Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
124001
  Погребинська Ірина "Автономізм діаспори" у контексті білоруського національного проекту ( початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 110-111
124002
  Предборський В.А. "Автономна тіньова держава" як загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 3-7
124003
  Вольвач П. "Авторитет країни кидає відблиск і на автора" / спілкувався Володимир Коскін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 23


  Павло Вольвач - про місце української літератури у світі і свою нову збірку.
124004
  Волкова К.Ю. "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни" – сателлитная конференция Всемирного конгресса ИФЛА–2014 / К.Ю. Волкова, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-52. – ISSN 0130-9765


  Обзор докладов, представленных в ходе заседаний конференции (13-14 августа 2014 года, Страсбург, Франция), предшествующей Всемирному библиотечно-информационному конгрессу - ИФЛА-2014.
124005
  Земсков А.И. "Авторское право" в профессиональном сознании и профессиональной речи // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0130-9765


  В этой заметке автор обращается к коллегам (работникам библиотек) с убедительной просьбой – точнее использовать профессиональные термины и понятия, в том числе «авторское право».
124006
  Святовець В. "Авторська глухота" як стилістичний термін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність авторської глухоти як стилістичного терміну, що рідко трапляється у словниках та енциклопедіях. In this article the essence of the authorial deafness as stylistics terms is described that is rarely found in ...
124007
  Сапарина Е.В. "Ага!" и его секреты / Е.В. Сапарина. – Москва, 1967. – 239с.
124008
  Фелизатти М. "Агава" : роман / М. Фелизатти, А. Сантини. – Пер.с итальянского. – Москва : Воениздат, 1988. – 235с.
124009
  Волкова Ю. "Агата Кристи" выходит в море / Юлия Волкова. – Санкт-Петербург : Крылов, 2004. – 320с. – ISBN 5-94371-656-4
124010
  Скрыпник И.В. А-гармонические формы на римановом пространстве. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скрыпник И.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
124011
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр..: 6 назв
124012
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 131 л. – Додатки: л. 126 - 131. – Бібліогр.: л. 116 -125
124013
  Сєрий К.М. Автоматична координація результатів контролю дефектоскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сєрий К.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
124014
  Степанець О.В. Автоматична система регулювання температури первинної пари прямоточного котлоагрегата зі змінними режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Степанець Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
124015
  Мяснікова В.В. Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 336-344


  У статті комплексно розглянуто програму автоматичної фонетичної транскрипції та транслітерації українського тексту "TranSScripT". Особливу увагу приділено принципам роботи програми, яка забезпечує автоматичну фонетичну транскрипцію, транслітерацію та ...
124016
  Ройзман В.П. Автоматичне балансування коліс автомобіля / В.П. Ройзман, П В. Ткачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 117-121


  В статті наведені результати експериментальних досліджень процесів вібрації автомобільних коліс. Запропоновано метод автоматичного балансування коліс та проведено дослідження його ефективності. В статье приведены результаты экспериментальных ...
124017
  Загваздін О.С. Автоматичне визначення пауз та зменшення рівня шуму в системі комп"ютерного стенографування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 35-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У статтi розглядається пiдхiд до визначення пауз i зменшення рiвня стороннiх шумiв у мовних голосових сигналах в контекстi розробки системи комп"ютерного стенографування. Запропоновано новий пiдхiд до визначення пауз а звуковому си- гналi, що ...
124018
  Тарануха В.Ю. Автоматичне встановлення авторства текстів з використанням аналізу звукової організації мови / В.Ю. Тарануха, О.В. Порхун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядаються методи визначення авторства текстів за допомогою аналізу послідовностей літер та звуків. Проаналізовано якості ймовірнісної та косинусної міри близькості. Виділено нову ознаку авторства - збіги кількох приголосних чи голосних на ...
124019
  Александров Є.Є. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 4-х томах / Є.Є. Александров, Е.П. Козлов, Б.І. Кузнєцов; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; за заг. ред. Є.Є. Александрова. – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 966-593-434-1(т.2)
Т. 2 : Автоматичне керування рухом літальних апаратів. – 2006. – 528с.
124020
  Аблесімов О.К. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : у чотирьох томах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 4-х томах / О.К. Аблесімов, Є.Є. Александров., І.Є. Александрова ; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; за заг. ред. Є.Є. Александрова. – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 978-966-593-594-0
Т. 3 : Автоматичне керування озброєнням танків. – 2008. – 444с.
124021
  Галкін О.А. Автоматичне налаштування коефіцієнтів масштабування у проблемі вибору характеристик для ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована методологія вибору характеристик для опорно-векторних машин. Застосування процедури пошуку оптимальних коефіцієнтів масштабування та схеми зворотнього видалення. Алгоритм рекурсивного видалення характеристик для лінійних ОВМ. The ...
124022
  Макаренко В.М. Автоматичне управління групою торбокомпресорних установок на замінних режимах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Макаренко В. М.; Наук. виробн. копор. "Київ. ін-тут автоматики". – К., 1994. – 17л.
124023
   Автоматичне управління натягом гусеничного обводу в гусеничних машинах / О.Ф. Дяченко, В.О. Браун, О.І. Лещенко, М.Н. Захрабов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-54. – Бібліогр.: Біюліогр.: С. 54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається використання електромеханічного механізму натягу гусеничного обводу, який відрізня-ється від відомих тим, що він дозволяє автоматично, або по команді водія підтримувати натяг гусениці у необхідних ме-жах. The use of ...
124024
  Терещенко В.М. Автоматичний аналіз властивостей програмного коду на прикладі розв"язання задач обчислювальної геометрії / В.М. Терещенко, Є.О. Чернишов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці та побудові комплексу інструментальних засобів для дослідження та аналізу користувацьких програм, визначенню основних характеристик ефективності та коректності їх виконання. Ключові слова: задача, програма, код, ...
124025
  Осадчий В.В. Автоматичний аналізатор вмісту вологи в водомазутний суміш / В.В. Осадчий, В.Ф. Прєснаков, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-18. – Бібліогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Можливість створення автоматичного аналізатора вмісту вологи в водо-мазутній суміші можливо завдяки вико-ристанню методу багато інформаційного підрахунку. Аналізатор винайдений на основі методу гідродинамічного ви-міру в"язкості та щільності, що ...
124026
  Галкін О.А. Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 134-139. – ISSN 1996-5931


  Досліджено методологію автоматичного вибору параметрів ядра опорно-векторних машин.
124027
  Щокін В.П. Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частоти : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Щокін В.П.; МОУ ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 20с.
124028
  Дарчук Н. Автоматичний синтаксичний аналіз текстів корпусу української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 11-19. – ISSN 0320-3077


