Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1251001
  Олійник Я. "Роль географічної освіти невпинно зростає" / Інтерв"ю взяла Н. Міщерська // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 4


  Розмова з деканом географічного факультету Я. Олійником про особливості та специфіку географічної науки в університеті, наукову роботу тощо.
1251002
  Солодушко Виктор Григорьевич Роль В-тубулина в устойчивости мутантных линий Nicotiana plumbagini к действию соединений с антимикротрубочковой активностью : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Солодушко Виктор Григорьевич; Ин-т клеточн. биолог. и генетич. инженерии НАН Украины КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 144л. – Бібліогр.:л.114-144
1251003
  Підопригора О.А. Роль винахідницького права в економічному стимулюванні промисловості // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1251004
  Абдинов М.Р. Роль виноградарства в укреплении экономики колхозов : Автореф... Канд. эконом. наук: / Абдинов М.Р.; Ком. высш.и сред.спец образования Совета Министров Груз. ССР. – Кировоград, 1963. – 30л.
1251005
  Рябуха І. Роль випускників Київської академії в розвитку морської освіти в Україні (XVIII–XІX століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 324-333. – ISSN 2312-5993
1251006
  Ігнатенко М.Г. Роль виробничо-транспортних зв"язків у формуванні аграрно-промислового комплексу : територіально-виробничі системи (комплекси) / М.Г. Ігнатенко, А.Т. Дарова, О.О. Мельник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 104-111 : Рис.
1251007
  Олейник Я.Б. Роль виробничої практики в економіко-географічній підготовці вчителів географії / Я.Б. Олейник, С.С. Мохначук // Удосконалення змісту підготовки вчителя географії
1251008
  Сущенко О.М. Роль виробничої практики для розвитку професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії / О.М. Сущенко, О.В. Лянна // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 191-196. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1251009
  Королев А.М. Роль виртуальных мезонов в радиационных эффектрах систем двух нуклонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королев А. М.; АН СССР, Физич. ин-т. – Москва, 1952. – 8 с.
1251010
   Роль вирусов в возникновении опухолей. – М, 1952. – 476с.
1251011
  Мазуренко К.П. Роль вирусов в этиологии лейкозов / К.П. Мазуренко. – Киев, 1962. – 220с.
1251012
  Щербан С.Д. Роль вирусов есно и коксаки в этиологии диарей у детей младшего возраста. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.095 / Щербан С.Д. ; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1969. – 26 с.
1251013
  Тихоненко Томас Иосифович Роль вирусоов в обмене генетической информацией / Тихоненко Томас Иосифович. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
1251014
  Хмара М.П. Роль високотехнологічних кластерів в глобальному поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 99-100
1251015
  Хмара М. Роль високотехнологічних кластерів у становленні інноваційної конкурентоспроможності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 90-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Сучасний розвиток світової економіки характеризується загостренням конкурентної боротьби між країнами, регіонами, корпораціями та фірмами. Суттєвим чинником посилення цього процесу є становлення та розвиток високотехнологічних кластерів. Їхня ...
1251016
  Коваленко В.Н. Роль витамина "Е" и его метаболитов в обмене и функционировании убихинона. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коваленко В.Н.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1980. – 22л.
1251017
  Лукьянчук Е. Роль витамина D и его активных метаболитов в профилактике падений у пациентов с остеопорозом // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал. – Київ : ТОВ "Моріон", 2014. – № 2 (56)
1251018
  Бацура Александр Федорович Роль витамина А в биосинтезе белка в слизистой оболочке тонкого кишечника и некоторые стороны его действия при опухолевом росте и лучевом поражени организма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бацура Александр Федорович; МВ и ССР УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
1251019
  Свербизус Я.А. Роль витамина А в обмене марганца : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Свербизус Я. А. ; МВ и ССО УССР , Черн. ГУ. – Черновцы, 1968. – 25 с.
1251020
  Любович Е.Н. Роль витамина А в обмене ряда липидов и углеводов и их фосфорных соединений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Любович Е.Н. ; АН УССР , Объед. совет биол. наук. – Киев, 1967. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27-28
1251021
  Мацепа Р.Л. Роль витамина А в обмене сфинголипидов и взаимосвязь его с иммунизацией в обмене сывороточных белков : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Мацепа Р.Л.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 29л.
1251022
  Баран Михаил Маркович Роль витамина А и облучения в обменных процессах слизистой оболочки тонкого кишечника и мембран ее клеток. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Баран Михаил Маркович; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 31л.
1251023
  Сушко Л.И. Роль витамина В1 в гидроксилировании чужеродных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сушко Л.И.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
1251024
  Спиричев В.Б. Роль витамина В1 в механизме гипертрофии сердца. : Автореф... канд. биол.наук: / Спиричев В.Б.; Ин-т норм. и патол. физиологии АМН СССР. – М., 1966. – 22л.
1251025
  Снегирева Лариса Васильевна Роль витамина В12 в метаболизме метионина в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Снегирева Лариса Васильевна; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1973. – 25л.
1251026
  Капралов Александр Александрович Роль витамина Е в процессах функцыионирования клеточного ядра и митохондрий печени крыс. : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.04 / Капралов Александр Александрович; Научно-исслед. ин-тут им. акад. Петра Богача. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 333л. – Бібліогр.:л.263-333
1251027
  Овчаров К.Е. Роль витамиров в жизни растений / К.Е. Овчаров. – Москва, 1958. – 287с.
1251028
  Сергійчук В.І. Роль вихованця юридичного факультету М. Міхновського у національному відродженні українства Кубані 1921-1923 рр. // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 318-331. – ISBN 978-617-7133-95-6
1251029
  Маковська О. Роль виховного впливу викладача сучасного університету в підвищенні рівня навчальної активності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 101-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1251030
  Пильгун Н.В. Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
1251031
  Овчаров О.П. Роль вихреобразования в локомоции рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Овчаров О. П.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 22л.
1251032
  Павлишин Л. Роль Вишеградського об"єднання у зовнішньополітичній діяльності Чеської республіки (1993-2004 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 193-206
1251033
  Каплинський О.В. Роль Вишеградської четвірки у контексті національної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 47-54
1251034
  Маджд С.М. Роль вищих водних рослин у деструкції забруднювачів у біоінженерних гідрофітних спорудах / С.М. Маджд, А.О. Панченко, А.М. Бондар // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 89-93. – ISSN 2075-0781


  "Наведені результати аналізу вищих водних рослин, що використовуються у гідрофітних системах в очищенні стічних вод. Проаналізовано здатність макрофітів очищати стічні води від різних полютантів. Встановлено як різні рослинні угрупування впливаюь на ті ...
1251035
  Загірняк Д.М. Роль вищих навчальних закладів у розвитку вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 184-189. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Визначено компоненти ролі вищих навчальних закладів у системі відносин, що існують у сфері вищої освіти, що надає можливість корегувати як окремі аспекти їх діяльності, так і парадигму їх розвитку задля підвищення результативності. Вибір теорії ...
1251036
  Буняк Н. Роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 15-20. – ISSN 2411-4014


  Обгрунтовано роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи. Проаналізовано основні показники діяльності ВНЗ в Україні. Окреслено проблеми, які перешкоджають ефективному використанню науково-технічного потенціалу вищих ...
1251037
  Місяць О.О. Роль вищих органів фінансового контролю у протидії корупції у державі та поліпшенні фінансово-бюджетної дисципліни / О.О. Місяць, В.В. Ворона // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-74. – ISBN 966-614-021-7


  Йон Антонеску (1882—червня 1946) — румунський військовий та державний діяч, в 1940—44 роках глава держави і прем"єр-міністр, фактично диктатор, маршал, прихильник союзу з III Райхом. Учасник інтервенції проти Угорської Радянської Республіки (1919). ...
1251038
  Глущенко С.В. Роль вищих спеціалізованих судів України у системі судової влади // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 74-81
1251039
  Армаш Н.О. Роль вищого навчального закладу у формуванні цілісної особистості молодого спеціаліста // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7363-09-4
1251040
  Солодков А.А. Роль вищого спеціалізованого суду у системі судів загальної юрисдикції // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 4 (13). – С. 84-89
1251041
  Кузьменко Л.М. Роль вищої освіти в економічному зростанні України / Л.М. Кузьменко, Н.Ф. Стеблюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 1729-7206
1251042
  Магута О.В. Роль вищої освіти в інноватизації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 94-103
1251043
  Мудрак В.І. Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 325-329. – ISSN 2076-1554


  Автором доведено, що у нових економічних умовах система вищої освіти функціонує в умах певної невизначеності, яка є наслідком протиріч між «освіченістю та знаннями», як провідним ресурсом економіки знань, та «духовністю», як фактору розвитку людської ...
1251044
  Мудрак В.І. Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 77-84. – (Серія "Гуманітарні студії")
1251045
  Бессалова Т.В. Роль вищої освіти у формуванні суспільства, заснованого на знаннях / Т.В. Бессалова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0374-3896
1251046
  Марчук О. Роль Вищої ради юстиції як конституційного органу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-14-9
1251047
  Плющ М.Р. Роль вищої школи в реформуванні суспільно-економічних відносин // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 257-263. – ISBN 978-966-7359-77-5
1251048
  Пашков В.О. Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлена роль інституту вищої освіти у процесі політичної соціалізації. Стверджується, що вища школа є одним з головних агентів політичної соціалізації, значною мірою забезпечуючи її когнітивний компонент. В статье освещается роль института ...
1251049
  Головко О.М. Роль вищої юридичної освіти у формуванні наукової (доктринальної) правосвідомості // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 501-503
1251050
  Прап"єтіс Роль відділу кримінальних справ Верховного Суду Литви в процесі гармонізації судової практики / Прап"єтіс, // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 79-94. – ISSN 1026-9932
1251051
  Кушнір О. Роль відділу художньої кераміки Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва у збереженні й розвитку традицій виготовлення та декорування народної кераміки Гуцульщини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 62-71. – ISSN 0236-4832


  У статті відображено віхи становлення та функціонування відділу художньої кераміки у косівському мистецькому навчальному закладі. Головну увагу приділено концепції відділу та творчості викладачів.
1251052
  Дітчук О.Р. Роль віденської фортепіанної школи у формуванні піаністичного мистецтва України першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 279-286
1251053
   Роль відкритості економіки у залученні ПІІ (на прикладі Пакистану): метод граничних значень та коінтеграція / Мухаммад Акрам, Хассан Мобін Алам, Алі Раза, Імран Алі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 300-308 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1251054
  Хмелевська Н.В. Роль відновного правосуддя під час надання професійної правничої допомоги неповнолітнім // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 77-82. – ISSN 2310-9769
1251055
  Кочергіна І.М. Роль відомчої освіти у фаховій підготовці фахівців для військової, пенітенціарної служби та міліції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 146-149
1251056
  Мельничук Н.О. Роль відповідальності для забезпечення ефективного регулювання договірних трудових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 186-189
1251057
  Щербина Ю.С. Роль візуального образу у створенні іміджу політичного актора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 85-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається значущість візуальної складової для іміджу політичного актора. Визначається, що візуальний образ виконує роль політико-культурної моделі мислення та поведінки, гармонізуючу роль у забезпеченні цілісності іміджу політичного актора та ...
1251058
  Чекригін Т.О. Роль військових конфліктів в сучасних міжнародних конфліктах: огляд популярних концепцій // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 106-107
1251059
  Шевченко В. Роль військово-цивільної адміністрації в забезпеченні виконання військовослужбовцями обов"язків у зоні АТО // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 120-127. – ISSN 2311-6676
1251060
  Пірієв Г. Роль військової етики та моралі як предмет педагогіки в підготовці лідерства для мультинаціонального середовища // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 243-249. – ISSN 2617-1775
1251061
  Горбачов В. Роль військової і військово-морської прокуратур Російської імперії у закритті кримінальних справ і віданні обвинувачених до суду // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 27-33. – ISSN 2409-4544
1251062
  Журавська З.В. Роль віктимності у механізмі вчинення злочинів в місцях позбавлення волі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 69-76
1251063
  Попова Ю.В. Роль вільних економічних зон у процесі залучення іноземних інвестицій в економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядається питання залучення інвестицій в контексті функціонування вільних економічних зон.
1251064
  Кузьменко В. Роль вільних матросів та інших товариств у розвитку морської освіти у ХІХ столітті / В. Кузьменко, А. Ляшкевич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 134-144. – ISSN 2312-5993
1251065
  Шалай Я.Р. Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній активності похідних тіазолу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Шалай Ярина Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1251066
   Роль вільнорадикальних процесів у регуляції еритропоезу / І.І. Паталах, М.А. Зеленюк, І.В. Лемешко, М.С. Капішнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Показано, що ініціювання продукції супероксидних радикалів у моделі експериментальної (фенілгідразинової) анемії викликало заміщення пошкоджених еритроцитів новою популяцією клітин. Застосування ?-токоферолу пригнічувало накопичення молодих ...
1251067
  Груць Г.М. Роль віри і знання в процесі формування особистості студентів // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 28-40. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
1251068
  Киселиця С.В. Роль віри у формуванні культурно-антропологічного простору // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 147-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті йдеться про світоглядну значимість феномену віри як екзистенціальної реальності в умовах колізій сучасного світу. Визначається роль віротворчості як специфічної ідеалізуючої діяльності в одухотворенні особистості та розбудові гуманного ...
1251069
  Гаюк І.Я. Роль вірменських колоній у розвитку південних регіонів України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 62-72. – ISSN 2225-7586
1251070
  Тлуста А.О. Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 136-142


  Здійснюється сроба дослідження віртуальних спільнот як елементу інформаційного простору політичної системи країни. Досліджується світовий досвід використання віртуальних спільнот як інструменту політичного впливу. Аналізується досвід подій арабської ...
1251071
  Тлуста А.О. Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 174-180


  Здійснюється спроба дослідження віртуальних спільнот як елементу інформаційного простору політичної системи країни. Досліджується світовий досвід використання віртуальних спільнот як інструменту політичного впливу. Аналізується досвід подій арабської ...
1251072
  Кисельова О.І. Роль віртуальної реальності у забезпеченні якості освітніх послуг закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (15). – С. 22-29. – ISSN 2412-5288
1251073
  Капралов Олександр Олександрович Роль вітаміну Е у процесах функціонування клітинних ядер та мітохондрій печінки щурів : Автореф... д-ра біол.наук: 03.00.04 / Капралов Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 33л.
1251074
  Боровик К.М. Роль вітронектину та галектину-3 у розвитку та прогнозуванні перебігу гострого інфаркту міокарда у поєднанні з ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Боровик Катерина Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
1251075
  Макаренко Л.П. Роль вітчизняних ЗМІ в процесі політичних комунікацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 345-349. – ISSN 2076-1554
1251076
  Кобзар В.В. Роль вітчизняних медиків в розвитку систем водопостачання і водовідведення в Україні // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 183-187


  А.В. Корчак-Чепурківський. - С. 183-184; В.К. Високович. - С. 184, 187; К Е. Добровольський. - С. 184, 185-186.
1251077
  Сорокін О. Роль вітчизняного банківського капіталу у розвитку зовнішньоекономічного комплексу України: досвід Укрексімбанку : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1251078
  Анісімов А.В. Роль вітчизняного мобільного роботизованого біомеханічного апарата-трансформера "Екзоскелетон" (ЕКС) в підсиленні обороноздатності країни / А.В. Анісімов, Є.О. Осадчий, О.А. Горбунов // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 16-17
1251079
  Васильєв О. Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 16 (253). – С. 14-16.
1251080
  Ковальська К.В. Роль власників у формуванні та реалізації стратегії розвитку акціонерного товариства / К.В. Ковальська, Р.В. Рак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 28-31.
1251081
  Шаповал І.О. Роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 83-87
1251082
  Лютий І. Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України / І. Лютий, Н. Шпигоцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-29. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції інвестиційного кредитування реального сектору економіки та роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в Україні. Проаналізовано вплив динаміки та структури ресурсної бази комерційних банків ...
1251083
  Ротова Н.В. Роль власної назви в характеротворенні та формуванні імпліцитної оцінки зображуваних подій (за творами І. Сенченка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 157-160. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1251084
  Янаев Г.И. Роль ВЛКСМ в сплочении международного молодежного движения. / Г.И. Янаев. – Москва, 1978. – 64с.
1251085
  Зиновьев А.П. Роль ВЛКСМ за единство международного коммунистического и демократического молодежного движения (1918-1945 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зиновьев А.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 32л.
1251086
  Абдилов М.Ш. Роль внеклассной работы по азербайджанскому языку в повышении культуры речи учащихся. : Автореф... Канд. педагог. наук: 13.00.02 / Абдилов М.Ш.; Азербайдж.гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – л.
1251087
  Новикова О.Н. Роль внешнего фактора в процессах государственного строительства и демократизации в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 163-189. – ISSN 0235-5620
1251088
  Хижняк В.С. Роль внешней политики Российской Федерации во взаимодействии Российского нпционального и международного права // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С107-113. – ISSN 1608-8794
1251089
  Тимилсина П.П. Роль внешней торговли в развитии экономики развивающихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Тимилсина П. П. ; МГУ , Каф. экон. заруб. стран. – Москва, 1967. – 24 с.
1251090
  Кузнецов В.М. Роль внешней торговли в экономическом развитии Чили : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1251091
  Коргун И.А. Роль внешнеэкономических связей в развитии Республики Корея : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Коргун И.А. ; С.-Петерб. гос. ун-т. – С.Пб, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1251092
  Радченко А.В. Роль внешнеэкономических связей в экономическом развитии молодых национальных государств : Дис. ... канд. экон.наук / Радченко А.В. ; КГУ. – Киев, 1970. – 231л. – Бібліогр. : л. 209-221
1251093
  Радченко А.В. Роль внешнеэкономических связей в экономическом развитии молодых национальных государств : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Радченко А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1251094
  Луцкевич В.А. Роль внешнеэкономических связей ОАР в ее борьбе за экономическую независимость (1952-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.606 / Луцкевич В.А. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР, Каф. мировой экономики. – Москва, 1972. – 28 с.
1251095
  Гончаренко Михаил Анатольевич Роль внешнеэкономического фактора в развитии социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончаренко Михаил Анатольевич; МВ и ССО СССР. Моск. фин. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1251096
  Гончаренко Михаил Анатольевич Роль внешнеэкономического фактора в развитии социалистической экономики : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Михаил Анатольевич; Моск. финансовый ин-т. – М., 1981. – 25л.
1251097
  Меленчук Петр Григорьевич Роль внешних факторов в промышленном развитии Аргентины после второй мировой войны : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Меленчук Петр Григорьевич; Ин-т Латинской Америки АН СССР. – М., 1981. – л.
1251098
  Смирнов В.В. Роль внешних факторов в экономическом развитии стран "третьего мира". / В.В. Смирнов. – Москва, 1975. – 179с.
1251099
  Ассеф И.З. Роль внешних экономических факторов в индустриализации развивающихся стран (на примере Сирийской Арабской Республики). : Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / Ассеф И.З. ; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 223 л. – Библиогр.: л. 200-223
1251100
   Роль ВНЗ і наукових установ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У науково-методичному центрі "Агроосвіта" відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактор соуціально-економічної стабільності сільських територій та ...
1251101
  Борейко В.І. Роль ВНЗ у формуванні людського капіталу України // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 114-120. – ISBN 978-966-7359-72-0


  В статті розкрито роль наукових досягнень та людського капіталу в розвитку національної економіки ; оцінено динаміку змін кількості вищих навчальних закладів та конкурс абітурієнтів під час вступу до них.
1251102
  Карпенко Н.П. Роль внимания в происхождении и корреккии дисграфии : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Карпенко Н. П.; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1251103
  Сметанко А.В. Роль внутреннего аудита в системе управления акционерными обществами Украины // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 305-309. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1251104
  Камалов Нугманжан Кенжабаевич Роль внутренних и внешних факторов в процессе заимствования словообразовательных средств : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / камалов Нугманжан Кенжабаевич; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981
1251105
  Стариков Л.Е. Роль внутризаводских резервов в новых условиях руководства производством. / Л.Е. Стариков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20с.
1251106
  Пшенышнюк И.А. Роль внутримагазинной рекламы в увеличении продаж // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 34-39. – ISSN 2226-7514
1251107
  Бариніна М.В. Роль внутрішнього аудиту в запобіганні та зниженні корупції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 97-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1251108
  Каменська Т. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 43-46
1251109
  Каліцінська К.О. Роль внутрішнього аудиту в системі економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 136-139. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1251110
  Мулик Я.І. Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці / Я.І. Мулик, М.В. Григораш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1251111
  Карамушка Л.М. Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції "Нова українська школа" / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 33-45 : табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2411-3190
1251112
  Бехтерев В.М. Роль внушения в общественной жизни / В.М. Бехтерев. – С.-Петербург : Типо-лит. В.А. Вацлика, 1898. – 53 с.
1251113
  Вайда П.В. Роль води у формуванні та функціонуванні надмолекулярних структур у живих клітинах / П.В. Вайда, Н.В. Вайда, Г.С. Іщенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 17-24. – (Серія : Біологія ; вип. 35)
1251114
  Кірікова Т.О. Роль водних безхребетних в живленні і розміщенні тундрових видів куликів у лиманах і лагунах Азово-Чорноморського регіону : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кірікова Тетяна Олексіївна ; НАН України, Ін-т мор. біології НАН України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1251115
   Роль водных ресурсов в жизни страны. – М, 1987. – 111с.
1251116
  Крижанівський Є. Роль водню в розвитку розсіяної пошкодженості сталей нафтогазопроводів / Є. Крижанівський, Г. Никифорчин // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 3 (71). – С. 21-27. – ISSN 1727-7108


