Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1281001
  Прошин Д.В. "Тероризм", "тероризми" та феномен живучості тероризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 200-204. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1281002
  Денисюк С.Г. "Терористичний сепаратизм" в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу / С.Г. Денисюк, В.О. Корнієнко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 342-345. – ISSN 2076-1554
1281003
  Кулиняк Д. "Терраінкогніта" Павла Флоренського // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 50-51. – ISSN 0130-7037
1281004
  Соколов М. "Террористический акт должен исполнить роль детонатора..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 126-129. – ISSN 0235-7089


  Активисты против Красного Кремля.
1281005
  Лобикова Н.М. "Тесный круг друзей моих" : Пушкин и декабристы. Пособие для учащихся / Н.М. Лобикова. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
1281006
  Торба В. "Тест Саакашвілі" / В. Торба, М. Сірий, Г. Друзенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 7-8


  "Використання інституту громадянства з метою піару і внутрішньополітичної боротьби шкодить насамперед державі", - експерт".
1281007
  Капсамун І. "Тест Саакашвілі" провалили всі учасники подій, бо політикум досі перебуває в старій системі координат / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 версеня (№ 160). – С. 4-5
1281008
  Онищенко О. "Тести ЗНО з усіх предметів були оптимальної складності, складною була лише фізика" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 13


  "В УЦОЯО вже проаналізували результати ЗНО цього року. Результати ЗНО цікаві з кількох причин. По-перше, нині це чи не єдина лінійка, яка дозволяє виміряти навчальні досягнення в школах по всій країні. По-друге, експерти недаремно наголошують: якщо ви ...
1281009
  Чорненький Я.Я. [Тести на перевірку знань творчості Ернеста Хемінгуея] // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2с. обкл., 3 с. обкл.
1281010
   Тер-Ованесов Г.М. Паскару В.Я.. – М
Крепость. – 1979. – 78с.
1281011
  Губерський Л.В. Тер-Петросян Левон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 560. – ISBN 966-316-045-4
1281012
  Моргулис Н.Д. Термо-электронный (плазменный) преобразователь энергии / Н.Д. Моргулис. – Москва : Госиздатлитературы в обл. атомной науки и техники, 1961. – 82с.
1281013
  Филатов Термопечать. / Филатов, в.Н. – М., 1990. – 133с.
1281014
  Василевский Ю.А. Термопластическая запись / Ю.А. Василевский. – Москва, 1966. – 164 с.
1281015
  Капустин С.А. Термопластические деформации тонких оболочек при сложных неизотермических нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: 01.22 / Капустин С.А.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1970. – 23л.
1281016
  Видро Л.И. Термопластические и структурные напряжения в неорганических стеклах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Видро Л.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 18 с.
1281017
  Умэдзава Х. Термополевая динамика и конденсированные состояния / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
1281018
  Гвоздецький В.С. Термопольова емісія електронів з підбар"єрним розсіюванням / В.С. Гвоздецький, Ю.Л. Васенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Викладено фізичну модель механізму термопольової емісії електронів із врахуванням локальної деформації однорідного потенційного бар"єру полем індивідуального іона в області катодної плями вакуумної дуги. Подано результати обчислень для емісійного ...
1281019
  Ободан Н.И. Термопрочность и термоустойчивость элементов конструкций : учеб. пособие / Н.И. Ободан. – Днепропетровск, 1987. – 76с.
1281020
   Термопрочность материалов и конструкционных элементов. – К, 1965. – 334с.
1281021
  Ленюк М.П. Термопружний стан кусково-однорідної необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором при випадково змінному в часі температурному полі / М.П. Ленюк, В.Г. Войтков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для (n+1)-складової необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором радіуса R[нульве][більше]0 в рамках кореляційної теорії знайдено основні ймовірнісні характеристики стохастичного квазістатичного термопружного поля.
1281022
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двопіарових систем з нестаціонарним фрикційним теплоутворенням. : Дис... канд фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; Львів. дер. унів.ім.І.Я.ФРанка. – Львів, 1998. – 296л.
1281023
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонарнім фрикційним теплоутворенням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1281024
  Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1281025
  Петров Борис Григорьевич Терморегуляторные механизмы яиц некоторых видов птиц и их значение в процессах насиживания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Петров Борис Григорьевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1281026
  Долгушин Евгений Маркович Терморегуляционные реакции некоторых видов субарктических полевок : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Долгушин Евгений Маркович; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1281027
  Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система / В.Н. Гурин. – Минск, 1989. – 230с.
1281028
  Дроздов С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растений. / С.Н. Дроздов. – Л., 1984. – 168с.
1281029
  Шефтель И.Т. Терморезисторы = Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения : Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения / И.Т. Шефтель. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1281030
  Мэклин Э.Д. Терморезисторы / Э.Д. Мэклин. – Москва, 1983. – 207 с.
1281031
  Шашков А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков. – Москва : Энергия, 1967. – 319 с.
1281032
  Дарницький Володимир Терморозширений графіт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1281033
  Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3


  В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
1281034
   Термоселеустойчивость дисперсных систем. – К, 1971. – 284с.
1281035
  Мельник В.Г. Термосенсорні системи на основі вимірювань параметрів теплових потоків / В.Г. Мельник, М.П. Рубанчук, Р.Г. Мелкумян // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з розрізнювальною здатністю 0,0001К. Изложенные принципы построения и рассмотренны ...
1281036
  Нечаев Г.К. Термосопротивления в температурном контроле / Г.К. Нечаев. – Киев, 1959. – 208 с.
1281037
  Казарян Степан Артваздович Термостабилизация полихлорпрена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Казарян Степан Артваздович; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1982. – 17л.
1281038
  Кожанчиков И.В. Термостабильное дыхание как условие холодостойкости насекомых / И.В. Кожанчиков, 1939. – 86-98с.
1281039
  Шикшнис Виргинюс Альфонсович Термостабильность ферментов, ковалентно иммибилизованных в полимерных гелях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шикшнис Виргинюс Альфонсович; МГУ. – М., 1983. – 22л.
1281040
  Денисова Е.П. Термостабильные антигены чумного микроба и их значение в иммунологии чумц : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Е. П.; Всес. науч.исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 15л.
1281041
  Билай Т.И. Термостабильные ферменты грибов / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246 с.
1281042
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1281043
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 146 л. – Бібліогр.: л. 113-146
1281044
  Караваев В.А. Термостат для пропитывания парафином, нагреваемый без помощи газа / [соч.] Владимира Караваева. – Киев : Тип. Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К* в Москве. Киевское отделение, 1897. – [2], 15 с., 6 ил., черт. – Отд. оттиск из : Записки Киевского общества естествоиспытателей


