Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1261001
  Юрійчук Є. "Раціональний вибір" громадян України шляхом референдуму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-64.
1261002
  Корабльова Н.С. "Раціональність": інтерпретація і розуміння у вітчизняній і західній традиціях // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 5-12. – ISSN 2073-803X
1261003
  Солодкин Я.Г. "Рачители" Бориса Годунова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 128-134. – ISSN 0042-8779
1261004
  Подкур Р. "Рашизм поєднує войовниче православ"я, радянське минуле та історію імперії" / розмову вів Олександр Гандзій // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 15 (618), 12 травня 2022. – С. 47-50
1261005
  Тарута С. "Рашизм" як суспільно-політична течія та ії правова оцінка / С. Тарута, В. Крижанівський, І. Мамонтов // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 91-96
1261006
  Розовський Б.Г. "Рваные" нормы уголовного кодекса // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 287-304. – ISSN 2524-0323


  Уголовное право считается замыкающей отраслью права («Последний довод короля»). На деле многочисленные запреты норм Уголовного кодекса определяют пределы правового регулирования позитивных отраслей права, выстраивая «Великую китайскую стену», зачастую ...
1261007
  Марочко В. "Реабілітація або смерть": загадка наркома Олександра Шумського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 21-38. – ISBN 966-675-240-9
1261008
  Шкода Т. "Реабілітовані історією" адвокати та правники біографічні відомості // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 265-301. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1261009
  Степанюк О.О. "Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами в синтезі похідних піримідину та піридину" : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Степанюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 164-188
1261010
  Шимчишин М. (Ре)візії афро-американської літератури крізь призму постісторизму // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 100-105. – ISSN 2413-3094


  "Авторка статті проаналізувала нещодавні повороти у літературознавчих студіях, зокрема у дослідженнях афро-американської літератури. Через осмислення ідей, запропонованих Волтером Бенн Майклзом, стверджується, що в парадигмі постісторизму, коли ...
1261011
  Лімборський І. (Ре)презентація і (ре)інтерпретація "чужого" слова при художньому перекладі за доби глобалізації (з погляду літературознавчої компаративістики) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 59-67. – Бібліогр.: Літ. : с. 66; 14 п. – ISSN 0236-1477
1261012
  Бондаренко М В. Р-визначальні поліноми для несерійних частково впорядкованих множин ширини 2 / М В. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. ЗО-40. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (27))
1261013
  Горгота О. Раціональна діалектика Г.В.Ф. Гегеля та екзистенційне трансцендування К. Ясперса як методи дослідження сутності релігійного // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 301/302 : Філософія. – С. 19-23. – (Філософія)
1261014
  Кашуба М. Раціональна душа та її властивості в українській філософії ХVII ст. // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 79-91. – ISSN 2410-2601
1261015
  Альтайе Натхір Айєд Атхааб Раціональна комбінована конструкція сталевого аркового мосту для умов Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01, 019 / Альтайе Натхір Айєд Атхааб ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури України. – Київ, 2018. – 22 с. – На обкл. авт. англ. : Natheer Aied Аthaab Al-Taie. – Бібліогр.: 7 назв
1261016
  Маруня В.П. Раціональна організація вільного часу молоді. / В.П. Маруня. – К, 1980. – 48с.
1261017
   Раціональна організація праці та управління виробництвом.. – Київ, 1973. – 203с.
1261018
  Маковецька І.М. Раціональна організація управлінської праці на підприємстві / І.М. Маковецька, Д.С. Виноградня // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 84-87. – ISSN 2415-8089
1261019
  Руденко С.В. Раціональна реконструкція історії української філософії у контексті основоположень методологічного фальсифікаціонізму та історизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються умови можливості раціональної реконструкції історії української філософії на базі основоположень методологічного фальсифікаціонізму та історизму. В статье анализируются условия возможности рациональной реконструкции истории ...
1261020
  Шенгерій Л.М. Раціональна реконструкція концепції наукових та філософських винаходів І.І. Лапшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу феномену філософського та наукового відкриття в структурі гносеологічних процесів. The article is dedicated to the analysis of the phenomenon of philosophical and scientific invention in the structure of gnoseological ...
1261021
  Руденко С.В. Раціональна реконструкція як метод дослідження історії української філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 40-43. – ISBN 966-7943-03-8
1261022
  Шенгерій Л.М. Раціональна та ірраціональна складові сучасної системи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізується філософсько-правова проблематика з точки зору синтезу раціонального та ірраціонального підходів. We analyze philosophical law problems in terms of synthesis of the rational and irrational approaches.
1261023
  Білокобильський О. Раціональна тематизація культурних імперативів як метафізична проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 33-37. – ISSN 1810-2131
1261024
  Ткаченко А.М. Раціональная організація міжнародних перевезень пасажирів з застосування телекомунікаційних технологій. : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Ткаченко А.М.; МО України, Україн. транспорт. ун-т. – К., 1999. – 18л.
1261025
  Коваленко П.І. Раціональне використання води на меліорованих землях / П.І. Коваленко, Ю.О. Михайлов. – Київ : Урожай, 1986. – 184с.
1261026
  Жук В.М. Раціональне використання водних ресурсів в контексті освоєння прогнозних ресурсів нафти і газу в межах Харківської області / В.М. Жук, І.О. Карпенко, Д.Ю. Серединський // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1261027
  Бересток А.А. Раціональне використання водних ресурсів Сумської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 9-10
1261028
  Нараєвська І.С. Раціональне використання економічних важелів антимонопольного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 81-83
1261029
  Слободян В.І. Раціональне використання енергетичних ресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Слободян В.І. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1261030
  Ступець М.Г. Раціональне використання і відтворення природних ресурсів як сталого економічного та соціального розвитку / М.Г. Ступець, Р.Й. Гулько, Н.М. Ступець // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 78-82. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-7468
1261031
  Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.С. Левківський, М.М. Падун. – Київ : Либідь, 2006. – 280с.. – ISBN 960-06-0419-X
1261032
  Шаптала О.С. Раціональне використання й охорона земель сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 117-122. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1261033
  Мольчак Я.О. Раціональне використання малих річок Волині, їх охорона й оцінка якості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 483-488 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1261034
  Чумак Лариса Федорівна Раціональне використання простих та комплексних мінеральних добрив з урахуванням екологічного фактору : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.01 / Чумак Лариса Федорівна; Сумський держ. ун-тет. – Суми, 1998. – 19л.
1261035
   Раціональне використання рельєфу та охорона водойм при глибокому бурінні на нафту і газ у Великоземельській тундрі / Н.П. Гусєва, В.Т. Палієнко, Ю.А. Сілецький, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 15-21 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 31)
1261036
  Тирпак Іван Васильович Раціональне використання робочого часу / Тирпак Іван Васильович. – К. : т-во Знання УРСР, 1983. – 46с.
1261037
  Цвелих Є.М. Раціональне використання розкривних порід на родовищах корисних копалин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено деякі міркування щодо раціонального використання порід при експлуатації кар"єрів на прикладі Ново-Петрівського родовища цегельної сировини.
1261038
  Тихенко О.В. Раціональне використання сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи їх вирішення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 76-81. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1261039
  Накашидзе Л.В. Раціональне використання сонячних елементів у складі ФЕУ при різному рівні інсоляції : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Накашидзе Л.В. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 30 назв
1261040
  Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посібник / Р.М. Панас. – Львів : Новий Світ - 2000, 2008. – 349, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. - Слов.: с. 315-322. – Бібліогр.: с. 323-335. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-055-6
1261041
  Атаман Л.В. Раціональне використання та охорона сакральної спадщини // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-966-285-405-3
1261042
  Кичко І. Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров"я та тривалості життя / І. Кичко, А. Холодницька // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 7-17. – ISSN 2411-5215
1261043
  Кичко І. Раціональне водокористування та водоспоживання у процесі інтенсифікації сільськогосподарської діяльності: еколого-економічні аспекти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 54-63. – ISSN 2411-5215
1261044
  Вершиніна Л.Р. Раціональне землекористування - головний фактор збереження родючості грунтів / Л.Р. Вершиніна, К.О. Єфіменко // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 69-72. – ISBN 978-966-02-6827-2
1261045
  Коробська А.О. Раціональне землекористування - як основа сталого розвитку національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 105-115
1261046
  Мудрова О. Раціональне надрокористування - запорука економічної незалежності держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 54-58
1261047
  Самсін І.Л. Раціональне праворозуміння і правозастосування як фундаментальні умови правосуддя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 239-244
1261048
   Раціональне природокористування - життєве кредо Л.Я. Новаковського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 66 : фото. – ISSN 1561-4980
1261049
  Гамалій Ірина Петрівна Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням ( на прикладі Білоцерківського району Київської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Гамалій Ірина Петрівна; КНУТШ. Географ. фак-тет. – Київ, 2003. – 220с. + Додатки: л. 199-220. – Бібліогр.: л. 181-199
1261050
  Гамалій Ірина Петрівна Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням ( на прикладі Білоцерківського району Київської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Гамалій І.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1261051
  Скрипник А.В. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ / А.В. Скрипник, О.С. Голячук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 153-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1261052
  Тищенко О.В. Раціональне природокористування та охорона кіс Північного Приазов"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проаналізовано сучасний природоохоронний стан кіс Північного Приазов"я. Показано, що за минулі 69 років основними змінами є значне збільшення обводненості територій кіс та різке скорочення площ, зайнятих галофіт ними та псамофіт ними угрупованнями. ...
1261053
  Іртищева І. та інші Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 2 (328), лютий. – С. 34-36. – ISSN 1810-3944
1261054
  Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.67-83
1261055
  Глушак А.С. Раціональне та ірраціональне в структурі філософського дискурсу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.29-46. – ISSN 2075-1443
1261056
  Постригань Г. Раціональне та ірраціональне в сучасній демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 98-105. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретичні основи аналізу сучасної демократії як єдності раціональних та ірраціональних параметрів. Аргументовано виокремлення інституціональної складової демократії, що забезпечує раціо налізацію структур та про цесів систем ...
1261057
  Афоніна О.С. Раціональне та ірраціональне начало в творчості сучасних українських композиторів // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-153
1261058
  Кравченко Л.П. Раціональне та ірраціональне у світоглядних засадах філософії права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип.286)
1261059
  Стельмащук А.М. Раціональне транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 47-54. – ISSN 2309-1533
1261060
   Раціональне фінансування науки як передумова розбудови знаннєвого суспільства в Україні. – Київ, 2004. – 32с. – ISBN 966-651-134-7
1261061
  Шаповал В.М. Раціональне, ірраціональне і надраціональне в свободі // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 87-97. – ISSN 2075-1443
1261062
  Яременко В. Раціональний вибір у мережевих структурах у контексті механізмів соціально-економічного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-54. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1261063
  Смольников Б.М. Раціональний комплекс геоелектричних досліджень при вивченні карсту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 133-139 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1261064
  Капустян В.О. Раціональний підхід до моделювання діяльності банку з урахуванням показників матеріальних та нематеріальних активів / В.О. Капустян, І.С. Толкач // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6814
1261065
  Ходаковський П. Раціональний погляд на податкову амністію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 10
1261066
  Хонін В.М. Раціональний розподіл ресурсів планети: утопія чи близьке майбутнє? / В.М. Хонін, А.М. Нестеренко, А.О. Онисько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 100-106


  Світова економічна система функціонує на принципі вільних ринкових відносин та конкуренції. Виробничі процеси вимагають зростаючих затрат ресурсів планети, кількість яких обмежена. В таких умовах постає загроза виживанню Людства. Різноманітні урядові ...
1261067
  Фомічова В. Раціональний та ірраціональний аспекти соціальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості співвіднесення раціонального та ірраціонального аспектів соціальної поведінки. Проаналізовано їхнє місце та роль як регуляторів поведінки особистості. Запропоновано типологію соціальної поведінки на підґрунті критерію ...
1261068
   Раціональні бульбашки на фондовому ринку Пакистану / Абдул Хак, Ю-Чень Хунг, , Хунг-Чунь Лію // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 371-382 : табл., рис. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1993-6788
1261069
  Дзьобань О.П. Раціональні засади віртуальної реальності / О.П. Дзьобань, Ю.В. Мелякова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 8-15
1261070
  Окорокова В В. Раціональні засади західноєвропейської утопії XVIII століття в межах загальної просвітницької ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 39-43. – ISSN 2077-1800
1261071
   Раціональні навчальні плани як запорука якісної підготовки магістрів за спеціальністю "Медицина" / Ю.В. Думанський, П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, О.В. Кєтінг // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 82-84. – ISSN 1681-2751
1261072
  Балакова Валентина Миколаївна Раціональні плоскі криві 5-го порядку в геометричних моделях кінематичних поверхонь : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.01 / Балакова Валентина Миколаївна; Мін-во освіти України. – К., 1998. – 15с.
1261073
  Федоров О.П. Раціональні режими відпуску теплоти при різних схемах теплопостачання : Автореф... канд. техн. наук: 05.23.03 / Федоров О.П.; Харків. держ. техн. ун-т будів. та архіт. – Харків, 2000. – 19л.
1261074
  Яковлев Д.В. Раціональні реформи як запорука політичного розвитку та консолідації суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 619-624. – ISSN 1563-3349
1261075
  Федун Тетяна Вячеславівна Раціональні способи побудови, управління та екплуатації установок зовнішнього освітлення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.07 / Федун Т.В.; МО і НУ, Харків. держ. академ. міського господарства. – Харків, 2002. – 22 с.
1261076
  Капустян В.О. Раціональні стратегії поведінки агентів в моделі нелінійної макроекономічної динаміки / В.О. Капустян, М.Г. Чепелєв // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 138-152 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1261077
  Дубінін В.В. Раціональні та ірраціональні способи розв"язання етнічних протиріч // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 77-93
1261078
  Кофман Ю. Раціональні точки на площині // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 60-61. – ISSN 1029-4171
1261079
  Конопльов Олексій Ігоревич Раціональні цикли, схеми і характеристики безмашинних пароежекторних генераторів холоду для транспортних настанов : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Конопльов Олексій Ігоревич; Мін-во освіти України. Одеська держ. Акад. холоду. – Одеса, 1997. – 18л.
1261080
  Сербенюк С. Раціональні числа в термінах знакододатних рядів Кантора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-15. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню завдання раціональних чисел рядами Кантора. Критерій раціональності для випадку довільної послідовності (qk) сформульовано, деякі його наслідки розглянуто. Статья посвящена изучению представления рациональных чисел рядами ...
1261081
  Юркевич О.М. Раціональність аргументації: логічні правила та значення // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 70-81. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1261082
  Меркулова Т. Раціональність в економічній моделі людини // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 25-34. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1261083
  Таликін Є.А. Раціональність господарської процесуальної форми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 34-38
1261084
  Почтовюк А.Б. Раціональність діяльності вищої школи // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 337-344


  У статті викладено основні аспекти раціональності в діяльності системи вищої освіти. Визначено цілі вищої освіти, критерії оцінювання її якості, а також місце вищого навчального закладу в системі вищої освіти. Досліджено та поєднано наявні атрибути ...
1261085
  Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття / М.В. Попович. – Київ, 1997. – 290с.
1261086
  Скотний В. Раціональність і подолання трагізму людського буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.61-69. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1261087
  Кратт О. Раціональність колекціонування професійної освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 71-79. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 2). – ISSN 2306-4420


  Поширення кількох професійних освіт є соціально-економічним явищем, яке демонструє співпрацю сфери професійної освіти та ринку праці. Теоретичним підґрунтям пояснення явища є вибір особою майбутньої професії. Поведінку абітурієнтів характеризує теорія ...
1261088
  Петрук Н.К. Раціональність та форми її інституалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1261089
  Туленков М.В. Раціональність управління в транзитивному суспільстві : монографія / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 300с. – ISBN 966-8640-15-2
1261090
  Кучмієнко О. Раціональність утворення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 383-384
1261091
  Бондаренко Є.В. Раціональність функцій росту ініціальних автоматів Мілі / Є.В. Бондаренко, М В. Скочко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 3. – C. 3-8. – ISSN 1025-6415
1261092
  Казимирова Ю.А. Раціональність як базовий концепт культури в сучасному мовознавстві // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 55-58. – (Філологічні науки)
1261093
  Бовтач С.В. Раціональність як історико-філософська проблема та її прояви в українській філософії ХІ - ХVІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено витоки та прояви ідей раціональності в розвитку української філософської думки ХІ-ХVІІ ст. На підставі історико-філософського аналізу пам"яток цього періоду автор дійшла висновку, що витоки формування раціоналістичної традиції в Україні ...
1261094
  Ільїна Г Раціональність як реляційність : синтетична єдність відмінностей в трансцендентальному просторі границі // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.106-119. – ISSN 2075-1443
1261095
  Лобода Ю.О. Раціональність як фактор суспільного розвитку // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 27-29
1261096
  Гвоздік О.І. Раціональність: загальна теорія та логіка історії. / О.І. Гвоздік. – К., 1994. – 175с.
1261097
  Вільчинська І.Ю. Раціонально-інструментальний підхід до дослідження електоральної мотивації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 95-104
1261098
  Головкін Б. Раціонально-прагматичні основи дослідження корисливо-насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 90-96.
1261099
  Воєводін О.П. Раціонально-теоретичні форми у структурі художньої свідомості : Дис... докт. філос.наук: 09.00.08 / Воєводін О. П.; МО Укр., Луганський держ. перд. ін-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 371л. – Бібліогр.:л.347-372
1261100
  Воєводін Олексій Петрович Раціонально-теоретичні форми у структурі художньої свідомості : Автореф... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Воєводін Олексій Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1261101
  Кузовлев П.М. Рацоинальное использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузовлев П.М.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 16л.
1261102
  Пружин Б.И. Рацональность и историческое единство научного знания / Б.И. Пружин. – Москва, 1986. – 150с.
1261103
  Громов В.Г. Рачет ламинарного пограничного слоя при наличии неравновесных химических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громов В.Г.; Науч.-исслед. ин-т механики МГУ. – М., 1968. – 7л.
1261104
  Ризаев С.А. Рачий Нересян / С.А. Ризаев. – М : Искусство, 1968. – 191 с.
1261105
  Рехвиашвили Ш. Рачинская баллада. : стихи и поэма / Шалва Рехвиашвили ; пер. с груз. А.Налбандяна. – Орджоникидзе : Ир, 1969. – 52 с.
1261106
  Краев Л.Ф. Рачительно, по-хозяйски / Л.Ф. Краев. – К., 1988. – 120с.
1261107
  Овсянников Л.Н. Рачительные хозяева / Л.Н. Овсянников. – М, 1965. – 48с.
1261108
   Рачия Капланян. – Ереван, 1973. – 142 с.
1261109
   Рачо Стоянов.. – София, 1978. – 950с.
1261110
  Казанский П.Е. Рачь проф. П.Е. Казанского на собрании славянских юристов в Софии 26 июня / П.Е. Казанский, 1910. – 7с.
1261111
   Рашба Еммануїл Йосифович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 359 : фото
1261112
  Зингер Г.Р. Рашель / Г.Р. Зингер. – Москва : Раугул Р.Д., 1980. – 253 с.
1261113
  Анастасия Горбунова Рашен бой : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 78-81 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1261114
  Саркисьянц С.М. Рашение некоторых задач механики при поиощи ЭВМ : Автореф... канд .физ .мат.наук: / Саркисьянц С. М.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1261115
  Куткашенский Исмаил-бек Рашид-Бек и Саадат-ханум : [рассказ : пер. с фр.] / Исмаил-бек Куткашенский ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т литературы им. Низами. – Баку : Изд-во Акад. наук Азерб. ССР, 1950. – 40 с.
1261116
  Куткашенский И. Рашид-бек и Саадет-ханум : рассказ / И. Куткашенский; пер. с азерб. М.Эфендиева. – Баку : Детюниздат, 1959. – 40 с.
1261117
  Демирчян Д.К. Рашид : повесть / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Тифлис : Закгиз, 1935. – 116 с.
1261118
  Абасова Э.Г. Рашид Бейбутов : Рашид Меджид Бейбутов, о нем / Э.Г. Абасова. – Баку : Азернешр, 1965. – 68 с., [15] л. ил. : ил.
1261119
   Рашид Максютов / Максютов, Выставка, Москва. произведений., 1975. – М., 1975. – 13с.
1261120
  Голованов Н.Н. Рашид Мухаметбареевич Нурмухаметов / Н.Н. Голованов. – Л., 1972. – 33с.
1261121
  Бодрова Э.С. Рашид Нурмухаметов / Э.С. Бодрова. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1976. – 75 с. : ил.
1261122
   Рашид Нурмухаметов. – Уфа, 1986. – 97с.
1261123
  Абдуллаев Н. Рашид Тимуров : очерк жизни и творчества / Н. Абдуллаев. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1970. – 35, [5] с., [16] л. ил.
1261124
  Ломако О. Рашизм з Ільїним на знаменах // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 2 вересня (№ 17). – С. 1
1261125
  Макарчук В.С. Рашизм як найдеградованіша стадія фашизму // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 21-30. – ISSN 0869-2491
1261126
  Майданюк В. Рашизм як різновид неофашизму // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 43. – С. 5. – ISSN 0027-8254
1261127
  Заєць І. Рашизм. Особлива тоталітарна ідеологія / І. Заєць, В. Вовк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 19-25 травня (№ 8/9). – С. 5
1261128
  Стасюк А. Рашинарі // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 29-31
1261129
  Шрайбман И.И. Рашковские рассказы / Ихиль Шрайбман; пер. с евр. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 223 с.
1261130
  Уббелоде Ращепление жиров и производство глицерина / Уббелоде. – С.л, 1934. – 160с.
1261131
  Аламбергенова С.Т. Ращзработка методов очистки, обогащения и стабилизации каталазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Аламбергенова С. Т.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1261132
  Ткач М.М. Раю мій, розмаю : родовід / Микола Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 363. – ISBN 978-966-2765-93-9
1261133
   Раю, мій раю, іде Коляда : вірші укр. поетів про Різдво / [упоряд.: Н.О. Данилевська]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 48 с. – ISBN 978-966-340-446-2
1261134
  Киреев Р.Т. Рая Шептунова и другие люди. / Р.Т. Киреев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 319с.
1261135
  Мамаева С.А. РБА в системе профессиональных коммуникаций // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 84-92. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные инструменты профессиональных коммуникаций, используемые Российской библиотечной ассоциацией (РБА). Охарактеризовано место РБА в онлайновом коммуникационном пространстве. Подчеркнута консолидирующая роль Ассоциации.
1261136
  Басов С. РБА меняет "паспорт" : о новой редакции устава Российской библиотечной ассоциации / Сергей Басов // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 7 (217). – С. 26-31. – ISSN 1727-4893


