Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1254001
  Бриндза В. "Розвиток освіти зупинився у сімдесятих" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 7 : фото


  Вікторія Бриндза більше 7 років досліджує цінності українців і моніторить проведення освітньої реформи. Вона переконана, що зараз школи та університети мають непогані шанси на проведення успішних змін. Але якою має бути нова система освіти - чи має ...
1254002
   "Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення" : матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції, 20 березня 2009 року : у 3-х ч. / НАНУ, Відділ. екон., Рада по вивч. продуктивних сил України ; [редкол. : Геєць В.М., Данилишин Б.М., Хвесик М.А. та ін.]. – Київ : РВПС України НАНУ. – ISBN 978-966-02-5179-3
Ч. 2. – 2009. – 314 с. – Присвячується 90-річчю Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ, її засновникові та першому голові акад. В.І. Вернадському
1254003
  Жлуденко М. Розвиток М. Пироговим педагогіки вищої школи // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 218-226. – ISBN 978-617-640-146-9
1254004
  Спіцин Є. Розвиток М.Д. Касьяненком теорії педагогіки співробітництва в закладах вищої освіти // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 87-94. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Охарактеризовано життєвий шлях та педагогічна діяльність М.К. Касьяненка, проаналізована головна його праця - навчальний посібник "Педагогіка співробітництва", визначено можливості використання його наукового доробку в сучасних умовах.
1254005
  Батечко Н. Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності / Н. Батечко, І. Титаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 17-22. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1254006
  Потапенко С.І. Розвиток макроструктури англомовних часописів новин у контексті глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 48-52. – ISBN 966-594-420-7
1254007
  Нерета О. Розвиток малих міст: світовий та вітчизняний досвід // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 262-268.
1254008
  Вдовенко Л.О. Розвиток малих підприємств у сільському господарстві / Л.О. Вдовенко, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 38-42
1254009
  Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 58-66. – ISSN 2075-4892
1254010
  Орлова В.О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної політики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 18-21. – ISSN 1728-6220
1254011
  Плетньов М.В. Розвиток малого і середнього підприємництва в регіоні: виробничий аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6792
1254012
  Наумова Л.Ю. Розвиток малого і середнього підприємництва як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.24-30
1254013
  Васільєва Л.М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 56-60. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1254014
  Баранова Л.Г. Розвиток малого підприємництва та інфраструктури його підтримки в Київській області: тенденції та перспективи розвитку // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 79-83. – ISBN 978-966-455-002-1
1254015
  Бабіна Н.І. Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-6. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1254016
  Наумова Л. Розвиток малого підприємництва у контексті прийняття Податкового кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-89. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто вплив прийняття Податкового кодексу на розвиток малого бізнесу в Україні. Ключові слова: податковий кодекс, малий бізнес. In the article influences of acceptance of Tax code are considered on development of small enterprise in ...
1254017
  Хмелевська Любов Петрівна Розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Хмелевська Л.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1254018
  Іванова А.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 23-24
1254019
  Паливода О.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції / О.М. Паливода, Ю.А. Теміндарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 267-271. – ISSN 2222-4459
1254020
  Жегус О.В. Розвиток маркетингового інструментарію дослідження інтересів ключових стейкхолдерів на ринку продуктів вищої освіти / О.В. Жегус, Н.Л. Савицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
1254021
  Родіонов С.О. Розвиток маркетингової діяльності підприємств на засадах впровадження інтернет-технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Родіонов Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1254022
  Швець А. Розвиток маркетингу як сфери прикладної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 174-177. – ISSN 2078-5860
1254023
  Шуляк Світлана Розвиток масових форм обслуговування читачів дитячих бібліотек (20 - 30-ті роки XX століття) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1254024
  Грацианская Л.М. Розвиток математики в Київському університеті за 50 років радянської влади // Некоторые работы по истории математики / Л.М. Грацианская. – Киев ; Москва. – 42 с. – Бібліогр.: 25 пунктів
1254025
   Розвиток математичних ідей Михайла Кравчука = Development of the mathematical ideas of Mykhailo Kravchuk (Krawtchouk). – Київ-Нью-Йорк, 2004. – 779 с. – ISBN 0-88054-141-5
1254026
  Клочко В. Розвиток математичної компоненти інженерно-професійних здібностей студентів ЗВТО / В. Клочко, З. Бондаренко, С. Кирилащук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2307-4906
1254027
  Нікітчин О. Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті викладено розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст), проводиться аналіз діяльності вчених України по створенню наукової бази для навчальних закладів, які б відповідали змісту освіти, вимогам науки і життя того часу.
1254028
  Донець Г.П. Розвиток матеріалізму та його боротьба проти ідеалізму в період виникнення капіталістичних відносин в Європі 15-16 ст. / Г.П. Донець. – Чернівці, 1968. – 28с.
1254029
  Острянин Д.Х. Розвиток матеріалістичної філософії на Україні / Д.Х. Острянин. – Київ : Вища школа, 1971. – 326 с.
1254030
  Романенко В.А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 56-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1254031
  Хухліна О. Розвиток медицини на території Буковини протягом ХIX ст. зародження, становлення / О. Хухліна, В. Смандич // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 88-91. – ISSN 2311-9896
1254032
  Федорова Н.О. Розвиток медичного страхування в системі державного регулювання страхової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федорова Ніна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1254033
  Драч О.О. Розвиток медичної освіти черкащини як справа життя: І.Я. Губенко - ректор Черкаської медичної академії / О.О. Драч, Н.М. Борисенко // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 118-122
1254034
  Рибіна Ю.О. Розвиток медіаграмотності учнів у процесі створення шкільного медіа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 109-128. – ISSN 1998-6939
1254035
  Головченко Г. Розвиток медіакомпетентності на робочому місці у США та Канаді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 39-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1254036
  Пискун О.М. Розвиток медіакульткри майбутніх учителів технологій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 300-302. – (Серія : Педагогічні науки)
1254037
  Маркіна В.О. Розвиток медієвістики / В.О. Маркіна, Т.П. Брянцева, О.П. Крижанівський // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 86-97. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматривается вклад ученых Киевского университета в изучение истории стран Западной и Восточной Европы, а также Правобережной Украины в средние века.
1254038
  Клименко Л.О. Розвиток мембранології в Україні у зв"язку з впровадженням мікроелектродної техніки. Фомування школи П.Г. Костюка (60-70 рр. ХХ ст.) // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 95-102. – ISBN 978-966-306-190-8
1254039
  Кузнєцов Е.А. Розвиток менеджмент-освіти в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 356-364. – ISBN 978-617-689-150-5
1254040
  Сухарєв О. Розвиток ментальності вищих прошарків руського суспільства від кінця X до XVII століття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 39-58. – ISSN 1810-2131
1254041
  Самойленко А.О. Розвиток мережевої економіки у контексті глобалізаційних процесів / А.О. Самойленко, Ю.Д. Богдан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6806
1254042
  Ленін Д. Розвиток мережі відділень банку як чинник впливу на його економічний потенціал // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 96-111 : табл., рис. – Бібліогр. : 34 назв. – ISSN 1605-2005
1254043
  Перетокін А.Г. Розвиток металургійної промисловості в Катеринославі наприкінці XIX - на початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – C. 20-28. – ISSN 2409-4137
1254044
  Большаков В.І. Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. (1900-1917) / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, А.Г. Перетокін // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (72). – С. 38-46. – ISSN 2413-7405
1254045
  Болдуєв М.В. Розвиток методичного забезпечення проведення комп"ютерного аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 35-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1254046
  Балашова Р.І. Розвиток методів і напрямів підвищення ефективності туристичної діяльності // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 116-122. – (Економічні науки)
1254047
   Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем : монографія / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.В. Пічкур та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. : Ф.Г. Гаращенка, І.А. Куценка, І.І. Харченка ]. – Київ : Сталь, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-1555-27-2
1254048
  Гаращенко Ф.Г. Розвиток методів математичного моделювання, аналізу та оптимізації динамічних систем / Ф.Г. Гаращенко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 154-191
1254049
  Дацько Ю.М. Розвиток методів осаджувального розкислення розплаву для одержання монокристалів йодиду цезію з покращеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дацько Юрій Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр: 21 назва
1254050
  Чабан О.П. Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показниками : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Чабан О.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1254051
  Кутовий Т.В. Розвиток методів первинного публічного розміщення акцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто поширені у світовій практиці методи первинного розміщення акцій, їх переваги, недоліки та особливості в процесі залучення компанією ресурсів на зовнішніх ринках. In the article the worldwide methods of the initial public ...
1254052
  Бублик Б.М. Розвиток методів практичної стійкості та їх використання для аналізу, оцінки і оптимізації динаміки пучків / Б.М. Бублик, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-17. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто комплекс питань пов"язаних з аналізом, оцінкою та структурно-параметричною оптимізацією динамічних систем. Підкреслюється зв"язок таких задач з проблемами керування пучками траєкторій. Особливу увагу зосереджено на огляді та оцінці ...
1254053
  Діцький І.В. Розвиток методів та алгоритмів розв"язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Діцький Ігор Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1254054
  Воскобойнікова-Гузєва Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 26-31. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у проведенні аналізу методологічного інструментарію, який використовувався дослідниками в галузі соціальних комунікацій у ході проведення дисертаційних досліджень на здобуття ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за ...
1254055
  Єнальєв М.М. Розвиток методології використання інструментарію теорії корисності в економічних розрахунках // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1254056
  Ізмайлов Я.О. Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 165-174. – ISSN 2222-0712
1254057
  Шевчук С.М. Розвиток методології суспільної географії в Україні у першій половині ХХ століття : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 27-37
1254058
  Сич Т.В. Розвиток методологічних засад дослідження питань управління освітою як наукова проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 241-247. – ISSN 2227-2844
1254059
  Раджаб Заде Мортеза Розвиток методологічних основ розробки інтегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Раджаб Заде Мортеза ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1254060
  Шиляєва О.Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шиляєва Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1254061
  Коноводов Д.В. Розвиток методу розрахунку контактних напружень з урахуванням кінематики осередку деформації для удосконалення режимів обтисків при холодній прокатці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.05 / Коноводов Д.В.; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1254062
  Згурський В.О. Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Згурський В.О.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 16 назв
1254063
  Бобух О.С. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму деформації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несиметричності формозміни металу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Бобух Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1254064
  Кузь М.В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об"єму та витрати газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кузь Микола Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1254065
  Євграфов О.Є. Розвиток механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-86.
1254066
  Авраменко Н.В. Розвиток механізмів державного управління охороною здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 38-43. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1254067
  Макаренко П.М. Розвиток механізмів державної підтримки особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-49. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1254068
  Котляревський Я.В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні / Я.В. Котляревський, К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 42-55. – ISSN 2414-3499
1254069
  Короткевич О.В. Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 10-15
1254070
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 177-280. – Бібліогр.: л. 162-176
1254071
  Лісютін А.І. Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Лісютін Антон Ігорович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1254072
  Нагорський Ю.А. Розвиток механізму економічної мотивації трудової діяльності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 39-40. – Бібліогр: 6 пунктів. – ISSN 1683-1942
1254073
  Поважний О.С. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України / О.С. Поважний, В.П. Пшенична // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1254074
  Васюков Г.Г. Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно-територіального устрою України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 105-107 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1254075
  Хіврич С. Розвиток мислення і мовлення учнів на уроках української літератури: основні напрями роботи, технологічні методи і прийоми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 69-86
1254076
  Кузьмін О.Є. Розвиток митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Ю. Жигало // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 28-34. – ISSN 2222-4459
1254077
  Іванець А.О. Розвиток міграційних процесів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 274-279. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1254078
  Кириленко О.М. Розвиток міграційних процесів в Україні / О.М. Кириленко, В.О. Ільєнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 70-75. – ISSN 2306-5834
1254079
  Малиновська О.А. Розвиток міграційних процесів в умовах фінансово економічної кризи: деякі можливі наслідки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 60-68. – Бібліогр.: 14 назв.
1254080
  Тиндик Н.П. Розвиток міграційного законодавства в Україні: історичний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 82-93. – (Юридична ; Вип. 2)
1254081
  Парахіна М.Б. Розвиток міждержавних відносин України та Росії у бібліотечній галузі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209


  Проаналізовано проблему розвитку бібліотечної співпраці між Україною та Росією, що є актуальними для всієї бібліотечної системи.
1254082
  Скрипнікова В. Розвиток міжкультурної компетенції у психолого-педагогічній теорії і практиці (зарубіжний досвід) // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 282-292. – ISSN 2617-1775
1254083
  Лук"янов В. Розвиток міжнародних платіжно-розрахункових відносин та їх вплив на платіжні системи в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 86-94. – ISSN 1605-2005
1254084
  Камінська Н.В. Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Камінська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.17
1254085
  Кот С. Розвиток міжнародно-правових засад реституції культурних цінностей у 1943 - 1947 роках // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-108
1254086
  Доді К.В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доді К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1254087
  Миркєєв Я.Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 299-309. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1254088
  Герасимов Р. Розвиток міжнародно-правової відповідальності держави перед міждержавною організацією у сфері убезпечення цивільної авіації // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 131-136. – ISSN 0132-1331
1254089
  Фрасинюк А.М. Розвиток міжнародного банківського бізнесу під впливом інновацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 225-229


  The brief review of the most considerable innovations which entailed transformation of international banking is given in the article. Attention concentrated on the role of innovative financial instruments and technological changes in development of ...
1254090
  Тіптюк Н.М. Розвиток міжнародного валютного фонду і його стратегії фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 187-189
1254091
  Кунець О.Д. Розвиток міжнародного гуманітарного права в університеті Святого Володимира в другій чверті XIX століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 202-205.
1254092
  Селівон М. Розвиток міжнародного комерційного арбітражу як необхідна складова успішності судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 44-55. – ISSN 1026-9932
1254093
  Довгерт А. Розвиток міжнародного приватного права України за роки її незалежності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.437-455
1254094
  Приходько В.П. Розвиток міжнародного співробітництва у стратегічних перспективах сталого просторового розвитку карпатського єврорегіону / В.П. Приходько, В.О. Бобрик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 22-28. – ISSN 2306-6792
1254095
  Балабанов Г.В. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму в Національному авіаційному університеті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 9-14
1254096
  Станіславський Т.В. Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 150-153
1254097
  Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-76. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1254098
  Кудрявцев К.О. Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи єврозони // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 40-46
1254099
  Чайка-Петегирич Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Чайка-Петегирич Л.Б.; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – 198л. + Додатки: л.184-198. – Бібліогр.: л.166-183
1254100
  Грачев О.О. Розвиток міжнародної науково-технічної співпраці НАН України / О.О. Грачев, Л.П. Овчарова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 28-53. – ISSN 1560-4926
1254101
  Кийков О.Ю. Розвиток міжнародної освіти в епоху Відродження і Нового часу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 70. – С. 119-126. – ISSN 2072-1692


  "Здійснена концептуалізація розвитку міжнародної освіти в епоху Відродження та Нового часу, з якого розпочинається формування сучасної парадигми освіти."
1254102
  Прейгер Д.К. Розвиток міжнародної системи транспортування вуглеводнів в умовах глобального та регіонального перерозподілу контролю за їх видобуванням і постачанням // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-116
1254103
  Левченко І. Розвиток мікробіології в Україні зусиллями членів київських об"єднань лікарів // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 100-106. – ISSN 2518-7732


  "Київська школа мікробіологів формувалася відомими вченими Київського університету, членами Київського товариства лікарів" Г.М. Мінхом, В.К. Високовичем, В.В. Підвисоцьким, Д.К. Заболотним, О.Д. Павловським та ін."
1254104
  Палієнко Е.Т. Розвиток мінерально-сировинних ресурсів і охорона надр і навколишнього середовища / Е.Т. Палієнко. – К, 1981. – 17с.
1254105
  Дем"янюк О.Й. Розвиток мінно-загороджувальної справи на Чорному морі під час Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 95-107. – ISSN 2313-5603
1254106
  Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР / Ю.І. Пітюренко. – Київ, 1972. – 187с.
1254107
   Розвиток міст шляхом євроінтеграції: досвід країн Вишеградської групи для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 52-54. – ISSN 1728-6220
1254108
   Розвиток місцевого самоврядування в Україні : Посібник новообранних депутатів місцевих рад. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2002. – 108с. – (Основи місцевого самоврядування)
1254109
  Любченко П.М. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
1254110
  Войцехівська Н.В. Розвиток місцевої демократії в рамках децентралізації влади // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7611-44-7
1254111
  Ярков С. Розвиток мішаних за субстратом 20-40- річних відвальних ландшафтів Криворіжжя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1254112
  Погорілко М. Розвиток млинарства Львова XVII ст. в контексті європейського // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 329-331. – ISBN 978-966-171-893-6
1254113
  Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичник націй СРСР / І.К. Білодід. – Київ, 1967. – 287с.
1254114
  Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР / І.К. Білодід. – Київ, 1963. – 94с.
1254115
  Мороз Л.В. Розвиток мовленнєвої культури психолога : практикум / Л.В. Мороз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 153-157
1254116
  Хорошковська О.Н. Розвиток мовлення молодших школярів / О.Н. Хорошковська. – К, 1985. – 96с.
1254117
  Кондратенко О. Розвиток мовлення. Порівняльна характеристика образів Наталки Полтавки та Марусі - героїнь однойменних творів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 47-49
1254118
  Назимко О.В. Розвиток мовної компетентності студентів на основі реальних дій, спрямованих на сприйняття та породження мовного висловлювання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 163-170. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1254119
   Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977.. – К, 1980. – 248с.
1254120
  Баран Р.Я. Розвиток моделей електронної комерції та її проблеми на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 77-88. – ISSN 2313-8246
1254121
  Гаврилюк А. Розвиток модернізації класичних університетів Німеччини // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – № 12/13. – C. 77-79. – ISSN 1994-4845


