Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1293001
  Фивейский Ю. "Русь" в тропиках / Ю. Фивейский. – Владивосток, 1968. – 39с.
1293002
  Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
1293003
  Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1293004
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.186-203
1293005
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 15 с.
1293006
  Люзняк М. "Руська історична бібліотека": на шляху формування національної свідомості українського народу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 166-171. – ISBN 966-02-1903-2
1293007
  Білуха А. "Руська Правда" - одне з ранніх джерел економічної думки в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 12-16
1293008
  Мордвінцев В. "Руська Правда" - першій звід давньоруського права [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1293009
  Задорожний Ю.А. "Руська правда" і римське право: порівняльний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 49-53.
1293010
  Ястребов О. "Руська Правда": перший кодекс законів на Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 63-68. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1293011
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1972. – 152с.
1293012
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1986. – 227с.
1293013
   "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху і культури України. – Київ : Наукова думка, 1987. – 336с. – Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с.305-336
1293014
  Петренко С.М. "Руська трійця" в історії українського національного відродження // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 177-189
1293015
  Стеблій Ф. "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 26-32. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1293016
   "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834-1990 рр.) / HАHУ, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [укладач Л.І. Ільницька ; наук. ред. Ф.І. Стеблій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 379, [1] с. – ISBN 5770205911
1293017
  Півторак Г.П. "Руська" канцелярська мова у Великому Князівстві Литовському: формування, державний статус, діалектні впливи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 3-20. – ISSN 0027-2803


  На основі комплексного аналізу лінгвістичних, історичних та архео­логічних джерел автор дійшов висновку, що мовна ситуація у Великому Князівстві Литовському (ВКЛ) зумовлювалася не тільки політичними, а й етногенетичними чинниками. Наголошено на тому, ...
1293018
  Моця О.П. "Руська" термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
1293019
  Мельник Л.М. "Руській мір" - основні концептуальні положення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 60-63


