Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1254001
  Сверстюк Є. "Система радянських координат" // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 35-36


  Шістдесятники.
1254002
  Прокопов Д.Є. "Система світових епох" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 498-501. – ISBN 966-316-069-1
1254003
  Прокопов Д.Є. "Система трансцендентального ідеалізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 501-504. – ISBN 966-316-069-1
1254004
  Галата С. "Система Фізтеху" : з Массачусетсу до України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Фахівці МОН України та НАН створили робочу групу з метою вивчення питання щодо подальшого функціонування Київської філії Московського фізико-технічного інституту. До робочої групи ввійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: ректор Л. ...
1254005
  Конрад Н. "Система языкового выражения" и теория перевода / вступительная заметка О. Фишман // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 454-471
1254006
  Василенко М.Д. "Система" в господарському праві: технологічні парки та інноваційні структури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 352-337. – ISSN 1563-3349
1254007
  Рошко М.М. "Система" в романі Кена Кізі "Часом нестерпно кортить" // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1254008
  Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1254009
  Анисимова Т.Г. Система психологического мониторинга студентов в условиях вуза // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 86-93. – ISSN 1561-2465
1254010
  Клименко І.В. Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 17-23. – ISSN 1727-1584


  "Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських."
1254011
  Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 247-254. – ISSN 2072-8670
1254012
  Новохацький В.В. Система психологічної підготовки спеціалістів Військово-Морських Сил ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 229
1254013
  Гірняк Андрій Система психолого-педагогічної експертизи модульно-розвивальних підручників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1254014
   Система ПТО потребує науково-методичного супроводу. Результати діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр. // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Другого квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому розглядався звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр.
1254015
  Хагерлид Я. Система публикаций открытого доступа в Швеции : обзор за 2002–2005 гг. / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-65. – ISSN 0130-9765


  Об организации в Швеции системы открытого доступа к электронным публикациям.
1254016
  Тлешев А.С. Система работ по развитию речи учащихся на уроках Казахской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.731 / Тлешев А.С.; Казах. гос. пед. ин-т., 1969. – 21л.
1254017
  Рудаева Иетта Марковна Система работы классного руководителя : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1982. – 49с.
1254018
  Гусейнова Э.М. Система работы классного руководителя пятого класса. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гусейнова Э.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 33л.
1254019
  Коба Л.А. Система работы комосомльской организации по идейно-политическому воспитанию старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коба Л.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1254020
  Коба Людмила Андреевна Система работы комсомольской организации по идейно-политическому воспитанию старшекласников : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Коба Людмила Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 233л. – Бібліогр.:л.201-233
1254021
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 40с.
1254022
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – 2-е. – М, 1957. – 41с.
1254023
  Аксенова А.К. Система работы над правописанием безударных гласных в вспомогательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенова А.К. ; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Москва, 1960. – 16 с.
1254024
  Щиряков Н.Н. Система работы над произведениями изобразительного искусства на уроках литературы. / Н.Н. Щиряков. – Минск, 1964. – 109с.
1254025
  Величко А.В. Система работы над русским предложением в иноязычной аудитории : на материале некоторых семантических классов структур / А.В. Величко, О.В. Чагина. – Москва : Русский язык, 1987. – 150 с.
1254026
  Назаров А.Н. Система работы над стилистическими ошибками учащихся / А.Н. Назаров. – Пенза, 1963. – 55с.
1254027
   Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах средней школы. – М., 1985. – 256с.
1254028
  Битехтина Г.А. Система работы по развитию речи при обучении русскому языку иностранцев / Г.А. Битехтина. – Москва, 1965. – 12с.
1254029
  Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1975. – 255с.
1254030
  Виноградова Л.А. Система работы по русскому языку в 6 классе / Л.А. Виноградова. – Москва, 1968. – 320с.
1254031
  Битехтина Г.А. Система работы по теме "Глаголы движения" / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва, 1985. – 161с.
1254032
  Зеленский Л.И. Система работы районного педагогического кабинета по повышению квалификации учителей и руководителей средней общеобразовательной, трудовой политихнической школы с производственным обучением : Автореф... канд. пед.наук: / Зеленский Л.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 19л.
1254033
   Система работы с кадрами управления. – М., 1984. – 240с.
1254034
  Гендлер Г.Х. Система работы с меньшей численностью / Г.Х. Гендлер, Г.В. Шанаева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 141 с.
1254035
  Лисицын Михаил Клементьевич Система работы школы по формированию у учащихся умений и навыков учебного труда. (На материале предметов естественно-математического цикла учащихся IV-V классов средней общеобразовательной школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лисицын Михаил Клементьевич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1254036
  Николаев И.Н. Система работы школы со студентами-практикантами и ее роль в их профессионально-педагогической подготовке : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев И. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 21л.
1254037
  Фролов Ю.М. Система рада SYMPHYTUM / Ю.М. Фролов. – Сыктывкар, 1989. – 24с.
1254038
  Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1254039
  Таранов А.П. Система радянського природоохоронного законодавства / А.П. Таранов, В.Ф. Погорілко // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1254040
   Система разделения времени. – Казань, 1973. – 201с.
1254041
   Система разделения времени ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 238 с.
1254042
  Смирнова Т.Н. Система раннемеловых брахиопод / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1990. – 238с. – ISBN 5-02-004609-4
1254043
  Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : Монографія / Т.П. Гудзь; УКООПСПІЛКА; Полт. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166с. – ISBN 966-7971-45-7
1254044
   Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча / В.М. Шапка, О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, І.В. Корнієнко, В.В. Грабченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1254045
  Кведарайте Система распределения прибыли и ее совершенствование в промышленности. (На примере шерстяной промышлен. Литов.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кведарайте Виолета-Бируте Антоновна; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
1254046
  Ходжаев Д.Г. Система расселения в СССР : (вопросы комплексного планирования) / Д.Г. Ходжаев, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт. – Москва : Экономика, 1977. – 159 с.
1254047
  Лахтин В.Н. Система расселения и архитектурно-планировочная структура городов Урала / В.Н. Лахтин. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.
1254048
  Питюренко Е.И. Система расселения и территориальная организация народного хозяйства / Е.И. Питюренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139с.
1254049
  Мангатаева Д.Д. Система расселения населения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Бурятский филиал ; Отдел социально-экономических исследований ; Д.Д. Мангатаева ; отв. ред. И.М. Занданов. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029079-3
Региональный аспект. – 1988. – 80 с.
1254050
  Смаль Валентина Владимировна Система расселения Черниговской области : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смаль Валентина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 239л. – Бібліогр.:л.198-239
1254051
  Смаль В.В. Система расселения Черниговской области. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Смаль В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1254052
  Свешников М.Н. Система расчетов между странами социалистического содружества / М.Н. Свешников. – М., 1964. – 40с.
1254053
  Казакова Е.В. Система расчетов характеристик снежного покрова для формирования начальных полей при численном моделировании погоды (на примере COSMO-Ru) / Е.В. Казакова, М.М. Чумаков, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2906
1254054
  Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1254055
  Куприй Н.И. Система реализации сельскохозяйственных продуктов колхозами на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Куприй Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 18л.
1254056
  Войскунский А.Е. Система реальностей: психология и технология / А.Е. Войскунский, М.А. Селисская // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 119-130. – ISSN 0042-8744
1254057
  Азарова А.В. Система регионального планирования в Японии // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 56-61. – ISSN 2218-1199
1254058
  Иоффе Л.С. Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ / Л.С. Иоффе. – Москва : Энергия, 1973. – 81 с.
1254059
  Чигак М. Система регулирования режима ускорения в изохронных циклотронах по фазе пролета пучка с применением управляющей ЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Чигак М.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1254060
   Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / В.В. Апопій [та ін.] ; за ред. : В.В. Апопія, І.М. Копича. – Київ : Академвидав, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 400-420. – ISBN 978-617-572-040-0
1254061
  Ніконов О.Я. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу / О.Я. Ніконов, В.О. Сильченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 139-142. – ISSN 1997-9568
1254062
  Морозов В.С. Система регулювання державних закупівель в ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 185-188
1254063
   Система регулювання паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1254064
  Зоценко О. Система регулювання ринку акцій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 83-92. – ISSN 1605-2005
1254065
  Підгайна Н.Я. Система регулювання світових фондових ринків в умовах кризи: основні компоненти та сучасні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Описано історію криз на фондовому ринку та інструменти, за допомогою яких регулюється ринок. Проаналізовано проблеми на шляху відновлення фондового ринку. In the article the author tries to investigate the history of rise and lapse of international ...
1254066
  Тимофієнко Л. Система регулювання суперечок стосовно інтелектуальної власності в СОТ // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1254067
  Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-48.
1254068
  Марцінковська О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні / О. Марцінковська, Т. Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1254069
   Система резервування та відновлення процесів для Linux / С.С. Судаков, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк, Т.П. Короткова, Є.С. Мещеряков // Мат. машини і системи, 2003. – № 2
1254070
  П"ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності / розмову вела Ірина Ніколайчук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436


  (Інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Т.В. П’ятчаніної.Сьогодні інноваційний розвиток України стає ...
1254071
   Система рейтинговой аттестации как метод стимулирования изучения студентами естественно-научных дисциплин / О.Н. Рыжова, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Пичугина, Л Китаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-57. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Охарактеризованы проблемы, возникающие в процессе преподавания курса физической химии студентам второго курса биологического факультета МГУ. Обсуждается предложенная система рейтинговой аттестации студентов, проиллюстрирован ее поощрительный и ...
1254072
  Василенко В.Ю. Система рейтингування як складова процесу формування іміджу закладу вищої освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2409-9805


  Проведено порівняльний аналіз топових, найбільш популярних рейтингів оцінювання ЗВО у світі, в Європі та в Україні. Визначені основні відмінності моделей формування іміджу зарубіжних закладів вищої освіти.
1254073
  Рыбинцев В.А. Система рекламирования продуктов виноделия : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1254074
   Система рекомендательно-библиографической информации для молодежи и пути ее совершенствования. – Москва, 1981. – 154 с.
1254075
  Крупа С.М. Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації / С.М. Крупа, Н.Б. Шаховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розглянуто та побудовано інформаційно-рекомендаційну систему щодо надання рекомендацій абітурієнту, який планує вступити до вищого навчального закладу після коледжу чи технікуму. Під час розроблення інформаційної системи ...
1254076
  Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1254077
  Андрушко С. Система релігійно-морального виховання В.В. Зеньківського // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 71-78
1254078
  Лисицын В.Н. Система ремонтного обслуживания предприятий региона: Пробл. формирования и управления. / В.Н. Лисицын. – Минск, 1991. – 94с.
1254079
  Космеда Т.А. Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт"вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 59-72. – ISBN 978-966-438-763-4
1254080
  Левин Г.Л. Система ретроспективной национальной библиографии в России // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.28-32. – ISSN 0869-6020
1254081
  Степанова А.Н. Система реформирования образования в современной России: компьютерные и традиционные технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 71-77. – ISSN 1811-0916


  Современный период развития системы образования характеризуется его компьютеризацией. Процесс становления новой системы образования сопровождается внесением корректив в содержание традиционных технологий обучения. Существуют трудности во внедрении ...
1254082
  Кравченко Наталия Климовна Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистичесмкой речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Дис... наук: / Кравченко Наталия Климовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.1-21
1254083
  Кравченко Н.К. Система речевых средств актуализации подтекства в русской публицистической речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Кравченко Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1254084
  Белякова Л.Д. Система речевых упражнений для развития навыка говорения на IV курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Белякова Л.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1254085
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. [и предисл.] Л. Петражицкого. – С.-Петербург : В тип. Императ. ун-та Св. Владимира
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1888. – VI, 168 с.
1254086
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. Л. Петражицкого. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – 1888. – VI, 114 с. – Конволют. - Переплетено с Вып. 2-4
1254087
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 3 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 176 с.
1254088
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 4 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 178 с.
1254089
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий. – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлих]
Вып. 4 : Кн. 5. Семейное право ; Кн. 6. Наследственное право. – 1908. – VIII, 244 с.


  На тит. стр. экз. № 146467 надпись: В дар библиотеке КГУ. Аспират химического факультета КГУ А. Бернштейн. 1937
1254090
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 2 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 174 с.
1254091
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 3 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 272 с.
1254092
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 4 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 244 с.
1254093
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 250 с. – Конволют. - Переплетено с: Вып. 1-4


  На тит. стр. напись: Вл. Бошко Киев 26/XI 41 (1940-зав. кафедри теорії д-ви і права, в 1944-49-декан)
1254094
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 1-16, 225-250 с.
1254095
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1910. – VIII, 272 с.
1254096
  Хвостов В.М. Система римского права : Учебник / В.М. Хвостов. – Москва : Спарк, 1996. – 532с. – ISBN 5-88914-053-1
1254097
  Хвостов В.М. Система Римского права : Конспект лекций проф. В.М. Хвостова. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 1 : Общая часть. – 1907. – XVI, 414 с.
1254098
  Дормидонтов Г.Ф. Система римского права Г.Ф. Дормидонтова. – студ. изд. – Казань : Типо-литография Императ. ун-та
[Часть Особенная] : Вещное право. – 1913. – 205 с.
1254099
  Афанасьев Ю.Т. Система рифтов Западной Сибири: (Тектоника и нефтегазоносность). / Ю.Т. Афанасьев. – Москва : Наука, 1977. – 102с. + карта
1254100
   Система рифтов Земли. – Москва : Мир, 1970. – 280с.
1254101
  Буй Д.Б. Система рівнянь в індуктивних множинах: операція рекурсії та метод Гаусса виключення невідомих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі обгрунтовується коректність застосування методу Гаусса послідовного виключення невідомих для розв"язку систем рівнянь в індуктивних множинах.
1254102
  Качмарик Я. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Качмарик, Р. Лупак // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 105-110. – ISBN 966-7574-11-3
1254103
  Земєлєва Л. Система роботи з обдарованими дітьми : (долаємо проблеми сучасної сільської школи / Л. Земєлєва, Ю. Кривенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 26-45
1254104
  Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв"язного мовлення в 4 - 8 класах / М.Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 137 с.
1254105
  Хома О.М. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами граматичного поняття "прикметник" / О.М. Хома, О.В. Станко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 73-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1254106
  Бакум З.П. Система роботи над творчістю Т.Г. Шевченка у процесі навчання українськой мови як іноземної / З.П. Бакум, В.А. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 273-286. – ISSN 2305-3852
1254107
  Остапчук О. Система роботи учителя - основа творчої педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26. – ISSN 0131-6788
1254108
  Соколова С.О. Система родів дієслівної дії у сучасній українській мові // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 287-292. – ISBN 966-7348-20-2
1254109
  Крюков М.В. Система родства китайцев / М.В. Крюков. – Москва, 1972. – 328с.
1254110
  Бонюк З.Г. Система роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Висвітлено історію систематики поліморфного роду Spiraea L. Внесено доповнення та уточнення до існуючих систем роду. Наведено модифіковану систему роду Spiraea L.
1254111
  Тимошко Г.М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1254112
  Широкоступ С.М. Система роздільного збору відходів як спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-966-285-274-5


  Розглядаються гуртожитки ХНУ імені В.Н. Каразіна як платформи накопичення та утворення твердих побутових відходів. З метою реалізації проектів селективного збору відходів застосовано графічний, статистичний та соціологічні методи.
1254113
  Шкільнюк Д.В. Система розпізнавання елементів дактильної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається питання розробки системи розпізнавання елементів дактильної мови. Запропоновано методи виділення ознак елементів дактильної мови The paper deals with the problem of dactyl language elements recognition system development. The ...
1254114
  Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога / А.А. Покровский. – М., 1928. – 143с.
1254115
  Шевченко В.Е. Система рубрикації газети - основа її архітектонічої організації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 44-50


  У статті аналізуються взаємозв"язки складників системи рубрикації сучасного газетного видання. Розкривається значення окремих елементів в рубрикації газети в цілому та на конкретних прикладах.
1254116
  Крылова Т.Ф. Система руководства самостоятельной работой учащихся по русскому языку в вечерней школе с заочной формой обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Крылова Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1254117
  Романович-Славатинский А.В. Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича
Ч. 1 : Основные государственные законы. – 1886. – VI, 299, 220 с. – Перепл. с 40 лекциями "Местное управление", написанных от руки и воспр. на гектографе (220 с.)
1254118
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая чсасть. – 1894. – VII, 591 с.
1254119
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1895. – VI, 670 с.
1254120
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1898. – [6], 478 с.


