Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1283001
  Божко О. "Роль НСПУ має бути відчутнішою, враховуючи її потенціал" / розмовляла Світлана Чайка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 1, 4


  Про поточний стан справ у господарстві Спілки письменників України розповідає виконувач обов"язків голови НСПУ Олександр Божко.
1283002
  Голыжбин А.Д. Роль непроизводственной сферы в повышении благосостояния трудящихся при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Голыжбин А.Д.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1283003
  Грищук Владимир Мефодиевич Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грищук Владимир Мефодиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1283004
  Грищук Владимир Мефодоевич Роль непроизводственной сферы в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грищук Владимир Мефодоевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 215л. – Бібліогр.:л.192-215
1283005
   Роль непроизводственной сферы в социалистическом расширенном воспроизводстве. – Киев : Наукова думка, 1982. – 286 с.
1283006
  Намясенко О.К. Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 146-154
1283007
  Ріппа Ю.С. Роль непрямих податків у наповненні державного бюджету України / Ю.С. Ріппа, О.В. Івановська // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 119-120
1283008
  Сотніченко О.А. Роль непрямих податків у регулюванні товарообороту зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 238-243 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1283009
  Микаелян Н.Г. Роль нервной системы в качественных сдвигах секрнтируемого молока. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян Н.Г.; АН АрмССР. Ин-т физиологии. – Ереван, 1958. – 23л.
1283010
  Шенгер И.Ф. Роль нервной системы в патологических изменениях легких при охлаждении животного : Автореф... канд. мед.наук: / Шенгер И. Ф.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1953. – 7 с.
1283011
  Васильев Н.В. Роль нервной системы в процессах инфекции и иммунитета / Н.В. Васильев. – Томск : Томский университет, 1963. – 142 с.
1283012
  Венедиктова Т.Н. Роль нервной системы в процессах пищеварения и физиологии жажды у сельскохозяйственных животных . : Автореф... канд. ьиол.наук: / Венедиктова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1283013
  Гуска Н.И. Роль нервной системы в регуляции процессов всасывания в тонков кишечнике собак. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуска Н.И.; М-во высш.образования УССР. – Одесса, 1959. – 16л.
1283014
  Баранова Н.Ф. Роль нервных и гормональных факторов в регуляции изменений активности холинэстеразы органов : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова Н.Ф.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1951. – 8 с.
1283015
  Аракелян Л.А. Роль неспецифических факторов защиты при трипаносомозе : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.19.,03.00.04 / Л.А. Аракелян ; АН Казах. ССР. – Алма-Ата, 1980. – 24 с.
1283016
  Масловська Л. Роль нестандартних уроків української мови та літератури у формуванні предметної й ключових компетентностей // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 44-49


  "Розглянуто роль нестандартних уроків української мови та літератури в розвитку мовленнєвої компетентності ціннісних орієнтацій старшокласників у системі україномовної освіти. На основі наукового осмислення порушеної проблеми окреслено зміст понять ...
1283017
  Багрій В.А. Роль нестандартної зайнятості в умовах трансформації ринку праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7069-34-7
1283018
  Береза А.В. Роль неурядових аналітичних центрів у взаємодії держави та громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 243-249
1283019
  Фесянов П. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні і світі // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 117-125
1283020
  Тараненко О.Г. Роль неурядових організайцій у розв"язанні міжнародних ситуацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 524-535
1283021
  Рябінін Є.В. Роль неурядових організацій в процесах євроінтеграції України: освітньо-інформаційний аспект / Є.В. Рябінін, С.О. Доценко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 312-316. – ISSN 2076-1554
1283022
  Ващук О.М. Роль неурядових організацій у запровадженні мідіації в Україні (практика використання європейського досвіду) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 269-271
1283023
  Себіга І. Роль неурядових організацій у зовнішній політиці США напередодні виборів Президента Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 172-184.
1283024
  Прохазка Г.А. Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 337-344. – ISSN 2224-9281
1283025
  Кіссе А.І. Роль неурядових організацій у попередженні й врегулюванні етнічних конфліктів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
1283026
  Грачевська Т.О. Роль неурядових організацій у посиленні культурної присутності України у світі // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 13, № 1 (27). – С. 120-129. – ISSN 2663-0265
1283027
  Шаповал-Дейнега Роль неурядових організацій у процесі формування громадянського суспільства (на прикладі працюючих у сфері профілактики ВІЛ/СНІД) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль неурядових організацій у процесі творення громадянського суспільства в Україні. Оскільки одним із головних чинників розвитку громадянського суспільства є побудова соціального діалогу між державою та громадянами, проаналізовано основні ...
1283028
  Вернудіна І.В. Роль неусвідомлюваного психічного у процесі поетичної творчості (за трактатом Івана Франка "Із секретів поетичної творчості") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С.105-110. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про роль, структуру та витоки поетичної творчості.
1283029
  Рафальський І. Роль неформальних громадських об"єднань у національно-державному самовизначенні України періоду перебудови в СРС // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 73-86
1283030
  Соловей Роль неформальної освіти у формуванні та розвитку ключових компетентностей особистості (досвід Туреччини) / Соловей, 3. // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 130-137. – ISSN 2308-5126
1283031
   Роль неформальної та інформальної освіти у розвитку територій Півдня України на засадах smart-спеціалізації / Г.Г. Савіна, С.Ю. Савін, О.С. Дягилева, Д.С. Макарчук, І.В. Сокур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 82-83. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740


  У статті розглянуто сутність та передумови становлення та застосування інформальної та неформальної освіти в Україні. Визначено особливості інформальної та неформальної освіти. Показано зв"язок людського капіталу та інформальної і неформальної освіти. ...
1283032
  Веселова Л.С. Роль неформальных отношений (гуаньси) в социальной жизни КНР после 1949 года: историография вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 112-122. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1283033
  Лебединская Е. Роль нефтегазовых фондов в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 98-119. – ISSN 0042-8736
1283034
  Панахов Эльшан Ибрет оглы Роль нефтяного сектора в обеспечении устойчивого развития в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1283035
  аль-Дабагх Аббас Хуссейн Роль нефтяной промышленности в развитии экономики Ирака : Автореф... кандидата экон.наук: / аль-Дабагх Аббас Хуссейн; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Кафедра зарубежных стран. – М., 1965. – 8л.
1283036
  Евграфов Ф.Г. Роль нижегородской партийной организации в строительстве автомобильного завода им.В.М.Молотова : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Евграфов Ф.Г. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 20 с.
1283037
  Миклин Михаил Борисович Роль низкоэнергетических возбуждений аниона в фотолизе и радиолизе кристаллических нитратов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миклин Михаил Борисович; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1986. – 21л.
1283038
   Роль низших организмов в круговороте веществ в замкнутых экологических системах : Материалы 10-го Всесоюзного совещания (Канев, 1979 г.). – Киев : Наукова думка, 1979. – 336с.
1283039
  Желясков С. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету / С. Желясков, В. Левченко, Г. Левченко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 26-50. – ISSN 2310-3310
1283040
  Косяк С.М. Роль Німецького колоніального союзу у формуванні ідеології німецького експансіонізму // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 65-72. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1283041
  Петренко О.Д. Роль німецької мови в процесах соціальної консолідації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 362-365. – ISBN 966-7890-03-1
1283042
  Петренко О.Д. Роль німецької мови в процесах соціальної консолідації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 365; 6 назв
1283043
  Таран А.Ю. Роль Німеччини в інноваційному розвитку ЄС: досвід кризових років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 66-70. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1283044
  Панаріна О. Роль Німеччини в процесі інтеграції Польщі до Європейського Союзу: Українська перспектива // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 32-38
1283045
  Гільченко О.Л. Роль Німеччини в урегулюванні української кризи / О.Л. Гільченко, Д.М. Вєрютіна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 84-90. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізується участь Німеччини у вирішенні проблеми української кризи 2013-2015 рр. та представлені деякі підходи до визначення самого поняття «українська криза». Розкрито причини, які спонукають Німеччину займати активну позицію у вирішенні ...
1283046
  Петренко К.А. Роль Німеччини у Боснійській війні (1992-1995 рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 141-146. – ISSN 2076-1554
1283047
  Мельник Р. Роль Німеччини у формуванні позиції європейських держав щодо ситуації на Сході України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 79-83
1283048
  Сидорук Т.В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 33-37. – ISSN 2306-5664
1283049
  Абдрахманов А.И. Роль НКВД в регулировании миграционных процессов в 1917 - в начале 1920-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С.25-27. – ISSN 1812-3805


  Масштабная практика НКВД РСФСР и автономных республик в 1917 - начале 1920-х годов по решению порождаемых массовой миграцией проблем заслуживает серьезного и всестороннего изучения и осмысления.
1283050
  Васильєва Р.Х. Роль новаторів, бригад і ударників комуністичної праці у боротьбі за режим економії / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье освещается важнейший вопрос теории и практики коммунистического строительства - борьба новаторов производства, коллективов и ударников коммунистического труда за осуществление строжайшей экономии трудовых и материальных ресурсов. Анализируя ...
1283051
  Магас Н. Роль нових антикорупційних органів у боротьбі з корупцією // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 147-150
1283052
  Костючков С.К. Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо-філософських ідей // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
1283053
  Садовий Я.М. Роль нових родовищ у розвитку нафтової промисловості Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1283054
   Роль нових форм організацій наукових досліджень у підвищенні інноваційного потенціалу НАН України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 9-18


  Огляд інноваційних досягнень науковців НАН України, отриманих протягом останніх років.
1283055
  Зінько С. Роль новітніх медіа в акціях протесту на Близькому Сході // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-25
1283056
  Сергеева И.Л. Роль новых средств массовой коммуникации в изучении медийного ландшафта современной Великобритании (на примере сервиса микроблоггинга Твиттер) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 298-303
1283057
  Пуртов П.Т. Роль новых форм соревнования в повышении экономической эффективности производственной деятельности предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: / Пуртов П.Т.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М,, 1966. – 19л.
1283058
  Скрипник Ю.С. Роль номена morbus в латинському лінгвокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 510-515


  У статті розглядаються особливості коннотацій номена MORBUS на основі аналізу творів латинських авторів разних жанрів та історичних періодів. Досліджено дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його ...
1283059
  Воскобойник-Шпинта Роль номенклатурної латини у становленні накової мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 77-81


  У статті проаналізовано офіційну, міжнароду, наукову номенклатурну латину; виділено особливий шар спеціальної лексики-номенклатурну латину як наукову субмову, мову-посередник, яка поєднує елементи класичної латини і деякі номенклатурні новотвори.
1283060
  Лук"янова І. Роль Норвегії в розвитку відновлюваної енергетики в країнах, що розви-ваються в контексті "нішевої дипломатії" // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 126-134. – ISSN 2519-4518
1283061
  Берстад О. Роль Норвегії у світовому політичному та економічному просторі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1283062
  Дудченко В. Роль нормативних фактів у сучасному праворозумінні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 120-126. – ISSN 0132-1331
1283063
  Кваша Т.К. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 10-16. – ISSN 2520-6524
1283064
  Котелкин В.И. Роль нормирования труда в развитии социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Котелкин В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1283065
  Сіроха Д.І. Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7069-63-7
1283066
  Ковальов В. Роль нормування праці в оцінці людського капіталу в структурі трудового потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва, В. Фролов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 25-28. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена проблемам удосконалення методології оцінки людського капіталу й трудового потенціалу з використанням методів наукового нормування праці. Запропонований авторами методологічний підхід дозволяє виражати норми праці у вартісній формі, ...
1283067
  Авдюков М.Г. Роль нотариата в охране прав граждан / М.Г. Авдюков, Л.И. Газиянц. – Москва : Юридическая литература, 1963. – 44 с. – (Библиотечка слушателя нар. ун-та правовых знаний)
1283068
  Петров Ю.П. Роль нравственного идела в формировании жизненных планов школьной молодежи : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Петров Ю.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1283069
  Анисимов С.Ф. Роль нравственного прсвещения в духовном формировании личности / С.Ф. Анисимов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика" ; 3)
1283070
  Скворцова Н.В. Роль нравственной философии В.С. Соловьева в самосовершенствовании личности / Н.В. Скворцова, Д.В. Сысоев // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 207-209
1283071
  Журавлев А.Л. Роль нравственной элиты в российском обществе : постановка проблемы и возможности исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 2. – С.5-19. – ISSN 0205-9592
1283072
  Бабушкова Венуше Роль НТР в процессе гуманизации содержания труда (на материалах ЧССР) : Автореф... канд филос.наук: 09.00.02 / Бабушкова Венуше; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 23л.
1283073
  Горюнова С.В. Роль нуклеотидпептидов в клеточном делении водорослей / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1980. – 199с.
1283074
  Макарчук Микола Юхимович Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.13 / Макарчук Микола Юхимович; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 360л. – Бібліогр.:л.279-348
1283075
  Макарчук М.Ю. Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.13 / Макарчук М. Ю.; КУ. – К., 1999. – 34л.
1283076
  Бурлака Г. Роль О. Кониського в переїзді М. Грушевського до Львова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 80-83. – ISSN 0236-1477


  Письменник, публіцист, філолог, правознавець, фольклорист, педагог і соціолог - це Олександр Кониський. Сам він особливої ваги надавав громадській діяльності, зокрема роботі з молоддю, а М. Грушевського небезпідставно вважав духовним учнем. Вступ М. ...
1283077
  Діденко К.В. Роль О.Л.Ейнгорна та Г.В. Шелейховського у створенні методології проектування і становленні Інституту "Діпромісто" // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 66-71. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1283078
   Роль О.М. Марзєєва у розвитку профілактичного напряму медичної справи Катеринославської Губернії / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, З.Г. Гужва, С.І. Вальчук, О.П. Штепа // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 111-120
1283079
  Мекшун Л.М. Роль О.О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1283080
  Шайхаттарова С.В. Роль О.С. Иоффе в развитии института обязательства в советском гражданском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-33. – ISSN 1812-3805
1283081
  Ярема Л.В. Роль об"єднаних територіальних громад Тернопільщини у розвитку сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 71-76 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1283082
  Петренко К.А. Роль об"єднаної Німеччини у діяльності ООН // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 237-245. – ISSN 2079-1828
1283083
  Морозов О. Роль об"єктів інтелектуальної власності у конкурентоздатності виробництва / О. Морозов, С. Маргащук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
1283084
  Авдєєва Г.К. Роль обізнаних осіб під час фіксації доказової інформації // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 138-144. – ISSN 1993-0917
1283085
  Аветисян Д.Д. Роль облачных инструментальных сервисов в подготовке специалистов в области инноваций // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С.40-44. – ISSN 2073-9613


  С помощью современных систем с-Learning (с - cloud) и мультимедий- ных интерактивных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) можно обеспе- чить эффективную подготовку специалистов в инновациях. Для этого необходимо предварительно создать «облачные» ...
1283086
  Буник Ю. Роль облігацій діаспори для країн, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему випуску облігацій для діаспори як джерело фінансування національної економіки та фактор розвитку країни. Виявлено міжнародний досвід залучення заощаджень мігрантів та використання їх для випуску облігацій. А також розкрито ...
1283087
  Мачулка О. Роль облікової інформації при складанні фінансового плану та формуванні показників його виконання державними підприємствами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-32.
1283088
  Майдура Г.С. Роль облікової політики у формуванні амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних засобів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 126-129
1283089
  Довбенко В. Роль облікової політики у формуванні умов розвитку підприємств та їх об"єднань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 85-91. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1283090
  Чудовець В.В. Роль обліку в припиненні незаконних рубок лісу / В.В. Чудовець, І.В. Рябушко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 310-318. – ISSN 2222-4459
1283091
  Воробьев Л.Н. Роль оболочки и цитоплазмы клеток харовых водорослей в избирательном накоплении ионов калия и формирования биоэлектрических потенциалов : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьев Л.Н.;. – М., 1965. – 15л.
1283092
  Горкин А.П. Роль обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике США : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 20-27 : Табл. – ISSN 0016-7207
1283093
  Горкин А.П. Роль обрабатывающей промышленности в постиндустриальной экономике США (Окончание. Начало см. в № 3 за 2007 г.) = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0016-7207
1283094
  Кузнецова Т. Роль образа героя в поисках украинской идентичности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 11-23. – ISSN 1822-5136
1283095
  Дудка В.М. Роль образів інтелектуальної уяви в процесі розуміння і тлумачення наукових текстів / В.М. Дудка, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-131. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття ґрунтується на гіпотезі, що наукова і художня творчість в своєму походженні мають загальний психологічний принцип метафоричної тотожності, що проявляє початкову стадію концептуалізації знання. Він визначає виняткову роль у процесі пізнання ...
1283096
  Комаров Володимир Роль образного мислення в процесі формування історичних знань учнів. Від фактів до понять. (На прикладі теми "Утворення Єгипетської держави", 6 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26
1283097
  Велика Л.П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи музеєтворення) : Автореф...канд.мистецтвознавства:17.00.08 / Велика Л.П.;МКіМУ. ХДАК. – Харків, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1283098
  Аванесян М.О. Роль образов в понимании метафоры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 32-41. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1283099
  Тарасенко В.В. Роль образования в агломерации территориальных кластеров // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1726-667Х
1283100
  Веденеева В. Роль образования в концепции инновационного развития экономики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 68-80. – ISSN 0131-2227


  Сегодня в России создана новая структура высшего профессионального образования, ведущую роль в ней играют федеральные и национальные университеты, призванные готовить специалистов для новой экономики и науки, в том числе инженеров инновационного типа, ...
1283101
   Роль образования в обеспечении развития наноиндустрии (круглый стол) / материал подготовл И.Е. Задорожнюк. // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 25-50. – ISSN 1561-2465


  В конце 2011 г. «Российская газета» провела виртуальный круглый стол, на котором были представлены мнения ведущих специалистов в области нанотехнологий и руководителей вузов, готовящих специалистов соответствующего профиля, относительно перспектив ...
1283102
  Каталов Петр Моисеевич Роль образования в социальном продвижении рабочих. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01. / Каталов Петр Моисеевич; Уральскю гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1974. – 21л.
1283103
  Гергокова Ж.Х. Роль образования в формировании национальной инновационной системы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 22-29. – ISSN 0869-561Х


  Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке (преодоление технологического отставания) обеспечивается, прежде всего, наличием развитой национальной ...
1283104
  Перетягина Н.Н. Роль образования в формировании человеческого капитала информационного общества // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 10. – С. 91-108. – ISSN 1609-4646
1283105
  Гранин Ю.Д. Роль образования и масс-медиа в формировании российской нации. Неутешительные итоги // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 201-212. – ISSN 1606-951Х
1283106
   Роль образования как фактор современного экономического развития (часть третья) / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, М.С. Нетесова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 7. – С. 34-50. – ISSN 1561-2465
1283107
  Гущина Т.Н. Роль образовательной среды в развитии субъектности старшеклассника в дополнительном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0869-561Х
1283108
  Фролова С.В. Роль образовательной среды в становлении отношения личности к эмиграции // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.103-108
1283109
  Барышникова М.Ю. Роль образовательных кластеров в подготовке специалистов инженерно-технического профиля в интересах развития приоритетных отраслей экономики / М.Ю. Барышникова, А.В. Симонов, И.И. Чиннова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 4, апрель. – С. 5-16. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросам оценки роли образовательных кластеров в решении задачи подготовки специалистов инженерно-технического профиля в соответствии с модернизационными приоритетами в сфере экономики. Сформулированы тенденции в спросе и предложении ...
1283110
  Баран Е.О. Роль образу в медіасоціалізації: особливості // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 79-82


