Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1254001
   "Редуты" на защите Ленинграда / Куликов С.П. – Л., 1990. – 206с.
1254002
  Дубовик В. "Реєстраційне" рейдерство: як протидіяти і чи можливо попередити? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 46-48
1254003
  Сорока В. "Режисер" ефективного уроку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
1254004
  Альмухамедова Э.М. Редукция класных и просодия слова в окающих русских говорах / Э.М. Альмухамедова, Р.Э. Кульшарипова. – Казань, 1980. – 112с.
1254005
  Стериополо Е.И. Редукция ключевых гласных немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стериополо Е.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1979. – 20л.
1254006
  Бояринцев Е.Л. Редукция осадков по площади и ее влияние на формирование максимальной ординаты паводочного стока малых горных водосборов : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Е.Д. Гопченко, А.А. Кириленко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 357-363 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
1254007
  Юрик Иван Иванович Редукция представлений обобщенных групп Пуанкаре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Юрик Иван Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 13л.
1254008
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе. – Тбилиси, 1965. – 245с.
1254009
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 245 с.
1254010
  Конурбаева Б.М. Редукция стратегий в позиционных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Конурбаева Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1254011
  Кулиев Т.А. оглы Редукция труда при социализме / Т.А. оглы Кулиев. – Москва, 1974. – 117с.
1254012
  Мамзин А.С. Редукция, интеграция. эволюционизм в современной биологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 93-104. – ISSN 0042-8744
1254013
  Манакова О.І. Редукційне програмування рекурентних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 295-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення членів рекурентних послідовностей. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1254014
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 195-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1254015
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається процес редукційного конструювання програм обчислення функцій, зображених степеневими рядами. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1254016
  Чолій В.Я. Редукційні обчислення в астрономії : Навчальний посібник для студ. фізичного фак-ту / В.Я. Чолій; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Ч.1 Затемнення та покриття. – 1998. – 48с.
1254017
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 3. – 2007
1254018
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 4. – 2007
1254019
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 5. – 2007
1254020
  Липчук В.В. Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях / В.В. Липчук, О.М. Крупа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1254021
  Верейкіна М.Б. Редукція деяких класів нелінійних граничних задач до різницевих рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 186-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто деякі класи нелінійних граничних задач для гіперболічних рівнянь (або систем) з частинними похідними. Доведено, що розв"язки таких задач подаються за допомогою розв"язків початкових задач для відповідних різницевих рівнянь. Це дозволяє ...
1254022
  Гаталевич А.І. Редукція матриць над кільцями Безу та пов"язані з ними задачі теорії кілець і модулів : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 307 арк. – Додатки: арк. 300-307. – Бібліогр.: арк. 269-299
1254023
  Гаталевич А.І. Редукція матриць над кільцями Безу та пов"язані з ними задачі теорій кілець і модулів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 65 назв
1254024
  Кузьменко Т.М. Редукція наголошених голосних як результат неповної реалізації диференційних ознак фонем у сучасному німецькому мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 134-139. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1254025
  Бондаренко О.М. Редукція праці в системі стимулювання кваліфікованої робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 248-253


  В статті розглядається важлива складова забезпечення диференційованого підходу в процесі матеріального стимулювання висококваліфікованої робочої сили, що базується на використанні механізму редукції праці. При цьому поряд із ринково-вартісним ...
1254026
  Самохвалов Ю.Я. Редукція простору пошуку рішення у засобах логічного виводу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто процедуру логічного виводу у С-класичному обчисленні предикатів першого порядку, яка відноситься до класу методів паралельної обробки й є одним із можливих шляхів вирішення проблеми "комбінаторного вибуху" завдяки сполученню процесу редукції ...
1254027
  Дмитренко С.К. Редукція структур соціального досвіду в системній теорії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 44-46
1254028
  Омелян О.М. Редукція та розв"язки систем нелінійних рівнянь дифузії, інваріантних відносно алгебри Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-100. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Галілеївська інваріантність системи нелінійних рівнянь дифузії використання для побудови інваріантних анзаців, які редукують її до системи звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано класи точних розв"язків даної системи.
1254029
  Солодкий Я.М. Редукція як силувана свідомість // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 81-84. – ISBN 966-7943-03-8
1254030
  Петрова Лариса Ивановна Редупликация в английской словообразующей системе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Лариса Ивановна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
1254031
  Саникидзе Л.К. Редупликация в картвельских языках : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Саникидзе Л.К.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1254032
  Штейнберг Н.М. Редупликация в современноя французском языке / Н.М. Штейнберг. – Л., 1969. – 70с.
1254033
  Рожанский Ф.И. Редупликация и названия животных в африканских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 57-66. – ISSN 0373-658Х
1254034
  Пахолок Зинаида Александровна Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Пахолок Зинаида Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 174л. – Бібліогр.:л.146-155
1254035
  Пахолюк З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолюк З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 19л.
1254036
  Пахолок З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолок З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
1254037
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05. / Редковская Татьяна Александровна; КГУ. – Киев, 1980. – 166л. – Бібліогр.:л.142-166
1254038
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Редковская Татьяна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1254039
  Шмакова Л.Н. Редупликация: роль и сферы употребления в современном немецком языке // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 141-144. – ISBN 1993-5560
1254040
  Ніколашина Т. Редуплікати у структурі шевченкової поезії / Т. Ніколашина, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 80-86. – ISSN 2075-1486
1254041
  Шевченко Т.В. Редуплікація як засіб вираження авторської модальності у творах Юрія Кириченка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 158-166
1254042
  Міняйло Р. Редупліковані вирази у творах Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 200-203
1254043
  Аронов В.И. Редуцирование аномалий силы тяжести в горной области с помощью электронных вычислительных машин : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аронов В.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1964. – 13 с.
1254044
  Меньшикова Е.Р. Редуцированный смех Юрия Олеши // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.75-85. – ISSN 0042-8744
1254045
  Минцлов С.Р. Редчайшие книги напечатанные в России, 1904
1254046
  Короткий В.А. Редькін Петро Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 116-117. – ISBN 966-06-0393-2
1254047
   Редько Володимир Никифорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 243. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1254048
   Редько Володимир Никифорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 30-32. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1254049
   Редько Володимир Никифорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 402-403. – ISBN 978-966-439-754-1
1254050
  Бузукашвили И. Редьярд Киплинг // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
1254051
  Фоміна О.В. Редьярд Кіплінг і Друга англо-бурська війна 1899-1902 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
1254052
  Самара І. Редьярд Кіплінг: той, хто знає про Мауглі все... // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 2. – С. 176-183. – ISSN 0130-321Х
1254053
  Шевченко М. Реевакуаційні процеси та початок відбудови на українських землях в експозитарно-фондовому вимірі Меморіалу / М. Шевченко, В. Гедз // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 101-111. – ISBN 978-617-7158-04-1
1254054
  Дедусенко Ю.М. Реегнеративные схемы и регенераторы газотурбинных установок / Ю.М. Дедусенко. – К, 1960. – 268с.
1254055
  Литвицький В. Реекспансія - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-17 : Рис.
1254056
  Данилейко В. Реекспозиції української абетки / Володимир Данилейко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-2922-24-0
1254057
  Намонюк Ч.І. Рееміграція в Україну: зовнішньополітичні перспективи та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 25-32. – ISSN 2308-6912


  Стаття розкриває основні зовнішньополітичні проблеми України, пов"язані зі зростанням еміграційної активності населення. Виділяються найбільш мобільні категорії громадян, що найчастіше приймають рішення про еміграцію. Називаються основні причини ...
1254058
  Алієв Р.Д. Рееміграція кримських татар у 1860-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 94-99. – ISSN 0130-5247
1254059
  Садова У.Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У.Я. Садова, Р.Р. Рісна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 55-64. – ISSN 1562-0905
1254060
  Стаканов Р.Д. Рееміграція як складова міграційної політики країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 39-42
1254061
  Леонова Л.А. Реестр "готовых" предложений современного английского бытового диалога / Л.А. Леонова. – Калинин, 1972. – 112с.
1254062
  Беке Г. Реестр ISSN - всемирная база данных печатных и онлайновых периодических изданий / Гаэль Беке // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 0869-608Х


  Об использовании Международного стандартного номера периодических (сериальных) изданий (ISSN).
1254063
  Хоникатт Д. Реестр Microsoft Windows 2000 / Джерри Хоникатт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 320с. – ISBN 5-8954-0111-1
1254064
  Кокорева О. Реестр Widows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Сант-Петербург, 2000. – 352с. – ISBN 5-8206-0031-2
1254065
  Борн Г. Реестр Windows * 98 : Руководство для профессионалов / Гюнтер Борн; Пер. с англ.: О.Кокоревой, Д.Лебедева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 496с. – (Мастер). – ISBN 5-7791-0108-6


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
1254066
  Кокорева О. Реестр Windows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 352с. – (Мастер). – ISBN 5-8206-0031-2


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
1254067
  Марков А.С. Реестр открывает тайны / А.С. Марков. – Волгоград, 1989. – 270с.
1254068
   Реестр российских книг, составляющих библиотеку для чтения в Москве, на Никольской улице, подле Синодальной Типографии и Ремесленной Управы, в доме С. Петербургского купца Ивана Глазунова, под N2.. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии Ивана Глазунова, 1823. – 215с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - бумага.
1254069
   Реестр хронологический полного собрания законов Российской империи. – Спб.
30. – 1855. – 35с.
1254070
  Кэ Лань Реет красное знамя / Кэ Лань. – Иркутск, 1951. – 132с.
1254071
   Реєстр архівних документів, пов"язаних з життям, творчістю та вшануванням пам"яті Тараса Григоровича Шевченка : монографія / [С.О. Довгий, М.А. Попова, В.В. Приходнюк та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Центр розвитку особистості "УНІКУМ", 2017. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-85-6
1254072
   Реєстр аудиторських фірм та аудиторів станом на 01.01. 2018 року // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 114-173 : табл. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1254073
  Цімдарс А. Реєстр виборців Латвії: історія створення, принципи роботи і перспективи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-29
1254074
  Камша Н.М. Реєстр вимог кредиторів-основний документ у справі про банкрутство // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-41.
1254075
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Київ : Наукова Думка, 1995. – 592 с. – ISBN 5-12-002042-9
1254076
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року : (алф. покажчик прізвищ) / [упоряд. В.Ф.Ковальчук]. – Київ : Пріоритети, 2014. – 282 с. – Бібліогр.: с. 280. – ISBN 978-966-8809-64-4
1254077
  Зеленчук І. Реєстр географічних назв населенних пунктів і природних об"єктів Верховинщини / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 50-54.
1254078
  Василенко А.Ю. Реєстр дослідницьких інфраструктур як засіб реалізації державної політики відкритої науки в країнах ЄС та в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 80-85. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (96)). – ISSN 2310-2837
1254079
   Реєстр етномузичних записів Остапа Нижанківського / укладав Б. Луканюк // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – C. 149-158. – ISSN 2310-0583
1254080
  Ковальчук Г.І. Реєстр І.П. Крип"якевича "Київські друки XVII - XVIII ст." // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 79-89. – ISBN 966-02-4450-4
1254081
   Реєстр імен українського біографічного словника : Літери А - Б / О.В. Бугаєва та ін. ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень, Українське біографічне тов-во ; [ редкол. : В.І. Попик (відп. ред.), С.М. Ляшко, О.М. Яценко та ін. ]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 162 с. – (Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-4845-8
1254082
  Тащук В.К. Реєстр інфаркту міокарда: роль дисплазії сполучної тканини / В.К. Тащук, О.С. Полянська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 54-58. – ISSN 1727-0847
1254083
  Левицький І. Реєстр князям чернігівським та іншим деяким, похованим у Чернігові з показанням часу їхньої кончини та місця, де поховані, і з визначенням літописів, що про це свідчать. 1792 року // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 240-244. – ISBN 978-617-7023-51-6
1254084
  Крижицький С.Д. Реєстр нерухомих пам"яток верхнього міста Ольвії: досвід наукової паспортизації / С.Д. Крижицький, С.С. Шеін, А.В. Буйських // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 32-41. – ISSN 0235-3490
1254085
   Реєстр олігархів уже сформований // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1254086
  Клочок С.Г. Реєстр оцифрованого культурного надбання // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 17-21. – ISBN 978-966-02-7337-5
1254087
  Кривошея І. Реєстр розподілу майна між спадкоємцями полковника гадяцького Федора Криницького (1678 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 9-20. – ISSN 1998-4634
1254088
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. С. Зворський ; уклад. : О. Бажан, С. Геращенко, А. Іщук та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 1, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. – 2009. – 244 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1.: Центральний державний архів громадських об"єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного. ...
1254089
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Андросов, Г. Грошева, С. Шаляєва та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.]). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 536 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1. : Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької обл., Державний архів Волинської обл., Державний архів Дніпропетровської обл., Державний архів Донецької обл., Державний архів Житомирської обл., Державний архів Закарпатської обл., Державний ...
1254090
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Скляров, Л. Ковальова, Г. Кордіяка та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 2 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 544 с. – Назву Кн. 2 занесено до анотації


  Кн 2.: Державний архів Луганської обл., Державний архів Львівської обл., Державний архів Миколаївської обл., Державний архів Одеської обл., Державний архів Полтавської обл., Державний архів Рівненської обл., Державний архів Сумської обл.
1254091
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : О. Бойчук, О. Сулима, Л. Євтушенко та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Гурбова Л., Делеган М. та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 3 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 512 с. – Назву Кн. 3 занесено до анотації


  Кн 3.: Державний архів Тернопільської обл., Державний архів Харківської обл., Державний архів Херсонської обл., Державний архів Хмельницької обл., Державний архів Черкаської обл., Державний архів Чернівецької обл., Державний архів Чернігвської обл., ...
1254092
  Куйбіда Р.О. Реєстр судових рішень: коли чекати виходу на повну потужність? / Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2009. – № 3 (11). – С. 18-20
1254093
   Реєстр усього Війська Запорізького після Зборівського договору з королем польским Яном Казиміром складений 1649 р.. – К., 1994. – 192с.
1254094
  Прокоп"юк О. Реєстр храмів Київської митрополії (1780-1783 рр.): джерела, реконструкція, потенціал // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 209-216. – ISBN 966-7379-92-11
1254095
  Черноіваненко Є. Реєстратори витіснять творців? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Чому зовнішнє незалежне оцінювання призводить до "натаскування фактів" учнями й відучує їх мислити.
1254096
  Шарандаченко О.П. Реєстраторка загсу : (із щоденника киянки) / Олександра Шарандаченко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 364 с.
1254097
  Тернущак М.М. Реєстраційні процедури у контексті реформи публічного адміністрування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 81-85. – ISBN 978-966-916-708-8
1254098
  Славова К.С. Реєстраційні системи земельних прав в Україні та країнах Європейського Союзу // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-419-304-4
1254099
   Реєстраційні системи країн Європи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 58-60
1254100
   Реєстраційні системи країн Латинської Америки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 72-75
1254101
  Гонтаренко Н. Реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 76-79


  У статті досліджуються реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном, надаються пропозиції щодо вдосконалення порядку їх проведення.
1254102
   Реєстрацію завершено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 2. – ISSN 2219-5793
1254103
   Реєстрацію завершено [пробне ЗНО 2020 р.] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1254104
   Реєстрація - у січні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41)


  Потенційні учасники пробного ЗНО-2021 повинні зареєструватися протягом 5-19 січня 2021 року.
1254105
  Язвинська М.В. Реєстрація / перереєстрація періодичних видань: причини і порядок дій // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 99-102. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1254106
  Сас А. Реєстрація авторського права за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 344-346
1254107
  Бондаренко С. Реєстрація авторського права: міжнародний та український досвід / С. Бондаренко, С. Янкова, С. Бригинець // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-17. – ISSN 1608-6422
1254108
  Кудрицька Т. Реєстрація винаходів у митному реєстрі. Чи спрацює новий механізм захисту прав інтелектуальної власності? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
1254109
   Реєстрація договорів про передачу прав на об`єкти промислової власності / Л.Ш. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, О.П. Горобець, Л.М. Топільська; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 48с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-95-5
1254110
  Сімонова Є. Реєстрація договору комерційної концесії (франчайзингу) в Україні та за кордоном // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 306-307. – ISBN 978-966-301-169-1
1254111
  Городенко Л.М. Реєстрація електронного медіаресурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 245-251