  О новой редакции устава Российской библиотечной ассоциации
1261137
   РБА: в ожидании реформ? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  Один из наиболее представительных профессиональных форумов - Всероссийский библиотечный Конгресс - XIX Ежегодная конференция Российской библиотечной Ассоциации - состоялся 18-23 мая в Рязани - Библиотечной столице России-2014. Основные мероприятия ...
1261138
  Ейсмонт Ю. РБД "Україніка наукова": редакційна електронного ресурсу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326
1261139
  Качкан В. Рвав кайдани з думки і волі // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 30-43. – ISBN 5-87322-078-0


  Юліан Романчук в українській історії.
1261140
  Бенелли С. Рваный плащ. Ужин шуток / С. Бенелли ; пер. А.В. Амфитиатрова, И. Гриневской, В. Нардуччи ; вступ. ст. А.В. Амфитиатрова, А.В. Луначарского. – Москва ; Питербург : ГИЗ, 1923. – 253 с. – Библиогр.: с. 252. – (Всемирная литература. Италия. Избранные сочинения Сем Бенелли, [род. 1880] / под ред. А.Л. Волынского)
1261141
  Шевченко А.Ф. Рвзрывные нарушения на локальных структурах Днепровско-Донецкой впадины и их роль в распределении нетяных и газовых залежей : Автореф... канд. геол. минер.наук: 136 / Шевченко А. Ф.; Всес. нефт. науч. исслед. геол.-развед. ин-т. – Л., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1261142
  Воскрекасенко С.І. Рвись у вись, але й під ноги дивись : вірші, гумор та сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 95 с.
1261143
  Савостин Н.С. Рвутся жаворонки ввысь. / Н.С. Савостин. – Чита, 1961. – 16с.
1261144
   РГБ: полтора века в Москве на службе КНИГЕ // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В апреле 2013 г. Российская государственная библиотека отмечает 150-летний юбилей. Об истории одной из крупнейших в мире библиотек, интересных сюжетах, связанных с её становлением и развитием, современных проблемах и задачах библиотечного сообщества ...
1261145
   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка. – Рівне : РДГУ. – (Науковий літопис)
Т. 1 : / [уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Н.В. Марчук]. – 2010. – 383, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 358-378. – Бібліогр. в тексті
1261146
   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; Наук. б-ка. – Рівне : Наукова бібліотека РДГУ. – (Науковий літопис)
Т. 2 : / [уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Л.В. Ковальчук та ін.]. – 2015. – 371 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 360-366. – Бібліогр. в тексті
1261147
  Костров М.Л. Рдейский край : Рассказы, очерки, повесть / М.Л. Костров. – Москва : Советский писатель, 1984. – 350с.
1261148
  Галинис В. Рдесты - Potomogeton (Tourn.) L. Литовской ССР. Флора, экология, распространение и теорет. и практ. значение их изучения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Галинис В. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1261149
  Лин В. РДР-11 и VAX-11. Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера / В. Лин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 315 с.
1261150
  Шимчишин М.М. Ре/деконструкція материнства в постмодерному літературному пректі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 281-285
1261151
  Решетов Владимир Реабилитация атома : после Чернобыля. Реакторы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 42-48 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1261152
  Алафаев А.А. Реабилитация балкарского народа : проблемы и решения / А.А. Алафаев, Сабанчиев, Х-М.А // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 79-90. – ISSN 0869-5687


  Подолання наслідків масових репресій 1920-1950-х рр. - головна проблема історії Росії ХХ століття
1261153
  Николаева Л.Ф. Реабилитация больных ишемыческой болезнью сердца: / Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов. – Москва, 1988. – 288с.
1261154
  Таджиев Т. Реабилитация в советском уголовном процессе. / Т. Таджиев. – Ташкент, 1986. – 168с.
1261155
  Бергер М.Л. Реабилитация здравого смысла / М.Л. Бергер, А.Ф. Пашков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 207, [2] с. – (Экономика : актуал. разговор)
1261156
   Реабилитация личности несовершеннолетних нарушителей / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев, М.Г. Дмитриев, И.Ю. Апалькова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1261157
  Гадаборщева Ф.М. Реабилитация народов, подвергшихся депортации в середине XX века в СССР: (историко-правовые проблемы) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 177-182. – ISSN 1812-8696
1261158
  Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. / М.И. Пастухов. – Минск, 1993. – 176с.
1261159
  Бойцова В В. Реабилитация необоснованно осужденных граждан в современных правовых системах : учеб. пособ. / В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова ; Гос. ком. РФ по высшему образованию, Тверской гос. ун-т. – Тверь : [Б. и.], 1993. – 105 с.
1261160
  Паше-Озерский Н.Н. Реабилитация осужденного. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1918. – IV, 418 с. – Экз. в разных тип. переплетах и разн. тип. бумаги


  На тит. л. № 118935 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Илью Львовичу Бабату от автора
1261161
  Соломка О. Реабилитация по мировым стандартам. В НМУ им. А. Богомольца готовят квалифицированных специалистов // Сегодня. – Киев, 2018. – 27 июня (№ 112). – С. 8


  В последнее время в медицине все больше утверждается реабилитационное направление, основой которого является комплексное восстановительное лечение заболеваний и повреждений. В этом процессе ведущую роль играет физическая терапия и эрготерапия. Она ...
1261162
  Козлов В. Реабилитация подлогом - "как в кино". Дневник , который не писал Берия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 0235-7089
1261163
  Стасенко С.А. Реабилитация спора о диалектике и метафизике в современной философии // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 26-31
1261164
  Кракауэр З. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр. – Москва, 1974. – 423с.
1261165
   Реабилитация: Политические процессы 30-50-х годов. – Москва : Политиздат, 1991. – 460 с. – ISBN 5-250-01429-1
1261166
   Реабилитирован посмертно. – М.
1. – 1988. – 511с.
1261167
   Реабилитирован посмертно. – М.
2. – 1988. – 367с.
1261168
   Реабилитирован посмертно. – 2-е изд. – М.
1-2. – 1989. – 574с.
1261169
  Вергунова І.М. Реабілітаційна критерій-орієнтована програма з підтримки та підвищення якості життя людини / І.М. Вергунова, О.А. Горбунов, Є.О. Осадчий // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-966-8725-10-4
1261170
  Скорбатюк А. Реабілітаційні моделі надання послуг в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується досвід Німеччини щодо реабілітаційних моделей надання послуг людям з інвалідністю, особам з адиктивною поведінкою та особам з психічними розладами. Проаналізовано системи надання реабілітаційних послуг окремим клієнтським групам та діючі ...
1261171
  Адамовський В.І. Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 196-199. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1261172
   Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водн. господарства та природокорист. ; [редкол.: Григус І.М., Нестерчук Н.Є., Андонова А. та ін.]. – Рівне. – ISSN 2522-1795
№ 2. – 2017. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами та мовою статті
1261173
  Озерський І Реабілітація в кримінальному процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.76-78. – ISSN 0132-1331
1261174
  Гуменна Д. Реабілітація відьми // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – С. 7-13
1261175
  Щербакова А.О. Реабілітація етичного крізь призму значущості індивідуальної біографії (А. Макінтайр, Г. Арендт) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 30-37. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
1261176
  Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х - початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 19-27. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1261177
  Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х - початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 10-11
1261178
  Печеніна Н. Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалах архіву Дніпропетровської області) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 46-49
1261179
  Косець Д. Реабілітація засудженого при встановленні фальсифікації доказів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
1261180
  Лапчевська А.Л. Реабілітація магічного в сучасному світі. Феномен української відьми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 154-157
1261181
  Журавльова Тетяна Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 96-103. – ISSN 1728-6875
1261182
  Івашко О.Д. Реабілітація міського середовища засобами стріт-арту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 81-85 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1261183
  Шевченко В.М. Реабілітація осіб з тяжкими порушеннями слуху (досвід Німеччини) // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – С. 144-154. – ISSN 2313-4542
1261184
  Тягур Т. Реабілітація підлітків 12-16-річного віку зі сколіозом І-ІІ ступеня заходами адаптивної фізичної культури на етапі попереднього дослідження // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 78-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2221-1217
1261185
  Юр"єва Л.М. Реабілітація підлітків, позбавлених батьківського піклування : монографія / Л.М. Юр"єва, Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2009. – 118с. – ISBN 978-966-8125-94-2
1261186
  Лошицький М. Реабілітація поліцейського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
1261187
  Шульга М.А. Реабілітація поняття "простору" в геополітичній думці сучасної Росії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 95-106
1261188
  Іванов-Костецький Реабілітація прибережних промислових територій як актуальний напрям розвитку великих міст // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 130-135. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1261189
  Завгородній А.А. Реабілітація психологізму в когнітивістській інтерпретації пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1261190
  Дьомін Ю.М. Реабілітація раніш репресованих: поняття, правові наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 111-114. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті йдеться про хід реабілітації незаконно репресованих, про ті проблеми, які виникають у практиці, зроблена спроба дати поняття "реабілітації", порівняти правові наслідки реабілітації в залежності від часу репресії. Автор не наводить докладного ...
1261191
   Реабілітація репресованих: Законодавство та судова практика : Офіц. вид-ня. – Київ : Юрінком, 1997. – 464с. – ISBN 966-7059-03-0
1261192
   Реабілітація репресованих: Чому і як це відбуватиметься // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 10-11
1261193
  Кравченко Ярослав Реабілітація репресованого "Кобзаря" = До 110-ліття від дня народження художника-бойчукіста Василя Седляра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 166-169. – ISSN 0868-4790
1261194
  Вечерський В. Реабілітація репресованої святині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.11-16
1261195
  Москаленко А.З. Реабілітація слова / А.З. Москаленко. – Київ, 1989. – 100с.
1261196
  Тріпак М.М. Реабілітація студентів з інвалідністю у спеціальному закладі вищої освіти: види реабілітаційних послуг, шляхи їх реалізації / М.М. Тріпак, Т.В. Боровисюк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 287-291. – ISBN 978-966-654-490-5
1261197
  Масленнікова В. Реабілітація та працевлаштування інвалідів в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-27.
1261198
  Сафін О. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Oбгрунтoвуютьcя пcиxoлoгiчнi зacaди cтвoрeння у дeржaвi cиcтeми рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї ociб, щo брaли учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї нa Cxoдi Укрaїни. При цьoму ocнoвний нaгoлoc рoбитьcя нa тoму, щo cтaн aдaптaцiї кoмбaтaнтa у ...
1261199
  Мазур Марта Реабілітація у кримінальному процесі: визначення поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 133-137
1261200
  Наумова А.О. Реабілітація у кримінальному процесі: проблеми теорії, законодавства та практики // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 398-411. – ISSN 0130-2655
1261201
  Ткач В.В. Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі Греції та Польщі / В.В. Ткач, С.М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1261202
  Синишина В.М. Реабілітація учасників АТО методами психологічної допомоги // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 237-246. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1261203
  Кирилюк В.В. Реабілітація учасників ліквідації надзвичайних ситуацій і постраждалого населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 19-21
1261204
  Кравченко Н. Реабілітований історією: Звада Гнат Гнатович // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 63-65. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних матеріалів досліджуються різноманітні політичні репресії в УРСР у 30-ті роки XX століття, біографічні дані та доля викладача Київського Лісотехнічного інституту Звади Гната Гнатовича, який безневинно постраждав від радянського ...
1261205
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-963-008-0
Кн. 2 : ред. кол.: Чабан А.Ю., Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2002. – 480 с.
1261206
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-04-7(т.3); 966-668-020-3
Т.3 : Долинський, Калуський і Рожнятівський райони. – 2002. – 596с.
1261207
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-10-1(т.4); 966-668-013-0
Т.4 : Галицький, Рогатинський і Тисменицький райони. – 2002. – 636с.
1261208
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Сміла : Тясмин. – ISBN 966-7036-42-1
Кн. 3 : ред. кол.: Чабан А.Ю., Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2003. – 528 с.
1261209
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-26-8(т.5); 966-668-013-0
Т.5 : Городенківський, Снятинський і Тлумацький райони. – 2003. – 560с.
1261210
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: у двадцяти семи томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-63-2(кн.1); 966-8090-64-0
Кн. 1. – 2004. – 984с.
1261211
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. Галіулліна, А.Т. та ін. Гордієнко; Авт.: Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В., Гордієнко А.Т. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Данилюк Ю.З. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.2 : Полтавська область. – 2004. – 720с.
1261212
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / В.І. Бутенко, О.В. Голуб, В.А. Золотарьов, В.І. Кадєєв, Н.В. Лапчинська, Л.М. та ін. Момот; Бутенко В.І., Голуб О.В., Золотарьов В.А., Кадєєв В.І., Лапчинська Н.В., Момот Л.М. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Данилюк Ю.З., Реєнт О.П. та ін.; Обласна редкол.: Третецький В.П. та ін. – Харків : Оригінал. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-649-016-1 (Кн.1, Ч. 1); 966-649-015-3
Кн.1, ч.1 : Харківська область. – 2005. – 800с.
1261213
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / О.О. Нестуля, Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. та ін. Галіулліна; Авт.: Нестуля О.О., Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Реєнт О.П. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.3 : Полтавська область. – 2005. – 720с.
1261214
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах. – Рівне : Рівненська друкарня. – ISBN 966-7358-89-5
Кн. 1 : Рівненська область. – 2006. – 584с.
1261215
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Смила : Тясмин. – ISBN 966-7036-66-9
Кн. 1 : ред. кол.: Овчаренко М.С.(гол.), Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2006. – 600 с.
1261216
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: у 27-ми томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-428-010-0 (кн.2); 966-8090-64-0
Кн. 2. – 2006. – 1136с.
1261217
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / О.О. Нестуля, Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. та ін. Галіулліна; Авт.: Нестуля О.О., Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Реєнт О.П., Данилюк Ю.З. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.4 : Полтавська область. – 2006. – 736с.
1261218
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. – Київ ; Одеса : АТ "ПЛАСКЕ". – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-8692-38-3
Кн. 1 : Одеська область / [Л.Г. Білоусова, О.Й. Бірштейн, О.Б. Бриндак та ін.] ; обл. редкол.: Ковальчук (голова) [та ін.]. – 2010. – 800 с., [32] арк. фотоіл. : іл., табл., портр. – Подвійна тит. сторінка .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. - Покажч.: c. 737-775. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1261219
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Світогляд. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-8837-25-8
Кн. 5 : Миколаївська область / обл. редкол.: Круглов М.П. (голова) [та ін.]. – 2010. – 653, [1] с. : іл., табл., портр. – Подвійна тит. сторінка. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1261220
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Смолій В.А. (голова) [та ін.]. – Київ ; Рівне : ПП ДМ. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-617-515-253-9
Кн. 7 : Рівненська область / обл. редкол.: Драганчук М.М. [та ін.] ; наук.-ред. група: Жив"юк А.А. (керівник) [та ін.]. – 2017. – 679, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 661-677. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1261221
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Смолій В.А. (голова) [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-457-402-7
Кн. 6 : Тернопільська область / обл. редкол.: Бажан О.Г. (голова) [та ін. ; упоряд.: О.Г. Бажан, П.З. Гуцал, Г.П. Маєвська]. – 2020. – 670, [2] с. : табл. – Подвійна тит. сторінка. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1261222
   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-7263-66-5
Т.1 : Коломийський і Косівський райони. – 2000. – 656с.
1261223
   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-668-020-3(т.2); 966-668-013-0
Т.2 : Місто Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони. – 2001. – 648с.
1261224
   Реабілітовані книги у фондах ХДНБ ім. Б.Г. Короленка. – Харків, 1994. – 183 с.
1261225
  Богданова И.П. Реабсорция излучения в положительном столбе тлеющего разрадя в парах цезия : Автореф... канд. хим.наук: / Богданова И. П.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1261226
  Кирій С.О. Реагенти водоочищення на основі відходів глиноземного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Кирій Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1261227
  Сухан В.В. Реагенти й розчини для хімічного аналізу / Сухан В.В., Трохименко О.М., Трохименко А.Ю. ; за заг. ред. О.Ю. Тананайко. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 470, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-999-053-2
1261228
  Максин В.И. Реагентная обработка водозаборной скважины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-83 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
1261229
  Лившиц А.К. Реагентные режимы флотации руд тяжёлых цветных металлов / А.К. Лившиц. – М., 1960. – 102с.
1261230
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 1 : А - Е. – 1970. – 447 с. : ил.
1261231
  Физер Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 2 : Ж - Н. – 1970. – 479 с. : ил.
1261232
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 3 : О - Т. – 1970. – 478 с. : ил.
1261233
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. канд. наук З.Е. Самойловой ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 5. – 1971. – 720 с. : ил.
1261234
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. канд. хим. наук З.Е. Самойловой ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца. – Москва : Мир
Т. 6. – 1975. – 397 с. : ил.
1261235
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер; Пер. с англ. Т.П. Толстой ; Под ред. И.Л. Кнунянца. – Москва : Мир
Т. 7. – 1978. – 724 с.
1261236
  Физер М. Реагенты для органического синтеза. : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 4 : У - Я. – 1971. – 284 с. : черт
1261237
   Реагирование гидробионтов на оловоорганические соединения. – Москва : Издательство АН СССР, 1979. – 182с.
1261238
  Федотов Д.М. Реагирование имаго вредной черепашки (Eurygaster integriceps Put.)на некоторые абиотические условия : (Представлено акад. И.И. Шмальгаузеном 1.III.1943) / Д.М. Федотов // Компакт - 252387 / Д.М. Федотов. – С. 303-305


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от Д. Федотова 5.III.46
1261239
  Желонкина Н.П. Реагирующие рпеплики немецкой диалогической речи (реакция на сообщение и побужд. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Желонкина Н. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1261240
  Рябенко Г. Реагування військових прокурорів на вчинення корупційних та військових адміністративних правопорушень / Г. Рябенко, І. Спорий // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 30-37. – ISSN 2311-6676
1261241
  Лендьел М. Реагування на виклики пандемії COVID 19 як індикатор регіональної стійкості Центральної Європи // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 9-15. – ISBN 978-617-8046-15-6
1261242
  Гребенюк О.В. Реагування на загрози сталого розвитку та реалізація ефективного управління інформаційним потенціалом національної промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 74-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1261243
  Карамушка В. Реагування освіти на цивілізаційні виклики // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 25-32
1261244
  Ананко Л.В. Реадмісія як шлях інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 211-213
1261245
  Горохов В.М. Реайционная школьная политика царизма в отношении татар Поволжья / В.М. Горохов. – Казань, 1941. – 260с.
1261246
  Чуйко Н.В. Реактиваційний аналіз вчення Августина Аврелія про людину як особистість // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 38-48
1261247
  Гнатюк Л. Реактивація лексико-семантичних засобів як джерело поповнення словникового складу сучасної української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 101-105. – Бібліогр.: Літ.: С. 105; 5 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1261248
  Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 189-208
1261249
  Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1261250
  Зозуля О.А. Реактивація як інноваційний процес у сучасному українському лексиконі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 291-295. – Бібліогр.: Літ.: С. 294-295;
1261251
  Зозуля О.А. Реактивація як інноваційний процес у сучасному українському лексиконі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 291-295
1261252
   Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на хронічний гепатит С / І.В. Баланюк, М.О. Андрущак, О.І. Голяр, Ю.І. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2077-1096
1261253
  Кіраковський М.Ф. Реактивна сила діє / М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1967. – 111с.
1261254
  Минин Г.П. Реактивная мощность / Г.П. Минин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1978. – 87 с.
1261255
  Ильяшенко С.М. Реактивная техника / С.М. Ильяшенко. – М., 1951. – 74с.
1261256
  Баев Л. Реактивная техника наших дней / Л. Баев, В. Борисов. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Природа и человек)
1261257
   Реактивний астрогліоз у щурів із ЛПС-індукованою хворобою Паркінсона / Ж. Олійник, Н. Сенчило, Т. Довбинчук, С. Степаненко, М. Гузик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-25. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1261258
  Кошелюк В. Реактивний двигун до... воза // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 13


