Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1289001
  Худайназаров Б. "Сормово-27". : повесть / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. В.Василевского. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 114 с.
1289002
  Полонська-Василенко "Сорочинська трагедія" та українська "Дума" Короленка // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 449-456. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1289003
  Злобін Ю.В. "Сорочинський ярмарок" М. Гоголя як художнє відображення універсальної моделі українського ярмарку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 145-151
1289004
  Бондарчук В.О. "Сорочинський ярмарок" М. Мусоргського у сценічному втіленні Д.М. Гнатюка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 116-121. – ISSN 2312-4679
1289005
   Сорбційне концентрування Mo-, Cr-, та W-вмісних аніонів на силікагелі з іммобілізованим полііоненом / Л.М. Чорна, Е.С. Яновська, В.В. Янишпольський, В.А. Тьортих // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 55 : Хімічні науки і технології
1289006
  Іванова О.М. Сорбційне концентрування антибіотиків на функціоналізованих кремнеземах / О.М. Іванова, С.О. Алексєєв // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 71
1289007
  Романовська Н.І. Сорбційне концентрування мікрокількостей CrO42- та кремнеземах модифікованих ЧАГ / Н.І. Романовська, В.М. Зайцев, В.І. Герда // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 239
1289008
  Іванова О.М. Сорбційне концентрування слідових кількостей хлорамфеніколу на поверхні силікагелю, модифікованого октадецильними групами / О.М. Іванова, Т.В. Сіколенко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – № 3 (107) : Хімічні і біологічні науки та технології. – С. 91-96. – ISSN 1810-0546


  Background. Chloramphenicol (CAP) is a broad spectrum antibiotic. It"s widely used in various fields of veterinary and can be accumulated in food of animal origin. A minimum required performance limit (MRPL) for CAP in food is significantly restricted ...
1289009
   Сорбційні властивості пектинових речовин / В.К. Яцимирський, Л.П. Олексенко, П.І. Демченко, В.Б. Іщенко, О.Ю. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Хімія ; Вип. 35)


  Вивчено термодинамічні аспекти фізико-хімічної взаємодії назькоетерифікованих бурякових пектинів з парою води, а також досліджено сорбційні характеристики досліджуваних пектинів відносно катіонів важких металів. Дослідження сорбційних властивостей ...
1289010
   Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів / Е.С. Яновська, В.А. Кузовенко, О.Ю. Кичкирук, В.А. Тьортих // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 79 : Хімічні науки і технології
1289011
   Сорбційні властивості щодо іонів токсичних металів сапоніту, in situ модифікованого полі [N-(4-карбоксифеніл)метакриламідом] / Е.С. Яновська, І.О. Савченко, Я.В. Полонська, Л.А. Ольховик, Д. Стернік, О.Ю. Кичкирук // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 67-73. – ISSN 0041-6045
1289012
   Сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів подільського сапоніту, in situ імобілізованого поліметакриламідом 4-амінобензойної кислоти / О.В. Твердохліб, Я.А. Полонська, Е.С. Яновська, І.О. Савченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 72
1289013
   Сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів подільського сапоніту, іn situ модифікованого кополімером 4-вінілпіридину і стирену / С В. Шашло, О.У. Кондратенко, Е.С. Яновська, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86
1289014
  Вовкогон А.Г. Сорбційні показники нативного і модифікованого пектину як носія для іммобілізації заквасок / А.Г. Вовкогон, С.В. Мерзлов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1289015
   Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення Cu(II), Cd(II), та Pb(II) у питній воді за допомогою кремнезему, модифікованого пропілтіоетиламіном / Г.М. Зайцева, О.П. Конопліцька, В.А. Халаф, В.М. Зайцев // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 108-113. – ISSN 0041-6045
1289016
  Трохимчук А.К. Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення срібла з використанням кремнеземів, модифіковані похідними тіосечовини / А.К. Трохимчук, Е.С. Яновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-19. – (Хімія ; Вип. 37)


  Визначені умовні сорбції та десорбції срібла на кремнеземах, до поверхні яких прищеплені молекули - похідні тіосечовини. Показано, що іони срібла кількісно сортуються в кислотних розчинах і десорбуються 2-6% розчином тіосечовини. На основі цього ...
1289017
  Конопліцька О.П. Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення срібла у воді / О.П. Конопліцька, В.М. Зайцев, Г.М. Зайцева // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2007. – Т. 2, № 1. – С. 56-61. – ISSN 1991-0290
1289018
  Лисенко О. Сорбційно-десорбційно-фотометричне визначення мікрокількостей феруму в сульфосаліциловій кислоті з використанням 3-(метиламоній)-пропілкремнезему / О. Лисенко, В. Зайцев, Н. Мірза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-28. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив рН, концентрації сульфосаліцилат-, сульфат- і хлорид-іонів на повноту сорбції сульфосаліцилатних комплексів феруму(III). Розроблено "безреагентний" метод визначення мікрокількостей феруму(III) в сульфосаліциловій кислоті, який полягає в ...
1289019
  Гавер Олеся Михайлівна СОрбційно-закріплений на поверхні силікагелю фенантролін- твердофазний реагент для визначення Феруму, Купруму та Аргентуму : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.02 / Гавер Олеся Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1289020
  Верба В.В. Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Верба В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л.172-202. – Бібліогр.: л.151-171
1289021
  Верба В.В. Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Верба В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 22 назв.
1289022
  Дяченко Н.О. Сорбційно-спектроскопічне визначення родію (ІІІ) з 4-(2-тіазолілазо) резорцином і цетилпіридинієм хлористим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено сорбцію комплексу родію (ІІІ) з 4-(1-тіазолілазо) резорцином (ТАР) і цетилпіридинієм хлористим (ЦП). Розроблено методику сорбційно-спектроскопічного визначення родію.
1289023
  Дяченко Н.О. Сорбційно-спектроскопічне визначення рутенію з використанням кремнеземного сорбенту, що містить трифенілфосфонієві групи / Н.О. Дяченко, А.К. Трохимчук, О.А. Циганович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексоутворення рутенію(IV) на поверхні сорбента з хімічно закріпленими на силікагелі трифенілфосфонієвими групами в присутності у розчині додаткового ліганда - нітрозо-R-солі. Установлено утворення забарвленого поверхневого комплексу. ...
1289024
  Коноваленко А.А. Сорбційно-спектроскопічне визначення флуору з Арсеназо І / А.А. Коноваленко, К.А. Поліщук, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 216
1289025
  Запорожець О.А. Сорбційно-спектрофотометричне визначення Cd (II) іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо / О.А. Запорожець, М.В. Іщенко, К.О. Сучова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 55 : Хімічні науки і технології
1289026
  Зайцева Г. Сорбційно-твердофазно-фотометричне визначення ртуті на пропілтіоетиламінокремнеземі / Г. Зайцева, О. Конопліцька, В. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Для селективного вилучення іонів ртуті з водних розчинів запропоновано адсорбент на основі кремнезему, модифікованого пропілтіоетиламіном. Вивчено оптимальні умови сорбції Hg(II) на поверхні модифікованого кремнезему з розчинів і розроблено ...
1289027
   Сорбційно-фотометричне визначення заліза з використанням силікагелю з прищепленими y-меркаптопропільними групами / А.К. Трохимчук, Е.Н. Арендарюк, А.В. Легенчук, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-76. – (Хімія ; Вип. 38)


  У статистичних умовах визначено сорбцію Fe (II, III) на силікагелі з ковалентно зв"язаним з поверхнею SiO2 y-меркаптопропільними групами. Установлено оптимальні умови утворення поверхневого комплексу Fe (II) з фенатроліном і y-меркаптопропільними ...
1289028
  Зайцев В.М. Сорбційно-фотометричне визначення іонів деяких токсичних металів з водних розчинів і біологічних рідин / В.М. Зайцев, Т.Д. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-19. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено хіміко-аналітичні властивості 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти, ковалентно закріпленої на поверхні високодисперсного оксиду кремнію. Показано ефективність сорбенту для концентрування іонів важких металів з водних розчинів. ...
1289029
  Трохимчук А.К. Сорбційно-фотометричне визначення паладію з використанням хелатоутворювальних сорбентів / А.К. Трохимчук, О.Б. Андріанова, М.В. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-28. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Порівняно вилучення паладію(ІІ) з водних розчинів на поверхні полівінілпіридинового та полістирольних макропористих сорбентів з різними функціональними групами, а також волокнистого піразольного сорбенту. Установлено оптимальні умови сорбції та ...
1289030
  Тананайко М.М. Сорбційно-фотометричне визначення хлориду цетилпіридінію : хімія / М.М. Тананайко, Л.І. Горенштейн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 6-9 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1289031
  Рева Т. Сорбціна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(ІІ), Hg(ІІ), Fe(ІІІ), Cu(ІІ), Cd(ІІ) та Pb(ІІ) / Т. Рева, В. Зайцев, О. Трохименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-18. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Визначено кількісні характеристики сорбційних процесів за участю адсорбентів на основі кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами та катіонів деяких важких металів. Quantitative characteristics of silica-based adsorbents having covalently ...
1289032
  Канцур А.З. Сорбція біогенних аніонів на бентоніті, стимульованому надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням / А.З. Канцур, Л.В. Сиса // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 87-92 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1289033
  Горда Р.В. Сорбція благородних металів кристалічною целюлозою, хімічно модифікованою молекулами тіосечовини / Р.В. Горда, О.В. Легенчук, А.К. Трохимчук // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 110-117. – ISSN 0041-6045
1289034
  Горда Р.В. Сорбція благородних металів на поверхні сорбентів різної природи, хімічно модифікованих тіосечовинними групами / Р.В. Горда, О.В. Легенчук, А.К. Трохимчук // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 50
1289035
  Наджафова О. Сорбція гемоглобіну композитними плівками оксид силіцію - полівінілсульфокислота / О. Наджафова, М. Дроздова, В. Босак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гемоглобіну (Нb) поверхнею композитної плівки на основі оксиду силіцію та полівінілсульфокислоти, синтезованої за золь-гель технологією. Максимальна ємність сорбенту за Нb становить 7,5-10(-9) моль/г. Контроль за вмістом гемоглобіну ...
1289036
  Орлова О.О. Сорбція іонів металів на поверхні органо-кремнеземних матеріалів модифікованих фосфоновими групами / О.О. Орлова, І.В. Христенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 158
1289037
  Лисенко О.М. Сорбція йодидних комплексів кадмію (ІІ) та цинку (ІІ) на пінополіуретані / О.М. Лисенко, О.М. Гавін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив рН, концентрації йодид-іонів, об"єму водної фази та маси пінополіуретану на швидкість і повноту сорбції йодиду кадмію та цинку. Встановлено оптимальні умови сорбції та відокремлення мікрокількостей кадмію від цинку з використанням ...
1289038
  Дяченко Н.О. Сорбція комплексів іридію (ІV) з азобарвниками гетероциклічного ряду та поверхнево-активними речовинами / Н.О. Дяченко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено умови практично кількісного вилучення іридію(ІV) силікагелем із розчинів, що містять азореагент і катіонні поверхнево-активні речовини (КПАР). Розроблено методику сорбційно-спектроскопічного визначення іридію у хлоридних розчинах.
1289039
   Сорбція мікрокількостей [ подано формулой] - та [ подано формулой] - іонів на аніонітаж [подано формулой] та октадецилдиметил - y - амінопропілкремнеземі / В.М. Зайцев, М.Ф. Зуй, Л.А. Сливчук, В.І. Герда // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2009. – Т. 4, № 1. – С.28-33. – ISSN 1991-0290
1289040
   Сорбція нафталіном йонного асоціату мол і бдо фосфату з діамантовим зеленим / О.М. Трохименко, Т.В. Сотник, В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-39. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено сорбцію нафталіном у режимі "виникаючого" сорбенту йонного асоціату молібдофосфату з діамантовим зеленим [R]5[H2PM11O39], де R+ - основний барвник. Визначено ємність сорбенту за йонним асоціатор і константу сорбції, що становлять відповідно ...
1289041
  Бойченко І. Сорбція оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію на силікагелі з прищепленими N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N"-пропілсечовинними групами / І. Бойченко, А. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено взаємодію оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію з N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N"-пропілсечовинними групами, ковалентно закріпленими на поверхні силікагелю. Показано, що при використанні оловохлоридних комплексів ступінь ...
1289042
  Гайдук Т.В. Сорбція пінополіуретаном молібдосилікату та її застосування для фотометричного визначення ортосилікату / Т.В. Гайдук, О.М. Трохименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-9. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію молібдосилікату пінополіуретаном. Описано методику визначення ортосилікату в присутності фториду. Si(IV) сорбують у вигляді жовтого молібдосилікату за рН~1…2 та с[нижній індекс Н2ВО3] : с[нижній індекс F] = 20…40 і визначають у фазі ...
1289043
  Бучик С.В. Сорбція поліметинових барвників гібридними плівками на основі [хімічна формула] та їх спектрофотометричні характеристики / С.В. Бучик, О.Ю. Тананайко, А.А. Іщенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 143
1289044
  Ваврінчук Л.Є. Сорбція ртуті (II) "виникаючим" твердофазним реагентом на основі нафталіну та фенілтіосемікарбазону бета-нафтохінону (ФТСК) / Л.Є. Ваврінчук, Б.Й. Набиванець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-48. – (Хімія ; Вип. 37)