  Стаття присвячена аналізу та висвітленню основних концептуальних положень ідеологеми "Руській мір". На основі аналізу праць російських політтехнологів,представників російської школи геополітики та виступу 2009 року патріарха Кіріла на відкритті ...
1293020
  Сабадош І. "Русько-мадярский словарь" Л.Чопея і його місце в історії української лексикографії // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 474-497. – ISBN 978-966-8760-98-3
1293021
  Потапова З.М. Русско-итальянские литературные связи. Вторая половина XIX века. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.05 / Потапова З.М.; Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1977. – 38л.
1293022
  Коваль Л.М. Русско-итальянские общественные связи / Л.М. Коваль. – М, 1981. – 109с.
1293023
  Волков Ю.А. Русско-итальянский разговорник / Ю.А. Волков. – Москва, 1961. – 235с.
1293024
  Волков Ю.А. Русско-итальянский разговорник / Ю.А. Волков. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1971. – 414с.
1293025
  Канестри А.Б. Русско-итальянский разговорник / А.Б. Канестри. – Москва, 1982. – 173 с.
1293026
  Конестри А. Русско-итальянский разговорник / А. Конестри. – 2-е изд., испр. – М., 1992. – 256с.
1293027
  Чернышова Е. Русско-итальянский разговорник / Е. Чернышова. – Москва : Мартин, 2000. – 223с. – ISBN 5-900033-74-0
1293028
   Русско-итальянский разговорник. – Київ : А.С.К., 2006. – 208с. – (Разговорник). – ISBN 966-319-107-4
1293029
   Русско-итальянский словарь. – Петроград : Петроградский учебный магазин, 1915. – 270 с..
1293030
  Герье С.В. Русско-итальянский словарь : около 45 000 слов / составили С.В. Герье и Н.А. Скворцова. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1953. – 720 с.
1293031
  Майзель Б.Н. Русско-итальянский словарь : 55000 слов / Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцова. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 1032с. – С приложением морфологических таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1293032
  Ванделли К. Русско-итальянский технический словарь. / К. Ванделли. – Москва, 1983. – 557с.
1293033
  Ванделли К. Русско-итальянский технический словарь. / К. Ванделли. – Москва, 1985. – 557с.
1293034
  Карданов Б.М. Русско-кабардинско-черкесский словарь : около 30 000 слов с приложением краткого грамматического очерка кабардинско-черкесского языка Б.М. Карданова / Б.М. Карданов, А.Т. Бичоев; отв. ред. А.О. Шогенцуков. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – 1054, (2) с.
1293035
  Кереева-Канафиева Русско-казахские литературные отношения / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1975. – 279с.
1293036
  Фетисов М.И. Русско-казахские литературные отношения в первой половине XIX века / М.И. Фетисов. – Алма-Ата, 1959. – 479 с.
1293037
  Кереева-Канафиева Русско-казахские литературные связи (вторая полвина 19 - первое десятилетие 20 вв.) : Автореф... д-ра филол.наук: / Кереева-Канафиева К.Ш.; Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 61л.
1293038
   Русско-казахский словарь. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз. ССР
Т. 1 : А-ояловеть. – 1946
1293039
   Русско-казахский словарь. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз. ССР
Т. 2 : Па-ящур. – 1946
1293040
   Русско-казахский словарь : 50 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 936 с.
1293041
   Русско-казахский терминологический словарь. – Алма-Ата : Издательство академии наук Казахской ССР
Ч. 1. – 1959. – 223 с.
1293042
   Русско-казахский терминологический словарь. – Алма-Ата : Издательство академии наук Казахской ССР
Ч. 2. – 1959. – 348 с.
1293043
  Куатбаев К.К. Русско-казахский терминологический словарь / К.К. Куатбаев, А. Томанов. – Алма ата, 1962. – 134с.
1293044
   Русско-казахский терминологический словарь. – Алма-Ата : Издательство академии наук Казахской ССР
Ч. 7 : Экономика, философия. – 1962. – 260 с.
1293045
  Асаинов М. Русско-казахский терминологический словарь / Асаинов М., Жанпеисов Е., Таникеев М. ; [под ред. проф. С.А. Аманжолова] ; Акад. наук КазССР, Ин-т языка и литературы. – Алма-Ата : Институт языкознания
Т. 8 : Физкультура и спорт. – 1962. – 248 с.
1293046
   Русско-казахский терминологический словарь. : Ботаника и почвоведение. – Алма-Ата, 1962. – 470с.
1293047
   Русско-казахский фразеологический словарь.. – Алма-Ата, 1985. – 222с.
1293048
   Русско-казахско-немецкий разговорник.. – Алма-Ата, 1990. – 422с.
1293049
  Басангов Б.Б. Русско-калмыцкий словарь : словарь содержит около 25000 сл. / сост. Б.Б. Басангов ; отв. ред. Л.С. Сангаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Элиста : Калмгиз, 1963. – 400 с.
1293050
   Русско-калмыцкий словарь : около 32 000 слов. – Москва, 1964. – 803 с.
1293051
  Умапатхи Т.Ч. Русско-каннада учебный словарь (для продвинутого этапа): ок. 5000 слов. / Т.Ч. Умапатхи. – М., 1987. – 488с.
1293052
  Курбанов М.У. Русско-каракалпакские языковые контакты на лексическом уровне в условиях активного билингвизма : Дис... канд. филол.наук: / Курбанов М. У.; КГУ. – К., 1982. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
1293053
  Курбанов М.У. Русско-каракалпакские языковые контакты на лексическом уровне в условиях активного билингвизма : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01,10.02.02 / Курбанов М. У.; КГУ. – К., 1984. – 173л. – Бібліогр.:л.158-173
1293054
  Курбанов М Русско-каракалпакские языковые контакты на лексическом уровне в условиях активного билингвинизма : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01.,10.02.02 / Курбанов М.У. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1293055
  Сафиев Т.С. Русско-каракалпакский словарь / Т.С. Сафиев. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 724 с.
1293056
   Русско-каракалпакский словарь.. – М., 1967. – 1124с.
1293057
   Русско-карачаево-балкарский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 744 с.
1293058
  Кулбатыров Д.М. Русско-киргизские литературные связи. (По материалам поэзии до 40-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Кулбатыров Д.М.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1966. – 24л.
1293059
   Русско-киргизский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 990 с.
1293060
  Ахунбабаева Б.О. Русско-киргизский словарь биохимических терминов : проект / Ахунбабаева Б.О. ; АН Кирг.СССР. – Фрунзе : Илим, 1968. – 164 с.
1293061
  Жумагулов Ч. Русско-киргизский словарь ономастических терминов = Ономастикалык терминдердин орусча-кыргызча создугу / Ч. Жумагулов, А.Б. Исабекова ; АН КиргССР, Терминологическая комиссия. – Фрунзе : Илим, 1985. – 77 с. – Изд. преимущественно на киргиз. яз.
1293062
   Русско-киргизский словарь терминов по атеизму.. – Фрунзе, 1988. – 136с.
1293063
   Русско-киргизский словарь терминов по делопроизводству.. – Фрунзе, 1988. – 82 с.
1293064
  Балдаев Г.Г. Русско-китайские отношения в 1-й четверти XVIIIстолетия и посольство С.Л.Владиславича-Рагузинского в Китай. : Автореф... канд. ист.наук: / Балдаев Г.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1293065
   Русско-китайские отношения в XVII веке.. – М.
1. – 1969. – 614с.
1293066
   Русско-китайские отношения в XVII веке.. – М.
2. – 1972. – 824с.
1293067
   Русско-китайские отношения в XVIII веке.. – Москва
Т. 1. – 1978. – 704 с.
1293068
   Русско-китайские отношения в XVIII веке.. – М.
2. – 1990. – 669с.
1293069
  Щебеньков В.Г. Русско-китайские отношения в17 в. / В.Г. Щебеньков. – Москва, 1960. – 240 с.
1293070
   Русско-китайские отношения.. – М., 1958. – 140с.
1293071
  Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI XVII и XVIII ст. / Б.Г. Курц, 1929. – 159с.
1293072
   Русско-китайский биологический. – Пекин, 1958. – 657с.
1293073
   Русско-китайский и китайско-русский словарь : Свыше 18 000 слов и словосочетаний в каждой части. – Москва : Русский язык, 1999. – 592с. – ISBN 5-200-02595-8
1293074
  Зорин И.Н. Русско-китайский общеэкономический и внешнеторговый словарь / И.Н. Зорин. – Москва, 1961. – 709с.
1293075
   Русско-китайский политехнический словарь., 1957. – 1074с.
1293076
   Русско-китайский политехнический словарь., 1960. – 1304с.
1293077
  Клиносов А.И. Русско-китайский разговорник / А.И. Клиносов. – Чита, 1960. – 147с.
1293078
  Сакович Э.П. Русско-китайский разговорник. / Э.П. Сакович, Ду Чжан-чжи. – М., 1959. – 163с.
1293079
   Русско-китайский словарь : Около 26 000 сл. / Чэнь, Чан-Хао, А.Г. Дубровский, А.В. Котов; Под ред. Чэнь Чан-Хао, Б.С.Исаенко. – М, 1951. – 975с.
1293080
   Русско-китайский словарь : Около 26 000 сл. / Чэнь, Чан-Хао, А.Г. Дубровский, А.В. Котов; Под ред. Чэнь Чан-Хао, Б.С.Исаенко. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 975с.
1293081
   Русско-китайский словарь : Около 26 000 сл. / Чэнь, Чан-Хао, А.Г. Дубровский, А.В. Котов; Под ред. Чэнь Чан-Хао, Б.С.Исаенко. – Москва, 1953. – 975 с.
1293082
   Русско-китайский словарь : Около 26 000 сл. – Пекин, 1958. – 736 с.
1293083
  Баранова З.И. Русско-китайский словарь : около 40 000 слов / З.И. Баранова, А.В. Котов. – Москва : Русский язык, 1990. – 567, [1] с. – Библиогр.: с. 7
1293084
  Поликин Исайя Русско-китайский словарь богословских и церковных речений. : Составлен покойным членом Пекинской Миссии Иеромонахом Исаием Поликиным
1293085
   Русско-китайский словарь по черной металлургии.. – Пекин, 1957. – 1031с.
1293086
   Русско-китайский словарь политехнической и экономической терминологии.. – Пекин, 1955. – 297с.
1293087
   Русско-китайский словарь с толкованием на русском языке. – Чанчунь, 2001. – [4], 1401 с. – ISBN 7-80648-630-5
1293088
   Русско-китайский словарь филологических терминов.. – Пекин, 1957. – 92с.
1293089
   Русско-китайский словарь.. – Пекин, 1957. – 770с.
1293090
   Русско-китайский строительный словарь., 1959. – 753с.
1293091
   Русско-китайский фразеологический словарь. – Pekin, 1959
1293092
   Русско-китайский фразеологический словарь, 1985. – 722 с.
1293093
  Ван Русско-китайско-английский словарь статистических терминов / Ван, Чжун-У, 1957. – 130с.
1293094
   Русско-коми словарь.. – Сыктывкар, 1966. – 777с.
1293095
  Сахарова М.А. Русско-коми терминологический словарь / М.А. Сахарова. – Сыктывкар, 1953. – 118с.
1293096
  Ким Г.У. Русско-корейский и корейско-русский внешнеторговый словарь / Г.У. Ким. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 192 с.
1293097
  Усатов Д.М. Русско-корейский разговорник / Д.М. Усатов, Е.Г. Те. – М., 1962. – 198с.
1293098
  Усатов Д.М. Русско-корейский словарь : Около 30000 слов / Сост.: Д.М.Усатов, Ю.Н.Мазур, В.М.Моздыков. Под ред. Пак Чон Сика и Н.С.Кима. – Москва : Гос.изд. иностр. и нац. словарей, 1951. – 1056 с. + С приложением краткого грам. очерка корейск.языка, сост. Ю.Н.Мазуром
1293099
  Усатов Д.М. Русско-корейский словарь : Около 30000 слов / Сост.: Д.М.Усатов, Ю.Н.Мазур, В.М.Моздыков. Под ред. Пак Чон Сика и Н.С.Кима. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : Гос.изд. иностр. и нац. словарей, 1952. – 1056 с. + С приложением краткого грам. очерка корейск.языка, сост. Ю.Н.Мазуром
1293100
  Усатов Д.М. Русско-корейский словарь : Около 30000 слов / Сост.: Д.М. Усатов, Ю.Н. Мазур, В.М. Моздыков. Под ред. Пак Чон Сика и Н.С. Кима. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 1056 с. + С приложением краткого грам. очерка корейск.языка, сост. Ю.Н.Мазуром
1293101
  Мазур Ю.Н. Русско-корейский словарь / Ю.Н. Мазур, Л.Б. Николький. – М, 1988. – 501с.
1293102
   Русско-корейский, корейско-русский словарь.. – М., 1987. – 900с.
1293103
  Жукова А.Н. Русско-корякский словарь : 18 500 слов / А.Н. Жукова. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 749 с.
1293104
   Русско-кумыкский словарь : около 30 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 1152 с.
1293105
  Фаризов И.О. Русско-курдский словарь : Около 30 000 слов / Сост.И.О. Фаризов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 782 с.
1293106
  Атышов К. Русско-кыргызский словарь терминов по природопользованию и охране окружающей среды / К. Атышов ; АН Республики Кыргызстан. Терминологическая комиссия. – Бишкек : Илим, 1992. – 228 с.
1293107
   Русско-лаосский словарь.. – М., 1982. – 297с.
1293108
  Морев Л.Н. Русско-лаосский учебный словарь : (для продвинутого этапа) : 5000 слов / Л.Н. Морев. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 560с.
1293109
   Русско-лаосский, лаосско-русский разговорник.. – М., 1988. – 505с.
1293110
  Арсланян Г.Т. Русско-латино-арабский медицинский словарь : 35000 терминов / Арсланян Г.Т., Шубов Я.И. ; под ред. Ш.И. Исмаилова. – 1-е изд. – Москва : Мир, 1993. – 759 с. + приложение
1293111
  Арсланян Г.Т. Русско-латино-арабский медицинский словарь. : 35 тысяч терминов / Г.Т. Арсланян, Я. Шубов ; под ред.: Ш.И. Исмаилова. – 1-е изд. – Москва : Мир, 1993. – 760, [8] с.
1293112
  Кирпичников М.Э. Русско-латинский словарь для ботаников / М.Э. Кирпичников, Н.Н. Забинкова. – Ленинград : Наука, 1977. – 855с.
1293113
  Шербаев Б.Ш. Русско-латинско-каракалпакский словарь / Б.Ш. Шербаев. – Нукус, 1978. – 91с.
1293114
  Мусселиус В. Русско-латиский словарь / составил В. Мусселиус. – Изд. 2-е., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1900. – 458 с.
1293115
  Семенова М. Русско-латышские языковые связи / М. Семенова. – Рига, 1973. – 100 с.
1293116
   Русско-латышский словарь. – Митава : Генр. Аллунана в Митаве, 1907. – 545 с. – Парал. назв. готич. шрифтом
1293117
  Лоя Я.В. Русско-латышский словарь : около 40 000 слов / Я.В. Лоя. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 870 с.
1293118
  Гаджиев М. Русско-лезгинский словарь : 35,000 слов / М. Гаджиев. – Махач-Кала, 1950. – 967 с.
1293119
  Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения / Н.А. Казакова. – Л, 1975. – 359с.
1293120
  Гудонене В. Русско-литовские литературные связи / В. Гудонене. – Вильнюс, 1986. – 66 с.
1293121
  Розен С.Я. Русско-литовский словарь : словарь содержит около 15 000 слов / С.Я. Розен; под. ред. проф. Б.А. Ларина. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1941. – 328 с.
1293122
  Лемхенас Х. Русско-литовский словарь : около 40 000 слов / Х. Лемхенас. – Каунас : Государственное издательство энциклопедий, словарей и научной литературы Литовской ССР, 1949. – 614 с.
1293123
   Русско-литовский словарь экономических терминов.. – Вильнюс, 1966. – 292с.
1293124
  Корнеев Л.А. Русско-малагасийский словарь : Около 24000 слов / Л.А. Корнеев; Под ред. Ракутуманги М. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 544с.
1293125
  Погадаев В.А. Русско-малайзиский словарь / В.А. Погадаев, Н.В. Ротт. – М., 1986. – 502с.
1293126
   Русско-малаялам словарь.. – М., 1984. – 810с.
1293127
   Русско-малаялам словарь.. – 2-е изд., стер. – М., 1986. – 809с.
1293128
  Тимченко Е.К. Русско-малороссийский словарь / Е. Тимченко. – Киев : Тип. Императорского. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкаго. – (Товариство "Час")
Т. 1 : А - О. – 1897. – IV, 307, V с. – Конволт: переплетено: Русско-малороссийкий словарь / Е.Тимченко. К., т. 2, 1899
1293129
  Тимченко Е.К. Русско-малороссийский словарь. Т. 2 / Е.Тимченко // Русско-малороссийский словарь / Е.К. Тимченко. – Киев : Тип. Императорского. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1897. – Т. 1 : А - О. – 267, III с. – (Товариство "Час")
1293130
  Тимченко Е. Русско-малороссійскій словарь. – Київ : Тип. Императорского Университета Св. Владиміра Н.Т. Корчакъ-Новицкаго
Т. 1 : А.-О. – 1897. – IV, 307, IV с.
1293131
  Синдкар Н. Русско-марахти разговорник / Н. Синдкар, И.П. Лебедева. – М., 1985. – 208с.
1293132
   Русско-марийский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 848 с.
1293133
  Потапкин С.Г. Русско-мокшанский словарь : Около 40 000 слов / С.Г. Потапкин, А.К. Имяреков; отв. ред. Г.Я. Меркушкин. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 688 с.
1293134
  Кириченко Н.П. Русско-молдавские отношения в конце XVII -- начале XVIII веков : Автореф... канд. ист.наук: / Кириченко Н.П.; М-во высш. образования СССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 15л.
1293135
  Корлэтяну Н.Г. Русско-молдавский словарь : 40 000 слов и выражений / Н.Г. Корлэтяну, Е.М. Руссев. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1949. – 448 с.
1293136
   Русско-молдавский словарь : 61 000 слов / под ред. А.Т. Борща, Г.Г. Корлэтяну, У.М. Руссева. – Кишинев : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 835 с.
1293137
  Семенова И.В. Русско-молдавское боевое содружество. / И.В. Семенова. – Кишинев, 1968. – 116с.
1293138
  Шульман Е.Б. Русско-молдавское боевое сооружение / Е.Б. Шульман. – Кишинев, 1962. – 68с.
1293139
   Русско-монгольские отношения 1607-1636.. – М., 1959. – 352с.
1293140
   Русско-монгольские отношения 1636-1654. – М., 1974. – 469с.
1293141
  Шастина Н.П. Русско-монгольские посольские отношения 17 века / Н.П. Шастина. – М., 1958. – 172с.
1293142
  Дарбеева Русско-монгольские языковые контакты в условиях двуязычия. / Дарбеева, . – М., 1984. – 191с.
1293143
  Денисович А.Б. Русско-монгольский разговорник / А.Б. Денисович. – М., 1975. – 112с.
1293144
  Сорокин Г.А. Русско-монгольский разговорник / Г.А. Сорокин, Д. Бадарч. – Москва ; Улан-Батор : Русский язык : Госиздат МНР, 1990. – 193 с. – ISBN 5-200-01141-8
1293145
  Манжигеев И.М. Русско-монгольский словарь / И.М. Манжигеев; под ред. и с прилож. Г.Д. Санжеева. – Москва, 1934. – 195 с.
1293146
  Дамба-Ринчинэ Русско-монгольский словарь : около 30 000 слов / Дамба-Ринчинэ, Г.С. Мупкин; под ред. проф. Г.Д. Санжеева. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 784 с.
1293147
  Жамбал Т. Русско-монгольский словарь для учащихся / Т. Жамбал. – Улан-Батор, 1964. – 240с.
1293148
   Русско-монгольский словарь по естественнонаучным дисциплинам.. – М., 1989. – 192с.
1293149
  Аксенова А.Н. Русско-монгольский словарь по общественно-политической лексике / А.Н. Аксенова ; МВ и ССО РСФСР, Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 48 с.
1293150
  Циркин А.В. Русско-мордовские отношения в X-XIV вв. / А.В. Циркин. – Саранск, 1968. – 112с.
1293151
  Феоктистов А.П. Русско-мордовский словарь / А.П. Феоктистов. – М, 1971. – 372с.
1293152
  Пеклер М.А. Русско-немецкая идиоматичность. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пеклер М.А.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1293153
  Спектор А.Л. Русско-немецкие литературные связи : Г. Гауптман в русской критике к. XIX —н. XX вв. (Материалы к спецкурсу). Учеб. пособие / А.Л. Спектор. – Душанбе, 1980. – 80 с.
1293154
   Русско-немецкие связи в области книжного дела. – М., 1986. – 142с.
1293155
  Демидова А.К. Русско-немецкие эквиваленты глагольно-именных сочетаний = Veubale Wortfugungen mit nominaler Komponente im Russischen und Deutschen / А.К. Демидова, Кузьминична. – М, 1986. – 373с.
1293156
   Русско-немецкий военный разговорник.. – М., 1941. – 72с.
1293157
  Роскошный Г. Русско-немецкий и немецко-русский словарь : с рус. произношением / сост. д-р Герман Роскошный. – 12-е изд. – Берлин : Изд. Нейфельд и Гениус. – [6], 670 с. – Парал. тит. л. на нем. яз. – (Словарь Нейфельда)
1293158
  Роскошный Г. Русско-немецкий и немецко-русский словарь Нейфельда с русским произношением / Г. Роскошный. – 12-е,. – Берлин. – 670с.
1293159
  Ингендорф П. Русско-немецкий и немецко-русский словарь по нефти и газу / П. Ингендорф, В.П. Кнутов. – 1-е изд. – М., 1981. – 631с.
1293160
  Левинсон Г. Русско-немецкий карманный словарь / сост. Г. Левинсон. – Изд. 15-е. – С.-Петербург ; Киев ; Харьков : Южно-рус. книгоизд-во Ф.А. Иогансона, 1908. – [2], 768 с. – (Коллекция карманных словарей)
1293161
   Русско-немецкий лексический минимум по олимпийским видам спорта. – Москва, 1979. – 52 с.
1293162
   Русско-немецкий медицинский словарь. – Москва, 1987. – 640с.
1293163
  Бастрон-Сухарь Русско-немецкий немецко-русский словарь : 50000 слов / И.А. Бастрон-Сухарь. – Москва : "КУбК-а" ; "Сухарь Ида Андреевна", 1994. – 437 с.
1293164
   Русско-немецкий общеолимпийский лексический минимум. – М., 1979. – 26с.
1293165
  Багма Л.Т. Русско-немецкий общеэкономический и внешнеторговый словарь / сост. Л.Т. Багма, И.С. Блях. – Москва : Внешторгиздат, 1964. – 696 с. – Библиогр.: с. 5
1293166
  Горохов П.К. Русско-немецкий радиотехнический словарь / П.К. Горохов. – Москва : Главная редакция иностранных научно-технических словарей ФИЗМАТГИЗа, 1961. – 390 с.
1293167
  Горохов П.К. Русско-немецкий радиотехнический словарь / П.К. Горохов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 405 с.
1293168
  Шнитке Т.А. Русско-немецкий разговорник / Т.А. Шнитке. – Л.
2. – 1930. – 160с.
1293169
  Шнитке Т.А. Русско-немецкий разговорник / Т.А. Шнитке. – Л.
5. – 1931. – 168с.
1293170
   Русско-немецкий разговорник. – М., 1957. – 96с.
1293171
   Русско-немецкий разговорник. – 2-е изд. – М., 1959. – 205с.
1293172
   Русско-немецкий разговорник. – Москва, 1963. – 319с.
1293173
  Наулина В.И. Русско-немецкий разговорник / В.И. Наулина. – М., 1977. – 136с.
1293174
  Сорокин Г.А. Русско-немецкий разговорник / Г.А. Сорокин, М.Н. Попов. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 288 с. – ISBN 5-200-00325-3
1293175
   Русско-немецкий разговорник, 1991. – 139с.
1293176
  Зеленин К.И. Русско-немецкий разговорник / К.И. Зеленин. – Минск, 1991. – 375с.
1293177
   Русско-немецкий разговорник. – Москва : Транспорт, 1997. – 283, [5] с. – ISBN 5-85550-063-2
1293178
  Романенко Дмитрий Русско-немецкий разговорник / Романенко Дмитрий. – Москва : Мартин, 1999. – 223с. – ISBN 5-900033-060-1
1293179
  Гуров П.А. Русско-немецкий разговорник / П.А. Гуров. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00331-0
1293180
  Романенко Д. Русско-немецкий разговорник / Д. Романенко. – Москва : Мартин, 2000. – 223с. – ISBN 5-900033-42-2
1293181
   Русско-немецкий разговорник в 10-ти выпусках.. – Л.
2. – 1930. – с.
1293182
  Синягин И.И. Русско-немецкий сельскохозяйственный словарь / И.И. Синягин, Н.Ф. Пасхин. – Москва, 1955. – 356 с.
1293183
  Синягин И.И. Русско-немецкий сельскохозяйственный словарь / И.И. Синягин, Н.Ф. Пасхин. – Москва, 1955. – 356с.
1293184
  Гавриловец А.В. Русско-немецкий словарь-разговорник / А.В. Гавриловец, Д. Хандке. – Москва : Русский язык, 1979. – 303 с.
1293185
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1879. – XII, 1340 с.
1293186
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь. – Изд. 3-е, совершенно перераб., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля
Вып. 5. – 1897. – 1774 с.
1293187
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь. – 3-е изд., перераб., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1900. – 768 с.
1293188
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь / И.Я. Павловский. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1902. – XI, 1774 с.
1293189
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь / И.Я. Павловский. – Изд. 3-е, совершенно перераб., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля
Оттиск 2. – 1911. – 1528 с.
1293190
   Русско-немецкий словарь : Прил.: Словарь наиболее употреб. в СССР сокр. наименований учреждений, лиц и проч. с нем. пер. – 1-е изд. – Берлин : Знание, 1926. – XLVII, 710 с. – Тит. л. парал. на рус. и нем. яз. – (Рудольф Моссе-Словари)
1293191
  Моссе Р. Русско-немецкий словарь : прил.: Словарь наиболее употреб. в СССР сокр. наименований учреждений, лиц и проч. с нем. пер. / Р. Моссе. – Берлин : Знание, 1926. – XLVII, 710 с. – (Рудольф Моссе-словари)
1293192
  Несслер А.Ф. Русско-немецкий словарь : 60 000 слов, кпотребляемых в разговорной речи, науке, политике, литературе и технике / А.Ф. Несслер. – Изд. 3-е, испр. и доп., 95-121 тысяча. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1934. – 1342 с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 4)
1293193
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь / О.Н. Никонова. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1941. – 416 с.
1293194
  Лоховиц А.Б. Русско-немецкий словарь : 11000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – 2-е изд. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942. – 527 с.
1293195
   Русско-немецкий словарь : около 80 000 слов и выражений / под ред. А.Б. Лоховиц. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1943. – 764 с.
1293196
   Русско-немецкий словарь : около 20 000 слов. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 568 с.
1293197
   Русско-немецкий словарь : около 50 000 слов / под ред. А.Б. Лоховица. – Изд. 2 -е, исправ. и доп. под ред. А.А. Лепинга. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 928 с.
1293198
  Линднер Е.Б. Русско-немецкий словарь : 50 000 слов / Е.Б. Линднер; Под ред.А.А.Лепинга. – 2 -е изд.,исправ.и доп. – Москва, 1948. – 931с.
1293199
   Русско-немецкий словарь : 20 000 слов. – Изд. 2 -е, исправ.и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 855 с.
1293200
   Русско-немецкий словарь : около 20 000 слов. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 856 с.
1293201
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 5-е,испр. и доп. – Москва, 1951. – 548с.
1293202
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : ок.35 000 слов / О.Н. Никонова. – Москва, 1952. – 934с.
1293203
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – Изд. 7 -е, стереот. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – 548 с.
1293204
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : ок.35 000 слов / О.Н. Никонова. – 2-е, стереотипное. – Москва, 1953. – 934с.
1293205
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 548 с.
1293206
   Русско-немецкий словарь : около 70 000 слов и выражений. – Изд. 3-е, перераб. и доп. под ред. А.А. Лепинга и Н.П. Страховой. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 920 с.
1293207
   Русско-немецкий словарь. – издание девятое стереотипное. – Москва, 1956. – 568с.
1293208
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 568 с.
1293209
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 568 с.
1293210
   Русско-немецкий словарь. – 4-е изд., стер. – М., 1960. – 919с.
1293211
   Русско-немецкий словарь : 70 000 слов и выражений. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 920 с.
1293212
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 13-е, стереотипное. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 566 с.
1293213
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : 40 000 слов / О.Н. Никонова. – 4-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 1040с.
1293214
   Русско-немецкий словарь : 22000 слов. – 14-е изд. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1964. – 555с.
1293215
  Линднер Е.Б. Русско-немецкий словарь : 22 000 слов / Е.Б. Линднер; Под ред.А.А.Лепинга. – 14 изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 555с.
1293216
   Русско-немецкий словарь. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 710 с.
1293217
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – Изд. 15-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 556 с.
1293218
   Русско-немецкий словарь : 22000 слов. – 16-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 555с.
1293219
   Русско-немецкий словарь : 22000 слов. – 18-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 555с.
1293220
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 20-е, стереотипное. – Москва, 1970. – 556с.
1293221
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 21-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 556с.
1293222
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : около 40 000 слов / О.Н. Никонова. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 1040с.
1293223
   Русско-немецкий словарь : 22000 слов. – 22-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 555с.
1293224
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 23-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1973. – 527с.
1293225
   Русско-немецкий словарь / Е.Б. Линднер, М.А. Дарская, А.А. Лепинг, М.А. Сергиевская; Лепинг А.А. – 24-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 528 с.
1293226
  Лепинг А.А. Русско-немецкий словарь : Около 22000 слов / Под ред. Лепинга А.А. – 24-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 528с.
1293227
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов / Под ред. А.А.Лепинг. – 26-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1976. – 528с.
1293228
   Русско-немецкий словарь. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 847с.
1293229
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов / Под ред. А.А.Лепинга. – 27-е изд., стер. – Москва, 1977. – 528с.
1293230
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : Около 35 000 слов / О.Н. Никонова. – 7-е изд., исправл. и дополн. – М : Русский язык, 1977. – 759с.
1293231
   Русско-немецкий словарь. – 27-е изд., стер. – М., 1978. – 527с.
1293232
   Русско-немецкий словарь. – 8-е изд., стер. – М., 1978. – 847с.
1293233
   Русско-немецкий словарь : 22000 слов. – 28-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 527 с. – Cост. указ. на об. тит. л.
1293234
   Русско-немецкий словарь. – 28-е изд., стер. – М., 1980. – 527с.
1293235
   Русско-немецкий словарь / Е.Б. Линднер, М.А. Дарская, А.А. Лепинг, М.А. Сергиевская. – 29-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 527 с.
1293236
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : Ок. 35 000 слов / О.Н. Никонова, М.Я. Цвиллинг. – 8-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1981. – 759с.
1293237
   Русско-немецкий словарь. – 29-е изд., стер. – М., 1982. – 527с.
1293238
   Русско-немецкий словарь. – 9-е изд., стер. – М., 1983. – 847с.
1293239
   Русско-немецкий словарь. – 30-е изд., стер. – М., 1983. – 527с.
1293240
   Русско-немецкий словарь : 22000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 527с.
1293241
   Русско-немецкий словарь. – 31-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 527с.
1293242
   Русско-немецкий словарь. – 32-е изд., стер. – М., 1986. – 526с.
1293243
   Русско-немецкий словарь : ок. 22000. – изд. 32-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1987. – 528 с.
1293244
   Русско-немецкий словарь. – 33-е изд., стер. – Москва, 1988. – 526 с.
1293245
   Русско-немецкий словарь : Ок. 53 000 слов. – 10-е., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 735с. – ISBN 5-200-00749-6
1293246
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 33-е , стереотипное. – Москва : Русский язык, 1989. – 527с.
1293247
  Рымашевская Э.Л. Русско-немецкий словарь / Э.Л. Рымашевская. – М., 1989. – 462с.
1293248
  Рымашевская Э.Л. Русско-немецкий словарь / Э.Л. Рымашевская. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 462с.
1293249
   Русско-немецкий словарь. – М., 1991. – 745с.
1293250
  Рымашевская Э.Л. Русско-немецкий словарь (краткий) : Свыше 20 000 слов / Э.Л. Рымашевская. – 3-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1992. – 461с. – ISBN 5-200-02164-2
1293251
  Афонькин Ю.Н. Русско-немецкий словарь крылатых слов = Russisch-deutsches Worterbuch der geflugelten Worte : около 1200 едениц / Афонькин Ю.Н. ; под ред. В. Шаде. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Verl. Enzyklopadie, 1985. – 286 с. – Библиогр.: с. 34-35 (25 назв.)
1293252
  Афонькин Ю.Н. Русско-немецкий словарь крылатых слов : около 1200 единиц / Афонькин Ю.Н. ; под ред. В. Шаде. – 2-е изд. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Энциклопедия, 1990. – 288 с.
1293253
  Мухов Х. Русско-немецкий словарь по полупроводниковым приборам и микроэлектронике / Х. Мухов. – Берлин; Москва, 1975. – 210 с.
1293254
  Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок / М.Я. Цвиллинг. – Москва, 1984. – 214с.
1293255
  Якимович Ю.К. Русско-немецкий словарь, тематический по книговедению = Russisch-Deutsches thematisch geordnetes Worterbuch des Buchwessens / Ю.К. Якимович. – Москва : Русский язык, 1983. – 248 с.
1293256
   Русско-немецкий словарь.. – Москва, 1969. – 556 с.
1293257
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь. / О.Н. Никонова. – М, 1973. – 1039 с.
1293258
   Русско-немецкий словарь.. – 25-е изд., стер. – М., 1975. – 527с.
1293259
   Русско-немецкий словарь.. – М., 1996. – 473с.
1293260
   Русско-немецкий спортивный словарь. – М., 1987. – 380с.
1293261
  Штурм В. Русско-немецкий строительный словарь / В. Штурм. – Берлин; Москва, 1973. – 586с.
1293262
   Русско-немецкий учебный словарь / Е.А. Иванова, Шенк, , Вернер. – Лейпциг, 1987. – 544с.
1293263
   Русско-немецкий учебный словарь / Е.А. Иванова, Шенк, , Вернер. – 2-е изд. – Лейпциг, 1989. – 544с.
1293264
   Русско-немецкий школьно-педагогический словарь : Около 20000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 704с.
1293265
   Русско-немецкий электротехнический словарь : ок. 65000 слов / А. Бергер, Р. Бунге, Р. Крамер, Г. Хильдебранд. – 2-е изд., стер. – Берлин-Москва : Техника, Советская энциклопедия, 1971. – 1110 с.
1293266
   Русско-немецкий юридический словарь.. – М., 1995. – 708с.
1293267
  Сухарь И.А. Русско-немецко-английский разговорник / И.А. Сухарь. – М., 1991. – 119с.
1293268
  Бастрон-Сухарь Русско-немецко-английский разговорник / И. Бастрон-Сухарь. – Москва : [б. и.], 1991. – 120 с.
1293269
  Бастрон-Сухарь Ида Русско-немецко-английский словарь = Russisch-Deutsch-Englisch Worterbuch : 75000 слов / И. Бастрон-Сухарь. – Москва : Сухарь Ида Андреевна, 2000. – 576 с. – ISBN 5-88222-021-1
1293270
  Пырерка А.П. Русско-ненецкий словарь : около 15 000 слов / А.П. Пырерка, Н.М. Терещенко; под ред И.И. Мещанинова. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 405 с.
1293271
  Королев Н.И. Русско-непальский разговорник / Н.И. Королев. – Москва : Наука, 1965. – 184с.
1293272
  Королев Н.И. Русско-непальский словарь / Н.И. Королев, Б.В. Кудрявцев. – М, 1975. – 728с.
1293273
  Савельева В.Н. Русско-нивхский словарь : 17 300 слов / сост. В.Н. Савельева и Ч.М. Таксами ; [краткий ист.-этногр. очерк Ч.М. Таксами]. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 480 с.
1293274
  Шечкова Л.С. Русско-нидерландский разговорник / Л.С. Шечкова, Т.Н. Дренясова. – М., 1980. – 280с.
1293275
   Русско-новогреческий разговорник. – Киев : А.С.К., 2002. – 207, [1] с. – ISBN 966-539-397-9
1293276
  Иоаннидис А.А. Русско-новогреческий словарь : Около 40000 слов / Сост. А.А.Иоаннидис. Под ред. Т.Пападопулоса и Д.Спатиса. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 819 с.
1293277
  Иоаннидис А.А. Русско-новогреческий словарь : Около 40000 слов / А.А. Иоаннидис; Под ред. Пападопулоса Т., Спатиса Д. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1983. – 807с.
1293278
   Русско-ногайский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 734 с.
1293279
   Русско-норвежский общеолимпийский лексический минимум.. – М., 1979. – 28с.
1293280
  Якуб В. Русско-норвежский разговорник / В. Якуб, П. Линд. – Москва : Прогресс, 1965. – 317 с.
1293281
  Берков В.П. Русско-норвежский словарь = Russisk-norsk ordbok : около 51000 слов / В.П. Берков ; под ред. С. Свердруп Люнден, Т. Матиассена. – Москва : Русский язык, 1987. – 932, [2] с.
1293282
  Берков В.П. Русско-норвежский словарь крылатых слов = Bevingede ord Russisk-Norsk ordbok : 1000 единиц / В.П. Берков ; под ред. С.С. Люнден, Т. Матиассена. – Москва : Русский язык, 1980. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 33 (11 назв.)
1293283
  Чимитдоржиев Ш.Б. Русско-ойратские (западно-монгольские) отношения в XVII веке. : Автореф... канд. истор.наук: / Чимитдоржиев Ш.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 14л.
1293284
  Кусов Г.И. Русско-осетинские культурные связи (30-е -- 60-е гг. XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кусов Г.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1978. – 14л.
1293285
  Блиев М.М. Русско-осетинские отношения. : Автореф... Доктора ист.наук: / Блиев М.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 42л.
1293286
  Токазов Х.А. Русско-осетинский разговорник : с крат. путеводит. по Северной Осетии / Х.А. Токазов. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное изд., 1963. – 234 с.
1293287
  Токазов Х.А. Русско-осетинский разговорник : с крат. путеводит. по Северной Осетии / Х.А. Токазов. – 2 изд. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное изд., 1964. – 233 с.
1293288
  Абаев В.И. Русско-осетинский словарь : около 25 000 слов с приложением грамматического очерка осетинского языка / В.И. Абаев. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей
2. – 1950. – 624 с.
1293289
  Абаев В.И. Русско-осетинский словарь : около 25 000 слов / В.И. Абаев ; под ред. М.И. Исаева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Советская Энциклопедия
2. – 1970. – 584 с.
1293290
  Ануфриев Ф.Ф. Русско-панджабский словарь : 35000 слов / Ануфриев Ф.Ф. ; под ред. Г. Сингха. – Москва : Русский язык, 1979. – 1126 с. – Библиогр.: с. 9 (10 назв.)
1293291
  Семенов Л.С. Русско-персидские отношения после Гюлистанского мира. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1293292
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь : Около 50000 терминов / Ж.М. Мирзабекян; Под ред. Шойтова А.М. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1984. – 719с.
1293293
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь: Ок. 50000 терминов. / Ж.М. Мирзабекян. – М., 1973. – 719с.
1293294
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь: Ок. 50000 терминов. / Ж.М. Мирзабекян. – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 719с.
1293295
  Галунов Р.А. Русско-персидский словарь / Р.А. Галунов. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А-М. – 1936. – 476 с.
1293296
  Овчинникова И.К. и др. Русско-персидский словарь / И.К. и др. Овчинникова. – М., 1965. – 1091с.
1293297
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь / С.Д. Клевцова. – М, 1975. – 801,71с.
1293298
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь : учебный : около 11 000 слов : с приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – Москва : Русский язык, 1975. – 872 с. – ISBN 964-5955-28-9
1293299
  Восканян Г.А. Русско-персидский словарь : Ок. 30 000 слов / Г.А. Восканян. – М. : Рус. яз., 1986. – 829с.
1293300
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь : учебный : ок. 11 000 сл. / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – [Москва : Русский язык], 2000. – 801, [69] с. : табл. – На тит. л. также: С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка. – ISBN 964-92461-1-8
1293301
   Русско-персидский словарь : 36 тысяч слов. – [Москва] : [Советская энциклопедия], 2005. – 1091 с. – С прил. крат. очерка "Основные русско-персидские грамматические соответствия"/ сост. И.К. Овчинникова. - Парал. тит. л. на перс. языке. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 964-5955-82-3