  Розглядається автоматичне представлення синтаксичної структури речення на рівні словосполучення: автоматичне виокремлення словосполучення, приписування йому типу синтаксичного зв’язку (підрядного, сурядного, предикативного). Рассматривается ...
124029
  Замаруєва І.В. Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонуються принципи розробки процедури автоматичного синтаксичного аналізу україномовного речення відповідно до положень знання-орієнтованої системи машинного перекладу. Розглядаються три етапи аналізу цілісного тексту. The paper deals with ...
124030
  Долина В.Г. Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Долина В.Г.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
124031
  Митов Лало Христов Автоматично управление на електро-задвижванията / Митов Лало Христов. – София, 1977. – 192с.
124032
  Палагин А.В. Автоматная модель программируемых устройств управления ЭВМ / А.В. Палагин. – К, 1978. – 25с.
124033
  Растригин Л.А. Автоматная теория случайного поиска / Л.А. Растригин, К.К. Рипа. – Рига, 1973. – 342 с.
124034
  Бакаев А.А. Автоматное моделирование в задачах исследования сложных систем / А.А. Бакаев, В.И. Гриценко, И.С. Сакунова. – Киев : Логос, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-581-903-5
124035
   Автоматное управление асинхронными процессами в ЭВМ и дискретных системах. – Москва : Наука, 1986. – 400с.
124036
  Пулатов А.К. Автоматные модели и их использование в системах управления / А.К. Пулатов. – М, 1984. – 109с.
124037
  Бакаев А.А. Автоматные модели экономических систем / А.А. Бакаев. – К, 1970. – 192с.
124038
   Автоматы-настройщики следящих систем. – Москва : Энергия, 1975. – 265с.
124039
   Автоматы : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. – 403с.
124040
  Арчаков Б.Б. Автоматы выходят на поля : Инженерное обозрение / Б.Б. Арчаков. – Москва : Знание, 1990. – 63с. – (Техника = Новое в жизни, науке, технике ; 11)
124041
   Автоматы для контроля размеров изделий в машиностроении. – Москва, 1960. – 191с.
124042
   Автоматы для механизации обучения. – Харьков, 1963. – 168л.
124043
  Богуславский Б.Л. Автоматы и комплексная автоматизация / Б.Л. Богуславский. – М., 1964. – 535с.
124044
  Пеак И. Автоматы и полугруппы : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Пеак И.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
124045
  Баранов С.И. Автоматы и программируемые матрицы / С.И. Баранов, В.Н. Синев. – Минск, 1980. – 135с.
124046
   Автоматы и разумное поведение. Опыт моделирования. – Киев : Наукова думка, 1973. – 375с.
124047
   Автоматы и управление : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 127с.
124048
   Автоматы и управление сетями связи : Сборник статей. – Москва : Наука, 1971. – 211с.
124049
  Шор И.Я. Автоматы по патенту природы / И.Я. Шор. – Кишинев, 1979. – 131с.
124050
  Агасандян Г.А. Автоматы с переменной структурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агасандян Г.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 6 с.
124051
  Захаров В.Н. Автоматы с распределенной памятью / В.Н. Захаров. – М., 1975. – 135с.
124052
   Автоматы, алгорифмы, языки : Межвузовский тематический сборник. – Калинин, 1982. – 168с.
124053
   Автоматы, гибридные и управляющие машины : Труды 4 Всесоюз. совещания по автоматическму управлению (технической кибернетике). Тбилиси, 30 сентября - 5 октября 1968г. – Москва : Наука, 1972. – 267с.
124054
  Пономаренко В.К. Автоматы, реализующие операторы сравнения и вычисления значений линейных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пономаренко В.К.; АН БССР. Ин-т матем.. – Минск, 1977. – 16л.
124055
   Автомбили "Жигули" ВАЗ-2103, -2106 и их модификации: Устройство и ремонт. – Москва : Транспорт, 1986. – 192 с.
124056
  Стукало Ю.В. Автометаопис у поетичному тексті з переспективи перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 285-296
124057
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2003
124058
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2003
124059
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003
124060
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003
124061
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2003
124062
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2003
124063
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 7. – 2003
124064
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2003
124065
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2003
124066
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2003
124067
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2003
124068
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2003
124069
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2003
124070
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2003
124071
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2003
124072
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2003
124073
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2003
124074
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2003
124075
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2003
124076
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2003
124077
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2003
124078
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2003
124079
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2003
124080
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2003
124081
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2003
124082
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2003
124083
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2003
124084
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2003
124085
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2003
124086
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2003
124087
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2003
124088
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2003
124089
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2003
124090
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2003
124091
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2003
124092
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2003
124093
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2003
124094
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2003
124095
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2003
124096
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2003
124097
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2003
124098
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2003
124099
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2003
124100
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2003
124101
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2003
124102
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2003
124103
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2003
124104
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2003
124105
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2003
124106
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2003
124107
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2003
124108
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2003
124109
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2003
124110
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2004
124111
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2004
124112
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004
124113
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004
124114
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2004
124115
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2004
124116
   Автомир. – Киев
№ 7. – 2004
124117
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2004
124118
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2004
124119
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2004
124120
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2004
124121
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2004
124122
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2004
124123
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2004
124124
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2004
124125
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2004
124126
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2004
124127
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2004
124128
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2004
124129
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2004
124130
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2004
124131
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2004
124132
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2004
124133
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2004
124134
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2004
124135
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2004
124136
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2004
124137
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2004
124138
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2004
124139
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2004
124140
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2004
124141
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2004
124142
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2004
124143
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2004
124144
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2004
124145
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2004
124146
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2004
124147
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2004
124148
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2004
124149
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2004
124150
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2004
124151
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2004
124152
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2004
124153
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2004
124154
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2004
124155
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2004
124156
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2004
124157
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2004
124158
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2004
124159
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2004
124160
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2004
124161
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2004
124162
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2004
124163
  Антонов В.М. Автомитизовані робочі місця економіста, фінансіста, менеджера : Hавч. посібн. / В.М. Антонов; Ін-тут економіки, управління та госп. права. – Київ : Таксон, 1998. – 122с. – ISBN 9661728067
124164
   Автомобили "Москвич". – Москва, 1990. – 415 с.
124165
  Бишофф Юрген Автомобили будущего. Беззвучно в завтра / Бишофф Юрген, Эрнстинг Томасс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 36-45 : фото. – ISSN 1029-5828
124166
  Белов Сергей Автомобили будущего. Скорость света // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 156-157 : фото
124167
  Гогалев Л.Д. Автомобили в боевом строю / Л.Д. Гогалев. – М, 1981. – 126с.
124168
  Киреев Р.Т. Автомобили и дилижансы: Трилогия. / Р.Т. Киреев. – М., 1989. – 607с.
124169
  Клочковский Л.Л. Автомобили. Мировой капиталист. рынок / Л.Л. Клочковский. – М., 1957. – 144с.
124170
  Иконников И.С. Автомобили. Производство и внешняя торговля капиталистических стран / И.С. Иконников. – Москва : Внешторгиздат, 1962. – 204 с.
124171
  Никитин С.П. Автомобили. Рынок капиталистических стран / С.П. Никитин. – Москва : Международные отношения, 1969. – 288 с.
124172
  Осинский И.Н. Автомобилизация СССР / И.Н. Осинский. – М, 1929. – 244с.
124173
   Автомобилист. – Москва, 1990. – 143 с.
124174
  Ерецкий М.И. Автомобиль-карт в школе / М.И. Ерецкий. – Москва, 1969. – 192с.
124175
  Пачтор И. Автомобиль / И. Пачтор. – 20-32с.
124176
  Калисский В.С. Автомобиль / В.С. Калисский. – Москва, 1969. – 384 с.
124177
   Автомобиль : Учебное пособие для учащ. 9 и 10 кл. сред. общеобразоват. школы. – Москва, 1987. – 303 с.
124178
  Вайсман М Я. Автомобиль "Жигули" / М Я. Вайсман, В.И. Горенков. – Москва, 1982. – 224с.
124179
  Надеждин Б.Н. Автомобиль "Москвич-408" / Б.Н. Надеждин, И.П. Плеханов. – М, 1968. – 240с.
124180
   Автомобиль "Москвич" модели 402. – Москва, 1959. – 395с.
124181
  Берлин Джереми Автомобиль быстрее пули : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 30 : Фото
124182
   Автомобиль в нашей жизни : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 240с. – ISBN 5726003241
124183
  Шевченко В.Д. Автомобиль в пути / В.Д. Шевченко. – Днепропетровск, 1967. – 211с.
124184
   Автомобиль ВАЗ 2108. – Москва, 1986. – 87 с.
124185
  Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец" / К.С. Фучаджи, Н.Н. Стрюк. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1988. – 352с.
124186
  Сабинин А.А. Автомобиль и дорга / А.А. Сабинин. – М, 1983. – 128с.
124187
   Автомобиль и мы. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 320 с.
124188
  Калисский В.С. Автомобиль категории С / В.С. Калисский. – Москва, 1987. – 349 с.
124189
  Бехтерев Ю. Автомобиль на ладони / Ю. Бехтерев, Г. Шпререген. – М., 1962. – 100с.
124190
  Кармен Р.Л. Автомобиль пересекает пустыню / Р.Л. Кармен. – М., 1954. – 256с.
124191
  Савкевич Л. Автомобиль. / Л. Савкевич, А. Милашевская. – Л.-М., 1936. – 211с.
124192
  Спандарьян Автомобильная проиышленность Японии / Спандарьян, М.В. Спандарьян. – М, 1989. – 198с.
124193
   Автомобильная промышленность за рубежом. – М : Прогресс, 1986. – 488 с.
124194
  Селифонов В.Я. Автомобильная промышленность СССР в 1959-1965гг / В.Я. Селифонов. – М, 1959. – 32с.
124195
  Трофимов Д.А. Автомобильная промышленность стран Латинской Америки : География. Мировое хозяйство // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-33 : Табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
124196
  Клементьев М.А. Автомобильная промышленность Федеративной Республики Германии. : Автореф... канд. экон.наук: / Клементьев М.А.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
124197
  Соубел Р. Автомобильные войны / Р. Соубел. – М., 1989. – 335с.
124198
   Автомобильные и мотоциклетные соревнования за рубежом. – М, 1956. – 269с.
124199
   Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1990. – 383с.
124200
  Борисов С.Ф. Автомобильные и мотоциклетный спорт в СССР / С.Ф. Борисов. – М., 1954. – 303с.
124201
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – М., 1955. – 152с.
124202
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1956. – 166с.
124203
   Автомобильные маршруты : Европейская часть СССР. – Москва, 1976. – 39с.
124204
  Крупинин И.Т. Автомобильные радиоприемники : Справочник / И.Т. Крупинин. – Москва : Энергия, 1978. – 176с.
124205
  Березкин В. Автомобильные соревнования / В. Березкин, С. Постельдников. – М, 1957. – 128с.
124206
  Туловский В.В. Автомобильные части РККА в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
124207
  Сабинин А.А. Автомобильные шоссейные гонки / А.А. Сабинин, Л. Гивартовский. – М, 1956. – 95с.
124208
  Ершов С.А. Автомобильный гигант США / С.А. Ершов. – Москва, 1965. – 63с.
124209
  Ершов С.А. Автомобильный гигант США / С.А. Ершов. – М, 1965. – 63с.
124210
  Синклер Э. Автомобильный король / Э. Синклер. – М., 1957. – 195с.
124211
  Синклер Э. Автомобильный король / Э. Синклер. – М., 1958. – 219с.
124212
  Глазунов С.В. Автомобильный скоростной спорт / С.В. Глазунов. – М, 1968. – 96с.
124213
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник / Р. Бюссиен. – М, 1960. – 702с.
124214
  Котов Г.Г. Автомобильный туризм. / Г.Г. Котов. – М, 1986. – 126с.
124215
  Макаренко П.О. Автомобілебудівні транснаціональні компанії світу: суспільно-географічний аспект дослідженя : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-33 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
124216
  Хоменко О.А. Автомобілізація Японії і жіночий маркетинг: через призму реклами в японських жіночих журналах (1958-1969) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-145. – ISSN 1608-0599
124217
  Заворицький В.Й. Автомобіль - водій - дорога. / В.Й. Заворицький, О.П. Усов. – К., 1971. – 48с.
124218
  Троценко О.Г. Автомобіль - своїми руками. / О.Г. Троценко. – К., 1989. – 170с.
124219
  Мельник Н. Автомобільний сленг // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 189-191. – ISBN 978-2-919320-35-6
124220
  Ігнатенко М.Г. Автомобільний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 112-115
124221
  Степанчук О.В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст / О.В. Степанчук, І.М. Степанчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
124222
  Чернов И.А. Автомодельные решения в околозвуковой газовой динамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чернов И.А. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1964. – 4 с.
124223
  Березовский А.А. Автомодельные решения задач интенсивной диффузии в плоскослоистой среде / А.А. Березовский, В.Т. Бондарчук. – Киев : ИМ АН УССР, 1978. – 44 с.
124224
   Автомонов Павло Федорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 33. – ISBN 978-966-2726-03-9
124225
  Беккер И.Х. Автоморфизмы абелевых групп без кручения. / И.Х. Беккер, С.Ф. Кожухов. – Томск, 1988. – 169с.
124226
  Иванов Ф.А. Автоморфизмы и сопряженность в группе формально-аналитических преобразований. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Иванов Ф.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
124227
   Автоморфизмы классических групп. – Москва, 1976. – 264с.
124228
  Петечук Василий Михайлович Автоморфизмы классических групп над локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петечук Василий Михайлович; МГУ. – М., 1981. – 13л.
124229
  Погориляк Евгения Яковлевна Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Погориляк Евгения Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 13л.
124230
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестандартных сплетений групп : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; МВ и ССО СССР. КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 90л. – Бібліогр.:л.87-90
124231
  Бондарчук Юрий Викторович Автоморфизмы нестационарных сплетений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Юрий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 11л.
124232
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестрандартных сплетений групп : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1985. – 11л.
124233
  Горяга А.В. Автоморфизмы нилепетентных групп и уравнения в группах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Горяга А. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 12л.
124234
  Коба В.І. Автоморфізми відносно кола та геометрія Лобачевського / В.І. Коба. – Київ, 1980. – 89с.
124235
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми вінцево-гіллястих груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядаються вінцево-гіллясті підгрупи групи автоморфізмів шарово-однорідного дерева Т. Встановлено, що для довільної такої групи R справедлива рівність AutR = N[нижній індекс AutT ](R). Як наслідок одержано, що група AutT - досконала.
124236
  Боднарчук Ю.В. Автоморфізми груп типу Жонк"єра над скінченними полями / Ю.В. Боднарчук, Я. Лавренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На відміну від випадку поля нульової характеристики, вказані групи мають зовнішні аморфізми, будова яких вказана в явному вигляді.
124237
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп: (Представлено членом-кореспондентом НАН України М.О. Перестюком) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
124238
  Пєхтєрєв В.О. Автоморфізми напівгрупи ОТn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Вивчаються автоморфізми напівгрупи 0Тn, яка є єдиним (з точністю до ізоморфізму) R-зрізом напівгрупи Тn. We investigate automorphisms of the semigroup ОТn wkich is a unique (up to isomorphism)R-cross-section of Tn.
124239
  Гудзенко С.В. Автоморфізми напівтрупи FP+(Gn) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається напівгрупа FP+(GN) - факторстепінь симетричної групи зліченного порядку. Основним результатом є теорема про те, що всі автоморфізми FP+(GN) - внутрішні. The paper deals with the semigroup FP+(GN) of a factorpower of the ...
124240
  Самохин Михаил Васильевич Автоморфные аналитические функции с заданным модулем граничных значений и экстермальные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самохин Михаил Васильевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 13л.
124241
  Вторушин Валерий Андреевич Автоморфные почвы горной тайги центральной части Южного Забайкалья и их режимы : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Вторушин Валерий Андреевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27
124242
  Василенко В.И. Автоморфные почвы южнотаежного левобережья Томского Приобья : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Василенко В.И.; МГУ. – М, 1973. – 25л.
124243
   Автоморфные таежные почвы Среднеобской низменности / Н.А. Аветов, С.А. Аветян, Е.И. Дорофеева, С.Я. Трофимов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 728-734 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
124244
  Кра И. Автоморфные формы и клейновы группы / И. Кра. – М., 1975. – 296с.
124245
  Лян Г.М. Автоморфные формы и пространства Тейхмюллера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лян Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
124246
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL(2) / Э. Жаке, Р. Ленглендс. – М., 1973. – 372с.
124247
   Автоморфные формы, представления и L-функции. – Москва : Мир, 1984. – 286 с.
124248
  Зигель К. Автоморфные функции нескольких комплексных переменных / К. Зигель. – М, 1954. – 168с.
124249
   Автомтизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с., с ил.
124250
  Титаренко Т.М. Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 260-268. – ISBN 978-966-8063-99-49
124251
  Радлов Василий Автонатиск с востока : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 86-89 : Іл.
124252
  Гретченко А. Автономизация вузов России и Болонский процесс / А. Гретченко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 25-27. – ISSN 0869-3617
124253
  Пферсманн О. Автономизация конституционного права во Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 54-67. – ISSN 1812-7126
124254
  Третьяков С.В. Автономия воли и односторонние коллизионные нормы в международном частном праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-100. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
124255
  Уткина А.Н. Автономия вузов как необходимое условие модернизации образования // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.346-348. – ISSN 1684-2618
124256
  Куйжуклу Е. Автономия Гагауз-Ери: функционирование в контексте реализации статуса // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – С. 7-33. – ISSN 1812-2566
124257
  Фаусек В. Автономия и болевая чувствительность у животных / В. Фаусек. – 34с.
124258
  Спектор М.Д. Автономия или анархия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются некоторые положения Казахского государственного общеобязательного стандарта высшего образования № 1080 от 23 августа 2012 года. Делается вывод о необходимости пересмотра этого стандарта, так как стремление вузов к автономии, переход от ...
124259
  Снарский А.Т. Автономия или федерация? / А.Т. Снарский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1907. – 62 с.
124260
  Кастийо М. Автономия, идентичность, способность: размышляем вместе с Рикером об актуальных проблемах современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0235-1188
124261
  Бердичевская М. Автономия, она же вотчина. Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 18-26


  "...Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов".
124262
  Бурдукало М. Автономізація особистості як функція соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить матеріали теоретичного аналізу проблеми автономізації як функції соціалізації особистості. Розкривається взаємозв"язок понять соціалізації, індивідуалізації, адаптації та автономізації, а також їх роль в розвитку особистості. Наводяться ...
124263
  Вітман К. Автономізація чи сепаратизм? Грузинський досвід // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 44-45.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
124264
  Зоткін А. Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 84-110. – ISSN 1563-3713
124265
  Погребинська Ірина Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 307-316. – ISBN 978-966-02-4770-3
124266
  Могильний Л. Автономістський рух в Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті аналізуються передумови та головні причини формування серед представників української козацької старшини і шляхти ідей автономістського руху на лівобережжі України наприкінці ХVІІІ - в першій чверті ХІХ ст. Розглянуто тогочасні писемні ...
124267
  Максим К. Автономія-основоположний принцип діяльності європейських університетів. Досвід і підходи до впровадження // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 63-69
124268
  Гожик А. Автономія - важка ноша / А. Гожик, Ю. Рашкевич, Л. Булава // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 12


  З 1 вересня викладачі й студенти почнуть працювати в умовах, наближених до європейських практик організації вищої світи. Упровадження нового Закону України "Про вищу освіту" поставило перед багатьма вищими навчальними закладами непрості проблеми й ...
124269
  Калінцев Ю.О. Автономія / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
124270
  Хомерікі О.А. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 103-109. – ISSN 2077-1800
124271
  Дмитренко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-34. – ISSN 1682-2366
124272
  Цюкало Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 115-121
124273
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: кумулятивний вибір застосовного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 27. – С. 579-583. – ISSN 1563-3349
124274
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: принцип абсолютності вибору права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 47-50. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджується питання можливості вибору сторонами за договором обирати в якості застосовного право третьої країни. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводиться відношення національної системи права та вносяться ...
124275
  Задорожна С.М. Автономія волі як колізійно-правова норма // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 435)
124276
  Стазілова Т. Автономія волі як основний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до правовідносин за договором управління майном у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 22-25
124277
  Ганна Онищенко Автономія волі як основоположний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 77-80.
124278
  Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 56-60. – ISSN 2078-1016


  Функціонування закладів освіти розглядається з огляду на взаємозв"язок їх автономії і відповідальності тих, хто в них працює і навчається; підвищення рівня автономії навчального закладу розглядається як автоматичне підвищення рівня відповідальності ...
124279
  Гриценко М. Автономія крізь призму академічної свободи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
124280
  Грищук О.В. Автономія людини-передумова людської гідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 17-25. – (Юридична ; Вип. 3)
124281
  Луговий Володимир Автономія має розглядатись у парі з відповідальністю : інтерв"ю / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Дискусії щодо проектів Закону України "Про вищу освіту". Виступаючи на шпальтах газет і в телеефірах, численні експерти критикують один одного, окремі законопроекти й усі ці документи в цілому. Яким має бути рівень автономії вишів, який законопроект є ...
124282
  Паращенко Л. Автономія навчального закладу в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 36-41


  У статті визначено характерні ознаки автономії навчальних закладів та умови ії запровадження в системі загальної середньої освіти.
124283
  Шейко Ю.О. Автономія політичного в теорії Карла Шмітта // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 206-211
124284
  Вишинський С. Автономія простору. Українська революція // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 31-36. – ISSN 2311-9896


  Здійснюється спроба надати філософсько-антропологічне обгрунтування революційних подій в Україні 2013-2014 рр. та їхнього зв"язку з процесом деконструкції постмодерну.
124285
  Задорожна С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві : [ монографія ] / С.М. Задорожна ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-8658-47-1
124286
  Трохимчук С. Автономія та академічна демократія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 13


  Тільки це виведе наші виші з кризи.
124287
  Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
124288
   Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 14-20. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано дані щодо рівня автономії та рейтингових досягнень закладів вищої освіти 26 європейських країн, у тому числі й України. Підтверджено, що автономія, особливо академічна, організаційна та кадрова, є важливим чинником досягнення закладами ...
124289
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-14. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується історико-правовий розвиток державного устрою Австрії; сучасна система федеральних органів державної влади, а також статус австрійських земель - автономій з високим рівнем повноважень. В статье исследуется историко-правовое ...
124290
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Фінляндії (історико-правовий огляд) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-13.
124291
  Естерманн Т. Автономія університетів Європи ІІ : система показників / Томас Естерман, Тері Ноккала і Моніка Стайнел ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 82 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2013). – ISBN 9789078997306
124292
  Чанг Автономія університетів та їхне фінансування: приклади Англії та Тайваню / Чанг, Лі-Чан // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.275-306
124293
  Мокляк В. Автономія університетів України в статуті 1804 р. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 122-128. – ISSN 2075-1478
124294
  Стадний Є. Автономія університетів чи ректорський феодалізм? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 13


