Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1256001
  Оніщук О.І. "Роль регіональних ознак в сучасній архітектурі Києва" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 105-109. – ISSN 2077-3455
1256002
  Верба І. Роль представників та послідовників школи В.Б. Антоновича в житті та творчій діяльності Н.Д. Полонської-Василенко // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 217-223
1256003
  Власова Ирина Николаевна Роль преемственности и революционных связей в создании и становлении казанской социал-демократической организации (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Власова Ирина Николаевна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1979. – 18л.
1256004
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Будовская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
1256005
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Будовская Л. М.; цМВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 185л. – Бібліогр.:л.I-X
1256006
  Коваль І.О. Роль президента в координуванні державних комунікацій (на прикладі США) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 148-156. – ISSN 2306-5664
1256007
  Питльована Л.Ю. Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 266-279. – ISSN 2313-5603
1256008
  Байбакова Л.В. Роль президента США Т. Рузвельта в выработке предварительных условий мирных переговоров между Россией и Японией (март - июнь 1905 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-41. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1256009
  Бєлкіна Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1256010
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета Латвийской ССР в укреплении Советской власти в Советской Латвии (25 VIII 1940г. - 25 XVIII 1952 г.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1954. – 27л.
1256011
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета ЛатвССР в укреплении и развитии советской власти в Латвии. 1940-1951. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1952. – 24 с.
1256012
  Стахівський С.М. Роль презумпцій у процесі доказування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-77. – ISBN 966-614-021-7
1256013
  Бабієнко В.В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології людини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Бабієнко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1256014
  Коростий В.И. Роль преморбидных и коморбидных психических расстройств в патогенезе и прогнозе ПТСР / В.И. Коростий, Л.Д. Коровина // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 139-149. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2410-1249
1256015
  Чомахидзе Д.Д. Роль премоторных зон и лобных долей головного мозга в осуществлении системных двигательных условий рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Чомахидзе Д.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
1256016
  Гаджиев Дж.М. Роль преодоления существенных различий между городом и деревней во всестороннем развитии личности (По материалам АзССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Дж.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
1256017
  Кузнецова Т.И. Роль преподавателя в предвузовском образовании // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-127.
1256018
  Горбачев В.В. Роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом современных вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрена роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом на примере российских вузов. Особое внимание уделяется качеству профессорско-преподавательского состава в условиях компьютеризации учебного процесса. Прослеживается ...
1256019
  Бондар Є.П. Роль преси в боротьбі Комуністичної партії Радянського СОюзу за культурну революцію на Україні (1933-1937 рр). (за матеріалами українських газет). : Дис... канд. істор.наук: / Бондар Є.П.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1956. – 249л. – Бібліогр.:л.1-24
1256020
  Костилєва О.В. Роль преси діаспори у створенні позитивного іміджу України (80-90-ті XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 219-224
1256021
  Тетерук І. Роль преси у вихованні комуністичного ставлення до праці. : Дис... канд. історич.наук: / Тетерук І.;. – К., 1963. – 343л. – Бібліогр.:л.321-341
1256022
  Валько І.В. Роль преси у вихованні свідомого будівника комунізму / І.В. Валько. – Київ, 1976. – 85с.
1256023
  Червінчук А. Роль преси у інформаційному забезпеченні суспільства під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 327-332


  У статті розглядається преса як невід’ємний компонент забезпечення політичних виборів, як умова досягнення консенсусу між владою та громадянами. Проаналізовано проблему дотримання етичних стандартів журналістами під час виборчих процесів в Україні. В ...
1256024
  Онкович Г. Роль пресодидактики в розширенні "культурної пам"яти" та розвитку мовлення
1256025
  Каграманян Л.С. Роль пресс-службы и политического PR в коммуникативном сопровождении в РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 3-5
1256026
  Безугла Л. Роль пресупозиції висловлення в конструюванні дискеурсивної імплікатури (на матеріалі німецькомовного діалогічного дискурсу) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-12. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1256027
  Егорова Т.А. Роль префиксации, как способа словообразования в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.педи.ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 л.
1256028
  Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 76-88. – ISSN 2413-5593
1256029
  Мариненко П.І. Роль префіксоїдів в утворенні неологізмів у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 277-281. – ISBN 966-8188-07-1
1256030
  Юрчинська Г.К. Роль прецедента в діяльності, відладки програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 84-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1256031
  Шевченко М.В. Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 142-149.


  Розглядаються прецедентні тексти як важливий текстотвірний чинник поетичного мовлення, лінгвокультурологічного і художнього і художнього потенціалу тексту. The article present precedent text as an important text-forming factor of a poetic ...
1256032
  Коновалова Н.О. Роль прецеденту в правовій системі Світової організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 133-138. – ISSN 2220-1394
1256033
  Халтурина В.П. Роль прибавочного продукта в сближении и слиянии двух форм социалистической собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халтурина В.П. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1961. – 21 с.
1256034
  Лазарева С.И. Роль прибыли в материальном стимулировании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лазарева С.И. ; МВ и ССО СССР, Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1256035
  Жарылгапов Ш.М. Роль прибыли в сочетании экономических интересов трудящихся развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жарылгапов Ш. М.; КГУ. – К., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1256036
  Кутырев С.А. Роль прибыли в стимулированни экономической эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кутырев С.А.; АОН при ЦК КСС. Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1256037
  Проскурин И.Г. Роль прибыли в экономике предприятия / И.Г. Проскурин. – Воронеж, 1973. – 247с.
1256038
  Гольдберг Л.В. Роль прибыли предприятия в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Гольдберг Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 18л.
1256039
  Таможська І.В. Роль приват-доцентури в науково-педагогічному доробку Харківського університету в період 1901-1917 рр. (з досвіду медичного факультету) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 154-159. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1256040
  Лісова І.В. Роль приватних книжкових колекцій у збереженні культурного надбання нації (на прикладі колекцій Флавіана, С. Сірополка, І Огієнка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 609-614. – ISBN 978-966-452-103-8
1256041
  Лісова І.В. Роль приватних книжкових колекцій у збереженні культурної спадщини України // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 249-255
1256042
  Вдовенко А.В. Роль приватного пенсійного забезпечення у пенсійному доході: світовий досвід і українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 41-48
1256043
  Друганова О.М. Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 259-273. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1256044
  Черченко Г.Л. Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Черченко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1256045
  Черченко Геннадий Леонидович Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черченко Геннадий Леонидович; МВССО УССР КГУ. – К., 1976. – 191л. – Бібліогр.:л.172-187
1256046
  Кропельницька С.О. Роль Прикарпатського національного університету як мозкового центру реформ у посиленні інституційної спроможності розвитку територіальних громад регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 95-101. – ISSN 2313-8246


  У статті досліджено роль державного вищого навчального закладу у формуванні та підвищенні рівня інституціональної спроможності розвитку громад у регіоні. Дослідження ґрунтується на початкових результатах реального досвіду Прикарпатського національного ...
1256047
  Копачов І.П. Роль прикладу у вихованні учнів. / І.П. Копачов. – К., 1984. – 47с.
1256048
  Андреева Т.В. Роль прилагательных в пополнении словарного состава современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Татьяна Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1981. – 16 с.
1256049
  Куслик А.М. Роль прилагательных, обозначающих цвет, в лексической системе современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Куслик А.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 20л.
1256050
  Муравейник Ю.А. Роль приливов в дегазации Земли // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 95-104 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 1999-7566
1256051
  Рухович С.А. Роль примера в обучении и воспитании учащихся / С.А. Рухович ; Гл. упр. труд. резервов при Совете Министров СССР. Упр. воспитательной и культ.-массовой работы. – Москва : Трудрезервиздат, 1959. – 88 с. : ил. – (Обмен опытом работы)
1256052
  Калядин А. Роль принуждения в стабилизации режима ДНЯО // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 14-27. – ISSN 0131-2227
1256053
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1256054
   Роль принципа конкретности в современной науке. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 380 с.
1256055
  Адвадзе В.С. Роль принципа материальной заинтересованности в развитии колхозного производства. (На примере колхозов Телав. района Груз. ССР) : Автореф... канд. эеон.наук: / Адвадзе В.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1256056
  Шломенко И.М. Роль принципа материальной заинтересованности в стимулировании технического прогресса. (На материалах предприятий машиностроения Львовского совнархоза) : Автореф... кандидата экон.наук: / Шломенко И.М.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 23л.
1256057
  Белогуб В.Д. Роль принципа партийности в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1256058
  Зеленюк О.В. Роль принципів адміністративного судочинства // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7611-44-7
1256059
  Наливайко Л.Р. Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 11-15. – (Право. Економіка. Управління)
1256060
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : 12.00.09 / Кучинська О.П.; Кучицька Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр. : 58 назв
1256061
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 460 л. – Додатки: л. 426-460. – Бібліогр.: л. 376-425
1256062
  Ковшар О.В. Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 176-185. – ISSN 2304-4470
1256063
  Снесар В.И. Роль принципов в познании / В.И. Снесар. – Саратов, 1985. – 180 с.
1256064
  Ивакин А.А. Роль принципов диалектики в геологическом познании / А.А. Ивакин. – Алма-Ата, 1979. – 200с.
1256065
  Бородина-Глебская Роль принципов построения технологии интенсивного образования для развития речевой компетентности студентов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 116-126. – ISSN 1812-9463
1256066
  Кравченко М.Г. Роль принципу верховенства права в процесі реалізація закону // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 84-87
1256067
  Волинець В.В. Роль принципу верховенства права при захисті трудових прав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-42.
1256068
  Блецкан М.І. Роль принципу діалектичної суперечності у розвиткові наукових абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1256069
  Штефан О. Роль принципу добросовісності при захисті авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 12-25. – ISSN 2308-0361
1256070
  Блецкан М.І. Роль принципу екстраполяції в розвиткові наукових понять
1256071
  Балюк Г.І. Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко, Д.П. Цвігун // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 111-114. – ISBN 978-617-7625-74-1
1256072
  Письменна І.І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 48-54. – ISSN 2311-6420
1256073
  Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 23-35. – ISSN 1993-0909
1256074
  Яременко Н. Роль принципу повтору в реалізації теми роду : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 267-271
1256075
  Євтушенко О.Н. Роль принципу поділу влади у створенні ефективної моделі державного управління: іноземний досвід і українська практика // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 188-195
1256076
  Лисенко В.М. Роль принципу причинності у виборі основоположних принципів теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1256077
  Грабовська О.О. Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 83-91


  Досліджується зміст принципу рівності у цивільному судочинстві та його вплив на процес доказування у цивільних справах. Исследуется содержание принципа равенства в гражданском судопроизводстве и его влияние на процесс доказывания по гражданксим ...
1256078
  Козьменко О.І. Роль природи у формуванні національного характеру канадців // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 12-20. – ISSN 2219-2654
1256079
   Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions / [О.Т. Демків та ін.] ; за ред. : О.Т. Демківа, О.О. Кагала, О.В. Лобачевської [та ін.] ; НАН України ; Ін-т екології Карпат. – Львів : [Простір М], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-179. – ISBN 978-966-02-6226-3
1256080
   Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень / Л.В. Дичка, І.С. Лемко, О.П. Голубка, М.О. Гайсак, С.Т. Шуберт // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 502-509. – ISSN 2227-7404
1256081
  Дударець В.М. Роль природних факторів у ландшафтному проектуванні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 130-136
1256082
  Марченко А.В. Роль природних явищ у формуванні та існуванні сакральних географічних об"єктів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – 159-161
1256083
  Плахотнік О.В. Роль природничих галузей географії в інтеграції наукових знань про природу і людину // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 358-365


  Природознавчі галузі географії сприяють екологізації природознавчої тематики. В умовах сьогодення зростає інтерес до екологічних процесів, зріс інтерес до фізико-географічної освіти, до загальних і галузевих розділів фізичної географії як у всьому ...
1256084
  Кольцов М.О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24
1256085
  Кратко Л.А. Роль природно-антропогенных условий и факторов в проявлении геоморфологических процессов Покутско-Буковинского Предкарпатья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1256086
   Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : (матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). – Канів, 2003. – 351 с. – ISBN 966-306-029-8
1256087
  Ли Шуань Роль природного ландшафта и водных массивов в восприятии исторической застройки Циндао // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 208-212. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1256088
  Івашко Ю.В. Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 49-53. – ISSN 2077-3455
1256089
  Гетьман В.І. Роль природного середовища у збереженні національної ідентичності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 37-41
1256090
  Иванцов Г.Б. Роль природного фактора в расширенном воспроизводстве общественного богатства при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Иванцов Г.Б.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1256091
  Гришина В.С. Роль природного фактора в формировании образа города через отношения "природа-человек-культура" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 59-65 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1256092
  Гурвич Л.И. Роль природных богатств в развитии производительных сил / Л.И. Гурвич. – М., 1961. – 254с.
1256093
  Мартынов Владимир Федорович Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Дис... канд.филос.наук: 09.00.04 / Мартынов Владимир Федорович; Белорусский гос.ун-т им.В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 198л.
1256094
  Мартынов В.Ф. Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Мартынов В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
1256095
  Мижега Н.Я. Роль природных факторов в формировании сельских поселений (на примере Южного района) / Н.Я. Мижега, Р. Лабабиди // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 30-33. – ISBN 0201-8683
1256096
  Аркушина Г.Ф. Роль природознавців-аматорів у дослідженні природної різноманітності Кіровоградщини // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 123-126. – ISBN 978-966-2303-13-1
1256097
  Скибицька Н.В. Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 455-462. – ISBN 966-581-388-9
1256098
  Исмаилов Р.А. Роль притоков реки Куры в ее загрязнении // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 295-300 : табл. – Библиогр.: 4 назв.
1256099
  Дерев"яна Л. Роль проблемного навчання у формуванні креативноті студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-110. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1256100
  Дроздова Г.Д. Роль проблемных методов обучения философии в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, В.В. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1256101
  Григорак М.Ю. Роль провайдерів послуг технічного обслуговування в логістичних ланцюгах авіаційного комплексу / М.Ю. Григорак, Чичкан-Хліповка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 171-183 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1256102
  Каланов Б.Ш. Роль проводящей системы в развитии органов плодоношения у винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Каланов Б.Ш.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Ташкент, 1966. – 20л.
1256103
  Кривопустов О.С. Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 16-18. – ISSN 2413-550Х
1256104
  Аль-Джибури Роль прогрессивной иракской печати в борьбе с иностранными монополистическими нефтяными компаниями за национализацию нефти (1923-1972 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Аль-Джибури А. С.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1256105
   Роль прогрессивных литературных традиций в развитии и взаимообогащении социалистических культур. – Москва : Наука, 1986. – 335 c.
1256106
  Иваков А.Н. Роль прогрессивных народных традиций в интернациональном воспитании советской молодежи. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваков А.Н.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
1256107
  Солнцев Н.В. Роль прогрессивных традиций в коммунистическом воспитании / Н.В. Солнцев. – Новосибирск, 1977. – 125с.
1256108
  Живоглядова Ирина Викторовна Роль продуктивного воображения в структуре творческого процесса : Дис... канд. филос.наук: / Живоглядова Ирина Викторовна; КГУ. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.129-140
1256109
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1256110
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1256111
  Привалова Л.Г. Роль продуктов реакции в механизме жидкофазного окисления углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Привалова Л.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 10л.
1256112
  Као Хыу Туан Роль продуктов уплотнения в разработке цинкцеолитных катализаторов в ходе превращений алкилбензовло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Као Хыу Туан; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 17л.
1256113
   Роль проекта РПФР "Правовое образование в школе" в развитии правового образования в России // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.71-80
1256114
  Тхорук Л. Роль проективних методик у дослідженнях особливостей мовлення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 75-80.
1256115
  Мотузенко О.О. Роль проектної діяльності у підготовці фахівців у галузі туризму з поглибленим знанням італійської мови (на прикладі міжнародного освітньо-культурного проекту "італіамо") // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 163-166


  У статті розглянуто основні організаційні принципи та структуру міжнародного освітньо-культурного проекту "Італіамо", як засобу сприяння підготовці фахівців у галузі туризму з поглибленим знанням італійської мови. The article reviews the basic ...
1256116
  Вербівський Д.С. Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 13-19. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1256117
  Бондар Г. Роль проектної діяльності у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів немовного ЗВО // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 118-125. – ISSN 2706-6258
1256118
  Мустафаева Э.С. Роль проектной методики в развитии коммуникативных навыков студентов старших курсов // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2011. – Вып. 32 : Педагогические науки. – С. 48-51


  В статье рассматривается проблема обучения коммуникативным навыкам студентов старших курсов с использованием проектного метода.
1256119
  Веретенко Т.Г. Роль проектування у активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 174-181
1256120
  Сакович Мария Владимировна Роль производства средств производства в формировании социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сакович Мария Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 26л.
1256121
  Бель Галина Николаевна Роль производственного коллектива в развитии трудовой активности рабочей молодежи в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бель Галина Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет № 1 (К-13/15) по теории науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л.
1256122
  Тарасов К.Е. Роль производственного коллектива в трудовом воспитании личности. / К.Е. Тарасов. – М., 1977. – 46с.
1256123
  Биекенов К.У. Роль производственного коллектива в формировании политического сознания рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Биекенов К.У.; Акад.обществ.наук.при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1256124
  Родионов А.А. Роль производственной бригады в развитии социальной активности трудящихся : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Родионов А. А.; МГУ, Специал. совет (К053.05.89). – М., 1990. – 24л.
1256125
  Волчек Н.З. Роль производственной инфрастуктуры в развитии освободившихся стран. (На примере стран Южн. и Юго-ВОст. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: / Волчек Н.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1256126
   Роль производственных коллективов в решении задач совершенствования хозяйственного механизма : Межвузовский сборник. – Барнаул : АГУ, 1980. – 117 с.
1256127
  Паршин Б.А. Роль производственных коллективов в формированнии коммунистического отношения к труду у рабочих в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 09.00.02 / Паршин Б.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1256128
  Благодарев И.М. Роль производственных связей промышленности в специализации хозяйства Таджикистана в период развернутого коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Благодарев И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 21л.
1256129
   Роль производственого коллектива в формировании научного мировоззрения рабочго. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Светловский А. Т,; Светловский А. Т,; Казах.ГУ, Каф. филос. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1256130
  Лахно О.П. Роль Прокоф"єва у становленені церковної опозиції серед євангельських християн-баптистів у 50-60-х роках ХХ століття // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2
1256131
  Чуйко З. Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-77
1256132
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 47-57.
1256133
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства: сучасна українська модель // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 53-60.
1256134
  Сливенко В.А. Роль прокуратури у витісненні з ринку приватного сектора господарства наприкінці НЕПу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 60-65. – ISSN 2075-1451
1256135
  Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини і громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.100-105
1256136
  Гарник М. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-12
1256137
  Шамара О.В. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-168. – ISBN 978-617-7220-71-7
1256138
  Шамара О. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 93-100
1256139
  Волков М.И. Роль прокуратуры в реализации и соблюдении прав и свобод несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве в 90-х годах ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805
1256140
  Кайнов В.И. Роль прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: теретико-правовой аспект / В.И. Кайнов, М.М. Садыгова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1256141
  Яковлєв О.В. Роль прокурора - процесуального керівника досудовим розслідуванням у призначенні судової експертизи та оцінці результатів // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 350-360. – ISSN 0130-2655
1256142
  Руденко Н. Роль прокурора в механизме апелляционного и кассационного пересмотра решений хозяйственного суда // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.140-145. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1256143
  Неділько В. Роль прокурора в умовах створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 74-77
1256144
  Чупринська Є.М. Роль прокурора при перегляді Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 185-193. – (0). – ISSN 2078-9165
1256145
  Драган О. Роль прокурора у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 63-70
1256146
  Лапкін А.В. Роль прокурора у відшкодуванні заподіяної потерпілому злочином шкоди за рахунок держави // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 307-311


