Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1268001
   "Резолюційний" ефект / М. Сірук, Г. Гопко, В. Швед, Г. Перепелиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 3


  Як може вплинути на українсько-ізраїльські відносини "палестинське питання".
1268002
  Гунчик І. "Результати розмірковувань і практики допитливого розуму": М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 574-581. – ISSN 1028-5091
1268003
  Лабур О. "Результативність та успішність": жінки та більшовики в комунікативній взаємодії другої половини 1920-х рр. в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 213-225. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1268004
  Шепсенвол А.И. Режущий инструмент в приборостроении / А.И. Шепсенвол. – М, 1954. – 424с.
1268005
  Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения / И.А. Соколовский. – М., 1954. – 376с.
1268006
   Резание грунтов. – М., 1951. – 159с.
1268007
  Степанов Н.С. Резбы очарованье / Н.С. Степанов. – Л., 1991. – 109с.
1268008
  Коваленко П.С. Резвитие городов / П.С. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 299с.
1268009
  Вукалович П.С. Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе без дренирования мочевых путей : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.40 / Вукалович П.С.; Донецкий гос. мед. ин-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1268010
   Резекційні способи лікування при хронічному панкреатиті / В.І. Русин, С.С. Філіп, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1268011
  Скоморохов Н.М. Резерв высоты. / Н.М. Скоморохов. – М., 1987. – 328с.
1268012
  Бек А.А. Резерв генерала Панфилова : повесть / Александр Бек. – Москва : Гослитиздат
№ 11 (239) : Роман-газета. – 1961. – 128 с.
1268013
  Еремкин А.И. Резерв кадров вуза / А.И. Еремкин, С.Д. Резник // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С42-46..
1268014
  Сиберт Чарлз Резерв на случай катастрофы. Хранилище судного дня / Сиберт Чарлз, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 66-85 : фото
1268015
   Резерв несучої здатності поздовжньої балки візка вагону при дії рівномірно розподіленого навантаження / О.М. Кузнєцов, О.І. Рубаненко, О.М. Хренов, С.Ю. Рафальський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1268016
  Стрельченко И.И. Резерв пятилетки. Передовой опыт шахтерских бригад / И.И. Стрельченко. – Москва, 1980. – 80 с.
1268017
  Соловьев А.В. Резерв работника / А.В. Соловьев. – Ярославль, 1969. – 80с.
1268018
  Баскин А.И. Резерв ускорения оборота запасов / А.И. Баскин, О.Т. Яковлев. – Москва : Экономика, 1981. – 56 с. – (В помощь работнику материально-технического снабжения и сбыта)
1268019
   Резерв успеха - творчество. – М., 1989. – 116с.
1268020
  Доманк А.С. Резерва Верховного Главнокомандования / А.С. Доманк, С.П. Лазуткин. – М., 1987. – 188с.
1268021
  Охріменко С.Г. Резерватогенні сукцесії псамофітного степу острова Хортиця / С.Г. Охріменко, О.Р. Шелегеда, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 90-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1268022
  Ушаков А. Резервация вод открытого моря исключительно в мирных целях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 66-67
1268023
  Піріашвіпі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 162-168.
1268024
   Резерви виробництва західних районів Української РСР. – К., 1963. – 154с.
1268025
  Парецький І. Резерви десятого мільйона / І. Парецький. – Х., 1932. – 24с.
1268026
  Шулікін Д. Резерви для співпраці є // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Останніми роками міжнародна співпраця між Україною і Туркменістаном активно розвивається.. Про це йшлося під час II засідання Ради ректорів України і Туркменістану в Національному транспортному університеті. "...Низку угод між вищими навчальними ...
1268027
  Ткаченко Л. Резерви доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-19
1268028
   Резерви економіх матеріальних ресурсів у сільскому господарстві. – К., 1988. – 176с.
1268029
  Мартиненко В.П. Резерви життєздатності промислових підприємств у сучасному конкурентному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 109-111.
1268030
  Ніколаєва Т.В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 109-114


  Систематизовано можливості зниження вартості житла на етапах підготовки, проектування, будівництва та експлуатації будинків.
1268031
  Москальчук К.В. Резерви зниження собівартості продукції на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1268032
  Якимів І. Резерви зростання прибутку в умовах функціонування логістичної системи на підприємстві / І. Якимів, Ріль Зоряна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 262-269. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1268033
  Куценко О. Резерви комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 22-27 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1268034
  Куценко О. Резерви комерційного банку : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1268035
  Кругляк Б.Ф. Резерви концентрації та спеціалізації у будівництві / Б.Ф. Кругляк, С.І. Вайн. – К, 1975. – 48с.
1268036
  Топоровська А. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект / А. Топоровська, К. Безверхній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 41-47
1268037
  Вахович І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 187-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1268038
  Терлецька І.В. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / І.В. Терлецька, Ю.О. Чухрій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 87-90. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. The article is based on ...
1268039
  Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1268040
  Матвійчук Ю.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентному середовищі / Ю.В. Матвійчук, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 61-64. – ISBN 978-617-645-228-7
1268041
   Резерви підвищення ефективності колгоспного виробництва. – К., 1983. – 112с.
1268042
  Дорофеєва Л.М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 33-36.
1268043
   Резерви підвищення еффективності промислового виробництва. – Донецьк, 1973. – 220с.
1268044
  Лук"янов П.І. Резерви підвищення ппродуктивності праці в колгоспах / П.І. Лук"янов, М.Є. Писін. – Х, 1960. – 64с.
1268045
  Горбенко Є.М. Резерви підвищення продуктивності праці в промисловості СРСР / Є.М. Горбенко. – К, 1958. – 40с.
1268046
  Сидоренко В. Резерви підвищення якості пвдготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
1268047
  Колесник Г.О. Резерви продуктивності поля / Г.О. Колесник. – К., 1988. – 47с.
1268048
   Резерви промисловості західних облестей України. – Львів, 1956. – 152с.
1268049
  Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері : банківська справа / Е.А. Ковальчук, Д.Ф. Ковальчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 119-125 : Табл.
1268050
  Шамілева Л.Л. Резерви розвитку соціального і трудового потенціалів України / Л.Л. Шамілева, О.О. Хандій // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 58-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1268051
  Деревець І.С. Резерви скорочення затрат на утримання техніки в колгоспах / І.С. Деревець. – К., 1966. – 108с.
1268052
  Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. 14 назв
1268053
  Блінніков І.В. Резерви та шляхи інтеграції економіки Вінниччини у європейський простір / І.В. Блінніков, М.Є. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан експортно-імпортного потенціалу Вінницького регіону, розглядаються резерви інтеграції економіки Вінниччини у Європейський простір.
1268054
  Корінько М.Д. Резерви як об"єкт бухгалтерського обліку: уточнення категорійно-понятійного апарату / М.Д. Корінько, І.М. Гриненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 15-20. – ISSN 2306-6814
1268055
  Золотова Т.М. Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М. Золотова. – М., 1986. – 128с.
1268056
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В. Кульба. – Казань, 1987. – 174с.
1268057
  Козлов Б.А. Резервирование с восстановлением / Б.А. Козлов. – Москва, 1969. – 151 с.
1268058
  Теперман Вадим Резервная супердержава : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 60-69 : Фото, карта
1268059
  Григорьева В.А. Резервная щелочность, как один из показателей дыхательно недостаточности и ее изменения при лечении кислородом : Автореф... канд. мед.наук: / Григорьева В.А.; 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 10л.
1268060
  Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1268061
  Козюк В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 30-36. – ISSN 2310-2624
1268062
  Волкова О.Г. Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 264-272. – ISSN 1993-6788
1268063
  Нестеров И.О. Резервные валюты - источник нестабильности мировой валютной системы? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 115-123. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1268064
  Еременко Т.В. Резервные коллекции в вузовских библиотеках США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
1268065
  Кваша Я.Б. Резервные мощности / Я.Б. Кваша ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
1268066
  Цыбулько Н.П. Резервные снижения трудоемкости повременно оплачиваемых работ и стимулирование их использования (на прим. угольн. шахт) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цыбулько Н. П.; Хар. инж.-строит. ин-т. – Х., 1984. – 23л.
1268067
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом воспроизводстве / П.Д. Половинкин. – М., 1979. – 134с.
1268068
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом строительстве / П.Д. Половинкин. – М., 1970. – 128с.
1268069
   Резервуары для радиоактивных отходов проектирование и эксплуатация. – Москва : Атомиздат, 1973. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с.45-46
1268070
  Ледомська Л. Резервування в кредитних операціях: перехід кількості в якість : запрошуємо до дискусії / Л. Ледомська, О. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 57-62 : Рис.
1268071
  Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
1268072
  Кузьмін О.Є. Резервування ресурсів НТПВ / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 156-162


