Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1252001
  Забокрицька М.Р. "Регіональна гідрохімія України" (2019) - сучасний підручник з вивчення хімічного складу поверхневих, підземних і морських вод на території країни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 164-171. – ISSN 2306-5680


  В статті розглянуто і проаналізовано підручник «Регіональна гідрохімія України» (автори В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило), який видано у 2019 р. Підручник комплексно узагальнює та висвітлює матеріали з гідрохімії атмосферних опадів, річок, ...
1252002
  Гілевич І. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" і польові дослідження в Україні (середина 1960-х - початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 401-412. – ISSN 1028-5091
1252003
  Гончар Г. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії": історія створення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 72-77


  В статті розглядається історія створення "Регіонального історико-етнографічного атласу України, Білорусії та Молдавії", а також діяльність К.Г. Гуслистого як голови редколегії цього видання. Атлас мав в доступному вигляді відобразити найбільш типові ...
1252004
  Козаченко Олена "Регіони" монолітні тільки зовні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
1252005
  Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні : сучасні дискурси соціогуманітаристики : аналіт. записка / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 109, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1252006
  Веселий І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 136-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1252007
  Константинов В.Ю. Регіональна безпека та втручання великих держав: причини еволюції у постбіполярний період // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 133-137. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті розглянуто особливості трансформації підходів великих держав до втручання в регіональні процеси в сфері безпеки. Досліджено причини зниження активності позарегіональних держав у вирішенні проблем безпеки в регіональних системах, форми їх ...
1252008
  Дем"янишин В.Г. Регіональна бюджетна політика: теоретична концептуалізація та перспективи розвитку / В.Г. Дем"янишин, Т.О. Кізима // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 91-99. – ISSN 1562-0905
1252009
  Шемет Т.С. Регіональна валютна інтеграція як фактор реформування світових фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 203-207
1252010
  Гальків Л.І. Регіональна варіація трудового потенціалу та людського капіталу України / Л.І. Гальків, Х.О. Заверуха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 170-177. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1252011
   Регіональна влада в Україні. Київщина. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-19-6
Вип. 1. – 2004. – 224с. : іл.
1252012
  Карась М. Регіональна газета в демократичному суспільстві / Максим Карась // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 75-82
1252013
  Багров Микола Васильович Регіональна геополітика (на прикладі Криму) : Автореф. дис. ... докт. географ. наук: 11.00.02 / Багров М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с.
1252014
  Хільчевський В.К. Регіональна гідрохімія України : підручник / В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-343. – ISBN 978-966-933-035-2
1252015
  Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-11. – ISSN 0131-775Х
1252016
  Кийков О. Регіональна дипломатія міста Києва (1950-1980) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1252017
  Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 145-151. – ISSN 1562-0905
1252018
  Куценко Є. Регіональна диференціація електорального простору України: аспект виборчих технологій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 209-223
1252019
  Паренюк В.А. Регіональна диференціація зайнятості молоді в Україні // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – C. 185-189. – ISBN 978-966-285-599-9
1252020
  Горобець О.В. Регіональна диференціація показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 50-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1252021
  Махсма М. Регіональна диференціація рівня життя сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 02
1252022
  Сундук А.М. Регіональна диференціація як загроза розвитку національної економіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 137-143
1252023
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 249-254. – Бібліогр.: 15 назв.
1252024
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія: теорія, методологія, практика // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 221-230. – ISSN 2308-135X
1252025
  Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 18 назв
1252026
  Заржицький О. Регіональна екологічна політика як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.56-59. – ISSN 0132-1331
1252027
  Конякін С.М. Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 89-100. – ISSN 0868-6939


  Досліджена геокомпонентна репрезентативність природно-заповідних територій - важливих екоядер у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття. Географічний аналіз екомережі Черкаської адміністративної області здійснений методом оцінювання ...
1252028
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1998
1252029
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1998
1252030
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1998
1252031
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – Київ : Наукова думка, 1999. – 344 с. – ISBN 966-00-0446-Х
1252032
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 1999
1252033
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1999
1252034
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1999
1252035
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1999
1252036
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Посібник для студ.економ.факультетів вищих навчальних закладів / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – 2-ге вид-ня. – Київ : Наукова думка, 2000. – 344с. – ISBN 966-00-0555-5
1252037
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2000
1252038
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2000
1252039
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2000
1252040
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2000
1252041
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2001
1252042
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2001
1252043
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1252044
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1252045
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2002
1252046
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2002
1252047
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2003
1252048
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2003
1252049
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2003
1252050
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2003
1252051
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1252052
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1252053
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1252054
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1252055
  Коваль Я.В. Регіональна економіка : Навчальний посібник / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко; МОНУ; НАНУ; НАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-370-000-9
1252056
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1252057
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1252058
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1252059
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1252060
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1252061
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1252062
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1252063
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1252064
   Регіональна економіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. та інш. Мельничук; Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, В.Ф. Пасько; За ред. Я.Б. Олійника. – Київ : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. – 444 с. – ISBN 966-373-183-4; 966-8721-37-3
1252065
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1252066
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1252067
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1252068
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1252069
  Жук М.В. Регіональна економіка : підручник / М.В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-261-7


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1252070
   Регіональна економіка : навчальний посібник / Олійник Я.Б. [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України ; за ред. Я.Б.Олійника. – 2-е вид., змінене і доп. – Київ : Фурса С.Я., 2008. – 444с. – ISBN 978-966-373-422-4
1252071
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1252072
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1252073
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1252074
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (50). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1252075
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 383, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-893-4
1252076
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1252077
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2(52). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1252078
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1252079
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (54). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1252080
   Регіональна економіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-623-643-5
1252081
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (55). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1252082
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (56). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1252083
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (57). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1252084
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (58). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1252085
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-364-893-4
1252086
   Регіональна економіка : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8
1252087
  Шевчук Л.Т. Регіональна економіка : навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2011. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 978-966-346-714-6
1252088
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (60). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1252089
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (61). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1252090
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (62). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1252091
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1252092
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252093
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1252094
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (66). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252095
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (67). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1252096
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1252097
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252098
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252099
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252100
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (73). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252101
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (74). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252102
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (75). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1252103
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (78). – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252104
   Регіональна економіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Збарський В.К. та ін.] ; за ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 268-274. – ISBN 978-966-222-940-0
1252105
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (80). – 2016. – 249 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252106
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (81). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252107
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (82). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252108
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (83). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252109
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (84). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252110
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (85). – 2017. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252111
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (86). – 2017. – 169 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252112
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (87). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252113
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (88). – 2018. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252114
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (89). – 2018. – 116, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1252115
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (90). – 2018. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252116
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (93). – 2019. – 162 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1252117
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (94). – 2019. – 183 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252118
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (95). – 2020. – 197 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1252119
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (96). – 2020. – 181 с. – Резюме укр., англ. мовами
1252120
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (98). – 2020. – 156 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1252121
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (103). – 2022. – 94 с. – https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1 - Резюме укр., англ. мовами
1252122
  Царик Т. Регіональна економіка в умовах глобалізації світу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 18-24.
1252123
   Регіональна економіка та природокористування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз] ; за ред. А.П. Голікова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 351, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-364-964-1
1252124
  Величко В.В. Регіональна економіка у перехідний період (на прикладі Китаю) : монографія / В.В. Величко ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Дип. акад. України при МЗС України. – Київ : [б. в.], 2008. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-299-7
1252125
  Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
1252126
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібний для студентів вищих навч. закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 102 с. – ISBN 978-966-8958-31-1


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1252127
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-8958-32-8


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1252128
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : практикум / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ укладачі : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 83 с. – ISBN 978-966-8958-35-9


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1252129
  Шеламова І.Д. Регіональна економіка. Практикум : практикум : навч. посібник / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 420-423. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0104-6
1252130
  Тридід О.М. Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія : навч. посібник / Тридід О.М., Богатіщев О.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-263. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-179-9
1252131
  Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 447, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 434-438. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0005-6
1252132
  Яценко Н.М. та інш. Регіональна економічна безпека в контексті національної економічної безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.78-82. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1252133
  Кокозій О.Є. Регіональна економічна ефективність: сутність та система показників // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 143-147
1252134
  Безуглий В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу : навчальний посібник [для студентів географ. та економ. спец. вищих навч. закладів] / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – 2-ге вид.. доп., переробл. – Київ : Академія, 2007. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-239-6


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1252135
  Книш М.М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) = Regional economic and social geography of the world (Latin America and Caribbean countries, Africa, Asia, Oceania) : навч. посібник / М.М. Книш, О.І. Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 367, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 28-35, наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0007-0
1252136
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – Київ : Либідь, 2000. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1252137
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1252138
  Стафійчук В.І. Регіональна економічна інтеграція як суспільно-географічний процес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні території розвитку економічної інтеграції, місце та перспективи України в розвитку регіональних інтеграційних процесів у системі європейських економічних союзів.
1252139
  Іщенко О.В. Регіональна економічна інтеграція як фактор посилення міжнародної конкуренції (на прикладі АСЕАН) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 206-210.
1252140
  Джабратлов І. Регіональна економічна політика Азербайджану та Нахчиван // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 384-393. – ISSN 1684-906Х
1252141
  Углава А.О. Регіональна економічна політика в сфері малого та середнього підприємництва / А.О. Углава, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – . 173-176. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1252142
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Дис... канд. економічних наук: 08.02.03. / Панікар Герман Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 288 л. + Додатки: л. 237-288. – Бібліогр.: л. 212-236
1252143
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Панікар Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1252144
  Олійник Я.Б. Регіональна економічна політика і проблеми регіональної економіки в Україні / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, А.В. Степаненко // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра
1252145
  Огданський К. Регіональна економічна політика: світовий досвід та його застосування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 103-106.
1252146
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : посібник / Безуглий В.В., Козинець С.В. – Київ : Академія, 2003. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-144-9


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1252147
  Бурдяк В. Регіональна етнополітика в Україні : ризики та виклики соціальної стабільності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.297-305. – ISBN 978-966-02-5496-1
1252148
  Міхеєва Оксана Регіональна ідентичність і політичний вибір ( на прикладі Донецька ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 108-115. – ISBN 978-966-8603-36-5
1252149
  Яковлева Л.І. Регіональна ідентичність мешканців Півдня України: соціально-політичний вимір // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 27-36
1252150
  Алєксєєнко І.В. Регіональна ідентичність як категорія політичної практики в добу глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 615-619. – ISSN 1563-3349
1252151
  Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / ЛарисаНагорна ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 405с. – ISBN 978-966-02-5022-2
1252152
  Олійник Я.Б. Регіональна інвестиційна політика України. Ч.2 / Я.Б. Олійник, О.Д. Крайовий // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1252153
  Колот І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи : монографія / І.П. Колот, Н.М. Внукова, І.П. Косарєва ; за ред. Н.М. Внукової. – Харків : Модель Всесвіту, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7875-05-9
1252154
  Шабатин В.С. Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія України : Підручник / В.С. Шабатин, М.М. Костюченко; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2004. – 127с. – ISBN 966-594-388-X
1252155
  Довгаль О.В. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури / О.В. Довгаль, Л.С. Безугла // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 25-34. – ISSN 2313-092X
1252156
  Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1252157
  Яремко Л. Регіональна інноваційна система // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 103-112. – ISSN 1562-0905
1252158
  Братюк В.П. Регіональна інноваційна система в контексті конкурентоспроможного розвитку туристичного бізнесу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 136-144
1252159
  Третяк В.В. Регіональна інноваційна система як основний об"єкт формування інноваційної політики : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В.В. Третяк, Н.В. Дронова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1252160
  Городня Н. Регіональна інтеграція в АТР і політика США (1989-2012 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 251-254. – ISBN 978-966-171-651-2


  Здійснюється порівняльний аналіз політики адміністрації Дж. Г. У. Буша, У. Клінтона, Дж. У. Буша, Б. Обами в АТР в контексті регіональної інтеграції.
1252161
  Верменич Я.В. Регіональна інтеграція в умовах глобалізації : теорії та сучасні реалії / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, [Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 350, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8857-7
1252162
  Попова Л.В. Регіональна інтеграція як фактор економічного розвитку України / Л.В. Попова, Л.В. Солодєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-107. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслені загальні методологічні підходи до вирішення проблеми регіональної інтеграції, як одного з факторів економічного розвитку України в контексті загальносвітових глобалізаційних тенденцій. The article deals general methodological ...
1252163
  Нікічук В.С. Регіональна історія в дослідженнях історико-географів Південної України: Очаківська округа - регіон ОЗУ // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 53-56. – ISBN 978-617-7090-41-9
1252164
  Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії : практика та рефлексія // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 205-220. – ISBN 978-966-02-4344-6
1252165
   Регіональна історія України : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 978-966-02-4344-6
Вип. 1. – 2007
1252166
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-02-4741-3
Вип. 2. – 2008
1252167
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 3. – 2009
1252168
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 4. – 2010
1252169
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – 2011
1252170
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 6. – 2012. – 241 с.
1252171
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
Вип. 7. – 2013. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252172
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України. – ISSN 2519-2760
Вип. 11. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252173
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISSN 2519-2760
Вип. 12. – 2018. – 347, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1252174
  Баженов Л.В. Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 8-16. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074


  Польські краєзнавці Правобережної України активно співробітничали з друкованими органами краківської історичної школи, серед яких було "Зібрання відомостей до краєвої антропології". Цей збірник наукових записок видавався у 70-90-х роках ХІХ ст. Деякий ...
1252175
  Баженов Л.В. Регіональна історія України в працях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 5-10. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1252176
  Шевченко О. Регіональна кампанія "Улюблені поети Придніпров"я" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 45-47. – ISSN 2518-7341


  Висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо краєзнавчої роботи та популяризації поетичної спадщини місцевих професійних поетів.
1252177
  Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність : суспільно-географічні засади формування : монографія / С.П. Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-424. – ISBN 978-966-2425-30-7
1252178
  Островська М.Г. Регіональна культура як структуроутворюючий елемент національної культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 215-219
1252179
  Матвеічева Ю.О. Регіональна культурна політика української держави доби незалежності (на прикладі Донецького регіону) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Матвеічева Юлія Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1252180
  Матвіяс І.Г. Регіональна лексика в колишньому східноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-30. – ISSN 0027-2833
1252181
   Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ІРД, 2011. – 526, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-6029-0
1252182
  Вітман К.М. Регіональна мова: від етимології до практики мовної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 489-495. – ISSN 1563-3349
1252183
  Сахно Є. Регіональна модель міжгалузевого балансу / Є. Сахно, А. Долодаренко, А. Ребенок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 114-122. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1252184
  Бабак Ірина Регіональна нерівність життя українського населення : соціологічний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.116-122. – ISSN 1810-2131
1252185
  Монаєнко А.О. Регіональна організація фінансово-бюджетного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-114. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1252186
  Романюк Н.В. Регіональна освітні мережа: поняття і особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 820. – С. 46-54. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1252187
   Регіональна оцінка зміни водного стоку річок Українських Карпат під впливом зміни клімату / С.І. Сніжко, О.Г. Ободовський, О.Г. Шевченко, В.В. Гребінь, Ю.С. Дідовець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 20-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1252188
  Арцаблюк М.Ю. Регіональна оцінка та перспективи розвитку малого підприємництва у Васильківському районі Київської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 293-298 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1252189
  Тищенко О.П. Регіональна ощадна політика та її роль у формуванні фінансового потенціалу регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1252190
  Матвієнко Р.О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 130-137 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1252191
  Сорочан Т. Регіональна післядипломна педагогічна освіта : пошук нових стратегій і моделей розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 11-15.
1252192
  Тарангул Л.Л. Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 9-13
1252193
  Єрмаченко В.Є. Регіональна політика в галузі туризму: основні підходи (на прикладі Харківської області) / В.Є. Єрмаченко, Н.А. Дехтяр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 122-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1252194
   Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України. – Київ : Логос, 2000. – 72с. – ISBN 966-581-181-9
1252195
  Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 148-167
1252196
  Шульц С.Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 26-36. – ISSN 1562-0905
1252197
  Пістун М. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / М. Пістун, Я. Олійник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 25 : лютий - квітень. – С. 3-15. – ISBN 966-95274-0
1252198
  Олійник Я.Б. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Інформаційний вісник, 2000. – № 25
1252199
  Пістун М.Д. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект : Монографія / М.Д. Пістун, К.В. Мезенцев, В.О. Тьорло; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 130с. – ISBN 966-594-450-9
1252200
  Демченко В.В. Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 221-227. – ISSN 1562-0905
1252201
  Бугай С.М. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення / С.М. Бугай, Е.В. Щепанський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 300-308. – (Право. Економіка. Управління)
1252202
  Маниліч М.І. Регіональна політика в умовах бюджетної децентралізації / М.І. Маниліч, О.І. Кушлак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 127-131
1252203
  Челак О.П. Регіональна політика в умовах сталого розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – С. 118-123. – ISSN 2077-1800
1252204
  Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-815-0
1252205
   Регіональна політика Європейського Союзу : підручник : за результатами спіл. проекту КНЕУ та ЄС № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH : грантова угода № 2012-2848/001-001 / [О. Акіліна та ін.] ; за ред. Віктора Чужикова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 495, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. також: Тренінг для тренерів "Модель європейської регіональної політики". - На корінці зазнач.: III. - Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 486-495. – Бібліогр. в кінці розд. – (Lifelong Learning Programme). – ISBN 978-966-926-098-7
1252206
  Гоблик В.В. Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 21-25. – ISSN 2306-6792
1252207
  Тихомирова Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно-комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 434-462. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1252208
  Шинкаренко Т.І. Регіональна політика ЄС - проблеми формування й перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 21 пункт
1252209
   Регіональна політика ЄС в контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних напрямів / М.І. Мельник, С.Д. Щеглюк, І.В. Лущух, Р.Є. Яремчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 172-183. – ISSN 1562-0905
1252210
  Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 57-78. – ISSN 1684-906Х
1252211
  Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 101-110. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1252212
  Ковбасюк Ю. Регіональна політика залучення іноземних інвестицій в економіку держави // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.77-82.
1252213
   Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – 257, [1] с. : табл. – На обкл.: До 20-ї річниці Київського ніверситету права НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7635-2
1252214
  Олійник Я.Б. Регіональна політика і проблеми формування світових міст / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Регіональна економічна політика України: наукові основи, методи, механізми
1252215
   Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 24-25 трав. 2007 р.). – Ужгород : Ліра, 2007. – 453, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 1). – ISBN 978-966-8266-72-0
1252216
  Рудь Н.Т. Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обгрунтування вибору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 164-171
1252217
  Сергієнко Т.С. Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 42-48. – (Історія ; Вип. 29)
1252218
  Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі 20-21 століть: нові пріоритети / М.І. Долішній; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0586-5
1252219
  Стаканов Р.Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А.М., 2017. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-518. – ISBN 978-617-7344-51-2
1252220
  Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / Оксана Іванівна Копилюк ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. – 574, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 511-554 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7263-7
1252221
  Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л.В. Алмаші // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 160-168. – ISSN 1562-0905
1252222
  Герасимчук З.В. Регіональна політика соціального-орієнтованого розвитку економіки: теорія, методологія, практика : [монографія] / Герасимчук З.В., Стрижеус Л.В. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 260 с. : табл. – Додатки: с. 175-245. – Бібліогр.: с.246-257. – ISBN 978-966-1532-69-3
1252223
  Хвищун Н. Регіональна політика становлення недержавного сектору житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 294-305.
1252224
  Мельнишин Л.В. Регіональна політика стосовно сталого розвитку України в контексті європейської інтеграції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 118-126. – ISSN 2414-4436
1252225
   Регіональна політика та механізми її реалізації. – Київ : Наукова думка, 2003. – 503с. – ISBN 966-00-0079-0
1252226
  Маковський С.О. Регіональна політика та роль регіонів в Європейському Союзі // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 95-123. – ISBN 978-966-933-150-2
1252227
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва : механізм формування та реалізації : монографія / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-186. – ISBN 978-966-517-673-2
1252228
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграції держави / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 202-206. – (Економіа ; Вип. 25)
1252229
  Бондарук Т.Г. Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 181-186
1252230
   Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення. – Київ : НІСД, 2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; Вип.6). – ISBN 966-554-076-9
1252231
   Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р. – Київ, 1995. – 368с. – ISBN 5-7702-0994-1
1252232
  Варналій З.С. Регіональна політика України: нові умови, нові вимоги // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 141-149.
1252233
  Стойко О.М. Регіональна політика України: стан і перспективи // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 79-86. – ISBN 978-966-02-7635-2
1252234
  Краснопольська Т.М. Регіональна політика України: типи та інструменти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 189-202
1252235
   Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. – Київ, 2006. – 332с. – ISBN 966-8136-45-4
1252236
  Герасимчук З.В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905
1252237
  Герасимчук Зоряна Вікторівна Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905


  Надано теоретико-методологічне обгрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації.
1252238
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1252239
  Бабінова Олена Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 143-149.
1252240
  Зварич Ігор Регіональна політика: виклики та загрози // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 14-21
1252241
  Побєда Н.О. Регіональна політики та етнополітичні відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються сучасні соціально-економічні та етнополітичні процеси розвитку Південного регіону України.
1252242
  Яремчук В. Регіональна політична еліта: принципи та механізми формування (на прикладі Івано-Франківської області) // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 70-89
1252243
  Бондаренко Т.Г. Регіональна практика організації передплатної кампанії в контексті формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 120-124. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1252244
  Карась Максим Анатолійович Регіональна преса у демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Карась Максим Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 184л. – Бібліогр.:л.179-184
1252245
  Фінклер Ю.Е. Регіональна преса України в контексті соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 170-173


  У статті аналізується стан функціонування українських друкованих засобів масової комунікації залежно від того, якими с аудиторні сподівання. У свою чергу, сама аудиторію палітра представлена в Україні досить строкато, і визначити її складно. Тому ...
1252246
  Андрушків Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 135-138.
1252247
  Бабець І.Г. Регіональна програма міжнародного співробітництва в системі інституційного забезпечення розвитку регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 15-17
1252248
   Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 2017-2020 роки : (наук.-практ. коментар). – Київ : UNCG, 2017. – 36. [2] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1252249
  Олійник Я.Б. Регіональна продовольча політика. / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, Т.Я. Олійник // Регіональні проблеми розвитку продуктивних сил АПК. – вип.48
1252250
  Ставицький А.В. Регіональна продуктивність праці як складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 41-46


  Досліджується питання відмінності у рівні продуктивності праці у регіонах України та її впливу на рівень доходів населення в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
1252251
  Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце і роль реклами за умов глобального інформаційного простору. Зроблено спробу проаналізувати становлення різних наукових підходів до проблеми глобалізації, а також визначено причини, що підвищують значення реклами в ...
1252252
  Шкрібляк П. Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, перспективи і проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 229-240
1252253
  Філончук З.В. Регіональна символіка у темі "Населення" шкільного курсу географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 20-24 : мал., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1252254
  Черепуха Л.О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80-90-ті роки). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Черепуха Л.О.; НАН України. ЦНБ ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 25л.
1252255
  Вієвська М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Дніпропетровської області.
1252256
  Вербицький В.В. Регіональна система неперервної позашкільної освіти як реальна інтеграція еколого-безпечної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему неперервної позашкільної освіти за основною формою спеціалізованого гуртка відповідно до різноманітності природних умов п"яти регіонів України.
1252257
  Соловйов Ю. Регіональна система освіти: стратегія інноваційного розвитку // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7 (991). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається стан освітньої галузі в Донецькій області. Визначено пріоритети і завдання розвитку освіти в регіоні. Аналізуються статистичні дані, що характеризують діяльність освітніх закладів Донеччини.
1252258
  Маркіна І.А. Регіональна система управління малим бізнесом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.145-150. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1252259
  Лифар В. Регіональна складова розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 87-92. – ISSN 1818-2682
1252260
  Мезенцева Н.І. Регіональна соціальна безпека в Україні / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 121-128. – ISBN 966-95774-3-8
1252261
  Садова У.Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 151-164
1252262
  Наумік К.Г. Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи в державному управлінні : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 147 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISBN 978-966-676-516-4
1252263
  Цибуляк А.Г. Регіональна специфіка екологізації зовнішньоторговельної співпраці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 79-82
1252264
  Грицик Л. Регіональна специфіка масових репресій 1930-х рр. проти вітчизняної інтелігенції: сучасна українська історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 75-78


  Досліджується ступінь вивченості та сучасний стан з"ясування проблеми українською історіографією. Акцентовано увагу на основних підходах, поглядах і висновках учених стосовно регіональних особливостей процесів нищення української інтелектуальної еліти ...
1252265
  Власова Н.Ф. Регіональна специфіка соціального управління фізичною культурою і спортом (на прикладі Запорізькой області) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Власова Наталія Федорівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1252266
  Якімчук Д.В. Регіональна специфіка сучасного глобального аутсорсингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 274-280


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аутсорсингу та основних його видів. Висвітлено регіональну специфіку глобального офшорного бізнесу. Здійснено аналіз напрямів і динаміки офшорних послуг в окремих країнах світу, зважаючи на сучасну світову ...
1252267
  Рой А. Регіональна співпраця країн Латинської Америки у захисті культурної спадщини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 126-128
1252268
  Колеснік В.І. Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано оцінку можливостей статистичної системи при виробленні управлінських рішень та визначено напрями її вдосконалення.
1252269
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1252270
   Регіональна стратиграфічна схема мезокайнозойських відкладів фундаменту Закарпатського прогину / М.Г. Приходько, Андрєєва-Григорович, Н.М. Жабіна, О.В. Анікеєва // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 88-108 : рис. – Бібліогр.: с. 105-108. – ISSN 1025-6814
1252271
  Боровик О.А. Регіональна структура дебіторської та кредиторської заборгованості Центрального регіону Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 156-162.
1252272
  Дорошенко В.І. Регіональна структура роздрібного товарообороту торгівлі України / В.І. Дорошенко, І.М. Шабатіна // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 156-160. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
1252273
  Довбищенко М.В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16-першої половини 17 ст. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довбищенко М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1252274
  Довбищенко Михайло Володимирович Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16 - першої половини 17 ст. (на прикладі Волинського воєводства) : Дис... кандид. істор.наук: / Довбищенко Михайло Володимирович; Ін-тут українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.1-70
1252275
  Апшай М.В. Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються питання стану регіональних бібліотекознавчих досліджень в Україні. Застосовано бібліометричний аналіз до вивчення регіональних аспектів у дисертаційних дослідженнях з бібліотекознавства періоду 2000-2014 рр. Доводиться ...
1252276
  Іляшенко А.Х. Регіональна територіальна організація продовольчого комплексу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1252277
  Олійник Я. Регіональна туристична політика республіки Польща / Я. Олійник, В. Ободовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовані новітні аспекти проведення туристичної регіональної політики республіки Польща. Охарактеризовані основні нормативно-правові документи в галузі регіональної політики держави. Встановлені основні завдання та цілі "Програми ...
1252278
   Регіональна Україна. – Київ, 2003. – 400с. – ISBN 966-7863-32-8
1252279
  Бейдик О.О. Регіональна унікальність рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISBN 966-7650-87-1
1252280
  Стрельцова Є.Д. Регіональна уніфікація міжнародного приватного морського права: досвід країн Скандинавії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 101-111. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1252281
  Софіщенко І. Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-24. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток національного фінансового ринку за умов регіональної фінансової інтеграції, ефекти у сфері його капіталізації, визначені перспективні напрями регіональної взаємодії з метою забезпечення фінансової конвергенції. The empіrіc analysіs ...
1252282
  Денисик Г.І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство / Денисик Г.І., Тімець О.В. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 168 с. – ISBN 978-966-1604-42-0
1252283
  Коваль Н. Регіональне балансування Греції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 5


  "На початку року Греції вдалося здивувати себе і світ, довівши до логічного кінця вирішення македонського питання попри розкол у суспільстві, розвал урядової коаліції та подальше зменшення шансів правлячої партії СІРІЗА на цьогорічних виборах. ...
1252284
  Васюта О.П. Регіональне бачення музичної культури України у контексті мистецтвознавчих досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 116-121
1252285
  Поп С.С. Регіональне використання природно-ресурсного потенціалу Закарпаття в контексті збалансованого розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 322-325
1252286
  Пашкевич М.С. Регіональне вирівнювання в Україні в контексті сталого та інноваційного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 60-66. – ISSN 2074-5354


  Розглянуто проблему подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.
1252287
  Петриченко О.А. Регіональне виробництво і споживання молока в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 251-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1252288
  Удовиченко В.В. Регіональне ландшафтне планування: сутність концепту // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7069-75-8
1252289
  Удовиченко В.В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика = Regional landscape planning: theory, methodology, practice : монографія / Вікторія Удовиченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 617, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 573-605. – ISBN 978-617-7069-59-0
1252290
  Константинов Віктор Регіональне лідерство України: ідейні засади та зовнішньополітичні пріоритети // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 196-208
1252291
  Ейтутіс Георгій Регіональне підприємство - основна ланка утримання та обслуговування інфраструктури залізниць України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1252292
   Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки / О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, Н.Б. Закорчевна, Е. Госк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 12-23 : Табл., рис. – ISSN 1726-5428
1252293
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів : Світ, 1992. – 333с.
1252294
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів, 1992. – 333с.
1252295
  Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-389-8
1252296
  Левицька О.Л. Регіональне програмування як ефективний елемент управління регіональним розвитком / О.Л. Левицька, С.П. Запотоцький // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 178-185 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1252297
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 184-217
1252298
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1252299
  Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 208-221. – Бібліогр.: л. 186-207
1252300
  Васильченко Г.В. Регіональне розміщення продуктивних сил та розвиток національної економіки / Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-228
1252301
   Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз / А.І. Доценко, В.Т. Зінич, О.Т. Великохатько, В.Л. Танцюра, Т.Г. Кравцова; Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л., Кравцова Т.Г.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : РВПС України НАНУ, 2007. – 376с. – ISBN 978-966-651-467-0
1252302
  Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 157-165
1252303
  Нгуєн Тхі Тху Лінь Регіональне співробітництво в Азії: реальність і перспективи розвитку АСЕАН // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-130
1252304
  Добідовська Я. Регіональне співробітництво щодо лібералізації угод про повітряне сполучення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена правовому аналізу існуючих регіональних та субрегіональних угод про повітряне сполучення. У статті надано юридичну характеристику змісту зазначених угод. Всі ці угоди містять елементи лібералізації, яка відбувається зараз у ...
1252305
  Прушківський В.Г. Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр.: 5 назв
1252306
  Кухарська Н. Регіональне стратегування - основа формування стратегії розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 63-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1252307
  Люта Н.Г. Регіональне та середньомасштабне еколого-геохімічне картування та картографування в Україні: основні проблеми та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Підвищення якості еколого-геохімічного картування і картографування потребує удосконалення їх методичного забез-печення. Запропоновано шляхи вдосконалення методичного забезпечення, в першу чергу у частині критеріїв оцінки еколо-го-геохімічного стану ...
1252308
  Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика : навч. посібник / Оксана Білоус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен: с. 243-252. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0141-1