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора. Из кн. Совинского
1281045
  Белова Надежда Степановна Термостимулированная люминесценция и дырочные центры в нитевидных щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белова Надежда Степановна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 12л.
1281046
  Яансон Нелли Августовна Термостимулированная люминесценция и катионные радиационные дефекты в нитевидных кристаллах KBr повышенной чистоты и совершенства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яансон Нелли Августовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1281047
  Зудов А.И. Термостимулированная проводимость и релаксация тока в системах Al-Al2O3-Me и Zn-ZnO2-Me : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зудов А.И.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1972. – 31л.
1281048
  Вертопрахов В.Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск : Наука, 1979. – 333 с.
1281049
  Сальман Евгений Георгиевич Термостимулированные токи и термодеполяризация в полуизолирующем арсениде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сальман Евгений Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секций общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1281050
   Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об"ємного сульфіду та селеніду кадмію / А.Ф. Гуменюк, І.М. Дмитрук, М.О. Давиденко, С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, О.П. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методом термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр пасток нанокристалічного, мікрокристалічного та об"ємного CdS та CdSe в області 80-450 К. Показано, що для всіх зразків (нано-, мікро- та об"ємних) CdS та CdSe в області ...
1281051
  Кабат О.С. Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Кабат О.С.; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1281052
  Опалко О. Термостійкість Photinia villosa (Thunb.) DC. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 128-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів за температур - 25°С і - 35°С у першій декаді січня та - 20°С і -25°С у першій декаді березня в умовах швидкого зниження температури (4 - 5°С за 1 годину), а також результати дослідження жаростійкості листків ...
1281053
  Кудін В.Г. Термостійкість до окиснення порошків TIN, TIC, TiB2 / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес окисннення порошків TiN, TiC, TiB[нижній індекс 2] на повітрі досліджували в ізотермічному режимі в інтервалі температур (час витримки при кожній температурі 30, 60, 120, 180 хв.) та в неізотермічних умовах при програмованому нагріванні зразка ...
1281054
   Термостойкие ароматические полкамиды. – М, 1975. – 254с.
1281055
  Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы. / Л.Б. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1281056
  Слободяник Н.С. Термостойкие материалы в современной технике / Н.С. Слободяник. – М., 1979. – 64с.
1281057
  Пахаренко В.А. и др. Термостойкие полимеры / В.А. и др. Пахаренко. – К., 1984. – 45с.
1281058
  Коршак В.В. Термостойкие полимеры. / В.В. Коршак. – М., 1969. – 412с.
1281059
   Термостойкие радиотелеметрические системы. – К, 1966. – 175с.
1281060
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1973. – 139с.
1281061
   Термостойкие циклоцепные полимеры : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и зарубеж.книг и статей. – Ленинград, 1977. – 301с.
1281062
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1981. – 328с.
1281063
   Термостойкие циклоцепные соединения : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и заруб.кн.и ст. – Ленинград, 1985. – 287с.
1281064
  Щепкин Л.А. Термосфера Земли : Экспериментальные сведения / Л.А. Щепкин, Н.Н. Климов. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1281065
   Термосферна циркуляция. – М, 1975. – 350с.
1281066
  Ташпулатов Ж. Термотолерантный и мезофильный грибы, близкие к Aspergilus fumigatus, - продуценты активных целлюлолитических ферментов : Автореф... канд. биол.наук: / Ташпулатов Ж.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л.
1281067
  Прусов И.А. Термоупругие анизатропные пластинки / И.А. Прусов. – Минск, 1978. – 200с.
1281068
  Бугасова Т.И. Термоупругие задачи для многосвязных анизитропных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.02.04 / Бугасова Т. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1281069
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01ж02.04 / Алтухов Е.В. ; АН УССР , Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1281070
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Алтухов Е. В.; АН УССР, Ин-т механики АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1281071
  Иванищев В.Н. Термоупругие колебания пластинок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Иванищев В.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1977. – 21 с.
1281072
  Серебрякова Л.М. Термоупругие напряжения в двухсвязных изотропных пластинках при наличии теплообмена со средой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серебрякова Л.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1281073
  Гавдзинский В.Н. Термоупругие напряжения в духслойном полом цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Гавдзинский В.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1967. – 6 с.
1281074
  Белейчева Татьяна Грайровна Термоупругие напряжения в кусочно-однородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белейчева Татьяна Грайровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 17л.
1281075
  Лазуткин Д.Ф. Термоупругие напряжения мелкослоистых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лазуткин Д.Ф.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
1281076
  Мелан Э. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями : пер. с нем. / Э. Мелан, Г. Паркус. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 167 с.
1281077
   Термоупругие свойства алмаза и их значение для определения давления образования систем алмаз-включение / Р.Дж. Энджел, М. Альваро, Ф. Нестола, М.Л. Маццучелли // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 273-285 : рис., табл. – Библиогр.: с. 283-285. – ISSN 0016-7886
1281078
  Чилингаришвили Г.И. Термоупругое равновесие полого цилиндра в упругой среде. : Автореф... канд. технич.наук: / Чилингаришвили Г.И.; МПС СССР. Тбилис. ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1950. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1281079
  Лысый И.П. Термоупругое состояние полосы, клина и слоя с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лысый И.П.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1281080
  Коваленко А.Д. Термоупругость / А.Д. Коваленко. – Киев : Вища школа, 1975. – 216 с.
1281081
  Громовык Василий Иванович Термоупругость анизотропных и изотропных пластин при нестационарном теплообмене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Громовык Василий Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1281082
  Попович В.С. Термоупругость кусочно-однородных тел с плоскопараллельными границами раздела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попович В.С.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1281083
  Гринченко В.Т. Термоупругость многослойных конических оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гринченко В.Т. ; Акад. наук УССР, Ин-т механики. – Киев, 1963. – 12 с.
1281084
  Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек / А.Д. Коваленко. – Киев : Киевский университет, 1971. – 108 с.
1281085
  Кушнир Р.М. Термоупругость пластинок и цилиндрических оболочек одномерной кусочнооднородной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кушнир Р.М.; АН УССР. Ин-т прикладной проблем механики и мат. – Львов, 1980. – 18л.
1281086
  Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач. – Москва : Наука, 1984. – 368 с.
1281087
   Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – К, 1977. – 158с.
1281088
  Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев, 1978. – 343с.
1281089
   Термоупругость электропроводных тел / АН УССР, Львовск. филиал мат. физики Ин-та математики; Авт.: Я.С. Подстригач, Я.И. Бурак, А.Р. Гачкевич, Л.В. Чернявская. – Киев : Наукова думка, 1977. – 247с.
1281090
  Гамидов А.А. Термоустойчивость и светораздражимость клещей Argas persicus и Argas vulgaris : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Гамидов А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 24л.
1281091
  Огибалов П.М. Термоустойчивость пластин и оболочек / П.М. Огибалов, В.Ф. Грибанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 520 с.
1281092
  Умаров Я.А. Термофильные актиномицеты почв и илов горячих источников Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Умаров Я.А.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1281093
  Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства. / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172 с.
1281094
  Агре Н.С. Термофильные лучистые грибки. (Распространение в почвах, систематика, антагонизм) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агре Н.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1281095
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1950. – 392с.
1281096
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы почвы и причины вызывающие их распространение / Е.Н. Мишустин, О.И. Васильева, 1945. – С. 237-243
1281097
  Тулемисова Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана. / Тулемисова, Мамонова, Н.Е. Бекмаханова. – Алма-Ата, 1984. – 158с.
1281098
  Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1281099
  Аппазов Едуард Сейярович Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Аппазов Е.С.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1281100
  Павлишин О.В. Термофоторезистивний ефект для мікроелектронних сенсорів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Павлишин О.В.; Особливе конструкт. бюро "Рута". – Чернівці, 1998. – 22л.
1281101
  Белокопитов Володимир Миколайович Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Белокопитов В.М.; Морський гідрофіз. ін-тут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1281102
  Мамаев О.И. Термохалинный анализ вод Мирового океана / О.И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1281103
  Бенсон С. Термохимическая кинетика / С. Бенсон. – М., 1971. – 308с.
1281104
  Матазов К.Н. Термохимическая модификация контактирующих поверхностей в многослойных композиционных системах "стекло - полимерная пленка" : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / К.Н.Матазов: Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2001. – 18 с. – Библиогр.: Бибилогр.: 11 названий
1281105
  Казов М.Н. Термохимическая подготовка сырья для электротермического производства фосфора. / М.Н. Казов. – Алма-Ата, 1989. – 215с.
1281106
   Термохимические измерения. – Омск, 1976. – 35с.
1281107
  Кузина Т.А. Термохимические исследования галогеноамиачных соединений платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кузина Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 23 с.
1281108
   Термохимические катоды / М.Ф. Жуков, А.В. Пустогаров, Дандарон, Г.-Н.Б, А.Н. Тимошевский; Аньшаков А.С. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1281109
  Костенко Л.С. Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами. / Л.С. Костенко, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 45-52. – ISSN 1991-0290
1281110
  Веннер Р. Термохимические расчеты / Р. Веннер. – Москва, 1950. – 364с.
1281111
  Васильева В.Н. Термохимические расчеты / В.Н. Васильева, К.Н. Белоногов. – Иваново, 1979. – 53с.
1281112
  Смолякин В.М. Термохимические расчеты / В.М. Смолякин. – Тверь, 1991. – 78с.
1281113
  Дракин С.И. Термохимические свойства водных ионов : Автореф... кандид. химич.наук: / Дракин С.И.; Министерство высшего образования СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт имени Д.И.М. – Москва, 1951. – 8 с.
1281114
  Дибривный В.Н. Термохимические свойства некоторых перексиэфиров и эфиров бензолакарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дибривный В.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1981. – 23л.
1281115
  Коротюк В.Ф. Термохимические свойства органических дипероксидов и их полупродуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коротюк В.Ф.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 16л.
1281116
  Бондаренко Т.П. Термохимические свойства тройных жидких сплавов систем железо-марганец-кремний и железо-марганец-алюминий. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондаренко Т.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 190л.
1281117
  Качурина Неля Степановна Термохимические свойства эпоксидных соединений и оксипероксидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Качурина Неля Степановна; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 17л.
1281118
  Бреус Ирина Петровна Термохимическое и кинетическое изучение некоторых реакций Дильса-Альдера с участием 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Ирина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1281119
  Умярова Р.С. Термохимическое и рентгенографическое исследование твердых растворов в системах LiCl-MgCl2, LiCl-MnCl2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Умярова Р.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 24л.
1281120
  Рыбакова Г.А. Термохимическое изучение боридов магния и бериллия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Рыбакова Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1281121
   Термохимическое изучение полиморфных модификаций AI(OH)3 - гиббсита и нордстрандита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Е.Л. Соколова, М.Ф. Вигасина, Ю.К. Кабалов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 98-102 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0016-7525
1281122
  Ушакова И.М. Термохимическое изучение системы цирконий-кислород : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ушакова И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 18л.
1281123
  Швец Г.Н. Термохимическое исследование (органитиоалкид) --триалкаксисиланов и 1-(органилтиоалкил)силатранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Швец Г. Н.; Кемер.ГУ. – Кемерово, 1986. – 24л.
1281124
  Оразмурадов А.О. Термохимическое исследование адсорций воды глинистыми минералами : Автореф... канд. химт.наук: / Оразмурадов А.О.; АН УССР,Ин-т коллоидн. хим. и хим. воды. – К. – 30л.
1281125
  Иконников А.А. Термохимическое исследование аквоионов висмута и его соединений в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Иконников А.А.; Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1971. – 26л.
1281126
  Шмырева Г.О. Термохимическое исследование некоторых алюминий-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шмырева Г.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1281127
  Омарова Н.Д. Термохимическое исследование некоторых амаьгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Омарова Н. Д.; МВССО, Каз. ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
1281128
  Аммар М.М. Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Аммар М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Термохим. лаборатория им. В.Ф.Лугинина. – М., 1965. – 10л.
1281129
  Игуменов Игорь Константинович Термохимическое исследование некоторых комплексов меди и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Игуменов Игорь Константинович; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1281130
  Корчагина А.Н. Термохимическое исследование некоторых соединений пентакоординированного кремния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корчагина А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1986. – 23л.
1281131
  Фесенко В.Н. Термохимическое исследование поведения бромистого калия в смешанном растворителе вода-муравьиная кислота при 25 С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Фесенко В.Н. ; ХГУ. – Х., 1969. – 23 с.
1281132
  Соколова Дина Федоровна Термохимическое исследование процессов синтеза и структуры ароматических полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Соколова Дина Федоровна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1281133
  Довгопол И.В. Термохимическое исследование растворения нитрата натрия в смесях этилендиамин-вода при 298,15 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Довгопол И.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 16л.
1281134
  Тунгусов В.П. Термохимическое исследование растворов йодидов натрия и калия в этиленгликоле : Автореф... канд. хим.наук: / Тунгусов В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 13л.
1281135
  Подлесняк А.И. Термохимическое исследование растворов полиизобутилена и полистирола в зависимости от природы растворителя, концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Подлесняк А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 18л.
1281136
  Ла-Донг-Мин Термохимическое исследование серной кислоты и некоторых солей щелочных металлов в уксусном ангидриде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ла-Донг-Мин ; ХГУ. – Х., 1969. – 22 с.
1281137
  Воскресенский А.А. Термохимическое исследование сулфитов и иодатов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воскресенский А.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л.
1281138
  Данилова Татьяна Федоровна Термохимическое исследование тетраалкил-тетраалкокси и алкилалкоксисиланов : Автореф... канд. хми.наук: 02.00.04 / Данилова Татьяна Федоровна; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1988. – 18л.
1281139
  Соловьева С.Г. Термохимическое исследование тройных водно-солевых систем, содержащих сульфат и нетрат никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьева С.Г.;. – М., 1975. – 25л.
1281140
  Стороженко Т.П. Термохимическое исследование фторидов редкоземельных элементов ряда самарий-дистерозий. : Автореф... канд.хим.наук: / Стороженко Т.П.; Краснодар.политехн.ин-т. – Краснодар, 1977. – 21л.
1281141
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, А.В. Очкин. – М., 1951. – 56с.
1281142
  Скуратов С.М. и др Термохимия / С.М. и др Скуратов. – Москва
2. – 1966. – 434с.
1281143
  Карнаухова Л.И. Термохимия : курс лекций с задачами / Л.И. Карнаухова. – Саратов, 1985. – 106с.
1281144
  Кубашевский О. Термохимия в металлургии / О. Кубашевский, Э. Эванс. – М, 1954. – 422с.
1281145
  Новоженов В.А. Термохимия и некоторые свойства сплавов редкоземельных металлов цериевой группы с галлием и индием. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Новоженов В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1976. – 22л.
1281146
  Панкова Л.Л. Термохимия комплексных кобальтисоединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкова Л.Л.; Ивановский гос. мед. ин-т. – Иваново, 1949. – 15 с.
1281147
  Яцимирский К.Б. Термохимия комплексных соединений / К.Б. Яцимирский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 252с.
1281148
  Свентославский В. Термохимия нитрозосоединений / В. Свентославский, 1909. – С. 933-948. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 41, 1909 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
1281149
  Лебедев Ю.А. Термохимия нитросоединений / Ю.А. Лебедев. – М., 1970. – 168с.
1281150
  Корнилов Анатолий Николаевич Термохимия окисных и карбидных фаз циркония, гафния, ниобия и тантала : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Корнилов Анатолий Николаевич; МГУ, хим. фак. – М., 1975. – 33л.
1281151
  Тельной В.И. Термохимия органических соединений кремния, германия и олова : Автореф... канд. хим.наук: / Тельной В. И.; Горь.ГУ. – Горький, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1281152
  Лебедев Ю.А. Термохимия парообразования органических веществ / Ю.А. Лебедев, Е.А. Мирошниченко. – М., 1981. – 216с.
1281153
  Зверев В.А. Термохимия растворения солей в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зверев В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 20л.
1281154
  Эйтель В. Термохимия силикатов / В. Эйтель. – Л, 1957. – 334с.
1281155
  Стенникова М.Ф. Термохимия системы вода-ацетонитрил-иодид натрия : Автореф... канд. хим. наук: 073 / Стенникова М.Ф.; Ленингр .технол. ин-т.целлюлозно-бум.пром-сти. – Ленинград, 1971. – 19с.
1281156
  Стагис А.Я. Термохимия системы стронций хлористый - вода при различных температурах и некоторых термодинамические характеристики водных растворов ряда галогенидов щелочных и щелочно-земельных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Стагис А.Я.; Лен. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром. – Л., 1970. – 24л.
1281157
  Голутвин Ю.М. Термохимия соединений железа и алюминия с элементами VI группы периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... кандид. химич.наук: / Голутвин Ю.М.; МВО СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Кафедра общей и не. – Москва, 1950. – 8 с.
1281158
  Набиль А.И. Термохимия соединений рубидия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Набиль А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1281159
  Каблуков И.А. Термохимия. / И.А. Каблуков. – М.-Л.
1. – 1931. – 235с.
1281160
   Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійних систем Fe-(Pr, Nd). Дослідження парціальних ентальпій змішування для лантаноїдів виконано при 1829 К та при 1550 К - для ...
1281161
   Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійної системи Fe-Sb. Дослідження парціальних ентальпій змішування виконано при 1723-1820 K у середовищі чистого гелію. Показано, що ...
1281162
  Петрова Т.В. Термохромия растворов комплексов азосоединений с металлами и ее использование в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: / Петрова Т.В.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1966. – 26л.
1281163
   Термоциклическая обработка металлический изделий. – Л, 1982. – 180с.
1281164
   Термоциклическая обработка сталей, сплавов и композиционных материалов. – М, 1984. – 187с.
1281165
  Понарядов В.С. Термоэдс и теплопроводность сплавов висмут-сурьма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Понарядов В.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1281166
  Хомицкая Зоя Константиновна Термоэдс увлечения п- в квантующих магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомицкая Зоя Константиновна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 15л.
1281167
  Халиков Д.Х. Термоэластическое поведение полиалкилакрилатов и полиалкилметакрилатов и свойства их растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Халиков Д.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1281168
   Термоэлектические генераторы. – 2-е перераб. и доп. – М, 1976. – 320с.
1281169
   Термоэлектические материалы и пленки. – Л, 1976. – 255с.
1281170
  Поздняков Б.С. Термоэлектрическая энергетика / Б.С. Поздняков, Е.А. Коптелов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 264 с.
1281171
   Термоэлектрические генераторы. – Москва : Атомиздат, 1971. – 288 с.
1281172
   Термоэлектрические генераторы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 320с.
1281173
  Саркисов А.А. Термоэлектрические генераторы с ядерными источниками теплоты / А.А. Саркисов, В.А. Якимов, Е.П. Каплар. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205 с.
1281174
  Бернштейн А.С. Термоэлектрические генераторы. / А.С. Бернштейн. – М.-Л., 1956. – 48с.
1281175
  Федоров М.И. Термоэлектрические и оптические свойства некоторых материалов на основе моноселцида кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федоров М.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
1281176
  Савяк В.В. Термоэлектрические и термомагнитные свойства в области электрон-форонного увлечения при сильной одноосной упругой деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савяк В. В.; АН УССР, Ин-т полупров. – К., 1980. – 16л.
1281177
  Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания / Е.К. Иорданишвили. – Москва, 1968. – 183 с.
1281178
   Термоэлектрические материалы и пленки : Материалы Все. совещания по деформационным и размерным эффектам в термоэлектрических материалах и пленках, технологии и применению пленок. Ленинград, апрель 1976 г. – Ленинград, 1976. – 255с.
1281179
   Термоэлектрические материалы и преобразователи. – Москва : Мир, 1964. – 352 с.
1281180
  Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е.А. Коленко. – Москва-Ленинград, 1963. – 191с.
1281181
  Рудницкий А.А. Термоэлектрические свойства благородных металлов и их сплавов. / А.А. Рудницкий. – М., 1956. – 148с.
1281182
  Айрапетянц С.В. Термоэлектрические свойства гетерогенных систем на основе теллурида сурьмы и висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айрапетянц С.В.; Акад. наук СССР. Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14л.
1281183
  Тимченко И.Н. Термоэлектрические свойства и теплопроводность теллура при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимченко И. Н.; Всес. акад. с. х. наук Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1281184
  Алиджанов М.А. Термоэлектрические свойства и физико-химический анализ сплавов систем АIVBIV -- AIIIBIV (AIV-Sn; AIII-Ga, In, Ti; BIV-Se, Te) и твердых растворов GaSe-Ga(S, Te) Ga2Se3 -- Ga2Te3 : Автореф... канд. техн.наук: / Алиджанов М. А.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процес. – Баку, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1281185
  Попова Е.В. Термоэлектрические свойства минералов и руд и их применение при решении геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.02 / Попова Е.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 21л.
1281186
  Тарасов В.И. Термоэлектрические свойства некоторых силицидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Тарасов В.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1281187
  Казанджан Б.И. Термоэлектрические свойства некоторых халькогенидов V группы и сплавов на их основе в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Казанджан Б.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1281188
   Термоэлектрические свойства полупроводников. – Москва ; Ленинград, 1963. – 156 с.
1281189
  Насиров Ядулла Нусрат оглы Термоэлектрические свойства полупроводниковых соединений типа AIVBVI, AIBVC2VI и твердых растворов на их основе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Насиров Ядулла Нусрат оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.28-33
1281190
  Султанова Н.Р. Термоэлектрические свойства систем SnTe - A"Te. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Султанова Н.Р.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 17л.
1281191
  Рудник И.М. Термоэлектрические свойства халькогенидов редкоземельных элементов подгруппы церия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Рудник И.М.; АН АзССР. Ин-т физики. – Л., 1978. – 17л.
1281192
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1281193
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1281194
  Зорин И.В. Термоэлектрические холодильники и генераторы / И.В. Зорин, З.Я. Зорина. – Ленинград, 1973. – 136 с.
1281195
  Ильярский О.И. Термоэлектрические элементы / О.И. Ильярский, Н.П. Удалов. – Москва, 1970. – 72 с.
1281196
  Балмуш И.И. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах / И.И. Балмуш. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 150 с.
1281197
  Штильштейн Г.М. Термоэлектрические явления в солнечной плазме как возможная причина образования магнитных полей на Солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штильштейн Г.М.; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Л., 1963. – 14л.
1281198
   Термоэлектрический размерный эффект многослойной композиции AL-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянская, И.А. Селезнева, Ю.В. Копань // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 277-284. – ISSN 1024-1809
1281199
   Термоэлектрическое охлаждение / А.Ф. Иоффе, Л.С. Стильбанс, Е.К. Иорданишвили, Т.С. Ставицкая. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 109 с.
1281200
  Стильбанс Л.С. Термоэлектрическое охлаждение / Л.С. Стильбанс. – Л.
Вып. 12-13. – 1956. – 60с.
1281201
  Паролла Д.И. Термоэлектрографическое исследование некоторых реакций сосудов геловного мозга в остром и хроническом опыте. : Автореф... Канд.мед.наук: / Паролла Д.И.; Акад.наук СССР.Ин-т. физиологии. – Л, 1958. – 15л.
1281202
  Марков П.А. Термоэлектродвижущая сила и термомагнитный эффект Gd и Dy при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Марков П.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1281203
  Херинг К. Термоэлектронная эмиссия / К. Херинг, М. Никольс. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 196 с.
1281204
  Зингерман Я.П. Термоэлектронная эмиссия и физические свойства оксидного катода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зингерман Я.П.; Ин-т физики АН УСССР. – Киев, 1950. – 11 л.
1281205
  Булыгинский Д.Г. Термоэлектронная эмиссия окситного катода : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булыгинский Д. Г.; АН СССР, Лен. физ.-тенх. ин-т. – Л., 1955. – 12л.
1281206
  Протопопов О.Д. Термоэлектронные параметры граней кристаллов молибдена, тантала и рения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Протопопов О.Д.; Ташкент. гос.у н-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 21л.
1281207
  Анатычук. Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства : справочник / Л.И. Анатычук. – Киев, 1979. – 766 с.
1281208
   Термоэмиссионное преобрабование энергии. – М, 1971. – 91с.
1281209
   Термоэмиссионное преобразоание энергии : сборник докладов советских ученых на ІІ-й Международной конференции по термоэмиссионному преобразованию энергии. – Москва : ВНИИТ, 1969. – 495 с.
1281210
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1964. – 283 с.
1281211
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1965. – 248 с.
1281212
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва, 1971. – 90 с.
1281213
  Гордеев В.Ф. Термоэмиссионные дуговые катоды / В.Ф. Гордеев, А.В. Пустогаров. – Москва, 1988. – 191 с.
1281214
  Жанабергенов К.Ж. Термоэмиссионные параметры некоторых граней кристаллов W, Mo,Ta и поведение на них атомов лития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Жанабергенов К.Ж.; АН КаЗ.ССР. объединен Учен. Совет отд.физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1281215
   Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Ф.Г. Бакшт, Г.А. Дюжев, А.М. Марциновский, Б.Я. Мойжес, Г.Е. Пикус, Э.Б. Сонин, В.Г. Юрьев; Мойжеса Б.Я. Пикус Г.Е. – Москва : Наука, 1973. – 480 с.
1281216
  Малев М.Д. Термоэмиссия сетки в электровакуумных приборах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Малев М.Д. ; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1281217
   Термоэнцефалоскопия. – М, 1989. – 222с.
1281218
   Термоэрозия дисперсных пород. – М, 1982. – 193с.
1281219
  Мальков В.Л. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. "Супер" против "Слойки" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 53-69. – ISSN 0130-3864
1281220
  Кушниренко А.К. Термоядерная энергетика в экономике США / А.К. Кушниренко. – М., 1978. – 28с.
1281221
  Лебідь Н. Термоядерні промені чучхе // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 6


  Чим може загрожувати світу створення Північною Кореєю водневої бомби та загальна тенденція до нарощування ядерного потенціалу.
1281222
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1958. – 38 с.
1281223
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Москва, 1961. – 38 с.
1281224
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1961. – 38 с.
1281225
  Нейман М.Б. Термоядерное оружие / М.Б. Нейман, к.М. СЧадиленко. – М., 1958. – 237с.
1281226
  Садиленко К.М. Термоядерное оружие. / К.М. Садиленко. – М., 1958. – с.
1281227
  Девишева М.Н. Термоядерные исследования в США / М.Н. Девишева. – Москва, 1974. – 40с.
1281228
  Балабанов Е.М. Термоядерные реакции / Е.М. Балабанов, В.И. Гольданский. – Москва, 1956. – 63 с.
1281229
  Калинин В.Ф. Термоядерный реактор будущего. Рассказ о том, как ученые стремятся овладеть термоядерным синтезом - нисчерпаемым источником энергии / В.Ф. Калинин. – М., 1966. – 205с.
1281230
  Арутюнов В.С. Термродинамические функции некоторых моделей кристаллических структур : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнов В.С.;. – М, 1969. – 18л.
1281231
  Славянов Н.Н. Термы и газы Тянь-Шаня / Отв.ред. Н.Н. Славянов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 279с.
1281232
  Камерон Ч. Термы римлян / Ч. Камерон. – Москва, 1939. – 111 с.
1281233
  Колесник П.И. Терн на пути. / П.И. Колесник. – М., 1960. – 538с.
1281234
  Чендей И.М. Терн цветет / И.М. Чендей. – И, 1959. – 209с.
1281235
  Савостин Н. Тёрн. / Н. Савостин. – Кишинев, 1969. – 127с.
1281236
  Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1281237
  Емельченков Евгений Петрович Тернары и автоморфизы ельмслевых плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Емельченков Евгений Петрович; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 8л.
1281238
  Некрасова Е.А. Тернер (1775-1851) / Е.А. Некрасова. – М, 1976. – 207с.
1281239
  Пилипчук Д.П. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-504-767-4
1281240
  Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-45. – ISSN 0372-6436
1281241
  Чуличкова Н. Тернии и звезды Юрия Кнорозова // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 6. – С.44-49