  Аналіз Центру дослідження суспільства, щодо дисбалансу зарплатні у вищій школі.
124295
  Кривосатий А. Автономія університету: коди поступу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
124296
  Хенкін Ді Дж. Автономія факультету: перспектива Тайваню / Ді Дж. Хенкін, , Дж. Цін-Хва Чен // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 341-356
124297
  Гудмарк Л. Автономія фемінізму: критика обов"язкового втручання у випадках насильства в сім"ї // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 164-177
124298
  Дмитрієва К.В. Автономія як особливий елемент територіального устрою унітарної держави // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 96-106. – ISSN 1993-0941
124299
  Мокляк В. Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – С. 97-102. – ISSN 2075-1478


  Описано погляди вчених на роль та специфіку організації університету: Р. Барнет, Г. Гесерінгтон, В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Ч. Чоспез. Показано, що автономія та академічна свобода вищого навчального закладу є провідними факторами ефективності його ...
124300
  Мяловицька Н.А. Автономія: поняття, принципи, класифікація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 86-90


  В статті досліджується поняття автономії в конституційному праві, принципи їх утворення та критерії класифікації.
124301
  Голобородько Я. Автономна аналітика "Гранд-критика" : До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
124302
  Єрмоленко А. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.115-130. – ISSN 0235-7941
124303
  Загородній Р.І. Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Загородній Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
124304
  Цвих В.Ф. Автономна модель соціального партнерства: західноєвропейський досвід / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу західноєвропейського досвіду соціального партнерства, зокрема його моделей. Розкрито сутність автономної моделі соціального партнерства і перспективи її впровадження в Україні.
124305
  Старкова О.В. Автономна нетерова крайова задача в частинному критичному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Знайдено необхідні й достатні умови існування розв"язків нелінійної автономної нетерової крайової задачі в частинному критичному випадку. Характерною особливістю поставленої задачі є неможливість безпосереднього застосування традиційної схеми ...
124306
  Губань Р. Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-41.
124307
  Копиленко О.Л. Автономна республіка Крим: проблеми правового статусу : Монографія / О.Л. Копиленко. – Київ : Таксон, 2002. – 342с. – ISBN 966-7128-35-0
124308
  Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об"єктів господарювання на основі паливних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Пальчик Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
124309
  Лэнглей Дж. Автономная нервная система / Дж. Лэнглей. – М.-Л.
1. – 1925. – 70с.
124310
  Еникеева З.Г. Автономная республика -- Советское социалистическое государство. / З.Г. Еникеева. – М., 1964. – 84с.
124311
  Юсупов К.Н. Автономная республика в системе общественного воспроизводства : монография / АН СССР ; Башкирский филиал ; К.Н. Юсупов ; [отв.ред. Н.А. Шокин]. – Москва : Наука, 1980. – 189 с. – (Проблемы советской экономики)
124312
   Автономная система беспылевой выдачи горячего кокса (900 С) в тушильный вагон (АСБВК) / А.Д. Буянов, Г.Г. Шальский, П.А. Данчук, Л.А. Золочевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-81 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
124313
  Ягудин Ш.Ш. Автономная Советская Социалистическая Республика / Ш.Ш. Ягудин. – Казань, 1979. – 78с.
124314
  Афонченкова Т.М. Автономне енерговиробництво як парадигма розвитку альтернативної енергетики / Т.М. Афонченкова, Д.В. Лісовенко // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-29.
124315
  Шандренко Б. Автономний апарат для отримання кисню // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 30-33
124316
  Карівець І. Автономний глузд як джерело конфліктів та чинник оповсякденення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
124317
  Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
124318
  Макаревич С.С. Автономні системи електроживлення з компенсованими асинхронними машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Макаревич Світлана Сергіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
124319
  Мяловицька Н.А. Автономні утворення у федеративному устрої Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-72. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та їхня роль і місце в подальшому вдосконаленні федеративних відносин в Росії. Theoretical issues of definition of the ...
124320
  Свидло Г.І. Автономність вищих навчальних закладів: світовий досвід та перспективи розвитку в сучасних реаліях України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 149-152. – ISBN 978-966-8177-71-2
124321
  Колесник В. Автономно-федеративна програма в науково-публіцистичних працях М.С. Грушевського 1917 - 1918 рр. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 261-268. – ISBN 966-628-014-0
124322
  Устьянцев В.А. Автономное плавание : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Современник, 1973. – 328с.
124323
  Устьянцев В.А. Автономное плавание. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 303с.
124324
  Понкина А.И. Автономность спорта : теор.-правовое исследование / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 101, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 17). – ISBN 978-5-4253-0529-9
124325
  Кибакин В.М. Автономные звуковещательные установки / В.М. Кибакин. – М., 1983. – 143с.
124326
  Амелькин В.В. Автономные и линейные многомерные дифференциальные уравнения / В.В. Амелькин. – Минск : Университетское, 1985. – 142 с.
124327
  Лопашов Г.В. Автономные изменения клаток в эмбриогенезе / Г.В. Лопашов
10. – 1939. – 364с.
124328
  Тонкаль В.Е. Автономные инверторы напряжения с амплитудно-импульсной модуляцией кривых выходного напряжения / В.Е. Тонкаль, Э.Н. Гречко, Д.С. Вертелецкий. – Киев, 1978. – 48 с.
124329
  Скороваров В.Е. Автономные инверторы напряжения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Скороваров В.Е.; Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1965. – 26л.
124330
  Ронин Е.И. Автономные модели оптимизации и управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Ронин Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
124331
  Ковчин И.С. Автономные океанографические средства измерений / И.С. Ковчин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
124332
  Виницкий А.С. Автономные радиосистемы / А.С. Виницкий. – Москва, 1986. – 335с.
124333
   Автономные роботы и распознавание образов : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1986. – 65 с.
124334
  Лабунцов В.А. Автономные тиристорные инверторы / В.А. Лабунцов, Г.А. Ривкин, Г.И. Шевченко. – М.-Л., 1967. – 159с.
124335
  Воловский Владислав Васильевич Автономные цифровые интегрирующие измерители температуры и скорости течения в водоемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Воловский Владислав Васильевич; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
124336
  Лищенко А.И. Автономный асинхронный генератор с емкостным возбуждением при работе на выпрямительную нагрузку / А.И. Лищенко, В.А. Лесник, А.П. Фаренюк. – Киев, 1983. – 58с.
124337
  Овдиенко И.Х. Автономный район Внутренней Монголии. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Овдиенко И.Х.; МВО СССР. Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14л.
124338
   Автононые инверторы. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 336с.
124339
  Сушкевич Т. Автообрази в гетеропросторі українського історичного роману ХХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 230-236
124340
  Шарипов Х. Автопараметрические колебания в однофазных двухконтурных, двухфазных и трехфазных электродферромагнитных цепях. : Автореф... Канд.техн.наук: 276 / Шарипов Х.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1969. – 30л.
124341
  Дойл Артур Конан Автопародии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 215-219. – ISSN 1130-6545
124342
  Краснокутська Л. Автоперевезення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 46-51
124343
  Яковлев Ю.Я. Автопортрет / Ю.Я. Яковлев. – М, 1984. – 239с.
124344
  Глазков Н.И. Автопортрет / Н.И. Глазков. – М, 1984. – 255с.
124345
  Мнацаканян С.М. Автопортрет / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 238с.
124346
   Автопортрет : литераттура і критика в час перебудови : статті, есе, інформація. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350 с.
124347
  Касіян В. Автопортрет : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян. – Київ : Веселка, 2004. – 671с. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0314-Х
124348
  Наєнко М.К. Автопортрет // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 484-492. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  На запитання журналу "Словоі час" відповідає Михайло Наєнко.
124349
  Снегирев Гелий Автопортрет 66 / Снегирев Гелий. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 125с. – ISBN 966-7888-17-7
124350
  Смирнов А. Автопортрет в лицах : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С.105-113. – ISSN 0130-7673
124351
  Штолько Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко / Штолько, м. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 324-327
124352
  Зингер Л.С. Автопортрет в советской живописи / Л.С. Зингер. – М, 1986. – 54с.
124353
  Барандій М.Г. Автопортрет з вами / М.Г. Барандій. – Львів, 1991. – 149 с.
124354
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1981. – 256 с.
124355
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1982. – 168 с.
124356
  Глинчак В. Автопортрет з храмом і книгою // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799


  Про Івана Крислача
124357
  Насиновская Елена Евгеньевна Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Насиновская Елена Евгеньевна, Шалина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предлагается анализ следующих функций автопортрета в личностном становлении: катартической, коммуникативной, автобиографической, стабилизации образа Я, а также функции поиска себя и построения нового образа Я. Особое значение придается такой ...
124358
  Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 144с. – (Бібліотека українця)
124359
  Капусцінський Р. Автопортрет репортера / Ришард Капусцінський ; [переклад Б. Матіяш]. – Київ : Темпора, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-617-569-063-5
124360
  Иванченко А.Л. Автопортрет с догом / А.Л. Иванченко. – Свердловск, 1990. – 399с.
124361
  Чадаева А.Я. Автопортрет с сундуком / А.Я. Чадаева. – М., 1988. – 370с.
124362
  Мазурицкий А.М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А.М. Мазурицкий, Г.А. Кузичкина, О.А. Калегина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Приведены результаты анкетирования вузов России, реализующих подготовку библиотечных кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской образовательной системы. ...
124363
  Бобен Кристиан Автопортрет у радиатора : роман-дневник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 187-231. – ISSN 1130-6545
124364
  Жиленко І.В. Автопортрет у червоному : лірика / І.В. Жиленко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 104 с.
124365
  Слабошпитський М. Автопортрет художника в зрілості : Роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С.19-74. – ISSN 0208-0710
124366
  Шевченко Т.Г. Автопортрет, 1845 [Ізоматеріал] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – 2 с. обкл.
124367
   Автопортрет: Володимир Кузьменко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-105. – ISSN 0236-1477
124368
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1939. – 8с.
124369
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 7с.
124370
  Шевченко Т.Г. Автопортрети Тараса Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 79с.
124371
   Автопортреты поколения биологов МГУ : Выпускники биофака МГУ о биофаке, об учителях, о себе (1950-2000). – Москва : Московский университет, 2000. – 512с. – ISBN 5-211-03918-1
124372
  Эфрос А. Автопортреты Пушкина / А. Эфрос. – М : Гослитмузей, 1945. – 159 с.
124373
  Болдин Константин Автопортреты топ-менеджеров: стоп-кадр : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-114 : Фото
124374
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика в ситуации постмодерна // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 19-25. – ISBN 966-72-77-79-8
124375
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика как форма художественного сознания: несколько соображений // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
124376
  Дашивец Илья и Ольга Автопробегом по мировому кризису : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 74-83 : Фото
124377
  Федута О. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ"яненка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 97-103. – ISSN 0236-1477


  Мова йде про ліст Квітки до М. Максимовича. С. 100
124378
  Гаркушенко М.М. Автор-документалист в кино и на телевидении / М.М. Гаркушенко. – М., 1971. – 32с.
124379
  Строганов М.В. Автор - герой -читатель и проблема жанра / М.В. Строганов. – Калинин, 1989. – 83с.
124380
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – Ленинград, 1977. – 360с.
124381
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – 2-е изд., доп. – Л., 1983. – 350с.
124382
  Слабошпицький М. Автор - також не останній із тих, хто щось у своєму творі розуміє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 3


  Творча майстерня. У жанрі автокоментаря
124383
  Черкаська Г. Автор "Енеїди" // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 4 (63). – С. 62-63
124384
  Денисенко Володимир Автор "Зерцала Богословія" : (Кирило Транквіліон-Ставровецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
124385
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград, 1978. – 78с.
124386
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград, 1978. – 78с.
124387
  Сукманська Н. Автор "мертвої петлі" // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 0130-7037


  До 120-річчя від дня народження П.М. Нестерова
124388
  Дуган Ю. Автор "Порнографа", або Табакерка з діамантами: /Франц. письменник Н.-Е. Ретіф(1734-1806) / // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-48
124389
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его общественно-политические взгляды / А.А. Назаревский, 1951. – 17с. – Отд. оттиск из Филологического сборника КГУ № 3, 1951
124390
  Брайчевський М.Ю. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2005. – 552с. – ISBN 966-651-189-4
124391
  Потемина Елена Автор в доме персонажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (268). – С. 4-9. – ISSN 0869-8171


  В октябре 2009 г. в Москве открылся музей Ивана Сергеевича Тургенева по адресу : ул. Остоженка, д. 37/7
124392
  Ваксберг А.И. Автор в кино / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 287с.
124393
  Ермаков Дмитрий Автор взял неа себя новые обязательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56 : Фото
124394
  Ягодовская А.Т. Автор и герой в картинах советских художников. / А.Т. Ягодовская. – М., 1987. – 267с.
124395
  Миннуллин О.Р. Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 281-286. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Статья посвящена специфике взаимоотношений автора и героя в лирическом произведении, их особому диалогу в лирике, трудности различения и необходимости учитывать родовую специфику стихотворений при литературоведческом анализе.
124396
  Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. / Н.В. Драгомирецкая. – Москва, 1991. – 379 с.
124397
  Стреков И.И. Автор и документальный фильм / И.И. Стреков. – М., 1967. – 38с.
124398
  Левченко Е.Б. Автор и интерпретатор / Е.Б. Левченко. – Х, 1995. – 90с.
124399
  Костенко Г.М. Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей "Дороги навкруг Пізи" та "Поет") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 307-312. – (Б-ка Ін-ту філології)
124400
  Качмар В. Автор і наративні рівні в повістях Богдана Лепкого "Сотниківна" та "Вадим" / В. Качмар, І. Копистянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 97-104. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
124401
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, К-ра видавничої справи та редагування. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 196-212. – Бібліогр.: л. 179-195
124402
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
124403
  Копаниця Л.М. Автор і слово у світі літератури: текстуальні стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 406-415


  Стаття присвячена характеристиці розвитку художнього літературного мислення XVII – початку XVIII ст. Основна увага приділена епіграматичній поезії Климентія Зіновіїва та Феофана Прокоповича, її жанровим різновидам, джерелам і модусам збагачення ...
124404
  Джугастрянська Ю.В. Автор і твір: синергетичний аспект творчого процесу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 209-214


  Стаття присвячена аналізу нових підходів до вивчення природи творчого процесу. Останній розглянуто як синергетичне явище, покликане відновлювати внутрішню рівновагу авторської психіки. Статья посвящена анализу новых подходов к изучению природы ...
124405
  Михайлишин З.М. Автор і читач у романі М. Дреббл "Природна цікавість" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 307-311
124406
  Малков С.М. Автор как культурно-исторический субъект // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 146-157. – ISSN 0236-2007
124407
  Коваль Н. Автор критику харч, або чи є в Україні проза після Забужко? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 7-15