  У пр. №1697208 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Шановний читачу! Бажаю Вам здорового, щасливого довголіття, успішного навчання, плідної праці ...
1252309
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пенчук І.Л.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 253 л. + Додатки: л. 225 - 253. – Бібліогр.: л. 199 - 225
1252310
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Пенчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1252311
  Базюк Л. Регіональне телебачення у трактуванні електронних та друкованих ЗМІ. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 39-46.
1252312
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 252 л. – Додатки: л. 215-252. – Бібліогр.: л. 193-214
1252313
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
1252314
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец.: 23.00.03. - політ. культура та ідеологія / Оксана Василівна Головчук; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222 л. + Додатки; 83 л. – Бібліогр.: л. 195-222
1252315
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : автореф. дис. ...канд. політ. наук : спец.: 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Головчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. + Додатки. – Бібліогр.: с.10 назв
1252316
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України: ефірні традиції та реорганізація // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 54-59


  У статті аналізується ситуація в регіональному телевізійному просторі, а саме: окремі питання функціонування обласних державних телекомпаній України, взаємозв"язки їх структур, відмінності у підході до створення телевізійного продукту. Особливості ...
1252317
  Субота Є.В. Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 206-214
1252318
   Регіональне управління : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Ковбасюк Ю.В., Вакуленко В.М., Орлатий М.К. та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2014. – 739, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 701-739. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-619-283-0
1252319
  Токар П.В. Регіональне управління і ринок : за результатами соціологічного дослідження "Громадська думка населення Закарпаття: проблеми самоврядності території і ринку", проведеного у 1992 році / Петро Токар. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відділ упр. у справах преси та інформації, 2001. – 179, [4] с. : табл. – ISBN 966-7186-61-X
1252320
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1252321
  Перегуда Є.В. Регіональне управління та місцеве самоврядування в США: "стежка залежності" та сучасні тенденції / Є.В. Перегуда, С.Д. Місержи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 154-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1252322
  Соколенко А.С. Регіональне управління трудовим потенціалом регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 76-81. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1252323
  Величко В.В. Регіональне управління у давньокитайській державі: від родового до адміністративного принципу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 1608-0599
1252324
   Регіональне управління: інноваційний підхід : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков, В.П. та ін. Мащенко; М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков; Чернігівський держ. технологічний ун-т; за заг. ред. Бутка М.П. – Київ : Знання України, 2006. – 560с. – ISBN 966-316-141-8
1252325
  Дудник І.М. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини : (суспільно-географічне дослідження) / І.М. Дудник, С.І. Лавриненко, М.М. Логвин; Міжнародний науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая; Полтавський ін-т бізнесу; за ред. проф. Дудника І.М. – Київ : Обрії, 2007. – 162с. – ISBN 966-95774-0-5
1252326
  Мезенцева Н. Регіональний аналіз добробуту населення України / Н. Мезенцева, О. Штельмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  За різними індикаторами проаналізовано добробут населення регіонів України, визначено рівень соціальної безпеки регіонів за показниками добробуту населення. There are analyzed the well-being of population of Ukrainian regions by different indicators, ...
1252327
  Ван Сюе-цзюнь Регіональний аналіз економічних та екологічних факторів розвитку вільних економічних зон Китаю та України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 90-92. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1252328
  Любіцева О.О. Регіональний аналіз підготовки кадрів для туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 10-18


  Система підготовки кадрів для туризму, сформована в Україні за часи незалежності, розглянута в динаміці ліцензійного процесу даних освітніх послуг та за рівнями підготовки. Основна увага приділена регіональному аналізу на відповідність ліцензійних ...
1252329
  Король О. Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1252330
  Павлов С.В. Регіональний аналіз східнохристиянських традицій та особливостей церковно-державних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 83-90. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Коротко викладається сутність функціональної моделі предметної сутності географії релігії. Визначається надзвичайна важливість та актуальність поглибленого вивчення процесів, що за своїм змістом відносяться до соціального та ландшафтного рівнів. ...
1252331
  Шубравська О. Регіональний аспект cталого економічного розвитку агропродовольчої системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 68-76. – ISSN 0131-775Х
1252332
  Чехова І.В. Регіональний аспект виробництва олійних культур в Україні // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 83-94 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1252333
  Савлук С.М. Регіональний аспект грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 1562-0905
1252334
  Гладунов О. Регіональний аспект інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1252335
  Антоненко В.С. Регіональний аспект кльтурного туризму в Україні в контексті глобалізації / В.С. Антоненко, О.В. Орлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 25-28. – Бібліогр.: 4 назв.
1252336
  Мешко Н.П. Регіональний аспект науково-технічного обміну в умовах міжнародної інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-116. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1252337
  Віннікова О. Регіональний аспект податкового стимулювання раціонального енергоспоживання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 65-71. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1252338
  Букрєєва І.В. Регіональний аспект ринкової інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1252339
  Брітченко І. Регіональний аспект стимулювання споживчлгл кредитування комерційних банків // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.157-161
1252340
  Штепа С.О. Регіональний аспект формування політико-правового поля Криму: етнополітичний аспект // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 71-79
1252341
  Нич Т.В. Регіональний аспект формування рекламної діяльності в туризмі України / Т.В. Нич, Т.П. Прокопенко, О.В. Ващенко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 77-82. – ISSN 2308-135X
1252342
  Гражевська Н.І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 72-78
1252343
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1252344
  Якименко О.Г. Регіональний вимір державного управління економічною безпекою України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 127-131. – ISSN 2306-6814
1252345
  Агаркова Н.В. Регіональний вимір екологічної безпеки України з урахуванням загроз виникнення техногенних і природних катастроф / Н.В. Агаркова. – Київ, 1996. – 73 с.
1252346
  Пархомчук О.С. Регіональний вимір зовнішньої політики Афганістану / О.С. Пархомчук, Д. Гринів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 23-28


  У статті проаналізовано процес формування та інструменти реалізації регіонального виміру зовнішньої політики Афганістану в контексті стабілізації регіональної системи міжнародних відносин. The article deals with the scientific study of regional ...
1252347
  Кіш Єва Регіональний вимір зовнішньої політики України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається процес формування та реалізації політики України щодо країн регіону Центральної Європи. Досліджуються основні цілі та засоби політики України стосовно до регіону та їхня еволюція. Визначено головні складові політики України ...
1252348
  Щьокіна Є.Ю. Регіональний вимір інноваційного розвитку суб’єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 68-72. – ISSN 2222-4459
1252349
  Іванов І.Ю. Регіональний вимір політичної ідентифікації українців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 434-443
1252350
  Барановський Ф. Регіональний вимір політичної культури // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.213-220. – ISBN 978-966-02-5496-1
1252351
  Реутов В.Є. Регіональний вимір структурних зрушень в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 172-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1252352
  Татаренко Т.М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 - політ. ін-ти та процеси / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 39с. – бібліогр.: 30 назв
1252353
  Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 186-220. – Бібліогр.: арк. 173-185
1252354
  Степанець І.О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1252355
  Меркотан К. Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 126-134. – ISBN 978-966-02-5496-1
1252356
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1252357
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Дис.... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ободовський Олександр Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 393 л. + Додатки: л.370-393. – Бібліогр.: л.332-370
1252358
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 302 л. – Додатки: л. 183-302. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 166-182
1252359
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1252360
  Жарая С.Б. Регіональний досвід організації та діяльності єдиного дозвільного офісу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 76-81. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1252361
  Капустіна Н. Регіональний дослідницький проект "Харків – територія читання молоді": підґрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 18-21
1252362
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1252363
  Бабаєв В.М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В.М. Бабаєв, Л.А. Биченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
1252364
  Котляр Ю. Регіональний зріз Української революції 1917-1921 рр.: Миколаївщина / Ю. Котляр, Л. Левченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 122-146. – ISSN 0130-5247
1252365
  Макарова О.В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку / О.В. Макарова, О.М. Гладун // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 10-15
1252366
  Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 227 л. – Додатки: л. 195-227. – Бібліогр.: л. 169-194
1252367
  Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1252368
  Стягунова О.О. Регіональний компонент дошкільної освіти Донеччини: виклики сучасності та шляхи їх вирішення / О.О. Стягунова, К. Нікітюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 55-64. – ISSN 2414-5076
1252369
  Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1252370
  Савицька О.В. Регіональний ландшафтний парк "Лиса гора" очима киян / О.В. Савицька, Є.Ю. Циганок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 313-320
1252371
  Колібабчук М.А. Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" / М.А. Колібабчук, О.А. Новокрещенов, К.В. Алексєєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 36 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1252372
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 440 л. + Додаток: л. 358-440. – Бібліогр.: л. 319-357
1252373
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 62 назви
1252374
  Ткач О.В. Регіональний логістичний центр: формування та особливості функціонування / О.В. Ткач, І.А. Волощук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 127-134. – ISSN 2313-8246
1252375
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король О.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1252376
  Бавико О.Є. Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
1252377
  Перга Т. Регіональний менеджмент: Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в ХХІ столітті // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-32.
1252378
  Гоменюк М.О. Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 188-192
1252379
  Левицький В.А. Регіональний міф як ознака травестії: від нової української літератури до новітньої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-21
1252380
  Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів : державне управління // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: 29 назв
1252381
  Лісова Н.І. Регіональний моніторинг якості освіти: окремі аспекти досвіду становлення та розвитку // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 77-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1252382
  Яремович П.П. Регіональний напрям розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 67-75


  В умовах глобалізації світового господарства, розвиток між- народних господарських логістичних комплексів в регіонах України набуває нових пріоритетних напрямів, поштовхом для чого є практичні дії української влади. В условиях глобализации мирового ...
1252383
  Зелінська Г.О. Регіональний освітній менеджмент: теорія та практика : монографія / Г.О. Зелінська ; [наук. ред. Садова У.Я.] ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7009-93-0
1252384
  Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 8-13
1252385
  Чумаченко О.А. Регіональний підхід Європейського Союзу до Західних Балкан в другій половині 1990-х рр. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 139-163. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1252386
  Опихана Н.Є. Регіональний податковий потенціал в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-125
1252387
  Зорич О.О. Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 77-88. – ISSN 2524-0137
1252388
   Регіональний портрет України. – Київ : УНЦПД, 2003. – 336с. – ISBN 966-8136-11-X
1252389
  Воротін В.Є. Регіональний потенціал конкурентоспроможності економіки України / В.Є. Воротін, Л.С. Пономарьова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 214-223.
1252390
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для Г[нижній індекс f]-регіону / В.М. Терещенко, А.О. Фокін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано метод розв"язання задачі регіонального пошуку у довільному Г[нижній індекс f]-регіоні. В даному випадку це стало можливим завдяки зведенню задачі до регіонального пошуку у трикутнику та тріангуляції запитного регіону. The paper ...
1252391
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для множини рухомих точок / В.М. Терещенко, С.Є. Скляровський // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1028-9763
1252392
  Рудько Г.І. Регіональний прогноз зсувів методом гармонічного аналізу Карпатського регіону, узбережжя Азовського моря та Харківської області / Г.І. Рудько, О.В. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 62-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
1252393
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 л. + Додатки : л. 174-190. – Бібліогр.: л. 152-173
1252394
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1252395
  Джаман М.О. Регіональний промисловий розвиток у період формування капіталізму / М.О. Джаман, В.В. Єрмаков // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 14-27
1252396
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 174 л. – Додатки: л. 157. – Бібліогр.: л. 158-174
1252397
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1252398
  Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 78-89. – ISSN 1562-0905
1252399
  Сайчук В.С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сайчук Віктор Степанович ; КНУТШ, К-ра економічної та соціальної географії. – Київ, 2011. – 315 л. + Додатки: л. 220-315. – Бібліогр.: л. 194-218
1252400
  Сайчук В.С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сайчук Віктор Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1252401
  Попадинець Н.М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 17-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
1252402
  Бєломоіна К.С. Регіональний рівень розвитку українського телебачення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 206-213
1252403
  Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація : монографія / Констянтин Мезенцев, Григорій Підгрушний, Наталія Мезенцева ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. : іл., табл. – Зміст та резюме укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 107-112. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-617-7069-12-5
1252404
   Регіональний розвиток в умовах глобальних інтеграційних процесів (на прикладі Придніпровщини) : Матеріали круглого столу. – Київ : НІСД, 2004. – 84с.
1252405
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1252406
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. + Додатки: л. 137-154. – Бібліогр.: л. 155-174
1252407
   Регіональний розвиток Закарпаття та аспекти глобалізаційного поглинання / [Балога Е.І. та ін.] ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Тараса Григоровича Шевченка. – Ужгород : Закарпатський державний університет, 2011. – 193, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В вих. даних також: 6 червня 2011 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1252408
  Романюк С.А. Регіональний розвиток і децентралізація: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 10-18. – ISSN 1562-0905
1252409
  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 251-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
1252410
  Волков С. Регіональний розвиток системи мистецької освіти України в особливостях соціокультурних обставин часу // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 53-80. – ISBN 978-966-2241-15-0


  "Період 30–50-х років — складний, неоднозначний, сповнений протиріч і трагічних подій як світової історії, так і України. Після бурхливого руху початку ХХ ст., коли виникали, розвивалися, занепадали і часом знову відроджувалися численні мистецькі ...
1252411
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1252412
  Чернов С.І. Регіональний розвиток як об"єкт державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 98-100
1252413
  Керецман В. Регіональний розвиток як предмет державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.397-401
1252414
  Малик Я.Й. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця : модуль 8 : навч. посібник / Я.Й. Малик ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 217, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 211-212. – Бібліогр.: с. 184-190. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-55-6
1252415
  Желюк Т. Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 19-36. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1252416
  Розумюк В. Регіональний розкол України : реальність міфу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 221-229. – ISBN 978-966-02-5496-1
1252417
  Кулик А.В. Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-18.
1252418
  Рудов Олександр Регіональний стратегічний розвиток та його вплив на звичайну діяльність підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті на основі аналізу капітальних інвестицій у фактичних цінах розглянуто регіональний стратегічний розвиток підприємств, розглянуті інвестиційні та інші цілі, впровадження яких буде сприяти збільшенню фінансових результатів від звичайної ...
1252419
  Яковлєва О.В. Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 243-247. – ISSN 2076-1554
1252420
  Патиченко О.М. Регіональний та локальний рівні формування земельної ренти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1252421
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1252422
  Козлакова Г. Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
1252423
  Прутник Е. Регіональний фондовий ринок та інвестування економіки Донецької області / Е. Прутник, Ю. Ретинський, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1252424
  Левіна Г.М. Регіональні "червоні" переліки (у контексті регіональної охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 535-545. – ISSN 0869-2491
1252425
   Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, В.В. Кулікова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 66-79
1252426
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1252427
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Додатки: л. 200-217. – Бібліогр.: л. 181-199
1252428
  Поліщук Л.С. Регіональні асиметрії в ЄС та нові інструменти політики вирівнювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 116-124. – ISSN 2308-6912


