Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1227001
  Гавриленко І. Соціальні ( історичні ) рухи в контексті соціологічних підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.54-63
1227002
  Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі... // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 20-37. – ISSN 0130-5247
1227003
  Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 213 арк. – Додатки: арк. 208-213. – Бібліогр.: арк. 183-207
1227004
  Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1227005
  Футенко О.І. Соціальні аспекти бюджетного дефіциту України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 331-340. – ISSN 2308-1988
1227006
  Казьмирчук Г.Д. Соціальні аспекти в житті й діяльності притчу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці XVIII - на початку XX ст. / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 6-30. – ISBN 978-966-581-930-1
1227007
  Круцевич Т.Ю. Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад / Т.Ю. Круцевич, І.О. Когут, С.П. Применко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 5-10. – ISSN 2220-7481


  Мета дослідження - підвищення рівня соціальної адаптації атлетів спеціальних Олімпіад на підставі визначення особливостей ставлення до них студентської молоді України. Використано матеріали досліджень, проведених у Медичному коледжі ім. Гаврося, ...
1227008
  Осетрова О.О. Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 11-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
1227009
  Перевязка Г.О. Соціальні аспекти грошової культури сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – с. 113-116. – ISSN 2077-1800
1227010
  Лазарович М.В. Соціальні аспекти діяльності українських січових стрільців серед населення України під час Першої світової війни // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 164-174. – ISBN 978-966-668-405-2
1227011
  Єджейчак Грегорі Соціальні аспекти економічних програм, впровадженню яких в Україні сприяє Світовий банк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 380-386
1227012
  Павлюк А.В. Соціальні аспекти економічних процесів ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 190-196. – ISSN 2220-1394
1227013
  Дахнова О.Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 245-252


  Досліджено теоретико-методологічні засади економічної безпеки держави та розроблена схема категорії "економічна безпека".
1227014
  Земляний М.Г. Соціальні аспекти енергетичної політики та енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 140-145. – ISSN 2306-5664
1227015
  Янковська Л.А. Соціальні аспекти організаційної культури / Л.А. Янковська, Б.Й. Шургот, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-138. – ISSN 0321-0499
1227016
   Соціальні аспекти податкової політики : монографія / [Іванов Ю.Б. та ін. ; за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-290. – ISBN 978-966-676-452-5
1227017
  Деревінський В.Ф. Соціальні аспекти політики енергозбереження // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 113-120. – ISBN 978-966-668-405-2
1227018
  Пендерецький О.В. Соціальні аспекти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1227019
  Лещук Г.В. Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 165-167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1227020
  Бойчук І.В. Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави / І.В. Бойчук, М.В. Вінічук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – C. 12-28. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1227021
  Шеліхова В.В. Соціальні аспекти селянських промислів підросійської України у пореформенний період (друга половина XIX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 49-53. – ISBN 978-966-581-772-1
1227022
  Васильєв Олександр Соціальні аспекти сучасного праволславного чернечого аскетизму // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
1227023
  Гук І. Соціальні аспекти українського антропонімікону 16 - 18 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 47-52. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1227024
  Пивовар С. Соціальні аспекти української державності в радянській історіографії: між ідеологією та наукою // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 125-137. – ISBN 966-95788-6-8
1227025
  Волкова С.М. Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х - 30-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 119-127. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1227026
  Марченко Г.В. Соціальні аспекти функціонування вищої освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У пропонованій статті автор розкриває соціальні аспекти функціонування системи вищої освіти в одній з провідних країн світу – Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на тих особливостях, які становлять специфіку американської вищої школи, і які ...
1227027
  Корецька-Гармаш Соціальні аспекти функціонування неформальної економіки в українських реаліях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 76-84. – ISSN 2221-8440
1227028
  Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 13-18
1227029
  Надрага В.І. Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 43-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1227030
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 173-190
1227031
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1227032
  Сірий Є. Соціальні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 240-246


  Досліджується теоретичний та практично-прикладний аспект соціальної відповідальності підприємництва як характер його соціальної ролі і її особливості, система відносин, заснованих на комплексі зобов’язань перед суспільством і державою. Исследуется ...
1227033
  Ланговой В.О. Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1227034
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 4 (15). – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227035
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 6 (17). – 2014. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227036
  Калініна С.П. Соціальні виміри трансформації міжнародних економічних відносин: трудоресурсний аспект / С.П. Калініна, Л.П. Давидюк // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1227037
  Сербіна А. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам: огляд змін до законодавства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 44-49
1227038
  Моплевська В.М. Соціальні відносини з позиції статусно-рольової взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1227039
  Малахова А. Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 250-255


  Статтю присвячено аналізу національно-культурних особливостей мовного етикету в японській мові. Розглянуто використання займенників та термінів спорідненості при спілкуванні японською мовою. Статья посвящена анализу национально-культурных ...
1227040
  Яфінович Е.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 180-186
1227041
  Горин В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 69-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
1227042
  Горенко О.М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика : монографія / Олег Горенко; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 376с. – ISBN 966-02-2722-1
1227043
  Суховершко Г.В. Соціальні горизонти села / Г.В. Суховершко. – К, 1983. – 103с.
1227044
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.188-201
1227045
  Герман Л.Т. Соціальні детермінати та структурні вектори економічного розвитку України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 125-129. – ISSN 2071-4653
1227046
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1227047
  Вигівська О. Соціальні долі солдатських дітей-кантоністів на Волині першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 17-22
1227048
  Живага О.В. Соціальні ефекти і ризики біотехнололгічної революції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 38-44. – ISSN 0374-3896


  Досліджено історію появи і розповсюдження генно-модифікованих організмів (ГМО) у світі.
1227049
  Паливода О.М. Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку / О.М. Паливода, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
1227050
  Кузнєцова Т.В. Соціальні заходи міжнародних ІТ-компаній на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. на 10 пунктів
1227051
  Заяць В.С. Соціальні зв"язки та проблеми нерівності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6806
1227052
  Власова О. Соціальні здібності як чинник успішної післятрудової соціалізації людини / О. Власова, Д. Коськіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена аналізу зв"язку феноменології соціальних здібностей осіб літнього віку з особливостями їх післятрудової соціалізації. Авторaми зроблено спробу позитивно охарактеризувати стадію післятрудової соціалізації особистості крізь призму ...
1227053
  Петренко-Лисак Соціальні зміни доби високих технологій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 296-297
1227054
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1227055
  Рибачук В.Л. Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 94-97. – Бібліогр.: 10 назв
1227056
  Корчовий Д.А. Соціальні і філософські корені маоїзму / Д.А. Корчовий. – Київ, 1969. – 48с.
1227057
  Краснодемська І.Й. Соціальні ідеї в творчості Ярослава Стецька // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 153-159. – ISBN 978-966-668-405-2
1227058
  Бутко М.П. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / М.П. Бутко, А.М. Ревко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-275. – ISBN 978-966-7496-69-2
1227059
  Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – С. 188-194. – ISSN 2222-4459
1227060
  Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 136-146. – ISSN 2072-9480
1227061
  Римар І.А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 165-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1227062
  Навроцький В.В. Соціальні індивіди: інформаційні, мотиваційний і соціальний рівні // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-224. – ISSN 2077-8309
1227063
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1227064
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 242с.
1227065
  Поснова Т.В. Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 138-144
1227066
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ : доповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ на Зборах київських письменників 26 березня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 12


  Сповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ Олександра Бакуменка на Зборах київських письменників 26 березня
1227067
  Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1227068
  Грішнова О.А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 167-178. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
1227069
  Небрат В.В. Соціальні інститути ринку в системі суспільних трансформацій господарства України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 84-98. – ISSN 1681-116Х
1227070
  Пеньковський С.В. Соціальні інститути удосконалення трудових ресурсів аграрних підприємств / С.В. Пеньковський, І.М. Яценко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 62-67
1227071
  Дробуш І.В. Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 50-57. – ISSN 2306-9082
1227072
  Готько О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя / О. Готько, О. Чайковська, Н. Наливайко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634
1227073
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 190-194