  Стаття присвячена вирішенню питань конкуренції на стадії НТПВ. Розкрито зміст поняття поцесу резервування та ресурсного забезпечення в рамках планування резервів в управлінні НТПВ.
1268073
  Ільяшенко М.Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Ільяшенко М.Б. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 19 с. – Bibliogr.: 18 назв
1268074
  Куликов Ю. Резервування: проблеми і методи їх вирішення : теорія і практика / Ю. Куликов, Н. Орленко, В. Величкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 38-40. – Бібліогр.: 2 назви
1268075
  Емельянов А.В. Резервы -- в дело: (Из опыта коллектива Воронеж. произв. об-ния "Автогенмаш"). / А.В. Емельянов, В.И. Костиков. – Воронеж, 1984. – 94с.
1268076
   Резервы - на службу производства. – Одесса, 1964. – 139с.
1268077
   Резервы аграрной экономии. – М., 1984. – 362с.
1268078
   Резервы адаптации. – Москва, 1984. – 95с.
1268079
  Хрищев Е.И. Резервы бригадного подряда / Е.И. Хрищев. – Кишинев, 1983. – 114с.
1268080
  Алекперов Г.К. Резервы в действии / Алекперов Г.К. – Баку : Азнефтеиздат, 1957. – 32 с. – (Библиотека новатора-нефтяника)
1268081
  Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка / Ю.К. Киртбая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 319 с.
1268082
  Шудра Резервы воспроизводства парка оборудования / Шудра, В.П. Бабич. – К, 1988. – 48с.
1268083
  Мироненко А.Я. Резервы времени -- на службу производству / А.Я. Мироненко, Б.Н. Хомелянский. – Донецк, 1968. – 74с.
1268084
  Соловейчик С.Л. Резервы детского "я" / С.Л. Соловейчик. – М., 1983. – 96с.
1268085
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – Ленинград, 1980. – 319с.
1268086
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – 3-е изд., стер. – Москва, 1984. – 271с.
1268087
  Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей / Б.П. Никитин. – М, 1990. – 223с.
1268088
  Андрияш Н.С. Резервы зернового поля / Андрияш Н.С. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 96 с.
1268089
  Козаченко С.В. Резервы и приоритеты / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 171с.
1268090
  Макаренко Г.А. Резервы и пути повышения производительности в сельском хозяйстве : Рекоменд. указ. лит. / Г.А. Макаренко, Т.И. Шейнина. – Москва : Колос, 1978. – 64с.
1268091
   Резервы и пути повышения производительности труда в промышленности Карельской АССР. – Петрозаводск, 1981. – 133с.
1268092
  Щербатенко В.М. Резервы и пути повышения производительности труда в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щербатенко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 18л.
1268093
  Стремский Н.Я. Резервы и пути повышения экономической эффективности производства кукурузы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Стремский Н.Я.; Харьк.с-х.ун-т. – Х, 1966. – 23л.
1268094
  Ивакин В.И. Резервы и пути повышения эффективности использования машинно-тракторного парка. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Ивакин В.И.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. экономики сел. хоз. – М., 1970. – 20л.
1268095
  Еремеев К.И. Резервы и пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство / К.И. Еремеев. – М., 1974. – 80с.
1268096
  Кравцова В.И. Резервы и пути снижения издержек в общественном питании : Автореф... канд. экон.наук: / Кравцова В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
1268097
  Яцкевич В.П. Резервы и пути улучшения использования оборудования в станкостроении БССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яцкевич В.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 21л.
1268098
  Шпрыгин В.И. Резервы и стимулы повышения эффективности производства / В.И. Шпрыгин, Я.Ш. Котликов. – М., 1985. – 160с.
1268099
   Резервы интенсивного развития торговли. – К., 1987. – 178с.
1268100
  Сергеенков В.Н. Резервы интенсификации / В.Н. Сергеенков, В.К. Соболь. – Киров, 1988. – 111с.
1268101
  Берзон И.С. Резервы интенсификации отраслевой науки / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – Москва : Экономика, 1989. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196-198. – ISBN 5-282-00564-7
1268102
  Гельман Я.А. Резервы использования оборудования и пути вовлечения их в хозяйственный оборот. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Гельман Я.А.; АН СССР. – М, 1968. – 21л.
1268103
  Гасымов Н.Б. Резервы использования производственного оборудования на приборостроительных предприятиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Гасымов Н.Б.; АН Аз.ССР, отделение общественных наук. – Баку, 1969. – 16л.
1268104
  Акбердин Р.З. Резервы качества : (индустриализация ремонт. дела: экон. и орг. пр-ва) / Р.З. Акбердин, В.И. Широнин. – Москва : Знание, 1987. – 61, [2] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и организация производства ; 9/1987)
1268105
  Пузанчиков Н.И. Резервы колхозного производства / Н.И. Пузанчиков. – М, 1954. – 32с.
1268106
  Чюжас А. Резервы литейного производства Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чюжас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1268107
   Резервы мощности в электроэнергетических системах стран - членов СЭВ. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 148 с.
1268108
  Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М., 1980. – 96с.
1268109
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – Москва : Знание, 1979. – 141с.
1268110
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240с.
1268111
  Кандренков А.А. Резервы Нечерноземья: новые условия, новые решения / А.А. Кандренков. – М, 1982. – 192с.
1268112
  Папенов К.В. Резервы общественного производства / К.В. Папенов. – М., 1985. – 143с.
1268113
   Резервы оптимизации вычислений. – К., 1977. – 54с.
1268114
  Кориневич Антон Иванович Резервы повышения интенсивности производства продукции растениеводства в колхозах. (На примере колхозов Гусятин. р-на Терноп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кориневич Антон Иванович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1268115
  Сулейманов А Т. Резервы повышения интенсификации производства в виноградарских совхозах Азербайджанской ССР (на прим. специализированных совхозов Кировабад-Казах. зоны). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сулейманов Т.А.оглы; Азерб. ин-т нар. хоз. им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1975. – 51л.
1268116
  Гусейнова И.М. Резервы повышения интенсификации производства в овоще-животноводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Гусейнова И.М.; Азерб.ин-т.нар.хоз.-ва. – Баку, 1972. – 30л.
1268117
   Резервы повышения качества продукции ферм. – М., 1978. – 64с.
1268118
  Мельников Г И. Резервы повышения качества сельскохозяйственной продукции / Г И. Мельников, . – Москва, 1961. – 168с.
1268119
   Резервы повышения культуры земледелия в степи УССР. – К., 1964. – 168с.
1268120
  Зверков В.В. Резервы повышения мощности действующих АЭС с ВВЭР-440. / В.В. Зверков. – М., 1987. – 77с.
1268121
  Волик В.Ф. Резервы повышения производительности сельскохозяйственного труда / В.Ф. Волик. – Київ, 1978. – 224с.
1268122
   Резервы повышения производительности труда. – Свердловск-Москва, 1947. – 152с.
1268123
  Фролов А.В. Резервы повышения производительности труда / А.В. Фролов. – Москва, 1974. – 176с.
1268124
  Богиня Д.П. Резервы повышения производительности труда / Д.П. Богиня. – Киев : Знание, 1987. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Серия 3. Экономика: наука, управление, практика / О-во "Знание" УССР ; 14)
1268125
  Дудкин Ф.И. Резервы повышения производительности труда в железорудной промышленности / Ф.И. Дудкин. – М., 1958. – 40с.
1268126
  Кулагина Э.Н. Резервы повышения производительности труда в капитальном строении. (На мат. Горьк. экон. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагина Э.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 19л.
1268127
  Тушунов Ю.А. Резервы повышения производительности труда в машиностроении. (На примере станкоинструм. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: / Тушунов Ю.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1967. – 19л.
1268128
  Котов Г.Г. Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве. / Г.Г. Котов. – М, 1966. – 269с.
1268129
  Тимченко И.Т. Резервы повышения производительности труда в скотоводстве в совхозах Восточно-Казахской области : Автореф... канд. экон.наук: / Тимченко И. Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1268130
  Смышляева Л.М. Резервы повышения производительности труда в угольной промышленности / Л.М. Смышляева. – М., 1957. – 127с.
1268131
  Тищенко В.Е. Резервы повышения производительности труда на геологоразведочных работах / В.Е. Тищенко, А.Ю. Жук, П.М. Моссур. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1268132
  Гальперин М.З. Резервы повышения производительности труда на металлообрабатывающем предприятии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Гальперин М.З.; Академия наук Украинской ССР. Институт экономики. – Киев, 1951. – 16 с.
1268133
  Фокин А. Резервы повышения производительности труда на промышленном предприятии и методика их анализа. / А. Фокин. – Ташкент, 1954. – 26с.
1268134
  Брыкин Д.В. Резервы повышения производительнсоти труда в молочном скотоводстве (На примере совхозов пригородной зоны Алма-Аты) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Брыкин Д. В.; ВПШ ир ЦК КПСС, Каф. сов. экон. и основ научн. упр. нар. хоз.-вом. – М., 1974. – 24л.
1268135
  Багдавадзе Леван Ефремович Резервы повышения рентабельности в автохозяйтствах Министерства Автомобильного транспорта Грузинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Багдавадзе Леван Ефремович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 25 с.
1268136
  Баданян Л.О. Резервы повышения рентабельности винно-коньячной промышленности Армянской ССР : Автореф... канд.экон.наук: / Баданян Л.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1268137
  Азими Гусейн Ислам оглы Резервы повышения рентабельности и увеличения производства овощей восовхозах. (На примере совхозов Хачмас. и Дивичин. р-нов АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Азими Гусейн Ислам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1268138
   Резервы повышения рентабельности машиностроительных предприятий. – М., 1957. – 216с.
1268139
  Безручко Т.Ф. Резервы повышения рентабельности производства и методы их выявления (на примере предприятий обувной промышелнности УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Безручко Т.Ф.; Науч.-исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – К., 1965. – 20л.
1268140
  Сіздіков М.И. Резервы повышения рентабельности производства мяса крупного рогатого скота (на прим. хозяйств Северного Казахстана). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сіздіков М.И.; МВ и ССО КазахССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1978. – 24л.
1268141
  Хачатрян Р.Г. Резервы повышения рентабельности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Хачатрян Р.Г.; АН АрмССР.Ин-т экономики. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1268142
  Влезько В.Н. Резервы повышения рентабельности промышленных предприятий. (На примере заводов кормовых антибиотиков СССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Влезько В.Н.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1966. – 17л.
1268143
  Зельднер А.Г. Резервы повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 128с.
1268144
  Аббасов Г.М. Резервы повышения рентабельности электромашино-строительных предприятий : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Аббасов Г.М. ; Ан АзССР. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 30 с.
1268145
   Резервы повышения социально-экономической эффективности производства. – Махачкала, 1983. – 217с.
1268146
  Краева Н.М. Резервы повышения трудовой активности населения / Н.М. Краева. – М., 1983. – 103с.
1268147
  Владимиров Г.А. Резервы повышения фондоотдачи в социалистической промышленности (на материалах промышленных предприятий Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Владимиров Г.А.; ХГУ. – Х., 1971. – 35л.
1268148
  Кравченко Е.В. Резервы повышения фондоотдачи на угольных шахтах Донбасса : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кравченко Е.В.; Харьк. инженерно-экономич. ин-т. – Х., 1968. – 21л.
1268149
  Нечитайло И.Я. Резервы повышения экономической эффективности капитальных ложений в техническое перевооружение и расширение действующих промышленных предприятий (на пим. з-дов автотракторостроения Укр.) : Автореф... канд. экон.наук: / Нечитайло И. Я.; Моск. инж. экон. ин-т. – М., 1969. – 24л.
1268150
  Адаменко Э.М. Резервы повышения экономической эффективности механизации машиностроения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адаменко Э.М. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького, Экон. фак. – Харьков, 1967. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-15
1268151
  Ерыкалова К.А. Резервы повышения экономической эффективности обогащения антрацитов и их использование. Из опыта работы обогатит. фабрик треста "Антрацитуглеобогащение" комбината "Донбассантрацит" : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ерыкалова К.А.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 35л.
1268152
  Семенов С.Н. Резервы повышения экономической эффективности применения системы мероприятий по повышению качества продукции в электронной промышленности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 594 / Семенов Сергей Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 38 с. – Библиогр.: 15 назв.
1268153
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производитва. – М., 1981. – 151с.
1268154
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1983. – 155с.
1268155
  Чукаев З.П. Резервы повышения экономической эффективности электроэнергетики УССР (На примере районных тепловых электростанций энергосистем УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чукаев З.П.; Науч.-иссл. эконом. ин-т. – К., 1971. – 21л.
1268156
  Галстян Ж.М. Резервы повышения эффективности и оптимизации в химических производствах (на примере производства хлоропреновых каучуков и латексов) : Автореф... канд. техн.наук: 594 / Галстян Ж.М.; Ереванский политехнический ин-т. – Ереван, 1971. – 26л.
1268157
  Папенов К.В. Резервы повышения эффективности и устойчивости развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 28-40. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1268158
   Резервы повышения эффективности инвестиционного комплекса. – М., 1984. – 238с.
1268159
  Туник Н.Т. Резервы повышения эффективности использования машинно-тракторного парка в свеклосеющих колхозах. (На примере колхозов Барского района Винниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Туник Н.Т.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 27л.
1268160
   Резервы повышения эффективности капитальных вложений. – Кишинев, 1968. – 108с.
1268161
  Бейсенво Ораз Макаевич Резервы повышения эффективности капитальных вложений за счет интенсификации строительного производства в Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / БейсенвоОраз Макаевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1268162
  Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич Резервы повышения эффективности литейного производства в Казахской ССР на основе его концентрации и специализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1973. – 26л.
1268163
   Резервы повышения эффективности машиностроительного поизводства. – Саратов, 1981. – 132с.
1268164
   Резервы повышения эффективности народнохозяйственного комплекса. – М., 1985. – 223с.
1268165
   Резервы повышения эффективности общественного производства. – Саратов, 1971. – 204с.
1268166
   Резервы повышения эффективности общественного производства в МолдавскойССР. – Кишинев, 1980. – 120с.
1268167
   Резервы повышения эффективности общественого производства и качества продукции. – Ашхабад, 1978. – 139с.
1268168
  Пакулин В.В. Резервы повышения эффективности основных фондов производственного объединения / В.В. Пакулин. – Львов, 1982. – 142с.
1268169
   Резервы повышения эффективности производства. – К., 1983. – 203с.
1268170
  Белоус Николай Петрович Резервы повышения эффективности производства в условиях производственных объединений (на примере электромашиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Белоус Николай Петрович; Харьковский инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1984. – 19л.
1268171
  Митрофанов М.В. Резервы повышения эффективности производства на углеобогатительных фабриках. (На примере предприятий угольной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Митрофанов М.В.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 22л.
1268172
   Резервы повышения эффективности промышленного производства. – Донецк, 1968. – 144с.
1268173
   Резервы повышения эффективности промышленного производства и строительства. – Свердловск, 1984. – 160с.
1268174
   Резервы повышения эффективности процесса подготовки пловцов / Т. Ричмонд, Д. Бьюэлл, Ш. Пфайль, М. Кроудер // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
1268175
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1978. – 112с.
1268176
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – Уфа, 1983. – 208с.
1268177
  Порядков Н.С. Резервы повышения эффективности торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Порядков Н.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1268178
   Резервы повышения эффективности торговли : Сб. науч. трудов. – Киев, 1985. – 195 с.
1268179
  Паласио Вердесиа Мигель Роберто Резервы повышения эффективности транспортировки рудных ископаемых в условиях восточной Кубы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Паласио Вердесиа Мигель Роберто; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 20л.
1268180
   Резервы повышения эффективности труда. – К., 1978. – 161с.
1268181
   Резервы повышения эффективности труда в бригадах. – М., 1986. – 109с.
1268182
   Резервы повышения эффективности трудовой деятельности. – К., 1985. – 123с.
1268183
   Резервы повышения эффективности управления производством. – Свердловск, 1980. – 159с.
1268184
   Резервы повышения эффективности хозяйствования. – Куйбышев, 1984. – 144с.
1268185
  Ямчинский В.Н. Резервы подсобных хозяйств. / В.Н. Ямчинский. – Киев, 1989. – 141с.
1268186
   Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. – М., 1990. – 125с.
1268187
  Яковлева О.П. Резервы предприятий / О.П. Яковлева. – Л., 1986. – 142с.
1268188
  Аракелян А.А. Резервы предприятий на службу пятилетке / А. Аракелян. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 100 с.
1268189
  Рабинович П.М. Резервы предприятия и статистики / П.М. Рабинович. – М., 1967. – 248с.
1268190
  Адаменко Н.В. Резервы производительности труда на паровозоремонтных заводах : (Из опыта выявления и использования внутри производ. резервов на паровозоремонтных заводах Донецкого окр. ж. д. : Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук, выполненной в ХИИТе / Адаменко Н.В. ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т экономики. – [Харьков], 1951. – 17 с.
1268191
  Осовый Г.В. Резервы производства -- во встречные планы / Г.В. Осовый. – К., 1984. – 16с.
1268192
   Резервы производства и их использование в целях повышения эффективности производства. – Л., 1978. – 156с.
1268193
   Резервы производства и организационно-экономические пути их мобилизации. – М., 1989. – 150с.
1268194
  Виба Л.Я. Резервы производства и перспективы развития хлебопекарной промышленности Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Виба Л.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29л.
1268195
   Резервы производства, методы их выявления и использования. – Л., 1977. – 162с.
1268196
  Бахалов И.Г. Резервы производстваи и их использование. [Из цикла лекций "Экономика и организация производства социалистического промышленного предприятия"] : стенограмма публичной лекции ... / И.Г. Бахалов; Бахвалов И.Г. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Минск : Знание, 1952. – 24 с. – (Серия 2 ; № 55)
1268197
  Тимошенко Л.М. Резервы промышленного предприятия / Л.М. Тимошенко. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 152с.
1268198
  Черныш Т.Ф. Резервы промышленности по производству крахмалопродуктов из кукурузы. (По матер. предприятий Сев. Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Т.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 26л.
1268199
   Резервы пятилетки на службу коммунизму. – Новосибирск, 1974. – 255с.
1268200
  Сумцов В.Г. Резервы рабочего времени / В.Г. Сумцов. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
1268201
  Новайшене В. и. Резервы рабочего времени в шерстяной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Новайшене В. и.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 18л.
1268202
  Пелсе А.Я. Резервы рабочего времени на предприятиях машиностроительной и метоллообрабатывающей промышленности Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пелсе А.Я.; Отдел.обществ.наук АН Латв.ССР. – Рига, 1964. – 32л.
1268203
  Кокорев В.П. Резервы рабочего и свободного времени ИТР / В.П. Кокорев. – Барнаул, 1989. – 90с.
1268204
  Андреев И.Д. Резервы рабочей силы. Пути улучшения использования рабочей силы на предприятиях центр. черноземья / Андреев И.Д. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1975. – 132 с.
1268205
  Середа В.С. Резервы развития народного хозяйства / В.С. Середа. – Минск, 1986. – 110с.
1268206
   Резервы рационального использования рабочей силы в промышленности. – Куйбышев, 1989. – 164с.
1268207
  Мухина Е.Ф. Резервы ремонтных предприятий, экономическое стимулирование их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухина Е.Ф.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1268208
  Красников М.И. Резервы рентабельности в сельскохозяйственном машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Красников М.И.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 51л.
1268209
  Брагин В.Ф. Резервы роста накоплений за счет снижения себестоимости продукции в металлургической промышленности Украинской ССР. (На материалах металлургич. промышленности совнархозов Украинской ССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Брагин В.Ф. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 16 с.
1268210
  Алексеенко М.И. Резервы роста прибыли в промышленности и пути наиболее эффективного ее использовния. (На примере предприятий Львовского совнархоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеенко М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 16л.
1268211
  Сахаев В.Г. Резервы роста прибыли и ее распределение в промышленности (на прим. предп. респ. местной про-ти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сахаев В. Г.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 20л.
1268212
  Златкис Б.И. Резервы роста прибыли и пути улучшения ее использования в местной промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Златкис Б.И.; Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – М., 1978. – л.
1268213
  Шахов А.Н. Резервы роста приозводительности труда на добыче фразерного торфа. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Шахов А.Н.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 18л.
1268214
  Бусурин Ю.М. Резервы роста производительности общественного труда и их использование в социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Бусурин Ю. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 19л.
1268215
  Жуков Л.И. Резервы роста производительности труд в станскостроении : Автореф... канд. экон.наук: / Жуков Л. И.; Лен. фин.экон. ин-т, Каф. эконом. пром. – Л., 1966. – 23л.
1268216
  Кутта Ф. Резервы роста производительности труда / Ф. Кутта. – М., 1962. – 250с.
1268217
   Резервы роста производительности труда. – М., 1968. – 159с.
1268218
  Назаров М.Г. Резервы роста производительности труда / М.Г. Назаров. – Москва, 1979. – 159с.
1268219
   Резервы роста производительности труда. – К., 1986. – 24с.
1268220
  Славин Л.Л. Резервы роста производительности труда в коксохимической промышленности / Л.Л. Славин. – М., 1975. – 86с.
1268221
  Стефанюк А.И. Резервы роста производительности труда в консервной промышленности Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Стефанюк А.И. ; ГОСПЛАН УкрССР , Научно-исслед.экон. ин-т госплана УССР. – Киев, 1968. – 30 с.
1268222
  Парамонов В.Н. Резервы роста производительности труда в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Парамонов В.Н.; Харьк.инж-экон.и-т. – Харьков, 1969. – 14л.
1268223
  Таранков В.В. Резервы роста производительности труда в нефтедобывающей промышленности. / В.В. Таранков, В.И. Таубе. – Баку, 1957. – 101с.
1268224
  Арсланов А.Г. Резервы роста производительности труда в нефтихимической промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: / Арсланов А.Г.;. – Свердловск, 1967. – 20л.
1268225
  Глебов К.С. Резервы роста производительности труда в общественном животноводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глебов К.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 19л.
1268226
  Атакишиев Ю.И. Резервы роста производительности труда в плодоводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Атакишиев Ю.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 22л.
1268227
  Янковой А.Г. и др. Резервы роста производительности труда в промышленности / А.Г. и др. Янковой. – М., 1990. – 156с.
1268228
  Салпыков Е.М. Резервы роста производительности труда в промышленности Казахстана на 1966-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Салпыков Е.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 28л.
1268229
  Парахин П.К. Резервы роста производительности труда в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парахин П.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1268230
  Борисович В.Т. Резервы роста производительности труда в разведочном бурении / В.Т. Борисович, И.В. Белгородская. – Москва : Недра, 1986. – 191, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190 (31 назв.)
1268231
  Бубик В.И. Резервы роста производительности труда в ремонтных службах (На примере машиностроит. предприят. : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бубик В.И. ; Науч.-исслед. экнт. ин-т. – Киев, 1966. – 19 с.
1268232
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве. – Воронеж, 1984. – 148с.
1268233
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве РСФСР. – М., 1970. – 176с.
1268234
  Матвеев В.Н. Резервы роста производительности труда в сельскохозяйственном машиностроении Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Матвеев В.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 15л.
1268235
  Мельник С.А. Резервы роста производительности труда в серийном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мельник С.А. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 25 c.
1268236
  Овчинникова А.А. Резервы роста производительности труда в судоремонте : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинникова А. А.; Лен. фин. экон. ин-т, Каф. планир. нар. хоз. – Л., 1967. – 22л.
1268237
  Алиев Ш.И. Резервы роста производительности труда в текстильной промышленности Аз ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Ш. И.; Аз. ин-т нар. хоз. – Баку, 1967. – 24л.
1268238
  Стремаускас М. Резервы роста производительности труда в целлюлозно-бумажной промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стремаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 17л.
1268239
  Пайчаладзе Н.Н. Резервы роста производительности труда в шерстянной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Пайчаладзе Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1268240
  Костин Л.А. Резервы роста производительности труда в электромашиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Костин Л. А.; Моск. высш. шк. профдвиж. ВЦСПС, Каф. экон. труда. – Москва, 1951. – 23 л.
1268241
  Нагиев Т.А. Резервы роста производительности труда в электротехнической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Нагиев Т.А.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1967. – 19л.
1268242
  Терехов Я.Ф. Резервы роста производительности труда и их использование в легкой промышленности УССР (На прим. кожевенно-обувной и швейной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Я. Ф.; АН УССР, Ин-т эконом. – К., 1961. – 16л.
1268243
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 1. – 1975. – 70 с.
1268244
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 2. – 1975. – 164 с.
1268245
  Комарницкий Ю.А. Резервы роста производительности труда на желеных дорогах / Ю.А. Комарницкий. – М., 1963. – 154с.
1268246
  Найдушкевичюс Р. Резервы роста производительности труда на машиностроительных заводах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Найдушкевичюс Р.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 15л.
1268247
  Ференц Н.М. Резервы роста производительности труда на мебельных предприятиях западных областей Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ференц Н.М. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1268248
  Янчаускас Бронюс Флорионо Резервы роста производительности труда на металлообрабатывающих предприятиях местной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Янчаускас Бронюс Флорионо; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1268249
  Дубаускайте Зофия Стасио Резервы роста производительности труда на предприятиях бытового обслуживания населения Литовской ССР. (На примере предприятий хим. чистки и крашения одежды и прачечных) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Дубаускайте Зофия Стасио; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1268250
  Каменицер С.Е. Резервы роста производительности труда на промышленных предприятиях. (Методы выявления и пути использования резервов). / С.Е. Каменицер. – М., 1956. – 231с.
1268251
  Ниедрите В.В. Резервы роста производительности труда на ремонтных работах машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Латв.ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ниедрите В. В.; АН Латв.ССР, От-ние обществ. наук. – Рига, 1970. – 26л.
1268252
  Нестеров Г П. Резервы роста производительности труда на рудниках кроворожского железорудного бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Нестеров П.Г,; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 31л.
1268253
  Бражников Виктор Васильевич Резервы роста производительности труда на свинцово-цинковых предприятиях Рудного Алтая (на примере Иртышского, Лениногорского полиметаллических, Зыряновского свинцового, Усть-Каменогорского ....) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Бражников Виктор Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
1268254
  Галушко Л.С. Резервы роста производительности труда на счет повышения уровня его организации. (На материалах машиностроит. предприятий серийного производства Южн. экон. района СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08-596 / Галушко Л.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 24л.
1268255
   Резервы роста производительности труда на угольных шахтах. – К., 1975. – 72с.
1268256
  Дидковская Л.Г. Резервы роста производства в швейной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дидковская Л.Г.; АН УССР. – К, 1967. – 18л.
1268257
  Головко Я.В. Резервы роста производства и пути их использования в машиностроении. (На примере продовольств. машиностроения Укр. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Головко Я.В.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21л.
1268258
  Сычева Ф.А. Резервы роста производства и снижения себестоимости кормов (на матер. совхозов юго-восточных районов Свердлов. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Сычева Ф.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 21л.
1268259
  Папакерашвили Б.З. Резервы роста производства и удешевления цельного молока и овощей в прогодной зоне городов Тбилиси и Рустави Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Папакерашвили Б.З.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 34л.
1268260
  Третьякова А.М. Резервы роста рентабельности и особенности использования прибыли в местной промышленности. (На матер. Иркутской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Третьякова А.М.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 26л.
1268261
  Петров В.М. Резервы роста рентабельности трубопрокатного производства. (По материалам "Главтрубостали" МЧМ СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Петров В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1972. – 20л.
1268262
  Багров В.Д. Резервы роста товарных ресурсов / В.Д. Багров, Л.Л. Кобец. – Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1974. – 115 с.
1268263
   Резервы роста эффективности производства в народном хозяйстве Северо-Осетинской АССР. – Орджоникидзе, 1988. – 133с.
1268264
   Резервы сельской экономики. – К., 1986. – 147с.
1268265
  Баштанник В.П. Резервы сельскохозяйственного производства / В.П. Баштанник. – К, 1987. – 47с.
1268266
   Резервы сельскохозяйственного производства Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 200с.
1268267
  Балихин М.И. Резервы снижение себестоимости строительства : из опыта работы строительных организаций Главмосстроя / М.И. Балихин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 72с.
1268268
  Безуглый Б.Д. Резервы снижения издержек обращения хозрасчетных снабженческо-сбытовых организаций. (На опыте работа снабсбытовых органов пром-сти и строительства Укр. ССР). : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Безуглый Б.Д. ; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1965. – 27 с.
1268269
  Шаповаленко О.Г. Резервы снижения накладных расходов в промышленности / О.Г. Шаповаленко. – М., 1972. – 144с.
1268270
  Скворцов Н.Н. Резервы снижения себесоимости продукции в приборостроении. : Автореф... канд.экон.наук: / Скворцов Н.Н.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – К, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1268271
  Гончарова Э.А. Резервы снижения себестоимости / Э.А. Гончарова. – Л, 1975. – 20с.
1268272
  Мерзон А.Г. Резервы снижения себестоимости в кожевенной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мерзон А.Г.; АН УССР. – К, 1965. – 17л.
1268273
  Пандаков В.И. Резервы снижения себестоимости в прокатном производстве (На прим. металлург. заводов Сибири). : Автореф... канд. экон.наук: / Пандаков В.И.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1961. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1268274
  Повх Иван Васильевич Резервы снижения себестоимости добычи серы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Повх Иван Васильевич; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 21л.
1268275
  Станцикас Э. Резервы снижения себестоимости и их использование в мебельной промышленности Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станцикас Э. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1268276
  Закирходжаев Д. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственной продукции / Д. Закирходжаев. – Ташкент, 1968. – 80с.
1268277
  Асатрян А.С. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственных продуктов. : Автореф... наук: 594 / Асатрян А.С.; Арм. с-х инст. – Ереван, 1969. – 25л.
1268278
  Пошкус Б.И. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности сельскохозяйственной продукции в колхозах Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Пошкус Б.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1268279
  Тютюнник А.И. Резервы снижения себестоимости кормов / А.И. Тютюнник. – Москва, 1964. – 96с.
1268280
  Фокина Е.И. Резервы снижения себестоимости местных строительных материалов. (По данным район. пром-сти Моск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фокина Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 17л.
1268281
  Письменный И.Г. Резервы снижения себестоимости молока в совхозах. (На примере молочных совхозов Моск. обл.) : Автореф... канд. жкон.наук: / Письменный И.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т экон. – М., 1958. – 18л.
1268282
  Варламов С.П. Резервы снижения себестоимости подукции животноводства. (на материалах Чечено-Ингуш. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Варламов С.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС.Кафедра экон. наук. – М., 1966. – 17л.
1268283
  Ганштак В.И. Резервы снижения себестоимости продукции / В.И. Ганштак. – Свердловск, 1956. – 44с.
1268284
  Ментешашвили П.Я. Резервы снижения себестоимости продукции в винодельческой промышленности Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ментешашвили П.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37л.
1268285
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроит. заводов Украины) : Дис... канд. эконом.наук: / Хмельницкий Д.Г.;. – Киев, 1952. – 348л. – Бібліогр.:л.341-346
1268286
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Хмельницкий Д.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
1268287
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Хмельницкий Д.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 18 с.
1268288
  Скублицкас К. Резервы снижения себестоимости продукции в приборостроительной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Скублицкас К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1268289
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1268290
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1268291
  Казадзе Карло Геронтьевич Резервы снижения себестоимости продукции в чайной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Казадзе Карло Геронтьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
1268292
  Мамедов З.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в шелковой промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов З.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Баку; Тбилиси, 1958. – 19л.
1268293
  Мартиросян Г.К. Резервы снижения себестоимости продукции и пути их использования в коньячной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиросян Г.К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 30л.
1268294
  Воробьева Людмила Васильевна Резервы снижения себестоимости продукции свеклосахарного производства и пути их использования. (На примере предприятий сахарной пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Воробьева Людмила Васильевна; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1974. – 27л.
1268295
  Куров Н.И. Резервы снижения себестоимости продукции. (На опыте предприятий тракт. и с.-х. машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Куров Н.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1268296
  Чередниченко Ю.В. Резервы снижения себестоимости продукции. (На прим. шахт Донецкого бассейна). : Автореф... канд. экон.наук: / Чередниченко Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз.. – К., 1965. – 21л.
1268297
  Страусмане Л.Г. Резервы снижения себестоимости производства свинины в колхозах и совхозах Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Страусмане Л.Г.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1965. – 24л.
1268298
   Резервы снижения себестоимости промышленной продукции. – Киев, 1986. – 93с.
1268299
  Навицкас А.В. Резервы снижения себестоимости силикатно-автоклавных стеновых материалов в промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Навицкас А.В.; Тарту гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 22л.
1268300
  Успенский В.В. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ / В.В. Успенский. – Москва, 1960. – 44с.
1268301
  Айстраханов Д.Т. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ и вопросы их анализа. (На примере строит. организаций КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Айстраханов Д.Т.; Казах. гос.ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – Алма-Ата, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1268302
  Теймуразов Г.Г. Резервы снижения себестоимости электроэнергии на тепловых электростанциях азглавэнерго : Автореф... канд. эконом.наук: / Теймуразов Г.Г.; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 21л.
1268303
  Лифинцев Н.А. Резервы снижения трудоемкости на внутризаводских процессах перемещения : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Лифинцев Н.А. ; МВ и ССО СССР. – Киев, 1973. – 32 c.
1268304
  Михайлов А.Е. Резервы совершенствования организации труда как фактора роста его производительности. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлов А.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 20л.
1268305
  Пак Н.И. Резервы сокращения времени производства в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Пак Н.И.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
1268306
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Европейского Севера. – М., 1976. – 160с.
1268307
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Коми АССР. – М., 1965. – 182с.
1268308
  Деревец И.С. Резервы сокращения затрат на содерание и эксплуатацию техники в колхозах (На прим. Киевск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Деревец И. С.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1268309
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1986. – 158с.
1268310
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1989. – 195с.
1268311
  Трутовский Б.Б. Резервы сокращения сроков проектирования и подготовки производства. / Б.Б. Трутовский. – М., 1964. – 184с.
1268312
  Данакин Н.С. Резервы соревнования / Н.С. Данакин. – М, 1987. – 143с.
1268313
  Поклонский Ф.Е. Резервы социалистического производства / Ф.Е. Поклонский. – К, 1987. – 91с.
1268314
  Кохановская В.В. Резервы стабильности трудового коллектива / В.В. Кохановская. – Кишинев, 1986. – 132с.
1268315
  Махов С.А. Резервы табачной промышленности Северного Кавказа и ее сырьевой базы : Автореф... канд. экон.наук: / Махов С.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1966. – 22л.
1268316
  Бандур С.И. Резервы трудосбережения: территориально-отраслевой аспект / С.И. Бандур. – К, 1990. – 164с.
1268317
  Сеидов С.Ю. Резервы увеличения и использования доходов табаководческих колхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сеидов С.Ю. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1976. – 36 с.
1268318
  Джураев Ж.Х. Резервы увеличения и повышения эффективности призводства хлопка в Сырдарьинской области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Джураев Ж.Х.; АН УзССР. – Баку, 1973. – 23л.
1268319
  Таунис А. Резервы увеличения и удешевления производства сборного железобетона в Советской Литве : Автореф... кандидата экон.наук: / Таунис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1268320
  Аскеров Т.Г. Резервы увеличения производства зерна и снижение его себестоимости : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Аскеров Т.Г. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1968. – 24 с.
1268321
  Аралин П.А. Резервы увеличения производства зерна на современном этапе развития колхозного строя : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аралин П.А. ; Моск-гос. пед. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
1268322
  Свитайло Н Резервы увеличения производства и пути снижения себестоимости говядины в совхозах Полесья : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Свитайло Н, В.; КИНХ. – К., 1973. – 25л.
1268323
  Зариньш В.Я. Резервы увеличения производства молока и мяса в Видземской зоне (Латвийская ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Зариньш В.Я.; Гос. ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров Латв. ССР. Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 32л.
1268324
  Бабаева Д.А. Резервы увеличения производства продуктов овцеводстваи повышение их экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бабаева Д.А.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1970. – 20л.
1268325
  Бейсембаев Чимкентбек Резервы увеличения производства продукции и повышения рентабельности тонкорунного овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Бейсембаев Чимкентбек; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1268326
  Кандренкова Андре Андреевич Резервы увеличения производства сельскохозяйственных продуктов в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. экон.наук: 03.00.05 / Кандренкова Андре Андреевич; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1976. – 26л.
1268327
  Аристов В.А. Резервы увеличения эффективности переработки древесины в комбинированных леспромхозах. (На примерах Иркутской, Читинской обл. и БАССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аристов Вениамин Александрович ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики. – Новосибирск, 1963. – 24 с.
1268328
  Бухтояров И.К. Резервы улучшения использования техники / И.К. Бухтояров, А.Ф. Сычев. – М., 1975. – 72с.
1268329
  Куприянович Л.И. Резервы улучшения памяти / Л.И. Куприянович. – Москва, 1970. – 143с.
1268330
  Фаустов А.С. Резервы умственного труда студентов / А.С. Фаустов, И.Б. Баткина. – Воронеж, 1986. – 69с.
1268331
  Семенов С.Н. Резервы управления качеством. / С.Н. Семенов. – Саратов, 1984. – 159с.
1268332
  Касимов А.М. Резервы ускорения / А.М. Касимов, А.А. Свиридов. – Волгоград, 1989. – 126с.
1268333
  Шевчук Л.В. Резервы ускорения интенсификации производства / Л.В. Шевчук. – Минск, 1985. – 80с.
1268334
  Булгаков С.Н. Резервы ускорения капитального строительства / С.Н. Булгаков. – Киев, 1990. – 199с.
1268335
   Резервы ускорения роста производительности труда. – М., 1987. – 199с.
1268336
   Резервы ускорения роста производительности труда в ведущих отраслях народного хозяйства Узбекистана. – Ташкент, 1988. – 150с.
1268337
  Пилипенко И.И. Резервы ускорения экономического развития сельского хозяйства / И.И. Пилипенко. – Киев : Урожай, 1987. – 142 с.
1268338
  Зиновьев Ю.Н. Резервы химии / Ю.Н. Зиновьев. – Свердловск, 1966. – 104с.
1268339
   Резервы хозрасчета. – М., 1987. – 107с.
1268340
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики / Л.П. Гримак. – Москва : Политиздат, 1987. – 286с.
1268341
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. / Л.П. Гримак. – 2-е изд. доп. – М., 1989. – 318,1с.
1268342
  Трояновская Г.В. Резервы экономии в государственной розничной торговле продовольственными товарами. (На материалах БССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Трояновская Г.В. ; АН БССР , Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 17 с.
1268343
  Фесюк В.А. Резервы экономии затрат, связанных с развитием материально-технической базы розничной торговли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фесюк В.А.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1970. – 19л.
1268344
  Иголкин С.Я. Резервы экономии и бережливости - в действие / С.Я. Иголкин. – М., 1987. – 62с.
1268345
  Шейн П.А. Резервы экономии матеральных ресурсов в промышленности / П.А. Шейн. – М, 1963. – 120с.
1268346
  Брылев А.А. Резервы экономии материальных ресурсов / А.А. Брылев. – М., 1979. – 96с.
1268347
  Ефимов А.Н. Резервы экономии материальных ресурсов / А.Н. Ефимов. – Саратов, 1983. – 150с.
1268348
  Савченко А.П. Резервы экономии материальных ресурсов / А.П. Савченко. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
1268349
  Ахмедов И А. Резервы экономии материальных ресурсов в промышленности АССР / Ахмедов А.И. оглы. – Баку : Азернешр, 1986. – 208, [2] с., [1] л. табл.
1268350
  Локшин Э.Ю. Резервы экономии материальных ресурсов в тяжелой промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1955. – 40с.
1268351
  Кролли О.А. Резервы экономии материальных ресурсов и их выявление органами Госснаба СССР / О.А. Кролли. – Ленинград, 1986. – 67 с.
1268352
  Захаренко И.П. Резервы экономии остродефицитных металлов и сплавов / И.П. Захаренко. – К., 1986. – 49с.
1268353
   Резервы экономии труда в предприятиях АПК. – Воронеж, 1988. – 124с.
1268354
   Резервы экономии труда в торговле. – К., 1983. – 200с.
1268355
  Демченко А.А. Резервы экономики - на службу пятилетке / А.А. Демченко. – М.
Вып. 1. – 1982. – 40с.
1268356
  Ласкорин Б.Н. Резервы экономики / Б.Н. Ласкорин, В.А. Лисичкин. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
1268357
   Резервы экономики в народном хозяйстве СССР. – М., 1960. – 308с.
1268358
  Городко В.В. Резервы экономики издержек обращения в розничной торговле (На матер. торг. организ. и предпр. М-ва торговли УССР, осуществляющих торговлю продов. товарами) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Городко В. В. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
1268359
  Логинов В.П. Резервы экономического роста / В.П. Логинов. – М., 1989. – 303с.
1268360
  Федоров К.Г. Резервы экономической эффективности новой техники в химической промышленности УССР / К.Г. Федоров. – К., 1968. – 45с.
1268361
  Колесников Л.Ф. Резервы эффективности педагогического труда / Л.Ф. Колесников. – Новосибирск, 1985. – 263с.
1268362
  Филатов В.И. Резервы эффективности производства. / В.И. Филатов. – Кишинев, 1981. – 150с.
1268363
  Синавина В.С. Резервы эффективности управления производством / В.С. Синавина. – М., 1984. – 167с.
1268364
  Титаренко В.Н. Резеревы экономики и повышения эффективности использования металла в промышленности Украинской ССР (на прим. произв. и применен. стальных труб) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Титаренко В. Н.; НИИ планирова. и норматив. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1268365
   Резерфорд - ученый и учитель. К 100-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1973. – 215с.
1268366
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 621 с. – (Жизнь замечательных людей)
1268367
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – 2. – М., 1967. – 621 с.
1268368
  Кулпыбаев С. Резерыв повышения рентаблеьности каракулеводства в Джамбулской области Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кулпыбаев С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1268369
  Молько Н.И. Резеция желудка при брыжеечном и подбрыжеечном положениях начального отдела тощей кишки. : Автореф... канд. мед.наук: / Молько Н.И.; Куйбышев. гос. мед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 18л.
1268370
  Маршалковский Ф.Я. Резеши Молдавии / Ф.Я. Маршалковский, М.П. Мунтян. – Кишинев, 1983. – 122 с.
1268371
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1268372
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1268373
  Стрілько-Тютюн Резидент "Максим" та його агентура. Правда з 17 томів кримінальної справи з архівів СБУ про діяльність Івана Кудрі в 1941-1942 роках у Києві // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 18-19