  Лекцію присвячено темі вибору доменного імені та хостинга для розміщення інтернет-ресурсу в мережі.та пояснює послідовність реєстрації медіаресурсу. The lecture is devoted to the topic of choice of domain name and hosting for posting of online ...
1254112
  Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 43-51
1254113
  Степул А. Реєстрація ЗМІ: проблемне питання? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 79-80.
1254114
  Мота А. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 290-295. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1254115
  Тарнопольська О. Реєстрація іонних струмів крізь LCC-канали ядерної мембрани: хронобіологічний аспект / О. Тарнопольська, А. Котлярова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 10-17. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1254116
  Кручок Н. Реєстрація іпотек у Державному реєстрі прав на нерухоме майно : іпотека // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 27-29. – Бібліогр.: 6 назв
1254117
  Коваль Д.О. Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 192-202
1254118
  Давидова Н.О. Реєстрація місця проживання як умова здійснення інших прав // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 15-21.
1254119
   Реєстрація на ЗНО триватиме до 25 березня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 8 лютого (№ 26). – С. 6
1254120
  Смілянська А. Реєстрація на пробне ЗНО завершиться у січні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 12). – С. 8
1254121
  Смілянська А. Реєстрація на пробне ЗНО стартує третього січня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 229). – С. 4
1254122
  Джабраілов Р.А. Реєстрація нерухомого майна і прав на нього: державні та місцеві інтереси // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1681-6277
1254123
  Михалюк О. Реєстрація нетипової "нерухомості" як джерело рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 24
1254124
  Черничко В.В. Реєстрація політичних партій як передумова реалізації права на об"єднання в політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 21-28. – (Юридичні науки ; № 2)
1254125
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи : порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – 215 с. + Додатки: л. 210-215. – Бібліогр.: л. 170-209
1254126
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1254127
  Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Міститься аналіз деяких правових аспектів ідентифікації реєстрації прав на землю. Аналізується законодавство, що стосується Книг записів (реєстрації) відповідних документів. Запропоновано різні підходи до класифікації реєстрації прав на землю. The ...
1254128
  Голобородько В. Реєстрація права власності на земельну ділянку за наявності іншого речового права (оренди) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 115-116
1254129
  Сенчук В.В. Реєстрація права власності на об"єкт нерухомості // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-41.
1254130
  Андрюк С. Реєстрація права на спадкове майно, що знаходиться на окупованих територіях // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 22-23
1254131
  Владиченко Л. Реєстрація релігійних організацій в Україні: законодавчий аспект // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 118-122
1254132
  Омельянюк В.С. Реєстрація спектральних зміщень власної флуоресценції білків двохвильовим методом / В.С. Омельянюк, А.М. Філенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 171-177. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі проведено експериментальну перевірку правильності встановленого раніше (Філенко, Зима, 1981) теоретичного співвідношення між зміщенням спектра триптофанової флуоресценції і параметром В (відношенням інтенсивностей флуоресценції на крилах ...
1254133
   Реєстрація стартувала // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)
1254134
   Реєстрація стартувала // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1254135
  Юрченко О.А. Реєстрація та блокування податкових накладних/розрахунків коригувань: нові правила для бізнесу від фіскалів / О.А. Юрченко, О.А. Свирида // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 113-121. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1254136
  Криницький І.Є. Реєстрація та облік у податковому праві: спільні риси та критерії розмежування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 19-23.
1254137
  Гурова І.Ю. Реєстрація та оперативний аналіз землетрусів у Національному центрі сейсмологічних даних / І.Ю. Гурова, Т.А. Амашукелі, І.А. Калітова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 193-204 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1254138
   Реєстрація та основна сесія ЗНО // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 1
1254139
  Цвєткова Ю.В. Реєстрація фізичним особам в земельному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 105-117
1254140
  Чехович С.Б. Реєстрація фізичних осіб за місцем проживання: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.11-19
1254141
  Бондар І.В. Реєстрація шлюбів нотаріусом: міжнародний досвід та пропозиції для України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 21-24


  У статті аналізуються аспекти розширення компетенції нотаріусів в Україні та наділення їх правом реєстрації шлюбів. Стаття містить аналіз міжнародного законодавства щодо наді- лення нотаріусів повноваженнями щодо реєстрації шлюбів. На підставі ...
1254142
  Почекіна О. Реєстрація шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 108-109.
1254143
  Литвиненко Л.Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 26-29
1254144
  Верейці О. Реєстрація шлюбу громадянами україни: можливі варіанти // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 102-107
1254145
  Кузнєцова О. Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-55
1254146
  Кашпур А. Реєстрація штатів і кошторисів адміністративно-господарських витрат. / А. Кашпур. – К., 1949. – 94с.
1254147
  Гурковський М.П. Реєстрація як інститут адміністративного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 86-90.
1254148
  Воєводіна І. Реєстрація яхт та зручні прапори / І. Воєводіна, К. Ряшенцева // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 1, 38-39
1254149
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 2. – 1999. – 87 с.
1254150
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 3/4. – 1999. – 82 с.
1254151
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 5 : Програма інформатизації міста Києва. – 1999. – 116 с.
1254152
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 6. – 1999. – 136 с.
1254153
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 1. – 1999. – 136 с.
1254154
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 1. – 2000. – 108 с.
1254155
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 2. – 2000. – 88 с.
1254156
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 3. – 2000. – 88 с.
1254157
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 4. – 2000. – 122 с.
1254158
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 2. – 2001. – 118 с.
1254159
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 3. – 2001. – 92 с.
1254160
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 4. – 2001. – 120 с.
1254161
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 1. – 2001. – 82 с.
1254162
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 4. – 2002. – 140 с.
1254163
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 2. – 2002. – 128 с.
1254164
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 3. – 2002. – 128 с.
1254165
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 1. – 2002. – 102 с.
1254166
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 1. – 2003. – 140 с.
1254167
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 4. – 2003
1254168
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 2. – 2003. – 126 с.
1254169
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 3. – 2003. – 110 с.
1254170
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 1. – 2004. – 130 с.
1254171
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 2. – 2004. – 96 с.
1254172
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 3. – 2004. – 110 с.
1254173
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 4. – 2004. – 122 с.
1254174
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 4. – 2005. – 120 с.
1254175
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 3. – 2005. – 124 с.
1254176
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 2. – 2005. – 112 с.
1254177
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 1. – 2005. – 154 с.
1254178
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 1. – 2006. – 128 с.
1254179
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 2. – 2006. – 116 с.
1254180
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 4. – 2006. – 94 с.
1254181
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 3. – 2006. – 110 с.
1254182
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 2. – 2007. – 106 с.
1254183
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 3. – 2007. – 156 с.
1254184
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 4. – 2007. – 156 с.
1254185
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 1. – 2007. – 120 с.
1254186
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 1. – 2008. – 156 с.
1254187
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 2. – 2008. – 140 с.
1254188
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 3. – 2008. – 104 с.
1254189
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 4. – 2008. – 96 с.
1254190
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 3. – 2009. – 86 с.
1254191
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 4. – 2009. – 118 с.
1254192
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 1. – 2009. – 110 с.
1254193
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 2. – 2009. – 94 с.
1254194
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 1. – 2010. – 112 с.
1254195
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 2. – 2010. – 246 с.
1254196
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 3. – 2010. – 112 с.
1254197
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 4. – 2010. – 106 с.
1254198
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 3. – 2011. – 122 с.
1254199
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 4. – 2011. – 90 с.
1254200
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАН України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 1. – 2011. – 118 с.
1254201
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 2. – 2011. – 122 с.
1254202
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 1. – 2012. – 106 с.
1254203
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 3. – 2012. – 126 с.
1254204
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 4. – 2012. – 110 с.
1254205
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 2. – 2012. – 132 с.
1254206
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 1. – 2013. – 116 с. – Резюме мовою статті
1254207
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 2. – 2013. – 96 с. – Резюме мовою статті
1254208
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 3. – 2013. – 86 с. – Резюме мовою статті
1254209
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 4. – 2013. – 104 с. – Резюме мовою статті
1254210
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 14-15 трав. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2014. – 146 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7284-2
1254211
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 4. – 2014. – 80 с. – Резюме мовою статті
1254212
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 1. – 2014. – 102 с. – Резюме мовою статті
1254213
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 2. – 2014. – 140 с. – Резюме мовою статті
1254214
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 3. – 2014. – 82 с. – Резюме мовою статті
1254215
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 2. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254216
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 1. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254217
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 4. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254218
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 3. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254219
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7933-9
1254220
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254221
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 1. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254222
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 2. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254223
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 4. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254224
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 17-18 трав. 2017 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2017. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8248-3
1254225
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 1. – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254226
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254227
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1254228
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 4. – 2017. – 76 с. – Резюме мовою статті
1254229
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8591-0
1254230
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 4. – 2018. – 118 с. – Резюме мовою статті
1254231
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 2. – 2018. – 102 с. – Резюме мовою статті
1254232
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 1. – 2018. – 80 с. – Резюме мовою статті
1254233
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 3. – 2018. – 152 с. – Резюме мовою статті
1254234
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 16-17 трав. 2019 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2019. – 133, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9085-3
1254235
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 3. – 2019. – 106 с. – Резюме мовою статті
1254236
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 4. – 2019. – 96 с. – Резюме мовою статті
1254237
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 1. – 2019. – 100 с. – Резюме мовою статті
1254238
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 2. – 2019. – 78 с. – Резюме мовою статті
1254239
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 28-29 верес. 2020 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2020. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9505-6
1254240
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 2. – 2020. – 96 с. – Резюме мовою статті
1254241
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 4. – 2020. – 98 с. – Резюме мовою статті
1254242
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 3. – 2020. – 112 с. – Резюме мовою статті
1254243
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 1. – 2020. – 78 с. – Резюме мовою статті
1254244
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 18-19 трав. 2021 р. : [збірник] / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2021. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9732-6
1254245
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 1. – 2021. – 84 с. – Резюме мовою статті
1254246
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 2. – 2021. – 94 с. – Резюме мовою статті
1254247
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 3. – 2021. – 96 с. – Резюме укр. мовою
1254248
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 4. – 2021. – 72 с. – Резюме укр. мовою
1254249
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 24, № 1. – 2022. – 102 с. – Резюме укр. мовою
1254250
  Язвинська М.В. Реєстрація/перереєстрація видання НАН України як періодичного та фахового // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Наведено умови реєстрації видання НАН України - заснування видання як академічного й отримання свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації або перереєстрації видання у разі зміни окремих параметрів, а також умови внесення видання до ...
1254251
  Шулікін Д. Реєстрація: перші підсумки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Директор УЦОЯО Вадим Карандій під час прес-конференції розповів про перші підсумки реєстрації та проведення наступних етапів ЗНО.
1254252
  Мицик Ю.А. Реєстри козацькі / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 323-324. – ISBN 966-642-073-2
1254253
  Пугачова М.В. Реєстри населення як ядро системи реєстрів у північноєвропейських країнах / М.В. Пугачова, О.М. Гладун // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 3-24. – ISSN 2072-9480
1254254
  Пугачова М.В. Реєстри системи освіти в європейських країнах: корисний досвід для України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1254255
   Реєстри Сумського полку 1660-1664 / НАН України, Ін-т історії України, Київ. археографічна група ; упоряд.: Олександр Алфьоров, Олександр Різніченко ; [відп. ред.: Г. Боряк]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 532, [2] с. : іл. – Імен. та геогр. покажчики: с. 363-533. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7886-8
1254256
  Шевчук В. Реєстрові хроніки, введені до книги Миколи Білозерського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7023-51-6
1254257
  Хартиган Ши Рейчел Реже, но мощнее // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 48 : фото
1254258
  Степанюк А.Х. Режим - це не "порядок виконання і відбування покарання", а програма соціальної допомоги при поводженні з ув’язненими // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 110-125. – ISSN 2523-4552
1254259
  Кильчинська Ю. Режим home-office // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 вересня (№ 18). – С. 22-23
1254260
  Коротков П.А. Режим абсолютної прозорості одномодових кварцових волокон при ВКР підсиленні світла / П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 237-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вимушене комбінаційне розсіяння (ВКР) дозволяє отримати підсилення світла у волокні з будь-яким складом серцевини, а не тільки у спеціально легованих волокнах. На відміну від відомого якісного визначення умов повної прозорості у Er3+ [подано формулу] ...
1254261
  Любашенко О. Режим актуалізації мотиваційного ресурсу студентів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 232-244. – ISBN 966-95452-3-9
1254262
  Гончар О.М. Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра / О.М. Гончар, В.К. Хільчевский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 76-83
1254263
  Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина / Л. Шевцова. – Москва : Росспэн, 1999. – 535с. – ISBN 5-8243-0080-1
1254264
  Козлова К.І. Режим валютного курсу в Україні: проблеми стабілізації та вдосконалення державного регулювання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 226-228. – ISBN 978-966-188-219-4
1254265
  Самсонов М.І. Режим валютного курсу при переході до інфляційного таргетування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 183-190
1254266
  Філіпенко Т.В. Режим валютного курсу та перспективи його трансформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 275-280. – (0). – ISSN 2078-9165
1254267
  Найшуллер М.Г. Режим ветра верхней тропосферы и нижней стратосферы на основных международных авиатрассах СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Найшуллер М.Г. ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1973. – 28 с.
1254268
  Сухишвили В.В. Режим ветра на территории Грузии. : Автореф... канд. географ.наук: / Сухишвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1254269
  Морозова Алла Александровна Режим взвешенного вещества.Фосфора и железа в водоемах устьевой области рр.Днепра и южного буга : Диссертация ...кандидата географических наукСпециальность 11.00.07 / Морозова Алла Александровна; НАН Украины.Ин-тут гидробиологии. – Киев, 2000. – 183л. – Библ.:л.183-184
1254270
  Назарук О.І. Режим відеоконференції у кримінальному процесі: переваги та недоліки / О.І. Назарук, Р.Я. Ковальова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 307-311. – ISSN 2219-5521
1254271
  Деменчук М.О. Режим відеоконференції як запорука забезпечення доступності правосуддя // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 10-12. – ISBN 978-617-7627-30-1
1254272
  Окано Режим війни, голоду і безправності / Окано. – К., 1935. – 15с.
1254273
  Денисенко В.І. Режим Віктора Януковича в дискурсі української науки // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 166-170. – ISSN 2076-8982
1254274
   Режим влагообеспеченности и условия гидромелиорации степного края. – М., 1974. – 240с.
1254275
  Шестаков И.Л. Режим влажности обыкновенного мощного чернозема под основными полевыми культурами Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Шестаков И. Л.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1955. – 16л.
1254276
  Гумерова Р.И. Режим влажности почв ТАССР : Автореф. дис. .. канд. геогр. наук : / Гумерова Р.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1955. – 18 с.
1254277
  Гюль К.К. Режим волнения, динамика берегов и дна у западного побережья Каспия / К.К. Гюль. – Баку
2. – 1956. – 328 с.
1254278
  Ткаченко К.Д. Режим вологості грунтів зони аерації / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник, Л.Г. Руденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 43-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 20)
1254279
  Солдатенко В.Ф. Режим гетьманату 1918 р. у світлі документів та сучасних історичних студій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 151-174. – ISSN 0130-5247
1254280
  Николаєв А.М. Режим головних іонів малих річок урбанізованої території / А.М. Николаєв, Ю.Ф. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1254281
  Панасенко Б.Д. Режим грунтових вод давньої дельти Дніпра в зв"язку з культурою рису // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 172-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1254282
  Александрова Л.И. Режим групп продленного дня в общеобразовательной школе / Л.И. Александрова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т физ. воспитания и школьной гигиены. – Москва : АПН РСФСР, 1959. – 40 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
1254283
  Колісник П.І. Режим деяких характеристик грозової активності на Звенигородщині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 85-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 10)
1254284
  Лобер Д.Е. Режим дня учня. / Д.Е. Лобер. – К, 1940. – 39с.
1254285
  Куценко Г.И. Режим дня школьника / Г.И. Куценко, И.Ф. Кононов. – Москва, 1983. – 96с.
1254286
  Куценко Г.И. Режим дня школьника / Г.И. Куценко, И.Ф. Кононов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1987. – 111с.
1254287
  Ушацка А. Режим дополнительности международного уголовного суда // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 1(29). – С. 5-40. – ISSN 1560-2893
1254288
  Горелік Л.Е. Режим економії - важливий засіб дальшого піднесення народного господарства СРСР / Л.Е. Горелік. – Київ, 1953. – 36с.
1254289
  Касимовський Є.В. Режим економії і шляхи зниження собівартості / Є.В. Касимовський. – Київ, 1949. – 56с.
1254290
  Андрощук Г. Режим ексклюзивності даних: зміни у підходах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 26-28
1254291
  Бартенева О.Д. Режим естественной освещенности на территории СССР / О.Д. Бартенева, Е.А. Полякова, Н.П. Русин ; Глав. упр. гидрометслужбы при Совете Министров СССР, Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 240 с.
1254292
  Морозова Алла Олександрівна Режим завислої речовини, фосфору та заліза в водоймах гирлової області рр. Дніпра та Південного Бугу : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Морозова А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1254293
  Белевцев Р.Я. Режим зонального прогрессивного метаморфизма в докембрии Украинского щита / Белевцев Р.Я. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 150 с., [7] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 141-149
1254294
  Кормич Б.А. Режим зони митного контролю: адміністративно-правові основи : монографія / Кормич Б.А., Біленець Д.А. ; М-во освіти і наукм України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-179. – ISBN 978-617-7096-85-5
1254295
  Бондаренко К.О. Режим зрошення та фон живлення нових сортів томатів та краплинного способу поливу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Бондаренко Катерина Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254296
  Алимов А.К. Режим и баланс грунтовых вод в связи с мелиорацией земель Северной Мугани : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алимов А. К. ; Аз.ГУ , Аз. НИИ гидротехники и мелиорации. – Баку, 1968. – 24 с. – Бібліогр. :с. 23-24
1254297
  Вознесенская Е.Ф. Режим и баланс грунтовых вод вводимых в орошение территорий (на примере Терско-Кумского междуречья) / Е.Ф. Вознесенская. – Москва : Наука, 1966. – 1966с.
1254298
  Зальцберг Э.А. Режим и баланс грунтовых вод зоны избыточного увлажнения / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1980. – 207с.
1254299
   Режим и баланс подземных вод. – Москва : Наука и Техника
Вып. 2. – 1967. – 215 с.
1254300
  Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста. / С.И. Савшинский. – Ленинград, 1963. – 119с.
1254301
   Режим и расчеты поверхностных вод Новосибирской области. – Ленинград, 1977. – 220с.
1254302
   Режим и ресурсы подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – с.
1254303
   Режим и условия труда рабочего подростка в ФЗУ. – М., 1935. – 216с.
1254304
  Панов В.Д. Режим и эволюция современного оледенения бассейна р Черек Безенгийский. / В.Д. Панов. – Ленинград, 1978. – 135с.
1254305
  Трускавецкий Р.С. Режим калия в торфяных почвах Полесья и Лесостепи Украины в связи с их окультуриванием : Автореф... канд. с.-х.наук: / Трускавецкий Р.С.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 27л.
1254306
  Аскеров Э.И. Режим капитуляций в Турции : Автореф... наук: / Аскеров Э.И.; Мин высш. образ. СССР. МОсков. орд.Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоносова Юр. фак. – Москва, 1951. – 24 с.
1254307
  Фагелер П. Режим катионов и воды в минеральных почвах. / П. Фагелер. – М., 1938. – 360с.
1254308
  Михайлюк Ю. Режим комерційної таємниці за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-15-6
1254309
  Сінцов А. Режим конфіденційності. Чи вистачає прозорості українському трейду? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 34-35
1254310
   Режим ледников и снежных лавин Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 174с.
1254311
   Режим личной власти Сталина. – М., 1989. – 157с.
1254312
  Закревський Д.В. Режим марганцю, міді та цинку в поверхневих і грунтових водах осушувальних систем Волинського та Житомирського Полісся / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, В.М. Савицький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 50-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
1254313
  Дубовка Федор Владимирович Режим метелей и расчет объемов снегопереноса на территории Молдавии : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Дубовка Федор Владимирович; Одесский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 23л.
1254314
  Чекерес А.И. Режим метеорологических условий теплого периода года в Казахстане и выпас овец. : Автореф... канд. географ.наук: / Чекерес А.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1254315
  Калинкин Г.Ф. Режим морских пространств / Г.Ф. Калинкин. – М, 1981. – 192с.
1254316
  Андрущенко С.В. Режим морського порту: генеза міжнародно-правового забезпечення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 105-114. – ISSN 2524-101X
1254317
  Шемшученко С.О. Режим нації найбільшого сприяння у міжнародних інвестиційних договорах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 528-535. – ISSN 1563-3349
1254318
  Вакакрюк Л.В. Режим неповного робочого часу в світлі реформування трудового законодавства // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-63-7
1254319
  Смирнов Геннадий Алексеевич Режим нераспространения ядерного оружия и правовые проблемы его укрепления : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Смирнов Геннадий Алексеевич; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1979. – 14л.
1254320
  Мельник Т. Режим нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєннями як надсистема і гарант стабільності Євроатлантичної системи // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 136-155. – ISSN 2522-1663
1254321
  Мытюшина В. Режим ожидания // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Налоговая реформа-2017 не превела к ожидаемым кардинальным антикоррупционным преобразованиям, однако отдельные ее нормы имеют положительный эффект.
1254322
   Режим озер. – Вильнюс, 1970. – 498 с.
1254323
  Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя - новий вид справ у окремому провадженні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1254324
  Євко В. Режим окремого проживання подружжя (сепарація): проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 3-6
1254325
  Моисеев И.Г. Режим органического вещества и плодородие дерново-подзолистых почв БССР. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Моисеев И.Г.; АН БССР. Ин-т социалистич. сел. хоз. – Минск, 1952. – 31 с.
1254326
  Азимов Б.Д. Режим орошения белокочанной капусты при весеннем и летнем сроках посадки в условиях сероземных почв Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 535 / Азимов Б.Д. ; Ташкентский сельскохоз. ин-т. – Ташкент, 1968. – 28 с.
1254327
  Маннанов Н. Режим орошения люцерно-злаковой травосмеси на сероземах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Маннанов Н.; Ташкентск. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1953. – 16 с.
1254328
  Сечняк З.Ф. Режим орошения сахарной свеклы в степной зоне Крыма. : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Сечняк З.Ф.; ВНИИ сахарной свеклы. – К., 1967. – 27л.
1254329
  Гарюгин Г.А. Режим орошения сельскохозяйственных культур / Г.А. Гарюгин; под ред. Шумакова Б.А. – Москва : Колос, 1979. – 270 с.
1254330
  Викулов В.Е. Режим особого природопользования : (на примере озера Байкал) / В.Е. Викулов; Отв. ред. Шоцкий В.П. – Новосибирск : Наука, 1982. – 192 с.
1254331
  Солдатенко В.Ф. Режим отаманщини в УНР 1919 р.: витоки, сутність, наслідки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 46-60. – ISSN 2076-1554
1254332
  Ступак С. Режим охрани і захисту суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9. – Бібліогр.: 7 назв
1254333
   Режим перевірок підприємств в Україні дещо покращився - результати дослідження IFC // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5. – ISSN 1810-3944


