Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1267001
  Петрова Г.В. "Стану буйства я жизни живым отголоском" (В.Я. Брюсов и А.А. Фет) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 64-69. – Бібліогр.: Лит.: С. 69; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  У ліриці Брюсова виділяється величезна кількість цитат, алюзій і різного роду перифраз з пейзажів Фета. Наводяться приклади різноманіття фетовських вкраплень в текст віршів Брюсова. В лирике Брюсова выделяется огромное количество цитат, аллюзий и ...
1267002
  Токмань Г. "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу
1267003
   "Стань донором - врятуй життя" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  В університеті відбулася акція "Стань донором - врятуй життя", яку організувала Координаційна рада КНУ. Співробітники Київського міського центру крові та представники Асоціації молодих донорів України. розповіли, хто такі донори і провели первинний ...
1267004
  Кац Б.А. "Стань музыкою, слово!" / Б.А. Кац. – Л., 1983. – 151с.
1267005
   "Стапель". – Одесса, 1969. – 143с.
1267006
  Дяченко В. "Стара Волинь і Волинське Полісся" - класична праця з волинезнавства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 563-566. – ISBN 978-966-171-795-3


  Олександр Цинкаловський - представник краєзнавчої еліти дослідників Волині та Полісся.
1267007
  Секистов В.А. "Старанная война" в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря. / В.А. Секистов. – М, 1958. – 419с.
1267008
  Истомин К.К. "Старая манера" Тургенева : (1834-1855 гг.) : Опыт психологии творчества / К.К. Истомин. – Москва : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [4], 128 с
1267009
   "Старий Відень" у Конча-Заспі" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 12 : Фото
1267010
  Короткий В. "Старий українець" Михайло Максимович // У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0299-5
1267011
  Кліпкова О. "Старий" і "новий" роман: творчі підходи Юрія Яновського та Алена Роб-Гріє // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 189-193


  І Юрій Яновський, і Ален Роб-Гріє "старому" традиційному роману, в основі якого лежав хронологічно та логічно зв"язаний сюжет, протиставляють роман "новий", в якому не треба просто "розказувати історію", який і без сюжету може дати панорамну картину ...
1267012
  Руденко А. "Старины не рушим, новизны не вводим". Украинские земли в составе Великого княжества Литовского // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2014. – № 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – С. 41-48. – ISSN 2222-436X
1267013
  Анжелоу М. "Старі сміються..." : міні-антологія англомовної поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 30-41. – ISSN 0320-8370
1267014
  Кость С.С. "Старожитності і пам"ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-201. – ISSN 2075-437X


  Aвmoр аналізує "Cmaрoжumнocmi і пам "яmкu землі Чecькoї" Ф.Miкoвцa і К. Запа, звeрнyвшu увагу на icmoрuчнi й cycпiльнo-пoлimuчнi acnernnu цієї праці, doeodumb зaкoнoмiрнicmь її noявu y кoнmeкcmi чecькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння. На думку aвmoрa, ...
1267015
  Федорова А.І. "Старообрядець" - перша старообрядницька газета // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 99-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Аналізується поява першого старообрядницького періодичного видання - газети «Старообрядець», що виходила впродовж 1878–1888 рр. під редакцією інока Николи (Чернишова), уродженця м. Вилкового. Друкувався «Старообрядець» в м. Коломиї в друкарні М. ...
1267016
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 1 : Збірник карт]. – 1998. – 222, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1267017
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 2 : Коментарі до карт]. – 1998. – 199, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1267018
  Гуртовенко В.А. Становлення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Дніпро, 1976. – 191 с.
1267019
  Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст / Станіслав Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  Висвітлено проблему "конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати історію читача як історію зміни парадигм читання, що дає змогу відрізняти уявлення про читача від його історичної особистості.
1267020
  Григоренко В.Л. Становлення iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-правове підґрунтя // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 84-96. – ISSN 2227-2844
1267021
  Чередник В. Становлення автономії школи як процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 127-134. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1267022
  Сібільова О. Становлення адвокатури Харківщини (1864-1917 рр.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 68-94. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1267023
  Лоюк І.А. Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 134-141. – ISSN 1563-3349
1267024
  Бабак М.А. Становлення адміністративного судочинства Української Народної Республіки (Період Української Центральної Ради) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 341-344. – ISBN 978-617-7293-17-9
1267025
  Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1267026
  Буруковська Н.В. Становлення аксіологічного аспекту філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядаються особливості станоілення та усвідомлення аксіологічних проблем сучасної філософії освіти. Автор звертає увагу на вплив загальної постмодерністської тенденції, яка, охопивши сферу гуманітарного та природничого знання, породжує нові ...
1267027
  Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець XVI - перша половина XVIIст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332-345. – (Історичні науки ; Т. 21)
1267028
  Корвін-Піотровський Становлення археологічного картографування в Україні (XIX - початок XX ст.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 135-138. – ISSN 2227-4952
1267029
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. + Додаток : л.206-230. – Бібліогр. : л.184-205
1267030
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1267031
  Коваленко О.І. Становлення бірж в Україні та Японії: розвиток та правове регулювання // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7363-7-0
1267032
  Казюк Я.М. Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 41-57
1267033
  Стефанюк В. Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 162-171. – ISSN 0132-1331


  26 - 27 вересня 2003 року в Юридичному інституті Прикарпатського університету ім. В. Стефаника проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію "Становлення та розвиток корпоративного права в Україні". "...На деяких питаннях правочинів у ...
1267034
  Чеботарев В. Становлення в Україні національної системи охорони авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-32. – ISSN 1608-6422


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1267035
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 186, [61] арк. – Додатки: [61] арк. – Бібліогр.: арк. 157-186
1267036
  Кривенко Д.Т. Становлення вихідних кількісних понять у фізиці. / Д.Т. Кривенко. – К., 1979. – 144с.
1267037
  Остапенко Н.І. Становлення вищої музично-педагогічної освіти в Україні (історичний аспект) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 109-114
1267038
  Лесюк М. Становлення Відносин при імператорі Костянтину Великому і його синах // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 304-325
1267039
  Шевчук М. Становлення візантіїстики Г. Лозовиком у стінах Київського інституту народної освіти (30-ті pp. XX ст.) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 259-263. – ISBN 978-617-640-146-9
1267040
  Павлова О.Ю. Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-7. – ISSN 2226-0285
1267041
  Петренко І.Є. Становлення військово-політичних відносин України з Кубанню в 1917 році // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554


  На основі документальних і архівних джерел проаналізовано процес становлення військово-політичних зв"язків між національно-демократичними силами України і Кубані в 1917 році.
1267042
  Сущенко О.А. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства / О.А. Сущенко, В.В. Кравченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1267043
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 480 арк. – Додатки : арк. 471-480. – Бібліогр.: арк. 412-470
1267044
  Кіяшко Л. Становлення гетьмана // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.42-47
1267045
  Пархоменко В. Становлення гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі


  У статті на підставі спогадів представників різних політичних сил доби Української революції проаналізовано проблему становлення Гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі.
1267046
  Приходько А.В. Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 103-109. – ISSN 2220-1394
1267047
  Захаренко О.А. Становлення громадянина / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – Київ, 1976. – 31с.
1267048
  Корнач А.С. Становлення громадянського суспільства в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1267049
  Бондаренко Н. Становлення громадянського суспільства в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 16-22. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1267050
  Мацюк А.А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 113-120. – ISSN 2306-9082
1267051
  Телешун С.О. Становлення демократичних інституцій в Україні в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 8-16
1267052
  Дрок Г. Становлення демократичної судової влади як гаранта розвитку української держави: конституційно-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 249-256. – ISSN 1561-4999
1267053
  Кругляк М.І. Становлення деонтичної логіки та її парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
1267054
  Хмирова А.О. Становлення державно-управлінських аспектів удосконалення виховного простору вищого навчального закладу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 75-81. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1267055
  Сушко Н.І. Становлення Державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 25 назв
1267056
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1267057
  Каштанюк І.О. Становлення джазу та його вплив на музичну культуру сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 100-102
1267058
  Колесса Я. Становлення диригентського виконавства в наддніпрянській Україні (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) як передумова виникнення національної диригентської школи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 13-27. – ISSN 2310-0583
1267059
  Бовкун Н.В. Становлення дискурсу стосовно розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 11-13
1267060
  Тараненко Р.К. Становлення дистанційної освіти в Україні та світі // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-285-311-7
1267061
  Блинова О.Є. Становлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонов України // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. – ISSN 2227-1376
1267062
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 179-183
1267063
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1267064
  Черкашина О.В. Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 39-42. – ISSN 2076-8982
1267065
  Небильцова В.М. Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду / В.М. Небильцова, Н.В. Остапенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-63. – Бібліогр.: 7 назв
1267066
  Кульчицький Я.В. Становлення еколого-економічної системи україни: цивілізаційний вимір // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 7-8. – ISBN 5-7763-2435-1
1267067
  Пірникоза А.В. Становлення екстренної медичної допомоги на Вінниччині: від витоків до сучасності / А.В. Пірникоза, О.В. Сідак // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 109-123. – ISSN 2312-7104
1267068
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7293-17-9
1267069
  Пилипенко К.В. Становлення емоційної стійкості майбутніх практичних психолгів у системі ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 500-509. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1267070
  Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 30 назв
1267071
  Мацюк І.І. Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 139-150. – ISSN 2313-5603
1267072
  Лобода К.С. Становлення європейського права в сфері соціальних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 120-122
1267073
  Плоткіна А.І. Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 248-258
1267074
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 36-62


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947–1953). Згадуються викладачі КУ: ...
1267075
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-58


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953).Згадуються викладачі КДУ: Іщук А.О., ...
1267076
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.). Частина друга: 1947-1948 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 50-63


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953). Згадуються викладачі: Білецький ...
1267077
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953). Частина шоста: 1952-1953 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 41-55


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947-1953). Попередні частини публікації ...
1267078
  Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 135-138
1267079
  Осташевська С. Становлення законодавства про охорону авторських прав в Англії 18–19 ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 224-226
1267080
  Афонін Е.А. Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми / Е.А. Афонін; Відп ред. Л.В. Сохань, Л.Ф. Бурлачук. – Київ : Інтерграфік, 1994. – 304с. – ISBN 5-7707-7113-5
1267081
  Обметко О.М. Становлення земств в Україні та їх прагнення до об"єднання (1864-1894) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-44. – (Історія ; Вип. 53)


  Дано аналіз правової бази утворення земств в Україні та причини прагнення земств до об"єднання своїх сил.
1267082
  Цирфа Ю.А. Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 97-104. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1267083
  Звонкова Г.Л. Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 174-181. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1267084
  Наєнко М. Становлення і знищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20-30-х років // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 154-203. – ISBN 966-580-009-4
1267085
  Климків С. Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 20-36. – ISSN 2521-1587
1267086
  Овчаренко В. Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 90-94


  У статті розглядаються найбільш характерні тенденції розвитку організаційно- управлінської структури державної етнонаціональної політики у незалежній Україні. В статье рассматриваются наиболее характерные тенденции развития ...
1267087
  Плисюк Н.М. Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
1267088
  Родік Т.П. Становлення і розвиток дендрологічних парків на території України в період з XI ст. до початку XX ст. (історико-правовий аспект) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1267089
  Даньків Й.Я. Становлення і розвиток економіки, управління, права та обліку в Україні-Русі у IX-XIV ст. / Й.Я. Даньків, М.Я. Остапюк, Н.М. Шостаківська // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 75-77. – ISBN 978-611-01-0721-1
1267090
  Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 17-31. – ISSN 2222-5374
1267091
  Дякова О.В. Становлення і розвиток іммігшраційного законодавства США і Канади та його вплив на українську еміграцію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 456-482
1267092
  Зарицький В.О. Становлення і розвиток інститута президентства / В.О. Зарицький, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 60-62
1267093
  Мицик В.В. Становлення і розвиток інституту міжнародного захисту прав меншин у міжнародному праві (середина ХУІ-середина ХХ ст.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.88-103
1267094
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток інформаційної особистості: освітні трансформації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 115-116
1267095
  Кондратюк С.Я. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні : бюджет / С.Я. Кондратюк, В.М. Борисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 17-26
1267096
  Ігнатюк О.В. Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-104. – ISSN 2220-1394
1267097
  Моця О.П. Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етнографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-3490
1267098
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 -першій половині 17 ст. : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кудін Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
1267099
  Забара І. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов’язані із становленням і розвитком міжнародно-правового регулювання обміну інформацією. Автор аналізує тенденції у формуванні міжнародно-правових основ обміну інформацією, що склалися на межі 70-80 років ХХ сторіччя, ...
1267100
  Смолій А.В. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 464-478. – ISSN 2221-5719
1267101
  Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В.Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 349, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7501-45-7


  У прим. № 1693700 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т. Шевченка від автора! Підпис. 12.12.14.
1267102
  Кобилецький М. Становлення і розвиток науки адміністративного права в Австрії та Австро-Угорщини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 64-68
1267103
  Бородай І.С. Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554


  Науково–історичний аналіз становлення і розвитку наукових центрів, заснованих докторами сільськогосподарських наук, професором С.З. Гжицьким та академіком О. В. Квасницьким, які здійснили вагомий внесок у розроблення актуальних питань біохімії та ...
1267104
  Пустовіт Р.Ф. Становлення і розвиток оборонно-промислового комплексу Ізраїлю як провідного фактора ізраїльської інноваційної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 83-90. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420
1267105
  Котович В. Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 97-112. – ISSN 2411-4758
1267106
  Богуш А.М. Становлення і розвиток педагогічної системи К.Д. Ушинського // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-12. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1267107
  Коцур Н. Становлення і розвиток педіатрії та дитячої гігієни в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – C. 152-165. – ISSN 2518-7732


  В 1889 році в Університеті Св. Володимира вперши в Україні була створена кафедра дитячих хвороб. Показана вагома значимість наукових розробок в галузі педіатрії і дитячої гігієни вітчизняних учених-лікарів - В.І. Троїцького, В.Є. Чернова, О.Л. ...
1267108
  Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 84-89. – ISSN 0132-1331
1267109
  Сабецький Борис Вікторович Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сабецький Борис Вікторович; МОНУ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 187. – Бібліограф.: л.180-187
1267110
  Михасюк І. Становлення і розвиток приватних агроформувань / І. Михасюк, А. Герасимчук; Мін-во освіти і науки України. Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 206с. – ISBN 966-613-107-2
1267111
  Лизанець О.В. Становлення і розвиток прикордонного співробітництва регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-111. – (Економіка ; Вип. 30)
1267112
  Кордун Г.Г. Становлення і розвиток радянської фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1977. – 223с.
1267113
  Вертій О. Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунької провінції Банат // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 33-43. – ISSN 2225-5095


