Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
127001
  Корнійчук В. "Абсолютний пан форми" (ритміка "Зів"ялого листя") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 128-147
127002
  Шашок М.О. "Абсурдне" як мистецько-культурна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
127003
   "Авиалайн" - решения Amadeus для уникальных проектов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
127004
   "Авіалінії України" в польоті чи "прольоті"? = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 106 : Іл.
127005
  Зінькевич О. Абрамові Гозенпуду - 95 // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 642-644. – ISBN 966-7679-57-8
127006
  Поленова Н.В. Абрамцево / Н.В. Поленова. – М, 1922. – 106с.
127007
  Пахомов Н.П. Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1953. – 206с.
127008
  Пахомов Н.П. Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1969. – 256с.
127009
  Белоглазова Н.М. Абрамцево / Н.М. Белоглазова. – Москва, 1981. – 270с.
127010
   Абрамцево = Abramtsevo : худож. кружок. Живопись. Графика. Скульптура. Театр. Мастерские : [сб. ст. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 315, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
127011
   Абрамцево и творчество московских художников : (К 50-летию создания творч. коллектива "Ново-Абрамцево") : Живопись. Скульптура. Графика : Кат. выст. – Москва : Советский художник, 1984. – [63] с. : ил.
127012
  Пахомов Н.П. Абрамцево. Музей-усадьба / Н.П. Пахомов. – 2-е доп. изд. – М., 1958. – 212с.
127013
  Чичкина Светлана Абрамцево. Новый маршрут по старой дороге : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 58 : Фото
127014
  Дейч И А. Абрар Хидоятов / И А. Дейч, . – М.Л., 1948. – 68с.
127015
  Чекштуріна В.М. Абревіатура PR:сакральне значення руноскрипту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 243-246


  У статті розглянуто сакральний зміст рунічних знаків, які є складовою частиною абревіатури PR.Проаналізовано особливості утворення абревіатур різних типів, а також визначено тип абревіатури PR. Уточнено передумови виникнення потреби в створенні ...
127016
  Волинець Г. Абревіатури в мові сучасної української преси // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 159-165


  У статті на матеріалі текстів українських періодичних видань розглядаються типи абревіатур, визначаються особливості їх функціонування в мові ЗМІ. Зібраний матеріал дає змогу з"ясувати специфіку сучасної компресії. The types of abbreviations on the ...
127017
  Девальєр О. Абревіатури сучасної української мови як засіб відображення політичних, соціально-економічних та культурно-освітніх перетворень у суспільстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 67-73. – ISBN 978-966-2248-36-4
127018
  Девальєр О. Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретації // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 125-130. – ISSN 2075-1486
127019
  Запоточна Л. Абревіація в системі сучасної кардіологічної термінологічної номінації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 71-77. – ISSN 2311-9896
127020
  Телешун К.О. Абревіація в системі сучасної турецької фахової мови торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 368-371


  У статті досліджено актуальні питання фахової мови торгівлі турецької мови: термінотворення за допомогою абревіації, структурні типи абревіатур, ініціально-літерні скорочення, часткове скорочення в термінології торгівлі. В статье исследованы ...
127021
  Климюк М. Абревіація в українській періодиці початку XXI сторіччя // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 63-74. – ISSN 2311-5165
127022
  Кульчицький В Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 245-250


  У статті досліджується система словотворення сучасної німецької мови у структурно-семантичному, функціональному, номінативному та комунікативному вимірі шляхом аналізу новоутворених похідних слів, не зафіксованих словниками, а також словотвірні одиниці ...
127023
  Корнієнко І.В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Корнієнко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 178-203
127024
  Корнієнко І.В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Корнієнко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
127025
  Комарницька Т. Абревіація у японській мові: проблема номінації та класифікації


  У статті виділено проблемні питання явища абревіації в японській мові - неузгодженість термінологічної номінації та брак єдиної класифікації абревіатур, запропоновано розмежовувати поняття "абревіація" і "скорочення", а також подано низку класифікацій ...
127026
  Локота О.П. Абревіація як особливий способ утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 281-286. – Бібліогр.: Літ.: с. 286; 12 зазв


  Стаття присвячена проблемі абревіації як особливому способу утворення дипломатичних термінів, розглядаються ініціальні абревіатури, що з"явилися у турецькій мові у другій половині ХХ - початку ХХІ сторіччя. The article is devoted to a problem of ...
127027
  Терханова О.В. Абревіація як специфічне мовне явище в газетно-журнальній публіцистиці 80-90-х рр. XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 153-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
127028
  Керашев Т.М. Абрек : повесть / Т.М. Керашев. – Москва, 1963. – 47 с.
127029
  Керашев Т. Абрек : рассказы / Т. Керашев. – Москва, 1969. – 223 с.
127030
  Ковалев Н.В. Абрикос / Н.В. Ковалев. – М, 1963. – 288с.
127031
  Ковалев Н.В. Абрикос / Н.В. Ковалев. – М, 1963. – 288с.
127032
  Щербина М.Л. Абрикоси акліматизаційного саду УРСР / М.Л. Щербина. – Київ, 1936. – 122с.
127033
  Степова О. Абрикоси Донбасу [оповідання] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 12-19. – ISSN 0868-9644
127034
  Демиденко М.И. Абрикосовая косточка / М.И. Демиденко. – Л, 1962. – 146с.
127035
  Демиденко М.И. Абрикосовая косточка / М.И. Демиденко. – М, 1966. – 256с.
127036
  Хорольский В.П. Абрикосовая косточка / В.П. Хорольский. – Ставрополь, 1972. – 56с.
127037
  Солженицын А.И. Абрикосовое варенье : [рассказы 90-х годов] / Александр Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 365, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03380-1


