Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1297001
  Гаков В. "Темна вода во облацех..." / В. Гаков. – Москва : Политиздат, 1987. – 126с.
1297002
  Пузій В. "Темна" сторона Рея Бредбері // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 196-198
1297003
  Ткаченко О. "Темний ліс" у природно-заповідному фонді, або куди зникають кошти, виділені на збереження природи // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 40-43
1297004
  Гижа О. "Темних місць" не повинно бути
1297005
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім" / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2003. – 147, [1] с. : Бібліогр.: с. 123-129 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-141-6
1297006
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о Полку Ігоревім". // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 30-40. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються три темні місця "Слова" (Дивъ кличетъ връху древа", "Велитъ послушати земли незнаеме", "И тебе Тьмутораканьскый блъванъ"). Дива автор ототожнює із Солов"єм-розбійником з билинного епосу. Слово "незнаемъ" у "Слові" означає ...
1297007
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 11. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1297008
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". 14 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С.3-12. – ISSN 0027-2833
1297009
  Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім".8 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-26. – ISSN 0027-2833
1297010
  Ситар Р.А. "Темні місця" поеми "Слово о полку Ігоревім" та способи відтворення їхньої семантики в англомовних перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 191-197. – ISBN 966-581-295-6
1297011
  Мухачев Вадим "Темный лес" теории и миражи идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.97-110. – ISSN 0869-44435
1297012
  Сукиасян Э.Р. "Темный" этап в истории организации знаний в библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-41. – ISSN 0130-9765
1297013
  Воротняк Т. "Темпус-проекти, єднайтеся!" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  Відбулася нарада керівників Темпус-проектів. У роботі наради взяла участь начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Г. Новосад. Під час зустрічі проректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
1297014
   "Тенденции на рынке диктуют потребители и технологии" : персона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1297015
  Мурашковская Е.М. Тема-рематические отношения в молодежном онлайн-дискурсе (на материале английского языка) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 124-131. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1297016
  Кондратьєва О. Тема-рематична структура як засіб забезпечення зв"язності в англомовному науковому тексті та особливсті її відтворення українською мовою // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 46-55. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-55; 32 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1297017
  Пигалев А.И. Тема творчества в сценариях конца истории // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.25-37
1297018
  Корзов Ю.І. Тема театру в драматургічній спадщині І. Карпенка-Карого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 57-65. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглянуто твори І. Карпенка-Карого, в яких художньо досліджується тема театру. Виділено основні аспекти творчого осмислення цієї теми драматургом. П"єси І. Карпенка-Карого поставлено в контекст європейського літературно-театрального процесу.
1297019
  Різун В.В. Тема тексту: філософія питання // Палітра друку, 1996
1297020
  Попова Л.В. Тема традиционного природопользования в курсе географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 44-49 : Фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
1297021
  Базарбаев М.Б. Тема труда в казахской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Базарбаев М.Б.; АОН при ЦККПСС Кафедра теории литературы и искусства. – М, 1955. – 15л.
1297022
  Белова Л.И. Тема труда в кино / Л.И. Белова. – М, 1984. – 56с.
1297023
  Абдуллаева Г.Ш. Тема труда в произведениях русской и узбекской прозы 60--70-х годов : типол. аспекты / Г.Ш. Абдуллаева ; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : Фан, 1985. – 119 с. – Библиогр.: с. 113-118
1297024
  Лахири А Тема труда в романах Ф. Гладкова 20-х и 30-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лахири А К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 13 с.
1297025
  Черевань Н.Н. Тема труда в русской советской детской литературе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черевань Н.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. истории рус. лит. – Киев, 1954. – 21 с.
1297026
  Кузнецов М.М. Тема труда в русской советской литературе эпохи социализма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов М.М.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1949. – 32 л.
1297027
  Цилевич Л.М. Тема труда в русском советском романе о рабочем классе послевоенного десятиетия (1945-1954 гг) : Автореф... канд. филол.наук: / Цилевич Л. М.; ЛГУ. – Л., 1958. – 17л.
1297028
  Полищук Э.А. Тема труда в советской живописи / Э.А. Полищук. – Москва, 1970. – 46 с.
1297029
  Желтова Н.И. Тема труда в советской литературе / Н.И. Желтова, А.А. Пурцеладзе. – Л, 1975. – 18с.
1297030
  Никифоров Б.М. Тема труда в советском искусстве / Б.М. Никифоров. – М, 1964. – 46с.
1297031
  Мурин Д.Н. Тема труда в современной советской литературе / Д.Н. Мурин. – Л., 1986. – 16с.
1297032
  Тошматов Р. Тема труда в таджикской советской поэзии предвоенных пятилеток (1930-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Тошматов Р.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 19л.
1297033
  Понизовская И.К. Тема труда в творчестве Бориса Горбатова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Понизовская И.К.; Москов. гос.п ед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1957. – 14л.
1297034
  Шерстюк И.А. Тема труда в творчестве В.В.Маяковского / И.А. Шерстюк. – Фрунзе, 1960. – 76 с.
1297035
  Шукуров Ш. Тема труда и образы тружеников в творчестве Алишера Навои : автореф. дис. ... канд. филолог.наук / Шукуров Ш. ; МВ и ССО УзССР. Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1963. – 16 с.
1297036
  Афанасьева Ю.Н. Тема труда по романом В.Ажаева "Далеко от Москвы" и В.Пановой "Кружилиха" : Автореф... кандидат филол.наук: / Афанасьева Ю.Н.; Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. – М, 1954. – 15л.
1297037
  Малинка М. Тема турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі ХVI ст. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті досліджується тема турецької загрози європейським країнам на матеріалі творів Станіслава Оріховського та Українського хронографа ХVI ст.; аналізується спільне та відмінне в обох творах.
1297038
  Кравченко С. Тема України в публіцистиці Влодзімєжа Бончковського // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 121-142


  Розглядається тема України в публіцистичних працях польського письменника В. Бончковського. Аналізується біографічна та ідейна зумовленість публіцистики, палітра проблематики та роль у польському суспільстві. The article concerns the subject of ...
1297039
  Лазарєва В. Тема України в ранніх художніх творах Пантелеймона Куліша // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 25-32. – ISSN 0042-9422
1297040
  Омельченко В.Є. Тема України в творчості Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 14. – С.18-22.
1297041
  Приходько І. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-55. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1297042
  Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1297043
  Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 151-170
1297044
  Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі (від доби Середньовіччя до ХХ ст.) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 2-14
1297045
  Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі XVIII століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 46-50. – (Філологічні науки ; № 1)
1297046
  Ховайда Н. Тема українського села у радянському кіномистецтві (1965-1985) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 36-39. – ISSN 2076-9326
1297047
  Катайцева Р.А. Тема урока "Учимся решать экологические проблемы родного края" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 62. – ISSN 0016-7207
1297048
  Алексеев П.П. Тема ухода в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова
1297049
  Новиков С.Л. Тема часов / С.Л. Новиков. – К., 1990. – 61с.
1297050
  Пархітько О.В. Тема шахів у художній літературі XIX-XX століть // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 159-169. – ISSN 2312-6809
1297051
  Калустова О. Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях


  Порівняння розглядається як пізнавальна операція, стилістична фігура і метод дослідження. Позначаються перспективи міжжанрових та міжстильових порівнянь у перекладознавстві. Обґрунтовується поняття теми як основи порівняння у перекладознавчих ...
1297052
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – Київ
№ 1. – 1997
1297053
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – Київ
№ 2. – 1997
1297054
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : Бодлер і модернізм. Матеріали до уроків. – 2001
1297055
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Поль Верлен ,Артюр Рембо, Стефан Малларме. Матеріали до вивчення творчості. – 2001
1297056
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Література Просвітництва. – 2001
1297057
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Антична література. – 2001
1297058
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Ковбасенко Ю.І. Біографія письменника і викладання літератури. – 2002
1297059
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Мистецтво аналізу та інтерпретації художнього тексту. Нове в шкільних програмах: Милорад Павич. – 2002
1297060
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : "Пан" Кнута Гамсуна. Караменов М. Нове в шкільних прграмах: Програми із зарубіжної літератури для профільних класів. – 2003
1297061
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Уроки зарубіжної літератури у 5, 6, 7 класах. М.Караменов "Старий і море" Е. Хемінгуея. – 2003
1297062
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Уроки зарубіжної літератури, 5 .кл,/Ковбасенко Л,В."Объяли меня воды до души моей" Кэндзабуро Оэ,/Караменов М,І, Нове в профільних програмах:Моріс Метерлінк "Неминуча", Вістан Г"ю Оден Вірші. – 2003
1297063
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Караменов Н. Рукотворная вещь как мерило бытия. Уроки зарубіжної літератури у 6 і 7 кл. Нове в профільних програмах. – 2003
1297064
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 1 : Літературні епохи, напрями, течії.\Ніколенко О.М. Мацапура В.І.\. – 2004
1297065
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Вступний урок (5-8 класи) матеріали до нього та методика проведення. – 2004
1297066
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4 : Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури (версії уроків переможців 2-4 турів Всеукр. конкурсу "Вчитель року-2004"). – 2004
1297067
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 1/2 : Компаративне навчання на уроках зарубіжної літератури (теорія і практика). – 2005
1297068
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 3/4 : Від Флобера до Аполлінера. Французька література др. пол. 19 ст.-поч. 20 ст. /Ніколенко О.М./. – 2005
1297069
  Яблонська Т. Тема: "Київ у другій половині ХІХ століття" : Історія України (9 клас): (План-конспект уроку) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.31-34
1297070
  Ковальчук О. Тема: "правопорушення та юридична відповідальність" : (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-48.
1297071
  Ковальчук Олена Тема: "Правопорушення та юридична відповідальність" : (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-48
1297072
  Ковальчук Олена Тема: "Правочин і цивільно-правовий договір" (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-48
1297073
  Панфилов Г.А. Тема: Киносценарий. / Г.А. Панфилов, А.М. Червинский. – М., 1989. – 116с.
1297074
  Шиба Олександр Михайлович Тема: Крайове самоврядування на Буковині (1861-1914) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Шиба Олександр Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.167-178
1297075
   Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : Література постмодернізму. – 2002
1297076
   Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Література Ренесансу. Календарно-тематичне планування курсу "Зарубіжна література". – 2002
1297077
  Миронов Н. Тема: Повышение эффективности общественного производства -- стержневая проблема экономической политики партии на современном этапе / Н. Миронов. – Минск, 1971. – 32с.
1297078
  Переяславец В.И. Темат. картина. Портрет. Пейзаж. Натюрморт / В.И. Переяславец. – Москва, 1985. – 35с.
1297079
  Микута Ирина Владимировна Тематизация сообщения во французской разговорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Микута Ирина Владимировна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
1297080
  Клименко М.І. Тематизація та проблематизація соціальної солідарності в соціокультурних та трансформаційних дискурсах // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 29-35. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті Клименко М. І. на тему: "Тематизація та проблематизація соціальної солідарності в соціокультурних та трансформаційних дискурсах" окреслені основні підходи щодо розуміння дефініції "соціальна солідарність" дано її визначення, класифікація, а ...
1297081
  Колейчик О.О. Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 235-240. – ISBN 966-581-388-9
1297082
  Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления / В.П. Бобровский. – М, 1989. – 266с.
1297083
  Серов А.Н. Тематизм увертюры "Леонора" / А.Н. Серов. – Москва, 1954. – 35с.
1297084
  Підгорна Л. Тематика "пісень про історичні події" у записах Миколи Костомарова з Волині // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 1 (10). – С. 14-21


  У статті проаналізовано фольклорні тексти історичної тематики, що їх записав М. Костомаров на Волині, зосереджено увагу на аналізі сутності та жанрової природи історичних пісень. З"ясовано питання фальсифікації творів усної словесності, зокрема таких ...
1297085
  Комінко Ю. Тематика non grata, або чому ЗМІ уникають писати про церкву ? // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – C. 13-20


  У статті розглянуто причини, через які релігійно-церковна тематика не знаходить адекватного відображення в українських ЗМІ. Наголошено на тому, що важлива роль, яку відіграють релігійні інституції у становленні моралі й духовності в суспільстві, є ...
1297086
  Кушнір О.Ю. Тематика газетно-журнальної публіцистики Юрія Липи 1929-1943 рр. (Варшавський період творчості) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 180-191. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1297087
  Біловус Л. Тематика голодомору в україномовній періодиці діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 135-140. – ISSN 1998-4634
1297088
  Єфименко Т. Тематика готичного роману у творах Анни Радкліфф, Мері Шеллі, Клари Рів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 157-160. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1297089
   Тематика дипломних та курсових робіт з марксистсько-ленінської філософії.. – К, 1970. – 13с.
1297090
   Тематика дипломных и курсовых работ по максистско-ленинской социологии для студентов философского факультета.. – К, 1981. – 24с.
1297091
   Тематика дипломных работ и методические рекомендации к их выполнению по курсам "Научный атеизм" и "Логика для студ. филос.фак.. – К, 1986. – 20с.
1297092
  Нагірна В.П. Тематика дисертаційних досліджень в руслі сучасних суспільних проблем в Україні (спеціальності "Економічна і соціальна географія", "Географічна картографія", 1992-2002 рр.)а / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 60-74 : Перлік дис. – ISSN 1561-4980
1297093
   Тематика диссертационных работ преподавателей кафедр марксизма-ленинизма. – Москва, 1940. – 95с.
1297094
   Тематика докладов для "педагогических чтений" на 1953-54 годы. – Москва, 1953. – 32с.
1297095
   Тематика доповідей та література для теоретичних конференцій по роботі товариша Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм?" // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1
1297096
  Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках "Українського історичного журналу": історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-142. – ISSN 0130-5247
1297097
  Левченко Т. Тематика жаргонної лексики в мові періодичної преси // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 340-350
1297098
  Свечников А.А. Тематика занятий краеведческого кружка в школе / А.А. Свечников. – Москва, 1958. – 96 с.
1297099
   Тематика занятий кружков юных геологов.. – М, 1952. – 38с.
1297100
   Тематика и методические указания к написанию курсовых работ по политической экономии. – Киев : КГУ, 1984. – 12 с.
1297101
   Тематика и примерные планы курсовых работ по курсу Экономическая география СССР : Для студентов 1-го курса экономических и товароведных ф-тов заочного и вечернего отделений. – Москва, 1982. – 51с.
1297102
   Тематика исследований по документальным материалам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1972. – 208с.
1297103
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1973. – 232с.
1297104
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1975. – 260с.
1297105
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1972 год.. – М, 1974. – 350с.
1297106
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1972 год.. – М, 1974. – 354с.
1297107
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1976 год.. – М, 1976. – 440с.
1297108
   Тематика исследований по документации материалам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1972. – 195с.
1297109
   Тематика исследований по документации материалам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1973. – 248с.
1297110
   Тематика исследований по документации материалам в Центральных гос. архивах СССР за 1969 год.. – М, 1970. – 390с.
1297111
   Тематика исследований по документльным материалам в читальных залах Центральных гос. архивов Латвийской ССР..... – Рига, 1971. – 126с.
1297112
   Тематика исследований по документльным материалам в читальных залах Центральных гос. архивов Латвийской ССР..... – Рига, 1973. – 184с.
1297113
   Тематика исследований по проблеме международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения.. – М, 1986. – 76с.
1297114
   Тематика исследований по фондам отдела рукописей 1976-1980 гг. : Указатель. – Москва, 1986. – 206с.
1297115
   Тематика і завдання для виконання курсових робіт та плани семінарських занять.. – Київ, 1970. – 39с.
1297116
   Тематика і завдення для виконання курсових робіт та плани семінарських занять для студентів відділення державного будівництва юридичного факультету.. – Київ : КДУ, 1970. – 39с.
1297117
  Неділько С.Я. Тематика і методичні поради до проведення спецсемінару по вивченню творчості Т.Г.Шевченка / С.Я. Неділько. – К., 1963. – 44с.
1297118
  Кондратенко К.О. Тематика і художні особливості мандрівної прози А.Г. Матоша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 402-406