  У статті розглянуто групи інформаційних потреб, які можуть задовольнити соціальні інтернет-мережі як складник інформаційного простору. In the article it is considered the groups of informational requirements, which can satisfy the social networks as ...
1227074
  Білоус Ю.В. Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 356-361. – ISSN 2076-1554
1227075
  Лавринович О.А. Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 196-202. – ISSN 2413-0966


  У процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступінсть для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція ...
1227076
  Кобута С.Й. Соціальні й морально-етичні аспекти участі українських адвокатів у політичних процесах над членами ОУН у 1930-х роках // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 142-152. – ISBN 978-966-668-405-2
1227077
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Телеки М.М.; МОНУ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 208 л. – Бібліогр.: л. 180-208
1227078
  Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація ( порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
1227079
  Пипич О.А. Соціальні кола як "уявні спільноти" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 36-43
1227080
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1227081
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 427 арк. – Бібліогр.: арк. 374-427
1227082
  Курбан О.В. Соціальні комунікації в роботах українських дослідників // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 58-62


  У статті йдеться про результати дослідження соціокомунікативних процесів. Автор акцентує увагу на базовому складнику цих процесів - масовій комунікації. The article concerns the results of researching of social and communicative processes. The author ...
1227083
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т журналістики, Каф. мови засобів масової комунікації. – Львів, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 222-241. – Бібліогр.: л. 193-221
1227084
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1227085
  Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-26. – ISBN 978-966-2141-69-9
1227086
  Виходець О.М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 164-172


  Розглядаються окремі проблеми мотивації в системі соціальних комунікацій та визначаються ознаки кількісного оцінювання гуманітарних чинників.
1227087
  Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-18. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Спілкування як явище завжди виступало й виступає знаряддям, способом, формою різних процесів, поведінки, що вивчаються багатьма науками. Соціальні комунікації - це не наука, це вид соціальної (гуманітарної) інженерії, конструювання, побудови, ...
1227088
  Холод О. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "Соціальні комунікації" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 286-293. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття присвячена аналізу поняття "соціальні комунікації" в межах понятійно-категоріального апарату наукової галузі "соціальні комунікації". Автор визначає як семантику зазначеного терміна, так і суть його поняття, а також визначає основи методології ...
1227089
  Костюченко Ю. Соціальні комунікації як ресурс, або Наука та ЗМІ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1квітня (№ 56/57). – С. 14


  Відгук на публікацію "Антинаукова журналістика. Чому українські вчені змушені захищатися від наклепів" ("День" № 51/52 від 24-25 березня ц.р.)
1227090
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : навчальний посібник / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т. – [2-е вид., доп. і випр.]. – Київ : КиМУ, 2010. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-298. – ISBN 978-966-8299-59-9
1227091
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : [навч. посібник] / Олександр Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 285, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Соціальні комунікації: соціо- та психологічний аналіз. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-1585-67-5
1227092
  Верлока В. Соціальні контексти особистісної ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Европа - незавершений проект?. – С. 45-60. – ISSN 0235-7941
1227093
  Баршацька Г.Ю. Соціальні контексти становища маргіналів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
1227094
  Жабін А. Соціальні медіа в бібліотеках США / Андрій Жабін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Розглянуто типологію соціальних медіа, історію впровадження і сучасний стан у бібліотеках США. З"ясовано типи взаємодії книгозбірень у соціальних медіа. Наведено результат дослідження присутності найбільших бібліотек США у соціальних медіа. ...
1227095
  Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 219-229. – ISSN 2224-9516
1227096
  Байдарова О. Соціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження можливостей використання соціальних медіа у соціальній роботі з молоддю з особливими потребами. Проаналізовано специфіку різних видів соціальних медіа в контексті можливостей їхнього використання у практиці соціальної ...
1227097
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : до 70-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Наталія Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-333. – ISBN 978-966-2123-55-5
1227098
  Кушерський А.М. Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805
1227099
  Іванчук К.В. Соціальні медіа як ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C.16-23


  У статті розглядається конвергенція інтернет-ЗМІ із соціальним и мережами. Формується нова медіасистема, у якій взаємодіють професійна та соціальна журналістика, а нові інтерактивні канали розповсюдження новин - соціальні мережі - дозволяють подолати ...
1227100
  Сабопа А. Соціальні медіа як інструмент PR // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 225-226
1227101
  Якименко Ю. Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 501-516. – ISSN 2224-9516


  Рокрито методичні аспекти побудови системи об"єктивного оцінювання інформації соціальних мереж у процесі дослідження проблем регіонального розвитку, впливу інформації соціальних мереж на окремих індивідуумів і соціальні групи, ролі у цих процесах ...
1227102
  Шваб М.А. Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 86-90. – ISSN 2077-1800
1227103
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа як інструментарій зовнішньої політики Європейського Союзу // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 462-488. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1227104
  Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 77-81


  Досліджуються нові можливості соціальних медіа для просування бібліотек у віртуальному середовищі.
1227105
  Піпченко Н. Соціальні мережі в європейській публічній політиці // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 352-368. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1227106
  Компанцева Л.Ф. Соціальні мережі в когнитивно-прагматичному вимірі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-75. – ISSN 0027-2833
1227107
  Радченко О.М. Соціальні мережі в туризмі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1227108
  Гранчак Т.Ю. Соціальні мережі візуального контенту як інноваційний інструмент розкриття бібліотечних фондів: досвід національних бібліотек // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 32-38
1227109
  Зернецька О.В. Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 94-101. – ISBN 978-966-02-7953-7
1227110
  Дубняк К.В. Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1227111
  Парфенюк І.М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-65. – ISSN 2409-9805
1227112
  Решмеділова О.М. Соціальні мережі та блогінг як інструменти інтернет-комунікації в сучасному суспільно-політичному житті України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 130-132
1227113
  Зорба Н.Ф. Соціальні мережі та Євромайдан у розрізі експертного дослідження // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / редкол.: Євтух В.Б., Андрущенко Т.В., Бех В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 38-51. – ISSN 2307-4825
1227114
  Водолазька С. Соціальні мережі як дієвий різновид коммунікаційної у видавничій галузі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 124-127
1227115
  Федів В. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі / В. Федів, А. Єгоренков, Л. Шинкура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
1227116
  Водолазька С. Соціальні мережі як інноваційний спосіб просування та популяризації видавничої продукції // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 30-34


  У статті проаналізовано особливості застосування соціальних мереж як ефективного інноваційного способу просування видавництва і видавничої продукції на ринок. Охарактеризовано поняття інновація. Визначено найбільш популярні серед видавців соціальні ...
1227117
   Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 258, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7363-4
1227118
  Піпченко Н.О. Соціальні мережі як інструмент зовнішньополітичної комунікації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.75-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1227119
  Петровська І.П. Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми / І.П. Петровська, К.С. Шевченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 115-121. – ISSN 2310-5534
1227120
  Савченко Ю. Соціальні мережі як інструмент управління репутацією // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 17-18. – ISSN 1606-3732
1227121
  Черниш Р.Ф. Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 205-214. – ISSN 2224-9281
1227122
  Зуйковська А.А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 272-280
1227123
  Довгань О.Д. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 25-31
1227124
   Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 248, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7042-8
1227125
  Малєєва Н.С. Соціальні мережі як чинник розвитку кіберадикції // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – С. 23-26
1227126
  Іваненко В.В. Соціальні метаморфози непівської доби на теренах Південної України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 86-97. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1227127
  Стригуль М.В. Соціальні механізми розвитку і динаміки економізму і комерціалізації в українській вищій освіті // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
1227128
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / КНУТШ; Шалаєва К.В. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л.162-175
1227129
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контесті феміністичної парадигми : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Шалаєва К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1227130
  Гура В.К. Соціальні міфи сіонізму: про реальну ізраїльську дійсність / В.К. Гура. – Київ, 1982. – 97 с.
1227131
  Тодорова С.М. Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.246-252. – ISSN 1728-3671
1227132
  Венгер Т.А. Соціальні наслідки зростання державного боргу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220


