Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1296001
  Атаманчук П. Роль засобів мас-медиа в дієвій підготовці майбутніх вчителів фізики / П. Атаманчук, Є. Дінділевич // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 170-174. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  В даній статі розглядається можливість застосування засобів мас-медіа у дієвій підготовці майбутніх вчителів фізики. Наведені приклади застосування. Описані теоретичні та практичні можливості створення і використання мас-медіа засобів.
1296002
  Калініченко Б.М. Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: політичні детермінанти впливу та протидії : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Калініченко Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1296003
  Романова Л.Я. Роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 94-96


  У статті розкривається роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді. Автор розглядає питання формування "екології суспільства". The article reveals the role of the mass media in breeding of tolerance among the youth. The author ...
1296004
  Омельчук О.М. Роль засобів масової інформації у профілактиці злочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 163-170. – (0). – ISSN 2078-9165
1296005
  Черниш О.А. Роль засобів масової інформації у формуванні медіаграмотності особистості в контексті інформаційної війни // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 11-19. – ISSN 2227-2747
1296006
  Минькович-Слободяник Роль засобів масової інформації у формуванні правової і політичної культури // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 19-27. – ISSN 1563-3349
1296007
  Литвиненко О. Роль засобів масової комунікації в консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядається проблема консолідації українського суспільства в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави. The author considers the problem of consolidation of Ukrainian society in the context of implementation of information ...
1296008
  Плетнев Е.А. Роль засоленных водоемов Серахсского района в эпидемиологии малярии // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 203-209
1296009
  Нетудихата С.Л. Роль застосування антидемпінгового механізму в світі та в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Стаття охоплює різні проблеми формування національної антидемпінгової політики України. Головними джерелами для майбутньої концепції стануть наведений світовий досвід та деякі приклади розслідувань офіційних українських органів. This article covers ...
1296010
  Власюк В. Роль захисника у доказовій діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 514-516
1296011
  Ібрагім Каплан Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Ібрагім Каплан; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1296012
  Ібрагім Каплан Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу : Дис...канд. економ. наук.:08.02.03 / Ібрагім Каплан; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2001. – 221л. + Додатки.:л.171-221. – Бібліогр.:л.:143-171
1296013
  Макаревич О.В. Роль захисту прав інтелектуальної власності підприємств в системі економічної безпеки // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 96-104. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1296014
  Грянка Г.В. Роль заходів адміністративного примусу в забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-39.
1296015
  Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений / А.Д. Бойков ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 112 с.
1296016
  Годлевська В.Ю. Роль збройних сил Іспанії в перехідному процесі до демократії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 175-180. – ISBN 966-614-021-7
1296017
  Демченко В. Роль збройного насилля в екстраординарних умовах суспільно-політичної системи держави // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 124-126. – ISBN 978-617-8034-37-5
1296018
  Рихлік В.А. Роль зв"язків з громадськістю у виборчих кампаніях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 124-125
1296019
  Пекарчук В.М. Роль зв"язків з етнічною батьківщиною та міжкультурного діалогу у відродженні та розвитку культур етноменшин: зміни 1990-2000-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 130-136. – ISSN 2077-1800
1296020
  Літвінов О. Роль зварювання в розбудові економіки України в перше післявоєнне десятиріччя // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 235-239
1296021
  Кушинська Роль звичаю у сучасному міжнародному праві / Кушинська, ЛЛ // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 642-645. – ISBN 966-660-151-6
1296022
  Озель В.І. Роль звичаю як джерела права в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 124-129
1296023
  Білецька Т. Роль ЗВО у соціально-психологічній адаптації першокурсників до нового освітнього середовища // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 200-207
1296024
  Лимонова Л.О. Роль зворотних зв"язків у системі корпоративного управління // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.126-130
1296025
  Никольский И.Д. Роль звуковых сигналов в регуляции группового защитного поведения птиц : Автореф... канд. био.наук: 03.00.08 / Никольский И. Д.; МГУ. – М., 1978. – л.
1296026
  Газов-Гинзберг Роль звукоизобразительных истоков в образовании семитского запаса корней : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Газов-Гинзберг А.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Ленинград, 1963. – 19 с.
1296027
  Мостіпака Т.П. Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 32-38. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1296028
  Леви Э.Б. Роль здоровых и больных почек в выделении гормонов коры надпочечников и оценке ее функции : Автореф... канд. биол.наук: / Леви Э. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1966. – 16л.
1296029
  Белоусова А.А. Роль здравоохранения в становлении и обеспечении права на здоровье // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 76-83. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена історії розвитку охорони здоров’я та його ролі у за- безпеченні права на здоров’я в міжнародному праві. Дослідження засноване на аналізі одного з факторів, завдяки яким право на здоров’я опинилося в центрі нового підходу до розуміння ...
1296030
  Войко Н.Ю. Роль зелених насаджень в організації комфортного міського середовища / Н.Ю. Войко, О.Ю. Добровольская // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 231-237. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1296031
  Земзюліна Н.І. Роль земельних комітетів в організації селянського руху в 1917 р. (історіографічний аспект) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 94-101. – (Серія "Історичні науки")
1296032
  Сидор В.Д. Роль земельного законодавства у формуванні й реалізації земельної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 457-462. – ISSN 1563-3349
1296033
  Шкуратов О. Роль земельної іпотеки в кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 12-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1296034
  Чумаченок О.М. Роль землекористування у забезпеченні екологічної та продовольчої безпеки Європи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 100-109. – ISSN 2522-1620
1296035
  Глузман А.В. Роль земств в развитии системы образования в Крыму в XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 266-275. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1296036
  Кузьменко Н. Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-42. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення педагогічної освіти для жінок на Чернігівщині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Вивчено обговорення проблеми кадрового забезпечення губернії педагогічними кадрами на засіданнях земської управи. Детально проаналізовано статут ...
1296037
  Андріяка Г.О. Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904-1917 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Андріяка Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1296038
  Обметко О.М. Роль земств у сфері охорони здоров"я населення українських губурній в останній чверті XIX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 55-63. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання діяльності земств у сфері охорони здоров’я населення як прояв ліберальних перетворень епохи імператора Олександра ІІ протягом 1860—1870-х рр. Проаналізовано діяльність шести земств у губерніях Лівобережної та Південної України по ...
1296039
  Дмитренко О. Роль земства у розвитку селянської кооперації на Чернігівщині (1865-1917 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.45-52
1296040
  Старушенко О. Роль земських та міських органів самоврядування у становленні громадянського суспільства на українських землях у другій половині ХІХ ст. / О. Старушенко, О. Кравцов // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 259-266.
1296041
  Власюк І. Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906-1914 рр.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 133-136
1296042
  Козаченко А. Роль земського свмоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906-1916) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1296043
  Пак Т. Роль зимизации в повышении продуктивности сельскохозяйственного производства Узбекистана / Т. Пак, В.Н. Маленин. – Ташкент, 1975. – 72с.
1296044
  Македон В.В. Роль злиттів та поглинань у розвитку світової економіки // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 57-63. – ISBN 978-966-434-012-7
1296045
  Сокіл В. Роль зменшено-пестливих слів у формуванні чуттєво-образної системи голодоморної тематики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 257-264


  У статті з’ясовується роль зменшено-пестливих слів як одного із засобів вираження експресії в наративах про голодомор. Ідеться про емоційні характеристики назв спорідненості, людського тіла, найменування їжі, у тому числі й сурогатної, предметів тощо. ...
1296046
  Гетьман А.О. Роль ЗМІ в легітимізації світового тероризму // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 15-19.
1296047
  Хаджі М.Х. Роль ЗМІ в об’єднанні нації країни у перехідний період (на прикладі преси України та Іракського Курдистану) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 190-193


  У статті дається порівняльний аналіз творів друкованої періодики України та Іракського Курдистану перших років становлення державності з метою ілюстрації можливостей їх упливу на формування націо нальної самосвідомості та об"єднання нації. The article ...
1296048
   Роль ЗМІ в процесах державотворення. – Київ, 1998. – 144с. – ISBN 966-7181-049
1296049
   Роль ЗМІ в процесах державотворення. – Київ : ЦВП, 1998. – 144с. – ISBN 9667181154
1296050
  Шаферс Л. Роль ЗМІ в толерантному суспільстві // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 49-53
1296051
  Зуб Я.О. Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 176-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1296052
  Слєпцова К.О. Роль ЗМІ та соціальних медіа в публічній дипломатії ЄС // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 102-104
1296053
  Давид О. Роль ЗМІ у виникненні кризових ситуацій: у контексті професійних стандартів журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 101-106. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1296054
  Путила В. Роль ЗМІ у війнах і революціях // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 24-27. – ISSN 2312-9808


  Сучасні ЗМІ тісно пов"язані з різними конфліктними ситуаціями та є потужною психологічною зброєю, тому сьогодні поняття "інформаційна війна" набуває все більшої ваги.
1296055
  Черняхівська В.В. Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 61-63. – (Серія "Філологічні науки")
1296056
  Радзієвський В. Роль ЗМІ у становленні української України // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 138-144


  У роботі досліджені питання важливості засобів масової інформації та засобів масової комунікації для культури. Зокрема, описані проблеми, які пов’язані з сучасними реаліями і необхідністю захисту засобами ЗМІ української культури та українізації ...
1296057
  Ридван М. Роль ЗМІ у формуванні в настрою тривоги в свідомості аудиторії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 224-225
1296058
  Холод О.М. Роль ЗМІ у формуванні парадигми психолінгвістичного інструментарію при іміджуванні політиків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 74-86


  Стаття присвячена аналізу ролі ЗМІ у формуванні психолінгвістичного інструментарію при утворенні іміджу політиків.
1296059
  Кіслов Д.В. Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 133-137. – ISSN 2220-1394
1296060
  Білоус А.В. Роль ЗМІ у формуванні туристичного іміджу дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 168-172. – Бібліогр.: 8 назв
1296061
  Ємельянов Володимир Ігорович Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ємельянов В.І.; Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – Київ, 2004. – 143л. – Бібліогр.: л.124-143
1296062
  Ємельянов Володимир Ігорович Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ємельянов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв.
1296063
  Бондарук Л.В. та ін. Роль змісту вихідного тексту для адекватної передачі його основної інформації засобами цільової мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-390. – ISSN 1729-360Х
1296064
  Попович В.М. Роль змісту навчання в інноваційних процесах підготовки сучасного фахівця-юриста // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 129-135. – ISSN 2218-5348
1296065
  Даниско О. Роль змішаного навчання в трансформації сучасної вищої освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 4 (63) : Педагогіка. – C. 18-24. – ISSN 2078-1687
1296066
  Різун В.В. Роль ЗМК в демократичному суспільстві / За ред. проф. В.І. Шкляра // Публіцистика і політика, 2001
1296067
  Литвиненко О. Роль ЗМК у період постколоніального розвитку України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 57-62. – ISSN 2520-2626


  "Інформаційно-пропагандистська діяльність Російської Федерації у постколоніальний період належить до маловивчених і актуальних проблем. Автор визначає особливості інформаційно-пропагандистської кампанії РФ в Україні у постколоніальний період. Ці ...
1296068
  Шумарова Н.П. Роль ЗМК у розвитку мовної ситуації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 132-135


  У статті розкрито роль засобів мовної комунікації у становленні і розвитку мовної ситуації в багатонаціональній і багатомовній державі. Описано функції мас-медіа, що сприяють збереженню більш слабких з функціонального погляду мов. In the article it ...
1296069
  Макшеева Ольга Серафимовна Роль знаков в процессе отражения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макшеева Ольга Серафимовна; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1974. – 21л.
1296070
  Кравченко Ф.Е. Роль знаков и знаковых систем в военной теории и практике : Автореф... канд. философ.наук: 090001 / Кравченко Ф.Е.; АН ССР. Ин-т философии. Сектор теории отражения и современного научного познания. – М., 1972. – 22л.
1296071
  Харитонова И.Я. Роль знаменательных частей речи немецкого языка (существительного, глагола, прилагательного) при установлении связи межлу самостоятельными предложениями : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Харитонова И.Я. ; 1-й Моск. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1965. – 23 с.
1296072
  Карцева С.А. Роль знаний в развитии музыкального восприятия младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: / Карцева С.А.; Лен. гос.пед. инзт. – Л., 1969. – 19л.
1296073
  Щураковская Л.А. Роль знаний в формировании двигательных навыков у первоклассников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 260 / Щураковская Л.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1296074
  Тундыков Ю.Н. Роль знаний в формировании нравственного сознания личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Тундыков Ю.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
1296075
  Панасенко Г.И. Роль знаний об общественных явлениях в формировании положительного отношения к окружающему у детей 5-7 лет. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Панасенко Г.И.; Мин. Просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин. – Л., 1973. – 16л.
1296076
  Давидова І.О. Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 39-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано зростаючу роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності, що дозволило визначити останню як когнітивну працю. Значну увагу приділено розкриттю феномену когнітивної праці в бібліотечно-інформаційній сфері діяльності. Акцентовано ...
1296077
  Штока Є.Т. Роль знань у сучасній економіці // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 127-135. – ISSN 2313-4569
1296078
  Прушківська Е. Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі знань в процесі формування постіндустріального суспільства. Доведено, що в основі його формування в національній економіці повинні бути знання. З"ясована роль знань та інформації в постіндустріальному суспільстві, що ...
1296079
  Удра І.Х. Роль значних водних пертурбацій у змінах природи в антропогені // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 34-52. – Бібліогр.: 41 назва
1296080
  Дорош О.О. Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 106-110.
1296081
  Лубенченко О.Е. Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 89-94. – ISSN 2222-4459
1296082
  Ставицький А.В. Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 87-93


  Досліджено вплив на рівень споживання та цін в Україні зовнішніх факторів із застосуванням інструментарію векторних авторегресій. Доведено, що на трансмісійному механізмі суттєво позначається базова ставка ФРС.
1296083
  Конотоп Г.О. Роль зовнішнього фінансування у задоволенні потреб визначених груп економічних агентів в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 102-112. – ISSN 2308-6912
1296084
  Савчук І. Роль зовнішньоекономічних зв"язків у формуванні метрополітенських регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито роль зовнішньоекономічних зв"язків у формуванні метрополітенських регіонів. Розглянуто основні існуючі теоретико-методологічні підходи до їх вивчення в рамках провідних національних географічних шкіл різних країн світу, наведено існуючі в ...
1296085
  Кузнєцов С.Г. Роль золота в сучасній світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання статусу та ролі золота в сучасній світовій економіці. Проаналізовано, які сфери світового господарства використовують золото у своїй діяльності, обсяги та розподіл споживання золота. Наведено основні переваги використання золота як ...
1296086
  Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 12-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1296087
  Козюк В. Роль золота у валютних резервах країн сировинних експортерів // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 219-240. – ISSN 2519-4070
1296088
  Кузнєцов С. Роль золотих запасів як складової золотовалютних резервів у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання необхідності золота у складі золотовалютних резервів центральних банків та міжнародних організацій. Досліджується теперішній стан золотих запасів та зміни, які відбулись у недавньому минулому та значно вплинули на статус ...
1296089
  Крючкова Н.М. Роль зоопланктона в процессах самоочищения водоемов. : Автореф... канд. биол.наук: / Крючкова Н.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 25л.
1296090
  Бережная Е.К. Роль зрительного аппарата в организации движений руки : Автореф... канд. биол.наук: / Бережная Е.К.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1968. – 26л.
1296091
  Бабич А.Д. Роль зрошувального лісового оазису в меліорації клімату посушливого південного степу (на прикладі Асканії-Нової) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 40-49 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 11 назв
1296092
  Колин К. Роль и задачи библиотек в инновационном развитии России // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 33 - 36. – ISSN 1727-4893
1296093
  Коробейников Б.В. Роль и задачи правоохранительных органов в предупреждении преступности / Б.В. Коробейников. – М, 1980. – 32с.
1296094
  Аюпов Мирза Роль и задачи профсоюзов Узбекистана в борьбе за выполнение плана хлопководства первой пятилетки (1928-1933 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Аюпов Мирза; Высшая школа профдвижения ВУСПС Кафедра истории профдвижения в СССР. – М, 1950. – 25л.
1296095
   Роль и задачи советской адвакатуры. – М, 1972. – 214с.
1296096
  Исаев Р. Роль и значение Азербайджана в системе глобальной энергетической безопасности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
1296097
  Эссин Т.А. Роль и значение библиотек Севастополя в сохранении и развитии руского языка // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 24-27


  О задаче библиотек Севастополя - предоставить своим читателям максимальные возможостидля чтения и получения информации на русском языке.
1296098
  Пайчадзе Т.Н. Роль и значение внешней торговли республик Закавказья в социалистическом преобразовании экономики края. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Пайчадзе Т.Н.; АН ГрузССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1296099
  Мустаев Ш.А. Роль и значение государственного бюджета в развитии экономики и культуры Татарской АССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Мустаев Ш.А.; Всесоюз.заоч.фин-экон.ин-т. – М, 1976. – 20л.
1296100
  Зенин С.С. Роль и значение Земского Собора 1613 г. // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805
1296101
   Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации = Rola i znaczenie jezykow obcych w komunikacji miedzynarodowej // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1296102
  Лукин В.И. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской Федерации) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
1296103
  Киреенко Н.В. Роль и значение коммерческого посредничества при продвижении сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешние рынки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 120-125. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1296104
  Гуцуляк В.Н. Роль и значение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в становлении и развитии международного морского права // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 18-24
1296105
  Крамар С.Б. Роль и значение латинского языка в подготовке успешного специалиста в медицинском ЗВО / С.Б. Крамар, Д.И. Назарова, В.В. Филипенко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Чернозуб А.А. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 2 (18). – С. 246-250. – ISSN 2415-3060
1296106
  Шаповал В.М. та інш. Роль и значение малого бизнеса в национальной экономике // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.59-65
1296107
  Курченко С.В. Роль и значение международных неправительственных организаций в становлении и развитии мирового гражданского общества // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 599-605. – ISSN 1563-3349
1296108
  Шушунова З.Р. Роль и значение мизансцены в культурно-семиотическом пространстве театра // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 2073-9702