  Фінансове неблагополуччя, юридична незахищеність, постійний бюрократичний тиск, виконання невластивих функцій, застарілі програми, нераціональне навантаження - перелік негараздів і проблем, що здатні зламати будь-яке бажання ефективно працювати ...
1261259
  Осадчук В.С. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем : монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук; Міністерство освіти України; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 1999. – 275 с. – Бібліогр.:с.149 назв. – ISBN 966-7199-67-3
1261260
  Березовчук Л.В. Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Березовчук Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 118 - 137
1261261
  Березовчук Л.В. Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Березовчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с.
1261262
  Богданович Л.В. Реактивність системи дихання спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренування : Дис....канд. біол. наук: 03.00.13 / Богданович Л.В. ; Нац. ун-т фіз. виховання і споту України. – Київ, 2000. – 152 л. – Бібліогр.: л. 135-152
1261263
  Богданович Л.В. Реактивність системи дихання юних спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренування : Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Богданович Л.В. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1261264
  Хотяїнцева О.М. Реактивність у теорії стаціонарної хвилі ядерних поділів / О.М. Хотяїнцева, В.М. Хотяїнцев, В.М. Павлович // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 157-165. – ISSN 1818-331Х


  Досліджується аксіальне поширення стаціонарної хвилі ядерних поділів в активній зоні хвильового реактора циліндричної форми, відомого також як CANDLE. Використовується ефективна одновимірна модель швидкого реактора з паливом на основі 238U. Одногрупове ...
1261265
  Шухтина Г.Г. Реактивное изменение теплоустойчивости растительных клеток в природе и эксперименте. : Автореф... канд. биол.наук: / Шухтина Г.Г.; Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова АН СССР. – Л., 1966. – 15л.
1261266
  Скоров Д.М. Реактивное материаловедение. / Д.М. Скоров. – 2-е изд. – М, 1979. – 344с.
1261267
   Реактивное оружие капиталистических стран. – М., 1957. – 160с.
1261268
  Александров В.Я. Реактивность клеток и белки = Cell ractivity and prteins / В.Я. Александров ; отв. ред. А.Л. Юдин ; АН СССР, Науч. совет по пробл. цитологии ; Ин-т цитологии ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1985. – 317 с. : табл., ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1261269
  Маянский А.Н. Реактивность нейтрофила / А.Н. Маянский, А.Н. Галиуллин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1984. – 160с.
1261270
   Реактивность организма и тип нервной системы. – К., 1961. – 328с.
1261271
  Касач Ю.М. Реактивность организма у лиц с нормальным и низким артериальным давлением в условиях климата Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Касач Ю.М.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 31л.
1261272
  Юсупова Мария Мусиновна Реактивность периферических сосудов у здоровых людей в покое и после нагрузки. (По данным фотоплетизмографии) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Юсупова Мария Мусиновна; АН КиргССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1261273
   Реактивность фотосинтетического аппарата. – Казань, 1975. – 102с.
1261274
  Обидина Марина Юрьевна Реактивность эпителия поджелудочной железы куриных и крысиных эмбрионов в органной культуре после воздействия канцерогена метилнитрозомочевины : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Обидина Марина Юрьевна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1987. – 21 с.
1261275
  Никоноров П.Н. Реактивность, аллергенные и иммуногенные свойства ассоциации вакцин, включающих лептоспирознужю, сибиреязвенную, бруцеллезную, столбнячный, гангренозный и некоторые другие компоненты : Автореф... канд .биол.наук: / Никоноров П.Н.; Объед. межвуз. сов. по биол. наукам при Томск. ГУ. – Томск, 1967. – 14л.
1261276
  Кнурова О.А. Реактивные высказывания в современном английском языке : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Кнурова О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1261277
  Кнурова О.А. Реактивные высказывания в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кнурова О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1261278
  Кнурова Ольга Александровна Реактивные высказывания в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кнурова Ольга Александровна; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.171-186
1261279
  Абианц В.Х. Реактивные двигатели : Стенограмма публичной лекции... / канд. техн. наук В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. : ил. – ([Серия 4] / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; №24)
1261280
   Реактивные двигатели. – М., 1962. – 667с.
1261281
  Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. / Р.И. Курзинер. – М., 1977. – 216с.
1261282
  Абианц В.Х. Реактивные двигатели и большие скорости / д-р техн. наук В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1960. – 39 с. : ил. – (Серия 4. Наука и техника / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; 6)
1261283
  Пашинин М.М. Реактивные двигатели и самолеты Англии / М.М. Пашинин. – М., 1946. – 87с.
1261284
  Применко А.Е. Реактивные двигатели, их развитие и применение / А.Е. Применко. – Москва : Оборонгиз, 1947. – 192 с.
1261285
  Пудов В.И. Реактивные изменения организма в процессе метастазирования опухоли Брауна-Пирс у интактных животных и при воздействии на гипоталамическую область и введении интерферона : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Пудов В.И.; Горьков. гос. мед. ин-т. – Горький, 1970. – 20с.
1261286
  Николаева И Реактивные изменения элементов лейкоцитарной системы крови и костного мозга экспериментальных животных под вилянием преднизолона в номе и условиях аутоимунизации организма : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева И Ф.; Ун-т дружбы народов. – М., 1966. – 20л.
1261287
  Циолковский К.Э. Реактивные летательные аппараты / К.Э. Циолковский. – Москва, 1964. – 476с.
1261288
  Баев Л.К. Реактивные самолеты / Л. К. Баев. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 224 с.
1261289
   Реактивные самолеты, 1959. – 136с.
1261290
  Барон М.А. Реактивные структуры внутренних оболочек (серозных, мозговых, синовиальных, эндокарда и амниона) / М.А. Барон. – Ленинград : Медгиз, 1949. – 465 с. : ил., ил. в тексте. – Библиогр.: "Литература" с. 442-460
1261291
  Босерман М. Реактивный ранец. О полете и риске для человека // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 52-53
1261292
  Зозуля О.А. Реактивована лексика в мові українських мас-медіа кінця XX - початку ХХІ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 331-335
1261293
   Реактивы для выявления макро- и микроструктур сварных соединений сталей и сплавов. – К., 1977. – 120с.
1261294
  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии / Д.М. Фрайштат. – М., 1980. – 479с.
1261295
   Реактивы и препараты лабораторного назначения: свойства, применение, изготовление, квалификация. – Ленинград-Москва : ГОНТИ
Вып. 1. – 1938. – 375 с.
1261296
  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты: Хранение и перевозка / Д.М. Фрайштат. – Москва : Химия, 1977. – 423 с.
1261297
   Реактивы неорганические. – М.
2. – 1949. – 379с.
1261298
   Реактивы. Методы определения примесей анионов. – М., 1975. – 40с.
1261299
  Ханмамедов О.К. Реактор гетерогенногод каталитического окисления в кипящем слое катализатора как объект моделирования оптимизации и управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.347 / Ханмамедов О.К.; АН АзССР.Ин-т теорет.проблем хим.технологии. – Баку, 1970. – 20л.
1261300
  Турченко С.В. Реактор для одержання хлористого вінілу як технологічний об"єкт керування / С.В. Турченко, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 55-56
1261301
   Реактор на медленной волне ядерного деления / В.Н. Павлович, В.Д. Русов, В.Н. Хотяинцев, Е.Н. Хотяинцева, А.С. Юрченко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 97.
1261302
  Стороженко В.Я. Реактори об"ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Я. Стороженко, В.А. Смирнов. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-657-348-6
1261303
  Лысиков Б.В. Реакторная термометрия / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – М., 1980. – 200с.
1261304
   Реакторное материаловедение. – М., 1968. – 388с.
1261305
   Реакторное материаловедение. – М.
1. – 1978. – 355с.
1261306
   Реакторное материаловедение. – М.
2. – 1978. – 345с.
1261307
   Реакторное материаловедение. – М.
3. – 1978. – 370с.
1261308
   Реакторное материаловедение. – М.
Т. 4. – 1978. – 324 с.
1261309
   Реакторное материаловедение. – М.
5. – 1978. – 348с.
1261310
   Реакторное материаловедение. – М.
6. – 1978. – 347с.
1261311
  Круглов А.К. Реакторное производство радиактивных нуклидов / А.К. Круглов, А.П. Рудик. – М, 1985. – 255с.
1261312
   Реакторные материалы
2. – 1969. – 99с.
1261313
   Реакторные материалы
3. – 1969. – 100с.
1261314
   Реакторные материалы
4. – 1969. – 100с.
1261315
   Реакторные материалы
6. – 1969. – 100с.
1261316
   Реакторные материалы
7. – 1970. – 88с.
1261317
   Реакторные материалы
8. – 1970. – 88с.
1261318
   Реакторные материалы
9. – 1970. – 92с.
1261319
   Реакторные материалы
10. – 1970. – 108с.
1261320
   Реакторные материалы
11. – 1970. – 84с.
1261321
   Реакторные материалы
12. – 1970. – 48с.
1261322
   Реакторные материалы
13. – 1971. – 76с.
1261323
   Реакторные материалы. – Москва
14. – 1971. – 60с.
1261324
   Реакторные материалы. – Москва
15. – 1972. – 67с.
1261325
  Самсонов Б.В. Реакторные методы материаловедения / Б.В. Самсонов, В.А. Цыканов. – Москва, 1991. – 242с.
1261326
   Реакторостроение и теория реакторов. – Москва : АН СССР, 1955. – 308 с.
1261327
   Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. – Москва
4. – 1976. – 28с.
1261328
   Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. – Москва
5. – 1976. – 48с.
1261329
  Уолтер А.Е. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах / А.Е. Уолтер, А.Б. Рейнольдс ; перевод с англ. А.А. Ванькова, В.В. Яровицина. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 578, 597-615
1261330
  Джадд.А Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. / Джадд.А. – М, 1984. – 137с.
1261331
  Усынин Г.Б. Реакторы на быстрых нейтронах. / Г.Б. Усынин, Е.В. Кусмарцев. – М., 1985. – 288с.
1261332
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
1. – 1973. – 40с.
1261333
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
2. – 1973. – 48с.
1261334
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
4. – 1973. – 56с.
1261335
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
5. – 1973. – 55с.
1261336
  Вірченко А.А. Реактуалізація кейнсіанського підходу до аналізу бюджетно-податкової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37


  Доведено актуальність застосування кейнсіанського підходу до підвищення ефективності фінансового регулювання економіки. Обгрунтовано доцільність застосування заходів бюджетно-податкового регулювання з метою подолання наслідків глобальної ...
1261337
  Колібаба Л.М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 81-94. – ISSN 1682-3540


  "У статті проаналізовано реактуалізовані відіменні префіксально-суфіксальні дієслова доконаного виду з префіксами у-(в-), уне- (вне-), зне- та суфіксом -и-, активно вживані в перші двоє десятиріч ХХІ ст. в українських наукових та публіцистичних ...
1261338
  Гриценко В.С. Реактуалізація проблеми художньої рецепції сучасними арт-практиками // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 99-101
1261339
  Кузьмин В.А. Реакции (n, a) на ядрах Ag и Br при энергии нейтронов 15,1, 18,3 и 21,8 Мэв. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1967. – 13л.
1261340
  Тылтин Альберт Карлович Реакции 0-хлорметилбензолнитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1261341
  Семашко З.Т. Реакции 1-замещенных азиридинов с электрофильными реагентами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Семашко З.Т.; АН УССР.Ин-т органич.химии. – К, 1981. – 24л.
1261342
  Соколов Н.П. Реакции Anopheles Maculipennis на влажность / Н.П. Соколов ; Лаборатория экологии Узбекского института экспериментальной медицины. – [Ташкент], 1940. – С. 95-99. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: "Проблемы субтропической патологии". Труды Узбекского института Экспер. медицины. Ташкент. 1940, т. IV. – Библиогр.: Литература с. 99