  На форзаце фамилия написана от руки: В. Войткевич-Павлович ВОЙТКЕВИЧ-ПАВЛОВИЧ - Василь Ілліч (1864 - 2.VIII 1927, Київ) - укр. правознавець. Закін. юрид. ф-т Київ, ун-ту. З кін. 90-х pp. 19 ст. — присяжний повірений Київ, суд. палати, водночас ...
1254121
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1900. – VI, 697 с.
1254122
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1901. – [4], 491 с.
1254123
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 5 : Права семейные и опека. – 1905. – VI, 385 с.


  На кн. печать: Книжный магазин "Труд" Н.В. Бибиковой, Киев
1254124
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 6 : Право наследования. – 1909. – VI, 547 с.
1254125
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 3-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая часть. – 1910. – VIII, 703 с.
1254126
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Отдельные обязательства. – 1912. – VIII, 655 с.
1254127
  Петерсон М.Н. Система русского правописания / М.Н. Петерсон. – М, 1955. – 108с.
1254128
  Курилович Ю.Р. Система русского ударения. / Ю.Р. Курилович. – 75-84с.
1254129
  Захаров Н.А. Система русской государственной власти : Юридическое исследование / Н.А. Захаров. – Новочеркасск : Электро-тип. Ф. Туникова, 1912. – 312, XII с.
1254130
  Максимейко М.О. Система Руської Правди в її проширеній редакції / М. О. Максимейко. – Київ, 1926. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. II, Київ 1926, с. 50-73
1254131
   Система с разделением времени АЗ. – К., 1973. – 48с.
1254132
  Дульзон А.А. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров / А.А. Дульзон, О.М. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 61-72. – ISSN 0869-3617


  Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского политехнического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, требования к интерфейсу, ...
1254133
  Вяткин Г Л. Система самостоятельной работы на уроках русского языка / Г Л. Вяткин, . – Саратов, 1983. – 125с.
1254134
   Система самостоятельных работ в курсе "Эстетическое воспитание". – М., 1975. – 57с.
1254135
  Асонова Г.С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР : (Из опыта работы) / Г.С. Асонова; Под. ред. И.С. Матрусова. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с
1254136
  Ходзинский К.Г. Система самостоятельных работ учащихся IX-XI классов вечерних (сменных) школ. (На материале истории и обществоведения) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ходзинский К.Г.; Гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л.
1254137
  Мусаев М.Р. Система самостоятельных работ учащихся на уроках родного (азербайджанского) языка в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев М.Р.; МВ и ССО АЗССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 31л.
1254138
  Керимов Захид Фархад оглы Система самостоятельных работ учащихся на уроках чтения (На материалах 3 классов азербайджанских школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Керимов Захид Фархад оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 22л.
1254139
  Иванова Р.Г. Система самотоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии / Р.Г. Иванова, А.Г. Иодко. – М, 1988. – 158с.
1254140
   Система самоуправления в коллективе учащихся профтехучилища. – М., 1989. – 107с.
1254141
  Коротков В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротков В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1254142
  Коротов В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротов В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1254143
  Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве / А.П. Козлов. – Красноярск, 1991. – 119с.
1254144
   Система Сатурна : Сборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 448с.
1254145
  Антощишина Н.І. Система сбалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 32-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1254146
  Кренделев Ф.П. Система сбора геологической информации на перфокартах / Ф.П. Кренделев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 73с.
1254147
  Хлаел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлаел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1254148
  Хлайел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлайел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1254149
  Иванова Нина Аркадьевна Система свертывания крови и тромбообразование у больных сахарным диабетом : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.05 / Иванова Нина Аркадьевна; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – М., 1972. – 24л.
1254150
   Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти / Р.Й. Когут, О.М. Печеник, М.Є. Тернюк, О.В. Шандиба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 30-36. – ISSN 2074-8922
1254151
   Система світової торгівлі ГАТТ/COTв документах. – Київ, 2000. – 598с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-02-6
1254152
   Система світової торговлі : Практичний посібник. – 2-е вид. – Київ : К.І.С., 2002. – 348с. – ISBN 966-8039-03-3


  Для підприємців, державних службовців, студентів, викладачів, науковців, політиків, журналістів, усіх хто цікавиться сучасними проблемами міжнародної торгівлі, політики і права
1254153
  Шедяков В. Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 1-3. – ISSN 1810-3944
1254154
   Система світу Коперника та сучасна астрономія. – Київ : Наукова думка, 1973. – 143 с.
1254155
  Кауль М.Р. Система свободных субстантивных словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Кауль М.Р. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 19 с.
1254156
   Система сейсмического контроля среды района водохранилища Нурейской ГЭС. – Душанбе, 1985. – 41с.
1254157
  Кузнецова В.О. Система семантических и словообразовательных отношений в сфере омогимии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова В.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1254158
  Авсаджанова Р.А. Система семейства вересковых : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Авсаджанова Р.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1975. – 43 с.
1254159
  Цепкова Н.Л. Система семейства толстянковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Цепкова Н. Л.; АН КазССР, Глав. бот. сад. – Алма-Ата, 1979. – 30л.
1254160
  Цуркан І. Система символів у поезіі Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 289-294. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1254161
  Карпов В. Система символів як основа військової культури давньої доби // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 46-49. – ISSN 2305-9389
1254162
  Ніколаєва А. Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 86-94


  У статті розглядаються особливості символічного захисту від уроків (запобіжні заходи). Автор аналізує походження "поганих очей" і місце вірування в житті православних українців на основі польових етнографічних матеріалів. В статье рассматриваются ...
1254163
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1254164
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1254165
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1254166
  Кобченко Н. Система синтаксичних зв"язків: класифікаційні пошуки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв"язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду - Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально ...
1254167
  Коваленко А.Г. Система синтеза и анализа гидравличесих сетей / А.Г. Коваленко, Н.С. Туева. – М, 1989. – 69с.
1254168
   Система синтеза программ для микропроцессоров. – Минск, 1989. – 82 с.
1254169
  Левинтов А.Ю. Система ситуационного управления оперивно-производственным планирование (на прим. агрегатостроительного предприятия) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Левинтов А. Ю.; МВСССР РСФСР, Моск. физ. технол. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1254170
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1254171
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1254172
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1254173
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1254174
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1254175
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1254176
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1254177
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1254178
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1254179
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1254180
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1254181
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1254182
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1254183
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1254184
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1254185
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1254186
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1254187
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1254188
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1254189
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1254190
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1254191
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1254192
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1254193
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1254194
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1254195
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1254196
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1254197
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1254198
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1254199
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1254200
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1254201
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1254202
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1254203
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1254204
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1254205
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1254206
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1254207
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1254208
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1254209
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1254210
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1254211
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1254212
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1254213
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1254214
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1254215
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1254216
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1254217
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1254218
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1254219
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1254220
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1254221
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1254222
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1254223
  Іжа М.М. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 146-156. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1254224
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1254225
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1254226
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1254227
  Міщенко Л. Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С.16-20. – ISSN 2306-6814
1254228
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1254229
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1254230
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1254231
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1254232
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1254233
  Бєлова Ю. Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 314-327. – ISSN 1026-9932
1254234
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1254235
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1254236
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1254237
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1254238
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1254239
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1254240
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1254241
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1254242
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1254243
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1254244
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1254245
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1254246
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1254247
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1254248
  Іваницький А.В. Система стандартів МОП у сфері робочого часу / А.В. Іваницький, М.І. Іншин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7625-74-1
1254249
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1254250
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1254251
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1254252
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1254253
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1254254
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1254255
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1254256
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1254257
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1254258
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1254259
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1254260
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1254261
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1254262
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1254263
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1254264
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1254265
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1254266
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1254267
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – М, 1963. – 195с.
1254268
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1254269
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1254270
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1254271
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1254272
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1254273
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1254274
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1254275
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1254276
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1254277
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1254278
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1254279
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1254280
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1254281
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1254282
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1254283
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1254284
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1254285
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1254286
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1254287
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1254288
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1254289
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – К, 1985. – 56с.
1254290
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1254291
  Пирожкова Ю.В. Система суб"єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування сучасний правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 266-270. – ISSN 1563-3349
1254292
  Мацелик Т. Система суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 439-445. – ISSN 1026-9932
1254293
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1254294
  Рудченко І. Система суб"єктів державного управління в інноваційній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 62-69
1254295
  Коломоєць Т. Система суб"єктів застосування адміністративно - примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно - примусової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.102-105
1254296
  Клочко А.М. Система суб"єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 34-39. – ISSN 2415-8577
1254297
  Литовченко О.В. Система суб"єктів контролю за діяльністю адміністративних судів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 71-76
1254298
  Олефіренко Е. Система суб"єктів контролю за правильним і цільовим використанням коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 52-55
1254299
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1254300
  Попова А. Система суб"єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб"єктів професійної фінансової діяльності, зокрема, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. В статье рассматриваются понятие, различные классификации ...
1254301
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1254302
  Чередник Н. Система суб"єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1254303
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1254304
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов. – Уфа, 1972. – 160с.
1254305
  Козюба М.І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1254306
  Черемнова А.І. Система судів цивільної юрисдикції у світлі судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7530-15-1
1254307
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1254308
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1254309
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1254310
  Козюбра М. Система судоустрою України: історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 75-79
1254311
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1254312
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1254313
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1254314
  Барановський М.О. Система суспільно-географічних факторів формування територіальної організації пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 20-23
1254315
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1254316
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1254317
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1254318
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1254319
  Вісторф О. Система сучасного менеджменту "Balanced scorecard" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-239. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано аналіз переваг, які надає застосування на підприємстві нової системи управління процесами.
1254320
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1254321
  Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятий. / С.А. Щенков. – М, 1973. – 142с.
1254322
  Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 143-148
1254323
  Соколенко О.Л. Система та види правоохоронних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 143-149. – ISSN 2078-3566
1254324
  Мєзєнцева Н.Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами українських авторів) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-89.
1254325
  Тягієв С.Р. Система та класифікація екологічних обов"язків фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 396-403. – ISSN 1563-3349
1254326
  Гаврилюк Т.В. Система та механізми корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 40-42
1254327
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління загальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 81-88. – ISBN 978-617-566-151-2
1254328
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління спеціальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 88-135. – ISBN 978-617-566-151-2
1254329
  Сезонова О. Система та повноваження суб"єктів адміністративно-правового забезпечення надання освітніх послуг закладами вищої освіти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 82-85. – ISSN 2524-0129
1254330
  Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 12-24


  Стаття ставить три основні питання: що являють собою існуючі МЕОрг - безладну суміш різноманітних інституцій або систему зв"язаних між собою елементів та компонентів? Чи існує право МЕОрг як структурний підрозділ міжнародного економічного права? Який ...
1254331
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 26-30
1254332
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 24-28
1254333
  Расторгуева В.С. Система таджикского глагола. / В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. – М., 1964. – 292с.
1254334
  Ляи Ж. Система Тайлора и физиология труда / Ж. Ляи. – Москва. – 168 с.
1254335
  Топузов Олег Система творчих завдань як засобів формування креативності на уроках історії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
1254336
  Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 234-241


