Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1251001
  Онищенко Геннадій Профдіагностичне тестування - шлях до успішного професійного вибору / Онищенко Геннадій, Білич Віктор Олександрович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 36-37 : фото
1251002
  Іванова Ю.М. Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність). - // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 274-283. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1251003
  Иванов П. Професионален подбор на учениците. / П. Иванов. – София, 1980. – 87с.
1251004
   Професионално ориентиране на младежта към роботнически професии. – София, 1979. – 165 с.
1251005
  Шмакова О.В. Професиональная социализация будущего специалиста в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.121-128. – ISSN 1811-0916
1251006
  Попович П.Р. Професії - космічну висоту / П.Р. Попович, А.В. Дринь. – Київ : Вища школа, 1983. – 200 с.
1251007
  Краус Н.Н. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору / Н.Н. Краус, Е.Н. Краус, А.В. Манжура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 132-138
1251008
  Круглицький М.М. Професії ультразвуку / М.М. Круглицький, В.К. Маньковський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 128 с.
1251009
  Агєєва Н.Є. Професії, що зникають // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 39-43. – ISSN 2518-7104
1251010
  Бондарчук О.І. Професійна автономність науково-педагогічних працівників як індикатор їх суб"єктивного благополуччя / О.І. Бондарчук, Н.І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 54-70. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
1251011
  Белан Т.Г. Професійна адаптація молодих учителів до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 84-86. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито психолого-педагогічну сутність поняття "професійна адаптація". Розглянуто особливості професійної адаптації вчителя до педагогічної діяльності у загальноосвітньому закладі.
1251012
  Зінченко С. Професійна адаптація студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності в умовах соціального партнерства як організаційно-педагогічна проблема (з досвіду роботи Нікопольського регіонального центру моніторингу освіти та соціального // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 132-144. – ISSN 2312-5993
1251013
  Горова О.О. Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості в процесі освітніх та суспільних реформ // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 39-52. – ISSN 2522-4093
1251014
  Малець А.В. Професійна адвокатська діяльність на індивідуальному та колективному рівнях // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 235-237. – ISBN 978-617-673-442-0
1251015
  Гутор Л. Професійна англійська мова для майбутніх лікарів: відповідність цілей навчання та потреб студентів / Л. Гутор, П. Содомора // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 73-77. – ISSN 2308-4634
1251016
  Андресюк Б. Професійна армія потребує належного фінансування // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-36.
1251017
  Нещадим М. Професійна армія потребує нової кадрової політики // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-41
1251018
  Кириченко С.О. Професійна армія: ідейна спадщина Олександра Свєчина / С.О. Кириченко, В.Д. Кохно, В.В. Хижняк // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 3-7
1251019
  Маковська Н.В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 46-54. – ISSN 0320-9466


  Підготовка істориків-архівістів в КНУТШ на історичному фак-ті на каф. архівознавства.
1251020
  Бек У. Професійна безпека та охорона здоров"я найманих працівників в актах міжнародної організації праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 231-237. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти нормотворчої діяльності МОП з питань професійної безпеки та охорони зоров"я найманих працівників. Проаналізовано акти МОП з питань професійної безпеки та охорони здоров"я працівників, зокрема, відповідні ...
1251021
  Козловська І.М. Професійна біографія як вид історико-педагогічного дослідження / І.М. Козловська, Т.Д. Якимович // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 37-51. – ISBN 978-617-8219-05-5
1251022
  Позняковська Н.М. Професійна бухгалтерська освіта за міжнародними стандартами // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 160-168. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1251023
  Горобець Ірина Професійна весна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 74-77 : фото
1251024
  Кожушко С.П. Професійна взаємодія та її характеристики // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 247-252. – ISSN 2074-8922
1251025
  Павленко О.О. Професійна взаємодія у процесі підготовки фахівців зовнішньокомерційної діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 249-254. – ISSN 2304-4470


  Розглянуто актуальні питання професійної взаємодії у процесі професійної підготовки фахівців із зовнішньокомерційної діяльності в контексті глобалізації і стандартизації.
1251026
  Дем"янчук Юрій Професійна відповідальність - основа особистого морального статусу службовця // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 70-73
1251027
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 49-56


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1251028
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 1. – С. 63-72. – (Право). – ISSN 2222-5226


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1251029
  Баранова С.В. Професійна відповідальність в управлінській діяльності : Соціально-психологічний аспект / С. В.Баранова. – Луганськ : Світлиця, 2006. – 200 с. – ISBN 966-534-222-3
1251030
  Подуфалова К. Професійна відповідальність педагога: контексти наукової інтерпретації (американський досвід) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 1 (101). – С. 67-77. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1251031
  Юрик Я.І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 104-120. – ISSN 1605-7988
1251032
   Професійна готовність використовувати електронні освітні ресурси: аналітичний критерій (на прикладі програмних засобів математичного спрямування) / О.В. Семеніхіна, О.Ю. Кудріна, О.М. Удовиченко, В.Г. Шамоня // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 87-91. – ISSN 2413-1571


  У статті розглянуто програмні засоби математичного спрямування як електронні освітні ресурси з позицій доцільності використання їх інструментарію в розв’язуванні прикладних задач. Описано методику провадження спецкурсу, орієнтованого на такі цілі. ...
1251033
  Логвиненко Т. Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному середовищі / Т. Логвиненко, М. Клим // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 76-80. – ISSN 2308-4634
1251034
  Генкал С. Професійна готовність майбутніх учителів біології до організації проєктної діяльності учнів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 114-126. – ISSN 2312-5993
1251035
  Юрчинська Г. Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-98. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті подається емпірична типологія особистості з різною структурою професійної готовності в ситуації екзистенціального вибору. В статье представлена эмпирическая типология личности с различной структурой профессиональной готовности в ситуации ...
1251036
  Михайлишин Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С11-18. – (Серія педагогічна ; вип. 31). – ISSN 2078-5526
1251037
  Сіроха Л. Професійна готовність як невід"ємна складова успішної професійної діяльності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 87-91. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичний аспект і сутність терміну готовності до праці як складного інтегративного утворення, що характеризує особливий психічний стан, необхідну і вкрай важливу складову успішного професійного життя особистості, що допомагає людині швидше ...
1251038
   Професійна державна служба: що зроблено і що далі? : публічна доповідь про основні результати діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. України ; [ під заг. ред. Т.Мотренка ; упоряд. та відп. ред. А. Вишневський ]. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 40 с.
1251039
  Петренко О.В. Професійна деформація особистості та шляхи профілактики в умовах військової служби / О.В. Петренко; Акад.збройних сил України. – Київ, 1998. – 32с.
1251040
  Кульбач С.О. Професійна деформація працівників міліції як передумова виникнення корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 196-202. – (Юридична ; Вип. 1)
1251041
  Румянцева С.В. Професійна діяльність А.Ц. Мархлевського у культурно-мистецькому просторі України 80-х років XX ст. // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 137-142
1251042
  Древніцький Ю. Професійна діяльність адвоката Володимира Старосольського // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 380-409. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1251043
  Соколов В.Ю. Професійна діяльність бібліотекаря монастирських книгозбірень Cередньовічної Європи: характеристика, функції, особливості // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 2 (28). – С. 7-18. – ISSN 2707-3335
1251044
  Лук"янова Л. Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 119-123. – ISSN 2308-4081


  У статті постулюється думка про концептуалізацію освіти дорослих, її характерні особливості, зокрема ті, що стосуються особистості педагогічного персоналу, який працює з дорослою аудиторією. Обґрунтовано залежність функцій педагогічного персоналу ...
1251045
  Радченко В.М. Професійна діяльність викладачів під час проведення освітньо-моніторингових досліджень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 242-244. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається професійна діяльність викладачів ВНЗ 1-11 рівнів та управління якістю освіти під час проведення освітньо-моніторингових досліджень.
1251046
  Повідайчик М.М. Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки / М.М. Повідайчик, І.Я. Шпонтак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1251047
  Чорна О.Г. Професійна діяльність вчителя фізико-технологічного профілю у системі управління охороною праці в закладі освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 157-161. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1251048
  Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України : питання формування психологічної готовності : монографія / О.О. Акімов ; Дніпропетр. регіон.ін-т держ. управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-173. – ISBN 978-617-673-338-6
1251049
  Рашитова Н. Професійна діяльність державних службовців як об"єкт сучасних наукових досліджень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 227-234.
1251050
  Прокоп Ю. Професійна діяльність євреїв-іноземців в Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 42-44. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується професійна діяльність євреїв-іноземців у Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. Визначено сумарні об"єми єврейських купецьких капіталів, що були інвестовані іноземними вихідцями в економіку Одеси в окремі роки зазначеного ...
1251051
  Качур Б.М. Професійна діяльність менеджерів освіти в умовах полікультурного регіону / Б.М. Качур, М.М. Качур // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 164-168. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1251052
  Семенова А.В. Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 22-28. – ISSN 2078-1687


  Конкретизовано особливості професійної діяльності педагога-Майстра й фахівця-викладача, їх спільні і відмінні риси. Пояснено, що у процесі педагогічної дії, людина (як педагог так й студент) приступає до аналітичного дослідження себе як одиниці - ...
1251053
  Войцехівський М.Ф. Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення / М.Ф. Войцехівський, С.В. Івашньова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 28-39. – ISSN 2312-1548
1251054
  Олійник О. Професійна діяльність прокурора: принцип усності судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 82-90.
1251055
  Зінько О.Я. Професійна діяльність Романа Луцика (1900-1974): бібліотечний, бібліографічний, книгознавчий аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Зінько Оксана Ярославівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1251056
  Павлішак О.Р. Професійна діяльність у горті чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів Австрії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 218-224. – (Педагогіка ; № 2)
1251057
  Чернуха Н.М. Професійна діяльність юриста: теоретичні засади / Н.М. Чернуха, В.С. Рижиков // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 45-48
1251058
  Грицюта Н.М. Професійна етика PR-діяльності: сутність, поняття, принципи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-135. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1251059
  Калакура Я.С. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 15-31. – ISSN 0320-9466
1251060
  Редько О.Ю. Професійна етика в практиці аудиту : стисле керівництво / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА
Ч. 1. – 2012. – 21, [2] с. : табл.
1251061
  Рубан Людмила Олександрівна Професійна етика в процесі творчої саморелізації митця : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Рубан Людмила Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20л.
1251062
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 208, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим.
1251063
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Дис... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Криворучко Світлана Володимирівна; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л. 167-181
1251064
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Криворучко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1251065
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2007. – 244, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7651-72-5
1251066
  Косович В. Професійна етика правника: теоретичні та практичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 5-8
1251067
  Сливка Степан Степанович Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.01 / Сливка Степан Степанович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 167л. – Бібліогр.:л.138-154
1251068
  Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Сливка С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 18л.
1251069
  Осадца О.М. Професійна етика прокурора : [професіоналізм, доброчесність, гідність, відповідальність] : навч.-метод. посібник / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 66, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-65 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7500-66-6
1251070
   Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навчальний посібник / Гол. управ. держ. служби України ; Порогова програма корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) щодо зниження рівня коруп. в Україні ; [відп. за вип. Я. Березовський]. – Київ, 2010. – 68 с.
1251071
  Лаврецький Р.В. Професійна етика соціального працівника в сучасній Польщі / Р.В. Лаврецький, М.Я. Нагірняк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 177-186
1251072
  Овсяннікова О. Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 196-200
1251073
  Шерстюк В.М. Професійна етика судового експерта // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 137-144.
1251074
  Орлова А.М. Професійна етика та імідж бібліотекаря // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 108-111. – ISBN 978-966-350-187-1
1251075
  Мураль Х. Професійна етика та моральний вибір у журналістиці / Х. Мураль, Х. Білограць // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України" : 30 жовт. 2020 р. : збірник матеріалів / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України", наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 75-77. – ISBN 978-966-941-511-0
1251076
  Котирло Т.В. Професійна етика та професійний імідж викладача закладу вищої педагогічної освіти як основа його професійної діяльності // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7945-18-4
1251077
  Кухнюк Д. Професійна етика у віртуальному просторі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 32-33
1251078
  Кузьменко Н.М. Професійна етика у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 107-129. – ISBN 978-966-439-998-9
1251079
  Єлісовенко Ю.П. Професійна етика юриста : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Відкритий міжнар. інститут розвитку людини "Україна"; Юрій Єлісовенко. – Київ, 2002. – 120с. – ISBN 966-7040-06-02
1251080
  Лозовой В.О. Професійна етика юриста / В.О. Лозовой, О.В. Петришин; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2004. – 176с. – ISBN 966-8467-07-8
1251081
  Кацавець Р.С. Професійна етика юриста : навч. посібник / Руслан Кацавець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Алерта, 2022. – 244 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-241. – ISBN 978-617-566-731-6
1251082
  Фурсенко Т.М. Професійна етика як складова організації процесу навчання актуаріїв у Канаді // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 88
1251083
  Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-120
1251084
  Костюк В.В. Професійна журналістська освіта:запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 229-233


  Іn this article violates journalistic domestic problems of modern education. Law of Ukraine "On Higher Education" schools set the task to prepare a competitive specialist. The basic idea of modern research system of journalism education. In particular, ...
1251085
  Гаркавенко Н.О. Професійна зайнятість населення в умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 132-142.
1251086
  Колодяжна О.І. Професійна захворюваність: економіко-статистичний аспект / О.І. Колодяжна, А.М. Нагорна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1251087
  Кобута С.Й. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець 19-го - початок 20-го ст.: історіографічний огляд) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 165-177. – ISSN 2312-1165


  "Розглянуто стан і ключові напрями вивчення питання розвитку української адвокатури на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Проаналізовано наявну історіографічну базу, окреслено основні здобутки сучасних вітчизняних науковців ...
1251088
  Гончаров Г.М. Професійна і гуманістична складові цінності освіти як засоби для підвищення соціального статусу людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 172-177
1251089
  Окса М.М. Професійна і світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у сучасний педагогічній науці / М.М. Окса, Л.П. Добровольська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 179-186. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1251090
  Коваленко Н. Професійна ідентифікація майбутніх учителів в умовах глобальних викликів: на прикладі пандемії COVID-19 // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 190-201. – ISSN 2312-5993
1251091
  Вірна Ж.П. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень для діагностики усвідомлення професійного образу // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.21-24
1251092
  Линенко А.Ф. Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 72-76. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1251093
  Кузьміна І.П. Професійна ідентичність майбутніх фахівців // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 102-106. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1251094
  Бущак Г. Професійна ідентичність практичного психолога системи освіти: суперечності та перспектива // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 42-45
1251095
  Тюпля О.В. Професійна ідентичність соціального працівника / О.В. Тюпля, А.Є. Мазарська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 120-128
1251096
  Зливков В.Л. Професійна ідентичність та особистість педагога : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Зливков. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-135-3
1251097
  Волошина В.В. Професійна ідентичність як детермінанта психологічного здоров"я майбутнього психолога // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 13-21. – ISSN 2227-1376
1251098
  Овсяннікова Я. Професійна ідентичність як одна із основних складових професійного становлення майбутніх офіцерів ДСНС / Я. Овсяннікова, А. Чабань // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 1 (65). – С. 79-85. – ISSN 2617-6858
1251099
  Супрун В.М. Професійна іміджкомунікація : навч.-метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18
1251100
  Давидова І. Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано становлення інформаційної діяльності, визначено вектор її подальшого розвитку в інформаційному суспільстві
1251101
  Путро А.О. Професійна іншомовна компетентність студентів: аналіз тексту (Частина І) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 137-143. – ISSN 2312-4679
1251102
  Карамушка Т.В. Професійна кар"єра аспірантів: сутність, етапи та види здійснення // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 45-46
1251103
  Малик Г. Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 26-33. – ISSN 2076-9326
1251104
  Хижинський В.В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини XX ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Хижинський Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1251105
  Цехмістер Я. Професійна клініко-фармацевтична компетентність лікарів: післядипломний етап становлення / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 74-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251106
  Корякін О. Професійна комінукативна компетентність викладача звукорежисури у сучасній вищій школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 58-69. – ISSN 2312-5993
1251107
  Білик Р.М. Професійна компетентність - головний показник якості підготовки майбутнього фахівця охорони праці // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 34-42. – ISSN 2074-8922
1251108
  Теловата М.Т. Професійна компетентність викладача вищого економічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської дяльності // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 152-161
1251109
  Москаленко А.М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність підвищення вимог до професійної компетенції викладачів вищих навчальних закладів, визначено її складові; розроблено критерії та показники, які дають змогу визначити рівень професійної компетентності.
1251110
  Кузьміна М.О. Професійна компетентність викладача сучасного закладу вищої освіти та виховна робота зі студентами як найважливіші елементи підготовки професійно-компетентних кадрів // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 126-130. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1251111
  Долгопол О.О. Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 50-63. – ISSN 2074-8167
1251112
  Балабін В.В. Професійна компетентність військового перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 20-23. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
1251113
  Ткаченко В.М. Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенцій / В.М. Ткаченко, Є.О. Черевань // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 160-165. – ISSN 2413-1571
1251114
  Сухара І.В. Професійна компетентність кадрів екологічної сфери як об"єкт державної кадрової політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 100-107. – ISSN 2220-1394
1251115
  Алюшина Н. Професійна компетентність кадрового корпусу державної служби як необхідна умова її ефективності // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 23-34.
1251116
  Малая Ю. Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 143-151. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто управлінську компетентність керівника навчального закладу, дано визначення управлінської комнетентності, показані головні її складові, з"ясовано основні засади модернізації управлінської діяльності керівника інноваційного освітнього ...
1251117
  Мась Н.М. Професійна компетентність майбутніх військових психологів як психолого-педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз основних підходів щодо розуміння проблеми професійної компетентності майбутніх військових психологів та акцентується увага на її формування у процесі їх підготовки у вищих навчальних закладах The article provides the analysis ...
1251118
  Боярчук Н.К. Професійна компетентність майбутніх економістів як проблема теорії та практики вищої школи // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 125-133
1251119
  Олійник Л.В. Професійна компетентність майбутніх офіцерів-зв"язківців: психолого-педагогічний аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 166-171