  "Сайт літературної критики «ЛітАкцент» відсвяткував свій день народження у книгарні «Є» відкритою дискусією «Чи є в Україні проза після Забужко?». Цим та інші важливі питання обговорювали літературні критики Ганна Улюра, Тетяна Трофименко та Ростислав ...
124408
   Автор найбільшого українського діалектного словника (до 100-річчя від дня народження М.А. Грицака) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 134-137. – (Філологія ; Вип. 19)
124409
  Непийвода Н.Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета (На матеріалі В. М. Русанівського «Історія української літературної мови. Підручник» (К., 2001. — 392 с.)) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 159-178


  У статті розглянуто три складові частини вербальної поведінки автора наукового твору: 1) ставлення до об"єкта дослідження; 2) ставлення до читача; 3) ставлення до колег - науковців, які вивчають той самий об"єкт. Доведено, зокрема, що коректна ...
124410
  Бойченко В. Автор перших словників мови Тараса Шевченка у Миколаєві та Херсоні / В. Бойченко, І. Марцінковський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 79-93. – ISBN 978-966-2133-57-3
124411
  Мозгова Наталія Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
124412
  Задорожний В. Автор пісні, що стала народною // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 46-52. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризації віргша А. Свидницького "Вже більше літ двісті". Народнопоетичні варіанти цього твору, що став піснею, відображають різні способи його засвоєння народною психологією. З одного боку, це перетворення його на ...
124413
   Автор планирует создавать бренды : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28 : Фото
124414
  Шкляр Леонід Автор римської історії : (Теодор Моммзен)/ / Л. Шкляр, А. Шпиталь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 196-198. – ISSN 0869-3595


  Теодор Моммзен - видатний історик, лауреат Нобелівської премії.
124415
  Коваленко О. Автор соціології, молитов і позитивних соціальних перетворень // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 19 травня (№ 19). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про філософа, соціолога Огюста Конта (1798-1857).
124416
  Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
124417
  Сас П.М. Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 227-234. – ISSN 0130-5247
124418
  Власов М. Автор твору образотворчого мистецтва та його права за правом слідування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
124419
  Матвійчук О. Автор тріади відкриттів / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 241-242. : Фото. – ISSN 0869-3595
124420
  Ясний О. Автор Троянденко / О. Ясний. – Харків, 1927. – 30 с.
124421
  Філатова О.О. Автор у координатах парадигмальних категорій постмодернізму // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 157-167


  Авторка подає локальний виклад стратегії теоретичної анігіляції суб"єкта творчості, що, як відомо, інспірувала переосмислення категорії автора в теоретико-методологічних та історико-літературних дослідженнях сучасних українських науковців.
124422
  Теремко В.І. Автор у стратегічній системі видавництва // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 16-29. – ISSN 0554-4866


  Йдеться про сучасні інтерпретації статусно-рольвих співвідношень автора і твору (тексту), а також про стратегічні закономірності взаємодії автора і видавництва.
124423
  Левків К. Автор як іроничний суб"єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 190-196. – ISSN 2307-2261
124424
  Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263


  "Келія чайної троянди" Костя Москальця - "Щоденний жезл" Євгена Пашковського
124425
  Рябова И.В. Автор, повествователь и герой в модусе наративных уровней "события" и "истории" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С.80-81. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджуються особливості співвідношення слова автора, оповідача й героя в творах Л.М.Толстого й А.П.Чехова в контексті нарартивних рівнів "події" та "історія"
124426
   Автор. Жанр. Сюжет : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калининград, 1991. – 124 с.
124427
   Авторадиографический метод в научных исследованиях. – Москва, 1990. – 195 с.
124428
  Ланге М.А. Авторадиографическое исследование клеток-предшественников фибробластоподобных элементов очага новообразования соединенительной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Ланге М.А.; МГУ. Биол. фак. – Москва, 1975. – 20л.
124429
  Гаврилова Т.Н. Авторадиографическое исследование метаболической стабильности меченой Н3-тимидином ДНК клеток головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова Т.Н.; Второй Моск. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 17л.
124430
  Гладышева Л.Е. Авторадиографическое исследование репродукции вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Гладышева Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1970. – 24 c.
124431
  Беляева Н.Н. Авторадиографическое исследование синтезов белка и нуклеиновых кислот в клетках молочной железы мышей на разных стадиях канцерогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Беляева Н.Н.; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – М., 1972. – 20л.
124432
  Динесман Л.Г. Авторадиографическое определение радиоуглеродного возраста нор и захоронений млекопитающих / Л.Г. Динесман. – Москва : Наука, 1975. – 31с.
124433
  Бойд Д.А. Авторадиография в биологии и медицине / Д.А. Бойд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 357 с.
124434
  Дриц М.Е. Авторадиография в металловедении / М.Е. Дриц. – М., 1961. – 173с.
124435
   Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов. – Москва : Металлургия, 1987. – 269 с.
124436
  Грачева Н.Д. Авторадиография синтеза нуклеиновых кислот и белков в нервной системе / Н.Д. Грачева. – Л., 1968. – 232с.
124437
  Роджерс Э. Авторадиография. / Э. Роджерс. – М., 1972. – 303с.
124438
  Жулина Е.М. Авторальное поглощение радиоволн и его учет при прогнозировании радисвязи на высоких широтах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жулина Е. М.; Арктич. и антарктич. НИИ. – Москва, 1970. – 14л.
124439
  Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : Разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве / С. Басов, С. Егоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 12 - 17. – ISSN 1727-4893
124440
   Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуждення : Монографія. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-95707-2-7
124441
  Маслій В.В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 311-317 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
124442
  Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях / В.Л. Калер. – Минск, 1978. – 192с.
124443
  Костюченко М.П. Авторемінісценції в романі "Собор" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 256-265. – ISBN 978-966-551-315-5
124444
  Шадриков В.Д. Автореферат … на соискание … педагогических наук / В.Д. Шадриков, Н.Х. Розов, А.В. Боровских // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Анализируется традиция написания авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата / доктора педагогических наук с точки зрения качества сообщаемой информации о результатах проведенных исследований. Examines the tradition of writing ...
124445
  Александров Г.Н. Автореферат диссертации и его оформление / Г.Н. Александров, Е.П. Цветов. – Самарканд, 1970. – 24с.
124446
  Вольпе А.С. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандид. мед. наук. Экпериментальное исследование по вопросу о действии тпле при раннем ожоговом шоке : Автореф... наук: / Вольпе А.С.; Ин-т экспериментальной медицины Академии медицинских наук СССР. – Ленинград, 1949. – 6л.
124447
  Двинин П.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему: Биопромысловая характеристика дальневосточных лососей южного Сахалина : Автореф... наук: / Двинин П.А.; Зоолог. ин-т Акад. наук СССР. Ученый совет. – М., 1949. – 8л.
124448
  Бичуль Т.В. Автореферат диссертации на тему "Исследование процесса гетерогенно-каталистической конденсации масляного альдегида с ацетоном в присутствии водорода". : Автореф... наук: / Бичуль Т.В.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии ГИПХ. – Л, 1954. – 7л.
124449
  Гецеу В.В. Автореферат кандидатской дисертации "Исследование дагестанских нефтей (к вопросу азотистых соединений)". : Автореф... Канд.хим.наук: / Гецеу В.В.; Всесоюзн.нефти науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Махачкала, 1954. – 17л.
124450
  Разумовский Ф.Ф. Автореферат кандидатской диссертации на тему "Коммунистическая партия Советского Союза -- руководитель и организатор профессионального движения трудящихся. : Автореф... наук: / Разумовский Ф.Ф.; М-во высш.образования СССР. – Горький, 1954. – 19л.
124451
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ 1958-1959 гг. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 283с.
124452
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ за 1960 г. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1961. – 160с.
124453
  Щербак А.Ю. Автори, оповідачі, голоси: декілька теоретичних міркувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С 300- 304
124454
  Цанева М. Автори, творби и проблеми / М. Цанева. – София : Български писател, 1990. – 438 c.
124455
  Иванова Гулиза Наумовна Авторизация и способы ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Гулиза Наумовна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
124456
  Ригованова В. Авторизація в аспекті сучасних лінгвістичних теорій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 94-101. – Бібліогр.: Літ.: с. 100-101; 8 назв. – ISSN 1728-9572
124457
  Гончар Б.М. Авторитаризм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7-8. – ISBN 966-642-073-2
124458
  Бушанський В.В. Авторитаризм: рго еt сопtга // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 590-597. – ISSN 1563-3349
124459
  Кочетков А.П. Авторитаризм: ретроспектива и реальность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 60-70. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
124460
  Петренко В.В. Авторитаризм: різноманіття типів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 44-46
124461
  Корчинський Д. Авторитарна альтернатива : Посібн. з сучасної політології та геополітики / Д. Корчинський. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-558-008-6
124462
  Рудковский П. Авторитарная совесть как социальная проблема // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 1/2. – С. 133-140. – ISSN 1822-5136
124463
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова Поліна Георгіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 192 - 193. – Біблоігр.: л.165 - 192
124464
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова П.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
124465
  Крючкова П. Авторитарний дискурс у різних моделях взаємовідносин (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 161-167. – ISBN 966-581-148-7
124466
  Балінченко С.П. Авторитарні тенденції контролю особистості (на прикладі маніпуляції цінностями в інформаційному просторі) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 12-13
124467
  Ященко І.В. Авторитарність та демократичність як риси особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
124468
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – Рига, 1956. – 336с.
124469
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – М, 1959. – 394с.
124470
  Тиковенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука і тэхніка, 1992. – 77 с.
124471
  Стогній І. Авторитет вчення зростає // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
124472
  Дрогобицька О.Я. Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина XIX - початок XX століття) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 22-31. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
124473
  Гладуняк Іван Авторитет депутата - авторитет ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 56-58


  Досить часто представники влади, які не знаходять шляхів розв"язання болючих проблем своїх громад, посилаються на відсутність коштів, бідний бюджет, недосконалість Конституції, сотні інших причин, що нібито не дають можливості оперативно та плідно ...
124474
  Мотяшов И.П. Авторитет доброго слава / И.П. Мотяшов. – Москва, 1975. – 288 с.
124475
  Бершадська І.А. Авторитет і влада у вченні Абу Хаміда Аль-Газалі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 195-197
124476
  Нужний В.Ф. Авторитет керівника / В.Ф. Нужний. – Київ, 1964. – 48с.
124477
  Айзенштат Р.Г. Авторитет мастера / Р.Г. Айзенштат. – Москва, 1981. – 64с.
124478
  Литвинова Г.А. Авторитет матері. / Г.А. Литвинова. – К., 1982. – 97с.
124479
  Делікатний К.Г. Авторитет оцінки / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 47с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №16)
124480
   Авторитет партийного работника. – Москва : Правда, 1983. – 383 с.
124481
  Давидчак Х. Авторитет правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-182. – (Серія журналістика ; Вип. 28)


  Автор аналізує есеїстику Сергія Аверинцева, докладно розглядає програмну статтю філософа, вченого, есеїста "Майбутнє християнства в Європі"
124482
  Горак Г.І. Авторитет праці в соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1987. – 48с. – (Педагогічна ; сер.7 ; №6)
124483
  Леушина А.М. Авторитет родителей в воспитании детей / А.М. Леушина. – Л., 1952. – 24с.
124484
  Плахотников Н.И. Авторитет руководителя / Н.И. Плахотников. – Х., 1979. – 93с.
124485
  Мартынчик Е.Г. Авторитет советского суда / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1991. – 172с.
124486
  Моісеєнко С. Авторитет судової влади в Україні // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.16-17
124487
  Дьомкіна О.В. Авторитет та влада як основа мовленнєвого впливу у інституційному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 131-136


  У статті комплексно висвітлюється вплив чинників влади та авторитету комунікантів на перебіг і успішність інституційної професійної комунікації у рамках заданої статусно-рольової конфігурації учасників. Доводиться обґрунтованість розгляду цих ...
124488
  Бучковська О.М. Авторитет України на міжнародній арені за президентства Віктора Януковича // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 18-22
124489
  Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти / Л.А. Завірюха; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – Київ, 2005. – 76с. – ISBN 966-8163-05-2
124490
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – Київ, 1997. – 374л. – Бібліогр.:л.357-374
124491
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 44л.
124492
  Соловьев А.И. Авторитет, деловые и морально-политические качества комсомольских кадров / А.И. Соловьев, Т.П. Соловьева. – М., 1976. – 119с.
124493
  Лагоза І.В. Авторитетна зовнішність : Сатира і гумор / Ігор Вікторович Лагоза. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 222 с.
124494
  Сочивець І.Й. Авторитетна сваха : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 93 с.
124495
  Тархова Л.П. Авторитетная личность / Л.П. Тархова. – М., 1985. – 63с.
124496
  Грабоус В.О. Авторитетний дзвін / Володимир Опанасович Грабоус. – Львів : Каменяр, 1987. – 46 с. – В кн. також: Омела / М.Д Нагірний .
124497
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
124498
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
124499
  Антоненко І. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження / Ірина Антоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 9-20


  Публікація присвячена формуванню цілісної уяви про авторитетний контроль як інтегруючий елемент інформаційно-бібліографічного комплексу електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), що дасть змогу визначити шляхи ...
124500
  Полякова О. Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів / Олена Полякова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 45-48. – ISSN 1029-7200


  16 травня 2014 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) відбувся семінар "Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до ...
124501
  Стрішенець Н. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 12-15. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена авторитетному контролю імен осіб та назв установ і організацій. Розкривається важливість авторитетного контролю бібліографічних записів для ефективного пошуку інформації та кооперованої каталогізації. Акцентується увага на ...
124502
  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку. Ключові ...
124503
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 29-34. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ...
124504
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів - основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / Олена Помчалова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
124505
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
124506
  Букина Е.С. Авторитетновсть - не только характеристика человека // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 47-50. – ISSN 0869-6020
124507
  Арутюнов Дмитрий Авторитетное мнение : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35
124508
  Стрелкова Е.В. Авторитетные файлы в нормализации тематических баз данных Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 21-29. – ISSN 0130-9765


  Освещены методы интеграции тематических ресурсов на основе авторитетных записей. Обоснована необходимость единых подходов в формировании локальных, отраслевых авторитетных файлов. Раскрыта перспектива корпоративного использования авторитетных записей в ...
124509
  Ореховский П.А. Авторитетный дискурс российского экономиста // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499


  В работе рассматриваются основные концепты современного российского экономического дискурса, доказывается, что главным становится перформативный, а не констатирующий элемент высказывания. Идеология, к которой принадлежит авторитетный дискурс, - ...
124510
  Кнорринг Вера Авторитетный файл имен еврейских авторов : между научным подходом и романтикой / Кнорринг Вера, Пашков Андрей, Падкина Алла // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893
124511
  Жидков В.П. Авторитетом газетнй строки. / В.П. Жидков. – М., 1986. – 151с.
124512
  Мочалов А.А. Авторитмизация процесса обучения в системах дистанционного образования / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 187-191


