Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1266001
  Воротняк Т. "Темпус-проекти, єднайтеся!" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  Відбулася нарада керівників Темпус-проектів. У роботі наради взяла участь начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Г. Новосад. Під час зустрічі проректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
1266002
   "Тенденции на рынке диктуют потребители и технологии" : персона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1266003
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – Москва : Наука, 1981. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 12)
1266004
  Смородинский Я.А. Температура / Я.А. Смородинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 188с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 12)
1266005
  Буторин Н.В. Температура воды и грунтов Рыбинского водохранилища / Н.В. Буторин, Т.Н. Бурдина, С.С. Бакастов. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1266006
  Фролов Н.М. Температура Земли / Н.М. Фролов. – Москва : Недра, 1971. – 120с.
1266007
  Моисеенко У.И. Температура земных недр / У.И. Моисеенко, А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1986. – 180 с.
1266008
  Леонтьев К.А. Температура и ее измерение / К.А. Леонтьев. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 64 с.
1266009
  Лисогурский Н.И. Температура и циркуляция воздух в стратосфере Антарктики / Н.И. Лисогурский; Под ред.А.А.Павловской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 110с.
1266010
   Температура лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження / С. Федорчук, Л. Чікіна, О. Мартинчук, Л. Криворучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни температури лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження у студентів. Виявлено, що психофізіологічне навантаження викликає зростання температури барабанної перетинки, більшою мірою правої ніж лівої, та ...
1266011
  Ржевский Владимир Николаевич Температура нейтрального газа в положительном столбе разряда при средних давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Ржевский Владимир Николаевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1266012
  Пилипюк А.В. Температура повітря карстової печери "Атлантида" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 24-26
1266013
  Корнева И.А. Температура почвы и грунта в Москве и ее современные изменения / И.А. Корнева, М.А. Локощенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-50 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1266014
  Пилипюк А.В. Температурна диференціація повітря лабіринтової печери " Скитська" ("Гострі Говди") // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 22-25
1266015
  Корочкіна Л.М. Температурна залежність ентропії та теплоємності в рідких металах / Л.М. Корочкіна, В.П. Казіміров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Одержані аналітичні співвідношення для розрахунку температурної залежності ентропії та теплоємності рідких металів з використанням експериментальних даних про парну функцію розподілу атомів розплаву g(R) та моделі твердих сфер. Показано, що суттєвий ...
1266016
  Лозовий В.І. Температурна залежність коефіцієнтів дифузії малої домішки електролітів у воді. Нові методики дослідження дифузії у водних розчинах / В.І. Лозовий, В.П. Шолудько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-41. – (Фізика ; Вип. 1)


  Розроблені методики визначення коефіцієнтів дифузії малих домішок: Cs*Cl у воді шляхом вимірювань розподілу вздовж капілярної комірки Cs - 137 на (gamma) - спектрометрі "Лангур" і KMnO4 за допомогою тестових розчинів. отриманна прямолінійна залежність ...
1266017
   Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и нраницы раздела фаз / А.Д. Алехин, Ю.Л. Остапчук, Е.Г. Рудников, А.В. Войтешенко // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2014. – Вып. 51. – С. 18-26. – ISSN 0367-1631
1266018
  Брагин Геннадий Петрович Температурная зависимость давления насыщенного пара некоторых кремний-, германий-, оловоорганических и смешанных элементоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Брагин Геннадий Петрович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1266019
  Мурадов С.М. Температурная зависимость и механизмы радиационного окраивания чистых и легированных кристаллов КСI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Мурадов С.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1266020
  Калинин Б.А. Температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии газов и межмолекулярные силы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Калинин Б.А.; Уральский политехнич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
1266021
  Айтматова Розетта Тюракуловна Температурная зависимость локальных колебаний примесных анионов и комплексов в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Айтматова Розетта Тюракуловна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн., и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 16л.
1266022
  Скрешевский Ю.А. Температурная зависимость люминесценции и переноса энергии электронного возбуждения в кристаллах нафталина с различными дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скрешевский Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1266023
  Ефимова А.М. Температурная зависимость магниртной вязкости, статисческих магнитных и электрических свойств редкоземельных ферритов со структурой граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 8л.
1266024
  Леднев И.А. Температурная зависимость магнитной вязкости никель-цинковых ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Леднев И. А.; МГУ. – Москва, 1956. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1266025
  Бадуленко Людмила Николаевна Температурная зависимость магнитных свойств тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.050. / Бадуленко Людмила Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1266026
  Оразсахатов А. Температурная зависимость магнитострикции магний-марганцевых, магний-медных и никель-медных ферритов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оразсахатов А.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1266027
  Баранова Н.А. Температурная зависимость намагниченности и явленгие температурного магнитного гистерезиса в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранова Н.А.; Уральс. гос. ун-т. – Свердловск, 1957. – 8л.
1266028
  Мамалуй Ю.А. Температурная зависимость некоторых свойств гексагональных ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамалуй Ю.А.; Харьк. гос. ун-т. Кафедра физики твердого тела. – Х., 1964. – 9л.
1266029
  Пшеничкина П.А. Температурная зависимость парамагнитной восприимчивости некоторых сплавов марганца в твердом и жидком состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пшеничкина П.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1266030
  Богданов В.И. Температурная зависимость теплоемкости и характеристики межатосных вил некоторых полупроводнников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов В. И.; Моск. инзт стали и сплавов. – М., 1971. – 20л.
1266031
  Панькова С.А. Температурная зависимость термодинамических свойств хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Панькова С.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с.
1266032
  Сорокина Л.А. Температурная зависимость электрической прочности щелочно-галоидных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокина Л.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1963. – 9л.
1266033
  Сабурова Е.А. Температурная и протеолитическая стабильность белков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Сабурова Е. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 30л.
1266034
  Проваз И. Температурная компенсация нестабильности высокочастотных контуров / И. Проваз; под ред. Д.П.Линде. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 241 с.
1266035
  Голубцов М.Г. Температурная стабильность узкополосных электромеханических фильтров. / М.Г. Голубцов. – М.-Л., 1962. – 59,5с.
1266036
  Аршинов С.С. Температурная стабильность частоты ламповых генераторов / С.С. Аршинов. – М.-Л., 1952. – 176с.
1266037
  Дегода В.Я. Температурне згасання люмінесценції ІІІ. Згасання блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2 // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 425-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені температурні дослідження блакитної фотолюмінесценції дисперсного SіO2. При збудженні азотним лазером (3.68 еВ) спостерігається внутріцентрова люмінесценція з максимумом при 3.1 еВ, яка характерна для всіх модифікацій SіO2. Аналіз ...
1266038
  Щербань І.М. Температурний режим Львівської області / І.М. Щербань, О.В. Хала // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 189-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1266039
  Вовк І.І. Температурний режим міста Суми / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 341-350 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1266040
  Фан Бак Нік Температурний режим повітря кукурудзяного поля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 56-60 : Табл., рис. – (Географія ; Вип. 15)
1266041
   Температурні залежності теплоємності неоднорідних рідин у гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 287-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів та з використанням лінійної моделі параметричного рівняння стану речовини знайдене рівняння лінії екстремумів немонотонних температурних залежностей ізохорної теплоємності неоднорідної речовини ...
1266042
  Фролов В.О. Температурні особливості електрофізичних властивостей Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, In, Pb : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 28 назв
1266043
   Температурні переходи у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій / А.Л. Стрибулевич, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено дослідження температурних переходів у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модифікацій акустичним та рентгенодифракційним методами. Показано, що у волокнах з [гама]-кристалічною модифікацією переходи скловання та рекристалізації ...
1266044
   Температурні переходи у волокнах у волокнах полікапроаміду різних поліморфних модіфікацій. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, О.В. Товпеко // Фізика конденсованих високомолекулярних систем
1266045
  Кіріяк Ю.П. Температурні стреси, як наслідок кліматичних змін, та їх вплив на людину / Ю.П. Кіріяк, С.Г. Кіріяк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 126-128. – ISBN 978-966-285-361-2
1266046
  Ноздренко Д. Температурно-залежні зміни швидкості вкорочення скелетного волокна жаби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 62-63. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес приросту сили скорочення поодиноких волокон скелетного м"язу жаби в ізометричному режимі під впливом двокомпонентної модульованої стимуляції. Показано наявність нелінійного характеру протікання скоротливих процесів. Продемонстрована ...
1266047
  Павлов Е.В. Температурно-концентраційна залежність дальнього упорядкування удалині від точки фазового переходу в сплавах із ГЦК структурою / Е.В. Павлов, С.П. Репецький, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 472-477. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з вимоги мінімізації вільної енергії, отримані формули для рівноважного значення параметра дальнього та близького порядку у випадку ГЦК гратки. В граничному випадку, коли параметри ближнього порядку вважаються малими величинами, отримано ...
1266048
  Разумейко Н.Г. Температурное сосояние ледников архимпелага Земля франца-Иосифа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Разумейко Н.Г.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1966. – 21л.
1266049
  Вергунас Ф.И. Температурное тушение излучения циклосульфидных фосфоров и затухание послесвечения в области тушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вергунас Ф.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1954. – 18л.
1266050
  Суханова К.М. Температурные адаптации у простейших. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суханова К.М.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1266051
  Огаркова Т.В. Температурные и влажностные деформации прессованой древесины : Автореф... канд .техн.наук: / Огаркова Т. В.; Ворон. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1958. – 19л.
1266052
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах применых линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1266053
  Гайдидей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдидей Галина Ивановна; КГУ. – К., 1981. – 17л.
1266054
  Гайдыдей Галина Ивановна Температурные и концентрационные эффекты в колебательных спектрах примесных линейных анионов в кристаллах и растворах щелочно-галоидных солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гайдыдей Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 174л. – Бібліогр.:л.159-174
1266055
  Сидоров В.И. Температурные измерения на АЭС / В.И. Сидоров, Г.П. Мищенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 92 с.
1266056
  Рудько Б.Ф. Температурные исследования люминесценции и поглощения раствора солей таллия, свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудько Б.Ф.; Объед. учен. совет ин-тов физики, матем. и металлофизики АН УССР. – К., 1961. – 16л.
1266057
  Шабанов В.Ф. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света малых частот органических кристаллов с водородными связями и молекулярных комплексов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шабанов В.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 16л.
1266058
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии релея в некоторых неассоциированных жидкостях и их растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Гудименко Галина Лаврентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1266059
  Гудименко Галина Лаврентьевна Температурные исследования тонкой структуры линии Релея в некоторых неассоцированных жидкостях и их растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудименко Галина Лаврентьевна; КГУ. – К., 1974. – 22л.
1266060
  Биркле Г.-В.Б. Температурные люминесценции и фотопроводимость монокристаллов, порошков и пленок сульфида цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Биркле Г.-В. Б. ; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1266061
  Гейтвуд Б.Е. Температурные напряжения / Б.Е. Гейтвуд. – М, 1959. – 349с.
1266062
  Люзбень Л В. Температурные напряжения в анизотропных телах при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Люзбень В.Л,; МВ ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
1266063
  Космодамианский А.С. Температурные напряжения в многосвязных пластинках / А.С. Космодамианский, С.А. Калоеров. – К., 1983. – 160с.
1266064
  Солтыс И.Ф. Температурные напряжения в пластинах и оболочках с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтыс И.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1266065
  Уздалев А.И. Температурные напряжения в пластинках, ограниченных двухсторонним контуром / А.И. Уздалев. – Саратов, 1975. – 175с.
1266066
  Коротков В.Н. Температурные напряжения в полимерах и композиционных материалах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.19 / Коротков В. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1983. – 22л.
1266067
  Ханьжова Д Г. Температурные напряжения в полупространстве с источником тепла и смешанными граничными условиями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Ханьжова Г.Д,; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 15л.
1266068
  Стрекис А.М. Температурные напряжения в сложных парапроводах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стрекис А.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1952. – 18л.
1266069
  Бьюэлл Д. Температурные напряжения и предельная прочность конструкции летемельных аппаратов, входящих в плотные слои атмосферы / Д. Бьюэлл, 1959. – 14с.
1266070
  Коляно Ю.М. Температурные напряжения от объемных источников / Ю.М. Коляно, А.Н. Кулик. – К., 1983. – 287с.
1266071
  Джафаров А.И. Температурные отклонения сеносомоторной области коры мозга и их связь с изменениями электрической активности и напряжения кислорода при интероцептивных раздражениях : Автореф... канд. биолнаук: / Джафаров А. И.; АН АзССР, Отд-ние биол. наук, Объед. сов. – Баку, 1970. – 21л.
1266072
  Рубинштейн Л.И. Температурные поля в нефтяных пластах / Л.И. Рубинштейн. – М., 1972. – 276с.
1266073
  Дидык В.З. Температурные поля и напряжения в пластиках и оболочках при переменных коэффициентах теплоотдачи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидык В.З.; АН УССР. – К, 1980. – 23л.
1266074
  Чернявская Л.В. Температурные поля и напряжения в электропроводных оболочках при индукционном нагреве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02. / Чернявская Л.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 28л.
1266075
  Федик И.И. и др. Температурные поля и термонапряжения в ядерных реакторах / И.И. и др. Федик. – М., 1985. – 280с.
1266076
  Солтанов С Н. Температурные поля и термоупругие напряжения в двухфазных твердых тлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солтанов Н.С.оглы; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1266077
   Температурные режимы северотаежных почв Западной Сибири в условиях островного распространения многолетнемерзлых пород / О.Ю. Гончарова, Г.В. Матышак, А.А. Бобрик, Н.Г. Москаленко, О.Е. Пономарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1462-1473 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1266078
  Пуга П.П. Температурные спектрально-структурные изменения и оптические свойства халькогалогенидных стекол А -В -С : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Пуга П.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с.
1266079
  Левкович Р.А. Температурные условия осадочной толщи Предгорного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левкович Р. А.; Сов. по присужд. уч. степ. геол. развед. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1972. – 19л.
1266080
  Багин В.И. Температурные фазовые превращения гидроокисов железа и маггемита и химическая намагниченность, возникающая при этих превращениях : Автореф... канд. физ-матнаук: / Багин В.И.; МГУ. – М, 1966. – 11л.
1266081
  Аманов Ч.А. Температурный и радиационный режимы промышленных фотореакторов по производству хлореллы / Ч.А. Аманов. – Ашхабад, 1989. – 306 с.
1266082
  Фролов Н.М. Температурный режим гелиотермозоны. / Н.М. Фролов. – М, 1966. – 156с.
1266083
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1266084
  Шкадова А.К. Температурный режим почв на территории СССР / А.К. Шкадова. – М, 1979. – 240с.
1266085
  Жданова Т.С. Температурный режим пчелиного гнезда и его изменения в течении года : Автореф... канд. биол.наук: / Жданова Т. С.; МВиССО РСФСР, Гор.ГУ. – Казань, 1963. – 24л.
1266086
  Войников В.К. Температурный стресс и митохондрии растений. / В.К. Войников. – Новосибирск, 1987. – 135с.
1266087
  Булгакова А.М. Температурный эффект на катоде при электроосаждении металлических порошков : Дис... канд. хим.наук: / Булгакова А. М.; НИИ хими при ХГУ им. А. Горького. – Х., 1954. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
1266088
   Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации / Фурдуй Ф.И. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.], 2013. – 606, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 552-605. – ISBN 978-9975-62-337-7
1266089
  Зиновьев В.Е. Температуропроводность и теплопроводность некоторых переходных металлов при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Зиновьев В.Е.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1266090
  Лукьященко К.И. Температуропроводность пахотных луговато-черноземных выщелоченных почв республики Адыгея / К.И. Лукьященко, Т.А. Архангельская, А.Б. Умарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 458-461 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0032-180Х
1266091
  Мирзоева Зухра Амандулаевна Температурочувствительные мутации как возможная причина эмбриолетательности у человека : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Мирзоева Зухра Амандулаевна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1978. – 31л.
1266092
  Земанский М. Температуры очень низкие и очень высокие. / М. Земанский. – М., 1968. – 152с.
1266093
  Харкова Л.О. Темпи євроінтеграції України: прогнози та реалії // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [21-22]
1266094
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1266095
   Темпи зростання ВВП / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 125-127. – ISSN 1684-906Х
1266096
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1266097
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у країнах, що розвиваються // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 130-134. – ISSN 1684-906Х
1266098
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1266099
   Темпи зростання реального ВВП і валового внутрішнього попиту у розвинених країнах / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 128-129. – ISSN 1684-906Х
1266100
  Ніколенко Ю.В. Темпи і ефективність соціалістичного відтворення. / Ю.В. Ніколенко. – К, 1979. – 46с.
1266101
  Соколик М. Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 68-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1266102
  Хомицька О. Темпи розвитку галузі альтернативної енергетики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Нормативно-правове регулювання альтернативної енергетики в Україні ".
1266103
  Бонюк З.Г. Темпи росту таволг в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено дані про темпи росту для 78 таксонів інтродукованих таволг (Spiraea L.) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету. Отримані результати свідчать, що таволги за характером росту можна віднести до середньо- та швидкорослих ...
1266104
   Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України / А. Лаврінєнко, Є. Городецька, Л. Крячок, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 100-104. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Досліджено частоти спонтанних мутацій у особин Drosophila melanogaster у локусі cn, який міститься у 3-й хромосомі. З цією метою було проаналізовано 15 050 самців і самок, представників природної популяції D. melanogaster м. Варви. Було встановлено ...
1266105
   Темплатний синтез макроциклічних тетрагідразидних комплексів міді (ІІІ) / К.А. Нікітін, О.П. Єфетова, І.О. Фрицький, В.О. Калібабчук, Р. Кремер, В.В. Скопенко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11
1266106
  Гэрбэлэу Н.В. Темплатный синтез макроциклических соединений / Н.В. Гэрбэлэу, В.Б. Арион. – Кишинев, 1990. – 372с.
1266107
  Заєць В.А. Темпонавти / В.А. Заєць. – Київ : Веселка, 1986. – 228 с.
1266108
  Гаjдова У. Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во jугоисточните македонски говори / Убавка Гаjдова ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2002. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-158. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 33). – ISBN 9989-640-37-8
1266109
  Ярмиш О. Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики / О. Ярмиш, А. Червяцова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 69-83. – ISSN 1993-0909
1266110
  Пушняк О.В. Темпоральна дія судових правоположень в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 8-18. – ISSN 2224-9281
1266111
  Коваль Г. Темпоральна картина українських календарно-обрядових пісень (деякі аспекти проблем) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 158-167
1266112
  Боєва Е.В. Темпоральна лексика як засіб створення художнього часу в "малій прозі" Б. Грінченка // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 33-41
1266113
  Ісакова Є.П. Темпоральна репрезентація повідомлення з точки зору ергономіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 131-138. – ISBN 966-581-148-7
1266114
  Звонська-Денисюк Темпоральна семантика давньогрецького оптатива // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 276-280
1266115
  Єськов С.В. Темпоральна структура процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 45-51