  На основі родинно-побутових, соціально-побутових, баладних та інших пісень у записах відомих фольклористів І. Хланти, І. Ребошапки, І. Лібера у статті досліджено діалектику становлення і розвитку жанрів старої пісенної верстви в репертуарі українців ...
1267114
  Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні у 1917-1991 рр. : Монографія / С.О. Нікітчина; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПНУ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 1996. – 500с. – ISBN 5-7763-9182-2
1267115
  Рокіцьа Н. Становлення і розвиток системи професійної педагогічної освіти в Німеччині в загальноєвропейському контексті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 118-127. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1267116
  Русакієв С. Становлення і розвиток соціалістичного реалізму в національних літературах / С. Русакієв, Є. Шабліовський. – Київ, 1968. – 32с.
1267117
  Гетьманцева Н.Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 66-73. – ISSN 2308-9636
1267118
  Морозова О. Становлення і розвиток українознавчих наукових періодичних видань Польщі // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 575-582
1267119
  Коробка М. Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 142-148. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні етапи просвітницького руху в Україні, передумови до виникнення громадсько-культурних товариств " Просвіта" у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. та їх діяльність у справі національно-культурного відродження. В ...
1267120
  Дацків І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 28-31
1267121
  Бондар Є.П. Становлення і розвиток українського радянського нарису / Є.П. Бондар. – Київ, 1962. – 80с.
1267122
  Заверталюк Н.І. Становлення і розвиток української радянської публіцистики. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ, 1975. – 99с.
1267123
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1267124
  Рудницька Н. Становлення і розвиток хедерів на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.41-45
1267125
  Шестеренко І.В. Становлення і розквіт Віталія Кирейка - 1940-1960 рр. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 182-196. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто роки навчання Віталія Кирейка в Київській держконсерваторії ім. П.І.Чайковського та розквіту творчості композитора, а також досліджено перші яскраві твори митця різних жанрів, що стали його кульмінаційним злетом. Мета статті – розкрити ...
1267126
  Панчак О. Становлення і сучасний розвиток міжнародного космічного права // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 209-212
1267127
  Сокол Т.Г. Становлення і сучасний стан професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Болгарії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 209-216. – ISSN 2227-2844


  Розкриваються етапи становлення вищої освіти в туристичній сфері країни; надається загальна характеристика сучасного стану туристичної освіти в Республиці Болгарія.
1267128
  Никитюк Л.В. Становлення ідеї природничої освіти в українській педагогічній думці з прадавніх часів до XVI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 149-155. – ISSN 2312-5993


  Завдяки науковцям Острозького колегіуму : Ю. Дрогобича, С. Оріховського, П.Русина, К. Ставровецького.
1267129
  Іванюк І. Становлення ідентичності особистості в контексті зарубіжної психології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 112-116
1267130
   Становлення ідентичності фахівця : монографія / [Балл Г.О. та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 259, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 259. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-189-341-1
1267131
  Федотова О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919-1924 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 27-31. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено започаткуванню в Україні радянської цензури творів друку. Автор досліджує процес розгортання ідеологічного контролю друкованого слова на початку 1920-х рр. Особливу увагу приділено обмеженню друкованої продукції у бібліотечній та ...
1267132
  Пугачова Д.В. Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 140-148. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість ...
1267133
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фінанс. упр.", Наук.-дослід. фінанс. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1267134
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фін. управління", Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1267135
  Жидков В.Л. Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 161-168. – ISSN 2524-0064
1267136
  Кравченко Т.А. Становлення інституту дорадництва в Україні : історичний аспект та зарубіжний досвід : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 73-76 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1267137
  Люба О.О. Становлення інституту парламентаризму на постюгославському просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-121. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1267138
  Кирпа С. Становлення інституту прокуратури в УСРР // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 66-69
1267139
  Кравчик М. Становлення інституту сім"ї як правової категорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 166-169
1267140
  Ващук Д. Становлення інституту юридичного захисту в Україні в XIII - першій половині XIV ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 16-19. – ISSN 2519-1942
1267141
  Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук Укараїни імені В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-176. – ISBN 978-966-02-7008-4
1267142
  Горошко О.І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1267143
  Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г.І. Павленко. – К., 1984. – 325с.
1267144
  Бітаєва О.В. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863-1878) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-283. – ISSN 2225-7586
1267145
  Терещенко Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 65-72
1267146
  Шилова А. Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічні й політичні інтереси України в Балканському регіоні, пов"язані з необхідністю розвитку регіонального економічного співробітництва, підтримання дружніх і добросусідських відносин. The economic and political interests of Ukraine in ...
1267147
  Дем"яненко Б. Становлення й розвиток педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому (від філіалу до університету): історичний нарис до 30-річного ювілею // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 269-277. – ISSN 2518-7732
1267148
  Дубасенюк О.А. Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків / О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 3-10. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1267149
  Княжева І.А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 48-55. – ISSN 2227-2747


  Стаття присвячена з"ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих ...
1267150
  Швидкий С.М. Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554
1267151
  Петрова Ю.І. Становлення йорданської діалектної макросистеми // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-91. – ISSN 1608-0599
1267152
  Богуш Л. Становлення кар"єри майбутнього фахівця з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 117-122. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми та специфіка розвитку кар"єри магістрів з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки. Особлива увага приділяється етапу професійного навчання. Пропонується варіант процессуально-змістовної моделі ...
1267153
  Рудницький С.В. Становлення категорії "інтерес" в історії суспільно-політичної думки: від античності до початку XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 214-223
1267154
  Куціпак О.В. Становлення категорії "правового життя" через призму категорії "правова система" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 62-65
1267155
  Великанова М.М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 2219-5521
1267156
  Башкір О.І. Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – C. 148-156. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
1267157
  Амеліна О. Становлення козацького здобичництва у XVI ст. та його особливості // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-966-171-893-6
1267158
  Ковальчук В.Б. Становлення конституційно-правових засад Національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 363-367. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1267159
  Булкат Л.М. Становлення конституційно-правових засад соціального захисту в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню основних закономірностей розвитку правових засад соціального захисту населення в Україні до початку ХVІІІ ст. Встановлені характерні ознаки та особливості правового регулювання надання соціальної допомоги у різні історичні ...
1267160
  Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1267161
  Писаревська Н.В. Становлення конструктора та авіатора І. Сікорського в часи навчання в КПІ / Н.В. Писаревська, Л.С. Баштова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-110


  Висвітлюються події, пов"язані з становленням конструктора І.І. Сікорського, його перші здобутки на ниві гелікоптеро та літакобудування. Розкриваються позитивні риси навчального процесу в КПІ, що сприяли становленню й розвитку у вузі технічної думки.
1267162
  Старосуд І.М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 101-106. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1267163
  Земський Ю. Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 53-58. – ISSN 1998-4634


  Зародження краєзнавчого туризму в Україні . У Наддніпрянщині це були хлопомани , на чолі з Володимиром Антоновичем. (С. 54)
1267164
  Лук"яненко С.С. Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 85-88
1267165
  Шикида І.Г. Становлення лінгвокультурних концептів wessi і ossi у сучасній німецькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 315-317. – ISSN 2219-4290
1267166
  Субота І.О. Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 118-126. – ISSN 1682-671Х
1267167
  Туранли Ф.Г. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82-88. – ISSN 1996-9872
1267168
  Бамбуляк А.В. Становлення лобових пазух та суміжних структур у дитячому віці // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 36-39. – ISSN 1727-0847
1267169
  Мєлков Ю.О. Становлення людини як суб"єкта пізнання за доби класичної науки // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 38-43. – ISBN 966-7943-03-8
1267170
  Мокрій Р. Становлення Львівської державної хореографічної школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1267171
  Пономарьов І.Ф. та інш. Становлення малого бізнесу в Донецькій області // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.157-161. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1267172
  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 35-37
1267173
  Сергієнко В.Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобрежної України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 219-222. – ISBN 978-966-493-676-4


  У статті аналізуються суспільно-політичні, культурні та законодавчі передумови створення православних церковних братств у другій половині XIX -на початку XX ст. Висвітлюються питання становлення структури братств Лівобережноъ України та причини, які ...
1267174
  Гутник М.В. Становлення металургійної галузі у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 5-12. – ISSN 2415-7422
1267175
  Підлужна Г. Становлення методики читання в українській школі (ХІХ - початок ХХ століття) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-67. – ISSN 0131-6788
1267176
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1267177
  Козлов В.П. Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні / В.П. Козлов, Р.В. Руденко // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 111-117. – ISSN 2307-2296
1267178
  Галиця І.О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І.О. Галиця, О.О. Гетьман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 62-72. – ISSN 1562-0905
1267179
  Аль-Анні Становлення Міжнародного жіночого дня на українських землях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 417-419. – ISBN 978-966-171-783-0
1267180
  Зайцева О.К. Становлення міжнародної політики регулювання Інтернет-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 131-132
1267181
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1267182
  Антонишин А. Становлення місцевої адміністрації на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 19-21
1267183
  Микитюк О.Р. Становлення мовної норми в Україні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 71-79


  Проаналізовано формування мовної норми на основі дівніх писемних пам"яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано послідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми
1267184
  Фрадинський О. Становлення морської митної варти в Російській імперії (ХVIII-XX ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 240-244. – ISSN 1818-5754
1267185
  Товтин Н. Становлення музичної культури Закарпаття XX століття (джерелознавчі аспекти) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 45-52. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1267186
  Арістова І.В. Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина 2) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 102-110. – ISSN 2306-9082
1267187
  Бугрій В.С. Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина XIX - початок XXст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 11-17. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні другій половині XIX - на початоку XXст. З"ясовано,що у цей період завдяки діяльності М.Костомарова, О.Ллазаревського, В.Антоновича та їх послідовників
1267188
  Бенера В.Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти : друга половина XIX ст. - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-64


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності наукових шкіл.
1267189
  Коцур Н. Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок - 30-ті рр. XIX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 248-258


  Про формування наукових основ гігієни на теренах України. Про засновників і корифеїв української соціальної гігієни О.В. Корчак-Чепурківського та С.С. Кагана (Університет Св. Володимира), С.А. Томіліна, М.С. Уварова, З.Г. Френкеля та ін.
1267190
  Стаднійчук Р. Становлення наукового напрямку досліджень кафедри медичної та фармацевтичної хімії : (до 105 річчя з дня народження А. В. Домбровського) / Р. Стаднійчук, М. Братенко, О. Перепелиця // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 25-28. – ISSN 2311-9896
1267191
  Терентьєва Н.О. Становлення наукової вузівської інтелігенції в Україні у 20-х роках XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки)
1267192
  Шевченко В. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326


  В українському журналістикознавстві найбільший внесок у розвиток зображальної журналістики зробив професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Б. Черняков.
1267193
  Нестеряк Ю.В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989-1993 років) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 1 (88). – С. 11-17. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1267194
  Негодяєва С. Становлення національного театру: мистецька рефлексія Марка Кропивницького
1267195
  Багрій М. Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 35-40. – ISSN 2308-4634
1267196
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02, 032 / Бевзюк Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 579, 580-708 арк. – Додатки: арк. 580-708. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 434-579
1267197
  Купрійчук В. Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 179-188
1267198
  Штанденко У. Становлення нацональних літературних мов // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 120-124. – ISSN 1682-3540
1267199
  Ковальчук Л. Становлення недержавного сектору вищої школи в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 296-306. – ISBN 978-617-10-0283-8
1267200
  Гайдай Д.Ю. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 377-392
1267201
  Шегда А.В. Становлення нових форм виробничих об"єднань в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 171-172
1267202
  Овчарук О.В. Становлення нових форм культурного виробництва у сучасному мистецькому просторі України : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-64
1267203
  Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1267204
  Кампо В.М. Становлення нового адміністративного права України : Науково-популярний нарис / В.М. Кампо, Н.Р. Нижник, Б.П. Шльоер. – Київ : Юридична книга, 2000. – 60с. – ISBN 966-7791-05-Х
1267205
   Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : колектив. монографія / [А.Карась та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 306, [2] с. – Назва обкл.: Формування нової соціокультурної дійсності в Україні. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0327-9
1267206
  Скорейко Г. Становлення Новоросійського генерал-губернаторства і роль князя Григорія Потьомкіна у його розбудові // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 7-14
1267207
  Сафонова Л.Д. Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками / Л.Д. Сафонова, Н.І. Степанюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 110-117 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1267208
  Бондар М. Становлення образу "нової людини" в українському письменстві 60-70-х років XIX ст.: художні рішення І. Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 20-36. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
1267209
  Безлуцька О.П. Становлення Олександра Олександровича Браунера як особистості та науковця // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 10-12


  Праці Браунера присвячені переважно вивченню ссавців, птахів, риб та комах України, історії формування фауни степів, раціональному використанню і охороні природних ресурсів.
1267210
  Глущенко Б.О. Становлення освітніх традицій у менонітських колоніях Нідерландів у кінці XVII - середині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 73-76. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1267211
  Кичкирук Т.В. Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 59-66. – (Серія "Гуманітарні студії")
1267212
  Деревінський В.Ф. Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 132-135. – ISSN 2077-1800
1267213
  Жердецька Л. Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 37-44. – ISSN 2312-1246
1267214
  Притолюк С. Становлення особистості та процес самоідентифікації в романі К.Е. Францоза "Мошко з Парми" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1267215
  Волошин М. Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1218-1228. – ISSN 1028-5091
1267216
  Гарасимів Т.З. Становлення особистості: історико-філософський огляд / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 345-349. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1267217
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 99-104. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1267218
  Пахаренко В. Становлення парадигми філософського шевченкознавства // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 29-40. – ISBN 978-966-493-285-8
1267219
  Коваль В Становлення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.143-147. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1267220
  Кравченко В.І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 129-146. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
1267221
  Гончар В. Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 12-16. – ISSN 2414-4436
1267222
  Шумто М.М. Становлення пенсійного забезпечення в часи входження українських земель до складу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 280-290. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1267223
  Шинкарюк О.В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2306-6806
1267224
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1267225
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки : Дис.... доктора економ. наук:08.01.01 / Узунов Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 495 л. + Додатки: л.415-495. – Бібліогр.: л.391-415
1267226
  Распутная М.В. Становлення поглядів Джона Дьюї в американському суспільстві XIX століття та німецька класична філософія // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
1267227
  Ващенко К.О. Становлення політичного аналізу і прогнозування як специфічної сфери професійної діяльності у державах перехідного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1267228
  Степанков В.В. Становлення політичної еліти Гетьманщини в період революції XVII ст.: особливості, суперечності, деструктивні процеси // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 87-112. – ISSN 0130-5247


  Фахівці XIX - перших десятиліть XXI ст. : В. Антонович, М. Грушевський, М. Костомаров, М. Максимович та ін. зробили вагомий внесок у вивчення діяльності й політичних поглядів державних діячив козацької України.
1267229
  Чубур Н.В. Становлення політичної культури України на сучасному етапі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 138-145
1267230
  Бебик В. Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 6-7
1267231
  Ковтуненко О. Становлення полоністичних студій в російській історіографії у першій третині XIX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 99-108. – ISSN 2518-7732
1267232
  Щербина В.В. Становлення понятійно-термінологічного апарату постмодерністської соціології // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-104
1267233
  Кременовська І.В. Становлення правових засад регулювання діяльності суб"єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні / І.В. Кременовська, Є.Є. Ільєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 59-66
1267234
  Бондаренко Є.І. Становлення правового прецеденту як джерела права // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 33-44
1267235
  Гутів Б. Становлення правового статусу глави міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 43-46
1267236
  Артем"єва Н. Становлення правової допомоги в цивільному процесі на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується становлення та розвиток інституту правової допомоги в цивільному процесі України. У результаті проведеного аналізу автором виділяється та характеризується кожен з історичних етапів. Особлива увага приділяється слабким і сильним ...
1267237
  Волобуєва А. Становлення преси Київської губернії XIX - початку XX ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 89-100