  Словарь содержит 36000 слов современного русского литературного языка с подробной разработкой значений и их оттенков. Даны пояснения, уточняющие значения слов, их пометы, позволяющие понять стилистическую особенность употребления слова. Грамматическая ...
1293302
  Тихонова А.А. Русско-персидскоая война 1826-1828 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонова А. А.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
1293303
  Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. : (Стрыйковский и его Хроника) / А.И. Рогов ; АН СССР, Ин-т славяноведения ; [Отв. ред. М.Н. Тихомиров]. – Москва : Наука, 1966. – 310 с.
1293304
  Берков П.Н. Русско-польские литературные связи в 18 веке / П.Н. Берков. – Москва : АН СССР, 1958. – 64 с. – (4 Международный съезд славистов. Доклады / АН СССР ; Советский комитет славистов)
1293305
   Русско-польские музыкальные связи. – М., 1963. – 456с.
1293306
  Крачковский Русско-польские отношения : некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и разсуждения. – Изд. 2-е, знач. доп. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1897. – XX с., 178 с., 49 с.
1293307
   Русско-польские отношения в период мировой войны.. – М.Л., 1926. – 164с.
1293308
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и "балтийский вопрос" в конце XVI - начале XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Флоря Б.Н.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1969. – 39л.
1293309
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI-XVII в / Б.Н. Флоря. – М, 1973. – 222с.
1293310
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI- начале XVII в / Б.Н. Флоря. – М, 1978. – 300с.
1293311
   Русско-польские революционные связи. – М.
1. – 1963. – 584с.
1293312
   Русско-польские революционные связи. – М.
2. – 1963. – 791с.
1293313
   Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года.. – Москва, 1962. – 610с.
1293314
   Русско-польские связи в области книжного дела.. – М., 1980. – 145с.
1293315
   Русско-польские связи в области наук о Земле. – Москва : Наука, 1975. – 226с.
1293316
  Мясников Б.П. Русско-польский и польско-русский патентный словарь / Б.П. Мясников. – Москва, 1985. – 264 с.
1293317
  Хлябич Ю. Русско-польский и польско-русский словарь-минимум / Юзеф Хлябич. – Варшава : Ведза Повшехна, 1964. – 634 с. – Парал. тит. л. на польск. яз. - Миниатюрное издание
1293318
  Хлябич Ю. Русско-польский и польско-русский словарь-минимум / Юзеф Хлябич. – Варшава : Ведза Повшехна, 1973. – 634 с. – Парал. тит. л. на польск. яз. - Миниатюрное издание
1293319
  Богуславский А. Русско-польский и польско-русский словарь / А. Богуславский. – Warszawa, 1960. – 376с.
1293320
   Русско-польский разговорник-словарь для бизнесменов и туристов.. – М., 1992. – 185с.
1293321
   Русско-польский словарь : 65 000 слов, употребляемых в разговорной речи, политике, науке, литературе, технике и военном деле ; с приложением кратких грамматических указаний, составленных Г.Г. Каменским. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1933. – 1434, (3) с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 9)
1293322
   Русско-польский словарь : около 50 000 слов. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 418 с.
1293323
   Русско-польский словарь : около 60 000 слов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1941. – 418 с.
1293324
   Русско-польский словарь : около 65 000 слов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 840 с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 9)
1293325
   Русско-польский словарь : около 65 000 слов и выражений. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1953. – 856 с.
1293326
   Русско-польский словарь : Около 65 000 слов и выражений. – Изд.5-е испр.и доп. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – 904с.
1293327
  Левинская С.И. Русско-польский словарь / С.И. Левинская, Т.В. Старак. – Киев; Львов : Радянська школа, 1981. – 320 с.
1293328
   Русско-польский словарь по металлообработке и по машиностроению.. – Варшава, 1956. – 1238с.
1293329
  Червонко Е. Русско-польский словарь по ядерной физике и технике / Е. Червонко, Е. Сосновский. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 440 с.
1293330
  Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь / М.В. Всеволодова, Е.С. Курбатова. – Варшава, 1983. – 262с.
1293331
  Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь / М.В. Всеволодова, Е.С. Курбатова. – 2-е, стереотип. – Москва-Варшава : Русский язык-Ведза Повшехна, 1990. – 262с.
1293332
  Здитовецкий А.Г. Русско-португальские фразеологические эквиваленты : Учебн. пособие для вузов / А.Г. Здитовецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 270с.
1293333
  Логвинов В.В. Русско-португальский и португальско-русский физико-математический словарь / В.В. Логвинов. – Москва : Русский язык, 1989. – 710 с. – ISBN 5-20-00772-0
1293334
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь : ок. 45 000 терминов / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев ; под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – Москва : Русский язык, 1978. – 591 с.
1293335
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь : ок. 45 000 терминов / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев ; под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 591 с.
1293336
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – Москва, 1981. – 336с.
1293337
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1981
1293338
   Русско-португальский словарь : Около 47 000 слов. – Москва : Русский язык, 1975. – 992с.
1293339
   Русско-португальский словарь : 53 000 слов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 811с.
1293340
  Воинова Н. Русско-португальский учебный словарь : Около 10000 слов / Н. Воинова, С. Старец. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 644с. – С приложением морфологических таблиц рус. языка/Зализняк А.А.
1293341
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 656с.
1293342
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь = Dicionario pratico russo-portugues : 12000 слов / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 4-е изд., стер. – Москва, 1986. – 504с. – С приложением таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1293343
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – М., 1983. – 768с.
1293344
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – Москва, 1989. – 765с.
1293345
  Лебедев К.А. Русско-пушту словарь : Около 32000 слов / К.А. Лебедев, Л.С. Яцевич, З.М. Калинина. – 2-е изд., стереотип. с приложением новых слов. – Москва : Русский язык, 1983. – 880с.
1293346
  Двойченко-Маркова Русско-румынские литературные связи в первой половине Х1Х века / Двойченко-Маркова. – Москва : Наука, 1966. – 280 с.
1293347
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Агаки А.С.; АН СССР. – Кишинев, 1974. – 25л.
1293348
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце XIX начале ХХ в. / А.С. Агаки. – Кишинев, 1976. – 186 с.
1293349
  Чертан Е.Е. Русско-румынские отношения в 1859-1863 гг. / Е.Е. Чертан. – Кишинев, 1968. – 228с.
1293350
  Георгиу И Русско-румынские отношения в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георгиу И,; Моск.ордена Ленина гос.ун-т., 1953. – 15л.
1293351
  Спажев Ю.А. Русско-румынский военный словарь / Ю.А. Спажев, В.П. Курьянов, Н.А. Шипов; Под ред Б.А. Андрианова. – Москва : Военное издательство, 1964. – 335 с.
1293352
   Русско-румынский политехнический словарь. – Москва, 1953. – 820с.
1293353
   Русско-румынский разговорник. – Bucuresti : Editura Stiintifica, 1957. – 184 с.
1293354
  Котляр Л.Е. Русско-румынский сельскохозяйственный словарь. / Л.Е. Котляр. – М, 1960. – 456с.
1293355
   Русско-румынский словарь. – Москва : Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1940. – 416 с.
1293356
   Русско-румынский словарь : около 30 000 слов. – Изд. 2-е. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942. – 487, (1) с.
1293357
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 1 : А-О. – 1959. – 800 с. – На обкл. назва румунською мовою
1293358
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 2 : П-Я. – 1960. – 749 с. – На обкл. назва румунською мовою
1293359
  Корлэтяну Н.Г. Русско-румынский словарь : Около 60000 слов / Н.Г. Корлэтяну, Е.М. Руссев; Сост.: Н.Г.Корлэтяну, Е.М.Руссев. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 1056 с.
1293360
  Нижарадзе И.И. Русско-сванский словарь / И.И. Нижарадзе, 1910. – 520 с.
1293361
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 3-е, стер. – М. : Советская энциклопедия, 1967. – 784с.
1293362
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь / С. Иванович, И. Петранович. – М, 1981. – 712с.
1293363
   Русско-сербские литературные связи XVIII - начала XIX века.. – М., 1989. – 227с.
1293364
  Бочкарева Светлана Ивановна Русско-сербские общественные связи (1878-1885 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бочкарева Светлана Ивановна; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории юж. и зап. славян. – М., 1977. – 21л.
1293365
  Данченко С.И. Русско-сербские общественные связи. / С.И. Данченко. – М., 1989. – 198с.
1293366
  Ярошенко М.М. Русско-сербские отношения в годы первой мировой империалистической войны (от июльского кризиса 1914 г. до разгрома Сербии в 1915 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Ярошенко М.М.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории юж. и зап. славян. – Львов, 1953. – 15л.
1293367
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне Балканских войн (1908-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Позина Елена Семеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1293368
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне балканских войн (1908-1912гг.) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05. / Позина Елена Семеновна; КГУ. – К, 1974. – 150л.
1293369
  Григорьева Р.И. Русско-сербский словарь : около 10 000 слов / Р.И. Григорьева, М.М. Ильина; под ред. доц. Н.Н. Биязи. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1946. – 361 с.
1293370
  Диденко В.П. Русско-сербскохорватский и сербскохорватско-русский патентный словарь / В.П. Диденко, Б.П. Мясников. – Москва, 1987. – 319 с.
1293371
  Шубин Н.А. Русско-сербскохорватский разговорник / Н.А. Шубин. – Београд, 1966. – 197с.
1293372
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский сербскохорватско-русский словарь / Груjиh Бранислав. – Иетинье, 1961. – 709 с.
1293373
   Русско-сербскохорватский словарь. – М., 1965. – 784с.
1293374
  Иванович С. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 784 с.
1293375
  Иванович С.Д. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник / С.Д. Иванович. – Москва, 1976. – 712с.
1293376
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский словарь сербскохорватско-русский словарь для туристов / Груjиh Бранислав. – Београд, 1967. – 690 с.
1293377
   Русско-сербскохорватский словарь.. – М., 1988. – 984с.
1293378
  Мароевич Р. Русско-сербскохорвотский учебный словарь : Основни руско-српскохрватскии речник / Р. Мароевич. – Москва, 1985. – 295с.
1293379
  Белькович А.А. Русско-сингальский словарь : 25000 сл. : с прил. "Основных граммат. соответствий рус. и сингал. яз." А.А. Бельковича / А.А. Белькович ; паод ред. Д.В. Родриго. – Москва : Русский язык, 1983. – 731 с. – Библиогр.: с. 9 (11 назв.)
1293380
  Мухина Д Т. Русско-скандинавские художественные связи конца Х1Х - начала ХХ вв. / Д Т. Мухина. – М., 1984. – 116с.
1293381
   Русско-славянский календарь на 1890 год. – петроград : печатня В.В.Комарова, 1890. – 178 c.
1293382
  Рупосова Л.П. Русско-словацкие языковые связи (на матер. словац. литературного языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Рупосова Л.П.; Москов. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18л.
1293383
   Русско-словацкий и словацко-русский политехнический словарь. – М., 1984. – 1136с.
1293384
   Русско-словацкий словарь.. – М., 1989. – 747с.
1293385
   Русско-словацкий учебный словарь.. – М., 1984. – 263с.
1293386
  Претнар Я.С. Русско-словенский словарь / Я.С. Претнар. – Liubljana, 1964. – 995 с.
1293387
  Громова Н.В. Русско-суахили и суахили-русский разговорник / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова. – Москва : Русский язык, 1982. – 286с.
1293388
  Громова Н.В. Русско-суахили учебный словарь : 5000 слов / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова; Под ред. Хусейна Абдул-Разака. – Москва : Русский язык, 1978. – 320с.
1293389
  Охотина Н.В. и др. Русско-суахилинский разговорник / Н.В. и др. Охотина. – М., 1963. – 144с.
1293390
  Крус М. и Игнашев С. Русско-тагальский словарь / М. и Игнашев С. Крус. – М., 1965. – 760с.
1293391
  Антонов-Саратовский Русско-таджикский речевой справочник / В.П. Антонов-Саратовский ; пер. Мумин-Хаджаев. – Москва ; Ленинград : Физкультура и туризм, 1931. – 55 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1293392
   Русско-таджикский словарь : 45 000 слов. – Москва ; Сталинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 880 с.
1293393
   Русско-таджикский словарь. – М., 1985. – 1280с.
1293394
  Андронов А.Н. Русско-таджикский терминологический словарь по геодезии / сост. Андронов А.Н., Джураев Т.К. ; АН Таджикской ССП, Комитет по терминологии. – Душанбе : Дониш, 1981. – 95 с.
1293395
  Андронов М.С. Русско-тамильский словарь : около 24000слов / сост.: М.С. Андронов, А.Ш. Ибрагимов, Н.Н. Юганова ; под ред. П. Сомасундарама. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 1176 с.
1293396
   Русско-тамильский словарь. : ок. 25 000 слов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 606с.
1293397
  Нугманов М. Русско-татарские рукописные словари 17-18 веков / М. Нугманов. – Казань, 1969. – 112с.
1293398
  Сафиуллина Ф.С. Русско-татарский разговорник / Ф.С. Сафиуллина, К.Р. Галиуллин. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Казань : Татарское книжное издательство, 1991. – 318с. – ISBN 5-298-00878-Х
1293399
   Русско-татарский словарь. – Казань : Таткнигоиздат
Т. 1 : А-З. – 1955. – 357с.
1293400
   Русско-татарский словарь. – Казань : Таткнигоиздат
Т. 2 : И-О. – 1956. – 447с.
1293401
   Русско-татарский словарь.. – Казань, 1991. – 733с.
1293402
  Байрамова Л.К. Русско-татарский фразеологический словарь языка В.И. Ленина : (более 2800 фразеол. единиц) / Луиза Байрамова. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 232 с. – Библиогр.: с. 16.
1293403
  Дзенит С.Я. Русско-телугу словарь : 28 000 сл. / С.Я. Дзенит ; [под ред. Нидамарти Ума Раджешвара Рао]. – Москва : Русский язык, 1988. – 775, [1] с. – Парал. тит. л. телугу. - На обл. авт. не указ. – ISBN 5-200-00271-0
1293404
  Баранникова О.П. Русско-телугу, телугу-русский разговорник / О.П. Баранникова, В.Р. Раллабханди. – Москва : Рксский язык, 1988. – 264 с.
1293405
   Русско-тувинский словарь : 22 000 сл. – изд. 2-е. – Москва, 1954. – 708с.
1293406
  Калзан А.К. Русско-тувинский словарь / А.К. Калзан, Г.Ф. Бабушкин. – Кызыл : Тувинское книжное изд., 1962. – 560 с.
1293407
   Русско-тувинский словарь : 32 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 560с.
1293408
  Монгуш Д.А. Русско-тувинский учебный словарь : 5000 слов. / Д.А. Монгуш. – М., 1988. – 312с.
1293409
  Думенко Ф М. Русско-туземные школы Туркестанского края : Автореф... Канд.пед.наук: / Думенко М.Ф; АПН РСФСР,. – Москва, 1953. – 19л.
1293410
  Сафаров Ю.Г. Русско-турецкая война (1806-1812 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Ю. Г.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
1293411
  Бурдей Г.Д. Русско-турецкая война 1569 года. / Г.Д. Бурдей. – Саратов, 1962. – 50с.
1293412
  Шульман Е.Б. Русско-Турецкая война 1735-1739 годов и политические связи Молдавии и Валахии с Россией. : Автореф... канд. ист.наук: / Шульман Е.Б.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 21л.
1293413
  Мачарадзе В.Г. Русско-турецкая война 1768-1774 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Мачарадзе В.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1293414
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1806–1812 годов. Необъявленная и предгрозовая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1293415
  Золотарев В.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг / В.А. Золотарев. – Москва, 1978. – 144с.
1293416
  Беляев Н.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. / Н.И. Беляев. – Москва : Воениздат, 1956. – 464 с. : со схем., 9 л. схем. – Библиогр.: с. 441-445
1293417
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии : В.И. Виноградов / В.И. Виноградов. – Москва : Мысль, 1978. – 295 с.
1293418
  Горина Л.В. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: российско-болгарские научные встречи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-70. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1293419
  Абовян С.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.и армянская литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Абовян С.А.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1974. – 34 с.
1293420
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 127-143. – ISSN 0130-3864
1293421
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов: военный триумф и драма умиротворения // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 16-23. – ISSN 0130-3864
1293422
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов:власть и общество // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1293423
  Гейсман П. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. в Европейской Турции / Сост. генерал-майор П. Гейсман, заслуж. орд. проф. Николаев. акад. Ген. Штаба. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А. Г. Розена
Вып. 2. – 1906. – [3], 309, VII с.
1293424
   Русско-турецкая война 1877-78гг. – М, 1977. – 263 с.
1293425
  Генов Ц. Русско-турецкая война 1977-1978 гг. / Ц. Генов. – София, 1979. – 235с.
1293426
  Белова Е.Б. Русско-турецкие войны и миграционная политика России в первой половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 141-150. – ISSN 0042-8779
1293427
  Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. / С.Ф. Орешкова. – Москва, 1971. – 208с.
1293428
  Желобцов Ф.Ф. Русско-турецкий бизнес-словарь = Rusca-turkce is sozlugu : около 3 000 слов и выражений / Ф.Ф. Желобцов, А.Ф. Желобцова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 256 с. – ISBN 5-17-039477-2
1293429
  Щека Ю.В. Русско-турецкий разговорник / Ю.В. Щека. – Москва, 1992. – 128с.
1293430
  Алексеев И.Е. Русско-турецкий разговорник / И.Е. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 192 с. – ISBN 5-222-00688-3
1293431
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1960. – 244с.
1293432
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1992. – 96с.
1293433
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – Москва, 1943. – 320с.
1293434
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – 2-е. – М., 1945. – 704с.
1293435
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник, М.С. Михайлов. – 2-е. – М., 1946. – 320с.
1293436
  Мустафаев Э. Русско-турецкий словарь / Э. Мустафаев, В.Г. Щербинин. – М., 1972. – 1028с.
1293437
  Щербинин В.Г. Русско-турецкий словарь. / В.Г. Щербинин. – М., 1989. – 679с.
1293438
   Русско-турецкий, турецко-русский словарь = Rusca-turkce, turkce-rusca sozluk : Около 4 000 слов в каждой части словаря. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 446с. – ISBN 5-17-036749-X
1293439
  Познахирев В.В. Русско-турецкое взаимодействие в деле защиты гуманитарных прав военнопленных в годы Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 99-101. – ISSN 2070-9773
1293440
  Ишадов Н. Русско-туркменские и туркменско-русские названия животных / Н. Ишадов. – Ашгабад, 1973. – 50с.
1293441
   Русско-Туркменские отношения в XVIII-XIX вв.. – Ашхабад, 1963. – 587с.
1293442
  Алиев А. Русско-туркменский словарь / А. Алиев, К. Бориев. – Изд. 1-е. – Ашхабат : Туркменское государственное издательство, 1929. – 452, [12] с.
1293443
   Русско-туркменский словарь : 80 000 слов. – Москва, 1956. – 880 с.
1293444
   Русско-тюрский словарь. – Баку : АЗГИЗ, 1928. – 625 с.
1293445
   Русско-удмуртский словарь : около 40 000 слов. – Москва, 1956. – 1360 с.
1293446
  Антонов-Саратовский Русско-узбекский речевой справочник / сост. В.П. Антонов-Саратовский ; пер. З. Раджабаев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Физкультура и туризм, 1931. – 56 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1293447
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 1 : А-Ж. – 1950. – 519 с.
1293448
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 2 : З-Л. – 1953. – 480 с.
1293449
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 3 : М-О. – 1953. – 581 с.
1293450
   Русско-узбекский словарь : 50 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 1046 с.
1293451
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 4 : П-Р. – 1954. – 720 с.
1293452
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 5 : С-Я. – 1955. – 734 с.
1293453
  Садыкова М. Русско-узбекский фразеологический словарь. / М. Садыкова. – Ташкент, 1972. – 192с.
1293454
   Русско-уйгурский словарь : 21 000 слов. – Москва : Редакция журнала "Новая жизнь", 1955. – 800 с.
1293455
   Русско-уйгурский словарь : 30 000 слов. – Москва, 1956. – 1473 с.
1293456
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648-начала 1651гг : Автореф... д-р ист.наук: / Касименко А.К.; Отд. обществ. наук. – К, 1955. – 31л.
1293457
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648 - начала 1651 гг. : Автореф. дис. ... д-р ист. наук / Касименко А.К. ; Отд. обществ. наук. – Киев, 1955. – 31 с.
1293458
   Русско-украинские литературные связи. – Москва : Художественная литература, 1951. – 187 с.
1293459
  Маслов В.И. Русско-украинские литературные связи в первой половине ХХ в. (Н.А. Маркевич о поэтах пушкинской поры) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 27-29
1293460
  Чернец Л.Н. Русско-украинские литературные связи на Буковине в XIX столетии. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернец Л.Н.; МВО СССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1954. – 19л.
1293461
   Русско-украинские связи в изобразительном искусстве.. – К., 1956. – 243с.
1293462
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : [свыше 12 тыс. слов] / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Радянська школа, 1984. – 463 с.
1293463
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-319-00829-5
1293464
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – 3-е изд., стереотип. – Киев : Радянська школа, 1990. – 463 с. – ISBN 5-330-01689-4
1293465
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Выща школа, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-11-003727-1
1293466
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1992. – 255, [1] с.
1293467
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Феникс, 1993. – с.
1293468
   Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии = Російсько-український і українсько-російський словник фінансово термінології : Около 15000 терминов. – Харьков : Прапор, 1997. – 400с. – (Сер.:"Від А до Я"). – ISBN 5-7766-0662-4
1293469
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь. / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 8-е изд. – Київ : А.С.К., 2000. – 560 с. – ISBN 966-539-164-X
1293470
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1993. – 255, [1] с. – ISBN 5-11-0039119-4
1293471
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика = Російсько-український і українсько-російський словник: відмінна лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – 2-е изд., доп. – Киев : Вища школа, 1995. – 283, [5] с.
1293472
  Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А. Горпинич. – Киев : Освіта, 1992. – 253с.
1293473
  Панько Т.И. Русско-украинский разговорник / Т.И. Панько, Ю.А. Тамбовцев. – Львов : Світ, 1991. – 251с.
1293474
  Калашник В.С. Русско-украинский разговорник / В.С. Калашник, А.Я. Опришко, А.А. Свашенко. – Киев : Вища школа, 1992. – 217 с.
1293475
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1948. – 799с.
1293476
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1955. – 804с.
1293477
   Русско-украинский словарь. – Киев, 1956. – 804 с.
1293478
   Русско-украинский словарь : 80 000 слов. – Київ, 1961. – 804с.
1293479
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 30000 реестровых слов] : для сред. школы / И.Д. Ганич, И.С. Олейник ; под ред. И.А. Варченко. – Киев : Радянська школа, 1962. – 839 с.
1293480
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 37000 слов] / сост. Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 4-е изд. – Киев : Радянська школа, 1978. – 1012с.
1293481
  Белодед И.К. Русско-украинский словарь / И.К. Белодед. – 2-е изд. испр. – Киев
Ч. 3. – 1981. – 883 с.
1293482
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 1. – 1982. – 845с.
1293483
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 2. – 1982. – 924с.
1293484
   Русско-украинский словарь. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Украинская советская энциклопедия
Т. 3 : про - Я. – 1983. – 883 с.
1293485
   Русско-украинский словарь. – 3-е изд., стер. – Киев
1. – 1987. – 845с.
1293486
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 2 : Н - приять. – 1988. – 924 с.
1293487
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 3 : про - Я. – 1988. – 832с.
1293488
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь = Російсько-український словник : (сфера делового общения) / Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні;Общ.ред.А.А.Тараненко. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ : Основа, 1999. – 398с. – ISBN 966-7233-04-9
1293489
   Русско-украинский словарь географических терминов. – Київ : Радянська школа, 1970. – 157 с.
1293490
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А.А. Тараненко, В.М. Брицын. – Київ : Український письменник, 1992. – 214с. – ISBN 5-333-01148-6
1293491
  Олейник В.З. Русско-украинский словарь оперативно-розыскной и сопутствующей лексики / В.З. Олейник. – К., 1994. – 159с.
1293492
   Русско-украинский словарь по теплотехнике и газотехнике.. – К., 1962. – 308с.
1293493
   Русско-украинский словарь синонимов.. – К., 1995. – 263с.
1293494
  Воробьева С.А. Русско-украинский словарь социально-экономической терминологии. / С.А. Воробьева. – Изд.2. – Киев : Голов. ред.укр.сов.энциклопедии, 1976. – 412с.
1293495
   Русско-украинский словарь юридической терминологии.. – К., 1985. – 406с.
1293496
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т .1 : А - М. – 1968. – 700с.
1293497
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т .2 : Н - Приять. – 1968. – 756с.
1293498
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Про - Я. – 1968. – 727с.
1293499
   Русско-украинский словарь.. – Киев
2. – 1970. – 756с.
1293500
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1970. – 728с.
1293501
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
1. – 1980. – 845с.
1293502
   Русско-украинский словарь.. – К
Т. 2. – 1981. – 924с.
1293503
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1981. – 884с.
1293504
  Фирсель Н.И. Русско-украинский спортивный словарь / Н.И. Фирсель, В.Н. Калюжная. – К, 1973. – 170с.
1293505
   Русско-украинский финансово-банковский словарь : Банковское дело. Бухгалтерия. Финансирование. Экономика. Страхование. – Харків : Фортуна-пресс, 1997. – 208с. – ISBN 966-7124-42-8
1293506
   Русско-украинско-английский военный словарь = Російсько-українсько-ангійський військовий словник=Russian-ukrainian-english military dictionary : Близько 20 000 слів. – Київ : Техніка, 2001. – 750с. – ISBN 966-575-000-3
1293507
  Котов В.М. Русско-украинско-английский математический словарь словосочетаний / В.М. Котов. – Киев, 1992. – 146 с.
1293508
   Русско-украинско-английский медицинский словарь : Около 30000 слов. – Харків : Консум, 1998. – 640с. – ISBN 966-7124-32-0
1293509
   Русско-украинско-английский разговорник.. – Днепропетровск, 1991. – 47с.
1293510
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1293511
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1293512
   Русско-украинско-венгерский фразеологический словарь.. – Киев, 1985. – 371с.
1293513
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Анатомия, биология, радиобиология, генетика, аллергология, иммунология. – Київ : Здоров"я, 1993. – 112 с. – ISBN 5-311-02626-X
1293514
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Оториноларингология, стоматология. – К., 1993. – 88 с.
1293515
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Педиатрия, пульнонология, кардиология. курортология. физиотерапия. – К., 1993. – 88 с.
1293516
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. : Биохимия, физиология, химия. – Київ : Здоров"я, 1992. – 113с. – ISBN 5-311-02626-X
1293517
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 100 с.
1293518
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 80 с.
1293519
  Шип Н.А. Русско-украинское культурное сотрудничество в 18 - первой половине 19 в. / Н.А. Шип. – К., 1988. – 110с.
1293520
  Кирилюк Е.П. Русско-украинское литературное единение в XIX столетии / Кирилюк Е.П. – Рига, 1954. – 5-21 с. – Оттиск из Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis n. 4 (81)
1293521
  Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье / Л.Н. Чижикова. – М., 1988. – 251с.
1293522
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь / В.Г. Филимонов. – Москва, 1982. – 352с.
1293523
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь : 5 000 слов / В.Г. Филимонов. – 2-е, испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 351с.
1293524
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ в. / Г.Д. Корнилов. – Ленинград, 1971. – 220 с.
1293525
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ века (1885-1914) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Корнилов Г.Д. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 17 с.
1293526
  Бобович И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции (эпоха империализма) / И.М. Бобович. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1968. – 191 с.
1293527
   Русско-финские театральные связи.. – Л., 1989. – 144с.
1293528
  Хютти М.Ф. Русско-финский разговорник / М.Ф. Хютти. – Петрозаводск, 1980. – 166с.
1293529
  Рождественский Н.Ф. Русско-финский словарь : 35 000 слов / Н.Ф. Рождественский; под ред. Д.Э. милановой и Л. Линд. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1937. – 413 с.
1293530
   Русско-финский словарь : около 25 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 544 с.
1293531
   Русско-финский словарь : 61000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 1000 с.
1293532
   Русско-финский словарь. – Петрозаводск, 1989. – 347с.
1293533
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – М., 1982. – 535с.
1293534
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 2-е изд., стер. – М., 1986. – 533с.
1293535
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь : 12500 слов / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 3-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 536с.
1293536
  Кочетова С.А. Русско-французские исторические проекции в романе "Девятое Термидора" Марка Алданова как тематический камертон тетралогии "Мыслитель" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 80-88. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена рассмотрению темы постоянного диалога русской и французской культур, представленной Марком Алдановым в тетралогии "Мыслитель" ("Девятое Термидора", "Чертов мост", "Заговор", "Святая Елена, маленький остров"). Автор приходит к выводу о ...
1293537
   Русско-французские научные связи.. – Л., 1968. – 299с.
1293538
  Сабсович Р.Л. Русско-французские отношения 1904-1906 гг и русское общественное мнение : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сабсович Р.Л. ; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1293539
  Долгополова Е.А. Русско-французские отношения в 1879-1887 гг. (Из предистории русско-французского союза) : Автореф... канд. историч.наук: / Долгополова Е.А.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 15 с.
1293540
  Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. / А.Е. Иоффе. – М, 1958. – 355с.
1293541
  Рыжова Р.И. Русско-французские отношения в Европе после Крымской войны (1856-1859 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рыжова Р.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1961. – 19л.
1293542
  Бовыкин В.И. Русско-французские отношения накануне первой ми ровой войны (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бовыкин В. И.; МГУ им. Ломоносова, каф. ист. СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1293543
  Емец В.А. Русско-французские отношения по военным вопросам в период первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1293544
   Русско-французские речевые параллели в темах и ситуациях.. – Москва, 1990. – 345с.
1293545
  Докучаева А.В. Русско-французские художественные связи в 1920-е - начале 1930-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-79. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1293546
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 1. – 1991. – 445с.
1293547
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 2. – 1991. – 525 с.
1293548
  Турчин П.Е. Русско-французский авиационно-технический словарь : Около 30 000 терминов / П.Е. Турчин. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 624с.
1293549
  Андриянов В.В. Русско-французский военно-политический словарь : около 20000 терминов / Андриянов В.В. – Москва : Военное издательство, 1990. – 349 с.
1293550
  Адрианов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Адрианов. – Москва, 1991. – 395с.
1293551
  Тимофеев В.А. Русско-французский геологический словарь / В.А. Тимофеев. – М. : Русский язык, 1985. – 623 с.
1293552
  Кондратьев И.Ф. Русско-французский и французско- русский геодезический словарь / И.Ф. Кондратьев, В.В. Шлапак; [зав. ред. В.С. Матвеев]. – Москва : Русский язык, 1983. – 525 с.
1293553
  Хилов Е.Д. Русско-французский и французско-русский астрономический словарь / Е.Д. Хилов. – Москва : Русский язык, 1984. – 398 с.
1293554
  Гавришина К.С. Русско-французский и французско-русский валютно-кредитный и финансовый словарь / К.С. Гавришина, И.Н. Сысоев. – Москва, 1991. – 598 с.
1293555
  Арефьева Н.К. Русско-французский и французско-русский рыбопромысловый словарь = Dictionnaire de peche russe-francais et francais-russe / Н.К. Арефьева, А.Л. Арефьев. – Москва : Русский язык, 1986. – 412 с.
1293556
   Русско-французский и французско-русский учебный словарь.. – Минск, 1995. – 444с.
1293557
  Мачковский Г.И. Русско-французский и французско-русский юридических словарь / Г.И. Мачковский. – М., 1982. – 679с.
1293558
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь. – 1-е изд. – Киев, 1898. – 732 с.
1293559
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 10-е. – Киев, 1908. – с.
1293560
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Киев, 1909. – 732 с.
1293561
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 21-е. – Киев, 1913. – 732 с.
1293562
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 24-е. – Киев, 1916. – 842 с.
1293563
   Русско-французский лексический минимум по олимпийским видам спорта. – Москва, 1979. – 58 с.
1293564
   Русско-французский лексический минимум.. – М., 1979. – 25с.
1293565
  Петров В.И. Русско-французский медицинский словарь-разговорник / В.И. Петров, В.С. Чупятова, В.П. Кулик. – Москва : Русский язык, 1987. – 640с.
1293566
  Беженарь Г.И. Русско-французский медицинский словарь = Dictionnaire de medecine russe-francais : ок. 42000 терминов / Г.И. Беженарь, В.Ф. Беженарь, Е.О. Якушева. – Москва : Русский язык, 1988. – 574,[1] с. – На обл. авт. не указаны. – ISBN 5-200-00738-0
1293567
   Русско-французский политехнический словарь. – М., 1974. – 800с.
1293568
   Русско-французский политехнический словарь.. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1980. – 800с.
1293569
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев, С.В. Неверов, Е.А. Старицкая. – 2-е изд. – Москва : Изд-во литературы на иностр. языках, 1962. – 310с.
1293570
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев. – Москва, 1962. – 310 с.
1293571
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – М., 1985. – 264с.
1293572
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 272 с.
1293573
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 4-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1991. – 272с.
1293574
  Редичкина Т.Н. Русско-французский разговорник / Т.Н. Редичкина. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – ISBN 5-222-00689-1
1293575
  Семеницкий Святослав Русско-французский разговорник / Семеницкий Святослав. – Москва : Мартин, 1999. – 207с. – ISBN 5-900033-53-8
1293576
  Семеницкий С. Русско-французский разговорник / С. Семеницкий. – Москва : Мартин, 2000. – 207с. – ISBN 5-900033-054-6
1293577
  Сологуб А.А. Русско-французский разговорник / Сологуб А.А. ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецк : БАО, 2011. – 153, [5] с. – ISBN 978-966-548-641-1
1293578
  Мусницкая Е.В. Русско-французский разговорник для школьников / Е.В. Мусницкая, С.А. Петрова. – Москва, 1989. – 303с.
1293579
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 256с.
1293580
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 95с.
1293581
  Липец Е.Э. Русско-французский разговорник. Для учащихся 6-8-х классов. / Е.Э. Липец, Л.К. Федорова. – Москва, 1961. – 88с.
1293582
  Гавриловец А.В. Русско-французский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец, Ж.-П. Дюссоссуа. – Москва : Русский язык, 1979. – 304 с.
1293583
  Макаров Н.П. Русско-французский словарь / Макаров Н.П. – Санктпетербург : [б. и.], 1885. – 897 с. – Кн. № 1078415, 274888 дефектні, бракує тит. арк.
1293584
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка, составленных проф. Л.В. Щербой / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, М.Ф. Дусс; под общим руковод. и ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 791 с. – (Иностранные словари / гл. ред. Ф.Н. Петров ; вып. 13)
1293585
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов и выражений с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1939. – 572, (2) с.
1293586
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 551с.
1293587
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 590с.
1293588
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 4-е, испр. и доп. – М., 1953. – 528с.
1293589
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 5-е, стереотип. – М., 1954. – 528с.
1293590
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1955. – 783 с.
1293591
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 50 000 слов с приложением грамматических таблиц русского языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под общим ред. акад. Л.В. Щербы ; под ред. Д.В. Сеземана. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 784 с.
1293592
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 7-е, спр. и доп. при участии Потоцкой Н. П. – М., 1958. – 527с.
1293593
   Русско-французский словарь. – Москва, 1959
1293594
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Госиздат, 1962. – 852с. – ISBN 5-200-02497-8
1293595
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 9-е, стереотип. – Москва, 1963. – 546с.
1293596
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь : Около 20 000 слов / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 10-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 688с.
1293597
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 11-е, стереотип. – Москва, 1969. – 688с.
1293598
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; Под общей ред. Л.В. Щербины. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 840с.
1293599
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 12-е, стереотип. – Москва, 1971. – 677с.
1293600
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 13-е, стереотип. – М., 1973. – 677с.
1293601
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 14-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 672с.
1293602
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба. – 10-е изд., стер. – М., 1977. – 839с.
1293603
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : Ок. 25 000 слов / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 672с.
1293604
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Изд. 11-е, стер. – М. : Русский язык, 1983. – 840с.
1293605
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 672с.
1293606
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 2-е изд., стер. – М., 1988. – 847с.
1293607
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1990. – 847с.
1293608
   Русско-французский словарь. – Москва, 1995. – 740с.
1293609
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Русский язык, 1997. – 848с. – ISBN 5-200-02497-8
1293610
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : 160 000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 16-е изд. – Москва : Русский язык, 1999. – 848 с. – Парал. тит. л. фр. – ISBN 5-200-02644-X
1293611
   Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 75 000 слов : с приложением кратких сведений по грамматике фр. яз. : [общеупотребительная и спец. лексика] / под общ. ред. Л.В. Щербы // Французско-русский словарь : около 70 000 слов : с приложением краткой грамматики французского языка и правил призношения звуков фр. фз ; [общеупотребительная, газетно-журн. спец. лексика] / К.А. Ганшина. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 800 с. – ISBN 5-17-015755-X
1293612
  Раевская О.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 15 000 словарных статей / Ольга Владимировна Раевская ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Руссо, 2005. – 360с. – ISBN 5-88721-283-7
1293613
  Значко-Яворская Русско-французский словарь по оптике и спектроскопии / Значко-Яворская. – Москва : Наука, 1969. – 290 с.
1293614
  Горохов П.К. Русско-французский словарь по радиоэлектронике / П.К. Горохов. – Москва, 1967. – 432 с.
1293615
   Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648 с.
1293616
  Рейф Ф. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова : составленный Филиппомъ Рейфомъ, Сочинителемъ Русской Грамматики для иностранцевъ, и Переводчикомъ Пространной Русской Грамматики Н. И. Греча. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648, 1112, 280 с. – В виданні також : Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова / Ф. Рейф. Т. 2 : П - V, 1836
1293617
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь. / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – М, 1993. – 848с.
1293618
   Русско-французский словарь. Apollo / Pauliat P. // Dictionnaire francais-russe. Apollo / Larousse. – Москва : Радуга, 1999. – 474c. – ISBN 5-05-004843-5
1293619
  Табагуа И.М. Русско-французский союз (1891-1893 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Табагуа И.М. – Тбилиси, 1949. – 17 с.
1293620
  Нейман Л.А. Русско-французский союз между боснийским и агадирским кризисами (1908-1911 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Нейман Л.А.; Горьковский гос. педагогический институт им. А.М.Горького. – Горький, 1950. – 20 с.
1293621
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь : 5000 слов / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – Москва : Русский язык, 1984. – 271с.
1293622
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 270с.
1293623
  Альтах О.Л. Русско-французский химико-технологический словарь : Около 40 000 терминов / О.Л. Альтах, В.П. Павлов. – Москва : Русский язык, 1977. – 600с.
1293624
  Голякова Н.В. Русско-французский школьно-педагогический словарь. 6000 слов. / Н.В. Голякова. – Москва, 1969. – 542 с.
1293625
   Русско-французский электротехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1989. – 351 с.
1293626
   Русско-французский ядерный словарь. – Москва : Физматгиз, 1962. – 627 с.
1293627
  Морозов Г.П. Русско-французское сближение 1885-1887 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов Г.П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1293628
   Русско-хакасский словарь : 31 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 779 с.
1293629
  Ткачук А.Г. Русско-хивинские отношния второй половины XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Ткачук А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории СССР. – Хмельницкий, 1954. – 16л.
1293630
  Богданов Ф.Л. Русско-хинди разговорник / Ф.Л. Богданов. – Л, 1959. – 160с.
1293631
   Русско-хинди разговорник. – М. : Русский язык, 1982. – 232с.
1293632
   Русско-хинди словарь : 23000 слов с приложением очерка фонетики и грамматики языка хинди. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1957. – 1376 с.
1293633
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь : 10 000 слов / Н.И. Солнцева. – Москва, 1963. – 944с.
1293634
  Дымшиц З.М. Русско-хинди учебный словарь : 5 000 слов / З.М. Дымшиц; Под ред. Пурнама Сомасундарама. – М : Русский язык, 1981. – 527с.
1293635
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь / Н.И. Солнцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 813с.
1293636
  Цапенко Ю. Русско-хорватский разговорник = Prirucnik rusko-hrvatskog jezika / Юрий Цапенко, Андрей Цапенко. – Split : Acernus, 2003. – 176с.
1293637
  Полянец Р.Ф. Русско-хорватский словарь / Р.Ф. Полянец, Мадатова-Полянец. – 3-е изд., перераб. и доп. – Загреб, 1973. – 1379с.
1293638
   Русско-хорватскосербский разговорник = Rusko- hrvatskosrpski prirucnik za konverzaciju : [около 2000 разговорных фраз, более 1500 слов, необходимых для общения] / [переводчик О.А. Сарайкина ; ред. Е.И. Лазарева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 156, [4] с. : ил. – ISBN 978-5-17-018914-4
1293639
  Лаптухин В.В. Русско-хуаса словарь : около 22000 слов / В.В. Лаптухин; под ред Адо Гвадабе Кано. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 412 с.
1293640
  Карасаев А.Т. Русско-чеченский словарь / А.Т. Карасаев. – Москва, 1978. – 728с.
1293641
  Мациев Г А. Русско-чеченско-ингушский словарь : 13 250 сл. / Г А. Мациев, И.А. Оздоев. – Грозный : Чеченско-Ингушское книжное издатальство, 1966. – 575, (1) с.
1293642
  Яранцев Р.И. Русско-чешская фразеология / Р.И. Яранцев, Л.И. Степанова. – М., 1992. – 92с.
1293643
  Ровда К.М. Русско-чешские литературные связи 50-60-е годы XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ровда К.М. ; АН СССР , Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1978. – 43 с.
1293644
   Русско-чешский геодезический словарь / Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож; Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож. – Прага : Госиздат технической лит-ры, 1954. – 239 с.
1293645
  Мясников Б.П. Русско-чешский и чешско-русский патентный словарь. / Б.П. Мясников. – М., 1982. – 362с.
1293646
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек ; [ред. Н.Ф. Афонин ; худож. И.Г. Сальникова]. – Москва : Русский язык, 1998. – 544, [1] c., включ. обл. – ISBN 5-200-00604-x
1293647
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 543, [2] c., включ. обл. – Парал. тит. л. чеш. - На обл.: Свыше 10 000 слов в каждой ч., Минимально необходмые граммат. сведения, Наиболее распостран. словосочетания. – ISBN 978-5-9576-0316-0
1293648
  Петров В.С. Русско-чешский политехнический словарь / В.С. Петров, С.А. Тулин. – М., 1962. – 640с.
1293649
  Изотов А.И. Русско-чешский разговорник = Rusko-ceska konverzace / Андрей Изотов ; [ред. А.Е. Бурлуцкая ; худож. А.И. Леткина]. – Москва : Филология, 1997. – 294, [3] с. – Парал. тит. л. чеш. – ISBN 5-7552-0106-4
1293650
  Ранк Й.В. Русско-чешский словарь / сост. О.В. Ранком. – Прага : Tiskem a nakladem dr. Edv. Gregra, 1874. – [4], 908 с.
1293651
   Русско-чешский словарь : Содерж. 25 000 сл. – Москва, 1947. – 356с.
1293652
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 896 с.
1293653
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – 2-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1974. – 896 с.
1293654
  Влчек Йозеф Янович Русско-чешский словарь / Влчек Йозеф Янович. – Москва, 1985. – 774с.
1293655
   Русско-чешский словарь по вычислительной технике. – Прага, 1988. – 440с.
1293656
   Русско-чешский словарь по электротехнике и электронике. – Прага : Государственное издательство технической литературы, 1965. – 471 с.
1293657
   Русско-чешский словарь по ядерной физике и технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 304с.
1293658
  Буковой В. Русско-чешский словарь физкультурных и спортивных выражений. / В. Буковой. – Прага, 1958. – 418с.
1293659
  Вотруба Л. Русско-чешский строительных словарь / Л. Вотруба. – Прага, 1958. – 627с.
1293660
   Русско-чувашский словарь : около 45 000 слов с приложением краткого грамматического очерка чувашского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 896 с.
1293661
   Русско-чувашский словарь. – Москва, 1971. – 893с.
1293662
  Коваленко Г.М. Русско-швведские отношения в XVII веке / Г.М. Коваленко. – Петрозаводск, 1982. – 94с.
1293663
  Захаров Г. Русско-шведская война 1808-1809 гг. / Г. Захаров. – Москва, 1940. – 88с.
1293664
  Арзыматов А.А. Русско-шведские отношения в период 30-летней войны 1618-1648 гг. (По русским архивным материалам) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Арзыматов А.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1954. – 14с.
1293665
  Некрасов Г.А. Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. / Г.А. Некрасов. – Москва, 1964. – 279с.
1293666
   Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. – Москва; Ленинград, 1960. – 656 с.
1293667
  Пийримяэ Х.А. Русско-шведские экономические отношения и Нарвская торговля в 1661-1700 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Пийримяэ Х.А.; Тартус. гос. ун-т. Кафедра общей истории. – Тарту, 1962. – 25с.
1293668
  Ефремова В.В. Русско-шведский и шведско-русский словарь / В.В. Ефремова. – Москва, 1986. – 654с.
1293669
   Русско-шведский словарь / Давидсон К., Ефремова В.В. – Москва : Русский язык, 1976. – 959с.
1293670
   Русско-шведский словарь. – 3-е изд., стер. – Стокгольм, 1994. – 959с.
1293671
  Василевич Г.М. Русско-эвенкийский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1948. – 332с.
1293672
  Болдырев Б.В. Русско-эвенкийский словарь. / Б.В. Болдырев. – Москва, 1988. – 304с.
1293673
  Цинциус В.И. Русско-эвенский словарь : свыше 20 000 слов / В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 779 с.
1293674
   Русско-эрзанский словарь политических и экономических терминов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1954. – 70 с.
1293675
   Русско-эрзянский словарь : около 25 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 413 с.
1293676
  Сахаров А.А. Русско-эсперантский словарь / А.А. Сахаров. – Изд. автора 3-е, пересм. и значительно доп. – Москва, 1927. – 237 с.
1293677
  Спиридович Е.Ф. Русско-эсперантский словарь / Е.Ф. Спиридович. – 2-е изд., стереотип. – М., 1933. – 178с.
1293678
   Русско-эсперантский словарь : около 24 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 536 с.
1293679
   Русско-эсперантский словарь : Ок.24 000 сл. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 536с.
1293680
  Каротамм Н.Г. Русско-эстонский словарь : около 20 000 слов / Н.Г. Каротамм. – 2-е доп. и исправл. изд. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 296 с.
1293681
  Васин И.И. Русско-эфиопские отношения в 80-90 гг. XIX в. / И.И. Васин. – Москва, 1964. – 393-535с.
1293682
   Русско-югославские литературные связи.Вторая половина XIX-начало XX века. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1293683
  Бажова А.П. Русско-югославские отношения во второй половине XVIII в / А.П. Бажова ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1293684
  Канаев Н.П. Русско-якутские литературные связи. / Н.П. Канаев. – М : Наука, 1965. – 216 с.
1293685
   Русско-якутский словарь : около 28 500 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 720 с.
1293686
  Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / П.А. Ойунский. – Москва, 1935. – 266 с.
1293687
  Левицкий Н.А. Русско-японская война / Н.А. Левицкий. – М, 1936. – 383с.
1293688
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров. – Москва, 1946. – 80с.
1293689
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров, А.М. Панкратова. – Москва, 1951. – 156с.
1293690
  Золотарев В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – Москва, 1990. – 254с.
1293691
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 1 : События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к этой войне. – 1910. – XIII, 857 с.
1293692
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Первый период : Ч. 1 : От начала военных действий до боя под Вафангоу 1 июня. – 1910. – VIII, 420, 161 с.
1293693
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Первый период : Ч. 2 : Бой под Вафангоу и военные действия до боя у Ташичао. – 1910. – X, 534, 162 с.
1293694
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : "Т-во Художественной печати"
Т. 3 : Ляоянский период : Ч. 1-2 : Обстановка в первых числах июля. Июльские бои. Перерыв военных действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до сосредоточения русской армии к Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. – 1910. – XVI, 450, 319 с.
1293695
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : "Т-во Художественной печати"
Т. 3 : Ляоянский период : Ч. 3 : Ляоянское сражение и отступление русской армии к г. Мукдену. – 1910. – X, 362, 93 с.
1293696
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 1 : Сражение на реке Шахэ. – 1910. – VIII, 507 с.
1293697
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 2 : Зимний период кампании и сражение у Сандэпу. – 1910. – VIII, 536 с.
1293698
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 2 доп. : Набег на Инкоу. – 1910. – IV, 84, 38 с.
1293699
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Мукденское сражение : Ч. 1 : События, непосредственно предшествовавшие Мукденскому сражению, и самое сражение до приказания главнокомандующего об отходе III и I армий к Хуньхэ. – 1910. – XII, 466, 220 с.
1293700
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Мукденское сражение : Ч. 2 : От отхода к р. Хуньхэ до сосредоточения на Сыпингайских позициях. – 1910. – VIII, 356, 50 с.
1293701
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 6 : Сыпингайский период. – 1910. – X, 664 с.
1293702
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 7 : Тыл действующей армии : Ч. 1 : Организация и деятельность управлений действующей армии. – 1910. – VI, 396, 175, 20 с.
1293703
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 7 : Тыл действующей армии : Ч. 2 : Пути сообщения. Средства передвижений и сношений. – 1910. – VI, 400, 125, 28 с.
1293704
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8 : Оборона Квантуна и Порт-Артура : Ч. 1 : От начала войны до тесного обложения крепости (17 июля 1904 года). – 1910. – XII, 536, 267 с.
1293705
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 9 : Второстепенные театры военных действий : Ч. 1 : Военные действия в Северо-восточной Корее : Ч. 2 : Военные действия на острове Сахалине и на западном побережье Татарского пролива : Ч. 3 : борона Южно-Уссурийского края : Ч. 4 : Оборона крепости. – 1910. – X, 227, 51, 10 с.
1293706
  Юдин И.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и информационные баталии / И.В. Юдин, М.А. Королев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 60-63. – ISSN 0321-5075
1293707
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – Москва, 1953. – 48с.
1293708
  Бабиков И.И. Русско-японская война 1904-1905 годов : лекция / И.И. Бабиков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. истирии СССР. – Москва : [б. и.], 1958. – 35 с.
1293709
  Казанцев В.П. Русско-японская война 1904-1905 годов. Проблемы управления Дальним Востоком в начале XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 198-204. – ISSN 0130-3864
1293710
  Мейер М. Русско-японская война в азиатской перспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-49. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Події на Далекому Сході 1904-1905 рр.
1293711
  Александренко В. Русско-японская война и вопросы международного права : рецензия на книги / В. Александренко, 1905. – С. 215-219. – Отд.отт. из : Журнала Министерства Юстиции, май, 1905, с.215-219
1293712
  Ярославский Е. Русско-японская война и отношение к ней большевиков / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 46с.
1293713
  Прокопенко Н.И. Русско-японская война. / Н.И. Прокопенко. – М, 1956. – 27с.
1293714
  Сорокин А.И. Русско-японская война. 1904-1905 гг. : (Военно-исторический очерк) / А.И. Сорокин. – Москва : Военное издательство, 1956. – 374 с.
1293715
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 26-39. – ISSN 1812-867Х
1293716
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х
1293717
  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг / Э.Я. Файнберг. – М, 1960. – 315с.
1293718
  Бондаренко И.П. Русско-японские языковые взаимосвязи XVIII века : Историко-лингвистическое исследование / И.П. Бондаренко. – Одесса : Астро Принт, 2000. – 400с. – ISBN 966-549-394-9
1293719
  Тулуков М.А. Русско-японский общеэкономический и внешнеторговый словарь. / М.А. Тулуков. – М., 1964. – 456с.
1293720
  Коломиец А.С. Русско-японский разговорник / А.С. Коломиец. – Москва, 1961. – 176с.
1293721
  Лаврентьев Б.П. Русско-японский разговорник / Б.П. Лаврентьев. – Москва, 1975. – 424с.
1293722
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – М., 1986. – 319с.
1293723
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – 5-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2004. – 320с. – ISBN 5-8033-0309-7
1293724
   Русско-японский разговорник : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
1293725
   Русско-японский словарик морских и речных животных и растений. – Москва, 1962. – 41с.
1293726
   Русско-японский словарь : Ок. 13 000 сл. – Хабаровск, 1945. – 855с.
1293727
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь : 42 000 слов / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 820 с.
1293728
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь / С.Ф. Зарубин. – М, 1988. – 395с.
1293729
  Неверов С.В. Русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 4-е изд., стер. – Москва, 1996. – 304с.
1293730
   Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся". – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1293731
  Неверов С.В. Русско-японский учебный словарь / С.В. Неверов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 304с.
1293732
   Русско-японский, японско-русский карманный словарь. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
1293733
  Хлыновский М. Русско-японско-корейский военный переводчик / М. Хлыновский. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина и В.М. Посохина, 1904. – 308 с. разд. паг.
1293734
  Мусин Ш.Ю. Русскол-киргизские сопоставления на уроках русского языка в 8 классе киргизской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мусин Ш.Ю.; Казах.гос.пед.ин-т. – Фрунзе, 1959. – 19л.
1293735
  Камелин Р.В. Русскому ботаническому обществу - 100 лет // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 101, № 1. – С. 3-12. – ISSN 0006-8136
1293736
  Хавпачев Х.Х. Русскому другу : стихи / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 43 с.
1293737
  Максимов М.М. Русскому золоту 250 лет / М.М. Максимов. – Москва : Недра, 1971. – 113с.
1293738
  Асафьев Б.В. Русскоя живопись : мысли и думы / Б.В. Асафьев ; вступ. ст. и коммент. М. Эткинда. – Ленинград-Москва : Искусство, 1966. – 243 с. : ил.
1293739
  Густерин П.В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-166. – ISSN 0042-8779