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості текстів малої форми в молодіжних виданнях, визначальні ознаки способу подання інформації в таких мас-медіа та специфіка молодіжного дискурсу. The article considers the linguistic and stylistic ...
1254337
  Авдеева А.Ф. Система телемеханизации, сигнализации и связи горного производства : учеб. пособие / А.Ф. Авдеева, В.Г. Валеев, Н.А. Лобович ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград : Ленингр. горн. ин-т, 1975. – 68 с. – Библиогр.: с. 66
1254338
  Хорозов О.А. Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 194-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1254339
  Перекатов В.И. Система телеобработки МВК "Эльбрус-1". Препринт № 4 за 1977 г. / В.И. Перекатов. – М., 1977. – 26с.
1254340
  Добреньков В.И. Система теоретической социологии Вильфредо Парето / В.И. Добреньков, А.Г. Рахманов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-73. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1254341
  Жаворонкова И.А. Система терминальных тонов в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова И.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 19л.
1254342
  Кручинин В.В. Система тестирования,основанная на генерации вопросов и тестовых заданий / В.В. Кручинин, М.Ф. Молочко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.30-35.
1254343
   Система тестування - основа моніторингу якості освіти вищих військових навчальних закладів. / Б В. Добровольський, Ю.Б. Добровольський, О.І. Зарицький, В.Л. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2008. – Вип. № 16. – С. 192-197
1254344
  Вакарчук І.О. Система тестувань : для вступників до Львівського національного університету ім. І. Франка / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 120с.
1254345
  Матюшко И.С. Система технических устройств обучения и контроля и методика их использования при преподавании математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Матюшко И.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 23л.
1254346
  Киселев Г.Ф. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений / Г.Ф. Киселев. – М., 1991. – 384с.
1254347
  Варламов Євгеній Миколайович Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Варламов Є.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1254348
  Дадашев Б.А. Система технологій : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищих навчальних закладів / Дадашев Б.А., Обливанцов В.В., Гордієнко В.П. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-29-8
Розділ 1 : Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу. – 2008. – 294с.
1254349
  Остапчук М.В. Система технологій ( за видами діяльності ) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 888 с. – ISBN 966-655-063-6
1254350
  Янковский А.В. Система типов спаривания, сингенов, миксотипов и способы реорганизации ядерного аппарата у Paramecium putrinun C. et. L. : Автореф... кандидата биол.наук: / Янковский А.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
1254351
  Прищепа О.В. Система типу М/М/с/N з однією спробою повтору, керована гістерезисною стратегією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку для системи типу M/M/c/N з однією спробою повтору. Для даної системи використовується гістерезисна стратегія керування. Знайдено ефективний алгоритм підрахунку ...
1254352
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 163л. – Бібліогр.: л. 132-163
1254353
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1254354
  Тань Система тонов в кантонском диалекте (экспериментальное исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тань Ао-Шуан ; Ин-т восточных языков. – Москва, 1972. – 26 с.
1254355
  Волков Н.В. Система торгово-экономической эксплуатации развивающихся стран / Н.В. Волков. – Москва, 1984. – 200с.
1254356
  Макаренко М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 238с. – ISBN 978-966-8958-23-6
1254357
  Томах В.В. Система трансферу технологій як складова інноваційної інфраструктури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 115-120. – ISSN 2222-4459
1254358
  Шеллинг Й Ф.В. Система трансцендентального идеализма / Й Ф.В. Шеллинг. – Ленинград : ОГИЗ, 1936. – 479с.
1254359
  Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма / Ф.В.Й. Шеллинг. – Л., 1936. – 479с.
1254360
   Система тренировочных задач и упражнений по математике. – Москва, 1991. – 206 с.
1254361
  Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1975. – 200с.
1254362
  Мороз В.М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 107-109
1254363
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 356-413
1254364
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1254365
  Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-49
1254366
  Мацюк Анатолий Романович Система трудовых правоотношений развитого социалистического общества : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.05 / Мацюк Анатолий Романович; Ин-т государства и права. – М., 1985. – 39л.
1254367
   Система трудоустройства населения в СССР и пути ее совершенствования. – Владивосток, 1989. – 189с.
1254368
  Горбачева О.Ю. Система тьюторського супроводу професійного становлення психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 110-119. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1254369
  Чернійчук В.М. Система Угод про партнерство і співробітництво ЄС: критика з точки зору завдань європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.130-137
1254370
  Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии / В.В. Оксамытный. – Киев : Наукова думка, 1977. – 143с.
1254371
  Багрий-Шахматов Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право / Багрий-Шахматов. – Москва, 1969. – 78с.
1254372
   Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса : монография / В.В. Соболев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. гор. ун-т". – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233-246. – ISBN 978-966-348-318-4
1254373
  Олехнович М. Система ударения в русском языке и методика его изучения в школах Народной Польши : Автореф... докт. пед.наук: / Олехнович М.; АПН РСФСР, НИИ общего и политехн. образ. – М., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1254374
  Каваляускас В. Система ударения глаголов литовского языка с суффиксом -auti // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Для глаголов с суффиксом -auti современного литер. литовского языка характерно нерегулярное ударение. Конкретный тип акцентуации (корневой или суффиксальный) обусловливают различные фонетические, морфонологические, семантические, деривационные явления. ...
1254375
  Зданевич И.К. Система ударния причастий в современном русском языке. / И.К. Зданевич. – Горький, 1959. – 104с.
1254376
   Система удобдрений полевых культур при интенсивной технологии возделывания на мицеллярно-карбонатной почве в степной зоне земледелия. – ст.Персиановка, 1990. – 98с.
1254377
  Самойлов И.И. Система удобрения в северооборотах Нечерноземной зоны. / И.И. Самойлов. – М-Л, 1948. – 128с.
1254378
  Найдин П.Г. Система удобрения в севообороте / П.Г. Найдин. – Москва, 1956. – 32с.
1254379
   Система удобрения растений. – Владимир, 1951. – 40с.
1254380
  Власюк П.А. Система удобреня травопільних сівозмін у степових і лісостепових районах УРСР / П.А. Власюк. – Київ, 1949. – 32с.
1254381
  Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-51. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1254382
  Голутвин И.А. Система универсальных модулей для сцинтилляционных счетчиков / И.А. Голутвин, Ю.В. Зеневский. – Дубна, 1963. – 13 с.
1254383
  Вергун В.А. Система університетської освіти у Великій Британії та Франції / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 57-77. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1254384
   Система управления базами данных ДИСОД. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
1254385
  Воевудко А.Э. Система управления базами данных для реализации пакетов праикладних программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко А. Э.; АН СССР Вычислит. цен-р. – М., 1988. – 196л. – Бібліогр.:л.190-196
1254386
  Воевудко Анатолий Эдуардович Система управления базами данных для реализации пакетов прикладных программ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко Анатолий Эдуардович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
1254387
   Система управления базами данных на основе оперционной системі МИНИОС и СУБД ОКА. – Таллин : Валгус, 1980. – 181с.
1254388
   Система управления базами данных СЕДАН. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 102 с.
1254389
  Мисаревич Н. Система управления в белорусских городах по привилеям на магдебургское право // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 111-112
1254390
  Красковский Е.Я. Система управления в вузе и пути её совершенствования / Е.Я. Красковский. – Москва, 1974. – 19с.
1254391
   Система управления данніми в реальном масштабе времени. – Минск, 1980. – 96с.
1254392
  Жуковская Т.Н. Система управления и административная практика в Петербургском университете в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 21-32. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1254393
  Фасоля А.А. Система управления инновационным компонентом качества образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 28-35.


  Рассмотрены уточненные понятийный аппарат, атрибуты системы управления инновационным компонентом качества формирования компетентного специалиста в вузе. Обоснована актуальность подхода к управлению качеством на основе расширения традиционной «пирамиды ...
1254394
  Дьякон В. Система управления интеллектуальным капиталом предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 51-58


  В статье исследованы вопросы построения системы управления интеллектуальным капиталом предприятия. Определены основные аспекты управления интеллектуальным капиталом в рамках 3 подсистем (подсистемы управления человеческим капиталом, подсистемы ...
1254395
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1983. – 34с.
1254396
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1983. – 34с.
1254397
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1984. – 20с.
1254398
  Галанец В.Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии. / В.Г. Галанец, Т.Г. Дудар. – Львов, 1980. – 160с.
1254399
   Система управления народнім хозяйством в ВНР. – Будапешт, 1972. – 304с.
1254400
  Волков Юрий Евгеньевич Система управления обществом и ее развитие в процессе формирования коммунистических общественных отношений : Автореф... д-ра философ.наук: / Волков Юрий Евгеньевич; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 40л.
1254401
  Давыдов В.Г. Система управления охраной труда на машиностроительном предприятии / В.Г. Давыдов, А.П. Кузьмин. – М., 1989. – 159с.
1254402
   Система управления охраной труда на предприятии. – М., 1985. – 96с.
1254403
  Эллерт Ф.И. Система управления продольным движением при приземлении самолета в режиме выравнивания / Ф.И. Эллерт, К.В. Мерриэм. – М., 1963. – 36с.
1254404
  Ремыга В.Н. Система управления промышеленностью КНР (1949-1980) / В.Н. Ремыга. – М., 1982. – 191с.
1254405
   Система управления профориентацией молодежи Индустриального района г.Перми. – Пермь, 1981. – 301с.
1254406
  Бородин В.В. Система управления советской промышленностью в реконструктивный период (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Бородин В.В. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак. – Москва, 1968. – 18 с.
1254407
  Кутта Ф. Система управления социальными процессами / Ф. Кутта. – М., 1979. – 158с.
1254408
  Иванов В.Н. Система управления трудовым коллективом. / В.Н. Иванов. – М., 1977. – 32с.
1254409
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – М., 1980. – 543с.
1254410
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 583с.
1254411
  Панкратова Т.А. Система управления финансами в электронном распределённом университете // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 132-140. – ISSN 1818-4243


  В статье дается обоснование построения автоматизированной системы управления финансами в электронном распределенном университете, приводятся принципы построения такой системы, детализируются блоки комплексной системы управления финансами, ...
1254412
   Система управления экономикой развитого социализма. – М., 1982. – 304с.
1254413
  Соловьёв В.П. Система управления, ориентированная на достижение качестваобразования выпускников вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 11-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается основополагающая миссия вузов – подготовка выпускников вузов с требуемым уровнем качества, которая будет успешно выполняться при использовании современной системы управления, основанной на принципах менеджмента качества. Освещаются ...
1254414
  Пиччи Л. Система управления, основанная на репутации, и "читаемость" государства для граждан // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 115-121. – ISSN 0321-2017
1254415
  Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику / Д.Д. Цабрия. – М, 1990. – 271с.
1254416
  Фреймейер П. Система управленияч симатик как первая ступень автоматизации тепловых электростанций / П. Фреймейер, М. Юнг. – Москва, 1965. – 16с.
1254417
   Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2006. – 156с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-18-7
1254418
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-392-2
Частина 1. – 2004. – 168с.
1254419
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-397-3
Частина 2. – 2005. – 168с.
1254420
  Сєрік Ю.В. Система управління банківськими ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 114-118
1254421
  Кришталь Г. Система управління валютними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 108-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1254422
  Адирова Т.І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв
1254423
  Олех Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1254424
  Мозговий Р.А. Система управління військами: деякі аспекти оцінювання ефективності функціонування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 155-160. – ISSN 2311-7249


  Оцінити внесок системи управління військами у досягнення кінцевої мети операції (бойових дій) на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління військами є достатньо складною проблемою. Оцінка ефективності функціонування системи управління ...
1254425
  Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-21. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1254426
  Макогон В. Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 83-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1254427
  Макогон В.Д. Система управління державним боргом в умовах інституційних перетворень // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 160-166. – ISSN 2306-546X
1254428
  Крайчак Є.В. Система управління державним зовнішнім боргом України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 38-42. – ISSN 2306-6806
1254429
  Єфименко Т.І. Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 28-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1254430
  Тарасюк М.В. Система управління дефіцитом бюджету / М.В. Тарасюк, Н.М. Тімошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
1254431
  Бублій Г.А. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто державну політику в галузі освіти, стратегічні завдання реформування вищої освти в Україні, європейський досвід регулювання діяльності вищих навчальних закладів, особливості розвитку вузів в Україні. The author examines a public policy in ...
1254432
  Хмельников А. Система управління економічною сферою регіону в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 108-120
1254433
  Потій В.З. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україні / В.З. Потій, Г.П. Куліш // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 54-59. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1254434
  Тараненко Ю.В. Система управління запасами на торговельних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1254435
  Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41
1254436
  Дєгтяр А.О. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / А.О. Дєгтяр, М.П. Бублій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 177-183. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1254437
  Нікітченко Ю.С. Система управління зношеними шинами: модель відповідальності виробника в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 104-107
1254438
  Білоног Т.В. Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 301-305


  Досліджено теоретико-методичні основи системи управління інвестиційними проектами промислового підприємства та виокремлено основні фази її реалізації. Визначено основні характеристики та завдання кожної фази.
1254439
  Корж М.В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 69-73. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857
1254440
  Шпак Н.О. Система управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1254441
  Морозов О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-6422
1254442
  Сало І.В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І.В. Сало, О.В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 279-286 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1254443
  Павлова В.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-176. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1254444
  Крупіна С. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Крупіна, Н. Яблонська // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 133-143. – ISSN 2409-9260
1254445
  Кришталь Г. Система управління кредитними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 105-112. – ISSN 1605-2005
1254446
  Покидько Л.М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Покидько Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1254447
  Зверук Л.А. Система управління ліквідністю банківської установи / Л.А. Зверук, В.Ю. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 394-401. – ISSN 2222-4459
1254448
  Меленюк В.О. Система управління малими промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 177-181. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1254449
  Карпенко Н. Система управління маркетингом у споживчій кооперації: методологія і практика // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 37-42. – ISSN 1606-3732
1254450
  Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-47. – ISSN 0321-0499
1254451
  Шмиголь Н.М. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1254452
  Горська А.С. Система управління музеєм. Українська та французька модель // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 318-324
1254453
  Милько В.І. Система управління навчальними округами Російської імперії (1881-1888) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 65-70. – ISSN 2076-8982


  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1881-1888 рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах ...
1254454
  Некрасенко Л.А. Система управління оборотним капіталом на підприємствах / Л.А. Некрасенко, І.С. Борисова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 11-14. – ISBN 978-617-645-235-5
1254455
  Рибалка Н.О. Система управління органами прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 2. – С. 154-159. – ISSN 1999-5717
1254456
  Поліщук М.І. Система управління освітою в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1254457
  Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 3-14.
1254458
  Демчук Г.В. Система управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах Європейского Союзу (на прикладі Румунії) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 103-112. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688


  В статті проаналізовано законодавчу і нормативну базу Румунії та основні принципи її адаптації до стандартів ЕС. Розглянуто сучасну систему управління охороною праці (СУОП) новоприйнятого члена Европейского Союзу (ЕС). Висвітлені органи державного ...
1254459
  Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 51-54. – ISSN 1729-7206
1254460
  Кришталь Г. Система управління процентним ризиком комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1254461
  Акчуріна Ю.М. Система управління ризиками в аспекті антикризового управління підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1254462
  Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 87-93
1254463
  Бережнюк І. та інші Система управління ризиками у міжнародних стандартах та митному кодексі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 9-15. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено зарубіжний досвід формування та впровадження системи управління ризиками в митній справі.
1254464
  Коновалов Ю.О. Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти / Ю.О. Коновалов, О.В. Миронов // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 127-132. – ISSN 2309-1533
1254465
  Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 30 пунктів. – ISSN 1810-3944
1254466
  Романченко І.С. Система управління станом навколишнього середовища на промислових об"єктах військового призначення (на прикладі Житомирського ремонтно-механічного заводу) / І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 205-214


  У статті розглядається система управління, станом навколишнього середовища, структура й функції які значно покращують якісний процес управління та забезпечує постійне спостереження за екологічним станом навколишнього середовища на промислових ...
1254467
  Ситницький М. Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31


  Систематизовано основні точки зору щодо визначення сутності системи управління стратегічною гнучкістю підприємства, а також наведена й проаналізована структура, елементи, принципи та методи системи управління стратегічною гнучкістю вітчизняних ...
1254468
  Гончарук Н. Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Гончарук, Г. Колєда // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 95-103. – ISSN 2414-4436
1254469
  Мельник С.І. Система управління фінансовою безпекою підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 76-82
1254470
  Виноградов В.М. Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 7-13. – ISSN 2306-546X
1254471
  Педак І.С. Система управління якістю - запорука рентабельності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.235-237. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1254472
   Система управління якістю адміністративних послуг : навч. посібник / [упоряд. Є.М. Хриков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 207, [1] с. – Бібліогр. наприкінці теми
1254473
  Шевченко В.В. Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1254474
  Теровансов М.Р. Система управління якістю вищої освіти // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 93-98. – ISSN 1993-0259