  Проаналізовано проблеми, які виникають у середовищі дистанційної освіти при створенні ефективного поля навчання користувачів. Запропоновано механізм їх вирішення. Проанализированы проблемы, возникающие в среде дистанционного образования при создании ...
124513
  Синиця І.А. Авторізуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: Літ.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
124514
  Сорокина Н. Авторологическая модель романистики Л.М. Леонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 213-217. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
124515
  Гоголь Н.В. Авторская исповедь / Н.В. Гоголь. – Псков, 1990. – 125с.
124516
  Савченко Б.А. Авторская песня / Б.А. Савченко. – Москва, 1987. – 52с.
124517
  Гуревич А.М. Авторская позиция в "Пиковой даме" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
124518
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 174л. – Бібліогр.:л.1-19
124519
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
124520
  Кораблева Н.В. Авторская позиция в трилогии А. Битова "Оглашенные" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 138-145. – ISBN 966-72-77-79-8
124521
  Шебанова В.И. Авторская программа тренинга нормализации пищевого поведения "Парус мечты" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – С. 40-59
124522
  Беляева С. Авторская работа. Российский индекс научного цитирования поможет оценить деятельность ученого и организации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  О том, как адекватно оценить научный вклад российских ученых, недавно рассуждали сами ученые - на этот раз в рамках совместного семинара Института социологии РАН и Института научной информации по общественным наукам РАН, посвященного (как было ...
124523
  Недугов Е.И. Авторская речь и сценарии в фильме / Е.И. Недугов. – М., 1965. – 76с.
124524
  Ермоленко О.В. Авторская стратегия аннигиляции в романе Гора Видала "Бэрр" // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. : 8-9 груд. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філолології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – С. 47-49. – ISBN 978-966-8676-62-8
124525
  Подгурская И.А. Авторская субъективность и средства её выражения в "Повести непогашенной луны" Б.А. Пильняка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 111-116
124526
  Большакова А. Авторская фокализация и концепт мира // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 34-42
124527
  Перекрестова Т.С. Авторская школа как инновационная образовательная система // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 48-59. – ISSN 1609-4646


  В статье затрагиваются актуальные вопросы исследования инновационных образовательных систем, методологические основы и опыт проектирования авторской школы как высшей степени инновационного педагогического поиска, описываются противоречия и парадоксы в ...
124528
  Кияновский А.А. Авторская школа: как это делается : (модель эффективно обучающей школы в Украине) / А.А. Кияновский. – Херсон : Айлант, 2000. – 82с. – ISBN 966-630-019-2
124529
  Захарова С.С. Авторские библиографические профили Института математических проблем биологии РАН // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 42-46. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматриваются формы представления сведений о публикациях сотрудников Института математических проблем биологии Российской академии наук (Пущино, Россия). Отмечаются достоинства и недостатки поэтапного развития, от картотеки трудов ...
124530
  Вакуленко О.Л. Авторские геологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода /на материале англоязычных переводов поэзии В. Маяковского : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко О. Л.; Львовский ун-т им. И. Франко. – Львов, 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.176-208
124531
  Маркова Т. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель кризиса жанрового сознания // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 280-290. – ISSN 0042-8795
124532
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть вторая) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 122-152. – ISSN 1991-3222
124533
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть треья) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 126-136. – ISSN 1991-3222
124534
  Дзивиш М. Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 131-138. – ISSN 2075-1486
124535
  Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы / Р.Ю. Намитокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 156с.
124536
  Вакуленко О.Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04.,10.02.20 / Вакуленко О.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
124537
   Авторские права в Интернете // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 1608-6422
124538
  Каплин Р. Авторские права в результатах специального исследования // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-20 : табл. – ISSN 1608-6422
124539
  Земсков А.И. Авторские права на базы данных: история российских и зарубежных неудач в законотворчестве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-30. – ISSN 0130-9765
124540
  Батурин Н. Авторские права на психодиагностические методики / Н. Батурин, А. Минбалеев // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-32. – ISSN 0201-7059
124541
  Брумштейн Ю. Авторские права на публикации научно-технических материалов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : Научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-23. – ISSN 0201-7059
124542
  Вакман Е.Л. Авторские права художников / Е.Л. Вакман, И.А. Грингольц. – Москва, 1962. – 263с.
124543
  Савельев В.С. Авторские признаки организации прямой речи персонажей «Повести временных лет». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-120. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
124544
  Алимов И.А. Авторские сборники бицзи как источник по истории и культуре : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Алимов И. А.; РАН, Ин-т востоковеден., С.-Петерб. филиал. – С.-Петербург, 1997. – 23с.
124545
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : (двухзначные) : пособие для алф.-порядковой расстановки библиотечных книг на полках / Л.Б. Хавкина. – 16-е изд., пересмотр. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 31 с.
124546
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – Изд. 18-е. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 24 с.
124547
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двухзначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 19-е изд. – Москва : Госкультпросветиздат, 1955. – 24 с.
124548
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы / Л.Б. Хавкина. – Москва : Книга, 1969. – 24 с.
124549
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные : пособие для алф. расстановки книг в б-ках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 22-е изд. – Москва : Книга, 1972. – 22 с.
124550
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 23-е изд. – Москва : Книга, 1979. – 22 с.
124551
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 24-е изд. – Москва : Книга, 1986. – 21 с.
124552
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 20-е изд. – Москва : Советская Россия, 1957. – 24 с.
124553
  Хавкина Л.В. Авторские таблицы двузначные : двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина ; Акад. наук СССР. Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 24 с.
124554
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина; Акад. наук СССР, Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 24 с.
124555
  ХавкинаЛ.Б Авторские таблицы двухзначные / ХавкинаЛ.Б. – М., 1951. – 24с.
124556
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек / Л.Б. Хавкина. – Киев : Изд. Полит. Наркомвоен., 1919. – 21 с.
124557
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : Рекомендовано Библиотечным упр. Наркомпроса РСФСР / Л.Б. Хавкина; Науч.-иссл. ин-т библиотековедения и рекомендательной библиографии. – Москва : Тип. изд-ва "Власть советов", 1938. – 32 с.
124558
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – Москва : [б. и.], 1940. – 28 с. – (Серия методических писем и инструкций в помощь работникам технических библиотек / Наркомуголь СССР, Гос. науч. б-ка ; вып. 28)
124559
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : рекомендованы Библиогр. упр. НКП РСФСР / Л.Б. Хавкина ; Наркомпрос РСФСР. – 14-е, пересм. и доп. изд. – Москва : Гос. библиот.-библиогр. изд-во, 1942. – 48 с.
124560
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – 15-е изд., пересм. – Москва : Гос. библиотечно-библиогр. изд-во, 1945. – 38 с.
124561
  Рубанова Н.Ф. Авторский актив комсомольской печати / Н.Ф. Рубанова. – Москва, 1980. – 21 с.
124562
  Лаушкина И.П. Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 104-107. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
124563
  Ковалевский В. Авторский вечер : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.48-74. – ISSN 1130-6545
124564
  Азов Л.М. Авторский гонорар за издание литературных произведений / Л.М. Азов. – Москва, 1963. – 64с.
124565
  Трофименко В. Авторский договор для телевизионных программ: некоторые особенности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 71-75
124566
  Амангельды А. Авторский договор как основание возникновения обязательств // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 19-42
124567
  Буланов А.М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины XIX века. / А.М. Буланов. – Волгоград, 1989. – 79с.
124568
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 203-220. – ISBN 978-617-566-312-7
124569
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 1 (19). – С. 80-88. – (Юридические науки ; вып. 1 (19)). – ISSN 1995-4190
124570
  Хорошилова В. Авторский мир А.И. Куприна (повесть "Суламифь") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 245-249. – ISBN 978-617-689-129-1
124571
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи"
124572
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 65-73. – (Серія: Філологія)
124573
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". (Часть I) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 4-12. – ISSN 2312-3036
124574
   Авторский указатель за 2012 год // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2012. – Т. 22, № 4. – С. 121-126. – ISSN 0868-5924
124575
  Кожевникова Е.С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 23-30. – ISSN 0869-6020


  В статье в соответствии с классификацией обьектов интеллектуальных прав, различающихся по фокатам воникновения на них исключительного права на основании Гражданского кодекса РФ исследуется правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности вуза, ...
124576
  Алатырев А.К. Авторское вознаграждение и подсчет экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений / А.К. Алатырев. – Київ, 1969. – 23с.
124577
  Глыбач Е.Д. Авторское и изобретательское право : Библиогр. указ. за 1972-1979 гг. / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1979. – 84с. – (Человек и закон ; Вып. 9)
124578
  Орехова Л.А. Авторское мифотворчество и русский модернизм / Л.А. Орехова. – К., 1992. – 85с.
124579
  Суздальцева В.Н. Авторское повествование в газетно-публицистическом тексте (на матер. портретного очерка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Суздальцева В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1981. – л.
124580
  Земсков А.И. Авторское право – новые термины и понятия // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  Дается краткое толкование и перевод некоторых англоязычных терминов из области авторского права.
124581
   Авторское право : Доклад Коммиссии С.-Петербургского Литературного общества по поводу проекта закона об авторском праве ; С прил. проекта об авторском праве, внесенного Министром Юстиции в Государственную думу. – Санкт-Петербург : Т-во худож. печати, 1908. – 96 с.
124582
  Сутулов Д.М. Авторское право / Д.М. Сутулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 272с.
124583
  Веинке Вилли Авторское право / Веинке Вилли. – Москва, 1979. – 231с.
124584
   Авторское право : сборник нормат. актов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 352 с.
124585
  Гаврилов Э.П. Авторское право : Авторские договоры / Э.П. Гаврилов. – М., 1988. – 174с.
124586
   Авторское право : Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. – Москва : Элит-клуб; Юридическая книга, 1998. – 429с. – ISBN 5-8117-0001-6
124587
  Макагонова Н.В. Авторское право : учебное пособие / Н.В. Макагонова ; под ред. Э.П. Гаврилова. – Москва : Юридическая литература, 2000. – 288 с.
124588
   Авторское право в библиотеках: действие на практике // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1726-6726


  Круглый стол журнала "Университетская книга"
124589
  Каплунов Д. Авторское право в копирайтинге: опыт юристов России, Украины и Беларуси // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 29-43. – ISSN 0201-7059
124590
  Засыпкина Т. Авторское право в медицине / Т. Засыпкина, В. Карманова // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 61-68. – ISSN 0132-0831
124591
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – Москва, 1987. – 103с.
124592
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – М., 1989. – 143с.
124593
  Ган Б.М. Авторское право в редакционно-издательском деле / Б.М. Ган. – М.-Л., 1932. – 79с.
124594
  Сергеев А.П. Авторское право в России. / А.П. Сергеев. – С.-Пб., 1994. – 312с.
124595
  Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ = Content rights for creative professionals : Товарные знаки. Телевидение. Интернет. Образование. Мультимедиа. Радио / Арнольд П. Луцкер; С научными коммертариями А. Серго. – Москва : КУДИЦ- ОБРАЗ, 2005. – 416с. – ISBN 5-9579-0042-7
124596
   Авторское право и библиотеки // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 1 : Авторское право: учреждения культуры и технологии информационного общества. – С. 73-107.
124597
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-35. – ISSN 0201-7059
124598
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 0201-7059
124599
  Бойкова О.Ф. Авторское право и национальная библиография // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-52. – ISSN 0869-6020
124600
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни / Яков Леонидович Шрайберг, Елена Владиславовна Линдеман, Ксения Юрьевна Волкова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 54-58. – ISSN 1726-6726


  Аналитический обзор конференции "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни", проходившей 13-14 августа 2014 г. (г. Страсбург, Франция) и организованной Комитетом ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам (CLM) совместно ...
124601
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 31-41. – ISSN 0130-9765
124602
   Авторское право и смежные права. – Минск : Амалфея, 1999. – 448с. – ISBN 985-441-005-6
124603
  Липцик Д. Авторское право и смежные права = Droit d"auteur et droits voisins : [пер. с фр.] / Делия Липцик ; [предисл. М.А. Федотова]. – Москва : Ладомир ; ЮНЕСКО, 2002. – 788, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86218-395-7
124604
  Хрипкова Е. Авторское право и создание иконографических программ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 0201-7059
124605
  Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение / Н.А. Райгородский. – Л, 1958. – 70с.
124606
  Азов Л.М. Авторское право на литературные произведения / Л.М. Азов, С.А. Шацилло. – Москва, 1953. – 136с.
124607
  Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения : Новый закон 15 марта 1911 г., с историческим очерком и с разъяснениями, извлеченными из мотивов Редакционной комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения, объясн. записки к проекту Министерства юстиции и дебатов в Гос. Думе и Гос. Совете / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1911. – [4], IV, 424 с. – Экз. дефектный, отст. с. 369-424


  Приложение: Положение об авторском праве (Закон 15 марта 1911 г. об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения). Аннотация: В настоящем издании публикуется новый закон об авторском праве со стороны ...
124608
  Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения / Н.Л. Зильберштейн. – М, 1960. – 188с.
124609
  Хавкин А.Я. Авторское право на научный результат // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 8. – С. 717-720. – ISSN 0869-5873


  В публикуемой ниже статье утверждается, что учёные должны иметь возможность в рамках законодательной базы защищать свои права как на интеллектуальную собственность, так и на то, чтобы признаваться автором научного или научно-технического результата.
124610
  Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки / А.М. Гарибян. – Ереван, 1975. – 195с.
124611
  Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства / М.И. Никитина. – Казань, 1972. – 135с.
124612
  Румянцев А. Авторское право на современном этапе и конституционная гарантия права собственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 56-86. – ISSN 1812-7126


  Автор статьи дает функционально-эмпирический анализ авторского права с особым учетом практики Федеративного конституционного суда Германии и приходит к выводу о неизбежности интенсификации влияния конституционного права на авторско-правовое ...
124613
  Чайков М.Ю. Авторское право на средства индивидуализации / М.Ю. Чайков, А.М. Чайкова // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-81. – ISSN 0132-0831
124614
  Каташевская Т. Авторское право на телепередачи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 88-89.
124615
   Авторское право Украины : Сб. нармативно-правовых актов. – Киев : Рес инкорпоралес, 1996. – 164с. – ISBN 966-95013-0-Х
124616
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 4 : Истечение авторских прав и доктрина первой продажи в цифровой среде. – 2002
124617
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – 2002
124618
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Том 37, № 1 : Изъятие и ограничения авторского права в цифровой среде. – 2003
124619
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 4 : Коллективное управление авторскими и смежными правами. – 2003. – Издание на русском языке соответствует электронной версии на англ. языке
124620
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Том 37, № 3 : Узаконение, практика и будущее частного копирования. – 2003
124621
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Том 37, № 2 : Изъятие и ограничения авторского права в значении статьи 13 ТРИПС. – 2003
124622
   Авторское свидетельство как форма правовой охраны изобретений / М.М. Богуславский, В.В. Быков, А.И. Доркин, Л.А. Лебедева, Г.А. Матвеев; Богуславский М.М. [и др.] ; Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам изобр. и откр. ; ЦНИИПИ ; [под общ. ред. Ю.Е. Максарева]. – Москва : [Б.в.], 1977. – 86 с.
124623
  Черняхович Т.Ю. Авторское сознание и персонажи в "таинственных " повестях В. Ф. Одоевского // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 69-76. – ISBN 966-587-057
124624
  Цимбал Б. Авторство Марка Вовчка (історія питання) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 214-220. – ISSN 2307-2261
124625
  Бузько О.В. Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 197-202. – ISSN 2227-4952