  "Моя розповідь - про резидентів Москви, які вісім десятків років тому боролися не з німецькими окупантами, а з українськими патріотами, що прагнули відновити Українську державу. Ці «герої» радянського союзу виявились по-гадючому живучими. Їх, на жаль, ...
1268374
  Михайлов Р. Резидент, потерявший планету / Рафаэль Михайлов ;. – Таллинн : Олион, 1990. – 240 с.
1268375
  Тимошенко Л. Резиденція Київських митрополитів в Радомишлі на Київщині (до історії структур Унійної Церкви у XVIII ст.) // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 203-250. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено питанню про заснування та функціонування унійної митрополичої резиденції у Радомишлі на Київщині у 40-90-х роках XVIII ст. У дослідженні порушено широке коло питань, пов’язаних з історією міста Радомишля, заснуванням там кафедрального ...
1268376
  Валиева Ф.И. Резилиантность как фактор социально-профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 39-51. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1268377
  Михайлов В. Резиновщина / В. Михайлов. – М, 1920. – 16 с.
1268378
  Манн Чарльз Резиновый бум., Резиновый бизнес / Манн Чарльз, Барно Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 64-71 : фото
1268379
  Ковалів Ю. Резистанс Карпатської України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 9
1268380
   Резистентность вредителей сельскохозяйственных культур к пестицидам и ее преодоления. – М., 1991. – 192с.
1268381
  Лобко Г.Н. Резистентность опухолей / Г.Н. Лобко, Г.М. Порубова. – Минск, 1989. – 142с.
1268382
   Резистентность организма и гипоксия. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1268383
  Зайченко В.Ю. Резистивиметрические исследования скважин в меловых отложеиях Донецкого бассейна при естественном режиме подземных вод : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 40.131 / Зайченко В.Ю. ; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1970. – 20 с.
1268384
  Балбеков В.И. Резистивная неустойчивость поперечных колебаний пучка в циклических ускорителях и накопителях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 69/92 / Балбеков В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 12л.
1268385
  Петров В.В. Резистивные матрицы и некоторые их применения в цифровой вычислительной технике : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 252 / Петров В.В. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-22
1268386
  Деарт Ю.Н. Резисторный каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе / Ю.Н. Деарт. – Москва, 1975. – 48 с.
1268387
  Мартюшов К.И. Резисторы / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва-Ленинград, 1966. – 216 с.
1268388
  Андреев Ю.Н. Резисторы : справочник / Ю.Н. Андреев, А.И. Антонян, Д.М. Иванов; под ред. И.И.Четверткова. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 352 с.
1268389
   Резисторы : справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич, В.В. Стальбовский, В.М. и др. Терехов; Четвертков И.И., Терехов В.М. – Москва : Радио и связь, 1987. – 351 с.
1268390
   Резисторы.. – М., 1965. – 176с.
1268391
   Резисторы.. – М., 1976. – 16с.
1268392
  Шведов Я.З. Резкий свет. / Я.З. Шведов. – Москва, 1936. – 224с.
1268393
  Творогов Владимир Борисович Резкий фронт и особенности решений дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Творогов Владимир Борисович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 15л.
1268394
  Возовикова Т. Резким шагом. Минобрнауки уходит от старой системы распределения бюджетных мест в вузах. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  “При принятии решений по установлению контрольных цифр приема (КЦП) необходимо учитывать текущий и перспективный запрос на подготовку кадров”, - подчеркнул министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.В согласии с приоритетами структурных изменений, ...
1268395
  Петрова М.К. Резкое ограничесние болезненного процесса в одной састи кожного анализатора / М.К. Петрова, 1927. – 7 с.
1268396
   Резная кость.. – Л., 1981. – 28с.
1268397
  Томаев Г.Н. Резная майоликовая мозаика в архитектуре Среднй Азии ХІУ-ХУ вв. / Г.Н. Томаев. – М., 1951. – 120с.
1268398
  Піча В. Резнік Володимир Станіславович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 220-221. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1268399
  Піча В. Резнік Олександр Станіславович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 221-222. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1268400
  Бачинский Н.М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва, 1947. – 119 с.
1268401
  Рузиев М.А. Резное дерево чорку / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1975. – 65с.
1268402
  Кабушкин Н.Т. Резной карниз. / Н.Т. Кабушкин. – Хабаровск, 1979. – 88с.
1268403
  Рихтмайер Р. Резностные методы решения краевых задач / Р. Рихтмайер, К. Мортон. – М, 1960. – 262с.
1268404
  Рузиев М.А. Резные двери жилищ Бухары / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1967. – 25с.
1268405
  Браун У. Резные камни Уильяма и Чарльза Браунов / У. Браун. – Л., 1976. – 69с.
1268406
  Чернецов А.В. Резные посохи XV в. / А.В. Чернецов. – М., 1987. – 77с.
1268407
  Кристи Брайан Резня во имя веры. Бойня во имя бога и бизнеса / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 80-107 : фото
1268408
   Резолюії Пленум ЦК КП(б)У 5-7 лютого 1933 року. – Київ : Партвидав, 1933. – 32 с.
1268409
   Резолюции 1-го Всероссийского съезда деятелей средней школы.. – 18с.
1268410
   Резолюции 7 Всесоюзной конференции ВЛКСМ. – [Москва] : Молодая гвардия, 1932. – 24 с. – (Итоги 7 Всесоюзной конференции ВЛКСМ)
1268411
   Резолюции VIII Всесоюзного и IV Всеукраинского съездов профсоюзов.. – Х., 1929. – 248с.
1268412
   Резолюции XIV Артемовской окружной конференции КП(б)У 15-21 декабря 1928 г.. – Артемовск : [Б. и.], 1929. – 80 с.
1268413
   Резолюции XVII конференции, утвержденные пленумом ЦК ВКП(б) 4 февраля 1932 г.. – Москва : Партиздат, 1932. – 32 с.
1268414
   Резолюции XVIII съезда ВКП(б) : 10-21 марта 1939 г. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 77, [3] с.
1268415
   Резолюции XVIII съезда ВКП(б) : 10-21 марта 1939 г. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 69, [3] с.
1268416
   Резолюции Всесоюзной конференции по изучению стратосферы 31 марта - 6 апреля 1934 г.. – МоскваЛ., 1935. – 15с.
1268417
   Резолюции Всесоюзной конференции по составлению генерального плана электрификации СССР.. – М.Л., 1932. – 112с.
1268418
   Резолюции Всеукраинской конференции по Донбассу. – Харьков : Госиздат "Хозяйство Украины", 1932. – 63 с. – со вступительной речью А.М. Дудника
1268419
  Буткевич В.Г. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по изучению международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 3-13. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1268420
   Резолюции девятого съезда КП(б)У. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 96 с.
1268421
  ВЛКСМ Съезд Резолюции и документы ХV създа ВЛКСМ. : Май 1966 года / ВЛКСМ Съезд, ; 15 ; Москва) (1966. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 46 с.
1268422
   Резолюции и документы ХІ създа ВЛКСМ.. – Москва, 1949. – 56с.
1268423
   Резолюции и документы ХІV създа ВЛКСМ. : Апрель 1962 года. – [Москва] : Молодая гвардия, 1962. – 47 с.
1268424
   Резолюции и документы ХШ съезда ВЛКСМ.. – Москва, 1958. – 48с.
1268425
   Резолюции и положения принятые ІХ совещанием директоров книжных палат союзных и автономных республик.. – М., 1950. – 36с.
1268426
   Резолюции и постановления. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 61 с.
1268427
   Резолюции и постановления П-го Международного Конгресса Революцинных Профсоюзов 19 ноября - 2 декабря 1922 г.. – М., 1922. – 63с.
1268428
   Резолюции и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана.. – Ташкент, 1968. – 248с.
1268429
   Резолюции и постановления тринадцатого съезда Российской коммунистической партии (большевиков). – Москва : Красная новь, 1924. – 107 с.
1268430
   Резолюции и постановления Х съезда Р.К.П. (8-16 марта 1921 г.). – Москва : Госиздат, 1921. – 82, [1] с.
1268431
   Резолюции и постановления ХІ Cъезда Российской Коммунистической Партии (большевиков). : 27 марта-3 апреля 1922 г. – Москва : (7-я тип. МСНХ (б. Мамонтова)), 1922. – 45 с.
1268432
   Резолюции и постановления четырнадцатого съезда ВКП(б). – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 61 с.
1268433
   Резолюции и решения Всесоюзного статистического совещания и Постановления коллегии ЦСУ СССР по ним.. – М., 1927. – 48с.
1268434
   Резолюции и решения съездов Коммунистической партии Узбекистана.. – Ташкент, 1957. – 495с.
1268435
   Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии., 1951. – 296с.
1268436
   Резолюции ІХ съезда профсоюзов.. – М., 1932. – 80с.
1268437
   Резолюции конференции по планированию исследования Черного и Азовского морей, созванной Академией Наук СССР и ЦИК Крымской АССР в Севастополе 20-27 февраля 1934 г.. – Ленинград, 1934. – 28с.
1268438
   Резолюции конференции работников Всесоюзного объединения Минералоруд в феврале 1931 г.. – М., 1931. – 28с.
1268439
   Резолюции Конференции сторонников мира стран Азии и Тихого океана 2-12 октября. 1952 года., 1952. – 16с.
1268440
   Резолюции конференции.. – М.Л., 1931. – 32с.
1268441
   Резолюции об"единенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). – Москва : Партиздат, 1933. – 29 с.
1268442
   Резолюции областных конференций Башкирской партийной организации и пленумов обкома КПСС (1941-1960 гг.). – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 928 с.
1268443
   Резолюции отраслевой конференции электростанций и сетей системы НККХ УССР. – Киев : Издание энергоуправления НККХ УССР, 1936. – 132 с.
1268444
   Резолюции Первого педологического съезда.. – М.Л., 1928. – 51с.
1268445
   Резолюции первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил СССР во второй пятилетке 15-25 апреля 1932 г.. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-єконом. изд-во, 1932. – 128 с.
1268446
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1934. – 68 с.
1268447
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Киргизской АССР 10-15 февраля 1933 г. : АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Совет народных комиссаров Киргизской АССР. – Ленинград : АН СССР, 1933. – 69 с.
1268448
   Резолюции Первой Конференции по изучению производительных сил Туркменской ССР. – Ленинград, 1934. – 85 с.
1268449
   Резолюции Пленума ЦК КП(б) У 25-26 декабря 1938 г.. – Киев : Госполитиздат, 1939. – 16 с.
1268450
   Резолюции Пленума ЦК КП(б) У.. – Киев : Партиздат, 1933. – 44 с.
1268451
   Резолюции ХII съезда КП(б)У. – Київ : Партвидав, 1934. – 64 с.
1268452
   Резолюции ХII съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – Москва : Красная печать, 1923. – 68 с.
1268453
   Резолюции ХII съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – Челябинск : Книга, 1923. – 50 с.
1268454
   Резолюции ХIX съезда Коммунистической партии Советского Союза : 5-14 октября 1952 г. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 111 с.
1268455
   Резолюции ХХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 14-25 лютого 1956 року.. – Київ, 1956. – 112с.
1268456
   Резолюции четырнадцатого съезда ВКП(б) и девятого съезда КП(б)У.. – Харьков, 1926. – 96с.
1268457
   Резолюции Ш Всеукраинского съезда горнорабочих.. – Х., 1927. – 159с.
1268458
   Резолюция 1189 (1998) = принятая Советом Безопасности 13 августа 1998 года на его 3915-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 112
1268459
   Резолюция 1269 (1999) = принятая Советом Безопасности 19 октября 1999 года на его 3915-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1268460
   Резолюция 1368 (2001) = принятая Советом Безопасности 12 сентября 2001 года на его 4370-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1268461
   Резолюция 1373 (2001) = принятая Советом Безопасности 28 сентября 2001 года на его 4385-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1268462
   Резолюция 1377 (2001) = принятая Советом Безопасности 12 ноября 2001 года на его 4413-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1268463
   Резолюция 4 Всесоюзного совещания по витаминам 20-25 мая 1957 года, 1957. – 15с.
1268464
  Левищенко А.М. Резолюция 435 и стратегия США в ООН по вопросу о Намибии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 44-49. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
1268465
   Резолюция 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов 14 июля 1958 г.. – Киев : Издательство АН УССР, 1958. – 16с.
1268466
   Резолюция VIII Международного Форума русистов Украины "Проблемы развития русистики как полиаспектной науки в эпоху мировой глобализации и интеграции" (14-16 марта, Крым, Ялта - Ливадия) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 2-4
1268467
   Резолюция XIX съезда Коммунистической Партии (большевиков) Белоруссии по отчету ЦК КП(б) Белоруссии.. – Минск, 1949. – 46с.
1268468
   Резолюция XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС.. – Москва, 1971. – 32с.
1268469
   Резолюция XXIХ сессии Всесоюзного палеонтологического общества.. – Л., 1980. – 8с.
1268470
   Резолюция Всероссийского совещания библиотечных работников "О состоянии и задачах библиотечной работы".. – М., 1948. – 8с.
1268471
   Резолюция второй конференции паразитологов Украинской ССР, состоявшейся 17-22 декабря 1956 года в г.Киеве.. – К., 1957. – 7с.
1268472
  Рабиа М.Р. Резолюция замедленного действия // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-78. – ISSN 0321-5075