  Розглянуто роль та вплив медіапродукту на формування опорно-образної системи конструкцій у контексті медіасоціалізації дитини. Досліджено форми дитячого сприйняття образних блоків у рекламній площині залежно від вікової категорії. In the article the ...
1283111
  Дідківська В.Т. Роль образу Пікаро для створення ефекту комічності в іспанській новелі-пікаресці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 136-138. – ISBN 966-638-142-7
1283112
  Перга Т.Ю. Роль ОБСЄ та НАТО у формуванні системи глобальної екологічної безпеки // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 137-151
1283113
  Камінська Н. Роль ОБСЄ у забезпеченні і зміцненні демократії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1283114
  Семенюк Э.П. Роль общенаучных категорий и подходов к познанию в процессе теоретизации науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1283115
  Ализаде А. Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии науки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 6-10. – ISSN 1810-3944
1283116
  Хасанов А. Роль общесоветских и прогрессивных национальных традиций в атеистическом воспитании трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Хасанов А. ; АН УзССР , Ученый совет по филос. наукам , Ин-т философии и права. – Ташкент, 1976. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1283117
  Гогель С.К. Роль общества в деле борьбы с преступностью / С.К. Гогель, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза", 1906. – [4], 282, [1] с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. дарственная надпись: В учебную библиотеку студентов юристов университета Св. Владимира от автора
1283118
  Мяльк В. Роль общества эстонских литераторов в развитии эстонской фольклористики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мяльк В.; Акад. наук Эстон.ССР. – Таллин, 1963. – 29л.
1283119
  Пак Н.Д. Роль общественно-исторических традиций в формировании коммунистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пак Н.Д.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 18л.
1283120
  Шлапак Зоя Васильевна Роль общественно-исторической практики в эстетическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шлапак Зоя Васильевна; МГУ. Филос. фак-т. – М., 1973. – 24л.
1283121
  Кучанская С.В. Роль общественно-политической практики в формировании активной жизненной позииции студенческой молодежи : Дис... канд. филос.наук: / Кучанская С. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 188л. – Бібліогр.:л.I-XV
1283122
  Кучанская С.В. Роль общественно-политической практики в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кучанская С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1283123
  Анискевич Алла Сергеевна Роль общественно-политической практики студентов в формировании коммунистической убежденности (На материалах вузов Дальнего Востока) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Анискевич Алла Сергеевна ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 20 с.
1283124
  Казарина М.А. Роль общественного актива в работе музеев. / М.А. Казарина. – М., 1966. – 60с.
1283125
  Вахидов У.В. Роль общественного мнения в коммунистическом воспитании трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1283126
  Кушерец В.И. Роль общественного мнения в научном управлении развитым социалистическим обществом : Автореф... канд. филосюнаук: 09.00.02 / Кушерец В.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
1283127
  Кушерец В.И. Роль общественного мнения в научном управлении развитым социалистическим обществом : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кушерец В. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 224л. – Бібліогр.:л.196-24
1283128
  Безвершук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравственном развитии личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Безвершук Жанна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
1283129
  Безвершук Ж.А. Роль общественного мнения в нравственном развитии личности в условиях социализма. (Общесоциологический анализ) : Дис... канд. филос. наук / Безвершук Ж.А. – Киев, 1977. – 151л.
1283130
  Безвершук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравстенном развитии личности в условиях социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Безвершук Жанна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 24л.
1283131
  Безверщук Жанна Александровна Роль общественного мнения в нравстенном развитии личности в условиях социализма. (Общесоциол. анализ.) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Безверщук Жанна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1283132
  Сафронов Ю.Н. Роль общественного мнения в преодолении религиозных традиций и обычаев : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов Ю. Н.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 16л.
1283133
  Тарасенко А.А. Роль общественного мнения в регулировании поведения людей в период строительства коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Тарасенко А.А.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 20л.
1283134
  Клобанов С.В. Роль общественного мнения в совершенствовании социально-психологического климата трудового коллектива научного профиля. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клобанов С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 18л.
1283135
  Гурьев М.Н. Роль общественного мнения в трудовом воспитании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Гурьев М.Н.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 33л.
1283136
  Митрофанов Ю.М. Роль общественного мнения в формировании и развитии коммунистического отношения к труду : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Митрофанов Ю.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 30л.
1283137
  Бишенова М.М. Роль общественного мнения в функционировании национальных традиций. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.09 / Бишенова М.М.; МГУ. – М, 1989. – 24л.
1283138
  Падерин В.К. Роль общественного мнения политической системесоветского общества / В.К. Падерин. – Казань, 1987. – 176с.
1283139
  Целыковский П.Ф. Роль общественного питания в социалистическом обществе и задачи его дальнейшеого развития : Автореф... канд. экон.наук: / Целыковский П. Ф.; Лен. ин-т сов. торг. – Л., 1956. – 16л.
1283140
  Мордкович В.Г. Роль общественной деятельности в коммунистическом воспитании студенчества : Автореф... канд. филос.наук: / Мордкович В.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 19л.
1283141
   Роль общественности в координации работы библиотек. – Л, 1963. – 112с.
1283142
   Роль общественности в координации работы библиотек. – Л, 1963. – 112с.
1283143
   Роль общественности в работе библиотек. – Л, 1963. – 63с.
1283144
   Роль общественности в работе библиотек. – Л, 1963. – 63с.
1283145
  Джанузаков Ш.Д. Роль общественности в укреплении связи школы с жизнью в Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Джанузаков Ш. Д.; Киргиз.ГУ. – Фрунзе, 1965. – 28л.
1283146
   Роль общественности в управлении производством. – Х, 1968. – 239 с.
1283147
  Шешенин Е.Д. Роль общественности и судебных органов в укреплении семейных отношений / Е.Д. Шешенин. – М., 1963. – 30с.
1283148
   Роль общественных дисциплин в обучении студентов вузов искусств : Сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1984. – 148 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1283149
  Захаров В.И. Роль общественных инетересов в социальном познании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Захаров В.И.; Акад. обществ. наукр при ЦК КПСС. Каф-ра философии. – Кишинев, 1968. – 18л.
1283150
   Роль общественных наук в борьбе за превращение Москвы в образцовый коммунистический город. – Москва : Московский университет, 1980. – 312с.
1283151
   Роль общественных наук в нравственном воспитании студентов. – Москва, 1986. – 208с.
1283152
  Бурлачук В.Ф. Роль общественных наук в решении социально-экономических и организационно-политических задач. / В.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 95с.
1283153
  Рахмонов Тагай Роль общественных наук в управлении социальными процессами при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рахмонов Тагай; Ин-т философии АН СССР. Отд. философии АН ТаджССР. – М., 1973. – 22л.
1283154
  Шептулин А.П. Роль общественных наук в формировании коммунистического мировоззрения / А.П. Шептулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1283155
  Скрипко И.А. Роль общественных организаций Украинской ССР в укреплении советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Скрипко И.А.; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 19с.
1283156
  Скрипко Ирина Алексеевна Роль общественных организаций Украинской ССР в укреплении советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества (70-е - первая половина 80-х годов) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Скрипко Ирина Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1283157
  Индутная Н.Е. Роль общественных организаций Украинской ССР и Польской Народной Республики в укреплении советско-польской дружбы (1944-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Индутная Н.Е.; КГУ. – К., 1970. – 28л.
1283158
  Чигирь А.Е. Роль общественных самодеятельных организаций трудящихся в развитии социалистической демократии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Чигирь А.Е.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 20л.
1283159
  Дьерд П. Роль общественных фондов в подъемах хозяйства производственных сельскохозяйственных кооперитивов Венгрии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дьерд П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 15л.
1283160
  Гупало О.Г. Роль общественных фондов поребления в развитии социалистического образа жизни. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Гупало О.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 23л.
1283161
  Донцова Валентина Ивановна Роль общественных фондов потребления в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы. (На материалах машиностроит. пром. БССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Донцова Валентина Ивановна; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
1283162
  Лерман П.М. Роль общественных фондов потребления в воспроизводстве квалифицированных кадров : Автореф... кандидата экон.наук: / Лерман П.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра полит. экономии гуманитарных фак. – Москва, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1283163
  Геворгян Размик Симонович Роль общественных фондов потребления в повышении эффективности производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Геворгян Размик Симонович; АН Арм. ССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1981. – 24л.
1283164
  Железнов М.М. Роль общественных фондов потребления в подготовке квалифицированных кадров доя отраслей материального производства : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов М. М.; Казан.ГУ, Каф. экон. – Казань, 1966. – 20л.
1283165
  Инягина А.Б. Роль общественных фондов потребления в сближении уровня жизни сельского и городского населения. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инягина А.Б.; Каз. гос. ун-тет. – Казань, 1974. – 24л.
1283166
  Попельский О.В. Роль общественных фондов протребления в подготовке специалистов в вузах / О.В. Попельский. – Минск, 1989. – 92с.
1283167
  Захаров В.Ф. Роль общественных формирований в укреплении социалистической законности и правопорядка / В.Ф. Захаров. – К., 1982. – 49с.
1283168
  Мамаев Леонид Дмитриевич Роль объединений в соверешнствовании планомерной организации общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мамаев Леонид Дмитриевич ; МГУ. – Москва, 1977. – 25 с.
1283169
   Роль Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам МААН в объединении усилий по решению актуальных задач географии / В.М. Кошляков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтыковская, О.Б. Глезер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 4-8. – ISSN 1561-4980
1283170
  Щетинин Г.А. Роль Объединенного профсоюза рабочих авиационной, автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения США (ОПРААП) в антимонополистической борьбе американских трудящихся : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Щетинин Г.А.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 29л.
1283171
  Авдеев А.А. Роль объединенных органов РКК-РКИ на Урале в совершенствовании деятельности Советов и развитии народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Авдеев А.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 23 c.
1283172
  Маковецкий М.И. Роль объективного и субъективного в становлении социалистического гуманизма : Автореф... канд. филос.наук: / Маковецкий М. И.; Хар.ГУ. – Х., 1972. – 24л.
1283173
  Ананикян Б.Г. Роль объективных и субъективных факторов в превращении труда в первую жизненную потребность : Автореф... канд. философ.наук: / Ананикян Б.Г.; Ереванский гос. ун-т. Кафедра науч. коммунизма. – Ереван, 1966. – 28л.
1283174
  Пермяков Лев Семенович Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пермяков Лев Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1283175
  Пермяков Лев Семенович Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пермяков Лев Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1283176
  Пермякова Л.С. Роль объективных условий и субъективного фактора в дальнейшем развитии социалистической демократии. : Дис... Канд. филол. наук.: 09.00.02 / Пермякова Л.С.; Киевский инженерно-строит. ин.-т. – Киев, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
1283177
  Левыкин И.Т. Роль объективных условий и субъективного фактора в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филоснаук: / Левыкин И. Т.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16л.
1283178
  Ляшенко Л. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1283179
  Левченко В. Роль одеських вчених-істориків у дослідженні, охороні та збереженні Ольвії у першій половині ХХ століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 143-160. – ISSN 2222-5250
1283180
  Левченко В.В. Роль одеських вчених-істориків у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету у першій половині XX століття // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 77-105. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  "Недовгий час у бібліотеці працював Іван Якович Фаас. <…>У 1911-1915 рр. він навчався на юридичному факультеті Київського університету, який закінчив з дипломом 1 ступеню. Після закінчення університету його було залишено на кафедрі римського права для ...
1283181
  Левченко В. Роль одеських науковців у розвитку відносин у галузі культури із США в першій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль одеських вчених у розвитку відносин із США у галузі культури в першій половині ХХ ст. Увага акцентується на переважно індивідуальному співробітництві одеських науковців і їх американських колег у царині культури на тлі ...
1283182
  Білик А. Роль одеської критики у формуванні репертуару драматичних театрів міста (кінець XIX - початок XX століття) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 155-161. – ISBN 966-8917-08-1
1283183
  Бабенко Б.А. Роль одиничного в онтології Аристотеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 8-9
1283184
  Цибуляк А.Г. Роль ОДКБ і ШОС у стратегії військово-політичної безпеки Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 80-91


  The article is devoted to the study of the role of regional organizations - OCST and ShOC - for Russia"s military security interests. The article presents different approaches to the possible co-relation between these structures in security cooperation ...
1283185
  Схиртладзе Н.В. Роль одного языка в процессе обучения русскому языку во II и III классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Схиртладзе Н.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л.
1283186
  Мурсагулова Рая Насиб кызы Роль ознакомления с конмнатными и садовыми растениями в умственном воспитании детей. (В старших группах дет. садов Азерб.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мурсагулова Рая Насиб кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1283187
  Полонский А.Б. Роль океана в изменениях климата : монография / А.Б. Полонский; НАНУ, Морской гидрофиз. ин-т. – Киев : Наукова думка, 2008. – 184с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0674-4
1283188
  Кавун Е.Н. Роль окислов металлов в процессе вулканизации каучука дисульфидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кавун Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 22л.
1283189
  Гладкіх Є.Ю. Роль окремих елементів живлення у підвищенні стресостійкості рослин за екстремальних погодних умов / Є.Ю. Гладкіх, Ю.О. Круподеря, Є.В. Панасенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 55-63. – ISSN 1992-4224
1283190
  Бойко В. Роль окремих інститутів адміністративного права в забезпеченні функціонування судової влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 144-147. – ISSN 2663-5313
1283191
  Водянніков О.Ю. Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 15-22. – ISSN 1993-0909
1283192
  Чумаков Н.М. Роль оледенений в биосфере // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 694-702 : рис. – Библиогр.: с. 701-702. – ISSN 0016-7886
1283193
  Винниченко Г.П. Роль оледенений в формировании конфыгурации речной сети (на примере горных стран юго-востока Средней Азии и равнинных областей Юга Украины) / Г.П. Винниченко, А.В. Давыдов, М.Т. Таджибеков // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 63-69. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1283194
  Стаднюк Т. Роль Олександра Яковича Шульгина в розбудові суверенної Української Народної Республіки // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 116-118.
1283195
  Духневич А. Роль омбудсмана в захисті прав та свобод громадян України за кордоном / А. Духневич, Д. Фелонюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 121-125. – ISSN 2409-4544
1283196
  Агєєв О.Д. Роль омбудсмана з питань міграції в захисті прав внутрішньо переміщених осіб // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-31. – (Юридичні науки ; № 4)
1283197
  Чігріна О. Роль омбудсмена у захисті прав людини: що, як і навіщо? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 10-11
1283198
  Доценко М.В. Роль онімної опозиції у формування образів села і міста у романі В. Підмогильного "Місто" // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 62-69. – ISSN 2077-1932
1283199
  Пашнюк Л.О. Роль оновлення основних фондів в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 4-9
1283200
  Савеленко Л.М. Роль ономастичного компонента у формуванні естетичної значущості граматичної категорії числа іменника в поетичних текстах постмодернізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 233-237


  У статті розглянуто особливості вживання форм множини власних іменників у поезії постмодерну. З"ясовується роль ономастичного компонента в створенні образної виразності поетичних творів. В статье рассматриваются особенности употребления форм ...
1283201
  Калуга Володимир Федорович Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Калуга В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 176л. – Бібліогр.: л.167-176
1283202
  Калуга Володимир Федорович Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Калуга В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1283203
  Болгов О.Є. Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки після "Холодної війни" (Міжнародно-правові питання) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Болгов О. Є.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1283204
  Боглов О.Е. Роль ООН в обеспечении международной безопасности после окончания " холодной войны" : Дис. ... канд. юридич. наук / Боглов О. Е.; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.139-148
1283205
  Пахович М.М. Роль ООН в протидії транснаціональній організованій злочинності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 242-244. – ISBN 966-660-151-6
1283206
  Новицька О.В. Роль ООН в управлінні міграційними процесами на Близькому Сході // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 46-52. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1283207
  Покровская И.С. Роль ООН в урегулировании центральноамериканского кризиса // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 21-26. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Раскрываются усилия, предпринимаемые ООН в направлении урегулирования центральноамериканского конфликта, анализируются резолюции и другие документы ООН по этой проблеме.
1283208
  Гуменюк Б.І. Роль ООН в урегулюванні ірако-кувейтського конфлікту та зміцненні системи безпеки в зоні Перської затоки / Б.І. Гуменюк, В.І. Резніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1283209
  Бекяшев Д.К. Роль ООН в формировании и развитии международно-правовой концепции устойчивого рыболовства в Мировом океане // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1283210
  Щенин Р. Роль ООН и ВТО в регулировании и развития международного бизнеса // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 8-14. – Библиогр.: на 16 пунктів
1283211
  Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Гуцман М.Я.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2008. – 212л. – Бібліогр.: л.188-212
1283212
  Гуцман М.Я. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму : автореф. дис. ... канд. політ наук: спец.:23.00.04 - політ. пробл. міжнар. системи та глобал. розвитку / Гуцман М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1283213
  Касьян О.О. Роль ООН у вирішенні гендерних проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 157-162


  Стаття присвячена діяльності ООН у забезпеченні рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Розглянуто політико-правові засади діяльності ООН щодо вирішення гендерних проблем. Описані основні механізми та інструменти ООН щодо реалізації гендерної ...
1283214
  Гуменюк Алла Германівна Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.) : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.04 / Гуменюк Алла Германівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 204л. – Бібліогр.:л.183-204
1283215
  Гуменюк А.Г. Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії. : Автореф... Канд.політич.наук: 23.00.04 / Гуменюк А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 22л.
1283216
  Шинкаренко І.В. Роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 69-75


  В цій статті автор аналізує роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, зокрема проблему подвійного оподаткування, яка негативно впливає на економічне зростання країн, що розвиваються. Розглядає ...
1283217
  Шинкаренко Т.І. Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 63-68


  Стаття присвячена міжнародній відповідальності за згубні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом. Статья посвящена международной ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом. The article is dedicated to ...
1283218
  Чорнобай Д.В. Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 63-68


  Стаття присвячена міжнародній відповідальності за згубні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом.
1283219
  Сачаво А.Г. Роль ООН у запобіганні та припиненні збройних конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 157-161.


  Розкрито сутність миротворчої діяльності ООН, її історичне, соціальне та політичне підгрунтя, шляхи реалізації і документальне закріплення. Наведено деякі статистичні дані зазначеної діяльності з 1948 року й донині. Розкрито роль України як ...
1283220
  Муфак Зияд Тамир Роль ООН у мирному розв"язанні спорів і конфліктів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.135-139. – ISSN 0132-1331
1283221
  Гуменюк А.Г. Роль ООН у реалізації Дейтонської угоди та інших міжнародних мирних угод під час конфлікту на терені колишньої Югославії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-113. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито механізм, методи та підходи ООН щодо імплементації Дейтонської угоди та інших мирних угод у врегулюванні конфлікту на терені колишньої Югославії. The article shows mechanism, methods and approaches of UN towards implementation of Dayton"s ...
1283222
  Рижков М.М. Роль ООН у розвитку діалогу між цивілізаціями, культурами та релігіями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.3-10
1283223
  Осмоловська О. Роль ООН у розподілі Корейської держави / О. Осмоловська, О. Мокійчук // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 32-35
1283224
  Піскорська Г.А. Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 33-37