  Запропоновано "виникаючий" твердофазний реагент на основі нафталіну та ФТСК. Вивчено умови визначення ртуті(ІІ) за допомогою цього реагенту. Оптимальне рН сорбції 5,0, час встановлення сорбційної рівноваги 10-20 хв. Градуйований графік лінійний в межах ...
1289045
  Сірик О.О. Сорбція та аналіз синтетичних харчових барвників на силікагелі з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином / О.О. Сірик, А.К. Трохимчук // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 11/12, листопад - грудень. – С. 85-92. – ISSN 0041-6045
1289046
  Лисенко Олена Миколаївна Сорбція тіоціанатних комплексів Co(II), Fe(III) і Mo(VI, V) на пінополіуретані та її використання в аналізі : Автореф... кандидата хімічнихнаук: 02.00.02 / Лисенко Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1289047
  Лисенко О.М. Сорбція тіоціанатних комплексів Со (2), Ре (3) і Мо (4,5) на пінополіуретані та її використання в аналізі : Дис... Канд. хімічн. наук: 02.00.22 / Лисенко О.М.; КУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.134-145
1289048
  Моторіна А. Сорбція фосфоровмісних похідних ціанінових барвників плівковими покриттями на основі діоксиду сіліцію та катіонообмінних поліелектролітів / А. Моторіна, О. Наджафова, М. Мазьєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-23. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Показана можливість модифікації поверхні композитних плівок на основі SiO2, та катіонообмінних поліелектролітів діоксіазафосфокановими похідними ціанінових барвників. Встановлені оптимальні умови іммобілізації барвників та продемонстрована ...
1289049
  Гиршгорн В. Сорванец Джо / В. Гиршгорн, И. Келлер. – Л.-М., 1924. – 64с.
1289050
  Щетинов Ю.А. Сорванный заговор. / Ю.А. Щетинов. – М., 1978. – 119с.
1289051
  Ронасеги М. Сорванцы / М. Ронасеги. – М, 1989. – 220с.
1289052
  Шелдон С. Сорвать маску / Пер. с англ.: В.А.Вебера; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2001. – 244с. – ISBN 5-17-007511-1
1289053
  Шелдон С. Сорвать маску. Интриганка : Романы / С. Шелдон. – Москва : АСТ, 1999. – 544с. – ISBN 5-237-01475-5
1289054
  Шелдон С. Сорвать маску. Интриганка / С. Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 544с. – ISBN 5-237-01475-5
1289055
  Шаповал А.Г. Сорго / А.Г. Шаповал. – Москва ; Ленинград, 1931. – 173 с.
1289056
  Макаров Л.Х. Соргові культури / Л.Х.Макаров; Укр. акад. аграрних наук; Інститут землеробства півден. регіону УААН. – Херсон, 2006. – 264с. – ISBN 966-630-049-7
1289057
  Фаст Соревнование -- большая сила. / Фаст, и.И. – Архангельск, 1961. – 22с.
1289058
  Запотылок Ирина Николаевна Соревнование - это труд, поиск, творчество : Рекоменд. указатель лит-ры / Запотылок Ирина Николаевна, Михайлова Лидия Михайловна. – Москва : Книга, 1976. – 48с.
1289059
  Шклюков А. Соревнование / А. Шклюков, Е. Троицкая. – М., 1943. – 76с.
1289060
  Шкурко С.И. Соревнование в новых условиях хозяйствования / С.И. Шкурко. – Москва, 1981. – 64с.
1289061
  Гречишников П.В. Соревнование в новых условиях хозяйствования / П.В. Гречишников. – М., 1987. – 60с.
1289062
   Соревнование в производственном коллективе. – Тарту, 1978. – 163с.
1289063
   Соревнование в развитом социалистическом обществе. – М., 1977. – 173с.
1289064
  Уткин Э.А. Соревнование в развитом социалистическом обществе / Э.А. Уткин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 111 с.
1289065
  Иванов Э.П. Соревнование в системе социально-экономических отношений. / Э.П. Иванов. – Москва : Мысль, 1984. – 204 с.
1289066
  Крупнов К.Г. Соревнование в системе управления производством / К.Г. Крупнов. – М, 1978. – 135с.
1289067
   Соревнование в современных условвиях. – М., 1985. – 136с.
1289068
  Федотов А. Соревнование в совхозах. / А. Федотов. – М., 1942. – 56с.
1289069
  Ллях Г.И. Соревнование в условиях социалистической системы хозяйствования / Г.И. Ллях. – Минск, 1984. – 95с.
1289070
  Егорова М.А. Соревнование в школе как средство воспитания у подростков коммунистического отношения к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Егорова М.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 20л.
1289071
  Вальяно М.В. Соревнование во социалистических странах: общее и особенное / М.В. Вальяно, А.Г. Грязнова. – Москва, 1987. – 206с.
1289072
  Попов И Г. Соревнование городов и районов: организация, эффективность. / И Г. Попов, . – М, 1986. – 93с.
1289073
  Бабляк Н.М. Соревнование двух миров / Н.М. Бабляк, О.И. Кужелева. – Москва, 1964. – 63с.
1289074
  Никонова И.И. Соревнование двух мировых общественных систем / И.И. Никонова. – Москва, 1981. – 64 с.
1289075
   Соревнование двух мировых систем и буржуазное экономического прогнозирование. – М., 1976. – 262с.
1289076
  Зацепилин В.Г. Соревнование двух мировых систем хозяйства и неизбежность победы коммунизма в мировом масштабе / В.Г. Зацепилин. – М., 1971. – 110с.
1289077
  Косолапов Н.И. Соревнование двух областей / Н.И. Косолапов. – М., 1959. – 76с.
1289078
  Кодаченко А.С. Соревнование двух систем и слаборазвитые страны / А.С. Кодаченко. – М., 1960. – 112с.
1289079
   Соревнование двух систем: Новые явления в экономике капитализма. – Москва : Наука, 1967. – 420 с.
1289080
   Соревнование двух систем: Проблемы экономической науки. – Москва : Наука, 1963. – 304с.
1289081
   Соревнование двух систем: Рабочий класс в условиях НТР. Производство и потребление. – Москва : Наука, 1971. – 567 с.
1289082
   Соревнование двух систем: Современное состояние, факторы, перспективы. – Москва : Наука, 1988. – 384 с.
1289083
   Соревнование двух систем: социальные и экономические аспекты НТР. – Москва : Наука, 1979. – 519 с.
1289084
   Соревнование двух систем: Экономика и трудящиеся. – Москва : Наука, 1973. – 400 с.
1289085
   Соревнование двух систем: Экономические сопоставления. – Москва : Наука, 1965. – 432 с.
1289086
  Бушнев Я. Соревнование друзей / Я. Бушнев. – Ставрополь, 1959. – 64с.
1289087
   Соревнование дух систем: Экономика социализма и всемирное хозяйство. – Москва : Наука, 1975. – 462 с.
1289088
   Соревнование за высокую эффективность и качество. – М., 1978. – 287с.
1289089
   Соревнование за высокую эффективность и качество. – М., 1978. – 288с.
1289090
  Ряжских И.А. Соревнование за высокую эффективность труда коллектива / И.А. Ряжских. – Москва, 1976. – 64 с.
1289091
  Турченко В.Н. Соревнование за коммунистический труд / В.Н. Турченко. – Новосибирск, 1967. – 164с.
1289092
  Шмидт А.А. Соревнование за коммунистический труд в сланцехимической промышленности Эстонской ССР (1958-1963 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидт А.А.; АН Эстон. ССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1965. – 35л.
1289093
  Копылова А.З. Соревнование за коммунистический труд на сельско-хозяйственных предприятиях. / А.З. Копылова. – М., 1965. – 112с.
1289094
  Магазина А.М. Соревнование за коммунистическое отношение к труду и его роль в повышении производительнсоти труда : Автореф... канд .экон.наук: / Магазина А. М.; МГУ. – М., 1969. – 18л.
1289095
  Калганов М.В. Соревнование за образцовое бытовое обслуживание населения / М.В. Калганов. – М., 1965. – 48с.
1289096
   Соревнование за повышение культуры обслуживания населения. – М., 1979. – 117с.
1289097
  Уткин Э.А. Соревнование за экономию и бережливость / Э.А. Уткин. – М., 1984. – 64с.
1289098
  Лойко Н.К. Соревнование за экономию материальных ресурсов / Н.К. Лойко. – К., 1986. – 151с.
1289099
  Иголкин М.В. Соревнование и борьба двух систем: общечеловеческий и классовый аспекты / М.В. Иголкин. – Москва, 1988. – 62 с.
1289100
   Соревнование и его роль в условиях развитого социализма. – Москва, 1977. – 263с.
1289101
  Смольков В.Г. Соревнование и коммунизм / В.Г. Смольков. – М., 1970. – 164с.
1289102
   Соревнование и конкуренция. – М., 1983. – 256с.
1289103
   Соревнование и лицевые счета экономии. – Москва : Правда, 1976. – 32 с.
1289104
  Мальцев В.А. Соревнование и личность / В.А. Мальцев. – М, 1983. – 157с.
1289105
  Воейков М.И. Соревнование и народно-хозяйственное планирование. / М.И. Воейков. – Москва, 1980. – 151с.
1289106
  Тюрин Ю.В. Соревнование и передовой опыт / Ю.В. Тюрин. – Москва, 1977. – 80с.
1289107
   Соревнование и печать. – М., 1975. – 184с.
1289108
   Соревнование и печать. – Л., 1976. – 112 с.
1289109
  Романюк В.Я. Соревнование и печать / В.Я. Романюк. – М., 1978. – 191с.
1289110
  Романюк В.Я. Соревнование и план / В.Я. Романюк. – М., 1977. – 64с.
1289111
   Соревнование и участие трудящихся в управлении производством. – Алма-Ата, 1985. – 263с.
1289112
   Соревнование и хозяйственных механизм развитого социализма. – М., 1979. – 247с.
1289113
   Соревнование и экономические законы социализма. – Ярославль, 1976. – 126с.
1289114
  Габдулин М.П. Соревнование коллективов предприятий за коммунистический труд и его влияние на развитие производства : Автореф... канд. экон.наук: / Габдулин М.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии. – М., 1962. – 17л.
1289115
  Каменчук Н.И. Соревнование на селе в условиях совершенствования социализма / Н.И. Каменчук. – Воронеж, 1986. – 166с.
1289116
  Гречишников П.В. Соревнование на этапе развитого социализма / П.В. Гречишников. – М., 1977. – 216с.
1289117
  Белоусов Е.В. Соревнование пахарей / Е.В. Белоусов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Л, 1976. – 88с.
1289118
  Беляев И.Н. Соревнование по баскетболу / И.Н. Беляев. – М., 1954. – 119с.
1289119
   Соревнование по профессиям. – М., 1952. – 104с.
1289120
  Антонович И.И. Соревнование по скалолазанию / И.И. Антонович. – Москва, 1955. – 84с.
1289121
   Соревнование по футболу 1954 и 1955 гг.. – М., 1955. – 80с.
1289122
   Соревнование с Шефом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 74-79 : фото
1289123
  Финкельштейн Д.Н. Соревнование химии с природой / Д.Н. Финкельштейн. – М, 1959. – 286с.
1289124
  Ворожейкин И.Е. Соревнование: от прошлого к настоящему / И.Е. Ворожейкин. – Москва, 1990. – 218с.
1289125
  Фединин В.К. Соревнование: политэкономические аспекты. / В.К. Фединин. – М, 1978. – 159с.
1289126
   Соревнование: проблемы, поиски, находки. – М., 1979. – 216с.
1289127
  Березкин В.И. Соревнования на мастерство вождения автомобиля / В.И. Березкин, С.С. Постельдников. – М, 1953. – 64с.
1289128
  Березкин В.И. Соревнования на мастерство вождения автомобиля / В.И. Березкин, С.С. Постельдников. – М, 1956. – 88с.
1289129
  Березкин В.И. Соревнования на мастерство фигурного вождения автомобилей и мотоциклов / В.И. Березкин, С.С. Постельдников. – М, 1962. – 111с.
1289130
  Быкова Е.И. Соревнования на первенство мира по шахматам среди женщин / Е.И. Быкова. – М, 1955. – 48с.
1289131
  Мельников Я Соревнования по конькобежному спорту / Я Мельников, , С.Н. Павлов. – М., 1953. – 108с.
1289132
  Калогномос В.И. и др. Соревнования по спортивной гимнастике. Организация, проведение и судейство / В.И. и др. Калогномос. – М., 1952. – 172с.
1289133
   Соревнования по стоклеточным шашкам. – М., 1956. – 288с.
1289134
  Березкин В.И. Соревнования по фигурному вождению мотоцикла / В.И. Березкин, С.С. Постельдников. – М, 1954. – 52с.
1289135
  Меньшиков А.В. Соревнования по футболу 1955 и 1956 гг. / А.В. Меньшиков. – М., 1956. – 80с.
1289136
  Кодыш Э.Н. Соревнования туристов / Э.Н. Кодыш. – М., 1990. – 173с.
1289137
   Соревнования, смотры и конкурсы комсомольцев-школьников Ленинграда в 1965-66 учебном году. – Л., 1965. – 51с.
1289138
   Соревноваться - значит творить. – М., 1973. – 255с.
1289139
  Конотоп В.И. Соревнуются побратимы / В.И. Конотоп, В.М. Цибулько. – М., 1979. – 80с.
1289140
  Моисеев Б.В. Соревнуются сельсоветы / Б.В. Моисеев. – М., 1976. – 128с.
1289141
  Франко І.Я. Сорке / І.Я. Франко, 1927. – 17с. – Книга єврейською мовою
1289142
  Гузаиров Х.Х. Сорная растительность Бухарского района и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: / Гузаиров Х.Х.; Бухарский гос. объединенный пед. и учительский ин-т им. С.Орджоникидзе. Кафедра ботаники. – Бахара-Самарканд, 1951. – 11 с.
1289143
  Аббасов Я.М. Сорная растительность Кировабад-Казахской зоны Азербайджанской ССР и борьба с ней : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аббасов Я.М. ; Ком. высш.и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 24 с.
1289144
  Виленский Д.Г. Сорная растительность Новоузенского уезда Самарской губ. / Д.Г. Виленский. – Саратов, 1919. – 14с.
1289145
  Воробьев Н.Е. Сорная растительность Придунайской степи Украины и некоторые приемы борьбы с нею : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Воробьев Н.Е. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1289146
  Воробьев Н.Е. Сорная растительность Придунайской Степи Украины и некоторые пролемы борьбы с нею : Дис... канд. биол.наук: / Воробьев Н. Е.; Измаильськая опытн. станц. Всесоюзн. НИИ кукурузы. – Днепропетровск, 1963. – 236л. – Бібліогр.:л.I-XXXVIII
1289147
  Дмитриева С.И. Сорная растительность северно-западной части Алазань-Автаранской долины. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.И.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 29л.
1289148
  Мальцев И А. Сорная растительность СССР и меры борьбы с нею / И А. Мальцев, . – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград, 1936. – 317 с.
1289149
  Мальцев И А. Сорная растительность СССР. / И А. Мальцев, . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1933. – 296с.
1289150
  Коровин Е.П. Сорная ратительность хлопковых полей Средней Азии и меры боробы с ней / Е.П. Коровин. – Москва -Ташкент, 1934. – 240с.
1289151
   Сорная трава. – Свердловск, 1958. – 88с.
1289152
  Монствилайте Я.И. Сорно-полевая растительность Литовской ССР и научное обоснование ее уничтожения химическими средствами. : Автореф... доктор биол.наук: / Монствилайте Я.И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 60л. – Бібліогр.:с.57-60
1289153
  Ибрагимов К.Г. Сорно-полевые растения междуречья Терек-Сулак и борьба с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Ибрагимов К.Г.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1965. – 18л.
1289154
  Рычин Ю.В. Сорные растения / Ю.В. Рычин. – М., 1952. – 280с.
1289155
  Рычин Ю.В. Сорные растения / Ю.В. Рычин. – Москва, 1959. – 291с.
1289156
  Фисюнов А.В. Сорные растения / А.В. Фисюнов. – М, 1984. – 319с.
1289157
  Яброва-Колаковская Сорные растения Абхазии / В.С. Яброва-Колаковская, Е.М. Шенгелия. – Тбилиси, 1978. – 100 с.
1289158
  Рухадзе Т.К. Сорные растения виноградников Картли. : Автореф... канд. биол.наук: / Рухадзе Т.К.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 32л.
1289159
  Ульянова Т.Н. Сорные растения во флоре России и других стран СHГ / Т.Н. Ульянова; Росс. академия сельскохозяйственных наук. – Санкт-Петербург, 1998. – 343с.
1289160
  Ульянова Т.Н. Сорные растения во флоре России и других стран СНГ. / Т.Н. Ульянова. – СПб., 1998. – 343с.
1289161
  Скороход В.Г. Сорные растения Донбасса и меры борьбы с ними / В.Г. Скороход. – Сталино, 1951. – 71с.
1289162
  Котт С.А. Сорные растения и борьба с ними / С.А. Котт. – 3-е, перераб. и доп. – М., 1961. – 365с.
1289163
  Зотова А.П. Сорные растения и борьба с ними / А.П. Зотова. – 2-е изд.,. – Л., 1976. – 128с.
1289164
  Федосеева М.П. Сорные растения и меры борьбы с ними / М.П. Федосеева. – М - Л, 1950. – 32с.
1289165
  Тимофеев А.Т. Сорные растения и меры борьбы с ними : Уч. пособие / А.Т. Тимофеев. – Воронеж, 1950. – 44 с.
1289166
  Иванов В.П. Сорные растения и меры борьбы с ними / В.П. Иванов. – М., 1955. – 176с.
1289167
  Киселев А.Н. Сорные растения и меры борьбы с ними / А.Н. Киселев. – М., 1971. – 192с.
1289168
  Протасов Н.И. Сорные растения и меры борьбы с ними. / Н.И. Протасов. – Минск, 1987. – 262с.
1289169
  Ганешин С.С. Сорные растения льна и меры борьбы с ними / С.С. Ганешин. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 126 с. : 48 рис.
1289170
  Родригес Сорные растения риса провинции Лас Вильяс Кубы и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Родригес В. Х. И; КГУ. – Киев, 1977. – 27л.
1289171
  Корсмо Э. Сорные растения современного земледелия / Э. Корсмо. – М-Л, 1933. – 416с.
1289172
   Сорные растения СССР. – Ленинград
Том1. – 1934. – 323 с.
1289173
   Сорные растения СССР. – Л.
Том2. – 1934. – 244с.
1289174
   Сорные растения СССР. – Ленинград
Том3. – 1934. – 448с.
1289175
   Сорные растения СССР. – М-Л
Том4. – 1935. – 416с.
1289176
  Мальцев А.И. Сорные растения СССР и меры борьбы с ними / А.И. Мальцев. – Ленинград, 1926. – 95 с.
1289177
   Сорные растения Таджикистана. – М-Л
1. – 1953. – 451с.
1289178
   Сорные растения Таджикистана. – М-Л
2. – 1953. – 322с.
1289179
  Положий А.В. Сорные растения Томской области и борьба с ними. / А.В. Положий. – Томск, 1954. – 96с.
1289180
  Никитин В.В. Сорные растения флоры СССР / В.В. Никитин. – М, 1983. – 453с.
1289181
  Шишкин И.К. Сорные растения южной части Дальневосточного края / И.К. Шишкин. – Хабаровск, 1936. – 142с.
1289182
  Папендик Т. Сорные травы / Т. Папендик, Б. Столповский. – М-Л, 1930. – 104с.
1289183
  Талиев В.И. Сорные травы. / В.И. Талиев. – М.-Л., 1929. – 163с.
1289184
  Краскин В.А. Сорняки / В.А. Краскин. – Белгород, 1963. – 43с.
1289185
  Мардиев Х. Сорняки в бахчеводстве Узбекистана и химические меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Мардиев Х.; Самарк. гос. ун-т им. А.Новои. – Самарканд, 1965. – 21л.
1289186
  Зверева О.Н. Сорняки Западной Сибири и меры борьбы с ними. / О.Н. Зверева, Н.Ф. Емельянов. – Новосибирск, 1936. – 87с.
1289187
  Никитна Е.В. Сорняки зерновых культур / Е.В. Никитна. – Фрунзе, 1933. – 97с.
1289188
  Васильев М.Д. Сорняки и борьба с ними / М.Д. Васильев. – Свердловск : Огиз-Свердлгиз, 1949. – 116с.
1289189
  Буддо И.С. Сорняки и борьба с ними / И.С. Буддо, П.Я. Окунев. – Иркутск, 1951. – 35 с.
1289190
  Кузьмин П.К. Сорняки Мардовии и меры борьбы с ними / П.К. Кузьмин. – Саранск, 1936. – 116с.
1289191
  Хмара В.В. Сорняки среди цветов / В.В. Хмара. – М, 1960. – 60с.
1289192
  Мендрин В.М. Соробун : Анализ япон. эпистоляр. стиля : Част. переписка в 2 ч. / В.М. Мендрин. – Владивосток : типо-лит. Вост. ин-та
Ч. 1. – 1910. – 68 с.
1289193
   Соровнование двух систем. – М., 1964. – 256с.
1289194
   Соровнование двух систем: Актуальные проблемы мировой экономики. – Москва : Наука, 1970. – 468 с.
1289195
  Некрята Ника Степановна Сорово-пыльцевые комплексы нижнефаменских (межсолевых) отложений Припятской впадины и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Некрята Ника Степановна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1289196
  Фейгин Э.А. Сорок в тени / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1988. – 413с.
1289197
  Рабинович И.С. Сорок веков индийской литературы / И.С. Рабинович. – М., 1969. – 336с.
1289198
  Масенко Т.Г. Сорок весен : лірика, пісні, поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1957. – 524 с.
1289199
  Жупанов И.Л. Сорок весен / И.Л. Жупанов. – Москва, 1967. – 78с.
1289200
  Серостанова Л.Г. Сорок весен / Л.Г. Серостанова. – Москва, 1978. – 95с.
1289201
  Смолич Ю.К. Сорок вісім годин : Книга про те, щобуло, що мало бути, що могло бути і чого не було / Ю.К. Смолич. – Харків : Радянська література, 1933. – 559с.
1289202
  Смолич Ю.К. Сорок вісім годин : Книга про те, щобуло, що мало бути, що могло бути і чого не було / Ю.К. Смолич. – 3-е вид., випр. – Харків : ДВУ, 1937. – 410с. – (Б-ка худ. літ.-ри)
1289203
  Полянский Д.С. Сорок восьмая годовщина Великой Октябрькой социалистической революции / Д.С. Полянский. – М., 1965. – 31с.
1289204
  Тажибаев К. Сорок девушек / К. Тажибаев. – М.-Л., 1952. – 272с.
1289205
  Тажибаев К. Сорок девушек / К. Тажибаев. – М., 1956. – 408с.
1289206
  Тажибаев К. Сорок девушек / К. Тажибаев. – Нукус, 1983. – 358с.
1289207
  Завадский М. Сорок девятая годовщина // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 12. – С. 82-85. – ISSN 1812-1896


  Президентські вибори на Тайвані
1289208
  Пельше А.Я. Сорок девятая годовщина Великой Октябрьской социалистистической революции. / А.Я. Пельше. – М, 1966. – 32с.
1289209
  Олдридж Д. Сорок девятый штат / Д. Олдридж. – Москва, 1947. – 185с.
1289210
   Сорок дней в Гуляй-Поле. – Владимир, 1990. – 15с.
1289211
  Смирнов В.С. Сорок дней в Китае / В.С. Смирнов. – Ленинград, 1959. – 164с.
1289212
  Верфель Ф. Сорок дней Муса-дага / Ф. Верфель. – Ереван, 1982. – 607с.
1289213
  Никаноркин А.И. Сорок дней, сорок ночей / А.И. Никаноркин. – М, 1974. – 197с.
1289214
  Никаноркин А.И. Сорок дней, сорок ночей / А.И. Никаноркин. – Симферополь : Таврия, 1988. – 204с.
1289215
  Федотов В.н. Сорок дней. / В.н. Федотов. – Минск, 1973. – 111с.
1289216
  Солоухин В.А. Сорок звонких капелей. Осенние листья / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 246с.
1289217
  Голицын С.М. Сорок изыскателей. - За березовыми книгами / С.М. Голицын. – Москва, 1969. – 383с.
1289218
  Голицын С.М. Сорок изыскателей; За березовыми книгами; Тайна старого Радуля / С.М. Голицын. – М, 1989. – 509с.
1289219
   Сорок картин советских художников о молодежи. – М-Л, 1938. – 6с.
1289220
  Ефимов Б.Е. Сорок лет / Б.Е. Ефимов. – М, 1961. – 206с.
1289221
  Хикмет Н. Сорок лет / Н. Хикмет. – 2-е изд. – М., 1964. – 408с.
1289222
  Коваленков А.А. Сорок лет / А.А. Коваленков. – М, 1975. – 174с.
1289223
  Панов В.Н. Сорок лет за шахматной доской. / В.Н. Панов. – М., 1966. – 175с.
1289224
  Мечников И.И. Сорок лет искания рационального мировоззрения / И.И. Мечников. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1913. – 291 с. – Дефект. кн.: № 77853 - 272 стр.
1289225
  Мечников И.И. Сорок лет искания рационального мировоззрения / И.И. Мечников. – 2-е ипр. и доп. изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1914. – 333 с.
1289226
  Гвоздецкий Н.А. Сорок лет исследований и открытий / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1957. – 208с.
1289227
  Светлов М.А. Сорок лет моей лирики. Сорок стихотворений / М.А. Светлов. – Москва, 1965. – 111с.
1289228
   Сорок лет Монгольской народно-революционной партии. 1921-1961. – Москва, 1961. – 24с.
1289229
  Можаев А В. Сорок лет на посту агронома / А В. Можаев. – Москва, 1954. – 208с.
1289230
  Мэй Л.-Ф. Сорок лет на сцене / Л.-Ф. Мэй. – М., 1963. – 500с.
1289231
  Росси Э. Сорок лет на сцене / Э. Росси. – Ленинград : Искусство, 1976. – 391 с.
1289232
  Морозов Н.И. Сорок лет с Гиляровским. / Н.И. Морозов. – М., 1963. – 143с.
1289233
   Сорок лет советского оздравоохранения. – Москва, 1957. – 662с.
1289234
   Сорок лет советского права. 1917-1957. – Л.
1. – 1957. – 694с.
1289235
   Сорок лет советского права. 1917-1957. – Л.
2. – 1957. – 707с.
1289236
   Сорок лет советской государственной библиографии (1920-1960). – М., 1960. – 271с.
1289237
   Сорок лет Советской палеонтологии (1917-1957) : Труды 4 сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 212с.
1289238
  Дризен Н.В. Сорок лет театра / Н.В. Дризен. – 199 с.
1289239
  Кирпотин В.Я. Сорок лет. (К выходу в свет IV тома повести М.Горького "Жизнь Клима Самгина"). / В.Я. Кирпотин, 1937. – 105-111с.
1289240
  Лозинський М. Сорок літ діяльності "Просвіти" : Перевидано з нагоди 130-літнього ювілею / М. Лозинський. – Тернопіль : Джура, 1998. – 72с.
1289241
  Лозинський М. Сорок літ діяльності "Просьвіти" : (В 40-літній Ювілей Товариства) / написав Михайло Лозинський. – Коштом і заходом Т-ва "" Просьвіта". – Львів : З друк. Наукового Товариства імені Шевченка, 1908. – 72с. : З портретами, іл. і мапою
1289242
  Галан А. Сорок літ наукової праці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 233, червень : червень. – С. 17-18