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1256147
  Каркач П. Роль прокурора у захисті прав потерпілого в стадії порушення кримінальної справи / П. Каркач, А. Лапкін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 78-85.
1256148
  Шестакова Н. Роль прокурора у захисті прав та інтересів неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-36.
1256149
  Ковальова Я. Роль прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-77.
1256150
  Михайленко О. Роль прокурора у механізмі захисту права особи на інформацію / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 45-49.
1256151
  Брухаль Р.С. Роль прокурора у спеціальному досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Брухаль Роман Степанович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1256152
  Кайло І. Роль прокурора у формуванні якісного доказового матеріалу під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 87-99
1256153
  Бурмистров К.Д. Роль прокурорского надзора в обеспечении социалистической законности / К.Д. Бурмистров. – Москва, 1979. – 66с.
1256154
  Пила В.І. Роль промислового потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 163-167
1256155
  Вегеш А. Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишеннець. Чорний Ворон" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 14-19
1256156
  Ергемлидзе А.К. Роль промышленного банка в финансировании капитального строительства. (на примере Груз.ССР.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ергемлидзе А.К.; Акад. наук Груз. ССР. ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 15л.
1256157
  Галко Иван Кириллоич Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунистического строительства (на материалах предприятий Белоруссии) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Галко Иван Кириллоич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1980. – 70л.
1256158
  Галко Иван Кириллович Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунстического строительства. (На мат. предприятий Белоруссии) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Галко Иван Кириллович ; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1975. – 41 с.
1256159
  Правотворов В.Ф. Роль пропаганды марксистско-ленинской теории в формировании социалистического сознания. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Правотворов В.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М,, 1970. – 19с.
1256160
  Мокроменко О. Роль просвітницької діяльності благодійних та народоосвітніх громад у справі заснування єдиної масової мережі закладів елементарної освіти у Великій Британії XIX ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 74-77. – ISSN 1562-529Х
1256161
  Павлова Л.И. Роль просодии в выражении апеллятивного компонента информационной структуры текста (на матер. англ. эссе). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1256162
  Леонтьева Надежда Афанасьевна Роль просодии в организации радиоинтервью (Экспериментально-фонетическое исследование на материале американского варианта англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Леонтьева Надежда Афанасьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20л.
1256163
  Скрипниченко Е.В. Роль просодии в организации строфы с четным и нечетным количесвом строк. : Автореф... Канжд.филол.наук: 10.02.04 / Скрипниченко Е.В.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1991. – 18л.
1256164
  Саклакова Наталья Николаевна Роль просодии в реализации коммуникативной программы немецкого спонтанного диалогического текста : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Саклакова Наталья Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1256165
  Семыкина Т.Ф. Роль просодии в ритмической организации свободного стаха. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Семыкина Т.Ф.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 21л.
1256166
  Бурая Е.А. Роль просодии в формировании ритма спонтанной диалектической речи (эесперементально-фонетическое исследование на материале английского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Бурая Е. А. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 23 с.
1256167
  Абдрахимова Г.Б. Роль просодии в формировании связанности немецкого диалогического текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук. : 10.02.04 / Абдрахимова Г.Б. ; Моск. гос. ин-т ин. яз.им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 22 с.
1256168
  Григорян Н.Р. Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания / Н.Р. Григорян, Е.М. Музя // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 52-60
1256169
  Иванова С.В. Роль просодических характеристик в реализации смысла высказывания // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 45-47
1256170
  Зайцева Є. Роль просодії в підтримці комунікативного процесу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 157-161
1256171
  Вербич Н. Роль просодії в реалізації комунікативної стратегії проповідника // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 14-26. – ISSN 0320-3077


  У статті визначено особливості інтонаційної організації проповіді. З"ясовано роль просодії в реалізації прагматичних намірів проповідника
1256172
  Задоріжна Н.І. Роль просодії та паралінгвістичних засобів в аудіоказці (на матеріалі англійської, російської й української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 180-189. – ISSN 2520-6397


  Присвячено розгляду просодичних характеристик мовлення оповідачів англій- ських, російських та українських народних казок, а також паралінгвістичних засобів, що використовуються в них. Фокус уваги зосереджено на розповідних фразах, що описують ...
1256173
  Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1256174
  Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 139-160
1256175
  Алексеев А.Я. Роль просторечий лексики в развитии функциональных стилей современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеев А. Я.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 20л.
1256176
  Чирка Ю.О. Роль просторово-часової організації в структурі п"єси Л. Фейхтвангера "Мир" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 208-219. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статті робиться спроба простежити таку типову рису творів Ліона Фейхтвангера, як змалювання актуальних проблем сучасної йому Німеччини через історичні аналогії та паралелі. Досліджуються особливості просторово-часової організації п"єси "Мир", що ...
1256177
  Лушакова Ю. Роль просторового планування в адаптації до зміни клімату / Ю. Лушакова, Є. Бутенко // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 94. – ISSN 2313-3627
1256178
  Лисицына О.О. Роль пространственно-временных масштабов в процессе познания закона движения материи : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лисицына О.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1256179
  Лисицына О.О. Роль пространственно-временных масштабов в процессе познания законов движения материи : Дис... Канд. философ. наук: / Лисицына О.О.; КГУ.Философский факультет. – Киев, 1966. – 256л. – Бібліогр.:л.241-256
1256180
  Боговик Р.І. Роль протеазаактивованих рецепторів першого типу у розвитку епілептичного статусу та його наслідків у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Боговик Руслан Ігорович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1256181
  Алхименков М.А. Роль протестантского мессианизма в историческом развитии США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 166-175. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1256182
  Терехова М.И. Роль противоина и растворителя в реациях металлирования аддуктами ароматических углеводов со щелочными металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова М. И.; Науч. исслед. физ. хим. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1256183
  Старовойтенко Е.Б. Роль противоречий в жизни личности / Е.Б. Старовойтенко, А.Н. Исаева // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.230-241
1256184
  Перепелиця С.М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Перепелиця С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л.134-138. – Бібліогр.: л.120-133
1256185
  Перепелиця С.М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.14 / Перепелиця С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1256186
  Гулкевич З. Роль протоколів слідчих дій у доказуванні у кримінальних справах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.576-579. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1256187
  Федорюк М.П. Роль протон-чутливих іонних каналів в електричній активності гіпокампа та поведінці щурів у моделі індукованої епілепсії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Федорюк Михайло Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1256188
  Бакене Эляна Витаутовна Роль протонного потенциала в процессе поступления ДНК фага Т4 в клетку .Еscherichiacoli. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04. / Бакене Эляна Витаутовна; АН ЛССР. – Вильнюс, 1984. – 18л.
1256189
  Коляда І.А. Роль протопресвітера о. Гавриїла Костельника у розвитку української мови: історичний аспект / І.А. Коляда, КарасюкЄ.В // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 93-98. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1256190
  Письменна Ю.О. Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, росїйських лексем деревня, село) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 224-231


  У статті розглядаються понятійно еквівалентні лексеми близькоспоріднених мов: укр. село, рос. село, деревня, - які відносяться до національно-специфічної лексики з різним культурним фоном івідображають етнічні особливості традиційної матеріальної та ...
1256191
  Живоглядова И.В. Роль проуктивного воображения в структуре твореческого процесса (09.00.04) : Автореф... канд. филос.наук: / Живоглядова И. В.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
1256192
  Фурсенко Т. Роль професійних об"єднань у системі моніторингу якості освітніх послуг у закладах вищої освіти Канади // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 116-120. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1256193
  Антонюк О.Р. Роль професійних організацій у забезпеченні конкурентоспроможності аудиторських фірм // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 13-15. – ISBN 978-617-645-233-1
1256194
  Боднарук М. Роль професійних спілок у механізмі соціального партнерства / М. Боднарук, Г. Трунова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 104-107
1256195
  Зоценко О.К. Роль професійних учасників на ринку акцій України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 108-110. – ISSN 2306-6814


  У статті висвітлено результати діяльності основних типів професійних учасників з торгівлі цінними паперами на вітчизняному ринку акцій, які активно функціонують на ньому. Досліджено структуру ринку акцій за видами учасників. Визначено територіальний ...
1256196
  Кара-Васильєва Роль професійних художників у розвитку мистецтва вишивки в кінці XIX - на початку XX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 24-33. – ISSN 1728-6875
1256197
  Салата О. Роль професійно-технічних закладів у нарощуванні виробничих потужностей оборонної промисловості УРСР (початок 40-х років ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу комплексного аналізу діяльності підлітків та молоді під час Великої Вітчизняної війни. Досліджено працю молоді і підлітків під час мобілізації та евакуації як потенційний трудовий резерв. Розглянуто діяльність та роль ...
1256198
  Погорєлова Т. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 45-49
1256199
  Борозенець Н. Роль професійно спрямованих завдань з математичної статистики в курсі вищої математики аграрних університетів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 235-245. – ISSN 2077-1827


  "У даній статті автором обгрунтовано необхідність вивчення методів математичної статистики студентами аграрних університетів".
1256200
  Домашенко О.М. Роль професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам у слідчій діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 122-134. – ISSN 2079-6242
1256201
  Лихач Ю.Ю. Роль професійного навчання у процесі реформування державного управління та місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-61. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено поточний стан та основні напрями модернізації системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у контексті реформування державного управління та місцевого самоврядування. В ...
1256202
  Капітан Т.А. Роль професійної компетентності в підготовці вчителя іноземної мови // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 78-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1256203
  Резван О. Роль професійної мобільності у фаховій спрямованості студентів // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 15-22. – ISSN 2616-3241
1256204
  Мирошникова М. Роль професійної підготовки у формуванні естетичної культури майбутніх офіцерів Національної поліції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 151-157. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлюються актуальні питання формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України. Йдеться про роль професійної підготовки у залученні курсантів вищих навчальних закладів МВС України до естетичних цінностей, ...
1256205
  Корольова І. Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менкджера освітньої галузі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 69-77. – ISSN 1682-2366
1256206
  Міщинська І.В. Роль професіолектів у визначенні мовної ідентичності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 197-202


  Професіолекти є невід’ємною частиною професійного мовлення. Професіолекти сприяють вираженню соціальної ідентичності особистості шляхом застосування професійної лексики: професійної термінології та професійного жаргону. Спеціалізована професійна мова, ...
1256207
  Корнівська В.О. Роль професіоналізму у процесі подолання інформаційної асиметрії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1256208
  Кічмаренко О.Д. Роль професора В.О. Плотнікова в становленні Одеської школи асимптотичних методів в задачах керування // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 209-216. – ISBN 978-617-689-150-5
1256209
  Коробко І. Роль професора Задорожнього у дослідженні проблеми захисту тварин у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 105-107. – ISSN 1814-3385
1256210
  Мудрицька В.Г. Роль професора Миколи Івановича Петрова у створенні музею Чернігівського єпархіального давньосховища / В.Г. Мудрицька, О.І. Ісаєнко // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 320-324
1256211
  Джабраїлов І. Роль професора Олександра Васильовича Багрія в історії педагогіки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (129). – С. 47-49


  У статті розглянуто наукову діяльність Олександра Васильовича Багрія як відомого історика, філолога, а також педагога - вченого. Як автор серйозних досліджень і науковий організатор, він вніс вагомий внесок в педагогічну науку. Автор статті, ...
1256212
  Коваленко В.С. Роль професора Ю.М. Лошкарьова в розвитку електрохімічних досліджень у Дніпропетровському університеті / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 64-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
1256213
  Хоркава І. Роль професорсько-викладацького колективу та студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові в організації її музею // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 123-127. – ISSN 1998-4634
1256214
  Чураев В.И. Роль профессионально-креативной компетентности педагога дополнительного образования в обеспечении качества его деятельности // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 210-212. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1256215
  Коноплянский Д.А. Роль профессионально-образовательного пространства вуза в формировании конкурентоспособности выпускника // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 12-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается понятие «профессионально-образовательное пространство вуза» как фактор формирования конкурентоспособности выпускника вуза. Определяются его специфика и признаки. Обосновывается идея синергетического эффекта образовательных сред в ...
1256216
  Барминцева Наталия Александровна Роль Профессионально-технического образования в социально-профессиональном воспроизводстве аграрных рабочих. : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Барминцева Наталия Александровна; МГУ. – М., 1991. – 24л.
1256217
  Гаврилюк О.А. Роль профессиональной автономности в обеспечении готовности преподавателя вуза к инновационной деятельности / О.А. Гаврилюк, Т.П. Лебедева, А.В. Лахно // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена роль профессиональной автономности преподавателя университета в обеспечении его готовности к инновационной деятельности в условиях трансформации современного высшего образования. Обозначены универсальные компетенции субъектов ...
1256218
  Кудряшев Л.А. Роль профессиональных периодических изданий в повышении идейно-теоретического уровня и журналистского мастерства работников печати Украины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Кудряшев Л.А.; ВМ о ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1256219
  Кудряшов Л.А. Роль профессиональных периодических изданий в повышении идейно-теоретического уровня и журналистского мастерства работников печати Украины (1925-1937 гг.) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кудряшов Л. А.;. – К., 1986. – 228л. – Бібліогр.:л.189-228
1256220
  Григорьев С.И. Роль профессиональных союзов СССР в воспитании коммунистической сознательнсоти рабочего класса и интеллигенции : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьев С.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1960. – 15л.
1256221
  Захаров Н.Н. Роль профессонального идеала в профориентации молодежи развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.000.02 / Захаров Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1256222
  Цымбал М.Л. Роль профессора Н.С. Бокариуса в развитии судебной экспертизы и криминалистики / М.Л. Цымбал, Э.Б. Симакова-ефремян, Л.Н. Дереча // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 566-574. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто позитивні й негативні моменти які виникають у період підготовки і проведення допиту.
1256223
  Катальникова С.А. Роль профессорско-преподавательского состава вузов в воспитании духовных ценностей у студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 268-275. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема воспитания духовных ценностей у студентов, роль профессорско-преподавательского состава вузов в данном процессе, а также раскрываются качества, которыми необходимо обладать педагогу для повышения эффективности ...
1256224
  Харченко Н.В. Роль профорієнтації в оптимальному виборі майбутньої професії старшокласниками // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 144-150
1256225
  Єщенко М. Роль профорієнтаційної роботи в системі довузівської підготовки // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 86-91


  Розкрито важливу роль профорієнтаційної роботи в довузівській підготовці. Підкреслено важливість свідомого вибору майбутньої професії для випускників та старшокласників ЗНЗ. Схарактеризовано та уточнено поняття "професійна орієнтація". Зазначено ...
1256226
  Магер П.В. Роль профсоюза Дона в восстановлении промышленности в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Магер П. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1959. – 18л.
1256227
  Кузнецов Е.А. Роль профсоюза текстильщиков в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузнецов Е.А.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1974. – 36л.
1256228
  Кузьмин Л.М. Роль профсоюзной периодической печати в развитии трудовой активности масс в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Кузьмин Л.М.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1971. – 20л.
1256229
  Чимидишин Алагсай Роль профсоюзной печати МНР в решениях проблем коммунистического воспитания трудящихся (1960-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.04 / Чимидишин Алагсай ; ВШ профсоюзного движ. ВЦСПС. – Москва, 1979. – 18 с.
1256230
  Сукманская Г.Б. Роль профсоюзных организаций в развитии трудовой активности рабочего класса на предприятиях Пензенской и Саратовской областей (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Сукманская Г.Б.; МВШП ВЦСПС. – М., 1967. – 23л.
1256231
  Берберова Елена Григорьевна Роль профсоюзов в образовании Союза СССР (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Берберова Елена Григорьевна; Высшая школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1978. – 28л.
1256232
  Бутринова Л.М. Роль профсоюзов в повышении экономического образования трудящихся в годы восьмой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Бутринова Л.М.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС,. – М, 1976. – 31л.
1256233
  Сафронов Н.А. Роль профсоюзов в преобразовании быта советского общества : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов Н. А.; БГУ, Каф. научн. коммун. – Минск, 1970. – 16л.
1256234
  Каменецки Е. Роль профсоюзов в процессе демократизации управления социалистическм хозяйством : Автореф... канд. филос.наук: / Каменецки Е.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1972. – 18л.
1256235
  Теренин Н.И. Роль профсоюзов в системе политической организации социалистического общества и становлении коммунистического самоуправления : Автореф... канд. филос.наук: / Теренин Н. И.; Перм.ГУ. – Пермь, 1968. – 23л.
1256236
  Лобок Д.В. Роль профсоюзов в становлении системы социального партнерства в период нэпа (1921-1925 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 82-91. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1256237
   Роль профсоюзов в укреплении дружбы и братства трудящихся. – Москва : Профиздат, 1982. – 200 с.
1256238
  Высоцкий Всеволод Антонович Роль профсоюзов в улучшении условий труда рабочих и служащих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Высоцкий Всеволод Антонович ; КГУ. – Киев, 1972. – 26 с.
1256239
  Высоцкий В.А. Роль профсоюзов в улучшении условий труда рабочих и служащих в период строительства коммунизма : Дис... канд. ист.наук: / Высоцкий В. А.; КГУ, Каф-ра научн. комм. – К., 1972. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XII
1256240
  Бондарева Т.А. Роль профсоюзов в управлении производством в 1926-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бондарева Т.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
1256241
   Роль профсоюзов в экономическом и социальном планировании. – Москва : Профиздат, 1976. – 176 с.
1256242
  Венгеров Сергей Григорьевич Роль профсоюзов ГДР в ускорении научно-технического прогресса (1976-1981 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Венгеров Сергей Григорьевич; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 16л.
1256243
  Захарова Т.Ф. Роль профсоюзов Среднего Поволжья по развитию промышленного производства в условиях зрелого социализма 1959-1965 гг. (на материалах Куйбышевской, Ульяновской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Захарова Т.Ф.; Куйбышевский гос. пед. ин-т. Специализ. учен. совет. К-113.17.01. – Куйбышев, 1980. – 21л.
1256244
  Рахимов М. Роль профсоюзов Узбекистана в борьбе за создание материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Рахимов М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 27л.
1256245
  Лившиц И.Ф. Роль профсоюзов Украины в проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства (1929-1931 гг.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Лившиц И.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1256246
  Проценко В. Роль профспілки освітян у ліквідації неписьменності та українізаційних процесах (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 77–85. – ISSN 2309-9356
1256247
  Слободян І.Ю. Роль профспілки як суб"єкта колективних трудових правовідносин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 130-134. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1256248
  Швець Н.М. Роль профспілкової організації в реалізації працівниками права на страйк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 129-139. – ISSN 2224-9281
1256249
  Ліхашева П. Роль профспілок у правовому регулюванні трудових відносин // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 210-221. – ISBN 978-617-7768-17-2
1256250
  Добровольська Г.О. Роль профспілок у процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-120. – ISBN 966-614-021-7
1256251
  Кужельний М. Роль профспілок у регулюванні соціально-трудових відносин та формуванні державної політики (на прикладі Австралії) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 24-28. – ISSN 2663-2675
1256252
  Круторогова С. Роль профспілок у регулюванні трудових відносин // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 8-11.
1256253
  Шакірова А. Роль профспірок у процесі становлення і розвитку громадянського суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 203-204
1256254
   Роль процесів тектоно-магматичної (термальної) активізації в урановому рудоутворенні в породах фундаменту Українського щита / А.В. Кузьмін, В.А. Анісімов, О.Ф. Маківчук, В.А. Крюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-67. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  У ході виконання геолого-прогнозних досліджень у КП "Кіровгеологія" складено карту тектоно-термальної активізації (ТТА) порід фундаменту Українського щита (УЩ). Матеріал згруповано за віковими інтервалами, що відповідають встановленим для УЩ епохам ...
1256255
  Саєнко С. Роль процесного управління в системі організаційно-економічних відносин українських ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитаціїї // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч. 2/3. – С. 81-85.