  Тривала експлуатація нафтових та газових трубопроводів часто супроводжується розвитком розсіяної пошкодженості, що позначається на втраті вихідних фізико-механічних властивостей металу стінки труби.
1251117
   Роль водохранилищ в изменении природных условий. – М, 1968. – 46с.
1251118
   Роль водохранилищ в изменении природных условий. – Москва : Знание, 1968. – 46с.
1251119
  Григорьев С.М. Роль воды в образовании земной коры = (Дренажная оболочка земной коры) / С.М. Григорьев. – Москва : Недра, 1971. – 264с.
1251120
  Перк А.Я. Роль воды в периоде покоя у растений : Автореф... канд. биологич.наук: / Перк А.Я.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра физиологии растений. – Тарту, 1953. – 24 с.
1251121
  Четвериков А.Г. Роль воды в процессах возникновения и гибели свободных радикалов в биологических объектах : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Четвериков А.Г. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1251122
  Кульчицкий Л.И. Роль воды в формировании свойств глинистых пород / Л.И. Кульчицкий. – М., 1975. – 212с.
1251123
  Ганин Н.И. Роль военкомов в создании и укреплении Красной Армии / Н.И. Ганин. – М., 1958. – 72с.
1251124
  Мамчур А.Л. Роль военно-патриотического воспитания в формировании личности молодого советского человека : Дис... канд.философ.наук: / Мамчур А.Л.; КГУ. Философ. фак-к. Кафедра научного коммунизма. – К., 1970. – 255л. – Бібліогр.:л.244=255
1251125
  Мамчур А.Я. Роль военно-патриотического воспитания в формировании личности молодого советского человека : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Мамчур А.Я. ; КГУ. – Москва, 1970. – 28 с.
1251126
  Санд Ахмед Мамунд Роль военно-патриотического воспитания в формировании морально-политической готовности молодежи к защите Родины (на материалах Афганистана) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санд Ахмед Мамунд; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 167л. – Бібліогр.:л.153-167
1251127
  Саид Ахмед Мамунд Роль военно-патриотического воспитания в формировании морально-политической готовности молодежи к защите Родины: (на материалах Афганистана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саид Ахмед Мамунд; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1251128
  Фаталиев Г Х. Роль военно-спортивных игр в нравственном воспитании пионеров младшего и среднего возраста. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фаталиев Х.Г.оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 40л.
1251129
  Звягельская И.Д. Роль военной верхушки в формировании государственной политики Израиля. / Звягельская И.Д. ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1982. – 160 с.
1251130
  Дворецкий А.С. Роль военных газет "Ленинское знамя" (КЗКВО) и "На страже" (бакинский округ ПВО) в героико-патриотическом воспитании воинов в период между XXII и XXIII с"ездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дворецкий А.С.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 32л.
1251131
  Максимайтис М.А. Роль военных и полицейских органов буржуазной Литвы в одавлении борьбы трудящихся в 1919-1926 гг. : Автореф... канд. юр.наук: / Максимайтис М. А.; МВССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1963. – 24л.
1251132
  Ганин Н.И. Роль военных комиссаров в разгроме Деникина (октябрь 1919 - январь 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ганин Н.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – Москва, 1953. – 16 с.
1251133
  Метленков Николай Иванович Роль военных советов и политорганов фронтов армий в становлении и развитии партизанского движения на Украине в первый период Великой Отечественной войны : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Метленков Николай Иванович; КГУ. – К., 1984. – 233л. – Бібліогр.:л.176-192
1251134
  Метелков Н.И. Роль военных советов и политорганов фронтов и армий в становлении и развитии партизанского движения на Украине в первый период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Метелков Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1251135
  Иванов К. Роль военных топографов в колонизации "русского Туркестана" // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 1. – С. 91-129. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1251136
  Ільяшов О.А. Роль воєнної розвідки в системі "війна-мир" у світі // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-28.
1251137
  Брейтшер И.Л. Роль возбудительного и тормозного процессов в центральной нервной системе рысистых лошадей : Автореф... канд. биол.наук: / Брейтшер И.Л.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физиологии и биохимии с.-х. животны. – Боровск, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1251138
  Герасимов В.В. Роль возбужденной атомной 4fn-15d6s2- конфигурации в физике испарения редкоземельных металлов : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук; 01. 04. 07 / Герасимов В.В.; ГОУ ВПО "Томский государственный ун-т"; Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева; СО РАН. – Томск, 2007. – 16с. – Бібл.: 4 назв
1251139
  Фаизова Ольга Латифовна Роль возмещения и накопления в интенсификации социалистического воспроизводства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фаизова Ольга Латифовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 189л.
1251140
  Фаизова О.Л. Роль возмещения и накопления в интенсификации социалистического воспроизводства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фаизова О.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1251141
  Пагурец В.В. Роль войны в функционировании государства в романе Джорджа Оруэлла "1984" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 173-174
1251142
  Шляпников В.Н. Роль волевой регуляции в процессе профессиональной адаптации молодых специалистов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 78-90. – ISSN 0042-8841
1251143
  Кучинко М. Роль Волині в історико-культурному розвитку Волинсько-Галицької держави // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 9-13. – ISSN 2305-9389
1251144
   Роль волнения в формировании биоценозов бентоса больших озер. – Ленинград : Наука, 1990. – 114с.
1251145
  Чорна Л.О. Роль Володимира Васильовича Різниченка у створенні та становленні природних заповідників України у 20-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-88. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль геолога акад. В. Різниченка у створенні природного заповідника в районі всесвітньовідомих Канівських геологічних дислокацій та могили Т. Шевченка на початку ХХ століття. The article deals with the role played by the akademician V. ...
1251146
  Сілютіна І. Роль Володимира Даля у становленні терміносистеми документознавства // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 28-35. – Бібліогр.: Літ.: с.34; 13 п. – ISBN 966-7773-70-1
1251147
  Карпенко А.А. Роль Володимира Шухевича в організації українського музейництва в Галичині // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 85-97. – ISSN 2312-6825
1251148
  Воробей Р. Роль волосних правлінь як виконавчих органів станового самоврядування у здійсненні державного управління ( друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141.
1251149
  Прасолова Л.А. Роль волосяного покрова в адаптации крупного рогатого скота к экстрмальным температурным условиям среды. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Прасолова Л.А.; АН СССР. Сиб отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1251150
  Демченко Михаил Герасимович Роль вооруженных сил в обеспечении внешнеполитического курса африканских стран социалистической ориентации : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05. / Демченко Михаил Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 192л. – Бібліогр.:л.188-192
1251151
  Мурадян В.П. Роль вопросов и заданий при организации самостоятельной учебной работы учащихся (из опыта преподавания истории и географии в 5-8 классах) : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Мурадян В.П.; Еревнский армянский гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 24л.
1251152
  Устинов А.А. Роль воспитания в формировании личности. / А.А. Устинов. – Грозный, 1972. – 63с.
1251153
  Танклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского университета в развитии естествознания в Петербургской академии наук / Х.Л. Танклер. – Таллин, 1982. – 146с.
1251154
  Сиротенко Т.М. Роль воспитывающего обучения в формировании коммунистического отношения к труду у учащихся 5-7 классов. : Автореф... канд.пед.наук: / Сиротенко Т.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1251155
  Кузнецова М.А. Роль воспитывающего обучения в формировании черт коллективизма у учащихся 5-7 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кузнецова М.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
1251156
  Шамов Г.Ф. Роль востоковедов Казанского университета в изучении Монголии и Китая : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шамов Г.Ф. ; Казан. ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Казань, 1956. – 14 с.
1251157
  Сенкевич В.М. Роль восточных славян в формировании молдавского народа и развитии его государственности" : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенкевич В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
1251158
  Поліщук А. Роль впливу ідейного кола на формування особистості Максима Тадейовича Рильського // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 6-10
1251159
  Терещенко В. Роль врегулювання міжетнічних відносин у Македонії в контексті політики ЄС щодо Південносхідної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 87-91
1251160
  Федько И.А. Роль вредных насекомых в жизни растений летних посевов многолетних трав в центральной степи УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Федько И.А.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 16л.
1251161
  Стрельников Р.Н. Роль времени в условиях развития теории институционализма // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 11-14
1251162
  Акимов А. Роль всадничества в провинциальной жизни Дакии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 85-94. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048


  Римська Імперія
1251163
  Арефьев А.Л. Роль всемирных фестивалей молодежи в борьбе за мир и социальный прогресс / А.Л. Арефьев, А.Ш. Жвитиашвили ; И.-и. центр Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – Москва : ИНИОН, 1985. – 68 с. – Библиогр.: с. 63-68. – (Проблемы международного молодежного движения)
1251164
  Шейко В.М. Роль Всеукраїнського комітету сприяння вченим у збереженні наукової інтелігенції в першій половині 20-х років XX століття // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 69. – С. 81-105. – ISSN 2410-5325


  Комітет опікувався забезпеченням інтелігенції продовольчими товарами, поліпшенням її побутових умов в Україні на початку 20-х років XX ст. До складу ВУКСВ, окрім представників урядових і партійних структур, входили і відомі академіки, професори: Д.І. ...
1251165
  Шейко В.М. Роль Всеукраїнського комітету сприяння вченим у збереженні наукової інтелігенції в першій половині 20-х років ХХ століття (продовження) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 70. – C. 68-89. – ISSN 2410-5325


  Згадується Д.І. Багалій та О.В. Палладін.
1251166
  Платіка В.М. Роль встановлення місця скоєння злочину при розкритті крадіжок вантажів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.71-74
1251167
  Поліщук О.В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтернативних окисно-відновних реакцій у фотосистемі ІІ : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Поліщук О.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2011. – 134 л. – Бібліогр.: л. 118-134
1251168
  Поліщук О.В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтернативних окисно-відновних реакцій у фотосистемі ІІ : автореф. дис. ... канд. біол.. наук : 03.00.04 / Поліщук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назв.
1251169
  Щемелев В.Н. Роль вторично-электронных явлений в рентгеновском фотоэффекте массивных катодов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щемелев В.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1964. – 15л.
1251170
  Вербовикова Е.А. Роль вторичных мессенджеров и сопряженных с ними систем фосфорилирования белков в регуляции транскрипционной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Вербовикова Е.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 144 л. – Библиогр.: л. 111-144
1251171
  Вербовикова Е.А. Роль вторичных мессенджеров и сопряженных с ними систем фосфорилирования белков в регуляции транскрипционной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Вербовикова Е.А. ; М-во высшего и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1251172
   Роль вторичных металлов в цветной металлургии капиталлистических стран. – Москва, 1965. – 110, [4] c.
1251173
  Якупова А.Р. Роль вуза в воспроизводстве профессионального потенциала общества / А.Р. Якупова, С.Б. Сатенова, А.А. Скворцов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1251174
  Гильманов А.З. Роль вуза в трудоустройстве выпускников: опыт Боннского университета / А.З. Гильманов, С.О. Коваленко // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1 (369). – С. 134-135. – ISSN 0132-1625


  Рассматривается опыт Боннского университета в трудоустройстве выпускников, показаны основные формы и методы работы со студентами.
1251175
  Астахова В.И. Роль вуза в формировании моральных и духовных ценностей будущей интеллигенции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 29-43. – ISSN 1993-5560


  У статті стверджується, що в сучасній ситуації, особливо в Україні, набагато посилюється значення виховного впливу, формування заздалегідь визначених параметрів в особистісних характеристиках людини; обґрунтовується висновок про те, що саме виховання ...
1251176
  Пилип Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 1682-2366


  Директор НТБ Івано-Франківського нац. тех. ун-ту нафти і газу про роль вузівської бібліотеки як центру інформації. Свою місію вузівські бібліотеки зможуть виконати на належному рівні тільки тоді, коли вищі організації й відомства, яким ...
1251177
  Бранзбург Е.Д. Роль вузовского учебно-воспитательного коллектива в формировании всесторонне развитых специалистов. : Дис... канд. филос.наук: / Бранзбург Е.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 200л. – Бібліогр.:л.1-20
1251178
  Воробьев Васили Петрович Роль вузовской многотиражной печати в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи (по материалам БССР. 1976-1985 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Воробьев Васили Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1251179
  Вороьев В.П. Роль вузовской многотиражной печати в формировании активной жизненной позиции студенческой молодежи. (По материалам БССР, 1976-1985 гг.) : Дис... канд. филол.наук: 10.10.10. / Вороьев В. П.; КГУ. – К., 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.169-220
1251180
  Дзоценидзе Г.С. Роль вулканизма в образовании осадочных пород и руд / Г.С. Дзоценидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 344с.
1251181
  Мархинин Е.К. Роль вулканизма в формировании земной коры = На примере Курильской островной дуги / Е.К. Мархинин. – Москва : Наука, 1967. – 256с.
1251182
  Ніколаєнко Н. Роль вчених-правознавців Харківського університету у формуванні наукового світогляду Максима Ковалевського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 19-24


  У статті розглядається український період життя М.М. Ковалевського, який охоплює роки дитинства та навчання на юридичному факультеті Харківського університету.
1251183
  Гаврилюк Л.О. Роль вчених у становленні і розвитку природничих музеїв України (19-поч. 20 ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 20-26. – ISBN 966-02-0598-8


  З музеєм мінералогії Київського ун-ту пов"язані імена проф. К. М. Феофілактова, академіка П. А. Тутковського.
1251184
  Идрисов Б. Роль выборов в трансформации политической системы общества // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
1251185
  Кананыхин Р.А. Роль высоких технологий в мировом пространстве // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1680-2721
1251186
  Степанова С.Ю. Роль высотных уровней в просодической организации текстов с различной ситуативной обусловленностью. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.04 / Степанова С.Ю.; Моск.ин-т иностр.языков. – М, 1988. – 24л.
1251187
  Курбатова Л.Н. Роль высшего образования в институционализации российского "привилегированного класса" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 0869-3617


  В статье в терминах концепций «праздного класса» (Торстейн Веблен), «государственной знати» (Пьер Бурдье) и «придворного фактора» (Генрих Шнее) дается анализ формирования российского «привилегированного класса», где основным институциональным признаком ...
1251188
  Воронін Д.О. Роль высшего образования в формировании человеческого капитала / Д.О. Воронін, В.П. Рубашка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 169-173. – ISSN 2074-8922
1251189
  Шильдибеков Е. Роль высшего образования и инноваций в повышении конкурентноспособности республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 141-145 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1251190
  Баева Л.В. Роль высшего профессионального образования в условиях информационной культуры // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 74-82. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируются гуманитарные направления подготовки в современном университете, которые зачастую недостаточно интегрированы в инновационные процессы и проекты. Автор предлагает концепцию гуманитарного образования в вузе с учетом наиболее остро ...
1251191
   Роль высшего руководства в реструктурировании предприятия = Restructuring:The role of top management. – Москва : Дело, 1996. – 104с. – (Искусство управления приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0017-7
1251192
   Роль высшей школы в повышении социальной активности тружеников промышленных предприятий. – Харьков, 1988. – 228 с.
1251193
   Роль высшей школы в проведении реформы общеобразовательной и профессиональной школы : Тез. докл. обл. межвуз. науч.-метод. конф., 29 апр. 1986 г. – Куйбышев : [Б. и.], 1986. – 106, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
1251194
  Гаевская Н.С. Роль высших водных растений в питании животных пресных водоемов / Н.С. Гаевская. – Москва : Наука, 1966. – 318с.
1251195
  Лауренциу-Христя Траян Роль высших учебных заведений в освещении вопросов НАТО: опыт Румынии // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11. – ISSN 1728-6220
1251196
  Паньок Т. Роль Г. Сковороди у культурному поступі Слобожанщини // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 30-34. – ISSN 1562-529Х
1251197
  Малицький Б.А. Роль Г.М. Доброва в формировании профессионального корпуса науковедов в Украине // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 4-16. – ISSN 0374-3896
1251198
  Комарук І. Роль гаазької конференції з міжнародного приватного права у посиленні захисту прав дитини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 58-60.
1251199
  Половинчак Ю. Роль газети "Киевлянин" у дискусіях про місце і статус української мови наприкінці 19 - на початку 20 ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 170-178.
1251200
  Половинчак Ю.М. Роль газети "Киевлянин" у дискусіях про місце і статус української мови наприкінці 19 - на початку 20 ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 187-203.
1251201
  Бортнічук Микола Трофимович Роль газети "Правда" в боротьбі комуністичної партії за організаційно-господарче зміцнення колгоспів в роки першої п"ятирічки. /Окремий відбиток з збіника ф-ту жур-ки N3/. / Бортнічук Микола Трофимович; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1958. – 93-110с. – Окр.відбиток з Збірника фак-ту журналістики №3
1251202
  Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 198л. + Додатки : л.198. – Бібліогр. : л.175-197
1251203
  Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1251204
  Попович Ю. Роль газети "Самостійність" (1934-1937) у національному самовиявленні буковинців // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 252-259