  Історія Палестини, 1940 р.
1268473
   Резолюция конференции партийцев и комсомольцев-словесников г. Ленинграда. – Ленинград : Соцэкгиз ГАИМК, 1931. – 24 с.
1268474
   Резолюция координационного совещания по проблеме "Фауна УССР, ее история, обогащение и рациональное использование", созванного проблемой комиссией отделения биологических наук АН УССР 7-8 октября 19. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 8с.
1268475
   Резолюция о террористической преступной деятельности = принятая восьмім Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 114-118
1268476
   Резолюция Пленума ЦК ВКП(б.. – Харьков, 1928. – 32с.
1268477
   Резолюция республиканской зоологической конференции по проблеме "Фауна УССР и ее преобразование".. – Киев : Издательство АН УССР, 1953. – 32с.
1268478
   Резолюция совещания по лессовым породам Украинской ССР.. – К., 1955. – 8с.
1268479
   Резолюция Третьей Всеросийской научной конференции с международным участием "Экологический риск и экологическая безопасность" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 30-31. – ISSN 0016-7126
1268480
   Резолюция ХVIII съезда Коммунистической партии Армении по отчетному докладу ЦК КП АРмении.. – Ереван, 1956. – 32с.
1268481
   Резолюция ХІ сессии ВПО (26-30 января 1965 года).. – Л., 1965. – 7с.
1268482
   Резолюция ХІІІ Всероссийской научно-практической конференции межрегиональной ассоциации учителей географии России "Географическое образование в свете стандартов нового поколения" : информация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
1268483
   Резолюция ХХІ съезда Коммунистической Партии Советского Союза по докладу товарища Н.С.Хрущева "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы".. – Москва, 1959. – 48с.
1268484
   Резолюції 3-ї Всеармійської наради секретарів осередків ВКП(б) 7-11 травня 1931 року.. – Х., 1931. – 72с.
1268485
   Резолюції III Всеукраїнського з"їзду т-ва "ОЗЕТ" з 5-8 грудня 1930 року.. – Москва-Харків-Мєнськ, 1930. – 48с.
1268486
   Резолюції III Харківської міської партконференції червень 1932 р.. – Київ : Пролетар, 1932. – 30 с.
1268487
   Резолюції V Всеукраїнського з"їзду профспілки текстильників 30 червня - 3 липня 1929 р.. – Х., 1929. – 48с.
1268488
   Резолюції VIII Всесоюзного та IV Всеукраїнського з"їздів профспілок.. – Х., 1929. – 260с.
1268489
   Резолюції VIII пленуму Харківського міського комітету КП(б)У. – Київ : Партвидав, 1933. – 15 с.
1268490
   Резолюції XII з"їзду КП(б)У 18-23 січня 1934 р.. – Київ : Партвидав, 1934. – 61 с.
1268491
   Резолюції XIV Криворізької Окружної партконференції.. – Кривий Ріг. – 16с.
1268492
   Резолюції XIX Всесоюзної конференції Комуністичної партії Радянського Союзу : прийняті 1 липня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 46 с.
1268493
   Резолюції XVII з"їзду ВКП(б) 26- січня - 10 лютого 1934 р.. – Київ : Партвидав, 1934. – 80 с.
1268494
   Резолюції XVII конференції ВКП(б). – [Б. м.] : Пролетар, 1932. – 32 с.
1268495
   Резолюції Всеукраїнських з"їздів рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.. – Харків, 1932. – 410с.
1268496
   Резолюції і документи ХІІІ з"їзду ВЛКСМ.. – Київ, 1958. – 44с.
1268497
   Резолюції і постанови V конгресу Української Соціал-Демократичної Робітничої Партії.. – Київ, 1918. – 16с.
1268498
   Резолюції ІІ всеармійскьої агітпропнаради. – Харків : Державне видавництво "НА ВАРТІ", 1931. – 112 с.
1268499
  Христюк Світлана Резолюції імперських конференцій 1926, 1930 років як основа Вестмінстерського статуту 1931 року // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 102-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Исследована важность резолюций имперских конференций 1926, 1930 годов как основы для принятия Вестминстерского устава 1931 года.
1268500
   Резолюції об"єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б).. – Харків : Пролетар, 1930. – 72 с.
1268501
   Резолюції об"єднаного пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У 18-22 листопада 1933 р.. – Київ : Партвидав, 1933. – 64 с.
1268502
   Резолюції П Всеукраїнської Оргнаради при ВУРПС.. – Х., 1928. – 52с.
1268503
   Резолюції пленуму Центрального Комітету ВКП(б).. – Харків, 1929. – 72с.
1268504
   Резолюції Пленуму Центрального Комітету КП(б)У 14-18 травня 1946 року.. – Київ : Політвидав, 1946. – 60 с.
1268505
   Резолюції пленуму Центрального Комітету КП(б)У 20-23 травня 1936 року.. – Київ : Партвидав, 1936. – 32 с.
1268506
   Резолюції Пленуму Центрального комітету КП(б)У 24-26 травня 1944 р.. – Київ : Політвидав, 1944. – 36 с.
1268507
   Резолюції пленуму Центрального Комітету ЦК(б)У.. – Харків : Пролетарии, 1929. – 45 с.
1268508
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 13-15 травня 1935 року. – Київ : Партвидав, 1935. – 32 с.
1268509
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 15-17 червня 1940 р.. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 28 с.
1268510
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 24-25 лютого 1935 року.. – Київ : Партвидав, 1935. – 12 с.
1268511
   Резолюції пленуму ЦК КП(б)У 26-30 січня 1936 року.. – Київ : Партвидав, 1936. – 48 с.
1268512
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 5-7 травня 1941 року. – Київ : Політвидав, 1941. – 20 с.
1268513
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 8-11 червня 1933 року.. – Київ : Партвидав, 1933. – 40 с.
1268514
   РЕзолюції пленуму ЦК КП(б)У.. – Київ, 1945. – 59с.
1268515
   Резолюції січневого пленуму Одеського Окружкому ЛКСМУ.. – Одеса, 1930. – 23с.
1268516
   Резолюції та матеріали наради в справі Радянського Будівництва 10-13 лютого 1925 р.. – Харків, 1925. – 24с.
1268517
   Резолюції ХІХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ, 1953. – 59с.
1268518
   Резолюція V Науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" 28 травня 2015 року // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 141-142. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1268519
   Резолюція XIII з"їзду КП(б)У на звіт ЦК КП(б)У.. – Київ : Партвидав, 1937. – 18 с.
1268520
   Резолюція XIV з"їзду КП(б)У на звіт центрального комітету КП(б)У. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 24 с.
1268521
   Резолюція XVII з"їзду ортопедів-травматологів України // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 145-146. – ISSN 0030-5987
1268522
   Резолюція XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 77-84. – ISSN 2224-1485
1268523
   Резолюція XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на звітну доповідь Центрального Комітету КПРС.. – К., 1971. – 32с.
1268524
   Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 70/266. Політична декларація з питань ВІЛ/СНІДу: Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року від 8 червня 2016 р. // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 138-173. – ISSN 2072-084X
1268525
  Соколов Б. Резолюція Європарламенту про правду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 11


  А російським офіційним особам доводиться викручуватися та верзти нісенітниці щодо пакту Молотова-Ріббентропа.
1268526
   Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 22-25


  Щодо ситуації в Україні (2014/2547 (RSP)).
1268527
   Резолюція Європейського парламенту щодо парламентських виборів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41
1268528
   Резолюція Європейського Парламенту щодо парламентських виборів в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-19.
1268529
   Резолюція засідання круглого столу "Презентація висновків екологічної експертизи щодо наслідків функціонування шламосховища Миколаївського глиноземного заводу" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1268530
   Резолюція засідання круглого столу "Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО" від 17 жовтня 2018 р. // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 209-210
1268531
   Резолюція і всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-42.
1268532
   Резолюція Міжнародно-правових читань, присвячених пам"яті Олександра Задорожнього // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 9. – ISSN 1814-3385
1268533
   Резолюція Міжнародного українського наукового конгресу дослідників зарубіжної літератури і культури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10
1268534
   Резолюція Міжнародного форуму експертів з питань менопаузи // Репродуктивна ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" ; ТОВ "ТРИЛИСТ" ; голов. ред. Татарчук Т.Ф. ; редкол.: Авраменко Т.В., Anagnostis P., Бенюк В.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (60). – С. 77-84. – ISSN 2309-4117


  20 листопада 2020 р. відбувся другий міжнародний форум експертів з питань менопаузи.
1268535
  Маес Б. Резолюція науково-методичного семінару "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український контекст" (24 січня 2013 р., КНУ імені Тараса Шевченка) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 40-41
1268536
   Резолюція науково-практичної конференції "Патріотичне виховання нації" в рамках Форуму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Ухвала (проект) Форуму "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
1268537
   Резолюція науково-практичної конференції "Проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калуського гірничопромислового району" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 9-10
1268538
  Самура А. Резолюція ПАРЄ щодо України: перебільшення чи жорстока реальність? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 45-51
1268539
   Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи (Резолюція 1549 від 19 квітня 2007 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-95.
1268540
   Резолюція Пленуму Макіївської Міськради про комунальне господарство та про основні завдання і реконструкцію міста Макіївки.. – Миколаїв, 1931. – 26с.
1268541
   Резолюція Ради Безпеки 2286 (2016) про медичний нейтралітет // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 106-112. – ISSN 2072-084X
1268542
  Шахмагонов Ф.Ф. Резонанс / Ф.Ф. Шахмагонов. – Москва : Профиздат, 1979. – 207 с.
1268543
  Базаров Е.Н. Резонанс n-ого перехода и синхронизация на n-ом обертоне в отражательном кластероне : Автореф... канд. физ.-мат. наук: / Базаров Е.Н.; МВССО РСФСР, Моск. физ-техн ин-т. – Москва, 1960. – 5 с.
1268544
  Шапиро В.Г. Резонанс в антиферромагнетиках с взаимодействием Дзолошинского. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Шапиро В.Г.; Ин-т атомной энергии. – М, 1973. – 16л.
1268545
  Байраченко И.В. Резонанс в электpических цепях : учебно-методическая разработка / И.В. Байраченко ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко, Радиофиз. ф-т, Каф. общей радиотехники. – Киев : КГУ, 1966. – 18 с. – учебно-методическая разработка
1268546
  Байраченко И.В. Резонанс в электрических цепях / И.В. Байраченко. – Киев, 1966. – 18с.
1268547
  Долгинов А.И. Резонанс в электрических цепях и системах / А.И. Долгинов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 328с.
1268548
  Шпинель В.С. Резонанс гамма-лучей в кристаллах / В.С. Шпинель. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
1268549
  Слаби А. Резонанс и затухание электрических волн / А. Слаби ; Пер. с нем. под ред. "Вестн. опыт. физики и элементар. математики". – Одесса : Mathesis, ; Тип. Акц. Южно-русского общества печ. дела, 1909. – 42 с. : ил.
1268550
  ГринченкоВ.Т Резонанс на неоднородных волнах в упругом полуслое / ГринченкоВ.Т, Н.С. Городецкая, В.В. Мелешко // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – Т. 14, № 1. – С. 20-29. – ISSN 1028-7507
1268551
  Гольтер І. Резонанс роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" у сучасній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 102-111. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1268552
  Король Анатолій Миколайович Резонанс тунелювання за участю глибоких центрів з напівпровідникових структурах та зв"язані з ним ефекти : Дис... докт фіз-матнаук: 01.04.10 / Король Анатолій Миколайович; Укр. держ ун-т харчов технолог. – Киев, 1998. – 285л. – Бібліогр.:л.244-262
1268553
  Лисица М.П. Резонанс Ферми / М.П. Лисица, А.М. Яремко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 261с.
1268554
   Резонанс Ферми в спиртах / Л.А. Булавин, Н.О. Атамась, В.Е. Погорелов, А.М. Яремко // 13 національна школа-семінар з міжнародною участю "Спектроскопія молекул та кристалів" 20-26 квітня 1997р., 1995