  В даній статті розглядається психолого-педагогічний аспект професійної компетентності майбутніх офіцерів-зв’язківців. Розкриті шляхи реалізації формування професійної компетентності особистості курсанта. В данной статье рассматривается ...
1251120
  Гирка І.В. Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики у контексті модернізації педагогічної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1251121
  Павлова Н. Професійна компетентність майбутнього вчителя інформатики як предмет науково-методичних досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 54-60. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1251122
  Самарук Н. Професійна компетентність майбутнього математика та її складові / Н. Самарук, О. Поплавська // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 146-152. – ISSN 2309-9127
1251123
  Савченко В. Професійна компетентність майбутнього педагога як актуальна проблема вищої освіти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 212-213
1251124
  Монашненко А.М. Професійна компетентність майбутнього перекладача та ії складові // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 4 (115). – C. 110-113. – ISSN 1997-9266
1251125
  Підгурська В. Професійна компетентність молодого керівника навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 59-63
1251126
  Сторонська О. Професійна компетентність педагога в умовах цифровізації освіти / О. Сторонська, М. Воробель // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 10 (218), жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2308-4634
1251127
  Плюхіна Н. Професійна компетентність педагога як основа ефективності педагогічного процесу / Н. Плюхіна, В. Нікітіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 168-181. – ISSN 2077-1827
1251128
  Гусленко І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2411-1317
1251129
  Клімова А.М. Професійна компетентність персоналу як складова успіху туристичного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 115-121 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1251130
  Охріменко С.С. Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 90-96. – ISSN 1992-4437
1251131
  Бондаренко Г.Г. Професійна компетентність соціального педагога // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 79-85. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1251132
  Мищишин І. Професійна компетентність сучасного менеджера освіти / І. Мищишин, Х. Калагурка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
1251133
  Чорнобай В.Г. Професійна компетентність та її складові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 409-414. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються види професійної та інших різновидів компетентностей, які виробляються протягом навчання та подальшої професійної діяльності. Проаналізовано мету навчання іноземних мов, появу, вироблення та використання набутих компетентностей; ...
1251134
  Барна О.С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти - базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О.С. Барна, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 63-68. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1251135
  Варава О.Б. Професійна компетентність та професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи: дилема сучасності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-57. – Бібліогр.: с. 55-56. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1251136
  Яблочнікова І.О. Професійна компетентність та професійні компетенції : дискусії наукоців та професіоналів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 167-174. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1251137
  Гаврилюк Н. Професійна компетентність та самореалізація студентів як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 62-66. – ISSN 2308-4634
1251138
  Сергійчук О.М. Професійна компетентність у вищій педагогічній освіті - від теорії до практики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 183-193. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1251139
  Хоменко А.В. Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г.Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 16-23. – ISSN 2045-146X
1251140
  Тарасова В. Професійна компетентність фахівця, як фактор розвитку суспільства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 380-389. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1251141
   Професійна компетентність як ключовий показник ефективності в системі забезпечення якості освіти / Є.Ю. Литвиновський, П.А. Савков, О.В. Мірошніченко, В.М. Гапьюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 251-259


  Стаття присвячена визначенню ключового показника ефективності в системі забезпечення якості освіти. На основі аналізу компетентністного підходу до організації освіти робиться висновок про те, що рівень оволодіння окремими професійними компетентностями ...
1251142
  Куркіна С.В. Професійна компетентність як фактор здатності до праці / С.В. Куркіна, В.М. Журавльов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 120-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251143
  Контимирова В. Професійна компетентність як чинник формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 157-170. – ISSN 2077-1827
1251144
  Мудрик А.Б. Професійна компетентність: теоретичні аспекти дослідження // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 185-195


  У статті розглянуто актуальні питання професійної компетентності та професіоналізму, проаналізовано основні сучасні підходи до вивчення означеного феномену. Основну увагу приділено визначенню і тлумаченню суті понять «компетентність» та «професійна ...
1251145
  Ніколенко А.Г. Професійна компетенція викладача перекладу і специфіка підготовки перекладачив ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 84-91. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1251146
  Бевзюк І.М. Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора : навч. посібник / І.М. Бевзюк, Л.М. Ширяєва ; М-во освіта і наука України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-223. – ISBN 978-617-566-290-8
1251147
  Москаленко О. Професійна комунікація авіаційних фахівців як об"єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження / О. Москаленко, І. Демченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 432-437. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано поняття «комунікація» та «професійна комунікація» як важливі елементи спілкування для обміну професійною інформацією; розкрито особливості англомовної підготовки льотного й диспетчерського складу зумовлені специфікою ...
1251148
  Марусинець М. Професійна комунікація в координатах теоретичних і прикладних дослідженнях // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 69-79. – ISSN 2077-1827
1251149
  Гуменна І.Р. Професійна комунікація у медичній практиці // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 68-69
1251150
  Олександренко К.В. Професійна креативність як показник "мiри" розвитку діяльності викладача іноземної мови / К.В. Олександренко, Н.Є. Гоцуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-113. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться аналіз професійної креативності викладача іноземної мови та необхідність її розвитку через реалізацію творчого потенціалу особистості завдяки подоланню предметно-операціональних бар"єрів. The analysis of the professional ...
1251151
  Вонс Н. Професійна креативність: соціально-психологічний аналіз // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 125-126. – ISSN 1810-2131
1251152
  Фільштейн Л.М. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців / Л.М. Фільштейн, В.М. Журавльов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 12-18. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  У статті обгрунтвано необхідність формування професійної культури майбутніх фахівців як невід"ємної складової їхньої загальної культури. Подано різні наукові підходи до визначення сутності і структури досліджуваного феномена. Проаналізовано функції ...
1251153
  Щербань Л. Професійна культура економіста: теоретичні аспекти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 234-236
1251154
  Миколаєнко Н. Професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа: від теорії до практики // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 200-203. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (42)). – ISSN 2663-6840
1251155
  Іванов В. Професійна культура майбутнього журналіста / В. Іванов, Т. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-136. – (Журналістика ; Вип. 2)
1251156
  Панькевич О.О. Професійна культура майбутнього журналіста: аксіологічний аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 2409-9805


  Мета статті полягає у виявленні особливостей застосування кейс-методів для підвищення професійної культури студентів-журналістів у закладах вищої освіти в аксіологічному аспекті. У роботі використано комплекс дослідницьких методів, зокрема при вивченні ...
1251157
  Кучинська І. Професійна культура науково-педагогічного працівника вищої школи: ключові ціннісні орієнтири // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 71-78
1251158
  Третяк О.М. Професійна культура особистості в психологічній освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 250-255. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1251159
  Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції / С.С. Сливка. – Львів, 1995. – 92с.
1251160
  Мащенко Н.І. Професійна культура студентів політехнічного вузу як чинник становлення професіонала нового типа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 184-189. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 3 (27))
1251161
  Ротар В. Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху / В. Ротар, К. Пасинчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 56-60. – ISSN 2308-4634
1251162
  Сливка С. Професійна культура юриста : (теоретико-методологічний аспект) / С. Сливка. – Львів : Світ, 2000. – 336с. – ISBN 5-7773-0429-х
1251163
  Аронов Я. Професійна культура юриста та ії значення у юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Аронов Ян ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1251164
  Корнещук В. Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 132-135. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1251165
  Кантемирова Р.М. Професійна культура як складова компетентності майбутнього фахівця медійної галузі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 70-75. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1251166
  Рик О. Професійна лексика. Терміни. Роль фразеологізмів у професійному мовленні // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 46-49
1251167
  Куплевацька Л.О. Професійна лінгвокомунікативна компетентність викладача в контексті міжкультурної комунікації // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 79-92. – ISSN 2073-4379
1251168
  Кравець Р. Професійна майстерність викладача іноземної мови як запорука всебічного розвитку особистості здобувача вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 13-19. – ISSN 2308-4634
1251169
  Нинюк І. Професійна майстерність державних службовців та проблеми її формування // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.399-408
1251170
  Нетребенко А. Професійна майстерність має зростати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 33 : фото
1251171
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81- 88. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено висновок про вплив реформування ...
1251172
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентства як передумова професійних деформацій // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 77-80. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1251173
   Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 751, [1] с. : іл. – Текст укр., частк. пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1251174
  Бахов І.С. Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І.С. Бахов ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2013. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-272. – ISBN 978-617-02-0114-0
1251175
  Філіппова Л. Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
1251176
  Шпекторенко І.В. Професійна мобільність державного службовця : монографія / І.В. Шпекторенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 242 с. – ISBN 978-966-7455-92-7
1251177
  Бахмат Н.В. Професійна мобільність майбутніх фахівців сфери туризму // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 40-52. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1251178
  Сайфудінова О.В. Професійна мобільність молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сайфудінова Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1251179
  Сушенцева Л. Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг / Л. Сушенцева, Г. Шевчук, Л. Дольнікова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634


  Обгрунтовано, що зміни в економічному і суспільно-політичному житті країни значно підвищили вимоги до професійно-особистісного розвитку викладача і актуалізували проблему професійної мобільності педагога. Визначено сутність професійної мобільності ...
1251180
  Мочан Т.М. Професійна мобільність та її вплив на особистісний розвиток фахівця // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 130-132. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1251181
  Фринцюк В. Професійна мобільність у підготовці майбутніх докторів філософії / В. Фринцюк, І. Герасимова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 167-172. – ISSN 2307-4906


  Визначається сутність професійної мобільності та її значення у підготовці в педагогічних університетах майбутніх докторів філософії.
1251182
  Дячок Н.В. Професійна мобільність як індикатор якості освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 157-163. – ISSN 2227-2844
1251183
  Соколова С.В. Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 75-85. – ISSN 2304-4470
1251184
  Прохоренко Т.Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1251185
  Ісламова О. Професійна мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом: вітчизняний та європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Педставлено узагальнення вітчизняного та європейського досвіду щодо сутнісно-понятійних уявлень про профе- сійну мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом. Зроблено висновок про те, що професійна мобільність безпосередньо ...
1251186
  Прончук А.В. Професійна мобільність: мода чи необхідність // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 141-145
1251187
  Докучина Т.О. Професійна мобільності фахівців спеціальної освіти у контексті міждисциплінарного дискурсу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 86-89. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1251188
  Зоря Г. Професійна мова журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-26. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про термінологічні позначення професійної мови журналістики. Названо терміни-синоніми, розглянуто підходи до вивчення спеціалізованої лексики світових термінів, а також професійні сленгізми. Говорится о терминологических обозначениях ...
1251189
  Бондар Ю. Професійна мова як засіб видавничої комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті порушуються питання використання фахової (спеціальної) мови видавничої сфери, аналізуються її функції, зокрема як засобу комунікації, розглядаються місце та роль мовної компетенції у професійному становленні та зростанні. В статье поднимаются ...
1251190
  Винник-Остапишин Професійна мораль і моральність сучасного журналіста // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 108-114. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
1251191
  Гуляк У. Професійна мотивація військовослужбовців: досвід іноземних армій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 3 (67). – С. 47-55. – ISSN 2617-6858
1251192
  Павлова О.Г. Професійна мотивація як педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1251193
  Фішер Т. Професійна музична освіта Галичини в період німецької окупації Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 134-146. – ISSN 2310-0583
1251194
  Колеснікова І.А. Професійна назва і закон асиметричного дуалізму мовного знака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 61-64
1251195
  Рижикова М.Д. Професійна належність мовця як чинник формування англомовного лаудативного дискурсу (на прикладі рецензій на книги) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 290-297. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається вплив соціального статусу мовця на об’єкт і вибір мовних засобів лаудації в англомовних рецензіях на книги. Аналізується роль професійної належності мовця у виборі об’єкту похвали та визначаються відповідні мовні засо би, які ...
1251196
  Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб"єкта злочину / В. Нікітенко, А. Ландіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 117-124. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1251197
  Тірбах Л.В. Професійна нерівність та гендерні особливості на ринку праці / Л.В. Тірбах, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 120-126. – ISSN 2306-546X
1251198
   Професійна орієнтація : підручник [для студентів ВНЗ] / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 237-239. – Бібліогр.: с. 236 та в кінці розд. – ISBN 978-966-189-333-6
1251199
  Москалик Г. Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 28-34. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано основні характеристики філософії професійної орієнтації особистост і в системі ринкових трансформацій.
1251200
  Волощук О.О. Професійна орієнтація жінок: шляхи подолання гендерної нерівності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розкрито деякі гендерні проблеми освітньої сфери в сучасному українському суспільстві, які є надзвичайно актуальними для суспільства, що трансформується, через те, що найбільш незахищеною частиною населення, яка страждає від безробіття, різних форм ...
1251201
  Клімов Г.І. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи / Г.І. Клімов. – Київ, 1995. – 180с.
1251202
  Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи : курс лекцій : навч. посібник / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – ISBN 978-966-194-122-8
1251203
   Професійна орієнтація учнів. – 2-е, доп. і перероб. – К., 1971. – 196с.
1251204
  Ніколенко Д.Ф. Професійна орієнтація учнів і вибір ними спеціальності. / Д.Ф. Ніколенко. – Київ, 1954. – 36с.
1251205
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н. І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
1251206
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
1251207
  Кулінченко О.С. Професійна орієнтація як соціальне явище // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 4-11. – ISSN 2415-8011
1251208
   Професійна освіта : науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України ; Науково-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищення кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-337-8
№ 1/2 (42/43). – 2014. – 434 с.
1251209
  Горська С. Професійна освіта // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 2-3 : фото


  30 жовтня 2015 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". У зборах взяли участь завідувач відділу з питань освіти і науки Головного департаменту з питань ...
1251210
   Професійна освіта в маркетингу: освітньо-кваліфікаційні вимоги : Матеріали робочого семінару ВГО "Українська асоціація маркетингу", м. Київ, 23-24 червня 2005 року. – Київ, 2005. – 68с.
1251211
  Шимченко Л.А. Професійна освіта в системі становлення ціннісних орієнтацій українського суспільства / Л.А. Шимченко, Р.В. Гордєєв, О.А. Бабак // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 81-86. – ISSN 2306-546X
1251212
  Соловйова Т.М. Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 161-171. – ISBN 978-966-644-413-7


  В другій половині ХІХ ст. у становленні професійної освіти в Україні відбулися позитивні зрушення: було закладено основи спеціальної професійної освіти, створено середні реальні училища, відкрито ряд спеціальних навчальних закладів. Оскільки ...
1251213
  Романов А.Д. Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 110-115. – ISSN 2222-4459
1251214
  Боярська-Хоменко Професійна освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 50-х-70-х роках ХХ століття / Боярська-Хоменко, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 39-47. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1251215
  Рудницька Н.В. Професійна освіта євреїв Волині у ХІХ - на ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.123-132. – ISSN 0130-5247
1251216
  Леу С. Професійна освіта за дуальною системою у Німеччині // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1251217
  Бородієнко О. Професійна освіта і навчання в Ізраїлі: осмислення досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-644-365-9
1251218
  Леу С.С. Професійна освіта і навчання Великої Британії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 69-75. – ISSN 1562-529Х
1251219
  Буртовий Р. Професійна освіта і підготовка майбутніх морських офіцерів крізь призму законодавчих та нормативних документів // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 13-18. – ISSN 2616-650X


  Окреслено основні положення законодавчих документів у сфері вищої освіти, професійної військової освіти; основні положення військових документів (стратегії, концепції) щодо професійних компетентностей майбутніх морських офіцерів, зокрема ...
1251220
  Янковська Л.А. Професійна освіта кадрів у системі менеджменту на промисловому підприємстві // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-47.
1251221
   Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251222
  Макарчук О. Професійна освіта робітництва Східної Галичини в кінці ХІХ – на поч. ХХ століть: досвід для сьогодення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто організацію системи професійної освіти в Галичині в територіальних рамках Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на поч. ХХ ст. (в т. ч. на матеріалах тогочасної преси) з урахуванням історичного досвіду реформування професійної освіти. ...
1251223
  Боков О.В. Професійна освіта та її вплив на інноваційний розвиток вітчизняного ринку праці / О.В. Боков, Л.В. Страшко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 107-113. – (Серія державне управління)
1251224
   Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Київський університет, 2004. – 268с.
1251225
  Юрченко Н.С. Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 313-318. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1251226
  Салтан Н.М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 - на початку 30-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 166-168. – ISBN 978-966-493-676-4
1251227
  Шулікін Д. Професійна освіта: адаптуватися до нових реалій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1251228
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-413-7
Вип. 1. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1251229
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-413-7
Вип. 2. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251230
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 3. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251231
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 4. – 2016. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251232
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 5/1. – 2017. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251233
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251234
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7/1. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251235
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksyztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2-е вид. – Київ ; Ченстохова : ВІПОЛ, 2000. – 486 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 2). – ISBN 83-7098-672-2
1251236
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ : Вид-во Вищої педагогічної школи у Ченстохові, 2001. – 524с. – (Польско-український, українсько-польский журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 3). – ISBN 83-7098-552-1
1251237
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ, 2003. – 567s. – (Польсько-український журнал, Українсько-польський ; 4). – ISBN 83-7098-672-2
1251238
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2003. – 294 s. – Статті пол. та укр. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 5). – ISBN 83-7098-537-8
1251239
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Київ ; Ченстохова : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2004. – 355 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 6). – ISBN 83-7098-861-Х
1251240
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2005. – 312 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 7). – ISBN 83-7098-915-2
1251241
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2006. – 334 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 8). – ISBN 83-7098-963-2
1251242
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2008. – 416 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 10). – ISBN 978-83-7455-048-2
1251243
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2009. – 389 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 11). – ISBN 978-83-7455-111-3
1251244
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовою
1251245
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовою
1251246
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 4. – 2013. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1251247
  Шулікін Д. Професійна освіта: проблеми та шляхи вирішення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – C. 8-9. – ISSN 2219-5793
1251248
   Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : збірник наук. праць / за ред. І.А. Зязюна ; МОН України ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Харків : НТУ ХПІ, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-593-744-9
1251249
  Ничкало Н.Г. Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв"язку в умовах ринкової економіки // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 33-46
1251250
  Коноплицька А.І. Професійна педагогіка як посередник у формуванні фахівців з IT-спеціальностей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – Вип. 2 (18). – С. 107-109. – ISSN 2313-0431
1251251
  Берещук М. Професійна педагогічна майстерність викладача в умовах модернізації вищої освіти / М. Берещук, Ю. Бархаєв, Г. Стадник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-38. – ISSN 1562-529Х
1251252
   Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід : монографія / [Дубасенюк О.А. та ін. ; за ред. О.А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 387, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 386-387. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-485-084-8
1251253
  Бочелюк В.Й. Професійна переорієнтація та перенавчання як імпліцитний вихід із криз розвитку дорослого віку / В.Й. Бочелюк, М.С. Панов // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ, 2020. – № 1 (17). – С. 21-42. – ISSN 2226-4078
1251254
  Федоренко О.І. Професійна підготовіка працівників ОВС до профілактично - виховної роботи з підлітками // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.49-54
1251255
  Рокіцька Н.В. Професійна підготовка "євровчителя" XXI століття: пріоритети Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 50-59. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1251256
  Максименко Т.М. Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 172-186. – ISBN 978-966-698-252-5
1251257
  Онищенко Г.О. Професійна підготовка бакалаврів з комп"ютерних наук в аграрних університетах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 372-378. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1251258
  Дзюба М.І. Професійна підготовка бакалаврів з міжнародних відносин в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук :13.00.04 / Дзюба Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1251259
  Брандибура І. Професійна підготовка бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу: теорії, концепції, підходи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 137-141. – ISSN 2308-4634
1251260
  Марціхів Х. Професійна підготовка бакалаврів у галузі журналістики: досвід університетів США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 148-152. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1251261
  Прищепа Т. Професійна підготовка болгар в Київському університеті Святого Володимира (друга половина ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-50. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні особливості професійної підготовки болгар у навчальних закладах Російської імперії. Визначено передумови навчання майбутніх болгарських державно-чиновницьких кадрів у навчальних установах імперії. В статті аналізуються ...
1251262
  Бурда Т.М. Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 141-147. – ISSN 2218-0567
1251263
  Гулай О.І. Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 10 (151). – C. 125-130. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  " Институт Конфуция" на базе Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
1251264
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка викладача вищої школи в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 36-41. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1251265
  Коземірова А. Професійна підготовка викладачів гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки викладачів гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти Німеччини. Розглянуто проблеми та особливості основних компетентностей, які формуються у викладачів гумані- тарних дисциплін під час ...
1251266
  Пилипчук М. Професійна підготовка викладачів перекладу в закладах вищої освіти України // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 42-47. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1251267
  Зінченко А.Л. Професійна підготовка випускників до організацій соціального партнерства в сфері суспільного виробництва: європейській досвід // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251268
  Григоренко Т. Професійна підготовка вчителів-філологів в американських закладах вищої освіти / Т. Григоренко, В. Коваль // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 36-44. – ISSN 2307-4906
1251269
  Стельніков В. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 27-30. – ISSN 2075-1478
1251270
  Биндас О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 183-189. – ISSN 2308-4081
1251271
  Корольова Л. Професійна підготовка вчителів іноземної мови в університетах Румунії: використання автентичних матеріалів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7263-79-0
1251272
  Мойко О. Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 103-109. – ISSN 2308-4634
1251273
  Огієнко О. Професійна підготовка вчителів у навчальних закладах США і Канади: тенденції розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 225-235. – ISSN 2312-5993
1251274
  Вишневська Е. Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі європейського інтеграційного процесу / Ева Вишневська ; [наук. ред. В.Т. Лозовецька]. – Київ : АртЕк, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-424. – ISBN 978-617-7264-06-3
1251275
  Радченко Ю.Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Украіни ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1251276
  Ситник О. Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251277
  Войтович А.Ю. Професійна підготовка вчителя нової української початкової школи: соціокультурний вимір // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 38-57. – ISBN 978-617-10-0462-7
1251278
  Люріна Т.І. Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 978-966-171-498-3
1251279
  Гончарук С.Т. Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби / С.Т. Гончарук, І.В. Олійник // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1251280
  Чекаленко Л.Д. Професійна підготовка дипломатів, фахівців з міжнародних відносин : схема компетентностей таблиці-матриці (проект) / розробник: Заслуж. діяч науки і техніки України, д-р політ. наук, дипломат, начальник відділу проф. Чекаленко Людмила Дмитрівна ; Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України. – Київ : ЛАТ&К, 2019. – 75, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7061-93-8