  Шулежко Павло Григорович - український вчений, інженер-механік, професор, емігрант, член американської Асоціації Університетських Професорів, Об"єднання інженерів та інших наукових організацій.
1289243
  Ющенко Л.А. Сорок минут жизни / Л.А. Ющенко. – М., 1974. – 240с.
1289244
  Курбансахатов К.Д. Сорок монет : повести рассказы / К.Д. Курбансахатов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1964. – 223 с.
1289245
  Мінковський О. Сорок на борту. / О. Мінковський. – К., 1965. – 284с.
1289246
  Минковский А. Сорок на палубе. / А. Минковский. – М., 1966. – 240с.
1289247
   Сорок невольниц. – М., 1962. – 383с.
1289248
  Сабінін Л. Сорок п"ять років на українській сцені / Л. Сабінін. – К, 1937. – 194с.
1289249
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва : Советская Россия, 1958. – 240с.
1289250
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Ташкент, 1962. – 94с.
1289251
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва, 1966. – 77с.
1289252
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва, 1972. – 64с.
1289253
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва, 1974. – 287с.
1289254
  Лавренев Б.А. Сорок первый : повесть / Борис Лавренев ; [худож. А. Николаев]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 110 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1289255
  Лавренев Б.А. Сорок первый // Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Чебоксары, 1981. – С. 127-175
1289256
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва, 1982. – 125с.
1289257
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва, 1986. – 94с.
1289258
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва, 1986. – 366с.
1289259
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Рига, 1987. – 299с.
1289260
  Лавренев Б.А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 123с.
1289261
   Сорок поэтов. – М., 1978. – 342с.
1289262
  Конев И.С. Сорок пятый / И.С. Конев. – М., 1966. – 280с.
1289263
  Конев И.С. Сорок пятый / И.С. Конев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1970. – 286с.
1289264
  Дюма А. Сорок пять / А. Дюма. – Москва, 1981. – 735с.
1289265
  Дюма А.(отец) Сорок пять / А.(отец) Дюма. – Алма-Ата, 1986. – 741,1с.
1289266
  Дюма А.(отец) Сорок пять / А.(отец) Дюма. – Харьков, 1991. – 693,2с.
1289267
  Дюма А.(отец) Сорок пять / А.(отец) Дюма. – Ставрополь, 1992. – 607с.
1289268
  Ахмад С. Сорок пять дней : Роман / С. Ахмад. – Москва : Советский писатель, 1979. – 248 с.
1289269
  Виппер Ю. Сорок пять доказательств пифагоровой теоремы с приложением кратких биографических сведений о Пифагоре / Собрал Юрий Виппер // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 46с. : 58 чертежей
1289270
  Софронов Л.С. Сорок пять из тридцати возможных / Л.С. Софронов. – М., 1957. – 99с.
1289271
  Смирнов-Сокольский Сорок пять лет на эстраде / Смирнов-Сокольский. – Москва : Искусство, 1976. – 382 с.
1289272
   Сорок пять лет Победы. – М., 1990. – 63с.
1289273
  Меерович И. Сорок пять лет со дня выхода в свет книги Владимира Ильича Ленина "Что делать". / И. Меерович. – Л, 1947. – с.
1289274
  Езерский С.Н. Сорок пять минут. / С.Н. Езерский. – М, 1963. – 31с.
1289275
  Дюма А.(отец) Сорок пять. / А.(отец) Дюма. – 2-е изд. испр. – Москва, 1980. – 560с.
1289276
  Дюма А.(отец) Сорок пять. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1980. – 734с.
1289277
  Дюма А.(отец) Сорок пять. / А.(отец) Дюма. – Махачкала, 1981. – 699с.
1289278
  Дюма А.(отец) Сорок пять. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1982. – 736с.
1289279
  Дюма А.(отец) Сорок пять. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1983. – 560с.
1289280
  Дюма А.(отец) Сорок пять. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1984. – 560с.
1289281
   Сорок родников. – М., 1977. – 111с.
1289282
  Людний Федір Сорок років - на сцені // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36. – ISSN 0868-9644
1289283
  Марунчак Михайло Сорок років праці Комітету Українців Канади 1940-1980 / Марунчак Михайло. – Вінніпег : Централь Комітету Українців Канади, 1981. – 24с.
1289284
  Доризо Н.К. Сорок семь новогодних ночей / Н.К. Доризо. – М., 1972. – 32с.
1289285
  Агеев Л.М. Сорок сороков : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1989. – 302, [1]с., ил.
1289286
  Горак А.И. Сорок сороков / Анна Горак. – Киев : Стилос, 2009. – 364, [1] с., [16] л. фот. – Библиогр.: с. 362. – ISBN 978-966-8009-77-8
1289287
  Пальчиков В.А. Сорок стихотворений / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1969. – 59с.
1289288
  Медников А.М. Сорок тетрадей / А.М. Медников. – М, 1982. – 431с.
1289289
  Дариенко П.С. Сорок тополей : стихи / Петря Дариенко; ;пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 120 с.
1289290
  Агашина М.К. Сорок трав : стихи / М.К. Агашина. – Москва : Советский писатель, 1959. – 79 с.
1289291
  Грачев Н.Г. Сорок трав / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1971. – 128с.
1289292
  Науменко Я И. Сорок третий / Я И. Науменко. – Москва, 1975. – с.
1289293
  Науменко Я И. Сорок третий : роман / Я И. Науменко. – Москва, 1976. – 368 с.
1289294
  Науменко Я И. Сорок третий : роман / Я И. Науменко. – Москва, 1977. – 399 с.
1289295
  Ортенберг Д.И. Сорок третий : Рассказ-хроника / Д.И. Ортенберг. – Москва : Политиздат, 1991. – 411с.
1289296
  Воронов С.М. Сорок три прививки от обезьяны человеку : (Омоложение) / С.М. Воронов. – Москва : Военная Типография Шт. Р-К. К. А., 1924. – 190 с.
1289297
  Миксон И.Л. Сорок тысяч гильз. / И.Л. Миксон. – М., 1966. – 213с.
1289298
  Чернышев И.П. Сорок тысяч огненных миль / И.П. Чернышев. – Саратов, 1968. – 72с.
1289299
  Шумицький С.В. Сорок ударів серця / С.В. Шумицький. – Х, 1966. – 78с.
1289300
  Міщенко Л.І. Сорок українських поетес : Антологія / Л.І. Міщенко; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 436с. – ISBN 966-613-209-5
1289301
  Поженян Г.М. Сорок утренников / Г.М. Поженян. – М, 1990. – 367с.
1289302
  Залуский З Сорок четвертый: События, наблюдения, размышления / З Залуский, . – М., 1978. – 415с.
1289303
  Семенов Г.В. Сорок четыре ночи / Г.В. Семенов. – М., 1964. – 223с.
1289304
  Шешнев В.Б. Сорок шесть ступеней к идеалу / В.Б. Шешнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Кишинев, 1985. – 215с.
1289305
   Сорока-білобока. – К., 1967. – 10с.
1289306
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М., 1931. – 80с.
1289307
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М., 1936. – 71с.
1289308
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М.-Л., 1945. – 27с.
1289309
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М., 1949. – 32с.
1289310
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М., 1953. – 128с.
1289311
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – Владивосток, 1954. – 32с.
1289312
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – Москва, 1980. – 46с.
1289313
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М., 1986. – 93с.
1289314
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен ; [вступ. ст., с. 5-43, и коммент. Л.И. Матюшенко ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Книга, 1987. – 139, [3] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1289315
  Герцен А.И. Сорока-воровка / А.И. Герцен. – М., 1988. – 75с.
1289316
   Сорока Аркадій // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 2 : Сорока Аркадій. – С.3-22
1289317
   Сорока Григорий Васильевич. Выставка произведений. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 104с.
1289318
   Сорока Микола Олексійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 309. – ISBN 978-966-2726-03-9
1289319
  Полковенко В. Сорока Микола Олексійович : [спогади] / Віктор Полковенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 309-310. – ISBN 978-966-2726-03-9
1289320
   Сорока Сергій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 379 : фото
1289321
   Сорокалетие литературно-художественной и общественной деятельности Максима Горького. – М-Л, 1932. – 40 с.
1289322
   Сорокалетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне : Документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1985. – 111с.
1289323
  Стецький А. Сорокаліття літературної діяльності Максима Горького / А. Стецький, 1932. – 16 с.
1289324
  Гринченко Т.О. Сорокарічний моніторинг комплексної оцінки родючості грунтів лісостепу та степу України (1966-2005 рр.) // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 114-116
1289325
   Сорокаріччя 1 з"їзду Комуністичної партії України. – К., 1958. – 35с.
1289326
   Сорокаріччя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні : Документи і матеріали. – Київ : Політвидав України, 1985. – 111с.
1289327
  Сенчин Р. Сорокет : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 108-121. – ISSN 0130-7673
1289328
  Марочко В. Сорокін Пітірім Олександрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 394-395. – ISBN 978-617-642-388-1
1289329
   Сорокліття Українського Православного Собору Св. Покрови (1925-1965). – Вінніпег, 1965. – 94с.
1289330
  Гатауллин Р.К. Сороковая весна : стихотворения и поэмы / Р.К. Гатауллин; пер. с татар. – Москва : Современник, 1985. – 80 с.
1289331
  Грибов Ю.Т. Сороковой бор / Ю.Т. Грибов. – М., 1975. – 319с.
1289332
  Грибов Ю.Т. Сороковой бор / Ю.Т. Грибов. – М., 1975. – 48с.
1289333
  Кондратьев В.Л. Сороковые / Кондратьев В.Л. – Москва, 1988. – 464 с.
1289334
   Сороковые годы Х1Х века. – М., 1959. – 430с.
1289335
  Замотин И.И. Сороковые и шестидесятые годы : Лекции проф. И.И. Замотина // Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / А.Н. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1911. – Т. 2 : Сороковые и шестидесятые годы : очерки по истории русской литературы XIX столетия / И.И. Замотин ...[в анот.]. – С. I-IV, 472 с.
1289336
  Замотин И.И. Сороковые и шестидесятые годы : Очерки по истории русской литературы XIX столетия / И.И. Замотин, проф. Имп. Варшавск. ун-та. – 2-е изд., просм. и доп. – Петроград ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Пг.], 1915. – [4], 435 с. – Библиограф.: 431-435
1289337
  Радишевський Р. Сороколітня літературознавча рецепція творчості Лесі Українки у Польщі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 153-168. – ISBN 978-966-3888-379-3
1289338
  Тайкова С.Ю. Сорокопуди роду Lanius з України: огляд таксономії, історія досліджень та представленість у колекції Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 64-72 : рис. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
1289339
  Горбовский Г.Я. Сорокоуст / Г.Я. Горбовский. – Л, 1991. – 366с.
1289340
  Чеботаренко Г.Ф. Сорокская крепость - памятник старины. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1984. – 79с.
1289341
  Оверченко А.І. Сором"язливість як риса характеру // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 50-52. – ISSN 2518-7104
1289342
  Галенко О. Сороміцька історія // Критика. – Київ, 2003. – Вересень, (число 9). – С. 7-11
1289343
  Цивірко Микола Сороміцьке // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 90-91. – ISSN 0130-5212
1289344
  Стефанів М. Сороміцькі коломийки у фольклорному доробку В. Щурата // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 199-204
1289345
  Слейтер Р. Сорос. / Р. Слейтер. – Харьков, 1996. – 385с.
1289346
  Мазорчук В.С. Соросівська олімпіада з математики 1994-1995 року / В.С. Мазорчук, В.В. Некрашевич, В.М. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 82-101. – ISSN 1029-4171
1289347
   Соросовські доценти університету, які отримали грант у 1996 році // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Амірханов Володимир Михайлович, Балан Павло Георгійович, Боярчук Олексій Климентійович, Войтенко Зоя Всеволодівна, Воловенко Юліан Михайлович, Горідько Микола Якович, Давидовська Тамара Леонідівна, Доценко Іван Сергійович, Єжов Станіслав Миколайович, ...
1289348
   Соросовські професори Київського університету, які отримали грант у 1997 році // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Бердишев Геннадій Дмитрович, Булавін Леонід Анатолійович, Горбань Іван Степанович, Дороговцев Анатолій Якович, Дрозд Юрій Анатолійович, Ковтуненко Володимир Олексійович, Корнілов Михайло Юрійович, Леоненко Микола Миколайович, Литовченко Володимир ...
1289349
   Соросовські професори університету, які отримали гранти у 1996 році // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Міжнародна Сорос. програма підтримки освіти в галузі точних наук: Анісімов Володимир Владиславович, Білий Михайло Улянович, Бойко Анатолій Леонідович, Дмитрієв Олександр Петрович, Добровольський Валентин Миколайович, Зима Валентин Леонідович, ...
1289350
  Нехай Г.О. Сорочий лес : повесть / Г.О. Нехай. – Минск : Мастацка література, 1974. – 536 с.
1289351
  Няхай Р.О. Сорочий ліс. Повість. / Р.О. Няхай. – К., 1968. – 159с.
1289352
  Короленко В.Г. Сорочинская трагедия : (По данным судебного расследования) / В.Г. Короленко. – Санкт-Петербург : Тип.Н.Н.Клобукова, 1907. – 82 с.
1289353
  Гоголь Н.В Сорочинская ярмарка : повесть / Н.В. Гоголь. – Саратов : Изд. Саратовского губ. земства, 1902. – 36 с., ил.
1289354
  Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1947. – 63 с.
1289355
  Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка / Н.В. Гоголь. – М, 1947. – 63с.
1289356
  Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка / Н.В. Гоголь. – К, 1952. – 32с.
1289357
  Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1952. – 70 с.
1289358
  Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка / Н.В.Гоголь. – Харьков : Фолио, 2005. – 286 с. – (Мастера. Классика). – ISBN 966-03-2953-9
1289359
  Шумская Н. Сорочинская ярмарка М. П. Мусоргского / Н. Шумская. – Москва : Музгиз, 1952. – 67 с.
1289360
   Сорочинская ярмарка. Опера М.П.Мусоргского. – Москва, 1935. – 58 с.
1289361
  Пыжов Н. Сорочинское крестьянкое восстание 1905 г. Воспом. руковод. восстания. / Н. Пыжов. – М., 1929. – 175с.
1289362
  Дмитерко Л. Сорочинська республіка. / Л. Дмитерко, М. Пригара. – Харків; Київ, 1931. – 56с.
1289363
  Ходченко П. Сорочинська трагедія : повість / П. Ходченко. – Одеса, 1940. – 272 с.
1289364
  Ходченко П. Сорочинська трагедія : повість / П. Ходченко. – Київ, 1950. – 207 с.
1289365
  Ходченко П. Сорочинська трагедія : повість / П. Ходченко. – Київ : Молодь, 1957. – 224 с.
1289366
  Ходченко П.С. Сорочинська трагедія : повість / П.С. Ходченко. – Київ, 1964. – 197 с.
1289367
  Якименко М.А. Сорочинська трагедія / М.А. Якименко. – К, 1990. – 122с.
1289368
  Пляшко Л. Сорочинський іконостас. Ознаки стилю рококо = The Sorochyntsy Iconostasis : Мистецтвознавча розвідка / Людмила Пляшко. – Київ : Українознавство, 2001. – 120 с. – ISBN 5-7770-0896-8
1289369
  Розсоха Л. Сорочинський Святомихайлівський монастир : історико-краєзнавча розвідка / Людмила Розсоха ; Районове козац. тов-в0 " Миргородський Полк Українського Козацтва" ; Миргород. краєзнав. музей. – Миргород : Миргород, 2008. – 44с. – До 10-ї річниці район. козац. тов-ва " Миргородський Полк Українського Козацтва"
1289370
  Оніщенко Лідія Сорочинський ярмарок - свято національних традицій : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 32-33
1289371
  Старицький М.П. [Гоголь - Старицький Сорочинський ярмарок : Комедія на 4 дії ; [Переробки (Драматичні та оперні) творів Гоголя] / М.П. [Гоголь - Старицький Старицький, Гак] -. – Харків : Кооперативне видавництво „Рух“, 1927. – 32 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 72)
1289372
  Гоголь М.В. Сорочинський ярмарок / М.В. Гоголь. – Х.-К., 1934. – 40с.
1289373
  Суходольський В.О. Сорочинський ярмарок / В.О. Суходольський. – Харків, 1939. – 104 с.
1289374
  Гоголь М.В. Сорочинський ярмарок : повість / Микола Гоголь. – Зальцбург : Нові дні, 1947. – 26 с.
1289375
  Гоголь М.В. Сорочинський ярмарок / М.В. Гоголь. – К, 1953. – 32с.
1289376
   Сорочинський ярмарок на Невському проспекті : українська рецепція Гоголя. – Київ : Факт, 2003. – 352 с. – В змісті книги також: Вій. Сорочинський ярмарок. Майська ніч, або Утоплена. Втрачена грамота. Страшна помста. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-07-1
1289377
  Злобін Ю.В. Сорочинський ярмарок як явище української традиційної культури : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Злобін Юрій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1289378
  Прилюк Д.М. Сорочинські ранки : худож-докум. повість. / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1987. – 132 с. – (Наш сучасник)
1289379
  Франс А. Сорочка / А. Франс. – Х, 1935. – 124с.
1289380
  Klim Сорочка / оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 2. – С. 31-44
1289381
  Карпенко О. Сорочка Марії Максимович // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 75-78. – ISSN 0130-6936
1289382
  Гоголь М.В. Сорочыньськый ярмарок ыз "Вечерыв на хуторы быля Дыканькы" М. Гоголя [Сорочинський ярмарок із "Вечрів на хуторі біля Диканьки"] / пеpеклав М. Стаpицький. – 2-е вид., виправ. – Киев : Вид. Л.В. Ильницкого ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1289383
  Гоголь М.В. Сорочыньськый ярмарок ыз "Вечерыв на хуторы быля Дыканькы" М. Гоголя [Сорочинський ярмарок із "Вечрів на хуторі біля Диканьки"] / пеpеклав М. Стаpицький. – 2-е вид., виправ. – Киев : Вид. Л.В. Ильницкого ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1289384
  Багров С.П. Сорочье Поле / С.П. Багров. – Архангельск, 1978. – 120с.
1289385
  Шліхтер Б.Р. Сорсинг ресурсів інформаційних систем на ринках, що розвиваються: приклад України / Б.Р. Шліхтер, Н. Болквадзе // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 141-153. – ISSN 1684-906Х
1289386
  Берзина А.П. Сорское Cu-Mo-порфировое месторождение (Кузнецкий Алатау): магматизм, влияние мантийного плюма на развитие рудно-магматической системы / А.П. Берзина, А.Н. Берзина, В.О. Гимон // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1974-1986 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1984-1986. – ISSN 0016-7886
1289387
  Бугай С.М. Сорт и агротехника / С.М. Бугай. – Москва : Знание, 1971. – 60с. – (Сельское хозяйство = Новое в жизни, науке и технике ; 4)
1289388
  Филимошин Ф.А. Сорт и урожай / Ф.А. Филимошин. – Чкалов, 1953. – 80с.
1289389
  Головкін О. Сорт рослин як об"єкт права інтелектуальної власності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 106-112
1289390
  Парфенюк А.І. Сорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозах України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 155-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2077-4893
1289391
  Батиренко В.Г. Сорт у "проблемі врожаю" в умовах України : З праць укр. сітки вивчання сортів культурних рослин / В.Г. Батиренко. – Харьков, 1929. – 21 с.
1289392
  Бугай С.М. Сорт, агротехніка, врожай / С.М. Бугай. – Київ : Знання, 1974. – 48с.
1289393
  Лазаревский М.А. Сорта винограда на Северном Кавказе. / М.А. Лазаревский, А.М. Алиев. – Ростов-на-Дону, 1965. – 244с.
1289394
  Лазаревский М.А. Сорта винограда. / М.А. Лазаревский. – М., 1959. – 428с.
1289395
  Воробьев С.О. Сорта главнейших полевых растений, разводимых на Украине / С.О. Воробьев. – Харків, 1923. – 155с.
1289396
   Сорта зерновых культур и районы их распространения. – Ленинград : ВАСХНИЛ
Вып. 2 : Ячмень.Овес. – 1932. – 302 с.
1289397
  Калинин С М. Ильин Сорта и гибриды кукурузы / С М. Ильин Калинин. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 160с.
1289398
  Николаевская А.А. Сорта и приемы агротехрники при выращивании помидоров в гидропонных теплицах : Автореф... канд .с. хнаук: / Николаевская А. А.; Укр. с. х. акад. – К., 1966. – 16л.
1289399
  Котуков Г.Н. Сорта махорки, их характеристика и районирование по СССР : Дис... наук: / Котуков Г.Н.; ВСесоюзный науч.-исслед. ин-т табачной и махорочной промышленности ВИТИМ. – 431л.
1289400
   Сорта овощных культур СССР. – М-Л, 1960. – 536с.
1289401
   Сорта огурцов и помидоров для закрытого грунта. – М., 1962. – 112с.
1289402
  Лебединский Б.Н. Сорта озимой пшеницы (1923-1927) / Б.Н. Лебединский. – Ахтырка. – 67 с.
1289403
  Смирнов В.Ф. Сорта плодовых деревьев для коллективных и приусадебных садов средней полосы СССР / В.Ф. Смирнов. – 2-е. – Москва, 1972. – 248 с.
1289404
   Сорта плодовых и ягодных культур. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1951. – 456с.
1289405
   Сорта плодовых и ягодных культур. – Москва, 1953. – 1008с.
1289406
   Сорта плодовых и ягодных культур для средней полосы Европейской части СССР. – М., 1948. – 408с.
1289407
  Домницкая И.Л. Сорта рода Saintpaulia H. Wendl. в защищенном грунте ботанического сада ДНУ // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 28-34 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2073-8331
1289408
  Геймер В.И. Сорта сои / В.И. Геймер. – Москва, 1931. – 32 с.
1289409
   Сорта цветочных и декоративных культур для возделывания в Украинской ССР. – К., 1979. – 98с.
1289410
   Сорта яблони. – К.
1. – 1978. – 31с.
1289411
  Смирнов В.Ф. Сорта яблони, культивируемые в СССР / В.Ф. Смирнов. – Москва, 1982. – 280 с.
1289412
  Смольникова Н.К. Сорта ягодных культур для приусадебных садов / Н.К. Смольникова. – М., 1960. – 224с.
1289413
  Батыренко В.Г. Сорта яр. пшеницы в отношении их поражаемости гессенской и шведской мухами / В.Г. Батыренко. – Х, 1925. – 12с.
1289414
   Сорта ярового и озимого ячменя. – М., 1962. – 256с.
1289415
   Сорти квіткових і декоративних культур. – Київ, 1986. – 142с.
1289416
   Сорти овочевих і баштанних культур України. – К., 1958. – 552с.
1289417
  Анучин Н.П. Сортиментные таблицы для сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты, березы, осины, дуба и бука карпатского / Анучин Н.П. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1954. – 356 с.
1289418
  Косирев Д. Сортири в головах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Чому Індія опинилася на передових рубежах демократії та... фармацевтики. Коментар Мрідули Гош, індійської правозахисниці, політолога, голови правління Східноєвропейського інституту розвитку.
1289419
  Лорин Г.Д. Сортировка и системы сортировки / Г.Д. Лорин. – М, 1983. – 384с.
1289420
  Лозинский Л.С. Сортировка информации внутри оперативной памяти / Л.С. Лозинский. – К., 1965. – 35с.
1289421
  Волович М.А. Сортировка информации с помощью электронных вычислительных машин / М.А. Волович, З.В. Алферова. – Москва, 1965. – 120с.
1289422
  Алферова З.В. Сортировка информации с помощью электронных вычислительных машин / З.В. Алферова, М.А. Волович. – Москва, 1965. – 120с.
1289423
  Алферова З.В. Сортировка информации с помощью электронных вычислительных машин / З.В. Алферова, М.А. Волович. – Москва, 1965. – 120с.
1289424
  Винокуров П.С. Сортировка электронная СЭ80-3/1М / П.С. Винокуров. – Москва, 1978. – 96с.
1289425
  Бугай С.М. Сортова агротехніка / С.М. Бугай. – Київ, 1966. – 48 с.
1289426
  Бугай С.М. Сортова агротехніка / С.М. Бугай. – Київ : Знання УРСР, 1966. – 48с. – (В лабораторіях учених . Сер.VIII ; №14)