  У статті висвітлено роль чернівецької газети «Самостійність» (1934–1937) у національному самовиявленні українців Буковини. Увага зосереджена на аналізі структури і змістовому наповненні, проблемно-тематичному та жанровому контенті. Також висвітлюється ...
1251205
  Мосесова Ирина Михайловна Роль газеты "Бакинский рабочий" в коммунистическом воспитании трудящихся Азербайджана (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 070.002 / Мосесова Ирина Михайловна; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
1251206
  Семухина В.Г. Роль газеты "Беднота" в борьбе Коммунистической партии за укрепление союза рабочего класса с крестьянством в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Семухина В.Г.; Моск.ун-т. – М, 1972. – 26л.
1251207
  Набиев А.Ф. Роль газеты "Ени ел" в борьбе за победу культурной революции в Азебрайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Набиев А.Ф.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 28л.
1251208
  Бурцева О.А. Роль газеты "Звезда" в укреплении партии, подготовке в осуществелнии решений Пражской конференции (1910-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцева О. А.; МГУ. – Москва, 1970. – 24л.
1251209
  Гасанов Т.Б. Роль газеты "Иттихад аш-Шааб" в борьбе иракского народа против империализма, реакции и за демократию (1959-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гасанов Т.Б.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1971. – 44л.
1251210
  Крупский И.В. Роль газеты "Коммунист" (орган ЦК КП(б)У) в борьбе трудящихся за победу и укрепление советской власти на Украине (1918-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Крупский И. В.; Львов. гос. ун-т. – К., 1983. – 245л. – Бібліогр.:л.195-245
1251211
  Крупский И.В. Роль газеты "Коммунист" (орган ЦК КП(б)У) в борьбе трудящихся за победу и укрепление советской власти на Украине (1918-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Крупский И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 16л.
1251212
  Имангулиев Н.А. Роль газеты "Коммунист" в борьбе за усиление трудовой активности работников промышленности и транспорта Азербайджана в годы Великой Отечественной войны (19141-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Имангулиев Н.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 21л.
1251213
  Магеррамли Д. Роль газеты "Коммунист" в культурном строительстве Азербайджана в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Магеррамли Д.; АН АзССР, Ин-т истор. – Баку, 1966. – 17л.
1251214
  Клебанов А.Т. Роль газеты "Правада" в борьбе Коммунистической партии за организацию героического труда рабочего класса в Великой Отечественной войне (период 1944-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клебанов А.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
1251215
  Родионов А.Д. Роль газеты "Правда" в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов в послевоенных период : Автореф... канд. ист.наук: / Родионов А. Д.; ИПКП макрс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 16л.
1251216
  Дириженко П.И. Роль газеты "Правда" в борьбе за осуществление ленинской программы всеобщего демократического мира в период подготовки, победы и развития Великой Октябрьской Социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Дириженко П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1251217
  Правдиченко А Г. Роль газеты "Правда" в борьбе за развитие тяжелой промышленности в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Правдиченко Г.А,; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 34л.
1251218
  Еськов Г.С. Роль газеты "Правда" в борьбе за укрепление связей партии с массами в период между XIV и XV съездами ВКП(б). (Дек. 1925 - дек. 1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Еськов Г.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 24л.
1251219
  Бортничук Н.Т. Роль газеты "ПРавда" в борьбе Коммунистической партии за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки (1928-1932 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Бортничук Н.Т.; Инст. повышен. квалиф. преподават. маркс.-ленин. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1956. – 277л. – Бібліогр.:л.1-17
1251220
  Оробинский П.Д. Роль газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за крутой подъем сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оробинский П.Д.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1959. – 20л.
1251221
  Гробов Григорий Михайлович Роль газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за побъем идеологической работы (1953 г. - февр. 1956 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гробов Григорий Михайлович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1960. – 24л.
1251222
  Филенко Н.В. Роль газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Филенко Н.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – К., 1955. – 301л. – Бібліогр.:л.287-301
1251223
  Филенко Н.В. Роль газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Филенко Н.В. ; КГУ. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1955. – 16 с.
1251224
  Кузнецов К.А. Роль газеты "Правда" в борьбе Коммунистической партии за укрепление союза рабочего класса с трудящимся крестьянством в годы подготовки сплошной коллективизации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов К.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 17л.
1251225
  Смагулов К. Роль газеты "Правда" в борьбе КП Казахстана за социалистическую индустриализацию республики. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Смагулов К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 32л.
1251226
  Матящук В.А. Роль газеты "Правда" в борьбе КПСС за развитие трудовой активности масс в годы четвертой пятилетки : Дис... канд.истнаук: / Матящук В.А.; КГУ. – К., 1962. – 250л. – Бібліогр.:л.1-25
1251227
  Спивак А.И. Роль газеты "Правда" в борьбе партии за подготовку инженерно-технических кадров для промышленности СССР в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Спивак А.И. ; ЛГУ ; ИПК преп. маркс.-лен. – Ленинград, 1955. – 19 с.
1251228
  Сергеев Н.И. Роль газеты "Правда" в воспитании партиотизма советских воинов в период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.ист.наук: / Сергеев Н.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 15л.
1251229
  Вербицкий М.А. Роль газеты "Правда" в воспитании советских людей в духе коммунистического отношения к труду в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Вербицкий М. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 253л. – Бібліогр.:л.I-XI
1251230
  Бессалаев Б.И. Роль газеты "Правда" в деятельности КПСС по осуществлению культурного строительства в СССР в первой пятилетке. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бессалаев Б.И.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1976. – 23л.
1251231
  Олейниченко А.П. Роль газеты "Правда" в завоевани масс на сторону большевистской партии в 1912-1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Олейниченко А.П. ; МВССО УССР, КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1962. – 20 с.
1251232
  Карпусь М.С. Роль газеты "Правда" в идейно-политическом воспитании народа в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпусь М.С. ; МВО УССР, КГУ, Каф. маркс. лен. – Київ, 1955. – 16 с.
1251233
  Карпусь М.С. Роль газеты "Правда" в идейно-политическом воспитании народа в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Карпусь М.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. маркс.-лен. – К., 1955. – 239, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
1251234
  Карпусь М.С. Роль газеты "Правда" в идейно-политическом воспитании народа в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Карпусь М.С.; КГУ, Каф. маркс. лен. – К., 1956. – 15л.
1251235
  Аронов М.И. Роль газеты "Правда" в организации и развитии Всесоюзного социалистического соревнования работников промышленности в Великой Отечественной войне Советского Союза (ноябрь 1942 г. - декабрь 1943 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Аронов М.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 21 с.
1251236
  Скляров Ю.А. Роль газеты "Правда" в организации советского народа на разгром немецко-фашистских захватчиков в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скляров Ю.А.; М-во высш. образования СССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1954. – 16л.
1251237
  Федев Б.А. Роль газеты "Правда" в период перехода Коммунистической партии к новой экономической политике (1921-март 1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федев Б.А.; МВО. Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1955. – 19л.
1251238
  Ткачев И.П. Роль газеты "Правда" в подготовке Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Ткачев И.П.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1251239
  Акбаров А. Роль газеты "Правда" в развертывании революционного движения и подготовке победы социалистической революции в Туркестане : Автореф... канд. ист.наук: / Акбаров А.; АОН при ЦК КПСС. – Ташкент, 1967. – 20л.
1251240
  Круглов А.А. Роль газеты "Правда" в развитии массового социалистического соревнования в промышленности СССР в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Круглов А.А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1957. – 18л.
1251241
  Червинский В.И. Роль газеты "Правда" в укреплении большевистских организаций Украины в период 1912-1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Червинский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
1251242
  Червинский Виктор Иванович Роль газеты "Правда" в укреплении большевистских организаций Украины в период 1912-1914 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Червинский Виктор Иванович; МВССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 200л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
1251243
  Кулипанова В.Н. Роль газеты "Пролетарий" в мобилизации народных масс в период подъема первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Кулипанова В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
1251244
  Зараелян Х.Р. Роль газеты "Социал-демократ" в борьбе московских большевиков за массы (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зараелян Х.Р.; Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1251245
  Байрамов Р.Р. Роль газеты *Коммунист* в борьбе за развитие сельского хозяйства Азербайджана /1951-1958 гг./ : Автореф... канд. истор.наук: / Байрамов Р.Р.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 23л.
1251246
  Вербицкий М.А. Роль газеты *Правда* в воспитании у советских людей коммунистического отношения к труду в годы четвертой пятилетки/1946-1950 : Автореф... канд. ист.наук: / Вербицкий М.А.; КГУ. – Киев, 1954. – 17л.
1251247
  Стадницька Ю.В. Роль галицької дитячої періодики 20-30-х 20 ст. у становленні української пізнавальної літератури : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Стадницька Ю.В.; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – 219, [135] л. + Додатки: [ 135 ] л. – Бібліогр.: л. 186-220
1251248
  Стадницька Ю.В. Роль галицької дитячої періодики 20-30-х рр. 20 ст. у становленні української пізнавальної літератури : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Стадницька Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1251249
  Коцур В. Роль Галичини у процесі суверенізації УРСР наприкінці 1980-х - початку 1990-х рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 118-124
1251250
  Абдуллина Л.Р. Роль галлицизмов в жанре фэнтези / Л.Р. Абдуллина, А.В. Агеева // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 104-111
1251251
  Ярощук В. Роль галузевих стандартів для трансформації діяльності бібліотек / Валентина Ярощук // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 6-8. – ISSN 1811-377X


  У статті акцентується увага на необхідності забезпечення відповідності стандартів трансформаційним змінам, що відбуваються в бібліотеках під впливом розвитку інформаційно-комунікативних технологій, та подається аналіз вирішення таких проблем ...
1251252
  Кашуба Є. Роль галюциногенного в соціалізації особистості за оповіданнями Мо Яня "Геній" і Валер"яна Підмогильного "Ваня" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (449), лютий 2019. – С. 6-10


  "Якщо індивідом народжуються, то особистістю стають у процесі соціалізації. І цей процес триває протягом усього життя людини. Завдяки інститутам соціалізації - сім"ї та освітній галузі - дитина поступово перетворюється на особистість, яка розуміє і ...
1251253
   Роль гамма-аминомасляной кислоты в деятельности нервной системы. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1964. – 115 с.
1251254
  Федевич Ю.М. Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експерименті та у хворих на рак легенів : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Федевич Ю.М.; М-во охорони здоров"я України; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2009. – 135 л. – Бібліогр.: л. 114-135
1251255
  Федевич Ю.М. Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експерименті та у хворих на рак легенів : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Федевич Ю.М.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1251256
  Кулиевоский А.И. Роль гарантированной оплаты труда в колхозном производстве. (На примере колхозов БССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кулиевоский А.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 15 с.
1251257
  Проданец С.Г. Роль гарантированной оплаты труда в развитии колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Проданец С.Г. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва , Каф. политэкономии. – Киев, 1965. – 22 с.
1251258
  Фініков Т. Роль гарантування якості вищої освіти в суспільному договорі для нової України / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 47. – ISBN 978-617-7288-01-4
1251259
  Лапиніна О. Роль гастрономічного компонента у формуванні цілісного значення фразеологічних одиниць німецької мови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 66-69


  Розглянуто підходи до вирішення питання про природу компонента фразеологічних одиниць, досліджено гастрономічний компонент значень фразеологічних одиниць, виокремлено типи його семантичної значущості та визначено роль гастрономічного компонента у ...
1251260
  Доброєр Н.В. Роль гейші в японській культурі: гендерний стереотип // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 147-154
1251261
  Кактонистова Наталья Семеновна Роль геко- и паратилических факторов в формировании отдельных сторон интеллектуальной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: / Кактонистова Наталья Семеновна;. – М., 1978. – 26л.
1251262
  Дударев П В. Роль гемоглобина в механизмах адаптации к гипоксии и гипероксии / П В. Дударев, . – К, 1979. – 151с.
1251263
  Черняхівська В.В. Роль гендерних стереотипів в процесі формуванні кар"єри жінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-56. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті піднімаються питання, що повязані з професійним кар"єрним зростанням жінки. Успіх у кар"єрі розглядається і як просування від однієї посади до іншої, більш високої, і як оволодіння суміжною професією, новими знаннями, досвідом і навиками. ...
1251264
  Наумова Е.В. Роль гендерного подхода в юридическом образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 65-67. – ISSN 1726-667Х
1251265
  Саблук Г.І. Роль гендерного фактора на селі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 79-86. – ISSN 2221-1055
1251266
  Теслер О.В. Роль гендерного фактору в утворенні назв осіб у французькій мові XX століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 95-97. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1251267
  Ляшко С. Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 527-537. – ISSN 2224-9516


  Не менш відомий в Україні своїми історичними, етнографічними, археографічними працями Іван Петрович Новицький (1844–1890), – уродженець Київської губернії (м. Тараща), вихованець Київського університету Св. Володимира. Як учасник етнографічної ...
1251268
  Кібальник Л.О. Роль генези ТНК у геоекономічних трансформаціях // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 101-108. – ISSN 1993-0259
1251269
  Пасечник О. Роль Генеральної Асамблеї ООН у боротьбі з поширенням COVID-19 / О. Пасечник, Н. Хендель // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 77-79. – ISSN 1814-3385
1251270
  Тарасова Е. Роль генетически модифицированного сельскохозяйственного сырья в преодолении мирового продовольственного кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 5. – С. 85-89. – ISSN 0235-2443
1251271
  Порубова Г.М. Роль генетических факторов в канцерогенезе легких у мышей : Автореф... канд. биол.наук: 765 / Порубова Г.М.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1969. – 25л.
1251272
  Дмитренко І.В. Роль генетичних порушень у формуванні резистентності до терапії інгібіторами тирозинкіназ у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.31 / Дмитренко Ірина Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". – Київ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: 55 назв
1251273
  Чернобривцев О.П. Роль генетичного поліморфізму у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Чернобривцев Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1251274
  Серов О.Л. Роль генетичского аппарата нервных клеток в постнатальном нейроцитоненезе коры головного мозга крыс. : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Серов О.Л.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л.
1251275
  Самаке Ассету Фуне Роль генотипа и факторов среды в формировании неспецифической устойчивости сельскохозяйственных растений : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Самаке Ассету Фуне; ХГУ. – Харьков, 1993. – 16л.
1251276
  Гукало Т.В. Роль Генрі Кіссінджера у становленні розрядки у відносинах США та СРСР // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 80-83. – ISSN 2076-1554
1251277
   Роль географии в изучении, картографировании хозяйственной оценки, использовании, охране и восстановлении природных ресурсов в СССР / Д.Л. Арманд, И.П. Герасимов, К.А. Салищев, Ю.Г. Саушкин. – Ленинград, 1959. – 15с.
1251278
   Роль географии в ускорении НТР. – Москва
1. – 1986. – 131с.
1251279
   Роль географии в ускорении НТР. – Москва
2. – 1986. – 131с.
1251280
   Роль географии и региональной экономики в совершенствовании территориального планирования народного хозяйства и районной планировки : Тезисы докладов научного совещания географов республик Советской Прибалтики (Рига, 4-6 мая 1978 г.). – Рига, 1978. – 222с.
1251281
  Котляков В.М. Роль географии на современном этапе развития природы и общества // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-9. – ISSN 1561-4980
1251282
  Покшишевский В.В. Роль географии населения в вопросах экономического районирования СССР. / В.В. Покшишевский. – Л, 1959. – 14с.
1251283
   Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 262, [2] с.
1251284
   Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ : сб. науч. тр. – Ленинград : Наука, 1984. – 263 с.
1251285
   Роль географической науки в разработке и реализации комплексных программ : (Сборник научных трудов). – Ленинград : Геогр. общ-во СССР, 1985. – 163с.
1251286
  Архангельский В.Е. Роль географической среды в неравномерности общественного развития отдельных стран. : Автореф... наук: 620 / Архангельский В.Е.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 25л.
1251287
  Діденко К.Д. Роль географічної науки в становленні і розвитку "туризмології" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 11-19 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1251288
  Патиченко О.М. Роль географічної складової диференціальної міської ренти у формуванні вартості земель малих населених пунктів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 128-137. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто методичні підходи розрахунку нормативної грошової оцінки земель на локальному рівні в малих населених пунктах. Вказано на особливість формування вартості земель в малих населених пунктах -диференціація вартості земель відбувається ...
1251289
   Роль геодезии в освоении природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока : межвузовский сборник. – Новосибирск, 1985. – 153с.
1251290
  Кофанова О. Роль геоекології у формуванні дослідницьких компетентностей у студентів-екологів і майбутніх фахівців з гірництва / О. Кофанова, О. Кофанов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 37-45. – ISSN 2078-1016
1251291
  Кібальник Л.О. Роль геоекономічних трансформацій у реструктуризації світового простору // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 108-113. – ISSN 1729-7036
1251292
  Солярчук Ю. Роль геоінформаційних систем і технологій у прогнозуванні використання та охорони земель // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 176-179. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
1251293
  Холошин І.В. Роль геоінформаційних технологій при вивченні географічних дисциплін у вищих педагогічних учбових закладах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 166-171
1251294
  Щербаков Д.И. Роль геологии в создании материально-технической базы коммунизма. / Д.И. Щербаков. – М., 1962. – 17с.
1251295
  Куражковская Е.А. Роль геологии в формировании диалектико-материалистического миропонимания. / Е.А. Куражковская. – Москва, 1970. – 48с.
1251296
  Кравчук А.А. Роль геологічного знання у вирішенні екологічних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 6-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті автор досліджує питання про взаємозв"язок теоретизації геології та її соціокультурної функції в процесі подолання наслідків екологічної кризи. This article evolves author"s position about intercommunication of theoretic process of overcoming ...
1251297
  Матковський О. Роль Геологічної служби України в розвитку мінералогічних досліджень (до 100-річчя заснування Українського геологічного комітету) / О. Матковський, В. Павлишин // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 3-23. – ISSN 2078-6220


  "Ідея заснування УГК зародилася в Київському університеті св. Володимира. Основним ініціатором був проф. В. Лучицький (його підтримували професори В. Чирвінський і Б. Лічков), який на початку 1917 р. очолив відділ сировини Комітету військово-технічної ...
1251298
  Мынжасаров А.Ж. Роль геометрического образа в физическом познании / А.Ж. Мынжасаров. – Алма-Ата, 1976. – 156с.
1251299
  Жовтянський В.А. Роль геометричного фактора в процесах перенесення в електричній дузі / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-36. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Розглядаються процеси тепловідведення та дифузії парів електродного матеріалу в електричній дузі, що вільно горить в атмосферному між мідними плавкими електродами. Оцінюються можливості тепло- та масо переносу за умови, що при відстанях від осі порядку ...
1251300
  Мостяєв О. Роль геополітичних обставин у ліквідації Запорозької Січі // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 81-91. – ISBN 966-8126-27-0
1251301
  Булгаков В.А. Роль геополітичної науки у ствердженні незалежності України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 144-151. – ISBN 966-628-108-8
1251302
  Строна А.А. Роль геофизики в изучении недр БССР. / А.А. Строна. – Минск, 1937. – 39с.
1251303
  Василюк О. Роль гербаріїв у вивченні діяльності Українського комітету охорони пам"яток природи у 1926-1930 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 131-135. – (Серія біологічна ; вип. 78). – ISSN 0206-5657
1251304
  Трускавецька І.Я. Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 11-14. – ISSN 2076-1554


  Окреслено гербарні колекції в природничіих музеях, проаналізовано гербарні зразки Й. К. Пачоського, що зберігаються в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, зокрема в колекції І.Ф. Шмальгаузена. Й.К. Пачоський працював у Ботанічному саду ...
1251305
  Раков Л.Т. Роль германия в изоморфизме в кварце // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 174-186 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0016-7525
1251306
  Хомич В.И. Роль героико-патриотических традиций в воспитании коммунистической убежденности молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Хомич В.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 18л.
1251307
  Нориков Ю.Д. Роль гетерогенных реакций в механизме продолжения цепи при окислении углеводородов в газовой и жидкой фазах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Нориков Ю.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1251308
   Роль гидробионитов в очистке сточных вод. – Фрунзе : Илим, 1977. – 99с.
1251309
   Роль гидробионитов в очитске сточных вод. – М, 1977. – 99с.
1251310
  Стручков В.А. Роль гидродинамического сдвига в модификации первичных радиационных повреждений в структуре дозоксирибонуклеиновой кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.090 / Стручков В.А. ; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 30 с.
1251311
  Сутковой Демьян Аврамович Роль гидрокортизона и инсулина в изменении энергетического обмена у крыс, облученных быстрыми нейтронами : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сутковой Демьян Аврамович; Киевс. науч.-исслед. рентгено-радиологический и онколог. ин-т. – Киев, 1980. – 139л. – Бібліогр.:л.115-139
1251312
  Сутковой Демьян Аврамович Роль гидрокортизона и инсулина в изменении энергетического обмена у крыс, облученных быстрыми нейтронами : Автореф. дисс. ... канд. биолог. наук: 03.00.04 / Сутковой Д.А.; Киев. Орд. Ленина госуд. ун-тет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 27с. – Библиогр.: 14 назв.
1251313
  Фрашери М.Р. Роль гидроксиламина в азотистом обмене растений : Автореф... канд. биол.наук: / Фрашери М.Р.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1959. – 22л.
1251314
  Зорин Л.В. Роль гидрофизических процессов в рельефообразовании и осадконакоплении / Л.В. Зорин. – Москва : Наука, 1977. – 240с.
1251315
  Поповиченко Н.В. Роль гипоталамической нейросекреторной системы в происпособительных реакциях организма / Н.В. Поповиченко. – К., 1973. – 127с.
1251316
  Добровольская З.А. Роль гипоталамуса в регуляции процессов всасывания в тонких кишках : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добровольская З.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1251317
  Косенко А.Ф. Роль гипоталамуса в регуляции секреторной деятельности желудка / А.Ф. Косенко. – Киев, 1977. – 166с.
1251318
  Гушениц Г.П. Роль гипоталамуса в регуляции серетной деятельности желудочных желез. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Гушениц Г.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
1251319
  Каревина Т.Г. Роль гипоталамуса и структур лимбической системы в регуляции приема воды : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Каревина Т. Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1251320
  Каревина Татьяна Григорьевна Роль гипоталамуса и структур лимбической системы в регуляции приема воды. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.18 / Каревина Татьяна Григорьевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1987. – 198л. – Бібліогр.:л.161-198
1251321
  Михеев Г.И. Роль гипотезы в научном познании. : Автореф... канд. филос.наук: / Михеев Г.И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1251322
  Дадашев Халиг Гусейн оглы Роль гипотезы в системе геологического заний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дадашев Халиг Гусейн оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 18л.
1251323
  Кричевская Е.И. Роль гистамина в лучевом поражении : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кричевская Е.И. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1965. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20
1251324
  Диш Т.Н. Роль гистамина в регуляции проницаемости плацентарного барьера и развитии плода. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Диш Т.Н.; Моск.мед.стоматологич.ин-т. – М, 1972. – 25л.
1251325
   Роль гідравлічної розмірності частинок в формуванні складу донних відкладів / Н. Тюлєнєва, С. Кадурін, І. Сучков, Н. Федорончук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-23. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розраховано значення гідравлічної розмірності псамітової, алевритової, пелітової фракцій, а також деяких мінералів важкої фракції сучасних лиманних і морських донних відкладів у районі Дніпро-Бугського лиману, підводної частини Кінбурнської коси і ...
1251326
  Бровко А.С. Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АУС / А.С. Бровко, О.О. Харченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 293-299 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1251327
   Роль гідрохімічного режиму в формуванні різноманіття фітопланктону водойм м.Києва / В.І. Щербак, Ю.Г. Крот, Т.Я. Киризій, М.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 157-163. – Бібліогр.:13 назв
1251328
  Верещака В. Роль гіпертонічної хвороби у розвитку морфологічних змін шкіри: гістохімічне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-13. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Морфологічним і біохімічним дослідженням підлягала шкіра 45 осіб обох статей зрілого віку (36 - 55 років), що страждали на гіпертонічну хворобу І - ІІІ ступеня. Встановлено, що гіпертонічна хвороба характеризується передчасним старінням шкіри, що є ...
1251329
  Косенко А.Ф. Роль гіпоталамусу і лімбічних структур мозку в інтеграції діяльності травного тракту / А.Ф. Косенко, Г.Д. Гушинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних дослідах на собаках показана роль різних структур гіпоталамусу в регуляції моторної й секреторної діяльності травного тракту. З"ясовано значення ядер мигдалевидного комплексу і лобних ділянок кори мозку в регуляції рухової функції ...
1251330
  Кулакова Г.А. Роль главного предложения в структурировании гипотаксиса и включении его в текст : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кулакова Г.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1972. – 27л.
1251331
  Троицкий С.Г. Роль глаголов в развитии коммуникативной перспективы предложения / С.Г. Троицкий. – Калинин, 1977. – 23с.
1251332
  Замарин Б.В. Роль глаголов типа "kommen" и "bringen" в образовании фразеологических единиц в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Замарин Б.В.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1956. – 15л.
1251333
  Шарапкова А.А. Роль глагольной семантики в создании портрета главного героя в романе Т. Мэлори "Смерть героя" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 185-196. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1251334
  Ефименко Т.В. Роль гласности в дальнейшей демократизации управления // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 75 : Организационные проблемы перестройки жизнедеятельности советского общества. – С. 6-12. – ISBN 5-11-000467-6. – ISSN 0203-0047
1251335
  Шостак А. Роль глинистої складової у процесі стискання насичених дисперсних грунтів при зміні температури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-28. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні результати численних експериментів, спрямованих на вивчення стисливості та процесу фільтраційної консолідації окремих різновидів глинистих грунтів. На підставі експериментальних даних зроблено теоретичні висновки про значення ...
1251336
  Клубова Т.Т. Роль глинистых минералов в преобразовании органического вещества и формировании парового пространства коллекторов / Т.Т. Клубова. – М., 1965. – 108с.
1251337
  Лобченко Е.Е. Роль глинистых минералов в процессах самоочищения природных вод, загрязняемых ионами меди и цинка. : Автореф... канд.хим.наук: 081 / Лобченко Е.Е.; Гидрохим.ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1251338
  Моргунова Е.А. Роль глиоксилевой кислоты в биосинтезе аминокислот у масличных культур : Автореф... канд. биол.наук: / Моргунова Е.А.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – М., 1965. – 20л.
1251339
  Татаринова Л.Ф. Роль глобализации в реформировании государственной ивестиционной политики Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 129-135 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1251340
  Уніят А. Роль глобальних фінансових потоків у виникненні та поширенні фінансових криз / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 188-192. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1251341
  Гавриш В.К. Роль глубинных разломов в миграции и аккумуляции нефти и газа / В.К. Гавриш. – Киев : Наукова думка, 1978. – 169с.
1251342
  Бауман Л. Роль глубинных разломов в формировании постмагматической минетализации и их значение для поисков и разведки флюорит-баритовых и других месторождений : (на примере Средней Европы) : обзор / Л.Бауман, О. Леедер., В. Вебер ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ ; Отраслевой центр науч.-техн. информации. – Обзор. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 17 с., [3] л. ил., карт. – Список лит.: с. 13-16
1251343
  Дзюбенко Н.В. Роль глутаманатних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Дзюбенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 132л. – Бібліогр. : л.111-132
1251344
  Дзюбенко Н.В. Роль глутаманатних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції : Автореферат дис. ...канд.біологічних наук: спец.03.00.13-Фізіологія людини та тварини / Дзюбенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
1251345
  Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Фалалєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
1251346
  Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Фалалєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 345 л. + Додаток: л. 341-345. – Бібліогр.: л. 273-340
1251347
  Серегина О.М. Роль ГНБ – ГПНТБ СССР в создании и развитии ГРНТБ Украины // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-47. – ISSN 0130-9765
1251348
  Федіна О.В. Роль говірок у формуванні сучасної української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 211-222
1251349
  Матвіяс І. Роль говорів у мовотворчості Бориса Грінченка
1251350
  Ємельянов А.С. Роль голови суду в процесі притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-29
1251351
  Король В.М. Роль головного контрольно-ревізійного управління України у реформуванні системи державного внутрішнього фінансового контролю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 462-466. – ISSN 1563-3349
1251352
  Гринфельд Э.К. Роль головного мозга в метаморфозе гусениц боярышника (Aporia Crataegi L.) : (Представлено акад. Е.Н. Павловским 19.III. 1948) / Э.К. Гринфельд, 1948. – С. 1085-1087
1251353
  Мільто Л. Роль Головного педагогічного інституту в розвитку педагогічної майстерності вчителя // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 211-224. – ISSN 2312-5993