  У статті розглядаються особливості розвитку модернізації класичних університетів Німеччини в другій половині XX - на початку XXI ст. У статті розкрито поняття класичного університету, модернізації університетів, освітніх реформ.
1254122
  Цимбалюк С. Розвиток модерністського дискурсу XX ст. в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генезу модерністських теорій соціального розвитку з використанням широкого кола теоретичних монографічних, дисертаційних досліджень, матеріалів, наведених у фахових виданнях. Окреслено хронологічні періоди конституювання модерністського ...
1254123
  Пестушко Валерій Розвиток молодіжного туризму в Україні : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-53 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1254124
  Іщук С.І. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект / С.І. Іщук, О.В. Ляховська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 42-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1254125
  Сало І.В. Розвиток монетарної політики Національного Банку України // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 9-16
1254126
  Чекаловець В. Розвиток морських торгових портів України у конкурентному середовищі : Управління економікою: теорія і практика / В. Чекаловець, С. Крижановський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-39 : Табл, рис. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1254127
  Черняк А. Розвиток мотивації курсантів до навчання та ефективної професійної діяльності / А. Черняк, Н. Скулиш // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 166-172.
1254128
  Панасенко Е.А. Розвиток мотивації лінгвопрофесійної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Е.А. Панасенко, А.І. Внукова // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 31-40. – ISSN 2227-2747
1254129
  Кшановська К. Розвиток музейного туризму та його перспективи в Україні // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студудентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 89-91. – ISBN 978-966-600-645-8
1254130
  Наулко В.І. Розвиток Музею народної архітектури та побуту України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 59-61. – ISBN 978-966-2530-21-6
1254131
  Ляшенко Т.В. Розвиток музичної культури Чернігівщини у рамках функціонування громадських товариств (перша третина ХХ століття) // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 263-267
1254132
  Купчик Я. Розвиток муніципальних підприємств в Києві (1917-1919 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів і матеріалів періодичних видань охарактеризовано стан муніципального господарства м. Києва в роки української революції. Визначено основні причини занепаду комунальних підприємств та заходи міської думи, спрямовані на їх ...
1254133
  Голікова Т.В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-81. – ISSN 1605-7988
1254134
  Ковбасюк Ю. Розвиток муніципальної інфраструктури та система міжбюджетних відносин в Україні і світі // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.137-141
1254135
  Комар О.С. Розвиток навичок аудіювання на основі google ресурсів як складова професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 23-24
1254136
  Червінська Л. Розвиток навичок листування під час викладання ділової англійської мови у ВНЗ економічного профілю // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 25-27. – ISSN 0131-6788
1254137
  Червінська Л. Розвиток навичок написання ділових звітів на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 45-47. – ISSN 0131-6788


  У статті роглянуто окремі аспекти розвитку навичок написання ділових звітів на старших курсах ВНЗ за програмою "Ділова англійська мова". З метою підвищення ефективності навчального процесу запропоновано застосовувати інтерактивні методики та ...
1254138
  Дем"янюк А.А. Розвиток навичок наукового мовлення : (для іноземних студентів-філологів) : навч. посібник / Анжела Дем"янюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 120 с. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISBN 978-966-439-142-6
1254139
  Дерба С.М. Розвиток навичок писемного мовлення іноземних студентів нефілологічних спеціальностей // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-49. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено основні принципи навчання іноземних студентів нефілологічних спеціальностей писемного мовлення. Наведені завдання базуються на смисловому аналізі наукового тексту, виділенні та коментуванні інформативного змісту даних текстів. Вони ...
1254140
  Плачинда Т. Розвиток навичок самостійної діяльності студентів у профільних ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 288-294. – ISSN 2312-5993
1254141
  Волошинова Л. Розвиток навичок сприймання й аналізу екранного повідомлення як складова фахової мовної підготовки майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-51. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми використання аудіовізуальних мистецтв у системі спеціальної мовної підготовки майбут-ніх фахівців у сфері міжнародних відносин, що ґрунтується на дотриманні певних психолого-педагогічних умов (дида-ктичних, психологічних та ...
1254142
  Кузьміна К. Розвиток навичок сприйняття іноземного тексту на слух на заняттях з перекладу (на матеріалі англо-українського перекладу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 304-308. – ISSN 2522-493X


  У статті ставиться питання залежності аудіальних навичок перекладачів від їх загального культурного розвитку. Для кращого розуміння іноземного тексту на слух, навіть ускладненого важкими акцентами мовців, високою швидкістю мовлення, важливо, щоб ...
1254143
   Розвиток навичок усної мови при навчанні німецької мови в 5-7 классах.. – К, 1958. – 57с.
1254144
  Козлан М.В. Розвиток навколофутбольного руху в Центральній Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 80-83. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1254145
  Шевченко С. Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із особливими освітніми потребами в умовах незалежної України (1991-2000 рр.) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7263-79-0
1254146
  Дурєєва Т.А. Розвиток навчального середовища в умовах трансформації педагогічних технологій у системі бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 145-153. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуті сучасні педагогічні технології. Показана можливість адаптації педагогічних технологій до системи бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1254147
  Грабовий А.К. Розвиток навчального хімічного експерименту в стабільних підручниках з хімії // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  Дана характеристика школьных учебников по химии советского периода с позиции реализации в них учебного химического эксперимента -демонстрационных и лабораторных опытов или демонстрационных опытов и практических работ.
1254148
  Ткаченко А.С. Розвиток накопичувального страхування життя в Україні : дис. ... д-ра філософії : 07 ; 072 / Ткаченко Антон Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 282 арк. – Додатки: арк. 248-282. – Бібліогр.: арк. 225-247
1254149
  Рагуля А.В. Розвиток нанонаук та нанотехнологій в Україні у перспективі до 2020 р. / А.В. Рагуля, В.М. Крячек // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 150-157. – ISSN 0374-3896
1254150
   Розвиток нанотехнології та дослідження електричних, оптичних, сенсорних характеристик структур з нанокомпозитними шарами напівпровідникових/діелектричних наночастинок (Si, оксидів/сульфідів металів), органічних і біополімерних молекул / О.Д. Горчинський, І.В. Бєлоусов, Т. Дітрих, В.М. Дужко, Ю.В. Бойко, А.М. Карлаш, П.В. Золотаренко, К.О. Горчинський, С.О. Пуцелик, К.С. Яковкін, Я.В. Штогун, Г.Д. Попова, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-43. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Розвинуто методи самоорганізації новітніх нанокомпонентів: з нанокристалами Si у різних діелектричних матрицях; шарів із колоїдальними частинками оксидів і сульфідів металів; органічних/біополімерних шарів для нових електронних, оптичних ситем. Вивчено ...
1254151
   Розвиток народного господарства Української РСР.. – К, 1967. – 460с.
1254152
   Розвиток народного господарства Української РСР.. – К, 1967. – 500с.
1254153
  Добронравова С.А. Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі / С.А. Добронравова, В.В. Шевченко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 41-52. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1254154
  Євтушенко В.В. Розвиток народної медицини в Україні: від минулого до майбутнього // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 73-75
1254155
   Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X - поч. XX ст.) : нариси. – Київ : Радянська школа, 1991. – 381 с.
1254156
  Гомоннай В.В. Розвиток народної освіти і школи в Угорській Народній Республіці / В.В. Гомоннай. – К., 1962. – 180с.
1254157
  Шашло Т.М. Розвиток народної освіти на Київщині за 40 років. / Т.М. Шашло. – К., 1957. – 24с.
1254158
  Миргородський П. Розвиток народної освіти на Україні / П. Миргородський // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 43-75
1254159
  Ясницький Г.І. Розвиток народної освіти на Україні (1921-1932 рр.) / Г.І. Ясницький. – К., 1965. – 256с.
1254160
  Грищенко М.М. Розвиток народної освіти на Україні за роки Радянської влади : 1917-1957 / М.М. Грищенко, д-р пед. наук. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 44 с. – З автографом. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань)


  На тит. арк. дарчий надпис: Науковій бібліотеці КДУ від автора - 2 X 1970
1254161
  Завадська О.Я. Розвиток народної освіти на Харківщині. / О.Я. Завадська, В.В. Корнілов. – Х., 1959. – 216с.
1254162
  Удовенко Ю.М. Розвиток наставництва для дітей-сиріт в Україні: концептуальні та методологічні засади // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 263-279. – ISSN 2414-0023
1254163
  Костенко О. Розвиток наук природознавчого циклу в Університеті св. Володимира в Києві в середині ХІХ ст. / О. Костенко, В. Сіропол // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 24-36. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1254164
  Буткевич О.В. Розвиток науки "Історія міжнародного права" // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 21-35. – ISBN 978-966-2609-51-6
1254165
  Коваленко Т.О. Розвиток науки аграрного права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-20. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Досліджується розвиток науки колгоспного, сільськогосподарського та аграрного права; аналізується внесок у розвиток науки аграрного права України вчених, які працювали і працюють на юридичному факультеті Київського національного університету імені ...
1254166
  Багай Н.О. Розвиток науки аграрного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254167
   Розвиток науки в Київському університеті за сто років = A hundred years development of science at the University of Kiev. – Ювілейне видання. – Київ : Вид-во КДУ, 1935. – 295 с. : іл. – Парал. тит. арк. англійською мовою
1254168
  Єгоров І.Ю. Розвиток науки в США в 90-х роках: тенденції, досягнення, проблеми / І.Ю. Єгоров; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. – Київ, 2001. – 94с. – ISBN 966-660-054
1254169
  Клюшніченко Олена Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів десертацій за 2016 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.3-14. – ISSN 2076-9326


  Виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні.Також здійснено аналіз кількісного й тематичного розподілу дисертаційних досліджень за регіонами, науковим ступенем і гендерною належністю науковців
1254170
  Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 10-16. – ISSN 2076-9326


  У статті на основі аналізу бази даних авторефератів дисертацій за 2017 р. за галузями знань, що відповідають класам і розділам Універсальної десяткової класифікації (УДК), виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в ...
1254171
  Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 15-21. – ISSN 2076-9326
1254172
  Кочупалова В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.) / В. Кочупалова, О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 3-11. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р. за класами та розділами Універсальної десяткової класифікації (УДК), галузями знань, регіонами, науковим ступенем та гендерною приналежністю виявлено основні тенденції та ...
1254173
  Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 8-17. – ISSN 2076-9326
1254174
  Легун Ю.В. Розвиток науки в Україні в 60-ті роки XX століття. Історіографічний огляд // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 75-85. – (Історія ; вип. 22)


  Зроблено історіографічний огляд розвитку науки в Україні в 60-х рр. XX ст.
1254175
  Яцків Я. Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї / Я. Яцків, С. Бублик, Ю. Канигін // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 61-64.
1254176
  Мельник К.М. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки 20 ст. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельник К.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1254177
  Мельник Катерина Миколаївна Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст. : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельник Катерина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 204л. – Бібліогр.:л.181-195
1254178
  Мельник К.М. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ століття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 75-82. – (Історія ; вип. 35)


  Проаналізовано основні тенденції розвитку науки в Україні в 50-ті рр., показано позитивні результати діяльності наукових установ, указано на недоліки, що негативно впливали на роботу науково-дослідних і проектних організацій.
1254179
  Легунов Ю.В. Розвиток науки в Україні у 60-х роках ХХ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Легунов Ю. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.174-204
1254180
   Розвиток науки в Українській РСР за 40 років.. – Київ, 1957. – 532 с.
1254181
  Ніколаєнко С. Розвиток науки в університетах - ключовий фактор побудови в Україні суспільства, заснованого на знаннях // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-25. – ISSN 0372-6436
1254182
  Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254183
  Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 165-194
1254184
  Ковальчук Т.Г. Розвиток науки земельного права на юридичному факультеті Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-212. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1254185
  Мацькевич М.М. Розвиток науки і законодавства про нотаріат в Україні та Росії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 43-49.
1254186
  Пилипенко А.Т. Розвиток науки і техніки / А.Т. Пилипенко, 1981
1254187
   Розвиток науки й економічне зростання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)
1254188
  Дідікін А. Розвиток науки конституційного права на сучасному етапі: системно-технологічний підхід // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 199-200.
1254189
  Юсупов В.В. Розвиток науки криміналістики в навчальних закладах 1920-1940-х роках // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 142-150
1254190
  Мельник С.М. Розвиток науки кримінально-процесуального права в Університеті св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Висвітлено питання розвитку науки кримінально-процесуального права в працях учених Університету св. Володимира. In this article the questions on the development of the criminal procedure law science in the words of the University named after Vladimir.
1254191
  Забара І. Розвиток науки міжнародного інформаційного права українськими юристами-міжнародниками // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 173-189. – ISSN 2304-1803
1254192
  Онопрійчук О. Розвиток науки міжнародного права в Україні після здобуття незалежності // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 248-251. – ISBN 978-966-2609-68-4
1254193
  Денисов В. Розвиток науки міжнародного права в Україні у XIX - першої половини XX сторіччя / В. Денисов, К. Савчук // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 264-292. – ISBN 978-966-8935-09-1


  "Значний внесок у розвиток науки міжнародного права зробив професор Університету св. Володимира Оттон Оттонович Ейхельман (1854-1943). Дотримуючись позитивістських поглядів, він вважав, що міжнародне право необхідно вивчати щодо його застосування до ...
1254194
  Заблоцька Л. Розвиток науки міжнародного права вченими університету Св. Володимира // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 117-134


  Досліджуються питання розвитку науки міжнародного права вченими Київського університету Св. Володимира.
1254195
  Крутинець М.І. Розвиток науки міжнародного права середньовічної Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 324-328
1254196
  Нипорко Ю.І. Розвиток науки міжнародного права у 70 - 80 роках XIX ст. у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права НАН України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 445-447. – ISBN 978-966-301-169-1
1254197
  Репецький В. Розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті за період відновлення української державності / В. Репецький, В. Малига // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 9-18. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1254198
  Земан І.В. Розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті у перехідний період між створення ліги націй та ствррення ООН // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 88-204. – ISBN 978-617-10-0224-1
1254199
  Щумило М.М. Розвиток науки права соціального забезпечення на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 344-351. – ISSN 1563-3349
1254200
  Кузнєцова Н.С. Розвиток науки приватного права в контексті євроінтеграційних процесів // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 30-33. – ISBN 978-966-316-449-6
1254201
  Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у XIX ст.: візії теорії і практики // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 137-165. – ISSN 0130-5247
1254202
  Різун В.В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 15-22


  Iсторія розвитоку науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1254203
  Різун В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено основні віхи розвитку науки про масову комунікацію, її теоретичне підгрунтя, визначено роль Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка у дослідженні масовокомунікаційних процесів. In the ...
1254204
  Різун В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-16. – ISSN 2312-5160
1254205
  Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-10. – Бібліогр.: 12 назв
1254206
  Коваленко Н.П. Розвиток науки про сівозміни у системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи ННЦ "Інститут землеробства НААН" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 92-95. – ISSN 2076-1554
1254207
   Розвиток науки та інновацій серед пріоритетних дій уряду на 2021 рік // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1254208
  Дуюнова О. Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 88-94
1254209
  Панасюк О.Т. Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Т. Панасюк, С.М. Черноус, О.М. Дуюнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-196. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1254210
  Левицька Н.М. Розвиток науки у вищих спеціальних навчальних закладах України (II-а половина XIX - початок XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 2-12. – ISSN 2077-9496


  В статті згадуються науковці Київського університету.
1254211
  Нестеренко Л.Б. Розвиток науки фінансового права в Київському університеті Святого Володимира // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 31-34. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X


  На прикладі діяльності Київського університету cв. Володимира простежено становлення вітчизняної фінансово-правової науки в XIX ст. у взаємозв"язку з фінансовою наукою та політичною економією. Перевага на юридичному факультеті університеті була ...
1254212
  Мацелюх І.А. Розвиток науки церковного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349


  Розкривається розвиток науки церковного права в Україні з доби Руської держави до сьогодення.
1254213
  Штефан М.Й. Розвиток науки цивільного процесуального права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто окремі питання з проведених наукових досліджень у галузі цивільного процесуального права. Виділено основні проблеми й напрями досліджень. Their own contribution to the development of the civil case law science in Ukraine has been formulated ...
1254214
  Перглер Т. Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016


