Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1262001
  Семена М. "Слід захищати і цінувати ту свободу, яку ми маємо" / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 25, 29


  14 травня Микола Семена відзначив ювілей.
1262002
  Висоцька Н. "Сліди у дорожній куряві" 3.Н. Герстон у контексті (афро-американського) автобіографічного письма: жанрові домінанти і художні стратегі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 265-282. – ISBN 978-966-359-360-9
1262003
  Тимощук Ю.С. "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики терористичних актів // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7041-91-6
1262004
  Бодасюк О. "Сліпуче слово..."; Передчуття визволення; Необхідно обрати професію : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 37-39
1262005
  Боса Л. "Слобожанщина - воля вольная": локальна пам"ять "Слобідської громади" (за польовими матеріалами) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 71-77. – ISSN 0130-6936
1262006
  Ціпко А. "Слов"янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов"яно-українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питання "участі" давньоукраїнських ...
1262007
  Куций І. "Слов"янський світ" у візіях українських істориків Східної Галичини XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 62-69. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджується генеза цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів модерної епохи. Аналізуються витоки та процес утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності українських учених ХІХ ст. З’ясовується змістове наповнення ...
1262008
  Грицик Л. "Слов"янські переробки Едіпової історії" в літературознавчій концепції М. Драгоманова (компаративний аспект) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 103-111. – ISBN 978-966-193-016-1


  В статье рассматривается программная работа М. Драгоманова "Славянские переработки Єдиповой истории", свидетельствующая о синтезе исторического/ социологического и сравнительного методов в исследованиях ученого, определении задач и направлении ...
1262009
  Сюндюков І. "Слов"янські струмки" й "російське море" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 533-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року.
1262010
  Ставицька А. "Слова зворушеного серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 12


  Про щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади Ольги Кобилянської.
1262011
  Маслов С.И. "Слова постнические" Исаака Сирина по рукописи, принадлежащей библиотеке Университета св.Владимира. – [Киев] : Б.и., 1910. – XXXVII, 27 с. – Окремий відбиток
1262012
   "Слова та речі: археологія гуманітарних наук" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 907. – ISBN 966-316-069-1
1262013
  Нежива Л. "Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 58-65. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено теоретичне підґрунтя засвоєння старшокласниками поняття «експресіонізм», проаналізовано конститутивні риси стилю, окреслено методичну стратегію його вивчення.
1262014
  Гущина Н.А. "Словарь авторитетов" и его значение в испанской лексикографии : Автореф... канд.филол.наук: 10.664 / Гущина Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 31л.
1262015
  Рудакова И.Ф. "Словарь Академии Российской" 1789-1794 : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудакова И.Ф. ; АН СССР , Ин-т языкознания. Лен. отд. – Ленинград, 1965. – 19 с.
1262016
  Хруцкая Н.В. "Словарь живого великорусского языка" В.И.Даля // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С10-13


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
1262017
   [Слободяник Микола Семенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1262018
  Каркавіцас А. [Словами корабля : морські оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 221 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1262019
  Франко І.Я. Слимак / І.Я. Франко. – Харків : ДВУ, 1925. – 16с. – (Бібліотечка художньої літератури)
1262020
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1972. – 479с.
1262021
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1976. – 479с.
1262022
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника) : около 82 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 879 с.
1262023
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 5-е изд. – М, 1985. – 875с.
1262024
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Ок. 82 000 слов. / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 874с.
1262025
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Опыт словаря-справочника: свыше 107 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 4-е изд., стереот. – Москва : Дрофа, 2006. – 938с. – (Библиотека словарей русского языка). – ISBN 5-358-01017-3
1262026
  Лопатин В.В. Слитно, раздельно или через дефис? : Более 20 000 слов и устойчивых словосочетаний / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-15979-7
1262027
  Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? : Орф.словарь русск яз. Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления / Б.З. Букчина. – Изд 2-е,исправленное. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 720с. – ISBN 5-7805-0263-3
1262028
  Иванова Е.А. Слитные по значению словосочетания глаголов с именами действия, состояния и отношения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Иванова Е.А.; Военный ин-т иностранных языков. – Москва, 1953. – 18 с.
1262029
  Ломов С.П. Слитные почвы "туарес" Алжира и вопросы повышения их плодородия. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Ломов С.П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1970. – 32л.
1262030
  Хитров Н.Б. Слитогенез в почвах Центрально-Черноземных областей России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 935-943 : табл., рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1262031
   Слитоземы и слитые почвы. – М., 1990. – 142с.
1262032
  Владимирский Г.М. Слиток : стихи 1917-1922 / Г.М. Владимирский : Серебряный голубь, 1922. – 78 с.
1262033
   Слиток. – М., 1977. – 319с.
1262034
  Гордиенко В.Н. Слиток / В.Н. Гордиенко. – М, 1978. – 96с.
1262035
  Медовар Л.Б. Слиток. / Л.Б. Медовар. – К, 1986. – 47с.
1262036
   Слитые почвы Молдавии. – Кишинев, 1990. – 165с.
1262037
  Немеровская А.К. Слитые солонцовые почвы Предкавказской впадины и некоторые вопросы их улучшения : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Немеровская А.К.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1971. – 23л.
1262038
  Миллс Д.Л. Сличение времени в компьютерных сетях = Computer network time synchronization : протокол сетевого времени на Земле и в космосе / Дэвид Л. Миллс ; пер. с англ. под ред. канд. техн. наук А.В. Савчука. – 2-е изд. – Киев : WIRCOM, 2011. – 445, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Computer network time synchronization: the network time protocol on earth and in space / David L. Mills. Boca Raton: CRC Press, part of Taylor & Francis Group, 2011. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указатель: с. 403-445. – Библиогр.: с. 389-395 и в конце разд. – ISBN 978-966-97191-0-2
1262039
  Семенов А.Ф. Сличение рукописей содержащих гимны Симеона Богослова / А.Ф. Семенов. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – [2], 48 с. – Текст рукоп. на греч. яз.
1262040
  Щеголихин И.П. Слишком доброе сердце / И.П. Щеголихин. – Москва, 1983. – 399с.
1262041
  Рольникайте М. Слишком долгой была разлука... : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 7. – С. 7-32. – ISSN 0321-1878
1262042
  Сапронов Л.Л. Слишком много воспоминаний / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1965. – 150с.
1262043
   Слишком много женщин. – М., 1991. – 543с.
1262044
   Слишком много стандартов? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 1812-7126
1262045
  Кризи Д. Слишком молоды для смерти / Д. Кризи. – Пермь, 1991. – 268с.
1262046
  Будницкий О. Слишком поляки для Советов, слишком евреи для поляков: польские евреи в СССР в 1939-1945 // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 4. – С. 213-237. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1262047
  Попов В.Г. Слишком сильный. / В.Г. Попов. – Л, 1989. – 175с.
1262048
  Ойслендер А.Е. Слияние / А.Е. Ойслендер. – М., 1966. – 111с.
1262049
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 459 с.
1262050
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / Мирза Ибрагимов ;. – Москва : Известия, 1968. – С. 293-745
1262051
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман, повести и рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1977. – 736 с.
1262052
  Фесенко Ю.П. Слияние европейской и азиатской культур в оренбургской прозе В.И. Даля // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 154-163. – ISSN BIB-ID 83558


  Рассматривается поэтика повестей В.И. Даля "Бикей и Мауляна" и "Майна" в свете конвергенции культурных традиций.
1262053
  Габинская О.А. Слияние как способ образования новых слов в совремнном русской мязыке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Габинская О.А.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Орел, 1969. – 19л.
1262054
  Каден Г.С. Слияние комбедов с советами как переход к политике союза с середняком : Автореф... канд. истор .наук / Каден Г.С. – Москва, 1950. – 17 с.
1262055
  Глеба Ю.Ю. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; Отв.ред.Г.Х.Мацука. – Киев, 1982. – 103с.
1262056
  Костанов Д.Г. Слияние рек : роман / Дмитрий Костанов; авториз. пер. с адыг. П.Слетова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 387 с.
1262057
  Мехедов А. Слияние рек / А. Мехедов. – Тула, 1969. – 32с.
1262058
  Зверев О.Е. Слияние ручьев / О.Е. Зверев. – М., 1965. – 63с.
1262059
  Качаев В.с. Слияние. / В.с. Качаев. – Ташкент., 1977. – 47с.
1262060
   Слияния и поглощения = Harvard Business Review on mergers and acquisitions : [сб. статей]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 194, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 190-194. – (Серия "Классика Harvard Business Review" ) ( Идеи, которые работают). – ISBN 978-5-9614-0540-8
1262061
  Куницкий А.А. Слияния и поглощения в период стагнации мировой экономики (на примере отраслей российской экономики) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-25
1262062
  Зорин Д.Ю. Слияния и поглощения в Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1262063
  Мельникова Ю.Н. Слияния и поглощения компаний в области консалтинга и аудита // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 89-103. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1262064
  Меликян А.В. Слияния и присоединения вузов в России и за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 134-145. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены меры, предпринятые правительством РФ в последние годы с целью оптимизации деятельности вузов путем их реорганизации в форме слияния или присоединения. Проанализированы слияния и присоединения вузов, произошедшие в секторе высшего ...
1262065
  Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании = Mergers, acquisitions, and other restructuring activities : процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы / Доналд Депамфилис. – Москва : Олимп-Бизнес, 2007. – XXXVI, 921, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: Amsterdam etc.: Academic press, 2003. - Предм. указ.: с. 917-921. – Библиогр. в конце гл. – (Библиотека "Алемар"). – ISBN 978-5-9693-0068-2
1262066
  Гохан Патрик Слияния, поглощения и реструктуризация компаний = Mergers, acquisitions, and corporate restructurings / Патрик А. Гохан ; пер. с англ. [А. Шматова]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 741 с. – Вых. дан. ориг.: John Wiley and Sons, 2002. - Парал. тит. л. англ. ориг. - Текст рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9614-0255-X
1262067
  Дорошко П.О. Слід : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
1262068
  Мучинський М.І. Слід : [християнські оповідання] / Микола Мучинський. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 151, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-457-332-7
1262069
  Тендюк Л.М. Слід "Баракуди" : повість / Л.М. Тендюк. – Кам"янець-Подільський : Веселка, 1986. – 302 с. – (Пригоди. Фантастика)
1262070
  Тригуб В. Слід "Янтарной комнаты":Ватикан чи Вінниця? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 28-29
1262071
  Малик В.К. Слід веде до моря : повість / В.К. Малик. – Київ : Веселка, 1975. – 272 с.
1262072
  Ормоцадзе М. Слід жовтого лелеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Найбільш європеїзоване місто Китаю - Шанхай, де можна одягнутися з ніг до голови за 100 доларів, а хабарі мають давати навіть мерці.
1262073
  Удовиченко Ю.П. Слід з моря / Ю.П. Удовиченко. – Одеса, 1972. – 198с.
1262074
  Гордасевич Г.Л. Слід зірниці / Г.Л. Гордасевич. – Київ, 1986. – 126 с.
1262075
  Сохар О. Слід змінювати систему... // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.6-9


  Політична боротьба навколо Кабінету Міністрів та Віктор Ющенко
1262076
  Виходець Д.І. Слід золотого обозу. / Д.І. Виходець, І.В. Чумак. – Київ, 1981. – 198с.
1262077
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 199 с.
1262078
  Хоменко О.Б. Слід на землі : нариси про хліборобів України / О.Б. Хоменко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 142 с.
1262079
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1976. – 400 с.
1262080
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1987. – 515 с.
1262081
  Осадчий Василь Слід на землі / Осадчий Василь; Літ.запис М.Й.Шокала. – Львів : Каменяр, 1996. – 23с. – ISBN 5-7745-0718-1
1262082
  Кулик Н. Слід на землі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  2 лютого виповнилося 80 років із дня народження видатного українського педагога-новатора, творця інноваційної педагогічної системи та власної авторської школи, народного вчителя Олександра Захаренка
1262083
  Михайлевський А. Слід на ранкових росах // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 2-4. – ISSN 0130-321Х
1262084
  Кабаненко І. Слід навчитися дивитися не лише на суходіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  Слабкість України на морі вже призвела до значних економічних втрат і може коштувати їй державності.
1262085
  Слоньовська О.В. Слід невловимого Протея : (міф України в літературі української діаспори 20-х - 50-х років ХХ століття) / Ольга Слоньовська. – Вид. 2-ге. – Івано-Франківськ ; Коломия : Плай ; Вік, 2007. – 684, [3] с. : портр. – Анот. укр., англ. - Покажч. імен: с. 659-684. – Бібліогр. в кінці розділів та після висновків. – ISBN 966-550-227-1


  У пр. № 1722605 напис: Вельмишановній Світлані Іванівні Дяченко з повагою Ольга Слоньовська.
1262086
  Махорін Г. Слід родини Грушевський на Ружинщині // Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 3-4. – ISBN 078-966-1663-08-3
1262087
  Тищенко К. Слід тунгусів, маньчжурів і монголів у топонімії України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-219. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Уперше виявлено системний етномовний слід монгольської навали ХІІІ століття в топонімії України зі значним тунгусо-маньчжурським мовним складником. Ключовими районами є Болох.вська земля (у верхів’ях Случі й Пд. Бугу) і Шuпинська земля (Буковина), які ...
1262088
  Томчаній М.І. Слід у цементі : повісті та оповідання / Михайло Іванович Томчаній. – Київ : Дніпро, 1966. – 417 с.
1262089
   Слід цунамі в українському туризмі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
1262090
  Пастух Б. Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 191-202. – ISSN 0130-528Х
1262091
  Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 32-37
1262092
  Петренко Р. Слідами армії без держави / Роман Петренко, "Омелько", "Юрко". – Київ; Торонто : Українська Видавнича Спілка; Дослідний ін-т "Студіум", 2004. – 272с. – (Спогади). – ISBN 966-7060-60-8
1262093
  Товкайло М.Т. Слідами Бозької археологічної експедиції 1930—1932 рр. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 56-70. – ISSN 2227-4952
1262094
  Михайлов М.М. Слідами велетня / М.М. Михайлов. – К., 1968. – 520с.
1262095
  Короткий Віктор Слідами великого пішохідця / Короткий Віктор, Попович Сергій // Міжнародний туризм, 1997. – № 3 (18)
1262096
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду / Базима Г.Я. – Київ, 1988. – 350 с.
1262097
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду. Спогади партизана / Г.Я. Базима. – К., 1959. – 368с.
1262098
  Угаров Г. Слідами вигнанця / Г. Угаров. – К, 1966. – 463с.
1262099
  Степанов Ф. Слідами володарів Феодоро // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 7


  Мангуп, Дорос — стародавнє місто-фортеця, столиця князівства Феодоро, згодом турецька фортеця. Знаходиться на Мангупському плато (гора Баба-кая) у Криму неподалік села Ходжа Сала Бахчисарайського району. Вже кілька століть, як його покинули останні ...
1262100
  Курочкін Олександр Слідами давніх скоморохів : (з історії святково-розважальної культури) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-78. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается история скоморохов как элемента празднично-развлекательной культуры.
1262101
  Дядищева-Росовецька Слідами давньої наукової загадки: церковнослов"янізми в народних думах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 113-130. – ISSN 2311-2697