  Стаття присвячена тематиці і художнім особливостям мандрівної прози А.Г. Матоша. У ній здійснено аналіз тематичних і художніх особливостей подорожніх нарисів письменника. Статья посвящена тематике и художественным особенностям прозы путешествий А.Г. ...
1297119
   Тематика інноваційних наукових положень, сформульованих професором П.М. Рабіновичем (1966-2016 рр.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 206-210. – ISSN 1026-9932
1297120
   Тематика контрольни і курсових робіт з макрсистсько-ленинської філософії для заочн. вищ учбових закладів.. – К, 1965. – 100с.
1297121
   Тематика контрольних робіт з історії КПРС.. – Київ, 1965. – 32с.
1297122
   Тематика контрольних робіт з колгоспного права. – Київ : КДУ, 1973. – 10 с.
1297123
   Тематика контрольных и курсовых работ для студентов 4 курса физико-математического факультета.. – Кишинев, 1956. – 24с.
1297124
   Тематика контрольных и курсовых работ для студентов первого курса филологического факультета.. – К, 1955. – 20с.
1297125
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу диалектического и исторического материализма.. – М, 1954. – 62с.
1297126
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу Диалектического и исторического материализма.. – М, 1956. – 35с.
1297127
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу политической экономии для заочн.высш. учебн.заведений.. – М, 1954. – 32с.
1297128
   Тематика контрольных и курсовых работ по литературе.. – Воронеж, 1961. – 76с.
1297129
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заоч.высш.учеб.заведений.. – М, 1965. – 31с.
1297130
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн. заведений.. – М, 1960. – 46с.
1297131
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн.заведений.. – М, 1959. – 40с.
1297132
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1962. – 24с.
1297133
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 32с.
1297134
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений.. – М, 1956. – 32с.
1297135
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – Москва, 1957. – 32с.
1297136
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1958. – 40с.
1297137
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1959. – 40с.
1297138
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1960. – 46с.
1297139
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1964. – 40с.
1297140
   Тематика контрольных работ для студентов-заочников 2-го курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 уч.год.. – Кишинев, 1955. – 39с.
1297141
   Тематика контрольных работ для студентов-заочников 3-го курса физико-математического факультета.. – Кишинев, 1955. – 32с.
1297142
   Тематика контрольных работ лпо политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1967. – 48с.
1297143
   Тематика контрольных работ по диалектическому и историческому материализму для студентов-заочников гуманитарных факультетов.. – М, 1968. – 39с.
1297144
   Тематика контрольных работ по истории КПСС. – Москва, 1963. – 32с.
1297145
   Тематика контрольных работ по истории КПСС,. – М, 1959. – 46с.
1297146
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1960. – 45с.
1297147
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1962. – 32с.
1297148
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1964. – 39с.
1297149
   Тематика контрольных работ по истории русского литературного языка для студентов-заочников пединститута.. – Ташкент, 1965. – 31с.
1297150
   Тематика контрольных работ по курсу "История КПСС".. – Одесса, 1958. – 16с.
1297151
  Захарова В.М. Тематика контрольных работ по курсу "Основы изобразительного искусства с методикой руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста" / В.М. Захарова, С.Ю. Тяпушкина. – М., 1975. – 34с.
1297152
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1955. – 13с.
1297153
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1955. – 38с.
1297154
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1956. – 16с.
1297155
   Тематика контрольных работ по курсу "Планирование народного хозяйства СССР".. – К, 1984. – 11с.
1297156
  Хухлаева Д.В. Тематика контрольных работ по курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста" / Д.В. Хухлаева, Л.Н. Пустынников. – М, 1978. – 32с.
1297157
   Тематика контрольных работ по курсу "Физическая география частей света". – Москва, 1962. – 28с.
1297158
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 32с.
1297159
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 30с.
1297160
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические рекомендации к ним.. – Душанбе, 1983. – 103с.
1297161
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические советы к ним.. – Душанбе
Ч.1. – 1983. – 112 с.
1297162
   Тематика контрольных работ по новой истории.. – Свердловск, 1970. – 18с.
1297163
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1966. – 28с.
1297164
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1973. – 24с.
1297165
   Тематика контрольных работ по основам философских знаний.. – М, 1965. – 20с.
1297166
   Тематика контрольных работ по политической экономии. – Москва, 1965. – 40с.
1297167
   Тематика контрольных работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 48с.
1297168
   Тематика контрольных работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений. – Москва, 1966. – 48с.
1297169
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – Одесса, 1958. – 8с.
1297170
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1959. – 32с.
1297171
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1983. – 40с.
1297172
  Жих В.В. Тематика контрольных работ, методические указания по изучению курса "Основы гражданского и трудового права" / В.В. Жих. – Львов, 1975. – 35с.
1297173
   Тематика контрольных работл по политической экономии.. – М, 1962. – 47с.
1297174
   Тематика курсових робіт з методики викладання української і російської мов та методичні вказівки до їх використання.. – Киев, 1965. – 72с.
1297175
   Тематика курсовых и дипломных работ по специальности "Научный коммунизм" для советских и иностранных студентов.. – К, 1979. – 20с.
1297176
  Яровой А.З. Тематика курсовых и контрольных работ по истории южных и западных славян / А.З. Яровой. – Одесса, 1960. – 63с.
1297177
   Тематика курсовых работ по всеобщей истории для студентов-заочников историч. фак-тов.. – М, 1950. – 52с.
1297178
   Тематика курсовых работ по истории государства зарубежных стран. – Киев : КГУ, 1970. – 4 с.
1297179
   Тематика курсовых работ по истории нового и новейшего времени для студентов заочного отделения.. – Воронеж, 1975. – 111с.
1297180
  Самбикина М.В. Тематика курсовых работ по методике преподавания русского языка / М.В. Самбикина. – М, 1960. – 28с.
1297181
  Орлов О.М. Тематика курсовых работ по современному русскому языку для студентов-заочников Ш курса фак-та русского языка и литературы / О.М. Орлов. – М., 1958. – с.
1297182
   Тематика курсовых работ по физиологии растений.. – М, 1968. – 84с.
1297183
  Зубкова З.Н. Тематика курсовых работ по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1964. – 16с.
1297184
   Тематика лекций и бесед, научно-теоретических конференций и циклов лекций.. – М, 1968. – 104с.
1297185
   Тематика лекций и докладов профессорско-преподавательского состава и аспирантов Политехнического института имени М.И.Калинина.. – Л, 1970. – 48с.
1297186
   Тематика лекций и планы семинаров по курсу "Основы макрсизма-ленинизма".. – М, 1950. – 37с.
1297187
   Тематика лекций на 1946 год.. – М, 1946. – 20с.
1297188
  Эренгросс Б.А. Тематика лекций по изобразительному искусству / Б.А. Эренгросс. – М, 1971. – 28с.
1297189
   Тематика лекций по научно-просветительной пропаганде.. – Иркутск, 1947. – 23с.
1297190
   Тематика лекций по проблемам научного коммунизма.. – К, 1975. – 26с.
1297191
   Тематика лекций, практических занятий, лабораторных работ, учебных экскурсий и контрольных работ.. – М, 1957. – 27с.
1297192
   Тематика лекций, семинарских и практических занятий на 1957-1958 учебный год. – Москва, 1957. – 252с.
1297193
   Тематика лекционно-пропагандистских мероприятий к 50-летию образования МССР и компартии Модавии.. – Кишинев, 1974. – 23с.
1297194
   Тематика массовых лекций для сельских местностей по биологии.. – М, 1949. – 32с.
1297195
  Консевич О. Тематика матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 174-182


  У зв"язку з сьогоднішньою геополітичною ситуацією виникає потреба наукового осмислення українсько-польських відносин. Закордонні та українські вчені досі не представили комплексного аналізу публікацій на тему України в поль ських суспільно-політичних ...
1297196
   Тематика научно-исследовательских работ для высших учебных заведений. – Москва, 1946. – 160с.
1297197
  Бурега В. Тематика парафіяльного проповідництва в Київській митрополії у другій половині XVIII ст. / В. Бурега, О. Прокоп"юк // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 19-35. – ISSN 0869-3595
1297198
  Чебан Л. Тематика поетичної антології "Ман-йо-сю" ("Збірка міріад листків") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 400-404. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1297199
  Асадчих О. Тематика поетичної антології "Хяку-нін-іс-сю" ("По одному віршу ста поетів") / О. Асадчих, Л. Чебан


  У статті зроблена спроба авторів проаналізувати вірші поетичної антології "Хяку-нін іс-сю" та визначити основну тематику антології. Проаналізована структура антології. Наводяться переклади прикладів поезій, зроблені І. Шанковським та І. Бондаренком. В ...
1297200
  Стафійчук В. Тематика політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 55-61


  Для наукометричного аналізу були відібрані всі фахові географічні видання, рекомендовані Державною атестаційною комісією МОНУ та найвпливовіші географічні часописи, що не потрапили до цього списку. Загалом, за період 1990-2012 рр. було виявлено 368 ...
1297201
   Тематика практических занятий по истории средних веков для студентов 2 курса девного и вечернего отделений исторического факультета.. – Х, 1973. – 16с.
1297202
  Сокирчук Н. Тематика публіцистичних виступів Агатангела Кримського у харківській газеті "Сніп" (1912) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 39-42
1297203
   Тематика публічних лекцій.. – К, 1974. – 87с.
1297204
   Тематика работы кружков юных опытников полеводов и овощеводов, учащихся 5-7 классов.. – М, 1952. – 48с.
1297205
   Тематика семинаров по советской литературе для заочников пед ин-тов.. – М, 1954. – 88с.
1297206
   Тематика семинарских занятий по русской литературе.. – К, 1959. – 56с.
1297207
  Рыбников Н.А. Тематика советской психологии в условиях Великой Отечественной войны // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.96-103. – ISSN 0042-8841
1297208
  Іванеско Д.С. Тематика та зміст програм новин загальнонаціональних телеканалів України під час парламентських виборів 2006 р. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 145-148
1297209
  Шилінгер В. Тематика та оцінність текстів юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 212-219


  У статті розглянуто проблемно-тематичну спрямованість у публікаціях юридичних засобів масової інформації, визначено характер текстів (негативні, позитивні та нейтральні). Проаналізовано 2285 матеріалів тижневика "Судеб но-юридическая газета" за період ...
1297210
   Тематика теоретичних семінарів.. – К, 1971. – 158с.
1297211
  Ковальчук Л.Г. Тематика тренінгових занять центру "Ла Страда-Україна" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 36 : рис.
1297212
  Кравчук М.В. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В.С. Кульчицького // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-261
1297213
   Тематика циклов лекций, проводимых в1982-1983 годах в областях республики научно-методическими секциями и советами при правлениях общества "Знание" Украинской ССР.. – К, 1983. – 34с.
1297214
  Моллаахмади Д.А. Тематико-стилистические особенности творчества Хушанга Моради Кермани / Дехаги Амирреза Моллаахмади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Статья посвящена исследованию тематико-стилистических особенностей творчества известного иранского детского писателя Хушанга Моради Кермани, в произведениях которого сложные философские вопросы и социальные проблемы рассматриваются с использованием ...
1297215
   Тематико-типологическое моделирование фондов ЦБС,. – Л, 1983. – 152с.
1297216
   Тематико-типологическое планирование фондов ЦБС. – М, 1982. – 104с.
1297217
  Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвознавчих журнальних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 110-118


  Запропоновано класифікацію вітчизняних мистецтвознавчих часописів за основними типологічними ознаками. Наведено огляд окремих видань. Приділено увагу інтернет-журналам відповідної тематики. The classification of the Ukrainian art editions according to ...
1297218
  Гунчик І. Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича "Житье-бытье лубенского крестьянина" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 575-579. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1297219
  Бабов К. Тематичен руско-български речник / К. Бабов, А. Въргулев; Под ред.Е.Х.Рот. – София, 1961. – 888с.
1297220
  Ермоленко Г.В. Тематическая библиография работ по лингвистической статистике на русском языке / Г.В. Ермоленко. – Алма-Ата, 1967. – 68с.
1297221
  Моргенштерн И.Г. Тематическая библиография художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Моргенштерн И.Г. ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1967. – 23 с.
1297222
   Тематическая выставка "Сейсмические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1963. – 95с.
1297223
   Тематическая выставка "Электрические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1964. – 68с.
1297224
  Мамедова Г. Тематическая и проблематическая определенность современной азербайджанской поэзии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 152-159


  В представленной статье затрагиваются проблемы современной азербайджанской поэзии, ее формы и структуры, в том числе вопросы тематики, фактуры, поэтических направлений. Автор справедливо отмечает, что после завершения эпохи социалистического реализма ...
1297225
   Тематическая картина.. – Таллин, 1959. – 19с.
1297226
   Тематическая картография. – Москва : УПП МИД, 1973. – 55 с.
1297227
  Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография / Н.Ф. Леонтьев; отв. ред. Е.М. Поспелов. – Москва : Наука, 1981. – 104 с. – (Наука и технический прогресс)
1297228
  Прокофьев Г.И. Тематическая конструкция (с дублированием темы местоименной энклитикой) в индонезийском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.18 / Прокофьев Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 12л.
1297229
  Баранова Ольга Петровна Тематическая речь в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова Ольга Петровна; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1297230
   Тематические аспекты комплектования иностранной летературы фондов универсальных научных библиотек.. – М, 1986. – 59с.
1297231
  Курбиц В. Тематические беседы и упражнения для развития нвыков русской речи. / В. Курбиц. – Таллин, 1965. – 44с.
1297232
   Тематические вечара в клубах.. – Новосибирск, 1955. – 24с.
1297233
  Аграновский И.И. Тематические вечера : опыт, сценарии / И.Л. Аграновский, И.Б. Сокольский. – Москва : Профиздат, 1968. – 112 с., ил.
1297234
   Тематические вечера в клубах.. – Нальчик, 1960. – 40с.
1297235
  Виленский Н.М. Тематические вечера в клубе / Н.М. Виленский. – Москва, 1958. – 128с.
1297236
  Строганов В.К. Тематические вечера в клубе / В.К. Строганов. – Брянск, 1964. – 96с.
1297237
  Гольдфельд Е.И. Тематические вечера в клубе. / Е.И. Гольдфельд. – М., 1963. – 111с.
1297238
  Шевелев Н.Н. Тематические вечера в школе / Н.Н. Шевелев. – Москва, 1963. – 120с.
1297239
  Димент А.Л. Тематические вечера на английском языке / А.Л. Димент. – Москва, 1988. – 157с.
1297240
  Терехов М.М. Тематические вечера по истории СССР в 8-10 кл. средней школы / М.М. Терехов. – 2-е, перераб. – М., 1957. – 87с.
1297241
  Третьякова Т.П. Тематические диалоги / Т.П. Третьякова. – М., 1989. – 91с.
1297242
  Серафимова М.А. Тематические диалоги (на англ. яз.) / М.А. Серафимова, А.М. Шаевич. – Л., 1967. – 192с.
1297243
  Большакова Е.С. Тематические диалоги для аспирантов. / Е.С. Большакова. – Кишинев, 1976. – 54с.
1297244
  Волкова А.А. Тематические задания в руководстве рисованием младшего дошкольника : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Волкова А.А. ; Московский гос. педагогический институт имени В.И. Ленина. – Москва, 1949. – 24 с.
1297245
   Тематические и региональные исследования мерзлых толщ Северной Евразии. – Якутск, 1981. – 160с.
1297246
  Андрющенко Евгений Григорьевич Тематические интересы читателей как фактор отношения к содержанию газеты : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Андрющенко Евгений Григорьевич ; АН СССР. Ин-т социол. исследований. – Москва, 1976. – 12 с.
1297247
  Январева Л.Ф. Тематические карты XVII-XIX вв. / Л.Ф. Январева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 104-113. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1297248
  Басин Анатолий Сергеевич Тематические свойства и кристаллизация чистых металлов и технически важных сплавав на основе желаз : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.14 / Басин Анатолий Сергеевич; АН СССР. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1989. – 74л.
1297249
  Рубб А.А. Тематические театрализованные концерты / А.А. Рубб. – М, 1988. – 100с.
1297250
  Холтон Д. Тематический анализ науки. / Д. Холтон. – М., 1981. – 383с.
1297251
   Тематический анализ художественного произведения в старших классах.. – М, 1959. – 55с.
1297252
  Кузьмин Ю.А. Тематический диалог / Ю.А. Кузьмин, Т.Е. Аросева. – М, 1985. – 96с.
1297253
   Тематический и алфавитный указатели научных и информационных материалов, опубликованных в журнале "Правоведение" в 2010 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 248-263. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1297254
   Тематический каталог лекций по астрономии, геологии и географии : рекомендации организаторам лекцион. пропаганды. – Ленинград : Знание, 1976. – 44 с.
1297255
   Тематический каталог рекомендуемых лекций по географии, геологии и геофизике.. – Л, 1968. – 40с.
1297256
   Тематический каталог фонда хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов.. – М, 1963. – 248с.
1297257
   Тематический классификатор этнографических коллекций.. – Л, 1989. – 44с.
1297258
   Тематический патентный рубрикатор по геофизическим методом разведки.. – М, 1973. – 132с.
1297259
   Тематический патентный рубрикатор по гидрогеологии и инженерной геологии.. – М, 1974. – 103с.
1297260
   Тематический патентный рубрикатор по лабораторным и технологическим методам исследования минерального сырья.. – М, 1974. – 113с.
1297261
   Тематический патентный рубрикатор по технике и технологии геологоразведочных работ.. – М, 1976. – 52с.
1297262
   Тематический план Академії наук КУРСР на 1936 р.. – К, 1936. – 216с.
1297263
   Тематический план для рационализаторов и изобретателей.. – Л, 1965. – 28с.
1297264
   Тематический план для студентов-заочников по курсу "Общая библиография". – Отпечат. множит. аппаратом. – Киев, 1965. – 14 с.
1297265
   Тематический план комплектования единого республиканского справочно-информационного фонда по технике на 1981-1985 гг.. – Київ, 1982. – 204с.
1297266
   Тематический план комплектования сельской библиотеки.. – Архангельск, 1963. – 20с.
1297267
   Тематический план курса "Русская литература 2 половины 19 в.". – Харьков, 1958. – 12 с.
1297268
   Тематический план научно-исследовательских работ Академии архитектуры СССР на1946-1950 годы. – Москва, 1946. – 16 с.
1297269
   Тематический план по изобретальству на второе пятилетие.. – М-Л, 1934. – 120с.
1297270
   Тематический план по курсу: "Новейшая зарубежная литература" для студентов-заочников всех факультетов.. – Х, 1960. – 40с.
1297271
   Тематический план семинарских занятий по курсу экономики социалистического сельского хозяйства. – Москва, 1959. – 19с.
1297272
   Тематический план семинарских занятий по курсу экономической географии СССР.. – Саратов, 1957. – 55с.
1297273
   Тематический план Української Академії наук на1935 рік. – Київ, 1935. – 234с.
1297274
  Хоп Макс Тематический разбор музыкальных произведений Рихарда Вагнера : извлечено из кн. Макса Хопа (Max Chop) в сокр. пер. с нем. Р. Гольдберг. – Санкт-Петербург : Русская скоропеч.
Т. 1 : Кольцо Нибелунга. 3. Зигфрид. – 1908. – VI, 45 с., нот.
1297275
  Михедова Л.Г. Тематический ряд Verba dicendi в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 633 / Михедова Л.Г.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
1297276
   Тематический сборник "Активная поверхность твердых тел".. – Москва : Тартуский ГУ, 1976. – 379с.
1297277
   Тематический сборник работ по гельминтологии сельскохозяйственных животных. – Москва : Колос, 1966. – 287с.
1297278
   Тематический сборник Эффективность основных фондов, капитальных вложений и новой техники.. – К, 1972. – 259с.
1297279
   Тематический справочник кинофильмов для сети политического просвещения.. – Мурманск, 1967. – 203с.
1297280
   Тематический указатель энциклопедических терминов словаря "Цыхай". – Шанхай, 1986. – 466с.
1297281
  Пикус Н.Н. Тематическия хрестоматия по истории древнего мира / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1963. – 218 с.
1297282
   Тематическое и атласное картографирование: современное состояние и перспективы / Н.С. Касимов, В.М. Котляков, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 40-47 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1297283
   Тематическое картографирование : сборник. – Новосибирск : Наука
Теория, методика, практика. – 1985. – 200 с.
1297284
   Тематическое картографирование в СССР. – Ленинград : Наука, 1967. – 208 с.
1297285
   Тематическое картографирование в Узбекистане : Коллектив. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1979. – 100 с.
1297286
  Качинский А.И. Тематическое коллекционирование / А.И. Качинский. – М., 1969. – 62 с.
1297287
  Лукьянов Б.Н. Тематическое моделирование каталитических процессов в реакторах с мембранными катализаторами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лукьянов Б.Н.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1297288
  Аитова Ф.А. Тематическое планирование еколого-краеведческого факультатива "Мой край родной", УІ класс (2 ч в неделю, 68 ч в год) : Туризм и краеведение / Ф.А. Аитова, Р.А. Катайцева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0016-7207
1297289
  Байбородова Л.В. Тематическое планирование занятий в разновозрастных группах : методика и опыт. Учителю сельской школы / Л.В. Байбородова, А.В. Матвеев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
1297290
  Андрейкевич А.В. Тематическое планирование исследований и разработок / А.В. Андрейкевич. – Минск, 1991. – 118с.
1297291
  Лисенкова Г.Я. Тематическое планирование по географии / Г.Я. Лисенкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 206с.
1297292
  Рябцева И.В. Тематическое планирование про курсу физической географии материков и океанов (УІІ класс, 102 ч) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 41-46 : Схема. – ISSN 0016-7207
1297293
  Розанов Л.Л. Тематическое планирование профильного курса "Введение в общую географию" / Л.Л. Розанов, С.Г. Розанова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
1297294
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 70-73 : Табл. – ISSN 0016-7207
1297295
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" : Методика и опыт / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0016-7207
1297296
  Алекперво Гидаят Ибрагим оглы Тематическое рисование в начальных классах и его влияние на эстетическое воспитание учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алекперво Гидаят Ибрагим оглы; МВ и ССО Азер.ССр. Азер. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 51л.
1297297
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – Москва : Просвещение, 1970. – 78 с., [18] с.
1297298
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1975. – 72с.
1297299
   Тематическое системное картографирование с использованием автоматики и дистанционных методов : сборник. – Москва : МФГО СССР, 1986. – 93 с.
1297300
  Севостьянова Л.И. Тематическое тестирование по курсу Х класса и методические рекомендации к нему : Методика и опыт / Л.И. Севостьянова, А.С. Масленников // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 0016-7207
1297301
  Суховій О.О. Тематична група "старість" в українській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 297-300
1297302
  Шацило В.Т. Тематична зміна "Азбука безпеки" в період оздоровлення і відпочинку вихованців республіканських інтернатних закладів у дитячому оздоровчому комплексі "Планета" в липні-серпні 2009 року / В.Т. Шацило, С.І. Тріфанов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 13-15 : фото
1297303
  Луковенко Т. Тематична класифікація української гомеопатичної термінології (тематичний розряд власне-гомеопатичних термінів) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 82-88. – ISSN 2411-6548
1297304
  Штиченко І.Ю. Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 304-310