  Висвітлюються темпоральні аспекти структури процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування, визначаються етапи цього процесу. Автор дійшов висновку, що етапами прийняття рішення про втручання у приватне спілкування є: усвідомлення ...
1266116
  Голосова Т. Темпоральна структура тексту: проблеми та перспективи дослідження // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 26-48
1266117
  Лопатюк О.В. Темпоральна характеристика прототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 264-268
1266118
  Гончарко О.Ю. Темпоральная импликация и временные модальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 21-26. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
1266119
  Балацкий Е. Темпоральная модель межстрановой конкуренции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0207-3676
1266120
  Кобалия Л.Д. Темпоральная структура текста газеты в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кобалия Л.Д.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 16л.
1266121
  Голубева Татьяна Ильинична Темпоральная структура текстов дневников и воспоминаний (На материале английских и американских авторов XIX-XX веков) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Голубева Татьяна Ильинична; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 22л.
1266122
  Левченко М.Н. Темпоральная структура художественного теквта (жанр рассказа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левченко М. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1266123
  Шостак О.Г. Темпоральний аспект "інших світів" у художніх текстах американських письменників індіанського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 98-106. – Бібліогр.: Літ. : с. 106; 10 поз.
1266124
  Олексієнко А.В. Темпоральний дейксис у детермінативних реченнях німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 244-248. – ISBN 978-966-2668-24-7
1266125
  Волкова Л.М. Темпоральний маркер still в дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 51-58


  У статті розглядається роль темпорального маркера still в сучасному англомовному дискурсі. Робиться висновок, що семантика цієї мовної одиниці, яка виявляється на дискурсивному рівні шляхом співвіднесення експліцитної та імпліцитних пропозицій, робить ...
1266126
  Переяслова О.О. Темпоральний простір Харкова у творі Сашка Ушкалова "БЖД": лексико-семантичний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 146-153. – ISSN 2312-0665
1266127
  Куценко В.В. Темпоральний словник С. К"єркегора // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 441-444
1266128
  Лавринович Л. Темпоральні аспекти художнього світу Василя Голобородька (на матеріалі збірки вибраного "Ми йдемо", 2005) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 72-77
1266129
  Шарагіна О. Темпоральні виміри тиші та мовчання в натурфілософському коді "тихої лірики" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 285-292. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1266130
  Лихошерстова Б.Ю. Темпоральні іменники і прислівники як основні лексичні засоби вираження часу (на матеріалі сучасних арабської й української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 109-114. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1266131
  Корніюк К. Темпоральні межі права на життя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 187-189. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1266132
  Скляренко О.Б. Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 190-192
1266133
  Берковець В. Темпоральні особливості функціонального стилю в сучасній українській літературній мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються темпоральні показники наукового та художнього стилів сучасної української мови. Результати аудиторського й інструментального аналізів подано у двох таблицях і малюнках, які супроводжуються коментарями.
1266134
  Гошилик Н.С. Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 31-34
1266135
  Матвєєва Т.С. Темпоральні феномени романістики І. Франка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 272-279. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1266136
  Мамосюк О. Темпоральність у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Enfance" Н. Саррот) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 160-164. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1266137
  Ворожбит І. Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О.Ф. Кістяківський // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 108-117


  Стаття присвячена дослідженню особливостей організації соціального часу одного з представників професорської культури Університету Св. Володимира - О.Ф. Кістяківського - через концепт темпоральності в різного роду "дисциплінуючих" документах та ...
1266138
  Кудрявцева Э. Темпоральность и ее выражение в научной прозе М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.01 / Кудрявцева Э.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1981. – 22л.
1266139
   Темпоральные аспекты моделирования и прогнозирования в экологии. – Рига, 1986. – 183с.
1266140
  Гришина Е.А. Темпоральные дейктические жесты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2013. – С. 3-31. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 1). – ISSN 0321-1711


  Дейктические жесты во многих языках мира обозначают не только расположение объектов указания в пространстве, но и фиксацию событий во времени. В статье на материале Мультимедийного рус. корпуса (МУРКО), который является частью Нац. корпуса рус. языка, ...
1266141
  Сингаевская Ангелина Владимировна Темпоральные значения частей речи - предикатов пропозиционального отношения (на материале современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сингаевская Ангелина Владимировна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 211л. – Бібліогр.:л.210-211
1266142
  Сингаевская А.В. Темпоральные значения частей речипредикатов пропозиционального отношения (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф... наук: 10.02.04 / Сингаевская А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1266143
  Чеснокова Ш.В. Темпоральные особенности американской речи в различных возрастных группах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 75-79. – ISSN 2307-4558
1266144
  Каращук В.А. Темпоральные прилагательные в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Каращук В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.19
1266145
  Сяонань Лян Темпоральный код в русской и китайской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 165-173. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1266146
  Ярмак В.І. Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 214-231. – ISSN 2075-437X
1266147
  Горбатов И.А. Темпратурные эффекты в спектрах комбинированного рассеяния кристаллов кальцита и -кварца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатов И. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1970. – 18л.
1266148
  Здоров Б.М. Темпы и пропорции воспроизводства совокупного общественного продукта при построении коммунизма : Автореф... канд. эконом.наук: / Здоров Б.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
1266149
  Кудров В.М. Темпы и пропорции общественного производства в США. / В.М. Кудров, Г.А. Шпилько. – М., 1965. – 239с.
1266150
   Темпы и пропорции развития библиотечных ресурсов в крупных регионах страны. – М., 1986. – 74с.
1266151
   Темпы и пропорции расширенного воспроизводства в Киргизии. – Фрунзе, 1973. – 61с.
1266152
  Ноткин А.И. Темпы и пропорции социалистического воспроизводства / А.И. Ноткин. – М, 1961. – 216с.
1266153
   Темпы и пропорции социалистического воспроизводства. – М., 1968. – 192с.
1266154
  Анчишкин А.И. Темпы и пропорции экономического развития / А.И. Анчишкин, Ю.В. Яременко. – Москва, 1967. – 208с.
1266155
  Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста / Д.А. Черников. – М., 1982. – 223с.
1266156
  Власов Б.И. Темпы и структура производства предметов потребления. (На материалах пром-сти Каз. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Власов Б.И. ; АН Каз.ССР , Объедин. ученый совет по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1968. – 19 с.
1266157
  Симпсон Дж.Г. Темпы и формы эволюции = Tempo and mode in evolution / Дж.Г. Симпсон; Пер. с англ.: М.Л. Бельговского. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 358с.
1266158
  Мышкис В.С. Темпы индустриализации и обобществления на Украине / В.С. Мышкис. – Х., 1930. – 74с.
1266159
  Фараджев Ф.А. Темпы развития и отраслевые пропорции промышленности Азербайджана. / Ф.А. Фараджев. – Баку, 1975. – 294с.
1266160
  Хромов П.А. Темпы развития промышленности и сельского хозяйства / П.А. Хромов. – Москва, 1974. – 199с.
1266161
  Попов С.И. Темпы развития промышленности ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов С.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 16л.
1266162
  Федотова Р.Д. Темпы расширенного воспроизводства и капитальные вложения . / Р.Д. Федотова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1266163
   Темпы роста. – М., 1961. – 48с.
1266164
  Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты / Л.С. Казинец. – М., 1975. – 191с.
1266165
  Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике. / Л.С. Казинец. – М., 1981. – 184с.
1266166
  Суслов И.Ф. Темпы роста и условия расширенного воспроизводства в колхозной экономике. : Автореф... доктор экон.наук: / Суслов И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
1266167
   Темпы, пропорции и структура общественного производства Таджикской ССР. – Душанбе, 1980. – 270с.
1266168
  Геворкян М.А. Темпы, пропорции и факторы расширенного воспроизводства в союзной республике / М.А. Геворкян. – М, 1981. – 158с.
1266169
   Темпы, пропорции, критерии эффективности. – М., 1968. – 151с.
1266170
   Темпы, структура и эффективность общественного производства Казахской ССР. – Алма-Ата, 1970. – 291с.
1266171
  Аллазов Г.С. оглы Темпы, структура производства и ее совершенствование в союзной республике (на материал. АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аллазов Г. С. оглы; АН АзССР, Ин-т экон. – Баку, 1981. – 26л.
1266172
  Гулиа Г.Д. Темур - человек гор / Г.Д. Гулиа. – М., 1958. – 48с.
1266173
  Козлов Григорий Темучин - каратель неразумных : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 44-61 : Іл., карта
1266174
  Лихачев В.И. Темы готовых работ по бухгалтерии в связи с документами и коммерческой корреспонденцией / В.И. Лихачев. – Царицын : Паровая типография и переплетная Ф.А. Виноградова
Вып.1 : Единоличное предприятие. – 1909. – 18 с.
1266175
   Темы и методика сельскохозяйственных опытов для учащихся школ Волгоградской области. – Волгоград, 1966. – 109с.
1266176
   Темы и образцы пьес Николая Терентьева. – Чебоксары, 1986. – 59 с.
1266177
  Росовецкий С. Темы и образы "Слова о полку Игореве" в русской, украинской и белорусской поэзии военных лет // Слово, которое вело в бой / [редкол.: А.М. Барзилович, И.Я. Заславский (отв. ред.), В.А. Капустин, П.П. Кононенко, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – С. 43-52
1266178
  Холевиус Темы и планы для сочинений Холевиуса / Холевиус. – Изд. 4-е. – М., 1892. – 315с.
1266179
  Алиев Г.Ю. Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока / Г.Ю. Алиев. – Москва, 1985. – 332 с.
1266180
  Мишин Т И. Темы контрольных заданий по курсу "Русская литература XVI века" / Т И. Мишин. – М. : Просвещение, 1967. – 39 с.
1266181
   Темы контрольных работ для студентов 5 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 24с.
1266182
   Темы контрольных работ для студентов заочников 3 курса отделения русского языка и литературы на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 30с.
1266183
   Темы контрольных работ для студентов заочников 4 курса отделения истории на 1955-56 год. – Кишинев, 1955. – 16с.
1266184
   Темы контрольных работ по дошкольной педагогике. – М., 1973. – 28с.
1266185
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1963. – 44с.
1266186
  Вургафт Е.М. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / Е.М. Вургафт. – Москва, 1965. – 52с.
1266187
  Ловцова О.В. Темы контрольных работ по зарубежной литературе 19 века. / О.В. Ловцова. – М, 1969. – 64с.
1266188
  Либинзон З.Е. Темы контрольных работ по зарубежной литературе XIX века. / З.Е. Либинзон. – М., 1967. – 56с.
1266189
  Крылова Т.С. Темы контрольных работ по зарубежной литературе ХІХ века / Т.С. Крылова. – М, 1972. – 62с.
1266190
  Свенцицкая И.С. Темы контрольных работ по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – Москва, 1972. – 39 с.
1266191
  Абрамсон М.Л. Темы контрольных работ по истории средних веков. / М.Л. Абрамсон. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 40с.
1266192
  Федоров В.И. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение" / В.И. Федоров. – М., 1966. – 24с.
1266193
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – Москва, 1969. – 128с.
1266194
  Воробьева З.А. Темы контрольных работ по курсу "Введение в литературоведение". / З.А. Воробьева. – 2-е изд.перераб. доп. – Москва, 1974. – 160с.
1266195
  Янко М.Д. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / М.Д. Янко. – М., 1970. – 72с.
1266196
  Майман Р.Р. Темы контрольных работ по курсу "Методика преподавания литературы" / Р.Р. Майман. – М, 1974. – 76с.
1266197
  Лазарчук Р.М. Темы контрольных работ по курсу "Русская литература 18 века" / Р.М. Лазарчук. – М., 1978. – 37с.
1266198
  Шарец Д.С. Темы контрольных работ по курсу физической географии частей света / Д.С. Шарец. – М., 1968. – 31с.
1266199
  Минускин М.С. Темы контрольных работ по курсу экономической и политической географии зарубежных стран. / М.С. Минускин. – М., 1964. – 48с.
1266200
  Лахостский К.П. Темы контрольных работ по методике преподавания литературы / К.П. Лахостский. – М, 1967. – 52с.
1266201
   Темы контрольных работ по русской литературе 19 века. – М., 1966. – 128с.
1266202
  Акулова Е.А. Темы контрольных работ по русской литературе XIX века / Е.А. Акулова. – Москва, 1966. – с.
1266203
  Теплинский М.В. Темы контрольных работ по русской литературе Х1Х века / М.В. Теплинский. – М, 1973. – 128с.
1266204
  Гаркави А.М. Темы контрольных работ по русской литературе ХIХ века. Для студе.-заоч. III-IV курсов фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Гаркави. – М., 1969. – 114с.
1266205
  Жиляєв Г.Е. Темы контрольных работ по русской литературе ХХ века (дооктябрський период) и советской литературе / Г.Е. Жиляєв. – М., 1967. – 48с.
1266206
  Сидельникова Т.П. Темы контрольных работ по советской литературе. Для студ.-заоч. У курса фак-тов русск. яз и лит. пед. ин-тов / Т.П. Сидельникова. – М, 1973. – 56с.
1266207
  Рухлядев Д.П. Темы контрольных работ по экологии животных и учебно-методические указания по их выполнению : Для студ.-заочн. биологического фак. / Д.П. Рухлядев. – Махачкала, 1969. – 25с.
1266208
  Жаворонков Н.В. Темы курсовых работ по гимнастике / Н.В. Жаворонков, Б.Г. Андреев. – Москва, 1965. – 48 с.
1266209
  Андреев И.И. Темы курсовых работ по зоологии беспозвоночных / И.И. Андреев. – Москва, 1969. – 80с.
1266210
   Темы курсовых работ по истории средних веков для студентов заочников. – Минск, 1949. – 7с.
1266211
   Темы курсовых работ по истории СССР. – М., 1971. – 224с.
1266212
   Темы курсовых работ по методике математими и элементарной математике. – М., 1963. – 176с.
1266213
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века. – М., 1976. – 136с.
1266214
   Темы курсовых работ по русской литературе 19 века, 20 века и советской литературе для студентов заочников 3-4 курса фак-тов русского языка и литературы. – М., 1966. – 120с.
1266215
  Тамахин М В. Темы курсовых работ по русской литературе XIX века, XX века /дооктябьский период, и советской литературе / М В. Тамахин. – М, 1972. – с.
1266216
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 28с.
1266217
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1968. – 24с.
1266218
  Тутыхин Б.А. Темы курсовых работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1972. – 30с.
1266219
   Темы курсовых работ по экономической географии СССР. – Москва, 1979. – 59с.
1266220
   Темы лабораторных, самостоятельных и курсовых работ по "Геоморфологии СССР" и методические указания по их выполнению : (Для советских и иностранных студентов физико-географов 4 курса геолого-географического факультета ХГУ). – Харьков, 1979. – 50с.
1266221
   Темы лекций и классных занятий по истории СССР. – М., 1945. – 8с.
1266222
   Темы лекций и классных занять по курсу "Вопросы практического руководства социалистическим хозяйством". – М., 1945. – 11с.
1266223
   Темы лекций и семинарских занятий по курсу "Великая Отечественная война". – М., 1945. – 11с.
1266224
   Темы лекций по вопросам науки и техники. – М., 1939. – 20с.
1266225
   Темы лекций по курсу партийного строительства. – М., 1945. – 7с.
1266226
  Шведова Н.В. Темы любви и смерти в поэзии словацкого надреализма // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-1366
1266227
   Темы письменных работ по истории КПСС. – М., 1953. – 22с.
1266228
   Темы письменных работ по курсу "История коммунистической партии Советского Союза". – М., 1959. – 24с.
1266229
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – М., 1953. – 23с.
1266230
   Темы письменных работ по курсу "Патрийное строительство". – М., 1956. – 34с.
1266231
   Темы письменных работ по курсу "Политическая экономия". – М., 1958. – 31с.
1266232
   Темы письменных работ по курсу истории КПСС. – М., 1953. – 21с.
1266233
   Темы рефератов по истории КПСС. – Саратов, 1971. – 36с.
1266234
  Каретников Н.Н. Темы с вариациями / Н.Н. Каретников. – Москва, 1990. – 108 с.
1266235
   Темы семинарских занятий и докладов по диалектическому и историческому материализму. – М., 1945. – 11с.
1266236
   Темы студенческих докладов по курсу марксиско-ленинской философии и рекомендуемая к ним литература. – Омск, 1970. – 36с.
1266237
  Мирлес А.А. Темы ученических сочинений : систем. сборник свыше 6000 тем описат. лит. отвлеч., естеств.-геогр. и ист. : Библиогр. указ. : Около 100 назв. критич. произв. рус. и иностр. лит. / Александр Мирлес. – Киев : Книгоиздат. И.И. Симоненко, 1912. – IV, 192 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-IV)
1266238
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1: Описания и повествования ; Ч. 2 : Сравнения, разсуждения, пословицы, характеристики. – 1916. – [VII]. 218, [V] с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1266239
  Корзунов П.Т. Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений : руководство для учеников 3-го кл. высш. начальных училищ, 5-го отд-ния двухклассных сельских училищ и младших кл. средних учеб. заведений / П.Т. Корзунов. – Изд. 4-е. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1916. – [VII], 199 с. – Орфография согласована с "Русским правописанием" акад. Грота. - Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. допущено в 1 изд. для городских училищ, в качестве необязат. пособия (журн. М.Н. Пр. 1911 г. апрель) при преподавании рус. яз. в высш. начальн. училищах
1266240
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1970. – 12с.
1266241
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 12с.
1266242
   Темы, планы и литература к семинарским занятиям по истории политических учений. – К., 1972. – 14с.
1266243
  Корзунов П.Т. Темы, планы, и материалы для сочинений : : Руководство для учеников пятого отд. гор. уч-щ, пятого отд. двухклас. сел. уч-щ и мл. кл. сред. учеб. заведений : в 2 ч. / сост. П.Т. Корзунов. Ч. 1-2. – 1911-1912. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Описания и повествования. – 1911. – VIII, 192 с.
1266244
  Папаскири И.Г. Темыр : роман / И.Г. Папаскири; пер. с абхаз. А.Пасынкова. – Сухуми : Алашара, 1972. – 252 с.
1266245
   Тенге лихоманить // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Казахстан: обурення девальвацією - натяк на серйознішу хворобу.
1266246
  Ерлашова С.М. Тенгиз Мирзашвили / С.М. Ерлашова. – М., 1973. – 63с.
1266247
  Давиташвили М. Тенгиз Шавгулидзе : очерк / М. Давиташвили, Д. Кумсишвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 120 с.
1266248
  Мащенко М. Тенгіз Абуладзе // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238