  80 лет со дня рождения исполнилось знаменитому дешифровщику письма майя Ю.В Кнорозову
1281242
  Ветров А.К. Тернии славы / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1963. – 46с.
1281243
  Феллах С. Терниста дорога / С. Феллах. – К., 1978. – 144с.
1281244
  Гуць Михайло Терниста дорога Леопольда Ященка : портрет мистецтвознавця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1281245
  Кравчук О. Тернистий життєвий шлях Я.В. Самойлова (1870-1925) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 172-180. – ISSN 2078-6220


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Якова Володимировича Самойлова – відомого кристалографа, мінералога і геохіміка. Основну увагу приділено ролі Я. Самойлова у ство-ренні нових напрямів досліджень, які становлять основи сучасного розвитку біогеохімії, ...
1281246
  Усенко П. Тернистий поступ у "маріупольські греки" // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Національний склад населення Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Спільна недоля: українці та греки потерпіли від імперської політики Росії. Автор спростовує "довідки, схвалені вченою радою Центру етносоціологічних досліджень Інституту ...
1281247
  Згуровський М.З. Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – 368 с. : іл., табл. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1281248
  Клочко Р. Тернистий шлях до власної армії. Український військовий рух 1917 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 15


  "...Падіння російського самодержавства в лютому 1917 року не могло залишити байдужими українців, які служили в лавах російської армії. Люди у військовій формі стали тією силою, з якою не могли не рахуватися ані українські, ані російські політики. Та ...
1281249
  Геник С. Тернистий шлях до волі / С. Геник. – Коломия : Вік, 1996. – 304с.
1281250
  Голота П. Тернистий шлях до волі і освіти : Збірник віршів / Петро Голота (Мельників). – Єлисавет (Дніпропетровськ) : Вид. Елисавет. Повіткому КПУ. 2-а рад. друк., 1921. – 23 с.
1281251
  Бенедисюк С. Тернистий шлях до ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 24-25
1281252
  Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1281253
  Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Упоряд. Марія Химинець. – Ужгород : Гражда, 1996. – 306 с. – ISBN 5-7707-9561-1
1281254
  Біленко В.В. Тернистий шлях до читача : як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка : погляд у 60-80-ті роки XX ст. / Володимир Біленко. – Київ : Просвіта, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-27-3


  В пр. №1708980 напис: Бібліотеці рідного мого університету - випускник 1957 автор. Підпис. 17.11.2016
1281255
  Хоменко В. Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 68-80
1281256
  Сенейко М. Тернистий шлях єпископа УГКЦ Григорія Лакоти // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 38-43
1281257
  Коваль Роман Тернистий шлях кубанця Проходи : Документальний роман / Роман Коваль; Вид-ня істор. клубу "Холодний яр". – Київ-Вінниця : ДКФ, 2007. – 404с. – До історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР. – ISBN 978-966-7151-88-1
1281258
  Еванс Гарет Тернистий шлях Обами до успіху в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 3
1281259
  Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 42-45


  У статті проаналізовано довгий та тернистий шлях творів шотландського поета Р. Бернса до першого польського читача. Досліджено провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму. Зосереджено увагу на польських ...
1281260
  Медведєв О. Тернистий шлях свободи слова в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-59
1281261
  Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносини між Сербією (у складі Союзної Республіки Югославії) і Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж 1991 - ...
1281262
  Лисак В. Тернистий шлях становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-97
1281263
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 6
1281264
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 3
1281265
  Єпіфанова Н. Тернистий шлях українського нотаріату // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 28-29
1281266
  Кибкало Полікарп Тернистим шляхом / Кибкало Полікарп. – Буенос-Айрес, Рочестер, 1961. – 168с.
1281267
   Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. : Збірник документів та матеріалів. – Київ : Рідний край, 1999. – 304с. – На обкл. авт.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – ISBN 966-02-0808-1
1281268
  Мушкетик Ю. Тернистими шляхами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 5


  Про книжку щоденникових спогадів Олеся Лупія "Крутими дорогами" (2014). Ця книжка - історія Спілки письменників упродовж десятиліть і становлення та боротьби численних патріотичних громадських організацій (Рух, Товариство української мови).
1281269
  Костиря Б. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 125-130. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1281270
  Кас"ян М.А. Тернисті шляхи костоправа / М.А. Кас"ян. – К, 1990. – 47с.
1281271
  Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.80-95. – ISSN 0869-0499
1281272
  Гергей Ш. Тернистый путь : [роман] / Ш. Гергей; Перевод с венгер. [А. Золотарева и др. Предисл. Е. Умняковой]. – Москва : Иностр. лит., 1959. – 450 с.
1281273
  Анатольева Т.В. Тернистый путь / Т.В. Анатольева. – Киев, 1961. – 207с.
1281274
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 454 с.
1281275
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 431 с.
1281276
  Умнякова Е.В. Тернистый путь / Е.В. Умнякова. – Москва, 1990. – 63с.
1281277
  Ленч Л.С. Тернистый путь / Л.С. Ленч. – М, 1991. – 343с.
1281278
  Алексеев В. Тернистый путь к гагаринскому "Поехали!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 14 (117 9). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670
1281279
  Лисичкин Г.С. Тернистый путь к изобилию / Г.С. Лисичкин. – М., 1986. – 604с.
1281280
  Терехин В. Тернистый путь к победе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075


  Незнайомі сторінки визвольного руху в ПАР
1281281
  Мазырин В. Тернистый путь к политической демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Соціалістична Республіка В"єтнам
1281282
  Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
1281283
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – М, 1960. – 119с.
1281284
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 175с.
1281285
  Соколов Никита Тернистый путь Тырново : большое путешествие / Соколов Никита, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 46-61
1281286
  Кноль Б. Тернистый путь: Косово на пути к временному самоуправлению / Б. Кноль, Джонстон Молина // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 145-169. – ISBN 5-7712-0333-5
1281287
  Шабатин П.Ю. Терниця : байки / П.Ю. Шабатин. – Сімферополь, 1958. – 71 с.
1281288
  Красножен М. Терния и плевелы в наших университетах. К вопросу об университетской реформе : Типография К. Маттисена, 1905. – 49 [1] с.
1281289
  Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Присвячено життю та творчості Ліни Костенко.
1281290
  Затуливітер В.І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
1281291
  Штонь Григорій Тернова мушля : Книга прози / Штонь Григорій. – Київ, 1997. – 296с.
1281292
  Шевченко А.Д. Терновая балка / А.Д. Шевченко. – М, 1969. – 479с.
1281293
  Фекете И. Терновая крепость / И. Фекете. – М., 1973. – 270с.
1281294
  Маленький І.М. Тернове поле / І.М. Маленький. – К., 1987. – 1987с.
1281295
  Бердник О. Терновий вінець України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 1, 4


  Росії минулій, сучасній, грядущій - відкрите послання.
1281296
   Терновий вінок : Літературно артистичний альманах / під ред.Олекси Коваленка. – Київ : Вид. Ів. Самоненка, 1908. – 190с. : малюнки
1281297
  Литвинець М.І. Терновий вогонь : поезії / М.І. Литвинець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
1281298
  Калинець І. Терновий колір любові : Мала книжка любовної лірики / І. Калинець. – Київ : Факт, 1998. – 116с. – (На схилі тисячоліття). – ISBN 966-7274-36-5
1281299
  Світлична Г.П. Терновий світ : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 70 с.
1281300
  Шевчук В.А. Терновий світ : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1281301
  Гриб А.Є. Терновий спалах : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1281302
  Скригонюк М.І. Терновий україноцвіт : поема / Микола Іванович Скригонюк. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 204 с. – ISBN 978-617-640-314-2


  У пр. № 1713899 напис: Л.В. Губерському від автора. 29 травня 2017 р. Підпис.
1281303
  Павленко Л.О. Терновий цвіт: роман / Л.О. Павленко. – К., 1990. – 302с.
1281304
  Гренджа-Донський Тернові квіти полонини / Гренджа-Донський. – Харків, 1928. – 68 с.
1281305
  Лубківський Р. Тернові сонети // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1281306
  Ярош Я.Є. Тернові яри / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1991. – 185с.
1281307
  Чобану И.К. Терновник : рассказы / И.К. Чобану. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 88 с.
1281308
  Аришина Н.С. Терновник / Н.С. Аришина. – Москва, 1983. – 88с.
1281309
  Вордсворт У. Терновник // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0130-7673
1281310
  Губенко В. Терноволавровий вінок сонетів : архітектонічно-епічна поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 13-17. – ISSN 0131-2561
1281311
  Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 302. – ISBN 96966-8060-04-0
1281312
  Федорова Л. Терновський Пилип Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 234-236. – ISBN 966-02-3530-5
1281313
   Терновый жребий. – Свердловск, 1976. – 199с.
1281314
  Айзман Д.Я. Терновый куст : пьеса в 4 д. / Д. Айзман. – Петербург : Госиздат, 1920. – 67 с.
1281315
  Гузовата О. Тернопілля 1960. Останній бій УПА // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 16-19. – ISSN 0131-2685


  "Останній бій підпілля ОУН. Вони передруковували ОУНівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в ...
1281316
  Стаховський Дмитро Тернопілля. Дощ, Дністер і Дух Святий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 8-9 : фото
1281317
  Равлик Артем Тернопілля. Подарунок від Богородиці : Україна / Равлик Артем, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-25 : Фото
1281318
  Крушинська Олена Тернопілля: церква у скафандрі : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1281319
   Тернопіль. – К, 1966. – 95 с.
1281320
  Ельгорт Б.Б. Тернопіль : історико-краєзнавчий нарис / Б.Б. Ельгорт, В.Г. Лопата, Ф.Ф. Чернявський. – Львів : Каменяр, 1979. – 86 с.
1281321
  Пінь Р.І. Тернопіль. Путівник. / Р.І. Пінь. – Львів, 1975. – 63с.
1281322
  Бурма В.О. Тернопільске озеро. / В.О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1974. – 40с.
1281323
   Тернопільский краєзнавчий музей. – Львів, 1986. – 71 с.
1281324
  Волобой П.В. Тернопільська область : географічний нарис / П.В. Волобой. – Київ : Радянська школа, 1959. – 112с. – (Області Української ССР)
1281325
   Тернопільська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 4 : фото
1281326
   Тернопільський економіко-географічний центр : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.П. Качан, М.О. Петрига, М І. Пушкар, Б.І. Заставецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано процес формування та розвитку наукових напрямків досліджень.
1281327
   Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 9-20. – ISSN 1810-2131
1281328
   Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
1281329
  Панченко О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане Україні, церкві та мистецтву // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10-11


  Погляд краянина на історії двох родин видатних українців через призму поезій Михайла Ситника.
1281330
   Тернопільські славістичні історикофілологічні читиння. – Тернопіль, 1989. – 256с.
1281331
   Тернопільщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 191 с., іл. : іл. – (Серія : Області Радянської України)
1281332
  Маловічко С.М. Тернопільщина в культорологічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маловічко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1281333
  Гошко Ю.Г. Тернопільщина в складі Росії (1810--1815рр) / Ю.Г. Гошко. – Львів, 1957. – 32с.
1281334
  Лавренюк В.А. Тернопільщина туристська / В.А. Лавренюк, В.О. Радзієвський. – Львів, 1983. – 96с.
1281335
  Рахманіна Анастасія Тернопільщина. Лемки та стародавнє пиво / Рахманіна Анастасія, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-58 : фото
1281336
  Гудзевата Марина Тернопільщина. Майбутнє минулого / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 140-145 : фото
1281337
  Ельгорт Б.Б. Тернопільщина. Путівник / Б.Б. Ельгорт, С. Нечай, М. Приходько. – Львів : Каменяр, 1968. – 190 с.
1281338
  Герасимов Володимир Тернопільщина. Спуск під землю : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-45 : Фото
1281339
   Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда [та ін. ]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 498 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-595-057-9
1281340
  Чижов М.А. Тернопольская область. (Физ.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Чижов М.А.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. физ. географии. – Тернополь, 1957. – 19л.
1281341
  Васильев Максим Тернопольщина: проблемы и перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1281342
  Стрыгин А.В. Терны: роман и повесть. / А.В. Стрыгин. – М., 1979. – 350с.
1281343
  Журавлева А.Н. Тернь-брень гусельки!.. / А.Н. Журавлева. – Москва, 1979. – 18с.
1281344
  Лебедев Б.В. Теродинамика полимеров / Б.В. Лебедев. – Горький, 1989. – 111с.
1281345
  Орлов Б.В. Теромдинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – Москва : Машиностроение, 1979. – 392 с.
1281346
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1965. – 120с.
1281347
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1975. – 232с.
1281348
  Гудзевата Марина Теропільський вікенд : Україна чудес / Гудзевата Марина, Горобець Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 140-141 : Фото
1281349
  Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках / Володимир Улянич; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 84с. – ISBN 966-608-516-Х
1281350
  Нікітенко К. Терор голодом на Донеччині на початку 1920-х років: розплата за повстанських рух // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 15


  Так уже склалося, що Донеччина як регіон і її жителі в уяві пересічної людини викликають багато асоціацій. Символами краю "призначалися" то авантюрист Артем — керівник маріонеткового уряду прорадянської України, то, через десятиліття, ін. "герої", які ...
1281351
  Дорошко М.С. Терор голодом як інструмент державної політики більшовиків в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-772-1
1281352
  Шевцов Сергій Терор як форма легітимації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.90-104. – ISSN 0235-7941
1281353
  Кашницький М.В. Тероризм- реальна загроза майбутньому України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 11-14.
1281354
  Риженко Л.Г. Тероризм-проблема №1 у світі : Урок-ток-шоу // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.26-29.
1281355
  Сенченко М. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 99-142. – ISSN 0130-321Х
1281356
  Сенченко М.І. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу / Микола Сенченко. – Київ : Вид-во Аратта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-8475-22-1
1281357
  Шулєшко Є.П. Тероризм - загроза суспільству // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-40 : фото
1281358
  Ігнатченко Г.І. Тероризм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1281359
  Рижов І. Тероризм і боротьба з ним: деякі припущення соціально-інформаціологічної парадигми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 94-97
1281360
  Антипенко В.Ф. Тероризм і геополітика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 75-107
1281361
  Гресько О.В. Тероризм і мас-медіа: світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-62. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про вплив проблеми міжнародного тероризму на діяльність світових мас-медіа. Проаналізовано роботу світових мас-медіа під час подій, пов"язаних з оперативністю журналістів.
1281362
  Целуйко М.Є. Тероризм і міжнародна силова політика держави // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 159-169. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1281363
  Репецький В. Тероризм і міжнародне право / В. Репецький, В. Лисик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 87-92. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1281364
  Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України / Володимир Ліпкан. – Київ : Знання України, 2000. – 184с. – ISBN 966-618-111-8
1281365
  Сабадах А. Тероризм та безпекова політика ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 32-35. – (Політичні науки)


  "Питання тероризму та боротьби з ним стрімко увійшло до наукового, політичного та мас-медійного дискурсу світової спільноти на початку ХХІ ст. Ключовою подією, що сприяло кардинальному переосмисленню загрози, яка виходить від тероризму, стало знищення ...
1281366
  Вакулич В.В. Тероризм у концептуальних вимірах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 50-59
1281367
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, ІМВ. – Київ, 2010. – 186л. – Бібліогр. : л.168-186
1281368
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1281369
  Канцір В.С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 116-121
1281370
  Андрущенко Т.В. Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1281371
   Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми / А.В. Саміло, В.В. Шишко, О.В. Повстин, Р.С. Яковчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 313-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1281372
  Авдошин І.В. Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права / І.В. Авдошин, Ю.Г. Гуменний // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-95. – ISSN 2222-5374
1281373
  Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
1281374
  Кубальський В. Тероризм як багатоаспектне соціальне явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-104
1281375
  Канцір В.С. Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 323-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1281376
  Володін П.В. Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 157-163
1281377
  Штиря О. Тероризм як головна загроза міжнародній спільноті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 202-204
1281378
  Степанюк Д.Л. Тероризм як екстремальна форма політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 71-80
1281379
  Крутов В.В. Тероризм як загроза особистій безпеці / В.В. Крутов, М.М. Мікуліна // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1281380
  Канцір В.С. Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 430-435. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1281381
  Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологчної кризи суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 197. – ISSN 0132-1331
1281382
  Сербіна К. Тероризм як проблема інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 164-166.
1281383
  Сахань О.М. Тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / О.М. Сахань, Ю.Ю. Калиновський // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1281384
  Сторожук Д.Ю. Тероризм як різновид соціального конфлікту // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 80-82
1281385
  Крутов В. Тероризм як світова проблема сьогодення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9.
1281386
  Гуцал А. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-14 : фото, рис.
1281387
  Грембовська Т. Тероризм як соціально-політичне явище: проблеми й тенденції // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 64-73.
1281388
  Тимінська К.О. Тероризм як соціально-політичний конфлікт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 34-37
1281389
  Грембовська Т. Тероризм як тип політичної поведінки: морально-психологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 44-53.
1281390
  Орел Ю.С. Тероризм як форма організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 130-133. – ISSN 1609-0462
1281391
  Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISSN 0868-8273
1281392
  Поппер О.В. Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С.145-152