  У статті формулюються й обговорюються основні проблеми, що постають перед українським лінгвофольклористом у справі дослідження мови та стилю українських дум класичного репертуару, зокрема думових церковнослов"янізмів. Основні напрями вивчення ...
1262102
  Самойлов Юрій Слідами Джека Горобця // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1262103
  Пальман В.І. Слідами дикого зубра / В.І. Пальман. – К, 1983. – 423с.
1262104
  Наливайко Степан Слідами древлянсько-сіверської легенди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.
1262105
  Скуртул Г. Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття "еміграція") // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-94


  У статті аналізується багатопланове прочитання явища еміграції в еміграційному дискурсі. Перераховуються умовні "сліди" еміграції сучасної української прози: канонічний, екстрапольований, карнавальний, онтологічний та слід-мімікрія
1262106
  Литвинчук Н. Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 213-218. – ISSN 2313-8505
1262107
  Клинченко Т. Слідами забутих предків (до проблеми української етнічності в Угорщині) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1262108
  Любомирський С. Слідами заповіту = In the footsteps of the testament : політичний роман - візія / Степан Любомирський. – Лондон ; Торонто : Видання Української Видавничої Спілки ; Гомін України. – ISBN 0 902322 26 5
Т. 2 : Кайдани порвіте!. – 1985. – 361, [2] с. : портр.
1262109
  Тріз Д. Слідами змови / Д. Тріз. – Київ, 1963. – 321с.
1262110
  Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 202-210. – ISBN 978-966-02-4236-4
1262111
  Михида Сергій Слідами його експериментів : Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / Михида Сергій. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192с. – ISBN 966-583-032-5
1262112
  Логінов Володимир Слідами князя Ігоря, або Розслідування через 800 років : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-124 : Фото
1262113
  Матошец М. Слідами корабельного журналу / М. Матошец. – К, 1975. – 287с.
1262114
  Руденко М. Слідами космічної катастрофи. / М. Руденко. – К., 1962. – 126с.
1262115
  Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський. – Львів, 1928. – 66с.
1262116
  Довганич О. Слідами легенди. / О. Довганич, К. Лустиг. – Ужгород, 1971. – 123 с.
1262117
  Павлович П. Слідами Михайла Коцюбинського : іл. збірник / Петро Павлович. – Авсбург : Брама Софії, 1946. – 64 с. : іл.


  Пам"яті улюбленого і почесного земляка, славетного українського письменника Михайла Коцюбинського - рідного й близького нашим серцям - присвячується. На Чужині, квітень, 1946 р.
1262118
  Грабович Г. Слідами національних містифікацій // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 14-23
1262119
  Палієнко М. Слідами пам"яті (про роботу міжнародної наукової конференції "музей визвольної боротьби України в празі: втрати і знахідки") // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 282-292. – ISBN 966-625-035-7
1262120
  Якилинин-Панич Слідами пам"яті. Розповідь дідуся онукам / Якилинин-Панич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 64с.
1262121
   Слідами пастора Йоганна Мюллера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 44-46 : фото
1262122
  Самчук Улас Слідами піонерів = In the footsteps of the pioneers : Епос Української Америки / Самчук Улас. – Джерзі Ситі; Hю-Йорк : Свобода. – 269 с.
1262123
  Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Нью-Йорк. – 269с.
1262124
  Капелюшний Л.В. Слідами подвигів / Л.В. Капелюшний. – Львів, 1975. – 26с.
1262125
  Чечель Л. Слідами Поета: у Києві відкрито пам"ятну дошку Борису Олійнику // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 2


  На фасаді будинку Українського фонду культури (в цьому ж будинку розташований і Український інститут національної пам’яті) урочисто відкрили пам’ятну дошку українському поету, письменнику, почесному академіку Академії мистецтв України, Герою України ...
1262126
  Онишкевич З. Слідами пропалих рукописів Юрія Косача // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (138). – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
1262127
  Семко О.Ф. Слідами років полум"яних. / О.Ф. Семко, О.С. Ходін. – Дніпропетровськ, 1970. – 88с.
1262128
  Копач О. Слідами Св. Ольги // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 3-5
1262129
  Павлів Й.П. Слідами соболят: повісті, оповідання / Й.П. Павлів. – К., 1989. – 382с.
1262130
  Джугастрянська Ю. Слідами спогадів; "я - смак твоєї води..."; "Господи моря, піску і сонця, й снігів..."; "Нова дорога дихає вітром пустель..."; "А десь там на далеких солоних твоїх причалах..."; "наді мною сто зим піді мною одне перевесло..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 260-264
1262131
  Діденко Ф. Слідами старої легенди / Ф. Діденко. – Київ, 1958. – 248с.
1262132
  Патриляк І. Слідами Стефенса // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Джеймс Стефенс - борець за незалежність Ірландії. Полковник Євген Коновалець один із перших національних лідерів зрозумів потребу в глибинній підготовці революції, повторивши шлях свого великого ірландського попередника .
1262133
  Хрієнко М. Слідами Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
1262134
  Ананян Л. Слідами твоїх гір // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 83-87. – ISSN 0320 - 8370
1262135
  Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя / Ю.Б. Кузнецов, П.І. Орлик. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 5-330-00845-Х
1262136
  Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Студьонова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-340-198-0
1262137
  Луняк Є. Слідами Шервуда-Вєрного: донощик Олексій Петров (порівняльний аналіз життєписів двох зрадників) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 78-82. – ISBN 978-966-02-4425-2
1262138
  Соколинська А. Слідами Юрія Шевельова в Харкові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 8
1262139
  Орленко В.Ф. Сліди / В.Ф. Орленко. – Одеса, 1972. – 176с.
1262140
  Приймаченко В.В. Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 165-171. – ISSN 1608-0599
1262141
  Тельман І. Сліди ведуть до героїв / І. Тельман. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 217 с.
1262142
  Мовчан П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 10
1262143
  Качкан В. Сліди до вежі Вавилона // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 228-239. – ISBN 5-87322-078-0


  Малознаний Микита Думка.
1262144
  Тиводар М.П. Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1262145
  Вежінов П. Сліди залишаються / П. Вежінов. – Київ, 1957. – 255с.
1262146
  Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 88-98. – ISSN 2079-6242
1262147
  Ситник А. Сліди кирзаків і лаптів на мапі України
1262148
  Горбань А. Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника


  У статті розглядається присутність міфу в художньому тексті. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації (герой - хибний герой), есхатологічна символіка, образні аналогії. Міфологічний аналіз новели "Кленовий пагін" ...
1262149
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1983. – 207 с.
1262150
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1984. – 196 с.
1262151
  Кашин В.Л. Сліди на воді : Роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1984. – 196с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №9)
1262152
  Рід У.М. Сліди на камені : Історія Землі і життя на ній / У.М. Рід; За ред. Обручова В.А. – Одеса : Дитвидав ЦКЛКСМУ, 1939. – 296с. – (Шкільна бібліотека)
1262153
  Кокуца І. Сліди на Печерську : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
1262154
  Колодій В.С. Сліди на росах : поезії / В.С. Колодій. – Київ, 1984. – 118 с.
1262155
  Федорів Р.М. Сліди на скелях / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1963. – 104 с.
1262156
  Петльований В. Сліди на тротуарі / В. Петльований. – К, 1958. – 185с.
1262157
  Павленко Л.О. Сліди не старіють / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 288 с.
1262158
  Кирій І.І. Сліди під вікном / І.І. Кирій. – Київ, 1983. – 271 с.
1262159
  Пачаї І. Сліди російської "культурної зони" у мові та морфології фольклору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0027-2833
1262160
  Самбук Р.Ф. Сліди СС : романи / Р.Ф. Самбук. – Київ : Молодь, 1986. – 560 с.
1262161
  Філоненко Г.Г. Сліди ухилення від сплати податку на прибуток // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 454-458. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
1262162
  Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 271-279
1262163
  Кролевець К.М. Слідкуючі фотоелементи / К.М. Кролевець. – Київ, 1965. – 140 с.
1262164
  Борідько О.А. Слідова картина вбивства з розчленуванням трупа // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178.
1262165
  Рівчаченко О.А. Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 109-114. – ISSN 1992-4437
1262166
  Старушкевич А.В. Слідова картина сексуальних убивств:поняття та криміналістичний аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-113.
1262167
  Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 187-193
1262168
  Купер Д.Ф. Слідогляд / Д.Ф. Купер. – Х, 1928. – 255с.
1262169
  Кириченко О.А. Слідознавство : Лекція №8 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 40с.
1262170
  Хоткевич Г. Слідом за пам`яттю / Г. Хоткевич. – Київ, 1993. – 63с.
1262171
  Купер Д.Ф. Слідопит / Д.Ф. Купер; З англ. перекл. І. Корунець. – Київ : Веселка, 1972. – 790 с.
1262172
  Хорбаладзе Т. Слідство веде опозиція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 1812--514Х
1262173
  Ячейкін Ю.Д. Слідство веде прокуратор : гумор та сатира / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 275 с.
1262174
  Єфімов Л.Ю. Слідством установлено... / Л.Ю. Єфімов. – К, 1990. – 269с.
1262175
  Стратонов В. Слідча дія як криміналістичний метод отримання інформації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 98-109
1262176
  Окіпнюк В.Т. Слідча діяльність органів державної безпеки УРСР (середина 1930-х - початок 1950-х років): історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521
1262177
  Журавель В.А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23 КПК України) / В.А. Журавель, А.Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 137-144. – ISBN 966-8759-17-6
1262178
  Журавель В. Слідча профілактика: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. Журавель, А. Волобуєв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 155-164
1262179
  Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 193-199. – ISSN 1609-0462
1262180
  Водотика Т.С. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал / Т.С. Водотика, І.В. Іваницький // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 104-111. – ISSN 0320-9466
1262181
  Іваницький І.В. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеритсика // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 18-19. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1262182
  Карпов Н.С. Слідча хитрість під час допиту // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 3-7.
1262183
  Янків О. Слідчий - процесуально незалежний ісамостійний суб"єкт кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 41-42
1262184
  Котюк О.І. Слідчий експеримент - процесуальні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 130-135


  У статті запропоноване визначення слідчого експерименту, його мети, фактичних та процесуальних підстав. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення підходів до оцінки його ходу та результатів.
1262185
  Дмитренко Ю.М. Слідчий експеримент / Ю.М. Дмитренко. – Х., 1989. – 181с.
1262186
  Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 156-160
1262187
   Слідчий огляд : сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396с. – ISBN 966-688-079-2
1262188
  Клименко О.П. Слідчий суддя в реформованому кримінально-процесуальному законодавстві України - крок уперед чи тупцювання на місці: порівняльний аналіз європейського досвіду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз статей проекту кримінально-процесуального кодексу України, якими запроваджується посада слідчого судді та визначаються його повноваження; оцінюється значення цього інституту для модернізації кримінального процесу України. ...
1262189
  Базир І.В. Слідчий суддя у кримінальному процесі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 244-249. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1262190
  Міщенко С.М. Слідчий суддя як суб"єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 88-96
1262191
  Спільник С.І. Слідчий як суб"єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти / С.І. Спільник, О.Б. Комарницька // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 15-25
1262192
  Загурський О.Б. Слідчий як суб"єкт реалізації кримінальної процесуальної політики на правозастосовному рівні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1262193
  Лук"янчиков Є. Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 469-470. – ISBN 978-617-7069-15-6
1262194
  Молдован В.В. Слідчі (розшукові) дії : навч.-практ. посібник / Молдован В.В., Молдован А.В. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 308, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 297-304. – ISBN 978-617-566-508-4
1262195
  Лисенко О.В. Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 66-73. – ISSN 2410-3594


  Розглянуто особливості проведення заходів (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), процесуальбні, організаційні дії) стосовно встановлення інформації, що використовується в пошуковолму процесі правоохоронних органів для встановленяя місця ...
1262196
  Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування "медичних" злочинів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 96. – С. 3-7
1262197
  Саінчин О. Слідчі версії у справах про вбивства, вчиненні на замовлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.35-38
1262198
  Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-39


  У науковій статті розглядаються питання удосконалення Проекту Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233), зокрема норм, пов"язаних із визначенням процесуальних та слідчих дій, які можуть бути проведені в порядку надання правової ...
1262199
  Погорецький М.А. Слідчі дії: поняття і класифікація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 150-156.
1262200
  Лоза Ю. Слідчі дії: поняття,сутність, ознаки, види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1262201
  Рудь О.А. Слідчі дії: примусовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 349-354. – (Юридична ; Вип. 1)
1262202
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1262203
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Дис. ...канд.юрид наук: Спец. 12.00.09 - кримінал. процес та кримінал. судова еквпертиза / Артем Борисович Марченко;Луганський держ. ун-т внутрішних справ України. – Луганськ, 2006. – 210л. – Додатки: л.189-210. – Бібліогр.: л.166-188
1262204
  Саінчин О. Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1262205
  Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі поєднання умов і обставин, що сприяють швидкому й повному розкриттю і розслідуванню масових заворушень через спеціальну форму організації - систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The article is devoted to the ...
1262206
  Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 123-127. – ISSN 1727-1584
1262207
  Масалітін А.О. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, які вчиняються футбольними уболівальниками // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 123-127. – ISSN 2310-9769
1262208
  Нарожна О.В. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 85-91. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1262209
  Оперук В.І. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 169-175
1262210
  Вежнавець Б. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84.
1262211
  Казьмирчук Г.Д. Слідчі справи і мемуари декабристів як джерело вивчення життя й діяльності дворянських революціонерів у Одесі / Г.Д. Казьмирчук, Я.Г. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 153-154. – ISBN 978-966-171-565-2
1262212
  Прилуцький П.В. Слідчій суддя в системі судового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – C. 119-120. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1262213
   Слінченко Юрій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1262214
  Чабанівський М.І. Сліпа любов : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 319 с.
1262215
  Ващенко Г. Сліпий : П"єса / Г. Ващенко. – С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – XX, 94 с.
1262216
  Винниченко В.К. Сліпий : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Друкарська спілка, 1917. – 32с.
1262217
  Ващенко Г. Сліпий / Г. Ващенко ; Скоротив для сцени, за дозволом автора, Володимир Буряченко. – Херсон : Вид Мистецького т-ва ім. М. Старицького, 1921. – 52 с.
1262218
  Шевченко Т. Сліпий (уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 646-649. – ISBN 978-966-500-300-7
1262219
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість // Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1981. – (Серія "Романи й повісті")
1262220
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
1262221
  Короленко В.Г. Сліпий музика / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 182с.
1262222
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – Київ, 1953. – 96с.
1262223
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 124с.
1262224
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1979. – 203с.
1262225
  Дідоренко Д. Сліпий художник Дмитро Дідоренко: "Можливо все" / бесіду вела А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 11


  "Дмитро малював з раннього дитинства - багато, завжди та скрізь. Здобув освіту в Харківському художньо-промисловому інституті за фахом художник-конструктор, - на курсі був одним із найталановитіших. До 23 років відбувся як аквареліст міських пейзажів - ...
1262226
  Лосєв І. Сліпі вожді сліпих… // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 25-26