  Содержание: Двучастные рассказы. 1993-1998. Эго. Рассказ. c. 7-41; На краях. Рассказ. c. 42-92; Молодняк. Рассказ. c. 93-106; Настенька. Рассказ. c. 107-141; Абрикосовое варенье. Рассказ. c. 142-160; Все равно. Рассказ. c. 161-184; На изломах. Рассказ. ...
127038
   Абрикосовый комуз : с друзьями по дорогам Киргизии : [сборник]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 143 с.
127039
  Куни Л. Абрисы : проза: повесть (чечено-ингушская литература) // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-100. – ISSN 0012-6756
127040
  Туулик Ю. Абрука : рассказы и повести / Ю. Туулик. – Москва : Советский писатель, 1982. – 400 с.
127041
  Анкваб В.Д. Абрыскил / В.Д. Анкваб. – Москва, 1972. – 152с.
127042
  Бабкин В.С. Абсент, Ихор и другие / В.С. Бабкин. – М, 1983. – 112с.
127043
  Гусєв В.І. Абсентеїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5. – ISBN 966-642-073-2
127044
  Оверчук С.В. Абсентеїзм адвоката: теорія, законодавство та прецендентна практика // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 264-271. – ISSN 2310-9769
127045
  Рудь Г. Абсентеїзм в конституційному праві: причини виникнення та шляхи подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 73-74. – ISBN 978-617-7069-15-6
127046
  Слободян Т.З. Абсентеїзм у республіці Польща: особливості та динаміка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 159-171. – (Думка). – ISSN 2304-7410
127047
  Мищенко Е.Д. Абсолюная фотометрия световых потоков в вакуумном ультрафиолете 10-100 нм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мищенко Е.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
127048
  Наровчатов С.С. Абсолют / Сергей Наровчатов. – Москва : Правда, 1981. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 1)
127049
  Руденко С.В. Абсолют і абсолютне знання у теорії інтерперсональності Й.Г. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
127050
  Липилин В.Г. Абсолют: Докум. рассказ о Е.Д.Стасовой. / В.Г. Липилин. – Л., 1990. – 268с.
127051
  Мордвінцев В.М. Абсолютизм / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5-6. – ISBN 966-642-073-2
127052
  Чернов К.С. Абсолютизм в Росии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 128-136. – ISSN 0042-8779
127053
   Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.) : сборник статей к 70-летию со дня рождения и 45-летию науч. и пед. деятельности Б.Б. Кафенгауза. – Москва : Наука, 1964. – 520 с., [1] л. портр. : портр.
127054
  Ветюгов В.Е. Абсолютизм в русской политико-правовой мысли XVI-начале XX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
127055
  Дойчик М.В. Абсолютизм кантівського розуміння гідності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 72-75
127056
  Мокін І.С. Абсолютистські аспекти гетьманату П.П. Скоропадського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 329-338
127057
  Тищенко А.В. Абсолютна динаміка образу персонажа художнього тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі роману Т. Драйзера "Американська трагедія") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 370-371. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
127058
  Гавука І. Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 150-158 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
127059
  Ахтирська Н.М. Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 8-11
127060
  Прокопов Д.Є. Абсолютна ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 395-396. – ISBN 966-316-069-1
127061
  Шатирко А.В. Абсолютна інтервальна стійкість диференціальних систем регулювання нейтрального типу / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 232-247. – ISSN 1815-2910
127062
  Нікітін А.В. Абсолютна стійкість в середньому квадратичному розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язних відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з вінерівським процесом та пуассонівськими перемиканнями, не розв"язаних відносно похідних.
127063
  Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010. – 126 л. – Бібліогр.: л. 113 - 126
127064
  Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
127065
  Свердан Абсолютна стійкість розв"язків стохастичних систем автоматичного регулювання з нелінійним оберненим зв"язком та пуассонівськими перемиканнями / Свердан, МЛ, О.А. Ясинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У даній роботі одержано алгебраїчні коефіцієнтні умови абсолютної асимптотичної стійкості в середньому квадратичному положення рівноваги стохастичних диференціальних систем Іто-Скорохода з нелінійним оберненим зв"язком (систем Лур"є-Постнікова).
127066
  Ніколова А.В. Абсолютна хронологія ямної культури Північного Надчорномор"я в світлі дендродат // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 4. – С. 14-31. – ISSN 0235-3490
127067
  Купцов В.М. Абсолютная геохронология данных осадков океанов и морей / В.М. Купцов. – М, 1986. – 270с.
127068
   Абсолютная геохронология четвертичного периода : материалы совещания. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 160 с., [2] л. табл., карт. : табл., карты. – Библиогр. в конце докладов
127069
  Федорченко А.М. Абсолютная и конвективная неустойчивость в плазме и твердых телах. / А.М. Федорченко, Н.Я. Коцаренко. – Москва : Наука, 1981. – 176с.
127070
  Лопатин И.В. Абсолютная измерения энергия в пучках тормозного излучения от электронных ускорителей : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лопатин И.В.; Физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1966. – 13л.
127071
  Лупишко Д.Ф. Абсолютная интегральная и поверхностная фотометрия Марса в противостояние 1971 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Лупишко Д.Ф.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
127072
  Дундукова Ю.Е. Абсолютная конструкция с предлогом with в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дундукова Ю.Е.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1964. – 22л.
127073
  Хокинс К. Абсолютная конфигурация комплексов металлов / К. Хокинс. – М., 1974. – 430с.
127074
  Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Тип. Акц.Общ. "Брокгауз=Ефрон" ; Изд. Акц.Общ. "Брокгауз=Ефрон", 1902. – [3], 183 с. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
127075
  Шиллер Н.Н. Абсолютная скала температур в связи с двумя основными законами механической теории тепла / Н. Шиллер. – Москва : Товарищ. печатного дела и торговли И.Н. Кушнерев и К, 1888. – 20 с. – Отд.оттиск из : Вестник опытной физики и элементарной математики
127076
  Костякова Е.Б. Абсолютная спектрофотометрия слабых протяженных небесных объектов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Костякова Е.Б. ; МГУ , Гос. астролог. ин-т. – Москва, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.12-15
127077
  Ходячих М.Ф. Абсолютная спектрофотометрия Юпитера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Ходячих М.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 16л.
127078
  Грепачевская Л .В. Абсолютная суммируемовсть ортогональных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грепачевская Л .В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 10л.
127079
  Михайловский Б.И. Абсолютная термоэлектродвижущая сила жидких непереходных металлов и их сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Михайловский Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
127080
  Резван В. Абсолютная устойчивость автоматических систем с запаздыванием / В. Резван. – М., 1983. – 360с.
127081
  Серикбаев Ш.С. Абсолютная устойчивость и оценка отклонений в параметрических возмущаемых системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Серикбаев Ш.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
127082
  Хусаинов Д.Я. Абсолютная устойчивость разностных систем с запаздыванием / Д.Я. Хусаинов, А.В. Шатырко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 95-107. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В работе получены достаточные условия абсолютной устойчивости нелинейных систем регулирования, описываемых разностными системами с запаздыванием. При получении утверждений используется метод функционалов Ляпунова-Красовского в виде суммы квадратичной ...
127083
  Барсук Лев Овсеевич Абсолютная устойчивость, неустойчивость дихотомия решений некоторых классов нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барсук Лев Овсеевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 18л.
127084
  Барсук Лев Овсеевич Абсолютная устойчивость, неустойчивость и глобальная дихотомия решений некоторых классов нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барсук Лев Овсеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 17л.
127085
  Евсюков Н.Н. Абсолютная фотометрия луны в инфракрсной и ультрафиотелтовой областях спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евсюков Н.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 10л.
127086
  Сытинская Н.Н. Абсолютная фотометрия протяженных небесных объектов / Н.Н. Сытинская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 199 с.
127087
  Ситник Г.Ф. Абсолютная фотоэлектрическая фотометрия непрерывного спектра солнца : автореф. ... доктора физ-мат. наук / Ситник Г.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1956. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
127088
  Ахиезер А.И. Абсолютная, конвективная и глобальная неустойчивость, усиление и непропускание колебаний / А.И. Ахиезер. – Киев : ИТФ АН УССР, 1970. – 94 с.
127089
  Сліденко І. Абсолютне в праві або аксіоматичність базисних категорій сучасного конституційного права (конституціоналізм) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 178-193. – ISSN 2310-6158
127090
  Цофнас А.Ю. Абсолютне і відносне у відношенні "суб"єкт - об"єкт" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
127091
  Крокос В.І. Абсолютне літочислення в геології = Chronologie absolue en qeologie / В.І. Крокос. – Б.м. : б.и. – [12] с.
127092
  Проскура М.І. Абсолютне та відносне в законах природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
127093
  Чапек Карел Абсолютний дух. / Чапек Карел. – К., 1959. – 55с.
127094
  Саркисян С.Д. Абсолютний характер руху і його методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
127095
  Шваєцький М.Г. Абсолютні величини в шкільному курсі математики. / М.Г. Шваєцький. – К., 1967. – 248с.
127096
   Абсолютні височини свердловин і рівня Земли біля них : матеріали до гідрогеології м. Харкова. – Харків : [б. в.], 1931. – 52 с.
127097
  Марінашвілі М.Д. Абсолютні конструкції в оригіналі та перекладі (французько-українські відповідники) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 267-273. – Бібліогр.: Літ.: с. 273; 16 назв
127098
  Звірко О.Є. Абсолютні санкції в нормах про відповідальність за адміністративні правопорушення / О.Є. Звірко, О.О. Осіпова // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 41-42. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
127099
  Чекотовський Е.В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 1. Зародження теорії абсолютних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 74-78. – Бібліогр.: 14 назв
127100
  Чекотовський Е.В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 2. Розвиток теорії абсолютних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 85-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
127101
  Щербина Б.С. Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 172-175. – ISSN 2219-5521
127102
  Раппопорт А.М. Абсолютно-целочисленные задачи линейного программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Раппопорт А.М.; АН СССР.Центр.экон.матем.ин-т. – Москва, 1970. – 17л.
127103
  Малко Ромко Абсолютно інший Єгипет : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 92-95 : Фото
127104
  Гріник Ю.М. Абсолютно неперервний спектр одного класу сингулярних матричних диференціальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджується абсолютно неперервний спектр одного класу сингулярних матричних диференціальних операторів. We study the absolutely continuous spectrum of a class of matrix singular differential operators.
127105
  Паршелюнас И.В. Абсолютно отрицательное сопротивление. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Паршелюнас И.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 16л.
127106
  Грищенко О.Ю. Абсолютно стійкий чисельний алгоритм для гіперболічних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 202-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Для розв"язування змішаних задач і задач Коші для систем гіперболічних рівнянь першого порядку запропонований двокроковий економічний чисельний алгоритм. Доведена теорема про його обчислювальну стійкість. Досліджені властивості дисперсійності і ...
127107
  Кахан Абсолютно сходящиеся ряды Фурье. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1976. – 204 с.
127108
   Абсолютное датирование тектоно-магматических циклов и этапов оруденения по данным 1964 г. : труды XIII сессии Комис. по определению абсолютного возраста геол. формаций при ОНЗ АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 472 с., [3] л. схем., карт. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
127109
  Рыжих В.И. Абсолютное дополнение в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 144-150. – ISSN 1608-0599
127110
  Иванов С.М. Абсолютное зеркало / С.М. Иванов. – М, 1986. – 190с.
127111
  Авалиани С.Ш. Абсолютное и относительное = Absolute and relative : (Отношение философии и спец. наук) / С.Ш. Авалиани ; АН ГССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 247 с.
127112
  Терехина В.К. Абсолютное и относительное употребление временных форм конъюктива в зависимых предложениях : Автореф... канд. филол.наук: / Терехина В. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
127113
  Студенцов Н.В. Абсолютное определение значения гиромагнитного отношения протона в слабом магнитном поле. : Автореф... Канд.техн.наук: / Студенцов Н.В.; Ком.стандартов, мер и измерит.приборов при Совете Министров СССР.Всес.науч-исслед.ин-т.метрологии. – Л, 1962. – 15л.
127114
  Зилов П.А. Абсолютное определение коэффициента намагничения жидкостей. – [Москва] : [Изд. Имп. Моск. ун-та ; В унив. тип.], 1878. – 14 с.
127115
  Архаров А.А. Абсолютное распределение энергии в спектрах звезд-стандартов в ближней инфракрасной области : Автореф... наук: 01.03.02 / Архаров А.А.; Глав. астроном. обсерв. АН СССР. – Ленинград, 1985. – 11л.
127116
  Вьель Т. Абсолютное совершенство преступления = L"absolue perfection du crime : роман / Танги Вьель ; [ пер. с французского Е. Маричев ]. – Київ : Елисейские Поля, 2006. – 192с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-9-3
127117
  Нохрина М.Л. Абсолютное субъективное право на жизнь - цивилистический аспект // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 48-55. – ISSN 0131-8039
127118
  Рыбалов А.О. Абсолютность и относительность субъективных прав и правоотношений в работах О.С.Иоффе // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 78-90.
127119
  Алксне З.К. Абсолютные величины и распределение в Галактике углеродных звезд : автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алксне З. К. ; МГУ им. Ломоносова, Гос. астрн. ин-т им. Штернберга. – Москва, 1970. – 6 с.
127120
  Всехсвятский С.К. Абсолютные величины комет 1954-1960 гг. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 3 с. – Отд. оттиск
127121
  Щеболев В.Т. Абсолютные изменения выхода нейтронных источников методом сопутсвующих частиц с использованием реакции Т(d,n) He4. : Автореф... Канд.техн.наук: / Щеболев В.Т.; Всес.науч-исслед.ин-т метрологии. – Ленинград, 1964. – 11л.
127122
  Ягола Г.К. Абсолютные измерения гиромагнитного отношения протона и повышение точности воспроизведения магнитных единиц в сильных магнитных полях : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ягола Г.К. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
127123
  Ривкинд А.И. Абсолютные измерения прарамагнитного поглощения при частоте переменного магнитного поля 10 7 герц. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ривкинд А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1952. – 12 с.
127124
  Ваньков А.А. Абсолютные измерения ряда ядерно-физических констант : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ваньков А.А. ; Физ.-энергет. ин-т. – Обнинск, 1965. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
127125
  Сепетый В.Н. Абсолютные измерения с метрологической точностью магнитной индукции сильных магнитных полей. : Автореф... канд.техн.наук: / Сепетый В.Н.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т метрологии. – Л, 1965. – 25л.
127126
  Литовченко Г.Д. Абсолютные интенсивности полос поглощения в инфракрасных спектрах нитросоединений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литовченко Г.Д.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1965. – 14л.
127127
  Карусель Вероника Абсолютные истины Симоны де Бовуар : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 202-210 : Фото
127128
  Агалецкий П. Абсолютные определения ускорения силы тяжести для исходного пункта в СССР : автореф. дис. ... доктора техн. наук / Агалецкий П. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Ленинград, 1957. – 21с.
127129
  Долгих Валентина Григорьевна Абсолютные падежные конструкции в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгих Валентина Григорьевна; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1973. – 24л.
127130
  Федорчук В.В. Абсолютные ретракты и бесконечномерные многообразия / В.В. Федорчук, А.Ч. Чигогидзе. – М, 1992. – 230с.
127131
  Харченко Н.В. Абсолютные собственные движения звезд и пространственно-кинетические характеристики цетроидов в главном меридиональном сечении галактики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Харченко Н.В.; АН УССР.Гл.астр.обс. – К, 1981. – 14л.
127132
  Калечиц В.Е. Абсолютные ширины альфа-распада и взаимодействие альфа-частиц с атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Калечиц В.Е.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
127133
  Абсолютный Абсолютный возраст геологических формаций : сборник / Абсолютный, возраст геологических формаций; редкол. Г.Д. Афанасьев (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1964. – 463 с., [2] л. ил. : ил., карты. – Библиогр. в конце ст. – ([Академия наук СССР. Государственный геологический комитет СССР. Национальный комитет геологов Советского Союза]. Международный геологический конгресс. XXII сессия. Доклады советских геологов] ; Проблема 3)
127134
   Абсолютный возраст докембрийских пород СССР.. – М.-Л., 1965. – 208с.
127135
  Половиков Ф.И. Абсолютный выход флуоресценции растворов антрацена и некоторых его производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Половиков Ф.И. – Москва, 1950. – 8 с.
127136
  Закиров М. Абсолютный каталог прямых восхождений 333 ярких звезд и некоторые исследования пассажного инструмента : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.03.01 / Закиров М.; В надзаг.: АН ССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1980. – 13л.
127137
  Быков М.Ф. Абсолютный каталог прямых восхождений 623 слабых звезд из ФКСЗ / М.Ф. Быков. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1961. – 164 с.
127138
  Карпова О.В. Абсолютный метод измерения диэлектрических параметров веществ с помощью --образного резонатора : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпова О. В.; МВО СССР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 7л.
127139
  Панов Сергей Владимирович Абсолютный перформатив Пушкина в русском поэтическом письме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 82-85. – ISSN 2073-9702
127140
  Коскарелли К. Абсолютный порядок : Роман / К. Коскарелли; К. Коскаpелли. – Москва : АСТ, 1997. – 432 с. – (Интрига). – ISBN 5784107631
127141
  Ласкин С.Б. Абсолютный слух / С.Б. Ласкин. – Л, 1976. – 256с.
127142
  Сейсов Ю.Б. Абсолютный эксремум в теории оптимальных процессов / Ю.Б. Сейсов. – Ашхабад, 1979. – 137с.
127143
  Бандлов Инго Абсолюты пространств и отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Бандлов Инго; МГУ. – М., 1981. – 10л.
127144
   Абсорбционная спектроскопия : cборник статей. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1953. – 376 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127145
  Мищенко В.Т. Абсорбционно-спектрофотометрическое определение индивидуальных редкоземельных элементов в растворах комплексных соединений и некоторых вопросы комплексообразования ионов РЗЭ. : Автореф... канд. хим.наук: / Мищенко В.Т.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 22л.
127146
  Рамм В.М. Абсорбционные процессы в химической промышленности. / В.М. Рамм. – М-Л, 1951. – 352с.
127147
  Цейтлин М.А. Абсорбция аммиака и диоксида углерода рассолом в содовосм производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Цейтлин М. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1985. – 20л.
127148
  Закордонский В.П. Абсорбция в-цианэтиловых эфиров поливинилового спирта и полимеров в-замещенных этилметакрилатов на твердой поверхности : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Закордонский В.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 17 с.
127149
  Рамм В.М. Абсорбция газов / В.М. Рамм. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 655с.
127150
  Несторов Г.Т. Абсорбция и морфология на ниската йоносфера. / Г.Т. Несторов. – София, 1986. – 219с.
127151
  Першин Артур Степанович Абсорбция многовалентных ионов в области гидролиза на сульфате бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Першин Артур Степанович; Радиевый ин-т. – Л., 1975. – 24л.
127152
  Мамон Л.И. Абсорбция окиси азота растворами сернокислой закиси железа : Автореф... канд. техн.наук: / Мамон Л.И.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
127153
  Дамаскин Б.Б. Абсорбция органических соединений на электродах / Б.Б. Дамаскин. – М, 1968. – 336с.
127154
  Оратовский В.И. Абсорбция углекислоты раствором едкого натра при распылении жидкости газовым потоком. : Автореф... Канд.техн.наук: / Оратовский В.И.; Донецкий ордена Труд.Красн.Знамени индустриал.ин-т. – Сталино, 1959. – 20л.
127155
  Сакун В.П. Абсорбційні властивості і локальне оточення домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 580-584. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив локального оточення на смуги поглинання IА1-IВ1 і ІА1-ІА2 [подано формулу] і конформацію домішкового аніона NО2- в лужно-галоїдних кристалах. Ключові слова: поглинання, спектр, інтенсивність, симетрія, аніон, ефективний розмір. The ...
127156
  Овечко В.С. Абсорбційні, емісійні та спектри відбивання пористого скла в інфрачервоній області / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджено абсорбційні та емісійні інфрачервоні спектри поверхневих станів пористого скла. Зроблено їх порівняльний аналіз. Запропоновано полімерну модель для поверхневих ОН-груп з"єднаних Н-зв"язками.
127157
  Байбулатов Салават Ісхакович Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Байбулатов С.І.; Нац. техн. ун-тет, "ХПІ". – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
127158
  Орехов И.И. и др. Абсорционные преобразователи теплоты / И.И. и др. Орехов. – Л., 1989. – 207с.
127159
  Жениевский Н.П. Абсорция сероводорода и углекислоты растворами моды и пошата в условиях арбожата : Автореф... канд. техн.наук: / Жениевский Н. П.; МВО СССР, Дон. индуст. ин-т, Каф. процессов и аппаратов. – Сталино, 1955. – 17л.
127160
  Пастор Ф. Абсстрактная модель компилятора. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Пастор Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 16л.
127161
  Манцивода А.В. Абстактные типы данных и автоматическое доказательство теорем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Манцивода А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
127162
   Абстинентки : [сб. жен. прозы]. – Москва : ВГФ, 1991. – 170 с. – (Андеграунд / Всесоюзный гуманитарный фонд им. А.С. Пушкина)
127163
  Кузьмина Д.А. Абстрагирование в процессе выборочного воспроизведения текста школьниками. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кузьмина Д.А.; Науч-исслед.ин-т.психологии Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1961. – 17л.
127164
  Зуєв Ю.Й. Абстрагування і його види / Ю.Й. Зуєв, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
127165
  Попова Н.М. Абстрагування та модель базового рівня у формуванні іспанської національної свідомості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 358-367


  Статтю присвячено проблемі визначення рівня абстрактності мовних одиниць, які репрезентують ядерні елементи національної концептосфери у мовній картині світу Іспанії. Увагу зосереджено на взаємодії функціонування ментальних одиниць базового рівня, що ...
127166
  Мазур Н.В. Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 109-114. – (Серія "Філологічні науки")
127167
  Тома Н.М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 86-89
127168
  Веселовська Г. Абстрактна формула та живий предмет сценічного постфутуризму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 223-252. – ISBN 978-966-651-849-8
127169
  Кочубінська Є.А. Абстрактна характеризація напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано абстрактну характеризацію напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева. Ключові слова: абстрактна характеризація, частковий автоморфізм, кореневе дерево. Abstract characterization of the semigroup of partial automorphism of a rooted tree ...
127170
  Хазанд М.И. Абстрактная задача Коши с переменным нелинейным оператором и некоторые приложения к уравнениям с частным и производным. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазанд М.И.; Ворон.гос.ун-ит. – Воронеж, 1975. – 19л.
127171
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1966. – 311 с., [1] л. схем : ил, схемы. – Библиогр.: с. 277-309
127172
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1972. – 214 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 182-211, в конце ст.
127173
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1982. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-220
127174
  Сташайтене В. Абстрактная лексика на материале старобелорусских письменных памятников XV-XVII веков. / В. Сташайтене. – Вильнюс, 1973. – 184с.
127175
  Пастор Франтишек Абстрактная модель компилятора : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пастор Франтишек; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 160л. – Бібліогр.:л.146
127176
  Пастор Ф. Абстрактная модель компилятора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Пастор Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
127177
  Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп / О.Ю. Шмидт. – Москва ; Ленинград : [Б. в.], 1933. – 40 с.
127178
  Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп / О.Ю. Шмидт. – Изд. 3-е. – Москва : Либроком, 2010. – 179, [7] с. – (Физико-математическое наследие: математика (алгебра)). – ISBN 978-5-397-00954-6
127179
  Матвеев А.С. Абстрактная теория оптимального управления / Санкт-Петербургский гос. ун-т; А.С. Матвеев, В.А. Якубович. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994. – 364с. – ISBN 5-288-01077-3
127180
  Проценко М. Абстрактне і конкретне на емпііричному рівні наукового пізнання // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 105-113
127181
  Клевцов А.І. Абстрактне і чуттєве в сучасному науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
127182
  Дубрівна А.П. Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 16-24. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
127183
  Колтакова Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 135-142. – ISSN 2308-1902
127184
  Юр М. Абстрактний живопис України: світові тенденції та національні традиції // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 90-103. – ISBN 978-966-8917-14-1
127185
  Турчин М.Я. Абстрактний монотеїзм Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
127186
  Тименко Л. Абстрактні іменники у реєстрі Зведеного словника // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 72-80. – ISBN 978-966-489-285-5
127187
  Безверхня Н.О. Абстрактні поліноми найкращого наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо умови існування, критерій єдності для поліномів найкращого приближення, досліджуємо питання існування полінома найкращого відхилення на відрізку. Ключові слова: банаховій простір, нормований простір, тотальна множина лінійних ...
127188
  Лісняк Н.І. Абстрактні поняття "добро і "зло" у лемківських піснях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 41-45. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
127189
  Абрамов Ю.А. Абстрактно-алгебраические модели дискретных систем / Ю.А. Абрамов ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111
127190
  Денисов Ю.А. Абстрактное и конкретное в советском правоведении / Ю.А. Денисов, Л.И. Спиридонов. – Л., 1987. – 205с.
127191
  Шалютин С.М. Абстрактное мышление и информационная техника. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Шалютин С.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 50л.
127192
  Воронов Дмитрий Алексеевич Абстрактное понятие как ступень познания : Автореф. дис. ... канд. филолсоф. наук : 09.00.01 / Воронов Дмитрий Алексеевич ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1973. – 20 с.
127193
  Вариченко Л.В. Абстрактные алгебраические системы и цифровая обработка сигналов / Л.В. Вариченко, В.Г. Лабунец, М.А. Раков. – Киев : Наукова думка, 1986. – 248 с.
127194
  Иванов Е.А. Абстрактные аналоги некоторых сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Е.А.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
127195
  Цветкова Г.В. Абстрактные глаголы английского языка (в синхронии и диахронии_ : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.04 / Цветкова Г. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16л.
127196
  Шаромет А.А. Абстрактные и бирациональные изоморфизмы алгебраических групп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Шаромет А.А.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1977. – 9л.
127197
  Гусейнов А.А. Абстрактные математические пространства и их отношения к объективной реальности : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусейнов А.А.; АН СССР. – Москва, 1965. – 18л.
127198
  Хабибуллина Э.Х. Абстрактные существительные множественного числа во французском и русском языках / Э.Х. Хабибуллина. – Казань, 1988. – 135с.
127199
  Дедков А.Ф. Абстрактные типы данных в языке АТ-Паскаль / А.Ф. Дедков. – М, 1989. – 198с.
127200
  Манцивода Андрей Валерьевич Абстрактные типы данных и автоматическое доказательство теорем : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.09 / Манцивода Андрей Валерьевич; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
127201
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
1. – 1975. – 654с.
127202
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
2. – 1975. – 901с.
127203
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
3. – 1975. – 654с.
127204
  Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом Гражданского права / И.А. Покровский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1913. – 24 с. – Отд. оттиск: Вестник гражданского права, № 4