  Опитування ІFС засвідчило, що завдяки Закону про державний нагляд у першому півріччі 2008 року певні процедури перевірок стали простішими для підприємців. Та більшість контролюючих відомств ігнорують Закон: з шести десятків органів контролю лише десять ...
1254334
  Иващенко М.И. Режим питания здорового человека / М.И. Иващенко, М.В. Кривоносов. – Киев : Здоров"я, 1982. – 72с. – (Рациональное питание)
1254335
  Кривоносов М.В. Режим питания здорового человека / М.В. Кривоносов, М.И. Иващенко. – 2-е изд,. перераб. и доп. – К., 1987. – 64с.
1254336
  Важенина Е.А. Режим питательных веществ и эффективность удобрений на черноземах Забайкалья. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Важенина Е.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – М, 1970. – 30л.
1254337
  Чжан Цзя-чен. Режим погоды над Китаем в зимнем полугодии и его связь с формами циркуляции атмосферы. : Автореф... канд. географ.наук: / Чжан Цзя-чен.; Глав. управ. гидрометеорол. лужбы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1958. – 14л.
1254338
  Чжан Цзи-цзя Режим погоды над Китаем при основных формах атмосферной циркуляции в летнее время. : Автореф... канд. географ.наук: / Чжан Цзи-цзя; Глав. управл. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1958. – 17л.
1254339
   Режим подземных вод. – Москва-Ленинград, 1938. – 192 с.
1254340
  Козлов М.Ф. Режим подземных вод и влаги в зоне аэрации на территории Белорусского Полесья / М.Ф. Козлов, В.П. Васильев. – Минск, 1974. – 203с.
1254341
  Козаченко С.В. Режим праці та відпочинку працівників сільського господарства: правові аспекти // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 155-160. – ISSN 2617-5967
1254342
  Тимофеев В.Е. Режим приземной атмосферной циркуляции в районе Антарктического полуострова / В.Е. Тимофеев, Б.О. Безнощенко, А.А. Щеглов // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 66-80. – ISSN 1727-7485
1254343
  Сарана С.В. Режим процесуальних процедур інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів контролю // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 127-133. – ISSN 2227-796X


  The article deals with determining the mode of procedures of information-analytical support of the supervisory authorities in the tax process in the context of the establishment of its place in it and the regime aspects of its application. We suggested ...
1254344
   Режим Путіна : перезавантаження - 2018 / [Бережний Я.В. та ін.] ; за заг. ред. Максима Розумного ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 477, [2] с. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в прим.: с. 414-478. – ISBN 978-966-554-300-8
1254345
  Русакова Е.В. Режим ребенка-дошкольника в семье. / Е.В. Русакова. – 2-е изд. – М., 1955. – 24с.
1254346
  Кузин П.С. Режим рек южных районов Западной Сибири, Северного и Центрального Казахстана / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1953. – 538с.
1254347
  Пустовойт С.П. Режим рівнів і льодових явищ на річках Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 107-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1254348
  Пустовойт С.П. Режим рівнів на ріках Київського економічного району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1254349
  Чернявська О.Л. Режим ріки Дніпро в контексті гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 527-532. – ISSN 1563-3349
1254350
  Слободян Н.В. Режим Садама Хусейна: внутрішні та зовнішні чинники виживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 46)


  Після Другої світової війни Ірак залишається в центрі міжнародних відносин. На сьогоднішній день увага до нього не зникає. Присвячено аналізу чинників, які сприяють виживанню режиму Садама Хусейна в Іраку.
1254351
  Суханов И.П. Режим сильных ветров и климатические параметры ветровых нагрузок на территории Памиро-Алтая.. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Суханов И.П.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1254352
  Подрезов О.А. Режим сильных ветров на территории Тянь-Шаня применительно к выбору ветровых нагрузок на сооружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов О.А.; Таш. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Физ. фак. – Ташкент, 1966. – 16л.
1254353
  Анапольская Л.Е. Режим скоростей ветра на территории СССР / Анапольская Л.Е. ; Гл. геофизич. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 198 с.
1254354
  Долидзе Джемал Шалвович Режим солнечной радиации, падающей на сколоны в условиях субтропической зоны Западной Грузии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Долидзе Джемал Шалвович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1254355
  Огиевский А.В. Режим стока Верхнего и Среднего Днепра / А.В. Огиевский. – Х.-К., 1932. – 414с.
1254356
  Іванік Щ. Режим сучасних водно-гравітаційних та селевих процесів у Свалявському та Воловецькому районах Закарпатської області / Щ. Іванік, О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що спостерігались у червні 2006 року в межах Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області. Проведено аналіз факторів їх виникнення. Визначено морфологічні та морфометричні особливості зсувних ...
1254357
  Зубенко О.К. Режим та самоконтроль спортсмена / О.К. Зубенко. – К, 1965. – 59с.
1254358
  Вительс Л.А. Режим температуры и осадков на европейской территории СССР в связи с условиями атмосферной циркуляции / Л.А. Вительс. – Ленинград, 1954. – 83 с.
1254359
  Григорьев А.А. Режим тепла и влаги и географическая зональность / А.А. Григорьев. – Москва, 1959. – 22с.
1254360
  Котрикадзе Н.С. Режим термальных вод центрального участка Тбилисского месторождения в 1932-1972 гг. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.06 / Котрикадзе Н.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1254361
  Гришаев П.И. Режим террора и беззакония: Законодательство и практика чилийск. хунты / П.И. Гришаев, С.А. Чибиряев. – М., 1979. – 255с.
1254362
  Удинцев Г.Н. Режим труда, питания, физической культуры / Г.Н. Удинцев. – Л., 1959. – 42с.
1254363
  Богатирьов І.Г. Режим у виправних колоніях державної пенітенціарної служби України (теорія і практика) : монографія / І.Г. Богатирьов, О.В. Щербина ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Дакор, 2015. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-156. – ISBN 978-617-7020-52-2
1254364
  Кобак К.И. Режим углекислоты некоторых насаждений северо-запада тяежной зоны СССР.. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобак К.И.; Лен. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 20л.
1254365
  Литинская К.Д. Режим уровней воды озер и водохранилищ Карелии / К.Д. Литинская. – Ленинград : Наука, 1976. – 147с.
1254366
  Литинская К.Д. Режим уровней воды озер и водхранилищ Карелии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.696 / Литинская К.Д.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
1254367
  Денисова Т.А. Режим утримання засуджених як один із засобів удосконалення функціонування системи виконання покараньвзаємозв’язок і взаємообумовленість елементів складу злочину між собоюперсонал установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої політикив // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 69-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1254368
  Кирилюк М.І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 163-167. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1254369
  Ковальчук І.П. Режим функціонування річкових систем верхньої частини сточища Дністра : Природничо-географічні дослвдження / І.П. Ковальчук, А.В. Михнович // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-17 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 1561-4980
1254370
  Колісник П.І. Режим хмарності в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 37-44 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географії ; Вип. 12)
1254371
  Воробьева А.В. Режим экономии -- важнейший рычаг развития народного хозяйства. / А.В. Воробьева. – Москва, 1953. – 56с.
1254372
  Садомцев В.К. Режим экономии -- социалистический метод хозяйствования / В.К. Садомцев. – Москва : Профиздат, 1973. – 47 с.
1254373
  Зарипов М. Режим экономии - важный факттор повышения эффективности производства / М. Зарипов. – М, 1973. – 64с.
1254374
  Пилипенко Н.Н. Режим экономии - дело всенародное / Н.Н. Пилипенко. – Москва : Знание, 1986. – 47 с.
1254375
  Касимовский Е.В. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Е.В. Касимовский. – М., 1948. – 56с.
1254376
  Бавли Г. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Г. Бавли, И. Наследков. – Одесса : Одесское обл. изд-во, 1958. – 40 с. : ил. – (Вопросы конкретной экономики на производстве)
1254377
  Киперман Григорий Яковлевич Режим экономии - общенародное дело : Аннот.указ. лит. / Киперман Григорий Яковлевич. – Москва : Знание, 1985. – 80с. – (ВПЛ. В помощь лектору)
1254378
  Рутковский Е. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: / Рутковский Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18л.
1254379
  Бисеров Х.Ш. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования / Х.Ш. Бисеров. – Москва : Профиздат, 1971. – 32 с. – (Экономические знания - в массы)
1254380
  Трубицына Т.И. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования. / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1972. – 20с.
1254381
  Ряжских И.А. Режим экономии / И.А. Ряжских. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1254382
  Николаева К.Е. Режим экономии в использовании материалов на предприятиях металлообрабатывающей промышленности Латвийской ССР / К.Е. Николаева. – Рига, 1960. – 152с.
1254383
  Хачатрян Г.А. Режим экономии в обувной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хачатрян Г.А.; Экон.фак.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 30л.
1254384
  Вермель Д.Ф. Режим экономии в совхозе / Д.Ф. Вермель. – Целиноград, 1965. – 40с.
1254385
   Режим экономии в социалистической промышленности. – Свердловск, 1955. – 128с.
1254386
  Химович Е.М. Режим экономии в СССР / Е.М. Химович. – Ростов на Дону, 1989. – 215с.
1254387
  Бойков В.П. Режим экономии в торговле / В.П. Бойков. – М., 1986. – 94с.
1254388
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии в условиях войны / Ш.Я. Турецкий. – М., 1941. – 56с.
1254389
  Шелякин Ф.М. Режим экономии и его основные направления. / Ф.М. Шелякин. – М., 1973. – 80с.
1254390
  Верба П.И. Режим экономии и интенсификация производства / П.И. Верба. – Київ : Знание УССР, 1986. – 47 с.
1254391
  Данин В.П. Режим экономии и использовоние рабочего времени / В.П. Данин. – Саратов, 1971. – 48с.
1254392
  Близнец В.Ф. Режим экономии и развитие хозяйственного расчета / В.Ф. Близнец. – Минск, 1983. – 63с.
1254393
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии и снижение себестоимости промышленной продукции / Ш.Я. Турецкий. – М., 1948. – 37с.
1254394
  Каринский С.С. Режим экономии и трудовое законодательство / С.С. Каринский. – М, 1985. – 127с.
1254395
  Черняк В.К. Режим экономии как метод социалистического хозяйствования / В.К. Черняк. – Киев, 1981. – 16с.
1254396
  Письменная Д.Н. Режим экономии на сельскохозяйственных предприятиях / Д.Н. Письменная. – М, 1985. – 192с.
1254397
  Филонич В.С. Режим экономии на социалистических промышленных предприятиях. (На примере машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Филонич В.С.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1959. – 21л.
1254398
  Барышев А.Д. Режим экономии на стройке : опыт 1-го Строит. упр. треста № 4 Главзападнефтестроя / А.Д. Барышев. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 44 с.
1254399
  Пистрак М.М. Режим экономии, задачи рационализации и школа / М.М. Пистрак. – М, 1928. – 72с.
1254400
  Переслегин В.И. Режим экономики в период строительства коммунизма / В.И. Переслегин. – М., 1962. – 88с.
1254401
  Демкина Л.А. Режим ЮАР - преступление проитив человечества / Л.А. Демкина, И.В. Черкасова. – М, 1981. – 118с.
1254402
   Режим, баланс и геохимия подземных вод Припятского Полесья. – Минск, 1983. – 175с.
1254403
   Режим, баланс и ресурсы подземных вод. – Минск, 1974. – 180с.
1254404
   Режим, баланск и регионика подземных вод. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 212с.
1254405
   Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях / [З.К. Абузяров и др.] ; под ред. Е.С. Нестерова ; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). – Москва : Исследовательская группа "Социальные науки", 2013. – 292, [4] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 271-292. – ISBN 978-5-91070-063-9
1254406
  Дідич З. Режими валютних курсів країн Центральної та Східної Європи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 24-27. – ISSN 1728-9343
1254407
  Боришкевич О. Режими валютного курсу: пошук оптимальності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
1254408
  Колишко Р. Режими відповідальності держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1254409
  Вронська Т.В. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко, В.С. Шандра // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 40-54. – ISSN 0130-5247
1254410
  Марценюк О. Режими доступу до інформації в системі українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-28
1254411
  Воронін А. Режими залучення банківських строкових депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 107-117 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1254412
  Миронцов М.Л. Режими запису голограм у фотореактивних кристалах. Одноцентрова модель. Електронна та діркова провідність // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 403-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута модель одновимірної електронної та діркової провідності у неметалевому кристалі з одним рівнем акцепторів. Чисельно встановлено не монотонний характер залежності часу релаксації системи в залежності від інтенсивностей падаючих променів. ...
1254413
  Косенко І. Режими нерозповсюдження зброї масового знищення : політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49
1254414
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1254415
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1254416
  Сандовал Зархі Карлос Роландо Режими роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сандовал Зархі Карлос Роландо ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1254417
  Солодовіченко О.Є. Режими рухової активності для жінок 36-55 років з малорухливим характером праці. : Автореф... канд. з фіз. вихов.наук: 24.00.02 / Солодовіченко О.Є.; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 24л.
1254418
  Грицай В.Й. Режими самоорганізації в простациклін-тромбоксановій системі / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 365-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Відповідно загальної схеми проведено опис її. Досліджено залежність кінетики від величини параметра дисипації регулятора. Знайдено стаціонарний і автоколивні ...
1254419
   Режими та параметри функціонування тягових електромеханічних комплексів рудникових контактних електровозів в залізорудних шахтах / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, В.О. Федотов, В.О. Чорна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 22-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1254420
  Сорокіна О.С. Режими функціонування та розвитку інформаційного простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 359-363. – ISSN 2076-1554
1254421
  Поприцький О.П. Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 121-129. – (Серія "Управління" ; вип. 2)