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1268555
  Кучеров А.П. Резонанс ферми и двухчастичные возбуждения в колебательных спектрах молекулярных кристаллов, содержащих группу C=O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01/04/10 / Кучеров А.П.; АН УССР. ИН-т полупроводников. – 18л.
1268556
  Анісімов І.О. Резонансна взаємодія тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною неізотермічною плазмою / І.О. Анісімов, Т.Є. Літошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу частинок в комірках (РІС) досліджено взаємодію тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною плазмою. Показано, що така взаємодія відбувається у три етапи: збудження ВЧ електричного поля в резонансній області, деформація ...
1268557
  Лимарченко О.С. Резонансна поведінка вільної поверхні рідини в резервуарі у формі тіла обертання / О.С. Лимарченко, Ю.А. Слюсарчук, О.Ю. Паранькіна // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1 : Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики. – С. 56-64. – ISSN 1815-2910
1268558
  Максименко З.В. Резонансна рентгенівська дифрактометрія поблизу К-країв поглинання компонент при дослідженнях багатошарових структур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Максименко Зоя Василівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1268559
   Резонансная голография и ее применение для определения концентрации атомов в плазма : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Шедова Е. Н,; Шедова Е. Н,; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1973. – 16л.
1268560
  Хрусталев Б.П. Резонансная и нерезонансная восприимчивость тонких магнитных пленок в метровом и дециметровом диапазонах длин волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Хрусталев Б.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 15л.
1268561
  Иванченко Игорь Витальевич Резонансная интерферометрия миллиметрового диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванченко Игорь Витальевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 27л.
1268562
  Гурский Г.В. Резонансная миграция энергии в одномерной системе : Автореф. дис. ... Канд. физ-мат. наук : 091 / Гурский Г.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 20 с.
1268563
  Агабекян А.С. Резонансная передача энергии при однородном и неоднородном уширении спектральных линий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Агабекян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 15л.
1268564
  Палюх Б.М. Резонансная перезарядка ионов и атомов ртути, криптона и ксенона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Палюх Б.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1956. – 12л.
1268565
  Савчин Л.С. Резонансная перезарядка ионов и атомов цезия, калия, цинка и магния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савчин Л. С.; ЛГУ. – Львов, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1268566
  Панев Г.С. Резонансная перезарядка ионов щелочноземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Панев Г.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1268567
  Кушнир Р.М. Резонансная перезарядка положительных ионов и атомов калия и цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушнир Р.М.; М-во высш. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1959. – 8л.
1268568
  Гордеев И.В. Резонансная теория ядерных реакций на нейтронах с энергией ниже 5МЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев И. В.; МВиССО СССР, МГУ, НИИ ядерной физики. – М., 1961. – 19л.
1268569
  Исламов А.А. Резонансная флюоресценция ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исламов А.А.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1966. – 20л.
1268570
  Король А.М. Резонансне тунелювання за участю глибоких центрів в напівпровідникових структурах та зв"язані з ним ефекти : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.10 / Король А.М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1268571
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей при згинних коливаннях стержня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено визначення неоднорідності пружних властивостей стержня.
1268572
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей стержня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено визначення неоднорідності пружних властивостей стержня.
1268573
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення неоднорідної густини струни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено розв"язок задачі про поперечні коливання неоднорідної струни, відомий локальний дефект якої подається у вигляді фінітної функції. Ключові слова: струна, коливання, низькочастотна томографія. The definition of heterogeneity"s property of a ...
1268574
  Нікітенко В.М. Резонансний метод виявлення локальної неоднорідності пружних властивостей стержня з жорстко закріпленим торцем у випадку згинних коливань / В.М. Нікітенко, М.Є. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 125-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянуто задачу про згинні коливання пружного стержня для визначення його механічної неоднорідності.
1268575
   Резонансні вибори в НаУКМА // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1268576
   Резонансні властивості шаруватого грунтового масиву, що містить прошарок з коливними включеннями / О. Кендзера, С. Микуляк, Ю. Семенова, І. Скуратівська, С. Скуратівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 20-26. – (Геологія ; вип. 1 (96)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено моделюванню сейсмічної реакції неоднорідного ґрунтового масиву, який складається з трьох прошарків з можливими включеннями. Опис поведінки ґрунтових товщ здійснюється на основі континуального підходу, в рамках якого динаміка середовища ...
1268577
  Шульга М.О. Резонансні електромеханічні коливання п"єзоелектричних пластин / М.О. Шульга, В.Л. Карлаш; НАНУ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0696-62
1268578
  Агапітов О.В. Резонансні ефекти взаємодії хвиля-частинка в навколоземному космічному просторі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Агапітов Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 83 назви
1268579
  Киричок І.Ф. Резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої в"язкопружної балки з п"єзоактуаторами при врахуванні деформації зсуву / І.Ф. Киричок, Я.О. Жук, Т.В. Карнаухова // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 66-74. – ISSN 0130-9420
1268580
  Щербинін Т.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги для безконтактної індуктивної передачі електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Щербинін Тимофій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв
1268581
  Нікітіна О.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги з фазовим регулюванням : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.09.12. - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Нікітіна О.В. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1268582
  Добушовська І.А. Резонансні режими в електричних колах з електромеханічними перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Добушовська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1268583
  Мельниченко Л.Ю. Резонансні розмірні ефекти в тонких нікелевих плівках / Л.Ю. Мельниченко, С.Ф. Трайдук, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На спектральних кривих оптичної провідності тонких полупрозорих нікелевих плівок, що напилювались на основі з NaCl методом імпульсного дугового розряду у високому вакуумі, вперше спостерігалися в інфрачервоній ділянці спектру два "антирезонанси", які ...
1268584
   Резонансні явища : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" і "Фізична та біомедична електроніка" / М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, С.О. Омельченко, І.В. Штамбур, О.Я. Якунін; Буланий М.Ф., Коваленко О.В., Омельченко С.О., Штамбур І.В., Якунін О.Я.; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 424с. – ISBN 966-348-068-8
1268585
  Ковальчук В Ю. Резонансное взаимодействие излучения лазера на красителе с плазмой лазерной искры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Ковальчук Ю.В,; АН СССР. – Л, 1979. – 16л.
1268586
  Белоусов Михаил Вольфович Резонансное взаимодействие колебаний в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белоусов Михаил Вольфович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1268587
  Чумаш Валентин Некулавеич Резонансное взаимодействие лазерного излучения экситонами в полупроводнике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумаш Валентин Некулавеич; МГУ. Физ. фак. – М., 1981. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1268588
  Кощуг Д.Г. Резонансное взаимодействие мощного лазерного излучения с полупроводниками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кощуг Д.Г.; МГУ. – М., 1976. – 13л.
1268589
  Галицкий В.М. Резонансное взаимодействие электромагнитных полей с полупроводниками / В.М. Галицкий, В.Ф. Елесин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 191с.
1268590
  Демченко В.В. Резонансное возбуждение нелинейных волн и формирование локализованных структур в неоднородной плазме : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Демченко В. В.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 37л.
1268591
  Брюкнер Ф. Резонансное возбуждение полупроводников ультракороткими импульсами света и измерение времен релаксации : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Брюкнер Ф.; МГУ, Физ. фак. – М., 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1268592
  Мелков Г.А. Резонансное и нерезонансное взаимодействие параметрической накачки с МСВ. Ч.2 / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // XV Военная научно-техн. конф.. Тезисы докладов
1268593
  Испирян К.А. Резонансное излучение мю-мезонов с энергиями 700-6000 ГЭВ в слоистой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Испирян К.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1965. – 7л.
1268594
  Дзюб И.П. Резонансное излучение, поглощение и руссеяние у--квантов ядрами кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзюб И.П.; Объдин.учен.совет.ин-тов физики полупроводников и металлофизики Ан УССР. – К, 1962. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1268595
  Иванова Т.М. Резонансное комбинационное рассеяние света и параметры уровней электронного возбуждения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Иванова Т.М.; Гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
1268596
  Дреснер Л. Резонансное поглощение в ядерных реакторах / Л. Дреснер. – М., 1962. – 136с.
1268597
  Лукьянов А.Т. и др. Резонансное равновесие в задачах теории горения / А.Т. и др. Лукьянов. – Алма-Ата, 1989. – 178с.
1268598
  Векслер Н.Д. Резонансное рассеяние в гидроакустике / Н.Д. Векслер. – Таллин : Валгус, 1984. – 136 с.
1268599
   Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов, Ю.К. Сиренко. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Дифракционные решетки. – 1986. – 231 с.
1268600
  Шестопалов В.П. Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, Л.А. Рудь. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Волноводные неоднородности. – 1986. – 216 с.
1268601
  Каипов Д.К. Резонансное рассеяние гамма-лучей на ядрах. / Д.К. Каипов. – Алма-Ата, 1967. – 148 с.
1268602
  Делягин Н.Н. Резонансное рассеяние и поглощение гамма-квантов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Делягин Н.Н. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1962. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
1268603
  Килин С.Я. Резонансное рассеяние мощного излучения возмущенными атомами и системами атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Килин С.Я.; Ин-т физики. – Минск, 1980. – 14л.
1268604
  Жижимов Л.А. Резонансное рассеяние радиоволн следами искусственных спутников Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жижимов Л. А.; АН Кирг.ССР, От-ние естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1965. – 12л.
1268605
  Алтухов В.И. Резонансное рассеяние фононов и теория теплопроводности в кристаллах с примесями : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Алтухов В. И.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1973. – 15л.
1268606
  Козарь А.И. Резонансное рассеяние электро-мангитных волн на диэлектрических неоднорядностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Козарь А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1971. – 13л.
1268607
  Иогансен Л.В. Резонансное туннелирование электромагнитны волн, звуковых волн и электронов сквозь систему барьеров. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Иогансен Л.В.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1966. – 40л.
1268608
  Архипкин В.Г. Резонансное четырёхфотонное параметрическое преобразование частоты в газообразных средах : учеб. пособ. / В.Г. Архипкин, А.К. Попов, В.Н. Тимофеев ; МВ и ССО РСФСР, Красноярский гос. ун-т. – Красноярск : Красноярский гос. ун-т, 1982. – 100 с. – Библиогр.: с. 95-97
1268609
   Резонансные взаимодействия света с веществом.. – Москва : Наука, 1977. – 351с.
1268610
  Гришин В.Г. Резонансные взаимодействия элементарных частиц. Бозонные резонансы / В.Г. Гришин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 85 с.
1268611
  Реутов Владимир Петрович Резонансные волновые взаимодействия в неравновесных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Реутов Владимир Петрович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-13
1268612
  Рощупкин С.П. Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : монография / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило; НАНУ. Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 400с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0809-0
1268613
  Петраковский Г.А. Резонансные и магнитные свойства кристаллов ферритов на СВЧ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 046 / Петраковский Г.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наук. – Новосибирск, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.26-30
1268614
   Резонансные и магнитные свойства магнитодиэлектриков.. – Красноярск, 1978. – 264с.
1268615
  Марков Ю.Г. Резонансные и периодические движения спутника относительно центра масс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Марков Ю.Г. ; Моск. ав. ин-т. – Москва, 1981. – 10 с.
1268616
  Ганиев Р.Ф. Резонансные колебания гигроскопических систем / Р.Ф. Ганиев. – Киев, 1979. – 185 с.
1268617
  Вардапетян В.П. Резонансные методы в физике твердого тела : курс лекций / В.П. Вардапетян. – Ереван : Издательство Ереванского университета
Ч. 1. – 1983. – 79 с.
1268618
  Полулях К.С. Резонансные методы измерений / К.С. Полулях. – Москва : Энергия, 1980. – 120 с.
1268619
  Абрамов С.К. Резонансные методы исследования динамических свойств пластмасс / С.К. Абрамов. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1978. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-133
1268620
  Смирнов Алексей Юрьевич Резонансные осцилляции нейтрино в веществе : Автореф... доктора физико-математическихнаук: 01.04.16 / Смирнов Алексей Юрьевич; Институт ядерных исследований. – М., 1987. – 26л.
1268621
  Крочик Г.М. Резонансные параметрические взаимодействвия световых волн (преобразование частоты лазерного излучения.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Крочик Г.М.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1977. – 15л.
1268622
  Фишер Павел Семенович Резонансные параметрические взаимодействия при вынужденном комбинационном рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фишер Павел Семенович; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1268623
  Дядьков С.М. Резонансные преобразования / С.М. Дядьков. – Москва, 1970. – 400 с.
1268624
  Смирнов Б.М. Резонансные процессы при столкновении медленных атомных частиц : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Смирнов Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1268625
  Демков Ю.Н. Резонансные процессы при столкновениях атомов и ионов : Автореф... докт физ. техн.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 13л.
1268626
   Резонансные решения уравнений для ПN-рассеяния / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – Киев, 1968. – 16с.
1268627
  Севастьянова А.М. Резонансные свойства элементов связи прямоугольного волновода : Автореф... канд. техн.наук: / Севастьянова А. М.; Объе. сов. по присужд. уч. степ. при Новосиб. электротехн. ин-те. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1268628
  Колосов А.А. Резонансные системы и резонансные усилители / А.А. Колосов. – Москва, 1949. – 560 с.
1268629
  Качан Александр Семенович Резонансные состояния и электромагнитные переходы в ядре 26АІ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.04.16 / Качан Александр Семенович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1984. – 21л.
1268630
  Шехтер В.М. Резонансные состояния элементарных частиц / В.М. Шехтер. – Москва, 1965. – С. 1-188
1268631
  Никишин Е.М. Резонансные теоремы и ряды по система {ф (пх)} : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никишин Е.М. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1268632
  Никифорович Е.М. Резонансные теоремы и функциональные ряды : Автореф... докт. физ мат.наук: / Никифорович Е. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1268633
  Барулин Л.Г. Резонансные усилители на транзисторах / Барулин Л.Г. – Москва : Связь, 1969. – 144 с. – Библиогр.: с. 142
1268634
  Смогилев К.А. Резонансные усилители на трехполюсниках / К.А. Смогилев. – Москва : Советское радио, 1972. – 304 с.
1268635
  Богацкая А.И. Резонансные усилители на туннельных диодах / А.И. Богацкая ; Москов. электротехнич. ин-т связи. – Москва : [б. и.], 1967. – 106 с.
1268636
   Резонансные циклические ускорители элементарных частиц.. – М., 1950. – 182с.
1268637
  Путвинский С.В. Резонансные эффекты в желобковых колебаниях плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Путвинский С.В.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатов. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1268638
  Рудько В.Н. Резонансные эффекты при распространении излучений и частиц в периодически-неоднородных твердых телах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рудько В.Н.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 31л.
1268639
  Сенкевич С.Л. Резонансные явления в волноведущих структурах с многомеодовой областью связи. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.04.03 / Сенкевич С.Л.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1986. – 17л.
1268640
  Дудкин В.И. Резонансные явления в монокристалах ферритов при наличии доменной структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дудкин В.И.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
1268641
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. – Киев, 1953. – 113л.
1268642
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. Кафедра дифференциальных уравнений. – Киев, 1953. – 11 с.
1268643
  Маныкин Э.А. Резонансные явления в нелинейной оптике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маныкин Э.А.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1966. – 7л.
1268644
  Юрова Инна Юрьевна Резонансные явления в рассеянии электронов на молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юрова Инна Юрьевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1268645
  Костин В.М. Резонансные явления в течениях плазмы и шумы, наводимые на электрических зондах при измерениях в космосе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Костин В. М.; Ин-т земного магент., ионосф. и распростр. радиоволн. – М., 1978. – л.
1268646
  Мартынов Б.А. Резонансные явления в электрических цепях с нелинейными элементами / Б.А. Мартынов, В.И. Молотков. – Ленинград, 1981. – 68 с.
1268647
  Романчук П.Р. Резонансные явления конвективных движений под действием приливных сил планет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 34-39. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Дано объяснение найденных функций действия планет на Солнце, а также различий парного действия планет во время квадратур и соединений, характеризующихся функцией К. Определены величина и сдвиг по фазе отклика конвективных элементов, вызываемые ...
1268648
  Жихарева Т.В. Резонансные ялвения при столконовении электронов с атомами : автореф. дис. ... канд .физ. мат. наук : / Жихарева Т. В. ; ЛГУ, Физ .фак. – Ленинград, 1966. – 10 с.
1268649
  Товмасян Г.М. Резонансный метод накопления сигнала в радиоинтерферометрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Товмасян Г.М.; АН АрмССР. Бюраканская астрофиз. обсерватория. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 7л.
1268650
  Галинин М.Д. Резонансный перенос энергии возбуждения в люминесцирующих растворах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галинин М.Д.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1956. – 7л.
1268651
  Зимов А С. Резонансный прилив в Мировом океане и проблемы геодинамики / А С. Зимов, . – М, 1989. – 120с.
1268652
  Тарасов С.И. Резонансный способ измерения приращений потока магнитной индукции при импульсном перемагничивании сердечников. / С.И. Тарасов. – М., 1964. – 24с.
1268653
   Резонансы виброударных систем / Г.А. Шевченко, В.Г. Шевченко, М.А. Шляхова, Г.Б. Лебедь // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 28-38 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1268654
  Гребеников Е.А. Резонансы и малые знаменатели в небесной механике / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
1268655
  Данилейко М.В. Резонансы мощности и стабилизация частоты газового лазера с нелиейным поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Данилейко М.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1971. – 14л.
1268656
  Никитин С.Я. Резонансы с нулевой странностью : междунар. конф., 1964 / С.Я. Никитин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 60 с.
1268657
  Нагорский Г.А. Резонасные обращения черенковского эффекта в однородной среде и их применение для ускорения заряженных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Нагорский Г.А.; Ереван.физ.ин-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1268658
   Резонатор поверхневої хвилі з щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, О.М. Іванюта, В.М. Ракша // Bicник Київського університету, серія "Радіофізика та електроніка, 2001. – вип.3
1268659
   Резонатор поверхневої хвилі зі щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-67. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі зі щілинами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою одно хвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено у ...
1268660
  Прокопенко Олександр Володимирович Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Прокопенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
1268661
  Єгоров Ю.В. Резонатори поверхневої хвилі з розрізами / Ю.В. Єгоров, О.А. Каленюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 349-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі з розрізами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою однохвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено в ...
1268662
  Прокопенко О.В. Резонатори поверхневої хвилі та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03- радіофізика / Прокопенко О.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 173л. – Бібліогр.:л.159-173
1268663
  Григорян Гагик Арташесович Резонаторы и волноводы с движущимися границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Григорян Гагик Арташесович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1977. – 17л.
1268664
  Новиков М.А. Резонаторы и интерферометры с анизотропными элементами и их использование в ОКГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Новиков М.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Радиофиз. ф-тет. – Горький, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.13
1268665
  Григорьев А.Д. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ / А.Д. Григорьев, В.Б. Янкевич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 247 с.
1268666
  Ищенко Е.Ф. Резонаторы, волновые пучки и оптические системы ОКГ. Консп. лекций / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – М., 1970. – 63с.
1268667
  Гнасуну Брюно Резони, правила, права // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.67-74. – ISSN 0235-7941
1268668
  Шаров А.. Резонная реальность. Научное сотрудничество выгодно и России, и Украине // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 3,6