  Автор актуализирует вопросы, связанные с семиозисом культурно-семиотического пространства на примере театра. Исследование театральной морфологии профессионалом-режиссёром с теоретических позиций приводит к объяснению многих позиций, связанных с ...
1296109
  Ахмеев Гурий Николаевич Роль и значение неделимых фондов колхозов в сближении двух форм социалистической собственности : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмеев Гурий Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 22л.
1296110
  Лушина Н.Л. Роль и значение общественных фондов потребления при социализме : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Лушина Н.Л. ; МВ и ССО РСФСР, Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – Москва, 1962. – 20 с.
1296111
  Лушина Н.Л. Роль и значение общественных фондов потребления при социализме. / Н.Л. Лушина. – М., 1962. – 99с.
1296112
  Рябоконь К.В. Роль и значение омбудсмена в современной Украине // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 28-30. – ISBN 978-966-419-279-5
1296113
  Судакова З.В. Роль и значение осины в растительном покрове. : Автореф... канд. биол.наук: / Судакова З.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1954. – 15л.
1296114
  Арипов К.Ш. Роль и значение периодической печати в становлении и развитии узбекской советской литературы : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арипов К.Ш. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 25 с.
1296115
   Роль и значение помощи международного коммунистического движения в становлении и развитии МНРП. – Москва : Политиздат, 1978. – 263 с.
1296116
  Цитульский В.Ф. Роль и значение понятий "работники" и "работодатель" сквозь призму социального партнерства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 0132-0769
1296117
  Рвфес П.М. Роль и значение растительноядных насекомых в лесу / П.М. Рвфес. – Москва, 1968. – 234с.
1296118
  Смоловик Р.Ф. Роль и значение руководителя научно-исследовательского коллектива / Р.Ф. Смоловик, Н.И. Жорник // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.165-172.
1296119
  Яковенко Владимир Петрович Роль и значение советской военной печати в борьбе с буржуазной идеологией (1981-1987) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.10 / Яковенко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 18л.
1296120
  Яковенко Владимир Петрович Роль и значение советской военной печати в борьбе с буржуазной идеологией (на опыте деятельности окружных газет за 1981-1987 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Яковенко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1296121
  Котова Л.В. Роль и значение современного украинского государства в правовом регулировании наемного труда // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.142-146
1296122
  Воробей Е. Роль и значение специальных налоговых режимов в формировании доходов регионального и местного бюджетов / Е. Воробей, Волкова-Гончарова, С. Сивкова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 163-169. – ISSN 1818-5754
1296123
  Дуняева М.М. Роль и значение средств массовой коммуникации в современных политических процессах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1252-1257. – ISSN 1812-8696
1296124
  Раилян П. Роль и значение судебной власти в системе разделение властей // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 15-24. – ISSN 1810-3081
1296125
  Пахратдинов А. Роль и значение творчества народных шаиров в становлении и развитии каракалпакской советской литературы / А. Пахратдинов. – Нукус, 1978. – 286с.
1296126
  Лепин С. Роль и значение христианской мысли в формировании темы личности // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2006. – С. 72-78. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 1). – ISSN 0321-0359
1296127
  Климакова Е.В. Роль и мес преподавателя в современном образовательном процессе: личность как основа образовательной парадигмы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 237-241. – ISSN 1811-0916
1296128
  Вереин А.В. Роль и место *корпуса мира* в политике американского неоколониазма в 1961-1971гг. : Автореф... канд. ист.наук: 005 / Вереин А.В.; АН СССР. – М., 1972. – 25л.
1296129
  Черний В.И. Роль и место альбумина в современной инфузионно-трансфузионной терапии // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 23-31. – ISSN 2224-0586
1296130
  Муминов И.М. Роль и место Амира Тимура в истории средней Азии в свете данных письменных источников / И.М. Муминов. – Ташкент, 1968. – 47с.
1296131
  Выходец Ю.С. Роль и место бизнес-модели в управлении проектами / Ю.С. Выходец, Н.Ю. Ровинская // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 3 (130), май - июнь. – С. 103-111. – ISSN 1727-7337
1296132
   Роль и место вуза в современной экономической, национальной и региональной инновационных системах / К.И. Сафонова, В.Г. Белкин, С.А. Ерышева, Ю.Ю. Чмырь // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-59. – ISSN 1609-4646


  Выстроен понятийный аппарат с целью обеспечения объективности в толковании сущности, функций, взаимосвязи национальной, региональной и внутривузовской инновационных систем. Определено место и роль вуза в системе хозяйствующих субъектов экономики после ...
1296133
  Нгуен З Т.К. Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений Социалистической Республики Вьетнам // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 16-24. – ISSN 0130-9765
1296134
  Жиряков И.Г. Роль и место идей о постоянном нейтралитете в восстановлении полного суверенитета австрийского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1296135
  Кислова О.Н. Роль и место интеллектуального анализа данных в развитии эмпирической социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.87-93. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1296136
  Матыцина И.В. Роль и место клише в стереотипных ситуациях общения (на материале интервью, проведенных шведским этнологом К. Эрикссон) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 41-56. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1296137
  Закордонец А.А. Роль и место конвекций в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Закордонец А.А.; В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. – Киев, 1979. – 24л.
1296138
  Дмитриева Т.В. Роль и место курса "основы системного анализа" в профессиональной подготовке студентов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1726-667Х
1296139
  Тажиева А.У. Роль и место модульной технологии в обучении согласованию времен английских глаголов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 1726-667Х
1296140
  Асадуллин Ф.А. Роль и место мусульманской общины в историческом развитии московского социума ( историография и методология проблемы) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 0869-1908
1296141
  Чабиева М. Роль и место Муфтията - высшего религиозного органа мусульман Ингушетии // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 61-62
1296142
  Станчик С.С. Роль и место народных масс в "цветных революциях" // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 9 (99). – С. 14-20. – ISSN 1812-8696
1296143
  Бузуев В.М. Роль и место науки в строительстве коммунизма в СССР : Автореф... докт. экон.наук: / Бузуев В. М.; Моск. фин. ин-т. – М., 1966. – 34л.
1296144
  Калинин Юрий Анатольевич Роль и место научно-атеистического воспитания в формировании коммунистического мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Калинин Юрий Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 22л.
1296145
  Калинин Ю.А. Роль и место научно-атеистического воспитания в формировании коммунистического мировоззрения. : Дис... канд. философ.наук: / Калинин Ю.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 168л.
1296146
  Довгань А.В. Роль и место общения в работе вузовской библиотеки образовательного учреждения сферы культуры: постановка проблемы / А.В. Довгань, А.В. Скабодина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805
1296147
  Иванов В.Н. Роль и место общественных начал в процессе формирования коммунистических приозводственных отношений. : Автореф... канд. философ.наук: / Иванов В.Н.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1967. – 22л.
1296148
  Сафикулиев Ш.А. Роль и место письменных упражнений в развитии речевых умений по английскому языку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сафикулиев Ш.А. ; Азерб.ГУ , Филол. фак-т. – Баку, 1973. – 53 с. – Бібліогр.:с.52-53
1296149
  Гончаров В.В. Роль и место политических партий в формировании, функционировании и развитии системы исполнительной власти в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
1296150
  Босенко Евгения Валерьяновна Роль и место практики в диалектическом освоении действительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Босенко Евгения Валерьяновна; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1982. – 23л.
1296151
  Кочетков Г.Б. Роль и место предпринимательства в инновационной экономике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 2. – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
1296152
  Волошин А.И. Роль и место приватизационных процессов в экономике Украины // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 138-143.
1296153
   Роль и место программированного обучения в системе средств и методов обучения. – Москва, 1974. – 314 с.
1296154
   Роль и место программированного обучения в учебном процессе. – Москва, 1969. – 251 с.
1296155
  Стрелковский Г.М. Роль и место производительного труда в коммунистическом воспитании учащихся средних общеобразовательных школ : Автореф. дис... канд. пед. наук: / Стрелковский Г.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1964. – 22с.
1296156
  Елизаров А.Б. Роль и место прокурорского надзора в триаде властей // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.24-27
1296157
  Маргулов А.Х. Роль и место религии в процессе этнической консолидации ассирийского населения Украины // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 139-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье была сделана попытка исследовать влияние православной религии ассирийского населения Украины как фактора, который влияет на уровень консолидации его в обществе. Рассматриваются вопросы по истории становления Ассирийской Церкви Востока и ее ...
1296158
  Рафиенко Александр Викторович Роль и место рецептивных упражнений в процессе формирования репродуктивных грамматических навыков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рафиенко Александр Викторович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
1296159
  Антонян Л. Роль и место риск-мнеджмента в управлении компанией // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 100-115. – ISSN 0207-3676
1296160
  Ластовская Г.И. Роль и место сельских культурно-просветительских учреждений в системе атеистического воспитания трудящихся : Дис... канд. ист. наук: 09.00.02 / Ластовская Г. И.; Киевск. гос. ин-т культ. – Киев, 1979. – 188л.
1296161
  Ластовская Г.И. Роль и место сельских культурно-просетительных учреждений в системе атеистического воспитания трудящихся (на матер. зап. обл. УССР 1939-1975 гг.) : Автореф... канд. ист. наук: 09.00.02 / Ластовская Г. И.; Ластоская Г. И.; КГУ. – К., 1979. – 20с.
1296162
  Жуков Н.И. Роль и место системного и кибернетического подходов в структуре методологии современной науки // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1296163
   Роль и место словообразования в процессе преподавания иностранных языков в высшей школе : сборник статей. – Горький, 1976. – 126 с.
1296164
  Корицкий С.А. Роль и место Сулеймана Демиреля в формировании политической системы Турции на начальном этапе периода Третьей Республики (1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный жырнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1296165
  Нога М. Роль и место сферы услуг в социально-экономическом развитии социалистического общества. (На прим. Польской Нар. Респ.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нога М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 20л.
1296166
  Тищенко Ю. Роль и место таможенных режимов в общем процессе хозяйственной деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 201-202
1296167
  Опалло М. Роль и место территориального планирования в социально-экономическом планировании / М. Опалло. – М, 1978. – 64с.
1296168
  Косухин В. Роль и место тестирования в деятельности вуза / В. Косухин, Г. Логинова, И. Логинова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-97. – ISSN 0869-3617


  О перспективности тестовой технологии оценки качества знаний студентов
1296169
  Тимонина И. Роль и место технополисов в совершенствовании военно-экономического потенциала Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 120-185
1296170
  Пенькова И.В. Роль и место Украины в мировом технологическом обмене / И.В. Пенькова, В.И. Душков // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 47-51. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1296171
  Гарш Артур Леонгардович Роль и место упражнений в развитии самостоятельного мышления учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гарш Артур Леонгардович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Душанбе, 1975. – 21л.
1296172
  Ханбиков Я.И. Роль и место школьной биоблиотеки в учебно-воспитательной работе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ханбиков Я.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
1296173
  Даргвайнис Мечисловас Иполито Роль и место экономиста совхоза в организации экономической работы (напримере совхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Даргвайнис Мечисловас Иполито; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 28л.
1296174
  Яковлева Р.Я. Роль и методика применения наглядных средств (образца предмета и чертежа) в трудовом обучении младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Яковлева Р.Я.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1296175
  Амбарцумян З.Н. Роль и назначение каталогов советских библиотек / З.Н. Амбарцумян ; Моск. гос. библ. ин-т им. В.М. Молотова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 20 с. – (Лекции для студентов-заочников по курсу "Библиотечные каталоги")
1296176
  Акрамов А.А. Роль и назначение общественных фондов колхозов на современном этапе (на материалах хлопкосеющих колхозов Таджикистана). : Автореф... канд. экон.наук: к / Акрамов А.А.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1960. – 23л.
1296177
  Куршубадзе Ц.В. Роль и назначение проекционного черчения в обучении инженерной графики / Ц.В. Куршубадзе, И.Ш. Дидманидзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 139-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обучение инженерной графики способствует развитию пространственного мышления, формирует способность видения, сравнения, наблюдения, анализа и синтеза. Одной из основных тем в обучении инженерной графики является проекционное черчение. Указанную тему ...
1296178
  Шульга А.П. Роль и образ автора в литературной биографии Э. Берджесса "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 210-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1296179
  Гончаренко Элла Роль и образ Норы в творчестве Джеймса Джойса // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние жены Джеймса Джойса - Норы Барнакл на творчество известного писателя.
1296180
  Селюкова Е.А. Роль и общение педагога как показатель качественности дидактического процесса // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-104. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1296181
  Студенко Т.С. Роль и перспективы мотивного анализа в системе целостной интерпретации романа Э. Золя «Рим». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-92. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1296182
  Андреев А.А. Роль и проблемы преподавателя в среде e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 41-45. – ISSN 0869-3617


  Обсуждаются роли и компетенции преподавателей вузов в образовательной среде, насыщенной средствами информационных и коммуникационных технологий.
1296183
  Шкляр Светлана Николаевна Роль и пути совершенствования работы клубных учреждений по формированию активной жизненной позиции сельской молодежи (на мат-лах УССР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шкляр Светлана Николаевна; Мин-во культуры УССР, Киев. гос. ин-тут культуры им. А.Е.Корнейчука. – К., 1989. – 195л. – Бібліогр.:л.175-195
1296184
  Шкляр Светлана Николаевна Роль и пути совершенствования работы клубных учреждений по формированию активной жизненной позиции сельской молодежи (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Шкляр Светлана Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1296185
  Поплужный В.Л. Роль и развитие интеллектуальных чувств в познавательной деятельности личности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Поплужный В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 17 с.
1296186
  Поплужный В.Л. Роль и развитие интеллектуальных чувств в познавательной деятельности личности : Дис... канд. психол.наук: / Поплужный В.Л.; КГУ. – К, 1969. – 263л. – Бібліогр.:л.256-264
1296187
  Стриженко А.А. Роль и средства социально ориентированного общения в буржуазной пропаганде / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1982. – 102с.
1296188
  Бедный Б.И. Роль и структура образовательной подготовки в аспирантуре нового типа // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-89. – ISSN 0869-3617


  Проанализированы основные тенденции развития докторского образования в рамках Болонского процесса. Представлен практический опыт модернизации системы подготовки научных кадров в аспирантуре Нижегородского государственного университета им. Н.И. ...
1296189
  Алиев Э.А. Роль и участие ООН в развитии транспортных правоотношений государств // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 121-131. – ISSN 1560-2893
1296190
  Нагорная М.А. Роль и формы организационного планирования в деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Нагорная М.А.; МГУ. – М, 1973. – 26л.
1296191
  Майстрович Т.В. Роль и функции специализированного сайта по методической поддержке библиотечной деятельности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Изложены теоретико-методологические основания разработки проблемно-ориентированного сайта по методической поддержке библиотечной деятельности. На примере сайта Российской ассоциации электронных библиотек рассматривается его структура, целевое ...
1296192
  Фогль В. Роль и функция Экспертного совета по оценке экономического развития Западной Германии в системе государственно-монополитсического капитализма ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Фогль В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 18л.
1296193
  Гребенщиков Г.Ф. Роль и эффективность применения технических средств в качественной подготовке молодых специалистов (На материалах вузов ТССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенщиков Г. Ф.; Туркм. ГУ. – Ашхабад, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1296194
  Аветисян К.М. Роль И. Дицгена в развитии материалистической гносеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Аветисян К.М. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 22 с.
1296195
  Вески А. Роль И.В.Вески в истории развития эстонской терминалогии. : Автореф... канд. филол.наук: / Вески А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 25л.
1296196
  Далматов М.К. Роль И.П. Павлова в развитии иммунологии / М.К. Далматов. – Москва, 1954. – 88 с.
1296197
  Спиридонова Л.Ф. Роль И.Х.Аделунга в установлении орфографических и грамматических норм немецкого национального литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Спиридонова Л.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1296198
  Лукьянов А.Т. Роль идей В.И. Ленина в борьбе за сознательно-диалектическое естествознание // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
1296199
  Фомин Д.В. Роль идей научного коммунизма в условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Фомин Д.В.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
1296200
  Мшвениерадзе В.В. Роль идеологии в жизни общества / В.В. Мшвениерадзе. – Москва, 1969. – 48с.
1296201
  Трифонов С.С. Роль идеологий в пространственной экспансии цивилизаций: история, современность и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 99-104. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1296202
  Токмань В.И. Роль идеологической работы в развитии социальной активности молодежи на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.621 / Токмань В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1970. – 20 с.
1296203
  Добрина В.А. Роль издержек социалистического производства в формировании прибыли промышленных предприятий на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добрина В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1975. – 26л.
1296204
  Шумилин А.И. Роль израильского фактора в ближневосточной политике Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 32-47. – ISSN 0321-2068


  Механизмы формирования ближневосточной политики США. Роль еврейских организаций и произраильских лоббистских структур в данном процессе.
1296205
  Аракелов Г.Г. Роль изучения простых систем в создании Е.Н. Соколовым модели концептуальной рефлекторной дуги // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 57-62. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1296206
  Дворянчикова С. Роль имен собственных в модели комического, высмеивающего несовершенства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 43-49
1296207
  Киркач В.Н. Роль имени в этнической культуре / В.Н. Киркач, Э.Н. Левченко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 251-259. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассмотрено имя в многоплановом аспекте. Особое внимание уделено его роли в конкретной этнической культуре. Критически проанализированы существующие подходы к числовому коду имени и его трактовке в языковой структуре расширенного славянского ...
1296208
  Хижный Э.К. Роль иммиграции в формировании трудовых ресурсов стран Западной Екропы в конце ХХ - начале ХХI века // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 69-87. – Bibliogr.: на 34 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1296209
  Шульгина Н.С. Роль иммунологических реакций в развитии патологического процесса в роговой оболочке при ожоге глаз : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Шульгина Н.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 34 с.
1296210
  Михайлов А. Роль импорта в развитии экономики России в условиях ее членства в ВТО // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 45-49. – ISSN 2074-6040
1296211
  Шевченко С.А. Роль инвестиций в повышении конкурентоспособности хозяйственной организации // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2012. – № 6 (68). – С. 31-33. – ISSN 1680-2721
1296212
  Бекмухамедов О. Роль инвестиций и международного движения капитала в процессе развития экономики // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 8-11
1296213
  Алиев Р.М. Роль инвестиционно-строительного комплекса в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 275-280 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1296214
  Бабаев Т. Роль инвестиционного фактора в развитии азербайджанской экономики: основные направления и перспективы // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1296215
  Буряк С.Б. Роль инвестиционной политики империалистических государств в укреплении колониально-расистских режимов на Юге Африки (60-е - первая половина 70-х гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 24-30. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1296216
  Кононенко А.А. Роль индивидуального имиджа в социальных коммуникациях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 101-107
1296217
  Резвицкий И.И. Роль индивидуального субъекта в современном научном познании // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 72-80. – ISSN 0235-1188
1296218
  Гиясов Т. Роль Индии в укреплении мира на Ближнем и Среднем Востоке. (1950-1967). / Т. Гиясов. – Ташкент, 1970. – 120с.
1296219
  Мезенцева О.В. Роль индуизма в идеологической борьбе современной Индии / О.В. Мезенцева. – М., 1985. – 175с.
1296220
  Ярмолович О.И. Роль индуктивного метода в обучении грамматике английского языка студентов факультета экономики и менеджмента / О.И. Ярмолович, Л.И. Алексеева, С.И. Катрич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 110-116. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1296221
  Неделькина Светлана Викторовна Роль индукции и торможения микросомальных ферментов печени крыс в превращениях чужеродных и эндогенных соединений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Неделькина Светлана Викторовна; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по биолог. наукам. – Новосибирск, 1975. – 31л.
1296222
  Яковлева Е. Роль индустриализации в строительстве социализма в Польше : Автореф... канд.экон.наук / Яковлева Е. – Москва, 1950. – 19 л.
1296223
  Волов А.Б. Роль индустриальных процессов в развитии природно-хозяйственных систем бассейнового типа Северо-Запада России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 24-29 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1296224
  Кузюков Ф.Ф. Роль индустрии Урала и создании материально-технической базы коммунизма / Ф.Ф. Кузюков, В.Н. Черепанов. – Челябинск, 1964. – 219с.
1296225
   Роль инженерно-геологических факторов в развитии процессов деформации надугольных толщ на Ахалцихсокм буроугольном месторождении : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.07 / Лапиашвили М. Ш,; Лапиашвили М. Ш,; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 21л.
1296226
  Модель Б.С. Роль инженерно-механических работников промышленных предприятий в развитии социалистической культуры. : Автореф... канд.наук: / Модель Б.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1977. – 24л.
1296227
   Роль инженерно-технических работников в создании материально-технической базы коммунизма. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1974. – 213 с.
1296228
  Аношина А.С. Роль инженерно-технического труда в повышении эффективности промышленного производства (на примере предприятий химич. промышленности за 1959-1970 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аношина А.С.; Всесоюз. заочный финансово-экономич. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1296229
  Кривега Л.Д. Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (Филос.-социолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривега Л.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1296230
  Кривега Л.Д. Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (Филос.-социолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривега Л.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1296231
  Кривега Людмила Дмитриевна Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (философско-социологический анализ) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кривега Людмила Дмитриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1988. – 166л. – Бібліогр.:л.149-167
1296232
  Бровкова Е.Г. Роль инноваций в организационном развитии предприятий в условиях глобализации / Е.Г. Бровкова, Е.В. Бровкова, Т.И. Адырова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 68-70
1296233
  Доровских А.И. Роль инноваций в развитии вертикально интегрированных нефтяных компаний // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-101. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1296234
  Ясин Е. Роль инноваций в развитии мировой экономики / Е. Ясин, М. Снеговая // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 15-31. – ISSN 0042-8736
1296235
  Латуха О.А. Роль инновационной деятельности в развитии вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 14-24. – ISSN 1812-9463
1296236
  Богашко А.Л. Роль инновационной деятельности общества в процессе эволюции экономической системы мира // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 4-7. – ISSN 2522-9273
1296237
  Чупрунов Е.В. Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" / Е.В. Чупрунов, А.О. Грудзинский, И.В. Геребенев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 11-17. – ISSN 0321-0383