  У статті аналізується сутність тероризму, яка визначається як деструктивна практика самоствердження волі за допомогою насильства. Боротьба з тероризмом розглядається як одне з найважливіших завдань, від ефективності розв"язання якого залежить ...
1281393
  Чуприна Ю.В. Тероризм як форма соціокультурної деструктивності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 235-237
1281394
  Севрук В.Г. Тероризм, екстремізм, та етнічна злочинність як глобальна загроза національної безпеці України / В.Г. Севрук, С.О. Павленко // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 280-282. – ISBN 978-617-616-070-0
1281395
  Будурович М. Тероризм. Історичні передумови та сучасний розвиток. Психологія тероризму // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 4-8
1281396
  Чеботарьова М.В. Тероризм: виклики і дискурси сучасності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 104-117. – (Філософія ; вип. 39)
1281397
  Вакулич В.М. Тероризм: понятійна невизначеність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 547-554. – ISSN 1563-3349
1281398
  Костенко О. Тероризм: поняття, причини, умови, профілактика // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7220-78-6
1281399
  Моджорян Л.А. Тероризм: правда і вигадки / Л.А. Моджорян. – К, 1985. – 175с.
1281400
  Коновалова В. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.721-732
1281401
   Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник. – Київ : НАВСУ, 2003. – 452с.
1281402
  Томбулатов І. Тероризм: уточнення поняття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1281403
  Семенчук А.Б. Терорист VS мученик: війна номінацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 68-73. – Bibliogr.: Літ.: с. 72-73; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1281404
  Антипенко В.Ф. Терористична асиметрія. Роль і місце силової протидії тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 574-582. – ISSN 1563-3349
1281405
  Канцір В.С. Терористична група як соціально-психологічна ідентичність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 96-100. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Ця стаття присвячена розкриттю окремих особливостей терористичної групи, центром активності якої є дефектна соціально-психологічна ідентичність. В даному випадку, особистість відчуває певні зобов"язання перед групою. Злиття з групою - найголовніша ...
1281406
  Сіталова Н.О. Терористична діяльність есерів Південної України (1902-1907 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 46-50. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1281407
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 449-455. – ISSN 1563-3349
1281408
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 265-269
1281409
  Канцір В.С. Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 274-279. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1281410
  Ільченко Н.В. Терористична загроза знову нагадала про себе // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 29-30 : фото
1281411
  Борділовська Олена Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-43
1281412
  Щедрое І.В. Терористична організація як різновид злочинної організації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
1281413
  Погорська І.І. Терористичний антиамериканізм: теоретико-прикладні аспекти дослідження // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 91-103. – ISBN 966-7196-06-2
1281414
  Шиян В.Д. Терористичні загрози та безпека трубопровідних систем паливно-енергетичного комплексу України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 38-43.
1281415
  Ляшенко В. Терористичні загрози та протидія тероризмові в сучасній Україні: аналіз досліджень громадської думки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 82-90.
1281416
  Ємельянов В.П. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства : Монографія / В.П. Ємельянов, Л.В.Новікова, М.В. Семикін; Акад. правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності; СБУ; Ін-т опер. діяльності та держ. безпеки. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 216с. – Шифр. дубл. 34 Ємел. (доп. карт. юр.). – ISBN 966-8759-33-8
1281417
  Кожелянко В. Тероріум : Роман / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2002. – 172с. – (Дефіляди). – ISBN 966-663-063-Х; 966-7092-97-6
1281418
  Гуцало М.Г. Теророгенна обстановка на Північному Кавказі: проблеми питання, заходи протидії політичному насильству // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 183-189
1281419
  Воскресенская М.А. Терпеливая любовь / М.А. Воскресенская. – Ленинград, 1990. – 190с.
1281420
  Силаков А.С. Терпение / А.С. Силаков. – Л., 1987. – 204с.
1281421
  Головин Г.Н. Терпение и надежда / Г.Н. Головин. – М., 1988. – 479с.
1281422
  Нагибин Ю.М. Терпение: Рассказы, повести. / Ю.М. Нагибин. – М., 1987. – 602с.
1281423
  Чиркова М.А. Терпеновые соединения живицы пихты Сибирской (Abies sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: / Чиркова М.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 29л.
1281424
  Денисова Г.А. Терпеноидсодержащие структуры растений / Г.А. Денисова. – Л., 1989. – 140с.
1281425
  Каштанова Н.К. Терпеноиды живицы кедра сибирского (Pinus sibirica R.Mayr.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Каштанова Н.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
1281426
  Шмидт Э.Н. Терпеноиды живицы лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шмидт Э.Н.; АН СССР. Сиб. отд. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24л.
1281427
  Еляков Г.Б. Терпеноиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. : табл.,. – Библиогр.: с. 240-270
1281428
  Кинтя П.К. Терпеноиды растений. / П.К. Кинтя. – Кишинев, 1990. – 150с.
1281429
   Терпеноиды хвойных растений. – Новосибирск, 1987. – 97с.
1281430
  Дюпон Г. Терпентинные масла (скипидары), их получение. состав и применение в промышленности. / Г. Дюпон. – Л., 1931. – 307с.
1281431
  Бурно К. Терпены / К. Бурно. – Л., 1933. – 152с.
1281432
  Симонсен Дж.Л. Терпены / Дж.Л. Симонсен, проф. – М.-Л., 1935. – 372с.
1281433
  Селіванов А. Терпи закон, який сам створив! Про що слід пам"ятати у повадженні судової реформи // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.12-14. – ISSN 1726-3077
1281434
   Терпиловський Ростислав Всеволодович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 78. – ISBN 966-8352-11-4
1281435
  Фрасинюк Н.І. Терпіння як предмет соціального пізнання у філософії та релігії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 315-318
1281436
  Олексюк М.М. Терпка мрія : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 99 с.
1281437
  Кулеба Г.І. Терпка роса / Г.І. Кулеба. – Київ, 1979. – 224 с.
1281438
  Гайдай І.І. Терпка ягода / І.І. Гайдай. – К., 1982. – 190с.
1281439
  Олійник М.Я. Терпкий запах живиці : повість, оповідання / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 200 с.
1281440
  Заруба А.Л. Терпкий запах шалфея / А.Л. Заруба. – Донецк, 1984. – 127с.
1281441
  Орнат Я.О. Терпкий полин пам"яті / Ярослав Орнат. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 186, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналіста). – ISBN 978-966-398-080-5
1281442
  Панасюк М.В. Терпкий смак істини : роман, повість / М.В. Панасюк. – К., 1988. – 286с.
1281443
  Легкий З.М. Терпкий цвіт любові / З.М. Легкий. – Київ, 1985. – 222 с.
1281444
  Струцюк Й.Г. Терпкі сторінки: поезії. / Й.Г. Струцюк. – К., 1991. – 94с.
1281445
  Сова І. Терпкість вишні / Ізабелла Сова ; пер. з пол. Л.В. Андрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 252, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3006-5
1281446
  Мунтяну Ф. Терра ди Сиена / Ф. Мунтяну. – М., 1963. – 158с.
1281447
  Лармер Брук Терракотовое воинство. Глиняная Армия в истинном цвете / Лармер Брук, Луис О. Маззатента // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 68-73 : фото
1281448
  Гафин Александр Терракотовое золото Марокко : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 128-135 : Іл.
1281449
   Терракотовые статуэтки. Вып. 3 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С.1-60, 63 табл.
1281450
   Терракотовые статуэтки. Вып. 4 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С. 1-58, 59 табл.
1281451
   Терракотовые статуэтки. Ч. 4 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 4. Придонье и Таманский полусостров. – С. 1-58, 59 табл.
1281452
  Кобылина М.М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории / Кобылина М.М. – Москва, 1961. – 182 с.
1281453
  Милославский Юрий Терракотовый дагерротип = Из "Харьковского" (2005-2008) : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 98-102. – ISSN 0130-7673
1281454
  Мешкерис В.А. Терракоты Самаркандского музея / В.А. Мешкерис. – Л, 1962. – 110с.
1281455
   Терракоты Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Г1-11 : Терракоты Северного Причерноморья. – С.1-128
1281456
  Белов Г.Д. Терракоты Танагры / Г.Д. Белов. – Л., 1968. – 40с.
1281457
  Гельфенбейн С.П. Терранавигация / С.П. Гельфенбейн. – Москва : Колос, 1981. – 207 с.
1281458
  Махлин М.Д. Террариум / М.Д. Махлин. – М., 1966. – 47с.
1281459
  Кудрявцев С.В. Террариум и его обитатели / С.В. Кудрявцев. – М, 1991. – 347с.
1281460
  Баде Э. Террариум, его устройство и содержание / Э. Баде. – С.-Петербург. – 112с.
1281461
  Олиферов А.Н. Террасирование в системе земельных мелиораций / А.Н. Олиферов. – Симферополь, 1983. – 68с.
1281462
  Гасанов В.Г. Террасовые почвы Алазанской долины и их сельскохозяйственное использование (в пределах АзССР) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гасанов В.Г.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 28л.
1281463
  Каган Б.А. и Рябченко В.А. Террасы в Мировом океане / Б.А. и Рябченко В.А. Каган. – Л, 1978. – 59с.
1281464
  Нуждин Б.В. Террасы Верхней Волги : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Нуждин Б.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л.
1281465
  Мазарович А.Н. Террасы Волги и четвертичных отложений заволжских степей / А.Н. Мазарович. – 64с.
1281466
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Террасы Днестра / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 263-265с.
1281467
  Андрусов Н. Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 88 с., 10 л. ил. : 8 ил., 10 таб. – Отд. оттиск из Записок Киевского общества естествоиспытателей, т. 22. - Загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз.
1281468
  Ломакин И.Э. Террасы Судакско-Карадагского района как индикатор новейших тектонических движений / И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов, В.В. Кочелаб // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-116 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1281469
  Чирва А.М. Террашок / А.М. Чирва. – Київ : Інтелект, 2002. – 504 с. – ISBN 966-646-041-6
1281470
  Эшли Б. Терри на ограде / Б. Эшли. – М., 1980. – 224с.
1281471
  Бергер М.Г. Терригенная минералогия / М.Г. Бергер. – Москва : Недра, 1986. – 225с.
1281472
  Бабаев Терригенная формация юрского возраста Бухаро-Хивинского региона и Юго -Западного гиссара и ее нефтегазоностность / Бабаев, . – Москва : Недра, 1977. – 137с.
1281473
  Шумилова Е.В. Терригенные компоненты мезозойских и кайноойских отложений Западно-Сибирской низменности и их роль в палеогеографических реконструкциях / Е.В. Шумилова. – Новосибирск, 1963. – 314с.
1281474
  Канский Н.Е. Терригенные минералы и вопросы их изучения. / Н.Е. Канский, М.Г. Бергер. – М., 1973. – 65с.
1281475
   Терригенные минералы осадочных пород Прибалтики. – Таллин, 1983. – 126с.
1281476
  Ханин В.А. Терригенные породы-коллекторы нефти и газа на больших глубинах. / В.А. Ханин. – М., 1979. – 140с.
1281477
   Терригенные породы раннего докембрия. – М, 1977. – 155с.
1281478
  Щербаков Э.С. Терригенный девон западного склона Северного Урала / Э.С. Щербаков. – Ленинград, 1977. – 160с.
1281479
  Дрозденко Ольга Федоровна Терригенный комплекс девона и его нефтегазоносность на территории Саратовского и Волгоградского Поволжья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Дрозденко Ольга Федоровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1281480
  Канский Н.Е. Территогенные породы глубоких горизонтов карбона центральной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности. / Н.Е. Канский. – М., 1975. – 111с.
1281481
  Батсимба Жермен Территориалная структура продовольственного хозяйства республики Конго : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Батсимба Жермен; АН Украины, Ин-т географии. – К., 1994. – 22л.
1281482
  Белодед А.Ю. Территориальная автономия в зарубежных странах: понятие, признаки, классификация // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 9 (51). – С. 21-28. – ISSN 1812-8696
1281483
  Белодед А.Ю. Территориальная автономия в зарубежных странах: понятие, признаки, классификация // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 26-32. – ISSN 1812-8696
1281484
   Территориальная выборка в социологических исследованиях. – М, 1980. – 219с.
1281485
  Крусян А. Территориальная громада и публичная власть в современной Украине // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.96-102. – ISSN 1561-4999
1281486
  Иванова Генриэтта Рафаиловна Территориальная дифференциация английского университетского слэнга : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иванова Генриэтта Рафаиловна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1281487
  Розенфельд Ш.Л. Территориальная дифференциация единовременных затрат и эффективность размещения производства : На примере западных и восточных районов СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Наука, 1972. – 296 с.
1281488
  Торбин В.И. Территориальная дифференциация цен в тяжелой промышленности / В.И. Торбин. – М, 1974. – 215с.
1281489
  Самошкина Ирина Сергеевна Территориальная идентичность как социально-психологический феномен // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 99-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На основании теоретического анализа и данных эмпирического исследования, проведенного с помощью разработанной автором методики, предложено системное описание феномена территориальной идентичности как одного из видов социальной идентичности. В ...
1281490
  Козловская Л.В. Территориальная концентрация промышленности / Л.В. Козловская. – Минск, 1975. – 160с.
1281491
  Ищук С.И. Территориальная концентрация промышленности в Украинской ССР (теоретико-методический аспект анализа) / С.И. Ищук, Д.Н. Стеченко // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 8-13. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1281492
  Щербакова Т.К. Территориальная модель подготовки преподавателя географии в вузах России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 43-48 : Схема, карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1281493
  Худякова Т.М. Территориальная организация агропромышленного комплекса крупного экономического района : монографія / Т.М. Худякова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 152 с. – ISBN 5-7455-0486-2
1281494
   Территориальная организация агропромышленных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1985. – 304 с.
1281495
  Балабанов Г.В. Территориальная организация АПК и ее особенности в горной местности. / Г.В. Балабанов, С. Умрикулов. – Душанбе, 1991. – 168с.
1281496
  Воронова Е.Н. Территориальная организация внутренней торговли СССР / Е.Н. Воронова. – Київ, 1981. – 41с.
1281497
  Данг Ван Фан Территориальная организация водного хозяйства Северного Вьетнама : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Данг Ван Фан; МГУ. – М., 1976. – 25л.
1281498
  Голиков А.П. Территориальная организация водного хозяйства СССР / А.П. Голиков. – Харьков : Вища школа, 1982. – 144 с.
1281499
  Олейник Я.Б. Территориальная организация животноводческопродуктового комплекса крупного города // Город и центрирование его подсистем
1281500
  Швебс Г.И. Территориальная организация землепользования и мелиорация земель : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 96-100 : Табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1281501
  Аль-Хамарнех Ала Шафик Территориальная организация зоны влияния крупного города : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Аль-Хамарнех Ала Шафик ; КУ им. Т. Шевченка. – Киев, 1993. – 23 с.
1281502
  Аль-Хамарнех Ала Шафик Атия Территориальная организация зоны влияния крупного города (на примере Киевского столичного региона) : 11.00.02 ; Дис. ... канд. географ. наук / Аль-Хамарнех Ала Шафик Атия ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 139 л. – Бібліогр. : л. 133-139
1281503
   Территориальная организация и эффективность науки. – М, 1978. – 160с.
1281504
  Пидорин Александр Владимирович Территориальная организация и эффективность сельского хозяйства в различных ландшафтных районах Астраханской области : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Пидорин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1281505
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 24л.
1281506
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 220л. – Бібліогр.:л.174-220
1281507
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования : Автореф... канд. географ .наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 17с.
1281508
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования (на примере западных обл. Украинской ССР) : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 190л.
1281509
  Динь Ван Тхань Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Динь Ван Тхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географический фак. Каф. экономической географии. – Киев, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.139-153
1281510
  Динь В.Т. Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Динь В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1281511
  Добында К.Г. Территориальная организация местной промышленности ССР Молдова. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Добында К.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1991. – 25л.
1281512
   Территориальная организация народного хозяйства в районах нового освоения : межвузовский сборник научных трудов. – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1987. – 113 с.
1281513
   Территориальная организация народного хозяйства СССР : (тезисы докладов 1 Всесоюзного совещания, май 1978 г.) : сборник. – Москва : Географимческое общество СССР ; Московский филиал, 1978. – 108 с.
1281514
  Кабаджа Е.А. Территориальная организация нефтяной промышленности России на современном этапе : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 16-26. – Бібліогр.: 12 назв
1281515
  Малюк Сергей Николаевич Территориальная организация областного агропромышленного комплекса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Малюк Сергей Николаевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К. – л.
1281516
  Хорев Б.С. Территориальная организация общества : (актуальные проблемы регионального управления и планирования в СССР) / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1981. – 320 с.
1281517
   Территориальная организация общества и проблемы межнациональных отношений : материалы к 9 съезду Географического Общества СССР (Казань, сентябрь 1990) : сборник / АН СССР ; Географическое Общество СССР ; [отв. ред.: Н.Т. Агафонов, Б.С. Хорев]. – Ленинград : Географическое Общество СССР, 1990. – 154 с.
1281518
   Территориальная организация отдыха населения Москвы и Московской области : монография. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1281519
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого компекса сферы обслуживания (на примере автотехобслуживания в Украинской ССР) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Любицева О. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 257л. – Бібліогр.:л.176-189
1281520
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого комплекса сферы обслуживания (на прим. автотехобслуживания в УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Любицева О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1281521
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пгропромышленных комплексов (по материалам Украинской ССР) // Тезисы докл. 7-го съезда Географ. общества СССР
1281522
  Кистанов В.В. Территориальная организация поизводства в новых условиях / В.В. Кистанов, М В. Костенников, . – М, 1966. – 18с.
1281523
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пригородного животноводческо-промышленного комплекса и рациональное природопользование // Географические аспекты рационального природопользования
1281524
   Территориальная организация продовольственного комплекса : сборник научных трудов. – Киев : СОПС АН УССР, 1985. – 163 с.
1281525
  Корчун Валентина Степановна Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Дис... канд. геогр.наук: 1.00.02 / Корчун Валентина Степановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
1281526
  Корчун В.С. Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Автореф... кнд. геогр.наук: 11.00.02 / Корчун В. С.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
1281527
   Территориальная организация производительных сил и охрана природы : сборник. – Київ : Совет по изучению производительных сил УССР АН УССР, 1977. – 208 с.
1281528
   Территориальная организация производительных сил СССР : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 124 с.
1281529
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил СССР : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, Е.Г. Анимица. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 80 с.
1281530
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил Уральского экономического района : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 104 с.
1281531
   Территориальная организация производительных сил Чуйской долины Киргизской ССР : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1982. – 213 с.
1281532
  Кистанов В.В. Территориальная организация производства / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика
Отраслевой, районный и народнохозяйственный аспекты. – 1981. – 232 с.
1281533
   Территориальная организация производства и планирование : сборник. – Ташкент : Научно-исследовательский экономич. ин-т при Госплане УзССР, 1977. – 166 с.
1281534
  Иванов К.И. Территориальная организация производства сельскохозяйственных продуктов и учет местных условий. : Автореф... доктор географ.наук: / Иванов К.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1281535
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Производство и обращение товаров народного потребления. – 1987. – 262 с.
1281536
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Производство и потребление услуг. – 1987. – 222 с.
1281537
  Чемисов Б.Г. Территориальная организация промышленности административной области. (На прим. Чернигов. обл. УССР). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Чемисов Б.Г.; АН УССР. Ин-т геофизики, Сектор географии. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1281538
  Приваловская Г.А. Территориальная организация промышленности и природные ресурсы СССР / Г.А. Приваловская, Т.Г. Рунова. – Москва : Наука, 1980. – 253с.
1281539
  Кузьминская Е.К. Территориальная организация промышленности и расселение в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Кузьминская Е. К.; КГУ. – К., 1984. – 186л. – Бібліогр.:л.164-176
1281540
  Москальков С.П. Территориальная организация промышленность Польши : Автореф... канд. геогр.наук: / Москальков С.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1281541
  Мазуркевич А.А. Территориальная организация региональных рекреационных систем УССР : Дис... канд.географич.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КУГ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
1281542
   Территориальная организация рекреационной деятельности в Московской области. – Москва, 1984. – 173с.
1281543
  Крючков В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства / В.Г. Крючков. – Москва : Мысль
проблемы и методы экономико-географического исследования. – 1978. – 268 с.
1281544
  Курбанов К. Территориальная организация сельского хозяйства : (на примере Голодной и Джизакской степей Узбекской ССР) ; монография / К. Курбанов; АН УзССР ; отдел географии. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 89 с. – ISBN 5-648-00529-6
1281545
  Исмагамбетов Жумаш Сеилович Территориальная организация сельскохозяйственного машиностроения и методика ее планирования. / Исмагамбетов Жумаш Сеилович. – Алма-Ата, 1973. – 191с.
1281546
  Иванов К.И. Территориальная организация сельскохозяйственного производства : курс лекций / К.И. Иванов. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 124 с.
1281547
   Территориальная организация сельскохозяйственного производства. – К, 1981. – 364с.
1281548
  Диярова К.Ш. Территориальная организация сельскохозяйственного производства в услвоиях путыни. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Диярова К.Ш.; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1979. – 27л.
1281549
  Брага Л.В. Территориальная организация сельскохоязйственного производства Молдавской ССР / Л.В. Брага; Отв. ред. Авербух Р.С. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 93 с.
1281550
  Ржевский В.А. Территориальная организация советского государства. / В.А. Ржевский. – Саратов, 1966. – 144с.
1281551
  Перепеченко В.П. Территориальная организация социалистического производства : (политико-экономические аспекты) : монография / В.П. Перепеченко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 138 с. – ISBN 5-06-001998-5
1281552
  Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1988. – 175 л., табл., карт. – Библиогр.: л. 164-175
1281553
  Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
1281554
  Шпарага Татьяна Илиодоровна Территориальная организация сферы обслуживания населения Волынского областного общественно-географического комплекса. : Дис... канд. географ..наук: 11.00.02 / Шпарага Татьяна Илиодоровна; МО Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 222л. – Бібліогр.:л.177-187
1281555
  Смирнов И.Г. Территориальная организация торговли изделиями художественных промыслов (на примере Украинской ССР) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 86-91. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1281556
  Хусаинов Д.Я. Территориальная организация транспорта столичной области (на прим. Киевской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Хусаинов Д.Я.; МВ и ССО УССР, Киевский ин-тут нар. хоз. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.172-187
1281557
  Хусаинов Дилюс Яхьевич Территориальная организация транспорта столичной области (на примере Киевской области УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Хусаинов Дилюс Яхьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1281558
   Территориальная организация хозяйства в современных условиях. – Москва : Московский университет, 1990. – 175 с. – ISBN 5-211-01079-5
1281559
   Территориальная организация хозяйства как фактор экономического развития : сборник научных трудов. – Москва : Ин-т географии АН СССР, 1987. – 253 с.
1281560
  Смирнов Игорь Георгиевич Территориальная организация хозяйственных связей между промышленностью и торговлей и пути ее совершенствования (на примере производства и потребления тканей в УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смирнов Игорь Георгиевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – Киев, 1981. – 19л.
1281561
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодовоовощной продукции.(НА примере Киевской области). : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А.В.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 232л. – Бібліогр.:л.205-218
1281562
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодоощной продукции (на примере Киевской обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1281563
  Сальков А.П. Территориальная проблема в болгаро-югославских отношениях. 1919-1949 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-63. – ISSN 0042-8779
1281564
  Недашковская Наталия Юрьевна Территориальная рекреационная система Советских Карпат. (Формирование, структура и тенденции развития) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Недашковская Наталия Юрьевна; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К., 1978. – 16л.
1281565
  Безвиконная Е.В. Территориальная самоорганизация местных сообществ в аспекте синергетической парадигмы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 27-36. – ISSN 1812-8696
1281566
  Конюховский В.Н. Территориальная система военного строительства. / В.Н. Конюховский. – М, 1961. – 88с.
1281567
   Территориальная система народного хозяйства в социалистических странах. – М, 1976. – 175с.
1281568
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 147с.
1281569
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 146с.
1281570
  Евдокименко В.К. Территориальная система управления эффективностью / В.К. Евдокименко. – Ужгород, 1983. – 134с.
1281571
  Ищук С.И. Территориальная специализация и производственные связи промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 691 / Ищук С.И.; АН УССР. Ин-тут экономики. – Киев, 1968. – 23л.
1281572
   Территориальная структура народного хозяйства в социалистических странах : Сб.ст. к XXIII Междунар. географическому конгресу. – Москва : Наука, 1976. – 176с.
1281573
  Уткин Э.А. Территориальная структура народного хозяйства СССР в одиннадцатой пятилетке. / Э.А. Уткин. – М., 1981. – 48с.
1281574
   Территориальная структура народного хозяйства СССР в период НТР. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003299-9
Сдвиги и тенденции. – 1989. – 192 с.
1281575
   Территориальная структура основного социально-экономического района : (Вопросы теории) : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 164 с.
1281576
  Потоцкая Т.И. Территориальная структура посреднической деятельности на мировом рынке / Т.И. Потоцкая // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 21-29 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1281577
   Территориальная структура производственных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1981. – 311 с.
1281578
  Тащук К.А. Территориальная структура промышленного комплекса экономического района (на примере Юго-Западного района СССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 691 / Тащук К.А. ; КГУ , Географ. фак-т. – Киев, 1971. – 18 с.
1281579
  Ридевский Г.В. Территориальная структура расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 206-214 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв.
1281580
  Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; И.М. Маергойз ; отв. ред. М.К. Бандман. – Новосибирск : Наука, 1986. – 304 с.
1281581
  Головнин Ю.В. Территориальная структура хозяйства ГДР / Ю.В. Головнин. – М., 1982. – 127с.
1281582
  Лаженцев В.Н. Территориальная структура хозяйства Коми АССР и формирование Тимано-Печорского ТПК : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 18 июня 1981 г. / АН СССР ; Коми филиал ; В.Н. Лаженцев, М.С. Бурьян, Т.Е. Дмитриева. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1981. – 55 с. – (препринты "Научные доклады" ; Вып. 71)
1281583
