160л. – Бібліогр.:л.133-160
1298424
  Бондар Б. Роль менеджера в концертно-гастрольній діяльності творчого колективу // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 143-144
1298425
  Колеснікова К.С. Роль менеджменту в діяльності підприємства / К.С. Колеснікова, В.О. Чабаров, І.В. Пащенко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 27-36. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1298426
  Дарел Браун Роль менеджменту в розробці мінімальних стандартів корпоративного управління // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 42-49.
1298427
  Заваріка Г.М. Роль менталітету у розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 75-82
1298428
  Маруженко О. Роль мережі інтернет в інформаційному забезпеченні законотворчого процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
1298429
  Маруженко О. Роль мережі Інтернет в інформаційному забезпеченні законотворчого процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1298430
  Кадневский Валерий Михайлович Роль местной партийно-советской печати в осуществлении культурной революции в Восточной Сибири (1926-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кадневский Валерий Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л.
1298431
  Дзьобак В.С. Роль местной печати в борьбе за осуществление аграрной политики КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Дзьобак В.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 26 с.
1298432
  Елохов П.Л. Роль местной промышленности в социалистическом производстве. (На материалах Перм., Свердл. и Челяб. обл. Урала) : Автореф... канд. экон.наук: / Елохов П.Л.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1957. – 19л.
1298433
  Шелементьева А.Н. Роль местных бюджетов в хозяйственном и культурном строительстве (на матер. Свердл. обл. за 1959-1967 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Шелементьева А. Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1967. – 17л.
1298434
  Халитов Н.А. Роль местных бюджетов в хозяйственном и культурном строительстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Халитов Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 29л.
1298435
  Мусихина З.Н. Роль местных газет в развитии социалистического соревнования трудящихся в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мусихина З.Н.; Воронеж.гсо.ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1298436
   Роль местных органов власти в управлении производством. – М, 1987. – 62с.
1298437
   Роль местных органов власти в управлении территориальным развитием. – М, 1989. – 170с.
1298438
  Бачило И.Л. Роль местных органов государственной власти в развитии народного образования и культуры / И.Л. Бачило. – М, 1959. – 56с.
1298439
  Воробейкова Т.У. Роль местных органов государственной власти Украинской ССР в проведении коллективизации / Т.У. Воробейкова. – Київ, 1967. – 56с.
1298440
  Захаров Я.М. Роль местных партийных организаций в борьбе за ускорение технического прогресса в промышленности на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захаров Я.М.; Академия обществ. наук при ЦК КПСС. К-дра парт. строительства. – М., 1974. – 30л.
1298441
  Сорвина А.С. Роль местных партийных организаций в совершенствовании управления сельскохозяйственным производством на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сорвина А.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. парт. стр-ва. – М., 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1298442
  Пронина В.С. Роль местных Советов в деле предупреждения правонарушителей несовершеннолетних. / В.С. Пронина. – М., 1961. – 109с.
1298443
  Кутафин О.Е. Роль местных советов в коммунистическом строительстве / О.Е. Кутафин. – Москва, 1976. – 39с.
1298444
  Чернова В.М. Роль местных Советов в общественном коммунистическом самоуправлении / В.М. Чернова. – Алма-Ата, 1963. – 68с.
1298445
   Роль местных Советов в экономическом и социальном развитии городов. – Москва : Московский университет, 1983. – 248 с.
1298446
  Коцур Анатолий Петрович Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50- годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцур Анатолий Петрович; МВ и ССО УССР Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.160-195
1298447
  Коцур А.П. Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцур А.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1298448
  Хангельдыев Б.Б. Роль местных Советов депутатов трудящихся в осуществлении крупных гидротехнических сооружений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Хангельдыев Б.Б. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
1298449
  Гусейнов О.Э. Роль местных Советов депутатов трудящихся в укреплении общественного порядка. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гусейнов О.Э.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 35л.
1298450
  Тягушев В.С. Роль местных Советов Мордовии в проведении коллективизации сельского хозяйства (1927-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тягушев В.С. ; Моск. гос. ун-т , Ист. фак. – Москва, 1968. – 22 с.
1298451
  Погорелко В.Ф. Роль местных советов Украинской ССР в осуществлении хозяйственно-организаторской функции советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Погорелко В.Ф.; Объед. совет ин-та филос. и ин-та го-ва и права АН УССР. – К., 1969. – 28л.
1298452
  Воробейкова Т.У. Роль местных советов Украинской ССР в претворении в жизнь ленинского кооперативного плана. (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Воробейкова Т.У.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1971. – 36л.
1298453
  Санжиева Людмила Буянтуева Роль местой партийно-советской печати в патриотическом и интернациональном воспитании трудящихся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (На материалах Бурят. АССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Санжиева Людмила Буянтуева; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 16л.
1298454
  Фролова С.В. Роль метапредметных компетенций в высшем образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 13-16. – ISSN 1726-667Х
1298455
  Ломакович С.В. Роль метатексту в міжособистісній комунікації (на матеріалі художньої прози Юрія Андруховича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 17-27. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
1298456
  Довганчина Р. Роль метатропів в інтерпретації творів Е. Гемінгвея (на прикладі оповідання "Big two-hearted River") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 109-117


  В статті висвітлюється роль системи метатропів у процесі інтерпретації ідіостилю Е.Гемінґвея на прикладі оповідання "Big Two-hearted River" ("Велика Двосерда річка") в перекладах українською та російською мовами. В статье раскрывается роль системы ...
1298457
  Дудка В.М. Роль метафор у науковому пізнанні (історико-психологічний аспект) / В.М. Дудка, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 101-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Аналізується роль метафори у науковому пізнанні. Застосування метафор сприяє створенню спеціальних образів-посередників, що складають сутність ідеї, яка ще не раціоналізована. Саме ці образи подають певну ідею на конкретному сенсорному рівні пізнання, ...
1298458
  Гриценко Я.В. Роль метафори в арабських пареміях // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 9-17. – ISSN 1682-671Х
1298459
  Настенко С.В. Роль метафори в іспанських віршованих творах доби бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 225-231. – ISBN 966-7825-78-7
1298460
  Заверталюк Н. Роль метафори в ранніх поемах Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
1298461
  Кобзар І.М. Роль метафори у створенні образів сучасного інформаційного суспільства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 60-64. – ISSN 2312-4342
1298462
  Бурмістенко Т. Роль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено метафоричні засоби створення портрету політичних діячів Франції на прикладі виступів чинного президента Франції Франсуа Олланда та політичної преси у французьких ЗМІ. Визначено роль системної організації дискурсивного метафоричного поля та ...
1298463
  Кипяткова М.П. Роль метафоры в обогащении и развитии словарного состава современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кипяткова М.П.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 16л.
1298464
  Баранов Георгий Самуилович Роль метафоры в теоретическом познании и репрезентации социальной реальности : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Баранов Георгий Самуилович; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1994. – 36л.
1298465
  Доний Вадим Николаевич Роль метеорного вещества в создании спорадического слоя Е : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.02 / Доний Вадим Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.20-21
1298466
  Валуев Н.Л. Роль методиста, учителя и ученика в олимпиадном движении по географии : методика и опыт. Готовимся к олимпиаде // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 49-51. – ISSN 0016-7207
1298467
  Воскресенская О.В. Роль методической работы преподавателя в формировании профессиональной подготовки выпускников // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 54-59 : фото. – ISSN 0016-7126
1298468
  Михнюк М.І. Роль методів навчання у формуванні початкових професійних навичок кваліфікованих робітників за модульними технологіями // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 29-33
1298469
   Роль методологии в развитии науки. – Москва, 1985. – 314 с.
1298470
  Фелсен Л. Роль методологии познания при решении конкретных задач физики и химии : Пер.с англ. / Л. Фелсен, Н. Маркувиц. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1991. – 96 с.
1298471
  Берулова Г.А. Роль методологических оснований в разработке образовательных технологий // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 82-95. – ISSN 2073-8528
1298472
  Румлянский П.М. Роль методологических принципов в формировании и развитии специальной теории относительности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1298473
  Маковский Н.А. Роль методологической функции марксистско-ленинской философии в интеграции научного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1298474
  Васюта С. Роль методу наочності у розкритті образності поетичного слова на уроках літератури в старших класах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-28.
1298475
  Денисенко О.О. Роль метрополісів у становленні поліцентричних територіальних систем та структуризації простору // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 81-90. – Бібліогр.: 21 назва
1298476
  Исхакова М.Н. Роль механизации в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Исхакова М.Н.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 17л.
1298477
  Халов О.А. Роль механизации в повышении приозводительности труда в хлопкосеющих колхозах : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Халов О.А.; Ан СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
1298478
  Слесарев В.В. Роль механизации сельскохозяйственного труда в развитии социалистического земледелия. : Автореф... канд.экон.наук: / Слесарев В.В.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
1298479
  Сергеев С.Ф. Роль механизма редукции в обучении и образовании // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 198-205. – ISSN 1811-0916
1298480
  Криводубський В.Н. Роль механізмів магнітної антиплавучості у формуванні "королівської зони" сонячних плям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Для компенсації зумовлених магнітною плавучістю втрат полів у зоні динамопроцесу залучено два механізми магнітної антиплавучості: турбулентний діамагнетизм (g-ефект) і магнітний потік, обумовлений вертикальною неоднорідністю густини плазми ? у ...
1298481
  Васильєв О.М. Роль механізмів прийняття рішень у встановленні ринкової рівноваги // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 85-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1298482
  Бузунов Р. Роль механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу у підвищенні якості освіти (правоохоронна та правозахисна діяльність) // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 22-24.
1298483
  Романюк Л.В. Роль механізму оцінки у розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-109. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Дано характеристику оцінки як емоційно-когнітивного утворення. Зроблено висновок, що оцінка виступає первинним психологічним механізмом розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді. Наведені результати вивчення динаміки розвитку психологічних ...
1298484
  Костромина А.П. Роль механорецепции кишечника в условно-и безусловнорефлекторном слюновыделении у собак : Автореф... канд. биол.наук: / Костромина А. П.; АН УССР, От-ние биол. наук. – К., 1963. – 18л.
1298485
  Кузьміна І. Роль меценатів у розвитку науки та культури (на прикладі діяльності Ф. Штейнгеля) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 251-257. – ISSN 2519-1942
1298486
  Сікорська І. Роль меценатства та благодійності у становленні бібліотеки // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.119-122