  Розвиток науки, освіти і культури розглядається як основа українського державотворення; підкреслено, що розвиток національно-культурного середовища є одним із пріоритетних завдань української держави.
1254215
   Розвиток наукових досліджень на економічному факультеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 1-27
1254216
  Слюсаренко А.Г. Розвиток наукових досліджень на кафедрі новітньої історії України (1992-2003) / А.Г. Слюсаренко, С.Ф. Пивовар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-49. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено основні напрямки наукових досліджень актуальних проблем вітчизняної історії ХХ ст., здійснених на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роки державної незалежності України. The ...
1254217
  Лобанов Л.М. Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 19-29. – ISSN 1027-3239
1254218
  Квартенко О.М. Розвиток наукових засад удосконалення технологій очищення багатокомпонентних підземних вод : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.21 / Квартенко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 75 назв
1254219
  Василяка Д.К. Розвиток наукових знань про оціночні поняття й терміни в кримінально-процесуальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 118-122. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1254220
  Пікашова Т.Д. Розвиток наукових знань у ХІХ столітті : Конспект лекцій / Т.Д. Пікашова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 110с.
1254221
  Компанієць І.В. Розвиток наукових і нормативних засад метрологічного забезпечення методу контактної різниці потенціалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Компанієць Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254222
  Стрелко О. Розвиток наукових методів дослідження рухомого складу залізниць / О. Стрелко, Ю. Бердниченко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1254223
  Птащенко Л.О. Розвиток наукових напрямів управлінських концепцій удосконалення системи показників діяльності : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1254224
  Калякін С.О. Розвиток наукових основ безпечного провадження вибухових робіт в газоносних масивах вугільних шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Калякін С.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 35 назв
1254225
  Чудик І.І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Чудик Ігор Іванович ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 36 назв
1254226
  Ващенко С.В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для металургійної галузі методом брикетування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ващенко Сергій Володимирович ; М-во чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254227
  Вітушко О.В. Розвиток наукових основ гірничої механіки підземних гідротехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вітушко Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1254228
  Пінчук В.О. Розвиток наукових основ горіння водовугільного палива та розробка методів його активації для підвищення ефективності спалювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Пінчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 46 назв
1254229
  Кутовий В.О. Розвиток наукових основ енергоефективного термовакуумного сушильного устаткування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутовий Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1254230
  Захаров М.І. Розвиток наукових основ енергоресурсозберігання при інтенсифікації процесів тепломасопереносу в умовах рафінування рідкого металу від газів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Захаров Микола Іванович ; НАН України, Ін-т пролем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 35 назв
1254231
  Дядюра К.О. Розвиток наукових основ ефективного використання техніко-економічної інформації для забезпечення якості складних виробів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Дядюра Костянтин Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1254232
  Малєєв М.В. Розвиток наукових основ запобігання травматизму від проявлення комплексу природних небезпек у вугільних шахтах : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.26.01 / Малєєв Микола Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1254233
  Бабанін А.Я. Розвиток наукових основ і вдосконалення технологічних процесів виробництва високоміцних конструкційних сталей для магістральних газо-нафтопроводів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Бабанін Анатолій Якович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
1254234
  Розов Ю.Г. Розвиток наукових основ і розробка процесів холодного деформування трубчастих виробів з профільованою внутрішньою поверхнею : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.03.05 / Розов Юрій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 43 назви
1254235
  Абхарі П. Розвиток наукових основ і удосконалення процесів точного об"ємного штампування на основі регулювання кінематики пластичного формозмінення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Абхарі Пейман ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1254236
  Мостика Ю.С. Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієтної магнітьної сепарації слабомагнітних руд : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.15.08 / Юрій Сергійович Мостика; МОН України; Нац.гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 44 назв
1254237
  Редько Я.В. Розвиток наукових основ нанотехнологій створення текстильних матеріалів з електропровідними та магнітними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Редько Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 76 назв
1254238
  Ніжник В.В. Розвиток наукових основ оцінювання небезпеки поширення пожежі на суміжні будівельні об"єкти : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.02 / Ніжник Вадим Васильович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Укр. НДІ цивіл. захисту. – Київ, 2020. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
1254239
  Ляліна Н.П. Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Ляліна Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назви
1254240
  Чернова М.Є. Розвиток наукових основ підвищення ефективності буріння глибоких похило-скерованих свердловин (для умов нафтогазових родовищ України) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.10 / Чернова Мирослава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 50 назв
1254241
  Мандрик О.М. Розвиток наукових основ підвищення рівня екологічної безпеки при транспортуванні природного газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мандрик Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1254242
  Нестеров Д.К. Розвиток наукових основ підвищення якості, експлуатаційної стійкості залізничних рейок і удосконалення комплексної технології їх виробництва : Автореф... докт. техн.наук: 05.03.05, 05.16.02 / Нестеров Д. К.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 34л.
1254243
  Горобець Лариса Жанівна Розвиток наукових основ подрібнення твердих корисних копалин : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.15.08 / Горобець Л.Ж.; МОНУ. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
1254244
  Гнатів Р.М. Розвиток наукових основ прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків в технологічних процесах : автореф дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Гнатів Роман Маріянович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
1254245
  Шевченко Г.О. Розвиток наукових основ процесів вібраційного переміщення та розділення мінеральної сировини в рідині на поверхні, що коливається : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Шевченко Г.О. ; НАН України, Ін-т геотехнічної мех. ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв.
1254246
  Жбанков Я.Г. Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Жбанков Ярослав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 82 назви
1254247
  Савєлов Д.В. Розвиток наукових основ процесів і обладнання високоефективного вібропресування виробів з порошків тугоплавких металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Савєлов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 28 назв
1254248
  Сергєєв П.В. Розвиток наукових основ селективної флокуляції вугілля гідрофобними органічними реагентами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Сергєєв П.В. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
1254249
  Мороз М.М. Розвиток наукових основ складного витягування та підвищення ефективності процесу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Мороз Микола Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1254250
  Мачехін Ю.П. Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів та їх метрологічного забезпечення : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.11.15 / Юрій Павлович Мачехін; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 41 назва
1254251
  Книш Л.І. Розвиток наукових основ створення високоефективних термофотоелектричних сонячних станцій з параболоциліндричними концентраторами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Книш Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назви
1254252
  Бричка С.Я. Розвиток наукових основ створення функціональних матеріалів з нанотрубками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Бричка Сергій Якович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 76 назв
1254253
  Первая Н.В. Розвиток наукових основ технології виробництва натуральних шкір для взуття людей похилого віку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.18 / Первая Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
1254254
  Добротвор І.Г. Розвиток наукових основ технології формування модифікованих епоксикомпозитів з регульованою міжфазною структурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Добротвор Ігор Григорович ; Нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т технології і дизайну. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
1254255
  Олійник Т.А. Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.15.08 / Олійник Т.А.; Ольйник Т.А.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 32 назви
1254256
  Новіков О.О. Розвиток наукових основ управління стійкістю виробок з використанням анкерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Новіков О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 54 назв.
1254257
  Кошлак Г.В. Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кошлак Ганна Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ, 2016. – 48 с. – Бібліогр.: 42 назви
1254258
  Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 32-37. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у США.
1254259
  Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 74-80. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у Японії та Китаї. Автором розглянуто законодавство Японії та Китаю з питань діяльності університетів, процедури інвестування для бізнесу, технологічних ...
1254260
  Списак В.Є. Розвиток наукових підходів до класифікації та визначення економічної суті непрямих витрат підприємства // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 320-329. – ISSN 0320-4421
1254261
  Пухтецька А.А. Розвиток наукових підходів до підстав класифікації принципів адміністративного права: порівняльно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 108-114. – ISSN 2219-5521
1254262
  Краснова М.В. Розвиток наукових підходів щодо договорів в екологічному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 102-109. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянуто основні наукові напрями дослідження договорів в екологічному праві, які в сучасних умовах дають змогу більш ефективно регулювати відносини у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної ...
1254263
  Гафурова О.В. Розвиток наукових підходів щодо екологізації аграрного законодавства // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 77-82. – ISBN 978-966-7957-20-9
1254264
  Ріжняк Р. Розвиток наукових пошуків з інформатики в Одеській політехніці (XX-XXI століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 129-133. – ISSN 1998-4634
1254265
  Гусак В.Г. Розвиток наукових принципів та практика отримання високоякісного коксу з вугілля різних басейнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Гусак Володимир Георгійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1254266
  Жупанський Я.І. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті / Я.І. Жупанський, В.П. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 117-123 : Табл. – Бібліогр. 22 назв. – ISSN 1561-4980
1254267
  Одерій О.В. Розвиток наукових уявлень про завдання криміналістики / О.В. Одерій, С.В. Павлов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 13-22. – ISSN 1992-4437
1254268
  Щур Б. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну методику // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 460-466. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Розглядаються позиції провідних вчених-криміналістів щодо розвитку наукових поглядів про криміналістичну методику, її місце в теорії криміналістики та практиці діяльності органів дізнання та досудового слідства у розслідуванні кримінальних справ.
1254269
  Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.732-739
1254270
  Бабенко Л.Л. Розвиток наукових форм історичного краєзнавства у 20-х - на початку 30-х років // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 3-8.
1254271
  Шибіко В. Розвиток наукових шкіл на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 14-23


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1254272
  Устиновський Д.В. Розвиток науково-бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР і організація супроводу академічних наукових досліджень (1965-1991) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 285-300. – ISSN 2222-4203
1254273
  Дудіна О.В. Розвиток науково-дослідницьких здібностей майбутніх перекладачів з технічного перекладу в США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 128-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1254274
  Касьяненко В.О. Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 74-81. – ISSN 1683-1942
1254275
  Плахотнік О. Розвиток науково-педагогічних досліджень в Україні та зарубіжжі // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 13-21. – ISBN 978-617-7890-23-1
1254276
  Артюшенко П.П. Розвиток науково-педагогічних шкіл з трудового навчання в Україні (кінець 70-х років XX ст. - початок XXI ст.) : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Артюшенко Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254277
  Чистякова С.В. Розвиток науково-практичних основ економіко-математичного моделювання // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 27-46. – ISSN 0320-4421
1254278
  Тимофеєв Є.П. Розвиток науково-технічних основ забезпечення єдності вимірювань енергетичних параметрів лазерного випромінювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Тимофеєв Євген Петрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1254279
  Гаврилов В.І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації дегазації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Гаврилов Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1254280
  Жилінська О.І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Жилінська Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 564 арк. – Додатки: 202 арк. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 489-564
1254281
  Жилінська О.І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Жилінська Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1254282
  Ріжняк Р.Я. Розвиток науково-технологічного забезпечення формування електронних бібліотек у вищих навчальних закладах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 193-201. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)


  В статті згадуються роботи про бібліотечні технології директорів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича О.Г. Кириленка і О.О. Сербіна.
1254283
  Бабанін О.С. Розвиток науково-технологічного потенціалу США: досвід для України (наукознавчий та економічний аналіз) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 132-142. – ISSN 0374-3896


  Відзначено, що країни з вищим рівнем фінансування наукових досліджень мають більше шансів досягти швидшого росту сукупної факторної продуктивності. Підкреслено, що процес інтенсифікації співпраці підприємств і університетів було започатковано ...
1254284
  Мех О.А. Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних точок "зростання"/"кластерів" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 3-28. – ISSN 0374-3896
1254285
  Горбатенко О.В. Розвиток наукового знання у творчості П. Фейєрабенда і Ж.-Ф. Ліотара // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 19-26
1254286
  Скленар І.М. Розвиток наукового книговидання (на прикладі Київського університету св. Володимира) / І.М. Скленар, М.В. Лозинський // Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 71-75. – ISBN 978-617-10-0110-7
1254287
  Гаєвський Б.А. Розвиток наукового комунізму в сучасних умовах / Б.А. Гаєвський. – Київ : Київський університет, 1972. – 203с.
1254288
  Шелудько Н.М. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки / Н.М. Шелудько, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 9 назв
1254289
  Шелудько Н.М. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки / Н.М. Шелудько, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 109-121. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1254290
  Мельник Л.Г. Розвиток наукового пізнання історії / Л.Г. Мельник. – Київ, 1983. – 124с.
1254291
  Ситник Й.С. Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 75-86. – ISSN 0321-0499
1254292
  Артамонов О.О. Розвиток наукового світогляду в ранньому Середньовіччі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 3-4
1254293
  Мельник В.Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Мельник Володимир Григорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 52 назви
1254294
   Розвиток наукової діяльності на біологічному факультеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 1-2
1254295
  Коломієць І. Розвиток наукової думки в галузі етнічної психології / І. Коломієць, А. Свідерська // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 183-189. – ISBN 978-966-2710-92-2
1254296
  Коваленко Ю.В. Розвиток наукової думки у розумінні поняття висотної диференціації поширення ландшафтів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 14-16
1254297
  Подскальна О.А. Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 20-27. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1254298
   Розвиток наукової складової : атестація кадрів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Перший заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Суліма повідомив, що міністерство видало наказ про склад експертних рад і Положення про експертні ради з проведення експертизи дисертаційних робіт.
1254299
  Звєряков М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
1254300
  Липовська Н.А. Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" в Україні : наук. розробка / [Липовська Н.А.] ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ун-т держ. упр. – Дніпропетровськ : Грані, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 96-99. – ISBN 978-966-8841-90-3
1254301
  Щербина В. Розвиток наукової школи господарського права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 114-118
1254302
  Щербина В.С. Розвиток наукової школи господарського права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 284-290. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1254303
  Кошевий М.М. Розвиток наукоємного сектора національної економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1254304
  Маліцький Б.А. Розвиток наукознавства й історії науки в Національній академії наук України / Б.А. Маліцький, О.С. Попович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 75-83. – ISSN 0374-3896
1254305
  Легун Ю.В. Розвиток наукри України у 60-х роках ХХ століття : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Легун Ю. В.; КУ. – К., 1995. – 23л.
1254306
  Шнирков О.І. Розвиток національних інноваційних політик країн-членів ЄС на початку ХХІ століття / О.І. Шнирков, А. Капустін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 216-230
1254307
  Парфенцева Н.О. Розвиток національних статистичних класифікацій в Україні / Н.О. Парфенцева, В.І. Гладкова, Ю.Г. Жуковська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-83. – Бібліогр.: 10 назв
1254308
  Бикова Т. Розвиток національно-визвольного руху кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 24 серпня (№ 34). – С. 6
1254309
  Бикова Т. Розвиток національно-визольного руху кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 6
1254310
  Волкова О.О. Розвиток національного законодавства відносно трансплантації органів, тканин та клітин людини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 170-174
1254311
  Григанська С.В. Розвиток національного законодавства щодо реформування вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-106.
1254312
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994-2004 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 98-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (89)). – ISSN 2310-2837
1254313
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994-2004 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 98-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (89)). – ISSN 2310-2837
1254314
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (2005-2014 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 181-188. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1254315
  Тихонов О. Розвиток національного кримінального законодавства про відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 156-159.
1254316
  Петрук А.М. Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. Фінансовий аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 69-71
1254317
  Франчук В.І. Розвиток національного ринку озброєнь як порука обороноздатності сектору ОПК України / В.І. Франчук, І.Ю. Вінник // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
1254318
  Бекиров С.Н. Розвиток національного руху кримських татар на початку XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 176-179. – ISSN 2077-1800
1254319
  Лакуша О. Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 років = Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв"язок із театром Леся Курбаса // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 38-43


  Про традиції, які успадкував український професійний театр у 20 ст. від класичного; роль Леся Курбаса в його створенні; творча біографія Миколи Куліша.
1254320
  Рудницька О.П. Розвиток національного трудового законодавства, що регулює надання гарантійних виплат працівникам // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 322-329. – ISSN 1563-3349
1254321
  Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-67
1254322
  Сундук А.М. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 101-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1254323
  Максименко Я.А. Розвиток національної економіки під впливом загальносвітових тенденцій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 26-31. – ISSN 2222-4459
1254324
  Онікієнко В.В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М. НАНУ, рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 65 с.
1254325
  Малюк О. Розвиток Національної інфраструктури геоданих в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурак К.О., Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2 (36). – С. 14-17. – ISSN 1819-1339
1254326
  Шебітченко А.П. Розвиток національної культури в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1254327
  Краснодемська І. Розвиток національної культури як складової самопізнання українського народу в дослідженнях науковців діаспори (ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 192-197


  У статті на основі архівних джерел, наукових праць, матеріалів преси, спогадів, мемуарів висвітлюється доробок українознавців за кордоном в галузі національної культури, з"ясовується їхня роль у збереженні, розвитку та популяризації її досягнень. ...
1254328
  Чернов Б. Розвиток національної освіти на початковому етапі Української національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 63-75. – ISSN 2415-3567
1254329
  Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1254330
   Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / [Т.Г. Мельник та ін. ; за заг. ред. Т.Г. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7458-32-5


  У пр. № 1718370 напис: Шановному Віктору Дмитровичу! Зі словами вдячності від авторського колективу монографії кафедри обліку та аудиту. В.о. зав. каф. Підпис. 14.06.2017 р.
1254331
  Смовженко Т. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів / Т. Смовженко, І. Серветник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1254332
  Добровська С.В. Розвиток національної системи реферування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.45-51. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто 20-річну історію створення українського реферативного журналу (УРЖ) "Джерело" і реферативної бази даних "Україніка наукова".
1254333
   Розвиток національної системи фінансового моніторингу / [Т.І. Єфименко та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 378, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 355-378. – ISBN 978-966-2380-70-5
1254334
  Домащенко О. Розвиток НДІ слов"янознавства і компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 79-80. – ISSN 0236-1477
1254335
   Розвиток небезпечних зсувних геологічних процесів на території Київської області / В.В. Приходько, Г.І. Рудько, О.П. Нікіташ, В.М. Расовський, Н.Ф. Сидорова, С.В. Кондратюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1254336
  Письменна Т.В. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні: оцінка сучасних тенденцій / Т.В. Письменна, В.В. Письменний // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1254337
  Забарний Г.Г. Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України / Г.Г. Забарний, Н.Ю. Баланюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1254338
  Шимко Я.Р. Розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Шимко Ярослав Романович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254339
  Герасименко Г.В. Розвиток недержавних соціальних інвестицій як умови формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 30-34. – ISBN 966-614-021-7
1254340
  Зубик С.П. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 31-50. – ISSN 1605-7988
1254341
  Стельмащук Л. Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 112-115. – ISSN 1818-2682
1254342
  Дворнікова Н.С. Розвиток недержавної вищої школи у руслі демократизації системи української вищої освіти // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 54-60.
1254343
  Петренко Т. Розвиток некласичного вірша у творчості Євгена Маланюка й Олекси Стефановича // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 238-246
1254344
  Пікульський М.М. Розвиток неоконсерватизму за президентства Джорджа Буша молодшого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1254345
  Манько В. Розвиток неолітичних культур на території України: подолання запрограмованості на певний тип ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 25. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1254346
  Матіюк Д.В. Розвиток неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Матіюк Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1254347
  Олішевська Ю.А. Розвиток несприятливих природних процесів на території України: сучасний стан : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1254348
  Гук Л. Розвиток нестандартних форм зайнятості в умовах структурної перебудови економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 46-57. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто нові тенденції у трансформації зайнятості, які проявляються в Україні в умовах посилення ролі глобалізації.
1254349
  Полякова Я. Розвиток неформального екологічного руху у Великій Британії // Рідна школа : Київ, 2001
1254350
  Павлик Н. Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1254351
  Предборський В.А. Розвиток неформальної (експолярної) економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 105-112. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1254352
   Розвиток неформальної освіти дорослих в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5
1254353
  Кацин М.Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр. ): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 10-15. – ISSN 2220-1394
1254354
  Кацин М.Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр.): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
1254355
  Наумік-Гладка Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг / Наумік-Гладка, М.С. Гіззатуліна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1254356
  Москаленко О. Розвиток нових технологій у Державної науково-технічній бібліотеці України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 16 - 18
1254357
  Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 135-145. – Бібліогр.: 4 назви
1254358
  Мікула Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва : розвиток регіонів / Н. Мікула, Є. Матвєєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1254359
   Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття : монографія / [Шнирков О.І. та ін. ; за ред. О.І. Шниркова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-907-1
1254360
  Левчин І.Д. Розвиток нової поезії "ше"ре ноу" в Ірані після ісламської революції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 462-467