  У статті підняті досить цікаві та важливі питання сучасної науки з державного управління щодо використання матричних мереж представниками органів влади у процесі прийняття управлінських рішень. Розглянуто режими функціонування матричної мережі та ...
1254422
  Кристофер Лоуренс Н. Режимная стабильность и президентская форма правления: роль авторитарного наследия (1951-1990) // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 45-64. – ISBN 978-966-400-084-7
1254423
   Режимная управляемость систем энергетики. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 230 с.
1254424
   Режимно-справочные банки океанографических данных. – М., 1988. – 119с.
1254425
  Маляренко В.А. Режимно-технологічні параметри для оцінки вірогідності розрахунку балансу газу в газотранспортній системі / В.А. Маляренко, М.Б. Ільченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1254426
   Режимные инженерно-геологические и гидрогеологические наблюения в городах. – М., 1983. – 160с.
1254427
  Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / С.Д. Кошинский. – Л., 1975. – 412 с.
1254428
  Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / С.Д. Кошинский. – Л., 1978. – 391 с.
1254429
   Режимообразующие факторы, гидрометеорологические и гидрохимические процессы в морях СССР. – Ленинград, 1988. – 301с.
1254430
   Режимообразующие факторы, информационная база и методы ее анализа. – Л., 1989. – 315с.
1254431
  Титлянова Аргента Антониновна Режимы биологического круговорота / Титлянова Аргента Антониновна, Тесаржова Марта. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1991. – 147с.
1254432
  Смирнов В.С. Режимы генерации лазеров / В.С. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 43 с.
1254433
   Режимы и модели управления энергосистемами. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 102 с.
1254434
   Режимы и оптимизация электроэнергетических систем. – Ташкент, 1988. – 72 с.
1254435
  Камротов М. Режимы кредитно-денежной политики США и Еврозоны и валютный курс доллара к евро // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 30-41
1254436
  Иванов В.А. Режимы мощных паротрубных установок / В.А. Иванов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1986. – 248с.
1254437
  Рабинерсон А.А. Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А.А. Рабинерсон. – М., 1976. – 296с.
1254438
   Режимы нейтрали в электрических распределительных сетях напряжением до 35 кВ. – Киев, 1980. – 103 с.
1254439
  Сирота И.М. и др Режимы нейтрали электрических сетей / АН УССР; Ин-т электродинамики; И.М.Сирота, С.Н.Кисленко, А.М.Михайлов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
1254440
  Колобов Л.С. Режимы пятидневной рабочей недели, сокращающие ночные смены / Л.С. Колобов. – М., 1964. – 84с.
1254441
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И.А. Сыромятников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 240 с.
1254442
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей / И.А. Сыромятников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 528 с.
1254443
   Режимы работы и способы повышения надежности транзисторных ключей в преобразователях систем электропривода. – Киев, 1979. – 31с.
1254444
  Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций / А.Д. Качан. – Минск, 1978. – 287 с.
1254445
  Гиршфельд В.Я. Режимы работы и эксплуатация ТЭС / В.Я. Гиршфельд, А.М. Князев, В.Е. Куликов. – Москва : Энергия, 1980. – 288 с.
1254446
  Аркадьев Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС / Аркадьев Б.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 263 с. – Библиогр.: с. 255-261
1254447
  Слодарж М.И. Режимы работы, релейная защита и автоматика синхронных электродвигателей / М.И. Слодарж. – Москва : Энергия, 1977. – 216с.
1254448
   Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений / А.А. Самарский, В.А. Галактионов, С.П. Курдюмов, А.П. Михайлов; Самарский А.А. – Москва : Наука, 1987. – 476 с.
1254449
  Ойрех Я.А. Режимы самозапуска асинхронных электродвигателей / Ойрех Я.А., Сивокобыленко В.Ф. ; М-во энергетики и электрификации СССР, Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем, Всесоюз. гос. трест по организации и рационализации район. электр. станций и сетей ("Оргрэс"). – Москва : Энергия, 1974. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
1254450
  Вороний М. Режисер : театральний підручник / М. Вороний. – Львів : Просвіта, 1925. – 30 с.
1254451
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – Київ, 1960. – 32с.
1254452
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – 2-е вид. доп. – К., 1962. – 36с.
1254453
  Авксентьєва В.В. Режисер в кіно : з творчої практики режисерів Т. Левчука, М. Мащенка / Авксентьєва В.В. ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1979. – 188 с. : іл.
1254454
   Режисер і вистава. – К., 1962. – 155с.
1254455
  Терещенко М.С. Режисер і театр / М.С. Терещенко. – К., 1971. – 158с.
1254456
  Кашліков К. Режисер Кирило Кашліков: "Не лише ірландці знають, як болить душа від самоти..." / розмову вела Анастасія Германова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  Щодо прем"єри вистави за п"єсою відомого драматурга і кінорежисера Мартіна Макдонаха.
1254457
  Бобошко Ю.Н. Режисер Лесь Курбас / Ю.Н. Бобошко. – К, 1987. – 1976с.
1254458
  Крутова О. Режисер Михайло Резнікович: теоретико-методологічні засади та їх практичне втілення у співпраці з акторами // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 115-127. – ISSN 1728-6875


  Проаналізовано художньо-естетичні принципи й теоретико-методологічні засади художнього керівника, головного режисера і директора Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Михайла Резніковича. Розглянуто і досліджено їх ...
1254459
  Свято Роксоляна Режисер однієї метафори : творчість Романа Балаяна (н. 1941) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
1254460
  Юра Г.П. Режисер у театрі / Г.П. Юра. – Київ, 1960. – 33 с.
1254461
  Вишня М. Режисер фільму "Поводир" сам водив незрячого кобзаря // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 13
1254462
   Режисери і фільми сучасного українського кіно. – Київ, 1969. – 214 с.
1254463
  Самченко В. Режисерка Олександра Степашко: бойчукісти не могли повірити, що СРСР - Кронос, який жере своїх дітей // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 139). – С. 12


  "Розбита відтворена фреска репресованих художників, знайомство із сучасними Бойчуками на Тернопільщині, гори перечитаних видань про Василя Седляра, Оксану Павленко й інших бойчукістів - це неповний перелік, що команда ентузіастів, підтримана ...
1254464
  Безручко О. Режисерська лабораторія Олександра Довженка // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 30 : Літо. – С. 136-141.
1254465
  Кравчук П. Режисерська творчість П. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 247-257. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1254466
  Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М. Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х-70 років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Волков М. К.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
1254467
  Мізяк В.Д. Режисерський метод П.К. Саксаганського // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 243-252
1254468
  Єрмакова Н. Режисерські покоління 90-х років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 171-190. – ISBN 966-7021-87-4
1254469
  Грушецький Я.І. Режисерські пошуки в театрі ляльок України останньої чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Грушецький Ярослав Ігоревич ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1254470
  Станішевський Ю. Режисерські традиції Леся Курбаса в мистецьких пошуках його учнів у 40-60-і pp. XX ст.: Режисура В.М. Скляренка в українському оперному театрі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 112-137. – ISBN 966-8917-08-1
1254471
  Фіалко В.О. Режисерсько-сценографічна складова театрального процесу України 1970-х років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 203-208. – ISSN 2225-7586
1254472
   Режиссер в советском театре. – М-Л, 1940. – 386с.
1254473
  Петров Н. Режиссер в театре / Н. Петров. – Москва, 1961. – 78 с.
1254474
   Режиссер и коллектив. – М.
1. – 1960. – 126с.
1254475
   Режиссер и коллектив. – М.
2. – 1961. – 108с.
1254476
   Режиссер и коллектив. – М.
3. – 1963. – 87с.
1254477
  Шостак И.И. Режиссер Мамбетов / И.И. Шостак. – Алма-Ата, 1989. – 142 с.
1254478
  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Наука, 1969. – 528 с.
1254479
  Зискинд Е.М. Режиссер на арене цирка / Е.М. Зискинд. – М, 1971. – 87с.
1254480
   Режиссер на телевидении. – Москва, 1978. – 201с.
1254481
  Юдин Н. Режиссер о карнавале / Н. Юдин. – Москва, 1957. – 48с.
1254482
   Режиссер работает в школе: теоретические и методические проблемы. – Москва, 1991. – 130с.
1254483
  Турбин В.С. Режиссер радио- и телетеатра / В.С. Турбин. – Москва : Искусство, 1983. – 165 с.
1254484
  Чудновский М.А. Режиссер ставит оперу. Творческий путь нар. артиста СССР Б.А.Покровского / М.А. Чудновский. – Москва, 1967. – 216с.
1254485
  Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра / М.И. Туманишвили. – М., 1983. – 279с.
1254486
  Гловацкий Б.С. Режиссер художественной самодеятельности / Б.С. Гловацкий. – Л, 1963. – 54с.
1254487
  Гловацкий Б.С. Режиссер художественной самодеятельности. / Б.С. Гловацкий. – Ленинград, 1963. – 52 с.
1254488
  Петров Н. Режиссер читает пьесу / Н. Петров. – Ленинград, 1934. – 148 с.
1254489
  Багров П. Режиссер экзистенциального кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 105-116. – ISSN 0130-6405


  Червяков Евгений Вениаминович (1899-1942) - режиссер, актер, сценарист. Окончил актерское отделение Уфимской драмат, госуд. техникум кинематографии (ГТК). Погиб в феврале 1942 г. в боях под Ленинградом
1254490
   Режиссер, учитель, друг. – Москва, 1966. – 387 с.
1254491
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1889-1917 / М.Н. Строева. – М., 1973. – 375с.
1254492
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917-1938 / М.Н. Строева. – Москва, 1977. – 414с.
1254493
  Гончаров А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. – Москва, 1980. – 375с.
1254494
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. – М., 1957. – 192с.
1254495
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – М., 1950. – 399с.
1254496
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – Москва, 1952. – 575с.
1254497
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
1. – 1980. – 511с.
1254498
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
2. – 1981. – 279 с.
1254499
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
3. – 1983. – 495с.
1254500
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
4. – 1986. – 576с.
1254501
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
5. – 1988. – 622с.
1254502
  Станиславский К.С. Режиссерский план "Отелло" / К.С. Станиславский. – Москва ; Ленинград, 1945. – 392 с.
1254503
  Немирович-Данченко Режиссерский план постановки трагедии Шексира "Юлий Цезарь". Московский театр 1903 год. / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство, 1964. – 544с.
1254504
   Режиссерское искусство. – Москва : Искусство, 1962. – 384 с.
1254505
  Головашенко Ю.А. Режиссерское искусство Таирова / Ю.А. Головашенко. – М., 1970. – 352с.
1254506
  Сиркес П.С. Режиссеры-собеседники / П.С. Сиркес. – М, 1989. – 109 с.
1254507
  Образцова А.Г. Режиссеры и современность. / А.Г. Образцова. – Москва : Искусство, 1961. – 207 с.
1254508
  Шостак И.И. Режиссура Белорусского государственного академического театра им. Янки Купалы. (Очерк истории 1920-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 820 / Шостак И.И.; Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора АН БССР. – Минск-М., 1969. – 19л.
1254509
   Режиссура в пути. – М-Л, 1966. – 215с.
1254510
  Марков П.А. Режиссура В.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре / П.А. Марков. – М, 1960. – 411с.
1254511
  Цыганов О.В. Режиссура газетного номера. / О.В. Цыганов. – М., 1968. – 190с.
1254512
  Георгиев Димитр Режиссура газеты / Георгиев Димитр. – М, 1979. – 261с.
1254513
  Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания / В.Г. Сахновский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1939. – 238 с.
1254514
  Саруханов В.А. Режиссура клубных массовых мероприятий / В.А. Саруханов. – Л., 1983. – 94с.
1254515
   Режиссура литературно-поэтического театра. – Л., 1988. – 95с.
1254516
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта / М И. Туманов. – М., 1974. – 96с.
1254517
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта. / М И. Туманов, . – М., 1976. – 88с.
1254518
   Режиссура массовых зрелищ. – Москва, 1963. – 158с.
1254519
   Режиссура радиопеостановок. – Москва, 1970. – 91с.
1254520
  Агаева Г.Г. Режиссура туркменского художественного кино / Г.Г. Агаева. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 128 с.
1254521
  Букатов В.М. Режиссура школьного общения / В.М. Букатов, М.В. Ганькина. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-26-7; 966-8651-61-8