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
127205
  Давыдов И. Абстрактный труд в учении Маркса о стоимости / И. Давыдов. – Москва, 1929. – 73с.
127206
  Жемайтис С.С. Абстрактный человек / С.С. Жемайтис. – Москва, 1991. – 416с.
127207
  Жемайтис С.С. Абстрактный человек / С.С. Жемайтис. – Москва
2. – 1991. – 385с.
127208
  Можнягун С.Е. Абстракционизм -- разрушение эстетики / С.Е. Можнягун. – М., 1961. – 223 с.
127209
  Автономов В. Абстракция - мать порядка? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736


  Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики.
127210
  Каррано Ф.М. Абстракция данных и решение задач на С++ : Стены и зеркала / Ф.М. Каррано, Дж.Дж. Причард; Фрэнк М.Карроно, Джанет Дж. Причард. – 3-е изд. – Москва; СПб; Киев : Вильямс, 2003. – 848с. – ISBN 5-8459-0389-0
127211
  Новоселов М.М. Абстракция и логика объяснения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.75-87. – ISSN 0042-8744
127212
  Новоселов М.М. Абстракция множества и парадокс Рассела // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.67-78. – ISSN 0042-8744
127213
  Ємельянова Тетяна В"ячеславівна Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : Дис...канд.філософ.наук:09.00.08 / Ємельянова Тетяна В"ячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 163с. – Бібліогр.:с.150-163
127214
  Ємельянова Тетяна В"ячеславівна Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. наук: 12.00.01 / Ємельянова Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 14 с.
127215
  Говдя П.І. Абстракціонізм і кому він служить / П.І. Говдя. – Київ, 1963. – 32 с.
127216
  Рипська Н.П. Абстракціонізм та деякі проблеми сучасного мистецтва / Н.П. Рипська. – К, 1963. – 119с.
127217
  Матвєєва Людмила Леонідівна Абстракціонізм як об"єкт естетичного аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матвєєва Людмила Леонідівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
127218
  Матвєєва Людмила Леонідівна Абстракціонізм як об"єкт естетичного аналізу : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матвєєва Людмила Леонідівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 163 л. – Бібліогр.: л. 153-13
127219
  Дубрівна А.П. Абстракція в образотворчому мистецтві як феномен художньої культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Дубрівна Антоніна Петрівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
127220
  Лой А.М. Абстракція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 6-7. – ISBN 966-642-073-2
127221
  Свінціцький В.М. Абстракція потенціальної здійснимості і поняття машини Тюрінга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
127222
  Коннова Н.О. Абстракція та семіотика грошей в культурі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 156-164. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
127223
   Абсурд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 666. – ISBN 966-316-069-1
127224
  Валовой Д.В. Абсурд в квадрате / Д.В. Валовой. – Москва, 1989. – 46,2с.
127225
  Полюга В.В. Абсурд і бунт як "вірність самому собі" у філософії Василя Стуса і Альбера Камю // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 69-74
127226
  Олійникова К.Г. Абсурд і хаос як визначальні елементи створення образу світу у повісті Ю. Покальчука "Час прекрасний" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-138. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
127227
  Гальчак Б. Абсурд операції "Вісла" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 85-92. – ISBN 978-80-89755-32-5
127228
  Єщенко М. Абсурд у художньому творі: проблеми термінології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 353-359


  Досліджується абсурд як поняття логіки, філософії та літературознавства, а також аналізуються такі терміни, як нісенітниця, нонсенс і парадокс, їх кореляція із поняттям «абсурд». Исследуется абсурд как понятие логики, философии и литературоведения, а ...
127229
  Маленко О.О. Абсурд як лінгвопоетична категорія. Спроба віднайдення сенсу (на матеріалі текстів української постмодерної поезії) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 180-185
127230
  Огерук В. Абсурд як один із засобів творення роману "Мандри Гулліверра" Джонатана Свіфта // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 9
127231
  Погоріла М. Абсурдистські тенденції в балеті Олексія Ратманського "Старі, що вивалюються" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 178-186. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
127232
  Єщенко М. Абсурдистські фінали постмодерної новели: жанрові новації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 142-147. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті автор розкриває жанрові особливості абсурдистських фіналів постмодерної новели. На прикладі творів Олега Шинкаренка показано найпопулярніші новелістичні закінчення, які вибудовуються за допомогою абсурду. В статье автор раскрывает жанровые ...
127233
  Бацевич Ф.С. Абсурдистські художні тексти: спроба типології // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 0027-2833
127234
  Стариков Н.В. Абсурдная экономика // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 59-67. – ISSN 2074-6040


  Известные рецепты ухода от абсурдной экономики, ее мошеннических схем, цинизма нынешней финансовой модели мира, которыми никто не спешит воспользоваться.
127235
  Яворський В. Абсурдне протиріччя, про яке всі знають і не знають // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С.4-7
127236
  Бацевич Ф.С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-30. – Бібліогр.: Літ.: 27 поз. – ISSN 0027-2833
127237
  Коцарев О. Абсурдні роботи Олега Шинкаренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 31


  Новий роман письменника побачив світ у видавництві "Люта Справа".
127238
  Партем М.І. Абсурдність людського буття у філософії екзистенціалізму // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 31-31
127239
   Абсурду філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 666-667. – ISBN 966-316-069-1
127240
  Семенов А.А. Абу-Али ибн-Сина (Авиценна) / А.А. Семенов. – 2-е изд., доп. – Сталинабад, 1953. – 64с.
127241
  Шахсуварян А.О. Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) в армянских истояниках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шахсуварян А.О.; Акад.наук Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1960. – 20л.
127242
   Абу-Али Туганбаевич Кайдаров. – Алма-Ата, 1984. – 57с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
127243
   Абу-Даби. Восточная сказка. Пустыни и моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 56-61 : фото
127244
  Куклик Кристоф Абу-Даби. Мираж в пустыне / Куклик Кристоф, Пипенбург Конрад // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 70-75 : фото. – ISSN 1029-5828
127245
   Абу-Даби: ожившая сказка Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
127246
  Будько Євген Абу-Дабі. Дощ над пустелею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 42-52 : фото
127247
  Будько Євген. Горобець Олександр Абу-Дабі. Розкіш в ім"я Аллаха // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 82-91 : фото
127248
  Сидоренко Віктор АБУ-ДАБІ. Тисяча за одну ніч, або ще одна арабська казка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 36-41 : фото
127249
  Самойлов Юрій Абу-Дабі: Перспектива пляжна і не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
127250
  Франко І.Я. Абу-Каземови капци [Абу-Касимові капці] : (арабська казка) И. Мырона // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 64 с.
127251
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка. – Черкаси : Друкарня Колодочки, 1899. – 64с.
127252
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Київ : Волошки, 1918. – 35 с.
127253
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці / І.Я. Франко. – Львів, 1924. – 76 с.
127254
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка: Для молодш. та середн. шк. віку / І.Я. Франко; За ред. С. Крижанівського. – Київ : Веселка, 1965. – 91 с.
127255
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці / І.Я. Франко. – Львів, 1977. – 119 с.
127256
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Львів, 1977. – 119с.
127257
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Арабська казка: Для молодшого і сер. шк. віку. / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1984. – 104 с.
127258
  Бертельс Абу-Л-Касим Фирдоуси и его творчество / Бертельс, . – Ленинград, 1935. – 72с.
127259
  Рожанская М.М. Абу-л-Фатх Абд ар-Рахман ал-Хазини, XII в. / М.М. Рожанская. – Москва, 1991. – 188с.
127260
  Шидфар Б.Я. Абу-ль-Аля аль-Маарри / Б.Я. Шидфар ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 214 с. – Экз. №1177308 дефектный, отсутствуют стр. 133-214. – (Писатели и ученые Востока)
127261
  Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фарби / А.Х. Касымжанов. – Москва : Мысль, 1982. – 198 с. – (Мыслители прошлого)
127262
  Розенфельд Б.А. Абу-р-Райхан ал-Бируни. 973-1048 / Б.А. Розенфельд, М.М. Рожанская, З.К. Соколовская. – Москва : Наука, 1973. – 272 с.
127263
  Маженова М.Н. Абу-Хаййан - исследователь кипчакского языка (Материалы к истории казах. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маженова М.Н. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 53 с.
127264
  Хайруллаев М.М. Абу Абдаллах ал-Хорезми. Х в. / М.М. Хайруллаев, Р.М. Бахадиров. – М., 1988. – 140с.
127265
  Брагинский И.С. Абу Абдаллах Джафар Рудаки / И.С. Брагинский. – М., 1989. – 135с.
127266
  Виткович В. Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) / В. Виткович, С. Улугзода. – Москва, 1958. – 27с.
127267
  Шахсуварян А.О. Абу Али ибн-Сина (Авиценна) и мировая литература. : Автореф... Канд.фил.наук: / Шахсуварян А.О.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 24л.
127268
  Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель / М.Н. Болтаев. – Ташкент, 1980. – 164с.
127269
  Ибн Сина Абу Али Ибн Сина / Ибн Сина; Булгаков П.Г. – Ташкент, 1980. – 248 с.
127270
  Ибн Сина Абу Али Ибн Сина и естественные науки / Ибн Сина; А.С. Садыков. – Ташкент, 1981. – 250 с.
127271
  Завадовский Ю.Н. Абу Али ибн Сина. Жизнь и творчество : (по таджикско-персидским и арабским рукописным источникам) / Ю.Н. Завадовский. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 304с.
127272
  Хайруллаев М.М. Абу Насер ал-Фараби (873-950) / М.М. Хайруллаев. – Москва : Мысль, 1982. – 303с.
127273
  Казибердов Л.К., Муталибов С.А. Абу Наср Ал-Фараби : Исследования и материалы. – Ташкент : ФАН, 1886. – 200с.
127274
  Казибердов А.Л. Абу Наср ал-Фараби. / А.Л. Казибердов, С.А. Муталибов. – Ташкент, 1986. – 200с.
127275
  Джахид А.М. Абу Наср аль-Фараби о государстве. / А.М. Джахид. – Душанбе, 1966. – 119с.
127276
  Шидфар Б.Я. Абу Нувас / Б.Я. Шидфар. – М., 1978. – 232 с.
127277
  Федоров М.Н. Абу Райхан / М.Н. Федоров. – Ташкент, 1974. – 176с.
127278
   Абу Райхан Беруни. – Ташкент, 1986. – 47с.
127279
  Сираждинов С.Х. Абу Райхан Беруни и его математические труды / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1978. – 95с.
127280
  Булгаков П.Г. Абу Райхан Беруни: Киносценарий / П.Г. Булгаков. – М., 1976. – 119с.
127281
  Кедров Б.М. Абу Райхан Бируни / Б.М. Кедров, Б.А. Розенфельд. – М, 1973. – 55с.
127282
   Абуали ибн Сина и его эпоха [Ибн Сина Абу `Али Хусайн ибн `Абдаллах]. – Душанбе, 1980. – 216 с.