  Розвиток вищої освіти, обумовлений глобальними процесами, відбиває її ринкову спрямованість, тенденції до формування єдиного освітнього простору та порушує питання про удосконалення механізмів управління якістю навчання. Різні підходи і механізми ...
1254475
  Дубобєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1254476
  Лалакулич М.Ю. Система управління якістю державного фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 17-20
1254477
  Заїка С.О. Система управління якістю інноваційного проекту / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 113-123. – (Економічні науки)
1254478
  Кагановська Т. Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87.
1254479
  Мазараки А.А. Система управління якістю КНТЕУ як інструмент забезпечення якості освітньої діяльності на якості вищої освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 114-121. – ISBN 978-966-622-885-0
1254480
  Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49.
1254481
  Мицюк С.В. Система управління якістю продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 280-288.
1254482
  Цурік О.В. Система управління якістю продукції в діяльності інтегрованої структури // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 155-160. – ISSN 1729-7206
1254483
   Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 150 9001-2000 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – C. 63-65. – ISSN 1682-2366
1254484
  Смовженко Тамара Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 / Смовженко Тамара, Семів Роман // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-65. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід Університету банківської справи НБУ з упровадження системи управління якістю освіти на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
1254485
  Єрмошенко М.М. Система управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.М. Єрмошенко, Г Д. Гольцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1254486
  Максименко Д.В. Система управлінського обліку за центрами відповдальності / Д.В. Максименко, В.М. Головачко, Ю.Ю. Павловська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 139-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1254487
  Бачинський В.І. Система управлінської звітності кооперативних організацій та підприємств: концептуальні підходи до організації та методологія формування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 10-12. – ISBN 978-611-01-0721-1
1254488
   Система управлінської інформації в банку : монографія / [Г.П. Табачук та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 459, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 448-459. – ISBN 978-966-484-132-7
1254489
  Фетисова Л.Н. Система упражнений в подготовительном курсе геометрии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фетисова Л.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1254490
   Система упражнений в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1990. – 236с.
1254491
  Комков И.Ф. Система упражнений для обучения иностранным языкам в школе / И.Ф. Комков. – Минск, 1968. – 227с.
1254492
  Мазина Л.З. Система упражнений для обучения иностранцев русской интонации / Л.З. Мазина. – Москва : Русский язык, 1989. – 146с.
1254493
   Система упражнений для обучения пониманию немецкого текста. – Курск, 1975. – 75с.
1254494
  Масленников Александр Иванович Система упражнений по освоению закона пропорциональности тоновых и цветовых отношений в живописи при подготовке художников-педагогов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Масленников Александр Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
1254495
  Лихач Т.П. Система упражнений по развитию связной речи с использованием морфемных и деривационных ресурсов русского языка на уроках изучения словообразования в VI - VII классах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 321-327. – ISSN 2522-493X


  К обсуждению предлагается система упражнений с логической последовательностью этапов (алгоритмом) развития и совершенствования у учащихся VI – VII классов умений продуцировать связные высказывания с опорой на морфемно-деривационный механизм русского ...
1254496
  Косман Л.С. Система упражнений по фразеологии немецкого языка для языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Косман Л. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 24л.
1254497
  Макарова Л.А. Система упражнения по пунктации при изучении морфологии в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Макарова Л. А.; МВССО, РСФСР, Ирку.ГУ. – Енисейск, 1962. – 23л.
1254498
  Гагин В.Е. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / В.Е. Гагин, Н.В. Котельникова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 24-29 : рис. – Библигр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1254499
  Макаренко А.А. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / А.А. Макаренко, В.С. Моисеева, С.Ю. Толстых // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-32 : схема. – Библигр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1254500
  Гладишев В. Система уроків з вивчення комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" у межах естетики класицізму / В. Гладишев, Т. Ружевич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 43-48
1254501
  Ситченко А. Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки"


  Коротко про митця. Романтичність, ліричність - невід"ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства - старт у майбутнє життя дорослих. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки)
1254502
  Янковий С. Система уроків з вивчення повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 43-49
1254503
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". 6 кл. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.21-31.
1254504
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Еміля Золя "Кар"єра Ругонів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 2-21
1254505
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Жуля Верна "П"ятнадцятирічний капітан" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 8-23
1254506
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-60.
1254507
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля до Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 23-40
1254508
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 22-37
1254509
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-45
1254510
  Почтар К. Система уроків з вивчення творчості А.Малишка
1254511
  Гузь О.О. Система уроків з вивчення творчості Габріеля Гарсія Маркеса. Премія 1982 року / О.О. Гузь, С.О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-28
1254512
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 47-54
1254513
  Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського
1254514
  Рибка Олена Система уроків з теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 20-30 : Схеми., табл., діаграми
1254515
  Нестеренко С. Система уроків за повістю Осипа Назарука "Роксоляна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 42-50. – ISSN 0130-5263
1254516
  Ситченко А. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент)
1254517
  Ялтанець Т.Л. Система уроків за романом Болеслава Пруса "Фараон" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1254518
  Уліщенко А. Система уроків за творчістю Івана Багряного в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1254519
  Трубіцина В. Система уроків за творчістю Наталени Королеви // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С 9-12.
1254520
  Бондаренко Л.Л. Система уроків за творчістю Педро Кальдерона // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.11-18.
1254521
  Решодько Лідія Система уроків за темою "Прислівник" : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
1254522
  Новикова Система уроков по М.А. Булгакову : (жизненный и творческий путь писателя, его роман "Мастер и Маргарита") / Новикова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 44-53
1254523
   Система учебно-воспитательной работы в педагогическом институте как условие совершенствования качества подготовки специалистов. – Саратов, 1972. – 298с.
1254524
  Турук И.Ф. Система учебных пособий по иностранному языку в английской высшей технической школе / И.Ф. Турук, Л.П. Зайцева. – Москва, 1972. – 56с.
1254525
  Успенский К.М. Система учета и оценки успеваемости учащихся по физике / К.М. Успенский. – Москва, 1951. – 35 с.
1254526
  Писарев И.Ю. Система учета и статистики народного хозяйства СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1947. – с.
1254527
  Петровский В.С. Система учета себестоимости перевозочных операций на железных дорогах СССР / В.С. Петровский. – М-Л, 1932. – 252с.
1254528
  Митрофанова С. Система учета фонда / Светлана Митрофанова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 22-26. – ISSN 1608-4071


  О политике учета библиотечных фондов.
1254529
  Гостєв В.В. Система фазового автопідстроювання з цифровим оптимальним за швидкодією регулятором / В.В. Гостєв, О.К. Бондарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження системи фазового автопідстроювання з оптимальним за швидкодією цифровим регулятором, який апроксимує вхідне діяння сигналом, який лінійно змінюється. The results of a research of a system of a PLL with an optimum on speed ...
1254530
  Снедкова В.К. Система фазовой автоподстройки с фильтрами высоких и нижних частот : Автореф... канд. техн.наук: / Снедкова В.К.; Московский энергетич. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1254531
  Торчигин В.П. Система файлов МВК "Эльбрус" / В.П. Торчигин. – М, 1977. – 39с.
1254532
  Діаб А.М. Система факторів функціонування агропромислового територіального комплексу столичної області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 106-108
1254533
  Мельниченко Т.Є. Система факторів, що формують мотивацію іноземних студентів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1254534
  Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83-94. – ISSN 0321-0499
1254535
  Якимчук Лариса Павловна Система факторов себестоимости промышленной продукции и исследование их взаимодействия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якимчук Лариса Павловна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1254536
  Коротких В.И. Система философии Гегеля как предмет историко-философского рассмотрения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-20. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1254537
  Юдин В.А. Система финансирования геологоразведочных работ и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Юдин В.А.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1254538
   Система финансово-экономического образования. – Москва, 1931. – 64с.
1254539
   Система финансового менеджмента высшего учебного заведения : Монография. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602с. + CD-ROM. – ISBN 966-8278-88-7
1254540
  Ячнюк М.Ю. Система фізичного виховання на Буковині (ХІХ - ХХ ст.) та можливості її використання на сучасному етапі / М.Ю. Ячнюк, І.О. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 301-305. – Бібліогр.: с. 304. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1254541
  Рогов Г.К. Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: складові концепції // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 222-229. – ISSN 2313-4569


  "Досліджено проблеми, пов’язані з формуванням фінансів сталого розвитку. Доведено, що корпоративний сталий розвиток можливий лише в умовах функціонування фінансових механізмів його забезпечення. Фінансові механізми корпоративного розвитку в Україні, як ...
1254542
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Дис. ... д-ра. екон. наук. Спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Дрозд І.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 448л. – Бібліогр.: л. 373 - 448
1254543
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.06.04 / Ірина Кузьмівна Дрозд; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1254544
  Дрозд І. Система фінансово-економічного контролю. Регулювання норм професійної етики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1810-3944
1254545
  Катигробова О.В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 281-285
1254546
  Катигробова О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо його подальшого розвитку. В статье определено сущность системы финансового ...
1254547
  Гайка О.Р. Система фінансового законодавства та її структурні елементи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-90. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1254548
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254549
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л.180-206
1254550
  Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 132-139. – Бібліогр.: 4 назви
1254551
   Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку : монографія / Дікань Л.В. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-676-406-8
1254552
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : законодавче забезп. курсу / Балануца Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 405, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2588-03-3
1254553
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : навч. посіб.-практикум / О.О. Балануца ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 316, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 304-316. – ISBN 978-966-2533-01-9
1254554
  Кріцина К.С. Система фінансового планування вітчизняних підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 246-247. – ISBN 978-966-188-219-4
1254555
  Дорошенко Д.П. Система фінансового права та система фінансового законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 3 (25). – С. 4-8
1254556
  Вишновецький Вадим Михайлович Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вишновецький Вадим Михайлович; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 214л. – Бібліогр.: л.:185-214
1254557
  Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Вишновецький В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с. – Бібліогр.:с.17-18
1254558
  Пришва Н.Ю. Система фінансового права: теоретичні проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 42-50.
1254559
  Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 35-50. – ISSN 2411-4413
1254560
  Сніщенко Р.Г. Система фінансової безпеки як інструментарій учасника фінансового ринку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 95-101. – ISSN 2307-9878


  Метою роботи є вдосконалення знань про інструментарій фінансової безпеки учасника фінансового ринку. Аргументація автора спирається на теоретичне узагальнення і порівняння результатів останніх досліджень і публікацій з проблематики фінансової безпеки, ...
1254561
  Суховий Д.І. Система фінансування державних соціальних гарантій в Україні: стан, проблеми, напрями удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 167-171
1254562
  Василенко О.В. Система фінансування індустріально-технічних ВНЗ у 1920-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті встановлено етапи реформування системи фінансування індустріально-технічних ВНЗ, визначено джерела, розміри надходження коштів та тенденції розвитку, показано особливості фінансування індустріально-технічних інститутів та технікумів. ...
1254563
  Островецький В.І. Система фіскальних інструментів розподілу природно-ресурсної ренти в Україні та перспективи її трансформації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 133-142
1254564
  Сокіл Г. Система фольклорних жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 132-139. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1254565
  Ахундов А.А. Система фоне современного азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Ахундов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 90л. – Бібліогр.:с.89-90
1254566
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Будаев А. Ж.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
1254567
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка. / А.Ж. Будаев. – Нальчик, 1968. – 162с.
1254568
  Суренгийн Моомоо. Система фонем современного монгольского языка (эксперим. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: / Суренгийн Моомоо.; ЛГУ. – Л., 1970. – 24л.
1254569
  Васильев В.А. Система фонологических оппозиций Н.С.Трубецого в применении к английскому языку / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 27с.
1254570
   Система форм и методов воспитания ответственного отношения школьников к учению. – Омск, 1990. – 122с.
1254571
  Мошеев И.Б. Система форм изъявительного накланения в русском и таджикском языках. (Опыт сопоставит. изучения как основа для разработки методики преподавания рус. яз. в тадж. школе) : Автореф... канд. филол.наук: / Мошеев И.Б.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 38л.
1254572
  Онышкевич М.М. Система форм местоимений в западных говорах УССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Онышкевич М.М. ; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1975. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1254573
  Чередов И.М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. / И.М. Чередов. – М., 1987. – 150с.
1254574
  Сокоринський Ю.В. Система форм спеціального пенсійного забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 90-93. – ISSN 2617-5967
1254575
  Кромина Л.А. Система формирования заказа литературы для вуза на основе ранжирования изданий по объективным показателям содержательной значимости / Л.А. Кромина, В.В. Миронов, Р.А. Ярцев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 88-101


  Обсуждается проблема комплектования книжного фонда библиотеки вуза в условиях отсутствия заявок на литературу от подразделений. Для решения проблемы вводятся локальные рейтинги книжных изданий как показатели объективной значимости для вуза и методика ...
1254576
  Качалов Д.В. Система формирования педагогической культуры студентов вуза - будущих учителей в инновационной образовательной среде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-74. – ISSN 1726-667Х
1254577
  Жураев А.А. Система формирования физической культуры студента в Ташкентском государственном педагогическом университете // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 148-153
1254578
  Барсукова Н.А. Система формирования цифрового контента Национальной библиотеки Республики Казахстан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-54
1254579
  Смалько О. Система формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету в позааудиторній виховній роботі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1254580
  Грубінко В.В. Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін / В.В. Грубінко, А.В. Степанюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 227-235. – ISSN 2312-5993
1254581
  Криштанович С.В. Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 122-125. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Сучасний ринок праці потребує менеджерів фізичної культури і спорту, які здатні оперувати знаннями, активно діяти, вміти швидко приймати відповідальні рішення в проблемних ситуаціях, вирізнятися мобільністю, конструктивністю, здатністю до адаптації, ...
1254582
  Субота Л.А. Система формування комунікативної компетентності іноземних студентів фармацевтичних спеціальностей у процесі навчання української і російської мови : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Субота Лариса Андріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 67 назв
1254583
  Федірчик Т. Система формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи / Т. Федірчик, Н. Нікула // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 226-237. – ISSN 2312-5993
1254584
  Радченко Г.А. Система формування та управління людськими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1254585
  Гура Н.О. Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1254586
  Иванов В.Г. Система фотографирования пузырьковой камеры в условиях прохождения световых лучей через многие среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 13-2995 / Иванов В.Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л.
1254587
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем (на материале francais fondamental) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Крючков Г. Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1980. – 217л. – Бібліогр.:л.195-217
1254588
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1254589
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1254590
  Муминов Якуб Абдурахманович Система функций консонатных групп : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Муминов Якуб Абдурахманович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 21л.
1254591
  Сенько В.А. Система функциональных модулей логической электроники для проведения экспериментов на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 401 / Сенько В.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 15л.
1254592
  Булкат М.С. Система функцій судової влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 201-211. – ISSN 2306-9082
1254593
   Система функцій, біортогональна з многочленами, спорідненими з многочленами Чебишова / М. Сухорольський, Достойна, , О. Веселовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Для многочленів комплексної змінної, які споріднені з многочленами Чебишова, побудовано асоційовані функції, біортогональні з ними на замкнених кривих комплексної площини. Встановлено умови, за яких аналітичні функції розкладаються в ряди за ...
1254594
  Піскун О. Система характеротворчих засобів у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 27-34. – (Філологічні науки)
1254595
  Чичерин Б.Н. Система химических элементов. [1]. : [3 т.] / [соч.] Б.Н. Чичерина // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 104 с.
1254596
  Гренбэе Г.В. Система хозрасчета промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: / Гренбэе Г. В.; МГУ. – М., 1963. – 17л.
1254597
  Гринин Владимир Георгиевич Система хозрасчетных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гринин Владимир Георгиевич ; Киевск. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1981. – 18 с.
1254598
  Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна Система хозрасчетных стимулов достижения конечных результатов основного производительного звена : Дис... канд. эконоом.наук: 08.00.01 / Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 168л. – Бібліогр.:л.154-162
1254599
  Лаптев В.В. Система хозяйственных договоров в Германской Демократической Республике. / В.В. Лаптев. – М., 1959. – 208с.
1254600
  Нечерда В. Система хронотопічних цінностей в історичному романі Павла Загребельного "Диво" (сюжетно-композиційна організація, образи часу і простору, хронотипічність героя // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 261-276. – ISBN 966-587-044-0
1254601
   Система художественных выразительных средств в искусстве современных народных художественных промыслов. – Москва, 1988. – 151с.
1254602
  Авер"янова Н. Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 6-8. – ISBN 978-966-439-147-1
1254603
  Самойлов В.Ф. Система цветного телевидения SECAM / В.Ф. Самойлов, Б.П. Хромой. – Москва : Энергия, 1967. – 63 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 646)
1254604
  Масленникова К.И. Система цветообозначений современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Масленникова К.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1254605
  Калита А.А. Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 47-56. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1254606
   Система цен и эффективность хозяйствования. – Минск, 1991. – 247 с.
1254607
  Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов: пути совершенствования / А.А. Дерябин. – Москва, 1989. – 78 с.
1254608
   Система централизованной подготовки алфавитно-цифровых данных на базе ЕС ЭВМ и дистлейных комплексов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 324с.
1254609
  Золотухін С.В. Система центральних органів виконавчої влади у сфері захисту суспільної моралі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 208-212. – ISSN 1563-3349
1254610
  Ольмез Ф.Н. Система цехів у килимарстві / Ф.Н. Ольмез, Г. Чайли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 141-155