  Статья написана по материалам научной конференции «Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"» (Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 15-16 марта 2011 г.), на которой обсуждались ...
1296238
  Шевакина О.А. Роль иностранного капитала в Мексике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 19-31. – ISSN 044-748Х
1296239
  Суховцева О.И. Роль иностранного частного капитала в социально-экономическом развитии развивающихся стран. (Опыт независимой Индии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суховцева О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 27л.
1296240
  Краснощекова Г.А. Роль иностранного языка в процессе становления и развития профессионализма специалиста // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 4 (81). – С. 29-32 . – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается дисциплина «Иностранный язык» как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля. Иностранный язык обеспечивает в той или иной степени решение задач подготовки истинного профессионала. Именно ...
1296241
  Долгалева М.А. Роль иностранных банков в Украине в условиях кризиса // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 29-32
1296242
  Гусарова С.А. Роль иностранных инвестиций в модернизации экономик стран БРИКС / С.А. Гусарова, И.В. Гусаров // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 2074-6040
1296243
  Яхьяева А.Ю. Роль иностранных инвестиций в экономике Азербайджана // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (34). – С. 84-90. – ISSN 1728-8878
1296244
  Лобанова В.В. Роль института монархии в Болгарии в начальный период царствования Бориса III (1918-1923) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 97-109. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1296245
  Курилов А.Г. Роль института царской власти в военной деятельности дорийских общин архаического периода // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 14-24. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1296246
  Волох В.А. Роль институтов гражданского общества при формировании государственной политики в сфере миграции населения: новые тенденции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 4-12. – ISSN 1812-8696
1296247
  Эзрох Ю. Роль институтов сертификации кадров и качества работы банков в повышении конкурентности среды // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 162-171. – ISSN 0207-3676
1296248
  Самсонадзе Г.А. Роль инструктажа в выработке навыков : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Самсонадзе Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1296249
  Германюк Я.Л. Роль инсулина в биосинтезе нуклеотидов, нуклеиновых кислот и белков / Я.Л. Германюк. – Киев : Здоров"я, 1973. – 198с.
1296250
  Коновалова Елена Олеговна Роль инсулина в регуляции некоторых цитоплазматических надф-зависимых дегидрогеназ печени крыс в постнатальном онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коновалова Елена Олеговна; Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
1296251
  Гулая Н.М. Роль инсулина и гидрокортизона в регуляции пентозного цикла в келеточных органеллах тканей животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Гулая Н.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 45 с.
1296252
  Гулая Надежда Максимовна Роль инсулина и гидрокортизона в регуляции пентозного цикла в клеточных органеллах тканей животных : Дис... д-ра биол.наук: / Гулая Надежда Максимовна; Мин-во здравоохранения УССР. Киевс. научно-исслед. ин-т эндокринологии и обмена веществ. – К., 1975. – 269л. – Бібліогр.:л.211-269
1296253
  Федорова Э.И. Роль интеграции естественно-научных дисциплин при изучении некоторых разделов органической химии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-17. – ISSN 1609-4646
1296254
  Бальде Альфа Ахмаду Роль интеграционных процессов в решении продовольственной проблемы в развивающихся странах : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бальде Альфа Ахмаду ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 197 л. – Бібліогр.: л. 182-197
1296255
  Бальде А.А. Роль интеграционных процессов в решении продовольственной проблемы в развивающихся странах : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бальде Альфа Ахмаду ; киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1296256
   Роль интеллегенции в построении и дальнейшем развитии. – Ленинград
Вып. 3. – 1979
1296257
  Стреля М.И. Роль интеллектуальной собственности в развитии зкономической системы Украины // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 414-422. – ISSN 1563-3349
1296258
  Кузнецов П.И. Роль интеллигенции в борьбе за технический прогресс / П.И. Кузнецов, Я М. Ратгаузер, . – Л., 1961. – 66с.
1296259
  Реука Г. Роль интеллигенции в борьбе за технический прогресс в промышленности Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Реука Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 18л.
1296260
  Аскеров Б.М. Роль интеллигенции в подъеме культурно-технического уровня рабочего класса Азербайджана (195-1965 гг.) : Автореф. дис. ... наук / Аскеров Б.М. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1969. – 28 с.
1296261
  Процько М.А. Роль интеллигенции в строительстве коммунистического общества / М.А. Процько. – М, 1962. – 76с.
1296262
  Горбань А.В. Роль интеллигенции в формировании духовности среднего класса // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 118-126
1296263
  Ивенс Г. Роль интересов в мировой политике // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
1296264
  Цибуля Н.Б. Роль интонации в структурировании текста (на мате. англ. радопьес) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цибуля Н. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1296265
  Галочкина Ирина Евгеньевна Роль интонации в формировании прагматических видов высказываний (на материале английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Галочкина Ирина Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
1296266
  Пыж Е.М. Роль интонации в формировании смысла высказывания: методическое пособие / Е.М. Пыж. – Саратов, 1987. – 29с.
1296267
  Коваль Н.А. Роль интонации и других языковых средств в создании имиджа оратора // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 78-87
1296268
  Кирей Л.Л. Роль интонационных и синтаксических средств в организации английской спонтанной диологической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кирей Л.Л.; Моск. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 21л.
1296269
  Рогожина С.М. Роль интонационных конструкций как маркеров изменений в аттенциональном состоянии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 121-127. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Многочисленные исследования дискурсивной интонации демонстрируют эффективность междисциплинарного подхода к исследованию сверхсегментных явлений и учета когнитивных факторов при анализе интонационного оформле- ния речевого произведения. Данная статья ...
1296270
  Дубенко О.Е. Роль интракраниального атеросклероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 2 (88). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1296271
   Роль интродукции в сохранении генофонда редких и исчезающих видов растений. – Москва : Наука, 1984. – 200 с.
1296272
  Майборода Д. Роль интуиции в математике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Майборода Д. ; АН УССР, Ин-т филос. – Киев, 1967. – 13 с.
1296273
  Левчук Л.Т. Роль интуиции в процессе художественного творчества : Дис... канд. филос.наук: / Левчук Л. Т.; КГУ, каф. этики, эстетики и логики. – К., 1969. – 260л. – Бібліогр.:л.1-11
1296274
  Иваненко Г.И. Роль интуиции в формировании эстетического вкуса : Дис... канд. филос.наук: / Иваненко Г.И.; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – Москва, 1977. – 161л.
1296275
  Иваненко Г.И. Роль интуиции в формировании эстетического вкуса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Иваненко Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1296276
  Козыренко В.П. Роль информатизации в становлении непрерывного образования. (Опыт интегрированного научно-образовательного комплекса ХГУ "НУА") / В.П. Козыренко, О.В. Лазаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 44-52. – ISSN 1993-5560
1296277
  Арефьева Н.Т. Роль информации в развитии глобализационных процессов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – с.125-128. – ISSN 1684-2618
1296278
  Лейбин В.М. Роль информационно-коммуникационных технологий в изменении отношений между воображаемым, символическим и реальным // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 93-102. – ISSN 0042-8744
1296279
  Оганова О. Роль информационного обеспечения в патентной деятельности научных организаций / О. Оганова, Т. Кузнецова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 9. – С. 28-35. – ISSN 0201-7067


  В статье рассматриваются основные направления информационной поддержки Центральной научной библиотеки УрО РАН по патентно-информационному обеспечению фундаментальных и прикладных исследований научных учреждений Уральского отделения Российской академии ...
1296280
  Шарафутдинова Э.Я. Роль информационного фактора в формировании имиджа государства на международной арене // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 46-51. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1296281
  Шкарлет С.Н. Роль информационной компоненты в формировании национальной стратегии развития Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 17-28. – ISSN 0131-7741
1296282
  Зиядова Л.В. Роль информационной структуры текста в достижении эквивалентности при переводе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 164-167. – ISSN 1684-2618
1296283
  Кинелев В.Г. Роль информационных и коммуникационных технологий в обеспечении качества и доступности высшего образования // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 76-81. – ISSN 1818-4243


  Статья о новых подходах и концепциях высшего образования в условиях информационного общества. Дано определение качества образования, сформулированы новые требования к образовательному процессу.
1296284
  Пфаненштиль И.А. Роль информационных технологий в преодолении трансформационных процессов в российском образовании / И.А. Пфаненштиль, И.Г. Борисенко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 59-67. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются общие основные черты бюрократии в современном буржуазном государстве, а также особенности ее проявления в российской высшей школе (и, в часности, в России) на эмпирическом примере подготовки одного из необходимых рабочих документов ...
1296285
  Скопичева В.И. Роль ионов в регуляции транспорта и утилизации сахаров в мышечной ткани. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скопичева В.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1296286
  Бурый В Роль ионов натрия и кальция в электрогенезе гладкомышечных клеток мочеточника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Бурый В А.; АН УССР, Ин-т физиологии им. Богомольца. – Киев, 1973. – 20л.
1296287
  Иокша А.С. Роль Иордании в управлении святыми местами в Восточном Иерусалиме после 1967 г. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 70-91. – ISSN 1682-671Х
1296288
  Рогов С.М. Роль Ирана в политике США на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 8-9. – ISSN 0321-5075
1296289
  Инструментов К.С. Роль иррациональных факторов в формировании стратегий участников мирового фондового рынка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 27-37. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1296290
  Даирбаев М. Роль ирригационной системы в жизни промысловых рыб равнинного течения реки Сыр-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Даирбаев М.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 8л.
1296291
  Золотарева Н.И. Роль искусства в атеистическом воспитании. : Автореф... канд. философ.наук: / Золотарева Н.И.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1967. – 20л.
1296292
   Роль искусства в коммунистическом воспитании школьников. – Москва, 1979. – 173 с.
1296293
  Алиев А.Г. Роль искусства в преодолении религиозных пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова, каф. эстетики и этики. – Баку, 1967. – 17л.
1296294
   Роль искусства в развитии способностей школьников. – Москва : Педагогика, 1985. – 142 с.
1296295
   Роль искусства в развитии способностей школьников. – М, 1985. – 132с.
1296296
  Угринович Д.М. Роль искусства в формировании атеистического мировоззрения / Д.М. Угринович. – М, 1983. – 63с.
1296297
   Роль искусства в формировании и развитии советского образа жизни. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 206, [2] с.
1296298
  Ивасишин Виктор Андреевич Роль искусства в формировании человеческой чувственности. : Дис... канд. филос.наук: / Ивасишин Виктор Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 205л. – Бібліогр.:л.171-190
1296299
  Ивасишин Виктор Андреевич Роль искусства в формировании человеческой чувствительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ивасишин Виктор Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1296300
  Блецкан М.И. Роль искусства социалистического реализма в формировании коммунистического эстетического идеала : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Блецкан М.И. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
1296301
  Бадамшина Т. Роль ислама в политической жизни современной Турции. "Нурджисты" и ислам, "нурджисты" и власть // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 140-146. – ISSN 1998-1813
1296302
  Казурова В.В. Роль ислама в формировании этнической и эстетической идентичности иранского кинематографа // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 2. – С. 67-73. – ISSN 0869-1908
1296303
  Борисов А.Б. Роль ислама во внутренней и внешней политике Египта (ХХ в.) / А.Б. Борисов. – М., 1991. – 215с.
1296304
  Пономарев И.В. Роль исламских благотворительных организаций в распространении политического ислама в Малави // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 102-111. – ISSN 0869-1908
1296305
  Блохина Н.А. Роль истины в онтологии событий Дональда Дэвидсона // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 215-220. – ISSN 1606-951Х
1296306
  Малецкий И. Роль истории науки в развиии науки о науке / И. Малецкий. – Москва, 1971. – 10с.
1296307
  Ле А.Ш. Роль историко-философской науки в формировании научного мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ле А. Ш.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 16л.
1296308
  Ле А.Ш. Роль историко-философской науки в формировании научного мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ле А. Ш.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 14л.
1296309
  Ле Ань Шак Роль историко-философсокй науки в формировании научного мировоззрения : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ле Ань Шак; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 97л. – Бібліогр.:л.85-97
1296310
  Свистунов Ю.С. Роль исторически возникавших неразрешенных и неразрешаемых задач в развитии науки математики и их педагогическое значение в математическом образовании современной молодежи : Автореф... канд. ед.наук: / Свистунов Ю. С.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1971. – 17л.
1296311
  Исаенко Г.Н. Роль исторической преемственности в развитии науки / Г.Н. Исаенко. – М, 1969. – 24с.
1296312
  Левчук Л.Т. Роль итуиции в процессе художественного творчества : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Левчук Л. Т.; КГУ. – Киев, 1969. – 16с.
1296313
  Нетецький Є.В. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 59-60. – Бібліогр.: 7 назв
1296314
  Ковальова В.В. Роль і завдання експертно-криміналістичної служби органів внутрішніх справ України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-95.
1296315
  Селищева І.А. Роль і завдання історичної освіти у формуванні національного менталітету // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 221-227. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1296316
  Кондратюк І. Роль і завдання Національного банку України у формування доходів державного бюджету // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 265-270. – ISBN 966-8958-05-5
1296317
  Радухівська Л. Роль і завдання органів прокуратури у запобіганні та протидії домашньому насильству // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 39-40
1296318
  Руденко Л.Г. Роль і завдання періодичних видань у поширенні й координації нових географічних знань (до 20-річчя виходу першого номера "Українського географічного журналу") / Л.Г. Руденко, Є.І. Стеценко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
1296319
  Богомазова В.М. Роль і завдання припущень у прогнозах економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 18-23
1296320
  Буяльська Т.Б. Роль і завдання художніх музеїв культурно-мистецького центру Вінницького національного технічного університету // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 53-64. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1296321
  Коваленко А.А. Роль і значення виконавчої влади у функціонуванні сучасних політичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті йдеться про взаємозв"язок складових системи державної влади.
1296322
  Краснова І. Роль і значення внутрішнього аудиту в центральному банку : нагляд, аудит, контроль / І. Краснова, М. Жукова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1296323
  Бєлкіна Ю.Л. Роль і значення господарського судочинства в реалізації культурних прав людини і громадянина. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 166-176.
1296324
  Лисяк Л. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 16-26. – ISSN 1818-5754
1296325
  Іванюта П.В. Роль і значення державного управління якістю " товар - праця - життя" у поліпшенні демографічної ситуації України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 110-112
1296326
  Балицька Ю. Роль і значення діяльності Конгресу українців Канади у збереженні української самобутності // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 146-149. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1296327
  Недогібченко Є. Роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 44-50. – ISSN 2308-0361
1296328
  Ситник О.В. Роль і значення досвіду творення української навчальної літератури (20-30- ті роки XX століття) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 214-221. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20-30-х роках XX ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьгодення.
1296329
  Антоненко М.М. Роль і значення духовної музики в розвитку української культури на зламі XX–XXI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 314-319. – ISSN 2225-7586
1296330
  Гаман Т. Роль і значення зв"язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади / Т. Гаман, О. Андрійчук // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 44-51
1296331
  Бородовський С.О. Роль і значення інституту нотаріату в сфері надання юридичної вірогідності правочинам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-129
1296332
  Бандурка О.М. Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – C. 30-38. – ISSN 2304-4556
1296333
  Лопатін С.І. Роль і значення інформації в адміністративно-правових відносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 230-234. – ISSN 1563-3349
1296334
  Смірнов С.М. Роль і значення інформаційних ресурсів у системі управління фінансовою безпекою території : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 261-265 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1296335
  Іванюк Т.Б. Роль і значення інформаційних технологій в АПК України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-42
1296336
  Курило О.Й. Роль і значення інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах / О.Й. Курило, Т.Ю. Лужанська, О.С. Кухарчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 154-158. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114


  У статті висвітлено один з найважливіших напрямів роботи бібліотеки вищого навчального закладу - інформаційно-бібліографічну діяльність, визначено ії важливість та актуальність для навчально-виховного процесу.
1296337
  Омельченко В.Ю. Роль і значення історії філософії у філософсько-правовому вченні К. Неволіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 36-38
1296338
  Козлов В.І. Роль і значення колективних політичних прав громадян України в побудові громадянського суспільства і правової держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 22-27. – ISSN 0201-7245
1296339
  Дасюк Н. Роль і значення Конституції у правотворенні України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 184-185. – ISBN 978-966-301-169-1
1296340
  Батанов О.В. Роль і значення Конституції України у розвитку компетенції місцевого самоврядування в умовах сучасних модернізаційних процесів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 72-80. – ISSN 2306-9082
1296341
  Чорнолуцький Р.В. Роль і значення конституційної термінології у нормопроектуванні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 50-65. – ISSN 2413-1342
1296342
  Кот Л.Л. Роль і значення кредиту і кредитних відносин в умовах ринкової трансформації економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 253-260


  S статті розкриваються нова роль кредиту і принципи організації кредитних відносин в умовах трансформаційної економіки. Автор також звертає увагу на особливості грошово-кредитної системи України і на вплив кредитної політики на стан кредитного ...
1296343
  Ізотов О. Роль і значення криміналістичної підготовки прокурорів - процесуальних керівників досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 118-124
1296344
  Гайдуцький А.П. Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 9-13
1296345
  Худоба А.Г. Роль і значення місцевих податків і зборів у доходах бюджетів Волині : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 33-34 : Табл.
1296346
  Гунченко М.В. Роль і значення мотиваційно-цільового резонансу у мотиваційному механізмі праці // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 65-68. – (Економічні науки)
1296347
  Бринцев В. Роль і значення наукових доктрин і концепцій у сучасному законодавчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 17-19
1296348
  Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 106-109. – (Економічні науки ; № 1 (30))
1296349
  Литвинов О.М. Роль і значення освітніх проектів для розвитку вітчизняної науки / О.М. Литвинов, Є.О. Гладкова // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 503-505
1296350
  Павко Я. Роль і значення праць Альберіко Джентілі в історії міжнародно-правової науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 23-25
1296351
  Кравченко М.Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 1563-3349
1296352
  Мяловицька Н.А. Роль і значення судового прецеденту в системі джерел права / Н.А. Мяловицька, Н.Е. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття джерел права та їхні основні види. Під джерелом права розуміють спосіб зовнішнього вплив правових норм, який засвідчує їхню загальнообов"язковість. Визначено поняття та місце судового прецеденту в системі джерел права. Зазначено, що ...
1296353
  Бринцев В. Роль і значення судової правотворчості у формуванні єдиного правового поля Європи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 80-91.
1296354
  Корячко Є.І. Роль і значення топографічної карти як засобу управління / Є.І. Корячко, С.Г. Пархоменко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 388
1296355
  Товт М.М. Роль і значущ ість захисту прав національних меншин у двосторонніх українсько-угорських відносинах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 89-96. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1296356
  Гусак Т. Роль і мета іспитів у процесі навчання // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-60. – ISSN 0131-6788
1296357
  Березніченко Н.О. Роль і механізм залучення іноземних інвестицій до процесу модернізації економіки України наприкінці XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 454-460
1296358
  Мягких І.М. Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1296359
  Рибалко Г.С. Роль і місце адвокатури у державі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 140-145. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1296360
  Шерман О.М. Роль і місце аксесуарів у системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 225-233. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1296361
  Герасименко І.О. Роль і місце амортизації у формуванні інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств / І.О. Герасименко, В.В. Зубченко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 103-108. – ISSN 2308-1988
1296362
  Гончарова О.А. Роль і місце англійської літератури в сучасних підручниках з англійської мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 51-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1296363
  Кривецький О. Роль і місце бібліотечної журналістики в системі засобів масових комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 117-126. – ISSN 2224-9516
1296364
  Ліснича О.В. Роль і місце бюджетування при складанні фінансового плану // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 162-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1296365
  Бортник О.М. Роль і місце в Україні експорту паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 226-230
1296366
  Борсуковський Ю.В. Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки України / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 34-40. – ISSN 2409-7292
1296367
  Фесенко Л.І. Роль і місце Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у судовій системі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-16
1296368
   Роль і місце військово-медичної служби в забезпеченні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка токсикологів / Л.А. Устінова, Н.В. Курділь, В.І. Сагло, М.І. Барасій, О.А. Євтодьєв // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 51-57
1296369
  Шулдик С.С. Роль і місце військового господарства для задоволення фінансових потреб у життєдіяльності Збройних Сил України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 340-342. – ISBN 978-966-188-219-4
1296370
  Похресник А.К. Роль і місце ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в системі освіти України // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 63-72. – ISBN 978-966-622-885-0
1296371
  Кириленко І.В. Роль і місце воєнно-економічної безпеки в системі національної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 171-174