  Розглянуто причини неефективності функціонального підходу до управління.
1256256
  Лозовой В.П. Роль процессов дегитратации в механизме воздействия малых концентраций пиридина и его производных на клеточные мембраны / В.П. Лозовой, А.В. Бычко, А.Ю. Артеменко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 84-96. – ISBN 966-95259-9-6
1256257
  Олейник Е.В. Роль процессов с переносом электрона на ранныих этапах химического канцерогенеза : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.14 / Олейник Е. В.; АН УССР, Ин-т пробл. онкол. – К., 1974. – 16л.
1256258
  Куцый М.П. Роль процессов солюбизации и связывания ферментов с митохондриями в рационном иземении их активности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Куцый М.П.; АН СССР. ИН-т биологич. физ. – Пущино, 1979. – 24л.
1256259
  Шаповал Ю.І. Роль процесу декомунізації у формуванні суспільної свідомості в Україні // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 321-338. – ISBN 978-966-02-9246-8
1256260
  Косьмій Н.В. Роль процесу нагромадження у формуванні конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 287-294
1256261
  Завгородня А. Роль процесуальної активності та розсуду суду при встановленні істини у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 13-17
1256262
  Рудковський А. Роль пруденційного нагляду у сфері нагляду за страховою діяльністю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан ринку страхових послуг в Україні та історію його становлення. Розглянуто наявні проблеми, що заважають прогресивному розвитку ринку та залученню інвестицій. Приділено увагу новітнім законодавчим змінам у державному регулюванні ...
1256263
  Хойч А. Роль прямих інвестицій в економіці Казахстану за роки незалежності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 517-526. – ISSN 1993-6788
1256264
  Хе Кінг Фонг Роль прямих іноземних інвестицій в економічній безпеці держави (на прикладі Тайваню) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 320-321
1256265
  Ільїна А.О. Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6814
1256266
  Панченко К.В. Роль прямих іноземних інвестицій у забезпеченні економічного росту Угорщини // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 200-203
1256267
  Тимошенко О.В. Роль прямих податків у фіскальній політиці держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 30-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1256268
  Чернеженко О.М. Роль прямої демократії в суспільстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 77-89. – ISSN 2524-0323
1256269
  Ігнатов О.М. Роль психічних аномалій в детермінації кримінального насильства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 260-265
1256270
  Юрчинська Г.К. Роль психодраматичного методу в подоланні кризи професійного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Виділено інтернальні та екстернальні ознаки кризи професійного навчання. Розкрито способи подолання кризи методом психодрами у форматах самопізнання, тренінгу, консультування та навчальної дисципліни. The internal and external indications of the ...
1256271
  Пономаренко Я.І. Роль психокультури у формуванні духовності особистості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 109-111
1256272
  Завацкая Л.Н. Роль психолога в организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.73-79. – (Психологічні науки)
1256273
  Тригубенко А. Роль психолога у профорієнтаційній роботі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 95-96
1256274
  Утлик Э.П. Роль психологического образования в улучшении качества подготовки менеджеров // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 1726-667Х
1256275
  Негребецький В. Роль психології підозрюваного при перевірці показань на місці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 188-191
1256276
  Новікова О.С. Роль психологічних особливостей професійної діяльності жінки-керівника в сучасних економічних умовах / О.С. Новікова, А.В. Атаманчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1256277
  Ісаюк О.І. Роль психологічних установок у виживанні в умовах екстремальної загрози: випадок солдатів УПА у концтаборах ГУЛАГу (1940-1950-ті роки) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 27-41. – ISSN 2313-5603
1256278
  Малиняк Х.В. Роль психологічних чинників у зміцненні законності та дисципліни в діяльності працівників міліції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 89-91. – Бібліогр.: 6 назв
1256279
  Матвійчук О.С. Роль психологічної діагностики в системі проектування соціального розвитку особистості учня. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.5-9.
1256280
  Кондратенко Л.О. Роль психологічної культури вчителя у подоланні шкільної неуспішності учнів // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 49-55. – ISBN 978-966-189-358-9
1256281
  Пляка Л.В. Роль психологічної служби в процесі адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 401-409. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1256282
  Дрижак В.В. Роль психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в забезпеченні якості освіти у вищому навчальному закладі / В.В. Дрижак, С.М. Єрмак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 144-147. – (Серія : Педагогічні науки)
1256283
  Олійник О.П. Роль психопатологічних чинників у генезі суспільно небезпечних діянь осіб із психічними розладами. які брали участь у бойових діях // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 43-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2410-7484
1256284
   Роль психосоціальних стресових факторів у розвитку серцево-судинної патології: можливості фазаграфії у попередженні їх негативного впливу / І.П. Катеренчук, Л.С. Файнзільберг, О.І. Катеренчук, К.Є. Вакуленко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 42-46. – ISSN 2077-4214
1256285
  Шлінчак К. Роль психотерапевтичної метафори у психологічній допомозі клієнтам // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 147-148
1256286
  Фіалковська А.І. Роль психотропних засобів у шаманських практиках Сибіру // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 56-57
1256287
   Роль птиц в биоценозах Восточной Сибири : Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР; Иркутск.ГУ. – Иркутск, 1978. – 188 с.
1256288
  Пахульский А.И. Роль птиц в рыбном хозяйстве / А.И. Пахульский. – М., 1957. – 44с.
1256289
  Василик Л.Є. Роль публіцистики літературно-художніх видань у формуванні національної ідентичності: модус України як Національного Дому // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 15-20


  У статті аналізується публіцистика сучасних літературно-художніх видань, розглядається концепт "Україна" в утвердженні національної ідентичності, виділяється жодус України як Національного Дожу. The article analyses social and political journalism ...
1256290
  Варфоломеєва Н. Роль публіцистики часопису "Сьоло" для українсько-польського зближення в 60-х роках XIX століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 351-360. – ISBN 966-95452-4-3
1256291
  Ян Чен Роль публічних бібліотек Китаю в розвитку економіки знань // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 137-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333
1256292
  Пальчук В. Роль публічних бібліотек у розвитку електронного урядування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 22-27. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюються науково-прикладні підходи до розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, спрямованої на інформаційне забезпечення сфери державного управління на принципах електронного урядування, особлива увага приділяється участі сучасних публічних ...
1256293
  Потишняк О.М. Роль публічно-приватного партнерства у фінансуванні інфраструктурних проєктів / О.М. Потишняк, С.І. Міненко, І.Ю. Ракчєєв // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 292-299. – (Економічні науки)
1256294
  Богуш Т. Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця : (за наслідками дослідження) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 5-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1256295
  Тищенко-Тишковець Роль публічної дипломатії у запобіганні міждержавним конфліктам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 240-243.
1256296
  Ситник С.В. Роль публічної політики у забезпеченні легітимації правлячого режиму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 264-273
1256297
  Ситник С.В. Роль публічної політики у забезпеченні легітимації правлячої влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1256298
  Булатевич М.М. Роль публічної сфери в концепції суспільства модерну Юргена Габермаса // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 162-173
1256299
  Андронова Р. Роль Пушкина в становление и развитие русского литературного языка : (лекции по истории русского литературного языка) / Андронова Р. ; Бельцкий гос. пед. ин-т. – Бельцы : [б. и.], 1968. – 24 с.
1256300
  Рымашевская Р.С. Роль пчелиных (Apidae) в опылении люцерны в Алма-Атинской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Рымашевская Р.С.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1952. – 12 с.
1256301
  Полищук Николай Васильевич Роль рабочего класса в интернационализации социалистического образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Полищук Николай Васильевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1985. – 34л.
1256302
  Кватыра Н.Н. Роль рабочего класса в осуществлении задач развития сельского хозяйства на современном этапе : (на материалах УССР) / Н.Н. Кватыра. – Львов : Вища школа, 1983. – 183 с.
1256303
  Герман К.К. Роль рабочего класса в победе колхозного строя в Белоруссии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Герман К.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 22л.
1256304
  Моисеев И.К. Роль рабочего класса в победе колхозного строя в МССР. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Моисеев И.К.; АН МолдССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1980. – 21л.
1256305
   Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и экономических связей союзных республик. – М., 1972. – 148с.
1256306
   Роль рабочего класса в развитии советской культуры. – Москва, 1976. – 303 с.
1256307
  Покровский М.Н. Роль рабочего класса в революции / М.Н. Покровский. – Москва : Московский рабочий, 1929. – 29 с.
1256308
   Роль рабочего класса в решении коренных социально-экономических проблем переходного периода в СССР. – Иваново, 1985. – 160с.
1256309
  Черкашин И.Ф. Роль рабочего класса в создании вооруженных сил Советского государства в первый год диктатуры пролетариата (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черкашин И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1954. – 16л.
1256310
   Роль рабочего класса в социалистическом преобразовании деревни в СССР. – М., 1968. – 256с.
1256311
  Репида Л.Е. Роль рабочего класса в ствроительстве социализма в Молдавской ССР / Л.Е. Репида. – Кишинев, 1977. – 278с.
1256312
  Разумов В.А. Роль рабочего класса в строительстве социалистической культуры в начале революции и в годы гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Разумов В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 14л.
1256313
  Зверев Е.П. Роль рабочего класса в укреплении материально-технической бызы сельского хозяйства Урала (1966-1975) / Е.П. Зверев. – Саратов, 1986. – 171с.
1256314
  Хонеккер Э. Роль рабочего класса и его партии в социалистическом обществе / Э. Хонеккер. – Москва, 1973. – 399с.
1256315
  Андреев Коста Тодоров Роль рабочего класса и профсоюзов Болгарии в создании материально-технической базы развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.04 / Андреев Коста Тодоров ; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника. – Москва, 1981. – 20 с.
1256316
  Смыков Ф.Н. Роль рабочего класса РСФСР в развитии социалистического сельского хозяйства (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Смыков Ф.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
1256317
  Россохин Л.Т. Роль рабочего класса РСФСР в развитии социалистической культуры в период построения фундамента социалистической экономики в СССР (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Россохин Л.Т.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1967. – 16л.
1256318
  Светлов А.Н. Роль рабочей полодежи в международном рабочем и профсоюзном движении развитых социалистических стран (1957-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Светлов А. Н.; Выс. шк. профдвиж. ВЦСПС. – М., 1968. – 24л.
1256319
  Катунцева Н.М. Роль рабочих факультетов в формировании кадров народной интеллигенции в СССР. / Н.М. Катунцева. – М, 1966. – 192с.
1256320
  Кост П. Роль Ради Європи в забезпеченні політичної стабільності в Україні в контексті європейської інтеграції україни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 61-64


  The article contains analysis of main problems of cooperation between Ukraine and the Council of Europe. There is made an attempt to find connection between political stability in Ukraine, her European ambitions and the role of The Council of Europe in ...
1256321
  Шинкаренко Т.І. Роль Ради Європи і Європейського Союзу в активізації міжкультурного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 137-141.
1256322
  В"юницька О.І. Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / В"юницька О.І., КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2005. – 208л. + Додатки: л.199-208. – Бібліогр.: л.160-199
1256323
  В"юницька Ольга Іванівна Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи : Автореф. дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 / В"юницька О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1256324
  Шустенко С.О. Роль Ради Європи у розвитку європейських стандартів з прав людини в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 402-404. – ISSN 2076-1554
1256325
  Лебедева Л.И. Роль радиационно-химических реакций и метаболических процессов в формировании лучевого поражения семян : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лебедева Л.И. ; АН СССР , Сиб. от-ние Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 27 с.
1256326
  Московский П.В. Роль радио и телевидения в коммунистическом воспитании советского народа / П.В. Московский. – Москва, 1967. – 40с.
1256327
  Чепрасов М.П. Роль радиовещания в коммунистическом воспитании трудящихся. (На матер. БССР). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Чепрасов М.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. науч. коммунизма. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1256328
  Гуревич П.С. Роль радиовещания в культурной революции в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуревич П.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 19л.
1256329
  Касымов А. Роль радиотоксинов при дистанционном действии гамма-радиации на растения. : Автореф... канд. биол.наук: / Касымов А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 16л.
1256330
  Серебрянный Л.Р. Роль радиоуглерода в изучении истории Земли / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Знание, 1976. – 55с.
1256331
  Сифоров В.И. Роль радиоэлектроники в научно-техническом прогрессе СССР и задачи лекционной пропаганды / В.И. Сифоров. – Москва : Знание, 1975. – 22 с.
1256332
  Коцан І.Я. Роль радіобіологічних знань у валеологічному вихованні студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Біологія ; вип. 36/37)


  У дослідженні визначено провідну роль радіобіологічних знань у системі валеологічного виховання студентської молоді
1256333
  Соловйов О.Д. Роль радянського суду в охороні прав громадян / О.Д. Соловйов, Я.Л. Штутін. – К., 1957. – 48с.
1256334
  Василенко В.Л. Роль радянської держави в будівництві комунізму / В.Л. Василенко. – Київ, 1959. – 48с.
1256335
  Василенко В.Л. Роль Радянської держави в створенні соціалістичного способу виробництва / В.Л. Василенко. – Київ, 1957. – 155с.
1256336
  МатвійчукМ.М Роль радянської науки в розвитку науково-технічного прогресу / МатвійчукМ.М, В.Ф. Остафійчук. – К., 1977. – 48с.
1256337
  Боркин В.К. Роль различных аффектных систем в механизме реакций мышц сумки пера и хвоста на вращение и вертикальное перемещение тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Боркин В.К.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1971. – 20л.
1256338
  Меринг Т.А. Роль различных звеньев слухового аналитизатора в замыкании двигательных пищевых условных рефлексов. : Автореф... Доктора биол.наук: / Меринг Т.А.; АН СССР.Ин-т высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. – М, 1963. – 29л.
1256339
  Коток Э.В. Роль различных источников энергии в эволюции массивных звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коток Э.В.; АН СССР. Астрон. совет. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. МГУ. – М., 1966. – 7л.
1256340
  Микаелян Н.Г. Роль различных отделов головного мозга в функции размножения у млекопитающих. / Н.Г. Микаелян, 1963. – С. 237-240
1256341
  Летова Л.П. Роль различных социальных групп рабочего класса в управлении социалистическим промышленным предприятием. (Конкретно-социол. исследование) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Летова Л.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 22л.
1256342
  Чек Джон Вилли Люси Роль различных факторов и условий в функционировании системы фибринолиза. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чек Джон Вилли Люси; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1256343
  Педаяс Роль различных факторов развития в профессиональной адаптации учителя. : Автореф... Канд.пед.наук: / Педаяс М.-И.Я.; Тартуский гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 44л.
1256344
  Хегай Валерий Варламович Роль различных физических процессов в формировании структуры возмущенной ионосферы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хегай Валерий Варламович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 14л.
1256345
  Собакарь Г.Т. Роль разломно-блоковой тектоники в формировании структуры земной коры / Г.Т. Собакарь. – Киев : Наукова думка, 1976. – 178с.
1256346
  Тяпкин К.Ф. Роль разломов тектоносферы в структурообразовании и размещении месторождений полезных ископаемых / К.Ф. Тяпкин, М.М. Довбнич, О.К. Тяпкин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-13 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1256347
   Роль размера частиц в люминесценции мелкодисперсного ZnS: Mn, полученного методом СВС / Р.В. Куричка, Ю.Ю. Бачериков, А.Г. Жук, С.А. Кравченко, О.Б. Охрименко, С.Е. Зеленский, А.В. Гильчук // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 32-33. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...В работе проведен сравнительный анализ спектрально-люминесцентных характеристик мезо- и наноразмерных частиц ZnS:Mn, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в одном технологическом цикле. Концентрация примеси ...
1256348
  Звягинцева Т.В. Роль разных видов москитов Phlebotominae в передаче возбудителя остро некротизирующегося кожного лейшманиоза в Узбекистане : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Звягинцева Т.В.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
1256349
  Павлова Т.В. Роль разумный потербностей личности в развитии социалистического образа жизни.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлова Т.В.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1256350
  Павлова Тамара Владимировна Роль разумных потребностей личности в развитии социалистического образа жизни : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Павлова Тамара Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
1256351
  Жмуйдзинавичюс А.А. Роль райокомв партии в повышении эффектривности сельскохозяйственного производства на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Жмуйдзинавичюс А.А. ; АН при ЦК КПСС, Каф. парт. строит. – Москва, 1974. – 24л.
1256352
  Стадниченко В.Н. Роль районной планировки в совершенствовании территориального планирования. (На прим. Рост. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Стадниченко В.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
1256353
  Джусупов Б. Роль районных Советов депутатов трудящихся в укреплении социалистической законности / Б. Джусупов, М.И. Зафран. – Алма-Ата, 1962. – 43с.
1256354
  Адылов Т.А. Роль райсовета в развитии здравоохранения и социального обеспечения / Т.А. Адылов. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1962. – 44 с. – (В помощь депутату Райсовета)
1256355
  Крымова В.Ж. Роль распределительных отношений в развитии социалистического образа жизни. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крымова В.Ж.; МВ и ССО КазССР. Казахский гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
1256356
  Галушка Зоя Ивановна Роль распределительных отношений в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Галушка Зоя Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 198л. – Бібліогр.:л.174-193
1256357
  Галушка Зоя Ивановна Роль распределительных отношений в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Галушка Зоя Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1986. – 22л.
1256358
   Роль рассолов в гидрохимическом режиме рек : Западная Якутия. – Новосибирск : Наука, 1987. – 85с.
1256359
   Роль растений в пространственной дифференциации состояния 137Cs и 90Sr на агрегатном уровне / А.Д. Фокин, С.П. Торшин, Ю.М. Бебнева, Р.А. Гаджиагаева, Л.Г. Талдыкина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 448-458 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1256360
  Маличенко С.М. Роль растений и микроорганизмаов в инактивации гербицидов симм-триазинового ряда в почве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Маличенко С.М. ; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев, 1970. – 23 с.
1256361
  Шпільхофф Л. Роль рахункових палат у бюджетному циклі Німеччини та їхні потенційні позитивні ефекти в суспільстві // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2305-7645
1256362
  Воеводин Алексей Петрович Роль рационального в развитии искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Воеводин Алексей Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 24л.
1256363
  Воеводин Алексей Петрович Роль рационального в развитии искусства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Воеводин Алексей Петрович ; КГУ. – Киев, 1980. – 24 с.
1256364
  Воеводин А.П. Роль рационального в развитии искусства : Дис... наук: / Воеводин А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – л.
1256365
  Воеводин А.П. Роль рационального в развитии искусства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Воеводин А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 182л.
1256366
  Ошовская Н.В. Роль рационального природопользования в концепции устойчивого развития // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 109-119
1256367
  Умалатов А.Д. Роль рационального размещения и специализации сельского хозяйства в подъеме экономики колхозов. / А.Д. Умалатов. – Махачкала, 1965. – 46с.
1256368
  Ткачова О.С. Роль раціонального природокористування та ресурсозбереження в умовах збалансованого економічного розвитку // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Ресурсозбереження залишається однією з найважливіших про блем у багатьох країнах, а також стає першочерговою в Україні. На цей час, лідерами забруднення навколишнього середовища в Украї ні є основні галузі промисловості, такі як: металургія, ...
1256369
  Ружичка К. Роль революционного профсоюзного движения в борьбе рабочего класса за укрепление народной демократии в Чехословакии (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ружичка К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории междунар. комм. и рабоч. движения. – Москва, 1961. – 16л.
1256370
  Юрьев М.Ф. Роль революционной армии в китайской революции 1925-1927 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Юрьев М.Ф.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1950. – 15 с.
1256371
  Юрьев М.Ф. Роль революционной армии на первом этапе китайской революции. / М.Ф. Юрьев. – М., 1952. – 143с.
1256372
  Гусейнов Р.М. Роль революционных и боевых традиций в военно-патриотическом воспитании молодежи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Гусейнов Р.М.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1983. – 21л.
1256373
   Роль революционных традиций в коммунистическом воспитании студентов. – Рига, 1979. – 114с.
1256374
  Литвин В.М. Роль революцій в історичній долі України // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 166-176. – ISBN 978-966-611-701-7
1256375
  Кошевой В. Роль региональных организаций и инициатив в построении южного энергетического коридора для ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 112-114


  Рассматривается история создания региональных организаций и инициатив в Черноморско-Каспийском регионе и их роль в освоении и доставке энергоресурсов постсоветского пространства в Европу.
1256376
  Баймуратов М.О. Роль регіоналізації і європейської регіональної політики в розмежуванні повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-139. – ISSN 2220-1394
1256377
  Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Волкова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1256378
  Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країнах Центральної та Східної Європи : Дис.... канд. економічних наук. Спец. 08.05.01- світове господарство і міжнародні економічні відносини / Волкова О.О., КНУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки: л. 202-206. – Бібліогр.:л. 186-201
1256379
  Добіжа В.В. Роль регіональних еліт у формуванні соціокультурних орієнтирів українського суспільства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 146-158
1256380
  Левченко А.М. Роль реґіональних ЗМІ у соціокультурній, економічній та політичній системах суспільства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 85-89


  У статті розглядаються деякі аспекти діяльності реґіональних ЗМІ у соціокультурному, економічному та правовому полі. Особлива увага приділяється основним проблемам виробництва інформаційної продукції та перспективам розвитку реґіональних мас-медіа. ...
1256381
  Гнатовський М. Роль регіональних міжнародних організацій у правовій інтеграції держав Європи: теорія і практика / М. Гнатовський, Д. Кулеба // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 36-45


  У статті розглядаються теоретичні засади процесу зближення правових систем держав Європи та практична роль, яку відіграють в ньому міжнародні організації що діють на континенті. У першій частині статті розкривається зміст понять "правова інтеграція", ...
1256382
  Байрак О.М. Роль регіонального ландшафтного парку "Диканський" у національній та регіональній екомережах / О.М. Байрак, І.Є. Шапаренко // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 31-39. – ISBN 978-966-7723-82-8
1256383
  Гоблик В.В. Роль регіональної влади у визначенні пріоритетів транскордонного та міжрегіонального співробітництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць. Спецвип. / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 5-9. – (Економіа ; Вип. 20 Спец. випуск ;Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід)
1256384
  Крупицька О.В. Роль регіональної влади у процесі залучення іноземних інвестицій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1256385
  Топалова І.А. Роль регіональної логістики на засадах економіки знань // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 169-175. – ISSN 2222-4459
1256386
  Борисенко Т. Роль регіональної системи в забезпеченні добробуту населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 5-12. – ISSN 1728-9343
1256387
  Лакіш С.М. Роль регіонів у розвитку національної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 165-168. – ISBN 5-7763-2435-1
1256388
  Лавренчук А. Роль регіонів України в реалізації державного євроінтеграційного курсу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.224-231. – ISBN 966-73-53-51-Х
1256389
  Трощенко Г.О. Роль регламенту "Рим II" в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 572-576. – ISSN 1563-3349
1256390
  Фіголь Н. Роль редактора в підготовці мовностилістичного наповнення електронного навчального видання . // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 99-106


  У статті визначено роль редактора у створенні якісного мовностилістичного наповнення електронного навчального видання. Визначено критерії та чинники, які повинен враховувати досвідчений редактор, створюючи досконалий текст для видань такого типу. In ...
1256391
  Гусак О.О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавн.-полігр. ін-т. – Київ, 2014. – 193 л. – додатки: л. 190-193. – Бібліогр.: л. 169-189
1256392
  Гусак О.О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1256393
  Сегол Р. Роль редактора перекладу в опрацюванні американських телесеріалів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
1256394
  Балаклицький М.А. Роль редактора у формуванні та розвитку конфесійної преси в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 44-48