  Чернігівська громадська бібліотека ім. В. Короленка
1298487
  Виздрик В.С. Роль Миколи Міхновського у формуванні національної регулярної армії в добу Центральної Ради / В.С. Виздрик, В.Б. Пехів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 151-162. – ISSN 2313-5603
1298488
  Рейнер М. Роль микориз в питании деревьев. / М. Рейнер, Нелсон-Джонс. – М., 1949. – 236с.
1298489
  Петренко И.А. Роль микофлоры в разрушении натуральной и консервированной древесины при полигонных испытаниях в условиях Средней Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Петренко И.А.; АН СССР. Сибирское от-ние. Объед. Учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
1298490
  Баранова Н.А. Роль микробактерий в развитии и биосинтезе витамина В Propionibacterium shermanii : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Баранова Н.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 24л.
1298491
  Иванов М.В. Роль микробиологических процессов в генезисе месторождений самородной серы. : Автореф... доктор биол.наук: / Иванов М.В.; АН СССР. Ин-тут микробиологии. – М., 1964. – 41л.
1298492
  Иванов М.В. Роль микробиологических процессов в генезисе месторождений самородной серы. / М.В. Иванов. – М., 1964. – 368с.
1298493
  Мишустин Е.Н. Роль микробиологического фактора в образовании почвенной структуры / Е.Н. Мишустин, О.И. Пушкинская, 1942. – С. 92-104
1298494
  Джамгырчиева Т.Т. Роль микробного фактора в падеже ягнят в Киргизии / Т.Т. Джамгырчиева; АН Республики Кыргызстан; Ин-т биохимии и физиологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 148 с. – ISBN 5-8355-0292-3
1298495
  Тулемисова Роль микробных метаболитов в повышении урожайности растений. / Тулемисова, Мазунина, М.М. Кулдыбаев. – Алма-Ата, 1981. – 171с.
1298496
  Каравайко Г.И. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд / Г.И. Каравайко. – М., 1972. – 248с.
1298497
  Камалов М.Р. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд Казахстана. / М.Р. Камалов. – Алма-Ата, 1990. – 134с.
1298498
  Мусич Е.Г. Роль микроорганизмов в извлечении фосфора из агрохимического сырья / Е.Г. Мусич, П.Г. Дульнев, В.П. Ландин // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 144-149. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1298499
  Кузнецов С.И. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в озерах / С.И. Кузнецов. – Москва : АН СССР, 1952. – 300 с.
1298500
   Роль микроорганизмов в круговороте газов в природе. – Москва : Наука, 1979. – 287с.
1298501
   Роль микроорганизмов в круговороте газов в природе. – М, 1979. – 287с.
1298502
  Дацюк Н.М. Роль микроорганизмов в накоплени витаминов в прикорневой зоне и поступлении их в растения : Автореф... канд. биол.наук: / Дацюк Н.М.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1965. – 24л.
1298503
   Роль микроорганизмов в питании растений. – Москва, 1953. – 144с.
1298504
   Роль микроорганизмов в питании растений и плодородии почв. – М, 1969. – 240с.
1298505
   Роль микроорганизмов в экологических функциях почв / Т.Г. Добровольская, Д.Г. Звягинцев, И.Ю. Чернов, А.В. Головченко, Г.М. Зенова, Л.В. Лысак // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1087-1096 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1298506
  Берестецкий О.А. Роль микроорганизмов и корневых остатков в токсикозе садовых почв : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берестецкий О.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1298507
  Коробушкина Е.Д. Роль микроорганизмов и продуктов их метаболизма в раствонеии золота : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Коробушкина Е. Д.; ИркутГУ. – Иркутск, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
1298508
  Ниязова Г.А. Роль микроорганизмов почвы и корневой зоны растений в биогенной миграции цинка и свинца в разных геохимических условиях. / Г.А. Ниязова, С.В. Летунова. – Фрунзе, 1988. – 112с.
1298509
  Калчакеева А. Роль микрофинансового сектора в мобилизации денежно-финансовых средств в Кыргызстане // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 130-135. – ISSN 0207-3676
1298510
  Салманов Мамед Ахад оглы Роль микрофлоры и фитопланктона в продукционных процессах Каспийского моря / Салманов Мамед Ахад оглы. – Москва, 1987. – 213с.
1298511
  Ковальский В.В. Роль микроэлементов в жизни животных в различных зонах СССР / В.В. Ковальский. – Москва, 1957. – 40с.
1298512
  Иозенсон У.П. Роль микроэлементов в искусственном корме при выращивании карпа в прудах. : Автореф... канд. с.-х.наук: 100 / Иозенсон У.П.; Калининград. техн. ин-тут рыбной пром. и хоз. – Рига, 1971. – 34л.
1298513
   Роль микроэлементов в процессе роста и развития растений. – Вильнюс, 1965. – 129с.
1298514
   Роль микроэлементов в сельском хозяйстве. – М, 1961. – 287с.
1298515
  Бакуменко А.К. Роль милитаризации в обеспечении максимальных прибылей промышленными монополиями США/1950-1954 гг./ : Автореф... канд. экон.наук: / Бакуменко А.К.; Акад. наук СССР. – М., 1955. – 19л.
1298516
   Роль минералогии в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений : М-лы республиканского симпозиума. – Киев : Наукова думка
Ч.1. – 1976. – 108с.
1298517
   Роль минералогии в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений : М-лы республиканского симпозиума. – Киев : Наукова думка
Ч.2. – 1976. – 111с.
1298518
   Роль минералогии и сопредельных дисциплин в развитии минерально-сырьевой базы СССР : 18-21октября 1976 г. Краткие тезисы докладов к съезду Всесоюзного минералогического общества. – Ленинград, 1976. – 129с.
1298519
  Веденяпин Я.С. Роль минерально-сырьевой базы в индустриализации стран Пиренейского полуострова : Автореф... канд. экон.наук: / Веденяпин Я.С.; Ин- мировой экономики. – М, 1969. – 22л.
1298520
  Коплан-Диск Роль минеральных удобренийв эвтрофировании вод суши / Коплан-Диск. – Л, 1985. – 184с.
1298521
   Роль минеральных элементов в обмене веществ и продуктивности растений. – Москва : Наука, 1964. – 360с.
1298522
  Фокин С. Роль мирового транснационального сектора в формировании конкурентоспособности стран // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская Ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 33-43.
1298523
  Иванов А.И. Роль мировоззрения в творчестве писателя : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Иванов А.И. ; МГУ. – Москва, 1961. – 36 с.
1298524
  Иванов А.И. Роль мировоззрения в творчестве писателя. / А.И. Иванов. – Саратов, 1962. – 388с.
1298525
  Липский Владимир Николаевич Роль мировоззрения в художественном творчестве (по материалам литературно-критической деятельности М.Е.Салтыкова-Щедрина) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Липский Владимир Николаевич ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1981. – 18 с.
1298526
   Роль мировозрения в художественном творчестве. – М, 1966. – 424с.
1298527
  Нагрибельний Я. Роль Мирослава Стельмаховича в становленні й розвитку історії педагогіки в незалежній Україні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 41-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1298528
  Перевертень Н.С. Роль мистецтва в житті особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки "Игрок", "Быль не быль и не сказка", "Рассказ", "Пиита" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 154-160


  У статті на прикладі творів Є. Гребінки "Игрок", "Быль не быль и не сказка", "Рассказ", "Пиита" розкривається проблема впливу мистецтва на долю особистості. Показано, які функції виконує мистецтво в житті героїв, як сприйняття ними мистецтва визначає ...
1298529
  Максимов М. Роль мистецтва в соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена висвітленню проблеми соціалізації особистості засобами мистецтва. Показано, що сучасне соціокультурне середовище, зокрема явища масової культури, не завжди позитивно впливає на формування особистості. Доведено необхідність звернення ...
1298530
  Чепелик О.В. Роль мистецтва новітніх технологій у взаємодії з навколишнім середовищем, людиною і суспільством // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 355-368. – ISBN 978-966-2241-65-5
1298531
  Федорук В.С. Роль мистецтва соціалістичного реалізму у формуванні всебічно розвиненої особи. / В.С. Федорук. – К., 1978. – 48с.
1298532
  Кудін В.О. Роль мистецтва соціалістичного реалізму у формуванні марксистсько-ленінського світогляду / В.О. Кудін. – Київ, 1977. – 48с.
1298533
  Гнатюк Л.Р. Роль мистецтва та значення символу у формотворенні сакрального простору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 32-47. – ISSN 2077-3455
1298534
  Чміль Г. Роль мистецтва у соціалізації людини / Г. Чміль, В. Рибалка // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.140-154. – ISBN 966-7653-05-3
1298535
  Шелепова К. Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.27-32. – ISSN 1608-6422
1298536
  Рощина Л.О. Роль митрополита Андрея Шептицького в розбудові УГКЦ // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 130-132. – ISBN 966-2980-20-2
1298537
  Гелитович М. Роль митрополита Андрея Шептицького у збереженні українського іконопису // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
1298538
  Нікольський Є.В. Роль митрополита василя липківського у підготовці та проведенні Всеукраїнського церковного собору 1921 року / Є.В. Нікольський, С.В. Урста // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 18-28. – ISSN 2518-7732
1298539
  Маслюк О. Роль митрополита Філарета (Дроздова) в системі церковного управління за доби Миколи I очима сучасників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 40-44. – (Історичні науки ; № 8)
1298540
  Сухоруков В.А. Роль мифопоэтики в формировании хронотопа пьесы Л. Андреева "Анатэма" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 43-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864
1298541
  Розмариця Ю. Роль Михайла Грушевського у становленні державницького напряму української історіографії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-22


  До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського.
1298542
  Мацько Л. Роль Михайла Драгоманова у становленні наукового стилю української літературної мови
1298543
  Мацько Л. Роль Михайла Драгоманова у становленні наукового стилю української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 217-238. – ISBN 978-966-660-472-2
1298544
  Кіян О. Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 236-245. – ISBN 966-8547-39-X
1298545
  Карпінчук Г. Роль Михайла Новицького в розвитку наукового шевченкознавства 1921-1937 рр. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 76-90. – ISBN 978-966-920-044-0
1298546
  Фігурний Ю. Роль Михайла Сікорського у дослідженні, музеєфікації та збереженні музейних колекцій у Переяславі-Хмельницькому // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 461-467. – ISBN 978-617-7548-12-5
1298547
  Колесников А. Роль мичуринской агробиологии в дальнейшем подъеме социалистического сельского хозяйства : Автореф... канд. философ.наук: / Колесников А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 18л.
1298548
  Абрамов В.А. Роль мичуринской биологической науки в подъеме сельского хозяйства СССР. Травопольная система земледелия : стенограмма лекций ... / В.А. Абрамов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – Москва : Типография Высшей партийной школы, 1950. – 39 с.
1298549
  Українець Л.А. Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв"язків Китаю з країнами Європи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 79-85. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1298550
  Дуда Н. Роль міграційних процесів у сучасній побутовій культурі українців // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 146-154. – ISBN 978-617-689-214-4
1298551
  Гайдуцький А.П. Роль міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності країни // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-34.
1298552
  Кульчицький М.І. Роль міжбюджетних відносин у стимулюванні розвитку регіонів України : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 87-91
1298553
  Бабіч О. Роль міждисциплінарних зв"язків в іншомовній професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 18-27. – ISSN 2617-1775
1298554
  Ляшина А. Роль міжкультурної комунікації у фаховій підготовці перекладачів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 258-265. – ISSN 2617-3921
1298555
  Черевко Г. Роль міжнародних господарських організацій у процесі глобалізації економіки // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 5-10. – Бібліогр.: 29 назв.
1298556
  Нєбитов А.А. Роль міжнародних громадських організацій у запобіганні торгівлі людьми та реабілітації жертв злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 97-103
1298557
  Путренко А.М. Роль міжнародних договорів в усуненні подвійного оподаткування в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 16-18


  У статті проаналізовано поняття міжнародного співробітництва, подвійного оподаткування, розглянуто питання імплементації норм міжнародних податкових договорів у правову систему України, досліджено розвиток співробітництва держав у цій галузі, основні ...
1298558
  Дядюк А.Л. Роль міжнародних договорів у господарсько-правовому регулюванні комерційного посередництва (агентських відносин) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 317-322. – ISSN 1563-3349
1298559
  Лазаренко І. Роль міжнародних економічних організацій в регулюванні міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 94-95.
1298560
  Шпакович Ольга Миколаївна Роль міжнародних економічних організацій у правотворчому процесі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Шпакович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 213с. – Бібліогр.: л. 192-213
1298561
  Шпакович Ольга Миколаївна Роль міжнародних економічних організацій у правотворчому процесі : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шпакович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1298562
  Іваненко О. Роль міжнародних зв"язків університетів у становленні академічної науки в Україні на початку ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 33-52. – ISSN 0130-5247


  Згадуються В.Г. Демченко, І.В. Вернадський, М.Д. Іванишев.
1298563
  Красільчук Я. Роль міжнародних інвестиційних угод в сучасних МЕВ // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 23-24
1298564
  Устименко М. Роль міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні економічної стійкості суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-68. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається як інтеграція до міжнародних інноваційних кластерів впливає на підвищення економічної стійкості підприємств-учасників кластеру, регіонів і країн їх діяльності в умовах глобальної нестабільності, аналізуються можливі загрози і ...
1298565
  Бех К. Роль міжнародних інтеграційних об"єднань у сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 70-72. – бібліогр. в кінці ст.