  Організація Об"єднаних Націй є важливим міжнародним органом, який тзначає політичний вигляд глобального інформаційного суспільства. В рамках ООН формуються базові принципи та цілі міжнародного співробітництва, зокрема в контексті побудови глобального ...
1283225
  Колісник П.І. Роль опадів у вилученні домішок з атмосфери / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 33-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1283226
  Ткаченко К.Д. Роль опадів у зменшенні забруднення атмосфери / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 133-137 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1283227
  Ромась М.І. Роль опадів у надходженні мінеральних речовин на територію України в теплий і холодний періоди року / М.І. Ромась, Ю.І. Мельничук, В.М. Семерик // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 132-138. – ISBN 966-540-042-8
1283228
  Костін М.І. Роль оперативно розшукової діяльності у вирішенні завдань доказування у кримінальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.68-74
1283229
  Вишнева Л.В. Роль опережающего отражения в формировании гимнастических навыков : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Вишнева Л.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 27л.
1283230
  Петренко М.О. Роль оподаткування зовнішньої торгівлі у зростанні доходів бюджету : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1283231
  Кербаж Н.Н. Роль оптимизации информационно-управляющих систем в экономическом развитии предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-54
1283232
  Костев В.М. Роль оптимизационной деятельности в развитии практики / В.М. Костев, Г.П. Стежко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1283233
  Копитець Н.Г. Роль оптової торгівлі у ринковій економіці країни // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 282-287. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1283234
  Чайлд Г. Роль организаторов в процессах развития / Г. Чайлд. – М., 1948. – 146с.
1283235
  Тоббит Дьедонне Роль организации Африканского единства в урегулировании конфликтов в Африке : 23.00.04: Дисс. ... канд. полит. наук / Тоббит Дьедонне; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т международных отношений. – Киев, 1999. – 206л. – Бібліогр.:л.186-195
1283236
  Харченко М.П. Роль Организации Объединенных Наций в процессе признания государств. Право народов на самоопределение на примере самопровозглашенных государств постсоветского пространства // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (80). – С. 8-11. – ISSN 1812-3910
1283237
  Козьяков Ю С. Роль организации объединенных наций в содействии и обеспечении выполнения норм международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Козьяков С.Ю,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1283238
  Козьяков Сергей Юрьевич Роль Организации Объединенных Наций в содействии и обеспечении выполнения норм международного права : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Козьяков Сергей Юрьевич; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 211л. – Бібліогр.:л.189-211
1283239
  Морозов А.А. Роль организационных решений при построении автоматизированных систем общегосударственного значения / А.А. Морозов, В.В. Вишневский
1283240
  Морозов А.А. Роль организационных решений при построении автоматизированных систем общегосударственного значения / А.А. Морозов, В.В. Вишневский // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 37-43. – ISBN 978-966-622-589-7
1283241
   Роль организмов в газообмене почв. – М, 1986. – 69с.
1283242
   Роль организмов в газообмене почв. – М, 1986. – 69с.
1283243
  Беннет-Кларк Роль органических кислот в обмене веществ растений / Т.А. Беннет-Кларк ; пер. с англ. С.О. Гребинского под ред. и с доп. ст. ЛГУ С.Д. Львова. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1938. – 132 с.
1283244
  Осадчая Наталия Николаевна Роль органических соединений в процессе трансформации меди(II) в водоемах комплексного и рыбохозяйственного назначения : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.07 / Осадчая Наталия Николаевна; Ин-т гидробиологии АН Украины. – К., 1993. – 239л. – Бібліогр.:л.212-239
1283245
  Войткевич Г.В. Роль органического вещества в концентрации металлов в земной коре / Г.В. Войткевич. – Москва, 1983. – 156с.
1283246
  Монаєнко А.О. Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 158-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1283247
   Роль органів влади та управління в транскордонному співробітництві Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць. Спецвип. / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 18-26. – (Економіа ; Вип. 20 Спец. випуск ;Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід)
1283248
  Пендюра М.М. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні права людини на безпеку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 186-192.
1283249
  Пушкар Ольга Роль органів державного управління у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян у контексті європейських традицій публічного врядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 67-74
1283250
  Намчук В.А. Роль органів державного управління у формуванні та розвитку соціальної держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Намчук Віктор Антонович ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1283251
  Черленяк І. Роль органів державної влади в зростанні еволюційних ресурсів країни // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 39-50
1283252
  Жан-Поль Коста Роль органів державної влади, особливо судів, та майбутнє захисту прав людини в Європі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 11-19


  Доповідь Голови Європейського Суду з прав людини Жана-Поля Коста на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
1283253
  Місостов Т.Ю. Роль органів земського самоврядування губерній Лівобережної України в організації місцевих краєзнавчих центрів та розгортанні досліджень з локальної історії в кінці XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 16-21. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Стаття присвячена аналізу ролі земських органів самоврядування Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній в організації та подальшому розвитку історико-краєзнавчих осередків в даних губерніях, а також внеску місцевих земств у роботу з вивчення ...
1283254
  Черняк Є.В. Роль органів конституційної юстиції в процесі внесення змін до Основних Законів (Конституцій) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 42-52
1283255
  Захарова С.Г. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1283256
  Обухова О. Роль органів місцевого самоврядування в становленні та розвитку транскордонного співробітництва України та Республіки Польща // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 81-86. – ISSN 2305-9389
1283257
  Азаров М.Я. Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-13 : Рис.
1283258
  Сизон В.Г. Роль органів місцевого самоврядування у впровадженні державно-громадської моделі управління освітою в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Сизон Володимир Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1283259
  Строкань В. Роль органів місцевого самоврядування у процесі реформування земельних відносин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 269-276.
1283260
  Шаповал Н.В. Роль органів місцевого самоврядування у реалізації правничої допомоги в умовах децентралізації // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 277-279. – ISBN 978-617-7096-97-8
1283261
  Попов О. Роль органів місцевого самоврядування у створенні та забезпеченні функціонування спеціальних (вільних) економічних зон // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 121-126
1283262
  Курсон К.І. Роль органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблеми безробіття населення територіальної громади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – С. 323-332. – (Серія "Управління" ; вип. 4)
1283263
  Нікітін Ю.О. Роль органів міського самоврядування у благоустрої міст Лівобережної та Слобідської України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 33 (421), листопад. – С. 2-6
1283264
  Нікітін Ю. Роль органів міського самоврядування Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній у розвитку протипожежної охорони у другій половині XIX ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 20-29
1283265
  Влад В.Ф. Роль органів прокуратури при забезпеченні виконання судових рішень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 409-411. – ISSN 2219-5521
1283266
  Захарчук Г. Роль органів прокуратури у боротьбі зі злочинами, пов"язаними з торгівлею людьми // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 24-32
1283267
  Паутов В.О. Роль органів протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 170-174. – ISSN 2306-6814
1283268
  Северин О. Роль органів самоврядування в реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 269-278.
1283269
  Піхота А. Роль органів самоврядування у розвитку та становленні молоді в умовах кризи // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 48-49
1283270
  Трофімцов В. Роль органів спеціального призначення в системі суб"єктів протидії тероризму в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 135-139
1283271
  Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122
1283272
  Субочєв І. Роль органів юстиції у хлібозаготівельних кампаніях 1928-1932 рр // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 314-320
1283273
  Субочєв І.В. Роль органів юстиції у хлібозаготівельних кампаніях 1928 - 1932 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 610-623
1283274
  Бєлкін Л.М. Роль органів юстиції України в реалізації судових рішень про визнання нормативно-правового акта незаконним (нечинним) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 126-129
1283275
  Тоббіт Д. Роль організації африканської єдності у врегулюванні конфліктів в Африці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.04 / Тоббіт Д.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 19л.
1283276
  Котляр О.І. Роль організації з безпеки і співпраці в Європі у сфері захисту національних меншин // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 54. – С. 3-10.
1283277
  Тодоров І. Роль організації з безпеки і співробітництва в Європі в забезпеченні дотримання прав людини / І. Тодоров, О. Швець // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1283278
  Тимошик В.Ю. Роль організації іпотечного ринку в комплексному розвитку фінансово-кредитної системи України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1283279
  Грабажей Владилен Миколайович Роль Організації Об"єднаних Націй в урегулюванні ірано-іракського конфлікту і політика США : Дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / Грабажей Владилен Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка, Укр. ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1994. – 200л. – Бібліогр.:л.187-189
1283280
  Грабажей В.М. Роль Організації Об"єднаних Націй в урегулюванні ірано-іракського конфлітку і поітика США : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / Грабажей В. М.; МО України, КУ, Україн. ін-т Міжнарод. віднос., Каф. іст. міжнар. організ. і диплм. служби. – Київ, 1994. – 22с.
1283281
  Моргентал В. Роль Організації Об"єднаних Націй у вирішенні міжнародних конфліктів / В. Моргентал, Г.Г. Динис // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2609-60-8
1283282
  Гой В.А. Роль Організації Об"єднаних Націй у вирішенні проблеми Західної Сахари // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 218-222
1283283
  Осипенко О.О. Роль Організації Об"єднаних Націй у забезпеченні міжнародного миру та безпеки // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 142-146. – (Право ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1283284
  Молдаван Л.В. Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 200-209


  Досліджено роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища. Визначено ефективність системи розподілу й обміну в аграрному секторі. Запропоновано шляхи оптимізації каналів розподілу сільськогосподарської продукції і кількості в ...
1283285
  Дев"ткіна Н.М. Роль організації та методичного забезпечення навчального процесу з фундаментальної дисципліни в забезпеченні високих результатів субтесту під час ліцензійного іспиту "Крок-1" // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Т. 19, вип. 1 (65). – С. 97-100. – ISSN 2077-1096
1283286
  Лук"янова М.М. Роль організацій громадянського суспільства в розвитку сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 127-135 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6792
1283287
  Деркач О. Роль організацій колективного управління у боротьбі з порушенням авторських і суміжних прав в мережі інтернет: досвід зарубіжних країн // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 30-41. – ISBN 978-617-696-925-9
1283288
  Євтух В. Роль організаційно-громадської діяльності зарубіжних українців у збереженні їх етнічної самобутності // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 18-25
1283289
  Митрофанова А.С. Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
1283290
  Даниляк О. Роль організаційно-правових механізмів у розвитку державної політики у сфері природно-заповідної справи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 236-245.
1283291
  Поплавська А.П. Роль організаційно-психологічних чинників у підвищенні ефективності діяльності промислових підприємств в умовах змін // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 17-22. – Бібліогр.: 28 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
1283292
   Роль організаційної культури в діяльності сучасних організацій: аналіз основних підходів / Л.М. Карамушка, В.І. Лагодзінська, В.М. Івкін, О.С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 225-229. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1283293
  Осадча Н.М. Роль органічних сполук у процесі трансформації міді (2) у водойомах комплексного і рибогосподарського призначення. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Осадча Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 23л.
1283294
  Вдовиченко А.В. Роль органічного сільського господарства в системі природогосподарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 30-35. – ISSN 2306-6792
1283295
  Бухаров Н.Н. Роль органов внутренних дел в обеспечении избирательных прав граждан / Н.Н. Бухаров, С.В. Солодовникова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1283296
  Нестерова Н.И. Роль органов внутренних дел в реализации гражданско-правовых средств борьбы с нетрудовыми доходами : Лекция / Н.И. Нестерова. – Хабаровск, 1989. – 28с.
1283297
   Роль органов внутрнних дел в преодолении антиобщественных проявлений. – Киев, 1988. – 136 с.
1283298
  Федоров И.В. Роль органов местного самоуправления в становлений социальной работы в территориальной громаде: теоретические подходы к пониманию становлення системы // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 285-294. – ISSN 1563-3349
1283299
  Ванькович Е. Роль органов местного управления и самоуправления в развитии возобновляемой энергетики Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 323-324. – ISBN 978-617-7069-14-9
1283300
  Сиснев В.А. Роль органов народного контроля как активных помощников партии в осуществлении ее решений по повышению культурного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сиснев В.А.; Акад.общевтв.наук при ЦК КПСС. – М, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1283301
  Аль Шару Джехад Маджет Мохаммад Роль органов ООН в борьбе с расизмом и расовой дискриминацией // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 364-373. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1283302
  Невский А.И. Роль органов партийно-государственного контроля в борьбе партии за выполнение заданий семилетнего плана (1962-1965 гг.) (По материалам Сарат., Ульян. и Пенз. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Невский А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
1283303
  Воронин Александр Иванович Роль органов партийно-государственного контроля в укреплении союза рабочего класса и крестьянства в Восточной Сибири (1924-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронин Александр Иванович; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 23л.
1283304
  Тарнавский Георгий Степанович Роль органов прокуратуры в соблюдении законности в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тарнавский Георгий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1283305
  Тарнавский Георгий Степанович Роль органов прокуратуры в соблюдении законности в колхозах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Тарнавский Георгий Степанович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1283306
  Козулин А.И. Роль органов юстиции в обеспечении единства правового пространства Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
1283307
  Сыроед Т. Роль органов, осуществляющих расследование, в международном уголовном судопроизводстве // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 65-70
1283308
  Вінярська Н.Р. Роль орфографії у створенні смислу рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 221-225. – ISBN 966-594-420-7
1283309
   Роль осадочных пород в распределении рассеянных углеводородных газов. – Москва : Недра, 1976. – 142с. – Библиогр.: с.137-140
1283310
  Егоров А.В. Роль осведомительной информации в зрительном восприятии движения. : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Егоров А.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 26л.
1283311
  Подобєд О. Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Грудень (№ 23). – С. 33-37
1283312
  Москаленко Д.С. Роль освіти в забезпеченні конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 69-70.
1283313
  Ханін І.Г. Роль освіти в національній інноваційній системі / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 95-101. – ISSN 2222-4459
1283314
  Іовчева А. Роль освіти в процесі становлення гендерно-збалансованої політичної системи в республіці Сербії та в Україні // Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 235-243. – ISSN 1810-5270
1283315
  Сокольська Т. Роль освіти в реалізації реформи децентралізації в Україні / Т. Сокольська, П. Юхименко, О. Білик // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366
1283316
  Якимчук О. Роль освіти в становленні національної свідомості українського народу (на основі творчості М. Пирогова, М. Драгоманова, І. Франка) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 34-38. – ISSN 2078-1016
1283317
  Скотна Н. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-118
1283318
  Теренко О. Роль освіти дорослих в економічній та соціальній адаптації мігрантів у США і Канаді // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 191-201. – ISSN 2312-5993
1283319
  Дука О.А. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О.А. Дука, А.М. Григоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
1283320
  Яненкова І.Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806


  Узагальнено погляди видатних вчених на роль освіти і науки. Визначено тенденції зростання ролі освіти і науки у забезпеченні економічного розвитку суспільства. Проаналізовано динаміку кількості наукових кадрів, виконання наукових робіт за секторами ...
1283321
   Роль освіти і науки у формуванні історичної пам"яті українського суспільства та подоланні деструктивного впливу російського чинника // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 60-66. – ISBN 978-966-554-315-2
1283322
  Нечітайло І.С. Роль освіти у встановленні самоорганізаційного соціального порядку // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 36-41. – ISSN 2077-1800
1283323
  Філінюк В.А. Роль освіти у повсякденному житті селян Наддніпрянської України у період Центральної Ради // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69


  У статті робиться спроба висвітлити стан селянської початкової освіти в умовах освітньої реформи Центральної Ради.
1283324
  Ушенко Н.В. Роль освіти у формуванні людського капіталу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 260-266. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1283325
  Давидюк Олена Олександрівна Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Давидюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.204-222
1283326
  Давидюк Олена Олександрівна Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Давидюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1283327
  Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні трудового потенціалу України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 16-21. – ISSN 1682-2366
1283328
  Пірен М.І. Роль освіти як чинника мотивації громадян на єдність, толерантність і мир в управлінській культурі проблемного світу / М.І. Пірен, О.М. Петроє, М.Г. Іванчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 21-27. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1283329
  Заболотна О. Роль освітніх досліджень у подоланні глобальних проблем людства // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 24-27
1283330
  Карпова І.В. Роль освітніх інвестицій в нагромадженні людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1283331
  Безлюдна В.В. Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі / В.В. Безлюдна, Р.О. Безлюдний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 293-299. – ISSN 2312-5993


  З"ясовано роль освітніх інновацій в процесі вивчення іноземних мов у вищій школі. У дослідженні використовувалися теоретичні методи (системно-аналітичний, термінологічний аналіз педагогічної наукової літератури, вивчення та узагальнення педагогічного ...
1283332
  Зязюн Л.І. Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 282-289


  В статті аналізується розвиток ефективної системи медіаосвіти Франції та її вплив на процеси соціалізації молодого покоління, забезпечення ефективної взаємодії молоді з сучасною системою медіа формування у них медіапрамотності, медіа культури та медіа ...
1283333
  Конончук А.И. Роль освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу у професійному становленні студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 101-104. – (Педагогічні науки)


  Висвітлено питання впливу освітньо- виховного середовища ВНЗ на професійну соціалізацію студентської молоді.
1283334
  Білик О. Роль освітньо-культурного середовища закладу вищої освіти в забезпеченні процесу соціалізації іноземних студентів // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 33-54. – ISBN 978-966-285-578-4
1283335
  Дякова О.В. Роль освітньо-наукових закладів у збереженні ідентичності української діаспори західноєвропейських країн // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 492-505
1283336
  Комарова О.А. Роль освітнього потенціалу в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 19-27 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1283337
  Цюняк О. Роль освітнього простору закладу вищої освіти у професійної підготовці майбутніх магістрів початкової освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 138-144. – ISSN 2706-6258
1283338
  Гнездилова К. Роль освітнього середовища університету у розвитку соціальної зрілості майбутніх педагогів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 26-40. – ISSN 2077-1827
1283339
  Діденко І. Роль освітянських з"їздів 1911-1914 років у розв"язанні проблем учительства / І. Діденко, О. Філатова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 22-27. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1283340
  Кравчук Г. Роль Осипа Олеськова в історії канадських українців // Український голос. – Вінніпег, 2016. – 16 жовтня (ч. 19/20). – С. 8


  З нагоди 125-ліття поселення українців в Канаді.
1283341
  Гаврилов Н.В. Роль осмотических коэффициентов компонентов в термодинамике смешанных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Гаврилов Н.В.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1283342
  Шиллер Н.Н. Роль осмотического давления в термодинамике растворов : (Рефераты на 10 Съезде рус. естествоиспытателей) / Н.Н. Шиллер. – Киев : Тип. Ун-та св. Владим. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 18 с. – Отт. из "Унив. изв." за 1898 г.
1283343
  Городиський І.М. Роль основних принципів міжнародного права в регулюванні відносин з приводу іноземних військових баз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 102-109
1283344
  Гаврилюк В.А. Роль основного вопроса философии в гносеологическом обосновании единства материализма и диалектики / В.А. Гаврилюк, Р. Исраилова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1283345
  Ніколенко О.Є. Роль основного фактора росту фібробластів в регуляції обміну сполучної тканини у хворих на пролапс мітрального клапану з цукровим діабетом I типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Ніколенко Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1283346
  Рулько Е.Т. Роль основных принципов современного международного права в повышении эффективности международно-правового регулирования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 27-33. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 8)
1283347
  Джунь Б.М. Роль основных фондов коммунального хозяйства в расширенном социалистическом воспроизводстве и эффективность их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Джунь Б.М.; АН УССР. – К, 1968. – 20л.
1283348
  Погребняк С. Роль основоположних принципів права в забезпеченні прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 71-77. – ISSN 1993-0909
1283349
  Погребняк С.П. Роль основоположних принципів у застосуванні права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 124-134. – ISSN 1818-992Х
1283350
  Борисов Л.П. Роль Осоавиахима в социалистическом строительстве и укреплении обороноспособности СССР (1927-1941 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Борисов Л.П.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 25л.
1283351
  Яра О. Роль особ злочинця в механізмі злчинної поведінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 115-117.
1283352
  Дроншкевич О.В. Роль особистих бібліотек у вивченні питань розвитку освіти і культури (на прикладі видань з бібліотеки українського педагога М. М. Володкевича у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 86-93. – ISSN 2707-3335


  У статті представлено огляд іноземних видань з фонду Державної науковопедагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, щo мають штампи бібліотеки М. М. Володкевича та Київського жіночого комерційного училища Л. М. Володкевич, а також здійснено ...
1283353
  Бабік Н.С. Роль особистих каналів зв"язку Дж. Кеннеді - М. Хрущов у врегулюванні Карибської кризи 1962 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено функціонування особистих каналів зв"язку між президентом США Дж. Кеннеді і радянським лідером М. Хрущовим, їхню роль у врегулюванні Карибської (Кубинської ракетної) кризи 1962 р. The article deals with the functioning of the private ...
1283354
  Сосницька Я. Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва регіону (на прикладі Волинської області) / Я. Сосницька, Л. Маковецька // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 54-60. – ISSN 2413-7154