  Подано нарис історії адвентистської журналістики в Україні крізь призму діяльності її провідних редакторів і видавців. In this article was made a historical review of Seventh-day Adventists Church"s press in Ukraine through the activity of its main ...
1256395
   Роль редких металлов в ускорении научно-технического прогресса. – М., 1986. – 120с.
1256396
  Насимович А.А. Роль режима снежного покрова в жизни диких копытных на территории Советского Союза : Автореф... докт. географ.наук: / Насимович А.А.; Ин-т географии АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1256397
  Петрик О. Роль режиму обмінного курсу в кредитному процесі: приклад України / О. Петрик, Ю. Шоломицький // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 17-25. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано процес кредитного процесу в Україні з 2000 до 2008 рр.
1256398
  Маліновська О.Я. Роль резервного капіталу в кредитній спілці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 67-74. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1256399
  Аль-Нашри Мохамед Яхья Роль резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в прогрессивном развитии принципа самоопределения : Дис. ... канд. юр. наук / Аль-Нашри Мохамед Яхья ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1977. – 173 л. – Бібліогр. : л. I-XV
1256400
  Дмитриева Г.К. Роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в механизме нравственного регулирования международных отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 22-26. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1256401
  Шолойко А.С. Роль реінжинірингу бізнес-процесів при формуванні фінансової безпеки страховика // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1256402
  Зелінська Н.В. Роль реклами у вихованні/формуванні "нового читача": доведено Іваном Тиктором (до 125-річчя видатного українського видавця) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 88-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1256403
  Горбенко Н.В. Роль рекламної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 49-54


  У статті розкрито суть та роль рекламної діяльності вищих навчальних закладів у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.
1256404
  Лепетюк О.В. Роль рекомендацій Європейської комісії як актів "м"якого" права у контексті забезпечення дотримання третіми державами мінімальних стандартів належного управління у сфері оподаткування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
1256405
  Бурлаков В.В. Роль рекреаційних ресурсів у підвищенні конкурентоспроможності людського капіталу на світовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 83-88.
1256406
  Малинин Н. Роль религии в общественно-политической жизни ЛНДР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 1 (240). – С. 103-124
1256407
  Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.77-84. – ISSN 0132-1625
1256408
  Тамразова Е.Н. Роль религии и права в становлении Арабского халифата // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 5 (95). – С. 91-98. – ISSN 1812-8696
1256409
  Мыцик К.Н. Роль религиозных общественных объединений в духовно-нравственном становлении личности : (на примере православных братств Минской епархии конца ХІХ - начала ХХ века) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 174-177. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье раскрывается деятельность православных братств Минской епархии во второй половине XIX -начале XX в. На примере Минского Народного Братства Животворящего Креста Господня показываются основные направления их деятельности: помощь в ...
1256410
  Антонова О.И. Роль религиозных общностей в реализации социальной политики / О.И. Антонова, Н.Б. Костина // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.89-96. – ISSN 0132-1625
1256411
  Старикова Г.Г. Роль религиозных представлений в формировании личностной картины мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 127-132. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1256412
  Майданевич Л.О. Роль релігієзнавчої експертизи при розслідуванні міжнародних злочинів // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 115-117
1256413
  Соболєвський Я.А. Роль релігії в американській філософській думці ХХ ст. (Дж. Ройс, Б.П. Боун) // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 51-53
1256414
  Білий Д.Д. Роль релігії в становленні станової та національної ідентичності чорноморського козацтва (1792 - 1860 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 203-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті автор розглядає питання про значення релігії при формуванні особливостей станової, територіальної та етнічної ідентичності чорноморського козацтва, її роль в процесі освоєння Кубані українськими поселенцями в період існування Чорноморського ...
1256415
  Кузьмова О.А. Роль релігії в східноєвропейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 97-98
1256416
  Щурко У.В. Роль релігії в трансформації країн Центрально-Східної Європи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 195-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті подаються основні характеристики релігійності країн Центрально-Східної Європи в контексті її ролі в процесах соціально-економічної трансформації". Проаналізовано взаємозв"язки держави-церкви-економіки та подано рекомендації щодо адаптації ...
1256417
  Липчук О.І. Роль релігії та церкви в соціально-політичному житті демократичного суспільства / О.І. Липчук, І.І. Ломака // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 125-135. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1256418
  Гераськов С.В. Роль релігії у формуванні моральної особистості : японський контекст ( на прикладі феномену бусидо) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 138-145. – ISSN 1728-3671


  Категорії сакрального в ціннісно-смисловому полі японської культури
1256419
  Туренко В. Роль релігій і віри в суспільному розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 108-119.
1256420
  Ощипок І. Роль релігійних акторів у сучасних світових процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-88. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку зі швидкою передачею даних і широкого доступу людей до інформації відбувається інтенсифікація міжкультурних, міжетнічних, міжцивілізаційних і міжрелігійних взаємодій. Особливу роль починають відігравати такі актори світової політики, як ...
1256421
  Маслова Л.А. Роль релігійних цінностей в забезпеченні духовної безпеки суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 115-119. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено роль релігійних цінностей в забезпеченні духовної безпеки суспільства. Через призму релігійних цінностей, що є фундаментальною основою духовних цінностей, виокремлено в окремий структурний елемент національної безпеки, її духовну ...
1256422
  Карась А.Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С.58-62
1256423
  Костриця М. Роль релігійного краєзнавства у дослідженні малої Батьківщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 27-36
1256424
  Симон М.П. Роль релігійного фактора в контексті політичних та духовних трансформацій українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 167-169
1256425
  Голоборотько Д.Є. Роль релігійного фактора в реформах тюремних систем: зарубіжний історично-правовий досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 79-89. – ISSN 2222-5374
1256426
  Титаренко В. Роль релігійного фактора у формуванні громадянського суспільства: український контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 211-219
1256427
  Захарченко А.М. Роль релігійного фактору в палестинсько-ізраїльському конфлікті на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 59-66


  Стаття присвячена комплексному аналізу ролі релігійного фактору на сучасному етапі палестинсько-ізраїльського протистояння. Досліджуються причини поширення радикальної ісламістської ідеології серед палестинців та його наслідки для мирного процесу, а ...
1256428
  Масовець В.П. Роль релігійного фактору у світовій політиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 94-99. – ISSN 2306-6814
1256429
  Ткачук У.В. Роль релігійного чинника в поглибленні транскордонного співробітництва у контексті інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 211-218.
1256430
  Ільніцька Н.І. Роль релігійного чинника у сучасних конфліктах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-111. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1256431
  Меллума А.Ж. Роль рельефа в образовании малых географических комплексов и методика его изучения для нужд сельскохозяйственного производства. : Автореф... Канд.геогр.наук: 690 / Меллума А.Ж.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1968. – 27л.
1256432
  Чобітько О.М. Роль рельєфу і водних масивів в сприйнятті образу об"єктів бароко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 191-196. – ISSN 2077-3455
1256433
  Михайлов Ф.К. Роль ремесленных училищ и школ ФЗО в подготовке квалифицированных рабочих кадров в Казахстане (1940-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Ф.К.; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1955. – 16л.
1256434
  Позняков С. Роль реординації в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 83-86
1256435
  Міхровська М. Роль реординаційних відносин у демократизації виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується сутність таких відносин в сфері державного управління, як реординаційні, з"ясовано підстави їх виокремлення поряд з відносинами субординації і координації, розглянуто роль реординаційних відносин в процесі демократизації сучасної ...
1256436
  Євтушенко Н.В. Роль репарації та імунітету при канцерогенезі / Н.В. Євтушенко, М.Є. Євтушенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 105-111. – ISSN 1023-2427


  Наводяться гіпотези та наукові дані щодо механізмів розвитку канцерогенезу.
1256437
  Ляшина А.Г. Роль репрезентативних суфіксів у процесі перекладу наукової літератури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 142-147. – ISBN 978-617-7132-63-8
1256438
  Романець Н.Р. Роль репресій у боротьбі з селянським опором в Україні (1927-1929 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 51-58. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1256439
  Дудко О.С. Роль репутації у створенні іміджу вищого навчального закладу (на прикладі Київського національного університету имені Тараса Шевченка у 2010 р) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1256440
  Мамедов Шахруддин Мугуддин оглы Роль республиканских газет в борьбе за развитие народного просвещения в Азербайджане (1936-1941 гг.) (По материалам газет "Коммунист", "Бакин. рабочий", "Гяндж ишчи" и "Коммунист маарифи" - "Муаллим : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Шахруддин Мугуддин оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1256441
  Бовсунівський П.В. Роль Республіки Судан в зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 69-74


  Стаття присвячена двостороннім відносинам Арабської Республіки Єгипет та Республіки Судан. Автор розглядає історичні аспекти відносин між країнами, територіальні конфлікти, проблему розподілу вод Нілу у міждержавних відносинах, а також вплив зміни ...
1256442
  Воропаєва В.Я. Роль ресурсів відкритого доступу для підвищення рейтингу університету / В.Я. Воропаєва, Н.О. Ткаченко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 35-40. – ISBN 978-966-479-052-6
1256443
  Микитюк С.О. Роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладіі
1256444
  Заверико Н.В. Роль ресурсного центра в развитии неправительственных организаций социальной сферы // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-50
1256445
  Боровик О.А. Роль ресурсозберігаючого фактора в розвитку сучасного світового та вітчизняного господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 88-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1256446
  Сотнікова К.В. Роль референдумів у розбудові інтеграційних процесів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 218-226. – ISSN 1563-3349
1256447
  Сеченов И.Н. Роль рефлексии в самоорганизации и развитии сознания личности в профессиональном образовании / И.Н. Сеченов, М.Ю. Двоеглазова // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 131-143. – ISSN 2073-8528
1256448
  Васильєва О.М. Роль рефлексії в саморозвитку майбутнього професіанала // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 15-19
1256449
  Галахов В.И. Роль рецепторов двенадцатиперстной кишки во внешнесекреторной функцией поджелудочной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Галахов В.И.; Рязан. гос. мед. ин-т им. И.П.Павлова. – Рязань, 1964. – 20л.
1256450
  Скворцова Ю.В. Роль рецепции права в становлении и развитии российской правовой системы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (68). – С. 38-43. – ISSN 1812-8696
1256451
  Назаров А.М. Роль решений КПСС в развитии азербайджанской советской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Назаров А.М. ; АН АзССР , Ин-т литературы. – Баку, 1976. – 39 с.
1256452
  Андреева Л.Ф. Роль Рижского городского Совета депутатов трудящихся в руководстве хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы (1948-1952 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : / Андреева Л.Ф.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1953. – 16 с.
1256453
  Рудик В.К. Роль ризик-менеджменту у системі організації пенсійного менеджменту // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 159-163. – ISSN 2307-9878
1256454
   Роль ризикового фінансування у формуванні національної інноваційної системи / А.В. Ігнатенко, Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 71-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання, пов"язані з функціонуванням венчурного бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки. Пояснюється економічна суть ризикового капіталу як різновиду фінансового капіталу. З"ясовуються особливості венчурного підприємництва та ...
1256455
  Ревяко Казимир Адамович Роль римского и итальянского плебса во 2-ой Пунической войне : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ревяко Казимир Адамович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 33л.
1256456
  Задорожний Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1256457
  Задорожний Ю. Роль римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 153-160. – ISSN 0132-1331
1256458
  Черних Є.М. Роль римського права у становленні юридичної та університетської освіти / Є.М. Черних, Н.І. Дудар // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 518-519
1256459
  Трохименко В. Роль ринку банківських послуг у ринковій економіці // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 231-237. – ISSN 1818-2682


  Досліджено сутність та взаємозв"язок категорій "фінансовий ринок", "ринок фінансових послуг", "ринок банківських послуг".
1256460
  Кім М.М. Роль ринку нерухомості в структурі перехідної економіки / М.М. Кім, В.А. Йолкіна // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.54-58


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1256461
  Дмітрієв Ю.А. Роль ринку продукції водного транспорту у зміні географічної спрямованості зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 70-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1256462
  Еш С.М. Роль ринку фінансових послуг у підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 92-97
1256463
  Горбаневич В.Л. Роль ринку цінних паперів в економіці держави (на прикладі США) / В.Л. Горбаневич, П.В. Іванюта // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 95-104. – ISSN 2312-847X
1256464
  Садлівська О. Роль ритму у формуванні лірико-епічної тональності композиційно-мовленнєвої форми "Статичний опис"


  Cтаття присвячена дослідженню впливу ритмічної будови на формування лірикo-епічної тональності. Ключові слова:ритмічна будова, лірико-епічна тональність, статичний опис. Статья посвящена исследованию влиянию ритмического построения на формированик ...
1256465
  Седих К. Роль ритуалів у подружніх стосунках // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7611-86-7
1256466
   Роль рифтогенеза в геологической истории Земли. – Новосибирск : Наука и Техника, 1977. – 223с.
1256467
   Роль рівня сформованості диспозиційних та динамічних властивостей особистості у зумовленні якості життя : монографія / [Е.Л. Носенко, О.О. Байєр, О.І. Глушко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т психології та спец. освіти. – Дніпро : Ліра, 2019. – 126, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-981-190-5
1256468
  Бикін А.В. Роль рідких фосфорних добрив у оптимізації фракційного складу врожаю бульб картоплі столової / А.В. Бикін, І.П. Бордюжа // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 19-21. – ISBN 978-966-2742-92-5
1256469
  Жежеря В.А. Роль різних груп розчинених органічних речовин поверхневих вод в міграції металів / В.А. Жежеря, П.М. Линник, І.І. Ігнатенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 59-71. – ISSN 2306-5680
1256470
  Булава Н. Роль різних класів лексики у творенні прізвищ північної Донеччини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1256471
  Грисенко Н.В. Роль різних форм благополуччя у задоволеності шлюбом осіб зрілого віку / Н.В. Грисенко, К.Ю. Батаєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 51-61. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
1256472
  Губа Л.В. Роль різних частин мови у репрезентації просторових відносин в оповіданнях та казках Германа Гессе // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 93-100


  У статті розглянуто проблематику мовного вираження простору в оповідному тексті та роль різних частин мови (зокрема дієслів, просторових прислівників та прикметників, іменників, займенників) як засобів вираження просторових відносин у художніх текстах ...
1256473
  Дністрянський М.С. Роль різноспрямованих колонізаційних рухів у заселенні Українських Карпат упродовж ХІІІ - першої половини ХІХ ст. : монографія / М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 115, [1] с., [1] арк. карт., склад. вдвоє : іл, табл. – Бібліогр.: с. 87-94 та у підряд. прим. – ISBN 978-617-10-0492-4
1256474
  Толочко О. Роль рішень Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 56-62
1256475
  Бобрик В.І. Роль рішень Конституційного суду України в оптимізації процесуального регулювання цивільного і господарського судочинства // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 215-221. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1256476
  Хлібороб Н. Роль рішень Конституційного Суду України в реалізації компетенції адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 173-179. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1256477
  Тичина Анатолій Костянтинович Роль робітничого класу в управлінні соціалістичним виробництвом / Тичина Анатолій Костянтинович. – Київ : Політвидав, 1979. – 57с.
1256478
  Стьопул І. Роль родини у вихованні особистості Ю. Бачинського // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 248-249


  Штрихи до портрету українського дипломата.
1256479
  Лєх Т. Роль родини у відтворенні людського капіталу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 32-36. – ISSN 1728-9343
1256480
  Музика Л. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у форматуванні світобачення Лесі Українки
1256481
  Коврігіна Л. Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб


  У статті прослідковано і по-новому осмислено основні етапи життєвого та творчого шляху Зінаїди Тулуб. Авторка статті, спираючись на архівні матеріали та спогади сучасників, враховуючи суперечності епохи, з"ясовує роль родини, культурного оточення та ...
1256482
  Коврігіна Л. Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб. Закінчення


  У статті прослідковано і по-новому осмислено основні етапи життєвого та творчого шляху Зінаїди Тулуб. Авторка статті,спираючись на архівні матеріали та спогади сучасників, враховуючи суперечності епохи, з"ясовує роль родини, культурного оточення та ...
1256483
   Роль родителей в привитии учащимся черт морального кодекса строителя коммунизма. – Куйбышев, 1964. – 19с.
1256484
   Роль родителей в профессиональной ориентации учащихся. – Куйбышев, 1965. – 16с.
1256485
  Петліна Д.Д. Роль роду Гудим-Левковичів у формуванні феномену українського сакрального будівництва XVII – XIX століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 228-233


  Гудимы-Левковичи (польск. Lewkowicz) - русский дворянский род. Потомство Ивана Левковича, дворянина киевского, пожалованного именьями по универсалу Мазепы, в 1692 г., внесено в VI часть родословной книги Киевской, II и III частях Полтавской, ...
1256486
  Яремович П.П. Роль розвитку інфраструктурних об’єктів України у транскордонному співробітництві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 122-128. – ISSN 2308-6912


  В умовах глобалізації світового господарства, розвиток інфраструктурних об’єктів в Україні набуває нових пріоритетних напрямів, поштовхом для чого є практичні дії української влади. Покращення інвестиційного клімату, вдосконалення законодавчої бази в ...
1256487
  Пасічник С.П. Роль розвідувальних органів у протидії сучасним загрозам і викликам // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
1256488
  Харченко О.М. Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 86-93. – ISSN 0868-6939


  Проаналізований вплив просторово-часових закономірностей будови та розвитку рельєфу на формування зон виносу, ареалів накопичення і можливих шляхів міграції забруднювальних речовин. Ареали концентрації забруднювальних речовин співпадають із основним ...
1256489
  Якимчук Н.Я. Роль розпорядників бюджетних коштів на стадії виконання бюджету за доходами в частині повернення коштів наданих на умовах повернення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 71-76. – (Правознавство ; Вип. 435)
1256490
  Парамонова Н.К. Роль розташування керамічних зондів під час вивчення залежності "вміст - капілярний напір" у двофлюїдних системах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1256491
   Роль рольових ігор у вивченні акушерства та гінекології / А.М. Громова, Н.І. Мітюніна, В.Б. Мартиненко, Л.А. Нестеренко, Т.Ю. Ляховська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 117-119. – ISSN 1681-2751
1256492
  Пшеничная Ф.А. Роль романтических "начал" в творчестве писателей наруральной школы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Пшеничная Ф.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 21л.
1256493
  Тимошенко П.Д. Роль російських учених і діячів культури у розвитку і дослідженні української мови // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 16-20
1256494
  Парасунько Б. Роль російської інтелігенції в просвітницькому русі на початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 76-80
1256495
  Нешута О.В. Роль російської літературної спадщини у формуванні світогляду Мартіна Еміса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 12-13
1256496
  Коваленко Л.В. Роль російськомовної української періодичної преси у розвитку української політичної думки (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1256497
  Абакумов А.И. Роль России в воссоединение болгарской государственности в 1877-1879 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакумов А.И. ; Моск. гос.ун-т им.М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1256498
  Некрасов Г.А. Роль России в европейской международной политике / Г.А. Некрасов. – М., 1976. – 320с.
1256499
  Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана / В.Г. Гаджиев. – Москва, 1965. – 392с.
1256500
  Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана (дооктябрьский период) : Автореф... д-ра ист.наук: / Гаджиев В.Г.; АН ГрССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1965. – 51л.
1256501
  Агаян Ц.П. Роль России в исторических судьбах армянского народа : к 150-летию присоединения Вост. Армении к России / Ц.П. Агаян ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1978. – 311 с.
1256502
  ЛьвовД.С Роль России в мировом развитии // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79. – ISSN 1605-7988
1256503
  Шныпко В.С. Роль российских императоров в создании военных знамен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 165-169. – ISSN 0042-8779
1256504
  Козлов Д.Ю. Роль российского Балтийского флота в экономической блокаде Германии. 1914-1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 70-84. – ISSN 0042-8779
1256505
  Алферов Ж. Роль Российской академии наук в современной России // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 11-14