  Переваги ведення бізнесу на території інтеграційного угруповання можна розглядати на прикладі НАФТА (the North American Free Trade Agreement) як зони вільної торгівлі, що хоча і об"єднує 3 країни (Сполучені Штати, Канаду і Мексику), але має ...
1298566
  Гончаренко М.В. Роль міжнародних кодексів у системі управління публічними фінансами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 146-149. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1298567
  Яремович П.П. Роль міжнародних логістичних комплексів в системі інфраструктурної взаємодії України та ЄС // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 182-192
1298568
  Баданова Є. Роль міжнародних міжурядових організацій у вирішенні міжнародних риболовних спорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 127-128


  Про запобігання та вирішення міжнародних риболовних спорів.
1298569
  Кориневич А. Роль міжнародних неурядових організацій у міжнародному енергетичному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 95-96
1298570
  Черепанич С.М. Роль міжнародних об"єднань страховиків експортних кредитів в інституційній структурі сприяння експорту // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – C. 22-24. – ISBN 978-9934-571-33-6
1298571
  Попко В.В. Роль міжнародних організацій в уніфікації та розвитку міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 115-124.
1298572
  Карпачова Н.І. Роль міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту на Сході України // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 36-51. – ISSN 1993-0909


  В даному науковому дослідженні поставлено завдання вивчення ролі міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту, викликаного на території сходу України. Підставою для проведення наукового дослідження служать останні доповіді ...
1298573
  Римаренко С.Ю. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем / С.Ю. Римаренко, М.С. Гринчук // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 300-303. – ISSN 2076-1554
1298574
  Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 390-392. – ISSN 2076-1554
1298575
  Бучин М. Роль міжнародних організацій у демократизації виборів в Україні / М. Бучин, Я. Мущенко // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 28-34. – ISSN 2411-8060
1298576
   Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / [Кудряченко А.І. (керівник) та ін. ; наук. ред.: Зеленько Г.І. та ін. ; відп. ред. Толстов С.В.] ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 78-85. – ISBN 978-966-97247-6-2
1298577
  Кудряченко А. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 2. – ISSN 2313-559X
1298578
  Снігур В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні міграційного режиму в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-96.
1298579
  Рой А. Роль міжнародних організацій у збереженні культурної спадщини стародавніх цивілізацій в країнах Латинської Америки на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 99-100
1298580
  Литвиненко І.П. Роль міжнародних організацій у процесі надання Україні міжнародної технічної допомоги // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 185-190
1298581
  Черевиков Є.А. Роль міжнародних організацій у реалізації проектів державно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 80-83
1298582
  Рижкова Г.В. Роль міжнародних організацій у розвитку кредитування заходів щодо підвищення енергоефективності підприємств в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 88-92
1298583
  Жукова Г. Роль міжнародних організацій у становленні та розвитку міжнародного комерційного арбітражу: досвід Міжнародного арбітражного суду ІСС // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-56. – ISSN 0132-1331
1298584
  Басова І.С. Роль міжнародних організацій у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб / І.С. Басова, Д.І. Минюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 63-72. – ISSN 2072-8670
1298585
  Маслак О.О. Роль міжнародних організацій у формуванні безпеки інноваційного розвитку держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 281-286. – ISSN 0321-0499
1298586
  Авшенюк Н. Роль міжнародних організацій у розвитку транснаціональної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 70-71
1298587
  Борисюк Т. Роль міжнародних освітніх програм у розвитку органів студентського самоврядування // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 178-183. – ISSN 2218-5348
1298588
  Іванський А.Й. Роль міжнародних податкових договорів у системі податкового права України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 151-156
1298589
  Карчева Г.Т. Роль міжнародних резервів у забезпеченні фінансової безпеки України / Г.Т. Карчева, А.В. Сириця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 2 (112). – С. 33-37. – ISSN 2071-4653
1298590
  Ставнійчук М.І. Роль міжнародних стандартів у захисті та розвитку демократичних принципів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 15-23.
1298591
  Квач С.С. Роль міжнародних стандартів у конституційній легалізації місцевого самоврядування // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 257-260. – ISBN 978-966-171-322-1
1298592
  Пожидаєва М.А. Роль міжнародних стандартів у правовому регулюванні платіжних систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 115-121. – ISSN 2306-9082
1298593
  Квач С.С. Роль міжнародних стандартів у процесах формування національного муніципального законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 170-176. – ISSN 1563-3349
1298594
  Матвіїв В. Роль міжнародних страхових послуг у сучасній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 190-195. – ISSN 2078-5860
1298595
  Резніченко Роль міжнародних та регіональних організацій по врегулюванню ірако-кувейтського конфлікту : Дис... канд. істор. наук: 07.00.02 / Резніченко ВІталій Іванович; КУ. – Київ, 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.157-163
1298596
  Резніченко Віталій Іванович Роль міжнародних та регіональних організацій по врегулюванню Ірако-Кувейтського конфлікту : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.02 / Резніченко Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1298597
  Михайловська О.В. Роль міжнародних транспортних коридорів в реалізації транзитного потенціалу України // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 1729-7036
1298598
  Гарбар Г.А. Роль міжнародних угод у підвищенні ефективності підготовки кадрів для сфери туризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 433-439
1298599
  Троян Є. Роль міжнародних угод у правовому регулюванні автомобільного транспорту ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 138-139
1298600
  Булкот О.В. Роль міжнародних фінансових інститутів у розвитку та регулюванні сучасної світової валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 13-18
1298601
  Мар"янович М.Е. Роль міжнародних фінансових організацій у розбудові критичної інфраструктури для досягнення цілей сталого розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 152-157. – ISSN 2306-6814
1298602
  Рибчук А.В. Роль міжнародних фінансових організацій у формуванні глобальної інфраструктури світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 90-92
1298603
  Крупка М.І. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інноваційного підприємництва : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 88-96. – Бібліогр.: 4 назви
1298604
  Процун Н.М. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інтегрованих бізнес-груп // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 253-261


  У статті розглядаються переваги створення та проблеми функціонування інтегрованих бізнес-груп на міжнародному (за рахунок ТНК та ТНБ) та національному рівнях (на прикладі України). Розкриті основи функціонування, роль та значення ТНБ в складі ...
1298605
  Щокін Ю. Роль міжнародно-правових звичаїв у формуванні імперативних норм міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 242-251. – ISSN 1993-0909
1298606
  Войцеховська О. Роль міжнародно-правового звичаю в системі джерел міжнародного фінансового права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 151-156. – ISSN 2306-9082
1298607
   Роль Міжнародного агенства по атомній енергій (МАГАТЕ) в питаннях контролю за ядерними дослідженнями // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-373-833-8
1298608
  Івлєва Ірина Вадимівна Роль міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Івлєва І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1298609
  Яременко О. Роль Міжнародного Валютного Фонду у забезпеченні валютного регулювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається практика взаємодії України з МВФ. Розкриваються особливості функціонування МВФ по забезпеченню стабільності валютної системи. Зазначено пріоритетні напрями організації діяльності в МВФ на сучасному етапі. Досліджується фінансове ...
1298610
  Бойко С.М. Роль міжнародного конкурсу з українознавтва у формуванні української ідентичності підростаючого покоління української діаспори // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 397-402
1298611
  Карпенко Н.В. Роль міжнародного кооперативного альянсу у розвитку світового соціально-економічного середовища // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 63-68. – (Економічні науки)
1298612
  Шамара О.В. Роль міжнародного кримінального права у формуванні системи злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в національному кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-966-458-403-3
1298613
  Мукомела Т. Роль Міжнародного кримінального суду у забезпеченні миру та безпеки // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 50-54. – ISSN 2663-2675
1298614
  Ільєнко О.В. Роль міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці при формуванні економічної безпеки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 80-86. – ISSN 1993-0259
1298615
  Корж М.В. Роль міжнародного маркетингу в міжнародному бізнесі / М.В. Корж, І.В. Чуб // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 34-35
1298616
  Міхеєва Ольга Геннадіївна Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Міхеєва О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1298617
  Міхеєва Ольга Геннадіївна Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Міхеєва О.Г.; МОіНУ. Ін-тут міжнар. відносин. КНУТШ. – Київ, 2003. – 193с. – Бібліогр.: л. 166 - 193
1298618
  Кішко-Єрлі Роль міжнародного права у правовому регулюванні використання відновлюваних джерел енергії // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 135-143. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1298619
  Білоцький С.Д. Роль міжнародного права у розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 11-130. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1298620
  Лавриненко В. Роль міжнародного співробітництва в інтеграції університету // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 13-17. – ISSN 2078-1016
1298621
  Гетьман Г.О. Роль міжнародного співробітництва в науково-технічному прогресі. / Г.О. Гетьман, М.Н. Туманов. – К., 1987. – 48с.
1298622
  Кондур О.С. Роль міжнародного співробітництва вищого навчального закладу в системі забезпечення якості освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 174-178. – ISSN 2227-2844
1298623
  Коптєва О.О. Роль Міжнародного Суду ООН у становленні розуміння зобов"язань erga omnes // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 132-137. – ISSN 2220-1394


  У статті розглядається питання про виникнення і становлення концепції зобов’язань erga omnes та визначено її обсяг на основі практики Міжнародного Суду ООН.
1298624
  Дарвіду К. Роль міжнародного туризму в економіці Греції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 187-192
1298625
  Дунаєва А. Роль міжнародної інформації у створенні позитивного іміджу держави // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 310-314


  В даній статті розглядається проблема побудови та впливу позитивного іміджу на внутрішньо- та зовнішньополітичне життя держави, відображаються основні складові побудови іміджу. В сучасному світі думка про державу складається через отриману ...
1298626
  Новосельська Ірина Роль міжнародної організації праці в забезпеченні виконання Україною законодавства із захисту трудових прав працівників // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 123-126
1298627
  Дигало О.М. Роль міжнародної організації цивільної оборони та міжнародна діяльність України в забезпеченні безпеки населення в надзвичайних ситуаціях / О.М. Дигало, О.М. Федорін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-37 : фото
1298628
  Рибінська Ю. Роль міжнародної співпраці у формуванні компетентної особистості сучасного студента // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 64-71. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517


  У статті доведено ефективність міжнародної співпраці та ії вплив на формування компетентної особистості сучасного студента. Наведено приклади всесвітньовідомих міднародних проектів й обгрунтовано інтенції українських ВНЗ щодо співпраці з ними на ...
1298629
  Волянюк О. Роль міжнародної спільноти у збереженні політико-культурних цінностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 97-108. – ISSN 2524-0137
1298630
  Лисенко О. Роль міжнародної технічної допомоги європейських фондів у фінансуванні регіональних проектів розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 175-183. – ISSN 1818-5754
1298631
  Крістіан Обіома Чуквуалі Роль міжнароних фінансових інститутів у вирішенні економічних проблем Африки (на прикл. країн Західної Африки) : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.03 / Крістіан Обіома Чуквуалі; КУ ім. Т.Шевченка. – К.., 1996. – 23л.
1298632
  Мінінберг С.Я. Роль мікроелементів в підвищенні продуктивності і морозостійкості винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1961. – 42-47с.
1298633
  Могильницький Р. Роль мікрокредитування у розвитку приватної ініціативи: міжнародна та вітчизняна практика : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1298634
  Юрченко В.О. Роль мікроорганізмів циклу сірки в корозійному руйнуванні бетону / В.О. Юрченко, Г.С. Янішевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  При дослідженні зразків бетону, уражених мікробіологічною корозією, встановлено, що глибина корозійного процесу пропорційна концентрації Thiobacillus thiooxidans у бетоні. Метаболізм цих бактерій є основною причиною корозійного руйнування.
1298635
   Роль мікроРНК у розвитку артереріальної гіпертензії / С.М. Коваль, К.О. Юшко, І.О. Снігурська, Т.Г. Старченко, Д.К. Милославський, М.Ю. Пенькова // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред. рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (55). – С. 11-19. – ISSN 2224-1485
1298636
   Роль мікроциркуляторної складової у формуванні показників артеріального тиску організму людини / Є.А. Настенко, В.Б. Максименко, П.І. Янчук, О.А. Кравчук, О.І. Молід, В.Д. Соркін, О.В. Роєнко, О.Ю. Агеєва // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 144-149. – ISSN 1023-2427


  Взаємодія капілярного і системного кровотоку була досліджена на клітинно-автоматній моделі капілярної мережі. Результати показали, що в залежності від зміни величини системного кровотоку і метаболічного запиту організму співвідношення систолічного та ...
1298637
  Демиденко В.О. Роль міліції в утвердженні та забезпеченні прав і свобод людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 137-147.
1298638
  Білоніжка П. Роль мінералогічних досліджень у вивченні умов формування флішових формацій Криму та Українських Карпат // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 63-76 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-6220
1298639
  Горленко І.О. Роль мінеральних ресурсів у формуванні територіальної структури промислового комплексу Південно-Західного економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 18-26 : Табл.
1298640
  Мазур Т. Роль Міністерства культури у виробленні правових основ охорони культурної спадщини України в умовах децентралізації // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7638-06-2
1298641
  Таможська І. Роль Міністерства народної освіти у вирішенні кадрових питань в дореволюційних університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 352-360. – ISSN 2312-5993
1298642
  Волошин Ю.О. Роль Міністерства юстиції в забезпеченні суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Російської Федерації / Ю.О. Волошин, Т.А. Маргарян // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 190-197. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1298643
  Гусарєва О.С. Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації основних принципів людиноцентризму // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 312-315. – ISSN 2524-017X
1298644
  Єсюнін С. Роль міст адміністративних, економічних, культурно-освітніх центрів у Подільській губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 109-112. – ISBN 966-8653-41-6
1298645
  Гарат Р.М. Роль місце Організації договору про колективну безпеку в системі міжнародних регіональних організацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 82-87. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1298646
  Корецький М.Х. Роль місцевих бюджетів у системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 90-95. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1298647
  Зіновчук Н.В. Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 45)