  У статті висвітлюються проблеми класифікації латинських фразеологізмів із соматичним компонентом з точки зору їх семантичних характеристик. В статье рассматриваются проблемы классификации латинських фразеологизмов с точки зрения их семантических ...
1297305
  Бєлінська І.В. Тематична модель обласного громадсько-політичного видання (на прикладі газети "Кіровоградська правда") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 51-56


  У статті на прикладі газети "Кіровоградська правда" описується тематична палітра обласного громадсько-політичного видання. Простежується динаміка розвитку тематичної моделі цього типу видань за період незалежності України.
1297306
  Бєлінська Інна Володимировна Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєлінська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 279л. + Додатки: л.172-279. – Бібліогр.: л.160-171
1297307
  Бєлінська І.В. Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєлінська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1297308
  Вишняков В.Ю. Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 188-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1297309
  Білоус І.М. Тематична організація англомовного фітнес-дискурсу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 6-11


  У фокусі цієї статті перебуває тематика англомовного фітнес-дискурсу. Розглянуто поняття теми дискурсу та її структури. Здійснено тематичне групування лексики за спільністю лексико-семантичного значення (гіперсеми), на основі чого визначено типи груп ...
1297310
  Щур І.І. Тематична організація лексики україномовного комп"ютерного сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 297-300
1297311
  Витвицька Ю. Тематична палітра журналу українського пласту "Молоде життя" на еміграції (1931-1959 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 53-68. – ISSN 2524-0331
1297312
  Закутіна М. Тематична палітра лексики іншомовного походження японського рекламного туристичного бізнесу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 32-37
1297313
  Пилипенко А.В. Тематична парадигма турецьких прислів"їв та приказок // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 373-379


  Стаття присвячена дослідженню турецьких прислів"їв i приказок, принципу їх класифікації. Особливу увагу приділено тематичній класифікації. Надано характеристику найбільш загальновживаним тематичним групам. Статья посвящена исследованию турецких ...
1297314
  Голембовська Т. Тематична своєрідність лірики Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито тематичну своєрідність лірики Олени Теліги - української поетеси, яка залишила нам у спадок 38 ліричних поезій
1297315
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1297316
  Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г.І. Сінченко. – Чернівці, 1969. – 157с.
1297317
  Недопитанський М.І. Тематична спеціалізація журналіста. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 170-174.
1297318
  Овсейчик С.В. Тематична структура української екологічної термінолексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 126-130


  У статті проаналізовано предметно-поняттєвий аспект української екологічної термінолексики й подано класифікацію цього шару лексики за тематичними групами. В статье проанализирован предметно-понятийный аспект украинской экологической терминолексики и ...
1297319
  Яковлєва Є.С. Тематична типологія англомовного мікроблогу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 204-207
1297320
  Богданець В. Тематичне геоінформаційне картографування ландшафтів за даними дистанційного зондування: проблемні питання та перспективи їх вирішення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 154-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1297321
  Гордій М.С. Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 5-14


  Охарактеризовані етапи тематичного картографування під час картографування газотранспортної мережі. Показані основні напрями взаємодії ДЗЗ-технологій із тематичним картографуванням. І, як наслідок, показані економічні та практичні перспективи ...
1297322
  Ковальчук І.П. Тематичне наповнення електронного великомасштабного атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець, Н.М. Михальчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 188-200
1297323
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми "Країни Азії, Африки та Латинської Америки" (11 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-45
1297324
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1297325
  Чубукова Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) / Чубукова, , Тетяна // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1297326
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: "Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ століття" (11 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 29-33
1297327
  Чубукова Тетяна Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. 11 клас : [на прикладі теми "Країни Центральної та Східної Європи (1945 - початок ХХІ ст.) 11 кл.] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-18
1297328
  Пометун О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів: формальне виставлення тематичного бала чи система контрольних процедур з теми? / О. Пометун, В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3.
1297329
  Росляк Р.В. Тематичне планування як засіб управління українським кінематографом (з досвіду 20-х років ХХ століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 271-275. – ISSN 2226-3209
1297330
  Хомінський С.Й. Тематичне розмаїття публікацій преси з висвітлення синтезу релігії та екології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 131-135.


  Досліджується спектр тематичного розмаїття висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях природоохоронної, релігієзнавчої та релігійної преси. Ґрунтуючись на одержаних результатах дослідження висувається деталізована пропозиція щодо ...
1297331
  Резніченко Н.А. Тематичне та жанрове розмаїття творчості для дітей Ярослава Стельмаха // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 160-166
1297332
  Коу Сяохуа Тематичний аналіз китайських міських газет (за матеріалами періодичної преси в місті Чунцин) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 36-41


  У статті подано тематичний аналіз п"яти міських газет міста Чунцин. Дається порівнювальна інформація зі сфери економіки, міжнародного життя, політики, культури, спорту тощо, розглядаються редакторські ідеї та відповідні аудиторії. The article ...
1297333
  Терентьєва Л. Тематичний аналіз силогістики Аристотеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 70-83. – ISSN 0235-7941
1297334
  Цьовх О. Тематичний англо-український, українсько-англійський сільськогосподарський словник = Thematic english - ukrainian ukrainian - english dictionary of agriculture / О. Цьовх. – Львів : ЛНУ, 1999. – 376с. – ISBN 966-613-029-7
1297335
   Тематичний бібліографічний список: українські словники часів незалежності (1991-2006) / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тіщенко, Н. Присяжнюк // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 332-381. – ISBN 966-95452-3-8


  Розділ I. Науково-допоміжний бібліографічний список літератури: Ч. 1: 1991-2000 рр. Розділ II. Типологічні особливості українських словників (1991-2000).
1297336
   Тематичний довідник хронікально-документальних, науково-пополярних і учбових фільмів діючого фонду УРСР.. – К, 1959. – 128с.
1297337
  Волобуєва А. Тематичний контент мистецької преси Києва 1918-1941 рр. на прикладі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 26-31


  У статті простежено умови функціонування мистецької типологічної групи видань на прикладі літературно-художніх часописів. Розкрито проблемно-тематичне наповнення періодики залежно від вимог часу. В статье прослежены условия функционирования ...
1297338
  Букрієнко А. Тематичний підхід до вивчення японської мови / А. Букрієнко, К. Комісаров


  Рецензія на книгу: Ореста Забуранна. Йоко Тойофуку. Японська в темах : підручник. – ВНТЛ ; Класика, 2006. – 172 с.
1297339
  Тревого І.С. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії (УТГК) на 2010 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-44
1297340
  Тревого І. Тематичний план роботи правління Українського товариства геодезії і картографії на 2009 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54
1297341
   Тематичний покажчик основних матеріалів, надрукованих у часопису "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України" в 2008 році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 77-79
1297342
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1297343
  Морозова Наталія Тематичний покажчик основних матеріалів, опублікованих у журналі "Вища освіта України" за 2008 р. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 123-126
1297344
   Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2012-го року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 149-155
1297345
   Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2008 році
1297346
  Даневич С.Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (1993-2005. - Вип. 1-10) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 247-264. – ISBN 966-02-4450-4
1297347
  Груба Т. Тематичний словник синонімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.31-32


  Укладання і використання словників.
1297348
  Ніколенко А.Г. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови : англо-українсько-російський / А.Г. Ніколенко, А.Г. Гудманян; Мін-во освіти України; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Кондор, 2008. – 834с. – ISBN 978-966-351-025-5


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1297349
  Гуменюк В. Тематичні аспекти й інтонаційно-стильові акценти лірики Аблязіза Велієва


  У статті на основі ретельного аналізу найбільш характерних творів відомого сучасного кримськотатарськог поета осягається своєрідність його художньої манери, у якій емоційна пристрасність невіддільна від лагідної задушевності, ліричної проникливості
1297350
  Бойко А.А. Тематичні аспекти релігійної проблематики в українських мас-медіа: проблема комунікативного впливу на аудиторію // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 43-48


  Досліджується тематична палітра сучасних засобів масової інформації в аспекті висвітлення релігійної проблематики. The thematic palette of modern mass-medias is expiored in the aspect of lighting religious problems.
1297351
  Олтаржевський Д.О. Тематичні вектори як чинники впливу на цільову аудиторію корпоративного видання (досвід газети УДППЗ "Укрпошта" - "Поштовий вісник") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 63-67


  У статті досліджена тематика виступів корпоративного видання, запропонована класифікація напрямків висвітлення діяльності компанії за специфічними функціонально-комунікативними ознаками, проаналізований вплив обраного тематичного спектру на ...
1297352
  Липак В.Г. Тематичні вечори - школа виховання кологоспників / В.Г. Липак. – Львов, 1959. – 12с.
1297353
   Тематичні вечори в клубі.. – К, 1959. – 36с.
1297354
  Маковійчук Л.В. Тематичні групи вербалізаторів концепту "чоловік" у повісті М.Шпербера "Wolyna" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 24-30


  Дослідження присвячено вербалізації одного з найважливіших концептів MANN.ЧОЛОВІК та побудоване на матеріалі аналізу гендерно маркованих лексичних одиниць, які вживаються у тексті повісті М. Шпербера "Wolyna". Исследование посвящено вербализации ...
1297355
  Тиха Л.Ю. Тематичні групи лексики в іменниковій метафорі Івана Драча // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 165-168. – ISSN 1729-360Х
1297356
  Харченко О.В. Тематичні групи тематичного поля журналістської термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 132-136. – ISBN 966-581-102-9
1297357
  Патиченко О.М. Тематичні карти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 16-32


  Тематичні карти технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (НГО) створюються із застосуванням ГІС-технологій і є геопросторовими моделями. Тематичні карти НГО – це земельно-інформаційні системи НГО (ЗІС НГО) з певним ...
1297358
  Ковальчук І.П. Тематичні карти використання земель електронного великомасштабного атласу навчально-дослідних господарств / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1297359
  Єфименко Т. Тематичні компоненти в готичних романах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 88-92. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1297360
  Верготі Лідія Тематичні контрольні роботи з української мови. 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
1297361
  Гера Т. Тематичні ментальні карти як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 101-117. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті аргументовано доцільність впровадження методики тематичних ментальних карт до освітнього процесу педагогічного ВНЗ.
1297362
  Онищенко М.Г. Тематичні напрями картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 31-39


  Статтю присвячено обґрунтуванню основних тематичних напрямів картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України, а також визначенню тематики карт вказаного спрямування. Статья посвящена обоснованию основных тематических направлений ...
1297363
  Бондар М. Тематичні обрії Шевченкової поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 15-19. – ISSN 0130-5263
1297364
   Тематичні плани Інститутів Академії Наук УРСР на 1939 р.. – К, 1938. – с.
1297365
  Зінченко Н.С. Тематичні пріоритети України в дослідженнях Сьомої Рамкової програми ЄвропейськогоСоюзу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 124-128. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто досвід участі України в Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України та динаміку участі українських вчених у РП 7 ЄС. Показано значення участі в міжнародних програмах для популяризації та активізації ...
1297366
  Веремчук Т. Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326
1297367
  Сітанська Л. Тематичні щорічні дати як засіб комунікації соціальної служби в територіальній громаді / Л. Сітанська, К. Шендеровський // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 38-45
1297368
  Горецька С. Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів з проблем наркоманії в українських медіа // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 23-30. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто тематичне наповнення журналістських матеріалів з проблем наркоманії, жанрові особливості, схарактеризовані рекомендації щодо висвітлення наркотичноної тематики в ЗМІ.
1297369
  Карпенко В.О. Тематично-змістове збалансування газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-49. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблеми професійної майстерності редактора загальнополітичної газети щодо її тематичного спрямуван-ня та змістового наповнення. Зокрема, розглянуто питання структуризації редакції, рубрикації газетних сторінок та інші. In the article it is ...
1297370
  Мележик М.С. Тематично-змістові домінанти та риси постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Щербака) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-38. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1297371
  Лисенко-Єржиківська Тематично-мотиваційна проблематика "одеської" інтимної лірики Адама Міцкевича та її українське відлуння
1297372
  Полякова Н.О. Тематично-семіотичний зміст географічних атласів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 33-44