  У статті подано основні відомості про формування періодики Київської губернії від 1886 до 1917 pp., а також наведено дані про місця зберігання газет і журналів як у бібліотеках та архівах України, так і інших країн світу. Basic information about ...
1267238
  Пасічник Д.С. Становлення проєвропейської історіософської концепції Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 140-148


  В статті авторка звертається до питання генези історіософського начала у творчості національного турецького письменника Я.К. Беятли. В статье автор обращается к вопросу генезиса историософического начала в творчестве национального турецкого писателя ...
1267239
  Рябець І.В. Становлення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 43-48. – ISSN 1996-5931
1267240
  Музика О.Л. Становлення професійної самооцінки студентів медичних ВНЗ / О.Л. Музика, М.М. Чекрижова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 213-231. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1267241
  Хазратова Н.В. Становлення професіоналізму студентів-психологів у процесі оволодіння дисциплінами соціально-психологічного циклу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 195-205
1267242
  Грищенко І. Становлення процесу дослідження міжетнічного полілогу в українській фольклористиці XIX ст. // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 99-117. – ISBN 978-966-9725-24-0
1267243
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Хмельницький, 2017. – 504 арк. – Додатки: арк. 479-504. – Бібліогр.: арк. 393-478
1267244
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
1267245
  Зусько Д.М. Становлення радянської пенітенціаристики: події й особистості / Д.М. Зусько, О.В. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-64
1267246
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Дис.... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська Ольга Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки: л.:194-229. – Бібліогр.: Біібліогр.: л.: 177-194
1267247
  Рютин В. Становлення розвідувальної служби військового відомства Росіської імперії в Китаї (1848-1881 рр.) / В. Рютин, С. Фалько // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1267248
  Гаухман М. Становлення російського національного проекту на Правобережній Україні (1905 - 1907 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 6-7
1267249
  Ціборовський О.М. Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ столітті (1835-1886 рр.) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 149-157. – ISSN 2077-6594
1267250
  Арцаблюк М.Ю. Становлення світової концепції біосферних резерватів : український досвід // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 32-34
1267251
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Дис.... докт. екон. наук: 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 490л. – Додатки: л. 462-490. – Бібліогр.: л.: 440-462
1267252
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1267253
  Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 31-35. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто причини і передумови становлення світської педагогічної підготовки студентів Львівського університету у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Проаналізовано номенклатуру теоретичних і практичних курсів педагогічного циклу, що ...
1267254
  Верховцева І.Г. Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 109-118. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1267255
  Чернік С. Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 133-138. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1267256
  Сердюк Ж.М. Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 147-149. – ISBN 978-966-493-676-4
1267257
  Марченко Ю.В. Становлення системи безпеки підприємництва незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1267258
  Скубій Т.В. Становлення системи вищої освіти в університетах Німеччини та США // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1267259
  Жирна Ж.А. Становлення системи державного аудиту в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 232-235. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
1267260
  Кисла С.В. Становлення системи музичної освіти в Україні // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 126-129. – ISSN 2218-4805
1267261
  Ляшуга І.Ю. Становлення системи національної метрологічної служби України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 336-341. – ISSN 2076-8982
1267262
  Луговий І В. Становлення системи основних понять і категорій компетентністного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / І В. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 14-24. – ISSN 2304-06294
1267263
  Яценко В.В. Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-1941 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-69. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1267264
  Хмельницька Л. Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – C. 3-7
1267265
  Щукін Б.М. Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення / Б.М. Щукін, А.В. Циганюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 27-32
1267266
  Моісєєва Н.І. Становлення системної методології досліджень соціальної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-95. – ISSN 2409-9805
1267267
  Гуйванюк М. Становлення січового руху на Буковині // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 57-60
1267268
  Бевзюк Є.В. Становлення словацької національної ідентичності (перша половина XIX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1267269
  Афанасьєв В.А. Становлення соціалістичного реалізму в українському образотворчому мистецтві / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1967. – 173с.
1267270
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1267271
  Сітарчук Р.А. Становлення союзів протестантів на початку радянської влади в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 171-178. – ISBN 978-966-182-372-2
1267272
  Гарапко В.І. Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту Великої Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 73-85. – ISBN 978-966-644-413-7
1267273
  Делікатний К.Г. Становлення студента : Питання адаптації випускника школи у вузі / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1983. – 48с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №9)
1267274
  Пожарська Н.М. Становлення суб"єкта освітньої політики: від суб"єктивності до суб"єктності // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 309-314. – ISSN 2076-1554


  В статті розглядається особливості освітньої політики через визначення ступеня взаємодії і впливу основних її суб"єктів. З"ясовується роль інверсії, яка в сучасній освіті складається з суб"єктивної заміни місцями цілей і засобів. Автор обґрунтовує ...
1267275
  Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
1267276
  Гальчинський А.С. Становлення суспільства пост-формаійної цивілізації / А.С. Гальчинський. – К, 1993. – 107с.
1267277
  Ухач В. Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс / В. Ухач, Л. Калаур // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 55-60. – ISSN 2524-0129
1267278
  Гаращук Т. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 59-67. – ISSN 2306-4323
1267279
  Різник Ю. Становлення та діяльність залізничної пошти Правобережної України другої половини XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 57-63
1267280
  Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. міська організація Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Корзун Д.Ю., 2011. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-195. – ISBN 947-916-8301-12-9
1267281
  Кагамлик С. Становлення та діяльність української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 156-160


  У статті досліджується проблема становлення та діяльності української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті. Автор аналізує її у двох напрямках: європейські впливи на становлення української православної ієрархії та ...
1267282
  Кравець К.І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2017. – № 4 (78). – C. 94-98. – ISSN 2308-1066
1267283
  Пиріг М. Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничого соціалістичного об"єднання" ("Сельроб") у 1926-1928 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 31-37
1267284
  Бойко І.Й. Становлення та особливості розвитку інституту покарання у кримінальному праві Української козацької держави (середина XVI-XVIII ст. ) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 170-235. – ISBN 978-617-10-0004-9
1267285
  Боярунець А.В. Становлення та перспективи партійної системи в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1267286
  Космеда Т. Становлення та поступ познанської україністики (1991 - 2016 рр.) // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 119-128. – ISSN 2415-8208
1267287
  Топалова С.О. Становлення та реалізація державного політичного міфу в Україні: тенденції і протиріччя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 78-83. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1267288
  Глухова Д.А. Становлення та розвиток NBIC - технологій: глобальний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 145-150


  В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу відбувається трансформація всіх сфер життєдіяльності людства на основі синтезу та дихотономії, поєднання протилежних компонентів та поділ найменших частинок. В результаті створюються нові не ...
1267289
  Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.413-418. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1267290
  Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 32 назви
1267291
  Павко Я. Становлення та розвиток арктичного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 83-85
1267292
  Шоханова Г. Становлення та розвиток архівної справи в США у першій половині XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 53-54
1267293
  Павлюк Т.С. Становлення та розвиток бального танцю: історіографія питання : хореографія // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 121-131
1267294
  Паславська О. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 22-28
1267295
  Петришина Н.В. Становлення та розвиток державного підприємництва в економіці України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 225-227. – (Право. Економіка. Управління)
1267296
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) / Л.А. Байдак, А.І. Дворецький // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 111-121. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто діяльність наукового колективу дніпропетровських гідробіологів з вивчення техногенно-трансформованих екосистем новоствореного Дніпровського водосховища у період 1927 - 1941 рр. Висвітлено головні напрями експедиційних досліджень та їх ...
1267297
  Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні етапи становлення та розвитку довідково-бібліографічної діяльності у бібліотеках вищих навчальних закладів м. Рівного. Ключові слова: довідково-бібліографічна діяльність, бібліотека ВНЗ, довідково-бібліографічне ...
1267298
  Паньонко І.М. Становлення та розвиток договору зберігання на українських землях від X до XIX ст. / І.М. Паньонко, В.А. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 202-205. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1267299
  Кузьменко Н.О. Становлення та розвиток досліджень геокосмосу в Харківському політехнічному інституті: історіографія проблеми // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 26-36. – ISSN 2077-9496
1267300
  Вергунов В.А. Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак) / В.А. Вергунов, Е.В. Юрчак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 2077-4893
1267301
  Кикоть М. Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині XIX - на початку XX століть // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 126-131
1267302
  Литвинчук І.Л. Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – C. 5-13. – ISSN 1683-1942
1267303
  Марковська З.І. Становлення та розвиток єврейського музичного мистецтва: історико-культурологічне дослідження // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 88-98
1267304
  Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини / Л.Г. Дунаєвська, Р.В. Дунаєвський // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 94. – С. 3-6
1267305
  Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 120-126. – ISSN 2078-6670
1267306
  Погорецький М. Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.124-129
1267307
  Коваль А.М. Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (177/178). – С. 59-68. – ISSN 2308-9636
1267308
  Петик М. Становлення та розвиток інституту центрального банку / М. Петик, Р. Михайлишин, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 79-85. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення інституту центрального банку у світі. Визначено передумови виникнення та сутнісні особливості функціонування центрального банку як головного інституту макроекономічного регулювання та забезпечення фінансової стійкості. ...
1267309
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 142-149. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1267310
  Дацків І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід / І. Дацків, А. Целюх // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 115-120. – ISSN 1998-4634


  У статті охарактеризовано становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності України, залучаючи світовий досвід. Згадується професор Л.В. Губерський.
1267311
  Гураль П. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету / П. Гураль, І. Бойко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 10-16. – ISSN 2409-4544
1267312
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1267313
  Бутенко Н.В. Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 461-467. – ISSN 1811-9824


  Розкрито засади становлення та розвитку концепції екологічного маркетингу, а саме висвітлено цілі екологізації діяльності суб"єктів ринку, розглянуто передумови становлення та основні функції екологічного маркетингу, мотиви споживання екологічної ...
1267314
  Субота І.О. Становлення та розвиток кувейтської новели // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті подано короткий огляд культурних процесів в Кувейті в І пол. ХХ ст., які вплинули на зародження новели, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх новелістики та визначено проблемнотематичні аспекти кувейтської новели на ...
1267315
  Ярошовець Н.В. Становлення та розвиток методології обліку в Україні (XVI-XIXст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Економіка ; Вип. 52)


  Проаналізовано стан бухгалтерського обліку як науки, його місце і роль у суспільстві, а також методологічний та організаційний стан бухгалтерського обліку в Україні в період XVI-XIX ст. Автор мала на меті пояснити хід історії філософськими принципами і ...
1267316
  Богатирьов І.І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 11-18. – ISSN 2313-4569
1267317
  Зозуля Є.В. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва МВС України у сфері протидії тероризму та екстремізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 79-85. – ISSN 1728-3671
1267318
  Фурса Становлення та розвиток нових процесуальних галузей правової науки в Україні / Фурса, СЯ // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 11-14
1267319
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1267320
  Кнодель Л.В. Становлення та розвиток пенітенціарних систем // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 71-84
1267321
  Буцик І.М. Становлення та розвиток підготовки інженерів аграрного профілю до дослідницької діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 25-33. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1267322
  Толстов С.В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 72-82. – ISSN 1996-5931
1267323
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.02 / Балюн Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196 л. – Бібліогр.: л.184-196
1267324
  Ващук Д.П. Становлення та розвиток правової системи Великого князівства Литовського у другій половині ХVІ ст.: на прикладі Київщини й Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.98-112. – ISSN 0130-5247
1267325
  Стрєльцова О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 158-161. – ISSN 0132-1331
1267326
  Миколенко В.А. Становлення та розвиток прокуратури України на шляху до європейської моделі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 172-180. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1267327
  Зіміна О. Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 34-43
1267328
  Кухлєв А. Становлення та розвиток системи адміністративно-територіального устрою України (1917 - 1940 роки) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 12-13
1267329
  Гудима О.В. Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 100-103. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1267330
  Таможська І. Становлення та розвиток системи приват-доцентури в університетах Європи (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 13-17. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1267331
  Буряк Л.Д. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 17-23
1267332
  Сташків Н.М. Становлення та розвиток судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 276-280. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1267333
  Вернигора С.М. Становлення та розвиток телебачення Франції: історичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 52-58
1267334
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 451 л. – Додатки: л. 444-451. – Бібліогр.: л. 411-443
1267335
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 51 назва
1267336
  Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки XX століття : дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дідух Лілія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 177-199
1267337
  Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки XX століття : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дідух Лілія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1267338
  Гетьманцева Н. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 83-92. – ISSN 2308-0361
1267339
  Анісімов В.Ю. Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні / В.Ю. Анісімов, Л.М. Унгурян, Н.А. Прилипко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 11-13. – ISSN 1681-2751
1267340
  Герасимчук Н. Становлення та розвиток фейлетону в київській пресі кінця ХІХ ст. (на матеріалі газети "Заря") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 76-84


  В статье идет речь о становлении и развитии фельетона как газетного отдела и жанровой разновидности в украинской прессе. На материале киевской газеты «Заря» (1880—1886) рассмотрено форми- рование жанровых признаков фельетона. Ключевые слова: ...
1267341
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр. : 53 назви
1267342
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1267343
  Оленіна О.Ю. Становлення та розвиток художніх ринків Європи в XVII-XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 143-155
1267344
   Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2096-0
1267345
  Алієв Р.Г. Становлення та розвиток шиїтської теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1267346
  Литвинов О.М. Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О.М. Литвинов, Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; Кримінол. асоц. України. – Київ : Дакор, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-127 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-8
1267347
  Марків С. Становлення та роль служби пробації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 78-82
1267348
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 222-265. – Бібліогр.: арк. 181-221
1267349
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1267350
  Качур В. Становлення та суть сенйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст.-1763р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.142-145. – Bibliogr.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1267351
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168-194
1267352
  Маштакова В.О. Становлення теорії соціального виховання в Україні в XIX - початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – C. 217-224
1267353
  Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні / Г.В. Лупаренко ; Держ. політехн. музей при Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-617-640-193-3
1267354
  Попович Н.М. Становлення тринітарної термінології та ії переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 228-237


  У сучасних наукових дослідженнях дедалі більше порушують питання адекватності галузевого перекладу та перекладу галузевої термінолексики. Ця публікація ілюструє вибрані результати зіставного аналізу відтворення форм та похідних давньогрецького ...
1267355
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1267356
  Моряк-Протопопова Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772-1918 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 64-78. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1267357
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 120-127. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло ...
1267358
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства в контексті формування української нації // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 26-34
1267359
  Гордійчук Я.М. Становлення українського музичного театру і критика (Київ, 20-30-ті рр.) / Я.М. Гордійчук. – К, 1990. – 142с.
1267360
  Терлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 26-31. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1267361
  Пилипчук Р. Становлення українського професіонального театру в Галичині (60-і роки ХІХ ст.) // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.7-11


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1267362
  Юшкевич В. Становлення української греко-католицької преси в Канаді в першій пол. XX ст., її просвітницька діяльність і значення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 100-107