  Важливо, коли, нарешті, електорат почне звертати увагу на справи влади та їхні наслідки.
1262227
  Сарамаго Ж. Сліпота : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
1262228
  Гроссо А. Сліпучо-голубе небо / А. Гроссо. – К, 1979. – 179с.
1262229
   Слісаренко Ігор Юрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 303. – ISBN 978-966-2726-03-9
1262230
  Наєнко М. Слісаренко Олекса // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 402-405. – ISBN 5-333-01078-1
1262231
  Коваленко В.В. Слобідська відьма : роман / Володимир Коваленко. – Київ : Фенікс, 2016. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-136-396-9
1262232
  Потапенко С. Слобідська священицько-старшинська родина Острозько-Лохвицьких та їхня хроніка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Про героїв публікації у "Київській старовині".
1262233
  Слюсарський А.Г. Слобідська Україна / А.Г. Слюсарський. – Харків, 1954. – 280с.
1262234
   Слобідська Україна. – К., 1994. – 80с.
1262235
  Танцюра В.І. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 6-12. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1262236
  Маслійчук А. Слобідська Україна. Колонізаційний рух на схід // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 184-226. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
1262237
   Слобідський край. – Харків, 2001
1262238
  Богдашина О.М. Слобідський літописець історії України Д.І. Багалій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-112. – ISSN 0130-5247
1262239
  Михайліченко М. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини XVII - початку XIX ст.) / М. Михайліченко, С. Потапенко // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 69-84. – ISSN 2074-8345
1262240
  Біляшівський Б. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719-1727 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 411-443. – ISBN 978-966-8846-19-9
1262241
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні : [Розвідка]. / М. Сумцов. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1914. – С. 5-16. – В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1262242
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Вид-во "Сіяч", 1918. – 21 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 34)


  В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1262243
  Холендро Д.М. Слобода / Д.М. Холендро. – М., 1980. – 432с.
1262244
  Петров В.М. Слобода / В.М. Петров. – Воронеж, 1990. – 124с.
1262245
  Литвинов В.В. Слобода Белогорье Острогожского уезда / В.В. Литвинов. – 8с.
1262246
   Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту : на шпальтах газети "Южный край" (1880-1919 рр.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія, Каф. українознавства ; Харків. іст.-філол. товариство ; [уклад., вступ. ст., покажчики А.М. Домановський, М.Є. Домановська]. – Харків : Майдан, 2019. – 131, [1] с. – ISBN 978-966-372-705-9
1262247
  Грек Александр Слобода миллионеров : русский Клондайк / Грек Александр, Каптилкин Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-87 : Фото
1262248
  Шутова Наталья Слободан Бацкович: "Черногория любит туристов, особенно российских" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 72-73
1262249
   Слободата на jазикот во творештвото = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
1262250
  Згурська В.Л. Слободян О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 320-330. – ISSN 1563-3349
1262251
   Слободяник Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 76. – ISBN 966-8352-11-4
1262252
   Слободяник Микола Семенович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 240. – ISBN 978-617-7530-19-9
1262253
  Вергунов В.А. Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 134-138 : фото
1262254
   Слободянюк Іван Никифорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 304-305. – ISBN 978-966-2726-03-9
1262255
   Слободянюк Ігор Валентинович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60-61
1262256
   Слободянюк Раїса Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 306-307. – ISBN 978-966-2726-03-9
1262257
  Данилевский Г.П. Слобожане : малороссийские рассказы / [соч.] Г.П. Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1894. – [2], 247, [2] с.
1262258
  Сумцов М.Ф. Слобожане : історично-етнографічна розвідка / проф. М.Ф. Сумцов. – [Харків] ; Полтава : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. Дpук. "Печат. Дело" ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга, 1918. – 238, [1] с.: мал. – (Культурно-історична бібліотека / під pед. Д.І. Багалія)


  В кн. також віpші "Батюшка", "Шинок" Я.І. Щоголева, "О шевцах і о чесном їх pемеслі" Климентія Зиновіїва сина, уpив. з поет. твоpів І.П. Котляpевського, І.І. Манжуpи, укp. наp. пісень, колядок та поpтp. письменників і діячів культуpи. - Коpоткі ...
1262259
  Красюк Сергій Слобожанский любомудр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 18-19 : Фото
1262260
   Слобожанська муза : Антологія любовної лірики ХVII-ХХ століть. – Харків : Майдан, 2000. – 840с. – ISBN 966-7077-76-4
1262261
   Слобожанська хвиля : Навчальний посібник-хрестоматія з української літ-ри Північної Слобожанщини. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2005. – 280с. – ISBN 966-7804-92-5
1262262
  Новиков А.О. Слобожанський драматичний театр : Нариси історії; До 210-річчя постійного громадського театру в Харкові / Анатолій Новиков. – Харків : ХДПУ, 2002. – 109с. – ISBN 966-8004-03-05
1262263
   Слобожанський круг : альманах / [редкол. : П.З. Гулаков, В.Ф. Замєсов, А.М. Мірошниченко та ін. ; відп. за вип. В.І. Торішний]. – Харків : Федорко М.Ю. – ISBN 978-966-2920-59-8
Вип. 5. – 2011. – 247, [1] с. : іл.
1262264
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1262265
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1262266
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1262267
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262268
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262269
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262270
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262271
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262272
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262273
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262274
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262275
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262276
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262277
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (45), лютий. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262278
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (46), квітень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262279
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (47), червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262280
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (48), серпень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262281
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (49), жовтень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262282
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (50), грудень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262283
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (51), лютий. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262284
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (52), квітень. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262285
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (67), жовтень. – 2018. – 70, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1262286
  Тома Л. Слобожанський універсум // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 18-19


  До 140-річчя Гната Хоткевича.
1262287
  Ярова А. Слобожанські зустрічі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 76-77. – ISSN 0130-6936
1262288
  Гудзевата Марина Слобожанські маєтності : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 118-125 : Фото
1262289
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 17. – 2001
1262290
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 18. – 2001
1262291
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 19. – 2001
1262292
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків, 1996-
№ 20. – 2001
1262293
   Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини : літературно-художнє видання / Сумська орг. Нац. спілки письменників України ; ВВП "Мрія" ТОВ ; редкол.: О. Вертіль, Л. Ромен, А. Гризун [та ін.]. – Суми : ВВП"Мрія-1". – ISBN 978-966-566-686-8
Вип. 21. – 2017. – 204 с.
1262294
   Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Департамент освіти і науки Сум. облдержадмін., Комун. закл. Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Ю.О. Нікітін, В.П. Капелюшний, Д.В. Кудінов та ін.]. – Суми : Цьома С.П., 2017. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7487-24-0
1262295
   Слобожанщина в екскурсіях. – Харків, 1928. – 24с.
1262296
  Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях ХVIII-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 136-140


  Своєрідність регіону Слобожанщини
1262297
   Слобожанщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: Н.В. Аксьонова, О.В. Дьякова, Ю.Ю. Полякова, Т.О. Чугуй]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 170, [1] с. – Покажчики: с. 148-170
1262298
  Кисіль В.В. Слобожанщина як колиска модерної української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 284-290


  Спроба простежити взаємозв"язок між розвитком української літератури й етногенезом українців І пол. ХІХ ст.
1262299
  Северин Н.В. Слобожанщина як осередок національно-культурного відродження України у ХІХ столітті // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 92-96. – ISSN 2073-803X
1262300
   Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія / [упоряд.: О. Вертіль, В. Вовчанецький ; редкол.: О. Вертіль (голова) та ін]. – Вид. 2-ге, допов. – Суми : Мрія-1. – ISBN 978-966-566-682-0
Вип. 22. – 2017. – 351, [1] с. : портр. – Хрестоматія містить твори письменників: А. Акіменко, Н. Багата, Є. Васильченко, О. Вертіль, С. Вечорка, Т. Герасименко, І. Головченко, А. Гризун, Г. Єлишевич, І. Корнющенко, А. Коршунова, А. Луговський, Ю. Назаренко, П. Нестеренко, В. Паси-ніч та ін.
1262301
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев // Ворскло : лирна поэзия / Я.І. Щоголів. – Харькив (Харків) : Дpук. Окpуж. Штаба, 1883. – 148 с.
1262302
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев. – Харькив (Харків) : Печатня "Печ. Дело", 1898. – 143, III с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Передм. рос. - На окр. аpк. епіграф з 2-го послання Апостола Павла
1262303
  Утевская П.В. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности / П.В. Утевская. – Москва : Детская литература, 1985. – 191с.
1262304
  Соколовський Ю.Ю. Слов звучить у клубі / Ю.Ю. Соколовський. – К., 1975. – 175с.
1262305
  Маяковский В.В. Слов набат : сборник / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 240с.
1262306
  Ахатова Ф. Слов"яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-67. – ISSN 0130-6936
1262307
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 528с. – ISBN 966-7888-02-9
1262308
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації = The Slavs in European history and civilization / Ф.Дворнік; Пер. з англ. В.Веролока, В.Кіку, Д.Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 512c. – ISBN 966-378-010-X
1262309
  Калинович М.Я. Слов"яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками / М.Я. Калинович, С.І. Маслов, П.М. Попов; Академія наук УРСР. – Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. – 32, [2] с.
1262310
  Баран Володимир Слов"яни і навколишній світ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 238-240
1262311
   Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
1262312
  Казакевич Г. Слов"яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 3-14. – ISSN 0869-3595


  З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-слов"янських контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні лінгвістичні дослідження підтерджують існування подібних контактів в минулому. В статті ...
1262313
  Приходнюк О.м. Слов"яни наПоділлі. У1-УП ст. н.е. / О.м. Приходнюк. – К., 1975. – 154с.
1262314
  Тимощук Б.О. Слов"яни Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1976. – 178с
1262315
  Перовшек Ю. Слов"яни по обидві сторони фронту: словенський друк 1914 - 1916 рр. про війну зі слов"янським противником // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 185-191. – ISBN 978-966-02-7653-6
1262316
  Сміленко А.Т. Слов"яни та їх сусіди в Степовому Подніпров"ї. / А.Т. Сміленко. – К., 1975. – 211с.
1262317
  Майоров О. Слов"яни та сармати північно-західного Причорномор"я і східного Прикарпаття в перші століття нашої ери // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 7-13
1262318
  Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1262319
  Кіндратенко А. Слов"яни чи слав"яни?.. Про походження уього слова, слав"янських та слав"яномовних народів // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 224-237. – ISBN 978-966-372-737-0
1262320
  Шилов Ю.О. Слов"яни: становлення етносу й цивілізації / Шилов Юрій Олексійович, Проф. МАУП, канд. іст. наук, академік ; Благод. фонд пам"яті Юрія Миролюбова ; Громад. фонд реконструкції та сприяння збереженню культур. спадщини України. – Київ : Віче Українських Рідновірів ; Об"єднання Рідновірів України ; Товариство оріїв "Перунова Рать", 2005. – 23, [1] с. – Видання описано за обкл. - В надзаг. також: Наук.-практ. конф. "Буття українців"
1262321
  Дель Гаудіо Слов"янізми в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 142-151


  У статті розглядаються слов"янізми у лексиці італійської мови. Також трактується спосіб проникнення запозичень і частково тлумачиться їх етимологія та ступінь адаптація до італійської морфонологічної системи. В статье рассматриваются славянизмы в ...
1262322
  Каленчук Ю.Л. Слов"янізми, які не увійшли до словників, у літературознавчих працях Михайла Грушевського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1262323
  Скиба А.В. Слов"яно-булгарські військові походи в першій половині - середині VI ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 59-60


  "Статтю присвячено військово-політичній взаємодії слов’ян та булгарських племен початку раннього середньовіччя. Однією з її складових були спільні військові походи антів, склавинів та булгар-кутригурів на Балкани в першій половині – середині VI ст. Ці ...
1262324
  Готун І.А. Слов"яно-руське сільське житло та питання його відтворення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 20-47. – ISSN 2227-4952
1262325
   Слов"яно-руські старожитності. – К, 1969. – 183с.
1262326
   Слов"яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. – Чернігів, 1995. – 110с.
1262327
  Волиняк П. Слов"янознавство в Торонтському університеті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 111, квітень : квітень. – С. 29-30
1262328
   Слов"янознавство в Харківському університеті (1991-2016) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова, Іст. ф-т ; [уклад. О.С. Журавльова ; наук. ред. С.Ю. Страшнюк ; вступ. ст. С.Ю. Страшнюка]. – Харків : Майдан, 2017. – 95, [1] с. – Імен. покажч.: с. 90-93. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-415-2
1262329
  Рева Л.Г. Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 275-287. – ISSN 2075-437X


  У статті Реви Л. "Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків", на основі родинних біографій, простежено слов"янознавчі студії науковців, які увійшли до аналів світового слов"янознавства. Стаття доповнена архівними матеріалами. В ...
1262330
   Слов"янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов"янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2017 р.) : [зб. тез доп.] / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 400, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8228-5
1262331
  Онищенко О. Слов"янознавча спадщина М. Костомарова і П. Куліша в контексті історії і сучасності // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 383-391
1262332
  Чорній В. Слов"янознавчі студії : статті, виступи та ювілейні матеріали / В. Чорній; МВОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. Ін-т славістики. – Львів, 2002. – 374с. – ISBN 966-613-208-7
1262333
  Музичко О. Слов"янознавчі студії професора І.А. Линниченка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494
1262334
  Лащенко С. Слов"яносербія та інші міфи імперії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1262335
  Чепіга Г.Г. Слов"яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 1728-3671
1262336
  Захарченко П.П. Слов"янофіли про право власності на землю напередодні селянської реформи 1861 року в Російській імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 145-152.
1262337
  Попков В.В. Слов"янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1262338
  Куций І. Слов"янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов"янської цивілізіаційної ідентичності українських інтелектуалів XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 37-50. – ISSN 0203-9494
1262339
  Боровська Г.С. Слов"янофільство: філософсько-правовий аспект (за М.О. Бєрдяєвим) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 15-23. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1262340
  Готько Е. Слов"янскі лексичні запозичення в німецькій мові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
1262341
   Слов"янськ. – Київ, 1976. – 76с.
1262342
  Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
1262343
  Пасемко Іван Слов"янська бібліотека в Празі - скарбниця україніки на Європейському континенті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 293-300. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто роль Слов"янської бібліотеки ЧР у пропагуванні українства, україніки, історії України та боротьби українського народу за свою незалежність упродовж століть української історії. Ця роль Слов"янської бібліотеки особливо яскраво ...
1262344
  Колодій В.Д. Слов"янська дума : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1969. – 83 с.
1262345
  Тарнавський Р. Слов"янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81-92. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються навчальні курси Адама Фішера зі слов’янського народознавства, які читалися на спеціальностях “Слов’янознавство” та “Антропологія, етнологія, праісторія” гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1920–1930-ті ...
1262346
  Касперський Е. Слов"янська ідея в польській романтичній історіософії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 122-133. – ISBN 966-95452-4-3
1262347
  Банах В. Слов"янська ідея в російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 271-283
1262348
  Петрашенко В.О. Слов"янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя Середнього Подніпров"я / В.О. Петрашенко. – Київ, 1992. – 137 с.
1262349
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга 14 ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко; НАНУ, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. – Київ : НБУВ, 2007. – 266с. – ISBN 978-966-02-4261-6
1262350
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XII-XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко ; [редкол: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 154, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 75-100. – Бібліогр.: с. 87-97 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6618-6
1262351
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Людмила Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2003. – 193, [159] с. – Покажчики: с. 153-173. – Бібліогр.: с. 174-183 та у підрядк. прим. – ISBN 966-02-2977-1
1262352
  Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
1262353
  Сірук О.Б. Слов"янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 273-278