  Розглянуто вплив Ісламської революції 1979 р. в Ірані на розвиток пер- ської поезії, зокрема на жанрові форми "ше"ре ноу". Досліджено причини невикористання поетами "ше"ре ноу" на початку революційного періоду та її повторне ...
1254361
   Розвиток нової та новітньої історії / А.К. Мартиненко, Б.М. Гончар, Г.А. Джеджула, Т.Г. Солтановська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 61-78. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1254362
   Розвиток нової та новітньої історії / А.К. Мартиненко, Б.М. Гончар, Г.А. Джеджула, Т.Г. Солтановська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 61-78. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1254363
  Кирилюк І.М. Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 32-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1254364
  Мельник О.Г. Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 112-117. – ISSN 2222-4459
1254365
  Плеханов Д.О. Розвиток нормативно-правового забезпечення міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 183-187. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1254366
  Хренова-Шимкіна Розвиток нормативно-правового та організаційного забезпечення у сфері реалізації проектів міжнародної допомоги в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 53-60. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1254367
  Міхалєва М.С. Розвиток нормативно-технічного забезпечення оперативного визначення характеристик рідин для контролю стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Міхалєва Марина Станіславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254368
  Кабачинський М.І. Розвиток нормативно правової бази спрямованої на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України / М.І. Кабачинський, О.Я. Казимирчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
1254369
  Солов"ян Ю. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 112-114. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості сучасного стану нормативного забезпечення корпоративного сектора економіки України. Увагу зосереджено на основних положеннях Закону України "Про акціонерні товариства" та особливостях його впровадження. Вивчаються ...
1254370
  Дідич Т.О. Розвиток нормопроектування в умовах перехідного періоду становлення державно-правових інституцій (теоретико-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 240-243.
1254371
  Мірошниченко А.М. Розвиток нормування як засобу правового регулювання земельних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-142. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш яскраві віхи розвитку нормування при регулюванні земельних відносин в Україні та деяких зарубіжних країнах. Формулюються пропозиції щодо врахування історичного досвіду в сучасній правотворчій діяльності. The most important ...
1254372
  Шевченко Н.В. Розвиток нотаріату на Півдні України (1866-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шевченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1254373
  Дунаєвська С. Розвиток нотаріату очима нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 117-121
1254374
  Стрижалковська В.В. Розвиток обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стрижалковська Вікторія Владиславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1254375
  Голубнича Г. Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність поняття обліково-аналітичних інформаційних систем. Досліджено основні шляхи, форми і чинники становлення і удосконалення обліково-аналітичних інформаційних систем та відповідні напрями забезпечення ними суспільних потреб і ...
1254376
  Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні = The development of analytical accounting systems of economic subjects in Ukraine : монографія / Володимир Швець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 448 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 414-446. – ISBN 978-966-613-775-6
1254377
  Засадний Б. Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-55 : табл.
1254378
  Швець В. Розвиток обліково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію становлення та розвитку обліково-аналітичної освіти та науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В.В. Скопенко. - С. 5, М.О. Приходько. - С. 5, 8, В.Г. Швець. - С. 5-8, Д.М. Черваньов. - С. 6, І.В. ...
1254379
  Фаренюк Н.В. Розвиток облікової інфраструктури фондового ринку України як елемент євроінтеграційної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 124-130.
1254380
  Щирська А.Ю. Розвиток обліку в забезпеченні якості інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Щирська Антоніна Юліївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254381
  Малік М. Розвиток обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Особлива увага надана історичним особливостям побудови страхування та впливом війни на ...
1254382
  Яровий В. Розвиток оборонно-промислового комплексу республіки Польщі під час її інтегрування в НАТО та Європейський Союз // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 103-108. – ISSN 1728-9343
1254383
   Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО / П.М. Крикун, В.Ы. Павленко, О.В. Полякова, В.В. Кравчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 44-48. – ISSN 2304-2699
1254384
  Фролова К.П. Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці (1917-1967). / К.П. Фролова. – Дніпропетровськ, 1970. – 316с.
1254385
  Ганюкова К.О. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-51. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Українська література ХІХ - початку ХХ століття має значний досвід історичного повістярства. Це твори зокрема таких письменників, як Г. Квітка-Основ"яненко, Є. Гребінка, О. Сомов; М. Костомаров, О. Стороженко, Марко Вовчок, Д. Мордовець, М. Старицький, ...
1254386
  Рогозін Є.П. Розвиток озер і приозерних ландшафтів у широколистолісовій та степовій зонах у голоцені (модельні регіони Сконе та Криму) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Рогозін Євгеній Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 235 арк. – Додатки: арк. 230-235. – Бібліогр.: арк. 199-229
1254387
  Рогозін Є.П. Розвиток озер і приозерних ландшафтів у широколистолісовій та степовій зонах у голоцені (модельні регіони Сконе та Криму) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Рогозін Євгеній Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1254388
  Клапчук В. Розвиток озокеритової галузі у Галичині XIX-XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 50-59
1254389
  Богдановська Н. Розвиток оксидативного стрессу в умовах фізичних навантажень високої інтенсивності / Н. Богдановська, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 64-67. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості розвитку оксидативного стресу у дівчат 19-22 років під впливом фізичних навантажень високої інтенсивності. Виявлено об"єктивне існування достовірних відмінностей у показниках, що характеризують розвиток оксидативного стресу у ...
1254390
  Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 222 л. + Додаток: л. 215-222. – Бібліогр.: л. 193-214
1254391
  Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назви
1254392
  Прокопов Д.Є. Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі аспекти пояснення феномена хиби та хибного знання у філософії Платона. Автор доводить некоректність тлумачення платонівської теорії хиби в термінах арістототелівської логіки, а також демонструє її зв"язок з проблемою ...
1254393
  Прокопов Д.Є. Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі аспекти пояснення феномена хиби та хибного знання у філософії Платона через звернення до його діалогів "Теетет" і "Держава". Пропонуються аргументи, які визначають специфіку платонівської інтерпретації хиби як онтологічну ...
1254394
  Жицький Є.О. Розвиток оперативного обслуговування об"єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 41-48. – ISSN 1999-5717
1254395
  Шевченко Р.Ю. Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в умовах упровадження Податкового кодексу України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 11-19


  Проаналізовано взаємозв"язок між обсягами надходжень таосновними макроекономічними параметрами, а також розглянуто питання міжнародної практики оподаткування фізичних осіб.
1254396
  Соколов Ю. Розвиток оправи та палітурного мистецтва в Україні: традиції та сучасність (європейський контекст) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 26-37. – ISSN 2518-7341


  Характеризуються головні тенденції та особливості розвитку оправи, стилі та матеріали, що використовували в палітурному мистецтві європейських країн; аналізуються характерні риси оправ, що збереглися до сьогодення; розкрито особливості декоративного та ...
1254397
  Горський Б.Є. Розвиток оптимізації / Б.Є. Горський. – Київ, 1995. – 47 с.
1254398
  Лепетуха Я.В. Розвиток органів місцевого самоврядування в Україні за умов децентралізації влади // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 63-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1254399
  Лищенко О.Г. Розвиток організації обліку нематеріальних активів / О.Г. Лищенко, О.В. Васютіна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 167-172. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1254400
  Нестеров І.Г. Розвиток організаційних структур агропромислових транснаціональних корпорацій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.191-197. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1254401
  Туницький Я.В. Розвиток організаційних форм об"єднань підприємств у сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 32-36.
1254402
  Березіна А.М. Розвиток організаційно-економічних відносин суб"єктів малого та середнього підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1254403
  Болдуєва О.В. Розвиток організаційно-економічних механізмів державного регулювання ринку цінних паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1254404
  Перконос І.Ю. Розвиток організаційно-економічнних заходів банку з управління проблемними кредитами // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 15-25. – ISSN 2312-4903
1254405
  Яремко О.П. Розвиток організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 59-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1254406
  Дьяченко Я.Я. Розвиток організаційно-методичного забезпечення активізації інвестиційної діяльності в Україні / Я.Я. Дьяченко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 97-110. – ISSN 2414-3499
1254407
  Деміхов О. Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров"я в Україні / О. Деміхов, І. Дегтярьова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 80-87. – ISSN 2664-3618
1254408
  Соляник А.А. Розвиток організаційно-правових засад міжнародного документообігу наукових бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 83-90. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються особливості започаткування, становлення та розвитку організаційно-правових засад міжнародного документообміну наукових бібліотек України.
1254409
  Торба О.М. Розвиток організаційно-правових засад місцевого самоврядування у сфері охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101.
1254410
  Шеленко Д.І. Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шеленко Діана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 72 назви
1254411
  Разнатовський І.М. Розвиток організаційно-правових форм управління промисловістю Української РСР / І.М. Разнатовський. – Київ, 1965. – 161с.
1254412
  Клапків Ю. Розвиток організаційно-правового та ідейного формування інституцій, що надають страхові послуги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 52-62. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1254413
  Кириченко О.М. Розвиток органічних законів: історичний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 137-143.


  Розглянуто поняття органічних законів, їх значення та історію виникнення, розвитку як в Україні, так і в інших країнах світу. This article is devoted to the meaning of the organic laws, their importance and history of their appearance and ...
1254414
  Найда А.В. Розвиток органічного виробництва в Україні // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 110-117. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
1254415
  Харченко Т.Б. Розвиток органічного виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності українських виробників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 293-299
1254416
  Орехівський В. Розвиток органічного землеробства в Україні під егідою Української академії аграрних наук у кінці XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 130-135. – ISSN 2522-4611
1254417
  Липчук В. Розвиток органічного сільського господарства в Польщі / В. Липчук, Б. Шувар // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1254418
  Купалова Г.І. Розвиток органічного сільського господарства в Україні / Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 56-58
1254419
  Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 18-21
1254420
  Безгубенко В.Ю. Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об"єктів державної власності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 344-351. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1254421
  Солов"яненко Н. Розвиток орендних земельних відносин в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 32-35
1254422
  Данкевич А. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 34-39
1254423
  Гаращук О.В. Розвиток освіти - чинник економічного зростання регіону: питання методології і практики / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 343-348. – ISBN 978-966-285-535-7
1254424
  Боченко О Розвиток освіти Cлобожанщини у XVIII – XIX століттях // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 16-27. – ISSN 2074-8167
1254425
  Філіпчук Г. Розвиток освіти в багатонаціональних регіонах / Г. Філіпчук. – Чернівці, 1996. – 128с.
1254426
  Малишева Н.Р. Розвиток освіти в галузі космічного права: освітові та регіональні процеси // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 312-317
1254427
  Сєводнєва К.О. Розвиток освіти в Запорізькому краї другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сєводнєва Катерина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1254428
  Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 34-38. – ISSN 2078-1016
1254429
  Васильчук В. Розвиток освіти в німецьких поселеннях Катеринославщини, Херсонщини та Таврії (кін. XVIII - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 131-137
1254430
   Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / [Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренка] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти". – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – 195, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2919-93-6
1254431
  Остапенко Т.Г. Розвиток освіти в Україні як чинник переходу національної економіки до новітніх технологічних укладів // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 64-66
1254432
   Розвиток освіти в Україні, 1992-1993 роки / В.П. Гондюл, В.П. Шепотько, В.О. Зайчук, О.Г. Мороз, В.В. Сокол // Доповідь 44 сесії міжнродної конференції з питань освіти /жовтень, 1994 р./
1254433
  Каленюк І.С. Розвиток освіти в умовах глобалізації / І.С. Каленюк, А.А. Шегда // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 141-147.
1254434
  Байлема Т.М. Розвиток освіти в УНР за доби Директорії (на матеріалах Подільської губернії) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 87-91. – ISBN 966-614-021-7
1254435
  Райнін І.Л. Розвиток освіти в Харківському регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 55-61. – ISSN 1727-1584


  Розглянуто комплекс завдань обласної державної адміністрації в системі освіти і низку заходів з розв’язання проблемних питань, пов’язаних з реформуванням освіти в Харківській області.
1254436
  Овчарук О.В. Розвиток освіти для демократичного громадянства: міжнародний контекст // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 14-17


  На основі порівняльного аналізу подано огляд основних засад і понять громадянської освіти й освіти для демократичного громадянства в міжнародному вимірі. Виокремлено теоретичні основи та ідеологічні позиції різних авторів з питань демократичного ...
1254437
  Поточни Є. Розвиток освіти дорослих в Глачині (1867-1918 рр..) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Поточни Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 37л.
1254438
  Вовк М. Розвиток освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: досвід і перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1254439
  Возняк А.Б. Розвиток освіти дорослих на шляху до демократизації української нації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 257-260


  У статті акцентується на тому, що ефективне функціонування системи освіти дорослих в Україні залежить від створення відповідних об"єктивних передумов для демократизації всієї системи освіти дорослих а гуманізації навчального процесу, а також врахування ...
1254440
  Орос І.І. Розвиток освіти дорослих у Великій Британії (кінець VI ст. - 1945 р. XX ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 10-17. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1254441
  Годлевська К. Розвиток освіти дорослих Угорщини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 12-22. – ISSN 2312-5993
1254442
  Оржеховська О. Розвиток освіти з основ здорового способу життя шкільної молоді у Великій Британії (1870-1988 рр.) // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 225-233. – ISBN 978-966-2633-02-3
1254443
  Євтух Микола Борисович Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII - перша половина XIX століття) : Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Євтух Микола Борисович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 70с. – Бібліогр.:л.61-70
1254444
  Бугасова Н.В. Розвиток освіти іммігрантів у Швеції: від пілотного пректу до державної програми // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 241-245. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті проаналізовано розвіток освіти іммігрантів у Швеції від пілотного проекту до державної програми.Досліджено місце і роль у цьому процесі навчальної програми "Шведська мова для іммігрантів", що стала важливим фактором соціальної адаптації ...
1254445
  Андросович О.Г. Розвиток освіти на Близькому та Cередньому Сході у XX- - на початку XXI ст.: гендерні аспекти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 209-213. – ISSN 2226-3209
1254446
  Нінічук З. Розвиток освіти на Ратнівщині в ХІХ - ХХ ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 39-43
1254447
  Кочубей Т. Розвиток освіти на українських землях у ІІ пол. ХVII - кін. XVIII ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 38-47.


  Історія педагогічної думки. Києво-Могилянська акдемія, Львівський ун-т та Харківський, Переяславський, Чернігівський колегіум.
1254448
  Шпарик О. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфукціанська доба // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 38-43
1254449
  Шпарик О.М. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: конфуціанська доба // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 29-34
1254450
  Шульга Н.Д. Розвиток освіти України: стратегія, мета, принципи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Бібліогр.: 8 назв
1254451
  Осійська В. Розвиток освіти як одна з головних функцій держави на шляху подолання проблем молоді на ринку праці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 180-183


  Розглядається конкурентоспроможність молоді з вищою освітою на ринку праці як важливий чинник розвитку сучасної економіки.
1254452
  Ярошенко А.О. Розвиток освіти як складової ноосферогенезу в умовах інформаційного суспільства // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 23-33
1254453
  Купрійчук В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 205-212


  Були оголошени українськими Київський (Святого Володимира), Харківський, Одеський університети.
1254454
  Дзвінчук Д. Розвиток освітніх систем у 20 столітті та нові запити 21 століття // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
1254455
  Вернидуб Р. Розвиток освітніх технологій в Драгоманівському університеті // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 35-38
1254456
  Янкович Олександра Розвиток освітніх технологій у педагогічних Інститутах України в 70-х роках XX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст.
1254457
  Янкович Олександра Розвиток освітніх технологій. З"ясування сутності поняття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  З"ясовано сутність поняття "розвиток освітніх технологій". Визначено відмінності між генезисом, еволюцією, революцією та розвитком технологічних понять та їхніх похідних. Доведено необхідність визначення термінології для поліпшення практичного ...
1254458
  Павлюк С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 61-70. – ISSN 1682-2366
1254459
  Шаульська Л.В. Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя / Л.В. Шаульська, Г.В. Бей // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – С. 217-223. – (Економічні науки ; № 3 (32)). – ISSN 2519-884X
1254460
  Євсеєва О.О. Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 141-146. – ISSN 2075-4892


  "Система освіти сучасної України стратегічно має євроінтеграційний вектор розвитку. Нині в економічно розвинутих країнах зростає роль вищої освіти, університетів у побудові соціально-економічних систем інноваційного типу.
1254461
  Вікарчук О.І. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві / О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, І.О. Пойта // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 46-52. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236


  Статтю присвячено гострим проблемам розвитку освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві, його впливу на модернізацію національної системи освіти.
1254462
  Вапельник Д. Розвиток освітнього менеджменту в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 120-123. – ISBN 978-617-640-146-9


  Вивчення історико-педагогічної літератури, монографічних праць, архівних матеріалів свідчить про те, що одним із напрямів трансформаційних змін у фундаментальній та загальнопедагогічній підготовці вчителів, яку здійснювали класичні університети України ...
1254463
  Пономарьова Г.Ф. Розвиток освітнього процесу в закладі вищої освіти в контексті нової парадигми - smart-освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 172-176. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1254464
  Полякова Г.А. Розвиток освітнього середовища інноваційно-активного університету: особливості та критерії / Г.А. Полякова, Г.В. Білоконенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 279-293. – ISSN 2222-0712
1254465
  Волкова В.О. Розвиток основ геометрії на Україні // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 43-56
1254466
  Брайнін Я.М. Розвиток основ кримінального права УРСР до першої кодифікації // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1254467
  Стовпник С.М. Розвиток основ руйнівного деформування приконтурних порід слабометаморфізованого масиву дією геотехнічних збурень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Стовпник Станіслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1254468
  Білашенко О.С. Розвиток основних фінансових складових механізму корпоративного управління в банках: досвід США // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 70-75


  Доведено, що англосаксонська система корпоративного управління відрізняється від інших основних систем.
1254469
  Горова С.В. Розвиток особи в процесі суспільної інформатизації і трансформації соціокомунікаційних функцій бібліотек : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27.00.01 / Горова Світлана Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 49 назв
1254470
  Кухар Р. Розвиток особистих господарств населення Львівщини / Р. Кухар, М. Шульський // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 152-156. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1254471
  Малі Розвиток особистих господарств у перехідній економіці / Малі, кова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 53-55
1254472
  Губені Ю.Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю.Е. Губені, Ю.А. Коверко, П.О. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 59-67. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1254473
  Пріб К.А. Розвиток особистих селянських господарств та його інвестиційне забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
1254474
  Стрельніков В. Розвиток особистісних смислів і ціннісних орієнтацій педагога // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-13
1254475
  Михальчук Н. Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі / Н. Михальчук, Н. Хупавцева // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 385-389
1254476
  Сапіга С.В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об"єднаннях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Сапіга Світлана Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1254477
  Гнезділова К. Розвиток особистісного ресурсу магістрантів у професійному навчанні в умовах класичного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 8 (127), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2308-4634
1254478
  Білик О. Розвиток особистості в сімейній парі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Однією з умов сімейного щастя є прагнення до розвитку. Проблеми виникають тоді, коли люди перестають ставити перед собою цілі і перестають розвиватися. Прагнення та можливості розвитку залежать від стадії сім"ї. Причиною конфліктів і розбіжностей також ...
1254479
  Малая Оксана Розвиток особистості засобами краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34 : Схеми
1254480
  Кіреєва В.Г. Розвиток особистості засобами музики // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 182-187. – ISSN 1728-3671