  Тваринництво є однією із провідних галузей сільського господарства Волинської області, оскільки забезпечує продовольчу безпеку регіону та економічний прибуток індивідуальних селянських господарств, які є основними виробниками продукції даної галузі. ...
1283355
  Симоніна Н.В. Роль особистих якостей лідера і візуальні аспекти формування та руйнування іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 162-168
1283356
  Овчарова О.А. Роль особистісного чинника в політиці // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 50-56
1283357
  Лабач М.М. Роль особистісної центрації педагога вищої школи в сучасних умовах // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2018. – № 17. – С. 145-150. – ISSN 2078-4643
1283358
  Ткач Д.І. Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 70-82
1283359
  Гусак Р.Д. Роль особистосей-виконавців у збереженні та розвитку інструментальної культури (за матеріалами фольклорних експедицій у с. Кваси Рахівського р-ну Закарпаття) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 46-51
1283360
  Шевченко О.В. Роль особистостей у публічній дипломатії як чинник створення позитивного іміджу країни / О.В. Шевченко, Ю. Ущина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 184-187
1283361
  Воропаєва Т.С. Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 50-70
1283362
  Дем"яненко Н.М. Роль особистості викладача у становленні педагогіки як навчальної дисципліни (досвід Київського класичного університету) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано значення особистості викладача в історії становлення педагогіки як навчальної дисципліни та започаткуванні провідних предметів педагогічного циклу Київського класичного університету (другу половину ХІХ - ХХ століття).
1283363
  Кузенко П.Я. Роль особистості майстра в розвитку народного мистецтва Гуцульщини ХІХ ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 184-193. – ISSN 2225-7586
1283364
  Іваницька М.Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло будівничий моста між літературами // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 124-128. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано матеріал про вченого, перекладача і популяризатора німецькомовної літератури Буковини Петра Рихла. Визначено головні риси його індивідуального стилю та роль особистості в міжкультурних контактах.
1283365
  Матвіїшин О. Роль особистості перекладача у міжмовній комунікації: творче кредо Анни-Галі Горбач // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 190-194. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1283366
  Жаровська І. Роль особистості у державно-владних відносинах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 1561-4999
1283367
  Гордієвська Г. Роль особистості у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 28-30.
1283368
  Чабанов В.Г. Роль особистості у формуванні етнокультурної самобутності спільноти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 179-182
1283369
  Макієнко О. Роль особливої Всеукраїнської архівної комісії та її місцевих інституцій у розвитку архівної справи в регіонах України // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 33-45. – ISSN 2306-4323
1283370
  Вакар Т.В. Роль особливості унікальних територіальних активів у формуванні політики сільського розвитку / Т.В. Вакар, І.О. Мороз, О.С. Штанько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 61-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1283371
  Шатіло Л.О. Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 95-101. – ISSN 1996-9872
1283372
  Тимохин К. Роль островов в мировой економике на примере новых дел Международного суда ООН в отношении островных территорий и разграничения морских пространств // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-74.
1283373
  Ярошенко Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 44-46
1283374
  Вихрева Г.М. Роль отбора в комплектовании / Галина Михайловна Вихрева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 10 (155). – С. 48-51. – ISSN 1726-6726
1283375
  Максимов С.И. Роль ответственности в процессе разрешения социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Максимов С. И.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1986. – 17л.
1283376
  Луксик И.Е. Роль отношения и связи в определении философских категорий качества и количества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1283377
  Рудик С. Роль оточення в житті Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 15


  Олександр Іванович Кандиба (1878-1944) - український письменник, поет, драматург, представник символізму. Свої твори публікував під псевдонімом Олександр Олесь.
1283378
  Рудик С. Роль оточення в житті Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 15
1283379
  Криводубский В.Н. Роль отрицательной спиральной турбулентной вязкости в концентрации магнитных полей на Солнце // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 45-46
1283380
  Жигалин Н.С. Роль отрицация в структурной организации сложноподчиненного предложения : Автореф... канд. филол.наук: / Жигалин Н. С.; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1283381
   Роль офицерских кадров в формировании и сплочении воинских коллективов. – Москва : Военное издательство, 1978. – 64 с.
1283382
  Александрова А.Ю. Роль официальных формирований в развитии института гражданского брака в дореволюцеонной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
1283383
  Гоков Олег Олександрович Роль офіцерів генерального штабу в здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському сході в другій половині 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гоков О.О.; ХНУ ім. В.Н.Кірова. – Харків, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
1283384
  Базилюк А.В. Роль офіційної допомоги розвитку в реорганізації транспортної системи України / А.В. Базилюк, О.О. Миненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 40-48. – ISSN 1993-6788
1283385
  Рижкова А.А. Роль офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / А.А. Рижкова, М.В. Вінічук, О.Т. Бойко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 148-154. – ISSN 2617-4162
1283386
  Данилова Ю.Ю. Роль офшорних банківських зон у фінансовому секторі країн Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 104-106
1283387
  Славік Р.В. Роль офшорних зон у вивозі капіталу з України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 181-188. – (Економіа ; Вип. 19)
1283388
  Ткаченко Є. Роль офшорних зон у розгортанні світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 275-279
1283389
  Бозуленко Олена Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1283390
  Бозуленко О. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1283391
  Хейфец Борис Аронович Роль офшоров в глобальной экономике // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 69-76. – Бібліогр.: с. 69, 72-76. – ISSN 0131-2227
1283392
   Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття : (Матер-ли конф., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника, М.Канів, 8-10 верес. 1998 р.). – Канів, 1998. – 319с. + + додаток. – ISBN 966-7459-13-4
1283393
  Приходько А.И. Роль оценки в отображении национально-язіковой картині мира // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 117-120. – Бібліогр.: Лит.: с. 120-121;. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1283394
  Бельская Н.А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособ. / Н.А. Бельская ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т одаренного ребенка. – Киев : Институт одаренного ребенка НАПН Украины, 2014. – 93, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-966-2633-34-4
1283395
  Шолойко А.С. Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб"єктами господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 416-422


  Здійснено огляд основних визначень поняття "рішення". Узагальнено етапи прийняття рішень. Визначено місце та роль оцінки ризиків серед етапів прийняття рішень суб"єктами господарювання. З"ясовано спільність методів для оцінки ризиків та для прийняття ...
1283396
  Бубновець В.В. Роль оцінювання земель у формуванні ринку земель сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1283397
  Ведин Ю.П. Роль ощущений и восприятий в процесса познания : Автореф... канд. филос.наук: / Ведин Ю.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1963. – 15л.
1283398
  Стопченко Н. Роль П. Куліша у формуванні державницької ідеї та в становленні української літературної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Українознавство ; вип. 4)


  Аналізується проблема освіченої, талановитої та працьовитої особистості в складну епоху ХІХст. Розглядається життєвий та творчий шлях Пантелеймона Куліша, його місце в історії української літератури, утвердження високої національної ідеї у творчому ...
1283399
  Коваленко Н.Д. Роль П.Г. Житецького у вивченні історичної фонетики української мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 22-23
1283400
  Сердюков А.Р. Роль П.Н.Лебедева и его школы в организации и развитии отечественной физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сердюков А.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физич. ф-тет. – Москва, 1953. – 11 с.
1283401
  Колодков М.Б. Роль П.Н.Ткачева в формировании идеологии терроризма в России во второу половине XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются труды русского публициста, литературного критика и юриста П.Н.Ткачева, его роль в формировании идеологии терроризма в России во второй половине XIX вб
1283402
  Слободянюк Н. Роль П.О. Куліша в становленні української літературної мови // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.77-80
1283403
  Івасюк З.А. Роль паблік рілейшнз у формування міжнародного іміджу України // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 174-175
1283404
  Кочубей М.И. Роль павадков и почвообразования в дельте Аму-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Кочубей М.И.; АН Узбек. ССР. Ин-т почвоведения. – Ташкент, 1958. – 15л.
1283405
  Баган О. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму - (до проблеми "митець і тоталітаризм") // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 41-50. – ISBN 978-966-518-659-5


  У статті проаналізовано лірику П. Тичини 1918–1921 рр., в якій відбилася тенденція автора до соцреалізму. Зроблено акцент на ліво-раціоналістичних основах його світогляду, які зумовили швидку переорієнтацію поета на большевицькі ідеологеми в ...
1283406
  Баган О.Р. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму. (До проблеми: "Митець і тоталітаризм") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1283407
  Горобець І. Роль Пакистану у міжнародних відносинах на початку ХХІ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 177-187. – ISSN 1998-4634
1283408
  Орловський І.М. Роль палеогеографічних умов в осадочному марганцеворудному процесі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 27-32. – Бібліогр.: 19 назв
1283409
  Назаркин Л.А. Роль палеоклимата в прогнозах нефтеносности крупных регионов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Назаркин Л.А.; М-во высш.образования СССР. – Саратов, 1955. – 20л.
1283410
   Роль палеонтологии в развитии отечественной геологии : (к 100-летию геологической службы страны); Тезисы докладов 27 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (26-30 января 1981г.). – Ленинград, 1981. – 88с.
1283411
   Роль палеонтологии в развитии отечественной геологии. – Ленинград : Наука, 1985. – 188с.
1283412
  Новацький А. Роль пам"яті в будуванні національної ідентичності ("Країна гіркої ніжності" Володимира Лиса) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (710). – С. 40-50. – ISSN 0236-1477
1283413
  Горькова А.О. Роль пам"яткоохоронних громадських організацій в українському суспільстві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С.12-18. – ISSN 2078-0133
1283414
  Козелець Т. Роль паперової пластики в сучасному дизайні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 70-77. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1283415
  Шамрай І. Роль Папи Римського Іоанна Пала II у поваленні комуністичного режиму в Польщі (1978 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 265-268. – ISBN 978-966-171-793-9
1283416
  Столярова А.А. Роль параграфічних та графічних засобів у створенні зв"язності новогрецького законодавчого тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 326-331


  У статті досліджено роль параграфічних та графічних засобів у забезпеченні композиційно-структурної зв"язності новогрецького законодавчого тексту на матеріалі чинних кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції, а також спеціальних ...
1283417
  Хаєцький Г.С. Роль парадинамічних зв"язків у формуванні внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів Поділля / Г.С. Хаєцький, О.Д. Лаврик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 230-235. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
1283418
  Викторов Г.А. Роль паразитических насекомых в массовом размножении бобовой огневки /Etiella zinckenella T/. : Автореф... канд. биол.наук: / Викторов Г.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 12л.
1283419
  Алимов Ш.А. Роль парамагнитных центров в люминесценции кальций-сульфатных фосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алимов Ш. А.; Такшк. ГУ. – Ташкент, 1971. – 10л.
1283420
  Токмань Г.Л. Роль паратексту Лесі Українки в циклі "Пленер" Івана Світличного // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 60-68. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1283421
  Спис О. Роль парацерковних оранізацій в розвиткові пізньопротестантського руху в Україні в XXI ст. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 117-123. – ISSN 2523-4234
1283422
  Пацкан В.В. Роль парламентаризму в системі конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пацкан Валерій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1283423
  Тороп Ю.В. Роль парламентских комитетов в законодательном процессе (на примере федеративных государств Западной Европы) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 29-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1283424
  Хмелько І.С. Роль парламентських комітетів у процесі інституціоналізації законодавчої влади / І.С. Хмелько, Є.В. Перегуда // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 407-418
1283425
  Попко Є.В. Роль Парламентської Асамблеї у захисті прав людини в рамках Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 140-147. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу ролі Парламентської асамблеї у питанні за- хисту прав людини в рамках Ради Європи та взаємодії з Україною. Автором досліджено напрями роботи Парламентської асамблеї щодо захисту прав людини та види документів, які приймаються ...
1283426
  Олеськів І.Т. Роль парламенту в сучасних демократичних процесах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-71
1283427
  Вуколов Л.И. Роль пародий и стилизации в формировании эстетических взглядов и художественного стиля А.П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Вуколов Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 21л.
1283428
  Рогова Н.В. Роль пародіювання у творенні авторської світомоделі І. Сенченка (за повістю "Чорна брама") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 123-133. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1283429
  Хитрый В.Г. Роль партизанского движения в борьбе против японской интервенции на Дальнем Востоке в 1918-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 (594). – С. 14-19. – ISSN 0321-0626
1283430
  Володин Андрей Геннадьевич Роль партии "сватантра" в формировании блока оппозиционных сил (1959-1978) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Володин Андрей Геннадьевич; МГУ. – М., 1979. – 28л.
1283431
  Сушенцова С.А. Роль партии большевиков в организации победы февральской революции 1917 года. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сушенцова С.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
1283432
  Скобелкин В.Н. Роль партии в развитии советской художественной литературы в послевоенный период. ( 1945-1952 гг.) / В.Н. Скобелкин. – Ереван, 1955. – 212с.
1283433
  Добродомова Л.Ф. Роль партии в создании и развитии советской химической науки в СССР(1917-1967 гг.) / Л.Ф. Добродомова. – Москва, 1974. – 148с.
1283434
  Василевич Г.С. Роль партии радикалов в политической жизни Аргентины : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Василевич Г.С.; М. – М, 1974. – 25л.
1283435
  Синицина И.Е. Роль партии Тану в становлении национальной государственности и права Танзании. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Синицина И.Е.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 24л.
1283436
  Курило Виталий Семенович Роль партийно-советкой печати в патриотическом воспитании рабочего класса в реконструктивный период (1927-1938 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курило Виталий Семенович; Ворошиловградский гос. пед. ин-т им. Т. Шевченко. – Ворошиловград, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.193-225
1283437
  Романов А.С. Роль партийно-советсвкой печати Калмыкии в борьбе на защиту Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Романов А. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1283438
  Эфендиев Т С. Роль партийно-советской печати Азербайджана в борьбе за дальнейшее укрепление ленинской дружбы народов СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Эфендиев С.Т.оглы;. – Тбилиси, 1979. – 25л.
1283439
  Канюка М.С. Роль партийно-советской печати в борьбе коммунистической партии против реакционной идеологии украинского буржуазного кационализма в западных областях Украины (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.580 / Канюка М.С.; МГУ. – М., 1970. – 38л.
1283440
  Петренко Анатолий Петрович Роль партийно-советской печати в борьбе КПСС за подъем сельского хозяйства в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (По материалам Краснодар. края) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Петренко Анатолий Петрович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1283441
  Греченко В.А. Роль партийно-советской печати в борьбе партии против троцкистско-зиновьевского блока (1926-1927 гг) на материалах партийных организаций Украины : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.01 / Греченко В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1283442
  Греченко Владимир Анатольевич Роль партийно-советской печати в борьбе партии против троцкистско-зиновьевского блока (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Греченко Владимир Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 236л. – Бібліогр.:л.195-236
1283443
  Кравцов В.С. Роль партийно-советской печати в духовном развитии трудящихся Урала в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кравцов В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18л.
1283444
  Сергеев А.И. Роль партийно-советской печати в идейно-политической борьбе с мелкобуржуазными партиями (нояб. 1917-1920 гг.) / А.И. Сергеев. – Л., 1983. – 161с.
1283445
  Мезеря Александр Анатольевич Роль партийно-советской печати в идейно-политическом воспитании трудчщихся в период иностранной военное интервенции и гражданской войны : Дис... канд.ист.наукнаук: 07.00.01 / Мезеря Александр Анатольевич; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 226л. – Бібліогр.:л.186-223
1283446
  Мезеря Александр Анатольевич Роль партийно-советской печати в идейно-политическом воспитании трудящихся в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (на материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мезеря Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1283447
  Газизов Ривкат Курба талиевич Роль партийно-советской печати в мобилизации тружеников сельского хозяйства на выполнение решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС в период восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Газизов Ривкат Курба талиевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 24л.
1283448
  Желудков В.В. Роль партийно-советской печати в морально-политической подготовке трудящихся к защите СССР 1933 -- июнь 1941 гг. (На матер. парт. сов. печати УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Желудков В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1283449
  Желудков Владимир Васильевич Роль партийно-советской печати в морально-политической подготовке трудящихся к защите СССР. 1933 - июнь 1941 гг. (На материалах партийно-советской печати Укр.ССР) : Дис... наук: 07.00.01 / Желудков Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 220л. – Бібліогр.:л.193-218
1283450
  Курило Виталий Семенович Роль партийно-советской печати в патриотическом и интернациональном воспитании рабочего класса в реконструктивный период. (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Курило Виталий Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1283451
  Бородук Антонина Григорьевна Роль партийно-советской печати в подготовке и преподавании коллективизации сельского хозяйства в Западной Сибири (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бородук Антонина Григорьевна; Новосибирская высшая партийная школа. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1283452
  Рыбков А.Г. Роль партийно-советской печати в развитии сельского хозяйства в период между XXIII и XXV съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.01 / Рыбков А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1980. – 22л.
1283453
  Тайров Наиль Измайлович Роль партийно-советской печати в социалистической индустриализации республик Среднего Поволжья в период завершения реконструкции народного хозяйства в 1933-1937 гг. (На мат. Марий.,Тат. и Чуваш. АСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.1 / Тайров Наиль Измайлович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 26л.
1283454
  Руденко С.Г. Роль партийно-советской печати в укреплении интернациональных связей трудящихся СССР и стран социалистического содружества. (1971-1980) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко С.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1283455
  Ахмедов Д.Н. Роль партийно-советской печати Дагестана в социалистических преобразованиях в республике : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахмедов Д.Н. ; Моск. гос. ун-т им М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра парт.-советской печати. – Москва, 1963. – 16 с.
1283456
  Мамбетсариев Т. Роль партийно-советской печати Киргизстана в осуществлении культурной революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мамбетсариев Т. ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра истории парт.-советской печати. – Москва, 1968. – 20 с.
1283457
  Лесняков Василий Федорович Роль партийно-советской печати крайнего северо-востока СССР в повышении эффективности промышленного производства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесняков Василий Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 17л.
1283458
  Бобров В.С. Роль партийно-советской печати Ленинграда в борьбе Коммунистической партии зв востсановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бобров В. С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1978. – 18л.
1283459
  Несмиянов В.Н. Роль партийно-советской печати Северной Осетии в военно-партиотическом воспитании трудящихся в период социалистического строительства (1926-1936 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Несмиянов В.Н. ; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 28 с.
1283460
  Гагиев Л.Б. Роль партийно-советской печати северной Осетии в социалистической преобразовании сельского хозяйства (1927-1935) : Автореф... канд. ист.наук: / Гагиев Л.Б.; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1974. – 17л.
1283461
  Иноятов С.И. Роль партийно-советской печати Узбекистана в осуществлении коллективизации сельского хозяйства (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Иноятов С.И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1283462
  Хамдамов П.У. Роль партийно-советской печати Узбекистана в социалистических преобразованиях в республике. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамдамов П.У.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
1283463
  Сафаров Р.А. Роль партийно-советской печати Узбекистана в укреплении дружбы народов СССР (1961-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Р. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1968. – 18л.
1283464
  Климчук В.В. Роль партийно-советской печати Украины в организации социалистического соревнования в девятой пятилетке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Климчук В.В.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1283465
  Климчук Владимор Викторович Роль партийно-советской печати Украины в организациии и развитии Всесоюзного социалистичекского соревнования в девятой пятилетки : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Климчук Владимор Викторович ; КГУ. – К, 1982. – 253 л. – Бібліогр.:л.196-253
1283466
  Луценко В.П. Роль партийно-советской печати Украины в осуществлении аграрной политики КПСС (1965-1976). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Луценко В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 23л.
1283467
  Романюк М.Н. Роль партийно-советской печати УССР в идеалогической борьбе на современном этапе : Дис... канд.ист.наук: 07.00.10 / Романюк М.Н.; КГУ. – К, 1988. – 212л.
1283468
  Ховрич Надежда Ивановна Роль партийно-советской печати Центрального Черноземья в культурном строительстве (1921-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ховрич Надежда Ивановна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1283469
  Веселов Н.А. Роль партийного контроля в осуществлении политики партии / Веселов Н.А. – Москва, 1976. – 64 с.
1283470
   Роль партийного контроля в руководящей деятельности КПСС. – Москва : Мысль, 1978. – 263 с.
1283471
  Лебедев И.В. Роль партийного механизма в конгрессе США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лебедев И. В.; АН СССР, Ин-т США. – Москва, 1973. – 24л.
1283472
  Бустонов М.Б. Роль партийной и советской печати в интернационалистическом воспитании рабочей и колхозной молодежи Узбекистана в годы восьмой пфтилетки (На материалах Андижан., Наманган. и Ферган. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бустонов М. Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 18л.
1283473
  Нарбаев Довранкулы Базарович Роль партийной и советской печати Туркменистана в атеистическом воспитании населения (1975-1985) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Нарбаев Довранкулы Базарович; Туркменский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Чарджоу, 1988. – 223л. – Бібліогр.:л.192-223
1283474
  Нарбаев Довранкулы Базарович Роль партийной и советской печати Туркменистана в атеистическом воспитании населения (1975-1985) : Автореф... канд. ист.наук: / Нарбаев Довранкулы Базарович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
1283475
  Исаев Э.А. Роль партийной и советской печати Чечено-Ингушетии в экономическом и социально-политическом развитии республики (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Исаев Э.А.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналист. – М,, 1973. – 21л.
1283476
  Абакиров А. Роль партийной печати в воспитании советских людей в духе социалистического интернационализма : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакиров А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Фрунзе, 1966. – 25 с.
1283477
  Денисов Я.И. Роль партийной печати в интернациональном воспитании трудящихся (На прим. деят. газет западных обл. УССР в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Денисов Я. И.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
1283478
  Темирбекова М. Роль партийной печати в коммунистическом воспитании женщин : Автореф... канд. ист.наук: / Темирбекова М.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1283479
  Таболкина Нина Михайловна Роль партийной печати в организации народной войны в тылу вражеской армии 1941-1944. (На материалах Ленингр., Новгор., Псков. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Таболкина Нина Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 15л.
1283480
  Кукса В.В. Роль партийной печати в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кукса В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 18л.
1283481
  Кукса В.В. Роль партийной печати в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. (На материалах Украины. 19711975 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Кукса В. В.; КПИ. – К., 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.180-218
1283482
  Талан Анатолий Григорьевич Роль партийной печати в пропаганде советского образа жизни (на мат. Украинской ССР. 1976-1980) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Талан Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Шевченко. – К,, 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.202-221
1283483
  Талан Анатолий Григорьевич Роль партийной печати в пропаганде советского образа жизни (на материалах Украинской ССР 1976-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Талан Анатолий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 28л.
1283484
  Громова Елена Леонидовна Роль партийной печати в усилении идеологической работы КПСС на селе в период между XXII и XXIV съездами партии (на материалах Калужской, Рязанской, Тульской облсати) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Громова Елена Леонидовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1283485
  Чепикова Л.И. Роль партийной печати Ленинграда в пропаганде идей пролетарского интернационализма в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чепикова Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 17л.
1283486
  Циткилов Петр Яковлевич Роль партийной печати Украины в осуществлении продовольственной программы СССР (на мат. партийно-сов. прессы Украины) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Циткилов Петр Яковлевич; Укр. сельхоз. академия, Каф. истории КПСС. – Киев, 1987. – 229л. – Бібліогр.:л.187-229
1283487
  Вдовик А.З. Роль партийной печати Украины в улучшении работы предприятий черной металлургии УССР в период между XXII и XXIII съездами КПСС (На материалах республиканских партийных газет) : Дис... канд. ист.наук: / Вдовик А. З.; КПИ, Каф-ра истории КПСС. – К., 1969. – 250л. – Бібліогр.:л.223-250
1283488
  Циткилов П.Я. Роль партийной печати Украны в осуществлении продовольственной прогарммы СССР (на матер. парт. сов. прессы Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Циткилов П. Я.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
1283489
  Лукина Л.Г. Роль партийной пропаганды в ускорении научно-технического прогресса : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Лукина Л.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1972. – 26 с.
1283490
  Симон П.И. Роль партийный организаций в осуществлении интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. ист.наук: / Симон П.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Винница, 1966. – 20л.
1283491
  Беляева А.М. Роль партийных организация педагогических институтов Северного Кавказа в подготовке учительских кадров в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Беляева А.М.; Дагестанский гос. ун-т. – Грозный, 1970. – 25л.
1283492
  Собачко О. Роль партії в літературній дискусії 1925-1928 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 113-124
1283493
  Морарь М.В. Роль партійної ідеології у трансформаційних суспільствах // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 5-7
1283494
  Пересада В. Роль партійної преси у виборчому процесі та політичній комунікації (на прикладі парламентської кампанії 2012 року) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 110-121. – ISSN 2522-1272
1283495
  Остапчук Г.О. Роль пасіонарного індивіда в націотворенні за І. Франком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.69-81. – ISSN 2075-1443
1283496
  Воронін Я.Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 195-198. – ISSN 2219-5521
1283497
  Густіліна Т. Роль патронально-клієнтарних відносин в середовищі українського дворянства (2-ї пол. XVIII - поч. XIX ст.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 210-211. – ISBN 978-966-623-745-6
1283498
  Атаманчук Н.І. Роль ПДФО в поновленні державного бюджету // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 90-91
1283499
  Тетюев С.В. Роль педагога (психолога) в допросе несовершеннолетних по уголовным делам // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 103-111. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1283500
  Захаров С.В. Роль педагогики в партийной работе / С.В. Захаров. – Москва, 1983. – 175с.
1283501
  Барышникова О.М. Роль педагогических идей С. Френе в процессе инновационного развития теории и практики российского образования в конце XX - начале XXI века // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 36-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1283502
  Корниенко В.Н. Роль педагогических кадров в становлении инновационного учебного заведения [Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия"] // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 160-164
1283503
  Симонишвили Л.Л. Роль педагогического коллектива в учебно-воспитательной работе школы. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Симонишвили Л.Л.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1283504
  Абасов З.А. Роль педагогической практики студентов в их профессиональном становлении // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-96. – ISSN 0132-1625
1283505
  Гуй Чжан Роль педагогічного артистизму у формуванні музиканта-педагога // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 73-76. – ISSN 1728-6875
1283506
  Дружененко Р.С. Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття "методична система навчання мови” // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 17-23. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1283507
  Прокопенко І. Роль педагогічної науки в модернізації сучасної освіти та українського суспільства / І. Прокопенко, Ю. Бойчук // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (97). – С. 4-12. – ISSN 1562-529Х
1283508
  Биндас О.М. Роль педагогічної практики в підготовці вчителів іноземних мов в Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 33-39. – ISSN 2312-5993