  Спираючись на результати багаторічних дослідів, а також досвід передових господарств республіки, автор доводить, що кожний сорт або гібрид потребує науково роздробленної агротехніки.
1289427
  Мусієнко М. Сортова специфіка реакції антиоксидантної системи озимої пшениці на високотемпературний стрес / М. Мусієнко, А. Капустян, І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Показано, що жаростійкість сортів озимої пшениці обумовлювалась активністю ферментів пероксидази та каталази мезофілу листків рослин озимої пшениці. It is shown, that thermo-tolerance of winter wheat varieties is determined by peroxidase and catalase ...
1289428
  Уваренко К.Ю. Сортова чутливість ячменю ярого на умови мінерального живлення за різних рівнів ущільнення грунту // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 71-78 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1289429
  Ильинский А.А. Сортоведение и селекция плодовых растений / А.А. Ильинский, А.С. Татаринцев. – 2-е. – Москва, 1963. – 248 с.
1289430
  Малыгин Ю.Н. Сортоведение и семеноводство полевых культур. / Ю.Н. Малыгин. – М., 1936. – 159с.
1289431
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2005-
№ 2 (16). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1289432
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3 (17). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1289433
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2005-
№ 1 (18). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289434
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2005-
№ 2 (19). – 2013. – 104 с. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1289435
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Мінагрополітики України ; Український ін-т експертизи сортів рослин [та ін.]. – Київ, 2005-
№ 3 (20). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289436
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Мінагрополітики України ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-
№ 4 (21). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1289437
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-
№ 1 (22). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289438
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 2 (23). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289439
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 3 (24). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289440
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 4 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289441
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 1/2 (26/27). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289442
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 3/4 (28/29). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289443
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 1 (30). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289444
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
№ 2 (31). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289445
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2518-1017
№ 3 (32). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289446
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2518-1017
№ 4 (33). – 2016. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289447
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2518-1017
Т. 13, № 1. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289448
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2518-1017
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 107-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289449
   Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2518-1017
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 211-330. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1289450
   Сортовий асортимент сої для органічного виробництва / Ю.В. Терновий, І.М. Городиська, А.О. Чуб, Л.Б. Плаксюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1289451
  Гузь К. Сортовий потенціал нуту в Україні / К. Гузь, М. Карпич // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю членства України в Міжнар. союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV) (3 листоп. 2015 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; [редкол.: Швартау В.В. та ін.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 95-96. – ISBN 978-966-924-161-0
1289452
  Пехов В.А. Сортові інновації у виробництві зерна сільськогосподарськими підприємствами // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1289453
  Серга Олеся Іванівна Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи : Дис...канд.біолог.наук:03.00.12 / Серга Олеся Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 146л. + Додатки:л.135-146. – Бібліогр.:л.105-135
1289454
  Серга Олеся Іванівна Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук; 03.00.12 / Серга О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 22 с.
1289455
  Воловик Г.О. Сортові ресурси гречки їстівної (історія формування та сучасний стан) / Г.О. Воловик, В.І. Троян // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 76-78. – ISBN 978-966-2742-92-5
1289456
  Стебут А.И. Сортоводство (селекция с.-х. растений) : Сборник статей по сортовыведению и семейному делу / Александр Стебут ; Харьковское О-во Сельского хозяйства. – Харьков : Изд. Южно-Русской сельскохоз. газеты, 1911. – VIII, 220 с. : ил. – Без обл.
1289457
   Сортовое районирование сельскохозйственных культур. – М., 1956. – 356с.
1289458
  Шиманович М. Сортовое семеноводство. / М. Шиманович. – Симферополь, 1951. – 55с.
1289459
  Ассеев Т.В. Сортовой состав крестьянских посевов картофеля в Московской губ. : Из работ Кореневского Отделения Московской областной с.-х. опытной станции / Т.В. Ассеев. – Москва, 1926. – 63с.
1289460
  Мусаев М.А. Сортовой состав плодовых культур Геокчайского и Агдашского районов Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусаев М.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1949. – 8 с.
1289461
  Мусиенкод Н.Н. Сортовые особенности метаболизма и термоустойчивости озимой пшеницы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мусиенкод Н.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1289462
  Тимошенко Е.Ф. Сортовые отличия яблонь в прохождении покоя : Автореф... канд. биол.наук: / Тимошенко Е. Ф.; Всес. акад. с. х. наук, ВНИИ растениевод. – Л., 1968. – 19л.
1289463
  Рябчун В.К. Сортовые ресурсы тритикале ярового в Украине / В.К. Рябчун, В.С. Мельник, Т.Б. Капустина // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 60-62. – ISBN 978-966-924-274-7
1289464
  Рабинович В.М. Сортоиспытание люцерны и эспарцета / В.М. Рабинович. – Х., 1929. – 112с.
1289465
  Рундаева В.М. Сортоустойчивость огурцов к мучнистой росе и некоторые вопросы биологии ее возбудителя в Крыму. : Автореф... канд. биол.наук: / Рундаева В.М.; Укр. НИИ растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1967. – 24л.
1289466
  Полянський П. Сортування літератури // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Концепція літературної освіти покликана зберегти "духовні ідеали слов"янства" і встановити особливий статус російської літератури
1289467
  Пак Я.В. Сорцбия и теплоты набухания хлопковых волокон различного возраста. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак Я.В.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1954. – 16л.
1289468
  Станицын А. Сосватали... / А. Станицын. – М., 1959. – 23с.
1289469
  Зао Яуи и др. Сосверемменое состояние и перспективы китайской системы регистрации недвижимости // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.103-109
1289470
  Наджми Н. Сосед по огню : стихотворения и поэмы / Н. Наджми; пер. с башк. – Москва : Современник, 1985. – 287 с.
1289471
  Курочкин Н.В. Соседей не выбирают / Н.В. Курочкин. – Благовещенск, 1991. – 190с.
1289472
  Гайдаенко И.П. Соседи / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1955. – 72с.
1289473
  Ирошникова И.И. Соседи / И.И. Ирошникова. – М, 1958. – 78с.
1289474
  Паукштялис Ю. Соседи : роман / Ю. Паукштялис; пер. с лит. И.Соколова и К.Келы. – Вильнюс : Гослитиздат, 1959. – 336 с.
1289475
  Задумкин Н.Н. Соседи / Н.Н. Задумкин. – Вологда, 1963. – 96с.
1289476
  Суханова Н.А. Соседи / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1966. – 192с.
1289477
  Шишов Ю. Соседи / Ю. Шишов. – М, 1969. – 187с.
1289478
  Шишов Ю. Соседи / Ю. Шишов. – М, 1969. – 187с.
1289479
  Маленький А.Г. Соседи / А.Г. Маленький. – М., 1970. – 256с.
1289480
  Новлянкин В.С. Соседи / В.С. Новлянкин. – Москва, 1974. – 224с.
1289481
  Шаньков Ю.И. Соседи / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1974. – 127с.
1289482
  Ванин К.Т. Соседи / К.Т. Ванин. – Ленинград, 1983. – 336с.
1289483
  Кузьмин Н.П. Соседи / Н.П. Кузьмин. – М, 1987. – 670с.
1289484
  Суворов Е.А. Соседи : Повести. / Е.А. Суворов. – Иркутск, 1990. – 384с.
1289485
  Псковский Ю.П. Соседи нашей Галактики / Ю.П. Псковский. – Москва : Знание, 1983. – 64 .
1289486
  Иванов Б.В. Соседи по времени / Б.В. Иванов. – Москва, 1983. – 63с.
1289487
  Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете : кошки, собаки, лошади, коровы / Ю.Д. Дмитриев; Чуткова Л.А. – Москва : Детская литература, 1990. – 288 с. : табл. 39 в приложении
1289488
  Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете. / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1977. – 255с.
1289489
  Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете. / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1978. – 272с.
1289490
  Симычев М.К. Соседи по Рейну вчера и сегодня / М.К. Симычев. – М., 1988. – 182с.
1289491
  Миккельсен Э. Соседи Северного полюса / Э. Миккельсен. – Ленинград, 1927. – 96с.
1289492
  Суворов Е.А. Соседи. / Е.А. Суворов. – Иркутск, 1975. – 256с.
1289493
  Махмуд А. Соседи: Роман. / А. Махмуд. – М., 1983. – 426с.
1289494
  Тумайкин Виктор Петрович Соседская община заволжской мордвы в пореформенный период. (На материалах Самарской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Тумайкин Виктор Петрович; МГУ. – Москва, 1974. – 20л.
1289495
  Куклин Л.В. Соседям по жизни. / Л.В. Куклин. – Л, 1958. – 87с.
1289496
  Рубцов Н.М. Сосен шум. / Н.М. Рубцов. – М., 1970. – 86с.
1289497
  Фонвизин М.А. Сосинения и письма / М.А. Фонвизин. – Иркутск
1. – 1979. – 480с.
1289498
  Млечин Л. Сосиски с горчицей, или Почему они так долго сопртивлялись // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 17 (1136). – С. 27-30. – ISSN 0234-1670
1289499
  Машков В.Г. Соскучился по дождику / В.Г. Машков. – Минск, 1976. – 160с.
1289500
  Казакова Ж.А. Сослагательное и условное наклонения во французском языке / Ж.А. Казакова. – М, 1979. – 176с.
1289501
  Хлебникова И.Б. Сослагательное наклонение в английском языке / И.Б. Хлебникова. – Калинин, 1971. – 175с.
1289502
  Мухин А.М. Сослагательное наклонение в древне-английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухин А.М. ; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1289503
  Хлебникова И.Б. Сослагательное наклонение в современном английском языке / И.Б. Хлебникова. – Л., 1958. – 160с.
1289504
  Рыбакова С.И. Сослагательное наклонение в современном английском языке / С.И. Рыбакова. – Воронеж, 1974. – 36с.
1289505
  Рыбакова С.И. Сослагательное наклонение в современном английском языке / С.И. Рыбакова. – Воронеж, 1984. – 156с.
1289506
  Белякина Е.С. Сослагательное наклонение в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Белякина Е.С.; Воронежский гос. ун-т. Филол. фак. – Воронеж, 1966. – 26л.
1289507
  Легоцкая Л.А. Сослагательное наклонение в языке памятников раннего русского летописания. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 121-125. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1289508
  Гусейнов А.А. Сослагательное наклонение морали // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.3-32. – ISSN 0042-8744
1289509
  Панчвидзе В. Сослагательное с частицей в удинском языке. / В. Панчвидзе. – 853-859с.
1289510
  Дзантиев А.А. Сосланбек Едзиев / А.А. Дзантиев. – Л., 1979. – 40с.
1289511
  Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии 14 века / Л.П. Репина. – М., 1979. – 221с.
1289512
  Литягина А.В. Сословия Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 157-163. – ISSN 0042-8779
1289513
  Блох Л. Сословная и социальная история Римской республики / Л. Блох ; Пер. с нем. М.Н. Данилевской ; Под ред. [и с предисл.] В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера ; [Тип. т-ва "Народная польза"], 1904. – 111 с. – 2-е беспл. прил. к № 7 "Вестн. знания" 1904 г. – Библиогр.: Библиографический указатель, с. 108-111. – (Энциклопедическая библиотека для самообразования)
1289514
  Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции в XIII-XV вв / Н.А. Хачатурян. – М, 1989. – 271с.
1289515
  Глазов Ю. Сословная политика Екатерины ІІ в отношении купечества // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2012. – № 12 (декабрь). – С. 67-70. – ISSN 0132-0831
1289516
  Кодан С.В. Сословная стратификация общества и законодательство о состояниях в политике российской верховной власти (1800-1850-е гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 9 (99). – С. 90-99. – ISSN 1812-8696
1289517
  Еремина Сословная структура России XIX века в восприятии шейха Ат-Тантави / Еремина, (Минц) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 59-69. – ISSN 0869-1908
1289518
  Илюшечкин В.П. Сословно-классовое общество и истории Китая : (Опыт систем.-структур. анализа) / В.П. Илюшечкин. – М., 1986. – 394с.
1289519
  Ливанцев К.Е. Сословно-представительная монархия в Польше, её сущность и особенности / К.Е. Ливанцев. – Л., 1968. – 80с.
1289520
  Титкова Светлана Семеновна Сословно-представительная монархия в России : Учеб. пособие / Титкова Светлана Семеновна. – М. : ВЮЗИ, 1987. – 76с.
1289521
  Твалиашвили Мириан Арчилович Сословно-представительная организация восточногрузинского дворянства в 1803-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Твалиашвили Мириан Арчилович; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Н.А.Джавахишвили. Специализир. учен. со. – Тбилиси, 1978. – 23л.
1289522
   Сословно-представительные монархии: государственность-право-идеология. – Москва, 1987. – 143с.
1289523
  Зольникова Н.Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государства в Сибири (XVIII в.) / Н.Д. Зольникова. – Новосибирск, 1981. – 184с.
1289524
  Алешинцев И.А. Сословный вопрос и политика в истории наших гимназий в XIX веке : ист. очерк / И.А. Алешинцев. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Русская школа", 1908. – [2], 86, [1] с.
1289525
  Брагинский Э.В. Сослуживцы / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – Москва, 1974. – 126с.
1289526
  Никонов Л.Н. Сосна / Л.Н. Никонов. – Москва ; Ленинград, 1926. – 56 с.
1289527
  Никифоров А.М. Сосна / А.М. Никифоров. – М, 1957. – 71с.
1289528
  Кулешов А.А. Сосна и береза / А.А. Кулешов. – Москва, 1971. – 152 с.
1289529
  Глушко И.Л. Сосна и каска / И.Л. Глушко. – Рига, 1975. – 62с.
1289530
  Шатерников А.Н. Сосна крымская / А.Н. Шатерников. – Л., 1956. – 36с.
1289531
  Ковалишин В.П. Сосна обыкновенная, как быстрорастущая и перспективная порода в культурах западного Подолья. : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.562 / Ковалишин В.П.; Львов. с.-х. ин-тут. – Львов, 1971. – 26л.
1289532
  Науменко Я И. Сосна при дороге / Я И. Науменко. – Москва, 1964. – 388с.
1289533
  Науменко Я И. Сосна при дороге / Я И. Науменко. – Минск : Беларусь, 1965. – 360с.
1289534
  Науменко Я И. Сосна при дороге : роман / Я И. Науменко. – Москва : Известия, 1971. – 687 с.
1289535
  Науменко Я І. Сосна при дорозі : роман / Я І. Науменко. – Київ, 1987. – 271 с.
1289536
  Марцінкявічус Ю. Сосна сміялась. / Ю. Марцінкявічус. – К, 1963. – 141с.
1289537
  Марцинкявичюс Ю. Сосна, которая смеялась : повесть / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 143 с.
1289538
  Марцинкявичюс Ю. Сосна, которая смеялась : повесть / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия
ч. 1. – 1963. – 40 с.
1289539
  Усенко Н.І. Сосни-дозорці / Н.І. Усенко. – К., 1990. – 36с.
1289540
  Роженко М.М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства / М.М. Роженко, Е.Л. Богацька; Всеукр. історико - культ. просвітницьке тов-во "Меморіал" ім. В.Стуса. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7276-43-0 (Кн.1)
Кн. 1. – 1999. – 568с.
1289541
  Роженко М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства / М. Роженко; Держ. міжвід. комісія у справах увічнення пам"яті жертв війни і політ. репрес. Всеукр. тов-ство політ. в"язнів і репрес. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-028-0 (Кн.2)
Кн. 2. – 2001. – 600с.
1289542
  Роженко М.М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства / М.М. Роженко; Держ. міжвід. комісія у справах увічн. пам"яті жертв війни і політ. репресій. Всеукр. тов-во політ. В"язнів і репресій. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-039-6 (Кн.3)
Кн. 3. – 2002. – 600с.
1289543
  Роженко М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства / М. Роженко, Е. Богацька; Всеукр. товариство політичних в"язнів і репресованих. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-067-1 (Кн.4)
Кн. 4. – 2003. – 600с.
1289544
  Срібний В.В. Сосни на камені / В.В. Срібний. – К, 1958. – 373с.
1289545
   Сосницький краєзнавчий музей : Путівник. – Київ, 1961. – 100с.
1289546
  Филиппов Р.В. Сосновая провинция / Р.В. Филиппов. – М, 1969. – 47с.
1289547
  Ругоев Я.В. Сосновая щепка и пшеничный колос : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Детгиз, 1960. – 62 с.
1289548
  Абрамов Ф.А. Сосновые дети : повесть и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [ил.: Е.А. Капустин]. – Москва : Советская Россия, 1970. – 223 с. : ил.
1289549
  Рысин Л.П. Сосновые леса Европейской части СССР. / Л.П. Рысин. – М, 1975. – 212с.
1289550
  Бузикин А. и. Сосновые леса и лесовосстановительные процессы в бассейнах рек Баргузин и Турка : Автореф... канд. с.х.наук: / Бузикин А. и.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 19л.
1289551
  Хомякова И.М. Сосновые леса левобережья р. Волги в пределах Татарской АССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хомякова И.М. ; Казанский гос. ун-т. – Воронеж, 1953. – 12 с.
1289552
  Мякушко В.К. Сосновые леса равнинной части УССР. Геобатан. характеристика и первич. биол. продуктивность. / В.К. Мякушко. – К., 1978. – 255с.
1289553
  Решетников Л.В. Сосновый бор зимой: Стихи. / Л.В. Решетников. – М., 1981. – 31с.
1289554
  Вавилин М.Д. Сосновый воздух : стихи / М.Д. Вавилин; перевод. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1967. – 54 с.
1289555
  Волковец В.М. Сосновый дом / В.М. Волковец. – Москва, 1982. – 62с.
1289556
  Бельгер Г. Сосновый дом на краю аула / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1973. – 120с.
1289557
  Прозоров С.С. Сосновый красноголовый пилильщик-ткач Lyda erythrocephala L. / С.С. Прозоров. – Омск, 1925. – 21с.
1289558
  Шатилов Н.Е. Сосновый свет / Н.Е. Шатилов. – Х., 1968. – 63с.
1289559
  Федоров С.М. Сосновый червец Leucaspis pusilla Low / С.М. Федоров. – Ялта, 1929. – 23с.
1289560
  Остерман В.В. Сосновый шелкопряд (Gastropacha Pini) в Забловщинском лесничестве (Полтавской губ.), 1912. – С. 78-85. – Отд. оттиск из: "Энтомологический вестник", т. 1, № 1, 1912 г.
1289561
  Семенов Г.С. Сосны / Г.С. Семенов. – Л., 1972. – 144с.
1289562
  Белевич А.П. Сосны во ржи : стихия. поэма / А.П. Белевич; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1984. – 80 с.
1289563
  Киреев А.Ф. Сосны гудят тревожно : повести / А.Ф. Киреев. – Москва, 1983. – 318с.
1289564
  Дудин М.А. Сосны и ветер / М.А. Дудин. – Л., 1957. – 107с.
1289565
  Матвеев В.В. Сосны на граните / В.В. Матвеев. – М., 1965. – 120с.
1289566
  Сысойков М.П. Сосны на скале / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1962. – 76с.
1289567
  Рудская З.А. Сосны над рекой / З.А. Рудская. – М., 1967. – 238с.
1289568
  Ванеев А.Е. Сосны под солнцем : стихи / А.Е. Ванеев; пер. с коми. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1966. – 96 с.
1289569
  Гордеев С. Сосны шумят / С. Гордеев, Р. Скоморовский. – Киев, 1939. – 56 с.
1289570
  Бекман В.Э. Сосны шумят : стихотворения / В.Э. Бекман. – Таллин, 1956. – 65 с.
1289571
   Сосны шумят. – Йошкар-Ола, 1956. – 275с.
1289572
  Жернаков Н.К. Сосны шумят / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1959. – 72с.
1289573
  Досталь А.Е. Сосны шумят / А.Е. Досталь. – М, 1961. – 100с.
1289574
  Малков В.Е. Сосны шумят / В.Е. Малков. – М., 1964. – 95с.
1289575
  Кудинов И.П. Сосны, освещенные солнцем. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1981. – 208с.
1289576
  Вуд Э. Сосредоточение / Э. Вуд // Открытие третьего глаза / Б. Сахаров. – Киев : Преса України, 1993. – С. 151-210. – (Meditatio). – ISBN 5-7707-2157-X
1289577
  Баранов В.Т. Сосредоточение в сенсорно-моторных реакциях / В.Т. Баранов. – М.-Л., 1932. – 61с.
1289578
  Баранов В.Т. Сосредоточение в сенсорно-моторных реакциях / В.Т. Баранов. – М.-Л., 1932. – 61с.
1289579
   Сосредоточенная емкость в задачах теплофизики и микроэлектроники. – К., 1992. – 300с.
1289580
  Жигулин Г.В. Сосредоточенное возбуждение электромагнитных колебаний в некоторых полубесконечных телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигулин Г. В.; Том. ГУ. – Томск, 1958. – 7л.
1289581
  Молотков И.А. Сосредоточенные нелинейные волны / И.А. Молотков, С.А. Вакуленко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 239 с.
1289582
   Состав-дефектность-свойство твердых фаз. Метод кластерных компонентов. – Москва : Наука, 1977. – 247 с.
1289583
  Добротин Р.Б. Состав - структура - процесс / Р.Б. Добротин. – Л, 1984. – 80с.
1289584
  Африкян Э.К. Состав бациллярного населения в почвах под некоторыми куьтурами / Э.К. Африкян. – Ереван, 1951. – 127с.
1289585
  Булкин Ю.С. Состав биотита гранитоидов как индикатор условий породообразования. / Ю.С. Булкин. – Минск, 1989. – 136,2с.
1289586
  Егорьков А.Н. Состав включений стекла в древнерусских кладочных растворах и штукатурках // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 28-31
1289587
   Состав ВКП/б/ в цифрах. – М.
11. – 1932. – 96с.
1289588
  Веселов В.В. Состав газа конверсии углеводородов / В.В. Веселов, А.Н. Рафал. – Київ, 1976. – 188с.
1289589
   Состав геодезических и картографических работ по изучению мест проведения ядерных взрывов на Семипалатинском испытательном полигоне / Г.А. Уставич, Ю.Ю. Яковенко, А.М. Яковенко, Я.Г. Пошивайло // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1289590
  Петровская М.Ф. Состав Государственного архивного фонда Союза ССР и комплектование государственных архивов документальными материалами / М.Ф. Петровская; Под ред. Н.А. Павловой ; М-во высш. образования СССР. Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра теории и практики архивного дела. – Москва : Б. и., 1959. – 66 с. – Библиогр.: с. 64-65
1289591
  Дергачева М.И. Состав гумуса и свойства почв некоторых типов леса восточного склона Среднего Урала и равнинного Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: / Дергачева М. И.; АН СССР, Урал. филиал Ин-т эклог. растений и животных. – Свердловск, 1969. – 33л.
1289592
  Хейтон Д. Состав давидита / Д. Хейтон. – М, 1961. – 16с.
1289593
   Состав депутатов, исполнительных комитетов, постоянных комиссий и резервных депутатов местных Советов народных депутатов 1987 г.. – М., 1987. – 281с.
1289594
  Житкуте Г Состав дисперсных фракций главнейших видов торфа Литовской ССР : Автореф... канд. хим.наук: / Житкуте Г; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1961. – 16л.
1289595
  Бровченко М.И. Состав дубильных веществ различных органов и разновидностей чайного куста : Автореф... кандид. биологич.наук: / Бровченко М.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 31 с.
1289596
   Состав земной коры Ингульского мегаблока Украинского щита (типы коры) и закономерности размещения месторождений рудных полезных ископаемых / В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, А.С. Савченко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 27-46 : рис., табл. – Библиогр.: с. 43-46. – ISSN 0203-3100
1289597
  Багдади Вафа Хусни Состав и антагонистические свойства микрофлоры некоторых почв Сирии : Автореф... канд. биолог.наук: / Багдади Вафа Хусни; МГУ. – М, 1966. – 16л.
1289598
   Состав и возраст цирконов Орехово-Павлоградской сдвиговой зоны (Украинский щит): вклад в реконструкцию истории геологического развития / Лобач-Жученко, С.Г. Скублов, Ш.К. Балтыбаев, А.В. Юрченко, В.В. Балаганский, Л.Н. Морозова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 395-417 : рис., табл. – Библиогр.: с. 416-417. – ISSN 0016-7525
1289599
   Состав и генезис железистых кварцитов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1977. – 112с.
1289600
  Карпова М.И. Состав и генезис мезазойских фосфоритов востока Русской платформы. / М.И. Карпова. – М., 1982. – 128с.
1289601
  Ломакин И.Э. Состав и генетические особенности эдафогенного материала северной Атлантики. : Автореф... Канд.геол-мин.наук: 04.00.01 / Ломакин И.Э.; АН УССР Ин-т геол.наук. – К, 1983. – 23л.
1289602
  Дымов А.А. Состав и гидрофобные свойства органического вещества денсиметрических фракций почв Приполярного Урала / А.А. Дымов, Е.Ю. Милановский, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1335-1345 : рис., табл. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0032-180Х
1289603
  Варнагирис Альбинас Юозо Состав и динамика протеиновых веществ в инкубирумых яйцах, влияние этих и некоторых факторов среды на развитие эмбриона : Автореф... д-ра биол.наук: 03.102 / Варнагирис Альбинас Юозо; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1289604
  Каск Л.Я. Состав и динамика содрежания органических кислот и активность окислительных ферментов в красном клевере осенью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Каск Л.Я. ; АН ЭССР. – Таллин, 1970. – 33 с.
1289605
  Кошкина Т.М. Состав и закономерности распределения ферромагнитных минералов в интрузивных породах Тагильского массива : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Кошкина Т.М.; АН СССР. Ин-т геологии и технологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 17л.
1289606
  Киселева И.В. Состав и запасы гумуса в природных и агрогенных почвах полуострова Камчатка / И.В. Киселева, Л.Н. Пуртова, Н.М. Костенков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 671-678 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
1289607
  Карелин А.И. Состав и качество топлив СССР / А.И. Карелин. – М,Л,, 1940. – 104с.
1289608
  Павлов Д.А. Состав и классификация фонем камыцкого языка / Д.А. Павлов. – Элиста, 1963. – 108с.
1289609
  Кульджаев Б.А. Состав и комплексное использование конденсатов с высоким содержанием циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Кульджаев Б.А.; АН ТССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1289610
  Пилипенко А.Т. Состав и константа нестойкости / А.Т. Пилипенко
1289611
  Айдогдыев А. Состав и концентрационное распределение неразветвленных парафинов в нефтях промышленных месторождений Восточногопобережья Каспия и Бухары : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Айдогдыев А.; АН ТССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1970. – 21л.
1289612
  Гринчук Дмитрий Васильевич Состав и метаболизм липидов мембранных фракций серого вещества головного мозга крыс в условиях острого лучевого поражения : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гринчук Дмитрий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 139л. – Бібліогр.:л.107-139
1289613
  Гринчук Дмитрий Васильевич Состав и метаболизм липидов мембранных фракций серого вещества головного мозга крыс в условиях острого лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Гринчук Дмитрий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1289614
  Посыльный В.Я. Состав и метаморфизм углей Сахалина. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Посыльный В.Я.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1959. – 21л.
1289615
  Путилина Г.Н. Состав и некоторые особенности функционирования лексики школьного дела в немецком языке в XIX-XX вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Путилина Г.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 23л.
1289616
  Малофеева И.В. Состав и некоторые пути образования аминокислот у фотосинтезирующих бактерий : Автореф... кадн. биол.наук: 096 / Малофеева И.В.; МГУ. – М., 1968. – 16л.
1289617
  Алексеенко М.А. Состав и особенности функционирования фразеологических единиц в произведениях В. И. Ленина (1917-1923 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Алексеенко М. А.; ЛГУ им. И. Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1289618
  Палий М.А. Состав и особенности функционирования фразеологических единиц в публицистических произведениях Д.Благоева. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.03 / Палий М.А.; АН УССР. Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – К., 1985. – 19л.
1289619
  Рингвуд А.Е. Состав и петрология мантии Земли / А.Е. Рингвуд. – Москва, 1981. – 584с.
1289620
  Молявко В.Г. Состав и природа анортитсодержащих включений и минералов-вкрапленников из негеновых лав Карпат / В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук, В.И. Козенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 80-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1289621
  Трифонова И.С. Состав и продуктивность фитопланктона разнотипных озер Карельского перешейка / И.С. Трифонова. – Ленинград : Наука, 1979. – 168с.
1289622
  Рингвуд А.Е. Состав и происхождение Земли / А.Е. Рингвуд. – Москва : Наука, 1981. – 113с.
1289623
  Крыжановский О.Л. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии. (Главным образом на материале по жесткорылым). / О.Л. Крыжановский. – Москва-Л., 1965. – 420с.
1289624
  Урманцева Л.Н. Состав и происхождение протолитов палеопротерозойских кальцифиров Иркутского блока (Шарыжалгайский выступ Сибирской платформы) / Л.Н. Урманцева, О.М. Туркина, И.Н. Капитонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1681-1697 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0016-7886
1289625
  Кагаров Е.Г. Состав и происхождение свадебной обрядности / Е.Г. Кагаров. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1929. – С. 152-195
1289626
   Состав и процессы глубинных зон континентальной литосферы. – Новосибирск, 1988. – 215с.
1289627
   Состав и распределение алкилнафталинов в нефтях Западной Сибири / А.К. Головко, А.Э. Конторович, Г.С. Певнева, Е.А. Фурсенко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 931-940 : рис., табл. – Библиогр.: с. 939-940. – ISSN 0016-7886
1289628
  Диалло М.Б. Состав и распределение макрозообентоса верхнего шельфа Гвинеи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Диалло М.Б.; Ин-т.биологии южных морей. – Севастополь, 1989. – 24л.
1289629
  Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР / Л.С. Степанян. – М., 1975. – 370с.
1289630
  Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР / Л.С. Степанян. – Москва, 1978. – 391с.
1289631
  Прох И. Состав и свойства воднорастворимых гумусовых веществ. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Прох И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. с.-х. ин-т. – Л.-Пушкино, 1960. – 21л.
1289632
   Состав и свойства глубинных пород земной коры и верхней мантии платформ. – М., 1983. – 251с.
1289633
   Состав и свойства золы и шлака ТЭС. – Л., 1985. – 286с.
1289634
  Стрелкова А.А. Состав и свойства лизиметрических растворов подзолистых почв Южной Карелии. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Стрелкова А.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 19л.
1289635
  Петков И.А. Состав и свойства механических фракций мощного и выщелоченного черноземов Центрально-Черноземного государственного заповедника : Автореф... кандидата биол.наук: / Петков И.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 21л.
1289636
  Покотило А.С. Состав и свойства механических фракций обыкновенного и южного черноземов : Автореф... канд.биол.наук: / Покотило А.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 25л.
1289637
  Сенкевич З.А. Состав и свойства механических фракций почв Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сенкевич З.А.; Моск.гос.ун-т. – Кишинев, 1966. – 23л.
1289638
   Состав и свойства минеральной воды "Нафтуся". – К., 1978. – 159с.
1289639
  Заимов К.К. Состав и свойства органических веществ в главнейших почвах Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Заимов К.К.;. – М, 1969. – 19л.
1289640
  Дзержко Е.К. Состав и свойства продуктов взаимодействия азолов с фторосодержащими кислотами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Дзержко Е.К.; Днепропетр.хим.-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 16л.
1289641
  Алещенко М.Г. Состав и свойства фракций маханических элементов предкавказских карбонатных малогумусных черноземов : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Алещенко М. Г.; МГУ, биол.почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1289642
  Крумкачев Л.И. Состав и свойства фракций механических элементов основных почвенных типов Ленкоранской зоны Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Крумкачев Л.И.; МГУ. Биол.-почв. ин-тут. – Москва, 1972. – 28л.
1289643
  Мурзин Л.Н. Состав и стилистические функции форм народной речи в произведении В.Шишкова "Емельян Пугачев". (Просторечно-диалектные и народно-поэтич. элементы) : Автореф... канд. филол.наук: / Мурзин Л.Н.; Куйбышевск. гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1962. – 18л.
1289644
   Состав и строение агрегатов уплотненных горизонтов в почвах юга степной зоны европейской территории России / А.С. Сорокин, К.Н. Абросимов, М.П. Лебедева, Г.С. Куст // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 355-367 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
1289645
   Состав и строение осадочных формаций. – Новосибирск, 1983. – 101с.
1289646
  Скобелина А.И. Состав и строение сульфидов широкой фракции высокосернистых нефтей юга Средней Азии. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Скобелина А.И.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1969. – 19л.
1289647
  Полосин А.Н. Состав и структура выпускника военно - технического вуза, необходимых для освоения новых образцов вооружения и боевой техники // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 58-62. – ISSN 1726-667Х