   Территориальная структура хозяйства развивающихся стран. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
1281584
   Территориальная структура хозяйства развитых капиталистических стран в период НТР. – М, 1989. – 180с.
1281585
   Территориальная структура хозяйства современной Африки. – М, 1980. – 286с.
1281586
  Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района = Теоретико-методологические аспекты / В.К. Бугаев; Под ред. Чистобаева А.И. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с.
1281587
  Селиванов А.А. Территориально-отраслевое руководство хозяйственным комплексом союзной республики. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов А.А.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 42л.
1281588
   Территориально-отраслевой принцип планирования. – Москва : Мысль, 1980. – 254с.
1281589
  Кулибанов В.С. Территориально-отраслевые комплексные программы интенсификации производства : Учебное пособие для вузов / В.С. Кулибанов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 94с.
1281590
  Степанов В.П. Территориально-отраслевые управления. / В.П. Степанов, М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1989. – 85с.
1281591
  Кабаджа Е.А. Территориально-производственная структура нефтяной промышленности : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 57-64 : Табл. – ISSN 0016-7207
1281592
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственное комплексообразование в условиях развитого социализма / Н.Т. Агафонов ; АН СССР ; Геогр. об-во СССР. – Ленинград : Наука, 1983. – 188 с.
1281593
   Территориально-производственные и природные комплексы Узбекистана и их картографирование. – Ташкент, 1977. – 138с.
1281594
  Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы / Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1979. – 224 с.
1281595
  Абрамов М.А. Территориально-производственные комплексы Азербайджанской ССР : (По республикам Сов. Союза) / М.А. Абрамов, Р.Х. Шаулов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – Библиогр.: с. 39. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука о Земле = Наука о Земле ; 2)
1281596
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственные комплексы и рациональное природопользование / Н.Т. Агафонов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка = Проблемы природопользования и размещение производительных сил)
1281597
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственные комплексы и рациональное природопользование / Н.Т. Агафонов. – Москва, 1980. – 48с.
1281598
   Территориально-производственные комплексы и энергопроизводственные циклы. – Пермь, 1978. – 80с.
1281599
   Территориально-производственные комплексы СССР. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1281600
  Гладышев А.Н. Территориально-производственные комплексы СССР : Проблемы формирования и развития / А.Н. Гладышев, В.П. Можин. – Москва : Политиздат, 1982. – 80 с. – (Шаги одиннадцатой)
1281601
  Морозова Т.Г. Территориально-производственные комплексы СССР : книга для учителя / Т.Г. Морозова. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с.
1281602
   Территориально-производственные комплексы: вопросы структуры и развития. – Новосибирск, 1981. – 153с.
1281603
  Абовский В.П. Территориально-производственные комплексы: опыт и проблемы формирования / [ В.П. Абовский, Н.Т. Агафонов, О. А. Адамеску и др.] ; под ред. М.К. Бандмана, А.И. Чистобаева ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука, 1990. – 211, [3] с. – ISBN 5-02-027287-6
1281604
   Территориально-производственные комплексы: планирование и управление. – Новосибирск : Наука, 1984. – 246с.
1281605
   Территориально-производственные комплексы: предплановые исследования. – Новосибирск : Наука, 1988. – 270с.
1281606
  Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: Прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М.К. Бандман, О.Л. Бандман, Т.Н. Есикова. – Новосибирск : Наука, 1990. – 303с.
1281607
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование постановки и решения задач прогнозирования : сборник научных трудов / АН СССР - Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; под ред.: М.К. Бандмана, С.А. Суспицына. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1987. – 147 с.
1281608
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование процесса формирования / Бандман М.К. – Новосибирск : Наука, 1986. – 265с.
1281609
  Бадман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований / М.К. Бадман; Сиб.отд.АН СССР;Ин-т экономикии организации промышленного производства;Отв. ред.:А.Г.Аганберян. – Новосибирск : Наука, 1980. – 256с.
1281610
  Ганечко Людмила Алексеевна Территориально-производственные особенности и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности. (На примере Донецко-Приднепров. экон. р-на СССР) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ганечко Людмила Алексеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1974. – 27 с.
1281611
  Ганченко Л.А. Территориально-производственные особенности размещения и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности (на примере Донецко-Приднепровского экономическо : Дис... канд. географ.наук: / Ганченко Л.А.; АН УССР. Сектор географии. – К., 1973. – 171л. – Бібліогр.:л.I-XVI
1281612
  Чалов В.И. Территориально-производственный комплекс / В.И. Чалов. – М, 1983. – 160с.
1281613
  Дебс Мамдух Территориально-производственный комплекс южного экономического района : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Дебс Мамдух; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1281614
  Дебс Мамдух Территориально-производственный комплекс Южного экономического района (Экономико-географический анализ) : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02. / Дебс Мамдух; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – л. – Бібліогр.:л.175-211
1281615
  Кузьмин И.А. Территориально-распределенные автоматизированные системы в геофизических исследованиях / И.А. Кузьмин, В.А. Путилов. – Ленинград : Наука, 1985. – 200с.
1281616
  Кожурина М.С. Территориально-рекреационные системы средней Подолии / М.С. Кожурина, Е.Л. Лясота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 17-20. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1281617
  Геренчук К.И. Территориально-рекреационные системы Черновицкой области / К.И. Геренчук, Т.И. Гаманюк // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 109-116. – Бібліогр.: 4 назви
1281618
  Игнатенко Александр Николаевич Территориально-рекреационный комплекс Черновицкой области УССР : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Игнатенко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 20л.
1281619
  Игнатенко Александр Николаевич Территориально-рекреационный комплекс Черновицкой области УССР. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Игнатенко Александр Николаевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 204л. – Бібліогр.:л.190-202
1281620
  Здобнова З.П. Территориальное варьирование русского языка в Башкирии. / З.П. Здобнова. – Уфа, 1977. – 142с.
1281621
  Моисеенко В.М. Территориальное движение населения / В.М. Моисеенко. – Москва : Мысль, 1985. – 120с.
1281622
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1925. – 361с.
1281623
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1928. – 168с.
1281624
  Павленко В.Ф. Территориальное и отраслевое планирование. / В.Ф. Павленко. – М., 1971. – 103с.
1281625
  Селиванов А.А. Территориальное и отраслевое управление народным хозяйством / А.А. Селиванов. – Киев, 1984. – 160с.
1281626
   Территориальное и отраслевое управление экономикой региона. – Донецк, 1982. – 138с.
1281627
  Невелев А.М. Территориальное материальные балансы. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – Киев, 1982. – 168с.
1281628
  Николаев А.Н. Территориальное море / А.Н. Николаев. – Москва, 1969. – 159 с.
1281629
  Березнер А.С. Территориальное перераспределение рачного стока Европейской части РСФСР / А.С. Березнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 160с
1281630
  Топилин А.В. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов в СССР. / А.В. Топилин. – М., 1975. – 159с.
1281631
  Матвеева Е.Н. Территориальное планирование / Е.Н. Матвеева. – М., 1985. – 74с.
1281632
   Территориальное планирование (опыт ГДР). – Москва : Прогресс, 1986. – 334с.
1281633
  Мельник А.Ф. Территориальное планирование бытового обслуживания населения, проблемы и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Мельник А.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 20 с.
1281634
  Фаулер Питер Территориальное планирование в пригородных зонах от землеустройства к футуризму : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1281635
  Павленко В.Ф. Территориальное планирование в СССР. / В.Ф. Павленко. – М., 1975. – 279с.
1281636
   Территориальное планирование и активные методы обучения кадров управления. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1281637
   Территориальное планирование и управление: пути совершенствования. – М, 1989. – 214с.
1281638
  Невелев А.М. Территориальное планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – М., 1978. – 152с.
1281639
  Бруман Ю.С. Территориальное планирование развития и размещения материально технической базы строительства / Ю.С. Бруман. – Москва, 1975. – 184 с.
1281640
  Павленко В.Ф. Территориальное планирование: лекция / В.Ф. Павленко. – М., 1985. – 54с.
1281641
   Территориальное прогнозирование, планирование и управление в новых условиях хозяйствования. – М, 1990. – 198с.
1281642
  Атаров Н.З. Территориальное развитие межотраслевых производственных комплексов : (на примере машиностроения восточных районов страны) / Н.З. Атаров; Отв. ред. Лёвин А.П. – Москва : Наука, 1988. – 152 с.
1281643
  Павленко В.Ф. Территориальное развитие народного хозяйства / В.Ф. Павленко, В.С. Варламов. – Москва : Экономика. – (Экономика СССР : 1981-1985 гг.)
Стратегия территориального развития в 80-е годы. Новый этап развития территориального планирования. Экономическое и социальное развитие союзных республик. – 1981. – 64 с.
1281644
  Котляр Н.Ф. Территориальное развитие Чернигово--Северской земли в домонгольское время. Создание и развитие Черниговского княжества // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (52). – С. 5-16. – ISSN 2071-9574
1281645
  Костяев А. Территориальное разделение труда в аграрной сфере: теоретический базис и российская практика // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-20. – ISSN 0235-2443
1281646
   Территориальное разделение труда и размещение производства. – Иркутск, 1972. – 51с.
1281647
  Жихарева В.И. Территориальное разделение труда и эффективность промышленного производства : (на материалах легкой и пищевой промышленности Казахстана) / В.И. Жихарева. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 183 с.
1281648
   Территориальное распределение ресурсов подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 152с.
1281649
  Васьков С.Т. Территориальное управление в новых хозяйственных условиях / С.Т. Васьков. – Москва, 1990. – 190с.
1281650
   Территориальное управление в условиях рынка. – М, 1993. – 127с.
1281651
  Крот Л.А. Территориальное управление изобретательством и рациоанлизацией / Л.А. Крот. – Л, 1985. – 142с.
1281652
  Шамов А.А. Территориальное управление народным хозяйством / А.А. Шамов. – М., 1984. – 175с.
1281653
  Томин Г.И. Территориальное управление основными фондами. / Г.И. Томин, Н.В. Фомичева. – М., 1983. – 41с.
1281654
  Архангельский В.Н. Территориальное управление развитием науки и техники / В.Н. Архангельский. – Москва : Экономика, 1985. – 132с.
1281655
  Панченко Е.Г. Территориальное управление социально-экономическими процессами. / Е.Г. Панченко. – К., 1984. – 151с.
1281656
   Территориальное управление экономикой : Словарь - справочник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ТЕИС, 2001. – 642 с.
1281657
  Новиков В.Ф. Территориальное управление: проблемы и пути перестройки. / В.Ф. Новиков, А.Ю. Манюши. – М., 1989. – 287с.
1281658
   Территориальное управление: самоуправление и самофинансирование. – М, 1990. – 221с.
1281659
  Чертков А.Н. Территориальное устройство Древнерусского государства: поиск правовой основы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ территориального устройства Древнерусского государства. Осуществляется поиск правовой основы правового регулирования территориального устройства государства, его конституирующей основы, в условиях становления ...
1281660
  Андрейцев В.И. Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С.31-43. – (Право. Економіка. Управління)
1281661
   Территориальные аспекты развития транспортной инфраструктуры : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 112 с.
1281662
  Пирмухамедов А.Н. Территориальные АСУ. Методология и практика разработки. / А.Н. Пирмухамедов. – М., 1976. – 167с.
1281663
  Рузавина Е.И. Территориальные балансы трудовых ресурсов / Е.И. Рузавина. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 172 с.
1281664
  Кузнецов С.С. Территориальные воды Украины: понятие и нормативное определение термина // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.31-36
1281665
  Матюшкин Е.Н. Территориальные группировки млекопитающих среднего Сихотэ-Алиня и вопросы формирования его териофауны : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 694 / Матюшкин Е.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Георг. фак-т. – Москва, 1970. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1281666
  Поддубинский А.Г. Территориальные группировки рыб в водохранилищах : Автореф... д-ра биол.наук: / Поддубинский А.Г.; АН СССР. Ин-т эвол. морфологии и экологии животных. – М., 1969. – 46л.
1281667
   Территориальные деловые игры. – Новосибирск, 1986. – 82с.
1281668
  Сафаров Р.А. Территориальные депутатские группы местных Советов / Р.А. Сафаров. – М., 1962. – 71с.
1281669
   Территориальные диалекты и разговорная речь. – Калинин, 1987. – 127с.
1281670
   Территориальные звенья АСОИ цен. – Москва, 1976. – 202 с.
1281671
   Территориальные и отраслевые факторы ускорения экономического развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 222с.
1281672
  Лиферов А.П. Территориальные и стурктурные сдвиги в тяжелой промышленности Словакии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Лиферов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 26л.
1281673
   Территориальные информационные сети. – Рига, 1991. – 200с.
1281674
  Шалмина Г.Г. Территориальные кластеры России (история, проблемы, решения) // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 82-92. – (Экономика ; № 1 (2))
1281675
  Чистобаев А.И. Территориальные комплексные программы / А.И. Чистобаев, Ю.Н. Баженов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 229с.
1281676
  Ковтун В.В. Территориальные комплексы промышленного производства админитративной области и проблемы их развития. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковтун В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1281677
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 1. – 1988. – 137с.
1281678
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 3. – 1988. – 101с.
1281679
   Территориальные особенности грозовой активности на Северном Кавказе по метеорологическим и инструментальным данным / А Аджиев, , А.А. Аджиева, З.М. Князева, В.Н. Стасенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1281680
   Территориальные особенности народонаселения РСФСР. – М, 1976. – 232с.
1281681
  Ридевский Г.В. Территориальные особенности развития гостиничного бизнеса Республики Беларусь / Г.В. Ридевский, А.В. Шадраков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв.
1281682
  Воевода И.Н. Территориальные отраслевые комплексы : На примере лесной промышленности и лесного хозяйства / И.Н. Воевода, А.П. Петров; Отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 288 с.
1281683
  Корецкий В.М. Территориальные пределы исполнительной силы судебных решений (по гражданским делам) (по поводу циркуляра Верхсуда РСФСР от 8.12.1923 г. за № 72) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 66-70. – ISBN 5-12-001050-4
1281684
  Рафиков С.А. Территориальные предплановые исследования / С.А. Рафиков. – Ленинград, 1987. – 64 с.
1281685
  Заставный Ф.Д. Территориальные предплановые прогнозы / Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1988. – 182с.
1281686
  Андрейцев В. Территориальные предпосылки формирования и становления новых государств в современных реалиях / В. Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются актуальные проблемы территориально-пространственной организации образовавшихся государств как важнейшего признака их формирования и становления. Urgent problems of territorial organization of newly formed states are considered in the ...
1281687
   Территориальные притязания Пекина. – Москва : Политиздат, 1979. – 255 с.
1281688
   Территориальные проблемы доходов и потребления трудящихся. – Москва, 1966. – 134 с.
1281689
  Джиоев Э.Г. Территориальные проблемы развития и размещения предприятий тоговли в интенсивно осваиваемых районах крайнего севера (на прим. северных районов Тюмен. обл. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.04 / Джиоев Э. Г.; МВиССО РСФСР, Иркут. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1974. – 40л.
1281690
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов, 1982. – 180с.
1281691
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов
В.4. – 1989. – 196с.
1281692
   Территориальные проблемы социально-экономического развития регионов Нечерноземной зоны РСФСР : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Мордовский ун-т, 1988. – 168 с.
1281693
  Айзинова И.М. Территориальные различия в потреблении населением платных услыг // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 40-50. – ISSN 0320-8168
1281694
   Территориальные различия преступности и их причины. – М, 1988. – 104с.
1281695
   Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах. – Киев : Наукова думка, 1990. – 159с.
1281696
  Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР : (методология и методика исследования, анализ современного состояния, закономерности и перспективы развития) / АН УССР ; Сектор географии ; Е.И. Питюренко ; [отв. ред. С.Б. Лавров]. – Киев : Наукова думка, 1977. – 205 с.
1281697
  Савоскул М.С. Территориальные системы международных миграций населения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 11-18 : рис. – Библиогр.: с. 18. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1281698
  Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства : Географические аспекты аграрно-промышленного комплексирования / К.И. Иванов. – Москва : Мысль, 1975. – 270с.
1281699
   Территориальные системы производительных сил. – Москва : Мысль, 1971. – 437с.
1281700
   Территориальные системы производства, расселения и инфраструктуры Урала. – Пермь, 1976. – 168с.
1281701
   Территориальные социально-экономические системы Донецко-Приднепровского экономического района : сборник научных трудов. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1987. – 86 с.
1281702
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1978. – 112с.
1281703
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1980. – 150с.
1281704
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1981. – 135с.
1281705
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1982. – 160 с.
1281706
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 152 с.
1281707
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1984. – 176 с.
1281708
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1985. – 156 с.
1281709
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1986. – 152 с.
1281710
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1987. – 163 с.
1281711
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1988. – 144 с.
1281712
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1989. – 144 с.
1281713
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1990. – 172 с. – ISBN 5-230-09248-3
1281714
   Территориальные структуры национальных хозяйств стран СЭВ. – М, 1979. – 247с.
1281715
   Территориальные структуры промышленности. – М, 1978. – 128с.
1281716
  Мосунов В.П. Территориальные структуры районов нового освоения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; В.П. Мосунов, Ю.С. Никульников, А.А. Сысоев ; отв. ред. К.П. Космачев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 153 с. – ISBN 5-02-028921-3
1281717
  Евдокименко В.К. Территориальные факторы ускорения / В.К. Евдокименко. – Ужгород : Карпаты, 1987. – 198с.
1281718
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
1. – 1966. – 97 с.
1281719
   Территориальные экономические системы и их модели. – Киев
3. – 1966. – 188 с.
1281720
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
5. – 1966. – 159с.
1281721
   Территориальный аспект нового хозяйственного механизма. – М, 1989. – 154с.
1281722
  Дмитревский Ю.Д. Территориальный аспект экономики развивающихся стран.Методические и типологические подходы / Ю.Д. Дмитревский; Лавров С.Б. – Ленинград : Наука, 1983. – 166с.
1281723
  Венделин А.Г. Территориальный и отраслевой аспект управления общественным производством / А.Г. Венделин. – Таллин, 1975. – 186с.
1281724
  Старинский В.Н. Территориальный план капитальных вложений. / В.Н. Старинский. – Л., 1980. – 108с.
1281725
  Тимохин В.А. Территориальный рост и планировочное развитие города / В.А. Тимохин. – Киев, 1989. – 101 с.
1281726
  Розенталь Д.М. Территориальный спор Венесуэлы с Гайаной: эволюция подходов боливарийцев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 55-65. – ISSN 044-748Х
1281727
  Колпиков Е. Территориальный фактор в политической жизни Италии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 68-81. – ISSN 0201-7083
1281728
   Территориальный хозрасчет. – М, 1990. – 161с.
1281729
  Симар М. Территории и социальная неоднородность в Канаде: результаты миграций совершеннолетней молодежи // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 0321-2068
1281730
  Куваев О.М. Территория : Роман / О.М. Куваев. – Москва : Современник, 1984. – 240с. – (Библиотека российского романа)
1281731
  Куваев О.М. Территория : роман и повести / О.М. Куваев. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 464с. – (Библиотека юношества)
1281732
  Куваев О.М. Территория / О.М. Куваев. – М., 1985. – 271с.
1281733
  Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. Юридическая природа территориального верховенства и правовые основания распоряжения территорией / Ю.Г. Барсегов. – М., 1958. – 272с.
1281734
  Фахрутдинов Р.Г. Территория Волжско-Камской Булгарии домонгольского и золотоордынского периодов. (По археол. и письм. источникам). : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Фахрутдинов Р.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Казань, 1968. – 24л.
1281735
  Бабурин С.Н. Территория государства : Правовые и геополитические проблемы / С.Н. Бабурин. – Москва : МГУ, 1997. – 480 с. – ISBN 5-211-03872-Х
1281736
  Клименко Б.М. Территория и граница СССР / Б.М. Клименко, А.А. Порк. – М., 1985. – 302с.
1281737
  Сулькевич С. Территория и население СССР / С. Сулькевич. – М., 1940. – 72с.
1281738
  Алексеев Владимир Территория Калапало : образ жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 144-151 : Фото
1281739
  Каменев Андрей Территория льда. Дальше только полюс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 136-151 : фото
1281740
  Замятин Дм. Территория ностальгии. Географический образ России и проблемы языковой идентичности в бывших республиках СССР // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 12. – С. 129-138. – ISSN 0869-44435
1281741
  Кокшенова К. Территория русского смысла. Национальный вопрос и культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0131-2332
1281742
  Мокроусов А. Территория Сезанна // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 64-69
1281743
  Галина Яковлева Территория страсти : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 66-69 : Фото
1281744
  Китрар Л.А. Территория финансового лизинга: кластеры посткризисного роста / Л.А. Китрар, Г.В. Остапкович // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 61-66. – ISSN 0320-8168
1281745
  Краснова Елена Территория фламинго : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 80-87 : Фото
1281746
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Ижевск, 1979. – 239с.
1281747
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Омск, 1981. – 256с.
1281748
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Кемерово, 1984. – 239с.
1281749
  Мазанова М.Б. Территрориальные пропорции народного хозяйства СССР / М.Б. Мазанова. – Москва, 1974. – 206с.
1281750
  Гулиев А. Террор - один из путей достижения цели в межгосударственных конфликтах/ А. Гулиев (стр.448-453) Кл.слова: ГЕНОЦИД,СЕПАРАТИЗМ,НЕЗАВИСИМОСТЬ // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
1281751
  Ковалев Э.В. Террор / Э.В. Ковалев, В.В. Малышев. – М, 1984. – 223с.
1281752
  Лешукова Е.В. Террор Гражданской войны на юге и востоке страны в мемуаристике русского зарубежья 20-х - 30-х годов XX ст. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 11-20. – ISSN 1812-8696
1281753
  Даннинг Ч. Террор как средство возмездия и наказания во время Смуты в России (1604-1607 гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 34-42. – ISSN 0869-5687
1281754
  Токарева В. Террор любовью : [ повесть и рассказы ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-17-038506-5
1281755
  Токарева В.С. Террор любовью : [повесть и рассказы] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2012. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-17-073859-5
1281756
  Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние / К.А. Капитонов. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 525, [3] с. – Библиогр.: с. 520-521. – (Воюющая страна ) ( Gaudeamus). – ISBN 5-17-036137-8
1281757
  Плехов В.Н. Террор. Попытка осмысления артефакта Земной цивилизации (Опыт историософского исследования) / В.Н. Плехов. – Киев : ДЕМИД. – ISBN 966-7196-10-1
Т.1. – 2004. – 422с
1281758
  Замковой В.И. Терроризм - глобальная проблема современности / В.И. Замковой, М.З. Ильчиков; Институт международного права и экономики. – Москва, 1996. – 80 с. – ISBN 5-88774-010-8
1281759
  Шрагин В.О. Терроризм - государственная политика США / В.О. Шрагин. – М., 1984. – 207с.
1281760
  Емельянов В.П. Терроризм - как явление и как состав преступления / В.П. Емельянов; Науч-исследовательский ин-тут. – Харків : Право, 1999. – 272c. – ISBN 966-7146-23-5
1281761
  Харис Манос Терроризм - любимое детище ЦРУ. / Харис Манос. – М., 1984. – 95с.
1281762
  Тепер Ефим Маркович Терроризм - орудие империализма : Беседы о кн. / Тепер Ефим Маркович. – Москва : Книга, 1983. – 31с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 81)
1281763
  Антипенко В.Ф. Терроризм : кримінологічна та кримінально правова характеристика / В.Ф. Антипенко; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Киев : НБУВ, 1999. – 60с. – ISBN 966-7183-52-8
1281764
  Степанова Е. Терроризм : проблемы определения и функционально-идеологическая типология // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-32. – ISSN 0131-2227
1281765
  Кассис В.Б. Терроризм без маски / Вадим Кассис, Леонид Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
1281766
  Петухов В.Б. Терроризм в информационно-семиотическом и мифологическом контексте // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-101. – ISSN 0869-0499
1281767
  Нелина О.В. Терроризм в Колумбии : актеры и спонсоры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-41. – ISSN 044-748Х
1281768
  Пузырев Д. Терроризм в современных международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63-68. – ISSN 0131-2227
1281769
  Пузырев Д.А. Терроризм в современных международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63-67. – Бібліогр.: с. 63-67. – ISSN 0131-2227
1281770
  Раевский А.Е. Терроризм в Японии: историческая и психологическая перспектива // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 53-68. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1281771
  Дэвис Ли Терроризм и насилие / Дэвис Ли. – Смоленск : Русич, 1998. – 496с. – (Энциклопедия обо всем). – ISBN 5885908532, 0816020353
1281772
  Маллинс Сэм Терроризм и организованная преступность / Маллинс Сэм, Уизер Джеймс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 71-91. – ISSN 1812-1098
1281773
  Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования : Уголовно-правовое исследование / В.П. Емельянов; Научно-исследовательский ин-тут изучения проблем преступности. Академия правових наук Украины. – Москва : Nota Bene, 2000. – 320с. – ISBN 5-8188-0032-6
1281774
  Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности / В.П. Емельянов. – Харьков : Рубикон, 1997. – 176с. – ISBN 966715212
1281775
  Сергеев В.М. Терроризм и проблемы Страны Басков // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 173-176. – ISSN 0321-2017
1281776
  Панова Н.Ю. Терроризм и террор в России ХІХ века: понятие и сущность // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.4-6
1281777
  Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0013-8
Кн. 1 : Из истории басков. – 2004. – 382, [2] с. – Тит. л., аннот. парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1281778
  Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0014-6
Кн. 2 : Терроризм сегодня. – 2004. – 414, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 384-413 и в подстроч. примеч.
1281779
  Верезгова И.В. Терроризм как многогранное общественное явление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 89-91. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1281780
  Красиков В.И. Терроризм как объккт междисциплинарного анализа // Вестник Российского философского общества / Российское философское бщество. – Москва, 2006. – № 4. – С. 43-45. – ISSN 1606-6251
1281781
  Варфоломеев А.А. Терроризм как продукт антиэтатизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 23-32. – ISSN 0042-8744
1281782
  Моджорян Л.А. Терроризм на море / Л.А. Моджорян. – М, 1991. – 166с.
1281783
  Маймистова И.В. Терроризм на море и пиратство: разграничение понятий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 153-159. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1281784
  Большаков В.В. Терроризм по-американски / В.В. Большаков. – М, 1983. – 150с.
1281785
  Миронова Д. Терроризм, антитеррористическое законодательство и основные права и свободы граждан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.48-57. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1281786
  Иванов А.И. Терроризм: политика, практика, идеология. / А.И. Иванов, В.Г. Иванов. – М., 1983. – 40с.
1281787
  Моджорян Л.А. Терроризм: правда и вымысел / Л.А. Моджорян. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
1281788
  Гийу Я. Террорист-демократ / Я. Гийу. – М., 1993. – 352с.
1281789
  Альтов Семен Террорист : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 94-95 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
1281790
  Апдайк Д. Террорист : роман / Джон Апдайк ; пер. с англ. Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 319, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-052336-8