  Известно, что десятки научных проектов по линии Россия - Украина ежегодно финансируются РФФИ. Отразятся ли на них текущие политические события? Рассказать о позиции фонда по этому поводу мы попросили начальника Управления международных связей РФФИ ...
1268669
  Шаталова А. Резоны для рекордов. Стоит ли гнаться за ростом мощностей? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Легенда суперкомпьютинга, отец-основатель рейтинга Top500, профессор Университета штата Теннесси (США), директор Центра исследований информационных технологий Джек Донгарра (Jack Dongarra) решил не ограничиваться посещением одного лишь Национального ...
1268670
  Андреев И.Д. Резрвы рабочей силы. Пути улучшения использования рабочей силы на предприятиях центр. черноземья / И.Д. Андреев. – Воронеж, 1975. – 132с.
1268671
  Румянцев С.Н. Резримый бастион / С.Н. Румянцев. – М., 1984. – 64с.
1268672
  Федірко Н.В. Результат-орієнтоване державне фінансування вищої освіти: європейський досвід та практика для України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5/6 (80). – С. 55-67. – ISSN 2309-1533
1268673
  Шалімова Н.С. Результат аудиту та його користувачі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 265-271. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
1268674
  Собко В.Г. Результат експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосування ділових ігор // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 119-124
1268675
  Литовченко В.Г. Результат Нобелiвського рiвня. Академік НАН України Вадим Євгенович Лашкарьов: видатний фізик XX сторіччя, першовідкривач p–n-переходу (до 55-річчя створення Інституту фізики напівпровідників НАН України) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 2
1268676
  Дядченко Л. Результат поділу міфопоетичного простору: двійник (на матеріалі поезії Тараса Федюка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-359


  У статті розглядається ряд причин, через які ліричний суб"єкт поезії "київського періоду" Тараса Федюка постає у двох іпостасях. Основною метою роботи є аналіз авторських варіантів ліричного суб"єкта в міфопоетичному просторі. Окремий акцент зроблено ...
1268677
  Шушарін Д. Результат політики заспокоєння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 3


  Вирок Сенцову й Кольченку - відповідь усім, хто хоч якось виправдовував і виправдовує кримську капітуляцію.
1268678
  Мазур Л. Результат сумлінної праці : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Успішно проходять зімові іспити на біологічному факультеті. Відмінники навчання біологічного факультету виконують громадські доручення і працюють в наукових гуртках.
1268679
  Діденко М.М. Результат як безпосередня мета сільськогосподарського підприємництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-160. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються нові підходи до результату як безпосередньої мети виробництва. Аналізується пропорціональність між результатом підприємства, доходом і служінням інтересам суспільства.
1268680
  Шелудченко Л.С. Результата аналітичного дослідження аеродинамічних властивостей лісових газо-пилозахисних смуг із штучного створеними лакунарними порожнинами / Л.С. Шелудченко, С.В. Вознюк // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 81-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1268681
  Булгакова М. Результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Канкуні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 28-37
1268682
   Результати аналізу використання супутникових радіонавігаційних засобів орієнтування та визначення координат об"єктів / А.І. Олещенко, Г.О. Радіонов, О.В. Лиходій, А.І. Воронін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 51-58. – ISSN 2078-7480
1268683
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1268684
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1268685
  Каховська О.В. Результати аналізу наслідків впровадження системи електронного адміністрування ПДВ / О.В. Каховська, Т.Ю. Загорельська, С.В. Дрожак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 9/10 (71). – С. 128-133. – ISSN 2309-1533
1268686
   Результати аналізу обмежень у трудовій діяльності пацієнтів ортопедичного профілю, яким рекомендована амбулаторна програма / С.М. Федоренко, О.Б. Лазарєва, В.В. Вітомський, М.В. Вітомська // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 89-97 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
1268687
   Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 - першого півріччя 2016 років на АЕС України / С.В. Недбай, Д.В. Воронцов, О.М. Горпинченко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 2073-6231
1268688
  Шипко М.В. Результати апробації програми розвитку етичної свідомості студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 158-164. – ISSN 2310-4368
1268689
  Брюховецька О.В. Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 28-47. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1268690
  Балашов Е.М. Результати апробації тренінгової програми розвитку саморегульованої навчальної діяльності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 23-34. – ISSN 2414-0023
1268691
  Томенчук Б.П. Результати археологічних досліджень давнього Галича у 2008 - 2013 роках / Б.П. Томенчук, О.Л. Мельничук // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 110-117. – ISSN 2078-1849
1268692
  Переверзєв С.В. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / С.В. Переверзєв, А.А. Сорокун, І.М. Хоптинець // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 70-84. – ISSN 2227-4952
1268693
  Андрук В.М. Результати астрометричної обробки сканованих зображень Плутона по фотографічних платівках / В.М. Андрук, Л.В. Казанцева, С.В. Шатохіна // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 72
1268694
  Ольбрих Б. Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38.
1268695
  Ольбрих Барбара Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Трансформація до глобального інформаційного суспільства становить виклик, яким живе найбільш розвинута частина світу, а участь Польщі у тій трансформації, то - боротьба за місце в майбутньому. Технічні зміни, особливо в сфері інформатики і ...
1268696
   Результати буріння першої глибокої свердловини на керченському шельфі Чорного моря (структура Субботіна) та їх значення для планування подальших пошуково-розвідувальних робіт / П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, І.Д. Багрій, Т.О. Знаменська, Н.В. Маслун, П.М. Мельничук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 103-114 : табл., схема. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1268697
   Результати валідації розрахункових кодів SCALE і MCNP на даних критичних бенчмарк-експериментів на установці SF-9 / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук, Піонтковський, І.О. Тітімець // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 17-22. – ISSN 2311-8253
1268698
  Щерба О. Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти / О. Щерба, Лібрук-Ліпкевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 171-175
1268699
   Результати виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР та до місцевих Рад депутатів трудящих по Українській РСР 1938-1940 рр.. – К., 1940. – 56с.
1268700
   Результати виборів у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вперше в історії КНУ імені Тараса Шевченка ректора обирала університетська громада: науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. ...
1268701
   Результати виборів у Криму в контексті пошуку можливих політичних компромісів. – Київ : УНЦПД, 2002. – 48с.
1268702
  Кучеревський В.В. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров"ї / В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані багаторічного вивчення вікової структури популяції астрагалу шерстистоквіткового і його еколого-біологічних особливостей у природі та культурі.
1268703
  Ковальова Н.В. Результати вивчення пігментів фітопланктону в прибережних водах острова Зміїний в 2004-2012 рр / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 44-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1268704
  Фесенко А.Ю. Результати вивчення стану імунітету проти поліомієліту у населення України / А.Ю. Фесенко, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-84
1268705
  Попов В.П. Результати визначення величини сумарного випаровування з грунту та способи поділу її на складові частини / В.П. Попов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1268706
   Результати випробування різних сортів пшениці озимої в органічному виробництві / А.В. Вдовиченко, Ю.В. Терновий, В.П. Рибак, Г.Г. Мельник, О.О. Качковський, С.О. Галашевський, А.О. Чуб // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1268707
  Антипов Є.О. Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37 / Є.О. Антипов, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 240-245 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1268708
  Кудрявцева С.К. Результати виробничого пректу зі збільшення зимових опадів в Україні / С.К. Кудрявцева, Б.Н. Лєсков // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 8-22 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1268709
  Гуменюк С.В. Результати вихідного контролю формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 70-74. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1268710
   Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010-2014 рр. / С.А. Лось, Л.І. Терещенко, Г.А. Шлончак, В.П. Самодай, І.С. Нейко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 139-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
1268711
  Баранський О.Р. Результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-41. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках. Протягом цього періоду спостерігалася 21 комета, отримано 244 спостережень. Отримано оцінки таких параметрів: MAG - інтегральна зоряна величина, СОМА - діаметр коми, DC - ступінь ...
1268712
  Барінов Ю.В. Результати впливу вродженої патології органа зору на якість життя дітей раннього віку // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1 (7). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1268713
  Дунаєва Л. Результати впровадження інноваційної ступеневої освітянської моделі "Школа-Коледж-Університет" в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / Л. Дунаєва, О. Нікогосян // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 74-77


  Досліджується соціальний ефект підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання, проведення медико-психологічних, економічних, соціологічних досліджень. Наведено накопичений позитивний досвід впровадження інноваційної освітянської моделі та ...
1268714
  Желтова М.О. Результати впровадження програми розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 54-59 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4368
1268715
  Лазуренко О.О. Результати впровадження програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря на різних етапах професійного навчання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 78-83 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
1268716
   Результати Всеукраїнського семінару-наради з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2 : фото
1268717
   Результати галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік / С.В. Григоровська, Ю.С. П"ятницький, О.П. Волосовець, І.Є. Булах, А.Є. Горбань, І.В. Мельник, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 10-21. – ISSN 1681-2751
1268718
  Калашник Г.А. Результати геолого-геофізичних досліджень на Суботській структурі Інгульського мегаблока Українського щита // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 4-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721Х
1268719
  Шерстюк Н.П. Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу / Н.П. Шерстюк, О.Г. Байбуз // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 60-68. – ISSN 2306-5680


  Виконано районування ділянки Інгульця у межах Криворіжжя на підставі нових водогосподарських заходів з утилізації шахтних вод. Скиди шахтних вод з водойми балки Свистунова обумовили поділ нижньої ділянки річки. Доведена ефективність застосування ...
1268720
  Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
1268721
  Михайленко Д. Результати диференціації правового впливу на корупцію в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 156-163. – ISSN 2311-6676
1268722
   Результати діяльності і перспективи розвитку Академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1-3 : на фото Л.В. Губерський
1268723
  Кірпич С.Г. Результати діяльності системи господарських судів України в 2001 році // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-52. – ISBN 966-7784-65-7
1268724
   Результати довгострокових нахиломірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі) / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, В.Г. Булацен, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 115-119 : Табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
1268725
  Демченко О.А. Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні:структура і функціонування—2014" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 141-144


  У статті наведені результати дослідження охоплення цільової аудиторії діловими телевізійними каналами в Україні. Дослідження проведене в грудні 2013 р. — січні 2014 р. Розглядаються кількісні та якісні параметри бізнес-аудиторії в Україні, її охоплення ...
1268726
  Шуйский Ю.Д. Результати дослідження берегів острова Зміїний на Чорному морі / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованець, О.Б. Муркалов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-34 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1268727
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк, С.М. Сердюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 101-110. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті особливості впливу на гідроекосистему, джерела надходження та міграційні форми заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмию у воді рр. Інгулець та Саксагань. Рассмотрены особенности влияния на гидроекосистему, ...
1268728
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр. / Н.П. Шерстюк, О.С. Куркуріна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 81-89. – ISSN 2306-5680


  Досліджено сучасний гідролого-гідрохімічний режим експлуатації р. Інгулець у межах Криворіжжя. Виявлено, що у період скиду високомінералізованих шахтних вод зі ставка балки Свистуново вода у річці стає перенасиченої схильною до осадження карбонату ...
1268729
  Пархоменко О.Г. Результати дослідження голоценових грунтів на археологічних пам"ятках Середнього Придніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 152-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1268730
  Брусак В.П. Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 29-37. – ISSN 0868-6939
1268731
  Матвійчук В.М. Результати дослідження мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністью // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 78-82
1268732
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м. Миколаєві / М.С. Образцов. – Київ, 1935. – С. 141-161. – Бібліогр.: Література с. 157-160 (58 назв)
1268733
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві. / М.С. Образцов. – 141-161с.
1268734
  Щербатюк Б.А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність. Викладено результати дослідження впливу певних психологічних детермінант: ціннісних орієнтацій, мотивації і самооцінки. Наведено ...
1268735
  Кірдан О. Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 59-66. – ISSN 2706-6258
1268736
  Азархіна О.К. Результати дослідження суспільних проблем у популярних інтернет блогах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57-58
1268737
  Штефан Л.В. Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 78-87. – ISSN 2078-7782


  Сучасна освіта, яка розвивається на зламі століть, супроводжується складними суспільними процесами, що активно впливають на всі її галузі, у тому числі й на інженерно-педагогічну. Як правило, такі умови спричиняють появу нових феноменів, процесів, ...
1268738
  Колодій О.С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільного пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О.С. Колодій, С.В. Кюрчев, К.Л. Мельник // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1268739
  Марцева Л.А. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 26-28
1268740
  Пясецька С.І. Результати досліджень випадків налипання мокрого снігу та складних відкладень на території України протягом другої половини ХХ - початку ХХІ ст. та перспективи їх подальших досліджень // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 62-69. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0868-6939
1268741
  Отич О. Результати досліджень ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 5


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
1268742
   Результати досліджень не повинні потрапляти на смітник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про засідання робочої групи в МОН під головуванням перщого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми. До робочої групи увійшли представники міністерства, а також провідних вищих навчальних закладів: КНУ імені Тараса Шевченка, КНУ технологій і ...
1268743
  Онищук В.В. Результати досліджень функціональних зв"язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
1268744
   Результати дослідіів організації східчастих маршрутів на лінії Коростень-Одеса.. – К., 1936. – 144с.
1268745
  Бойко М. Результати дослідницької роботи В.В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 134-137. – ISSN 1998-4634


  В.В. Колкунов - біолог і ботанік, вчений-агроном, селекціонер, організатор селекційно-насіннєзнавчої справи. Протягом 1910-1915 рр. - професор кафедри агрономії Університету св. Володимира.
1268746
  Гончак І.В. Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод р. Горинь в межах м. Нетішин (ХАЕС) / І.В. Гончак, Т.О. Басюк, Т.О. Грисюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 143-149
1268747
  Гопчак І.В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 370-374. – Бібліогр.: 6 назв
1268748
  Набока Ю.В. Результати економічної діяльності підприємств у сфері надання послуг медичного туризму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 104-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1268749
  Полещук Л.В. Результати експерементальної роботи щодо формування професійно-значущих якостей менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 105-108. – ISBN 978-617-7790-32-6
1268750
  Софійчук К.К. Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 131-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті викладені результати експериментальної реалізації розроблених моделей контролінгу. Визначені експериментальним шляхом основні внутрішні та зовнішні загрози підприємства. Об"єкт дослідження - процес реалізації фінансової стратегії підприємства.
1268751
  Блешмудт П.П. Результати експериментального впровадження тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 196-200. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1268752
  Сурсаєва І.С. Результати експериментального дослідження з перевірки педагогічних умов формування професійного мислення майбутнього фельдшера // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 109-114. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1268753
  Потапчук Н.Д. Результати експериментального дослідження проблемних сімей прикордонників та особливостей надання їм психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання проблемних сімей прикордонників та особливості надання їм психологічної допомоги. The article deals with the problem of border guards" families and the question of psychological aid rendering to these families.
1268754
  Мурзіна О.А. Результати експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 203-209. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1268755
  Харченко І.І. Результати експериментального формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки / І.І. Харченко, О.М. Удовиченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 146-150. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1268756
  Дегтярьова Г.А. Результати експериментальної апробації концептуальної моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіт // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 69-78. – ISSN 2074-8922
1268757
  Єфименко С. Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів за допомогою систем комп’ютерної графіки / С. Єфименко, С. Величко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 240-251. – ISSN 2312-5993
1268758
  Дармограй П.В. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби у процесі фахової підготовки // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 72-76. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1268759
  Урусова О.Г. Результати експериментальної перевірки програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 76-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-3190
1268760
  Колосович О.С. Результати експерименту з формування у студентів навиків професійної взаємодії шляхом впровадження у навчання елементів системи "Аgile coach" / О.С. Колосович, О.А. Куций // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 66-71
1268761
  Лопіна Н.А. Результати електронного навчального курсу "Основи методології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти:" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 140-169. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1268762
  Дідик Н.М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 7-12
1268763
  Піонтківська О. Результати емпіричного дослідження чинників суспільної активності людей похилого віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-17. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до трактування соціальної та суспільної активності людей похилого віку. Висвітлено основні результати емпіричного дослідження чинників суспільної активності людей похилого віку, визначено соціально-психологічні чинники ...
1268764
  Заїка Л. Результати емпіричної перевірки моделі формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 104-112. – ISSN 2617-1775
1268765
  Савченко А. Результати емпыричних дослыджень у сферы порывняльного кримынального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.33-37
1268766
  Жук П.М. Результати ендопротезування кульшового суглоба в людей старшої вікової групи в разі переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці / П.М. Жук, А.М. Каяфа, М.В. Абрамов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 87-91. – ISSN 0030-5987
1268767
   Результати загальнонаціонального опитування "Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання" // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 4-12
1268768
  Топузов О.М. Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / О.М. Топузов, А.А. Шуканова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 23-29. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1268769
   Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами / В.І. Паламарчук, В.М. Лисенко, М.Ю. Крестянов, Р.О. Балацький, О.А. Потапов, В.І. Зубаль, Д.Е. Махмудов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 81-84. – ISSN 2224-0586
1268770
   Результати застосування неоад"ювантної хіміопроменевої терапії Sз внутрішьоартеріальним введенням цитостатиків хворим на рак стравоходу / С.І. Кіркілевський, Р.І. Фридель, Ю.М. Кондрацький, П.С. Крахмальов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 41-44. – ISSN 1681-276Х
1268771
  Щербина Л.Ф. Результати застосування програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 62-67
1268772
   Результати застосування технологій "Сітько-МРТ" (мікрохвильова резонансна терапія) у лікуванні остеомієліту / С.П. Сітько, Г.В. Гайко, І.П. Вернігора, І.В. Федотова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 45-56. – ISSN 1023-2427
1268773
  Гончаренко Н. Результати зіставлення класів стійкості приземного шару атмосфери з даними аерологічного зондування : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено зіставлення методики визначення стійкості приземного шару атмосфери за наземними мережними метеорологічними спостереженнями з матеріалами аерологічних спостережень в 300-метровому шарі. Comparison of technique of stability determination in ...
1268774
  Андрусяк В. Результати змін у фінмоніторингу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
1268775
  Горох В. Результати ЗНО - 2014 з історії України крізь призму психометрії / В. Горох, О. Святокум // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 40-45
1268776
   Результати ЗНО 2016 року // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 21-25