  История изучения Корана в дореволюционной России.
1293740
  Мазанаев Ш.А. Русскоязычная литература Дагестана / Ш.А. Мазанаев. – Махачкала, 1984. – 131с.
1293741
  Тартаковский П.И. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе / П.И. Тартаковский, С.Л. Каганович. – Ташкент, 1991. – 237 с.
1293742
  Витряк И. Русскоязычная проза Г.Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 15-21. – ISSN 2075-1486
1293743
  Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация с точки зрения лингвиста // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 221-259. – ISSN 1229-1188
1293744
  Камовникова Н. Русскоязычные переводы поэзии Киплинга и авторская песня двадцатого века // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 3-9. – ISBN 978-617-646-477-8
1293745
  Верина У.Ю. Русскоязычный верлибр украинских поэтов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 76-80. – Бібліогр.: Лит.: с. 80; 10 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1293746
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 382с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1293747
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 382 с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1293748
   Руссо : [Жан-Жак Руссо ; Отрывки из "Исповеди"]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1882. – 168 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 5)
1293749
  Кононенко Т.П. Руссо Жан-Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 374-375. – ISBN 966-316-069-1
1293750
  Бахтин Н. Руссо и его педагогические воззрения / Н. Бахтин. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1913. – 84 с. – Без тит. л.. - Отд. отт. из журн. "Рус. шк." 1912 г. – Библиогр.: с. 76-84
1293751
  Тихомиров С. Руссо и Ницше в "Даме с собачкой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 92-114. – ISSN 0042-8795