  Досліджується заснування в Канаді української греко-католицької преси, з"ясовуються її головні завдання в загальній просвітницькій акції УГКЦ Канади.
1267363
  Тищик Б. Становлення української державності на Далекому Сході у 1917-1922рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.112-119. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1267364
  Палієнко М. Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 159-161. – ISSN 2309-9356
1267365
  Губар А. Становлення української ієрархії. 1942 р. // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 225-226
1267366
  Петрова Н. Становлення Української книжкової палати // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1267367
  Вачевська Н. Становлення української кредитної кооперації // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 110-114
1267368
  Авраменко В. Становлення української навчальної термінолексики (1920-ті - початок 1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55
1267369
  Задунайський В. Становлення української піхоти в Чорноморському та Азовському козацьких військах (кінець 18 - 60-х рр. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 80-83. – ISSN 1728-9343
1267370
  Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917-1920 рр.) / І.Д. Золотоверхий. – К., 1961. – 424с.
1267371
  Вериківська І.М. Становлення української радянської сценографії / І.М. Вериківська. – Київ, 1981. – 208с.
1267372
  Орленко М.І. Становлення української реставраційної школи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 87-97. – ISSN 2077-3455
1267373
  Радчик Р.В. Становлення Уласа Самчука як письменника та журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 84-92


  Досліджується мадовідомий пласт творчості Уласа Самчука як журналіста і редактора газети "Волинь". Простежується еволюція поглядів автора на тлі доби. An unknown fact of Ulas Samchuk"s creativity as a journalist anil a newspaper"s " Volyn " editor ...
1267374
  Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1267375
  Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 140-145
1267376
  Заячук М.Д. Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1267377
  Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 269-275. – ISSN 2306-9082


  Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права (1835-1920 рр.), здійснено теоретико-правову характеристику праць для формування вітчизняної правової думки.
1267378
  Грушицька І. Становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 143-148. – ISSN 1998-4634
1267379
  Настенко В С. Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 131-137


  Статтю присвячено комплексному дослідженню семантики художніх образів системи іспанських поетичних текстів "Золотого віку" з виходом у площини лінгвостилістичних процесів. Розглянуто критерії, які визначають семантику і встановлено стильові домінанти, ...
1267380
  Шаталова Л.М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 179-192. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1267381
  Копанєва В. Становлення цифрової гуманітаристики // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326
1267382
  Мазніченко О.В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазніченко Олена Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1267383
  Олійник О.Б. Становлення юридичної риторики як теоретико-прикладної спеціально-юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-26
1267384
  Тімуш І. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 34-40
1267385
  Куц М.Р. Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 28-39. – ISSN 1996-5931
1267386
  Перестюк М.М. Становлення, розвиток вищої школи та її вплив на суспільно-політичне життя держави та окремих визначних осіб в XVI-XVII ст. / М.М. Перестюк, О.В. Шкуратенко // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 87-91
1267387
  Воровка В.П. Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 4-9. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1267388
  Титаренко Л. Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 132-140. – ISSN 2072-1692
1267389
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1267390
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – М., 1939. – 47с.
1267391
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1267392
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1267393
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1267394
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1267395
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
1267396
  Арабей Л Л. Стану песней : докум. повесть / Лидия Арабей; авториз. пер. с белорус. Т.Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 239 с.
1267397
  Арбатова Н. Станут ли страны СНГ "яблоком раздора" в отношениях России и ЕС? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 0131-2227
1267398
  Рожков В.А. Станут мальчишки рабочими / В.А. Рожков. – М, 1979. – 64с.
1267399
   Станции в космосе. – М., 1960. – 445с.
1267400
  Соколов А.М. Станции Ленинградского метро / А.М. Соколов. – Ленинград, 1957. – 60 с.
1267401
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 1. – 1964. – 176 с.
1267402
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 2. – 1965. – 160 с.
1267403
  Ламтев Н.Н. Станционарные аккумуляторные установки / Н.Н. Ламтев. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1939. – 184 с.
1267404
  Элашвили А.Г. Станционарные подалгебры точек общего положеиня для полупростых линейных групп Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Элашвили А.Г.; МГУ. – М, 1971. – 9л.
1267405
  Прокопенко А.Г. Станционарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М, 1990. – 315с.
1267406
  Мнацаканян С. Станционная ветка : стихи / С. Мнацаканян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1267407
  Глухенький Т.Е. Станционные трубопроводы , их изготовление и монтаж / Т.Е. Глухенький. – 2-е изд. перераб. – М, 1977. – 414с.
1267408
   Станционные устройства вещания по проводам : [учеб. пособие для электротехникумов связи] / Л Н. Безладнов, С.Е. Гликман, Б.Г. Поздеев, Н.А. Савина; [Н.Л. Безладнов и др. ; под общ. ред. Н.Л. Безладнова]. – Москва : Связьиздат, 1955. – 492 с., [3] л. схем : ил.
1267409
  Пушкин А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград. – 16 с.
1267410
  Ваншенкин К. Станция / К. Ваншенкин. – Москва, 1970. – 144с.
1267411
  Яковлев Ю.Я. Станция "Мальчики" / Ю.Я. Яковлев. – М., 1961. – 120с.
1267412
  Дудинцев В.Д. Станция "Нина" / В.Д. Дудинцев. – М., 1952. – 56с.
1267413
   Станция "Северный полюс". – М., 1938. – 88с.
1267414
   Станция "Северный полюс". Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 88с.
1267415
   Станция № 46. Камэяма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 3. – С. 22-24
1267416
   Станция № 49. Цутияма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 6. – С. 17-19
1267417
   Станция № 50. Минакути // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 24-26
1267418
  Цветков С. Станция № 52 Кусацу // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 9. – С. 11-13
1267419
   Станция №42 Кувана // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-12
1267420
  Максимов А.Н. Станция Алонка: новеллы о строителях БАМа. / А.Н. Максимов. – М., 1978. – 127с.
1267421
  Ляпунов Б.В. Станция вне Земли. / Б.В. Ляпунов. – М., 1963. – 151с.
1267422
  Калинин Ю.Н. Станция детства / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : таврия, 1986. – 87 с.
1267423
  Решетов А.Л. Станция Жизнь: Стихи. / А.Л. Решетов. – Свердловск, 1990. – 285с.
1267424
  Шевченко О.Ф. Станция Журавлиха / О.Ф. Шевченко. – М, 1981. – 79с.
1267425
  Савинов Е.Ф. Станция любовь. / Е.Ф. Савинов. – М., 1967. – 119с.
1267426
  Тельпугов В.П. Станция Люся / В.П. Тельпугов. – М., 1976. – 48с.
1267427
  Кривенко Е.И. Станция Мачта. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К..., 1961. – 112с.
1267428
  Кабо Р.Ф. Станция назначения - жизнь. / Р.Ф. Кабо. – М., 1964. – 215с.
1267429
  Кларов Ю.М. Станция назначения - Харьков / Ю.М. Кларов. – Москва, 1986. – 336 с.
1267430
  Руссков В.А. Станция назначения. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1974. – 207с.
1267431
  Минчковский А.М. Станция назначения: Рассказы и очерки. / А.М. Минчковский. – Л., 1979. – 312с.
1267432
  Симкин С.Х. Станция отправления / С.Х. Симкин. – Калининград, 1966. – 63с.
1267433
   Станция отправления. – Ставрополь, 1977. – 143с.
1267434
  Дариенко П. Станция отправления : стихи и поэмы / Петря Дариенко; пер. с молд. Ф.Чуева. – Москва : Современник, 1977. – 78 с.
1267435
  Амлинский В.И. Станция первой любви / В.И. Амлинский. – Москва, 1961. – 144с.
1267436
  Перепелинская Е. Станция прогрес // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Президентский и парламентский законопроекты содержат прогрессивные положения о судебном контроле и содействии в отношении международного арбитража, а недоработки вполне исправимы.
1267437
  Алексеев В.А. Станция Свеча : стихи / В.А. Алексеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское издательство, 1981. – 46 с.
1267438
  Подлеснов Н. Станция счастья / Н. Подлеснов. – Ташкент, 1982. – 31с.
1267439
  Симанович Д.Г. Станция тревоги и любви / Д.Г. Симанович. – Минск, 1972. – 110с.
1267440
  Котовская Р.Н. Станция формирования. / Р.Н. Котовская. – М., 1981. – 47с.
1267441
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
1267442
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1948. – 20с.
1267443
  Гусейнов Г.Д. Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 1999. – 264с. – ISBN 966-7388-27-1
1267444
  Гусейнов Григорій Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Гусейнов Григорій. – 2-е вид., доповнене : Акта, 2005. – 540 с. – ISBN 966-7021-92-0
1267445
  Харчук Б.М. Станція Настуся : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1965. – 151 с.
1267446
  Грищук Б.А. Станція Сподівань : роман / Б.А. Грищук. – Київ, 1984. – 255 с.
1267447
  Остоич Д. Станчев / Д. Остоич. – М., 1957. – 46с.
1267448
  Гусев Г.М. Стань другом подростков / Г.М. Гусев. – М, 1964. – 32с.
1267449
  Роузен Х.У. Стань миллионером. / Х.У. Роузен. – М, 1992. – 96с.
1267450
  Чопра Ю Д. Стань моложе, живи дольше = Grow younger, live longer. 10 sters to reverse aging : 10 шагов к омоложению / Дипак Чопра, Дэвид Саймон. – Киев; Москва : София; ИД "Гелиос", 2003. – 368с. – ISBN 5-344-00315-3
1267451
  Бальмина Рита Стань раком : Стихи,поэмы / Бальмина Рита; Илл.автора. – Тель-Авив, 1998. – 144 с. : ил. – ISBN 9657094038
1267452
  Залесский М.З. Стань сильным / М.З. Залесский. – М, 1991. – 110с.
1267453
  Мушкетик Ю. Станьмо патріотами // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 2-3
1267454
  Матат Д. Станьте ініціаторами якісних змін! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...У МОН України закликають громадськість стати ініціаторами якісних змін - не зволікати та долучатися до оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів".
1267455
  Кадкин О.К. Стапеля над Невой / О.К. Кадкин. – Л. : Советский писатель, 1979. – 94 с.
1267456
  Бондар Н.П. Стапропечатные книги библиотеки Н.С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 169-183. – ISSN 2224-1825


  В статье проанализирован состав богатого давними раритетными изданиями книжного собрания купца, предпринимателя, уроженца Путивля Н.С. Маклакова, подаренного им по завещанию родному городу.
1267457
  Горышин Г.А. Стар и млад / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1978. – 447 с.
1267458
  Лукас Едвард Стара-нова холодна війна / спілкувався Богдан Цюпин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 13 (333). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  "Нова холодна війна пов"язана з російськими грішми для перекуповування слабших на Заході та використання енергії як зброї".
1267459
  Кръстев К. Стара българска живопис / К. Кръстев, В. Захариев. – София : Из-во "Български художник", 1960. – 212 с. : илл.
1267460
  Константинов Г. Стара българска литература / Г. Константинов. – София, 1943
1267461
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині, ISSN Research Institute of Volyn ; ч. 52)
Т. 1. – 1984. – 600 с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 9-16 та в передм.
1267462
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині = Research Institute of Volyn ; ч. 55)
Т. 2. – 1986. – 578, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
1267463
  Фіцич Наталка Стара добоа Англія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 56-65 : фото
1267464
  Жулавський Ю. Стара земля / Ю. Жулавський. – Київ, 1928. – 280 с.
1267465
  Во І. Стара історія : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 69-90. – ISSN 0320-8370
1267466
  Гуцал С. Стара коаліція, новий уряд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Обрання Ангели Меркель федеральним канцлером і призначення 14 березня уряду нарешті завершило майже піврічний марафон формування владної коаліції в Німеччині. Четвертий строк Ангели Меркель на посаді канцлера збігся з четвертим у повоєнній історії ФРН ...
1267467
  Лукас Едвард Стара модель журналістики як бізнесу зазнала краху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 25, 28


  Редактор тижневика The Economist, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас - про відповідальність медіа за розвиток громадської думки.
1267468
   Стара Одеса. – Одеса, 1927. – 56 с.
1267469
  Троян С.С. Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach osten" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 309-310. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1267470
  Рева І. Стара Самар / І. Рева, О. Репан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  На околицях Дніпропетровська збереглися рештки фортеці, збудованої Іваном Мазепою на місці давнішого козацького поселення.
1267471
  Лялька Я. Стара Сіль / Ярослав Лялька, Павло Романюк // Літопис нескореної України / Науково-дослід. центр історії нац.-визвольних змагань України. – Львів : Каменяр, 2002. – Кн. 3 : Стара Сіль/Я. Лялька, П. Романюк. – 308 с. – ISBN 5-7745-0935-4
1267472
  Терзичь С. Стара Србиjа : (XIX-XX век) : драма jедне цивилизациjе : Рашка, Косово и Метохиja, Cкопско-Тетовска област / Славенко Терзичь ; Православна реч, Ист. ин-т Београд ; уред.: Зоран Гутовичь, Срджьан Рудичь. – Нови Сад ; Београд : Православна реч ; Историjски институт, 2012. – 662, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 578-596. – ISBN 978-86-83903-58-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1267473
  Возняк М.С. Стара українська драма і новійші дослїди над нею : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 53 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.112, с. 139-191


