Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1297001
  Султанов Ю. "Тримати дзеркало перед природою ..." : (Матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема йщго трагедії "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 8-14
1297002
  Болотов Юрий "Тринадцать по пять" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 83 : фото. – ISSN 1029-5828
1297003
  Палієнко Сергій "Трипільські міфи" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 0130-5212
1297004
  Копоть Е.М. "Триполийская церковная распря" (1887-1890) в контексте русского влияния в антиохийском патриархате в конце XIX в. (по материалам АВПРИ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 83-94. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1297005
  Шкловский В.Б. "Тристам Шенди" Стерна и теория романа / В.Б. Шкловский. – Птгр., 1921. – 39с.
1297006
  Максютенко Е.В. "Тристрам Шенди" Л. Стерна: визуально-графические приемы организации текста // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 147-156. – ISSN 978-966-551-401-5
1297007
  Ирошников А.М. "Триумф" / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 16с.
1297008
  Мартинюк І.В. "Тричі мені являлася любов..." // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-32.
1297009
  Якименко О.В. "Тричі мені являлася любов..." (чоловіки в житті Наталі Романович-Ткаченко) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 515-522


  У статті на основі архівних матеріалів з’ясовуються невідомі досі факти з життя й творчості Наталі Романович-Ткаченко. В статье на основе архивных материалов выясняются неизвестные доселе факты из жизни и творчества Натальи Романович-Ткаченко. The ...
1297010
  Овчаренко К.Ф. "Трійця" як концентроване відображення світогляду Андрія Рубльова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 56-65
1297011
  Рева Л. "Тріодь пісна" та "Тріодь цвітна" як різновиди слов"янських кириличних стародруків // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 230-233. – ISBN 966-650-037-X
1297012
  Сердюк О.В. "Трістан та Ізольда" Ріхарда Вагнера і кінематограф // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 3-9
1297013
  Мамчур Ю. "Троє були ще офіцерами КГБ. Схиляли перейти на російський бік" / розмову вела Ірина Патлатюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 14 (217). – С. 40-43


  Анексія Криму Росією. Полковник Юлій Мамчур чотири доби був у полоні.
1297014
  Демина Н.А. "Троица" Андрея Рублева / Н.А. Демина. – М, 1963. – 98с.
1297015
  Дрозда Петро "Троїста музика" як різновид автентичного та самодіяльного народноінструментального виконавства Західної України 1940-1980-х років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 27-34. – ISSN 1728-6875
1297016
  Барышев А.В. "Тройное убийство" / А.В. Барышев. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 222 с.
1297017
  Якушик С.В. "Тролинг" як специфична форма спілкування у віртуальному просторі мережі інтернет // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1297018
  Бєлов К. "Тролінг" як складова інформаційної війни Російської Федерації проти України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 197-200
1297019
  Рибалкін С.В. "Тронна касида": панегірик у марокканській поезії ХХ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 135-142. – ISSN 1608-0599
1297020
  Ковальчук В. "Троньку неможливо було відмовити. Він заворожував харизмою". В Києві вшанували пам"ять академіка Петра Тронька, який пішов із життя два роки тому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 134). – С. 10
1297021
  Красильщиков Виктор "Тропическая Россия": трудный путь к демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 175-182. – ISSN 0869-44435
1297022
   "Тропою грома" Кара Караева. – Л., 1962. – 43с.
1297023
  Шпильова Н. "Тростина": "лебедина пісня" Джина Тумера // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 283-298. – ISBN 978-966-359-360-9
1297024
  Стефану П. [Тропар пам"яті : поезії / Панделіс Стефану. – Афіни : Іолкос, 2012. – 160 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 978-960-426-664-7
1297025
  Балабанова Р.С. Три-ткани в римановой геометрии У . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Балабанова Р.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1974. – 15л.
1297026
  Андикян Манвел Атабекович Три-ткани на касательных расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андикян Манвел Атабекович; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М. – 11л.
1297027
  Тимошенко В.В. Три-ткани над коммутативными ассоциативными алгабрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Тимошенко В. В.; Ун-т дружбы народ. – М., 1977. – 12л.
1297028
  Камбулов Н.И. Тридцать осколков. -- (Аджимушкайская тетрадь). / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1966. – 424 с.
1297029
   Тридцать первое июня. – М., 1968. – 404с.
1297030
  Шевелева Е.В. Тридцать первый шаг. / Е.В. Шевелева. – М, 1980. – 47с.
1297031
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1989. – 378с.
1297032
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М, 1990. – 378с.
1297033
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1297034
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1297035
  Жаров А.А. Тридцать пять / А.А. Жаров. – М., 1956. – 298с.
1297036
   Тридцать пять произведений из собрания Королевской академии художеств: Великобритания. (Каталог выставки). – М., 1978. – 32с.
1297037
  Черняк Тридцать пятье сентября / Черняк, И.А. Геевский. – М, 1990. – 71с.
1297038
  Фаст Г. Тридцать серебреников / Г. Фаст. – Москва, 1954. – 80 с.
1297039
  Сян-Бельгин Тридцать тополей / Сян-Бельгин. – М., 1974. – 102с.
1297040
  Сян-Белгин Тридцать тополей. / Сян-Белгин. – Элиста, 1966. – 24с.
1297041
   Тридцать третья научно-техническая конференция. 28 января - 6 февраля 1970 года : Программа. – Саратов, 1970. – 59с.
1297042
  Малаховский Л.В. Тридцать три / Л.В. Малаховский. – Москва, 1990. – 63с.
1297043
  Воробьев Е.З. Тридцать три богатыря / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 192с.
1297044
  Ласкин Б.С. Тридцать три рассказа / Б.С. Ласкин. – М, 1969. – 223с.
1297045
  Шаталов В.И. Тридцать тысяч поединков / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1977. – 184с.
1297046
  Иванов Г. Тридцать часов поиска / Г. Иванов. – Минск, 1972. – 112с.
1297047
  Симонов К.М. Тридцать шестой - семьдесят первый : Стихотворения и поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 494с.
1297048
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть : Роман / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 335с.
1297049
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 703с.
1297050
   Тридцать шесть радостей. – Л., 1980. – 271с.
1297051
  Поженян Г.М. Тридцть лет спустя / Г.М. Поженян. – Москва, 1971. – 140 с.
1297052
  Баранов В. Тридцята висота // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 5


  До 30-ліття виходу журналу "Київ"
1297053
  Підпалий В.О. Тридцяте літо : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Молодь, 1967. – 83 с.
1297054
  Слюсаренко А.Г. Тридцятилітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1297055
  Ярославський Є. Тридцятиріччя ВКП (б) і наші завдання / Є. Ярославський, 1933. – 32с.
1297056
  Кнорін В. Тридцятиріччя революції 1905 року / В. Кнорін. – К., 1935. – 40с.
1297057
  Мандрика М. Тридцять і три літа Тараса Шевченка: До 140-річчя від дня смерті Т.Шевченка і 155-річчя збірки "Три літа" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.13-16. – ISSN 0131-6788
1297058
  Сорока М. Тридцять літ у Харківському університеті... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-47.
1297059
  Ващук Г.Т. Тридцять почесних грамот / Г.Т. Ващук. – Ужгород, 1959. – 40с.
1297060
  Щербина Н. Тридцять років втраченої казки // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 5


  Провідні науковці Університету продовжують вести пошук методів та технологій, які дозволять мінімізувати наслідки Чорнобильського лиха і бодай для майбутніх поколінь повернути на Полісся втрачену казку. Згадуються С. Сніжко та М. Ромась.
1297061
  Олійник Б. Тридцять років подвижництва / спілкувався Максим Деркач // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 3-5. – ISSN 2519-4429


  Минає 30 років відтоді, як було засновано ВБО "Український фонд культури".
1297062
  Булганін М.О. Тридцять років Радянських збройних сил. / М.О. Булганін. – К., 1948. – 18с.
1297063
  Глібовацький І. Тридцять років служіння високому мистецтву Петра Гундера // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 114-116. – ISSN 2224-0926
1297064
  Гречуха М.С. Тридцять років Української Радянської Соціалістичної Республіки / М.С. Гречуха. – Київ, 1948. – 23с.
1297065
  Мужук Леонід Тридцять третій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 51-89. – ISSN 0869-3595
1297066
  Боронь О. Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 124-125. – ISSN 0236-1477


  9 березня 2013 р. Наукове товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-Ф), Українська вільна академія наук (УВАН), Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) за участі науковців Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України провели ...
1297067
   Тридцять українських поетес. – К., 1968. – 294с.
1297068
  Харченко П.А. ТриЕго / Петро Харченко; Українська академія оригінальних ідей. – Київ : Фенікс, 2008. – 420 с. – ISBN 978-966-651-579-0
1297069
  Волкова Триединый аспект функциональной организации концепта: прошлое, настоящее и будущее / Волкова, В // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 29-41. – ISSN 2073-8528


  Статья посвящена анализу вопросов, что представляют собой концептуальные структуры, каково их сторение , свойства и функции: обсуждаются эмпирические факты, свидетельствующие , что концептуальные структуры структуры как результат прошлого и настоящего ...
1297070
  Пасічник М. Триєдина світочами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 6-7


  Виповнилося 50 років Житомирській обласній організації НСПУ.
1297071
  Карпенко В. Триєдина сутність журналістського твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті професійні аспекти редакторсько-журналістської майстерності розглядаються крізь призму діалектики. In the article professional aspects of the editorial-journalistic trade are examined through the prism of dialectics.
1297072
  Миропольська Є.В. Триєдина хорея у навчальних курсах "Естетика" і "Культурологія" // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-37
1297073
  Миропольська Є. Триєдина хорея як прасимвол синтетичних мистецтв // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 178-185. – ISSN 1997-4264
1297074
  Харченко П.А. Триєдине / П.А. Харченко. – К, 1990. – 101с.
1297075
  Вагилевич К. Триєдиність : Вірші / К. Вагилевич; Графіка і жудожнє оформлення В. Сергійчука. – Костопіль : Роса, 2006. – 98с.
1297076
  Бокал О.В. Триєдиність релігій (Сань-Цзяо) як основа розвитку китайської цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1297077
  Бондаренко В.Л. Триєдність фінансів, кредиту та грошей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-28. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається положення про одночасність та триєдність фінансування, кредитування та грошування - трьох етапів процесу обміну.
1297078
  Малаховский К.В. Трижды вокруг света / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1982. – 94 с.
1297079
  Шатаев Аслан Трижды воскресший : рассказ-быль // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0012-6756
1297080
  Малаховский К.В. Трижды открытая земля / К.В. Малаховский. – Москва, 1967. – 72с.
1297081
  Болдырев С.Н. Трижды приговоренный / С.Н. Болдырев. – Москва, 1968. – 416с.
1297082
  Привалов Б.А. Трижды убитый / Б.А. Привалов. – М, 1958. – 64с.
1297083
  Роговий Ю. Тризна // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 80-81.
1297084
  Холт К. Тризна по женщине. Романы. / К. Холт. – М., 1982. – 333с.
1297085
  Цуканов А.Н. Тризна по неудачнику. / А.Н. Цуканов. – М., 1988. – 205с.
1297086
  Зоберн О. Тризна по Яну Волкерсу : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0130-7673
1297087
  Лебедев Е.Н. Тризна. / Е.Н. Лебедев. – Москва : Современник, 1985. – 301с.
1297088
  Меженко Ю.А. Тризначні авторські катерові таблиці прстосовані для українських бібліотек. / Ю.А. Меженко. – Х, 1932. – 65с.
1297089
  Амфитеатров А.В. Тризны : [статьи] / Александр Амфитеатров. – Москва : Скл. изд. кн. маг. Д.П. Ефимова, преемн. А.Д. Друтман, 1910. – 210, [1] с.
1297090
  Болотенюк С. Тризуб - символ світогляду українців / С. Болотенюк, П. Харченко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 4-12
1297091
  Сокульський А.Л. Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 99-101. – ISSN 2218-4805
1297092
  Косовський В. Тризуб / Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко, Євген Чередниченко ; [ упоряд. В. Шевченко ]. – Київ : Факт, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-359-309-8
1297093
  Яхно О. Тризуб для Романа Шухевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
1297094
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1975. – 191с.
1297095
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Вид. 2-е, доп. – Дніпропетровськ, 1977. – 222с.
1297096
  Карнаух А.Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 61, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 58-60. – ISBN 978-966-2286-05-2
1297097
  Антонюк Я. Тризуб над півостровом: ОУН у Криму / Я. Антонюк, С. Громенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 жовтня (№ 39). – С. 15


  Якщо хочеш здивувати — вдайся до парадоксу: гарячий сніг, холодна війна, бандерівці у Криму... - вибір чималий. І йдеться не про сучасних "бендерівців", якими так старанно сепаратисти лякали кримських обивателів, а про справжніх членів революційної ...
1297098
  Верховський В. Тризуб, тамга чи грифон? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 1, 3


  Роздуми стосовно кримської геральдики.
1297099
  Леонтьев А.Н. Трийной прыжок / А.Н. Леонтьев. – М, 1966. – 127с.
1297100
  Кобринский А.М. Трикая = Trikaya : (I, II, III) / Александр Кобринский. – Беэр-Яков : НАХАШ, 2014. – 190, [2] с. : портр., ил., табл. – На обл. и на авантит.: I. В одном из дней (стихотворения). II. Ассоциативно-математическая поэзия (философско-лингвистическое эссе). III. Зазеркалье флоберовского мышления (монография). – Библиогр.: с. 182-187. – ISBN 978-965-90667-8-0
1297101
  Нестеров О.В. Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Нестеров Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1297102
  Титаренко О. Триколірна перемога Фійона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 листопада (№ 217). – С. 10


  Франція. На праймеріз республіканці обрали кандидатом у президенти консерватора-ультраліберала з російським присмаком.
1297103
  Калинчук Д. Триколор зі свастикою // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 13 (178). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Тавруючи визвольні рухи Литви, Естонії, України за "колабораціонізм" у Кремлі воліють забути, що в 40-х роках XX століття колишні білогвардійці масово опинялися в лавах СС та Вермахту.
1297104
  Солонський А.Я. Триколос / А.Я. Солонський. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
1297105
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 вересня (№ 167). – С. 4


  Уперше за 73 роки Путін перекреслив принципи Атлантичної хартії, що гарантувала створення повоєнного світопорядку на базі недоторканності території, відмови від використання сили в міжнародних відносинах і створення системи колективної безпеки. Так ...
1297106
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 7


  Українці і росіяни перед трикольоровим викликом
1297107
  Аль-Оста А С. Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 231-220. – ISSN 2218-4511
1297108
  Гребінник Василь Анатолійович Трикомпонентна модель подання знань для проектування інтелектуальних агентів та експертних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Гребінник В.А.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1297109
  Качкевич Ю. Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 206-212. – ISSN 2078-340X


  Статтю присвячено дослідженню трикомпонентних іменникових перелічень у творі Філострата “Життя Аполлонія Тіанського”. Розглянуто лексико-семантичні та граматичні особливості іменників, які формують перелічувальні ряди, способи зв’язку між їхніми ...
1297110
  Жуков С.А. Трикоординатний секвентний радіолокатор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядається питання захисту сенквентних РЛС від пасивних перешкод від землі і пропонується нове науково-технічне рішення для побудови трикоординатного секвентного радіолокатора, який забезпечує виявлення і вимірювання трьох координат цілей ...
1297111
  Шкуратов О.І. Трикотажна промисловість України в семирічці / О.І. Шкуратов. – К., 1959. – 33с.
1297112
  Царук В.В. Трикотажні вироби ручної та машинної в"язки / В.В. Царук. – 2-ге вид., із змін. – К., 1987. – 171с.
1297113
  Задорожний М.П. Трикрати / М.П. Задорожний, П.С. Скавронський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 47-48 : фото
1297114
  Страхов Є.М. Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації / Є.М. Страхов, Т.А. Яровий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1297115
  Гончар І. Трикстеріада в українській літературі: структура образу трикстера у поемі І.Я. Франка "Лис Микита" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 80-82. – ISBN 966-594-298-0
1297116
  Гончар І.І. Трикстеріада як проблема українського авангардизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 111-115. – ISBN 966-8188-10-1
1297117
  Кушнір І.А. Трикутна піраміда у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 112с.
1297118
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх / П.А. Аларкон. – Київ, 1958. – 80с.
1297119
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх / П.А. Аларкон. – Київ, 1983. – 176с.
1297120
  Гольник О. Трикутник Володимира Єшкілєва: містико-езотерична стратегія роману "Усі кути трикутника" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 54-59. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1297121
  Сірук М. Трикутник Гутерреша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 грудня (№ 228). – С. 3