  Представлено складові показники інформаційно-семіотичної та семіотичної структури географічного атласу у вигляді їх моделі. Визначені головні функції картографічного твору (атласу). Розроблено класифікаційну структуру легенд загальногеографічних карт ...
1297373
  Молони Р. Темба и крокодил / Р. Молони. – М, 1988. – 77с.
1297374
  Шабанова Е.М. Тембот Керашев. / Е.М. Шабанова. – Майкоп, 1959. – 144с.
1297375
  Морщакова Н.О. Тембрально-виразові можливості фаготу й теоретико- композиційні пошуки М.Г. Денисенко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 212-217. – ISSN 2312-4679
1297376
  Трофимчук Олег Ігорович Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 03 / Трофимчук О.І.; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 6 назв
1297377
  Афанасенко Т.В. Темброколористична палітра у фортепіанних творах Олів"є Мессіана : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Афанасенко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1297378
  Нечев Т. Темелко Бочварот : роман / Траjко Нечев. – Скопje : Графотисок, 2005. – 361 с. – ISBN 9989-2140-5-0
1297379
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1988. – 300с.
1297380
  Сидоров В.С. Темерник / В.С. Сидоров. – Ч2. – Ростов на Дону, 1989. – 320с.
1297381
  Заза Ю. Теми-табу мовленнєвого жанру привітання : на матеріалі арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 107-111. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1297382
  Хабета І. Теми "виживання" у романі Маргарет Етвуд "Рік потопу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-195. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано теми виживання та жертовності в романі-дистопії М. Етвуд "Рік Потопу" (2009). Розглядаючи процес проходження позицій віктимності, запропонованих у літературознавчому дослідженні "Виживання: тематика канадської літератури" (1972) М. ...
1297383
  Хлаповська Т.Г. Теми війни і миру в громадський думці: точки консолідації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 77-89
1297384
  Яценко Н. Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2014 році
1297385
   Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / НАНУ, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка; [ Барабаш Ю. та ін. ] ; [ упоряд., наук. ред. Н. Чамати ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-00-0756-7
1297386
   Теми і плани семінарських занять з іторіїї держави і права зарубіжних країн.. – Київ, 1969. – 24с.
1297387
   Теми і плани семінарських занять і тематика курсових робіт з теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, історії держави і права СРСР.. – Львів, 1962. – 63с.
1297388
  Бугайко Т.Ф. Теми контрольних робіт : методика викладання української літератури : Для студ.-заоч. пед. ін-тів / Бугайко Тетяна Федорівна ; М-во освіти УРСР ; Науково-метод. кабінет заочного навчання вчителів. – Київ, 1957. – 36 с.
1297389
   Теми контрольних робіт для студентів-заочників прородничо-географічних відділів.. – К, 1952. – 8с.
1297390
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології безхордових / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 19с.
1297391
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з зоології хордових для студентів-заочників / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 16с.
1297392
  Мазурмович Б.М. Теми контрольних робіт з курсу дарвінізму для студентів-заочників 4 курсу / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1955. – 20с.
1297393
   Теми контрольних робіт з курсу Основи макрсизму-ленінізму для заочників учительських інститутів.. – К, 1940. – 14с.
1297394
   Теми контрольних робітз історії стародавнього світу для студентів-заочників 1 курсу.. – К, 1952. – 12с.
1297395
   Теми курсових робіт з економічної географії СРСР.. – Київ, 1965. – 32с.
1297396
   Теми лекцій на 1940 рік.. – К, 1940. – 36с.
1297397
   Теми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів та магістрів. – Київ : Київський університет, 2002. – 59с.
1297398
   Теми науково-дослідної роботи державних університетів, науково-дослідних, педагогічних і учительских інститутів. – Київ, 1940. – 224с.
1297399
  Ісам Рабах Абу Дальфа Теми традицій і новаторства в архітектурі об"єднаних Арабських Еміратів. : Автореф... кандю архіт.наук: 18.00.01 / Ісам Рабах Абу Дальфа; Держ. Техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Харьків, 1998. – 20л.
1297400
   Теми, плани і література до семінарських занять по теорії держави і права на стаціонарному відділенні юридичного факультету.. – К, 1966. – 31с.
1297401
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1947. – 190 с.
1297402
  Сыдыкбеков Т. Темир : роман / Т. Сыдыкбеков; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1965. – 211 с.
1297403
  Гожев А.Д. Темирская степь / А.Д. Гожев. – С. 24-34
1297404
  Шашкин З.Ж. Темиртау : роман / Зеин Шашкин ; [пер. с каз. А. Самсония]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с. : ил.
1297405
  Шашкин З.Ж. Темиртау. Наступило утро : романы / Зеин Шашкин. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 440 с.
1297406
  Візнюк О.В. Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Візнюк О.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1297407
  Мельник О. Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431 / О. Мельник, А. Елиїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-45. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Метою нашої роботи була перевірка наявності загального гало темної матерії у парах галактик на зразок знайдених у багатих групах та скупченнях. Ми використали архівні дані XMM-Newton пар галактик KPG84 та KPG431 та порівняли їхнє рентгенівське ...
1297408
  Шевчук В. Темна музика сосон : Роман; Сад житейський думок, трудів та почуттів: Автобіографічні замітки / Валерій Шевчук. – Київ : Акцент, 2003. – 448с. – ISBN 966-95944-4-8
1297409
  Лазаревський Б. Темна ніч : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 179-183. – ISSN 0320 - 8370
1297410
  Вишня Остап Темна нічка - петрівочка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1926. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (В допомогу масовій політосвітроботі)
1297411
  Варела А. Темна ріка / А. Варела. – Київ, 1976. – 176 с.
1297412
  Тарнавський Ю. Темна сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-10


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1297413
   Темная Башня.. – М, 1990. – 216с.
1297414
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – М., 1979. – 239с.
1297415
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – 2-е, расшир. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 367с.
1297416
  Солодарь Ц.С. Темная завеса / Ц.С. Солодарь. – М., 1987. – 380с.
1297417
  Власов А.А. Темная и светлая вода / А.А. Власов. – Свердловск, 1964. – 56с.
1297418
  Духнич О. Темная лошадка // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – С. 56-59


  "Ключевой фигурой мировой политики становится Рекс Тиллерсон, государственній секретарь США..."
1297419
  Гербер М.Х. Темная лошадь / М.Х. Гербер. – М, 1994. – 639с.
1297420
  Сокальский И. Темная материя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
1297421
  Гудайтис-Гузявичус Темная ноченька / Гудайтис-Гузявичус. – Москва, 1961. – 191 с.
1297422
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – 2-е изд. перераб. – Харьков : Прапор, 1973. – 264с.
1297423
  Галкин Л.А. Темная ночка - день партизанский / Л.А. Галкин. – Киев, 1983. – 512с.
1297424
  Варела А. Темная река : Роман / А. Варела. – Москва : Художественная литература, 1974. – 222с.
1297425
  Варела А. Темная река / А. Варела. – Москва, 1974. – 112с.
1297426
  Гжимковский Е. Темная река / Е. Гжимковский. – М., 1977. – 224с.
1297427
  Варела А. Темная река. / А. Варела. – Москва, 1946. – 163с.
1297428
  Попов Г. Темная сторона кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-50


  Нігерійська кономанія
1297429
  Рабанн Пако Темная сторона моей души : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 86-89 : Фото
1297430
  Савельев А.В. Темная сторона силы, или субъективность в эпистемологии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 3-22. – ISSN 1560-7488
1297431
  Логинов Д. Темная сторона Чарльза Диккенса : неизвестное об известном // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 108-117


  Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков 19 в. Творчество Диккенса относят к ...
1297432
  Лукаш Владимир Темная энергия Вселенной : планетарий / Лукаш Владимир, Михеева Елена // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 24-30 : Фото
1297433
  Гивишвили Гиви Васильевич Темная энергия и "сверхсильный" антропный принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-78. – Бібліогр.: с. 72, 74-76, 78. – ISSN 0042-8744


  Людина і Всесвіт.
1297434
  Франко І.Я. Темне царство : Студія з приводу Шевченкових поем "Сон" і "Кавказ" / І.Я. Франко. – Львів : Загальна друк., 1914. – 47с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 14-а)
1297435
  Партицький О Темни містця в "Слове о полку Игореве" [Темні місця в "Слові о полку Ігоревім"] / пояснив Ом. Партицький. – Передрук з "Зоря". – У Львові (Львів) : З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 110 с.
1297436
  Росовецький С. Темний епізод у відносинах М. Максимовича і Т. Шевченка за свідоцтвами сучасників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 73-79


  У статті розглядається погіршення стосунків між Шевченком і Максимовичем в останні роки життя поета і пропонується пояснення неадекватної оцінки істориком життя і творчості Шевченка
1297437
  Романов С. Темний лик колективної душі. Художня візія націогену в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 196-203. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1297438
   Темник для изобретателей и рационализаторов в области геодезии, аэрофототопографии и картографии. – Москва : Недра, 1976. – 63с.
1297439
   Темник для изобретателей и рационализаторов.. – М, 1966. – 240с.
1297440
  Чернухин А.А. Темников / А.А. Чернухин. – Саранск, 1973. – 208с.
1297441
  Гужва В.Ф. Темні меди : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1984. – 135 с.
1297442
  Федосова М.О. Темні наративи українського постмодерну : сучасна неоготична проза : монографія / Марія Федосова. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 153-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7146-66-6


  У прим. № 1697994 напис: Моїм читачам з повагою. 24.05.2015. М. Федосова
1297443
  Фрасинюк Л. Темні сили в мовній картині світу українців: на матеріалі української фразеологіі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 217-221. – ISBN 966-8188-08-X
1297444
  Егоров В.П. Темно-кашатновые карбонатно-солонцеватые почвы запада Центрального Казахстана и северной части Тургайского плато. : Автореф... канд.биол.наук: / Егоров В.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 21л.
1297445
  Зайдельман Ф.Р. Темно-серые почвы на двучленных отложениях севера Тамбовской равнины: агроэкология, свойства и диагностика / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова, В Л. Волохина Степанцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 515-529 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1297446
  Дегода В. Темнова провідність високоомних напівпровідників / В. Дегода, В. Весна, Г. Подуст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-34. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі одержана система розрахунків просторових розподілів вільних і локалізованих електронів, величини і напрямку приконтактного електричного поля і потенціалу для високоомних напівпровідників n-типу з контактною різницею потенціалів -0,1 В < UC < ...
1297447
  Курінна С.М. Темнове дихання вольвокальної водорості Dunaliella salina Teod / С.М. Курінна, В.І. Миронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  На клітинах гіпергалобної зеленої водорості Dunaliella salina Teod. було показано взаємодіюшляхів дихання двох типів водорості (зеленої та жовтої форми). Дихання жовтої форми показано нижчу залежність від інгібіторів ціанідчутливого та ...
1297448
  Привалов В.Ф. Темновое выцветание текстов документов / В.Ф. Привалов. – М, 1974. – 63с.
1297449
  Голик К.Н. Темновое дыхание растений / К.Н. Голик. – Киев, 1990. – 135с.
1297450
  Станишевская Е.М. Темновой биосинтез фитола и хлорофилла "В" в зеленом растении. : Автореф... канд. биол.наук: / Станишевская Е.М.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1964. – 17л.
1297451
  Добролюбов Н.А. Темное царство / Н.А. Добролюбов. – М.-Пг., 1923. – 216 с.
1297452
  Богославський М. Темної ночі / М. Богославський. – Херсон, 1928. – 64с.
1297453
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Баку, 1959. – 320 с.
1297454
  Джамал С. Темнокожий мальчик в поисках счастья : повести / С. Джамал. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1297455
  Самчук Улас Темнота : Роман у 2-ох частинах / Самчук Улас. – Hью Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1957. – 494с.
1297456
  Рейн Е.Б. Темнота зеркал. / Е.Б. Рейн. – М., 1990. – 176с.
1297457
  Дешпанде Ш. Темнота не страшит. / Ш. Дешпанде. – М., 1985. – 160с.
1297458
  Долуханов А.Г. Темнохвойные леса Грузии / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1964. – 128с.
1297459
  Орлов А.Я. Темнохвойные леса Северного Кавказа / А.Я. Орлов. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
1297460
  Почивалин Н.М. Темные августовские ночи / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 343с.
1297461
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / И.А. Бунин. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 192 с.
1297462
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1983. – 495 с.
1297463
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести, рассказы / И.А. Бунин. – Кемерова : Кн. изд-во, 1984. – 400 с.
1297464
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 208 с.
1297465
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 251с. – (Классики и современники : КС ; Русская классическая литература). – ISBN 5-280-01552-0
1297466
  Бунин И.А. Темные аллеи : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Екатеринбург : Сред.-Урал. книж. изд-во ; Ассоц. урал. издателей, 1994. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 5-7529-0621-0
1297467
  Бунин И. Темные аллеи : Рассказы и повести / Иван Бунин. – Москва : Профиздат, 2005. – 336 с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01450-8
1297468
  Титов М. Темные аллеи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-61. – ISSN 0132-2036
1297469
  Бунин И.А. Темные аллеи : рассказы / Иван Бунин. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. – 349 с. – (Книга на все времена ; Классика). – ISBN 978-5-17-029685-9
1297470
  Бунин И.А. Темные аллеи / И.А. Бунин. – Харьков : Фолио, 2011. – 312 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
1297471
  Гулев Д. Темные алтари : новеллы / Д. Гулев. – Москва : Радуга, 1984. – 271 с.
1297472
  Ракеш Мохан Темные закрытые комнаты. : Роман / Ракеш Мохан; Пер. с хинди Л.Кузнецова. – Москва : Художественная литература, 1982. – 448с.
1297473
  Ясвоин Г.В. Темные и светлые клетки / Г.В. Ясвоин. – М., 1948. – 63с.
1297474
  Буцко С.С. Темные и фотоохимические взаимодействия хлорофилла с солями железа. : Автореф... Канд.хим.наук: / Буцко С.С.; Акад.наук УССР. – К, 1962. – 11л.
1297475
  Калаус Лиля Темные паруса : повесть в 9 картинах // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 6-34. – ISSN 0012-6756
1297476
  Гришаев А. Темные секунды : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 55-58. – ISSN 0130-7673
1297477
  Алексеенкова Елена Сергеевна Темный колодец власти : (о границе между приватной сферой государства и приватной сферой личности) / Алексеенкова Елена Сергеевна, Сергеев Виктор Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1297478
  Каттнер Г. Темный мир. Источник миров. Рассказы / Г. Каттнер. – Одесса : Аспект; Тирас; Веселка, 1992. – 344с. – (Зарубежная фантастика : в 10-ти томах ; Т. 3). – ISBN 5-8404-0004-1
1297479
  Сухаревская Л.И. Темный отзвук / Л.И. Сухаревская. – Иркутск, 1973. – 23с.
1297480
  Голсуорси Д. Темный цветок : повести, рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1990. – 541 с. – ISBN 5-253-00021-6
1297481
  Голсуорси Д. Темный цветок. Патриций / Д. Голсуорси. – Киев : Томирис, 1994. – 464 с. – ISBN 5-87498-086-5
1297482
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Джон Голсуорси. – Киев : Украина, 1992. – 453 с. – (Библиотека любовного романа)
1297483
  Голсуорси Д. Темный цветок. Сильнее смерти : романы / Дж. Голсуорси. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 456 с.
1297484
  Рабинович Ц.А. Темо-рематическая сегментация текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рабинович Ц.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20 с.
1297485
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – М., 1982. – 88с. + 2 касеты
1297486
  Степанова Е.М. Темп - 1 / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – 2-е изд., испр. – М., 1985. – 191с.
1297487
   Темп - 3. – М., 1983. – 104с.
1297488
   Темп - 3. – 3-е изд. – М., 1989. – 120с.
1297489
   Темп - 3.Интенсивный курс русского языка.Книга для учащегося. – Москва : Русский язык, 1983. – 238с.
1297490
   Темп. – М., 1984. – 264с.
1297491
  Степанова Е.М. Темп / Е.М. Степанова, П.Г. Чевотарев. – М., 1985. – 87с.
1297492
   Темп индивидуального развития животных и его изменения в ходе эволюции, 1968. – 288с.
1297493
  Іщенко О.С. Темп мовлення в українському інформаційному просторі (на матеріалі мовлення дикторів телебачення) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 137-141


  Досліджено темп мовлення ведучих новинних передач провідних українських телеканалів. Зокрема, встановлено середній темп мовлення та проаналізовано особливості побудови висловів за ознакою темпу. It is studied the speech tempo of newscasters of the ...
1297494
  Шапков Ю.Т. Темп, ритм и вариативность циклических сложнокоординированных движений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапков Ю.Т.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1965. – 20л.
1297495
  Эстис Н.А. Темпера. Литография. Рисунок : Каталог выставки / Н.А. Эстис. – Москва : Министерство культуры СССР, 1981. – 13 с.
1297496
   Темперамент. – Пермь, 1976. – 140с.
1297497
  Норакидзе В.Г. Темперамент личности и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1970. – 110с.
1297498
  Артилаква А. Темперамент ребенка : Автореф... канд. пед.наук: / Артилаква А.;. – Ташкент, 1961. – 16л.
1297499
  Якушева Т.Г. Темперамент старших школьников : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Якушева Т.Г.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – [Москва], 1953. – 16 с.
1297500
  Симонов П.В. Темперамент. Характер. Личность : Очерк из истории французского материализма XVIII в. / П.В. Симонов, П.М. Ершов. – Москва : Наука, 1984. – 160 с.
1297501
  Трошихин В.А. Темперамент... Что это? / В.А. Трошихин, Ю.Г. Виленский. – Киев : Наукова думка, 1968. – 124с. – (Научно-популярная литература)
1297502
  Трошихін В.О. Темперамент... Що це? / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – Київ, 1966. – 96 с.
1297503
  Губко О.Т. Темпераменти дітей / О.Т. Губко. – Київ, 1966. – 39с.
1297504
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – Москва : Наука, 1981. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 12)
1297505
  Куинн Т. Температура / Т. Куинн. – Москва : Мир, 1985. – 448 с.
1297506
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 188с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 12)
1297507
  Буторин Н.В. Температура воды и грунтов Рыбинского водохранилища / Н.В. Буторин, Т.Н. Бурдина, С.С. Бакастов. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1297508
  Проценко Г.Д. Температура воздуха и фазы вегетации яблони на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Проценко Г.Д.; КГУ. – Киев, 1971. – 160л. – Бібліогр.:л.143-160
1297509
   Температура воздуха на Украине. – Л., 1987. – 398с.
1297510
   Температура займання вугілля. Bугільні суміші / Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, Ю.В. Ніколайчук // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 3-15. – ISSN 1681-309X
1297511
   Температура займання вугілля. Зв"язок з показниками складу, будови та якості / Д.В. Мірошниченко, Ю.С. Кафтан, Н.А. Десна, В.М. Назаров, Ю.В. Ніколайчук // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 8-14. – ISSN 1681-309X
1297512
  Фролов Н.М. Температура Земли / Н.М. Фролов. – Москва : Недра, 1971. – 120с.
1297513
  Моисеенко У.И. Температура земных недр / У.И. Моисеенко, А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1986. – 180 с.
1297514
  Леонтьев К.А. Температура и ее измерение / К.А. Леонтьев. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 64 с.
1297515
  Лисогурский Н.И. Температура и циркуляция воздух в стратосфере Антарктики / Н.И. Лисогурский; Под ред.А.А.Павловской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 110с.
1297516
  Карапетьянец М.Х. Температура кипения и давление насыщенного пара углеводородов / М.Х. Карапетьянец. – М, 1961. – 242с.
1297517
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 11 с.
1297518
  Маркович М.З. Температура кометных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маркович М.З. ; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Киев, 1963. – 11 с.
1297519
   Температура лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження / С. Федорчук, Л. Чікіна, О. Мартинчук, Л. Криворучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни температури лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження у студентів. Виявлено, що психофізіологічне навантаження викликає зростання температури барабанної перетинки, більшою мірою правої ніж лівої, та ...
1297520
  Ржевский Владимир Николаевич Температура нейтрального газа в положительном столбе разряда при средних давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Ржевский Владимир Николаевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1297521
  Чистяков Ю.Н. Температура освещенной стороны Луны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чистяков Ю.Н.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1966. – 10л.
1297522
  Ундхзенас А.. Температура перехода желатины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Ундхзенас А. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
1297523
  Пилипюк А.В. Температура повітря карстової печери "Атлантида" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 24-26
1297524
  Осадчий В.І. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату / В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1297525
  Корнева И.А. Температура почвы и грунта в Москве и ее современные изменения / И.А. Корнева, М.А. Локощенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-50 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1297526
  Ивлева И.В. Температура среды и скорость энергетического обмена у водных животных / И.В. Ивлева. – К., 1981. – 232с.
1297527
  Бакалюк О.Й. Температура, екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 26-27
1297528
  Пилипюк А.В. Температурна диференціація повітря лабіринтової печери " Скитська" ("Гострі Говди") // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 22-25
1297529
  Гаврюшенко Д. Температурна залежність дельта-поправки Толмена поблизу критичної точки рідина пара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-8. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Методами теорії скейлінгу показано, що дельта-поправка Толмена в критичній точці є сингулярною, що вказує на її зростаючу роль в околі критичної точки, i в околі критичної точки на кривій співіснування її поведінка описується скейлінговим ...
1297530
   Температурна залежність електронної структури поверхні (111) Si / Т.В. Горкавенко, С.М. Зубкова, В.А. Макара, Л.М. Русіна, О.В. Смелянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність електронної структури поверхні (111) Si. Чисельний розрахунок проведено самоузгодженим "тривимірним" методом псевдопотенціалу в рамках моделі шаруватої надґратки. Вплив температурної залежності електрон-фононної ...
1297531
  Стукало В.А. Температурна залежність ентальпії Нт-Н298 оксидної системи MnO-SiO2 / В.А. Стукало, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-141. – (Хімія ; Вип. 34)