  У пр. № 1733624 напис: Від авторки з повагою /Підпис/
1251281
  Троян В. Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській республіці // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 85-95. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1251282
  Литвинська С. Професійна підготовка документознавців у закладах вищої освіти України / С. Литвинська, А Сібрук // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – Вип. 10. – C. 334-359. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1251283
  Поддубей О.В. Професійна підготовка дорослих у технічних університетах італійської республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Поддубей Олена Вікторівна ; Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1251284
  Тригуб І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов"янських східно-європейських країнах. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 72-78. – ISSN 2078-1687
1251285
  Славопас О. Професійна підготовка жінок Галичини ( початок XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 32-35
1251286
  Колесник Н.Є. Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну / Н.Є. Колесник, О.П. Поліщук, Н.М. Краснова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 49-53. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1251287
  Шумовецька С.П. Професійна підготовка і розвиток лідерського потенціалу співробітників прикордонних служб США та європейських країн // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 94-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1251288
  Рудницька Н.А. Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудницька Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1251289
  Жук О.І. Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 2 (8). – С. 83-87
1251290
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка інспекторів з охорони праці у галузі освіти: системно-діяльнісний підхід // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 10-14. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251291
  Лупячек В.Е. Професійна підготовка керівних кадрів для управління освітою в умовах магістратури: світові практики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 119-124. – (Педагогічні науки)


  У роботі висвітлено особливості процесу професійної підготовки керівних кадрів для системи освіти в умовах магістратури в деяких англомовних країнах світу, проаналізовано зміст відповідних навчальних планів та інші підходи до організації навчального ...
1251292
  Гончаренко О. Професійна підготовка магістрантів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. Гончаренко, А. Брехунець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 23-28. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1251293
  Брайко Б.В. Професійна підготовка магістрів з кібербезпеки в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Брайко Богдан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1251294
  Нагорна О. Професійна підготовка магістрів за програмою "Міжнародні судові процеси і арбітраж" у Цюріхському університеті // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 105-109. – ISSN 2309-9127
1251295
  Гунько Л. Професійна підготовка магістрів прикладної лінгвістики у ВНЗ України та Китаю: порівняльний аналіз узагальненого досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-644-365-9
1251296
  Бобрицька В.І. Професійна підготовка магістрів у галузі освіти в Україні: сучасні виклики, проблеми, знахіди // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1251297
  Дубасенюк О. Професійна підготовка магістрів у процесі вивчення основ андрагогіки // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 379-382. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1251298
  Петришина О.І. Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти / О.І. Петришина, М.О. Сокол, Г.М. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 151-154. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1251299
  Паласюк Б.М. Професійна підготовка магістрів фармації в університетах Австрії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 3 (97). – C. 47-50. – ISSN 1681-2751
1251300
  Горшкова Г. Професійна підготовка майб утніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ: зарубіжний досвід // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 113-119. – ISSN 2078-1687
1251301
  Граматик Н. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів природничих наук: структурно-компонентний склад предметної компетентності з біології // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 198-210. – ISSN 2414-5076
1251302
  Демченко Л.В. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1251303
  Добош О.М. Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 93-97. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються питання професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до викладацької діяльності в закладі вищої освіти в процесі асистентської практики. Визначені комплекс знань і вмінь, що повинні бути сформовані в ...
1251304
  Боросенко А. Професійна підготовка майбутніх вчителів засобами інформаційних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 170-172
1251305
  Кобюк Ю. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в Австралії та Україні: спільне і відмінне // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
1251306
  Акірі І. Професійна підготовка майбутніх вчителів у контексті трансдисциплінарної парадигми // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 52-55. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1251307
  Чирчик С. Професійна підготовка майбутніх дизайнерів як загально-педагогічний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1251308
  Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 65-70. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
1251309
  Лянной Ю.О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект : монографія / Ю.О. Лянной ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-493. – ISBN 978-966-698-224-0
1251310
  Багно Ю. Професійна підготовка майбутніх магістрів освіти в умовах дуального навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 42-55. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1251311
  Зігунов В.М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зігунов Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1251312
  Демянчук М.Р. Професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи як педагогічна проблема // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 78-80
1251313
  Безбородих С.М. Професійна підготовка майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 42-48. – ISSN 2227-2844
1251314
  Кулик О. Професійна підготовка майбутніх перекладачів в епоху штучного інтелекту // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Товкун Л.П., Шапран Ю.П. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 3. – С. 48-56. – ISSN 2786-6319
1251315
  Поясок Т. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання. / Т. Поясок, О. Беспарточна, В. Скрипник // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 34-42. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1251316
  Зюман Г.Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів з урахуванням класифікації сфер їх професійної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 45-52. – ISSN 1995-0519
1251317
  Курінна Л.В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти: теорія питання // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 134-137. – ISBN 978-966-698-291-2
1251318
  Юрійчук Н. Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 215-225
1251319
  Подковирофф Нанушка Татьяна Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Подковирофф Нанушка Татьяна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1251320
  Рудик А.В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудик Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1251321
  Шишенко І.В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики: проблема формування критичного мислення / І.В. Шишенко, Т.Д. Лукашова, Я.О. Чкана // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 319-323. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1251322
  Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка О.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1251323
  Біницька К. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти в університетах Чеської Республіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 70-75. – ISSN 2308-4634
1251324
  Котун К.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котун Кирил Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1251325
  Крищук В.Л. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 97-103. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1251326
  Манченко Т.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізики до організації дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх закладів / Т.О. Манченко, М.С. Маріна, О.Х. Тадеуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 55-63. – ISSN 2414-5076
1251327
  Єфремова О.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання мультимедійних засобів навчання / О.І. Єфремова, З.Н. Курлянд // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 65-72. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена питанню професійної підготовки майбутніх учителів до використання мультимедійних засобів навчання. Зокрема, висвітлюються деякі психолого-педагогічні проблеми використання мультимедійної дошки Smart Board та відповідного програмного ...
1251328
  Гринченко І.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європейських країн // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 39-50. – ISSN 2312-1548
1251329
  Алєксєєв О.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури на засадах людиноцентризму у контексті збереження здоров"я учнів-ської молоді // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 8-9
1251330
  Лиховид О.Р. Професійна підготовка майбутніх учителів: зарубіжний досвід // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 97-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1251331
  Жорнова О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
1251332
  Тітаренко І. Професійна підготовка майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з метою формування їх конфліктологічної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 128-132. – ISSN 2308-4634
1251333
  Фастівець А. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 77-82. – ISSN 2075-1478
1251334
  Чепурна Н. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в закладах вищої освіти України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 102-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1251335
  Желанова В.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ: контекстній підхід // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 74-83. – ISSN 2227-2844
1251336
  Рябець І.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв"язків з громадськістю у ВНЗ України: етапи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 21-25. – ISSN 1996-5931


  У статті сформульовано основні етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв"язків з громадськістю в історичному плані та сформульовано критерії, за якими визначалися ці основні етапи.
1251337
  Богдадюк М.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах Західної України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Богдадюк Мар"яна Володимирівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1251338
  Лоза Т.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців різних спеціальностей засобами фізичного виховання / Т.О. Лоза, В.В. Затилкін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 132-134. – ISBN 978-966-698-290-5
1251339
  Ковчина І.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі охорони здоров"я в умовах університетської освіти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 5-12. – ISSN 2415-8011


  "У статті аналізуються теоретичні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони здоров"я в умовах університетської освіти."
1251340
  Плачинда Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті євроінтеграції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 70-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1251341
  Кишенко Г.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців у сучасних економічних умовах (результати соціологічних досліджень) / Г.І. Кишенко, М.А. Нахабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто думку викладачів та студентів щодо впливу різних форм навчання на становлення майбутнього фахівця. Простежено динаміку змін пріоритетів щодо майбутньої діяльності та професійно-особистісних якостей фахівця.
1251342
  Ребуха Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців управління закладами освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 113-124
1251343
  Багорка А.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Багорка Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1251344
  Русаченко Н.П. Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 71-74. – ISSN 2078-1687


  Зазначено, що модернізація системи вищої освіти істотно змінює акценти у сфері фахової підготовки лінгвістів. Підкреслено потребу запровадження в навчальний процес ВНЗ лінгвістичних курсів, зорієнтованих на використання можливостей акмеології. Подано ...
1251345
  Романенко Т.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики та фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 47-51. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251346
  Кобюк Ю.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті використання творчої спадщини А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С.132-134. – ISBN 978-966-698-257-8
1251347
  Іваницький О.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища / Олександр Іваницький ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-599-453-4
1251348
  Бєлікова В. Професійна підготовка майбутнього спеціаліста ХХІ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 245-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1251349
  Білавич І.В. Професійна підготовка медичних працівників крізь призму здобутків українського лікарського руху в Галичині початку ХХ сторіччя // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 24-27
1251350
  Білоусова Н.А. Професійна підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білоусова Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1251351
  Білик Л. Професійна підготовка медичних фахівців в аспекті фізичної реабілітації / Л. Білик, Ю. Шапран // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Товкун Л.П., Шапран Ю.П. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 3. – С. 9-15. – ISSN 2786-6319
1251352
  Бєлкін І.В. Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6814
1251353
  Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик XXI століття / Л.А. Пашко, С.А. Кіндзерський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-34. – Бібліогр.: 6 назв
1251354
   Професійна підготовка менеджерів для удосконалення системи управління національної безпеки України / Н.М. Рідей, Н.М. Титова, О.М. Слабецкий, О.С. Козлюк // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 193-218. – ISBN 978-617-8007-63-8
1251355
  Джус О. Професійна підготовка молоді на курсах Української селянської спілки (Чехо-Словацька республіка) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7263-79-0
1251356
  Ілясова Ю. Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – C. 161-167. – ISSN 2308-4081
1251357
  Чепель О. Професійна підготовка парламентаріїв України та зарубіжних країн: порівняльне-правове дослідження // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 49-58. – ISSN 1561-4999
1251358
  Хмельницька О. Професійна підготовка педагога до практичної реалізації ідеї Нової української школи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 211-225. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1251359
  Плахотнік О.В. Професійна підготовка педагогів-геоекологів / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 248с. – ISBN 966-7769-14-3
1251360
  Смолінчук Л.С. Професійна підготовка педагогів-інструкторів в авіаційних закладах освіти на основі компетентнісного підходу та з використанням інноваційних освітніх технологій / Л.С. Смолінчук, О.В. Алпатова, Н.Б. Литвинчук // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 220-222. – ISBN 978-617-8219-05-5
1251361
  Гляненко К.А. Професійна підготовка педагогів в умовах оновлення змісту освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 17-22. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477


  У статті розглянуто професійну підготовку педагогів в умовах оновлення змісту освіти. Зазначено основні категорії, які необхідні сучасному педагогу (контент-менеджер предметних знань, організатор пізнавальної активності здобувачів освіти, конструктор ...
1251362
  Молоков Д. Професійна підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 119-126. – ISSN 2077-1827
1251363
  Шапран О. Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються стратегічні напрями розвитку регіональних університетських комплексів, які забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів. Аналізується досвід створення та функціонування університетського комплексу при ДВНЗ ...
1251364
  Лисенко О.А. Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лисенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1251365
  Зінукова Н.В. Професійна підготовка перекладача у закладах вищої освіти: формування фахової компетентності усного перекладача // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 92-95. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251366
  Скиба К.М. Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 45-51. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1251367
  Олексієнко Л.О. Професійна підготовка перекладачів в умовах формування загальноосвітнього європейського простору // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 88-95. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1251368
  Ісаєва І.Ф. Професійна підготовка персоналу федеральної поліції Німеччини вищої ланки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 111-114. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1251369
  Коркішко О. Професійна підготовка практичного психолога в контексті актуальних проблем вищої освіти / О. Коркішко, Л. Зінченко, А. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 1. – С. 32-39. – ISSN 2077-1827
1251370
  Мельник Ж.В. Професійна підготовка працівників соціальної сфери до роботи з сім"єю у вищих навчальних закладах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 141-142
1251371
  Таран О.М. Професійна підготовка публічних службовців на основі дистанційних освітніх технологій // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – C. 50-51. – ISBN 978-617-7149-61-2
1251372
  Черкасов Ю.Е. Професійна підготовка середнього та вищого управлінського складу оперативних підрозділів поліції Німеччини: історія, сьогодення, перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 93-100.
1251373
  Варава О.Б. Професійна підготовка сестринського персоналу для надання ефективної медичної допомоги // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 35-38
1251374
  Шоробура І. Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики / І. Шоробура, Л. Машкіна // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 217-222. – ISSN 2309-9127
1251375
  Возняк А.Б. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 206-209
1251376
  Возняк Я.В. Професійна підготовка соціальних педагогів у ВНЗ України // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 376
1251377
  Гордєєва К.С. Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1817-3764
1251378
  Полівко Л. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах "гібридної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-75. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст соціальної роботи в умовах "гібридної" війни за різними категоріями клієнтів. Указані основіні особливості підготовки майбутніх фіхівців із соціальної роботи в сучасних соціальних інститутах освіти. Раскрыто содержание социальной ...
1251379
  Попова А.С. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 104-108. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1251380
  Поліщук В.А. Професійна підготовка соціальних працівників у освітніх системах скандинавських країн // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.144-146. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)
1251381
  Гантімурова Н.І. Професійна підготовка студентів-іноземців у медичних університетах України / Н.І. Гантімурова, Н.О. Федчишин, Ю.А. Рудяк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – С. 5-9. – ISSN 1681-2751
1251382
  Вербовська Р.І. Професійна підготовка студентів-медиків в контексті розвитку професійно важливих якостей / Р.І. Вербовська, Т.Я. Дівнич // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 167-171. – ISSN 2415-3060
1251383
  Клепар М.В. Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 94-98. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1251384
  Литвиненко І. Професійна підготовка студентів-психологів до роботи з підлітками схильними до бродяжництва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С.101-109. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1251385
  Олійник Н.А. Професійна підготовка студентів аграрних закладів освіти на засадах праксеологічного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 109-113. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1251386
  Борин Г.В. Професійна підготовка студентів до просвітницько-консультативної взаємодії засобами педагогічної практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 32-36. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті проаналізовано напрями професійної підготовки студентів до роботи з батьками дітей як невід’ємної складової загальної професійної готовності до педагогічної діяльності. Розглянуто окремі аспекти фахової підготовки майбутніх педагогів до роботи ...
1251387
  Грибанова О.Є. Професійна підготовка студентів коледжів на основі технологій інтерактивного навчання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 113-117. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1251388
   Професійна підготовка студентів предагогічного інституту. – Київ, 1981. – 185с.
1251389
  Рогова Т.В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 294-301. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1251390
  Ломакович В.Я. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 178-183


  У статті розглядається здійснення професійної підготовки студентів до діяльності у галузі екологічної освіти у школах Німеччини. Проаналізовано зв"язок університе - студент - школа - учень. Розкрито роботу та завдання окремих університетів та ...
1251391
  Огородник А. Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування / А. Огородник, В. Гордєєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 8-17
1251392
  Огородник А. Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування / А. Огородник, В. Гордєєв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 19-25 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1251393
  Волкова Н. Професійна підготовка сучасного інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі педагогічних категорій компетентнісного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 27-44. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1251394
  Малюга Н.М. Професійна підготовка та роль бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки / Н.М. Малюга, К.П. Боримська // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 296-301. – ISBN 978-617-571-130-9
1251395
  Монтекіарі А. Професійна підготовка у секторі туризму / А. Монтекіарі, Е. Карфанья // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 3-10


  Il mercato del lavoro, nel settore turistico, data la sua complessit?, in Italia presenta una richiesta di personale altamente qualificato, che le Istituzioni formative non riescono ancora a soddisfare. La risposta va impostata in termini di filiera ...
1251396
  Притула О.В. Професійна підготовка учителів фізичної культури до застосування національних бойових мистецтв у професійній діяльності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
1251397
  Плачинда Т.С. Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1251398
  Лакатош М.О. Професійна підготовка фахівців аграрного профілю як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 115-119. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1251399
  Кристопчук Т.Є. Професійна підготовка фахівців в контексті ідей політкультурності в країнах ЄС / Т.Є. Кристопчук, Д.А. Кочмар // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1251400
   Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти = Professional"s training within national education innovation improvement : зб. наук. статей за матеріалами XI-ої ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 трав. 2006 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2006. – 187, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Науковий вісник. Спеціальний випуск. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8924-20-7
1251401
  Попик М.М. Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної справи: досвід Швейцарії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 137-140. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1251402
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців для економічної галузі як об"єкт наукового дослідження в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 19-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251403
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців до відбору пріоритетних секторів впровадження циркулярної економіки в республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 110-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1251404
  Бриль Ю.О. Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 28-36. – ISSN 2409-9805