  Завдання нового генсека ООН полягатиме в тому, щоб працювати над зміцненням міжнародного права.
1297122
  Кушнір І.А. Трикутник і тетраедр у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1991. – 208с.
1297123
  Кушнір І.А. Трикутник у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 104с.
1297124
  Мазурок О.О. Трикутні числа / О.О. Мазурок, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 6-9
1297125
  Зайцев А.К. Трилатерация : производственное (практическое) издание / А.К. Зайцев; ред.: Л.Г. Иванова, Е.А. Евтеева. – Москва : Недра, 1989. – 216 с. – ISBN 5-247-01091-4
1297126
  Шнирков О.І. Трилема європейської інтеграційної моделі для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 23-24
1297127
  Шаров О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 261-275. – ISSN 1684-906Х
1297128
  Гусаков А.А. и др. Трилисник / А.А. и др. Гусаков. – Петрозаводск, 1980. – 78с.
1297129
  Біливода П.М. Трилисник. / П.М. Біливода. – К., 1990. – 106с.
1297130
   Трилистник. – К., 1971. – 80с.
1297131
   Трилистник. – М., 1971. – 274с.
1297132
  Сидоренко Н.Н. Трилистник / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1980. – 239с.
1297133
  Шаповал М. Триліси / М. Шаповал. – Київ, 1981. – 192с.
1297134
   Триллер = Thriller: stories to keep you up all night / Дж. Роллинс [и др.] ; [под ред. Дж. Патерсона ; пер. с англ. Т. Матюхина]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2011. – 650, [3] с. – Пер. изд.: Thriller: stories to keep you up all night / ed.: James Patterson. 2006. – (Книга-загадка. Книга-бестселлер). – ISBN 978-5-699-52099-2


  Содерж.: Новая личность Джеймса Пенни / Ли Чайлд ; Операция "Северный лес" / Дж. Гриппандо ; Эпитафия / Дж. А. Конрат ; Лицо в окне / Х. Грем; Эмпатия / Дж. Сигел ; Влюбленный Ковальски / Дж. Роллинс ; Охота за Дмитрием / Г. Линдс ; Похищение / М. и Д. ...
1297135
  Булгаков М. Триллионер : проза: микрорассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 167-169. – ISSN 0131-2332


  Отдельно изданная часть рассказа "Столица в блокноте". Дата публикации выставлена по дате "материнского" рассказа, т.к. представленная часть в лице "Триллионера" логически выделенна в види мини-главы, а не является произвольно изъятым куском текста
1297136
  Елкин Е.А. Трилобиты (дехенеллиды) и стратиграфия нижнего и среднего девона Юга Западной Сибири / Е.А. Елкин; Отв ред. Максимова З.А. – Москва : Наука, 1968. – 156с.
1297137
  Петрунина З.Е. Трилобиты и биостратиграфия тремадока западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Петрунина З.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
1297138
  Репина Л.Н. Трилобиты нижнего кембрия Юга Сибири (надсемейство Redlichioidea) : Отв. ред. Суворова Н.П. / Л.Н. Репина. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1966. – 204с.
1297139
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства paradoxidae и их значение для стратиграфии кембрийских отложений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Соловьев И.А.; МВ и ССО СССР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1980. – 22л.
1297140
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства и их значение для стратиграфии кембрийских отложений : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Соловьев И.А. ; МВ и ССО СССР , Ленинград. горный ин-т. – Ленинград, 1980. – 22 с.
1297141
  Максимова З.А. Трилобиты среднего и верхнего девона Урала и Северных Мугоджар : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Максимова З. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1297142
  Ергалиев Г.Х. Трилобиты среднего и верхнего кембрия Малого Каратау : монография / Г.Х. Ергалиев; Отв. ред. Соколов Б.С., Покровская И.В. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 211с.
1297143
  Балашова Е.А. Трилобиты среднего и верхнего ордовика и нижнего силура Восточного Таймыра : монография / Е.А. Балашова; Ленинградский ордена Ленина Государственный ун-тет им. Жданова А.А. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 114с.
1297144
  Левицкий Е.С. Трилобиты среднего ордовика северо-запада Горного Алтая и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левицкий Е. С.; Моск. геол. развед. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1297145
  Вебер В.Н. Трилобиты Туркестана / В.Н. Вебер; Н.К.Т.П.-С.С.С.Р. Всесоюзное геолого-разведочное обьединение. – Москва-Ленинград, 1932. – 157с. – с 4 таблицами
1297146
  Марцинкявичюс Ю. Трилогия / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Советский писатель, 1987. – 257 с.
1297147
  Свириденко С. Трилогия "Кольцо Нибелунга" Рихарда Вагнера : общедоступный очерк / С. Свириденко [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1907. – 76 с.
1297148
  Хрусталева Н.А. Трилогия "Лунатики" в творчестве Германа Броха / Н.А. Хрусталева. – Л, 1991. – 172с.
1297149
  Борозма Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Борозма Н.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1297150
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Борозна Н.Я.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
1297151
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Дис... канд. филос.наук: / Борозна Н.Я.; КГУ. – К., 1968. – 319л. – Бібліогр.:л.1-37
1297152
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1969. – 120с.
1297153
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1976. – 96с.
1297154
  Баранов В.И. Трилогия А.Н.Толстого "Хождение по мукам" / В.И. Баранов. – Москва, 1984. – 79 с.
1297155
  Кенигсберг М.И. Трилогия Александра Гончара "Знаменосцы" : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг М.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1297156
  Круть Ю.З. Трилогия Владимира Минача "Генерация" и пути развития послевоенной словацкой прозы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Круть Ю.З. ; АН УССР , Ин-т лит-ры. – Киев, 1967. – 17 с.
1297157
  Синенко В.С. Трилогия К. Симонова "Живые и мертвые" / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 163с.
1297158
  Тузова Л.А. Трилогия К.А.Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето" и "Костер". (Жанр, сюжет, мастерство психол. анализа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Тузова Л.А. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Фрунзе, 1969. – 23 c. – Бібліогр. : с. 23
1297159
  Старков А.Н. Трилогия Константина Федина / А.Н. Старков. – М., 1989. – 191с.
1297160
  Чуприна И.В. Трилогия Л.Толстого "Детство", "Отрочество" и "Юность". / И.В. Чуприна. – Саратов, 1961. – 192с.
1297161
  Пискунов В.М. Трилогия М. Стельмаха / В.М. Пискунов. – Москва, 1966. – 112с.
1297162
  Файнгелеринт Д.М. Трилогия Марии Пуймановой "Люди на перепутьи", "Игра с огнем" и "Жизнь против смерти". : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнгелеринт Д.М.; Лит. ин-т им. А.М.Горького. при Союзе сов. писателей. – М., 1955. – 20л.
1297163
  Боборыкин В.Г. Трилогия Н. Погодина о Ленине / В.Г. Боборыкин. – М : Советский писатель, 1962. – 199 с.
1297164
  Зайцев Н.В. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине / Н.В. Зайцев. – Л., 1960. – 48 с.
1297165
  Фролова Т.Д. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине. / Т.Д. Фролова. – Махачкала, 1963. – 32 с.
1297166
  Диев В.А. Трилогия Н.Погодина о Ленине / В.А. Диев. – М. : Художественная литература, 1965. – 150 с.
1297167
   Трилогия о Максиме. – М., 1981. – 383с.
1297168
  Реньи А.А. Трилогия о математике / А.А. Реньи. – Москва, 1980. – 376с.
1297169
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям / Бээкман Эмэ. – Москва, 1977. – 655 с.
1297170
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям / Бээкман Эмэ. – Москва, 1985. – 382 с.
1297171
  Мартыненко О.П. Трилогия О.Д.Форш "Радищев" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыненко О.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 19 с.
1297172
  Анастасьев А.Н. Трилогия Погодина о Ленине на сцене / А.Н. Анастасьев. – Москва : Наука, 1964. – 72 с.
1297173
  Шамбинаго С.К. Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь) : [Портр. Н.В. Гоголя - меццотинто с грав. Рундальцова, (по итал. дагерротипу) / С. Шамбинаго. – Москва, 1911. – 159 с., 1 л. портр.(фронт.)


  Содержание: Романтизм символический (Гогоь и Гойя); Романтизм античный (Изображение любви у Гоголя); Романтизм политический (Гоголь и Рим) Ил.: Рундальцов, Михаил Викторович (1871-1935)
1297174
  Костяков В. Трилогия Уильяма Фолкнера / В. Костяков. – Саратов, 1969. – 104с.
1297175
  Бодрова М.Л. Трилогия Фридрига Шиллера "Валенштейн" : Автореф... канд. филол.наук: / Бодрова М. Л.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1297176
  Заманский Л.А. Трилогия Эдуарда Багрицкго "Последняя ночь" (Проблема и поэтика) / Л.А. Заманский. – Челябинск, 1974. – 101 с.
1297177
  Манченко О.Г. Трилогия Юрия Смолича "Дитинство", "Наші тайни", "Вісімнадцятилітні" : Автореф... канд. филол.наук: / Манченко О.Г.; Киев. гос. пед. им-н им. А.М.Горького. – К., 1966. – 20л.
1297178
  Козлова О.В. Трилогия Я.Коласа ("В полесской глуши", "В глуби Плесья", "На перепутье") : Автореф. дис. ... канд.филол. наук: / Козлова О.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 16 с.
1297179
  Бээкман Эмэ Трилогия. Маленькие люди / Бээкман Эмэ. – Москва, 1976. – 575 с.
1297180
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского / Сухово-Кобылин. – Москва, 1966. – 383с.
1297181
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. / Сухово-Кобылин. – М, 1955. – 276с.
1297182
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / Сухово-Кобылин. – М-Л, 1927. – 560с.
1297183
  Сухово-Кобылина Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / Сухово-Кобылина. – М, 1938. – 199с.
1297184
  Сухово-Кобылин В А. Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / В А. Сухово-Кобылин, . – М-л, 1949. – 224с.
1297185
  Романенко Я.А. Трилогія "Володар перснів": історичне підгрунтя легенди // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 629-638
1297186
  Мазуркевич О.Р. Трилогія високих рубежів / О.Р. Мазуркевич. – К, 1982. – 152с.
1297187
  Сайковська О. Трилогія про "ніщо" Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 144-150. – ISSN 2307-2261
1297188
  Зайчук О. Трилогія професора А. О. Селіванова [рецензія] / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 291-293. – ISSN 1026-9932
1297189
  Стюнкель Т.Б. Трилонометрический метод определения жестскости воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стюнкель Т.Б.; МВО СССР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1952. – 12л.
1297190
  Дюморье Д. Трильби / Д. Дюморье. – М., 1960. – 334с.
1297191
  Дюморье Д. Трильби / Д. Дюморье. – М., 1993. – 381с.
1297192
   Тримає час незламане перо : (до ювілею невтомного дослідника духовних скарбів М.К. Дмитренка) / Дяченко-Король, Т. Гнаткович, Л. Повх, М. Белей, С. Готько, Н. Іванчо, Я. Корінь, О. Опачко, М. Федорка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 5 (128). – С. 58-60
1297193
  Грабчук Г. Тримаймося завжди разом! // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Для всіх природничих факультетів Університету, що здійснювали набір абітурієнтів за напрямом «фізика», вступна кампанія 2015 р. була особливо непростою. Адже загальна кількість випускників шкіл, що складали ЗНО з фізики, виявилася меншою, ніж кількість ...
1297194
  Сарнавський О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 446-451. – ISSN 1026-9932
1297195
  Ігнатюк І. Тримання під вартою особи у період від закінчення досудового розслідування до початку підготовчого судового засідання / І. Ігнатюк, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 49-59


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1297196
  Даль А.Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні = Detention as a measure of restraint in criminal procedure : монографія / Даль Адам Лаврентійович, Абламський Сергій Євгенович ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 237, [1] с. – Присвячується 100-річчю початку підготовки охоронців правопорядку у Харкові (1917-2017 рр.). - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-237 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження" = Series "The investigator and detective"s library: paticipants of criminal procedure). – ISBN 978-617-7474-67-7
1297197
  Яремчук Андрій Тримати хвилю : відчуття своєї національної приналежності в українців поглиблюється // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1297198
  Григорян Миша Шмавонович Триметаллилборан в аллилбор-ацетиленовой конденсации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорян Миша Шмавонович; АН СССР. Ин- орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 22л.
1297199
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Додаток: л. 165-201. – Бібліогр.: л. 125-164
1297200
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1297201
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 102 л. – Бібліогр.: л. 87-102
1297202
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1297203
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Рябухін С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки: л.199-265. – Бібліогр.: л.167-198
1297204
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03 - Органічна хімія / Рябухін С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1297205
  Мушкетик Л.Г. Тримовний словник з лінгвістичної термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 429-431. – ISSN 2075-437X


  Продовження назви: Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. . - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 521 ...
1297206
  Ільїн В.В. Тримурті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1297207
   Тринадесет века България : Историческа библиография. – София, 1980. – 401с.
1297208
  Богданов И. Тринадесет века бьлгарска литература / И. Богданов. – София
1. – 1983. – 439с.
1297209
   Тринадесет века в мир и бран. – София
Т. 1. – 1978. – 212 с.
1297210
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
1. – 1983. – 210с.
1297211
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
2. – 1983. – 136с.
1297212
   Тринадцатая Всесоюзная пушкинская конференция. 6-8 июня 1961 года. – Л., 1961. – 12 с.
1297213
   Тринадцатая выставка московских художников: книги : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 143 с.
1297214
  Самчук И.А. Тринадцатая гвардейская / И.А. Самчук. – 2-е изд. доп. – М, 1971. – 280с.
1297215
  Лепин И.З. Тринадцатая группа / И.З. Лепин. – Пермь, 1980. – 286с.
1297216
  Конюхов Г.А. Тринадцатая конференция РКП. / Г.А. Конюхов. – М, 1951. – 68с.
1297217
  Конюхов А Г. Тринадцатая конференция РКП. / А Г. Конюхов. – М, 1956. – 72с.
1297218
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 241 с.
1297219
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 241 с.
1297220
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 241 с.
1297221
   Тринадцатая научно-техническая конференция, май 1963 года : Тезисы докл. – Москва, 1963. – 140с.
1297222
  Бораненков Н.Е. Тринадцатая рота / Н.Е. Бораненков. – М.
кн.1. – 1974. – 423с.
1297223
  Рампа Тринадцатая свеча = The thirteenth candle. My visit to venus : Мой визит на Венеру / Рампа, Лобсанг; Пер. с англ. Т.Титова, В.Трилис, О.Снитко и др. – Київ : Софія, 1997. – 256с. – ISBN 5-220-00049-7
1297224
  Варжапетян В.В. Тринадцатая страсть / В.В. Варжапетян. – Москва, 1988. – 366с.
1297225
  Холопов Г.К. Тринадцатый / Г.К. Холопов. – М., 1958. – 48с.
1297226
  Вибе Ф.И. Тринадцатый вариант / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1968. – 40с.
1297227
   Тринадцатый всемирный конгресс по птицеводству. – К., 1966. – 632с.
1297228
  Лосиков М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лосиков. – М, 1958. – 285с.
1297229
  Лосиков М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лосиков. – М, 1984. – 286с.
1297230
  Малышев А.А. Тринадцатый кордон : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 240 с.
1297231
   Тринадцатый Ленинградский семинар по космофизике : материалы семинара. – Ленинград : Издательство ФТИ АН СССР, 1983. – 203 с.
1297232
  Воробьев Е.З. Тринадцатый лыжник / Е.З. Воробьев. – Москва, 1983. – 32с.
1297233
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Материалы по истории химии и биологии. – М., 1971. – 64с.
1297234
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Сборник секционных тезисов (Дополнения). – М., 1971. – 72с.
1297235
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История античной науки и техники. – М.
Секция № 3. – 1971. – 24с.
1297236
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История биологических наук (включая теоретические основы медицины). – М.
Секция № 9. – 1971. – 136с.
1297237
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История средневековой науки и техники. – М.
Секция № 4. – 1971. – 40с.
1297238
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. Подсекция. История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем. – М.
Секция № 1. – 1971. – 52с.
1297239
  Балабин С.П. Тринадцатый пикет / С.П. Балабин. – Владивосток, 1980. – 304с.
1297240
  Искандер Фазиль Тринадцатый подвиг Геракла / Искандер Фазиль. – Москва, 1966. – 137 с.
1297241
   Тринадцатый праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1972. – 142с.
1297242
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : драма в 2 ч. / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1981. – 64 с. : портр. – (Сегодня на сцене)
1297243
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : пьесы / Азат Абдуллин ; [худож. А. Рюдстедт]. – Москва : Советский писатель, 1991. – 170, [2] с : ил.
1297244
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель. Последний патриарх : пьесы / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1986. – 119 с. – (Сегодня на сцене)
1297245
  Смирнов В. Тринадцатый рейс / В. Смирнов. – М., 1968. – 288с.
1297246
  Тарутин О.А. Тринадцатый сезон / О.А. Тарутин. – Л., 1989. – 315с.
1297247
   Тринадцатый стул. – Ташкент, 1986. – 206с.
1297248
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – М, 1950. – 72с.
1297249
  Колесников А.К. Тринадцатый съезд РКП(б) / А.К. Колесников. – Москва, 1956. – 87с.
1297250
   Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. – М., 1963. – 884с.
1297251
   Тринадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). 23-31 мая 1924 г.. – М., 1924. – 765с.
1297252
  Якубовский А.П. Тринадцатый хозяин / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1971. – 158с.
1297253
  Кычаков И.С. Тринадцать / И.С. Кычаков. – М., 1971. – 127с.
1297254
  Крылов И.А. Тринадцать басен / И.А. Крылов. – Л., 1972. – 36с.
1297255
  Василев В. Тринадцать веков Болгарии / В. Василев. – София : Пресс, 1981. – 126, [2] с.
1297256
  Сычевский В.П. Тринадцать градусов к востоку от Гринвича. / В.П. Сычевский. – К., 1983. – 432с.
1297257
  Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии : Хрестоматия с комментариями по курсу "Введение в психологию" / Е.Е. Соколова. – 3-е изд. – Москва : Смысл, 1997. – 653с. – (Психология для студента). – ISBN 5-89357-007-3
1297258
  Кузнецова Л.И. Тринадцать загадок неба / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1967. – 168 с.
1297259
  Дряхлова Валентина Тринадцать источников Карловых Вар // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 32-35
1297260
  Васильев В.В. Тринадцать лекций по основам вариационного исчисления / В.В. Васильев. – Иркутск, 1989. – 103с.
1297261
  Баруздин С.А. Тринадцать лет / С.А. Баруздин. – М., 1968. – 270с.
1297262
  Березюк Н.М. Тринадцать лет без университета. Под дамокловым мечом реформ / Н.М. Березюк, Г И. Левченко, Р.П. Чигринова // Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова. – Харьков : Тимченко А.Н., 2006. – С. 79-112. – ISBN 966-8661-15-X