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1267474
  Адріанова-Перетц В.П. Стара українська етимологія слова "горілка" / Варвара Адріянова-Перетц, 1928. – [5] с. – Окрем. відбиток: с. 197-201
1267475
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 248 с.
1267476
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – К., 1953. – 792с.
1267477
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання. Для середнього шкільного віку / С. Айні. – Київ : Веселка, 1985. – 94, [2] с.
1267478
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Садріддін Айні ; [пер. з тадж. О. Шокала] ; худож. Є. Котляр. – Київ : Веселка, 1985. – 96 с. : іл.
1267479
   Стара Юзовка. 1869-1905. – К., 1937. – 319с.
1267480
  Седина А.М. Стараницы из истории рабочего движения на Кубани. / А.М. Седина. – Карснодар, 1961. – 100с.
1267481
  Стоянов Б.Й. Старата родопска архитектура / Б.Й. Стоянов. – София, 1964. – 116с.
1267482
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Л., 1950. – 303с.
1267483
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Чита, 1950. – 172с.
1267484
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1958. – 255с.
1267485
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1984. – 407с.
1267486
  Дерюгин Ю.Н. Старательская добыча золота в Гвинее = Artisanal gold mining in Guinea / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2015. – 240, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-904787-43-1
1267487
  Бланк М.И. Старатиграфическое значение фораминифер и история геологического развития восточной части Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окрины Донбасса в юрский период. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бланк М.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 20л.
1267488
  Колосов М.М. Старая акация / М.М. Колосов. – Москва, 1975. – 48с.
1267489
  Ланн Е. Старая Англия / Е. Ланн. – М., 1943. – 462с.
1267490
  Пермяк Е.А. Старая ведьма / Е.А. Пермяк. – Москва, 1961. – 191с.
1267491
  Петри Б.Э. Старая вера / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1928. – 78 с.
1267492
  Чапек Карел Старая веселая Англия. / Чапек Карел. – М.Л., 1927. – 96с.
1267493
  Варакин И.Н. Старая Вологда. / И.Н. Варакин, Н.П. Дмитриевский. – Вологда, 1922. – 31с.
1267494
  Кервуд Старая дорога / Кервуд. – Волгоград. – 252 с.
1267495
  Шадрин А.И. Старая дорога / А.И. Шадрин. – М., 1985. – 368с.
1267496
  Новиков Н.Г. Старая дружба / Н.Г. Новиков. – М., 1986. – 95с.
1267497
  Чаянов А. Старая западная гравюра : Краткое руководство для музейной работы / А. Чаянов. – Москва : М. и С. Сабашниковых, 1926. – 81 с., [15] с.
1267498
  Каназов М. Старая зимовка : повести / Молдахмет Каназов; пер. с каз. Г.Мурзахметовой. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 320 с.
1267499
  Игнатьева П.С. Старая и новая Даниловка. Рассказы рабоч. фаб-ки им. М.В. Фрунзе. / П.С. Игнатьева, 1940. – 223с.
1267500
  Шуваев К.М. Старая и новая деревня. / К.М. Шуваев. – М., 1937. – 357с.
1267501
  Астахова А.М. Старая и новая Карелия в частушке / А.М. Астахова, Н.П. Колпакова. – Петрозаводск, 1937. – 160с.
1267502
  Никулин Л. Старая и новая Москва в литературе / Л. Никулин. – Москва, 1947
1267503
  Корниль Л.Л. Старая и новая техника в стекольном производстве / Л.Л. Корниль. – 79с.
1267504
  Голобородько И.И. Старая и новая Турция / И.И. Голобородько. – Москва : Типо-литогр. Русского Товарищества печатн. и издательского дела, 1908. – 282, [6] с. – Научно-популярная библиотека. Серія 2, № 1-2
1267505
  Познаньска К. Старая и новая Турция / К. Познаньска. – Москва, 1974. – 191с.
1267506
  Амп Пьер Старая история / Амп Пьер; Пер.с французского К.И. Варшавской. – Ленинград : Госиздат ; Книгоизд. "Сеятель", 1925. – 94 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы ; № 31-32)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
1267507
  Шифрин Михаил Старая карта. Семь великих каналов // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 26 : карта
1267508
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – К, 1951. – 771с.
1267509
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Л., 1952. – 796с.
1267510
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – М, 1954. – 836с.
1267511
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – М., 1968. – 725с.
1267512
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – М., 1968. – 725с.
1267513
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – М.
1. – 1971. – 448с.
1267514
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – М.
3. – 1971. – 462с.
1267515
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Изд. 4-е. – М., 1975. – 719с.
1267516
  Беляев В. Старая крепость : трилогия / В. Беляев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 576 с.
1267517
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – М., 1986. – 446с.
1267518
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Минск
3. – 1986. – 395с.
1267519
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Горький, 1987. – 654с.
1267520
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Алма-Ата : Мектеп, 1989. – 640 с.
1267521
  Паклин С.А. Старая кузница / С.А. Паклин. – Челябинск, 1960. – 216с.
1267522
  Молховец Е.И. Старая кухня России / Е.И. Молховец. – Ростов -на-Дону
1. – 1991. – 480с.
1267523
  Равдоникас В.И. Старая Ладога : Материалы археологических экспедиций ; сборник / В.И. Равдоникас. – Ленинград : Гос. музей Этнографии, 1948. – 140 с.+ прилож. – Из содерж. : Равдоникас В. И. Памяти Н. И. Репникова / В. И. Равдоникас, с. 6-10
1267524
  Орлов С.Н. Старая Ладога / С.Н. Орлов. – Ленинград, 1949. – 48с.
1267525
   Старая Ладога. – Ленинград, 1973. – 24с.
1267526
  Васильев Б.Г. Старая Ладога / Б.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1984. – 24 с.
1267527
  Шушунова Л. Старая Ладога : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0321-1878
1267528
  Киличичаков М.Е. Старая лиственница / М.Е. Киличичаков. – М., 1979. – 128с.
1267529
  Мальцев В.Н. Старая любовь / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1980. – 208с.
1267530
  Абикеева Гульнара Старая любовь не ржавеет // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0130-6405


  Казахское кино на старте
1267531
  Маковей О.С. Старая Мадьярка / О.С. Маковей. – М., 1959. – 160с.
1267532
  Бахрушин С.В. Старая Москва / С.В. Бахрушин. – М, 1945. – 23с.
1267533
  Бахрушин С.В. Старая Москва / С.В. Бахрушин. – Москва, 1947. – 31с.
1267534
  Гольденберг П.И. Старая Москва / П.И. Гольденберг. – Москва, 1947. – 96 с.
1267535
  Кукрыниксы. Старая Москва. / Кукрыниксы. – М, 1961. – 49с.
1267536
   Старая Москва. Гравюры Ивана Павлова. – Москва : Искусство, 1947
1267537
  Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы / М.И. Пыляев. – М., 1990. – 416с.
1267538
  Тарасова М.Б. Старая музыка / М.Б. Тарасова. – М., 1987. – 158с.
1267539
  Коргунюк Ю.Г. Старая новая кожа российской политики: Партийно-политическая жизнь России весной 2006 г. // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : Журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2006. – № 1 (весна). – С. 180-208.
1267540
  Тагдиси Д.Г. Старая новая наука / Д.Г. Тагдиси. – М., 1989. – 63с.
1267541
  Борисова Е. Старая новая проблема // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 35 - 36. – ISSN 0869-4915
1267542
  Атлас Д.Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги / Д.Г. Атлас. – Одесса : Ласми, 1992. – 206с. – ISBN 5-206-00348-4
1267543
  Ромашов А.П. Старая пашня. - Первый снег / А.П. Ромашов. – ПЕрмь, 1968. – 208с.
1267544
  Штифтер А. Старая печать / А. Штифтер. – М, 1960. – 63с.
1267545
  Седова Т.А. Старая Пинакотека в Мюнхене / Т.А. Седова. – М, 1990. – 277с.
1267546
  Шевелев М.П. Старая пластинка. / М.П. Шевелев. – К, 1989. – 334с.
1267547
  Обухов А.Ф. Старая подкова / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск, 1990. – 148с.
1267548
  Васильев А.Н. Старая приманка / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 56с.
1267549
  Щеголихин И.П. Старая проза / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1990. – 414с.
1267550
  Холцманис А. Старая Рига / А. Холцманис, И. Страутманис. – Рига : Лиесма, 1970. – 48 с.
1267551
   Старая Рига. – Рига : Лиесма, 1976. – 48 с.
1267552
  Зорин Л.Г. Старая рукопись / Л.Г. Зорин. – М., 1983. – 431с.
1267553
  Вязинин И.Н. Старая Русса / И.Н. Вязинин. – 3-е изд перераб и доп. – Ленинград, 1980. – 144с.
1267554
  Гладков Ф. Старая секретная / Ф. Гладков. – М.-Л., 1930. – 384с.
1267555
  Гладков Ф. Старая секретная. Повесть о былом / Ф. Гладков. – М, 1935. – 155с.
1267556
  Жеребцов Б. Старая Сибирь в воспоминаниях современников / Б. Жеребцов. – Иркутск, 1939. – 194с.
1267557
  Крутилин С.А. Старая скворечня / С.А. Крутилин. – М., 1973. – 304с.
1267558
  Токарева В. Старая собака : рассказы / В. Токарева. – Москва : Журнал "Огонек", 1991. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
1267559
  Кавабата Я. Старая столица. / Я. Кавабата. – М., 1984. – 255с.
1267560
  Юфит М.И. Старая тетрадь в клетку. / М.И. Юфит. – М., 1968. – 310с.
1267561
  Брэгг У. Старая техника и новые знания / У. Брэгг. – М.-Л., 1928. – 176с.
1267562
  Козлєницкая С. Старая Украйна : сборник дум, песен, легенд, переработаны с малороссийского по-русски С. Козлєницкой. – Петроград : Изд. М.И. Семенова ; Тип. Печатный труд, 1916. – 266, [2] с.


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
1267563
  Мартен Роже Дю Гар Старая франция / Мартен Роже Дю Гар. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 123 с.
1267564
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / Гонимов И.А. – Сталино, 1953
1267565
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / И.А. Гонимов. – Сталино, 1965. – 228с.
1267566
  Еськов М.Н. Старая яблоня с осколком / М.Н. Еськов. – М, 1982. – 237с.
1267567
  Галина М. Старая, новая. сверхновая...: Журналы фантастики на постсоветском пространстве : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С. 151-159. – ISSN 0130-7673
1267568
  Макаренко М. Старгородська божниця та її малювання / М. Макаренко. – К, 1928. – 21с.
1267569
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо і молодi птахи : в 5 дїях і 8 одмінах / Василь Мова (Лиманський [псевд.]) ; Для сцени пристосував [з передм.] Гнат Хоткевич. – Львів : Друк. І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 216 с.
1267570
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо й молодi птахи : драматичні образи / Василь Мова (Лиманський [псевд.]). – Київ : Дpук. Петра Баpського, 1907. – 223, V с. – Hа обкл.: Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки ; Пеpедpук із жуpн.: Літ.-Hаук. Вістник
1267571
  Мова Старе гніздо й молоді птахи / Мова, (Лиманський). – Київ : Дніпро, 1990. – 420 с.
1267572
  Павлів О. Старе і нове в історії празького "Кобзаря" 1941 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 9
1267573
   Старе српске биографиjе. – Београд, 1968. – 302с.
1267574
  Возняк М.С. Старе українське письменство : Для сеpедніх шкіл. – Hакладом Укp. Пед. Т-ва. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 512с. : мал., поpтp.


  Hа обкл. після назви: Вибіp текстів з істоpично-літеpатуpним оглядом, поясненнями та слівничком: (З 68 ілюстpаціями). – Деякі тексти церковнослов. – В кн. поpтp.: Єлисея Плетенецького, Іпатія Потія, Мелетія Смотpицького, К.К. Остpозького, Петpа Могили, ...
1267575
  Ледянко М.А. Старе, молоде і "Лідія" / М.А. Ледянко. – Х.-К., 1931. – 64с.
1267576
  Цвирко М.Ф. Старейшая школа Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 265-273. – ISSN 2308-135X
1267577
   Старейшие мастера Малого театра. – М., 1949. – 108с.
1267578
   Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе. – М., 1973. – 285с.
1267579
  Маргайлик Г.И. Старейший ботанический сад Белоруссии: (Горец. ботан. сад) / Г.И. Маргайлик, Л.А. Кирильчик. – Минск, 1984. – 110с.
1267580
  Любомудров М.Н. Старейший в России : Творческий путь Ярославского драматического театра / М.Н. Любомудров. – Москва : Искусство, 1964. – 264с.
1267581
  Тугутов Старейший музей Забайкалья / Тугутов, А.Н. Орлова. – Улан-Удэ, 1956. – 48с.
1267582
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1947. – 20с.
1267583
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1949. – 44с.
1267584
  Стенько М.И. Старейший на Юге. / М.И. Стенько. – Ростов-на-Дону, 1961. – 128с.
1267585
  Незнамов М. Старейший русский театр на Урале / М. Незнамов, 1948. – 132 с.
1267586
  Хаткевич Василий Старейший трон германских императоров : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
1267587
  Павлов Н.Н. Старене пластмасс в естественных и искусственных условиях / Н.Н. Павлов. – М, 1982. – 220с.
1267588
   Старение бумаги. – М.-Л., 1965. – 163с.
1267589
  Казарян В.О. Старение высших растений. / В.О. Казарян. – М., 1969. – 315с.
1267590
  Фролькис В.В. Старение и биологические возможности организма. / В.В. Фролькис. – М., 1975. – 272с.
1267591
  Мачерет Е.Л. Старение и двигательные возможности / Е.Л. Мачерет. – К., 1989. – 172с.
1267592
  Киппер А. Старение и конечное время жизни фотона в космологическом пространстве / А. Киппер. – Таллин : Валгус, 1981. – 59 с.
1267593
  Маньковский Н.Б. Старение и нервная система. (очерки клинич. нейрогеронтологии) / Н.Б. Маньковский, А.Я. Минц. – К., 1972. – 279с.
1267594
  Нагорный А.В. Старение и продление жизни / А.В. Нагорный. – Москва, 1948. – 215с.
1267595
  Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / В.П. Войтенко. – Київ, 1987. – 47с.
1267596
   Старение и стабилизация полимеров. – М., 1966. – 210с.
1267597
  Минскер К.С. и др. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида / К.С. и др. Минскер. – Москва, 1982. – 272с.
1267598
  Кириллова Э.И. Старение и стабилизация термопластов / Э.И. Кириллова, Э.С. Шульгина. – Л., 1988. – 239с.
1267599
  Бурльер Ф. Старение и старость. Основы гигиены и терапии. / Ф. Бурльер. – М., 1962. – 96с.
1267600
  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. / В.В. Фролькис. – Л., 1988. – 239с.
1267601
   Старение и физиологические системы организма. – К., 1969. – 712с.
1267602
  Кугель Р.В. Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – 97с. – В изд. также : Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности / Г.Д. Карташов
1267603
  Шаравский П.В. Старение меднозакисных выпрямлений / П.В. Шаравский, 1937. – 1189-1193с.
1267604
  Чуистов К.В. Старение металлических сплавов / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 230 с.
1267605
  Петров Д.А. Старение металлов / Д.А. Петров. – Москва, 1953. – 24с.
1267606
   Старение мозга. – Л., 1991. – 279с.
1267607
  Насонова Т.И. Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии / Т.И. Насонова, И.В. Сазонов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 79-86. – ISSN 2224-0713
1267608
  Кудрин А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 52-79. – ISSN 0042-8736
1267609
  Флеров В.Н. Старение натрий-цинкатных растворов и его влияние на электродные процессы : Автореф... канд. техн.наук: / Флеров В.Н.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Кафедра технологии электрохим. производств. – Горький, 1955. – 11л.
1267610
  Мотылев В.М. Старение научно-технической литератуты / В.М. Мотылев. – Л, 1986. – 159с.
1267611
  Калугин И.В. Старение организма и полиморбильность / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 36-44
1267612
  Неугодов В.В. Старение рабочей силы: сущность, причины и социально-экономические последствия. / В.В. Неугодов, С.М. Зверев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
1267613
  Комарова М.Ф. Старение сплавов системы алюминий - магний с высоким содержанием магния : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Комарова М.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 21л.
1267614
  Самохоцкий А.И. Старение черных и цветных металлов / А.И. Самохоцкий. – М.-Л. : Оборонгиз, 1939. – 332 с.
1267615
  Западнюк В.И. Старение, активное долголетие и лекарства / В.И. Западнюк. – К, 1987. – 76с.
1267616
  Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы / Ю.К. Дупленко. – Л., 1985. – 192с.
1267617
  Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания : историко-литературное исследование В. Малинина. – Киев : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1901. – [1029] c. разд. паг. – Приложение на древне-русском яз.