  Тенгіз Абуладзе (1924-1994) - грузинський радянський кінорежисер. Працював в у жанрі поетичних й філософських драм. У його творах відображено традиції, життя та звичаї Грузії.
1266249
  Кирик О. Тенгу в японських народних казках та віруваннях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена дослідженню уявлень про міфічну істоту Тенґу в японських народних казках та віруваннях. Аналізується розвиток і трансформація образу Тенґу з давніх часів дотепер. The article is devoted to research of pictures of mythical ...
1266250
  Костромицкий Р.И. Тенденции "позднего постмодернизма" в творчестве В.О. Пелевина ("ДПП", "Священная книга оборотня") : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Костромицкий Р.И. ; Запорожский национальний ун-т. – Запорожье, 2009. – 218л. – Библиогр. : л.193-218
1266251
  Милов Л.В. Тенденции аграрного развития России первой половины 17 столетия. / Л.В. Милов. – М, 1986. – 303с.
1266252
  Васильева Е.Н. Тенденции американского экспорта сельскохозяйственной продукции в начале 80-х годов / Е.Н. Васильева, М.Е. Клюева // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 132-143
1266253
   Тенденции в литературоведении стран Западной Европы и Америки. – М., 1981. – 175с.
1266254
  Еловацкий И.П. Тенденции в развитии и использовании минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности США. / И.П. Еловацкий. – М., 1968. – 164с.
1266255
  Соловьев Б.В. Тенденции в развитии металлургической промышленности Англии в период общего кризиса капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Соловьев Б.В.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1958. – 20л.
1266256
  Антосенков Е.Г. Тенденции в текучести рабочих кадров / Е.Г. Антосенков, З.В. Куприянова. – Новосибирск, 1977. – 254с.
1266257
  Шуркалин А.К. Тенденции внешнеэкономической политики развивающихся государств // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 2074-6040
1266258
  Велева С. Тенденции во зборообразуваньето во македонскиот jазик / Славица Велева. – Скопjе : Велева, 2006. – 300, [ 1 ] с. : tab. – Авторское издание. – Библиогр.: c. 291-300. – ISBN 9989-57-447-2
1266259
  Кутаев Ш.К. Тенденции воспроизводства населения и их воздействие на движение трудовых ресурсов Северо-Кавказского федерального округа / Ш.К. Кутаев, Р.А. Кутаева // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 88-91. – ISSN 1728-6220


  Статтю присвячено аналізу питань відтворення населення та його впливу на міграційну активність і ринок праці Північно-Кавказького Федерального округу. Запропоновано деякі заходи, що мають на меті поліпшення ситуації на регіональному ринку праці, ...
1266260
  Крючкова Л.Н. Тенденции всестороннего развития личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крючкова Л.Н.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1266261
  Соболь В.А. Тенденции глобализации корпоративного управлення / В.А. Соболь, И.Н. Евдоченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 46-48
1266262
  Хлебникова Н.Е. Тенденции градостроительства на примерах новых городов Великобритании и Фрнации / Н.Е. Хлебникова. – Москва, 1973. – 56 с.
1266263
  Войнорубова И.А. Тенденции долгосрочного развития метаддургической отрасли Украины как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики в контексте глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.28-38
1266264
  Сушилина И.К. Тенденции жанрового развития в русской советской драматургии 60-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сушилина И.К.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 26л.
1266265
  Грошева И.А. Тенденции женской преступности в Тюменском регионе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.146-149. – ISSN 0132-1625
1266266
  Юзиханова Э.Г. Тенденции и закономерности преступности в субъектах Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1266267
  Шайтанов И. Тенденции и интенции отечественноо шекспироведения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 456-475. – ISSN 0042-8795
1266268
   Тенденции и направления приватизации. – М., 1993. – 101с.
1266269
   Тенденции и направления приватизации. – М.
1. – 1994. – 179с.
1266270
  Овчинников О.Г. Тенденции и особенности обеспечения продовольственной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 21-41. – ISSN 0321-2068


  "В статье на примере США рассматривается проблематика национальной продовольственной безопасности, а также вопросы формирования системы государственного регулирования, направленные на её обеспечение. Приводится система условий достижения ...
1266271
  Ниндель Т. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 30-39. – ISSN 1562-529Х
1266272
  Маловичко С. Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований / С. Маловичко, М. Мохначева // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 29-46. – ISBN 978-966-02-4344-6
1266273
  Михайлова Л. Тенденции и перспективы развития рынка средств и услуг информационной безопасности // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 163-175. – ISSN 2409-9260
1266274
  Петрусенко Т.В. Тенденции и перспективы развития системы обязательного экземпляра в России: проблемы и практика комплектования / Т.В. Петрусенко, И.А. Кирьянова, И.В. Эйдемиллер // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – C. 32-39. – ISSN 0869-608Х


  Обязательный экземпляр документов (ОЭ) является базовой основой формирования национального библиотечного фонда. Поступления по системе ОЭ составляют примерно 78% от всех поступлений отечественных изданий в фонд РНБ. Рассматриваются проблемы, связанные ...
1266275
   Тенденции и перспективы развития советского законодательства. – Казань, 1991. – 150с.
1266276
   Тенденции и перспективы развития социальной инфраструктуры. – М., 1989. – 206с.
1266277
  Шервашидзе В. Тенденции и перспективы развития французского романа / / В. Шервашидзе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 72-102. – ISSN 0042-8795
1266278
  Папцов А. Тенденции и перспективы финансирования аграрного сектора ЕС // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 0235-2443
1266279
  Пиотрович А.Н. Тенденции и проблемы инновационного развития в нефтегазовой отрасли России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 1728-8878
1266280
  Чорная О.Е. Тенденции и прогнозы развития мировой зкономики, оценка региональных аспектов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 156-161.
1266281
  Шкура И.С. Тенденции и условия иностранного инвестирования в экономику Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.17-21
1266282
   Тенденции и факторы повышения эффективности общественного производства. – М., 1984. – 276с.
1266283
   Тенденции изменения бюджета времени трудящихся. – М., 1979. – 176с.
1266284
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1266285
  Лопаткин Р.А. Тенденции изменения основных религиозных представлений в сознании современных верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лопаткин Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1266286
  Голенкова З. Тенденции изменения социальной структуры российского общества в период реформ // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.15-24. – ISSN 0207-3676
1266287
  Совенко С.П. Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата / С.П. Совенко, В Т. Будкевич Литвинчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 32-36 : табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1818-9172
1266288
   Тенденции измерения социально-классовой структуры советских наций и народностей. – М., 1978. – 198с.
1266289
   Тенденции изучения русской литературы первой четверти 20 века в советских исследованиях 80-х годов. – М., 1990. – 33с .
1266290
   Тенденции интенсификации общественного производства. – К., 1983. – 156с.
1266291
  Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 23-29
1266292
  Гаранин А.А. Тенденции международной миграции // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 339-41. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1266293
  Ананьева М.А. Тенденции мирового и российского энергопотребления: роль атомной энергетики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-157. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1266294
  Дан Женя Тенденции мирового туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 14-16 : фото
1266295
  Рокитский Б. Тенденции новой социальной дифференциации в России (гипотеза) / Б. Рокитский, Р. Рокитская // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.134-146. – ISSN 0207-3676
1266296
  Кузьменко Г. Тенденции подготовки преподавательских кадров в университетах Испании // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 150-153. – ISSN 2308-4634
1266297
  Пантин В.И. Тенденции политического развития современной Украины: основные риски и альтернативы / В.И. Пантин, В.В. Лапкин // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 5 (137). – С. 133-144. – ISSN 0321-2017
1266298
  Панджикидзе Т.И. Тенденции приспособления православия к современности и их критика. (По матер. Груз. ССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Панджикидзе Т.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1266299
  Кендрик Д. Тенденции производительности в США = Productivity trends in the United States / Джон Кендрик ; пер. с англ. С.А. Батасова ; под ред. и с предисл. Я.Б. Кваша. – Москва : Статистика, 1967. – 315 с.
1266300
  Терновая О.А. Тенденции развития акционерного законодательства Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 110-117. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1266301
  Кудрявцева Е.В. Тенденции развития английского гражданского процессуального законодательства (последние новеллы процессуального кодекса Англии) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 8-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1266302
  Москалик Р. Тенденции развития внешней торговли Украины со странами ЕС и СНГ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 74-79.
1266303
  Цвигун И.В. Тенденции развития внешнеэконоческой деятельности КНР / И.В. Цвигун, Я.А. Суходолов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 2 (70). – С. 135-140. – ISSN 1993-3541
1266304
  Корсаков Г.Б. Тенденции развития военной политики Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 22-40. – ISSN 0321-2068
1266305
  Никитенко Е.В. Тенденции развития высшего образования в России в условиях его модернизации // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена выявлению и анализу тенденций развития высшего образования в России в условиях его модернизации. В статье показано, что стержнем высшего образования сегодня является его ориентация на потребности рынка. В связи с развитием процессов ...
1266306
  Дегтярев Е.К. Тенденции развития вычислительной техники / Е.К. Дегтярев. – Москва, 1992. – 64с.
1266307
  Аминов Тенденции развития дагестанского стихосложения / Аминов, Магомед-Загид. – Махачкала : Дагест. кн. изд-во, 1974. – 154 с.
1266308
  Пищик В.Я. Тенденции развития Европейского экономического и валютного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2074-6040
1266309
   Тенденции развития и методы прогнозирования энергетики стран-членов СЭВ. – М., 1987. – 263с.
1266310
  Чистяк Л.В. Тенденции развития и перспективы бюджетирования в отечественной практике / Л.В. Чистяк, О.В. Касьян // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 11-13. – Бібліогр.: на 4 пункти
1266311
  Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-педагогической науки // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-83. – ISSN 0869-561Х


  В статтье проанализированы обновленные цели и методологические основания историко-педагогических исследований, предложена авторская классификация историко-педагогического знания; выявлен уровень научного обеспечения истории педагогики в высшей школе; ...
1266312
  Александр Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе / Александр, Те // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 162-174 : Табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1266313
  Якубайтис Э.А. Тенденции развития информационно-вычислительной техники / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1978. – 59с.
1266314
   Тенденции развития капитализма в Италии. – М., 1964. – 256с.
1266315
  Заничковский А.А. Тенденции развития кондитерского рынка Украины / А.А. Заничковский, И.В. Новойтенко, Н.Я. Слободян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 91-98 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1266316
  Волынский М.Л. Тенденции развития культуры: их изучение и прогнозирование. / М.Л. Волынский, В.Э. Шляпентох. – Москва, 1976. – 55с.
1266317
  Яновая О.А. Тенденции развития лексики цветообозначения (на материале современного английского языка с привлечением результатов исследований других языков) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 143-152. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
1266318
   Тенденции развития массовых информационных процессов. – М., 1991. – 81с.
1266319
  Каримова Д.Ю. Тенденции развития медицинского туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1813-1212
1266320
  Гаранья И. Тенденции развития международного туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-24. – ISSN 1813-1212
1266321
  Лаврентьев А.В. Тенденции развития международных транспортных связей России и АТР (2000–2012 гг.) / А.В. Лаврентьев, Л.М. Медведева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 74-80. – ISSN 2070-9773
1266322
  Усенко Елена Ивановна Тенденции развития методов коллективного решения организационных проблем : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.05 / Усенко Елена Ивановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Социологический фак. – М., 1990. – 22л.
1266323
  Хисматуллина Ю.Р. Тенденции развития мирового образовательного пространства в постиндустриальном обществе / Ю.Р. Хисматуллина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 1811-0916
1266324
  Колокольникова З.У. Тенденции развития мирового образовательного процесса на современном / З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 26-33. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются тенденции современного образовательного процесса, дается характеристика таких тенденций, как глобализация, интеграция, демократизация, гуманизация. Авторы раскрывают историко-педагогический аспект и особенности обозначенных ...
1266325
  Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008 гг. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0131-2227
1266326
  Шмигельская Е.В. Тенденции развития монументальной скульптуры Российской Федерации / Е.В. Шмигельская. – Л., 1975. – 35с.
1266327
  Петренко А.Д. Тенденции развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петренко А. Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1266328
  Лельчицкий И.Д. Тенденции развития образа школы в педагогике российского зарубежья / И.Д. Лельчицкий, А.В. Климина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 52-60. – ISSN 2073-8536


  Посредством ретроспективного анализа и герменевтического подхода к интерпретации воззрений выдающихся мыслителей педагогики российского зарубежья (В. В. Зеньковский, С. И. Гессен) выявлены представленные в их трудах идеи и положения, раскрывающие ...
1266329
  Абдулхакова Е.М. Тенденции развития обществ по коллективному управлению смежными правами: монополизация // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1812-3910
1266330
  Суханек Р. Тенденции развития парламентаризма в Ческой Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 15-27. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1266331
  Мухортов А.А. Тенденции развития полиции в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1266332
   Тенденции развития предприятия. – М., 1987. – 268с.
1266333
   Тенденции развития природы в новейшее время. – М., 1993. – 192с.
1266334
  Мельник В М. Тенденции развития производственно-хозяйственных организаций в странах-членах СЭВ / В М. Мельник, . – М., 1985. – 194с.
1266335
  Исаев Эдуард Шахмарович Тенденции развития произношения старшеклассников Германии. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаев Эдуард Шахмарович; Симферопольс. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1998. – 181л. – Бібліогр.:л.158-163
1266336
  Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. / Е.Ф. Тарасов. – М., 1987. – 166с.
1266337
   Тенденции развития психологической науки. – Москва : Наука, 1989. – 270 с. – ISBN 5-02-01-3313-2
1266338
  Журавлева Е. Тенденции развития русского языка как полинационального // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 282-294
1266339
  Цой В.В. Тенденции развития русской адвокатуры // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 1812-3805
1266340
   Тенденции развития русской литературы Сибири в 18-20 вв. – Новосибирск, 1985. – 175 с.
1266341
  Адаманова З.О. Тенденции развития системы образования Европейского союза: ориентиры для Україны // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 5-9
1266342
  Онхайзер И. Тенденции развития славянских языков номинация/словообразование. Опыт международного сотрудничества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-64. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1266343
   Тенденции развития современного русского языка = Tendencje rozwojowe wspolczesnego jezyka rosyjskiego : materialy pierwszej miedzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej / red. naukowa: J. Makosza-Bogdan // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – S. 1-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1266344
  Халиль А.А. Тенденции развития современной египетской ежедневной печати. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Халиль А.А.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1266345
  Пересунько Т.К. Тенденции развития современной советской повести и творчество В.Тендрякова : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Пересунько Т.К.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 26л.
1266346
  Плотинский Ю.М. Тенденции развития современных технологий сотрудничества // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 86-97. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности современного этапа развития технологий сотрудничества в информационном обществе. Показано, как развитие новых форм сотрудничества может привести к негативным последствиям.
1266347
   Тенденции развития строительства в ведущих капиталистических странах. – М., 1981. – 336с.
1266348
  Батрова Т.А. Тенденции развития торгового законодательства на постсоциалистическом пространстве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805