  Аналізується система мобілізації і перерозподілу фінансових ресурсів, передбачених на природоохоронні заходи, за допомогою місцевих бюджетів. Пропонується певне коригування процесу розподілу бюджетних коштів на регіональному рівні.
1298648
  Чмелюк В.В. Роль місцевих державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 142-147
1298649
  Гуриненко О.М. Роль місцевих органів влади у створенні інвестиційного клімату в м. Києві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 233-237


  В статті розглядається інноваційній розвиток промислового комплексу міста Києва як найважливіший чинник підвищення інвестиційної привабливості економіки столиці України. Визначає роль і функції місцевих органів державного управління у залученні ...
1298650
  Шаповалов О.В. Роль місцевих органів влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 68-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1298651
  Юшко С.В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 72-87 : табл., рис. – Бібліогр..: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1298652
  Демиденко Л.М. Роль місцевих податків у формуванні доходів бюджетів органів місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто місце і роль місцевих податків у формуванні доходів органів місцевого самоврядування. The role of local taxes in financing local budgets is analyzed.
1298653
  Погорілко В.Ф. Роль місцевих Рад депутатів трудящих у здійсненні функцій Радянської держави / В.Ф. Погорілко. – К., 1976. – 96с.
1298654
  Погорілко В.Ф. Роль місцевих Рад у зміцненні правопорядку і боротбі з правопорушеннями / В.Ф. Погорілко, М.О. Теплюк. – К., 1982. – 48с.
1298655
  Нікітін Ю.О. Роль місцевого самоврядування в розбудові народної освіти у II половині XIX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 22-27
1298656
  Нахапетов Віталій Миколайович Роль місцевого телебачення у політичних кампаніях : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Нахапетов Віталій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 2000. – 16л.
1298657
  Нахапетов Віталій Миколайович Роль місцевого телебачення у політичних компаніях : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Нахапетов Віталій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2000. – 212л. – Бібліогр.:л.204-212
1298658
  Ієвлева В.П. Роль міського дизайну в сучасному урбаністичному середовищі / В.П. Ієвлева, І.М. Повх // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 169-178. – ISSN 2225-7586
1298659
  Ковальов Д.В. Роль міського самоврядування півдня України в розвитку торгівлі в другій половині XIX - початку XX ст. / Д.В. Ковальов, О.В. Черемісін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
1298660
  Калашнік А.В. Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 258-264. – ISSN 2072-1692
1298661
  Недільська А. Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 107-112. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Стаття присвячена проблемі диференціації етнічних і національних меж у сучасних соціокультурних реаліях. Досліджено роль міфу у формуванні етнічної ідентичності. Авторка розглядає проблему здійснюючи аналіз космологічних міфів окремих племен Західної ...
1298662
  Авылов Б.С. Роль многонационального производственного коллектива в интернациональном воспитании молодых рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Авылов Б.С.; Ан Азерб.ССР. – Баку, 1971. – 28л.
1298663
  Зиновский Ю. Роль многосторонней дипломатии в совершенствовании миротворческой деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-139. – Бібліогр.: с. 133-138. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1298664
  Коник А. Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам"яті у сакралізації влади (на прикладі публіцистичного дискурсу "Нашого современника") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 47-54. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1298665
  Рябець Ю.С. Роль мобільних об"єктів обслуговування у структурі великих міст України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 176-180. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1298666
  Ляшенко Л. Роль мов і вищої освіти в національній ідентифікації молоді (Ірландія та Україна) / Л. Ляшенко, Н. Соловей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 75-77. – ISSN 2078-1016
1298667
  Кучера І. Роль мови в конструюванні етнічної ідентичності // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 150-154. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
1298668
  Петренко В.В. Роль мови в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1298669
  Лепетюк І.Г. Роль мовленнєвих жанрів у відображенні реальності та часово-просторових відносин у тексті роману // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Розглядається спроба лінгвістичного підходу (а саме застосування теорії мовленнєвих жанрів М.М. Бахтіна) до аналізу різних засобів відображення дійсності в тексті французького роману. Вивчається роль мовленнєвих жанрів у процесі стратифікації умовної ...
1298670
  Лепетюк І.Г. Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійсності на сторінках французького роману // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 289-295


  Статтю присвячено лінгвістичному аналізу художніх текстів французьких романів XVIII–XX століть з метою виявити, яку роль відіграють мовленнєві жанри у відтворенні дійсності в художньому творі. Статья посвящена лингвистическому анализу художественных ...
1298671
  Скворцова Т.Г. Роль мовних норм у девіантному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто питання, чи веде порушення мовних норм до девіантної комунікації. Розглядаються випадки, коли порушення мовних норм не іде всупереч з прагматичними нормами і основному принципу кооперації. Аналізується залежність успішності загального ...
1298672
  Тепшич А. Роль мовної гри в реалізації феноменологічних експериментів Тараса Прохаська // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 126-130. – ISSN 1815-3070
1298673
  Хвостенко О.О. Роль мовної гри при утворенні одиниць комп"ютерного сленгу у сучасній болгарській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 353-358


  У статті розглядається явище мовної гри та її роль при утворенні одиниць комп"ютерного сленгу в сучасній болгарській мові. Основний принцип мовної гри полягає у здатності встановлювати асоціативні зв’язки, які є показником креативності мовленнєвої ...
1298674
  Белецька А.В. Роль мовної особистості у політичному дискурсі (за книгою Б.Ковача та Т.Розенстайля "Елементи журналістики") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 19-25.


  У статті наведено результати дослідження принципів роботи американських мас-медіа ХХ ст. На матеріалі газет, соціологічних досліджень, наукових робіт класиків та сучасних авторів американської теорії журналістики показано, що існує низка принципів ...
1298675
  Белецька А.В. Роль мовної особистості у політичному дискурсі (за підручником Б. Ковача та Т. Розенстайля "Елементи журналістики") // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 56-61


  Результати дослідження принципів роботи американскьких мас-медіа ХХ століття. The results of the elements of Americfn journalism have been explained in this article.
1298676
  Ткач О.І. Роль мовної політики Франції у формуванні громадянського суспільства / О.І. Ткач, В.Я. Мельник // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 53-55
1298677
  Мацько Л.І. Роль мовотворчості Григорія Квітки-Основ"яненка у формуванні нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 145-158. – ISBN 978-966-660-472-2
1298678
  Крылова Э.Б. Роль модальных частиц в формировании семантики императивов в датском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 34-50. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1298679
  Штофф В.А. Роль моделей в познании / В.А. Штофф. – Л, 1963. – 130с.
1298680
  Сарангов Ц.С. Роль моделей и аналогий в развитии физической науки : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарангов Ц. С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1298681
  Цвелих М.Г. Роль моделей у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1298682
  Кочарян Л.О. Роль моделирования в современной физике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кочарян Л.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 40л.
1298683
  Афанасьев Юрий Львович Роль моделирования в художественном отражении и его прочление в музыке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Афанасьев Юрий Львович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 24л.
1298684
  Афанасьев Ю.Л. Роль моделирования в художественном отражении и его проявление в музыке. : Дис... канд. филос.наук: / Афанасьев Ю.Л.; Мин. культуры УССР, Киевск. гос. консерв. – К., 1976. – 148л. – Бібліогр.:л.140-148
1298685
  Романовський О.О. Роль моделі "потрійної спіралі" Г. Іцковіца і підприємницьких ВНЗ у розвитку інновацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 32-43 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1298686
  Селезень П.О. Роль модельних норм у контексті тлумачення положень міжнародних податкових договорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 551-556. – ISSN 1563-3349
1298687
  Федотов Л.Н. Роль модернизации в преодолении коррупции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 144-156. – ISSN 0235-1188
1298688
  Чукова Оксана Володимирівна Роль молекулярних оксианіонів в утворенні центрів люмінесценції в складних іонно-ковалентних діелектричних кристалах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Чукова Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1298689
  Недєлько С.Г. Роль молекулярних оксианіонів у формуванні центрів люмінесценції оксидних іонно-ковалентних кристалів типу AnXO4 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 377-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі представлено результати досліджень спектрально-люмінесцентних властивостей кристалів хроматів лужних металів: Ме[нижній індекс 2]CrO[нижній індекс 4], де Ме = Na, K, Rb та Cs. Показано, що в цих кристалах можуть утворюватись три типи центрів ...
1298690
  Кардаилова К.М. Роль молекулярного кислорода при прямом методе поучения фурфурола из пентозансодержащего сырья : Автореф... канд. техн.наук: / Кардаилова К.М.; Лен. лесотехн. акад. – Л., 1968. – 20л.
1298691
  Большаков А.И. Роль молекулярной подвижности в твердофазных реакциях полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Большаков А. И.; АН СССР, Отд-ие Ин-та хим. физики. – Черногоолвка, Моск. обл., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1298692
  Теребіленко К.В. Роль молібдену (VI) у стабілізації моноклинної модифікації бісмут ванадату / К.В. Теребіленко, К.Л. Бичков, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – С. 38-43. – ISSN 0041-6045
1298693
  Чурбанов В.Б. Роль молодежи в культурном развитии социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Чурбанов В.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1298694
  Карелова Г.н Роль молодежи в ускорении социально-экономического развития / Г.н Карелова, . – Свердловск, 1989. – 181с.
1298695
  Литвинец И.И. Роль молодежи развитых капиталистических стран в современной антиимпериалистической борьбе. : Дис... Канд. ист. наук: / Литвинец И.И.; МВССО УССР.-Киевский политехнич. ин-т. – К, 1974. – 176л. – Бібліогр.:л.1-21
1298696
  Литвинец И.И. Роль молодежи развитых капиталистических стран в современной антиимпериалистической борьбе. : Автореф... Канд.ист.наук: 09.00.02 / Литвинец И.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1974. – 26л.
1298697
  Приходько І.Г. Роль молодежного сленга в формировании коммуникативного пространства современного мегаполиса // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 86-87. – ISBN 978-617-7351-11-4
1298698
  Чернявська О.В. Роль молоді у збереженні української традиційної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 209-213
1298699
  Тараненко Г Роль молоді у розбудові державності в умовах геополітичних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 357-367
1298700
  Лівандовська О.А. Роль молоді у розвитку волонтерського руху громад // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 186-188. – ISBN 978-617-7149-61-2
1298701
  Волік К. Роль молоді у формуванні іміджу сучасної України // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 6-9
1298702
  Чудакова А. Роль молоді у формуванні та функціонуванні правової держави // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 68-69
1298703
  Шевченко В.М. Роль молодіжних організацій у вирішенні соціальних проблем молоді // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 116-122
1298704
  Кульчицький В.Й. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів у другій половині XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1298705
  Кодьєва О.П. Роль молодіжних субкультур у сучасному інформаційному суспільстві як методологічна проблема // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 3-9. – ISSN 2225-7586
1298706
  Яковенко Н. Роль монархії в сучасній політиці Великої Британії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 177-182. – ISBN 978-966-171-651-2