  Упродовж 1804-1837 рр. при Московському, Харківському, Казанському, Дерптському і Київському університетах були відкрити "Трирічні педагогічні інститути", що готували фахівців з педагогіки.
1251354
  Задніпровський О. Роль голоду в українській національно-визвольній революції XVII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 96-106. – ISSN 1728-9572
1251355
  Фефер М.И. Роль гормона щитовидной железы в компенсаторной гипертрофии почки. : Автореф... канд. биол.наук: / Фефер М.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л.
1251356
  Чейлахян М.Х. Роль гормонального роста в формообразовательных процессах / М.Х. Чейлахян, Л.П. Жданова, 1938. – С. 107-111
1251357
  Травянко Т.Д. Роль гормонів в організмі людини / Т.Д. Травянко. – К, 1987. – 39с.
1251358
  Тюленев Владимир Иванович Роль гормонов и нейромедиаторов в гипоталамической индукции синтеза РНК и обмена белков ядер печены крыс : Автореф... доктора биологич.наук: 03.00.04 / Тюленев Владимир Иванович; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1986. – 34л.
1251359
  Филимонов В.Я. Роль города в восстановлении сельского хозяйства 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Филимонов В.Я.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
1251360
  Агаева А.Г. Роль городских советов Азербайджана в культурном строительстве в период реконструкции народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Агаева А.Г.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 21л.
1251361
  Голомидов Ф.К. Роль городских Советов депутатов трудящихся в охране общественного порядка на современном этапе : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Голомидов Ф.К.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 18л.
1251362
  Голованев Н.М. Роль Госбанка в эффективном использовании капитальных вложений совхозов. (На примере совхозов М-ва сел. хоз-ва РСФСР) : Автореф... канд. экон.наук: / Голованев Н.М.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1968. – 21л.
1251363
  Кропивко М.М. Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 38-44. – ISSN 2221-1055
1251364
  Ткач А. Роль господарського договору в нових економічних умовах // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 14-15
1251365
  Зельдіна О. Роль Господарського кодексу в процесі залученння інвестицій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 12. – ISSN 1992-9277
1251366
  Коваль І.Ф. Роль господарського права у забезпеченні національних інтересів у сфері інтелектуальної власності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7320-15-8
1251367
  Калініченко В.В. Роль господарського суду касаційної інстанції в судовій та правовій системі України // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 148-157
1251368
  Сапрыкова-Саминская Роль государства в борьбе за экономическую самостоятельность Мексики в условиях НТР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Сапрыкова-Саминская Т. В.; Ин-т Лат. Америки АН СССР. – М., 1980. – л.
1251369
  Щеренко В.А. Роль государства в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы в промышленности. / В.А. Щеренко. – Саратов, 1963. – 19с.
1251370
  Назыров К.З. Роль государства в институциональном преобразовании трансформационной экономики // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 2 (5). – С. 152-157. – ISSN 2226-8820
1251371
  Гаман-Голутвина Роль государства в контексте реформ государственного управления: российский и зарубежный опыт // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 95-99
1251372
  Гуман-Голутвина Оксана Роль государства в контексте реформ государственного управления: российский и зарубежный опыт // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 95-105
1251373
  Стоклицкий С.Л. Роль государства в мобилизации внутренних накоплений в странах Магриба / С.Л. Стоклицкий. – М, 1975. – 199с.
1251374
  Масленников В.И. Роль государства в организации и финансировании научных исследований в США : Автореф... канд. экон.наук: / Масленников В.И.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М., 1967. – 17л.
1251375
  Паньков В.С. Роль государства в повышении конкурентоспособности страны: мировой опыт и его использование в России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 2074-6040
1251376
  Мирошниченко О.П. Роль государства в правовом регулированнии экологической политики (на примере ЕС и Украины) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 115-119
1251377
  Хеан Сахиб Роль государства в процессе формирования предпосылок рыночной экономики в развивающихся странах (на мат. Камбоджи) : Дис... канд. эконом.наук: / Хеан Сахиб; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.169-174
1251378
  Хеан Сахиб Роль государства в процессе формирования предпосылок рыночной экономики в развивающихся странах (На материалах Камбоджи) : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Хеан Сахиб; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 23л.
1251379
  Микша Л.С. Роль государства в развитии внутреннего рынка США. / Л.С. Микша. – Москва, 1968. – 132с.
1251380
  Спиридонова Н.С. Роль государства в развитии и укреплении хозрасчетных отношений в промышленности / Н.С. Спиридонова. – Саратов, 1963. – 18с.
1251381
  Редько Петр Иванович Роль государства в развитии колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Редько Петр Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1251382
  Илларионов С.И. Роль государства в развитии экономики Пакистана / С.И. Илларионов. – М., 1981. – 198с.
1251383
  Разумнова Л. Роль государства в распределении ренты добывающих отраслей: опыт развивавающихся стран // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 0131-2227
1251384
  Разумнова Людмила Львовна Роль государства в распределении ренты добывающих отраслей: опыт развивающихся стран // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-33. – Бібліогр.: с. 24, 26-27, 29-33. – ISSN 0131-2227
1251385
  Халаев С.А. Роль государства в регулировании экономики переходного периода // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 5-7. – ISSN 1993-3541
1251386
  Богомолов О. Роль государства в современной экономике. Кого и чему учит глобальный кризис? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 11-22
1251387
  Дунаев Э.П. Роль государства в создании и функционировании инновационной экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-13. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1251388
  Маляров О.В. Роль государства в социально-экономической структуре Индии. / О.В. Маляров. – Москва, 1978. – 287с.
1251389
  Нгуен Суан Тэ Роль государства в социально-экономическом развитии вьетнамского общества : Автореф... канд. полит.наук: 23.00.02 / Нгуен Суан Тэ; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 18л.
1251390
  Нгуен Суан Тэ Роль государства в социально-экономическом развитии Вьетнамского общества : Дис... канд. полит.наук: 23.00.02 / Нгуен Суан Тэ; КУ им. Тараса Шевченко. – К., 1993. – 150л. – Бібліогр.:л.137-150
1251391
  Зеленецкая Т.И. Роль государства в становлении государственно-общественного управления в общем образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С.281-285. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1251392
  Ермоченко Александр Филиппович Роль государства в становлении социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ермоченко Александр Филиппович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 19л.
1251393
  Аббасзаде М.Т. Роль государства в стимулировании экономического роста // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 59-64. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1251394
  Теперман В.А. Роль государства в экономике до, во время и после кризиса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 37-39. – ISSN 044-748Х
1251395
   Роль государства в экономике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 6. – С.61-79. – ISSN 0321-2068
1251396
  Фрейдел Ф. Роль государства в экономической жизни страны. / Ф. Фрейдел. – М, 1970. – 17с.
1251397
  Пешехонов В.А. Роль государства в экономическом развитии колхозов. / В.А. Пешехонов. – Л., 1980. – 176с.
1251398
   Роль государства в экономическом развитии социалистического общества в современных условиях. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 470 с
1251399
  Шарапова Е.А. Роль государства и домохозяйства в повышении благосостояния населения // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 3 (48). – С. 6-11. – ISSN 1728-8878
1251400
   Роль государства и права в совершенствовании социалистического общества. – Москва, 1985. – 131 с.
1251401
  Папцов А. Роль государства на рынке продовольствия развитых стран / А. Папцов, А. Морозов // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 11. – С. 79-83. – ISSN 0235-2443
1251402
  Мороз Борис Иванович Роль государства развитого социализма в воспитании человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мороз Борис Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1251403
  Мороз Борис Иванович Роль государства развитого социализма в воспитании человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мороз Борис Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1251404
  Потапова А.А. Роль государства, как орудия монополий, в военной экономике США периода второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Потапова А.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. экон. и полит. заруб. стран. – Москва, 1950. – 25 л.
1251405
  Левин Л.Н. Роль государственно-монополистического капитализма ФРГ в развертывании военного производства : Автореф... канд .экон.наук: / Левин Л. Н.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1969. – 29л.
1251406
  Годс Угис Робертович Роль государственного бюджета в развитии социалистического производства. (На примере ЛатвССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Годс Угис Робертович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1251407
  Выхрущ В.П. Роль государственного бюджета в развитии экономики и культуры западных областей УССР. (Зап. обл., Сев. Буковина, Закарпатье) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Выхрущ В.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1251408
  Муканова Анавара Назаровна Роль государственного бюджета в формировании и использовании общественных фондов потребления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Муканова Анавара Назаровна; АЛма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1978. – 24л.
1251409
  Канаев Р.А. Роль государственного бюджета Дагестанской АССР в развитии экономики и культуры республики : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Канаев Р.А.; Всесоюз. заоч. физ.-экон. ин-т. – М., 1970. – 19л.
1251410
  Павлова Л.П. Роль государственного бюджета СССР в экономическом и социальном развитии страны в условиях повышения эффективности общественного производства / Л.П. Павлова. – М., 1986. – 80с.
1251411
  Бессонов С.А. Роль государственного капитализма в экономическом развитии республики Индии : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бессонов С.А. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1962. – 19 с.
1251412
  Маляров О.В. Роль государственного капитализма и модернизация экономики (опыт Индии) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 2. – С. 110-118. – ISSN 0869-1908
1251413
  Магомаева Л.Р. Роль государственного регулирования в инновационном развитии экономики // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 19-20. – ISSN 1684-2618
1251414
  Кулиш А.В. Роль государственного сектора в борьбе молодых суверенных стран за экономическую независимость. (На материалах Индии, Цейлона и Бирмы) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кулиш А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1251415
  Аль Садун Абдул Рахман Насар Роль государственного сектора в достижении экономической независимости арабских стран социалистической ориентации : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Аль Садун Абдул Рахман Насар ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1985. – 21с.
1251416
  Гуда Мамдух Омар Хусайн Роль государственного сектора в индустриальном развитии Арабской Республики Египет : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гуда Мамдух Омар Хусайн; Ленингр. финансово-эконом. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1980. – 18л.
1251417
  Биндер А.И. Роль государственного сектора в марксистской теории развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Биндер А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 29л.
1251418
  Токеши Н.М. Роль государственного сектора в экономике Республики Перу. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Токеши Н.М.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1979. – 23л.
1251419
  Кубышкина Л.С. Роль государственного сектора в экономическом развитии Республики Мали. : Автореф... канд. экон.наук: / Кубышкина Л.С.; Москов. фин. ин-т. – М., 1966. – 15л.
1251420
  Казарян В.П. Роль государственного страхования в развитии экономики колхозов Армении : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Казарян В.П.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 25л.
1251421
  Юлдашев Я.Н. Роль государственного страхования в хозяйственно-финансовом укреплении колхозов (на материалах колхозов Таджикской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Юлдашев Я.Н.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1251422
  Павлов К.П. Роль государственной монополии внешней торговли в построении социализма в СССР 1918-1937. / К.П. Павлов. – М., 1960. – 184с.
1251423
  Катеринец Светлана Роль государственной поддержки в аграрном секторе Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1251424
  Андерко Янош Роль государственной поддержки в развитии кооперативов (На материале ВНР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Андерко Янош; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 5л.
1251425
  Шукуров Ж. Роль государственной розничной торговли в системе народного потребления в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Шукуров Ж.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
1251426
  Рыбин Е.В. Роль государственных банков в финансовом секторе: плюсы и минусы // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-14.
1251427
  Юртаева Вероника Ивановна Роль государственных и общественных организаций в развитии народностей Енисейского Севера по некапиталистическому пути (1917-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юртаева Вероника Ивановна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 30л.
1251428
  Дунаев А.Д. Роль государственных трудовых резервов в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы в СССР : Автореф... Канд.экон.наук: / Дунаев А.Д.; Моск.ин-т.нар.хоз. – Москва, 1953. – 18 с.
1251429
  Зонтов Е.Г. Роль государственных финансов и кредита в развитии общественного хозяйства колхозов. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зонтов Е.Г.; АН БССР. Ин-тут экономики. – Минск, 1960. – 19л.
1251430
  Плешивцова М.В. Роль готельної індустрії для розвитку туризму у Східному регіоні України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 120-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1251431
  Бойко Ю.П. Роль градації в листах Іпатія Потія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 39-42
1251432
   Роль гражданского и семейного законодательства в обеспечении конституционных прав и обязанностей граждан СССР. – Москва : Наука, 1983. – 215 с.
1251433
  Гайнутдинова Л.А. Роль гражданского общества в системе глобального управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.95-109. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1251434
  Чернега Ж.А. Роль грамматики при обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 114-118. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1251435
  Буданова Г.М. Роль грамматических правил и пути усвоения их при изучении иностранного языка (немецкого). : Дис... канд. пед.наук: / Буданова Г.М.;. – К., 1948. – 381л. – Бібліогр.:л.377-380
1251436
  Болычева Е.М. Роль грамматической информации при описании произносительных явлений // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 74-76. – ISBN 966-594-839-3
1251437
  Нюбина Лариса Михайловна Роль грамматической формы настоящего времени в сюжетно-композиционной структуре художественного текста (на материале произвед. короткого жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нюбина Лариса Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 17л.
1251438
  Вишневская И.И. Роль гранитизации в формировании кристаллических сланцев докембрия и гранитоидов палеозоя (на примере Центрального Казахстана) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.127 / Вишневская И.И.; МВ и ССО РСФСР. Московский геологоразведочный ин-т. – М., 1972. – 29л.
1251439
  Петрофанова В.Л. Роль гранулометрических фракций почв в сорбции и десорбции калия // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 668-681 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1251440
  Шапиро И.А. Роль графита в народоном хозяйстве / И.А. Шапиро. – Москва; Ленинград, 1932. – 52 с.
1251441
  Лысенко В.И. Роль графического материала в формировании знаний и навыков у учащихся при обучении математике в 6-8 классах. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лысенко В.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1251442
  Ситдикова І.В. Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 439-443


  При дослідженні сучасної друкованої комунікації, виникає необхідність детального вивчення особливостей використання графічних засобів, роль яких неухильно зростає. Це пов"язано із тим, що у сучасній лінгвістиці, з одного боку, формується новий ...
1251443
  Канивец И.И. Роль гриба и корневых систем сахарной свеклы, озимой пшеницы, овса, люпина и клевера в создании почв с прочной структурой / И.И. Канивец. – 36с. – Отд. оттиск
1251444
  Висовень О. Роль громад євангельських християн-баптистів у русі опору радянському тоталітарному режиму та відновленні української державності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 32-35. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена ролі братства Євангельських християн-баптистів (ЄХБ) в русі опору радянському тоталітарному режиму та відновленні державності України. Метою дослідження є вивчення ролі релігійного чинника в українських державотворчих процесах. У ...
1251445
  Максимова Н.Ю. Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 176-184. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1251446
  Трюхан Вадим Роль громадських ініціатив у контексті європейської безпеки // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 3 (28). – С. 17-19
1251447
   Роль громадських організацій в комуністичному будівництві. – Київ, 1964. – 151, [1] с.
1251448
   Роль громадських організацій в комуністичному вихованні трудящих. – Київ : Видавництво Київського університету, 1971. – 151, [3] c.
1251449
  Чернявська О.В. Роль громадських організацій в консолідації українського суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.116-121. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1251450
  Клонцак О.І. Роль громадських організацій в організації навчального процесу у системі університетської освіти США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; наук. рада.: Кремень В.Г., Гриневич Л.М., Гуржій А.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-10. – ISSN 2411-1317
1251451
  Глизнер С.В. Роль громадських організацій в утворенні об"єднаних територіальних громад // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 146-153. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1251452
  Морозов В. Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі: європейський досвід та українські реалії навчальному закладі
1251453
  Морозов В. Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі: європейський досвід та українські реалії навчальному закладі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 251-260. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1251454
  Барановський Ф.В. Роль громадських організацій та наукового сектору у виборі моделі національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 1728-6220
1251455
  Ковалко Н.М. Роль громадських організацій та церкви в десегрегації США // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 34-37
1251456
  Стороженко С. Роль громадських організацій у вирішенні проблем охорони довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 97-104
1251457
  Бардінова В. Роль громадських організацій у впровадженні ідей гувернерської освіти (19-поч. 20 ст.) / В. Бардінова, А. Бардінов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.213-219. – (Педагогічні науки)
1251458
  Лемішко Б.Б. Роль громадських організацій у забезпеченні якості безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 138-143
1251459
  Мельничук О.Ф. Роль громадських організацій у здійсненні захисту права людини на освіту // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 13-16
1251460
  Істоміна К.Ю. Роль громадських організацій у підготовці фахівців-міжнародників у Канаді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 161-168. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1251461
  Мазур І. Роль громадських організацій у розвитку підприємництва в АПК України / І. Мазур, О. Піменова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив громадських організацій на розвиток малого бізнесу в аграрному секторі. Визначено основні функції громадських організацій. Обгрунтовано ефективність застосування наукових розробок в практичній діяльності родових поселень, особистих ...
1251462
  Пухкал О.Г. Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадського суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1251463
  Пухкал О.Г. Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1251464
  Індутна Н.Є. Роль громадських організацій УРСР і Польскої народної республіки у зміцненні радянсько-польскої дружби. (1944-1966 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Індутна Н.Є.; КДУ. – К., 1970. – 277л. – Бібліогр.:л.I-LVII
1251465
  Захаров Є. Роль громадських правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями та поганим поводженням // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 107-110. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Врахування практики ЄСПЛ у ...
1251466
  Сацький П.В. Роль громадських рухів у процесі становлення системи політичного плюралізму в Україні в 90-ті роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджено функції громадських організацій у процесі становлення системи політичного плюралізму в Україні на основі публіцистичних та аналітичних праць та статей учасників цього процесу.
1251467
  Надопта А. Роль громадських, наукових організацій та церкви у формуванні та становленні українського етнографічного музейництва Галичини кінця XIX- 30-х рр. XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 758-774. – ISSN 1028-5091
1251468
  Передерій І.Г. Роль громадсько-політичної діяльності В. Липинського у формуванні його науково-історичної концепції // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 31-45