  В основі систем виробництва лежить прадавня система цехів (Job Shop). Цехове килимарство в галузі ремісництва має значне історичне минуле, що включає періоди від цехів доби Сефевідів аж до палацових цехів Османської імперії. Доповідь містить анал ...
1254611
  Красноярова Н.И. Система цивилистических конструкций внесудебной защиты прав кредитора в договорных обязательствах делового оборота // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 7-11. – ISSN 1812-3910
1254612
   Система цивілізаційних цінностей у соціологічному вимірі / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. Гончарук, Ю. Сапелкін, М. Лощінін, В. Єленський, В. Головатюк, Р. Москотіна // Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. та ін. Гончарук. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – С. 142-216. – ISBN 978-617-7501-86-1
1254613
  Яремик Х.Я. Система циклів інвестиційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 268-272. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1254614
  Михайлов А. Система ЦИТ. / А. Михайлов. – М., 1932. – 120с.
1254615
  Маршакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / И.В. Маршакова. – Москва : Наука, 1988. – 288с.
1254616
  Цветкова В.А. Система цитирования: где благо, где зло // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования ведущих наукометрических систем для оценки публикационной активности разных типов структур. Показаны особенности и ограничения их применения в российской научно-образовательной среде. Доклад представлен на 21-й ...
1254617
  Радченко Система цифрових ідентифікаторів DOI для журналів НАН України / Радченко, Т.М. Яцків // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 18-23. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Викладено основні вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсів наукових періодичних видань. За результатами виконаної протягом року організаційної, методичної та консультативної роботи описано основні засади, напрацювання та досягнення щодо впровадження ...
1254618
  Приймак Б.І. Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Приймак Б.І.; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1254619
  Никитюк Н.М. Система цифровых блоков на интегральных микросхемах и их связь с ЭВМ : Автореф... канд. техн.наук: / Никитюк Н. М.; ОИЯИ, 11-6526. – Дубна, 1972. – 14л.
1254620
  Кобилянська А.В. Система цілей імперативних процес-обєктів глобального економічного врядування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 26-31. – ISSN 2222-4459
1254621
  Вознюк О. Система цільових орієнтирів сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 18-21. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується система цільових орієнтирів сучасної освіти. Завдяки проведеному дослідженню на основі аналізу державних документів і кореляційної процедури зіставлення різних аспектів педагогічної дійсності доводиться наявність трьох глобальних цілей ...
1254622
  Дорда В.О. Система ціннісних орієнтацій в англомовному студентському соціолекті США // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 39-42
1254623
  Крочук Ю. Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 161-165. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1254624
  Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) / Лариса Довга. – Київ ; Львів : Свічадо, 2012. – 342, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 327-343. – Бібліогр.: с. 307-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-633-6
1254625
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 31 с. – Бібліогр.: 42 назви
1254626
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. – Київ, 2013. – 410 л. – Бібліогр.: л. 377-410
1254627
  Бондар Т.В. Система цінностей різних груп молоді як складова молодіжної субкультури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу проаналізувати дані досліджень, здійснених Українським інститутом соціальних досліджень, стосовно системи ціннісних орієнтацій як складової молодіжної субкультури, розкрити та визначити важливість цього явища для сучасної молодої людини ...
1254628
  Підлужна Система цінностей як основа формування культури споживання / Підлужна, П // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
1254629
  Дмитренко М.Й. Система цінностей як ядро корпоративної культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 17-23. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1254630
  Петрова Ю.І. Система часових аналітичних дієслівних форм в єгипетському діалекті арабської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 81-91. – ISSN 1682-671Х
1254631
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1957. – 70с.
1254632
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1964. – 84с.
1254633
   Система чертежного хозяйства. – М., 1965. – 24с.
1254634
  Гордей О. Система чинників і фінансові показники вимірювання рівня життя населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 222-225
1254635
  Олійник Я.Б. Система чинників розміщення виробництва в ринкових умовах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1254636
  Дуда Світлана Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області / Дуда Світлана, Марусинець Октавіа, Стецький Василь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1254637
  Василик А. Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україн // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 39-43.
1254638
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 73-78.
1254639
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 217-223. – ISSN 0201-758Х
1254640
  Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – М, 1988. – 158с.
1254641
  Зубарев Н.М. Система шахматной квалификации в СССР / Н.М. Зубарев. – М, 1937. – 112с.
1254642
  Ярошенко Ф.О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України : фінансово-економічне регулювання / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1254643
  Левченко Д.Л. Система шекспірівських алюзій в творчому доробку Р. Бредбері // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 111-112
1254644
  Брагина Т.М. Система школьного обслуживания северных городов / Т.М. Брагина. – М., 1976. – 36с.
1254645
  Коніва Ю. Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Показано історію створення та функціонування сухопутних шляхів сполучення на теренах Слобідської України у XVIII ст. Встановлено роль транспортної мережі в господарському освоєнні Слобожанщини. Визначено безпосередній вплив транспортної системи на ...
1254646
  Тальников Д. Система Щепкина / Д. Тальников. – М.-Л., 1939. – 208с.
1254647
  Ханайченко Н.К. Система экваториальных противотечений в океане / Н.К. Ханайченко. – Л., 1974. – 158с.
1254648
  Григорьева Л.И. Система экологического образования и воспитания в контексте "модели обратных связей" А.С. Саввинова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 64-70. – ISSN 2073-9613
1254649
  Акбердина Р.А. Система экономики и планирования ремонтного производства на машиностроительных предприятиях / Р.А. Акбердина. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1990. – 168, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 147-149. – (Экономика)
1254650
   Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни. – М., 1986. – 262с.
1254651
  Алирзаев А.Г. Система экономико-математических моделей для прогнозирования уровня жизни населения республики / А.Г. Алирзаев ; АН АзССР, Ин-т экономики. – Баку : Элм, 1979. – 109 с. – Библиогр.: с. 106-108
1254652
  Войцеховский В.А. Система экономических законов развитого социализма / В.А. Войцеховский. – Минск, 1977. – 270с.
1254653
  Наумова В.И. Система экономических законов социализма / В.И. Наумова. – Л, 1973. – 176с.
1254654
   Система экономических законов социализма. – Москва, 1978. – 294с.
1254655
  Харбедия Р.П. Система экономических законов социализма и коммунизма и ее использование. / Р.П. Харбедия. – Тбилиси, 1974. – 118с.
1254656
   Система экономических законов социализма и механизм их действия. – Днепропетровск, 1975. – 187с.
1254657
  Саяпин И.Г. Система экономических интересов социалистического общества и их взаимодействие / И.Г. Саяпин. – Днепропетровск, 1974. – 91 с.
1254658
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества : Дис... док. экон.наук: 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ. – Киев, 1986. – 431л. – Бібліогр.:л.394-431
1254659
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества и совершенствование механизма их реализации : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 44 с.
1254660
  Крамаренко В.И. Система экономических отношений в сфере услуг и механизм их реализации при переходе к рынку (на примере здравоохранения Украины) : Дис. ... докт. эконом. наук: 08.01.01 / Крамаренко В.И. ; Крым. мед. ин-т им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1997. – 360 л. – Бібліогр.:л.354-360
1254661
   Система экономических отношений города : монография. – Киев : Наукова думка, 1993. – 119 с. – ISBN 5-12-003058-0
1254662
  Гош А.П. Система экономических отношений социализма : воспризводственный подход / А.П. Гош. – К, 1989. – 197с.
1254663
  Попова В.И. Система экономических показателей / В.И. Попова. – М., 1977. – 143с.
1254664
  Дайнеко Владимир Семенович Система экономических показателей планового задания социалистических производственных предприятий и ее соврешенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Дайнеко Владимир Семенович; Белорус. гос. ун-т. – Минск., 1972. – 23л.
1254665
  Бражникова Н.П. Система экономического стимулирования интенсификации использования основных производственных фондов / Н.П. Бражникова. – Казань, 1985. – 191с.
1254666
  Цапенко Б.В. Система экономического стимулирования повышения эффективности использования повышения эффективности использования основных производственных фондов (на матер. пром-ти) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Цапенко Б.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1254667
  Барановский Н.Т. Система экономической информации в сельском хозяйстве / Н.Т. Барановский, Е.С. Барановский. – М., 1974. – 207с.
1254668
   Система экспресс-проверки телескопов сцинтилляционных счетчиков. – Харьков, 1976. – 7 с.
1254669
  Кучаев А.А. Система электромагнитного управления движением расплава в процессе рафинирования алюминиевых сплавов в индукционной канальной печи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03, 05.16.04 / Кучаев А.А.; НАН Украины. Ин-тут проблем энергосбережения. – К., 1994. – 19л.
1254670
  Эйдемиллер И.В. Система электронного обязательного экземпляра в Великобритании / И.В. Эйдемиллер, А.А. Новыш // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – сентябрь. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  В России активно начался процесс реформирования федерального законодательства об обязательном экземпляре, его расширения на сетевые электронные ресурсы. В этой связи важно изучение зарубежного опыта. Великобритания является лидером в этом направлении ...
1254671
  Кодечко Л.П. Система электронной каталогизации периодических изданий в РКП // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 14-18. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена автоматизированной системе библиографической и статистической регистрации периодических изданий Российской книжной палаты. Показаны принципы формирования государственных библиографических указателей "Летопись журнальных статей", ...
1254672
  Блам Ричард Система электронной почты на основе Linux : Учебное пособие / Блам Ричард; Пер. с англ. и ред. В.В.Ткаченко. – Київ : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0118-9
1254673
   Система электронных и электромеханических машин для обработки информации "Онега". – Москва, 1968. – 17с.
1254674
  Редькин В.А. Система эпического мира в поэмах А.Твардовского / В.А. Редькин. – Тверь, 1992. – 95с.
1254675
  Хохлова В.П. Система эстетических омонимов в произведениях французских писателей-экзистенциалистов и их основные функции // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 356-362. – Бібліогр.: с. 362; 6 назв.
1254676
  Волович Л.А. Система эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.А. Волович. – Казань, 1976. – 224с.
1254677
   Система эстетического воспитания школьников. – М., 1983. – 264с.
1254678
  Королева Г.И. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г.И. Королева, Г.А. Петрова. – Казань, 1984. – 182с.
1254679
   Система этажного принудительного обрушения на рудниках Зыряновского свинцового комбината. – Алма-Ата, 1961. – 8с.
1254680
  Рыбаков Ф.И. Система эффективности взаимодействия человека и ЭВМ / Ф.И. Рыбаков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 200 с.
1254681
  Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-33. – ISSN 0132-0769
1254682
  Солдатова В.Д. Система юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-78. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1254683
  Мельник М. Система юридичних фактів при припиненні аліментних зобов"язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 361-365. – ISBN 978-617-7020-61-4
1254684
   Система языка и обучение речи. – Минск, 1964. – 317с.
1254685
   Система языка и перевод. – Москва, 1983. – 135с.
1254686
   Система языка и языковое мышление / Пр-во Москвы, Деп. образ., Гос. образ. учреждение высш. проф. образ. "Московский городской педагогический университет", Филол. фак. ; отв. ред. Е.Ф. Киров ; ред.-сост. Г.М. Богомазов. – Москва : Либроком, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-397-00301-8
1254687
  Плахотник В.М. Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1817-8510
1254688
  Гуткевич С.О. Система якості ЗАТ "Єврокар" як основа стратегічного управління підприємством : менеджмент / С.О. Гуткевич, О.П. Боярин, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 154-158 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1254689
  Найдьонова А.В. Система якості освіти у Великій Британії // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 213-214
1254690
  Стрельніков В.Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 151-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається досвід побудови системи якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами ISO 9001:2008 у Полтавському університеті споживчої кооперації України; показана модель реалізації структурних елементів системи якості підготовки ...
1254691
  Коваленко О.О. Система японсько-української практичної транскрипції. Фонетичний аналіз // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 197-215
1254692
  Гладун В.П. Система, автоматизирующая распределение памяти / В.П. Гладун. – Киев, 1964. – 33с.
1254693
  Наумов І.В. Система, зміст і значення адміністративних процедур у діяльності регіональних управлінь МВС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 112-117. – ISSN 2227-796X


