Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1267001
  Кобозева Алиса "Теневая экономика" : традиции / Кобозева Алиса, Исакова Ксения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 168-175 : Фото. – ISSN 1029-5828
1267002
  Наєнко М.К. "Тень" Достоевского в украинской прозе "Расстрелянного возраждения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 230-237. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  Автор аналізує художні зв"язки і перегуки в українській прозі 20-х років XX ст., яка виявляла тяжіння до мотивів творчості російського прозаїка XIX ст. Ф.Достоєвського. Мова конкретно про модерну прозу письменників "розстріляного відродження" ...
1267003
  Наенко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 271-278. – ISBN 978-966-439-809-8
1267004
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе: "расстрелянного Возрождения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1267005
  Шварц Е.Л. "Тень" и другие пьесы. / Е.Л. Шварц. – Л., 1956. – 368с.
1267006
  Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 6 назв
1267007
  Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 7-27. – ISSN 2305-7645
1267008
  Мордюк А.О. Тенденції в інформаційному мовленні на загальнонаціональних телеканалах в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 64-68


  У статті простежено тенденції інформаційного мовлення, які виявилися на загальнонаціональних укра їнських телеканалах у 2011 - на початку 2012 рр. Проаналізовано найбільш вагомі зміни, які відбуваються в новинах порівняно з 80-90-ми рр. ХХ ст. і першою ...
1267009
  Полоник С.С. Тенденції в світовій економіці та перспективи розвитку / С.С. Полоник, Е.В. Хоробрих, А.А. Литвинчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 249-259. – ISSN 2306-546X
1267010
  Гилка М. Тенденції в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1267011
  Бабак М.П. Тенденції в сучасній українській політичній комунікації: інновації комунікативних методів побудови політичного іміджу в період зміни еліт // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті досліджено специфіку комплексу інструментів і технік, характерних для жанрів зображальної сатири (зокрема карикатури й шаржу), а також проаналізовано можливість їх застосовування пристворенні різножанрової інформаційної графіки. Уперше введено ...
1267012
   Тенденції в управлінні університетом // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 5. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Тенденції управління університетом у європейських країнах.
1267013
   Тенденції в фінансовому управлінні [університетом]
1267014
  Риженко Ю.М. Тенденції вдосконалення системи законодавства та розвитку системи права // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 252-255. – ISBN 978-966-301-172-1
1267015
  Сливка Т.О. Тенденції взаємодії корпорацій і мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 133-140. – ISBN 966-614-021-7
1267016
  Матвій І.Є. Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 169-175. – ISSN 0321-0499
1267017
  Румянцев А.П. Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-26. – ISSN 1729-7036
1267018
  Близнюк О.П. Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді / О.П. Близнюк, О.М. Іванюта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 337-346. – ISSN 2222-4459
1267019
  Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості динаміки винахідницької активності країн світу за умов посилення глобалізації на ринках об"єктів інтелектуальної власності. The article reveals the dynamic peculiarities of creative activity in the world countries in conditions of ...
1267020
  Газуда Л.М. Тенденції виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні: аналітичний аспект / Л.М. Газуда, М.В. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1267021
   Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України Ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 222, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6947-7
1267022
  Левчук Є.М. Тенденції впровадження окремих елементів пробації в Україні, як напрям попередження злочинності // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 85-89
1267023
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1267024
  Бонтлаб В.В. Тенденції гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС: науково-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 71-76
1267025
  Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-127.
1267026
  Бербека В.Є. Тенденції державного фінансування інноваційної діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 332-343.
1267027
  Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 276-283.
1267028
  Бондаренко В.М. Тенденції діяльності промислових підприємств Закарпатської області / В.М. Бондаренко, М.І. Рябак, П.П. Гаврилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 2306-6806
1267029
  Тараненко О.О. Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець XX - початк XXI ст.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 91-100. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1267030
  Дергач Д.В. Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 100-107.


  Стаття присвячена розгляду поглядів на природу власних назв, ьетодів та прийомів їх дослідження, які почали оформлятися з 40-х років XX ст. Проаналізовані порівняльно-історичні та формальний методи, якими послуговувалися Московська, Київська та ...
1267031
  Дячук Л.В. Тенденції дослідження історії українського дворянства в контексті еволюції ціннісних парадигм XIX та початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 44)


  Досліджується процес формування історичних концепцій українського дворянства в українській історіографії XIX - початку XX століття
1267032
  Нікітіна Т.А. Тенденції економічного розвитку в постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 114-119
1267033
  Александрова М.О. Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1267034
  Александрова Марина Олександрівна Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1267035
  Кузнець О.М. Тенденції запровадження інституту присяжних виконавців в Україні (недопущення зловживання правами при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 96-103
1267036
  Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що їх зумовлюють // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
1267037
  Копанська О. Тенденції змін в освітній політиці Польщі в період вступу до Євросоюзу. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 225-231. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)
1267038
  Завора Т.М. Тенденції зміни державного боргу України та дефіциту державного бюджету в часовому аспекті / Т.М. Завора, О.В. Гулай // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 66-75. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1267039
  Лабурцева О.І. Тенденції зміни купівельної спроможності населення у регіонах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1267040
  Шинкоренко Т.П. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз / Т.П. Шинкоренко, Л.І. Кузнєцова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1267041
  Приліпко І. Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 190-207. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1267042
  Іванова Валентина Василівна Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано роль освіти у формуванні знань і необхідність вдосконалення системи інформаційного забезпечення як основи цього процесу. Наголошено на необхідності здійснення інвестицій у знання.
1267043
  Леонова І.В. Тенденції і направленість сучасного грунтотворення та еволюції грунтів острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 107-114 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1267044
  Майєр Н.В. Тенденції і пераспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 29-33. – ISSN 1817-8510
1267045
  Ковальчук Д.Ф. Тенденції і перспективи інтеграції банківського бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проблеми створення банківських об"єднань, визначення нових тенденцій концентрації банківського капіталу в банківській системі України, обгрунтування необхідності та наслідків створення банківських об"єднань в умовах трансформаційної економіки. This ...
1267046
   Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – 258, [2] с. – Анот. в кінці ст. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1267047
  Попович В.М. Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 144-155. – ISSN 2075-1443


  "Сучасна система богословської освіти Православної Церкви знаходиться в стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає низку проблем, які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації Православної Церкви до мінливих умов глобалізованого ...
1267048
  Бабина О.Є. Тенденції і проблеми ринку суднобудування і судноремонту в Україні / О.Є. Бабина, А.М. Пічка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз суднобудівної галузі України, а також розглянуто проблеми функціонування суднобудівних та судноремонтних підприємств. Запропоновано заходи щодо покращення функціонування суднобудівних та судноремонтних підприємств України. In ...
1267049
  Переверзєва А. Тенденції інвестиційних процесів у національній економіці: посткризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9/10 (129). – С. 28-37. – ISSN 1605-2005


  У статті досліджуються тенденції інвестиційних процесів у національній економіці та їхні особливості у посткризовий період. Проаналізовано галузеву та географічну структуру прямих іноземних інвестицій. Виокремлено дві групи чинників інвестування: ...
1267050
  Шталь Т.В. Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи / Т.В. Шталь, Н.В. Бархатова, І.О. Дубовик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 8-12. – (Економічні науки)
1267051
  Наконечна Н.В. Тенденції індикаторів фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1267052
  Бачо Р.Й. Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 202-210. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1267053
  Макух С.М. Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 194-196. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1267054
  Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1267055
  Овчарук О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22.
1267056
  Іщук Н.М. Тенденції інформаційно-комунікаційної системи мережевих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 190-193


  У статті розглядаються визначальні риси мережевих ЗМІ, зокрема мультимедіатизація, конвергенція, глобалізація та демасифікація. Обґрунтовується вживання терміну "глокалізація" для позначення процесів, що відбуваються в мережевому інформаційному ...
1267057
  Приказюк Н.В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 93-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1267058
  Швачко С.О. Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 162-167. – ISSN 2311-0821
1267059
  Циганова Н.В. Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 193-202. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти консоліда- ції банків, її чинники на тлі фінансової глобалізації. Розкриваються основні форми консолідації банків, динаміка цих процесів та їх закономірності. На основі вивчення зарубіжного ...
1267060
  Шаблиста Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1267061
  Гавура А. Тенденції маркетингу: погляд фахівця з PR // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 34-36. – ISSN 1606-3732
1267062
  Леонтій Н.Г. Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1267063
  Кулик Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та окреслено перспективи на найближчі 10-15 років відповідно до подальшого розвитку комп"ютерних технологій, ...
1267064
  Батечко Н. Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 17-25. – ISSN 2078-1687
1267065
  Карпенко О.В. Тенденції надання освітніх послуг у контексті реформування вищої школи республіки Білорусь поза Болонським процесом / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, Е.С. Бжеська // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (85). – С. 88-100. – ISSN 2304-06294


  Узагальнено позитивні та негативні наслідки розвитку системи вищої освіти в Білорусі.
1267066
  Тучак Т.В. Тенденції оподаткування спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суперечливі тенденції в розвитку оподаткування спадщини. The author has exposed conflicting tendencies in the evolution of inheritance taxation.
1267067
  Жураковська Л.А. Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації економічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 233-242. – ISSN 2072-9480
1267068
  Городенко Л.М. Тенденції оформлення навчальних та наукових книжкових видань Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 152-158.
1267069
  Вавіліна Н.І. Тенденції оцінювання науково-освітянської діяльності ВНЗ // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 23-26. – ISBN 978-966-479-052-6
1267070
  Сорока Р.С. Тенденції податкових надходжень місцевих бюджетів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 207-217. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто аспекти механізму наповнення місцевих бюджетів України. Досліджено тенденції формування доходів місцевих бюджетів України за 2010-2013 рр. загалом і податкових надходжень як визначального їх джерела зокрема. Виявлено роль податкових ...
1267071
  Гуменюк В.В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 18-24. – ISSN 1683-1942
1267072
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 253 л. – Додатки: л. 203-253. – Бібліогр.: л. 183-202
1267073
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1267074
  Липчук В.В. Тенденції польської системи вищої освіти та основні уроки для України / В.В. Липчук, В.М. Ковалів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 17-23. – ISSN 2309-1533
1267075
  Степаненко А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 263-271
1267076
  Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1267077
  Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 105-110 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1267078
  Ткаченко П.Г. Тенденції поширення нестандартних форм зайнятості населення в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 212-217


  Дається оцінка структурним зрушенням між стандартними і нестандартними формами зайнятості населення України у контексті європейської інтеграції та реалізації інноваційної моделі розвитку. The structural changes between the standard and non-standard ...
1267079
  Яковенко О.А. Тенденції правового регулювання контракту як особливого виду трудового договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 391-395
1267080
  Кодинець А. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1267081
  Немеш П.Ф. Тенденції правової охорони торговельних марок у Польщі та Словаччині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 219-222
1267082
  Пархаєва Н.В. Тенденції регіонального розвитку оптової торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 138-144.
1267083
  Юрків С.П. Тенденції регулювання та шляхи розвитку біржового товарного ринку // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7363-7-0
1267084
  Булана О.О. Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 44-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1267085
  Джигун О.М. Тенденції реформування ринків електроенергії провідних країн світу / О.М. Джигун, А.В. Ониськова // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 17-27. – ISSN 2309-7647
1267086
  Ловінська Л.Г. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 84-100 : табл. – Бібліогр.:9 назв
1267087
  Чорноморець І.М. Тенденції реформування системи педагогічної освіти в контексті імплементації Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 55-59. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку педагогічної освіти в умовах реалізації нового Закону України "Про вищу освіту".
1267088
  Шелемеха Д.О. Тенденції ринку комерційної нерухомості міста Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 249-252
1267089
  Скочинська Г.В. Тенденції ринку медичного страхування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-02-6
1267090
  Підопригора Л.А. Тенденції ровитку державної власності в промисловості України в контексті соціально-економічних наслідків приватиації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 94-101.
1267091
  Приварникова І. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні / І. Приварникова, А. Ковальова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 209-215. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуто стан альтернативної енергетики в Україні, наявні проблеми, явні потужності і перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії.
1267092
  Василенко М.К. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучпсній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 108-114.
1267093
  Дробязко А. Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 - 2002 рр. : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 33-39 : Рис. – ISSN 1605-2005
1267094
  Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 1562-0905
1267095
  Ніценко В.С. Тенденції розвитку банківської мережі в Україні / В.С. Ніценко, Є.С. Кузбменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 21-26. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
1267096
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку бюрократії в різні періоди суспільної еволюції загалом та на сучасному етапі розвитку демократії, зокрема. Окрему увагу приділено дослідженню специфіки вітчизняної бюрократії в умовах становлення ...
1267097
  Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 32-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1267098
  Стрілець С.І. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 162-166. – ISBN 978-966-7496-99-9
1267099
  Нелін Є.В. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти на українських землях (XIX - перша половина XX століття) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 15-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Згадується Університет Св. Володимира, Київський інститут народної освіти (КІНО)
1267100
  Романовський Ярослав Тенденції розвитку військової культури у Збройних Силах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 250-252
1267101
  Радьо Т. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 93-95
1267102
  Святненко В.Ю. Тенденції розвитку вітчизняного промислового виробництва в умовах соціально-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 44)


  Розглядаються тенденції розвитку промислового виробництва в умовах інфляційних процесів та аналіз факторів, які їх визначили.
1267103
  Лозовицький С.П. Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 152-156. – ISSN 1998-6912
1267104
  Назаров Д.С. Тенденції розвитку внутрішнього ринку фармацевтичної продукції України та перспективи створення вітчизняних високотехнологічних фармацевтичних виробництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 170-180. – ISSN 2308-6912


  Фармацевтична галузь у розвинутих країнах належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, але водночас виступає як особливий сегмент ринку, що регулюється державними органами влади, а також контролюється страховою медициною. Водночас ...
1267105
  Куліков П.М. Тенденції розвитку галузі освіти і науки в забезпеченні інноваційного зростання економіки України / П.М. Куліков, І.П. Отенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 553-559. – ISSN 0321-0499
1267106
  Олійник Я. Тенденції розвитку географічної науки // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 3-6. – ISSN 2413-7154
1267107
  Гнатюк О.В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120-127