  В статті розглядається аспект дієвості сучасного інституту монархії в політичному житті Великої Британії. Автор наголошує на унікальності британського монархічного інституту, який уособлює історію Сполученого Королівства.
1298707
  Міщенко І В. Льон Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 75-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1298708
  Железняк В.Ю. Роль монетарного чинника в забезпеченні економічного росту в умовах України // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 1813-1271
1298709
  Резнікова Н.В. Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механузму / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 2306-6806
1298710
  Лук"янов В. Роль монетарної політики і монетарного регулювання в активізації фінансових ринків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 60-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
1298711
  Темчур К.О. Роль моніторингів у боротьбі з мовою ворожнечі в українському медіапросторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 48-53. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
1298712
   Роль моніторингових досліджень в управлінні освітнім закладом / Н. Бобеляк, Н. Кондрашова, І. Пукач, С. Сімченко // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 22-34
1298713
  Калиман П.А. Роль моноаминоксидазы митохондрий в превращении пирокатехинаминов и других биогенных аминов в тканях животного организма : Автореф... д-ра биол.наук: / Калиман П.А.; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1298714
  Самвелова М.А. Роль монополистического капитала в морском торговом флоте США : Автореф... кандид. экономич.наук: / Самвелова М.А.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 24 л.
1298715
  Юшманова Н Роль морали в гармоническом развии личности. / Н Юшманова. – М., 1982. – 63с.
1298716
  Кравець В.М. Роль моралі в умовах поступового переходу до комунізму / В.М. Кравець. – Київ, 1960. – 40с.
1298717
  Горак А.И. Роль морального стимулирования в становлении коммунистического труда : Дис... канд. философ.наук: / Горак А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 249л. – Бібліогр.:л.226-249
1298718
  Горак А.И. Роль морального стимулирования в становлении коммунистического труда : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горак А. И. ; МВиССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченк , Каф. диалектич. и ист. материализма. – Киев, 1963. – 19 с.
1298719
  Каширин П.А. Роль морального фактора в современной войне / П.А. Каширин. – М., 1953. – 31с.
1298720
  Каширин П.А. Роль морального фактора в современных войнах / П.А. Каширин. – М., 1953. – 144с.
1298721
  Камишан М.А. Роль морального фактора в суспільстві розвинутого соціалізму / М.А. Камишан. – Київ, 1980. – 48с.
1298722
  Шинкаренко О.В. Роль моральності в соціальному проектуванні в світлі нових соціальних методологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1298723
  Сарахотунов Л.Р. Роль моральных и правовых факторв в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: / Сарахотунов Л.Р.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1967. – 23л.
1298724
  Качараба С. Роль мореплавних компаній та їх агентури в еміграційному русі на Західній Україні (1919-1939) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.274-285. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1298725
  Горбенко Ю.А. Роль морских перифитонных бактерий в формировании обрастаний на предметах, погруженных в морскую воду : Автореф... канд. биол.наук: / Горбенко Ю. А.; МГУ, Биол.почв. фак. – М., 1964. – 21л.
1298726
  Бочаров И.Ф. Роль морских сил в осуществлении геополитики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 31-48. – ISSN 0321-2068
1298727
  Ткаченко С.А. Роль морфології фронту кристалізації в процесах вирощування монокристалів корунду : Автореф... канд. техніч.наук: 05.02.01 / Ткаченко С.А.; НАНУ. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 2000. – 17л.
1298728
   Роль морфологічних досліджень послідів у діагностиці внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених / І.І. Редько, С.М. Махончук, Н.Т. Івахненко, О.М. Чакмазова, Р.В. Поздняков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 12-17. – ISSN 2226-1230
1298729
  Дубенко О.Ю. Роль морфологічної структури домінантних слів у поетичному тексті та їх переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 88-94. – ISBN 966-638-08406
1298730
  Лаврук Т.М. Роль морфоструктур центрального типу у латеральній морфологічній організації земної поверхні Українських Карпат : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 143-149. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1298731
  Илиева Искра Йордановна Роль московского летописания второй половины XV - первой трети XVI веков в формировании идеологии самодержавия : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Илиева Искра Йордановна; МГУ. – М., 1981. – 30л.
1298732
  Суслов Ф.В. Роль Московской организации большевиков в борьбе за партию нового типа в годы реакции (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Суслов Ф.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1298733
  Кальвиньо Роль мотивации в актуализации системы занчений : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Кальвиньо Валдес-Фаули Мануэль Анель; МГУ. – М., 1981. – 25л.
1298734
  Лю Юаньсин Роль мотивации работников в управлении организацией // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 115-117. – ISSN 1728-8878
1298735
  Калинич М.В. Роль мотивації в процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 108-112. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Розглядається проблема ролі мотиваційного компоненту в процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. Обґрунтовано значимість перекладацької діяльності в сучасних умовах. Підкреслюється важливість міжмовної комунікації у ...
1298736
  Зимовець Г.В. Роль мотивації в утворенні ергонімів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 163-170
1298737
  Гулько Г. Роль мотивації досягнення в процесі соціалізації обдарованого підлітка / Г. Гулько, А. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-26. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються сучасні тенденції трактування мотивації досягнення та соціалізації особистості з позиції вітчизняних та зарубіжних вчених. Ставиться проблема наявності, причин та наслідків зв"язку структурних компонентів процесу соціалізації ...
1298738
  Гулько Г.О. Роль мотивації досягнення в процесі соціалізації обдарованого підлітка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – С. 58-65. – (Серія: Психологія ; вип. 23). – ISSN 2414-9268
1298739
  Ковбас Г.І. Роль мотивації персоналу в антикризовому управлінні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 7. – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
1298740
  Анпілогова Т. Роль мотивації при навчанні іноземної мови студентів-економістів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 13-15
1298741
  Аврамчук О.Є. Роль мотивації та інтересу до навчання в процесі виконання лабораторних робіт з фізики професійного спрямування // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 151-154. – (Серія : Педагогічні науки)
1298742
  Зимомря М. Роль мотивації та її фольклорний вимір: бойківські наспіви Гафії Зимомрі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 206-213


  Статтю присвячено народній співачці із Закарпаття Гафії Зимомрі. Увагу зосереджено на зразках традиційної народнопісенної творчості.
1298743
  Гуйван В.В. Роль мотивації та оплати праці персоналу у забезпеченні економічної безпеки підприємства / В.В. Гуйван, В.Ф. Проскура // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 223-229 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-8164
1298744
  Войтанік І.В. Роль мотивації у формуванні англомовної дискурсивної компетентності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 98-104. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається значення мотивації до навчання як умови формування англомовної дискурсивної компетентності. У наш час, коли Україна стоїть на шляху до Європейської інтеграції, особливого значення для фахівців у різних галузях науки та техніки ...
1298745
  Федорич Х. Роль мотивації у формуванні правописної компетентності студентів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 182-192
1298746
  Толочко А.Н. Роль мотивировки в обеспечении законности, обоснованности и справедливости актов социалистического правосудия, выносимых судом первой инстанции по уголовным делам. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Толочко А.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1985. – 16л.
1298747
  Лобанова М. Роль МСБ ІІ Інтернаціоналу в об"єднанні соціалістичного руху Болгарії (1909-1910) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 69-76
1298748
  Шмаков И.С. Роль МТС в восстановлении и развитии колхозного производства в четвертой Сталинской пятилетке (по матер. МТС Челябинской обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Шмаков И.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 19 с.
1298749
  Романов Т.Т. Роль МТС в подъеме общественного животноводства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Романов Т. Т.; МГУ, ИПКП общест. наук. – М., 1956. – 16л.
1298750
  Королев С.А. Роль МТС в развитии колхозного производства в послевоенный период (1946-1952 гг.) (На прим. деят. МТС Пензинской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Королев С.А.; Мос. гор. пед. инзт. – Москва, 1953. – 16 с.
1298751
  Соболев А.А. Роль МТС в развитии общественного хозяйства колхозов в условиях комплексной механизации (на материалах Кубани) : Автореф... канд. эконом.наук: / Соболев А.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 16 с.
1298752
  Бакай П.Я. Роль МТС в росте товарной продукции колхозов : Автореф... канд. экон. наук / Бакай П.Я. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. КрасногоЗнамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1298753
  Нарожный Г.Н. Роль МТС в социалистической реконструкции сельского хозяйства Казахской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Нарожный Г.Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 16 с.
1298754
  Макарук Л. Роль МТС в социалистической реконтрукции сельского хозяйства. (На прим. ПНР) : Автореф... канд. экон.наук: / Макарук Л.; МГУ. – М., 1956. – 16л.
1298755
  Пикин А.С. Роль МТС в укреплении и развитии колхозного производства в послевоенный период (по материалам Краснодарского края) : Автореф... канд. экон.наук: / Пикин А.С.; Моск. эконом.-стат. ин-т. – Москва, 1952. – 20 л.
1298756
  Григоров Н.Д. Роль МТС в экономике укрупненных колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Григоров Н.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
1298757
  Умарханов М.И. Роль МТС и политоотделов в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Дагестана (1930-1949 гг.). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Умарханов М.И.; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1977. – 19л.
1298758
  Тучапська О. Роль музеїв у вивченні історії українського народу // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 170-176. – ISBN 978-617-7945-31-3
1298759
  Гнідик І. Роль музеїв у контексті реалізації сталого розвитку суспільства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 169-176. – ISSN 1998-4634
1298760
  Тищенко О. Роль музеїв у розвитку туристичної галузі України // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 320-324. – ISBN 978-617-7945-31-3
1298761
  Муравська С.В. Роль музеїв у справі дослідження історико-культурної та природної спадщини (на прикладі закладів вищої освіти Західної України) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 382-391. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1298762
  Маригіна Д.О. Роль музики та слова у виставах театру "Березіль" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 258-259. – ISBN 978-966-8308-26-0
1298763
  Конюшенко І.В. Роль музичних організацій у розвитку нотно-музичної видавничої справи в Україні 40-90 років ХХ століття . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 156159


  У статті розглядаються напрацювання та структура державних музичних організацій, що діяли в 1940-1990 роках. Activity and structure of the state music organizations that functioned in 1940-1990 are considered in the article. В статье рассматриваются ...
1298764
  Балера О. Роль музичних та пісенних колективів української діаспори Російської Федерації у збереженні і розвитку національно-культурних традицій українського народу (1991-2014) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 107-114


  "Статтю присвячено вивченню та аналізу процесу утворення професійних та самодіяльних музичних і пісенних колективів, заснованих представниками української спільноти в Російській Федерації впродовж 1991–2014 рр. (до початку збройного вторгнення Росії ...
1298765
  Волошин П. Роль музичного мистецтва в соціалізації школярів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 50-55. – ISSN 2307-4914
1298766
  Птушко Лидия Александровна Роль музыкальной журналистики в контексте постмодерна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена актуальным проблемам современной культуры - специфике отечественного музыкальн. постмодерна и роли музыкальной журналистики, связующей искусство и общество
1298767
  Шеремет Леонид Петрович Роль музыки в развитии творческой активности молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шеремет Леонид Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 188л. – Бібліогр.:л.166-188
1298768
  Шеремет Л.П. Роль музыки в развитии творчесокй активности молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Шеремет Л. П.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1298769
   Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Ленинград, 1981. – 104 с.
1298770
  Дрожжина С.В. Роль мультикультуралізму у вирішенні проблеми рівного доступу до якісної освіти // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 130-137
1298771
  Юрченко А.В. Роль мультикультурной идеологии в формировании толерантности человека // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-213
1298772
  Гнатовськая Л.Ю. Роль мультимедийных средств в обучении инженеров английскому языку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 125-128. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1298773
  Вепрюк Ю.М. Роль мультимедійних технологій у поліпшенні викладання та засвоєння патофізіології / Ю.М. Вепрюк, Ю.Є. Роговий // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 5-7. – ISSN 1681-2751
1298774
  Шара Л. Роль муніципальних органів у розвитку освіти на Чернігівщині (1870-1900 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.59-64
1298775
  Марков К.А. Роль мусульманского права в регулировании общественных отношений на современном этапе / К.А. Марков, А.А. Савенко // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 102-104. – (Правознавство ; вип. 4)
1298776
  Коляда О.К. Роль мутацій в генах LRRK2, SNCA та GBA та поліморфних варіантів генів CYP1A1, GSTM1 та APOE, й довжини теломер у ризику розвитку хвороби Паркінсона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Коляда Олександр Костянтинович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1298777
  Плетнева Н.А. Роль мух как механических переносчиков цист Protozoa и яиц глист в Ашхабаде // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 117-120
1298778
  Рахманов А.А. Роль мысленного эксперемента во внедрении достижений фундаментальных наук в технике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1298779
  Рахманов А.А. Роль мысленного эксперимента во взаимосвязи физической теории и техники // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1298780
  Андреева И.А. Роль мэра в обеспечении общественной безопасности во Франции: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 33-36. – ISSN 1812-3805


  Начиная с 1970-х годов перед органами общенациональной и местной власти Франции остро встали проблемы городской безопасности, основой новой политики общественной безопасности стала идея "близости" к населению. Это стремление к близости в пространстве, ...
1298781
  Целых М.П. Роль Мэри Ричмонд в истории развития профессиональной социальной работы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 85-93. – ISSN 0869-561Х