  Авиценна (латинизир. Avicenna) (август/сентябрь 980, c.Афшана, близ Бухары – 18.06.1037, Хамадан, Персия)
127283
  Занд М. Абулкосим Лахути (1887-1957) / М. Занд. – Сталинабад, 1957. – 123 с.
127284
  Явич М. Абуль-Касим Фирдуси / М. Явич. – Сталинабад, 1949. – 13-23с.
127285
  Османова З.Г. Абулькасим Лахути / З.Г. Османова. – Москва, 1987. – 64 с.
127286
  Климович Л.И. Абуррахман Джами / Л.И. Климович. – Сталинград, 1949. – 13-19с.
127287
  Климович Л.И. Абуррахман Джами / Л.И. Климович. – Сталинабад, 1949. – 13-19с.
127288
  Гафуров А. Абуталиб сказал... : стихи, новеллы, притчи / А. Гафуров; авториз. пер. с лакск. Д.Солоухина. – Москва : Современник, 1975. – 172 с.
127289
  Исабекова С.А. Абуэзов - переводчик русской советской драматургической классики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исабекова С.А.; Казах. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1978. – 20л.
127290
  Ільїн В.В. Абхава // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 32. – ISBN 966-316-069-1
127291
  Осия Г.Л. Абхазия - год независимости: проблемы и перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 2074-6040
127292
   Абхазия : геоботан. и лесоводственный очерк по материалам экспедиции Акад. наук СССР 1934 г. : [сборник статей]. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 395 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 387-394. – (Серия Закавказская / Акад. наук СССР, Совет по изучению производ. сил (Сопс) и Ботан. ин-т ; вып. 19)


  Содерж.: Малеев В.П. Флора и растительность Абхазии; Он же. Дубняки Абхазии; Он же. Древесные экзоты Абхазии и их лесоводственное значение; Поварницын В.А. Типы лесов Абхазии; Соколов С.Я. Экологическая и ценотическая классификация древесных и ...
127293
  Пачулиа В.П. Абхазия / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1976. – 161 с.
127294
   Абхазия : фотоальбом / под общ. ред. Шота Шакая ; сост.: А. Глгуа, В. Пачулиа, Н. Рахманов. – Москва : Планета, 1979. – 275 с. : фот.
127295
  Рохлин Александр Абхазия : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 152-164 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
127296
  Гунба М.М. Абхазия в 1 тысячелетии н.э. / М.М. Гунба. – Сухуми, 1989. – 254с.
127297
  Папаскири А.Л. Абхазия в русской литературе (до 20 века) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Папаскири А.Л. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
127298
  Папаскири А.Л. Абхазия в русской прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Папаскири А.Л. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 16 л.
127299
   Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествовательных источников. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 178, [1] с. – Библиогр.: с. 177-178
127300
  Леков Р. Абхазия и Южная Осетия: проблемы становления государственности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 103-112. – ISSN 0130-9625
127301
   Абхазия. Курорты Абхазии : Экскурсии: (Проспект). – Сухуми : АБГИЗ, 1939. – 12 с.
127302
  Литвинцев Данил Абхазия. Осколки разбитого в дребезги : Репортаж / Литвинцев Данил, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 168-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
127303
  Багапш Н.В. Абхазия: история становления этноса и государства : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 17-23. – ISSN 0016-7207
127304
  Бахиа С.И. Абхазская "абипара" - патронимия / С.И. Бахиа. – Тбилиси, 1986. – 83с.
127305
   Абхазская АССР в братской семье советских народов. – Сухуми : Алашара, 1972. – 152 с.
127306
  Карчава В.И. Абхазская АССР на этапе строительства развитого социализма (1945-1965 гг.) / В.И. Карчава. – Тбилиси, 1981. – 229с.
127307
  Чаниа Т.М. Абхазская баллада : повести и рассказы / Т.М. Чаниа; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1985. – 236 с.
127308
  Куправа А.Э. Абхазская деревня на пути социализма / А.Э. Куправа. – Тбилиси, 1977. – 310с.
127309
  Копешавидзе Г.Г. Абхазская кухня. / Г.Г. Копешавидзе. – Сухуми, 1989. – 113с.
127310
  Джанашиа Б.П. Абхазская лексика виноградарства и виноделия (по данным абжуйского и бзыбского диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: / Джанашиа Б. П.; АН ГССР, Абхазск. ин-т яз., лит. и ист. – Тбилиси, 1955. – 16л.
127311
   Абхазская литература : краткий очерк. – Сухуми : Алашара, 1968. – 144 с.
127312
  Гулия Д.И. Абхазская народная поэзия / Д.И. Гулия, Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1941. – 107с.
127313
  Зухба С.Л. Абхазская народная сказка / С.Л. Зухба. – Тбилиси, 1970. – 254с.
127314
  Зухба С.Л. Абхазская народная сказка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зухба С.Л.; АН Груз.ССР. Ин-тут истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1967. – 22л.
127315
  Гогохия Д.В. Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в период строительства коммунистического общества. / Д.В. Гогохия. – Сухуми, 1966. – 122с.
127316
  Авидзба Х.А. Абхазская организация компартии Грузии в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Авидзба Х.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1970. – 27л.
127317
  Кварацхелия Б.Е. Абхазская организация Компартии Грузии в период борьбы за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кварацхелия Б.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 28л.
127318
  Джологуа Н.В. Абхазская организация Компартии Грузии в период ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... наук: / Джологуа Н. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
127319
  Окуджава М.С. Абхазская организация ЛКСМ Грузии в период строительсва социализма (1921-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Окуджава М. С.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПСС Грузии. – Тбилиси, 1981. – 16л.
127320
  Соколов Б Абхазская повесть. / Б Соколов. – М., 1959. – 390с.
127321
  Соколов Б Абхазская повесть. / Б Соколов. – Калинин, 1961. – 404с.
127322
   Абхазская поэзия : пер. с абхазского. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 110 с.
127323
  Агрба В.Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество / В.Б. Агрба; АН ГрузССР, Абхазский ин-т языка, лит-ры и истории. – Тбилиси : Мецвиереба, 1971. – 157с.
127324
  Дарсалия В.В. Абхазская советская драматургия. / В.В. Дарсалия. – Тбилиси, 1968. – 192с.
127325
  Дарсалия В.В. Абхазская советская драматургия. / В.В. Дарсалия. – Тбилиси, 1968. – 192с.
127326
  Анисимов С. Абхазские Альпы. Гагры-Сухум-Батум. Батумское побережье / С. Анисимов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 134с.
127327
  Левит А.И. Абхазские легенды / А.И. Левит. – Сухуми, 1954. – 36с.
127328
   Абхазские народные сказки. – Сухуми : Абгиз, 1939. – 90, [3] с. : ил.
127329
   Абхазские народные сказки : пер. с абхаз. – Москва : Наука, 1975. – 470 с. : ил. – (Сказки и мифы народов Востока)
127330
  Лакербай М.А. Абхазские новеллы / М.А. Лакербай; пер. с абхаз. С.Трегуба. – Сухуми : Абгиз, 1961. – 208 с.
127331
   Абхазские рассказы : [cборник : пер. с абхаз.]. – Москва : Советский писатель, 1950. – 307 с.
127332
   Абхазские рассказы : пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1962. – 237 с. : ил.
127333
  Шинкуба Б.В. Абхазские сказания / Б.В. Шинкуба. – Сухуми, 1961. – 134с.
127334
   Абхазские сказки. – Сухуми : АбНИИ
Т. 1. – 1940. – 475 с. : ил.
127335
   Абхазские сказки. – Сухуми : Абгиз, 1959. – 350 с. : ил.
127336
  Бгажба Х.С. Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. [Илл. Белецких А. и М.]. – Сухуми : Аблиз, 1959
127337
  Бгажба Х.С. Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. – Сухуми : Аламара, 1965
127338
   Абхазские сказки / [сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – Сухуми : Алашара, 1965. – 335 с.
127339
   Абхазские сказки / [сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – Сухуми : Алашара, 1979. – 318 с. : ил.
127340
   Абхазские сказки / [сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – Изд. 6-е. – Сухуми : Алашара, 1983. – 317 с. : ил.
127341
   Абхазские сказки / [Сост., обраб. и пер. с абхаз. Х.С. Бгажба]. – 7-е изд. – Сухуми : Алашара, 1985. – 359 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-355
127342
  Джоджуа Д.Е. Абхазские табаководы / Д.Е. Джоджуа. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
127343
  Званба С.Т. Абхазские этнографические этюды / С.Т. Званба. – Сухуми, 1982. – 90с.
127344
  Аджинджал Е.К. Абхазский государственный музей : краткий очерк- путеводитель / [авт. текста Е.К. Аджинджал]. – Сухуми : Алашара, 1977. – 23 с. : цв. ил.
127345
  Хашба Р.А. Абхазский деткский фольклор. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09 / Хашба Р.А.; АН ГрССР.Ин-т истории груз.лит. – Тбилиси, 1980. – 19л.
127346
  Салакая Ш.Х. Абхазский народный героический эпос. / Ш.Х. Салакая. – Тбилиси, 1966. – 184с.
127347
  Салакая Шота Хичович Абхазский нартский эпос Ш.Х.Салакая. / Салакая Шота Хичович. – Тбилиси, 1976. – 235с.
127348
   Абхазское долгожительство. – Москва : Наука, 1987. – 293, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав.


  Содерж.: Введение / Козлов В.И. (при участии Далакишвили С.М.): с. 5–17; Гл. 1: Общие сведения. Исторический очерк / Инал-Ипа Ш.Д. (при участии Воронова А.А.): с. 18–26; Природно -экологические условия / Козлов В.И., Красникова Т.В.: с. 26–39. Гл. 2: ...
127349
  Инал-Ипа Абхазы (Историко-этнографические очерки) / Инал-Ипа. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Сухуми, 1965. – 695с.
127350
  Инал-Ипа Абхазы. Историко-этнографические очерки / Инал-Ипа. – Сухуми, 1960. – 448с.
127351
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ, 1980. – 392с.
127352
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ, 1980. – 260с.
127353
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ
Гл.4. – 1989. – 336с.
127354
  Васубандху Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы) / Васубандху. – Москва : Наука
Раздел 1 : Анализ по классам элементов. – 1990. – 317с.
127355
   Абшаев Магомет Тахирович // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 127-128. – ISSN 0130-2906
127356
   Абылхан Кастеев. – М., 1955. – 64с.
127357
  Карнаух А.Л. Авалон, готская история / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2010. – 275, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-271. – ISBN 978-966-2286-03-8
127358
  Георгиев Ангел Авам Стоянов / Георгиев Ангел. – София, 1954. – 62с.
127359
   Авангард - Альманах = Avantgarde - Almanach : альманах пролетарських митців нової генерації. – Київ : Державне вид-во України
№ -а, січень. – 1930
127360
   Авангард - Альманах = Avantgarde - Almanach : альманах пролетарських митців нової генерації. – Київ : [Державне вид-во України]
№ -б. – 1930
127361
  Шкаруба Л. Авангард - на сцену! // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 6-11
127362
  Андросова Д. Авангард - поставангард у фортепіанній творчості О. Мессіана і його сучасників // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 107-114. – ISSN 2224-0926
127363
   Авангард : воспоминания и документы питер. рабочих 1890-х г. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 444 с., [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – (Голоса революции)
127364
  Радзевич Г. Авангард // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 122-127. – ISSN 0130-321Х


  У мистецтві ХХ століття складно знайти явище, що викликало б стільки неоднозначних суджень і дискусій, як авангард. Ставши фактором історії, авангардний світогляд визначив вектор розвитку мистецтва аж до сьогодення. Цікавість до цього феномена не ...
127365
  Матвієнко С. Авангард versus модернізм? // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 17-22
127366
  Дриккер А.С. Авангард в его исторической ретроспективе // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 54-69. – ISSN 0236-2007


  Художественный авангард
127367
  Мусієнко Н. Авангард і гламур у дзеркалі екрану // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 122-125
127368
  Сухарев В.В. Авангард мирового социализма / В.В. Сухарев. – К., 1982. – 279с.
127369
  Скібіцька Т. Авангард модерну : польські архітектори у Києві межі XIX - XX століть // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 588-600
127370
   Авангард на п"єдесталі досвіду Київському національному університету технологій та дизайну - 85 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 1
127371
  Желтухін В.М. Авангард радянського суспільсва / В.М. Желтухін, Н.Б. Змаська. – К, 1987. – 47с.
127372
  Шевченко В.Ф. Авангард трудівників села / В.Ф. Шевченко. – Київ, 1980. – 168с.
127373
   Авангард трудового колективу : з досвіду роботи партійних організацій України по здійсненню рішень ХХІV з"їзду КПРС. – Київ : Політвидав України, 1976. – 262 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
127374
   Авангард, остановленный на бегу : альбом. – Ленинград : Аврора, 1989. – 283 с. : цв. ил.
127375
  Іщенко В. Авангардизм у літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 128-132. – ISSN 0130-321Х
127376
  Горбачов Д. Авангардизм ХХ століття і Шевченко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 102-118
127377
  Забіяка І.В. Авангардисти: своєрідне тлумачення проблеми художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 170-173. – ISBN 978-966-171-217-0
127378
  Турчин В.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада / В.С. Турчин. – Москва, 1988. – 46с.
127379
  Афанасьєва В.С. Авангардистський тип тонічного вірша в ранній поезії Андрія Чужого. Діалог з Михайлем Семенком (на прикладі віршів Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 15-18


  У статті здійснено ритмічний аналіз поезій Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику", розглянуто авангардистський тип тонічного вірша в ранній творчості поета-футуриста, досліджено поетичні зв"язки Андрія Чужого з Михайлем Семенком. В ...
127380
  Костенко Н. Авангардистський тип українського дольника (ДКЗ, ДК4): метрика й ритміка


  У статті розглядаються типологічні моделі українського 3-іктового та 4-іктового дольника, зокрема авангардистський тип дольника у творчості українських футуристів і пролетарських поетів
127381
  Просалова В. Авангардистські тенденції у творчій діяльності М. Шаповала // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 164-169. – ISSN 1728-9572
127382
   Авангардная роль вузовских коммунистов / Семинар секретарей партийных организаций высших учебных заведений Украинской ССР. – Киев : Вища школа, 1982. – 172с.
127383
  Орландо Родригес Феблес Авангардная роль коммунистической партии Кубы в процессе социалистического преобразования общественных отношений : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Орландо Родригес Феблес; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.143-170
127384
  Орландо Родригес Феблес Авангардная роль Коммунистической партии Кубы в процессе социалистического преобразования общественных отношений : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Орландо Р.Ф.; МВ ССО УССР.КГУ. – Киев, 1985. – 23л.
127385
  Цвых В.Ф. Авангардная роль коммунистов как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цвых В. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
127386
  Цвых Владимир Федорович Авангардная роль коммунистов как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цвых Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
127387
  Черненко К.У. Авангардная роль партии коммунистов / К.У. Черненко. – Москва, 1982. – 464с.
127388
   Авангардная роль пролетариата в революционном движении России (1895-1917 гг.) : сборник трудов. – Москва, 1973. – 117 с.
127389
  Рустамов А.Г. Авангардная роль рабочего класса в совершенствовании социализма / А.Г. Рустамов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
127390
  Иванов И.Е. Авангардная роль русских рабочих в объединительном движении советских народов за создание СССР (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов И.Е.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 20л.
127391
  Платонов Р.П. Авангардная сила советского общества / Р.П. Платонов. – Минск, 1986. – 93с.
127392
  Сморжевська О.О. Авангардне мистецтво України: національні та західноєвропейські впливи (перша третина XX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 171-181. – ISBN 978-966-551-327-8
127393
  Горова Н. Авангардні об"єкти київських новобудов початку 1960-х: Автовокзал і Палац піонерів (участь художників) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 65-72. – ISSN 1992-5557
127394
  Волошенко А. Авангардні проекції національного хорового псалму на прикладі творів Ірини Алексійчук // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 44-51. – ISSN 2310-0583
127395
  Голик О. Авангардні тенденції в українській поезії 20-х рокув ХХ століття
127396
  Манчха П.И. Авангардные отряды революционной борьбы в Африке. / П.И. Манчха. – М., 1971. – 182с.
127397
  Федоров Ф.П. Авангардные стихи Ходасевича: "Из дневника" // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 174-183. – ISBN 978-5-243-00283-7
127398
  Осадча О. Авангардові інспірації в інтерпретації християнської тематики в українському мистецтві 1960-х-1980-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1521-1528. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлюються основні аспекти функціонування релігійної тематики в українському мистецтві в умовах тоталітарної культури. Розглядається вплив художнього спадку авангарду на формування пластичної мови творів, присвячених християнським образам та ...
127399
   Аванесов Геннадій Арташесович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
127400
  Конрад Д. Аванпост прогресу / Д. Конрад. – Київ, 1926. – 94с.
127401
  Конрад Д. Аванпост цивилизации / Д. Конрад. – М.-Л., 1927. – 96с.
127402
  Кириленко І. Аванпости : повість / І. Кириленко. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1934. – 192 с. : портр., мал. – (Шкільна бібліотека для дітей середьного і старшого віку)
127403
  Кириленко І. Аванпости : повість / І. Кириленко. – Київ : Молодь, 1959. – 167 с.
127404
  Зорин Леонид Авансцена : Мемуарный роман / Зорин Леонид. – Москва : Слово, 1997. – 526с. – ISBN 5-85050-050-2
127405
  Шмелев Н.П. Авансы и долги / Н.П. Шмелев. – М., 1989. – 142с.
127406
  Шевченко І.О. Авантекст як ключове поняття у дослідженні національного виміру народної казки: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 83; 14 поз.
127407
   Авантюра "92. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 238 с. – (Детектив, фантастика, приключения)