  In the article the author analyses the global development trends till 2015 on the basis of the US National Intelligence Council report that gives an opportunity to look in a different way on the prospects of the modern civilization. The main ...
1267108
  Подлепіна П.О. Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 154-159. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1267109
  Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури в"їзного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1267110
  Рівчаченко С.В. Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-67. – Бібліогр.: 4 назв.
1267111
   Тенденції розвитку договірного права України в сучасний період // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 158-163. – ISBN 978-966-919-129-8
1267112
  Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 90-107. – ISSN 2310-6166
1267113
  Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1267114
  Педь І.В. Тенденції розвитку Європейського Союзу в податковій сфері в умовах інтеграції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 144-152.
1267115
  Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.38-43
1267116
  Тищенко О.В. Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 67-73. – ISSN 1026-9932
1267117
  Дуюнова О.М. Тенденції розвитку законодавства про працю проблеми та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 58-64
1267118
  Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-103. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1267119
  Гудзь О. Тенденції розвитку законодавства, що регулює вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв"язку, в Україні та світі / О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови створення законодавства, що регулює впровадження інформаційних технологій в Україні. Аналізуються передумови виникнення та напрями розвитку законодавчої бази, яка забезпечує правове регулювання вчинення правочинів з ...
1267120
  Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48
1267121
  Вівчаренко О.А. Тенденції розвитку земельного права у контексті конституційної реформи в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 73-78. – ISBN 978-966-7957-18-6
1267122
  Смаль В.В. Тенденції розвитку знаннєємних секторів економіки: на прикладі країн Євросоюзу та організації економічного співробітництва і розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 203-212
1267123
  Кремень В. Тенденції розвитку і зміни в освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1267124
  Бондар Т.І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 51-54. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1267125
  Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.149-153. – ISBN 966-7784-65-7
1267126
  Петро Пальчук Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1267127
  Пальчук Петро Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавствством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1267128
  Антохов А.А. Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 256-262. – ISSN 2309-1533
1267129
  Ластовецька Л. Тенденції розвитку італійської опери початку XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1267130
  Шувар Л. Тенденції розвитку й організації навчання жінок у вищій школі України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 178-183. – ISBN 978-617-640-146-9
1267131
  Юхименко П.І. Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 196-205. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1267132
  Налімова А.О. Тенденції розвитку корейської літератури на сучасному етапі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 226-235


  У статті розглядається жанрове та тематичне розмаїття сучасної корейської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., досліджуються нові літературні прийоми, що з’явились на межі ХХ та ХХІ ст. Проаналізовано вплив світових процесів глобалізації та ...
1267133
  Кондрашихін А.Б. Тенденції розвитку корпоративних систем управління підприємствами акціонерної форми власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-15
1267134
  Невмержицький Є.І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-29
1267135
  Онисько С.М. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками / С.М. Онисько, Р.І. Содома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 313-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1267136
  Васильченко Є.В. Тенденції розвитку кримінального права України у зв"язку із запровадженням інституту кримінальних проступків та відповідальності за них // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 137-142. – ISSN 2304-4556
1267137
  Гаман С.М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1267138
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1267139
  Музика П.М. Тенденції розвитку м"ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки / П.М. Музика, Р.М. Минів, К.М. Гірняк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
1267140
  Шамутило Д.О. Тенденції розвитку М&А в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 139-141
1267141
  Житарюк Іван Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено соціально-філософський аналіз становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови математичної освіти в краї.
1267142
   Тенденції розвитку методології біологічного знання у 60-90 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 208-287
1267143
  Тарлопов Ігор Олегович Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1267144
  Тарлопов І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1267145
  Воронцова Н. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в сучасному соціокультурному контексті // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 111-120. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку міжнародних мас-медіа, детерміновані соціокультурною моделлю журналістики.
1267146
  Коу Сяохуа Тенденції розвитку міської газети в Китаї: з погляду загальних українських реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію китайської газети з приходу до влади комуністичної партії Китаю в 1949 році. Акцентовано увагу на розвитку міської газети в останні десятиліття після реформи та відкритості в Китаї. Аналізуються зміни й прогрес змі-стового характеру ...
1267147
  Тищук О.І. Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікативному просторі // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 13-16


  Аналізуються чинники вдосконалення комунікативної взаємодії православних ЗМІ і молодіжної аудиторії. Охарактеризовано основні продуктивні релігійно-виховні стратегії і технології, які використовують православні журнали. The article analysed the ...
1267148
  Ігнатова Л.П. Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Лариса Петрівна Ігнатова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1267149
  Батанов О.В. Тенденції розвитку муніципальних прав людини в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 2219-5521
1267150
  Бауліна Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-7
1267151
  Віннікова Н.М. Тенденції розвитку нанотехнологічної сфери в Японії та Китаї // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 96-102. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто особливості розвитку нанотехнологічної в Японії та Китаї.Здійснено аналіз основних результатів фінансування нанотехнологій; розглянуто нанотехнологічні програми; виявлено пріоритетні напрямки розвитку нанотехнологій та установи, які активно ...
1267152
  Глухова Д.А. Тенденції розвитку науково - інноваційної сфери України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 224-229


  В статті розглядаються основні тенденції розвитку науково- інноваційної сфери в на національному рівні. Висвітлені основні проблеми забезпечення ефективності функціонування даної галузі. Надані рекомендації щодо зростання національної економіки за ...
1267153
  Баша І.М. Тенденції розвитку національних ВНЗ в освітньому просторі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 151-161


  Сучасне суспільство без наявності ефективного та розвинутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого інституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку ...
1267154
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 94-104 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1267155
  Кристопчук Т.Є. Тенденції розвитку освіти в країнах європейського союзу: порівняльний аналіз // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 49-58. – ISBN 978-966-7359-77-5
1267156
  Терепищий С.О. Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 139-150. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Робота зосереджена на індустріальному суспільстві як на специфічному фоні становлення ідеї "класичної освіти".
1267157
  Сурженко Н.В. Тенденції розвитку особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.285-287. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1267158
  Мельничук В.Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 66-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
1267159
  Олійник В. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів / В. Олійник, С. Синенко // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
1267160
  Олійник В.В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С.56-66. – ISSN 2078-7782
1267161
  Остренко І Є. Тенденції розвитку політичного класу в сучасній Україні: регіональний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 164-175
1267162
  Щербань В.А. Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 27-32
1267163
  Грицай Тенденції розвитку приватних університетів у Німеччині / Грицай, (Лоозе) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1267164
  Жовтенко Т.Г. Тенденції розвитку приватного сектору безпеки Сполучених Штатів Америки: уроки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 197-200. – ISSN 2306-5664
1267165
  Таранушич С. Тенденції розвитку прокурорської діяльності у галузі охорони навколишньго природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-25.
1267166
  Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С24-29. – ISSN 0131-775Х
1267167
  Власова Н.О. Тенденції розвитку процесів концентрації в торгівельній галузі України / Н.О. Власова, О.С. Ковінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 96-105
1267168
  Рудомііно-Дусятська Тенденції розвитку психологічного знання за умов формування нового екологічного світогляду // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 78-83
1267169
  Юрків Н.Я. Тенденції розвитку реального сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 18-25. – ISSN 2221-1055
1267170
  Чорна І.В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-115. – ISSN 2409-9805
1267171
  Горова К.О. Тенденції розвитку рекламного ринку України / К.О. Горова, О.В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – C. 10-14. – ISSN 2226-8820
1267172
  Заславська О.І. Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 26-30. – ISSN 2409-1944
1267173
  Хаустов В.К. Тенденції розвитку ринку ІТ-продукції: вплив промислової власності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1267174
  Галушко О.С. Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та особливості трансформацій у системі цінностей його учасників : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1267175
  Корнілова І.М. Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні / І.М. Корнілова, Л.А. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 86-90.
1267176
  Кирилюк М. Тенденції розвитку ринку нерухомості у Чернівцях на 2007 рік // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1267177
  Добуш Ю Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 50-63. – ISSN 0321-0499
1267178
  Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 119-125
1267179
  Бабак М.П. Тенденції розвитку світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 р. в США) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 234-238


  У статті розглядаються новинки ринку політичних комунікацій, що з’явилися протягом останнього року. Зокрема, визначено напрями розвитку політичних комунікацій в інтернеті, а також перспективи подальшого розвитку медіакомунікацій в Україні. In article ...
1267180
  Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 43-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1267181
  Когут О.І. Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1267182
  Шапран О.С. Тенденції розвитку світового ринку нафтопродуктів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 341-347. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.
1267183
  Олексин Т.Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 94-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1267184
  Зінчук Т.О. Тенденції розвитку світового сільського господарства та їх вплив на євроінтеграційні процеси України у контексті Угоди про ЗВТ // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [34-35]
1267185
  Щипанова О.В. Тенденції розвитку світової індустрії венчурного капіталу на сучасному етапі // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 223-228. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  У статті визначені та охарактеризовані основні тенденції розвитку світової венчурної індустрії в посткризовий період; проаналізовано показники, що відображають стан венчурного фінансування в США, Китаї, країнах ЄС; оцінено привабливість країн для ...
1267186
  Плешивцева М.В. Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 173-182 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1267187
  Брегеда О.А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем : ринок фінансових послуг / О.А. Брегеда, С.М. Савлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1267188
  Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 31-42. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1267189
  Усик В.І. Тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 44-49
1267190
  Прохорова В.В. Тенденції розвитку системи вищої освіти та підходи до управління якістю освітніх послуг / В.В. Прохорова, Л.Ф. Чумак // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 37-42
1267191
  Токарчук Л.С. Тенденції розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 48-53


  Освіта - це право кожної людини, головна умова створення справедливого суспільства, яке грунтується на принципах свободи, демократії і сталого розвитку. Загальне і повсюдне забезпечення цього права є першочерговим завданням кожної держави ...
1267192
  Цурік О. Тенденції розвитку системи корпоративного управління // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1728-9343
1267193
  Бондар Т. Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 100-105. – ISSN 2308-4634
1267194
  Гаманкова О. Тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні. Виявлено проблеми фінансового забезпечення даного виду страхування. В статье определены основные тенденции ...
1267195
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій / І.В. Хлівна, М.М. Ігнатенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 55-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1267196
  Кістерський Л.Л. Тенденції розвитку соціальної сфери в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 15-17
1267197
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 3. – С. 17-23.
1267198
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.17-23
1267199
  Ступак О. Тенденції розвитку спільних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено проблемам залучення інвестицій до економіки України через механізм спільного підприємництва. Розглянуто тенденції, які характеризують розвиток спільних підприємств в Україні, а також недоліки в цьому процесі.
1267200
  Букало А.М. Тенденції розвитку страхових компаній у корпоративному секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37
1267201
  Волкова В.В. Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 17-24. – ISSN 2218-1199
1267202
  Шолойко А. Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-65. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові показники розвитку страхового ринку України та зарубіжних країн в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Виявлено основні вітчизняні та світові тенденції, здійснено прогноз та надано пропозиції щодо напрямів удосконалення ...
1267203
  Сорока О. Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1267204
  Квач Я. Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 81-92. – ISSN 2409-9260
1267205
  Доценко Я.Я. Тенденції розвитку сучасного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 191-207
1267206
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1267207
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1267208
  Антоненко О.В. Тенденції розвитку сучасної теорії словотвору в слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 101-108. – ISSN 2075-437X


  В статье представлен краткий обзор новых подходов в теории словообразования в работах чешских лингвистов во втор. пол. XX-начале XXI ст.
1267209
  Зарвовський В. Тенденції розвитку та головні причини конфліктності в соціально-трудовій сфері на вугільних підприємствах за роки незалежності України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1267210
  Хільчевська І.Г. Тенденції розвитку та напрями інтенсифікації українсько-німецьких зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-62. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Визначено і обгрунтовано основні напрями вдосконалення територіальної і галузевої структури зовнішньоекономічних зв"язків (торговельних та інвестиційних) між Україною та Німеччиною.
1267211
  Мазуренко О.В. Тенденції розвитку тваринництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 16-20. – ISSN 2221-1055
1267212
  Бідак В.Я. Тенденції розвитку територіальних міграційних систем: ризики молодіжного трудозабезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 176-183. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1267213
  Корольков Іван Тенденції розвитку торгівлі в трансформаційній економіці України / Корольков Іван, Шимко Ольга // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 173-184. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1267214
  Ільчук О.О. Тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні за умов світової фінансової кризи та шляхи їх подолання / О.О. Ільчук, Я.Т. Пахольчак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1267215
  Матвієнко Н. Тенденції розвитку туризму Туреччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку туризму Туреччини. Виявлені особливості розвитку однієї з головних передумов розвитку туризму – туристичної інфраструктури, зокрема розглянуто сферу розміщення, сферу харчування та транспортне забезпечення туризму. ...
1267216
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 305-312
1267217
  Лебедєва-Гулей Тенденції розвитку української газетної публіцистики 1991-2006 рр. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 81-85.
1267218
  Ковальчук В.М. Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про тенденції розвитку політичної колумністики на сторінках журналу "Український тиждень". Визначено межі суб"єктивного та об"єктивного в авторських колонках політичного спрямування. The article is about the tendency of political ...
1267219
  Шевченко Л. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.11-17. – ISBN 966-7773-28-0
1267220
  Кізима Т.О. Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід тва вітчизняні реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 170-176
1267221
  Квасова О.П. Тенденції розвитку фондового ринку та особливості діяльності фінансових посередників на ньому // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 19-23.
1267222
  Соловей Д.О. Тенденції розвитку форм організації фізичного виховання в країнах Європи в Середні віки // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 6 (50), грудень. – С. 165-169. – ISSN 1991-0177
1267223
  Котенко Т.В. Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 80-84


  У роботі досліджується питання тенденцій розвитку функціонального призначення місцевого самоврядування в Україні, проводиться узагальнення проблем функціонального призначення місцевого самоврядування та виокремлюються тенденції його розвитку.
1267224
  Неклеса А.І. Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1267225
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесуального права України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 45-47
1267226
  Росуль Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття : Дис... канд . пед.наук: 13.00.01 / Росуль Василь Васильович; КУ. – Київ, 1997. – 195л. – Бібліогр.:л.165-195
1267227
  Гнєушева В.О. Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 71-76. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1267228
  Новикова К. Тенденції розробки проблеми розвитку обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 146-150. – ISSN 2077-1827
1267229
  Шемаєва Г.В. Тенденції розширення взаємозв"язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-65
1267230
  Яворська В.О. Тенденції світового біржового ринку / В.О. Яворська, Ю.А. Кикла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 278-281. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1267231
  Пестушко Валерий Тенденції світового видобутку нафти : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33
1267232
  Луцишин З. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України / З. Луцишин, О. Луцишин // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 11 (61). – С. 6-11
1267233
  Яценко Т. Тенденції символізму в ліриці Валерія Брюсова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 11-14
1267234
  Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1267235
  Волович В.І. Тенденції соціального розшарування в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1267236
  Галян О.І. Тенденції соціоморального розвитку особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 275-284. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1267237
  Сорока В. Тенденції становлення європейських стандартів журналістики на українському телебаченні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 287-293


  У роботі здійснюється огляд та аналіз сучасних тенденцій впровадження європейських стандартів журналістики на українському телебаченні, а також порівнюється теоретичне та практичне розуміння стандартів у медіа просторі України. The article is a ...
1267238
  Варналій З.С. Тенденції становлення малого підприємництва та громадських об"єднань підприємців в Україні / З.С. Варналій; Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання". – Київ, 1996. – 39с.
1267239
  Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
1267240
  Лола В. Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 143-147. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1267241
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 233л. + Додатки: л.202-233. – Бібліогр.: л.186-201
1267242
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1267243
  Вовк С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 296-318. – ISSN 1684-906Х
1267244
  Грабовська О.С. Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Грабовська О.С.;Львівська націон. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1267245
  Сухова Н.М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 127-130. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))