  У американского терроризма - почти детское лицо. Лицо выросшего в рабочем квартале юноши, в чьих жилах течет взрывоопасная смесь арабской и ирландской крови... Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду молодежных банд... Лицо ее друга, ...
1281791
  Конн В. Террорист СПИДа / В. Конн. – М., 1989. – 15с.
1281792
  Филин Н.А. Террористическая деятельность радикальной оппозиции в Иране (1998-2008) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-124. – ISSN 0869-1908
1281793
  Синай Д. Террористические угрозы против России и ответные контр-террористические меры // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 103-110. – ISSN 1812-1101
1281794
  Гиленсен В.М. Террористческий военно-полицейский аппарат германского империализма ( 1933-1945) ( историко-правовое исследование) / Гиленсен В.М. – Москва, 1977. – 37 л.
1281795
  Вале П. Террористы / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 333с.
1281796
  Вале П. Террористы = Terroristerna / Пер Вале, Май Шеваль ; [пер. с швед. Л. Ждановой]. – Москва : Эксмо, 2013. – 477, [3] с. – (Misterium). – ISBN 978-5-699-64939-6
1281797
  Лонге Ж. Террористы и охранка / Ж. Лонге, Г. Зильбер. – М, 1924. – 215с.
1281798
  Антипенко В.Ф. Терророгенные характеристики противоречий между развитыми и развивающимися странами // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1281799
  Алексеев В.И. Терсинцев / В.И. Алексеев. – Москва, 1990. – 373с.
1281800
  Баранов А.Н. Терская коловерть / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе, 1977. – 359с.
1281801
  Баранов А.Н. Терская коловерть / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе
2. – 1984. – 400с.
1281802
  Негодов Д.Г. Терская партийная организация в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства округа (1927-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Негодов Д.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1281803
  Заседателева Л.Б. Терские казаки : (середина XVI - начало XX в.). Историко-этнографические очерки / Л.Б. Заседателева. – Москва : МГУ, 1974. – 421, [3] с.
1281804
  Заседателева Л.Б. Терские казаки во второй половине XVI - начале ХХ вв. (Ист.-этногр. очерки) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 576 / Заседателева Л.Б. ; МГУ , Ист. фак-т , Кафедра этнографии. – Москва, 1969. – 17 с.
1281805
  Лукаш О.І. Терські козаки в історії Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-1567-34-3
1281806
   Тертишніков В.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 308-309. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Тертишнікова Володимира Івановича з ювілеєм.
1281807
  Преображенский П.Ф. Тертуллиан и Рим / П.Ф. Преображенский. – Москва, 1926. – 204с.
1281808
  Алєксандрова О.В. Тертулліан Квінт Септімій Флоренс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 290-292. – ISBN 966-316-069-1
1281809
  Дубинский И.В. Тертый калач : Повесть, рассказы, воспоминания / И.В. Дубинский. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 317с.
1281810
  Жур П.В. Тертя зустріч / П.В. Жур. – К., 1970. – 307с.
1281811
  Скублевський Є.М. Тертя корисне та шкідливе / Є.М. Скублевський. – Київ, 1931. – 64 с.
1281812
  Островский Я. Терциары и католическая контрреволюция / Я. Островский. – М., 1930. – 45с.
1281813
  Корнус Анатолій Терціаризація економіки регіональних соціогеосистем України // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 94-102 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-1333
1281814
  Шикера С. Теряевы : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 129-132. – ISSN 0130-7673
1281815
  Ломазов А.У. Терять и находить / А.У. Ломазов. – К., 1970. – 142с.
1281816
  Набиева Комила Теряя почву под ногами. Площади плодородных земель сокращаются // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
1281817
   Терья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1968. – 244с.
1281818
  Алядин Ш. Теселли / Ш. Алядин. – Москва, 1985. – 366 с.
1281819
   Тесизы Всесоюзной конференции по организиции неврологической и психиатрической помощи детям.. – М., 1980. – 252с.
1281820
  Губанов П.П. Тесинец / П.П. Губанов. – Л, 1984. – 230с.
1281821
  Мошиашвили Светлана Аркадьевна Тескстообразующие функции фразеологической конфигурации в сверхфразовом единстве (на материале глогольных фразеологических единиц английского языка, характеризующих объект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мошиашвили Светлана Аркадьевна; Моск. гос. пед. ин. иностр. яз. – М., 1982. – 24л.
1281822
  Лондон Д. Тесманові черепахи / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 199с.
1281823
  Мухтар А. Тесна пустыня : повесть / А. Мухтар. – Москва : Советский писатель, 1978. – 200 с.
1281824
  Драников А.Э. Теснее связь ученых с производством / А.Э. Драников. – М., 1962. – 28с.
1281825
  Диас Х. Теснее сплотить ряды народного фронта, разгромить мятежников и интервентов. Речи на пленуме ЦК компартии Испании 13 ноября 1937 г. / Х. Диас. – М., 1938. – 32с.
1281826
  Хаиндрава Л. Тесны врата твои... : Роман. Рассказы / Л. Хаиндрава. – Тбилиси, 1985. – 342с.
1281827
   Тесные двойные звездные системы и их эволюция : труды Всесоюзной науч. конференции (Москва, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 211 с.
1281828
  Шульберг А.М. Тесные двойные звездные системы с шаровыми компонентами / А.М. Шульберг. – Москва : Наука, 1971. – 248 с.
1281829
  Попов М.В. Тесные двойные системы и вопросы звездной эволюции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1968. – 5л.
1281830
  Кіт Л. Тест-методами по токсикантах ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  На хімічному факультеті КНУ групою науковців під керівництвом проф .кафедри аналітичної хімії О.А. Запорожець розроблені експрес-методики визначення вмісту токсикантів у природному середовищі.
1281831
  Саннікова О.П. Тест-опитувальник схильності до авантюрності (АВАНТ-1): результати апробації / О.П. Саннікова, О.І. Санніков, Н.І. Меленчук // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 82-88. – ISSN 2310-4368
1281832
  Крушинська О.А. Тест-оцінка антиоксидантної активності червоних вин / О.А. Крушинська, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-22. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику тест-оцінки антиоксидантної активності червоних вин за допомогою твердофазного реагенту на основі макроциклічного комплексу купруму(ІІ), іммобілізованого на кремнеземі. Показано, що між антиоксидантною активністю червоних вин та ...
1281833
  Есипов Владимир Тест-Флайт / Есипов Владимир, Окорокова Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 114-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1281834
  Кушка Н.Х. Тест "Пожежа в домі" / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-41 : рис.
1281835
  Товма Е.Л. Тест в обучающей функции при работе с лексикой для чтения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Товма Е.Л.; Москов. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 21л.
1281836
   Тест загальної навчальної компетентності апробовано в університеті імені Тараса Шевченка // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 17