  В основополагающем указе Петра I от 1724 года было всего четыре строчки: “О Академии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам и переводили книги, назначить место для сего и доход”. С этого петровского указа и начиналась ...
1256506
  Лагутина М.Л. Роль Российской Федерации в процессе экологизации международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 167-173. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1256507
  Володин Э.И. Роль РПЦ во взаимодействии власти и российского общества в XXI веке // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 54-55
1256508
  Уразаев Ш.З. Роль РСФСР и СССР в создании советской государственности и Узбекистане / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1965. – 138с.
1256509
  Машедо В.С. Роль руководителя в функционировании эффективной корпоративной культуры организации // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 182-184
1256510
  Дрешер Ю.Н. Роль руководства в вовлечении персонала в процесс внедрения СМК // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-30. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт внедрения Системы менеджмента качества в деятельность Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Татарстана; раскрыта роль руководства в вовлечении персонала в этот процесс; рассмотрено обучение персонала. Ключевые ...
1256511
  Малафеев К.А. Роль руководства германской социал-демократии в подготовке и развязывании первой мировой войны (1911-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малафеев К.А. ; Моск. гор. пед. ин-т, Кафедра новой истории. – Москва, 1955. – 16л.
1256512
  Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности / Френк Никсон. – Москва, 1978. – 242 с.
1256513
  Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. / Ф. Никсон. – 2-е изд. – М, 1990. – 230с.
1256514
   Роль руководящих кадров в формировании производственного коллектива. – Пермь, 1976. – 23с.
1256515
  Абрашнев М.М. Роль русских биологов первой половины XIX века в подготовке диалектического взгляда на природу / М.М. Абрашнев, И.Е. Рубцов ; под ред. проф. д-ра биол. наук Е.М. Воронцова ; Горьк. высш. парт. школа. – Горький : [б. и.], 1961. – 46 с.
1256516
  Маринов Н.А. Роль русских и советских геологов в изучении геологии и полезных ископаемых Монголии / Н.А. Маринов. – Москва : Недра, 1981. – 200 с.
1256517
  Мартынов В.И. Роль русских писателей в формировании литературы коми / В.И. Мартынов. – М, 1974. – 174с.
1256518
  Шишаков В.А. Роль русских ученых в развитии астрономии / В.А. Шишаков. – Москва : Всесоюзн. общество по распространению полит. и науч. знаний, 1949. – 20 с.
1256519
  Григорьян А.Т. Роль русских ученых в развитии вариационных принципов механики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьян А.Т.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1256520
  Глинка Н.Л. Роль русских ученых в развитии мировой химии / Н.Л. Глинка. – Москва, 1950. – 24 с.
1256521
  Сергиенко С.Р. Роль русских ученых и инженеров в развитии химии и технологии нефти / С.Р. Сергиенко. – М.-Л., 1949. – 140с.
1256522
  Дуков В.М. Роль русских физиков в развитии учения об электромагнитном поле в 19 в. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дуков В.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 20 с.
1256523
  Паркидзе В.Д. Роль русских физиков в развитии физики в Грузии за последние два века. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Паркидзе В.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1256524
  Мохов Н.А. Роль русского и украинского народов в исторических судьбах Молдавии / Н.А. Мохов, К. Стратиевский. – Кишинев, 1963. – 66с.
1256525
  Демидова И.И. Роль русского народа в развитии хозяйства и материальной культуры чувашского крестьянства в период капитализма (1861-февраль1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Демидова И. И. ; Горьков. ГУ. – Горький, 1979. – 20 с.
1256526
  Турсунбаев А.Б. Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1947. – 56с.
1256527
  Богоутдинов А.М. Роль русского рабочего класса в исторических судьбах таджикского народа / А.М. Богоутдинов, А.Я. Вишневский. – Душанбе, 1957. – 155с.
1256528
   Роль русского рабочего класса в формировании рабочего класса автономных республик РСФСР. – Чебоксары, 1984. – 125с.
1256529
  Крюковский Н.И. Роль русского языка в обогащении лексики современного белорусского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крюковский Н.И.; АН БССР. Ин-тут языкознания. – Минск, 1956. – 19л.
1256530
  Астемирова Ф.Б. Роль русского языка в развитии и обогащении кумыкского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Астемирова Ф.Б. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 26 с.
1256531
  Урусилов А.У. Роль русского языка в развитии и обогащении лексики аварского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Урусилов А.У.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
1256532
  Перевощиков П.Н. Роль русского языка в развитии культуры удмуртского народа / П.Н. Перевощиков. – Ижевск, 1963. – 36с.
1256533
  Лилич Г.А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка / Г.А. Лилич. – Л., 1982. – 192с.
1256534
  Лилич Галина Алексеевна Роль русского языка в становлении словарного состава чешского национального литературного языка (конец XVIII - начало XIX века) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.03 / Лилич Галина Алексеевна ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1977. – 68 с.
1256535
  Абрамян Г.С. Роль русской географической науки в изучении Армении : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Абрамян Г.С. ; М-во высш. образования СССР. – Ереван, 1954. – 22 с.
1256536
  Мавродин В.В. Роль русской и советской науки в истории мировой культуры / В.В. Мавродин. – Л., 1948. – 36с.
1256537
  Перепелицына Л.А. Роль русской культуры в развитии культур народов Средней Азии / Л.А. Перепелицына. – Москва, 1966. – 124с.
1256538
  Сабирова Р.М. Роль русской литературы в утверждении новых традиций в узбекской советской прозе / Р.М. Сабирова. – Ташкент, 1985. – 176с.
1256539
  Мирошникова Н.Н. Роль русской литературы и искусства в формировании языковой личности (новые тенденции и интенсификация обучения русскому языку как иностранному) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 119-136. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1256540
  Чальцева О.М. Роль руської Православної Церкви в національному відродженні південних слов"ян. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Чальцева О.М.; Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
1256541
  Моисеев Г.Н. Роль С.М.Кирова в борьбе Коммунистической партии за укрепление дружбы народов Терека в период установления и упрочения власти Советов (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Моисеев Г.Н.; Дагст. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 24л.
1256542
  Чувпило О.О. Роль С.Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-75. – ISSN 1608-0599
1256543
  Лайко О.І. Роль садівницьких товариств в забезпеченні розвитку гастрономічних атракцій і формуванні туристичних дестинацій на засадах зеленої економіки / О.І. Лайко, В.В. Торган // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 3-9. – ISSN 2312-847X
1256544
   Роль сайта турагенства - продажи // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 40 : Фото
1256545
  Літвін Я.О. Роль сакральної символіки в конструюванні релігійної ідентичності людини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 136-138. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1256546
  Коростінь Ю.О. Роль самоврядування у формуванні колективу (на основі спадщини А.Макаренка) / Ю.О. Коростінь, Н.Г. Осьмук // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 176-179. – ISBN 978-966-698-257-8
1256547
  Андрюшкова О.А. Роль самоврядування у формуванні лідерських якостей студентської молоді вищих навчальних закладів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 5-11. – ISSN 2312-0657
1256548
  Черкашин Е.А. Роль самодеятельного молодежного кинотеатра / Е.А. Черкашин. – М, 1987. – 62с.
1256549
  Зубов В.С. Роль самодеятельного художественного творчества в воспитании всесторонне развитой личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зубов В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 168л.
1256550
  Зубов В.С. Роль самодеятельного художественного творчества в воспитании всесторонне развитой личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Зубов В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1256551
  Кравчун А.С. Роль самоорганізації для розбудови інвестиційної платформи національної економіки в умовах недосконалості трансферу технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 114-118
1256552
  Дробот І.О. Роль самоорганізації населення в об"єднанні територіальних громад // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 52-56. – ISBN 978-617-644-044-4
1256553
  Віценко К.С. Роль самоосвіти у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7351-28-2
1256554
  Добрянська О.В. Роль самооцінки у формуванні здоров"я осіб різного віку / О.В. Добрянська, О.В. Волощук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
1256555
  Калюжна Є.М. Роль самооцінки у формуванні статусу особистості у групі / Є.М. Калюжна, О.С. Гвоздик // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 102-108. – ISSN 2310-4368
1256556
  Гринечко А. Роль самооцінювання в процесі самовизначення особистості // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 227-235. – ISBN 978-966-2763-39-3
1256557
  Герасименко Д.Г. Роль самопізнання у становленні громадянського суспільства та свідомості в західній соціальній філософії (І.Кант - Е.Левінас) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 35-37
1256558
  Левченко А.О. Роль саморегулівних організацій в захисті інформаційних прав дитини в галузі реклами // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 26-30. – ISBN 978-966-916-903-7
1256559
  Князян М. Роль самостійно-дослідницької діяльності в підготовці вчителя іноземних мов : компетентнісний підхід // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 0131-6788
1256560
  Бакунчик Л. Роль самостійної підготовки в антикорупційній освіті військових фахівців / Л. Бакунчик, Л. Кримець // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 28-34
1256561
  ШелудяковаГ Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів у формуванні ключових компетентностей // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 19/21 (299/301). – С. 4-10


  У статті охарактеризована роль самостійної пізнавальної діяльності учнів як однієї з головних передумов успішного формування ключових компетентностей та всебічного розвитку особистості. Головну увагу звертають на дидактичні прийоми, форми і методи ...
1256562
  Канівець М.В. Роль самостійної роботи в процесі саморозвитку студентів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 87-94. – ISSN 2078-7782
1256563
  Добровольська І.Є. Роль самостійної роботи студента в освітньому процесі підчас вивчення іноземних мов у світі модернізації вищої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 62-64. – (Педагогічні науки)
1256564
  Черчата Л. Роль самостійної роботи студентів в умовах застосування інформаційних технологій у контексті вимог Болонського процесу // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2007. – Вип. 18. – С. 269-280.
1256565
  Полоннікова О.Л. Роль самостійної роботи студентів із науково-технічною літературою у формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 122-125
1256566
  Іванцова О.П. Роль самостійної роботи студентів у модульно-рейтинговій технології навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 355-360.
1256567
  Редун О.В. Роль самостійної роботи студентів у підвищенні мотивації вивчення іноземної мови // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 94-106.
1256568
  Максименко Т. Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 281-291. – ISSN 2312-5993
1256569
  Гончарова Є. Роль самостійної роботи у процесі формування фахово орієнтованих компетентностей студентів ЗВО України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 67-71. – ISSN 2524-2474
1256570
  Гордєєва А.Й. Роль самостійної роботи у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх психологів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 96-100


  У статті проаналізовано роль самостійної роботи у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх психологів. Визначено поняття самостійної роботи, розглянуто етапи її проведення, представлено рекомендації щодо її організації у процесі ...
1256571
  Жигалко С.Э. Роль самостоятельной работы при формировании языковых компетенций у будущих инженеров-педагогов / С.Э. Жигалко, О.В. Леонова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 225-230. – ISSN 2074-8922
1256572
   Роль санационной терапии носоглотки и ротовой полости в профилактике гнойных осложнений верхних дыхательных путей у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции / А.С. Соколов, В.И. Иевлева, О.С. Винокурова, В.С. Рустамова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 21-25. – ISSN 2224-0586
1256573
  Баранецький І.О. Роль санкційної політики США у протидії російської агресії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 62-69. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1256574
  Назімов С.С. Роль сапрофагії в трофічній активності Pedinus femoralis (Coleoptera,Tenebrionidae) / С.С. Назімов, О.Є. Пахомов // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-2056
1256575
  Исрафилов М М. Роль сближения национальных культур в духовном развитии личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Исрафилов М.М.оглы; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 28л.
1256576
  Клешнин А.Ф. Роль света в жизни растений / А.Ф. Клешнин. – Москва, 1955. – 32с.
1256577
  Верещагина В.В. Роль света в поведении и распределении непарного шелкопряда и дубовой листовертки в условиях полезащитных лесных полос / В.В. Верещагина. – 25-32с.
1256578
  Ташпулов В.Я. Роль свідомості у ціннійсній самоідентифікації особистості // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 220-226
1256579
  Листопадський М.А. Роль світлової структури деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова" у формуванні дендрофільної орнітофауни в репродуктивний період // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 46-50. – ISSN 2310-0974
1256580
  Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.02.01 - біохімія / Топчій Н.М.; НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2006. – 119л. – Бібліогр.: л. 102 - 119
1256581
  Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.02.01 / Топчій Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1256582
  Шмідт А.О. Роль світових фінансових центрів у глобалізованій економіці // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 130-131. – ISBN 978-966-188-219-4
1256583
  Красота О.В. Роль Світового банку у становленні малого підприємництва в У країні досвід розвинених країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 62-66
1256584
  Кононенко А. Роль Світового конгресу українців (СКУ) в консолідації українців в постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 40-48. – ISSN 2520-2626


  "Йдеться про те, що для вирішення питань консолідації українців має займатись з молоддю і сама молодь, починаючи з дитячого садка, школи, вищого освітнього закладу разом із своїми вихователями- наставниками. Після відновлення незалежності України ...
1256585
  Шилова А. Роль світового співтовариства в урегулюванні Югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду процесу еволюції мобілізаційної політики Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття та показано безпосередні результати цієї еволюції. The article describes the processes of evolution of the Austro-Hungarian"s ...
1256586
  Володарська Н.Д. Роль світоглядних орієнтацій особистості та образу "Я" у самотворенні особистості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 24-29. – ISBN 978-966-189-358-9
1256587
  Сохацька О. Роль світоглядної культури в системі особистісно-орієнтованого виховання сучасної молоді // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 60-62. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1256588
  Новосельская Л.П. Роль свободных J-аминокислот и нуклеотидов в формировании вкуса и запаха искусственного ароматизатора мяса : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Новосельская Л.П. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с. – Библиогр.: 8 назв.
1256589
  Новосельская Л.П. Роль свободных L-аминокислот и нуклеотидов в формировании вкуса и запаха искусственного ароматизатора мяса : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Новосельская Л.П. ; Укр. НИИ мясной и молочной промышленности. – Киев, 1986. – 125 л. + Приложения: л. 116-125. – Библиогр.: л. 104-115
1256590
  Козлов Ю.П. Роль свободных радикалов в нормальных и патологических процессах. : Автореф... Доктора биол.наук: 091 / Козлов Ю.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.26-30
1256591
  Козлов Ю.П. Роль свободных радикалов в нормальных и патологических процессах. : Автореф... Доктора биол.наук: 091 / Козлов Ю.П.; МГУ. – М, 1969. – 30л.
1256592
  Ковальова К.Ю. Роль Свято-Успенскої Лаври у відродженні правосла"я в Донбасі // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 72-84. – ISBN 978-966-608-733-4
1256593
  Оксенюк Р.Н. Роль Северного Причерномороья в борьбе Понта с Гоимом (II-I вв. до. н. э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оксенюк Р. Н.; М-во культ. СССР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1953. – 18л.
1256594
  Есипенко Б.Е. Роль секреторных функций пищеварительных желез в регуляции водного обмена : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Есипенко Б.Е. ; АН УССР, Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
1256595
  Васильева Л.А. Роль селекционно-генетических параметров в оценке генетической структуры популяции животных : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Васильева Л.А.; АН СССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 34л.
1256596
  Миронець Н.І. Роль селянських виконавчих та земельних комітетів у революційній боротьбі селянства в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції : (на матеріалах Подільської та Київської губерній) / Н.І. Миронець, А.С. Стеценко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 31-37. – (Серія історії ; № 12)
1256597
  Омельченко К.Ю. Роль селянського (фермерського) господарства в забезпеченні ефективної економічної діяльності аграрного сектору // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 79-83 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1256598
   Роль сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС в современных условиях. – Москва, 1987. – 381с.
1256599
  Кукушкин Ю.С. Роль сельских Советов в социалитсическом переустройстве деревни 1929-1932 гг. / Ю.С. Кукушкин. – Москва, 1962. – 156с.
1256600
  Соловьев В.Н. Роль сельского хозяйства в формировании национального дохода / В.Н. Соловьев. – М., 1983. – 136с.
1256601
  Ковылина Э.Л. Роль сельской инженерно-технической интеллигенции в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Ковылина Э.Л.; МГУ. – М, 1972. – 20л.
1256602
  Ковылина Э.Л. Роль сельской инженерно-технической интеллигенции в преодоленнии существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Ковылина Э.Л.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1256603
  Матковский Владимир Михайлович Роль сельской интеллигенции в идейно-политическом воспитании тружеников села в условиях развитого социализма : Дис... канд.истр.наук: 09.00.02 / Матковский Владимир Михайлович; КГУ. – К., 1979. – 189л.
1256604
  Матковский Владимир Михайлович Роль сельской интеллигенции в идейно-политическом воспитании тружеников села в условиях развитого социализма. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Матковский Владимир Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 29 с.
1256605
  Шавин Б.Д. Роль сельской интеллигенции в осуществлении завершающего этапа культурной революции (на материале КазССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 621 / Шавин Б.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1256606
  Шавин Б.Д. Роль сельской интеллигенции в осуществлении завершающего этапа культурной революции. : Дис... канд. историч.наук: / Шавин Б.Д.; Укр. сельхоз. Акад. Каф. науч. коммунизма. – К., 1972. – 256, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ
1256607
  Кукса В.Ф. Роль сельской интеллигенции в подъеме общеобразовательного и профессионального уровня трудящихся села / В.Ф. Кукса. – М, 1973. – 47с.
1256608
  Шестера И.А. Роль сельскохозяйственной кооперации в социалистическом преобразовании советской деревни. : Автореф... канд. экон.наук: / Шестера И.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 17 с.
1256609
  Назарян А.Г. Роль семантических факторов в формировании и развитии фразеологизмов французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Назарян А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1968. – 20л.
1256610
  Управителев Ф.А. Роль семантической структуры слова в принятии лексического решения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 66-73. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1256611
  Желінська Н.О. Роль семантичних риторичних фігур у зображенні картини світу художнього твору у романах Бориса Віана та Раймона Кено // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 44-53. – ISBN 966-581-148-7
1256612
  Жантиев Д.Р. Роль семейства Ааль аш-Шейх в религиозно-политической жизни Саудовской Аравии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 25-33. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1256613
  Козубенко К.В. Роль семінарських занять у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туристичного обслуговування. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 130-135. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1256614
   Роль семьи в воспитании дисциплинированности и привычек культурного поведения учащихся. – Куйбышев, 1965. – 20с.
1256615
  Красногорская Л.И. Роль семьи в воспитании дошкольника / Л.И. Красногорская. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1959. – 96с.
1256616
  Лавриненко Н.В. Роль семьи в трудовом воспитании / Н.В. Лавриненко, В.С. Небоженко. – К., 1988. – 64с.
1256617
  Кизириа В.И. Роль семьи и общественности в общей системе обучения и воспитания детей : Автореф... канд. пед.наук: / Кизириа В.И.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 32л.
1256618
  Хуторнов Б.Н. Роль сенегальского прогрессивного союза в общественной и государственной жизни Сенегала : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Хуторнов Б.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. МИД СССР. Кафедра государственного права. – М., 1971. – 24л.
1256619
  Ільєнко М.М. Роль сенсорів у регуляції локомоторної системи ссавців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Біологія ; вип. 32)


  На основі власних морфологічних досліджень та з урахуванням даних фізіологів розглядається принцип регуляції стато-локомоторної системи ссавців за участю сенсорів суглобів.
1256620
  Волошина Оксана Володимирівна Роль сенсорної лексики у створенні художньої образності : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Волошина Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1256621
  Волошина О.В. Роль сенсорной лексики в создании художественной оразности : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волошина О. В.; МО Укр. КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 175л. – Бібліогр.:л.146-175
1256622
  Швець Є.В. Роль Середземного моря у формуванні та розвитку мультикультурного міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 186-189. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1256623
  Абасова Л. Роль середніх і малих міст в розвитку регіонів в Азербайджанській Республіці // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 37-42. – ISSN 2308-135X
1256624
  Фаст О. Роль середньовічної правової доктрини у формуванні уявлень про честь та гідність як правового інституту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 208-214. – ISSN 2663-5313
1256625
  Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства : дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Петрищева О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188 - 206
1256626
  Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства : автореф. ...канд. філософ. наук : 09.00.03 / Петрищева О. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1256627
  Меликов Э.М. Роль серолтонинергической системы дорсального гиппокампа в условных рефлексах и эмоционально-мотивационных реакциях у кошек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Меликов Э.М.; Ин-т физиологии. – Баку, 1976. – 20л.
1256628
  Александрюк С.П. Роль серотонина (5-окситриптамина) в регуляции двигательной активности гельминтов на примере лигул и аскарид : Автореф... канд. биол.наук: / Александрюк С. П.; МГУ им. М. Ломоносова, биол.-почв. фак. – Москва, 1964. – 20с.
1256629
  Исмайлова Ю Х. Роль серотонина в механизмах гипоталамической регуляции интероцептивных гликемических реакций. : Автореф... канд. биол.наук: 00.13 / Исмайлова Х.Ю.кызы; АН АзССР. Отд. биол. наук. Объед. совет. – Баку, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1256630
   Роль серотоніну в розвитку печінкової енцефалопатії / Е.Г. Манжалій, О.В. Вірченко, Т.М. Фалалєєва, О.М. Савчук, Т.В. Берегова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – C. 164-168. – ISSN 2077-4214
1256631
  Махмудова Р.Щ. Роль сетевых педагогических сообществ в непрерывном образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-106. – ISSN 0234-0453
1256632
  Мельников В.П. Роль Сиббюро ЦК РКП(б) в укреплении партийных организаций Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Мельников В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 19л.
1256633
   Роль Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета в сохранении биоразнообразия растений тропической и субтропической флоры / Г. Степанюк, В. Смолина, Л. Хоцкова, С. Романова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 169-170. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье показана роль Сибирского ботанического сада Томского государственного университета в решении вопросов сохранения биоразнообразия растений мировой флоры в Сибири. Дана информация об основных очагах привлечения интродуцентов для "сибирских" ...
1256634
  Колупаев Ю.Е. Роль сигнальных посредников и стрессовых гормонов в регуляции антиоксидантной системы растений / Ю.Е. Колупаев, Ю.В. Карпец // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 49, № 6 (290), ноябрь - декабрь. – С. 463-481. – ISSN 2308-7099
1256635
  Кабиш О.О. Роль силових структур в системі політичної влади демократичних держав. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 18-24. – ISSN 2519-2949
1256636
  Туров И.В. Роль силы воображения в духовной практике раннего хасидизма // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 127-146. – ISSN 1682-671Х