  Розглядаються питання підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Австрії.
1283509
  Балакаев Дорткулы Роль педпгогической печати в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школах Туркменской ССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Балакаев Дорткулы; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1973. – 29л.
1283510
  Глеб О. Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпритація їх учнями під час роботи над текстом // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 30-32
1283511
  Братовник Д.М. Роль пейзажних замальовок у трагедії "Ромео і Джульєтта" В. Шекспіра // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 13-14
1283512
  Бродюк Ю.М. Роль пейзажу в драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 17-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1283513
  Щербак С. Роль пейзажу у розкритті психологічного стану людини в романі Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 262-267
1283514
  Чорна С.Л. Роль пенітенціарної педагогіки у підготовці персоналу нової генерації для Державної пенітенціарної служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 173-175
1283515
  Рудик В.К. Роль пенсійного страхування у формуванні накопичувальної моделі національних пенсійних систем країн Східної Європи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 158-165
1283516
  Цікановська Н. Роль пенсійної реформи у формуванні заощаджень домогосподарств // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 489-495. – ISSN 0201-758Х
1283517
  Коршак О.Л. Роль пептидів у холінергічних і адренергічних механізмах регуляції шлункової секреції / О.Л. Коршак, В.Л. Коцюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1283518
  Коршак О.Л. Роль пептидів у холінергічних і адренергічних механізмах регуляції шлункової секреції / О.Л. Коршак, В.Л. Коцюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Дослідження впливу пептидів на стимульовану гістаміном чи пентагастрином шлункову секрецію проведені в хронічному експерименті на собаках з фістулою за Басовим та з допомогою фармакологічного аналізу стимуляції чи блокади холінергічних або ...
1283519
  Рудометкин А.П. Роль перевода в лингвостилистическом анализе художественного произведения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 122-129. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1283520
  Дубкова О.В. Роль переводческой деятельности в процессе формирования языковой компетенции специалиста-регионоведа // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 315-320. – ISSN 1811-0916


  Новейшие разработки в области психолингвистики и когнитологии позволяют по-новому подходить к процессу формирования языковой компетенции специалиста-билингва. Одной из важнейших составляющих речевой деятельности является переводческая, которая, по ...
1283521
  Автомонов П.П. Роль передметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автомонов П.П. ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – 23 с.
1283522
  Антоненко В.Г. Роль передового світогляду в творчості письменників / В.Г. Антоненко ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : АН УРСР, 1959. – 80 с.
1283523
  Бальжиев В.Г. Роль передовой русской интеллигенции в развитии просвещения бурятского народа (XVIII-XIX вв.) : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бальжиев Виктор Гармаевич ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22 с.
1283524
  Зарипова Л.С. Роль передовых рабочих в борьбе за создание ленинской партии (1895-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зарипова Л.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
1283525
  Кальниченко О.А. Роль перекладачів, перекладів та процесу перекладу у становленні національних мов / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 244-255. – ISBN 978-966-8558-97-4
1283526
  Куза А.М. Роль перекладеної богословської літератури у формуванні посттоталітарної свідомості // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (74). – С. 174-182. – ISSN 0554-4866
1283527
  Бриська О. Роль перекладу у формуванні національної ідентичності на тлі глобалізації комунікаційного простору // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 133. – С. 165-172. – ISSN 0320-2372
1283528
  Шеремет П.Ф. Роль переливаний оксигенированной крови при єкспериментальном травматическом шоке : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Шеремет П. Ф.; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1969. – 16л.
1283529
  Щеголева В.А. Роль пересказа в развитии навыков устной речи на иностранном языке / В.А. Щеголева, Б.Г. Скобин. – Москва, 1963. – 100с.
1283530
  Ферсман А.Е. Роль периодического закона Менделеева в современной науке / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1946. – 35с.
1283531
  Ферсман А.Е. Роль периодического закона Менделеева в современной науке / А.Е. Ферсман. – М., 1947. – 56с.
1283532
  Айрапетян Сережа Степанович Роль периодической печати Армянской ССР в коммунистическом воспитании молодежи (1959 - 1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Айрапетян Сережа Степанович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 76 с. – Бібліогр.:с.76
1283533
  Логачева Л.К. Роль периодической печати в борьбе партийной организации Татарии за социалистическую индустриализацию респубники. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Логачева Л.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 26л.
1283534
  Шарипова Р.Р. Роль периферии и центров в происхождении тонуса мышц у млекопитающих. : Автореф... Канд.мед.наук: / Шарипова Р.Р.; Ленингр.мед.стоматол.ин-т. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1283535
  Обухова Е.А. Роль периферических процессов в механизмах темновой адаптации зрительного анализатора после интенсивной импульсной фотостимуляции : Автореф... канд. мед.наук: 14.766 / Обухова Е.А.; Военно-мед. академия. – Л., 1971. – 19л.
1283536
  Присяжнюк А.І. Роль периферичної дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Присяжнюк Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 185 арк. – Додатки: арк. 182-185. – Бібліогр.: арк. 157-181
1283537
  Присяжнюк А.І. Роль периферичної дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Присяжнюк Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1283538
  Вернігора Н. Роль періодичних видань для дітей у формуванні мовних навичок // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 164-167


  Узагальнюються фактологічні мовно-стилістичні та граматичні помилки у періодичних виданнях для дітей.
1283539
  Бредіхин А.В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини : теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 1728-3671
1283540
  Бредіхин А.В. Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини: теоретико-методологічний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 110-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті представлена характеристика теоретико-методологічної основи дослідження ролі перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини. Зокрема акцентується увага на ідеях американських і європейських істориків. Стаття є спробою обгрунтувати ...
1283541
  Ткаченко Т.П. Роль персонала в системе управления качеством библиотечной деятельности // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 54-56
1283542
  Олійник А.С. Роль персоналу та виробничих витрат при ефективному управлінні підприємством / А.С. Олійник, М.Б. Вельбой, Н.М. Лук"яновець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1283543
  Смірнова Н. Роль перших харківських журналів у становленні української фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С.
1283544
  Новальська Т. Роль Першого Всеросійського з"їзду з бібліотечної справи 1911 р. у формуванні системи підготовки кваліфікованих бібліотечних кадрів // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 102-106. – ISBN 978-966-485-023-7
1283545
  Церковняк О. Роль першого наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні" у розвитку української фольклористики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію створення журналу "Первісне громадянство та його пережитки на Україні", його структуру, основні проблеми і теми та його роль у становленні української фольклористики. The author analyzes the history, structure and content of the ...
1283546
  Чекалюк В.В. Роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою медіа інструментів. Імідж держави безспосередньо залежить від іміджу перших осіб і лідерів, а також від представників еліти, митців, спортсменів, в тому числі і від неформальних ...
1283547
  Коренев Л.И. Роль Петербургского государственного университета путей сообщения в становлении воздухоплавания и космонавтики в России (К 200-летию ПГУПС) / Л.И. Коренев, В.В. Сапожников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1283548
  Полонська-Василенко Роль Петра І в підготовці полтавської перемоги / Полонська-Василенко. – Київ. – 113-134с. + 1 карта. – Окр.відбиток.
1283549
  Мотуз В.М. Роль Петра Лебединцева у відкритті перших церковнопарафіяльних шкіл в місті Біла Церква // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 46-50. – ISSN 2076-1554
1283550
  Яшина Г.В. Роль петроградских большевиков в установлении Советской власти на местах (октябрь 1917 г. - февраль 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Яшина Г.В.; ЛГУ. – Л., 1973. – 15л.
1283551
  Дыков И.Г. Роль Петроградского военно-революционного комитета в Октябрьской социалистической революции / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1955. – 142с.
1283552
  Бутурлов Р.В. Роль петроградского военно-революционного комитета в подготовке и проведении октябрьбского вооруженного восстания. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутурлов Р.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1283553
  Самедов И.С. Роль печати Азербайджана в пропаганде ленинских идей дружбы народов в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Самедов И.С.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1283554
  Иванов Н.Т. Роль печати Белоруссии в преодолении религиозных пережитков. (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Иванов Н.Т.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1971. – 24л.
1283555
  Мясников А.Ф. Роль печати БССР в осуществлении ленинских принципов организации социалистического соревнования : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Мясников А.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
1283556
  Мясников Анатолий Федорович Роль печати БССР в осуществлении ленинских принципов организации социалистического соревнования (по материалам республиканских газет. 1971 - 1980 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Мясников Анатолий Федорович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
1283557
  Кузьменко В.И. Роль печати БССР в развитии дружбы и сотрудничества народов Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузьменко В.И.; АН БССР. – Минск, 1978. – 23л.
1283558
  Маров И.П. Роль печати в борьбе за создание Тюменского нефтедобывающего района (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маров И.П.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1283559
  Попов Л.С. Роль печати в борьбе Коммунистической партии за индустриальное развитие Южного Урала в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Л.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики. – М., 1973. – 27л.
1283560
  Шпаченко Валентина Филипповна Роль печати в борьбе Коммунистической партии за ускорение научно-технического прогресса в промышленности Украины (1976-1980 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шпаченко Валентина Филипповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 212л.
1283561
  Шпаченко В.Ф. Роль печати в борьбе коммунистической партии за ускорение научно-технического прогресса в промышленности Украины 91976-1980 гг.) на материалах партийной печати УССР : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Шпаченко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1283562
  Пахомов Н.И. Роль печати в борьбе Коммунистической партии Советского Союза за подъем идеологической работы в послевоенный период : Автореф... Канд.ист.наук: / Пахомов Н.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
1283563
  Хайдаров М. Роль печати в борьбе Коммунистической партии Туркестана за завоевание и укрепление Советской власти в 1917-1924 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайдаров М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
1283564
  Бабаджанов М. Роль печати в борьбе Компартии Узбекистана за дальнейшее развитие сельского хозяйства республики : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Бабаджанов М. ; МГУ им М.В.Ломоносова. – Москва, 1974. – 24 с.
1283565
  Давыдов С.И. Роль печати в борьбе КПСС за воспитание масс в духе идеологии дружбы народов СССР в 1946-1954 гг. (На материалах Укр. ССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Давыдов С.И. ; Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
1283566
  Гавриков И.П. Роль печати в борьбе КПСС за повышение трудовой активности масс в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гавриков И.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 25л.
1283567
  Тетерук И.Н. Роль печати в воспитании коммунистического отношения к труду (на матер. республ. газет Укр. за 1959-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тетерук И. Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 24 с.
1283568
  Машталярчук Борис Данилович Роль печати в идейно-политическом воспитании трудящихся в период социалистических преобразований в западных областях Украинской ССР (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Машталярчук Борис Данилович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
1283569
  Яценюк Фадей Степанович Роль печати в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся западных областей Украинской ССР : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яценюк Фадей Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.187-221
1283570
  Яценюк Фадей Степанович Роль печати в интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся западных областей Украинской ССР. 1944-1950 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Яценюк Фадей Степанович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1283571
  Рустамов Р А. Роль печати в коммунистическом воспитании молодежи (по матер. газет "Азерб. гянджляри" и "Молодежь Азербайджана" за 1956-1960 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 01.01.10 / Рустамов А.Р.оглы; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1283572
  Коган Л.Н. Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1966. – 27с.
1283573
  Тишунин В.Н. Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Тишунин В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1969. – 18л.
1283574
  Мамедов Октай Аббас оглы Роль печати в нравственном воспитании трудящихся : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мамедов Октай Аббас оглы; Азербайджанский гос.ун-т им.С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 177л. – Бібліогр.:л.1640177
1283575
  Цанева Роль печати в отражении и формировании общественного настроения в период становления пролетарской диктатуры (На матер. болг. прессы 1944-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Цанева Н. П; АОН при ЦК КПСС, Уч. сов. по журнал. – Москва, 1969. – 22л.
1283576
  Кочерга Л.К. Роль печати в повышении боевой активности войск ПВО в период защиты г.Ленинграда (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кочерга Л.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 21л.
1283577
  Иванова Татьяна Алексеевна Роль печати в преодолении экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Татьяна Алексеевна; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – М., 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1283578
  Гурок Я.М. Роль печати в развитии движения новаторо производства в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурок Я.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1283579
  Торопов В.В. Роль печати в развитии творческой активности рабочего класса в период семилетки, 1959-1965 гг. (На матер. Волгогр. и Астрах. обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Торопов В.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1969. – 22л.
1283580
  Березкин Н.Ю. Роль печати в распространении научных знаний в белоруссии, 1861-1917 гг. / Н.Ю. Березкин. – Минск, 1990. – 110с.
1283581
  Сандрачук Станислав Кириллович Роль печати в системе управления наукой в условиях совершенствования социализма : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Сандрачук Станислав Кириллович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
1283582
  Овчинников В.А. Роль печати в управлении социальными процессами : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников В. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
1283583
  Бальсис А.Б. Роль печати в формировании научно-атеистического мировоззрения трудящихся Советской Литвы (1956-1965 гг..) : автореф. ... канд. ист. наук / Бальсис А.Б.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 22 с.
1283584
  Таджихалилова М. Роль печати в формировании научного мировоззрения трудящихся : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Таджихалилова М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра теории и методов идеол. работы. – Москва, 1972. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1283585
  Тоичкин В.Г. Роль печати в экономическом воспитании масс : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.580 / Тоичкин В.Г. ; МГУ , Фак-т журналистики , Каф. теории и практики парт.-сов. печати. – Москва, 1971. – 30 с.
1283586
  Зелинский П.И. Роль печати Коммунистической партии Западной Белоруссии в мобилизации трудящихся масс в борьбу за социальное и нациольное освбождение в годы мирового экономического кризиса капитализма (1929-1933 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зелинский П.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра истории КПСС естеств. фак-тов. – Минск, 1969. – 19л.
1283587
  Клобуцкий В.С. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации, 1924-1940 / В.С. Клобуцкий. – Кишинев, 1976. – 195с.
1283588
  Муксинов Р.З. Роль печати Нижнего Повольжья в политическом и военно-париотическом воспитании трудящихся в период Великой Отечественой войны / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1969. – 38с.
1283589
  Белинский Николай Яковлевич Роль печати партийного подполья и партизанских формирований в мобилизации трудящихся на борьбу против фашистских оккупантов (1941-1944 гг.). (На материалах западных областей Украинской ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Белинский Николай Яковлевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ. – К., 1975. – 28л.
1283590
  Дровозюк Степан Иванович Роль печати Украинской ССР в развитии и пропаганде советской демократии (1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01. / Дровозюк Степан Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 228л. – Бібліогр.:л.196-228
1283591
  Дровозюк Степан Иванович Роль печати Украинской ССР в развитии и пропаганде советской демократии (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дровозюк Степан Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1283592
  Воротников Алексей Александрович Роль печати центральных областей Российской Федерации в подъеме сельского хозяйства в период между XXIII и XXIVсъездами КПСС. (На материалах Белгородской, Воронежской и Тамбовской обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воротников Алексей Александрович; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 18л.
1283593
  Воробев Александр Дмитриевич Роль печати, радио и телевидения в развитии трудовой активности работников промышленности Среднего Поволжья в годы восьмой пятилетки. (По материалам Куйбышев., Пенз. и Ульян. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воробев Александр Дмитриевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1977. – 21л.
1283594
  Романенко В.Д. Роль печени в обмене кальция и его значение в процессах желчеобразования : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Романенко В.Д. ; АН УССР , Объед. совет биол. наук. – Киев, 1969. – 29 с.
1283595
  Роик В.И. Роль печени в реализации гипоталамических влияний на уровень гликемии : Автореф. дис. ... канд .биолог. наук : 03.00.13 / Роик В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1283596
  Роик Владимир Иванович Роль печени в реализации гипоталамических влияний на уровень гликемии : Дис... канд. биолог.наук: / Роик Владимир Иванович; КГУ. – Киев, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.119-154
1283597
  Шиян П.Н. Роль пигментов пластид в обмене веществ растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиян П.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 16 с.
1283598
  Киряцева О.Х. Роль пигментов пластид в процессе роста растений : Автореф... канд. биол.наук: / Киряцева О.Х.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 22л.
1283599
  Безносикова Л.М. Роль писателей в обогащении лексики коми литературного языка : Докл. на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 29 окт. 1976 г. / Л.М. Безносикова ; АН СССР, Коми филиал. – Сыктыквар, 1976. – 50 с. – Библиогр.: с. 43-48. – (Серия препринтов "Научные доклады" ; вып. 27)
1283600
  Ситдикова І.В. Роль письма в інформаційному суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 374-380