  Враг всякого идеализма, Ницше попытался до предела расковать чувственность, усматривая не в чем другом, как в этом самом идеализме, главную причину ее закрепощенности. В данной статье рассматривается чеховский рассказ "Дама с собачкой" в "ницшеанском" ...
1293752
  Руссо Ж.-Ж. Руссовы письма о ботанике с дополнением его ботаническаго словаря, с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюсье, и с ботаническими часами, изобретенными безсмертным Линнеем. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1810. – 405 с. : портр.карт. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
1293753
  Циховська Е. Руссоїзм та францисканізм у творчості Леопольда Стаффа і Кнута Гамсуна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 54-59. – Бібліогр.: с. 59, 20 п. – ISSN 0236-1477
1293754
  Карлов И. Руссоман Лермонтов // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 156-166. – ISSN 0203-5847
1293755
  Паршин А.Н. Руссская религиозная мысль: возрождение или консервация? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.50-59. – ISSN 0042-8744
1293756
  Крузе Ф. Руссы в Германии до переселения народов или вскоре после того / [Крузе, орд. проф. Дерпского ун-та] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 4 с.
1293757
  Хведелидзе Р.С. Руставели в украинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Хведелидзе Р.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1293758
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1947. – 387 с.
1293759
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и Восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 392 с.
1293760
  Сулава Н.В. Руставели и древнегрузинская духовная поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сулава Н.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1293761
  Мегрелидзе И. Руставели и фольклор / И. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 310 с.
1293762
  Грицик Л. Руставелі в комунікативних моделях Євгена Маланюка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 86-92. – ISBN 978-966-171-890-5