  Стаття присвячена огляду слов"янського досвіду застосування корпусів для обробки діалектних текстів та вітчизняним здобуткам у цій царині. Ми приділяємо спеціальну увагу "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в контексті його застосування ...
1262354
  Черниш Т.О. Слов"янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід) / Т.О. Черниш; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2003. – 480с. – ISBN 966-594-418-5
1262355
  Черниш Т. Слов"янська лексика: витоки й еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Окреслено стратифікацію праслов"янського лексикону та її праіндоєвропейське підгрунтя, а також загальний напрям еволюції цього лексикону в окремих слов"янських мовах. Обидві проблеми представлено в контексті нової мовознавчої дисципліни - ...
1262356
   Слов"янська ліра : Збірник. – Київ : Дніпро, 1983. – 421с.
1262357
  Костомаров М.І. Слов"янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М.І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00183-3
1262358
  Чибор І. Слов"янська міфологія в українській фразеології : монографія / Ірина Чибор. – Київ : КНТ, 2016. – 352 с. : іл. – Покажчик проаналіз. фразеол. одиниць: с. 284-351. – Бібліогр.: с. 248-283 та в підрядк. прим.
1262359
  Голіченко Т.С. Слов"янська міфологія та антична культура. / Т.С. Голіченко. – К, 1994. – 92с.
1262360
  Миктиенко О. Слов"янська міфологія та слов"янське вірування: моделі інтерпретації / О. Миктиенко, І. Огієнко // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 74-89
1262361
  Костомаров М. Слов"янська міфологія. (Витяг із лекцій, читанних в Університеті Св. Володимира в другій половині 1846 року) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 34-51
1262362
  Вербич С.О. Слов"янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0027-2833


  У статті закцентовано увагу на слов"янському гідронімному фонді басейну Нижнього Дністра. Проаналізовано гідроніми Драна, Заколи, замша, Палакита, Реїна.
1262363
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2002
1262364
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2003
1262365
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1262366
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
1262367
  Шупик В. Слов"янська ода Пантелеймона Куліша
1262368
  Гринів О. Слов"янська панацея: торби на купу - і готовий комп"ютер // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 1 лютого (№ 12). – С. 3


  Відгук на статтю К. Джеджули, В. Короля (проф. КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Олійника, О. Ткаченка, П. Толочка "Наш порятунок - у єдності" (Голос України" 23 грудня 1999 р.) з приводу спільного убезпечення слов"янського світу)
1262369
  Пщоловська Л. Слов"янська порівняльна метрика (еволюція цілей і методів дослідження)


  У статті йдеться про історію, методологію та зміст створюваної міжнародним колективом віршознавців серії "Слов"янська порівняльна метрика". Робота над серією проводиться з кінця 1960-х років минулого століття.
1262370
  Дроздов В. Слов"янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 30-48
1262371
  Конотоп Л.Г. Слов"янська релігійна філософія : Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320с. – ISBN 966-7543-75-7
1262372
   Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / [Д. Айдачич та ін. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 570-573. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – (Бібліотека інституту філології)
1262373
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
Т. 2. – 2015. – 526, [1] с. – Текст: укр., рос., пол., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1262374
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – 2016. – 333, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1262375
  Корольов Г.О. Слов"янська федерація і "Вільна Спілка", або українські дебати про федералізм у "довгому XIX ст." // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 86-99


  Йдеться про Костомарівську федеративну теорію.
1262376
  Паламарчук О.Л. Слов"янська філологія в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-70. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается история славянской филологии в Киевском университете имени Тараса Шевченко с момента его основания до настоящего времени. Особое внимание уделяется современному этапу и методам обучения славянским языкам и литературе.
1262377
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 293с.
1262378
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 2. – 1968. – 402с.
1262379
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 2. Життя і творчість окремих українських письменників. – 1979. – 584с.
1262380
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 3. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1979. – 849с.
1262381
   Слов"янська філологія на Україні : бібліогр. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство, вип. 1. Загальні питання слов"янського літературознавства. Українська література. – 1979. – 235 с. – До VIII Міжнародного з"їзду славістів
1262382
  Королевич Н.Ф. Слов"янська філологія на Україні (1958-1962 рр.) : бібліографія / Н.Ф. Королевич, Ф.К. Сарана; АН УРСР, Український комітет славістів, Державна публічна бібліотека. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 611, [5] с. – До V Міжнародного з"їзду славістів
1262383
   Слов"янська філологія на Україні (1963-1967 рр.) : бібліографія / [Н.Ф. Королевич та ін.]. – Київ : Наукова думка
Ч. 2 : Літературознавство ; Вип. 2. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1968. – 578 с.
1262384
   Слов"янська філологія на Україні, 1968-1976 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1978. – 371с.
1262385
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1983. – 208с.
1262386
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : бібліограф. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство. – 1983. – 521 с.
1262387
  Варениця О.П. Слов"янська філософія: спроба історико-філософського осмислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1262388
   Слов"янська фольклористика. – К, 1988. – 447с.
1262389
   Слов"янське віче - 21 століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1262390
   Слов"янське віче - 21 століття : міжнар. літературно-художній громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
1262391
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1262392
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1262393
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2001
1262394
   Слов"янське віче - 21століття : міжнародний літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1262395
   Слов"янське віче : Духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262396
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262397
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262398
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262399
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262400
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262401
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262402
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262403
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1262404
  Іващенко В.Л. Слов"янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть / В.Л. Іващенко, Л.В. Туровська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-44. – ISSN 0027-2833
1262405
   Слов"янське літературне єднання. – Львів, 1958. – 151с.
1262406
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1968
1262407
   Слов"янське небо. – Львів, 1972. – 264с.
1262408
  Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
1262409
  Баран Володимир Слов"янське поселення середини І тис. н. е. у с. Теремці - перехідна пам"ятка від венедів до склавинів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 252-259
1262410
   Слов"янський збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; відп. ред. М.І. Зубов ; редкол.: Бардіна Н.В., Бондар О.І., Войцева О.А. [та ін.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ
Вип. 13. – 2008. – 215, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1262411
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 18. – 2014. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262412
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 19. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262413
  Філюшин Вячеслав Слов"янський комітет України: філософські та правові основи громадської діяльності // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье обозначены современные тенденции в общественных движениях славянских стран за сохранение и развитие национальных культур, как составных частей славянской цивилизации, место и роль в нем Славянского комитета Украины.
1262414
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 353-358. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1262415
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18
1262416
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Дніпро, 1991. – 372 с.
1262417
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. – 664 с. – ISBN 966-8963-05-9
1262418
  Каневський А. Слов"янський район : (кол. Артемівська округа) / Державна плянова комісія УСРР ; А. Каневський, Н. Каневський. – Полтава : Держвидав "Господарство України"
Природно-економічний нарис. – 63 с.
1262419
   Слов"янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов"ян та інших народів / [ упорядник О.А. Кононенко ]. – Київ : Український міжнародний культурний центр, 2008. – 784с. : іл. – ISBN 978-966-8287-18-3
1262420
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 11. – 2013. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262421
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 12. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262422
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 13. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262423
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 14. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262424
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 15. – 2016. – 390 с. – До 16 Міжнародного З"їзду славістів (Белград, 2018). Резюме укр., рос., англ. мовами
1262425
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISSN 2522-9834
Вип. 16. – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262426
   Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISSN 2522-9834
Вип. 17. – 2018. – 365, [2] с.
1262427
  Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
1262428
  Маковей Є.О. Слов"янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 43-45. – ISSN 2076-1554
1262429
  Бедзір Н. Слов"янський світ у порівняльних дослідженннях постмодернізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 17-23.
1262430
  Ребошапка І. Слов"янські "посестри" Шевченкових Катерин // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 216-254. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Шевченківські реверберації в європейських літературах проявлялись найрізноманітнішими формами, одна – цікавіша від іншої, особливо у слов’янських літературах, як це випливає з наших оглядів рецепції Тараса Шевченка у польській, чеській, словацькій, ...
1262431
  Демчук М.О. Слов"янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 14-17 ст. : Відп.ред. М.Л. Худаш / М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1988. – 172с.
1262432
  Ляхоцький В. Слов"янські азбука і мова // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 205


  Праця українського вченого Івана Огієнка "Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян (1937).
1262433
  Теряев Д.А. Слов"янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-215. – ISSN 2075-437X


  Экспериментально-фонетическим приемом исследована акустическая структура славянских личных имен и сокращенных форм-гипокористик.
1262434
  Непокупний А.П. Слов"янські архаізми на фоні балтійських мовних систем / А.П. Непокупний. – К., 1983. – 143-158с.
1262435
   Слов"янські балади : вибір,переспіви та переклади Леоніда Первомайського. – Київ : Художественная литература, 1946. – 159 с.
1262436
  Чибор І. Слов"янські боги в українській фразеології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 77-81
1262437
  Кузьменко Д.Ф. Слов"янські відлуння у творчості Дж.Р.Р. Толкіна : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 217-221
1262438
  Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули : Дис... наук: / Копилов Ф.Б.;. – Київ, 1948. – 175л. – Бібліогр.:л.1-6
1262439
  Тимощук Б.О. Слов"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 111с.
1262440
  Даниленко Л.І. Слов"янські джерела чеської пареміології: український вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0027-2833


  Українські прислів"я у чеській мові.
1262441
  Даниленко Л. Слов"янські джерела чеської пареміології: український вимір // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 30-42
1262442
  Гейштор О. Слов"янські жінки на порозі Середньовіччя // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 174-177
1262443
  Кашка М.Ю. Слов"янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-21. – (Історія ; Вип. 24)
1262444
  Журавльова І. Слов"янські колекції у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:до історії формування колекції "сербська книга" / І. Журавльова, І. Кононенко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 148-156
1262445
   Слов"янські культури в європейській цивілізації : До 60-річчя доктора історичних наук, проф.Алексєєва Ю.М. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 400с. – ISBN 966-7486-33-8
1262446
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1988. – 232с. – ISBN 5-12-009241-1
1262447
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003837-9
1262448
   Слов"янські літератури : Доповіді: Любляна, 15-21 серпня 2003 р. / Міжнародний конгрес славістів (13; 2003;Любляна); Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка НАНУ; Ін-тут філології КНУТШ; Від.ред. Р.Радишевський; Редкол.: Ю.Л.Булаховська та ін. – Київ, 2003. – 322с. – ISBN 966-594-423-1
1262449
  Русанівський В.М. Слов"янські міжмовні зв"язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVI-XVII ст. / В.М. Русанівський. – К., 1973. – 28с.
1262450
  Дерменджі О. Слов"янські мови в Туреччині // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 50-56. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1262451
   Слов"янські мови і сучасний світ. – Київ : Київський університет, 2000. – 181с. – ISBN 966-594-241-7
1262452
  Віднянський С. Слов"янські народи в європейському інтеграційному процесі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-41


  Роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги К. Косачова про слов"янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.)
1262453
   Слов"янські народні казки. – Ужгород, 1957. – 111с.
1262454
   Слов"янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти : зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук. конференції (м. Одеса, 19-20 жовт. 2015 р.) / М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літ. ; [відп. ред.: Н.М. Раковська ; редкол.: Є.М. Черноіваненко та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 362, [2] с. – Ст. рос. та укр. - Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-127-3
1262455
   Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4003-1
Вип. 1. – 2006
1262456
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – 2008
1262457
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
Вип. 3. – 2010
1262458
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
Вип. 4. – 2012. – 353 с. – мова резюме укр., рос. співпадає з мовою статті
1262459
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
Вип. 5. – 2013. – 272 с. – Мова резюме укр., рос., англ. мовами
1262460
   Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262461
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262462
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262463
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2006-
Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – 2018. – 439, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1262464
  Конча С. Слов"янські племена з теренів України за описом Баварського Географа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-25. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується уточнена картина географічної прив"язки та етнічної інтерпретації назв з "Опису міст і областей північніше Дуная". Центром уваги дослідження є фрагменти опису пов"язані з теренами України. A refined scheme of geographic anchors and ethnic ...
1262465
  Айдайчич Д. Слов"янські прислів"я з компаративнимии формами кращий, краще // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 3-6
1262466
   Слов"янські рукописи 11-14 ст. – К, 1969. – 152с.
1262467
  Іванова О.А. Слов"янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 179-181. – ISBN 978-966-02-7706-9
1262468
  Семчинський С.В. Слов"янські семантичні впливи на молдавському лексику (на матеріалі давніх текстів) // Взаємовплив слов"янських мов і літератур : (До VII Міжнародного з"їзду славістів). – Київ : Київський університет, 1972. – С. 147-158
1262469
  Комар О. Слов"янські спільноти на території сучасної України в VIII - X ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 185-205. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1262470
  Іваненко О. Слов"янські старожитності. Демонологія. IV (псл. kukumora, kykymora) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-256. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1262471
  Бондаренко Г. Слов"янські типи в новелістиці Томаса Манна // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 40-47
1262472
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. : етимологічний коментар // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833
1262473
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. ІХ (етимологічний коментар) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISSN 0027-2833


  У статті запропоновано етимологічну інтерпретацію давніх слов"янських ойконімів на території середньовічної Греції. Як і в попередніх статтях цього циклу, тут ставиться мета відновлення первісної форми і структурної характеристики апелятивів, ...
1262474
  Кралюк П. Слов"янській писемності - 1150 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14


  1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов"янську писемність.
1262475
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
1262476
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1262477
   Слов"янсько-угорські міжмовні літературні зв"язки. – Ужгород, 1970. – 144с.
1262478
  Петренко О. Слов"янці про слов"янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 232-245. – ISSN 2222-5250
1262479
  Тимощук Б.О. Слов`яни Північної Буковини V - IX ст / Б.О. Тимощук. – К, 1976. – 178с.
1262480
  Горлач Л.Н. Слов`янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ, 1986. – 237 с.
1262481
  Чижевський Д. Слов`янський романтизм
1262482
  Різун Н.Т. Слов’янське віче: зіставний аналіз середньовічних західноєвропейських і руських джерел // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 28-40. – ISSN 0203-9494
1262483
  Скопненко О. Слов’янські два крила (Академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 0372-6436


  Завідувач відділу мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Протягом восьми років (1989-1996) викладав в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1262484
  Пророкова В.М. Слова-"приправы", слова-"заплаты" : Модальные частицы в немецком языке : учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.М. Пророкова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 127 с. – ISBN 5-06-001713-3
1262485
  Фирдоуси Слова-алмазы Абулькасима Фирдоуси / Фирдоуси; пер. с фарси и предисл. Ц.Бану-Лахути. – Ташкент : Изд-во худ. л-ры, 1971. – 64 с.
1262486
  Гришин В.С. Слова-друзья / В.С. Гришин. – Рига, 1964. – 104с.
1262487
  Леви К. Слова-камни. Три дня в Сицилии / К. Леви. – М., 1957. – 130с.
1262488
  Лавриненко Г.Я. Слова-композити в сучасних німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 169-172. – ISSN 1729-360Х
1262489
   Слова-молнии. – 2-е изд., доп. и перераб. – Рига, 1974. – 144с.
1262490
   Слова-молнии.. – Рига, 1967. – 96с.
1262491
  Савчук Р.М. Слова-поетизми як семантико-стилістичні домінанти в художній мові письменників Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 64-74. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1262492
  Шлейвис П.И. Слова-предикативы в английском языке / П.И. Шлейвис. – Ростов-на-Дону, 1985. – 127с.
1262493
  Шигаєва К.В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 337-349