  Методом високотемпературної калориметрії вперше виміряні ентальпії (тепловміст) оксидної системи MnO-SiO[нижній індекс 2] складу Х[нижній індекс SiO[нижній індекс 2]] = 0,261, Х[нижній індекс MnO] = 0,739 в інтервалі температур 1550-1960 К. З ...
1297532
  Корочкіна Л.М. Температурна залежність ентропії та теплоємності в рідких металах / Л.М. Корочкіна, В.П. Казіміров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Одержані аналітичні співвідношення для розрахунку температурної залежності ентропії та теплоємності рідких металів з використанням експериментальних даних про парну функцію розподілу атомів розплаву g(R) та моделі твердих сфер. Показано, що суттєвий ...
1297533
  Лисиця М.П. Температурна залежність інтенсивностей коливальних смуг поглинання молекулярних рідин / М.П. Лисиця, В.Л. Стрижевський, 1962. – [11] с.
1297534
  Лисиця М.П. Температурна залежність інфрачервоного вбирання чотирихлористого вуглецю в газоподібній фазі / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, 1958. – [6] с.
1297535
  Оглобля В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс108m]Аg в рідкому Pb // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 524-528. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Капілярним методом в інтервалі температур 623-1223 К досліджена дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс108m]Аg в рідкому чистому Pb та в Pb насиченому 0,1 ат.% домішками O, N. Показано, що експериментальні політерми D[нижній індекс Sb], ...
1297536
  Лозовий В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії малої домішки електролітів у воді. Нові методики дослідження дифузії у водних розчинах / В.І. Лозовий, В.П. Шолудько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-41. – (Фізика ; Вип. 1)


  Розроблені методики визначення коефіцієнтів дифузії малих домішок: Cs*Cl у воді шляхом вимірювань розподілу вздовж капілярної комірки Cs - 137 на (gamma) - спектрометрі "Лангур" і KMnO4 за допомогою тестових розчинів. отриманна прямолінійна залежність ...
1297537
  Ладієва Л.Р. Температурна поляризація в процесі мембранної дистиляції / Л.Р. Ладієва, Т.В. Савицька // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 10-11. – ISBN 978-966-622-803-4
1297538
   Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и нраницы раздела фаз / А.Д. Алехин, Ю.Л. Остапчук, Е.Г. Рудников, А.В. Войтешенко // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2014. – Вып. 51. – С. 18-26. – ISSN 0367-1631
1297539
  Гончаров А.К. Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Гончаров А.К.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 19л.
1297540
  Соколов Владимир Борисович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний- и германийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соколов Владимир Борисович; МВ и ССО СССР. Московский хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1974. – 24л.
1297541
  Брагин Геннадий Петрович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний-, германий-, оловоорганических и смешанных элементоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Брагин Геннадий Петрович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1297542
  Мурадов С.М. Температурная зависимость и механизмы радиационного окраивания чистых и легированных кристаллов КСI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Мурадов С.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1297543
  Лисица М.П. Температурная зависимость интенсивностей инфракрасных полос поглощения жидкого хлороформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1960. – [8] с.
1297544
  Лисица М.П. Температурная зависимость колебательных полос поглощения кристаллических хлороформа и бромоформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко, 1961. – [8] с. – Отдельный оттиск : Оптика и спектроскопия, т. 10, 1961
1297545
  Калинин Б.А. Температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии газов и межмолекулярные силы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Калинин Б.А.; Уральский политехнич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
1297546
  Айтматова Розетта Тюракуловна Температурная зависимость локальных колебаний примесных анионов и комплексов в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Айтматова Розетта Тюракуловна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн., и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 16л.
1297547
  Скрешевский Ю.А. Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скрешевский Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1297548
  Скрышевский Юрий Антонович Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Скрышевский Юрий Антонович; КГУ. Ин-т физики АН УССР. – К., 1979. – 157л.
1297549
  Ефимова А.М. Температурная зависимость магниртной вязкости, статисческих магнитных и электрических свойств редкоземельных ферритов со структурой граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 8л.
1297550
  Леднев И.А. Температурная зависимость магнитной вязкости никель-цинковых ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Леднев И. А.; МГУ. – Москва, 1956. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1297551
  Бадуленко Людмила Николаевна Температурная зависимость магнитных свойств тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.050. / Бадуленко Людмила Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1297552
  Давранов Давлат Температурная зависимость магнитострикции в системе сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Давранов Давлат; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1297553
  Оразсахатов А. Температурная зависимость магнитострикции магний-марганцевых, магний-медных и никель-медных ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оразсахатов А.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1297554
  Старенченко В.А. Температурная зависимость механических свойств монокристаллов сплавов Ni3Fe, Ni3Ca и Ni3Ge. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Старенченко В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1297555
  Баранова Н.А. Температурная зависимость намагниченности и явленгие температурного магнитного гистерезиса в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранова Н.А.; Уральс. гос. ун-т. – Свердловск, 1957. – 8л.
1297556
  Мамалуй Ю.А. Температурная зависимость некоторых свойств гексагональных ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамалуй Ю.А.; Харьк. гос. ун-т. Кафедра физики твердого тела. – Х., 1964. – 9л.
1297557
  Пшеничкина П.А. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости некоторых сплавов марганца в твердом и жидком состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пшеничкина П.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1297558
  Чечерников В.И. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости никелевых сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечерников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 7л.
1297559
  Богданов В.И. Температурная зависимость теплоемкости и характеристики межатосных вил некоторых полупроводнников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов В. И.; Моск. инзт стали и сплавов. – М., 1971. – 20л.
1297560
  Панькова С.А. Температурная зависимость термодинамических свойств хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Панькова С.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
1297561
  Шихова Т.М. Температурная зависимость термодинамических характеристик сольватации иодистого натрия в одноатомных спиртах, ацетоне и их смесях с водой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шихова Т.М.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 28л.
1297562
  Соляник З.В. Температурная зависимость хемосорбции на некоторых полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Соляник З.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1297563
  Сорокина Л.А. Температурная зависимость электрической прочности щелочно-галоидных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокина Л.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1963. – 9л.
1297564
  Гофман А.М. Температурная зависимость эманирующей способности радиоактивных минералов / А.М. Гофман, А.В. Перевалов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 77с.
1297565
  Мальцев Ю.В. Температурная зависимость эффективной массы электронов в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мальцев Ю.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 19л.
1297566
  Майзель В.М. Температурная задача теории упругости : АН УССР. Ин-т строительной механики / В.М. Майзель. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1951. – 150 с.
1297567
  Сабурова Е.А. Температурная и протеолитическая стабильность белков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Сабурова Е. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 30л.
1297568
  Глушкова Татьяна Михайловна Температурная и частотная зависимость электрических свойств кварца и ниобата лития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Глушкова Татьяна Михайловна; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 20л.
1297569
  Проваз И. Температурная компенсация нестабильности высокочастотных контуров / И. Проваз; под ред. Д.П.Линде. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 241 с.
1297570
  Кривоносов А.И. Температурная компенсация электронных схем / А.И. Кривоносов. – Москва : Связь, 1977. – 136 с.
1297571
  Голубцов М.Г. Температурная стабильность узкополосных электромеханических фильтров. / М.Г. Голубцов. – М.-Л., 1962. – 59,5с.
1297572
  Аршинов С.С. Температурная стабильность частоты ламповых генераторов / С.С. Аршинов. – М.-Л., 1952. – 176с.
1297573
  Шмелева О.П. Температурная структура и коротковолоновое излучение солнечной атмосферы при вспышках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Шмелева О.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1297574
  Файдиш О. Температурне гасіння / О. Файдиш. – К, 1956
1297575
  Дегода В.Я. Температурне загасання люмінесценції. І. Імовірність внутріцентрових тунельних переходів з безвипромінювальною рекомбінацією // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 495-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналіз внутріцентрового згасання люмінесценції для конфігураційної моделі дозволив запропонувати просту аналітичну залежність для імовірності безвипромінювальних переходів із збудженого в основний електронний стан центрів свічення. Встановлено, що ...
1297576
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІ. Температурна залежність квантового виходу внутрщентрової люмінесценції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 388-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для внутріцентрового згасання люмінесценції в рамках конфігураційної моделі одержані аналітичні залежності для квантового виходу з урахуванням тунельних безвипромінювальних переходів із збудженого в основний електронний стан центру свічення. ...
1297577
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІІ. Згасання блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2 // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 425-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені температурні дослідження блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2. При збудженні азотним лазером (3.68 еВ) спостерігається внутріцентрова люмінесценція з максимумом при 3.1 еВ, яка характерна для всіх модифікацій SіO2. Аналіз ...
1297578
  Галазюк В.А. Температурне поле у просторі за теплового потоку у круглому отворі теплонепроникного екрану / В.А. Галазюк, Г.С. Кіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана стаціонарна задача теплопровідності про потік тепла крізь круглий отвір у теплонепроникному екрані за неперервного розподілу радіальної складової вектора теплового потоку на краю отвору. Stationary problem of heat conduction of heat flow ...
1297579
  Щербань І.М. Температурний режим Львівської області / І.М. Щербань, О.В. Хала // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 189-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1297580
  Вовк І.І. Температурний режим міста Суми / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 341-350 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1297581
  Фан Бак Нік Температурний режим повітря кукурудзяного поля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 56-60 : Табл., рис. – (Географія ; Вип. 15)
1297582
   Температурні залежності теплоємності неоднорідних рідин у гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 287-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів та з використанням лінійної моделі параметричного рівняння стану речовини знайдене рівняння лінії екстремумів немонотонних температурних залежностей ізохорної теплоємності неоднорідної речовини ...
1297583
   Температурні напруження в тонкостінних констуркціях. – Київ, 1959. – 174 с.
1297584
  Фролов В.О. Температурні особливості електрофізичних властивостей Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, In, Pb : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 28 назв
1297585
   Температурні переходи у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій / А.Л. Стрибулевич, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено дослідження температурних переходів у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій акустичним та рентгенодифракційним методами. Показано, що у волокнах з [гама]-кристалічною модифікацією переходи скловання та рекристалізації ...
1297586
   Температурні переходи у волокнах у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модіфікацій. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Фізика конденсованих високомолекулярних систем
1297587
  Кіріяк Ю.П. Температурні стреси, як наслідок кліматичних змін, та їх вплив на людину / Ю.П. Кіріяк, С.Г. Кіріяк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 126-128. – ISBN 978-966-285-361-2
1297588
  Миргеева М.Ф. Температурно-ветровая характеристика климата свободной атмосферы над южными районами Дальнего Востока : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Миргеева М.Ф.; Географ. фак-т. – М., 1971. – 20л.
1297589
  Май Ч.Т. Температурно-влажностный режим Индокитайского полуострвоа : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Май Ч. Т.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1982. – 21л.
1297590
  Ляхович И.С. Температурно-временная зависимость прочности некоторых линейных полиолефинов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ляхович И.С.; АН СССР. ИН-т хим. физики. – М., 1969. – 14л.
1297591
  Ноздренко Д.М. Температурно-залежні зміни нелінійної динаміки м"язового скорочення скелетного волокна жаби / Д.М. Ноздренко, К.І. Богуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"яза жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру проходження скоротливих процесів. Продемонстровано ...
1297592
  Ноздренко Д. Температурно-залежні зміни швидкості вкорочення скелетного волокна жаби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 62-63. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"язу жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру протікання скоротливих процесів. Продемонстрована ...
1297593
  Павлов Е.В. Температурно-концентраційна залежність дальнього упорядкування удалині від точки фазового переходу в сплавах із ГЦК структурою / Е.В. Павлов, С.П. Репецький, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 472-477. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з вимоги мінімізації вільної енергії, отримані формули для рівноважного значення параметра дальнього та близького порядку у випадку ГЦК гратки. В граничному випадку, коли параметри ближнього порядку вважаються малими величинами, отримано ...
1297594
  Богуславский С.Г. Температурное поле Тропической Атлантики / С.Г. Богуславский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 162с.
1297595
  Разумейко Н.Г. Температурное сосояние ледников архимпелага Земля франца-Иосифа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Разумейко Н.Г.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1966. – 21л.
1297596
  Вергунас Ф.И. Температурное тушение излучения циклосульфидных фосфоров и затухание послесвечения в области тушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вергунас Ф.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1954. – 18л.
1297597
  Карпухина В.Ф. Температурное тушение излучения цинкосульфидных электролюминофонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карпухина В.Ф.; Том.ГУ. – 17л.
1297598
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших / К.М. Суханова. – Ленинград, 1968. – 268с.
1297599
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суханова К.М.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1297600
  Радченко С.И. Температурные градиенты среды и растения / С.И. Радченко. – М.-Л., 1966. – 390с.
1297601
  Кравец В.Г. Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кравец В.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1297602
  Кравец Василий Григорьевич Температурные зависимости дисперсии оптических характеристик аморфных сплавов на основе железа : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.05 / Кравец Василий Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 153л.
1297603
   Температурные задачи и устойчивость пластин и оболочек. – Саратов, 1988. – 141с.
1297604
   Температурные задачи упругости. – Саратов, 1986. – 121с.
1297605
  Огаркова Т.В. Температурные и влажностные деформации прессованой древесины : Автореф... канд .техн.наук: / Огаркова Т. В.; Ворон. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1958. – 19л.
1297606
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах применых линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1297607
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна; КГУ. – К., 1981. – 17л.
1297608
  Гайдыдей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдыдей Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 174л. – Бібліогр.:л.159-174
1297609
  Запорожец В.В. Температурные и частотные зависимости формы линий магнитного резонанса при одно- и многоквантовых переходах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Запорожец В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
1297610
  Халимонова И.Н. Температурные изменения внутримолекулярных колебаний различной формы и симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халимонова И.Н.; Объед.учен.совет.ин-тов физики, металофизики и полупроводников АН УССР. – К, 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1297611
   Температурные измерения : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 702с.
1297612
   Температурные измерения в ядерных реакторах. – М., 1975. – 168с.
1297613
  Сидоров В.И. Температурные измерения на АЭС / В.И. Сидоров, Г.П. Мищенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 92 с.
1297614
  Рудько Б.Ф. Температурные исследования люминесценции и поглощения раствора солей таллия, свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудько Б.Ф.; Объед. учен. совет ин-тов физики, матем. и металлофизики АН УССР. – К., 1961. – 16л.
1297615
  Коршик Ю.Г. Температурные исследования продольного эффектра Томсона-Гольгаммера и намагниченности некоторых бинарных сплавов на основе кобальта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коршик Ю. Г.; Туркм.ГУ, Пробл. лабор. по физ. тверд. тела. – Ашхабад, 1970. – 14л.
1297616
  Шабанов В.Ф. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света малых частот органических кристаллов с водородными связями и молекулярных комплексов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шабанов В.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 16л.
1297617
  Гудименко Г.Л. Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Г.Л.; МВССО УСС. КГУ. Физич. фак-т. – К., 1971. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
1297618
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Гудименко Галина Лаврентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1297619
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии Релея в некоторых неассоцированных жидкостях и их растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Галина Лаврентьевна; КГУ. – К., 1974. – 22л.
1297620
  Головнин В.А. Температурные исследования фаз и фазовых переходов методом эффекта Мессбауэра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Головнин В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
1297621
  Биркле Г.-В.Б. Температурные люминесценции и фотопроводимость монокристаллов, порошков и пленок сульфида цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Биркле Г.-В. Б. ; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1297622
  Гейтвуд Б.Е. Температурные напряжения / Б.Е. Гейтвуд. – М, 1959. – 349с.
1297623
  Люзбень Л В. Температурные напряжения в анизотропных телах при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Люзбень В.Л,; МВ ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
1297624
  Брюханова Е.Н. Температурные напряжения в многосвязных изотропных пластинках : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюханова Е. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1297625
  Космодамианский А.С. Температурные напряжения в многосвязных пластинках / А.С. Космодамианский, С.А. Калоеров. – К., 1983. – 160с.
1297626
  Солтыс И.Ф. Температурные напряжения в пластинах и оболочках с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтыс И.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1297627
  Уздалев А.И. Температурные напряжения в пластинках, ограниченных двухсторонним контуром / А.И. Уздалев. – Саратов, 1975. – 175с.
1297628
  Коротков В.Н. Температурные напряжения в полимерах и композиционных материалах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.19 / Коротков В. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1983. – 22л.
1297629
  Ханьжова Д Г. Температурные напряжения в полупространстве с источником тепла и смешанными граничными условиями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Ханьжова Г.Д,; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 15л.
1297630
  Стрекис А.М. Температурные напряжения в сложных паропроводах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стрекис А.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1952. – 18 c.
1297631
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения в тонких упругих пластинках с теплоотдачей при нестационарном тепловом режиме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коляно Ю.М. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1964. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1297632
  Попов В.В. Температурные напряжения и деформации в Земле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 11л.
1297633
  Бьюэлл Д. Температурные напряжения и предельная прочность конструкции летемельных аппаратов, входящих в плотные слои атмосферы / Д. Бьюэлл, 1959. – 14с.
1297634
  Турусов Р.А. Температурные напряжения и релаксационные явления в осесимметричных задачах механики жестких полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.076 / Турусов Р.А.; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я.Карпова. – М., 1970. – 20л.
1297635
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения от объемных источников / Ю.М. Коляно, А.Н. Кулик. – К., 1983. – 287с.
1297636
  Джафаров А.И. Температурные отклонения сеносомоторной области коры мозга и их связь с изменениями электрической активности и напряжения кислорода при интероцептивных раздражениях : Автореф... канд. биолнаук: / Джафаров А. И.; АН АзССР, Отд-ние биол. наук, Объед. сов. – Баку, 1970. – 21л.
1297637
  Палюткин Г.М. Температурные переходы олигоэфиров и полиуретанов на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Палюткин Г.М.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1975. – 23л.
1297638
  Зарубин В.С. Температурные поля в конструкции летательных аппаратов / В.С. Зарубин. – 2-е изд. – М, 1978. – 184с.
1297639
  Рубинштейн Л.И. Температурные поля в нефтяных пластах / Л.И. Рубинштейн. – М., 1972. – 276с.
1297640
  Дидык В.З. Температурные поля и напряжения в пластиках и оболочках при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидык В.З.; АН УССР. – К, 1980. – 23л.
1297641
  Семерак М.М. Температурные поля и напряжения в пластинках с включениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Семерак М.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.27-28
1297642
  Чернявская Л.В. Температурные поля и напряжения в электропроводных оболочках при индукционном нагреве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02. / Чернявская Л.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 28л.
1297643
  Подстригач Я.С. Температурные поля и напряжения в элементах электровакуумных приборов / Я.С. Подстригач. – Киев, 1981. – 342 с.
1297644
  Федик И.И. и др. Температурные поля и термонапряжения в ядерных реакторах / И.И. и др. Федик. – М., 1985. – 280с.
1297645
  Солтанов С Н. Температурные поля и термоупругие напряжения в двухфазных твердых тлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтанов Н.С.оглы; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1297646
  Грицько Евгений Григорьевич Температурные поля тел при локальном изменении коэффициента теплоотдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Грицько Евгений Григорьевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 20л.
1297647
  Ковалев Е.С. Температурные поправки в базисах триангуляции 1-го класса. : Автореф... доктор техн.наук: / Ковалев Е.С.; Киев. инж-строит. ин-тут. – К., 1965. – 27л.
1297648
   Температурные режимы северотаежных почв Западной Сибири в условиях островного распространения многолетнемерзлых пород / О.Ю. Гончарова, Г.В. Матышак, А.А. Бобрик, Н.Г. Москаленко, О.Е. Пономарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1462-1473 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1297649
  Пуга П.П. Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенидных стекол А -В -С : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Пуга П.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с.
1297650
  Пуга Павел Павлович Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенных стекол : Дис... докт. физ-мат.наук: / Пуга Павел Павлович; КГУ. – Ужгород, 1989. – 336л. – Бібліогр.:л.303-339
1297651
  Левкович Р.А. Температурные условия осадочной толщи Предгорного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левкович Р. А.; Сов. по присужд. уч. степ. геол. развед. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1972. – 19л.
1297652
  Багин В.И. Температурные фазовые превращения гидроокисов железа и маггемита и химическая намагниченность, возникающая при этих превращениях : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багин В.И.; МГУ. – М, 1966. – 11л.
1297653
  Черныш В.С. Температурные эффекты при взаимодействии ионных пучков с монокристаллами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черныш В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 13л.
1297654
  Фам Зуи Хиен. Температурные эффекты при резонансном поглощении гамма-квантов в кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фам Зуи Хиен. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. НИИ ядерной физики. – Москва, 1963. – 11 с.
1297655
  Машкова Г.Б. Температурный и ветровой режим нижнего 300-метрового слоя атмосферы по измерениям на высотной мачте : Автореф... канд. географ.наук: / Машкова Г.Б.; Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1969. – 17л.
1297656
   Температурный и водный режим горных склонов. – Алма-Ата, 1983. – 96с.
1297657
  Аманов Ч.А. Температурный и радиационный режимы промышленных фотореакторов по производству хлореллы / Ч.А. Аманов. – Ашхабад, 1989. – 306 с.
1297658
  Исаков В.А. Температурный режим в основаниях дорог на вечной мерзлоте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 25-34 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32-33. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1297659
  Фролов Н.М. Температурный режим гелиотермозоны. / Н.М. Фролов. – М, 1966. – 156с.
1297660
  Климов Н.Н. Температурный режим и параметры области F ионосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Климов Н.Н.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1297661
  Пивоваров Анатолий Александрович Температурный режим морей и водохранилищ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Пивоваров Анатолий Александрович; МГУ. Физ. фак. – М., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
1297662
  Сухорский Р.Ф. Температурный режим образования некоторых хрусталеносных месторождений Алдана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сухорский Р.Ф.; Львов. гос.ун-т им. И.Франко. Минералотермометрич. лаборат. – Львов, 1954. – 12л.
1297663
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1297664
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1297665
  Гавашели Ш.Г. Температурный режим почвы в Тбилиси : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гавашели Ш.Г.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1297666
  Жданова Т.С. Температурный режим пчелиного гнезда и его изменения в течении года : Автореф... канд. биол.наук: / Жданова Т. С.; МВиССО РСФСР, Гор.ГУ. – Казань, 1963. – 24л.
1297667
  Чолпанкулов Э.Д. Температурный режим рек бассейна Амударьи и расчеты испарения с водной поверхности в алголюбивой растительности. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чолпанкулов Э.Д.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
1297668
  Ханевская И.В. Температурный режим свободной атмосферы над северным полушарием / И.В. Ханевская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 300с.
1297669
  Войников В.К. Температурный стресс и митохондрии растений. / В.К. Войников. – Новосибирск, 1987. – 135с.
1297670
  Булгакова А.М. Температурный эффект на катоде при электроосаждении металлических порошков : Дис... канд. хим.наук: / Булгакова А. М.; НИИ хими при ХГУ им. А. Горького. – Х., 1954. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
1297671
   Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2013. – 606, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 552-605. – ISBN 978-9975-62-337-7
1297672
  Злобина Г.П. Температурообусловленные изменения хроматина лимфоцитов человека в номре при шизофрении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Злобина Г.П.; АМН. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 29л.
1297673
  Зиновьев В.Е. Температуропроводность и теплопроводность некоторых переходных металлов при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Зиновьев В.Е.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1297674
  Лукьященко К.И. Температуропроводность пахотных луговато-черноземных выщелоченных почв республики Адыгея / К.И. Лукьященко, Т.А. Архангельская, А.Б. Умарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 458-461 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0032-180Х
1297675
  Архангельская Т.А. Температуропроводность черноземов типичных заказника "Каменная Степь" / Т.А. Архангельская, К.И. Лукьященко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-201 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0032-180Х
1297676
  Аппен А.А. Температуроустойчивые неорганические покрытия / А.А. Аппен. – Ленинград, 1967. – 240с.
1297677
   Температуроустойчивые неорганические покрытия / А Аппен, А, , . – 2-е перераб. и доп. – Ленинград, 1976. – 296с.
1297678
  Мирзоева Зухра Амандулаевна Температурочувствительные мутации как возможная причина эмбриолетательности у человека : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Мирзоева Зухра Амандулаевна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1978. – 31л.
1297679
  Земанский М. Температуры очень низкие и очень высокие. / М. Земанский. – М., 1968. – 152с.
1297680
  Пасько С.П. Температуры переходов и релаксационные свойства наполненных аморфных полимеров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.075 / Пасько С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
1297681
  Харкова Л.О. Темпи євроінтеграції України: прогнози та реалії // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [21-22]
1297682
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1297683
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1297684
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1297685
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1297686
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1297687
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1297688
  Ніколенко Ю.В. Темпи і ефективність соціалістичного відтворення. / Ю.В. Ніколенко. – К, 1979. – 46с.
1297689
  Соколик М. Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 68-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1297690
  Хомицька О. Темпи розвитку галузі альтернативної енергетики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Нормативно-правове регулювання альтернативної енергетики в Україні ".
1297691
  Бонюк З.Г. Темпи росту таволг в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено дані про темпи росту для 78 таксонів інтродукованих таволг (Spiraea L.) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету. Отримані результати свідчать, що таволги за характером росту можна віднести до середньо- та швидкорослих ...
1297692
   Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України / А. Лаврінєнко, Є. Городецька, Л. Крячок, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 100-104. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Досліджено частоти спонтанних мутацій у особин Drosophila melanogaster у локусі cn, який міститься у 3-й хромосомі. З цією метою було проаналізовано 15 050 самців і самок, представників природної популяції D. melanogaster м. Варви. Було встановлено ...
1297693
   Темплатний синтез макроциклічних тетрагідразидних комплексів міді (ІІІ) / К.А. Нікітін, О.П. Єфетова, І.О. Фрицький, В.О. Калібабчук, Р. Кремер, В.В. Скопенко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11
1297694
  Гэрбэлэу Н.В. Темплатный синтез макроциклических соединений / Н.В. Гэрбэлэу, В.Б. Арион. – Кишинев, 1990. – 372с.
1297695
  Заєць В.А. Темпонавти / В.А. Заєць. – Київ : Веселка, 1986. – 228 с.
1297696
  Гаjдова У. Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во jугоисточните македонски говори / Убавка Гаjдова ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2002. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-158. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 33). – ISBN 9989-640-37-8
1297697
  Ярмиш О. Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики / О. Ярмиш, А. Червяцова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 69-83. – ISSN 1993-0909
1297698
  Пушняк О.В. Темпоральна дія судових правоположень в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 8-18. – ISSN 2224-9281
1297699
  Коваль Г. Темпоральна картина українських календарно-обрядових пісень (деякі аспекти проблем) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 158-167
1297700
  Боєва Е.В. Темпоральна лексика як засіб створення художнього часу в "малій прозі" Б. Грінченка // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 33-41
1297701
  Ісакова Є.П. Темпоральна репрезентація повідомлення з точки зору ергономіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 131-138. – ISBN 966-581-148-7
1297702
  Звонська-Денисюк Темпоральна семантика давньогрецького оптатива // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 276-280
1297703
  Єськов С.В. Темпоральна структура процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 45-51