  У контексті основних положень праці Євгена Маланюка "Шкіци до типології культур" уперше розглядається маловідома публікація поета, присвячена "Витязю у тигровій шкурі".
1293763
  Белиашвили А. Рустави : роман / Белиашвили А. ; авториз. пер. с груз. Т. Гамкрелидзе, С. Трегуба. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 260 с.
1293764
  Долидзе В. Рустави / В. Долидзе. – Тбилиси, 1962. – 62с.
1293765
  Белиашвили А.И. Рустави : роман / Акакий Белиашвили ; авториз. пер. с груз. Т. Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 229 с., [2] л. ил. : ил. – (Заграва)
1293766
  Архипенко В.К. Рустави шагает в будущее / В.К. Архипенко. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 1 ; История)
1293767
  Цулукидзе И. Рустави. / И. Цулукидзе. – Тбилиси, 1948. – 168с.
1293768
  Чернов С.Д. Руставская партийная организация КП Грузии в борьбе за строительство и освоение металлургического завода (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернов С.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
1293769
  Мирцхулава А.А. Руставская симфония : драм. поэма в 4-х д. / А.А. Мирцхулава; авториз. пер. с груз. А.Кузмичева. – Тбилиси : Литература и исусство, 1964. – 131 с.
1293770
  Иванова Т.М. Рустам Гаджи Али оглы Исмаилов / Т.М. Иванова. – Баку, 1969. – 230с.
1293771
  Нерсесян Н.С. Рустам и Далире: Повесть. / Н.С. Нерсесян. – М., 1983. – 254с.
1293772
  Фирдоуси Рустам и Сухбрат : избранная лирика Востока / Фирдоуси; пер.с таджик-фарси В.Державина. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 158 с.
1293773
  Фирдоуси Рустам и Сухраб : сказания из "Шахнаме" / Фирдоуси ; [пер. с фарси С. Липкина, В. Державина]. – Москва : Эксмо, 2013. – 221, [1] с. : іл. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-68580-6
1293774
   Рустамхан. – Ташкент, 1972. – 330 с.
1293775
   Рустамхан. – Ташкент, 1973. – 315 с.
1293776
  Білявська В. Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 285-289. – ISBN 978-966-3888-379-3