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора 8.IX.1940 Ташкент
1261343
  Подобуев Г.А. Реакции N-замещенных П-хинонмоноиминов с окси- и аминосоединениями : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Подобуев Г.А.; Днепропетровск. хим.-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1972. – 24л.
1261344
  Маркарян С.М. Реакции N-непредельных эфиров с боранами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Маркарян С.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – л.
1261345
  Миронов Г.П. Реакции SH -> <- S-S перехода в биологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Миронов Г.П.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1261346
  Хакимова Н.К. Реакции а, в-ненесыщенных кислот с ароматическими аминами и производынми бензимидазола. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хакимова Н.К.; АН УзССР.Ин-т химии растит.веществ. – Ташкент, 1974. – 21л.
1261347
  Жалнина Галина Геннадьевна Реакции адамантан-спиро-азиридина, -диазиридинов, -оксазиридина и -диазирина с электрофильными реагентами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жалнина Галина Геннадьевна; Минвуз УССР. КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.139-154
1261348
  Жалнина Г.Г. Реакции адамантан-спиро-азиридина, -диазиридинов, -оксазиридина и -диазирина с электрофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жалнина Г.Г.; КГУ. – Киев, 1987. – 16л.
1261349
  Хабибуллаева Э.Р. Реакции алкилирования и дегидратации на фторсоцдержащих катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хабибуллаева Э.Р. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1261350
  Шеянов Николай Григорьевич Реакции алкильных соединений непереходных элементов IV группы с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шеянов Николай Григорьевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1261351
  Офицеров Е.Н. Реакции амидов кислот трехвалентного фосфора с соединениями, содержащих карбонильную группу4. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Офицеров Е.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1261352
  Колос Надежда Николаевна Реакции ароматических а, b- непредельных кетонов Со-Н2, О-ОН и о-SН-анилинами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Колос Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 20 с.
1261353
  Тихонов А.С. Реакции атомарного водорода с комплексными соединениями некоторых переходных металлво : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тихонов А. С.; БГУ. – Минск, 1972. – 20л.
1261354
  Красненьков В.М. Реакции атомов азота : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Красненьков В.М.; АН СССР. Ин-т хим. физ. – М., 1968. – 17л.
1261355
  Шатров В.Д. Реакции атомов водорода с твердыми органическими соединениями при температурах 77-140 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шатров В.Д.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1969. – 11л.
1261356
  Котляревский И.Л. Реакции ацетиленовых соединений / И.Л. Котляревский. – Новосибирск : Наука, 1967. – 355 с.
1261357
  Пшеничный В.Н. Реакции ацильных перекисей с солями закисной ртути. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Пшеничный В.Н.; АН БССР.Отдел.хим.наук. – Минск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1261358
  Бзумнова А.Н. Реакции бензотиазбтиона-2 и близких по структуре соединений с непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бзумнова А.Н.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
1261359
   Реакции биологических систем на магнитные поля. – Москва : Наука, 1978. – 215с.
1261360
  Мухаметов Ф.С. Реакции В-кетоспиртов с хлоридами трехвалентного фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Мухаметов Ф.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1261361
   Реакции в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1981. – 72с.
1261362
   Реакции в полимерных системах. – Ленинград : Химия, 1987. – 303 с.
1261363
  Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе; Пер. с нем. проф. д-ра физ.-мат. наук А.Б. Шехтер. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Ч. 1. – 1962. – 415 с. : ил.
1261364
  Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе; Пер. с нем. проф. д-ра физ.-мат. наук А.Б. Шехтер. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Ч. 2. – 1963. – 275 с. : ил.
1261365
  Булгакова Т.И. Реакции в твердых фазах / Т.И. Булгакова. – М., 1972. – 54с.
1261366
  Саргесян М.С. Реакции винилппопаргильных и этинилалильных хлоридов простых и сложных эфиров с реагентами Гриньяра : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саргесян М. С.; АН АрмССР, Ин-т орган. хим. – Ереван, 1978. – 21л.
1261367
  Пашаян А.А. Реакции винилпропрепаргильных реагентов Гриньяра. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Пашаян А.А.; Ин-т органиической химии Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 24л.
1261368
  Зубкова С.М. Реакции возбудимой системы парамеций на микроволновое облучение. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубкова С.М.; Центр. науч.-исслед. ин-тут курортологии и физиотерапии. – М., 1967. – 16л.
1261369
  Желязкова Реакции восстановления ванади (V) органическими аминами и их применение в аналитической хими : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Желязкова Б.Г. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1261370
  Мамасахлисов Георгий Ваганович Реакции восстановления равновесия при возмущении вертикальной позы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Мамасахлисов Георгий Ваганович ; АН СССР, Ин-т проблем передачи информации. – Москва, 1975. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1261371
  Мигалина Ю.В. Реакции галогенидов четырехвалентного селена и теллура с ненасыщенными соединениями и малыми циклами : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Мигалина Ю.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 45 с. – Библиогр.: 25 назв.
1261372
  Андрейченко Сергей Вадимович Реакции генеративной системы растений на гамма-облучение пыльцы : автореф. дис. ... канд. биолог. наук: 03.00.01 / Андрейченко Сергей Вадимович ; Ин-т проблем онкологии. – Киев, 1984. – 26 с.
1261373
  Парнес З.Н. Реакции гидридного перемещения в органической химии / З.Н. Парнес, Д.Н. Курсанов. – Москва : Наука, 1969. – 164 с.
1261374
   Реакции гидробионтов на загрязнение. – Москва : Наука, 1983. – 246с.
1261375
  Васильев А.А. Реакции гидролиза перхлоратов калия, рубидия и цезия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев А.А.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1972. – 15л.
1261376
  Шведчиков А.П. Реакции горячих атомов водорода и углерода с этиленом : Автореф... канд. хим.наук: / Шведчиков А. П.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1964. – 16л.
1261377
  Дегтярев Игорь Анатольевич Реакции горячих и тепловых атомов водорода при газофазном фотолизе смесей Н1-галоидолефин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Игорь Анатольевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1261378
  Степанов И.В. Реакции дикетонов, оксикетонов и оксиальдегидов с четырехфтористой серой. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Степанов И.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1986. – 16л.
1261379
  Буренко С.Н. Реакции дифенилциклопропанов с электрофельными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Буренко С. Н.; МГУ, Хим. фак. Каф. орган. хим. – М., 1972. – 15л.
1261380
  Дангян М.Т. Реакции дициандиамида с кислотами : Автореф... д-ра хим.наук: / Дангян М.Т.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1949. – 20 с.
1261381
  Самусь Н.М. Реакции замещения в координационных соединениях кобальта / Н.М. Самусь. – Кишинев, 1979. – 167с.
1261382
  Дьяченко С.А. Реакции замещения в ряду бенз-2,1,3-тиа- и селенадиазола : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко С.А.; Ленингр.хим.фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1967. – 12л.
1261383
  Щекочихина Р.Л. Реакции замещения некоторых дигидроксиламиновых комплексов платины (2). : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Щекочихина Р.Л.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1968. – 12л.
1261384
  Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y - хлорбутиронитрилов и б - хлорвалеронитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 18 с. – Библиогр.: 9 назв.
1261385
  Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y -хлорбутиронитрилов и б -хлорвалеронитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 173 л. + Приложение: л. 164-173. – Библиогр.: л. 154-163
1261386
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва-Ленинград : Госхимиздат
Кн. 1. – 1951. – 312 с.
1261387
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Госхимиздат
Кн. 2. – 1952. – 320 с.
1261388
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 3. – 1954. – 314 с.
1261389
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 4. – 1956. – 319 с.
1261390
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 5. – 1957. – 388 с.
1261391
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 6. – 1957. – 387 с.
1261392
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 7. – 1958. – 365 с.
1261393
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 8. – 1959. – 448 с.
1261394
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 9. – 1959. – 381 с.
1261395
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 10. – 1961. – 274 с.
1261396
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 11. – 1962. – 374 с.
1261397
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 12. – 1963. – 309 с.
1261398
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 13. – 1964. – 432 с.
1261399
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Химия
Кн. 14. – 1964. – 449 с.
1261400
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 15. – 1966. – 235 с.
1261401
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 16. – 1966. – 376 с.
1261402
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 17. – 1967. – 554 с.
1261403
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 18. – 1967. – 543 с.
1261404
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 19. – 1968. – 848 с.
1261405
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 20. – 1969. – 510 с.
1261406
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 21. – 1970. – 317 с.
1261407
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 22. – 1971. – 353 с.
1261408
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 24. – 1976. – 623 с.
1261409
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия, 1983. – 231 с.
1261410
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
26. – 1986. – 176 с.
1261411
  Герд М.А. Реакции и поведение собак в экстремальных условиях / М.А. Герд. – Москва : Наука, 1976. – 136с.
1261412
   Реакции и реактивы для качественного анализа неорганических соединений. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 320 с.
1261413
  Сорокина Т.Д. Реакции и строение продуктов зваимодействия производных кислот трехвалентного фосфора с некоторыми альфа, бета- непредельными карбонильными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Сорокина Т.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 13л.
1261414
  Ирошникова Н.Г. Реакции изотопного обмена атомов галогенов в иод- и бромпроизводных бензола в присутствии солей меди. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ирошникова Н.Г.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1985. – 29л.
1261415
  Аршавская Е.В. Реакции илидов мышьяка с карбольными соединениями : Автореф... наук: 02.00.08 / Аршавская Е.В.; Моск. гос.унив. – Москва, 1974. – 16 с.
1261416
  Гуляева Ж.Г. Реакции ионенов с синтетитческими поликислотами и гипарином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Гуляева Ж.Г.; МГУ. – М, 1976. – 17л.
1261417
  Кравченко М.И. Реакции карбенов с производными фурами и некоторые превращения фурилгалоидиклопропанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кравченко М.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1261418
  Фигурова Г.Н. Реакции кислорода с некоторыми органическими производными элементов II-V групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фигурова Г.Н.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 15л.
1261419
  Гуляницкий А. Реакции кислот и оснований в аналитической химии / А. Гуляницкий. – Москва : Мир, 1975. – 239с.
1261420
  Шишкин Петр Тимофеевич Реакции клинкерообразования в солевом расплаве и свойства НТС-клинкерных минералов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Шишкин Петр Тимофеевич; АН УзССР. Объединенный ученый совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1973. – 22л.
1261421
  Хаблос А.Р. Реакции комбинированных систем на передающиеся через основание стохастические воздействия : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.17 / Хаблос А.Р.; Киев.гос.техн.ун-т.строительства и архитектуры. – К, 1996. – 16л.
1261422
  Литвяк И.Г. Реакции комплексообразования и сольволиза SnCl4 с некоторыми органическими веществами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Литвяк И.Г.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1261423
  Россинская Э.С. Реакции комплескообразования молибдена и ванадия с некоторыми органическими и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Россинская Э. С.; МВССО РСФСР ИркутГУ. – Иркутск, 1974. – 24л.
1261424
  Двалишвили А.И. Реакции конденсации диацетата 1.1(1)-атиниленбисциклопентанола с бензолом и его некоторыми гомологами в присутствии безводного хлористого алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Двалишвили А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 14л.
1261425
  Радюхина Л.Ю. Реакции конденсации карабональных соединений в присутствии гексахлорциклотрифосфазатриена. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Радюхина Л.Ю.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1973. – 21л.
1261426
  Поцхверашвили Б.С. Реакции конденсаций диацетатов 1,3- и 1,4-бутандиолов с ароматическими углеводами и фенолом в присутствии безводного хлористого алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Поцхверашвили Б.С. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В. Сталина. – Тбилиси, 1958. – 12 с.
1261427
  Кендлин Д. Реакции координационных соединений переходных металлов / Д. Кендлин, К. Тейлор, Д. Томпсон. – Москва : Мир, 1970. – 392 с.
1261428
  Шурьян И.М. Реакции кроветворной системы животных на внутреннее облучение бета-лучами радиоактивного фосфора и внешнее облучение рентгеновскими лучами : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Шурьян И.М. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1959. – 16 с.
1261429
  Горенштейн Лариса Исааковна Реакции мателлокомплексных катионов с сульфофталеиновыми красителями и их аналитическое применение : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Горенштейн Лариса Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 175л.
1261430
   Реакции металлоорганических соединений как редокспроцессы. – М., 1981. – 336с.
1261431
  Островская Т.А. Реакции на альтерирующие воздействия некоторых белков, субклеточных структур и клеток в изолированном состоянии и системе. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Островская Т.А.; АН СССР.Ин-т цитологии. – Л, 1969. – 21л.
1261432
  Гэрбэлэу Н.В. Реакции на матрицах / Н.В. Гэрбэлэу. – Кишинев : Штминца, 1980. – 183 с.
1261433
   Реакции на полимерных подложках в органическом синтезе. – Москва : Мир, 1983. – 607 с.
1261434
  Тарасов Л.А. Реакции натриевых солей моноэфиров фенилфосфинистой кислоты с некоторыми хлоросодержащими соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: 072 / Тарасов Л.А.; Казан. химико-технол. ин-т. – Казань, 1969. – 24л.
1261435
  Щербаков В.И. Реакции некоторых металлоорганических соединений с полихлорметанами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Щербаков В.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 14л.
1261436
  Полежаева Нина Александровна Реакции некоторых производных трехвалентного фосфора с карбонильными соединениями, содержащими сопряженную систему связей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.08 / Полежаева Нина Александровна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 38л.
1261437
  Амосова Е.В. Реакции некоторых сульфидов и дисульфидов с ацетилином : Автореф... канд. химич.наук: / Амосова Е.В.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 24л.
1261438
  Поваров Л.С. Реакции ненасыщенных эфиров с производными карбонильных соединений : Автореф... доктора хим.наук: / Поваров Л.С.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43
1261439
  Зимин М.Г. Реакции неполных эфиров кислот фосфора с эфирами а-кетофосфоновых и а-кетокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 0.2.-077 / Зимин М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 21л.
1261440
  Холодов Ю.А. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля / Ю.А. Холодов, Н.Н. Лебедева. – М., 1992. – 135с.
1261441
  Файзуллин Э.М. Реакции несимметричных альфа-окисей с хлорангидридами и некоторыми кислыми эфирами кислот фосфора. : Автореф... канд. хим.наук: / Файзуллин Э.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1261442
  Латяева В.Н. Реакции несимметричных ацильных перекисей : Автореф... канд хим.наук: / Латяева В. Н.; Горьк.ГУ. – Горький, 1958. – 11л.
1261443
  Зильберман Е.Н. Реакции нитрилов / Е.Н. Зильберман. – Москва : Химия, 1972. – 447 с.
1261444
  Тылтин А.К. Реакции о-хлорметилбензонитрила с аминами : Дис... канд. хим.наук: / Тылтин А.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 120л. – Бібліогр.:л.121-125
1261445
  Дамбекалне М.Я. Реакции образования и свойства пьезокерамики на основе щелочных метаниобатов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Дамбекалне М.Я.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1261446
  Товмасян М.А. Реакции образования сетчатых полимеров и реакционноспособных олигомеров на основе фенолов и глицидиловых эфиров при катализе третичными аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Товмасян М.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1982. – 23л.
1261447
  Дзих П И. Реакции образования этилена и ацетилена при высокотепературном частичном хлорировании и пиролизе метана. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.04 / Дзих И.П; МВ и ССО УССР. – Львов, 1986. – 21л.
1261448
  Разумовский С.Д. Реакции озона с органическими соединениями. : Автореф... Доктора хим.наук: 073 / Разумовский С.Д.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1972. – 52л. – Бібліогр.:с.44-52
1261449
  Гуменюк Анатолий Петрович Реакции окисления -метилдифениламин-4-сульфокислоты и -метил-п-аминофенола в слабокислых средах и их применение в анализе микроколичеств платиновых металлов и железа : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гуменюк Анатолий Петрович; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1987. – 206л. – Бібліогр.:л.155-171
1261450
  Гусакова Н.Н. Реакции окисления замещенных дифениламина в кислой среде и применение их в фотометрическом анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Гусакова Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1261451
  Гусакова Наталия Николаевна Реакции окисления замещенных дифиниламина в кислой среде и применение их в фотометрическом анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гусакова Наталия Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.161-179
1261452
  Антонов В.Н. Реакции окисления некоторых аминов и аминофелонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов В.Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 18 с.
1261453
   Реакции организма на действие малых доз ионизирующей радиации. – Москва, 1962. – 304с.
1261454
  Фьюзон Р. Реакции органических соединений : повыш. курс для студентов / Фьюзон Рейнолд ;пер. с англ. В.И. Брегадзе [и др.]. – Москва : Мир, 1966. – 645 с.
1261455
  Вассерман А.Л. Реакции ортоэфиров с соединениями, содержащими активные метильные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вассерман А.Л.; Рост.н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 26л.
1261456
  Фурин Г.Г. Реакции пентафторзамещенных производных бензола с нуклеофильными агентами : Автореф... канд. хим.наук: / Фурин Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 23л.
1261457
  Кудинова В.С. Реакции перекиси бензола в различных средах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудинова В.С.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1261458
  Стрижакова Н.Г. Реакции переноса электрона в комплексах 3d-металлов с вердазильными и азотокисными радикалами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Стрижакова Н.Г.; АН УССР.Ин-т общей и неорганич.химии. – К, 1982. – 18л.
1261459
  Кевдина Ирина Борисовна Реакции позитрония в жидкой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Кевдина Ирина Борисовна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1261460
  Пашинник Е.И. Реакции полигалогеналканов с соедиениями трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Пашинник Е.И. ; АН УССР , Ин-т органич. химии. – Киев, 1983. – 27 с.
1261461
  Спирин Ю.Л. Реакции полимеризации / Ю.Л. Спирин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 132 с.
1261462
  Казале А. Реакции полимеров под действием напряжений / А. Казале, Р.С. Портер ; [пер. с англ. А.М. Кнебельмана, С.Г. Куличихина ; под ред. А.Я. Малкина]. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1983. – 441с. : ил. – Библиогр.: с. 425-441 (1291 назв.)
1261463
  Фоменко Татьяна Васильевна Реакции полифторароматических карбонильных соедиений с реактивами гриньяра и их использование в синтезе полифторзамещенных ароматических и гетероцикличеких соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фоменко Татьяна Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1261464
  Хорошев А.В. Реакции при изменении увлажнения в ландшафте Айтуарской степи (Южный Урал) / А.В. Хорошев, Г.М. Леонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 96-104 : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-103. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1261465
  Кирин В.Н. Реакции присоединения слабых электрофилов к олефинам ряда трицикло (4,2,2,02,5) декана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кирин В.Н.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1980. – 20л.
1261466
  Судакова Т.М. Реакции присоединения фосфинистых кислот к непредельным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Судакова Т.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
1261467
  Месропян Л.Г. Реакции присоединения хлорафиров к випил- и дивинилацетиленовых системам и некоторые превращения полученных хлоридова. : Автореф... канд.хим.наук: 02.072 / Месропян Л.Г.; Ереван гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1261468
  Денисов В.Я. Реакции производных 2,3-дигидронатра [1,9-d, e] - 1,3-оксазина : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов В. Я.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Объед. уч. сов. по химии. – Новосибирск, 1966. – 16л.
1261469
  Поройкова А.И. Реакции радикала RO2 при низкотемпературном окислении пропана. : Автореф... канд. хим.наук: / Поройкова А.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 113л.
1261470
  Козьмин А.С. Реакции раскрытия малого цикла в замещенных циклопропанах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Козьмин А.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 15 с.
1261471
  Фоменко Виктор Иванович Реакции рециклазации азолиевых систем при гидразинировании и разработка методов их синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фоменко Виктор Иванович; Донецк .гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1261472
  Швайка Алексей Павлович Реакции рециклизации гетероциклических соединений под действием гидразинов и некоторые исследования в ряду азолов. : Дис... доктор хим.наук: 02.00.03 / Швайка Алексей Павлович; АН УССР. Ин-тут физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1975. – 307л. – Бібліогр.:л.284-306
1261473
  Казанцев А.В. Реакции С-металлических производных баренов и необаренов с органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Казанцев А.В.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1966. – 21л.
1261474
  Шумилов С.Н. Реакции с выходом альфа-частиц при взаимодействии В10 с легкими ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шумилов С.Н.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1261475
  Айриян Л.Ш. Реакции с органоборанами соединений, содержащих геминальные заместители с Р-электронными парами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айриян Лаврентий Шагенович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 20 с. – Библиогр.: 11 назв
1261476
  Ингольд К. Реакции свободнорадикального замещения / К. Ингольд, Б. Робертс. – Москва : Мир, 1974. – 255 с.
1261477
  Ронина О.В. Реакции селективного ресщепления бис (трифенилгенрмил) кадмия и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ронина О. В.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 18л.
1261478
   Реакции серы с органическими соединениями. – Новосибирск, 1979. – 367с.
1261479
  Обушак Николай Дмитриевич Реакции солей арилдиазония с непредельными соединениями в присутствии и в условиях электрохимического восстановления диазоний-катиона : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Обушак Николай Дмитриевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 24л.
1261480
  Москаленко Р.И. Реакции солеобразования, комплексообразования и конденсации с ароматическими альдегидами 2-метил-3-арилхиназолонов-4 и их использование в анализе этих соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Москаленко Р.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1968. – 20л.
1261481
  Бунаков В.В. Реакции срыва на резонансные состояния ядер. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бунаков В. В.; Объед. ин-т яд. исслед. Лаб. теорет. физ. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1261482
  Браун М. Реакции твердых тел / М. Браун, Д. Доллимор, А. Галвей. – Москва : Мир, 1983. – 359 с.
1261483
  Хушвахтова С. Реакции тиофенола с бифункциональными соединениями и превращения сульфидов в присутствии кислых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Хушвахтова С.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
1261484
  Глухов Юрий Алексеевич Реакции трехнуклонной передачи на легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Глухов Юрий Алексеевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1979. – 17л.
1261485
  Кириллова К.М. Реакции триалкилфосфитов с некоторыми сопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: / Кириллова К.М.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 12л.
1261486
  Засорина Виктория Анатольевна Реакции трифенилфосфазогидрида с хлорагидридами кислот фосфора и серы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Засорина Виктория Анатольевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1983. – 21л.
1261487
  Склянкина В.А. Реакции фосфорилированных производных серина с некоторыми нуклеофильными агентами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Склянкина В.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 20 с.
1261488
  Романов Г.В. Реакции фосфорорганических соединенйий, содержащих Р-Н связь с карбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Романов Г. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1261489
  Ениекеев Ренат Сахибгареевич Реакции фотоциклоприсоединения производых малеиновой кислоты к цикленам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ениекеев Ренат Сахибгареевич; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1261490
  Санникова Валентина Михайловна Реакции фурфурола с ароматическими моно- и диаминами : Автореф... канд. хим.наук: / Санникова Валентина Михайловна; Днепропетровск. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
1261491
  Чепель Л.М. Реакции циклизации и аминолиза, протекающие при образовании сетчатых полимеров на основе диглицидиловых эфиров фенолов и кислот и ароматических аминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чепель Л.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1983. – 20л.
1261492
  Сайткулова Ф.Г. Реакции цинкорганических соединений типа RCH (ZnBr)COCH2R с хлорированными эфирами и карбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сайткулова Ф.Г.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1969. – 15л.
1261493
  Вавилина Н.Н. Реакции экранированных фенолов, содержащих алкильные и кремнийорганические заместители, с некоторыми органическими соединениями ртути. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Вавилина Н.Н.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1975. – 24л.
1261494
  Давыдов Р.М. Реакции электронного переноса между ионами железа и органическими соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Давыдов Р.М. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1261495
  Энтелис С.Г. Реакции электрофильных реагентов в полярных средах и вопросы реакционной способности. : Автореф... Доктора хим.наук: / Энтелис С.Г.; Акад.наук СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1261496
  Иванова О.Ю. Реакции эмбриональных фибробластоподобных клеток, культивируемых in vitro, на воздействие полициклических канцерогенных углеводородов : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Иванова О.Ю.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т экспер. и клинич. онкологии АМН СССР. Лабор.экспер. и науч. кинем. – М., 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1261497
  Муратова А.А. Реакции эфиров некоторых кислот фософра с органическими и элементорганическими галоидопроизводными : Автореф... канд. хим.наук: / Муратова А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 15л.
1261498
  Зеленский В.Ф. Реакции ядерного синтеза в вакууме и в веществе и два пути освоения энергии ядерного синтеза = Nuclear fusion reactions in vacuum and in matter and two ways of nuclear fusion energy mastering : препринт / В.Ф. Зеленский ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 106, [1] с. : ил., табл. – Без тит. л. – Библиогр.: с.103-106
1261499
  Мигович І.І. Реакциійна суть клерикального націоналізму / І.І. Мигович. – К, 1984. – 293с.
1261500
  Цебенко М.. Реакционая идеология правых социалистов на службе американского империализма / М. Цебенко. – М., 1951. – 84с.
1261501
  Варфоломеева Р.С. Реакционная внешняя политика французских правых социалистов / Р.С. Варфоломеева. – Москва, 1949. – 148с.
1261502
  Гайковский Михаил Иванович Реакционная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба трудящихся края против клерикализма 1918-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гайковский Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1980. – 24л.
1261503
  Мамайсур И.К. Реакционная идеология и политика немецких правых социалистов на службе американо-английского империализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мамайсур И.К. ; КГУ. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Киев, 1952. – 17 с.
1261504
  Мамайсур И.К. Реакционная идеология и политика немецких правых социалистов на службе американо-английского империализма : Дис... канд.философ.наук: / Мамайсур И.К.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1952. – 456л. – Бібліогр.:л.440-456
1261505
  Алпатов М.А. Реакционная историография на службе поджигателей войны / М.А. Алпатов. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 88 с.
1261506
  Буртова Л.Р. Реакционная политика французских радикал-социалистов в правительстве Эррио (1924-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буртова Л. Р.; Горьк. гос. пед. ин-т. – Горький, 1950. – 20 с.
1261507
  Эссер М.В. Реакционная политика Эстонской буржуазии в области просвещения и борьба трудящихся за демократическую школу в 1917 -1940 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Эссер М.В.; АН Эстон.ССР.Отдел.общевт.наук. – Таллин, 1963. – 30л.
1261508
  Золотов Н.Я. Реакционная путаница // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 157-166
1261509
  Розе Р.К. Реакционная роль кредитной и эмиссионной деятельности Государественного банка буржуазной Латвии (1922-1940 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Розе Р. К.; МВО СССР, Латв.ГУ. – Рига, 1954. – 20л.
1261510
   Реакционная роль религии и церкви. – Кишинев, 1969. – 256с.
1261511
  Гопченко П.Г. Реакционная роль современной адвентистской эсхатологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Гопченко П.Г. ; АН СССР , Ин-т философии. – Киев, 1966. – 27 с.
1261512
  Мазур В.Д. Реакционная роль эстетических концепций униатских богословов в идеологической борьбе на Западной Украине в 20-30-х годах ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. фило. наук : 09.00.03 / Мазур В.Д. ; АН УССР, Объед. сов. Ин-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 20 с.
1261513
  Денисова Т.И. Реакционная спобосность диацидодиаминовіх комплексов палладия в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Денисова Т. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1261514
  Писарева Валентина Сергеевна Реакционная способность 1,3-диарил-1-пропин-3-онов в реакциях нуклеофильного присоединения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Писарева Валентина Сергеевна; ХГУ. – Х., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1261515
  Ревинский Иосиф Феликсович Реакционная способность a,b-непредельных кетонов при эпоксидировании их щелочной перекисью водорода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ревинский Иосиф Феликсович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1261516
  Малеева Нелли Тимофеевна Реакционная способность ангидридов арилсульфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Малеева Нелли Тимофеевна; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1261517
  Сучкова Л.А. Реакционная способность ароматических галоидпроизводных при взаимодействии с ароматическими аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Сучкова Л.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 24л.
1261518
  Покидова Т.С. Реакционная способность бромалканов в реакциях согласованного молекулярного распада / Т.С. Покидова, Е.Т. Денисов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1315-1324. – ISSN 0044-4537
1261519
   Реакционная способность веществ. – Томск, 1977. – 106с.
1261520
   Реакционная способность веществ. – Томск, 1978. – 103с.
1261521
  Кутырев Г.А. Реакционная способность дитиокислот фосфора в реакциях присоединения к непредельным электрофильным реагентам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Кутырев Г.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 15л.
1261522
  Тимофеева Л.А. Реакционная способность и механизм сольволиза замещенных а-галогенбензгидрилфенилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1261523
   Реакционная способность и механизмы реакций органических соединений. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 200 с.
1261524
   Реакционная способность и пути реакций. – Москва : Мир, 1977. – 383 с.
1261525
  Май Л.А. Реакционная способность и строение диастероизомерных тетраоксиадипионовых кислот и их лактонов : Автореф... канд. хим.наук: / Май Л. А.; Рижк. политехн. ин-т. – Рига, 1961. – 16л.
1261526
  Чешко Р.С. Реакционная способность и электронная проводимость некоторых двуядерных ароматических аминов с мостиковым гетерозвеном. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чешко Р.С.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л.
1261527
  Старостина Т.С. Реакционная способность кислорода на металлах платиновой группы. / Т.С. Старостина. – Новосибирск, 1973. – 4с.
1261528
  Соколовский В.Д. Реакционная способность кислорода на окислах редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколовский В.Д.; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 16л.
1261529
  Шаховская Л.И. Реакционная способность кислорода, адсорбированного на серебре, золоте или меди, и электронное состояние поверхности. : Автореф... Канд.хим.наук: 92.073 / Шаховская Л.И.; Науч.-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1970. – 16л.
1261530
   Реакционная способность координационных соединений. – Москва : Наука, 1976. – 197 с.
1261531
  Кукушкин Ю.Н. Реакционная способность координационных соединений / Ю.Н. Кукушкин. – Ленинград : Химия, 1987. – 288 с.
1261532
  Шорыгина Н.Н. Реакционная способность лигнина / Н.Н. Шорыгина. – М, 1976. – 368с.
1261533
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 14, вып. 4. – 1977
1261534
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 1. – 1978
1261535
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 3. – 1978
1261536
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 2. – 1978
1261537
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 4 (56). – 1978
1261538
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 1. – 1979
1261539
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 3. – 1979
1261540
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 2. – 1979
1261541
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 4. – 1979
1261542
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 17, вып. 2. – 1980
1261543
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 17, вып. 1. – 1980
1261544
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 17, вып. [?]. – 1980
1261545
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 18, вып. 1. – 1982
1261546
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 18, вып. 2. – 1982
1261547
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 19, вып. 1. – 1983
1261548
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 20, вып. 1. – 1983
1261549
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 20 вып. 2. – 1983
1261550
  Пикаев А.К. Реакционная способность первичных продуктов радиолиза воды : справочник / А.К. Пикаев, С.А. Кабакчи. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 201 с.
1261551
  Попова Т.И. Реакционная способность перекиси лития в твердом состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Т.И.; АН БССР. Отд. хим. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1969. – 16л.
1261552
  Дмитрук А.Ф. Реакционная способность пероксирадикалов и молекул в реакции продолжения цепи в жидкофазных процессах окисления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дмитрук А.Ф.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1261553
   Реакционная способность полифторароматических соединений. – Новосибирск, 1983. – 251с.
1261554
  Галяметдинов Юрий Геннадьевич Реакционная способность сульфидов третичных арсинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Галяметдинов Юрий Геннадьевич; Казанский хим.-техн. ин-т. – Казань, 1976. – л.
1261555
  Киричук Ю.А. Реакционная способность украинских буржуазных националистов на Западной Украине накануне второй мировой войны (1934-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Киричук Ю.А.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1261556
  Самуилов Я.Д. Реакционная способность циклонов в реакциях диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Самуилов Я.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1261557
  Бухаров С.В. Реакционная способность цинаноэтиленов в реакции диенового синтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бухаров С.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1981. – 18л.
1261558
  Тамбиев А.Х. Реакционная способность экзометаболитов растений / А.Х. Тамбиев. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 73с.
1261559
  Тарабарина А.П. Реакционная способность элементо-органических перекисей IV группы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарабарина А.П.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 28л.
1261560
   Реакционная способность, механизмы реакций и структура в химии полимеров. – Москва : МИР, 1977. – 645 с.
1261561
  Ярцева В.Н. Реакционная сущность "теории мирового" англо-саксонского языка / В.Н. Ярцева. – Москва, 1949. – 24 с.
1261562
  Карлюк А.С. Реакционная сущность "физического" идеализма / А.С. Карлюк. – Минск, 1954. – 256с.
1261563
  Мочерный С.В. Реакционная сущность антиленинских теорий империализма / С.В. Мочерный. – К, 1987. – 348с.
1261564
  Калинин Ю.В. Реакционная сущность буржуазного уголовного законодательства (Общеуголовные преступления) / Ю.В. Калинин, В.А. Шкурко. – Минск, 1974. – 159с.
1261565
  Казаков Д.Ф. Реакционная сущность буржуазной доктрины "национальной политики" в войне / Д.Ф. Казаков. – М, 1975. – 64с.
1261566
  Новиков А.И. Реакционная сущность буржуазной идеологии. / А.И. Новиков. – Л., 1961. – 92с.
1261567
  Соколов Альфред Нилович Реакционная сущность военного законодательства ФРГ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Соколов Альфред Нилович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 16л.
1261568
   Реакционная сущность гносеологии парагматизма : Автореф... канд филос.наук: / Гречанов ,А . Д.; Гречанов ,А . Д.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
1261569
  Халфина Р.О. Реакционная сущность гражданского права современных капиталистических государств / Р.О. Халфина. – М., 1961. – 64с.
1261570
  Смирнов Н.А. Реакционная сущность движения мюридизма на Кавказе / Н.А. Смирнов. – Москва, 1952. – 24с.
1261571
  Кунцевич Константин Николаевич Реакционная сущность и научная несостоятельность буржуазно-ревизионистской концепции "Деленинизации марксизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кунцевич Константин Николаевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 21л.
1261572
  Панов В.С. Реакционная сущность и роль монополистического государства (критика некоторых антимаркс. концепций). / В.С. Панов. – М., 1961. – 141с.
1261573
  Соплякова Л.П. Реакционная сущность идеологии и деятельности секты евангельских христиан-баптистов. : Автореф... канд. филос.наук: / Соплякова Л.П.; МГУ. – М., 1962. – 18л.
1261574
   Реакционная сущность идеологии и политики маоизма. – М., 1974. – 334с.
1261575
  Гаджиев С.М. Реакционная сущность идеологии ислама и пути ее преодоления : Автореф... канд. филос.наук: / Гаджиев С.М.; Высш. парт школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1955. – 15л.
1261576
  Крестьянинов В.Ф. Реакционная сущность идеологии современного меннонитства и пути ее преодоления. : Автореф... канд. филос..наук: / Крестьянинов В.Ф.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 16л.
1261577
   Реакционная сущность концепции "звездных войн". – М., 1986. – 78с.
1261578
  Мамлеев Х.Б. Реакционная сущность мюридизма / Х.Б. Мамлеев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1966. – 48 с.
1261579
  Политова Ю.М. Реакционная сущность националистических идей в этике германского фашизма : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Политова Ю.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 23л.
1261580
  Мысливченко А.Г. Реакционная сущность немецкого экзистенциализма : Автореф... Канд.филос.наук: / Мысливченко А.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1958. – 18л.
1261581
  Коэметс Э. Реакционная сущность неокантианской логики : Автореф... канд. философ.наук: / Коэметс Э.; МВО СССР. Тартус. гос. ун-т. Каф-ра логики и психологии. – Тарту, 1951. – 18 с.
1261582
  Одуев С.Ф. Реакционная сущность ницшеанства / С.Ф. Одуев. – М., 1959. – 262с.
1261583
  Мовчан А.П. Реакционная сущность позиции американо-английского империализма в вопросах международной защиты прав человека. : Автореф... канд. юридич.наук: / Мовчан А.П.; Москов. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1261584
  Филимонова Е.П. Реакционная сущность правовой концепции Кельзена : Автореф... канд. юрид.наук: / Филимонова Е.П.; Акад. наук СССР. Ин-т права. – Москва, 1950. – 14 л.
1261585
  Гринберг О.П. Реакционная сущность предпарламента буржуазой Латвии : Автореф... канд. юрид.наук: / Гринберг О.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 22л.
1261586
   Реакционная сущность сионизма. – М., 1972. – 206с.
1261587
   Реакционная сущность сионизма. – М., 1975. – 150с.
1261588
  Рабинович В.И. Реакционная сущность сионизма / В.И. Рабинович. – М., 1985. – 48с.
1261589
  Рослов А.С. Реакционная сущность сионистской идеологии / А.С. Рослов. – М., 1980. – 80с.
1261590
  Фецыч Г.В. Реакционная сущность системы преступлений и наказаний по уголовному уложению 1903 года и практики его применения : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.01 / Фецыч Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1261591
  Карпиленко С.Т. Реакционная сущность современного оппортунизма / С.Т. Карпиленко. – Л., 1971. – 32с.
1261592
  Багмет Н.С. Реакционная сущность современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Дис... докт. историч. наук: / Н.С. Багмет ; Киевский политехнический ин-т. – Киев, 1965. – 505 л.
1261593
  Зивс С.Л. Реакционная сущность уголовного права / С.Л. Зивс. – Москва, 1954. – 96с.
1261594
  Сентебов Л.С. Реакционная сущность этики американского прогматизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сентебов Л.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1956. – 21л.
1261595
  Антонян Г.Г. Реакционное движения Шамиля и некоторые вопросы армянской общественной мысли XIX века : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном Обществе в Баку / Г.Г. Антонян ; Аз. ССР, О-во по распр. полит. и науч. знаний. – Баку, 1952. – 46 с.
1261596
   Реакционноспособность координационных и полимерных соединений. – Кишинев, 1982. – 151с.
1261597
  Энтелис С.Г. Реакционноспособные олигомеры / С.Г. Энтелис, В.В. Евреинов, А.И. Кузаев. – Москва : Химия, 1985. – 304 с.
1261598
  Кроленко А.В. Реакционноспособные сегментированные олигоэфируретанмочевины / Кроленко А.В. – Киев, 1988. – 16 л.
1261599
  Сафронова Н.А. Реакционность мистических идей современного христианского сектантства / Н.А. Сафронова. – Львов, 1975. – 156с.
1261600
  Валентей Д.И. Реакционные теории народонаселения периода общего кризиса капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1963. – 271с.
1261601
  Баканурский Г.Л. Реакционный альянс: иудейский клерикализм и сионизм / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1988. – 62 с. – (Ровое в жизни, науке и технике ; 3./1988 : Научный атеизм)
1261602
  Зорин В.С. Реакционный курс внутренней политики правительства республиканской партии США (ноябрь 1952 г. - ноябрь 1954 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин В.С.; М-во просвещ. МОПИ. – М., 1955. – 10л.
1261603
  Самофал Р. Реакционный переворот в Гане // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 126-139
1261604
  Каби Мангака Файтх Реакционный характер бюджета Южно-Африканской республики : Автореф... канд. экономич.наук: 599 / Каби Мангака Файтх; КИНХ. – К., 1971. – 24л.
1261605
  Тарасова Ольга Андреевна Реакционный характер и особенности современного неофашизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тарасова Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
1261606
  Альтер Л.Б. Реакционный характер немецкой буржуазной политической экономии / Л.Б. Альтер. – Москва, 1946. – 63с.
1261607
  Исламов Б.И. Реакция ( ) на легких и средних ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Исламов Б.И.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физике Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 16л.
1261608
  Сакута С.Б. Реакция (6Li, A) на легких ядрах. 15-4799 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Сакута С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 10л.
1261609
  Бойко А.П. Реакция 1-трихлорфорфазо-1, 1-дихлоралканов с нитралами, кетонами и ароматическими углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Бойко А. П.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1981. – 22л.
1261610
  Мнджоян Ш.Л. Реакция 1,4-расщепления и взаимодействия реактива гриньяра с соединениями, содержащими радикалы с тройной связью в , -положении. : Автореф... канд. хим.наук: / Мнджоян Ш.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ереван, 1964. – 20л.
1261611
  Фоменко Д.Е. Реакция H2(d,p)H3C с поляризованными дейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фоменко Д.Е.; НИИ ядерной физики. МГУ. – М., 1970. – 16л.
1261612
  Чертов В.А. Реакция азосочетания гамма-кислоты и ее N-замещенных производных. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Чертов В.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1975. – 22л.
1261613
  Туэни Мари Кайсар Реакция азотсодержащих динуклеофилов с галоидкетонами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Туэни Мари Кайсар; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1261614
  Феллер К.Л. Реакция алициклических кетонов с концентрированной серной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Феллер К.Л.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 14л.
1261615
  Рудаков Е.С. Реакция алканов с окислителями, металлокомплексами и радикалами в растворах. / Е.С. Рудаков. – К., 1985. – 247с.
1261616
  Мемедалиев Ю.Г. РЕакция алкилирования в производстве авиационных топлив / Ю.Г. Мемедалиев. – Баку, 1945. – 163с.
1261617
   Реакция амидов диимидофосфеновых и имидотио /селено/ фосфеновых кислот с алюминийорганическими соединениями. / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.Н. Чернега // Журн. общ. химии, 1985. – №2
1261618
  Нестеренко В.Д. Реакция амидов кислот трехвалентного атома фосфора с электрофильными соединениями, содержащими активированную карбонильную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Нестеренко В. Д.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19л.
1261619
  Лозовой А.С. Реакция Арбузова / А.С. Лозовой, В.В. Москва. – Москва : Знание, 1987. – 30 с.
1261620
  Газизов Т.Х. Реакция Арбузова / Т.Х. Газизов. – Казань
1. – 1991. – 162с.
1261621
  Печенкин А.А. Реакция Белоусова-Жаботинского как аргумент в дискуссии о сути бытия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 28-40. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1261622
  Кошелева Н.Г. Реакция беременного животного и плода на охлаждение (действие холода и введение аминазина) в разные сроки беременности : Автореф... канд. мед.наук: / Кошелева Н.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1959. – 18л.
1261623
  Мирахмедов Анвар Каримович Реакция биологических мембран на факторы внешнего воздействия / Мирахмедов Анвар Каримович. – Ташкент, 1988. – 124с.
1261624
  Назимов А.Е. Реакция в Пруссии (1848-1858) : Исследование А. Назимова. – Ярославль : Типо-лит. Г. Фальк, 1886. – XII, 295 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1886, кн. 41; 1887, кн. 42, 43. - Экз в разных тип. переплетах