  This article is devoted to review of administrative procedures in activities of regional departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Here"ve been defined the notion, the essence and the role of administrative procedures in activities of ...
1254694
   Система, норма, узус в романо-германских языках. – Л., 1987. – 159с.
1254695
  Максимов В.В. Система, обучающихся классификации геометрических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Максимов В.В.; АН СССР, Ин-т информ. – М., 1975. – 23л.
1254696
  Кравченко А.В. Система, статус та організація роботи виборчих комісій: організаційно-правовий аспект // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 47-51. – ISSN 2312-1831
1254697
  Кожемяка Г.В. Система, структура и динамика семантического поля "путь передвижения". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожемяка Г.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1254698
   Система, структура и процесс развития современных международных отношений. – М., 1984. – 432с.
1254699
  Южаков В.Н. Система, целое, развитие. / В.Н. Южаков. – Саратов, 1981. – 94с.
1254700
  Зелькина О.С. Система, элемент, структура. / О.С. Зелькина. – Саратов, 1968. – 32с.
1254701
  Цюпин Б. Система, якій довіряють // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  У чому британська "Національна служба здоров"я" може бути прикладом для України.
1254702
   Система. Симметрия. Гармония. – Москва, 1988. – 315 с.
1254703
  Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность / А.Н. Аверьянов. – Москва : Мысль, 1976. – 188 с.
1254704
  Липшиц С.Ю. Системаитческие заметки об азиатских скорцонерах / С.Ю. Липшиц. – М.-Л., 1932. – 36с.
1254705
   Системаня организация общей лексики (на материале английских текстов по водному транспортв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Жагачево Э. Г,; Жагачево Э. Г,; ЛГУ. – Л., 1978. – 26л.
1254706
  Постников А.П. Систематеческий курс практических работ по общей химии / А.П. Постников. – Москва : Издатель В.С. Спиридонов, 1907. – 85 с.
1254707
  Олійник Я.Б. Систематиація суспільно-географічного прогнозування: сучасний підхід / Я.Б. Олійник, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 3-12.
1254708
  Лебедев М.М. Систематизации схем первичной коммутации распределительных устройств трехфазного тока / М.М. Лебедев. – Ереван, 1948. – 103 с.
1254709
  Кананыкина Е.С. Систематизация английского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу систематизации английского права. Приводя примеры, автор показывает положительные и отрицательные стороны данного законодательства.
1254710
  Демчук П.З. Систематизация в процессе повторения лексического материала по английскому языку в 10 классе общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демчук П. З.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1975. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1254711
  Анисимов О.А. Систематизация глубоких карьеров по длине экскаваторных блоков при извлечении вскрышных пород // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 28-33 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1254712
  Юрконис И. Систематизация грамматических знаний в процессе обобщающего повторения (на материале IV класса литовской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Юрконис И.; Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1254713
  Петровская М.Ф. Систематизация документальных материалов в советских архивах / М.Ф. Петровская; Под ред. проф. А.В. Чернова ; М-во высш. образования СССР. Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра теории и практики архивного дела. – Москва : Б. и., 1959. – 77 с. – Библиогр.: с. 74-76
1254714
   Систематизация документов : Общие требования : Инструктивно-методические указания. – Москва, 1985. – 70с.
1254715
  Зипунникова Н.Н. Систематизация законодательства об образовании и науке в Российской империи (официальные сборники) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-63. – ISSN 0132-0831
1254716
  Мартышенко С.Н. Систематизация и автоматизированный анализ данных морских научно-исследовательских съемок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Мартышенко Сергей Николаевич ; Акад. наук Укр. СССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 11 назв.
1254717
  Аулис Аарньо Систематизация и интерпретация законов // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 135-148. – ISSN 1818-992Х
1254718
  Коиава Н. Систематизация и критика буржуазных высказываний о всемирных деньгах / Н. Коиава. – [Тбилиси] : Изд-во Тбилис. гос. ун-та им. Сталина, 1941. – 162-183 с.
1254719
  Иржавцева В.П. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики / В.П. Иржавцева , Л.Я. Федченко. – К., 1988. – 208 с.
1254720
   Систематизация и предметизация: ГОСТ 7.39-82 : Термины и определения. – Изд. официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10с. – (Система стандартов по информации, библотечному и издательскому делу (СИБИД))
1254721
   Систематизация и систематический каталог. – Москва, 1987. – 139с.
1254722
  Пицур Я.С. Систематизация категорий политической экономии / Я.С. Пицур. – Львов, 1989. – 173 с.
1254723
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарп. ун-та им. В.Стефаника; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск. – ISBN 966-640-131-2
Часть 1 : Библиография. – 2004. – 67с.
1254724
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарпатского ун-та им. В.Стефаника; Под. науч. ред.: А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск. – ISBN 966-640-131-2
Часть 2 : Понятие и межнаучный статус. – 2004. – 238с.
1254725
  Ткач Ю.Д. Систематизация литературных данных о понятии и системе криминалистики / Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко, Ю.А. Кириченко; МОиНУ; Юрид. ин-тут Прикарп. ун-тета им. В.Стефаника; Под ред. А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск : Изд.-во Плай. – ISBN 966-640-131-2
Часть 3 : Структурно-тематический аспект. – 2004. – 315с.
1254726
  Шталь Т.В. Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия / Т.В. Шталь, А.А. Змеева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 19-24. – ISSN 2222-4459
1254727
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С.36-43. – ISSN 1726-667Х
1254728
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 36-43. – ISSN 1726-667Х
1254729
  Иолон П.Ф. Систематизация научных знаний и ее роль в процессе познания. : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Иолон П.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
1254730
  Иолон П.Ф. Систематизация научных знаний и ее роль в процессе познания. : Дис... канд. философ.наук: / Иолон П.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 231л. – Бібліогр.:л.223-231
1254731
  Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлний / Н.К. Кузьменко. – К, 1981. – 96с.
1254732
  Кузнєцова Н.С. Систематизация предпринимательского (хозяйственного) законодательства: опыт, проблемы, перспективы // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 517-539. – ISBN 978-966-2578-59-1
1254733
   Систематизация произведений печати по таблицам ББК для областных библиотек. – М., 1990. – 65с.
1254734
   Систематизация произведений печати по таблицам ББК для областных библиотек. – М.
Ч.1. – 1990. – 66с.
1254735
   Систематизация произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации. – М., 1989. – 86с.
1254736
  Гусельцева М.С. Систематизация психологического знания посредством метатеоретического анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 156-160. – ISSN 0042-8841
1254737
  Одинцова З.М. Систематизация справочно-информационных фондов по универсальной десятичной классификации / З.М. Одинцова. – 2-е изд. доп. – М., 1968. – 210с.
1254738
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 24с.
1254739
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 108с.
1254740
   Систематизация справочно-информационных фондов по Универсальной десятичной классификации. – М., 1964. – 16с.
1254741
  Канаева Н.А. Систематизация традиционного знания в индийской культуре // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8744
1254742
   Систематизация хозяйственного законодательства. – М., 1971. – 264с.
1254743
  Прохоренко М. Систематизація актів військового законодавства у військовій сфері. Ведення довідкової роботи // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18.
1254744
  Козленко І. Систематизація базових термінів сучасної морфології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 40-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 21 п. – ISSN 0320-3077
1254745
  Сербін О. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань / Олег Сербін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-36. – ISSN 1029-7200


  У статті представлено концептуальні моделі знань як механізми систематизації бібліографічної інформації. Окреслено види та характеристики мов представлення онтологій. Подано детальний аналіз моделі структури опису даних - частини технології семантичної ...
1254746
  Сербін О. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об"єктив каталогізаційної мотивації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
1254747
  Кошіль Н. Систематизація виборчого законодавства України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 30-37. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1254748
  Хрящевська Н. Систематизація вивченого про дієслово // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 13-15. – ISSN 0130-5263
1254749
  Мирончук Т.В. Систематизація видів франчайзингу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 219-229. – (Економічна ; Вип. 1)
1254750
  Проноза П. Систематизація визначення поняття "фінансова криза" та класифікація її видів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 27-36. – ISSN 1818-5754
1254751
  Сотников Ю.О. Систематизація даних агрономічного експерименту за допомогою електронних таблиць / Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 96-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1254752
  Герасимчук З.В. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості / З.В. Герасимчук, А.І. Крисак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1254753
  Балюк Г.І. Систематизація екологічного законодавства України: теоретичні основи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 9-20
1254754
  Андрейцев В.І. Систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-11. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглядається систематизація екологічного законодавства як конструктивний процес його подальшої кодифікації. The systematization of ecological legislation as the constructive process of its further codification is considered.
1254755
  Нагорнюк О. Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 70-84. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1254756
  Ткаченко Н. Систематизація ефектів, що породжені експансією транснаціонального банківського капіталу / Н. Ткаченко, О. Момот // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 80-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1254757
  Іншин М. Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 9-17. – ISSN 2306-9082
1254758
   Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : Матеріали міжнарродної науково-практичної конференції. Жовтень 1999 року. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 600с. – ISBN 966-7024-32-6
1254759
  Шершун С.М. Систематизація законодавства з оцінки впливів на стан навколишнього середовища // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 62-69
1254760
  Работягова Л. Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв
1254761
  Князькова Л.М. Систематизація законодавства про соціальний захист населення України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 31-38
1254762
  Євстигнєєв А.С. Систематизація законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки: першочергові заходи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 75-78
1254763
  Ковальчук Т.Г. Систематизація законодавства у сфері містобудування: сучасний стан та перспективи розвитку // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 48-53
1254764
  Соляр С. Систематизація законодавства у сфері об"єднання громадян // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 35-45. – ISSN 1993-0909
1254765
   Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення : [ монографія ] / В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, В.І. Тимошенко, В.В. та ін. Головченко; Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В., Тимошенко В.І., Головченко В.В. та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с. – ISBN 966-02-2770-1
1254766
  Доненко В. Систематизація законодавства України про дорожній рух // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.42-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0132-1331
1254767
  Оніщенко Н.М. Систематизація законодавства: сучасні завдання та перспективи // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 60-63
1254768
  Шкрабак І.В. Систематизація зарубіжного досвіду мотивації та стимулювання трудової діяльності / І.В. Шкрабак, Н.О. Доценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
1254769
  Петращак О.О. Систематизація зарубіжного досвіду щодо визначення деяких соціальних стандартів / О.О. Петращак, О.Д. Лозяк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 101-108. – ISSN 2308-1988


  "Узагальнено недоліки затвердженої методики визначення величини прожиткового мінімуму та обгрунтувано необхідність її зміни задля забезпечення максимальної відповідності стандарту реальній вартості споживчого кошика товарів та послуг".
1254770
  Коваленко Т.О. Систематизація земельного законодавства України: сучасний стан та перспективи // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 142-147
1254771
  Шашов А. Систематизація земельного законодавства як шлях вирішення термінологічних проблем // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 224-227
1254772
  Чуб І.М. Систематизація злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об"єднань громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 270-277. – ISSN 2224-9281
1254773
  Аванесова Н.Е. Систематизація індикаторів економічної безпеки оборонної промисловості України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 138-139. – ISSN 2075-4892
1254774
  Сербін О.О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-851-7
1254775
  Школяр С.П. Систематизація інформації про природну спадщину як елемент підготовки менеджерів у період переоцінки цінностей // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 37-41. – ISSN 2221-6316
1254776
  Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк ; [за заг. ред. В.А. Ліпкана] ; Акад. наук вищої освіти України ; Global organization of allied leadership ; Acad. of open society security. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 269-300. – ISBN 978-966-2439-37-3
1254777
  Васільцова О.В. Систематизація кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1254778
  Кошіль Н. Систематизація конституційного законодавства України: сучасний стан та основні проблеми // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1254779
  Макуха М. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 157-161
1254780
  Макуха М.В. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 68-71


  Запропоновано методи систематизації контенту наукового журналу. Проілюстровано теоретичні поло ження статті шляхом аналізу контенту науково-практичного часопису "Друкарство". In the article the methods of systematization of academic periodical ...
1254781
  Самойленко В.М. Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 6-29. – ISSN 2306-5680


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
1254782
  Присяжнюк О. Систематизація краєзнавчих матеріалів в Одеській області в 60-80-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 28-34
1254783
  Бахін В.П. Систематизація криміналістичних рекомендацій як засіб удосконалення слідчої діяльності / В.П. Бахін, Т.В. Лиса // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются возможности, условия и формы систематизации криминалистических рекомендаций как средства рационализации процесса внедрения научных достижений в следственную практику, повышения качества расследования и раскрытия преступлений.
1254784
  Дорохіна Ю.А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об"єкти власності та об"єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 75-86. – ISSN 2304-4556
1254785
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 209 л. – Бібліогр.: л. 189-209
1254786
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254787
  Чмільова С. Систематизація літератури з методики викладання української мови у карткових каталогах бібліотек // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 82-85


  Статтю присвячено проблемі систематизації у традиційних карткових каталогах наукових бібліотек літератури з методики викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. На прикладі конкретних наукових бібліотек зроблено спробу ...
1254788
  Козловський С.В. Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1254789
  Кизенко О.О. Систематизація маркерів ефективності бізнесу в системі стратегічного контролінгу підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 21-24. – ISSN 2306-6814
1254790
  Дубницька М.В. Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об"єкти // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 181-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1254791
  Антонова О. Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1254792
  Рудь Н. Систематизація методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційних проектів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 55-62. – ISSN 2411-4014
1254793
  Прус К.В. Систематизація методів аналізу прибутковості підприємства / К.В. Прус, В.М. Марченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 230-235. – ISSN 2310-5534
1254794
  Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / В.О. Захарченко, С.І. Счасна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-144 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1254795
  Горін П.В. Систематизація методів очистки газозбірних мереж для транспортування газу зрілих родовищ / П.В. Горін, Д.Ф. Тимків, В.П. Голубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1254796
  Горин Г.В. Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 187-199 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1254797
  Додін Є.В. Систематизація митного законодавства сучасної України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 11-21
1254798
  Глущенко В.А. Систематизація мовного матеріалу в працях О.О. Шахматова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0027-2833


  У статті обгрунтовано доцільність лінгвоісторіографічного дослідження ролі прийому систематизації знань у зародженні й становленні лінгвістичних концепцій. Показано, як плідне застосування О.О. Шахматовим прийому систематизації сприяло цілісному ...
1254799
  Нацюк М. Систематизація навчального матеріалу для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 89-95. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Обгрунтовано теоретичні основи розподілу художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови. Визначено й проаналізовано основні принципи, на основі яких доцільно систематизувати навчальний ...
1254800
  Сербін О. Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 32-37. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та проаналізовано класифікацію наук Фоми Аквінського. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації наук Фоми Аквінського на еволюцію класифікаційної думки загалом та розвиток систематизації ...
1254801
  Горіна Г.О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "просторова поляризація". // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 19-24. – ISSN 2222-4459
1254802
  Гриценко Л Л. Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  Узагальнення та систематизація наукових поглядів на сутність, напрямки та інструменти такої взаємодії, сформовані в межах різних наукових шкіл.
1254803
  Довгань Ж.М. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 100-106
1254804
  Постоюк Н. Систематизація науково-педагогічної спадщини Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Висвітлено обгрунтування класифікації джерельної бази дослідження діяльності та наукового доробку Д.Л. Сергієнка. Сформовано визначення поняття "науково-педагогічна спадщина". Представлено систематизацію науково- педагогічних праць вченого за такими ...
1254805
  Смородинський В.С. Систематизація національного законодавства як юридичний інструмент забезпечення прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 19-29. – ISSN 0201-7245
1254806
  Журибіда Н.Р. Систематизація небезпек і загроз економічній безпеці банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 234-239. – ISSN 2222-4459
1254807
  Кірнос І.О. Систематизація нових соціальних ризиків у контексті переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 88-93. – ISSN 0321-0499
1254808
  Грабовська Г. Систематизація нормативно-правового регулювання контрольно-перевірочної роботи // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 182-183. – ISBN 978-966-301-169-1
1254809
  Макода В.Є. Систематизація об"єктів інтелектуальної власності в Україні / В.Є. Макода, К.С. Борисова // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 94-103
1254810
  Тертичний Я. Систематизація організаційних форм електронної торгівлі з позиції дослідження їх сутності та природи як віртуальних організацій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 133-143. – ISSN 2409-8892