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
1254522
  Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. – Москва, 1986. – 463с.
1254523
  Станішевський Ю.О. Режисура в сучасному українському музичному театрі / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1982. – 279с.
1254524
  Станішевський Ю.О. Режисура в українському радянському оперному театрі / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1973. – 277с.
1254525
  Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму : тексти лекцій з дисципліни "Кінотелережисура" / Роман Ширман ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Видавництво Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130
1254526
   Режисура ігрового театру : метод. посібник магістерської програми МЕТАТЕАТР (перша сесія) / Нац. ун-т "Острозька акад." ; авт. і розробник - реж. О. Ліпцин. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – 65, [1] с. – Вид. здійснене за підтримки Українського культурного фонду. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1254527
  Будько Євген Режисура пана міністра : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16 : Фото
1254528
  Шевченко В. Режисура та архітектоніка видання : Навчально-методичний комплекс / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 72 с.
1254529
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1562-3238
1254530
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1254531
  Клековкін О. Режисура: до історії термінів // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 118-123
1254532
  Шепсенвол А.И. Режущий инструмент в приборостроении / А.И. Шепсенвол. – М, 1954. – 424с.
1254533
  Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения / И.А. Соколовский. – М., 1954. – 376с.
1254534
   Резание грунтов. – М., 1951. – 159с.
1254535
  Степанов Н.С. Резбы очарованье / Н.С. Степанов. – Л., 1991. – 109с.
1254536
  Коваленко П.С. Резвитие городов / П.С. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 299с.
1254537
  Вукалович П.С. Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе без дренирования мочевых путей : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.40 / Вукалович П.С.; Донецкий гос. мед. ин-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1254538
   Резекційні способи лікування при хронічному панкреатиті / В.І. Русин, С.С. Філіп, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1254539
  Скоморохов Н.М. Резерв высоты. / Н.М. Скоморохов. – М., 1987. – 328с.
1254540
  Бек А.А. Резерв генерала Панфилова : повесть / Александр Бек. – Москва : Гослитиздат
№ 11 (239) : Роман-газета. – 1961. – 128 с.
1254541
  Еремкин А.И. Резерв кадров вуза / А.И. Еремкин, С.Д. Резник // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С42-46..
1254542
  Сиберт Чарлз Резерв на случай катастрофы. Хранилище судного дня / Сиберт Чарлз, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 66-85 : фото
1254543
   Резерв несучої здатності поздовжньої балки візка вагону при дії рівномірно розподіленого навантаження / О.М. Кузнєцов, О.І. Рубаненко, О.М. Хренов, С.Ю. Рафальський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1254544
  Стрельченко И.И. Резерв пятилетки. Передовой опыт шахтерских бригад / И.И. Стрельченко. – Москва, 1980. – 80 с.
1254545
  Соловьев А.В. Резерв работника / А.В. Соловьев. – Ярославль, 1969. – 80с.
1254546
  Баскин А.И. Резерв ускорения оборота запасов / А.И. Баскин, О.Т. Яковлев. – Москва : Экономика, 1981. – 56 с. – (В помощь работнику материально-технического снабжения и сбыта)
1254547
   Резерв успеха - творчество. – М., 1989. – 116с.
1254548
  Доманк А.С. Резерва Верховного Главнокомандования / А.С. Доманк, С.П. Лазуткин. – М., 1987. – 188с.
1254549
  Охріменко С.Г. Резерватогенні сукцесії псамофітного степу острова Хортиця / С.Г. Охріменко, О.Р. Шелегеда, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 90-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1254550
  Ушаков А. Резервация вод открытого моря исключительно в мирных целях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 66-67
1254551
  Піріашвіпі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 162-168.
1254552
   Резерви виробництва західних районів Української РСР. – К., 1963. – 154с.
1254553
  Парецький І. Резерви десятого мільйона / І. Парецький. – Х., 1932. – 24с.
1254554
  Шулікін Д. Резерви для співпраці є // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Останніми роками міжнародна співпраця між Україною і Туркменістаном активно розвивається.. Про це йшлося під час II засідання Ради ректорів України і Туркменістану в Національному транспортному університеті. "...Низку угод між вищими навчальними ...
1254555
  Ткаченко Л. Резерви доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-19
1254556
   Резерви економіх матеріальних ресурсів у сільскому господарстві. – К., 1988. – 176с.
1254557
  Мартиненко В.П. Резерви життєздатності промислових підприємств у сучасному конкурентному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 109-111.
1254558
  Ніколаєва Т.В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 109-114


  Систематизовано можливості зниження вартості житла на етапах підготовки, проектування, будівництва та експлуатації будинків.
1254559
  Москальчук К.В. Резерви зниження собівартості продукції на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1254560
  Якимів І. Резерви зростання прибутку в умовах функціонування логістичної системи на підприємстві / І. Якимів, Ріль Зоряна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 262-269. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1254561
  Куценко О. Резерви комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 22-27 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1254562
  Куценко О. Резерви комерційного банку : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1254563
  Кругляк Б.Ф. Резерви концентрації та спеціалізації у будівництві / Б.Ф. Кругляк, С.І. Вайн. – К, 1975. – 48с.
1254564
  Топоровська А. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект / А. Топоровська, К. Безверхній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 41-47
1254565
  Вахович І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 187-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1254566
  Терлецька І.В. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / І.В. Терлецька, Ю.О. Чухрій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 87-90. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. The article is based on ...
1254567
  Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1254568
  Матвійчук Ю.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентному середовищі / Ю.В. Матвійчук, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 61-64. – ISBN 978-617-645-228-7
1254569
   Резерви підвищення ефективності колгоспного виробництва. – К., 1983. – 112с.
1254570
  Дорофеєва Л.М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 33-36.
1254571
   Резерви підвищення еффективності промислового виробництва. – Донецьк, 1973. – 220с.
1254572
  Лук"янов П.І. Резерви підвищення ппродуктивності праці в колгоспах / П.І. Лук"янов, М.Є. Писін. – Х, 1960. – 64с.
1254573
  Горбенко Є.М. Резерви підвищення продуктивності праці в промисловості СРСР / Є.М. Горбенко. – К, 1958. – 40с.
1254574
  Сидоренко В. Резерви підвищення якості пвдготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
1254575
  Колесник Г.О. Резерви продуктивності поля / Г.О. Колесник. – К., 1988. – 47с.
1254576
   Резерви промисловості західних облестей України. – Львів, 1956. – 152с.
1254577
  Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері : банківська справа / Е.А. Ковальчук, Д.Ф. Ковальчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 119-125 : Табл.
1254578
  Шамілева Л.Л. Резерви розвитку соціального і трудового потенціалів України / Л.Л. Шамілева, О.О. Хандій // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 58-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1254579
  Деревець І.С. Резерви скорочення затрат на утримання техніки в колгоспах / І.С. Деревець. – К., 1966. – 108с.
1254580
  Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. 14 назв
1254581
  Блінніков І.В. Резерви та шляхи інтеграції економіки Вінниччини у європейський простір / І.В. Блінніков, М.Є. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан експортно-імпортного потенціалу Вінницького регіону, розглядаються резерви інтеграції економіки Вінниччини у Європейський простір.
1254582
  Корінько М.Д. Резерви як об"єкт бухгалтерського обліку: уточнення категорійно-понятійного апарату / М.Д. Корінько, І.М. Гриненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 15-20. – ISSN 2306-6814
1254583
  Золотова Т.М. Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М. Золотова. – М., 1986. – 128с.
1254584
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В. Кульба. – Казань, 1987. – 174с.
1254585
  Козлов Б.А. Резервирование с восстановлением / Б.А. Козлов. – Москва, 1969. – 151 с.
1254586
  Теперман Вадим Резервная супердержава : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 60-69 : Фото, карта
1254587
  Григорьева В.А. Резервная щелочность, как один из показателей дыхательно недостаточности и ее изменения при лечении кислородом : Автореф... канд. мед.наук: / Григорьева В.А.; 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 10л.
1254588
  Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1254589
  Козюк В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 30-36. – ISSN 2310-2624
1254590
  Волкова О.Г. Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 264-272. – ISSN 1993-6788
1254591
  Нестеров И.О. Резервные валюты - источник нестабильности мировой валютной системы? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 115-123. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1254592
  Еременко Т.В. Резервные коллекции в вузовских библиотеках США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
1254593
  Кваша Я.Б. Резервные мощности / Я.Б. Кваша ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
1254594
  Цыбулько Н.П. Резервные снижения трудоемкости повременно оплачиваемых работ и стимулирование их использования (на прим. угольн. шахт) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цыбулько Н. П.; Хар. инж.-строит. ин-т. – Х., 1984. – 23л.
1254595
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом воспроизводстве / П.Д. Половинкин. – М., 1979. – 134с.
1254596
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом строительстве / П.Д. Половинкин. – М., 1970. – 128с.
1254597
   Резервуары для радиоактивных отходов проектирование и эксплуатация. – Москва : Атомиздат, 1973. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с.45-46
1254598
  Ледомська Л. Резервування в кредитних операціях: перехід кількості в якість : запрошуємо до дискусії / Л. Ледомська, О. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 57-62 : Рис.
1254599
  Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
1254600
  Кузьмін О.Є. Резервування ресурсів НТПВ / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 156-162