  У статті йдеться про досі невідомий епізод з історії наукового архіву ІА НАН України - один рік, коли його роботою керувала М.І. Вязьмітіна.
124626
  Білоног Ю. Авторство як об"єкт іронії в романній творчості Мілорада Павича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості виявлення самоіронії в романах Мілорада Павича. Розглядається кореляція Павичевої художньої концепції авторства і постмодерністської теоретичної дискредитації автора-деміурга. Particularities of self-irony"s demonstration in ...
124627
  Волошиновська І.А. Авторська атрибуція англо-, німецько- та україномовних художніх текстів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 499-501
124628
  Ярошевич І.А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
124629
  Веретільник О. Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 97-104. – (Філологічні науки)
124630
  Черкашина І.В. Авторська інтенція та формування композиційної структури німецького фейлетону (Feuilleton) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 58-63
124631
  Астрахан Н. Авторська інтерпретаційна модель літературного твору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
124632
  Цепа О.В. Авторська інтерпретація доби Козаччини (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 131-137. – (Філологічні науки ; № 2)
124633
  Гармата А. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-63
124634
  Підмогильна Д.Г. Авторська інтерпретація концептів "тіло" й "душа" у малій прозі Лу Сіня // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 184-190


  У статті досліджено особисте ставлення Лу Сіня до "духовного" й "тілесного". Визначено важливість "тіла" у збірці "Дикі трави" як засобу вираження психологічних труднощів та душевних страждань людини в Китаї початку XX століття. Виявлено типи взаємин ...
124635
  Цепа О. Авторська інтерпретація фактів денаціоналізації українців (на матеріалі поетичної творчості Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 243-254. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
124636
  Будівська Л.П. Авторська інтерпретація фольклорних та історичниїх джерел у романі "Жбан вина" Р. Федорова // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISSN BIB-ID 83558
124637
   Авторська колонка : збірка есеїв. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-2961-13-3
124638
  Шебеліст С. Авторська колонка у сучасній газетно-журнальній періодиці // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Пропонована стаття присвячена вивченню художньо-публіцистичного жанру авторської колонки як різновиду есею. На матеріалах української суспільно-політичної преси аналізуються типологічні особливості авторської колонки та її місце у систем і ...
124639
  Шутяк Л.М. Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua .ua і Погляди ТСН.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано поняття авторської колонки, її характерні особливості та мовностилістич ні засоби. Зроблено загальний огляд сучасної колумністики в Україні. Реалізовано спробу розглянути колонку в жанровому полі "нового журналізму". ...
124640
  Даниліна О. Авторська колонка як метажанровий різновид документалістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
124641
  Шпак О. Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій / О. Шпак, Г. Романова, О. Варецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 17-24. – ISSN 2308-4634


  Ключовими ідеями концепції визначено суб’єктно-продуктивне навчання студентів і підвищення кваліфікації викладачів та урахування в ході виучки стилів викладачів, які викликають варіативність процесу проектування.
124642
  Барчан В. Авторська концепція самовияву національної інтелігенції в умовах історичного буття України в повісті "Старший боярин" Т. Осьмачки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 16-22. – (Філологія ; Вип. 16)
124643
  Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія : (на матеріалі англомовної та французької україніки) / В.В. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 254-282. – ISBN 966-599-189-2
124644
  Матвієнко О.В. Авторська лялька в сучасній Україні як мистецький феномен / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 2226-0285


  У статті розглянуто авторську ляльку як мистецький феномен. Наголошено на актуалізації феномену ляльки, виявлено суперечності у процесах дизайну авторської ляльки у соціокультурному просторі України. Проаналізовано застосування термінів "лялька" та ...
124645
  Ковінько М.В. Авторська маска в культурологічному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 20-27


  Стаття присвячена аналізу різних аспектів маски (маска як архетип, маска як елемент цілісної структури, маска як знак, маска як концепт, маска як гра) та її конотативних значень. Особливу увагу приділено феномену авторської маски як конкретному ...
124646
  Ковінько М. Авторська маска у "Нарисах бурси" Антона Санченка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 148-159. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу особливостей авторської маски у нарисах Антона Санченка. Під маскою у роботі мається на увазі введення до тексту образу специфічного автора-персонажа, від особим якого ведеться оповідь. Філологічний експеримент під взглядом ...
124647
  Волинська О. Авторська мистецька школа Михайла Зорія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 323-327. – ISBN 978-966-2374-12-4
124648
  Саволоцька А.А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 351-357


  Наукову розвідку присвячено АМКС та особливостям її відтворення в українському та англійському перекладах на прикладі повісті Чінгіза Айтматова "Рябий собака, що біжить краєм моря" (переклад Дж.Ріордана) та роману Орхана Памука "Музей Невинності" ...
124649
  Дроботенко В.Ю. Авторська мова як прояв власної позиції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-47


  У статті розглянуто специфіку авторського мовлення як вияв власної позиції журналіста, досліджено особливості реалізації авторського "я" в репортажі та нарисі. Проаналізовано функціонування двох принципово відмінних авторських позицій: я-діяч та ...
124650
  Тріщук О.В. Авторська модальність реферативного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 91-102. – Бібліогр.: Літ.: с. 102; 10 назв


  Досліджуються мовні засоби вираження впеіненості/невпевненості, які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності. At this scientific research language tools ...
124651
  Коновалова О. Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 168-174. – ISSN 2307-2261
124652
  Ніколаєнко В. Авторська модель образу Олега в історичних романах Р.Іванченко про Давню Русь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 252-255. – ISBN 966-8110-14-5
124653
  Скальська Д.М. Авторська модель філософської антропології Дйордя Лукача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
124654
  Гудзь Л. Авторська молитва та ії роль у поезії бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъево, радуйся") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 157-161. – ISSN 2307-2261
124655
  Кучеров І.С. Авторська навчальна програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" / І.С. Кучеров, Н.В. Лебединець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39 : табл.
124656
  Деркач О.М. Авторська парадигма "вічність - історія - сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 167-172. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних підвалин творчості Іво Андрича, закрема - розгляду авторської парадигми "вічність - історія - сучасність", а також проблемі ідентифікації особистості у концептуальній картині творчості письменника. Статья ...
124657
  Кузьменко Л. Авторська передача: від задуму до втілення. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 39-45.
124658
  Воронова М.Ю. Авторська позиція і авторське "я" в політичних портретах-книгах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 57-61


  Стаття містить аналіз композиційних і мовленнєвих засобів, якими творяться авторська позиція та авторське "я" в політичних портретах-книгах, популярних нині на інформаційному ринку.
124659
  Іващенко Тетяна Авторська програма зразкового театру-студії "Світла хвиля" : пояснювальна записка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-34
124660
  Андрощук Н. Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 5-10. – ISSN 2304-9383
124661
  Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об"єктв авторського права в рекламі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36
124662
  Гнатко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту в п"єсах "Орфей спускається у пекло" Тенессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 24-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
124663
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
124664
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Бумбур Ю.М. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2009. – 193 л. – Бібліогр. : л.174-193
124665
  Забудько К.М. Авторська свідомість та авторська індивідуальність. Феномен художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 90-94. – ISBN 978-966-171-217-0
124666
  Павлишенко О. Авторська стилеметрія лексико-семантичних полів у творах англомовної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 80-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
124667
  Просалова В. Авторська стратегія і форми її вияву в тексті // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 15-20. – (Філологічні науки)
124668
  Черкас В. Авторська теза до книжки "Періодичний закон розвитку української поезії" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.69-71


  "Розвиток-зміна"творчої активності поетів у різні періоди їх діяльності.Статистичний метод досліджень
124669
  Березівська Л.Д. Авторська школа О.А. Захаренка як центр духовності й розвитку українського села (60 - 90-і рр. ХХ ст.) / Л.Д. Березівська, Н.С. Побірченко // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 402-433. – ISBN 978-966-617-234-4
124670
  Звелідовська Л. Авторська шпальта сучасного іспанського письменника Хав"єра Маріяса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 96-102


  Уперше розглядаються щотижневі есе письменника. На їх основі розкривається феномен публіцистики Х. Маріяса. It is the first time every week opinion columns of writer are researched in Ukraine. Впервые рассмотрены еженедельные эссе писателя. На их ...
124671
  Малетич Т. Авторське "я" в радіоматеріалах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 96-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 111-112; 22 поз. – ISSN 2078-1911
124672
  Щербак С.В. Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 214-217. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
124673
  Мельник О. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.57-61
124674
  Гончаренко О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М. Хвильового та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 76-82
124675
  Хараман Н.О. Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденнику" Олександра Довженка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
124676
   Авторське право : довідник. – Київа : Політвидав України, 1981. – 301 с.
124677
   Авторське право : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
124678
  Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с. – ISBN 966-326-207-9
124679
  Шевченко Оксана. Авторське право "іде наліво"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
124680
  Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318. – ISBN 978-966-301-172-1
124681
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва К. О. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224 л. – Додатки: л. 205-224. – Бібліогр.: л. 188-204
124682
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Афанасьєва К.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
124683
  Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: межі доступного // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
124684
  Приступенко Т. Авторське право і журналістика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-23. – (Журналістика ; Вип. 5)
124685
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
124686
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
124687
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
124688
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4"2003. – 2004
124689
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
124690
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6"2004. – 2005
124691
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
124692
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8"2005. – 2006
124693
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
124694
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
124695
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 11"2006. – 2007
124696
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
124697
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 13. – 2007
124698
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 14"2007. – 2008
124699
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 15. – 2008
124700
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 16. – 2008
124701
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 17"2008. – 2009
124702
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 18. – 2009
124703
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 19. – 2009
124704
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 20"2009. – 2010
124705
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 21. – 2010
124706
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 22. – 2010
124707
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / МОНУ ; Держ. департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 23"2010. – 2011
124708
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 24. – 2011
124709
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 25. – 2011
124710
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 26. – 2011
124711
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 27. – 2012
124712
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 28. – 2012
124713
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 29"2012. – 2013
124714
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 30. – 2013
124715
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 31. – 2013. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 вересня 2013 р.
124716
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 32" 2013. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 січня 2014 р.
124717
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 33. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 5 травня 2014 р.
124718
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 34. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 1 вересня 2014 р.
124719
  Солощук М. Авторське право і суміжні права (тема 4, ч.2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-60. – ISSN 1608-6422
124720
  Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and related rights in Europe / Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 290, [6] с. – Бібліогр.: с. 558-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-656-7
124721
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 563, [1] с. – Загол. обкл.: Авторське право і суміжні права. – Бібліогр.: с. 546-563 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
124722
   Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400. – ISBN 966-667-087-9
124723
   Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка. – Київ, 2000. – 112с.
124724
  Кашинцева О. Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 19-26
124725
  Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
124726
  Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 1608-6422
124727
  Іванова М. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
124728
  Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
124729
   Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні праці : збірник офіційних матеріалів. – Київа : Політвидав України, 1969. – 155 с.
124730
  Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.14-19. – ISSN 1608-6422
124731
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 14-23
124732
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 20 назв
124733
  Хаккет Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL. net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
124734
  Хакертт Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 28-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
124735
  Чурпіна Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.61-65
124736
  Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 1561-4999
124737
  Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
124738
  Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
124739
  Штефан О. Авторське право та сучасні комп"ютерні технології // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
124740
  Ганжуров Ю.С. Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 131-135. – ISSN 2077-7264


  Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права у видавничому договорі. Вивчаються варіативності тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі фахової комунікації.
124741
  Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 96-104. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
124742
  Скуленко М.І. Авторське право у США // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 186-195. – (Журналістика ; [Вип. 1])
124743
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
124744
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
124745
  Рябоконь Є.О. Авторське право як об"єкт спадкового наступництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізуються окремі проблемні питання, пов"язані з переходом прав померлого автора та його спадкоємців, пропонуються шляхи їх подолання.
124746
  Дроздова А.В. Авторське редагування в системі літературно-критичної думки XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 164-168


  У статті окреслюється проблема запровадження до едитологічних навчальних дисциплін предмета з теорії та методики авторського редагування, зроблено спроби описати природу саморедагування, спираючись на основні напрями літературно-критичної думки XX ...
124747
  Дроздова А.В. Авторське редагування заголовків малих жанрових форм у творчій майстерні О. Гончара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Мета даної статті - розкрити особливості авторського редагування заголовків малих жанрових форм у творчості О. Гончара
124748
  Семісенко А.О. Авторське редагування Павлом Тичиною перекладних поетичних текстів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-133. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми едитології - авторського редагування. На основі вивчення архівних матеріалів, рукописів, машинописних варіантів віршів П. Тичини порушуються проблеми редагування поетичних текстів, висвітлюється ...
124749
  Дроздова А.В. Авторське редагування художніх творів у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 177-179


  У статті зроблена спроба показати місце авторського редагування в системі соціальних комунікацій, обгрунтувати соціальну зорієнтованість усіх ланок саморедагування в структурі художніх комунікацій. In the article it is made the attempt to show a place ...
124750
  Дроздова А.В. Авторське редагування художнього твору у вимірах соціальних комунікацій: майстерня Олеся Гончара / Дроздова Альона Василівна ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-617-509-332-0
124751
  Дроздова А.В. Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на основі соціально-комунікативного підходу обґрунтовано природу авторських правок як категорії, що наділена феноменом універсальної прагматики; з"ясовано ефективність унесення Олесем Гончаром авторських правок до роману "Собор" (1968) за ...
124752
  Коржовська О. Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 101-106. – ISSN 2307-2261
124753
  Цепа О. Авторське самоочікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
124754
  Власенко Л.В. Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 85-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
124755
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 12 назв
124756
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224 л. – Бібліогр. : л.191-224
124757
  Стройко І. Авторський договір: поняття, умови, форма // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-82.
124758
  Макуха М.В. Авторський колектив часопису "Друкарство" як чинник успіху видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 138-142


  Досліджено авторський колектив, який мав значний вплив на видавничо-поліграфічну галузь України загалом та став типоформувальним чинником журналу "Друкарство". It is explored the authors" collective which had a considerable influence on the ...
124759
  Шульженко Ю. Авторський метатекст як засіб об"єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 466-478