  Хасидизм - религиозное течение в иудаизме, которое в первой половине18 в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий.
1256637
  Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргелис; Под ред. Б.М. Медникова. – Москва : Мир, 1983. – 352 с. : ил.
1256638
  Охрименко О.Г. Роль символизации в познании и проблема диалектического выведения знаний / О.Г. Охрименко, Н.С. Кравец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
1256639
  Починок П.С. Роль символів у суспільстві // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 237-240. – ISBN 978-966-452-250-9
1256640
  Лабовкіна Г.А. Роль символіко-графічних засобів у комунікативній організації письмового наукового тексту // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 155-158
1256641
  Веселовський С.Г. Роль символічних чинників у формуванні зовнішньополітичних ідентифікацій мешканців України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 189-205
1256642
  Бондарук Л.В. Роль символу в структурі символістського наративу (на матеріалі творів Марселя Пруста і Моріса Метерлінка) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бондарук Людмила Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 26 назв
1256643
  Наследскова Е.О. Роль Симодского трактата 1855 г. в урегулировании проблемы принадлежности Южных Курильских островов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 143-146. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1256644
   Роль симуляційних методів навчання на післядипломному етапі медичної освіти лікарів загальної практики – сімейних лікарів. / О.Г. Шекера, Л.Ф. Матюха, Н.В. Малютіна, Л.В. Клименко, Т.І. Туліка // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 643-64. – ISSN 2227-7404
1256645
   Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії / А.І. Цвях, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок, Н.О. Марченкова, Є.А. Лимар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 62-63. – ISSN 1681-2751
1256646
   Роль симуляційного навчання в системі безперервної медичної освіти / В.М. Ждан, Г.С. Хайменова, М.Ю. Бабаніна, О.А. Кир"ян, Н.О. Люлька // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 145-149. – ISSN 2077-1096
1256647
  Руднев В.С. Роль Сингапура в политике США в Азии // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 18. – С. 69-80
1256648
   Роль синдрома "сухого" глаза при патологических состояниях органа зрения / С.А. Рыков, И.В. Шаргородская, Д.Д. Гурская, А.А. Леменева, А.И. Яковец // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 2 (6). – С. 70-78. – ISSN 2309-8147
1256649
  Перминова Г.Н. Роль сине-зеленых водорослей в азотном балансе дерново-подзолистой почвы : Автореф... кандидата биол.наук: / Перминова Г.Н.; Перм. с.-х. ин-т им. Д.Н.Прянишникова. – Киров, 1964. – 19л.
1256650
  Лінькова О. Роль синергії в менеджменті // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 98-109. – ISSN 2409-9260
1256651
  Драган Г.І. Роль синзоохорії для проростання насіння Staphylea pinnata L. / Г.І. Драган, Л.В. Калашникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения об изменчивом типе произрастания семян клекачки перистой, связанном с её синзоохорией. Исследования проводились в одном из локалитетов Staphylea pinnata на Приднепровье - в дендропарке "Александрия" НАН Украины. In the article have ...
1256652
  Служинська Л. Роль синонімів у сучасній німецькій мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 100-104. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1256653
  Горбунов Р.В. Роль синоптических ситуаций в динамике состояний ландшафтов / Р.В. Горбунов, В.А. Лапченко, Т.Ю. Беседина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 216-223 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
1256654
  Андрієвська В.В. Роль синтаксису у вираженні механістичних міжособистісного спілкування( на матеріалі творів французької драматургії абсурдизму) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 19-27. – Бібліогр.: Літ.: с. 27; 7 п.
1256655
  Гедвилас Л. Роль синтаксического анализа при изучении имени существительного в V классе : Автореф... канд. пед.наук: 17.731 / Гедвилас Л.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
1256656
  Бобырева М.М. Роль синтаксического фактора в выражении связи условия и следствия / М.М. Бобырева. – Киев, 1960. – 36 с.
1256657
  Вуковська В.І. Роль синтаксичної організації адвокатської промови у здійсненні ментального впливу на суд (на матеріалі сучасних англомовних захисних виступів) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 208-211. – ISSN 2307-4558
1256658
  Про Ф.М. Роль системи адміністративного судочинства Сполучених Штатів у захисті прав іноземців і осіб без громадянства // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 351-358. – ISBN 978-966-8909-91-7
1256659
  Лахижа М. Роль системи безоплатної правової допомоги у соціальній адаптації внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО / М. Лахижа, О. Черчатий // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 149-153
1256660
  Копіца Є.П. Роль системи безперервної освіти у вихованні соціально активної особистості / Є.П. Копіца, Т.П. Пислар // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 126-129
1256661
  Гонта О.І. Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ / О.І. Гонта, В.Ю. Прокопенко, М.В. Дубина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 178-183. – ISSN 2222-0712
1256662
  Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції : Дис. ... доктора біолог. наук. Спец. 03.00.09- імунологія / Лазаренко Л.М.; НАНУ; Ін-т мікробіології і вірурусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ, 2006. – 337 л. – Бібліогр.: л. 289-337
1256663
  Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції : Автореф. дис. ...д-ра. біол. наук: Спец. 03.00.09 / Людмила Миколаївна Лазаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
1256664
  Варабаш Ю.О. Роль системи контролінгу в управлінні підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.19-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1256665
  Гарбузова В.Ю. Роль системи матриксного Gla-протеїну в патогенезі склеротичних уражень артерій та їх ускладнень : монографія / В.Ю. Гарбузова ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 356, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-356. – ISBN 978-966-657-807-8
1256666
  Бойченко М.І. Роль системи освіти в динаміці суспільних процесів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 14-16
1256667
  Нестеренко Г. Роль системи освіти у становленні української політичної нації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 177-186
1256668
  Крупка М.І. Роль системи оцінки ризиків (СОР) у забезпеченнні стабільності комерційних банків України / М.І. Крупка, І.В. Кончаківський, О.І. Скаско // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 100-104
1256669
  Большаков В.Н. Роль системного аналізу в моніторингу для проведення науково-дослідної роботи у юридичній сфері // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 22-24
1256670
  Котенко М.В. Роль системного тлумачення в правоінтерпретаційній діяльності Конституційного суду України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 2219-5521
1256671
   Роль системы комсомольского политического просвещения в формировании политической культуры молодежи. – Москва, 1985. – 171с.
1256672
  Ушаков Д.В. Роль системы образования в гармонизации этноконфессиональных отношений молодежи (на примере Новосибирской области) // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 89-98. – ISSN 1811-0916
1256673
  Борисенко Е.С. Роль системы образования в подготовке специалиста третьего тысячелетия // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С-607-613.
1256674
  Шуралева З.В. Роль системы политического просвещения в формировании и развитии управленческой активности работников промышленных предприятий. (Опыт конкретно-социол. исследования эффективности полит. учебы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 002 / Шуралева З.В. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1972. – 21 с.
1256675
  Федчук А.С. Роль системы протеолиза в ранних этапах взаимодействия вирусов гриппа с чувствительными клетками. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Федчук А.С.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1981. – 21л.
1256676
  Куйбеда В.В. Роль системы циклических нуклеотидов в механизме действия фенилимидазотиазолов : дисс. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Куйбеда В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 134 л. – Библиогр.: Быблиогр.: л. 109-134
1256677
  Левицкий А.Э. Роль ситуации в процессе понимания значений лексических единиц // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 81-89. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821


  В статье рассматриватся аспекты зависимости понимания значений лексических единиц от референтной или коммуникативной ситуаций. Обосновывается значимость фреймов как структур знания для декодирования получателем заложенной в вербализованном сообщении ...
1256678
  Беляєв І. Роль сільрад в зв"язку з колективізацією сільского господарства / І. Беляєв, І. Агронський, 1930. – 58с.
1256679
  Федуняк І.О. Роль сільських домогосподарств у розвитку економіки України / І.О. Федуняк, І.С. Гурська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 8-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1256680
  Саковська О.М. Роль сільськогосподарських кооперативів у розвитку аграрного сектора економіки: порівняльний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 66-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1256681
  Якименко М.А. Роль сільськогосподарських товариств Полтавщини у модернізації тваринницької галузі (XIX-XX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 159-168. – ISSN 2415-3567
1256682
  Карпенко В.В. Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в комплексному розвитку сільських територіальних громад // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 273-278. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1256683
  Карпачова Роль сім"ї суспільства і держави в недопущенні безоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей(із спеціальної доповіді "Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні) / Карпачова, // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 5-12
1256684
  Жаворонко О.І. Роль сім"ї у вихованні в дітей культурної поведінки / О.І. Жаворонко. – Київ, 1956. – 32с.
1256685
  Дідик Н.Ф. Роль сім"ї у підтримці психологічного стану військовослужбовця на різних етапах виконання службово-бойового завдання // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 22-25
1256686
  Бобак О.Б. Роль сім"ї у процесі соціалізації особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 214-219
1256687
  Заплетнюк О.А. Роль сім"ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1256688
  Шевченко А.А. Роль сім"ї як соціального інституту у формуванні культури особистості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 242-250. – ISSN 2225-7586
1256689
  Гаськевич В.Г. Роль сірих лісових грунтів у формуванні грунтових комбінацій Пасмового Побужжя / В.Г. Гаськевич, О.В. Гаськевич // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1256690
  Ситар О.В. Роль сірковмісних сполук у формуванні адаптивних реакцій сої на вплив важких металів / О.В. Ситар, А.М. Косян, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено роль сірки в адаптивних реакціях рослин на прикладі сої. Показано особливості, які пов"язують будову хімічних сполук з особливостями їхніх функцій. Розглянуто найбільш нові аспекти механізму адаптивних реакцій на вплив важких металів.
1256691
  Лучкова А.Ю. Роль сірководню (H2S) у регуляції кальцієвого гомеостазу та функцій мітохондрій серця дорослих і старих щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Лучкова Аліна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. – Київ, 2020. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1256692
  Слободяник Л.О. Роль сірководню та монооксиду азоту у регуляції кровообігу в печінці : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Слободяник Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Бібліогр.: арк. 132-164
1256693
  Слободяник Л.О. Роль сірководню та монооксиду азоту у регуляції кровообігу в печінці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Слободяник Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1256694
  Педченко Е.Д. Роль скандинавских существительных в процессе обогащения словарного состава национального английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Педченко Е.Д.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 15л.
1256695
  Папакін А. Роль скандинавських воїнів у війську перших П"ястів (X ст.) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 58
1256696
  Мельниченко Н.ф. Роль скачков в поступательном развитии : Дис... канд.философ.наук: / Мельниченко Н.ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1960. – 302л. – Бібліогр.:л.1-16
1256697
  Мельниченко Н.Ф. Роль скачков в поступательном развитии : Автореф... Канд.филос.наук: / Мельниченко Н.Ф.; М-вод высш и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1961. – 21л.
1256698
  Осташева А. Роль складнопідрядних речень з підрядним предикативним в організації спонтанного мовлення // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 97-99
1256699
  Чорний А.В. Роль Скрам-майстра в розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 383-395
1256700
  Михайлов А.И. Роль следователя в борьбе с преступностью / А.И. Михайлов. – Москва, 1974. – 33с.
1256701
  Семенюк Л.А. Роль слепого отдела толстого кишечника овец в процессах пищеварения. : Автореф... Доктора биол.наук: / Семенюк Л.А.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1963. – 29л.
1256702
  Костюк А.В. Роль слів-реалій у викладанні турецької мови як іноземної // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 151-157
1256703
  Сорока С.В. Роль слідчих комісій у здійсненні парламентського контролю уряду в країнах ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 49-55. – ISSN 2220-1394
1256704
  Черненко О.О. Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід) // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 180-187


  У статті з"ясовані основні етапи виникнення та формування слідчої профілактики на вітчизняному просторі. Виявлено, що обсяг профілактичної складової у слідчій діяльності безпосередньо залежав від моделі функціонування органів розслідування. Вказано на ...
1256705
  Сенченко Н.М. Роль слідчого в захисті прав та законних інтересів осіб із психічними відхиленнями // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 51-54.
1256706
  Калюга К.В. Роль слідчого під час проведення огляду місця події з метою отримання інформації щодо встановлення особи, яка вчинила злочин: історичний аспект і сучасність // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 564-568. – ISSN 1563-3349
1256707
  Колбая М.Г. Роль слова в процессе мышления : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Колбая М.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 18л.
1256708
  Дзюрич В.В. Роль слова в развитии движений у глухих школьников : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Дзюрич В.В.; АПН СССР. – Москва, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1256709
   Роль слова в стихе и прозе. – М., 1983. – 84с.
1256710
  Паньків О. Роль слова у ранній грецькій філософії (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 111-113. – ISSN 0321-0499
1256711
  Вовчанская С.И. Роль словообразовательных моделей двухкомпонентных терминов-композитов в системной организации терминологии маркетинга современного немецкого языка // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 3-8
1256712
  Чирвоний О.С. Роль словоскладання у поповненні словникового складу англійської мови в сфері інформаційних технологій // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 188-191. – (Філологія)
1256713
  Бардукова Г.О. Роль словотворчих засобів в оновленні української фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 63-70


  Досліджено участь морфем у розвитку фраземіки сучасної української мови. Визначено та докладно схарактеризовано вияви такої продуктивної взаємодії складників різних мовних підсистем. Джерелами ілюстративного матеріалу слугували художні твори сучасних ...
1256714
  Саранюк Є.В. Роль слотів ТУТ і ЗАРАЗ концепту GLAMOUR у комунікативних стратегіяхангломовного мас-медійного дискурсу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2017. – № 6. – C. 136-141. – ISSN 2410-0927
1256715
  Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 15-17
1256716
  Копан О.В. Роль Служби зовнішньої розвідки України у боротьбі з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 247-255. – ISSN 1609-0462
1256717
  Пугарська Н.Б. Роль служби контролінгу в організаційній структурі банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 259-264. – ISSN 2222-4459
1256718
  Ровинская Т.Л. Роль СМИ в деятельности "зеленых" партий (опыт США и ФРГ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.85-99. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1256719
  Добросклонская Т.Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 38-54. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1256720
  Давыдова Е.Ю. Роль СМИ в совершенствовании арбитражного процессуального права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 329-332. – ISSN 1684-2626
1256721
  Гулиев Б. Роль СМИ в формировании государственного сознания и традиций государственности в независимом Азербайджане // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 188-191. – ISSN 2076-1554
1256722
  Зубова Я.В. Роль СМИ в формировании правовой культуры граждан // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С.209-212. – ISSN 1684-2618
1256723
  Степанов И.Н. Роль снега и льда в осадконакоплении и почвообразовании. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Степанов И.Н.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1256724
  Нефедьева Е.А. Роль снежного покрова в дифференциации ландшафтной сферы / Е.А. Нефедьева, А.В. Яшина; Отв.ред. Г.Д.Рихтер. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
1256725
   Роль снежного покрова в земледелии. – Москва : АН СССР, 1953. – 112с.
1256726
  Демшин Я.Я. Роль снижения покрова и снижников в современном рельефообразование Равнинного Алтая : Автореф... канд. геогр.наук: / Демшин Я. Я.; АН СССР, Ин-т геогр. – М., 1966. – 22л.
1256727
  Агдарбеков Т. Роль СНК РСФСР в создании и упрочнении национальной советской государственности в Казахстане. (1917-1924) : Автореф... канд. юрдич.наук: 12.715 / Агдарбеков Т.; Казахск. гос. ун-т им. Кирова. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1256728
  Теперик Т.Ф. Роль сновидения в "Электре" Софокла // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 226-230