  Стаття присвячена вирішенню питань конкуренції на стадії НТПВ. Розкрито зміст поняття поцесу резервування та ресурсного забезпечення в рамках планування резервів в управлінні НТПВ.
1254601
  Ільяшенко М.Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Ільяшенко М.Б. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 19 с. – Bibliogr.: 18 назв
1254602
  Куликов Ю. Резервування: проблеми і методи їх вирішення : теорія і практика / Ю. Куликов, Н. Орленко, В. Величкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 38-40. – Бібліогр.: 2 назви
1254603
  Емельянов А.В. Резервы -- в дело: (Из опыта коллектива Воронеж. произв. об-ния "Автогенмаш"). / А.В. Емельянов, В.И. Костиков. – Воронеж, 1984. – 94с.
1254604
   Резервы - на службу производства. – Одесса, 1964. – 139с.
1254605
   Резервы аграрной экономии. – М., 1984. – 362с.
1254606
   Резервы адаптации. – Москва, 1984. – 95с.
1254607
  Хрищев Е.И. Резервы бригадного подряда / Е.И. Хрищев. – Кишинев, 1983. – 114с.
1254608
  Алекперов Г.К. Резервы в действии / Алекперов Г.К. – Баку : Азнефтеиздат, 1957. – 32 с. – (Библиотека новатора-нефтяника)
1254609
  Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка / Ю.К. Киртбая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 319 с.
1254610
  Шудра Резервы воспроизводства парка оборудования / Шудра, В.П. Бабич. – К, 1988. – 48с.
1254611
  Мироненко А.Я. Резервы времени -- на службу производству / А.Я. Мироненко, Б.Н. Хомелянский. – Донецк, 1968. – 74с.
1254612
  Соловейчик С.Л. Резервы детского "я" / С.Л. Соловейчик. – М., 1983. – 96с.
1254613
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – Ленинград, 1980. – 319с.
1254614
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – 3-е изд., стер. – Москва, 1984. – 271с.
1254615
  Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей / Б.П. Никитин. – М, 1990. – 223с.
1254616
  Андрияш Н.С. Резервы зернового поля / Андрияш Н.С. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 96 с.
1254617
  Козаченко С.В. Резервы и приоритеты / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 171с.
1254618
  Макаренко Г.А. Резервы и пути повышения производительности в сельском хозяйстве : Рекоменд. указ. лит. / Г.А. Макаренко, Т.И. Шейнина. – Москва : Колос, 1978. – 64с.
1254619
   Резервы и пути повышения производительности труда в промышленности Карельской АССР. – Петрозаводск, 1981. – 133с.
1254620
  Щербатенко В.М. Резервы и пути повышения производительности труда в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щербатенко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 18л.
1254621
  Стремский Н.Я. Резервы и пути повышения экономической эффективности производства кукурузы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Стремский Н.Я.; Харьк.с-х.ун-т. – Х, 1966. – 23л.
1254622
  Ивакин В.И. Резервы и пути повышения эффективности использования машинно-тракторного парка. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Ивакин В.И.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. экономики сел. хоз. – М., 1970. – 20л.
1254623
  Еремеев К.И. Резервы и пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство / К.И. Еремеев. – М., 1974. – 80с.
1254624
  Кравцова В.И. Резервы и пути снижения издержек в общественном питании : Автореф... канд. экон.наук: / Кравцова В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
1254625
  Яцкевич В.П. Резервы и пути улучшения использования оборудования в станкостроении БССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яцкевич В.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 21л.
1254626
  Шпрыгин В.И. Резервы и стимулы повышения эффективности производства / В.И. Шпрыгин, Я.Ш. Котликов. – М., 1985. – 160с.
1254627
   Резервы интенсивного развития торговли. – К., 1987. – 178с.
1254628
  Сергеенков В.Н. Резервы интенсификации / В.Н. Сергеенков, В.К. Соболь. – Киров, 1988. – 111с.
1254629
  Берзон И.С. Резервы интенсификации отраслевой науки / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – Москва : Экономика, 1989. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196-198. – ISBN 5-282-00564-7
1254630
  Гельман Я.А. Резервы использования оборудования и пути вовлечения их в хозяйственный оборот. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Гельман Я.А.; АН СССР. – М, 1968. – 21л.
1254631
  Гасымов Н.Б. Резервы использования производственного оборудования на приборостроительных предприятиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Гасымов Н.Б.; АН Аз.ССР, отделение общественных наук. – Баку, 1969. – 16л.
1254632
  Акбердин Р.З. Резервы качества : (индустриализация ремонт. дела: экон. и орг. пр-ва) / Р.З. Акбердин, В.И. Широнин. – Москва : Знание, 1987. – 61, [2] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и организация производства ; 9/1987)
1254633
  Пузанчиков Н.И. Резервы колхозного производства / Н.И. Пузанчиков. – М, 1954. – 32с.
1254634
  Чюжас А. Резервы литейного производства Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чюжас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1254635
   Резервы мощности в электроэнергетических системах стран - членов СЭВ. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 148 с.
1254636
  Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М., 1980. – 96с.
1254637
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – Москва : Знание, 1979. – 141с.
1254638
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240с.
1254639
  Кандренков А.А. Резервы Нечерноземья: новые условия, новые решения / А.А. Кандренков. – М, 1982. – 192с.
1254640
  Папенов К.В. Резервы общественного производства / К.В. Папенов. – М., 1985. – 143с.
1254641
   Резервы оптимизации вычислений. – К., 1977. – 54с.
1254642
  Кориневич Антон Иванович Резервы повышения интенсивности производства продукции растениеводства в колхозах. (На примере колхозов Гусятин. р-на Терноп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кориневич Антон Иванович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1254643
  Сулейманов А Т. Резервы повышения интенсификации производства в виноградарских совхозах Азербайджанской ССР (на прим. специализированных совхозов Кировабад-Казах. зоны). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сулейманов Т.А.оглы; Азерб. ин-т нар. хоз. им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1975. – 51л.
1254644
  Гусейнова И.М. Резервы повышения интенсификации производства в овоще-животноводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Гусейнова И.М.; Азерб.ин-т.нар.хоз.-ва. – Баку, 1972. – 30л.
1254645
   Резервы повышения качества продукции ферм. – М., 1978. – 64с.
1254646
  Мельников Г И. Резервы повышения качества сельскохозяйственной продукции / Г И. Мельников, . – Москва, 1961. – 168с.
1254647
   Резервы повышения культуры земледелия в степи УССР. – К., 1964. – 168с.
1254648
  Зверков В.В. Резервы повышения мощности действующих АЭС с ВВЭР-440. / В.В. Зверков. – М., 1987. – 77с.
1254649
  Богиня Д.П. Резервы повышения поизводительности труда / Д.П. Богиня. – Киев, 1987. – 48с.
1254650
  Волик В.Ф. Резервы повышения производительности сельскохозяйственного труда / В.Ф. Волик. – Київ, 1978. – 224с.
1254651
   Резервы повышения производительности труда. – Свердловск-Москва, 1947. – 152с.
1254652
  Фролов А.В. Резервы повышения производительности труда / А.В. Фролов. – Москва, 1974. – 176с.
1254653
  Дудкин Ф.И. Резервы повышения производительности труда в железорудной промышленности / Ф.И. Дудкин. – М., 1958. – 40с.
1254654
  Кулагина Э.Н. Резервы повышения производительности труда в капитальном строении. (На мат. Горьк. экон. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагина Э.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 19л.
1254655
  Тушунов Ю.А. Резервы повышения производительности труда в машиностроении. (На примере станкоинструм. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: / Тушунов Ю.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1967. – 19л.
1254656
  Котов Г.Г. Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве. / Г.Г. Котов. – М, 1966. – 269с.
1254657
  Тимченко И.Т. Резервы повышения производительности труда в скотоводстве в совхозах Восточно-Казахской области : Автореф... канд. экон.наук: / Тимченко И. Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1254658
  Смышляева Л.М. Резервы повышения производительности труда в угольной промышленности / Л.М. Смышляева. – М., 1957. – 127с.
1254659
  Тищенко В.Е. Резервы повышения производительности труда на геологоразведочных работах / В.Е. Тищенко, А.Ю. Жук, П.М. Моссур. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1254660
  Гальперин М.З. Резервы повышения производительности труда на металлообрабатывающем предприятии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Гальперин М.З.; Академия наук Украинской ССР. Институт экономики. – Киев, 1951. – 16 с.
1254661
  Фокин А. Резервы повышения производительности труда на промышленном предприятии и методика их анализа. / А. Фокин. – Ташкент, 1954. – 26с.
1254662
  Брыкин Д.В. Резервы повышения производительнсоти труда в молочном скотоводстве (На примере совхозов пригородной зоны Алма-Аты) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Брыкин Д. В.; ВПШ ир ЦК КПСС, Каф. сов. экон. и основ научн. упр. нар. хоз.-вом. – М., 1974. – 24л.
1254663
  Багдавадзе Леван Ефремович Резервы повышения рентабельности в автохозяйтствах Министерства Автомобильного транспорта Грузинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Багдавадзе Леван Ефремович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 25 с.
1254664
  Баданян Л.О. Резервы повышения рентабельности винно-коньячной промышленности Армянской ССР : Автореф... канд.экон.наук: / Баданян Л.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1254665
  Азими Гусейн Ислам оглы Резервы повышения рентабельности и увеличения производства овощей восовхозах. (На примере совхозов Хачмас. и Дивичин. р-нов АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Азими Гусейн Ислам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1254666
   Резервы повышения рентабельности машиностроительных предприятий. – М., 1957. – 216с.
1254667
  Безручко Т.Ф. Резервы повышения рентабельности производства и методы их выявления (на примере предприятий обувной промышелнности УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Безручко Т.Ф.; Науч.-исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – К., 1965. – 20л.
1254668
  Сіздіков М.И. Резервы повышения рентабельности производства мяса крупного рогатого скота (на прим. хозяйств Северного Казахстана). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сіздіков М.И.; МВ и ССО КазахССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1978. – 24л.
1254669
  Хачатрян Р.Г. Резервы повышения рентабельности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Хачатрян Р.Г.; АН АрмССР.Ин-т экономики. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1254670
  Влезько В.Н. Резервы повышения рентабельности промышленных предприятий. (На примере заводов кормовых антибиотиков СССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Влезько В.Н.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1966. – 17л.
1254671
  Зельднер А.Г. Резервы повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 128с.
1254672
  Аббасов Г.М. Резервы повышения рентабельности электромашино-строительных предприятий : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Аббасов Г.М. ; Ан АзССР. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 30 с.
1254673
   Резервы повышения социально-экономической эффективности производства. – Махачкала, 1983. – 217с.
1254674
  Краева Н.М. Резервы повышения трудовой активности населения / Н.М. Краева. – М., 1983. – 103с.
1254675
  Владимиров Г.А. Резервы повышения фондоотдачи в социалистической промышленности (на материалах промышленных предприятий Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Владимиров Г.А.; ХГУ. – Х., 1971. – 35л.
1254676
  Кравченко Е.В. Резервы повышения фондоотдачи на угольных шахтах Донбасса : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кравченко Е.В.; Харьк. инженерно-экономич. ин-т. – Х., 1968. – 21л.
1254677
  Нечитайло И.Я. Резервы повышения экономической эффективности капитальных ложений в техническое перевооружение и расширение действующих промышленных предприятий (на пим. з-дов автотракторостроения Укр.) : Автореф... канд. экон.наук: / Нечитайло И. Я.; Моск. инж. экон. ин-т. – М., 1969. – 24л.
1254678
  Адаменко Э.М. Резервы повышения экономической эффективности механизации машиностроения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адаменко Э.М. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького, Экон. фак. – Харьков, 1967. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-15
1254679
  Ерыкалова К.А. Резервы повышения экономической эффективности обогащения антрацитов и их использование. Из опыта работы обогатит. фабрик треста "Антрацитуглеобогащение" комбината "Донбассантрацит" : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ерыкалова К.А.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 35л.
1254680
  Семенов С.Н. Резервы повышения экономической эффективности применения системы мероприятий по повышению качества продукции в электронной промышленности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 594 / Семенов Сергей Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 38 с. – Библиогр.: 15 назв.
1254681
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производитва. – М., 1981. – 151с.
1254682
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1983. – 155с.
1254683
  Чукаев З.П. Резервы повышения экономической эффективности электроэнергетики УССР (На примере районных тепловых электростанций энергосистем УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чукаев З.П.; Науч.-иссл. эконом. ин-т. – К., 1971. – 21л.
1254684
  Галстян Ж.М. Резервы повышения эффективности и оптимизации в химических производствах (на примере производства хлоропреновых каучуков и латексов) : Автореф... канд. техн.наук: 594 / Галстян Ж.М.; Ереванский политехнический ин-т. – Ереван, 1971. – 26л.
1254685
  Папенов К.В. Резервы повышения эффективности и устойчивости развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 28-40. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1254686
   Резервы повышения эффективности инвестиционного комплекса. – М., 1984. – 238с.
1254687
  Туник Н.Т. Резервы повышения эффективности использования машинно-тракторного парка в свеклосеющих колхозах. (На примере колхозов Барского района Винниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Туник Н.Т.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 27л.
1254688
   Резервы повышения эффективности капитальных вложений. – Кишинев, 1968. – 108с.
1254689
  Бейсенво Ораз Макаевич Резервы повышения эффективности капитальных вложений за счет интенсификации строительного производства в Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / БейсенвоОраз Макаевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1254690
  Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич Резервы повышения эффективности литейного производства в Казахской ССР на основе его концентрации и специализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1973. – 26л.
1254691
   Резервы повышения эффективности машиностроительного поизводства. – Саратов, 1981. – 132с.
1254692
   Резервы повышения эффективности народнохозяйственного комплекса. – М., 1985. – 223с.
1254693
   Резервы повышения эффективности общественного производства. – Саратов, 1971. – 204с.
1254694
   Резервы повышения эффективности общественного производства в МолдавскойССР. – Кишинев, 1980. – 120с.
1254695
   Резервы повышения эффективности общественого производства и качества продукции. – Ашхабад, 1978. – 139с.
1254696
  Пакулин В.В. Резервы повышения эффективности основных фондов производственного объединения / В.В. Пакулин. – Львов, 1982. – 142с.
1254697
   Резервы повышения эффективности производства. – К., 1983. – 203с.
1254698
  Белоус Николай Петрович Резервы повышения эффективности производства в условиях производственных объединений (на примере электромашиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Белоус Николай Петрович; Харьковский инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1984. – 19л.
1254699
  Митрофанов М.В. Резервы повышения эффективности производства на углеобогатительных фабриках. (На примере предприятий угольной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Митрофанов М.В.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 22л.
1254700
   Резервы повышения эффективности промышленного производства. – Донецк, 1968. – 144с.
1254701
   Резервы повышения эффективности промышленного производства и строительства. – Свердловск, 1984. – 160с.
1254702
   Резервы повышения эффективности процесса подготовки пловцов / Т. Ричмонд, Д. Бьюэлл, Ш. Пфайль, М. Кроудер // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
1254703
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1978. – 112с.
1254704
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – Уфа, 1983. – 208с.
1254705
  Порядков Н.С. Резервы повышения эффективности торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Порядков Н.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1254706
   Резервы повышения эффективности торговли : Сб. науч. трудов. – Киев, 1985. – 195 с.
1254707
  Паласио Вердесиа Мигель Роберто Резервы повышения эффективности транспортировки рудных ископаемых в условиях восточной Кубы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Паласио Вердесиа Мигель Роберто; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 20л.
1254708
   Резервы повышения эффективности труда. – К., 1978. – 161с.
1254709
   Резервы повышения эффективности труда в бригадах. – М., 1986. – 109с.
1254710
   Резервы повышения эффективности трудовой деятельности. – К., 1985. – 123с.
1254711
   Резервы повышения эффективности управления производством. – Свердловск, 1980. – 159с.
1254712
   Резервы повышения эффективности хозяйствования. – Куйбышев, 1984. – 144с.
1254713
  Ямчинский В.Н. Резервы подсобных хозяйств. / В.Н. Ямчинский. – Киев, 1989. – 141с.
1254714
   Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. – М., 1990. – 125с.
1254715
  Яковлева О.П. Резервы предприятий / О.П. Яковлева. – Л., 1986. – 142с.
1254716
  Аракелян А.А. Резервы предприятий на службу пятилетке / А. Аракелян. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 100 с.
1254717
  Рабинович П.М. Резервы предприятия и статистики / П.М. Рабинович. – М., 1967. – 248с.
1254718
  Адаменко Н.В. Резервы производительности труда на паровозоремонтных заводах : (Из опыта выявления и использования внутри производ. резервов на паровозоремонтных заводах Донецкого окр. ж. д. : Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук, выполненной в ХИИТе / Адаменко Н.В. ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т экономики. – [Харьков], 1951. – 17 с.
1254719
  Осовый Г.В. Резервы производства -- во встречные планы / Г.В. Осовый. – К., 1984. – 16с.
1254720
   Резервы производства и их использование в целях повышения эффективности производства. – Л., 1978. – 156с.
1254721
   Резервы производства и организационно-экономические пути их мобилизации. – М., 1989. – 150с.
1254722
  Виба Л.Я. Резервы производства и перспективы развития хлебопекарной промышленности Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Виба Л.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29л.
1254723
   Резервы производства, методы их выявления и использования. – Л., 1977. – 162с.
1254724
  Бахалов И.Г. Резервы производстваи и их использование. [Из цикла лекций "Экономика и организация производства социалистического промышленного предприятия"] : стенограмма публичной лекции ... / И.Г. Бахалов; Бахвалов И.Г. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Минск : Знание, 1952. – 24 с. – (Серия 2 ; № 55)
1254725
  Тимошенко Л.М. Резервы промышленного предприятия / Л.М. Тимошенко. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 152с.
1254726
  Черныш Т.Ф. Резервы промышленности по производству крахмалопродуктов из кукурузы. (По матер. предприятий Сев. Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Т.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 26л.
1254727
   Резервы пятилетки на службу коммунизму. – Новосибирск, 1974. – 255с.
1254728
  Сумцов В.Г. Резервы рабочего времени / В.Г. Сумцов. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
1254729
  Новайшене В. и. Резервы рабочего времени в шерстяной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Новайшене В. и.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 18л.
1254730
  Пелсе А.Я. Резервы рабочего времени на предприятиях машиностроительной и метоллообрабатывающей промышленности Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пелсе А.Я.; Отдел.обществ.наук АН Латв.ССР. – Рига, 1964. – 32л.
1254731
  Кокорев В.П. Резервы рабочего и свободного времени ИТР / В.П. Кокорев. – Барнаул, 1989. – 90с.
1254732
  Андреев И.Д. Резервы рабочей силы. Пути улучшения использования рабочей силы на предприятиях центр. черноземья / Андреев И.Д. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1975. – 132 с.
1254733
  Середа В.С. Резервы развития народного хозяйства / В.С. Середа. – Минск, 1986. – 110с.
1254734
   Резервы рационального использования рабочей силы в промышленности. – Куйбышев, 1989. – 164с.
1254735
  Мухина Е.Ф. Резервы ремонтных предприятий, экономическое стимулирование их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухина Е.Ф.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1254736
  Красников М.И. Резервы рентабельности в сельскохозяйственном машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Красников М.И.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 51л.
1254737
  Брагин В.Ф. Резервы роста накоплений за счет снижения себестоимости продукции в металлургической промышленности Украинской ССР. (На материалах металлургич. промышленности совнархозов Украинской ССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Брагин В.Ф. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 16 с.
1254738
  Алексеенко М.И. Резервы роста прибыли в промышленности и пути наиболее эффективного ее использовния. (На примере предприятий Львовского совнархоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеенко М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 16л.
1254739
  Сахаев В.Г. Резервы роста прибыли и ее распределение в промышленности (на прим. предп. респ. местной про-ти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сахаев В. Г.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 20л.
1254740
  Златкис Б.И. Резервы роста прибыли и пути улучшения ее использования в местной промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Златкис Б.И.; Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – М., 1978. – л.
1254741
  Шахов А.Н. Резервы роста приозводительности труда на добыче фразерного торфа. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Шахов А.Н.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 18л.
1254742
  Бусурин Ю.М. Резервы роста производительности общественного труда и их использование в социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Бусурин Ю. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 19л.
1254743
  Жуков Л.И. Резервы роста производительности труд в станскостроении : Автореф... канд. экон.наук: / Жуков Л. И.; Лен. фин.экон. ин-т, Каф. эконом. пром. – Л., 1966. – 23л.
1254744
  Кутта Ф. Резервы роста производительности труда / Ф. Кутта. – М., 1962. – 250с.
1254745
   Резервы роста производительности труда. – М., 1968. – 159с.
1254746
  Назаров М.Г. Резервы роста производительности труда / М.Г. Назаров. – Москва, 1979. – 159с.
1254747
   Резервы роста производительности труда. – К., 1986. – 24с.
1254748
  Славин Л.Л. Резервы роста производительности труда в коксохимической промышленности / Л.Л. Славин. – М., 1975. – 86с.
1254749
  Стефанюк А.И. Резервы роста производительности труда в консервной промышленности Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Стефанюк А.И. ; ГОСПЛАН УкрССР , Научно-исслед.экон. ин-т госплана УССР. – Киев, 1968. – 30 с.
1254750
  Парамонов В.Н. Резервы роста производительности труда в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Парамонов В.Н.; Харьк.инж-экон.и-т. – Харьков, 1969. – 14л.
1254751
  Таранков В.В. Резервы роста производительности труда в нефтедобывающей промышленности. / В.В. Таранков, В.И. Таубе. – Баку, 1957. – 101с.
1254752
  Арсланов А.Г. Резервы роста производительности труда в нефтихимической промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: / Арсланов А.Г.;. – Свердловск, 1967. – 20л.
1254753
  Глебов К.С. Резервы роста производительности труда в общественном животноводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глебов К.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 19л.
1254754
  Атакишиев Ю.И. Резервы роста производительности труда в плодоводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Атакишиев Ю.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 22л.
1254755
  Янковой А.Г. и др. Резервы роста производительности труда в промышленности / А.Г. и др. Янковой. – М., 1990. – 156с.