  Содерж.: Пять сетов / П. Виалар. Глаза смерти / Дж. Д. Макдональд. Игра в пинг- понг / Дж. А. Ингланд. Охота на дракона / С.Вартанов. Ставка на мертвого жокея / И. Шоу. Ах, эта Африка! / Л. Савров. Штрихи к портрету чемпиона: О. А. Алехине / Б. Туров. ...
127408
  Євдокимов В.М. Авантюра, приречена на провал / В.М. Євдокимов. – Київ, 1970. – 48с.
127409
  Дунаев-Брест Авантюра: Стихи-посвящения / Дунаев-Брест. – Брест, 1993. – 60с.
127410
  Хрієнко М. Авантюри на Дніпрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Про хвороби річки, їхні причини та людей, які власними силами намагаються її врятувати. Погляд із борту надувної байдарки.
127411
  Дяченко М. Авантюрист : [роман] / М. Дяченко, С. Дяченко; Марина та Сергій Дяченки ; [відп. за вип. Н. Кудринецька]. – Київ : Зелений пес, 2007. – 464 с. – (Серія "Світи Марини та Сергія Дяченків"). – ISBN 978-966-2938-56-2
127412
  Харитонов Э.В. Авантюрист // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 166-170. – ISSN 1606-0219


  Маршал СССР Г.К. Жуков.
127413
  Гофмансталь Г. Авантюрист и певица или Дары жизни : Пьеса в 2 актах / Гуго Ф. Гофмансталь ; Пер. с нем. в стихах О.Н. Чюминой. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; [Тип. Русского т-ва], 1909. – 94 с. – (Универсальная библиотека ; № 139)


  В РГБ есть электронная версия
127414
  Зубкова А. Авантюрист или маг? // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 24-35


  История жизни графа Калиостро.
127415
  Довгайчук Ю. Авантюрист чи заручник історії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 вересня (№ 163)


  Про митрополита Гедеона, князя з роду Святополк-Четвертинських, говорили у Національному заповіднику "Софія Київська".
127416
  Борисенко И. Авантюристы в гражданской войне на Северном Кавказе в 1918 году / И. Борисенко. – Ростов н/Дону, 1991. – 102с.
127417
  Невилл Кэтрин Авантюристы: Роман. / Невилл Кэтрин. – М., 1995. – 352с.
127418
  Шашлакова Т. Авантюрная эпопея вдали от Родины. / Т. Шашлакова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 480с.
127419
   Авантюрно-приключенческий роман : сборник : пер. с англ., фр. – Киев : Свенас, 1991. – 565 с. : ил.
127420
  Книппинг Ф. Авантюры дома Шпрингера / Ф. Книппинг. – М., 1964. – 248с.
127421
  Павлович П. Авантюры русского царизма в Болгарии : сборник документов / сост. П. Павлович; предисл.: В. Коларова. – Москва : Соцэкгиз, 1935. – XXIII, 240 с.
127422
  Бесчастнов М.В. Аварии в химических производствах и меры их предупреждения / М.В. Бесчастнов. – М., 1976. – 367с.
127423
  Короткин И.М. Аварии и катастрофы кораблей / И.М. Короткин. – Л., 1977. – 296с.
127424
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва : Атомиздат. – (Научно-техническая информация по материалам зарубежной печати)
Вып. 1. – 1969. – 84 с. – Библиогр.: с. 78-81
127425
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва : Атомиздат. – (Научно-техническая информация по материалам зарубежной печати)
Вып. 2. – 1970. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 101-103
127426
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва : Атомиздат. – (Научно-техническая информация по материалам зарубежной печати)
Вып. 3. – 1970. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 78-80
127427
  Кузьмин В.М. Аварии при колонковом бурении и борьба с ними / В.М. Кузьмин. – М.-Л, 1932. – 56с.
127428
  Кузнечихин С.Д. Аварийная ситуация / С.Д. Кузнечихин. – М, 1990. – 367с.
127429
  Комов В.Е. Аварийные гости. / В.Е. Комов. – Орел, 1958. – 80с.
127430
   Аварийные дозиметрические системы в эксперименте на реакторе HPRR. – Москва : [Б. и.], 1972. – 53 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 51-52. – (Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике ; АИНФ 138 (ОБ))
127431
  Кузнецов И.А. Аварийные и переходные процессы в быстрых реакторах / И.А. Кузнецов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 171 с.
127432
  Букринский А.М. Аварийные переходные процессы на АЭС с ВВЭР / А.М. Букринский. – Москва, 1982. – 141 с.
127433
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – Москва : Воениздат, 1980. – 208с.
127434
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – М., 1990. – 287с.
127435
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы на коммунальных сетях в очаге ядерного поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – Изд. 3-е доп. – М., 1972. – 303с.
127436
  Гессен В.Ю. Аварийные режимы и защита от них в сельскохозяйственных электросетях / В.Ю. Гессен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1961. – 496 с.
127437
  Озеров Л.А. Аварийный запас / Л.А. Озеров. – М., 1990. – 28с.
127438
  Башкиров М.В. Аварийный пеленг / М.В. Башкиров, А.Б. Бурцев. – Иркутск, 1991. – 240с.
127439
  Иванов В.М. Аварийный случай / В.М. Иванов. – Москва, 1953. – 48с.
127440
  Дюрренматт Ф. Авария / Ф. Дюрренматт. – Москва, 1962. – 40с.
127441
  Буртынский А.С. Авария / А.С. Буртынский. – Саранск, 1966. – 119с.
127442
  Борин А.Б. Авария / А.Б. Борин. – М., 1974. – 231с.
127443
  Швейда И. Авария : роман ; пер. с чеш. / Иржи Швейда. – Москва : Прогресс, 1979. – 382 с.
127444
   Авария : сборник зарубежных остросюжетных радиопьес. – Київ : Мистецтво, 1986. – 228 с.
127445
  Насибов А.А. Авария Джорджа Гарриса. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1953. – 95с.
127446
  Федор О.Т. Аварії в житлово-комунальному господарстві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 30-31 : фото
127447
  Гринчук М.С. Аварії на автомобільному транспорті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 26 : фото
127448
  Треніна А.С. Аварії на автомобільному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 26 : фото
127449
  Треніна А.С. Аварії на громадському транспорті: причини і правила поведінки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 22-23 : фото
127450
  Прокопенко Ю.Т. Аварійна ситуація / Ю.Т. Прокопенко. – Київ, 1983. – 175 с.
127451
  Вовченко Н. Аварійна школа в новому сяйві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 35-36 : фото
127452
  Білінський В. Аварія. / В. Білінський. – Львів, 1981. – 175с.
127453
  Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика : Автореф... Канд.филол.наук: / Хайбуллаев С.М.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 24л.
127454
  Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1973. – 111с.
127455
  Усахов М. Аварская проза : Автореф... канд. филол.наук: / Усахов М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 20л.
127456
   Аварские народные сказки. – Москва : Наука, 1972. – 176 с. : ил. – (Сказки и мифы народов Востока)
127457
   Аварские сказки. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с. : ил.
127458
  Алиева Ф.Г. Аварские тосты : стихи / Фазу Алиева; ввториз. пер. с авар. В. Туркина ; ил.: Э.А. Широв. – Москва : Советская Россия, 1972. – 207 с.
127459
  Говоров С. Аварский театр / С. Говоров. – Махачкала, 1960. – 44 с.
127460
  Жирков Л.И. Аварско-русский словарь / сост. проф. Л.И. Жирков. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 188 с. – (Национальные словари / Гос. ин-т "Совет. энциклопедия" / гл. ред. О. Ю. Дмидт, Ф. Н. Петров ; вып. 1)
127461
  Саидов М.С. Аварско-русский словарь : около 37 000 слов / сост.: Саидов М.С., Микаилов Ш. – Махачкала : Дагестанский филиал АН СССР, 1951. – 1044 с.
127462
  Саидов М. Аварско-русский словарь : около 18 000 слов / М. Саидов. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 808 с.
127463
  Скиба А.В. Аварський період у Північному Причорномор"ї // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 80-83


  "Статтю присвячено визначенню періоду військово-політичної присутності, а також ролі, яку відігравали авари в Північному Причорномор’ї. Писемні джерела дають змогу окреслити час аварського володарювання в цьому регіоні між 558 та 568 рр. Наслідком ...
127464
  Попова Анастасия Аватар, недоношенный ребенок войны / Попова Анастасия, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 114-122 : фото
127465
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – М., 1987. – 254с.
127466
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
127467
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – Минск, 1990. – 364с.
127468
  Гуляшки А. Аввакум Захов против 07. / А. Гуляшки. – М., 1967. – 200с.
127469
  Гусєв В.І. Авгієві стайні / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
127470
  Ковінька О.І. Авгури / О.І. Ковінька. – Харків
1,2. – 1979. – 176 с.
127471
  Макуренкова С. Авгуры = Auguri : италийский альбом / Светлана Макуренкова ; художник Ф. Ликари ; [пер. на итал. яз.: Н. Валевская, А. Кастеллан]. – Москва : Река времен, 2015. – 65, [4] с., [14] л. цв. ил. : ил. – Представлена серия работ "Рождение вулкана". - Текст парал. рус., итал. – ISBN 978-5-85319-087-0
127472
  Беляев А.А. Авгуры из Нового и Старого Света / А.А. Беляев. – М., 1980. – 95с.
127473
   Август-91 : сборник. – Москва : Политиздат, 1991. – 270, [2] с.
127474
  Андроникашвили Б.Б. Август-месяц / Б.Б. Андроникашвили. – Москва, 1973. – 240с.
127475
  Чумаков Н.А. Август - время звездопада. / Н.А. Чумаков. – Л., 1989. – 206с.
127476
  Потехина И. Август - месяц звездопадный: стихи / И. Потехина. – М., 1978. – 95с.
127477
  Гамсун Кнут Август / Гамсун Кнут. – М.-Л., 1933. – 383с.
127478
  Рыленков Н.И. Август / Н.И. Рыленков. – М., 1958. – 199с.
127479
  Снегова И.А. Август / И.А. Снегова. – М., 1963. – 114с.
127480
  Баянов В.М. Август / В.М. Баянов. – Кемерово, 1969. – 29с.
127481
  Матевосян Август : сборник / Матевосян, ГИ. – Москва : Известия, 1972. – 287 с.
127482
  Перовский Н.М. Август / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1973. – 103с.
127483
  Чокану Анатол Август : стихи / Чокану Анатол. – Москва : Советский писатель, 1979. – 127 с.
127484
  Евса И.А. Август / И.А. Евса. – Киев, 1985. – 127с.
127485
  Глузберг М.С. Август Бабель / М.С. Глузберг. – М, 1959. – 32с.
127486
  Майский И.М. Август Бебель. – Москва : ВЦСПС, 1923. – 60 с.
127487
  Гемков Г. Август Бебель. / Г. Гемков. – Москва, 1972. – 128с.
127488
  Кобаяси К. Август без императора : роман / К. Кобаяси. – Москва : Прогресс, 1982. – 244с.
127489
  Фридеричиа А. Август Бурнонвиль: Балетмейстер, отразивший в своем творчестве идеалы и борьбу века / А. Фридеричиа. – М., 1983. – 272с.
127490
  Еремина Мария Август в Гренландии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 14 : фото
127491
  Заруба А.Л. Август в отчем доме : рассказы, повесть / А.Л. Заруба. – Донецк : Донбас, 1981. – 224с.
127492
  В.Р.[Рыбинский В.П.] Август Дилльманн, 1894. – [8 с.]. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии", №12, 1894 г., с.615-622
127493
  Малышко А.С. Август души моей : стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1974. – 223 с.
127494
   Август Корк: Документы и материалы.. – Таллин, 1981. – 176с.
127495
  Лебедев П.Н. Август Кундт / Петр Лебедев. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1894. – 11 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Труды отделения физических наук. Имп. Акад О-ва любителей естествознания, т. 7


  На обл. дарств. надпись Шиллеру от автора
127496
  Храмов Ю.А. Август Кундт. К 150-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 121-130. – ISBN 5-12-000444-X
127497
  Иконников В.С. Август Людвиг Шлецер : историко-библиографический очерк / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – [2], 72 с. – Библиогр.: "Литература" (с. 71-72)
127498
   Август Макке // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 13-30.
127499
  Гаврилов Г. Август Попов / Г. Гаврилов. – София, 1974. – 156с.
127500
  Эссвейн Г. Август Стриндберг : Опыт психологической характеристики / Герман Эссвейн ; пер. с нем. [и предисл.] В.М. Фриче. – Москва : К-во "Современные проблемы", 1909. – 89, [7] с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., переводчик: Фриче, Владимир Максимович (1870-1929)
127501
  Ерхов Борис Александрович Август Стриндберг : Библиогр. указ. / Ерхов Борис Александрович. – Москва : Книга, 1981. – 118с. – (Писатели зарубеж. стран)
127502
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого : роман / А.И. Солженицын. – Москва, 1991. – 95 с. – (Роман-газета ; №1(92))
127503
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого : роман / А.И. Солженицын. – Москва, 1991. – 96 с. – (Роман-газета ; № 23-24)
127504
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого / А.И. Солженицын. – М.
ч. 2. – 1992. – 64 с.
127505
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого / А.И. Солженицын. – М.
ч. 3. – 1992. – 64с.
127506
   Август Штрамм // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 103. – ISSN 0130-6545


  Август Штрамм - немецкий писатель-экспрессионист.
127507
  Каревин А. Август юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 3-9 августа (№ 31)