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурномаркованих одиниць. На основі порівняльного аналізу перекладів романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Цифрова фортеця" російською та українською мовами розглядаються різні типи реалій і засоби, які ...
1262494
  Сорока П. Слова - спасителі, слова - пересторога // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 228-231. – ISSN 08-68-4790-1


  Посутньо про талановитий гумор-сатиру Миколи Возіянова.
1262495
  Вітович І. Слова - ті ж самі, свобода теж // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 45). – С. 5


  "Україна цьогоріч посіла 102-ге місце у рейтингу свободи ЗМІ у світі, який склала міжнародна організація "Репортери без кордонів". Це на одну позначку нижче порівняно з минулорічним показником, повідомляється на сайті організації. Як зазначають ...
1262496
  Сартр Слова : [повесть] / Сартр, , Жан-Поль; [Пер. с франц. Л. Зониной и Ю. Яхлиной]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с.
1262497
  Сартр Ж.-П. Слова / Ж.-П. Сартр. – Москва : Прогресс, 1966. – 175с.
1262498
  Василевский Б.А. Слова / Б.А. Василевский. – Москва, 1986. – 329с.
1262499
  Иоан Е. Слова / Е. Иоан; изданието е подгот. Д. Иванова-Мирчева. – София : Славика, 1993. – 87 с. – (Славянска библиотека / ред. Е. И. Димитров ; Slavia orthodoxa). – ISBN 954-8520-03-6
1262500
  Сартр Ж.-П. Слова : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
1262501
  Софрон Мудрий Слова / Єпископ Софрон Мудрий, ЧСВВ. – Івано-Франківськ : Івано-Франківська Теологічна Академія
Вип. 4. – 2009. – 308 с.
1262502
  Моисеева В.Г. Слова "великие" и "простые" о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской "военной" прозы второй половины XX века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1262503
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Гут Н.В.; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т Ім. П. Тичини. – Умань, 2009. – 203 л. – Бібліогр.:182-202
1262504
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : автореф. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Гут Н.В.; КНУТШ, Ін-т філологія. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1262505
  Йыги Айно Слова английского происхождения в эстонском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Йыги Айно; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1971. – 26л.
1262506
  Золотухин Г. Слова белые одежды = Слова білі шати. Науково-популярне видання / Золотухін Геннадій / / Г. Золотухин; Европейський ун-тет. – Киев : Европейский университет, 2001. – 215с. – титульн. лист парал. рос. та укр. мовами. – ISBN 966-7508-79-Х
1262507
  Азимов А. Слова в истории = Words from history : великие личности и знаменательные события / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 336 с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 978-5-9524-2582-8
1262508
  Бобинський В.П. Слова в стіні : вибрані поезії / В.П. Бобинський. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 119 с.
1262509
  Найман А. Слова в узелке // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1262510
  Дробышева Ирина Михайловна Слова вариантной фонетической структурой в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дробышева Ирина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 14л.
1262511
  Ламеннэ Слова верующего : памфлет / Ламеннэ; пер. с фр. В. и Л. Андрусон. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.Е. Беляева ; [Тип. газ. "Россия"], 1906. – 107 с. – Кн. была арестована по постановлению суда


  Пер. Андрусон Леонид Иванович (1875-1935)
1262512
  Кочан І. Слова з компонентом - метр у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 11-12; 21 п. – ISBN 966-7773-70-1
1262513
  Кочан І. Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 55-61. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1262514
  Кочан І. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові / Ірина Кочан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 277-285. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1262515
  Кобилянська О.Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1982. – 359 с.
1262516
  Сергиенко Ю.В. Слова звукоотображения в художественной прозе К.Г. Паустовского: словообразовательная характеристика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 128-130. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1262517
  Соловьев С.В. Слова и ветер / Сергей Соловьев. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 365, [3] с. – ISBN 978-966-489-141-4


  В книгу «Слова и ветер» вошли основные тексты из сборника прозы и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то и другое – в новой авторской редакции. Завершает книгу фрагмент романа «Адамов мост» – одна из его коллизий, продолжающая тему «Крымского ...
1262518
  Геллнер Э. Слова и вещи / Э. Геллнер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 344с.
1262519
  Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – М, 1977. – 488с.
1262520
  Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург : Academia, 1994. – 406с. – ISBN 5-85962-021-7
1262521
  Галкин Ю.Ф. Слова и годы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1989. – 363,2с.
1262522
  Эйдеман Р.П. Слова и годы. / Р.П. Эйдеман. – Рига, 1959. – 676с.
1262523
  Барыков С. Слова и дела Николая П / С. Барыков. – 2-е изд. – М., 1917. – 16с.
1262524
  Философов Д.В. Слова и Жизнь.Литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.). – Санкт-Петербург, 1909. – 324 с.
1262525
  Альфонсов В.Н. Слова и краски / В.Н. Альфонсов. – М-Л, 1966. – 243с.
1262526
  Кобяков Д.Ю. Слова и люди / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1977. – 112с.
1262527
  Флоринский Н.И. Слова и поучения на св. В. Четыредесятницу и Страстную седмицу / И. Н. Ф. [Флоринский Н.И.]. – Изд. 4-е. – Одесса : Е.И. Фесенко, 1886. – 256, [4] с. – Авт. установлен по интернету
1262528
  Леванда И. Слова и речи Иоанна Леванды, протоирея Киево-Софийского собора. – Санктпетербрг (Санкт-Петербург) : В Типографии Императорских Театров
Ч. 3. – 1821. – [8], 216, XVI с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
1262529
   Слова или беседы на все воскресные и праздничные дни в году Год 2, Т. 1. – СанктПетербург : В тип. Трусова
Год 2; Т. 1. – 1853. – V, 471 c.
1262530
  Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени : (глаголы с заимств. основой) / Н.С. Авилова ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1967. – 327 с. – Библиогр.: с. 222-229
1262531
  Самійленко В.І. Слова і думки : поетичні твори, ст., автобіогр. нотатки та спогади / Володимир Самійленко ; упоряд., передм. та прим. Михайла Чорнопиского. – Київ : Веселка, 2014. – 333, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – До 150-річчя від дня народж. Володимира Самійленка. – Бібліогр. в прим.: с. 279-329. – ISBN 978-966-01-0037-4
1262532
   Слова і речі, або Product placement у літературі // Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 7. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х


  "Product placement" у перекладі з англійської означає "розміщення продукції". Це рекламний прийом, коли реквізит у фільмах, телепередачах, комп"ютерних іграх, музичних кліпах і книжках має реальний комерційний аналог. Тобто продакт плейсмент - це ...
1262533
  Климчук В. Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-42. – ISSN 0235-7941
1262534
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-61
1262535
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 12-16
1262536
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби (Твори світового живопису на уроках світової літератури) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 2 : Від слова та пензля до музики. – С. 2-6
1262537
  Рудометкина М.И. Слова категории времени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рудометкина М.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1972. – 24л.
1262538
  Вердиева Н.Ф. Слова категории состояния в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Вердиева Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
1262539
  Лисина Л.Л. Слова категории состояния и их валентность в современном английском языке / Л.Л. Лисина. – Л., 1970. – 29с.
1262540
  Маторина Н. Слова категории состояния как часть речи (лингвоисториографический аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 43-51. – ISSN 2411-6548
1262541
  Шабінський М.Є. Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 425-432. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1262542
   Слова любви : лирика поэтов Урала / [сост. и авт. предисл. Л. Давыдычев ; худож. С. Можаева]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж. : Баева, А. ; Богданов, В. ; Бояршинова, Э. ; Ваганова, Л. ; Година, Н. ; Гроссман, М. ; Денисов, Н. ; Дижур, Б. ; Домнин, А. ; Домовитов, Н.
1262543
  Паньоль М. Слова моего отца: Книга для чтения для студентов пед. ин-тов (на франц. яз) / М. Паньоль. – Ленинград, 1977. – 126с.
1262544
  Круглов В.В. Слова на віконному склі : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2000. – 127с. – ISBN 966-7093-74-3
1262545
  Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі = Speaking into the air : історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : КМ Академія, 2004. – 305 с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-518-250-1
1262546
   Слова Надії // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 1


  Надія Савченко написала відповідь студентам Інституту філології Університету на їх лист підтримки. З повним текстом листа легендарної льотчиці можна ознайомитися на сайті Університету.
1262547
  Абай Кунанбаев Слова назидания / Абай Кунанбаев; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 128 с.
1262548
  Абай Ибрагим Кунанбаев Слова назидания / Абай Ибрагим Кунанбаев. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 160 с.
1262549
  Дубровин Б.С. Слова негромкие любви / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 176с.
1262550
  Барсов Е.В. Слова о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси : [В связи с древнерусскою письменностью и живым народным песнотворчеством] / Исслед. Е.В. Барсова : [С новыми неизвестными прил.]. – Москва : В Университетской тип. (М. Катков)
Т. 1. – 1887. – XI, 462, 16 с.


  Содержание 1. Библиография "Слова". 2. Критический очерк литературы "Слова". 3. "Слово" как выражение школы Киевской дружинной Руси. 4. "Слово" как историческая повесть. 5. "Слово" как песнь, подобная Бояновой. 6. "Слово" в его отношении к ...
1262551
  Айхенвальд Ю. Слова о словах : критические статьи / Ю. Айхенвальд. – Петроград : Книгоиздательство бывш. М.В. Попова, ценз. ; [Тип. Е.М. Малаховского], 1916. – 156, [2] с.


  Отрицание театра. Письма Чехова. Салтыков-Щедрин. Аполлон Григорьев. Кн.В.Одоевский. Ю.Балтрушайтис. Из новейшей литературы (К.Тренев, Б.Садовский). Гюи-де-Мопассан. С.Лагарлеф. А.Стриндберг. Памяти французских критиков (Реми де-Гурмон, Эмиль Фаге). ...
1262552
  Майхровіч С.К. Слова об палку Угаравым. / С.К. Майхровіч. – Мінськ, 1968. – 204с.
1262553
  Шуман М. Слова переводимые и слова непереводимые // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 124-133
1262554
  Соболевский А.И. Слова Петра Черноризца / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 8 с. – Часть текста на церк.-слав. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1908, т. 13, кн. 3, с.314-321
1262555
  Акутагава Р. Слова пигмея : Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма / Р. Акутагава; Р. Акугатава. – Москва : Прогресс, 1992. – 591 с. – (Зарубежная художествення публицистика и документальная проза)
1262556
  Вінклер Йозеф Слова повільної людини : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Австрійський письменник Йозеф Вінклер представив у Києві свою найбільш незвичну книжку "Вивезена. Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство".
1262557
  Гальди Л. Слова романского происхождения в русском языке / Л. Гальди. – М, 1958. – 83с.
1262558
  Колесников Н.П. Слова с двойными согласными: Словарь-справочник / Н.П. Колесников. – М., 1990. – 409с.
1262559
  Супрун А. Слова с корнями числительных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 16л.
1262560
  Драгичевич Р.М. Слова с положительной и отрицательной коннотацией в сербском языке с точки зрения национальной культуры // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 75-84. – ISBN 978-966-489-059-2
1262561
  Гординський Я. Слова св. Єфрема Сирина в перемиських пергамінових листках поч. XIVв.. – Львів : З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 41с. – Із "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка". Т. 126-127


  В кн. також текст "Слова св. Єфpема Сиpина" (цеpковнослов.) та фотокоп. сторінок рукопису.
1262562
  Мгеладзе Д.С. Слова тепонимического происхождения / Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1965. – 128с.
1262563
  Кукушкина А.Т. Слова типа darauf -- worauf как одна из групп класса репрезентантов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кукушкина А.Т.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 23л.
1262564
  Захиди А.И. Слова тюркского происхождения в современном арабском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захиди А.И.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 33л.
1262565
  Палій О. Слова у "війні світів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 4


  Російсько-українсьі відносини. Із наближенням підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС плювання "слуг государевих" у бік України помалу досягає апогею.
1262566
  Голобородько В.І. Слова у вишиваних сорочках : вірші / Василь Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109, [3] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1262567
  Дзаваттини Ч. Слова через край / Ч. Дзаваттини. – М., 1983. – 415с.
1262568
   Слова чоловіків (1790-1793) = Paroles d"hommes (1790-1793). – Київ : Альтерпрес, 2006. – 400 с. – (Сучасна гуманітара бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-307-X
1262569
  Чарыев М. Слова, грамматически не связанные с членами предложения, в современном туркменском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыев М.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 20л.
1262570
  Борген Юхан Слова, живущие во времени : статьи и эссе : пер. с норв. / Юхан Борген ; сост. Э. Панкратовой ; общ. ред. А. Чеканского. – Москва : Радуга, 1988. – 412 с. – (Век. Писатель и время)
1262571
  Кухно А.А. Слова, зовущие к добру...: Стихи, проза, письма. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1981. – 329с.
1262572
  Щетинин Л Слова, имена, вещи. / Л Щетинин. – Ростов н/Д, 1966. – 222с.
1262573
   Слова, написанные на небе. – М., 1975. – 310с.
1262574
  Бакмухамедова Х.А. Слова, общие для русского и казахского языков и методика работы над ними в I- V классах казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Бакмухамедова Х.А.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1262575
  Инь Фу Слова, омытые кровью. / Инь Фу. – М., 1964. – 143с.
1262576
   Слова, пришедшие из боя. – М., 1985. – 240с.
1262577
   Слова, пришедшие из боя.. – М., 1980. – 284с.
1262578
  Чайковская Анна Слова, слова, слова... Люди и надписи / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1262579
  Фенчак Михайло Слова, що заблукали в струнах ліри : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
1262580
  Филатов А.П. Слова. / А.П. Филатов. – Х., 1965. – 39с.
1262581
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 2 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 285, [5] с.
1262582
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 3 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1262583
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 4 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1262584
  Котик Ігор Словаззапитаннямийсловами : поезії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 138-143
1262585
  Корольов Д. Словаки - братерський народ // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 6-12 сентября (№ 36). – С. 15