  Регіональні диспропорції в Європейському Союзі поглибились з останніми розширеннями. В статті аналізуються відмінності у економічному розвитку окремих регіонів і країн ЄС. Велика увага зосереджена на нових інструментах політики регіонального розвитку, ...
1252429
  Делас У.С. Регіональні аспект регулювання ринку робочої сили // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто деякі аспекти регіонального регулювання ринку робочої сили, що дозволяють сприяти більш ефективному економічному розвитку та сталому соціально-політичному стану в країні.
1252430
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1252431
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 326 л. + Додаток : л. 176-326. – Бібліогр. : л. 164-175
1252432
  Жикаляк М. Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин / М. Жикаляк, В. Чиж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-35. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Реалізація програм сталого розвитку промислових регіонів України вимагає значного збільшення запасів високоліквідних неметалічних корисних копалин з метою створення енергозберігаючої та екологічно чистої продукції з новими споживчими ...
1252433
  Миколайчук М.М. Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-74.
1252434
  Омельчук В.О. Регіональні аспекти доступності житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1252435
  Зінов"єв І.Ф. Регіональні аспекти економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Виявлено та проаналізовано тенденції щодо регіональної специфіки економічних злочинів як основу формування загроз економічній безпеці України.
1252436
  Суперсон В.І. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-58
1252437
  Колодійчук В.А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 158-164 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1252438
  Альошкіна Л.П. Регіональні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 51-55
1252439
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 240 л. + Додаток : л. 183-240. – Бібліогр. : л. 166-182
1252440
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1252441
  Спаський Г.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1252442
  Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : Монографія / П.Т. Бубенко; НАНУ; МОНУ. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 316с. – ISBN 966-593-287-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1252443
  Кириленко В.І. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1252444
  Курмаєв П.Ю. Регіональні аспекти іноземного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 66-69
1252445
  Пащук Л. Регіональні аспекти міжнародної донорської та технічної допомоги Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано донорську та технічну допомогу, що надається Україні міжнародними організаціями, порівняно діяльність донорів у різних регіонах України. Виявлено тенденції розвитку діяльності донорів у регіонах та причини нерівномірності розподілу ...
1252446
  Столярчук Я.М. Регіональні аспекти науково-технологічного та інноваційного співробітництва країн ЄС // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 126-130


  У статті розкриваються особливості сучасної інноваційної політики Європейського Союзу, метою якої є підвищення конкурентоспроможності даного інтеграційного блоку порівняно з визнаними лідерами науково-технічного прогресу США та Японією. Обґрунтовано ...
1252447
  Сергійко О.В. Регіональні аспекти підтримки малого бізнесу: досвід країн близького зарубіжжя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядається стан підтримки малого бізнесу в Україні в сучасних умовах. Аналізуються проблеми державної підтримки малого підприємництва в регіональному аспекті. Висвітлено досвід розв"язання цих проблем в окремих країнах СНД, таких як Росія, Білорусь ...
1252448
  Бульба В. Регіональні аспекти політики євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-58.
1252449
  Гребенюк М. Регіональні аспекти правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 165-169
1252450
  Кияк Б. Регіональні аспекти процесу творення конкурентного науково-технологічного середовища // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.249-254. – ISSN 1562-0905
1252451
  Гречанінов В. Регіональні аспекти реалізації зовнішньополітичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-39.
1252452
  Лихолат А.О. Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 155-164


  Розглянуто і проаналізовано актуальні проблеми науково-технічного розвитку регіонів України. Зазначено, що створення технологічних парків й підтримка їх з боку держави мають сьогодні особливе значення. Як і в більшості країн, в Україні вітчизняні ...
1252453
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1997-. – ISBN 966-654-004-5
№ 4. – 2000
1252454
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-065-7
Вип. 5. – 2001
1252455
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-100-9
Вип. 7. – 2002
1252456
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-086-7
Вип. 8. – 2003
1252457
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-173-4
Вип. 10. – 2005
1252458
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 978-966-654-195-9
Вип. 11. – 2006. – з 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
1252459
  Фаріон І. Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379. – ISSN 1993-0259
1252460
  Ажаман І.А. Регіональні аспекти розвитку об"єктів галузі рослинництва в сільській місцевості України / І.А. Ажаман, М.В. Гронська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 22-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1252461
  Бегларашвілі О.П. Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України / О.П. Бегларашвілі, А.В. Кулік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 259-264. – ISSN 2222-4459
1252462
  Ільяшенко В. Регіональні аспекти розвитку продовольчого ринку держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 130-137.
1252463
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 12. – 2007. – до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252464
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252465
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252466
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 15. – 2010. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252467
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252468
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252469
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252470
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 19. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252471
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 21. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252472
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISSN 2522-185X
Вип. 22. – 2017. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252473
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Брич В.Я. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Бронєвіч Е. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISSN 2522-185X
Вип. 25. – 2020. – 162, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1252474
  Діну В. Регіональні аспекти розвитку сталого туризму / В. Діну, К.В. Гапенчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 130-143. – ISSN 1562-0905
1252475
  Філь М.І. Регіональні аспекти розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Яворівщині / М.І. Філь, Т.О. Коропецька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 59-62. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1252476
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 37-38.
1252477
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 108-111.
1252478
  Варналій З. Регіональні аспекти соціально-економічної політики: реалії та перспективи // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-29.
1252479
  Онищенко О. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів : Критика і бібліографія / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1252480
  Комар В. Регіональні аспекти стратегічної маркетингової діяльності на ринку банківських послуг / В. Комар, Н. Бицька // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 78-81. – Бібліогр.:6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1252481
  Шашина М.В. Регіональні аспекти структурної модернізації економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 107-112. – ISSN 2222-4459
1252482
  Куйбіда С.В. Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 54-61. – ISSN 2306-6814
1252483
  Гірман А.П. Регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин в умовах світової глобалізації / А.П. Гірман, В.В. Криша // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1252484
  Патійчук В. Регіональні аспекти сучасних міжнародно-безпекових проблем // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 119-133. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1252485
  Смерічевський С.Ф. Регіональні аспекти управління бюджетними фінансами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-342. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1252486
  Янків М.Д. Регіональні аспекти фінансової підтримки АПК : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 92-101 : Табл.
1252487
  Оробчук М. Регіональні аспекти формування екологічної культури / М. Оробчук, О. Марченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 149-157. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1252488
  Бутирська І.В. Регіональні аспекти формування загального соціального простору ЄС // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 17-23. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1252489
  Оппельд Л.І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1252490
  Гуляєва Л. Регіональні аспекти функціонування комерційних банків України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1252491
  Чорноморець О.О. Регіональні банки розвитку: передумови виникнення та головні аспекти діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано економічні та політичні причини утворення регіональних банків розвитку, розглянута їх організаційна та фінансова структура. Розкрито головні аспекти їх діяльності. The objective of the article is to survey the three major regional ...
1252492
  Спіріна С. Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 131-143. – ISSN 2224-9516


  Відзначено важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що надало змогу значно розширити спектр послуг цих установ, пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами. Висвітлено активну участь бібліотек у ...
1252493
  Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: розвиток співробітництва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 256-266
1252494
  Прохорова М.Е. Регіональні валютні ініціативи / М.Е. Прохорова, А.О. Пукас // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 190-197


  У статті представлений аналітичний огляд існуючих регіональних валютних союзів, проблеми та перспективи їх функціонування в сучасному глобальному фінансовому середовищі. Автором розглянуті найновіші регіональні валютні ініціативи та можливості їх ...
1252495
   Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Збірник статей. – Київ : Святогляд, 2005. – 186с. – ISBN 966-8837-05-3
1252496
  Подольський А.О. Регіональні відмінності в електоральних уподобаннях населення Чеської Республіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 319-327. – Бібліогр.: 8 назв
1252497
   Регіональні відмінності в Україні: позиції експертів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-31.
1252498
   Регіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні / О. Воловина, С.М. Плохій, Н.М. Левчук, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк, П.Є. Шевчук // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 76. – ISSN 0130-5247
1252499
  Дудін В.С. Регіональні відмінності інноваційного розвитку України // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-966-285-399-5
1252500
  Петрук Є. Регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виявлено регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства. Складено рейтинг регіонів України за його рівнем. Співставлено рейтинги регіонів складені за факторами, які визначають стан його розвитку в Україні. Визначено регіони, які ...
1252501
  Пасько В.Ф. Регіональні відмінності та проблеми створення об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-361-2
1252502
   Регіональні географічні дослідження України та суміжних території : [міжнародна наук.-практ. конференція], 27-29 листопада 2006 року. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 220 с. – Присвячена 70-річчю утворення кафедри географії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
1252503
  Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне приридокористування : (На прикладі Івано-Франківської області) / М.М.Приходько; Івано-Франківський нац.технічний унів. нафти і газу; За ред. проф. О.М. Адаменка. – Івано-Франківськ, 2006. – 245с. – ISBN 966-96464-2-1
1252504
   Регіональні геоекологічні проблеми України. Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 401с. : 2 рис., 26 таб. – Бібліогр.: 202 дж.


  Об"єкт дослідження - природні та природно-антропогенні ландшафтні комплекси; навчальний процес у вищій школі. Мета роботи - визначення антропогенного впливу на формування ландшафтних комплексів; розкриття змісту теорії освіти і навчання, виховання у ...
1252505
   Регіональні геологічні дослідження - пріоритетний напрям геологічного вивчення надр / О.О. Ліхошерстов, М.М. Костенко, С.О. Некрасова, Ю.М. Веклич, О.М. Шевченко, О.М. Пилипчук, Л.В. Ковальчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 70-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
1252506
  Комлєв О.О. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / О.О. Комлєв, О.С. Довніч // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 16-20. – ISSN 0868-6939


  Регіональні дослідження в геоморфології історично визначаються основними на даний час концепціями і парадигмами. Нинішні морфогенетична і морфодинамічна концепції не відповідають досягнутому теоретичному рівню геоморфології і інших наук, накопиченому ...
1252507
  Комлєв О. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / О. Комлєв, О. Довніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Регіональні дослідження в геоморфології історично визначаються основними на даний час концепціями і парадигмами. Нинішні морфогенетична і морфодинамічна концепції не відповідають досягнутому теоретичному рівню геоморфології й інших наук, накопиченому ...
1252508
  Рева Л. Регіональні джерела літературної біографіки (на прикладі Великої Волині - Житомирщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 306-320. – ISSN 2222-5250
1252509
  Кирчанів М. Регіональні дискурси української історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 79-88. – ISBN 978-966-02-4344-6
1252510
  Домбровська Л.В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 132-137. – ISSN 1562-0905
1252511
  Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1252512
  Козир З. Регіональні дослідження організаційних та управлінських аспектів розвитку промислових комплексів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1252513
  Олійник С. Регіональні дослідження рецепції композиторської творчості: джерелознавчий та науково-теоретичний аспекти // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 177-190


  "...Розкрито особливості дослідження рецепції композиторської творчості у певному регіоні, обгрунтовано зміст окремих термінів – рецепція та інфраструктура композиторської творчості. Однією з найцікавіших і досі не досліджених є проблема поширення і ...
1252514
  Садова У. Регіональні дослідження рівня життя населення: соціальний портрет / У. Садова, Л. Семів, О. Риндзак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 91-100. – ISSN 1562-0905
1252515
  Бойко В. Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 287-290. – ISBN 978-966-02-4741-3
1252516
  Садова У.Я. Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл / У.Я. Садова, В.Я. Бідак, М.М. Біль // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 256-266. – ISSN 2078-9165
1252517
   Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 96с. – ISBN 966-96017-5-4
1252518
   Регіональні екологічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : Обрії, 2002. – 384 с.
1252519
   Регіональні екологічні проблеми // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1252520
   Регіональні екологічні проблеми в центрі уваги народних депутатів України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1252521
  Газуда М.В. Регіональні еколого-економічні проблеми природокористування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-61. – (Економіка ; Вип. 32)
1252522
  Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв"язки та вільні економічні зони : Підручник для студ. економ. спец. та вищ. навч. закладів / Ю.В.Макогон, В.І.Ляшенко, В.О.Кравченко. – 2-е вид..пепероб.. доп. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 541 с. – ISBN 966-8510-04-6


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1252523
  Піонтківський С.В. Регіональні економічні угоди Європейської економічної спільноти // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 111-117. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1252524
  Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються процеси корпоративного формування й надання доступу до регіональних електронних ресурсів, продуктів і послуг та визначаються їхні складові. Розкриваються тенденції успішного розвитку ресурсів, продуктів і послуг із краєзнавства у ...
1252525
  Біленко В.А. Регіональні еліти у системі взаємовідносин між центром і регіонами // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 118-126
1252526
  Терещенко І. Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 174-180
1252527
  Рижков М.М. Регіональні зовнішньополітичні стратегії США у діяльності американських адміністрацій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 149-171. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1252528
  Ткач Олег Регіональні і національні основи стратегії сталого розвитку Латинської Америки // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 30-33
1252529
  Кривицька О. Регіональні ідентичності : виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 178-189. – ISBN 978-966-02-5496-1
1252530
  Сапицька І. Регіональні ініціативи Туреччини в рамках конфлікту на Північному Кавказі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 3-5
1252531
  Ковтун О.Ю. Регіональні ініціативи як форма співробітництва держав Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 220-226


  Стаття розглядає проекти регіонального співробітництва держав Центрально-Східної Європи на прикладі регіональних ініціатив у Південно-Східній Європі.
1252532
  Давимука С.А. Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції = Regional innovative ecosystems: development directions in terms of European integration : монографія / [С.А. Давимука, Л.І. Федулова] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Апріорі, 2016. – 463, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт не зазнач. - Тит. арк., зміст та післямова укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-629-328-6
1252533
  Трофимова В.В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці : монографія / Трофимова Вікторія Валеріївна ; Кримський ін-т бізнесу ; Центр розвитку освіти, науки та інновацій. – Сімферополь : ВіТроПрінт, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-2364-04-0
1252534
  Корнілова І. Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації / І. Корнілова, Т. Білорус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються сутність регіональних інноваційних систем та підходи до структуризації її елементів для визначення напрямів підвищення ефективності їх взаємодії. В статье рассматриваются сущность региональных инновационных систем и подходы к ...
1252535
  Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи : Монографія / В.І. Чужиков; КНЕУ. – Київ : ТОВ "Кадри", 2003. – 297с. – ISBN 966-7958-20-5
1252536
  Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1252537
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти : необхідність нового політичного мислення // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 36-38. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1252538
  Толстов С.В. Регіональні конфлікти 80-х років: позиція Великобританії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 110-116. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються мотиви британської політики стосовно основних регіональних конфліктів у 80-ті роки, а також еволюція підходу М. Тетчер до проблем їх політичного врегулювання. Автор порівнює новітні концепції вирішення проблеми Ольстера з британським ...
1252539
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти і доля розрядки в другій половині 70-х років (аналіз американських оцінок) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 116-124. – (Історія ; вип. 22)