  Представлены изученные и проанализированные основные методологические подходы и принципы создания модели военного специалиста, функции, которые они должны выполнять в системе образования и на службе, основные характеристики деятельности и личности ...
1289648
   Состав и структура минералов как показатели их генезиса. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
1289649
   Состав и термодинамические функции плазмы : справочник / Б.В. Замышляев, Е.Л. Ступицкий, А.Г. Гузь, В.Н. Жуков; Жуков В.Н. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 143с.
1289650
  Добронравов А.А. Состав и территория РСФСР сравнительно с довоенным временем / А.А. Добронравов. – Л, 1926. – 76с.
1289651
  Стинкуле А.В. Состав и технологические свойства лимногляциальных глин Латвии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Стинкуле А.В.; АН БССР.Отдел.хим.наук. – Минск, 1967. – 17л.
1289652
  Надеждин А.М. Состав и урожай культурных растений и расход почвой питательных веществ в севооборотах / А.М. Надеждин. – Киев, 1930. – 163с.
1289653
  Шарудо И.И. Состав и условия накопления меловых угленосных отложений Суйфунского бассейна / И.И. Шарудо. – Новосибирск, 1965. – 72с.
1289654
   Состав и условия образования морских и континентаьных галогенных формаций. – Новосибирск : Наука, 1991. – 144с.
1289655
   Состав и устойчивость аминометилхинолиновых комплексов Co и Си, закрепленных на поверхности аэросила / В.В. Скопенко, Н В. Зайцев, Ю.В. Холин, А.А. Бугаевский // Журн.неорган.химии, 1987. – № 7
1289656
  Голуб А.М. Состав и устойчивость иодидных комплексов серебра и ртути. / А.М. Голуб, 1953. – С. 467-472
1289657
  Лысенко М.П. Состав и физико-механические свойства грунтов / М.П. Лысенко. – Москва : Недра, 1972. – 319с.
1289658
  Лысенко М.П. Состав и физико-механические свойства грунтов / М.П. Лысенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 272с.
1289659
  Мелишкевич Сергей Васильевич Состав и функции частиц современного французского языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Мелишкевич Сергей Васильевич; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1995. – 213л. – Бібліогр.:л.189-203
1289660
  Светлышев Д.С. Состав и функции эмоционально-экспериментальных частиц в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Светлышев Д. С.; МГУ. – М., 1955. – 20л.
1289661
  Бабенко В.С. Состав и функционирование общесчтвенно-политических терминов в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бабенко В.С.; Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Львов, 1965. – 19л.
1289662
  Склярова Т.А. Состав и характеристики предетерминтитов в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Склярова Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1983. – 22л.
1289663
  Бримблкумб П. Состав и химия атмосферы / Бримблкумб П. – Москва : Мир, 1988. – 351 с.
1289664
   Состав и эволюция платинометалльной минерализации в хромитовых рудах ильчирского офиолитового комплекса (Оспино-Китойский и Харанурский массивы, Восточный Саян) / О.Н. Киселева, С.М. Жмодик, Б.Б. Дамдинов, Л.В. Агафонов, Д.К. Белянин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 333-349 : рис., табл. – Библиогр.: с. 346-349. – ISSN 0016-7886
1289665
  Ривьер И.К. Состав и экология замних зоопланктоновых сообществ / И.К. Ривьер. – Ленинград, 1986. – 160с.
1289666
  Московское археологическое общество Состав Императорского Московского Археологического общества к 1-му декабря 1899 года. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1901. – 14 с.
1289667
   Состав Императорского Русского географического общества : 2 апреля 1901 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1901. – 83 с.
1289668
  Бекмухаметова З.У. Состав йодсодержащих соединений крови при лечении токсического зоба радиоактивным йодом : Автореф... канд. биол.наук: / Бекмухаметова З.У.; АН УССР. ин-т зоологии. – Ташкент, 1964. – 16л.
1289669
  Комшилов Н.Ф. Состав канифоли и строение смоляных кислот сосны и ели / Н.Ф. Комшилов. – Москва-Ленинград, 1955. – 75с.
1289670
  Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России В 16 в / М.Е. Бычкова. – М, 1986. – 219с.
1289671
   Состав компонентов микроструктуры гумусовых и пахотных горизонтов дерново-подзолистых почв / З.С. Артемьева, И.М. Рыжова, Т.М. Силева, М.А. Подвезенная // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 184-191 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1289672
  Специус З.В. Состав континентальной верхней мантии и низов коры под Сибирской платформой / З.В. Специус, В.П. Серенко. – М., 1990. – 271с.
1289673
  Пфейффер Г.В. Состав кратных точек алгебраических кривых = Sur le compose des points multiples des courbes algebriques // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 26 c.
1289674
  Пфейффер Г.В. Состав кратных точек алгебраических кривых / [соч.] Г.В. Пфейффера, прив. доц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 26 с. – На тит. л. и обл. авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск из: Университетские известия за 1907 год
1289675
  Ван-Нес Состав масляных фракций нефти и их анализ. / Ван-Нес, Ван-Вестен. – Москва, 1954. – 464с.
1289676
  Савваитов А.С. Состав мелкообломочного материала моей и его изменения на территории Латвийской ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савваитов А. С.; АН ЭССР, Отд. физ. мат. и техн. наук. – Таллин, 1965. – 24л.
1289677
  Мацуревич И.К. Состав млечного сока Abklepias cornuti. / И.К. Мацуревич. – 476-487с.
1289678
   Состав народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, постоянны комиссий палат и комитетов Верхоного Совета СССР, Президиума Верховного Совета ССР. – М., 1989. – 79с.
1289679
  Костенко И.В. Состав обменных катионов и кислотность почв Горного Крыма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 932-942 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
1289680
  Морозова Р.М. Состав органического вещества в почвах Карелии и его изменение под влиянием окультуривания : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Р.М.; ЛГУ. – Л., 1959. – 15л.
1289681
   Состав песчано-глинистой фракции сопочной брекчии грязевого вулкана Джау-Тепе на Керченском полуострове / Н.О. Титова, В.А. Нестеровский, М.А. Деяк, Л.В. Ступина // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 4 (34). – С. 90-. – ISSN 1999-7566