  "Словацька громада в Україні зовсім невеличка: лише 6,4 тис. осіб згідно з даними останнього перепису 2001 р. Практично всі вони живуть у західних районах Закарпатської обл.; маленькі групи словаків також виявлені переписом у Києві, на Рівненщині й ...
1262586
  Мольнар М. Словаки і українці / М. Мольнар. – Братіслава, 1965. – 402с.
1262587
  Доманицький В.М. Словаки, пpо їх життя та національне відpодження : З малюнками / В. Доманицький. – У Київі (Київ) : [Друк. 1-ої Київської друкарської Спілки], 1909. – 53, [2] с. : мал. – (Видавництво "Укpаїнський Учитель" ; № 16)
1262588
  Осипов Георгий Словакия - дышим глубже, идем в гору / Осипов Георгий, Алушицова Любица // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 48-50 : фото
1262589
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 40-47 : Іл.
1262590
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-44 : Фото
1262591
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 40-44 : Фото
1262592
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 24-28 : Фото
1262593
  Даниш М. Словакия в венгерско-российских экономических отношениях в XVIII в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 36-43. – ISSN 1995-5634
1262594
  Марьина В.В. Словакия в войне против СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 35-53. – ISSN 0130-3864
1262595
   Словакия. Подготовка к Альпам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 32-37 : фото
1262596
  Твердохлебов И.Т. Словакия. Экономико-географическая характеристика : Автореф... кандид. географич.наук: / Твердохлебов И.Т.; Институт географии Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
1262597
  Задорожний Олег Словакия: когда лыжи уже не едут : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1262598
   Словакия: когда лыжи уже не едут // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 58-62 : фото
1262599
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских // Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 13 с.
1262600
  Косолапов В.И. Словари-минимумы в учебной лексикографии (обзор) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 325-335
1262601
  Сергеев В.Н. Словари - наши друзья и помощники : Книги для внекласс. чтения уч-ся 5-7-х кл. / В.Н. Сергеев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1262602
  Вомперский Влентин Павлович Словари 18-го века : Аннот. указ. / Вомперский Влентин Павлович; Отв. ред.: Н.И. Толстой. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
1262603
  Хавкина Л.Б. Словари библиотечно-библиографических терминов : англо-русский, немецко-русский, французско-русский : с прилож. списка лат. терминов / Всес. кн. палата ; сост. Л.Б. Хавкина. – Москва : Изд-во ВКП, 1952. – 234 с.
1262604
   Словари и лингвострановедение.. – Москва, 1982. – 182с.
1262605
   Словари и словарное дело в России 18 в.. – Ленинград : Наука, 1980. – 169с.
1262606
  Алексеев М.П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике ХУІІ / М.П. Алексеев. – Ленинград, 1968. – 156с.
1262607
  Хон Сонхо Словари как способ путешествия во времени // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 36-41. – ISSN 1738-8252
1262608
  Новодранова В.Ф. Словари профессиональной коммуникации: функции, структура, использование в учебном процессе // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 420-426. – ISBN 978-966-489-126-1
1262609
  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. / Л.П. Ступин. – Л., 1973. – 67с.
1262610
  Косолапов В.И. Словари Хорнби (пути лексикографирования) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 276-284
1262611
  Дробышева Е.Э. Словари эпох: к вопросу о маркирующей роли языка в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу аксиологического потенциала языка как механизма социокультурного структурирования, моделирующей роли языка в архитектонике культуры. Культура понимается как ценностно-смысловой континуум, пространство коммуникаций, а язык в ...
1262612
   Словари, изданные в СССР.. – М., 1966. – 232с.
1262613
  Доманицький В.М. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – У Київі (Київ) : [Друк. С.А. Борисова], 1906. – 128 с.
1262614
  Ильин А.М. Словарик орфографический и справочный. / А.М. Ильин. – 364с.
1262615
  Абраменко Ф.Х. Словарик, заключающий около десяти тысяч затруднительных для правописания слов, правила правописания, правила переноса слов на другую строку и правила расстановки знаков препинания / сост. по Гроту и доп. по акад. слов. и др. ист. учитель Ф. Абраменко. – 8-е изд. – Киев : кн. маг. И.А. Розова, 1909. – 192 с. : 10x7 см. – Миниатюрное издание
1262616
  Бублеева Н.А. Словарная работа в V классе / Н.А. Бублеева. – М.-Л., 1953. – 76с.
1262617
  Колосов П.И. Словарная работа на уроках литературного чтения / П.И. Колосов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 331с.
1262618
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – М., 1954. – 216 с.
1262619
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – 2-е изд. – М., 1955. – 216 с.
1262620
  Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 1990. – 223с.
1262621
  Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 классах. / Н.С. Черноусова. – К, 1983. – 168с.
1262622
  Малафеева Е.М. Словарная работа на уроках русского языка в 5-6 классах туркменской школы при изучении имени существительного, имени прилагательного и глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Малафеева Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 14л.
1262623
  Иванов П.П. Словарная работа на уроках русского языка в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 272 с.
1262624
  Латушкина М.С. Словарная работа по английскому языку в 5-6 классах / М.С. Латушкина. – Одесса, 1962. – 52с.
1262625
  Грязнова Ольга Владимировна Словарная статья терминологического словаря как вид научного текста (на материале словарей английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грязнова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1262626
  Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения. / Ц.Г. Миллер. – М, 1976. – 144с.
1262627
  Семенюк А.А. Словарно-семантическая работа в вечерней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 661 / Семенюк А.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 26л.
1262628
  Колосов П.И. Словарно-стилистические упражнения / П.И. Колосов. – М., 1964. – 220с.
1262629
  Саяхова Л.Г. Словарно-фразеологическая работа в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Ленинград, 1982. – 159 с.
1262630
  Кантор И.М. Словарно-энциклопедическая литература по педагогике : Автореф... канд. пед.наук: / Кантор И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
1262631
  Маликова Л. Словарные дефиниции как один из источников формирования лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається словникові тлумачення як інформаційний блок різноманітних відомостей про слово. Описуються можливості використання потенціалу дефініцій словників у процесі формування лексичної бази нерідної мови.
1262632
  Волохов Юрий Кириллович Словарные заимствования, пополнившие английскую лексику в ХХ веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волохов Юрий Кириллович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1974. – 20л.
1262633
  Киршнер В.Т. Словарные заимстования из славянских языков в верхненемецком говоре Кокчетавской области Казахской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киршнер В.Т.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22л.
1262634
  Сенин П.И. Словарные и фразеологические неологизмы советской эпохи в произведениях К.А.Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенин П.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1262635
   Словарные категории. – М., 1988. – 222с.
1262636
  Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
1262637
  Горелик П.А. Словарные элементы стиля публицистической прозы Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Горелик П. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Ленинград, 1952. – 21 л.
1262638
  Морен М.К. Словарные элементы языка прозы В.Гюго раннего периода творчества. (По материалу романа "Собор Парижской богоматери") : Автореф... канд. филол.наук: / Морен М.К.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 17л.
1262639
  Луцюк Н. Словарный диктант / Н. Луцюк. – Киев : Колесо, 2007. – 150с. : илл. – ISBN 978-966-96704-4-1
1262640
   Словарный минимум по английскому языку для студентов І и ІІ курсов.. – Л., 1961. – 20с.
1262641
  Щербин В. Словарный мир О.Н. Трубачёва в зеркале библиометрии // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 0869-3595
1262642
  Ишмуратов А.Г. Словарный состав большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 14л.
1262643
  Глазырина Э.В. Словарный состав говора Полевского района Свердловской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазырина Э.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1262644
  Смирнов А.И. Словарный состав и его стилистическое использование в сборниках поэзий П.Г.Тычины "Партія веде" и "Чуття єдиної родини" : Автореф... канд.филол.наук: / Смирнов А.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 12 с.
1262645
  Гантман-Кривошекова Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Гантман-Кривошекова А.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1262646
  Хамдамов Ж. Словарный состав сочинений поэта-демократа Мукими. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамдамов Ж.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
1262647
  Пеэбо Яак Эльмарович Словарный состав эпоса "Калевипоэг" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пеэбо Яак Эльмарович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
1262648
  Гусятинская В.С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусятинская В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1262649
  Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению / А.В. Мезьер. – Ленинград : Колос, 1924. – 926 с.
1262650
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – Москва, 1967. – 96с.
1262651
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – 2-е изд. – М, 1969. – 96с.
1262652
  Готлиб К.Г. Словарь "ложных друзей переводчика" / К.Г. Готлиб. – Москва, 1985. – 159с.
1262653
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 1. – 1974. – 315с.
1262654
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 4. – 1984. – 310с.
1262655
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л., 1975. – 104с.
1262656
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
2. – 1977. – 299с.
1262657
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
3. – 1982. – 269с.
1262658
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
5. – 1986. – 348с.
1262659
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – 6 в. – Л.
1. – 1990. – 336с.
1262660
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
Вып. 6, т. 2. – 1990. – 344с.
1262661
   Словарь автобиографической трилогии М.ГОрького.. – Л.
Вып. 6, т. 1. – 1990. – 340с.
1262662
   Словарь административного права. – Москва : Правовая культура, 1999. – 320с. – ISBN 5-87759-033-2
1262663
   Словарь Академии Российской. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1789. – 48 с.
1262664
   Словарь Академии Российской. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Ч. 4. – 1793. – 1331с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1262665
   Словарь Академии Российской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 4 : От М. до Р. – 1793
1262666
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806
1262667
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806. – [6], 1310 стлб.
1262668
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809. – [2], 1178 стлб.
1262669
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1262670
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 3 : К - Н. – 1814. – [2], 1444 стлб.
1262671
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1442 стлб.
1262672
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1142 стлб.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1262673
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 6 : от С - до конца. – 1822. – [2], 1478 стлб.
1262674
   Словарь активного усвоения лексики английского языка. – Москва, 1988. – 710с.
1262675
  Горбачевский Н. Словарь актового языка Северо-Западного края и Царства Польского / Сост. архивариусом Центр. архива древ. актовых кн., губ.: Вилен., Гроднен., Мин. и Ковен., чл. Вилен. археогр. комис. Н. Горбачевским. – Вильна : Изд. иждивением Виленск. учеб. окр. ; В тип. А.И. Зака, 1874. – [2], XX, 399 с.
1262676
  Спиерс Р.А. Словарь американских идиом / Р.А. Спиерс. – М., 1991. – 463с.
1262677
   Словарь американских идиом : Более 8 000 слов и выражений. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464c. – ISBN 5-86617-015-9
1262678
  Спиерс Р.А. Словарь американского сленга : специальное издание / Р.А. Спиерс. – Москва : Русский язык, 1991. – 528с.
1262679
  Коллин П.Х. Словарь американского употребления английского языка (для начинающих) = Beginner"s dictionary of american english usage / П.Х. Коллин, М. Лоуи, К. Уэйланд. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1991. – 280с. – ISBN 5-200-01497-2
1262680
   Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны = Dictionary of american history from colonial times to world war 1. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – 733с. – ISBN 5-86007-076-4
1262681
  Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / Эрик Хэмп ; пер. и доп. В.В. Иванова ; под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – Москва : Прогресс, 1964. – 264 с.
1262682
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Москва : ГИС, 1953. – 534 с. – Библиогр.: с. 3
1262683
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИС, 1954. – 533 с. – Библиогр.: с. 3
1262684
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 3-е изд. – М, 1957. – 767с.
1262685
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 4-е изд. – М, 1958. – 767с.
1262686
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 408 с.
1262687
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – М, 1989. – 221с.
1262688
  Зиман Ю.Л. Словарь английских терминов по использованию цифровых вычислительных систем / Ю.Л. Зиман. – М, 1967. – 12с.
1262689
  Смирнова Е.С. Словарь английских устойчивых сочетаний типа "глагол+существительное" / Е.С. Смирнова. – М., 1969. – 16с.
1262690
  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий / А.И. Рыбакин. – Москва, 1986. – 575 с.
1262691
   Словарь английского языка в картинках для детей / Ваттерс, , Гарнетт, , Куртис, , А. Стюарт. – Москва : Республика, 1992. – 382с. – ISBN 5-250-02055-0
1262692
  Мурашкевич А.М. Словарь англо-американских сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1969. – 439с.
1262693
   Словарь англо-русский, русско-английский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Киев. Ирпень : Перун, 1996. – 496с. – ISBN 5-7707-9496-8
1262694
  Лосев А.Ф. Словарь античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мир идей ; Акрон, 1995. – 232 с. – ISBN 5-88884-001-7
1262695
   Словарь античности. – Москва : Прогресс, 1989. – 704с. – ISBN 5-01-001588-9
1262696
   Словарь античности.. – М., 1992. – 710с.
1262697
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1978. – 400с.
1262698
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
1262699
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 381с.
1262700
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка : более 2 000 антонимических слов / М.Р. Львов. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 381с.
1262701
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : Около 500 антонимических гнезд / Введенская Л.А. – Москва : Астрель. АСТ, 2006. – 445с. – ISBN 5-17-011733-7; 5-271-04336-3
1262702
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : около 500 антонимических гнезд / Л.А. Введенская. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 448с. – ISBN 978-5-17-011733-8
1262703
  Комиссаров В.Н. Словарь антонимов современного английского языка / В.Н. Комиссаров. – Москва, 1964. – 288с.
1262704
   Словарь ассоциативных норм русского языка.. – М., 1977. – 192с.
1262705
  Яр-Мухамедов Словарь астрономических терминов : (проект) / Яр-Мухамедов. – Фрунзе : Издательство АН КиргизССР, 1960. – 63 с.
1262706
   Словарь атеиста.. – М., 1964. – 271с.
1262707
   Словарь атеиста.. – 2-е изд, доп. – М., 1966. – 319с.
1262708
  Львов М.Р. Словарь атонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1988. – 380 с.
1262709
  Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках / Ю.А. Лаучюте. – Л, 1982. – 212с.
1262710
  Носович И.И. Словарь белорусского наречия : издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1870. – 756, (6) с.
1262711
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русским эквивалентами / В.Н. Лоскутов. – Москва, 1978. – 752с.
1262712
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русскими эквивалентами : Около 21000 слов / В.Н. Лоскутов, Р.В. Валуева, Б.Г. Полянский; Под ред. Быковой Е.М., Нони Бхоумика. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 752с.
1262713
  Гиоргидзе Г.Г. Словарь библиотечных терминов / Г.Г. Гиоргидзе, Г.А. Картози. – 2-е изд. доп. – Тбилиси, 1974. – 159с.
1262714
   Словарь библиотечных терминов.. – М., 1976. – 224с.
1262715
  Аркадьев Е.И. Словарь библиофила, т.-е. слов, касающихся книжного и печатного дела / Е.И. Аркадьев. – Москва : [Тип. И.Д. Сытина и К*], 1890. – 88с.
1262716
  Алдашев А.А. Словарь биологических терминов : проект / А.А. Алдашев ; АН Киргиз.ССР, Терминологическая комиссия. – Фрунзе, 1961. – 256 с.
1262717
  Саломон-Шелле Словарь ботанических терминов : пособие для садовников-профессионалов и любителе садоводства / Salomon-Schelle ; [пер. с 6-го нем. изд. под ред. Н. И. Кичунова]. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1913. – 120 с.