  У статті розглядаються основні тенденції освіти XXI століття і перспективи реформування вітчизняної освіти.
1267246
  Лютак О.М. Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – C. 8-16. – ISSN 1993-6788
1267247
  Жарко С.Ю. Тенденції сучасної української літературної мови та їх відображення в мові ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1267248
  Красницький А.В. Тенденції та етапи дослідження державотворчих процесів в Україні (1917-1921рр.) : історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 148-152. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1267249
  Слюсаренко А.В. Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 152-157. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1267250
  Стеценко А. Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 239-248
1267251
  Мержа С.І. Тенденції та напрямки активізації прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 92-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1267252
  Козубцов І.М. Тенденції та невідкладні заходи модернізації третього рівня вищої освіти в Україні - інституту аспірантури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 139-143. – ISSN 2077-1800
1267253
  Жукова В.О. Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 10-20. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті охарактеризовані напрями реформування системи вищої освіти України відповідно до цілей Болонської декларації. Проаналізовані показники діяльності ВНЗ України та фінансування вищої освіти. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності та ...
1267254
  Бутівщенко С. Тенденції та особливості розвитку системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1941рр.) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-43
1267255
  Плеханов Д.О. Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 104-106
1267256
  Власова Н.О. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, О.В. Михайлова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 64-74. – ISSN 2312-394X
1267257
  Штромеєр А. Тенденції та перспективи історії ранньомодерної дипломатії (на прикладі дослідження діяльності габсбурзьких дипломатів у Константинополі в ранньомодерну епоху) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Дослідження ранньмодерної дипломатії вступило у свою надзвичайно динамічну фазу, розпочату запозиченням теорій та методів з культуральних наук. Постали нові сфери дослідження, розробка яких значно поглиблює наше знання ранньомодерного періоду загалом. ...
1267258
  Голов С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку / Сергій Голов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 2-15
1267259
  Мазуренко В.П. Тенденції та перспективи розвитку банкострахування в Україні / В.П. Мазуренко, В.В. Тринчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 220-226. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1267260
  Щепкіна С.П. Тенденції та перспективи розвитку ігрового бізнесу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-68
1267261
  Прибега І.Є. Тенденції та перспективи розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розглянуто окремі питання розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні. Проаналізовано Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та дано його критичну оцінку. Обґрунтовано деякі підходи щодо організації ...
1267262
  Тюхляєва М.Ю. Тенденції та перспективи розвитку контролінгу в банках України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 350-354. – ISBN 966-8958-05-5
1267263
  Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 22-26
1267264
  Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 60-72. – ISSN 1818-5754
1267265
  Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-85. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан та динаміку розвитку страхового ринку України, досліджені перспективні напрямки розвитку українського страхового бізнесу у світовий ринок страхування, висвітлені основні проблеми та можливості. The state and dynamics of development ...
1267266
  Слободенюк Е.В. Тенденції та перспективи розвитку світового туризму як гуманізуючої складової всесвітніх інтеграційних і глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про світовий туризм як чинник всесвітнього розвитку.
1267267
  Ел Сеад Махмут Тенденції та перспективи розвитку торговельних відносин Лівії з ЄС та Україною // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 34-39
1267268
  Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1267269
  Плахотнік О.В. Тенденції та перспективи удосконалення навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Категорія «освітнього суспільства» стає базовою категорією моделі освіти майбутнього століття, в основі якої повинен лежати принцип випереджаючого розвитку, інтелектуального, наукового, культурного, особистісного потенціалу суспільства, що, безумовно ...
1267270
  Крупка М. Тенденції та перспективи формування і виконання місцевих бюджетів в Україні / М. Крупка, В. Дорога // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 578-584. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1267271
  Кулішов В. Тенденції та проблеми інноваційної економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 333- 342. – ISSN 1684-906Х
1267272
  Пасхавер Б.Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
1267273
  Харкянен Л.В. Тенденції та проблеми ринку праці за умов глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 141-144. – ISBN 966-614-021-7
1267274
  Крахіна В.А. Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 28-32. – ISSN 1683-1942
1267275
  Волошин В.О. Тенденції та проблеми розвитку правового регулювання договірних відносин у сфері промислової власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 224-228
1267276
  Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 214-219 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1267277
  Зацний Ю. Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2410-0927
1267278
  Максименко А.В. Тенденції та стратегічні мотиви злиття і поглинання міжнародних корпорацій // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 11-14. – ISSN 1728-6220
1267279
  Варналій З.С. Тенденції та стратегічні пріоритети розвитку промисловового виробництва України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 13-18
1267280
  Ковтун Н. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  На основі побудови зведеного рейтингу видів промислової діяльності в Україні визначені тенденції та основні напрями розвитку промисловості з метою забезпечення національної конкурентоспроможності. Ключові слова: промислові види діяльності, ...
1267281
  Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни півня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 126-130. – Бібліогр: на 13 пунктів
1267282
  Чайковський Я. Тенденції та шляхи розвитку системи банківського кредитування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 72-83. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1267283
  Ларіна Н.Б. Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 29-33. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401


  У статті проаналізовано особливості модернізації соціальної політики демократичних країн: умови й тенденції проходження, позитивні і негативні наслідки. Акцентовано увагу на проблемах подолання бідності, становлення демократичної й соціальної держави.
1267284
  Кравченко В.Г. Тенденції трудової міграції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 125-129
1267285
  Лендєл М.А. Тенденції трудової міграції до країн СНД / М.А. Лендєл, Є.А. Ерфан, Є. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 152-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1267286
  Андрусів У.Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-235.
1267287
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.:
1267288
  Булкін І.О. Тенденції фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок в Україні // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 131-154.
1267289
  Корж-Усенко Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917-1920 рр.) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244-247. – ISBN 978-966-698-191-5


  Київський державний український університет створювався у 1918 р. на базі Народного університету, то у його складі налічувалося понад 60 викладачів, серед яких представники науково-педагогічної еліти України - А. Кримський, М. Василенко, Б. ...
1267290
  Жовновач Р.І. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / Р.І. Жовновач, А.М. Науменко // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 119-132
1267291
  Шабашова Л.Ю. Тенденції формування етнічної структури населення Закарпатської області: етномовний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-53 : табл., кар. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1267292
  Лазебник Л. Тенденції формування зовнішнього корпоративного боргу України: загрози і виклики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 33-42. – ISSN 1605-2005
1267293
  Амеліна С.М. Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації / С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 16-25. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто основні тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації. Виявлено, що вони зумовлені орієнтацією суспільства на глобальну інформатизацію соціальної та виробничої сфер його ...
1267294
  Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Д. Локк і Ш.-Л. Монтеск"є // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 198-203
1267295
  Гуменюк К. Тенденції формування національного ринку чорних металів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-51
1267296
  Фронощук М.В. Тенденції формування репертуару сучасних видавництв релігійної літератури в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 203-207


  У статті аналізується репертуар сучасних видавництв релігійної літератури в Україні, здійснюється класифікація видань,визначаються основні тенденції розвитку . In the frticlethe repertory of modern Ukrainian publisher religious literature is ...
1267297
  Копистинська І.М. Тенденції формування сучасного українського книжкового ринку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 121-127
1267298
  Цибуляк А.Г. Тенденції формування сучасної військово-політичної ситуації в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 66-76
1267299
  Саєнко С. Тенденції формування та реалізації державноїправової політики проти адміністративній деліктності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-51.
1267300
  Левчук О.В. Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905-1907 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 34-38. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1267301
  Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжаян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Визначено тенденції функціонування неформального сектору економіки на основі запропонованого методичного підходу шляхом поєднання методу неформальної зайнятості (за матеріалами Державної служби статистики України) та методу доходів, отриманих у ...
1267302
  Журба І.Є. Тенденції функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 93-97.
1267303
  Нестерович В.Ф. Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 28-37
1267304
  Романова А.С. Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму / А.С. Романова, А.В. Казьмерчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 100-101
1267305
  Павко А.І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого, конструктивно-критичного використання новітніх політологічних та періодичних видань здійснено комплексний, системний аналіз детермінантних чинників, які суттєво впливали на процес формування партійно-політичного простору ...
1267306
  Нев"ярович Наталія Тенденції, знахідки, проблеми / Нев"ярович Наталія, Фурсова Людмила, Лисак Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-6


  Відійшов у минуле Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література". Вщухли дискусії, уляглися пристрасті та емоції. Настав час аналітичного осмислення його підсумків. Якими ж набутками збагатив конкурс методику викладання ...
1267307
  Власова К.М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м"ясопереробній галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 134-138. – ISSN 2306-6806
1267308
  Кушнірчук-Ставнича Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 208-213. – ISSN 1562-0905
1267309
  Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України : Питання розвитьку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0131-775Х
1267310
  Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-15
1267311
  Піпченко Н. Тенденціїї та перспективи забезпечення світової інформаційної присутності України засобами соціальних медіа // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 25-35


  Досліджено тенденції використання соціальних медіа для здійснення ефективної зовнішньополітичної комунікації провідними політичними акторами світу та України, атакож проаналізовано офіційні акуанти Президента України, Кабінет Міністров України, ...
1267312
  Ромащенко О. Тенденціїформування коефіцієнта "ділової активності" страховиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-23 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
1267313
  Грищук В.К. Тенденція гуманізації радянського кримінального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються основні, на думку автора, теоретичні підходи до проблеми гуманізації радянського кримінального законодавства у зв"язку з наступною його черговою кодифікацією.
1267314
  Дем"яненко Н. Тенденція диверсифікації мети і профілів магістратури в розвитку світової вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 44-52. – ISSN 2075-1478
1267315
  Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено причини архаїзації стилю українських перекладів сучасних італійських релігійних текстів. Проаналізовано тенденцію до сакралізації релігійного стилю української мови. Окреслено стилістичні та концептуальні проблеми перекладу сучасних ...
1267316
  Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1267317
  Албул О. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапе розвитку (фонетико-фонологічний фспект, графіка) / О. Албул, О. Сорока // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 240-246. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1267318
  Герасимчук Н. Тенденція занепаду фейлетону як жанру в сучасній українській пресі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 107-112


  У статті йдеться про причини занепаду фейлетону як жанру та його місце в сучасній українській періодичній пресі. В статье рассматриваются причины упадка фельетона как жанра и его место в современной украинской прессе. In the article it is about the ...
1267319
  Остроух О.А. Тенденція зміни якісного складу питних підземних вод південно-західної частини Закарпатської області за багаторічний період експлуатації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 21-23
1267320
  Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 125-134. – ISSN 0235-7941
1267321
  Вінарева Л. Тенденція розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовіщі ВНЗ лінгвистичного профілю / Л. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 40-45. – ISSN 0131-6788
1267322
  Величко Тетяна Тенденція розвитку сучасного етнографічного музйництва Півдня України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 105-112. – ISSN 0130-6936
1267323
  Тищенко О.О. Тенденція трактування дохристиянської міфології і заснованого на міфологічних уявленнях фольклору давньоукраїнськими літописами, державними інститутами // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 2)
1267324
  Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті конструювання цільових аудиторій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 74-81