  Вопрос о целесообразности кодификации торгового права в России до сих пор является предметом дискуссий, в рамках которых выказываются диаметрально противоположные суждения. Поэтому тенденции развития торгового законодательства в странах, которые в ...
1266349
  Руденко Л.Г. Тенденции развития Украинского Полесья / Л.Г. Руденко, А.И. Бочковская, Е.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 3-10 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1266350
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Дис... Канд. философ. наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; Литературный ин-т им. А.М.Горького. – М, 1983. – 199л. – Бібліогр.:л.189-198
1266351
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1266352
  Логвиненко Е.М. Тенденции развития украинского романа о современности. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Логвиненко Е.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 25л.
1266353
  Кузнецов В.И. Тенденции развития химии / В.И. Кузнецов. – М., 1976. – 64с.
1266354
  Родионова И.А. Тенденции развития цветной металургии мира : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-12 : Табл. – ISSN 0016-7207
1266355
  Асосков А.В. Тенденции развития частно - правового регулирования транснациональных корпораций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-70. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1266356
  Чайка В.В. Тенденции развития черной металлургии Украины как объекта инвестиций // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 1993-6788
1266357
   Тенденции развития чтения в социалистических странах. – М., 1983. – 195с.
1266358
   Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект : 90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается / В.И. Крамаренко, О.М. Кузьмина, А.А. Канов, А.В. Рыбчук, Н.И. и др. Твердохлебов; Крамаренко В.И., Кузьмина О.М., Канов А.А., Рыбчук А.В., Твердохлебов Н.И. и др. ; Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского ; [ под общей ред. Крамаренко В.И. ]. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – ISBN 966-584-935-4
1266359
  Стеблянко И.О. Тенденции развития экономического сотрудничества Украины и Экваториальной Гвинеи / И.О. Стеблянко, Бенита Эбанг Нзанг // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 297-298
1266360
  Фесенко К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 1029-7200
1266361
  Арзамасов Ю.Г. Тенденции развития юридических наук. Становление новой науки-нормографии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 101-104. – ISSN 0132-0769
1266362
   Тенденции регионального развития научного потенциала. – Таллин, 1983. – 122с.
1266363
  Дорогавцева И.С. Тенденции репрезентации Другого в современной российской культуре: образ врага // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 55-60. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена специфике негативной репрезентации инаковости в идеологическом тексте. В центре внимания автора находятся основные черты и функции образа врага. Опираясь на исследования Л. Гудкова, А. Фатеева и др., автор предпринимает попытку ...
1266364
  Орлова Рина Тенденции российского гостиничного рынка : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 30-34
1266365
  Бриеде А.Ю. Тенденции сближения умственного и физического труда. (На материалах ЛатвССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бриеде А.Ю.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1266366
  Судаков В.И. Тенденции системной трансформации украинского общества в концептуальных координатах социологических теорий глобальной модернизации и глобальной зависимости // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 17-24. – ISBN 978-966-171-387-0


  У статті з"ясовуються причини неоднозначних тлумачень вченими змісту процесу системної трансформації українського суспільства. Аргументована евристична значущість сучасних соціологічних теорій глобальної модернізації та глобальної залежності при ...
1266367
  Демченко Т.А. Тенденции смертности в России 90-х годов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.109-114. – ISSN 0132-1625
1266368
  Ахундов Тенденции совершенствования банковского контроля в Азербайджане и Украине / Ахундов, , оглы // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-109.
1266369
  Морозова И.С. Тенденции совершенствования льгот в современном российском законодательстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 0132-0769
1266370
  Олейник Я.Б. Тенденции совершенствования организационной структуы агропромышленного комплекса // Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономические последствия на 1985-2005 гг. по УССР
1266371
  Богачук Е.А. Тенденции современного мирового и фондового рынков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35
1266372
  Петрушевский Д.М. Тенденции современной исторической науки / Д.М. Петрушевский. – Санкт-Петербург, 1899. – [31] с. – Авт. указ в коце текста. - Отд. оттиск из: Образование, 1899, № 5-6, с. 73-104
1266373
  Чибисова Н.Г. Тенденции современных изменений культурно-образовательной среды высшей школы Украины // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 31-34. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1266374
  Ена А.В. Тенденции современных изменений природных комплексов горного Крыма // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 76-90 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв
1266375
  Петровский А. Тенденции социально-экономического развития Австралии в контексте российских проблем // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
1266376
   Тенденции социального развития в европейских социалистических странах. – К., 1985. – 179с.
1266377
   Тенденции становления социальной однородности советского общества. – Казань, 1986. – 150с.
1266378
  Бредихин А. Тенденции федерализма в современной Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 78-80


  Ukraine is a unitary state, but has a number of prerequisites for the emergence of federalism in the country. Many Ukrainian politicians use in their election programs can change the administrative-territorial structure of the country. Modern Ukrainian ...
1266379
  Немытина М.В. Тенденции формирования правовой миграционной политики России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.69-81. – ISSN 1608-8794
1266380
  Алыев И. Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане / И. Алыев, А. Мурадов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 39-42. – ISSN 1810-3944
1266381
  Коннов В.И. Тенденции цитирования в российских и зарубежных психологических журналах / В.И. Коннов, М.А. Юревич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 42-52. – ISSN 0042-8841
1266382
  Дементьев В. и др. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2000-2001 годах // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 3. – С.11-26. – ISSN 0130-9757
1266383
  Меликов Р. Тенденции экономического развития Азербайджана, обусловленные глобализацией // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 47-49. – ISSN 1810-3944
1266384
  Залескис Т. Тенденции экономического развития Восточной Литвы на основе финансовых данных (с середины XIX в. по настоящее время) : Автореф... канд. экон.наук: / Залескис Т.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 23л.
1266385
   Тенденции экономического развития Сибири (1961-1975 гг.). – Новосибирск : Наука, 1980. – 256 с.
1266386
   Тенденции экономического развития стран Америки. – М., 1969. – 302с.
1266387
   Тенденции энергопотребления и экономических рост. – М., 1974. – 248с.
1266388
  Черковец В.Н. Тенденции, типы и виды модернизации совре менной российской экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-19. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1266389
  Овчинников Н.Ф. Тенденция к единству науки / Н.Ф. Овчинников. – М., 1988. – 268с.
1266390
  Верещагин И Тенденция капиталистического накопления в условиях современного капитализма. / И Верещагин. – Москва, 1963. – 118с.
1266391
  Петренко Александр Демьянович Тенденция развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петренко Александр Демьянович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1266392
  Ивлева Г.Г. Тенденция развития слова и словарного состава: на материале нем. яз. / Г.Г. Ивлева. – М., 1986. – 135с.
1266393
  Денисов Е.К. Тенденция революционно-демократического развития в странах Африки / Е.К. Денисов, А.А. Иванов. – М., 1982. – 64с.
1266394
  Воронин Ю.А. Тенденция современной буржуазной уголовной политики / Ю.А. Воронин. – Воронеж, 1983. – 165с.
1266395
  Чередниченко Т.В. Тенденция современной западной музыкальной эстетики. / Т.В. Чередниченко. – М., 1989. – 221с.
1266396
  Кондарина И.В. Тенденция языкового развтия публицистического стиля (конец XX - начало XXI вв.) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 85-96. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
1266397
  Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 6 назв
1266398
  Валевська І.А. Тенденції авторитаризму в трансформації сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 77-82


  Досліджуються причини виникнення авторитарних тенденцій в політичній сфері сучасної України. Визначаються загрози розвитку авторитарних процесів в контексті національної безпеки, доводиться необхідність розвитку демократії в умовах перехідного ...
1266399
  Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 7-27. – ISSN 2305-7645
1266400
  Лук"янова І. Тенденції безпекової політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 96-99
1266401
  Столяров В.Ф. Тенденції в діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України / В.Ф. Столяров, О.О. Полєтаєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 145-151. – ISSN 1729-7206
1266402
  Ломакович В.Я. Тенденції в зміні типів навчання при здійсненні екологічної освіти в школах Німеччини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 260-264
1266403
  Бабанін О.С. Тенденції в зовнішній торгівлі США 2005-2008 років // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-68
1266404
  Мордюк А.О. Тенденції в інформаційному мовленні на загальнонаціональних телеканалах в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 64-68


  У статті простежено тенденції інформаційного мовлення, які виявилися на загальнонаціональних укра їнських телеканалах у 2011 - на початку 2012 рр. Проаналізовано найбільш вагомі зміни, які відбуваються в новинах порівняно з 80-90-ми рр. ХХ ст. і першою ...
1266405
  Полоник С.С. Тенденції в світовій економіці та перспективи розвитку / С.С. Полоник, Е.В. Хоробрих, А.А. Литвинчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 249-259. – ISSN 2306-546X
1266406
  Гилка М. Тенденції в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1266407
  Бабак М.П. Тенденції в сучасній українській політичній комунікації: інновації комунікативних методів побудови політичного іміджу в період зміни еліт // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті досліджено специфіку комплексу інструментів і технік, характерних для жанрів зображальної сатири (зокрема карикатури й шаржу), а також проаналізовано можливість їх застосовування пристворенні різножанрової інформаційної графіки. Уперше введено ...
1266408
   Тенденції в управлінні університетом // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 5. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Тенденції управління університетом у європейських країнах.
1266409
   Тенденції в фінансовому управлінні [університетом]
1266410
  Татаров О.Ю. Тенденції вдосконалення кримінального законодавства України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 155-165. – ISSN 2410-3594
1266411
  Риженко Ю.М. Тенденції вдосконалення системи законодавства та розвитку системи права // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 252-255. – ISBN 978-966-301-172-1
1266412
  Сливка Т.О. Тенденції взаємодії корпорацій і мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 133-140. – ISBN 966-614-021-7
1266413
  Руденко Л.Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1266414
  Матвій І.Є. Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 169-175. – ISSN 0321-0499
1266415
  Румянцев А.П. Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-26. – ISSN 1729-7036
1266416
  Близнюк О.П. Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді / О.П. Близнюк, О.М. Іванюта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 337-346. – ISSN 2222-4459
1266417
  Гуцул Т.В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 57-61 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
1266418
  Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості динаміки винахідницької активності країн світу за умов посилення глобалізації на ринках об"єктів інтелектуальної власності. The article reveals the dynamic peculiarities of creative activity in the world countries in conditions of ...
1266419
  Газуда Л.М. Тенденції виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні: аналітичний аспект / Л.М. Газуда, М.В. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1266420
  Лантух А. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві / А. Лантух, В. Гаргін, М. Мірошниченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 47-50. – ISSN 1562-529Х
1266421
   Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України Ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 222, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6947-7
1266422
  Левчук Є.М. Тенденції впровадження окремих елементів пробації в Україні, як напрям попередження злочинності // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 85-89
1266423
   Тенденції галузі від amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 24-29 : фото. – ISSN 1998-8044
1266424
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1266425
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1266426
  Бонтлаб В.В. Тенденції гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС: науково-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 71-76
1266427
  Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-127.
1266428
  Крикунов Ю.В. Тенденції глобалізації й виміри людяності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-252. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про визначення поняття "інвалід" у контексті глобалізації світу.
1266429
  Домбровський О. Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема глобалізації як показника зростання інтеграційних тенденцій у світовій економіці. Акцентується увага на фінансовому аспекті глобалізаційних процесів, які обумовлюють перехід до неоекономіки. В статье исследуется ...
1266430
  Колесніков А.П. Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 176-179. – ISSN 2309-1533
1266431
  Терець В. Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49
1266432
  Двоєзерська В.С. Тенденції державного регулювання розвитку туризму і діяльність курортів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 20-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1266433
  Бербека В.Є. Тенденції державного фінансування інноваційної діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 332-343.
1266434
  Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 276-283.
1266435
  Сімонова А.Ю. Тенденції діяльності банківської системи України у 2014 році // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 202-206
1266436
  Бондаренко В.М. Тенденції діяльності промислових підприємств Закарпатської області / В.М. Бондаренко, М.І. Рябак, П.П. Гаврилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 2306-6806
1266437
  Тараненко О.О. Тенденції до "елітаризації" як один з напрямів розвитку української літературної мови новітнього періоду (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 65-80. – ISSN 0027-2833
1266438
  Тараненко О.О. Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець XX - початк XXI ст.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 91-100. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1266439
  Версаль Н.І. Тенденції доларизації банківського сектора України / Н.І. Версаль, А.В. Ставицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 106-117. – ISSN 1605-7988
1266440
  Дергач Д.В. Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 100-107.


  Стаття присвячена розгляду поглядів на природу власних назв, ьетодів та прийомів їх дослідження, які почали оформлятися з 40-х років XX ст. Проаналізовані порівняльно-історичні та формальний методи, якими послуговувалися Московська, Київська та ...
1266441
  Дячук Л.В. Тенденції дослідження історії українського дворянства в контексті еволюції ціннісних парадигм XIX та початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 44)


  Досліджується процес формування історичних концепцій українського дворянства в українській історіографії XIX - початку XX століття
1266442
  Конончук О.М. Тенденції екзистенціалістської притчевості у новелах Садека Гедаята 1940-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті йдеться про стильові особливості новел видатного іранського прозаїка ХХ-го ст. Садека Гедаята, створених ним у 1940-х рр. Аналіз, побудований на основі таких творів як "Патріот", "Осел антихриста" "Завтра", "Перлинова гармата", "Жива вода", ...
1266443
  Нікітіна Т.А. Тенденції економічного розвитку в постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 114-119
1266444
  Александрова М.О. Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1266445
  Александрова Марина Олександрівна Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1266446
  Федоренко С.О. Тенденції естетизації в контексті розвитку сучасного образотворчого мистецтва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 95-100. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1266447
  Аза Л.О. Тенденції етнокультурного розвитку українського суспільства в контексті культурної глобалізації // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 237-243. – ISBN 978-966-171-387-0
1266448
  Кузнець О.М. Тенденції запровадження інституту присяжних виконавців в Україні (недопущення зловживання правами при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 96-103
1266449
  Груба Г.І. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 88-90
1266450
  Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що їх зумовлюють // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
1266451
  Степанова К. Тенденції збройних конфліктів : одностороннє насильство проти мирного населення // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 37-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1266452
  Кириченко О. Тенденції злиття та поглинання в банківському секторі економіки України / О. Кириченко, Т. Біла // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 1605-2005
1266453
  Мозоль С. Тенденції злочинності у період проведення виборів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1266454
  Копанська О. Тенденції змін в освітній політиці Польщі в період вступу до Євросоюзу. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 225-231. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)
1266455
  Влах М.Р. Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення / М.Р. Влах, М.М. Качайло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 10-15. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1266456
  Завора Т.М. Тенденції зміни державного боргу України та дефіциту державного бюджету в часовому аспекті / Т.М. Завора, О.В. Гулай // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 66-75. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1266457
  Лабурцева О.І. Тенденції зміни купівельної спроможності населення у регіонах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1266458
  Булана О. Тенденції зміни підходів до державної підтримки економіки у країнах Європи та уроки для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 149-154. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1266459
  Соколовська Є.В. Тенденції зміни протестних настроїв українців (за даними всеукраїнського моніторингу Інституту соціології НАН України з 1992 по 2010 pp.) / Є.В. Соколовська, А.С. Чертх, Ю.Ф. Ходаківська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 123-124
1266460
  Шинкоренко Т.П. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз / Т.П. Шинкоренко, Л.І. Кузнєцова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1266461
  Приліпко І. Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 190-207. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1266462
  Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – С. 31-37. – ISSN 1810-3944
1266463
  Потєхін О.В. Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. / О.В. Потєхін, І.Я. Тодоров // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 35-60. – ISBN 978-966-193-113-7
1266464
  Іванова Валентина Василівна Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано роль освіти у формуванні знань і необхідність вдосконалення системи інформаційного забезпечення як основи цього процесу. Наголошено на необхідності здійснення інвестицій у знання.
1266465
   Тенденції і закономірності економічного розвитку на сучасному етапі. – К., 1976. – 178с.
1266466
  Мерзляк А. Тенденції і закономірності формування та використання внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів регіону // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-118. – ISBN 966-73-53-51-Х
1266467
  Леонова І.В. Тенденції і направленість сучасного грунтотворення та еволюції грунтів острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 107-114 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1266468
  Зимовець В. Тенденції і наслідки експансії західного фінансового капіталу у Східній Європі : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-83 : Табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1266469
  Майєр Н.В. Тенденції і пераспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 29-33. – ISSN 1817-8510
1266470
  Ковальчук Д.Ф. Тенденції і перспективи інтеграції банківського бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проблеми створення банківських об"єднань, визначення нових тенденцій концентрації банківського капіталу в банківській системі України, обгрунтування необхідності та наслідків створення банківських об"єднань в умовах трансформаційної економіки. This ...
1266471
  Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 1 назва
1266472
  Балог Е.П. Тенденції і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Е.П. Балог, А.В. Грянило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 256-261. – ISSN 2311-8164
1266473
   Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – 258, [2] с. – Анот. в кінці ст. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1266474
  Попович В.М. Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 144-155. – ISSN 2075-1443


  "Сучасна система богословської освіти Православної Церкви знаходиться в стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає низку проблем, які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації Православної Церкви до мінливих умов глобалізованого ...
1266475
  Гранкін О.О. Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 110-115 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1266476
  Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С.М. Шкарлет, О.М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
1266477
  Бабина О.Є. Тенденції і проблеми ринку суднобудування і судноремонту в Україні / О.Є. Бабина, А.М. Пічка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз суднобудівної галузі України, а також розглянуто проблеми функціонування суднобудівних та судноремонтних підприємств. Запропоновано заходи щодо покращення функціонування суднобудівних та судноремонтних підприємств України. In ...
1266478
  Сотник І.М. Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1266479
  Жуков В. Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб"єктів трудових відносин у сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-65. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблена спроба дати відповідь на запитання про те, чому в Україні, як і в ряді країн пострадянського простору, інституціоналізація трудових відносин не виправдовує суспільних очікувань. Протягом 1990-х років тривав новий для українського ...
1266480
  Михайлов Р.В. Тенденції і суперечності сучасної міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 85-94. – Бібліогр.: 16 назв.