  Відродження духовної спадщини, звернення до шарів культури Всесвіту стало яскравою ознакою Новітнього часу
1254481
  Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор, прослеживая развитие личности в историческом измерении, останавливается на анализе проблемы на примере XX в., в частности, рассматривает экспериментальную психологию (Э. Мейман, Э. Клапаред, Т. Симон), психо-физиологическую школу (В.М. Бехтерев, ...
1254482
  Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-26.
1254483
  Ятчук М.С. Розвиток особистості курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі навчання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 231-240
1254484
  Максимов Ю. Розвиток особистості ліцеїста-гуманітарія шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики і природознавства // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 37-39. – ISSN 0131-6788
1254485
  Ковальчук Ю.І. Розвиток особистості неповнолітнього правопорушника // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 169-175.
1254486
  Клюєва О. Розвиток особистості сучасного гімназиста засобами тренінгової роботи на основі краєзнавчого матеріалу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 9/10, травень. – С. 69-79
1254487
  Максимов М.В. Розвиток особистості через творчість як складова процесу соціалізації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 88-90
1254488
  Максимов М.В. Розвиток особистості через творчість як складова соціальної роботи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 128-136. – (Екологічна психологія (соціальний вимір) ; т. 7, вип. 32). – ISSN 2072-4772
1254489
  Крисанов Д.Ф. Розвиток особитсих селянських господарств в Україні в умовах глобалізації: виклики, наслідки та результати діяльності / Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 221-234. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1254490
  Кучер Р.В. Розвиток острова Жуків як частина регіонально ландшафтному парку - Дніпровські острови в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 293-299. – ISSN 2077-3455
1254491
  Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 43-48.
1254492
  Ступак Ф.Я. Розвиток охорони здоров"я в Україні у другій половині XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 158-162. – ISSN 2077-1800
1254493
  Сіташ Т.Д. Розвиток охорони здоров"я в Україні: стан та стратегічні важелі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 233-236
1254494
  Біркентале В. Розвиток охорони інтелектуальної власності як необхідна умова реалізації інтелектуального потенціалу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 198-202. – ISSN 1818-2682
1254495
  Заворотній Р.І. Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1254496
  Хороша О.І. Розвиток палацової архітектури стилю класицизм на Східному Поділлі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 88-98. – ISSN 2077-3455
1254497
  Стенько Ю.Г. Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 214-217. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1254498
  Дефорж Г.В. Розвиток палеозоологічної науки в епоху перемоги еволюціонізму (1859-1895 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 446-461. – ISSN 2415-7422
1254499
  Новікова А.М. Розвиток Пан"європейської мережі міжнародних транспортних коридорів в умовах розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 74-76.
1254500
  Мисак М. Розвиток паперового виробництва: культурно-історичний аспект // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 239-251. – ISSN 0236-4832
1254501
  Головай Н.М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі / Н.М. Головай, Н.В. Гордополова, В.Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-98. – ISSN 2226-8820
1254502
  Трутяк І. Розвиток парадигми лексичних одиниць із префіксом un-y у середньоанглійської мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 87-99. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1254503
  Сахацький М. Розвиток парадигми управління сільськими територіями України : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 89-91. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1254504
  Даниляк О. Розвиток парламентських систем в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 181-187
1254505
  Каськів Олег Розвиток партикулярного права УГКЦ 1596-2006 рр. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 10-20


  Східне канонічне право
1254506
  Чухрай Н.І. Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення / Н.І. Чухрай, Т.С. Щербата // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 192-200. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено актуальні питання співробітництва між ВНЗ та ІТ-компаніями України в кадровій підготовці. Розглянуто сучасний стан ринку інформаційних технологій. Досліджено особливості процесу та основні етапи розроблення ІТ-продукту. Виділено ...
1254507
  Ємельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика : монографія / В.М. Ємельянов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Ємельянова Т.В., 2012. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-2650-05-1
1254508
  Закутинська І.І. Розвиток пасажирського транспорту в приміській зоні Івано-Франківська / І.І. Закутинська, Р.Р. Сливка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 258-266 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1254509
  Ілюшик Ю. Розвиток паспортної системи в сучасній Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 64-66.
1254510
   Розвиток патофізіології в Україні / [О.О. Мойбенко та ін.] ; за ред. О.О. Мойбенка ; наук. уклад. С.Б. Французова ; НАН України, Акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-697-299-9
1254511
  Череповська Н.І. Розвиток патріотизму молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб" // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 150-160. – Бібліогр.: с. 159. – ISSN 2411-1449
1254512
  Когут С. Розвиток педагогіки праці періоду процесів інтеграції Польщі в Європейський Союз (1990-2004): наукові проблеми, теорії, методи досліджень // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 198-229. – ISSN 2077-1827
1254513
  Беннер Д. Розвиток педагогіки як науки в історичній ретроспективі / Д. Беннер, Н.О. Федчишин, О.Г. Пермякова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 16-19
1254514
  Сазонов В. Розвиток педагогіки як науки та дисципліни в інститутах народної освіти УРСР у 1920-х роках XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 172-178. – ISBN 978-617-640-146-9
1254515
  Голубнича Л.О. Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 14-24. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1254516
  Тарасенко І.М. Розвиток педагогічного персоналу як складова формування іміджу закладу загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 137-144. – ISSN 2074-8922
1254517
  Фоміна Л.В. Розвиток педагогічного потенціалу медичних закладів вищої освіти / Л.В. Фоміна, Н.А. Наливайко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 180-192. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1254518
  Вознюк О. Розвиток педагогічної дійсності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 23-31. – ISSN 2078-1016
1254519
  Лутаєва Т.В. Розвиток педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини - фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (1835 - 1862 рр.) // Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Т.В. Лутаєва. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 133-179. – ISBN 978-617-7675-69-2
1254520
  Козаченко Г.В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козаченко Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254521
  Теслюк В.М. Розвиток педагогічної майстерності викладача : монографія / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-220. – ISBN 978-617-7605-91-0
1254522
  Артемов В. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, В. Серіков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 3-11


  У статі здійснено спробу дослідити проблеми розвитку педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу зі специфічними умовами навчання. Проблема розвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ зі специфічними умовами ...
1254523
  Кузьмінський А.І. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах неперервної полікультурної освіти / Анатолій Кузьмінський ; Акад. пед. наук України , Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 81, [3] с. – Бібліогр.: с. 80-81. – ISBN 966-402-016-8
1254524
  Рудь О.М. Розвиток педагогічної майстерності вихованців Глухівського вчительського інституту (1874-1917 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 180-184. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1254525
  Федюк Г.З. Розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федюк Галина Зіновіївна ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1254526
  Омельчук С. Розвиток педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Проект Концепції розвитку педагогічної освіти обговорили в Херсонському державному університеті під час круглого столу.
1254527
  Роляк А.О. Розвиток педагогічної освіти в Данії: історичні та соціальні передумови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – С. 74-78. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 8 (18))
1254528
  Постригач Н.О. Розвиток педагогічної освіти в Італійській республіці наприкінці XX - на початку XXI ст. : метод. посіб. / Н.О. Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Вектор, 2011. – 46, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
1254529
  Головко Н. Розвиток педагогічної освіти в КНУ імені Тараса Шевченка: організаційно-дидактичні аспекти / Н. Головко, Л. Бахмач // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 80-87. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Висвітлено провідні наукові ідеї щодо педагогічної освіти в певний період керівництва кафедрою педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка М. Грищенка та А. Алексюка в 60-70 роки минулого століття.
1254530
  Твердохліб Т.С. Розвиток педагогічної освіти в навчальних закладах Православної Церкви в українських губерніях Російської імперії (XIX - початок XX століття) / Т.С. Твердохліб ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2019. – 448, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8196-20-1
1254531
  Самофал Я. Розвиток педагогічної освіти в США. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 72-77.
1254532
  Радул О.С. Розвиток педагогічної освіти в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 47-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1254533
  Куліш С. Розвиток педагогічної освіти в Харківському університеті (кінець XIX ст. – на початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 131. – C. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  8 квітня 1904 р. Міністерство народної освіти запропонувало історико-філологічному факультету Університету Св. Володимира обговорити ідею викладання педагогіки.
1254534
  Маріуц І. Розвиток педагогічної освіти за сприяння дослідницьких університетів // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 94-99. – ISBN 978-617-7986-82-8
1254535
  Кошечко Н. Розвиток педагогічної освіти у Імператорському Київському університеті Св. Володимира / Н. Кошечко, Н. Постоюк // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 69-80. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Виняткову увагу приділено професійному світогляду та освітній діяльності професорів Імператорського Київського університету Св. Володимира : О. Новицького, С. Гогоцького, О. Гілярова, Г. Челпанова, І. Сікорського, С. Ананьїна.
1254536
  Левицька Л. Розвиток педагогічної освіти у Львівському та Харківському університетах України (XIX-XX ст.) // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 47-61. – ISBN 978-617-7986-82-8
1254537
  Колісніченко А. Розвиток педагогічної освіти у Нідерландах як фактор впливу на рівень досягнень здобувачів осівіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 67-73. – ISSN 2706-6258
1254538
  Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США : (1960-1998 рр.) / Т.С. Кошманова ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Львів : Світ, 1999. – 487, [1] с. – На обкл. надзаг.: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Бібліогр.: с. 427-487. – ISBN 5-7773-0431-1
1254539
  Білієнко Л.Б. Розвиток педагогічної творчості вчителів у системі внутрішкільної методичної роботи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Білієнко Л. Б.; Київський ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 166л. – Бібліогр.:л.153-165
1254540
  Білієнко Л.Б. Розвиток педагогічної творчості вчителів у системі внутрішкільної методичної роботи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Білієнко Л.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 20л.
1254541
  Корновенко В.С. Розвиток пенітенціарної системи в УРСР (1945-1990 роки) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 33-35. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1254542
  Женчак О.В. Розвиток пенсійного забезпечення та його вплив на економіку України на основі європейського досвіду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 278-287. – ISSN 0321-0499
1254543
  Михайлова І.Ю. Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 193-203. – ISSN 2078-9165
1254544
  Полозенко Д.В. Розвиток пенсійної системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 18-26
1254545
  Мартиненко Н. Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 55-61. – ISSN 2414-4436
1254546
  Рад Н. Розвиток пенсійної системи: ретроспектива в контексті побудови національної моделі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
1254547
  Автомонова О.О. Розвиток передового педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України 1980-1994 рр. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автомонова О.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1995. – 21 с.
1254548
  Автономова О.О. Розвиток передовоо педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України в 1980-1994 роках : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автономова О.О. ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Киев, 1995. – 251л. – Бібліогр.: л. 192-222
1254549
  Зайчук К.В. Розвиток перекладу дитячої літератури в сучасній Україні та його специфіка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 337-341


  Дослідження звертає увагу на висвітлення проблематики перекладу літератури для дітей та на зростаючі потреби українського суспільства в якісних перекладах дитячих книжок. Розкрито основні характеристики перекладної дитячої літератури в Україні, ...
1254550
  Ткаченко Н.В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1254551
  Маркова Н.С. Розвиток персоналу : навч. посібник [для студ. спец. 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці"] / Маркова Н.С., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 242-251. – ISBN 978-966-676-542-3
1254552
  Бабчинська О.І. Розвиток персоналу інноваційно-активного підприємства як об"єкт управління у підвищенні конкурентоздатності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 146-149. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1254553
  Грішнова О.А. Розвиток персоналу на підприємствах: вітчизняні проблеми та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-38. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано основні тенденції розвитку людського потенціалу на підприємствах в країнах з розвинутою економікою і в Україні. Виявлено вітчизняні проблеми та запропоновано шляхи їх розв"язання.
1254554
  Плугіна Ю.А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 323-327. – ISSN 2075-4892
1254555
  Докашенко А. Розвиток персоналу як важлива передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 168-176
1254556
  Пташка А.О. Розвиток персоналу як важлива передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 68-74
1254557
  Зайцева Л.О. Розвиток персоналу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 263-267. – ISSN 2222-4459
1254558
  Перепелиця Н.Д. Розвиток персоналу як однин з основних cтратегічних чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 22-26
1254559
  Швець Л.В. Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства / Л.В. Швець, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 126-130. – ISSN 2413-0966
1254560
  Грішнова О. Розвиток персоналу як пріоритетний напрям реалізації соціальної відповідальності бізнесу / О. Грішнова, І. Когут // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1254561
  Звонська Л.Л. Розвиток перфектного значення претеритальних часових форм у давньогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 80-86
1254562
  Мацькевич М.М. Розвиток питання про адміністративні договори // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 2-6.
1254563
  Борзенко О.П. Розвиток питань дистанційного навчання студентської молоді в Канаді: ретроспективний аналіз // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 5-10. – ISSN 2312-0657


  Розглянуті питання розвитку дистанційного навчання в Канаді другої половини ХХ століття. Характеризуються особливості його історичного розвитку. Проаналізовано стан розвитку дистанційної освіти в Канаді.
1254564
  Панкратова Н.Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій / Н.Д. Панкратова, Г.І. Гайко, І.О. Савченко ; НАН України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігря Сікорського", Навчально-науковий комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу". – Київ : Наукова думка, 2020. – 131, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-130. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1736-8
1254565
   Розвиток підлітка. Звички і здоров"я (Розробка уроку з основ здоров"я у 6 класі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 17-18
1254566
  Федчук А.П. Розвиток підоохоронної мережі Антарктики: потенціал для району станції "Академік Вернадський" // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37-38
1254567
  Левицька Н.С. Розвиток підприємливості у студентів різних спеціальностей у позааудиторній роботі / Н.С. Левицька, Т.М. Децюк // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 29-36. – ISSN 2412-1185
1254568
  Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
1254569
  Грецька Г.А. Розвиток підприємництва в аграрному секторі як фактору мобіліації трудових та інвестиційних ресурсів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 271-275.
1254570
  Воротіна Л.І. Розвиток підприємництва в економіці України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 39-50. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Ідеться про становлення і розвиток підприємництва в Україні, яке потребує наукового дослідження.
1254571
   Розвиток підприємництва в Україні. – Київ : Нора-друк, 2003. – 248с. – ISBN 966-8321-14-6
1254572
  Шалімова Н.С. Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 271-287. – ISBN 978-966-189-425-8
1254573
  Балакірєва О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1254574
  Небрат В.В. Розвиток підприємництва в Україні: історичні детермінанти та перспективи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 140-156. – ISSN 1605-7988
1254575
  Лук"янченко В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1254576
  Герасимчук Н.А. Розвиток підприємництва на селі шляхом організації співпраці малих сільськогосподарських і агротуристичних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 96-101 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1254577
  Кредісов Вячеслав Анатолійович Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Кредісов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 420 л. + Додатки: л.369-420. – Бібліогр.: л.353-368
1254578
  Кредісов Вячеслав Анатолійович Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Кредісов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1254579
   Розвиток підприємницьких навичок та культури інновацій у вишах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 2


  Міністерство освіти підписало меморандум з ЦІ "Сходи в майбутнє".
1254580
  Фалдина В.В. Розвиток підприємницьких структур на основі технологій електронної комерції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фалдина Володимир Володимирович ; Заклад вищої освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254581
  Гриценок І. Розвиток підприємницького таланту майбутніх кваліфікованих кадрів у процесі проєктної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 95-103. – ISSN 1682-2366


  Доведено доцільність впровадження проєктної технології у навчально-виховний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти
1254582
  Богачик П.П. Розвиток підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах динамічної кон"юктури // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 105-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
1254583
  Стрельніков М. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування засобами проективної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 104-110. – ISSN 2075-1478
1254584
  Ареф"єва О.В. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань : монографія / О.В. Ареф"єва, А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 224, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISBN 978-966-322-234-9
1254585
  Венгер В.В. Розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу України у складі бізнес-груп // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 64-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1254586
  Шаманська О.І. Розвиток підприємств лікеро-горілчаної промисловості України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 126-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1254587
  Соловйов К.Д. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу України / К.Д. Соловйов, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 59-62. – ISBN 978-617-645-234-8
1254588
  Чобіток В.І. Розвиток підприємств сімейного бізнесу: світовий досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 20-24. – ISSN 2222-4459
1254589
  Міщук Є.В. Розвиток підприємства в контексті мультиоб"єктності економічної безпеки та тернарного підходу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 122-131. – ISSN 2222-0712
1254590
  Міценко Н. Розвиток підприємства на основі інфoрмацiйного та інноваційного потенціалу / Н. Міценко, А. Міщук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 191-204. – ISSN 2409-9260
1254591
  Щегель С.М. Розвиток підприємства: інтелектуально-інвестиційне забезпечення (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щегель С.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1254592
  Кузьменко Г.І. Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування / Г.І. Кузьменко, В.В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 170-180. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1254593
  Пилипенко Л.М. Розвиток підходів до визнання гудвілу в бухгалтерському обліку підприємств // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 184-185. – ISBN 978-611-01-0721-1
1254594
  Коломієць В.М. Розвиток підходів до визначення людського капіталу у зарубіжних дослідженнях // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 68-72. – ISSN 2409-1944
1254595
  Холін Ю.В. Розвиток підходів до моделювання рівноваг в роботах харьківської школи хіміків-аналітиків // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 17
1254596
  Холін Ю.В. Розвиток підходів до моделювання рівноваг в роботах Харьківської школи хіміків-аналітиків // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 31-32
1254597
  Андрощук І.І. Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 205-216. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1254598
  Харжевська О.М. Розвиток пізнавальних можливостей студентів під час диференційованого навчання з іноземної мови // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 187-195. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
1254599
  Костенко Н.В. Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв"язування практико-орієнтованих завдань / Н.В. Костенко, С.М. Стадніченко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 127-130. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1254600
  Мачушник О.Л. Розвиток пізнавальної активності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 70-74. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1254601
  Вітюк А.В. Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із вищої математики. / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 12-18. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1254602
  Дьомін А.І. Розвиток пізнавальної діяльності учнів / А.І. Дьомін. – К, 1978. – 72с.
1254603
  Кириченко М. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві / М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-12
1254604
  Крисюк С.В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) / С.В. Крисюк. – Львів : [Лонміо], 1997. – 206, [2] с.
1254605
  Олешко П. Розвиток післядипломної педагогічної освіти Волинської області в умовах реформування галузі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-41
1254606
  Харченко Т.Г. Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 155-162. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ ст. Виявлено основні етапи цього процесу: від появи перших короткострокових і довгострокових стажувань для вчителів-практиків до організації таких ...
1254607
  Рибчинський О.В. Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII - початку XXI ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 343-349. – ISSN 2076-815X
1254608
  Кравець В. Розвиток платіжних систем в Україні та новітні форми розрахунків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 45-47 : рис.
1254609
  Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-131. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1254610
  Руденко В.Б. Розвиток поглядів на зловживання правом в цивільному процесуальному законодавстві України: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 131-137. – ISSN 1563-3349
1254611
  Матвієнко Н.М. Розвиток поглядів на суть регіонального планування сільських адміністративних районів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-54. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто еволюцію поглядів на суть регіонального планування сільських адміністративних районів.
1254612
  Смаль-Стоцький Розвиток поглядів про сем"ю слов"янських мов і їх взаїмне споріднення. / Смаль-Стоцький. – 2-е вид., доп. – Прага, 1927. – 92с.
1254613
  Смаль-Стоцький Розвиток поглядів про сім"ю слов"янських мов і їх взаємне споріднення. Українська церковнослов"янщина // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 48-119. – ISBN 5-325-00794-7
1254614
  Ісаншина Г.Ю. Розвиток податкового обліку в умовах реформування // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 95-101
1254615
  Каламберт С. Розвиток податкового регулювання через систему пільг // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-33