  У статті обґрунтовано необхідність системного підходу до вивчення письма з урахуванням його ролі у сучасному суспільстві. В статье обоснована необходимость системного подхода к изучению письма с учетом его роли в современном обществе. The article ...
1283601
  Федоренко Н.К. Роль письма при обучении иноязычной устной речи и чтению на начальном этапе. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Федоренко Н.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 15л.
1283602
  Соловйова О.В. Роль письмових завдань у розвитку комунікативної компетенції при вивченні іноземних мов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 66-69. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті визначено, що при вивченні іноземної мови відбувається зміна психофізіологічних механізмів мовлення на рідній мові та формування нових механізмів мовлення іноземною мовою.
1283603
  Данилевский А.С. Роль питающих растений и биологии лугового мотылька : (с 2 рис.) / А.С. Данилевский, 1935. – С. 91-110. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Энтомологическое обозрение. 1935, т. XXVI, № 1-4. – Библиогр.: Литература с. 110


  На с. 91 [1] дарств. надпись на экз.№ 249984 и № 250464 Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уваженияи преданности от автора
1283604
  Бабаева Замина Расул кызы Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджана // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 57-63 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1283605
  Романюк Н.Й. Роль підприємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 113-127. – ISSN 0130-5247
1283606
  Мудра І. Роль підприємництва в розвитку регіону в умовах трансформаційних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 681-687. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1283607
  Березін О.В. Роль підприємств споживчої кооперації України у формуванні сировинної безпеки національного продовольчого ринку // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 2306-8558
1283608
  Романюк Н.Й. Роль підприємців і підприємництва в економічній модернізації Південно-Східної України: 1861-1914 рр. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 97-108. – ISSN 2664-9950
1283609
  Власов В. Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 3-9.
1283610
  Ващенко Л. Роль підручників біології у формуванні в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки / Л. Ващенко, О. Карбованець // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 104-111. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1283611
  Лишко С. Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 97-104. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1283612
  Халілова Л.С. Роль післяшлюбної обрядовості в контексті розвитку культури кримських татар // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 189-192
1283613
  Богозов Н.З. Роль планирования в активизации волевых и творческих процессов у студентов при самостоятельной работе по психологии : Автореф... канд. пед.наук: / Богозов Н. З.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1950. – 14л.
1283614
  Кононенко В.И. Роль плановой цены в интенсивном социалистическом воспроизводстве / В.И. Кононенко. – К., 1983. – 228с.
1283615
  Иваницкий В.П. Роль платежей социалистических предприятий в бюджет в экономическом стимулировании промышленного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Иваницкий В.П.; Ленинград. фин.-эконом. ин-тут им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1970. – 18л.
1283616
  Заяць В.М. Роль платежів за землю у формуванні місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-39 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1283617
  Дмитрієв В. Роль платіжного календаря в ефективному управлінні грошовими потоками // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 493-498. – ISBN 978-966-347-084-9
1283618
  Хомей О.Д. Роль Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 399-401. – ISSN 2076-1554
1283619
  Степанов А.А. Роль племенной системы во внутрениполитической жизни ЙАР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Степанов А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1976. – 22 с.
1283620
  Мелихов В.М. Роль пленумов Верховных Судов Союза ССР и РСФСР в обеспечении правильного применения гражданского процессуального законодательства / В.М. Мелихов. – Саратов, 1975. – 39с.
1283621
  Дацюк В В. Роль поверхневої провідності в електромеханіці та електрогідродинаміці діелектричної кулі / В В. Дацюк, О.Р. Павлинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 110-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1283622
  Малахов Владимир Викторович Роль поверхности в фотоэлектрических и люминесцентных явлениях в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малахов Владимир Викторович; МГУ. Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 20л.
1283623
  Иезуитова Н.Н. Роль поверхности тонкой кишки в гидролизе некоторых поли- и олигосахаридов : Автореф... канд. биол.наук: / Иезуитова Н.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1283624
  Черняховская М.Ю. Роль поверхности тонкой кишки в гидролизе триглицеридов. : Автореф... канд. мед..наук: 765 / Черняховская М.Ю.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 21л.
1283625
   Роль поверхностных явлений в концентрировании некогерентных элементов: золото в пиритах гидротермальных глин термальных полей Южной Камчатки / В.Л. Таусон, С.Н. Рычагов, В.В. Акимов, С.В. Липко, Н.В. Смагунов, И.Н. Герасимов, Р.Г. Давлетбаев, Б.А. Логинов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1000-1014 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1013-1014. – ISSN 0016-7525
1283626
  Мельников П.С. Роль поверхностных явлений в кристаллизации аморфных пленок семена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников П.С.; МВ и ССО РСФСР.Укральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 21л.
1283627
  ЛукашовД.В Роль повільних кальцієвих каналів у процесах накопичення 90Sr прісноводними двостулковими молюсками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-137. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджували кінетику процесів накопичення ізотопів 90 Sr та 137 Cs у черепашках та м"яких тканинах двостулкових молюстків Unio conus (Bivalvia, Unionidae) у природних умовах. Встановлено, що молюстки, які були оброблені верапамілом у 2,8 рази ...
1283628
  Іваник М. Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 4-13. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1283629
  Гениушас Т А. Роль повтора в трагедиях Шекспира : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 647 / Гениушас А.Т. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 26 с.
1283630
  Сивак Ю.В. Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 314-319.
1283631
  Саргесян Ж.А. Роль повышения материальной заинтересованносит работников совхозос в развитии производства (на прим. совх. Севанского бассейна Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Саргесян Ж. А.; МСХ СССР, Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1972. – 29л.
1283632
  Баранник Л.Б. Роль податків на споживання у системі фіскально-перерозподільних процесів в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 126-138. – ISSN 2073-9982
1283633
  Подік І.І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І.І. Подік, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 30-44. – ISSN 1993-6788
1283634
  Небава М.І. Роль податків у забезпеченні сталого економічного розвитку України / М.І. Небава, Т.О. Журко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Умови розвитку податкової системи України. Досліджено можливості забезпечення приросту доходів державного бюджету за одночасного зниження податкового тиску на платників податків з метою детінізації національної економіки та забезпечення сталих темпів ...
1283635
  Цимбалюк І.О. Роль податків у забезпеченні фінансової автономії органів місцевого самоврядування / І.О. Цимбалюк, Б.В. Підцерковний // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 179-187. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1283636
  Шкура І.С. Роль податків у формуванні доходів місцевих бюджетів як передумова забезпечення сталого розвитку регіонів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 164-173. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1283637
  Білюк А.В. Роль податків у формуванні доходів окремих секторів економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-46. – Бібліогр.: 4 назви
1283638
  Юшко С. Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 139-149 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1283639
  Берназюк Я.О. Роль податкового законодавства у регулюванні діяльності банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 153-160.
1283640
  Данилишин А. Роль податкового середовища у функціонуванні підприємств малого бізнесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 16-20. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1283641
  Пустовських Є.С. Роль податкової політики в соціально-економічному житті України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 113-116
1283642
  Шевчук О.С. Роль податкової політики у процесі інвестування у розвиток нафтопереробної промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 194-199
1283643
  Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.118-129
1283644
  Сергієнко В. Роль податкової ставки в удосконаленні механізму правового регулювання податку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 301-303
1283645
  Духновська Л.М. Роль податку на додану вартість у складі надходжень до державного бюджету України / Л.М. Духновська, І.С. Величко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (225). – С. 33-38. – ISSN 2522-1620
1283646
  Маринчак А.І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 103-106
1283647
  Степаненко С.В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету та його ефективність // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 412-422. – (Економічні науки)
1283648
  Карлін М.І. Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країни з транзитивною економікою / М.І. Карлін, бобох // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 132-140. – ISSN 2072-9480
1283649
  Малуш І.О. Роль податку на прибуток у формуванні бюджету України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 108-109
1283650
  Самань В.В. Роль податку у здійсненні фіскальної функції держави // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 30-32
1283651
  Калугин И.И. Роль подбора в совершенствовании пород : (Речь, читанная на торжественном акте Ново-Александровского института сельского хозяйства и лесоводства 1 октября 1902 г.) / И.И. Калугин. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. окр., 1902. – [2], 14 с. – Отд. оттиск: Записки Ново-Александровского института сельского хозяйства и лесоводства. Т. 15, вып. 2
1283652
   Роль подземной гидросферы в истории Земли. – М, 1990. – 134с.
1283653
  Зверев В.П. Роль подземных вод в миграции химических элементов / В.П. Зверев. – М., 1982. – 184с.
1283654
  Валуконис Г.Ю. Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых / Г.Ю. Валуконис, А.Е. Ходьков. – Ленинград : Недра, 1978. – 296с.
1283655
  Бояринцев Е.Л. Роль подстилающей поверхности и криогенные особенности формирования годового стока рек горно-таежной зоны низкотемпературных многолетнемерзлых пород : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Н.Г. Сербов // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 345-356. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2914
1283656
  Еремеева Е. Роль подтекста в советских политических анекдотах // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 49-60. – ISSN 2077-7280
1283657
  Шишкіна І.В. Роль поезії у формуванні художнього стилю Р. Бредбері // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 172-178. – ISSN 2313-500Х
1283658
  Забіяка І. Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-19. – ISSN 2307-2261
1283659
  Гарєєва Є. Роль поетонімів у створенні літературного образу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 33-36
1283660
  Масюк Т.В. Роль позаклітинного кальцію в нейрогуморальній регуляції жовчоутворення / Т.В. Масюк, С.В. Тукаєв, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 27-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Визначали інтенсивність жовчоутворення у щурів при внутрішньо портальній інфузії розчинів CaCi2. Встановлено, що підвищення концентрації кальцію в крові призводить до пригнічення секреції жовчі. Обговорюються механізми гіперхолеретичної дії ...
1283661
  Глинська Л. Роль позакультових практик християнських церков у соціокультурному середовищі міста / Л. Глинська, Д. Манойленко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 53-59. – ISSN 2306-3971
1283662
  Цьолик Н. Роль позасюжетних елементів у творах Міхала Чайковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – C. 273-278. – ISBN 978-966-3888-379-3
1283663
  Погребняк С.П. Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 23-29. – (Право. Економіка. Управління)
1283664
  Шевчук Ю.А. Роль позичкового капіталу в стимулюванні інноваційного розвитку економіки України // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 78-86
1283665
  Сучков Н.А. Роль полевых учебных практик в обучении студентов направления подготовки "геология" / Н.А. Сучков, Н.Н. Кадурин, Н.А. Федорончук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 299-307. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1283666
  Горчева А.Ю. Роль полемики в современной газетной практике / А.Ю. Горчева. – М., 1980. – 37с.
1283667
  Крогулевич Р.Е. Роль полиплоидии в генезисе высокогорной флоры Станового нагорья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Крогулевич Р.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 20 с.
1283668
  Опарев Г.И. Роль политехнического обучения в ликвидации существенного различия между умственным и физическим трудом в СССР : Автореф... канд фиолс.наук: / Опарев Г. И.; МГУ, ИПКП маркс.лен. – М., 1955. – 20л.
1283669
  Тургумбаев А.Х. Роль политехнического обучения в школе в преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом. (На материалах Казахстана) : Автореф... кандидата философ.наук: / Тургумбаев А.Х.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Алма-Ата, 1965. – 56л.
1283670
  Хантадзе Д.Г. Роль политики заготовок в разитии колхозного производства : автореф. дис. ...канд. экон. наук / Хантадзе Д.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23 с.
1283671
  Пичугин П.В. Роль политики КПСС в обеспечении полной и окончательной победы социализма в СССР / П.В. Пичугин. – Москва, 1961. – 78с.
1283672
  Ручкин Б.А. Роль политики КПСС в создании материально-технической базы Коммунизма (1964-1970). : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ручкин Б.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 18л.
1283673
  Дьякова Л.В. Роль политико-социальных факторов в формировании имиджа России в Латинской Америке / Л.В. Дьякова, Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-31. – ISSN 044-748Х
1283674
  Сорокин О.В. Роль политических институтов в формировании и регуляции политического сознания молодежи // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 5-11. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1283675
  Эдлинский С.Ф. Роль политических отделов в освоении Великого Северного морского пути. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1283676
  Банник А.Н. Роль политических отделов машинно-тракторных станций западных районав Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : автореф. ... канд. ист. наук / Банник А.Н. ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1953. – 15 с.
1283677
  Банник А.П. Роль политических отделов машинотракторных станций западных районов Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : дис. ... канд. ист. наук / Банник А.П. ; Киев. гос. ун-т им.Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 280, Х л.
1283678
  Плеханов С.А. Роль политических отделов МТС в период социалистического преобразования деревни (На материалах работы политотделов МТС Казахстана) : Автореф...канд.ист.наук: / Плеханов С.А. – Москва, 1950. – 25 л.
1283679
  Мусев А.П. Роль политических отделов МТС в период социалистическогод преобразования деревни. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусев А.П.; ВПШ при ЦК КПСС.Кафедра истории КПСС. – М, 1954. – 25л.
1283680
  Афонин М.В. Роль политических партий в объединении Кореи // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов: спецвыпуск / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2000. – № 1 : 100 лет корееведения в ДВГУ. Материалы Международной научной конференции. Тезисы и доклады. – С. 106-111. – ISBN 5-7444-1174-7
1283681
  Трусов Евгений Владимирович Роль политических партий в разработке и реализации концепции оборонной достаточности государства Восточной Европы (вторая половина 80-х - начало 90-х гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Трусов Евгений Владимирович; Киевский военный ин-тут управления и связи. – Киев, 1992. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
1283682
  Зоркин В.И. Роль политических ссыльных в изучении русского фольклора Сибири (вторая половина 19 - начало 20 века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Зоркин В.И.; АН БССР. Ин-тут искусствоведения, этнографии и фольлора. – Минск, 1980. – 25л.
1283683
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народно-хозяйственный планов (1976-1981) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1283684
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народнохозяйственных планов (1976-1981 рр.) (На матерыалах партийынх организаций машиностроительного комплекса Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 227л. – Бібліогр.:л.181-216
1283685
  Карпов В.В. Роль политической рекламы в деятельности органов государственной власти // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
1283686
   Роль политической системы и самоуправления в ускорении развития агропромышленного комплекса. – Кишинев, 1988. – 202 с.
1283687
  Ковач Юлиус Роль политической системы ЧССР в научном управлении обществом : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Ковач Юлиус; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.189-220
1283688
  Ковач Ю. Роль политической системы ЧССР в научном управлении социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Ковач Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1283689
  Богомолова М. Роль политической элиты в становлении украинской государственности / М. Богомолова, Н. Малеванный // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 333-340
1283690
  Лобанов А.П. Роль политорганов и партийных организаций Красной Армии в подготовке и проведении коллективизации сельского хозяйства в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Лобанов А.П.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
1283691
  Кочкин Н.П. Роль политотделов "Турксиба" в развитии железнодорожного транспорта Казахстана (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кочкин Н.П.; Ин- повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
1283692
  Турчин В.Е. Роль политотделов в политическом и организационно-хозяйственном укреплении зерновых совхозов в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Турчин В.Е.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ломо. – Москва, 1952. – 16 с.
1283693
  Яшков П.Я. Роль политотделов в политическом и организационно-хозяйственном укреплении совхозов (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Яшков П.Я.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – Москва, 1953. – 16 с.
1283694
  Шнейвас Н.С. Роль политотделов МТС в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов 91933-1934 гг.) (По матер. Ленинград. обл.). : Автореф... канд. ист.наук: / Шнейвас Н.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 23 с.
1283695
  Загайный Н.В. Роль политотделов МТС в борьбе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Загайный Н.В. ; МГУ. – Москва, 1963. – 29 с.
1283696
  Клишин Ф.И. Роль политотделов МТС в колхозном строительстве западных областей Белорусской ССР (1950-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клишин Ф.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 17л.
1283697
  Гибадуллин В.Г. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов Башкири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гибадуллин В.Г.; Акад.наук СССР. – Москва, 1950. – 17 с.
1283698
  Раджабов Р.Б. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов в 1933-1934 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 32л.
1283699
  Виноградов И.И. Роль политотделов МТС в укреплении колхозов, повышении политической и трудовой активности в период Отечественной войны /ноябрь 1941- май 1943 гг./. : Автореф... канлд. ист.наук: / Виноградов И.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1965. – 20л.
1283700
  Королев Н.П. Роль полифенолоксидазы в лучевом поражении растений и механизм ее изменения : Автореф... канд. биол.наук: / Королев Н. П.; Ин-т биол. физ. АН СССР. – Пущино, 1968. – 23л.
1283701
  Синьова Т.В. Роль полікультурного виховання в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / Т.В. Синьова, Л.І. Алексєєва, М.Е. Алексєєв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 44-48. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1283702
  Нафанець Роль полікультурної освіти старшокласників у становлені толерантної особистості / Нафанець, о. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 49-52. – ISSN 0131-6788
1283703
  Ружанська В.О. Роль поліморфізму гена АТ1-рецепторів в діагностичній та прогностичній інформативності галектину-3 та мозкового натрійуретичного пептиду при гіпертонічній хворобі у чоловіків : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Ружанська Віта Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1283704
  Овчаренко О. Роль політики більшовицького керівництва в загостренні суперечностей із Великою Британією та розриві нею дипломатичних відносин з СРСР // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 260-290. – ISBN 978-617-7475-32-2
1283705
  Островська О.О. Роль політики колективної пам"яті для національного примирення на прикладі коммеморації Голокосту у Польщі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1283706
  Харчук О. Роль політичних акторів у формування колективної пам"яті в Європейському Союзі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 41-47. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1283707
  Галицька Е.В. Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
1283708
  Антонова О.В. Роль політичних еліт у руйнації нових демократій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема суб"єкта руйнації нових демократій. Автор визначає політичних акторів, які мають визначальний вплив на руйнацію нових демократичних режимів. Рассматривается проблема субъекта разрушения новых демократий. Автор определяет ...
1283709
  Ляшенко Т.М. Роль політичних лідерів в інтеграційних процесах у країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 82-96. – ISBN 978-966-02-4329-3
1283710
  Самчук З.Ф. Роль політичних механізмів у реформуванні суспільства: концептуальні засади // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 7-37. – ISBN 978-966-02-8821-8
1283711
  Трусов Євген Володимирович Роль політичних партій в розробці та реалізації концепції оборонної достатності держав Східної Європи (друга половина 80-х - початок 90-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Трусов Євген Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
1283712
  Гербут Н.А. Роль політичних партій у процесах децентралізації в Україні / Н.А. Гербут, В.Л. Семко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-67. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1283713
  Токаленко П.О. Роль політичних партій у радикалізації революційного руху 1905-1907 років // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 28-33
1283714
  Ярош Я.Б. Роль політичних партій у реалізації державної політики в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 54-57. – ISSN 2519-2949
1283715
  Чижова О.М. Роль політичних партій у системі владних відносин та дія політичного прагматизму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1283716
  Галушко О.П. Роль політичних партій у формуванні парламентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1283717
  Павлюк О. Роль політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в Україні під час виборів 2010 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 61-72. – ISSN 0869-3595
1283718
  Терзі О.С. Роль політичних партій України у формуванні Конституційного Суду України (1992-1996 рр.) / О.С. Терзі, О.С. Колесник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 144-148. – ISSN 1728-3671
1283719
  Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1283720
  Примаченко Л.В. Роль політичних фондів в процесі формування зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 140-146
1283721
  Бовтун К.О. Роль політичних цінностей та ціннісних орієнтацій у політичній культурі сучасних українських політичних партій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 540-544
1283722
  Шевчук П.І. Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 29-38
1283723
  Климкова І.І. Роль політичного консенсусу у процесі формування дієздатної моделі культури парлатентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 207-215
1283724
  Кальниш Ю.Г. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 47-54. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1283725
  Ніколіна І.І. Роль політичної еліти у політичній системі України / І.І. Ніколіна, С.А. Лапшин // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 94-100. – ISBN 978-617-7814-17-6
1283726
  Неліпа Д.В. Роль політичної еліти у становленні національної ідеї // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117
1283727
  Чабанов В.Г. Роль політичної етики в легітимації владних відносин // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 266-268
1283728
  Куруч А.В. Роль політичної компетентності в підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі інтеграції до блоку НАТО // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 30-38. – ISSN 2074-8922
1283729
  Якименко А.М. Роль політичної комунікації в процесі взаємодії влади та суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 191-199
1283730
  Сищук О.А. Роль політичної комунікації в сучасному політичному процесі розвинутих країн та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 173-176