  У статті розглядається авторська картина світу Дж. Фаулза,відображена в його ранніх романах "Колекціонер" та "Маг" крізь призму авторського Метатексту, характерного як для творчості письменника, так і для постмодернізму в цілому. Виділяються рівні ...
124760
  Михайленко В.В. Авторський модус у структурі дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 95--97. – ISSN 1729-360Х
124761
  Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-62.
124762
  Петліна Н.Д. Авторський новотвір як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 152-156
124763
  Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
124764
  Гладир Ю. Авторський стиль публіцистики Івана Драча (лексичний рівень) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 54-60


  У статті розглядається проблема авторського стилю публіцистики І. Драча на лексичному рівні. Увага зосереджується на таких найбільш часто вживаних критиком лексичних засобах виразності мовлення, як тропи, оказіоналізми, антоніми та фразеологізми. В ...
124765
  Артемова Л.В. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais", "El Mundo") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 6-10. – ISBN 978-966-581-885-4
124766
  Анисимова О.А. Авторський стиль та рекурсивна структура речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються та уточнюються формальні числові параметри, які можуть давати детальну та уніфіковану характеристику складних речень. Дається оглад методики отримання лінейних партитур склданих речень. Також автором пропонується евристичний ...
124767
  Зайцева К.В. Авторський текст і цензура (на матеріалі творчості А. Дімарова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 166-170
124768
  Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. – Львів, 1990. – 197с.
124769
  Поліщук О.Г. Авторські ад"єктивні композити в українській поезії ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 111-113. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
124770
  Баранов В. Авторські виміри світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Про поезію Валерія Гужви.
124771
  Шубін Р.М. Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C.467-474


  У статті досліджено відтворення авторських засобів зображення навколишнього світу на матеріалі перекладів творів Умберто Еко. В статье исследованы способы воспроизведения авторских средств описания окружающего мира на материале переводов произведений ...
124772
  Зозуля О.А. Авторські інновації як лінгвістичний експеремент // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 213-217
124773
  Горська Н. Авторські інскрипти на книгах М.Ф. Берлинського та М.О. Максимовича (з колекції Національної історичної бібліотеки України) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-95419-8-7
124774
  Рогозянська Т. Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 171-177. – ISSN 2307-2261
124775
  Просалова В. Авторські історії української літератури в першій половині XX ст.: тенденції, проблеми, здобутки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 50-58. – ISBN 978-966-171-312-2
124776
  Казьмир З.О. Авторські коментарі у текстах художньої літератури як своєрідне відображення культурної картини світу автора // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 255-258. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
124777
  Ковінько М.В. Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 31-37


  Стаття присвячена аналізу специфіки авторської маски у збірці оповідань Володимира Діброви "Чайні замальовки". Маска розглядається як інструмент, що використовується автором-творцем для формування суб"єктивної наративної свідомості з метою створення ...
124778
  Метелюк І. Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії XX-XXI сторіч: лексикографічна інтерпретація // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
124779
  Хмельовська О.Ю. Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 166-169


  Статтю присвячено аналізові авторських неологізмів, виділено їхні ознаки на основі опрацювання книг сучасних українських літераторів. Зроблено спробу класифікувати нові слова, з"ясувати основні тенденції у їх творенні та зрозуміти вплив, який вони ...
124780
  Петришин Д.В. Авторські неологізми Хосе Ортеги-і-Гассета та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 336-343


  У статті розглядаються основні способи утворення авторських неологізмів у творі Хосе Ортеги-і-Гассета "Бунт мас" та шляхи їх відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются основные способы образования авторских неологизмов в ...
124781
  Дюндик О.А. Авторські неологізми, об"єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-66. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто авторські неологізми з роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського, об"єднані семою "політика". Висвітлено деякі закономірності творення нових авторських слів, вибудувано словотвірні ланцюжки, об"єднані спільною семантикою, простежено ...
124782
  Вокальчук Г. Авторські новотвори молодомузівців з лексикографічного погляду (частотний аналіз) / Г. Вокальчук, Т. Мамчич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
124783
  Качан І. Авторські новотвори та художній стиль письма Бориса Віана // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 33-38
124784
  Лук"янченко М. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі "Нудота" Ж.-П. Сартра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 106-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
124785
  Пилипко М.В. Авторські права в умовах сьогодення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 109-113
124786
  Стисло Н.В. Авторські права на мультимедійні продукти // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 121-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
124787
  Субота Н. Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту / Н. Субота, А. Нечипоренко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-18. – ISSN 1608-6422
124788
  Мусієнко П. Авторські права як об"єкти відносин, пов"язаних з Інтернетом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
124789
   Авторські праці народних депутатів України : Бібліографічний покажчик. – Київ : Апарат ВРУ
N 35(331). – 2001. – 22с.
124790
  Бодіна-Дячок Авторські присвяти М.І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 86-96
124791
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці / Л.Б. Хавкіна. – Х., 1947. – 55с.
124792
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – М., 1936. – 28с.
124793
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х., 1941. – 48с.
124794
  Криницька О. Авторські телепередачи: типологія та роль ключових фаз // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 182-187


  У статті аналізуються аспекти змістового оформлення початку і закінчення телевізійних програм та їх вплив на аудиторію. Aleksandra Krynytska. Author"s TV programs: typology and role of key phrases. The author analysis the important aspects of the ...
124795
  Полякова Т. Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 94-100. – ISSN 1682-3540
124796
  Погребняк Г. Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-83. – ISSN 1728-6875
124797
  Рикун В.А. Авторські фразеологізми із компонентом життя/смерть у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"й / В.А. Рикун, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; вип. 8)
124798
  Зорівчак Р.П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних перекладів творів Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 68-72. – ISBN 966-581-295-5
124799
  Гончарук О. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 21-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
124800
  Звелідовська Л. Авторські шпальти письменників: патент на власну думку // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 131-137


  У статті зроблено загальний аналіз авторських шпальт письменників-колумністів сучасної Іспанії: Хав"єра Маріяса, Артуро Переса-Реверте та Роси Монтеро. Вперше досліджено деякі статті за 2000-2009 роки мовою оригіналу. The article provides ...
124801
  Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 105-108
124802
  Крымова С. Авторы в авторитете. Создатели интеллектуальной собственности должны быть в центре внимания законодателей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Ситуация осложняется тем, что интеллектуальную собственность в стране создает государство, поскольку подавляющее большинство расходов на инновационные исследования идет из бюджета. Директор департамента Минобрнауки Александр Наумов сообщил, что если ...
124803
  Смертин А.Н. Авторы сборника "Вехи" о политико-правовом развитии России в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
124804
   Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации : Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и кноиготорговых организаций. – Москва : Либерея, 2002. – 304с. – ISBN 5-85129-156-7
124805
  Ханенко Г. Авторынок-2012. Как это может быть // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 21-22. – ISSN 1606-3732
124806
  Печуркин Н.С. Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1973. – 64с.
124807
  Кернер Б.С. Автосолитоны / Б.С. Кернер, В.В. Осипов. – М., 1991. – 197с.
124808
  Вивье К. Автостоп / К. Вивье. – Москва, 1984. – 144с.
124809
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 56-68 : Фото.Карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
124810
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 3 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
124811
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 4 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 62-72 : Фото.Карти. – ISSN 1029-5828
124812
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 5 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 48-60 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1029-5828
124813
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 6 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 66-79 : Фото. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1029-5828
124814
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 7 : Озеро Титикака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
124815
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 8 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 60-72 : Іл. Карта. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
124816
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 9 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 62-70 : Іл., карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
124817
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 10 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-72 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
124818
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 11 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-84 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
124819
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 12 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-110 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
124820
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 13 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 60-68 : Іл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1029-5828
124821
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 14 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-76 : Іл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
124822
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 15 : Экспедиция // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 60-72 : Іл., карти. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
124823
  Смоляр Ігор Автостопом із Києва до Магадана // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111 : фото
124824
  Митрохин В.В. Автостоянка / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1985. – 208с.
124825
  Березінський В.К. Автострада : поезії / В.К. Березінський. – Київ : Дніпро, 1981. – 154 с.
124826
   Автостроители. – Москва : Знание, 1986. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
124827
  Цехмейструк М. Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 293-296
124828
  Саєнко В.П. Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
124829
   Автотехническая экспертиза / В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко; В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко ; ЦНИИ судеб. эксперт. Юрид. комиссия при Сов. Мин. РСФСР ; науч.-техн. ред. В.А. Бекасов. – Москва : Юрид. лит., 1967. – 255 с.
124830
  Овруцкий И.Я. Автотехническая экспертиза на предварительном следствии (по материалам Таджикской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Овруцкий И.Я.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – Душанбе, 1967. – 20л.
124831
  Сигаев А.В. Автотранспорт и планировка городов / А.В. Сигаев. – Москва, 1972. – 223 с.
124832
  Мотин И.А. Автотранспорт Украины в пятилетке / И.А. Мотин. – К, 1976. – 72с.
124833
  Костюченко Л.М. Автотранспортне право : Перевезення пасажирів. Перевезення вантажів. Безпека дорожнього руху. Міжнародні перевезення / Л.М. Костюченко, М.Р. Наапетян. – Київ : Техніка, 2006. – 352с. – ISBN 966-575-158-1
124834
  Карпечкін Г.Я. Автотранспортні засоби як предмет договору лізингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114.
124835
  Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР / А.П. Плешков. – М., 1980. – 176 с.
124836
  Михайлов Н.И. Автотранспортные объединения: правовая организация / Н.И. Михайлов. – Иркутск, 1985. – 117с.
124837
  Глистин В.К. Автотранспортные преступления / В.К. Глистин, Б.Е. Боровский. – Л, 1969. – 134с.
124838
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления / Б.А. Куринов. – Москва, 1970. – 223с.
124839
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления: Квалификация и ответственность / Б.А. Куринов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 206с.
124840
   Автотранспортные происшествия и их расследование / Б.А. Алексеев, Н.С. Алексеев, Б.Е. Боровский, Л.Н. Гаврилов, А.А. Гусев, А.Р. Денькоский; Алексеев Б.А. [и др.] ; под ред. И.С. Алексеева, И.Х. Максутова ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Москва : Юрид. лит., 1962. – 314 с.
124841
  Зуев Сергей Автотранспортный водоворот // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 20-22 : фото
124842
  Рохлин Александр Автотриллер : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 190-191 : Іл. – ISSN 1029-5828
124843
  Остапченко Л.І. Автофосфорилювання cGMP-залежних протеїнкіназ із лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджена здатність cGMP-залежної протеїнкінази, виділеної із селезінки щурів до автофосфорилювання. Показано, що процес автофосфорилювання cGMP-залежного ферменту триває довше порівняно з cАMP-залежним, при цьому фосформа не є просто медіатором ...
124844
  Мирошнеченко Л.С. Автофотоэлектронная эмисия из высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошнеченко Л.С.; АН УССР. Ин-т физики, 1967. – 11л.
124845
  Бундза Б.П. Автофотоэлектронная эмиссия из высокоомного р-тица кремния : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бундза Б. П.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1980. – 22л.
124846
  Мирошниченко Л.С. Автофотоэлектронная эмиссия на высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошниченко Л.С.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 11л.
124847
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Милорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
124848
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
124849
  Босенко Я.Ф. Автошляхами України : путівник-довідник / Я.Ф. Босенко. – Київ : Реклама, 1970. – 376с.
124850
  Сюткин Н.Н. Автоэлектронная микроскопия стареющих бинарных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюткин Н.Н.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 13л.
124851
  Елинсон М.И. Автоэлектронная эмиссия / М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 272с.
124852
  Иванов В.Г. Автоэлектронная эмиссия германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Иванов В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
124853
  Пинскер Л. Автоэмансипация = Die Autoemancipation : призыв русского еврея к своим соплеменникам / Лев Пинскер // Еврейское государство : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Т. Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – С. 141-187. – ISBN 978-5-7516-0758-6
124854
  Пинскер Лев Автоэмансипация
124855
  Шредник В.Н. Автоэмиссионная микроскопия металлопленочных покрытий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шредник В.Н. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1965. – 21с. – Бібліогр.:с.19-21
124856
  Королев Ю.Д. Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде / Ю.Д. Королев, Г.А. Месяц. – Новосибирск : Наука, 1982. – 255 с.
124857
  Галкин И.С. Автро-Венгрия / И.С. Галкин. – Москва, 1949. – 36с.
124858
  Іванченко О. Автура газети "Рада" // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 39-47.
124859
  Іванченко О.Р. Автура газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 24-28


  У статті йдеться про кореспондентів і дописувачів, штатних і позаштатних співробітників газети "Рада", які формували рубрики і шпальти щоденника під справжніми чи вигаданими іменами (розшифровуються деякі псевдоніми, криптоніми) The article deals ...
124860
  Плехова І. Автура книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено наукові зацікавлення авторів часопису "Українська книга", висвітлено питання співпраці українських книгознавців та галицького часопису щодо вивчення актуальних питань розвитку видавничої справи. In the article it"s explored the ...
124861
  Липский В. Автюковские потешки : проза: юмористические рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 137-141. – ISSN 0027-8238
124862
  Мирошниченко Л.І. Авфіксація і субстантивація як топологічно характерні способи словотворення в німецькій та українській мовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 68-72. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
124863
  Лагунова О. Аг. Кримський - дослідник етнографії Лівану // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 44-45
124864
  Семироль А. Ага! : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-59. – ISSN 1727-5903
124865
   Агальцевой Надежде Алексеевне - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 59 : фото. – ISSN 0016-7126
124866
  Поліщук О. Агапій Гончаренко - першовідкривач англомовної шевченкіани // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 34-38