  28-31 декабря 1925 г. в Киеве в помещении Всенародной библиотеки, которая выступила координатором деятельности библиотек, состоялась Первая конференция научных библиотек. С докладом "Организация сети научных библиотек и ближайшие задачи в их работе" ...
1297263
  Плисецкая М.М. Тринадцать лет спустя : сердитые заметки в тринадцати главах / Майя Плисецкая. – Москва : АСТ ; Новости, 2008. – 160с., [ 104с. илл. ] : фот. – ISBN 978-5-17-045344-3
1297264
  Андропов С. Тринадцать мальчишеских лет / С. Андропов. – Воронеж, 1960. – 132с.
1297265
  Пчелкин А.А. Тринадцать месяцев / А.А. Пчелкин. – М, 1972. – 95с.
1297266
  Полторакин В.В. Тринадцать подснежников. / В.В. Полторакин. – Новосибирск, 1964. – 191с.
1297267
  Гранин Д.А. Тринадцать ступенек / Д.А. Гранин. – Ленинград, 1984. – 304с.
1297268
  Дмитриев Ю.Д. Тринадцать черных кошек / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1988. – 234,4с.
1297269
  Рильський М.Т. Тринадцята весна / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 69с.
1297270
   Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки : 13-15 квіт. 2010 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-918-6
1297271
   Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад оргком.: Воловенко Ю.М. (голова), Войтенко З.В., Запорожець О.А. та ін. ; редкол.: Кукуєв М. та ін.]. – Київ, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч. авт.: с. 220-223. – Бібліогр. в кінці ст.
1297272
  Конюхов А Г. Тринадцята конференція РКП / А Г. Конюхов, . – Київ, 1957. – 68с.
1297273
  Кізілова Н.О. Тринадцяте засідання Балтійського відділу Групи експертів Організації Об"єднаних Націй з географічних назв : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 52-53 : Фото
1297274
  Ісаєнко Ж.І. Тринадцятий з"їзд КПУ / Ж.І. Ісаєнко. – Київ, 1962. – 144с.
1297275
  Корогодский О. Тринадцятий з"їзд РКП / О. Корогодский. – К, 1950. – 68с.
1297276
  Авраменко О. Тринадцятий, або Шлях до себе // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISBN 966-8917-08-1


  Проекти Віктора Сидоренка (український живописець, куратор, педагог, автор об"єктів і фотокомпозицій, також наукових і публіцистичних текстів).
1297277
  Гринько Д.Г. Тринадцять / Д.Г. Гринько. – Москва, 1943. – 39с.
1297278
  Калинець І.М. Тринадцять алогій. Міф про казака Мамая Ладі і марені : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1991. – 223 с.
1297279
  Сичевський В.П. Тринадцять градусів на схід від Грінвіча / В.П. Сичевський. – К, 1988. – 685с.
1297280
  Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : [путівник] / [Дмитро Малаков ; Авт. фотогр.: Дмитро Малаков, Зоя Білаш, Антон Довбуш та ін.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 61, [3] с. : іл. – На обкл.: 13 київських зустрічей із Городецьким. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. 2008 р. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-336-4
1297281
  Ткаченко Л.В. Тринадцять музик / Л.В. Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 191 с.
1297282
  Петровац І. Тринадцять підлітків, один собака і директор / І. Петровац. – Ужгород, 1985. – 159с.
1297283
  Круглов Ю.М. Тринадцять подвигів Геракла / Ю.М. Круглов. – К, 1986. – 111с.
1297284
  Шолом-Алейхем Тринадцять сполучених штатів / Шолом-Алейхем. – Харків, 1928. – 76 с.
1297285
  Слапчук В. Тринадцять способів дивитися на чорного дрозда // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.22-82.
1297286
  Ренн Л. Трини / Л. Ренн. – М., 1958. – 336с.
1297287
  Белый Э.Л. Тринидад и Тобаго / Э.Л. Белый. – М., 1984. – 62с.
1297288
  Фетисов А.С. Тринидад и Тобаго. / А.С. Фетисов. – М, 1975. – 76с.
1297289
  Железнякова О.М. Тринитарный подход к выбору методов обучения / О.М. Железнякова, Л.И. Петриева // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 146-153. – ISSN 2073-8536


  В статье кратко описывается инновационная тринитарная классификация методов обучения, осмысление и принятие которой значительно упрощает процедуру выбора методов обучения на уроке в сравнении с традиционным подходом In article innovative trinitarny ...
1297290
  Попов В.Ю. Тринітарна ідентологія трактату Северина Боеція "Liber de trinitate" // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 54-62. – ISSN 2075-1443
1297291
   Тринітрато-трис-дифенілфосфорилбензамід лантаноїди (III) як основа для створення люмінофорних матеріалів / Н.С. Каряка, В.О. Труш, С.С. Смола, Є.М. Фадєєв, Є.В. Одинець, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 85-94. – ISSN 1025-6415
1297292
  Ауэрбах Л.Д. Трио Чайковского "Памяти великого художника" : путеводитель / Л.Д. Ауэрбах. – Москва : Музыка, 1977. – 60 с.
1297293
   Триодион си ест Трипеснец с[вя]той великой четырдесятници, от еллинского изследован / Благословением же и повелением преподобнейшего в Бозе Его Милости Господина Отца Иосифа Трызни архимандриты Печерския Киевския и проч. – Третее типом издадеся [3-е вид.]. – Киев (Київ) : В с[вятой] Великой Чудотворной Лавре Печерской Кивской, 1648. – [12], 880 с.
1297294
   Триодион, сиесть: Трипеснець, святой великой Пятидесятницы Пентикостарион, еже есть Пятидесятница нареченной от эллинского благословением исследеван и тщанием преподобнейшего Петра Могилы. – К., 1630. – 1200с.
1297295
  Нейман М.С. Триодные и тетродные генераторы сверхвысоких частот / М.С. Нейман. – Москва, 1950. – 284с.
1297296
  Терентьев С.Н. Триодные передатчики дециметровых волн / С.Н. Терентьев, В.Ф. Картавых. – Киев : Техніка, 1967. – 410 с.
1297297
  Graven G. Триодные усилители с дисковым спаем / G. Graven. – М., 1959. – 15с.
1297298
  Тарасов Ф.И. Триоды. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1965. – 32с.
1297299
  Рукавишников И. Триолеты любви и вечности / И. Рукавишников. – М. – 151с.
1297300
  Лісняк В.С. Триортогональна система головних векторних полів інерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 128-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується диференціальна динаміка розподілу мас у тривимірному евклідовому просторі. Одержано зручні обчислювальні формули для диференціальних інваріантів головних векторних полів інерції та відповідних їм комплексів прямих.
1297301
  Толочко Д.В. Трипіллєзнавство як окрема галузь української історіографії і складова національної історичної науки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 135-140. – ISBN 966-614-021-7
1297302
  Синельников Л. Трипілля / Л. Синельников. – К., 1959. – 94с.
1297303
  Сегеда С. Трипілля в етнокультурній історії України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-357-4
1297304
  Губерначук С. Трипілля і українська мова / С. Губерначук. – Київ : Фенікс, 2005. – 232с. – ISBN 966-651-227-0
1297305
  Глазовий Андрій Трипілля. Давнє і дивне : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 90-94 : Фото
1297306
  Будько Євген Трипілля. Живе і тепле : Всім сувенірам сувенір / Будько Євген, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 96-98 : Фото
1297307
  Глазовий Андрій Трипілля. Зриме : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 99 : Фото
1297308
  Будько Євген Трипілля. Люди й черепки : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 138-143 : Фото
1297309
  Біленко Василь Трипілля. Тіні забутих предків. Вони повертаються : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-69 : Фото
1297310
   Трипільська культура. – К.
1. – 1940. – 594с.
1297311
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура : спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2007. – 417с. – ISBN 978-966-03-4005-3
1297312
   Трипільська культура на Україні. – К.
1. – 1926. – 211с.
1297313
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416с., 32 с. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-4006-0
1297314
  Михайлова Н. Трипільська культура: нові відкриття проти старих ілюзій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 12


  "Кажуть що в археології, як у медицині і футболі, розбираються всі. Особливо це стосується трипільської культури. Її поціновувачі (від колекціонерів, композиторів і поетів, до колишніх президентів) вважають себе справжніми експертами, ведуть ...
1297315
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія : Короткий словник термінів / Юрій Мосенкіс. – Київ, 2003. – 76 с. – (Трипільська культура-українська мова ; Вип. 1)
1297316
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – C. 6-13. – ISSN 1728-6875
1297317
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Годенко-Наконечна Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1297318
  Желага Д. Трипільська спадщина Середнього Дністра: загроза руйнації та рятівна діяльність / Д. Желага, І. Радомський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан археологічних пам"яток території середньої течії Дністра, проблеми антропогенного чинника їхнього руйнування та шляхи виходу з цієї ситуації. Вказано коротку історію досліджень пам"яток Трипільської культури. Також розглядається ...
1297319
  Стаховський Дмитро Трипільська толока : Україна/фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 14-17 : фото
1297320
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 35 с.
1297321
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Київ, 1938. – 28 с.
1297322
  Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / Михайло Відейко. – Київ : Наш час, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 966-8174-34-8
1297323
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – 2012. – 77 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1297324
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 7 (10), липень. – 2012. – 109 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1297325
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 8 (11), серпень. – 2012. – 105 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1297326
   Трипільська цивілізація у спадщині України : Конференція присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури (Матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Києві 30-31 травня 2003 р.). – Київ : Просвіта, 2003. – 328 с. – ISBN 966-7551-87-3
1297327
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільський прасловник української мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 80с.
1297328
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов : монографія / В.Г. Таранець ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т державного управління ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-394-014-4
1297329
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах / В.Г. Таранець, І.А. Черняєва // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 268-274. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто припущення про прабатьківщину ...
1297330
  Мулярчук І.Ф. Трипільські поселення VI-III тис. до хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 166-180. – ISBN 978-966-171-218-7
1297331
  Самборський Р. Трипільські світоглядні витоки української правної культури // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 20-21
1297332
  Конча С. Трипільські слова в українській мові? (з приводу нових книжок Ю. Мосенкіса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-11. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Українська мова (як і більшість інших мов світу) заховує у своєму словнику певний відсоток слів невідомого походження. Таємницю походження деяких з них намагається розв"язати український мовознавець Юрій Мосенкіс. Під критичним кутом зору розглядаються ...
1297333
  Стаховський Дмитро Трипільці з"їли 100 кіло вареників : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-33 : Фото
1297334
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.02.04 / Білий В. О.; КУ ім. Т. Шевченка, механіко-математичн. фак-т. – К., 1996. – 162л. – Бібліогр.:л.152-162
1297335
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Білий В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 18 с.
1297336
  Чибисов А.К. Триплетные состояния и процессы переноса электрона в пигментах и красителях. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Чибисов А.К.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 35л.
1297337
  Продан Е.А. и др. Триполифосфаты и их применение / Е.А. и др. Продан. – Минск, 1969. – 534с.
1297338
   Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки = Tripolye culture in Ukraine: the giant-settlement of Talianki : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 255, [1] с. : ил., табл. + 2 отд. л. чертежей. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-02-4944-8


  Книга является результатом полевых и теоретических археологических исследований, освещающих различные аспекты жизни крупного трипольского поселения, а также быта и уровня технологии носителей данной археологической культуры.
1297339
  Корвин-Пиотровский Трипольская культура на территории Украины // Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – С. 20-22. – ISBN 978-966-02-4944-8
1297340
   Трипольская трагедия, 1923. – 91с.
1297341
  Дубасов М. Трипольская трагедия : из воспоминаний участника Трипольской битвы / М. Дубасов. – Москва : Госвоениздат, 1938. – 96 с. : илл. – (Библиотека красноармейца)
1297342
  Виноградова Н.М. Трипольские племена Пруто-Днестровского междуречья в период расцвета. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Виноградова Н.М.; МГУ. – М., 1974. – 17л.
1297343
  Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных рекон.в археологии. / А.Г. Колесников. – К., 1993. – 152с.
1297344
  Чумак П.Я. Трипс бегонієвий (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна та заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 118-120. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження видів бегоній трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall та екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные о повреждении бегоний трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall и экологически ...
1297345
  Чумак П.Я. Трипс гладіолусовий (Thysanoptera, Terebrantia) на заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження сортів гладіолуса трипсом (Thrips simplex Morison). Описано екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные относительно повреждения сортов гладиолуса трипсом (Thrips simplex Morison). ...
1297346
  Халилов Б.Б. Трипс на хлопчатнике и меры борьбы с ним в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд.биол.наук: / Халилов Б.Б.; М-во сельского хозяйства СССР.Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Кировобад, 1957. – 15л.
1297347
  Чумак П.Я. Трипси (Thripidae, Thysanoptera) - шкідники рослин-інтродуцентів захищеного грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень поширення трипсів в оранжереях України та їх трофічні зв"язки.
1297348
  Барановський Михайло Миколайович Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Барановський М.М.; Укр. акад. аграрних наук. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 36 назв
1297349
  Корольков Д.М. Трипсы живущие на наших злаках / Д.М. Корольков. – 206с.
1297350
  Дядечко Н.П. Трипсы, или бахромчатокрылые насекомые / Н.П. Дядечко. – Киев, 1964. – 388с.
1297351
  Есенин С.А. Триптих / С.А. Есенин. – Берлин. – 29с.
1297352
  Урумов В. Триптих / В. Урумов. – Пловдив, 1961. – 74с.
1297353
  Українка Леся Триптих / Леся Українка ; [уклад.: Л.І. Мшщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львівськ. держ. ун-ті, 1981. – 94 с. : 8,5х6 см. – У вид. також: Леся Українка / Іван Франко. - Мініатюрне видання
1297354
  Спешнев А.В. Триптих / А.В. Спешнев. – М., 1986. – 236с.
1297355
  Пагутяк Галина Триптих : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 2-6. – ISSN 0130-1608
1297356
  Єременко О. Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-27


  У статті розглядаються особливості міфопоетичного мислення, риси ідіостилю Б.І. Антонича на прикладі триптиха віршів, присвячених Різдву
1297357
  Вовк В. Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія = Triptico as telas cilindricas de Jurij Solovij / Віра Вовк. – Rio De Janeiro : Companhia brasileira de artes graficas, 1982. – 72 с. : кольор. іл. – Текст парал. укр., португ..— Вих. дан. португ.
1297358
  Гром"як Р. Триптих із літературознавства в надвечір"я // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 0236-1477
1297359
  Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции : "Белая гвардия". "Записки покойника". "Мастер и Маргарита": Комментарии / Г.А. Лесскис. – Москва : ОГИ, 1999. – 432с. – ISBN 5-900241-35-1
1297360
  Коломієць Л. Триптих П. Тичини "На могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 382-391