  В статье рассматривается роль мотива сновидения в трагедии Софокла "Электра" в сравнении с другими аналогичными версиями. Делается вывод о том, что хотя мотив сна у Софокла имеет меньшее значение для развития сюжета трагедии, анализ его содержания и ...
1256729
  Абдулазизова С.Л. Роль событийного туризма в продвижении регионального турпродукта и популяризации отдыха в регионах (на примере Ростовской области) // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1813-1212
1256730
  Куттубаева З.А. Роль совершенствования структуры капитальных вложений в повышении эффективности производства : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Куттубаева З.А.; АН Каз. ССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1256731
  Головин А.В. Роль Совета Безопасности ООН на последнем этапе иракского кризиса (2003 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-107. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1256732
  Цихоцкий В.В. Роль Советов в обеспечении социалистической законности / В.В. Цихоцкий, И.К. Туркевич. – К., 1985. – 95с.
1256733
  Жарков М.И. Роль Советов в формировании и развитии политической активности масс : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Жарков М.И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 23л.
1256734
  Мекулов Д.Х. Роль Советов в хозяйственном и культурном развитии Адыгеи (1922-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мекулов Д.Х.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 35л.
1256735
  Долганов У.А. Роль Советов деревни в борьбе Коммунистической партии за укрепление союза рабочего класса с крестьянством в 1921-1925 гг. (По материалам Южн. Зауралья) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Долганов У.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
1256736
  Смирнов Николай Иванович Роль Советов Московской губернии в восстановлении и развитии сельского хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Иванович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 19л.
1256737
   Роль Советов народных депутатов в коммунистическом воспитании трудящихся : Библиогр. указ. лит. за 1977-1980 гг. – Минск, 1980. – 16с.
1256738
  Семенова Е.Г. Роль советских женщин в промышленности в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова Е.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1256739
  Чекнева С.К. Роль советских женщин в тылу в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (По матер. Ивановской обл.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Чекнева С.К. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1256740
  Брегадзе А.А. Роль советских общественных организаций в развитии международной деятельности советского народа (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брегадзе А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского об-ва. – М., 1967. – 15л.
1256741
  Гуляев Г.И. Роль советских профсоюзов в правовом регулировании социалистических трудовых отношений. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гуляев Г.И.; Ленингр.мед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 12 л.
1256742
  Данчинов А.В. Роль советско семьи в повышении успеваемости учащихся начальной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Данчинов А.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 14л.
1256743
  Вартанян К.А. Роль Советского государства в вознкновении и формировании социалистчиеских производственных отношений. (В переходнй период от капитализма к социализму) : Автореф... канд. экон.наук: / Вартанян К.А.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1959. – 22л.
1256744
  Серебряков Л.Е. Роль Советского государства в воспитании коммунистического отношения к труду в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... канд. филос.наук: / Серебряков Л.Е.; МП РСФСР. Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. филос. – М., 1955. – 17л.
1256745
  Исаев А.А. Роль советского государства в ликвидации существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунизма в СССР (на мат. Сов. Узбекистана) : Автореф... канд. философ.наук: / Исаев А.А.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1966. – 23л.
1256746
  Николаев В.В. Роль Советского государства в период развернутого строительства коммунизма / В.В. Николаев. – М, 1959. – 48с.
1256747
  Джафаров И.Б. Роль Советского государства в повышении общеобразовательного и культурно-технического уровня трудящихся в период строительства коммунизима : Автореф... канд. филол.наук: / Джафаров И. Б.; Аз.ГУ. – Баку, 1969. – 20л.
1256748
  Болотов С.Д. Роль Советского государства в построении коммунизма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Болотов С. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1256749
  Болотов С.Д. Роль Советского государства в построении коммунизма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Болотов С. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 15л.
1256750
  Кондырин Константин Владимирович Роль советского государства в развитии политических отношений в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кондырин Константин Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет № 1 (К.053.05.41) по теории нау. – М., 1977. – 18л.
1256751
  Николаев Н.М. Роль советского государства в содзании противочумной системы СССР и организации борьбы с особо опасными инфекциями (1918-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев Н. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 22л.
1256752
  Синицын А.М. Роль советского государства в укреплении тыла и мобилизации всех страны на разгром врага в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Синицын А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1256753
  Нарынбаев А.И. Роль советского государства в формировании и развитии социалистических наций (на примере Киргизской социалистической нации) : Автореф... канд. филос. наук: / Нарынбаев А.И. – Москва, 1951. – 16 с.
1256754
  Золотухин Ф.К. Роль советского государства в формировании экономического базиса социализма в период 1917-1918 гг. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотухин Ф.К.; Ленинград. финансово-эконом. ин-тут. – Ленинград, 1952. – 14 л.
1256755
  Золотухин Ф.К. Роль советского государства в формировании экономического базиса социализма в период 1917-1918 гг. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотухин Ф.К.; Ленинград. финансово-эконом. ин-тут. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1256756
  Огородникова М.Е. Роль советского государтсва и права в организации народного образования (1917-1925гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Огородникова М. Е.; Лен. юр. пед. ин-т , Каф. тор. ист. гос. и права. – Ленинград, 1952. – 14 с.
1256757
  Новицкий И.Б. Роль советского гражданского права в осуществлении хозрасчета и режима экономии / И.Б. Новицкий. – М, 1955. – 207с.
1256758
   Роль советского гражданского права в ускорении социально-экономического развития социалистического общества. – Свердловск, 1987. – 133с.
1256759
  Искендеров З.А. Роль советского нотариата в обеспечении законности возникновения и подтверждения гражданских правоотношений. : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Искендеров З.А.; Свердлов. юридич. ин-тут. – Свердловск, 1969. – 20л.
1256760
  Бурдина А.И. Роль советского общественного мнения в формировании коммунистической идейности строителя коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдина А. И.; ХГУ, Каф. диалект. и ист. материализма. – Х., 1964. – 26л.
1256761
   Роль советского права в борьбе за дисциплину, качество и эффективность общественного производства. – М., 1987. – 108с.
1256762
  Панова Е.А. Роль советского права в воспитании коммунистического отношения трудящихся к социалистической собственности и к труду : Автореф...канд.юрид.наук: / Панова Е.А. – Москва, 1953. – 16 с.
1256763
  Ивашкин Серафим Семенович Роль советского рабочего класса в социалистическом преобразовании и развитии сельского хозяйства Казахстана (1917-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Ивашкин Серафим Семенович; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1977. – л.
1256764
  Захарченко Мария Ивановна Роль советского радиовещания в деятельности коммунистической партии по развертыванию борьбы на оккупированной территории Украины и за восстановление народного хозяйства (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарченко Мария Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.179-192
1256765
  Воробьев А.И. Роль советского радиовещания в мобилизации трудящихся на выполнение первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Воробьев А.И.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики и литературы. – М., 1968. – 24л.
1256766
  Дзыба Р.А. Роль советского семейного права в раскрепощении женщины-горянки и коренное изменение личных и имущественных отношений супругов в семье народов Карачаево-Черкессии. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Дзыба Р.А.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – К, 1963. – 15л.
1256767
  Мухин В.В. Роль советского социалистического государства в формировании и развитии новой исторического общественности людей : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Мухин В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1256768
  Мухин В.В. Роль советского социалистического государства в формировании и развитии новой исторической общности людей. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Мухин В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 23л.
1256769
  Аюева Е.И. Роль советского социалистического права в создании, укреплении и развитии колхозного строя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Аюева Е.И.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП (б). Кафедра теории государства и права. – Москва, 1952. – 18 л.
1256770
  Недбайло П.Е. Роль советского социалистического права в строительстве коммунизма. / П.Е. Недбайло. – К., 1967. – 32с.
1256771
  Навицкас К.В. Роль Советского Союза в деле защиты жизненных национальных интересов литовского народа в 1917-1940 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: / Навицкас К.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 52л.
1256772
  Мельцер Д.Б. Роль Советского Союза в обеспечении свободы и независимости болгарского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельцер Д.Б,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1952. – 23 с.
1256773
  Мельцер Б Д. Роль Советского Союза в обеспечении свободы и независимости болгарского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельцер Д.Б,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1256774
  Любимский Л.А. Роль Советского Союза в создании Польских народных ВВС и боевое содружество советских и польских авиаторов в Великой Отечественной войне (1943-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Любимский Л.А. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 25 с.
1256775
  Чхиквадзе В.М. Роль советского суда в борьбе с пережитками капитализма в сознании людей / В.М. Чхиквадзе. – М, 1951. – 64с.
1256776
  Ачаркан В.А. Роль советского трудового права в борьбе за повышение производительности труда в государственной промышленности : Автореф... Канд.юрид.наук: / Ачаркан В.А.; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 33 л.
1256777
  Пашков А.С. Роль советского трудового права в деле набора и использования кадров государственной промышленности. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пашков А.С.; Ленингр.юрид.ин-т. – Ленинград, 1953. – 15 л.
1256778
  Астрахан Е.И. Роль советского трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами / Е.И. Астрахан. – Москва, 1955. – 192с.
1256779
  Матышевский П.С. Роль советского уголовного законодательства в охране экономической основы Союза ССР / П.С. Матышевский. – Киев, 1955. – [19] с.
1256780
  Брайнин Я.М. Роль советского уголовного законодательства в укреплении социалистического базиса. /Отдельный оттиск/ / Я.М. Брайнин. – Киев : КГУ. – 95-115с. – Отд.оттиск:Юридический сборник №7. КГУ им.Т.Г.Шевченко
1256781
  Кузьмичева К. Роль советской драматургии в воспитании советского патриотизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кузьмичева К.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1256782
  Никитин А.Ф. Роль советской концессионной политики в осуществлении ленинского принципа мирного сосуществования (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин А. Ф.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1966. – 26л.
1256783
  Желтова Н.И. Роль советской литературы в коммунистическом воспитании / Н.И. Желтова. – Л, 1977. – 32с.
1256784
  Лукин Ю.А. Роль советской литературы в коммунистическом воспитании трудящихся / Ю.А. Лукин. – Москва, 1960. – 32с.
1256785
  Островский К.С. Роль советской литературы послевоенного периода в деле коммунистического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: / Островский К.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1952. – 22 с.
1256786
  Акимова Г.М. Роль советской науки в борьбе за дальнейший расцвет нашей родины : краткий рекомендательный указатель литературы / Г.М. Акимова; сост. Г.М. Анимова ; Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1947. – 30 с. – (Что читать о пятилетнем плане ; вып. 3)
1256787
  Садыков Ф.Б. Роль советской науки в культурно-техническом подъеме рабочих СССР в послевоенный период : Автореф... канд. филос.наук: / Садыков Ф.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 20 с.
1256788
  Вульфович А.М. Роль советской общественности в коммунистическом воспитании подрастающего поколения / А.М. Вульфович. – Ленинград, 1956. – 40с.
1256789
  Константинов А.А. Роль советской общественности в осуществлении политехнического обучения в школе / А.А. Константинов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1256790
  Сафронов В.М. Роль советской общественности в предупреждении преступности / В.М. Сафронов. – М., 1963. – 31с.
1256791
  Алиханян С.Т. Роль Советской России в деле освобождения армянского народа (1917-1921 гг) : автореф. ... д-ра ист. наук / Алиханян С.Т. ; ЕГУ. – Ереван, 1965. – 86 с. – Библиогр.: с. 85-86
1256792
  Левитас А.Г. Роль советской торговли в осуществлении требовний основного экономического закона социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Левитас А. Г.; МВО СССР, Моск.гос. экон. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1954. – 16л.
1256793
  Москвин В.И. Роль советской торговли в повышении материального благосостояния трудящихся / В.И. Москвин. – М, 1950. – 32с.
1256794
  Дудицкая В.Н. Роль советской торговли в становлении и развитии коммунистических распределительных отношений : Автореф... канд. экон.наук: / Дудицкая В.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 20л.
1256795
  Гавриш А.В. Роль советской торговли в укреплении союза рабочего класса с трудовым крестьянсвом (1921-1925 гг.) (на материалах Украины) : Дис... канд. экономич.наук: / Гавриш А.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 249л. – Бібліогр.:л.236-248
1256796
  Гавриш А.В. Роль советской торговли в укреплении союза рабочего класса с трудовым крестьянством (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш А.В. ; СССР. Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевчен. – Киев, 1955. – 20 с.
1256797
  Храмичева З.А. Роль советской торговли за улучшение качества и ассортимента промышленных товаров широкого потребления в послевоенный период : Автореф... канд. экономич.наук: / Храмичева З.А.; Академия наук Союза ССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 33 л.
1256798
  Каленюк С.И. Роль современного национально-освободительного движения в революционном преобразовании капитализма в социализм. (На мат-лах стран Юго-Восточной Азии) : Дис... канд. философ.наук: / Каленюк С.И.; КГУ им. Т.Шевченко. Каф. диалектич. и историч. материализма. – К., 1963. – 279л. – Бібліогр.:л.272-279
1256799
   Роль современной литературы и искусства в формировании человека коммунистического общества. – М., 1963. – 303с.
1256800
  Чибриков Г.Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации капитала и производства / Г.Г. Чибриков. – Москва, 1979. – 172 с.
1256801
  Чибриков Г.Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации капитала и производства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Чибриков Г.Г.; МГУ. – М., 1979. – 38л.
1256802
  Иванова В.Ф. Роль современных средств распространения культуры в духовном развитии советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Иванова В.Ф.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1972. – 19л.
1256803
  Лейбовский М.А. Роль современных технологий в формировании единого информационного образовательного пространства // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 96-100.
1256804
  Смагулов Р. Роль совхозов в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Казахстана. : Автореф... Канд.экон.наук: / Смагулов Р.; Республикан.партийная школа при ЦК КП (б).(казахстана). – Алма-Ата, 1951. – 16 с.
1256805
  Трофимова З.П. Роль соединения образования с производительным трудом в преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом. (На опыте СССР) : Автореф... кандидата философ.наук: / Трофимова З.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 22л.
1256806
  Гераськов С.В. Роль сокрального в ціннісно-смисловому універсумі японської культури // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 107-108
1256807
  Андронов Л.М. Роль сольватации в кинетике реакции окисления метилэтилкетона : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Андронов Л.М. ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 18 с.
1256808
  Мазепова О.В. Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 438-450


  У статті досліджено особливості використання соматичного коду у процесі мовної концептуалізації деяких фрагментів внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі. Розглянуто, яку роль у перській мові відіграють соматизми при позначенні ...
1256809
  Юлдашева Г.Д. Роль соотносительных слов в сложноподчиненных предложениях современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Юлдашева Г.Д.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 32л.
1256810
  Долуханян Владимир Манукович Роль сопричастности в формировании коллективизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Долуханян Владимир Манукович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
1256811
  Бояринова Лидия Георгиевна Роль сорбционных процессов в распределении иода и брома в природных водах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бояринова Лидия Георгиевна; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1256812
  Смольков В.Г. Роль соревнования в политическом и трудовом воспитании советских людей / В.Г. Смольков. – Москва, 1978. – 47с.
1256813
  Сафаров Г.И. Роль сотрудничества социалистических анций в создании коммунистической культуры : Автореф... канд. филос.наук: / Сафаров Г. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1971. – 25л.
1256814
  Златков И.В. Роль сотрудничества стран -- членов СЭВ в расширении производства товаров народного потребления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Златков И.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1973. – 22л.
1256815
  Цупров П.А. Роль социалистических общественных отношений в преодолении пережитков прошолого в нравственном сознании советских людей : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Цупров П. А.; Моск. гос. ин-т культ. – М., 1968. – 23л.
1256816
  Бурлай Е.В. Роль социалистических правоотношений в укреплении правовой основы государства. / Е.В. Бурлай. – Киев, 1983. – 54с.
1256817
  Малкондуев А.М. Роль социалистических традиций и обычаев в формировании нового человека / А.М. Малкондуев. – Нальчик : Эльбрус, 1969. – 77, [3] с.
1256818
  Арипходжаев Кутбудин Роль социалистического города в осуществении культурной революции в кишлаке. (По материалам УзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Арипходжаев Кутбудин; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1256819
  Рычкова А.К. Роль социалистического государства в осуществлении свободы личности в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Рычкова А. К.; Мсок. гос. пед. ин-т. – М, 1969. – 24л.
1256820
  Ерофеев И.И. Роль социалистического государства в развитии колхозной собственности на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ерофеев И.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра полит. экономии. – Саратов, 1965. – 24л.
1256821
  Норматов Эсанали Роль социалистического искусства в формировании научно-атеистического мировоззрения трудящихся в период развитого социализма (на материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Норматов Эсанали; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 18л.
1256822
  Зыков С.С. Роль социалистического накопления в индустриализации СССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зыков С.С.; Моск. ин-тут нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1955. – 16л.
1256823
  Гасымов Х.А. Роль социалистического права в осуществлении хозяйственно-организаторской деятельности советского государства в период строительства коммунизма : Автореф... канд. юридич.наук: 710 / Гасымов Х.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 24л.
1256824
  Ишимов М.В. Роль социалистического предприятия в сближении рабочего класса с производственной интеллигенцией. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ишимов М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 25л.
1256825
  Колесов Г.И. Роль социалистического производственного коллектива в атеистическом воспитании : Автореф... канд. философ.наук: / Колесов Г.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1967. – 15л.
1256826
  Дмитрук Л.А. Роль социалистического производственного коллектива в воспитании сознания общественного долга. : Автореф... Канд.филос.наук: / Дмитрук Л.А.; АН БССР. – Минск, 1966. – 21л.
1256827
  Андреева Г.К. Роль социалистического производственного коллектива в преобразовании быта трудящихся : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Андреева Г.К. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 27 с.
1256828
  Валеев Ш.М. Роль социалистического производственного коллектива в совершенствовании организации труда на предприятии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Валеев Ш.М.; Акад.обеществ.наук при ЦК КПСС. – Казань, 1967. – 15л.
1256829
  Масленников В.П. Роль социалистического производственного коллектива в совершенствовании планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Масленников В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 18л.
1256830
  Азимов Хикмет Мустафа оглы Роль социалистического производственного коллектива в формировании нравственной ответственности личности. (На материалах АзССР). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Азимов Хикмет Мустафа оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1256831
  Константинов Ф.В. Роль социалистического сознания в развитии советского общества / Ф.В. Константинов. – М., 1948. – 37с.
1256832
  Халилов А.А. Роль социалистического соревнования в воспитании коммунистического отношения к труду в новых условиях. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Халилов А.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 27л.
1256833
  Пекарский Ф.Ф. Роль социалистического соревнования в воспитании коммунистического отношения к труду рабочего класса СССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пекарский Ф.Ф. ; Днепропетр. гос. мед. ин-т. – Днепропетровск, 1952. – 20 с.
1256834
  Карян Лиа Сейрановна Роль социалистического соревнования в нравственном воспитании молодых рабочих в условиях соверенствования социалистического общества. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Карян Лиа Сейрановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 165л. – Бібліогр.:л.134-152
1256835
  Карян Л.С. Роль социалистического соревнования в нравственном воспитании молодых рабочих в усолвиях совершенствования социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Карян Л. С.; КГУ. – К., 1988. – 21л.
1256836
  Карян Л.С. Роль социалистического соревнования в нравственном воспитании молодых рабочих в усолвиях совершенствования социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Карян Л. С.; КГУ. – К., 1988. – 21л.
1256837
  Черкасов А.С. Роль социалистического соревнования в повышении производительности общественного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Черкасов А.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 17л.
1256838
  Джангулашвили Д.И. Роль социалистического соревнования в провышении эффективности общественного производства (на материалах лег. пром. ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Джангулашвили Д. И.; Ин-т экон. и права АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1256839
  Джангулашвили Л.И. Роль социалистического соревнования в провышении эффективности общественного производства (на материалах лег. пром. ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Джангулашвили Л. И.; Ин-т экон. и права АН ГССР. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1256840
  Коваль И.В. Роль социалистического соревнования в развитии активности производствнного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Коваль И.В.; АНС Сиб.отд. – Новосибирск, 1979. – 23л.
1256841
  Гинзбург О.Ш. Роль социалистического соревнования в уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гинзбург О.Ш.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 23л.
1256842
   Роль социалистического соревнования в ускорении социально-экономического развития страны. – Томск, 1987. – 240с.
1256843
  Левиков В.Д. Роль социалистического соревнования работников тракторных бригад МТС в развитии колхозного земледелия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Левиков В.Д.; МГУ, Экон. фак. – Москва, 1954. – 17 с.
1256844
  Ашин М.А. Роль социалистического соревнованияч в повышении производительности труда : Автореф... канд.эконом.наук: / Ашин М.А.; МГУ. Ин-т повышения квалификации общественных наук. – М, 1956. – 16л.
1256845
  Федорова А.Т. Роль социалистического труда в коммунистическом воспитании трудящихся масс. / А.Т. Федорова. – М., 1951. – 208с.
1256846
  Габидзашвили О.Д. Роль социалистического труда в формировании советского человека : Автореф... канд. философ.наук: / Габидзашвили О.Д.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 19л.
1256847
  Шакаров Амрах Асад оглы Роль социалистической демократии в духовном развитии личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Шакаров Амрах Асад оглы ; МВ и ССО АзССР , Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1979. – 20 с.
1256848
  Константинов Ф.В. Роль социалистической идеологии в развитии советского общества / Ф.В. Константинов. – Москва, 1948. – 48с.
1256849
  Рустамов М.А. Роль Социалистической идеологии в развитии Советского общества : Автореф... канд. филос.наук: / Рустамов М.А.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1953. – 14л.
1256850
  Рокитко В.П. Роль социалистической индустрии в развитии колхозного производства : Дис... канд.. экон.наук: / Рокитко В.П.;. – К, 1957. – 250л.
1256851
  Рокито В.П. Роль социалистической индустрии в развитии колхозного производства (по матер. Укр. за 1950-1955гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рокито В. П.; КГУ. – Киев, 1957. – 16л.
1256852
  Зуев Ю.П. Роль социалистической обрядности в формирвоании нравственного облика советского человека / Ю.П. Зуев, Н.В. Трусенева. – М., 1978. – 32с.
1256853
  Гранаткин Ю.А. Роль социалистической промышленности в ускорении темпов роста производительности труда в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Гранаткин Ю. А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 19л.
1256854
  Куроедов А.И. Роль социалистической сельскохозяйственной практики в развитии мичуринской биологии : Автореф... кандид. философ.наук: / Куроедов А.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1256855
  Грунвальд Ар. Роль социально-гуманитарного познания в междисциплинарной оценке научно-технического развития // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 115-126. – ISSN 0042-8744
1256856
  Вожгурова О.В. Роль социально-гуманитарных дисциплин в процессе политической социализации студенченской молодежи // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 82-86. – ISSN 2307-9770


  Исследование посвящено проблеме актуализации роли социально-гуманитарных дисциплин в условиях высшей школы.
1256857
  Бондаренко А.А. Роль социально-культурных фаскторов в ускорении развития села / А.А. Бондаренко. – М, 1987. – 64с.
1256858
  Батыров Анвар Ходжаевич Роль социально-экономических условий в улучшении охраны здоровья сельского населения при социализме. (На материалах УзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Батыров Анвар Ходжаевич; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1976. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1256859
   Роль социально-экономических факторов в формировании личности коммунистического типа в условиях совершенствования социализма. – Ташкент, 1988. – 74с.
1256860
  Брюкнер Л. Роль социально-экономической информации в деятельности профсоюзов на предприятиях ГДР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Брюкнер Л.; Высш. школа проф. движ. ВЦСПС. – М., 1976. – 20л.
1256861
  Мудрик А.В. Роль социального окружения в формировании личности подростка / А.В. Мудрик. – М., 1979. – 39с.
1256862
  Миколишин Н.ф. Роль социального партнерства в повышении качества профессионального образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 62-66. – ISSN 0869-561Х
1256863
  Иваненко И.А. Роль социального партнерства при формировании социального заказа в образовании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 52-55. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется опыт управления образованием в зарубежных странах и на этой основе определяются общие принципы формирования социального заказа в формате социального партнерства в профессиональном образовании. The article analyzes experience of ...
1256864
  Анчугин Г.А. Роль социального эксперимента в выроботке и принятии управленческого решения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Анчугин Г.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 16 с.
1256865
  Бурков В.Л. Роль социальной адаптации человека в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1256866
   Роль социальной информации в образовании и воспитании молодежи. – Волгоград, 1977. – 56с.
1256867
  Елчанинова О.В. Роль социальной информации и математических методов в выработке решений про управлению социальными процессами : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Елчанинова О.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра науч. коммунизма. – Москва, 1969. – 24 с.
1256868
  Бадиев Н.А. Роль социальной миграции в сближении социалистических наций и народностей (на материалах Восточной Сибири) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Бадиев Николай Алексеевич ; Иркутск. гос. ун-т им А.А. Жданова. – Иркутск, 1975. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22
1256869
  Азаров Н.И. Роль социальной политики в формировании и развитии социалистического образа жизни / Н.И. Азаров, О.И. Коновалюк. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48. – (Библиотечка "Социалистический образ жизни")
1256870
  Капленков Д Ф. Роль социальной психологии в коммунистическом воспитании масс / Д Ф. Капленков. – Кишинёв, 1975. – 187с.
1256871
  Перре-Клермон Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей / Перре-Клермон. – Москва, 1991. – 248с.
1256872
   Роль социальных мифов в картине мира молодежи / Н.Н. Королева, В.Х. Манеров, И.М. Богдановская, А.Н. Кошелева, Ю.Л. Проект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 124-130. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1256873
  Каземирова Светлана Константиновна Роль социальных норм в регулировании социалистических управленческих отношений : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Каземирова Светлана Константиновна; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
1256874
  Радзиволек М. Роль социальных порталов в процессе межличностной коммуникации молодых людей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 328-333. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
1256875
  Пугачева Э.Н. Роль социальных факторов в обеспечении эффективности материального стимулирования работников (на прим. машиностроения). : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Пугачева Э.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1256876
  Дмитрук Л.А. Роль социальных факторов в повышении эффективности инженерного труда / Л.А. Дмитрук. – Минск : БелНИИНТИ, 1976. – 36 с.
1256877
  Аляев Г.Е. Роль социальных факторов в стабилизации сельских трудовых коллективов (на материалах Украинской ССР) : дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Аляев Геннадий Евгеньевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1256878
  Аляев Геннадий Евгеньевич Роль социальных факторов в стабилизации сельских трудовых коллективов (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Аляев Геннадий Евгеньевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1256879
  Еременко О.И. Роль социокультурных факторов в изменении словарного состава русского литературного языка XIX в. (на материале женских nomina professionalia) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 45-51. – (Філологія)
1256880
   Роль социологии в обновлении общества. – Алматы
1. – 1996. – 158с.
1256881
  Щепова Д.Р. Роль соціадьно-гуманітарних дисциплін при підготовці фахівців в аграрних закладах освіти // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 602-605
1256882
  Заіка Н.Ю. Роль соціал-демократії у становленні та розвитку соціальної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль соціал-демократичних партій у розробленні концепції соціальної держави та її практична реалізація в політиці західноєвропейських держав. This article analyzes the role of the Social Democratic parties in the development of ...
1256883
  Назаренко Є.В. Роль соціалістичної правосвідомості у створенні та розвитку норм радянського права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 94-95. – (Серія права ; № 7)
1256884
  Стрілець В.В. Роль соціалістів-федералістів в Українському національно-державному союзі 1920 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 52)