  Дослідження полягає у вивченні та узагальненні кращого міжнародного досвіду професійної підготовки висококваліфікованих фахівців документно-інформаційної сфери. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні методи дослідження (аналіз та ...
1251405
  Огієнко О. Професійна підготовка фахівців економічного профілю в університетах Польщі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 96-102. – ISSN 2308-4081
1251406
  Дудка У.Т. Професійна підготовка фахівців економічного профілю засобами ІКТ // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 106-107
1251407
  Дзюба Г.І. Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзюба Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1251408
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в контексті глобального сталого розвитку // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 2226-3012


  Обгрунтовано нагальну потребу модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку; обґрунтування здійснене на основі аналізу проблем глобального сталого розвитку, завдань, які ...
1251409
  Бінницька К. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Республіці Польща в педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 68-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251410
  Загородня А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 80-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251411
  Лефтеров В.О. Професійна підготовка фахівців екстремальних видів діяльності засобами психотренінгових технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1251412
  Бриль Ю.О. Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 29-44. – ISSN 2220-6310


  У статті охарактеризовано сучасний стан системи професійної підготовки фахівців з керування документаційними процесами у вищій школі розвинених країн світу. Розглянуто форми навчання та елементи організації освітнього процесу. Здійснено аналіз освітніх ...
1251413
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід


  Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів у провідних країнах ЄС.
1251414
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – С. 92-97. – ISSN 2308-4081


  "Мета дослідження - аналіз сучасних тенденцій професійної підготовки фахівців молодших медичних спеціалістів у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, США та Канади."
1251415
  Клепар М.В. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у системи вищої освіти України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Клепар Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1251416
  Беспалова О. Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / О. Беспалова, Ю. Арєшина, О. Лянная // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
1251417
  Сало Л.В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сало Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1251418
  Чуканова С.О. Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-40. – ISSN 1996-5931


  У системі розглянуто процеси виникнення, становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної ...
1251419
  Демченко Ю.С. Професійна підготовка фахівців із соціальної реабілітації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1251420
  Шуляк С.О. Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті реалізації дуальної освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 184-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1251421
  Волошинов С. Професійна підготовка фахівців морської галузі в Україні як компонент світового морського освітнього простору // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 256-265. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1251422
  Смирнов І.Г. Професійна підготовка фахівців туризму з урахуванням національно-патріотичного спрямування // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 133-143. – ISSN 2308-135X
1251423
  Цубоза О. Професійна підготовка фахівців у галузі комунікації: досвід Університету МакГілл (Канада) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 40-50. – ISSN 2312-5993
1251424
  Огієнко О.І. Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих: американський досвід : монографія / О.І. Огієнко, О.Ю. Чугай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-159. – ISBN 978-617-673-600-4
1251425
  Рябовол Л.Т. Професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти: деякі загальні проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 307-313. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1251426
  Гавран М. Професійна підготовка фахівців у закладах приватної вищої освіти Польщі в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 334-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1251427
  Іконнікова М.В. Професійна підготовка філологів англійської мови у Великій Британії: на основі досвіду Ньюкаслського університету // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 93-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 96-97. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1251428
  Боса В. Професійна підготовка філологів в університеті в світлі системного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 9-23. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
1251429
  Богданець А.В. Професійна підготовка юристів у контексті болонського процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 303-314. – ISSN 2412-8465
1251430
   Професійна платформа для студентів-правників // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 26. – ISSN 1992-9277


  П"ятого вересня 2023 року з метою сприяння розвитку адміністративної юстиції і вищої юридичної освіти та з урахуванням практичного досвіду роботи працівників суду було укладено угоду про співпрацю між Дніпропетровським окружним адміністративним судом ...
1251431
  Толочко О. Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-55
1251432
  Пріма Д. Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 93-103. – ISSN 2312-5993
1251433
  Кунцевська А.В. Професійна позиція як механізм регулювання діяльності (на прикладі діяльності працівників сервісних центрів МВС України) // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 57-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1251434
  Бутирська І.А. Професійна правнича допомога у господарському процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 131-139. – ISSN 2413-1342
1251435
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 223. – Додатки: арк. 213-223. – Бібліогр.: арк. 192-212
1251436
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1251437
  Бадзелюк П.П. Професійна правосвідомість та правова культура адвоката // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 84-87. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
1251438
  Гончар Ю.В. Професійна правосвідомість юриста: наукові підходи до визначення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 103-106. – ISBN 978-617-7638-01-7
1251439
  Хопта С.Ф. Професійна правосвідомість: становлення категоріального розуміння та практичне значення для конституційної реформи в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 386-391. – ISSN 2413-6433
1251440
  Кузьменко М.Д. Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність визначення професійної придатності при проведенні професійно-психологічного відбору. Проаналізовані засади визначення професійної придатності та пропонуються шляхи покращення її діагностування. The paper considers the ...
1251441
  Дегтяренко М. Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 80-83
1251442
  Василевська Т. Професійна реалізованість як ключовий чинник самореалізації державного службовця: етичні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 13-23.
1251443
  Кравчина Т.В. Професійна рефлексія в структурі інноваційної діяльності соціального педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 86. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1251444
  Димченко Н.С. Професійна рефлексія майбутнього менеджера як предмет психологічного дослідження // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-121. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены особенности становления профессиональной рефлексии у будущих менеджеров. Определены психолого-педагогические основы ее развития, влияющие на эффективность процесса становления личности организатора производства.
1251445
  Васильєва-Халатникова Професійна рефлексія у діяльності військових психологів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 190
1251446
  Олійник О.Б. Професійна риторика прокурора на етапі попереднього слухання справи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 2-8
1251447
  Ляшенко Р.О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога / Ляшенко Р.О. – Харків : Мачулін, 2019. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7767-68-7
1251448
  Хорєв І.О. Професійна самоорганізація майбутніх економістів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 15-20


  Професійна підготовка фахівців, здатних ефективно розвивати сучасну економіку, виробництво, освіту і культуру. Особливо актуальним є це питання у сфері підготовки менеджерів і економістів,зважаючи на популярність та значущість цих професій.
1251449
  Кащенко О.В. Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні дослідження професійної самооцінки особистості. Зроблено порівняльний аналіз дефініцій професійної самооцінки особистості у різних концепціях. Розкрито зміст складових професійної самооцінки та виділено основі методи та методики ...
1251450
  Юрчинська Г.К. Професійна самооцінка як фактор успішності суддів / Г.К. Юрчинська, О.В. Кащенко // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 96-103
1251451
  Радул С.Г. Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості / С.Г. Радул, О.О. Кумпан // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1251452
  Томаз І.А. Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти - запорука якості освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 160-168. – ISSN 2074-8167
1251453
  Артемова О. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-101
1251454
  Калько А.Д. Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1251455
  Сафін О.Д. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України / О.Д. Сафін, О.С. Колесніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлено різні теоретико-методологічні підходи до вивчення самосвідомості в зарубіжної і вітчизняної психології, а також розглядаються специфічні особливості професійної діяльності фахівців внутрішніх військ МВС України. В данной ...
1251456
  Добровольська К.В. Професійна самосвідомість та конструювання образу професії у майбутніх лікарів / К.В. Добровольська, С.К. Мисловська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 85-87. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1251457
  Дробот О.В. Професійна свідомість керівника : навч. посібник / О.В. Дробот ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Талком, 2016. – 338, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-2199 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-11-2
1251458
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти = Profesionnal consciousness of a future teacher: psychosemantical and developmental aspects : монографія / Н.Ф. Шевченко, О.І. Чепішко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 151-180. – ISBN 978-966-599-516-6
1251459
  Шевченко Наталія Професійна свідомість практичного психолога : структура та специфіка функціонування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.167-180. – ISSN 1810-2131
1251460
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 16-24
1251461
  Коваленко І. Професійна складова формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери / Ірина Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-34


  Висвітлено особливості формування правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю з урахуванням особливостей їхньої майбутньої професійної діяльності.
1251462
  Бойчевська І. Професійна соціалізація молоді у закладах вищої професійної освіти України та Німеччини / І. Бойчевська, Л. Веремюк // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7263-79-0
1251463
  Висотін М. Професійна спеціалізація волинських медиків XVI століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 72-89
1251464
  Кудзіновська І. Професійна спрямованість задач з вишої математики в умовах сучасного ринку праці / І. Кудзіновська, В. Трофименко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 74-75
1251465
  Топчій О.В. Професійна спрямованість іншомовних компетенцій у підготовці фахівців із суспільних наук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 218-225


  Аналізуються види іншомовних компетенцій, можливості застосування різних компетенцій у навчальній і майбутній професійній діяльності фахівця. Обгрунтовуються визначення термінологічних сполучень "іншомовна професійна комунікативна компетенція", ...
1251466
  Коростель П.В. Професійна спрямованість курсу "Основи комп"ютерної графіки" в системі підготовки педагогів професійного навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 189-193. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1251467
  Кислова М.А. Професійна спрямованість навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 278-285. – ISSN 2312-5993
1251468
  Ромащенко І. Професійна спрямованість навчання іноземній мові майбутніх маркетологів з питань товарної політики маркетингу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-46. – ISSN 1682-2366
1251469
  Збаравська Л.Ю. Професійна спрямованість навчання фізики як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерного профілю / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, А Ж. Задорожна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISSN 2521-6449
1251470
  Туриця О. Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 48-60. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Осмислено ключові поняття дослідження; розглянуто професійну спрямованість навчання як одну із педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю на засадах інтегрованого підходу; наведено найбільш ефективні ...
1251471
  Левківський К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів - вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К. Левківський, Д. Панасевич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 12-25. – ISSN 1682-2366
1251472
  Дзямко В.Й. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей / В.Й. Дзямко, Л.В. Месарош // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 81-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1251473
  Козловська І.М. Професійна спрямованість як системотвірний чинник підготовки майбутніх фахівців / І.М. Козловська, О.О. Стечкевич, Т.Д. Якимович // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 34-40. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1251474
  Бачинська Н.А. Професійна стандартизація: вимоги до компетентностей фахівця з бібліотечно-інформаційної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 87-92. – ISSN 2409-9805
1251475
  Симончук Олена Професійна структура сучасної України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.62-99. – ISSN 1563-3713
1251476
  Ковач Л.Л. Професійна структура та рівень освіти грецького населення Донецької області // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 68-77. – ISBN 978-617-7107-06-3
1251477
  Зірка В. Професійна та галузева орієнтація у навчанні усному перекладу / В. Зірка, Н. Зінукова, О. Світлична // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-88. – ISBN 978-966-171-786-1


  Стаття розглядає теоретичні питання доцільності професійної та галузевої орієнтації у навчанні студентів усному перекладу. Розглядаються також питання з практики усного перекладу для студентів 5-х курсів, які висвітлені в навчальному посібнику, якій ...
1251478
  Ануфрієва Н.М. Професійна та комуннікативна компетентність сучасної ділової людини / Н.М. Ануфрієва, Я.А. Дорога // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 84-94.
1251479
   Професійна та корпоративна етика : навч. посібник / [В.Г. Нападиста та ін. ; наук. ред. В.І. Панченко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-060-4
1251480
  Козлакова Г. Професійна та науково орієнтована підготовка випускникі магістратури регіонального університету // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 44-47
1251481
  Довбищенко М.В. Професійна та суспільно-політична діяльність адвокатів Волині другої половини XVII століття (за матеріалами актових книг повітових судів волинського воєводства) // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
1251482
  Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в законодавстві України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 60-66.
1251483
  Кулініч О.О. Професійна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом / О.О. Кулініч, К.М. Бондарчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 40-44. – (Право. Економіка. Управління)
1251484
  Бережко-Камінська Професійна творчість головного редактора як керівника редакційного колективу та організатора творчого процесу видавництва // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 388-392
1251485
  Шаюк О. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 78-89. – ISSN 1810-2131
1251486
  Балахтар К.С. Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 9-20. – ISSN 2414-0023
1251487
  Сокур А. Професійна українська література (роман О. Слоньовської "Дівчинка на кулі") // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 20-22
1251488
  Кралюк П. Професійна університетська філософія на українських землях наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 362-391. – ISBN 978-966-2254-74-7
1251489
  Божко Ю.П. Професійна успішність програмістів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1251490
  Мисака Г.В. Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 2 (46). – С. 32-39. – ISSN 1994-1749
1251491
  Мозгова Н.Г. Професійна філософія в Україні XIX - поч. XX ст. // Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів. – Київ : Каравела, 2012. – С. 367-390. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
1251492
  Лой А. Професійна філософська освіта: досвід трансформації та перспективи // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.86-102
1251493
  Попова А. Професійна фінансова діяльність у сфері страхування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 30-44. – ISSN 1026-9932
1251494
  Малихіна М.А. Професійна циркова освіта в Україні: історико-мистецтвознавчий аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2226-0285


  Розглянуто процес формування української циркової школи (кінець XIX - поч. XXI ст.), окреслено основні етапи розвитку Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв – єдиного в Україні навчального закладу, що готує професійні кадри ...
1251495
  Гречанюк С. Професійна чи цехова? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 405-410. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
1251496
  Рубан Людмила Олександрівна Професійнв етика в процесі творчої самореалізації митця : Дис... кандщ. філос.наук: 09.00.08. / Рубан Людмила Олександрівна;. – К, 1997. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
1251497
  Артеменко Н. Професійне вдосконалення державних службовців в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 240-246.
1251498
  Кавецька Н.А. Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти / Н.А. Кавецька, С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 27-31. – ISSN 1681-2751
1251499
  Астремська І.В. Професійне вигорання у жінок допомагаючих професій // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 9-19 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2707-0409
1251500
  Святка Олег Професійне вигорання у контексті психологічного опору // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1251501
  Танасевич О. Професійне вигорання юриста. Запобігти, знайти, знешкодити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 27
1251502
  Степанець М. Професійне вигорання як перешкода пізнавально-творчої самореалізації педагогічних кадрів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 74-84. – ISSN 2312-5993
1251503
  Яроменок М.А. Професійне вигорання як чинник психічного здоров"я прокурора // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 200-205. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1251504
  Ярош З. Професійне вигоряння юриста. Запобігти, знайти, знешкодити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 44
1251505
   Професійне визнання та розвиток: досвід конкурсу "Учитель року 2022", секція "Інформатика" / Н. Дегтярьова, Ю. Руденко, О. Шовкопляс, Л. Петренко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 28-34. – ISSN 2616-650X


  Професія вчителя тривалий час поступово втрачала престижність. Проте останнім часом саме вчителі стали об’єктом уваги і з боку держави, і з боку батьків та учнів. Учні іноді мають кращі цифрові навички, ніж вчителі. Тому творчі вчителі, які опановують ...
1251506
  Бурда С. Професійне виховання жінок, майбутніх працівників ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 24-26.
1251507
  Данканич Г.М. Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини XX - початку XXI століття в аспекті міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Данканич Ганна Михайлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1251508
  Збанацька О.М. Професійне життя на бібліотечній ниві (до ювілею з дня народження О.Г. Кириленка) / О.М. Збанацька, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 126-129. – ISSN 2409-9805
1251509
  Караченцев С. Професійне захворювання як різновид соціального ризику // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 98-102.
1251510
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я особистості: аналіз основних дефініцій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 33-37. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1251511
  Жданова І.В. Професійне здоров"я правоохоронців як предмет психологічного дослідження // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 150-155. – ISSN 1727-1584
1251512
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 7-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1251513
  Стоєцький Валентин Професійне зростання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 23-24
1251514
  Івченко Ю. Професійне зростання жінок у правоохоронній сфері: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1251515
  Менделюк Т. Професійне зростання педагога. Сучасні форми інноваційної діяльності викладача в умовах відкритого інформаційного простору // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – С. 108-113
1251516
  Щепакін В.М. Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 88-98. – ISSN 2226-2180


  Автор статті аналізує творчу діяльність камерних виконавців і музикантів-педагогів у Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ ст. Наголошується на чільній ролі вихован-ців західноєвропейських консерваторій у розвитку камерного виконавства в цих ...
1251517
  Черновський О.К. Професійне мислення як фактор становлення сучасного правника : навч. посібник / [О.К. Черновський, О.В. Меленко, Л.М. Гриндей] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 219, [1] c. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 209-219. – ISBN 978-617-8034-07-8
1251518
  Гура Т. Професійне мислення: механізм успішної / невдалої соціалізації фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-29. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється аналіз ролі професійного мислення фахівця в процесі його соціалізації. Зазначається, що визначення сутності професійного мислення фахівця має ґрунтуватися на принципах системності, соціальної і особистісної зумовленості, ...
1251519
  Скульська В.Є. Професійне навчання безробітних в умовах виробництва: теоретичні і методичні аспекти : монографія / В.Є. Скульська ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 368, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-368. – ISBN 978-617-649-029-6
1251520
  Дрозач М. Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1251521
  Ляшенко О.А. Професійне навчання та професійна підготовка як інструмент подалання безробіття : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 94-95 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1251522
  Осаул А.О. Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 26-31. – ISSN 2306-546X
1251523
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів вищої школи: філософський аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 277-283


  Поняття професійного самовдосконалення представлено з філософської точки зору, об"єктивно проаналізовано самодостатність, цілісність та внутрішню гармонію викладача вищої школи як основу професійного самовдосконалення, як внутрішнє багатство, що ...
1251524
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищої школи : монографія / Г.Г. Цвєткова ; М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Кальміус, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-617-7154-06-7
1251525
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: дійсність і перспектива // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 220-229. – ISSN 2227-2844
1251526
  Цветкова Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обгрунтування технології // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 60-66. – ISSN 0131-6788
1251527
  Вишківська В. Професійне самовдосконалення фахівця в умовах трансформації освітнього середовища / В. Вишківська, О. Голікова, В. Мирошниченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 89-94. – ISSN 2308-4634
1251528
  Якимова Н.С. Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 142-167. – ISSN 2072-9480
1251529
  Лучик С.Д. Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 16-26. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1251530
  Кучеренко Є.В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навч.-метод. посібник / Є.В. Кучеренко. – Київ : Слово, 2014. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-188. – ISBN 978-966-194-196-9
1251531
  Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 46-50. – ISSN 2308-4634
1251532
  Петриченко Л. Професійне самовизначення особистості як психолого-педагогічна проблема // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 5. – С. 52-58. – ISSN 2616-650X
1251533
   Професійне самовизначення старшокласників : Методичний посібник. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-032-8; 966-356-068-1
1251534
  Анненков В. Професійне самовизначення студентської молоді промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету як умова забезпечення якості підготовки фахівців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 8-12