  Досліджено соціальні наслідки зростання державного боргу для країн із різним рівнем економічного розвитку та розміром боргу.
1227133
  Лукашук Я. Соціальні наслідки мусульманскої міграції до ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 450-456
1227134
  Ковальов В.М. Соціальні наслідки розвитку людської праці / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1227135
   Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції / В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, О.Б. Яворовенко, І.В. Куриленко, О.Ю. Галютина // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 77-83. – ISSN 2227-7404
1227136
  Лавренко О. Соціальні настанови як чинник десоціалізації членів тоталітарних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В тоталітарних групах особистість набуває психологічної залежності від групи, відбувається її десоціалізація. Це загрожує не лише духовності суспільства, а й розвитку конкретної особистості. In totalitarian groups a personality is acquiring ...
1227137
  Крижановська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 0130-5247
1227138
  Новікова О.Ф. Соціальні небезпеки та їх наслідки в умовах збройного конфлікту на Сході України / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 149-161. – ISSN 2415-7732
1227139
  Позняк С. Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 83-88. – ISSN 1810-2131
1227140
  Глухова О.О. Соціальні орієнтири економічної політики держави при забезпеченні належної якості життя населення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 112-116. – ISSN 2309-1533
1227141
  Білогуб Соціальні орієнтири науки / Білогуб, ВД. – Київ, 1989. – 180с.
1227142
   Соціальні орієнтири, запити та інтереси кримськотатарської молоді : Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження. – Київ, 2002. – 159с. – ISBN 966-7902-35-8
1227143
  Пархомчук О.С. Соціальні основи міжнародного правопорядку: особливості реалізації прав людини / О.С. Пархомчук, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 50-56


  The article is dedicated to the one of the most important problem of human writes in the context of the paradigm of world order. Special attention is paid to investigation of world order as a sociological category, methods and up-to-date status of this ...
1227144
  Баюра Д.О. Соціальні параметри конкурентоспроможності в контексті розвитку механізму КСВ / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 33-35. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто соціальні параметри механізму формування корпоративної соціальної відповідальності.
1227145
  Стрельбицький М.П. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів / М.П. Стрельбицький, С.Л. Саржан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 217-226
1227146
  Онищенко В.П. Соціальні передумови економічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 19-37 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1227147
  Чорний Віталий Сергійович Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чорний Віталий Сергійович ; Київ. військовий гуманіт. ін-т. – Київ, 1998. – 185 л. – Бібліогр.: л. 167-185
1227148
  Чорний В.С. Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Чорний В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л .
1227149
  Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 250-257. – ISSN 0132-1331
1227150
  Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті встановлюються історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю. Виокремлюються основні умови й механізми маніпуляції свідомістю в політичному процесі. Вказується на загрозу втрати ідентичності людини під дією ...
1227151
   Соціальні перетворення у радянському селі. – Київ : Наукова думка, 1976. – 233 с.
1227152
  Матерняк Д. Соціальні питання в політиці партії "Право і справедливість" після 2015 року // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-668-405-2
1227153
  Губський С.І. Соціальні питання в творчій спадщині ідеолога і діяча ОУН Д. Мирона ("Максима Орлика") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 75-83. – ISBN 978-966-668-405-2
1227154
  Скатерщиков В.К. Соціальні питання сучасного мистецтва. / В.К. Скатерщиков. – К., 1973. – 190с.
1227155
  Васильчук І.П. Соціальні підприємства: особливості організаційно-правового устрою та фінансування діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 61-65. – ISSN 2222-4459
1227156
  Куценко Т.Ф. Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, М.Ю. Бондар // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 96-102
1227157
  Чужиков В. Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект : соціально-економічний розвиток / В. Чужиков, К. Нужненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 14-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1227158
  Поплужний В.Л. Соціальні почуття радянської людини. / В.Л. Поплужний. – К, 1980. – 178с.
1227159
  Длугопольська Т. Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
1227160
  Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-23
1227161
  Савенко М. Соціальні права і свободи людини і громадянина та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-90
1227162
  Строган Соціальні права людини та громадянина як невід"ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-140.
1227163
  Пазенок А.С. Соціальні права людини та соціальна держава // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.202-208. – ISSN 1563-3349
1227164
  Максимов С.І. Соціальні права людини: до проблеми обгрунтування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 398-406. – ISSN 0201-7245
1227165
  Хома Н.М. Соціальні права як чинник формування модерної соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 197-205
1227166
  Баліч Н. Соціальні правтики та їхня роль у сучасому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 69-79. – ISSN 1563-3713
1227167
   Соціальні практики в глобальному вимірі / НАНУ ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Попов Б.В., Нельга О.В., Фадєєв В.Б., Багінський В.В., Носова Г.Ю. ; [ відп. ред. Б.В. Попов ]. – Київ, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5104-5
1227168
  Гончарова О.О. Соціальні практики маніпуляції свідомістю молоді // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 51-56. – ISSN 2072-1692
1227169
  Засадний Б.А. Соціальні принципи в управліні підприємницькою діяльністю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 148-154. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності одночасно з досягненням високих економічних результатів важливого значення набуває забезпечення соціального ефекту, що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення суспільства. Тому ...
1227170
  Шибко Олександр Соціальні принципи, закони і норми як система соціальної відповідальностіС.117-121 // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
1227171
  Кучко О.Є. Соціальні причини та наслідки деанонімізіції в Інтернеті // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 287-288
1227172
  Григорська О.С. Соціальні пріоритети бюджетної політики // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-293-4
1227173
  Садова У.Я. Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М.І. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 13-17. – ISSN 1562-0905
1227174
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.1. – 2000. – 553с.
1227175
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.2. – 2000. – 598с.
1227176
   Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, щляхи забезпечення. – Київ, 2001. – 261с. – ISBN 966-02-2041-3
1227177
  Лютий І. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період / І. Лютий, Д. Осецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі державного регулювання соціальних процесів у суспільстві. Визначено роль бюджетного ...
1227178
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1227179
   Соціальні проблеми виробничого колективу. – К, 1972. – 159с.
1227180
  Смирнов І.Г. Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі "Географія світового господарства" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 72-92


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Висвітлено особливості формування суспільного вибору. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту ...
1227181
  Ярошенко Г.В. Соціальні проблеми домогосподарств / Г.В. Ярошенко, М.І. Ярошенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 183-188
1227182
  Янукович В.В. Соціальні проблеми людини та соціальна політика держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25.
1227183
  Корнієнко М.В. Соціальні проблеми молоді: медіаризики та медіапрофілактика / М.В. Корнієнко, М.М. Малиш // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 96-99


  У статті проаналізовано медіачинники формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді, їх девіантної і деліквентної поведінки, розглянуто відповідну тематику медіа. Оцінено міру комплексності висвітлення найбільш гострих проблем підростаючого покоління ...
1227184
  Ткаченко О.Г. Соціальні проблеми на шпальтах газет - дієвий чинник у процесі виховання особистості (на матеріалі обласної преси Сумщини) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 69-72