  Висвітлюються темпоральні аспекти структури процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування, визначаються етапи цього процесу. Автор дійшов висновку, що етапами прийняття рішення про втручання у приватне спілкування є: усвідомлення ...
1297704
  Голосова Т. Темпоральна структура тексту: проблеми та перспективи дослідження // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 26-48
1297705
  Лопатюк О.В. Темпоральна характеристика прототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 264-268
1297706
  Гончарко О.Ю. Темпоральная импликация и временные модальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
1297707
  Балацкий Е. Темпоральная модель межстрановой конкуренции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0207-3676
1297708
  Кобалия Л.Д. Темпоральная структура текста газеты в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кобалия Л.Д.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 16л.
1297709
  Голубева Татьяна Ильинична Темпоральная структура текстов дневников и воспоминаний (На материале английских и американских авторов XIX-XX веков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Голубева Татьяна Ильинична; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 22л.
1297710
  Левченко М.Н. Темпоральная структура художественного теквта (жанр рассказа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левченко М. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1297711
  Шостак О.Г. Темпоральний аспект "інших світів" у художніх текстах американських письменників індіанського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 98-106. – Бібліогр.: Літ. : с. 106; 10 поз.
1297712
  Олексієнко А.В. Темпоральний дейксис у детермінативних реченнях німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 244-248. – ISBN 978-966-2668-24-7
1297713
  Волкова Л.М. Темпоральний маркер still в дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 51-58


  У статті розглядається роль темпорального маркера still в сучасному англомовному дискурсі. Робиться висновок, що семантика цієї мовної одиниці, яка виявляється на дискурсивному рівні шляхом співвіднесення експліцитної та імпліцитних пропозицій, робить ...
1297714
  Переяслова О.О. Темпоральний простір Харкова у творі Сашка Ушкалова "БЖД": лексико-семантичний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 146-153. – ISSN 2312-0665
1297715
  Куценко В.В. Темпоральний словник С. К"єркегора // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 441-444
1297716
  Лавринович Л. Темпоральні аспекти художнього світу Василя Голобородька (на матеріалі збірки вибраного "Ми йдемо", 2005) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 72-77
1297717
  Шарагіна О. Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "тихої лірики" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 285-292. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1297718
  Лихошерстова Б.Ю. Темпоральні іменники і прислівники як основні лексичні засоби вираження часу (на матеріалі сучасних арабської й української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 109-114. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1297719
  Корніюк К. Темпоральні межі права на життя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 187-189. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1297720
  Скляренко О.Б. Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 190-192
1297721
  Берковець В. Темпоральні особливості функціонального стилю в сучасній українській літературній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються темпоральні показники наукового та художнього стилів сучасної української мови. Результати аудиторського й інструментального аналізів подано у двох таблицях і малюнках, які супроводжуються коментарями.
1297722
  Гошилик Н.С. Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 31-34
1297723
  Матвєєва Т.С. Темпоральні феномени романістики І. Франка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 272-279. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1297724
  Мамосюк О. Темпоральність у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Enfance" Н. Саррот) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 160-164. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1297725
  Ворожбит І. Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О.Ф. Кістяківський // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 108-117


  Стаття присвячена дослідженню особливостей організації соціального часу одного з представників професорської культури Університету Св. Володимира - О.Ф. Кістяківського - через концепт темпоральності в різного роду "дисциплінуючих" документах та ...
1297726
  Кудрявцева Э. Темпоральность и ее выражение в научной прозе М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.01 / Кудрявцева Э.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
1297727
   Темпоральные аспекты моделирования и прогнозирования в экологии. – Рига, 1986. – 183с.
1297728
  Гришина Е.А. Темпоральные дейктические жесты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2013. – С. 3-31. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 1). – ISSN 0321-1711