  Визначено суть воєнно-економічної безпеки як економічної категорії. Досліджено теоретичні засади аналізу воєнно-економічної безпеки та напрями її забезпечення на базі стабілізації розвитку економіки України. На підставі отриманих результатів ...
1296372
  Зеленська Л.Д. Роль і місце вчених рад у формуванні професорсько-викладацького складу університетів України: історико-педагогічний аспект // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 117-108
1296373
  Гресько О.В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-80. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1296374
  Шутак Л.Б. Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх медиків / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 94-103
1296375
  Гергель Ю.В. Роль і місце держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та в системі зовнішньополітичних пріоритетів України в регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Висвітлюється роль та місце арабських держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та у системі зовнішньополітичних пріоритетів України.
1296376
  Гречанюк Н.В. Роль і місце держави у становленні вільного ринку земель в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 195-200. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1296377
  Каменський Д. Роль і місце державних органіав США у протидії податковим правопорушенням // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.90-95
1296378
  Карпенко А.М. Роль і місце державно-приватного партнерства при реалізації національних інвестиційних проектів в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 51-56. – ISSN 2308-1988
1296379
  Бойко В. Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 145-150. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1296380
  Бойко В.П. Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 18-27. – ISSN 2523-4889
1296381
  Гаргаун Н.М. Роль і місце економічної культури у системі професійно-технічної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 183-187. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1296382
  Романова А.С. Роль і місце естетичної культури у праві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 377-385. – (Юридична ; Вип. 3)
1296383
  Кожолянко Г. Роль і місце етнонаціональної релігії в житті українського народу (за працями В. Шаяна) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 247-255. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1296384
  Клименко Н.Г. Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 116-119. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1296385
  Дуцик Д. Роль і місце ЗМІ у громадянському суспільстві // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 32-39. – ISBN 966-294-186-0
1296386
  Сіденко В.Р. Роль і місце зовнішньоекономічних факторів у моделі ендогенного зростання економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-39. – Бібліогр.: на 35 пунктів. – ISSN 1811-3141
1296387
  Щербінін Н. Роль і місце Івана Наумовича у розвитку українсько-польських взаємин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 35-41. – ISBN 978-966-02-5080-2
1296388
  Свиноус Н.І. Роль і місце інвестицій у відтворювальному процесі сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 96-103. – ISSN 2306-6792
1296389
  Березніченко Н.О. Роль і місце іноземних інвестицій у модернізації вітчизняної сфери послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 119-120
1296390
  Колісник В. Роль і місце іноземних мов у навчальних закладах України у 16-18 ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.11-14. – ISSN 1562-529Х
1296391
  Ковач М.Й. Роль і місце інтернет-економіки в сучасній економічній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 188-192. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1296392
  Зюнькіна О.В. Роль і місце інформальної освіти в контексті Болонських перетворень // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 76-81.
1296393
  Мануйлов Є.М. Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави / Є.М. Мануйлов, Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 144-153. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1296394
  Друганова О.М. Роль і місце історико-педагогічних знань у системі професійно-педагогічної підготовки сучасного викладача вищої школи // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 87-102. – ISSN 2074-8167
1296395
  Думенко М. Роль і місце кадрової політики у збройних силах України в процесі їх реформування та розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 141-144
1296396
  Сморжевська О.О. Роль і місце календарно–обрядового комплексу в діяльності Об’єднання рідновірів України // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 206-213
1296397
  Марчук Н. Роль і місце Карпатської України в процесі самоідентифікації русинів Закарпаття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 179-188
1296398
  Шкарлет С.М. Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі національної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 23-31.
1296399
  Костюк О.М. Роль і місце комерційних банків у структурі фінансово-промислових груп України / О.М. Костюк, О.В. Костюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 160-172. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1296400
  Єгорова В. Роль і місце Конституції у правовій державі // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 146-147
1296401
  Ткачук П. Роль і місце Конституційного Суду України у захисті основних прав і свобод людини / П. Ткачук, А. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 118-131
1296402
  Олтаржевський Д.О. Роль і місце корпоративних медіа в сучасній системі ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 15-19


  У статті досліджено роль і місце корпоративних видань у сучасній системі ЗМІ, проаналізовано чинники, які впливають на ефективність цього різновиду мас-медіа, та окреслено шляхи їх удосконалення. The role and place of corporate media in modern system ...
1296403
  Богінський О.В. Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 12-17. – ISSN 1727-1584
1296404
  Ковальчук Т. Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50
1296405
  Ковальчук Тетяна Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Ідея "об"єднання Європи" від самого початку передбачала й взаємовплив культур. Але культура розглядалася як "додаток" до проблем економічних, політичних, оборонних тощо. Проте нинішній етап євроінтеграції грунтується й на ідеї, що культура не просто ще ...
1296406
  Ковальчук Тетяна Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Ідея "об"єднання Європи" від самого початку передбачала й взаємовплив культур. Але культура розглядалася як "додаток" до проблем економічних, політичних, оборонних тощо. Проте нинішній етап євроінтеграції грунтується й на ідеї, що культура не просто ще ...
1296407
  Нікітченко Л. Роль і місце лабораторних та практичних робіт із біології як однієї з форм особистісної орієнтації студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 168-175. – ISSN 2312-5993
1296408
  Решетнікова А.А. Роль і місце лізингу у розвитку економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто роль і значення розвитку лізингового бізнесу для економіки країни, його місце у формуванні економічних відносин. Обгрунтовано положення про те, що лізинг - одна з передумов прискореного переходу до ринкового господарювання.
1296409
  Юшковська О.Г. Роль і місце лікувальної ходьби у системі фізичної реабілітації // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1296410
  Чекмишев О.В. Роль і місце медіамоніторингу у формуванні методології досліджень соціальних комунікацій на прикладі новітніх європейських студій / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 221-227


  У статті розглянуто методи моніторингових досліджень у контексті розвитку методології дослідження соціальних комунікацій. In the article the methods of monitoring researches in the context of development of research methodology of social ...
1296411
  Кухаренко О.О. Роль і місце медіації в структурно-функціональних дослідженнях циклу українських весільних обрядів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 150-159. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1296412
  Носа Н. Роль і місце міжнародних транспортних коридорів у розвитку інфраструктури прикордонного регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 116-120. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1296413
  Іванова Л.С. Роль і місце місцевих органів самоврядування в процесі трансформації особистих селянських господарств у суб"єкти підприємницької діяльності в сфері агробізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 54-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1296414
  Фурдичко А.О. Роль і місце музичного фольклоризму в художніх творах кінця XX - поч. XXI ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 140-147. – ISSN 2312-4679
1296415
  Радиш Я.Ф. Роль і місце населення та громадських лікарських організацій у формуванні державної політики в галузі охорони здоров"я: вступ до проблеми / Я.Ф. Радиш, В.В. Лещенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1296416
  Мельник Л. Роль і місце національної еліти в суспільстві в політичній спадщині Дмитра Донцова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 50-57
1296417
  Дроботенко Н.А. Роль і місце незалежної України на міжнародній арені // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 97-98.
1296418
  Савенко Т. Роль і місце НТШ у вирішенні університетського питання у Східній Галичині // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1


  Наукове товаиство ім. Т. Шевченка (НТШ) і вища школа України, відтворення і становлення Українського ун-ту у Львові
1296419
  Боголій Ю. Роль і місце ООН у протидії США розповсюдженю зброї масового ураження (1990-ті рр. - поч. XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 17-21
1296420
  Трубенкова О. Роль і місце органів виконавчої влади в системі державного фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 54-55
1296421
  Віхров О. Роль і місце організаційно- господарських зобов"язань у сучасній економіці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
1296422
  Глазкова І. Роль і місце педагогічного бар"єру в навчальному процесі ВНЗ // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 46-49. – ISSN 1994-4845
1296423
  Євтух М. Роль і місце педагогічної практики в системі підготовки майбутнього педагога // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 113-119. – ISBN 978-617-7890-23-1
1296424
  Андріів В.М. Роль і місце пенсійних систем у суспільному розвитку // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 18-22. – ISBN 978-617-7625-68-0
1296425
  Пастух Т. Роль і місце переказів в літописі С.В. Величка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 139-142
1296426
  Яремко Л. Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль малого підприємництва у трансформаційних перетвореннях сучасної економіки України, загрози, пов"язані з його неналежним розвитком та неефективністю використання. Ключові слова: трансформаційна економіка, мале підприємництво, ...
1296427
  Хомяков В.І. Роль і місце підприємств, фірм (компаній) та їх кластерів в сучасній економіці // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1296428
  Бочаров С.В. Роль і місце Польщі в інституціональній системі Європейського Союзу (2004-2010 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 207-212. – ISSN 2076-1554
1296429
  Мохонько О. Роль і місце принципу змагальності у системі принципів кримінально-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 120-123.
1296430
  Черниш В. Роль і місце проблемних ситуацій у розвитку рефлексивних умінь в майбутніх учителів англійської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В статті розглядається явище рефлексії, її механізми. Представлено модель та структуру процесу рефлексії. Виокремлено проблемну ситуацію як один із ефективних засобів формування умінь рефлексії у майбутніх учителів англійської мови у процесі фахової ...
1296431
  Штогун М. Роль і місце прокуратури в системі поділу влади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1296432
  Сидоренко О.О. Роль і місце процесуальних норм у системі права. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 249-254. – ISSN 2224-9281
1296433
  Ребуха Л. Роль і місце психологічної експертизи в інноваційній освітній діяльності // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 135-138. – ISBN 978-966-654-520-9
1296434
  Тітова Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14
1296435
  Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
1296436
  Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
1296437
  Прокопенко О.Ю. Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 226-233. – ISSN 2307-3427
1296438
  Гаман П.І. Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-99.
1296439
  Антипенко Д. Роль і місце розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості в реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 143-146
1296440
  Дубов Д.В. Роль і місце РФ у глобальному геополітичному кіберсуперництві // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 139-146. – ISSN 2306-5664
1296441
  Тоцький В.В. Роль і місце Служби безпеки України в системі суб"єктів боротьби з тероризмом (адміністративно-правові аспекти) / В.В. Тоцький, О.В. Плетньов // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 33-41. – ISSN 2227-796X


  У статті з"ясовано роль і місце Служби безпеки України в системі суб"єктів боротьби з тероризмом. Через призму адміністративно-правових засад діяльності суб"єктів забезпечення національної безпеки сформульовано завдання та функції Служби безпеки ...
1296442
  Авакян Тигран Роль і місце соціальних технологій у забезпеченні національної безпеки України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 84-89
1296443
  Андреюк Н.В. Роль і місце споживчої кооперації у реалізації соціально-економічної політики держави // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 301-308


  Аналізуються зміни, що відбуваються у споживчій кооперації України в сучасних умовах, з"ясовується її місце і роль у реалізації соціально-економічної політики держави.
1296444
  Рудь Ю.М. Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 137-147
1296445
  Пономарьов А. Роль і місце судової практики в регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 22-24
1296446
  Натаров О. Роль і місце сучасної бібліотеки в забеспеченні прав і свобод людини й громадянина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 285-290
1296447
  Суліменко О.О. Роль і місце театру як соціальної інституції у крос-культурній взаємодії етнічних спільнот України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему крос-культурного спілкування етнічних груп України засобами театрального мистецтва. Описано історичний досвід створення театрів етнічних меншин України як джерело традицій міжетнічної крос-культурної комунікації. На основі аналізу ...
1296448
  Кадеєва І.В. Роль і місце України в міжнародних міграційних процесах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 250-260. – (Економіка ; вип. 13)
1296449
  Серажим В.І. Роль і місце України в реалізації транспортної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 182-187. – ISSN 2308-6912
1296450
  Присяжнюк Ю.І. Роль і місце української діаспори у суспільно-політичному житті Хорватії / Ю.І. Присяжнюк, Б.Б. Уманців // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 39-45
1296451
  Барчук В.Б. Роль і місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в юридичному механізмі забезпечення прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 90-100
1296452
  Прилуцький П. Роль і місце учасників кримінального судочинства при встановленні істини у справі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1296453
  Кириченко І. Роль і місце фізико-математичної освіти в підготовці сучасних фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій / І. Кириченко, О. Полярус // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 44-49. – ISSN 1562-529Х
1296454
  Семеног А.Ю. Роль і місце фінансових установ у фінансовій системі країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 111-117
1296455
  Ковальчук А. Роль і місце фінансового права за ринкових умов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 0132-1331
1296456
  Кирюшко Н. Роль і місце фольклорних образів у фабульній структурі "готичного" роману // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-209
1296457
  Меньшакова Д.О. Роль і місце Франції в дискурсі щодо ядерного стримування в Європі // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 203-210. – ISSN 2663-0265
1296458
  Верстюк В. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 8-19. – ISBN 966-02-0276-8
1296459
  Піддубняк М.Ю. Роль і особливості принципів Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 215-217. – ISBN 978-966-419-280-1
1296460
  Чернат Д. Роль і перспективи Азії в новому світовому порядку ХХІ ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 81-83
1296461
  Бухтатий О. Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у процесах відроження локальної "бригадної" (фронтової) преси збройних сил України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 36-43. – ISSN 2076-9326
1296462
  Мацуцька О.К. Роль і перспективи євро в завоюванні домінуючих позицій на світовому валютному ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 180-186. – Бібліогр.: 12 назв.


  Majour exchange pairs including euro are analyzed. The role of euro in international exchange market is determined. The increasing importance of euro is explored.
1296463
  Шумило М. Роль і розвиток доказового права у кримінальному процесі // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 7-17
1296464
  Батюк Г. Роль і теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції / Г. Батюк, Н. Ціцька // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 31-37. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1296465
  Пасмор Н.П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 80-84. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються функціональні можливості бібліотечного Web-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів.
1296466
  Козоріз М.Л. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1562-0905
1296467
  Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 29-46 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1296468
  Варецька С. Роль і функції письменницького об"єднання "Група 47" в літературному процесі Німеччини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 145-154. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Подано огляд літературного процесу Німеччини другої половини ХХ ст., зокрема увагу зосереджено на становленні й значенні письменницького об’єднання “Група 47” у суспільно-політичному житті країни. Виокремлюються особливості тематики творчості ...
1296469
  Козубовська І.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім`єю / І.В. Козубовська, В.Ю. Керецман, Г.В. Товканець; МОУ. УДУ. – Ужгород, 1998. – 173с. – ISBN 966-7400-02-2
1296470
  Вільна Я.В. Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 115-121
1296471
  Вільна Ярослава Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние творчества Квитки-Основ"яненка на развитие украинской литературы.
1296472
  Сандровський К.К. Роль і характер сучасної дипломатії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 108-116
1296473
  Умланд Андреас Роль і цілі Кремля в "українській кризі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 січня (№ 2). – С. 5


  Чому і як зовнішня політика Росії підриває Східне партнерство ЄС.
1296474
  Левкун Я. Роль І. Борковського у становленні археологічної науки у Чехословаччині // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 70-140. – ISBN 978-966-398-091-2
1296475
  Якубова Т. Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла XII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709 р.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 177-185. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1296476
  Світлик Н.М. Роль І. Я. Франка у формуванні та розвитку наукових взаємин Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 20)
1296477
  Твердохліб А.І. Роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 142-146. – ISSN 2075-1478


  З’ясована роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи як центру культури, освіти, науки й мистецтва на українських землях. Встановлені особливості культурно-освітнього процесу в Україні досліджуваного періоду.
1296478
  Вітюк В.В. Роль Івана Огієнка в історії розвитку українського правопису // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 19-24. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1296479
  Копусь О.А. Роль Івана Огієнка в розвитку української лінгводидактики // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 244-247. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1296480
  Марчук Л. Роль Івана Огієнка в становленні української літературної мови в Україні // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 65-69. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Таблиця милозвучності української мови 1923 року.
1296481
  Сохацька Є.І. Роль Івана Огієнка у формуванні мовної політики УНР ( За сторінками "Нової Ради" 1917 - 1919 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 236-248. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті згадуються події в Київському університеті Св. Володимира, проф. КУ : Т. Флоринський, Є.Тимченко, М.П. Яснопольський.
1296482
  Ількович В. Роль Івана Стешенка у Центральній Раді // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 70-73. – ISBN 978-966-171-783-0
1296483
  Захарова Валентина Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури : (за оповіданням "Борис Граб") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.
1296484
  Труш О. Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Простежено шляхи формування та особливості функціонування наукового різновиду української літературної мови протягом важливого в її історії періоду - другої половини XIX ст., з"ясовано роль І. Франка в розбудові наукового стилю української мови: у ...
1296485
  Яценко Г.В. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця XIX — початку XX ст. / Г.В. Яценко, А.М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено медіакартину галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст. крізь призму публіцистики Івана Франка. Проаналізовано три її найважливіші взаємопов"язані елементи: економічний, ментальний та культурний медіаобрази. Розглянуто моделі ...
1296486
  Зуб"як Р.М. Роль Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти в розвитку освіти краю / Р.М. Зуб"як, О.Д. Барабаш, С.М. Подолюк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 2-5
1296487
  Авдієвська О.В. Роль ігор ейдетики в успішному засвоєнні знань учнями початкової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто теоретичне і практичне значення ігор ейдетики в навчальному процесі початкової школи. Обґрунтовано умови ефективного впливу ігор ейдетики на розвиток процесів пам"яті, образного мислення і уяви для успішного засвоєння навчальної інформації ...
1296488
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : дис. ... канд. філософськ. наук : 09.00.01 / Білоус Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195 л. – Бібліогр.: л. 180-195
1296489
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1296490
  Литвинчук Л. Роль ідеалу як взірця для наслідування у процесі навчання у ЗВО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розкривається актуальне питання ролі ідеалу як взірця для наслідування підлітком у процесі навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). Багатоплановість проблем, пов"язаних з формуванням уявлення про "ідеальне", передбачає взаємообумовленість різних ...
1296491
  Константинов Ф.В. Роль ідей в суспільному розвитку / Ф.В. Константинов. – К., 1940. – 48с.
1296492
  Горінов О.С. Роль ідентифікації клієнта банку у загальній системі запобігання відмиванню грошей комерційного банку / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 72-75.
1296493
  Красота О.В. Роль ідеології в економічних теоріях // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 103-104
1296494
  Макаренко Л.О. Роль ідеології в житті суспільства та особи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 139-143. – ISSN 0869-2491
1296495
  Ситник О.М. Роль ідеології в історичному процесі: проблеми та особливості дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 164-175. – ISSN 0130-5247
1296496
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1296497
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1296498
  Рихлік В.А. Роль ідеології в формуванні політичних партій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1296499
  Сабадуха В.О. Роль ідеології персоналізму в розбудові української державності // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 398-408. – ISBN 978-966-428-404-9
1296500
  Іваскевич О.В. Роль ідеології у теперішньому суспільстві // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 168-172
1296501
  Бойко С.В. Роль ідеології у формуванні гуманістичних цінностей особистості в постіндустріальну епоху // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157-158
1296502
  Тоцький І.Н. Роль ідеології у формуванні комуністичної суспільної свідомості / І.Н. Тоцький. – Київ : [б.в.], 1966. – 28 с.
1296503
  Агафонова Г.С. Роль ідеології у функціонуванні європартій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 429-434. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1296504
  Марченко А.М. Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном / А.М. Марченко, В М. Сидоров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 227-233. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1296505
  Ходак І. Роль ієрархів УГКЦ у суспільно-політичному житті Східної Галичини (1921-1939 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 90-97. – ISSN 2519-2523
1296506
  Пирогов В.Л. Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу народів Далекого Сходу // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 61-66