  Статья приурочена к 150–летию Мэри Ричмонд (1861—) —выдающегося лидера движения за организованную благотворительность в США. В ней показан ее вклад в дело развития социальной работы как профессии. Раскрывается сущность научного подхода к кейс–работе, ...
1298782
  Томченко М.А. Роль Н. Зборовської у становленні психоаналітичної методології в українському літературознавстві // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 149-156. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1298783
  Синявська Л. Роль Н. фон Дітмара в організації роботи промислових підприємств сходу і півдня України промислових підприємств сходу і півдня України // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 284-291. – ISSN 2300-1062
1298784
  Осовский Е.Г. Роль Н.К. Крупской в строительстве социалистической профессиональной школ / Е.Г. Осовский. – Москва, 1967. – 63с.
1298785
  Мигунова Е.С. Роль Н.М. Сибирцева в становлении почвоведения (к 200 лет основания Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 40-54 : фото. – Библиогр.: с. 53-54. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1298786
  Хайруллина С.К. Роль Н.П.Огарева в развитии и обогащении словаря революционной пубилцистики второй половины 19 столетия. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Хайруллина С.К.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1298787
  Никифоров И.И. Роль наблюдателя и наблюдательности в процессе решения тактических задач : Автореф... канд. пед.наук: / Никифоров И. И.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1954. – 15л.
1298788
  Мотузенко О.О. Роль навчальних дисциплін туристичного блоку у при підготовці волонтерів для забезпечення організаційних заходів з проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 274-280 : рис.
1298789
  Макаров М.О. Роль навчальних закладів у формуванні регіональної інноваційної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 162-165
1298790
  Костенко І.В. Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (XVI-XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 2219-5521


  У статі проаналізовано передумови становлення та розвитку Українських університетів. Значну увагу зосереджено на характеристиці діяльності братських шкіл – Острозької академії, Львівського університету, Києво-Могилянської академії. Зроблено висновок, ...
1298791
  Хюнерлі Б. Роль навчальних посібніків інституту імені Юнуса Емре у вивченні турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 335-344


  У статті подається детальний опис підручників з турецької мови, розроблених Інститутом імені Юнуса Емре. Наведено короткі відомості про структуру та функції зазначеного Інституту, а також життя і творчий доробок турецького поета Юнуса Емре. В статье ...
1298792
  Думанська Галина Роль навчальних практичних робіт в особистісному зростанні школярів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1298793
  Безкопильний О. Роль навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров"я у підготовці вчителя сучасної школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 29-33. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено основні досягнення Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров"я з підготовки фахівців за спеціальністю "Физичне фиховання".
1298794
  Овчарук Т.Є. Роль навчально-реабілітаційних центрів та громадських товаристів в оптимізації процесу соціалізації молоді з інтелектуальними порушеннями в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 129-131
1298795
  Шляхова Валентина Роль навчального перекладу у процесі формування україномовної особистості // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 133-137
1298796
  Лосєва Н.М. Роль навчальної лабораторії в методичному забезпеченні професійного зростання викладачів і студентів ВИШУ / Н.М. Лосєва, Д.О. Бовт // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 57-65.
1298797
  Дмитрук Д.А. Роль навчання впродовж життя у формуванні людського капіталу / Д.А. Дмитрук, Р.Я. Левін // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (71). – С. 54-72. – ISSN 1681-116Х
1298798
  Шаранова Ю.В. Роль навчання суспільно корисного служіння у формуванні громадянськості студентів США // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 223-227. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  Висвітлено освітній потенціал навчання суспільно корисного служіння у вищій школі США у процесі формування громадянськості студентів. Навчання суспільно корисного служіння як високоефективна педагогічна практика в американських закладах вищої освіти ...
1298799
  Ижеровская Е.И. Роль наглядных пособий в формировании представлений при обучении школьников гимнастическим упражнениям : Автореф... канд. пед.наук: 735 / Ижеровская Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1298800
  Бабій Л. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 155-162. – ISSN 0132-1331
1298801
   Роль надпочечников в биохимических сдвигах при действии малых доз ионизирующей радиации. – Минск : Наука и техника, 1969. – 188с.
1298802
  Кули-заде З. Роль надстройки в антагонистическом обществе. / З. Кули-заде. – Баку, 1961. – 172с.
1298803
  Саркисова Э.А. Роль наказания в предупреждении преступления / Э.А. Саркисова. – Минск, 1990. – 160с.
1298804
  Суима И.П. Роль наличия реальных предпосылок существования сложных прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности при их лексикографическом отборе // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 154-159. – ISSN 2077-804X
1298805
  Петросян В.А. Роль налога с оборота в доходах государственного бюджета СССР : Автореф... канд. экономич.наук: / Петросян В.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1953. – 16л.
1298806
  Самыкин В.И. Роль налога с оборота в регулировании рентабельности промышленного производства в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Самыкин В.И.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1970. – 19л.
1298807
  Первиз Гафар оглы Рзаев Роль налоговой полытики в государственном регулировании экономики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 33-35. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6814
1298808
  Касьянов Д.В. Роль нанотехнологій у вирішенні життєвих проблем розвитку цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 104-113
1298809
  Захарченко Т. Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 30-38. – Бібліогр.: Бібілогр: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1298810
  Ашин Г.К. Роль нардных масс и личности в истории / Г.К. Ашин. – Москва : Высшая школа, 1967. – 95 с.
1298811
  Терець В.М. Роль народжуваності у відтворенні населення України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 131-138. – ISSN 2072-9480
1298812
  Філіна Є.І. Роль народних мас у розвитку духовної культури радянського суспільства / Є.І. Філіна. – К, 1958. – 44с.
1298813
  Філіна Є.І. Роль народних мас у розвитку духовної культури радянського суспільства / Є.І. Філіна. – К, 1958. – 44с.
1298814
  Ким В.А. Роль народно-демократического государства и права / В.А. Ким. – Алма-Ата, 1962. – 312с.
1298815
  Крижановская О.П. Роль народного контроля в развитии социалистического самоуправления на производстве в условиях совершенствования социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крижановская О.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
1298816
  Крижановская О.П. Роль народного контроля в развитии социалистического самоуправления на производстве в условиях совершенствования социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крижановская О.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
1298817
  Коржинек Я.Я. Роль народного контроля в развитии социалистической демократии : Автореф... канд. философ.наук: / Коржинек Я.Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1966. – 15л.
1298818
  Калилец Г.Я. Роль народного контроля в развитии социалистической демократии : Автореф... канд. философ.наук: / Калилец Г.Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
1298819
  Климов В.А. Роль народного контроля в управлении социалистическим обществом.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Климов В.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1298820
  Янкаускас Роль народного контроля в формировании общественной активности личности : Дис... канд. филос.наук: / Янкаускас И.-В.В.; МВ и ССО УССР. Киевск. мед. ин-т. К-дра филос. и науч. коммунизма. – Киев, 1974. – 184л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1298821
  Янкаускас Роль народного контроля в формировании общественной активности личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Янкаускас Ионас-Витаутас Винцо ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 18 с.
1298822
  Васильева В.В. Роль народного образования в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы в колхозах при переходе к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: 08590 / Васильева В.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 23л.
1298823
   Роль народного образования в повышении эффективности общественного труда. – Свердловск, 1983. – 110 с.
1298824
  Мингазутдинов А.Ф. Роль народного ополчения в обороне Киева (конец июля - сентябрь 1941 г.) // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 71-77. – ISBN 978-966-524-029
1298825
  Максимов Ю Роль народного прикладного искусства в художественном развитии детей 5-7 лет. (на матер. дет. декор. прикл. творч.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Максимов Ю, В. ; АПН НИИ общего и политехн. образ. – Москва, 1970. – 25 с.
1298826
  Швайка М. Роль народного руху України у створенні грошової системи як важливого елементу української держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11/12 (131). – С. 91-101. – ISSN 1605-2005


  Розглядається роль грошової системи в державному будівництві. Акцентується увага на створенні Національного банку як головного регулятора грошової системи. Автор першим свого часу обгрунтував необхвдність запровадження національної валюти. У статті ...
1298827
  Косарева А.И. Роль народного творчества в эстетическом развитии личности : Автореф... канд. филос.наук: / Косарева А.И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1965. – 15л.
1298828
  Борисенко В.Й. Роль народної ініціативи в боротьбі за освіту селянства Лівобережної України у 1861-1900 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 17)
1298829
  Алієва М. Роль народної кухні в збереженні етнічної ідентичності азербайджанської національної меншини України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 73-77
1298830
  Булгаков Н.Н. Роль народной поэзии в развитии русской литературы первой четверти XIX в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булгаков Н.Н. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 12 с.
1298831
  Медведедв Е.В. Роль народный масс в современных войнах / Е.В. Медведедв, А.С. Миловидов. – М, 1960. – 84с.
1298832
  Чалый П.Ф. Роль народных депутатов в укреплении социалистической законности / П.Ф. Чалый. – Киев, 1983. – 38с.
1298833
  Виноградов В.В. Роль народных масс в истории древнего мира / В.В. Виноградов. – Горький, 1957. – 29с.
1298834
  Виноградов В.В. Роль народных масс в истории древнего мира / В.В. Виноградов. – Москва, 1963. – 123с.
1298835
  Галкин В.А. Роль народных масс в образовании русского централизованного государства в XIV-XV веках / В.А. Галкин. – Москва, 1958. – 40с.
1298836
  Пинчук Ю.А. Роль народных масс в освободительной войне 1648-1654 гг. и воссоединения Украины с Россией: Сов. историография. / Ю.А. Пинчук. – К., 1986. – 213с.
1298837
  Нестерова В.Н. Роль народных масс в построении коммунистического общества в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Нестерова В. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1298838
  Филина Е.И. Роль народных масс в развитии духовной культуры советского общества : Дис... канд. философ.наук: / Филина Е.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1959. – 275,11л.
1298839
  Филина Е.И. Роль народных масс в развитии духовной культуры советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Филина Е.И. ; КГУ. Кафедра философии. – Киев, 1959. – 16 с.
1298840
  Нилов А.В. Роль народных масс в развитии социалистического производства : Автореф... канд. филос.наук: / Нилов А. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материал. – М., 1955. – 16л.
1298841
  Панферова Е.Н. Роль народных масс в развтии социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Панферова Е.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 15л.
1298842
  Шапошников В.Н. Роль народных масс в создании и развитии художественной культуры / В.Н. Шапошников. – Воронеж, 1965. – 24с.
1298843
  Кузин В.А. Роль народных масс в социальных революциях. : Автореф... Доктора филос.наук: 620 / Кузин В.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 40л.
1298844
  Ашин Г.К. Роль народных масс в строительстве коммунистического общества : в помощь студ. заоч. и вечернего обучения, изучающим материалы XXII съезда КПСС / Г.К. Ашин. – Москва : Розвузиздат, 1963. – 44 с.
1298845
  Сухоруков Г.М. Роль народных масс в управлении социалистическим обществом / Г.М. Сухоруков. – К., 1978. – 87с.
1298846
  Константинов Ф.В. Роль народных масс и личности в истории / Ф.В. Константинов. – М., 1949. – 46с.
1298847
  Гришкевич В.О. Роль народных масс и личности в истории : Автореф... канд.философ.наук: / Гришкевич В.О. ; Полтавский сельскохозяйственный ин-т. – Киев, 1950. – 25 с.
1298848
  Шаповалов Н.И. Роль народных масс и личности в истории / Н.И. Шаповалов. – М., 1954. – 34с.
1298849
  Федосеев П.Н. Роль народных масс и личности в истории / П.Н. Федосеев. – М, 1957. – 56с.
1298850
   Роль народных масс и личности в истории. – М, 1957. – 365с.
1298851
  Филиппов Ф.Р. Роль народных масс и личности в истории / Ф.Р. Филиппов. – М, 1964. – 34с.
1298852
  Рогачев П.М. Роль народных масс и личности в истории. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1963. – 48с.
1298853
  Гусейнов С.Я. Роль народных художественных промылов в развитии и обогащении культуры коммунистического быта. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Гусейнов С.Я.; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1980. – л.
1298854
  Шаров А.Д. Роль народых масс в развитии художественной культуры социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шаров А.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 16л.
1298855
  Рассказова Е.И. Роль нарушений когнитивной и эмоциональной регуляции в возникновения соматических симптомов // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 6. – С. 87-98. – ISSN 0042-8841
1298856
  Иноземцев А.А. Роль насекомоядных птиц в лесных биоценозах / А.А. Иноземцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 264с.
1298857
  Торский С.И. Роль насекомых в жизни человека как "враждебной силы" : Речь, произнесенная на акте Киевского Реального Училища 7 ноября 1897 г. преподавателем естественных наук. – Киев : Тип. И.И.Чоколова, 1898. – 34 с.
1298858
  Рудич Т.О. Роль населення черняхівської культури у формуванні антропологічного складу слов"янської людності України другої половини І - початку ІІ тис. н.е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-56. – ISSN 0235-3490
1298859
  Энгельс Ф. Роль насилия ив истории. / Ф. Энгельс. – Москва, 1937. – 63с.
1298860
  Балацька О.Б. Роль насилля у функціонуванні політичної системи суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 414-419. – ISSN 2076-1554
1298861
  Оршанский И.Г. Роль наследственности в передаче болезней / И. Оршанский, проф. : с предисл. Цезаря Ломброзо, проф. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Практическая медицина" ; [Тип. В.С. Эттингера], 1897. – [2], VIII, 447 с. – Отд. оттиск из журн.: Практическая медицина. . 1897, № 8-9