  Аналізується еволюція науково-історичних поглядів В. Липинського, що формувалися та трансформувалися під безпосереднім впливом його громадсько-політичної діяльності. Особлива увага приділяється зв"зку історичного та політичного мислення В. Липинського. ...
1251469
  Грицко О.М. Роль громадського медсестринства в державному управлінні здоров’ям у закладах родинної медицини / О.М. Грицко, З.О. Надюк // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 172-179
1251470
  Гончаров В.І. Роль громадської думки в демократизації суспільних відносин та її вплив на освітній процес // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 177-187


  Громадська думка розглядається як фактор демократизації суспільних відносин і забезпечення якості освіти. Ключові слова: громадська думка, демократизація, освіта. Общественное мнение рассматривается как фактор демократизации общественных отношений и ...
1251471
  Слободянюк А.В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто роль і значення громадської думки як істотного компонента влади. Показано, що звернення до маси, громадської думки характерно не тільки для демократичного правління, а й для деспотичних правителів, які намагалися створити ілюзію легітимної ...
1251472
  Римар Я. Роль громадської ініціативи в утворенні суспільних рухів в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 333-335
1251473
  Левченко І. Роль громадської ініціативи у розширенні мережі початкових навчальних закладів на Лівобережній Україні в 1805-1860 рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 89-104. – ISSN 2518-7600
1251474
  Сенчик М.О. Роль громадськості в запобіганні випадків обкрадання покупців // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-93. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Успех борьбы с преступлением, предусмотренным ст. 155 УК УССР (обворовывание покупателей), возможен при условии широкого вовлечения в эту борьбу трудящихся. Органы прокуратуры и милиции УССР имеют большой опыт использования помощи трудящихся в ...
1251475
  Ільчук О.С. Роль громадськості в здійсненні радянського правосуддя / О.С. Ільчук. – К., 1960. – 39с.
1251476
  Захарченко О. Роль громадськості в розвитку місцевого самоврядування: теоретичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1251477
  Сенчик М.О. Роль громадськості в розкритті злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 75-80. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Руководствуясь решениями XXI съезда КПСС, советские люди все активнее включаются в борьбу за искоренение преступлений в нашей стране. Практическая помощь общественности в раскрытии преступлений выражается в большинстве случаев в таких формах, как ...
1251478
  Федорак Нестор Роль громадськості Галичини в соціальному захисті української молоді (20-30-ті роки XX сторіччя) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343
1251479
  Трегубов В.Ф. Роль громадськості у вихованні дітей шкільного віку / В.Ф. Трегубов. – К., 1962. – 44с.
1251480
  Завальнюк О.М. Роль громадськості у наповненні фонду бібліотеки Кам"янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 11-18. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1251481
  Місостов Т.Ю. Роль громадськості у розвитку історичного краєзнавства на Харківщині (кінець XIX - поч. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 70-73
1251482
  Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні Конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 0132-1331
1251483
  Слюсарчук І. Роль громадянського суспільства в забезпеченні національної безпеки України / І. Слюсарчук, О. Мітенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 194-200. – ISSN 2663-5313
1251484
  Радченко О. Роль громадянського суспільства в протидії та запобіганні корупції в Україні / О. Радченко, В. Бульба, С. Задорожний // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С. 105-117. – (Серія "Державне управління")
1251485
  Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 135-142. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1251486
  Динник І.П. Роль громадянського суспільства у протидії пандемії COVID-19 // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814
1251487
  Згурська В.Л. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 316-322


  Проаналізовано основні підходи до визначення ролі громадянського суспільства та його інститутів у процесах демократизації; вказано на методологічне упущення критиків громадянського суспільства. Ключові слова: громадянське суспільство, демократичний ...
1251488
  Згурська В.Л. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 572-575. – ISSN 1563-3349
1251489
  Маслов Ю. Роль громадянського суспільства у формуванні нової системи влади в країнах Центральної та Східної Європи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 161-173
1251490
  Опалько Ю.В. Роль громадянського суспільства України у протидії зовнішній агресії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 25-32. – ISSN 2306-5664
1251491
  Шаранова Ю. Роль громадянської освіти в США у вихованні громадянськості студентів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 94-96. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1251492
   Роль грошових заощаджень населення // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 9-70. – ISBN 966-7574-01-6
1251493
  Лютий І. Роль грошово-кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр.: 5 назв
1251494
  Мачай О. Роль грузинського контингенту у військах монголів (1220-1265 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 29-32. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1251495
  Самойленко Л.В. Роль грунтів у розвитку екзогенних геологічних процесів (для правобережного схилу Дніпра в районі Києва) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1251496
  Позняк С.П. Роль грунтів у розвитку суспільства / С.П. Позняк, Н.С. Гавриш // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 57-61. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1251497
  Шаменкова О.И. Роль грунтового питания в формировании водного режима водоемов северо-западного Причерноморья (на примере оз.Ялпуг) : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 455-460 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
1251498
  Тітенко Г.В. Роль грунтового покриву в оптимізації соціальної політики України / Г.В. Тітенко, В.В. Медведєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 14-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1251499
  Полчанов А.Ю. Роль Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду в подоланні наслідків військових конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 45-50. – ISSN 2306-6814
1251500
  Сергієнко Антоніна Роль групових технологій у формуванні комунікативних компетенцій старшокласників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1251501
  Козаченко А. Роль Губернського по земських і міських справах присутствія у діяльності земського самоврядування на Полтавщині (1890-1917 рр // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-33.
1251502
  Сластенко Е.Ф. Роль гуманизации и гуманитаризации науки и высшего образования в формировании современного специалиста // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 30-36. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  В статье исследуется проблема гуманизации и гуманитаризации науки и образования, раскрывается ее роль в формировании современного специалиста.
1251503
  Донець З.Ф. Роль гуманізації вищої освіти в удосконаленні підготовки кадрів ХХІ ст. : з російського досвіду // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 99-103.
1251504
  Свердлова Т.Г. Роль гуманістичних традицій державної системи освіти у функціонуванні громадянського суспільства в Японії // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 43-49


  Проаналізовано головні принципи функціонування японського менеджменту як важливої складової громадянського суспільства. Досліджено історію виникнення та сучасний стан розвитку гуманістичних рис державної системи освіти Японії, а також їх позитивний ...
1251505
  Матицин О.І. Роль гуманістів - представників православних братств у формуванні образу української ікони 16 - початку 17 століть // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1251506
  Груць Г. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 68-74. – ISSN 2312-1246


  Проаналізовано педагогічні умови, які сприяють духовної культури студентської молоді.
1251507
  Лозовий В. Роль гуманітарної освіти у формуванні національної ідентичності та консолідації суспільства в умовах суспільно-політичної кризи в Україні // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 3-8
1251508
  Алещенко В.І. Роль гуманітарної освіти у формуванні професійної компетентності офіцера // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 27-33. – ISSN 2618-1614
1251509
  Шевчук Т. Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 70-75. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1251510
  Міщур Т.Л. Роль гуманітарної складової освіти: виклики і перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 66-73. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1251511
  Носенко Е.Л. Роль гуманності як позитивної цінності як умова благополуччя особистості / Е.Л. Носенко, О.В. Лисенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-82. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Доведено провідну роль гуманності як позитивної цінності у психологічному благополуччі особистості. Доведено, що серед обраних для кореляційно-регресійного аналізу дев"яти параметрів найбільшу кількість ознак благополуччя людини має "сильна" риса ...
1251512
  Басняк Т.А. Роль гумористичного пафосу в становленні літературного стилю Грегора фон Реццорі // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.85-89. – ISBN 966-568-658-5
1251513
  Линник П.М. Роль гумусових речовин у водних екосистемах / П.М. Линник, Т.О. Васильчук, Р.П. Линник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 244-246. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1251514
  Басюк К.С. Роль Гурбенського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах у збереженні історичної пам"яті українського народу // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 14-15
1251515
  Іванова І. Роль Д.І. Багалія у формуванні Харківського історичного архіву // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 253-256
1251516
  Дзюбенко О. Роль Д.М. Гродзинського в розвитку та встановленні радіобіологічної освіти в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 48-56. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1251517
   Роль Д3-дофамінових рецепторів в патогенезі виразкового коліту / А. Присяжнюк, Н. Дзюбенко, В. Керничний, Т. Червінська, Г. Толстанова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 44-45
1251518
  Валюх З. Роль давньоболгарських писемних пам"яток в утвердженні християнства у слов"янському світі / З. Валюх, В. Снігуренко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 117-119. – ISBN 966-7576-12-4
1251519
  Баршинова О.Г. Роль давньоруської традиції в українському мистецтві 1920-х років // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 40-44. – ISBN 966-7671-23-2


  До питання формування творчого методу О.Т. Павленка.
1251520
  Іваненко К.О. Роль дальнодіючих полів напруг в формуванні анізотропії фізичних властивостей металевих листів / К.О. Іваненко, С.Л. Рево // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 368-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проведено експериментальні дослідження анізотропії термо-ЕРС, границі міцності при розтягненні та основних параметрів амплітудно-залежного внутрішнього тертя в площині листа титанового сплаву марки ВТЗ-1. Показано, що анізотропія основних ...
1251521
  Камінська А.В. Роль даних, що стосуються особи обвинуваченого у забезпеченні його прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 553-556. – ISSN 1563-3349
1251522
  Штанова Лідія Яківна Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту : Дис.... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Штанова Лідія Яківна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 148 л. – Бібліогр.: л.118-148
1251523
  Штанова Лідія Яківна Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Штанова Л.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1251524
  Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения / А.Л. Ярбус. – М., 1965. – 167с.
1251525
  Осин В.Д. Роль движения за коммунистический труд в развитии социалистических производственных отношений. : Автореф... Канд.филос.наук: / Осин В.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 18л.
1251526
  Сапаев Х. Роль движения за коммунистический труд в формировании коммунистическойх производственных отношнеий : Автореф... канд. филос.наук: / Сапаев Х.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1969. – 30л.
1251527
  Мухаммад Р.Х. Роль движения неприсоединения в лиевидации колониальной системы империализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Мухаммад Р.Х.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
1251528
  Мухаммад Реаул Хак Роль движения неприсоединения в ликвидации колониальной системы империализма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Мухаммад Реаул Хак; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.189
1251529
  Насибова Захра Гаджикерим кызы Роль движения солидарности народов Азии и Африки в борьбе против колониализма (1957-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Насибова Захра Гаджикерим кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 44л.
1251530
  Цыганков К. Роль двойной бухгалтерии в происхождении капитализма // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 101-115. – ISSN 0042-8736
1251531
  Зубанич Л.Л. Роль дворянства Закарпаття в суспільно-політичному житті в XVI - XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 3-9. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1251532
  Володько В. Роль дворянського самоуправління в поповненні чиновницького апарату київського намісництва у 80-х - першій половині 90-х років XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-10. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що наприкінці XVIII ст. роль дворянського самоуправління у поповненні бюрократичного апарату київського намісництва була формальною. It is proved, that at the end of XVIII century the role of nobiliary self-management in the updating ...
1251533
  Лукашов Дмитро Володимирович Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Лукашов Дмитро Володимирович; Лукашев Д.В.;КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1251534
  Лукашов Дмитро Володимирович Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС : Дис...канд.біолог.наук:03.00.01 / Лукашов Дмитро Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 156л. – Бібліогр.:л.138-156
1251535
  Калам Ю.И. Роль двухвалентных металлов в формировании генетических и физиологических эффектов гамма-облучения у ячменя : Автореф. дис... канд. биол. наук : 03.103 / Калам Ю.И. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 29 c. – Бібліогр.: с. 28-29
1251536
  Чойшнер Г. Роль дегидратазы диоксикислот в биосинтезе валина и изолейцина у растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Чойшнер Г.; Москов. технол. ин-т пищевой пром. – М., 1964. – 20л.
1251537
  Москаленко И.П. Роль дезоксирибонуклеаз в лучевом поражении ДНК клеточного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Москаленко И.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1966. – 19л.
1251538
  Пилипенко Р.Є. Роль дейксису в реалізації зв"язності німецького економічного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 199-204. – ISBN 966-581-623-3
1251539
  Білецька Т.О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 155-163


  Стаття присвячена вивченню комунікативних та прагматичних характеристик дейктичних одиниць у стратегіях і тактиках переконання в інтернет-дискурсі. Дослідження особливостей вживання дейктичних засобів у електронних текстах опису товарів проводиться в ...
1251540
  Шепетис Л. Роль декоративного искусства в духовнгом обогащении советского человека : Автореф... канд. искусств.наук: / Шепетис Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусст. – М., 1963. – 18л.
1251541
  Елатомцева И.М. Роль декоративного искусства в эстетическом воспитании учащихся / И.М. Елатомцева. – Минск, 1965. – 54с.
1251542
  Бушанська В.М. Роль деліберативної складової електронного уряду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 7-9
1251543
  Хухарева Е.К. Роль деловой игры в обучении сотрудников современной компании // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 85-96. – ISSN 1609-4646
1251544
  Куликова С.В. Роль деловых ресурсов интернет в преподавании экономических дисциплин / С.В. Куликова, Н.А. Каменева // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 7, июль. – С. 164-174. – ISSN 1609-4646


  Также показана направленность ведения образовательного процесса на формирование у студентов необходимых информационных компетенций.
1251545
  Базилюк І.О. Роль демінутивів у формуванні ментальності українців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 33-34. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1251546
  Запотоцький С.П. Роль демографічної ситуації у формуванні продовольчого ринку Черкаської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 72-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1251547
  Боднарчук Роль демократизації освіти у формуванні духовних якостей працівників пенітенціарної системи / Боднарчук, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 339-345. – ISSN 1563-3349
1251548
  Буравченков А.А. Роль демократического офицерства в революции / А.А. Буравченков. – Киев, 1990. – 48 с. – (Время и общество ; №1 ; №8). – ISBN 5777000827


  В монографии освещается малоизученная в исторической науке проблема участия демократически настроенного офицерства российской армии в подготовке вооруженных сил революции.
1251549
  Пирожок Т.П. Роль демократичних виборів у становленні Польщі як правової держави // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-134. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1251550
  Марминова Г.Г. Роль Демьяна Бедного в развитии ранней пролетарской поэзии (1908-1914) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Марминова Г.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1956. – 16 с.
1251551
  Хаким М.А. Роль денитрифицирующих бактерий в потери азота удобрений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хаким М.А.; Моск.с-х.акад. – М, 1965. – 18л.
1251552
  Рисін В.В. Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 229-236. – ISSN 1562-0905
1251553
  Аврамчук Л.А. Роль депозитної політики комерційних банків у структурі механізму банківського менеджменту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 11-18. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1251554
  Марлинский В.В. Роль деполяризации первичных афферентов в межсегментарной координации нейронной активности спинного мозга кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Марлинский В.В. ; АН УССР, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1982. – 23 с.
1251555
  Ставицька О. Роль депривації у виникненні конфліктів між державою і громадянським суспільством // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 236-242. – ISSN 1993-0909
1251556
  Драган І. Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 113-121
1251557
  Піляєв І.С. Роль держави в генетиці східноазійського " економічного дива": неоструктуралістське бачення // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 8 (717). – Бібліогр.: 11 назв
1251558
  Марушевський Г.Б. Роль держави в екологічному управлінні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 14-15
1251559
  Жукова Л.М. Роль держави в економічному розвитку: основні теоретичні підходи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 257-264. – ISSN 2222-0712
1251560
  Цимбалюк С. Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ / С. Цимбалюк, А. Цимбалюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 1682-2366
1251561
  Данилюк К. Роль держави в забезпеченні доступу до інклюзивної осіб з особливими потребами постраждалих в зоні АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 153-155
1251562
  Криленко В.І. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 103-108. – ISSN 2305-7491
1251563
  Ігнатьева Г. Роль держави в забезпеченні здоров"я населення // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 106-115.
1251564
  Шахно А.Ю. Роль держави в забезпеченні процесу розвитку та управління трудовим потенціалом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-39. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1251565
  Чорнодід І.С. Роль держави в забезпеченні соціальної спрямованості конкурентоспроможності країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 34-37
1251566
  Луцька Н.І. Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 217-222. – ISSN 2078-6670
1251567
  Приступлюк В.Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 59-61. – ISSN 2219-5521
1251568
  Письмаченко Л. Роль держави в мінімізації впливу негативних факторів на економічну безпеку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 165-174.
1251569
  Сімонова В.С. Роль держави в організаційному забезпеченні стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності регіону / В.С. Сімонова, О.О. Волошина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 171-176
1251570
  Плеханов Д.О. Роль держави в перехідній економіці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 71-73.
1251571
  Кругляк А.М. Роль держави в підвищенні ефективності антикризового управління економікою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-80. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1251572
  Левченко В. Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України, визначено ключові напрямки покращення системи захисту прав споживачів прослуг ринку небанківського фінансового сектора економіки, а також розглянуто світовий ...
1251573
  Манцуров І.Г. Роль держави в покращенні співвідношення між інтенсивними факторами економічного розвитку України ( на базі оцінок світового економічного форуму ) // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1251574
  Гринчук Н. Роль держави в процесі соціалізації економічних відносин // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 65-74
1251575
  Красько В.М. Роль держави в процесі структурної перебудови промисловості // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.148-153. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1251576
  Максименко І.А. Роль держави в реалізації інноваційної моделі структурної трансформації економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 102-107


  Розглянуто роль держави у здійсненні структурної трансформації вітчизняної економіки на інноваційній основі. Показана необхідність переорієнтації державної інноваційної політики на опосередковані методи впливу, важливість широкого використання ...
1251577
  Ревенко М.М. Роль держави в регулюванні відносин власності на землю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.27-30
1251578
  Головко Н.В. Роль держави в регулюванні відносин по закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 63-67. – ISSN 0201-7245
1251579
  Бондарук Т. Роль держави в регулюванні розвитку місцевого самоврядування : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 9-12. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1251580
  Притула Н.М. Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосодарської продукції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 48-53. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
1251581
  Бодрецький М.В. Роль держави в розвитку банківської системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 47-49
1251582
  Кірєєв Д.Б. Роль держави в розвитку інформаційної економіки // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 120-122
1251583
  Неліпа Д.В. Роль держави в становленні системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – Бібліогр.: на 24 пункти. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується роль держави у процесі становлення та функціонування соціального партнерства в контексті її взаємодії із громадянським суспільством. In the work it is investigated the role of the country in the process of appearance and ...
1251584
  Ткач О.І. Роль держави в сучасних політичних системах Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 84-91.
1251585
  Бірюков Олексій Анатолійович Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.01.01 / Бірюков О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1251586
  Бірюков Олексій Анатолійович Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні : Дис...канд.економічн.наук:08.01.01 / Бірюков Олексій Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 194л. – Бібліогр.:л.179-194
1251587
   Роль держави в умовах трансформації правової, економічної та соціальної систем в Україні на сучасному етапі / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Коваленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-48.
1251588
  Тарасова О.В. Роль держави в управлінні банківською системою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 216-219. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1251589
  Молнар О.С. Роль держави в управлінні інфраструктурними проектами / О.С. Молнар, Н.Ю. Кирлик, Г.І. Костьов"ят // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 27-31
1251590
   Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1251591
  Стукало Н.В. Роль держави та податкова складова промислової політики України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 249-254.
1251592
  Смоленський Д.П. Роль держави у боротьбі з груповою корисливою злочинністю неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 448-452. – ISSN 1563-3349
1251593
  Витвицька О.Д. Роль держави у використанні інноваційних ресурсів / О.Д. Витвицька, О.Б. Сливінська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 70-74
1251594
  Слюсар А. Роль держави у встановленні мінімальної заробітної плати: досягнення та прорахунки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
1251595
  Петришина Н.В. Роль держави у забезпеченні економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 244-250.
1251596
  Криленко В.І. Роль держави у забезпеченні економічної безпеки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 8-13. – ISSN 1993-0259
1251597
  Біла С.О. Роль держави у забезпеченні інноваційно-інвестиційного типу економічного зростання в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.61-69. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1251598
  Гражевська Н.І. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 178-185