  Розглянувши матеріали обласних газет, які торкаються проблем алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, автор простежує роль ЗМІ у вихованні особистості. The newspapers of Sumy Region which concern the problems of alcoholism, smoking and drug abuse are ...
1227185
  Культенко В.П. Соціальні проблеми нанотехнологій у контексті філософії / В.П. Культенко, В.А. Богославець, А.М. Рябченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-26. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1227186
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин : Автореф. дис ... канд. соціолог. наук : 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.
1227187
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин. : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1227188
  Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.133-144. – ISSN 1563-3713
1227189
  Лавринович М.І. Соціальні проблеми розвитку колгоспного села / М.І. Лавринович. – К., 1975. – 168с.
1227190
  Щурик М.В. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ / М.В. Щурик, Н.М. Чеверда // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1227191
   Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – Київ, 1998. – 152с. – Бібліогр.:с.86-89. – ISBN 966-95031-5-9
1227192
  Радченко О.В. Соціальні проблеми та економічні передумови формування пропозиції на депозитному ринку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 162-168. – ISSN 1726-8699
1227193
   Соціальні проблеми управління соціалістичним суспільством. – К, 1972. – 315с.
1227194
  Берездецька Л.В. Соціальні проблеми учасників АТО в українському суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-149. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1227195
  Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 2306-6806
1227196
  Майстренко О.В. Соціальні програми: поняття та структура / О.В. Майстренко, О.В. Мазоренко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 44-49. – ISSN 2308-1988
1227197
  Семенець О.Є. Соціальні процеси і мовна дійсність: Англійська мова в країнах Азії і Африки / О.Є. Семенець. – Киев : Вища школа, 1984. – 192с.
1227198
  Касьян В.І. Соціальні резерви науково-технічного прогресу / В.І. Касьян, Г.Д. Цибуляк. – К., 1988. – 48с.
1227199
   Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : монографія / [Альошин В.Б. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Сочінський, 2012. – 311, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 291-306. – ISBN 978-966-304-010-3
1227200
  Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 348-352. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1227201
  Гріневська С. Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 13-20. – ISSN 1810-3944
1227202
  Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 33-39. – ISSN 2306-6806
1227203
  Новосад К.Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 187-189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1227204
  Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу : монографія / В.І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Сердюк В.Л., 2015. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-329. – ISBN 978-617-7047-12-3
1227205
  Бойченко Н.М. Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 289-296. – ISSN 2076-1554
1227206
  Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : Навчальний посібник / В.А. Скуратівський, М.Ф. Шевченко; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 188с. – ISBN 966-7353-44-3
1227207
   Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 485, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-660-673-3
1227208
  Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
1227209
   Соціальні служби для молоді. – К, 1992. – 197с.
1227210
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назв
1227211
  Тищенко О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 24-32. – ISSN 1026-9932
1227212
  Тищенко О.В. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 172-182
1227213
  Перегудова Т. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1227214
  Мельничук Д.П. Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1227215
  Жуковська А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 181-189 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1227216
  Щербата Г.М. Соціальні стандарти якості життя : теоретико-методологічні підходи до їх визначення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.136-141. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1227217
   Соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Згідно з документом, виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних ВНЗ та ВНЗ I-II рівня акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (крім вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації державної ...
1227218
  Бойко А.О. Соціальні страхи у юнацькому віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 117-119. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1227219
  Шаповалова О.І. Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1227220
   Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 559 с. – ISBN 978-966-518-426-3
1227221
   Соціальні студії : науково-теоретичний журнал. – Луцьк : Волинський держ. університет ім. Лесі Українки, 1997-
№ 1. – 2000
1227222
  Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 186-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1227223
  Бідак В.Я. Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами / В.Я. Бідак, С.О. Цапок, О.Т. Риндзак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 121-130. – ISSN 1562-0905
1227224
  Нетяжук М. Соціальні та економічні аспекти державного регулювання цін на хліб = Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-67 : Табл. 4. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1227225
  Лєвшина Н.В. Соціальні та економічні засади модернізації освітньої сфери Великої Британії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 177-181


  У статті розглядаються соціокультурні та економічні чинники, які багато в чому визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії. Провідні педагоги країни вважають, що основою системи освіти повинна стати ідея розвитку ...
1227226
  Шишов О.О. Соціальні та ідейні корені "лівацтва" в сучасному молодіжному русі розвинутих капіталістичних країн. : Дис... канд. іст.наук: / Шишов О.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 184, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1227227
  Товста С.В. Соціальні та інституціональні особливості реалізації східно-азіатської моделі економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-32. – Бібліогр. на 10 пунктів
1227228
  Куранова С.І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. : дис. ... канд. із соц. комунікацій: 27.00.01 / Куранова С.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 210 л. + Додатки: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 177-208
1227229
  Сащук Г.М. Соціальні та культурні виміри формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 167-185
1227230
  Матоліч І.Я. Соціальні та культурологічні засади українського мистецтвознавства кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Матоліч Ірина Яремівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1227231
  Лехнюк Р. Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку XX ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 181-185


  На початку ХХ ст. консервативно налаштоване греко-католицьке духовенство в Галичині опинилося перед викликом нових ідеологій і процесом секуляризації суспільного простору. У статті проаналізовано праці християнського публіциста о .Онуфрія Волянського ...
1227232
   Соціальні та політичні науки у Співдружності незалежних держав = Social and Political Sciences in the Commonwealth of Independent States : Доповіді другої робочої зустрічі Київ,23-24 вересня 1999 р. – Київ : Академпрес, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7541-02-9
1227233
  Савченко І.М. Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 67-71. – ISSN 1996-9872
1227234
  Руднєва О.М. Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності / О.М. Руднєва, А.Б. Блага // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 131-167. – ISBN 966-8467-41-8
1227235
  Яроменок Р.О. Соціальні та правові передумови запровадження кримінальної відповідальності юридичної особи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 4-6. – ISSN 2409-1944
1227236
  Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-55. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1227237
  Кудерміна О. Соціальні та психологічні детермінанти професійної соціалізації сучасного правоохоронця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті наведений психологічний аналіз компонентів системи "суспільство - професійна діяльність - суб"єкт" як теоретична основа визначення соціальних та психологічних детермінант професійної соціалізації правоохоронця. The article analyzes the ...
1227238
  Огороднійчук М. Соціальні та психологічні детермінанти процесу соціалізації підлітка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-71. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається специфіка процесу соціалізації підлітка в сучасному суспільстві та особливості підліткового віку як такого. Представлені основні соціальні та психологічні детермінанти, які обумовлюють процес соціалізації. Розкрито ряд проблем, ...
1227239
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1227240
  Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження соціальних і психологічних чинників порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості. Виявлено, що під час тривалого перебування людини у ситуації невизначеності, тривоги та вибору ...
1227241
  Колесов О.С. Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики / О.С. Колесов, С.В. Березюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 223-228. – ISSN 2222-4459
1227242
  Матвієнко В.Я. Соціальні технології : Навчальний посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 484с. – ISBN 966-7015-46-7
1227243
  Скідін О.Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти. : 22.00.06. Автореф. дис. ... доктора соціол. наук / Скідін О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 44 с.
1227244
  Дударева І.В. Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 192-205. – ISSN 2072-1692
1227245
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : міжвузівський збірник наукових праць. – Одеса, 1998-. – ISBN 966-549-477-5
№ 6/7. – 2000
1227246
   Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / [К.С. Алексенцева-Тімченко та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 542-543. – Бібліогр.: с. 508-541. – ISBN 978-617-689-098-0
1227247
  Кізима Т.О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 46-49
1227248
  Городецька Т.Е. Соціальні трансферти як економічна форма доходів населення України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 100-105
1227249
  Комарова О.О. Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Комарова Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 185-208. – Бібліогр.: л. 165-184
1227250
  Комарова О.О. Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Комарова Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1227251
  Бойко І.І. Соціальні трансформації в контексті синергетичної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8
1227252
  Богачевська І.В. Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 2413-0966
1227253
  Богуцька А.Л. Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII-XIX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 215-217. – ISBN 978-966-493-834-8
1227254
  Качур В.О. Соціальні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 23-27
1227255
  Подшивалкіна Валентина Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.127-137. – ISSN 1810-2131
1227256
  Корецька С.О. Соціальні умови формування та розвитку системи продовольчого забезпечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1227257
  Походенко С. Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 340-344
1227258
  Баланда А. Соціальні фактори національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-75.
1227259
   Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, І.Д. Вашкіте, Т.А. Алієва // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 7-12. – ISSN 2413-8843
1227260
  Корунчак Л.А. Соціальні фактори утворення джерел права: синергетичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1227261
  Дворкова А.В. Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 295-299
1227262
   Соціальні функції біібліотек у сучасних умовах. – К, 1995. – 15с.
1227263
  Удовицька Т.А. Соціальні функції приватної вищої освіти: історико-компаративний аналіз // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 299-313. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено визначенню специфічних соціальних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів. На підставі методу компаративного аналізу показані загальні та специфічні функції приватних вишів в різні історичні періоди їх ...
1227264
   Соціальні функції радянського мистецтва. – К, 1978. – 375с.
1227265
  Данилюк І. Соціальні цінності в українських народних традиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-53. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Ідеться про духовність і соціальність людини, яку можна виховати на снові раціональних моральних кодексів і правил, соціальних норм суспільства, в яких у статистичній формі викладено зміст соціального, духовного буття людини, художність, символічність ...
1227266
  Бойченко М.І. Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 233-239. – ISSN 2076-1554
1227267
  Остапенко О.І. Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України / О.І. Остапенко, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – C. 404-410. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818