  Присвячено дослідженню існуючих підходів до визначення поняття «віртуальні організації», його сутності та природи. Зазначено, що до видів віртуальних підприємств можна віднести тимчасову модульну мережу; мережу, яка для виконання окремих замовлень ...
1254811
  Парсяк В.Н. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару / В.Н. Парсяк, І.Л. Дибач, К.В. Парсяк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 54-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1254812
  Калиніченко Ю.В. Систематизація підходів до визначення видів вартості майна та їх місце у стратегічному менеджменті підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 463-472. – ISSN 0321-0499


  Досліджено в прикладному аспекті теорію вартості, теорію оцінюванн вартості. Визначено роль оцінювання у системі стратегічного менеджменту.
1254813
  Подлужна Н.О. Систематизація підходів до визначення категорії "економіка знань" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 303-317. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1254814
  Мазур О.Є. Систематизація підходів до визначення категорії "інститут" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 41-45. – ISSN 1683-1942
1254815
  Мушникова С.А. Систематизація підходів до визначення категорій "банківська послуга", "банківська операція", "банківський продукт" / С.А. Мушникова, О.В. Божанова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 59-66. – ISSN 2073-9982
1254816
  Онопрієнко Ю.Ю. Систематизація підходів до визначення сутності категорій "фінанси банку" та "фінансові ресурси банку" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 236-240. – ISSN 2222-4459
1254817
  Шишпанова Н. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 41 назв.
1254818
  Жангожа А.Р. Систематизація підходів до логічного моделювання аргументативних міркувань у програмі штучного інтелекту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 234-238. – ISSN 2076-1554
1254819
  Гіда Є.О. Систематизація підходів щодо розуміння предмета юридичної деонтології // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 32-38
1254820
  Скляренко Н.К. Систематизація повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1817-8510
1254821
  Шевенко О.О. Систематизація показників оцінки стану продовольчої безпеки країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-94.
1254822
  Барікова А.А. Систематизація права електронних комунікацій: адміністративно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Барікова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 227-247. – Бібліогр.: арк. 8-9, 180-226 та в додатках: арк. 227-228
1254823
  Барікова А.А. Систематизація права електронних комунікацій: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Барікова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254824
  Прус В.З. Систематизація права Лівобережної України першої половини XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 244-249.
1254825
  Куншенко О.О. Систематизація принципів кластера // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 101-107. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1254826
  Магаррамлі Е.В. Систематизація принципів надання безоплатної правової допомоги в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 110-117. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1254827
  Владимиренко І.В. Систематизація принципів судового процесу // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 27-37. – ISSN 2524-101X
1254828
  Кириленко Т. Систематизація проблем вивчення самоставлення особистості / Т. Кириленко, А. Колодяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані аспекти самоставлення в структурі самосвідомості, особистості, саморегуляції. На їх основі виявлені та систематизовані теоретичні проблеми самооцінки, емоційно-ціннісного ставлення, самоповаги, самопізнання та проблеми ...
1254829
  Насєдкін Є.І. Систематизація процесів і наслідків шкідливої дії природних вод / Є.І. Насєдкін, О.М. Митрофанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1254830
  Буц Ю.В. Систематизація процесів пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 7-12. – ISSN 2073-5057
1254831
  Божук Т.І. Систематизація релігійно-привабливих християнських об"єктів (на прикладі Італії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 125-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1254832
  Навроцький С. Систематизація ризиків сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою системного підходу, а також прийомів аналізу і синтезу, проводиться морфологічне дослідження ситуації ризику, що виявляється в процесі здійснення діяльності господарюючими суб"єктами аграрної сфери, систематизація елементів такої ...
1254833
  Корсун Т.В. Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об"єктів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 112-119
1254834
  Козинець О. Систематизація російського військового права у другій чверті XIX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-49.
1254835
  Гладченко А.Ю. Систематизація сучасних концепцій державної антициклічної політики за рівнями економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 88-92. – ISSN 2306-6814
1254836
  Самойленко В.М. Систематизація сучасних фізико-географічних процесів у береговій зоні великих водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 30-38.
1254837
  Пелехата М.П. Систематизація та класифікація банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 54-56
1254838
  Кормишкін Ю.А. Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 41-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1254839
  Цой Микола Павлович Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.03 / Цой М.П.; МОіНУ, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 21 с.
1254840
  Горчакова Олена Систематизація та оцінка методів пізнання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.114-119. – ISSN 1728-9343
1254841
  Бич О.В. Систематизація та узагальнення математичних знань учнів при вивченні алгебраїчних структур. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00,02 / Бич О.В.; Укр. держ пед. ун-т. – Київ, 1997. – 22с.
1254842
  Ковалів Ю. Систематизація термінології у фольклористичній концепції Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 23-28
1254843
  Пронюк Н. Систематизація українського законодавства в умовах ринкових перетворень // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 10. – С.19-24
1254844
  Радова Н.В. Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинання банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 223-227


  Доведено потребу в проведенні фінансового моніторингу процесу злиття і поглинання банків.
1254845
  Чередниченко О.Ю. Систематизація факторів впливу на економічну безпеку залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 73-78. – ISSN 2075-4892
1254846
  Заварзіна Т.В. Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 70-72. – Бібліогр.: 10 назв
1254847
  Дибач І.Л. Систематизація форм економічної інтеграції невеликих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 70-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1254848
  Ізмайлов Я. Систематизація функцій та завдання бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств / Ярослав Ізмайлов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 27-34
1254849
  Блажівська О.Є. Систематизація цивільного законодавства на українських землях у докодифікаційний період (на прикладі Великого Князівства Литовського) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
1254850
  Кошельник В.М. Систематизація чинників впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1254851
  Сербін О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 33-37


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку класифікації наук Гуґо Сен-Вікторського. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації його наук на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
1254852
  Малишев Б.В. Систематизація як засіб відображення телеологічних(цільових) зв"язків у законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-26


  У статті пропонується новий погляд на визначення та ознаки систематизації законодавства та її видів: кодифікації, консолідації, інкорпорації. In the article the new view on definitions and characteristics of systematization of legislation (and its ...
1254853
  Коваленко Т.О. Систематизація як засіб підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 75-80


  Досліджуються характерні риси систематизації на сучасному етапі розвитку земельного законодавства.
1254854
  Каменский З.К. Систематизированный сборник законов СССР и ведомственных постановлений о кредитной реформе / З.К.Каменский. – Москва : [Огиз] ; Советское законодательство, типо-литограф. им. Воровского, 1931. – 232 с.
1254855
   Систематизированный сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете Министров СССР. – М., 1983. – 336с.
1254856
   Систематизированный текст общесоюзных уголовных законов и уголовных кодексов союзных республик. – М., 1948. – 544с.
1254857
  Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике : Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах / Ф.С. Воройский. – Москва : Либерия, 1998. – 376с. – (Приложение к журналу "Библиотека" ; Ч.3). – ISBN 5-85129-061-7
1254858
  Алісов Є. Систематизований виклад курсу учбової дисципліни "Фінансове право" : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0132-1331
1254859
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1996-2004 року. – Львів, 2005. – 54с.
1254860
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1997-2005 роки. – Львів, 2006. – 11с. – (Бібліографічні довідники ; Випуск 2)
1254861
   Систематизований покажчик статей з економічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юрид. ін-ту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 31с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 14)
1254862
   Систематизований покажчик статей з психологічних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 24с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 15)
1254863
   Систематизований покажчик статей з юридичних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного ун-ту внутрішніх справ за 1995-2006 рр.. – Львів, 2007. – 128с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 13)
1254864
  Качинська М.О. Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 5-9
1254865
   Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне, кримінальне судочинство та практика Європейського Суду з прав людини : [станом на 09 лют. 2019 р.] / [уклад.: Леся Зуєвич, Роман Вітюк ; за заг. ред. В.С. Ковальського]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 1071, [1] с. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-738-2
1254866
  Хамрабаев И.Х. Систематика акцессорных минералов / И.Х. Хамрабаев. – Ташкент, 1989. – 31с.
1254867
  Клепікова О. Систематика видів транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологічні прийоми визначення видів транспортної діяльності. З"ясовано нормативну і доктринальну систематику видів транспортної діяльності. Рассматриваются методологические приемы определения видов транспортной деятельности. Определены ...
1254868
  Липа О.Л. Систематика вищих рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1959. – 60с.
1254869
  Липа О.Л. Систематика вищих рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1964. – 323с.
1254870
   Систематика вищих рослин. – Киев : Вища школа, 1989. – 222с.
1254871
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Підручник для біологічних спеціальностей ун-ів і пед. ін-тів / В.А. Нечитайло, О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1993. – 317с. – ISBN 5-11-003964-X


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1254872
  Кучерява Л.Ф. Систематика вищих рослин : [учб. посібник] / Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 5-7762-2683-4
1 : Архегоніати. – 1997. – 136 с. : іл.
1254873
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Учбовий посібник / В.А. Нечитайло. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 5-7763-2675-3
Ч.2 : Покритонасінні. – 1997. – 271с.
1254874
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Список основних програмних таксонів та об"єктів нормативного курсу "Загальна ботаніка"... / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 48с. – ISBN 966-7459-54-3
1254875
  Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин : Лабораторний практикум / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява, В.П. Погребенник. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 456с. – ISBN 966-7938-31-Х


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1254876
  Буш Н.А. Систематика высших растений / Н.А. Буш. – Изд 3-е. – Москва, 1959. – 536с.
1254877
  Шостаковский С.А. Систематика высших растений / С.А. Шостаковский. – Москва, 1971. – 352с.
1254878
  Абеле Г.Т. Систематика высших растений : лаб. работы / Г.Т. Абеле ; Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. ботаники. – изд. 2-е, перераб. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1980. – 44 с.
1254879
  Панкуль Л.И. Систематика глобальных циклов природных процессов. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1981. – 146с.
1254880
  Билай В.И. Систематика грибов из рода Fusariym Link : Дис... докт. биологич.наук: / Билай В. И.; Ин-т микробиологии АН УССР. – К., 1954. – 587л. – Бібліогр.:л.561-587
1254881
  Билай В.И. Систематика грибов рода Fusarium LK. : Автореф. дис. ... д-р биол. наук / Билай В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 29 с.
1254882
  Кудрявцев В.И. Систематика дрожжей / В.И. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 428с.
1254883
  Грицюта Н.М. Систематика етики реклами: естимаційна модель // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Дослідження є спробою укладення систематизованої моделі етики реклами у вигляді параметричної схеми, що ізоморфно відображає категорії етики у категоріях реклами. Цей погляд на сутність поняття є новаторський і не має аналогів у наукових розробках як ...
1254884
  Томилин А.Г. Систематика животного мира. / А.Г. Томилин. – М., 1976. – 37с.
1254885
  Тереза С.И. Систематика животных / С.И. Тереза. – Москва, 1969. – 24с.
1254886
   Систематика животных, практическая зоология и ландшафтная зоогеография. – М., 1991. – 137с.
1254887
  Токарь А.А. Систематика змей рода Eryx (Serpentes Badae) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Токарь А.А.; АН УССР. Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1990. – 20 с.
1254888
  Семченко И.А. Систематика и биология карася пойменных озер бассейна реки Камы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семченко И.А.; М-во высш. образования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1959. – 22л.
1254889
  Пешков М.А. Систематика и биология многоклеточных бактерий порядка Caryophanales Peshkoff / М.А. Пешков. – Москва : Наука, 1977. – 263с.
1254890
  Еленевский А.Г. Систематика и география вероник СССР и прилежащих стран. / А.Г. Еленевский. – М, 1978. – 259с.
1254891
  Огуреева Г.Н. Систематика и география растений. : Покрытосеменные / Г.Н. Огуреева, Е.Г. Суслова; МГУ им. М.В.Ломоносоваю Геогр. фак. – Москва : МГУ, 1999. – 108c. – ISBN 5-211-04049-X
1254892
  Добровольский Г.В. Систематика и классификация почв (история и современное состояние) : Учеб. пособие / Г.В. Добровольский, С.Я. Трофимов. – Москва : Изд-во МГУ, 1996. – 80с. – ISBN 5-211-03770-7
1254893
   Систематика и методы изучения ископаемых пыльцы и спор. – Москва : Наука, 1964. – 232с.
1254894
  Орлова В.Ф. Систематика и некоторые эколого-морфологические особенности лесных ящериц рода Lacerta : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Орлова В.Ф.; МГУ.Биол.фак. – Москва, 1975. – 20л.
1254895
  Майр. Э. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога / Э. Майр. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 504 с.
1254896
  Поляков П.П. Систематика и происхождение сложноцветных. / П.П. Поляков. – Алма-Ата, 1967. – 336с.
1254897
   Систематика и фаунистика насекомых. – Л., 1977. – 113с.
1254898
   Систематика и филогения беспозвоночных : Критерии выделенных высших таксонов. – Москва : Наука, 1990. – 156с. – ISBN 5-02-004727-9
1254899
  Подобина В.М. Систематика и филогения гаплофрагмиидей : монография / В.М. Подобина; Ивания В.А. – Томск : Томский ун-т, 1978. – 109с.
1254900
  Тактакишвили И.Г. Систематика и филогения плиоценовых кардиид Паратетиса / И.Г. Тактакишвили; Отв. ред. Мчедлидзе Г.А. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 247с.
1254901
  Захарова Н.Г. Систематика и функциональная морфология микроорганизмов : учебно-методическое пособие / Н.Г. Захарова, Т.В. Багаева. – Казань. : азанский ун., 1989. – 88 с.
1254902
  Старченко В.М. Систематика и хемотоксонимия дальне восточных бурачников. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Старченко В.М.; АН СССР.Сибирск.отдел.Центр.сиб.ботанич.сад. – Новосибирск, 1980. – 17л.
1254903
  Панкуль Л.И. Систематика и хронология глобальных циклов тектогенеза. / Л.И. Панкуль. – Алма-Ата, 1986. – 171с.
1254904
   Систематика и эволюция беспозвоночных Байкала. – Новосибирск, 1984. – 159с.
1254905
   Систематика и эволюция беспозвоночных Дальнего Востока : сборник. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 120с.
1254906
   Систематика и эволюция высших растений. – Л., 1980. – 135с.
1254907
   Систематика и эволюция двукрылых насекомых. – Л., 1977. – 127с.
1254908
   Систематика и эволюция древних растений Украины : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 132с.
1254909
   Систематика и экология головоногих моллюсков. – Л., 1983. – 149с.
1254910
   Систематика и экология животных. – Новосибирск, 1980. – 167с.
1254911
  Чан Кьен. Систематика и экология обыкновенной гадюки. : Автореф... канд. биол.наук: / Чан Кьен.; ЛГУ. Биол.-почв. ф-тет. – Л., 1967. – 14л.
1254912
  Горин С.Е. Систематика и экология почвенных дрожжей рода Lipomyces : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Горин С. Е.; МГУ, Фак. почовед. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1254913
   Систематика и экология рыб континентальных водоемов Дальнего Востока. – Владивосток, 1979. – 140с.
1254914
  Голубев В.И. Систематика и экология сапрофитных видов дрожжей рода Cryptococcus Kutz : Автореф. дис... канд. биол. наук: 096 / Голубев В.И.; МГУ. Биолого-почвенный фак. – Москва, 1971. – 27с.
1254915
  Дюжиков А.Т. Систематика и экология сельди-черноспинки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дюжиков А.Т.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1955. – 14л.
1254916
  Голуб А.М. Систематика і термінологія в неорганічній хімії / А.М. Голуб. – Київ, 1959. – 148с.
1254917
  Волков Р.А. Систематика как компонент теории в биологии / Р.А. Волков, Н.Н. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1254918
  Іщук В.В. Систематика копінг-стратегій при психоендокринному синдромі на тлі розповсюджених форм ендокринних порушень // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
1254919
  Свободина Л.И. Систематика кумариносодержащих видов секций condensfnta, pseudobanotis и libanotis рода seseli L (Apiaceae) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Свободина Л. И.; МВССО МГУ. – М., 1974. – 22л.
1254920
   Систематика магматичних порід : посібник із дисципліни "Петрографія" для студ. геологічного ф-ту / Г.Г. Павлов [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-439-340-6
1254921
  Романовская В.А. Систематика метилотрофных бактерий / В.А. Романовская, С.М. Столяр, Ю.Р. Малашенко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 210с. – ISBN 5-12-001810-6
1254922
  Семенов Е.И. Систематика минералов : Справочник / Е.И. Семенов. – Москва : Недра, 1991. – 333с.
1254923
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов, неполнозубых, ящеров. / В.Е. Соколов. – Москва, 1973. – 430с.
1254924
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: отряды, китообразных, хищных, ластоногих, трубкозубых, хоботных, даманов, сирен, парнокопытных, мазоленогих, непарнокопытных : учеб. пособие / В.Е. Соколов. – Москва, 1979. – 528 с.
1254925
  Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: уч. пособие. / В.Е. Соколов. – Москва
ч.2. – 1977. – 494с.
1254926
  Гірняк Андрій Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 116-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1254927
   Систематика насекомых Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 143с.
1254928
  Кузнецова К.И. Систематика некоторых родов юрских лентикулинин и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова К.И.; АНСССР. – М, 1961. – 15л.
1254929
  Малыгин В.М. Систематика обыкновенных полевок. / В.М. Малыгин. – Москва, 1983. – 207с.
1254930
  Алексеев Е.Б. Систематика овсяниц группы Intravaginales Hack секции Festuca Европейской части СССР и Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алексеев Е. Б.; МГУ, биол.-почв. фак-т. – М., 1973. – 24л.
1254931
  Никитина Г.Ф. Систематика погребального обряда племен черняховской культуры / Г.Ф. Никитина. – М, 1985. – 209с.
1254932
  Карташев Н.Н. Систематика птиц / Н.Н. Карташев. – Москва, 1974. – 367с.
1254933
   Систематика птиц : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Т.А. Атемасова]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 199. – ISBN 978-966-285-152-6
1254934
  Житков Б.М. Систематика пушных зверей / Б.М. Житков. – Москва, 1932. – 28с.
1254935
  Варминг Е. Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова. – (Основы ботаники)
Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – 1897. – [1], XVI, 840 с. : ил. – Экз. без ориг. обл. и тит. л. Ч. 1, на с. [1] переплетен тит.л. Ч. 2. - Евгений Варминг. - Конволют. - Пер.: Систематика растений. 1898, ч. 2