  У статті розглядається англомовний переклад поетичного триптиху Павла Тичини "На могилі Шевченка", виконаний Михайлом Найданом. Досліджуються можливості донесення до іншомовного читача поетики та проблематики цього триптиху-роздуму П. Тичини про долю ...
1297361
  Ісаєва Н. Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1297362
  Васюк Л. Триптих у свічаді : Автобіографічний роман / Леонід Васюк. – Чернівці, 2000. – 562с. – ISBN 966-7618-26-9
1297363
  Ермолаев Юрий Сергеевич Триптофановая фосфоресценция при комнатной температуре и структурное состояние белков и биологических мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ермолаев Юрий Сергеевич; АН БСС, Ин-т фотобиологии. – Минск, 1985. – 20л.
1297364
  Васенев В.И. Триптофансодержащие пептиды пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02079 / Васенев В.И.; МГУ. – М, 1970. – 15л.
1297365
  Супрун Л.В. Триразовий повтор у комунікативному синтаксисі І. Франка-Вісниківця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1297366
  Іларіон Трираменний хрест зо скісним підніжком - національний хрест України : історично-археологічна студія з 41-м малюнком / Іларіон. – Вінніпег : Вид-во Укр. греко-православн. митрополії в Канаді, 1951. – 100 с. : іл.
1297367
   Трис-тетрахлороиминодифосфаты РЗЭ / В.В. Скопенко, А.О. Гудима, В.Л. Рудзевич, В.А. Калибабчук // Докл. АН УССР. Сер Б. : АН УССР, 1990. – №4
1297368
  Квятковскі Є. Трисекторна структура зайнятості та економічного розвитку: порівняльний аналіз Польщі та України за 1990-2013 роки / Є. Квятковскі, А. Кжентовска // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-154 : table. – Bibliogr.: 8 refs. – ISSN 1605-7988
1297369
  Любімова О.В. Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років XIX століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 429-435


  У статті розглянуто західноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Зокрема досліджено трискладові розміри. У сегменті трискладових форм традиційно превалювали амфібрахічні, а саме-Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. Домінував чотиристоповий ...
1297370
  Любімова О. Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 131-155. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1297371
   Триста веков искусства. – М., 1976. – 327с.
1297372
   Триста двадцать лет старокалмыцкой письменности. – Элиста, 1970. – 236с.
1297373
  Брандис Е.П. Триста двадцать пять лет со дня рождения Мольера / Е.П. Брандис. – Л., 1947. – с.
1297374
  Лукаш І.М. Триста днів подвигу: Докум. повість / І.М. Лукаш. – Дніпропетровськ, 1974. – 7-96с.
1297375
  Петрищев А.Б. Триста лет / А.Б. Петрищев. – 4-е изд. – Москва : Тип. Т-ва "Задуга", 1917. – 98 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1297376
  Петрищев А.Б. Триста лет (1606-1906) / А.Б. Петрищев. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Типо-лит "Энергия", 1908. – 115 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1297377
  Петрищев А.Б. Триста лет 1606-1906 / А.Б. Петрищев. – Санкт-Петербург : Тип. В. Ревитцера, 1906. – 80 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1297378
  Волчкова Н. Триста лет и три года. Реформа РАН не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 3


  Первая острая фаза противоборства научного сообщества и инициаторов скандального законопроекта реформирования РАН, свалившегося ученым как снег на голову в разгар лета, похоже, завершилась. Началась позиционная борьба.
1297379
  Богуславский Е.С., Власовский И.О. Триста лет под державою Дома Романовых 1613-1913 / Е.С. Богуславский, И.О. Власовский. – Киев : Изд. Управления киевс.учебного окр. ; [Тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К*], 1913. – 64 с.


  2-ой автор: Власовский, Иван Федорович (1883-1969)
1297380
  Кревська Триста літ до весни : поезія: вірші / Кревська, М.) Г.(Кононенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 4-6. – ISSN 2075-1222
1297381
  Капелюшний Л. Триста метрів до війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 10


  Збройне протистояння Нагірного Карабаху і Азербайджану.
1297382
  Владимов М.В. Триста метров на запад / М.В. Владимов. – Москва, 1971. – 79с.
1297383
  Стефановский П.М. Триста неизвестных / П.М. Стефановский. – Москва, 1968. – 304с.
1297384
  Стефановский П.М. Триста неизвестных. / П.М. Стефановский. – 2-е изд. – М, 1973. – 319с.
1297385
  Антонюк Д. Триста п"ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні / Дмитро Антонюк ; [авт. фотогр. : Д. Антонюк, А. Бондаренко, С. Котелко ; карти А. Шипко]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-371-5
Ч. 2. – 2012. – 257, [3] с. : фотоіл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1297386
  Борисов И.Б. Триста признаний в любви / И.Б. Борисов. – Москва, 1970. – 336 с.
1297387
  Бойко И.Д. Триста років возз"єднання України з Росією / И.Д. Бойко. – Київ, 1953. – 40с.
1297388
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Вид-во Львівського державного університету, 1954. – 135 с.
1297389
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1954. – 332 с.
1297390
  Кульчицький С Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 713-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-44-8
1297391
  Вороненко Раїса Триста років тому Україна змінила столицю // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 63-64. – ISSN 0130-5212
1297392
  Антонович Д.В. Триста років українського театру 1619-1919 рр. / Д. Антонович ; вст. сл. авт. – Прага : Укр. гром. вид. фонд, 1925. – 267 с. – Імен. покажч.: с. 257-272. – Бібліогр.: с. 228-275.
1297393
  Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919 та інші праці / Д. Антонович. – Київ : ВІП, 2003. – 418с. – ISBN 966-7897-14-1
1297394
  Алексєєв С.П. Триста три богатирі / С.П. Алексєєв. – Київ, 1967. – 110с.
1297395
  Кунцевич М. Тристан 1946 : роман / М. Кунцевич; Пер. с польского. – Москва : Прогресс, 1977. – 284 с.
1297396
  Бруштейн А.Я. Тристан и Изольда / А.Я. Бруштейн. – М.Л., 1945. – 124с.
1297397
   Тристан и Исольда. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной афревразии. – Л., 1932. – 287с.
1297398
  Марек И. Тристан, или О любви : повесть / И. Марек. – М., 1988. – 189с.
1297399
  Перес Гальдос Тристана. Назарин. Милосердие / Перес Гальдос. – Л., 1987. – 534с.
1297400
   Тристороння польсько-українсько-німецька зустріч у Варшаві // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1 : фото


  У Варшаві відбулася тристороння польсько-українсько-німецька зустріч ректорів вищих навчальних закладів. Українську делегацію очолював Голова спілки ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Л.В. Губерський. Конференцію ректорів ...
1297401
  Дмитров М. Тристороння угода на благо міста // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Протокол про наміри щодо реалізації спільних інноваційних проектів підписали ректор КНУ Леонід Губерський, мер Києва Віталій Кличко та голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м.Києва Олександр Осадчий. Документ передбачає ...
1297402
  Колев С. Трите руски революции и влиянието им в България : историографски оч. / С. Колев. – София : Партиздат, 1986. – 298 с.
1297403
  Палій Анфіса Євгеніївна Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (M.Bieb.) Sojak : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Палій А.Є.; Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2006. – 124л. – Бібліогр.: л.106-124
1297404
  Палій А.Є. Тритерпенові і фенольні сполуки Mеlilotoides cretacea (M.Bieb) Sojak : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.04 / Анфіса Євгеніївна Палій: КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1297405
  Васьковский В.Е. Тритерпеновые гликозиды аралии манчжурской : Автореф... канд. хим.наук: / Васьковский В.Е.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1962. – 23л.
1297406
  Кинтя П.К. Тритерпеновые гликозиды из корней мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis L.) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кинтя П.К.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 15л.
1297407
  Веньяминов А.Г. Тритерпеновые гликозиды калопанакса семилопастного. : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов А.Г.; АН СССр. – Новосибирск, 1965. – 18л.
1297408
  Чебан П.Л. Тритерпеновые гликозиды лепестков подсолнечника. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чебан П.Л.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 15л.
1297409
  Суркова Л.Н. Тритерпеновые гликозиды. Empetrum sibiricum, Sanguisorba. officinalis, Polemonium coeruleum, Silene nutans. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Суркова Л.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 21л.
1297410
  Амирова Г.С. Тритерпеновые соединения из корней Meristotropis triphylla Fisch. et Mey : Автореф... канд. хим.наук: / Амирова Г.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
1297411
  Горловой Г.Д. Тритиевые излучатели / Г.Д. Горловой, В.А. Степаненко. – М, 1965. – 116с.
1297412
  Ленский Л.А. Тритий во влагосодержащих системах / Л.А. Ленский. – М, 1981. – 77с.
1297413
  Алфимова Ж.П. Тритий глаз Наполеона, или о концепции общих понятий Т. Чежовского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 0235-1188
1297414
  Эванс Э. Тритий и его соединения / Э. Эванс. – М, 1970. – 312с.
1297415
   Тритикале - культура больших возможностей. – М., 1989. – 142с.
1297416
   Тритикале - первая зерновая культура, созданная человеком. – М., 1978. – 285с.
1297417
  Сулима Ю.Г. Тритикале / Ю.Г. Сулима. – Кишинев, 1976. – 199с.
1297418
   Тритикале. Изучение и селекция. Материалы Международного симпозиума. Ленинград 3-7 июля 1973 г.. – Л., 1975. – 252с.
1297419
   Тритикале: Создание и перспективы использования. – Минск, 1986. – 215с.
1297420
   Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей клиноптилоліту / І.М. Руденко, О.В. Пушкарьов, Вік В. Долін, О.В. Зубко, О.Є. Гречановська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 64-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2519-2396
1297421
   Тритій у біосфері = Tritium in the biosphere / [В.В. Долін та ін.] ; за ред. акад. НАН України Е.В. Соботовича, д-ра геол. наук В.В. Доліна ; [НАН України, Ін-т геохімії навколиш. середовища]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 222, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1248-6
1297422
  Домбровский А.И. Тритогенея Демокрита / А.И. Домбровский. – М., 1980. – 206с.
1297423
  Бурба Георгий Тритон и 12 "головастиков" : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 88 : Іл.
1297424
   Тритон и аксолотль. – Москва, 1952. – 296с.
1297425
  Паздрій О.І. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Паздрій Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1297426
  Левандовский А.П. Триумвиры революции : Повесть / А.П. Левандовский. – Москва : Детская литература, 1980. – 238с.
1297427
   Триумф. – Л., 1929. – 127с.
1297428
  Щеглов Ю.М. Триумф / Ю.М. Щеглов. – Москва, 1980. – 407с.
1297429
  Щеглов Ю.М. Триумф / Ю.М. Щеглов. – Москва, 1986. – 404с.
1297430
  Фостер А.Д. Триумф душ = A Triumph of Souls : Роман / Алан Дин Фостер; Пер. с англ. М.Ишкова. – Москва : АСТ, 2003. – 318с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-018793-9
1297431
  Шелли Триумф жизни / Шелли, Перси-Биши. – М., 1982. – 256с.
1297432
  Кобрин К. Триумф зла // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 0321-1878
1297433
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1. – 1989. – 304с.
1297434
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн.1, ч.2. – 1989. – 301с.
1297435
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : в 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн.2,ч.1. – 1989. – 432с.
1297436
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : в 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн 2, ч.2. – 1989. – 267с.
1297437
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1. – 1990. – 95с.
1297438
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1(окончание). – 1990. – 95с.
1297439
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Кемерово
1. – 1990. – 429с.
1297440
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : В 2-х книгах / Д.А. Волкогонов. – Барнаул : АПН Новости. – ISBN 4-7020-0025-0
Кн.2. – 1990. – 688с.
1297441
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Кемерово
2. – 1991. – 440с.
1297442
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
2. – 1991. – 96с.
1297443
  Савинова Е. Триумф и трагедия Анастасии Вяльцевой // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 170-187. – ISSN 1726-6084
1297444
  Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского / С. Цвейг. – Москва : Детская литература, 1977. – 286с.
1297445
  Исхаков Р. Триумф Константина Васильева // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 3. – С. 71-73. – ISSN 0868-488Х
1297446
  Соловьев О.Ф. Триумф Ленина и банкротство его критиков / О.Ф. Соловьев. – М., 1978. – 160с.
1297447
  Макнот Д. Триумф нежности / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1999. – 384с. – ISBN 5-237-02918-3
1297448
  Ульрих К. Триумф Олимпиады: О крушении еще одной крупной антиком. компании. / К. Ульрих. – М., 1981. – 88с.
1297449
  Макогон Н. Триумф Россини // Человек без границ : философия, психология, история. наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 2. – С. 61. – ISSN 1818-2968
1297450
  Бондаренко Ф.С. Триумф советского шахматного этюда / Ф.С. Бондаренко. – К, 1984. – 175с.
1297451
  Лазарев Л. Триумф. День первый // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 2-5. – ISSN 0320-331Х


  Фоторепортаж встречи Ю. Гагарина в аэропорту Внуково 14 апреля 1961 года ещё никогда не публиковались в СМИ.
1297452
   Триумфальная "коронация". Х, юбилейная, премия "Лидеры туриндустрии" : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-23 : Фото
1297453
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1982. – 478с.
1297454
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Минск, 1984. – 383с.
1297455
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Кишинев, 1987. – 543с.
1297456
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Кишинев, 1987. – 543с.
1297457
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1990. – 381с.
1297458
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Новгород, 1991. – 382с.
1297459
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1992. – 445с.
1297460
  Ремарк Эрих Мария Триумфальная арка : Роман / Ремарк Эрих Мария; Пер.с нем.Б.Кремнева,И.Шрайбера. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 528с. – ISBN 966-03-0151-0
1297461
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка : роман / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайбера]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 526, [2] с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-016528-5
1297462
  Бадов А. Триумфальное возвращение Веселого Роджера // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 46. – С. 32-39


  В державі Сомалі виникає дійсна піратська республіка
1297463
  Ковалевский А.И. Триумфальное шествие Советской власти / А.И. Ковалевский. – М, 1941. – 99с.
1297464
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
1. – 1963. – 560с.
1297465
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
2. – 1963. – 496с.
1297466
  Гамрецкий Ю.М. и др. Триумфальное шествие Советской власти по Украине / Ю.М. и др. Гамрецкий. – Киев, 1987. – 437с.
1297467
   Триумфальные арки Ленинграда. – Ленинград, 1985. – 159 с.
1297468
  Краевский Б.П. Триумфальные ворота / Б.П. Краевский. – Москва, 1984. – 62 с.
1297469
  Буникене Л. Трифенилметановые красители как аналитические реагенты для определения микроколичеств иодидов, бромидов, сульфидов и гипохлоритов : Автореф... канд. хим.наук: / Буникене Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 15л.
1297470
  Дубенська Л.О. Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 124-131. – ISSN 1991-0290


  Узагальнено дані літератури з використання трифенілметанових барвників (ТФБ) у вольтамперометричному аналізі. Проаналізовано вплив рН, концентрації, напруги поляризації на відновлення на р.к.е. вісімнадцяти ТФБ та їхніх комплексних сполук з низкою ...
1297471
  Мущинський П.Д. Трифон Маркович Гуляницький / П.Д. Мущинський. – Одеса, 1970. – 83с.
1297472
   Трихинеллы и трихинеллез. – Алма-Ата, 1978. – 244с.
1297473
  Егорова Н.Л. Трихлорфосфазолульфоналкилы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Егорова Н.Л.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1958. – 11л.
1297474
   Трихлорэтилен : Совместное издание Программы ООН по окружающей среде, Международной организации труда и ВОЗ. – Женева, 1989. – 110с.
1297475
  Мейер Н.Ф. Трихограмма (Экология и результаты применения в борьбе с вредными насекомыми) / Н.Ф. Мейер. – М.-Л., 1941. – 176с.
1297476
   Трихограмма в защите растений. – М, 1988. – 146с.
1297477
  Фурсов Виктор Николаевич Трихограмматиды (hymenoptera, cholcidaidea) западной лесостепи европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Фурсов Виктор Николаевич; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1987. – 20л.
1297478
  Скрябин К.И. и др. Трихостронгилиды животных и человека / К.И. и др. Скрябин. – М., 1954. – 1-651с.
1297479
  Сысоев И.В. Трихоцефалез свиней в Узбекистане (биология Trichocephalus suls (Schrank, 1788) эпизоотология и патогенезс заболевания). : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев И.В.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 23л.
1297480
  Скрябин К.И. и др. Трихоцефалиды и капиллярииды животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М., 1957. – 1-388с.
1297481
   Трицианметанидные и дицианамидные комплексы эрбия / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Т.В. Терновая, Н.А. Костромина // Укр. хим. журн., 1982. – №3
1297482
  Обручников Иван Викторович Трициклические ортоэфиры a-D- ксилопирановы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Обручников Иван Викторович; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1973. – 24л.
1297483
  Бояхчян Аида Пайлаковна Трициклические производные азепинов ангулярного строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бояхчян Аида Пайлаковна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 25л.
1297484
  Андрухович Ю. Трициліндровий двигун любові : [зб. вибр. творів] / Юрій Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2012. – 218, [2] с. – Зміст: Як ми вбили Пятраса (П"ять оповідань про кисневий голод) / Ю. Андрухович ; Есеї / Л. Дереш ; Блок НАТО / С. Жадан. - Сер. засн. в 2014 р. – (Графiтi = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4382-5
1297485
  Рябченко Л. Тричі Герой під номером Г-313 / Леонід Рябченко. – Полтава : [Гелеверя], 2011. – 136 с. – ISBN 966-7576-54-X
1297486
  Косоноцька І. Тричі йому являлася любов, або Великий містифікатор кохання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 142). – С. 9