  На прикладі японських і корейських паремій.
1296507
  Пирогов В. Роль ієрогліфів у передачі смислового та естетичного компонентів хайку: порівняльно-типологічний аспект


  Статтю присвячено дослідженню можливостей трансляції національно-специфічних реалій, що містяться в японських тривіршах хайку, в контекст неієрогліфічних мов. Проаналізовано зв"язок між мисленням і способом вербалізації поетичних образів хайку з ...
1296508
  Митяй О.В. Роль ІКТ у викладанні та вивченні англійської мови // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 193. – ISBN 978-617-8037-71-0
1296509
  Власюк Т.О. Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 56-65. – ISSN 2222-8810
1296510
  Тихонова Т.М. Роль імунних чинників в еволюції повільно прогресуючого автоімунного діабету дорослих // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 39-44. – ISSN 1029-4244
1296511
  Затонацька Т.Г. Роль інвестицій в економічному розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 140-143.
1296512
  Давиденко Н.М. Роль інвестицій корпоративного сектору України в забезпеченні зростання національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 68-71
1296513
  Марченко С.О. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / С.О. Марченко, Л.Г. Шемет // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1296514
  Марченко Світлана Олександрівна Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / Марченко Світлана Олександрівна, Шемет Людмила Григорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1296515
  Супруненко С. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоздатності підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 25-27
1296516
  Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 61-64
1296517
  Троян В.М. Роль інвестицій у нарощуванні економічного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 210-214. – ISBN 966-7958-13-2
1296518
  Покатаєва О.В. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності галузей економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 232-237. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1296519
  Кожем"якіна С.М. Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталообзроєності та продуктивності праці / С.М. Кожем"якіна, І.М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 87-96


  Аналізується динаміка і структура інвестицій, нагромадження капіталу як чинників, що безпосередньо впливають на сукупну продуктивність праці на макрорівні
1296520
  Свинаренко Т.І. Роль інвестицій у розв"язанні соціально-економічних проблем Донбасу : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 44-49. – Бібліогр.: 1назва
1296521
  Ярощук В. Роль інвестицій у розвитку урбанізованих територій // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 248-251.
1296522
  Понедільчук Т.В. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 11-15
1296523
  Марахов К. Роль інвестиційних банків на первинному ринку корпоративних цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 34-36 : Табл., рис.
1296524
  Ромашко Ольга Миколаївна Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства / Ромашко Ольга Миколаївна, Сопко Валерія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 107-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в системі управління підприємством і вплив її результатів на загальний розмір прибутку підприємства.
1296525
  Касприк А. Роль інвестування в соціально-економічному розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 608-616. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1296526
  Лисенко Л.І. Роль індивідуалізму в публіцистичному образотворенні Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 58-62


  Аналізується наповненість публіцистичної образності Євгена Сверстюка в кореляції з концептуальними принципами індивідуалізму в контексті епохи шістдесятництва. In the article the content of publicistic images of Ievhen Sverstiuk is analysed in ...
1296527
  Альохін О.Д. Роль індивідуальних характеристик компонентів розчину при виборі критичного параметра порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі проблему асиметрії рівняння стану поблизу критичної точки розглянуто в термінах різних параметрів порядку. Одержані прості критерії вибору критичного параметра порядку, в яких суттєве значення мають індивідуальні характеристики компонентів ...
1296528
  Ташматов В"ячеслав Абдуллайович Роль індивідуально-психологічних чинників у формуванні персистентності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 129-140 : рис.. табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1296529
  Гресько М. Роль індивідуально-типологічних особливостей у сприйнятті радіаційної загрози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-11. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було визначення ролі індивідуально-типологічних особливостей у сприйнятті радіаційної за грози. Проведено ретроспективний та порівняльний аналіз психометричних і нейрофізіологічних параметрів учасни ків ліквідації наслідків аварії ...
1296530
  Жижома О. Роль індивідуально-художніх новотворів у формуванні художніх образів сучасного поетичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 240-250. – ISSN 1728-9572
1296531
  Костенко І.С. Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 295-305. – ISSN 2222-4459
1296532
  Калюга О.О. Роль індикаторів у системі державного регулювання фондового ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 58-62. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1296533
  Горобець І. Роль Індії у процесі формування системі безпеки Південної Азії на початку ХХІ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 132-143. – ISSN 1998-4634
1296534
  Ляшенко Н.В. Роль індуктивного умовиводу в судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 171-173
1296535
  Незабитовський Г.В. Роль індукції у побудові наукового обгрунтування // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 148-152. – ISSN 2076-1554
1296536
  Пазиніч Ю.М. Роль інженерної педагогіки в сучасній освіті / Ю.М. Пазиніч, О. Бичко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 165-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1296537
  Поляков М.В. Роль інжинірингових шкіл у формуванні інноваційної системи в умовах глобальних технологічних змін / М.В. Поляков, М.В. Рябоконь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
1296538
  Каракай Ю.В. Роль інновацій в перехідній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 78-81
1296539
  Кущенко Д.І. Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 142-148 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1296540
  Неустроєв Ю.Г. Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 103-108. – ISSN 2306-6792
1296541
  Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентноспроможності машинобудівного комплексу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 162-169 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1296542
  Лупенко Ю.О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції / Ю.О. Лупенко, Н.І. Патика // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1296543
  Поліщук Г.М. Роль інновацій у підвищенні ефективності інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.161-165
1296544
  Ярошенко О. Роль інновацій у розвитку конкурентоспроможності України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
1296545
  Макаренко П. Роль інновацій у розвитку сучасного автомобілебудування в країнах "центру" і "напівпериферії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив інноваційних процесів на розвиток автомобілебудування. Розкрито роль інноваційних програм у розвитку автомобільної промисловості України на сучасному етапі. The effect of Innovation processes on the development of motor industry ...
1296546
  Чорненька Н.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1296547
  Барвінок Н.В. Роль інноваційних інструментів інтернет-маркетингу у просуванні туристичного продукту // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – C. 211-226. – ISSN 2313-8246
1296548
  Євтушевська О.В. Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
1296549
  Папп К.В. Роль інноваційно-інвестиційного процесу у соціально-економічному розвитку регіонів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 98-102. – (Економіка ; Вип. 32)
1296550
  Чопчик В. Роль інноваційного бізнесу в модернізації університетських клінік України // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (111). – С. 40-46. – ISSN 2311-6951
1296551
  Тітова С. Роль інноваційного освітнього середовища у процесі фахової підготовки вчителів-філологів у вищому педагогічному навчальному закладі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 127-132


  Професійне становлення майбутнього вчителя філологічних дисциплін - процес складний і тривалий. Серед його обов"язкових складових - теоретичне й практичне навчання, під час якого майбутні вчителі отримують систему наукових знань у галузі філологічних ...
1296552
  Мудра І. Роль інноваційного підприємництва і фінансове забезпечення його конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 295-299. – ISBN 966-7574-11-3
1296553
  Попова Н.О. Роль інноваційного потенціалу ВНЗ у формуванні ключових компетенцій // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 67-71. – ISSN 1997-4167


  Розглядається використання освітніх технологій як складової інноваційного потенціалу.
1296554
  Богородченко А.С. Роль інноваційної активності персоналу в системі факторів конкурентоспроможності підприємства / А.С. Богородченко, О.О. Наумова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11
1296555
  Кондрашова-Діденко Роль інноваційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку економіки / Кондрашова-Діденко, А.П. Бут // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 77-81.
1296556
  Ярмоліцька Н.В. Роль інноваційної науки та освіти у розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 141-143
1296557
  Химинець В.В. Роль інноваційної освіти у сталому розвитку територіальних еколого-економічних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 39-44. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Сучасна освіта повинна відповідати потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, сприяти особистості самовизначатися і самореалізовуватися, творчо і ефективно працювати. Саме тому система сучасної еколого-економічної освіти ...
1296558
  Гладинець Н.І. Роль інноваційної складової системи стратегічного управління підприємством туристичного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 48-53
1296559
  Бутенко О. Роль іноземних банків у формуванні інноваційних національних банківських систем : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-89. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
1296560
  Ткаченко Т.П. Роль іноземних інвестицій в банківській сфері / Т.П. Ткаченко, Д.П. Волинець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 136-141. – ISSN 2310-5534
1296561
  Товстиженко О.В. Роль іноземних інвестицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 1993-6788
1296562
  Богдан І.В. Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 57-64
1296563
  Розинська Н.М. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 90-95. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1296564
   Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення в Україні. – Полтава, 1998. – 132с. – ISBN 9667215201
1296565
  Коломієць С.С. Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1296566
  Саліхова О.Б. Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1296567
  Балануца О.О. Роль іноземного інвестування в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 73-76.
1296568
  Кроьтенко К.О. Роль іноземного капіталу в розвитку банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 442-443. – ISBN 978-966-188-219-4
1296569
  Торяник Жанна Іванівна Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1296570
  Торяник Ж.І. Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1296571
  Осмоловська О. Роль іноземного капіталу у розвитку нафтової промисловості Азербайджану в II пол. XIX - на поч. XX ст. / О. Осмоловська, М. Лозян // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (7). – С. 3-11
1296572
  Василиця О.Б. Роль іноземного капіталу у розвитку НДіДКР у посттрансформаційних економіках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 77-79
1296573
  Версаль Н.І. Роль іноземного капіталу у формуванні національної банківської системи: досвід Чехії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми відкриття іноземними банками філій в Україні з огляду на досвід Чехії. На прикладі реформування чеської банківської системи доводиться теза, що прихід іноземного капіталу в банківський сектор має більше позитивних, ніж негативних ...
1296574
  Кравець Р. Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634
1296575
  Бондар Г. Роль іноземної мови у формуванні професійної мобільності в підготовці майбутніх фахівців у немовних ЗВО / Г. Бондар, І. Нестеренко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1. – С. 164-170. – ISSN 2307-4906
1296576
  Тарасова Т. Роль іноземців у створенні індустріального комплексу на Запоріжжі // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 64-71
1296577
  Миндреску Ю. Роль інститутів-медіаторів у реалізації антикорупційної політики Румунії // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 82-92. – ISBN 978-617-8034-16-0
1296578
  Зінченко Я. Роль інститутів в економічній історії: аналіз підходу Нобелівського лауреата Д. Норта // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
1296579
  Костенко А.М. Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Костенко Андріана Миколаївна М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
1296580
  Мальчиков Ф.В. Роль інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні / Ф.В. Мальчиков, О.К. Толстанов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 93-99. – ISSN 2306-6814
1296581
  Помінова І.І. Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти / І.І. Помінова, Л.М. Зарецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1296582
  Ажажа М.А. Роль інститутів Європейського Союзу в забезпеченні стійкого розвитку суспільства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 144-152
1296583
  Терещенко О.О. Роль інститутів наглядової ради та незалежного директора в максимізації вартості компанії / О.О. Терещенко, Г.О. Алексін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 81-93 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1296584
  Мысечко О. Роль Інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.) // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 104-108


  Київський інститут народної освіти (КІНО).
1296585
  Нитенко О.В. Роль інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх учителів історії в 1920-1930 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 85-92. – ISSN 2312-5993


  У статті визначається роль та місце Інститутів народної освіти у професійній підготовці майбутніх учителів історії в України в 1920–1930 рр. Автором виявлено, що новою й основною формою вищого навчального закладу були Інститути народної освіти (ІНО). ...
1296586
  Демінський С.А. Роль інститутів у формуванні нової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 20-24
1296587
  Котляревський Я.В. Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків / Я.В. Котляревський, Г.О. Панасенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1296588
  Дідківська Т. Роль інституту довіри в подоланні фінансової кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 103-108. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1296589
   Роль Інституту законодавства Верховної Ради України у забезпеченні європейської інтеграції України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 листопада (№ 221). – С. 5
1296590
  Грабовська Г. Роль інституту комісаріату освіти в період Гетьманату П. Скоропадського // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 79-80
1296591
  Міхеєва Т.П. Роль інституту конституційної юстиції в контексті принципу поділу влади (зарубіжний досвід) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 136-142. – ISSN 1563-3349
1296592
  Набока С.В. Роль інституту мирових посередників у розвитку соціальних процесів на Правобережній Україні наприкінці XIX на - початку XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті висвітлено особливості ролі інституту мирових посередників у соціальних перетвореннях на правобережній Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. Встановлено, що мирові посередники впливали на соціальні процеси й формування ...
1296593
  Наулік Н. Роль інституту омбудсмана в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 119-124
1296594
  Дідковська І.О. Роль інституту омбудсмена у процесі становлення громадянського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 655-659. – ISSN 1563-3349
1296595
  Кузіна І.І. Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позицій неоінституціонального підходу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 31-34. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1296596
  Корх О. Роль інституту президента за парламентсько-президентської форми державного правління в Україні / О. Корх, Б. Глотов, І. Карнаух // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 3-10.
1296597
  Буковський П.А. Роль інституту Президента України у подоланні політичної кризи 2006-2007 рр.: аналіз за положеннями концепції парламентського правління Ж. Бюрдо // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 14-21.
1296598
  Дем"яненко Л. Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 92-94. – ISSN 1029-7200
1296599
  Антонюк Н. Роль інституту проступків для диференціації кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 158-172. – ISSN 1026-9932
1296600
  Ріжняк Р.Я. Роль Інституту фізики конденсованих систем у розвитку науково-освітніх комп"ютерних мереж закладів вищої освіти та науки України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 216-226. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
1296601
  Косілова О. Роль інституцій громадянського суспільства у забезпеченні національної безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 151-153
1296602
  Самсонюк К.О. Роль інституцій місцевого розвитку на місцевому рівні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 160-163
1296603
  Міщенко Д.А. Роль інституційних перетворень у процесі державного регулювання сільськогосподарського комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 129-132. – Бібліогр.: 13 назв
1296604
  Демчишина В. Роль інституційного механізму Європейського Союзу у міграційній сфері // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 231-235. – ISSN 2663-5313
1296605
  Куцоченко Д.О. Роль інституційного та банківського інвестування в економічній системі України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 21-24
1296606
  Попрозман О.І. Роль інституціональної системи національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 73-76
1296607
  Паєнтко Т.В. Роль інституціональної теорії як методології дослідження економічних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 42-44
1296608
  Соболев Д.А. Роль інструментів державного регулювання у вдосконаленні логістичної системи торгівлі зерном в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 44-47. – ISSN 2221-1055
1296609
  Лапікова-Бригінська Роль інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1) у молекулярно-генетичних механізмах розвитку гіпертрофії міокарда : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Лапікова-Бригінська Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
1296610
   Роль інсуліну у регуляції вуглеводного та ліпідного обміну за умов метаболічного синдрому / В. Копельнюк, Т. Галенова, Л. Кот, О. Богданова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-16. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Метаболічний синдром знаходиться в центрі уваги вчених всього світу у зв"язку з високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень і передчасною смертністю цієї категорії хворих. В огляді відображені питання ролі інсуліну та принципи обміну ...
1296611
  Коровай С.В. Роль інтегративних систем та ендотеліальної дисфункції в патогенезі передчасних пологів та шляхи їх запобігання : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Коровай Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 26 назв
1296612
  Маленький Б.І. Роль інтеграції елементів фахових мов та дискурсів у процес викладання німецької мови як іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 37-44


  У статті розглядається проблема інтеграції фахових мов у процес викладання іноземної мови у вищій школі, наведені основні дидактичні підходи до розгляду та аналізу фахових мов і дискурсів, а також характерних для них видів фахових текстів. Доводиться ...
1296613
  Тарутина З.Є. Роль інтеграції нових наук про людину для інтенсифікації інноваційних процесів в ВНЗ / З. С. Тарутина // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 86-95. – ISBN 966-597-072-0
1296614
  Литвиненко О.В. Роль інтеграції українських ЗМК у соціальні мережі в контексті забезпечення інформаційної безпеки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 27-29
1296615
  Миколенко В.А. Роль інтеграційних процесів у конституційній модернізації європейських правоохоронних систем // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 124-133. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1296616
  Підлужна Н. Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1296617
  Шнирков О.І. Роль інтеграційних процесів у соціально-економічному зближенні в Європі // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 33-41
1296618
  Заболотна М.Ф. Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – - C. 27-31. – ISSN 2077-1800
1296619
  Стефанівська Людмила Роль інтегрованих уроків географії в розвитку пізнавальних інтересів учнів : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 19-22 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1296620
  Терлецька Л.Г. Роль інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 90-95.
1296621
  Халецька О. Роль інтелектуально-ідеологічної еліти у становленні соціально культурної ідентичності // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 119-126. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1296622
  Ібрагімов Е.Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 110-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1296623
  Коломіна О.Б. Роль інтелектуального капіталу в розвитку економіки країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – C. 42-48
1296624
  Піменова О.В. Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 391-403


  Проаналізовано роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України. Проведено порівняльний аналіз української та американської моделі господарювання. Обґрунтовано ...
1296625
  Невінчаний І.С. Роль інтелектуальної власності в контексті реалізації інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 54-59.
1296626
  Пальчук О.І. Роль інтелектуальної власності в реалізації стратегії економічного розвитку в економіці знань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 42-49. – ISSN 1993-6788


  Важливі дослідження проблеми інтелектуальної власності здійснені такими відомими українськими вченими як А. Гальчинський, В. Гкєць, А. Чухно тощо.
1296627
  Чистякова А.В. Роль інтелектуальної власності в розповсюдженні економіки знань // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-39.
1296628
  Зайковський А. Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави / А. Зайковський, А. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 33-53. – ISSN 2308-0361
1296629
  Бутнік-Сіверський Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави // Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ-Дніпро" : Управління проектами. Ефект. використання результатів наук. дослідж. та об"єктів інтелект. власності, 18 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А.О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 32-51. – ISBN 978-966-999-207-9
1296630
  Зайківський О. Роль інтелектуальної власності у забезпечення обороноздатності держави / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 42-68. – ISSN 2308-0361
1296631
  Ярмолюк А. Роль інтелектуальної власності як складової інноваційної діяльності: правові засади // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 120-131. – ISSN 2308-0361
1296632
  Рудик П.А. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України (перша половина 19 ст.) / П.А. Рудик. – Київ : НУХТ, 2003. – 93с. – ISBN 966-612-028-3
1296633
  Курносов Ю.О. Роль інтелыгенції України в комуністичному вихованні трудящих / Ю.О. Курносов. – Київ, 1968. – 183 с.
1296634
  Гирич В.В. Роль інтерактивних методів навчання в розвитку комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 217-223. – ISSN 2312-5993
1296635
  Петрина В.О. Роль інтерактивних методів навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян із дисципліни "Внутрішня медицина" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 30-33. – ISSN 1681-2751
1296636
  Булах Т.Д. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні книгознавчих дисциплін // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 250-251
1296637
  Смирнова І. Роль інтерактивних методів навчання у підготовці авіафахівців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 40-48. – ISSN 1682-2366
1296638
  Опанасенко Н.І. Роль інтерактивних методів навчання у формуванні інноваційної компетентності майбутніх учителів закладів початкової освіти / Н.І. Опанасенко, Г.М. Черненко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 207-224. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
1296639
  Кузан Г. Роль інтерактивних технологій в реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 71-76. – ISSN 2308-4634
1296640
  Матвієнко Т.В. Роль інтерактивних фоорм навчання під час екологічного виховання студентів у ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 219-224. – ISSN 2307-4752