  Розглядаються питання формування молодої особистості, її освіти і виховання, готовність до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних умовах.
1251535
  Кумпан О.О. Професійне самовизначення та його вплив на загальний розвиток особистості в професійній діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 118-123. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1251536
  Клибанівська Т.М. Професійне самовизначення та професійне становлення старшокласників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1251537
  Шевчук О.О. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 74-76
1251538
  Лазорко О.В. Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 48-53. – ISSN 2310-4368
1251539
  Пилипенко В.Є. Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики / В.Є. Пилипенко, О.В. Волянська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 106-117. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1251540
  Грищенко Т.А. Професійне самовихованняння як чинник фахової підготовки магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 211-222. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1251541
  Кравченко О.В. Професійне самовиявлення особистості майбутнього викладача // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 199-203. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251542
  Грабар Н. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки / Наталя Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій комунікаційного простору книгозбірень. Визначено роль внутрішніх і зовнішніх комунікацій бібліотечної діяльності.
1251543
  Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об"єкт психолого-педагогічного управління : монографія / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-574-763-0
1251544
  Шимко В.А. Професійне спілкування правоохоронців в особливих умовах: комунікативні стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ознайомленню з результатами аналізу чинників які впливають на процес і результат професійного спілкування правоохоронців, яке відбувається в ризиконебезпечних умовах. В якості одного з таких чинників автор виокремлює - механізми ...
1251545
  Федчук Л.І. Професійне спрямовання мовної підготовки майбутніх учителів-філологів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 80-82. – ISSN 2304-5809
1251546
  Золотько Ю. Професійне спрямування викладання англійської мови майбутнім магістрам менеджерам освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 119-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251547
  Гладкова В. Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу / В. Гладкова, О. Лівшун // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 54-60. – ISSN 2309-9127
1251548
  Токарчук Л. Професійне становлення вчителів загальноосвитніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 79-83. – (Серія: Педагогічні науки)
1251549
  Одінцова В. Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-76. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній статті розглядається вплив професійного становлення на самооцінку жінки, а також різні підходи до визначення поняття "кар"єра", її типологія зарубіжними і вітчизняними авторами. Викладено результати дослідження впливу типу кар"єри на самооцінку ...
1251550
  Кривильова О.А. Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 339-403. – ISSN 2074-8922
1251551
  Чурпіта Т.М. Професійне становлення М. Трегубова // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 302-309. – ISSN 2226-2180
1251552
  Зозуляк-Случик Професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах: етичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 87-93. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Глобалізаційні, трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасній вищій освіті, зумовили безпрецедентні зміни, які безпосередньо впливають на професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах. Важлива роль у професійній ...
1251553
  Яковенко Н.В. Професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі в контексті вивчення іноземних мов // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 253-260. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1251554
   Професійне становлення особистості - провідний вектор інноваційного розвитку освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Листопад-грудень (№ 6). – С. 6


  ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи", присвячена пам"яті Ігоря Каньковського, відбулася 9-10 листопада 2017 року на базі Хмельницького національного університету. Організатори ...
1251555
  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія / Т.М. Малкова. – Київ : [НВП "Інтерсервіс"], 2012. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3
1251556
  Подоляк Л.Г. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 75-101. – ISBN 978-966-8019-00-8
1251557
  Панок В. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 135-141. – ISSN 1810-2131
1251558
  Ванджура Я.Л. Професійне становлення студента-медика та зростання його компетентності в умовах навчально-практичного центру // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – C. 108-110. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлена позиція діяльнісного підходу до поняття компетентності у професійному розвитку студентів-медиків."
1251559
  Козирєв М.П. Професійне становлення студента в умовах вищого навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-89. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1251560
  Козирєв М.П. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу / М.П. Козирєв, Ю.Р. Козловська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 305-314. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1251561
  Приходько Ю.О. Професійне становлення як складова самоактуалізації студентської молоді // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 96-98
1251562
  Романів Р. Професійне судження бухгалтера та облікова політика: нормативно-правовий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1251563
  Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті XX ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 124-151. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1251564
  Березна Т. Професійне читання бібліотекар: бюлетень "ЛібМаркет" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 31-33


  У статті представлено огляд спеціалізованого видання для бібліотекарів - бюлетеня "ЛібМаркет", де висвітлюються різні аспекти запровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек, архівів, музеїв. Аналізуються матеріали, що публікуються на ...
1251565
  Янишин О.К. Професійне читання як комунікативна діяльність документознавця // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 73-81


  Обґрунтовано комунікативну природу та запропоновано структуру професійного читання документознавця.
1251566
  Ляшенко Т. Професійни спілки України як політичний інститут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 88-99. – ISSN 2524-0137
1251567
   Професійний "українець" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Директор Інституту українознавства і всесвітньої історії Петро Кононенко стверджує, що МОНмолодьспорту намагається змістити його з посади.
1251568
  Редько О. Професійний аудит в Україні. Інтродукція // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 33-37
1251569
  Лоленко К.М. Професійний бренд психолога: сутність, етапи та умови розвитку // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 91-98. – ISSN 2411-3190
1251570
  Отрішко О.М. Професійний відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 140-144
1251571
  Корсун С.І. Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції: психологічні засади : монографія / Корсун Сергей Іванович, Майдіков Юрій Леонідович ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – Коростень : Тріада С, 2010. – 152 с. – ISBN 966-96156-4-24
1251572
   Професійний візит до бібліотек Литви // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 59. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про професійно-освітню поїздку 7-13 червня 2016 року делегації українських бібліотекарів до дружньої до України Литовської Республіки, організовану Українською бібліотечною асоціацією та Асоціацією муніципальних публічних ...
1251573
  Русакова Л. Професійний дар Тараса Шевченка як художника та його вплив на сучасні підходи до формування техніки малювання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 33-39. – ISSN 1810-2131
1251574
  Сербін О.О. Професійний діалог як запорука бібліотечної прогресивності // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 6-8. – ISBN 978-617-689-301-1
1251575
  Метулинська Н. Професійний етос науковця в сучасній Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 146-150


  Здійснено спробу окреслити штрихи до портрету науковця в сучасній Україні.
1251576
  Булик-Верхола Професійний жаргон фотографів / Булик-Верхола, Ю.В. Теглівець // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 212-219. – ISSN 2311-2697
1251577
  Башун О. Професійний журнал - бібліотекам // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Надається загальна інформація щодо пріоритетів розвитку професійного журналу, представлені умови передплати та послуги бібліотекам.
1251578
  Малютін І. Професійний захисник у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.50-52
1251579
  Герасимчук О.П. Професійний захист прав потерпілого // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-48.
1251580
  Найдьон А. Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 33-37
1251581
  Набока Л. Професійний імідж викладача-андрагога // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 26-29
1251582
  Митцева О.С. Професійний імідж фахівця: суть, функції, структура // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 191-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1251583
  Подоляка В. Професійний інтерес. Науковці переконуть, що зможуть належно виконувати обов"язки члена ВРП // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 11-17 грудня (№ 50)


  На з"їзді представників юридичних вищих навчльних закладів та наукових установ у Харкові планують обрати нових членів Вищої ради правосуддя. Нині деякі науковці повідомили про свою готовність спробувати власні сили в конкурсі.
1251584
  Долінська Н. Професійний капітал у вищій школі: поняття і роль // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 94-99. – ISSN 2308-4634
1251585
  Демченко С.В. Професійний комунікатор як ключовий елемент "комунікаційного суспільства" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 21-27


  Аналізується посилення в процесі передавання інформації комунікаційного складника та еволюції у зв"язку з цим ролі та місця у суспільстві традиційної журналістики і журналіста. The aim of this investigation is to analyze the strengthening of a ...
1251586
  Кічук Н. Професійний менталітет фахівця: домінантність брендінгових показників та формувальний потенціал вищої школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 48. – С. 121-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1749
1251587
   Професійний патріотизм у дії // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 6


  Рішенням Вченої Ради КНУ від 4 вересня 2017 р. Олександра Задорожнього було визнано Кращим викладачем КНУ імені Тараса Шевченка у 2016/2017 навчальному році. Аудиторія № 38 Інституту міжнародних відносин носитиме ім"я видатного юриста-міжнародника, ...
1251588
   Професійний підхід. Створено Раду з питань судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 33/34). – С. 15
1251589
   Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ / І.Ф. Бєленічев, С.А. Моргунцова, О.А. Рижов, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, В.П. Риженко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 35-37. – ISSN 1681-2751
1251590
   Професійний портрет учителя історії XXI ст. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-14


  Міжнародний науково-практичний семінар (м. Київ, 14-15 листопада 2012 р.).
1251591
  Браславська О.В. Професійний потенціал вчителя географії: здатність до інновацій // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-75-8
1251592
  Марчій-Дмитраш Професійний потенціал майбутніх учителів іноземної мови початкової школи: зміст, завдання, творчість // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 91-96. – ISSN 2409-9244
1251593
  Маноха І.П. Професійний потенціал особистості: досвід онтологічного дослідження : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Маноха І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
1251594
  Назарук Н.В. Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1251595
  Бахтіярова Х.Ш. Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 116-122. – ISSN 2413-0966


  Курс на забезпечення вищими навчальними закладами України якості освіти, яка корелюється з вимогами сучасності та суспільними потребами, обумовлює суттєву перебудову вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців, послідовного і негайного ...
1251596
  Вірна Ж. Професійний прогноз: методологія та практика / Ж. Вірна, К. Шкарлатюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 122-137. – ISSN 1810-2131
1251597
  Терентьєв О. Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 274-281
1251598
  Бондаренко Т. Професійний психологічний відбір військовослужбовців у країнах блоку НАТО // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2021. – № 6 (64). – С. 19-26. – ISSN 2617-6858
1251599
  Кундієв Ю.І. Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні / Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, О.І. Ременник // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2010. – Т. 12, № 3 (45). – С. 224-228. – ISSN 1562-1774
1251600
  Тіщенко А.А. Професійний ресурс - сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації - як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 267-270. – ISBN 978-966-285-103-8
1251601
  Легецький М.Л. Професійний ризик у діяльності ОВС // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 220-227.
1251602
  Кисіль З.Р. Професійний ризик у діяльності працівників органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 195-203. – (Юридична ; Вип. 1)
1251603
  Лов"як О. Професійний ризик у контексті цивільного права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-79
1251604
  Василина Н. Професійний ризик у нотаріальній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні аспекти професійного ризику в нотаріальній діяльності. В статье анализируются теоретические аспекты профессионального риска в нотариальной деятельности. Theoretical aspects of occupational hazard in notary action is ...
1251605
  Артемов В.Ю. Професійний ризик як спосіб соціальної поведінки в умовах невизначеності / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 120-128. – ISSN 2524-0056
1251606
  Задорожний Микола Професійний рівень Світлани Єгорової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8 : Фото
1251607
  Яковенко О.І. Професійний розвиток академічних викладачів в сучасній Польщі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 7-14. – ISSN 2414-5076
1251608
  Ковальчук С. Професійний розвиток бібліотекарів як один із чинників успішного реформувння галузі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 20-23
1251609
  Саяпіна С. Професійний розвиток викладача в контексті підвищення якості діяльності ЗВО // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 161-168. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1251610
  Єрмак Ю.І. Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 130-138. – ISSN 2074-8167
1251611
  Сиско Н. Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: андрагогічний аспект // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 28-34. – ISSN 2309-9127
1251612
  Соколова І. Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи moodlecloud // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 29-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251613
  Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 51-59. – ISSN 2078-1016
1251614
  Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 95-101. – ISSN 2078-1016
1251615
  Макарова Г.Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарова Ганна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1251616
  Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика : монографія / Ю.В. Драгнєв ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 370-473. – ISBN 978-966-617-318-1
1251617
  Кулик Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 116-123. – ISSN 1993-6788
1251618
  Тіщенко А.А. Професійний розвиток молодого бібліотекаря: інтеграція традицій та інновацій // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 162-174
1251619
  Жихорська О.В. Професійний розвиток навчально-допоміжного персоналу класичних університетів в умовах корпоративного навчання // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
1251620
   Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / [В.С. Рижиков та ін.] ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. В.С. Рижикова, канд. екон. наук, доцента К.С. Горячевої ; М-во оборони України, Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2023. – 288, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 241-256. – ISBN 978-617-8269-30-2
1251621
  Чуприна Ю.А. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чуприна Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1251622
  Бульвінська О. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в Європі: досвід для України // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 148-150
1251623
  Ямницький В. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-96
1251624
  Олуйко В.М. Професійний розвиток особистості службовців у процесі кар"єрного зростання / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 356-374. – ISSN 2078-9165
1251625
  Ягупов В.В. Професійний розвиток особливості фахівця: поняття, зміст та особливості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 22-28. – ISSN 1996-5931
1251626
  Сидоренко В. Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-83
1251627
  Черній А. Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до Нової української школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-43
1251628
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу в органах державної влади: стан та проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-102
1251629
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу органів місцевого самоврядування як складова розвитку громадянського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.135-140. – ISBN 966-7800-08-3
1251630
  Дудко С.В. Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізми мотивації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 57-65. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1251631
  Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-34
1251632
  Циган Н.В. Професійний розвиток соціальних працівниців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 308-314. – ISSN 2227-2844
1251633
  Шукліна Н.Г. Професійний розвиток судді: виклики сьогодення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-68
1251634
  Кінах А. Професійний розвиток трудового потенціалу України: Анатолій Кінах: Освіта - основа стабільності соціально-економічного життя // Освіта України, 2004


  [Виступ віце-прем"єр-міністра України на Форумі, присвяченому сучасному стану професійного потенціалу України за участю урядовців, науковців, депутатів та керівників місцевих рад
1251635
  Іванцова Н.Б. Професійний розвиток у психологічній науці: основні підходи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; ред.: С.Д. Максименко, Р.О. Семенова ; редкол.: Моляко В.О., Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й. [та ін.]. – Житомир, 2010. – С. 126-133. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 5). – ISSN 2072-4772
1251636
  Козловський Ю.М. Професійний розвиток учителів предмета "Захист Вітчизни" : інтеграція традиційних та інформ.-комунік. технологій : монографія / Юрій Козловський, Наталія Мукан, Андрій Хабюк ; за ред. Наталії Мукан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-193. – ISBN 978-966-941-662-9
1251637
  Мукан Н. Професійний розвиток учителів у Великій Британії та США: труднощі та перешкоди / Н. Мукан, О. Фучила // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 174-176
1251638
  Шлосберг Д. Професійний рух 1905-1907 рр.на Україні / Д. Шлосберг. – Харків : Український робітник, 1931. – 112 с.
1251639
  Івах С.М. Професійний саморозвиток майбутніх педагогів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 24-28


  Обґрунтовуються умови, чинники, структура самовиховання та характеризуються його основні методи, які забезпечують професійне становлення й розвиток майбутнього педагога.
1251640
  Діда Г. Професійний саморозвиток особистості студента медичногоколеджу: мотиваційно-цінісний компонент // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 5. – С. 13-17. – ISSN 2616-650X
1251641
  Фрицюк В.А. Професійний саморозвиток педагога як психолого-педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 284-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1251642
  Феденко О. Професійний склад італійської громади Одеси у XIX ст. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 122-129. – ISBN 978-617-7046-59-1
1251643
  Зоря Г. Професійний сленг: особливості функціонуванння на теренах журналістики // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 176-179. – ISBN 978-966-493-306-0
1251644
  Іваненко А.М. Професійний смисл - детермінанта професійного розвитку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 227-232
1251645
  Авшенюк Н.М. Професійний стандарт андрагога: компетентнісний вимір / Н.М. Авшенюк, О.В. Аніщенко // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7945-18-4
1251646
  Панич О. Професійний стандарт: визначення вимог і підвищення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  На сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення оприлюднили проект професійного стандарту для ключових викладацьких посад вищої освіти - "Асистент", "Викладач", "Старший викладач", "Доцент", "Професор".
1251647
  Богосвятська А.І. Професійний статус учителя світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 26-30
1251648
  Ковалів М.В. Професійний стрес керівника органу внутрішніх справ та його профілактика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 163-170. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1251649
  Кодлубовська Т.Б. Професійний стрес та аналіз його наслідків // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2007. – Сю 115-129. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 7). – ISBN 978-966-2142-03-7
1251650
  Гребенюк О.О. Професійний стрес як основа негативних психічних станів в житті людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1251651
  Деркачова Н.О. Професійний та життєвий шлях М.Ф. Владимирського-Буданова // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 81-82
1251652
  Авер"янова А. Професійний успіх як основа самореалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 7-12. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1251653
  Шиманович Г.М. Професійний фактор в утворенні імен особи в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 251-254. – Бібліогр.: Літ.: С. 254; 6+5 поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
1251654
  Соболєва О. Професійний шлях та науковий доробок голови Київської міської організації НСКУ Олександра Гончарова (з нагоди 60-річчя від дня народження) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 65-74. – ISSN 2222-5250
1251655
  Ларіна Т. Професійні асоціації вчителів у США: програми професійного розвитку // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 102-104. – ISBN 978-966-2249-24-8
1251656
  Лазаренко В.В. Професійні аудиторські злочини: поняття та система злочинів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 160-168. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1251657
  Здановська В. Професійні видання: традиційний контент VS читацькі очікування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 24-27
1251658
  Кривецький О.П. Професійні вимоги до співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 266-269. – ISBN 978-966-02-7706-9
1251659
  Семенюк І.Я. Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68
1251660
  Зоріна О.С. Професійні журналістські стандарти в політичних виданнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 36-39. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено розробці та вдосконаленню професійних журналістських стандартів у групі політичних видань. Теоретичний матеріал доповнений прагматикою й оригінальними авторськими висновками.
1251661
  Нізовцев А. Професійні завдання у дослідницькому методі навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISSN 2075-1478


  Розкрито сутність дослідницького методу навчання, розроблено й обгрунтовано класифікацію професійних завдань, визначено їх види на кожному з пізнавальних рівнів.
1251662
  Коцур Н. Професійні захворювання педагога в контексті викликів сучасності // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 134-151. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1251663
  Кисельов В.В. Професійні захворювання програмістів // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 27-29. – ISBN 978-966-641-732-2
1251664
  Бадрак В. Професійні Збройні сили: міф чи реальність? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 2


  "Яка армія потрібна Україні? На п"ятий рік війни Росії проти України це питання не тільки не втратило актуальності, але й перетворилося на чутливий подразник для суспільства. З одного боку, ЗСУ істотно змінили свій вигляд і помітно посилили потенціал, ...
1251665
   Професійні Збройні Сили: реалії створення // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 43-56
1251666
   Професійні здобутки та наукові інтереси Фурси С.Я. очима її учнів // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 10-49. – ISBN 978-617-566-402-5
1251667
  Качановський О. Професійні знання фахівців геодезії та землеустрою - нині на вагу життя! / О. Качановський, В. Люльчик, Н. Русіна // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 8-13
1251668
  Рябоконь Ю.М. Професійні й освічені кадри як один з елементів сталого розвитку України // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7565-33-7
1251669
  Погребняк Н. Професійні кадри - запорука продуктивної діяльності апарату законодавчого органу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 134-137
1251670
  Пилипчук В. Професійні компетенції бакалаврів із маркетингу / В. Пилипчук, Т. Примак, І. Лилик // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-59 : табл. – ISSN 1606-3732
1251671
  Цимбалюк П. Професійні компетенції бібліотекарів - важливий складник успішної бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 34-35. – ISSN 2518-7341