  У статті проаналізовано новітні тенденції розвитку змісту й форм політичної комунікації в епоху цифрових медіа, еволюції маркетингового підходу до політики. The article analyses latest tendencies of content and forms of political communication at the ...
1283731
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Товмаш Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.170-185
1283732
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філос. та філос. історії / Товмаш Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1283733
  Прокопюк В.С. Роль політичної культури еліт у процесі демократичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізується залежність трансформаційних процесів від політичної культури еліт.
1283734
  Радченко Л.М. Роль політичної свідомості у становленні та реалізації політичних інтересів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 79-86
1283735
  Петровський А.І. Роль полковників Брацлавського полку у військово-політичній стратегії гетьмана Богдана Хмельницького // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 53-56. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1283736
  Лавніченко О.В. Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави / О.В. Лавніченко, С.О. Годлевський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 64-68. – ISSN 2078-7480
1283737
  Батиргареєва В.С. Роль положення ст. 34 КК України у визначенні масштабів рецидивної злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 482-486. – ISBN 978-966-458-403-3
1283738
  Мурзакова З.Н. Роль положительного примера в воспитании коммунистического поведения учащихся начальной школы (на материалах начальных школ Башкирии) : Автореф... канд. пед.наук: / Мурзакова З.Н.;. – Москва, 1953. – 20 с.
1283739
  Мамедов И.А. Роль положительного примера в нравственном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.624 / Мамедов И.А.; АН АзССР. Отд. общ. наук. ин-т филоосфии и права. – Баку, 1970. – 24л.
1283740
  Делія О.В. Роль полтавських єпископів кінця XIX - початку XX століття в розвитку церковно-історичного краєзнавства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 2075-1451
1283741
  Федорова М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І.П. Котляревського в активізації процесів взаємодії з науковими, культурно-мистецькими та краєзнавчими осередками області // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 39-41. – ISSN 2518-7341


  Йдеться про співпрацю протягом 2016-2018 рр. Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського з Державним архівом Полтавської області, Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, Полтавським ...
1283742
  Бацис Альфонсас Петро Роль Польско-Прибалтийского линдерисекретариата исплкома Коминтерна в деятельности Коммунистической партии Литвы в 1926-1929 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бацис Альфонсас Петро; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 22 л.
1283743
  Бородін К. Роль польських довоєнних інскрипцій у творенні сучасного міфу Львова // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 77-84


  Йдеться про підписи на пам"ятниках, меморіальних таблицях, назви вілл, рекламні стінописи та фрески. До уваги взято рецепцію написів представниками різних націй та різними за фахом людей, пердусім письменників і митців
1283744
  Дудка І.О. Роль польських дослідників XIX - початку XX століть у вивченні міксоміцетів на території сучасних Національних парків Українських Карпат / І.О. Дудка, І.М. Аніщенко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 260-267. – ISBN 978-966-2303-13-1
1283745
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 83-87.


  У статті йдеться про політичну дискусію, яка розгорнулася на сторінках польського іммігрантського журналу "Культура". Особлива увага приділяється українському аспекту цієї дискусії, зокрема опублікованим у часописі статтям, що значно вплинули на ...
1283746
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 39-43


  Стаття присвячена політичній дискусії, що розгорталася на сторінках польського еміграційного видання "Культура". Особливу увагу автор приділяє розкриттю українського аспекту цієї дискусії. Журналісти "Культури" підтримали українську незалежність як ...
1283747
  Головатюк В. Роль польського Народознавчого товариства в українськопольських культурних взаєминах (кінець XIX - перша третина XX ст.) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглядаються питання співпраці українських та польських дослідників, що провадили наукову діяльність на основі структур польського Народознавчого товариства та Наукового товариства ім. Шевченка. In this article the problems of collaborating ...
1283748
  Радишевський Р. Роль польського посередництва у формуванні української барокової літератури // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 71-121. – ISBN 966-7021-52-1
1283749
  Потоцький В.П. Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 - початок 50-х років XVII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 21-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
1283750
  Дубина О. Роль польського чинника в утворенні шведсько-українського союзу 1708 року // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 589-602. – ISBN 966-7522-07-5
1283751
  Чебан А.Д. Роль Польщі у вирішенні проблем європростору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 231-240
1283752
  Ведько И.М. Роль пониженной реактивности организма в развитии реакции : Автореф. дис... канд. мед. наук: 140.016 / Ведько И.М.; Ин-т физиологии. – Киев, 1974. – 20с.
1283753
  Попов В.В. Роль понятий "интервал" и "стадия" в оценке социального противоречия // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 243-249. – ISSN 1606-951Х
1283754
  Меркулов А.С. Роль понятий "сигнал" и "сигнальность" в исследовании процессов отражения и информации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Меркулов А.С.; Урал.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1283755
  Утробин Игорь Серафимович Роль понятий порядка и беспорядка в анализе информационных процессов : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.08 / Утробин Игорь Серафимович; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
1283756
  Навроцкий Б.А. Роль понятия "система" в становлении и развитии естественно-научных теорий. : Автореф... канд.филоснаук: 627 / Навроцкий Б.А.; Филос.фак. – М, 1970. – 20л.
1283757
  Савельева М.Ю. Роль понятия "эволюция" в формировании современных философских представлений о человеке // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-132. – ISSN 2077-8309
1283758
  Савельева М.Ю. Роль понятия эволюция в формировании современных философских представлений о человеке // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.70-75
1283759
  Кулик Ю.А. Роль поощрительных фондов в повышении эффективности производства. / Ю.А. Кулик. – Л., 1975. – 24с.
1283760
  Заббарова Г.Х. Роль поощрительных фондов и материальной заинтересованности в повышении эффективности производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Заббарова Г.Х.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
1283761
  Офицеров Н.Н. Роль поощрительных фондов предприятий в осуществлении принципа материальной заинтересованности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Офицеров Н.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 24 с.
1283762
  Родионова А.З. Роль поощрительных фондов предприятия в соспроизводстве рабочей силы в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Родионова А. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1283763
  Давыдова Г.В. Роль поощрительных фондов промышленных предприятий в материальном стимулирвании труда. (На материалах пром-сти ТАССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Давыдова Г.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 26 с.
1283764
  Бубликова Р.В. Роль поощрительных фондов социалистических промышленных предприятий в воспроизводстве рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бубликова Р. В.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1283765
  Кірдан О. Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира (1832-1839) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 59-63.


  Метою статті є дослідження ролі, організаційних засад, теорії та практики управління університетом В. Володимира попечителем Київського учбового округа в 1832-1839 рр. Є.Ф. фон Брадке.
1283766
  Львова О.Л. Роль порівняльно-правових досліджень у розвитку національної правової системи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 89-92. – ISBN 966-660-151-6
1283767
  Черняк Є. Роль порівняльного (компаративістського) аналізу при дослідженні механізму правової охорони конституції на сучасному етапі розвитку вітчизняної галузі конституційного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
1283768
  Щербина В.І. Роль порівняльного правознавства в розвитку законодавства України про працю // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 58-62. – ISBN 978-966-458-401-9
1283769
  Воронова М. Роль порівняння в літературно-критичному портреті (психолінгвістичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну й мовленнєву роль порівняння в портретуванні складного персонажа літературно-критичного портрета. This article is about psychological and vocal role of comparing in creating of complicated character in literary-critical portrait.
1283770
   Роль пород, содержащих самородное железо, в образовании железистых карбонатно-силикатных расплавов: экспериментальное моделирование при Р-Т-параметрах литосферной мантии / Ю.В. Баталева, Ю.Н. Пальянов, А.Г. Сокол, Ю.М. Борздов, О.А. Баюков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 188-203 : рис., табл. – Библиогр.: с. 201-203. – ISSN 0016-7886
1283771
  Виноградов О.К. Роль портів і судноплавства у формуванні морських біот (неповносолоні моря Європи) / О.К. Виноградов, Ю.І. Богатова, І.О. Синьогуб ; НАН України, ДУ "Ін-т мор. біології". – Київ : Наукова думка, 2020. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 429-453. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1755-9
1283772
  Семенов Ю.Н. Роль портов в реалиации европейской политики развития интермодальных перевозок // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 42-52 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв.
1283773
  Пустовіт Т.М. Роль портретних характеристик у художній реалізації концепції людини та історії у романах Д. Балашова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 180-185


  У статті розглядається своєрідність портретних характеристик у романах Д.М. Балашова та їх роль у художньому втіленні авторської концепції людини та історії. Виявлено, що Д.М. Балашов, використовуючи традиційний психологічний портрет, у якому зовнішні ...
1283774
  Ніколайчук М.А. Роль порушень метаболізму вітаміну D3 у хворих на хронічний вірусний гепатит C та вплив перорального холекальциферолу на ефективність противірусної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 ; 222 / Ніколайчук Мирослава Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1283775
  Баранова О. Роль посередників у вітчизняному страховому бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1283776
  Березняк Н.В. Роль посередницьких структур в інноваційному процесі / Н.В. Березняк, К.В. Кваша // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1283777
  Сафронов А.Н. Роль последовательного снижения розничных цен в повышении благосостояния рабочих и служащих СССР в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Сафронов А. Н.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 20л.
1283778
  Карабардін А. Роль постаті Симона Петлюри у формуванні національної ідентичності // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (208), грудень 2018. – С. 2-10
1283779
   Роль постійного електричного струму у формуванні електричної пам"яті кристалів кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, А.М. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-46. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджуються нерівноважні явища, які виникають внаслідок дії на напівпровідників кристали кремнію імпульсного електричного струму. Визначено, що за певного експериментальних умов можна спостерігати релаксацію нерівноважних станів. Висловлюється ...
1283780
  Штефан-Бастль Роль Постоянного совета ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 391-403. – ISBN 5-7712-0333-5
1283781
  Ванівська О. Роль постпозицій для творення нових значень в англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 54-58. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1283782
  Анашкина Е.Б. Роль постсоветского пространства во внешней политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – C. 19-34. – ISSN 0321-2068
1283783
  Мау В. Роль постсоциалистического государства в формировании и эволюции предпринимательства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 22-53. – ISSN 0207-3676
1283784
  Цудзевич Б.А. Роль посттрансляционных модификаций белков хроматина в экспрессии генома при лучевом поражении : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.01 / Цудзевич Б. А.; Ин-т пробл. онкол. АН УССР,. – К., 1983. – 42л.
1283785
  Сіренко О. Роль потерпілого в генезисі злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.130-135
1283786
  Пчелинський В.М. Роль потреб у біологічній еволюції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1283787
  Ларін Д.І. Роль потреб у професійному становленні студентів-практичних психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 41-45. – ISBN 978-613-8-33760-7
1283788
  Лебедев Н.Н. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения / Н.Н. Лебедев, Н.А. Бобров. – К., 1984. – 31с.
1283789
  Бобров Н.А. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бобров Н. А.; Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1983. – 22л.
1283790
  Мясоутов Р.Х. Роль потребительской кооперации в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мясоутов Р.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 20л.
1283791
  Дурманова Т.И. Роль потребительской кооперации в развитии товарного обмена между городом и деревней / Т.И. Дурманова. – М., 1969. – 78с.
1283792
  Федюкович К.И. Роль потребительской кооперации в экономической и общественной жизни Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Федюкович К.И.; Мин. торговли РСФСР. Лен. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1960. – 25л.
1283793
  Бидный Ю.Т. Роль потребительской кооперации в экономической связи между городом и деревней в переходный период от капитализма к социализму в СССР. : Автореф. ... канд. экон. наук / Бидный Ю.Т. ; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1958. – 17 с.
1283794
  Быстров А.И. Роль потребительской кооперации укреплении и развитии экономических связей между городом и деревней при социализме : автореф. ... канд. экон. наук / Быстров А.И. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 20 с.
1283795
  Перекалина Н.С. Роль потребительской оценки в управлении качеством товаров. / Н.С. Перекалина. – М., 1978. – 96с.
1283796
  Головков Станислав Иванович Роль потребностей в деятельности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Головков Станислав Иванович; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1283797
  Кикнадзе Д.А. Роль потребностей в поведении человека и их воспитание в процессе строительства. коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Д.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
1283798
  Сусь Б.А. Роль початкової швидкості електронів при визначенні величини e/m методом магнетрона / Б.А. Сусь, Т.М. Павелко, П.В. Бережний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично показано, що при визначенні питомого заряду електрона методом магнетрона поступовий спад анодного струму в залежності від значення індукції зовнішнього магнітного поля не пов"язаний з початковою швидкістю електронів. Тому при встановленні ...
1283799
  Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы / Е.Д. Никитин. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – На обл. авт.: Е.Д. Никитин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Науки о Земле, № 7)
1283800
  Панкова Е.И. Роль почвенного института им. В.В. Докучаева в становлении почвоведения в России (к 85-летию института) / Е.И. Панкова, Л.Ф. Назарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 997-1007. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
1283801
  Степанова Л.Н. Роль почвенных бактерий в токсичности дерново-подзолистых почв. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Л.Н.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1283802
  Курчева Г.Ф. Роль почвенных животных в разложении и гумификации растительных остатков : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Курчева Г.Ф.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – Москва, 1970. – 21л.
1283803
  Костриця М.Ю. Роль почесних членів у діяльності товариства дослідники Волині (1900-1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 13-18
1283804
  Дуи Сафи Роль почти без слов : Культура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 110-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
1283805
  Федосій О.О. Роль почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 248-252


  У запропонованій статті йдеться про роль почуттів співпереживання, подолання недоліків та перехід на інноваційні технології здійснення навчально-виховного процесу. У якосты методологічного імперативу розглядається особистісно орієнтоване виховання як ...
1283806
  Коридзе М.Г. Роль поясной извилины в организации мотивационно-эмоциональных реакций и краткосрочной памяти кошки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Коридзе М.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1283807
  Мироненко В.В. Роль ПР у формуванні соціального капіталу організації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 82-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1283808
  Малимоненко Р. Роль прав. свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.133-134. – ISSN 0132-1331
1283809
   Роль права в деле повышения благосостояния советских граждан в свете решений 27 съезда КПСС : тезисы докладов республиканской конференции, 17 сентября 1987. – Тарта
Т. 2. – 1987. – 145 с.
1283810
  Авакьян С.А. Роль права в деятельности Советов депутатов трудящихся / Авакьян С.А. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 6)
1283811
  Беленчук І.А. Роль права в здійсненні Продовольчої програми СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается комплекс правовых средств - организационных, мобилизационных, стимулирующих, охранительных и иных мер по проведению в жизнь Продовольственной программы СССР.
1283812
  Рослов П.Н. Роль права в интенсификации сельскохозяйственного производства / П.Н. Рослов. – К., 1987. – 47с.
1283813
   Роль права в обеспечении исполнения жилищной программы. – М, 1989. – 116с.
1283814
  Кучма М.И. Роль права в организации социалистического соревнования / М.И. Кучма. – М., 1975. – 32с.
1283815
  Братусь С.Н. Роль права в развитии советской экономики. / С.Н. Братусь. – М., 1971. – 48с.
1283816
   Роль права в реализации Продовольственной программы СССР. – Москва, 1986. – 131 с.
1283817
  Александров Н.Г. Роль права в советском социалистическом обществе / Н.Г. Александров. – Москва : Знание, 1957. – 40 с. – (Серия 2 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 29)
1283818
  Седов Л.А. Роль права в стимулирвоании экономической заинтересованности колхозников в развитии социалистического колхозного производства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Седов Л.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1283819
  Стеньгач Н.О. Роль права в суспільно-політичному житті Української козацької держави (друга половина XVII-XVIII ст.ст.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 3 (71). – С. 21-32. – ISSN 2078-9165
1283820
  Наумов В.Л. Роль права в управлении качеством / В.Л. Наумов. – К, 1979. – 48с.
1283821
   Роль права в экономическом развитии региона. – М, 1990. – 110с.
1283822
  Исламов Зайнитдин Мухитдинович Роль права и норм общественных организаций в самоуправлении народа. / Исламов Зайнитдин Мухитдинович. – Ташкент, 1988. – 172с.
1283823
  Дмитрук А.В. Роль права на свободу творчості у сфері бізнесу // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – C. 75-78. – ISBN 978-966-999-094-5
1283824
  Свиридюк Н.П. Роль права у вирішенні конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 79-86
1283825
  Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 117-123. – ISSN 1563-3349
1283826
  Балаклицький І.І. Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1283827
  Скринька Д. Роль права як фактора економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 99-102
1283828
   Роль правильной организации занятий физическойкультурой в гармоническом развитии ребенка и подростка. – Ташкент, 1987. – 161 с.
1283829
  Гришко М.Ф. Роль правильной организации и оплаты труда в экономическом укреплении колхозов Киевщины в послевоенный период (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Гришко М.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1949. – 16 с.
1283830
  Боган С.М. Роль правлячої верстви у творах Тараса Шевченка як складова філософської концепції українського націоналізму Дмитра Донцова // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 31-38. – ISBN 978-966-2710-51-9
1283831
  Женченко М.І. Роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у формуванні національної свідомості українського народу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 249-251


  У статті розглядається роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у національному відродженні краю, формуванні свідомості українського народу. The role of the legal periodicals of Galicia at the end of XIX – at the ...
1283832
  Каланча І.Г. Роль правових актів Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 233-243. – ISSN 2224-9281