  Проведены результаты литологических исследований псаммитовой, алевритовой и пелитовой фракций современной сопочной брекчии грязевого вулкана Джау-Тепе.
1289682
  Кобзева И.И. Состав почвенного раствора и фосфатный потенциал мощного чернозема при разных дозах фосфорных удобрений. : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Кобзева И.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-тут им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 24л.
1289683
   Состав правления Центральной ревизионной комиссии Союза художников СССР, творческих и шефских комиссий правления. – М., 1988. – 56с.
1289684
  Лаптев А.В. Состав преступления и квалификаыия уголовных дел / А.В. Лаптев. – Москва, 1939. – 29с.
1289685
  Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А.Н. Трайнин. – Москва, 1951. – 388с.
1289686
  Гельфер М.А. Состав преступления. / М.А. Гельфер. – Москва, 1960. – 22с.
1289687
   Состав районных (городских) народных судов. 1987 г.. – М., 1987. – 29с.
1289688
   Состав растворимого углеродистого вещества в породах Аршанской тектонической зоны : (юго-восточная часть Восточного Саяна) / Ю.В. Данилова, С.Г. Шевченко, Л.В. Клыба, Б.С. Данилов; Ю.В. Данилова и др. // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 201-209 : рис., табл. – Библиогр.: с. 208-209. – ISSN 0016-7525
1289689
   Состав семьи, доходы и жилищные условия семей рабочих, служащих и колхозников. – М., 1990. – 514с.
1289690
  Исакова Т.И. Состав синтаксической группы глагольного сказуемого в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Исакова Т.И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 19л.
1289691
  Антоненко Н.П. Состав ситуаций сакральной истории личности в русских волшебных сказках // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 134-138. – ISSN 2307-4558


  Опис ситуацій переходу між світами в сакральній історії особистості на матеріалі російських чарівних казок. Описано статус «теорії можливих світів» у сучасній лінгвістиці. Особлива увага приділяється специфіці східнослов"янських ситуацій переходу між ...
1289692
  Розина Л.Д. Состав слова / Л.Д. Розина. – Астрахань, 1961. – 60с.
1289693
  Цыганенко Г.П. Состав слова и словообразование в русском языке. / Г.П. Цыганенко. – Киев, 1978. – 152с.
1289694
  Иоксимович Ч.М. Состав современного славянства // I. Исторический очерк славянства / В.И. Пичета. – Москва : кн. маг. "Вестн. мануфактур. пром-сти" (Ч.М. Иоксимовича), 1914. – с. 168-185. – (Славянская библиотека ; № 1)
1289695
   Состав Союза кинематографистов СССР. – Москва, 1966. – 480 с.
1289696
  Виттенберг Г.Б. Состав спекуляции по советскому уголовному праву. : Автореф... канд. юрид.наук: / Виттенберг Г.Б.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1956. – 15л.
1289697
   Состав среды кристаллизации алмазов в "оболочке" из кимберлитовой трубки Сытыканская (Якутия) / С.Ю. Скузоватов, Д.А. Зедгенизов, А.Л. Рагозин, В.С. Шацкий // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1556-1571 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1568-1571. – ISSN 0016-7886
1289698
   Состав структурных фрагментов и интенсивность минерализации органического вещества в почвах зонального ряда / А.А. Ларионова, Б.Н. Золотарева, Ю.Г. Колягин, А.К. Квиткина, В.В. Каганов, В.Н. Кудеяров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1232-1241 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1289699
   Состав Трудовой группы в Первой и Второй Государственных думах. – Москва, 1988. – 122с.
1289700
  Рашин А.Г. Состав фабично-заводского пролетариата СССР / А.Г. Рашин. – Москва, 1930. – 171с.
1289701
  Лысенко М.П. Состав, инженерно-геологические свойства и зональность лессовых пород Европейской части СССР. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Лысенко М.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1962. – 35л.
1289702
  Лине Р. Состав, количественное развитие и перспективное использование зоопланктона озер восточной и центральной части Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Лине Р.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1966. – 23л.
1289703
  Войнов В.К. Состав, методики разработки и эффективность действующих систем машинного перевода / В.К. Войнов, М.С. Блехман. – Харьков, 1987. – 59с.
1289704
  Ковнурко Г.М. Состав, происхождения и вопросы патинизации конлдкреций кремня. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Ковнурко Г.М.; ЛГУ. – Л, 1971. – 20л.
1289705
   Состав, проихождение и размещение осадочных пород и руд. – Киев : Наукова думка, 1981. – 315с.
1289706
  Неврова Елена Леонидовна Состав, распределение и динамика развития донных диатомовых водорослей в некоторых районах Черного моря : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.18 / Неврова Елена Леонидовна; АН Украины, Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1992. – 19л.
1289707
   Состав, свойства и агроэкологическая оценка почв Молдавии. – Кишинев, 1985. – 176с.
1289708
   Состав, свойства и плодородие почв Украины. – Х., 1990. – 112с.
1289709
  Штерн Л.Я. Состав, строение и инженерно-геологические свойства лессовых пород степного Крыма. : Автореф... канд. геол.наук: 04.126 / Штерн Л.Я.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1289710
  Галай И.П. Состав, строение и свойства географической оболочки : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Галай И.П.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1971. – 27с.
1289711
  Коников Евгений Георгиевич Состав, строение, свойства и поровые воды голоценовых глинистых отложений Северо-Западного шельфа Черного моря и причерноморских лиманов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Коников Евгений Георгиевич; Одесск. гос. ун-т. – 16л.
1289712
  Шелудяков Л.Н. Состав, структура и вязкость гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов / Л.Н. Шелудяков. – Алма-Ата, 1980. – 157с.
1289713
  Самуйлов В.И. Состав, структура и природа основных производственных фондов при социализме и отраслевые особенности повышения их эффективности. (На примерах предприятий хлопчатобум. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Самуйлов В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 15л.
1289714
  Троценко Г.В. Состав, структура и продуктивность основных растительных сообществ лесотундры Приобского Севера : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Троценко Г.В. ; АН СССР , Уральский науч. центр , Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1974. – 28 с.
1289715
   Состав, структура и свойства минералов. – Казань, 1973. – 443с.
1289716
   Состав, физические свойства и вопросы петрогенезиса новейших вулканических образований Армении. – Ереван, 1980. – 323с.
1289717
  Классовский В.И. Состав, формы и разряды словесных произведений, применительно к практическому преподаванию словесности изложенные В. Классовским. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1876. – XII, 456 с.


  На тит. л. печать-фамилия: И. Турчинович
1289718
  Викторова М.А. Составители Киево-Печерского патерика и позднейшая его судьба : Историко-литературный очерк. [Древние сказания о Киево-Печерском патерике (Из записок покойной М.А. Викторовой)] / Пред. И.Ю. Некрасова. – Воронеж : В тип. В.А. Гольштейна, 1871. – [2], 39 с. – Переп. из: Филологические записки. – Библиогр. в примеч.