  Розкривається вплив "конфліктної дипломатії" СРСР на процес розрядки напруженості в радянсько-американських відносинах в другій половині 70-х рр. аналізуються американські погляди з даної проблеми.
1252540
   Регіональні логістичні системи : теорія і практика : монографія / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 261, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-261. – ISBN 978-966-1532-58-7
1252541
  Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.139-147
1252542
  Черноіванова О. Регіональні монетарні союзи як основа глобальної фінансової архітектури / О. Черноіванова, О. Лаушкін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 137-140. – ISSN 1818-2682
1252543
  Чередніченко В.В. Регіональні напрямки політики України у сфері міжнародних передач продукції військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 137-141. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дано оцінку ефективності політики України з просування потенціалу національного військово-промислового комплексу на регіональних ринках продукції військового призначення у контексті проблем міжнародних відносин та регіональної безпеки. The article ...
1252544
  Парахонський Б.О. Регіональні наслідки глобальних суперечностей: Чорноморський регіон // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 10-16
1252545
  Луняк І.В. Регіональні нерівності в оплаті праці в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 113-117
1252546
  Ляшенко Т.М. Регіональні організації та структури в Центральній Азії: співробітництво чи суперництво? // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 117-125. – ISBN 978-966-02-9365-6
1252547
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні осбливості інноваційної діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ханова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1252548
  Подкур Р. Регіональні особливості "Великого терору" 1937 - 1938 рр. на західному кордоні СРСР - УРСР (на матеріалах Поділля) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 75-84
1252549
  Діденко К. Регіональні особливості автодорожньої мережі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-43. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню сучасного стану автомобільних доріг в Україні. The article deals with the current situation of the roads in Ukraine.
1252550
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Запорізький держ. ун-тет; Маліков М.В. – Запоріжжя, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л.285-328; Додатки: л.329-370
1252551
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Маліков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 51 назв.
1252552
  Любчич Д.А. Регіональні особливості вживання кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 105-109.
1252553
  Соколова С. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 25-39. – ISSN 1682-3540
1252554
  Крутій О. Регіональні особливості взаємодії органів виконавчої влади з населенням // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 188-195.
1252555
  Бабюх В. Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 217-226
1252556
  Маруняк Є. Регіональні особливості глобалізаційних процесів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
1252557
  Ляпін Д.В. Регіональні особливості державного управління розвитком малого підприємництва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С.34-40
1252558
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1252559
  Рисін Віталій Васильович Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області) / Рисін Віталій Васильович, Рисін Марія Віталіївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано структуру банківського сектора Львівської області, здійснено оцінку обсягів і динаміки довгострокових кредитів, наданих банками, та процентних ставок за ними у 2000-2007рр., визначено основні тенденції розвитку довгострокового ...
1252560
  Кулєшова Г.О. Регіональні особливості експорту товарів України / Г.О. Кулєшова, П.О. Кафтанова, Л.В. Ключко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 92-96. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826


  Стаття присвячена аналізу зовнішньоторговельної діяльності України. В роботі охарактеризовано географічну структуру експорту товарів України, виявлені напрями її трансформації за останні роки. Встановлені особливості географічної структури експорту ...
1252561
  Сливка П.М. Регіональні особливості ерозійно-денудаційних процесів на річках Українських Карпат і методи їх регулювання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / П.М. Сливка, Б.Я. Голояд // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 121-127 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1252562
  Бойко З.В. Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 99-104. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1252563
  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнодемографічного розвитку УРСР впродовж другої половини XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 304-318
1252564
  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні у радянську і пострадянську доби / Ярмоленко Марія Іванівна ; [відп. ред.: М.Р. Литвин] ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Одеська нац. морська акад. – Львів : Ощипок М.М., 2012. – 466, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6794-7
1252565
  Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 41-47
1252566
   Регіональні особливості житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, І. Горин, О. Левицька, В. Запотоцька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 186-196


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Проведено аналіз чинників, що формують попит та пропозицію на ринку житла Львівської та Донецької областей. Серед чинників попиту виділено та проаналізовано ...
1252567
  Штокало Я. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 82-85. – ISBN 966-654-173-4
1252568
  Макаренко П.О. Регіональні особливості збуту автомобілів концерну peugeot в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 159-164. – ISBN 966-7650-87-1
1252569
  Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 / Ю. Якименко, О. Литвиненко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-18.
1252570
  Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
1252571
  Куценко Т.М. Регіональні особливості інноваційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 28-35
1252572
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні особливості інноваційної діяльності в Україні : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Ханова Олена В"ячеславівна; Харківськ. націон. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 165 л. + Додатки: л. 145-165. – Бібліогр.: л. 132-144
1252573
  Кравченко П. Регіональні особливості інтеграції вітчизняного культурно-історичного досвіду в систему державобудівничих цінностей // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.66-79. – ISBN 966-7653-05-3
1252574
  Збарський В.К. Регіональні особливості інфраструктурного забезпечення розвитку туризму в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 23-29 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1252575
  Тарасюк Н.А. Регіональні особливості клімату НПП "Прип"ять-Стохід" / Н.А. Тарасюк, Ф.П. Тарасюк, О.С. Приступа // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1252576
  Фединець Ч. Регіональні особливості користування часовими поясами в полікультурному середовищі Закарпаття / Ч. Фединець, С. Черничко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – C. 20-32. – ISSN 2664-4282
1252577
  Мінченко С. Регіональні особливості корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 3 (55) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – C. 86–98. – ISSN 2311-6676
1252578
  Латиш І.В. Регіональні особливості людського розвитку в Україні (на прикладі демографічних процесів) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 65-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1252579
  Лобенко А.С. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні / А.С. Лобенко, Л.О. Алієва // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 177-179
1252580
  Шиманська К.В. Регіональні особливості міжнародної міграції в Європі та регіональна міграційна політика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 25-35. – ISSN 2313-4569
1252581
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1252582
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 199л. + Додатки: л.159-193. – Бібліогр.: л.148-158
1252583
  Смагло Ніна Сергіївна Регіональні особливості народної прози Поділля (на матеріалах фольклору Вінничини) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Смагло Ніна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
1252584
  Ригайло С.Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1252585
   Регіональні особливості нерухомих пам"яток України : [колектив. монографія] / [Бичковська Г.М. та ін.] ; під заг. ред. Л.О. Гріффена, О.М. Титової ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-82-6
1252586
  Шевцова В.О. Регіональні особливості оронімів (на матеріалі оронімії Луганщини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 389-395. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1252587
  Семів Л.К. Регіональні особливості освітньої міграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 131-140. – ISSN 1562-0905
1252588
  Остапець Ю.О. Регіональні особливості парламенських виборів 2002 р. в Закарпатській області // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 236-245. – ISBN 966-628-197-5
1252589
  Сушко В. Регіональні особливості планувальних і декоративних житлобудівних традицій Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 37-46. – ISSN 2664-4282


  Оскільки поважні дослідники етнокультури українців Слобожанщини М. Сумцов, С. Таранушенко та інші переконливо доводили участь у заселенні Слобідської України в XVII ст. представників інших регіонів України, то видається цікавим провести порівняльний ...
1252590
  Остапюк О. Регіональні особливості поетики танечних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 416-426


  У статті висвітлюються жанрові особливості українських танечних пісень на основі порівняльного аналізу поетичних особливостей та домінантних ритмоструктур в регіональних монострофічних різновидах.
1252591
  Скнар О.М. Регіональні особливості політичних практик студентської молоді // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-96
1252592
  Ковальчук С.Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 151-155
1252593
  Захарова О.В. Регіональні особливості поширення принципів неперервної освіти в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 32-41. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1252594
  Орлик С.В. Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини ХІХ - початку ХХ століття // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 257-264. – (Економічні науки ; вип. 24)
1252595
  Швидка Г.Ю. Регіональні особливості ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 160-167. – ISSN 2072-9480
1252596
  Гірман А.П. Регіональні особливості ринку праці: аналіз та регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 14-20. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1252597
  Барановський М.О. Регіональні особливості розвитку аграрного сектору як чинник депресивності сільських територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 152-160. – Бібліогр.: 8 назв
1252598
  Овчаренко В. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 89-94


  У статті висвітлюється ряд ключових питань щодо впливу соціально-економічних особливостей регіонів України, що склалися історично, на сучасні етнонаціональні процеси в державі. В статье раскрывается ряд ключевых вопросов относительно влияния ...
1252599
  Волошин О.Р. Регіональні особливості розвитку людського потенціалу, зайнятості та соціального захисту населення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 359-364. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1252600
  Якубовський М.М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М.М. Якубовський, М.О. Солдак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 35-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1252601
  Кошіль А. Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 8 назв.
1252602
  Корж О.В. Регіональні особливості розвитку сільського розселення Ворошиловградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 61-71 : Табл., рис.
1252603
  Шевцова Г.З. Регіональні особливості розвитку соціального партнерства / Г.З. Шевцова, О.О. Хандій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.59-64
1252604
  Охота В.І. Регіональні особливості розвитку туризму в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 43-49. – ISSN 2309-1533
1252605
  Мандрик І. Регіональні особливості розвитку туризму на Кубі / І. Мандрик, І. Медведєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 145-150. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1252606
  Пікулик О. Регіональні особливості розвитку туризму та туристичної політики в Чорногорії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 107-113. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1252607
  Талавиря М.П. Регіональні особливості розміщення та міграції сільського населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 122-126. – ISBN 966-614-021-7
1252608
  Ткаченко В.М. Регіональні особливості розпису українських писанок кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 63-68. – ISSN 2518-7732
1252609
  Бондар О. Регіональні особливості розподілу та використання туристично-рекреаційних ресурсів басейну р. Збруч у межах Хмельницької області / О. Бондар, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1252610
  Приймак В.В. Регіональні особливості роменської культури // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – Ч. 1. – С. 11-19
1252611
  Сачовський І.М. Регіональні особливості сілськогосподарського виробництва (Рослинницької галузі) в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1252612
  Пасько В.Ф. Регіональні особливості сільськогосподарського землекористування агрохолдингів України // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 146-149. – ISBN 978-966-285-669-9
1252613
  Матюхін Д.А. Регіональні особливості соціальних практик сучасної української молоді (на прикладі Запорізької і Тернопільської областей) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Матюхін Дмитро Анатолійович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1252614
  Сидорова А.В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні / А.В. Сидорова, М.А. Жмайло // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 80-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1252615
  Удод В.М. Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем / В.М. Удод, С.М. Маджд, Я.І. Кулинич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1252616
  Драпіковський О.І. Регіональні особливості суспільно-географічних умов відтворення наукового потенціалу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 96-100. – ISBN 0201-8683
1252617
  Христенко О.С. Регіональні особливості сучасного німецького молодіжного сленгу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 120-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 123-124; 12 п. – ISSN 1729-360Х
1252618
  Білявська В. Регіональні особливості та перспективи ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні особливості розвитку зернового ринку в Україні. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування сировинної ланки та кон"юнктури ринку зерна. Запропоновано головні аспекти реформування зернопродуктового ринку. The ...
1252619
  Баранова Л.Г. Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 155-163


  Висвітлені регіональні особливості та тенденції розвитку, розглянуті проблемні питання, наведені головні цілі та пріоритети зовнішньоекономічної діяльності в Київській області. Освещены региональные особенности и тенденции развития, рассмотрены ...
1252620
  Солдат О. Регіональні особливості туристичної діяльності: світовий досвід // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7336-00-5
1252621
  Старостенко Г.Г. Регіональні особливості у відтворенні населення України за міжпереписний період (1979-1989 рр.) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 40-45. – ISBN 0868-6965
1252622
  Вихрущ В. Регіональні особливості університетської освіти та імперативи неперервної освітньої політики Канади / В. Вихрущ, Ю. Козловський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 12-17
1252623
  Кондра О. Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 21-27
1252624
  Дейнега І.О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / І.О. Дейнега, Л.М. Акімова, О.А. Кратт // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 184-194. – ISSN 1993-6788
1252625
  Олійник Я. Регіональні особливості формування людського потенціалу Чернівецької області / Я. Олійник, Т. Куриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 12-18. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено дослідження регіональних особливостей формування людського потенціалу Чернівецької області, виокремлено чинники та фактори, що впливають на становлення людського капіталу. На основі діючої методики проведено аналіз людського розвитку ...
1252626
  Семенютіна Т.В. Регіональні особливості формування та використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 228-233
1252627
  Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-65
1252628
  Пістун М.Д. Регіональні особливості функціонування в Україні селянських (фермерських) господарств / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну диференціацію функціонування фермерських господарств в Україні.
1252629
  Запотоцький С.П. Регіональні особливості харчової промисловості Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 102-110. – ISBN 966-95774-3-8
1252630
  Олійник Я.Б. Регіональні особливості харчування населення в Україні / Я.Б. Олійник, А.Ф. Павленко // Закон і бізнес, 1998. – №17
1252631
  Деркач Б.Г. Регіональні особливості якості життя населення України. Соціологічний та географічний аспект дослідження / Б.Г. Деркач, А.В. Дєрєчіна // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 71-73
1252632
  Байтала В.Д. Регіональні особливсості прояву сучасного стану лісів України / В.Д. Байтала, В.Г. Дубін // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-98 : Табл., мал. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
1252633
  Яцентюк Ю.В. Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Яцентюк Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1252634
  Якубів В.М. Регіональні передумови розвитку малого агробізнесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 209-213. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1252635
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2000
1252636
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4. – 2000
1252637
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2000
1252638
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 5/6. – 2001
1252639
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2002
1252640
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2. – 2002
1252641
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 3/4. – 2002
1252642
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2002
1252643
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2002
1252644
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2003
1252645
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2003
1252646
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4/5. – 2003
1252647
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2003
1252648
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 7/8. – 2003
1252649
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 9/10. – 2003
1252650
  Остапенко П.О. Регіональні перцепційні портрети // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 197-201
1252651
   Регіональні плани розвитку мережі ПЗФ // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 21-25. – Бібліогр.: 33 назв.
1252652
   Регіональні політичні еліти в Україні : особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2020) / Марія Кармазіна, Тетяна Бевз, Микола Горбатюк, Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9435-6
1252653
  Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні (1991 – початок 2018 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 1 (93), січень - лютий. – С. 3-54. – ISSN 2524-0137
1252654
  Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні: зародження феномена // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 3


  "Питання функціонування регіональних політичних партій із серії тих, на які і держава, і суспільство впродовж тривалого часу дивилися крізь пальці - як на те, чого в Україні (згідно із законом) існувати не може. Така ситуація була сприятливою для ...
1252655
  Кармазіна М.С. Регіональні політичні режими в Україні : підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-02-8526-2
1252656
  Яремчук В.Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.). / В.Д. Яремчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 92-111 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8500-2
1252657
  Школа І.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз / І.М. Школа, О.М. Верстяк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 222-228. – ISSN 1562-0905
1252658
  Жук П.В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П.В. Жук, Ю.І. Соха // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 210-216. – ISSN 1562-0905
1252659
  Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шпак Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 217л. – Бібліогр.: л.186-217
1252660
  Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Шпак Д.Р.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
1252661
  Гончар Б.М. Регіональні пріоритети зовнішньої політики адміністрації Барака Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 36-44


  В статті аналізуються головні регіональні напрями зовнішньої політики адміністрації Б. Обами. The article presents analysis of the B.Obama administration foreign policy in the main regions of the world.
1252662
  Шмаров Д.М. Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1252663
   Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Ботан. саду і каф. ботаніки, лісового і садово-парк. госп-ва Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича, 5-6 жовт. 2017 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; наук. ред.: І.І. Чорней, В.В. Буджак ; [редкол.: М.М. Марченко (голова) та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-423-412-9
1252664
  Мінченко Тамара Регіональні проблеми впровадження українознавства як державної програми у сферу освіти України : (з досвіду роботи в Чернівецькій області) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 217-222
1252665
  Рибалко О.М. Регіональні проблеми інвестування / О.М. Рибалко, Н.В. Осипенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 96-102. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1252666
  Топіха О.Ю. Регіональні проблеми підготовки до Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 100-105