  У статті аналізуються поняття "екологічне виховання", інтерактивні форми навчання".
1296641
  Пацурківський Ю.П. Роль інтересів при встановленні меж здійснення права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 66-72. – (Правознавство ; Вип.311)
1296642
  Кисиленко К.В. Роль інтерлейкіну-22 в формуванні атерогенного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.02 / Кисиленко Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр. : 18 назв
1296643
  Кургалюк Наталія Миколаївна Роль інтермедіатів трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.04 / Кургалюк Н.М.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1296644
  Кургалюк Наталія Миколаївна Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04 / Кургалюк Наталія Миколаївна; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 326с. + Додатки: л. 327-326. – Бібліогр.: л. 283-327
1296645
  Радченко О.В. Роль інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Радченко Олег Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1296646
  Нетреба І.О. Роль інтернет-маркетингу у збутовій діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 114-117
1296647
  Гордійчук Ю.А. Роль інтернет-маркетнгу в сучасній економиці України // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-2410-87-7
1296648
  Носкова М. Роль Інтернет-сервісів у розвитку інформаційного середовища навчального закладу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 76-83. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1296649
  Акімова Н. Роль інтернет-спрямованості особистості в процесі розуміння текстів інтернету / Н. Акімова, В. Барабаш, О. Усик // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 8-40. – ISSN 2309-1797
1296650
  Ломачинська С.В. Роль інтернет – видань УПЦ у пропаганді патріархальних сімейних цінностей // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 155-157
1296651
  Трач Ю.В. Роль Інтернета в глобалізації культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 257-259. – ISBN 978-966-452-103-8
1296652
  Приказюк Н. Роль інтернету в реалізації страхових послуг / Н. Приказюк, Т. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Інтернету в реалізації страхових послуг, виокремлено переваги використання технологій Інтернету для суб"єктів страхового ринку. Виявлено особливості продажу страхових послуг через Інтернет в зарубіжних країнах. Визначено тенденції та ...
1296653
  Калуга В.Ф. Роль інтерпретації в формуванні цілісної картини світу, індивідуальної та колективної ідентичності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 77-82
1296654
  Калачова М.О. Роль інтертекстуальності у художньому тексті (на прикладі трилогії Моріса Дрюона "la fin des hommes") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 86-90
1296655
  Сеті Ю.О. Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безінжекторного квантового каскадного лазера / Ю.О. Сеті, М.В. Ткач, М.В. Паньків // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 9. – Бібліогр.: с. 799-800
1296656
  Хурані О.О. Роль інтонації в офіційному і неофіційному спілкуванні // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 221-226. – ISBN 978-617-7041-71-8
1296657
  Романюк В.В. Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні / В.В. Романюк, Н.М. Попова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 158-163. – Бібліогр.: Літ.: с. 163; 7 п.
1296658
  Коляденко В. Роль інфокомунікативних технологій у формуванні громадянського суспільства // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-57. – ISSN 1609-5499
1296659
  Горовий В.М. Роль інфориаційно - аналітичних служб у поширенні наукових знань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISSN 1609-0462
1296660
  Грушова А. Роль інформації в дипломатичній роботі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 26-30


  Стаття присвячена розгляду роботи дипломата та ролі інформації для його ефективної діяльності. З огляду на процес модернізації та розвитку технологій це питання є важливим і потребує детального розгляду. Він стосується не лише вітчизняної дипломатичної ...
1296661
  Баженова О.В. Роль інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації. Вказано на необхідність отримання повної і всеохоплюючої інформації про стан індикаторів економічної безпеки, ...
1296662
  Носова Є.А. Роль інформації в плануванні та здійсненні маркетингових досліджень // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1296663
  Михайловська О.В. Роль інформації в процесах самоорганізації на прикладі інноваційно-інвестиційного процесу в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито функції інформації в самоорганізації інноваційно-інвестиційного процесу. Показано її роль у формуванні позитивного та негативного зворотного зв"язку в інвестиційній діяльності.
1296664
  Гаца О.О. Роль інформації в системах управління / О.О. Гаца. – К., 1977. – 48с.
1296665
  Вірченко В.В. Роль інформації в управлінні діяльністю фінансових інститутів // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 159-163. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1296666
  Луцик М. Роль інформації та знань в розвитку інтелектуальних ресурсів національної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-280. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1296667
  Булеца С.Б. Роль інформації та реклами в медичній діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 357-365. – ISSN 1563-3349
1296668
  Маруженко С.О. Роль інформації у законотворчому процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-102.
1296669
  Конах В.К. Роль інформаційних операцій та інформаційних воєн у державній політиці США // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.164-170
1296670
  Іванова О.М. Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1296671
  Белінська Я.В. Роль інформаційних потоків у функціонуванні сучасного валютного ринку : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр.: 13 назв
1296672
  Ткаченко О. Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості / Олексій Ткаченко, Тетяна Кіщак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 63-70


  Розглядається проблематика впровадження системи менеджменту якості з урахуванням специфіки інформаційних ресурсів в Науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України.
1296673
  Коваленко О.В. Роль інформаційних ресурсів в економічному аналізі процесів і технологій у виробничих системах сільських територій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 117-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1296674
  Закірова С. Роль інформаційних стратегій впливу в дискурсі сучасних війн // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 79-81
1296675
  Бессалова Т.В. Роль інформаційних технологій в перетворенні навчального середовища вищої школи України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 263-266. – ISSN 2076-1554
1296676
  Волошенко С.С. Роль інформаційних технологій в розвитку галузі сільського зеленого туризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 104-108. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1296677
  Колесников О. Роль інформаційних технологій в українських виборчих кампаніях 2002-2006 років // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-75.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1296678
  Пчелянська Г.Б. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством / Г.Б. Пчелянська, К.О. Васьковська, Д.П. Пчелянський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 71-75 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1296679
  Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 82-88. – Бібліогр.: с. 82-83, 86


  Розглянуто основні напрями використання інформаційних технологій як важливого елементу процесу управління фінансовими ресурсами підприємств. Проведено аналіз можливих результатів упровадження інформаційних технологій, наведено переваги та обумовлено ...
1296680
  Паламаренко І.О. Роль інформаційних технологій при підготовці викладачів медичних дисциплін / І.О. Паламаренко, Н.Т. Тверезовська // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 411-429. – ISSN 2219-438X
1296681
  Машейко І.В. Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів / І.В. Машейко, Г.Б. Пелешенко, А.М. Машейко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 23-26. – ISSN 1681-2751
1296682
  Довгий І. Роль інформаційних технологій у вишколі журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 154-157. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто місце і роль нових технологій у підготовці журналістів. Проаналізовано вплив нових інформаційних технологій на роботу журналістів-практиків.
1296683
  Назарова Л.М. Роль інформаційних технологій у дистанційному навчанні // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-966-916-268-7
1296684
  Неустроєв Ю.Г. Роль інформаційних технологій у забезпеченні економічної безпеки країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, квітень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6814
1296685
  Підборський Ю.Г. Роль інформаційних технологій у науці та світі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 150-162. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1296686
  Урсакій Ю.А. Роль інформаційних технологій у підвищенні економічного потенціалу підприємств // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 204-211. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1296687
  Угоднікова А.І. Роль інформаційних технологій у розвитку менеджменту та маркетингу міжнародного туризму / А.І. Угоднікова, Т.С. Щербаченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 67-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1296688
  Дрок П.В. Роль інформаційних технологій у системі освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 123-132. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1296689
  Заяць В.М. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 280-288 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1296690
  Макарова О. Роль інформаційно-аналітичних центрів у підтримці органів державного управління (за досвідом Чилі) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 194-204. – ISSN 2224-9516
1296691
  Пархоменко О. Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 37-40. – ISSN 1810-3944
1296692
  Фенцик О.М. Роль інформаційно-комунікативної компетентності в організації науково-дослідницької діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 199-203. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1296693
  Коваленко А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях стратегічного планування сталого розвитку / А. Коваленко, О. Моцок // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 63-74. – ISSN 1818-4170
1296694
  Заторський Р.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації вивчення математики / Р.А. Заторський, О.М. Дудка, О.О. Власій // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 39-44. – ISSN 2413-1571
1296695
  Терещук В.І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесах трансформації державної влади: безпековий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 117-121


  У статті мова йде про процеси трансформаії державної влади під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження засноване на 4-х вимірах влади за К. Дойчем: вага влади, сфера влади, межа влади, можливості влади.
1296696
  Гусак Л.П. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів / Л.П. Гусак, О.В. Левчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 49-52. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність даної проблеми в умовах високого темпу переходу економіки на широке використання обчислювальної техніки і засобів телекомунікацій, необхідність системи вищої економічної освіти орієнтуватися на зміну вимог до професійно-математичної ...
1296697
  Лаута О.Д. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 169-172


  Важливим фактором виведення вищої освіти на якісно новий рівень і покращення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів є комп"ютеризація навчального процесу, впровадження Internet-технологій і створення корпоративних мереж у вищих навчальних ...
1296698
  Романів Х.Б. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної правосвідомості студентів-юристів // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 110-118. – ISSN 2616-6798
1296699
  Петрова М. Роль інформаційно-комуніккаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається концептуальная модель інформаційно-комунікаційної системи управління бібліотекою (ІКСУБ) та визначаються її зв"язки з об"єктом управління.
1296700
  Кононец Н.В. Роль інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти про ресурсно-орієнтованому навчанні студентів у вищій школі // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 51. – С. 31-45. – ISSN 2312-1548
1296701
  Шеян О. Роль інформаційно-пропагандистського забезпечення у формуванні необхідних морально-психологічних якостей військовосліжбовців частин та підрозділів Збройних Сил України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 354-355
1296702
  Євтушенко М.В. Роль інформаційного забезпечення в процесі фінансової діагностики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 175-180
1296703
  Іванова І.М. Роль інформаційного забезпечення вищого навчального закладу: орієнтація на користувача // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1296704
  Фоміна Є.В. Роль інформаційного забезпечення глобалізаційних процесів в економічному розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 58-63. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1296705
  Сьомкіна Т.В. Роль інформаційного забезпечення у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК / Т.В. Сьомкіна, О.М. Згурська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1296706
  Смага О.В. Роль інформаційного моніторингу в дослідженні документальних потоків навчального закладу // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 281
1296707
  Кужель Е.В. Роль інформаційного та патентно-правового супроводу інноваційного бізнесу : економіка та управління національним господарством / Е.В. Кужель, З.В. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 12-17 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1296708
  Байцим В.Ф. Роль інформаційної компоненти у створенні інноваційного середовища регіону : інформаційні технології в економіці та управлінні / В.Ф. Байцим, З.В. Герасимчук, Е.В. Кужель // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 6-10. – Бібліогр.: 17 назв
1296709
  Шкарлет С.М. Роль інформаційної компоненти у фориуванні національної стратегії розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 17-28 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1296710
  Шопіна І.М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування Збройних Сил України / І.М. Шопіна, І.М. Коропатнік // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 47-54. – ISSN 2072-8670
1296711
  Кучеров О.П. Роль інформаційної реальності в теорії управління синергетичним ефектом / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 292-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1296712
  Чикрій Г.Ц. Роль інформованості в ігрових задачах динаміки : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чикрій Грета Цолаківна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1296713
  Грищенко Т.В. Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів / Т.В. Грищенко, І.С. Івахненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 17-20
1296714
  Бєдная В.Б. Роль інфраструктури соціальної роботи в процесі створення соціального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціальний капітал можна вважати одним із чинників формування громадянського суспільства та результатом соціальної роботи, яка інтенсивно розгортається в сучасному українському просторі. Дана публікація визначає роль інфраструктури соціальної роботи у ...
1296715
  Чуницька І.І. Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 357-365. – ISSN 2222-0712
1296716
  Ганніченко Т.А. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 50-52. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1296717
  Чиханцова О. Роль іншомовної професійної комунікативної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 71-74
1296718
  Богуцька К.І. Роль іонів алюмінію в АТФазній реакції міозину та актоміозину серцевого та скелетних м"язів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-22. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено суперпреципітацію актоміозину скелетних м"язів та АТФазну активність міозину серцевого м"яза в присутності іонів алюмінію для з"ясування можливої ролі цих катіонів у процесі скорочення. Встановлено, що іони алюмінію впливають як на ...
1296719
  Шевчук П.М. Роль іонних насосів у механізмах дії таурохолевої кислоти на скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка щурів показано, що ефекти таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів обумовлені не їх впливом на Na+ -K+-помпу, а реалізуються з участю Са2+-помпи плазматичної мембрани.
1296720
  Шевчук П.М. Роль іонних насосів у механізмах дії таурохолевої кислоти на скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1296721
  Омельчук В.О. Роль іпотеки на вітчизняному ринку доступного житла // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 17-22
1296722
  Шевченко Н.В. Роль ІРО у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 45-46. – Бібліогр.: 3 назви
1296723
  Целуйко В.А. Роль іррегулярних збройних формувань у збільшенні бойової могутності держави у сучасних збройних конфліктах на території Сирії та України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 83-86. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1296724
  Гришко Л.М. Роль ісламу в державно-правовому житті монархій Арабського Сходу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-323
1296725
  Кучер Т.М. Роль істини у процесі доказування: теоретико-правовий погляд // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 3 (43). – С. 92-96. – (0). – ISSN 2078-9165
1296726
  Вербиленко Г. Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-х - 30-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 195-208


  В формуванні наукових засад української історичної географії чільне місце посідають роботи В.Б. Антоновича. Створений у 1870-х рр. за його участі гурток укладачів історико-географічного словника української землі в її етнографічних межах мав на меті ...
1296727
  Ротар Н.Ю. Роль історичних досліджень у вивченні позаінституційних форм політичного процесу в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 52-53. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається процес перебудови університетської освіти в Україні в 1917-1918 рр. та аналізується вплив вищої школи на формування політичної свідомості української інтелігенції.
1296728
  Косик В. Роль історичних знань для суспільства // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 11-13
1296729
  Діденко К.Д. Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 52-56. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1296730
  Лозовий В. Роль історичної освіти та науки у політиці сприяння порозумінню та примиренню у Європі // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 37-42.
1296731
  Лозовий В. Роль історичної освіти у формуванні української національної ідентичності та подоланні деструктивного впливу російської гуманітарної експансії / В. Лозовий, М. Карпенко // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 22-27
1296732
  Куксенко А.С. Роль історичної пам"яті та напрямки розвитку особистості в процесі становлення національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 177-178
1296733
  Ростецька С.І. Роль історичної політики у процесі формування національної ідентичності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1296734
  Пашова Н.В. Роль історичної соціальної творчості людей в розвитку суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 114-116
1296735
  Кудря І. Роль історичної традиції в сучасних перетвореннях української системи самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 29-30. – ISSN 2313-559X
1296736
  Радько П.Г. Роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні поглядів Михайла Грушевського // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 59-62
1296737
  Зайцева З. Роль історії в хронологічних дослідженнях сучасності // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 38-41. – ISBN 978-617-8034-00-9
1296738
  Ленда Р.І. Роль історіографічної концепції М. Костомарова у формуванні художнього мислення В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті аналізується специфіка чинників, що формували характер національних особливостей української літератури, виявляючи міру, вагу та своєрідність її внеску в системі світових художніх цінностей. Також у статті оцінюється здатність ...
1296739
  Богоявленський О.В. Роль ІТ-галузі у формуванні іміджу України / О.В. Богоявленський, А.І. Німкович // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 290-298. – ISSN 1993-5560