  "Тести з хімії складають, в основному, майбутні студенти хімічних факультетів, медики, фармацевти, а також майбутні аграрії, ветеринари, технологи харчових продуктів та інші. Всі професії, безсумнівно, важливі й потрібні. Цікаво, що більшість із них ...
1268777
   Результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за 2015 календарний рік / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 93-97. – ISSN 1681-2751
1268778
  Гнатюк С.А. Результати і перспективи роботи господарств корпорації "Тваринпром" // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1268779
   Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 36-38. – ISSN 2221-1055
1268780
  Спиця Р. Результати інженнерно-геоморфологічних і неотектонічних досліджень для обгрунтування гідротехнічного будівництва в Екваторіальній Гвінеї // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 141-143. – ISBN 978-617-7069-38-5
1268781
  Волошенюк О. Результати інтелектуальної, творчої діяльності в цивільному законодавстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-25.
1268782
  Тарасюк Н. Результати інтродукційного сортовивчення нарцисів (Narcissus х hybridus Hort.) в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України / Н. Тарасюк, О. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукційного сортовивчення колекції нарцисів Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). Рекомендовано 57 сортів нарцисів для масового розмноження. The results of introduction evaluation of sorts narcissus ...
1268783
  Слюсар С.І. Результати й перспективи інтродукційного випробування видів родини Taxodiaceae F. W. Neger у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування / С.І. Слюсар, К.В. Маєвський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 86-91 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0459-1216
1268784
  Захаров Д.О. Результати касаційного розгляду у кримінальному судочинстві / Д.О. Захаров, А.В. Реуцький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 230-235. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1268785
  Волкова О.В. Результати кластерного аналізу регіональних ринків праці України / О.В. Волкова, О.Б. Носач // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 105-112
1268786
  Короденко М. Результати конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Список першого складу Наукового комітету. До складу також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: І.О. Анісімов (декан факультету радіофізики, електроніки та ...
1268787
  Загребельна О. Результати констатувального експерименту щодо визначення показників сформованості управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 71-83. – ISSN 2312-5993
1268788
  Огняник М.С. Результати ліквідації нафтохімічного забруднення на території складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль" : гідрогеологія та інженерна геологія / М.С. Огняник, В.Г. Максимов, С.А. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. Наведено результати ліквідації нафтохімічного ...
1268789
  Матвійчук Б.О. Результати лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, асоційовані з ґастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 22-25. – ISSN 1029-4244
1268790
  Райко Д. Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 58-64 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1268791
   Результати міжнародного іспиту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОЗ України разом з Центром тестування при МОЗ України представили групові результати міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM), який студенти-медики складали вперше як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Найкраще склали тест ...
1268792
  Бондар К.М. Результати мікромагнітометричних досліджень деяких археологічних пам"яток у 2005-2006 роках / К.М. Бондар, Р.В. Хоменко, С.А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати магнітометричних і петромагнітних досліджень на поселенні Малополовецьке-2А та Більському городищі. The results of magnetometric and petromagnetic investigations on Malopolovetske-2A archaeological site and Belsk ...
1268793
  Сторубльов О.І. Результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень за умов зашумленості радіолокаційних зображень, показано статистику процесу відсіву.
1268794
   Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. – Київ, 2000. – 34с.
1268795
   Результати моніторингу за рівнями поверхневих вод Шацьких озер протягом 2016-2017 років / О.І. Мороз, І.Я. Покотило, З.Р. Тартачинська, Т.Ю. Корлятович // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 33-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1268796
  Лобунець Л.Г. Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 - 2015 рр. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 60-69. – ISSN 0374-3896
1268797
  Істоміна К. Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 108-115. – ISSN 2075-1478
1268798
  Голубенко О. Результати навчання як об"єкт стандартизації / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 24-30.
1268799
  Дудич В.М. Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 37-45. – ISSN 0868-6939


  На основі закладення різночасових поперечних перерізів в басейні річки Біла Тиса, проаналізовано зміни, які відбулися в руслах рік протягом вересня 2011- вересня 2013 рр.: інтенсивність глибинної і бокової ерозії, акумуляції наносів, деформації ...
1268800
   Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ" за 2021 рік / [М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського та ін. ; ред.: Є.М. Строков, О.М. Гуцан]. – Харків : ХПІ, 2021. – 316, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.


  Книга складається з двох підрозділів: Т. 1: Труди XVIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум - 2021", 7-9 грудня 2021 р. Т. 2: Труди ХІІ-ої Міжнародної ...
1268801
  Єфіменко В.М. Результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1998-1999 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-78. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано звіт про роботу Астрономічної обсерваторії за 1998-1999 рр. Приведено дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1268802
  Казанник В. Результати обліків водоплавних птахів київської агломерації у зимовий період 2011-2012 рр. / В. Казанник, О. Коваленко, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено видовий склад і чисельність скупчень водоплавних та біляводних птахів Київської агломерації під час зимівлі 2011-2012 рр. Матеріал зібрано в основному за допомогою маршрутного методу. Виявлено 20 видів, чисельність упродовж зимівлі ...
1268803
  Казанник В. Результати обліків лелеки білого (Ciconia ciconia L.) у національному природному парку "Пирятинський" / В. Казанник, О. Мартюшева, Н. Миленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-17. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати моніторингу стану популяції лелеки білого (Ciconia ciconia L.), що був здійснений у національному природному парку "Пирятинський" та на прилеглій території протягом 2014-2019 рр. Було проведено облік гнізд у регіоні та ...
1268804
  Пазинич В. Результати обстеження алювіальної товщі в кар"єрі м.Комсомольськ (Полтавська область) : наукові повідомлення / В. Пазинич, М. Стахів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 376-377 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0868-6939
1268805
  Мусієнко С.І. Результати обстеження деяких перспективних інтродуцентів у ДП "Харківська ЛНДС" / С.І. Мусієнко, Л.С. Луначевський, В.А. Лук"янець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0459-1216
1268806
  Погорецький М. Результати оперативно-розшукової діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1268807
  Клюс О.А. Результати опитування щодо ведення здорового способу життя студентів. які займаються у секції з волейболу / О.А. Клюс, В.У. Дорош // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 63-67. – Бібліогр.: 8 назв.
1268808
  Вержбицький О.А. Результати опитування щодо стану впровадження контролінгу на торговельних підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-34. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1268809
  Нікітін В.А. Результати оптимізації розподілу фінансових ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
1268810
   Результати основної сесії ЗНО // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 23-30 червня (№ 25/26)
1268811
  Мороз С.А. Результати оцінювання якості вищої освіти студентами українських ЗВО як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю надання освітніх послуг // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 98-106. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1268812
  Радзівіл В.Я. Результати палеовулканологічних реконструкцій вендської базальтової формації Волині / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, І.С. Потапчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 129-133. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1268813
   Результати палеогеографічних і археологічних досліджень пізньопалеолітичного пам"ятника Плесна / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1268814
   Результати палеопедологічних (мікроморфологічних) та археологічних досліджень палеолітичного пам"ятника Меджибок / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1268815
  Матвіїшина Ж.М. Результати палеопедологічного дослідження давніх грунтів неподалік с. Троянове на Кіровоградщенні / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 53-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1268816
  Сущик М. Результати парламентських виборів в Угорщині-шлях до реформування держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 94-98
1268817
   Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин / Ю.Д. Годованець, О.С. Годованець, О.В. Курик, Т.А. Дроник // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 30-36. – ISSN 2226-1230
1268818
  Безуглий Д.С. Результати педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп"ютерної візуалізації в професійній діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 46. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1268819
  Копитков Д.М. Результати педагогічного експерименту щодо формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 103-110
1268820
  Буйдін Ю. Результати первинної сортооцінки Ірису гібридного (Iris hybrida Hort) при інтродукції в Лісостеп України / Ю. Буйдін, Г. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані первинної сортооцінки ірису гібридного в умовах Лісостепової зони України. Проведено групування сортів за висотою, початком і тривалістю цвітіння, а також, виділено кращі сорти за продуктивністю, та рясністю цвітіння. The initial ...
1268821
  Білокінь І.П. Результати перебудови біолого-грунтознавчого факультету КДУ на основі мічурінського й павловського вчення та завдання факультету в світлі геніальних праць Й.В.Сталіна з питань мовознавства / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ. – 3c. – Окр.відбиток: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №8, 1952р.
1268822
  Ткаченко А. Результати перевірки ДФС та їх оскарження у 2019 році // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 26-27
1268823
   Результати перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській та Закарпатській областях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 24-26 : фото
1268824
   Результати перевірки на однорідність даних метеорологічних спостережень у розрізі районів річкових басейнів і суббасейнів України / О. Ободовський, В. Гребінь, С. Сніжко, І. Купріков, О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-13. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати перевірки на однорідність даних багаторічних спостережень за середньою річною температурою повітря та атмосферними опадами за даними 143 метеорологічних станцій, що функціонують на території України на сьогодні та мають тривалі ...
1268825
  Булгакова М. Результати переговорів зі зміни клімату, що відбулися у Канкуні: від негативних оцінок до оптимістичних прогнозів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1268826
  Дерев"янко В. Результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospyros kaki L. та її гібридів у найбільш холодних районах Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospytos kaki L. та її гібридів у деяких найбільш холодних районах Криму. The results overwintering (2005-2006 уу.) Diospyros kaki L. and her hybrids in the some most cold anas of Crimea are obtained.
1268827
   Результати перезимівлі інтродукованих кизильників зимою 2005-2006 рр. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г. Гревцова, З. Бонюк, В. Колесник, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані зимостійкості видів роду Cotoneaster (Medik.) Bauhin в екстремальну зиму 2005-2006 рр. The data of winter resistance of the genus Cotoneaster (Medik.) Bauhin species in the extreme winter of 2005-2006 year have been given.
1268828
  Нікітенко І. Результати петрографічного дослідження знахідки кам"яних ливарних форм доби бронзи / І. Нікітенко, О. Старік, М. Куцевол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1268829
  Ткаченко Т.Н. Результати порівняльного аналізу багаторічних досліджень ритмів розвитку рослин із родини Myrtaceae R.Br. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Приведено результати багаторічного аналізу ритмів розвитку видів родини Myrtaceae R.Br. в умовах Донецького ботанічного саду.
1268830
  Михайлов О.В. Результати порівняльної оцінки алгоритмів розрахунку коефіцієнтів масштабування (scaling factors) для радіонуклідів, що важко вимірюються у відходах ЧАЕС, на прикладі 241Am // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (21). – С. 61-70. – ISSN 2311-8253


  Проведено тестування і порівняльний аналіз відомих алгоритмів розрахунку ко- ефіцієнтів масштабування (КМ), які використовуються в системах поводження з радіоактивними відходами країн світу з розвинутим ядерним паливним циклом. Досліджено також ...
1268831
  Хтема А.В. Результати пошуку гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних" осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1268832
  Утченко К. Результати проведення українсько-німецького семінару "Європеїзація юридичної освіти в Україні" // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 151-156. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "17-18 листопада у місті Геттінген (Німеччина) відбувся семінар на тему "Європеїзація юридичної освіти в Україні". Організаторами даного заходу стали Федеральне міністерство освіти та досліджень Німеччини (Bundesministerium fur Bildung und Forschung, ...
1268833
  Григус І.М. Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів помірного ступеня тяжкості / І.М. Григус, М.І. Майструк // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 88-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
1268834
  Фінчук В.В. Результати прогнозування скупчень вуглеводнів на Наріжнянській площі Дніпровсько-Донецької западини за даними електророзвідувальних робіт методом точкових електромагнітних зондувань / В.В. Фінчук, І.М. Скопиченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1268835
   Результати радіоекологічного моніторингу в районі комплексу НБК-ОУ та засоби зменшення забруднення підземних вод / М.І. Панасюк, О.І. Стоянов, П.А. Люшня, Г.В. Левін, Л.А. Паламар, І.П. Онищенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 74-79. – ISSN 1813-3584


  "Концентрації 90Sr у пробах підземних вод спостерігаються в широких межах значень від 1 – 2 до 400 – 3800 Бк/л. Виявлено два механізми формування високої міграційної здатності 90Sr в підземних водах. Перший пов’язаний із впливом іонів кальцію на ...
1268836
  Птащенко Л.О. Результати реалізації антимонопольної і конкурентної політики та оцінка їх соціально-економічних наслідків для підприємств Полтавщини // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С93-104
1268837
  Кравченко М. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-65. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори ефективності законодавства як передумови отримання позитивних результатів реалізації законодавства. В статье исследуются факторы эффективности законодательства как условия получения позитивных результатов реализации ...
1268838
  Журавльов В.В. Результати реалізації тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників охорони державного кордону" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1268839
  Лойко С.В. Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві Житомирської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 78-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1268840
  Воєводський М.В. Результати робіт Деснянської експедиції 1936-1938 рр. / М.В. Воєводський. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт)
Т.1, вип. 2. – 1949. – С. 41-196
1268841
   Результати робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборах ПАТ "Укргазвидобування" / С.М. Левонюк, Т.І. Шум, Н.П. Прожога, І.Б. Чернявська // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 67-75
1268842
  Дембіцький С.С. Результати роботи круглого столу "Комплекснi вимiрювальнi iнструменти: новi виклики - старi проблеми" // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 171-172. – ISSN 1681-116Х


  "Основними учасниками круглого столу були завідувач відділу методології та ме-тодів соціології Інституту соціології НАН України Є. Головаха, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ...
1268843
  Сивульський М.І. Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 37-45
1268844
  Полєтаєв В.І. Результати розгляду палеозойською комісію Національного стратиграфічного комітету України модернізованих схем стратиграфії палеозойських відкладів України / В.І. Полєтаєв, О.І. Берченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISSN 0367-4290
1268845
  Вовна О.В. Результати розробок і досліджень комп"ютеризованих інформаційно-вимюрювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт / О.В. Вовна, А.А. Зорі // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2415-7902
1268846
   Результати розслідування Іловайської трагедії [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-19
1268847
  Левченко Т.М. Результати селекційної роботи по створенню сортів люпину жовтого кормового / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк, О.М. Вересенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 167-177 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1268848
  Осипов О.К. Результати спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем за 1973-1998 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено поправки до карт Ваттса, які одержані із спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем, виконаних в Україні у 1973-1998 рр.
1268849
   Результати спостережень дотичних покрить зір місяцем у 1988, 2000-2002 роках / М.І. Буромський, О.К. Осипов, В.Й. Мазур, Б.М. Скорітченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено поправки до карт Уоттса, що одержані із спостережень дотичних покрить зір Місяцем, виконаних в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету у 1988 і 2000-2002 рр. The correction to Watt"s maps from observations of grazing ...
1268850
  Колісник П.І. Результати спостережень за стоком талих вод в районі Києва / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 163-168 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1268851
  Деркач К.М. Результати спостережень прямих сходжень планет з харківським меридіанним кругом у 1990 р. / К.М. Деркач, А.Ф. Ванцан, В.М. Кирпатовський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 76-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  У 1990 р. з допомогою харківського меридіанного круга (160/2000) було виконано 97 диференціальних визначень прямих сходжень планет. Порівняння спостережених прямих сходжень великих планет з ефемеридами виявило систематичні відмінності в різницях (О - ...
1268852
  Лень В.С. Результати статистичного спостереження про витрати на ліки, подяки лікарям та благодійність студентів / В.С. Лень, А.П. Митько // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 45-47. – ISBN 978-966-2188-72-1


  У грудні 2015 року було проведене статистичне спостереження з метою виявлення витрат на ліки та лікування студентів. Для цього була розроблена анкета та проведено опитування серед студентів 5-х курсів Чернігівського національного технологічного ...
1268853
   Результати та аналіз земноприпливних спостережень із свердловинним нахиломіром у Полтаві / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, Т.М. Бабич, В.П. Плис // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISSN 0203-3100
1268854
   Результати та аналіз земноприпливних спостережень на території України / А.М. Кутний, П.Г. Павлик, В.Г. Булацен, В.Г. Голубицький // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 56-72. – Бібліогр.: с. 66-69. – ISSN 0203-3100
1268855
  Воронкова О.М. Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 207-212. – ISSN 2306-546X


  Статтю присвячено актуальній науково-прикладній проблемі модернізаційного перетворення державної податкової служби України. Предметом дослідження є результати та перспективи модернізації податкової служби в Україні. Метою даної роботи є комплексний ...
1268856
  Айстраханов Д.Д. Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-13. – Бібліогр.: 4 назв.
1268857
  Віхоть Ю.М. Результати тектонофізичних досліджень флішевої товщі Скибового покриву Українських карпат у долині р.Бистриця Надвірнянська / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1268858
  Черняк А.І. Результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми самореалізації викладачів вищого навчального закладу / А.І. Черняк, О.В. Кулешова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми самореалізації викладачів в умовах вищого навчального закладу Визначається що запорукою успішної самореалізації особистості в сфері вищої освіти є рефлексивна соціально-психологічна і світоглядна ...
1268859
   Результати третього етапу моніторингу акумуляції CS видами трав"яно-чагарничкового ярусу дубово-соснових лісів у вологих сугрудах Житомирського Полісся / О.О. Орлов, О.В. Жуковський, О.В. Зборовська, В.В. Шевчук, О.В. Левківський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 102-111 : табл., рис. – Бібліогр.: с.110-111. – ISSN 1026-3365
1268860
  Калкутіна Н.В. Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 51-54. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1268861
  Марченко О.М. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України / О.М. Марченко, О.В. Кучер, Д.О. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1268862
  Марченко О.М. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України : геодезія / О.М. Марченко, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-26 : Мал., карти, табл. – Бібліогр.: 14 назв
1268863
  Гресь Н. Результати формальної перевірки документа про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано зміст документа про освіту, який видається випускникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також додатків до диплома державного та європейського зразків.
1268864
  Кива В.Ю. Результати формувального етапу педагогічного експерименту щодо розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 135-146. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1268865
   Результати фотографічних спостережень метеорів у Києві в 1977-1981 рр. / Л.М. Шербаум, Ю.В. Обрубов, Т.І. Зарубіна, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати визначення кінематичних характеристик та елементів орбіт метеорів, які спостерігались у 1977-1981 рр. в Астрономічній обсерваторії Київського університету.
1268866
   Результати фотометричного оптичного моніторингу чотирьох активних ядер галактик у 2018-2019 роках / В. Пономаренко, В. Василенко, І. Ізвєкова, О. Баранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-48. – (Астрономія ; вип. 1 (59)). – ISSN 1728-3817
1268867
  Коновалова Н.В. Результати фотометричної обробки метеорів 1977-1978 рр. / Н.В. Коновалова, Т.І. Зарубіна, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати фотометричної обробки метеорів, які спостерігались на Астрономічній обсерваторії та заміських спостережних станціях Київського університету в 1977-1978 рр.
1268868
   Результати хірургічного лікування дифузної форми пігментного віллонодулярного синовіту (тіносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу) колінного суглоба / С.І. Герасименко, О.А. Костогриз, Ю.О. Костогриз, А.М. Бабко, В.М. Майко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 656-663. – ISSN 2306-4145
1268869
  Тиш І.І. Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 48-57. – ISSN 2304-9359
1268870
  Серга Е.М. Результати чисельних експериментів по статистичній моделі динаміки клімату України : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 25-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2914
1268871
  Тучковенко Ю.С. Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнір // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 137-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1268872
  Гудзинський О.Д. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 64-71. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1268873
   Результативна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про розширення співпраці між університетом і відомою китайською компанією Huwei Ukraine. Його підписали ректор КНУ Леонід Губерський і директор компанії Чжоу Хаодзе.
1268874
  Портна О.В. Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 71-76. – ISSN 2222-0712
1268875
  Шлапак І.О. Результативність банків з іноземним капіталом в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 101-103. – ISBN 978-617-696-385-1
1268876
  Радіонов Ю.Д. Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 21-33 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1268877
  Данканіч О.М. Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 138-140. – ISSN 2306-6806
1268878
  Борова Т. Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ / Т. Борова, Г. Бородай // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 18-26. – ISSN 1562-529Х
1268879
  Рукавиця А.А. Результативність використання селекційних індексів у якості критеріїв відбору свиноматок // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 245-254 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1268880
  Пустовойт О.В. Результативність внутрішнього ринку національної економіки: методологія та аналіз // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1268881
  Куліков А.І. Результативність державних видатків на освітню діяльність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 222-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1268882
  Русаков М.С. Результативність діяльності міжнародних банківських груп в сучасних умовах // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 73-75. – ISBN 978-617-696-385-1
1268883
  Качан Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 88-97