  У статті розглянуто проблему уніфікації телевізійного мовлення в Україні. За допомогою міждисциплінарного підходу виявляються та вивчаються можливі причини проблеми. Проводиться верифікація гіпотези щодо існування механізму формування засобами масової ...
1267325
  Коломієць В.Ф. Тенденцй еволюції розвитку світового інформаційного ресурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1267326
  Богачевська-Хомяк Тендер довкола гендеру // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 21-23
1267327
  Шийко О. та інш. Тендери і контракти в будівництві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.127-130. – ISBN 966-654-085-1
1267328
  Макаренко Л.О. Тендерний менталітет в умовах сучасних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-28.
1267329
  Молчанов К.А. Тендерні аспекти іміджу політичного лідера в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 372-381
1267330
  Алєксєєва А.В. Тендерні аспекти політики зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 34-38
1267331
  Оніщенко Н.М. Тендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 89-96. – ISSN 1563-3349
1267332
  Гюльсевен О. Тендеції сільськогосподарського страхування: минуле, теперішнє, майбутнє / О. Гюльсевен, С. Кушукшенель, С.Є. Нас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 316-320. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1267333
  Пушкар Михайло Семенович Тендеції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні ( теоретико-методологічні аспекти ) / Пушкар Михайло Семенович; МОУ. Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 423с. – ISBN 966-7411-37-0
1267334
  Линевич А.А. Тендипедиды (хирономиды) Прибайкалья и Западного Забайкалья : Автореф... доктора биол.наук: / Линевич А.А.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1964. – 65л. – Бібліогр.:с.64-65
1267335
  Гомон М.В. Тендра / М.В. Гомон. – Дніпропетровськ, 1976. – 118с.
1267336
  Ильвес М.А. Тендровская коса / М.А. Ильвес. – Одесса, 1976. – 64с.
1267337
  Поженян Г.М. Тендровская коса / Г.М. Поженян. – Москва, 1977. – 124с.
1267338
  Бой Касарес Адольфо Теневая сторона / Бой Касарес Адольфо. – Москва, 1987. – 221с.
1267339
   Теневая экономика. – М., 1991. – 158с.
1267340
  Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
1267341
  Джабиев Р. Теневая экономика и коррупция в Азербайджане // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
1267342
  Завельский М.Г. Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.124-131. – ISSN 0132-1625
1267343
  Ратушный Я.А. Теневое движение / Я.А. Ратушный. – М, 1991. – 124с.
1267344
  Стэмплевская Л. Теневой сектор в налоговой системе Польши // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 44-53. – ISSN 2221-8440
1267345
  Покидова Елена Теневые зарплаты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-37 : Фото
1267346
  Абруков С.А. Теневые и интерференционные методы исследования оптических неоднородностей : учеб. пособие для студ. ун-тов / Абруков С.А. – Казань : Издательство Казанского университета, 1962. – 84 с.
1267347
  Андреев Л.А. Теневые институты финансовой системы Ирана // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-72. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1267348
  Васильев Л.А. Теневые методы / Л.А. Васильев. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1267349
  Максутов Д.Д. Теневые методы исследования оптических систем / Д.Д. Максутов. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 172 с.
1267350
  Фетисов В.Д. Теневые финансовые потоки в рыночной экономике / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 92-100. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1267351
  Курнаев С.Ф. Теневые широколиственные леса Руссой равнины и Урала / С.Ф. Курнаев. – Москва : Наука, 1980. – 316с.
1267352
  Голобородько А.Ю. Тенеденції розвитку злиття і поглинання на українських підприємствах // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 226-232. – ISSN 2079-4762
1267353
  Гудзевата Марина Тенерифе. Острів-несподіванка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 30-35 : фото
1267354
  Парубоча Наталья Тенерифе: остров вечной весны : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 76-79 : Фото
1267355
  Кручковский Л. Тенета : роман / Л. Кручковский; Пер. с польского Т. Лурье и Ю. Винер. – Москва : Художественная литература, 1967. – 294 с.
1267356
  Уяр Хведер Тенета : роман / Хведер Уяр. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1981. – 416 с.
1267357
  Денглер Г. Тенета Бонна / Г. Денглер. – М., 1962. – 349с.
1267358
  Підстригач Я.С. Тензери на многовидах / Я.С. Підстригач, С.Я. Ярема. – Львів, 1986. – 77с.
1267359
  Бразаускене Д.И. Тензиметрическое и термохимическое изучение системы пропионовая кислота - вода и влияние KNO3 и CaCl2 на фазовые равновесия в этой системе : Автореф... кандидата хим.наук: / Бразаускене Д.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 15л.
1267360
  Иодвальките И.П. Тензиметрическое и ультраакустическое исследование водных и водно-солевых растворов муравьиной кислоты в связи с изучением явления высаливания. : Автореф... канд. хим.наук: / Иодвальките И.П.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1267361
  Зырянов В.Г. Тензиметрическое изучение бинарных систем галогенид сурьмы - галогенид щелочного металла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов В.Г.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1267362
  Чумаченко Ю.В. Тензиметрическое изучение летучих В-дикетонатов металлов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Чумаченко Юрий Владимирович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1267363
  Блеек П. Тензиметрическое исследование химического равновесия в системе тердый раствор типа А3 В5 --А2 В9-галоген. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Блеек П.; МВ и ССО УССР. – л.
1267364
  Курлянд Б.Х. Тензографическое исследование деятельности некоторых жевательных мышц : Автореф... кандидата биол.наук: / Курлянд Б.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 17л.
1267365
  Клокова Н.П. Тензодатчики для измерений при повышенных температурах. / Н.П. Клокова. – М., 1965. – 120с.
1267366
   Тензодатчики для экспериментальных исследований. – М., 1972. – 151с.
1267367
  Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1267368
  Рыженков А.П. Тензор теплового расширения ряда органических кристаллов и некоторые вопросы их термодинамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Рыженков А.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 12л.
1267369
  Крутков Ю.А. Тензор функций напряжения и общие решения в статике теории упругости / Ю.А. Крутков. – М.-Л., 1949. – 200с.
1267370
  Кутраков О.П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 32 назви
1267371
  Кафиев Юрий Николаевич Тензорная мезонная доминантность в рассеянии адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кафиев Юрий Николаевич; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1267372
  Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем / А.Е. Петров. – М., 1985. – 152с.
1267373
  Любашенко В.В. Тензорний добуток еквіваріантних збочених в"язок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо, що тензорний добуток Деліня категорії еквіваріантних конструктивних збочених в"язок є категорією такого ж типу. А саме, добуток категорії на комплексному алгебраїчному G-многовиді X і H-многовиді Y є категорією, що відповідає G х ...
1267374
  Стрихалюк Б.М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стрихалюк Б.М.; Стихалюк Б.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1267375
  Лісник В.С. Тензорні поля у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянута локальна диференціальна геометрія рухомого суцільного середовища. Одержано основні рівняння та формули для кінематичних векторних і тензорних полів. Загальні положення ілюстровані двома прикладами конкретних рухів суцільною ...
1267376
  Широков П.А. Тензорное исчисление / П.А. Широков. – 2-е изд. – Казань, 1961. – 448с.
1267377
  Акивис М.А. Тензорное исчисление / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – Москва : Наука, 1969. – 352с.
1267378
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : Учебное пособие / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1972. – 352 с.
1267379
  Коренев Г.В. Тензорное исчисление : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Математика", "Физика", "Механика" / Г.В. Коренев. – Москва : Изд-во МФТИ, 2000. – 240 с. – ISBN 5-89155-047-4
1267380
  Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление : Учебное пособие для вузов / Ю.И. Димитриенко. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575 с. – ISBN 5-06-004155-7
1267381
  Широков П.А. Тензорное исчисление. / П.А. Широков. – Л.М, 1934. – 464с.
1267382
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желнорович В. А.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1267383
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров и спинорных уравнений / В.А. Желнорович. – М, 1979. – 154с.
1267384
  Фомин Александр Александрович Тензорное произведение абелевых групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Фомин Александр Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1267385
  Корниенко Валерий Сергеевич Тензорное произведение полигонов над дистрибутивными структурами и его применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Корниенко Валерий Сергеевич ; МГУ , Механико-математический фак-т. – Москва, 1979. – 11 с.
1267386
  Брюкман П. Тензорные дифференциальные формы на алгебраических многообразиях : Автореф... канд. физ. матю.наук: / Брюкман П.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1267387
  Голубятников А.Н. Тензорные и спинорные инварианты подгрупп группы Лоренца и построение точных решений уравнений Эйнштейна-Дирака : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Голубятников А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 10л.
1267388
  Арменский А.Е. Тензорные методы построения информационных систем / А.Е. Арменский; Селезнев М.Л. – Москва : Наука, 1989. – 152 с.
1267389
  Максименко В.Н. Тензорные силы в системах трех и четырех нуклонов / В.Н. Максименко. – Киев, 1972. – 15с.
1267390
  Цаленко Тензорные структуры на многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко м.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 13л.
1267391
  Марчук Николай Гурьевич Тензорные уравнения дираковского типа : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.03 / Марчук Н.Г.; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2003. – 24с. – Библиогр.: 12 назв.
1267392
  Прохода И.Г. Тензорные функции грина и их приложения в электродинамике СВЧ / И.Г. Прохода, С.Г. Дмитрюк, В.М. Морозов. – Днепропетровск, 1985. – 63 с.
1267393
  Сокольников И.С. Тензорный анализ / И.С. Сокольников. – Москва : Наука, 1971. – 375 с.
1267394
  Либер А.Е. Тензорный анализ / А.Е. Либер. – Саратов, 1975. – 145с.
1267395
  Схоутен Я.А. Тензорный анализ для физиков : Пер.с англ. / Я.А. Схоутен. – Москва : Наука, 1965. – 456 с.
1267396
  Кулаков Ю.И. Тензорный анализ для физиков. / Ю.И. Кулаков. – Новосибирск, 1966. – 151с.
1267397
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1267398
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1267399
  Рускол Д.Е. Тензоры, определяющие поверхность в трехмерном евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рускол Д.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 4л.
1267400
  Панкратова Ж.К. Тензотермоэлектрические свойства n-Ge в области смешанной проводимости.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панкратова Ж.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1267401
  Панских В.К. Тензочувствительные хрупкие покрытия для исследования полей деформации.. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Панских В.К.; Гос. НИИ мешиновед. – М., 1977. – 18л.
1267402
   Тени. – М., 1954. – 116с.
1267403
  Менюк Г. Тени : рассказы / Г. Менюк. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 91 с.
1267404
  Чхеидзе О.Р. Тени : роман / О.Р. Чхеидзе; авториз. пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 231 с.
1267405
  Эсенов Р.М. Тени "Желтого доминиона" / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с.
1267406
  Энтелис Н.Я. Тени без света / Н.Я. Энтелис. – М, 1983. – 119с.
1267407
  Петерсон П. Тени белых башен / П. Петерсон. – М, 1960. – 80с.
1267408
  Матмуратов Т. Тени белых тополей : стихи и поэмы / Т. Матмуратов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1988. – 110 с.
1267409
  Вейга Жозе Тени бородатых королей / Вейга Жозе. – Москва, 1981. – 253с.
1267410
  Сергеев Александр Тени будущего : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 80-90 : Фото
1267411
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 308 с.
1267412
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 244 с.
1267413
  Безыменский В.М. Тени в лабиринте / В.М. Безыменский. – Курск, 1991. – 352с.
1267414
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1968. – 295с.
1267415
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1971. – 295с.
1267416
  Мак-Кормик Тени в море / Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг. – Москва : Армада, 1998. – 379 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763202384
1267417
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Минск, 1989. – 603с.
1267418
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1989. – 575с.
1267419
  Ремарк Э.М. Тени в раю : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-00177-7, 966-03-0309-2
1267420
  Меденица В. Тени забытых предков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.151-158. – ISSN 0042-8744


  О русскм философе Николае Федорове
1267421
  Шнирельман В. Тени забытых предков. Подделка как этнополитическая проблема // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 8. – С. 39-43. – ISSN 0235-7089
1267422
  Струк Е. Тени зарытых предков // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 30 (489), 29.07.2016. – С. 46-53. – ISSN 2075-7093
1267423
  Нгуен Туан Тени и отзвуки времени. / Нгуен Туан. – М., 1977. – 302с.
1267424
  Климухин А.Г. Тени и перспектива / А.Г. Климухин. – Москва, 1967. – 200 с.
1267425
   Тени и свет. – Ставрополь, 1990. – 511с.
1267426
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1964. – 703с.
1267427
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1966. – 711с.
1267428
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1967. – 751с.
1267429
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1977. – 719с.
1267430
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1986. – 604с.
1267431
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Кызыл, 1987. – 679с.
1267432
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – М., 1988. – 752с.
1267433
  Квин Л.И. Тени исчезают на рассвете / Л.И. Квин. – Барнаул, 1957. – 147с.
1267434
  Михановский В.Н. Тени Королевской впадины : роман / В.Н. Михановский. – М., 1991. – 334с.
1267435
  Полудняков В.И. Тени на асфальте: Очерки об уголовном розыске / В.И. Полудняков. – СПб., 1992. – 251с.
1267436
  Игнатов Р. Тени на лугах. / Р. Игнатов. – София, 1970. – 156с.
1267437
  Овчинников В.В. Тени на мосту Айои / В.В. Овчинников. – 2-е. – М., 1973. – 62с.
1267438
  Беспрозванная П.В. Тени на снегу / П.В. Беспрозванная. – Мурманск, 1981. – 32с.
1267439
  Пархомов М.Н. Тени на стене / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 343с.
1267440
  Стецюк Я.Н. Тени на улице / Я.Н. Стецюк. – М., 1961. – 80с.
1267441
  Щербаков В.Н. Тени опускаются. / В.Н. Щербаков. – Л., 1965. – 95с.
1267442
  Харченко Р.Н. Тени от небоскребов / Р.Н. Харченко. – Москва, 1986. – 85с.
1267443
  Лауинчюкас А.К. Тени Пентагона / А.К. Лауинчюкас. – М, 1974. – 302с.
1267444
  Захарьин И.Н. Тени прошлого : рассказы о былых делах / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.С. Суворина, 1885. – [4], II, 369 с.