  Розглянуто сутність професійної діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України, які в сучасних соціально-економічних, політико-правових умовах виконують важливі функції в розвитку, функціонуванні та розбудові держави, а ...
1227268
  Варення Г.А. Соціальні цінності як керуючий параметр системи охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1227269
  Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1227270
  Кушнарьова Соціальні чинники використання перемикання мовного коду з метою безпосереднього комунікативного впливу на адресата / Кушнарьова, (Семенцова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 156-165. – ISSN 2075-437X


  Социолингвистический аспект изучения того или иного языка позволяет определить, какие факторы из числа социальных влияют на функционирование экспрессивной лексики разных языковых систем, а также использование переключение языкового кода в спонтанной ...
1227271
  Жукова Л.М. Соціальні чинники еволюції державних інститутів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 298-303. – ISSN 2222-0712
1227272
  Подорожна Т. . Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 104-115. – ISSN 0869-2491
1227273
  Степаненко О.А. Соціальні чинники поширення лихослів"я у підліткововму віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 76-78. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1227274
  Ягіяєв І. Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-117. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Релігійні люди показують вищі результати в дослідженнях щастя і психологічного благополуччя. Тим не менше, зв"язок релігійності і психологічного благополуччя не є прямим: він залежить від ширшого контексту. Існують чинники, які опосередковують ...
1227275
  Мельничук Т. Соціальні чинники розбудови психологічних меж життєдіяльності сім"ї усиновлювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито основні характеристики функціонування сім"ї усиновлення як малої групи, що розвивається за аналогією кревної на основі збереження психологічних меж сім"ї, її інтеграції в найближче соціальне оточення та її цілісності навіть після ...
1227276
  Лиховид Д.О. Соціальні чинники самоорганізації територіальної громади // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 90-95. – ISSN 1996-5931
1227277
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
1227278
  Комарицький О.Б. Соціальні чистки студентського складу педагогічних вишів УСРР на початку 1920-х рр.: на матеріалах правобережжя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 71-78. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Чистки студентських рядів в Київському ІНО (1921 р.)
1227279
  Полушкіна Т. Соціальні, економічні проблеми підготовки та збереження наукових кадрів в Україні (90-і роки ХХ століття) / Т. Полушкіна, М. Парахіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми збереження та підготовки кадрового потенціалу української науки, підвищення кваліфікаціїї нау-кових кадрів через призму політичних, економічних та соціальних змін в Україні у 1990-х рр. ХХ ст. Цей період в історії науки можна ...
1227280
  Каховська О.В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання : монографія / О.В. Каховська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 987-966-7800-94-9
1227281
  Захарченко А. Соціальність інтернет-медіа та ії вплив на популярність ресурсу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 128-133
1227282
  Крайнікова Т.С. Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 17-35. – ISSN 2312-5160


  Ідеться про необхідність поглиблення соціальності концепцій ЗМІ, спричинену утвердженням інформаційного просьюмеризму - компетентного медіаспоживання. Засоби масової інформації перестають бути власне джерелом інформації для населення і перетворюються ...
1227283
  Каховська О.В. Соціальність як економічна категорія і параметр регулювання в соціальній державі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-14. – Бібліогр.: 14 назв
1227284
  Осадча Л.В. Соціальність як результат колективної смислотворчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Людина як істота колективна, тим не менше лише до колективності не зводиться, однак і своєю індивідуальніс-тю не вичерпується. Її основна характеристика - існування на перетині індивідуально значимих установок та колективно сповідуваних цінностей. Man ...
1227285
  Сухонос В. Соціально- економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-70
1227286
  Агарков О.А. Соціально- політичний маркетинг в умовах глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1227287
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1227288
  Біла Ю Соціально- психологічний аспект особистості у злочинній групі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.88-91
1227289
  Максимюк М.Д. Соціально- філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.107-111. – ISBN 966-568-656-9
1227290
  Логвин М.М. Соціально-адаптовані захворювання: суспільно-географічний пошук першопричин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 71-79. – Бібліогр.: 10 назв
1227291
  Сажиена А.В. Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.117-121. – ISBN 966-568-658-5
1227292
   Соціально-активна особистість - герой радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 296с.
1227293
  Жукова А.Є. Соціально-активний герой в українському радянському кіно / А.Є. Жукова. – К., 1984. – 31с.
1227294
   Соціально-активний герой у радянському кіно. – К, 1988. – 33 с.
1227295
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1227296
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1227297
  Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1227298
  Скиць А.В. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 124-129. – (Педагогіка ; № 2)
1227299
  Бараш Є.Ю. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
1227300
  Шеплякова І.О. Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 189-198. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1227301
  Філіппович В. Соціально-виховні чинники зародження громадівського руху // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 2075-1478
1227302
  Ковальчук Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 219-228


  У статті розглянуто поняття "соціально відповідального маркетингу", його значення для підприємств і суспільства, вплив недобросовісної реклами на суспільство, впровадження соціально відповідального маркетингу в Україні.
1227303
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1227304
  Дяковський Д.А. Соціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 62-68. – ISSN 1996-5931
1227305
  Страчкова Н.В. Соціально-географічна оцінка ступеня задоволення рекреантів відпочинком у Криму // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 187-193. – ISBN 966-7293-90-4
1227306
  Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 157-164. – ISSN 2076-1333
1227307
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02. / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 515л. + Дод.: л. 445-515. – Бібліогр.: л. 405-444
1227308
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 37 назв.
1227309
  Єремія Ганна Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 256-262. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1227310
  Присяжнюк Ю.П. Соціально-господарська взаємодія українських селян і колоністів: ментальний аспект ( на матеріалах Наддніпрянської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.19-24
1227311
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1227312
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.1. – 1997. – 213с.
1227313
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.2. – 1997. – 183с.
1227314
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.3. – 1997. – 283с.
1227315
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.4. – 1997. – 162с.
1227316
  Айтов С.Ш. Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 24-37. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1227317
  Алєксєенко І.Г. Соціально-гуманітарні дослідження форми правління: парадигмальний контекст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
1227318
  Лібанова Е.М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів програми дій МКНР (1994 р.) / Е.М. Лібанова, І.О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 12-27. – ISSN 2072-9480
1227319
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1227320
  Негодченко О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти інтелектуальної власності / О.В. Негодченко, А.А. Хрідочкіна // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 151-155. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1227321
  Гетьман О.О. Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку / О.О. Гетьман, Л.В. Лежньова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1227322
  Крупін В.Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В.Є. Крупін, А.О. Максименко, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 181-191 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1227323
  Заплотинський Г.С. Соціально-демографічні зміни в Україні ХХІ ст. і їх вплив на стан вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 108-111
1227324
  Левчук Н.М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДУ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-65.
1227325
  Беспаль О.Л. Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо дітей // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 159-163. – ISSN 2616-6798
1227326
  Рудник В. Соціально-демографічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1227327
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Дис...канд.іст. наук.Спец. 07.00.01 / Гринь Дмитро Костянтинович; Чернігівський державний пед.ун-тет Т.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 225л. + Додатки:л.226-252. – Бібліогр.:л.191-225
1227328
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Гринь Д.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1227329
  Часник Г.В. Соціально-демографічні ризики як загроза для стабільного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 75-82. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1227330
  Баранецька А. Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-166