  У статті досліджується шлях формування позитивного іміджу України через розвиток сфери інформаційних технологій. В Україні дуже стрімко зростає обсяг капітальних інвестицій в ІТ-галузь, все більше людей працюють у цій галузі. Українські фахівці в ...
1296740
  Вдовиченко В.А. Роль Італії у процесі підготовки та підписання Маастрихтського договору (1989-1992) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 118-122. – ISSN 2076-1554
1296741
  Кромбет О.В. Роль італійської мови в розвитку лексичної системи французької мови XVI в. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 498-501. – ISSN 1729-360Х
1296742
  Федосєєва О.В. Роль ішемії-реперфузії кінцівки в патогенезі гострого ураження легень за умови тупої травми органів черевної порожнини, ускладненої масивною крововтратою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Федосєєва Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1296743
  Гловацька М. Роль Йоана Павла II у розвитку європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 27-30. – ISSN 2306-028X
1296744
  Литвин И.И. Роль йода и некоторых других факторов в этиологии эндемического зоба во Львовской области УССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Литвин И.И. ; М-во с-хоз-ва СССР. – Львов, 1975. – 40 с.
1296745
  Авдосьева Н.В. Роль йода, как микроэлемента, в рыбоводстве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Авдосьева Н.В. ; Черновц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19 с.
1296746
  Проценко Д.П. Роль К. А. Тімірязєва в розвитку фізіології рослин та землеробства / Д.П. Проценко. – Київ, 1950. – 43с.
1296747
  Чорнописька В. Роль К. Шептицького в розв"язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 32-39. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1296748
  Селезнев К.Л. Роль К.Маркса и Ф.Энгельса в создании рабочей печати / К.Л. Селезнев. – Москва, 1965. – 95с.
1296749
  Парахіна М.Б. Роль Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка в піднесенні етнографічних досліджень у 20-30-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  На підставі узагальнення значної кількості опублікованих і архівних матеріалів досліджено роль Кабінету антропології та етнології ім. Ф.Вовка в розвитку етнографічних досліджень у 1920-1930-х рр. Вони мають насамперед наукову цінність для істориків та ...
1296750
  Макаренко О. Роль Кабінету Міністрів України у конституційно - правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 0132-1331
1296751
  Мишустин М. Роль кадастра объектов недвижимости в современном государстве // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 129-136. – ISSN 0042-8736
1296752
  Багрій Олексій Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості : (зарубіжний досвід) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано закордонні системи кадастру нерухомості, проведено оцінку їх положень, щодо подальшого застосування деяких положень в Україні. Запропоновано рекомендації з оптимізації системи реєстрації прав власності на основі досвіду розвинених країн.
1296753
  Багрій О. Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості (зарубіжний досвід) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1296754
  Гренадьор Н.М. Роль кадрового потенціалу на підприємстві / Н.М. Гренадьор, О.А. Ковалик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 7. – С. 16-18. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1296755
  Нижник Н. Роль кадрової політики в реалізації функцій держави // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.9-16
1296756
  Васильєв О.А. Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського Економічного Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 53-58. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1296757
  Трут В. Роль казачества в подавлении революции 1905-1907 годов = Один из "черных" мифов нашей истории : публицистика // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 166-171. – ISSN 0131-2332
1296758
  Мануйкін О. Роль казки в духовному світі дитини: психологічний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 133-137. – (Філологічні науки)
1296759
  Стадник С.Ф. Роль калия в повышении урожайности на черноземах Ровенщины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Стадник С.Ф.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 18л.
1296760
  Толкачова Н.Є. Роль Кальмарської унії (1397-1523) у формуванні централізованої національної держави у Швеції / Н.Є. Толкачова, В.В. Коструба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-109. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови, причини прийняття та зміст договору "Кальмарської унії" трьох держав - Данії, Швеції, Норвегії. Цей юридичний документ був основою політичного, організаційного та правового розвитку цих держав протягом трьох століть. Initial ...
1296761
  Шевчук П.М. Роль кальмодулінзалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1296762
  Шевчук П.М. Роль кальмодулінзалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на ізольованих смужках шлунка щурів з використанням трифторперазина, хлорпромазина показано участь кальмодулізалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів.
1296763
  Нянишкене Роль кальция в поглощении стронция-90 пресноводными моллюсками-фитофагами из растений и водной среды. (Эсперим. и радиоэкол. исследование с Limnaea stagnalis L. и Elodea canadensis Rich) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Нянишкене Вилигайле-Мария Брониславо; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1973. – 15л.
1296764
  Ляшенко Валентина Петрівна Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Ляшенко В.П.; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2005. – 277л. – Бібліогр.: л. 239 - 277
1296765
  Ляшенко В.П. Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : Автореф. ... доктора біологіческих наук: 03.00.13- фізіологія людини біологічних наук / Ляшенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв
1296766
  Сергиенко Д.В. Роль каменной архитектуры в утверждении христианства на территории Киевской Руси // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 37-38
1296767
  Назар-Шевчук Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики (до 125-ліття з дня народження Василя Барвінського) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 428-444. – ISSN 2310-0583
1296768
  Ноголь А. Роль Канади в розвитку концепції "R2P" ("зобов"язання щодо захисту") як інструмента ООН у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 134-139. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1296769
  Ноголь А.В. Роль Канади у врегулюванні конфлікту в країнах колишньої Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1296770
  Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 142-157. – ISSN 2221-5719
1296771
  Михайловский Г.Е. Роль канцерогенных полициклических углеводородов как акцепторов электронов в живой клетке.. : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Михайловский Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1296772
  Сулавко Ф.В. Роль капитального строительства в развитии материально-технической базы сельского хозяйства. (На прим. с.-х. строит. Предбайкалья и Забайкалья). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сулавко Ф.В.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1296773
  Кресс А.М. Роль капитального строительства в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кресс А.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 26 с.
1296774
  Щадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводстве основных производственных фондов : Дис... канд. эконом.наук: / Щадных Н.И.; КГУ. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – Киев, 1970. – 192, ХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
1296775
  Шадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводство основных производственных фондов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шадных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1296776
  Орловская С.К. Роль капитальных вложений в интенсификации сельского хозяйства стран-членов СЭВ / С.К. Орловская. – М., 1971. – 48с.
1296777
  Филиппович Лидия Петровна Роль капитальных вложений в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Филиппович Лидия Петровна; Киевск. ин-т Народного хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 32л.
1296778
  Билык В.О. Роль капитальных вложений в социалитическом расширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билык В.О.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1967. – 21л.
1296779
  Федулова Л.І. Роль капіталізації високотехнологічних компаній у формуванні фондового ринку та забезпеченні технологічного розвитку економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-64. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1296780
  Підгайна Н.Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.92-96
1296781
  Щур А.В. Роль капіталу як соціальної сили в процесі формування громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної статті є капітал як соціальна сила, що виступає як об"єктивне відношення, що проявляється через дії суб"єктів - носіїв цих відносин. Поява нової соціальної групи в структурі суспільства змушує осмислити роль цієї групи у формуванні ...
1296782
  Карамушка Т.В. Роль кар"єрних організацій у здійсненні професійної кар"єри особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 223-228. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1296783
  Рогожин В.В. Роль карбоксильной и гуанидиновых групп в функционировании пероксидазы хрена : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.15 / Рогожин В. В. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
1296784
  Собокар І.І. Роль карикатури в контексті діяльності сатиричного журналу "Червоний перець" початкового періоду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 127-131. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1296785
   Роль Карпатського національного природного парку в умовах соціально-економічного розвитку території / А.І. Яворський, О.І. Киселюк, О.В. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 27-28
1296786
  Игнатьев В.А. Роль картины мира и стиля мышления в социальной детерминации биологического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1296787
  Тихонова А.Ю. Роль картографического метода в изучении культурных процессов регионов России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-50 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
1296788
  Немець Л.М. Роль картографії в оновленні змісту сучасної соціально - економічної географії // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.10-14. – Бібліогр.: 3 назви
1296789
  Корнус А. Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області) / А. Корнус, О. Корнус, В. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1296790
  Лакабарат А. Роль касаційної інстанції у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 218-222. – ISSN 1026-9932
1296791
  Брюховецкий Н.Н. Роль категории знания в философии Платона // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 236-245. – ISSN 2076-7382
1296792
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности в анализе отношений между суждениями. : Дис... канд. филос.наук: / Шаваев И.Х.; Крымский гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 181л. – Бібліогр.:л.156-181
1296793
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности при анализе отношений между суждениями : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Шаваев И.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1296794
  Лисицына О.О. Роль категорий "движение" и "отражение" в исследовании атрибутов материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1296795
   Роль категорий "идея" в научном познании. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 251 с.
1296796
  Комлева Людмила Александровна Роль категорий "качество" и "отношение" в организации внутригнездовой структуры и семантики в современном английском языке (на матер. адъективных внутригнездовых блоков) : Автореф... наук: / Комлева Людмила Александровна; Мос. гос. пед. ин-т иностр. язіков. – Москва, 1985. – 21 с.
1296797
  Артюх А.Т. Роль категорий в теоретическом синтезе знаний : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Артюх А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1296798
   Роль категорий диалектики в изучении биологических явлений. – Москва, 1967. – 252 с.
1296799
  Иванов Г.Т. Роль категорий необходимости и случайности в познании общественных явлений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Иванов Г.Т. ; АН УССР, Отд. обществ наук. – Киев, 1954. – 16 с.
1296800
  Лебідь Г.О. Роль категорії "структура" у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1296801
  Михеев Александр Алексеевич Роль катепсина Д в деградации белков : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев Александр Алексеевич; МВ ССО СССР.Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия Воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1985. – 124л. – Бібліогр.:л.104-124
1296802
  Михеев А.А. Роль катепсина Д в деграции белков. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 17л.
1296803
  Прокопенко Л.Л. Роль Катеринославської гімназії у духовно-культурному житті Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 118-126. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано внесок Катеринославської гімназії у розвиток духовно-культурного життя Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. Вихованцем гімназії був ординарний професор, ректор Київського університету Володимир Францевич Цих.
1296804
   Роль катехоламінів та ацетилхоліну в регуляції гіпоталамоадреналової системи птахів / Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.В. Олексієнко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1023-2427


  У роботі вивчено морфоструктурні зміни нейроцитів СОЯ і ПВЯ гіпоталамуса та інтерренальних клітин наднирників птахів.
1296805
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Дис... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1296806
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1296807
  Гула О.Г. Роль католицької церкви в ідеології та практиці усташів (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 82-88. – ISBN 978-954-322-848-5
1296808
  Кошиль Ю.В. Роль каузи у тлумаченні договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 141-145. – (Право. Економіка. Управління)
1296809
  Дегтярьов В.В. Роль кафедри грунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва у розвитку грунтознавчої науки та освіти в Україні / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, Д.В. Гавва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 112-119. – ISSN 0587-2596
1296810
  Балюк Г. Роль кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку ядерно-правових досліджень // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 72-78
1296811
  Зінов"єв Ф.В. Роль кафедри у формуванні трудового менталітету спеціаліста // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 214-220. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1296812
  Дюмін О.З. Роль кафедри українознавства у вихованні національної свідомості студентів // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 155-158
1296813
  Без"язичний Б.І. Роль кафедри щодо організації самостійної роботи студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 10-14. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
1296814
  Фурса С.Я. Роль Кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы Украины и перспективы ее развития // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-617-673-442-0
1296815
   Роль кафедры философии и научного коммунизма в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1976. – 31с. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высш.и средн. спец. учебн. заведениях)
1296816
  Имангожин С. Роль качества продукции в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Имангожин С.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1296817
  Зубарєв В. Роль кептивних страхових компаній в розвитку страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілі створення кептивних компаній, відмінності кептивних компаній в Європі і країнах СНД. Визначено завдання що постають перед кептивними страховими компаніями України. The aims of captive companies creating and differences of captive ...
1296818
  Мартинов М. Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 89-91. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Надана характеристика змісту управлінської діяльності керівника територіального органа внутрішніх справ України, визначена його роль в організації виконання правоохоронних функцій. Подана характеристика содержания управленческой деятельности ...
1296819
  Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
1296820
  Сова А.В. Роль керівника в управлінні проектами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 118-124. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1296821
  Підуст А.Ю. Роль керівника у формуванні корпоративних цінностей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 119-130
1296822
  Бєльська К.М. Роль керівника у формуванні корпоративної культури PR-агентства / К.М. Бєльська, Т.М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 139-141


  Дослідження цієї теми спрямоване на вивчення явища корпоративної культури та роль керівника в колективі PR-агентства, а також розробку рекомендацій щодо дій керівника задля досягнення злагодженої співпраці підлеглих та ефективних результатів ...
1296823
  Єфімова О.В. Роль керівників й викладацького складу кадетських корпусів у підготовці майбутніх військовослужбовців в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 284-294. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1296824
  Великосельська О.М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки / О.М. Великосельська, О.В. Шаєвська // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-76. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1296825
  Тищенко Т.В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1296826
  Клигуненко Е.Н. Роль кетамина в периоперационном обезболивании (обзор) / Е.Н. Клигуненко, В.В. Халимончик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 31-37. – ISSN 2224-0586
1296827
  Шевченко Г.Г. Роль кибернетизации в ускорении научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1296828
  Мельник Л.Г. Роль Киева в развитии культурных связей русского и украинского народов / Л.Г. Мельник. – К., 1981. – 24с.
1296829
  Кравченко О.Г. Роль Киевского университета в развитии просвещения в Киевском учебном округе (Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавсая губернии) в 60-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кравченко О.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – К., 1954. – 14л.
1296830
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естесвеннонаучного образовании в Беларуси во второй половине XIX -начале XX вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 307-309


  Систематизация и обобщение архивных материалов из 12 фондов (ГАГО )г. Гомель), БВУ и ГИАЛ (г. Вильнюс), НИАБ (г. Минск), НИАБ в г. Гродно), историко-педагогической литературы, а также в периодической печати по проблеме позволили установить роль ...
1296831
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естественнонаучного образования в Беларуси во второй половине ХІХ - начале ХХ вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 51-53.
1296832
  Шевченко Ф.П. Роль Києва в міжслов"янських зв"язках у XVII-XVIII ст. : доповіді радянської делегації : V Міжнародний з"їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.) / Ф.П. Шевченко; Акад. наук УРСР, Відділ суспільних наук, Український комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 44 с.
1296833
  Сергійчук В.І. Роль Києва в розбудові української держави // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 47-55
1296834
  Яковенко Н. Роль Києва у формуванні та розвитку української дипломатії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 296-300. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Йдеться про історію заснування, відомих випускників Ун-ту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
1296835
  Кара-Васильєва Тетяна Роль Києво-Лаврської іконописної майстерні в розвитку гаптування Флорівського монастиря у XVII столітті // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 82-87. – ISSN 0130-1799
1296836
  Криволапов М.О. Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи / М.О. Криволапов, Б.М. Криволапов // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 184-192. – ISSN 2226-2180


  Автори статті висвітлюють роль Києво-Печерської Лаври в просвітницькій та релігійної діяльності та вихованні багатьох поколінь діячів культури та мистецтва, а також піднімають важливі проблеми стану сучасної української культури, мистецтва і ...
1296837
  Нерід А. Роль київських бібліотек у гуманітарному вихованні вітчизняної інтелігенції на початку ХХ століття // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 57-60. – ISSN 2518-7341


  Створений у 2013 році ентузіастами на громадських засадах "Київський музей К.Г. Паустовського" здійснює науково-пошукову роботу, просвітницьку діяльність для школярів та всіх, хто цікавиться творчістю письменника, співпрацює з бібліотеками м. Києва та ...
1296838
  Горькова А.О. Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 11-18. – ISSN 2078-0133
1296839
   Роль Київського університету у розвитку вітчизни. – Київ, 1984. – с.
1296840
  Левченко І.М. Роль Київського, Харьківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850 - 1917) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 13-17. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))


  У статті аналізується наукова діяльність членів медичних наукових товариств, які існували в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть. Автором проаналізовано діяльність членів товариств, які були створені при Університеті св. Володимира та ін.
1296841
  Козар Л.П. Роль київської громади в розвитку української фольклористики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 60-63
1296842
  Білоус В. Роль Київської духовної академії в нагромадженні етнографічних знань про народи Близького Сходу // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 8-13. – ISBN 978-966-02-8837-9
1296843
  Богдашина О. Роль Київської комісії для розгляду давніх актів у поширенні позитивістських принципів археографічної роботи // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 58-65. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Сучасні дослідники все більше звертаються до досвіду роботи наукових товариств та наукового доробку відомих вчених – їх співробітників – з метою подальшого збагачення всього комплексу історичних знань, оскільки вивчення досвіду роботи різних наукових ...
1296844
  Сєріщев Я.М. Роль Київської міської партійної організації в героїчній обороні столиці Радянської України (липень - вересень 1941 p.). Питання історіографії / Я.М. Сєріщев, Д.В. Табачник // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-71. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан обзор работ исследователей Советской Украины по изучению многогранной деятельности Киевской городской партийной организации в условиях героической обороны столицы УССР - города Киева от немецко-фашистских захатчиков летом - осенью 1941 г.
1296845
  Мотренко Т.В. Роль Київської релігійно-філософської школи в становленні вітчизняної історико-філософської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-26. – Бібліогр.: с. 26 (94 назв.). – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Київської релігійної академічної філософії в формуванні вітчизняної історико-філософської науки.
1296846
  Осипян А.Л. Роль Киликийской Армении в латино-монгольских отношениях и проект совместного крестового походах (1247-1307) // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С. 129-153. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1296847
  Симонов Р.А. Роль Кирика Новгородца в культуре Руси (к 900-летию со дня рождения) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 70-83. – ISSN 2071-9574


  Кирик Новгородец (1110-1156/58) - диакон и доместик (руководитель церковного хора при монастырской церкви Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде), автор "Учения о числах" (1136) и предполагаемый автор "Вопрошания Кирикова" (1147), ...
1296848
  Козярин И.П. Роль кисломолочных продуктов в питании человека (обзор литературы) / И.П. Козярин, Н.Ф. Дубовая, А.П. Ивахно // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 223-228
1296849
  Гуманов Р.Х. Роль кислородосодежащих функциональных групп угля в образовании брикетов и коксобрикетов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуманов Р.Х.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1961. – 19л.
1296850
  Гончарук А.З. Роль Китаю для розвитку штучного інтелекту в Україні // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (16), липень : 20 років журналу. – С. 42-47
1296851
  Ян Ч. Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 0321-2017
1296852
  Чань Ян Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1296853
  Фокін С. Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й узагальнено середні та граничні значення темпу, обсягу пам"яті, компресії й ступеня точності в усному синхронному, послідовному перекладі, темпу в усно-зоровому перекладі на основі даних емпіричних розвідок зарубіжних та вітчизняних ...
1296854
  Макогон Ю.В. Роль Кіотського протоколу і сучасних еко-технологій в енергозберігаючій політиці України / Ю.В. Макогон, О.М. Рябчик; М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.135-143.
1296855
  Чупріна Н. Роль кітчу у формуванні сучасної вуличної моди // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 226-236. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано основні характеристики кітчу та його вплив на формування провідних тенденцій сучасної моди. Висвітлюються проблеми розробки провідних модних тенденцій засобами запозичення проектних характеристик субкультур ХХ ст. Визначаються ...
1296856
  Степовик Д.В. Роль класики в планувальній системі старих міст // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 15-34. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Ансамбль Київського університету (1837-1843) - одне з найбільших досягнень Беретті останнього періоду його архітектурноїтворчості". (с. 22). Про корпус ліцею Безбородька в Ніжині - (с. 34).
1296857
  Жиленко М. Роль класичних університетів в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто роль класичних університетів у забезпеченні розвитку суспільства у відповідності з вимогами його провідної організаційної культури. Досліджено основні тенденції сучасної університетської освіти. Запропоновано відповідь на запитання: ...
1296858
  Луцишин З.О. Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 103-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання значення, ролі і місця класичних університетів у забезпечення якості освіти. Необхідність структурної перебудови системи освіти в Україні в цілому, збереження кращих освітянських традицій при інтеграції до Болонського ...
1296859
  Леонтьєв С.А. Роль класичної музики в драматургії ігрового фільму (на прикладах сучасного західноєвропейського та американського кінематографа) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 238-241. – ISSN 2312-4679


  "Методологія дослідження полягає у використанні компаративного методу, завдяки якому на прикладах використання класичних творів у фільмах «Мовчання ягнят», «Дівчина з перлинною сережкою» та «Безсмертна кохана» є можливість простежити функції, які ...
1296860
  Жиленко М. Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства / М. Жиленко, М. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено місце й роль класичних університетів у розвитку людського суспільства. Проаналізовано основні детермінанти, що впливали на розвиток класичної університетської освіти від часів заснування перших університетів дотепер. Розглянуто основні ...
1296861
  Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей / М.Ф. Каримов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 37-42. – (Педагогическое образование ; № 1)
1296862
  Софронов Д.И. Роль классного руководителя в повышении знаний учащихся / Д.И. Софронов. – Л., 1954. – 32с.
1296863
  Яншина А.М. Роль кластерних утворень у реалізації концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 166-167
1296864
  Вильсон Эдмунд Роль клетки в развитии и наследственности : (The Cell in Development and Inheritance) / [соч.] Эдмунда Вильсона, проф. зоол. ун-та "Columbia" в Нью-Йорке ; Пер. с англ. Владимира Линдемана, прив.-доц. общ. патологии Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер, 1900. – XX, 460 с. – Библиогр.: "Общий список литературы" (с. 431-445) и в конце каждой гл.