  Авт. предисл.: Ломброзо, Чезаре (1835-1909)
1298862
  Зеленцов А.Г. Роль наследственных факторов в восприимчивости животных к гельминтам : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Зеленцов А.Г.; МГУ. – М., 1978. – 17л.
1298863
  Дюре Мишель Роль НАТО в новой концепции мировой безопасности и украинские акценты // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 17-19. – ISSN 1728-6220
1298864
  Омельченко Д.О. Роль НАТО в процесі військово-політичної реставрації післявоєнної Німеччини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 353-364
1298865
  Перепелиця Г. Роль НАТО в урегулюванні міжнародних конфліктів у сучасних умовах / Г. Перепелиця, Д. Бритов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 16-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль Північноатлантичного альянсу у врегулюванні міжнародних конфліктів, а також надано пропозиції стосовно розробки моделі взаємодії України та НАТО на тлі агресії РФ. The article analyzes the role of the NATO in resolving ...
1298866
  Вонсович О.С. Роль НАТО та ЄС у системі європейської безпеки // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 103-110. – ISBN 978-966-02-7653-6
1298867
  Полторацький Олександр Сергійович Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Полторацький О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1298868
  Полторацький Олександр Сергійович Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Полторацький Олександр Сергійович; КУ ім.Т. Шевченка ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 211л. – Бібліогр.: л.187 - 211
1298869
  Синельник О.Д. Роль натрия в желчеотделительной функции печени : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Синельник О.Д.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1298870
  Синельник Ольга Дмитриевна Роль натрия в желчеотделительной функции печени : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Синельник Ольга Дмитриевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 122л.
1298871
  Андрушків Б. Роль науки в державотворенні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 158). – С. 3
1298872
  Крылова И.А. Роль науки в модернизации экономики России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 21-33. – ISSN 0235-1188
1298873
  Чорний В. Роль науки в модернізації українського суспільства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 227-237. – ISSN 2617-1775
1298874
  Аскоченский А.Н. Роль науки в развитии водного хозяйства за советский период / А.Н. Аскоченский. – Москва : МСХ СССР, 1957. – 8 с.
1298875
  Шкодина Любовь Григорьевна Роль науки в развитии общественного производства в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шкодина Любовь Григорьевна; Харьковск. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 25л.
1298876
  Грушковская В.В. Роль науки в развитии производительных сил советского общества : Автореф... канд. филос.наук: / Грушковская В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1953. – 16л.
1298877
  Лебедев В.Г. Роль науки в развитии производства / В.Г. Лебедев, Г.Г. Плехов. – Москва, 1972. – 53с.
1298878
  Колдин В.Я. Роль науки в раскрытии преступлений. / В.Я. Колдин. – М., 1975. – 63с.
1298879
   Роль науки в реализации продовольственной программы СССР. – Новосибрск : Наука, 1985. – 288 с.
1298880
  Вишневский М.И. Роль науки в совершенствовании социализма / М.И. Вишневский. – Минск, 1989. – 174с.
1298881
  Неведомова Анна Ивановна Роль науки в создании материально-технической базы адекватной коммунизму : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Неведомова Анна Ивановна; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 24л.
1298882
  Чехарин Е.М. Роль науки в создании материально-технической базы коммунизма / Е.М. Чехарин. – М, 1965. – 48с.
1298883
  Рачков Петр Алексеевич Роль науки в строительстве коммунизма : Автореф... д-ра философ.наук: / Рачков Петр Алексеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 32л.
1298884
  Трошин Д.М. Роль науки в строительстве коммунизма. / Д.М. Трошин. – М., 1965. – 41с.
1298885
  Рачков П.А. Роль науки в строительстве коммунизма. / П.А. Рачков. – М., 1969. – 388с.
1298886
  Джумагулов С. Роль науки в ускорении общестенного прогресса у ранее отсталых народов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Джумагулов С. ; АН Киргиз.ССР. – Фрунзе, 1968. – 22 с.
1298887
  Батурин Ю.М. Роль науки в условиях социально-экономического кризиса: физическая модель // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 43-51. – ISSN 0374-3896
1298888
  Фоменко М.В. Роль науки в формировании современных эсхатологических ожиданий // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 1728-3671
1298889
   Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави : матеріали II міжнар. міжвуз. наук. конф., 22-23 листоп. 2013 р. / Харк. екон.-правовий ун-т ; за заг. ред. П.І. Орлова. – Харків : Диса плюс, 2013. – 248 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1298890
  Федорова Н.Є. Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 16-29. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1298891
  Євстігнєєв А.С. Роль науки екологічного права у часи докорінних суспільних перетворень // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 129-130. – ISBN 978-966-02-9034-1
1298892
  Цицин Н.В. Роль науки и передовой практики в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. / Н.В. Цицин. – М., 1954. – 40с.
1298893
   Роль науки и техники в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. – Ленинград : [Б. и.], 1962. – 23 с.
1298894
  Покровский Г.И. Роль науки и техники в современной войне / Г.И. Покровский. – Москва, 1957. – 24 с.
1298895
  Марцеляк О. Роль науки конституційного права в конституціоналізації правової системи України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 79-87. – ISSN 1026-9932
1298896
  Кузнєцова М.А. Роль науки та освіти в процесі становлення "економіки знань" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (519) : Дуалістичний підхід до впливу тінізації економічної діяльності. – C. 6-11. – ISSN 2222-4459
1298897
  Жулінський М. Роль науки у процесі вивчення образотворчого мистецтва в педагогічному закладі вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 82-94. – ISSN 2312-5993
1298898
  Мриглод І. Роль науки у розвитку України - ключова / розмову вів Богдан Залізняк // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 65-69. – ISSN 1819-7329


  Про нинішню ситуацію в галузі науки - в конкретному науковому закладі та країні - розмова з директором Інституту фізики кондесованих систем НАН України, академіком НАН України Ігорем Мриглодом.
1298899
  Савостьянова М.В. Роль науки у створенні реалій і міфологем інформаційного суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 124-129
1298900
  Годунов А.А. Роль науки управления социалистическим производством / А.А. Годунов. – Минск, 1986. – 125с.
1298901
  Ороховська Л.А. Роль науки, освіти та інтелектуальноємних технологій у трансформації вектору "Північ-Південь" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 121-131
1298902
  Асцатуров Г.Е. Роль науко-технического творчества рабочей молодежи в формировании коммунистического отношения к труду. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Асцатуров Г.Е.; Высш.комс.школа при ЦК ВЛКСМ. – М, 1980. – 2л.
1298903
  Полушкіна Т.В. Роль наукових досліджень у соціально-економічному розвитку України в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив наукових досліджень на стан соціально-економічного розвитку України в період 90-х р.р. XX ст.
1298904
  Кузнєцов П.В. Роль наукових досліджень у становленні азотної промисловості України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 104-112. – ISSN 2077-7280
1298905
  Шкрібляк П. Роль наукових експедицій у системі досліджень проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 190-192
1298906
  Колодій А. Роль наукових студентських гуртків кафедри фінансів і кредиту у формуванні фахівців високої кваліфікації // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 120-124 : фото
1298907
  Комарницька І. Роль наукових установ та громадських організацій у охороні культурної спадщини в Україні: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-29. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан історіографічного осмислення ролі наукових установ та громадських організацій у збереженні пам"яток історії та культури в сучасній Україні. Had analyzed the condition of historiographical understanding of the role of scientific ...
1298908
  Екеш Х. Роль науково-аналітичних центрів у розробці латиноамериканської політики США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1298909
  Артьомов І.В. Роль науково-дослідних інститутів у європейському просторі вищої освіти // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 108-112. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1298910
  Мельниченко О.С. Роль науково-дослідної роботи курсантів та шляхи її пожвавлення у ВВНЗ
1298911
  Мельниченко О.С. Роль науково-дослідної роботи курсантів та шляхи її пожвавлення у ВВНЗ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 138-145


  У статті зроблена спроба визначити роль науково-дослідної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів України технічного напрямку освіти та шляхи її пожвавлення. Наразі галузі електронної промисловісті, програмного забезпечення, ...
1298912
   Роль науково-дослідної роботи студента у формуванні майбутнього фахівця / О.І. Готюр, Р.В. Деніна, Д.А. Волинський, Кочержат // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (11), липень - вересень 2019 року. – С. 85-88. – ISSN 2521-1455
1298913
  Репешко П Роль науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності у судочинстві // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С.17-22. – ISSN 1608-6422
1298914
  Децюк Т. Роль науково-педагогічних працівників у позааудиторній роботі зі студентами // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 47-50. – ISBN 978-966-698-272-1
1298915
  Романенко М.В. Роль науково-педагогічного та начальницького складу у формуванні морально-правової та психологічної стійкості курсантів і слухачів ВНЗ МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 247-250. – ISSN 1727-1584
1298916
  Лисенко О. Роль науково-практичних осередків лікарів у реалізації концепції освіти впродовж життя // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 57-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1298917
  Якимець О.І. Роль науково-технічних засобів у цивільному судочинстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 240-244. – ISSN 1563-3349
1298918
  Кириленко І. Роль науково-технічного прогресу у відтворенні ресурсів оборонної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розкрито механізм впливу науково-технічного прогресу на відтворення ресурсів оборонної економіки. Визначено проблемні питання щодо фінансового забезпечення науково-дослідних робіт у Збройних силах України. Disclosed is the mechanism of influence of ...
1298919
  Вахненко Т.П. Роль науково-технічної і промислової політики держави у формуванні нової моделі національної конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-60 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1298920
  Нестуля С.І. Роль наукововї та творчої інтелігенції і становленні Всеукраїнського Археологічного комітету (1917-- початок 30-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Нестуля С. І.; Запор.ДУ. – Запоріжжя, 1998. – 17л.
1298921
  Головко М. Роль наукового товариства імені Т.Г. Шевченка у розвитку дидактики фізики в Україні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 52-56. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 8, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
1298922
  Коваль Т. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 1811-377X
1298923
  Натаров О. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку правової культури // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 147-159. – ISSN 2224-9516


  Стаття присвячена розкриттю значення діяльності бібліотек у формуванні правової культури. Проаналізовано, зокрема, сучасний стан інформування в правовій сфері користувачів бібліотечними установами. Акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в ...
1298924
  Воробець В.В. Роль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університету // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 31-38. – ISBN 978-617-531-209-4