  Йдеться про емоційний компонент у медіатексті, автор наголошує на значущості емоційного наповнення газетних публікацій як вагомого чинника сприймання змісту журналістського повідомлення. Охарактеризовано специфіку встановлення комунікативного контакту ...
1227331
  Баяновська Марія Романівна Соціально-едагогічна діяльність самодіяльніх дитячих і молодіхних об`єднань (на матеріалах Закарпаття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Баяновська Марія Романівна; КНУ. – К., 1996. – 23л.
1227332
  Приварникова І.Ю. Соціально-екологічна та ресурснозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 122-131. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1227333
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1227334
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1227335
  Кульчицький Я. Соціально-екологічні відносини як субстрат системи суспільних відносин (контекст трансформації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 26-30. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1227336
  Фенно І.М. Соціально-екологічні питання у сучасній католицькій теології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1227337
  Молчанов В. Соціально-економічі й політичні умови життя міської еліти Правобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
1227338
  Ходченко О.Є. Соціально-економічна адаптація менонітів у Північній Америці у 1874-1880 рр. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 114-132
1227339
   Соціально-економічна географія світу : Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. та ін. Анісімова; За ред.: С.П. Кузика. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-128-9
1227340
   Соціально-економічна географія світу: Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. Анісімова; За ред. С.П. Кузика. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-176-9
1227341
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.) : історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Шаравара Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1227342
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917рр.): історіографія : Дис. .... канд. істор. наук: 07.00.06 / КНУТШ; Шаравара Т.О. – Київ, 2005. – 247л. – Бібліогр.: л.208-247
1227343
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХІХст.) : Автореф. дис. ... істор. наук:07.00.01 / Обметко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1227344
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х - 90-х років ХIXст.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Обметко Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204 л. – Бібліогр.: л.180-204
1227345
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горохов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248л. + Додатки: л.200-218. – Бібліогр.: л.219-248
1227346
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Горохов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1227347
  Колесник В.Ф. Соціально-економічна діяльність українських земств в історіографічних джерелах радянської доби / В.Ф. Колесник, Т.О. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 144-146. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історичним публікаціям радянської доби, що дають оцінку соціально-економічній діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано праці радянських дослідників, що характеризують роботу земств у цілому та окремі напрями їхньої ...
1227348
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – Київ : Задруга, 1996. – 151с. – ISBN 966-95019-4-6
1227349
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – 2-е доп. вид. – Київ : Задруга, 2007. – 224 с. – ISBN 966-95019-4-6
1227350
  Качмала Вікторія Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 20-26. – ISSN 0869-3595
1227351
  Кротюк В.Л. Соціально-економічна ефективність діяльності небанківських фінансових інститутів та методи її оцінки / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, І.С. Караулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-10.
1227352
  Шамбровський Г. Соціально-економічна ефективність європейської економічної інтеграції: концепційні засади дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 169-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1227353
  Трохимченко М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 161-166.
1227354
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Шамборовський Г.О.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 191л. + Додатки: л. 172-191. – Бібліогр.: л. 160-171
1227355
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1227356
  Мороз О.О. Соціально-економічна ефективність корпоративного управління: інституційний аспект / О.О. Мороз, Н.П. Карачина, Л.П. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1227357
  Качмарик Я.Д. Соціально-економічна ефективність матеріального стимулювання працівників / Я.Д. Качмарик, Н.В. Петришин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 214-217. – ISBN 5-7763-2435-1
1227358
  Чайка-Петегирич Соціально-економічна ефективність регіональної міжнародної міграції робочої сили // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 79-81.
1227359
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1227360
  Кучер С.П. Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 187-190


  Обгрунтовано соціально-економічну ефективність створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки на основі реалізації корпоративно-галузевої моделі забезпечення пайової участі працівників.
1227361
   Соціально-економічна захищеність населення України: стан, тенденції, напрями використання : Статистичне видання. – Київ, 2003. – 147с.
1227362
  Новікова Т.В. Соціально-економічна захищеність населення як об"єктивна необхідність становлення соціальної держави : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 165-168 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1227363
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1227364
  Яременко О. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-118. – ISSN 1811-3141
1227365
   Соціально-економічна література. – Харків, 1928. – 56с.
1227366
  Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1227367
  Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія / О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 394, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-394. – ISBN 978-966-657-297-7
1227368
  Козарезенко Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 58-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1227369
  Сірий Ю.М. Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 127-128. – Бібліогр.: 5 назв
1227370
  Ніколаєва О. Соціально-економічна оцінка негативних явищ у системі вищої освіти / О. Ніколаєва, В. Шамаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена дослідженню природи та механізмів прояву корупції в системі вищої школи.
1227371
  Акмаєв А.І. Соціально-економічна оцінка співпраці малого бізнесу і місцевого самоврядування / А.І. Акмаєв, О.В. Ульяницька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 225-232.


  Досліджено вплив малого бізнесу на соціально-економічний розвиток адміністративних одиниць та надана методика кількісної оцінки вартості внеску малого підприємництва в благоустрій населених пунктів. In was investigated the small business influence on ...
1227372
  Пахомов Ю.М. Соціально-економічна політика в контексті соціал-демократичних цінностей // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 22-23
1227373
  Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-22
1227374
  Власенко С. Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 31-41. – ISSN 2306-4250
1227375
  Рябека О.Г. Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 48-52. – ISSN 2222-4459
1227376
   Соціально-економічна природа самостійності державних соціалістичних підприємств. – К, 1970. – 276 с.
1227377
  Островецький В.І. Соціально-економічна природа справляння рентних платежів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-47.
1227378
  Корягін М.В. Соціально-економічна природа та функції податків / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 132-137. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1227379
  Агафонов О.К. Соціально-економічна природа товарно-грошових відносин при соціалізмі / О.К. Агафонов. – Київ : Наукова думка, 1973. – 208 с.
1227380
  Жученко В.С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні / В.С. Жученко. – Київ, 1969. – 184с.
1227381
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1227382
  Венгер В. Соціально-економічна роль держави в сучасній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розкрита сутність поняття "публічна влада".
1227383
  Тульчинський Р.В. Соціально-економічна роль державного бюджету України / Р.В. Тульчинський, Т.П. Ткаченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1227384
  Матійчук О.І. Соціально-економічна роль заробітної плати та її регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 50-53. – (Економічні науки)
1227385
  Осійчук М.С. Соціально-економічна роль трудових відносин вУкраїні й інших державах з перехідними економіками // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 167-171
1227386
  Городецька С. Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 85-88. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Чорнобильська катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей, сформувавши когорту постраждалих. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС характеризуються як особлива, специфічна соціальна група. Дослідження соціально-економічного стану учасників ...
1227387
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1227388
  Льовочкін М.О. Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 118-122. – ISSN 2306-6806
1227389
  Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан української статистики, проблеми, що потребують розв"язання в сучасних умовах, значну увагу приділено напрямам розвитку статистики в Україні. The article includes questions of contemporary condition of Ukraine statistics, ...
1227390
  Жибак М. Соціально-економічна сутність зайнятості, її структура та основні функції // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 35-36. – ISSN 1993-0259
1227391
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1227392
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1227393
  Клокар О.О. Соціально-економічна сутність мотивації трудової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зроблено ретроспективний аналіз формування понятійного апарату з мотиваційного механізму. Запропоновано авторське визначення терміну мотивації прці. The author makes a retrospective analysis of "motivation mechanism" meaning. He suggests his own ...
1227394
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1227395
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1227396
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1227397
  Тринько Р.І. Соціально-економічна сутність та основні шляхи реалізації продовольчої безпеки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 245-261. – (Економічна ; Вип. 1)
1227398
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1227399
  Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 162-184. – ISSN 1684-906Х
1227400
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1227401
  Ніщета І.М. Соціально-економічна характеристика і правове бюджетної сфери // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 167-180. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1227402
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя СРСР (перша половина 1980-х рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISBN 978-966-581-772-1
1227403
  Мироненко М.Ю. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1227404
  Мануілова К.В. Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-173. – ISSN 2220-1394
1227405
  Богадьорова Л.М. Соціально-економічне значення сільського туризму в контексті розвитку сільських територій України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1227406
  Вітренко А. Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення реклами на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи, визначено наслідки впливу реклами на мікро- та макрорівнях. В статье рассматриваются суть и роль рекламы на современном этапе развития ...
1227407
  Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 410, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-750-3
1227408
  Малиновський А. Соціально-економічне середовище регіону радіоактивного забруднення : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.72-81 : Табл. – Бібл. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1227409
  Ільчук М.М. Соціально-економічне спрямування виробничої діяльності аграрних підприємств на інноваційній основі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 9-15. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1227410
  Ігнатов С.Н. Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1227411
  Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) / Віктор Доценко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-102
1227412
  Орлова Тетяна Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
1227413
  Шульга І.Г. Соціально-економічне становище Закарпаття в другій половині XVIII ст. / І.Г. Шульга. – Ужгород, 1962. – 183с.
1227414
  Руденко Р.Г. Соціально-економічне становище і Великий голод 1932-1933 рр. в Україні : монографія / Руденко Р.Г. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-77. – ISBN 978-966-676-443-3
1227415
   Соціально-економічне становище країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у січні-травні 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1227416
   Соціально-економічне становище країн співдружності незалежних держав (СНД) у січні - травні 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-71. – ISSN 1810-3944
1227417
  Любич О. Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно- джерелознавчого аналізу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 94-97. – ISSN 1998-4634
1227418
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17- друга половина 18-ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец.: 07.00.01- історія України / Кісіль І.М.; Кисиль І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 222с. + Додатки :л. 45. – Бібліогр.: л. 186-212
1227419
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1227420
  Калетнік Г.М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 36-41. – ISSN 2221-1055
1227421
  Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1227422
  Бочаров В.В. Соціально-економічне становище селянства України на початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1728-3671
1227423
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1227424
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1227425
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1227426
   Соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-20. – ISSN 1810-3944
1227427
   Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 6-13. – ISSN 1810-3944
1227428
   Соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2007 року : статистика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 6-11 : Рис. – ISSN 1810-3944
1227429
   Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1227430
  Тороповська Т.М. Соціально-економічне становище українського селянства в добу "Великого перелому" (історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Аналізується дослідження в історичні йнауці стану сільського господарства України та соціально-економічного становища українського селянства наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.
1227431
  Бабяк Н.Д. Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства / Н.Д. Бабяк, Є.О. Нагорний // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1227432
  Гавриленко Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1227433
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1227434
  Дубовіч І.А. Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 174-180. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1227435
  Кондрашова-Діденко Соціально-економічний аналіз сутності культурного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність культурного капіталу та взаємодії різних його форм прояву (економічного, людського, інтелектуального, соціального, символічного).
1227436
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1227437
  Чечетов М. Соціально-економічний аспект трансформації відносин власності в Україні / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1227438
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1227439
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1227440
  Демчак Р.Є. Соціально-економічний захист населення: теоретичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 144-150