  Михайло Булгаков та його жінки.
1297487
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов / Р.Д. Горак. – Київ, 1983. – 152 с.
1297488
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе. Роман-есе про Івана Франка / Р.Д. Горак. – Київ : Дніпро, 1987. – 266с. – (Романи й повісті ; 1987р. Вип.№10)
1297489
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе / Роман Горак. – Львів : Центр Європи, 2006. – 156с. – ISBN 966-7022-56-0
1297490
  Жук Н. Тричі народжений / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-493-131-8
1297491
  Шевченко В. Тричі перший видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський / Віктор Шевченко. – Київ : Картографія, 2003. – 128с. – ISBN 966-631-363-4
1297492
  Наніїв П.І. Тричі продана / П.І. Наніїв. – Одеса, 1969. – 148с.
1297493
  Наніїв П.І. Тричі продана : Історичний роман / П.І. Наніїв. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 302с.
1297494
  Наніїв П.І. Тричі продана : Роман / П.І. Наніїв. – Київ : Український письменник, 1993. – 300с.
1297495
  Наніїв П. Тричі продана : Іст. роман / П. Наніїв. – Київ : Нелинь, 1996. – 239с.
1297496
  Наніїв П.І. Тричі продана : історичний роман / Павло Наніїв ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс-М, 2010. – 309, [3] с., [8] с. іл. – (Серія "Історичний роман"). – ISBN 978-966-8620-14-0
1297497
  Винниченко І. Тричі ректор університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Про видатного економісти-теоретики Миколу Християновича Бунге. В університеті він викладав політекономію спочатку на історико-філологічному факультеті, а від 1863 р. - на юридичному. М. Бунге вперше вводить невідому на той час форму навчання - ...
1297498
  Тендюк Л.М. Тріада "V-Z" : повість: Для серед. і ст. шк. віку / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1990. – 276 с.
1297499
  Уткіна Г.А. Тріада "знання - інформація - нові знання" як базовий вектор розвитку сучасного суспільства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 65-69. – ISSN 2221-1055
1297500
  Дуброва О.В. Тріада "Фемінність - маскулінність - андрогінність" у циклі "Діти Адама" Волта Вітмена // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 169-176
1297501
  Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини як основа українського конституційного ладу (частина третя: права [13-92] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-92. – ISSN 1026-9932
1297502
  Саприкіна А. Тріада минуле /сучасне / майбутнє в інтерпретації Г. Мазуренко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 264-274. – ISSN 1728-9572
1297503
   Тріада слов"янської поезії = Трыяда слауянскай паэзіі =Триада славянской поэзии / переклад В.В. Стрілка ; [ редактор О. Пашкевич ]. – Київ : Книга, 2008. – 246 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-51-3
1297504
  Мелих О. Тріада Тюрингії / О. Мелих, О. Розвадовський // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  На цій землі можна відчути небаварську традиційність Німеччини.
1297505
  Шарга О.В. Тріазоли та метал-оксофториди: перспективні будівельні блоки для створення мікропоруватих каркасів / О.В. Шарга, А.Б. Лисенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 41
1297506
  Астахова Т.В. Тріасові двостулкові і головоногі молюски Криму : Монографія / Т.В. Астахова; Відпов. ред. Ямниченко І.М. – Київ : Наукова думка, 1971. – 116с.
1297507
  Похмурський В.І. Трібокорозія нержавних сталей (Огляд) / В.І. Похмурський, В.М. Довгуник // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 1. – С. 76-85. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано трібокорозійну поведінку нержавних сталей у корозивних середовищах. Сформульовано актуальні завдання перспективних досліджень у цьому напрямку. The tribologycal behavior of some investigated materials is analyzed in service ...
1297508
  Сидоренко Віктор Трієст. Скарби вільного міста : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 50-53 : Фото
1297509
  Пивоварова І.М. Трійка з мінусом, або Пригода в 5-А. / І.М. Пивоварова. – К., 1988. – 127с.
1297510
  Курашов В.Н. Трійкова логіка та квантові обчислення / В.Н. Курашов, О.В. Пилиповський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано систему трійкової логіки для виконання логічних і арифметичних операцій на квантовому комп"ютері. Розглянуто можливе трактування трьох логічних станів та принцип їх реалізації на основі ядерного магнітного резонансу в Кремнії, ...
1297511
  Білецький М. Трійниці / М. Білецький. – Київ, 1970. – 169с.
1297512
  Алєксандрова О.В. Трійця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 300-301. – ISBN 966-316-069-1
1297513
  Ренн Л. Тріні / Л. Ренн. – К., 1958. – 314с.
1297514
  Капіруліна С.Л. Трір - найстаріше місто Німеччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 41-44
1297515
  Ганзенко Л. Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-22. – ISSN 1728-6875


  Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження.
1297516
  Маринович Єлизавета Тріски летять // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0130-5212
1297517
  Манн Т. Трістан : Новели / Т. Манн. – Київ, 1975. – 292с.
1297518
   Трістан та Ізольда = Trastan et Iseut : Давньофранцузська легенда. – Київ : Либідь, 2004. – 80с. – ISBN 966-06-0328-2
1297519
   Трістан та Ізольда. Читаємо німецькою = Tristan und Isolde : [навч. посібник нім. та укр. мовами] / [уклад.] Гринюк Г.А. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 173, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Загол. обкл.: Tristan und Isolde. Neu erzahlt von Gunter de Bruyn
1297520
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [пер. В.С. Бойка]. – Київ : Техніка, 2013. – 602, [5] c., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-575-217-2
1297521
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [переклад В.С. Бойка ; післямова, прим. Н.Д. Білик] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2014. – 636, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6752-4
1297522
  Гусєв В.І. Тріумвірат / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374-375. – ISBN 966-642-073-2
1297523
  Гусєв В.І. Тріумф / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
1297524
  Сидоренко Вікторія Тріумф Барокко. Перевтілення : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 156-157 : Фото
1297525
  Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія = Політичний портрет Й.В.Сталіна : У 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Київ : Політвидав України
Кн. 1. – 1989. – 594с.
1297526
  Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія = Політичний портрет Й.В.Сталіна : У 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Київ : ПОлітвидав України
Кн. 2. – 1990. – 670с.
1297527
  Червінський В.І. Тріумф і трагедія академіка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117


  Український історик, правник, академік ВУАН (1929 р.) Михайло Слабченко.
1297528
  Щерба Т. Тріумф незламного духу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 9-11
1297529
  Малей Антоніна Тріумф полтавської галушки : Україна / Малей Антоніна, Герасимов Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20 : Фото, карта
1297530
  Бунчук М.Ф. Тріумф радянського спорту / М.Ф. Бунчук. – К., 1961. – 55с.
1297531
  Костюченко Ю. Тріумф розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 11


  Нове відкриття NASA - як шанс пізнати космічний простір.
1297532
  Караджале Й.Л. Тріумф таланту / Й.Л. Караджале. – К, 1978. – 272с.
1297533
  Присяжний М. Тріумф, злидні та манівці національної ідентичності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 171)


  Стаття декана факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Автор пригадує зустріч з тодішнім головою Верховної Ради Української РСР Валентиною Семенівною Шевченко під час святкування ювілею Київського університету ...
1297534
  Баранга А. Тріумфальна арка / А. Баранга. – К, 1956. – 132с.
1297535
  Ремарк Е.М. Тріумфальна арка : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. Є. Поповича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3051-0
1297536
  Ремарк Е.М. Тріумфальна арка : Роман / Еріх Марія Ремарк; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з нім Є.Поповича. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3272-6
1297537
  Ковалик Надія Тріумфальна жінка : іронічна мелодрама на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 99-134. – ISSN 0130-321Х
1297538
   Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2007. – 236 с. – ISBN 978-966-419-051-7
1297539
  Слабошпицький М. Тріумфальне повернення в прозу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 6


  Творчий портрет Юрія Щербака
1297540
   Тріумфальний "Status" Дорожкіної : Сezon modu // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 136 : Фото
1297541
  Лубківський Р. Тріумфальний анабазис бравого вояка Швейка в незалежній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 383-391. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1297542
  Будько Євген Тріумфи Домінікани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
1297543
  Коваль Ігор Тріумфи та драми галицької церковної археології в ХХ ст. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 182-194
1297544
  Шмайда М. Тріщать криги / М. Шмайда. – Братіслава, 1958. – 448с.
1297545
  Райхель Ю. Тріщина в "євразійському проекті" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 3


  Казахстан обмежує кількість пусків російських ракет і планує заборонити імпорт бензину.
1297546
  Кучерук О.Д. Тріщиннл-карстові води міоценових відкладів західної частини П оділля / О.Д. Кучерук. – 4с.
1297547
  Караїм В.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах статичного та ударно-втомного навантажень : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.02.04 / Володимир Степанович Караїм; МОН України; Терноп. держ. техн. ун-т ім.І. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1297548
  Гірич І. Тріюмфи сильних // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 26-28


  Щодо статті німецького історика, викладача Лейпцизького університету, спеціаліста з сучасної історії та політики України Вільфрида Їльге "Змагання жертв" про висвітлення в українських шкільних підручниках історії Другої світової війни.
1297549
  Плачинда С. Троада: забута давньоукраїнська держава // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 24-26
1297550
  Гедзь Ю. Троглодити / Ю. Гедзь. – Х. – 158с.
1297551
  Горький М. Трое / М. Горький. – Харьков, 1935. – 324с.
1297552
  Горький М. Трое / М. Горький. – Горький, 1951. – 286с.
1297553
  Горький М. Трое / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1956. – 286с.
1297554
  Горький Максим Трое / Горький Максим, 1989. – 460 с. – На тамильском языке
1297555
  Гарт Ф.Б. Трое бродяг из Тринидада / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 300 с.
1297556
  Гарт Ф.Б. Трое бродяг из Тринидада / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1989. – 300 с.
1297557
  Гарт Брет Трое бродяг из Тринидата / Гарт Брет. – Кемеровск, 1988. – 480 с.
1297558
  Джером К.Д. Трое в лодке / Джером К. Джером ; [ сост. и общая редакция Р.В. Грищенкова ]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 896 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00123-8
1297559
  Джером Д.К. Трое в лодке (не считая собаки) / Джером К. Джером ; [Худож. Е. Петровский]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1986. – 502 с.
1297560
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – М, 1984. – 269с.
1297561
  Джером К.Д. Трое в лодке, не считая собаки. / К.Д. Джером. – Киров, 1956. – 183с.
1297562
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Л, 1958. – 259с.
1297563
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Л, 1958. – 639с.
1297564
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Л, 1980. – 575с.
1297565
  Джером К.Д. Трое в лодке, не считая собаки. / К.Д. Джером. – М, 1982. – 224с.
1297566
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – К, 1992. – 199с.
1297567
  Пристли Д.Б. Трое в новых костюмах / Д.Б. Пристли. – Москва, 1946. – 224 с.
1297568
  Щербаков Р.Н. Трое в одной каюте, не считая математики. / Р.Н. Щербаков. – Новосибирск, 1975. – 55с.
1297569
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Москва, 1970. – 288с.
1297570
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Москва : Художественная литература, 1977. – 364с.
1297571
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Алма-Ата, 1985. – 364с.
1297572
  Джером К.Д. Трое в одной лодке не считая собаки. / К.Д. Джером. – Х, 1992. – 160с.
1297573
  Джером Д.К. Трое в одной лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – Москва, 1979. – 224 с.
1297574
  Джером Д.К. Трое в одной лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – Воронеж, 1982. – 239с.
1297575
  Джером К.Д. Трое в одной лодке. / К.Д. Джером. – Алма-Ата, 1986. – 368с.
1297576
  Кузнецов Трое в одном споре / Кузнецов, ЛМ. – М., 1964. – 101с.
1297577
  Джером Д.К. Трое в одному човні (як не рахувати собаки) / Д.К. Джером. – Київ, 1974. – 310 с.
1297578
  Муссалитин В.И. Трое в привокзальном сквере / В.И. Муссалитин. – М., 1986. – 366с.
1297579
  Сапронов Л.Л. Трое в пути / Л.Л. Сапронов. – Сталино-Донбасс, 1961. – 112с.
1297580
  Аршинник Татьяна Трое в санках не считая собаки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 64-69 : фото
1297581
  Добровольский В. Трое в серых шинелях / В. Добровольский. – Курск, 1948. – 180с.
1297582
  Добровольский В. Трое в серых шинелях / В. Добровольский. – М, 1949. – 232с.
1297583
  Добровольский Вл. Трое в серых шинелях / Вл. Добровольский. – Х, 1952. – 212с.
1297584
  Мелешин С.В. Трое в тайге / С.В. Мелешин. – Челябинск, 1955. – 132с.
1297585
   Трое в тайге. – Улан-Удэ, 1963. – 108с.
1297586
  Чудновский Трое в тургаях / Чудновский, в. – Душенбе, 1964. – 112с.
1297587
  Бабаков Г.А. Трое должны выйти : рассказы / Г.А. Бабаков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1966. – 84 с.
1297588
  Чумак И.В. Трое за Манычем / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1982. – 349с.
1297589
  Кава В.И. Трое и весна : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1988. – 221 с.
1297590
  Ламберов А.Г. Трое идут вперёд / А.Г. Ламберов. – Казань, 1961. – 55с.
1297591
  Вольф М. Трое из 30-х / М. Вольф. – Москва, 1990. – 366с.
1297592
  Авликулов А.М. Трое из Кайнар-булака : роман / А.М. Авликулов ; худож. Л. Винярская, С. Латыпов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1984. – 288 с. : ил.
1297593
  Соротокина Н.М. Трое из навигацкой школы / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 350с.
1297594
  Привалов Б.А. Трое из одного патруля / Б.А. Привалов. – М, 1961. – 152с.
1297595
  Тычинин В.В. Трое из океана / В.В. Тычинин. – 2-е изд. – Воронеж, 1966. – 207с.
1297596
  Арро В.К. Трое Копейкиных и звезда / В.К. Арро. – Мурманск, 1967. – 56с.
1297597
  Панова В.Ф. Трое мальчишек у ворот, и другие рассказы и повести. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1964. – 415с.
1297598
  Репин Л.Б. Трое на необитаемом острове / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1976. – 111с.
1297599
  Джером Д.К. Трое на четырех колесах / Д.К. Джером. – М, 1991. – 171с.
1297600
   Трое наших в космосе. – М, 1964. – 191с.
1297601
  Адамян Н. Трое под одной крышей / Н. Адамян. – Москва, 1981. – 272с.
1297602
  Джамаль-Заде А С.М. Трое под одной крышей. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1976. – 304с.
1297603
  Кольер Э. Трое против дебрей : рассказы о природе / Э. Кольер. – Москва : Мысль, 1971. – 255 с. : ил.
1297604
  Кольер Э. Трое против дебрей / Э. Кольер. – 2 изд. – М., 1973. – 255с.
1297605
  Лисицын П.С. Трое разных: Повесть, рассказы. / П.С. Лисицын. – Минск, 1985. – 189с.
1297606
  Гончаров Ю.Д. Трое с винтовкой / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1966. – 191с.
1297607
  Гончаров Ю.Д. Трое с винтовкой / Ю.Д. Гончаров. – М, 1979. – 95с.
1297608
  Бурмакин Э.В. Трое с одной улицы. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1976. – 271с.
1297609
  Крапивин В.П. Трое с площади Карронад / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1981. – 399с.
1297610
  Чичков В.М. Трое спешат на войну. / В.М. Чичков. – М., 1969. – 175с.
1297611
  Чичков В.М. Трое спешат на войну. / В.М. Чичков. – М., 1975. – 286с.
1297612
  Мишаткин Ю.И. Трое суток перед казнью : [о В.Д.Генералове] : ист. повесть. / Юрий Мишаткин. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 80 с. – (Жизнь твоих земляков)
1297613
  Смирнов В.В. Трое суток рядом со смертью. / В.В. Смирнов, Ю.А. Попков. – М., 1964. – 143с.
1297614
  Хачатрян А.Х. Трое у костра / А.Х. Хачатрян. – Архангельск, 1978. – 119с.
1297615
  Сидельников О.В. Трое у пулемета / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1966. – 294 с.
1297616
  Силверберг Р. Трое уцелевших. Наковальня времени / Р. Силверберг. – К., 1993. – 477с.
1297617
  Ши Юй-кунь Трое храбрых, пятеро справедливых : Роман / Ши Юй-кунь. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
1297618
  Куйбышев В.Н. Троеборие в конном спорте. / В.Н. Куйбышев. – М, 1955. – 82с.
1297619
  Куринский В.А. Троекнижие и "Афоризмы" / Валерий Куринский. – Киев : Комп"ютерпрес, 2003. – 495, [1] с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-95874-3-3
1297620
  Желтов А.К. Троекуровская средняя школа / А.К. Желтов, В.П. Конобеевский. – М, 1954. – 96с.
1297621
  Ло Гуань-чжун Троецарствие / Ло Гуань-чжун. – Москва
Т. 1. – 1954. – 786 с.
1297622
  Ло Гуань-чжун Троецарствие / Ло Гуань-чжун. – Москва
Т. 2. – 1954. – 792 с.
1297623
  Ло Гуань-чжун. Троецарствие. / Гуань-чжун. Ло. – 1009с.
1297624
  Ло Гуань-чжун. Троецарствие. / Гуань-чжун. Ло. – М, 1984. – 791с.
1297625
  Самусь М. Троє / М. Самусь. – Харків, 1928. – 54с.
1297626
  Джером К.Д. Троє в одному човні (нічого не кажучи про собаку) / К.Д. Джером. – Київ, 1956. – 170 с.
1297627
  Джером К.Д. Троє в одному човні (як не рахувати собаки) = Three men in a boat (to say nothing of the dog) : Повість. Оповідання / К.Д. Джером; З англ. перекл. Ю.Лісняк, Р. Доценко. – Київ : Основи, 2003. – 170с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-059-4
1297628
  Добровольський В. Троє в сірих шинелях / В. Добровольський. – Львів, 1948. – 337с.
1297629
  Добровольський В. Троє в сірих шинелях / В. Добровольський. – К, 1949. – 171с.
1297630
  Айзен Р. Троє героїв дослідження ринку праці - Пітер А. Даймонд, Дейл Т. Морртенсен і Крістофер А. Піссарідес - отримали Нобелівську премію 2010 року з економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 213-218. – ISSN 1684-906Х
1297631
  Бондаренко В.Д. Троє дверей / В.Д. Бондаренко. – Київ : Бібльос, 1999. – 99с. – ISBN 966-95351-1-5
1297632
  Паукшта Е. Троє і дівчина : Повість / Е. Паукшта. – Київ : Молодь, 1981. – 239с.
1297633
  Мороз А.Т. Троє і одна : повість / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 341 с.
1297634
  Мороз А.Т. Троє і одна. Чужа кохана : повысть, роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1970. – 512 с.
1297635
  Сидор-Гібелинда Троє кіномистців з України (Назимова, Гайдаров, Стен) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 246-262. – ISBN 978-966-8911-9
1297636
  Ющук І.П. Троє на Місяці. / І.П. Ющук. – К., 1989. – 132с.
1297637
  Гарді Т. Троє незнайомців / Т. Гарді. – К, 1978. – 320с.
1297638
  Гарді Т. Троє незнайомців / Т. Гарді. – К, 1978. – 320с.
1297639
  Штангей В. Троє оповідань / В. Штангей. – Х., 1931. – 68с.
1297640
  Котик І. Троє повернень // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 354-359
1297641
  Пастушенко Л.Т. Троє проти одного : новели і повісті / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Молодь, 1968. – 200 с.
1297642
  Джером Д.К. Троє у човні (Не кажучи про пса!) / Джером К. Джером ; пер. з англ. О. Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 237, [1] с. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "English library"). – ISBN 978-617-07-0177-0
1297643
  Леус В. Троє українських письменників стали членами македонської літературної Академії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 9