  The article discusses trends of international trade development. Dymanics and structure of imports and exports are analyzed.erms of trade are also explored.
1266481
  Переверзєва А. Тенденції інвестиційних процесів у національній економіці: посткризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9/10 (129). – С. 28-37. – ISSN 1605-2005


  У статті досліджуються тенденції інвестиційних процесів у національній економіці та їхні особливості у посткризовий період. Проаналізовано галузеву та географічну структуру прямих іноземних інвестицій. Виокремлено дві групи чинників інвестування: ...
1266482
  Шталь Т.В. Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи / Т.В. Шталь, Н.В. Бархатова, І.О. Дубовик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 8-12. – (Економічні науки)
1266483
  Наконечна Н.В. Тенденції індикаторів фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1266484
  Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 275-282 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1266485
  Жихор О.Б. Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання / О.Б. Жихор, Т.М. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 32)
1266486
  Названова Л. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні / Л. Названова, О. Давидова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові туристичної діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан туристичної діяльності та перспективи інноваційного розвитку туризму в країні. Рассмотрены основные составляющие туристической деятельности в Украине. ...
1266487
  Гoнчap B.Г. Тенденції інноваційної активності підприємств України в умовах дефолтних очікувань / B.Г. Гoнчap, L. Torriero // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 13-16. – ISSN 2409-1944
1266488
  Бачо Р.Й. Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 202-210. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1266489
  Макух С.М. Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 194-196. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1266490
  Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1266491
  Овчарук О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22.
1266492
  Іщук Н.М. Тенденції інформаційно-комунікаційної системи мережевих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 190-193


  У статті розглядаються визначальні риси мережевих ЗМІ, зокрема мультимедіатизація, конвергенція, глобалізація та демасифікація. Обґрунтовується вживання терміну "глокалізація" для позначення процесів, що відбуваються в мережевому інформаційному ...
1266493
  Хоменко О.В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1266494
  Бейлах О. Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 537-547. – ISSN 1992-5514
1266495
  Приказюк Н.В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 93-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1266496
  Яловий Г.К. Тенденції капіталізації українських підприємств / Г.К. Яловий, Н.В. Овсяннікова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 9-13
1266497
  Швачко С.О. Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 162-167. – ISSN 2311-0821
1266498
  Циганова Н.В. Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 193-202. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти консоліда- ції банків, її чинники на тлі фінансової глобалізації. Розкриваються основні форми консолідації банків, динаміка цих процесів та їх закономірності. На основі вивчення зарубіжного ...
1266499
  Шаблиста Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1266500
  Кваша К.В. Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 30-37 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1266501
  Сітнікова Н.П. Тенденції людського розвитку в період становлення в Україні соціально орієнтованої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 131-135.
1266502
  Гавура А. Тенденції маркетингу: погляд фахівця з PR // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 34-36. – ISSN 1606-3732
1266503
  Мусієнко Н.Б. Тенденції масовості в культурі просвітництва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 82-89
1266504
  Леонтій Н.Г. Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1266505
  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (16). – С. 103-108. – ISSN 2226-8820
1266506
  Горбачова І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1266507
  Савойська С.В. Тенденції мовно-політичного сепаратизму в сучасному українському суспільстві: історіографія проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
1266508
  Кулик Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та окреслено перспективи на найближчі 10-15 років відповідно до подальшого розвитку комп"ютерних технологій, ...
1266509
  Веретейченко І. Тенденції модернізму в українській літературі зламу століть // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1266510
  Батечко Н. Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 17-25. – ISSN 2078-1687
1266511
  Карпенко О.В. Тенденції надання освітніх послуг у контексті реформування вищої школи республіки Білорусь поза Болонським процесом / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, Е.С. Бжеська // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (85). – С. 88-100. – ISSN 2304-06294


  Узагальнено позитивні та негативні наслідки розвитку системи вищої освіти в Білорусі.
1266512
  Тучак Т.В. Тенденції оподаткування спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суперечливі тенденції в розвитку оподаткування спадщини. The author has exposed conflicting tendencies in the evolution of inheritance taxation.
1266513
  Жураковська Л.А. Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації економічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 233-242. – ISSN 2072-9480
1266514
  Маслікова І.І. Тенденції осмислення ідеї спільного блага в етичному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 179-182
1266515
  Городенко Л.М. Тенденції оформлення навчальних та наукових книжкових видань Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 152-158.
1266516
  Вавіліна Н.І. Тенденції оцінювання науково-освітянської діяльності ВНЗ // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 23-26. – ISBN 978-966-479-052-6
1266517
  Бобух І.М. Тенденції параметрів формування людського потенціалу України у міжнародному контексті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 334-341 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
1266518
  Сорока Р.С. Тенденції податкових надходжень місцевих бюджетів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 207-217. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто аспекти механізму наповнення місцевих бюджетів України. Досліджено тенденції формування доходів місцевих бюджетів України за 2010-2013 рр. загалом і податкових надходжень як визначального їх джерела зокрема. Виявлено роль податкових ...
1266519
  Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням податкового регулювання діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні, аналізуються новації проекту Податкового кодексу та їх відповідність сучасному посткризовому періоду соціально-економічного розвитку ...
1266520
  Гуменюк В.В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 18-24. – ISSN 1683-1942
1266521
  Анохіна Т.О. Тенденції позначення невербальних лакун у різномовних дискурсах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 5-11. – Бібліогр.: С. 11; 23 назв.
1266522
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 253 л. – Додатки: л. 203-253. – Бібліогр.: л. 183-202
1266523
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1266524
  Липчук В.В. Тенденції польської системи вищої освіти та основні уроки для України / В.В. Липчук, В.М. Ковалів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 17-23. – ISSN 2309-1533
1266525
  Степаненко А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 263-271
1266526
  Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1266527
  Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 105-110 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1266528
  Ткаченко П.Г. Тенденції поширення нестандартних форм зайнятості населення в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 212-217


  Дається оцінка структурним зрушенням між стандартними і нестандартними формами зайнятості населення України у контексті європейської інтеграції та реалізації інноваційної моделі розвитку. The structural changes between the standard and non-standard ...
1266529
  Яковенко О.А. Тенденції правового регулювання контракту як особливого виду трудового договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 391-395
1266530
  Кодинець А. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1266531
  Немеш П.Ф. Тенденції правової охорони торговельних марок у Польщі та Словаччині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 219-222
1266532
  Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 2. – С. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128
1266533
  Денис О.Б. Тенденції прояву корпоративних конфліктів у банківському секторі України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 148-155. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
1266534
  Пархаєва Н.В. Тенденції регіонального розвитку оптової торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 138-144.
1266535
  Юрків С.П. Тенденції регулювання та шляхи розвитку біржового товарного ринку // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7363-7-0
1266536
  Булана О.О. Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 44-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1266537
  Кобюк Ю.М. Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 390-396. – ISSN 2312-5993
1266538
   Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1266539
  Капля О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 98-101
1266540
  Джигун О.М. Тенденції реформування ринків електроенергії провідних країн світу / О.М. Джигун, А.В. Ониськова // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 17-27. – ISSN 2309-7647
1266541
  Ловінська Л.Г. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 84-100 : табл. – Бібліогр.:9 назв
1266542
  Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 68-78. – ISSN 2222-5374
1266543
  Чорноморець І.М. Тенденції реформування системи педагогічної освіти в контексті імплементації Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 55-59. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку педагогічної освіти в умовах реалізації нового Закону України "Про вищу освіту".
1266544
  Шелемеха Д.О. Тенденції ринку комерційної нерухомості міста Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 249-252
1266545
  Скочинська Г.В. Тенденції ринку медичного страхування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-02-6
1266546
  Пилипенко О.І. Тенденції роботи психологів у сучасній парадигмі превентивної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасні тенденції роботи психологів у сфері соціальної роботи крізь призму гуманістичної парадигми. Особлива увага приділяється превентивному підходу у соціальній роботі з клієнтами, які належать до групи підвищеного ризику.
1266547
  Підопригора Л.А. Тенденції ровитку державної власності в промисловості України в контексті соціально-економічних наслідків приватиації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 94-101.
1266548
  Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 36-42. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасний стан аграрного сектору економіки України, проблеми та перспективи розвитку галузі. Зокрема, виявлено цілий ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств: низький рівень рентабельності вир-ва ...
1266549
  Ковальчук І.В. Тенденції розвитку агрохолдингів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 90-95
1266550
  Приварникова І. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні / І. Приварникова, А. Ковальова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 209-215. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуто стан альтернативної енергетики в Україні, наявні проблеми, явні потужності і перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії.
1266551
  Василенко М.К. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучпсній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 108-114.
1266552
  Рябічев В.Л. Тенденції розвитку аудиторії інтернет-ЗМІ (2000–2008) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 77-79


  Досліджується роль інтернет-журналістики у формуванні суспільної думки з урахуванням особливостей аудиторії інтернет-ЗМІ. It is analyzed the role of Internet journalism in formation of social opinion taking into consideration of the specifics of ...
1266553
  Лінтур І.В. Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6792
1266554
  Данилова Ю.Ю. Тенденції розвитку банківського сектору ЄС у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 160-166


  У наведеному дослідженні розглянуто основні тенденції на фінансовому ринку банківських послуг ЄС у посткризовий період, коли довіра з боку споживачів та інвесторів почала відновлюватись: проаналізовапно розвиток ринку кредитів та депозитів за період ...
1266555
  Дробязко А. Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 - 2002 рр. : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 33-39 : Рис. – ISSN 1605-2005
1266556
  Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 1562-0905
1266557
  Ніценко В.С. Тенденції розвитку банківської мережі в Україні / В.С. Ніценко, Є.С. Кузбменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 21-26. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
1266558
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку бюрократії в різні періоди суспільної еволюції загалом та на сучасному етапі розвитку демократії, зокрема. Окрему увагу приділено дослідженню специфіки вітчизняної бюрократії в умовах становлення ...
1266559
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в умовах сучасного суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-191. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес розвитку бюрократії в сучасному суспільстві. Вокремлено основні як позитивні так і негативні тенденції бюрократизації сучасного суспільно-політичного життя. The article touches upon the process of development of bureaucracy ...
1266560
  Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Ісаєв Е.Ш.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1266561
  Іванова В.В. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 67-73. – (Економічні науки)
1266562
  Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 32-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1266563
  Пінчук Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Пінчук, . і, Л.А. Шеремет // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 50-55. – ISBN 966-8847-12-1
1266564
  Стрілець С.І. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 162-166. – ISBN 978-966-7496-99-9
1266565
  Нелін Є.В. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти на українських землях (XIX - перша половина XX століття) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 15-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Згадується Університет Св. Володимира, Київський інститут народної освіти (КІНО)
1266566
  Романовський Ярослав Тенденції розвитку військової культури у Збройних Силах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 250-252
1266567
  Радьо Т. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 93-95
1266568
  Святненко В.Ю. Тенденції розвитку вітчизняного промислового виробництва в умовах соціально-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 44)


  Розглядаються тенденції розвитку промислового виробництва в умовах інфляційних процесів та аналіз факторів, які їх визначили.
1266569
  Лех Г.А. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці / Г.А. Лех, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 55-61. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1266570
  Лозовицький С.П. Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 152-156. – ISSN 1998-6912
1266571
  Назаров Д.С. Тенденції розвитку внутрішнього ринку фармацевтичної продукції України та перспективи створення вітчизняних високотехнологічних фармацевтичних виробництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 170-180. – ISSN 2308-6912


  Фармацевтична галузь у розвинутих країнах належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, але водночас виступає як особливий сегмент ринку, що регулюється державними органами влади, а також контролюється страховою медициною. Водночас ...
1266572
  Уманців Ю.М. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло, В.В. Чудак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 151-162. – ISSN 1993-6788
1266573
  Куліков П.М. Тенденції розвитку галузі освіти і науки в забезпеченні інноваційного зростання економіки України / П.М. Куліков, І.П. Отенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 553-559. – ISSN 0321-0499
1266574
  Бабарицька В.К. Тенденції розвитку географії рекреації та туризму в зарубіжній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто історію та логіку розвитку географії рекреації та туризму в англо-американській географії. Визначено три хронологічні етапи та проаналізовано зміст, актуальні напрямки географічних досліджень рекреації та туризму на сучасному етапі в ...
1266575
  Олійник Я. Тенденції розвитку географічної науки // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 3-6. – ISSN 2413-7154
1266576
  Варуха Є.В. Тенденції розвитку геоекологічного стану Шацьких озер // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 22-24
1266577
  Зіміна А.І. Тенденції розвитку глобалізації міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 90-95


  В статті досліджено характерні особливості сучасного розвитку процесу глобалізації світової економіки з урахуванням впливу транснаціоналізації виробництва, трансформації фінансової сфери, прискорення оперативності інформаційних комунікацій, ...
1266578
  Гнатюк О.В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120-127


  In the article the author analyses the global development trends till 2015 on the basis of the US National Intelligence Council report that gives an opportunity to look in a different way on the prospects of the modern civilization. The main ...
1266579
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку глобального інноваційного простору та перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 195-197
1266580
  Кончин В.І. Тенденції розвитку глобальної конкурентоздатності національних економік у посткризовий період // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 34-39
1266581
  Подлепіна П.О. Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 154-159. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1266582
  Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури в"їзного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1266583
  Рівчаченко С.В. Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-67. – Бібліогр.: 4 назв.
1266584
  Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-14.
1266585
  Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзе // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 72-75. – ISSN 2078-1687
1266586
  Васюк О. Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 13-18. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійсненно аналіз досвіду організації дистанційного навчання на прикладі Відкритого університету Великобританії, Заочного університету міста Хаген (Німеччина) та інш.".
1266587
   Тенденції розвитку договірного права України в сучасний період // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 158-163. – ISBN 978-966-919-129-8
1266588
  Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1266589
  Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 90-107. – ISSN 2310-6166
1266590
  Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1266591
  Лощихін О.М. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 29-37. – ISSN 1563-3349
1266592
  Щербина А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 301-309 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1266593
  Дудікова Л.В. Тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній ретроспективі / Л.В. Дудікова, О.В. Діденко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 31-37. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1266594
  Стефаніцкі Р. Тенденції розвитку європейського права захисту споживача - нарис // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 222-249. – ISSN 2082-4939
1266595
  Педь І.В. Тенденції розвитку Європейського Союзу в податковій сфері в умовах інтеграції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 144-152.
1266596
  Листопад О. Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 88-94. – ISSN 2078-1016


  Аналіз механізмів розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії
1266597
  Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.38-43
1266598
  Товкань Г.В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку XXI століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 39-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
1266599
  Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису (на прикладі публікацій сучасної преси туристичного спрямування в Україні) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 58-66