  Статтю присвячено дослідженню дискусійної проблеми трансформації функцій національної держави за умов глобалізації та з"ясуванню її ролі у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в сучасній світогосподарській системі. The article is ...
1251599
  В"юн В.Г. Роль держави у збільшенні обсягів іноземних інвестицій в Україну / В.Г. В"юн, В.О. Крайній // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1251600
  Тодика О.Ю. Роль держави у здійсненні народовладдя // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 14-18
1251601
  Кузик О.В. Роль держави у маркетинговій комунікаційній діяльності аграрного сектора України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 177-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
1251602
  Антонюк В. Роль держави у підвищенні рівня соціальної справедливості стосовно внутрішньо переміщених осіб із зони агресії РФ // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 50-54
1251603
  Ємельянов О.Ю. Роль держави у подоланні бар"єрів на шляху до реалізації заходів з енергозбереження на підприємствах / О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1251604
  Жовнірчик Я.Ф. Роль держави у подоланні депресивності територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 98-100
1251605
  Поворозник Р.В. Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 124-126. – Бібліогр.: 7 назв
1251606
  Шпак Ю.В. Роль держави у регулюванні аграрного сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 107-110
1251607
  Вишнівська Н.В. Роль держави у регулюванні економіки і міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1251608
  Воронкова О.М. Роль держави у регулюванні податкових відносин: сучасні реалії та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 3-7
1251609
  Плеханов Д.О. Роль держави у реформуванні відносин власності та господарювання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 73-75. – Бібліогр.: 7 назв
1251610
  Юхименко П.І. Роль держави у розвитку господарства і формування ринку в умовах трансформації та глобалізації економіки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 3-22. – ISSN 0320-4421
1251611
  Лібіх К. Роль держави у розвитку обов"язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та забезпеченні повноправного членства України в міжнародній системі страхування "Зелена картка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні, охарактеризовано місце і статус України в міжнародній системі автострахування "Зелена картка", визначено роль держави у процесі розвитку даного ...
1251612
  Гаркавенко Н. Роль держави у соціально-економічному розвитку суспільства та вирішенні проблеми бідности / Н. Гаркавенко, В. Вітер, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-6912
1251613
  Корнєєва Ю.В. Роль держави у сприянні інвестиціям у розвиток цифрової економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 120-134. – ISSN 1605-7988


  "Проаналізовано вплив держави на формування та розвиток інституційного середовища цифрової економіки. Охарактеризовано регулюючу, координуючу та стимулюючу функції державних установ у забезпеченні інституційних перетворень інвестиційної складової ...
1251614
  Кірієнко О. Роль держави у становленні біржового ринку в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1728-9343
1251615
  Луговенко Н.В. Роль держави у створенні ефективного механізму захисту пенсійних активів від ризиків пенсійних втрат // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89-92
1251616
  Боголіб Т.М. Роль держави у створенні університетів світового рівня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – C. 15-26. – ISSN 2306-546X


  Проаналізовано досвід країн світу по розвитку університетської освіти, який свідчить про те, що інвестиції у вищу освіту в короткостроковій і середньостроковій перспективі мають позитивний вплив.
1251617
  Залєвська-Шишак Роль держави у стимулюванні івестиційної активності в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 170-177. – ISSN 1818-5754
1251618
  Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-775Х
1251619
  Аржевітін С. Роль держави у структурній перебудові економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-9.
1251620
  Ткаченко Ю. Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 128-131. – ISSN 2307-8049
1251621
  Шевченко О.В. Роль держави у трансформації економіки регіонів України : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17
1251622
  Шевченко Ольга Валеріївна Роль держави у трансформації економіки регіонів України : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Шевченко Ольга Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 168л. + Додатки:л.163-168. – Бібліогр.:л.149-162
1251623
  Урусова З.П. Роль держави у фінансуванні освіти в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 6 (44). – С. 49-52
1251624
  Степанчук С. Роль держави у фінансуванні освіти: зарубіжний досвід / С. Степанчук, В. Остапчук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 140-148
1251625
  Гончарова Н.П. Роль держави у формуванні "нової економіки" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 17-19
1251626
  Бортницький В.А. Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 95-101
1251627
  Погорєльцева Н. Роль держави у формуванні іпотечного ринку в транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-85. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність формування в країнах з транзитивною економікою "перехідних" моделей іпотечного ринку. Установлено, що роль держави в "перехідних" моделях полягає в активізації попиту на ринку іпотечних кредитів за рахунок ресурсів державного ...
1251628
  Дименко Р.А. Роль держави у формуванні конкурентних стратегій українських підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 99-100
1251629
  Руденко М.В. Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1251630
  Сухонос В. Роль держави у формуванні постіндустріального суспільства в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.86-89
1251631
  Кириченко О.А. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1728-6220
1251632
  Гордіюк С.А. Роль держави у формуванні та розвитку духовно-культурних відносин в Україні: конституційно-правові аспекти // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 226-248. – ISSN 1993-0941
1251633
  Шевченко С.Г. Роль держави у формуванні транспортних логістичних потоків // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1251634
  Задорожна М. Роль держави як гаранта захисту від маніпуляцій суспільною свідомістю // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 63-70.
1251635
  Чернелевська О.Л. Роль держави як гаранта захисту добросовісної конкуренції // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 50-58
1251636
  Черичко Т.В. Роль державих витрат у стимулюванні економічного розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 125-130. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1251637
  Смук М. Роль державних банків в банківській системі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7069-17-0
1251638
  Касич А.О. Роль державних банків у розвитку національної економіки / А.О. Касич, О.О. Підкуйко, І.М. Коротенкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 35-40. – ISSN 2306-6814
1251639
  Росохата Д.І. Роль державних гарантій захисту іноземних інвестицій в національній економіці // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 352-354. – ISBN 978-966-419-299-3
1251640
  Кисарець І.А. Роль державних засобів масової інформації і комунікації у формуванні політичної культури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 123-130


  Weight of the media in modern political system and their possible impact on society, the course of political, economic, social and cultural causes and processes due to natural aspiration of political circles, financial and industrial groups, public ...
1251641
  Коцан Р.І. Роль державних інститутів у протидії контрабанді в Радянській Україні: досвід 1921-1939 років // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 48-54. – ISSN 2519-2949
1251642
  Варналій З. Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству / З. Варналій, З. Живко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто ефективне вирішення завдань державної політики у сфері протидії рейдерству; зазначено, що державна політика щодо протидії рейдерству має сприяти реформуванню рейдерства у необхідну національній економіці форму активності та ...
1251643
  Пахолок В. Роль державних нагород у процесі формування вітчизняної політичної свідомості та культури // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 245-253. – ISSN 2312-8933
1251644
  Фролов О.О. Роль державних органів у забеспеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 226-232. – ISSN 0132-1331
1251645
  Почтариця Ю.Ю. Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 121-126. – ISSN 2306-6814
1251646
  Кабаченко Н. Роль державних стандартів у розвитку соціальних послуг для бездомних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 251-260.
1251647
  Гафурова О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 104-107
1251648
  Ващук Ф.Г. Роль державно-правового партнерства в інноваційних заходах ДонНАБА в наукових дослідженнях та освіті / Ф.Г. Ващук, Ю.М. Височанський, Й.Й. Головач // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 51-53. – ISBN 978-966-600-659-5
1251649
  Чукаєва І.К. Роль державно-приватного партнерства в модернізації виробничої інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 3-7
1251650
  Узунов Ф.В. Роль державно-приватного партнерства у побудові соціально орієнтованої економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 133-135. – ISSN 2306-6814
1251651
  Бондарчук Н.В. Роль державно-приватного партнерства у розвитку системи вищої освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 94-98. – ISSN 2306-6814
1251652
  Гороховська К.В. Роль державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури транскордонного співробітництва // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 790. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 790). – ISSN 2519-240Х
1251653
  Іголкін І.В. Роль державно-приватного партнерства у формуванні інноваційної політики розвинутих країн // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 114-127
1251654
  Позняков С. Роль державно-управлінських відносин в адміністративно-правовому регцлюванні публічних господарських відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 94-98
1251655
  Журавель П.А. Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 134-136. – ISSN 2306-6806
1251656
  Сахаєв В.Г. Роль державного бюджету СРСР в економічній співдружності радянських народів. / В.Г. Сахаєв. – К., 1973. – 48с.
1251657
  Гордей О.Д. Роль державного бюджету у забезпеченні росту добробуту населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто основні напрями зростання суспільного добробуту шляхом використання фінансових ресурсів державного бюджету.
1251658
  Лисяк Л.В. Роль державного бюджету у зміцненні доходів Пенсійного фонду України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 38-45. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1251659
  Суховий Д.І. Роль державного бюджету України у фінансуванні соціальних гарантій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено державний бюджет України як джерело фінансування державних соціальних гарантій. Розглянуто динаміку фінансування соціального захисту та забезпечення, а також основні соціальні видатки країни. The state budget as a source of state ...
1251660
  Огородник С.Я. Роль державного бюджету Української РСР у розвитку економіки і культури республіки / С.Я. Огородник. – Київ, 1955. – 39с.
1251661
  Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України і Росії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.91-94. – ISSN 0132-1331
1251662
  Буцко Є.М. Роль державного земельного банку у реформуванні земельних відносин в Україні: історичні співставлення // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-105.
1251663
  Пелюх О.С. Роль державного комітету фінансового моніторингу України у механізмі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 119-123. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1251664
  Тильчик О. Роль державного контролю у протидії тінізації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 332-337. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1251665
  Танасійчук О.О. Роль державного кордону у протидії нелегальній міграції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124-131.
1251666
  Ватаманюк-Зелінська Роль державного кредиту в економічному розвитку України / Ватаманюк-Зелінська, О.Т. Огірко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 28-33. – ISSN 2309-1533
1251667
  Лєонов С.В. Роль державного регулювання банківської діяльності у забезпеченні економічного зростання / С.В. Лєонов, В.М. Бойченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-34. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1251668
  Уманець Т Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова / Т Уманець, О. Сидоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1251669
  Дідух Д.І. Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми державного регулювання у сфері інтелектуальної власності в умовах економіки нового типу. Автор проводить аналіз різних підходів до розуміння необхідності втручання держави в процеси, пов"язані із створенням, ...
1251670
  Унинець-Ходаківська Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 238-247. – ISSN 1993-6788
1251671
  Паламаренко Я.В. Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1251672
  Кулаковська Т. Роль державного регулювання у подоланні протиріч між темпами зростання економіки України та розвинутих країн // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 148-157. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Зазначена роль держави у регулюванні економіки України; визначено напрямки втручання держави в економіку України.
1251673
  Андрієнко В. Роль державного регулювання у процесі забезпечення економічної безпеки ринку страхових послуг України / В. Андрієнко, Р. Кобко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 5-14. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1251674
  Луцкевич О. Роль державного регулювання у розвитку ринку цінних паперів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 135-143. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1251675
  Ортіна Г.В. Роль державного регулювання у структурному розвитку реального сектора економіки України в умовах глобалізаці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
1251676
  Процик О. Роль державного регулювання у сфері поводження з побутовими відходами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 29-30 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1251677
  Пердейчук В.М. Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 85-87. – Бібліогр.: 11 назв
1251678
  Соскін О.І. Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1251679
  Куліш А.В. Роль державного сектора в боротьбі молодих суверенних країн за економічну незалежність. (На матеріалах Індії, Цейлону та Бірми) : Дис... канд. економ.наук: / Куліш А. В.; КДУ, каф. політ. економ. відділ. – К., 1966. – 271л. – Бібліогр.:л.I-XXXV
1251680
  Куліш А.В. Роль державного сектора в боротьбі слаборозвинутих країн за економічну незалежність / А.В. Куліш. – Київ, 1964. – 32с.
1251681
  Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С.60-63
1251682
  Длугопольський О.В. Роль державного сектора у забезпеченні фінансування освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 21)
1251683
  Охотнікова О.М. Роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 92-98. – ISSN 2219-5521
1251684
  Коротка С.Г. Роль державного управління та регулювання в посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельного сектору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 188-190. – Бібліогр.: на 4 пункти
1251685
  Болдуєв М.В. Роль державного управління у забезпеченні інтеграції сільського господарства із промислово-фінансовим сектором регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1251686
  Нахаба М.П. Роль державної амортизаційної політики в оновленні основних засобів підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 162-168


  в статті розглядається сучасна державна амортизаційна політика в Україні, що знайшла своє відображення у формуванні двох систем амортизації, обумовлених запровадженням податкового та бухгалтерського обліку амортизації. Розкривається їх сутність та ...
1251687
  Канов О. Роль державної власності в забезпеченні економічної та політичної безпеки нації : мексиканський досвід // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – № 3. – С.13-16
1251688
  Шегинський І. Роль державної власності в умовах адміністративно-командної економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 493-497. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1251689
  Залєвська-Шишак Роль державної власності на етапі реформування економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення державної форми власності в ринкових умовах. Розглянуто роль державної власності та державного сектору, виявлено його структурні елементи та чинники підвищення ефективності функціонування. Обгрунтовано тенденції та ...
1251690
  Вакалюк В.А. Роль державної інноваційної політики у економічному розвитку країни // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 143-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (78)). – ISSN 1728-4236
1251691
  Тригуб О.В. Роль Державної іпотечної установи в організації системи іпотечного кредитування з Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 15-19.
1251692
  Валевський О.Л. Роль державної культурної політики в реалізації реформ в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 138-143. – ISSN 2306-5664
1251693
  Євсєєва Г. Роль державної мови в національній інтеграції та зміцненні єдності держави // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 32-37
1251694
  Пономарів О. Роль державної мови у вихованні молодого покоління // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 4
1251695
  Яценко О.М. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забеспеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 149-159. – ISBN 978-966-529-203-6
1251696
  Ібатуллін М.І. Роль державної підтримки в процесі подолання перешкод на етапі адаптації потужностей харчової індустрії до норм ЄС // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 40-45. – ISSN 2308-1988
1251697
  Митрофанський С.В. Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 157-159
1251698
  Кондрашов О.М. Роль державної промислової політики на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1251699
  Дмитришин В. Роль державної системи інтелектуальної власності у проведенні наукових досліджень у вищих навчальних закладах // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 9-15. – ISSN 1608-6422
1251700
  Кашуба Я.М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 4-6
1251701
  Хромов М.І. Роль державної служби зайнятості у формуванні людського капіталу // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 107-113. – ISSN 1681-6277
1251702
  Горбик Ю. Роль Державної служби інтелектуальної власності України у захисті прав на об"єкти промислової власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 1608-6422
1251703
  Покатаєв П.С. Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства / П.С. Покатаєв, О.А. Матвійчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 94-98. – ISSN 2306-6814
1251704
  Озерчук О.В. Роль державної фінансової політики у стимулюванні розвитку інновацій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 99-104.
1251705
  Муромцев Л. Роль державної фіскальної служби України у здійсненні контролю за переміщенням небезпечних хімічних речовин / Л. Муромцев, О. Дмитренко // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 4, квітень 2018, спецвипуск : Матеріали роботи круглого столу на тему "Посилення контролю за транскордонним переміщенням конрольованих та токсичних хімічних речовин" (18-19 квітня 2018 р., м. Хмельницький). – С. 11-16
1251706
  Юшкевич В. Роль Держаного Департаменту США в актуалізації заходів допомоги європейським біженцям на міжнародній арені (1938-1952) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 94-99. – ISSN 1998-4634
1251707
  Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1251708
  Пигарев И.Н. Роль детекторной системы сетчатки в передаче эрительной информации у прозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Пигарев И.Н.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1251709
  Мазур І.І. Роль детінізації економіки в інвестиційних процесах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 204-212
1251710
   Роль дефекации в поведении человека и животных / А.В. Калуев, Н.Е. Макарчук, М.А. Дерягина, С.Л. Шишкин. – Київ : КСФ, 2001. – 128с.
1251711
  Білецька В С. Роль дефіциту вітамину D в етіопатогенезі розладів аутистичного спектру / В С. Білецька, Ю.Б. Гречаніна, О.Я. Гречаніна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 72-75. – ISSN 2226-1230
1251712
  Стефанович Л.И. Роль деформационного взаимодействия электронов с дислокациями в гальваномагнитных явлениях и процессах поглощения света. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Стефанович Л.И.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – 15л.
1251713
  Могилевський В.С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2017. – № 1 (35), квітень. – С. 60-65
1251714
  Чекановський В.П. Роль децентралізації фінансових ресурсів у системі модернізації бюджетної системи України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1251715
  Сіроха Д.І. Роль децентралізованого правового регулювання суспільних відносин в сучасних умовах // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 263-266. – ISBN 978-617-7450-09-1
1251716
  Ісайкова О.С. Роль деяких соціальних чинників у формуванні іконографії сюжету "Благовіщеня" у православній і католицькій традиціях // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 145-148
1251717
  Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе / Г.И. Щукина. – Москва, 1986. – 142с.
1251718
  Гаджиев С.З. Роль деятельности директора вечерней (сменной) школы рабочей молодежи в повышении качества учебно-воспитательной работы. (На материале школ рабочей молодежи АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев С.З.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 35л.
1251719
  Алибейзаде Э.М. Роль Джалила Мамедкулизаде в боробе за чистоту азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Алибейзаде Э. М.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1953. – 20 с.
1251720
  Алентьева Т. Роль джексоновской модели демократии в становлении американских политических традиций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируются те политические новации, которые привнесла в политическую жизнь Америки "джексоновская демократия". Применение специальных избирательных технологий, использование черного "пиара", складывание двухпартийной системы и политического ...
1251721
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Зуев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 155 с. – Бібліогр.:с.135-155
1251722
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Зуев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1251723
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зуев В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1251724
  Шутов А.Г. Роль диалектического и аксиоматического методов в интеграции физического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1251725
  Добронравова И.С. Роль диалектического противоречия в становлении и развитии квантовой электродинамики. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Добронравова И.С.; КГУ. – К, 1977. – 20л.
1251726
  Зуев В.Н. Роль диалектно-материалистической методологии в развитии методов обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зуев В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1251727
  Безносикова Лидия Михайловна Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Безносикова Лидия Михайловна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 20л.
1251728
  Безносикова Л.М. Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка / Л.М. Безносикова. – М, 1985. – 111с.
1251729
  Комарова О.С. Роль диапаузы в экологии гвоздевой листовертки : Автореф... кандид. биологич.наук: / Комарова О.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1251730
  Денисюк Ж.З. Роль дигітального середовища інтернету в актуалізації етнокультурних цінностей суспільства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 20-25. – ISSN 2312-4679
1251731
  Янковская О.П. Роль дидактических игр природоведческого содержания в закреплении знаний старших дошкольников на занятиях : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Янковская О.П. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с.
1251732
  Герасимчук М.Р. Роль дидактичних ігор у процесі вивчення патологічної фізіології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 30-33. – ISSN 1681-2751
1251733
  Кульматова Н.С. Роль дизайну у створенні картографічних творів. Використання кольору при створенні картографічних творів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 12-21. – ISBN 978-966-455-002-1
1251734
  Кочарли Ш.С. Роль дизъюнктивных нарушений в формировании, сохранении и разрушении залежей нефти и газа в Нижнекуринской впадине : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Кочарли Ш.С.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 22л.
1251735
  Хапина О.В. Роль динамического компонента интонации в реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного дискурса ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – С. 137-143. – (Серія: Філологія)
1251736
  Струколенко В.М. Роль динамического стереотипа высшей нервной деятельности в письменной речи школьника. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струколенко В.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1251737
  Хлебникова В.Б. Роль династических связей России и Черногории в выстраивании политического сотрудничества на рубеже XIX - XX веков // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 32-41. – ISSN 0132-1366
1251738
  Фурса Є.Є. Роль дипломатичних представництв та консульських установ України у примусовому виконанні рішень судів та інших органів ( посадових осіб): актуальні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-63


  У статті підняті питання про роль дипломатичних представництв та консульських установ України у примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), проаналізо- вано проблеми, які виникають у виконавців із примусовим виконанням рішень, ...
1251739
  Матяш І. Роль дипломатичних установ у започаткуванні українсько-болгарських міждержавних відносин (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 53-74. – ISSN 0130-5247
1251740
  Квітка С.А. Роль дисипативних структур у соціальній самоорганізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 57-59. – ISSN 2077-1800
1251741
  Ісаєва О. Роль дискусії у розвитку читацької діяльності школярів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 55-56