  На обл. мягкого переплета дарственная надпись: Глубокоуважаемому Федору Яковлевичу Фортинскому от автора Киев. 3 мая 1901 год
1267618
  Громов Д. Старец и Сталин // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 45 (482). – С. 58-60


  Монах Киево-Печерской лавры с грузинскими корнями мо бы изменить ход истории XX века, если бы ему удалось убедить своего воспитанника Иосифа Джугашвили стать не роволюционером, а священником
1267619
  Вааранди Д.Ю. Старец из Юлемисте и юный градостроитель : поэма / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллин : Эстгостиздат, 1975. – С. 12-37
1267620
  Лука Старец Феодосий Молченский - сподвижник Паисия Величковского / Лука, (Коваленко) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 387-395
1267621
  Салтыков М.Е. Старец. / М.Е. Салтыков, 1937. – 45с.
1267622
  Іларіон Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука. = Staretz Paisii Velychkovskyi : Історична літературно-богословська монографія / Іларіон; За ред. С. Ярмуся; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1975. – 151с.
1267623
  Насонова Алла Стареющие дрожжи, неразборчивые дрозофилы и другие открытия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 26 : фото
1267624
  Северина Т.И. Стареющие распределения и описываемые ими модели накопления повреждений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Северина Т. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 20л.
1267625
  Арская Л.П. Стареющий рабочий в тисках эксплуатации. / Л.П. Арская. – Москва, 1987. – 190с.
1267626
   Старженецкая, Тамара Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1267627
  Михайлов К. Стари български родове / К. Михайлов, Д. Шалев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 231 с.
1267628
  Страjничь Н. Стари грчки лиричари / Никола Страjничь. – Нови Сад : Савез педагошких друштава Воjводине, 1999. – 143 с.
1267629
  Нечуй-Левицький І.С. Стари гультяи : Оповидання. – 2-е выд. – Кыив (Київ) : Выд. Е. Череповського, 1906. – 71 с. – На звороті тит. арк.: Тип. И.И.Чоколова ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сільська бібліотека ; № 6)
1267630
  Бораковський Г.М. Стари до молодых не пидгортайтесь [Старі до молодих не підгортайтесь] : Водевиль в 1-м действіи Г. Боpаковскаго. – Киев (Київ) : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; Тип. б[ывшая] Федоp[ова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1880. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1267631
   Стари записи = The aged notes. – Скопje : Менора, 1996. – 200 с. – ISBN 9989632170
1267632
  Стадний Є. Старий-новий держплан для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "Про поставку продукції для державних потреб" - саме так до 2012 року називався закон, за яким здійснювалося державне фінансування вищої освіти. Потім назву закону змінили, проте принципи радянського державного замовлення нікуди не зникли". Йдеться ...
1267633
  Крим Анатолій Старий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-176. – ISSN 0208-0710
1267634
  Константинов В. Старий ворог кращий за нових двох? США впровадили безпрецедентні санкції проти Ірану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 4


  "На початку листопада США впровадили нові санкції проти Ісламської республіки Іран. Нинішній пакет наймасштабніший із будь-коли прийнятих Вашингтоном проти Тегерана. Розмаїттям сфер іранського політичного життя, що потрапляють під санкції, та ...
1267635
  Сядристий Микола Старий гімн // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1267636
  Людкевич М.Й. Старий годинникар / М.Й. Людкевич. – К., 1991. – 103с.
1267637
  Красильников Г.Д. Старий дім / Генадій Красильников;. – Москва, 1961. – 152 с.
1267638
  Білкун М.В. Старий друг / М.В. Білкун. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
1267639
  Білоусенко О. Старий заповіт : біблійна історія : для всіх шкіл / О. Білоусенко [псевд.]. – Луцьк : Міська друк., 1941. – 160 с.
1267640
  Білоусенко О. Старий Заповіт / О. Білоусенко. – Київ, 1993. – 160с.
1267641
  Поповченко О. Старий Заповіт як джерело спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 37-39
1267642
  Аверинцев С. Старий Заповіт як пророцтво про Новий: загальна проблема очима перекладача // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 34-47
1267643
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1966. – 68с.
1267644
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1971. – 68с.
1267645
  Хемінгуей Е. Старий і море : Повість / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1991. – 180 с. – ISBN 5-308-00963-5
1267646
  Нікольська Лана Старий і море = Зебек Володимир Євгенович : Краєвиди душі / Нікольська Лана, Горобець Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 98-101 : Іл.
1267647
  Паталаєєв О.В. Старий Київ : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталаєєв ; [упоряд., вступ. ст., примітки та добір іл. О. Друг]. – Київ : Либідь, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0472-8
1267648
  Бенітес Ф. Старий король / Ф. Бенітес. – К., 1962. – 175с.
1267649
  Толкін Дж.Р.Р. Старий ліс : Уривки з епопеї "Володар Перснів" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 124-135. – ISSN 0320 - 8370
1267650
  Пляшко Л. Старий Ніжин - місто юності славетного Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 37-41. – ISSN 0131-2685
1267651
  Суховій А. Старий Носферату краще, ніж два нових (про німецький кіноекспресіонізм) // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 283-288
1267652
  Талалай Леонід Старий скрипаль : Поезія
1267653
  Мартич Ю.М. Старий театральний квиток / Ю.М. Мартич. – К : Мистецтво, 1974. – 176 с.
1267654
  Бібік О.П. Старий токар. / О.П. Бібік. – Х., 1929. – 208с.
1267655
  Короткий В. Старий українець" Михайло Максимович // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1267656
  Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 174-186. – ISSN 2415-8003
1267657
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1979. – 240с.
1267658
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1980. – 350с.
1267659
  Давыдычев Л.И. Старик и его самая большая любовь / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1965. – 32с.
1267660
  Рецептер В. Старик и ласточки : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 90-92. – ISSN 0130-7673
1267661
   Старик и лось.. – Воронеж, 1972. – 184с.
1267662
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – К, 1956. – 74с.
1267663
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1966. – 94с.
1267664
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1974. – 94с.
1267665
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1976. – 74с.
1267666
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 95с.
1267667
  Хемингуэй Э. Старик и море : повесть, рассказы и очерки / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1977. – 247 с. – (Школьная библиотека)
1267668
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Благовещенск, 1979. – 159с.
1267669
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1979. – 111с.
1267670
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1980. – 64с.
1267671
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1980. – 103с.
1267672
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 94с.
1267673
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Орджоникидзе, 1982. – 78с.
1267674
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Саранск, 1982. – 71с.
1267675
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Сыктывкар, 1982. – 64с.
1267676
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1267677
  Хемингуэй Э. Старик и море = The old man and the sea / Э. Хемингуэй. – Москва : Просвещение, 1983. – 63 с.
1267678
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1983. – 240с.
1267679
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Чебоксары, 1984. – 72с.
1267680
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1985. – 240с.
1267681
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Казань, 1988. – 350с.
1267682
  Хемингуэй Э. Старик и море : рассказы / Эрнест Хемингуэй ; [сост., перевод, прилож., вступ. ст., коммент. Б. Гиленсона ; худож. А. Бегак]. – Москва : Книга, 1989. – 518 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1267683
  Хемингуэй Э. Старик и море. Опасное лето. Острова в океане : [сборник] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; [посл. А.Старцева]. – Москва : Правда, 1989. – 574 с.
1267684
  Крелин Ю.З. Старик подносит снаряды. Повести и рассказы / Ю.З. Крелин. – Москва, 1970. – 224с.
1267685
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень : повесть / А.М. Минчковский. – Л., 1982. – 239с.
1267686
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень, и другие истории. / А.М. Минчковский. – Л., 1976. – 376с.
1267687
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень. / А.М. Минчковский. – Л., 1966. – 302с.
1267688
   Старик у дерева.. – М, 1960. – 32с.
1267689
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
1267690
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – Таллин, 1990. – 237с.
1267691
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1990. – 205с.
1267692
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – К, 1991. – 328с.
1267693
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1991. – 350с.
1267694
  Лагин Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; художник А. Чукавин. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 400с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-025326-5
1267695
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1956. – 817с.
1267696
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1961. – 779с.
1267697
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 346с.
1267698
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1987. – 375с.
1267699
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – Л, 1989. – 351с.
1267700
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – Саратов, 1989. – 280с.
1267701
  Тихолаз Антон Старик, посадивший лес : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 7-39. – ISSN 0130-7673
1267702
  Кузаков Н.Д. Старик. / Н.Д. Кузаков. – Иркутск, 1966. – 24с.
1267703
  Никитин С.К. Старики / С.К. Никитин. – М, 1958. – 48с.
1267704
  Сиренко В. Старики и молодежь: кто кого кормит?! // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 144-151. – ISBN 978-617-7027-03-03
1267705
  Каминский М.С. Старики на танцплощадке / М.С. Каминский. – М. : Современник, 1990. – 204 с.
1267706
  Валеев Д.Н. Старики, мужчины, мальчишки / Д.Н. Валеев. – Москва, 1975. – 173с.
1267707
  Слезкин Ю. Старики. / Ю. Слезкин. – Куйбышев, 1943. – 40с.
1267708
   Старикова Олена Миколаївна // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 255
1267709
  Зырянова И.В. Старикова тайна / И.В. Зырянова. – Пермь, 1981. – 224с.
1267710
  Колин Д.И. Старикъ Аркадий. / Д.И. Колин, С.Ю. Хазанов. – М., 1990. – 189с.
1267711
  Кондратюк А.І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 203, [1] с. – ISBN 978-966-416-450-1


  У пр. №1714598 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 травня 2017 року. Підпис. м. Київ
1267712
  Аргентов В.А. Старина и новь Магриба / В.А. Аргентов. – Москва, 1985. – 246с.
1267713
  Колчанов А.П. Старина оханская / А.П. Колчанов. – Пермь, 1962. – 248с.
1267714
  Смит Д. Старина Четвероног. / Д. Смит. – М, 1962. – 216с.
1267715
  Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. / С. Стефанов. – София, 1956. – 87с.
1267716
  Грушевський М.С. Старинна історія . Греко-Римський світ. – Відень : Друкарня акц.тов. "Петро Барський", 1919. – 159с.
1267717
  Фроянов И.Я. Старинная история: былин. эпос / И.Я. Фроянов, Ю.И. Юдин. – М., 1991. – 61с.
1267718
  Листопадов М А. Старинная козачья свадьба на Дону / М А. Листопадов, . – Ростов -на-Дону, 1947. – 120с.
1267719
  Трунова Н.И. Старинная кухня : Скромные и постные блюда.Пасхальный стол / Н.И. Трунова. – Нижний Новгород : Куръер, 1991. – 255 с.
1267720
  Ландовска В. Старинная музыка : Пренебрежение к старинным мастерам; Сила звучности; Стиль; Исполнение; Виртуозы; Меценаты в музыке / Ванда Ландовска при сотруд. Г. Лев-Ландовского. – Москва : Муз. издат.. П. Юргенсона, 1913. – 133 с.
1267721
  Булучевский Ю.С. Старинная музыка. / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – Л., 1974. – 144с.
1267722
   Старинная русская медицина .. – Тверь, 1990. – 41с.
1267723
   Старинная русская повесть.. – М.-Л., 1941. – 284с.
1267724
  Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. – Москва, 1969. – 80с.
1267725
  Славянина О.А. Старинная севская свадьба. / О.А. Славянина. – М., 1978. – 183с.
1267726
  Юров Г. Старинная студенченская песня // Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово, 1983. – № 4 (81), октябрь - декабрь. – С. 52-56
1267727
  Боровицкая В.Н. Старинная тетрадь / В.Н. Боровицкая. – М, 1989. – 99с.
1267728
  Аннист А. Старинная эстонская словесность и "Досуг при свете лучины" / А. Аннист, И. Левин. – М.-Л., 1964. – 48-108с.
1267729
  Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата". / Г.Ф. Ильин. – М., 1958. – 141с.
1267730
   Старинное художественное оружие.. – К., 1989. – 34с.
1267731
   Старинные албанские сказания.. – М., 1958. – 283с.
1267732
   Старинные албанские сказания.. – М., 1971. – 223с.
1267733
  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов / Н.А. Соболева. – М, 1985. – 176с.
1267734
  Петровский Н. Старинные гравюры из Книги Бытия : Типо-литография Императорского университета, 1898. – 10 с. – Отд. оттиск из : Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., т. 14, вып.4
1267735
  Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
1267736
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 1. – 1991. – 491 с.
1267737
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 2. – 1992. – 512 с.
1267738
  Попов М. Старинные диковинки или приключения славнских князей. – 2-е изд. – СПб, 1778. – 308 с.
1267739
  Баврин И.И. Старинные задачи : Книга для учащихся / И.И. Баврин, Е.А. Фрибус. – Москва : Просвещение, 1994. – 128с. – ISBN 5-09-005128-3
1267740
  Чистяков В.Д. Старинные задачи п элементарной математике. / В.Д. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Минск, 1978. – 270с.
1267741
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – Москва : Наука, 1985. – 160 с.
1267742
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 160 с.
1267743
   Старинные и современные загадки русского народа.. – Горький, 1959. – 157с.
1267744
   Старинные и современные народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1949. – 27с.
1267745
   Старинные исторические песни.. – М., 1971. – 63с.
1267746
  Агафонов О. Старинные казачьи знамена. Опыт исторической реконструкции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0235-7089
1267747
  Богданова Н.Ф. Старинные книги и рукописи в Интернете // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 81-84


  Знакомство с интернет-ресурсами, обеспечивающими доступ к текстовым материалам рукописных книг XI - XII веков, историческим памятникам письменности XVIII ст.
1267748
  Гванон Ким Старинные корейские кухни в сравнении с кухнями Китая и Японии // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – C. 13-17. – ISSN 1738-8252
1267749
  Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Очерк о старинных русских дерево-земельных крепостях. / И.А. Кирьянов. – Горький, 1961. – 107с.
1267750
  Горленко В. Старинные малороссийские портреты // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.602-606


  описание портретов Ивана Мазепы, Ивана Самойловича, Иосифа Тукальского, Иосафа Горленко
1267751
  Виноградов В.Б. Старинные монеты- свидетели прошлого / В.Б. Виноградов. – Нальчик, 1990. – 79с.
1267752
  Довнар-Запольский М.В. Старинные описи Литовской метрики / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. VI, кн. 3, с. 353-361