  Ист.-лит. очерк покойной пер. Киево-Печ. патерика на соврем. рус. яз. М.А. Викторовой
1289719
  Арват Н.Н. Составительная грамматика русского и молдавского языков / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1974. – 114с.
1289720
  Родионова Ж.Ф. Составление "Полной карты Луны" и картометрические исследования лунной поверхности : Автореф... канд. физ. мат,наук: 01.03.01 / Родионова Ж. Ф.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1289721
  Добровольская В.И. Составление алфавитного каталога . / В.И. Добровольская. – М, 1953. – 32 с.
1289722
  Крылов В.Ф. Составление баланса доходов и расходов промышленного предприятия. / В.Ф. Крылов. – М., 1956. – 83с.
1289723
  Плеский Г.М. Составление библиографий к научным статьям и диссертациям / Г.М. Плеский. – К., 1967. – 107с.
1289724
  Брискман М.А. Составление библиографических пособий : Практическое руководство / М.А. Брискман, М.П. Бронштейн. – Москва : Книга, 1964. – 300 с.
1289725
  Джиго А.А. Составление библиографических ссылок // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 7 (152). – С. 60-61. – ISSN 1726-6726
1289726
   Составление библиографического описания. – М., 1987. – 224с.
1289727
   Составление библиографического описания : Краткие правила. – 2-е изд., доп. – Москва : Книжная палата, 1991. – 220с. – ISBN 5-7000-0242-6
1289728
  Рубцов Л.И. Составление букетов и уход за срезанными цветами. / Л.И. Рубцов. – К., 1958. – 36с.
1289729
  Величко Л.С. Составление бюджета района / Л.С. Величко, А.Д. Александрова. – Москва, 1978. – 104с.
1289730
   Составление важнейших документов по советскому уголовному процессу. – М., 1957. – 84с.
1289731
  Яковлев А.М. Составление вертикальных разрезов погоды по маршруту / А.М. Яковлев. – Л, 1963. – 23с.
1289732
  Яковлев А.М. Составление вертикальных разрезов погоды по маршруту : (Учебное пособие) / А.М. Яковлев; Высшее авиационное училище ГВФ. – Ленинград, 1963. – 24с.
1289733
  Кунце Х. Составление вспомагательных указателей / Х. Кунце. – Москва : Книга, 1977. – 64 с.
1289734
  Леонтьев Ф.С. Составление гербария и подготовка растений к показу в краеведческом музее / Ф.С. Леонтьев. – М, 1952. – 110с.
1289735
  Голятин В.К. Составление гидрологических ежегодников : Учебное пособие / В.К. Голятин; Под ред. Уханова В.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 224с : Карти
1289736
  Смирнова М.С. Составление деловых писем на английском языке / М.С. Смирнова. – М., 1959. – 39с.
1289737
  Тихомиров Аркадий Сергеевич Составление диаграмм и графиков в письменных работах по географии / Тихомиров Аркадий Сергеевич. – Алма-Ата : [Каз-ГУ], 1974. – 89с.
1289738
  Елисеев Н.А. Составление диаграмм по структурному и микроструктурному анализу / Н.А. Елисеев. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1957. – 28с.
1289739
  Пономарев К.К. Составление дифференциальных уравнений / К.К. Пономарев. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 560 с.
1289740
   Составление единого финансового плана. – М., 1930. – 112с.
1289741
   Составление единогофинансового плана на 1932 г.. – М., 1931. – 188с.
1289742
  Мальмсаар Р.И. Составление и анализ экономико-математических моделей сельскохозяйственого производства колхозов Эстонской ССР. (На основе стат. материалов ЦСУ ЭССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Мальмсаар Р.И.; Тартусск. гос. ун-т. – Таллин, 1970. – 48л.
1289743
  Шобухов М.Н. Составление и издание описей документальных материалов в архивах СССР / М.Н. Шобухов. – М., 1959. – 98с.
1289744
  Кудряшов Р.А. Составление и исполнение бюджета района. / Р.А. Кудряшов, Л.П. Чудинович. – М., 1956. – 136с.
1289745
   Составление и исполнение кассового плана. – М., 1947. – 139с.
1289746
  Филимонов Б.И. Составление и исполнение местных бюджетов в условиях АСФР / Б.И. Филимонов. – М, 1982. – 160с.
1289747
  Шаврин В.А. Составление и исполнение районного бюджета / В.А. Шаврин. – 2-е перераб. доп. изд. – М, 1950. – 140с.
1289748
  Шаврин В.А. Составление и исполнение районного бюджета. / В.А. Шаврин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1950. – 140с.
1289749
  Смирнов И.Н. Составление и исполнение сельского бюджета / И.Н. Смирнов, А. Оптовцев. – Ленинград, 1935. – 60 с.
1289750
  Кудряшов Р.А. Составление и исполнение сельского бюджета. / Р.А. Кудряшов, Л.П. Чудинов. – 4-е изд., перераб. – М., 1960. – 128с.
1289751
  Кудряшов Р.А. Составление и исполнение сельского бюджета. Пособие для работников сельских советов. / Р.А. Кудряшов, Л.П. Чудинович. – М., 1946. – 84с.
1289752
  Кудряшов Р.А. Составление и исполнение сельского бюджета. Пособие для работников сельских советов. / Р.А. Кудряшов, Л.П. Чудинов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 104с.
1289753
  Менчинский В.В. Составление и исполнение сметы бюджетного учреждения / В.В. Менчинский. – М., 1955
1289754
  Хейфец С.Б. Составление и исполнение финансового плана местной промышленности / С.Б. Хейфец. – М, 1976. – 78с.
1289755
  Домбровский В.С. Составление и исполнение финансовых смет по Госбюджету / В.С. Домбровский. – Л., 1926. – 216с.
1289756
   Составление и использование почвенных карт : Учебн. пособ для вузов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 273с.
1289757
   Составление и отладка программ тестирования УЧПУ "Электроника НЦ-31" в кодах процессора. – М., 1985. – 48с.
1289758
  Сергеев О.А. Составление и редактирование военных карт / О.А. Сергеев. – Москва
Ч.1 и 2. – 1939. – 355с
1289759
  Салищев К.А. Составление и редактирование карт : учебник для геодезических вузов / К.А. Салищев ; В.И. Сухова, Ю.В. Филиппова. – Москва : Геодезиздат; ГУГК при Совете Министров СССР
Ч. 1. – 1947. – 192 с.
1289760
  Комков А.М. Составление и редактирование карт / А.М. Комков, С.А. Николаев, Н.И. Шилов ; под ред. ген.-лейт. техн. войск М.К. Кудрявцева ; Воен.-инж. Краснознам. акад. им. В.В. Куйбышева. – Москва : ВИА
Ч. 1-2. – 1958. – 247 с., [26] л. ил., карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 242-244
1289761
  Егоров В.В. Составление и редактирование карт : учеб. пособ. для студ. аэрофотогеодезической специальности / В.В. Егоров, О.В. Соколов, Л.Ф. Тарновский; ред. А.Б. Рогов. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 239 с.
1289762
  Сухов В.И. Составление и редактирование общегеографических карт : учеб. пособ. по спец. "картография" / В.И. Сухов. – Рига : Геодезиздат, 1957. – 279 с.
1289763
  Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов / В.И. Соловьев. – М., 1975. – 104с.
1289764
   Составление и редактирование специальных карт. – Москва, 1961. – 320с.
1289765
  Пономарев К.К. Составление и решение дифференциальных уравнений инженерно-технических задач / К.К. Пономарев. – Москва, 1962. – 184 с.
1289766
  Менчинский В.В. Составление и сполнение сметы бюджетного учреждения / В.В. Менчинский. – М., 1949. – 92с.
1289767
  Герб М.А. Составление и чтение машиностроительных чертежей / М.А. Герб. – М.-Л., 1963. – 219с.
1289768
  Гончаров Г.И. Составление и чтение чертежей в машиностроении / Г.И. Гончаров. – М.-Л., 1960. – 151с.
1289769
  Цельтнер П.Г. Составление исковых заявлений и жалоб по гражданским делам / П.Г. Цельтнер. – К., 1946. – 47с.
1289770
  Рапасов П.Н. Составление карт масштаба 1:2000-1625 000 методом комбинированной наземной и воздушной стереофотограмметрической съемки / П.Н. Рапасов. – Москва, 1958. – 320с.
1289771
   Составление карт прогноза газоносности Алмазно-Марьевского района Донбасса. – М., 1957. – 16с.
1289772
  Браун В.С. Составление карт программированного обучения по электротехнике с основами промышленной электроники. / В.С. Браун. – Москва : Высшая школа, 1978. – 61 с.
1289773
  Ходаков П.А. Составление карты районирования территории Якутии для расчета глубины закладки геодезических центров и реперов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 5-11 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1289774
  Павлович С.А. Составление коллекций по естествознанию / С.А. Павлович. – 4-е перераб. и доп. – Ленинград, 1938. – 240с.
1289775
  Павлович С.А. Составление коллекций по естествознанию / С.А. Павлович. – Ленинград, 1947. – 268с.
1289776
   Составление комплекса программированных материалов по русскому языку для иностранцев. – К, 1966. – 16с.
1289777
  Деборин Г.А. Составление конспекта. / Г.А. Деборин. – М., 1954. – 55с.
1289778
   Составление контролирующих и обучающих программ по аналитической химии. – М., 1989. – 187с.
1289779
  Земсков А.И. Составление личных хроник – blogging – модный инструмент для самовыражения // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51-56. – ISSN 0130-9765
1289780
  Ясиновый Эммануил Абрамович Составление математических задач учащимися как средство активизации их познавательной деятельности (на материале 9-10 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ясиновый Эммануил Абрамович; Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1974. – 26л.
1289781
  Карагезьян К.Н. Составление методических разработок / К.Н. Карагезьян. – М, 1961. – 55 с.
1289782
  Рустамов С.К. Составление научно-критического текста поэтического наследия Касумбек Закира. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов С.К.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1969. – 26л.
1289783
  Минц М.И. Составление нормативных калькуляций на ЭВМ. / М.И. Минц. – М., 1970. – 152с.
1289784
   Составление определителей растений по плодам и семенам. – К., 1974. – 106с.
1289785
   Составление печатных каталогов картографических произведений. – Л., 1977. – 39с.
1289786
  Дейнеко В.Ф. Составление планов местности по аэроснимкам / В.Ф. Дейнеко; ред. С.А. Мурашев. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 88 с.
1289787
  Кулагина О.С. Составление при помощи машины алгоритма анализа текста. / О.С. Кулагина. – М., 1961. – 14с.
1289788
  Уилкс М. и др. Составление программ для электронных счетных машин / М. Уилкс и др. – Москва, 1953. – 208 с.
1289789
  Салтевский М Составление программированных заданий для контроля за изучением юридических дисциплин. / М Салтевский. – Х., 1966. – 16с.
1289790
  Фостиков А.Т. Составление проекта террасирования склонов по данным упрощенных высотных теодолитных ходов / Мин-во сельского хозяйства Молдавской ССР ; Молдавский научно-исследовательский ин-т садоводства, виноградарства и виноделия ; Молдавское научно-техническое общество сельского и лесного хозяйства ; А.Т. Фостиков. – Кишинев : Из-во с.-х. лит-ры МСХ МССР, 1961. – 24 с.
1289791
  Михайленко А.Р. Составление процессуаьных актов по уголовным делам: теория, методика, примерные образцы документов : учебное пособие / А.Р. Михайленко. – Киев : Выща школа, 1989. – 199 с.
1289792
  Зубаков П.М. Составление психологического портрета серийного убийцы // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 293-295. – ISBN 978-966-419-300-6
1289793
   Составление расписания учебных занятий в школе. – М., 1956. – 52с.
1289794
   Составление рестроспективных научно-вспомогательных библиографических указателей : Методическе рекомендации. – Москва : Б.и., 1986. – 130с.
1289795
  Гончаров Г.И. Составление сборочных чертежей приборов / Г.И. Гончаров. – Л, 1964. – 120с.
1289796
   Составление сельскохозяйственных карт : учеб. пособ. для землеустроительных ин-ов и ф-ов. – Москва : Гос. из-во с.-х. лит-ры, 1957. – 264 с.
1289797
   Составление сельскохозяйственных карт : учеб. пособ. для землеустроительных ин-ов и ф-ов / В.И. Сухов, Я.И. Юровский, Г.Н. Лиодт, М.И. Никишов; В.И. Сухов, Я.И. Юровский, Г.Н. Лиодт, М.И. Никишов. – 2-е изд., переработ. – Москва : Из-во с.-х. лит-ры, журналов и плакатов, 1961. – 311 с. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1289798
  Аскназий А.И. Составление синоптических карт и предсказаний погоды / А.И. Аскназий. – Москва-Ленинград, 1928. – 80с.
1289799
   Составление смет бюджетных учреждений. – Л., 1988. – 50с.
1289800
  Либерман И.А. Составление смет в строительстве / И.А. Либерман. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1990. – 224с.
1289801
  Заруцкая И.П. Составление специальных карт природы : учеб. пособ. для подготовки географов-картографов в ун-тах / И.П. Заруцкая; ред.: И.Л. Летова, Е.А. Дерюгина. – Москва : Московский университет, 1966. – 232 с.
1289802
   Составление справочников по библиотекам и органам научно-технической информации. – Москва, 1981. – 45с.
1289803
  Феллер М.Д. Составление текстовіх производственных документо / М.Д. Феллер, Ю.Л. Полторак. – М., 1990. – 143с.
1289804
   Составление тематических ретроспективных библиографических указателей. – К., 1981. – 27с.
1289805
   Составление тематического плана коплектования фонда науно-технической библиотеки. – М., 1979. – 35с.
1289806
  Иванов В.Ф. Составление технических проектов и смет на топографо-геодезические работы / В.Ф. Иванов; ред. М.К. Бендовский. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 207 с. – приложения с. 80-207
1289807
  Руденко Ф.А. Составление типовых гидрогеологических заключений для проектов артезианских скважин / Ф.А. Руденко, А.Е. Попов. – Киев, 1955. – 13с.
1289808
   Составление уравнений. – Рига, 1985. – 36с.
1289809
   Составление финансовых планов на 1934 г.. – М., 1933. – 74с.
1289810
  Павлов Л.В. Составление фотопланов рельефных участков при помощи горного фототрансформатора / Л.В. Павлов ; [ред. К.Н. Герценова]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 59 с.
1289811
  Аигина Н.П. Составление фотосхем : практ. пособие / Н.П. Аигина, Л.Е. Смирнов ; ЛГУ, Отд. заоч. обуч., Геогр. фак. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 33 с.
1289812
  Кириленко В.С. Составление фронтальных планов и профилей по материалам фототеодолитной съемки / В.С. Кириленко, П.Н. Бруевич. – Москва : Недра, 1970. – 124 с.
1289813
  Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений / А.А. Кудрявцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 360с.
1289814
  Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений / А.А. Кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с.
1289815
  Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений. / А.А. Кудрявцев. – М., 1953. – 204с.
1289816
  Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений. / А.А. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1956. – 244с.
1289817
  Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений. / А.А. Кудрявцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 295с.
1289818
   Составление эскизов. – Куйбышев, 1960. – 43с.
1289819
  Суходрев И.Б. Составление, оформление и подготовка к изданию учебных географических карт / И.Б. Суходрев ; [отв. ред. Г.П. Давыдов]. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР, 1939. – 138 с.
1289820
  Сиротин Б.З. Составленье мира / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1968. – 128с.
1289821
  Молокова О.В. Составляющие когнитивизма в контексте социального конструктивизма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 81-84. – ISSN 2077-1800
1289822
  Орлова О.В. Составляющие копцепции развития и оценки деятельности для определения устойчивости и конкурентоспособности предприятия / О.В. Орлова, Т.А. Кокодей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 125-132
1289823
  Айнбунд М.М. Составляющие теплового баланса и термический режим озера Севан : Автореф... канд. геогр.наук: / Айнбунд М.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 16л.
1289824
  Свойский Ф.М. Составная оболочка типа трубчатого колена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Свойский Ф.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1289825
  Груднева-Несина Составное и сложное сказуемое в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Груднева-Несина Г.Н.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1960. – 21л.
1289826
  Горгадзе Л.Д. Составное именное сказуемое в современном английском языке и его эквиваленты в грузинском : Автореф... канд. филол.наук: / Горгадзе Л. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1955. – 14л.
1289827
  Чумак Владимир Васильевич Составное сказуемое в сербохорватском языке. (В сопоставлении с рус. и укр. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Чумак Владимир Васильевич; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – К., 1978. – 25л.
1289828
  Хубецова Р.Х. Составное сказуемое в современном осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Хубецова Р.Х.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 16л.
1289829
  Ковбаса Н.Л. Составное сказуемое в украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Ковбаса Н.Л.; Киев гос.пед.ун-т. – К, 1970. – 25л.
1289830
  Груднева Г.Н. Составное, или сложное сказуемое в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Груднева Г.Н.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1289831
  Мелков Г.А. Составной ферритодиэлектрический резонатор в волноводе / Г.А. Мелков, М.Е. Ильченко // Радиотехника и электроника, 1973. – № 11
1289832
  Керлин А.А. Составные глаголы в современном английском языке / А.А. Керлин, М.Д. Кузнец. – Л., 1956. – 128с.
1289833
  Керлин А.А. Составные глаголы в современном английском языке / А.А. Керлин, М.Д. Кузнец. – Изд. 2-е, сокращ. – М., 1959. – 88с.
1289834
  Маркарян А.С. Составные глалогы армянского языка : Автореф... д-ра филол.наук: / Маркарян А.С.; АН Арм. ССР. Ин-т языка им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1966. – 87л.
1289835
  Аникина Л.В. Составные именные члены предложения с глаголом-связкой в форме инфинитива (на материале современного русск. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Аникина Л.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 15л.
1289836
  Огава С. Составные модели элементарных частиц : пер. с яп. / С. Огава, С. Савада, М. Накагава. – Москва : Мир, 1983. – 296 с.
1289837
  Комиссарова Людмила Викторовна Составные наименования в немецком языке (на базе терминов электротехники и электроники) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Комиссарова Людмила Викторовна; Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Специализированный совет К 113.05.04. – Л., 1979. – 16л.
1289838
  Пегусова А.Г. Составные наименования в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Пегусова А.Г.; МП РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 14л.
1289839
  Снитко Е.С. Составные наименования и их эквиваленты в газетно-публицистической речи : учебное пособие / Е.С. Снитко МВ и СПо УССР. – Киев : КГУ, 1981. – 84 с.
1289840
  Пугинский Б.И. Составные обязательства в граждагском праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.30-47. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1289841
  Кушнир В.А. Составные поля и эффективное действие в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кушнир В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1990. – 13л.
1289842
  Антипина Н.А. Составные синтаксические элементы "модальный глагол+инфинитив" и модальные конструкции в структуре предложений современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Антипина Н.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 20 с.
1289843
  Урысон Е.В. Составные союзы А ТО и А НЕ ТО: возможности семантического композиционального анализа // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 61-73. – Библиогр.: Лит.: с.74. – ISSN 0373-658Х
1289844
  Гайвянис К. Составные термины в современном литовском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.674 / Гайвянис К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 20л.
1289845
  Рыжих В.И. Составные части глагольного предложения в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 112-119. – ISSN 1608-0599
1289846
  Чехова Г.Н. Составы клатратов мочевины, тиомочевины и гидрохиона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Чехова Г.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1289847
  Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия / В.П. Шахматов. – Томск, 1967. – 306с.
1289848
  Алимова Л.У. Состовляющие профессиональной компетентности современного преподавателя вуза // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 29-33. – ISSN 2074-8922
1289849
  Залиханов М.Ч. Состоится ли в России инновационное общество? / М.Ч. Залиханов, А.М. Шелехов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 11-18. – ISSN 0321-0383


  В статье авторы пытаются ответить на вопрос - в какой мере нынешнее состояние образования и существующая система образования соответствуют задаче формирования инновационного общества?
1289850
  Глазьев С. Состоится ли переход российской экономики на инновационный путь развития? // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 3-11. – ISSN 0130-9757
1289851
  Карлова А.Н. Состоряние высшей нервной деятельности у здоровых детей раннего возраста и больных очаговой пневомонией в динамике заболевания : Автореф... докт. мед..наук: / Карлова А. Н.; Ин-т физиологии. – Л., 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.24-25
1289852
   Состоялся I Национальный форум "Бизнес и университеты" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2013. – № 12 (207). – С. 80-81