  Дейктические жесты во многих языках мира обозначают не только расположение объектов указания в пространстве, но и фиксацию событий во времени. В статье на материале Мультимедийного рус. корпуса (МУРКО), который является частью Нац. корпуса рус. языка, ...
1297729
  Сингаевская Ангелина Владимировна Темпоральные значения частей речи - предикатов пропозиционального отношения (на материале современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сингаевская Ангелина Владимировна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 211л. – Бібліогр.:л.210-211
1297730
  Сингаевская А.В. Темпоральные значения частей речипредикатов пропозиционального отношения (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф... наук: 10.02.04 / Сингаевская А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1297731
  Чеснокова Ш.В. Темпоральные особенности американской речи в различных возрастных группах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 75-79. – ISSN 2307-4558
1297732
  Каращук В.А. Темпоральные прилагательные в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Каращук В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.19
1297733
  Сяонань Лян Темпоральный код в русской и китайской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 165-173. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1297734
  Ярмак В.І. Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 214-231. – ISSN 2075-437X
1297735
  Горбатов И.А. Темпратурные эффекты в спектрах комбинированного рассеяния кристаллов кальцита и -кварца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатов И. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1970. – 18л.
1297736
  Здоров Б.М. Темпы и пропорции воспроизводства совокупного общественного продукта при построении коммунизма : Автореф... канд. эконом.наук: / Здоров Б.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
1297737
  Кудров В.М. Темпы и пропорции общественного производства в США. / В.М. Кудров, Г.А. Шпилько. – М., 1965. – 239с.
1297738
   Темпы и пропорции развития библиотечных ресурсов в крупных регионах страны. – М., 1986. – 74с.
1297739
   Темпы и пропорции расширенного воспроизводства в Киргизии. – Фрунзе, 1973. – 61с.
1297740
  Ноткин А.И. Темпы и пропорции социалистического воспроизводства / А.И. Ноткин. – М, 1961. – 216с.
1297741
   Темпы и пропорции социалистического воспроизводства. – М., 1968. – 192с.
1297742
  Анчишкин А.И. Темпы и пропорции экономического развития / А.И. Анчишкин, Ю.В. Яременко. – Москва, 1967. – 208с.
1297743
  Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста / Д.А. Черников. – М., 1982. – 223с.
1297744
  Власов Б.И. Темпы и структура производства предметов потребления. (На материалах пром-сти Каз. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Власов Б.И. ; АН Каз.ССР , Объедин. ученый совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1968. – 19 с.
1297745
  Симпсон Дж.Г. Темпы и формы эволюции = Tempo and mode in evolution / Дж.Г. Симпсон; Пер. с англ.: М.Л. Бельговского. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 358с.
1297746
  Мышкис В.С. Темпы индустриализации и обобществления на Украине / В.С. Мышкис. – Х., 1930. – 74с.
1297747
  Фараджев Ф.А. Темпы развития и отраслевые пропорции промышленности Азербайджана. / Ф.А. Фараджев. – Баку, 1975. – 294с.
1297748
  Хромов П.А. Темпы развития промышленности и сельского хозяйства / П.А. Хромов. – Москва, 1974. – 199с.
1297749
  Попов С.И. Темпы развития промышленности ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов С.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 16л.
1297750
  Федотова Р.Д. Темпы расширенного воспроизводства и капитальные вложения . / Р.Д. Федотова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1297751
   Темпы роста. – М., 1961. – 48с.
1297752
  Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты / Л.С. Казинец. – М., 1975. – 191с.
1297753
  Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике. / Л.С. Казинец. – М., 1981. – 184с.
1297754
  Суслов И.Ф. Темпы роста и условия расширенного воспроизводства в колхозной экономике. : Автореф... доктор экон.наук: / Суслов И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
1297755
   Темпы, пропорции и структура общественного производства Таджикской ССР. – Душанбе, 1980. – 270с.
1297756
  Геворкян М.А. Темпы, пропорции и факторы расширенного воспроизводства в союзной республике / М.А. Геворкян. – М, 1981. – 158с.
1297757
   Темпы, пропорции, критерии эффективности. – М., 1968. – 151с.
1297758
   Темпы, структура и эффективность общественного производства Казахской ССР. – Алма-Ата, 1970. – 291с.
1297759
  Аллазов Г.С. оглы Темпы, структура производства и ее совершенствование в союзной республике (на материал. АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аллазов Г. С. оглы; АН АзССР, Ин-т экон. – Баку, 1981. – 26л.
1297760
  Зверев К.В. Темрюк / К.В. Зверев. – Краснодар, 1976. – 95с.
1297761
  Гулиа Г.Д. Темур - человек гор / Г.Д. Гулиа. – М., 1958. – 48с.
1297762
  Козлов Григорий Темучин - каратель неразумных : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 44-61 : Іл., карта
1297763
  Лихачев В.И. Темы готовых работ по бухгалтерии в связи с документами и коммерческой корреспонденцией / В.И. Лихачев. – Царицын : Паровая типография и переплетная Ф.А. Виноградова
Вып.1 : Единоличное предприятие. – 1909. – 18 с.
1297764
  Верещагин Ю.Н. Темы и задачи по истории и теории словесности : пособие для составления сочинений и литературных бесед / сост. Ю.Н. Верещагин. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В.В. Думнов под фирмою насл. бр. Салаевых ; Типо-лит. "Энергия", 1903. – [4], 243 с.
1297765
   Темы и методика сельскохозяйственных опытов для учащихся школ Волгоградской области. – Волгоград, 1966. – 109с.
1297766
   Темы и образцы пьес Николая Терентьева. – Чебоксары, 1986. – 59 с.
1297767
  Росовецкий С. Темы и образы "Слова о полку Игореве" в русской, украинской и белорусской поэзии военных лет // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 43-52
1297768
  Холевиус Темы и планы для сочинений Холевиуса / Холевиус. – Изд. 4-е. – М., 1892. – 315с.
1297769
  Алиев Г.Ю. Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока / Г.Ю. Алиев. – Москва, 1985. – 332 с.
1297770
  Мишин Т И. Темы контрольных заданий по курсу "Русская литература XVI века" / Т И. Мишин. – М. : Просвещение, 1967. – 39 с.
1297771
   Темы контрольных работ для студентов 5 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 24с.
1297772
   Темы контрольных работ для студентов заочников 3 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 30с.
1297773
   Темы контрольных работ для студентов заочников 4 курса отделения истории на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 16с.
1297774
   Темы контрольных работ по дошкольной педагогике. – М., 1973. – 28с.
1297775
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1963. – 44с.
1297776
  Вургафт Е.М. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / Е.М. Вургафт. – Москва, 1965. – 52с.
1297777
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1969. – 64с.
1297778
  Либинзон З.Е. Темы контрольных работ по зарубежной литературе XIX века. / З.Е. Либинзон. – М., 1967. – 56с.
1297779
  Крылова Т.С. Темы контрольных работ по зарубежной литературе ХІХ века / Т.С. Крылова. – М, 1972. – 62с.
1297780
  Свенцицкая И.С. Темы контрольных работ по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – Москва, 1972. – 39 с.
1297781
  Абрамсон М.Л. Темы контрольных работ по истории средних веков : для студентов -заочников 2-го курса ист. фак. пед. ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 40 с.
1297782
  Федоров В.И. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение" / В.И. Федоров. – М., 1966. – 24с.
1297783
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – Москва, 1969. – 128с.
1297784
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – 2-е изд.перераб. доп. – Москва, 1974. – 160с.
1297785
  Янко М.Д. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / М.Д. Янко. – М., 1970. – 72с.
1297786
  Майман Р.Р. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / Р.Р. Майман. – М, 1974. – 76с.
1297787
  Лазарчук Р.М. Темы контрольных работ по курсу "Русская литература 18 века" / Р.М. Лазарчук. – М., 1978. – 37с.
1297788
  Шарец Д.С. Темы контрольных работ по курсу физической географии частей света / Д.С. Шарец. – М., 1968. – 31с.
1297789
  Минускин М.С. Темы контрольных работ по курсу экономической и политической географии зарубежных стран. / М.С. Минускин. – М., 1964. – 48с.
1297790
  Лахостский К.П. Темы контрольных работ по методике преподавания литературы / К.П. Лахостский. – М, 1967. – 52с.
1297791
   Темы контрольных работ по русской литературе 19 века. – М., 1966. – 128с.
1297792
  Акулова Е.А. Темы контрольных работ по русской литературе XIX века / Е.А. Акулова. – Москва, 1966. – с.
1297793
  Теплинский М.В. Темы контрольных работ по русской литературе Х1Х века / М.В. Теплинский. – М, 1973. – 128с.
1297794
  Гаркави А.М. Темы контрольных работ по русской литературе ХIХ века. Для студе.-заоч. III-IV курсов фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Гаркави. – М., 1969. – 114с.
1297795
  Жиляєв Г.Е. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века (дооктябрський период) и советской литературе / Г.Е. Жиляєв. – Москва, 1967. – 48 с.
1297796
  Констенчик Н.К. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века и советской литературе / Н.К. Констенчик. – Москва : Просвещение, 1970. – 56 с.
1297797
  Сидельникова Т.П. Темы контрольных работ по советской литературе. Для студ.-заоч. У курса фак-тов русск. яз и лит. пед. ин-тов / Т.П. Сидельникова. – М, 1973. – 56с.
1297798
  Рухлядев Д.П. Темы контрольных работ по экологии животных и учебно-методические указания по их выполнению : Для студ.-заочн. биологического фак. / Д.П. Рухлядев. – Махачкала, 1969. – 25с.
1297799
  Жаворонков Н.В. Темы курсовых работ по гимнастике / Н.В. Жаворонков, Б.Г. Андреев. – Москва, 1965. – 48 с.
1297800
  Андреев И.И. Темы курсовых работ по зоологии беспозвоночных / И.И. Андреев. – Москва, 1969. – 80с.
1297801
   Темы курсовых работ по истории средних веков для студентов заочников. – Минск, 1949. – 7с.
1297802
   Темы курсовых работ по истории СССР. – М., 1971. – 224с.
1297803
   Темы курсовых работ по методике математими и элементарной математике. – М., 1963. – 176с.
1297804
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века. – М., 1976. – 136с.
1297805
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века и советской литературе для студентов заочников 3-4 курса фак-тов русского языка и литературы. – М., 1966. – 120с.
1297806
  Тамахин М В. Темы курсовых работ по русской литературе XIX века, XX века /дооктябьский период, и советской литературе / М В. Тамахин. – М, 1972. – с.
1297807
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 28с.
1297808
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1968. – 24с.
1297809
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1972. – 30с.
1297810
   Темы курсовых работ по экономической географии СССР. – Москва, 1979. – 59с.
1297811
   Темы лабораторных, самостоятельных и курсовых работ по "Геоморфологии СССР" и методические указания по их выполнению : (Для советских и иностранных студентов физико-географов 4 курса геолого-географического факультета ХГУ). – Харьков, 1979. – 50с.
1297812
   Темы лекций и классных занятий по истории СССР. – М., 1945. – 8с.
1297813
   Темы лекций и классных занять по курсу "Вопросы практического руководства социалистическим хозяйством". – М., 1945. – 11с.
1297814
   Темы лекций и семинарских занятий по курсу "Великая Отечественная война". – М., 1945. – 11с.
1297815
   Темы лекций по вопросам науки и техники. – М., 1939. – 20с.
1297816
   Темы лекций по курсу партийного строительства. – М., 1945. – 7с.
1297817
  Шведова Н.В. Темы любви и смерти в поэзии словацкого надреализма // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-1366
1297818
   Темы письменных работ по истории КПСС. – М., 1953. – 22с.
1297819
   Темы письменных работ по курсу "История коммунистической партии Советского Союза". – М., 1959. – 24с.
1297820
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – М., 1953. – 23с.
1297821
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – М., 1956. – 34с.
1297822
   Темы письменных работ по курсу "Политическая экономия". – М., 1958. – 31с.
1297823
   Темы письменных работ по курсу истории КПСС. – М., 1953. – 21с.
1297824
   Темы рефератов по истории КПСС. – Саратов, 1971. – 36с.
1297825
  Каретников Н.Н. Темы с вариациями / Н.Н. Каретников. – Москва, 1990. – 108 с.
1297826
   Темы семинарских занятий и докладов по диалектическому и историческому материализму. – М., 1945. – 11с.
1297827
   Темы студенческих докладов по курсу марксиско-ленинской философии и рекомендуемая к ним литература. – Омск, 1970. – 36с.
1297828
  Мирлес А.А. Темы ученических сочинений : систем. сборник свыше 6000 тем описат. лит. отвлеч., естеств.-геогр. и ист. : Библиогр. указ. : Около 100 назв. критич. произв. рус. и иностр. лит. / Александр Мирлес. – Киев : Книгоиздат. И.И. Симоненко, 1912. – IV, 192 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-IV)
1297829
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1: Описания и повествования ; Ч. 2 : Сравнения, разсуждения, пословицы, характеристики. – 1916. – [VII]. 218, [V] с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1297830
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1916. – [VII], 199 с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1297831
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1970. – 12с.
1297832
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 12с.
1297833
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 14с.
1297834
  Корзунов П.Т. Темы, планы, и материалы для сочинений : : Руководство для учеников пятого отд. гор. уч-щ, пятого отд. двухклас. сел. уч-щ и мл. кл. сред. учеб. заведений : в 2 ч. / сост. П.Т. Корзунов. Ч. 1-2. – 1911-1912. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1911. – VIII, 192 с.
1297835
  Папаскири И.Г. Темыр : роман / И.Г. Папаскири; пер. с абхаз. А.Пасынкова. – Сухуми : Алашара, 1972. – 252 с.
1297836
   Тенге лихоманить // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Казахстан: обурення девальвацією - натяк на серйознішу хворобу.
1297837
  Ерлашова С.М. Тенгиз Мирзашвили / С.М. Ерлашова. – М., 1973. – 63с.
1297838
  Давиташвили М. Тенгиз Шавгулидзе : очерк / М. Давиташвили, Д. Кумсишвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 120 с.
1297839
  Мащенко М. Тенгіз Абуладзе // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238


  Тенгіз Абуладзе (1924-1994) - грузинський радянський кінорежисер. Працював в у жанрі поетичних й філософських драм. У його творах відображено традиції, життя та звичаї Грузії.
1297840
  Кирик О. Тенгу в японських народних казках та віруваннях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена дослідженню уявлень про міфічну істоту Тенґу в японських народних казках та віруваннях. Аналізується розвиток і трансформація образу Тенґу з давніх часів дотепер. The article is devoted to research of pictures of mythical ...
1297841
  Костромицкий Р.И. Тенденции "позднего постмодернизма" в творчестве В.О. Пелевина ("ДПП", "Священная книга оборотня") : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Костромицкий Р.И. ; Запорожский национальний ун-т. – Запорожье, 2009. – 218л. – Библиогр. : л.193-218
1297842
  Милов Л.В. Тенденции аграрного развития России первой половины 17 столетия. / Л.В. Милов. – М, 1986. – 303с.
1297843
  Васильева Е.Н. Тенденции американского экспорта сельскохозяйственной продукции в начале 80-х годов / Е.Н. Васильева, М.Е. Клюева // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 132-143
1297844
   Тенденции в литературоведении стран Западной Европы и Америки. – М., 1981. – 175с.
1297845
  Еловацкий И.П. Тенденции в развитии и использовании минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности США. / И.П. Еловацкий. – М., 1968. – 164с.
1297846
  Соловьев Б.В. Тенденции в развитии металлургической промышленности Англии в период общего кризиса капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Соловьев Б.В.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1958. – 20л.
1297847
  Антосенков Е.Г. Тенденции в текучести рабочих кадров / Е.Г. Антосенков, З.В. Куприянова. – Новосибирск, 1977. – 254с.
1297848
  Шуркалин А.К. Тенденции внешнеэкономической политики развивающихся государств // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 2074-6040
1297849
  Велева С. Тенденции во зборообразуваньето во македонскиот jазик / Славица Велева. – Скопjе : Велева, 2006. – 300, [ 1 ] с. : tab. – Авторское издание. – Библиогр.: c. 291-300. – ISBN 9989-57-447-2
1297850
  Кутаев Ш.К. Тенденции воспроизводства населения и их воздействие на движение трудовых ресурсов Северо-Кавказского федерального округа / Ш.К. Кутаев, Р.А. Кутаева // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 88-91. – ISSN 1728-6220


  Статтю присвячено аналізу питань відтворення населення та його впливу на міграційну активність і ринок праці Північно-Кавказького Федерального округу. Запропоновано деякі заходи, що мають на меті поліпшення ситуації на регіональному ринку праці, ...
1297851
  Крючкова Л.Н. Тенденции всестороннего развития личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крючкова Л.Н.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1297852
  Соболь В.А. Тенденции глобализации корпоративного управлення / В.А. Соболь, И.Н. Евдоченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 46-48
1297853
  Хлебникова Н.Е. Тенденции градостроительства на примерах новых городов Великобритании и Фрнации / Н.Е. Хлебникова. – Москва, 1973. – 56 с.
1297854
  Фундовая В.В. Тенденции динамики солевого состава грунтов зоны аэрации городских природно-технических систем на примере территории г. Днепр / В.В. Фундовая, Т.П. Мокрицкая // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 129-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 135-136. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1297855
  Войнорубова И.А. Тенденции долгосрочного развития метаддургической отрасли Украины как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики в контексте глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.28-38
1297856
  Сушилина И.К. Тенденции жанрового развития в русской советской драматургии 60-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сушилина И.К.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 26л.
1297857
  Грошева И.А. Тенденции женской преступности в Тюменском регионе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.146-149. – ISSN 0132-1625
1297858
  Юзиханова Э.Г. Тенденции и закономерности преступности в субъектах Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1297859
  Шайтанов И. Тенденции и интенции отечественноо шекспироведения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 456-475. – ISSN 0042-8795
1297860
   Тенденции и направления приватизации. – М., 1993. – 101с.
1297861
   Тенденции и направления приватизации. – М.
1. – 1994. – 179с.
1297862
   Тенденции и направления развития экономики здравоохранения Белгородской области / К.В. Павлов, М.А. Степчук, Т.М. Пинкус, Е.М. Господынько // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 82-86 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1729-7206
1297863
  Овчинников О.Г. Тенденции и особенности обеспечения продовольственной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 21-41. – ISSN 0321-2068


  "В статье на примере США рассматривается проблематика национальной продовольственной безопасности, а также вопросы формирования системы государственного регулирования, направленные на её обеспечение. Приводится система условий достижения ...
1297864
  Ниндель Т.О. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 242-258
1297865
  Ниндель Т. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 30-39. – ISSN 1562-529Х
1297866
   Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и в мире // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 72-73. – ISSN 0041-5804


  "Состоялась Первая международная конференция «Тенденции и перспективы добычи, использования угля в Украине и в мире». Ее организаторами выступила компания ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На конференции присутствовали представители ...
1297867
  Маловичко С. Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований / С. Маловичко, М. Мохначева // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 29-46. – ISBN 978-966-02-4344-6
1297868
  Михайлова Л. Тенденции и перспективы развития рынка средств и услуг информационной безопасности // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 163-175. – ISSN 2409-9260
1297869
  Петрусенко Т.В. Тенденции и перспективы развития системы обязательного экземпляра в России: проблемы и практика комплектования / Т.В. Петрусенко, И.А. Кирьянова, И.В. Эйдемиллер // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – C. 32-39. – ISSN 0869-608Х