  Пер.: Линдеман, Владимир Карлович (1868-)
1296865
  Ларченко К.И. Роль клеток крови и жирового тела в цикле развития виноградного червеца (Pseudococcus citri R/) : (Представлено акад. Е.Н. Павловским) / К.Л. Ларченко // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. II: К - М]. – С. 203-210
1296866
  Комлєв О. Роль кліматичного чинника у формуванні бурштиноносної формації території України / О. Комлєв, В.А. Нестеровський, О.С. Довнич // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 44-45
1296867
   Роль клубных учреждений. – Ленинград, 1982
1296868
  Скударнова Н.А. Роль клубных учреждений в развитии духовной культуры трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Скударнова Н.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1296869
   Роль книги в демократизации культуры. – Л, 1987. – 144с.
1296870
  Аюпов А.Т. Роль книги В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" в теоретической подготовке марксистско-ленинской партии : Автореф... канд.филос.наук: / Аюпов А.Т.; М-во образ. СССР. – Ташкент, 1955. – 20л.
1296871
  Борчук С.М. Роль книги у становленні особистості громадсько-політичного державного діяча, дипломата Олександра Лотоцького // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 81-82
1296872
  Прокопова О. Роль книги у формуванні духовності школяра // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1296873
  Відякіна М. Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 2). – ISSN 2306-4420
1296874
  Резнікова Н.В. Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських країн та в рамках БРІКС // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 227. – С. 71-74. – ISSN 1562-0808
1296875
  Данилова М. Роль коанів у буддійській секті Ріндзай // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В даній статті розглянуто та проаналізовано роль коанів як жанру літератури та як методу практики в культурно-історичному розвитку буддійської секти Ріндзай з часів появи китайських коанів на території Японії і до укладання перших власне ...
1296876
  Ягодин Б.А. Роль кобальта в жизнедеятельности бобовых растений : Автореф... д-ра биолог.наук: / Ягодин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии растений. – М., 1968. – 32л.
1296877
  Пономаренко Л.М. Роль когерентного рассеяния при дальнем тропосферном распространении ультракоротких волн. : Автореф... канд. техн.наук: / Пономаренко Л.М.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи им. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1960. – 11л.
1296878
  Крижанівська А.Є. Роль когнітивних можливостей студентів при вивченні онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 59-62. – ISSN 2521-1455


  "При такому підході формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, коли "майбутній фахівець використовує знання з онкології, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід", стає метою навчання, чинником, що ...
1296879
  Гинцбург Г.И. Роль кожи в регенерации органов. Участие регионально различной кожи в регенерации конечностей у бесхвостых амфибий : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинцбург Г.И.; Ин-т.морфологии животных. – Москва, 1951. – 22 с.
1296880
   Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк : Каштан, 2006. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-427-002-4
1296881
  Мирончук А. Роль козацько-старшинської самосвідомості у збереженні та відстоювання національних прав та особливостей України другої половини XVIII століття. - // Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – [Вип. 1]. – C. 48-50
1296882
  Губанова Т. Роль коледжів у реалізації права на здобуття вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі коледжів у реалізації права на здобуття базової вищої освіти в Україні. В статті проведений аналіз міжнародних договорів України та положень чинного законодавства України у сфері вищої освіти. В результаті проведеного ...
1296883
  Чик А. Роль колективної пам"яті у цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 110-114


  У статті розглядаються особливості функціонування колективної пам’яті у рамках передісторичної та історичної епохи цивілізаційного поступу українства. Аналізується проблема колективної пам’яті та різні підходи до її розуміння як важливого чинника, який ...
1296884
   Роль коллектива в развитии социальной активности личности. – Киев : Знание, 1985. – 17 с.
1296885
  Кузнецов В.М. Роль коллектива в управлении производством / В.М. Кузнецов. – М., 1983. – 64с.
1296886
  Соколов А.Г. Роль коллектива учебно-производственной группы в воспитании учащихся. / А.Г. Соколов. – М., 1977. – 63с.
1296887
  Куренной А.Г. Роль коллективной материальной заинтересованности в развитии экономики колхозов на современном этапе коммунистического строительства. (На материале колхозов Днепропетр. обл УССР. ) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куренной А.Г. ; Харьк.. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1967. – 18 с.
1296888
  Белова И.В. Роль коллективных договоров в антимонополистической борьбе итальянских трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белова И.В. ; АН СССР , Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва, 1972. – 24 с.
1296889
  Ахмедов Н.Л. Роль коллективов коммунистического труда в строительстве коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмедов Н.Л.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 21л.
1296890
  Литвинов Л.Н. Роль коллективов коммунистического труда в формирвании коммунистических отношений на производсве и в быту. : Автореф... Канд.филос.наук: / Литвинов Л.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Тула, 1965. – 12л.
1296891
  Дем"янчук Ю. Роль колокації та колігації в процесі корпусного перекладу військових документів НАТО // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 61-67. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1296892
  Перестюк М.О. Роль комбінаторних задач у шкільному курсі математики / М.О. Перестюк, В.В. Вишенський // Математика в школі, 1999. – № 3
1296893
   Роль комбінованих сольових розплавів у синтезі подвійного ортофосфату натрію-церію(ІІІ) / К. Климишина, К. Теребіленко, Н. Струтинська, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-12. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1296894
  Котирло О.О. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 114-117
1296895
  Пурій Г.М. Роль комерційних банків на фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Роль комерційних банків в розбудові фінансового ринку. A role of commercial banks is in alteration of financial market.
1296896
  Брітченко І. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України / І. Брітченко, Р. Перепелиця // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-27. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1296897
  Вдовенко Л.О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 65-70. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1296898
  Мілай А.О. Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 250-257.
1296899
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні і розвитку технопарків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 260-266 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1296900
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні й розвитку технопарків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 320-327
1296901
  Рупняк М.Я. Роль комерційних банків у формуванні боргового капіталу акціонерних товариств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-59. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається активність вітчизняних акціонерних товариств на борговому ринку. Автором визначається роль комерційних банків у процесі фінансування акціонерних товариств. The article deals with the investigation of joint-stock companies" ...
1296902
  Зимовець Г.В. Роль комерційних власних назв у рекламному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 218-224
1296903
  Карамушка Л.М. Роль комерційних організацій у формуванні адекватного ставлення персоналу до грошей / Л.М. Карамушка, О.І. Паршак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 37-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1296904
  Пашко М.М. Роль комерційного банку у структурі фінансово промислової групи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 101-105
1296905
  Шальман Т.М. Роль комерційного телебачення України у формуванні інформаційної політики держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 69-73


  У статті розглянуто комплекс питань, пов"язаних із формуванням інформаційної політики держави. Зокрема проаналізовано роль комерційного телебачення України у цьому процесі та визначено шляхи підви-щення його впливу на формування державної інформаційної ...
1296906
  Гловацкене Е.Н. Роль Коминтерна в организации борьбы компартии Литвы за народный фронт, против фашизма. (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Гловацкене Е.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра междунар. ком. раб. и нац.-освободит. движения. – М., 1971. – 20л.
1296907
  Аверочкина Т.В. Роль комиссии международного права в подготовке первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 73-84
1296908
  Ладилов Ю.Г. Роль комиссий партийного контроля в повышении уровня руководства производством на предприятиях Горьковской области (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ладилов Ю.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 22л.
1296909
  Струлева А.В. Роль комитета комсомола средней школы в организации и сплочении общешкольного коллектива. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струлева А.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1296910
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф... канд. ист.наук: / Фих Б.М.; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1952. – 18 с.
1296911
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фих Б.М. ; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 22 с.
1296912
  Иванова Р.В. Роль комитетов бедноты Воронежской губернии в развертывании социалистической революции и упрочении Советской власти в деревне : Дис... канд. историч.наук: / Иванова Р.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 246л. – Бібліогр.:л.228-246
1296913
  Коваль В.С. Роль комітетів Європейського Парламенту у створенні законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.51-55
1296914
  Файчук О.М. Роль Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО у вирішенні глобальної проблеми голоду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 109-116. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль та організаційну структуру Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО. Досліджено сутність його реформування. Запропоновано напрями співпраці владних структур України із Продовольчою і сільськогосподарською організацією у питанні ...
1296915
  Миккин Хенн Хейнович Роль коммуникативных движений в межличностном общении : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Миккин Хенн Хейнович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1296916
   Роль коммуникаций в распространении научно-технических достижений : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 238 с.
1296917
  Махортова Н.В. Роль коммуникаций в эффективном управлении предпринимательской деятельностью // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.148-151
1296918
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Фам Суан Шон; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1296919
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Фам Суан Шон;. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.172-192
1296920
  Зотова Н.А. Роль коммунистических и рабочих партий стран СЭВ в социалистической интеграции / Н.А. Зотова. – М., 1985. – 191с.
1296921
  Виноградов Н.Н. Роль коммунистических фракций в осуществлении партийного руководства местными советами в годы иностранной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Виноградов Н.Н. ; Акад. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 27 с.
1296922
  Швец Ольга Борисовна Роль Коммунистического общественного идеала в формировании мировоззрения советских студентов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец Ольга Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 213л. – Бібліогр.:л.1-19
1296923
  Швец О.Б. Роль коммунистического общественного идеальа в формировании мировоззрения советских студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец О. Б.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 25л.
1296924
  Ахадов Абдулла Роль коммунистического труда в формировании научно-атеистического мировоззрения у трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахадов Абдулла Ф.; Азербайд. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1296925
  Вечережа Я. и Литера Я. Роль Коммунистической партии в познании и преобразовании социалистической действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Вечережа Я. и Литера Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 28л.
1296926
  Сагайдачная З.А. Роль Коммунистической партии в развитии производительных сил Кузнецкого угольного бассейна в четвертой пятилетке. / З.А. Сагайдачная. – М., 1960. – 22с.
1296927
  Иванов А.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии советской литературы. / А.И. Иванов. – Саратов, 1958. – 176 с.
1296928
  Лаврова З.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии социалистической законности в первый год Советской власти : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврова З.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 23 с.
1296929
  Кузавков В.М. Роль коммунистической партии в становлении научной организации труда в первые годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузавков В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 21л.
1296930
  Жучкова Г.Е. Роль Коммунистической партии Колумбии в развитии революционного процесса (1958-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Жучкова Г. Е.; АН СССР, Ин-т Латин. Амер. – Москва, 1973. – 28л.
1296931
  Зиле Л.Я. Роль коммунистической партии Латвии в формировании и развитии рабочего класса республики (1940-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зиле Л.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Рига, 1965. – 25 c.
1296932
  Миэттинен Роль коммунистической партии Финляндии в объединении демократических сил в борьбе за мир и социальный прогресс (1944-1948 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миэттинен Ю.-Э.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабочего движения. – Москва, 1964. – 15 с.
1296933
  Онучко Г В. Роль коммунистической партии Франции в борьбе за консолиацию левых сил страны (1961-1974 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Онучко В.Г. ; МГУ. – Москва, 1981. – 23 с.
1296934
  Приступенко Т.О. Роль коммунистической печати Украины в развитии технического творчества молодежи. 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Приступенко Т.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1296935
  Гребенник Н.А. Роль коммунистов Красной Армии в восстановлении и укреплении партийных и советских органов в Сибири (октябрь 1919-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гребенник Н. А.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1981. – 19л.
1296936
  Чучелин Г.А. Роль Коммунитсической партии в становлении и развитии органов здравоохранения, борьбе с эпидемиями и глодом в первые годы Советской власти (1917-1923 гг.) По мат. Татар.АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Чучелин Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л.
1296937
  Курята О.В. Роль комп"ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету / О.В. Курята, К.Г. Карапетян, О.С. Митрохіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 77-81. – ISSN 1681-2751
1296938
  Фоменко І. Роль комп"ютерної етики в сучасних інформаційно-документних комунікаціях : [рецензія] / Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
1296939
  Філіпова Л.Я. Роль комп"ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів комп"ютерно-мережевого середовища (за книгою американського етика Дебори Джонсон) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – обґрунтування ролі комп’ютерної етики в контексті інформаційної культури поведінки користувача мережевого середовища. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема використані ...
1296940
  Гедз С.Ф.Ю. Роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах / С.Ф.Ю. Гедз, Л.Є. Гусак // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 286-293


  Розглядається роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови для студентів вищих навчальних закладів. Характеризуються види тестів, визначаються етапи тестування, підкреслюється необхідність його системного використання в процесі ...
1296941
  Ігнатенко А.В. Роль компанії з управління активами у фінансуванні будівництва / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 85-90
1296942
  Кравчук В.М. Роль компаративістики у дослідженні вітчизняного конституціоналізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7166-36-6
1296943
  Киселев В.К. Роль Компартии Белоруссии в руководстве работой разведки партизан в период освобождения республики Красной Армией от немецко-фашистских оккупантов (сентябрь 1943 -- июль 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киселев В.К.; БГУ. – Минск, 1977. – 25л.
1296944
  Ходос В.Н. Роль компартментов метаболитов в процессах регуляции и адаптации метаболизма в растительных клетках / В.Н. Ходос. – К., 1975. – 158с.
1296945
  Баймурашов М.М. Роль компетенції місцевого самоврядування у становленні локального сталого розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 219-224. – ISSN 1563-3349
1296946
  Бородінова О.С. Роль комплексного ехокардіографічного методу в прогнозуванні та оцінці оптимальної техніки корекції тетради Фалло : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Бородінова Ольга Степанівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1296947
  Ігнатенко І.І. Роль комплексоутворення в міграції молібдену у поверхневих водах / І.І. Ігнатенко, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 155-163. – Бібліогр.: 12 назв
1296948
  Мазепа Т. Роль композиторської творчості у діяльності музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства у Львові) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 19-26. – ISSN 2224-0926
1296949
  Богданов О.В. Роль компонентів системи оксиду азоту у патогенезі ушкодження пародонта щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Богданов Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв.
1296950
   Роль компонентов протоплазмы в водообмене растений. – Л, 1972. – 76с.
1296951
  Турлюн Л.Н. Роль компьютерных технологий и компьютерной графики в формировании профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 79-82. – ISSN 1026-955X


  Определена роль компьютерных технологий в организации учебного процесса, внедрение которых призвано способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения.
1296952
  Ковшаров Н.Д. Роль комсомола в восстановлении и развитии социалистической промышленности БССР в период четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковшаров Н.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 15л.
1296953
  Иванова Ирина Ивановна Роль комсомола в коммунистическом воспитании молодежи и ее фальсификация в англо-американской буржуазной прессе (1956-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Ирина Ивановна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 22л.
1296954
  Беляев Р.К. Роль комсомола в развитии социальной активности сельской молодежи. (По материалам ТАССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Беляев Р.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1296955
  Колос Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины (1971-1980 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Колос Валерий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 185л. – Бібліогр.:л.168-185
1296956
  Колосюк Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины: Опыт и проблемы. (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Колосюк Валерий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1296957
  Лихачев Н.Е. Роль комсомола в трудовом воспитании рабочей молодежи в развитом социалистическом общесте. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лихачев Н.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – л.
1296958
  Ледвицын В.И. Роль комсомола в укреплении обороны страны / В.И. Ледвицын. – Москва, 1971. – 54с.
1296959
  Зинченко Л.П. Роль комсомола советской молодежи в формировании нового быта на селе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Зинченко Л.П.; АН БССР. Ин-т искусств. этнографии и фольклора. – Минск, 1978. – 22л.
1296960
  Цыбин Л.И. Роль комсомола Украины в развитии социалистического соревнования и стахановского движения в период послевоенной Сталинской пятилетки в области промышленности (январь 1946 -- октябрь 1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбин Л. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1950. – 22 с.
1296961
   Роль комсомольских организаций в преобразовании Нечерноземной зоны РСФСР : Сб. науч. тр. – Москва : ВКШ, 1987. – 152 с.
1296962
   Роль комсомольских организаций в формировании достойной смены рабочего класса : (Сб. науч. тр.). – Москва : ВКШ, 1983. – 161 с.
1296963
  Назарова Н.С. Роль комсомольских организаций вузов в повышении общественно-политический активности студенческой молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 621 / Назарова Н.С.; КГУ. – К, 1971. – 24л.
1296964
  Гончарук Г.И. Роль комсомольского политического просвещения в формировании марксистско-ленинского мировоззрения молодежи / Г.И. Гончарук. – Киев, 1984. – 163с.
1296965
  Левин С.М. Роль комсомольской организации в борьбе ученического коллектива за высокое качество знаний и умений учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Левин С. М.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 16с.
1296966
  Бражко Анатолий Леонидович Роль комсомольской организации в привлечении молодежи к управлению производством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бражко Анатолий Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 20л.
1296967
  Орлова А.П. Роль комсомольской организации в строительстве и освоении магнитогорского меиталлургического комбината 1929-1935 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 000 / Орлова А.П.; МГУ. – Москва, 1972. – 24л.
1296968
  Сидаченко А.Д. Роль комсомольской организации Украины в восстановлении народного хозяйства республики в период 1921-1925 годов. : Автореф... канд. ист.наук: / Сидаченко А.Д.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 20л.
1296969
  Бичехвост А.Ф. Роль комсомольской печати в интернациональном воспитании советской молодежи в годы строительства фундаменат социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бичехвост А.Ф.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 20л.
1296970
  Денисенко А.В. Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.10 / Денисенко А. В. ; КГУ. – Киев, 1985. – 26л.
1296971
  Денисенко Анатолий Васильевич Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения (1929-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.10 / Денисенко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1296972
  Качераускас Томас Роль комунізму в науці / пер. з рос. В. Недашківського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 5-9, 11,13. – ISSN 0235-7941
1296973
  Світич С.І. Роль комунікативних завдань у розвитку вмінь читання // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 258-262


  У статті розглядається комунікативний підхід до читання, на основі якого відбувається розвиток умінь працювати з текстом. Використання комунікативних та комунікативно-орієнтованих вправ сприяють формуванню компетенції у читанні. В статье ...
1296974
  Богдашина О. Роль комунікативних практик В.Б. Антоновича у формуванні власної наукової школи (кінець 70-х - 80-ті рр. XIX ст.) / О. Богдашина, Т. Китиченко // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 251-260. – ISSN 2218-0567


  У статті показано наслідування учнями та послідовниками В.Б. Антоновича не лише його джерелознавчої дослідницької методики, а й теорії і практики архівної і музейної справи, археографічної роботи. Виокремлені головні прийоми спілкування професора зі ...
1296975
  Костиря І. Роль комунікативної компетентності політичних суб"єктів в умовах сучасного політичного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 16-19
1296976
  Симоненко О.В. Роль комунікативної компоненти в умовах сучасного політичного процесу України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 260-262
1296977
  Гайдукевич К.А. Роль комунікативної культури молодої сім"ї в умовах дозвілля // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 170-176
1296978
  Василенко Н.В. Роль комунікативної стратегії заохочення у педагогічній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-81. – Бібліогр.: с. 81. Літ.:14 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1296979
  Маліношевська К.І. Роль комунікації у функціонуванні аеропортів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 66-68. – Бібліогр.: 7 назв
1296980
  Прохоровська С. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / С. Прохоровська, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 87-91
1296981
  Кириченко М.В. Роль комунікацій у підвищенні ефективності управління сучасними організаціями // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 34-41
1296982
  Ситенко О.Р. Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров" (огляд літератури) / О.Р. Ситенко, Є.М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 49-55. – ISSN 1681-2786
1296983
  Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 17-28. – (Історія ; Вип. 16)
1296984
  Андрійчук О. Роль комунітарних принципів у процесі застосування права ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-54.
1296985
  Криводубський В. Роль конвективної зони у збудженні магнітної активності Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-41. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано джерела енергії сонячної активності. Первісним джерелом сонячної енергії служить ядро Сонця, де внаслідок реакцій термоядерного синтезу виділяється енергія у формі ?-квантiв i частинок нейтрино, які поширюються назовні. При наближенні до ...
1296986
  Власов В.Д. Роль конвергенції та реструктуризації підприємств у процесі антикризового управління // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 40-41. – ISSN 1729-7206
1296987
  Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений : учебное пособие / Антонян Ю.М. – Москва : [Акад. МВД СССР], 1973. – 71 с.
1296988
  Васильев Г.Г. Роль конкретных социологических исследований в научном управлении социальными процессами / Г.Г. Васильев. – Москва, 1981. – 128с.
1296989
  Ага Хомаюн Абдулрахман Роль конкурентоспособности в обеспечении качества промышленной продукции в Иране в условиях глобализации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
1296990
  Галаз Л.В. Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 162-169. – ISSN 0321-0499
1296991
  Сиротовский А.В. Роль конкуренции в экономике и эволюция взглядов теоретиков на рыночные структуры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 62-65. – ISSN 1684-2626
1296992
  Гринів Ю.О. Роль конкуренції в забезпеченні інноваційного розвитку малого підприємництва регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 72-75
1296993
  Карпиловская Е.А. Роль конотации в развитии семантики слова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 225-234. – ISBN 978-966-489-126-1
1296994
  Рэдулеску-Иван Роль конревищных злаков в строении некоторых сообществ и ассоциаций : Автореф... канд. биол.наук: / Рэдулеску-Иван О. Д.; ЛГУ, Биол. почв. фак., Каф. геоботан. – Л., 1965. – 20л.
1296995
  Чечель И.Д. Роль консалтинга в модернизации общего образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 80-94. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются вопросы создания консалтинговой службы в системе российского образования, обеспечивающей релевантные подходы к реализации модернизации образовательной системы. Задачи консультантов, оказывающих помощь руководителям и ...
1296996
  Страхов О.О. Роль консалтингових фірм у розвитку національної економічної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 157-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1296997
  Коваль І. Роль консалтингу в активізації інвестиційного співробітництва України з державами ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 275-283. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1296998
  Лагоцька Н. Роль консалтингу в антикризовому управлінні вітчизняних підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 375-378. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1296999
  Попович О.С. Роль консалтингу в стимуляції впровадження інновацій / О.С. Попович, Б.А. Жаліло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 14-21. – ISSN 0374-3896
1297000
  Кміть В.М. Роль консалтингу у забезпеченні системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115-121. – ISSN 0321-0499
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,