  Одразу троє українських письменників - чернігівці Тетяна і Сергій Дзюби та їхній колега киянин Дмитро Чистяк - стали членами поважної Міжнародної літературної Академії "Македонія Презент".
1297644
   Троє цуценят покидають Париж. – К, 1991. – 150с.
1297645
  Маркес Р. Троє чоловіків біля річки : оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1297646
  Шаповал М.Т. Троє... Де ви? : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1964. – 217 с.
1297647
  Титов Владимир Елисеевич Троица / Титов Владимир Елисеевич. – Москва : Политиздат, 1965. – 71 с.
1297648
  Титов Владимир Елисеевич Троица / Титов Владимир Елисеевич. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1974. – 71 с.
1297649
  Титов Владимир Елисеевич Троица / Титов Владимир Елисеевич. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1975. – 71 с.
1297650
  Титов Владимир Елисеевич Троица / Титов Владимир Елисеевич. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1978. – 64 с.
1297651
   Троица Андрея Рублева. – М, 1981. – 215с.
1297652
   Троица Андрея Рублева:Антология. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1989. – 142с.
1297653
  Виноградов Н. Троице-Сергиева лавра / Н. Виноградов. – Москва, 1944. – 64 с.
1297654
  Балдин В.И. Троице-Сергиева лавра / В.И. Балдин. – Москва, 1958. – 40 с.
1297655
  Сухарева О.В. Троице-Сергиева лавра / О. Сухарева. – Москва : АСТ; Астрель, 2005. – 47с. : илл. – (Святые места России). – ISBN 5-17-031009-9
1297656
   Троице-Сергиева лавра. Художественные памятники. – Москва, 1968. – 187 с.
1297657
  Першин Ю.П. Троицкая Дубрава / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1981. – 74с.
1297658
  Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. / М.Д. Приселков. – М.-Л., 1950. – 514с.
1297659
  Елегечев И.З. Троицкие вершины / И.З. Елегечев. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд-во, 1977. – 381 с.
1297660
  Троицкая Наталья Троицкие гулянья у Чертова моста : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-65 : Фото
1297661
  Разумов В.А. Троицкие сидельцы / В.А. Разумов. – Москва, 1981. – 191с.
1297662
  Деревянко Е.И. Троицкий могильник / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1977. – 224с.
1297663
  Гальченко Г.И. Троичность и двойственность природы человека : лекция вторая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 51, [1] с. – ISBN 978-966-2297-02-7
1297664
  Дробний І.С. Троїсті музики / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 101 с.
1297665
  Титаренко В. Троїсті символи подільської землі // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 23-29
1297666
  Уманцев Ф.С. Троїцька надбрамна церква (Києво-Печерської лаври) / Ф.С. Уманцев. – Київ, 1970. – 216 с.
1297667
  Васильєв Олександр Троїцька надбрамна церква Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1297668
  Коцур А. Троїцька церква П. Калнишевського в Пустовійтівці - пам"ятка дерев"яної архітектури України XVIII ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 252-261. – ISBN 978-966-2464-25-2
1297669
  Коцур А. Троїцький собор П. Калнишевського в Новомосковську - вершина українського дерев"яного зодчества XVIII ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 287-296. – ISBN 978-966-2464-25-2
1297670
  Юрченко О.С. Тройзілля : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Прапор, 1970. – 60 с.
1297671
  Мей Л.А. Тройка / Л.А. Мей. – М., 1980. – 47с.
1297672
  Фигули М. Тройка гнедых / М. Фигули. – М., 1965. – 166с.
1297673
  Фигули М. Тройка гнедых / М. Фигули. – М., 1988. – 431с.
1297674
  Корпачев Э.М. Тройка запряженных кузнечиков / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 126с.
1297675
  Инбер В.М. Тройка разных / В.М. Инбер. – М., 1927. – 48с.
1297676
  Папков С.А. Тройки ОГПУ-НКВД в Сибири в 1925-1938 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-38. – ISSN 0042-8779


  Тройки - одно из самых специфических явлений советской политико-административной системы послереволюционной эпохи. Они воплощали особый тип "революционной законности" - параллельное, ускоренное и тайное судопроизводство, сосредоточенное в руках ...
1297677
  Кузнецова Н. Тройная ставка / беседовал А. Насадюк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 11 июля (№ 27/28). – С. 1, 3. – ISSN 1563-6755


  Бесіда з проф. КНУ ім. Т. Шевченка Н. Кузнєцовою.
1297678
   Тройная тяга. – Пермь, 1978. – 94с.
1297679
  Грахов П.П. Тройное дно / П.П. Грахов, Н.Е. Головко. – Л., 1989. – 254с.
1297680
  Кобко В.П. Тройное осевое проектирование. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобко В.П.; КИСИ, Каф. начертательной геометрии и инж. графики). – К., 1965. – 18л.
1297681
  Кумекин Ю.П. Тройное рассеяние протонов при энергии 660 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кумекин Ю.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносвоа. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.12-13
1297682
   Тройное рассеяние протонов при энергии 660 Мэв. Угловая зависимость параметра А. – Дубна
4. – 1963. – 15 с.
1297683
  Гинда В. Тройной Базар // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 50 (487) : Личность года поневоле : Юлия Тимошенко. – С. 78-80