  Экз. № 24302 на тит. л. с дарственной надписью: Многоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора признательного руководства. Киев 1886 г.
1261625
  Бунятов С.А. Реакция вблизи порога и -взаимодействие : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бунятов С. А.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.10
1261626
  Поленов В.А. Реакция Виттига со свободными альдозами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Поленов В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
1261627
  Цитович Д.Д. Реакция гедразина и некоторых его гомологов с первичными и тритичнми ацетиленовыми хлоридами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цитович Д. Д.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1969. – 12л.
1261628
  Ищенко Н.И. Реакция гемагглютинации в сравнении с показателями различных иммунобиологических и аллергических реакций у иммунизированных животных и при бруцеллезной инфекции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ищенко Н.И.; Одес. гос. ун-тет им. И.М.Мечникова. – Одесса, 1964. – 22л.
1261629
  Самойленко Галина Владимировна Реакция гетарилирования в синтезе фосфорилированных азотистых гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Самойленко Галина Владимировна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1261630
  Дейкало А.А. Реакция гетарилирования нуклеофильных пятичленных гетероциклов N-ацильными бензопиридиниевыми солями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дейкало А.А.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1261631
  Сушинская С.П. Реакция гидросилилирования монозамещенных ацетиленовых соединений в присутствии катализатора Спайера. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушинская С.П.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 28л.
1261632
  Юрьев В.П. Реакция гидросилилирования олефинов. / В.П. Юрьев, И.М. Салимгареева. – М., 1982. – 224с.
1261633
  Карпезо Н.А. Реакция гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза. : Дис... канд. биологич.наук: / Карпезо Н.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 186л. – Бібліогр.:л.158-186
1261634
  Герзанич И.И. Реакция гипоталамо-гипофизарной нейросекретной системы на воздействие острой гипоксии. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Герзанич И.И.; Ан УССР. – К, 1974. – 26л.
1261635
  Сидоренко Е.В. Реакция гипофиза во время процесса заживления костного перелома. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоренко Е.В.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1261636
  Карпезо Н.А. Реакция гипталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Карпезо Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20
1261637
  Узикова В.Н. Реакция гомолитического присоединения и замещения в ряду 1,3-диоксацикланов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Узикова В.Н.; Башк. гос. ун-т им 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 26л.
1261638
  Черногубов Ф.В. Реакция горных растений и луговых фитоценозов на гербициды группы 2,4Д (Сев. Киргизия) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Черногубов Ф.В. ; АН КиргССР , Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1261639
  Вассерман А. Реакция Дильса-Альдера / А. Вассерман. – Москва : Мир, 1968. – 134с.
1261640
  Махова Н.Н. Реакция Дэкина-Веста как метод синтеза биологически важных -амино и -N-ациламинокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Махова Н.Н.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1971. – 25л.
1261641
  Кондрашин В. Реакция европейской и североамериканской общественности на голод в Украине в 1932 - 1933 гг. // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 279-288. – ISBN 978-966-1594-12-7
1261642
  Насонов Д.Н. Реакция живого вещества на внешние воздействия / Д.Н. Насонов, В.Я. Александров. – Москва-Ленинград, 1940. – 252с.
1261643
  Зеленин А.В. Реакция живой клетки на инородные токсические вещества акридинового ряда : Автореф... д-ра биол.наук: 104 / Зеленин А.В.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1968. – 48л. – Бібліогр.:с.44-48
1261644
  Суздальская И.П. Реакция изолированной мышечной ткани на адекватные и неадекватные раздражения. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суздальская И.П.; ЛГУ. – Л., 1968. – 27л.
1261645
  Кокшарова Л.М. Реакция изомеризации, О-пептидов серина : Автореф... Канд.хим.наук: / Кокшарова Л.М.; Моск.ун-т. – М, 1967. – 20л.
1261646
  Эрдман А.А. Реакция инициированного декарбоксилирования окисных ртутных солей алифатических и ароматических карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Эрдман А.А.; АН БССР.Отдел.хим.и геол.наук. – Минск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1261647
  Петроченко З.У. Реакция йодметилирования в исследовании стереохимии оснований матридинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петроченко З.У.; МВ и ССО Уз.ССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 22л.
1261648
  Костюк А.С. Реакция кетена с силилированными и гермилированными аминами и амидами : Автореф... канд. хим.наук: / Костюк А. С.; МГУ, Хим. факт. – Москва, 1969. – 16 с.
1261649
   Реакция клеток глаза позвоночных на факторы внешенй среды. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 176с.
1261650
  Лазарев С.Е. Реакция командного состав Рабоче-Крестьянской Красной армии на сталинские "чистки" // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 4 (148) апрель. – С. 128-142. – ISSN 1606-0219
1261651
  Шелихина Е.И. Реакция комплексообразования молибдена (VI) 2, 3, 7-триокси-6-флуоринами и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шелихина Е. И.; ОГУ. – Одесса, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1261652
  Кульчицкая Н.Е. Реакция малеинового ангидрида с ароматическими аминами : Автореф... канд. им.наук: / Кульчицкая Н.Е.; Днепропетровский хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1954. – 12л.
1261653
  Павель Г.В. Реакция Манниха в ряду 1,5-дикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павель Г.В.; Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 22л.
1261654
  Чумак Анатолий Дмитриевич Реакция Манниха в ряду семициклических 1,5-дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чумак Анатолий Дмитриевич; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1973. – 28л.
1261655
  Горенштейн Л.И. Реакция маталлокомплексных катионов с сульфофталеиновыми красителями и их аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.02 / Горенштейн Л. И.; КГУ. – К., 1980. – 15л.
1261656
  Могер Г.Г. Реакция матильных радикалов с аминокислотами, карбоновыми кислотами и пептидами в водных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Могер Г.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 20л.
1261657
  Стоник В.А. Реакция металлирования в ряду гидрирования акридинов и синтезы на ее основе. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Стоник В.А.; Дальневост.гос.ун-т. – Владивосток, 1969. – 22л.
1261658
  Трощенкова Е.В. Реакция на spin в американском общественно-политическом дискурсе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 141-152. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1261659
  Бауэр Е.А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 1. – С. 109-113. – ISSN 0869-561Х


  Болонские реформы и связанные с ними изменения в системе образования европейских стран вызвали неоднозначную реакцию не только в профессиональной среде, но и в обществе в целом. В статье показана реакция на проводимые реформы со стороны различных ...
1261660
  Лушин В. Реакция на кризис и ее последствия для реального сектора российской экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0042-8736