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку подорожнього нарису в українських ЗМІ туристичного спрямування, зокрема, аналізуються причини, які спричинили зростання популярності нарису серед читачів, методи зацікавлення цим жанром, які використовують ...
1266600
  Белькова С.В. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису в регіональній пресі (на прикладі друкованих ЗМІ м.Запоріжжя) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 37-40. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1266601
  Кузнецова М. Тенденції розвитку законодавства про державну службу в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 185-194
1266602
  Тищенко О.В. Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 67-73. – ISSN 1026-9932
1266603
  Дуюнова О.М. Тенденції розвитку законодавства про працю проблеми та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 58-64
1266604
  Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-103. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1266605
  Гудзь О. Тенденції розвитку законодавства, що регулює вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв"язку, в Україні та світі / О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови створення законодавства, що регулює впровадження інформаційних технологій в Україні. Аналізуються передумови виникнення та напрями розвитку законодавчої бази, яка забезпечує правове регулювання вчинення правочинів з ...
1266606
  Пархоменко Н.В. Тенденції розвитку заробітчанства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 167-169
1266607
  Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48
1266608
  Вівчаренко О.А. Тенденції розвитку земельного права у контексті конституційної реформи в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 73-78. – ISBN 978-966-7957-18-6
1266609
  Смаль В.В. Тенденції розвитку знаннєємних секторів економіки: на прикладі країн Євросоюзу та організації економічного співробітництва і розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 203-212
1266610
  Головачова О.С. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 64-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1266611
  Зборовська Ю.Л. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК у контексті нарощування експортного потенціалу / Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан зовнішньої торгівлі сировиною та продовольчими товарами України, зокрема частку Вінницької області у ній, а також резерви формування експортного потенціалу країни в цілому та регіону зокрема.
1266612
  Дорошенко В.І. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 270-276. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1266613
  Ткаченко В.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1266614
  Кремень В. Тенденції розвитку і зміни в освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1266615
  Григорак М. Тенденції розвитку і логістичної інтеграції авіакомпаній України / М. Григорак, О. Косарев // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 4-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1266616
  Жлуховська Л. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення орендних земельних відносин в сільському господарстві // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 102-108. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1266617
  Євтушевський В.А. Тенденції розвитку інвестиційних фондів у корпоративній сфері України / В.А. Євтушевський, А.М. Букало // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 145-153


  Розкрито сутність інвестиційних фондів та визначено основні тенденції їх розвитку у корпоративній сфері України. Проаналізовано роль інвестиційних фондів у корпоративній сфері України та розглянуто основні проблеми їх функціонування та розвитку.
1266618
  Бондар Т.І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 51-54. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1266619
  Біловодська О. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва в контексті процесів економічної глобалізації / О. Біловодська, Ю. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 63-75. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1266620
  Жуган І.О. Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. Психологічні науки. – С. 49-53
1266621
  Жуган І.О. Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. – С. 49-53


  Вищі навчальні заклади України можуть і повинні бути в числі найвідоміших європейських та світових унііверситетів за умови опанування інноваційного шляху розвитку.
1266622
  Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.149-153. – ISBN 966-7784-65-7
1266623
  Петро Пальчук Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1266624
  Пальчук Петро Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавствством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1266625
  Андрусяк Г.М. Тенденції розвитку інституту обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 385-394. – ISSN 0869-2491
1266626
  Бєліков Є.А. Тенденції розвитку інтернет-реклами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 347-348. – ISBN 978-617-7069-02-6
1266627
  Антохов А.А. Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 256-262. – ISSN 2309-1533
1266628
  Сазонець О.М. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу / О.М. Сазонець, О.І. Качан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 10-14. – ISSN 2306-6814
1266629
  Годлевська В.Ю. Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
1266630
  Ластовецька Л. Тенденції розвитку італійської опери початку XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1266631
  Шувар Л. Тенденції розвитку й організації навчання жінок у вищій школі України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 178-183. – ISBN 978-617-640-146-9
1266632
  Сом-Сердюкова Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Сом-Сердюкова О.М.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1266633
  Черняк О.Р. Тенденції розвитку кіберзагроз у світовому інформаційному просторі / О.Р. Черняк, О.В. Федулов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 155-159
1266634
  Гаврилюк А.В. Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гаврилюк Анна Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1266635
  Вдовиченко Ю.В. Тенденції розвитку козівництва в світі та в Україні / Ю.В. Вдовиченко, А.М. Маслюк, В.М. Іовенко // Науковий вісник "Асканія-Нова" : міжнародне наукове видання : науково-теоретичний фаховий журнал / Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" , Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства ; голов. ред. Ю.В. Вдовиченко. – Нова Каховка, 2014. – Вип. 7. – С. 3-18
1266636
  Костусєв О. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-39
1266637
  Волковецька С.В. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 129-135. – ISSN 2078-6670
1266638
  Юхименко П.І. Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 196-205. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1266639
  Беркута Т.В. Тенденції розвитку кооперативних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України / Т.В. Беркута, Е.В. Добровольська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 69-77. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1266640
  Налімова А.О. Тенденції розвитку корейської літератури на сучасному етапі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 226-235


  У статті розглядається жанрове та тематичне розмаїття сучасної корейської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., досліджуються нові літературні прийоми, що з’явились на межі ХХ та ХХІ ст. Проаналізовано вплив світових процесів глобалізації та ...
1266641
  Кондрашихін А.Б. Тенденції розвитку корпоративних систем управління підприємствами акціонерної форми власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-15
1266642
  Невмержицький Є.І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-29
1266643
  Онисько С.М. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками / С.М. Онисько, Р.І. Содома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 313-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1266644
  Васильченко Є.В. Тенденції розвитку кримінального права України у зв"язку із запровадженням інституту кримінальних проступків та відповідальності за них // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 137-142. – ISSN 2304-4556
1266645
  Гаман С.М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1266646
  Гриценко С.П. Тенденції розвитку лексико-семантичної групи "назви зброї та її частин" (на матеріалі українських писемних пам"яток XVI - XVII ст.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 357-379
1266647
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1266648
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1266649
  Козак М. Тенденції розвитку літературного процесу Закарпаття 40-х рр. ХХ ст. на сторінках "Літературної неділі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 113-116.
1266650
  Іваницька Л.Л. Тенденції розвитку логістики за кордоном та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.241-247
1266651
  Гусак С. Тенденції розвитку логістичних систем ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
1266652
  Музика П.М. Тенденції розвитку м"ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки / П.М. Музика, Р.М. Минів, К.М. Гірняк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
1266653
  Шамутило Д.О. Тенденції розвитку М&А в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 139-141
1266654
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку малих підприємств: поточний фінансово-економічний стан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1266655
  Житарюк Іван Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено соціально-філософський аналіз становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови математичної освіти в краї.
1266656
   Тенденції розвитку методології біологічного знання у 60-90 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 208-287
1266657
  Жиленко М. Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто можливості врахування суб"єктивного фактору навчання як тенденцію підвищення ефективності підготовки до професійної діяльності. Досліджуються умови, що необхідно створити у навчальному закладі для подолання розриву між навчальною і ...
1266658
  Бігдаш В.Д. Тенденції розвитку механізмів управління в діяльності страхових компаній України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 154-161
1266659
  Кудлай Є. Тенденції розвитку міжнародних банків в економіці на початку ХХІ сторіччя // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 2 (210). – С. 119-128
1266660
  Гресько О.В. Тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 23-26


  У статті розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків. Показано основні медіастратегії щодо ефективного інформування населення в контексті глобалізації. Modern situation and tendencies of the development of ...
1266661
  Швед Михайло Богданович Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Швед М.Б.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1266662
  Мельников М. Тенденції розвитку міжнародного комерційного арбітражу / Микола Мельников, Артур Ніцевич // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 1, 16-17
1266663
  Тарлопов І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1266664
  Тарлопов Ігор Олегович Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1266665
  Воронцова Н. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в сучасному соціокультурному контексті // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 111-120. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку міжнародних мас-медіа, детерміновані соціокультурною моделлю журналістики.
1266666
  Самошкіна І.Д. Тенденції розвитку міжнародної фінансової системи // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 70-77. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1266667
  Коу Сяохуа Тенденції розвитку міської газети в Китаї: з погляду загальних українських реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію китайської газети з приходу до влади комуністичної партії Китаю в 1949 році. Акцентовано увагу на розвитку міської газети в останні десятиліття після реформи та відкритості в Китаї. Аналізуються зміни й прогрес змі-стового характеру ...
1266668
  Тищук О.І. Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікативному просторі // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 13-16


  Аналізуються чинники вдосконалення комунікативної взаємодії православних ЗМІ і молодіжної аудиторії. Охарактеризовано основні продуктивні релігійно-виховні стратегії і технології, які використовують православні журнали. The article analysed the ...
1266669
  Лопух К.В. Тенденції розвитку монетарного посткейсіанства на початку ХХІ століття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 289-295. – ISSN 2313-4569
1266670
  Ігнатова Л.П. Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Лариса Петрівна Ігнатова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1266671
  Батанов О.В. Тенденції розвитку муніципальних прав людини в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 2219-5521
1266672
  Синютка Н. Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1266673
  Бауліна Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-7
1266674
  Віннікова Н.М. Тенденції розвитку нанотехнологічної сфери в Японії та Китаї // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 96-102. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто особливості розвитку нанотехнологічної в Японії та Китаї.Здійснено аналіз основних результатів фінансування нанотехнологій; розглянуто нанотехнологічні програми; виявлено пріоритетні напрямки розвитку нанотехнологій та установи, які активно ...
1266675
  Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII- на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С. 76-85. – ISSN 0130-6936
1266676
  Вишновецька С.В. Тенденції розвитку науки трудового права в контексті розробки ії методології // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 50-54. – ISBN 978-617-7069-34-7
1266677
   Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 675, [1] с. : іл., табл. – Присвячується пам"яті акад. Всеукр. акад. наук. Володимира Михайловича Гордона (1871-1926). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-631-5
1266678
   Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 301, [1] с. – Ст. частково рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-34-7
1266679
  Горбенко Я.О. Тенденції розвитку наукових комунікацій в сучасній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 167-174. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1266680
  Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1266681
  Глухова Д.А. Тенденції розвитку науково - інноваційної сфери України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 224-229


  В статті розглядаються основні тенденції розвитку науково- інноваційної сфери в на національному рівні. Висвітлені основні проблеми забезпечення ефективності функціонування даної галузі. Надані рекомендації щодо зростання національної економіки за ...
1266682
  Коржановська Т. Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
1266683
  Баша І.М. Тенденції розвитку національних ВНЗ в освітньому просторі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 151-161


  Сучасне суспільство без наявності ефективного та розвинутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого інституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку ...
1266684
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем : уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 94-104. – ISSN 1993-6788
1266685
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 94-104 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1266686
  Лобозинська С.М. Тенденції розвитку Національного банку України у контексті ринкової трансформації економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 54-59
1266687
  Устенко Р.В. Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 83-85
1266688
  Свергунов О.О. Тенденції розвитку оборонної промисловості в умовах глобалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 154-160
1266689
  Войтенко В. Тенденції розвитку оборонної промисловості провідних країн НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 14-16
1266690
  Кристопчук Т.Є. Тенденції розвитку освіти в країнах європейського союзу: порівняльний аналіз // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 49-58. – ISBN 978-966-7359-77-5
1266691
  Терепищий С.О. Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 139-150. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Робота зосереджена на індустріальному суспільстві як на специфічному фоні становлення ідеї "класичної освіти".
1266692
  Сурженко Н.В. Тенденції розвитку особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.285-287. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1266693
  Ярош Ярослав Тенденції розвитку партійної системи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Міжнародний досвід переконує: найефективнішою формою самоорганізації суспільства є об"єднання громадян, діяльність яких дозволяє розв"язувати різноманітні проблеми. На всіх етапах розвитку суспільства, особливо в кризові періоди, політичні партії ...
1266694
  Іванова Д. Тенденції розвитку патентного законодавства Республіки Бєларусь / Д. Іванова, Ю. Федорова // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 48-55. – ISSN 1608-6422
1266695
  Сапожников С.В. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Румунській республіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 131-141.
1266696
  Лебединець Г. Тенденції розвитку педагогічної освіти і науки у вищих навчальних закладах України у 60-80-х роках ХХ століття // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 88-100. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Проаналізовано організацію науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах та розвиток фундаментальних досліджень у вищих навчальних закладах України другої половини XX століття. Охарактеризовано безцінний вклад видатних українських ...
1266697
  Постригач Н. Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі XX- XXI століть : програма спецкурсу / Надія Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29. – ISBN 978-966-457-261-0
1266698
  Харченко Т. Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 15-21.
1266699
  Мельничук В.Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 66-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
1266700
  Дігтяренко С.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814
1266701
  Севрюков Д.Г. Тенденції розвитку північноєвропейської соціальної держави // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 187-191
1266702
  Рега М.Г. Тенденції розвитку підприємств туристичної сфери України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1266703
  Олійник В. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів / В. Олійник, С. Синенко // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
1266704
  Олійник В.В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С.56-66. – ISSN 2078-7782
1266705
  Лавренчук А.О. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 8-10. – ISSN 2221-6316
1266706
  Цимбалюк І.О. Тенденції розвитку податкової системи Великобританії / І.О. Цимбалюк, О.В. Цуз // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 169-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1266707
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1266708
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1266709
  Нікогосян О. Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9.
1266710
  Остренко І Є. Тенденції розвитку політичного класу в сучасній Україні: регіональний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 164-175
1266711
  Воробйова Т.Л. Тенденції розвитку політичного протестного руху в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 87-89
1266712
  Лук"яненко Ю. Тенденції розвитку політичної аналітичної статті в друкованих ЗМІ в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 19-22


  Дослідження присвячено проблемам розвитку сучасної української журналістики. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in the Ukraine. There are many examples from the ...
1266713
  Хаустова М.Г. Тенденції розвитку права в умовах глобалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 3-15. – ISSN 2224-9281
1266714
  Буяджи С.А. Тенденції розвитку правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 21-32
1266715
  Діковська І. Тенденції розвитку правового регулювання договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 61-64
1266716
  Щербань В.А. Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 27-32
1266717
  Грицай Тенденції розвитку приватних університетів у Німеччині / Грицай, (Лоозе) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1266718
  Жовтенко Т.Г. Тенденції розвитку приватного сектору безпеки Сполучених Штатів Америки: уроки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 197-200. – ISSN 2306-5664
1266719
  Лещук Г. Тенденції розвитку приватного сектору освіти в Україні в контексті суспільних реформаційних процесів // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 307-314. – ISBN 978-617-10-0283-8
1266720
  Офутін О. Тенденції розвитку продуктів unik-linked в Європі в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-37 : табл. – ISSN 1810-7923
1266721
  Таранушич С. Тенденції розвитку прокурорської діяльності у галузі охорони навколишньго природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-25.
1266722
  Кривов"язюк І.В. Тенденції розвитку промислового комплексу України на початку ІІІ тисячоліття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1266723
  Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С24-29. – ISSN 0131-775Х
1266724
  Власова Н.О. Тенденції розвитку процесів концентрації в торгівельній галузі України / Н.О. Власова, О.С. Ковінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 96-105
1266725
  Коваленко Д. Тенденції розвитку процесів реструктуризації в легкій промисловості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-45. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1266726
  Смирнов С.О. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів / С.О. Смирнов, О.І. Бобирь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Наводиться порівняльна характеристика окремих рис систем соціального забезпечення України і деяких іноземних держав; визначено переваги і недоліки в регулюванні вітчизняної системи соціального забезпечення 90-х років і проаналізовано особливості ...
1266727
  Морозов В.С. Тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в країнах-членах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Розглянуто і визначено роль та значення іноземних інвестицій (ПІІ) в країнах-членах Європейського Союзу на сучасному етапі. Виявлено і розкрито основні форми, головні причини та мотиви ПІІ країн ЄС. Здійснено детальний та комплексний аналіз динаміки ...
1266728
  Рудомііно-Дусятська Тенденції розвитку психологічного знання за умов формування нового екологічного світогляду // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 78-83
1266729
  Юрків Н.Я. Тенденції розвитку реального сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 18-25. – ISSN 2221-1055
1266730
  Чорна І.В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-115. – ISSN 2409-9805
1266731
  Царук Н.Г. Тенденції розвитку регіонального ринку овочевої продукції в Чернігівський області // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1266732
  Кочкіна Н. Тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному простор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному просторі через аналіз чинників їх функціонування та дослідження мотивації вірусної аудиторії. Визначено рівень поширення інтерактивних технологій у сучасному ...
1266733
  Горова К.О. Тенденції розвитку рекламного ринку України / К.О. Горова, О.В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – C. 10-14. – ISSN 2226-8820
1266734
  Заславська О.І. Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 26-30. – ISSN 2409-1944
1266735
  Гулик Т. Тенденції розвитку ринку банківських послуг з кредитування корпоративних клієнтів в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-25. – ISSN 1605-2005
1266736
  Хаустов В.К. Тенденції розвитку ринку ІТ-продукції: вплив промислової власності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1266737
  Галушко О.С. Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та особливості трансформацій у системі цінностей його учасників : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1266738
  Маслюківська А. Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено ринок молочної продукції в Україні з точки зору маркетингу. Здійснено аналіз структури і динаміки ринку, його основних гравців, рівня конкуренції між ними. Визначено цільові сегменти споживачів та виділено основні з них, на які ...
1266739
  Корнілова І.М. Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні / І.М. Корнілова, Л.А. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 86-90.
1266740
  Кирилюк М. Тенденції розвитку ринку нерухомості у Чернівцях на 2007 рік // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1266741
  Афанасьєва К.О. Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 207-211


  Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій у розробці планшетних версій періодичних видань та їх відображенню на українському ринку планшетної періодики. Виділені критерії за якими визначається зручність читання медіаконтенту з планшету. ...
1266742
  Фаренюк Н.В. Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 126-127
1266743
  Добуш Ю Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 50-63. – ISSN 0321-0499
1266744
  Шульга Н.М. Тенденції розвитку ринку та регулювання якості робочої сили : Наукове видання / Н.М. Шульга. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 148с. – ISBN 966-676-184-X
1266745
  Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 119-125
1266746
  Жильцова О.П. Тенденції розвитку розписної емалі XVI сторіччя (на прикладі декоративного емалевого посуду) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 201-209. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано тенденції розвитку лімозької розписної емалі XVI ст. – періоду її розквіту – зокрема, декоративний емалевий посуд XVI ст., що став славетною сторінкою історії декоративно-прикладного мистецтва Франції. Твори одного з найвідоміших ...
1266747
  Мельник К.Ю. Тенденції розвитку світових ринків цінних паперів та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів у їх контексті // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 315-324
1266748
  Бабак М.П. Тенденції розвитку світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 р. в США) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 234-238


  У статті розглядаються новинки ринку політичних комунікацій, що з’явилися протягом останнього року. Зокрема, визначено напрями розвитку політичних комунікацій в інтернеті, а також перспективи подальшого розвитку медіакомунікацій в Україні. In article ...
1266749
  Кравченко Д. Тенденції розвитку світового ринку "хмарних" технологій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 38-41
1266750
  Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 43-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1266751
  Когут О.І. Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1266752
  Шапран О.С. Тенденції розвитку світового ринку нафтопродуктів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 341-347. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.
1266753
  Олексин Т.Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 94-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1266754
  Зінчук Т.О. Тенденції розвитку світового сільського господарства та їх вплив на євроінтеграційні процеси України у контексті Угоди про ЗВТ // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [34-35]
1266755
  Щипанова О.В. Тенденції розвитку світової індустрії венчурного капіталу на сучасному етапі // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 223-228. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  У статті визначені та охарактеризовані основні тенденції розвитку світової венчурної індустрії в посткризовий період; проаналізовано показники, що відображають стан венчурного фінансування в США, Китаї, країнах ЄС; оцінено привабливість країн для ...
1266756
  Плешивцева М.В. Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 173-182 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1266757
  Брегеда О.А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем : ринок фінансових послуг / О.А. Брегеда, С.М. Савлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1266758
  Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 31-42. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1266759
  Усик В.І. Тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 44-49
1266760
  Возняк А.Б. Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 234-237
1266761
  Прохорова В.В. Тенденції розвитку системи вищої освіти та підходи до управління якістю освітніх послуг / В.В. Прохорова, Л.Ф. Чумак // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 37-42
1266762
  Токарчук Л.С. Тенденції розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 48-53


  Освіта - це право кожної людини, головна умова створення справедливого суспільства, яке грунтується на принципах свободи, демократії і сталого розвитку. Загальне і повсюдне забезпечення цього права є першочерговим завданням кожної держави ...
1266763
  Цурік О. Тенденції розвитку системи корпоративного управління // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1728-9343
1266764
  Коваль О.О. Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1266765
  Бондар Т. Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 100-105. – ISSN 2308-4634
1266766
  Загородня А. Тенденції розвитку системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 41-47. – ISSN 1682-2366
1266767
  Кубіцький Ю.С. Тенденції розвитку системи управління сільськими територіями в Україні в кінці XX - на початку XXI століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 122-127
1266768
  Гаврилюк І. Тенденції розвитку скотарства у Львівській області / І. Гаврилюк, М. Сторонський // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 38-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1266769
  Шматковська Т.О. Тенденції розвитку соціально-демографічних процесів у сільській місцевості Волині та визначення їх взаємозв"язку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1266770
  Гаманкова О. Тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні. Виявлено проблеми фінансового забезпечення даного виду страхування. В статье определены основные тенденции ...
1266771
  Яценко А.М. Тенденції розвитку соціального управління як соціального інституту в умовах трансформуючого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто сутність, функції, механізм соціального управління в сучасних умовах трансформації суспільства.
1266772
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій / І.В. Хлівна, М.М. Ігнатенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 55-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1266773
  Столипіна Ю.В. Тенденції розвитку соціальної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції розвитку соціальної реклами в Україні. Визначено особливості сучасної соціальної реклами, її різновиди, цільові аудиторії, джерела фінансування, замовники. Проаналізовано доступні можливості соціальної реклами, зокрема, реалізація ...
1266774
  Кістерський Л.Л. Тенденції розвитку соціальної сфери в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 15-17
1266775
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 3. – С. 17-23.
1266776
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.17-23
1266777
  Ступак О. Тенденції розвитку спільних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено проблемам залучення інвестицій до економіки України через механізм спільного підприємництва. Розглянуто тенденції, які характеризують розвиток спільних підприємств в Україні, а також недоліки в цьому процесі.
1266778
  Букало А.М. Тенденції розвитку страхових компаній у корпоративному секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37
1266779
  Бовсуновська Г.С. Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942
1266780
  Волкова В.В. Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 17-24. – ISSN 2218-1199
1266781
  Шолойко А. Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-65. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові показники розвитку страхового ринку України та зарубіжних країн в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Виявлено основні вітчизняні та світові тенденції, здійснено прогноз та надано пропозиції щодо напрямів удосконалення ...
1266782
  Сорока О. Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1266783
  Чернишова Ю.О. Тенденції розвитку сучасного італійського релігійного дискурсу та проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 351-355
1266784
  Квач Я. Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 81-92. – ISSN 2409-9260
1266785
  Баулін Ю.В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 3-23.
1266786
  Доценко Я.Я. Тенденції розвитку сучасного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 191-207
1266787
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1266788
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1266789
  Тормахова В.М. Тенденції розвитку сучасної естрадної музики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 133-135
1266790
  Маланюк А. Тенденції розвитку сучасної теорії доказів у кримінальному процесі / А. Маланюк, А. Павлишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 92-103
1266791
  Антоненко О.В. Тенденції розвитку сучасної теорії словотвору в слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 101-108. – ISSN 2075-437X


  В статье представлен краткий обзор новых подходов в теории словообразования в работах чешских лингвистов во втор. пол. XX-начале XXI ст.
1266792
  Миронов О.А. Тенденції розвитку сфери послуг та її впливу на соціально-економічні процеси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1266793
  Зарвовський В. Тенденції розвитку та головні причини конфліктності в соціально-трудовій сфері на вугільних підприємствах за роки незалежності України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1266794
  Абаїмов А.В. Тенденції розвитку та конкурентоспроможність вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 59-62


  У статті описуються фактичні чинники конкурентоспроможності засобів масової комунікації, а також тенденції розвитку вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи. Описується конкурентоспроможність ЗМІ як цілісного господарчого елементу, шляхи її ...
1266795
  Ляшко І.І. Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації / І.І. Ляшко, О.М. Єременко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 47-54. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1266796
  Хільчевська І.Г. Тенденції розвитку та напрями інтенсифікації українсько-німецьких зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-62. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Визначено і обгрунтовано основні напрями вдосконалення територіальної і галузевої структури зовнішньоекономічних зв"язків (торговельних та інвестиційних) між Україною та Німеччиною.
1266797
  Пинда Юрій Володимирович Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівської області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено динаміку основних показників діяльності підприємств будівельного комплексу Львівської області та відображено їх взаємозв"язки. Встановлено тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельній сфері регіону.
1266798
  Гудзь О.Ю. Тенденції розвитку та сучасні проблеми парламентаризму (теоретичний аспект) / О.Ю. Гудзь, Н.Є. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення понять "парламент" і "парламентаризм". Осмислюється проблема професіоналізму депутатів Верховної Ради. Розглядається актуальне питання щодо типу виборчої системи в державі. Аналізуються позитиви і негативи створення двопалатного ...
1266799
  Шляга О. Тенденції розвитку та сфери застосування економічного аналізу в сучасних умовах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 344-346. – ISSN 1993-0259
1266800
  Мазуренко О.В. Тенденції розвитку тваринництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 16-20. – ISSN 2221-1055
1266801
  Бідак В.Я. Тенденції розвитку територіальних міграційних систем: ризики молодіжного трудозабезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 176-183. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1266802
  Романсовська Т.І. Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості / Т.І. Романсовська, Л.О. Левчук // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 435-438


  Розглянуто технічну термінологію, закріплену державними стандартами України й обов"язкову до використання у технічній і науковій літературі. Виявлено калькування окремих термінів з російської мови і невідповідність їхньої суті позначуваним предметам та ...
1266803
  Капелюшна Т.В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Капелюшна Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1266804
  Корольков Іван Тенденції розвитку торгівлі в трансформаційній економіці України / Корольков Іван, Шимко Ольга // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 173-184. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1266805
  Фреяк А.В. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 327-333


  На прикладі Чернівецької області в складі єврорегіону "Верхній Прут". В статті визначено можливості транскордонного співробітництва Чернівецької області, в тому числі в рамках єврорегіональної співпраці. Автор описує основні проблеми, що виникають в ...
1266806
  Ільчук О.О. Тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні за умов світової фінансової кризи та шляхи їх подолання / О.О. Ільчук, Я.Т. Пахольчак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1266807
  Матвієнко Н.М. Тенденції розвитку туризму Туреччини / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 324-329
1266808
  Матвієнко Н. Тенденції розвитку туризму Туреччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку туризму Туреччини. Виявлені особливості розвитку однієї з головних передумов розвитку туризму – туристичної інфраструктури, зокрема розглянуто сферу розміщення, сферу харчування та транспортне забезпечення туризму. ...
1266809
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 343-350
1266810
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 305-312
1266811
  Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Український ринок аудиторських послуг розвивається протягом останнього десятиліття досить динамічно. В даній статті проведено аналогію тенденцій розвитку світового та українського ринків аудиторських послуг та спроектовано перспективні напрямки надання ...
1266812
  Лебедєва-Гулей Тенденції розвитку української газетної публіцистики 1991-2006 рр. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 81-85.
1266813
  Ковальчук В.М. Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про тенденції розвитку політичної колумністики на сторінках журналу "Український тиждень". Визначено межі суб"єктивного та об"єктивного в авторських колонках політичного спрямування. The article is about the tendency of political ...
1266814
  Шевченко Л. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.11-17. – ISBN 966-7773-28-0
1266815
  Терентьєва Н. Тенденції розвитку університетської освіти України: теоретичні основи визначення нових векторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття висвітлює основні результати докторського дослідження, які полягають в окресленні теоретичних основ дослідження тенденцій розвитку університетської освіти; розробленні класифікації тенденцій розвитку університетської освіти за різними ознаками ...
1266816
  Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком за перід 1991 - 1999 рр. : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 22-28 : Табл.
1266817
  Рибальченко Д.О. Тенденції розвитку управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 181-184. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1266818
  Марцишевська Ю.Л. Тенденції розвитку фермерства у країнах з розвинутою економікою // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 343-347
1266819
  Дерека Т. Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ століття // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 28-33. – ISSN 2226-3012


  Визначено та охарактеризовано тенденції розвитку сучасної фізкультурної освіти в Україні. Досліджено особливості формування ступеневої системи підготовки фахівців фізичного виховання. Визначено можливості удосконалення освітніх програм професійної ...
1266820
  Антіпова О.П. Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1266821
  Кізима Т.О. Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід тва вітчизняні реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 170-176
1266822
  Нестеров Д.Ю. Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 37-41
1266823
  Квасова О.П. Тенденції розвитку фондового ринку та особливості діяльності фінансових посередників на ньому // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 19-23.
1266824
  Соловей Д.О. Тенденції розвитку форм організації фізичного виховання в країнах Європи в Середні віки // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 6 (50), грудень. – С. 165-169. – ISSN 1991-0177
1266825
  Гавриш М. Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови (на матеріалі молодіжного сленгу) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 243-247. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1266826
  Котенко Т.В. Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 80-84


  У роботі досліджується питання тенденцій розвитку функціонального призначення місцевого самоврядування в Україні, проводиться узагальнення проблем функціонального призначення місцевого самоврядування та виокремлюються тенденції його розвитку.
1266827
  Неклеса А.І. Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1266828
  Станіславська К.І. Тенденції розвитку художнього графіті у Європі XX–XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 182-190


  Bзображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и др. поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от простых написанных слов до ...
1266829
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесуального права України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 45-47
1266830
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; Київ. нац. лінгв. ун-тет. – Київ, 2005. – 232л. + Додатки: л. 216 - 232. – Бібліогр.: л. 192 - 216
1266831
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 26с. – Бібліогр.: 5 назв
1266832
  Шинкарук Л. Тенденції розвитку чистих заощаджень та їх взаємозалежність із споживанням основного капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1266833
  Росуль Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття : Дис... канд . пед.наук: 13.00.01 / Росуль Василь Васильович; КУ. – Київ, 1997. – 195л. – Бібліогр.:л.165-195
1266834
  Росул Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття (XIX-XX ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Росул Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1266835
  Гнєушева В.О. Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 71-76. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1266836
  Новикова К. Тенденції розробки проблеми розвитку обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 146-150. – ISSN 2077-1827
1266837
  Шемаєва Г.В. Тенденції розширення взаємозв"язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-65
1266838
  Кузьменко Н.О. Тенденції розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері використання та охорони земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 175-179. – ISBN 978-966-7957-20-9
1266839
  Степанов О.М. Тенденції світових торгових перевезень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.91-101. – ISSN 1605-7988
1266840
  Яворська В.О. Тенденції світового біржового ринку / В.О. Яворська, Ю.А. Кикла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 278-281. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1266841
  Пестушко Валерий Тенденції світового видобутку нафти : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33
1266842
  Луцишин З. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України / З. Луцишин, О. Луцишин // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 11 (61). – С. 6-11
1266843
  Яценко Т. Тенденції символізму в ліриці Валерія Брюсова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 11-14
1266844
  Лесик Г.В. Тенденції слціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця XX - початку XXI ст. // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 1/2. – С. 171-176. – ISSN 2078-9912


  У статті окреслено тенденції розвитку соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ - початку ХХІ ст. Виокремлено закономірності даного процесу; наголошено на комплексному узагальненні історико-педагогічного досвіду з ...
1266845
  Рябоконь В.П. Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 7-19
1266846
  Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1266847
  Волович В.І. Тенденції соціального розшарування в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1266848
  Ковтуненко Е.С. Тенденції соціальної диференціації в процесі консолідації демократичної системи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 202-206. – ISBN 978-966-171-387-0
1266849
  Попович В.В. Тенденції соціальної диференціації суспільства у сучасний період // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1266850
  Галян О.І. Тенденції соціоморального розвитку особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 275-284. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1266851
  Козак І.В. Тенденції становлення виховних систем в інноваційних школах України (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Козак Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
1266852
  Сорока В. Тенденції становлення європейських стандартів журналістики на українському телебаченні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 287-293


  У роботі здійснюється огляд та аналіз сучасних тенденцій впровадження європейських стандартів журналістики на українському телебаченні, а також порівнюється теоретичне та практичне розуміння стандартів у медіа просторі України. The article is a ...
1266853
  Варналій З.С. Тенденції становлення малого підприємництва та громадських об"єднань підприємців в Україні / З.С. Варналій; Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання". – Київ, 1996. – 39с.
1266854
  Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 23-35 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1266855
  Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
1266856
  Лола В. Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 143-147. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1266857
  Сіденко В.Р. Тенденції становлення та розвитку системи глобального управління економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 41-46
1266858
  Мозговий М.П. Тенденції становлення українського естрадного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 170-175. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1266859
  Бакович О. Тенденції стилю рококо в західноєвропейському сакральному образотворчому мистецтві XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 341-349. – ISBN 966-7379-70-1
1266860
  Павлов С.В. Тенденції структурних зрушень у хімічній промисловості західноєвропейського макрорегіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення в західноєвропейській хімічній промисловості та зовнішній торгівлі хімікатами країн Західної Європи.
1266861
  Криворучко І.О. Тенденції судової практики з питань кваліфікації дій осіб по створенню терористичної групи чи терористичної організації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 296-299. – ISSN 2219-5521
1266862
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 233л. + Додатки: л.202-233. – Бібліогр.: л.186-201
1266863
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1266864
  Вовк С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 296-318. – ISSN 1684-906Х
1266865
  Буткевич О.В. Тенденції сучасного міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 373-390. – ISBN 978-966-2609-51-6
1266866
  Грабовська О.С. Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Грабовська О.С.;Львівська націон. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1266867
  Шведа Н. Тенденції сучасного розвитку машинобудування України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 55-63. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1266868
  Бабак М.П. Тенденції сучасного світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 року в США) // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 91-94. – ISSN 2307-6194
1266869
  Сухова Н.М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 127-130. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))