  Обязательный экземпляр документов (ОЭ) является базовой основой формирования национального библиотечного фонда. Поступления по системе ОЭ составляют примерно 78% от всех поступлений отечественных изданий в фонд РНБ. Рассматриваются проблемы, связанные ...
1297870
   Тенденции и перспективы развития советского законодательства. – Казань, 1991. – 150с.
1297871
   Тенденции и перспективы развития социальной инфраструктуры. – М., 1989. – 206с.
1297872
  Шервашидзе В. Тенденции и перспективы развития французского романа / / В. Шервашидзе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-102. – ISSN 0042-8795
1297873
  Папцов А. Тенденции и перспективы финансирования аграрного сектора ЕС // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 0235-2443
1297874
  Пиотрович А.Н. Тенденции и проблемы инновационного развития в нефтегазовой отрасли России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 1728-8878
1297875
  Чорная О.Е. Тенденции и прогнозы развития мировой зкономики, оценка региональных аспектов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 156-161.
1297876
  Шкура И.С. Тенденции и условия иностранного инвестирования в экономику Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.17-21
1297877
   Тенденции и факторы повышения эффективности общественного производства. – М., 1984. – 276с.
1297878
   Тенденции изменения бюджета времени трудящихся. – М., 1979. – 176с.
1297879
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1297880
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1297881
  Голенкова З. Тенденции изменения социальной структуры российского общества в период реформ // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.15-24. – ISSN 0207-3676
1297882
  Совенко С.П. Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата / С.П. Совенко, В Т. Будкевич Литвинчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 32-36 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1818-9172
1297883
   Тенденции измерения социально-классовой структуры советских наций и народностей. – М., 1978. – 198с.
1297884
   Тенденции изучения русской литературы первой четверти 20 века в советских исследованиях 80-х годов. – М., 1990. – 33с .
1297885
   Тенденции интенсификации общественного производства. – К., 1983. – 156с.
1297886
  Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 23-29
1297887
  Гаранин А.А. Тенденции международной миграции // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 339-41. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1297888
  Ананьева М.А. Тенденции мирового и российского энергопотребления: роль атомной энергетики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-157. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1297889
  Дан Женя Тенденции мирового туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 14-16 : фото
1297890
  Рокитский Б. Тенденции новой социальной дифференциации в России (гипотеза) / Б. Рокитский, Р. Рокитская // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.134-146. – ISSN 0207-3676
1297891
  Кузьменко Г. Тенденции подготовки преподавательских кадров в университетах Испании // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 150-153. – ISSN 2308-4634
1297892
  Пантин В.И. Тенденции политического развития современной Украины: основные риски и альтернативы / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 5 (137). – С. 133-144. – ISSN 0321-2017
1297893
  Панджикидзе Т.И. Тенденции приспособления православия к современности и их критика. (По матер. Груз. ССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Панджикидзе Т.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1297894
  Кендрик Д. Тенденции производительности в США = Productivity trends in the United States / Джон Кендрик ; пер. с англ. С.А. Батасова ; под ред. и с предисл. Я.Б. Кваша. – Москва : Статистика, 1967. – 315 с.
1297895
  Терновая О.А. Тенденции развития акционерного законодательства Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 110-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1297896
  Кудрявцева Е.В. Тенденции развития английского гражданского процессуального законодательства (последние новеллы процессуального кодекса Англии) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 8-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1297897
  Москалик Р. Тенденции развития внешней торговли Украины со странами ЕС и СНГ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 74-79.
1297898
  Цвигун И.В. Тенденции развития внешнеэконоческой деятельности КНР / И.В. Цвигун, Я.А. Суходолов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 2 (70). – С. 135-140. – ISSN 1993-3541
1297899
  Корсаков Г.Б. Тенденции развития военной политики Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 22-40. – ISSN 0321-2068
1297900
  Никитенко Е.В. Тенденции развития высшего образования в России в условиях его модернизации // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена выявлению и анализу тенденций развития высшего образования в России в условиях его модернизации. В статье показано, что стержнем высшего образования сегодня является его ориентация на потребности рынка. В связи с развитием процессов ...
1297901
  Дегтярев Е.К. Тенденции развития вычислительной техники / Е.К. Дегтярев. – Москва, 1992. – 64с.
1297902
  Аминов Тенденции развития дагестанского стихосложения / Аминов, Магомед-Загид. – Махачкала : Дагест. кн. изд-во, 1974. – 154 с.
1297903
  Пищик В.Я. Тенденции развития Европейского экономического и валютного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2074-6040
1297904
   Тенденции развития и методы прогнозирования энергетики стран-членов СЭВ. – М., 1987. – 263с.
1297905
  Чистяк Л.В. Тенденции развития и перспективы бюджетирования в отечественной практике / Л.В. Чистяк, О.В. Касьян // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 11-13. – Бібліогр.: на 4 пункти
1297906
  Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-педагогической науки // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-83. – ISSN 0869-561Х


  В статтье проанализированы обновленные цели и методологические основания историко-педагогических исследований, предложена авторская классификация историко-педагогического знания; выявлен уровень научного обеспечения истории педагогики в высшей школе; ...
1297907
  Александр Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе / Александр, Те // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 162-174 : Табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1297908
  Якубайтис Э.А. Тенденции развития информационно-вычислительной техники / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1978. – 59с.
1297909
   Тенденции развития капитализма в Италии. – М., 1964. – 256с.
1297910
  Заничковский А.А. Тенденции развития кондитерского рынка Украины / А.А. Заничковский, И.В. Новойтенко, Н.Я. Слободян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 91-98 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1297911
  Волынский М.Л. Тенденции развития культуры: их изучение и прогнозирование. / М.Л. Волынский, В.Э. Шляпентох. – Москва, 1976. – 55с.
1297912
  Яновая О.А. Тенденции развития лексики цветообозначения (на материале современного английского языка с привлечением результатов исследований других языков) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 143-152. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
1297913
   Тенденции развития массовых информационных процессов. – М., 1991. – 81с.
1297914
  Каримова Д.Ю. Тенденции развития медицинского туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1813-1212
1297915
  Гаранья И. Тенденции развития международного туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-24. – ISSN 1813-1212
1297916
  Лаврентьев А.В. Тенденции развития международных транспортных связей России и АТР (2000–2012 гг.) / А.В. Лаврентьев, Л.М. Медведева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 74-80. – ISSN 2070-9773
1297917
  Усенко Елена Ивановна Тенденции развития методов коллективного решения организационных проблем : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.05 / Усенко Елена Ивановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Социологический фак. – М., 1990. – 22л.
1297918
  Хисматуллина Ю.Р. Тенденции развития мирового образовательного пространства в постиндустриальном обществе / Ю.Р. Хисматуллина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1811-0916
1297919
  Колокольникова З.У. Тенденции развития мирового образовательного процесса на современном / З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 26-33. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются тенденции современного образовательного процесса, дается характеристика таких тенденций, как глобализация, интеграция, демократизация, гуманизация. Авторы раскрывают историко-педагогический аспект и особенности обозначенных ...
1297920
  Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008 гг. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0131-2227
1297921
  Шмигельская Е.В. Тенденции развития монументальной скульптуры Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1975. – 35с.
1297922
  Петренко А.Д. Тенденции развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петренко А. Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1297923
  Лельчицкий И.Д. Тенденции развития образа школы в педагогике российского зарубежья / И.Д. Лельчицкий, А.В. Климина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 52-60. – ISSN 2073-8536


  Посредством ретроспективного анализа и герменевтического подхода к интерпретации воззрений выдающихся мыслителей педагогики российского зарубежья (В. В. Зеньковский, С. И. Гессен) выявлены представленные в их трудах идеи и положения, раскрывающие ...
1297924
  Абдулхакова Е.М. Тенденции развития обществ по коллективному управлению смежными правами: монополизация // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1812-3910
1297925
  Суханек Р. Тенденции развития парламентаризма в Ческой Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 15-27. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1297926
  Мухортов А.А. Тенденции развития полиции в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1297927
   Тенденции развития предприятия. – М., 1987. – 268с.
1297928
   Тенденции развития природы в новейшее время. – М., 1993. – 192с.
1297929
  Мельник В М. Тенденции развития производственно-хозяйственных организаций в странах-членах СЭВ / В М. Мельник, . – М., 1985. – 194с.
1297930
  Исаев Эдуард Шахмарович Тенденции развития произношения старшеклассников Германии. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаев Эдуард Шахмарович; Симферопольс. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1998. – 181л. – Бібліогр.:л.158-163
1297931
  Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. / Е.Ф. Тарасов. – М., 1987. – 166с.
1297932
   Тенденции развития психологической науки. – Москва : Наука, 1989. – 270 с. – ISBN 5-02-01-3313-2
1297933
  Журавлева Е. Тенденции развития русского языка как полинационального // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 282-294
1297934
  Цой В.В. Тенденции развития русской адвокатуры // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 1812-3805
1297935
   Тенденции развития русской литературы Сибири в 18-20 вв. – Новосибирск, 1985. – 175 с.
1297936
  Адаманова З.О. Тенденции развития системы образования Европейского союза: ориентиры для Україны // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 5-9
1297937
  Онхайзер И. Тенденции развития славянских языков номинация/словообразование. Опыт международного сотрудничества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-64. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1297938
   Тенденции развития современного русского языка = Tendencje rozwojowe wspolczesnego jezyka rosyjskiego : materialy pierwszej miedzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej / red. naukowa: J. Makosza-Bogdan // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – S. 1-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1297939
  Халиль А.А. Тенденции развития современной египетской ежедневной печати. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Халиль А.А.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1297940
  Пересунько Т.К. Тенденции развития современной советской повести и творчество В.Тендрякова : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Пересунько Т.К.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 26л.
1297941
  Плотинский Ю.М. Тенденции развития современных технологий сотрудничества // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 86-97. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности современного этапа развития технологий сотрудничества в информационном обществе. Показано, как развитие новых форм сотрудничества может привести к негативным последствиям.
1297942
   Тенденции развития строительства в ведущих капиталистических странах. – М., 1981. – 336с.
1297943
  Батрова Т.А. Тенденции развития торгового законодательства на постсоциалистическом пространстве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805


  Вопрос о целесообразности кодификации торгового права в России до сих пор является предметом дискуссий, в рамках которых выказываются диаметрально противоположные суждения. Поэтому тенденции развития торгового законодательства в странах, которые в ...
1297944
  Руденко Л.Г. Тенденции развития Украинского Полесья / Л.Г. Руденко, А.И. Бочковская, Е.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 3-10 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1297945
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Дис... Канд. философ. наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; Литературный ин-т им. А.М.Горького. – М, 1983. – 199л. – Бібліогр.:л.189-198
1297946
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1297947
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1297948
  Кузнецов В.И. Тенденции развития химии / В.И. Кузнецов. – М., 1976. – 64с.
1297949
  Родионова И.А. Тенденции развития цветной металургии мира : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-12 : Табл. – ISSN 0016-7207
1297950
  Асосков А.В. Тенденции развития частно - правового регулирования транснациональных корпораций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-70. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1297951
  Чайка В.В. Тенденции развития черной металлургии Украины как объекта инвестиций // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 1993-6788
1297952
   Тенденции развития чтения в социалистических странах. – М., 1983. – 195с.
1297953
   Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект : 90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается / В.И. Крамаренко, О.М. Кузьмина, А.А. Канов, А.В. Рыбчук, Н.И. и др. Твердохлебов; Крамаренко В.И., Кузьмина О.М., Канов А.А., Рыбчук А.В., Твердохлебов Н.И. и др. ; Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского ; [ под общей ред. Крамаренко В.И. ]. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – ISBN 966-584-935-4
1297954
  Стеблянко И.О. Тенденции развития экономического сотрудничества Украины и Экваториальной Гвинеи / И.О. Стеблянко, Бенита Эбанг Нзанг // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 297-298
1297955
  Фесенко К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 1029-7200
1297956
  Арзамасов Ю.Г. Тенденции развития юридических наук. Становление новой науки-нормографии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 101-104. – ISSN 0132-0769
1297957
   Тенденции регионального развития научного потенциала. – Таллин, 1983. – 122с.
1297958
  Дорогавцева И.С. Тенденции репрезентации Другого в современной российской культуре: образ врага // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена специфике негативной репрезентации инаковости в идеологическом тексте. В центре внимания автора находятся основные черты и функции образа врага. Опираясь на исследования Л. Гудкова, А. Фатеева и др., автор предпринимает попытку ...
1297959
  Орлова Рина Тенденции российского гостиничного рынка : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 30-34
1297960
  Бриеде А.Ю. Тенденции сближения умственного и физического труда. (На материалах ЛатвССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бриеде А.Ю.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1297961
  Судаков В.И. Тенденции системной трансформации украинского общества в концептуальных координатах социологических теорий глобальной модернизации и глобальной зависимости // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 17-24. – ISBN 978-966-171-387-0


  У статті з"ясовуються причини неоднозначних тлумачень вченими змісту процесу системної трансформації українського суспільства. Аргументована евристична значущість сучасних соціологічних теорій глобальної модернізації та глобальної залежності при ...
1297962
  Демченко Т.А. Тенденции смертности в России 90-х годов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.109-114. – ISSN 0132-1625
1297963
  Ахундов Тенденции совершенствования банковского контроля в Азербайджане и Украине / Ахундов, , оглы // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-109.
1297964
  Морозова И.С. Тенденции совершенствования льгот в современном российском законодательстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 0132-0769
1297965
  Олейник Я.Б. Тенденции совершенствования организационной структуы агропромышленного комплекса // Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономические последствия на 1985-2005 гг. по УССР
1297966
  Богачук Е.А. Тенденции современного мирового и фондового рынков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35
1297967
  Петрушевский Д.М. Тенденции современной исторической науки / Д.М. Петрушевский. – Санкт-Петербург, 1899. – [31] с. – Авт. указ в коце текста. - Отд. оттиск из: Образование, 1899, № 5-6, с. 73-104
1297968
  Чибисова Н.Г. Тенденции современных изменений культурно-образовательной среды высшей школы Украины // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 31-34. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1297969
  Ена А.В. Тенденции современных изменений природных комплексов горного Крыма // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 76-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв
1297970
  Петровский А. Тенденции социально-экономического развития Австралии в контексте российских проблем // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
1297971
   Тенденции социального развития в европейских социалистических странах. – К., 1985. – 179с.
1297972
   Тенденции становления социальной однородности советского общества. – Казань, 1986. – 150с.
1297973
  Бредихин А. Тенденции федерализма в современной Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 78-80


  Ukraine is a unitary state, but has a number of prerequisites for the emergence of federalism in the country. Many Ukrainian politicians use in their election programs can change the administrative-territorial structure of the country. Modern Ukrainian ...
1297974
  Немытина М.В. Тенденции формирования правовой миграционной политики России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.69-81. – ISSN 1608-8794
1297975
  Алыев И. Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане / И. Алыев, А. Мурадов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 39-42. – ISSN 1810-3944
1297976
  Коннов В.И. Тенденции цитирования в российских и зарубежных психологических журналах / В.И. Коннов, М.А. Юревич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 42-52. – ISSN 0042-8841
1297977
  Дементьев В. и др. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2000-2001 годах // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 3. – С.11-26. – ISSN 0130-9757
1297978
  Меликов Р. Тенденции экономического развития Азербайджана, обусловленные глобализацией // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 47-49. – ISSN 1810-3944
1297979
  Залескис Т. Тенденции экономического развития Восточной Литвы на основе финансовых данных (с середины XIX в. по настоящее время) : Автореф... канд. экон.наук: / Залескис Т.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 23л.
1297980
   Тенденции экономического развития Сибири (1961-1975 гг.). – Новосибирск : Наука, 1980. – 256 с.
1297981
   Тенденции экономического развития стран Америки. – М., 1969. – 302с.
1297982
   Тенденции энергопотребления и экономических рост. – М., 1974. – 248с.
1297983
  Черковец В.Н. Тенденции, типы и виды модернизации совре менной российской экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-19. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1297984
  Овчинников Н.Ф. Тенденция к единству науки / Н.Ф. Овчинников. – М., 1988. – 268с.
1297985
  Верещагин И Тенденция капиталистического накопления в условиях современного капитализма. / И Верещагин. – Москва, 1963. – 118с.
1297986
  Петренко Александр Демьянович Тенденция развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петренко Александр Демьянович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1297987
  Ивлева Г.Г. Тенденция развития слова и словарного состава: на материале нем. яз. / Г.Г. Ивлева. – М., 1986. – 135с.
1297988
  Денисов Е.К. Тенденция революционно-демократического развития в странах Африки / Е.К. Денисов, А.А. Иванов. – М., 1982. – 64с.
1297989
  Мартазинова В.Ф. Тенденция современного температурно-влажностного режима Украины к аномальности за счет атмосферных процессов в летний сезон / В.Ф. Мартазинова, Е.К. Иванова, А.А. Щеглов // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 15-24 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1297990
  Воронин Ю.А. Тенденция современной буржуазной уголовной политики / Ю.А. Воронин. – Воронеж, 1983. – 165с.
1297991
  Чередниченко Т.В. Тенденция современной западной музыкальной эстетики. / Т.В. Чередниченко. – М., 1989. – 221с.
1297992
  Кондарина И.В. Тенденция языкового развтия публицистического стиля (конец XX - начало XXI вв.) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 85-96. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1297993
  Бакала А. Тенденції легалізації одностатевих громадянських партнерств як специфічної форми шлюбу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 17-19
1297994
  Гончаренко Б. Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 198-205
1297995
  Сергійчук О. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному етапі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 179-188. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517


  "В статті розкрито сучасний стан вищої педагогічної освіти України, основні проблеми і перспективи ії розвитку у контексті Болонського процесу."
1297996
  Третяк А.М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 4-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1297997
  Чирков О.А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 59-65. – ISSN 2415-3567
1297998
  Теренда Н.О. Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 35-40. – ISSN 1681-2786
1297999
  Іваненко О.І. Тенденції українського експорту соняшнікової олії / О.І. Іваненко, Д.С. Короткова // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 37-42. – ISBN 978-617-571-148-4
1298000
  Бортник К.В. Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені ХАТОБу в другій половині 20-го ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 66-76. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,