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1254616
  Ільяшенко В.А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 15-20. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1254617
   Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування : наук.-практ. коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI / [Т.І. Єфименко та ін. ; редкол.: Ф.О. Ярошенко (голова) та ін.] ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Академія фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 245, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. -238-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-30-9
1254618
   Розвиток подієвого туризму в Україні на прикладі Яворівського НПП / М.В. Біляк, Г.Я. Рось, І.П. Любинець, О.Б. Гребельна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1254619
  Бурмаченко К.Ю. Розвиток поетики постмодернізму. Умберто Еко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті визначається естетичний зміст теорій і категорій поетики постмодернізму в процесі їхнього взаємодоповнення на прикладі розвитку теорії поетики Умберто Еко. В статье определяется эстетическое содержание теорий и категорий поэтики ...
1254620
  Каіпецький Олександр Вячеславович Розвиток позабюджетного фінансування в регулюванні інноваційного розвитку державних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено результати дослідження напрямків позабюджетного фінансування інноваційної діяльності державних підприємств. Визначено вплив регуляторної політики держави на сферу позабюджетного фінансування та вплив розвитку інноваційної ...
1254621
  Вербицький Володимир Валентинович Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Укораїні (1925-2000 рр.) : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Вербицький В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 496л. + Додатки: л.471-496. – Бібліогр.: л.422-470
1254622
  Вербицький Володимир Валентинович Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.) : Автореф. дис. ... докт. педагогічн. наук: 13.00.01 / Вербицький В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 48с. – Бібліогр.: 68 назв
1254623
  Ткач Ю.М. Розвиток позитивної мотивації учбової діяльності в майбутніх економістів засобами математики. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 426-432. – ISSN 2312-5993
1254624
  Хлівна О.М. Розвиток позитивної Я-концепції студентів засобами психологічного тренінгу // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 263-273


  У статті проаналізовано феномен Я-концепції та механізми його розвитку. Наведено результати емпіричного дослідження впливу психологічного тренінгу на вдосконалення Я-концепції студентів-психологів.
1254625
  Засанський В.В. Розвиток поліграфії і книгодрукування за роки Радянської влади : До 400-річчя книгодрукування в Росії / В.В. Засанський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український історичний журнал, № 1, 1964, [с. 60-64]
1254626
  Машталір Р.М. Розвиток поліграфії на Україні / Р.М. Машталір. – Львів, 1974. – 188с.
1254627
  Хоменко Іван Остапович Розвиток поліграфічної промисловості УРСР після Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. економ.наук: / Хоменко Іван Остапович; Ін-тут підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1950. – 191, 8л. – Бібліогр.:л.1-8
1254628
  Голуб Л.І. Розвиток полікультурної компетентності майбутнього вчителя: австралійські підходи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 83-86. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1254629
  Левицька Л.А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об"єднаної Німеччини // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1254630
  Колендо О.Ю. Розвиток полімерної хімії : навчальний посібник / О.Ю. Колендо, Н.П. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 77, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 78
1254631
  Ковтун А. Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 86-102. – ISSN 1682-3540
1254632
  Радович Р. Розвиток поліського житла : проблема генезису стелі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 88-133. – (Серія історична ; Вип. 43)
1254633
  Крилова Н.В. Розвиток політики конкурентоспроможності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й принципи розробки та проведення сучасної політики конкурентоспроможності. Наголошено необхідність врахування впливу глобалізації на стан галузей і компаній. Main directions and principles of the development and ...
1254634
  Перегуда Є.В. Розвиток політичних механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади у 1994-2004 рр // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1254635
  Терзі О.С. Розвиток політичних прав і свобод у роботах М. Драгоманова / О.С. Терзі, О.О. Гудков // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 119-123. – ISSN 1728-3671
1254636
  Богомолов О.В. Розвиток політичного ісламу в Криму в 1990-2000-х рр. / О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-66. – ISSN 1608-0599
1254637
  Тарасенко Т.М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 92-99. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1254638
  Пономаренко М.М. Розвиток політичної економії, як науки в Російській Імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 191-200. – ISSN 2415-7422
1254639
  Савєнкова А. Розвиток політичної культури в Україні як один з основних чинників політичної стабільності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 399
1254640
  Сіданіч М.О. Розвиток політичної науки США у ХХ столітті: основні етапи пошуків наукової ідентичності // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79. – С. 121-133
1254641
  Попок А. Розвиток політичної свідомості українців в історичному контексті тоталітарної спадщини / А. Попок, Н. Шкребтієнко // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.115-120. – ISSN 1609-5499
1254642
  Сізокрилов М.В. Розвиток політичної системи та особливості становлення правлячого політичного режиму в Ізраїлі // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 76-88. – ISSN 2664-1933
1254643
  Розумний М. Розвиток політичної системи України: виклики і загрози // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-13.
1254644
  Блажівська О.Є. Розвиток положень про захист гідності, честі та ділової репутації у кодифікаціях цивільного законодавства України радянського періоду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1254645
  Буглай Н.М. Розвиток польсько-американських відносин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 194-213. – ISBN 978-617-534-424-8
1254646
  Антошевський А. Розвиток польської партійної системи після 1989 р. // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 76-85
1254647
  Олексюк Л.В. Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 36-43. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1254648
  Познякова Т.С. Розвиток понятійно-категорійного апарату бюджетного права в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.92-95. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1254649
  Лебедевич С.І. Розвиток понятійно-категорійного апарату екоменедженту // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 332-337. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1254650
  Панасюк Л.В. Розвиток понятійно-термінологічного апарату вітчизняної етнонаціональної політики у 90-х роках XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядаються основні етапи побудови понятійно-термінологічної бази етнополітики України.
1254651
  Струганець Л.В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 95-104. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1254652
  Коба Т.М. Розвиток поняттєвого апарату системи інтеграційних процесів в АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 163-170. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1254653
  Усик В.І. Розвиток поняття "сектор малого та середнього бізнесу" в Україні та ЄС : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 153-158. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1254654
  Дацишина І.А. Розвиток поняття "смисл" у гуманістично орієнтованій психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-122. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано теоретичні підходи становлення категорії "смисл" в гуманістично орієнтованій психології. Гуманізація психології, здійснювана в рамках гуманістичного й екзистенціального напрямків, набуває особливого значення. Це виходить за межі базисного ...
1254655
  Пономаренко Є.Б. Розвиток поняття капіталу: сутність і складові // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 91-96. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1254656
  Устрицька Н.І. Розвиток поняття повторності злочинів у юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 380-391. – (Юридична ; Вип. 1)
1254657
  Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 0132-1331
1254658
  Молоков С Розвиток поняття простоти і концепція М. Бунге // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1254659
  Батиргарєєва В. Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.158-163. – ISSN 0132-1331
1254660
  Панова Л. Розвиток поняття цінних паперів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 104-109


  Трансформація поглядів у дореволюційний та сучасний періоди
1254661
  Кресін О.В. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах історичної школи права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-96
1254662
  Кресін О. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах школи соціологічного позитивізму // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 162-166. – ISSN 0132-1331
1254663
  Сисоєва С. Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 49-58. – ISSN 2226-3012
1254664
  Венгренівська М.А. Розвиток порівняльної стилістики французької та української мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 57-61. – ISBN 966-8188-07-1
1254665
  Дюгованець О.М. Розвиток посівної стадії фінансування інноваційних підприємств в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 102-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1254666
  Карпій О.П. Розвиток послуг автозаправних комплексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 21-26. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто асортимент товарів та послуг, які пропонуються на автозаправних комплексах на території України, визначено основні групи товарів FMCG, які мають найбільший попит. Охарактеризовано програми лояльності, які пропонують в основних мережах ...
1254667
  Павельчук І. Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 183-200. – ISSN 1992-5514


  Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві, виник у 1880-х рр. Художники цього напрямку не дотримувалися тільки зорових вражень, а прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. До ...
1254668
  Данилова Ю.Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Юлія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219, [5] арк. – Додатки: арк. 207-219, 5 арк. – Бібліогр.: арк. 183-206
1254669
  Данилова Ю.Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Юлія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254670
  Татаренко А. Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постмодернізму (роман Мілети Продановича "Сад у Венеції") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 63-72. – ISSN 0130-528Х


  Досліджено питання змін, яких зазнає постмодерністська поетика (зокрема, у формально-семантичному аспекті) в період постмодернізму. Матеріалом для дослідження обрано роман відомого сербського письменника-постмодерніста Мілети Продановича "Сад у ...
1254671
   Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : монографія / Гончаренко С.А. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред.Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-120-4
1254672
  Смерічевський С.Ф. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок побудови системи управління лояльністю клієнтів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19 : Табл. рис. – Бібліогр.: 8 назв
1254673
  Мокрієва Н.Г. Розвиток потенціального словника учнів у навчанні французської мови. / Н.Г. Мокрієва, О.М. Шапкіна. – К, 1983. – 104с.
1254674
  Тертичка Валерій Володимирович Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928-1941 рр.) : Дис... Канд. історич.наук: 07.00.01 / Тертичка Валерій Володимирович; Київ. держ. педінститут ім. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 220л. – Бібліогр.:л.158-181
1254675
  Гавриленко Т.Л. Розвиток початкової освіти в України (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гавриленко Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 61 назва
1254676
  Шугай Я.М. Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1932 - 1958 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шугай Яна Максимівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1254677
  Мірошниченко Н.О. Розвиток початкової сільськогосподарської освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 233-240. – ISSN 2218-4805
1254678
  Говоровський А. Розвиток поштового зв"язку в Україні в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець XX - початок XXI ст.): історіографічний та історичний аспекти // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 208-217. – ISSN 2415-3567


  "Пріоритетом розвитку поштової галузі є впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення всіх технологічних та бізнес процесів, доступність та ефективність послуг. Ключовим завданням є розвиток та ...
1254679
  Лазур Я.В. Розвиток прав і свобод громадян у період античності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 245-252
1254680
  Дзера Олександр Васильович Розвиток права власності громадян в Україні : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.03. / Дзера Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 406л. – Бібліогр.:л.382-406
1254681
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні : Монографія / О.В. Дзера. – Київ : Вентурі, 1996. – 272с. – ISBN 5-7707-9600-6
1254682
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 47л.
1254683
  Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в Україні : середина XIX - перша чверть XX ст. / Петро Захарченко ; [за заг. ред. В.В. Костицького] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2008. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-220. – ISBN 978-966-326-278-9
1254684
  Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС, а також компетенцію ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. The main stages of the development of the EU Intellectual Property Law are analyzed as well as competence of the EU ...
1254685
   Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства у щорічному збірнику статей, присвячених пам"яті професора О. А. Підопригори // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 322-323
1254686
  Губань Р. Розвиток права на свободу віросповідання у міжнародному праві в контексті концепції діалогу між цивілізаціями // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
1254687
  Сорокун В.М. Розвиток права на свободу совісті й віросповідання в універсальному міжнародному праві з часів прийняття Загальної декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 220-227. – ISSN 0201-7245
1254688
  Буланий М. Розвиток права на теренах українських земель Великого Князівства Литовського за правління Сигізмунда II Августа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 82-92. – ISBN 978-966-7379-86-5
1254689
  Волянська Г.М. Розвиток права приватної власності й підприємництва в контексті євроітеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 78-83.
1254690
  Тищик Б. Розвиток права у Західноукраїнській Народній Республіці (1918-1919 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 197-211. – ISSN 1026-9932
1254691
  Бойко І. Розвиток права як важливої ознаки Галицько-Волинської держави (1199-1349 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 97-115. – ISSN 1026-9932
1254692
  Притика Ю.Д. Розвиток правничої думки на кафедрі правосуддя / Ю.Д. Притика, Н.О. Кіреєва, В.П. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 160-164. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1254693
  Трач Н.С. Розвиток правничої термінології у Галичині (за матеріалами публікацій наукового товариства імені Тараса Шевченка) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 90-95
1254694
  Нагачевський С.В. Розвиток правових засад здійснення державних закупівль в Україні: історичні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 292-302. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1254695
  Перегуда Є.В. Розвиток правових засад політики енергоефективності та енергозбереження в житловому секторі після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 29-43. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1254696
  Переверзєва О. Розвиток правових засад у міжнародних морських арбітражах різних країн світу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-45
1254697
  Лобанова Т.В. Розвиток правових засад щодо особистих немайнових прав і обов"язків дітей та батьків // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 137-143. – ISSN 0374-3896


  У статті згдуються вчені Київського університету: К.А. Неволін, М.Ф. Володимирський Буданов, Г.К. Матвєєв.
1254698
  Васецький В.Ю. Розвиток правових інституцій України як наслідок історичних подій // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 102-106. – ISSN 2524-017X
1254699
  Львова Є.О. Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина в екстремальних умовах глобалізації // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 77-82
1254700
  Кравчук В.М. Розвиток правових механізмів забезпечення народовладдя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 71-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1254701
  Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 413 л. – Бібліогр.: л. 357-413
1254702
  Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1254703
  Макаруха Зоряна Розвиток правових систем України й Туреччини в процесі їхньої європейської інтеграції // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 273-283. – ISBN 978-966-579-439-4
1254704
  Нікітюк В.О. Розвиток правових та інституціональних засад європейських механізмів з врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.104-118
1254705
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр. // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 2 (86). – С. 71-80


  В статті розглянуто останні тенденції правового - законодавчого та договірного - регулювання прикордонного та міжрегіонального співробітництва прикордонних областей та регіонів України та Російської Федерації.
1254706
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр.. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 28-37. – ISSN 2078-3566


  Досліджено досвід Сполучених Штатів Америки у сфері застосування відеоспос- тереження у громадських місцях. Проаналізовано статті Конституції США, в яких закріплено право особи на недоторканність приватного життя. Розглянуто судові справи, рішення по ...
1254707
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010 - 2012 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 34-42


  В статті розглянуто останні тенденції правового - законодавчого та договірного регулювання прикордонного та міжрегіонального співробітництва прикордонних областей та регіонів України та Російської Федерації. The paper considers recent trends legal - ...
1254708
  Ботвінкін О. Розвиток правового забезпечення інституту конфеденційної інформації, що є власністю держави // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-98.
1254709
  Терещенко Д.А. Розвиток правового механізму державного управління формуванням людського капіталу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 132-139. – ISSN 2306-6814
1254710
  Маринець В.С. Розвиток правового положення глухих в період з III ст. до н.е. до XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 111-116. – ISSN 1563-3349
1254711
  Шопіна І.М. Розвиток правового регулювання взаємодії інститутів громадянського суспільства і Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 62-67. – ISSN 2072-8670
1254712
  Войнаровська О. Розвиток правового регулювання відносин осіб, які перебували у "фактичному шлюбі" в СРСР у першій половині XXст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 54-61
1254713
  Цюра В. Розвиток правового регулювання відносин представництва на українських землях // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2220-1394
1254714
  Ткаченко Д.В. Розвиток правового регулювання відсторонення суддів на території нинішньої України у радянський період // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 145-148. – ISSN 2617-5967
1254715
  Андрейцев В. Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 167-176. – ISSN 1993-0909
1254716
  Федчишин Д.В. Розвиток правового регулювання здійснення прав на землю в Україні до початку ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521
1254717
  Забара І. Розвиток правового регулювання інформаційної безпеки в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 106-117. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання, пов"язані зі становленням і розвитком правового регулювання інформаційної безпеки у Європейському Союзі. Автор аналізує законодавчі підходи та особливості реалізації законодавчих програм у боротьбі з кіберзлочинністю на ...
1254718
  Занкевич Н.В. Розвиток правового регулювання мовних відносин після відновлення незалежності України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 205-218. – ISSN 1993-0941
1254719
  Міщенко І.В. Розвиток правового регулювання підприємницької діяльності у галузі митної справи України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 28-30.
1254720
  Овчиннікова Г.Ф. Розвиток правового регулювання підсобних господарств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье освещены нормативные акты, регулирующие ведение личного подсобного хозяйства, даны предложения по совершенствованию законодательства о ведении личных подсобных хозяйств советских граждан.
1254721
  Радзивілюк В.В. Розвиток правового регулювання повноважень спеціальних державних органів у сфері запобігання банкрутству (неспроможності) та питання оптимізації їх функціонування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 62-71. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено розвиток правового оформлення положеннями національного законодавства повноважень спеціальних державних органів у сфері запобігання банкрутству (неспроможності). Нагальна потреба звернення до питань, пов"язаних із генезою цього ...
1254722
  Ігнатенко В. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов`язань // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.130-139


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1254723
  Блажівська О. Розвиток правового регулювання спадкових відносин на українських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 120-128
1254724
  Нестерцова-Собакарь Розвиток правового становища жінки на українських землях до середини XIX ст.: історико-правова експозиція // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 9-16
1254725
  Неколяк Р.В. Розвиток правового статусу Національної академії наук України як вищої державної самоврядної організації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 185-194. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1254726
  Рафал Канія Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 81-88. – ISSN 2616-6798
1254727
  Армейський О.С. Розвиток правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом на сучасному етапі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 87-95. – ISSN 2074-8922


  "Висвітлено одну з актуальних проблем розвитку правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом – спроможність оперативно відтворити нормативно-правові зміни зовнішнього середовища. Сьогодні особливо гостро постає питання ...
1254728
  Сербин Р.А. Розвиток правової культури в сучасному українському суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-34.
1254729
  Кахнич В. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 66-71. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1254730
  Карнаух Т.І. Розвиток правової освіти населення - запорука успішної реалізації системної модернізації України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 110-116
1254731
   Розвиток правової системи та європейська інтеграція України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (35). – С. 169-170. – ISSN 2707-6849