  На прикл. "Мемуарів з життя Єви Фелінської" (1793-1859) розглянуто пейзаж як складноорганізовану сукупність часо-просторових образів, яка є засобом експлікайції ментального та історичного простору Правобережної України.
1293777
  Голлманн Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / исторический опыт Герм. Фрид. Голлманна, ректора и профессора провинциальной в Евере школы и консисторскаго советника ; [пер. с нем. И. Снегирева] // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – [4], 61, [3] с.


  Посвящ. переводчика гос. канцлеру графу Н. П. Румянцеву подписано: И. Снегирев (с. [2])
1293778
   Русуданиани. – М, 1988. – 527с.
1293779
  Воробьев В.П. Русурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования / В.П. Воробьев, В.Д. Калочанов. – Ленинград, 1990. – 118с.
1293780
  Трифонов Т. Русчушкият /източен/ руски отряд. Хроника 1877-1878 / Т. Трифонов : Държавен архив - Русе, 1992. – 136 с.
1293781
  Петухов Ю.Д. Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема) / Ю.Д. Петухов // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 461-575. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
1293782
  Абрамов К.Г. Русые косы ; [Гераськина любовь ; "Городская"] : рассказы / К.Г. Абрамов ; пер. с морд. автора ; [ил.: С.Я. Нодельман]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 56 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1293783
  Щипачев С.П. Русый ветер / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 304с.
1293784
  Ильин В.А. Русый ветер / В.А. Ильин. – Москва, 1979. – 271с.
1293785
  Іванців В.П. Русява Рось / В.П. Іванців. – К, 1967. – 47с.
1293786
  Торін В. Русявий хлопець / В. Торін. – К, 1939. – 136с.
1293787
  Перунін В. Русь-Україна Великої княгині Ольги: поряд із двома імперіями та між двома вірознаннями // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 44-49. – ISSN 2076-9326
1293788
  Цегельський Л. Русь-Україна. а Московщина-Росія : Історино-політична розвідка Льогіна Цегельського / Виданнє Союза визволення України. – 2-ге, перер. – Царгород : З друкарні Союза визволення України, 1916. – 127с. + карта України
1293789
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-139-8
Т. 1 : Русь-Україна : з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – XVIII, 746 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 726-744
1293790
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-142-8
Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – 2011. – X, 774 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 752-771
1293791
  Власенко Андрій Русь-Україна. Шлях до Христа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 122-127 : фото
1293792
  Удовик С. Русь - истинное название нашей страны // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 20-24


  Про походження назви країни "Україна"
1293793
  Пашков Б.Г. Русь - Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. : Учебное пособие / Б.Г. Пашков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ЦентрКом, 1997. – 640c. – ISBN 5-87129-020-5
1293794
  Однороженко О. Русь - Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 38 (151). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Стара самоназва українського народу - Русь - по праву належить українцям.
1293795
  Гейнрихсен Н. Русь / Н. Гейнрихсен. – 115 с.
1293796
  Романов П. Русь / П. Романов. – Изд. 3-е. – Л.
1, 2, 3. – 520с.
1293797
  Романов П. Русь / П. Романов. – Москва
Ч. 4, 5. – 1936. – 565с.
1293798
   Русь. – Л, 1989. – 34с.
1293799
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – Москва
1, 1-3. – 1991. – 651с.
1293800
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – Москва
2, 4-5. – 1991. – 524с.
1293801
   Русь : История и художественная культура 10 - 17 веков / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер, Г.И. Вздорнов, Р.Г. Скрынников. – Москва : Искусство-XXI век, 2003. – 488. – ISBN 5-98051-001-Х
1293802
  Эфдэ В. Русь = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
1293803
   Русь "Після Русі". Між короною і булавою : українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / [В.М. Горобець, М.М. Волощук, А.Г. Плахонін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0873-5
1293804
  Анастасьев Алексей Русь американская : Большое путешествие / Анастасьев Алексей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 44-64 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1293805
   Русь белокаменная. – Ленинград, 1969. – 234 с.
1293806
  Соболева Елена Русь белокаменная. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 84-90 : фото. – ISSN 1029-5828
1293807
  Старостин В.А. Русь богатырская. / В.А. Старостин. – М., 1979. – 302с.
1293808
  Старостин В.А. Русь Богатырская. / В.А. Старостин. – Ярославль, 1970. – 206с.
1293809
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 2 : Новгород. – 1913. – 148 с., ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1293810
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 4 : Владимир. – 1916. – VI, 133 с. ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1293811
  Кристи Н. Русь в картинах Бориса Баева : вернисаж // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 79-82. – ISSN 0868-488Х


  В картинах Бориса Баева предстает природа обжитая, согретая теплом присутствия человека. Это манящие нас вдаль дороги, перелески, это беспокойное волнение русского неба, те мгновения, которые мы, к сожалению, часто пропускаем мимо, но которые ...
1293812
  Троицкий Д.И. Русь в монгольский период / Д.И. Троицкий. – Санкт-Петербург : Изд. училищного совета при Святейшем синоде
I. – 1909. – [4], 192 с. : ил.
1293813
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1975. – 607с.
1293814
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1981. – 592с.
1293815
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1983. – 590с.
1293816
  Иванов В.Д. Русь Великая : исторические романы / В.Д. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 846с. – ISBN 5-203-00318-1
1293817
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1991. – 846с.
1293818
  Чйон Г. Русь вікінгів / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
1293819
  Марков А.Я. Русь всегда за нами / А.Я. Марков. – М, 1976. – 189с.
1293820
  Ополовников А. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А. Ополовников, Г. Островский. – Москва : Детская литература, 1970. – 199с.
1293821
  Ополовников А.В. Русь деревянная / А.В. Ополовников, Г.С. Островский. – Москва, 1981. – 199 с.
1293822
  Присяжнюк Ю.П. Русь достеменна. Авторський курс лекцій з української історії : Навчальний посібник / Ю.П. Присяжнюк; МОіНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2004. – 252 с. – ISBN 966-8438-13-2
1293823
  Тумасов Б.Е. Русь Залесская / Б.Е. Тумасов. – Москва, 1971. – 206 с.
1293824
  Успенский Ф.И. Русь и Византия в X веке : Речь, произнес. 11 мая 1888 г. в торжеств. собр. Одес. славян. благотвор. о-ва в память 900-летего юбилея крещения Руси / Ф. Успенский. – Одесса : Изд. Кирилло-Мефодиев. кн. скл. при Одес. слав. о-ве, 1888. – 2], 38 с.
1293825
  Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1293826
  Михневич П Н. Русь и дом Романовых: Рост и развитие страны во время царствования дома Романовых / П Н. Михневич. – Москва
1. – 1913. – 39с.
1293827
  Головко Л.В. Русь и Дом Рюрика, Россия и Дом Романовых : краткий исторический очерк. к трехсотлетию Русского Царствующего Императорского Дома Романовых / сост. Л.В. Головко, инспектор нар. училищ. – Одесса : Тип. "Спорт и наука", 1912. – 80 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
1293828
  Алексеев А. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча = Отечество. Страницы истории // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1293829
  Неменский О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 14-23. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1293830
  Ловмяньский Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М, 1985. – 304с.
1293831
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
1. – 1991. – 413с.
1293832
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
2. – 1991. – 492с.
1293833
  Казакова Н. Русь и Прибалтика / Н. Казакова, И. Шаскольский. – Л, 1945. – 128с.
1293834
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1961. – 404 с.
1293835
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1961. – 400 с.
1293836
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – 432 c.
1293837
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
Т. 1. – 1982. – 434с.
1293838
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 445с.
1293839
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
2. – 1986. – 702с.
1293840
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Тула, 1991. – 748с.
1293841
  Сліпушко О. Русь і Англія: середньовічний діалог // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 126-134. – ISBN 978-617-7442-64-5
1293842
  Павляшик А.М. Русь і монголо-татари: зустріч двох цивілізацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.7-11
1293843
  Чепурний В. Русь і Нерусь. Час повертати українцям українську історію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 2 (172). – С. 58-59
1293844
  Головко О. Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини XII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 47-56
1293845
  Сліпушко О. Русь і Польща: середньовічний діалог // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116-125. – ISBN 978-617-7442-64-5
1293846
  Глухов А.Г. Русь книжная / А.Г. Глухов. – М, 1979. – 223с.
1293847
   Русь многоликая. – Москва, 1990. – 365с.
1293848
  Кольцов А.В. Русь моя / А.В. Кольцов. – Кемерово, 1983. – 160с.
1293849
   Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX -XI ст. : матеріали міжнар. польового археол. семінару (Чернігів-Шестовиця, 20-23 лип. 2006 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7743-50-0


  В пр. №1717334 напис: Бібліотеці Варшавського університету від Оргкомітету. Підпис.
1293850
  Іванов В.Д. Русь первозданна : Роман / В.Д. Іванов; Переклад з рос. Стаєцький О. – К., 1990. – 799с. – (Бібліотека історичної прози)
1293851
  Шевчук В.А. Русь первоцвітна : драматичні поеми / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 309 с.
1293852
  Висоцький С. Русь проти Росії, або Як подолати історичний парадокс // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 961-968. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1293853
  Жердий М. Русь с латышским акцентом // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 24 (236). – С. 64-65. – ISSN 2075-7093


  Община старообрядцев в Латвии.
1293854
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Ростов -на-Дону, 1982. – 126с.
1293855
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1984. – 288с.
1293856
  Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20-28. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядається питання подібного написання середньовічних назв Русі (Russia) та сербської Рашки (Rassia) на сторінках латиномовних та німецькомовних наративних джерел XIV–XV ст. і зумовленої цим плутанини. Основну увагу приділено кільком ...
1293857
  Лущай Ю.В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 188-199. – ISBN 978-966-2276-63-3
1293858
  Романов А.А. Русь уходит в нас / А.А. Романов. – М., 1987. – 319с.
1293859
  Чугуй Т.О. Русь, Угорщина і Священна Римська імперія в міжнародних відносинах другої третини XIII ст.: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
1293860
  Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство : избр. статьи / В. Т. Пашуто. – Москва : Университет Дмитрия Пожарского, 2011. – 686, [2] с. : ил., портр. – На авантит.: К 90-летию В. Т. Пашуто. – Библиогр.: с. 591-617, c. 674-677 и в подстроч. примеч. – (Древнейшие государства Восточной Европы : [ежегодник] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; редкол.: Е.А. Мельникова (отв. ред.) [и др.] ; 2008 год). – ISBN 978-5-91244-078-6
1293861
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 2009. – 385, [7] с. – Додаток: с. 384. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1293862
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
Т. 2 : Час збирати каміння. – 2009. – 396, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1293863
  Войтович Л. Русь: поморські слов"яни чи варяги? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 33-46. – ISSN 0203-9494
1293864
  Речкалов А.П. Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы / А. Речкалов. – Киев : Книга. – ISBN 978-966-8314-61-2
Кн. 1. – 2009. – 566, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 562-567
1293865
   Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 : Історико-архівні нариси. – Київ, 2002. – 984с. – ISBN 966-02-2504-0
1293866
  Сокіл Б. Руська (українська) мова в історичній ретроспективі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 72-76
1293867
  Кримінський В. Руська гвардія та прикордонна самооборона 1849 - 1850 рр. у Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 270-273. – ISBN 978-966-171-893-6
1293868
  Крамар С. Руська земля // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 111-129. – ISBN 978-617-681-137-4
1293869
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пеpеклад М. Ільтичної; за pедакцією Є. Касяненка. – [2-е вид.]. – Харків ; Беpлін : [Вид.] Закоpдон. Ред. Коміс. Hаpкомосвіти УСРР ; [Ляйпціг: Дpук. Шпамеpа]. – ([Hаp. Комісаpіат Закоpдон. Ред. Коміс. Укp. Соц. Рад. Респ.; № 3] ; [№ 3])
Ч. 1-2 : З найдавніших часів до кінця XIX віку : (З сінхpоністичними таблицями й 3 мапами). – 1922. – 223 с., 3 карти, табл. – В кн. пеpедм. авт. до 2-го вид.
1293870
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пер. А.Д. Хмельницького з 3-го рос. пер. і доп. вид. – [Харків] : Вид. "Пролетарий". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX вік: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1930. – 192? с.
1293871
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі : пер. з 9-го рос. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2 : Від найдавніших часів до кінця XIX віку : (з 3 мапами). – 1931. – 239 с.
1293872
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX сторіччя: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1932. – 256 с.
1293873
  Покровський М.М. Руська історія в стислому нарисі : пер. с 3-го рос. пер. і доп. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Партвидав "Пролетар"
Ч. 3 : XX вік. – 1932. – 292, 1 л. карт.
1293874
  Сліпушко О. Руська модель образу правителя у літописанні: європейська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 89-107. – ISBN 978-617-7442-64-5
1293875
  Кітов М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури : монографія / М.Г. Кітов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-427. – ISBN 978-966-8210-59-4
1293876
  Дементьєва Л.Р. Руська Правда - видатна пам"ятка давньоруського права // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 31-33. – ISSN 2410-244Х
1293877
  Арсеній А.В. Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Вивчення та дослідження норм Руської Правди, як першоджерела кримінального права української держави та їх вплив на формування сучасного кримінального права України.
1293878
   Руська правда : тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. – Київ : Вид. Української АН, 1935. – XII, XIII, 191, [4] с. – Друкується з розпорядження Української Академії Наук; Неодмінний секретар акад. О. В. Палладін. - Прим. № 12478 дефектний, відс. с. 185-191, [4]


  Зміст: Пр. С. В. Юшков. Передмова (Археографічна) Пр. С. В. Юшков. Предисловие (Археографическое) Тексти Руської Правди: І. редакція (Академічний список) II. редакція: А. (Синодальній ізвод) Б. (Пушкінський ізвод) В. (Троїцький ізвод) III. ...
1293879
   Руська Правда // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 120-122. – ISBN 5-87332-157-4
1293880
  Каськів О. Руська Правда // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 2011. – № 4 : Теологія. – С. 31-45
1293881
  Білецький Л.Т. Руська правда й історія її тексту = The Ruska Pravda and its textual history / Леонід Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр. – Покажч. імен: с. 165-166. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим. – ISBN 0-919867-99-5
1293882
  Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 89-98. – ISBN 966322012-0
1293883
  Солдатов О. Руська православна церква за кордоном (РПЦЗ) в СРСР в епоху розпаду тоталітарної системи (1970 - 1980-ті рр.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 69-77. – ISBN 978-966-182-372-2
1293884
  Зборовський П. Руська путь - шлях християнства в Галичину // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 4. – С. 11-15. – ISSN 0868-9644
1293885
  Тимошенко Л.В. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI - перша третина XVII ст.) : монографія / Леонід Тимошенко. – Дрогобич : Коло, 2020. – 795, [1] с. : іл. – На обкл. назва: Руська релігійна культура Вільна (XVI – перша третина XVII ст.). - Імен. покажч.: с. 705-734. – Бібліогр.: с. 614-704 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-432-1
1293886
  Тимошенко Л.В. Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність (XVI - перша третина XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Тимошенко Леонід Володимирович ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1293887
  Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848-1849 / написав Іван Кревецький. – У Львові : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченкв, 1912. – VII, 83 с. : з 2 табл. – (Монографії з обсягу нашої новочасної історії ; 2)
1293888
  Іщук-Пазуняк Руська трійця // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 152-159. – ISBN 978-966-355-044-2
1293889
  Балух В.О. Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях : словник / В.О. Балух, В.П. Коцур ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 279, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. про персоналії. – ISBN 978-966-423-448-8
1293890
  Шумило С. Руська Успенська лавра на Афоні та Антоній Печерський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 4. – ISSN 0235-3490
1293891
  Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості філософії руського буття на прикладі образів святих Бориса і Гліба. Проаналізовано середньовічні пам"ятки, в яких обґрунтовується ідея канонізації Бориса і Гліба, визначено специфічні риси образів руських святих. Наголошено на ...
1293892
   Руська хата : Буковинський альманах на pік 1877 / Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Данило Млака [С.І. Воpобкевич]. – Львів ; Чернівці : З друк. Т-ва имени Шевченка, під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – [2], 218, [2] с.