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
1267445
   Тени прошлого. – М., 1976. – 288с.
1267446
  Дмитриев Н.Д. Тени прошлого / Н.Д. Дмитриев. – М., 1985. – 47с.
1267447
  Сидни Диана Тени прошлого : Роман / Сидни Диана. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига)
1267448
  Кожухов Ф.Ф. Тени прошлого. Фельетоны. / Ф.Ф. Кожухов. – Сталино, 1961. – 63с.
1267449
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 326с.
1267450
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 323с.
1267451
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – М, 1967. – 660с.
1267452
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Кишинев, 1987. – 507с.
1267453
  Ребров М.Ф. Тени с острова Узедом: история создания ракет Фау-1 и Фау-2 / М.Ф. Ребров. – М., 1991. – 316с.
1267454
  Арцыбашев М.П. Тени утра / М.П. Арцыбашев. – Москва, 1991. – 559с.
1267455
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – М., 1954. – 104с.
1267456
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – М., 1971. – 176с.
1267457
  Бессонов А.С. Тениаринхоз - цистицеркоз. Биологические основы профилактики / А.С. Бессонов. – Москва : Наука, 1988. – 196с. : рис.
1267458
  Смольская Н.Ф. Тенирс в собрании Эрмитажа / Н.Ф. Смольская. – Л., 1961. – 8с.
1267459
   Тенис - 90. – М., 1990. – 160с.
1267460
   Теніс. – К., 1935. – 36с.
1267461
   Теніс. – К., 1936. – 52с.
1267462
   Теніс. – К., 1965. – 72с.
1267463
  Лакост Р. Теннис / Р. Лакост. – Л., 1929. – 124с.
1267464
   Теннис. – М., 1951. – 64с.
1267465
   Теннис. – М., 1954. – 52с.
1267466
   Теннис. – М., 1955. – 60с.
1267467
   Теннис. – М., 1955. – 38с.
1267468
  Кондратьева Г.А. Теннис / Г.А. Кондратьева. – М, 1956. – 259с.
1267469
   Теннис. – М., 1957. – 60с.
1267470
   Теннис. – М., 1973. – 64с.
1267471
   Теннис. – М., 1980. – 81с.
1267472
   Теннис. – М., 1985. – 79с.
1267473
   Теннис. – М., 1988. – 112с.
1267474
  Белиц-Гейман Теннис для родителей и детей / Белиц-Гейман. – М., 1988. – 222с.
1267475
  Иванов В.С. Теннис на столе / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – М., 1959. – 96с.
1267476
  Белиц-Гайман Теннис. / Белиц-Гайман, К.А. Заржецкий. – М., 1954. – 324с.
1267477
  Иванов Н.Н. Теннис. / Н.Н. Иванов. – М, 1956. – 15с.
1267478
  Коше Анри Теннис. Очерки техники и тактики игры / Коше Анри. – М., 1935. – 168с.
1267479
  Крживинский Е.О. Теннис. Техника, тактика и правила игры / Е.О. Крживинский. – Л., 1925. – 91с.
1267480
  Ульянов Б. Теннис. Техника, тактика, тренировка. / Б. Ульянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1934. – 272с.
1267481
  Словин Л.С. Теннисные мячи для профессионалов / Л.С. Словин. – М, 1989. – 335с.
1267482
  Пашков С.И. Теннисный корт возле дома / С.И. Пашков, В.Г. Буткевич. – М., 1986. – 91с.
1267483
  Бергер Арнольд Яковлевич Тентакулитиды силура - нижнего девона Подолии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бергер Арнольд Яковлевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
1267484
  Логвиненко В.П. Тентакулиты нижнего и низов среднего девона западной части Зарафшано-Гиссарской горной области и Туркестанского хребта и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Логвиненко В.П. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 21 с.
1267485
  Николаева Н. Тентуальд / Н. Николаева. – М.Л., 1931. – 58с.
1267486
  Смілянський В. Тенхнології формування власної торговельної марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 39-44. – ISSN 1606-3732
1267487
  Сцибор-Рыльский Тень / Сцибор-Рыльский. – М., 1957. – 175с.
1267488
  Колбергс Андрис Тень : романы / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1986. – 437 с.
1267489
  Шмыров В.А. Тень / В.А. Шмыров. – Пермь, 1990. – 229с.
1267490
  Алексеев В.Р. Тень "железной пяты" (о фашистской опасности в Западной Европе) / В.Р. Алексеев. – Москва, 1964. – 46с.
1267491
  Мельников Е.З. Тень аиста / Е.З. Мельников. – Саратов, 1984. – 264с.
1267492
  Кризи Д. Тень Барона / Д. Кризи. – М., 1997. – 400с.
1267493
  Кризи Дж. Тень Барона;Султанша для Барона / Дж. Кризи; Пер.с англ.В Климанова. – Москва : Канон, 1997. – 399с. – ISBN 5-88378-212-7
1267494
  Раскольникова М.В. Тень быстротечной жизни : Повесть / М.В. Раскольникова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 174с. – ISBN 5-265-01180-3
1267495
  Пур Л. Тень в длину дороги : роман / Л. Пур; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1969. – 151 с.
1267496
  Лаврецкий И.Р. Тень Ватикана над Латинской Америкой / И.Р. Лаврецкий. – М., 1961. – 206с.
1267497
  Роллинс У. Тень впереди / У. Роллинс. – Москва, 1935. – 397 с.
1267498
  Бондаренко О.Н. Тень высоты / О.Н. Бондаренко. – Алма-Ата, 1971. – 72с.
1267499
  Аринин В.И. Тень генералиссимуса / В.И. Аринин. – Архангельск, 1991. – 155с.
1267500
  Дудко В.А. Тень двуглавого орла / В.А. Дудко. – Владивосток, 1977. – 335с.
1267501
  Эренбург И.Г. Тень деревьев / И.Г. Эренбург. – М, 1969. – 304с.
1267502
  Селезнев Г.К. Тень доллара над Россией. / Г.К. Селезнев. – М, 1957. – 203с.
1267503
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – М., 1980. – 527с.
1267504
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1984. – 416с.
1267505
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтеня сорок первого года. Машина времени / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Военное издательство, 1982. – 368с.
1267506
  Исарова Л.Т. Тень Жар-птицы / Л.Т. Исарова. – М, 1983. – 175с.
1267507
  Эгамбердиев А. Тень Желтого дракона: ист. роман. / А. Эгамбердиев. – Москва, 1984. – 399с.
1267508
  Прохватилов В.А. Тень заветного эскадрона / В.А. Прохватилов. – Л., 1989. – 394с.
1267509
  Вознесенский А.А. Тень звука / А.А. Вознесенский. – Москва, 1970. – 258с.
1267510
   Тень звука. – Москва, 1980. – 87 с.
1267511
  Гуляковский Е.Я. Тень Земли : Повести / Е.Я. Гуляковский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445с.
1267512
  Манвелян А С. Тень и свет / А С. Манвелян, . – Тбилиси, 1961. – 203с.
1267513
  Абрамов А.И. Тень императора : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; рис. В. Юдина. – Москва : Детская литература, 1967. – 296 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1267514
  Бестужева-Лада Светлана Тень императрицы : Луиза-Мария-Августа- супруга императора Александра І // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-75
1267515
  Дугинец А.М. Тень Кантипа / А.М. Дугинец. – М, 1961. – 198с.
1267516
  Сапожников В.К. Тень капитана Беллинга / В.К. Сапожников. – Кемерово, 1979. – 526с.
1267517
  Крапивин В.П. Тень Каравеллы / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1988. – 576с.
1267518
  Гусман М.Л. Тень каудильо : роман / Мартин Луис Гусман ; Пер. с исп. С. Мамонтова и И. Триста. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1267519
  Сиволобов С.А. Тень кривого дерева / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1990. – 308с.
1267520
  Бурлаков С.Р. Тень летящей птицы : лирика / С.Р. Бурлаков. – Москва, 1980. – 112 с.
1267521
   Тень луны : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 29 : Фото
1267522
  Горбатенко Д.Д. Тень Люфтваффе над Европой / Д.Д. Горбатенко. – М., 1967. – 206с.
1267523
  Блок Р. Тень маньяка = Mad"s shadow / Роберт Блок // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1267524
  Азиз В. Тень моих рук / В. Азиз. – Москва, 1988. – 144с.
1267525
  Иванова С.А. Тень на камне / С.А. Иванова. – Л, 1990. – 62с.
1267526
  Зафесов Г.Р. Тень над Апеннинами. / Г.Р. Зафесов. – М., 1982. – 104с.
1267527
  Немцов В.И. Тень над землей / В.И. Немцов. – М., 1957. – 222с.
1267528
  Козловский М.И. Тень оборотня / М.И. Козловский. – Воронеж, 1990. – 157с.
1267529
  Кодзати А. Тень орла : стихи / А. Кодзати. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1267530
  Фульда Л. Тень осла / Л. Фульда. – М - Птгр., 1923. – 202с.
1267531
  Бадьева Э.А. Тень от Большой Сосны / Э.А. Бадьева. – Свердловск, 1975. – 366с.
1267532
  Розлубицкий Э. Тень парашюта / Э. Розлубицкий. – Москва, 1971. – 84 с.
1267533
  Налоев А.Х. Тень пламени / А.Х. Налоев. – Нальчик, 1973. – 213с.
1267534
  Немцов В.И. Тень под землей / В.И. Немцов. – М., 1954. – 240с.
1267535
  Витарский Н.В. Тень Потемкина / Н.В. Витарский. – Москва, 1964. – 19с.
1267536
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1988. – 158с.
1267537
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1990. – 302с.
1267538
  Шкляревский И.И. Тень птицы / И.И. Шкляревский. – М., 1976. – 207с.
1267539
  Холт В. Тень рыси / В. Холт; Пер. с англ. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 336 с. – (Азбука любви). – ISBN 5-300-02637-9
1267540
  Шкляр В.Н. Тень совы : роман, повести, рассказы / Василь Шкляр ; авт. пер. с укр. Владимира Золотухина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 521 с.
1267541
   Тень солнца. – Вильнюс, 1981. – 70 с.
1267542
  Тимофеев М.Е. Тень сосны : стихи / М.Е. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 102 с.
1267543
  Петраш Ю.Г. Тень средневековья / Ю.Г. Петраш. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
1267544
  О"Кейси Тень стрелка / О"Кейси. – Москва, 1956. – 63 с.
1267545
  Шешуряк Ю. Тень студента // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Миньюст запланировал отмену заочного обучения для будущих юристов - действительно ли "заочка" бросает тень на систему юридического образования?
1267546
  Плимак Е. Тень Термидора в "Отцах и детях" Тургенева // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 4. – С.96-105. – ISSN 0869-44435


  Скрытая (потайная) сюжетная линия в романе И.Тургенева "Отцы и дети" - это конфликт между "Современником" и "Колоколом"(1859г.)
1267547
  Дурян Л. Тень тростника : стихи / Л. Дурян; пер. с арм. Л.Халифа и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
1267548
  Иманбеков Т. Тень тутовника : повести / Т. Иманбеков; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 336 с.
1267549
  Гинцберг Л.И. Тень фашистской свастики / Л.И. Гинцберг. – Москва, 1967. – 206с.
1267550
  Лифинцева Т.П. Тень христианства в метафизике Ж.-П. Сартра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1267551
  Хєммет Д. Тень человека // Выстрел у Сирано / Чандлер Р. – Пермь, 1991
1267552
  Матусовский М.Л. Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее людях и ее камнях. / М.Л. Матусовский. – М., 1968. – 91с.
1267553
  Барнаби Р. Тень Шекспира : повесть / Р. Барнаби ; пер. с англ. В. Обухова, А. Берга // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 413-493. – (Детективы ; 1)
1267554
  Кузовлева Т.В. Тень яблони / Т.В. Кузовлева. – М, 1979. – 223с.
1267555
  Каландадзе А.П. Тень яблони : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 176 с.
1267556
  Иванов-Радкевич Тень, покинувшая мост / Иванов-Радкевич И.М. – Москва, 1988. – 293 с.
1267557
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1940. – 68с.
1267558
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1961. – 33с.
1267559
  Колбергс А. Тень. В автомобиле под утро. Обнаженная с ружьем : романы / А. Колбергс. – Москва : Советский писатель, 1989. – 636 с.
1267560
  Абеляр П. Тео-логические трактаты / Петр Абеляр ; Пер. с латыни, коммент., ввод. ст. [с. 5-49], сост. С. С. Неретиной. – Москва : Прогресс ; Гнозис, 1995. – 411, [1] с. – (Философская школа)
1267561
  Трохимчук Р.М. Теоpiя гpафiв : Hавч. посiбник для студ.фак.кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 9665940430
1267562
  Дрозд Ю.А. Теоpiя Галуа : Hавч. посiбник для студ. мех.-мат. ф-ту / Ю.А. Дрозд; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с. – ISBN 9665940228
1267563
  Болдог Й.Й. Теоpiя електpолiтичної дисоцiацiї / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 140с.


  Освiтленi основнi положення теоpії електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв та iн.
1267564
  Білоусова В.П. Теоpiя повеpхонь в тензоpному викладi / В.П. Білоусова, І.Г. Ільін; МВ і УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1967. – 130 с.
1267565
  Бондарчук В.Г. Теоpия тектооpогении / В.Г. Бондарчук. – Киев, 1944. – C. 18-28. – Отд. оттиск из: Природа
1267566
  Івасишина Т.А. Теоантропологічна концепція в лінгвістиці: від О. Потебні до сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 27-31


  Визначено роль мови в картині світу в межах теоантропологічної теорії; розглянуто лінгвофілософські ідеї О. Потебні щодо сутності та природи мови з погляду божественно-людської концепції. Определена роль языка в картине мира в рамках ...
1267567
  Козловський Юрій Теодицея в теоретичній спадщині Федора Достоєвського // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 101-110
1267568
  Дроздова Т. Теодицея у творчості Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 59-68. – (Філологічні науки)
1267569
  Давыдова М.В. Теодиция и антроподиция холокоста: Э. Визель и Г. Грасс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 85-107. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 2). – ISSN 0201-7385
1267570
  Зеліско Л.І. Теодіцея культури бароко як протистояння загрозі поширення імморалізму (курс української духовної культури у світовому контексті для студентів магістратури) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 61-65
1267571
  Марчук Л. Теодозія Бриж: українська скульпторка, творчість якої має еспонуватися в Луврі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 березня (№ 9). – С. 14
1267572
  Степула Н. Теодозія Зарівна // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 279-280. – ISBN 966-7379-16-7
1267573
  Ушаков Н.Н. Теодолит. / Н.Н. Ушаков. – М., 1967. – 87с.
1267574
   Теодолитная съемка : задание. – Москва, 1963. – 23 с.
1267575
  Спиридонов А.И. Теодолиты / А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1267576
  Захаров А.И. Теодолиты средней точности и оптические дальномеры / А.И. Захаров, И.И. Зуйков; ред. С.В. Елисеев. – Москва : Недра, 1965. – 172 с.
1267577
  Самарин Р Теодор Агриппа д"Обинье / Р Самарин. – М., 1949. – 322с.
1267578
   Теодор Аман. – Бухарест, 1954. – 14с.
1267579
  Мосолова Л.М. Теодор Герцен / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1990. – 101с.
1267580
  Давимука С. Теодор Герцль // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 184-187. – ISSN 0868-4790
1267581
  Шепс Юлиус Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму / Юлиус Г. Шепс ; [пер. с нем. О.Е. Рывкиной]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 282, [3] с. – Загл. обл.: Герцль. Жаботинский. - В кн. также: Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Невада. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
1267582
  Страдынь Я.П. Теодор Гротгус. / Я.П. Страдынь. – М., 1966. – 184с.
1267583
  Самохвалов Н.И. Теодор Драйзер - обличитель американского империализма / Н.И. Самохвалов. – Москва, 1952. – 32 с.
1267584
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер - писатель и публицист / Я.Н. Засурский. – М., 1957. – 222с.
1267585
  Чистиков Е.И. Теодор Драйзер / Е.И. Чистиков. – Фрунзе, 1958. – 48 с.
1267586
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер / Я.Н. Засурский. – Минск, 1964. – 319с.
1267587
  Парчевская Б.М. Теодор Драйзер : Биобиблиогр. указ. / Б.М. Парчевская. – Москва : Книга, 1976. – 119с. – (Писатели зарубеж. стран)
1267588
   Теодор Драйзер (1871-1945) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Москва, 1960. – 18 с.
1267589
  Засурский Теодор Драйзер в борьбе против американского империализма / Засурский, Самарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1952. – 110 с.
1267590
  Панкова Л.Г. Теодор Драйзер. / Л.Г. Панкова. – К., 1974. – 98с.
1267591
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер. (К 100-летию со дня рождения) / Я.Н. Засурский. – Москва, 1971. – 32с.
1267592
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер: Жизнь и творчество / Я.Н. Засурский. – М., 1977. – 320с.
1267593
  Терновец Б. Теодор Жерико / Б. Терновец. – М-Л, 1945. – 36с.
1267594
  Прокофьев В.Н. Теодор Жерико / В.Н. Прокофьев. – М., 1963. – 256с.
1267595
  Турчин В.С. Теодор Жерико / В.С. Турчин. – М., 1982. – 207с.
1267596
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1940. – 7с.
1267597
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1940. – 7с.
1267598
  Атаманенко Є А. Теодор Мацьків / Є А. Атаманенко, Ю.А. Мицик // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247


  Теодор Мацьків - один з плідних українських істориків на еміграції, дослідник доби Б. Хмельницького та І. Мазепи, історик зі своїм особливим дослідницьким почерком.
1267599
  Бобылева С.И. Теодор Рузвельт - один из конструкторов геополитики США // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 86-93. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1267600
  Уткин А.И. Теодор Рузвельт / А.И. Уткин. – Свердловск, 1989. – 192с.
1267601
  Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США / И.А. Белявская. – М., 1978. – 310с.
1267602
  Кашкин И. Теодор Савори. Искусство перевода // Мастерство перевода. / Антокольский П.Г. – Москва : Советский писатель, 1959. – С. 460-464
1267603
  Ромащенко Л. Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 6. – С. 85-97. – Бібліогр.: 12 назв.
1267604
   Теодор Траянов и неговата епоха = Teodor Trajanov und seine Epoche / Българ. акад. на науките, Ин-т за лит. ; съст. и ред.: С. Илиев, Е. Стайчева, Р. Русев. – София : Боян Пенев, 2008. – 327, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-954-8712-44-6
1267605
  Величко М. Теодор Цеклер - пастор німців Станіславова // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-927-145-7
1267606
  Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу" / О. Заклекта, О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 119-126. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1267607
  Бауман К. Теодор Эдуардович Залькалн / К. Бауман. – М, 1960. – 61с.
1267608
  Чаупова Р.Н. Теодор Эдуардович Залькалн / Р.Н. Чаупова. – М., 1974. – 47с.
1267609
  Вдовина О. Теодосій Печерський: життя як диво? // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 2 : Одеса. Хвилі. – 194-200.
1267610
  Ігнатюк А. Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано об"єктивні передумови формування, функціонування та розвитку мережевої економіки, її головні ознаки на основі різних теоретико-методологічних підходів до аналізу. Проанализированы объективные предпосылки формирования, функционирования и ...
1267611
   Теоеретическая фонетика английского языка. – М., 1991. – 239с.
1267612
  Дичковська Галина Теократизм як світогляд, ідеологія та форма організації суспільно-політичного буття / Дичковська Галина, Ткач Ігор // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.107-111. – ISSN 1728-9343
1267613
  Кабаченко А.П. Теократические тенденции в Древней Руси XI - XV вв. / А.П. Кабаченко, Е.В. Климов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 34-44. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1267614
  Державин Н.С. Теократический элемент в государственных воззрениях Московской Руси сравнительно с воззрениями древних евреев / Николай Державин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1906. – [4], II, 152 с. – Отд. оттиск: Сборник статей учено-богословских и церковно-пропов. опытов студ. Киев. Духовн. акад.
1267615
  Бальжик І.А. Теократична держава та "симфонія влади" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
1267616
  Чекаль Л.А. Теократія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1267617
  Борозенец Т.А. Теологическая диалектика сущего : Философские главы : монография / Тарас Борозенец ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Киевскаяя Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви. – Киев : Парапан, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8210-89-1
1267618
  Царьков И.И. Теологический тип легитимации институтов политического господства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 167-186. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1267619
  Филатова Галина Александровна Теология в системе религиозной идеологии. (По материалам соврем. рус. православия) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филатова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 21л.
1267620
  Суковатая В.А. Теология Другого в ХХ веке: феминизм, постмодернизм. мультикультурализм // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 132-137. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1267621
  Юлина Н.С. Теология и философия в религиозной мысли США ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1986. – 159с.
1267622
  Габинский Г.А. Теология и чудо / Г.А. Габинский. – М., 1978. – 279с.
1267623
  Котельников В.А. Теология истории Иоахима Флорского в рецепциях Ф. Достоевского и З. Красиньского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0042-8744