  У статті наголошено на важливості поліпшення професійної компетентності бібліотечних фахівців, зокрема такого важливого складника як інтелектуальна компетентність. Наведено приклади діяльності Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. ...
1251672
  Коржик Н. Професійні компетенції бібліотекаря XXI століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто обов"язкові фахові компетентності бібліотекаря як професії майбутнього в Україні, окреслено шляхи трансформації бібліотечної освіти і напрями подальшого розвитку бібліотечної справи.
1251673
  Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 1 (2), березень. – С. 189-199. – ISSN 2414-05-62
1251674
  Гуз А. Професійні компетенції здобувачів освіти необхідні для сфери національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 78-80. – ISBN 978-617-7814-10-7
1251675
  Кравченко О. Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб"єкта моделювання стратегічного розвитку університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1251676
  Пилипчук В. Професійні компетенції магістрів із маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-65 : табл. – ISSN 1606-3732
1251677
  Пархоменко Є.В. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 135-137
1251678
  Степанець Н.П. Професійні компетенції фахівців для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 131-137. – Бібліогр.: 8 назв.
1251679
  Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документних комунікацій: освітній аспект / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 25-28


  Розглядається зміст та значення професійних компетенцій фахівців спеціальності (напряму) "Документознавство та інформаційна діяльність" у контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу з урахуванням міжнародного освітнього досвіду. ...
1251680
  Терещенко О.О. Професійні компетенції фінансового контролера та його роль у прийнятті фінансово-економічних рішень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 31-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1251681
  Павловська М. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, Катовіце, Харкова: соціокультурний аспект // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 50-54. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюються питання співпраці університетських бібліотек Кракова і Харкова. Йдеться про обмін працівниками в рамках підписаних українсько-польських бібліотечних угод, про досвід організації спільних міжнародних заходів: конференцій, ...
1251682
  Грабар Н.Г. Професійні контакти як початкова форма взаємодії в бібліотечному колективі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 114-121


  Розглядається контакт як елемент процесу професійної взаємодії. Характеризуються професійні контакти для поліпшення взаємодії в бібліотечному колективі.
1251683
  Гапоненко Н. Професійні навички фахівця: передумови, мета, сутність // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 88-94. – ISSN 2617-1775
1251684
  Семенова С. Професійні організації з обліку і аудиту в Європі / С. Семенова, А. Шаповалова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 93-107. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1251685
  Довжук Б. Професійні орієнтири випускників вищих навчальних закладів м. Тернополя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 47-51
1251686
  Довжук Б. Професійні орієнтири випускників загальноосвітніх шкіл Тернопільщини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр.: с. 22, 24, 27
1251687
  Медведєв В.С. Професійні особливості соціальних стереотипів (на прикладі працівників правоохоронних органів) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 74-83.
1251688
  Царьков Ю. Професійні очікування майбутніх фахівців на етапі первинної професіоналізації / Ю. Царьков, А. Фрадинска // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 138-144. – ISSN 1810-2131
1251689
  Грибок О.П. Професійні очікування як головна проблема майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 261-268


  У статті проведено аналіз теоретичних поглядів у науковій літературі на проблему очікувань майбутніх фахівців. Зроблена спроба висвітлення та дослідження проблемі особливостей особистісних рис індивіда, що, будучи базовими елементами у структурі ...
1251690
  Григораш В. Професійні перекладачі. Створення відповідної асоціації в Україні - актуальна й важлива проблема // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Щодо створення центру професійних перекладачів у сфері публічного і приватного права в рамках співпраці МЗС та Міністерства юстиції України з професійними та громадськими правничими структурами, чия діяльність щоденно пов"язана із застосуванням ...
1251691
  Гладюк О. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 95-97.
1251692
  Гончаренко С.В. Професійні права адвоката й адвокатське самоврядування // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 8-15.
1251693
  Леськів С.Р. Професійні права суддів України: сутність, ознаки та актуальні питання їх реалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1251694
  Бачинська Н. Професійні ресурси бібліотечно-інформаційної діяльності: трансформації в освіті та різноманітність функціонування у цифровому середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 13-19. – ISSN 2076-9326
1251695
  Великанова М.М. Професійні ризики приватного виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 82-83. – ISBN 978-966-8830-75-4
1251696
  Фіялка С.Б. Професійні ролі сучасного редактора пізнавальної літератури для дітей молодшого шкільного віку / С.Б. Фіялка, А.В. Штефан // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (70). – С. 72-81. – ISSN 2077-7264
1251697
  Серіков В. Професійні складові освітньої діяльності викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 157-164


  Проаналізовано професійну діяльність викладачів вищих навчальних закладів та виявлено основні педагогічних складові, які забезпечують ефективний процес навчання в різних освітньо-виховних системах. Зосереджено увагу на взаємообумовлених компонентах ...
1251698
  Зоря Г.С. Професійні сленгізми у мовленні працівників друкованих видань // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 94-103


  У статті розглядаються професійні сленгізми працівників друкованих засобів масової комунікації як окрема підсистема мовлення в журналістській галузі, а також тематично-функціональні групи сленгових утворень у межах цієї підсистеми. The article ...
1251699
  Гришина Ю.М. Професійні спілки - суб"єкти відносин соціального партнерства чи соціального діалогу? // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 26-31. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню правових категорій «соціальне партнерство» та «соціальний діалог» як відносин, субєктами яких є професійні спілки. Проаналізовано різні підходи до тлумачення вказаних понять. Наведено власну думку щодо співвідношення та ...
1251700
  Дубов В.І. Професійні спілки і перевибори / В.І. Дубов, М. Зайчик. – К, 1929. – 128с.
1251701
  Добровольська Г. Професійні спілки України за умов утвердження незалежності держави: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 147-181. – ISBN 966-614-021-7
1251702
  Щотова Ю.М. Професійні спілки як особливий суб"єкт трудового права України : монографія / Ю.М. Щотова. – Київ : Генеза, 2013. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 331-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-11-0325-1
1251703
  Мастеркова Т. Професійні спільноти як чинник розвитку фахової компетентності педагога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1251704
  Терещенко О. Професійні стандарти - сучасні тенденції ринку праці / О. Терещенко, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 2411-6912 04
1251705
  Ковалюк Т.В. Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій та їх гармонізація з ІТ-освітою України / Т.В. Ковалюк, Н.М. Кобець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (21). – С. 46-55. – ISSN 2306-6512
1251706
  Ківалов С.В. Професійні стандарти в морській галузі: історичний розвиток правового регулювання та сучасне оновлення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 5-20. – ISSN 2524-101X
1251707
  Щетініна Л.В. Професійні стандарти в Україні: термінологічне забезпечення та особливості розвитку / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Н.С. Данилевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 156-160. – ISSN 2222-4459
1251708
  Черних Ю.О. Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 261-269
1251709
  Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної: досвід західних країн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1251710
  Музика Я. Професійні стандарти якісної освіти майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 11/12 (219/220), листопад - грудень. – С. 143-147. – ISSN 2308-4634
1251711
   Професійні та політично-освітні установи на Україні роки 1922-1925. – Х., 1926. – 54 с.
1251712
   Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського") / С.О. Жабін, Г.С. Васильєв, О.П. Казьміна, С О. Білецький Соснов // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 19-37. – ISSN 1815-2066
1251713
  Карпяк А. Професійні таємниці флейтиста Федора Прохачова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 86-93. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Відомості про флейтову школу Львова, яка славиться іменами усесвітньо відомих спеціалістів та самобутніми виконавськими традиціями, поповнюють щораз нові матеріали та факти, що засвідчують високий професійний рівень її представників. Недавні ...
1251714
  Миронченко В.Я. Професійні тренінги майбутніх радіо журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 23-28


  У статті описано досвід створення навчальних радіопрограм "Тиждень" і "Студентська хвиля", які готують студенти під керівництвом викладачів. Обидві передачі прискорюють професійне становлення майбутніх радіожурналістів, дозволяють здобуті на лекціях ...
1251715
  Кисельова С.С. Професійні учасники ринку цінних паперів як суб"єкти легалізації злочинних доходів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 72-76. – ISSN 1993-0917
1251716
  Ткач О. Професійні характеристики працівника у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 207-209
1251717
  Філіпов В.В. Професійні хвороби програмістів / В.В. Філіпов, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 117-120. – ISBN 978-966-641-732-2
1251718
  Кієнко В.О. Професійні шкідливості в роботі інженера // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 31-33. – ISBN 978-966-641-732-2
1251719
  Молчанова О.М. Професійні якості викладачів, дослідження бачення студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 62-67.
1251720
  Абашкіна Н.В. Професійні якості вчителя в оцінці німецьких педагогів-теоретиків ХХ століття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 60-62. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 3 (13))
1251721
  Чорна С.Л. Професійні якості майбутнього працівника пенітенціарної системи // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 158-163
1251722
  Кукуруз О.В. Професійні якості осіб, які здійснюють управління суспільними справами: надбання політико-правової думки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 303-307. – ISSN 2226-3209
1251723
  Марчук О.О. Професійні якості педагога в умовах євроінтеграції освітньої галузі / О.О. Марчук, М.В. Ковальчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 52-57. – ISBN 978-966-7359-77-5
1251724
  Василевська Т. Професійність державних службовців: компетентний підхід // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 65-74.
1251725
  Словська І.Є. Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 191-196. – ISSN 1563-3349
1251726
  Онкович Г. Професійно- орієнтована медіаосвіта у вищій школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 80-87. – ISSN 2078-1016
1251727
  Долга Г.В. Професійно-важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 70-75. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
1251728
  Грись А. Професійно-важливі якості психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються результати експертного оцінювання професійно-важливих якостей психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми. Виявлено амбівалентність вимог до особистості фахівця та обґрунтовано можливі варіанти її ...
1251729
  Кміть І. Професійно-деонтологічний потенціал медичної сестри / І. Кміть, Л. Головачук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
1251730
  Грицюк Л.К. Професійно-дидактична адаптація студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 4-9. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває теоретичні й емпіричні аспекти процесу адаптації студентів-першокурсників спеціальності "соціальна педагогіка" до особливостей навчання за кредитно-модульною системою організації навчання у вищому навчальному закладі.
1251731
  Москвяк Я.Є. Професійно-діловий туризм в Україні - перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 63-71. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1251732
  Жукова В.П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління : Автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : спец.: 27.00.03 -книгознавство, бібліотекозн., біібліографозн. / Жукова В.П. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1251733
  Москаленко А.М. Професійно-етичний розвиток майбутніх управлінців у ВНЗ // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-54
1251734
  Будякова О.Ю. Професійно-кваліфікаційна збалансованість ринку праці: теоретичний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 30-36. – (Економічні науки)
1251735
   Професійно-кваліфікаційний рівень працівників як фактор формування середнього класу / О.В. Доброгорська, П.І. Науменко, , Голик // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 85-88
1251736
  Куниш Х.І. Професійно-кваліфікаційні аспекти розвитку економіки України / Х.І. Куниш, Лихолат, СМ // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 271-273. – ISBN 5-7763-2435-1
1251737
  Філозоп О.В. Професійно-кваліфікаційні та етичні складові внутрішнього аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 142-147. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1251738
  Каніболоцька Л.В. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх викладачів ВНЗ. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 100-104. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1251739
  Кушнір І. Професійно-комунікативний імідж як результат мовної освіти іноземних студентів-медиків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 120-126. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1251740
  Теличко В.О. Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 454-464


  Статтю присвячено дослідженню професійно-маркованих ніків як мовних засобів вираження фахової саморепрезентації особистості на англомовних професійних Інтернет-форумах педагогів та комп’ютерних спеціалістів. Здійснено спробу системно описати мережеві ...
1251741
  Куцевол О.М. Професійно-методична підготовка майбутніх учителів літератури до формування духовного потенціалу особистості третьего тисячоліттія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 320-325. – (Б-ка Ін-ту філології)
1251742
  Майєр Н.В. Професійно-методичні завдання для формування і розвитку методичних умінь як складника тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 39-46. – ISSN 1817-8510
1251743
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність майбутніх психотерапевтів у системі інноваційних процесів зак ладів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 46-50. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1251744
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як аспект діяльності соціально орієнтованого спілкування // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 74-83. – ISSN 2309-1797
1251745
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як психолінгвістичний феномен // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 56-65. – ISSN 2309-1797
1251746
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність суб"єкта в освітній комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 76-82. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті висвітлюються результати психолінгвістичного теоретичного дослідження феномена "професійно-мовленнєва дяільність" як одного із виявів соціально орієнтованого мовленнєвого спілкування, розкривається структура цієї діяльності, зазначається її ...
1251747
  Семеног О. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх фахівців з документознавства в умовах університетської освіти: термінологічний і культурологічний компоненти / О. Семеног, А. Сьоміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 235-247. – ISSN 2312-5993
1251748
  Попова О.В. Професійно-мовленнєва підготовленість майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 59-64. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1251749
  Максименко О. Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 44-50
1251750
  Бабенко Т. Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як передумова готовності студента до наукової діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 37-41. – ISSN 2308-4634
1251751
  Анісімова С.А. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови в економічному ВНЗ / С.А. Анісімова, І.А. Власова, Л.П. Воробйова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 7-13
1251752
  Касьянова Л.С. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей / Л.С. Касьянова, О.І. Овчіннікова, Л.Є. Гасанова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 63-67. – ISSN 2411-5983
1251753
  Півень М.І. Професійно-освітній простір як чинник і умова становлення особистості курсанта в навчальній діяльності / М.І. Півень, В.В. Півень, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1251754
  Балахтар В. Професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях професійного становлення фахівців із соціальної роботи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 9/10 (174/175). – С. 52-59. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1251755
  Тарасюк А. Професійно-патріотичне виховання курсантів як складова навчального процесу в інституті контррозвідувальної діяльності Національної академії СБ України / А. Тарасюк, В. Чугуєвський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1251756
  Дуганець В.І. Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу / В.І. Дуганець, О.П. Ляска // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 20-22. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1251757
  Марушкевич А.А. Професійно-педагогічна діяльність науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 5-23. – ISBN 978-966-439-998-9
1251758
  Каленський А.А. Професійно-педагогічна етика майбутніх викладачів в зарубіжних дослідженнях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 128-135. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто сучасні підходи до розвитку професійної етики викладачів вищих навчальних закладів у іноземних дослідженнях. Не зважаючи на різні соціально-економічні устрої країн, що досліджувалися, ціннісні орієнтації в них пов"язані з урахуванням ...
1251759
  Отрощенко Л.С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 346-354. – ISSN 2312-5993
1251760
  Отрощенко Л.С. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю : монографія / Л.С. Отрощенко, Р.В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISBN 978-966-8958-96-0
1251761
   Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / [А.А. Марушкевич та ін. ; за ред. А.А. Марушкевич] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 201, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-998-9
1251762
  Кузьменко Н. Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи як чинник формування професійних ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-35. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до класифікації ціннісних орієнтацій особистості та приділено особливу увагу визначенню поняття професійних ціннісних орієнтацій. Виокремлено чинники, що впливають на формування професійних ціннісних орієнтацій студентської ...
1251763
  Миленкова Р.В. Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 331-338. – ISSN 2312-5993
1251764
  Пісоцька Л.С. Професійно-педагогічна культура майбутнього викладача вищого педагогічного закладу - основа професійної майстерності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 5 (15))
1251765
  Ткаченко О.В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ - початок ХХІ століття) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 142-146. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251766
   Професійно-педагогічна підготовка викладача : монографія / [А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, М.В. Жиленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-009-3
1251767
  Лодатко Є. Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи в умовах освітніх змін: соціокультурний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-11. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1251768
  Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арестенко Валерій Вікторович ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 188 л. + Додатки: л. 131. – Додат. є окремою одиницею
1251769
  Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арестенко Валерій Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1251770
  Спіцин Є.С. Професійно-педагогічна підготовка науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 24-73. – ISBN 978-966-439-998-9
1251771
  Самойленко О. Професійно-педагогічна підготовка фахівця у контексті сучасних реалій відкритого освітньо-наукового простору ЗВО / О. Самойленко, О. Міршук, Ю. Силенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 83-89. – ISSN 2308-4634
1251772
  Оніпко В.В. Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 24-27. – ISSN 2221-6316


  З урахуванням вимог компетентнісного підходу розкриваються аспекти технології професійної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін. Розроблена, науково обгрунтована рівнева професійно-педагогічну програма й визначені показники готовності ...
1251773
  Ніколаєску І.О. Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1251774
  Цветкова Г. Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 33-38. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено специфіку, структуру та етапи професійно-педагогічного самовдосконалення викладача вищої школи.
1251775
  Клочан Ю.В. Професійно-педагогічне спілкування соціального педагога // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 29-32
1251776
   Професійно-педагогічні вимоги до викладача вищого медичного навчального зхакладу в сучасних умовах / І.І. Нємченко, В.І. Ляховський, Р.Б. Лисенко, О.М. Люлька, Р.М. Рябушко, О.Г. Краснов, Городова-Андреєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 140-143. – ISSN 2077-1096
1251777
  Янковська Л.А. Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава - вищі навчальні заклади - роботодавці" / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 367-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено окремі проблемні питання щодо організації та вдосконалення практичної підготовки студентів у вузах. Розглянуто напрями покращення освітянської діяльності у форматі "держава - вуз - роботодавці", всі представники якого мають свої ...
1251778
  Карабанов Є.О. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 34-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1251779
  Пилипей Л.П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів : монографія / Л.П. Пилипей. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-8958-43-4
1251780
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-
Вип. 1. – 2016. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251781
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-
Вип. 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251782
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 3. – 2017. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251783
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 4. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251784
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 5. – 2018. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251785
  Кісіль З.Р. Професійно-психологічна деформація та її врахування під час підготовки юристів у відомчих навчальних закладах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 126-133. – (Юридична ; Вип. 1)
1251786
  Озерський І.В. Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників як складова системи кадрового забезпечення органів прокуратури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 232-235
1251787
  Ятчук М.С. Професійно-психологічний тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 50-54. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається проблема професійно-психологічного тренінгу формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Розкрито теоретичні засади професійно-психологічного тренінгу формування ...
1251788
  Лазорко О.В. Професійно-психологічний тренінг як метод корекції та розвитку професійної відповідальності менеджерів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 160-168


  У статті обґрунтовано професійно-психологічний тренінг корекції та розвитку відповідальності менеджерів промислового підприємства; розкрито структуру та зміст основних модулів вищеназваного тренінгу; проаналізовано критерії та загальні результати за ...
1251789
  Зоря Г. Професійно-сленгова лексика як виразник ментальності соціогрупи // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 67-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 15 назв
1251790
  Арбєніна В.Л. Професійно-статусні домагання сучасного студентства та їхні суб’єктивні чинники / В.Л. Арбєніна, Л.Г. Профатілова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 251-259. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048