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1251742
   Роль дискуссии в развитии естествознания : тезисы докл. [совещ.]. – Москва : Наука, 1977. – 119 с.
1251743
  Леоненко А.Н. Роль дискуссий в повышении уровня осознанности знаний по информатике у учащихся филологического профиля // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 30-34. – ISSN 0234-0453
1251744
   Роль дискуссий в развитии естествознания : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 252,[3] с.
1251745
  Лебединская С.Б. Роль дислокаций в процессах смещения доменных границ в нитевидных кристаллах железа при деформации ратяжением : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Лебединская С. Б.; Иркут.ГУ. – Владивосток, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1251746
   Роль дислокаций в упрочнении и разрушении металлов. – Москва : Наука, 1965. – 180 с.
1251747
   Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре / М. Рузина, О. Терешкова, Н. Билан, И. Жильцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Цель исследований - определение условий формирования эпигенетических рудных формаций в пределах Белозерской зеленокаменной структуры (БЗКС). Методика исследований состояла в определении состава, строения и взаимоотношений геологических и рудных ...
1251748
  Оболенский Н.В. Роль диссертационных советов в пополнении научных кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 31-33. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается роль диссертационных советов в пополнении научных кадров. Деятельность диссертационного совета вуза показана на примере Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, работа которого временно прекращена, а ...
1251749
  Хомченко Т.В. Роль дистанционного образования в формировании информационной компетентности / Т.В. Хомченко, Н.И. Крупе, И.Л. Беленок // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 70-77. – ISSN 1811-0916


  Вопросы формирования информационной компетентности студентов при заочном и дистанционном обучении.
1251750
  Баніт О.П. Роль дистанційного навчання в розвитку вищої освіти / О.П. Баніт, Н.Ю. Буга // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 4-5
1251751
  Мединська А.В. Роль дистанційної освіти у професійному розвитку вчителів іноземних мов Франції // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 135-138. – ISSN 2304-5809
1251752
  Сивогракова З.А. Роль дисциплін психологічного змісту у розвиткові "soft-skills" компетенцій майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі підготовки у ЗВО // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О, Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 178-187. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 33). – ISSN 2072-4772
1251753
  Костенко О.Л. Роль дисциплін психолого-педагогічного циклу у процесі культурологічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 40-41. – ISSN 1562-529Х
1251754
   Роль дисципліни "Клінічна практика" у підготовці майбутніх фахівців медичних закладів вищої освіти / Н.М. Середюк, Р.В. Деніна, П.П. Звонар, Н.П. Гайналь, Д.А. Волинський, М.В. Федорченко, Н.І. Барила // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 132-136. – ISSN 2521-1455
1251755
  Даценко В. Роль дисципліни "Хімія" у системі вищої технічної освіти / В. Даценко, Б. Диманов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 64-66


  Аналізуються проблеми викладання непрофільних дисциплін у технічному ВНЗ.
1251756
  Мальцева О.І. Роль дитячих громадських організацій під час гібридної війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 40-47. – ISSN 2227-2844
1251757
  Довженко О.В. Роль дитячих журналів у національно-патріотичному та естетичному вихованні особистості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 184-187


  У статті розглядається питання національно-патріотичного та естетичного виховання підростаючого покоління в медіапросторі. Стаття написана на матеріалі сучасних журналів для дітей, виданих в Україні (Київ, Харків, Донецьк). Ознайомившись із змістом ...
1251758
  Рудзина Т.Н. Роль дифференцированного обучения в повышении качества обученности математики // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 107-113. – ISSN 1684-2618
1251759
  Юсікова О.В. Роль діалектної мови як джерела етимолого-семантичного словника І. І. Огієнка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 257-262. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1251760
  Космій О.М. Роль діалогу в політиці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 333-336. – ISSN 2076-1554
1251761
  Богуцький Ю.П. Роль діалогу культур у процесі синергетичної динаміки еволюції системи управління сучасною цивілізацією в добу глобалізації / Ю.П. Богуцький, В.М. Шейко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 4-16
1251762
  Савенко К. Роль діаспори у розбудові української держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 130-132.
1251763
  Савенко К. Роль діаспори у розвитку та розбудові української держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 130-133.
1251764
  Нечитайло А.А. Роль діаспори у формуванні національної пам"яті в умовах глобального інформаційного суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 79-87. – ISSN 2306-5664
1251765
  Намонюк Ч. Роль діаспори у формуванні позитивного іміджу України / Ч. Намонюк, Т. Гумен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-26. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу міжнародного іміджу сучасної України, ролі української діаспори в його формуванні та поліпшенні. Розкрито причини та чинники негативного сприйняття України за кордоном. Запропоновано заходи для підвищення інформаційної присутності ...
1251766
  Швидка Н. Роль дієслівного виду в організації інтенціонального значення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 186-190. – Бібліогр.: Літ.: с. 190; 8 назв. – ISBN 966-7804-53-4
1251767
  Зінич В.М. Роль дільничного інспектора міліції у проведенні індивідуально-профілактичної роботи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 125-130. – (Юридична ; Вип. 2)
1251768
  Пилипенко Р.Є. Роль діяльнісного підходу у вивченні проблем фахової комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 140-143.
1251769
  Линник М.С. Роль діяльності Р.В. Геніки у музичному житті Харкова кінця XIX - початку XX сторіч : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Линник Марія Сергіївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1251770
  Молинь В. Роль діячів науки і культури Галичини у справі дослідження пам"яток гуцульського народного мистецтва // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2006. – Вип. 17. – С. 228-242. – ISSN 0236-4832
1251771
  Вигодованець О. Роль діячів українського відродження у становленні нової української літератури // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 32-35. – ISBN 978-966-171-783-0
1251772
  Мацькевич М.М. Роль діячів української греко-католицької церкви у розвитку освіти, культури та державотворчих процесах Галичини з кінця XVIII - до середини XIX століть // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 22-27.
1251773
  Божук Л. Роль Дмитра Дорошенка у формуванні українського освітнього простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто науково-педагогічну діяльність Дмитра Дорошенка та його внесок у формування українського освітнього простору. Dmytro Doroshenho"s scientific and pedagogical activity, his participation in the forming of Ukrainian educational field are ...
1251774
  Марковський А.І. Роль Дніпра у містобудівному каркасі Києва в історичному розрізі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 112-116. – ISSN 2077-3455
1251775
  Гуляєва О.О. Роль Дністровського гідровузла у формуванні кисневого режиму річки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 127-133


  Розглянуто вплив створення Дністровського гідровузла на кисневий режим середньої течії річки. Встановлено, що режим його роботи позитивно впливає на якість води буферного водосховища і річкової ділянки нижче греблі ГЕС-2. Рассмотрено влияние создания ...
1251776
  Нікітчина О.В. Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров"я України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 70-75
1251777
  Журавлева А.А. Роль доверия и организационной культуры как критериев эффективности разделения знаний / А.А. Журавлева, К.Р. Червинская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 23-29. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1251778
  Большаков В.Н. Роль довідково-інформаційних фондів у правовому забезпеченні моніторингу в АПК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 225-230.
1251779
  Большаков В. Роль довідково інформаційних фондів у правовому забезпеченні моніторингу в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1251780
  Яременко О.Л. Роль довіри в розвитку економічних інститутів : монографія / О.Л. Яременко, О.В. Жуковська ; Нар. укр. акад. – Харків : Видавництво НУА, 2015. – 168, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: с. 150-162. – ISBN 978-966-8558-84-1
1251781
  Остроухова К.М. Роль довіри у формуванні соціального капіталу // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 131-133. – (Серія "Економічні науки")
1251782
  Грейдін О.І. Роль довірчого управління цінними паперами у фінансово-правових механізмах залучення інвестицій, пов"язаних з управлінням грошовими коштами // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 97-103. – ISSN 0201-7245
1251783
  Мякушко С. Роль договірно-правової бази у становленні та розвитку українсько-грецьких зв"язків // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.44-51. – ISSN 0372-6436
1251784
   Роль договора в регулировании общественных отношений. – Москва, 1979. – 155 с.
1251785
   Роль договора в регулировании общественных отношений. – М, 1986. – 155с.
1251786
   Роль договора в современных условиях хозяйствования. – М, 1987. – 113с.
1251787
  Торган К.Э. Роль договора поставки в улучшении обеспечения населения товарами народного потребления. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Торган К.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 34л.
1251788
  Замуравкіна Р.М. Роль договорно-правовых форм осуществления жилищных прав в условиях становления рыночной экономики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 57-64. – ISSN 0201-7245
1251789
  Осадько А.С. Роль договору лізингу в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 91-95. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1251790
  Цівун Н. Роль додаткових синтаксичних елементів у періоді (на матеріалі творчості Максима Рильського) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 266-271. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1251791
  Коробчук П.М. Роль дозвільної системи в забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 62-67
1251792
  Бондарчук Я.О. Роль документів профспілок у вивченні історії незалежної України, їх квласифікація та аналіз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-98. – ISBN 966-614-021-7
1251793
  Телеп Ю.В. Роль документів, що містять сліди ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 362-366. – ISBN 978-617-7404-86-5
1251794
  Резнікова Н.В. Роль долара в сценаріях кризового розвитку міжнародної валютної системи / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1729-7036
1251795
  Співак І.В. Роль долара США у просуванні геополітичних інтересів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1251796
  Бекиров Р.Э. Роль домашних и диких животных в эпизоологи ларвальных тениидозов и изучение некоторых вопросов патогенеза при экспериментальном эхинкоккозе и цистицеркозе овисном : Автореф... канд. биол.наук: 03.000 / Бекиров Р.Э.; Самкрк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1251797
  Костяков В.А. Роль доменной структуры в некоторых высокочастотных эффектах в магнытных пленках с одноосной анизотропией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяков В. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т физ. – Красноярск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1251798
  Шинкар І.П. Роль домислу та вимислу в історичному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 545-548. – (Б-ка Ін-ту філології)
1251799
  Бех І.І. Роль домішки оксиду скандію в поліпшенні емісійних властивостей металопористих катодів / І.І. Бех, Ю.А. Лень, О.Є. Лушкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Наведено результати дослідження системи, що моделює робочу поверхню скандатного метало пористого катода. Система складалася з монокристала вольфраму, на якому були адсорбовані барієва та скандієва компоненти. За результатами експерименту зроблено ...
1251800
  Литвак М.Л. Роль домогосподарств у ринкових перетвореннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-75. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що економічний потенціал домогосподарств складає значну частину національного багатства країни. Розглянуто два рівні аналізу домогосподарств - макроекономічний та мікроекономічний, визначено показники розвитку домогосподарств на двох рівнях ...
1251801
  Зубенко И.Б. Роль донных отложений в самоочищении водохронилищ Днепра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 409-414 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1251802
  Викторов-Орлов Роль дополенния в формировании аспектуальной характеристики глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Викторов-Орлов И.В.; АН УССР. – Киев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1251803
   Роль дополнительного метода исследования - видеобронхоскопа в современной анестезиологической практике / К.О. Чебанов, С.П. Новиков, Ю.А. Площенко, Е.Н. Клигуненко, И.А. Шатковская, А.К. Белозорова, И.А. Бородина, В.М. Дубова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 117-120. – ISSN 2224-0586
1251804
  Сейтмухаметова М.В. Роль дополнительного образования в повышении компетенций муниципальных служащих // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1561-2465


  На основе проведенных исследований анализируется система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ориентированная на повышение их профессионально-квалификационного развития. Система дополнительного профессионального ...
1251805
  Курлянд Б.Е. Роль дополнительной информации в процессе формирования двигательных навыков у учащихся профтехучилищ. / Б.Е. Курлянд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 112с.
1251806
   Роль допоміжних речовин трометамолу та меглюміну при формуванні біофармацевтичних властивостей лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп / Т.А. Пальчевська, О.О. Салій, О.П. Баула, К.В. Пальчевський, О.М. Оніщук // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 111. – ISSN 0367-3057
1251807
  Кондратьєва О.О. Роль дорадництва в рекламуванні розвитку агросадиб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 48-52. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1251808
  Орел В.М. Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі / В.М. Орел, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 22-28. – (Економічні науки)
1251809
  Лебідь О.В. Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 384–390. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1251810
  Василькова Н.В. Роль досліджень задоволеності студентів у підвищенні якості освітніх послуг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 118-127


  У статті висвітлено основні питання щодо сутності, значення та практичного застосування моніторингу задоволеності студентів для підвищення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів.
1251811
  Петрашик В. Роль дослідницьких праць Миколи Бурачека у вивченні історії української художньої культури першої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С.314-321
1251812
  Тотаров О.Ю. Роль досудового провадження в контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 132-137
1251813
  Котырло В.К. Роль дошкольного воспитания в формировании личности / В.К. Котырло, канд. психол. наук, Т.М. Титаренко ; О-во "Знание" УССР. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1977. – 48 с. – (Серия 6 "Педагогическая" ; № 7)
1251814
  Сментина Н. Роль ДПП у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем / Н. Сментина, Н. Клєвцєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано роль партнерства державного та приватного секторів у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем. Розглянуто організацію взаємовідносин органів місцевого самоврядування з приватним партнером в розрізі ...
1251815
  Аманкулов К. Роль дружбы и сотрудничества народов СССР в подъеме экономики ранее слабоосвоенных земель в период коммунистического строительства. (На примере Голодной степи) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Аманкулов К.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
1251816
  Гримич М. Роль дружини посла у провадженні культурної дипломатії // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4. – С. 52-55. – ISSN 2663-2675
1251817
  Стеценко Н.С. Роль друкованих засобів масової інформації у висвітленні проблемних аспектів судової реформи 1864 року // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 230-239. – ISSN 0201-7245
1251818
  Крикун Ю.С. Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 265-269. – ISSN 2227-4952
1251819
  Чижов О.І. Роль духовенства у розвитку початкової освіти у слобідсько-українській губернії : перша половина ХІХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 150-153
1251820
  Микульська Л.О. Роль духовних інтересів особи в подоланні релегійних пержитків. / Л.О. Микульська, С.С. Пхиденко. – Київ, 1982. – 48с.
1251821
  Кравчук С.Л. Роль духовних цінностей та життєстійкості особистості в умовах неперервної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 28-33
1251822
  Петрів О.О. Роль духовно-релігійної складової в громадянському суспільстві // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 63-67. – ISSN 2413-7189
1251823
  Черевко К. Роль духовно-хорових колективів Галичини у мистецькому житті краю другої половини XIX - початку XXстоліть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 268-279. – ISSN 2310-0583
1251824
   Роль духовной культуры в активизации человеческого фактора. – М, 1989. – 140с.
1251825
  Галицкий Леонтий Иванович Роль духовной культуры в формировании активной жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. фил.наук: 09.00.02 / Галицкий Леонтий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
1251826
  Галицкий Леонтий Иванович Роль духовной культуры в формировании актривной жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Галицкий Леонтий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 23л.
1251827
   Роль духовной культуры и искусства в формировании мировоззрения личности. – Москва, 1986. – 63 с.
1251828
  Санжаровець В.М. Роль духовності в галузі соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 70-76
1251829
  Середня В.Г. Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 18-22. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1251830
  Пасічник Н. Роль Е. Стівенсона у врегулюванні Кубинської ракетної кризи 1962 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-48. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив постійного представника США в ООН Е. Стівенсона на врегулювання Кубинської ракетної кризи 1962 р. Анализируется влияние постоянного представителя США в ООН Э. Стивенсона на урегулирование Кубинского ракетного кризиса 1962 г. The ...
1251831
  Жадько В. Роль еволюційної концепції про духовність та історичну память у наукових працях Михайла Петровича Драгоманова / Віктор Жадько // Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / В.О. Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – С. 174-199. – ISBN 966-8567-08
1251832
  Морозов Н.В. Роль Европейского Суда в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 158-165. – ISSN 1812-8696
1251833
  Бояшов А.С. Роль Европейского суда по правам человека в формировании и воспроизводстве глобальных социальных групп / А.С. Бояшов, А.Е. Кутейников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 145-152. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье обосновывается возможность использования сравнительного метода для изучения глобальных социопрофессиональных групп, вовлеченных в международные отношения и мировую политику.
1251834
  Субботин А.К. Роль Европы в формировании новой финансовой архитектуры мира // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 38-60. – ISSN 0235-5620
1251835
  Левко М. Роль евфемізмів у суспільно-політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 113-120
1251836
  Максимів Л.І. Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах / Л.І. Максимів, І.В. Юсько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 87-96. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1251837
  Степневська Я.В. Роль екобіотехнології в системі управління безпекою життєдіяльності / Я.В. Степневська, М.М. Плис, В.Т. Сметанін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв
1251838
  Кмець А. Роль екологічних знань у формуванні екологічної свідомості студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С99-103
1251839
  Лободинська О.М. Роль екологічних практик у формуванні екологічної компетентності фахівця з вищою освітою / О.М. Лободинська, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 2. – С. 167-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1251840
  Зуб О.В. Роль екологічних проектів у формуванні екологічної культури майбутніх офіцерів внутрішніх військ / О.В. Зуб, Л.Д. Алфімова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 69-77
1251841
  Семак Б.Б. Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 83-87. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1251842
  Демиденко О.О. Роль екологічного аудиту в підвищенні екологічної ефективності діяльності підприємства // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 5 (117). – С. 25-33. – ISSN 2307-4949
1251843
  Бредіхіна В.Л. Роль екологічного законодавства у забезпеченні сприятливого життєвого простору людини // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 89-90. – ISSN 2413-7189
1251844
  Чугунова Т.М. Роль екологічного чинника в розвитку міжнародного туризму в Криму / Т.М. Чугунова, Н.І. Тіхонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто роль економічного фактору в розвитку міжнародного туризму в Криму.
1251845
  Смоленніков Д.О. Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 35-39. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1251846
  Ілляшенко І.О. Роль екологічної модернізації при вирішенні екологічних проблем міста Києва // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 11-13. – ISSN 0868-6939


  У статті розкрито суть екологічної модернізації. Проаналізовано сучасний стан ризиків і загроз екологічній безпеці міста Києва. Обгрунтовано роль екологічної модернізації у вирішенні екологічних проблем столиці. The article reveals the essence of ...
1251847
  Смірнова К.В. Роль екологічної освіти в забезпеченні сталого розвитку // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7565-33-7
1251848
  Боголюбов В.М. Роль екологічної освіти у формуванні переходу суспільства до сталого розвитку // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 61-63


  Про екологізацію вищої освіти в Україні.
1251849
  Тимощук К.А. Роль екологічної політики серед глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 59-62. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні завдання екологічної політики з урахуванням останніх тенденцій розвитку національної економіки та глобалізаційних процесів. Обґрунтовано принципи державної політики екологізації та ресурсозбереження. Определены основные задания ...
1251850
  Перга Т. Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 80-85


  У статті досліджено досвід європейських країн (Німеччини, Франції, Швеції, Великобританії, Чехії, Естонії та Словаччини) з включення екологічного чинника до антикризових документів 2008-2009 років. Проаналізовано сутність впроваджених ...
1251851
  Іванова Т.В. Роль екологічної складової в концепціях сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 151-153
1251852
  Бєляєва Г. Роль еколого-економічних аспектів в управлінні підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 56-58. – ISSN 1993-0259
1251853
  Плахотнік О.В. Роль еколого-економічної освіти в структурі природничого знання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 237-243


  У статті йдеться про озброєння сучасної студентської та учнівської молоді еколого-економічними знаннями у процесі вивчення природничих дисциплін і набуття систематичних, інтегрованих знань про раціональне природокористування, закономірні взаємозв"язки, ...
1251854
  Олійник Я.Б. Роль екомережі у системі формування та просування національного туристичного продукту / Я.Б. Олійник, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 39-42