  Теология истории Иоахима Флорского (ит. монах, 1132-1202) устанавливает три состояния мира; в последнем господство священства сменится господствующим состоянием монашества, воцарится свободная братская любовь, наступит царство Духа Святого, упразднится ...
1267624
  Эпштейн М.Н. Теология первого лица: персоналистический аргумент бытия Бога // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0235-1188
1267625
  Исаев С.А. Теология смерти / С.А. Исаев. – Москва, 1991. – 236с.
1267626
  Бачинин В.А. Теология, социология и антропология литературы (Вокруг Достоевского) / В.А. Бачинин. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 393, [7] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Теология" / Ассоц. "Духовное возрождение" ; "Дух і Літера "; Донец. христиан. ун-т ; редкол.: А. Мельничук [и др.]). – ISBN 978-966-378-262-1


  Художні тексти мають теологічний, соціологічний і антропологічний виміри. На тлі безлічі секулярних тлумачень значимих подій художньо-літературного життя відчувається гострий дефіцит їх інтерпретацій з біблійно-християнських позицій. У центрі книги – ...
1267627
  Бондар С. Теологічна антропологія. Інтродукція до її давньоруських світоглядно-філософських підвалин // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 60-98. – ISBN 978-966-2241-22-8
1267628
  Варениця О.П. Теологічна рефлексія постмодернізму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 56-57
1267629
  Пукас І.Я. Теологічне-літургійне підгрунтя філософії Г.Сковороди // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 104-106
1267630
  Лозова Л.Я. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва авангарду 1920-1960-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лозова Лідія Ярославівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1267631
  Шевчук В.В. Теологічний і філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у XVIII - перший половині XIX століття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 2 (8), ч. 2. – С. 292-307. – ISSN 2226-4078


  Проаналізовано розвиток психологічних ідей і думок у межах теологічного та філософського напрямків. В межах літературного та мовознавчого напрямку згадується М. Максимович (стр. 305).
1267632
  Пасенко М.В. Теологічний персоналізм Іоанна Павла II // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 164-166
1267633
  Кравченко В. Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 209-221. – ISSN 2075-1443
1267634
  Малікова О.В. Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 376-381


  У статті досліджуються особливості функціонування експресивно-стилістичних засобів реалізації дискурсивних стратегій теологічного трактату як жанру дискурсу християнської лінгвокультури.
1267635
  Якубова Т. Теологічні видання у фондах літератури французькою, польською мовами НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 18-22. – ISSN 2076-9326


  Надано книгознавчу інформацію про теологічні енциклопедії, словники, Біблії західного християнства, які зберігаються у фондах літератури французькою, польською мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України ...
1267636
  Шевченко О.І. Теологічні чинники концептуально-семіотичного структурування простору (на матеріалі англомовного публіцистичного искурсу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 113-117. – Бібліогр.: Літ.: с. 117; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1267637
  Спіноза Бенедикт Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Спіноза Бенедикт; Пер. з латини В. Литвинов. – Київ : Основи, 2003. – 237с. – ISBN 966-500-029-2
1267638
  Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Бенедикт Спіноза ; пер. з латини В. Литвинов. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2005. – 240 с. – ISBN 966-500-029-2
1267639
  Алєксандрова О.В. Теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 289-290. – ISBN 966-316-069-1
1267640
  Котляров П.М. Теологія і дипломатія : діяльність Філіппа Меланхтона в контексті європейських міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.313-322
1267641
  Труш Т.В. Теологія і наука у творчості Томи Брадвардіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Томи Брадвардіна, його здобутки у філософії, математиці, логіці, природознавстві, теології. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Томы Брадвардина, о ...
1267642
  Голозубов О. Теологія сміху як феномен західної культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 66-80. – ISSN 0235-7941
1267643
  Вереш М.Т. Теологія у контексті історичного розвитку німецької мови та суспільства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 132-137
1267644
  Яроцька О.В. Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 205-209. – ISSN 2076-1554
1267645
  Чорноморець Ю.П. Теологія як наука: православна перспектива // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 91-97
1267646
  Таранов С.В. Теолого-екзистенційні аспекти становлення ко-екзистенції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 189-194
1267647
  Корзун Н. Теоніми на позначення Богородиці у динамічній структурі тексту: поетичний і богословський аспекти : (на мареріалі поем Т. Шевченка "Акафіста до Пресвятої Богородиці" Р. Сладкопівця) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 218-225


  У статті досліджено особливості вживання теонімів у різножанрових текстах. Виокремлено та проаналізовано різноструктурні номінації на позначення Богородиці
1267648
  Михайлова О.Г. Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 100-105. – Бібліогр.: Літ.: с. 104-105; 14 назв.