  В статье проанализированы факторы, обусловившие более глубокое падение производства и рентабельности в реальном секторе российской экономики по сравнению с остальными сферами в острой фазе финансового кризиса. Обосновано, что из-за отдельных ...
1261661
  Литвиненко Г.С. Реакция обмена кислород-хлор меду ароматическими альдегидами и арилдихлорметанами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Литвиненко Г.С.; КПИ. – К, 1984. – 17л.
1261662
  Шейн С.М. Реакция обмена сульфогруппы на оксигнуппу в нафталиновом ряду : Автореф... канд. хим.наук: / Шейн С. М.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1959. – 14л.
1261663
  Бунина Р.В. Реакция окисления окиси углерода на чистой и легированной закиси никеля : Автореф... канд. хим.наук: / Бунина Р. В.; АН СССР, Сиб. отд-ник, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1973. – 20л.
1261664
   Реакция окислительного бромирования бромидов 1,3-тиазолия / Н.В. Коваленко, Г.П. Кутров, М.Д. Цапко, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 8-13. – ISSN 0041-6045
1261665
  Никонова Л.З. Реакция оксенатов , --окисей и тиоокисей с хлорангидридами кислот трехвалентного фосфора и --хлорэфирами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Никонова Л. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1261666
  Конькова Л.Г. Реакция организма на лучевое воздействие в условиях гипотремии : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Конькова Л.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 20л.
1261667
  Сахарова И.Н. Реакция организма на облучение в условиях иммобилизации и роль гипофиз-адреналовой системы в ее осуществлении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сахарова И.Н. ; Пенз. гос.пед. ин-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
1261668
  Гусарова Н.К. Реакция органических дисульфидов с ацетиленами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гусарова Н.К.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1261669
  Дьячковская О.С. Реакция органических производных кремния, олова и свинца с органическими перекисями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьячковская О.С.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 12л.
1261670
  Хиккинботтом В. Реакция органических соединений / В. Хиккинботтом. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 579 с.
1261671
  Ермакович А.П. Реакция парасимпатических нервных клеток предсердия лягушки на поврежедние : Автореф. дис... канд. биол. наук: 104 / Ермакович А.П.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Ленинград, 1971. – 22с.
1261672
  Петров С.С. Реакция перевиваемых клеток НЕР-2 на действие некоторых антибаластических веществ и ее зависимость от температуры : Автореф... канд. биол.наук: / Петров С.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 17л.
1261673
  Багдасарян Г.Б. Реакция перегруппировки-расщепления. : Автореф... Канд.хим.наук: / Багдасарян Г.Б.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1261674
  Минасян Р.Б. Реакция перегруппировки - расщепления четвертичных аммониевых солей потенциальной группой : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Минасян Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 16с.
1261675
  Волков В.В. Реакция передачи на тяжелых ионах. (Механизм реакций и синтез легких ядер с большим избытком нейтронов) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 055 / Волков В.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 7-6416. Лаб. ядерных реакций. – Дубна, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.20-24
1261676
  Кабердин Р.В. Реакция перекиси ацетила с некоторыми полихлорэтанами и полихлорэтиленами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кабердин Р.В.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1969. – 20л.
1261677
  Данилова Н.Н. Реакция перестройки биотоков мозна и ориентировачный рефлекс : Автореф... канд. пед.наук: / Данилова Н.Н.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т психологии. – М., 1961. – 18л.
1261678
  Нгуен Тхи Нгуент Фыонг Реакция пирроло (1,2-а) бензимидазола и индолицина с изоцианатами и изотиоцианатами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Нгуен Тхи Нгуент Фыонг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 18 с.
1261679
  Цурута Тэйдзи Реакция получения синтетических полимеров / Цурута Тэйдзи. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 199 с.
1261680
  Курбатов В.С. Реакция Пр-ПП при энергии 44 МэВ и анализ реакций П-ПП с учетом вклада треугольного графика : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.01 / Курбатов В. С.; ОИЯИ.ЛЯП. 1-6843. – Дубна, 1972. – 20л.
1261681
  Талиев Д.Н. Реакция преципитации в зоологии / Д.Н. Талиев // Зоология. [Компакт - 252336]. – С. 65-75


  На [с. 1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от автора. 28.XII.37
1261682
  Прилежаева Е.Н. Реакция Прилежаева / Е.Н. Прилежаева. – М, 1974. – 332с.
1261683
  Урин А.Б. Реакция Принса для циклогексена и синтез замещенных тиабицикланов : Автореф... канд. хим.наук: / Урин А.Б.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 21л.
1261684
  Пудовик М.А. Реакция присоединения и миграционной полимеризации фосфорсодержащих соединений с подвижными водородными атомами. : Автореф... канд. хим.наук: / Пудовик М.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 21л.
1261685
  Лендел Василий Георгиевич Реакция присоединения тетрагалогенидов селена к 1,6- , 1,5-1,4-диолефинам и их производным и свойства полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лендел Василий Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 26л.
1261686
  Какурина Валентина Петровна Реакция производных трехкоординированного атома фосфора с эфирами а-кетокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Какурина Валентина Петровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1261687
  Новиков А.Н. Реакция прямого иодирования ароматических соединений с заместителями "второго ряда". : Автореф... канд. хим.наук: / Новиков А.Н.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1952. – 7 с.
1261688
  Радулович Д.М. Реакция психопатических личностей на наказание за преступления // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 115-124. – ISSN 0042-8841
1261689
  Коновалова И.В. Реакция Пудовика / И.В. Коновалова, Л.А. Бурнаева. – Казань : Казанский университет, 1991. – 145 с.
1261690
  Вечерко Л.И. Реакция пшеницы на действие физико-химических мутагенных факторов. : Автореф... канд, биол.наук: 103 / Вечерко Л.И.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
1261691
  Ларин В.А. Реакция радиационного окисления и восстановления в органических растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Ларин В.А.; Ин-т электрохим. АН СССР,. – Москва, 1962. – 14л.
1261692
  Захрабян Р.П. Реакция различных генетических форм кукурузы на весенний и летний сроки сева в условиях Араратской равнины : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Захрабян Р.П. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 33 с.
1261693
  Солнцев В.М. Реакция растворения закиси-окиси урана в серной кислоте. : Автореф... канд. хим.наук: / Солнцев В.М.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1966. – 15л.
1261694
  Ткачев В.И. Реакция растений разных сортов озимой пшеницы на кратковременную почвенную засуху / В.И. Ткачев, Б.И. Гуляев // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 6. – С. 522-529. – ISSN 0522-9310
1261695
  Гаспарян Светлана Мелконовна Реакция реактива Гриньяра с простыми эфирами, содержащими тройную связь в b,y - положении : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Гаспарян Светлана Мелконовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 16л.
1261696
  Чернышова Н.Б. Реакция Риттера в ряду индолов и ндоленинов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чернышова Н.Б.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 14л.
1261697
  Сомов Г.В. Реакция свободнорадикального присоединения алифатических и алициклических кетонов, у и о лактонов к непредельным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: / Сомов Г.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 16л.
1261698
  Лю Вэнь. Реакция связывания комплемента в серологической диагностике полиомиелита. : Автореф... канд. мед..наук: / Лю Вэнь.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Л., 1960. – 14л.
1261699
  Усманов З.Н. Реакция сердечно-сосудистой системы конькобежцев в зависимости от величины тренировочных нагрузок и аэродинамических условий : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Усманов З.Н.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 33л.
1261700
  Чендев Ю.Г. Реакция серых лесных почв на земледельческое освоение в разных климатических условиях / Ю.Г. Чендев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 59-67 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1261701
  Каган Б.А. Реакция системы океан-атмосфера на внешние воздействия / Б.А. Каган, В.А. Рябченко, А.С. Сафрай. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 304с.
1261702
  Мищенко В.И. Реакция системы свертывания крови и фибринолиза на постоянный электрический ток. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Мищенко В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12
1261703
  Шадрина Людмила Анатольевна Реакция сообщества обрастаний на действие активного хлора при защите антропогенных субстратов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Шадрина Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 24л.
1261704
  Черкасова В.А. Реакция сопряженного галогенирования и дегалогенирования. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасова В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1261705
  Шао Ци-цюань. Реакция сортов сои Китая на длину дня и температуру. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шао Ци-цюань.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1960. – 20л.
1261706
  Краснов Л.В. Реакция срыва (d, p) на изотопах железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1261707
  Раку М.В. Реакция СССР на "экспорт исламской революции". 1979-1990 гг. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 1. – С. 18-46. – ISSN 0869-6322
1261708
  Попов Д.К. Реакция Сцилларда-Чалмерса в некоторых металлоорганических и оксианионных соединениях, облученных тормозным излучением : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Попов Д.К. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Каф. радиохимии. – Ленинград, 1959. – 10 с.
1261709
  Михалевская Е. Реакция США на вступление Японии в Первую мировую войну // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 504-505. – ISBN 978-966-171-893-6
1261710
   Реакция тиазольных аналогов изофлаволигнанов с амидинами / В.П. Хиля, А.В. Туров, Т.М. Ткачук, Л.И. Шевчук // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1261711
  Афанасьев В.Г. Реакция тканей и органов на управляющие сигналы : межвуз. сб. науч. трудов / ред. В.Г. Афанасьев. – Пермь, 1989. – 152 с.
1261712
  Горбатенко Ж.К. Реакция трехиодистого фосфора с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.08 / Горбатенко Ж. К.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1261713
  Чубрикова О. Реакция Турции на события в Крыму: сдержанность и баланс // Foreign affairs chronicles / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 1 (2), январь-март. – С. 79-83. – ISSN 2310-1229
1261714
  Иманакунов Б.И. Реакция формамида и диметилформамида с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов. – Фрунзе, 1986. – 177с.
1261715
  Кудрявцева Л.А. Реакция фосфонметилирования соединений с подвижным атомом водорода. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Кудрявцева Л.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1261716
  Тимофеенко Б.В. Реакция хлоридов четырехкоординационного атома фосфора с магинйорганическими соединениниями : Автореф... канд .хим.наук: / Тимофеенко Б. В.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1971. – 22л.
1261717
  Ароян А.А. Реакция хлорметилирования алкосибензолов и применение полученных продуктов для синтеза антигистаминных препаратов : автореф. дис. ...канд. техн. наук / Ароян А.А. – Ереван, 1951. – 16 с.
1261718
  Камалян Г.А. Реакция хлорофилла с серебром инекоторые ее применения : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Камалян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1261719
  Пухальская Н.В. Реакция ценозов растений на глобальное изменение концентрации СО в атмосфере Земли // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 104-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1261720
  Титов С.А. Реакция центральной нервной системы крыс на отравление фторацетатом натрия : Автореф... канд. биол.наук: / Титов С. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1261721
  Нгуен Дык Хое Реакция цианэтилирования и ее аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Дык Хое; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 13л.
1261722
  Иноятов Д.А. Реакция Чичибабина в ряду некоторых дипиридилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Иноятов Д.А.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 17л.
1261723
  Кузьмина В.Е. Реакция щитовидной железы на действие простых и комбинированных стрессов и роль центральной нервной системы в ее осуществлении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузьмина В.Е.; Пенз.гос.пед.ин-т. – Саратов, 1967. – 17л.
1261724
   Реакция экосистем озер на хозяйственное преобразование их водосборов. – Ленинград : Наука, 1983. – 240с.
1261725
   Реакция эмбриональных тканей на действие гормонов. – Ташкент, 1976. – 130с.
1261726
  Дроздович Ирина Иннокентьевна Реакция ядер переднего гипоталамуса в условиях дефицита кортикостероидов при введении о-n"-ДДД и адреналэктомии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Дроздович Ирина Иннокентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
1261727
  Дроздович И.И. Реакция ядер переднего гипоталамуса в условиях дефицита кортикостероидов при введении о,п-ДДД и адреналэктомии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Дроздович И.И.; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1261728
  Потіха Л.М. Реакції [...]-галогензаміщених альдегідів (гетеро)ароматичного ряду з нуклеофілами / Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 7-25. – ISSN 0041-6045
1261729
  Шемеген Р. Реакції 2-гетарил-2-(дигідрофуран-2(3Н)-іліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами / Р. Шемеген, О. Хиля, Ю. Воловенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-51. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1261730
  Шемеген Р.В. Реакції 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами / Р.В. Шемеген, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 130
1261731
  Степанюк О.О. Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами в синтезі похідних піримідину та піридину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Степанюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1261732
  Курпіль Б.Б. Реакції N-алкілгідразонів аліфатичних кетонів / Б.Б. Курпіль, С.П. Івонін, Д.М. Волочнюк // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 4 (48). – C. 21-37. – ISSN 2308-8303
1261733
  Коваленко О.О. Реакції алкоксидів вольфраму (VI) зі сполуками низькокоординованого фосфору, що містять кратні Р=N- зв"язки / О.О. Коваленко, А.І. Брусиловець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0041-6045


  Встановлено, що при взаємодії оксиалкоксидів вольфраму складу W0(0R)4 (R = Et, іPr) зі сполуками (Me3Si)2NPNSiMe3, (Me3Si)2NPNCMe3, (Me3Si)2NPS(NCMe3) та (Me3Si)2NP(NSiMe3)2 у середовищі бензену відбуваються реакції 1,2-приєднання по кратному зв"язку ...
1261734
   Реакції алкокситрихло-ридів германію зі сполуками двокоординованого фосфору, які містять кратні Р-N зв"язки / О.А. Брусиловець, М.О. Клішин, Р.Д. Лампека, А.І. Брусиловець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 73-75. – ISSN 0041-6045


  Показано, що при взаємодії алкокситрихлоридів германію складу Ge(OR ") Сl3 (R "= Me, Et, i-Рг) зі сполуками (Me3Si)2NPNSiMe3 та (Me3Si)2NPNCMe3 у середовищі бензену відбуваються реакції в декілька етапів, кінцевим результатом яких є утворення ...
1261735
  Клішин М.О. Реакції алкоксихлоридів германію з N,N-біс(триметилсиліл)-амід-N-трет-бутилімідом тіофосфенової кислоти / М.О. Клішин, О.А. Бруселовець, А.І. Бруселовець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 25-29. – Библиогр.: с. 29. – ISSN 0041-6045


  Вивчено взаємодію N,N-біс(триметилсиліл)амід-N-трет-бутиліміду тіофосфенової кислоти з алкоксихлоридами германію складу Ge(OR)xCl4–x (R = Me, Et, iPr; x = 1—3). Продуктами реакції є 1,3,2s4l5,4s5l4-тіазафосфагерметидини, що у розчині перетворюються на ...
1261736
  Тімченко О. Реакції бойового стресу у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції / О. Тімченко, К. Кравченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 185-191. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1261737
  Городняк Т. Реакції галицького селянства на заходи радянської влади в аграрному секторі у 1944 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 229-231. – ISBN 978-966-171-893-6
1261738
  Козлова Л. Реакції йонного обміну. Формування хімічних умінь і навичок // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір


  В розробці представлені матеріали для формування вмінь і навичок складання йонних рівнянь реакцій.
1261739
  Демків Ладомира Орестівна Реакції мохів на токсичну дію важких металів : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.12 / Демків Ладомира Орестівна; НАН України, Ін-тут екології Карпат. – Львів, 1995. – 142л. – Бібліогр.:л.128-142
1261740
   Реакції мохів на токсичну дію важких металів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Демків Л. О,; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1261741
  Кондратов Сергій Олексійович Реакції нуклеофільного заміщення в ароматичних карбонових кислотах та похідних сечовини : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Кондратов Сергій Олексійович; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 37л.
1261742
  Величко Л. Реакції органічних речовин. Дидактичні матеріали // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 23-37
1261743
  Ноздренко Д.М. Реакції пірамідних нейронів сенсомоторної кори кішки при зміні суглобного кута з різними швидкостями згинання ліктьового суглоба / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження на 12 кішках обох статей, попередньо навчених виконувати поживодобувні інструментальні рухи. Виявлено невелику кількість нейронів, імпульсні характеристики яких змінюються тільки в моменти початку й припинення руху. Підтверджено ...
1261744
  Любчук Т.В. Реакції приєднання за участю N-галогеносукцинімідів / Т.В. Любчук, О.В. Гордієнко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 17-108. – ISSN 0041-6045
1261745
  Терек Катерина Василівна Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Терек К. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 15 с.
1261746
  Терек Катерина Василівна Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту : Дис...канд.біолог.наук:03.00.12 / Терек Катерина Василівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.126-165
1261747
  Брусиловець Реакції сірки з продуктами 1,2-приєднання алкоксидів германію та N,N,N"-трис(триметилсиліл)аміду імідофосфенистої кислоти / Брусиловець, Р.Д. Лампека, Брусиловець А.І. . // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 11/12. – С. 15-18. – ISSN 0041-6045


  Показано, шо при взаємодії сполук складу R2NP(OR ")NRCie(OR ")3 (R = SiMe3; R" = Me, Et) з сіркою в бензені на першому етапі відбувається приєднання сірки з утворенням чотиричленного гетероцикла, замкнутого містковим атомом сірки. Ці сполуки в розчині ...
1261748
   Реакції тетраалкоксидів германію зі сполуками двокоординованого фосфору, які містять кратні Р=N-зв"язки / О.А. Брусиловець, О.В. Віниченко, А.І. Брусиловець, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 1/2. – С. 11-15. – ISSN 0041-6045


  Встановлено, що при взаємодії алкоксидів германію складу Ge(OR)4 (R = Me, Et) зі сполуками (Me3Si)2-NPNSiMe3 та (Me3Si)2NPNCMe3 у середовищі бензолу протікають реакції 1,2-приєднання по кратному зв"язку P=N, які приводять до утворення чотиричленних ...
1261749
  Виборний О.А. Реакціїї приєднання похідних N-арилмалеіїнімідів (N-арил-1H піррол-2,5-діон) / О.А. Виборний, Т.В. Єгорова, З.В. Войтенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76
1261750
  Браславський З.Б. Реакційна войовничість сіонізму / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1978. – 136 с.
1261751
  Гайковський М.І. Реакційна діяльність православної церкви на Північній Буковині (1918 - 1940) / М.І. Гайковський. – Київ : Наукова думка, 1984. – 135с.
1261752
  Дорош Е.А. Реакційна діяльність релігійних сектантських організацій / Е.А. Дорош. – Київ, 1976. – 173с.
1261753
  Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 137 л. – Додатки: л. 125-137. – Бібліогр.: л. 117-124
1261754
  Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков І.В.; Левко Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1261755
   Реакційна здатність 3-хлор-2-феніл-ізоіндолу-1-карбальдегіду: гідроліз та перегрупування в 1-аміно-4-ізохроманони / Я.В. Баглай, В. Мараваль, З.В. Войтенко, К. Дюайон, Ю.М. Воловенко, Р. Шовен // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 69
1261756
  Шишкін А.Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня деформаційна поведінка при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Шишкін Андрій Євгенович ; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1261757
  Кучер Р.В. Реакційна здатність радикалів і молекул в гомолітичних реакціях / Р.В. Кучер, Й.О. Опейда, А.А. Туровський. – Київ : Наукова думка, 1972. – 159 с.
1261758
  Сливка Ю.Ю. Реакційна роль унії в історії українського народу / Ю.Ю. Сливка. – Київ, 1967. – 48с.
1261759
  Поліщук О.О. Реакційна сутність концепції держави в ідеології українського буржуазного націоналізму / О.О. Поліщук. – К., 1981. – 158с.
1261760
  Коротков М.Д. Реакційна суть "соціального християнства" / М.Д. Коротков. – Київ, 1964. – 158с.
1261761
  Кириченко М.Г. Реакційна суть антикомунізму. / М.Г. Кириченко. – Київ, 1984. – 117с.
1261762
  Мудрик В.В. Реакційна суть вожнної ідеології американо-англійського імперіалізму / В.В. Мудрик. – К., 1952. – 42с.
1261763
  Фіногєєв С.Г. Реакційна суть ідеології і політики буржуазного націоналізму / С.Г. Фіногєєв. – К, 1973. – 35с.
1261764
  Вальо М.А. Реакційна суть ідеології і політики українського буржуазного націоналізму : Бібліогр. покажчик / АН УРСР; Львівська наук. бібліотека; Упоряд.: М. А. Вальо. – Львів, 1975. – 136с.
1261765
  Рубач М.А. Реакційна суть націоналістичних "теорій" безкласовості та "єдиного потоку" / М.А. Рубач. – Київ, 1955. – 72с.
1261766
  Каширін О П. Реакційна суть р елігійної ідеології / П. Каширін. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1953. – 64 с.
1261767
  Гальченко В.О. Реакційна суть сучасних біокриміналістичних теорій причин злочинності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 99. – (Серія права ; № 7)
1261768
  Родзевич Н.С. Реакційна суть сучасних буржуазних теорій у мовознавстві / Н.С. Родзевич. – Київ, 1954. – 32с.
1261769
  Попов О.Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Попов Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 296 арк. – Бібліогр.: арк. 11-16, 278-296
1261770
  Попов О.Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Попов Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1261771
  Первухін Г.О. Реакційні дослідження стереоскопічної рисовки горбистого рельєфу на прикладі СД-1 з одночасним гравіруванням рельєфу на пластику // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 64-66. – (Географія ; Вип. 26)
1261772
  Лузик К.С. Реакційні сили США у боротьбі проти негритянського руху / К.С. Лузик. – Київ, 1971. – 48с.
1261773
   Реакціх Дільса-Альдера та Міхаеля в 1,2-діарилізоіндолах / І.В. Левков, З.В. Войтенко, О.В. Шишкін, С.В. Шишкін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 63
1261774
   Реакція 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу та 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами / Т.В. Єгорова, Р.В. Карбовська, З.В. Войтенко, О.В. Туров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-93. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу та 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами. На підставі даних ЯМР [верхній індекс 1]Н, мас-спектрометрії та хромато-мас-спектрометрії зроблено висновок про побудову продуктів реакції.
1261775
   Реакція 7Li(15N, 14C)8Be та взаємодія ядер 13, 14C + 8Be / А.Т. Рудчик, А.А. Рудчик, Л.М. Муравинець, К.В. Кемпер, К. Русек, Є.І. Кощий, Е. Пясецкі, А. Трчіньска, В.М. Пірнак, О.А. Понкратенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 3. – С. 238-244. – ISSN 1818-331Х