  27 травня 2021 року відбулася щорічна XIII Міжнародна науково-практична конференція"Закарпатьскі правові читання. Розвиток правової системи та європейська інтеграція України". Приймав участь Майданик Р. (КУ).
1254732
  Сокуренко О. Розвиток правоздатності та дієздатності України як суб"єкта міжнародного права в міжнародних відносинах (1991-1994 // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 33-38.
1254733
   Розвиток православ"я на Півдні України, кінець ХVIII - початок ХХ ст. : (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліографічний покажчик / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [авт.-упоряд. : В.В. Самодурова, Н.М. Діанова, В.С. Кочмар ; наук. ред. Н.М. Діанова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 440 с., [32] с. іл. – ISBN 978-966-190-391-2
1254734
  Фесенко А.М. Розвиток православної церкви на Донеччині у 1920 рр.: аналіз і класифікація джерел // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 1728-3671
1254735
  Фесенко А.М. Розвиток православної церкви на Донеччині у 1920 рр.: аналіз і класифікація джерел // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 186-190. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Запропонована стаття присвячена аналізу і класифікації джерел, які дозволяють відтворити об"єктивну картину розвитку православної церкви у 1920 рр. на території Донеччини.
1254736
  Городецький О.В. Розвиток правотворчої діяльності найвищих органів державної влади й управління Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются вопросы развития на современном этапе правотворческой деятельности высших органов государственной власти и управления УССР, направленной на дальнейшее совершенствование республиканского законодательства, укрепление правовой ...
1254737
  Дідич Т.О. Розвиток правоутворення в Україні як основа реформування правової системи // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 27-29. – ISBN 978-966-940-085-7
1254738
   Розвиток практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої освіти (З досвіду роботи вчителів-природничників) / Волкова Наталія, Тимчик Олена, Шереметова Любов, Кравчук Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 39-41
1254739
   Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 54-57. – ISSN 1681-2751
1254740
  Звонська Л.Л. Розвиток претеритального значення аориста в давньогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 134-146.
1254741
  Сакал Т.М. Розвиток префіксальної ономасіологічної категорії заперечення (на матеріалі англійських неологізмів XX століття) // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 84-94. – ISBN 966-7400-33-5
1254742
  Притика Ю. Розвиток приватних засад у цивільному процесі / Ю. Притика, Н. Василина // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 162 -174. – ISSN 1026-9932
1254743
  Сидоренко О.Л. Розвиток приватної вищої освіти в Україні: ретроспектива та перспектива // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 34-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1254744
  Колоней Д.В. Розвиток приватної музичної освіти на Слобожанщині у XVIII - початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 74-78
1254745
  Акімкін О.М. Розвиток приватної освіти на Єлисаветградщині (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акімкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1254746
  Матяш О.І. Розвиток прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у процесі навчання математики / О.І. Матяш, Н.Г. Підліснича // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 106-111. – ISSN 2413-1571
1254747
  Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 26-28. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1254748
  Гунько Л.О. Розвиток прикладної лінгвістики у КНР // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 193-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1254749
  Брига Т. Розвиток прикладної лінгвістики як навчальної дисципліни // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 20-23. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1254750
  Божидарнік Т. Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції / Т. Божидарнік, В. Левчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1254751
  Дубовик О.І. Розвиток примирення і посередництва в українській гетьманській державі (Війську Запорізькому) // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 160-161. – ISBN 978-966-97457-5-0
1254752
  Цветкова Н.М. Розвиток принципів бухгалтерського обліку та звітності в сучасних умовах // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 93-101
1254753
  Рогоза Я.Е. Розвиток принципів відкритості та прозорості в європейській // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 25-34. – ISSN 2227-796X


  The article deals with analysis of the principles of openness and transparency in public administration. The evolution of these principles in European doctrinal tradition is analyzed. Development of the principles of openness and transparency in the ...
1254754
  Пожарицька І.М. Розвиток принципів екологічного аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 92-96. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1254755
  Крамаренко Л.К. Розвиток принципів організації і діяльності нотаріальних органів у світлі Конституції СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются основные принципы нотариального права и правовые гарантии их реализации. Освещаются вопросы их развития в свете положений Конституции СССР 1977 г.
1254756
  Хопта О.С. Розвиток принципів права та принципів судочинства як передумова правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 390-393. – ISSN 2524-017X
1254757
  Роботинська В.О. Розвиток принципу гласності цивільного процесу на українських землях польсько-литовського періоду (середина ХІV – середина ХVІІ ст.) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 6-13
1254758
  Роботинська В.О. Розвиток принципу гласності цивільного процесу українських земель польсько-литовського періоду (сер. ХIV - сер. ХVІІ ст.) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 44-48
1254759
  Лисенкова К. Розвиток принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 104-110. – ISSN 2311-6676
1254760
  Опанасенко О.О. Розвиток принципу змагальності цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 88-91
1254761
  Олійник Я.Б. Розвиток природничо-географічної освіти і науки у Київському національному університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 7-14. – ISSN 0868-6939
1254762
  Чорна Л. Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466
1254763
  Ковальчук Т.Г. Розвиток природоресурсного права в умовах оновлення екологічної політики України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 90-92
1254764
  Ігнатюк А.І. Розвиток пріоритетних галузевих ринків в Україні в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 113-123


  Досліджуються пріоритетні галузеві ринки України, державна політика щодо розвитку яких буде сприяти економічному зростанню, забезпеченню впровадження інноваційних технологій у діяльності підприємств, набуттю Україною належного місця у глобальній ...
1254765
  Корольов Б.І. Розвиток проблем теоретичного джерелознавства в працях М.Я. Варшавчика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 7-9. – (Історія ; вип. 41)


  Аналізується внесок професора Київського університету М.Я. Варшавчика в розробку теорії історичного джерелознавства.
1254766
  Панченко О.В. Розвиток програмно-цільового методу бюджетування відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 80-88
1254767
  Чугунов І.Я. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету / І.Я. Чугунов, І.В. Запатріна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-14


  Розкрито напрями вдосконалення механізму посилення впливу держави на економічне зростання шляхом переходу від управління видатками до відповідних результатів, розвитку програмно-цільового методу планування бюджету, підвищення ефективності бюджетних ...
1254768
  Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. (до 1848 р.) / Г.Ю. Гербільський; [відп. секр. Ф.І. Стеблій]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1964. – 250, [2] с.
1254769
   Розвиток прогресивної філософської думки російського, українського та білоруського народів у 17-18 ст.. – К, 1978. – 168с.
1254770
  Ковалевська Т.М. Розвиток продуктивних сил західних областей України за роки Радянської влади / Т.М. Ковалевська. – К, 1960. – 40с.
1254771
  Аванесова Н.Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / Н.Е. Аванесова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. кн-т буд-ва і архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 209-212. – ISBN 978-617-7225-34-7
1254772
  Балашова А. Розвиток продуктивних сил постекономічної суспільної формації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 1810-3944
1254773
  Кульбака О.М. Розвиток продуктивних сил регіону на засадах ефективного використання земельних ресурсів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1254774
  Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 87-90. – ISSN 2306-6814
1254775
  Окландер М. Розвиток проектів неформальної маркетинг-освіти в умовах цифровізації суспільства / М. Окландер, Р. Шемчук // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (119), березень - квітень. – С. 49-71. – ISSN 1606-3732
1254776
  Ткаченко Я.С. Розвиток проектного фінансування в України: роль банків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 260-272


  У статті розглядається діяльність іноземних та вітчизняних банків як основних учасників проектного фінансування. Зокрема, аналізуються умови проектного фінансування та причини низької активності банків у цій сфері в Україні. В статье рассматривается ...
1254777
  Білецький В. Розвиток проекту "Гірнича енциклопедія" / В. Білецький, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 141-157. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1254778
  Крамар І.Ю. Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації : монографія / Ірина Крамар ; за заг. ред. Андрушківа Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соціального упр. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-325. – ISBN 978-966-305-102-4
1254779
  Нетесаний Ю. Розвиток промислово-фінансових груп та їх вплив на інвестиційні процеси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-59. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Протягом усієї історії існування наша держава відчувала гостру нестачі інвестиційних ресурсів. Тому стаття розкриває питання щодо вирішення проблем з інвестиційними ресурсами за рахунок промислово-фінансових груп. During all of history of existence ...
1254780
  Шелудько Е.І. Розвиток промислового інжинірингу як ключова умова комплексної модернізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 112-122. – ISSN 2306-546X
1254781
   Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с. – ISBN 978-966-554-120-2
1254782
   Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : наук.-аналіт. доповідь / [Л.В. Дейнеко та ін.] ; за ред. Л.В. Дейнеко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8704-4
1254783
  Рубінчик П. Розвиток промисловості Житомирщини за роки Радянської влади. / П. Рубінчик. – Житомир, 1957. – 28с.
1254784
  Петрушко В.І. Розвиток промисловості західних областей України. / В.І. Петрушко. – К., 1959. – 124с.
1254785
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
1. – 1959. – 496с.
1254786
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – Київ
2. – 1962. – 580с.
1254787
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
3. – 1966. – 488с.
1254788
  Тесленко В.Д. Розвиток промисловості Тернопільської області та зміни в її структурі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 102-106
1254789
  Череп А.В. Розвиток промисловості України в умовах економічної кризи / А.В. Череп, О.С. Кучеров, В.О. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 140-142
1254790
  Ковальчак Г.І. Розвиток промісловості в західних областях України за 20 років Радянської влади / Г.І. Ковальчак. – Київ, 1965. – 186с.
1254791
  Фазан В. Розвиток просвітницько-педагогічної діяльності та виховання у вищих навчальних духовних закладах України при Києво-Печерській Лаврі у XIX-XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 89-94. – ISSN 2524-2474
1254792
  Дідіченко М.О. Розвиток просторово-часової композиції міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 249-253. – ISSN 2077-3455
1254793
  Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 431 л. – Додатки: л. 401-431. – Бібліогр.: л. 328-400
1254794
  Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
1254795
  Плотніков О.В. Розвиток протиріч країн "Великої сімки" в контексті фінансової глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 4 назв.
1254796
  Дутчак В.Г. Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970-1990 років : Автореф... канд. мистецтвознав. наук: 17.00.03 / Дутчак В.Г.; Нац.муз.акад. – Київ, 1996. – 24л.
1254797
  Горбенко Г.В. Розвиток професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв"язків з громадськістю // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 6-10


  У статті обгрунтовано необхідність з"ясування сутності та особливостей розвитку професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв"язків з громадськістю, наведено точки зору різних дослідників на зміст професійної компетентності, вказано на роль ...
1254798
  Гапоненко Л.О. Розвиток професійних потенціалів студента-пси холога у навчальній взаємодії як умова подолання емоційної дезадаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 13-16
1254799
  Мартинюк Ольга Розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 28-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1254800
  Мукан Н.В. Розвиток професійних якостей вчителів-початківців у системі неперервної педагогічної освіти Великої Британії / Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-141. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1254801
  Кусій М.І. Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців служби надзвичайних ситуацій у процесі вивчення математики // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1254802
  Буряк В. Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1682-2366
1254803
  Карпенко Н. Розвиток професійно-педагогічної освіти у Швеції в умовах Євроінтеграції // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 312-319. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано передумови реформ педагогічної освіти у Швеції на початку XXI ст., з"ясовано головні напрями структурної перебудови системи професійної підготовки педагогічних працівників у цій країні.
1254804
  Єрмак С.М. Розвиток професійно-педагогічной творчості курсантів у процесі розв"язання проблемних задач / С.М. Єрмак, Ю.В. Шарапова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 66-68. – (Педагогічні науки)


  Розкрито методику використання проблемних задач для формування професійно-педагогічної творчості курсантів.
1254805
  Новіков В.М. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 126-137. – ISSN 2072-9480


  "...Перспективи модернізації системи професійно-технічної освіти пов"язані з підвищенням престижності робітничих професій."
1254806
  Ворона Ю.В. Розвиток професійно-технічної освіти у місті Києві в 1943-1991 рр. як перспективний напрям історичного дослідження // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 10-11. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1254807
  Дуткевич Т.В. Розвиток професійно важливих якостей персоналу закладів вищої освіти в умовах змін / Т.В. Дуткевич, О.С. Толков // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 14-15
1254808
  Кутас М.С. Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 60-65. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1254809
  Попко І.А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз сучасного стану впровадження професійної дистанційної освіти у Франції. Розглянуто поєднання різних методів дистанційного навчання на прикладі Департаментної пожежно - рятувальної служби (SDIS - services d?partemental ...
1254810
  Попко І.А. Розвиток професійного дистанційного навчання Франції // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 272-275


  У статті проведено аналіз сучасного стану впровадження професійної дистанційної освіти у Франції. Розглянуто поєднання різних методів дистанційного навчання на прикладі Департаментної пожежно-рятувальної служби (SDIS) і Національної приватної ...
1254811
  Шеремет П.М. Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеремет Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Льотна акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1254812
  Ніколаеску І. Розвиток професійного іміджу соціального педагога в післядипломній освіті: результати дослідно-експериментальної роботи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 86-90. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1254813
  Нехаєнко С. Розвиток професійного мислення організаторів морально-психологічного забезпечення як психолого-педагогічна проблема // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 172-182. – ISSN 2617-1775
1254814
  Бутенко Л. Розвиток професійного мовлення майбутніх спеціалістів технічного профілю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 18-22. – ISSN 0130-5263
1254815
  Тоцька Н.Л. Розвиток професійного мовлення студентів технічного вишу / Н.Л. Тоцька, М.Е. Фролова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 189-193. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1254816
  Скульська В.Є. Розвиток професійного навчання безробітних в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-14
1254817
  Вербин Н.Б. Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 5-12. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1254818
  Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грищенко Ю.В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011. – 22с. – Бібліогр. : 20 назв
1254819
  Колотова Н. Розвиток професійної готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах як предмет науково-педагогічного аналізу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 158-165. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто проблему розвитку професійної готовності до міжкультурної взаємодії у системі професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах".
1254820
  Ваель Хуссейн Розвиток професійної діяльності у сучасній архітектурі арабських країн : Автореф. дис. ... канд. архіт. наук: 18.00.0 / Ваель Хуссейн; В.Хуссейн; Харк. держ. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 16 с.
1254821
  Туркова Д. Розвиток професійної емпатії майбутніх практичних психологів у системі фахової підготовки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 225-228
1254822
  Маланчій М.О. Розвиток професійної ідентичності посадових осіб прикордонної служби України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7139-11-8
1254823
  Черних Ю.О. Розвиток професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу в сучасних умовах - підсумки соціологічного опитування / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 121-135. – ISSN 2524-0056
1254824
  Передерій О. Розвиток професійної компетентності вчителя вальдорфської школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 1682-2366


  У статі розглянуто питання підготовки вчителя до роботи в умовах альтернативної педагогічної системи - вальдорфської.
1254825
  Потапчук Т.В. Розвиток професійної компетентності магістрів дошкільної освіти у процесі підвищення кваліфікації // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 122-132. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1254826
  Носко М. Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу / М. Носко, Л. Долінська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 13-25. – ISSN 2077-1827


  "У статті проведено аналіз проблеми за темою дослідження. Виокремлено педагогічні умови, сформульовані показники, визначені рівні розвитку професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу".
1254827
  Кириченко О.М. Розвиток професійної компетенції студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 107-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1254828
  Демченко Н.І. Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 01 / Демченко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1254829
  Наумчук І.А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 011 / Наумчук Інна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254830
  Гриньов С.Я. Розвиток професійної культури майбутніх менеджерів з управління проектами в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриньов Станіслав Якович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1254831
  Добровольська А.М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів провізорів у процесі формування іт-компетентності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 333-352. – ISSN 2074-8922
1254832
  Грипич С.Н. Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 63-67. – ISSN 2518-7503


  У статті розглядаються такі ефективні напрями розвитку професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей, як використання на заняттях творчих навчально-дослідних завдань, організація самостійної роботи, спільно-розподілена ...
1254833
  Помінчук С.Г. Розвиток професійної орієнтації в системі регулювання ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Помінчук Світлана Георгіївна ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України (м. Київ). – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1254834
   Розвиток професійної орієнтації в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І. ; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. – Київ ; Черкаси : [Б.в.], 2009. – 196 с.
1254835
  Абашкіна Н.В. Розвиток професійної освіти в Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Абашкіна Н.В. ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 1999. – 46 с.
1254836
  Боярська-Хоменко Розвиток професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Боярська-Хоменко Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1254837
  Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована динамика состояния профессионально-технического образования, определены перспективы его развития с учетом требования рынка труда.
1254838
  Павленко Л.О. Розвиток професійної освіти як необхідна передумова становлення бандурного виконавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 114-122. – ISSN 2226-2180


  "Метою роботи є дослідження процесу зародження та становлення професійної освіти бандуристів як важливого чинника на шляху формування академічного музичного напряму бандурного виконавства. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального ...
1254839
  Човрій С.Ю. Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 71-74. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1254840
  Вороніна Г.Р. Розвиток професійної перспективи старшокласників міських технологічних коледжів Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вороніна Ганна Раїсівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 42 назви
1254841
  Неліпа Д.В. Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
1254842
  Пащенко С.Ю. Розвиток професійної самосвідомості молодого викладача вищого навчального закладу / С.Ю. Пащенко, Ю.Р. Мацкевич // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 2. – С. 156-166. – ISSN 2078-1687


  У статті розглядаються психологічні особливості та психолого-педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості молодого педагога ВНЗ упродовж періоду адаптації до викладацької діяльності, аналізуються проблеми та труднощі його особистісного і ...
1254843
  Омельченко М.С. Розвиток професійної свідомості корекційного педагога: особистісно-компетентнісний підхід // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 186-192. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1254844
  Кунцевська А.В. Розвиток професійної свідомості студентів соціономічних професій // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 283-297
1254845
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каплун Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1254846
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі (1960-1990 рр.) : Дис... канд. педагог.наук: / Каплун Андрій Володимирович; НДІ педагогіки України. – К., 1993. – 179л. – Бібліогр.:л.142-159
1254847
  Федотова Т.В. Розвиток професійної Я-концепції майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 234-242. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розвиток професійної Я-концепції відіграє велику роль у становленні майбутьнього вчителя початкових класів. Це складна динамічна система уявлень студента про себе як особистість і суб"єкта навчально-професійної діяльності. Компонентами професійної ...
1254848
  Левченко Л.С. Розвиток професійнотворчої самореалізації особистості педагога та студента // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 298-306. – ISSN 2312-5993
1254849
  Абсалямова Я. Розвиток професіоналізму викладача іноземних мов технічного ВНЗ у процесі професійної самореалізації // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (1002). – С. 13-16. – ISSN 0131-6788
1254850
  Жорова І.Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі підвищення кваліфікації в умовах політехнізації школи (1959-1967 рр.) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 171-194. – ISBN 978-966-2919-93-6
1254851
  Бовдир О.С. Розвиток професіоналізму майбутніх юристів: комунікативний підхід // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 179-186. – ISSN 2414-4207
1254852
  Андрейкова І. Розвиток професіоналізму особистості й діяльності викладача іноземної мови у процесі активізації науково-методичної роботи політехнічного університету // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 3-17. – ISSN 2312-5993
1254853
  Іванова В.В. Розвиток професіоналізму фахівця дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в системі неперервної педагогічної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 111-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1254854
  Назаренко Т. Розвиток профільного навчання у методиці викладання географії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 34-38
1254855
   Розвиток профспілкового руху на Полтавщині.. – Полтава, 1958. – 88с.
1254856
  Мітюшкіна Х.С. Розвиток процесів транснаціоналізації й глобалізації на світовому ринку енергоресурсів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 65-74. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
1254857
  Уманців Ю. Розвиток процесів транснаціоналізації та проблеми конкуренції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.113-115
1254858
  Соколенко Л.Ф. Розвиток процесів цифровізації як передумова трансформації організаційно-методологічних засад бухгалтерського обліку // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 167-175. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1254859
  Дзюба П.М. Розвиток процесу гуманізації в навчально-виховному процесі з підготовки військового фахівця // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 240-243
1254860
  Чернеженко О. Розвиток процесу децентралізації в Румунії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 216-222. – ISSN 2307-8049
1254861
  Білокопитов В. Розвиток процесу забезпечення якості на європейському просторі вищої освіти // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 100-109. – ISBN 978-966-2633-03-0
1254862
  Пількевич А. Розвиток процесу професіоналізації римської армії в період першої та другої Мітрідатових воєн // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 165-167
1254863
  Солошич І.О. Розвиток процесу формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів / І.О. Солошич, О.М. Солошич // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 36-37
1254864
  Зав"ялова Олена Володимирівна Розвиток прямого іноземного інвестування в сучасних умовах : Дис... кандид. економічн.наук: 08.05.01 / Зав"ялова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 215л. – Бібліогр.:л.180-215
1254865
  Петрос О.М. Розвиток прямої демократії: досвід європейських країн та України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – С. 15-21. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (100)). – ISSN 2310-2837
1254866
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-44-7
Т.1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 2002. – 319с.
1254867
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-45-5
Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. – 2002. – 335с.
1254868
  Вєтхов О.М. Розвиток психології навчання іноземних мов у 80-ті роки ХХ ст. (на матеріалах, опублікованих в Україні та Росії). // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.129-142
1254869
  Москальова А.С. Розвиток психологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти для їхнього особистого благополуччя / А.С. Москальова, М.В. Москальов // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 96-112. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1254870
  Пізінцалі В.В. Розвиток психологічної культури у майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пізінцалі Віктор Валентинович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254871
  Черканська О. Розвиток психологічної освіти на Поділлі в кінці XIX - на початку XX ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 408-413