  Про дослідження міфотеонімів як ономастичної універсалії в історичному та термінологічному аспектах. Теоніми належать до проміжних одиниць у таксономічній номенклатурі та формуються під впливом фактору часу. The article deals with the research of ...
1267649
  Михайлова О.Г. Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 302-307
1267650
   Теореитчни и методологични проблеми на социалистическая патриотизм и възпитанието на студентската младеж.. – София, 1980. – 202с.
1267651
  Зіньківський Ю.В. Теорема / Ю.В. Зіньківський. – К, 1987. – 86с.
1267652
  Алексеев В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексеев. – Москва, 1976. – 207с.
1267653
  Курченко О. Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримані достатні умови збіжності у середньому квадратичному та з імовірністю одиниця бакстерових сум для сумісно строго субгауссових випадкових полів. Sufficient conditions of convergence in square mean and with probability one of Baxter sums for ...
1267654
  Оганян А.Е. Теорема Вариала в квантовомеханической задаче рассеяния : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Оганян А. Е.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1267655
  Кушнир И.А. Теорема Виета / И.А. Кушнир. – Киев : Факт, 1997. – 55 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 5-86248094-3
1267656
  Харазишвили А.Б. Теорема Витали и ее обобщения / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1991. – 106с.
1267657
  Радченко В.М. Теорема Віталі-Каратеодорі для інтегралів за загальними випадковими мірами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для інтегралів від дійсних функцій за загальними випадковими мірами доведено, що їхнє значення є границями за ймовірністю значень інтегралів від півнеперервних функцій. For integrals of real functions with respect to general stochastic measure, it is ...
1267658
  Аманов Т.И. Теорема вложения для дифференцируемых функций многих переменных и ее приложение в математической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аманов Т.И.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1267659
  Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте. / В.А. Успенский. – М, 1982. – 111с.
1267660
  Бурбан І.І. Теорема Ейлера та задачі про розфарбування географічних карт // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 48-55. – ISSN 1029-4171
1267661
  Полищук В.Р. Теорема Каблукова / В.Р. Полищук. – М., 1983. – 176с.
1267662
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для випадкових полів на циліндрі / С.І. Халікулов, В.М. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-61. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  Вивчаються дійснозначні випадкові поля Е (t, ф) на циліндрі, де t є R=(-оо, оо), ф є S2 (S2 - одиничне коло на площині), ізотропні за зміною ф. Визначається, що коефіцієнти Фур"є аk(t), Bk(t) у розкладі Е (t, ф) за змінній ф є взаємно некорельованими ...
1267663
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері та статистичне моделювання / С.І. Халікулов, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Указано розклад Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері. Визначено граничну теорему про апроксимацію таких випадкових полів полями з обмеженим спектром. Наводиться оцінка середньоквадратичної швидкості ...
1267664
  Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 65-75. – ISSN 0131-775Х
1267665
  Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недоразумения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-99. – ISSN 0042-8736
1267666
  Ружицки Е. Теорема Лиувилля о конформных отображениях / Е. Ружицки. – К, 1977. – 40с.
1267667
  Ведин И.Ф. Теорема личности / И.Ф. Ведин. – Москва, 1988. – 237 с.
1267668
  Поливин Н.Г. Теорема любви / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1969. – 49с.
1267669
  Филиппова А.А. Теорема Мизеса о предельном поведении функционалов от эмпирических функций распределения и ее статистические применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппова А.А. ; МГУ. – Москва, 1960. – 5 с.
1267670
  Довбенко М. Теорема неможливості Ерроу // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-93. – ISSN 0131-775Х
1267671
   Теорема о неявных функциях и ее приложения. – Новосибирск, 1991. – 25с.
1267672
  Ситникова Е.Г. Теорема о сильном нуле для эллиптического уравнения высокого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Ситникова Е.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л.
1267673
  Положий Г.Н. Теорема о сохранении области для некоторых эллиптических систем дифференциальных уравнений и ее применения. / Г.Н. Положий. – [8] с.
1267674
  Милнор Д. Теорема об h -кобордизме / Д. Милнор. – Москва, 1969. – 116 с.
1267675
  Костарчук Б.В. Теорема об изоморфизах для общих эллиптических граничных задаз без предпоолжения нормальности граничных условий и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Костарчук Б. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 12л.
1267676
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 72 с.
1267677
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 114с.
1267678
   Теорема Пифагора по задаче А. Бачинского // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 9-11
1267679
   Теорема площ Мак-Кола - Хана : Методична розробка до курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2005. – 32с.
1267680
  Загородній А.Г. Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки / А.Г. Загородній, Л.М. Христофоров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 1025-6415
1267681
  Рейнфелд Андрей Артурович Теорема сведения и динамическая эквивалентность автономных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рейнфелд Андрей Артурович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1267682
  Борисенко А.А. Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхности / А.А. Борисенко, К.Д. Драч // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1267683
  Аршон И.С. Теорема типа теоремы Фрагмена-Линделефа для линейной эллиптической системы. : Автореф... наук: / Аршон И.С.; Моск. ордена Ленина с-х акад. им.К.А,Темирязева. – М., 1961. – 6л.
1267684
  Блохина Г.Н. Теорема типа Фрагмена-Линделефа для линейного эллиптического уравнения второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блохина Г.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 6л.
1267685
  Федотова В.Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-22. – ISSN 0042-8744
1267686
  Постников М.М. Теорема Ферма: введ. в теорию алгебраич. чисел. / М.М. Постников. – М., 1978. – 128с.
1267687
  Левитська А.О. Теореми інваріантності для систем випадкових нелінійних бульових рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається наступна система над GF(2) випадкових нелінійних рінянь Е d1 k=1 1
1267688
  Нікітін А.В. Теореми існування і єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Сформульовані та доведені умови існування та єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі. Ключові слова: стохастичне диференціальне рівняння, гільбертовий простір. Formulated and the ...
1267689
  Ляшко І.І. Теореми про неявні функціїї в курсі математичного аналізу / І.І. Ляшко. – Київ, 1973. – 60 с.
1267690
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінейних випадкових рівнянь у полі GF(2) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теоря ймовір. та мат. статистика / С.Я. Слободян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1267691
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF (2) : Дис. ... канд. фізико-математичих наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Слободян С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л. 142 - 150
1267692
  Гаращенко Ф.Г. Теореми про практичну стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору / Ф.Г. Гаращенко, Є.Ф. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем зі зміною вимірності фазового простору сформульовані означення і доведені теореми про практичну стійкість. Установлені критерії практичної стійкості, які придатні для безпосереднього використання як алгоритмів чисельного визначення областей ...
1267693
  Курченко Александр Алексеевич Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Курченко Александр Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1267694
  Курченко А.А. Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курченко А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 138л.
1267695
  Магомедов А.М. Теоремы вложения в некоторых функциональных пространствах и исследование уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов А. М.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 13л.
1267696
  Бокуть Л.А. Теоремы вложения в теории алгебр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Совет секции физ. мат. наук Объед. уч. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 6л.
1267697
  Рыбалов Ю.В. Теоремы вложения для весовых классов функций и их приложение к спектральной теории эллиптических операторов с вырождающимися коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Рыбалов Ю.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 8л.
1267698
  Пиголкина Т.С. Теоремы вложения для классов функций, определенных в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пиголкина Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по мез.-мат. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1267699
  Смаилов Е. Теоремы вложения для функциональных пространств с ортогональным базисом и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Смаилов Е.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
1267700
  Кукин Г.П. Теоремы вложения и алгоритмические проблемы для алгебры и групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.06 / Кукин Г.П.; АН СССР.Сибирск.отд.Спец.совет.при ин-те матем. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1267701
   Теоремы вложения и их приложения. – М., 1970. – с.
1267702
   Теоремы вложения и их приложения. – Алма-Ата, 1976. – 196с.
1267703
   Теоремы вложения и их приложения к задачам математической физики. – Новосибирск, 1989. – 144с.
1267704
  Успенский Теоремы вложения и приложения к дифференциальным уравнениям. / Успенский, Демиденко, В.Г. Перепелкин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
1267705
  Цаленко М.Ш. Теоремы двойственности и вложения в категориях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко М. Ш.; МГУ, Мех. мат.фак. – Москва, 1964. – 4л.
1267706
  Петкова С.В. Теоремы единственности для гомологии и когомологии в некоторых категориях топологических пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Петкова С.В.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей геометрии и топологии. – М., 1972. – 12л.
1267707
  Собчук В.С. Теоремы единственности для кривых, поверхностей и гиперповерхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Собчук В.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 10 с.
1267708
  Мухометовд Р.Г. Теоремы единственности и устойчивости задачи восстановления двумерной римановой метрики и некоторого класса плоских задач ингеральной геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Мухометовд Р.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1977. – 12 с.
1267709
  Бухгейм А.Л. Теоремы единственности и устойчивости решения некоторых операторных уравнений первого рода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.01 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1267710
  Баранова Елена Анатольевна Теоремы единственности решения обратной задачи для некоторых классов дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.002 / Баранова Елена Анатольевна; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1267711
  Остромогильский А.Х. Теоремы единственности решения обратных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Остромогильский А.Х.; МГУ. – М, 1970. – 7л.
1267712
  Болтянский В.Г. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии. / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1965. – 108с.
1267713
  Дынкин Теоремы и задачи о процессах Маркова / Дынкин, А.А. Юшкевич. – Москва : Наука, 1967. – 231с.
1267714
  Сивашинский И.Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям : / И.Х. Сивашинский. – М., 1971. – 368с.
1267715
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб. пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 400 с.
1267716
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа. : Учебное пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – Москва : Наука, 1979. – 381с.
1267717
  Розин Л.А. Теоремы и методы статики деформируемых систем : Учеб. пособие / Л.А. Розин; МВиССО РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 276с.
1267718
  Вольфовиц Д. Теоремы кодирования теории информации / Д. Вольфовиц. – Москва, 1967. – 248с.
1267719
  Фалевич Б.Я. Теоремы неполноты в системах с правилом Карнапа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фалевич Б.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 4л.
1267720
  Комленко Ю.В. Теоремы о "вилке" и некоторые их приложения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Комленко Ю.В.; АН Киргиз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ижевск, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1267721
  Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич Теоремы о бесконечной дифференцируемости классов решений управлений в частных производных допускающих быстрый рост на бесконечности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич; Министрест. науки, высш. шк. и технич. полит. РФ, Российский ун-т дружбы народов. – М., 1992. – 14л.
1267722
  Сафарян Р.Г. Теоремы о больших уклонениях для диффузионных процессов и дифференциальные уравнения малых параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сафарян Р. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 8л.
1267723
  Нагаев А.В. Теоремы о больших уклонениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нагаев А.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 7л.
1267724
  Маковоз Ю.И. Теоремы о наилучшем приближении и поперечниках множеств в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Маковоз Ю. И.; БГУ. – Минск, 1969. – 9л.
1267725
  Мамедов Я.Д. Теоремы о неравенствах / Я.Д. Мамедов. – Ашхабад, 1980. – 232с.
1267726
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
1267727
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л.
1267728
  Чернышенко В.М. Теоремы о сходимости итерационных процессов высоких порядков. / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 67с.
1267729
  Коваленко И.А. Теоремы об изоморфизмах для эллиптических систем без предположения нормальности граничных условий и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коваленко И.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1267730
  Дикарев В.А. Теоремы об интерполяции операторов и теоремы вложения для некоторых классов функциональных пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Дикарев В.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 10 с.
1267731
  Львовский М.Н. Теоремы об искажении и устранении особенностей для голоморфных и гармонических отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Львовский М.Н.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1978. – 15л.
1267732
  Могульский Е.З. Теоремы полноты системы собственных и присоединенных векторов некоторых классов операторных пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Могульский Е.З.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1267733
  Климова С.М. Теоремы разума и аксиомы веры. Спиноза и Толстой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 71-81. – ISSN 0042-8744
1267734
  Ерофеенко В.Т. Теоремы сложения / В.Т. Ерофеенко. – Минск, 1989. – 254с.
1267735
  Маркус А.С. Теоремы сравнения спектров линейных операторов и калдышевская асимптотика для пучков / А.С. Маркус, В.И. Мациев. – Кишинев, 1983. – 39с.
1267736
  Фрейман Л.С. Теоремы существования / Л.С. Фрейман. – Москва, 1971. – 136с.
1267737
  Кокарева Т.А. Теоремы существования аналитических решений для интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокарева Т.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 10 с.
1267738
  Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – Москва : Мир, 1974. – 159с .
1267739
  Носов В.В. Теоремы существования для смешанной задачи для гиперболического уравнения и некоторых типов уравнений с запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носов В.В.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 9л.
1267740
  Хайкин М.И. Теоремы существования и единственности для обратных смешанных краевых задач теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайкин М.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1961. – 9л.
1267741
  Калиев Сайлаубек Теоремы существования решений для нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калиев Сайлаубек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1267742
  Гудков Владимир Васильевич Теоремы сцществования решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гудков Владимир Васильевич; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 16л.
1267743
  Новикова Н.С. Теоремы тауберова типа для некоторых методов суммирования рядов и интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 001 / Новикова Н.С. ; ДГУ , Мех.-мат. фак-т. – Днепропетровск, 1969. – 12 c. – Бібліогр.:с.12
1267744
  Кохановский А.П. Теоремы тауберова типа для полунепрерывного логарифмического метода суммирования расходящихся рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кохановский А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1267745
  Волкова Надежда Ивановна Теоремы тауберова типа и теоремы включения для матричных методов суммирования рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Волкова Надежда Ивановна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
1267746
  Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1267747
  Китнишев Я.Ц. Теоремы типа Виеториса для точных гомологий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Китнишев Я.Ц.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
1267748
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа леви-бакстера для строг предгауссовских процессов: : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е. П.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1267749
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
1267750
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 11л.
1267751
  Сырмус Т.И. Теоремы типа Мерсера для двойных последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырмус Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 9л.
1267752
  Израилова М.М. Теоремы типа Таубера с остаточным членом для кратных рядов и интегралов с односторонними тауберовыми условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Израилова М.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1267753
  Пак М.А. Теоремы типа Фрагмена-Линделефа для решений некоторых эллиптических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Пак М.А.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 14л.
1267754
  Дольников Владимир Леонидович Теоремы типа Хелли для трансверсалей семейств множеств и их приложения : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.04 / Дольников В.Л.; РАН. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2001. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
1267755
  Решетняк Ю.Г. Теоремы устойчивости в геометрии и анализе. / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск : Наука, 1982. – 229 с.
1267756
  Дискант В.И. Теоремы устойчивости для поверхностей, близких к сфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дискант В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1964. – 7л.
1267757
  Ахмаров Исмагиль Теоремы эргодичности и устойчивости с оценками скорости сходимости в задачах теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ахмаров Исмагиль; АН СССР. Сиб. отд. ин-т. – Новосибирск, 1979. – 13л.
1267758
  Билимович А.Д. Теоремы Якоби и Сильвестра / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1267759
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка / Г.В. Пфейффер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [6] с.
1267760
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым и ОФМ 6.III. 1929) / Г.В. Пфейффер. – [Москва], 1929. – С.
1267761
  Пфейффер Г.В. Теоремы, опеделяющие связь между интегралами Lie и Lagrange-а // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 24 с.
1267762
  Буткевич В.Г. Теоретеческие основы взаимодействия международного и внутригосударственного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Буткевич В. Г. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 454 л. – Бібліогр.: л. 395-451
1267763
  Пашук А.И. Теоретизация - важнейший фактор развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1267764
  Черепанов С.К. Теоретизация антиномий : методологический аспект // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.16-45. – ISSN 1560-7488
1267765
  Корабльова В.М. Теоретизації ідеології у структурному марксизмі Л. Альтюссера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 173-175
1267766
  Султанова І. Теоретизування щодо визначення змісту поняття "емоційна стійкість” // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 115-118. – ISSN 1810-2131
1267767
  Палієнко Лариса Теоретик і практик вітчизняної геоморфології (До 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-54 : Портрет
1267768
  Станіславська К.І. Теоретики видовищної культури про зміст та класифікацію видовищ // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 190-196. – ISSN 2226-2180
1267769
  Алексєєв В. Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 8-18. – ISSN 2414-4436
1267770
  Довбенко М. Теоретики працевлаштування // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0372-6436
1267771
  Петрович Д. Теоретики пропорций / Д. Петрович. – Москва, 1979. – 193 с.
1267772
  Стогний Валерий Иванович Теоретико-алгебраический анализ некоторых дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Стогний Валерий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 105л. – Бібліогр.:л.99-105
1267773
  Курдюмов Георгий Львович Теоретико-алгоритмический метод в исследовании многокомпонентных случайных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курдюмов Георгий Львович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1979. – 12л.
1267774
  Карелина А.В. Теоретико-графические методы в распознавании образцов / А.В. Карелина, Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1978. – 91с.
1267775
  Щетков А.А. Теоретико-групповая классификация и расчет термов парамагнитных примесей комплексов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Щетков А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 15л.
1267776
  Ломсадзе Ю.М. Теоретико-групповое введение в теорию элементарных частиц / Ю.М. Ломсадзе. – Москва, 1962. – 183 с.
1267777
  Корольшин В.Н. Теоретико-групповой анализ симметрии энергетических зон некоторых типов кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корольшин В.Н.; Чернов.ГУ. – Львов, 1972. – 14л.
1267778
  Онуфрийчук Теоретико-групповой анализ систем дифференциальных уравнений, инвариантных относительно группы Пуанкаре : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Онуфрийчук СП.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1979. – 16л.
1267779
  Марков К.З. Теоретико-групповой анализ структуры определяющих уравнений для нелинейных анизотропных сред с ползучестью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Марков К.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1267780
  Митропольский Ю.А. Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики / Ю.А. Митропольский, А.К. Лопатин. – К., 1988. – 271с.
1267781
  Наконечный В.В. Теоретико-групповые свойства некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Наконечный В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 14л.
1267782
  Середа Ю.Н. Теоретико-групповые свойства некоторых уравнений релятивистской квантовой механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Середа Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1977. – 14 с.
1267783
  Крутов Б.П. Теоретико-игровой анализ многоуровневых динамических ИСУ / Б.П. Крутов, Н.М. Новикова. – М., 1989. – 58с.
1267784
  Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна Теоретико-игровой анализ одной динамической модели двухуровневой иерархической системы управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна; Вычислит. центр АН СССР. Ин-т математики и механики АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1267785
  Крапивин В.Ф. Теоретико-игровые методы синтеза сложных систем в конфликтных ситуациях / В.Ф. Крапивин. – Москва, 1972. – 192с.
1267786
  Грицык В.В. Теоретико-информационные вопросы оценки эффективности систем и методов предачи информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Грицык В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1267787
  Штанько В.И. Теоретико-информационный подход к исследованию природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Штанько В.И.; АН УССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1982. – 25л.
1267788
  Приймак В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування зайнятості : фінансовий механізм / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 76-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1267789
   Теоретико-компаративістський аналіз правотворчості в контексті нових напрямів ії модернізації // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 29-40. – ISBN 978-966-919-129-8
1267790
  Таран О. Теоретико-концептуальні основи та математичні моделі ризик-менеджменту у фінансовій сфері : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1267791
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 171-183
1267792
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1267793
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1267794
  Гончарова Н.П. Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – ISSN 1993-6788
1267795
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1267796
  Пархоменко Г.О. Теоретико-методическое обоснование картографических исследований природопользования : Автореф... Доктора географ.наук: 05.24.03 / Пархоменко Г.О.; АН Укр.Ин-т географии. – Киев, 1992. – 51л.
1267797
  Ситник О.В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6814
1267798
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1267799
  Удовиченко В.В. Теоретико-методичні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Подано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення ландшафтно-екологічного аналізу природокористування, основні напрями та принципи його оптимізації для території Сумської області.
1267800
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1267801
  Равчина Т.В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С.129-136. – ISSN 2411-1317
1267802
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1267803
  Колупаєва І.В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 47-54. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1267804
  Кудрявська Н.В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1267805
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1267806
  Лендьєль М. Теоретико-методичні засади локальної політичної культури // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 11-24
1267807
  Попельнюхов Р.В. Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 58-61
1267808
  Корнєєв М.В. Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1267809
  Сусь Б.А. Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 165-172. – ISSN 2312-5993
1267810
   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-191-9
1267811
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1267812
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 177-182 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1267813
  Чебан Т.М. Теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів / Т.М. Чебан, Т.П. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 135-139. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1267814
  Кір"янова О.В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 142-147. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті досліджено теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі.
1267815
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1267816
  Швець Л.М. Теоретико-методичні напрацювання у сфері стратегічного управління в контексті інвайроментальної зумовленості виробничої організації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 27-37
1267817
  Пікус Р. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-25. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів, визначено зміст специфічних функцій фінансових посередників, що сприяють розвитку їх інтеграційних зв"язків. Theoretical and methodical bases to integrations ...
1267818
  Дудун Т.В. Теоретико-методичні основи картографування захворюваності населення (зокрема "Хвороби століття") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 144-148. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1267819
  Шевченко Віктор Олексійович Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України. : Дис... доктор географ.наук: 11.00.11 / Шевченко Віктор Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 297л. – Бібліогр.:л.269-293
1267820
  Лелюк С.В. Теоретико-методичні основи моніторингу фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1267821
  Щука Г.П. Теоретико-методичні основи організації навчальних та виробничих практик студентів вищих навчальних закладів / Г.П. Щука, Н.О. Курило // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 217-227. – ISSN 2227-2844


  Досліджується сутність поняття "практична підготовка студента", розглядаються її види: ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна, встановлюються функції та завдання.
1267822
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1267823
  Назарова О.П. Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1267824
  Гладкий О.В. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження промислових агломерацій : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 21-27
1267825
  Ядуха С.Й. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат / С.Й. Ядуха, І.В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1267826
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-35-5
Вип. 12, кн. 1. – 2008
1267827
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-36-2
Вип. 12, кн. 2. – 2008
1267828
  Булавка О.Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 104-110. – ISSN 2221-1055
1267829
  Семченков А.С. Теоретико-методологические аспекты исследования национальной безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.46-62. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1267830
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1267831
  Маца К.А. Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К.А. Маца ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-208-2
1267832
  Ставский П.И. Теоретико-методологические основы построения содержания политехнического образования в общеобразовательной школе. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Ставский П.И.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1979. – 37л.
1267833
  Фещенко Н.Н. Теоретико-методологические основы финансового выравнивания // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 20-33 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1267834
  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий "ценность", "ценностные ориентации" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-90. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1267835
  Литвак С. Теоретико-методологический анализ "Опыта грамматики новоеврейского языка" Л. Заменгофа и современная идишистика // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 124-129. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1267836
  Малько А.В. Теоретико-методологическое значение концепции "правовой жизни" / А.В. Малько, В.В. Трофимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1267837
  Кирилюк О.В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-160 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1267838
  Коцур В. Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 95-104. – ISSN 2415-3567
1267839
  Іванишин М. Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 363-371. – ISSN 2411-4758
1267840
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1267841
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1267842
  Бовш Л.А. Теоретико-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 127-132. – (Економічні науки)
1267843
  Тавровецька Н.І. Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 392-399. – ISSN 2219-2654
1267844
  Ряшко В.І. Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 418-425. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1267845
  Братаніч Б.В. Теоретико-методологічний аналіз факторів розширення соціальних функцій маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 170-177. – ISBN 966-628-132-5
1267846
  Стеблій Г.Я. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Г.Я. Стеблій, А.В. Стасишин, С К. Калинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1267847
  Газізов М.М. Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 19-23. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1267848
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1267849
  Сергєєв В.С. Теоретико-методологічний потенціал конфігуративного підходу щодо дослідження політичних мереж // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 265-274
1267850
  Очколяс О.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу сутності політичної ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто сутність, принципи та функції існування політичної ідеології.
1267851
  Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 25-29
1267852
  Кулик Уляна Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтервенції в міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 119-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1267853
  Удовиченко В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ландшафтно-гідрологічної структури території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 14-19. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено теоретико-методологічний апарат конструктивно-географічних ландшафтно-гідрологічних досліджень. Зокрема, знайшли своє відображення принципові аспекти сутності ландшафтно-гідрологічного аналізу території, його ...
1267854
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1267855
  Клочко О.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини XIX - початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 415-424. – ISSN 2312-5993
1267856
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1267857
  Сизоненко В.О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 164-175