  Гончаренко Агапій Онуфрійович (1832-1916) - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
124867
  Нахуцришвили И.Г. Агарикальные грибы Грузии / И.Г. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1975. – 212с.
124868
  Вассер С.П. Агариковые грибы СССР / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1985. – 184с.
124869
  Перова Нина Васильевна Агариковые грибы южной тайги в Томской области : Автореф... канд. биол.наук: 05.00.05 / Перова Нина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
124870
  Самгина Д.И. Агариковые грибы. / Д.И. Самгина. – Алма-Ата, 1981. – 13-237с.
124871
  Васильева Л.Н. Агариковые шляпочные грибы / Л.Н. Васильева. – Ленинград : Наука, 1973. – 331с.
124872
  Андреева Л.А. Агароид и его применение при изготовлении некоторых лекарственных форм и препаратов : Автореф... канд. фармацевтическихнаук: / Андреева Л.А.; ХГФИ. – Х., 1967. – 20л.
124873
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
1. – 1990. – 796с.
124874
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
2. – 1990. – 654с.
124875
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
3. – 1990. – 685с.
124876
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
4. – 1990. – 714с.
124877
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
1. – 1992. – 300 с.
124878
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00643-5
Т.2. – 1992. – 299 с.
124879
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
3. – 1993. – 302 с.
124880
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00645-1
Т.4 : ч.12-14. – 1993. – 303 с.
124881
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00578-1
Т.5 : ч. 15-16. – 1993. – 318 с.
124882
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00646-X
Т.6 : Ч.16. – 1993. – 304 с.
124883
   Агат. – ***. – Свердловск
***. – 1982. – 160с.
124884
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в "как будто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 86-105. – ISSN 1812-867Х
124885
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в какбудто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 78-95. – ISSN 1812-867Х
124886
  Дець Н.С. Агата Крісті - всесвітньо відома "королева детективу" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 6. – С. 58-61
124887
  Орлик П.І. Агата Турчинська / П.І. Орлик. – К., 1981. – 136с.
124888
  Шокало О.А. Агатангел Кримський - дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському грунті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 1608-0599
124889
  Гирич І. Агатангел Кримський - засновник українського сходознавства // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-56.
124890
  Довбня Л. Агатангел Кримський - подвижник української мовознавчої науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 57-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
124891
  Будний В. Агатангел Кримський - поліглот світового класу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-98. – ISBN 978-966-518-485-0
124892
  Лук"янчук Г. Агатангел Кримський - постать справді дивовижна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 9


  До 145-річчя Агатангела Юхимовича Кримського в Національному музеї літератури України відбулася презентація експонатів з архівів інституту Літератури та самого музею, присвячених життю і творчості видатного діяча української і світової культури. Захід ...
124893
   Агатангел Кримський - творець та інтерпретатор літератури : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 80с. – ISBN 5-778-8832-5
124894
  Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та письменник : худож.-докум. повість для дітей / Євген Білоусов ; [худож. Володимир Пащенко]. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 277, [3] с. : іл., портр. – (Серія книжок Євгена Білоусова "Відомі та знамениті"). – ISBN 978-966-584-059-6
124895
  Бабишкін О.К. Агатангел Кримський : [літературний портрет] / Олег Бабишкін. – Київ : Вид-во художньої літератури, 1967. – 114 с.
124896
  Чабан А.Ю. Агатангел Кримський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 104-108.
124897
  Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, Федунович-Швед // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
124898
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та "Энциклопедический словарь" Брокгауза-Єфрона // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – С. 37-44.


  Хазар каганат, Хазарія (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами
124899
  Дикун Х. Агатангел Кримський та Іван Франко: дискусії про перську літературу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 146-154. – ISSN 0130-528Х


  З"ясовано окремі малодосліджені сторінки життя та наукової й літературної діялності А. Кримського.
124900
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х рр. XX ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-56. – ISSN 1608-0599
124901
  Лопушинський І. Агатангел Кримський та Омелян Пріцак: дві долі - учителя й учня // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 119-126. – ISBN 978-966-2133-57-3
124902
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 1608-0599
124903
   Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; [відп. ред. вип.: Василюк О.Д., Кочубей Ю.М., Цишанкова Е.Г. ; передм.: Василюк О.Д. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2006. – 563, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 547-560. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 966-8518-60-8
124904
  Павличко С. Агатангел Кримський: політичний українець, арабіст і потенційна гей-ікона // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 9/10 (131/132). – C. 74-75
124905
  Астапенко Ігор. Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 7 (89)
124906
  Новожилов О.А. Агатовый ручей: рассказы / О.А. Новожилов. – Минск, 1981. – 191с.
124907
  Годовиков А.А. Агаты / А.А. Годовиков, О.И. Рипинен, С.Г. Моторин. – Москва : Недра, 1987. – 368с.
124908
  Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский / К.И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 192 с.
124909
  Федоров П.И. Агафон с Большой Волги / П.И. Федоров. – Москва, 1967. – 352с.
124910
  Антонов Н.Г. Агафонов Петрович / Н.Г. Антонов. – Москва, 1963. – 205с.
124911
  Бараусов В. Агафья Леонова / В. Бараусов. – Ленинград : ЛОИЗ, 1934. – 119 с.
124912
  Алексеева Л.В. Агглютинирующие фораминиферы нижнемеловых отложений Западной Туркмении / Л.В. Алексеева; АН СССР, Министерство нефтедобывающей промышленности СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1972. – 64с.
124913
  Маслун Нинель Владимировна Агглютинирующие фораминиферы нижнетретичных отложений внутренней зоны Предкарпатского прогиба и их значение для выяснения условий осадкообразования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Маслун Нинель Владимировна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 26л.
124914
  Бахревский В.А. Агей. Повесть с двумя предисловиями, но без конца / В.А. Бахревский. – М, 1988. – 78с.
124915
   Агенства - лидеры по продаже авиабилетов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9 : Фото
124916
  Бабінова О. Агенства регіонального розвитку: європейський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-118.
124917
  Іваненко Ю. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-18 : табл., рис.
124918
  Фрейнкман Л. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа / Л. Фрейнкман, А. Яковлев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 18-39. – ISSN 0042-8736
124919
  Неправська Наталія Агент-рятівник: краш-тест для туриста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
124920
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
124921
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
124922
  Сонина Е. Агент - доцент? Работу по зарубежным грантам могут посчитать изменой // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 марта (№ 12). – С. 4


  Вузы и научные организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политикой, могут подпасть под Закон об иностранных агентах. Это произойдет в случае, если государство поддержит инициативу, представленную в докладе “Методы и технологии ...
124923
  Флеминг Я. Агент 007 : [Романы: Перевод] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. – ISBN 5-85013-001-2
[Т. 1] : Казино "Руаяль". Мунрейкер. Бриллианты вечны. – 1992. – 397с.
124924
  Флеминг Я. Агент 007 : [Пер. с англ.] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. Спас. – ISBN 5-85013-003-09
[Т. 2] : Из России с любовью. Человек с золотым пистолетом. – 1992. – 384с.
124925
  Струмп-Войткевич Агент № 1. Героич. биография. / Струмп-Войткевич. – М., 1969. – 304с.
124926
  Беркеші А. Агент №13 : роман / А. Беркеші. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 290с.
124927
  Владимиров В. Агент Абвера. / В. Владимиров, Л. Суслов. – Рига, 1968. – 221с.
124928
  Сименон Ж. Агент Ж-7 / Ж. Сименон. – М, 1991. – 80с.
124929
  Окулов А. Агент Манфред : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0321-1878
124930
  Свиридов Т. Агент Омега-корпуса // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
124931
  Филатов А.П. Агент угро. / А.П. Филатов. – Архангельск, 1969. – 190с.
124932
  Птахів Семен Агенте, стережися: візові шахраї! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
124933
  Міщенко О. Агенти гендерної соціалізації дошкільників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Гендерна соціалізація дошкільників є одночасно складною і дуже важливою проблемою, від її вирішення залежить майбутнє кожної дитини. Гендерні ролі, які людина засвоює в дитинстві, впливають на кожну людину, на кожну сім"ю, на все суспільство. Gender ...
124934
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
124935
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
124936
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 293л. + Додатки: л.243-293. – Бібліогр.: л.210-242
124937
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
124938
  Чорноус Г. Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 41-47. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему побудови моделі ефективної інформаційної системи управління суб"єктами економіки, яка відповідає провідним тенденціям сучасного економічного розвитку. Проаналізовано наявну програмно-технологічну базу для підтримки ...
124939
  Анісімова Л.А. Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці / Л.А. Анісімова, М.М. Глибовець, М. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 77-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій для моделювання ринкових економічних процесів. Перспективність підходу демонструється на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the article base approaches of ...
124940
  Куценко О. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів / О. Куценко, Л. Берлянд, А. Горбачик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проект спрямований на з"ясування пізнавальної корисності агентно-культурної соціологічної моделі радикалізації соціокультурних середовищ мігрантів на Заході (ACSMR). Інтерпретація радикалізаціїis основана на дослідницьких здобутках М.Сейджмена ...
124941
  Чорноус Г.О. Агентно-орієнтована інтелектуальна система діагностики стану підприємства // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 189-192
124942
  Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки: особливості, переваги і недоліки // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 41-52. – ISSN 2409-8876
124943
  Симчич М. Агентом НКВС був священник. На сповіді випитував жінок, чи не приховують повстанців / текст: Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 32 (335), 25 серпня 2016. – С. 40-43


  Командувач сотнею Української Повстанської Армії Мирослав Симчич 35 років провів у неволі.
124944
  Попов Д.П. Агентские соглашения в международном торговом судоходстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Попов Д.П.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. граждан. права и процесса. – Москва, 1974. – 22л.
124945
  Белоусова Маргарита Агентский договор и законодательство : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38
124946
  Карпець С.П. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід, практика становлення та перспективи розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 131-136.
124947
  Самуйлов С.М. Агентство по международному развитию : перенацеливание на "продвижение демократии" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0321-2068


  Допомога іншим державам США в боротьбі з бідністю. Агентство по міжнародному розвитку (АМР)
124948
  Птахів Семен Агентський бізнес у крутому піке // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
124949
  Зельдіна О. Агентський договір у сфері господарювання / О. Зельдіна, Т. Тодуа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
124950
  Дрішлюк А. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.37-40
124951
  Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
124952
  Птахів Семен Агентські продажі: підвищуємо лояльність клієнтів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
124953
  Мірошниченко Н. Агентування судна в порту / Н. Мірошниченко, О. Чеботаренко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 квітня (№ 16)


  "... Окремі особливості правового регулювання портових відносин ".
124954
  Сервецький І. Агентура іноземної держави - поняття, зміст та суспільна небезпека / І. Сервецький, І. Дулкай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються поняття та зміст агентури іноземної держави. Окремо досліджуються питання суспільної небезпеки агентури іноземної держави. В статье рассматриваются понятие и содержание агентуры иностранного государства. Отдельно исследуются ...
124955
  Михайлов Б.Я. Агентура Уолл-стрита в конгрессе производственных профсоюзов США. / Б.Я. Михайлов. – М., 1951. – 136с.
124956
  Погорецький М. Агентурна робота федеральних правоохоронних органів США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів / М. Погорецький, І. Смирнова // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 101-106.
124957
  Підюков П.П. Агентурні операції (таємні розслідування) в системі негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених проектом нового КПК України, та їх міжнародно-правова регламентація / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 87-89. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Про М.А. Погорецького. - С. 88.
124958
  Калкутіна Н.В. Агентурно-оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 40-43. – ISSN 2076-1554
124959
  Самойлов Юрий Агенты - отели: конфликт интересов или перспективное партнерство : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
124960
  Горелышева А. Агенты будущего : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 1727-5903
124961
  Селезнева Л. Агенты влияния. За что им платят? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-72.
124962
   Агенты принимают Amadeus Reissue Script // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
124963
  Усенко Таисия Агенты против уравниловки : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
124964
  Амир М. Агидель : повесть и рассказы / М. Амир; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1948. – 227 с.
124965
  Амир М. Агидель / М. Амир. – Казань, 1951. – 176с.
124966
  Амир М. Агидель : повести / М. Амир. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1984. – 384 с.
124967
  Потапов В.М. Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г.П. Федотова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 91-96. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
124968
   Агитатор в колхозной бригаде. – М., 1943. – 92с.
124969
  Яковлев П. Агитатор на избирательном участке / П. Яковлев. – Курск, 1939. – 24с.
124970
  Вострышев И.В. Агитатор на избиратльном участке / И.В. Вострышев. – Москва, 1939. – 40с.
124971
   Агитатор, политинформатор, докладчик. – М., 1978. – 190с.
124972
   Агитатор, политинформатор, докладчик. – М.
3. – 1983. – 175с.
124973
   Агитатору о выборах в Верховный Совет СССР. – Киров, 1945. – 88с.
124974
  Кузнецов А.С. Агитаторы в борьбе за повышение производительности труда / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1955. – 84с.
124975
  Некрасов Т. Агитаторы на селе / Т. Некрасов. – Ростов, 1946. – 40с.
124976
  Горячева В.М. Агитацинно-пропагандистская работа партийных организаций тыла в годы ВОВ (1941-1945гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Горячева В. М.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
124977
   Агитационная литература русских революционных народников. – Ленинград : Наука, 1970. – 500с.
124978
  Калашников К. Агитационная работа в массах. Стенограмма лекций... / К. Калашников. – М., 1948. – 47с.
124979
  Сиваков А. Агитационная работа на избирательном участке : / А. Сиваков. – М., 1950. – 40с.
124980
  Песикина Е.И. Агитационная работа партии в массах / Е.И. Песикина. – М., 1953. – 32с.
124981
  Ситников Г. Агитационно-массовая работа в полеводческой бригаде / Г. Ситников. – Пенза, 1954. – 20с.
124982
  Крук И.Е. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии по мобилизации трудящихся на выполнение четвертого пятилетнего плана в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крук И.Е.; МВО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1956. – 15л.
124983
  Пышкова Н.М. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пышкова Н.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 15л.
124984
  Троицкая А.В. Агитационно-массовая работа Московской городской партийной организации в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкая А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
124985
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Архангельск, 1946. – 51с.
124986
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрськой революции. – Москва, 1967. – 65с.
124987
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – М., 1971. – 224с.
124988
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва, 1979. – 23с.
124989
   Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. – Москва : Искусство, 1984. – 290 с.
124990
  Быков В.В. Агитационно-оформительное искусство. Материалы и техника / В.В. Быков. – Москва : Плакат, 1978. – 94 с.
124991
  Рацицинов Владимир Александрович Агитационно-пропагандистская деятельность партии на селе в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рацицинов Владимир Александрович; МГУ. – М., 1977. – 24л.
124992
  Катков Н.Ф. Агитационно-пропагандистская работа большевиков в войсках и тылу белогвардейцев в период 1918-1920 гг. / Н.Ф. Катков. – Л, 1977. – 168с.
124993
   Агитационно-пропагандистская работа в связи с выборами в Верховный Совет СССР. – М., 1946. – 56с.
124994
  Потапов И.А. Агитационно-пропагандистская работа Коммунистической партии в годы гражданской войны / И.А. Потапов. – Волгоград, 1967. – 56с.
124995
   Агитационно-пропагандистская работа КПСС в период Великой Отечественной войны. – Горький, 1985. – 159с.
124996
  Малкин Борис Гутманович Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской организации КПСС в период героической обороны города (июнь 1941 - январь 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкин Борис Гутманович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 22л.
124997
  Козина Н.С. Агитационно-пропагандистская работа Саратовской городской партийной организации в период третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козина Н.С.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 20л.
124998
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада / А.И. Лютер. – М., 1957. – 93с.
124999
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада колхозного клуба / А.И. Лютер. – М., 1955. – 52с.
125000
   Агитационный фарфор / [сост. и авт вступ. ст. Т. Сысоева ; фотосъемка С. Тартаковского]. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 248 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Художественные коллекции пермских музеев). – ISBN 5-7625-0066-7
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,