  У статті досліджується становлення психологічної думкі в контексті освітньої-виховної діяльності Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.).
1254872
  Толок І.В. Розвиток психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти: проблема визначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 327-331


  Розглядається поняття психолого-педагогічної компетентності. Визначена проблема розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління. This article is about a statement of psychological-pedagogical competence. ...
1254873
  Чинкін А. Розвиток психофізіологічних властивостей та функціональної асиметрії півкуль головного мозку дітей у віці від 4 до 7 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 128-134. – (Серія біологічна ; Вип. 44). – ISSN 0201-758Х
1254874
  Богуцька Т.О. Розвиток психохронометрії в Україні в середині XX сторіччя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 100-101
1254875
  Мельник Ю. Розвиток публіцистичної думки в країнах субсахаріальної Африки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 131-139. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1254876
  Котух Є.В. Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 58-63. – ISSN 2306-6814
1254877
   Розвиток публічного адміністрування = The public administration development : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : 24-25 жовт. 2013 р., м. Рівне, Україна / Київ. ун-т права НАН України ; Наук. центр у м. Київ Польської акад. наук ; Рівненська обдержадмін. ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Рівне : КУП НАНУ, 2013. – 233 с. – Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1254878
   Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2007-2008 роки) / Центр політико-правових реформ ; [ за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка ]. – Київ : Конус-Ю, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-2250-04-6
1254879
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки). – Київ, 2005. – 448с. – ISBN 966-96534-2-8
1254880
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2005-2006 роки). – Київ, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-96609-8-5
1254881
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки) / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка]. – Київ : Конус-Ю, 2011. – 724, [4] с. – На обклад. зазнач.: Проект фінансується Європейським Союзом. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-14-5
1254882
   Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : монографія / [В.Г. Горник, С.О. Кравченко, В.Д. Бакуменко та ін.] ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : УкрСІЧ, 2018. – 353, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-353. – ISBN 978-617-7107-48-3
1254883
  Кухарева Г. Розвиток публічного управління Франції: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 13-20. – ISSN 2414-4436
1254884
  Карпа М.І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М.І. Карпа ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 260, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-260. – ISBN 978-617-644-046-8
1254885
  Чайковський А.Ф. Розвиток радгоспів Української РСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1957. – 55с.
1254886
  Бурчак Ф.Г. Розвиток радянського законодавства на сучасному етапі / Ф.Г. Бурчак. – К., 1975. – 64с.
1254887
  Мельник Э.Ф. Розвиток радянського законодавства про винаходи / Э.Ф. Мельник. – Київ, 1971. – 174с.
1254888
  Коваленко Т.П. Розвиток радянського спадкового права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1254889
  Шовкопляс І.Г. Розвиток радянської археології на Україні. (1917-1966) / І.Г. Шовкопляс. – К., 1969. – 343с.
1254890
  Максименко В.Ф. Розвиток радянської демократії і зміцнення законності / В.Ф. Максименко. – Київ, 1972. – 48с.
1254891
  Макогон С.О. Розвиток радянської державності на Україні / С.О. Макогон. – Київ, 1966. – 146с.
1254892
  Онісімчук І. Розвиток радянської зимової уніформи після реформи 1943 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 43-44
1254893
  Кириловець Д. Розвиток радянської класичної музики в умовах тоталітарної культури 30-х років XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 76-79. – ISBN 978-966-171-783-0
1254894
  Філіппов О.М. Розвиток радянської школи в Українській РСР в період першої післявоенноє п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. пед.наук: / Філіппов О.М.; 376-379. – К., 1954. – 379л.
1254895
  Гриценко М.С. Розвиток радянської школи на Україні / М.С. Гриценко. – К, 1958. – 71с.
1254896
  Боримська К.П. Розвиток рахункознавства: історія та перспективи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 7-19. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
1254897
  Міщенко Дмитро Олексійович Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинського : Дисертація / Міщенко Дмитро Олексійович; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра історії укр. літератури. – Київ, 1954. – 277л. – Бібліогр.: л.271-276
1254898
  Міщенко Дмитро Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинськогок / Міщенко Дмитро. – Київ : ДЛВ, 1957. – 175с.
1254899
  Трофимук С.М. Розвиток революційної літератури в Західній Україні (1921-1939) / С.М. Трофимук. – Київ, 1957. – 244 с.
1254900
  Вдовічена О.Г. Розвиток регіональних брендів (практика областей України) / О.Г. Вдовічена, Н.В. Шупрудько, С.В. Вовк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 69-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1254901
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Дис...канд.економ.наук:08.05.01 / Константінова Світлана Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 204л. + Додатки:л.184-205. – Бібліогр.:л.173-183
1254902
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Константінова С.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1254903
  Мазуренко В.П. Розвиток регіональних інвестиційних програм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 151-159. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто проблеми та перспективи розвитку інвестиційних програм (проектів) на регіональному рівні. Виокремлено напрями підвищення інвестиційної привабливості регіонів для залучення іноземних інвестицій. Problems and prospects of development of the ...
1254904
  Козьменко С. Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід / С. Козьменко, К. Багмет // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 20-26
1254905
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 182-215
1254906
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 12 назв
1254907
  Луцька Н.І. Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33.
1254908
  Біланюк О.П. Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 38-45. – ISSN 2071-4653
1254909
  Безпарточний М.Г. Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 43-50. – ISSN 1562-0905
1254910
  Гордієнко Т.М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 162-166. – ISSN 1993-6788
1254911
  Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 82-89. – ISSN 2308-6912


  Розглядаються особливості кодифікації актів з охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС. Вказується на вищі вимоги щодо охорони найменувань в ЄС у порівнянні з Угодою TRIPS та Лісабонською угодою. Аналізується охорона нових типів ...
1254912
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Гук Н.А.; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – 228л. + Додатки: л.218-228. – Бібліогр.: л.197-217
1254913
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Гук Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254914
  Макущенко Л.І. Розвиток регіональної статистики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 152-156. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1254915
  Тарангул Л. Розвиток регіонів України : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1254916
  Звонська Л.Л. Розвиток результативної семантики перфекта у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39, 18 п.


  Становлення категоріальної семантики перфекта у давньогрецькій мові та процесів перероподілу функціонально-семантичного навантаження його форм і закріплення за ними в класичну добу домінанти результативності. The article focuses on the study of ...
1254917
   Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників : кадри ВНЗ / О. Величко, В. Іващенко, О. Ясев, О. Рожков // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-84 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1682-2366
1254918
  Георгієвська В. Розвиток рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 92-96


  У статті досліджено процес становлення та розвитку рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст., зокрема проаналізовано газети, що виходили в Радомишлі, Умані, Черкасах. В статье исследуется процесс становления и развития рекламной ...
1254919
  Зубанець А. Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990-2000-х рр. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 348-354. – ISSN 2524-0331
1254920
  Заваріка Г.М. Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 167-173. – Бібліогр.: 7 назв.
1254921
  Кифяк О.В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1254922
  Рипкович М. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні на засадах державно-приватного партнерства // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 149-153. – ISBN 978-966-347-084-9
1254923
  Безручко Л. Розвиток рекреаційної дигресії на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 23-29. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1254924
  Казьмирчук М. Розвиток релігійного туризму в Україні: проблеми та перспективи // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 146-149. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломницькі та екскурсійні поїздки по святих місцях і релігійних центрах. Вони прагнуть взяти участь в релігійних церемоніях, помолитися, ...
1254925
  Панченко С.А. Розвиток релігійного туризму і сприяння паломництву в Україні (на прикладі християнських маршрутів) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 2226-0285
1254926
  Руско Н. Розвиток релігійного туризму на Івано-Франківщині / Н. Руско, С. Відливана // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 518-524
1254927
  Чередниченко А.О. Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 226-232. – ISSN 2075-4892
1254928
   Розвиток релігійної філософської думки ХІХ-ХХ століть : Довідникові матеріали до курсу філософії для аспірантів та студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
1254929
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 75-79. – ISSN 0868-6939


  У статті охарактеризований пізньоеоценовий палеорельєф Волино-Подільської плити. Виділені два типи геоморфогенезу - гумідних та морських (субаквальних), в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається коротка ...
1254930
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 113-120. – ISSN 0868-6939


  У статті подається характеристика розвитку рельєфу Причорноморсьої монокліналі у ранньому пліоцені. Виділені три типи геоморфогенезу з переважанням морського (субаквального) і підпорядкованим існуванням гумідного та арідного типів. Подана ...
1254931
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу України в пізньому кайнозої : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 41-49 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1254932
  Звонська Л.Л. Розвиток репрезентації футуральності у давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 320-325
1254933
   Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О.С. Онищенко О.С. та ін. ; бібліогр. ред.: І.П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 245, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6658-2
1254934
  Мізюк А.І. Розвиток ретроспективного аналізу гідрофізичних полів Чорного моря за допомогою асиміляції в моделях вимірювань температури і солоності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Мізюк Артем Ігорович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1254935
  Максимов М.В. Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість / М.В. Максимов, Р.Б. Чаусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 114-124. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 17). – ISSN 2072-4772
1254936
  Тимофієва М. Розвиток рефлексивних компонентів на вузівському етапі підготовки студентів-медиків // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 62-66. – ISSN 2311-9896
1254937
  Андрющенко О.О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрющенко Олена Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1254938
  Марусинець М. Розвиток рефлексивної позиції майбутнього вчителя початкової школи в умовах освітніх змін // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 152-168. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1254939
  Максимов М.В. Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 110-120. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1254940
  Батченко Л.В. Розвиток реформування пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення / Л.В. Батченко, М.М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 188-193. – ISSN 1993-6788
1254941
  Діанова Н. Розвиток римо-католицької церкви в Одесі у ХІХ ст. (на матеріалах Державного архіву Одеської Області) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 39-48. – ISSN 2519-2523
1254942
  Кухарська Н.О. Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 248-256 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1254943
  Мельник П.О. Розвиток ринкових відносин у аграрному секторі економіки України у ХХІ ст.: історичний аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 134-137. – ISBN 966-614-021-7
1254944
  Віленчук О. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 141-151. – ISSN 1818-5754
1254945
  Зоценко О.К. Розвиток ринку акцій в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1254946
  Калетник Г.М. Розвиток ринку біопалива у Європі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 99-102.
1254947
  Ткаченко О.А. Розвиток ринку боргових цінних паперів з урахуванням зарубіжного досвіду // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 194-196
1254948
  Стеценко Т.В. Розвиток ринку державних цінних паперів як складова управління державним боргом України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 136-142
1254949
  Ілінська В.Л. Розвиток ринку житлового іпотечного кредитування: проблеми та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 426-427. – ISBN 978-966-188-219-4
1254950
  Палеха Ю.М. Розвиток ринку земель в Україні та стан їх грошової оцінки (суспільно-географічний аналіз) : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1254951
  Нечипоренко О.М. Розвиток ринку землі та його регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 119. – С. 262-271
1254952
   Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, О.Д. Барановська, В.Д. Євтушенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 29-38. – ISSN 2221-1055
1254953
  Савчук В.М. Розвиток ринку зерна як запорука економічної безпеки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 65-71
1254954
  Ніфатова О.М. Розвиток ринку зливань та поглинань в Україні: сучасні тенденції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 3-7
1254955
  Туболець І.І. Розвиток ринку інновацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 264-269. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1254956
  Лугова М.С. Розвиток ринку іноземних інвестицій України в контексті поглиблення співпраці з Європейським Союзом // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 200-205. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1254957
  Березюк-Рибак Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 65-71. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1254958
  Смик Е. Розвиток ринку капіталу у Польщі : міжнародні фінанси / Е. Смик, Б.М. Мізюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-134 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1254959
  Бегаль О.В. Розвиток ринку корпоративних облігацій // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 14-15
1254960
  Єлісєєва К. Розвиток ринку культурної продукції в умовах глобалізації // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 141-142
1254961
  Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 75-85


  Проаналізовано теоретичні аспекти надання лізингових послуг, розглянуто різні підходи до визначення лізингу як специфічної форми економічних відносин, дано оцінку перспективам розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг та запропоновано механізм ...
1254962
  Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 262 арк. – Додатки: арк. 227-262. – Бібліогр.: арк. 206-226
1254963
  Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254964
  Гуцул Т.А. Розвиток ринку молока в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 89-94. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1254965
  Шубравська О.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-93 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1254966
   Розвиток ринку нерухомості Австрійської Республіки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-32
1254967
  Хаустов В.К. Розвиток ринку об"єктів промислової власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 103-122 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1254968
  Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 28-33. – ISSN 1810-3944
1254969
  Бузько І.Р. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації освітнього простору / І.Р. Бузько, В.Л. Бабаєвська // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 108-114. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1254970
  Колокольчикова І.В. Розвиток ринку плодово-ягідної продукції Півдня України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Колокольчикова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1254971
  Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1254972
  Ушеренко С.В. Розвиток ринку послуг і двосторонні торговельно-економічні зв"язки України та Франції: маркетингові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-73. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції міжнародного ринку послуг та причини, що впливають на його розвиток. Досліджено стан та перспективи нарощування двосторонніх торговельно-економічних зв"язків України та Франції у торгівлі послугами, у тому числі за ...
1254973
  Бочко О.Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 180-185 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1254974
  Шепель І.В. Розвиток ринку праці та зайнятості населення України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 284-288. – ISSN 2313-4569
1254975
  Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., Ємельяненко Л.М.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-02-4703-1
1254976
  Кулинич П.Ф. Розвиток ринку сільськогосподарських земель в Україні: закоеодавчі ідеї, законопроекти, перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-25
1254977
  Коренєва О.Г. Розвиток ринку страхових послуг України в умовах вступу України до СОТ / О.Г. Коренєва, К.В. Шилікова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 54-61
1254978
  Поліщук Є.А. Розвиток ринку страхування життя України та країн Європи / Є.А. Поліщук, В.В. Маюрченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 10-18. – ISSN 2306-6814
1254979
  Климчук М.М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 143-147


  Виявлено, що залучення іноземних інвестицій в українську альтернативну енергетику є перспективним напрямом як для інвестора, так і для України.
1254980
  Пустовойт О. Розвиток ринку торговельних послуг // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0131-775Х
1254981
  Бойко О.В. Розвиток ринку транспортних послуг як чинник прискорення інтеграційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-37. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1254982
  Ярмоленко Ю.О. Розвиток ринку туристично-рекреаційних послуг як перспективний напрям української економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 81-85. – ISBN 966-614-021-7
1254983
  Колодізєва С.О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 282-287. – ISSN 2222-4459
1254984
  Алексеєнко Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Л. Алексеєнко, Н. Савчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISSN 1818-5754
1254985
  Тумарець В. Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 47-49. – бібліогр. в кінці ст.


  Ринок фінансових послуг України динамічно розвивається в останнє десятиліття, шо зумовлено нагальними потребами економіки країни ефективно мобілізувати внутрішні та зовніші фінансові ресурси.
1254986
  Малий Р.І. Розвиток ринку фінансових послуг України як чинник конкурентноздатності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 233-238.
1254987
  Дрозд Н.В. Розвиток ринку фінансового капіталу в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 191-197


  Розглянута природа, функціональна спрямованість та характеристики глобального фінансового капіталу та місце України у ньому. Особливу увагу приділено глобальним інвестиційним потокам та механізму їх ефективного спрямування за допомогою вітчизняного ...
1254988
  Бутар Г.М. Розвиток ринку фінансового лізингу в Україні // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 207-210
1254989
  Редзюк Є.В. Розвиток ринку цінних паперів України в умовах глобалізації: виклики та можливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 112-126. – ISSN 2305-7645
1254990
  Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / В.Р. Чернишук, А.П. Данькевич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 96-103. – Бібліогр.: с. 97, 101


  Висвітлено питання розвитку українського ринку цінних паперів та визначено його місце у процесі перерозподілу капіталу. Проаналізовано структуру емісії цінних паперів в Україні. Окреслено проблеми й перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних ...
1254991
  Ранюк О.П. Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ранюк Оксана Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1254992
  Романюк С. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / С.З. Романюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 518 с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-498. – ISBN 978-966-423-342-9
1254993
  Чура В. Розвиток робітничої доктрини в СРСР: історико-політологічний дискурс / В. Чура, В. Телішевський // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 24-28
1254994
  Коваль П.Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 78-84. – ISSN 1993-6788
1254995
  Пашкевич Г.О. Розвиток рослинності долини р. Снов в голоцені / Г.О. Пашкевич, Л.С. Балашов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 66-72 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 12 назв
1254996
  Рогозін Є. Розвиток рослинності півострова Сконе (Південна Швеція) у ранньому і середньому голоцені за палінологічними даними / Є. Рогозін, К. Юнг, А. Брострьом // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939
1254997
  Герасименко Н. Розвиток рослинності та процесів грунтоутворення на території Північностепового Придніпров"я впродовж останнього міжзледеніння (розріз Старі Кодаки-північ) / Н. Герасименко, А. Кравець // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-38-5
1254998
  Повстян В.Г. Розвиток рослинності України в пізньому плейстоцені та голоцені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-26. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  В основу вивчення рослинності пізнього плейстоцену та голоцену України покладена стратиграфічна схема, прийнята Українською міжвідомчою комісією в 1974 р. Аналіз палеоботанічних даних свідчить, що рослинність території України удайського, бузького, ...
1254999
  Олтяну А. Розвиток румунської етнології: історія та сучасність // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 8-17. – ISSN 0130-6936
1255000
  Козерод О.В. Розвиток руху "Маккабі" в Україні у 1920-х роках // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 11-15. – ISSN 2077-1800


  Дослідження історії єврейського руху "Маккабі" у період 1920-х років в Україні.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,