  27 ноября 2013 года состоялся 1 Национальный форум "бизнес и университеты", который собрал вместе более 200 представителей университетов, бизнес-компаний, профильных органов власти, медиа, отечественных и международных экспертов.
1289853
  Филимонов Михаил Михайлович Состояние активности связанной с транспортом ионов Na+ и K+ аденозинтрифосфатазной системы в различных отделах ЦНС в условиях экспериментальной острой лучевой болезни : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Филимонов Михаил Михайлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 23л.
1289854
  Сатановская В.И. Состояние альдегиддегидрогенах печени и мозга крыс при предпочтении этанола и алкогольной интоксикации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сатановская В. И.; БГУ. – Минск, 1981. – 22л.
1289855
  Коваленко Т.Н. Состояние аэрогематического барьера легких в условиях нормальной и измененной газовой среды у крыс разного возраста. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Коваленко Т.Н.; Ин-тут физиолог. АН УССР. – К., 1984. – 26л.
1289856
  Сербин О.О. Состояние библиотечных классификаций в Украине: надежность реалий – в реальности надежд // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 6. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Представлены исторические аспекты развития библиотечных классификационных систем в Украине. Рассмотрены основные библиотечные классификации, используемые в современной украинской библиотечной практике. Сделан вывод о перспективе развития классификаций ...
1289857
  Матяшев Виктор Георгиевич Состояние в растворах и некоторые химико-аналитические свойства титана (III) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Матяшев Виктор Георгиевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 21 с.
1289858
   Состояние венгерского образования в отражении цифр за 1978-79 гг.. – Будапешт, 1979. – 22с.
1289859
  Кошелев А.К. Состояние видовой дифференциации в древнерусском языке XI-XIV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Кошелев А.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1956. – 19л.
1289860
  Байтак С. Состояние внедрения стандартов качества на промышленных предприятиях Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 47-49 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1289861
  Ницой Андрей Анатольевич Состояние внутрипартийных отношений в КП(б)У. 1926-1929 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ницой Андрей Анатольевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 230л. – Бібліогр.:л.225-230
1289862
  Пономарева О.Ф. Состояние водно-электролитного обмена при опухолях больших полушарий мозга : Автореф... наук: / Пономарева О.Ф.; Ин-т биохимии АН УССР. – Киев, 1983. – 27л.
1289863
  Гусев Н.А. Состояние воды в растении / Н.А. Гусев. – М, 1974. – 134с.
1289864
   Состояние воды и водный обмен у культурных растений. – Москва, 1971. – 292с.
1289865
  Ворожейкина Т.В. Состояние воспроизводящей способности крыс самок, пораженных смесью продуктов деления урана и стронцием-90 : Автореф... канд. биол.наук: / Ворожейкина Т.В.; АМН СССР. – М., 1964. – 13л.
1289866
  Сергеева С.А. Состояние вторичной структуры ДНК фага Т4 и ее трансформирующая активность. : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Сергеева С.А.; АН СССР.ин-т общей генетики. – М, 1968. – 27л.
1289867
  Хижняк А.А. Состояние гемодинамики у наркозависимых пациентов при анестезиологическом обеспечении в челюстно-лицевой хирургии / А.А. Хижняк, К.А. Данилова // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 105-107. – ISSN 2224-0586
1289868
   Состояние геологической эффективности и перспективы повышения точности геофизических работ по поискам пологих платформенных структур и подготовке их к глубокому разведочному бурению на нефть и газ. – Л., 1963. – 29с.
1289869
  Веснина Т.Л. Состояние геологоразведочных работ на нефть и газ и их эффективность в капиталистических и развивающихся странах в 1971-1975 гг. : Обзор / Т.Л. Веснина, Н.И. Шкирдов, В.Р. Веснин. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 63 с.
1289870
   Состояние гидромелиоративного строительства в европейских странах, 1968. – 67с.
1289871
  Красников В.В. Состояние горнодобывающей промышленности и минерально-сырьевой базы стран Африки / В.В. Красников. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 132 с.
1289872
  Берлинский Н.А. Состояние донных отложений Черноморского шельфа // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 18-22 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0899
1289873
  Парриш Б.Б. Состояние запасов пикши в Северном море в период 1946-1950 гг. и в районе Фаррерских острово в период 1914-1950 гг. / Б.Б. Парриш, Р. Джонс. – М., 1959. – 40с.
1289874
   Состояние здоровья и работоспособность студентов вузов. – М., 1974. – 227с.
1289875
  Лучицкий И.В. Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789-1793 гг. : [Публ. лекция, чит. 25 февр. 1879 г...] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печат. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – IV, 157 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1912 г.
1289876
   Состояние и деятельность Историко-филологического общества при Институте Кн. безбородко в Нежине. – Нежин, 1912. – 49 с.
1289877
  Кублицкая Е.Е. Состояние и динамика жилой застройки Харькова начала ХХ века (по материалам профессинальных печатных изданий и архивных материалов) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 56-64. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1289878
  Давыдова М.В. Состояние и динамика численности иксодовых клещей в хозяйствах с разным уровнем производства при наличии защитных насаждений и опыт истребления иксодид : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Давыдова М.В. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1289879
  Давыдова М.В. Состояние и динамика числености клещей Dermacentor в условиях травопольной системы земледелия и полезащитных насаждений в животноводческом хозяйстве // Длительность выживания клещей в природных условиях северной половины Нижнего Поволжья (в защитных древонасаждениях на сухих пастбищах и в других биотопах) / Е.И. Орлов, БудникВ.С, 1954. – С. 63-64
1289880
  Зорин С.Н. Состояние и задачи дальнейшего развития складского хозяйства торгующих организаций Ленинградской области. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зорин С.Н.; М-во торг. СССР. Ленинград. ин-тут совет. торговли им. Ф.Энегльса. – Л., 1955. – 22л.
1289881
   Состояние и задачи разведочной геофизики. – Москва : Недра, 1970. – 544с.
1289882
  Фольборт Г.В. Состояние и задачи развития на Украине научного наследия И.П. Павлова / Г.В. Фольборт. – К, 1950. – 44с.
1289883
   Состояние и задачи советской литологии. – М., 1968. – 287с.
1289884
   Состояние и задачи советской литологии. – Москва : Наука
Т.1. – 1970. – 256с.
1289885
   Состояние и задачи советской литологии. – Москва : Наука
Т.2. – 1970. – 248с.
1289886
   Состояние и задачи физической географии : Материалы 5 съезда Географического общества СССР. – Ленинград, 1970. – 60с.
1289887
  Насибова Л. Состояние и направление улучшения внешнеторговых связей Азербайджана с Арабскими странами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 3 (341), березень. – С. 33-36. – ISSN 1810-3944
1289888
   Состояние и охрана земельных ресурсов УССР. – К., 1985. – 135с.
1289889
  Тимофеев О.А. Состояние и перспективы американо-китайских отношений в оценках политилогов КНР // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-52. – ISSN 0321-2068
1289890
   Состояние и перспективы информатизации в республике. – Киев, 1990. – 211с.
1289891
   Состояние и перспективы использования микросферического топлива для изготовления твэлов реакторов LWR и FBR за рубежом. – М., 1983. – 52с.
1289892
  Христич В.А. Состояние и перспективы использования парогазовых установок в СССР и за рубежом / В.А. Христич. – К, 1967. – 63с.
1289893
   Состояние и перспективы использования подземных вод для орошения. – Москва, 1988. – 206с.
1289894
  Бирюков В.С. Состояние и перспективы комплексного использования железных руд / В.С. Бирюков. – Москва, 1971. – 10с.
1289895
  Носков М. Состояние и перспективы математического образования в инженерных вузах / М. Носков, В. Шершнев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
1289896
   Состояние и перспективы механизации библиотечных процессов. – М., 1985. – 109с.
1289897
   Состояние и перспективы научных исследований в области микробиологии в среднеазиатских республиках // Перспективы развития микробиологии / А.А. Имшенецкий. – Отд. отт. – С. 8-10
1289898
   Состояние и перспективы подготовка кадров и развития образования в РСФСР. – Саранск, 1984. – 172с.
1289899
  Корбан В.Х. Состояние и перспективы развития автоматизированных радиолокационных метеорологических систем сети штормооповещения Украины : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 81-85. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1289900
   Состояние и перспективы развития автоматизированных систем проектирования и управления. – М., 1987. – 163с.
1289901
  Ибрагимова Н. Состояние и перспективы развития бизнес-деятельности в нефтяной промышленности Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 17-23. – ISSN 1810-3944
1289902
   Состояние и перспективы развития географических исследований в Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1980. – 148с.
1289903
  Кузьменко А.М. Состояние и перспективы развития закладочных работ на подземных рудниках Украины / А.М. Кузьменко, М.В. Петлеваный // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – С. 89-97. – ISSN 1607-4556
1289904
   Состояние и перспективы развития информационного и программного обеспечения производственных систем. – Минск, 1989. – 166с.
1289905
   Состояние и перспективы развития культуры облепихи в Нечерноземной зоне РСФСР. – М., 1986. – 90с.
1289906
  Лавров С.С. Состояние и перспективы развития математического обеспечения ЭВМ. / С.С. Лавров. – Дубна, 1968. – 39с.
1289907
  Слезингер Г.Э. Состояние и перспективы развития механизации и автоматизации работ по оперативному управлению производством. / Г.Э. Слезингер. – М., 1960. – 8с.
1289908
  Горный В.И. Состояние и перспективы развития новых методов дистанционного изучения окуржающей среды / В.И. Горный, Б.В. Шилин. – Москва, 1974. – 24с.
1289909
  Петросян Х.Б. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства в Горисском районе : Автореф... кандидата экон.наук: / Петросян Х.Б.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1289910
  Ванюшкина А.М. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства района Безенчукской оросительной системы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Ванюшкина А.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 12л.
1289911
   Состояние и перспективы развития сельскохозяйственной биотехнологии. – Л., 1986. – 224с.
1289912
  Шакиров А.Р. Состояние и перспективы развития системы программ торговых преференций США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 51-70. – ISSN 0321-2068
1289913
  Самойлов Н.А. Состояние и перспективы российско-китайских отношений в оценках западных исследователей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 106-112. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 3). – ISSN 2074-1227
1289914
  Согрин В.В. Состояние и перспективы российской американистики // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 156-175. – ISSN 0130-3864
1289915
  Сискос Е. Состояние и перспективы сотрудничества Украины и Греции // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-53. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1289916
  Потапов М. Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 1. – С. 42-52. – ISSN 0131-2227
1289917
  Кирсанова М.И. Состояние и проблематика библиографии народного хозяйства Сибири и Дальнего Востока. (Обзор библиографии 1917-1968 гг.) / М.И. Кирсанова. – Новосибирск, 1969. – 143с.
1289918
  Жамойда А.И. Состояние и проблемы общей стратиграфической шкалы России // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 655-670 : рис. – Библиогр.: с. 668-670. – ISSN 0016-7886
1289919
  Гусейнова Арзу Догру Кызы Состояние и проблемы развития научных организаций Азербайджана // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 258-263
1289920
  Бояндина Л.Г. Состояние и проблемы современной электронографии / Л.Г. Бояндина, Г.Д. Кисель. – М., 1976. – 40с.
1289921
  Бойков В.Э. Состояние и проблемы формирования исторической памяти // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.85-90. – ISSN 0132-1625
1289922
  Ерофеев Н.А. Состояние и пути развития металлообрабатывающей отрасли в местной и кооперативной промышленности Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ерофеев Н.А.; Акад. наук Казахской ССР. Сектор экон. – Алма-Ата, 1950. – 21 с.
1289923
   Состояние и развитие МБА в региональных центрах.. – М., 1976. – 35 с.
1289924
  Сулейманов И.Г. Состояние и роль воды в растении / И.Г. Сулейманов. – Казань, 1974. – 181с.
1289925
  Чудинова Вера Петровна Состояние и роль чтения в современном обществе: социодинамика процесса // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 61-86. – Бібліогр. в кінці ст.
1289926
  Декснис А.П. Состояние и свойства тонких слоев системы In-Te в области 50-60 ат. %теллура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.049 / Декснис А.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1289927
  Пузанов С.В. Состояние и совершенствование букинистической торговли / С.В. Пузанов. – М, 1976. – 40с.
1289928
   Состояние и стратегические направления использования природных ресурсов Припятского Полесья / В.С. Хомич, М.И. Струк, А.К. Карабанов, И.И. Лиштван, И.М. Богдевич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 11-17. – ISSN 1561-4980
1289929
  Виценец Т.Н. Состояние и тенденции развития миграционных процесов на Дальнем Востоке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 255-261 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1289930
  Майборода С.В. Состояние и тенденции развития системы народного образования в Объединенной республике Танзании : Дис... наук: 13.00.01 / Майборода С.В.;. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.129-145
1289931
  Гендин А.М. Состояние и факторы развития физической культуры и здорового образа жизни школьников. / А.М. Гендин. – Новосибирск, 1989. – 215с.
1289932
   Состояние изученности групп органического мира: двустворчатые моллюски. – Москва : Палеонтологический ин-т АН СССР
Ч. 1. – 1976. – 276, [1]с. : табл. – Библиогр.: с. 269-276
1289933
   Состояние изученности групп органического мира: двустворчатые моллюски. – Москва : Палеонтологический ин-т АН СССР
Ч. 2. – 1976. – 748 с. : табл. – Библиогр.: с. 631-746
1289934
  Анфимова Г. Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов свит и опорных разрезов толщ нижнего мела Горного Крыма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 17-23. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Стратотипы и опорные разрезы, принятые в качестве эталонов местных стратиграфических подразделений - свит и толщ, - имеют большое научно-практическое значение, играют важную дидактическую роль, могут выступать как объекты геологического туризма. ...
1289935
  Анфимова Г.В. Состояние изученности проблемы исследования стратотипов юры Горного Крыма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 11-19 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1289936
  Омарова Г. Состояние инвестирования экономики Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 47-49 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1289937
  Ярославцева С.В. Состояние информационно-правового обеспечения судебной деятельности как один из основных показателей открытости судебной власти // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1289938
  Корбут І.О. Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбацию иода пенополиуретаном / І.О. Корбут, М.А. Зеленько, С.А. Неділько // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 5/6, май - июнь. – С. 33-39. – ISSN 0041-6045
1289939
  Ахмедов Б.А. Состояние использования материальных и топливно-энергетических ресурсов на НПЗ "Азернефтяг" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (40). – С. 22-28. – ISSN 1728-8878
1289940
   Состояние ихтиофауны и популяционно-биологические характеристики массовых видов рыб в районе Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" в 2002-2008 гг. / М.В. Чесалин, И.В. Дикий, В.А. Тимофеев, В.Н. Трохимец // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 109-110
1289941
  Сорокина З.А. Состояние калия, натрия и воды в цитоплазме клеток / З.А. Сорокина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 211с.
1289942
   Состояние когнитивнх функций и психоэмоциональный статус у больных гипертонической болезнью в зависимости от уровня общительности / Н.Я. Доценко, Л.В. Герасименко, С.С. Боев, И.А. Шехунова // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (52). – С. 59-66. – ISSN 2224-1485
1289943
  Ковальчук Неля Антоновна Состояние кровотока и перекисного окисления липидов в слизистой оболочке желудка при стрессорном воздействии и коррекция нарушений : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Ковальчук Неля Антоновна; Тернопльсий мед. ин-т им ак. И.Я.Горбачевского. – Тернополь, 1996. – 179л. – Бібліогр.:л.143-179
1289944
   Состояние лесных экосистем горных территорий Кабардино-Балкарии по данным дистанционного зондирования / Ф.А. Темботова, Р.Х. Пшегусов, Ю.М. Тлупова, Р.Х. Темботов, А.З. Ахомготов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 89-97 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1289945
  Матюшкова Р.М. Состояние межклеточного вещества соединительной ткани после рентгеновского облучения : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Матюшкова Р.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1968. – 16л.
1289946
  Звягольская И.Н. Состояние микроциркуляторного гемастаза у здоровых людей в развличные сезоны года : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Звягольская И.Н.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1985. – 16л.
1289947
  Секстон Д. Состояние мировой науки : взгляд из-за океана // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 12. – С. 30-35. – ISSN 0208-0621


  Мерой творческого потенциала страны служит то, насколько успешно она взаимодействует с теми, кто находится вне ее границ.
1289948
   Состояние многосторонних соглашений о регулировании вооружений и разоружении. – 4е изд.: 1992г. – Нью-Йорк : ООН
Том 1. – 1997. – 5,459с.
1289949
   Состояние многосторонних соглашений о регулировании вооружений и разоружении. – 5е изд.: 1996г. – Нью-Йорк : ООН, 1998. – 5,417с.
1289950
   Состояние многосторонних соглашений о регулировании вооружений и разоружении. – 4е изд.: 1992г. – Нью-Йорк : ООН
Том 2. – 1998. – 3,269с.
1289951
  Ленс И.А. Состояние народного образования в Казанском уезде за 1898/9 учебный год. – Казань, 1899. – 46с.
1289952
  Фам Зоан Хан. Состояние некоторых парамагнитных примесей в V2O5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фам Зоан Хан.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 12л.
1289953
  Чигринец И.И. Состояние некоторых показателей свертывающей систем крови при абортах и угрозе прерывания беременности : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Чигринец И.И. ; Киев. ин-т усоврешенств. врачей. – Киев. – 24 с.
1289954
  Кулак Иосиф Антонович Состояние нервной и мышечной систем при умственной и физической работе человека : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Кулак Иосиф Антонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 42л. – Бібліогр.:с.39-42
1289955
  Зубарева З.П. Состояние нервной системы при злокачественных экстрацеребральных опухолях. : Автореф... канд. мед.наук: / Зубарева З.П.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. П.П.Павлова. – Л., 1966. – 20л.
1289956
  Павлова М.Н. Состояние нуклеиновых кислот в клеточных элементах рыхлой соединительной ткани при различных нарушениях центральной нервной системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлова М.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 8л.
1289957
   Состояние окружающей природной среды Белгородской области в 1999. – Белгород, 2000. – 132с.
1289958
  Церцек Н.Ф. Состояние окружающей среды в Российской Федерации на начало нового столетия и тысячелетия : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 6-8
1289959
   Состояние окружающей среды на основе безотходного производства. – Ленинград : Наука, 1977. – 80с.
1289960
  Савенко И.Ф. Состояние онов циркония и гафния в некоторых твердых слоях и растворах сильных минеральных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Савенко И. Ф.; АН УССР, Ин-т общей и неорган. хим. – К., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1289961
  Коняев П В. Состояние опъянения. / П В. Коняев, . – Ташкент, 1992. – 127с.
1289962
  Иконникова И.А. Состояние органов грудной полости после экономных резекций легких у детей по поводу бронхоэктатической болезни : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Иконникова И.А.; Горьковский гос. мед. ин-т. – Горький, 1970. – 24л.
1289963
  Веснина Т.Л. Состояние перспективы развития нефтяной промышленности США до 2000г. / Т.Л. Веснина. – Москва, 1975. – 29с.
1289964
  Шаповалов А.И. Состояние покоя растений и изменений пластид и пигментного комплекса озимой пшеницы при действии морозов и засухи : автореф... канд. биол. наук / Шаповалов А.И. ; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 21с.
1289965
  Грищенко В.Н. Состояние популяции белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине в 2013 г. / В.Н. Грищенко, Яблоновская-Грищенко // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 90-103. – ISSN 1727-0200
1289966
  Оскольская О.И. Состояние популяции катрана морского (Crambe maritima L.) в районе косы Северной (Западный Крым) / О.И. Оскольская, А.Е. Лукина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 17-19 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв
1289967
  Оббариус И.Д. Состояние поствакцинального иммунитета к коклюшу на фоне различной С-витаминной насыщенности организма и обмен аскорбиновой кислоты в процессе иммуногенеза. (Эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Оббариус И.Д. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1969. – 18 с.
1289968
  Орлова И.В. и др. Состояние правовой базы инновационной деятельности в Украине // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.108-113. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
1289969
  Заблоцкая Н.В. Состояние православного населения УССР в начале 1960–х – средине 1980–х гг. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 137-142. – ISSN 2076-1554
1289970
  Грановский Г.Л. Состояние практики осмотров мест проишествий и некоторых рекомендаций по ее улучшению / Г.Л. Грановский, Е.И. Зуев, В.Е. Капитонов // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1977. – № 42. – С. 72-91
1289971
   Состояние природной среды в СССР в 1988 году. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 176с.
1289972
  Глузман А.В. Состояние просвещения и развитие учебных заведений на Крымском полуострове в ХІХ ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 54-62. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1289973
  аконечный Состояние развития управления информационной безопасностью в мировой практике и его влияние на экономическое развитие Украины / аконечный, А.В. Дубиченко, М.Н. Ковбель // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 6 (118). – С. 40-41. – ISSN 2412-9070
1289974
  Старобинец А.Е. Состояние региональных и поисковых работ методом преломленных волн на нефть и газ за рубежом / А.Е. Старобинец, Л.Н. Старобинец. – М., 1974. – 74с.
1289975
  Шеряй К.И. Состояние ресурсной базы и основных фондов как фактор формирования инвестиционных потребностей нефтедобычи // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 93-95. – ISSN 1684-2618
1289976
  Курц Б.Г. Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Родеса : [пер.] Б. Г. Курц / Б.Г. Курц. – Москва : Изд. Императорскаго О-ва истории и древностей российских при Московском ун-те ; Синодальная тип., 1914. – VII, 268 с. – Указ. Комиссар Родес и его донесения, 1650-1655 гг. / Борис Курц . - Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Родес, Иоганн де (?-1655) На всех экз. дарственные надписи автора: Н.П. Василенко, В.М. Базилевичу, Е.Д. Сташевскому
1289977
  Юрченко Леонид Максимович Состояние рутений в водно-метанольных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Юрченко Леонид Максимович; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1973. – 18л.
1289978
  Матвеева Л.И. Состояние свертывающей и фибринолической систем крови и белковое зеркало при острой лучевой болезни, вызванной на источниках с различной энергией : Автореф... канд. биол.наук: / Матвеева Л.И.; Томский мед. ин-т. – Томск, 1966. – 16л.
1289979
  Назаров-Рыгдылов Состояние свертывающей системы крови у больных с тромбооблитерирующими заболеваниями аорты и периферических артерий : Автореф... Канд.мед.наук: / Назаров-Рыгдылов В.Э.; Петрозаводск.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1967. – 20л.
1289980
  Ендовицкая А.П. Состояние свинца и кадмия в черноземе после внесения фосфогипса / А.П. Ендовицкая, В.П. Калиниченко, Т.М. Минкина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 340-350 : табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1289981
  Потемкина Л.С. Состояние секреторной функции желудка при воздействии на организм некоторых экстремальных факторов. (клинико-эксперим. исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: 092 / Потемкина Л.С.; Ин-т мед.-биол. проблем. – М., 1968. – 12л.
1289982
  Варшавский Д.С. Состояние силового конденсаторостроения за рубежом / Д.С. Варшавский. – Москва
2. – 1965. – 64с.
1289983
  Красовская Е.А. Состояние системы свертывания крови у больных сахарным диабетом. : Автореф... канд. мед.наук: / Красовская Е.А.; Киев. гос. ин-тут усовершенствования врачей. – К., 1967. – 18л.
1289984
  Кржечковская В.В. Состояние системы цитохрома Р-450 печени при развитии экспериментальной пищевой анафилаксии и под влиянием гипоаллергенных алиментарных воздействий : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.04 / Кржечковская В.В.; АМН СССР. Ин-тут питания. – л.
1289985
  Дулин К С. Состояние системы, оцениваемое по структурному признаку / К С. Дулин. – М., 1987. – 22с.
1289986
  Карпачева Н.И. Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине : Первый ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека / Н.И. Карпачева; Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. – 3-е изд. – Харьков : Консум, 2002. – 494с. – ISBN 966-7920-08-3
1289987
   Состояние сохранения биоразнообразия в Крыму. 5 лет после Гурзуфа: 1997-2002 : Аналитический доклад / А. Артов, В. Боков, А. Дулицкий, А. Ена, А. Паршинцев, А. Рудык. – Симферополь, 2002. – 60с. – ISBN 966-7491-49-8
1289988
  Барвинок В. Состояние старообрядчества в 1909 году / В. Барвинок. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1911. – 12 с. – Отд. оттиск: Церковные ведомости. 1911
1289989
  Севриков В.В. Состояние техногенной безопасности жизнедеятельности в Украине и перспективы ее улучшения (Часть І) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1289990
  Станивский М.Ф. Состояние украинского литературного языка на Буковине в XIX веке (до конца 80-х годов). : Автореф... канд. филолог.наук: / Станивский М.Ф.; МВО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Черновцы, 1956. – 18л.
1289991
  Попкова Н.И. Состояние ферментной системы детоксикации в тонкой кишке и печени крыс при воздействии холерного энтеротоксина : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Попкова Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1289992
   Состояние франчайзинга в Украине // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2006. – № 7/8. – С. 42-45
1289993
  Кравченко С.А. Состояние функционирования товарных бирж // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98-105
1289994
  Пржевальская Л.К. Состояние хрома и природа каталитической активности восстановительных катализаторов полимеризации этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Пржевальская Л.К.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1289995
  Тахиров Мумин Состояние школы в Мавераннахрском государстве (14-15 вв.) и педагогическая деятельнсть Мирзы Улугбека (1394-1449 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тахиров Мумин; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – л.
1289996
  Дымова А Л. Состояние школы и педагогической мысли в Англии периода промышленного капитализма. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дымова Л.А; АПН СССР. – М, 1977. – 16л.
1289997
  Бегина В.С. Состояние щитовидной железы при облучении опухоленосителей и использование тиреоидина в сочетании с лучевым фактором для угнетения опухолевого роста : Автореф... канд. биол.наук: / Бегина В.С.; Центр. науч.-исслед. рентгено-радиол. ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1289998
  Иванова М.А. Состояние экономического образования в нефтеперерабатывающейи нефтехимической промышленности / М.А. Иванова. – М, 1980. – 32с.
1289999
  Криворотько Я.В. Состояние эмоциональной сферы у женщин из зоны АТО, наблюдающихся в региональном перинатальном центре // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 26-29. – ISSN 2413-8843
1290000
  Павленко Ю.В. Состояние этнотеоретической проблематики в предреволюционной украинской науки (И.Я. Франко, М.С. Грушеський, В.В. Хвойка) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 334-344. – ISBN 978-966-136-032-6
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,