  Висвітлюється роль Наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву як електронного сховища наукових напрацювань вчених Ужгородського університету, з метою популяризації наукових досягнень вузу й підвищення іміджу та рейтингу ...
1298925
  Махобей К.М. Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro / К.М. Махобей, М.В. Чорненький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 87-91. – ISSN 1681-2751
1298926
  Шульга Н. Роль наукової й експериментально-дослідницької діяльності М.О. Тюленєва для українського соціуму в 30-ті - 60-ті рр. XX ст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – С. 200-227. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 9). – ISSN 2518-7600
1298927
  Мельничук М.Д. Роль наукової спадщини Володимира Симиренка у розвитку сучасного садівництва України / М.Д. Мельничук, А.М. Силаєва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 15-23. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
1298928
  Ільїна К. Роль наукової та науково-дослідної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні тенденції та проблеми розвитку наукового сектору в Україні. Показано роль держави в організації фінансування науково-дослідних робіт та розроблено рекомендації щодо вдосконалення державної політики стосовно активізації наукової та ...
1298929
  Надвинична Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний та зарубіжний досвід) // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 116-118. – ISBN 978-966-654-520-9
1298930
  Чорна Л. Роль науковців Київського університету св. Володимира у поширенні природоохоронних ідей (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 99-102
1298931
  Лутаєва Т. Роль науковців Слобожанщини в організації роботи медичних музеїв вищих навчальних закладів в ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 4 (68). – С. 200-215. – ISSN 2312-5993
1298932
  Чорноморденко Д.І. Роль науковця у міждисциплінарних дослідженнях: методологічний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 221-226. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1298933
  Семыкин В.А. Роль научно-педагогических школ в подготовке конкурентоспособных специалистов / В.А. Семыкин, П.В. Лебедчук // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 9-14. – ISSN 0321-0383
1298934
  Исмаилов Г.О. Роль научно-технического прогресса в изменении классовой структуры советского общества.. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Исмаилов Г.О.; АН АзССР. Ин-тут филос. и права. – Баку, 1969. – 27л.
1298935
  Бодян С.Ю. Роль научно-технического прогресса в повышении экономической эффективности промышленного производства в Социалистической Республике Румыния : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бодян С. Ю.; КИНХ. – К., 1973. – 30л.
1298936
  Хуррамов Бахтер Хабибуллаевич Роль научно-технического прогресса в повышении экономической эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Хуррамов Бахтер Хабибуллаевич; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника. – М., 1978. – 21л.
1298937
  Смирнова Татьяна Петровна Роль научно-технического прогресса в развитии отраслей непроизводственной сферы. (На материалах КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Смирнова Татьяна Петровна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1976. – 22л.
1298938
  Костев В.М. Роль научно-технического прогресса в становлении социально-гносеологических ситуаций // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1298939
  Бескоровайная Т.А. Роль научно-технического прогресса в сужении сферы влияния религиозного мировоззрения в период коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бескоровайная Т.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 28 с.
1298940
  Бескоровайная Т.А. Роль научно-технического прогресса в сужении сферы влияния религиозного мировоззрения в период коммунистического строительства : дис. ... канд. философ. наук / Т.А. Бескоровайная ; Киев. политех. ин-т, Каф. диалект. и ист. материализма. – Киев, 1967. – 229 л. – Бібліогр.: л. I-XXVII
1298941
  Окнянский В.В. Роль научно-технического сотрудничества со странами членами СЭВ в развитии экономики МНР (1962-1980 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Окнянский В.В.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1981. – 16л.
1298942
  Конюхов Вениамин Александрович Роль научно-технического творчества в повышении эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Конюхов Вениамин Александрович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1972. – 20л.
1298943
  Рубцов И.Е. Роль научно-технической и сельскохозяйственной интеллигенции в создании материально-производственной базы коммунизма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Рубцов И.Е.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1954. – 16л.
1298944
  Бабушкова Венуше Роль научно-технической революции в процессе гуманизации содержания труда : (на материалах ЧССР) : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Венуше Бабушкова ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 162 л. – Библиогр.: с. 145-162
1298945
  Бетуш Я. Роль научно-технической революции в развитии творческого характера труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Бетуш Я.; Акад.общетв.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 20л.
1298946
  Прозоров О.С. Роль научно-технической терминологии в развитии словарного состава современного французского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Прозоров О.С.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М. Тореза. – М., 1968. – 22л.
1298947
  Семенов Н.Н. Роль научного ислледования в высшем образовании. / Н.Н. Семенов. – Москва, 1962. – 10с.
1298948
  Хлебалин А.В. Роль научного исследования в преподавании философии: неопределенность и риски сочетания // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 25-36. – ISSN 1811-0916
1298949
  Чернявский В.В. Роль научного коммунизма в формировании патриотического сознания студентов (курсантов). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чернявский В.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1298950
  Буточкин В.С. Роль научного мировоззрения в нравственном осознании явлений действительности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Буточкин В.С.; Философ.фак-т. – М, 1971. – 16л.
1298951
  Филипович З.М. Роль научного мировоззрения в формировании атеистических взглядов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Филипович З.М. ; АН УССР , Совет Ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1968. – 23 с.
1298952
   Роль научной картины мира в фундаментализации образования. – Уфа, 1988. – 177 с.
1298953
  Данленко В.И. Роль научной критики в освоении философского наследия : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Данленко В.И.; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1970. – 20л.
1298954
  Кочергин И.Е. Роль научной организации труда в совершенствовании социалистического проиводства : Дис... канд.эконом.наук: / Кочергин И.Е.; КГУ. – К, 1972. – 236л.
1298955
  Кочергин И.Е. Роль научной организации труда в совершенствовании социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кочергин И.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
1298956
  Мельникова И.М. Роль научных абстракций в естествознании. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мельникова И.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1298957
   Роль научных принципов и понятий в социальном исследовании. – Л, 1976. – 103с.
1298958
   Роль научных принципов и понятий в социальном исследовании. – Л, 1976. – 103с.
1298959
  Яценко Н.Ю. Роль нафтового фактора у сучасних міжнародних відносинах на Близькому Сході // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 161-166
1298960
  Масімов А. Роль нафтопроводу Баку - Тбілісі - Джейхан в розвитку Азербайджансько - Казахстанських економічних зв"язків // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 80-82. – ISSN 2076-1554
1298961
  Хагерлид Ян. Роль национальной библиотеки в качестве катализатора в программе формирования открытого доступа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 52-59. – ISSN 0130-9765
1298962
  Крутий Е.А. Роль национальных кодификаций в процессе унификации МЧП // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 16-19. – ISSN 1812-3910


  Анализ унификационных и кодификационных процессов в области международного частного права.
1298963
  Стрежнева М. Роль национальных парламентов в управлении Европейским союзом // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
1298964
  Глушков А.Е. Роль нацистской пропаганды в подготовке и проведении агрессивных актов фашистской Германии в Европе в 1936-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Глушков А.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 21л.
1298965
  Загребельна Н. Роль націокультурної діяльності мецената Петра Яцика в утвердженні духовності молодої генерації українців як основи державотворення в сучасній Україні / Н. Загребельна, М. Яретик // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 222-225. – ISBN 978-617-7196-23-4
1298966
  Луцишин Г.І. Роль національних меншин в євроінтеграційному процесі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 66-71. – ISSN 2077-1800
1298967
  Асланов С. Роль національних меншин у політичному житті України // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 370-376. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1298968
  Карпіловська Є. Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази ISYBISLAW // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 17-29. – ISSN 1682-3540


  Висвітлено роль національних модулів у розбудові Бази світового славістичного мовознавства iSybislaw, що має функції інформаційно по шуко вої та дослідницької комп’ютерної лінгвістичної системи. Особливу увагу приділено перспективам розвитку ...
1298969
  Бердник В.Ф. Роль національних рис у становленні політичного режиму в державі за А. де Токвілем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 21-22
1298970
  Коста Ж.П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 11-15. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції "Роль практики ЄСПЛ у ...
1298971
  Щокін Ю. Роль національних судів у формуванні міжнародно-правових звичаїв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 199-208. – ISSN 1993-0909
1298972
  Іващенко О.Р. Роль національних судів у функціонуванні міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 120-121


  Про підвищення ролі національних судів в застосуванні норм міжнародного права, що є особливою характерною тенденцією розвитку сучасних правових систем кожної окремої держави і всього міжнародного співтовариства в цілому.
1298973
  Мануілова К.В. Роль національних традицій у формуванні засад децентралізації публічної влади України // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 35-41. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1298974
  Карп В.С. Роль національних туристичних організацій у регулюванні торгівлі міжнародними туристичними послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 15-18


  Баланс взаємовідносин та своєрідний прямий діалог між приватним ринковим та державним аспектами регулювання у сфері торгівлі міжнародними туристичними послугами створюють національні туристичні організації (НТО).
1298975
  Заставецька О. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму / О. Заставецька, К. Дударчук, І. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1298976
  Козаченко В. Роль національного банку України в діяльності банківської системи України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 89-94


  У статті аналізується положення діючого банківського законодавства, а також оцінюється сучасний стан банківської системи України з ціллю визначення місця Національного банку України в процесі державного регулювання банківського сектору.
1298977
  Пахомова О. Роль Національного банку України в підтримці надійності банківської системи в умовах нестабільності її функціонування // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 5 (225). – С. 101-111. – ISSN 2409-9260
1298978
  Погореленко Н.П. Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 57-76. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1298979
   Роль Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" в наданні вторинної (спеціалізованої) та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції / А.П. Казмірчук, О.П. Михайлик, М.О. Дрюк, І.Г. Денисенко, О.В. Циц // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 28-41. – ISSN 2310-4910
1298980
  Максимюк М. Роль національного героя у романах В. Кожелянка "Котигорошко" та "Третє поле" (антропонімний аспект) / М. Максимюк, А. Аністратенко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 79-83. – ISSN 2311-9896
1298981
  Цірат Г.А. Роль національного закону та міжнародного договору в забезпеченні взаємності при визнанні та виконанні іноземних судових рішень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 457-462. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто різні підходи до регулювання взаємності при визнанні та проведенні до виконання іноземних судових рішень як на національно-правовому, так і міжнародно-правовому рівнях, а також роль та місце міжнародного договору в забезпеченні режиму ...
1298982
  Денисюк О.М. Роль національного капіталу в процесі приватизації в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 22-27. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1298983
  Корж С.А. Роль національного менталітету у формуванні політичної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 112-121. – ISBN 966-628-134-1
1298984
  Роїк Ю. Роль національного міфу в процесі формування нації // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-82. – ISBN 978-966-171-783-9
1298985
  Пеньківський В.Ф. Роль національного та міжнародного законодавства в запобіганні етнічних конфліктів / В.Ф. Пеньківський, Н.І. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 95-98. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив національного й міжнародного законодавства різних країн на розв"язання етнічних проблем і запобігання етнічних конфліктів. Influence of national legislation of various countries on ethnic issues settlement and ethnic conflicts ...
1298986
  Захарова Н. Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забеспеченні суспільства на сучасному етамі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 230-246
1298987
  Солоіденко Г. Роль Національної бібліотеки України імені В.Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяьності асоціацій та самоправних організацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 136-145. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1298988
  Козак Л.С. Роль національної бюджетної та боргової безпеки у розвитку системи міжнародних економічних відносин / Л.С. Козак, А.П. Гречан, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 62-77. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті визначено економічну сутність національної бюджетної та боргової безпеки, досліджено взаємозв"язок між розміром бюджетного дефіциту, величиною державних витрат й економічним зростанням, розглянуто основні етапи формування державного боргу в ...
1298989
  Доценко А. Роль національної економіки у формуванні національної системи розселення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 41-43. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто вплив одного із найважливіших економічних чинників - національної економіки - на формування національної системи розселення на прикладі України на початку XXІ ст. Розкрито загальні та особливі ознаки національної економіки, ...
1298990
  Мельник Л. Роль національної еліти в процесі формування державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 152-158
1298991
  Багінська М.В. Роль національної ідентичності в процесі європейської інтеграції Швейцарської Конфедерації // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 301-302. – ISBN 966-2980-20-2
1298992
  Хомрач В.П. Роль національної ідентичності у процесі формування нового пострадянського простору // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 102-106. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1298993
  Рилач Н.М. Роль національної інноваційної системи в процесі інтернаціоналізації інноваційної діяльності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 149-153. – ISSN 1996-5931
1298994
  Величко М.В. Роль національної консультативної ради з питань біобезпеки в системі протидії викликам біологічного характеру Франції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 51-59. – ISSN 2308-9636
1298995
  Білицька В.М. Роль національної рамки кваліфікацій у системі освіти Німеччини // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 89-92. – ISSN 2304-5809
1298996
  Швець Наталія Роль національної служби посередництва і примирення у попередженні страйків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 127-130
1298997
  Демешкант Н.А. Роль національної стратегії сталого розвитку Польщі в екологічній освіті фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – 84-88. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1298998
  Фролова О. Роль національної школи у формуванні громадянського суспільства згідно з філософсько-освітнім вченням С. Русової // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 177-182
1298999
  Аванесов В.Т. Роль начальной водонасыщенности в механизме нефтеотдачи коллекторов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Аванесов В.Т.; Азерб.ордена Трудового Красного Знамени индустриальный институт. – Баку, 1953. – 12л.
1299000
  Каленська В. Роль НБУ у системі антиінфляційного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 46-48. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність антиінфляційного регулювання та визначається роль НБУ у реалізації антиінфляційної політики в державі. The essence of the antiinflationary adjusting is examined and the role of NBU in realization of antiinflationary ...
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,