  Шелле, Эрнст
1262718
   Словарь ботанических терминов /русско-азербайджанский/.. – Баку, 1963. – 220с.
1262719
   Словарь ботанических терминов.. – К., 1984. – 308с.
1262720
   Словарь брянских говоров. – Ленинград
5. – 1988. – 76с.
1262721
   Словарь брянских говоров.. – Л.
1. – 1976. – 76с.
1262722
   Словарь брянских говоров.. – Л.
2. – 1980. – 56с.
1262723
   Словарь брянских говоров.. – Л.
3. – 1983. – 91с.
1262724
   Словарь брянских говоров.. – Л.
4. – 1984. – 79с.
1262725
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 219с.
1262726
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1990. – 240с.
1262727
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1937. – 158с.
1262728
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1938. – 208с.
1262729
  Зайцева М.И. Словарь вепсского языка / М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. – Л., 1972. – 746с.
1262730
  Прох Л.З. Словарь ветров / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 311с.
1262731
  Мезенко Ю.А. Словарь ветров / Ю.А. Мезенко. – К, 1986. – 119с.
1262732
  Звягинцев А Е. Словарь внешкольного обрзования. / А Е. Звягинцев. – М, 1918. – 80с.
1262733
   Словарь военных терминов. – М., 1988. – 335с.
1262734
  Терешкин Н.И. Словарь восточнохантыйских диалектов / Н.И. Терешкин ; [отв. ред. Г.А. Меновщиков] ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1981. – 544 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1262735
   Словарь географический, или описание царств, областей, городов, епархий, герцогств и маркграфств. – Ч. 4-я. – Спб, 1789. – 512с.
1262736
   Словарь географический, или Описание царств, областей, городов, епархий, герцогств, графств и маркграфств, Римско-императорских городов, гаваней, крепостей и иных знатных селений во всех четырех частях земного круга, показующий... : на российский язык переложен 1789 г. – В Санктпетербурге : В типографии Горного училища
Ч. 5. – 1791. – 501с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1262737
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 368с.
1262738
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский; Под ред.В.П.Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 391с.
1262739
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
1. – 1973. – 358с.
1262740
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
2. – 1973. – 408с.
1262741
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 309 с.
1262742
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 392 с.
1262743
   Словарь географических названий зарубежных стран. – Москва : Недра, 1965. – 480с.
1262744
   Словарь географических названий зарубежных стран. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1970. – 431с.
1262745
   Словарь географических названий зарубежных стран. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 459с.
1262746
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - Т. – 1982. – 468с.
1262747
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1982. – 846с.
1262748
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1982. – 257с.
1262749
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - С. – 1984. – 468с.
1262750
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1984. – 848с.
1262751
   Словарь географических названий Китая.. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1984. – 258с.
1262752
  Беляева А.В. Словарь географических названий Коми АССР / А.В. Беляева. – М., 1975. – 164с.
1262753
   Словарь географических названий Кореи. – Москва : Наука, 1973. – 560с.
1262754
  Рупосова А.А. Словарь географических названий Мордовской АССР. / А.А. Рупосова. – М., 1975. – 96с.
1262755
   Словарь географических названий Португалии. – Москва, 1982. – 184с.
1262756
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
2. – 1982. – 324с.
1262757
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
3. – 1982. – 335с.
1262758
   Словарь географических названий СССР. – Москва, 1968. – 272с.
1262759
   Словарь географических названий СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 296с.
1262760
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 1 : А-К. – 1975. – 436 с.
1262761
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 2 : Л-Р. – 1975. – 350с.
1262762
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 3 : С-Я. – 1975. – 460с.
1262763
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 4 : Указатель географических названий от национальной формы к русской. – 1975. – 502 с.
1262764
  Королева М.К. Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / М.К. Королева; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 1 : [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – 1976. – 258, [1] с.
1262765
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2. – 1976. – 246, [2] с.
1262766
   Словарь географических названий Украинской ССР / [М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин] ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2, ч. 1. – 1976. – 95, [1] с. – Авт. т. 2-4 не указан. - На обороте тит. л.: сост. М.К. Королева, Г.П. Бондарчук, С.А. Тюрин
1262767
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2, ч. 2. – 1976. – С. 97-348 с. – Авт. т. 2-4 не указан. - На обороте тит. л.: сост. М.К. Королева, Г.П. Бондарчук, С.А. Тюрин
1262768
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 3. – 1976. – 253, [1] с.
1262769
   Словарь географических названий Франции. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
1262770
   Словарь географических названий Франции. – М.
1. – 1983. – 435с.
1262771
   Словарь географических названий Франции.. – М.
1. – 1983. – 188с.
1262772
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 212с.
1262773
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 500с.
1262774
   Словарь географических названий Франции.. – М.
3. – 1983. – 200с.
1262775
  Горовая Е.В. Словарь географических названий Эфиопии / Е.В. Горовая. – М, 1974. – 360с.
1262776
  Смирнова Н.А. Словарь географических терминов / Н.А. Смирнова. – Москва, 1966. – 80с.
1262777
  Розен М.Ф. Словарь географических терминов Западной Сибири / Географич. о-во СССР.Комисс. топонимики и транскрипции географич. назв.; Сост. М.Ф. Розен. – Ленинград, 1970. – 101с. – Библиогр.: с.85-91
1262778
  Беляева А.В. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в Коми топонимии / А.В. Беляева. – Москва, 1968. – 111с.
1262779
  Боченкова Ю.И. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии Горно-Алтайской автономной области. / Ю.И. Боченкова. – М,, 1969. – 62с.
1262780
  Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана / В.И. Савина. – Москва, 1971. – 348с.
1262781
   Словарь глагольно-именных словосочетаний общенаучной речи.. – М., 1973. – 80с.
1262782
  Беляева О.П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / О.П. Беляева. – Пермь, 1973. – 706с.
1262783
   Словарь гражданского права / В.Н. Додонов, В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев; Под ред. В.В.Залесского. – Москва : Инфpа-М, 1998. – 304с. – (Биб-ка словарей "ИНФРА-И"). – ISBN 5862253084
1262784
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М., 1986. – 410с.
1262785
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка : более 2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – Москва : Астрель ; АСТ ; Хранитель, 2006. – 376, [4] с. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 5-17-039033-5; 5-271-14793-2; 5-9762-1162-3


  Предлагаемая книга - одно из первых подробных описаний в словарной форме сложных явлений русской грамматики. Цель словаря - выделить грамматически трудные случаи, являющиеся сложными как для носителей русского языка, так и изучающих русский язык как ...
1262786
  Нейман А.П. Словарь грузинских синонимов : Автореф... кандид. филологич.наук: / Нейман А.П.; Грузинский Ордена Трудового Красного Знамени СХИ им. Л.П.Берия. – Тбилиси, 1949. – 16 с.
1262787
  Чабашвили М.Н. Словарь грузинского "физиолога". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чабашвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
1262788
   Словарь делового человека. – М., 1992. – 225с.
1262789
   Словарь дескрипторов по химии и химической промышленности.. – Москва, 1966. – 668с.
1262790
  Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикий Природы. – 2-е изд., дополн. – Київ, 2001. – 524с. – (История Охраны природы ; Вып. 24). – ISBN 966-7555-09-7
1262791
   Словарь для читателей газет.. – Л., 1930. – 404с.
1262792
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Ч. 4 : Н. Р. – 1836. – 395, IV с.
1262793
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Ч. 5 : С. [Th]. – 1836. – 395, VII с.
1262794
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 1 : А. - Д. – 1847. – 507 с.
1262795
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 2 : Е. - П. – 1847. – 573, 105 с.
1262796
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 3 : Р. - [Th]. – 1847. – 627 с.
1262797
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской России
Ч. 2. – 1820. – 488 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
1262798
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 1. – 1821. – 531с. – Видання старою орфографією.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.-картон, папір
1262799
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : Типография Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 489 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1262800
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 488 с.
1262801
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ.. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 3. – 1821. – 500, XXX с. – Прилож.: Методическая таблица словаря древней и новой поэзии, с.I- XXX


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1262802
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Москва : Книга, 1989. – 16с.
1262803
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.2. – 1989. – 851с.
1262804
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1262805
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.2. – Москва
Т.3. – 1989. – 16с.
1262806
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1262807
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.). – М.
3. – 1990. – 510с.
1262808
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
1. – 1988. – 525с.
1262809
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
2. – 1989. – 493с.
1262810
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
4. – 1991. – 557с.
1262811
   Словарь древнерусского языка ХІ-ХІУ вв.. – Москва, 1966. – 303 с.
1262812
  Горбачевский Н.И. Словарь древняго актоваго языка Северо-западнаго края и Царства Польскаго = Worterbuch der alten Urkundensprache des Grossfurstentums Litauen und des Konigreichs Polen : [Факс. воспроизв.] / Никита Иванович Горбачевский. – Munchen : Sagner, 1992. – 19,397S. – Выходн. дан. ориг.: Вильна, 1874. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Band 95). – ISBN 3-87690-522-2
1262813
  Пискунов Ф. Словарь живаго народнаго, письменнаго и актоваго языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи. – Изд. 2-е, испр. и значит. доп. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1882. – V, 304, V с.
1262814
  Цэнь Цисян Словарь заимствованной лексики китайского языка / Цэнь Цисян. – Пекин : Коммерческое изд-во, 1990. – 447с.
1262815
  Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов. / И.И. Дахно. – К., 1998. – 352с.
1262816
   Словарь занятий для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 года.. – М., 1936. – 147с.
1262817
  Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры как предмет современных интегративных исследований // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 2-8
1262818
   Словарь издательских терминов. – М., 1983. – 207с.
1262819
   Словарь иностранных военных сокращений.. – М., 1961. – 895с.
1262820
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 135 с.
1262821
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1977. – 151 с.
1262822
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1982. – 151 с.
1262823
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Л, 1984. – 143с.
1262824
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград, 1985. – 142с.
1262825
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1987. – 134с.
1262826
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1988. – 136с.
1262827
  Цадик И. Словарь иностранных музыкальных терминов. / И. Цадик. – М., 1935. – 100с.
1262828
   Словарь иностранных слов. – Б. м. – 449 с.
1262829
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 4-е изд. – Л.-М., 1926. – 288с.
1262830
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 6-е доп., испр. и перерабю изд. – Л., 1928. – 213с.
1262831
   Словарь иностранных слов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1949. – 801с.
1262832
   Словарь иностранных слов. – 16-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624 с. – ISBN 5-200-00408-X
1262833
   Словарь иностранных слов и выражений. – Москва : Астрель, АСТ, 2004. – 778с. – ISBN 5-17-005100-Х; 5-271-08800-6
1262834
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (7500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 2-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.- изд. А.Ф. Иогансона ; Высоч. утв. Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – [2], 351 с.
1262835
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (8500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Киев : Изд. книгопрода А.Ф. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1893. – [2], 356 с.


  Из книг Турчинович
1262836
   Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.. – М., 1933. – с.
1262837
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / составлен по Энциклопедическому Словарю Ф. Павленкова, с соответствующими сокращениями в объяснении слов и добавлениями в их числе. – С.-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип.Ю.Н. Эрлих, 1900. – 714, [11] с.


  На экз. № 81387 Дарственная надпись: ...?
1262838
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка : Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. – Изд. 2-е, тщательно испр. и дополненное 4000 новых слов. – С.-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1902. – 878 с., [2] с.
1262839
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. / сост. под ред. Ф.Н. Б-га [Берга]. – Москва, 1907. – [4], с., 752 стб.
1262840
   Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. – Москва : Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. – 458 с.
1262841
   Словарь иностранных слов.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1954. – 856с.
1262842
   Словарь иностранных слов.. – 5-е изд., стер. – М., 1955. – 586с.
1262843
   Словарь иностранных слов.. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1964. – 784с.
1262844
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1979. – 624с.
1262845
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – М., 1980. – 622с.
1262846
   Словарь иностранных слов.. – 8-е изд., стер. – Москва, 1981. – 624с.
1262847
   Словарь иностранных слов.. – 11-е изд., стер. – М., 1984. – 607с.
1262848
   Словарь иностранных слов.. – 14-е изд., испр. – М., 1987. – 606с.
1262849
   Словарь иностранных слов.. – 17-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624с.
1262850
   Словарь иностранных слов.. – 18-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 620с. – ISBN 5-200-00408-8
1262851
   Словарь иностранных слов: актуальная лексика,толкования, этимология. – 2-е изд., доп. – Москва : Цитадель, 1999. – 336с. – ISBN 5-7657-0096-9
1262852
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – Москва-Ленинград
Том 1. – 1966. – 712с.
1262853
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – Москва-Ленинград
Том 2. – 1966. – 713-1344с.
1262854
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т.1 : A-J. – 1981. – 696с.
1262855
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 2 : K-Z. – 1987. – 654 с.
1262856
   Словарь испанско-русский, русско-испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso-espanol : [содерж. свыше 40 000 сл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1262857
   Словарь испанско-русский, русско испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso espanol : [40 000 сл.] / [заг. ред. В.Т. Бусела ; ред.: С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1262858
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1998. – 536с.
1262859
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
Т.2. – 1998. – 528с.
1262860
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1999. – 536с.
1262861
   Словарь исторический : Личности. Общество. Политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
т.2. – 1999. – 522с.
1262862
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 11. – 524 с.
1262863
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 3. – 1790. – 480 с.
1262864
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 4. – 1790. – 710 с.
1262865
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 5. – 1791. – 496 с.
1262866
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 8. – 1792. – 671 с.
1262867
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 10. – 1793. – 539 с.
1262868
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва
Ч. 12. – 1793. – 592 с.
1262869
   Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, : заключающая в себе жития и деяния патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и прочих... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 6. – 1791. – 626 с.
1262870
   Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния. – Москва : В Университетской типографии у В.Окорокова
Часть ІХ. – 1792. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1262871
   Словарь итальяно-русский русско-итальянский : Учебн.для общеобразов.шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 576 с. – ISBN 966-569-030-2
1262872
  Шиллинг Ю.К. Словарь к "краткому обзору" немецкой литературы до романтизма, Гете и Шиллера : (ч. 2) / Ю. Шиллинг // Краткий обзор немецкой литературы до "Романтизма", Гете и Шиллера : изложенный для русских учебных заведений легко понятным языком / Ю.К. Шиллинг. – 5-е изд. – Москва : Изд. автора ; А. Вальтер и Я. Рапа и К*, 1916. – Ч. 2. – 32 с.
1262873
   Словарь к учебнику французского языка "Manuel de Francais". – К, 1966. – 466-502с.
1262874
  Конкашпаев Г.К. Словарь казахских географических названий / Г.К. Конкашпаев; Акад. наук КазССР, Отд. географии. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук Каз. ССР, 1963. – 186 с.
1262875
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов. – Ленинград : Недра, 1982. – 160с.
1262876
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов, В.В. Буканов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1988. – 167с.
1262877
  Шамурин Е.И. Словарь книговедческих терминов / Е.И. Шамурин. – М., 1958. – 340с.
1262878
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – с.
1262879
   Словарь книжников и книжности Древней Руси : Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Ленинград : Наука
Вып. 1. (Х1 - Х1Y в.). – 1987. – 493с.
1262880
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027-978-1
Вып. 2, ч.1 : (вторая половина XIV-XVI в.) А-К. – 1988. – 520 с.
1262881
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027979-X
Вып. 2, ч. 2 : Л-Я. – 1989. – 528 с.
1262882
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Санкт-Петербург. – ISBN 5-86007-001-2; 5-86007-079-9
Вып. 3, ч. 3 : П-С. – 1998. – 520с.
1262883
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 104 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Конволют. Перепл. с 4 оттисками