  Авт. поет., пpозових, дpам. твоpів, pозвідок з істоpії та етногpафії: Ю.А. Федькович, Данило Млака [С.І. Воpобкевич], Hаум Шpам [Г.І. Воpобкевич], Г. Баpвінок, П.О. Куліш, А.Ш. [А.П. Шанковський], К.М. Устиянович, Ом.Ол. Попович, І.М.
1293893
  Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV-XVIII ст.) : іст.-генеал. дослідження / Ігор Смуток ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Львів : Простір-М : ІУАД, 2017. – 503, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 433-500. – Бібліогр.: с. 397-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-49-6
1293894
  Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
1293895
  Михаловський І. Руське мистецтво доби Володимира Святого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 398-462.
1293896
  Танчер В.К. Руське православ"я / В.К. Танчер. – Киев, 1977. – 155 с.
1293897
  Сліпушко О. Руське Раннє і Високе Середньовіччя: європейський вектор розвитку // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7442-64-5
1293898
  Бонкало А. Руський литературный язык / Александр Бонкало. – Унгвар : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1941. – 11 с. – Отпечатка из жур. Зоря, реч. 1, с. 54-71. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 4)
1293899
  Хомік В. Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 121-123
1293900
  Кралюк П.М. Руський Парнас. Спроба адаптації ренесансної культури до українських реалій // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 149-157. – ISBN 978-966-373-777-5


  Вищезгадані латиномовні поети хоча й походили з українських етнічних земель і були свідомі свого русинства, але, як зазначалося, отримували освіту за межами своєї батьківщини і переважно працювали на чужині – наприклад, викладали у Краківському ...
1293901
  Грицак Я. Руський тягар: після варягів і греків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 34-35


  Постання України мусило бути не стільки продовженням старої Русі, скільки її руйнуванням. Відсталість "руського світу" стає особливо помітним з появою книгодрукування.
1293902
  Лозко Г. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 205-211. – ISSN 1728-3671
1293903
  Некрасов М.О. Руські жінки / М.О. Некрасов. – К, 1952. – 80с.
1293904
  Зінченко А. Руські парохії міста Вінниці у XVIII столітті / Арсен Зінченко ; Центр історії Вінниці. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Вінниця : Твори, 2021. – 499, [1] с. : іл., табл. – Геогр. покажч. : с. 471-479. - Покажч. імен: с. 446-479. – Бібліогр.: с. 429-444 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-688-1
1293905
  Волощук М.М. Руські переселенці в Угорщині XII - XIV ст.: обов"язки та соціальне становище // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 21-34. – ISSN 0130-5247
1293906
  Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 20


  Візантійські реліквії Руського королівства. "Мабуть небагатьом відомо, що на одному з ранніх гербів Руського королівства, який використовував Данило Романович, було зображення візантійського двоголового орла. Цікавий факт!"
1293907
  Гай-Нижник Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 156-193. – ISSN 2518-7546
1293908
  Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 159-164. – ISBN 978-966-02-6570-7
1293909
  Сліпушко О.М. Русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 299-303


  У статті аналізується русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій. Зокрема, вивчається вплив еллінської культури на руську середньовічну традицію, світогляд книжності Київської Русі. Наголошується, що еллінська антична традиція ...
1293910
  Трохіна У. Русько-половецькі відносини наприкінці XII - першій половині XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-966-171-893-6
1293911
  Сліпушко О. Русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджується русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя. Зроблено порівняльний аналіз релігійного і духовного контексту двох середньовічних літератур. Досліджуються особливості руських і польських проповідей, ...
1293912
  Половинська В.В. Русько-скандинавські військові контакти XI - першої половини XII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 18-21. – ISSN 2076-8982
1293913
  Франко І.Я. Русько-українська література. – Чернівці : Буковина, 1898. – 36с.
1293914
  Сліпушко О.М. Русько-українська та англійська середньовічні літератури: компаративний зріз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 380-387. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проводиться компаративний аналіз середньовічної русько-української та англійської літератур на прикладі аналізів поеми "Беовульф" та літописної оповіді про князя Святослава у складі "Повість врем"яних літ", і "Слово о полку Ігоревім"
1293915
  Хижняк В.П. Русько Олексій Микитович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 202. – ISBN 966-7419-44-4
1293916
   Русько Олексій Микитович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-221. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1293917
   Русько Юрій Олексійович (1930-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1293918
  Гончар Б.М. Рута-Такахіро угода // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435-436. – ISBN 966-316-045-4
1293919
  Малишко А.С. Рута : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 126 с.
1293920
  Богустова Рута Рута Богустова : Гобелен. Каталог выставки / Богустова Рута. – Москва : Советский художник, 1978. – 36 с.
1293921
  Гончар Б.М. Рута місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435. – ISBN 966-316-045-4
1293922
  Тринчер Г.С. Рутгерс / Г.С. Тринчер, К.С. Тринчер. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 187, [5] с., 11 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 191. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий основана в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 12 (438))
1293923
   Рутений и осмий. – Москва : АН СССР, 1962. – 252 с.
1293924
   Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду / В. Буханько, З. Войтенко, П.Г. Лакруа, І. Мальфан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано рутеній-нітрозильні комплекси з флуореніл-терпіридиновим лігандом. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну структуру ліганду та комплексу. Показано практичну цінність модифікації вихідного комплексу ...
1293925
  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 226-232


  Стаття має на меті познайомити читачів з кількома зібраннями рутеніки, які зберігаються в Архіві Етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові. Ці рукописи, без сумніву, зацікавлять мовознавців (фразеологів, діалектологів, дослідників історії ...
1293926
  Лисюк Д.П. Рутенія : [поет. збірка] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2013. – 99, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-209-8


  У пр. № 1719073 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1293927
  Кирилюк Ф.М. Рутенський (руський) Демосфен - Станіслав Оріховський Роксолан (1513-1566) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-628-108-8
1293928
  Франко І.Я. Рутенці : Типи галицьких русинів із 60-х та 70-х рр. мин. в. / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 42 с. – (Міжнародна бібліотека ; Ч. 7)
1293929
  Недзельський А.О. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 96-98
1293930
  Ибрагимов Г.Х. Рутульский язык / Г.Х. Ибрагимов. – М., 1978. – 308с.
1293931
   Рууд Люберс // Эхо планеты : Москва, 2000
1293932
  Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4


  Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
1293933
  Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь : [стихи] / Е.Ю. Кузьмина-Караваева. – Петроград : [Тип. Акц. О-ва тип. дела], 1916. – 140, III с.
1293934
  Перский Х.Е. Руфь / Х. Перский ; с предисл. А.В. Карташева. – Петроград : Изд. авторское ; [Тип. А.Я. Ганзбурга], 1917. – [2], 31 с. – Без тит. л., описан по обл. – (Русское общество изучения еврейской жизни : Древне-еврейские сказания)


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
1293935
  Франк Л. Руфь / Л. Франк. – Москва, 1963. – 96с.
1293936
  Яковець Наталія Рух - це життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 3 : фото
1293937
  Олійник Б.І. Рух : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71с.
1293938
   Рух. – Київ, 2001
1293939
  Ткач К.В. Рух "доступ до правосуддя"загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 212-222. – ISSN 0201-7245
1293940
  Петрів П. Рух "п"яти зірок": прощання з експериментом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 5


  "Це мала бути нова якість в італійській політиці, а залишилася нестійка формація, яку розривають внутрішні конфлікти. Почалось — як завжди у випадку популістів - від жартів і політики, здійснюваної у формі перформансу. Беппе Грілло, телевізійний комік ...
1293941
  Новак О.П. Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1025-6415
1293942
  Вовченко О.М. Рух атмосфери пари вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджено рух ідеальної нестисливої рідини під дією пари вихорів. Показано, що пара вихорів супроводжується атмосферою. Побудовані лінії течії та поле швидкостей. Чисельно проінтегровані рівняння руху точок рідини на границі кругових ...
1293943
  Меркулова Є. Рух без правил. Як в Україні регулюють пересування на електросамокатах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1293944
  Сталовєрова Г.В. Рух британських домініонів за державний суверенітет (1922-1923 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 369-376
1293945
  Скаков С. Рух в одному напрямку-тільки на волю // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-50
1293946
  Кізілова Н.М. Рух виязкої рідини в мікроциркуляторній комірці листків рослин та параметри оптимальної комірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1293947
  Анахов П.В. Рух вузлової лінії затухаючих прибережних сейш // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 51-58. – ISSN 2306-5680


  На основі отриманих при розрахунках даних висунуто гіпотезу щодо руху вузлової лінії затухаючих прибережних сейш в напрямі відкритого моря. Зсув вузлової лінії можуть обумовлювати щонайменше дві незалежні причини: зростання періоду хвилі та затухання ...
1293948
  Горошко О.О. Рух гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею на горизонтальній площині / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва, Є.Ю. Григор"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз стійкості гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею в околі вертикального положення на горизонтальній площині. Встановлено, що рух гіроскопа складається з переносного руху за інерцією разом з центром мас та прецесії і нутації осі ...
1293949
  Пархоменко В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-5
1293950
  Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1293951
  Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналіз та контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 148-155 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1293952
  Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-55 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1293953
  Камінський А. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1293954
   Рух декабристів : Методична розробка для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1980. – 120с.
1293955
   Рух декабристів. – К, 1991. – 23с.
1293956
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів / Г.Д. Казьмирчук. – К., 1991. – 40с.
1293957
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів у дослідженнях істориків Радянської України (1918 р. - середина 30-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 79-87. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1293958
  Латиш Ю.В. Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 9-11. – ISSN 2076-1554
1293959
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917- середина 1930-х років) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 36с.
1293960
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 - середина 1930-х років) : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 453л. – Бібліогр.:л.415-453
1293961
  Безвершенко Ю. Рух до ЄДП: треба бігти, аби перестати бути аутсайдером // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 2


  Наприкінці квітня директорат науки та інновацій МОН очолила Юлія Безвершенко, кандидат фізико-математичних наук, яка працювала до цього молодшим науковим співробітником Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та викладала квантову ...
1293962
  Гриневич Л. Рух до сучасного освітнього середовища // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію концепції Нової української школи.
1293963
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань , Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-28
1293964
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.22-29.
1293965
  Забаранкін М.Ю. Рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині / М.Ю. Забаранкін, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-66. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті розв"язок задачі про рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині подано через функцію току спеціального вигляду. За даним розв"язком побудовано лінії току при обтіканні рідиною веретеноподібного тіла. Знайдено ...
1293966
  Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1293967
  Скоблик В.П. Рух за громадянські права у США за часів лідерства М.Л. Кінга з погляду парадигми мобілізації ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 122-128. – (Історія ; Вип. 21)
1293968
  Мядзелець Є. Рух за громадянські права чорношкірого населення / Є. Мядзелець, І. Підберезних // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 27-31. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
1293969
  Лаєвська Ю. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
1293970
  Отрощенко І.В. Рух за об"єднання монгольських народів очима дослідників // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-112. – ISSN 1608-0599
1293971
  Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1293972
  Борисенко М. Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 30-62. – ISSN 0130-6936
1293973
  Год Б.В. Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20-40-ві роки XIX століття) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 132-139. – ISSN 2075-1451
1293974
  Усольцева М.М. Рух за соціальні реформи і "жіноче питання" в Мадрасі (1860-1930 рр.) / М.М. Усольцева ; [наук. ред. І.В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2018. – 255, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 221-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8770-9
1293975
  Шніцер І.О. Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-184. – (Історія ; Вип. 28)
1293976
  Сподобін І.М. Рух землі навколо сонця : Методична розробка з географії по курсу 5 класу / І.М. Сподобін. – Київ, 1938. – 24с.
1293977
  Попович М. Рух і мораль : з доповіді Мирослава Поповича на Установчому з"їзді Народного руху України за перебудову 8 вересня 1989 року // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 66-68. – ISSN 0206-8001
1293978
   Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля / Д.В. Шелест, А.А. Білюк, Ю.А. Ступак, Є.В. Пилипчик, Т.Ю. Ніколаєнко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
1293979
   Рух і розвиток як основні категорії матеріалістичної діалектики. – Луцьк, 1970. – 26 с.
1293980
  Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 23-24
1293981
  Циганов С.С. Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 211-218. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку, особливості впливу глобалізаційних процесів на фінансові ринки різних країн світу та входження на них іноземного капіталу. Проаналізовано сучасний стан та перспективи України ...
1293982
  Єлісєєнко Н.О. Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях / Н.О. Єлісєєнко, О.І. Стародубцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Інформаційна складова сучасних угод злиттів та поглинань відіграє дедалі більшу роль в досягненні синергетичного ефекту. Авторами було проаналізовано угоди злиттів та поглинань в контексті інформаційної взаємодії між їх учасниками. При цьому про ...
1293983
  Любива Рух історично поінформованого виконавства в контексті культури ХХ–ХХI століття / Любива, М.-М.В // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 68-71. – ISSN 2616-9967
1293984
  Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст поняття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових ...
1293985
  Корнєєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.23-31
1293986
   Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Круглий стіл з такої тематики відбувся у нашому університеті. Серед організаторів заходу - ф-т соціології нашого ун-ту. Обговорювалися питання міграційних процесів в Україні та світі, а також законопроект "Про зовнішню трудову міграцію". Відкрив ...
1293987
  Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 4-16. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 48)). – ISSN 2311-3383
1293988
  Андрієнко Д.П. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра / Д.П. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання руху крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра. Установлено, що під час руху в ньому крупні частинки можуть гальмуватися. Показано, що якщо розмір пилинки більший за деякий критичний, то для досягнення ...
1293989
  Косткін К. Рух лінійної конфігурації п"яти вихорів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 108-109
1293990
   Рух людства до двох організованих ним колапсів - екологічного і духовно-інтелектуального. Який з них небезпечніший і чи порятунок? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
1293991
  Дичко І.О. Рух материків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 26-30. – ISSN 2518-7104
1293992
   Рух ми відстоїмо. – Київ : МАЛТІ_М, 1999. – 56с
1293993
  Кравченко К.О. Рух населення Харківської області за останні 20 років (з 1995 по 2015 рр.) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 222-224. – ISBN 978-966-285-361-2
1293994
  Обуший М.І. Рух неприєднання - важливий фактор світової політики / М.І. Обуший. – Київ, 1986. – 47с.
1293995
  Орлова Т.В. Рух неприєднання / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1293996
  Матьовка М.П. Рух неприєднання в контексті міжнародних відносин (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – 208 с. – ISBN 966-7400-00-2
1293997
  Матьовка М.П. Рух неприєднання: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський держ.ун-т. – Ужгород : Патент, 1998. – 193 с. – ISBN 966-7242-45-5
1293998
  Сосновський М. Рух опору в Україні // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 47-62
1293999
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопед. довідник / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; [редкол., авт. статей: О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2012. – 895, [1] с., (32) арк. фот. : іл, фот. – Паралел. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1676-42-7
1294000
  Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 243-261. – ISBN 978-966-02-5322-3
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,