1254756
  Салпыков Е.М. Резервы роста производительности труда в промышленности Казахстана на 1966-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Салпыков Е.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 28л.
1254757
  Парахин П.К. Резервы роста производительности труда в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парахин П.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1254758
  Борисович В.Т. Резервы роста производительности труда в разведочном бурении / В.Т. Борисович, И.В. Белгородская. – Москва : Недра, 1986. – 191, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190 (31 назв.)
1254759
  Бубик В.И. Резервы роста производительности труда в ремонтных службах (На примере машиностроит. предприят. : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бубик В.И. ; Науч.-исслед. экнт. ин-т. – Киев, 1966. – 19 с.
1254760
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве. – Воронеж, 1984. – 148с.
1254761
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве РСФСР. – М., 1970. – 176с.
1254762
  Матвеев В.Н. Резервы роста производительности труда в сельскохозяйственном машиностроении Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Матвеев В.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 15л.
1254763
  Мельник С.А. Резервы роста производительности труда в серийном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мельник С.А. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 25 c.
1254764
  Овчинникова А.А. Резервы роста производительности труда в судоремонте : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинникова А. А.; Лен. фин. экон. ин-т, Каф. планир. нар. хоз. – Л., 1967. – 22л.
1254765
  Алиев Ш.И. Резервы роста производительности труда в текстильной промышленности Аз ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Ш. И.; Аз. ин-т нар. хоз. – Баку, 1967. – 24л.
1254766
  Стремаускас М. Резервы роста производительности труда в целлюлозно-бумажной промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стремаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 17л.
1254767
  Пайчаладзе Н.Н. Резервы роста производительности труда в шерстянной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Пайчаладзе Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1254768
  Костин Л.А. Резервы роста производительности труда в электромашиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Костин Л. А.; Моск. высш. шк. профдвиж. ВЦСПС, Каф. экон. труда. – Москва, 1951. – 23 л.
1254769
  Нагиев Т.А. Резервы роста производительности труда в электротехнической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Нагиев Т.А.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1967. – 19л.
1254770
  Терехов Я.Ф. Резервы роста производительности труда и их использование в легкой промышленности УССР (На прим. кожевенно-обувной и швейной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Я. Ф.; АН УССР, Ин-т эконом. – К., 1961. – 16л.
1254771
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 1. – 1975. – 70 с.
1254772
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 2. – 1975. – 164 с.
1254773
  Комарницкий Ю.А. Резервы роста производительности труда на желеных дорогах / Ю.А. Комарницкий. – М., 1963. – 154с.
1254774
  Найдушкевичюс Р. Резервы роста производительности труда на машиностроительных заводах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Найдушкевичюс Р.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 15л.
1254775
  Ференц Н.М. Резервы роста производительности труда на мебельных предприятиях западных областей Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ференц Н.М. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1254776
  Янчаускас Бронюс Флорионо Резервы роста производительности труда на металлообрабатывающих предприятиях местной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Янчаускас Бронюс Флорионо; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1254777
  Дубаускайте Зофия Стасио Резервы роста производительности труда на предприятиях бытового обслуживания населения Литовской ССР. (На примере предприятий хим. чистки и крашения одежды и прачечных) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Дубаускайте Зофия Стасио; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1254778
  Каменицер С.Е. Резервы роста производительности труда на промышленных предприятиях. (Методы выявления и пути использования резервов). / С.Е. Каменицер. – М., 1956. – 231с.
1254779
  Ниедрите В.В. Резервы роста производительности труда на ремонтных работах машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Латв.ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ниедрите В. В.; АН Латв.ССР, От-ние обществ. наук. – Рига, 1970. – 26л.
1254780
  Нестеров Г П. Резервы роста производительности труда на рудниках кроворожского железорудного бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Нестеров П.Г,; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 31л.
1254781
  Бражников Виктор Васильевич Резервы роста производительности труда на свинцово-цинковых предприятиях Рудного Алтая (на примере Иртышского, Лениногорского полиметаллических, Зыряновского свинцового, Усть-Каменогорского ....) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Бражников Виктор Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
1254782
  Галушко Л.С. Резервы роста производительности труда на счет повышения уровня его организации. (На материалах машиностроит. предприятий серийного производства Южн. экон. района СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08-596 / Галушко Л.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 24л.
1254783
   Резервы роста производительности труда на угольных шахтах. – К., 1975. – 72с.
1254784
  Дидковская Л.Г. Резервы роста производства в швейной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дидковская Л.Г.; АН УССР. – К, 1967. – 18л.
1254785
  Головко Я.В. Резервы роста производства и пути их использования в машиностроении. (На примере продовольств. машиностроения Укр. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Головко Я.В.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21л.
1254786
  Сычева Ф.А. Резервы роста производства и снижения себестоимости кормов (на матер. совхозов юго-восточных районов Свердлов. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Сычева Ф.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 21л.
1254787
  Папакерашвили Б.З. Резервы роста производства и удешевления цельного молока и овощей в прогодной зоне городов Тбилиси и Рустави Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Папакерашвили Б.З.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 34л.
1254788
  Третьякова А.М. Резервы роста рентабельности и особенности использования прибыли в местной промышленности. (На матер. Иркутской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Третьякова А.М.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 26л.
1254789
  Петров В.М. Резервы роста рентабельности трубопрокатного производства. (По материалам "Главтрубостали" МЧМ СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Петров В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1972. – 20л.
1254790
  Багров В.Д. Резервы роста товарных ресурсов / В.Д. Багров, Л.Л. Кобец. – Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1974. – 115 с.
1254791
   Резервы роста эффективности производства в народном хозяйстве Северо-Осетинской АССР. – Орджоникидзе, 1988. – 133с.
1254792
   Резервы сельской экономики. – К., 1986. – 147с.
1254793
  Баштанник В.П. Резервы сельскохозяйственного производства / В.П. Баштанник. – К, 1987. – 47с.
1254794
   Резервы сельскохозяйственного производства Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 200с.
1254795
  Балихин М.И. Резервы снижение себестоимости строительства : из опыта работы строительных организаций Главмосстроя / М.И. Балихин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 72с.
1254796
  Безуглый Б.Д. Резервы снижения издержек обращения хозрасчетных снабженческо-сбытовых организаций. (На опыте работа снабсбытовых органов пром-сти и строительства Укр. ССР). : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Безуглый Б.Д. ; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1965. – 27 с.
1254797
  Шаповаленко О.Г. Резервы снижения накладных расходов в промышленности / О.Г. Шаповаленко. – М., 1972. – 144с.
1254798
  Скворцов Н.Н. Резервы снижения себесоимости продукции в приборостроении. : Автореф... канд.экон.наук: / Скворцов Н.Н.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – К, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1254799
  Гончарова Э.А. Резервы снижения себестоимости / Э.А. Гончарова. – Л, 1975. – 20с.
1254800
  Мерзон А.Г. Резервы снижения себестоимости в кожевенной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мерзон А.Г.; АН УССР. – К, 1965. – 17л.
1254801
  Пандаков В.И. Резервы снижения себестоимости в прокатном производстве (На прим. металлург. заводов Сибири). : Автореф... канд. экон.наук: / Пандаков В.И.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1961. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1254802
  Повх Иван Васильевич Резервы снижения себестоимости добычи серы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Повх Иван Васильевич; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 21л.
1254803
  Станцикас Э. Резервы снижения себестоимости и их использование в мебельной промышленности Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станцикас Э. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1254804
  Закирходжаев Д. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственной продукции / Д. Закирходжаев. – Ташкент, 1968. – 80с.
1254805
  Асатрян А.С. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственных продуктов. : Автореф... наук: 594 / Асатрян А.С.; Арм. с-х инст. – Ереван, 1969. – 25л.
1254806
  Пошкус Б.И. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности сельскохозяйственной продукции в колхозах Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Пошкус Б.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1254807
  Тютюнник А.И. Резервы снижения себестоимости кормов / А.И. Тютюнник. – Москва, 1964. – 96с.
1254808
  Фокина Е.И. Резервы снижения себестоимости местных строительных материалов. (По данным район. пром-сти Моск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фокина Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 17л.
1254809
  Письменный И.Г. Резервы снижения себестоимости молока в совхозах. (На примере молочных совхозов Моск. обл.) : Автореф... канд. жкон.наук: / Письменный И.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т экон. – М., 1958. – 18л.
1254810
  Варламов С.П. Резервы снижения себестоимости подукции животноводства. (на материалах Чечено-Ингуш. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Варламов С.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС.Кафедра экон. наук. – М., 1966. – 17л.
1254811
  Ганштак В.И. Резервы снижения себестоимости продукции / В.И. Ганштак. – Свердловск, 1956. – 44с.
1254812
  Ментешашвили П.Я. Резервы снижения себестоимости продукции в винодельческой промышленности Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ментешашвили П.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37л.
1254813
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроит. заводов Украины) : Дис... канд. эконом.наук: / Хмельницкий Д.Г.;. – Киев, 1952. – 348л. – Бібліогр.:л.341-346
1254814
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Хмельницкий Д.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
1254815
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Хмельницкий Д.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 18 с.
1254816
  Скублицкас К. Резервы снижения себестоимости продукции в приборостроительной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Скублицкас К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1254817
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1254818
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1254819
  Казадзе Карло Геронтьевич Резервы снижения себестоимости продукции в чайной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Казадзе Карло Геронтьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
1254820
  Мамедов З.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в шелковой промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов З.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Баку; Тбилиси, 1958. – 19л.
1254821
  Мартиросян Г.К. Резервы снижения себестоимости продукции и пути их использования в коньячной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиросян Г.К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 30л.
1254822
  Воробьева Людмила Васильевна Резервы снижения себестоимости продукции свеклосахарного производства и пути их использования. (На примере предприятий сахарной пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Воробьева Людмила Васильевна; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1974. – 27л.
1254823
  Куров Н.И. Резервы снижения себестоимости продукции. (На опыте предприятий тракт. и с.-х. машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Куров Н.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1254824
  Чередниченко Ю.В. Резервы снижения себестоимости продукции. (На прим. шахт Донецкого бассейна). : Автореф... канд. экон.наук: / Чередниченко Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз.. – К., 1965. – 21л.
1254825
  Страусмане Л.Г. Резервы снижения себестоимости производства свинины в колхозах и совхозах Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Страусмане Л.Г.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1965. – 24л.
1254826
   Резервы снижения себестоимости промышленной продукции. – Киев, 1986. – 93с.
1254827
  Навицкас А.В. Резервы снижения себестоимости силикатно-автоклавных стеновых материалов в промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Навицкас А.В.; Тарту гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 22л.
1254828
  Успенский В.В. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ / В.В. Успенский. – Москва, 1960. – 44с.
1254829
  Айстраханов Д.Т. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ и вопросы их анализа. (На примере строит. организаций КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Айстраханов Д.Т.; Казах. гос.ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – Алма-Ата, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1254830
  Теймуразов Г.Г. Резервы снижения себестоимости электроэнергии на тепловых электростанциях азглавэнерго : Автореф... канд. эконом.наук: / Теймуразов Г.Г.; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 21л.
1254831
  Лифинцев Н.А. Резервы снижения трудоемкости на внутризаводских процессах перемещения : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Лифинцев Н.А. ; МВ и ССО СССР. – Киев, 1973. – 32 c.
1254832
  Михайлов А.Е. Резервы совершенствования организации труда как фактора роста его производительности. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлов А.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 20л.
1254833
  Пак Н.И. Резервы сокращения времени производства в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Пак Н.И.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
1254834
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Европейского Севера. – М., 1976. – 160с.
1254835
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Коми АССР. – М., 1965. – 182с.
1254836
  Деревец И.С. Резервы сокращения затрат на содерание и эксплуатацию техники в колхозах (На прим. Киевск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Деревец И. С.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1254837
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1986. – 158с.
1254838
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1989. – 195с.
1254839
  Трутовский Б.Б. Резервы сокращения сроков проектирования и подготовки производства. / Б.Б. Трутовский. – М., 1964. – 184с.
1254840
  Данакин Н.С. Резервы соревнования / Н.С. Данакин. – М, 1987. – 143с.
1254841
  Поклонский Ф.Е. Резервы социалистического производства / Ф.Е. Поклонский. – К, 1987. – 91с.
1254842
  Кохановская В.В. Резервы стабильности трудового коллектива / В.В. Кохановская. – Кишинев, 1986. – 132с.
1254843
  Махов С.А. Резервы табачной промышленности Северного Кавказа и ее сырьевой базы : Автореф... канд. экон.наук: / Махов С.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1966. – 22л.
1254844
  Бандур С.И. Резервы трудосбережения: территориально-отраслевой аспект / С.И. Бандур. – К, 1990. – 164с.
1254845
  Сеидов С.Ю. Резервы увеличения и использования доходов табаководческих колхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сеидов С.Ю. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1976. – 36 с.
1254846
  Джураев Ж.Х. Резервы увеличения и повышения эффективности призводства хлопка в Сырдарьинской области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Джураев Ж.Х.; АН УзССР. – Баку, 1973. – 23л.
1254847
  Таунис А. Резервы увеличения и удешевления производства сборного железобетона в Советской Литве : Автореф... кандидата экон.наук: / Таунис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1254848
  Аскеров Т.Г. Резервы увеличения производства зерна и снижение его себестоимости : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Аскеров Т.Г. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1968. – 24 с.
1254849
  Аралин П.А. Резервы увеличения производства зерна на современном этапе развития колхозного строя : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аралин П.А. ; Моск-гос. пед. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
1254850
  Свитайло Н Резервы увеличения производства и пути снижения себестоимости говядины в совхозах Полесья : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Свитайло Н, В.; КИНХ. – К., 1973. – 25л.
1254851
  Зариньш В.Я. Резервы увеличения производства молока и мяса в Видземской зоне (Латвийская ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Зариньш В.Я.; Гос. ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров Латв. ССР. Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 32л.
1254852
  Бабаева Д.А. Резервы увеличения производства продуктов овцеводстваи повышение их экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бабаева Д.А.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1970. – 20л.
1254853
  Бейсембаев Чимкентбек Резервы увеличения производства продукции и повышения рентабельности тонкорунного овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Бейсембаев Чимкентбек; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1254854
  Кандренкова Андре Андреевич Резервы увеличения производства сельскохозяйственных продуктов в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. экон.наук: 03.00.05 / Кандренкова Андре Андреевич; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1976. – 26л.
1254855
  Аристов В.А. Резервы увеличения эффективности переработки древесины в комбинированных леспромхозах. (На примерах Иркутской, Читинской обл. и БАССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аристов Вениамин Александрович ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики. – Новосибирск, 1963. – 24 с.
1254856
  Бухтояров И.К. Резервы улучшения использования техники / И.К. Бухтояров, А.Ф. Сычев. – М., 1975. – 72с.
1254857
  Куприянович Л.И. Резервы улучшения памяти / Л.И. Куприянович. – Москва, 1970. – 143с.
1254858
  Фаустов А.С. Резервы умственного труда студентов / А.С. Фаустов, И.Б. Баткина. – Воронеж, 1986. – 69с.
1254859
  Семенов С.Н. Резервы управления качеством. / С.Н. Семенов. – Саратов, 1984. – 159с.
1254860
  Касимов А.М. Резервы ускорения / А.М. Касимов, А.А. Свиридов. – Волгоград, 1989. – 126с.
1254861
  Шевчук Л.В. Резервы ускорения интенсификации производства / Л.В. Шевчук. – Минск, 1985. – 80с.
1254862
  Булгаков С.Н. Резервы ускорения капитального строительства / С.Н. Булгаков. – Киев, 1990. – 199с.
1254863
   Резервы ускорения роста производительности труда. – М., 1987. – 199с.
1254864
   Резервы ускорения роста производительности труда в ведущих отраслях народного хозяйства Узбекистана. – Ташкент, 1988. – 150с.
1254865
  Пилипенко И.И. Резервы ускорения экономического развития сельского хозяйства / И.И. Пилипенко. – Киев : Урожай, 1987. – 142 с.
1254866
  Зиновьев Ю.Н. Резервы химии / Ю.Н. Зиновьев. – Свердловск, 1966. – 104с.
1254867
   Резервы хозрасчета. – М., 1987. – 107с.
1254868
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики / Л.П. Гримак. – Москва : Политиздат, 1987. – 286с.
1254869
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. / Л.П. Гримак. – 2-е изд. доп. – М., 1989. – 318,1с.
1254870
  Трояновская Г.В. Резервы экономии в государственной розничной торговле продовольственными товарами. (На материалах БССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Трояновская Г.В. ; АН БССР , Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 17 с.
1254871
  Фесюк В.А. Резервы экономии затрат, связанных с развитием материально-технической базы розничной торговли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фесюк В.А.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1970. – 19л.
1254872
  Иголкин С.Я. Резервы экономии и бережливости - в действие / С.Я. Иголкин. – М., 1987. – 62с.
1254873
  Шейн П.А. Резервы экономии матеральных ресурсов в промышленности / П.А. Шейн. – М, 1963. – 120с.
1254874
  Брылев А.А. Резервы экономии материальных ресурсов / А.А. Брылев. – М., 1979. – 96с.
1254875
  Ефимов А.Н. Резервы экономии материальных ресурсов / А.Н. Ефимов. – Саратов, 1983. – 150с.
1254876
  Савченко А.П. Резервы экономии материальных ресурсов / А.П. Савченко. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
1254877
  Ахмедов И А. Резервы экономии материальных ресурсов в промышленности АССР / Ахмедов А.И. оглы. – Баку : Азернешр, 1986. – 208, [2] с., [1] л. табл.
1254878
  Локшин Э.Ю. Резервы экономии материальных ресурсов в тяжелой промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1955. – 40с.
1254879
  Кролли О.А. Резервы экономии материальных ресурсов и их выявление органами Госснаба СССР / О.А. Кролли. – Ленинград, 1986. – 67 с.
1254880
  Захаренко И.П. Резервы экономии остродефицитных металлов и сплавов / И.П. Захаренко. – К., 1986. – 49с.
1254881
   Резервы экономии труда в предприятиях АПК. – Воронеж, 1988. – 124с.
1254882
   Резервы экономии труда в торговле. – К., 1983. – 200с.
1254883
  Демченко А.А. Резервы экономики - на службу пятилетке / А.А. Демченко. – М.
Вып. 1. – 1982. – 40с.
1254884
  Ласкорин Б.Н. Резервы экономики / Б.Н. Ласкорин, В.А. Лисичкин. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
1254885
   Резервы экономики в народном хозяйстве СССР. – М., 1960. – 308с.
1254886
  Городко В.В. Резервы экономики издержек обращения в розничной торговле (На матер. торг. организ. и предпр. М-ва торговли УССР, осуществляющих торговлю продов. товарами) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Городко В. В. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
1254887
  Логинов В.П. Резервы экономического роста / В.П. Логинов. – М., 1989. – 303с.
1254888
  Федоров К.Г. Резервы экономической эффективности новой техники в химической промышленности УССР / К.Г. Федоров. – К., 1968. – 45с.
1254889
  Колесников Л.Ф. Резервы эффективности педагогического труда / Л.Ф. Колесников. – Новосибирск, 1985. – 263с.
1254890
  Филатов В.И. Резервы эффективности производства. / В.И. Филатов. – Кишинев, 1981. – 150с.
1254891
  Синавина В.С. Резервы эффективности управления производством / В.С. Синавина. – М., 1984. – 167с.
1254892
  Титаренко В.Н. Резеревы экономики и повышения эффективности использования металла в промышленности Украинской ССР (на прим. произв. и применен. стальных труб) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Титаренко В. Н.; НИИ планирова. и норматив. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1254893
   Резерфорд - ученый и учитель. К 100-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1973. – 215с.
1254894
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 621 с. – (Жизнь замечательных людей)
1254895
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – 2. – М., 1967. – 621 с.
1254896
  Кулпыбаев С. Резерыв повышения рентаблеьности каракулеводства в Джамбулской области Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кулпыбаев С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1254897
  Молько Н.И. Резеция желудка при брыжеечном и подбрыжеечном положениях начального отдела тощей кишки. : Автореф... канд. мед.наук: / Молько Н.И.; Куйбышев. гос. мед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 18л.
1254898
  Маршалковский Ф.Я. Резеши Молдавии / Ф.Я. Маршалковский, М.П. Мунтян. – Кишинев, 1983. – 122 с.
1254899
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1254900
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1254901
  Стрілько-Тютюн Резидент "Максим" та його агентура. Правда з 17 томів кримінальної справи з архівів СБУ про діяльність Івана Кудрі в 1941-1942 роках у Києві // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 18-19