  Київський національний університет відгукнувся на пропозицію УЦОЯО щодо проведення експерименту із запровадження тесту загальної навчальної компетентності.
1281837
  Ляшенко О.І. Тест загальної навчальної компетентності як складова зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів. / О.І. Ляшенко, С.А. Раков, М. Зелман // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – Т. 3-10.
1281838
   Тест здібностей SAT: американська історія (За матеріалами публікації в Інтернеті) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 85-87.
1281839
   Тест здібностей SweSAT: досвід Швеції у використанні тесту здібностей при вступі до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 81-84.
1281840
   Тест інтелектуальної пам"яті: думки студентів щодо "Київської філософської школи" 1960-1980-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло хх сторіччя. – С. 10-15. – ISSN 0235-7941


  У листопаді-грудні 2014 р. було проведено анкетне опитування студентів-магістрів другого року навчання в КНУ імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії та Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Опитування проводилося ...
1281841
  Кожухар А. Тест на вживание // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 16-17. – ISSN 1563-6755


  Преследуя такую благородную цель, как борьба с преступностью, в том числе и в киберпространстве, государство должно помнить о трех элементах теста Евросуда на вмешательство.
1281842
  Гужва В. Тест на державність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 5
1281843
  Грабовська О. Тест на довіру. 12 листопада юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка обирав декана // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Єдиним претендентом на посаду декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка в 2015 р. був декан попередньої каденції Іван Гриценко. Свої думки щодо виборів декана й факультетських проблем висловили М. Іншина, Т. Трубчанінова, В. Бевзенко, О. ...
1281844
  Сірук М. Тест на дружність / М. Сірук, А. Гетьманчук, Я. Пєкло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 3


  Чому президент Анджей Дуда не запросив Порошенка на саміт Міжмор"я з участю Трампа.
1281845
  Сокирко О. Тест на зрілість нації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  До 300-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика
1281846
  Рабінович С.П. Тест на недискримінацію в практиці Європейського суду з прав людини: оцінювальні аспекти / С.П. Рабінович, О.З. Панкевич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 97-107. – ISSN 1026-9932
1281847
  Заблоцький В. Тест на офіцерську честь // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 22-27


  Анексія Криму роійськими військами.
1281848
  Панченко В. Тест на патріотизм : Михайло Максимович - забутий аристократ духу / Володимир Панченко // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
1281849
  Панченко В. Тест на патріотизм: Михайло Максимович - забутий аристократ духу // Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 158-165. – ISBN 978-617-10-0110-7
1281850
  Черевко А. Тест на політичну зрілість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  У Києві і по всій Україні відзначили 70-річчя створення УПА.
1281851
  Коваленко О. Тест перевіряє знання.(Розгортається підготовка шодо впровадження тестування з іноземних мов) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-8.
1281852
  Басова Л.В. Тест по географии : методика и опыт. Готовимся к ЕГЭ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 49-51. – ISSN 0016-7207
1281853
  Наточій А. Тест черенковського детектора для вимірювання потоку протонів з використанням телескопу космічних променів в Орсе / А. Наточій, О. Безшийко, Голінка-Безшийко // Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – С. 100
1281854
  Лекавичене Р. Тест эмоционального интеллекта EI-DARL / Р. Лекавичене, Д. Антинене // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 1. – С. 133-146. – ISSN 0042-8841
1281855
  Олійник М.М. Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань в сучасних технологіях навчання : Навчальний посібник зі спецкурсу / М.М. Олійник, Ю.А. Романенко; МОНУ; ДНУ. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 84с.
1281856
  Мом Алин Тестаччо: там, где родилась легенда : Футбол // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-140 : Фото. – ISSN 1029-5828
1281857
   Тестер линий связи ЭВМ РДР-9. – Ереван, 1973. – 7с.
1281858
  Соболевский А.Г. Тестеры и авометры / А.Г. Соболевский. – М - Л, 1963. – 40с.
1281859
  Задесенець М.П. Тести в педпроцесі / М.П. Задесенець. – Х., 1930. – 152с.
1281860
  Матюшкіна Т.П. Тести для вчителів зарубіжної літератури з історії, теорії та методики викладання зарубіжної літератури та тести для самоперевірки з теми "Новітні технології навчання" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-35
1281861
  Поваляєва В.М. Тести до дня цив. оборони в школі, присвячені 24-ій річниці Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-9
1281862
  Решетник П.М. Тести досягнень // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С101-105
1281863
  Петренко Г.А. Тести з основ безпеки життєдіяльності для 11 класів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48 : фото
1281864
   Тести з практичної граматики французької мови : Діїслово. – Київ, 1997. – 54с
1281865
  Макарець М.В. Тести з фізики для Дюймовочки / М.В. Макарець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)
1281866
  Омельчук Сергій Тести закритої і відкритої форми. 8 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 0130-5263
1281867
  Каленюк І.С. Тести та контрольні запитання до курсу "Основи економічної теорії " / І.С. Каленюк, А.В. Шегда. – Київ : Знання, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-19-Х
1281868
  Голубєва Н.В. Тести як одна з форм контролю знань / Н.В. Голубєва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 186-196. – ISBN 966-7352-66-8
1281869
  Куликова З.М. Тести як складова поточного контролю знань студентів з української літератури в кредитно-модульній системі навчання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 72-77. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1281870
   Тести. Физика. – Київ, 1993. – с.
1281871
   Тести. Фізика. – Київ, 1993. – с.
1281872
   Тести. Хімія. – Київ, 1993. – 94 с.
1281873
   Тести: "Конституція України". – Київ, 1996. – 47 с.
1281874
   Тести: англійська мова. – К, 1993. – 30с.
1281875
   Тести: історія. – К, 1993. – 63с.
1281876
   Тести: українська література. – К, 1993. – 59с.
1281877
  Вербицкий А.А. Тестирование в образовании: проблемы и перспективы / А.А. Вербицкий, Е.Е. Креславская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-13. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена острой проблеме — тестовой диагностике качества образования. Приводится краткая историческая справка развития этого средства диагностики в мире и в России; дается анализ современного состояния педагогического тестирования, его ...
1281878
  Гогичаишвили Г.П. Тестирование гидромеханической прогностической модели эрозии почв в условиях Грузии / Г.П. Гогичаишвили, Д.Р. Кирвалидзе, О.Л. Горджомеладзе // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1107-1112 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1281879
  Белошапка В.А. Тестирование дизайна управленческой работы и международная конкурентноспособность предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1281880
  Чмыхова Е.В. Тестирование знаний студентов и методологические проблемы использования его результатов / Е.В. Чмыхова, А.Т. Терехин // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 25-29. – ISSN 1998-1740


  Статья посвящена вопросам аттестационного тестирования студентов и возможным методологическим недостаткам такого способа контроля качества образования. Особое внимание уделено процедуре отложенного тестирования, которая раскрывается через позиции ...
1281881
  Стивенс Род Тестирование и отладка программ на Visual Basic = Bug proofing visual basic A Guide to error handling and preventation / Стивенс Род; Пер.с англ. – Москва : ДМК Пресс, 2001. – 384с. – (Для программистов). – ISBN 5-94074-052-9
1281882
  Пинчук Л.Н. Тестирование иноязычных речевых умений как один из єффективных методов контроля в условиях кредитно-модульной системы // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 97-102. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
1281883
  Михеев С.А. Тестирование как инструмент изучения гуманитарных дисциплин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 97-103. – ISSN 1811-0916


  В статье проведен анализ существующих тестов (из области социологии) на предмет их педагогического потенциала и соответствия основным принципам тестирования. Отражены особенности тестовых технологий, используемых на практике. Раскрыты основные ...
1281884
  Мышко С.А. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценки академических способностей в системе образования США / С.А. Мышко. – Москва, 1980. – 52с.
1281885
  Штоян Р.Б. Тестирование как способ реализации проблемного обучения на уроках русского языка // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 31-38. – ISSN 0131-615X
1281886
  Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка / Л.В. Банкевич. – М, 1981. – 112с.
1281887
  Хоменко И. Тестирование моделей прогнозирования вероятности банкротства транснациональных компаний в преддверии мирового финансового кризиса (на примере General Motors) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 15-23
1281888
  Луцык В.И. Тестирование на занятиях по общей и неорганической химии. / В.И. Луцык; Мохосоев М.В. – К., 1977. – 88с.
1281889
   Тестирование по иностранным языкам в США. – М, 1970. – 56с.
1281890
   Тестирование при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. – Воронеж, 1972. – 287с.
1281891
  Липаев В.В. Тестирование программ / В.В. Липаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 293 с.
1281892
  Кобзарь А.И. Тестирование человека по положительным характерным чертам : метод. рекомендации / А.И. Кобзарь. – Харьков : [б. и.], 2017. – 39 с., включ. обл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 38
1281893
  Кобзарь А.И. Тестирование человека по характерным его чертам : метод. рекомендации / А.И. Кобзарь. – Харьков : [б. и.], 2017. – 75 с., включ. обл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 74
1281894
  Чуніхіна Т.В. Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.05 / Чуніхіна Т.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв.
1281895
   Тестова перевірка знань учнів. – К, 1973. – 168с.
1281896
  Квасова О.Г. Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 3 (79). – С. 38-44. – ISSN 1817-8510
1281897
  Убар Р. Тестовая диагностика цифровых устройств / Р. Убар. – Таллин
1. – 1980. – 114с.
1281898
  Приходько Алла Тестове оцінювання на уроках історії : [на прикладах теми "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV - XV ст.) з курсу історії України (7 кл.)] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Чого чекає сьогодні суспільство від загальноосвітньої школи? Яким має бути її випускник? І чи переповнений він відчуттям щастя і гордості від того, що є власником багажу, який виніс з собою, полишаючи назавжди стіни рідної школи? Чи готовий до ...
1281899
  Гільберг Тетяна Тестовий контроль з географії: переваги й недоліки : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
1281900
  Костюк Тестовий контроль знань - плюси і мінуси / Костюк, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 3 (86) : травень - червень. – С. 93-97
1281901
  Танько Т.П. Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 14-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1281902
  Кожем"яченко О.М. Тестовий контроль знань учнів до розділу "Планета людей" 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 17-22. – Бібліогр.: 19 назв.
1281903
  Безверха В.Є. Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на матеріалі літератури) : Дис... кандидата педагогічнихнаук: 13.00.01 / Безверха В. Є.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1281904
  Безверха Вікторія Євгенівна Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на матеріалі літератури) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Безверха Вікторія Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1281905
  Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова) / Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. – Київ : Ленвіт, 1997. – 92 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. зазнач. номер вип. серії: 5. – Бібліогр.: с. 86-90. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 3 (5) ; English. Francais. Deutsch. Espanol)
1281906
  Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок читання (англійська мова) / С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Метьолкіна. – Київ : Ленвіт, 1997. – 88 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. -. – Бібліогр.: с. 87. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 4 (6) ; English. Francais. Deutsch. Espanol)
1281907
  Рябовол Н. Тестовий контроль навчальних досягнень майбутніх учителів української мови з морфеміки й словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 50-52