  Досліджено роль правових актів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в кримінальному процесі України. Проаналізовано національні та міжнародні нормативно-правові акти, а також позиції науковців, за результатами чого визначено необхідність ...
1283833
  Павлюков І.І. Роль правових засобів у забезпеченні свободи, рівності та гідності особи // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 440-442
1283834
  Сербалюк Ю.В. Роль правових знань у професійній підготовці фахівців соціальної сфери / Ю.В. Сербалюк, В.І. Співак // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 90-94
1283835
  Скочиляс-Павлів Роль правових переваг у реалізації правоохоронної діяльності держави та профілактиці протиправної поведінки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 125-132. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1283836
  Приходько Х. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 43-54. – ISSN 2310-6158
1283837
  Іванський А.Й. Роль правових презумпцій у регулюванні фінансових правовідносин // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 2078-3736
1283838
  Павличенко О.В. Роль правових фікцій у тлумаченні правових норм // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 239-250. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1283839
  Гачкевич А.О. Роль правового виховання в запобіганні плагіату в студентських наукових роботах // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7363-04-9
1283840
  Тітомир-Зотова Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 36-43. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1283841
   Роль правового воспитания. – Москва, 1985. – 236 с.
1283842
  Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0132-1331
1283843
  Бортник Н.П. Роль правового регулювання в розвитку транспортної інфраструктури України щодо асоціації з Європейським Союзом на прикладі західного регіону / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 34-40. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1283844
  Бобрицький Л.В. Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 64-67. – ISSN 1609-0462
1283845
  Гіда Є. Роль правової дисципліни в діяльності міліції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 83-86
1283846
  Семеніхін І. Роль правової доктрини в історії розвитку англійського права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 21-22
1283847
  Богініч О.Л. Роль правової доктрини в юридичній практиці в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 287-292. – ISSN 2524-017X
1283848
  Макаренко Л.О. Роль правової ідеології та правової доктрини на формування національної правової культури // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 57-63. – ISSN 2524-017X
1283849
  Кузнєцова Н.С. Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства / Н.С. Кузнєцова, Н.М. Оніщенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 120-133. – ISSN 1993-0909
1283850
  Цимбалюк В. Роль правової інформатики у модернізації прокуратури України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0132-1331
1283851
  Макєєва О.М. Роль правової комунікації у забезпеченні прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 146-150. – ISSN 2524-017X
1283852
  Богачов С. Роль правової освіти у приведенні змісту прав та свобод засуджених до міжнародних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 127-135. – ISSN 0132-1331
1283853
  Кархут О.Я. Роль правової освіти у формуванні правової культури студентів // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-305
1283854
  Воднік В.Д. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 263-265. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1283855
  Морозов В.П. Роль правовой надстройки в коммунистическом воспитании трудящихся / В.П. Морозов. – Москва, 1966. – 72с.
1283856
   Роль правовых средств. – М, 1983. – 134с.
1283857
  Корнієнко П.С. Роль правозахисних організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1283858
  Прилипко В.М. Роль правознавства в процесі формування правової свідомості студентів ВНЗ неюридичних спеціальностей // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 47
1283859
  Полонка І.А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико-онтологічного розуміння // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 58-71. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1283860
  Бурда С. Роль правоохоронних органів у забезпеченні адміністративно-правового захисту суб"єктів виборчого процесу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 23-28.
1283861
  Подойнік О. Роль правоохоронних органів у протидії експлуатації дітей і дитячої порнографії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 142-145
1283862
  Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 4-10
1283863
  Тот З. Роль правоохранительных органов (полиции) в обеспечении безопасности выборов. Безопасность и подлинность избирательных документов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27.
1283864
  Вавилов С. Роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности выборов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1283865
  Мартьянова Т.С. Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 236-239. – ISSN 2219-5521
1283866
  Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формуванні правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 421-425. – ISSN 0132-1331
1283867
  Андрушко І.П. Роль правосвідомості у законотворчій діяльності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 288-291. – ISBN 978-966-7166-35-9
1283868
  Хілько Є.В. Роль православ"я у подоланні християнської схизми в творчому спадку митрополита Калліста // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 97-103. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
1283869
  Рощина Л.О. Роль православної церкви у формуванні та функціонуванні політичної системи України в 90-і роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 118-123. – ISSN 1728-3671
1283870
  Мерденов Роль православной церкви в становлении и развитии русско-осетинских политических и культурных связей. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мерденов Х.-М.Ю.; Рос.Акад.наук Ин-тд истори России. – М, 1992. – 21л.
1283871
  Савин И.А. Роль правосознания в регулировании поведения человека при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савин И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1283872
  Соломонюк О. Роль правотворчих актів у судовій правотворчості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 124-127. – ISSN 2307-8049
1283873
  Антошкіна В.К. Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 2219-5521
1283874
  Бабич Б.В. Роль прагматичного контексту для зняття синтаксичної омонімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 25-30. – ISBN 966-581-102-9
1283875
  Кулешов К.Н. Роль практик класифікації у структуруванні повсякденних взаємодій (есе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Представлено роздуми про роль повсякденних практик класифікації у створенні соціальної структури. Обгрунтовується питання про те, чи не задається соціальна структура, яка розкриває себе об"єктивно, самими практиками класифікації? Саме в практиках ...
1283876
  Свистова Л.В. Роль практики в историческом познании : Автореф... 09.00.01наук: / Свистова Л. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
1283877
  Тархова М.А. Роль практики в познании / М.А. Тархова. – Москва, 1959. – 36с.
1283878
  Руткевич М.Н. Роль практики в познании мира / М.Н. Руткевич. – Свердловск, 1956. – 72с.
1283879
  Даниленко Д Роль практики в процессе образования понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Даниленко Д,И.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 16 л.
1283880
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1955. – 32с.
1283881
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1964. – 336с.
1283882
  Курсанов Г.А. Роль практики в развитии научных понятий и их значение в познании мира и в практической деятельности людей : Автореф... д-ра филос.наук: / Курсанов Г.А., Ин-т философии. – Свердловск, 1951. – 28 с.
1283883
  Хорошко Г.И. Роль практики в развитии языка / Г.И. Хорошко. – Гомель, 1957. – 41с.
1283884
  Конвай Б.И. Роль практики в формировании знаний о природе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Конвай Б.И. ; АН УССР , Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 30 с.
1283885
  Косогубова М.Г. Роль практики держав у розвитку міжнародного звичаю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1283886
  Туров И.В. Роль практики единения (ехуда) в вероучении хасидов // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 215-229. – ISSN 1682-671Х


  Хасидизм ("учение благочестия") - религиозное течение в иудаизме, которое в первой пол. XVIII в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий
1283887
  Кампов Л. Роль практики за кордоном для набуття професійної мовної компетентності магістрів з міжнародних відносин в умовах інтеграції до європейського і світового освітнього простору // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 245-255. – ISSN 2218-5348
1283888
  Давиденко В.Ю. Роль практичного заняття на післядипломному етапі освіти лікарів стоматологів-ортопедів, його форми та методи, дидактичні принципи проведення // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – C. 235-239. – ISSN 2077-1096
1283889
  Мезенцова Н.В. Роль практичної складової у підготовці юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 192-195
1283890
  Андрос О.Є. Роль практичної соціоприродної філософії у формуванні методологічних основ освіти для збалансованого розвитку // Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 32-36. – ISSN 2306-9716


  Стаття обгрунтовує включення в освітній процес, зокрема процес післядипломної освіти, курсу з практичної філософії охорони довкілля.
1283891
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину / Фрідріх Енгельс. – Київ, 1951. – 16 с.
1283892
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1985. – 18 с.
1283893
  Каспришин З.О. Роль праць І.І. Ковалика у формуванні української дериватології як окремої галузі мовознавства // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 36-41
1283894
  Стецюк Т. Роль превентивних заходів у медичному страхуванні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 62-67. – ISSN 1818-5754
1283895
  Автономов П.П. Роль предметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся(на примере комплексной организации форм наглядной агитации в сельских восьмилетних и ср.общеобразоват. школах) : Дис... наук: 13.00.01 / Автономов П.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев. – л.
1283896
  Гусева Н.В. Роль предметной деятельности в формировании и освоении знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусева Н.В.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1982. – 24л.
1283897
  Ильин А.И. Роль предприятий в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ильин А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1283898
  Лялина Н.Е. Роль предприятий и местных органов в воспроизводстве квалифицированных рабочих кадров : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лялина Н.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. полит. экономии гуман. ф-т. – Москва, 1966. – 19 с.
1283899
  Михайлова И.Б. Роль представлений в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Михайлова И.Б. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1963. – 15 с.
1283900
  Верба І. Роль представників та послідовників школи В.Б. Антоновича в житті та творчій діяльності Н.Д. Полонської-Василенко // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 217-223
1283901
  Смирнова Є.В. Роль предствництва президента України в Автономній республіці Крим в розбудові автономії // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.82-87. – ISSN 1563-3349
1283902
  Власова Ирина Николаевна Роль преемственности и революционных связей в создании и становлении казанской социал-демократической организации (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Власова Ирина Николаевна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1979. – 18л.
1283903
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Будовская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
1283904
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Будовская Л. М.; цМВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 185л. – Бібліогр.:л.I-X
1283905
  Коваль І.О. Роль президента в координуванні державних комунікацій (на прикладі США) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 148-156. – ISSN 2306-5664
1283906
  Питльована Л.Ю. Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 266-279. – ISSN 2313-5603
1283907
  Байбакова Л.В. Роль президента США Т. Рузвельта в выработке предварительных условий мирных переговоров между Россией и Японией (март - июнь 1905 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-41. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1283908
  Бєлкіна Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1283909
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета Латвийской ССР в укреплении Советской власти в Советской Латвии (25 VIII 1940г. - 25 XVIII 1952 г.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1954. – 27л.
1283910
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета ЛатвССР в укреплении и развитии советской власти в Латвии. 1940-1951. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1952. – 24 с.
1283911
  Стахівський С.М. Роль презумпцій у процесі доказування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-77. – ISBN 966-614-021-7
1283912
  Бабієнко В.В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології людини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Бабієнко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1283913
  Коростий В.И. Роль преморбидных и коморбидных психических расстройств в патогенезе и прогнозе ПТСР / В.И. Коростий, Л.Д. Коровина // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 139-149. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2410-1249
1283914
  Чомахидзе Д.Д. Роль премоторных зон и лобных долей головного мозга в осуществлении системных двигательных условий рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Чомахидзе Д.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
1283915
  Гаджиев Дж.М. Роль преодоления существенных различий между городом и деревней во всестороннем развитии личности (По материалам АзССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Дж.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
1283916
  Кузнецова Т.И. Роль преподавателя в предвузовском образовании // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-127.
1283917
  Горбачев В.В. Роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом современных вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрена роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом на примере российских вузов. Особое внимание уделяется качеству профессорско-преподавательского состава в условиях компьютеризации учебного процесса. Прослеживается ...
1283918
  Бондар Є.П. Роль преси в боротьбі Комуністичної партії Радянського СОюзу за культурну революцію на Україні (1933-1937 рр). (за матеріалами українських газет). : Дис... канд. істор.наук: / Бондар Є.П.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1956. – 249л. – Бібліогр.:л.1-24
1283919
  Костилєва О.В. Роль преси діаспори у створенні позитивного іміджу України (80-90-ті XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 219-224
1283920
  Тетерук І. Роль преси у вихованні комуністичного ставлення до праці. : Дис... канд. історич.наук: / Тетерук І.;. – К., 1963. – 343л. – Бібліогр.:л.321-341
1283921
  Валько І.В. Роль преси у вихованні свідомого будівника комунізму / І.В. Валько. – Київ, 1976. – 85с.
1283922
  Червінчук А. Роль преси у інформаційному забезпеченні суспільства під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 327-332


  У статті розглядається преса як невід’ємний компонент забезпечення політичних виборів, як умова досягнення консенсусу між владою та громадянами. Проаналізовано проблему дотримання етичних стандартів журналістами під час виборчих процесів в Україні. В ...
1283923
  Онкович Г. Роль пресодидактики в розширенні "культурної пам"яти" та розвитку мовлення // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 158-174. – ISBN 966-95452-4-7
1283924
  Каграманян Л.С. Роль пресс-службы и политического PR в коммуникативном сопровождении в РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 3-5
1283925
  Безугла Л. Роль пресупозиції висловлення в конструюванні дискеурсивної імплікатури (на матеріалі німецькомовного діалогічного дискурсу) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-12. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1283926
  Егорова Т.А. Роль префиксации, как способа словообразования в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.педи.ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 л.
1283927
  Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 76-88. – ISSN 2413-5593
1283928
  Мариненко П.І. Роль префіксоїдів в утворенні неологізмів у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 277-281. – ISBN 966-8188-07-1
1283929
  Юрчинська Г.К. Роль прецедента в діяльності, відладки програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 84-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1283930
  Шевченко М.В. Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 142-149.


  Розглядаються прецедентні тексти як важливий текстотвірний чинник поетичного мовлення, лінгвокультурологічного і художнього і художнього потенціалу тексту. The article present precedent text as an important text-forming factor of a poetic ...
1283931
  Коновалова Н.О. Роль прецеденту в правовій системі Світової організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 133-138. – ISSN 2220-1394
1283932
  Халтурина В.П. Роль прибавочного продукта в сближении и слиянии двух форм социалистической собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халтурина В.П. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1961. – 21 с.
1283933
  Лазарева С.И. Роль прибыли в материальном стимулировании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лазарева С.И. ; МВ и ССО СССР, Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1283934
  Жарылгапов Ш.М. Роль прибыли в сочетании экономических интересов трудящихся развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жарылгапов Ш. М.; КГУ. – К., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1283935
  Кутырев С.А. Роль прибыли в стимулированни экономической эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кутырев С.А.; АОН при ЦК КСС. Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1283936
  Проскурин И.Г. Роль прибыли в экономике предприятия / И.Г. Проскурин. – Воронеж, 1973. – 247с.
1283937
  Гольдберг Л.В. Роль прибыли предприятия в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Гольдберг Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 18л.
1283938
  Таможська І.В. Роль приват-доцентури в науково-педагогічному доробку Харківського університету в період 1901-1917 рр. (з досвіду медичного факультету) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 154-159. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1283939
  Лісова І.В. Роль приватних книжкових колекцій у збереженні культурного надбання нації (на прикладі колекцій Флавіана, С. Сірополка, І Огієнка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 609-614. – ISBN 978-966-452-103-8
1283940
  Лісова І.В. Роль приватних книжкових колекцій у збереженні культурної спадщини України // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 249-255
1283941
  Вдовенко А.В. Роль приватного пенсійного забезпечення у пенсійному доході: світовий досвід і українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 41-48
1283942
  Друганова О.М. Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 259-273. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1283943
  Черченко Г.Л. Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Черченко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1283944
  Черченко Геннадий Леонидович Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черченко Геннадий Леонидович; МВССО УССР КГУ. – К., 1976. – 191л. – Бібліогр.:л.172-187
1283945
  Кропельницька С.О. Роль Прикарпатського національного університету як мозкового центру реформ у посиленні інституційної спроможності розвитку територіальних громад регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 95-101. – ISSN 2313-8246


  У статті досліджено роль державного вищого навчального закладу у формуванні та підвищенні рівня інституціональної спроможності розвитку громад у регіоні. Дослідження ґрунтується на початкових результатах реального досвіду Прикарпатського національного ...
1283946
  Копачов І.П. Роль прикладу у вихованні учнів. / І.П. Копачов. – К., 1984. – 47с.
1283947
  Андреева Т.В. Роль прилагательных в пополнении словарного состава современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Татьяна Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1981. – 16 с.
1283948
  Куслик А.М. Роль прилагательных, обозначающих цвет, в лексической системе современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Куслик А.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 20л.
1283949
  Муравейник Ю.А. Роль приливов в дегазации Земли // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 95-104 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 1999-7566
1283950
  Рухович С.А. Роль примера в обучении и воспитании учащихся / С.А. Рухович ; Гл. упр. труд. резервов при Совете Министров СССР. Упр. воспитательной и культ.-массовой работы. – Москва : Трудрезервиздат, 1959. – 88 с. : ил. – (Обмен опытом работы)
1283951
  Калядин А. Роль принуждения в стабилизации режима ДНЯО // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 14-27. – ISSN 0131-2227
1283952
   Роль принципа конкретности в современной науке. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 380 с.
1283953
  Адвадзе В.С. Роль принципа материальной заинтересованности в развитии колхозного производства. (На примере колхозов Телав. района Груз. ССР) : Автореф... канд. эеон.наук: / Адвадзе В.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1283954
  Шломенко И.М. Роль принципа материальной заинтересованности в стимулировании технического прогресса. (На материалах предприятий машиностроения Львовского совнархоза) : Автореф... кандидата экон.наук: / Шломенко И.М.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 23л.
1283955
  Белогуб В.Д. Роль принципа партийности в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1283956
  Зеленюк О.В. Роль принципів адміністративного судочинства // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7611-44-7
1283957
  Наливайко Л.Р. Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 11-15. – (Право. Економіка. Управління)
1283958
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 460 л. – Додатки: л. 426-460. – Бібліогр.: л. 376-425
1283959
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : 12.00.09 / Кучинська О.П.; Кучицька Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр. : 58 назв
1283960
  Ковшар О.В. Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 176-185. – ISSN 2304-4470
1283961
  Снесар В.И. Роль принципов в познании / В.И. Снесар. – Саратов, 1985. – 180 с.
1283962
  Ивакин А.А. Роль принципов диалектики в геологическом познании / А.А. Ивакин. – Алма-Ата, 1979. – 200с.
1283963
  Бородина-Глебская Роль принципов построения технологии интенсивного образования для развития речевой компетентности студентов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 116-126. – ISSN 1812-9463
1283964
  Кравченко М.Г. Роль принципу верховенства права в процесі реалізація закону // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 84-87
1283965
  Волинець В.В. Роль принципу верховенства права при захисті трудових прав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-42.
1283966
  Блецкан М.І. Роль принципу діалектичної суперечності у розвиткові наукових абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1283967
  Штефан О. Роль принципу добросовісності при захисті авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 12-25. – ISSN 2308-0361
1283968
  Блецкан М.І. Роль принципу екстраполяції в розвиткові наукових понять
1283969
  Балюк Г.І. Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко, Д.П. Цвігун // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 111-114. – ISBN 978-617-7625-74-1
1283970
  Письменна І.І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 48-54. – ISSN 2311-6420
1283971
  Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 23-35. – ISSN 1993-0909
1283972
  Яременко Н. Роль принципу повтору в реалізації теми роду : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 267-271
1283973
  Євтушенко О.Н. Роль принципу поділу влади у створенні ефективної моделі державного управління: іноземний досвід і українська практика // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 188-195
1283974
  Лисенко В.М. Роль принципу причинності у виборі основоположних принципів теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1283975
  Грабовська О.О. Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 83-91


  Досліджується зміст принципу рівності у цивільному судочинстві та його вплив на процес доказування у цивільних справах. Исследуется содержание принципа равенства в гражданском судопроизводстве и его влияние на процесс доказывания по гражданксим ...
1283976
  Козьменко О.І. Роль природи у формуванні національного характеру канадців // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 12-20. – ISSN 2219-2654
1283977
   Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions / [О.Т. Демків та ін.] ; за ред. : О.Т. Демківа, О.О. Кагала, О.В. Лобачевської [та ін.] ; НАН України ; Ін-т екології Карпат. – Львів : [Простір М], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-179. – ISBN 978-966-02-6226-3
1283978
   Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень / Л.В. Дичка, І.С. Лемко, О.П. Голубка, М.О. Гайсак, С.Т. Шуберт // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 502-509. – ISSN 2227-7404
1283979
  Дударець В.М. Роль природних факторів у ландшафтному проектуванні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 130-136
1283980
  Марченко А.В. Роль природних явищ у формуванні та існуванні сакральних географічних об"єктів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – 159-161
1283981
  Плахотнік О.В. Роль природничих галузей географії в інтеграції наукових знань про природу і людину // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 358-365


  Природознавчі галузі географії сприяють екологізації природознавчої тематики. В умовах сьогодення зростає інтерес до екологічних процесів, зріс інтерес до фізико-географічної освіти, до загальних і галузевих розділів фізичної географії як у всьому ...
1283982
  Кольцов М.О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24
1283983
  Кратко Л.А. Роль природно-антропогенных условий и факторов в проявлении геоморфологических процессов Покутско-Буковинского Предкарпатья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1283984
   Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : (матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). – Канів, 2003. – 351 с. – ISBN 966-306-029-8
1283985
  Ли Шуань Роль природного ландшафта и водных массивов в восприятии исторической застройки Циндао // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 208-212. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1283986
  Івашко Ю.В. Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 49-53. – ISSN 2077-3455
1283987
  Гетьман В.І. Роль природного середовища у збереженні національної ідентичності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 37-41
1283988
  Иванцов Г.Б. Роль природного фактора в расширенном воспроизводстве общественного богатства при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Иванцов Г.Б.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1283989
  Гришина В.С. Роль природного фактора в формировании образа города через отношения "природа-человек-культура" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 59-65 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1283990
  Гурвич Л.И. Роль природных богатств в развитии производительных сил / Л.И. Гурвич. – М., 1961. – 254с.
1283991
  Мартынов В.Ф. Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Мартынов В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
1283992
  Мартынов Владимир Федорович Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Дис... канд.филос.наук: 09.00.04 / Мартынов Владимир Федорович; Белорусский гос.ун-т им.В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 198л.
1283993
  Мижега Н.Я. Роль природных факторов в формировании сельских поселений (на примере Южного района) / Н.Я. Мижега, Р. Лабабиди // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 30-33. – ISBN 0201-8683
1283994
  Аркушина Г.Ф. Роль природознавців-аматорів у дослідженні природної різноманітності Кіровоградщини // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 123-126. – ISBN 978-966-2303-13-1
1283995
  Плахотнік О. Роль природознавчої освіти у формуванні екологічної культури особистості / О. Плахотнік, В. Кіптенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 54-58. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Однією із основних причин пріоритетності природознавчої освіти вбачається зміна пріоритетів у відношенні людини з оточуючим її середовищем, перехід від антропоцентричної до екоцентричної екологічної свідомості. Побудова змісту екологічної освіти, ...
1283996
  Скибицька Н.В. Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 455-462. – ISBN 966-581-388-9
1283997
  Исмаилов Р.А. Роль притоков реки Куры в ее загрязнении // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 295-300 : табл. – Библиогр.: 4 назв.
1283998
  Дерев"яна Л. Роль проблемного навчання у формуванні креативноті студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-110. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1283999
  Дроздова Г.Д. Роль проблемных методов обучения философии в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, В.В. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1284000
  Григорак М.Ю. Роль провайдерів послуг технічного обслуговування в логістичних ланцюгах авіаційного комплексу / М.Ю. Григорак, Чичкан-Хліповка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 171-183 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,