  "Моя розповідь - про резидентів Москви, які вісім десятків років тому боролися не з німецькими окупантами, а з українськими патріотами, що прагнули відновити Українську державу. Ці «герої» радянського союзу виявились по-гадючому живучими. Їх, на жаль, ...
1254902
  Михайлов Р. Резидент, потерявший планету / Рафаэль Михайлов ;. – Таллинн : Олион, 1990. – 240 с.
1254903
  Тимошенко Л. Резиденція Київських митрополитів в Радомишлі на Київщині (до історії структур Унійної Церкви у XVIII ст.) // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 203-250. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено питанню про заснування та функціонування унійної митрополичої резиденції у Радомишлі на Київщині у 40-90-х роках XVIII ст. У дослідженні порушено широке коло питань, пов’язаних з історією міста Радомишля, заснуванням там кафедрального ...
1254904
  Валиева Ф.И. Резилиантность как фактор социально-профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 39-51. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1254905
  Михайлов В. Резиновщина / В. Михайлов. – М, 1920. – 16 с.
1254906
  Манн Чарльз Резиновый бум., Резиновый бизнес / Манн Чарльз, Барно Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 64-71 : фото
1254907
  Ковалів Ю. Резистанс Карпатської України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 9
1254908
   Резистентность вредителей сельскохозяйственных культур к пестицидам и ее преодоления. – М., 1991. – 192с.
1254909
  Лобко Г.Н. Резистентность опухолей / Г.Н. Лобко, Г.М. Порубова. – Минск, 1989. – 142с.
1254910
   Резистентность организма и гипоксия.. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1254911
  Зайченко В.Ю. Резистивиметрические исследования скважин в меловых отложеиях Донецкого бассейна при естественном режиме подземных вод : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 40.131 / Зайченко В.Ю. ; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1970. – 20 с.
1254912
  Балбеков В.И. Резистивная неустойчивость поперечных колебаний пучка в циклических ускорителях и накопителях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 69/92 / Балбеков В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 12л.
1254913
  Петров В.В. Резистивные матрицы и некоторые их применения в цифровой вычислительной технике : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 252 / Петров В.В. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-22
1254914
  Деарт Ю.Н. Резисторный каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе / Ю.Н. Деарт. – Москва, 1975. – 48 с.
1254915
  Мартюшов К.И. Резисторы / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва-Ленинград, 1966. – 216 с.
1254916
  Андреев Ю.Н. Резисторы : справочник / Ю.Н. Андреев, А.И. Антонян, Д.М. Иванов; под ред. И.И.Четверткова. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 352 с.
1254917
   Резисторы : справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич, В.В. Стальбовский, В.М. и др. Терехов; Четвертков И.И., Терехов В.М. – Москва : Радио и связь, 1987. – 351 с.
1254918
   Резисторы.. – М., 1965. – 176с.
1254919
   Резисторы.. – М., 1976. – 16с.
1254920
  Шведов Я.З. Резкий свет. / Я.З. Шведов. – Москва, 1936. – 224с.
1254921
  Творогов Владимир Борисович Резкий фронт и особенности решений дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Творогов Владимир Борисович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 15л.
1254922
  Возовикова Т. Резким шагом. Минобрнауки уходит от старой системы распределения бюджетных мест в вузах. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  “При принятии решений по установлению контрольных цифр приема (КЦП) необходимо учитывать текущий и перспективный запрос на подготовку кадров”, - подчеркнул министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.В согласии с приоритетами структурных изменений, ...
1254923
  Петрова М.К. Резкое ограничесние болезненного процесса в одной састи кожного анализатора / М.К. Петрова, 1927. – 7 с.
1254924
   Резная кость.. – Л., 1981. – 28с.
1254925
  Томаев Г.Н. Резная майоликовая мозаика в архитектуре Среднй Азии ХІУ-ХУ вв. / Г.Н. Томаев. – М., 1951. – 120с.
1254926
  Бачинский Н.М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва, 1947. – 119 с.
1254927
  Рузиев М.А. Резное дерево чорку / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1975. – 65с.
1254928
  Кабушкин Н.Т. Резной карниз. / Н.Т. Кабушкин. – Хабаровск, 1979. – 88с.
1254929
  Рихтмайер Р. Резностные методы решения краевых задач / Р. Рихтмайер, К. Мортон. – М, 1960. – 262с.
1254930
  Рузиев М.А. Резные двери жилищ Бухары / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1967. – 25с.
1254931
  Браун У. Резные камни Уильяма и Чарльза Браунов / У. Браун. – Л., 1976. – 69с.
1254932
  Чернецов А.В. Резные посохи XV в. / А.В. Чернецов. – М., 1987. – 77с.
1254933
  Кристи Брайан Резня во имя веры. Бойня во имя бога и бизнеса / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 80-107 : фото
1254934
   Резолюії Пленум ЦК КП(б)У 5-7 лютого 1933 року. – Київ : Партвидав, 1933. – 32 с.
1254935
   Резолюции 1-го Всероссийского съезда деятелей средней школы.. – 18с.
1254936
   Резолюции 7 Всесоюзной конференции ВЛКСМ. – [Москва] : Молодая гвардия, 1932. – 24 с. – (Итоги 7 Всесоюзной конференции ВЛКСМ)
1254937
   Резолюции VIII Всесоюзного и IV Всеукраинского съездов профсоюзов.. – Х., 1929. – 248с.
1254938
   Резолюции XIV Артемовской окружной конференции КП(б)У 15-21 декабря 1928 г.. – Артемовск : [Б. и.], 1929. – 80 с.
1254939
   Резолюции XVII конференции, утвержденные пленумом ЦК ВКП(б) 4 февраля 1932 г.. – Москва : Партиздат, 1932. – 32 с.
1254940
   Резолюции XVIII съезда ВКП(б) : 10-21 марта 1939 г. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 77, [3] с.
1254941
   Резолюции XVIII съезда ВКП(б) : 10-21 марта 1939 г. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 69, [3] с.
1254942
   Резолюции Всесоюзной конференции по изучению стратосферы 31 марта - 6 апреля 1934 г.. – МоскваЛ., 1935. – 15с.
1254943
   Резолюции Всесоюзной конференции по составлению генерального плана электрификации СССР.. – М.Л., 1932. – 112с.
1254944
   Резолюции Всеукраинской конференции по Донбассу. – Харьков : Госиздат "Хозяйство Украины", 1932. – 63 с. – со вступительной речью А.М. Дудника
1254945
  Буткевич В.Г. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по изучению международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 3-13. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1254946
   Резолюции девятого съезда КП(б)У. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 96 с.
1254947
  ВЛКСМ Съезд Резолюции и документы ХV създа ВЛКСМ. : Май 1966 года / ВЛКСМ Съезд, ; 15 ; Москва) (1966. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 46 с.
1254948
   Резолюции и документы ХІ създа ВЛКСМ.. – Москва, 1949. – 56с.
1254949
   Резолюции и документы ХІV създа ВЛКСМ. : Апрель 1962 года. – [Москва] : Молодая гвардия, 1962. – 47 с.
1254950
   Резолюции и документы ХШ съезда ВЛКСМ.. – Москва, 1958. – 48с.
1254951
   Резолюции и положения принятые ІХ совещанием директоров книжных палат союзных и автономных республик.. – М., 1950. – 36с.
1254952
   Резолюции и постановления. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 61 с.
1254953
   Резолюции и постановления П-го Международного Конгресса Революцинных Профсоюзов 19 ноября - 2 декабря 1922 г.. – М., 1922. – 63с.
1254954
   Резолюции и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана.. – Ташкент, 1968. – 248с.
1254955
   Резолюции и постановления тринадцатого съезда Российской коммунистической партии (большевиков). – Москва : Красная новь, 1924. – 107 с.
1254956
   Резолюции и постановления Х съезда Р.К.П. (8-16 марта 1921 г.). – Москва : Госиздат, 1921. – 82, [1] с.
1254957
   Резолюции и постановления ХІ Cъезда Российской Коммунистической Партии (большевиков). : 27 марта-3 апреля 1922 г. – Москва : (7-я тип. МСНХ (б. Мамонтова)), 1922. – 45 с.
1254958
   Резолюции и постановления четырнадцатого съезда ВКП(б). – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 61 с.
1254959
   Резолюции и решения Всесоюзного статистического совещания и Постановления коллегии ЦСУ СССР по ним.. – М., 1927. – 48с.
1254960
   Резолюции и решения съездов Коммунистической партии Узбекистана.. – Ташкент, 1957. – 495с.
1254961
   Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии., 1951. – 296с.
1254962
   Резолюции ІХ съезда профсоюзов.. – М., 1932. – 80с.
1254963
   Резолюции конференции по планированию исследования Черного и Азовского морей, созванной Академией Наук СССР и ЦИК Крымской АССР в Севастополе 20-27 февраля 1934 г.. – Ленинград, 1934. – 28с.
1254964
   Резолюции конференции работников Всесоюзного объединения Минералоруд в феврале 1931 г.. – М., 1931. – 28с.
1254965
   Резолюции Конференции сторонников мира стран Азии и Тихого океана 2-12 октября. 1952 года., 1952. – 16с.
1254966
   Резолюции конференции.. – М.Л., 1931. – 32с.
1254967
   Резолюции об"единенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). – Москва : Партиздат, 1933. – 29 с.
1254968
   Резолюции областных конференций Башкирской партийной организации и пленумов обкома КПСС (1941-1960 гг.). – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 928 с.
1254969
   Резолюции отраслевой конференции электростанций и сетей системы НККХ УССР. – Киев : Издание энергоуправления НККХ УССР, 1936. – 132 с.
1254970
   Резолюции Первого педологического съезда.. – М.Л., 1928. – 51с.
1254971
   Резолюции первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил СССР во второй пятилетке 15-25 апреля 1932 г.. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-єконом. изд-во, 1932. – 128 с.
1254972
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1934. – 68 с.
1254973
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Киргизской АССР 10-15 февраля 1933 г. : АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Совет народных комиссаров Киргизской АССР. – Ленинград : АН СССР, 1933. – 69 с.
1254974
   Резолюции Первой Конференции по изучению производительных сил Туркменской ССР. – Ленинград, 1934. – 85 с.
1254975
   Резолюции Пленума ЦК КП(б) У 25-26 декабря 1938 г.. – Киев : Госполитиздат, 1939. – 16 с.
1254976
   Резолюции Пленума ЦК КП(б) У.. – Киев : Партиздат, 1933. – 44 с.
1254977
   Резолюции ХII съезда КП(б)У. – Київ : Партвидав, 1934. – 64 с.
1254978
   Резолюции ХII съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – Москва : Красная печать, 1923. – 68 с.
1254979
   Резолюции ХII съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – Челябинск : Книга, 1923. – 50 с.
1254980
   Резолюции ХIX съезда Коммунистической партии Советского Союза : 5-14 октября 1952 г. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 111 с.
1254981
   Резолюции ХХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 14-25 лютого 1956 року.. – Київ, 1956. – 112с.
1254982
   Резолюции четырнадцатого съезда ВКП(б) и девятого съезда КП(б)У.. – Харьков, 1926. – 96с.
1254983
   Резолюции Ш Всеукраинского съезда горнорабочих.. – Х., 1927. – 159с.
1254984
   Резолюция 4 Всесоюзного совещания по витаминам 20-25 мая 1957 года, 1957. – 15с.
1254985
  Левищенко А.М. Резолюция 435 и стратегия США в ООН по вопросу о Намибии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 44-49. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
1254986
   Резолюция 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов 14 июля 1958 г.. – К., 1958. – 16с.
1254987
   Резолюция XIX съезда Коммунистической Партии (большевиков) Белоруссии по отчету ЦК КП(б) Белоруссии.. – Минск, 1949. – 46с.
1254988
   Резолюция XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС.. – Москва, 1971. – 32с.
1254989
   Резолюция XXIХ сессии Всесоюзного палеонтологического общества.. – Л., 1980. – 8с.
1254990
   Резолюция Всероссийского совещания библиотечных работников "О состоянии и задачах библиотечной работы".. – М., 1948. – 8с.
1254991
   Резолюция второй конференции паразитологов Украинской ССР, состоявшейся 17-22 декабря 1956 года в г.Киеве.. – К., 1957. – 7с.
1254992
  Рабиа М.Р. Резолюция замедленного действия // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-78. – ISSN 0321-5075


  Історія Палестини, 1940 р.
1254993
   Резолюция конференции партийцев и комсомольцев-словесников г. Ленинграда. – Ленинград : Соцэкгиз ГАИМК, 1931. – 24 с.
1254994
   Резолюция координационного совещания по проблеме "Фауна УССР, ее история, обогащение и рациональное использование", созванного проблемой комиссией отделения биологических наук АН УССР 7-8 октября 19. – К., 1960. – 8с.
1254995
   Резолюция Пленума ЦК ВКП(б.. – Харьков, 1928. – 32с.
1254996
   Резолюция республиканской зоологической конференции по проблеме "Фауна УССР и ее преобразование".. – К., 1953. – 32с.
1254997
   Резолюция совещания по лессовым породам Украинской ССР.. – К., 1955. – 8с.
1254998
   Резолюция ХVIII съезда Коммунистической партии Армении по отчетному докладу ЦК КП АРмении.. – Ереван, 1956. – 32с.
1254999
   Резолюция ХІ сессии ВПО (26-30 января 1965 года).. – Л., 1965. – 7с.
1255000
   Резолюция ХХІ съезда Коммунистической Партии Советского Союза по докладу товарища Н.С.Хрущева "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы".. – Москва, 1959. – 48с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,