  Сутність позиції соціалістів-федералістів зводилася до ідеї консолідації політичних сил та зміни урядового курсу шляхом порозуміння з Головою Директорії УНР.
1256885
  Серняк І. Роль соціальних інструментів управління персоналом у розвитку людських ресурсів організації // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 75-83. – ISSN 2409-8892
1256886
  Братчикова Т. Роль соціальних Інтернет-мереж у поширенні Інформації в кризових ситуаціях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 41-42
1256887
  Лук"янчикова В. Роль соціальних медіа в російсько-українському конфлікті // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 155-158
1256888
  Прокуда Є. Роль соціальних медіа під час великого південно-японського (Тохокуського) землетрусу 2011 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 277-282


  Стаття присвячена аналізу ефективності роботи соціальних мереж як нових медіа під час Великого південно-японського (Тохокуського) землетрусу на матеріалах трьох найбільш мереж Японії: Твітеру, Фейсбуку та Міксі. Статья посвящена анализу эффективности ...
1256889
  Матвійчук О.О. Роль соціальних медіа у політичному PR // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 83-87
1256890
  Молдованенко А.О. Роль соціальних медіа у процесі формування мікросоціальної солідарності в сучасному українському суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-151. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1256891
  Онищук М.І. Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в Північній Африці / М.І. Онищук, В.П. Лещук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчається роль соціальних мереж в мобілізації протестних настроїв громадян арабських країн Північної Африки та Близького Сходу на початку 2011 року. Розглядаються події революцій в Тунісі і Єгипті, аналізуються основні причини масових ...
1256892
  Колесник М.Ю. Роль соціальних мереж у дистанційній освіті лікарів на післядипломному етапі / М.Ю. Колесник, І.С. Качан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 110-113. – ISSN 1681-2751
1256893
  Карпець А.Ю. Роль соціальних мереж у формуванні громадянського суспільства // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 204-205
1256894
  Шликова В.О. Роль соціальних стандартів у соціальній політиці країни / В.О. Шликова, О.М. Леванда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 146-151. – ISSN 2222-4459
1256895
  Весельська Людмила Роль соціальних цінностей у збереженні безпечного розвитку суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто питання ролі соціальних цінностей у збереженні безпечного розвитку суспільства. В роботі визначаються ціннісні фактори захищеності соціуму від загроз, спричинених недостатнім рівнем національної безпеки українського суспільства, які ...
1256896
  Цилюрик С.В. Роль соціальних чинників у сучасних міграційних процесах: приклад України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні соціальні чинники міграції, їхню роль у сучасних міграційних процесах. На прикладі України проаналізовано основні причини, що спонукають людей мігрувати.
1256897
  Плеханов Д.О. Роль соціальних чинників у формуванні та функціонуванні сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 110-113
1256898
  Попенко Н.В. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 175-185. – ISSN 2074-8167
1256899
  Соболєва С. Роль соціально-гуманітарної підготовки в процесі соціалізації студентів у сучасних умовах українського суспільства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 83-94. – ISSN 2312-5993
1256900
  Кожекіна Л.Ю. Роль соціально-економічних факторів у професійному самовизначенні студентів КНУ імені Тараса Шевченка / Л.Ю. Кожекіна, М.О. Вдовиченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 316-322. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521


  Піднімаються питання рівного доступу до якісних освітніх послуг у контексті тенденцій переходу до масової вищої освіти як у світі, так і в Україні. Об"єктом дослідження, проведенного факультетом соціології КНУ імені Тараса Шевченка, є студенти 2-6 ...
1256901
  Мельник О.Г. Роль соціально-економічної діагностики підприємств в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 39-41. – ISBN 978-617-645-230-0
1256902
  Дорош О.С. Роль соціально-економічної й інституційної складових у формуванні й функціонуванні агрохолдингів в Україні / О.С. Дорош, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1256903
  Рабійчук С.О. Роль соціально-культурних центрів у професійному визначенні молоді з особливими потребами / С.О. Рабійчук, С.В. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 137-140. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1256904
  Гринчук Ю.С. Роль соціально-психологічних факторів у здійсненні лізингових операцій сільськогосподарськими підприємствами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 101-105
1256905
  Бесарабчук Г.В. Роль соціально-психологічних чинників у формуванні потреби військових ліцеїстів до фізкультурно-спортивного самовдосконалення в процесі позаурочної роботи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 50-58. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1256906
  Кицак Т.Г. Роль соціально-трудових відносин у процесі становлення ринкової економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 13-16
1256907
  Халілова-Чуваєва Юлія Роль соціального інтелекту в становленні комунікативної компетентності особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С.107-111. – ISSN 1728-9343
1256908
  Крупка М. Роль соціального й особистого страхування у забезпеченні суспільного добробуту в Україні / М. Крупка, І. Приймак, Б. Вишивана // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 51-64 : рис. – Бібліогр: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1256909
  Єлісєєва Л.В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку : монографія / Л.В. Єлісєєва ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2019. – 354, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9120-1
1256910
  Стежко Н. Роль соціального капіталу в забезпеченні інноваційного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 47-51. – ISSN 1728-9343
1256911
  Середа Ю.В. Роль соціального капіталу в модернізації українського суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 54-71. – ISSN 1681-116Х
1256912
  Романець А.Ю. Роль соціального капіталу в політиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 55-57
1256913
  Курносенко А.О. Роль соціального капіталу у забезпеченні розвитку економіки / А.О. Курносенко, Г.В. Ситник // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 37-48. – ISSN 2222-0712
1256914
  Яців І. Роль соціального капіталу у розвитку інтегрованих структур за участю малих сільськогосподарських виробників / І. Яців, Ю. Соловей // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 86-87. – ISSN 2313-3627
1256915
  Смоляр Л.Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Л.Г. Смоляр, А.А. Халімон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 201-209 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1256916
  Ковязіна К.О. Роль соціального капіталу у формуванні соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Ковязіна Кароліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 288 л. – Додатки: л. 199-288. – Бібліогр.: л. 178-198
1256917
  Ковязіна К.О. Роль соціального капіталу у формуванні соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.03 / Ковязіна Кароліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1256918
  Середа Ю.В. Роль соціального капіталу у формуванні ставлення до ринкової економіки в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 72-89 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1256919
  Стельмах С.П. Роль соціального контексту в історії історіографії (на прикладі становлення німецької історичної науки XIX століття) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 166-174. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1256920
  Савченко Н. Роль соціального партнерства в державному регулюванні професійного навчання безробітних // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 238-244
1256921
  Щербак Л. Роль соціального партнерства у сфері професійно-технічної освіти. // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1256922
  Коропецька Т.О. Роль соціального партнерства у функціонуванні ринкової економіки / Т.О. Коропецька, Л.П. Шуцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 51-54. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1256923
  Іншин М.І. Роль соціального права в забезпеченні національної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – C. 129-130. – ISBN 978-617-7625-74-1
1256924
  Тропіна В. Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій / В. Тропіна, Д. Суховий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття "соціальне страхування", визначено вплив соціального страхування на фінансове забезпечення державних соціальних гарантій. Исследовано понятие "социальное страхование", определено влияние социального страхования на финансовое ...
1256925
  Нікітін Ю.В. Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз / Ю.В. Нікітін, І.В. Нікітіна // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 105-113. – ISSN 2222-5374
1256926
  Кудлак В.Я. Роль соціального чинника у реформаторській діяльності М. Х. Бунге : історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр.: 15 назв
1256927
  Карпенко А.В. Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко, Сеник.І // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  У статті обгрунтовано провідну роль соціальної відповідальності у формуванні та забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Узагальнено визначення понять соціальної відповідальності та соціальної відповідальності бізнесу. Визначено основні ...
1256928
  Нагорний В.В. Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу / В.В. Нагорний, О.В. Четверик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 209-219. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1256929
  Ларіна Н.Б. Роль соціальної відповідальності суб"єктів у розбудові сучасної Української держави // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 59-61
1256930
  Соколова К. Роль соціальної журналістики у підтримці позитивного образу жінки та руйнуванні стереотипів га грунті сексизму // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 122-123
1256931
  Угрин О.Г. Роль соціальної ідентичності у психологічній готовності до професійної діяльності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 215-223. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1256932
  Красота О. Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
1256933
  Єфтені Н.М. Роль соціальної політики в становленні соціальної держави // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 27-32. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1256934
  Прокопенко Н.І. Роль соціальної політики у підвищенні якості життя населення // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 257-261
1256935
  Соловйов С.Г. Роль соціальної реклами у вирішенні пріоритетних завдань державної політики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто можливості впливу соціальної реклами на залучення суспільства до вирішення найбільш важливих проблем України. Соціальну рекламу досліджено як інструмент формування громадської думки, що здатен згуртувати аудиторію, долучити до спільних акцій ...
1256936
  Гаркуша І.В. Роль соціальної реклами у формуванні громадянської активності молоді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 68-73
1256937
  Лобойко Т.В. Роль соціальної реклами у формуванні ціннісних орієтирів сучасної української молоді // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто роль соціальної реклами у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної української молоді. Проаналізованo доцільність впливу соціальної реклами на цінності молодої людини. Особливу увагу приділено можливостям соціальної реклами в ...
1256938
  Пашов Р.І. Роль соціальної творчості в подоланні феномену бюрократії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 114-118. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1256939
  Глушкова Г.М. Роль соціогуманітарних дисциплін у формуванні цінностей майбутньої української еліти // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті йдеться про найважливіші ідеї сучасного українського життя, які впливають на формування системи цінностей сучасної української молоді, про необхідність її мобілізації та інтегрування, долучення до загальних справ і про значення дисциплін ...
1256940
  Баранецька А.Д. Роль соціокультурних чинників у сприйманні емоційно-експресивної структури газетних текстів (на матеріалі інтерв"ю) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Баранецька Анна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 258 арк. – Додатки: арк. 211-258. – Бібліогр.: арк. 187-210
1256941
  Баранецька А.Д. Роль соціокультурних чинників у сприйманні емоційно-експресивної структури газетних текстів (на матеріалі інтерв"ю) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Баранецька Анна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1256942
  Кривоносова О. Роль соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у популяризації власних галузевих ресурсів серед студентської молоді / Олена Кривоносова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С.30-32. – ISSN 2076-9326
1256943
  Салі О. Роль соціокультурної компетентності при вивченні іноземної мови в процесі оптимізації творчого потенціалу студентів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 105-109. – ISBN 978-966-698-272-1
1256944
  Курпіль О. Роль соціолінгвістичних параметрів в історичному розвитку англійської мови // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 40-45. – Бібліогр.: С. 44-45; 12 назв
1256945
  Бойко Н.В. Роль соціолінгвістичних факторів у процесі поширення латинської мови в ареалі Slavia Latina Orientalis середини ХІІ - ХVІІ століть // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 11-19. – Bibliogr.: Літ.: с. 18-19; 24 п.


  Розглядається процес поширення латинської мови на території східноєвропейських країн у 12-17 ст., який представлено у вигляді цілісної системи, що відображає основні грані світосприйняття і мовно-культурні потреби тогочасного суспільства. In the ...
1256946
  Шевченко В.Ф. Роль соціологічного аналізу в газетній творчості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-8. – (Серія журналістики ; № 15)


  Наука о печати в настоящее время изучает особенности собственно газетного творчества и некоторые закономерности функционирования прессы в обществе. Арсенал средств этой науки должен быть изменен, предмет ее - расширен. Она должна изучать не только ...
1256947
  Дильбазов А.К. Роль союза рабочего класса и крестьянства в восстановлении народного хозяйства Азербайджанской ССР в первые годы Советской власти : Автореф... Канд.ист.наук: / Дильбазов А.К.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1959. – 32л.
1256948
  Бардадим О.І. Роль спадковості та середовища в мотивації креативності персоналу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 123-128 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1256949
  Лобан Т. Роль спадщини майстрів джазового танцю в сучасному хореографічному просторі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-187. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Йдеться про внесок митців джазового танцю в сучасне хореографічне мистецтво, завдяки якому танцівник, хореограф чи балетмейстер отримує можливість детально вивчати їхню методологічну базу, розуміти нові підходи в галузі танцю та відслідковувати ...
1256950
  Козлова Н.М. Роль спектрина в структурной лабильности эритроцитарных мембран. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Козлова Н.М.; Ин-т.фотобиологии АН Белорус.ССР. – Минск, 1979. – 20л.
1256951
  Михальский С.И. Роль специализации в развитии и совершенствовании социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Михальский С.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
1256952
  Сугралина З.А. Роль специализации и концентрации в развитии сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сугралина З.А.; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1977. – 23л.
1256953
  Зейфман И.С. Роль специализации и кооперирования промышленного производства в повышении производительности общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Зейфман И.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 15л.
1256954
  Ганини А.В. Роль специалистов Генерального штаба в победе Красной армии в Гражданской войне 1917 - 1922 гг. // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10 (642). – С. 10-17. – ISSN 0321-0626
1256955
  Радченко Ю. Роль спеціалізованого суду у захисті прав інтелектуальної власності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 329-331
1256956
  Волошин І.В. Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" у розвитку молочної галузі Української СРР в добу непу // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 160-166. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1256957
  Алєксєйчук В.І. Роль спеціаліста в проведенні огляду місця події при розслідуванні вбивств // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 198-207. – ISSN 0201-7245
1256958
  Ватраль А. Роль спеціаліста у пізнавальній діяльності слідчого в ході негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 248-249
1256959
  Яремчук В.О. Роль спеціаліста у проведенні допиту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 204-211. – ISSN 2224-9281
1256960
  Колодніцький В.М. Роль спеціальних випусків наукового журналу в підвищенні його рейтингу // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 31-35. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Наведено визначення інформації, знань та інформаційно-комунікаційних технологій як ресурсів інформаційного суспільства для вирішення практичних проблем науки і техніки. Як приклад джерела наукової інформації представлено науково-теоретичний журнал ...
1256961
  Конюх Яніна Роль спеціальних економічних зон в активізації польських інвестицій в регіонах України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячено дослідженню правових аспектів функціонування спеціальних економічних зон, обгрунтовано необхідність їх упровадження в Україні. Виявлено роль спеціальних економічних зон в активізації польських інвестицій в регіонах України та визначено ...
1256962
  Дорошенко О. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
1256963
  Сметанюк Д.В. Роль спецэффектов в выразительно-смысловой структуре фильма "Тени незабытых предков" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 292-294. – ISBN 978-966-8308-26-0
1256964
  Харкянен В.Н. Роль спин - орбитального взаимодействия и неколлинеартности спинов магнитных предрешеток для одночастных переходов в антиферродиэлектриках / В.Н. Харкянен. – К, 1972. – 24с.
1256965
  Буквич А.В. Роль співробітництва з МФІ у формуванні окремих елементів фінансової безпеки країн з перехідними економіками // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 39-42
1256966
  Ткач А.О. Роль співробітництва США та Бразилії в Латиноамериканському регіоні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 80-85. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1256967
  Кудріна Т.С. Роль спілкування в розвитку логічних операцій (за матеріалами женевської школи психологів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 99-107. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Проведено теоретичний аналіз ранніх праць Ж. Піарже, а також праць деяких представників створеної ним женевської школи психологів. Зроблено висновок щодо присутності у вказаних працях ідеї відносно ролі спілкування як важливої передумови становлення та ...
1256968
  Фіногін Сергій Іванович Роль спільних підприємств у процесі ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Фіногін Сергій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
1256969
  Баужа О.С. Роль спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодій у формуванні магнітних властивостей квантових точок та кілець : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Баужа О.С. : КНУТШ. – Київ, 2010. – 125 л. – Бібліогр.: л. 116-125
1256970
  Баужа О.С. Роль спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодій у формуванні магнітних властивостей квантових точок та кілець : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Баужа О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1256971
  Дідківська Л. Роль споживача в конкурентних відносинах у контексті сучасного розвитку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 13-20
1256972
  Руснак А.В. Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 3-9. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1256973
  Смеречинська О.В. Роль сполучників часу при вираженні фазового значення початку дії в українській та німецькій мовах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 62-68. – ISSN 2077-804X
1256974
  Жвания Д.К. Роль спорта в формировании всестороннего развития человека : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Жвания Д. К.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1975. – 27л.
1256975
  Залізко О. Роль Спортивного арбітражного суду у вирішенні спортивних спорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 31-33
1256976
  Окладна М.Г. Роль спортивної дипломатії у визнанні новостворених держав / М.Г. Окладна, І.Е. Щеглаков // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 92-98. – ISSN 2311-4894
1256977
  Лукащук В.І. Роль спорту в консолідації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 46-51. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті аналізуються можливості спорту щодо консолідації суспільства. Доводиться, що популярність спорту, порівняння спортивних успіхів з престижними інтересами держави роблять його зручним каналом для впливу на масову свідомість. Розглядається ...
1256978
  Вартазарян Т.А. Роль способа прроизводства в становлении социальной однородности / Т.А. Вартазарян. – Ереван, 1988. – 129 с.
1256979
  Маковський М.А. Роль спостереження в пізнанні структури об"єкта // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1256980
  Позняков С. Роль спрямування та координації в адміністративно-правовому регулюванні публічних господарських відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 56-59
1256981
  Денисов С.А. Роль сравнительного правоведения в определении этапа развития страны // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 81-88.
1256982
  Пузиков Р.В. Роль сравнительного правоведения в формировании национальной правовой политики // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 91-97.
1256983
  Зульфугаров В.Р. Роль средневековой арабоязычной науки в формировании основ класической науки // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С. 16-20. – ISSN 1680-2721
1256984
  Байкова Н.Б. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых связях : (первая половина XVI - вторая половина XVIII в.) / Байкова Н.Б. ; Акад. наук УзССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Наука, 1964. – 192 с.
1256985
  Ананиашвили Ю. Роль средней налоговой ставки в кейнсианской модели совокупного спроса / Ю. Ананиашвили, В. Папава // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 3/4. – С. 61-80. – ISSN 0207-3676
1256986
  Дронов М.Ю. Роль средних учебных заведений Греко-католической церкви в формировании этнонациональной идентичности русинской интеллигенции Словакии в 20–30-е годы XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 83-92. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена участию Греко-католической церкви в процессах формирования этнонациональной идентичности русинов Словакии. Основное внимание уделено национально-языковой политике в Греко-католической русской мещанской школе в г. Прешове.
1256987
  Скофенко Наталия Ивановна Роль средств внешнеполитической информации Украинской ССР в освещении международной деятельности республики (1981-1986 гг.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Скофенко Наталия Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 175л. – Бібліогр.:л.156-175
1256988
  Скофенко Н.И. Роль средств внешнеполитической информации Украинской ССР в освещении международной деятельности республики. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Скофенко Н.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 16л.
1256989
  Калмычек П.А. Роль средств массовой информации в изменении политической ситуации в Японии в 1993 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 86-94. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Рік поразки Ліберально-демократичної партії
1256990
  Краснящих П.Г. Роль средств массовой информации в паблик рилейшнз // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 25-28. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1256991
  Османова А.М. Роль средств массовой информации в пропаганде новой обрядности. / А.М. Османова. – Душанбе, 1981. – 24с.
1256992
  Москаленко Анатолий Захарович Роль средств массовой информации и пропаганды в использовании достижений общественных наук в практике партийно-политической работы КПСС на современном этапе (на материалах Украинской ССР) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.10 / Москаленко Анатолий Захарович;. – К., 1983. – 422л.
1256993
  Москаленко Анатолий Захарович Роль средств массовой информации и пропаганды в использовании достижений общественных наук в практике партийно-политической работы КПСС на современном этапе (на материалах Украинской ССР) : Автореф. ... д-ра истор. наук : 07.00.10 / Москаленко Анатолий Захарович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 48 с.
1256994
  Тащилкин Юрий Евгеньевич Роль средств массовой информации и пропаганды в Коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тащилкин Юрий Евгеньевич; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 19л.
1256995
  Коханова Л.А. Роль средств массовой информации и пропаганды в системе непрерывного образования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Коханова Л.А. ; МГУ им М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Каф-ра истории зарубеж. печати и лит-ры. – Москва, 1977. – 23 с.
1256996
  Валько И.В. Роль средств массовой информации и пропаганды в совершенствовании социалистического образа жизни : Дис... докт.филос.наук: 09.00.02 / Валько И. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 338л. – Бібліогр.:л.313-338
1256997
  Манцевич Д.И. Роль среды в выращивании высокопродуктивных лесных культур. / Д.И. Манцевич, 1956. – 59-61с.
1256998
  Эмануэль Н.М. Роль среды в радикально-цепных реакциях / Н.М. Эмануэль. – М, 1973. – 279с.
1256999
   Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека. – М., 1988. – 333с.
1257000
  Криницька Т. Роль СРСР у створенні Організації Об"єднаних Націй // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 574-577. – ISBN 978-966-171-893-6
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,