  В статті розглянуті питання, пов"язані із регіональними проблемами підготовки міст-господарів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в спортивній, транспортній і туристичній інфраструктурах. Запропоновані пропозиції для їх вирішення. Ключові ...
1252667
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 березня 2000 року). – Київ : Знання, 2000. – 213 с. – ISBN 966-7294-90-5
1252668
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18-19 березня 2002 року). – Київ : Стафед-2, 2002. – 194 с.
1252669
  Кошіль А. Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 16-20
1252670
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2005. – 338с. – ISBN 966-8912-05-05
1252671
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : Вишемирський, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8912-05-5
1252672
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць / МОНУ ; Херсон. держ. ун-т; Ін-т природознавства, Каф-ра соціально-екон. геогр. ; Херсон. відділ укр. геогр. т-ва ; [ред. кол.: Топчієв О.Г., Олійник Я.Б. та ін.]. – Херсон : Вишемирський, 2009. – 488 с. – ISBN 966-8912-05-5
1252673
  Митрохин О. Регіональні провінції анортозит-рапаківігранітної формації протерозою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-10. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На сучасному рівні проаналізовано особливості просторово-вікової розповсюдженості та петрографічного складу комплексів анортозит-рапаківігранітної формації. В межах Східно-Європейської, Північно-Американської та Східно-Сибірської платформ виділяються ...
1252674
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 1. – 2003
1252675
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 2. – 2003
1252676
  Капируля М.В. Регіональні протиракетні програми партнерів США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 524-531
1252677
  Балабух В. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі зміни до середини ХХI ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 43-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1252678
  Монахов С.Т. Регіональні реалії земельної реформи // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
1252679
  Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку : регіональні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1252680
  Долиняк Ю. Регіональні ринки освітніх послуг: сутність та значення в умовах транскордонного співробітництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – С. 60-64. – ISSN 2411-4014
1252681
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1252682
  Матвіяс І. Регіональні риси в мові творів Павла Грабовського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 46-50. – ISSN 1682-3540
1252683
  Шедяков В.Є. Регіональні рівні управління: роль постсучасних тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 166-173
1252684
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1252685
  Гаврилко Г.П. Регіональні санаторно-курортні кластери: основні ознаки та принципи формування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 73-77. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1252686
  Джаман Василь Олександрович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 467 л. + Додатки: л. 399 - 467. – Бібліогр.: л. 365 - 399
1252687
  Джаман Василь Олексійович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 25 назв.
1252688
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1252689
  Хільчевська І.Г. Регіональні соціально-економічні особливості розвитку краудфандингу // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-966-285-300-1
1252690
   Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір = Regional strategy of the USA and Europe: foreign-policy and security dimension : монографія / [Н.Б. Бєлоусова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин ]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці глав. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1252691
  Присяжннюк О.С. Регіональні стратегії формування мультикультурного суспільства: конфліктогенність і суперечності європейськї політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 264-269


  У статті розглядаються досягнення та перспективи європейських зусиль в проведенні ефективного діалогу між культурами як інструменту для запобігання та вирішення конфліктів шляхом утвердження поваги до прав людини, демократії та верховенства закону. Ці ...
1252692
  Гринько С.В. Регіональні структури співробітництва з питань безпеки Середземномор"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто проблеми щодо створення та функціонування регіональних структур з питань безпеки середземноморського регіону. The article deals with the issues of regional security structures within the Mediterranean region.
1252693
  Забарна Е.М. Регіональні студії в контексті реформування адміністративно-територіального устрою в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 25-31. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1252694
   Регіональні суспільні системи : монографія. – Львів, 2007. – 496с. – (Проблеми регіонального розвитку). – ISBN 978-966-02-4252-4 (серія); 978-966-02-4517-4
1252695
   Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Матеріали Міжнародної наукової конференції Чернівці, 6-7 грудня 2001 р. – Чернівці : БУКРЕК, 2002. – 280с. – ISBN 966-7854-40-Х
1252696
  Чужиков В.І. Регіональні та субрегіональні хвилі інтегрування економіки постсоціалістичних країн Європи в світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються проблеми інтеграції постсоціалістичних країн Європи у світове господарство.
1252697
  Пономар Л. Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 92-98. – ISSN 2313-8505
1252698
  Пономар Л. Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 273-285. – ISBN 978-966-02-7872-1
1252699
  Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1252700
  Рудько Г.І. Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу / Г.І. Рудько, Є.О. Яковлев // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 43-50. – ISSN 1682-721Х
1252701
  Іщук С.О. Регіональні тренди розвитку машинобудування в Україні: статистична оцінка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
1252702
  Ольшанська О.В. Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання / О.В. Ольшанська, А.О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 212-216
1252703
  Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 81-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1252704
  Димченко О.В. Регіональні центри підприємницької діяльності як складова сталого розвитку економіки України / О.В. Димченко, К.В. Шкурупій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 37-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1252705
  Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 147-153
1252706
  Яремчук В.Д. Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 245-254. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1252707
  Юрків Н.Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1252708
  Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посібник / В.Ф. Пуртов, В.П. Третяк, М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 311, [1] с., [2] арк. карт : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-623-938-2
1252709
  Дудник І.М. Регіонально-економічна підготовка фахівця: географічний підхід // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 96-102. – ISBN 966-79-75-57-7
1252710
  Гончаренко Наталія Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено розвиток міжнародної економічної співпраці України з державами Європейського Союзу. Виявлено основні риси компонентної структури зовнішньої торгівлі, представлено результати аналізу зовнішньоторговельних відносин для країн та груп ...
1252711
  Гончаренко Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944
1252712
  Васильєв О.А. Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусії та ОДЕР-ГУАМ // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 237-252. – ISBN 978-966-02-7888-2
1252713
  Конта Р. Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  Комплексний підхід до висвітлення краєзнавчої діяльності М. Грушевського простежується у працях П. Тронька. Згадується стаття О. Гончарова, в якій, зокрема, розглядається проблема трактування наукового доробку вченого, віднесенням його до того чи ...
1252714
  Іванкова-Стецюк Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями / Іванкова-Стецюк, В. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 27-43. – ISSN 1563-3713
1252715
  Новак В. Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 22-31. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядаються обряди, звичаї, прикмети, ігровий та пісенний фольклор різдвяно-новорічного календарно-обрядового циклу Гомельщини. На основі польових записів, зроблених автором у селах Добруського й Вєтківського районів Гомельської області, ...
1252716
  Іваневич Л. Регіонально-локальні риси народних весільних головних уборів подільських українців // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 114-127. – ISSN 2313-8505
1252717
  Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.А. Поповкін. – К., 1993. – 213с.
1252718
  Артьомов І. Регіонаоьні аспекти перспектив вступу України в ЄС і НАТО (на матеріалах Закарпатської області) / І. Артьомов, О. Руденко // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 6-37. – ISSN 2078-1431
1252719
  Климко О.О. Регіонгальна сегментація ринку фінансово-банківських послуг України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-43 : мал., табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1252720
  Зінько Ігор Регіони - "третій рівень влади" у сучасній європейській політиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1252721
  Вирський Д. Регіони в історії Старої України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 15


  "Полотно нашої історії досі має ознаки фрагментарності. Карта «Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії» (1712) нюрнберзького картографа Йоганна Баптиста Гомана (1664–1724). Основою послужили карти України ...
1252722
  Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці = Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia : Бруно Шульц і його міфологія / Єжи Фіцовський ; [пер. з пол., прим. А. Павлишин ; Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 541, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. пол. мовою. - Імен. покажч.: с. 506-513. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-151-8


  Виданння увійшло до числа найкращих книжок Львівського Форуму Видавців-2010!!! Великого прозаїка Бруно Шульца час і обставини прирекли на смерть від ґестапівської кулі та забуття. Проте польський поет і літературознавець Єжи Фіцовський (1924 – 2006) ...
1252723
  Бондаренко Н.М. Регіони України в глобалізаційних процесах за умов іноземного спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості прямого іноземного інвестування в регіонах України з погляду їх привабливості для іноземних інвесторів. Peculiarities of direct foreign investments into the regions of Ukraine, from the point of view of their attractiveness ...
1252724
  Зелінська Г.О. Регіони України в умовах становлення економіки знань / Г.О. Зелінська, А.В. Процишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 40-46. – (Серія "Економіка" ; вип. 13 (41)). – ISSN 2311-5149
1252725
   Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
1252726
   Регіони України: перспективи єднання, шляхи формування спільної ідентичності // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-51.
1252727
   Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 498с. – ISBN 966-554-084-Х
1252728
  Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 114-124. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1252729
  Зінько Ігор Регіони як константа європейської історії та політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1252730
   Регіонознавство : підручник для студ. ВНЗ / [В.В. Копійка та ін. ; за заг. ред. Л.В. Губерського, В.А. Смолія] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 638, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 635-638. – ISBN 978-966-439-704-6
1252731
  Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління : монографія / В.В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – Київ : [б. в.], 2010. – 406, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-12-1
1252732
  Кут Д.Ж. Регіохімія електрофільної гетероциклізації n-3-заміщених 2-алкенілтіотієнопіримідинів / Д.Ж. Кут, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 110
1252733
  Вербицька Н.В. Регістр як переключення комунікативного коду // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 375-379. – ISSN 1729-360Х
1252734
  Коломийцева В. Регістри життя й поезії Анатолія Мойсієнка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 19-28. – ISSN 0320-3077
1252735
  Пархоменко В. Регістри облікових записів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6
1252736
  Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов"язань // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1252737
   Регістри стосунків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
1252738
  Кузьменко О. Регіт мумії Фараона, або крихта Табаско / О. Кузьменко. – Київ, 1994. – 110 с.
1252739
  Назаров Д.С. Регламент "Reach" як технічний бар"єр у торгівлі продукцією хімічної промисловості України з країнами ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 153-161. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі продукцією хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості між Україною та ЄС а також розкрито особливості лібералізації їх торгівельних відносин в контексті переговорів щодо створення ...
1252740
  Тадевосян А.М. Регламент Верховного Совета союзной республики (на материалах Армянской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тадевосян А.М.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1972. – 21л.
1252741
  Гуреев П.П. Регламент Верховного Совета СССР / П.П. Гуреев, Л.В. Лазарев. – Москва, 1981. – 142с.
1252742
   Регламент Верховної Ради України. – Київ, 1994. – 194 с.
1252743
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 133с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-161-6
1252744
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. За станом на 21 квітня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 140 с. – ISBN 966-611-296-5


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1252745
   Регламент Верховної Ради України : За станом на 10 травня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34Регл.(доп.юр.). – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-383-X


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1252746
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 240с. – ISBN 966-611-526-6


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1252747
   Регламент Верховної Ради України. – Київ : Скіф, 2007. – 164с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-25-1


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1252748
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1252749
  Погорєлова А.І. Регламент Верховної Ради України: аналіз комунікативного потенціалу та умов його продуктивного використання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 368-376
1252750
  Маркуш М. Регламент Верховної Ради України: конституційний аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 4-8.
1252751
   Регламент Європейського суду з прав людини (нова редакція) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 293-341. – ISSN 0132-1331
1252752
  Мамаев В.А. Регламент Конгреса США / В.А. Мамаев. – М., 1962. – 174с.
1252753
   Регламент Конституційної Асамблеї : Рішення Конститційної Асамблеї від 21 вересня 2012 року № 5 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 257-266. – ISSN 1026-9932
1252754
   Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : Затверджено Рішенням Президії Торгово-промислової палати Українивід 17 квітня 2007 р. протокол № 8 (1) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 461-483. – ISSN 0132-1331
1252755
   Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, утвержденный решением Президиума ТПП Украины от 17 апреля 2007 г., протокол № 18 (1) // Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал / Информационно-аналитический центр правовой и деловой информации "Праксіс". – Київ, 2007. – № 3/4 (5/6). – С. 4-36
1252756
  Шаклеин Н.И. Регламент Парламентской Ассамблеи Совета Европы: что можно использовать в практической работе Государственной Думы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1252757
  Карман Я. Регламент Ради ЄС № 1259/2010 від 20 грудня 2010 року про право, що застосовується до розлучень та правової сепарації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 206-209
1252758
  Старовойтов Н.Г. Регламент Совета и его исполкома / Н.Г. Старовойтов. – М., 1982. – 96с.
1252759
   Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – М., 1990. – 112с.
1252760
   Регламент, или Устав духовной коллегии [Духовный регламент] / [Сост. Феофан (Прокопович)]. – [Напеч. 9-м тиснением]. – [Москва] : [Синодальная тип.], 1776. – 1 тит. л., [6], 1-139, 1-13 = 159 л. – Вых. дан. в конце текста


  закон, изданный в форме манифеста Петром I, определявший правовое положение Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви). Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, ...
1252761
  Круковець О.В. Регламентатори перебудови / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
1252762
  Васильева Т. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: современные тенденции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются причины и условия предоставления двойного гражданства в европейских странах, современные тенденции и правовые коллизии в данной сфере правового регулирования. По мнению автора, вопрос о множественном гражданстве носит во многом ...
1252763
  Файгер А. Регламентация обоснованного риска в национальном и зарубежном уголовном законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 33-40. – ISSN 1810-3081
1252764
  Коротун І.В. Регламентація архітектурної та містобудівної діяльності в буферних зонах об"єктів всесвітньої куоьтурної спадщини ЮНЕСКО: задачі і методи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 81-86. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1252765
  Мовчан Р.О. Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин за Руською Правдою // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-617-616-069-4
1252766
  Іванюк І.А. Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 143-150. – ISSN 0320-9466
1252767
  Близняк М.Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 70-83. – ISSN 2664-9950
1252768
  Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 218-226. – ISSN 1993-0909
1252769
  Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1252770
  Соколова Н.Д. Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині XVIII ст. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 10-14. – ISSN 2220-7481