  4 августа - 255 лет со дня рождения Владимира Боровиковского, выдающегося русского художника, малоруса по происхождению; 8 августа - 95 лет со дня события, представляющего интересную страницу истории Киевского университета (Совет университетских ...
127508
  Овадия Д. Август, август... / Д. Овадия. – София, 1965. – 207с.
127509
  Овадия Д. Август, август... / Д. Овадия. – София, 1966. – 276с.
127510
  Халилецкий Г.Г. Август, лету конец. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1964. – 208с.
127511
  Добровольский В.А. Август, падают звезды / В.А. Добровольский. – М, 1964. – 343с.
127512
  Добровольский В.А. Август, падают звезды / В.А. Добровольский. – М, 1967. – 239с.
127513
  Григорьев Ю. Август. / Ю. Григорьев. – Вильнюс, 1968. – 114с.
127514
  Курукин Игорь Августейшие любимцы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 92-101 : фото
127515
  Сергиевский Н.Н. Августейший поэт К.Р. : (жизнь и деятельность : великий князь Константин Константинович, как государственный и общественный деятель, поэт и человек : оценка творчества в письмах наших классиков : мои воспоминания). – Петроград, 1915. – 49 с.
127516
  Больярд Чарльз Августин .Епікур та скептицизм стосовно зовнішнього світу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 102-119. – ISSN 0235-7941
127517
  Боголюбов А.Н. Августин Августинович Бетанкур. 1758-1824 / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1969. – 152с.
127518
  Алєксандрова О.В. Августин Аврелій Блаженний // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 186-188. – ISBN 966-316-069-1
127519
  Боголюбов А.Н. Августин Бетанкур (1758-1824). Ученый, инженер, архитектор, градостроитель / А.Н. Боголюбов, В.Е. Павлов, Н.Ф. Филатов. – Нижний Новгород : ННГУ, 2002. – 220с. – На тит. листе: Посвящается 300-летию Санкт-Петербурга
127520
  Беднаржова Т. Августин Волошин - державний діяч / Т. Беднаржова. – Львів, 1995. – 231с.
127521
  Ньорба Л. Августин Волошин - мислитель і борець за національну ідею // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 40-45. – ISSN 1810-2131
127522
   Августин Волошин : життя і помисли президента Карпатської України / Вегеш М.М., Кляп М.І., Тарасюк В.Ю., Токар М.Ю. – 2-ге вид., доп. – Ужгород : Карпати, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-671-200-7
127523
  Пінчук С. Августин Волошин // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 89-94
127524
  Кучменко Б.А. Августин Волошин як громадський діяч / Б.А. Кучменко, Е.М. Кучменко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 305-313. – ISBN 966-628-014-0
127525
  Ребрик Н. Августин Волошин. П"єса "Маруся Верховинка" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 62-69. – ISSN 0130-528Х
127526
   Августин Волошин: президент одного дня, який змінив історію Закарпаття // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 5
127527
  Юсип-Якимович Августин Волошин: становлення національно-мовної особистості // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 73-77
127528
  Маслак О.О. Августиніанство в контексті західної ідеї права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується необхідність та актуальність дослідження комплексу ідей правового аспекту творчості Аврелія Августина та його рецепції в подальшій філософсько-правовій думці Заходу. Також стаття є програмою досліджень тих аспектів теоретичної ...
127529
  Туренко О. Августинова версія закону - європейський пошук легітимації індивідуального // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 282-286. – ISSN 1728-9343
127530
  Труонг Ш. Августовская революция во Вьетнаме / Ш. Труонг. – Москва, 1954. – 105 c.
127531
   Августовские грозы : сов. писатели о победе на Дальнем Востоке в авг. 1945 г. : [сборник]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1975. – 559 с., [12] л. ил. : ил.


  Содерж.: Победа в Маньчжурии; Подвиг Тихоокеанского флота / В. Величко. Орлы над Хинганом / Г. Марков. Рубеж / И. Герасимов. Через Большой Хинган / Г. Серебряков. Удар / В. Недосекин. Прибой у Котомари / Б. Воробьев. Слепой; Разведчики / Н. Занин. В ...
127532
   Августовские грозы : сов. писатели о победе на Дальнем Востоке в авг. 1945 г. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1980. – 575 с. – (Байкало-Амурская библиотека "Мужество" / редкол. сер.: отв. ред. Г.М. Марков [и др.])


  Содерж.: Победа в Маньчжурии; Подвиг Тихоокеанского флота / В. Величко. Орлы над Хинганом / Г. Марков. Рубеж / И. Герасимов. Через Большой Хинган / Г. Серебряков. Удар / Р. Недосекин. Прибой у Котомари / Б. Воробьев. Слепой; Разведчики / Н. Занин. В ...
127533
  Грибачев Н.М. Августовские звезды / Н.М. Грибачев. – М., 1958. – 219с.
127534
  Грибачев Н.М. Августовские звезды / Н.М. Грибачев. – М., 1960. – 264с.
127535
  Ибаргуэнгойтиа Х. Августовские молнии / Х. Ибаргуэнгойтиа. – Москва, 1970. – 104с.
127536
  Дворцов Н.Г. Августовские ночи. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1976. – 176с.
127537
  Горбачев М.С. Августовский путч: Причины и следствия / М.С. Горбачев. – М., 1991. – 92с.
127538
   Августовский рассвет : сборник повестей и рассказов. – Москва : Воениздат, 1976. – 264 с.


  Радость : рассказ / Аурел Михале ; Отряд капитана Буруянэ: повесть / Теодор Константин ; Ловушка : повесть / Теодор Константин ; Августовский рассвет: повесть / Драгош Викол
127539
  Поперечный А.Г. Августовское поле / А.Г. Поперечный. – М., 1976. – 126с.
127540
  Пальчевский А.О. Августовское утро / А.О. Пальчевский. – М, 1967. – с.
127541
  Рябова Е.И. Августь Шеноа и его роман "Крестьянское восстание" : Автореф... канд. филол.наук: / Рябова Е. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1956. – 18л.
127542
  Овчаренко Н.Е. Авгут Бебель / Н.Е. Овчаренко. – М., 1963. – 207с.
127543
  Савченко Г. Авдієнко Михайло Овер"янович // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 14-15. – ISBN 978-966-2911-56-5
127544
  Антонова Н.Л. Авдотьино / Н.Л. Антонова. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 75 с.
127545
  Эльяш Н.И. Авдотья Истомина / Н.И. Эльяш. – Ленинград : Искусство, 1971. – 189 с.
127546
   Авдышев Алексей Иванович Авдышев, заслуженный деятель искусств Карельской АССР : каталог. – Москва : [б. и.], 1964. – 13 с., [5] л. ил. : ил.
127547
  Шелковый С.К. Аве, август : стихотворения / Сергей Шелковый. – Харьков : Майдан, 2012. – 198, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-372-443-0
127548
  Легкий З.М. Аве, Марія : оповідання, повiсть / З.М. Легкий. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 334 с.
127549
  Горло А.И. Аве, Цезарь / А.И. Горло. – Кишинев, 1984. – 183с.
127550
  Решетник М.Д. Авенаріус (Avenarius) Ріхард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 568-569. – ISBN 966-316-069-1
127551
   Авенаріус Михайло Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6
127552
   Авенаріус Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 313. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
127553
   Авенаріус Михайло Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-8 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
127554
   Авенаріус Михайло Петрович (1835-1895) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5. – ISBN 966-95774-3-5
127555
  Кордун Г.Г. Авенаріус Михайло Петрович (7.09.1835 - 4.09.1895) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 4-5
127556
  Хеллевиг Й. Авенир - налоги России / Йон Хеллевиг, Артём Усов; Под ред А.Верещагина. – 2-е изд., расшир., доп. – Хельсинки : Раша адвайзори груп Ою, 2007. – 267 с. – (Авенир пабликейшнс сериес). – ISBN 978-952-99785-2-6
127557
  Хеллевиг Й. Авенир - трудовое право и управление персоналом в России / Йон Хеллевиг, Артем Усов; под ред. А. Верещагина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Хеллевинг, Кляйн и Усов, 2007. – 124с. – ISBN 978-952-9978
127558
   Авенир Иванович Уемов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 157. – ISSN 0235-1188
127559
   Авенир Иванович Уемов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 117. – ISSN 0042-8744
127560
   Авениру Ивановичу Уёмову - 75 лет // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 130-133
127561
  Яковкін В.М. Авенір Олександрович Яковкін // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 142-148. – ISBN 966-594-644-7
127562
  Коцюбинська. М. Аверинцев у моєму/нашому духовному світі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 8-12
127563
  Дахній А. Аверинцев, Відень, Spitalgasse, або урок відкритості на тлі австрійського досвіду // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 21-33
127564
  Вежель Л.М. Аверс і реверс християнської демократії : (в руслі журналістських досліджень Г. Костельника) [До 120-річчя від дня народження теолога-філософа] // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 19-27