  Розкрито напрями залучення екомережі України до розвитку екотуристичної діяльності.
1251855
  Штуцак В.М. Роль економіко-екологічних інструментів в інтеграційних процесах в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1251856
  Дегтярьова Ю.В. Роль економіко-математичних моделей при прийнятті рішень в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 12-15
1251857
  Чубань В.С. Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні показників у сфері цивільного захисту / В.С. Чубань, Ю.А. Скоробогатов // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1251858
  Стасишин А. Роль економічних суб"єктів у формуванні інвестиційного потенціалу: регіональний аспект / А. Стасишин, Б. Пшик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 31-35. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1251859
  Голов С. Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1251860
  Ігнатов О.М. Роль економічних факторів у детермінації насильницької злочинності працівників міліції // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 78-83. – ISBN 966-435-028-1
1251861
  Чучко О. Роль економічних циклів і криз у розвитку інновацій світового господарства й економіки Укрпаїни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1251862
  Крайник О.П. Роль економічного аналізу в управління господарською діяльністю підприємства // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 101-108. – ISSN 1998-6912
1251863
  Поздишев І В. Роль економічного аналізу в уравлінні промисловим виробництвом / І В. Поздишев, . – К, 1977. – 48с.
1251864
  Петрова Л.О. Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 209-223. – (Філософія ; вип. 44)
1251865
  Приходько В.П. Роль економічної безпеки у запобіганні кризовим явищам в економічній системі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
1251866
  Барановська В.М. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 5 назв
1251867
  Кичкирук Т.В. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності України // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 132-133
1251868
  Плєшакова О.А. Роль економічної культури у життєдіяльності людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 182-184
1251869
  Кондрашова-Діденко Роль економічної культури у розвиткові ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються місце, роль і важливість економічної культури у розвиткові ринкової економіки.
1251870
  Лаврук В.В. Роль економічної модернізації у розвитку тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1251871
  Борейко В.І. Роль економічної освіти в підготовці спеціалістів сучасними ВНЗ України // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 5-10. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Згадується декан економічного фак-ту КНУ ім. Т. Шевченка В.Д. Базилевич.
1251872
  Місюра В. Роль економічної освіти у зростанні ресурсного потенціалу України / В. Місюра, Н. Лустюк // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 156-161. – ISBN 966-79-75-57-7
1251873
  Місюра В. Роль економічної освіти у зростанні ресурсного потенціалу України / В. Місюра, Н. Лустюк // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 193-199. – ISBN 966-79-75-57-7
1251874
  Олексенко Р.І. Роль економічної освіти у процесі становлення успішної держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
1251875
  Бондарук Т.Г. Роль економічної політики в соціально-економічному розвитку регіонів / Т.Г. Бондарук, С.І. Мацюра // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 135-139.
1251876
  Корніяка О.В. Роль економічної співпраці з міжнародними фінансово-кредитними організаціями в контексті включення України до світової господарської системи // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 295-308. – ISSN 0320-4421
1251877
  Гудзинський О.Д. Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 53)


  Обґрунтовується необхідність посилення впливу економічної теорії на рівень сформованості адекватних розвитку економіки професійних знань бухгалтера.
1251878
  Олейнюк-Пухняк Роль екофізіографічних досліджень в просторовому плануванні міських ландшафтів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 310-317 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1251879
  Мартинюк А. Роль екофільного чинника в традиційних релігійно- міфологічних уявленнях японців та українців: порівняльна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1251880
  Малишена Ю.О. Роль експерта в соціальній епістемології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 9-13. – ISSN 2414-5823


  У статті виділяються головні проблеми витлумачення понять експерт та експертне знання в межах класичної соціальної епістемології. Враховуючи позицію Е. Голдмана, наявна спроба виокремити низку соціо-епістемологічних механізмів. Аналіз сучасного ...
1251881
  Лазько А.Н. Роль експерта у процесі доказування // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 355-358. – ISBN 978-617-566-402-5
1251882
  Андрощук Г. Роль експертів і консультантів у спеціалізованих судах з інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1251883
  Кот О. Роль експертів у міжнародному арбітражі / О. Кот, С. Корнієнко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 32-33
1251884
   Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, культури та релігійного життя в Україні та Білорусі : [матеріали спіл. проекту НАН України та Білорусі "Експертні т-ва України та Білорусі в системі соц. менеджменту: теоретико-метод. та інституц. аспекти"] / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Держ. фонд фундамент. досліджень ; [редкол.: Л. Филипович (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 151, [1] с. : табл. – Частина тексту рос. – Бібліогр.: с. 129-134 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7160-9
1251885
  Александрова Т.И. Роль ектоники и вулканизма в формировании рельефа Курильских островов(На примере о. Итуруп. Большая Курильская гряда) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Александрова Т.И. ; ЛГУ им. А. Жданова. – Ленинград, 1973. – 19 с.
1251886
  Гільберг Тетяна Роль елективних курсів (курсів за вибором) в організації допрофільної підготовки і профільного навчання // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-18. – Бібліогр.: 8 назв
1251887
  Черненко М.С. Роль електрифікації в створенні матеріально-технічної бази комунізму : Дис... д-ра економ.наук: / Черненко М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф-ра політичної економії. – К., 1963. – 496л. – Бібліогр.:л.I-XIVI
1251888
  Стороженко О.О. Роль електронних грошей у світовій економіці / О.О. Стороженко, О.В. Романова, Д.О. Бесчастна // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 207-209. – ISBN 978-966-981-013-7
1251889
  Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 253-257
1251890
  Катеринчук П.М. Роль електронних медіа у формуванні політичної свідомості громадян України в кінці 2013 - на початку 2014 рр. / П.М. Катеринчук, Я.В. Кибіч // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 47-63. – ISSN 2522-4050


  "Стаття присвячена місцю електронних медіа у формуванні політичної свідомості громадян України під час подій «Революції гідності». Події кінця 2013 – початку 2014 рр. засвідчили визначальну роль соціальних медіа та електронних ЗМІ у поваленні режиму ...
1251891
  Ковтун Т.В. Роль електронних ресурсів у процесі формування іміджу університету / Т.В. Ковтун, Г.В. Сухаревська // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 48-49
1251892
  Руда М.В. Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди / М.В. Руда, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 168-177. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1251893
  Остапчук Ю. Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1251894
  Цимбаленко Я.Ю. Роль елементів антикорупційного менеджменту в становленні бренду закладів вищої освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 125-130. – ISSN 2306-6814
1251895
  Левчук І.І. Роль еліт в становленні соціально-політичного порядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 292-309
1251896
   Роль еліт у трансформаційному суспільстві : Матеріали засідання "круглого столу", Київ, 16 квітня 2003. – Київ, 2003. – 99с. – ISBN 966-554-053-Х
1251897
  Гардашук Т. Роль еліт у формуванні екологічної свідомості суспільства (історичний екскурс) / Т. Гардашук, Н. Філяніна // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 93-100. – ISSN 2520-2626


  "Розглядається історична роль еліти (еліт) у формуванні суспільної екологічної свідомості та у розв’язанні екологічних проблем загалом від початку промислової революції 16–17 ст. в Англії, яка спричинила суттєвий сплив на природне довкілля, і до наших ...
1251898
  Копієвська О.Р. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-21. – ISSN 2226-0285
1251899
  Бондарчук Світлана Дмитрівна Роль еліти як суб"єкта соціального поступу в історіософії Вячеслава Липинського : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Бондарчук Світлана Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1251900
  Бондарук С.Д. Роль еліти як суб"єкта соціального проступу в історіософії Вячеслава Липинського : Дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бондарук С.Д. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 176 л. – Бібліогр.:л.157-176
1251901
  Воробйова Т.Л. Роль елітних у процесі трансформації протестного потенціалу у масову мобілізацію в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 103-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1251902
  Кондратюк В.А. Роль емболізації ворітної вени в підготовці пацієнтів до обширної правобічної резекції печінки // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 32-37. – ISSN 2304-9359
1251903
  Матюх Т.М. Роль емпатії в "синтетичних" видах мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 102-104
1251904
  Фенина О.Я. Роль емпатії в особистісному розвитку // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.238-242. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1251905
  Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Жук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. – Бібліогр.: л. 157-189
1251906
  Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
1251907
  Комаренко Віктор Іванович Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комаренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1251908
  Комаренко Віктор Іванович Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комаренко Віктор Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 123л. – Бібліогр.: л. 102-123
1251909
  Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1251910
  Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132л. – Бібліогр. : л.112-132
1251911
  Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1251912
  Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки Укараїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 120-145
1251913
  Ващенко Ю.В. Роль енергетичних регуляторів у стимулюванні використання відновлюваних джерел енергії // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 184-193. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1251914
  Нікітіна М.Г. Роль енергетичного чинника у формуванні геоекономічної стратегії держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 120-123.
1251915
  Редько І.І. Роль ентеровірусів в патології вагітності, плода та новонародженого // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 38-41. – ISSN 2226-1230
1251916
  Патика Т.І. Роль ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensisу у формуванні стійких агроекосистем : Автореф. дис. ...канд сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Т.І.Патика; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1251917
  Гончарова Н.П. Роль епістемології у ресурсному використанні еконофізики / Н.П. Гончарова, Б.Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 46-50
1251918
  Мокроусова О.Г. Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об"єктів культурної спадщини Києва // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 326-344


  Видатний архітектор П. Ф. Альошин приділяв велику увагу творчості В. І. та О. В. Беретті, досліджував у 1910-х рр. їх творчість у Санкт-Петербурзі за архівними матеріалами, написав кілька статей про роботи архітекторів у Києві. Також зібрав величезну ...
1251919
  Чинь Хоанг Роль естественной пищи в питании сеголетков карпа. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Чинь Хоанг Чи.; Калининград. техн. ин-т рыбной пром. и хоз-ва. – Калининград, 1972. – 24л.
1251920
  Дорждагва Тогоочийн (МНР) Роль естественнонаучного знания в формировании мировоззрения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1251921
  Шаменова К.Ш. Роль естественнонаучных знаний в укреплении атеистических убеждений молодежи / К.Ш. Шаменова. – Фрунзе, 1988. – 59с.
1251922
   Роль естественных наук в формировании материалистического мировоззрения молодежи : [Сборник]. – Москва : Знание, 1979. – 92, [3] с. – (В помощь лектору)
1251923
   Роль естественных наук в формировании материалистического мировоззрения учащихся средних профтехучилищ : [Сб. статей]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 46 с. – (Профтехобразование . Профпедагогика)
1251924
  Бердибай Утамбетов Роль естественных наук в формировании научно-материалистического мировоззрения у подростающего поколения. (Опыт конкретно-социологич. исслед. в школах Узбекской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Бердибай Утамбетов; АН УзССР. Учен. совет по философским наукам. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 27л.
1251925
  Шаниязова Б. Роль естественных наук в формировании научно-материалистического, атеистического мировоззрения у молодежи / Б. Шаниязова. – Ашхабад, 1982. – 155с.
1251926
  Сивоконь П.Е. Роль естествознания в развитии общественных наук / П.Е. Сивоконь, В.М. Леонтьев. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 160 с.
1251927
  Шаниязова Б. Роль естествознания в становлении научно-материалистического мировоззрения / Б. Шаниязова. – Ашхабад, 1988. – 241с.
1251928
  Шаниязова Б. Роль естествознания в становлении научно-материалистического мировоззрения : Автореф... Доктора флос.наук: 09.00.01 / Шаниязова Б.; Акад.Азерб.ССР.Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 39л.
1251929
  Грицяк Н.В. Роль етики і права у побудові демократичної держави // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 67-69
1251930
  Козинцева Ю.О. Роль етичної навички в економічному розвитку (за Ф. Фукуямою) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 144-145
1251931
  Паронікян А.А. Роль етнічних меншин у розбудові громадянського суспільства в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 133-137. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1251932
  Грабчак К.К. Роль етнічних цінностей у формуванні англійської політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам формування політичної нації в Англії. Становлення політичної нації розглядається крізь призму етнічних цінностей. The article is devoted to the process of formation political nation in England. The becoming of political ...
1251933
  Олексіна Ю. Роль етнічної ідентичності (мовний аспект) у взаємодії сучасного студенства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 103-105
1251934
  Базиль Людмила Роль етнографічної практики в літературознавчій підготовці майбутнього вчителя-словесника
1251935
  Тарасова О.О. Роль етнодиференціювальних ознак у формуванні італійської музичної ментальності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 134-138. – ISSN 2312-4679
1251936
  Михайлич О. Роль етнонаціонального чинника у формуванні політичного вибору // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 147-154
1251937
  Джаман М.О. Роль етнополітичного фактору в процесах міжнародної інтеграції та регіоналізації світу / М.О. Джаман, П.В. Шуканов // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 283-293. – Бібліогр.: 12 назв
1251938
  Асланов С.А. Роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 326-334
1251939
  Ібрагімов Е.Е. Роль ефективності інформаційної підтримки у стратегічному плануванні діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 11-15
1251940
  Чорноморець О.О. Роль ЄБРР в економічному розвитку України в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.236-242
1251941
  Машталір Х.В. Роль Євгена Петрушевича у розвитку українського конституціоналізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 47-56. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1251942
  Рудницька Л. Роль єврейського капіталу в процесі формування та розвитку робітничого поселення Рокитного // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 82-84. – ISBN 978-966-171-783-9
1251943
  Дружкова І. Роль єврейського капіталу в становленні кредитно-банківських закладів в Одесі другої половини XIX ст.: банкірська династія Рафаловичів // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 248-255. – ISBN 978-966-389-291-8
1251944
  Нідзельська Ю.М. Роль єврейського народу у формуванні культури Великобританії та США // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 118-122


  Статтю присвячено ролі єврейського народу в культурному середовищі Великобританії та США, визначенню культури, її основних параметрів, зв"язку єврейських та англійських імен, особливостям проникнення єврейських номінацій до культур цих країн. Статья ...
1251945
  Золотарьова Я. Роль єврейської громади США у формуванні питання радянського єврейства у зовнішній політиці США на початку 70-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 21-22
1251946
  Терещенко С. Роль євро на міжнародній арені в умовах системної кризи єврозони // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 43-50
1251947
  Насадюк І.Б. Роль євро у валютно-фінансових відносинах країн ЦСЄ і України:порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 43-45
1251948
  Поліщук Є.А. Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ в Україні // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 177-184. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1251949
  Циганюк Н.Є. Роль єврологістики при формуванні логістичних рекреаційних систем регіонів України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 96-97
1251950
  Асірян С. Роль Євроомбудсмана в контролі за дотриманням прав і свобод громадян ЄС: аналітичний огляд / С. Асірян, М. Кахнова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 260-264. – ISSN 2663-5313
1251951
  Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена історії виникнення та розвитку європейського права. Автор досліджує внесок європейських інституцій у становлення європейського права. Особливу увагу у статті приділено таким європейським інституціям, як Європейський Союз, Рада ...
1251952
  Чобан С. Роль Європейських революційних доктрин в політизації українського визвольного руху в XIX столітті // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 47-48
1251953
  Олійник О. Роль європейського банківського органу в європейській системі фінансового нагляду // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 16-31. – ISSN 1605-2005
1251954
  Лазебник Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 390-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
1251955
  Лазебник Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 390-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Наведено приклади країн, яким вдалося здійснити економічну модернізацію. Обгрунтовано роль міжнародної економічної інтеграції як прискорювача економічної модернізації.
1251956
  Шуміленко А. Роль Європейського комітету з питань боротьби зі злочинністю в імплементації норм міжнародного права у сфері боротьби з торгівлею жінками // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 133-140. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1251957
  Маринів І.І. Роль Європейського омбудсмена щодо захисту прав громадян ЄС та забезпечення належного управління інституційного механізму Європейського Союзу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
1251958
  Максимович Р.О. Роль європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-40. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1251959
  Ставицький А. Роль європейської інтеграції в забезпеченні економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання забезпечення рівня економічної безпеки країнами Європи. На основі гравітаційної моделі створена панельна регресія для 49 європейських країн за 1991-2017 роки. Результати дали змогу визначити фактори, що впливають на розповсюдження ...
1251960
  Гультай М. Роль європейськуих стандартів правозахисту у конституційному судочинстві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 54-66. – ISSN 1993-0909
1251961
  Гоблик В.В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 2306-6806
1251962
  Лось Володимир Роль Євхаристії та інших Святих Тайн в житті Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 73-82
1251963
  Мун С.М. Роль єдності наук у формуванні світових моральних орієнтирів // Україна миротворна : Федерація всесвітнього миру. – Кам"янець-Подільський, 2015. – № 1. – С. 7-12. – (Б-ка наукового щорічника "Україна дипломатична"). – ISBN 966-626-020-9
1251964
  Моголівець Ю. Роль Єлизавети I у створенні ефективної системи державного управління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 325-328. – ISBN 978-966-171-783-0
1251965
  Крушинський В.Ю. Роль ЄС у гібралтарському конфлікті після приєднання до Співтовариства / В.Ю. Крушинський, М.М. Білий // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 352-368. – ISBN 978-966-02-5322-3
1251966
  Стрільчук Л. Роль ЄС у поглибленні українсько-польських міждержавних відносин // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – Число 10. – С. 73-79. – ISSN 2305-9389
1251967
  Макар В.Р. Роль ЄС у формуванні єдиних для Європи правової системи, правопорядку та правового простору // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 140-144. – ISSN 2220-1394
1251968
  Козленко М. Роль ЄСПЛ у спорах з питань податків в Україні // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 26-27
1251969
  Бернадський Б. Роль жандармів у забезпеченні наступальних операцій (правозастосовна практика) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 16-21. – ISSN 2409-4544
1251970
  Иоселиани Т.К. Роль желатинозной субстанции в рефлекторной деятельности спинного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Иоселиани Т.К.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1959. – 11л.
1251971
  Свистун Ю.Д. Роль железа, меди, кобальта и цинка в иммунологической реактивности организма : Автореф... канд. мед.наук: / Свистун Ю. Д.; И. Франк. мед. ин-т. – Ивано-Франковск, 1968. – 25л.
1251972
  Жогова Е.П. Роль железо- и медь-протеидов электронно-транспортной цепи фотосинтеза в зависимости от условий выращивания растений : Автореф... канд .биол.наук: 03.00.12 / Жогова Е. П.; МГУ, Биол. фак. – М., 1973. – 22л.
1251973
  Ганике А.Б. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологи организма : с 174 рис. / сост. А. Ганике. – Санкт-Петербург : Изд. А. Мюнкса, коммиссионера Имп. Публ. биб-ки и. Гл. Военно-Морского управления, 1869. – VI, 369 с. : ил.
1251974
  Ганиткевич Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологи организма / Я.В. Ганиткевич. – Киев, 1980. – 179с.
1251975
  Гаибова Гюлара Наджаф кызы Роль женщин в развитии науки в Азербайджанской ССР в послевоенный период (1946-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаибова Гюлара Наджаф кызы; Азерб гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 21л.
1251976
  Кадырова Э.Г. Роль женщин в развитии промышленности Азербайджанской ССР в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кадырова Э.Г.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1969. – 32л.
1251977
  Лыткина Т.Ф. Роль женщин Коми АССР в социалистическом строительстве (1918-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лыткина Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
1251978
  Сорокина В.В. Роль женщины-крестьянки в общественно-политической и культурной жизни белорусской деревни в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокина В.В.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1958. – 17л.
1251979
  Аверина О.В. Роль женщины в диалоге культур. Опыт Латинской Америки и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 044-748Х
1251980
  Алиева С.А. Роль женщины в современной культуре Азербайджана // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 79-84. – ISSN 2304-5809
1251981
   Роль жерців у формуванні традицій давньогрецької та давньоримської дипломатії // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 38-51. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1251982
  Щербина Ю.С. Роль жесту "посмішка" у формуванні іміджу політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 234-243
1251983
  Кузнецов Н.Я. Роль живого вещества в жизни земной коры / Н.Я. Кузнецов, 1928. – 17с.
1251984
  Кузнецов Н.Я. Роль живого вещества в жизни земной коры / Н.Я. Кузнецов ; Зоологический Музей АН СССР // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – 142-160 стб.
1251985
  Мизамбеков Р.К. Роль живого труда в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Мизамбеков Р.К.; МВ и ССО КазахССР.Казахск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
1251986
  Злотин Р.И. Роль животных в биологическом круговороте лесостепных экосистем / Р.И. Злотин, К.С. Ходашова. – Москва : Наука, 1974. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: 185 назв.
1251987
   Роль животных в жизни леса. – М, 1956. – 304
1251988
  Курчева Г.Ф. Роль животных в почвообразовании / Г.Ф. Курчева. – Москва, 1973. – 64с.
1251989
   Роль животных в функционировании экоситем. – Москва : Наука, 1975. – 220с.
1251990
  Соломин А.Н. Роль живых организмов в формировании чернозема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 112-114 : рис. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1251991
  Вітенко А. Роль жінки-археолога у дослідженнях пам"яток трипільської культури // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 224-227. – ISBN 978-966-171-783-9
1251992
  Радиш Я.Ф. Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, О.В. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 113-118. – ISSN 2306-6814
1251993
  Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії : Монографія / Ольга Кулачек. – Київ : Основи, 2005. – 301с. – ISBN 966-500-219-8
1251994
  Слюсаренко Н.В. Роль жінки в історії розвитку суспільства: від витоків до сучасності // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 91-110. – ISBN 978-966-2919-93-6
1251995
  Мушинський В. Роль жінки в історії українського суспільства XVI - XVIII ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 6-11
1251996
  Васевич М.Л. Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI-XVII ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 19-25. – ISSN 2077-3455
1251997
  Мацько Л. Роль жінки в мовному вихованні / Л. Мацько, О. Мацько // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 6-9
1251998
  Бурмага В.П. Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої світової війни (на матеріалах України) / В.П. Бурмага, К.С. Світич // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 57-64. – ISSN 2313-1993
1251999
  Іванюк Д. Роль жінки у Великій вітчизняній війні: паралелі між минулим і сучасним // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 94-96
1252000
  Осмоловська О. Роль жінки у візантійському суспільстві (VI - X ст.) / О. Осмоловська, М. Міщенко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 42-44
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,