  З"ясовано, що з приходом до влади імператриці Катерини II у Російській імперії велику увагу приділяли питанням освіти та виховання молодого покоління. Розроблена урядом інструкція виховання дітей лягла в основу статутів освітніх закладів країни. ...
1252771
  Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "...За новим КПК України".
1252772
  Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 59-62
1252773
  Максимюк А. Регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-90
1252774
  Татаров О.Ю. Регламентація початку досудового провадження у контексті законопроектних новел // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2571-07-3
1252775
  Хоббі Ю.С. Регламентація прав людини у конституціях України та країнах ЄС: порівняльний аналіз // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 72-78. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1252776
  Мігоряну С.Д. Регламентація права на судовий захист у міжнародному праві з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-48. – (Правознавство ; Вип.306)
1252777
  Колодій О. Регламентація правового статусу народів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
1252778
  Пилипенко О.І. Регламентація правового статусу посадових осіб у забезпеченні економічної безпеки підприємства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-1853
1252779
  Бедрій Р.Б. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 78-84. – (Юридична ; Вип. 1)
1252780
  Благодир А. Регламентація процесуального порядку примусового отримання зразків для експертного дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 126-129.
1252781
  Кириченко С.А. Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації : Лекція 3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач; МДГУ ім. П. Могили; За ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 84с. – (Авторська лекція ; Вип.6). – ISSN 1819-6284
1252782
  Лич В.М. Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства / В.М. Лич, Т.М. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 58-64
1252783
  Слюсар М. Регламентація роботи офіційного сайту Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / М. Слюсар, В. Коцюба // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 10-22. – ISSN 1029-7200
1252784
  Кириленко І.В. Регламентація соціального забезпечення військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах / І.В. Кириленко, О.П. Голота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-97. – БІбліогр.: С. 97. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також її вплив на реформування української армії. In the article a modern normative-legal base which regulates ...
1252785
  Каракасіді О. Регламентація та реалізація перегляду судових рішень у світлі міжнародних стандартів судочинства / О. Каракасіді, А. Зінченко, А. Гаврилюк // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 51-64. – ISBN 978-617-7768-34-9
1252786
  Завтур Д. Регламентація тимчасового ввезення товарів - запорука успішного здійсненя зовнішньоекономічної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.83-88. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1252787
  Гуменюк Ю.С. Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин у контексті його правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 122-129
1252788
  Казак Р.А. Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 - 1970 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 47-55. – ISSN 2224-9281
1252789
  Писаренко Б.А. Регламентна система управління продуктивністю праці / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 113-116. – ISSN 1729-7206
1252790
   Регламентне право України. – Львів : Ліга-Прес. – (Інституційний розвиток України). – ISBN 966-397-035-9
Том 1, 2. – 2006. – 456с. – Том 1: Регламентне право України: актуальні питання розвитку. Том 2: Хрестоматія
1252791
  Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1252792
  Кузнецова С. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-31
1252793
  Крашенинников Е.А. Регламетация защиты гражданских прав в проекте гражданского Кодекса Российской Федерации / Е.А. Крашенинников. – Ярославль, 1993. – 30с.
1252794
  Пичугин Алексей Васильевич Реглуяция пентозного пути и его Взаимодействие с энергетическим метаболизмом в эритроцитах человека : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Пичугин Алексей Васильевич; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1981. – 24л.
1252795
  Клапків Ю. Регрес чи суброгація, що має місце в страхуванні? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
1252796
  Чумак М. Регресивність впливу радянського вектору на траєкторію освітнього поступу першої половини XX століття // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 145-151. – ISSN 2706-6258
1252797
  Ушкаренко В.О. Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України / В.О. Ушкаренко, П.В. Лиховид // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2310-046X
1252798
  Парновський О. Регресійне моделювання космічної погоди / О. Парновський, І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Створено феноменологічні моделі взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони забезпечують прогнозування Dst-індексу з використанням даних космічних апаратів та наземних станцій. Метод поєднує переваги емпіричного та статистичного підходів. ...
1252799
  Демченко К.І. Регресійний аналіз впливу демографічних та економічних показників на стан пенсійного забезпечення різних країн світу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 183-189. – ISSN 2222-4459
1252800
  Мойсеєнко Ірина Павлівна Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу / Мойсеєнко Ірина Павлівна, Демчишин Марія Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті описано об"єкти та методи аналізу результатів діяльності банків. Представлено регресійні моделі аналіізу, які відображають залежність прибутковості від використання інтелектуального потенціалу. Здійснено факторний аналіз результатів діяльності ...
1252801
   Регресійний аналіз сейсмічних і геофізичних параметрів та його застосування для дослідження сейсмічності Закарпатського регіону / М. Хом"як, Д. Малицький, О. Асташкіна, М. Махніцький, С. Кравець, А. Микита, О. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-53. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1252802
  Ковпак Е.О. Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України / Е.О. Ковпак, В.Г. Михайленко, О.В. Масленнікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 119-128. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1252803
  Скиба О.О. Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 63-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1252804
  Турко Р.Ф. Регресійно-кореляційний аналіз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 221-226. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1252805
  Майборода Р.Є. Регресія: лінійні моделі : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за спеціальностями "Математика", "Статистика" / Р.Є Майборода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296с. – ISBN 966-594-966-7
1252806
  Демор, Массар, Фандерфельде Регрессивная эволюция в биологии и социологии : пер. с фр. / Демор, Массар и Фандерфельде ; Под ред. Д. Хоропчевского и В. Фаусека. – Санкт-Петербург : Склад изд. О.Н. Поповой, 1898. – [2], VI, 263 с. : ил.


  Авт.: Массар, Жан, Вандервельде, Эмиль (1866-1938) Ред. : Коропчевский, Дмитрий Андреевич (1842-1903) Фаусек, Виктор Андреевич (1861-1910)
1252807
  Махотин А. Регрессивные черты в строении самок пяденицы-обдирало (Erannis defoliaria CI.) и зимней пяденицы (Operophthera brumata L.) / А. Махотин, 1940. – С. 367-369
1252808
  Кутимская М.А. Регрессионная модель индексов рассеянных отражений / М.А. Кутимская, Т.В. Гудкова. – Иркутск, 1987. – 192с.
1252809
   Регрессионніе модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы / Н.Н. Куссуль, А.В. Колотий, С.В. Яцков, Т.В. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 94-101. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
1252810
  Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений / С.Г. Валеев. – Москва, 1991. – 269с.
1252811
  Холод Н.И. Регрессионное планирование сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1976. – 64с.
1252812
  Ильин Ю.П. Регрессионные зависимости среднегодовых показателей гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 58-62 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1252813
   Регрессионные эксперименты. – М., 1977. – 230с.
1252814
  Живописцев Ф.А. Регрессионный анализ в экспериментальной физике / Ф.А. Живописцев, В.А. Иванов. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211030877
1252815
  Петрович М.Л. Регрессионный анализ и его математическое обеспечение на ЕС ЭВМ / М.Л. Петрович. – Москва, 1982. – 199 с.
1252816
   Регрессионный анализ качества сталей и сплавов. – М., 1976. – 223с.
1252817
  Надутый В.П. Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды / В.П. Надутый, П.В. Левченко, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 153-160 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1252818
  Древин Е.А. Регрессионный подход к построению карты пьезоизогипс в условиях Украинского щита (на примере Приазовского массива) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 86-88. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 8)
1252819
  Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Алберт ; пер. с англ. Р.Ш. Липцера ; под ред. Я.З. Цыпкина. – Москва : Науна, 1977. – 224 с.
1252820
  Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями / Г.Н. Шевченко ; [ред. В.И. Егупов]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1990. – 116, [4] с. – Библиогр.: с. 107-114
1252821
  Бару М.И. Регрессные обязательства в трудовом праве / М.И. Бару. – Москва : Госюриздат, 1962. – 141 с.
1252822
  Змачинская М.И. Регрессные обязательства из договора поставки по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Змачинская М.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1252823
  Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями / И.Б. Новицкий. – М, 1952. – 184с.
1252824
  Станіц Б. Регтайми Лілії Пустовіт // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.64-67


  Модел"єр, здатна творити у сучасній світовій культурі.
1252825
  Боринец С.Я. Регулиpование pыночного хозяйства в стpанах Западной Евpопы / С.Я. Боринец; УкрНТИ, УкрИНТЭИ. – Киев, 1992. – 48с. – (Сер. Экономика ; Рыночная экономика: зарубежный опыт.)


  Рассмотpены необходимость и pоль pегулиpования pыночных отношений в стpанах Заподной Евpопы, а также его фоpмы и механизмы планиpования, поддеpжание конкуpенции, контpоль за ценами, финансово-кpединые pычаги.
1252826
  Осина А.Н. Регулирвоание роста и качественного состава КПСС в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Осина А.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 22л.
1252827
  Варфоломеев С.Д. Регулирвоание светом каталитической активности ферментов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Варфоломеев С.Д.; МГУ. Кафедра хим. кинетики и Межфакультетская лаборат. биорганической химии МГУ. – М., 1971. – 18л.
1252828
  Шадрин Л.Н. Регулирвоание свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Л.Н. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1252829
  Песоцкий В. Регулирование агрорисков в Украине // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 16-20.
1252830
  Веселовский Р.А. Регулирование адгезионной прочности полимеров / Веселовский Р.А. – Киев, 1988. – 174 с.
1252831
  Нижник С Н. Регулирование брачно семейных отношений на Руси в условиях язычества // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-34
1252832
  Павлов В.В. Регулирование валютных отношений современного капитализма / В.В. Павлов. – Москва, 1977. – 159с.
1252833
  Пышкин Б.А. Регулирование вдольберегового потока наносов / Б.А. Пышкин, Е.С. Цайтц, Ю.Н. Сокольников. – Киев : Наукова думка, 1972. – 136с.
1252834
  Григорян Лаврентий Артемович Регулирование взаимоотношений общества и природы в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян Лаврентий Артемович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 23л.
1252835
   Регулирование внешней среды растений. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 315с.
1252836
  Шагалов Г. Регулирование внешнеэкономических связей. / Г. Шагалов, В. Пресняков, И. Фаминский. – Москва : Инфра-М, 1997. – 201с. – (Экономико-правовое досье.). – ISBN 5-86225-352-1
1252837
  Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине / Н.В. Кузнецов. – К., 1998. – 217с.
1252838
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие) / Н.В. Кузнецова. – Київ : Сплайн, 1998. – 220с. – ISBN 966-95329-6-5
1252839
  Диланян А.А. Регулирование внутреннего рынка, 1921-1923 гг. (историко-экономический аспект) / А.А. Диланян. – К., 1991. – 48с.
1252840
  Айдаров И.П. Регулирование водно-солевого и питательного режимов орошаемых земель / И.П. Айдаров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-299
1252841
  Шуравилин А.В. Регулирование водно-солевого режима почв Голодной степи. / А.В. Шуравилин. – М, 1989. – 189с.
1252842
  Потапов М.В. Регулирование водных потоков методом искусственной поперечной циркуляции / М.В. Потапов. – М.-Л., 1947. – 76с.
1252843
  Глекель Ф.Л. Регулирование гидратационного структурообразования поверхностно-активными веществами / Ф.Л. Глекель. – Ташкент, 1986. – 224с.
1252844
  Литвинов Б.А. Регулирование горения в мартеновских печах по информации о качестве сжигания топлива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 198 / Литвинов Б.А. ; Днептропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с.
1252845
   Регулирование государственной торговли. – М., 1963. – 400с.
1252846
   Регулирование государственной торговли в СССР. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1973. – 303с.
1252847
  Баховкина Лидия Николаевна Регулирование государственных закупок сельскохозяйственных продуктов у колхозов и совхозов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Баховкина Лидия Николаевна; Ин-т гос. и права. – М., 1976. – л.
1252848
  Тер-Казарян Регулирование деятельности страховых компаний // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 93-96. – ISSN 1993-5560
1252849
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах СМ Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Будзилович И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1252850
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах Совета Министров УССР : Дис... канд. юрид.наук: / Будзилович И. С.; КИНХ, Каф-ра правовых дисципл. – К., 1971. – 235л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1252851
  Альтшуль А.Х. Регулирование запасов подземных вод / А.Х. Альтшуль. – Москва : Колос, 1977. – 240с.
1252852
  Лебедева С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-22 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1252853
  Бурджалов Ф.Э. Регулирование зароботной платы в рамках политики доходов (По материалам Великобритании) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурджалов Ф. Э.; Ин-т миров. экон. и междунар. отнош. АН СССР. – М., 1971. – 23л.
1252854
   Регулирование затрат на обеспечение качества промышленной продукции за рубежом. – М., 1975. – 65с.
1252855
  Леснов В.А. Регулирование и автоматизация турбин / В.А. Леснов. – М., 1980. – 232с.
1252856
  Веллер В.Н. Регулирование и защита паровых турбин / В.Н. Веллер. – Москва, 1985. – 101с.
1252857
   Регулирование и комплексное использование водных ресурсов. – Москва : Наука, 1987. – 156с.
1252858
  Погосян С.Н. Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р.Тисы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 35-38 : Рис.
1252859
   Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве : материалы семинара Международной летней школы по медиаправу, Минск, 25 - 27 мая 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и техники ; [ сост.: Н.Н. Довнар ; фтогр.: Е.А. Афанасьевой, Е.А. Грутовой и др. ; под ред. Н.Н. Довнар ]. – Минск : БГУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-518-225-3
1252860
  Маслов Нифантий Иванович Регулирование и улучшение состава Коммунистической партии Узбекистана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маслов Нифантий Иванович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 15л.
1252861
  Грамп Е.А. Регулирование издержек поизводства при выполнении государственных заказов в промышленности США / Е.А. Грамп. – М, 1972. – 64с.
1252862
  Чигир В.Ф. Регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.Ф. Чигир. – Минск, 1982. – 79с.
1252863
  Меньшикова Е.П. Регулирование иностранных инвестиций в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 36-48. – ISSN 0321-2068
1252864
  Немова Л. Регулирование иностранных инвестицй в Канаде // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
1252865
   Регулирование института мирового соглашения в странах Западной Европы,США и Японии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.32-42. – ISSN 1812-3910
1252866
   Регулирование качества продукции средствами активного контроля. – М., 1973. – 476с.
1252867
  Топалова Л.Д. Регулирование коммерческой тайны в хозяйственном и гражданском кодексах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.63-76
1252868
  Дунай П. Регулирование контроля над вооружениями под эгидой ОБСЕ: есть ли лучший способ соблюдать требования? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 65-82. – ISSN 1812-1101