  Село под названием Базар на Житомирщине стало горячей точкой на карте украинского национализма. Здесь одна за другой, с промежутком в несколько десятков лет, произошли три трагедии, жертвами которых неизменно становились сторонники борьбы за ...
1297684
  Куваев О.М. Тройной полярный сюжет / О.М. Куваев. – Москва, 1973. – 158с.
1297685
  Лисица М.П. Тройной резонанс Ферми с участием двух основных колебаний молекулы / М.П. Лисица, Н.Е. Ралко, А.М. Яремко. – Ленинград, 1970. – С. 235-240
1297686
  Луковский И.В. Тройной узел / И.В. Луковский. – М., 1952. – 64с.
1297687
  Суханов В.И. Тройной узел лжи / В.И. Суханов. – Москва, 1980. – 96 с.
1297688
  Сусарев М.П. Тройные азеотропные системы. / М.П. Сусарев. – Таллин, 1973. – 143с.
1297689
  Нгуен Кхань Тройные и четверные оксидные соединения в системах A2O-A2O3-B2O5 и AO-E2O3-BO2-B2O5 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04, 02.00.01 / Нгуен Кхань; Ростов н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 21л.
1297690
  Теслюк М.Ю. Тройные интерметаллические соединения со структурами фаз Лавеса : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Теслюк М.Ю. ; ЛГУ. – Львов, 1965. – 16 с.
1297691
  Тананайко М.М. Тройные комплексы в системе ион металла, органическое основание, электроотрицательный лиганд и их применение в аналитической химии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Тананайко М.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
1297692
  Тананайко М.М. Тройные комплексы в системе ион металла, органическое основание, электроотрицательный лиганд и их применение в аналитической химии. : Дис... доктор химич.наук: / Тананайко М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 416л.
1297693
  Вульф Б.К. Тройные металлические фазы в сплавах / Б.К. Вульф. – Москва, 1964. – 222с.
1297694
  Марченко С.Н. Тройные настенные полигонометрические центры (для городов, шахтных и завод. площадок и поселков). : Автореф... канд. техн.наук: / Марченко С.Н.; МВО ССР. Харьков. горный ин-т. – Киев, 1950. – 8 с.
1297695
  Шмелькова Г.Ф. Тройные нитритные и нитратные системы с твердыми растворами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Шмелькова Г.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1297696
   Тройные полупроводники и их применение : 5 Всесоюзная конференция: Тезисы докладов. – Кишинев
Том 1. – 1987. – 238с.
1297697
   Тройные полупроводники и их применение : 5 Всесоюзная конференция: Тезисы докладов. – Кишинев : Штиинца
Том 2. – 1987. – 237с.
1297698
  Штрум Е.Л. Тройные полупроводники соединения типа ABX2. : Автореф... канд. хим.наук: / Штрум Е.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 12л.
1297699
  Лазарев В.Б. Тройные полупроводниковые соединения в системах АI- BV- CVI / В.Б. Лазарев, С.И. Беруль, А.В. Салов. – Москва, 1982. – 148 с.
1297700
  Петров Д.А. Тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1953. – 315с.
1297701
  Тыванчук Анна Теодоровна Тройные системы Al - {La, Ce, Pr, Nd, Gd, Td, Dy, Ho, Lu} - {Zr, Hf, Nb} в области 66,7 - 100 ат. % алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Тыванчук Анна Теодоровна ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 23 с.
1297702
  Ковалева А.Г. Тройные системы вода - жирная кислота - гептан, гептиловый спирт - соль, жирная кислота - гептан : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ковалева А.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 28 с.
1297703
  Ермачков В.И. Тройные системы из бромидов, фторидов и сульфатов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ермачков В.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
1297704
  Чеботарян Ю.С. Тройные системы из сулфатов и ацетатов, никеля, цинка, тиокарбамида, воды при 15,35 и 50 С. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чеботарян Ю.С.; Москов. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1297705
  Ковалев П.И. Тройные системы Ли и пространства Аффинной связаности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010104 / Ковалев П.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1973. – 20л.
1297706
  Еременко В.Н. Тройные системы молибдена с углеродом и переходными металлами IV группы / В.Н. Еременко. – К., 1985. – 296с.
1297707
  Еременко В.Н. Тройные системы титана с переходными металлами IV - VI групп / В.Н. Еременко, Л.А. Третьяченко. – Киев, 1987. – 226 с.
1297708
  Билонижко Н.С. Тройные системы церий -- (железо, кобальт, никель) -- бор. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Билонижко Н.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
1297709
  Ворошилов Ю.В. Тройные системы циркония с переходными металлами и бором (алюминием, углеродом, кремнием) и кристаллические структуры образующихся в них соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ворошилов Ю.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. Хим. фак. Кафедра неорган. химии. – Львов, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1297710
  Бодак О.И. Тройные системы, содержащие редкоземельные металлы / О.И. Бодак, Е.И. Гладышевский. – Львов, 1985. – 328с.
1297711
  Лозовик А.С. Тройные соединения в системе титан -- роданид -- органическое основание и их применение в анализе : Дис... Канд. хим.наукнаук: / Лозовик А.С.; КГУ. – Киев, 1969. – 192л. – Бібліогр.:л.178-192
1297712
  Лозовик А.С. Тройные соединения в системе титан (4) -- роданид -- органическое основание и их применение в анализе. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Лозовик А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1970. – 24л.
1297713
  Гицу Д.В. Тройные узкозонные полупроводники АIII ВV С2VI и их твердые растворы / Д.В. Гицу, В.Г. Канцер, Н.С. Попович. – Кишинев, 1986. – 305 с.
1297714
  Гершензон М.О. Тройственный образ совершенства / М.О. Гершензон. – Москва, 1918. – 100с.
1297715
  Чернова Т. Тройственный союз. Образование, наука и инноватика объединяют страны. / Т. Чернова, Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  В наукограде на севере Московской области недавно собралось инновационное сообщество СНГ из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Молдавии, России, Украины, мероприятие также посетили представители Грузии. В Дубне в Доме международных совещаний ...
1297716
  Куликов К.И. Трокай / К.И. Куликов. – Ижевск, 1991. – 333,1с.
1297717
  Могилко С.В. Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в літературі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 57-60. – (Серія "Філологічні науки")
1297718
  Петряєв С.Ю. Троллинг как средство информационной войны // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 85-90
1297719
  Сноу Чарлз Перси Троллоп / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1981. – 208 с.
1297720
  Степанкина М.К. Тромбициты и протромбин крови в зависимости от функционального состояния яичников. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанкина М.К.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1951. – 8л.
1297721
  Максимов Ю. Трон в крови // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 149-154. – ISSN 1728-8568
1297722
  Коскін В. Трон для смертника : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 18-64. – ISSN 0130-321Х
1297723
  Коскін В. Трон для смертника : роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 5-57. – ISSN 0130-321Х
1297724
  Парнов Е.И. Трон Люцифера / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 303с.
1297725
  Парнов Е.И. Трон Люцифера / Е.И. Парнов. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 301с.
1297726
  Алимжанов А. Трон Рудаки / А. Алимжанов. – Москва, 1974. – 48 с.
1297727
  Сейсебаев Р. Трон сатаны : роман / Р. Сейсебаев. – Москва : Художественная литература, 1988. – 509 с.
1297728
  Сальгари Э. Трон фараона. Сокровище Голубых гор. Гибель Карфагена. Романы / Э. Сальгари; Пер. с итал. – Киев : Обериг, 1993. – 448с. – ISBN 87168-030-5
1297729
  Ракочі В. Трондхейм. Місто північного сонця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 112-116 : фото
1297730
   Трондьемиты, дациты и связанные с ними породы. – Москва : Мир, 1983. – 488с.
1297731
  Гончар О.Т. Тронка : Роман в новелах / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 343с.
1297732
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 128с.
1297733
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 335с.
1297734
  Гончар О. Тронка : Роман в новелах / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1964. – 295с.
1297735
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1965. – 344с.
1297736
  Гончар О. Тронка : Роман в новелах / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1966. – 271с.
1297737
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Известия, 1967. – 304с.
1297738
  Гончар О. Тронка : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1970. – 282с.
1297739
  Гончар О. Тронка : Роман в новелах / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1971. – 432с.
1297740
  Гончар О. Тронка : Роман / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1976. – 295с.
1297741
  Гончар О. Тронка : Роман в новеллах / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1979. – 303с.
1297742
  Гончар О.Т. Тронка : Роман у новелах / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1984. – 294с. – (Шкільна б-ка)
1297743
  Гончар О. Тронка : роман в новелах / Олесь Гончар. – Харків : Фоліо, 2007. – 256с. – Шифр. дубл. 8ут Гонч. (доп. карт. ст.). – (Українська література). – ISBN 966-03-3710-8
1297744
  Гончар О.Т. Тронка. Собор : Романи / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1992. – 688с. – (Б-ка української класики)
1297745
  Гончар О. Тронка. Циклон : Романы / О. Гончар. – Москва : Известия, 1981. – 575с. – (Б-ка сов. прозы)
1297746
   Тронь страницы, и года встают.... – Л., 1988. – 301с.
1297747
   Тронько Володимир Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 391 : фото
1297748
   Тронько Петро Тимофійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Відомий державний, науковий та громадський діяч, доктор історичних наук, почесний професор КНУ імені Тараса Шевченка, академік НАНУ, голова Національної спілки краєзнавців, Герой України. Некролог (1915-2011).
1297749
  Скляренко Є.М. Тронько Петро Тимофійович. Герої України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 436-440. – ISBN 978-966-11-0226-1
1297750
  Пащенко М. Троп і стиль (психолінгвістичний, структурно-типологічний та історико-функціональний аспекти) // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 57-65. – ISBN 966-587-044-0
1297751
  Гостев В.С. Тропа / В.С. Гостев. – Орел, 1959. – 100с.
1297752
  Козловский Я.А. Тропа / Я.А. Козловский. – Махачкала, 1964. – 231с.
1297753
   Тропа. – Воронеж, 1972. – 288с.
1297754
  Дангулов С.А. Тропа / С.А. Дангулов. – Изд. 3-е. – М, 1974. – 303с.
1297755
  Маркуша А. Тропа / А. Маркуша. – М, 1975. – 256с.
1297756
  Дангулов С.А. Тропа / С.А. Дангулов. – К, 1986. – 268с.
1297757
  Жунусов Сакен Тропа : повесть / Сакен Жунусов ; [пер. с каз. В.А. Солоухина] // Пожар : повесть / Распутин В.Г. – Алма-Ата : Жалын, 1991
1297758
  Козлов А.И. Тропа Ахметова / А.И. Козлов. – М., 1970. – 88с.
1297759
  Мамин М.И. Тропа Боткина / М.И. Мамин. – Симферополь, 1969. – 48с.
1297760
  Хаидов А. Тропа в Барханах: Стихи / А. Хаидов. – М, 1977. – 191с.
1297761
  Иванов Н. Тропа ведет в небо / Н. Иванов. – Ярославль, 1970. – 208с.
1297762
  Абдукаххар С. Тропа ведет к счастью : повесть / Самиг Абдукаххар ; [авториз. пер. с узб. А. Бендера] ; [ил.: В. Кайдалов]. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 158 с. : ил.
1297763
  Абдукаххар С. Тропа ведет к счастью : повесть и рассказы : [перевод] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Еш гвардия, 1972. – 208 с.
1297764
  Ильясов Я.Х. Тропа гнева / Я.Х. Ильясов. – Ташкент, 1957. – 214с.
1297765
  Ильясов Я.Х. Тропа гнева. Согдиана / Я.Х. Ильясов. – 2-е изд. – Ташкент, 1963. – 454с.
1297766
  Дамдинов Н.Г. Тропа Гэсэра : стихотворения и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Современник, 1985. – 79 с.
1297767
  Щербаков Б.В. Тропа длиною в года. / Б.В. Щербаков. – Алма-Ата, 1985. – 184с.
1297768
  Литовченко Елена Тропа желаний через озеро Коверши : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-33
1297769
  Жигжитов М.И. Тропа жизни / М.И. Жигжитов. – М., 1970. – 108с.
1297770
  Реутский П.И. Тропа золотоискателя: Стихотворения и поэмы / П.И. Реутский. – Москва, 1983. – 93с.
1297771
  Боголепов П.К. Тропа к Гоголю : Книга-справочник о жизни и творчестве Н.В. Гоголя / П.К. Боголепов, Н.П. Верховская; Под общ. ред. С.И. Машинского. – Москва : Детская литература, 1976. – 352 с.
1297772
  Афанасьев В.В. Тропа к Лермонтову / В.В. Афанасьев, П.К. Боголепов. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с.
1297773
  Якушин Н.И. Тропа к Некрасову / Н.И. Якушин. – М. : Детская литература, 1987. – 302 с.
1297774
  Боголепов П.К. Тропа к Пушкину / П.К. Боголепов. – М., 1967. – 559с.
1297775
  Боголепов П.К. Тропа к Пушкину / П.К. Боголепов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1974. – 543с.
1297776
  Афанасьев В.В. Тропа к Тургеневу / В.В. Афанасьев, П.К. Боголепов. – Москва, 1983. – 317с.
1297777
  Чехов А.В. Тропа Кайманова : Роман / А.В. Чехов. – Москва : Воениздат, 1976. – 359с.
1297778
  Рудин В.Г. Тропа над пропастью. / В.Г. Рудин. – Кемерово, 1980. – 256с.
1297779
  Хамаев Цырен Дондок Тропа над пропастью. / Хамаев Цырен Дондок. – М., 1985. – 207с.
1297780
  Полухин Ю.Д. Тропа не кончается никогда. / Ю.Д. Полухин. – М., 1960. – 111с.
1297781
  Семенов Ю.И. Тропа обреченных. / Ю.И. Семенов. – М., 1989. – 318с.
1297782
  Хусни Ф. Тропа пешехода / Ф. Хусни. – Москва, 1960. – 307с.
1297783
  Хусни Ф. Тропа пешехода / Ф. Хусни. – Казань, 1969. – 279с.
1297784
  Хусни Ф. Тропа пешехода / Ф. Хусни. – Казань, 1970. – 280с.
1297785
  Каренц В. Тропа под снегом / В. Каренц. – М., 1971. – 79с.
1297786
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 158с.
1297787
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 63с.
1297788
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1934. – 176с.
1297789
  Рубинштейн Л.В. Тропа самураев. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 189с.
1297790
  Дружинин В.Н. Тропа Селим-хана. / В.Н. Дружинин. – Л, 1963. – 231с.
1297791
  Эсенов Р.М. Тропа сквозь время / Р.М. Эсенов. – Ашхабад : Туркменистан, 1971. – 126 с.
1297792
  Шамшурин Ю.И. Тропа Тынкоя / Ю.И. Шамшурин. – Москва, 1959. – 80с.
1297793
  Дженкинс Марк Тропа ценою в жизнь : чай в обмен на коней / Дженкинс Марк, Ямашита Майкл // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 108-125 : Фото
1297794
  Цеханович В.П. Тропа через пожарище. / В.П. Цеханович. – Л, 1983. – 255с.
1297795
  Добкин В.Р. Тропа. / В.Р. Добкин. – Минск, 1983. – 269с.
1297796
  Хазри Н. Тропами воспоминаний. Стихи и поэмы / Н. Хазри. – Москва, 1968. – 104с.
1297797
  Богуславский В. Тропами героев / В. Богуславский. – Баку, 1975. – 268с.
1297798
  Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья / Ю.К. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1963. – 405 с.
1297799
  Зузульский А. Тропами гроз / А. Зузульский. – Ярославль, 1973. – 79-171с.
1297800
  Ростовцев М.И. Тропами заповедника / М.И. Ростовцев. – М, 1981. – 127с.
1297801
  Одуев С.Ф. Тропами Заратустры / С.Ф. Одуев. – М., 1971. – 429с.
1297802
  Одуев С.Ф. Тропами Заратустры (Влияние ницшеанства на немецкую буржуазную философию) / С.Ф. Одуев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Мысль, 1976. – 431с.
1297803
  Крайслер Л. Тропами карибу / Л. Крайслер. – М., 1966. – 327с.
1297804
  Папоров Ю.Н. Тропами подводными / Ю.Н. Папоров. – М., 1974. – 175с.
1297805
  Попадейкин В.И. Тропами Подмосковья / В.И. Попадейкин. – 4-е изд., доп. и переработ. – М., 1989. – 410с.
1297806
  Буслов К. Тропами полонии, или Ищу трембиту / К. Буслов. – Москва : Мысль, 1971. – 229с.
1297807
  Бунин И.А. Тропами потаенными : стихотворения / Иван Бунин. – Москва : Летопись, 1997. – 463, [1] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 1995 г. – (Мир поэзии / сост. Н.В. Алехина). – ISBN 5-88730-004-3
1297808
   Тропами таежными. – Хабаровск, 1969. – 160с.
1297809
  Плешков А.А. Тропами экзистенциализма: Леонид Андреев как философский писатель // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 109-119. – ISSN 0042-8744
1297810
  Дугинец А.М. Тропами Яношика / А.М. Дугинец. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 287с.
1297811
  Другинец А.М. Тропами Яношика. / А.М. Другинец. – М., 1975. – 287с.
1297812
  Бурбело В.Б. Тропеїстика французької куртуазної літератури: поетика Карла Орлеанського // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 22-26. – ISBN 966-581-373-0
1297813
  Мисик О. Тропи псевдототожності в аспекті етнокультурного кодування (на матеріалі поетичних текстів Ігоря Калинця) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 58-61. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1297814
  Копилова Л. Тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів космічної тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 347-354. – ISSN 1561-6224
1297815
  Кучинский М. Тропик динозавра / М. Кучинский; Отв. ред. Арутюнов С.А. – Москва : Наука, 1982. – 192с. – (Рассказы о странах Востока)
1297816
  Миллер Г. Тропик Рака : роман / Генри Миллер; пер. с англ. Г. Егорова; предисловие Нормана Мейлера. – Москва : Известия, 1991. – 320с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – ISBN 5-206-00270-4
1297817
  Миллер Г. Тропик Рака : Роман / Г. Миллер; Пер. с англ. Г.Егорова. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 400с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00152-Х
1297818
  Миллер Г. Тропик Рака : Сборник / Пер. с англ.; Генри Миллер. – Санкт-Петербург : Продолжоние жизни, 2002. – 784с. – ISBN 5-7654-1681-0
1297819
  Миллер Г. Тропик Рака: Роман. / Г. Миллер. – Пушкино, 1992. – 237с.
1297820
  Жуков Борис Тропик скорпиона : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 68-75 : Іл.
1297821
  Рихтер М. Тропикализация электрооборудования / М. Рихтер, Б. Бартакова. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 40 с.
1297822
  Черняк В.Л. Тропики / В.Л. Черняк. – М, 1982. – 192с.
1297823
  Дыбская Т.И. Тропики и субтропики в Москве / Т.И. Дыбская. – М, 1975. – 56с.
1297824
  Бродский А.К. Тропики, острова биоценозы : животный мир Кубы / А.К. Бродский. – Ленинград, 1983. – 157с.