  У статті на рідкісних архівних документах розглядається спадщина талановитого духовного лідера, філософа й поета Г. Костельника, 120-ліття від дня народження якого відзначала Україна минулого року. The heritage of a talented spiritual leader G. ...
127565
   Авеста в русских переводах (1861-1996) : [свящ. писание зороастризма]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Журн. "Нева" ; Летний Сад, 1998. – 476, [2] с. : ил., карта. – Имен. и предм. справ.-указ.:с. 415-470. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-87516-086-1
127566
  Соколов С.Н. Авестийский язык / С.Н. Соколов. – М., 1961. – 124с.
127567
  Наливайко С. Авестійська Ранха, ведійська Раса й українська Рось // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 175-182
127568
   Авет Аветисян. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1968. – 18 с. : ил. – (Актеры советского кино)
127569
  Инджикян А.М. Аветик Исаакян / А.М. Инджикян. – Ереван, 1956. – 160с.
127570
  Ганаланян О.Т. Аветик Исаакян / О.Т. Ганаланян. – М., 1975. – 63с.
127571
  Бабаян Арменак Мартиросович Аветик Исаакян : Биобиблиогр. указ., 1899-1976 гг. / Бабаян Арменак Мартиросович. – Москва : Книга, 1980. – 108с.
127572
   Аветик Исаакян в русской критике. – Ереван, 1961. – 176с.
127573
  Исаакян А.В. Аветик Исаакян и Россия / А.В. Исаакян. – М, 1988. – 297с.
127574
  Мкртчян Л.М. Аветик Исаакян и русская литература / Л.М. Мкртчян. – Ереван, 1963. – 244с.
127575
  Мкртчян Л.М. Аветик Исаакян и русская литература. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Л.М.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1963. – 25л.
127576
  Григорьян Н К. Аветик Исаакян. / Н К. Григорьян. – М, 1954. – 93с.
127577
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 1. – 1991. – 64 с.
127578
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 2. – 1991. – 64 с.
127579
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 4. – 1991. – 64 с.
127580
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 5. – 1991. – 64 с.
127581
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 6. – 1991. – 64 с.
127582
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 9. – 1991. – 64 с.
127583
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 10. – 1991. – 64 с.
127584
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 11. – 1991. – 64 с.
127585
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 1. – 1992
127586
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 2. – 1992. – 64 с.
127587
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 3. – 1992. – 64 с.
127588
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 4. – 1992. – 64 с.
127589
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 5. – 1992. – 64 с.
127590
  Лызин Алексей Авиаальянсы. Зачем объеденять усилия? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 36-37 : Фото
127591
  Созинов Игорь Авиабазар. Выбираем... самолет : Покупаем самолет. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 30-31 : Фото
127592
   Авиакомпании - агентам: услышим друг друга! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
127593
   Авиакомпании компенсируют пассажирам отказ от перевозки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
127594
   Авиакомпания "Донбассаэро" открывает офис в Одессе // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 20-21 : фото
127595
   Авиакомпания Alitalia и Амадеус расширяют сотрудничество : соглашение о предоставлении полного контента (Full Content Option) // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 3 [прилож.]
127596
   Авиакомпания Finnair продолжает модернизацию : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 4 (прилож.) : Фото
127597
   Авиакомпания JET AIRWAYS связывает Индию, Европу и Северную Америку, открывая три ежедневных рейса из Амстердама // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
127598
   Авиакомпания LOT делает свой выбор : новости индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
127599
  Колобков Н.В. Авиаметеорологические наблюдения / Н.В. Колобков. – М., 1954. – 176с.
127600
  Гаевский О.К. Авиамоделирование / О.К. Гаевский. – Москва, 1958. – 256с.
127601
  Гаевский О.К. Авиамоделирование / О.К. Гаевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 402с.
127602
  Жабров А.А. Авиамоделисту о самолёте и планере / А.А. Жабров. – Москва, 1946. – 87с.
127603
  Бабаев Ник Авиамоделисты / Бабаев Ник. – СССР, 1945. – 112с.
127604
  Раков Е.Д. Авиамодельные пульсирующие воздушнореактивные двигатели / Е.Д. Раков. – Челябинск, 1956. – 30с.
127605
  Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – М, 1978. – 160с.
127606
  Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – 2-е изд. – М, 1986. – 142с.
127607
  Анохин П.Л. Авиамодельный кружок в школе / П.Л. Анохин, Д.А. Иванников. – Москва
1. – 1958. – 151с.
127608
   Авиановости земли обетованной // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
127609
  Ерофеев Виктор Авианосец Крым : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 54-72 : Іл., карта
127610
  Короткин И.М. Авианосцы. / И.М. Короткин. – М., 1964. – 276с.
127611
  Сатармина Светлана Авиаперевозки. Лето 2008. Дальше и больше : Транспорт / Сатармина Светлана, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 68-71 : Фото
127612
  Жуков Сергей Авиаперевозчики возрождают новые маршруты : чем это "грозит" туристической отрасли страны? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 12-15 : фото
127613
  Чичкина Светлана Авиапром под пристальным взглядом инвесторов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 54-56 : Фото
127614
  Джанашия В. Авиапром: точка невозврата // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 33 (1104). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670
127615
  Потапьев С.В. Авиасейсмические исследования земной коры / С.В. Потапьев. – Москва : Наука, 1977. – 170с.
127616
  Рунг О. Авиатор Жаккелен : [Рассказ] / Отто Рунг ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 31)
127617
  Ситко Т.Я. Авиатриссы Украины / Ситко Т.Я. – Киев : ВПК "Експрес Поліграф", 2011. – 228, [1] с.
127618
  Кузнецов А.А. Авиафауна Киргизского хребта и ее структура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кузнецов А.А. ; АН КирССР. – Фрунзе, 1964. – 21 с.
127619
  Куницкий Р.В. Авиационная астрономия : пособие для штурманов / Р.В. Куницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1947. – 160 с.
127620
  Кондратьев Н.Я. Авиационная астрономия / Н.Я. Кондратьев. – М, 1969. – 311с.
127621
   Авиационная дистрибуция // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 4-6 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
127622
   Авиационная и ракетная техника : Аннот.указ.лит. – Москва, 1979. – 23с. – (В помощь техническому творчеству молодежи)
127623
  Денисов В.Г. Авиационная инженерная психология / В.Г. Денисов. – М., 1977. – 216с.
127624
  Баранов А.М. Авиационная метеорогия : Учебник для студентов вузов / А.М. Баранов, С.В. Солонин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 383с.
127625
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков. – М, 1946. – 207с.
127626
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков. – М, 1951. – 216с.
127627
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков. – М., 1951. – 216с.
127628
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л.
ч. 1. – 1962. – 128с.
127629
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л.
ч. 2. – 1963. – 148с.
127630
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л., 1966. – 344с.
127631
   Авиационная метеорология : Учеб. пособие для студ. гидромет. спец. вузов / А.М. Баранов, Н.И. Мазурин, С.В. Солонин, И.А. Янковский. – Ленинград, 1966. – 285с.
127632
  Баранов А.М. Авиационная метеорология : Учебник для студентов вузов / А.М. Баранов, С.В. Солонин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 392с.
127633
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология. / М.А. Бабиков. – М., 1946. – 207с.
127634
   Авиационная промышленность зарубежных стран : сборник переводов и рефератов. – Москва : Изд-во БНТ
Вып. 5 : Проблемы экономичности транспортных самолетов / Сост. М.Е. Штемлер ; под общ. ред. Г.М. Свердлова и Б.А. Дворкина. – 1946. – 58 с.
127635
   Авиационная промышленность США : цифры и факты : (вып. 1964 г.) : сокр. пер. офиц. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США "Aerospace facts and figures". – Москва : БНТ ЦАГИ, 1962. – 76 с. : ил.
127636
   Авиационная промышленность США : цифры и факты : (вып. 1962 г.) : сокр. пер. офиц. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США "Aerospace facts and figures". – Москва : БНТ ЦАГИ, 1963. – 89 с. : ил.
127637
   Авиационная техника : напечатано в 1958-1968 гг. – Казань : Казан. гос. технолог. ун-т, 1968. – 66 с. : ил. – "Известия" высших учеб. заведений МВ и ССО СССР"
127638
   Авиационная техника ВВС капиталистических стран : сборник переводных статей. – Москва : Воениздат, 1964. – 271 с. : ил.
127639
   Авиационная эргономика по-австрийски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
127640
   Авиационно-климатические характеристики зарубежных стран : таблицы в 7 вып. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД
Вып. 2 : Северная Америка, т. 2. : Опасные явления погоды. Горизонтальная видимость и ветер / под ред. Т.Н. Дерюгиной. – 1980. – 332 с. : карты
127641
   Авиационно-климатические характеристики зарубежных стран : таблицы в 7 вып. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД
Вып. 2 : Северная Америка, т. 1. : Облачность / под ред. Т.Н. Дерюгиной. – 1983. – 211 с. : карты
127642
   Авиационно-климатический атлас-справочник СССР. – Москва : Гидрометиоиздат
Вып. 2 : Климатические характеристики опасных для авиации явлений погоды. – 1974. – 116 с.
127643
   Авиационно-климатический справочник зарубежных стран. – Москва : Моск.отд.гидрометеоиздата
Ч. 1 : Западная Европа (29 станций). – 1980. – 370с.
127644
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1965 г.) : сокр. пер. офиц. ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1966. – 94 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127645
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1966 г.) : сокр. пер. – Москва : ЦАГИ, 1968. – 106 с. : ил.
127646
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1967 г.) : Сокр. пер. ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1969. – 106 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127647
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1968 г.) : сокр. пер. ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1970. – 64 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127648
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1969 г.) : сокр. пер. ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1971. – 114 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127649
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1970 г.) : сокр. пер. 18 ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1972. – 97 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127650
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1971 г.) : сокр. пер. 18 ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1973. – 91 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127651
   Авиационно-космическая промышленность США : цифры и факты : (вып. 1972 г.) : сокр. пер. 20 ежегод. изд. Ассоц. авиац.-косм. пром-сти США. – Москва : ЦАГИ, 1973. – 93 с. : ил. – На обл. также загл. оригинала: Aerospace facts and figures
127652
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / Нац.аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 6 (93). – 2012. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127653
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 1 (98), январь - февраль. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127654
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 2 (99), март - апрель. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127655
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 3 (100), май - июнь. – 2013. – Резюме: рос., укр., англ. мовами
127656
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 4 (101), июль - август. – 2013. – Резюме: рос., укр., англ. мовами
127657
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 5 (102), сентябрь - октябрь. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127658
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 6 (103), ноябрь - декабрь. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127659
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (108), январь - февраль. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127660
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (109), март - апрель. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127661
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (110), май - июнь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127662
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (111), июль - август. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127663
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (112), сентябрь - октябрь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127664
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (113), ноябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
127665
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (118), январь - февраль. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127666
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (120), май - июнь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127667
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (121), июль - август. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127668
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (122), сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127669
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (123), ноябрь - декабрь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127670
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (128), январь - февраль. – 2016. – 105 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127671
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (129), март - апрель. – 2016. – 110 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127672
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (130), май - июнь. – 2016. – 111 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127673
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (131), июль - август. – 2016. – 88 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127674
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (132), сентябрь - октябрь. – 2016. – 70 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127675
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т" ; глав. ред. В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (133), ноябрь - декабрь. – 2016. – 61 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127676
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (134) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2016. – 189 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127677
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8 (135) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2016. – 169 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127678
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (136), январь - февраль. – 2017. – 74 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127679
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (137), март - апрель. – 2017. – 107 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127680
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (138), май - июнь. – 2017. – 120 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127681
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (139), июль - август. – 2017. – 121 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127682
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (140), сентябрь - октябрь. – 2017. – 107 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127683
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (141), ноябрь - декабрь. – 2017. – 112 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127684
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (142) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2017. – 159 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127685
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8 (143) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2017. – 145 с. – 100-летию выдающегося ученого в области энергетики и газотурбостроения, реактивного авиадвигателестроения и автономного энергопитания космической техники Владимира Николаевича Ершова посвящается. Резюме рос., укр., англ. мовами
127686
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
9 (144) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2017. – 137 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127687
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (145), январь - февраль. – 2018. – 93 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127688
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (146), март - апрель. – 2018. – 79 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127689
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиационный ин-т" ; глав. ред.: В.С. Кривцов ; редкол.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребенников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (147), май - июнь. – 2018. – 78 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
127690
   Авиационно-космические материалы и технологии : учебник для студ. высш. учебных завед. / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина, В.Ф. Мозговой, В.Т. Калинин; Богуслаев В.А., Качан А.Я., Калинина Н.Е., Мозговой В.Ф., Калинин В.Т.; под ред. В.А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2007. – 383с. – Посвящается 100-летнему юбилею ОАО "Мотор Сич". – ISBN 966-2906-01-0
127691
  Пржиалковский В.И. Авиационно-ракетная промышленность США / В.И. Пржиалковский. – М, 1961. – 231с.
127692
  Пайкин Д.М. и Старостин С.Г. Авиационно-химическая защита растений от вредителей и болезней / Д.М. и Старостин С.Г. Пайкин. – Л., 1965. – 189с.
127693
   Авиационное оборудование / Ю.А. Андриевский, Ю.Е. Воскресенский, Ю.П. Доброленский, С.М. Кастерский, М.С. и др. Козлов; [Ю.А. Андриевский, Ю.Е. Воскресенский, Ю.П. Доброленский, С.М. Кастерский, М.С. Козлов и др.] ; под ред. Ю.П. Доброленского. – Москва : Воениздат, 1989. – 248 с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – (Боевая авиационная техника)
127694
  Царенко М. Авиационные "визитки" в фалеристике // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 25-29. – ISSN 1811-542X
127695
  Дриггс И.Г. Авиационные газовые турбины / И.Г. Дриггс, О.Е. Ланкастер. – М., 1957. – 339с.
127696
  Иноземцев Н.В. Авиационные газотурбинные двигатели / Н.В. Иноземцев. – М, 1955. – 352с.
127697
   Авиационные газотурбинные двигатели : конструкция и расчет деталей. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ЛКВВИА им. Можайского, 1959. – 399 с., 3 вкл. л. – Библиогр.: с. 396-397
127698
  Уваров С.Н. Авиационные газотурбинные двигатели в энергетике / С.Н. Уваров. – Л, 1971. – 80с.
127699
  Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и расчет деталей / Г.С. Скубачевский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 452с.
127700
   Авиационные двигатели : сборник справочных материалов. – Москва : Машгиз, 1951. – 244 с., 3 вкл. л. : ил. – Библиогр. в конце глав.
127701
  Майзель Ю.М. Авиационные двигатели / Ю.М. Майзель, 1956. – 64с.
127702
  Тютюнников В.А. Авиационные двигатели / В.А. Тютюнников, С.И. Ловинский. – М., 1964. – 369с.
127703
   Авиационные метаморфозы : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 4 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
127704
  Блохин Г.Е. Авиационные муфты трения / Г.Е. Блохин. – Москва, 1955. – 396с.
127705
  Боднер В.А. Авиационные приборы / В.А. Боднер. – М, 1955. – 380с.
127706
  Боднер В.А. Авиационные приборы / В.А. Боднер. – М, 1960. – 512с.
127707
   Авиационные приборы : курс лекций. – Киев : Ред.-изд. отд. КИГВФ
Ч. 1 : Мембранные и магнитные пилотажно-навигационные приборы / подгот.: В.В. Шершун, О.И. Володичев. – 1961. – 150 с. : ил. – Общ. загл. ч. 4 отсутствует . - Загл. ч. 4: Авиационные приборы и курсовые системы . - Общ. загл. ч. 3 отсутствует . - Загл. ч. 1: Авиационные приборы. – Библиогр.: с. 148
127708
   Авиационные приборы и устройства : тематический сборник науч. трудов ин-та. – Москва : [б. и.], 1980. – 60 с.
127709
  Юрасов Е.В. Авиационные радиосвязные устройства / Е.В. Юрасов : Издание ВВИА им.проф. Н.Е.Жуковского
Вып. 1 : Основы общей теории радиосвязи. Основы теории разборчивости речи. – 1958. – 100 с.
127710
  Винокуров А.Д. Авиационные рекорды СССР / А.Д. Винокуров, А.И. Егоров. – Москва, 1960. – 94с.
127711
   Авиационные тренажеры : сборник переводов и обзоров из иностр. период. литературы. – Москва : Иноиздат, 1959. – 339 с. : ил., схемы
127712
  Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов / Ю.Н. и др. Нечаев. – М., 1988. – 176с.
127713
  Комисар М.И. Авиационные электрические машины : [учеб. пособие] / М.И. Комисар; В.М. Куляпин ; Уфим. авиац. ин-т им. Орджоникидзе. – Москва : УАИ, 1959. – 500 с.
127714
  Эберле Е. Авиационный роман Габриэле Д"Аннунцио / Е. Эберле, А. Руссо // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 80-86. – ISSN 0130-1640
127715
  Барабашов В.М. Авиационный салон / В.М. Барабашов. – Воронеж, 1991. – 349с.
127716
  Винокуров А.Д. Авиационный спорт / А.Д. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 224с.
127717
  Винокуров А.Д. Авиационный спорт в СССР / А.Д. Винокуров, Б.Л. Симаков. – Москва, 1964. – 43с.
127718
   Авиационный справочник : (для летчика и штурмана). – Москва : Воениздат, 1964. – 415 с., 3 л. табл. : ил., табл.
127719
   Авиация = Aviation. – Москва : Воениздат, 1971. – 264 с.
127720
  Дьяков Д.А. Авиация Белорусского военного округа в афганской войне (1980-1989 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 26-31. – ISSN 0321-0626
127721
  Федоров А.Г. Авиация в битве под Москвой / А.Г. Федоров. – М., 1971. – 300с.
127722
  Федоров А.Г. Авиация в битве под Москвой / А.Г. Федоров. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1975. – 343с.
127723
   Авиация в борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства : материалы 1-й Всесоюзной авиахимической конференции в Москве, ноябрь 1930 г. : [доклады и резолюции]. – Москва : Сельколхозгиз, 1932. – 232 с. : ил. – Всесоюзная авиахимическая конференция
127724
  Бабич В.К. Авиация в локальных войнах / Бабич В.К. – Москва, 1988. – 206 с.
127725
  Шапошников В.Н. Авиация в народном хозяйстве СССР / В.Н. Шапошников. – Москва, 1955. – 32с.
127726
  Сазонов И.В. Авиация в народном хозяйстве СССР. / И.В. Сазонов. – М., 1949. – 32с.
127727
  Сазонов И.В. Авиация в народном хозяйстве СССР. / И.В. Сазонов. – М., 1949. – 32с.
127728
   Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне. – Москва : Военное издательство, 1983. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 182
127729
  Мироненко А.А. Авиация Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне / А.А. Мироненко, В.Н. Багров. – М., 1986. – 62с.
127730
   Авиация и воздухоплавание. – Москва : МИЕТ АН СССР, 1981. – 106 с. – Библиогр. в конце статей. – (Труды Пятнадцатых чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского (Калуга, 12-15 сентября 1980 г.) / АН СССР. Комис. по разраб. науч. наследия К.Э. Циолковского, Гос. музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского)
127731
   Авиация и воздухоплавание в России : (сборник документов и материалов) : 1912 г. – Москва : АН СССР
Вып. 4 : сост.: Н.И. Шауров, М.А. Сидорова. – 1970. – 255 с. – Библиогр. в конце статей
127732
   Авиация и воздухоплавание в России в 1907-1914 гг. : (сборник документов и материалов). – Москва : АН СССР
Вып. 1 : сост.: Н.И. Шауров, М.А. Сидорова. – 1966. – 144 с. – Библиогр. в конце статей
127733
   Авиация и воздухоплавание в России в 1907-1914 гг. : (сборник документов и материалов). – Москва : АН СССР
Вып. 3 : сост.: Н.И. Шауров, М.А. Сидорова. – 1970. – 177 с. – Библиогр. в конце статей
127734
   Авиация и космонавтика СССР. – Москва : Воениздат, 1959. – 599 с., 26 л. ил. : ил.
127735
  Титов Герман Степанович Авиация и космос. Рассказ летчика-космонавта СССР / Титов Герман Степанович. – М. : Воениздат, 1963. – 246с.
127736
  Яцук Н. Авиация и химия / Н. Яцук. – М., 1924. – 70с.
127737
  Коновалов Вячеслав Авиация ищет дно кризиса : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 12-15 : Фото
127738
  Вышенков В.П. Авиация на службе сельского хозяйства / В.П. Вышенков, С.Г. Старостин. – Москва, 1962. – 38 с.
127739
   Авиация нашей Родины : cборник статей журнала "Вестник воздушного флота" за 1949-1954 гг. – Москва : Военное издательство, 1955. – 568 с. : ил.
127740
  Теодорович Сергей Авиация общего назначения. Полет не разрешен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 60-62 : Фото
127741
   Авиация сегодня и завтра : сборник материалов журн. "Крылья Родины". – Москва : ДОСААФ, 1958. – 143 с. : ил.
127742
  Межелайтис Э. Авиаэтюды : стихи, написанные в самолете / Э. Межелайтис. – Москва : Художественная литература, 1966. – 311 с.
127743
  Аникин В. Авигдор Либерман: земляк, личность, политик // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 4 (67). – С. 7-27. – ISSN 1812-2566