  Розглянуто необхідність розвитку компетенцій науково-педагогічного персоналу в сучасних умовах, проаналізовано результативність його діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації України, окреслено доцільність застосування ...
1268884
  Школьний О.О. Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 94-98. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1268885
  Іванова Т.О. Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 124-127


  Розглядається сутність поняття "результативність" діяльності підприємства. Досліджено суттєві відмінності понять "результативність" та "ефективність". Висвітлено думки різних вчених-економістів дощо даних понять.
1268886
  Беднарська В.М. Результативність доказової діяльності слідчого в судових рішеннях // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 29-35. – ISBN 978-617-616-075-5
1268887
  Лозинська Т. Результативність заходів державної цінової політики на продовольчому ринку України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 131-138.
1268888
  Оксак А.О. Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 122-127. – ISSN 2221-1055
1268889
  Грига В.Ю. Результативність інноваційної діяльності малих підприємств привзаємодії з великим бізнесом / В.Ю. Грига, С.В. Богдан, Н.Б. Ісакова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1268890
  Крисанов Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1268891
  Попова В. Результативність макрорівня: сутність концепції та методології оцінки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1268892
  Драгунова Т. Результативність міграційних процесів: аспекти приживаності населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-30
1268893
  Ясинська Н.А. Результативність наповнення та використання місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні / Н.А. Ясинська, Є.О. Стурова, М.О. Нетребенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1268894
  Євтушенко В.М. Результативність наукових робіт фундаментального спрямування / В.М. Євтушенко, Т.В. Гаврис, Н.І. Муратова // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 56-59. – ISBN 978-966-479-052-6
1268895
  Ладогубець Н.В. Результативність освітнього процесу у закладах вищої освіти періоду постпандемії та воєнного стану / Н.В. Ладогубець, Е.В. Лузік, В.А. Семиченко // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 66-79. – ISBN 978-617-8219-05-5
1268896
  Онуффрійчук А М. Результативність партійного навчання / М.А. Онуффрійчук. – Львів : Каменяр, 1986. – 71 с. – (З досвіду партійної роботи. Іделогічна робота)
1268897
  Тесфайє Л.А. Результативність політичного лідерства в умовах президентських і напівпрезидентських демократичних республік: динаміка основних показників // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (79). – C. 154-169. – ISSN 1681-116Х
1268898
  Сліпченко М.І. Результативність пошуку / М.І. Сліпченко. – Київ : Політвидав України, 1988. – 54 с. – (З досвіду партійної роботи. Організаційно-партійна робота)
1268899
  Куранда Т.К. Результативність реалізації програмно-цільових методів управління науковими дослідженнями і розробками / Т.К. Куранда, Н.І. Вавіліна, Є.С. Тітаєвська // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 127-131. – ISBN 978-966-479-052-6
1268900
  Попова В.В. Результативність сільського господарства в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 317-319
1268901
  Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В.М. Сороко ; Нац. акад. держ. упр при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.241-251, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-331-8
1268902
  Шевченко В.Ю. Результативність та ризики міжнародної фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 37-39
1268903
  Ярошенко І.В. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 56-65. – ISSN 2222-4459
1268904
  Супрун Д. Результативно-рефлексивна складова становлення особистості психолога в галузі спеціальної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 273-286. – ISSN 2312-5993
1268905
  Белошапка В.А. Результативное управление стратегическим процессом в компании // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1268906
  Лавренюк Е.Н. Результативность научно-исследовательской деятельности российских вузов в контексте национальных и международных сопоставлений / Е.Н. Лавренюк, Н.В. Никитин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1561-2465


  Представлен анализ российских подходов к оценке результативности научно-исследовательской деятельности вузов и их применимости в рамках поведения межвузовских сопоставлений. Одним из подходов является создание системы независимого (негосударственного) ...
1268907
  Рубан Ю.Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества / Ю.Д. Рубан. – Харьков : Эспада, 2014. – 296, [1] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 15-107, 278-292. – ISBN 978-966-456-094-5
1268908
  Михнов А.П. Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1268909
  Дащенко Г.М. Результативные причастия в языке урду / Г.М. Дащенко ; МГУ ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1987. – 202 с.
1268910
  Онищенко В. Результатом роботи є положення про академічну мобільність студентів технічного університету" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)


  "Перспективи розвитку українсько-російського співробітництва в галузі вищої освіти й університетської науки"- такою була тема круглого столу між учасниками Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів Росії і України.Ректор Полтавського національного ...
1268911
  Кириченко Э.В. Результаты антикризисной политики США // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 2074-6040
1268912
  Макаренко Н.Е. Результаты археологических экскурсий в Тверской и Ярославской губерниях; могильник медного века в Зубцовском уезде Тверской губернии : (Из Трудов Тверского Областного Археологического Съезда) / Н.Е. Макаренко. – Тверь : Типография губернского правления, 1905. – 12 с.
1268913
  Мединец С.В. Результаты атмосферно-химических исследований парниковых газов N2O и CH4 // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 70-91 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1268914
  Николаева Анна Результаты безвиза. Путешествуйте без границ // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 62-64 : фото
1268915
   Результаты биологических исследований Советской антарктической экспедиции ( 1955-1958 ). – МоскваЛ. : Наука
2. – 1964. – 436с.
1268916
   Результаты биологических исследований Советской антарктической экспедиции ( 1955-1958 ). – Ленинград : Наука
3. – 1967. – 415с.
1268917
   Результаты биологических исследований Советской Антарктической экспедиции ( 1955-1958 ). – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
Частина1. – 1962. – 312с.
1268918
   Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри" / М.Л. Головаха, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, И.Н. Забелин, А.О. Твердовский, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 84-91. – ISSN 0030-5987
1268919
  Симонова Л.Н. Результаты восьмилетних преобразований в Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 044-748Х
1268920
   Результаты высокоточных гравиметрических измерений.. – М., 1977. – 100с.
1268921
   Результаты геолого-геофизического изучения Восточной Сибири в 1976-1980 гг.. – Иркутск, 1982. – 136с.
1268922
   Результаты георадарного обследования Ильинской церкви - усыпальницы Богдана Хмельницкого в Субботове / К.М. Бондарь, Р.В. Хоменко, А.П. Чернов, Н.В. Кукса // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 175-194 : рис. – Библиогр.: с. 189-191. – ISSN 0203-3100
1268923
   Результаты геофизических исследований докембрийских образований Карелии. – Петрозаводск, 1983. – 130с.
1268924
   Результаты геохимических и геофизических исследований по выявлению редкометального и полиметаллического оруденения в районе Воронежского кристаллического массива.. – М., 1977. – 113с.
1268925
   Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ Онежско-Ладожской площади (Республика Карелия, Россия) / Н.В. Шаров, Э.В. Исанина, Н.Г. Заможняя, Н.А. Крупнова, А.К. Сулейманов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 23-39 : Карты, рис. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0203-3100
1268926
   Результаты глубоководного бурения в Атлантическом океане в 38-м рейсе "ГломарЧЕлленджера". – Москва, 1979. – 194 с.
1268927
   Результаты глубоководного бурения в Мировом океане.. – Л., 1989. – 231с.
1268928
   Результаты дистанционных и наземных геоэлектрических исследований на участках расположения хранилищ нефтепродуктов / С.П. Левашов, И.Г. Зезекало, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1268929
  Бородин Н.А. Результаты зоологической экскурсии по Азовскому морю на пароходе "Ледокол Донских Гирл" с 10 по 20 мая 1900 г. / Н.А. Бородин. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1901. – 18, [4] с. : ил., карта. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 6, 1901 г.
1268930
   Результаты и перспективы исследования "Слова о полку Игореве".. – Сумы, 1988. – 72 с.
1268931
   Результаты и предпосылки поисков нефти и газа на больших глубинах.. – Л., 1978. – 204с.
1268932
   Результаты измерений скоростей ветра радиометеорным методом в Обнинске по программе средней атмосферы.. – Москва, 1982. – 28с.
1268933
   Результаты изучения однородности материала первой серии стандартных образцов горных пород Украины : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / А.Ю. Серга, Н.Н. Жуков, В.Ю. Бондаренко, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 127-135 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1268934
  Гревцова А.Т. Результаты интодукции методом родовых комплексов Ф.Н. Русанова видов рода Cotoneaster Medik. в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 36-37. – ISBN 978-966-437-390-3
1268935
   Результаты исследований и перспективы борьбы с преступностью в Литовской ССР.. – Вильнюс, 1987. – 123с.
1268936
   Результаты исследований северной части тропической зоны Атлантического океана по программе "Декалант".. – Севастополь, 1975. – 215с.
1268937
  Булат А.Ф. Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, Е.З. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 14-21 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1268938
   Результаты исследования грязевых вулканов Крымско-Кавказской геологической провинции. – Москва-Ленинград : "BGW", 1939. – 197с.
1268939
   Результаты исследования социальных проблем труда.. – М., 1987. – 66с.
1268940
   Результаты коллективных свекловичных сортоиспытаний 1929 г.. – К., 1931. – 239с.
1268941
   Результаты кольцевания и мечения птиц, 1985 г.. – Москва : Наука, 1991. – 246с.
1268942
   Результаты комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при оценке глубинного строения Тимано-Печорской провинции. – Л., 1980. – 121с.
1268943
   Результаты комплексных геофизических исследований в сейсмоопасных зонах. – Москва : Наука, 1978. – 246с.
1268944
   Результаты комплексных исследований в сейсмоактивных районах Казахстана.. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
1268945
   Результаты комплексных экспериментов "Вертикаль-86" и "Вертикаль-87".. – Томск, 1989. – 103с.
1268946
   Результаты лечения врожденных гипоплазий плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову / М.М. Салиев, Ш.Н. Равшанов, О.Д. Жабборберганов, З.С. Холов, И.Э. Хужаназаров, С.С. Кадыров // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 9-11. – ISSN 0030-5987
1268947
   Результаты медицинских исследований, выполненных на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз".. – Москва : Наука, 1986. – 397с.
1268948
   Результаты метеорологических исследований по международной программе "ТРОПЭКС". – Москва, 1975. – 157с.
1268949
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, П.Л. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 90-92. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1981 г. на меридианном круге АО КГУ.
1268950
  Грегуль А.Я. Результаты наблюдений больших планет / А.Я. Грегуль, Н.А. Чернега // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приводятся результаты наблюдений больших планет, произведенных в 1986-1987 гг. на меридианном круге АО КГУ.
1268951
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1981. – 143с.
1268952
   Результаты наблюдений в СССР дрейфа метеорных следов по программе средней атмосферы.. – М., 1983. – 146с.
1268953
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 2 : Ионосферные исследования. – 1966. – 211 с.
1268954
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС. – Москва : Наука
Вып. 3 : Ионосферные исследования. – 1967. – 111 с.
1268955
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 1 : Физика Солнца и космические лучи. – 1966. – 200 с.
1268956
   Результаты наблюдений и исследований в период МГСС: Сибирь и Дальний Восток. – Москва : Наука
Вып. 4 : Физика Солнца и космические лучи. – 1967. – 180 с.
1268957
   Результаты наблюдений Марса во время великого противостояния 1956 г. в СССР. – Москва : Издательский Дом Филинъ;, 1959. – 196 с.
1268958
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1963. – 146 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Казань, Москва, Иркутск, Китаб, Ла-Плата. – (Международный геофизический год 1957-1958-1959)
1268959
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes During 1960-1963. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1964. – 49 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Горький, Казань, Иркутск, Китаб, Благовещенск. – (Международный геофизический год)
1268960
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 16. – 1959. – 36 с.
1268961
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 17. – 1959. – 32 с.
1268962
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 18. – 1959. – 68 с.
1268963
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 19. – 1959. – 60 с.
1268964
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 20. – 1960. – 64 с.
1268965
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 21. – 1960. – 50 с.
1268966
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 22. – 1960. – 52 с.
1268967
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 23. – 1960. – 62 с.
1268968
   Результаты наблюдений советских искусственных спутников Земли. – Москва : ИТА АН СССР
Вып. 15. – 1959. – 60 с.
1268969
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
3. – 1958. – 564с.
1268970
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
2. – 1959. – 340с.
1268971
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
5. – 1959. – 408с.
1268972
   Результаты научно-исследовательских работ дрейфующих станций "Северный Полюс-4" и "Северный Полюс-5".. – Л.
6. – 1961. – 236с.
1268973
   Результаты научно-исследовательской и научно-организационной деятельности отделения историко-филологических наук РАН в 2009 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-21. – ISSN 0130-3864
1268974
   Результаты научных исследований - в практику сельского хозяйства.. – М., 1982. – 231с.
1268975
   Результаты научных исследований института земной коры в 1973 г.. – Иркутск, 1974. – 200с.
1268976
   Результаты нефтегазопоисковоых работ в Иркутском амфитеатре.. – Иркутск, 1976. – 110с.
1268977
   Результаты новых исследований в педагогике.. – М., 1977. – 102с.
1268978
  Шубина И. Результаты обучения и способы их оценивания в высшей школе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 243-249


  Стаття присвячена проблематиці системи кваліфікацій, а зокрема значенню результатув навчання для системи освіти на міжнародному, національному та інституційному рівнях. Автор аналізує значення та підходи до оцінювання результатів навчання згідно з ...
1268979
  Есенина Е.Ю. Результаты обучения: новая культура в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 97-102. – ISSN 0869-561Х


  В статьепредставлен анализ международных процессов в сфере профессионального образования, демонстрирующий теоретическое и понятийно-терминологическое оформление подхода "leaning autcomes", известного как компетентностный.
1268980
   Результаты океанологических исследований в восточной части тропической зоны Тихого океана. – Ленинград, 1990. – 293с.
1268981
   Результаты осушительных работ в казенных дачах Минской губернии : [По данным годовых отчетов Мин. упр. зем. и гос. имуществ за 1871-1910 гг., а частью и за 1911-1912 г.]. – [Санкт-Петербург], 1913. – 20 с.
1268982
  Веселовская З.Ф. Результаты отсроченных комбинированных микрохирургических операций в реабилитации больных с тяжелой травмой глаза / З.Ф. Веселовская, Н.Н. Веселовская // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 52-56. – ISSN 2309-8147
1268983
   Результаты оценки перспектив нефтегазоносности участков расположения импактных структур частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 5-21 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 1684-2189
1268984
  Годлевская Е.В. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях континентального Причерноморья Украины / Е.В. Годлевская, М.А. Гхазали, В.Н. Тыщенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 34-41. – ISSN 1729-7184
1268985
   Результаты первой научной экспедиции в приполюсном районе на атомном ледоколе "Сибирь". – Ленинград, 1990. – 176с.
1268986
  Тельнюк-Адамчук Результаты позиционных астрофотографических наблюдений Плутона / Тельнюк-Адамчук, С.В. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 82-83. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приведены топоцентрические координаты Плутона по результатам наблюдений, выполненных в 1986-1987 гг. в Киеве.
1268987
   Результаты позиционных наблюдений Марса и его спутников в опозицию 1973 г. / Н.Д. Коваленко, И.Ф. Макаренко, А.В. Манджос, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 78-85. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты фотографических наблюдений Марса, Деймоса и Фобоса в период противостояния в 1973 г. Фотографировали с шестиугольной диаграфмой перед объективом инструмента с фокусным расстоянием 4,3 м. Среднеквадратическая ошибка одного положения ...
1268988
   Результаты позиционных фотографических наблюдений Марса и его спутников 1986-1988 гг. / Тельнюк-Адамчук, К.И. Чурюмов, Н.И. Пишкало, С.В. Пасечник, С.Е. Бориско, В.В. Клещенок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Реферат депонованого рукопису. Наведено результати спостережень Марса та його супутників з астрографом 20/430 см, поле платівки близьке до 100", масштаб - 48"/мм. Для отримання зображень супутників та спрощення вимірювань перед об"єктивом встановлювали ...
1268989
   Результаты приемочных испытаний способа оценки эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии склонных к газодинамическим явлениям / В.В. Завражин, Я.В. Шажко, И.Е. Кольчик, А.В. Кравченко, Л.Д. Ожегова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 27-35 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1268990
   Результаты применения моделирования в рудной геофизике в различных районах Сибири.. – М., 1989. – 217с.
1268991
  Архипов Д.А. Результаты сравнительного анализа программного обеспечения отечественных автоматизированных библиотечно-информационных систем // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 293-295
1268992
  Борисова У.С. Результаты сравнительного исследования ценностных ориентаций молодежи / У.С. Борисова, А.Н. Петров // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С.80-90. – ISSN 1561-2465
1268993
   Результаты термомагнитного анализа меловых отложений Лагического разреза (Вандамская тектоническая зона, Южный склон Большого Кавказа, Азербайджан) / З.А. Новрузов, М.И. Исаева, Т.Д. Гараева, А.А. Багирова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 91-96 : рис. – Библиогр.: с. 95-96. – ISSN 0203-3100
1268994
  Поггенполь В.А. Результаты фитофенологических наблюдений над фазами развития дикорастущих растений в Царицыном саду и на полях земледельческого училища в г. Умани, Киевской области 1886-1890 / [соч.] Поггенполя. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1892. – 131 с. – Отд. оттиск: Труды Метеорологической сети Юго-Западной России 1891 года, приложение
1268995
  Заворотняя И. Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ на окружающую среду / И. Заворотняя, В. Ким // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1268996
   Результаты экспедиции КЭТИ-82.. – Л., 1984. – 368с.
1268997
   Результаты экспериментального определения собственной летучести кислорода Ru-Os-Ir сплавов Верх-Нейвинского дунит-гарцбургитового массива, Средний Урал (Россия) / И.Ю. Баданина, Е.В. Жаркова, А.А. Кадик, К.Н. Малич, В.В. Мурзин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 661-666 : рис., табл. – Библиогр.: с. 665-666. – ISSN 0016-7525
1268998
  Надутый В.П. Результаты экспериментальных исследований валкового вибрационного классификатора в зависимости от его конструктивных параметров / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, И.В. Ягнюкова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 15-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1268999
   Результаты экспериментальных электромагнитных исследований Крымского региона / Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир, И.Ю. Николаев, Е.М. Шеремет, Б.И. Ширков // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 57-78 : рис. – Библиогр.: с. 75-78. – ISSN 0203-3100
1269000
  Кушнир А.Н. Результаты электромагнитных исследований Брагинско-Лоевского выступа и Черниговского блока ДДВ / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 128-137 : рис. – Библиогр.: с. 134- 137. – ISSN 0203-3100
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,