1297825
  Сазонов В.А. Тропинака в лето. / В.А. Сазонов. – Таллин, 1967. – 75с.
1297826
  Зимняков Г.В. Тропинка / Г.В. Зимняков. – Ульяновск, 1962. – 56с.
1297827
   Тропинка. – М., 1963. – 32с.
1297828
  Матюшин И.А. Тропинка / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1966. – 182с.
1297829
  Груздева Н.В. Тропинка / Н.В. Груздева. – Архангельск, 1968. – 16с.
1297830
  Зверева Н.К. Тропинка / Н.К. Зверева. – Минск, 1972. – 78с.
1297831
  Иванов В.М. Тропинка : повести / В.М. Иванов; пер. с марий. В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 318 с.
1297832
  Гуляев Б.Л. Тропинка / Б.Л. Гуляев. – М., 1974. – 144с.
1297833
  Яковлев Е.В. Тропинка / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1976. – 52с.
1297834
  Иванов В.М. Тропинка / В.М. Иванов. – Йошкар-Ола, 1984. – 320 с.
1297835
  Имянитов И.М. Тропинка в атмосфере / И.М. Имянитов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 104с.
1297836
  Беретарь Хамид Тропинка в горы / Беретарь Хамид. – Краснодар, 1971. – 115 с.
1297837
  Митин В.И. Тропинка в жизнь / В.И. Митин. – М., 1975. – 167с.
1297838
   Тропинка в жизнь. – Краснодар, 1975. – 174с.
1297839
  Торопов И.Г. Тропинка в зимнем городе : повести / И.Г. Торопов; пер. с коми. – Москва : Современник, 1984. – 365 с.
1297840
  Сазонов В.А. Тропинка в лето / В.А. Сазонов. – Таллин, 1967. – 75с.
1297841
  Алигер М.И. Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах / М.И. Алигер. – Москва, 1980. – 399с.
1297842
  Алигер М.И. Тропинка во ржи: О поэзии и поэтах / М.И. Алигер. – Москва, 1980. – 399с.
1297843
  Попов В.С. Тропинка из одиночества / В.С. Попов. – Москва, 1985. – 208 с.
1297844
  Бочарников В.А. Тропинка к дому / В.А. Бочарников. – Ярославль, 1986. – 254с.
1297845
  Бочарников В.А. Тропинка к дому / В.А. Бочарников. – Москва, 1990. – 269с.
1297846
  Копытин В.Я. Тропинка к другу. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1973. – 56с.
1297847
  Худайназаров Б. Тропинка к колодцу / Б. Худайназаров. – Москва, 1974. – 86 с.
1297848
  Исаев Ф.Г. Тропинка к людям / Ф.Г. Исаев. – М : Советский писатель, 1982. – 63с.
1297849
  Астапенкова Т. Тропинка к морю / Т. Астапенкова. – Мурманск, 1961. – 44с.
1297850
   Тропинка на земле. – М., 1964. – 32с.
1297851
   Тропинка на Парнас. – М., 1969. – 224с.
1297852
   Тропинка памяти. – Ярославль, 1987. – 223с.
1297853
  Полунин Н.Ф. Тропинка полевая. / Н.Ф. Полунин. – Калуга, 1960. – 20с.
1297854
  Бегак Б.А. Тропинками тайны / Б.А. Бегак. – М, 1985. – 95с.
1297855
  Дурасов Д.Л. Тропинки / Д.Л. Дурасов. – М., 1989. – 269с.
1297856
  Подгорнов В.М. Тропинки в волшебный мир / В.М. Подгорнов. – Москва, 1964. – 288 с.
1297857
  Подгорнов В.М. Тропинки в волшебный мир / В.М. Подгорнов. – Москва, 1967. – 288 с.
1297858
  Седяков В.М. Тропинки в таинственный мир / В.М. Седяков. – Л, 1990. – 142с.
1297859
  Петухова А.Е. Тропинки дружбы. Очерк творчества Георгия Скребицкого / А.Е. Петухова. – М., 1970. – 94с.
1297860
  Гали М. Тропинки памяти : стихотворения и поэмы / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Современник, 1980. – 232 с.
1297861
  Рождественский И.Д. Тропинки России моей / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1963. – 216с.
1297862
   Тропическая Атлантика. Регион Гвинеи. – Киев, 1988. – 409с.
1297863
  Швецова С.И. Тропическая Африка. / С.И. Швецова. – М, 1982. – 175с.
1297864
   Тропическая Африка. Проблемы истории. – М., 1973. – 268с.
1297865
  Ерасов Б.С. Тропическая Африка: идеология и проблемы культуры / Б.С. Ерасов. – Москва : Наука, 1972. – 270 с.
1297866
   Тропическая Африка: проблемы развития. – М., 1970. – 150с.
1297867
  Смирнов Е.Г. Тропическая Африка: путь и трудности преодоления отсталости / Е.Г. Смирнов. – Москва, 1988. – 126с.
1297868
   Тропическая зона Мирового океана и связанные с ней глобальные процессы. – М., 1973. – 355с.
1297869
  Селезнева В.А. Тропическая и субтропическая орхидея. / В.А. Селезнева. – М, 1965. – 172с.
1297870
  Кабанов Н.Е. Тропическая лесная растительность провинции Юньань. / Н.Е. Кабанов. – М, 1971. – 184с.
1297871
  Тараканов Г.Г. Тропическая метеорология / Г.Г. Тараканов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 175с.
1297872
   Тропическая метеорология. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 217с.
1297873
   Тропическая метеорология: Тр. междунар. симпоз., Нальчик, (9-13) марта 1981 г.. – Л., 1982. – 237с.
1297874
   Тропическая метеорология: Тр. третьего междунар. симпоз., Ялта, март 1985 г.. – Л., 1987. – 569с.
1297875
   Тропическая метеорология: Тр. четвертого междунар. симпоз., Гавана, (13-17) апр. 1987 г.. – Л., 1989. – 466с.
1297876
  Уоллес А.Р. Тропическая природа / А.Р. Уоллес. – М - Л, 1936. – 210с.
1297877
  Уоллес А.Р. Тропическая природа / А.Р. Уоллес. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1956. – 223с.
1297878
  Уоллес А.Р. Тропическая природа / А.Р. Уоллес. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1975. – 224с.
1297879
  Преображенский Ю.Б. Тропические заболевания уха, горла , носа. / Ю.Б. Преображенский. – М., 1976. – 26с.
1297880
  Малышева Р.М. Тропические и субстропические растения в оранжереях Сибирского ботанического сада. / Р.М. Малышева. – Томск, 1979. – 180с.
1297881
  Мухамедиев А.М. Тропические и субтропические виды низших ракообразных на рисовых полях Ферганской долины / А.М. Мухамедиев. – Фергана, 1949. – 12с.
1297882
  Муравьева Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения / Д.А. Муравьева. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 335с.
1297883
  Черевченко Т.М. Тропические и субтропические орхидеи. / Т.М. Черевченко. – К., 1993. – 254с.
1297884
   Тропические и субтропические растения. – М., 1961. – 188с.
1297885
   Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического института АН СССР. – Л., 1973. – 276с.
1297886
  Дворянинова К.Ф. Тропические и субтропические растения в оранжереях ботанического сада АН МССР : краткие итоги интродукции / К.Ф. Дворянинова, В.И. Шестак; Чеботарь А.А. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 191 с.
1297887
  Козупеева Т.А. Тропические и субтропические растения на полярном Севере / Т.А. Козупеева, А.А. Лештаева. – Л, 1979. – 149с.
1297888
   Тропические и субтропические растения. Фонды главного ботанического сада АН СССР (Orchidauae - begoniaceae). – М., 1974. – 224с.
1297889
  Игнатьев Г.М. Тропические острова Тихого океана / Г.М. Игнатьев. – Москва : Мысль, 1979. – 270с.
1297890
  Минина Л.С. Тропические циклоны / Л.С. Минина. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
1297891
  Моханти Ума Чаран Тропические циклоны Бенгальского залива и объективные методы прогноза их перемещения : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Моханти Ума Чаран; Одесск. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1978. – 24л.
1297892
  Хаин А.П. Тропические циклоны и их взаимодействие с океаном / А.П. Хаин, Г.Г. Сутырин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1297893
  Ветроумов В.А. Тропические циклоны северной Атлантики и их связь с колебаниями климата. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ветроумов В.А.; Одесск. гидромет. ин-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1297894
  Ричардс П.У. Тропический дождевой лес / П.У. Ричардс. – М, 1961. – 448с.
1297895
  Мертини А. Тропический лес / А. Мертини : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-188-6
1297896
  Вехов Н.В. Тропический мир Н.Н.Миклухо-Маклая : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 18-26 : Фото, рис. – ISSN 0016-7207
1297897
  Богданов Д.В. Тропический океан / Д.В. Богданов. – АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 80с. – (Настоящее и будущее Земли и человечества)
1297898
  Поляновский М.Л. Тропический рейс. / М.Л. Поляновский. – М., 1936. – 202с.
1297899
  Синягин И.И. Тропическое земледелие / И.И. Синягин. – М., 1968. – 448с.
1297900
  Колтановкий А.П. Тропі и дорожки здоровья / А.П. Колтановкий. – М., 1986. – 87с.
1297901
  Єрмоленко В. Тропік Лєві-Строса // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 36-38
1297902
  Пустова Ф.Д. Тропіка в художньому творі / Ф.Д. Пустова. – Донецк, 1972. – 54 с.
1297903
  Кучеренко Валентина Тропічні ліси під загрозою зникнення : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 16
1297904
  Буюн Л. Тропічні Орхідеї - у природі і в колекціях Ботанічних садів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати досліджень екологічних особливостей тропічних орхідних у місцях їх природного зростання. Обговорюються принципи експонування колекційних зразків у Ботанічних садах. The paper deals with the results of observation of ...
1297905
   Тропічні та субтропічні рослини захищеного грунту. – Київ : Київський університет, 2005. – 224с. – ISBN 966-594-635-Х
1297906
  Пестушко Валерій Тропічні циклони активізуються : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24
1297907
  Автономов В. Тропка : стихи и поэмы / В. Автономов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 96 с.
1297908
  Волобуева И.Г. Тропки впадают в дорогу : повести / И.Г. Волобуева. – Москва : Советский писатель, 1983. – 264 с.
1297909
  Белокуров Л.А. Тропой бескорыстной любви / Л.А. Белокуров. – М, 1974. – 46с.
1297910
  Шошин В.А. Тропой весенних журавлей / В.А. Шошин. – М., 1975. – 79с.
1297911
  Гангнус А.А. Тропой времён / А.А. Гангнус. – Москва : Детская литература, 1980. – 176 с. : ил.
1297912
  Смирнов В.И. Тропой геолога. / В.И. Смирнов. – М., 1992. – 208с.
1297913
  Литвинцев Данил Тропой дикого кулана : тест-драйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 158-161. – ISSN 1029-5828
1297914
  Щетина Н.Н. Тропой доверия / Н.Н. Щетина. – Донецк, 1984. – 163с.
1297915
  Пермяков Г.Г. Тропой женьшеня / Г.Г. Пермяков. – Хабаровск, 1965. – 160с.
1297916
  Грачев Ю.А. Тропой зоолога / Ю.А. Грачев. – Алма-Ата, 1984. – 160с.
1297917
  Побожий А.А. Тропой изыскателя / А.А. Побожий. – М., 1971. – 160с.
1297918
  Вронский Б.И. Тропой Кулика / Б.И. Вронский. – Москва : Мысль, 1968. – 254с.
1297919
  Вронский Б.И. Тропой Кулика : (Повесть о Тунгусском метеорите) / Б.И. Вронский. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1977. – 222с.
1297920
  Вронский Б.И. Тропой Кулика : (Повесть о Тунгусском метеорите) / Б.И. Вронский. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 220с.
1297921
  Косточкин В.В. Тропой легендарного Трувора. Изборск, Малы, Сенно / В.В. Косточкин. – Москва : Искусство, 1971. – 127 с.
1297922
  Казаков П.К. Тропой легенды / П.К. Казаков. – Москва : Советская Россия, 1959. – 166 с.
1297923
   Тропой леопарда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 136-137 : фото
1297924
  Хитриченко Тропой народного гнева / Хитриченко, и. – К., 1990. – 302с.
1297925
  Приходько П.Т. Тропой науки / П.Т. Приходько. – 2-е изд.,испр. и доп. – Новосибирск, 1965. – 144с.
1297926
  Приходько П.Т. Тропой науки / П.Т. Приходько. – 3-е изд., переработ. – М., 1969. – 119с.
1297927
  Зарубин С.М. Тропой разведчика / С.М. Зарубин. – М, 1962. – 176с.
1297928
  Малышев А.А. Тропой романтики. (Записки энтузиаста). Роман. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1967. – 380с.
1297929
  Верников В.Л. Тропой флибустьеров. / В.Л. Верников. – Москва, 1979. – 144с.
1297930
  Серван Тропой Хо Ши Мина : Вьетнам. Дорога / Серван, Жан-Кристоф // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 86-88 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1297931
  Малкин Ф.М. Тропой чудес и преданий / Ф.М. Малкин, И.Ю. Прокофьев. – М., 1969. – 81с.
1297932
  Гусев Н.Б. Тропонин скелетных мышц: структура и свойства. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Гусев Н.Б.; Изд.Моск.ун-та.биол.фак-т. – М, 1974. – 24л.
1297933
  Молчанов П.А. Тропосфера и стратосфера / П.А. Молчанов. – М.-Л., 1934. – 67с.
1297934
  Антипов В.А. Тропосферная связь / В.А. Антипов. – Москва, 1970. – 144 с.
1297935
  Яковлев Л.И. Тропосферная связь / Яковлев Л.И. – Москва : Воениздат, 1984. – 256 с.
1297936
  Рудаков В.И. Тропосферные системы связи с адаптивными антеннами / В.И. Рудаков. – Київ : Авиатехника, 1999. – 292 с.
1297937
  Болгарин И.Я. Тропою Арсеньева. Сквозь тайгу / И.Я. Болгарин. – Москва : Советская Россия, 1960. – 382с.
1297938
  Станюкович К.В. Тропою архаров / К.В. Станюкович. – Москва : Географической литературы, 1959. – 182с.
1297939
  Станюкович К.В. Тропою архаров / К.В. Станюкович. – Душанбе, 1965. – 172с.
1297940
  Кайтагский А. Тропою бурь / А. Кайтагский. – Махачкала, 1979. – 116с.
1297941
  Гершензон С.М. Тропою генетики / С.М. Гершензон. – Київ : Наукова думка, 1992. – 178с. – ISBN 5-12-033332-6
1297942
   Тропою героев. – М., 1977. – 176с.
1297943
  Абрахамс Питер Тропою грома / Абрахамс Питер. – Москва, 1949. – 243с.
1297944
  Абрахамс Питер Тропою грома / Абрахамс Питер. – Алма-Ата, 1955. – 244с.
1297945
   Тропою грома. – Л., 1961. – 36с.
1297946
  Абрахамс Питер Тропою грома. / Абрахамс Питер. – Москва, 1986. – 235с.
1297947
  Романов И.С. Тропою доброты / И.С. Романов. – Ставрополь, 1975. – 79с.
1297948
  Чопп И.Л. Тропою држубы / И.Л. Чопп. – Одесса, 1958. – 67с.
1297949
  Македонский С. Тропою дружбы / С. Македонский. – Алма-Ата, 1961. – 120с.
1297950
  Богомолов И.С. Тропою дружбы / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1984. – 308с.
1297951
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – изд. 9-е. – М
1. – 1969. – 368с.
1297952
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – М, 1972. – 480с.
1297953
  Федосеев Г.А. Тропою испытаний / Г.А. Федосеев. – М, 1989. – 301с.
1297954
  Окладникова Е.А. Тропою Когульдея / Е.А. Окладникова. – Ленинград, 1990. – 187 с.
1297955
  Акимушкин И.И. Тропою легенд : рассказі о единорогах и василисках, о драконах и летающих тарелках, о том, как плачут крокдилы, о шестом чувстве и о многом другом / И.И. Акимушкин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 288 с. : фото
1297956
  Кравец Г.П. Тропою мужества / Г.П. Кравец, Г.М. Черноморский. – К., 1984. – 88с.
1297957
   Тропою океанской дюжины // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 26-30 : фото
1297958
  Гришаев В.Ф. Тропою пмяти: Записки краеведа / В.Ф. Гришаев. – Барнаул, 1987. – 270 с.
1297959
  Наседкин Д.И. Тропою предков. Повесть. / Д.И. Наседкин. – Минск, 1963. – 155с.
1297960
  Данилевская Н.В. Тропою разведчиков / Н.В. Данилевская, Г.Л. Северский. – М, 1960. – 173с.
1297961
  Арутюнян С.М. Тропою сердца / С.М. Арутюнян. – Москва, 1961. – 88 с.
1297962
  Стельмах В.Г. Тропою слез и надежд / В.Г. Стельмах. – М., 1990. – 316с.
1297963
  Алексеев Ю.А. Тропою смеха... / Ю.А. Алексеев. – Москва, 1966. – 152с.
1297964
  Алексеев Ю.А. Тропою смеха... / Ю.А. Алексеев. – Москва, 1966. – 152с.
1297965
  Яшина Татьяна Тропою снежного барса : Заповедники // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 148-154 : Іл.
1297966
  Горелов А.Е. Тропою совести / А.Е. Горелов. – Л, 1987. – 413с.
1297967
  Довженко А.Р. Тропою старых тайн / А.Р. Довженко, В.Р. Довженко. – Львов, 1968. – 175с.
1297968
  Матвеева Г.И. Тропою тысячелетий / Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1977. – 88с.
1297969
  Лифшиц Л.Л. Тропою чести. / Л.Л. Лифшиц. – М., 1973. – 110с.
1297970
  Ганкин Б.А. Тропу торить... / Б.А. Ганкин. – Минск, 1974. – 126с.
1297971
  Залыгин С.П. Тропы Алтая / С.П. Залыгин. – Москва, 1962. – 86с.
1297972
  Залыгин С.П. Тропы Алтая : роман / С.П. Залыгин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 431с.
1297973
  Залыгин С.П. Тропы Алтая : Роман / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 381с.
1297974
  Зонина Л.А. Тропы времени: заметки об исканиях фр. романистов (60-70 гг.) / Л.А. Зонина. – М., 1984. – 263с.
1297975
  Шишов А.Ф. Тропы жизни / А.Ф. Шишов. – М, 1966. – 180с.
1297976
  Шишов А.Ф. Тропы жизни / А.Ф. Шишов. – М, 1966. – 180с.
1297977
  Лынов Ю.С. Тропы заповедные. / Ю.С. Лынов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 109с.
1297978
  Машбаш И. Тропы из почи : роман / И. Машбаш; авториз. пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Современник, 1973. – 285 с.
1297979
  Сазонов Г.К. Тропы к верховьям / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1978. – 280с.
1297980
  Сазонов Г.К. Тропы к верховьям. / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1978. – 280с.
1297981
  Гинин С.П. Тропы к сердцам молодых / С.П. Гинин. – Ярославль, 1972. – 62с.
1297982
  Пичков А.И. Тропы оленьи / А.И. Пичков. – Архангельск, 1969. – 55с.
1297983
  Махоркин Г.Д. Тропы отцов. / Г.Д. Махоркин. – М., 1959. – 285с.
1297984
  Груббэ Ю.А. Тропы под кронами / Ю.А. Груббэ. – Сыктывкар, 1971. – 104с.
1297985
  Домнин А.М. Тропы предков / А.М. Домнин. – Пермь, 1978. – 261с.
1297986
  Жолобов И.А. Тропы разведчиков / И.А. Жолобов. – Барнаул
1. – 1978. – 239с.
1297987
  Кулаковский А.Н. Тропы хоженые и нехоженые : роман / А.Н. Кулаковский. – Москва : Советский писатель, 1975. – 294 с.
1297988
  Кулаковский А.Н. Тропы хоженые и нехоженые : роман / А.Н. Кулаковский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 422 с.
1297989
  Грибов Д.Г. Тропы юности : рассказы / Д.Г. Грибов. – Одесса : Одесское обласное издательство, 1958. – 134с.
1297990
   ТРОПЭКС-72. Труды Межвед. геофиз. экспедиции по программе нац. Атлант. троп. эксперимента. – Л., 1974. – 685с.
1297991
   ТРОПЭКС-74. – Ленинград
Том ІІ : Океан. – 1976. – 232 с.
1297992
   ТРОПЭКС-74. Труды Междувед. экспедиции по программе междунар. атлант. троп. эксперимента. – Л.
2. – 1976. – 217с.
1297993
   ТРОПЭКС-74. Труды Междувед. экспедиции по программе Междунар. Атлант. троп. эксперимента. – Л.
1. – 1976. – 736с.
1297994
  Деледда Г. Тростини на вітрі. Мати : романи / Г. Деледда; Грація Делелдда ; з італ. пер. Віктор Шовкун. – Київ : Дніпро, 1975. – 262 с. : іл.
1297995
  Усман С. Тростинки господа бога. / С. Усман. – М, 1962. – 239с.
1297996
  Медведев А.Д. Тростник / А.Д. Медведев. – М, 1983. – 94с.
1297997
  Бердзенишвили Г.А. Тростник на ветру / Г.А. Бердзенишвили. – Москва, 1960. – 116 с.
1297998
  Аладжаджян С.Е. Тростник не склонился : роман / С.Е. Аладжаджян; пер. с арм. Г.Манасяна. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1297999
  Исикава Такубоку Тростник под ветром / Исикава Такубоку. – Москва, 1960. – 639 с.
1298000
  Исикава Тацудзо Тростник под ветром. / Исикава Тацудзо. – М, 1960. – 639с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,