  "КБСЕ-ОБСЕ имеет большой опыт в контроле над конвенциональными вооружениями, как в плане ограничения и уменьшения вооружений, так и в плане ограничений на военную деятельность. Хотя последние два десятилетия после 1999 года не добавили что-либо ...
1252869
  Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском Союзе: история и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.152-176. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Деятельность различных лоббистских организаций и групп интересов превратилась в постоянный и неотъемлемый элемент функционирования общеевропейских законодательных и исполнительных органов власти. В то же время эта деятельность не раз оказывалась ...
1252870
  Максимаджи М.И. Регулирование лоцманской деятельности в международном и национальном морском праве : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Максимаджи М.И. ; МГИМО, Каф. междунар. права. – Москва, 1967. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1252871
  Вдовина М.В. Регулирование межпоколенческого конфликта в семье // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1252872
  Кожевнский В.Б. Регулирование меры труда и меры потребления как функция советского общенародного государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кожевнский В.Б.; МВ и ССО СССР.МГУ. – М, 1975. – 19л.
1252873
  Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов / В.С. Демченков. – М., 1975. – 88с.
1252874
  Сердюкова В.И. Регулирование местных бюджетов СССР (по матер. Белгородской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Сердюкова В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1252875
  Косарєва В.В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 297-303. – ISSN 2306-9082
1252876
  Рапопорт Н.Я. Регулирование надмолекулярной структуры и механических свойств изотактического полистирола : Автореф... Канд.хим.наук: / Рапопорт Н.Я.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1965. – 18л.
1252877
  Нижник В.В. Регулирование надмолекулярной структуры и свойств поликапромида дисперсными наполнителями : Автореф... канд .хим.наук: / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1967. – 21л.
1252878
  Маркушевич Н.С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии / Н.С. Маркушевич. – Москва, 1984. – 102 с.
1252879
  Шаткин А.Н. Регулирование напряжения подмагничиваемым трансформатором с индуктивностным контуром. : Автореф... канд.техн.наук: 230 / Шаткин А.Н.; КПИ. – К, 1968. – 32л.
1252880
  Мегалов В.А. Регулирование обмена веществ в растениях как способ понижения плодовитости колюще-сосущие вредители сельскохозяйственных культур / В.А. Мегалов, 1954. – С. 157-166
1252881
   Регулирование оплаты труда в условиях многообразия форм собственности. – М., 1991. – 144с.
1252882
  Грищенко Ю.И. Регулирование оптических параметров гелиоустройств воздействием окружающей среды / Ю.И. Грищенко; АН УССР. Институт проблем машиностроения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с. : Ил. 79 + Табл. 2. – Библ.: с.193-202 (207 назв.). – ISBN 5-12-009367-1
1252883
  Архимович А.З. Регулирование опылений у сахарной свеклы : Дис. ... д-ра биол. наук / Архимович А.З. ; Житомир. с.-х. ин-т. – Житомир : Житомирский сельск.-хоз. ин-т, 1939. – IX, 173 с., схемы, ил.
1252884
  Шамилов А.А. Регулирование оффшорного бизнеса международными организациями (на примере ОЭСР и ФАТФ) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С. 406-416. – ISSN 1728-8878
1252885
  Железняк И.А. Регулирование паводочного стока / И.А. Железняк. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1-2. – 1965. – 327с.
1252886
  Переверзева С.А. Регулирование параметров расписания движения воздушных судов : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 11 назв
1252887
  Щегляев А.В. Регулирование паровых турбин / А.В. Щегляев, С.Г. Смельницкий. – М-Л, 1962. – 256с.
1252888
  Кук Д.У. Регулирование плодородия почвы. / Д.У. Кук. – М, 1970. – 520с.
1252889
  Баховер Дж. Регулирование по методу прямого энергетического бланса на электростанции Портленд / Баховер Дж. Виттен Д. ; пер. В.А. Панфилова ; под ред. В.Б. Рубина. – Москва : БТИ, 1965. – 20 с. – (Энергетика зарубежом)
1252890
   Регулирование поверхностных свойств минеральных дисперсий. – Ташкент, 1984. – 255с.
1252891
  Иойрыш А.И. Регулирование прав собственности на ядерные материалы в Российской Федерации / А.И. Иойрыш, В.А. Питель, Е.В. Артемова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 46-55. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1252892
   Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира : Сборник материалов, 2000. – 160с. – ISBN 966-7672-03-4
1252893
  Филипчук Е.В. Регулирование пространственного распределения энерговыделения в ядерном реакторе / Е.В. Филипчук, П.Т. Потапенко. – М
1. – 1978. – 88с.
1252894
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса полиоксиэтилена введением модифицирующих добавок. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К., 1985. – 16л.
1252895
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса растворения полиоксиэлена внедрением модифицирующих добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К. – 6л.
1252896
  Баранова А.И. Регулирование процесса растворения полиэксиэтилена введения модифицирующих добавок. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.178-196
1252897
  Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР / Л.Я. Гинцбург. – Москва, 1966. – 304с.
1252898
  Чемерицкий Л.К. Регулирование разниц в ценах на сырье / Л.К. Чемерицкий. – М, 1984. – 80с.
1252899
  Дудкин А.С. Регулирование режима донных наносов на двухотводных вододелителях ирригационных каналов : Автореф.дис. ...канд.техн.наук / Дудкин А.С. – Ташкент, 1951. – 11 с.
1252900
  Третиник В.Ю. Регулирование реологических свойств водных суспензий палыгорскита добавками полисахаридов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 111-112 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1252901
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 396с.
1252902
  Картвелишвили Н.А. Регулирование речного стока / Н.А. Картвелишвили. – Л., 1970. – 219с.
1252903
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока / Я.Ф. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1972. – 507с.
1252904
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 559с.
1252905
  Саваренский А.Д. Регулирование речного стока водохранилищами : ( методы расчетов) / А.Д. Саваренский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 236с.
1252906
  Ернеева Камяр Хайрулловна Регулирование роста и социального состава Коммунистической партии Украины (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ернеева Камяр Хайрулловна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 26л.
1252907
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фоменко А.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ. – Киев, 1960. – 293,15л. – Бібліогр.:л.1-15
1252908
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко А.П. ; КГУ. – Киев, 1961. – 20 с.
1252909
  Алтунин С.Т. Регулирование русел рек при водозаборе / С.Т. Алтунин. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 248 с., [3] л. черт. : ил., черт. – Библиогр.: с. 244-245
1252910
  Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
1252911
  Щукина Т.А. Регулирование рынка музыкальной продукции в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 83-923. – ISSN 0321-2068
1252912
  Голян В. Регулирование рынка нефтепродуктов в Украине: от либерализма к дирижизму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 9-16. – ISSN 1810-3944
1252913
  Масленников А. Регулирование рынка энергетических деривативов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 0131-2227
1252914
  Боринец С.Я. Регулирование рыночного хозяйства в странах Западной Европы / С.Я. Боринец, А.А. Чухно. – К., 1992. – 46с.
1252915
  Высоцкая Галина васильевна Регулирование свойств клеев на основе эпоксикучковых полимерных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Высоцкая Галина васильевна; АН УССР, Ин-т химии выско-молекулярных соединений. – К., 1985. – 18л.
1252916
  Шадрин Н.Л. Регулирование свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Н.Л. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1252917
  Пахомова Н.В. Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 62-75. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1252918
  Безрук Н.А. Регулирование семейно-брачных отношений новым законодательством о браке и семье : (метод. разработка в помощь лектору) / Н.А. Безрук ; Моск. обл. орг. О-ва "Знание". – Москва, 1970. – 38 с.
1252919
  Калашников Г.О. Регулирование слияния коипаний по праву ЕС: вопросы контроля // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.25-32. – ISSN 1812-3910
1252920
  Глазырин И.Г. Регулирование состава КПСС в период строительства социализма / И.Г. Глазырин. – М, 1957. – 100с.
1252921
  Терехова Л.Я. Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933- июнь 1941 гг.) : Автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Терехова Л. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1252922
  Терехова Любовь Яковлевна Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933 - июнь 1941 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Терехова Любовь Яковлевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 213л. – Бібліогр.:л.188-213
1252923
  Фридман В.Ш. Регулирование социалистическим государством меры труда и меры потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Фридман В.Ш.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1252924
  Руденко И.Ф. Регулирование структурно-механических свойств сырьевых цементных шламов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Руденко И.Ф.; КПИ. – Киев, 1971. – 23л.
1252925
  Петров Петр Божичков Регулирование текучести рабочей силы в системе социального планирования на промышленных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Петров Петр Божичков;. – Москва, 1977. – л.
1252926
   Регулирование температуры грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств. – Якутск, 1983. – 123с.
1252927
   Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м / В.Д. Ашихмин, О.В. Плаксиенко, Р.А. Тишин, Н.А. Васильева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 47-56 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-1738
1252928
  Абубакирова Ш.Ж. Регулирование термической устойчивости полиметилметакрилата введением в полимеризующуюся систему замещенных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Абубакирова Ш.Ж.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
1252929
  Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота. / Ф.И. Свищев. – Х., 1926. – 214с.
1252930
  Аллахвердиева М.А. Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 2222-0712
1252931
   Регулирование труда на атомных станциях в СССР. – М., 1988. – 152с.
1252932
  Богомолов В.А. Регулирование угла поворота лопастей гидротурбин по напору / В.А. Богомолов. – К., 1962. – 48с.
1252933
  Долгих Д.Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1252934
  Хорошилов Е.Е. Регулирование финансового сектора Канады и реформа надзора за рынком ценных бумаг // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 52-64. – ISSN 0321-2068


  Характеристика современной системы регулирования финансового сектора Канады. Особенности деятельности основных канадских федеральных и провинциальных регулирующих и надзорных органов. Анализ реформы надзора за рынком ценных бумаг.
1252935
  Никитина Н.И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
1252936
   Регулирование хозяйственной деятельности в торговле. – М., 1984. – 263с.
1252937
  Трушицын Семен Семенович Регулирование цен на топливно-сырьевые товары в условиях интеграции стран "Общего рынка" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Трушицын Семен Семенович; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л.
1252938
  Шульц М.А. Регулирование энергетических ядерных реакторов / М.А. Шульц. – М., 1957. – 460с.
1252939
  Иванов В.А. Регулирование энергоблоков / В.А. Иванов. – Ленинград, 1982. – 311 с.
1252940
   Регулирование, динамика и гидравлика быстрых реакторов : обзор по матер. Междунар. конф. по АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, Лондон, 11-14 марта 1974 г. – Москва : Атомиздат, 1976. – 31, [1] c. – Библиогр.: с. 30
1252941
  Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старение. / В.В. Фролькис. – Л., 1970. – 432с.
1252942
  Халевинская Е. Регулированике международной торговли сырьевыми товарами // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-98. – ISSN 0130-9625
1252943
  Куманин В.В. Регулировка и запуск летающих моделей / В.В. Куманин. – М., 1959. – 104с.
1252944
  Месяцев П.П. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / П.П. Месяцев. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
1252945
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер, В.Д. Малинский, Л.Я. Теплицкий. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 304 с.
1252946
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва, 1978. – 382 с.
1252947
   Регулировка и испытания многоканальной измерительной аппаратуры для ядерной физики. – Москва
6. – 1963. – 180 с.
1252948
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытания радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва : Высшая школа, 1968. – 288 с.
1252949
  Новодворец Л.А. Регулировка и настройка магнитных пускателей переменного тока / Л.А. Новодворец. – Москва, 1974. – 88 с.
1252950
  Алексеев К.А. Регулировка и настройка телевизоров / К.А. Алексеев, Б.Т. Вольский. – Київ : Государственное издательство технической литературы УССР, 1954. – 64 с.
1252951
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 120 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1078)
1252952
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 94 с.
1252953
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1963. – 208с.
1252954
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Изд.2-е. – Москва, 1969. – 206с.
1252955
  Нахалов В.А. Регулировка креплений трубопроводов тепловых электростанций / В.А. Нахалов, Р.К. Балашова. – Москва, 1975. – 103 с.
1252956
  Мостыко В.С. Регулировка полосы пропускания избирательных уситителей / В.С. Мостыко. – Москва, 1979. – 111 с.
1252957
   Регулировка радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Ю.М. Казаринов, Ю.И. Рабинович, Н.Э. Ангелевич; В.О.Буклер, Ю.М.Казаринов, Ю.И.Рабинович. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 431 с.
1252958
  Буклер В.О. Регулировка радиоаппаратуры. / В.О. Буклер. – М.-Л., 1957. – с.
1252959
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – Л., 1964. – 219с.
1252960
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 284 с.
1252961
  Моторичев И.А. Регулировка усиления и АПЧ / И.А. Моторичев. – М, 1958. – 93с.
1252962
  Климов А.К. Регулировка электронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении / А.К. Климов, В.А. Лопухин, Ю.Ф. Шеханов. – Ленинград, 1983. – 94 с.
1252963
  Шафер Д.В. Регулировка, испытания и проверочные расчеты транзисторных усилителей / Д.В. Шафер. – Москва : Связь, 1971. – 312 с.
1252964
   Регулировки машин для химизации земледелия. – Минск, 1989. – 229с.
1252965
  Скенлей К.С. Регулировние водоотдачи глинистрого раствора добавками акриловых полимеров. / К.С. Скенлей. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 16 с.
1252966
  Буханевич И.Б. Регулировние рыболовства и исследование взаимодействия пополнения, роста и смертности рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Буханевич И.Б.; Петрозаводск.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 20л.
1252967
  Бойкова О. Регулируем правоотношения с пользователем / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 16-21. – ISSN 1608-4071


  Регулирование отношений, возникающих между библиотекой и читателем при осуществлении обслуживания, включает несколько составляющих. Первая устанавливает обязанности субъекта, то есть учреждения и его работников, по обеспечению конституционного права ...
1252968
  Кулиев Т.А. Регулируемая рыночная экономика / Т.А. Кулиев. – Баку, 1999. – 392с.
1252969
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1988. – 154 с.
1252970
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1992. – 191 с.
1252971
  Поярков К.М. Регулируемые трансформаторы и их эксплуатация / К.М. Поярков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 176 с.
1252972
  Априков Г.В. Регулируемые усилители / Г.В. Априков. – Москва : Энергия, 1969. – 80 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 691)
1252973
  Акинин Константин Павлович Регулируемый асинхронный электропривод в системе двойного питания с индуктивно-емостными стабилизаторами тока в роторной цепи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Акинин Константин Павлович ; АН Украины. Ин-т проблем энергосбережения. – Киев, 1993. – 18 с.
1252974
  Катюха Анатолий Андреевич Регулируемый электропривод устройства дозирования химрегентов при обработке стебельчатых кормов в потоке : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Катюха Анатолий Андреевич; Херьк. ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. – Х., 1994. – 17л.
1252975
  Бурыкин Ю.Б. Регулируюзая роль некоторых экологических факторов в процессе роста колониальных гидроидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Бурыкин Ю. Б.; МГУ. – М., 1979. – 22л.
1252976
  Семененко Е.И. Регулирующая роль внимания в процессе деятельности. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Семененко Е.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 24л.
1252977
  Илющенко В.П. Регулирующее влияние бора на процесс поглощения 32р участками растущего корня. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Илющенко В.П.; АН УССР. Ин-тут физ. раст. – Одесса, 1980. – 23л.
1252978
   Регулирующие и контрольно-измерительные системы АЭС. – Москва : Атомиздат, 1973. – 108 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ.
1252979
   Регулирующие механизмы памяти. – Л., 1980. – 100с.
1252980
  Семенов В.М. Регулирующие процессы в системе "ноосфера - биосфера - планетарная среда" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С.30-34. – ISSN 1680-2721
1252981
   Регулирующие устройства с защитой от насыщения. – М., 1990. – 210с.
1252982
  Кумсиашвили Г.П. Регулрование стока и охрана природных вод / Г.П. Кумсиашвили. – М., 1980. – 136с.
1252983
  Козак Л.С. Регулювальна роль Світової організації торгівлі у забезпеченні стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв"язків / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 41-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1252984
  Примак В.Д. Регулювальний потенціал принципу добросовістності в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121.
1252985
  Мошак Г. Регулювальні та цивільно-правові аспекти вдосконалення доступу до інфраструктури у Федеративній Республіці Німеччина // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 239-251. – ISSN 1026-9932
1252986
  Ковач М.Й. Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні / М.Й. Ковач, К.П. Індус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 31-36
1252987
  Волік В. Регулювання діяльності автомобільних перевізників з урахуванням вимог європейських стандартів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 41-45. – ISSN 2524-0129
1252988
  Мартин А.Г. Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України / А.Г. Мартин, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1252989
  Поліщук В. Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації екологічного оподаткування // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 111-118. – ISSN 2411-4014
1252990
  Скоробогатова Н.Є. Регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації / Н.Є. Скоробогатова, Л.С. Карнажук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 31-39. – ISSN 2310-5534
1252991
  Шалімова Н.С. Регулювання обов"язкового аудиту в країнах ЄС та Україні / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 231-244. – ISBN 978-966-189-425-8
1252992
  Фединяк Г.С. Регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 249-259. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1252993
  Ліщук В. Регулювання природних монополій: теорія, механізм реалізації та сучасні тенденції / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 8-16. – ISSN 2411-4014
1252994
  Загородній А. Регулювання ринку криптовалют: системний підхід / А. Загородній, Г. Партин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 22 назв.
1252995
  Язлюк Б.О. Регулювання ринку фінансових послуг в Україні та результативність контролю за ним // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-966-654-490-5
1252996
  Кондратьєва Д. Регулювання ринку цінних паперів: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 16-17
1252997
  Євтушенко В.В. Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах Європейського Союзу / В.В. Євтушенко, Р.В. Радиш, Я.Ф. Радиш // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 2522-9680
1252998
  Бражиненко А. Регулювання трудових відносин при дистанційній роботі та нарахування ЄСВ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 7 травня (№ 86)
1252999
  Кльоба Т.Л. Регулювання фінансових дисбалансів у системі ендогенно орієнтованого розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 81-87 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1253000
  Шепетяк О.М. Регулювання фінансово-господарської діяльності в Українській Греко-Католицькій Церкві : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 83-85
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,