  1. Драгоманов М.П. Басня Богдана Хмельницкого. - Отд. оттиск из: Северный вестник, № 3, (с. 51-72) 2. Владимиров П. Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России около 1570 года. - Отд. оттиск из: Киевская ...
1262884
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 104 с.
1262885
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малорусской речи по рукописи XVII века // Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII в.в. П. Житецкого / П.И. Житецкий. – Киев : Изд. "Киевской старины" ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – Ч. 1 : Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке : с приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века П. Житецкого. – 102 с.
1262886
   Словарь коммерсанта:Толковый русско-английский и англо-русский. – Москва : Машиностроение; Инфра-М, 1996. – 352 с. – ISBN 5-217-02457-7; 5-86225-198-7
1262887
   Словарь корейского языка. – Пхеньян, 1956. – 710с.
1262888
  Головков М.П. Словарь кристаллографических терминов и таблицы простых форм кристаллов / М.П. Головков. – Ленинград, 1939. – 37с.
1262889
  Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века : Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – Москва : Аграф, 1999. – 384с. – ISBN 5-7784-0034-9
1262890
  Сединина Ю.А. Словарь латинских дериватов в английском, немецком, французском и итальянском языках / Ю.А. Сединина, Н.В. Протасевич, Д.Н. Гомон; Под ред.Г.И.Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 113 с. – ISBN 985-445-756-7
1262891
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М, 1988. – 957с.
1262892
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М, 1986. – 960с.
1262893
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М., 1982. – 959с.
1262894
  Тышлер И.С. Словарь лексических и лексико-грамматических омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1975. – 380 с.
1262895
  Макаров В.И. Словарь лексических трудностей художественной литературы / В.И. Макаров, Н.П. Матвеева. – Киев, 1989. – 367с.
1262896
  Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. – Москва : Изд-во иностранной литературі, 1960. – 436 с.
1262897
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
1262898
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва, 1966. – 607с.
1262899
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва, 1969
1262900
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов : [ок. 7 тыс. терминов лингвист. дисциплин] / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 569, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-354-00600-7
1262901
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 4-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-484-00932-9
1262902
   Словарь литературных типов. – Пб
У1. – 115с.
1262903
   Словарь литературных типов. – Пб
1. – 320с.
1262904
   Словарь литературных типов. – Пб
2. – 116с.
1262905
   Словарь литературных типов. – Пб
3. – 109с.
1262906
   Словарь литературных типов. – Спб
5. – 114с.
1262907
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Книгоизд. журн. "Всходы"
Т. 2 : Лермонтов. – 1908. – 116 с. – На частном тит. л. загл.: Литературные типы Лермонтова
1262908
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 6 : Пушкин. – 1912. – [2], 316 с. – На частном тит. л. загл.: Типы Пушкина
1262909
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина и Н.А. Саввина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 1 : Гончаров. – 1914. – 368 с. – "Главнейшие источники для изучения Гончарова", с. 336-338. - На частном тит. л. загл.: Типы Гончарова. – Библиогр.: "Перечень произведений И.А. Гончарова и входящих в них типов, образов, лиц и имен", с. 327-334
1262910
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 4 : Аксаков. – 1914. – 109, [4] с. – "Источники для изучения С.Т. Аксакова" (с. 88). - На частном тит. л. загл.: Типы Аксакова. – Библиогр.: "Перечень произведений С.Т. Аксакова и входящих в них типов, образов, лиц и имен" (с. 75-87)
1262911
  Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев. – Москва : Просвещение, 1974. – 500с.
1262912
  Калугина Б.В. Словарь ложной омонимии флексий русского языка / Б.В. Калугина. – Кишинев, 1965. – 284с.
1262913
  Ломиковский В.Я. Словарь малорусской старины : составленный в 1808 г. В.Я. Ломиковским / В.Я. Ломиковский // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – II, 32 с.
1262914
  Тоффлер Словарь маркетинговых терминов = Dictionary of marketing terms / Тоффлер, Бетси-Энн, Имбер Джейн; Перевод со 2-го англ.изд. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 432с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-86225-759-4
1262915
  Иверсен Ю. Словарь медальеров и других лиц, имена которых встречаются на русских медалях / Напечатано по распоряжению Императорского Русского Археологического Общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1874. – 36 с.
1262916
   Словарь международного воздушного права. – Москва, 1988. – 189с.
1262917
   Словарь международного морского права. – М, 1985. – 253с.
1262918
   Словарь международного права. – М, 1982. – 245с.
1262919
   Словарь международного права. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Международные отношения, 1986. – 432с.
1262920
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва, 1994. – 560с.
1262921
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва : Международные отношения, 1995. – 560 с. – ISBN 5713308693
1262922
  Мурзаевы Словарь местных географических терминов / Мурзаевы, , и. – Москва : Географгиз, 1959. – 302с.
1262923
  Сахобиддинов С.С. Словарь местных и научных названий полезных и вредных растений Средней Азии / С.С. Сахобиддинов. – Ташкент : Изд-во АН Узб.ССР, 1953. – 96с.
1262924
  Флейшер М. Словарь минеральных видов / М. Флейшер; Под ред. В.А. Франк- Каменецкого. – Москва : Мир, 1990. – 204с.
1262925
   Словарь мифов. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8183-0068-4
1262926
  Кудрявцева Л.А. Словарь молодежного сленга города Киева : 2300 слов и выражений : [учеб. пособ.] / Л.А. Кудрявцева, И.Г. Приходько ; под ред. Л.А. Кудрявцевой ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Ин-т филологии. – Киев : [Издательский дом "Аванпост-Прим"], 2006. – 192 с. – ISBN 966-8571-18-5
1262927
  Кузнецова А.И. Словарь морфем русского языка : ок. 52000 слов / Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1986. – 1132, [4] с.
1262928
   Словарь морфологических терминов и схема описания трилобитов : Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков. – Москва : Наука, 1982. – 61с.
1262929
  Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов. / Ю.Е. Юцевич. – 3-е изд. перераб идоп. – Киев, 1988. – 261с.
1262930
  Попов А. Словарь на семи языках ( франц.-англ.-итальян.-испан.-портгал.-голланд.-русс.), в общем алфавите / А. Попов, В. Попов. – С-Пб.
1. – 1035с.
1262931
  Попов А. Словарь на семи языках ( франц.-англ.-итальян.-испан.-портгал.-голланд.-русс.), в общем алфавите / А. Попов, В. Попов. – С-Пб.
2. – 1136с.
1262932
   Словарь названий жителей (РСФСР). – М, 1964. – 399с.
1262933
   Словарь названий жителей СССР : ок. 10 000 названий. – Москва : Русский язык, 1975. – 616с.
1262934
  Котляр А.Н. Словарь названий морских рыб на шести языках / А.Н. Котляр. – Москва, 1984. – 288с.
1262935
   Словарь названий орографических объектов СССР. – Москва, 1976. – 303с.
1262936
  Линдберг Г.У. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран / Г.У. Линдберг, А.С. Герд. – Л., 1972. – 368с.
1262937
  Лейхман Л.К. Словарь названий химических реактивов / Л.К. Лейхман. – Изд. 6-е, доп. – Л., 1932. – 264с.
1262938
   Словарь наиболее употребительных антонимов. – Пекин : Пекинский пед. ун-т, 1992. – 494 с.
1262939
   Словарь наиболее употребительных синонимов. – Пекин, 1990. – 697с.
1262940
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка : 3 250 слов / [В.Д. Аракин, Г.М. Уайзер, С.К. Фоломкина] ; под общ. ред. проф. И.В. Рахманова. – изд. 2-е перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 589 с.
1262941
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка : 3 250 слов / В.Д. Аракин, Г.М. Уайзер, С.К. Фоломкина под общ. ред. И.В. Рахманова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1981. – 567 с. – Библиогр.: с. 33-35
1262942
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка : 3 250 слов / В.Д. Аракин, Г.М. Уайзер, С.К. Фоломкина ; под общ. ред. И.В. Рахманова. – Москва : Русский язык, 1984. – 567 с. – Библиогр.: с. 33-35
1262943
   Словарь наиболее употребительных слов английского, немецкого и французского языков. – Москва : Гос.издат.иностр. и нац.словарей, 1960. – 582с.
1262944
   Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1967. – 527с.
1262945
  Любимова З.М. Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка / З.М. Любимова. – Москва, 1990. – 447с.
1262946
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребительных слов французского языка : Около 4 000 слов / В.С. Цетлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 439с.
1262947
  Лейферт А.А. Словарь наиболее употребляемых в современном японском языке иероглифов / А.А. Лейферт. – Москва ; Ленинград : Издательство иностранных рабочих в СССР, 1935. – 308 с.
1262948
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребляемых слов французского языка / В.С. Цетлин. – Москва, 1969. – 464с.
1262949
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребляемых слов французского языка : Около 4 000 слов / В.С. Цетлин. – Изд.4-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1986. – 440с.
1262950
  Марканова Ф.А. Словарь народноразговорной лексики и фразеологии, составленный по собранию сочинений И.С.Тургенева. / Ф.А. Марканова. – Ташкент, 1968. – 694с.
1262951
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М. Мурзаев. – Москва : Мысль, 1984. – 653с.
1262952
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов : Справочник: В 2-х томах / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Картгеоцентр-Геодезиздат. – ISBN 5-86066-037-5
Т.1 : А-К. – 1999. – 340 с.
1262953
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов : Справочник: В 2-х томах / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Картгеоцентр-Геодезиздат. – ISBN 5-86066-037-5
Т.2 : Л-Я. – 1999. – 354 с.
1262954
  Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины : материалы для истории словарного состава говоров / П.А. Расторгуев ; [авт. вступ. статьи Н.Д. Расторгуева и Е.М. Романович]. – Минск : Наука и техника, 1973. – 295 с
1262955
  Бреннан Р. Словарь научной грамотности : Б.А. Борисов (пер.) / Р. Бреннан. – Москва : Мир, 1997. – 368 с. – ISBN 5-03-002977-Х
1262956
   Словарь научной и технической лексики: Английский.Немецкий.Французский.Нидерландский.Русский. – М, 1984. – 496 с.
1262957
  Блувштейн В.О. Словарь немецких сокращений / В.О. Блувштейн. – Москва, 1958. – 442 с.
1262958
  Огиенко И.И. Словарь неправильных и сомнительных слов / И.И. Огиенко. – с.
1262959
  Лепнев М.Г. Словарь непроизводных предлогов современного русского языка / М.Г. Лепнев. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2009. – 176 с. – ISBN 978-5-93762-072-9
1262960
  Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX - начало XXI в.в. ) : более 3000 слов и словосочетаний / Е.Н. Шагалова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 943, [1] с. – Библиогр.: с. 939-942. – ISBN 978-5-17-061488-2
1262961
  Грин Д. Словарь новых слов / Д. Грин. – Москва : Вече, Персей, 1996. – 339 с.
1262962
  Эйто Д. Словарь новых слов английского языка / Д. Эйто. – Москва : Русский язык, 1990. – 434с. – ISBN 5-200-01540-5
1262963
  Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. / З.С. Трофимова. – М., 1993. – 304с.
1262964
   Словарь новых слов и новых значений китайского языка, 1991. – 873с.
1262965
  Фенглер Х. др Словарь нумизмата / Х. др Фенглер. – М, 1982. – 328с.
1262966
  Пименова М. Словарь образов // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 190-196. – ISSN 2411-6548
1262967
  Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения : 17 000 слов / М.А. Штудинер. – 3-е изд. – Москва : Айрис-пресс, 2005. – 576с. – ISBN 5-8112-1522-3
1262968
   Словарь общегеографических терминов. – Москва : Прогресс
1. – 1975. – 407с.
1262969
   Словарь общегеографических терминов. – Москва : Прогресс
2. – 1976. – 394с.
1262970
   Словарь омографов русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. – Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 166с. – (Студентческая библиотека). – ISBN 5-8465-0213-X
1262971
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 448 с.
1262972
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1976. – 448 с.
1262973
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – 3-е изд., стер. – Москва, 1986. – 448 с.
1262974
  Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1976. – 626с.
1262975
  Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – 2-е изд., испр. – Тбилиси, 1978. – 532с.
1262976
  Тышлер И.С. Словарь омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1963. – 232с.
1262977
  Бернандт Г.Б. Словарь опер / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1962. – 554с.
1262978
   Словарь органических соединений : Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Т. 1 : Abietic acid - dyphone. – 1949. – 1072 с.
1262979
   Словарь органических соединений : Строение физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Eccaine - Myrtillin chloride. – 1949. – VIII, 892 с.
1262980
   Словарь органических соединений. : Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – Москва : Иностранная литература
Т. 3 : Naphihacarbazole - Zygadenine. – 1949. – VIII, 978 с.
1262981
   Словарь основных военных терминов. – М, 1965. – 248с.
1262982
  Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка / О.В. Вишнякова. – Москва, 1984. – 352с.
1262983
   Словарь пекинского диалекта. – Пекин, 1990. – 600с.
1262984
  Ци Ж. Словарь пекинского диалекта / Ж. Ци. – Пекин, 1991. – 700с.
1262985
   Словарь Пекинского диалекта. – Пекин, 1990. – 600с.
1262986
  Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка : (на материале газетной публицистики) / А.Б. Новиков. – Москва : Русский язык Медиа, 2004. – 332с. – ISBN 5-9576-0039-3
1262987
   Словарь персонажей русской литературы : Вторая половина XVIII-XIXв. – М.-Санкт-Петербург : Университетская книга, 2000. – 362с. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-7914-0084-8
1262988
   Словарь персоналий психологии от А до Я : Учебно-методическая литература. – Москва : Московский психолого-социальний ин-тут, Флинта, 1997. – 160с. – (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-89502-005-4; 5-89349-034-7
1262989
   Словарь по геологии нефти. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л, 1958. – 776с.
1262990
   Словарь по геологии нефти и газа. – Ленинград : Недра, 1988. – 678с.
1262991
   Словарь по геологии россыпей. – Москва : Недра, 1985. – 197с.
1262992
   Словарь по информатике / Л.В. Белецкая, С.Ф. Липницкий, И.П. Машковская, И.И. Млынчик. – Минск : Университетское, 1991. – 156 с.
1262993
   Словарь по кибернетике. – Киев, 1979. – 623с.
1262994
   Словарь по кибернетике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1989. – 751с.
1262995
   Словарь по китайской и зарубежной культуре. – Харбин, 1989. – 1171с.
1262996
   Словарь по культурологии. – Пекин, 1988. – 798с.
1262997
   Словарь по микроэлектронике : около 10000 терминов; английский, русский, немецкий, французский, нидерландский. – Москва : Русский язык, 1991. – 543 с. – ISBN 5-200-00637-6
1262998
   Словарь по партийному строительству. – М, 1987. – 365с.
1262999
   Словарь по электронике : английский, немецкий, французский, нидерландский, русский; около 9000 терминов / Р.Г. Мириманов, Н.Е. Сиротина, А.В. Лазарев, Н.А. Соболева, В.Н. и др. Гритченко; И.А.Болошин. – Москва : Русский язык, 1984. – 563 с.
1263000
   Словарь по электронике : английский, немецкий, французский, испанский, русский; около 9000 терминов / Р.Г. Мириманов, А.В. Лазарев, К.Х. Эранс, Н.А. Соболева, Н.Е. и др. Сиротина; И.А.Болошин. – Москва : Русский язык, 1988. – 560 с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,