  Рудчик A.Т., Рудчик А.А., Муравинець Л.М., Кемпер К.В., Русек К., Кощий Є.І., Пясецкі Е., Трчіньска A., Пірнак В.М., Понкратенко О.А., Плюйко В.А., Строєк I., Столяж A., Сакута С.Б., Ільїн А.П., Степаненко Ю.М., Улещенко В.В., Ширма Ю.О.
1261776
  Маркова А.О. Реакція агресії у зяблика (Fringilla coelebs L. 1758) та пов"язані із нею поведінкові акти на водопої в природних та антропогенно змінених територіях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 285-294. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
1261777
  Рожков І.М. Реакція аденогіпофіза щурів за гострої гіпоксії в онтогенезі / І.М. Рожков, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-69. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено динаміку змін в аденогіпофізі щурів за гострої гіпоксії. Показано, що у новороджених і семидобових щурят функціональна активність аденоцитів підвищується; на 14-ту добу розвитку гальмується функція базофільних клітин, а на 21-, 30-ту добу ...
1261778
  Захарченко О. Реакція аудиторії на контент у передвиборчий період: модифікація під впливом тролінгу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 139-142
1261779
   Реакція багаторукавних річкових систем на функціонування гідроелектростанцій / С. Бортник, О. Ободовський, П. Гершевський, Я. Шманьда, М. Луц, М. Хабель, К. Вітковський, Н. Погорільчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 105-111. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Експлуатація гідроелектростанції (ГЕС) є однією з основних причин трансформації річкового стоку. Зміна гідрологічного режиму впливає на ряд інших процесів, що відбуваються в руслі річки, у тому числі на трансформацію її геоморфологічних особливостей. ...
1261780
  Мосійчук О.І. Реакція баківської системи України на світову кризу 2008-го року // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2410-87-7
1261781
  Ільчишин С.О. Реакція влади на антипольську діяльність ОУН та його юнацтва у 1933 році: свідчення джерел // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 50-57. – ISSN 2518-7732
1261782
  Дементьєва О.І. Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1261783
  Ткачук Ю.Л. Реакція гіпофізарно-надниркової системи на розвиток експериментального цукрового діабету // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 11-13. – ISSN 1727-0847
1261784
  Гвоздков С. Реакція держав світу на грузинсько-російський конфлікт у серпні 2008 р. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 168-169. – ISBN 978-966-623-745-6
1261785
  Танана Д.Ю. Реакція економічної системи України на вступ до СОТ в умовах інформаційної епохи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1261786
  Трофимович Л.В. Реакція західних союзників Польщі на "визвольний похід" Червоної армії у вересні 1939 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 192-197. – ISSN 0321-0499
1261787
  Прокіп Н.З. Реакція Західної України та міжнародної спільноти на Голодомор 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 181-187. – ISSN 0321-0499
1261788
  Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька І.З. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2011. – 137л. – Бібліогр.: л. 116-137
1261789
  Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька Іванна Зиновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1261790
   Реакція імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтріаксону / А. Путніков, В. Позур, В. Святецька, Л Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було дослідження реакції імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтриаксону. Показано, що застосування пробіотика як самостійно, так і на фоні курсу ін"єкцій цефтриаксону, ...
1261791
  Волков В.М. Реакція інтегральної сфери на гармонічно модульований світловий потік / В.М. Волков, В.П. Кошеленко, О.В. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 479-482. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдений зсув фаз між гармонічно модульованим світловим потоком на вході інтегральної сфери та потоком на її виході. Вважалося, що розсіяння світла поверхнею сфери підкоряється закону Ламберта. Ключові слова: інтегральна сфера. The phase deviation ...
1261792
  Нурищенко Н.Є. Реакція іон-транспортних АТФаз еритроцитів людини на ультразвукове опромінення мигдаликів / Н.Є. Нурищенко, С.В. Андрейченко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалася опосередкована дія моно частотного та стохастичного ультразвуку на активність іон-транспортних АТФаз мембран еритроцитів хворих на хронічний тонзиліт. Показано, що ультразвук обох видів сприяє нормалізації їхньої ферментативної ...
1261793
  Ноздренко Д. Реакція камбалоподібного м"язу щура на ступінчату модульовану стимуляцію / Д. Ноздренко, М. Макарчук, Л. Шеремет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 97-98. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес скорочення камбаловидного м"язу щура викликаного модульованою стимуляціею. Показано, що стійкі гістерезисні зміни сили м"язу, що виражаються в її збільшенні під час попереднього подовження й зменшенні при вкороченні, приводять до ...
1261794
  Юсов С. Реакція киян на аварію Чорнобильської АЕС та її наслідки (перший місяць після аварії) / С. Юсов, О. Булгакова // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 342-358. – ISSN 2518-7791
1261795
   Реакція клена гостролистого (Acer Platanoides L.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження / Ю.І. Вергелес, І.К. Галетич, К.В. Данова, К.М. Задорожний, А.І. Решетченко, І.О. Рибалка // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 111-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-4224
1261796
  Бойченко Світлана Григорівна Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління : Дис. ...канд.географічних наук.: 11.00.09 / Світлана Григорівна Бойченко ; КНУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Б. в., 2001. – 142 л. – Бібліогр.: л. 133-142
1261797
  Бойченко С.Г. Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління : Автореф.канд.географ.наук:11.00.09 / Бойченко С.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
1261798
  Шаталов Д.В. Реакція козацтва Степової України на соціокультурні зміни середини XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 15-25. – ISBN 978-966-551-327-8
1261799
   Реакція лімфоїдних органів мишей на тейхоєву кислоту Staphylococcus aureus Wood 46 у нормі і при пухлинному рості / Л.М. Сківка, В.В. Позур, Н.В. Сенчило, М.П. Рудик, Т.М. Фурзікова // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
1261800
   Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6 / Є. Опейда, М. Рудик, В. Святецька, Л. Сківка, О. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження реакції периферичних організованих лімфоїдних структур на присутність злоякісної пухлини в мозку відкриває перспективи застосування імунотерапевтичних підходів до лікування цього захворювання, спрямованих на активацію презентації пухлинних ...
1261801
  Іщук Олександр Реакція Львівської інтелігенції на розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році / Іщук Олександр, Ніколаєва Наталія // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 48-70
1261802
   Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів / О. Шабликіна, Н. Шиманська, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-80. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод одержання амінометильних похідних 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів шляхом дії аміналей формальдегіду на 3 фенілізокумарини та 3-феніл-3,4-дигідроізокумарини, що містять гідроксильні групи у фенільному ...
1261803
  Гуменюк А.Г. Реакція міжнародного співтовариства на югославську кризу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С..62-71
1261804
  Новікова Л. Реакція міжнародної кінофестивальної мережі на війну росії проти України // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (163). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  Міжнародна кінофестивальна мережа, до складу якої нині входить понад 11 тисяч офіційно зареєстрованих кінооглядів, вже з перших годин воєнної агресії російської федерації проти України почала висловлювати своє ставлення до цього глобального світового ...
1261805
  Карпіловська С.А. Реакція мови на зміну суспільних стереотипів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1261806
  Федорова І А. Реакція на смерть М.С. Грушевського за інформацією газети "Діло" (листопад-грудень 1934 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 256-270. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1261807
  Довганюк Б. Реакція НАТО на конфлікт в східних областях України // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 349-357. – ISBN 978-83-64286-14-8
1261808
  Пазюк Л.М. Реакція нейросекреторних клітин гіпоталамусу на зміну активності нейромедіаторних ситем мозку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 122-127. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проаналізовано морфо функціональну реакцію нейросекреторних клітин ПВЯ і СОЯ гіпоталамусу птахів двотижневого та двомісячного віку у відповідь на зміну активності нейромедіаторних систем мозку. Встановлено, що підвищення активності нейромедіаторних ...
1261809
   Реакція органів та тканин імунної системи кролів на різні режими імунізації BCG / Ю.В. Швець, Є.Г. Шпак, Л.М. Сківка, В.К. Позур // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1261810
  Єгорова Т. Реакція піридо[2,1-a]ізоіндолу з (R)- та (S)- N-[...]-метилбензилмалеїнімідами / Т. Єгорова, Б. Барнич, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 45-47. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1261811
  Шишела С.І. Реакція польського населення на Люблінську угоду від 9 вересня 1944 року в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 101-103. – ISSN 2076-1554
1261812
  Гавей І.В. Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці озимої на вплив природних та атропогенних екологічних чинників : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гавей Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1261813
  Павленко А.В. Реакція популяцій хижих тварин на природоохоронні заходи / А.В. Павленко, М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1261814
  Заблоцька О.С. Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури / О.С. Заблоцька, Н.М. Опанащук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 90-96 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1261815
  Михайлюта О.О. Реакція розважального компоненту української преси на дезінформацію російських ЗМК // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 174-175
1261816
  Дерев"янський В.П. Реакція рослин сої на застосування штамів бульбочкових бактерій та сидеральних добрив за різних погодних умов / В.П. Дерев"янський, Н.В. Ковальчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
1261817
  Ковальков О. Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 59-67. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1261818
  Давидюк В.В. Реакція світу на війну в Україні та можливості Китаю / В.В. Давидюк, Г.В. Лук"янова, Т.Г. Погребський // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 334-336. – ISBN 978-617-8037-70-3


  Вранці 24 лютого 2022 року відбувся переломний момент у світовій історії третього тисячоліття – розпочалося повноцінне вторгнення військ російської федерації в Україну – гібридна війна, що розпочалася в березні 2014 року з анексії АР Крим, ...
1261819
  Максимець В.Є. Реакція Словацької Республіки на анексію Російською Федерацією Криму: дилема вибору прагматичної моделі зовнішньої політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 389-392. – ISSN 2076-1554
1261820
  Подкур Р. Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР на припинення "великого терору" (листопад 1938–1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 136-168. – ISBN 978-966-8919-99-2
1261821
   Реакція тимуса та гіпоталамо-тиреоїдної системи на холодовий стресс за участю адренергічних систем головного мозку / Л. Пазюк, М. Дзержинський, Н. Олексієнко, Н. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-101. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Гістофізіологічними, морфометричними, статистичними методами досліджено реакцію тимуса, щитовидної залози, гіпоталамуса і гіпофіза птахів одномісячного віку на хронічне охолодження та участь в цих процесах [...]- адренорецепторів головного мозку. В ...
1261822
  Юнгер М. Реакція угорських суспільствознавців на події в Чехословаччині 1968 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз обставин появи корчулської заяви стосовно введення військ країн-членів ОВД до Чехословаччини у 1968 році, її вплив на розвиток опозиційної думки в Угорській Народній Республіці. Визначено місце заяви у контексті міжнародної ...
1261823
  Кучухідзе А. Реакція України на кризу в Сирії // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 50-51
1261824
  Бажан О. Реакція українського суспільства на події 1956 року в Угорщині // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 32-38. – (Історія ; Вип. 18)
1261825
  Тарасова Ольга Андреевна Реакцыионный характер и особенности современного неофашизма. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тарасова Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 171л. – Бібліогр.:л.150-172
1261826
  Швелідзе Л.Д. Реалiзацiя конфлiктної взаємодiї в коментарях користувачiв українського сегменту соцмережi Facebook // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 235-243. – ISSN 2312-0665


  Статтю присвячено аналізу комунікативної конфліктної поведінки українськомовних користувачів соціальних мереж, реалізованої в мовленнєвому жанрі “коментар”. Схарактеризовано поняття комунікативного конфлікту та окреслено особливості його вияву в ...
1261827
  Литвин О. Реалеми та екзотизми у романі Е. Хемінгуея "По кому б"є дзвін" та проблема їх передачі в українському перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 79-82
1261828
  Козловский Роман Реален ли круизный бум в Украине? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 84-87 : фото. – ISSN 1998-8044
1261829
  Карпик А.П. Реализация "дорожной карты": пути повышения качества пространственного описания объектов государственного кадастра недвижимости / А.П. Карпик, Д.А. Ламерт, В.И. Обиденко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1261830
  Тейбор Р. Реализация XML Web-служб на платформе Microsift .NET / Р. Тейбор; Пер. с англ. А.А. Борисенко; Роберт Тейлор. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 448 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0343-2
1261831
  Степанов А.И. Реализация аграрной политики КПСС / А.И. Степанов. – Москва, 1984. – 176с.
1261832
  Медведева С.А. Реализация аксиологического подхода в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значимость аксиологического подхода в системе современного высшего образования с учетом мнений современных ученых-исследователей. Освещаются доводы в пользу формирования у студентов социальных, профессиональных и личностных ...
1261833
  Кирьякова А.В. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании / А.В. Кирьякова, Т.А. Ольховая // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 124-128. – ISSN 0869-3617


  В статье приведены основные результаты исследования проблем университетского образования в русле аксиологического подхода, т.е. с позиции определения состава и иерархии ценностей, которые придают направленность не только будущей профессиональной ...
1261834
  Ренделл Б. Реализация АЛГОЛА-60 / Б. Ренделл, Л. Рассел. – Москва : Мир, 1967. – 475 с.
1261835
   Реализация АЛГОЛа-60 и ФОРТРАНа на МВК "Элбрус-1". – М., 1978. – 16с.
1261836
  Аксельрод И.Р. Реализация алгоритмов для выполнения аналитических преобразований в системах разговорного программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 009 / Аксельрод И.Р. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 24 с.
1261837
  Бутаков Е.А. Реализация булевых функций пороговыми элементами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бутаков Е.А.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1965. – 16л.
1261838
  Авдеева О.А. Реализация в Сибири Судебной реформы 1864 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1261839
  Кириллов В.К. Реализация внутрипредметных связей в формировании научных понятий у учащихся (на материале предметов ествественно-математического цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кириллов В.К.; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М., 1979. – 18л.
1261840
  Гейдор Иван Иванович Реализация высшей цели социалистического производства в процессе совершенствования материально-технической базы развитого социализма : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гейдор Иван Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 178+12л. – Бібліогр.:л.1-12
1261841
  Гейдор Иван Иванович Реализация высшей цели социалистического производства в процессе совершенствования материально-технической базы развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Гейдор Иван Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1261842
  Атабеков И.Г. Реализация генетической информации вирусных РНК / Атабеков И.Г. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1972. – 299 с. : ил.
1261843
  Агафонова Наталия Тимофеевна Реализация глаголами обязательной валентности на придаточное предложение в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Агафонова Наталия Тимофеевна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 15л.
1261844
  Цапенко Л.Е. Реализация глагольной парадигмы в английском научно-технологическом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цапенко Л.Е.; ОГУ. – Одесса, 1987. – 17л.
1261845
  Доржеева В.В. Реализация государственной политики по регулированию семейно-брачных отношений на Северо-Востоке России в первой половине ХХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1261846
   Реализация грамматических категорий в тексте. – М., 1982. – 164с.
1261847
  Мацегора И.Л. Реализация диалектных особенностей русской речи в экранизациях художественных произведений 70-80-х гг. XX ст. // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 86-90
1261848
  Ніколенко А.Г. Реализация диегетической функции речевого ряда в дискурсе американского игрового кино // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 180-188


  Стаття обгрунтовує можливість використання мовного ряду для прив"язки наративу фільму до різноманітних локусів, необхідність у словесній експлікації не тільки візуального представлення локусу в певних випадках, або для визначення місцезнаходження ...
1261849
  Мищенко Н.В. Реализация дифтонгов в речи студентов и служащих ФРГ // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 187-190
1261850
   Реализация единого уровня подготовки учащихся по физике в средних профтехучилищах : сб. науч. трудов. – Москва : НИИ ПТП, 1987. – 101с.
1261851
  Черкасова С.Н. Реализация железобетона, ее учет и анализ финансовых результатов. (На матер. предприятий сборного железобетона Мин. промстройматер. КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Черкасова С.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1261852
  Атутов П.Р. Реализация задач трудовой подготовки и политехнического образования школьников, поставленных XXVII съездом КПСС : сб. науч. тр. / АПН СССР, Науч. совет по политехн. образованию ; [редкол.: П.Р. Атутов (отв. ред.) и др.]. – Москва : АПН СССР, 1989. – 154 с.
1261853
  Тропина Валентина Борисовна Реализация закона неуклонного роста производительности общественного труда в условиях интенсификации производства : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Тропина Валентина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
1261854
  Тропина Валентина Борисовна Реализация закона неуклонного роста производительности общественного труда в условиях интенсификации производства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тропина Валентина Борисовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
1261855
  Пертцик В.А. . Реализация законодательства местными Советами / В.А. . Пертцик. – М., 1985. – 127с.
1261856
   Реализация значения и контекст. – Л., 1975. – 175с.
1261857
  Данилин В.И. Реализация и охрано брачно-семейных прав / В.И. Данилин. – Уфа, 1989. – 121с.
1261858
  Полтавец Владимир Николаевич Реализация и применение численных методов расчета п-электронных свойств сопряженных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полтавец Владимир Николаевич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21л.
1261859
  Глушкова И.Б. Реализация идеи справедливого правосудия в общепризнанных принципах и нормах международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 306-309. – ISSN 1684-2626
1261860
  Филенко К.В. Реализация идей авторитарной воспитательной системы на примере кинематографа III Рейха // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 120-130. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме взаимодействия политики и культуры в сфере образования III Рейха. В эпоху массовой пропаганды (ХХ в.) нацис-ты использовали технические возможности для внедрения в сознание молодого поколения ценностей ...
1261861
  Монастырская Татьяна Игоревна Реализация идей Болонского процесса в Германии: дискуссии и реальность / Монастырская Татьяна Игоревна, Нассеи Армин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1261862
  Миряшева Е.В. Реализация идей конституционализма в Англии и во вновь образованных колониях в XVII - по XVIII вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 16. – С. 39-44. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу реализации конституционализма в Англии и вновь образованных колониях.
1261863
   Реализация идей Продовольственной программы в системе повышения квалификации учителей и учебно-воспитательном процессе школы. – Л., 1984. – 75с.
1261864
  Бискупский Р. Реализация избирательного права как демократии в Европейском Союзе // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
1261865
  Горбачев В.П. Реализация избирательных прав по городской реформе 1892 года в Украине // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 33-40
1261866
  Мухачев В.М. Реализация изобретенй / В.М. Мухачев. – М., 1981. – 144с.
1261867
  Севостьянов Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 4-11. – ISSN 1811-0916


  В данной статье предлагается философский анализ иерархических взаимоотношений в инновационном образовании. Автор, используя междисциплинарный подход, обращает внимание на понятие инверсии; он постулирует основное противостояние ордера и инверсии. Ордер ...
1261868
  Севостьянов Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 4-11. – ISSN 1811-0916
1261869
  Минеев П.В. Реализация индивидуальной образовательной траектории / П.В. Минеев, Т.В. Соловьева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается проблема несоответствия между образовательными и профессиональными стандартами, пути ее решения на этапе разработки основной образовательной программы направления с возможностью выбора студентом индивидуальной образовательной траектори
1261870
  Пименов Е. Реализация инновационной образовательной программы (проблемы университетского менеджмента). / Е. Пименов, В. Владимиров, И. Решетникова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0869-3617


  Вятский гос. ун-т
1261871
  Чувгунова О.А. Реализация исследовательского потенциала студентов в условиях образовательного процесса вуза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 78-86. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Цель исследования - выявление взаимосвязей между показателями реализации исследовательского потенциала студентов, оценками научных руководителей и характеристиками когнитивной сферы студентов. Описаны критерии и апробирована технология оценки уровня ...
1261872
  Ойвенталь А.В. Реализация кадровой политики // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 60-63. – ISSN 0130-9765


  Размышления о выборе генеральной линии в работе с персоналом.
1261873
  Колобов Юрий Романович Реализация кластерной системы непрерывного междисциплинарного профессионального образования в области разработки и освоения наноструктурных материалов и нанотехнологий промышленного и медицинского наз / Колобов Юрий Романович, Боруха Светлана Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 7-11. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1261874
  Стеблякова Л.П. Реализация кластерных инциатив как механизм трансформации экономических систем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 12-14. – ISSN 1728-8878
1261875
  Гамали О.И. Реализация ключевого образа "творчество" в поэтической речи Давида Самойлова / О.И. Гамали, О.Б. Каневская // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1261876
  Калмыкова Е.А. Реализация компетентносного подхода в процессе изучения дисциплины "профессиональное мастерство специального психолога" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 127-134. – ISSN 2312-5993
1261877
   Реализация компетентностного подхода в выпускных квалификационных работах студентов картографо-геоинформационного направления / В.Ф. Манухов, Н.Г. Ивлиева, А.Ф. Варфоломеев, Т.А. Долгачева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-64. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
1261878
  Нежельской А.Н. Реализация компетентностного подхода в высшей военной школе на основе использования идей контекстного обучения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 73-83. – ISSN 1609-4646
1261879
  Верещагина Л.А. Реализация компетентностного подхода в психологии труда и организационной психологии // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С.172-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1261880
  Верещагина Л.А. Реализация компетентностного подхода в психологии труда и организационной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 172-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1261881
  Митрофанов И.В. Реализация компетентностного подхода на уроках географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 29-33. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1261882
  Пиявский С.А. Реализация компетентностной парадигмы в вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617