  У статті розглядаються основні тенденції освіти XXI століття і перспективи реформування вітчизняної освіти.
1266870
  Лютак О.М. Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – C. 8-16. – ISSN 1993-6788
1266871
  Жарко С.Ю. Тенденції сучасної української літературної мови та їх відображення в мові ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1266872
  Пехник А. Тенденції та динаміка прямого іноземного інвестування в економіку України у 1991-2007 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 207-214. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1266873
  Ревак Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу / Ревак, і., С. Кавун // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 6 (232). – С. 68-76. – ISSN 2310-2624
1266874
  Красницький А.В. Тенденції та етапи дослідження державотворчих процесів в Україні (1917-1921рр.) : історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 148-152. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1266875
  Слюсаренко А.В. Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 152-157. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1266876
  Скрипчук П.М. Тенденції та закономірності розвитку світової продовольчої галузі / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 50-59. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено та узагальнено основні тенденції функціонування сучасних продовольчих ринків через призму розвитку світової агропродовольчої системи в цілому з її проблемами та суперечностями, оцінено основні важелі впливу на кон’юнктуру світових ...
1266877
  Токарук Л. Тенденції та закономірності управління загальноосвітніми інтернатними закладами // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-105. – Бібліогр.: 8 пунктів
1266878
  Голубчук В.С. Тенденції та механізми соціальної політики в європейських країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 188-194


  Аналізуються механізми соціальної політики в європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. З"ясовано, що на тлі ліквідації багатьох ...
1266879
  Стеценко А. Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 239-248
1266880
  Мержа С.І. Тенденції та напрямки активізації прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 92-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1266881
  Боть Л.П. Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 191-200
1266882
  Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні / А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-39. – Бібліогр.: 9 пунктів
1266883
  Пруський С. Тенденції та наслідки участі іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 126-130. – ISSN 1993-0259
1266884
  Козубцов І.М. Тенденції та невідкладні заходи модернізації третього рівня вищої освіти в Україні - інституту аспірантури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 139-143. – ISSN 2077-1800
1266885
  Жукова В.О. Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 10-20. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті охарактеризовані напрями реформування системи вищої освіти України відповідно до цілей Болонської декларації. Проаналізовані показники діяльності ВНЗ України та фінансування вищої освіти. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності та ...
1266886
  Смаль І.В. Тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 8-13
1266887
  Бутівщенко С. Тенденції та особливості розвитку системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1941рр.) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-43
1266888
  Плеханов Д.О. Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 104-106
1266889
  Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 30-39. – ISSN 0131-775Х
1266890
  Власова Н.О. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, О.В. Михайлова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 64-74. – ISSN 2312-394X
1266891
  Кравчук І.І. Тенденції та перспективи викладання дисципліни "Управлінський консалтинг" в аграрних вищих навчальних закладах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 97 -102. – ISSN 2222-4459
1266892
  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі / Л.М. Пронько, О.М. Бабина
1266893
  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – С. 123-134. – ISSN 2411-4413
1266894
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л. 174-197
1266895
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1266896
  Запотоцький С. Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Розвиток вітчизняного ринку житла оцінено за економічними та управлінськими критеріями. Перші передбачали аналіз соціально-економічних чинників, які формують попит, ...
1266897
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1266898
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1266899
  Шигаєва Т. Тенденції та перспективи зростання промислового виробництва в Україні / Т. Шигаєва, М. Голованенко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-34
1266900
  Штромеєр А. Тенденції та перспективи історії ранньомодерної дипломатії (на прикладі дослідження діяльності габсбурзьких дипломатів у Константинополі в ранньомодерну епоху) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Дослідження ранньмодерної дипломатії вступило у свою надзвичайно динамічну фазу, розпочату запозиченням теорій та методів з культуральних наук. Постали нові сфери дослідження, розробка яких значно поглиблює наше знання ранньомодерного періоду загалом. ...
1266901
  Голов С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку / Сергій Голов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 2-15
1266902
  Мазуренко В.П. Тенденції та перспективи розвитку банкострахування в Україні / В.П. Мазуренко, В.В. Тринчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 220-226. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1266903
  Щепкіна С.П. Тенденції та перспективи розвитку ігрового бізнесу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-68
1266904
  Прибега І.Є. Тенденції та перспективи розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розглянуто окремі питання розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні. Проаналізовано Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та дано його критичну оцінку. Обґрунтовано деякі підходи щодо організації ...
1266905
  Тюхляєва М.Ю. Тенденції та перспективи розвитку контролінгу в банках України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 350-354. – ISBN 966-8958-05-5
1266906
  Власова К.М. Тенденції та перспективи розвитку м"ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 32-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку ринку Європейського Союзу в розрізі поступової інтеграції українських виробників м’яса в економічний простір та оцінка перспектив національних виробників через призму їх готовності експортувати ...
1266907
  Гончарова О.М. Тенденції та перспективи розвитку металургійних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 350-355


  Досліджено основні тенденції розвитку металургійних підприємств, зокрема !щодо використання виробничих потужностей та особливості їх інвестиційної політики. Визначено перспективи металургійного виробництва та пріоритетні заходи по їх досягненню. The ...
1266908
  Примачук Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку новітніх медіа на спортивну тематику // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 485-487
1266909
  Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 22-26
1266910
  Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 60-72. – ISSN 1818-5754
1266911
  Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-85. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан та динаміку розвитку страхового ринку України, досліджені перспективні напрямки розвитку українського страхового бізнесу у світовий ринок страхування, висвітлені основні проблеми та можливості. The state and dynamics of development ...
1266912
  Сімонова М.В. Тенденції та перспективи розвитку світових потоків прямих іноземних інвестицій // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 183-187. – (Економічні науки ; № 1 (5))
1266913
  Слободенюк Е.В. Тенденції та перспективи розвитку світового туризму як гуманізуючої складової всесвітніх інтеграційних і глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про світовий туризм як чинник всесвітнього розвитку.
1266914
  Ел Сеад Махмут Тенденції та перспективи розвитку торговельних відносин Лівії з ЄС та Україною // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 34-39
1266915
  Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1266916
  Плахотнік О.В. Тенденції та перспективи удосконалення навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Категорія «освітнього суспільства» стає базовою категорією моделі освіти майбутнього століття, в основі якої повинен лежати принцип випереджаючого розвитку, інтелектуального, наукового, культурного, особистісного потенціалу суспільства, що, безумовно ...
1266917
  Крупка М. Тенденції та перспективи формування і виконання місцевих бюджетів в Україні / М. Крупка, В. Дорога // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 578-584. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1266918
  Гетьманцева Н.Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 65-69. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
1266919
  Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1266920
  Кулішов В. Тенденції та проблеми інноваційної економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 333- 342. – ISSN 1684-906Х
1266921
  Ільїна К.О. Тенденції та проблеми монетизації економіки України / К.О. Ільїна, М.С. Мрочко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1266922
  Пасхавер Б.Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
1266923
  Буржинський В. Тенденції та проблеми реформування органів внутрішніх справ (на матеріалах практики) / В. Буржинський, Ф. Кіріленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 102-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено аналіз статистичних показників діяльності поліції в окремих містах України за результатами роботи з реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за період з вересня 2015 р. по ...
1266924
  Харкянен Л.В. Тенденції та проблеми ринку праці за умов глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 141-144. – ISBN 966-614-021-7
1266925
  Крахіна В.А. Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 28-32. – ISSN 1683-1942
1266926
  Волошин В.О. Тенденції та проблеми розвитку правового регулювання договірних відносин у сфері промислової власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 224-228
1266927
  Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 214-219 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1266928
  Бенч Л. Тенденції та проблеми фіскально-бюджетної політики у кризовому і посткризовому періодах // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-28. – Бібліогр.: 12 назв
1266929
  Крупка М. Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні : фінансовий ринок / М. Крупка, О. Скаско // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1266930
  Гладкова Є.О. Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 137-146. – ISSN 2304-4556
1266931
  Янчевський М. Тенденції та прогнози розвитку страхового ринку Польщі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-39. – ISSN 1810-7923
1266932
  Зацний Ю. Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2410-0927
1266933
  Шевченко В.Ю. Тенденції та ризики руху капіталу в умовах сучасної фінансової глобалізації // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 148-151
1266934
  Максименко А.В. Тенденції та стратегічні мотиви злиття і поглинання міжнародних корпорацій // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 11-14. – ISSN 1728-6220
1266935
  Варналій З.С. Тенденції та стратегічні пріоритети розвитку промисловового виробництва України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 13-18
1266936
  Ковтун Н. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  На основі побудови зведеного рейтингу видів промислової діяльності в Україні визначені тенденції та основні напрями розвитку промисловості з метою забезпечення національної конкурентоспроможності. Ключові слова: промислові види діяльності, ...
1266937
  Ігнатюк А.І. Тенденції та суперечності розвитку ринків в умовах 4-ої промислової революції // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 55-58
1266938
  Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни півня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 126-130. – Бібліогр: на 13 пунктів
1266939
  Шепітько В.Ю. Тенденції та функції криміналістики в умовах змагального кримінального судочинства // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – С. 67-76. – ISSN 0130-2655
1266940
  Чайковський Я. Тенденції та шляхи розвитку системи банківського кредитування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 72-83. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1266941
  Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 8-13
1266942
  Марченко К.В. Тенденції трансферу та злиття фінансових і капітальних активів ТНК в межах глобальної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
1266943
  Магда Є. Тенденції трансформації близькосхідної політики США після обрання президентом Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-20. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про зміни в американській політиці щодо регіону Близького Сходу з приходом в Білий дім 44-го президента США Барака Обами. Проаналізовано основні напрями близькосхідної політики Сполучених Штатів та зміни в них за нової адміністрації. ...
1266944
  Волянська О.В. Тенденції трансформації довіри до соціальних інститутів // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 322-329. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1266945
  Азьмук Н.А. Тенденції трансформації зайнятості в інформаційній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 87-88
1266946
  Хітрова Т. Тенденції трансформації класичних жанрових моделей (на прикладі "Репортажних текстових форм") // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 89-95


  Стаття присвячена одній із актуальних і дискусійних проблем сучасного жанротворення журналістських текстів. Процес перегляду жанрових меж спричинив пошук нових моделей журналістських виступів. Розширення жанрового спектра у напрямі "коментуючої" ...
1266947
  Сбруєва А.А. Тенденції трансформації місії Університету: порівняльно-педагогічний аналіз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 448-461. – ISSN 2312-5993


  Подано характеристику тенденцій трансформації місії університету під впливом таких чинників, як глобалізація, інтернаціоналізація, розвиток економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій. Для реалізації поставленої мети було здійснено ...
1266948
  Небава М.І. Тенденції трансформації національних систем пенсійного забезпечення в Європейських країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 19 поз. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз досвіду пенсійного реформування у країнах Центральної та Східної Європи. Виявлено спільні тенденції та проблеми в реструктуризації національних моделей пенсійного забезпечення країн з перехідною економікою.
1266949
  Ларіна Н.Б. Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 29-33. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401


  У статті проаналізовано особливості модернізації соціальної політики демократичних країн: умови й тенденції проходження, позитивні і негативні наслідки. Акцентовано увагу на проблемах подолання бідності, становлення демократичної й соціальної держави.
1266950
  Кравченко В.Г. Тенденції трудової міграції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 125-129
1266951
  Лендєл М.А. Тенденції трудової міграції до країн СНД / М.А. Лендєл, Є.А. Ерфан, Є. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 152-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1266952
  Лавриненко С.І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 185-194
1266953
  Соколик М. Тенденції у продуктивності та оплаті праці в Україні, високорозвинених країнах і нових країнах-членах ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 385-395. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1266954
  Гулима Ю. Тенденції у розвитку науки міжнародного права, нові підходи до вивчення міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 174-177


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку науки міжнародного права, теорії та концепції міжнародного права, які з"явилися в останні роки, та розиток вже існуючих концепцій.
1266955
  Бурак О.С. Тенденції у сфері крос-культурних комунікацій: ризики та перспективи формування глобальної єдності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 102-110. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
1266956
  Сиротіна О.О. Тенденції у сфері підготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 247-255. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1266957
  Шумейко В. Тенденції у формуванні маркетингової товарної політики олійно-жирових підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1266958
  Андрусів У.Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-235.
1266959
  Симчук А.С. Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 202-209. – ISSN 2222-5374
1266960
  Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-15
1266961
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 41-49
1266962
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.:
1266963
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-68
1266964
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Інноваційна діяльність підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-75
1266965
  Калініна Г.М. Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / Г.М. Калініна, Л.М. Калініна // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 65-75. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 37 (370)). – ISSN 2076-586Х
1266966
  Булкін І.О. Тенденції фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок в Україні // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 131-154.
1266967
  Мамонтова Н.А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 118-124. – ISSN 1993-6788
1266968
  Гасанова Л.Є. Тенденції фінансування науки й освіти: європейський досвід та українські реалії // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 4 (69). – C. 148-158


  Розкрито сучасні тенденції фінансування науки й освіти в країнах Європейського Союзу в умовах визначального впливу наукових досліджень і розробок (R&D), освіти, трансферу знань і технологій на ефективний розвиток економіки. На підставі аналізу ...
1266969
  Охріменко А.Г. Тенденції формування в"їзного туристичного потоку до України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 38-42. – ISSN 1728-6220
1266970
  Корж-Усенко Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917-1920 рр.) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244-247. – ISBN 978-966-698-191-5


  Київський державний український університет створювався у 1918 р. на базі Народного університету, то у його складі налічувалося понад 60 викладачів, серед яких представники науково-педагогічної еліти України - А. Кримський, М. Василенко, Б. ...
1266971
  Жовновач Р.І. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / Р.І. Жовновач, А.М. Науменко // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 119-132
1266972
  Тулай О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 91-100. – ISSN 1818-5754
1266973
  Науменко А. Тенденції формування доходної частини місцевих бюджетів у контексті економічного розвитку держави та регіонів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 123-126. – ISSN 1993-0259
1266974
  Шабашова Л.Ю. Тенденції формування етнічної структури населення Закарпатської області: етномовний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-53 : табл., кар. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1266975
  Лазебник Л. Тенденції формування зовнішнього корпоративного боргу України: загрози і виклики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 33-42. – ISSN 1605-2005
1266976
  Амеліна С.М. Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації / С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 16-25. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто основні тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації. Виявлено, що вони зумовлені орієнтацією суспільства на глобальну інформатизацію соціальної та виробничої сфер його ...
1266977
  Кудіна В.В. Тенденції формування контингенту студентів у вищій школі США: зіставний аналіз // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 83-86


  Розглядаються питання побудови системи вищої освіти у США, вивчаються особливості і умови вступу абітурієнтів до коледжів і університетів, сутність загальнонаціональних тестів.
1266978
  Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Д. Локк і Ш.-Л. Монтеск"є // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 198-203
1266979
  Балінченко С. Тенденції формування міфологем на основі патернів ліберальної демократії // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 554-564. – ISBN 978-966-423-392-4
1266980
  Гуменюк К. Тенденції формування національного ринку чорних металів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-51
1266981
  Мулякова-Бочі Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 255-261 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1266982
  Руденко Б.Б. Тенденції формування постнекласичної методології правознавства // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 185-186
1266983
  Фронощук М.В. Тенденції формування репертуару сучасних видавництв релігійної літератури в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 203-207


  У статті аналізується репертуар сучасних видавництв релігійної літератури в Україні, здійснюється класифікація видань,визначаються основні тенденції розвитку . In the frticlethe repertory of modern Ukrainian publisher religious literature is ...
1266984
  Копистинська І.М. Тенденції формування сучасного українського книжкового ринку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 121-127
1266985
  Цибуляк А.Г. Тенденції формування сучасної військово-політичної ситуації в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 66-76
1266986
  Саєнко С. Тенденції формування та реалізації державноїправової політики проти адміністративній деліктності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-51.
1266987
  Васильців Т.Г. Тенденції формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства / Т.Г. Васильців, Х.М. Волянюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 243-247. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1266988
  Шульга Н.Д. Тенденції формування та розвитку освітньої політики Німеччини // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – C. 147-150. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто особливості освітньої політики Німеччини. Визначено провідні тенденції формування та реалізації освітньої політики у галузі вищої університетської освіти, спрямовані на створення конкурентоздатної національної системи освіти в контексті ...
1266989
  Левчук О.В. Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905-1907 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 34-38. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1266990
  Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжаян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Визначено тенденції функціонування неформального сектору економіки на основі запропонованого методичного підходу шляхом поєднання методу неформальної зайнятості (за матеріалами Державної служби статистики України) та методу доходів, отриманих у ...
1266991
  Журба І.Є. Тенденції функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 93-97.
1266992
  Дмитрієва В. Тенденції ціноутворення як індикатор ринкових відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1266993
  Нестерович В.Ф. Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 28-37
1266994
  Романова А.С. Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму / А.С. Романова, А.В. Казьмерчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 100-101
1266995
  Павко А.І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого, конструктивно-критичного використання новітніх політологічних та періодичних видань здійснено комплексний, системний аналіз детермінантних чинників, які суттєво впливали на процес формування партійно-політичного простору ...
1266996
  Нев"ярович Наталія Тенденції, знахідки, проблеми / Нев"ярович Наталія, Фурсова Людмила, Лисак Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-6


  Відійшов у минуле Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література". Вщухли дискусії, уляглися пристрасті та емоції. Настав час аналітичного осмислення його підсумків. Якими ж набутками збагатив конкурс методику викладання ...
1266997
  Власова К.М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м"ясопереробній галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 134-138. – ISSN 2306-6806
1266998
  Кушнірчук-Ставнича Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 208-213. – ISSN 1562-0905
1266999
  Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України : Питання розвитьку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0131-775Х
1267000
  Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-15
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,