  Висвітлено наукові підходи до поняття "тест" як засобу об"єктивного оцінювання якості знань студентів, визначено його переваги під час оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів української мови з морфеміки й словотвору.
1281908
  Черняк О.П. Тестовий контроль та доцільність його використання на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 124-126. – ISSN 1729-360Х
1281909
  Малецька І.В. Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 104-107. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1281910
  Коваль С.М. Тестовий контроль як засіб оцінювання якості освіти та метод відбору абітурієнтів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 92-98. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
1281911
  Гавриліна О.І. Тестовий контроль як складова підготовки спеціалістів за Болонською системою / О.І. Гавриліна, О.Ю. Дещенко // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 30-36
1281912
  Опришкіна М.І. Тестовий метод підвищення точності електричних давачів з нелінійними функціями перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Опришкіна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1281913
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою / С.Ю. Ніколаєва, В.М. Тітова. – Київ : Ленвіт, 1998. – 80с. – ISBN 966-7043-02-9
1281914
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою : Для підготовки до випускних та вступних іспитів / С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук; За ред.В.Д.Ужченка. – Київ : Ленвіт. – ISBN 966-7043-02-9
Ч.4. – 1999. – 72с.
1281915
  Снігир Т. Тестові завдання для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36
1281916
  Месевря Ольга Тестові завдання для тематичного оцінювання : 9 класс // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1281917
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для читання країнознавчих текстів англійською мовою / С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей. – Київ. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; № 4, 1998)
Ч. 2. – 1998. – 84 с. – З прим. № 1491136 зроблено ксерокс на заміну
1281918
  Асадчих О.В. Тестові завдання до курсу "Методика навчання іноземних мов" : (для студентів-сходознавців) : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (за спеціальністю "Викладач східної мови та літератури ") / О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 269, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-489-105-6
1281919
  Бєй Л.Б. Тестові завдання до навчального комплексу з української мови / Л.Б. Бєй ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 91, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-623-797-5
1281920
  Ободовська Наталія Тестові завдання до теми "Творчість Михайла Коцюбинського" / склала Н. Ободовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17. – ISSN 0130-5263
1281921
  Шпак Н.А. Тестові завдання з англійської мови / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 80с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1281922
   Тестові завдання з вищої математики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.І. Гургула [ та ін. ] ; за ред. С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 737с. – ISBN 978-966-694-082-0
1281923
  мамчич Тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 66-77. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури національного зовнішнього незалежного оцінювання. З’ясовано їхню кількість, тематику та причини складності таких завдань; накреслено шляхи ...
1281924
  Яблонська Ольга Тестові завдання з курсу " Історія української літератури першої половини ХІХ ст." / Яблонська Ольга; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44с.
1281925
  Харченко Н.П. Тестові завдання з курсу "Атомна фізика" / Н.П. Харченко, С.Б. Полозов С.Б.; КНУТШ. – Київ : Академдрук, 2007. – 70с. – .(доп. карт.фз.)
1281926
  Бондаренко Наталія Тестові завдання з курсу "Загальна географія" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-19
1281927
   Тестові завдання з математики (робочий зошит) : Навч. посібник. – 2-е вид., стер. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 136с. – ISBN 966-392-082-3
1281928
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання з німецької мови : Навч. посібник для випускників середньої школи та абітурієнтів / Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. – Київ : Освіта, 1998. – 176с. – ISBN 966-04-0293-7
1281929
   Тестові завдання з орфографії та орфоепії сучасної української мови : з орфоепічним коментарем / М.Л. Микитин-Дружинець [та ін.] ; за ред. М.Л. Микитин-Дружинець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-190-181-9
1281930
  Косьмій О.М. Тестові завдання з політології : навч.-метод. посібник / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-187
1281931
  Снігир Т. Тестові завдання з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36
1281932
  Петреченко С.В. Тестові завдання з української мови та літератури 10-11 класи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 65-84
1281933
  Бойчук Тетяна Тестові завдання з фразеології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1281934
  Денисюк Т.Г. Тестові завдання із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64.
1281935
  Денисюк Т.Г. Тестові завдання із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64
1281936
  Омельчуке С. Тестові завдання із синтаксису складних речень за 12 бальною системою оцінювання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.80-84
1281937
   Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика : навч. посібник для студ. вищих техн. навч. закладів / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 340-342. – ISBN 978-966-694-150-6
1281938
  Науменко С.О. Тестові завдання у тестах TIMSS як інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6 класу з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 3-7 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
1281939
  Морозов С.М. Тестові методи в соціально-психологічних дослідженнях / С.М. Морозов. – К., 1997. – 73с.
1281940
  Бєлозьоров Д.П. Тестові сигнали для налагодження та контролю програмно-алгоритмічного забезпечення радіолокаторів некогерентного розсіяння : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бєлозьоров Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1281941
  Крижко О.А. Тестові та контрольні завдання до курсу історії української літературної мови : Навч. посібник для самост.роботи студ.філол.фак. / О.А. Крижко; МОУ.Бердянськ.держ.пед.ін-т. – Київ : Знання, 2000. – 130с. – ISBN 5-7763-1940-4
1281942
  Блажко М. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови: основні поняття й терміни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 174-179. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1281943
  Ляшенко О. Тестові технології і моніторинг в системі освіти України: стан і перспективи розвитку / О. Ляшенко, С. Раков // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 67-70.
1281944
  Орехівський Г.А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.А. Орехівський. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 216с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-68-7
1281945
   Тестовое диагностирование логических структур. – Рига, 1986. – 262с.
1281946
  Басова Л.В. Тестовые задания : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 0016-7207
1281947
  Яровая Е.А. Тестовые задания в методике обучения математике // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 100-103.
1281948
  Таглин С.А. Тестовые задачи Пиаже в современной зоопсихологии: оценка философского значения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1281949
   Тестовый контроль микропроцессорных БИС на производстве / Г.М. Ясинявичене, Б.В. Бургис, Е.А. Мецаев, Гребликас, И.-А.К. – Москва : Радио и связь, 1989. – 120 с.
1281950
  Чернов В.Э. Тестообразующие функции концептуально-оценочных фрагментов русского устного научного текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чернов В.Э.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1281951
  Бромберг М Э. Тестоывые методы повышения точности измерений / М Э. Бромберг, К.Л. Куликовский. – М, 1978. – 176с.
1281952
  Ярижко В. Тестування-2010: формула успеху // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 1 (8). – С. 3-5
1281953
   Тестування - за планом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Реєстрація охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні наступного року триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Учасники матимуть право змінити реєстраційні дані до 2 квітня 2018 року, а вже до 30 квітня вони отримають ...
1281954
  Безносюк О.О. Тестування - основний елемент контролю при упровадженні модульно-рейтингових технологій навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається тестування як найоб"єктивніший і найшвидший контроль успішності слухачів, переваги оцінювання знань слухачів при використанні різних видів тестів.
1281955
  Шадріна Т. Тестування в умовах кредитно-модульної системи: переваги та недоліки (на прикладі вивчення української мови як іноземної) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 60-67. – ISSN 2078-5119
1281956
  Сорокін О.С. Тестування екстрактів морських гідробіонтів Антарктичного регіону для виявлення цільових активностей / О.С. Сорокін, Д.В. Гладун, Н.Г. Ракша // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 87-87
1281957
  Шаламов Р.В. Тестування з біології - реальна перспектива / Р.В. Шаламов // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 10/11. – С. 19-28.
1281958
  Семенишина І.В. Тестування з вищої математики як провідний метод діагностики знань студентів / І.В. Семенишина, О.В. Козак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 149-156
1281959
  Буткевич Б. Тестування корупцією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український Тижден". – Київ, 2011. – № 25/26 (190/191). – С. 26-26. – ISSN 1996-1561
1281960
  Калинич І.В. Тестування локальних модифікацій європейського квазігеоїда для визначення нормальних висот методом GPS-нівелювання // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 13-16 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
1281961
  Самойленко В.М. Тестування методики геоінформаційного математично-картографічного моделювання екомережі на прикладі басейну Росі : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 140-149 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1281962
  Мезенцев К. Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні / К. Мезенцев, О. Гаврилюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 15-26. – ISSN 2413-7154


  Протягом останнього десятиліття дослідження розвитку міст в Україні характеризується все більшим перекосом в бік описовості, втратою зв"язку із ключовими теоріями і концепціями, що пояснюють розвиток міст в цілому та в умовах постсоціалістичних ...
1281963
  Зварич І. Тестування педагогічної компетентності викладачів США // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 92-99. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано види тестування педагогічної компетентності викладачів США, висвітлено три форми валідності, виявлено показники, які впливають на валідність та надійність педагогічного тестування: контекстуальні, вхідних ресурсів, процесу та ...
1281964
   Тестування сонячних елементів в модулях / С.В. Литвиненко, С.О. Коленов, О.В. Матюшко, О.І. Ничипорук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 339-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для визначення характеристик сонячних елементів (СЕ) в модулях застосовано метод, що полягає в одержанні і обробці наведеного фотоелектричного сигналу. Розроблена автоматизована установка і програма, що реалізує метод. Програмою, зокрема, підтримуються ...
1281965
  Бронська Аліна Тестування студентів-нефілологів із методики викладання української мови як іноземної // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 175-190. – ISBN 966-95452-4-7
1281966
  Драпалюк Г. Тестування студентів в університетах / Г. Драпалюк, Н. Ільчишин, Н. Пиндик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634


  У статті вивчається проблема тестування як засобу контролю у процесі вивчення іноземної мови. За допомогою аналізу стану дослідженості проблеми контролю й оцінки знань, умінь і навичок студентів, умов ефективного застосування тестового контролю автор ...
1281967
  Жорнова О. Тестування у контексті моніторингу якості знань студентів: загальнотеоретичні та загальнометодичні розвідки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-47. – ISSN 1682-2366
1281968
   Тестування у світі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 2219-5793
1281969
  Швець Д.Є. Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 169-177. – ISSN 2072-1692
1281970
  Дятленко Т. Тестування як ефективний засіб контролю навчальних досягнень учнів (на прикладі вивчення монографічної теми "Ольга Кобилянська") // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
1281971
  Довгий І. Тестування як ефективний метод перевірки мовної компетенції // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 35-38
1281972
  Нітченко Г.М. Тестування як ефективний метод проведення підсумкового контролю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 282-284. – (Серія : Педагогічні науки)
1281973
  Шевченко О.С. Тестування як засіб діагностики креативного мислення старшокласників у процесі навчання фізики // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 38-40.
1281974
  Яременко Л. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень першокурсників з вищої математики / Л. Яременко, О. Харитоненко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 173-175
1281975
  Дорош Г.Л. Тестування як метод діагностики іншомовної комунікативної компетенції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 84-92


  В статті висвітлюються сутність, функції, специфічні характеристики, переваги і недоліки тестування як метода педагогічного оцінювання результатів навчання іноземних мов. В статье освещаются сущность, функции, специфичные характеристики, преимущества ...
1281976
  Коркішко О.Г. Тестування як метод оцінки знань майбутнього спеціаліста в контексті Болонського процесу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглядається проблема якісної підготовки студентів в умовах впровадження Болонської системи в навчальний процес вищої школи.
1281977
  Яцканич Н.М. Тестування як метод оцінювання мовленнєвих здібностей на заняттях з іноземної мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 381-385. – ISBN 978-966-2668-24-7


  "Тестування – ефективний метод оцінювання іншомовної мовленнєвої діяльності. Це об’єктивний показник ступеня засвоєння матеріалу. Недоліком проведення даного виду контролю є здійснення перевірки фактичних знань студентів, що не враховує потенційних ...
1281978
   Тестування як один з методів об’єктивізації оцінювання студентів / Д.І. Назарова, С.Б. Крамар, М.В. Савочкіна, І.В. Шевченко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – C. 167-170. – ISSN 2415-3060


  У статті розглядаються питання актуальності використання тестування, як засоби педагогічного вимірювання рівня та якості знань. У статті приведена історія виникнення тестів та перші кроки їх застосування у Європі. Точність, конкретність, ефективність, ...
1281979
  Чикалова М.М. Тестування як один із видів моніторингу при вивченні іноземної мови (на прикладі спеціальності "туризм"): переваги й недоліки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 320-325. – ISSN 2312-5993
1281980
  Тицька Л.О. Тестування як форма модульного контролю: перевага і недоліки // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 146-151
1281981
  Кіктенко Т.М. Тестування. Англійська мова. 11 клас : Аудіювання, читання, граматика, лексика / Т.М. Кіктенко, Л.Ю. Шелест, О.С. Любченко. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12(48)). – ISBN 966-333-416-9
1281982
  Заглада Л. Тестувати не можна заборонити : де ставити кому - залежить від того, про який навчальний заклад ідеться // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  У вересні 2011 р. ВРУ ухвалила законопроет № 6515, згідно з яким заборонено перевіряти знання дитини при зарахуванні її до школи.
1281983
  Соловьев Н.А. Тесты / Н.А. Соловьев. – Новосибирск, 1978. – 189с.
1281984
  Чернет Петр Евгеньевич Тесты IQ. Логика и психометрия, математика и концепция внимания, различные типы мышления : Ребусы и задачи, структурные построения и преобразования / Чернет Петр Евгеньевич. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 144с. : іл. – ISBN 5-16-000348-7
1281985
  Кадневский В. Тесты в системе професссионального отбора и образования: вклад ученых США в теорию и практику педагогических измерений / В. Кадневский, О. Могиль, Т. Ширшова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 2. – С. 50-65


  Специалисты, занимавшиеся проблемами подбора кадров для системы профессионального образования, для комплектования армии, для промышленных предприятий, внесли существенный вклад в развитие теории и практики педагогических измерений. У истоков этих ...
1281986
  Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании / Аванесов В.С. ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1982. – 199 с.
1281987
   Тесты в спортивной практике. – М, 1968. – 239с.
1281988
  Латыпов Р.Х. Тесты и диагностика отказов ЭВМ / Р.Х. Латыпов. – Казань, 1982. – 63с.
1281989
   Тесты и методики деловых игр для менеджера. – К, 1994. – 203с.
1281990
  Сизанов А.Н. Тесты и психологические игры. Ваш психологический портрет / А.Н. Сизанов ; [отв. за вып. Ю.Г. Хацкевич]. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2002. – 574, [2] с. : ил., табл. – На обл. также: Сангвиник или холерик? ; Флегматик или меланхолик? ; Как работать над собой?. – Библиогр.: с. 568-569. – ISBN 5-17-010522-3
1281991
   Тесты и упражнения на немецком языке.. – Куйбышев, 1964. – 32с.
1281992
  Любимова Т.Д. Тесты как средство анализа результатов обучения иностранному языку в техническом : начный и информационно-публицистический журнал / Т.Д. Любимова, Е.В. Володина // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 152-154. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1281993
  Кошманова И.И. Тесты по английскому языку / Ирина Кошманова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Рольф, 2000. – 256с. – (Домашний репетитор). – ISBN 5-7836-0138-1
1281994
  Басова Л.В. Тесты по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 0016-7207
1281995
  Басова Л.В. Тесты по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 53-68 : Іл. – ISSN 0016-7207
1281996
  Бердникова Е.Д. Тесты по культуре речи / Е.Д. Бердникова, А.Г. Петрякова. – 5-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 80с. – ISBN 978-5-89349-219-4
1281997
  Вятчанин С.П. Тесты по механике : (для старшеклассников и поступающих в вузы) / С.П. Вятчанин; Учебно-научный центр довузовского образования МГУ. – Москва : УНЦ ДО МГУ, 1999. – 24с. – ISBN 5-88800-016-6
1281998
  Руденко-Моргун Тесты по орфографии [Електронний ресурс] : контроль и диагностика знаний, вся орфография в тестах; для старшеклассников, абитуриентов и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е., Дунаева Л. А.; ЗАО "1 С". – Москва : 1 С, 2001. – 1CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки. – (1С: Репетитор)


  Работая с тестами, Вы узнаете: грамотно ли Вы пишете, знаете ли Вы правила, почему Вы делаете ошибки, умеете ли Вы применять правила на практике, сможете самостоятельно проконтролировать освоение темы, Вы получите подробную диагностику знания темы, ...
1281999
  Руденко-Моргун Тесты по пунктуации [Електронний ресурс] : для абитуриентов, старшеклассников и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е. ; АОЗТ "1С". – Москва : 1С, 2000. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки диска. – (1С : Репетитор). – ISBN 5952100017-1


  Точная диагностика знаний 330 тестовых заданий на 157 правил русского языка
1282000
  Родионова И.А. Тесты по экономической географии : Пособ. по географии для поступ. в ВУЗы / И.А. Родионова, Т.М. Бунакова. – Москва : Московский лицей, 1999. – 152с. – ISBN 5-7611-0196-5
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,