  Предлагаются мероприятия, необходимые для полноценной реализации компетентностной парадигмы, лежащей в основе ФГОС ВПО. К ним относятся включение в учебный план сквозного наддисциплинарного курса и создание автоматизированной информационной ...
1261883
  Попов И.В. Реализация комплексной программы социалистической экономической интеграции стран -- членов СЭВ. / И.В. Попов, Л.И. Лукин. – М, 1983. – 129с.
1261884
  Возжаева Ф.С. Реализация комплексных реабилитационных программ для детей-инвалидов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.116-121. – ISSN 0132-1625
1261885
  Ключников А.В. Реализация конечных наборов простых экспериментов автоматами / А.В. Ключников. – Москва, 1991. – 39с.
1261886
  Зорькин В.Д. Реализация Конституции: культурно-исторический аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Статья раскрывает положения доклада автора на XI Баден-Баденском диалоге (Санкт-Петербург, Конституционный Суд РФ, Сенатский зал, 21 мая 2009 г.).
1261887
  Ванеева Л.А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. / Л.А. Ванеева. – Владивосток, 1988. – 151с.
1261888
  Селеменева О.А. Реализация концепта "состояние природы" средствами синтаксиса русского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 47-56. – Библиогр.: с. 56; 15 назв. – ISSN 0130-9730
1261889
  Утурашвили И.И. Реализация Крестьянской реформы в Грузии / И.И. Утурашвили. – Тбилиси, 1976. – 211с.
1261890
  Сапожников С. Реализация культурологического похода в изучении интегрированного курса "литература" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 135-136. – ISBN 978-966-644-365-9
1261891
  Абрамов К.И. Реализация ленинских принципов библиотечного строительства на современном этапе : учеб. пособие по курсу "Библиотековедение" для студентов библ. фак. вузов культуры / К.И. Абрамов ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : МГИК, 1980. – 56 с.
1261892
  Атабекова А.А. Реализация магистерских программ на английском языке в вузах России: синергетическая образовательная парадигма / А.А. Атабекова, А.А. Белоусов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 74-76. – ISSN 1726-667Х
1261893
   Реализация макромоделей в программах моделирования БИС. – Киев, 1982. – 67 с.
1261894
  Цискаридзе К.Ш. Реализация машины поста на ЭВМ БЭСМ-6 и ее использование при обучении основам программирования. / К.Ш. Цискаридзе, М.И. Бербяинян. – Тбилиси, 1984. – 56с.
1261895
   Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – Київ : Наукова думка, 1992. – 244с. – ISBN 5-12-003089-0
1261896
  Хорхе Луис Перес Альварадо Реализация международно-правовых обязательств по защите прав женщин в Доминиканской Республике // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1261897
  Хижняк В.С. Реализация международных обязательств России в области прав человека в свете проблемы соотношения международного и внутригосударственного права РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0132-0769
1261898
  Житный П.Е. Реализация международных стандартов аудита в коммерческих банках // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.87-92
1261899
   Реализация межпредметных и внутрипредметных связей в обучении и воспитании младших школьников. – Л., 1984. – 133с.
1261900
  Меграбян Л.Х. Реализация мероморфных функций в единичном круге и полуплоскости с помощью линейных систем с дискретным и непрерывным временем : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.01.01 / Меграбян Л. Х.; АН УССР, Ин-т прикл. мат. и механ. – Донецк, 1977. – 15л.
1261901
  Мирзоев М.С. Реализация метапредметного аспекта курса "Основы математической обработки информации" в обучении студентов гуманитарного профиля
1261902
  Звездин В.К. Реализация метода релятивистской функции Грина и его применение к расчету энергетического спектра благородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Звездин В.К.; Уральс. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 15л.
1261903
  Гарига-Грихно Реализация методики реконструкции лица по черепу в криминалистической науке: мировой опыт и отечественные реалии // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 190-196. – ISSN 1992-4437
1261904
  Иванова Р.И. Реализация методологической функции философии в научном познании и практике / Р.И. Иванова, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1984. – 207с.
1261905
   Реализация многозначных структур автоматики. – К., 1976. – 349с.
1261906
  Клещев А.С. Реализация многоцелевых динамических языков программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Клещев А.С.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1973. – 18л.
1261907
  Василишин И.И. Реализация модели единого объекта недвижимости в российском и германском гражданском обороте / И.И. Василишин, Н.С. Буднецкий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 1 (88). – С. 34-38. – ISSN 1812-3910
1261908
  Шорникова Н.Ю. Реализация модели повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 133-135. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1261909
  Брябрин В.М. Реализация модельной базы данных / В.М. Брябрин. – Москва, 1979. – 21с.
1261910
   Реализация модульного подхода как условие повышения эффективности профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов / Лазуткина, Н, , А.И. Наумов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 137-143. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрыты проблемы профессиональной подготовки курсантов военных вузов, показаны пути и условия повышения эффективности образовательного процесса в высшей военной школе за счет внедрения модульной системы обучения. The article presents the ...
1261911
  Панков В.Н. Реализация на ЭВМ полного алгоритма метода характеристик при решении одномерных нестационарных задач газовой динамики.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Панков В.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1261912
  Романюк Николай Васильевич Реализация накопления в процесе социально экономическосго развития региона : Дис... канд.экон.наук: 08.00.01 / Романюк Николай Васильевич; КГУ. – К, 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.115-123
1261913
  Романюк Н.В. Реализация накопления в процессе социально-экономического развития региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Романюк Н. В.; КГУ. – К., 1991. – 24л.
1261914
  Рукина И. Реализация национальных проектов предполагает мониторинг их эффективности // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 37-42. – ISSN 0207-3676
1261915
  Те А.В. Реализация неиспользуемого имущества государственного предприятия / А.В. Те. – М., 1976. – 71с.
1261916
   Реализация норм государственного и административного права на предварительном следствии. – Волгоград, 1987. – 111с.
1261917
  Насонкин В.В. Реализация норм международного права о статусе педагогического работника в российском законодательстве // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 11-16. – ISSN 0321-0383


  В статье проводится сравнение основных прав педагогических работников, предусмотренных нормами меж" дународного права и российского законодательства; выявляются несовершенства действующего законодатель" ства РФ и предлагаются варианты решений по ...
1261918
  Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: Систем. анализ. / Ю.С. Решетов. – Казань, 1989. – 154с.
1261919
  Яковлева О.Н. Реализация нормотворческой функции Министерства Юстиции Российской империи (1802-1864гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  С момента своего учреждения 20 (8) сентября 1802 г. Министерство юстиции Российской империи принимало участие в решении широкого круга вопросов относительно различных сторон жизни государства. Одним из основных направлений его деятельности стала ...
1261920
  Бузгалин А.В. Реализация общенародных интересов. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – Москва, 1985. – 104с.
1261921
  Летягин А.А. Реализация основных направлений модернизации образования : методика и опыт. Учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1261922
   Реализация основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы в преподавании физики : межвуз. сб. науч. трудов. – Новосибирск : НПИ, 1989. – 144с.
1261923
   Реализация основополагающего принципа менеджмента качества в вузах: ориентация на потребителя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 7-11. – ISSN 1726-667Х


  Рассмотрены система и практика менеджмента качества образования в Казахском университете им. Аль-Фараби.
1261924
  Антипенко В.Ф. Реализация ответственности за терроризм путем создания системы международного уголовного правосудия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0132-0769
1261925
  Воскресенский Ю.А. Реализация открытой диалоговой системы коллективного доступа : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Воскресенский Ю.А.; Ин-т электронных управляющих машин. – М., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1261926
  Пярнпуу А.А. Реализация параллельных алгоритмов в прикладных задачах / А.А. Пярнпуу, В.И. Хохлюк. – М., 1988. – 43с.
1261927
  Корчажкина О.М. Реализация педагогических проектов в общеобразовательной школе / О. М. Корчажкина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1261928
  Алексеев Д.М. Реализация планов империалистической интеграции на примере европейского объединения угля и стали : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеев Д. М.; МИМО. – Москва, 1962. – 20л.
1261929
  Чан Дык Суок. Реализация политехнического принципа при обучении предмета естественно-математического цикла в VI-VIII классах средней школы СССР. (На прим. физики). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чан Дык Суок.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1975. – 26л.
1261930
  Никитин Ю.А. Реализация положения 1870 года на территории Левобережной и Слободской Украины // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-74. – ISSN 0132-1366
1261931
  Таль А.А. Реализация последовательностных машин средствами пневмоавтоматики / А.А. Таль. – М, 1963. – 40с.
1261932
  Янко Нелия Андреевна Реализация потенции основ существительного в современном английском словосложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Янко Нелия Андреевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1261933
   Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. – Москва, 1983. – 264 с.
1261934
  Устюкова И.И. Реализация прав граждан на ведение сельскохозяйственного производства на основе Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.35-38
1261935
  Гринина Л.А. Реализация права на образование граждан Росийской Федерации: проблемы и перспективы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 58-66. – ISSN 1812-8696
1261936
  Горбачев И.Г. Реализация права наций на самоопределение в Советском государстве / И.Г. Горбачев. – Казань, 1985. – 123с.
1261937
  Щербакова Л.В. Реализация правозащитной функции прокуратуры в рамках гражданского процеса // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 70-76. – ISSN 1812-8696
1261938
  Салтыкова С.А. Реализация православного идеала "симфонии" Церкви и Царства: византийская и русская исторические формы церковно-государственных отношений // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  Изучение церковно-государственных отношений в России служит отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении настоящей исторической ситуации и перспективах для ...
1261939
  Салтыкова С.А. Реализация православного идеала "симфонии" Церкви и Царства: византийская и русская исторические формы церковно-государственных отношений (окончание). // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  Изучение церковно-государственных отношений в России служит отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении настоящей исторической ситуации и перспективах для ...
1261940
  Сирый Николай Иванович Реализация принципа гласности в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сирый Николай Иванович; АН Украины, Ин-т гос-ва и права. – К., 1991. – 235л. – Бібліогр.:л.219-235
1261941
  Сирый Н.И. Реализация принципа гласности и в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сирый Н.И.; МВО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 19л.
1261942
  Давыдова Е.Ю. Реализация принципа правосудия в арбитражном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 312-321. – ISSN 1684-2626
1261943
  Пырцак Г. Реализация принципа разделения властей в Республике Молдова / Г. Пырцак, И. Паскалу // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 17-20
1261944
  Мелентьев М.П. Реализация принципа социальной справедливости в правоприменительной деятельности испровительно-трудовых учереждений / М.П. Мелентьев, В.А. Корчинский. – К, 1991. – 76с.
1261945
   Реализация принципа справедливости в правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции. – Ярославль, 1992. – 154с.
1261946
  Андрейцев В.И. Реализация принципа территориальности в формировании и становлении государственности: правовые проблемы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-68. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми реалізації принципу територіальності формування державності. The Legal problems of realization of territorial principle of forming of statehood are researching.
1261947
  Глухова А.Ю. Реализация принципов менеджмента качества / А.Ю. Глухова, С.В. Щеблева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 77-83. – ISSN 0869-3617


  В статье описан опыт формирования и реализации системы менеджмента качества университета на основе требований МС ИСО 9001. The article describes the experience of development and implementation of the university quality management system on the basis ...
1261948
  Куновяней Владимир Реализация принципов пролетарского социалистического интернационализма в отношениях между КПЧ и КПСС (в 1968-1981 годах) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Куновяней Владимир; АОН при ЦК КПСС. – М., 1985. – 22л.
1261949
  Гуляев В.Н. Реализация проблемно-деятельностного подхода в переподготовке офицеров к педагогической деятельности / В.Н. Гуляев, Р.А. Климов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 95-99. – ISSN 2073-8536


  В статье излагаются методологические и технологические аспекты реализации проблемно-деятельностного подхода в переподготовке офицеров к педагогической деятельности The article treats methodological and technological aspects of problem-activity ...
1261950
  Поздняков О.Г. Реализация проблемного обучения в образовательном процессе высших учебных заведений // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2014. – № 2 (54). – С. 270-273. – ISSN 2073-8536


  В статье описан процесс обучения курсантов военных вузов, направленный на формирование у них творческих способностей посредством системы проблемных заданий, рассматривается сущность проблемного обучения. Проведен сравнительный анализ проблемного и ...
1261951
  Костерин В.В. Реализация программного обеспечения САПР: Уч. пособие / В.В. Костерин. – Волгоград, 1986. – 88с.
1261952
  Васильев В.М. Реализация Продовольственной программы / В.М. Васильев, В.Ф. Гопоненко. – Москва, 1987. – 62с.
1261953
  Разумихин Н.В. Реализация Продовольственной программы СССР и охрана окружающей среды / Н.В. Разумихин. – Л, 1986. – 32с.
1261954
  Горохов С.С. Реализация продукции и расчёты с покупателями / С.С. Горохов. – К., 1967. – 26с.
1261955
  Дворецкий В.И. Реализация продукции предприятий легкой промышленности / В.И. Дворецкий. – М., 1987. – 144с.
1261956
   Реализация процессуальных норм организации гражаданской юрисдикции. – Свердловск, 1988. – 123с.
1261957
  Трушников Денис Юрьевич Реализация психолого-педагогической модели воспитания в инженерном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 63-66. – ISSN 1726-667Х
1261958
  Кукутс Я.А. Реализация распределенной обработки информации в открытых системах ЭВМ / Я.А. Кукутс. – Рига, 1988. – 63 с.
1261959
   Реализация регионального компонента образования : Методика и опыт / Д.П. Финаров, Г.Н. Прибыткина, Н.Ю. Корнеева, Г.М. Жданова, М.Н. Горская, Л.В. Пашенина, Е.А. Шлапоберская, В.И. Окользина, С.Е. Дмитриева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1261960
  Колесников Юрий Борисович Реализация с помощью магнитного поля двумерных турбулентных течений и исследование их основных свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесников Юрий Борисович; Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 14л.
1261961
  Шарф И.В. Реализация самостоятельной работы студентов в компетентностной модели // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  Компетентностная модель высшего профессионального образования предполагает расширение самостоятельной познавательной работы студентов, на которую оказывают влияние определенные факторы. Учет этих факторов позволит улучшить качество учебного ...
1261962
  Земляная М.В. Реализация сельскохозяйственной продукции и некоторые проблемы воспроизводства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Земляная М.В. ; Львов. гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1261963
  Шутенков А.В. Реализация систем численного и символического исследования радиоэлектронных цепей : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Шутенков А.В.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1975. – 17л.
1261964
  Беленко Владимир Алексеевич Реализация системы непрерывной подготовки кадров региона на основе использования дистанционного обучения / Беленко Владимир Алексеевич, Немцев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-27. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1261965
  Злотов А.В. Реализация системы построения и анализа сетей на ПЭВМ / А.В. Злотов. – Москва, 1989. – 30 с.
1261966
  Сулейманов Б.С. Реализация системы распонавания многозональной видеоинформации / Б.С. Сулейманов. – М., 1988. – 21с.
1261967
  Гольдштейн Алла Александровна Реализация словообразовательных моделей немецкого языка в научно-технической прозе (на материале определительных сложных существительных терминологии электрических машин) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Гольдштейн Алла Александровна; М-во ВССО ГССР. Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1261968
  Орзих М.Ф. Реализация советской общественностью норм общенародного социалистического права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Орзих М.Ф.; Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1966. – 24л.
1261969
  Куприенко С.В. Реализация современных технологий в обучении русскому языку как иностранному / С.В. Куприенко, О.Р. Семенова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-118. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются современные технологии как средство формирования интереса к изучению русского языка. Описываются способы и формы работы с новыми компьютерными программами при обученни русскому языку: фонетический тренажер, программная оболочка ...
1261970
   Реализация социалистической собственности в системе производственных отношений. – Томск, 1990. – 160с.
1261971
  Завидовская К.А. Реализация социальной политики в Республике Беларусь // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 24-29
1261972
  Бабич Любовь Михайловна Реализация социальной справедливости в распределительных отношениях социализма : Автореф... канд.эеон.наук: 08.00.01 / Бабич Любовь Михайловна; КГУ. – Киев, 1989. – 25с. – Бібліогр.:с.1
1261973
  Бабич Л.М. Реализация социальной справедливости в распределительных отношениях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 03.00.01 / Бабич Л.М.; КГУ им. ТШевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.187-203
1261974
  Василенко В.Н. Реализация специального режима хозяйствования в регионе / В.Н. Василенко, Е.Р. Зельдина. – Донецьк : Восточный Издательский Дом, 2000. – 168с. – ISBN 966-7804-00-3
1261975
  Засухин А.Т. Реализация средств производства / А.Т. Засухин. – Москва, 1972. – 103с.
1261976
  Даниэели К.Г. Реализация средств производства в условиях социалистического расширенного воспроизвосдтва : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Даниэели К.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 17л.
1261977
  Максимов Я.Я. Реализация стимулов к труду в АПК : Вопросы теории и методологии / Я.Я. Максимов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 304 с.
1261978
  Завадская Л.Н. Реализация судебных решений / Л.Н. Завадская. – Москва, 1982. – 141с.
1261979
  Дадаев Л.М. Реализация тенденций кластеризации региональной системы образования: организационно-экономический аспект // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 1728-8878
1261980
   Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуальные проблемы. – Куйбышев, 1987. – 183с.
1261981
  Овчинникова Н.П. Реализация учебных программ в школах европейского Севера России в 1920-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 98-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1261982
  Иваницкая Ю.В. Реализация формант множественного числа имени в текстах ранненововерхненемецкого периода // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 115-117
1261983
  Иваницкая Ю.В. Реализация формантов множественности в именах существительніх немецкого язіка (на материале текстов первой половині 12 в.) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 64-73
1261984
  Пашина Н.Б. Реализация функции контроля за выполнением схемы определения процентной ставки коммерческого банка при кредитовании юридических лиц / Н.Б. Пашина, А.А. Портнов, Е.М. Завражина // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 172-179. – ISSN 1728-8878
1261985
  Денев И.Д. Реализация функций алгебры логики методом какадов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Денев И. Д.; МГУ, Мех. мат. фак., Каф. мат. логики. – Москва, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1261986
  Кильпякова И.С. Реализация функций библиотечного кадрового менеджмента кадровыми службами библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 37-43. – ISSN 0130-9765
1261987
  Лысенко Е.Н. Реализация функционального потенциала и особенности проявления специальной работоспособности квалифицированных спортсменов / Е.Н. Лысенко, Н.П. Еременко, В.В. Соколов // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 37-46 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1992-7894
1261988
  Лебедев О.Е. Реализация целей общего образования в вечерней школе / О.Е. Лебедев. – Москва, 1980. – 166 с.
1261989
  Диденко Ю. Реализация частного пенсионного обеспечения в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 29-30


  пенсионная реформа, пенсионніе фонді
1261990
  Туголуков Сергей Иванович Реализация частной собственности в малом бизнесе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Туголуков Сергей Иванович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 24л.
1261991
  Туголуков Сергей Иванович Реализация частной собственности в малом бизнесе. : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Туголуков Сергей Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 157л. – Бібліогр.:л.146-157
1261992
   Реализация школьной реформы: поиски и проблемы. – Кишинев, 1989. – 133с.
1261993
  Холов А.Х. Реализация штабной функции в органах внутренних дел Республики Таджикистан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 45-47. – ISSN 1812-3910


  В статье идет речь о проблемах реализации штабной функции в органах внутренних дел Республики Таджикистан.
1261994
  Кравченко С.Н. Реализация экологического законодательства. / С.Н. Кравченко. – К., 1989. – 47с.
1261995
  Задоя А.А. Реализация экономических интересов Украины в контексте глобализации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.5-10
1261996
  Узун В.Я. Реализация экономической реформы в АПК / В.Я. Узун. – М., 1989. – 59с.
1261997
  Донецких Л.И. Реализация эстетических возможностей имён прилагательных в тексте художественных произведений / Л.И. Донецких. – Кишинёв, 1980. – 160с.
1261998
  Бутнев В.В. Реализация юридической ответственности в гражданском процессе / В.В. Бутнев. – Ярославль, 1985. – 85с.
1261999
  Сахарова О.В. Реализация язіковой личности в статусно-ориентированном диалоге // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 270-277. – ISBN 966-72-77-79-8
1262000
   Реализация языковых единиц в тексте. – Свердловск, 1986. – 118с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,