  У статті досліджується системна взаємодія інноваційних, інституційних та ринкових факторів в процесі становлення оптимальної структури економіки. Розглянуто теоретичні положення представників різних наукових шкіл економічної теорії - М.Д. Кондратьєва, ...
1267858
  Іульгіна В. Теоретико-методологічні аспекти культурологічної регіоніки / В. Іульгіна, А. Кравченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-11. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1267859
  Кузьменко Т. Теоретико-методологічні аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів / Т. Кузьменко, А. Тищенко, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-66. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та окреслено перспективу їхнього застосування в сучасному геологорозвідувальному процесі. Проведено ретроспективний аналіз уявлень та методики побудови ...
1267860
  Кришмарел Вікторія Теоретико-методологічні аспекти постання Іншого у розгляді понять "любов " та "смерть " // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.75-78. – ISSN 1999-4966
1267861
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1267862
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1267863
  Акчуріна Ю.М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1267864
  Живоглядова І.В. Теоретико-методологічні виміри ментальності: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 165-167
1267865
  Кічурчак М.В. Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1267866
  Арістова І.В. Теоретико-методологічні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: правова природа, зміст, особливості / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 81-89. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1267867
  Нерубащенко І. Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 186-191. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1267868
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1267869
  Чеботарьов В.А. Теоретико-методологічні засади державної регуляторної політики інноваційних структурних перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 113-120. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1267870
  Іваннікова І. Теоретико-методологічні засади дослідження "м"якої сили" КНР // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 99-104. – ISSN 1998-4634
1267871
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1267872
  Дніпров О.С. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 55-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1267873
  Аксельрод Р.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 246-254
1267874
  Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 191-230. – ISBN 978-966-2241-22-8
1267875
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приват. права і п-ва. – Київ, 2010. – 428 л. – Бібліогр.: л. 404-428
1267876
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1267877
  Галицька Т.В. Теоретико-методологічні засади інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто основні підходи до визначення терміну "інформаційна політика", запропоновано класифікацію даного поняття.
1267878
  Теліга А.А. Теоретико-методологічні засади К. Копержинського в історико-етнографічних студіях 1920-х років // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 93-102. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
1267879
  Панасюк Р.П. Теоретико-методологічні засади науки адміністративного (поліцейського) права у працях українських вчених XIX - початку XX ст. // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7363-09-4


  Аналіз поглядів провідних українських учених-поліцеїстів на ключові питання методології науки поліцейського права (внутрішнього управління) у контексті розвитку цієї наукової та навчальної дисципліни у вітчизняній та західноєвропейській літературі. ...
1267880
  Степико В.П. Теоретико-методологічні засади осягнення модернізаційних процесів в Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 216-224
1267881
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1267882
  Танклевська Н.С. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками суб"єктів господарювання // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 156-159. – ISSN 2413-9610
1267883
  Струнін П.А. Теоретико-методологічні засади політологічного дослідження електоральної функції політичних партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 190-196
1267884
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1267885
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1267886
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку трудового потенціалу / В.П. Мікловда, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-11. – (Економіа ; Вип. 21)
1267887
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1267888
  Грущинська Н.М. Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-32
1267889
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1267890
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1267891
  Кіптенко В.К. Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 103-108
1267892
  Таранюк Л.М. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 119-129. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1267893
  Яхно Т.П. Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 123-129. – ISSN 2222-0712
1267894
  Ягельська К.Ю. Теоретико-методологічні і концептуальні засади випереджаючого національного економічного розвитку : монографія / Ягельська К.Ю. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-361. – ISBN 978-966-379-778-6
1267895
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1267896
  Бамбурак Н.М. Теоретико-методологічні орієнтири дослідження функціонування сім"ї // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1267897
  Корнілова О.М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О.М. Корнілова, Ю.О. Огороднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
1267898
  Кашина Г.С. Теоретико-методологічні основи використання дистанційних форм навчання у системі післядипломної педагогічної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 70-82
1267899
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1267900
  Скрипаченко Т.В. Теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 207-212. – ISSN 2310-4368
1267901
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1267902
  Коротаєва К.В. Теоретико-методологічні основи інформаційно-психологічних операцій сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 346-356
1267903
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1267904
  Кисельова О.М. Теоретико-методологічні основи реформування державних регуляторів мотивації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 165-169
1267905
  Диха М.В. Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1267906
  Турило А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, С.В. Святенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 120-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1267907
  Красікова О.В. Теоретико-методологічні перехрестя демократії в контексті перспектив гуманізації освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 77-85
1267908
  Пухкал О.Г. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління / О.Г. Пухкал, І.В. Тютюнник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
1267909
  Бобкова Т.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 14-22. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1267910
  Волинка К.Г. Теоретико-методологічні підходи до вивчення правової системи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7363-7-0
1267911
  Харазішвілі Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 6-21. – ISSN 1605-2005
1267912
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1267913
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1267914
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 334-345
1267915
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 96-104


  Стаття присвячена сутності конкурентоспроможності національної економіки. Розкрито сутність категорії конкурентоспроможність в залежності від етапів розвитку категорії конкурентоспроможності. Охарактеризовано підходи до оцінки конкурентоспроможності ...
1267916
  Горбенко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 101-107. – ISSN 2077-1800
1267917
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1267918
  Дзюблюк Олександр Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – Бібліогр.: с. 73-76. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність визначення сутності банку як одного із ключових ринкових інститутів у процесі формулювання адекватного понятійного апарату при викладанні економічних дисциплін. За допомогою системно-діалектичного підходу пропонується ...
1267919
  Фесик О. Теоретико-методологічні підходи до трактування "м"якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Мета статті – з’ясувати теоретичні й методологічні підходи до трактування концепцій «м’якої» та «твердої» сил у працях зарубіжних учених і проаналізувати практичне застосування країнами-лідерами в зовнішньополітичній стратегії комплексу – «розумної ...
1267920
  Приймук О.О. Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1267921
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 114-141. – ISBN 978-966-439-931-6
1267922
  Позняк Е.В. Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні. // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 117-119. – ISSN 2413-7189
1267923
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1267924
  Зайцев Ю. Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії / Ю. Зайцев, О. Москаленко // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 54-61. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1267925
  Андріюк В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
1267926
  Підлісецька І.О. Теоретико-методологічні розробки дослідження об"єктів історико-культурного призначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 41-49 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1267927
  Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-116 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1267928
  Цимбалюк С.О. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування капіталу бренду роботодавця // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – C. 22-31. – ISSN 2410-4752
1267929
  Антипина Г.С. Теоретико-методоолические проблемы исследования малых социальных групп / Г.С. Антипина. – Ленинград, 1982. – 111с.
1267930
  Лянце В.Э. Теоретико-множественная топология : Учебное пособие / В.Э. Лянце. – Киев, 1982. – 58 с.
1267931
  Эклоф П. Теоретико-множественные методы в гомологической алгебре и теории абелевых групп / П. Эклоф. – Москва : Мир, 1986. – 200 с.
1267932
  Ткешелашвили С.В. Теоретико-множественный и логичский подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ткешелашвили С.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1267933
  Полонка І. Теоретико-оціночні пропозиції щодо класифікації правомірної поведінки (онтологія диференціації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1267934
  Дольницкая Елена Ивановна Теоретико-познавательная трактовка фундаментальных понятий научных теорий : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Дольницкая Елена Ивановна; Дагестанский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кубанский гос. мед. ин-т им. Красной Армии. – Краснодар, 1975. – 21л.
1267935
  Мартикян М.К. Теоретико-познавательные взляды А.И.Герцена : Автореф... канд. философ.наук: / Мартикян М.К.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 33л.
1267936
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 179-206
1267937
  Сірант М.М. Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 59-63. – ISSN 0321-0499
1267938
  Григор"єва Х.А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об"єктів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 2219-5521
1267939
  Рижук Ю.М. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина. // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 396-406
1267940
  Русецький А.А. Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність" / А.А. Русецький, Д.А. Куцолабський // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 74-78. – ISSN 1727-1584
1267941
  Тернущак М.М. Теоретико-правовий аналіз публічного захисту прав людини в кримінальному та адміністративно-деліктному провадженнях // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 258-263. – ISSN 2072-8670
1267942
  Котюк І.І. Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття "докази" / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 90-97. – ISSN 2310-9769
1267943
  Брус І.І. Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 333-338
1267944
  Єльцов М.В. Теоретико-правовий аналіз цивілізаційного підходу типології держав // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 24-26. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1267945
  Іншин М.І. Теоретико-правовий огляд зародження режиму робочого часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правові засади становлення режиму робочого часу. Досліджено нормативне закріплення режиму робочого часу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кодексів законів про працю 1918 та 1922 рр. в контексті правового регулювання режиму ...
1267946
  Нікітін Н.В. Теоретико-правовий підхід до визначення загроз як детермінуючих чинників впливу на національну безпеку України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
1267947
  Шай Р.Я. Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 373-377. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1267948
  Главач І.І. Теоретико-правові аспекти визначення функцій нотаріуса в спадкових правовідносинах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-49. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1267949
  Матвіюк М.А. Теоретико-правові аспекти закупівель товарів, робіт та послуг для потреб оборони // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджується законодавчий механізм реалізації процедури державних закупівель для потреб оборони. Висвітлюється загальна проблематика регулювання зазначеного питання. The article examines the legislative mechanism to implement of purchases ...
1267950
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1267951
  Фігель Ю.О. Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 434-438. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1267952
  Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 694-696. – ISSN 1563-3349
1267953
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1267954
  Гаращенко Л.П. Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 199-207. – ISSN 2078-9165
1267955
  Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В.В. Волинець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Діса плюс, 2016. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-393 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-19-8
1267956
  Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України пропопередження насильства в сім"ї // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 36-45. – ISSN 1993-0909
1267957
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1267958
  Грінько А.А. Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб"єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 201-205. – ISSN 2219-5521
1267959
  Баранчук А.С. Теоретико-правові засади сутності господарського договору // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7363-7-0
1267960
  Печерський О.В. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 199-206. – ISSN 1999-5717


  Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад ...
1267961
  Погребняк С. Теоретико-правові питання державної реєстрації прпава власності на морське судно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 16-17
1267962
  Дейнега М. Теоретико-правові підходи до визначення об"єкта придоресурсних правовідносин // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 54-58
1267963
  Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "інформація" через інформаційні правовідносини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 5-10
1267964
  Гапонюк О.О. Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 2220-1394
1267965
  Костя Д.В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 99-103. – (Правознавство ; Вип. 375)
1267966
  Шолкова Т. Теоретико-правові проблеми регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37.
1267967
  Квасневська Н.Д. Теоретико-правові пропозиції щодо удосконалення реалізації реформи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 66-69. – ISSN 2072-8670
1267968
  Павлов Д.М. Теоретико-правові та організаційні засади забезпечення природно-техногенної безпеки та реалізації функції цивільного захисту : монографія / Павлов Дмитро Миколайович. – Київ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-64-4
1267969
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 472 арк. – Додатки: арк. 436-472. – Бібліогр.: арк. 380-435
1267970
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1267971
  Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1267972
  Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-79. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1267973
  Коломієць І.Ф. Теоретико-практичні аспекти формування об"єднаних територіальних громад в Україні / І.Ф. Коломієць, А.О. Пелехатий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 46-55 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1267974
  Костик Є.П. Теоретико-практичні засади управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку національної економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 103-116. – ISSN 2306-546X
1267975
  Шевцов А.Г. Теоретико-практичні питання застосування нейропсихології у сучасній педагогічній діяльності / А.Г. Шевцов, О.В. Ільїна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 184-186. – ISBN 978-966-2188-73-8
1267976
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1267977
  Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті було проаналізовано основні теоретичні підходи щодо управління інвестиційниою діяльністю страхових компаній, а також особливості їх застосування в практиці страхового підприємництва на різних етапах розвитку ринку страхування в Україні. In ...
1267978
  Филюк Г.М. Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 6-14


  Розглянуті теоретичні засади політики протекціонізму. Розкрито сучасний стан зовнішньоторговельного балансу України. Сформульовані рекомендації по удосконаленню політики протекціонізму в Україні. Рассмотрены теоретические основы политики ...
1267979
  Фещур Р.В. Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств / Р.В. Фещур, М.Р. Тимощук, Н.Р. Яворська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 286-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1267980
  Чернадчук В.Д. Теоретико-прикладні питання визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 20-24
1267981
  Ганзицька Т.С. Теоретико-прикладні проблеми взаємодії громадянського суспільства та держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 45-53. – ISSN 2078-3566
1267982
  Маньковский И.А. Теоретико-прикладные проблемы формирования, толкования и применения норм гражданского права на современном этапе развитии цивилистической науки // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 72-108. – ISSN 2306-255X
1267983
  Прутько С.Г. Теоретико-світоглядні підвалини стратегії екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 275-292. – ISBN 966-628-117-1
1267984
  Іванов В.Ф. Теоретико-соціологічні аспекти дослідження масовокомунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.93-103
1267985
  Лабинов М.С. Теоретико-экспериментальное исследование двухфазных сред типа "Жидкость-газ" : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04; 01.04.14 / Лабинов М.С.; КПИ. – Киев, 1985. – 16л.
1267986
  Шалабанов А.К. Теоретико-экспериментальные методы исследования свободных колебаний пластин и пологих оболочек различных форм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Шалабанов А.К.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1267987
  Кривенко Л.Т. Теоретико - конституційні аспекти оновлення поняття "Верховна Рада України" у процеі реформування Конституції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-34
1267988
  Болтівець С.І. Теоретико - методичні основи психологічного виховання молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.60-63
1267989
  Исаков Н.В. Теоретико - методологические основы правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.15-26. – ISSN 1608-8794
1267990
  Філіпенко А.С. Теоретико - методологічні виміри університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 19
1267991
  Сіцинський А. Теоретико - методологічні засади дослідження управлінської діяльності в різних сферах державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-66
1267992
  Захаров А.С. Теоретико - методологічні питання застосування функціонального критерію класифікації в системі органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-86
1267993
  Кателійчук С. Теоретико - правові засади діяльності правоохоронних органів щодо гарантування прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1267994
  Лісовська О. Теоретико -методичні аспекти дослідження економічної безпеки України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.13-18
1267995
  Вовк О. Теоретико – правове поняття зовнішньої безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-14-9
1267996
  Задніпряна М. Теоретико – правові та історичні засади формування принципів юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 28-29. – ISBN 978-617-7069-14-9
1267997
  Гербут Н.А. Теоретико методологічні засади гендерних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 344-360
1267998
  Олійник О. Теоретико методологічні засади державного регулювання аграрного ринку : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 65-73 : Рис. 6. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1267999
  Суржинськии М.І. Теоретико правові питання набуття громадянства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1268000
  Злупко С.Н. Теоретико управленческие аспекты занятости / С.Н. Злупко. – К., 1985. – 144с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,