  РГБ имеет электронный ресурс
1267753
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
1. – 1958. – 615 с.
1267754
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
2. – 1972. – 502 с.
1267755
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревского. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 22 с.
1267756
  Котляревский Н.А. Старинные портреты : Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, кн. В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, И.С. тургенев, гр. А.К. Толстой / [соч.] Н. Котляревского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, [2], 457 с.
1267757
   Старинные публики : материалы для этнологии и быта. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1897. – 23 с.
1267758
  Подшивалов В.С. Старинные пушки / В.С. Подшивалов, И.С. Миляков. – М, 1979. – 84с.
1267759
   Старинные русские народные пословицы и поговорки.. – Пенза, 1958. – 139с.
1267760
   Старинные русские песни.. – М., 1959. – 192с.
1267761
   Старинные русские романсы.. – Изд. 2-е, доп. – К., 1988. – 244с.
1267762
  Симони Павел Старинные сборники русских пословиц,поговорок ,загадок и проч.XVII-XIX столетий. – Санкт-Петербург, 1899. – 216 с.
1267763
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1267764
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1267765
   Старинные часы XVI-XIX вв.. – М., 1991. – 25с.
1267766
  Метелкин Николай Старинные часы еще идут : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3
1267767
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М.-Л, 1952. – 192с.
1267768
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М, 1983. – 303с.
1267769
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1987. – 365 с.
1267770
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1991. – 236 с.
1267771
   Старинные экипажи на выставках Эрмитажа.. – Л., 1980. – 12с.
1267772
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1953. – 304с.
1267773
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1969. – 295с.
1267774
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1980. – 278с.
1267775
  Филдинг Н. Старинный кулон : Роман / Нора Филдинг; Пер. с англ. Л.С. Девочкиной. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1330-X
1267776
   Старинный малорусский письмовник: "Книга глаголемая Листовня" / С предисл. Б.Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского земства, 1901. – XIV, 41 с.
1267777
   Старинный русский город Пенза. Таким он выглядит в настоящее время. – Саратов, 1969. – 110с.
1267778
   Старинный спектакль в России.. – Л.
2. – 1928. – 386с.
1267779
  Спарк Э. Старинный театр / Э. Спарк. – Пб., 1922. – 75с.
1267780
   Старинный театр в России XVII-XVIII вв.. – Пб., 1923. – 180с.
1267781
   Старинный южно-русский театр и в частности вертеп / Петров Н. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.438-480
1267782
  Ирасек А. Стариные сказания чешского народа / А. Ирасек. – М, 1943. – 104с.
1267783
  Бидзинашвили Л.М. Старитграфия и моллюсковая фауна среднего миоцена Имерети. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бидзинашвили Л.М.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1267784
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1977. – 168 с.
1267785
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1986. – 140 с.
1267786
  Поліщук В Старицький і Шевченко: з історії родоводів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 32-37. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба повнішої реставрації родоводу Михайла Старицького й пошуку типологічних паралелей із родоводом Тараса Шевченка для подальшого з"ясування генези світоглядних і творчих шляхів двох класиків української літератури
1267787
   Старицький Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 373. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1267788
  Короткий В. Старицький Михайло Петрович (1840-1904) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440-441. – ISBN 5-7707-1062-4
1267789
  Полякова К.И. Старичок-Лесовичок. / К.И. Полякова. – 2-е изд. – Х., 1974. – 183с.
1267790
  Лазарева А. Старі "труби" та нові виклики / А. Лазарева, Я. Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Кліматична конференція ООН у Парижі ставить перед людством запитання, до яких виявилися неготовими ані політики, ані вчені.
1267791
  Сотник О. Старі вигадки у новій упаковці // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 05 (149), березень. – С. 5


  Відповідь на закиди про безбожність Т. Шевченка.
1267792
   Старі дерева Ботанічного саду Київського університету / З. Бонюк, Г. Гревцова, І. Іванова, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 9-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Колекція деревних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка налічує понад 2150 видів і внутрішньовидових таксонів, що відносяться до 220 родів, 69 родин, 33 порядків, ...
1267793
  Ізотова О. Старі думки - нові слова / Ізотова Олександра. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 53, [1] с. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-8843-17-4
1267794
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Дело", 1910. – 20 с. – В кн. також укр. нар. пісні
1267795
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Видавниче Т-во "Сіяч", 1918. – 32 с.
1267796
  Стефанівський П. Старі і нові хати на Лемківщині // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 301-303
1267797
  Залізняк Л. Старі імперські міфи проти нових українських. Міфоборець Євген Синиця проти міфотворця Михайла Грушевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Євген Синиця - доцент кафедри археології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2014 року бере участь у програмі, спрямованій на "розвінчання історичних міфів і фейків російської пропаганди". Дослідник є прибічником доступного для широкого читача ...
1267798
   Старі казки говорять з нами : українські народні казки. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208с., [ 16с. іл. ]. – ISBN 5-7740-0835-5
1267799
  Бойко В. Старі комплекси все ще мають місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 5


  "Днями в Бухаресті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю українсько-румунських міждержавних взаємин."
1267800
  Діброва С.С. Старі мотиви на новий лад: "Українознавство" в системі імперіаліст. пропаганди / С.С. Діброва. – К., 1984. – 47с.
1267801
  Говяда В. Старі пісні для давніх закоханих / В. Говяда. – К, 1981. – 72с.
1267802
  Логвиненко Б.О. Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 220-225. – ISSN 2078-3566
1267803
  Муратов О. Старі русла // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 16-47. – ISSN 0130-1608
1267804
  Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
1267805
  Таранушенко С. А. Старі хати Харькова [Харкова] / Таранушенко С. – Харьків (Харків) : [Тип. Hаp. Комиссаpиата Пpосвещения], 1922. – 16 с.:50 с. іл : 27 табл. – (Матеpьяли до істоpії укp. мистецтва. [Сеp.] Будівництво ; В[ип.] 1)


  На обкл. надпис: Високоповажному проф. Г. Г. Павлуцькому від автора
1267806
  Огнєва О.Д. Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 1608-0599
1267807
  Галан Я.О. Старі шпигуни на новій службі : Памфлети, статті / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1967. – 135с.
1267808
  Шаншіашвілі С. Старійшина Гоча / С. Шаншіашвілі. – К., 1957. – 99с.
1267809
  Шаншіашвілі С.І. Старійшина Гоча / С.І. Шаншіашвілі. – К., 1975. – 91с.
1267810
  Євтух М.Б. Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров / М.Б. Євтух, О.К. Проніков // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 12-37. – ISBN 978-617-640-364-7
1267811
  Афанасьев М.М. Старіння котельного зліза та робота його в котлі / М.М. Афанасьев, С.В. Малашенко. – Київ, 1935. – 149с.
1267812
  Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 23-32. – ISSN 2072-9480
1267813
  Гудзеляк І. Старіння населення України / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 89-94. – ISSN 2076-1333
1267814
  Курило І. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1267815
  Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт. Теоретичні розвідки // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1267816
  Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті підбито підсумки результатів досліджень ефективності когнітивного функціонування у пізньому віці. Проаналізовані дані дозволяють зробити висновок про визначальну роль особистісних та біографічних факторів, що компенсують обумовлені віком ...
1267817
   Старков Олег Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 214. – ISBN 978-617-573-038-6
1267818
  Шифман А.И. Старницы жизни Льва Толстого / А.И. Шифман. – М, 1983. – 72с.
1267819
  Добрев И. Старо-бьлгарска граматика / И. Добрев. – София, 1982. – 212с.
1267820
  Рифтин А.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А.П. Рифтин. – Москва; Ленинград, 1937. – 178 с.
1267821
  Фоменко Старобельск / Фоменко, Ф.И. Королько. – Донецк, 1972. – 39с.
1267822
  Мирошниченко И.Е. Старобельск / И.Е. Мирошниченко, В.А. Бутков. – Донбас, 1986. – 32с.
1267823
  Блажко И Н. Старобельщина (природа, ее преобразование. население, народное хозяйство, перспективы развития) : Автореф... Канд.географ.наук: / Блажко Н.И,; Моск.гос.пед.ин-т., 1953. – 20 с.
1267824
  Мірошниченко І.О. Старобільщина : історико-краєзнавчий нарис / І.О. Мірошниченко; І. Мирошниченко; Старобільська районна держ. адміністрація. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 112с. – На тит. арк.: 10-річчю незалежності України присвячується. – ISBN 966-7566-13-7
1267825
  Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка / П. Филкова. – София, 1991. – 496с.
1267826
  Мосенкис Ю. Староболгарские фонетические особенности в языке "Слова о полку Игореве" (поетическая реконструкция фрагментов текста) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-344. – ISBN 978-2-919320-44-8
1267827
  Метельский Г.В. Староборское лето. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1975. – 522с.
1267828
  Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1975. – 57с.
1267829
  Лескин А. Старобългарска граматика / А. Лескин. – София, 1981. – 260с.
1267830
  Петканова Д. Старобългарска литература IX - XVIII век / Д. Петканова. – София : Климент Охридски, 1992. – 604 c.
1267831
  Гьлъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание / И. Гьлъбов. – София
ч. 1. – 1980. – 180с.
1267832
  Стоянов С. Старобългарски език. / С. Стоянов, М. Янакиев. – 5-то изд. – София, 1976. – 243с.
1267833
  Ивановъ Й. Старобългарски разкази. / Й. Ивановъ. – София, 1935. – 322 с.
1267834
   Старобългарски текстове = Collection of Old Bulgarian Texts. – София : Лингва, 1996. – 165с. – ("Свети наум" No 1). – ISBN 954-8942-01-1
1267835
  Рашев Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав (VII-XI в.) / Р. Рашев. – Варна, 1982. – 236с.
1267836
  Ангелов Боню Старобългарско книжовно наследство / Ангелов Боню. – София, 1989. – 236с.
1267837
  Мавродинов Н. Старобългарското изкуство 11-13 в. / Н. Мавродинов. – София : Български художник, 1966. – 160 с. : илл.
1267838
  Боченков В. Староверы в войне 1812 года // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 161-174. – ISSN 0131-2332
1267839
  Миронова Катерина Староверы Кореи. Деревня в тени небоскребов. Назад из будущего // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 26-33 : фото
1267840
  Ковалів П. Старовинна богослужбова пам"ятка // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 13-15
1267841
  Міллер М. Старовинна ікона Св. Димитрія Туптала // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 21-23
1267842
  Тимошик М. Старовинна скриня як талісман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 12


  16-17 квітня в Інституті журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль молодих редакторів і видавців "Видавничий NON-STOP". Організатори фестивалю - перша в Україні кафедра видавничої справи і мережевих видань ...
1267843
  Гайдей С.П. Старовинна таврована цегла як важливий історіографічний матеріал / С.П. Гайдей, Д.К. Жданов, А.О. Княжев // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-989-1
1267844
  Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. / К. Широцький. – К., 1918. – 23с.
1267845
  Іваннікова Л. Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 7-15. – ISSN 0130-6936
1267846
  Софронова Л.А. Старовинний український театр / Л.А. Софронова; ЛНУ ім. І.Франка; Кафедра театрознавства та актор. майстер. фак-ту культури і мистецтв. – Львів, 2004. – 336с. – ISBN 966-613-349-0
1267847
  Хведченя С.Б. Старовинні карти розкривають таємниці Лаврських печер / С.Б. Хведченя. – К, 1991. – 32с.
1267848
  Цинкаловський О. Старовинні пам"ятки Волині = Monuments of antiquity in Volhynia : проф. Олекасндр Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : Волинь, 1975. – 124 с. : фотоіл., портр. – Паралю тит. арк. англ.
1267849
  Глєбова І.Ю. Старовинні портрети з одеського музею // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 47. – ISSN 2518-7104
1267850
  Шевченко Л.С. Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 144-150. – ISBN 978-966-929-202-5
1267851
  Скорнякова Н. Старовинні танці на сучасній сцені : студентська творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Студія старовинного танцю "Джойсанс" Молодіжного центру культурно-естетичного вихавання розпочала свою діяльність шість років тому, в лютому 2005 р.; заняття проводяться в Головному навч. корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
1267852
  Захарченко Р. Старовинному дзвону з Володимирського собору виповнилося 370 років! // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2011. – № 01 (289), січень. – С. 8
1267853
  Волошин Ю. Старовіри Гетьманщини в Генеральному описі Лівобережної України 1765 - 1769 рр. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-142. – ISSN 0869-3595
1267854
  Нагорна Н.М. Старогрецька комедія - "комос" як жанровий архетип великої поетичної форми у творчості Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-55. – ISBN 966-581-295-6
1267855
  Милев А Старогръцка граматика / Милев Ал., Михайлов Г. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1961. – 351с.
1267856
  Бешевлиев В. Старогръцка христоматия / В. Бешевлиев. – София : Университетска печатница, 1943. – 355 с.
1267857
   Стародавнє виробництво на території України. – К., 1992. – 196с.
1267858
  Черниш О.П. Стародавнє населення Подністров"я в добу мезеоліту / О.П. Черниш. – К., 1975. – 167с.
1267859
   Стародавнє населення Прикарпаття і Волині / Черниш О.П. – К., 1974. – 287с.
1267860
  Солонська Н. Стародавні бібліотеки Київської Русі в контексті спеціальних історичних дисциплін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 66-82
1267861
  Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т.А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 207 с.
1267862
  Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 142-148
1267863
   Стародавні способи догляду за садом-городом. – Львів, 1993. – 48с.
1267864
  Білоус П. Стародавні шкільні звичаї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто організацію української освіти у ХVІ-ХVІІI ст., звичаї українських школярів, спосіб їхнього життя із залученням літературних творів. Автор намагається подати й психологічний портрет тогочасних спудеїв.
1267865
  Малиновський О Стародавній державний лад східних слов"ян і його пізніші зміни : нариси з історії права / О. Малиновський ; Всеукр. АН, Збірник соціально-економічного відділу. – У Київі (Київ) : З друк Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 186 с.
1267866
   Стародавній Єгипет // Перша інформаційна.. : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Ю.В. Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 5-23. – ISBN 978-966-2530-46-9
1267867
  Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ - центр давньої української культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 176-179. – ISBN 966-95758-1-8
1267868
  Шовкопляс І.Г. Стародавній кам"яний вік на Україні / І.Г. Шовкопляс. – К., 1955. – 64с.
1267869
  Толочко П.П. Стародавній Київ / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 84с.
1267870
   Стародавній Київ / Толочко П.П. – К., 1975. – 214с.
1267871
   Стародавній Київ : Археологічні дослідження 1984-1989. Збірник наукових праць / Толочко П.П. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003879
1267872
  Іванцов І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов; За ред.: Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2003. – 255 с. – ISBN 966-651-117-7
1267873
  Степенькіна Парасковія Стародавній Корсунь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1267874
   Стародавній Рим. – Харків, 1952. – 316 с.
1267875
  Васильченко В. Стародавній римський порядок спадкування за законом та його можливий вплив на зміст сучасного спадкування у цивільному праві України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1267876
  Жиленко І.Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посібник / Ірина Жиленко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-657-630-2
1267877
  Коваленко В.П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 150-161. – ISBN 978-966-2276-63-3
1267878
  Хохлова Є.В. Стародавній Чернігів та його патріотичні традиції. / Є.В. Хохлова. – К., 1970. – 16с.
1267879
  Шалагінов Б.Б. Стародавня афінська комедія // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-64
1267880
  Кликавка О. Стародавня Безводівка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 12-15. – ISSN 0131-2685


  "Унікальна українська пригоризонтна обсерваторія на Чернігівщині - посестра англійського Стоунхенджа - може зникнути через злочинне свавілля орендарів землі та бездіяльність місцевої та центральної влади".
1267881
   Стародавня Греція. – К., 1955. – 219с.
1267882
   Стародавня Греція : книга для читання. – видання друге. – Київ : Радянська школа, 1959. – 321, [2] c. : фотоіл.
1267883
  Парцей М. Стародавня Жовква / Мирон Парцей; І.В. Ключковська, дизайн та художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 168 с. : 186 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-396-8
1267884
  Віппер І. Стародавня історія / І. Віппер. – 2-е вид. – Київ, 1924. – 179 с.
1267885
  Семенов-Зусер Стародавня історія / С.А. Семенов-Зусер. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому / Комітет у справах культурно-освітних установ УРСР)
Вип. 1. – 1949. – 179 с.
1267886
  Слесаренко О.О. Стародавня історія в поглядах М.П. Драгоманова.. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 125-130


  У статті аналізується нове бачення М.П. Драгоманова проблем стародавньої історії, висвітлюється процес зародження та основні етапи розвитку поглядів на вивчення історії в Європі.
1267887
  Українка Леся Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк]. – 1-е вид. – Катеринослав : Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 252 с, [3] с. : фот. – Hа тит. аpк. пpиміт.: Видання пеpше О. Косач-Кpивинюк. - Прим.за № 446878 втрачен, але є ксерокс тогож видання. с однаком номером


  Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк.
1267888
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [ Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Науково-дослідний ін-т Лесі Українки ВНУ ім. Л. Українки ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; упоряд., підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко ]. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 256 с., 48 с. – Вихідні дані орігіналу : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Морділевич, 1918. – ISBN 978-966-361-330-7
1267889
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Кам"янець-Подільський : Буйницький А.О., 2008. – 164с. – Перевидання здійснено за даними оригіналу : Стародавня історія Східних народів/ Л. Українка.- вид. 1-ше О. Косач-Кривинюк : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, Феодосійська 9. - 1918. – ISBN 978-966-2937-53-4
1267890
  Залізняк Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [ред. Вікторія Олексієнко]. – Київ : Темпора, 2012. – 541, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 525-541. – ISBN 978-617-569-083-3
1267891
  Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах : Історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – 2-е вид. – Київ, 2004. – 92 c.
1267892
  Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією : [навч.- метод. посіб.] / О.Ю. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2001. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89
1267893
  Дубрівна А.П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 209-218. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, пов"язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного ...
1267894
  Лідін В.Г. Стародавня повість / В.Г. Лідін. – К., 1960. – 28с.
1267895
  Кирилюк Федір Стародавня політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Федір. – Київ : Знання, 2000. – 192с. – ISBN 966-618-113-4
1267896
   Стародруки–сироти. Колектив унікальної книгозбірні Львівського університету вирішили «прорідити» за наказом Дмитра Табачника. В бібліотеці вважають, що це знищить заклад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 19). – С. 8


  Аж на 43 працівники має бути скорочено штат Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з наказом №1058 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, підписаним Дмитром Табачником. Це майже третина працівників ...
1267897
   Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7


  Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів ...
1267898
  Ціборовська-Римарович Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII-XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 183-209. – ISSN 2222-4203
1267899
  Бондар Н.П. Стародруки з бібліотеки П.М. Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 149-155. – ISBN 966-02-0832-4
1267900
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1267901
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
1267902
  Ціборовська-Римарович Стародруки та давні історико-культурні бібліотечні комплекси як джерела національної історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 173-181
1267903
  Шатрова М.Б. Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ ст. : ХДАК, 2016. – С. 56-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49)


  Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української стародрукованої книги в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Розглянуто й. визначено найактуальніші науково-дослідницькі теми: методологія та новітні принципи вивчення й описування ...
1267904
  Осталецька О.І. Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 377-388


  У статті відображені основні віхи професійного становлення французького видавця і картографа Ніколя де Фера (Nicolas de Fer, 1646-1720). Поданий огляд його різноманітних творів, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ. Описано новий ...
1267905
  Астафьев В.П. Стародуб / В.П. Астафьев. – Москва, 1969. – 528с.
1267906
  Астафьев В.П. Стародуб / В.П. Астафьев. – Москва, 1982. – 63с.
1267907
  Астафьев В.П. Стародуб / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 543с.
1267908
  Пусь В. Стародубские страдания // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-136. – ISSN 0235-7089


  Раскольники на современной Брянщине.
1267909
  Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII - на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 133-138. – ISSN 2222-5250
1267910
  Баруздин С. Старое - молодое / С. Баруздин. – М., 1969. – 271с.
1267911
  Крашенинникова Н.Л. Старое здание государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Н.Л. Крашенинникова, П.А. Тельтевский. – Москва, 1957. – 32с.
1267912
  Перец И.-Л. Старое и новое / И.-Л. Перец. – Вильно. – 212 с.
1267913
  Салазкин С.С. Старое и новое. – Санкт-Петербург, 1897. – с. 69-139. – Отдельный оттиск из: "Русский Архив Патологий, Клинической Медицины и Бактериологии"
1267914
  Философов Д.В. Старое и новое. – Москва, 1912. – 308 с.
1267915
  Крылова Л. Старое и новое / Л. Крылова. – М, 1933. – 32с.
1267916
  Шкловский В.Б. Старое и новое / В.Б. Шкловский. – М., 1966. – 159с.
1267917
  Харин Н.В. Старое и новое в исследованиях судьбы журналиста и разведчика Рихарда Зорге // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 129-138.
1267918
  Малинин А.А. Старое и новое в исторической науке : Лампрехт и его оппоненты : реферат, читанный в Историческом о-ве при Имп. Моск. ун-те / А.А. Малинин. – Москва : т-во "Печ. С.П. Яковлева",, 1900. – [2], II, 47 с.
1267919
  Падерина Е. Старое и новое в непрвзойденной гоголевской развязке "Игроков" (Гоголь и Лесаж) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-67. – ISSN 0042-8795
1267920
  Супоницкая И.М. Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 119-133. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности американского президента Г. Гувера.
1267921
  Литцман Вальтер Старое и новое о круге / Литцман Вальтер. – Москва, 1960. – 60 с.
1267922
  Рудницкий Л. Старое и новое. / Л. Рудницкий. – М., 1958. – 191с.
1267923
  Воскресенская З.И. Старое кресло / З.И. Воскресенская. – Москва, 1984. – 19с.
1267924
  Осадчий О.М. Старое письмо / О.М. Осадчий. – М, 1972. – 112с.
1267925
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – М., 1950. – 396с.
1267926
  Крашевский Ю.И. Старое предание : роман из жизни IX века ; пер. с пол. / Юзеф Игнаций Крашевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 395 с. : ил.
1267927
  Созинова Н.И. Старое русло / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1970. – 87с.
1267928
  Рекемчук А.Е. Старое русло Клязьмы / А.Е. Рекемчук. – М., 1986. – 509с.
1267929
  Белинский А.А. Старое танго / А.А. Белинский. – М., 1988. – 173с.
1267930
  Кашликов Антон Старое шведское село // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 56-61
1267931
  Билбиjа С.С. Староевропски jезик и писмо етрураца / С.С. Билбиjа. – Chicago : Inst. of Etruscan Studies, 1984. – 298 p.
1267932
  Люцидарская А.А. Старожилы Сибири / А.А. Люцидарская. – Новосибирск, 1992. – 194с.
1267933
  Ботина Л.Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены. (Грамматико-лексический очерк) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ботина Л.Г. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Самарканд, 1965. – 21 с.
1267934
  Карпенко О.П. Старожитні ойконіми Житомирщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 50-57. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1267935
   Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
1267936
  Яджуйчук К. Старожитності в програмі діяльності кременецького ліцею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 90-92. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюються окремі аспекти діяльності Кременецького ліцею, пов"язані з вивченням старожитностей. Separate aspects of Cremenetc lyceum activity were clarified related tj the study of old livings.
1267937
  Костомаров М.І. Старожитності Волині : З прожитих на Волині днів / М.І. Костомаров. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-3
1267938
  Карпенко О.П. Старожитності Житомищини ХV-ХVI ст. (на матеріалі ойконімів) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-44. – Bibliogr.: Літ.: в приміт.; 20 п. – ISSN 0027-2833
1267939
   Старожитності Лівобережного Подніпров"я - 2015 : зб. наук. пр. / Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [редкол.: Івакін Г.Ю та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 207, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-68-0
1267940
   Старожитності Посулля = Antiguities of the Sula Regions : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 183, [1] с., IV c. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-84-0
1267941
  Діденко Я.Л. Старожитності родового маєтку Хмельницьких - Суботова в "Мандрівках історично-археологічних Україною" Ф. Равіти-Гавронського / Я.Л. Діденко, Н.В. Кукса // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 114-121. – ISBN 978-966-8999-37-6
1267942
   Старожитності Русі-України. – Київ : Киъвська академыя Євробізнесу, 1994. – 263 с. – ISBN 5-8565-022-0
1267943
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-191-4
Том 10. – 2002. – 286с.
1267944
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
Т. 13. – 2006. – 183, [1] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 183. - Текст рос. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1267945
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. та ін. Волошінов; Болтрик Ю.В., Буйських А.В., Буйських С.Б., Буров Г.М., Волошінов О.О. та ін.; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ; [pедкол.: П.П.Толочко, В.М. Зубар, Д.Н. Козак та ін.]. – Запоріжжя
Том 14. – 2007. – 262с. : іл.
1267946
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
Т. 16. – 2012. – 229, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 229. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1267947
  Коваленко В. Старожитності українського козацтва у творчій спадщині Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 17-23. – ISSN 2078-0850
1267948
  Ясновська Л.В. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського (20-ті роки XX ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 186-190. – ISSN 2078-0133
1267949
  Ульяновський В. Старожитня бібіліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря : спроба реконструкції кириличної збірки / Василій Ульяновський, Оксана Кошіль ; [наук. ред. В.М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печерськ. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-570-7
[Вип. 1] : Cпроба реконструкції кириличної збірки. – 2008. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. напис: Випуск 1. – Бібліогр.: с. 190-191 та в підрядк. прим.
1267950
  Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов"янський ономастичний континум // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 50-61. – ISSN 0027-2833
1267951
  Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 77- 90. – ISSN 0027-2833
1267952
  Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 239-263. – ISBN 978-966-02-4860-1
1267953
  Большаков Я.И. Старожуковский сельский совет. / Я.И. Большаков. – Саратов, 1948. – 48с.
1267954
  Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1267955
   Старозаимочные земли : Решения Харьк. окр. суда по искам крестьян. о-в к Харьк. казен. палате о старозаимоч. землях, с прил. жалованных Слобод. полкам грамот и др. документов. – Изд. Николая Чижевского, присяж. пов. окр. Харьк. судеб. палаты. – Харьков : Тип. Окружного штаба, 1883. – [2], VI, 123 с.


  Изд.: Чижевский, Николай Иванович
1267956
  Юдович М. Староиндийская защита / М. Юдович. – Москва, 1967. – 231с.
1267957
  Зумакулова Т.М. Старой песни новая строка : стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. Н.Гребнева и Ю.Неймана. – Москва : Детская литература, 1977. – 112 с.
1267958
  Александров О.В. Старокиївська агіографічна проза 11-першої третини 13 ст. : Монографія / О.В. Александров; НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 272 с. – ISBN 966-549-285-3
1267959
  Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про заходи, яких вживала Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви для збереження та ремонту Софійського собору. The article tells about measures, that have been taken by the Old Kiev Parish of the Ukrainian ...
1267960
  Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 213-217


  Йдеться про билини як жанр народного епосу часів Київської Русі-України; автор розглядає його як історичного попередника українських народних дум. Звернута увага на особливості поетики билин та дум, що виросли з єдиного етнічного джерела і мають ...
1267961
  Шестаковский А.Ф. Староконюшенный переулок, 33 / А.Ф. Шестаковский. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 61 с.
1267962
  Ганшин А. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 8-15
1267963
  Вовк Ольга Старомерчицький палац : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
1267964
  Сабо М. Старомодна історія / М. Сабо. – К., 1984. – 421с.
1267965
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1980. – 480с.
1267966
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1983. – 479с.
1267967
  Вострышев М.И. Старомосковские жители / М.И. Вострышев. – Москва, 1988. – 249с.
1267968
  Лазарук Т.К. Старонкі гераічнага летапісу / Т.К. Лазарук. – Мінськ, 1970. – 49с.
1267969
   Старонкі літататурных сувязей.. – Мінськ, 1970. – 214с.
1267970
  Кретович А. Старообрядництво Київщини як рушійна сила промислового та соціального розвитку регіону наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 425-430. – ISBN 978-617-7399-06-2
1267971
  Мордвінцев В.М. Старообрядницький рух у першій половині XVIII ст. // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. – Київ, 2000
1267972
  Заболотна Н.В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н.В. Заболотна, О.О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 239-249. – ISSN 2222-4203
1267973
  Мордвінцев В. Старообрядські громади України другої половини XVIII століття та ставлення до них влади // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2002
1267974
  Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії та їх переслідування російським урядом у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 84-94. – ISSN 0130-5247
1267975
  Моісеєнко Л. Старообрядці в Україні в XIX - на початку XX ст. (на прикладі Слов"яносербського повіту Катеринославської губернії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 461-471. – ISBN 966-7379-70-1
1267976
  Таранець С.В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 50-79. – ISSN 0130-5247
1267977
  Мащенко С. Старообрядці на Придесенні // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 122-139. – ISBN 966-502-361-6
1267978
  Гагарин Ю.В. Старообрядцы / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1973. – 143с.
1267979
  Енаке Дж. Старообрядцы на территории Румынии в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0042-8779


  О липованах Румынии - староверах, выходцах из России.
1267980
  Конрадова Наталья Старообрядцы по требованию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 58-66 : фото, рис.
1267981
  Хисамутдинов А.А. Старообрядцы: из России в Америку через Китай // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 90-102. – ISSN 0042-8779
1267982
  Гринченко Я.С. Старообрядческая культура в Волгоградском регионе: традиции и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрена малоизученная культура старообрядцев-поповцев белокриницкого согласия, проживающих на территории Волгоградской обл. Автор дает характеристику структурообразующих элементов современ. материальной и духовной культуры староверов региона, ...
1267983
  Подмазов А.А. Старообрядчество в Латвии / А.А. Подмазов. – Рига : Лиесма, 1970. – 112 с.
1267984
   Старообрядчество в Латвии без прикрас. 1920-1940 : сборник документов. – Рига : Латгосиздат, 1961. – 163 с.
1267985
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – Москва : Мысль, 1969. – 112 с.
1267986
  Таранец Сергей Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / Таранец Сергей; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Музей ист. и культ. рус. старообряд. Укр. – Киев, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8
1267987
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс / В.Ф. Миловидов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1267988
  Таранец Сергей Старообрядчество Подолии / Таранец Сергей; НАНУ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. грушевского.Киевский ин-т "Славянский университет". – Киев, 2000. – 239с. – ISBN 966-02-1802-8
1267989
  Катунский А.Е. Старообрядчество. / А.Е. Катунский. – М, 1972. – 120с.
1267990
  Соловей Т. Старообрядчество:новый взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 111-122. – ISSN 0869-44435
1267991
  Гузев В.Г. Староосманский язык / В.Г. Гузев. – М, 1979. – 95с.
1267992
   Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
1267993
   Старопечатные издания Кирилловского шрифта : XV – первая половина XVI ст. : кат. коллекции. – Одеса : ОКФА, 1998. – 126, [2] с. – 1000-ліття літописання і кн. справи в Україні. - Указ.: с. 41-44, 126. – Библиогр. на боковиках. – ISBN 966-571-091-5
1267994
  Миловидов А.И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий. / А.И. Миловидов. – 27с.
1267995
  Санжеев Г.Д. Старописьменный монгольский язык / Г.Д. Санжеев. – Москва, 1964. – 92с.
1267996
  Йовков Й. Старопланинские легенды / Й. Йовков. – Москва, 1959. – 126с.
1267997
  Йовков Й. Старопланинские легенды : [Сборник] / Йордан Йовков ; Пер. с болг. – Москва : Художня література, 1990. – 367 с.
1267998
  Йовков Й. Старопланинські легенди. / Й. Йовков. – К, 1976. – 351с.
1267999
   Старопримислові регіони Західної та Східної Європи в умовах інтеграції = Old-industrial regions of western and eastern europe in conditions of integration : Збірник накових праць. – Донецк, 2003. – 550с. – ISBN 966-639-053-8
1268000
  Григорьев В.П. Старопровансальский язык и литература / В.П. Григорьев. – Кишинев, 1990. – 159с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,