  Проблема професійної орієнтації майбутніх випускників вищої школи. Вивчення проблеми колективом кафедри соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна
1251791
  Шкляр А.О. Професійно-творча діяльність журналіста ділового видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 110-113


  У статті йдеться про специфіку професійно-творчої діяльності журналіста у ділових виданнях на прикладах роботи ділових тижневиків "Статус. Економічні відомості" та газети "ІЗНЕС". Описуються основні етапи редакційно-видавничого процесу та зазначаються ...
1251792
  Сеник А. Професійно-творча самореалізація здобувачів вищої освіти засобами тренінгу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 87-91. – ISSN 2308-4634
1251793
  Самохіна Н.М. Професійно-творча самореалізація майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу : монографія / Н.М. Самохіна ; М-во науки і освіти України, Держ. заклад Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 371, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-362. – ISBN 978-966-617-331-0
1251794
  Бірук Н.П. Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бірук Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1251795
  Волонтир О. Професійно-технічна освіта у Волинському воєводстві за часів Другої Речі Посполитої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються головні тенденції розвитку професійно-технічної освіти у Другій Речі Посполитій. Розглянуто причини, що спонукали польський уряд не залишати поза увагою цю сферу та водночас розпочати її реформування. Виявлено особливості ...
1251796
  Василюк А.В. Професійно-технічна подготовка вчителів у Польщі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Василюк А.В.; Ін-т педагог. і психол. професійної освіти. – К, 1998. – 20л.
1251797
  Пашко Л. Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 51-61
1251798
  Озерський І. Професійно - психологічні якості слідчого і оперативного працівника та та їх значення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.96-100. – ISSN 0132-1331
1251799
  Ковальчук Ю. Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 237-248
1251800
  Ашеров А.Т. Професійно важливі якості фахівця як складова його проектної культури / А.Т. Ашеров, В.І. Шеховцова, Ю.М. Полякова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 127-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1251801
  Сафонова Т. Професійно значущі якості бібліотечних фахівців: психологічний аспект // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 129-130
1251802
  Брюховецька О. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (20). – С. 74-78
1251803
  Хоссейн М. Професійно значущі якості особистості: соціально-педагогічний дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-48. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Визначено поняття "професійно значущі якості особистості", розкрито їх сутність і зміст, роль у самореалізації особистості в соціокультурному просторі. Обґрунтовано, що професійно значущі якості характеризують здібності, органічно входять у їх ...
1251804
  Беньковська Н.Б. Професійно значущі якості сучасного вчителя іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 26-32. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуто та визначено основні професійно значущі якості сучасного вчителя іноземної мови, а також запропоновано шляхи їх формування в умовах ВНЗ. На підгрунті вивчення літературних джерел охарактеризовано сучасні вимоги суспільства до ...
1251805
  Черкашина Ж.В. Професійно зорієнтовані технології навчання на уроках мовної підготовки іноземних студентів / Ж.В. Черкашина, Л.М. Бондаренко // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 142-146. – ISSN 2307-4558
1251806
  Журавська Н.С. Професійно орієнтаційна компетентність майбутніх магістрантів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 79-84. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1251807
  Мельник А. Професійно орієнтована комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як сучасна тенденція вищої освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Задорожна І.П., Зєня Л.Я., Клоуберт Т. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (116). – С. 10-20. – ISSN 1817-8510
1251808
  Ненько Ю.П. Професійно орієнтована комунікативна підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту: сучасний стан, проблеми, суперечності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1251809
  Онкович Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі / Онкович, В, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 55-61


  Обгрунтовано актуальність упровадження медіаосвіти в систему вищої осіти за допомогою інтегрування медіаосвітніх тежнологій у професійну підготовку майбутніх фахівців, спричинена утвердженням у навчальному процесі принципово нової концепції професійної ...
1251810
  Носаченко В.М. Професійно орієнтована технологія навчання як засіб формування картографічної компетентності студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 247-254. – ISSN 2312-5993
1251811
   Професійно орієнтоване англомовне інтерв"ю як метод оцінювання майбутніх ІТ фахівців на рівні університету / О.С. Синекоп, О.В. Матвієнко, Т.І. Коваль, Л.Я. Зєня // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 94-101. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1251812
  Мельник В. Професійно орієнтоване навчання вищої математики при підготовці майбутніх офіцерів національної академії національної гвардії України / В. Мельник, Л. Алфімова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 133-137
1251813
   Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи : колектив. монографія / [Л.А. Сажко, Л.Я. Зєня, Т.О. Стеченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. унт. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 227, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-305-4
1251814
  Нестеренко І. Професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей / І. Нестеренко, Г. Бондар // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 112-117. – ISSN 2307-4914
1251815
  Бобрицька В.І. Професійно орієнтований контекст формування самоосвітньої компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1251816
  Левенок І. Професійно орієнтований текст як засіб формування мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 112-123. – ISSN 2312-5993
1251817
  Груба Т. Професійно орієнтований текст як провідний засіб навчання української мови в профільних класах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 24-32. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1251818
  Корнійчук О. Професійно орієнтований тренінгу формуванні математичних компетентності інженерів еколого-природознавчого напрямку // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 439-445. – ISBN 978-617-7009-20-6
1251819
  Набока О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1251820
  Доброскок І. Професійно орієнтовані технології у процесі підготовки магістрів соціальної педагогіки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 21-25. – ISSN 0131-6788
1251821
  Геркерова О.М. Професійно спрямоване іншомовне спілкування вчителя іноземної мови як складник комунікативної компетентності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 6 (125)). – ISSN 2414-5076
1251822
  Редько О.Ю. Професійно. Етично / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 2 (2) лютий. – С. 21-27. – ISSN 2306-0050


  Стисле керівництво із застосування переглянутого Кодексу етики професійних бухгалтерів.
1251823
  Любас А. Професіограма майбутнього фахівця бойового та оперативного забезпечення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 148-154. – ISSN 2308-4634
1251824
   Професіограма сучасного наукового працівника освітніх та наукових установ системи МО України / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 34-51. – ISBN 978-617-8269-30-2
1251825
  Пришляк О. Професіограма фахівця соціономічної професії в контексті міжкультурності // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 220-227. – ISSN 2618-0715
1251826
  Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : метод. посібник / [Синявський В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. словник: с. 66-82. – Бібліогр.: с. 83. – ISBN 978-966-189-332-9
1251827
  Матвієнко О. Професіологічний дискурс спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 23-30. – ISSN 2076-9326
1251828
  Васильєва Л. Професіонал-україніст, людина, сповнена задушевного ліризму // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 289-292. – ISSN 2078-5119


  Нещодавно відійшла з земного життя фундаторка єдиних у Республіці Хорвaтія студій укрaїнської мови та літератури (нині це кафедра україністики Філософського факультету Загребського університету) кандидат філологічних наук Рaїсa Івaнівнa Тростинськa – ...
1251829
  Войцехівський М. Професіонал повинен розвиватися // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  З 2016-2017 навчального року курси підвищення кваліфікації освітян столиці зазанали кардинальних змін . Запроваджено накопичувальну кредитно-модульну систему (ECTS) і пропонуються курси на вибір педагога (50% від загальної кількості модулів).
1251830
   Професіонал своєї справи (Чурилову Миколі Миколайовичу - 70) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 140-141. – ISSN 1681-116Х
1251831
  Боронь О. Професіонал слова // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 38-39


  Пам"яті Світлани Іванівни Гайдук - фахівця з літературного редагування, досвідченого коректора.
1251832
   Професіонали обирають найкраще. Допомагаємо мамам годувати груддю довше // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 114-116. – ISSN 2226-1230
1251833
   Професіонали. Спогади ветеранів підрозділів і військ урядового зв"язку / авт.-упоряд. С.О. Граб. – Київ : [б. в.], 2021. – 351, [1] с. : іл.
1251834
  Кісіль З.Р. Професіоналізація - основа державної кадрової політики в Україні / З.Р. Кісіль, М.О. Живко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 111-120. – (Юридична ; Вип. 2)
1251835
  Чепіль О.Є. Професіоналізація SOS-матерів у країнах Європи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 347-352
1251836
  Сорочан Т. Професіоналізація андрагога: цінності, знання, навички // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 53-57
1251837
  Дегтярьов С. Професіоналізація бюрократичного апарату Російської імперії у контекситі розбудови системи освіти (перша чверть XIX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 222-231. – ISSN 0869-3595
1251838
  Вітер Д. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи / Д. Вітер, О. Мітягін // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 81-90. – ISSN 2617-1775
1251839
  Дригуля Н.М. Професіоналізація державних службовців в умовах євроінтеграції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 85-95. – ISSN 2078-9165
1251840
   Професіоналізація Збройних Сил // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 37-50
1251841
  Петриченко О. Професіоналізація Збройних Сил України: юридичний аспект // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.48-51
1251842
  Кліменко В. Професіоналізація і психологія викладача вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 106-112. – ISSN 1682-2366
1251843
  Приходько Т.В. Професіоналізація кадрів в галузі соціальної роботи: історія становлення та сучасний дискурс / Т.В. Приходько, Т.Г. Шамало // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 156-161. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1251844
  Олуйко В.М. Професіоналізація кадрів як фактор державотворення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 5-9. – (Право. Економіка. Управління)
1251845
  Тарапата-Більченко Професіоналізація мозку: нейропедагогічні виміри музичної освіти // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 5. – С. 75-81. – ISSN 2616-650X
1251846
  Зелінська М.І. Професіоналізація муніципальної служби як складова формування позитивного іміджу влади / М.І. Зелінська, І.В. Пройдакова // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 149-152. – ISBN 978-617-7565-33-7
1251847
  Гущина Т.Ю. Професіоналізація педагогів профільної шкільної освіти / Т.Ю. Гущина, Я.М. Царенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 128-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))


  В статті проаналізовані особливості професійної діяльності педагогічних працівників профільної освіти, визначені особистісні аспекти прорфесіоналізації вчителів профільної освіти.
1251848
  Довгань Н.П. Професіоналізація правоохоронців - основа кадрової політики в органах внутрішніх справ України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 303-305. – (Право. Економіка. Управління)
1251849
  Васильєва О. Професіоналізація публічних службовців - вимога успішності задекларованих в Україні реформ / О. Васильєва, Н. Васильєва, С. Приліпко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 18-25. – ISSN 2664-3618
1251850
  Мустафаєва Уріє Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування: цілі, функції та методи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 310-317
1251851
  Гук Н. Професіоналізація суддів як основа демократизація судової системи України: організаційно-правові заходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 39-46. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1251852
  Шаповалова Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти Франції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 59-70. – ISSN 1682-2366
1251853
  Десятов Т. Професіоналізація як сучасна глобальна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти в зарубіжних країнах та Україні // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 131-136. – ISSN 2308-4081
1251854
  Морозова Н.Г. Професіоналізація як чинник формування людських ресурсів державної служби в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 102-108 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1251855
  Гречко Г. Професіоналізм + креативність = сучасна бібліотека (професійне навчання персоналу в дитячій бібліотеці) / Г. Гречко, І. Базиленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.43-44. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено заходи з підвищення кваліфікації, які організовує Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко м. Миколаєва для своїх філій. Працівники центральної бібліотеки використовують інтерактивні методи навчання, які вчать ...
1251856
  Філіпенко Л.В. Професіоналізм в політиці та політичне лідерство // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 251-262. – ISSN 2618-1274
1251857
  Васильєв О. Професіоналізм викладачів ВВНЗ як складова внутрішньої системи гарантування якості вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 46-60. – ISSN 2617-1775
1251858
  Тодоренко Микола Професіоналізм водіїв - гарантія безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 32


  Нині Західна Європа, й про це ми говоримо на всіх рівнях, стала взірцем у справі наведення ладу та дотримання дисципліни учасниками дорожнього руху. Принцип невідворотності покарання за скоєне правопорушення там, безперечно, дисциплінує. Бо, скажімо, ...
1251859
  Глибін С.М. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 52-57. – ISBN 978-617-7274-42-0
1251860
  Гузій Н.В. Професіоналізм діяльності методичних працівників у контексті структурно-функціонального підходу / Н.В. Гузій, Є.О. Гориславець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 7-12. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1251861
  Бойко-Бузиль Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України / Бойко-Бузиль, Д.В. Швець // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 119-124. – ISSN 1727-1584
1251862
  Артамонова І.М. Професіоналізм журналіста: трансформація поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 18-22.
1251863
  Будівська Г. Професіоналізм журналістів та професійні стандарти: теоретичні аспекти та інтерпретація медіа фахівців // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 27-35. – ISSN 2522-1272
1251864
  Корж І.Ф. Професіоналізм і компетентність - основні критерії оцінки діяльності державних службовців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 277-283. – ISSN 1563-3349
1251865
  Косенко М.С. Професіоналізм і легітимаційна функція німецької історичної науки в російській та англомовній історіографіях XIX - початку XX століття / М.С. Косенко, С.П. Стельмах // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 196-210. – ISSN 2409-0743
1251866
  Степанков В. Професіоналізм і мужність: Спогад-ессе у "Вінок Пам"яті" Бориса Кушніра // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 20-31
1251867
  Гільберг Т.Г. Професіоналізм і творчість учителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 6
1251868
  Солярчук Ю.Д. Професіоналізм менеджерів - запорука успіхув удосконаленні земельних відносин // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 113-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1251869
   Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти = Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ
Вип. 2. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1251870
  Каньковський І. Професіоналізм педагогічного складу як одна із умов успішної підготовки інженера-педагога // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12 (95), грудень. – С. 37-43


  У статті узагальнено підходи до трактування професіоналізму вчених України та інших країн, обгрунтовується важливість його досягнення педагогічним складом, який веде підготовку інженера-педагога.
1251871
  Алексєєва Ж.М. Професіоналізм юриста як явище європейської культури // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 34-42.
1251872
  Карпець Л.А. Професіоналізм як синтез освіти, знання і виховання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С 76-79.
1251873
  Бондар В.С. Професіоналізм як сукупність критеріїв відповідності майбутніх психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2016. – № 12. – С. 34-37
1251874
  Карпенко В.О. Професіоналізм як фактор майстерності в журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 53-61


  Визначається суть терміну "професіоналізм" у журналістиці, що базується на сукупності теоретичних засад і практичних навичок.
1251875
  Копійка В.В. Професіоналізм, порядність, патріотизм / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5 : фото


  Інтерв"ю з директором ІМВ професором В.В. Копійкою щодо діяльності інституту.
1251876
  Вилегжаніна Т.І. Професіоналізм. Творчість. Життєствердність // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 65. – ISSN 2409-9805
1251877
  Гончаренко О. Професіоналізми та жаргонізми торгово-економічної сфери сучасної китайської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються відмінності професійних жаргонізмів та професійної лексики торгово-економічної сфери сучасної китайської мови. Differences of professional jargons and professional words of the trade-economic sphere of the modern Chinese language are ...
1251878
  Червоненко О.М. Професіоналізми у музичному та навколомузичному дискурсі (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 391-397. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається поняття професійного жаргону, його відмінність від таких понять, як професіоналізми та терміни. Також наводяться різні приклади його вживання в мові з коментарями. В статье рассматривается понятие профессионального жаргона, его ...
1251879
  Квітка К.В. Професіональні народні спіці й музиканти на Україні : Прграма для досліду їх діяльності й побуту / Климент Квітка ; Українська академія наук // Програми для збірання [збирання] етнографічних матеріялів / О.Б. Курило. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923. – 114 с. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН ; № 13, вип. 1 ;Праці етнографічної комісії)
1251880
  Петрушенко М. Професія - для життя, а освіта - щоб навчити студентів жити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Експерти міжнародного електронного журналу CEOWORLD Magazine, який займається ранжуванням вищих навчальних закладів усього світу, представили на світовий загал рейтинг ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які готують спеціалістів у галузях ...
1251881
  Чембержі М.І. Професія - композитор : монографія / Михайло Чембержі. – Київ : Автограф, 2017. – 61, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8349-09-6
1251882
  Масол В.І. Професія - криптолог // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
1251883
  Задорожний Микола Професія - методист географії : Василь Іванович Демкович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 22 : Портрет
1251884
  Редя В.Я. Професія - музикознавець: горизонти очікування // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 437-443


  Підготовка майбутніх спеціалістів до практичної професійної діяльності.
1251885
  Цимбал Я. Професія - письменник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 9. – С. 156-159. – ISSN 0130-321Х
1251886
  Глотов О. Професія - поет // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)
1251887
  Чередник Тетяна Професія - читач: література у поняттях і термінах : спроба словника-довідника/ / Т. Чередник // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – Бібліогр. в кінці ст.
1251888
  Зубченко В. Професія "Актуарій": привабливість, виклики, перспективи / В. Зубченко, Ю. Мішура // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3
1251889
   Професія "землевпорядник" на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Й.М. Дорош, О.С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1251890
  Кіслова Вікторія Професія актора - це професія на все життя (Інтерв"ю з народним артистом України Л Сомовим) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
1251891
  Мейш А.В. Професія аудитор - значення на світовій арені, актуальність та нагальність у майбутньому / А.В. Мейш, О.В. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 83-86. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1251892
   Професія бібліотекар - справа всього життя // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 61. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Лілії Павлівні Незнамовій, заслуженому працівнику культури України, директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 1989-2006 рр.
1251893
  Тріпак М.М. Професія бухгалтера в контексті соціалізації осіб з інвалідністю / М.М. Тріпак, В.Д. Слободян // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 120-129. – ISSN 2617-1112
1251894
   Професія вченого найбільш приваблива в Японії // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 4
1251895
  Дубинчук О.С. Професія і середня освіта / О.С. Дубинчук. – К, 1979. – 46с.
1251896
  Кондратьєва М. Професія кінорежисер // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 95-103
1251897
  Шоу Б. Професія місіс Уоррен / Б. Шоу. – Київ, 1957. – 116с.
1251898
   Професія нотаріуса в Квебеці : Збірник текстів. – Київ : Заповіт, 2004. – 364с. – Програма Канада - Україна 1997-2004 роки. – ISBN 966-7272-59-1
1251899
  Дудка І. Професія нотаріуса: національні та міжнародні стандарти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  На базі КНУ ім. Тараса Шевченка відбулася міжнародна науково-практична конференція "Національні і міжнародні стандарти становлення професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку". Вона організована Нотаріальною палатою України спільно з кафедрою ...
1251900
  Шоу Б. Професія пані Ворен / Б. Шоу. – Харків; Київ, 1931. – 144с.
1251901
  Полковенко Т. Професія редактора: конфлікти та способи уникнення конфліктних ситуацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 6-9. – ISSN 2076-9326