  Соціальний захист розглядається у контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в ...
1227441
  Великий Ю. Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни / Ю. Великий, Є. Юрін // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 21-27. – ISSN 1728-9343
1227442
  Кушнерик О.В. Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-19
1227443
  Мельничук Л.М. Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім"ї в Україні: проблеми та напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 70-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1227444
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування / Гавкалова Н.Л. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 400 с. – ISBN 966-676-208-0
1227445
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1227446
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1227447
  Денисенко Т. Соціально-економічний погляд на світову міграцію робочої сили ХІХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 128-130.
1227448
  Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США І Канади та вплив на нього законодавства цих країн // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 216-222
1227449
  Горбачук В.М. Соціально-економічний розвиток XX сто річчя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 3-27
1227450
   Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1227451
  Давидович С. Соціально-економічний розвиток Івано-Франківщини (1965-1980-ті рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 92-97. – ISSN 1728-9343
1227452
  Михайлик А.О. Соціально-економічний розвиток Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX ст. у тогочасній історіографії // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
1227453
  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. : монографія / В.Й. Борисенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263с.
1227454
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1227455
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1227456
  Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Автореф. дис. ... канд. іст.наук : 07.00.01 / Соловйова Т.М. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
1227457
  Брюшкова Н.О. Соціально-економічний розвиток регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 40-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1227458
   Соціально-економічний розвиток села. – Київ : Урожай, 1989. – 152 с.
1227459
  Скалецький Ю.М. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання : аналітична доповідь : [зб. матеріалів "круглого столу"] / Скалецький Ю.М., Яценко Л.Д. ; [за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 68, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-125-7
1227460
  Набока С.В. Соціально-економічний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 124-129
1227461
  Кір"ян Т. Соціально-економічний розвиток України в роки незалежності / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
1227462
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1227463
  Вожняк М.Г. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 7-28. – ISSN 1811-9824
1227464
  Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 20-22
1227465
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1227466
   Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
1227467
   Соціально-економічний та культурний розвиток західних областей Української РСР за роки Радянської влади. – К, 1979. – 41с.
1227468
   Соціально-економічний та культурний розвиток західних областей Української РСР за роки Радянської влади. – Київ, 1979. – 41с.
1227469
  Олійник М. Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина XIX початок XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 39-44. – ISSN 0130-6936
1227470
  Будкін В.С. Соціально-економічний фактор у системі ставлення ЄС до України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 9-10
1227471
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1227472
  Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. : Теорія і практика. Навчальний посібник / М.В. Вачевський; МОНУ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. – ISBN 966-8568-47-8
1227473
  Бандерич В. Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1227474
  Пятницький В. Соціально-економічні аспекти вступу України в ЄС і НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-11.
1227475
  Кривенко М.П. Соціально-економічні аспекти діяльності ТНК на ринку приймаючої сторони // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 47-49. – ISBN 966-614-021-7
1227476
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1227477
  Кривцун І.М. Соціально-економічні аспекти Євро-2012: переваги та недоліки для України / І.М. Кривцун, Я.І. Лашкай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 134-138. – ISSN 0321-0499
1227478
  Петенко І.В. Соціально-економічні аспекти забезпечення енергобезпеки країни / І.В. Петенко, В.О. Амоша // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 160-172
1227479
   Соціально-економічні аспекти інтеграції кримських татар. – К, 1999. – 80с.
1227480
  Фрадинський О. Соціально-економічні аспекти корупції в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 165-176. – ISBN 966-654-157-2
1227481
  Морозова Н.Г. Соціально-економічні аспекти оплати праці та ії реформа в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 171-173
1227482
   Соціально-економічні аспекти продовольчої безпеки на регіональному рівні / В. Славов, К. Шишкіна, Л. Кучеренко, Л. Шапаренко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1227483
  Гуцан Т.Г. Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров"я в сучасних умовах / Т.Г. Гуцан, Н.Г. Костюк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 132-141. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1227484
  Удовиченко В.П. Соціально-економічні аспекти розвитку м. Славутича: погляд у майбутнє / В.П. Удовиченко, В.І. Куценко, О.А. Комарова; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 108 с. – Бібліогр.:с.106-107. – ISBN 966-7458-31-8
1227485
  Лисиця Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності : наукове видання / Лисиця Н.М., Полякова Я.О. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-192-0
1227486
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1227487
  Антонюк В.П. Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
1227488
  Войтко Є.В. Соціально-економічні аспекти функціонування кадрового персоналу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 44-51. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1227489
  Бєгун С.В. Соціально-економічні аспекти цінової політики в енергетиці України / С.В. Бєгун, С.Б. Воронцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 31-39
1227490
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1227491
  Сіденко С.В. Соціально-економічні виміри глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7036
1227492
  Сокол О.І. Соціально-економічні витоки і передумови глобальної кризи сільського господарства // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 242-245. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1227493
  Шульга І.Г. Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці XVIII- першій половині ХІХ ст. / І.Г. Шульга. – Львів, 1965. – 267с.
1227494
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 300-307
1227495
  Мандибура В.О. Соціально-економічні гарантії в ринкових умовах / В.О. Мандибура, С.Г. Батажок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13.
1227496
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1227497
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
1227498
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії найманих працівників в умовах банкрутства підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 362-368.