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1254936
  Варминг Е. Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова. – (Основы ботаники)
Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – 1897. – [4], 396 с. : ил. – Евгений Варминг. - Конволют. - Пер.: Систематика растений. 1898, ч. 2


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941) На тит. л. автограф: А. Янковский
1254937
  Варминг Е. Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова. – (Основы ботаники)
Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – 1897. – [4], 396 с. : ил. – Евгений Варминг


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1254938
  Варминг Е. Систематика растений. Ч. 2 : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та // Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1897. – Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – XVI, 397-840, [1] с. : ил. – (Основы ботаники)


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1254939
  Варминг Е. Систематика растений. Ч. 2 : в 2 ч. / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 3-го датского изд.С.И. Ростовцева и М.И. Голенкина; Под ред. С.И. Ростовцева, проф. Моск. с.-х. ин-та // Систематика растений : в 2 ч. / Е. Варминг. – 2-е рус. изд.испр. и знач. пополн... [ в анот.] ; 1897-1898. – Москва : Кн. маг Н.И. Мамонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1897. – Ч. 1 : (Важнейшие сведения из Морфологии растений; Обзор систем. Тайнобрачные). – XVI, 397-840, [1] с. : ил. – (Основы ботаники)


  2-е рус. изд., испр. и знач. пополн. очерком важнейших сведений из морфологии растений и обзором ботан. систем. Пер., ред.: Ростовцев, Семен Иванович (1862-1916) Пер.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941)
1254940
  Троицкая О.В. Систематика растений / О.В. Троицкая. – М.-Л., 1935. – 464с.
1254941
  Комаринцкий Н.А. Систематика растений : Учебник / Н.А. Комаринцкий, Л.В. Кудряшов, А.А. Уранов. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 726с.
1254942
  Исаева Р.Я. Систематика растений : Учеб. для студ. естественно-геогр. ф-та / Р.Я. Исаева; МОиНУ ; Луганский нац. пед. ун-т им.Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер. – ISBN 966-617-158-9
Ч. 1. – 2004. – 274 с.
1254943
  Комаринцкий Н.А. Систематика растений. / Н.А. Комаринцкий. – М., 1972. – 727с.
1254944
  Ломакина Н.Б. Систематика родов Gammaracanthus Baten Podtoreia Kroyer в связи с вопросом о происхождении ледниковых реликтов фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломакина Н.Б.; Зоологический ин-т.Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1254945
  Морозюк С.С. Систематика рослин / С.С. Морозюк, Л.Г. Оляницька. – К., 1988. – 195с.
1254946
  Савчин М. Систематика судового захисту у світлі зобов"язальної природи прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 6-18
1254947
  Балашова Е.А. Систематика трилобитов Asaphina и их представители в СССР : монография / Е.А. Балашова; М-во геологии СССР. Сев.-Зап. территориальное геол. упр. – Ленинград : Недра, 1976. – 215с.
1254948
  Свірко С.В. Систематика управлінської звітності державних закладів вищої освіти / С.В. Свірко, Т.М. Тростенюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2018. – С. 53-60. – (Серія : Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (86)). – ISSN 2617-5630
1254949
  Положий А.В. Систематика цветковых растений. / А.В. Положий. – Томск, 1978. – 247с.
1254950
  Дикань Н.І. Систематика четвертинних остракод України : (довідник-визначник) / Н.І. Дикань; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Відп. ред. П.Ф. Гожик. – Київ, 2006. – 430с. – ISBN 966-02-3974-2
1254951
  Джелепов Б.С. Систематика энергий бета-распада / Б.С. Джелепов, Г.Ф. Драницына. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1960. – 60 с.
1254952
   Систематика, анатомия и экология растений Европейской части СССР : сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1979. – 118 с.
1254953
  Федорончук Н.М. Систематика, география и филогения родов триния, румия и ледебуриелла. / Н.М. Федорончук. – К., 1983. – 173с.
1254954
  Ивахненко М.Ф. Систематика, морфология и стратиграфическое значение верхнепермских хрониозухов востока Европейской части СССР / М.Ф. Ивахненко, Г.И. Твердохлебова; под ред. проф. В.Г.Очева. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 69с.
1254955
   Систематика, эволюция и стратиграфическое значение радиолярий : сборник. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1254956
   Систематика, эволюция, биология и распространение современных и вымерших иглокожих. – Л., 1977. – 76с.
1254957
   Систематика, эволюция, экология водорослей и их значение в практике геологических исследований : сборник; Тезисы докладов 2 Всесоюзного палеоальгологического совещания (Киев 17-19 ноябрь 1981 г.). – Киев : Наукова думка, 1981. – 175с.
1254958
   Систематика, экология водорослей и грибов Средней Азии. – Ташкент, 1981. – 119с.
1254959
   Систематика, экология и география споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1981. – 95с.
1254960
   Систематика, экология и физиология растений: Вопросы биологии и охраны природы. – Кишинев, 1979. – 120с.
1254961
   Систематико-флористические исследования споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 141с.
1254962
  Клейменова Р.Н. Систематическая роспись изданий Общества любителей российской словесности при Московском университете 1811-1980. / Р.Н. Клейменова. – Москва, 1981. – 88 с.
1254963
   Систематические вопросы по истории русской литературы. – 68с.
1254964
   Систематические вопросы по истории русской литературы. – 68с.
1254965
   Систематические и предметные каталоги научных библиотек. – Москва, 1978. – 110 с.
1254966
  Гадельшин Тагир Камельянович Систематические уходы трехосного силового гиростабилизатора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Гадельшин Тагир Камельянович ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с.
1254967
  Гурвіц Ю.О. Систематический курс геометрии / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – Москва
Ч.1. – 1935. – 168 с.
1254968
  Гурвиц Ю.О. Систематический курс геометрии / Ю.О. Гурвиц, Р.В. Гангнус. – 4-е изд., стереотип. – Москва
Ч.2. – 1936. – 128 с.
1254969
  Ковалев В.Г. Систематический обзор подсемейства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Ковалев В.Г. ; МГУ. – Москва, 1969. – 21 с.
1254970
  Вьюкова Н.И. Систематический подход к программированию / Н.И. Вьюкова. – Москва : Наука, 1988. – 205с.
1254971
  Михельсон Н.С. Систематический сборник задач и упражнений по высшей математике / Н.С. Михельсон. – Л., 1924. – 148с.
1254972
  Жегалкин И.И. Систематический сборник задач по интегральному исчислению / И.И. Жегалкин, М.И. Слудская. – М., 1939. – 167 с.
1254973
   Систематический указатель к "Вестнику Московского университета" (1972-1981). – Москва : Изд-во Московского университета
Ч.1 : Марксизм-ленинизм, общественные и гуманитарные науки. – 1991. – 376 с.
1254974
   Систематический указатель к известиям Молдавского филиала Академии Наук СССР за 1948-1957 гг.. – Кишинев, 1958. – 192с.
1254975
  Институт Систематический указатель работ, / Институт, Киев математики.; Крекнина М. Н. – К., 1973. – 205с.
1254976
  Гриценко И.Ф. Систематический указатель русской литературы по кооперации. 1856-1924 / И.Ф. Гриценко, А.В. Меркулов. – М, 1925. – 31, 457с.
1254977
  Мишина Е.М. Систематический указатель статей к периодическим изданиям Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина 1815-1947 гг. / Е.М. Мишина. – Казань, 1960. – 280с.
1254978
  Крекина М.Н. Систематический указатель статей, опубликованных в журнальных изданиях института математики АН УССР. (1934-1968 гг.) / М.Н. Крекина. – К., 1971. – 152с.
1254979
  Алпатов В.В. Систематическое положение бокоплава Белого озера в Косине (Gammarus pulex grimmi kossinensis natio nova) / Алпатов В.В., Козьмина Н.П. – Москва, 1926. – С. 15-20 : ил. – Отд. оттиск из "Труд. ( c. 15-20) Косинск. Биолог. станции" Вып. 4, 1926


  На с. 15 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Владимиру Алексеевичу ...скому от автора. Москва. 22. XI. 28 года
1254980
  Вирт Н. Систематическое программирование / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1977. – 183с.
1254981
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – М.
7. – 1967. – 604с.
1254982
   Систематическое собрание закнов РСФСР. – М.
8. – 1968. – 487с.
1254983
  Філімонова М. Систематична та біоморфологічна структура інтродукованої дендрофлори Південного Сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати вивчення видового складу інтродукованої дендрофлори Південного Сходу України. Виявлено 223 види, 4 гібриди, 30 декоративних форм інтродукованих деревних рослин. Проведено комплексний таксономічній та біоморфологічний аналізи. ...
1254984
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 3. – 2003. – + поставка для оновлення (за лютий-березень 2003 р)
1254985
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 6. – 2003. – Додаток: Поставка для оновлення (за червень 2003 р.)
1254986
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 1 Основи конституційного ладу : Офіційне видання. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2003-
№ 12. – 2003
1254987
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2 Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за лютий 2004 р.)
1254988
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2 Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – Додаток: Поставка для оновлення (за квітень 2004 р.)
1254989
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 2. Законодавство про органи та установи юстиції : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – Додаток: Дві поставки для оновлення (за червень 2004 р.)
1254990
   Систематичне зібрання чинного законодавства України. Розділ 3. Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура : Офіційне видання. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004. – Додаток: Дві поставки для оновлення (за листопад, грудень 2004 р.)
1254991
   Систематичний збірник чинних законів УРСР. – Х.
5. – 1929. – 264с.
1254992
   Систематичний збірник чинних законів УРСР. – Харків
6. – 1929. – 162 с.
1254993
   Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії наук 1918-1929. – К., 1930. – 284с.
1254994
  Головащук А. Систематичний каталог у світі інформаційних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326
1254995
  Гурвіц Ю.О. Систематичний курс геометрії / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – 2-е вид. – Харків; Дніпропетровськ, 1934. – 128с.
1254996
   Систематичний покажчик до видань Чернівесцького державного університету. – Чернівці, 1965. – 92с.
1254997
   Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2011 році // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України ; ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ, 2011. – № 12 (136). – С. 46-48
1254998
   Систематичний покажчик публікацій юридичного журналу "Право України" (січень 1992 р. - грудень 2011 р.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 65-342. – ISSN 1026-9932
1254999
   Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі у 2008 році // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 176-188. – ISSN 0132-1331
1255000
  Сербін О. Систематичність та систематизаційність організації інформації - основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 3-10. – ISSN 1029-7200


  У публікації розглянуто основні структурні властивості класифікаційних систем у проекції на організаційні характеристики бібліотечного каталогу.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,