  У статті йдеться про конфліктологію редакторської діяльності, зокрема про причини виникнення конфліктів у роботі редактора; представленно перелік рекомендацій щодо подолання конфліктних ситуацій.
1251902
  Побідаш І. Професія редактора: термінологічний, творчий та функціональний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-50. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі актуальні проблеми сучасного сприйняття професії редактора: єдності тлумачення терміна "редактор", творчого начала професії, функціональних обов"язків редактора, політичної та соціальної заангажованості. The article refers ...
1251903
  Москаленко О. Професія студент - це класно ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Студенти-випускники інституту журналістики КНУ розповідають про своє студентське життя.
1251904
  Андрощук А. Професія юриста в країнах Європейського Союзу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 118-130.
1251905
  Андрощук А. Професія юриста в країнах Західної Європи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 116-124
1251906
  Зінченко М.Ю. Професія як елемент трудової функції працівника // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 315-318. – ISSN 1563-3349
1251907
  Гетьман В. Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009) / В. Гетьман, І. Козлик, П. Сокур // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 3 (60). – С. 6-10. – ISSN 2304-0041
1251908
  Новосельський В.Ф. Професія: вчитель фізичної культури / В.Ф. Новосельський. – К., 1991. – 43с.
1251909
  Десятник Г.О. Професія: звукорежисер кіно і телебачення / Десятник Г.О., Бадіон С.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. – 68, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 68
1251910
  Десятник Г.О. Професія: режисер кіно і телебачення : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; [наук. ред. С.І. Горевалов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 86-87
1251911
  Десятник Г.О. Професія: сценарист кіно і телебачення / Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2021. – 56, [1] с.
1251912
  Десятник Г.О. Професія: телевізійний ведучий : тексти лекцій та практ. вправи / Г.О. Десятник, С.М. Полешко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2017. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-172
1251913
   Професія: фахівець бібліотечного та інформаційного сервісу. – Київ : Британська Рада в Україні, 2000. – 108с. – (The British Council). – ISBN 966-7705-00-5; 966-7705-04-8
1251914
  Телешман С. Професор - діючий і почесний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 7 квітня (№ 13). – С. 3


  У Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося представлення книг Шевченківського лауреата Михайла Наєнка "Вечіріні світанки...", "Художня література України", "Історія українського літературознавства" й ...
1251915
  Бондарчук С. Професор А.І. Якобій (1837-1907 рр.) - теоретик і практик гігієнічної науки Харківського університетудругої половини ХІХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 133-137


  У статті розглядається багатогранна діяльність ученого-гігієніста Харківського університету А.І. Якобія в другій половині ХІХ ст. Аналізуються найважливіші праці вченого, які розкривають пріоритетні напрямки гігієнічних досліджень, характеризують ...
1251916
  Киридон П. Професор А.П. Коцур про державницькі ідеї М.П. Драгоманова // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 187-189
1251917
  Циганенко Л.Ф. Професор А.П. Коцур та його наукова школа // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-153
1251918
  Терентьєва Л.М. Професор Авенір Уйомов / Л.М. Терентьєва, О.В. Чайковський, Л.М. Сумарокова // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 304-306. – ISBN 978-617-689-150-5
1251919
  Іщенко А.В. Професор Аленін Юрій Павлович - один із фундаторів одеської наукової школи кримінально-процесуального права / А.В. Іщенко, Д.А. Ляшенко // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 11-21. – ISBN 978-966-419-300-6
1251920
   Професор Алпатьєв Стефан Михайлович (15.08.1904 - 26.07.1985 рр.) : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1925-1986 роки. – Київ, 2005. – 96с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн.13)
1251921
  Цимбал В. Професор Анатолій Калмиков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 29. – ISSN 1819-7329
1251922
   Професор Анатолій Михайлович Поповський : Біобібліографія (до 70-річчя з дня народження). – Дніпропетровськ, 2005. – 48с. – (Біобібліографія визначних вчених ; Вип. 6)
1251923
   Професор Анатолій Михайлович Поповський : біобібліографія (до 75-річчя з дня народження) / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ ; [ред. А. Самотуга]. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. – 88 с., [20] с. іл. – (Біобібліографія визначних вчених ; Вип. 14)
1251924
  Свінціцький А.С. Професор Анатолій Петрович Пелещук: корифей вітчизняної терапевтичної науки і практики // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (6). – C. 27-36. – ISSN 2308-8818
1251925
  Баженов Л.В. Професор Анатолій Філінюк - діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля - Хмельниччини // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 36-42. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  До 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка. Досліджується життєвий і творчий шлях, наукові здобутки та загальнолюдський потенціал.
1251926
  Галенко І. Професор Анджей Гавронський про роль емоцій у мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-8. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1251927
   Професор Андрій Введенський : монографія / [Войцехівська І.Н.та ін. ; бібліогр. упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 175, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-146 та в підрядк. прим. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій / [ред. рада: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-439-629-2
1251928
   Професор Андрій Володимирович Нездвідський : Тези доповідей та повідом. обл. наук.-творчої конференції 16-18 листопада 1988 р. – Одеса, 1988. – 99с.
1251929
  Барна О.М. Професор Андрій Обжут - перший керівник кафедри патологічної анатомії (1896-1910) медичного факультету Львівського університету Яна Казимижа // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 67-71. – ISSN 1729-2344


  До 120-річчя кафедри патологічної анатомії і "Музею хвороб людини" Львівського університету Яна Казимиж (Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).
1251930
  Руденко В.П. Професор Антін Синявський - подвижник української географії / В.П. Руденко. – Київ : КМ Academia, 1996. – 404 с. – ISBN 966-518-010-Х
1251931
  Уткін О. Професор Б. Мартос: організаторська та науково-педагогічна діяльність // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 163-174. – ISSN 0130-5247
1251932
   Професор Богдан Іванович Андрусишин : бібліогр. покажч. : до 50-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. теорії та історії держави і права ; уклад. Г.Б. Білозьорова]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 123 с. – (Серія "Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова"). – ISBN 978-966-660-492-0
1251933
   Професор Богданов Сергій Михайлович (1859-1920) : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1883-1917 роки. – Київ : Інститут аграрної економіки. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
Кн. 15. – 2006. – 142 с.
1251934
   Професор Борис Михайлович Гончар (1 березня 1945 - 22 березня 2015 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-61. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817
1251935
   Професор Будрін Петро Васильович (1857-1939) : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Аграрна Наука. – (Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії). – ISBN 966-540-141-4
Книга 1. – 2001. – 126с.
1251936
  Баш Я. Професор Буйко : Повість / Я. Баш. – 2-е вид. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 126с.
1251937
  Баш Я. Професор Буйко : Повість / Я. Баш. – Київ : Радянська Україна, 1946. – 95с. – (Б-ка журналу "Україна" ; № 4)
1251938
  Баш Я. Професор Буйко / Я. Баш. – Київ, 1953. – 120с.
1251939
  Баш Я.В. Професор Буйко / Я.В. Баш. – Київ, 1967. – 136с.
1251940
  Баш Я.В. Професор Буйко : Повість: Для серед. та ст. шк. віку / Я.В. Баш. – Київ : Веселка, 1971. – 130с.
1251941
  Баш Я.В. Професор Буйко : Повість: Для ст. шк. віку / Я.В. Баш. – Київ : Веселка, 1990. – 189с. – ISBN 5-301-01013-1
1251942
   Професор В"ячеслав Олексійович Добровольський (до 90-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 104-105. – ISSN 0374-3896
1251943
   Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / Войцехівська І.Н. [та ін.] ; КНУТШ ; [наук. ред. І.Н. Войцехівська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 208 с. – До 100-річчя від дня народження. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1251944
  Усенко І. Професор В. Г. Сокуренко: правознавець і педагог у дзеркалі часу / І. Усенко, І. Бойко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2219-5521
1251945
  Задорожна Л. Професор В. Коптілов як історик літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Визначено здобутки в дослідженні проф. В. Коптіловим окремих проблем у галузі шевченкознавства. The author investigates the achievements of V. Koptilov"s studies of Taras Shevchenko works.
1251946
  Воловина О. Професор В. Сергійчук та "Кремлівська статистика". Проблема визначення втрат від Голодомору: відгук з-за кордону // Україна молода. – Київ, 2021. – 30 березня (№ 31). – С. 6


  "Професор Володимир Сергійчук роками згадує мене та моїх колег незлим тихим словом на конференціях та в пресі, в Україні та в США. Його коментарі мали би бути науковими, тематика обчислення людських втрат унаслідок Голодомору є саме наукова. Але часто ...
1251947
  Бєлая О. Професор В.Б. Антонович про історію мінц-кабінету Київського університету // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 107-111
1251948
   Професор В.В. Дубянський : [некролог] // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.] : [б.в.]
1251949
  Руда С.П. Професор В.В. Підвисоцький (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-132 : Фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0374-3896
1251950
   Професор В.Г. Герасимчук (до 60-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С.103-104. – ISSN 0374-3896
1251951
  Бурлак Г.В. Професор В.Є. Таїров (1859-1938) - вчений та організатор дослідної справи у виноградарстві України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Бурлак Ганна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 9 назв
1251952
  Бурлак Г. Професор В.Є. Таїров (1859-1938) - засновник розсадницької бази виноградарства України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 128-134. – ISSN 1998-4634
1251953
  Соловйова Л.М. Професор В.Є. Тімонов (1862-1936) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 85-96. – ISSN 2415-7422
1251954
  Кава А.А. Професор В.І. Харцієв та українська реформаторська педагогіка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 101-103
1251955
  Колтачихін О.Ю. Професор В.К. Бернацький - забуте ім"я // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 85-91. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено біографію та науковий внесок українського фізика В. К. Бернацького, якого було репресовано в 1938 р.
1251956
   Професор В.К. Шпак: сторінки життя. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 59 с. – (Вчені Черкаського державного технологічного університету / ред. кол.: Лега Ю.Г., Білик Л.І. та ін.). – ISBN 966-7533-40-9
1251957
  Костенко О.О. Професор В.Л. Герман - маловідомий учень академіка Л.Д.Ландау / О.О. Костенко, А.С. Литвинко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
1251958
  Гавриш Н.С. Професор В.Л. Мунтян - фундатор правової охорони грунтів в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 38-42. – ISBN 978-966-7957-20-9
1251959
  Грищук П.І. Професор В.М. Головцин - фундатор школи електророзвідки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 100-річчя з Дня народження) / П.І. Грищук, Г.Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-61. : Фото. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Приведені біографічні відомості про професора, завідувача кафедри геофізичних методів пошуків і розвідки родовищ корисних копалин Київського університету -- В.М. Головцина. В статті зроблено огляд його наукової та організаційної діяльності в Росії та ...
1251960
  Вергунов В.А. Професор В.М. Румянцев (1897-1957) - державний діяч та координатор науково-освітньої агрикультурної діяльності в Україні : [до 100-річчя Полтав. держ. аграр. акад.] / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : [б. в.], 2019. – 103, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1251961
  Тищик Б.Й. Професор В.С. Кульчицький - видатний історик права України // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 12-23
1251962
  Татарчук Л.М. Професор В.С. Михайловський (1894-1976) (до 125-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 239-244
1251963
  Воронцов Д. Професор В.Ю. Чаговець // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 385-388. – ISBN 5-7707-1061-6
1251964
  Харитонова О.В. Професор В.Я. Тацій та харківська школа кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 63-73. – ISSN 2224-9281
1251965
  Гриценко І. Професор В.Я. Шульгин та його "История университета Св. Владимира" / Іван Гриценко, Віктор Короткий, Дмитро Набильский // История университета Св. Владимира / В.Я. Шульгин. – Репринтное изд. – Киев : Лыбидь, 2010. – С. І-XXXVI. – ISBN 978-966-06-0570-1
1251966
  Лісовий В. Професор Валентин Отамановський: герой Української революції та харківський освітянин / В. Лісовий, І. Робак, Г. Демочко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 3-10. – ISSN 1562-529Х
1251967
  Шевчишен Микола Професор Валентин Садовський - визначний український економіст, демограф, економіко-географ (До 120-річчя з дня народження) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-56 : Портрет. – Бібліогр. 7 назв
1251968
   Професор Валентина Борисенко: "Своїм успіхам у науці я завдячую дітям" / Розмову вела Наталія Недюха // Світ. – Київ, 2000. – березень (№ 9/10). – С. 6
1251969
   Професор Валерій Тертичка : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Тертичка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 150, [2] с. – Загол. обкл.: Валерій Тертичка
1251970
  Усенко І. Професор Василь Іванович Синайський: сторінки життєвого і творчого шляху // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 14-19. – ISBN 978-966-7067-18-2
1251971
  Ковалів П. Професор Василь Кирилович Чапленко та його наукова діяльність // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 249/250, жовтень/листопад : жовтень/листопад. – С. 2-6
1251972
   Професор Василь Лесин. Наука доброчинності : спогади, присвяти, бібліографія / [уклад. Б.Мельничук, Л.Ковалець]. – Київ : Академвидав, 2014. – 314, [6] с. – Бібліогр.: 251-291. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-077-6
1251973
   Професор Василь Німчук у спогадах сучасників / [упоряд.: В. Шаркань ; редкол.: Н. Венжинович, В. Густі, Т. Ліхтей та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2018. – 20, [2] с. : іл., фотоіл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. в кінці книги. - Окремі ст. пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-481-0
1251974
  Стецюк Наталія Професор Василь Орелецький (1895-1976) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 94-97.
1251975
  Міхневич Л. Професор Василь Синайський як організатор юридичної освіти та науки в Києві // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 25-32. – ISBN 978-966-7067-18-2
1251976
   Професор Ватсон Кірконнел про видання "Нових днів" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 14
1251977
  Ткебучава І.В. Професор Вейт Грабер - фундатор "Зоологічного інституту" Університету Франца-Йосифа у Чернівцях : (біографічний нарис до 175-річчя з дня народження) / І.В. Ткебучава, Т.Г. Андрющенко // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 258-261. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 11, вип. 2). – ISSN 2078-8673
1251978
   Професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович : бібліогр. покажч. пр. : до 50-річчя від дня народження / Укр. фонд. культури. – Київ : [б. в.], 2017. – 75, [1] с. : фот.
1251979
  Ожован О.О. Професор Віктор Іванович Михайлюк (до 60-річчя від дня народження) / О.О. Ожован, І.В. Леонідова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 153-159 : фото. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1251980
   Професор Віленський Дмитро Гермогенович : (1892-1960) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1916-1961 роки / Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т гідротехніки і мелііорації ; [ уклад., наук. ред.: В.А. Вергунов ]. – Київ : Аграрна наука, 2009. – 126 с. – До 75-річчя Ін-гідротехніки і меліорації УААН. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 27)
1251981
   Професор Вінсент Цезаревич Томашевич - засновник кафедри загальної хірургії (до 140-річчя від дня народження) / М.В. Трофімов, С.І. Баранник, С.О. Мунтян, В.П. Кришень // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 2. – C. 141-144. – ISSN 2307-0404


  "...У цій статті згадується внесок професора Вінсента (Вікєнтія) Цезаревича Томашевича, кафедра загальної хірургії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"."
1251982
  Стріха М. Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 11/12). – С. 2-3


  До 90-річчя від дня народження.
1251983
  Стріха М. Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика (до 90-річчя від дня народження) // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 18, № 1. – С. 53-58. – ISSN 1815-7459
1251984
  Чорненький В. Професор Віталій Чушенко - видатний конституціоналіст Львівського університету // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 290-295. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1251985
   Професор Влас Захарович Мартинюк - засновник Львівської наукової гігієнічної школи (до 120-річчя від дня народження) / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула, Ю.М. Панишко, Л.П. Козак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 76-78 : фото. – ISSN 2077-7477
1251986
  Магльований А.В. Професор Володимир Анатолійович Монастирський - відомий український вчений в галузі біології та медицини / Магльований А.В., Гриновець В.С. ; МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія "Відомі професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького"). – ISBN 978-966-8792-95-3
1251987
  Моторний А. Професор Володимир Андрійович Моторний у спогадах сина // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Зашкільняк, А. Татаренко, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 69. – С. 31-33. – ISSN 0203-9494
1251988
  Тарасенко О.О. Професор Володимир Антонович у спогадах учнів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 99-105. – ISSN 2076-1554


  Школу істориків Університету св. Володимира XIX століття представляє ціла низка видатних вчених. Серед них В.Б. Антонович та його учні: В.І. Щербина, В.Г. Ляскоронський, В.Ю. Данилевич, Д.І. Багалій. Представники київської документальної школи ...
1251989
  Григорюк І.П. Професор Володимир Васильович Фінн (до 140-річчя від дня народження) / І.П. Григорюк, Є.М. Богач, Б.Є. Якубенко // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 36-41. – ISSN 2077-9496
1251990
  Баженов Л. Професор Володимир Геринович і становлення екскурсійної справи на Кам"янеччині в 20-ті роки XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 63-71. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254
1251991
  Войцехівська І.Н. Професор Володимир Замлинський : (до 85-річчя від дня народження) : монографія / [ І.Н. Войцехівська, С.В. Севрюк ; бібліогр. упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко, Н.А. Коломієць] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2015. – 253, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. - Імен. покажч.: с. 243-252. – Бібліогр. в дод.: с. 151-207 та в підрядк. прим. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій / ред. рада: Калакура Я.С. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2464-50-4


  ТРЕТЯ книга видавничого проекту "Історики Київського університету: історіографя персоналій" (ПЕРША - "Професор В"ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)": монографія / наук. ред. В.Н. Войцехівська. - К., 2010. - 207 с. та ДРУГА - ...
1251992
  Заяць О. Професор Володимир Кульчицький - відомий дослідник правового становища Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 131-141
1251993
  Мельник В. Професор Володимир Мельник: "Наука стає неодмінним атрибутом розвитку" / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 3


  Розмова з деканом філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка.
1251994
   Професор Володимир Павлишин - лідер сучасної української мінералогії (до 80-річчя від уродин) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Білоніжка, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2020. – № 70, вип. 1/2. – С. 97-102. – ISSN 2078-6220
1251995
  Кравчук М. Професор Володимир Семенович Кульчицький - видатний вчений-юрист // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (34). – С. 14-20. – ISSN 2524-0129
1251996
  Сергійчук В.І. Професор газових справ // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 50-51. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 60-річчя від дня народження Богдана Клюка.
1251997
  Шевчук С.М. Професор географії Кость Дубняк : наук. видання / [С.М. Шевчук] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Ф-т історії та географії, Каф. географії та краєзнавства [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2019. – 299, [1] с. : портр., табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 35-41, 150-158 та в тексті. – (Серія "Землезнання Полтавщини"). – ISBN 978-966-182-578-8
1251998
  Рабінович А. Професор Герш Лаутерпахт - перший проектант спеціального органу ООН з контролю за дотриманням її Міжнародного білля прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1251999
   Професор Глазко Валерій Іванович : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1975-2004 роки. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 248с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн.8). – ISBN 966-540-124-6
1252000
  Бачинська О.А. Професор Григорій Гончарук: науковець та організатор досліджень історії Народного Руху України (до 80-річчя з дня народження) / О.А. Бачинська, Л.М. Іваніченко // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 410-428. – ISSN 2312-6825


  Професор Григорій Іванович Гончарук понад 40 років працює в Одеському національному політехнічному університеті, з них 35 років очолює кафедру історії та етнографії України. У серпні йому виповнилося 80-років і з нагоди такого ювілею варто звернути ...
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,