  Авигдор Либерман — израильский политик, министр иностранных дел в двух составах правительства Израиля, депутат кнессета, лидер политической партии "Наш дом — Израиль".
127744
  Проскурникова Т.Б. Авиньон Жана Вилара. / Т.Б. Проскурникова. – М., 1989. – 367с.
127745
  Триоле Э. Авиньонские любовники / Э. Триоле. – М., 1958. – 279с.
127746
  Хоткевич Г. Авирон : повесть / Г. Хоткевич; Пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Детская литература, 1969. – 96 с.
127747
  Рябов В.Ф. Авифауна степей Северного Казахстана / В.Ф. Рябов; АН СССР. МОИП. – Москва : Наука, 1982. – 176с.
127748
  Чарыев Г.О. Авицена - ученый и мыслитель. / Г.О. Чарыев. – М., 1980. – 47с.
127749
  Смирнова-Ракитина Авицена (Абу-Али ибн Сина) / Смирнова-Ракитина. – М., 1958. – 232с.
127750
  Киткович Е.Н. Авиценна в зарубежных изданиях : Указ. лит. / Е.Н. Киткович, М.К. Махмудова; Центр науч. информ. по обществ. наукам при Президиуме АН УзССР; Гос. б-ка УзССР им. А. Навои. – Ташкент : Фан, 1980. – 32с.
127751
  Асадуллаев И.К. Авиценна, Ломоносов, Гегель: принцип генетической соразмерности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 50-55. – ISSN 1812-8696
127752
  Илья Филатов Авиценна: авторитет Истины // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
127753
  Филатов Илья Авиценна: авторитет Истины // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
127754
  Филатов Илья Авиценна: авторитет Истины. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
127755
  Штучкін Авессалом Авіавитрибеньки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 60 : Фото
127756
  Самойлов Юрій Авіагалузь з точки зору держави // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
127757
   Авіакомпанії: хто кращий та безпечніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
127758
   Авіакомпанії: Хто кращий та безпечніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 12-16 : фото. – ISSN 1998-8044
127759
   Авіакомпаніїї: хто кращий та безпечніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 14-17 : табл. – ISSN 1998-8044
127760
   Авіакомпанія WINDROSE - головний новатор ринку українських авіаперевезень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 76 : фото
127761
   Авіаконструктор К.О. Калінін : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 92 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
127762
  Удовенко О.М. Авіаконструктор Олег Костянтинович Антонов: початок творчого шляху // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 207-210
127763
  Мукосій О. Авіаносець під пальмами // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  США: місто Сан-Дієго. Від 1848 року - це місто з по-американськи високими стандартами життя, але з переважно мексиканським населенням та іспанською назвою.
127764
  Завтонов О. Авіаносні ударні групи ВМС США - наймогутніші плавучі фортеці у світовому океані // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 16). – С. 17


  Флот жодної країни з країн світу не може конкурувати за кількістю, технічним оснащенням та водотоннажністю з авіаносним флотом США.
127765
  Полянська Лариса Авіаперевезення: майбутнє за онлайн-продажами // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 18 : фото, діагр. – ISSN 1998-8044
127766
  Дудник І.М. Авіатранспортна система України як елемент туристичної інфраструктури / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 90-97. – Бібліогр.: 10 назв.
127767
  Самойлов Юрій Авіахаб для МАУ -лише один // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
127768
  Дехтярьов М.С. Авіахімічна метода боротьби з шкідниками сільського господарства / М.С. Дехтярьов. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 108 с.
127769
  Самойлов Юрій Авіаційна галузь: погляд з Австралії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
127770
  Самойлов Юрій Авіаційна галузь: погляд із Зеленого континенту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 26-31 : фото. – ISSN 1998-8044
127771
  Шталь В.А. Авіаційна метеорологія / В.А. Шталь. – Харків, 1932. – 76с.
127772
  Харук А. Авіаційна промисловість України: історія міжнародного співробітництва
127773
  Татарчук В.В. Авіаційний аспект діяльності Київського політехнічного інституту в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 135-148
127774
  Барановська Л. Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детермінанта якості професійної підготовки студентів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 18-24. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано значення освітнього середовища авіаційного вищого навчального закладу для підвищення якості підготовки фахівців. Описано спеціальності, за якими готуються фахівці в авіаційному ВНЗ. Вони віднесені до групи ризикованих професій. ...
127775
   Авіаційний гольф для агентів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
127776
  Васильченко С. Авіаційний гурток / С. Васильченко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 56 с.
127777
  Васильченко С.В. Авіаційний гурток : Повісті та оповідання / С.В. Васильченко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 340с.
127778
  Васильченко С.В. Авіаційний гурток : повісті та оповідання для серед. шк.віку / С.В. Васильченко. – Київ : Молодь, 1989. – 399 с. – ISBN 5-7720-0202-3
127779
  Самойлов Юрій Авіаційний збір: бути чи не бути? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
127780
  Дараганова Н. Авіаційний персонал цивільної авіації України: поняття та склад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 170-173
127781
  Дорошенко В.І. Авіаційний транспорт України: проблеми розвитку і територіальної організації // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 108-111. – ISBN 966-7293-90-4
127782
  Кураченко Михайло Авіаційні агенти вимагають рівноправ"я! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
127783
  Снігірьов В. Авіація батька Махна // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 14-20
127784
   Авіація в роки Української революції (1917-1921 рр.) : матеріали наук.-практ. конф. викладачів та студентів присвяч. 100-річчю проголошення УНР, 12 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманітар. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [голов. ред.: В.М. Гребенніков ; редкол.: О. Захарчук, О. Радзивілл]. – Київ : НАУ, 2017. – 86, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
127785
  Татаренко Ірина Авіація не ділиться на жінок і чоловіків / Татаренко Ірина, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22
127786
  Роганов Євген Авіація України: зона турбулентності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
127787
  Коновалов В"ячеслав Авіація: рух по синусоїді? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
127788
  Ільїн В.В. Авідья // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 32. – ISBN 966-316-069-1
127789
  Хоткевич Г. Авірон / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 90 с.
127790
  Хоткевич Г. Авірон : Присвята всім Авіронам / Гнат Хоткевич. – Київ : Шлях ; Дpук. "Дніпpо", 1917. – 79 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 5)
127791
  Хоткевич Г.М. Авірон. Довбуш : Повісті, оповідання / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1990. – 559 с. – (Б-ка історичної прози)
127792
  Набок-Бабенко Авітаміноз; Політ; Сумнів : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 175-177
127793
   Авіфауна України. – Чернівці
Вип. 1. – 1998
127794
   Авіфауна України. – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 2. – 2002. – Дод. до журналу "Беркут"
127795
   Авіфауна України. – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 4. – 2008. – Дод. до журналу "Беркут"
127796
   Авіфауна України = Avifauna of Ukraine : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 5. – 2014
127797
   Авіфауна України = Avifauna of Ukraine : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 6. – 2015. – 84 с.
127798
  Ермаков И.М. Авка слушает ветры / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1970. – 81с.
127799
  Ирисов Е.А. Авктоколебания в отражательном клистроне с дополнительным высокодобротным резонатором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ирисов Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Ижевск, 1959. – 11л.
127800
  Сбитнев Ю.Н. Авлакан / Ю.Н. Сбитнев. – Х., 1973. – 351с.
127801
  Валеев Р.Н. Авлакогены востока Русской платформы. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.04 / Валеев Р.Н.; Всесоюзн.нефт. науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Л, 1974. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
127802
  Валеев Р.Н. Авлакогены Восточно-Европейской платформы / Р.Н. Валеев. – Москва : Недра, 1978. – 153с.
127803
  Магалашвили И.З. Авневские садоводы / И.З. Магалашвили. – Тбилиси, 1962. – 12с.
127804
  Беркович Д.М. Авоматизация - генеральное направление развития техниеки / Д.М. Беркович, И.Е. Велькин. – М, 1960. – 123с.
127805
  Крупинин И.Т. Авомобильная радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура / И.Т. Крупинин. – Москва, 1987. – 112 с.
127806
  Мемед-Кули-Заде Авось и возвратят : избр. рассказы / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Азернешр, 1965. – 98 с.
127807
  Петров Д.Б. Авраам Линкольн - великий гражданин Америки / Д.Б. Петров. – Москва, 1960. – 116с.
127808
  Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и гажданская война в США. / Р.Ф. Иванов. – М, 1964. – 494с.
127809
  Дубинянский М. Авраам Линкольн: праведник на адском перекрестке // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 20-40. – ISSN 1819-6268
127810
  Дубинянский М. Авраам Линкольн: праведник на адском перекрестке // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 67-89. – ISSN 1819-6268
127811
  Тубли М.П. Авраам Мельников / М.П. Тубли. – Ленинград, 1980. – 144 с.
127812
  Ледянко М.А. Аврал / М.А. Ледянко. – Харків ; Київ, 1932. – 100 с.
127813
  Берлин Джереми Аврал на Арале : место на карте // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 30 : Фото
127814
  Волчкова Н. Авралы отменяются? Институтам РАН обещана размеренность // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 3-4


  Организации РАН официально перешли “под крыло” Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В список включены 826 федеральных государственных учреждений и 181 федеральное государственное унитарное предприятие всех трех объединяемых академий (РАН, ...
127815
  Логинова Л.П. Аврам Борисович Бланк (1933-2007) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 770. – С. 335-336. – (Хімія ; Вип. 15 (38)). – ISSN 0453-8048
127816
  Бершадский С.А. Аврам Езофович Ребичкович, подскарбий земский, член Рады Великого Княжества Литовского : отрывок из истории внутренних отношений Литвы в начале XVI века / С.А. Бершадский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 157 с. – Оттиск из "Киевской Старины"
127817
   Авраменко Валентина Григорывна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 35
127818
   Авраменко Володимир Георгійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  [заст.декана ІПО КДУ ім.Тараса Шевченка 1967 - 1973, з 1989 - виклад. кафедри гуманітарних дисциплін: , некролог ]
127819
   Авраменко Лариса Федотівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 4
127820
  Маслак О.О. Аврелій Августин та ідея універсального природного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
127821
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1970
127822
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1970
127823
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1970
127824
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1970
127825
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1970
127826
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1970
127827
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1970
127828
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1970
127829
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1970
127830
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1970
127831
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1970
127832
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1970. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1970 год (№№ 1-12)
127833
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1971
127834
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1971
127835
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1971
127836
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1971
127837
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1971
127838
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1971
127839
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1971
127840
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1971
127841
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1971
127842
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1971
127843
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1971
127844
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1971. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1971 год (№№ 1-12)
127845
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1973. – 80 c.
127846
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1973. – 80 с.
127847
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1973. – 80 с.
127848
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1973. – 80 с.
127849
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1973. – 80 с.
127850
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1973
127851
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1973. – 80 c.
127852
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1974
127853
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1974
127854
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1974
127855
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1974
127856
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1974
127857
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1974
127858
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1974
127859
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1974. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1974 год (№№ 1-12)
127860
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1978
127861
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1978
127862
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1978
127863
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1978
127864
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1978
127865
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1978
127866
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1978
127867
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1978
127868
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1978
127869
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1978
127870
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1978
127871
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1978. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1978 год (№№ 1-12)
127872
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1979
127873
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1979
127874
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1979
127875
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1979
127876
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1979
127877
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1979
127878
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1979
127879
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1979
127880
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1979
127881
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1979
127882
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1979
127883
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1979. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1979 год (№№ 1-12)
127884
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1980
127885
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1980
127886
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1980
127887
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1980
127888
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1980
127889
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1980
127890
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1980
127891
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1980
127892
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1980
127893
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1980
127894
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1980
127895
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1980. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1980 год (№№ 1-12)
127896
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1981
127897
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1981
127898
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1981
127899
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1981
127900
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1981
127901
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1981
127902
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1981
127903
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1981
127904
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1981
127905
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1981
127906
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1981
127907
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1 : 60 лет Союз советских социалистических республик. – 1982
127908
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1982. – 160 с.
127909
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1982. – 160 с.
127910
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1982. – 160 с.
127911
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1982. – 160 с.
127912
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1982. – 160 с.
127913
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1982. – 160 с.
127914
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1982. – 160 с.
127915
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1982. – 160 с.
127916
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1982. – 160 с.
127917
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1982. – 160 с.
127918
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1982. – 160 с. – Содержание журнала "Аврора" за 1982 год (№№ 1-12)
127919
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1983. – 160 с.
127920
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1983. – 160 с.
127921
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1983. – 160 с.
127922
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1983. – 160 с.
127923
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1983. – 160 с.
127924
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1983. – 160 с.
127925
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1983. – 160 с.
127926
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1983. – 160 с.
127927
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1983. – 160 с.
127928
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1983. – 160 с.
127929
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1983. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1983 год (№№ 1-12)
127930
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1984. – 160 с.
127931
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1984. – 160 с.
127932
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1984. – 160 с.
127933
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1984. – 160 с.
127934
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1984. – 160 с.
127935
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1984. – 160 с.
127936
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1984. – 160 с.
127937
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1984. – 160 с.
127938
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1984. – 160 с.
127939
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1984. – 160 с.
127940
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1984. – 160 с.
127941
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1984. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1984 год (№№ 1-12)
127942
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1985. – 160 с.
127943
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1985. – 160 с.
127944
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1985. – 160 с.
127945
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1985. – 160 с.
127946
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1985. – 160 с.
127947
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1985. – 160 с.
127948
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1985. – 160 с.
127949
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1985. – 160 с.
127950
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1985. – 160 с.
127951
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1985. – 160 с.
127952
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1985. – 160 с.
127953
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1985. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1985 год (№№ 1-12)
127954
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1986. – 160 с.
127955
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1986. – 160 с.
127956
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1986. – 160 с.
127957
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1986. – 160 с.
127958
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1986
127959
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1986. – 160 с.
127960
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1986. – 160 с.
127961
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1986. – 160 с.
127962
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1986. – 160 с.
127963
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1986. – 160 с.
127964
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1986. – 160 с.
127965
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1986. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1986 год
127966
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1991. – 160 с.
127967
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1991. – 160 с.
127968
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1991. – 160 с.
127969
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1991. – 160 с.
127970
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1991. – 160 с.
127971
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1991. – 160 с.
127972
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1991. – 160 с.
127973
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1991. – 160 с.
127974
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1991. – 160 с.
127975
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1991. – 160 с.
127976
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1991. – 160 с.
127977
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1991. – 160 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1991 год
127978
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1992. – 160 с.
127979
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1992. – 160 с.
127980
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1992. – 160 с.
127981
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4/6. – 1992. – 224 с.
127982
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7/8. – 1992. – 192 с.
127983
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9/10. – 1992. – 192 с.
127984
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11/12. – 1992. – 192 с. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1992 год
127985
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1993. – 160 с.
127986
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1993. – 160 с.
127987
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1993. – 160 с.
127988
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1993. – 160 с.
127989
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1993. – 160 с.
127990
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1993. – 160 с.
127991
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1993. – 160 с.
127992
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1993. – 160 с.
127993
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1993. – 160 с.
127994
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10/12. – 1993. – 192 с. – Основное содержание "Авроры" - 1993
127995
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1995. – 160 с.
127996
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1995. – 160 с.
127997
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1995. – 160 с.
127998
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1995. – 160 с.
127999
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1995. – 160 с.
128000
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1995. – 160 с. – Основное содержание "Авроры" 1995 года
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,