  У статі розкриваються питання вдосконалення інституційного механізму coціального захисту працівників в разі банкрутства підприємства. Висвітлюється досвід економіко-правового регулювання цієї проблеми в країнах з розвиненим ринковим господарством та ...
1227499
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як умова забезпечення суспільної стабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 396-404.
1227500
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1227501
  Красота О. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні новації пенсійної реформи в Україні 2011 року, економічні та соціальні детермінанти, що спричинили реформу пенсійної системи в Україні. Рассматриваются основные новации пенсионной реформы в Украине 2011 года, экономические и ...
1227502
  Головня О.М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-33
1227503
   Соціально-економічні дослідження в перехідний період : збірник наукових праць. – Львів ; Луцьк
№ 15. – 2000
1227504
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1227505
  Яремко Л Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 44-50. – ISSN 1562-0905
1227506
  Кушлакова Н.М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 181-191. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1227507
  Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Назарова Г.В., Мащенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-676-468-6
1227508
  Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу : монографія / Філатов В.М., Черкашина Т.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-520-1
1227509
  Прочан К.О. Соціально-економічні засади системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 399-401. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1227510
  Дякова О.В. Соціально-економічні здобутки українців у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина. Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 403-420
1227511
  Купрій М.І. Соціально-економічні зміни в колгоспному селі / М.І. Купрій. – Київ, 1981. – 155с.
1227512
  Боєчко В.Ф. Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр. / В.Ф. Боєчко, Г.В. Боєчко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 165-171. – ISBN 978-966-353-452-7
1227513
  Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук: 07.00.01. / Новохатько Л.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 43с. – Бібліогр.: с.39-40
1227514
  Красота О.І. Соціально-економічні і нормативно-правові проблеми організації діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48.


  Розглянуто недоліки чинного законодавства щодо шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх, проаналізовано низку соціально-економічних і нормативно-правових проблем, що гальмують подальший розвиток цих закладів і вимагають свого розв"язання. In ...
1227515
  Фатєєнко Н.В. Соціально-економічні наслідки безробіття // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 114-117.
1227516
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1227517
  Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 65-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1227518
  Бочаров С. Соціально-економічні наслідки вступу Польщі до ЄС (2004-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 79-80. – ISSN 1728-9343
1227519
   Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози. – Київ, 2003. – 146с. – ISBN 966-8435-02-8
1227520
  Петренко М.О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 84-90 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1227521
  Попов В.Ю. Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 88-93.
1227522
  Філюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 0131-775Х
1227523
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1227524
  Волик В.Ф. Соціально-економічні наслідки науково-технічного прогресу на селі / В.Ф. Волик. – Київ : Політвидав України, 1973. – 157 с.
1227525
  Чичкало-Кондрацька Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 31-40. – ISSN 2308-6912


  У зв’язку з підписанням політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підготовкою до підписання економічної частини угоди для нашої країни відкриваються нові можливості для модернізації економіки, розвитку зовнішньої торгівлі, ...
1227526
  Крайніков І.М. Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 175-183. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
1227527
  Суховерхий В.В. Соціально-економічні наслідки реформування власності на селі // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 93-96. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1227528
  Савчин О.Я. Соціально-економічні наслідки реформування земельних відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 267-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1227529
  Підгребельна М. Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 24-28. – Бібліогр.: 12 назв.
1227530
  Малафеєв Андрій Сергійович Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01 / Малафеєв А.С.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1227531
  Кашенко О.Л. Соціально-економічні основи страхування : Навч. посібник / О.Л. Кашенко, В.А. Борисова. – Суми : Університетська книга, 1999. – 252с. – ISBN 966-7550-15-Х
1227532
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1227533
  Мармуль Л.О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 122-129. – ISSN 2221-1055
1227534
  Кудлай В. Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1227535
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1227536
  Рибачук В.Л. Соціально-економічні передумови державного регулювання діяльності з надання житлово-комунальних послуг населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 101-103. – Бібліогр.: 8 назв
1227537
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1227538
  Гончаренко Л.Л. Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 96-100. – ISSN 2227-183Х
1227539
  Барна М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Барна, О. Бабенко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 57-66. – ISSN 2410-0919
1227540
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1227541
  Канцір В. Соціально-економічні передумови міжнародного тероризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 268-275. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1227542
  Забуранна Л.В. Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні / Л.В. Забуранна, Ю.О. Ярмоленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 64-68. – ISSN 2221-1055
1227543
  Семініхина Н.М. Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 214-216. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1227544
  Свінцов О.М. Соціально-економічні передумови формування ринку в системі освітнього комплексу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 302-307. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено основні ознаки ринкових механізмів та інституцій, а також їх історичну еволюцію і становлення у сфері освіти та перетворення освіти у власне освітній комплекс економіки.
1227545
  Богиня Д.П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть / Д.П. Богиня, Г.С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 76-86. – ISSN 0320-4421
1227546
  Антонишин А. Соціально-економічні перетворення на Поділлі за гетьманату П. Скоропадського // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-53
1227547
  Табачкова Н.А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1227548
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1227549
  Литвинова Т.Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф.Й. Туманського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-94. – ISSN 0130-5247
1227550
  Кукурудза І. Соціально-економічні погляди Т.Г. Шевченка і сучасна українська дійсність = До 200-річчя з дня народження великого кобзаря // Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 2014. – 25 января (№ 8)


  Тарас Григорович Шевченко великий тим, що ідеї, кинуті ним у безмежний Космос, уже понад півтора століття бентежать серця та розуми землян. Читаючи або ж перечитуючи вкотре його твори, люди, незалежно від того, в якій частині світу і в якому ...
1227551
  Єрмоленко Д.О. Соціально-економічні права і свободи людини та громадянина в соціальній державі / Д.О. Єрмоленко, П.О. Сиваш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1227552
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1227553
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1227554
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1227555
  Кравчук І. Соціально-економічні пріоритети реформування аграрного сектору економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 384-389. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасний стан інституційного забезпечення аграрних реформ в Україні.
1227556
  Чорна В.О. Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 121-127. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1227557
   Соціально-економічні проблеми відтворення в умовах розвинутого соціалізму. – К, 1976. – 145с.
1227558
   Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Л.С. Волинець, А.Г. Зінченко, І.Б. Іванова, Н.М. та ін. Комарова; Міністерство України у справах сім"ї та молоді; Ред. кол.: Довженко В.І., Биковський В.Т., Балакірєв. – Київ, 1998. – 136c. – ISBN 966-95031-8-3
1227559
  Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки / Шевченко І.В. ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Обрії, 2009. – 194 с. – ISBN 978-966-95774-4-3
1227560
   Соціально-економічні проблеми європейських країн в умовах виходу з кризи / О. Савчук, Н. Савчук, С. Уманец, Оксана Західна // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 241-248. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1227561
  Найдич Н.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення рикової економіки. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Найдич Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
1227562
  Орищин Т.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості на бурових підприемствахд прикарпаття. : Автореф... канд.екон.наук: 08.09.02 / Орищин Т.М.; НАН Укр.Ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1995. – 23л.
1227563
  Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О.Й. Лесько; Мін-во освіти і науки України; Вінницьк. нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с. – ISBN 966-641-091-5
1227564
  Гірченко Т.Д. Соціально-економічні проблеми зайнятості спеціалістів поліграфічних підприємств. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Гірченко Т.Д.; НАН Укр.ін-т.регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26л.
1227565
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 198с. – ISBN 966-574-635-9
1227566
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, Н.Я. та ін. Проскуріна; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 86с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-632-4
1227567
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1227568
   Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1227569
   Соціально-економічні проблеми розвитку народногогосподарства республіки. – К, 1973. – 217с.
1227570
  Євтушевський В.А. Соціально-економічні проблеми розвитку підприємництва в перехідній економіці Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні соціально-економічні проблеми розвитку підприємства, формування конкурентного середовища, особливості регулювання корпоративного та державного секторів економіки України.
1227571
  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
1227572
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227573
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1227574
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227575
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1227576
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (118). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1227577
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1227578
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (120). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1227579
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (121). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1227580
  Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1227581
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1227582
   Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком / П.В. Мельник, І.А. Максименко, Г.Г. Старостенко, Л.Л. Тарангул; ДПА України. Акад.держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 451с. – ISBN 966-7257-18-5
1227583
  Москаленко О.М. Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1227584
  Ткач О.І. Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 28-32
1227585
  Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-78.
1227586
   Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Д.М. Данилишин, М.І. Фащевський; Рада по вивченню продукт. сил України. НАНУ. – Київ, 2002. – 690с. – ISBN 966-02-2482-6
1227587
  Шульга О. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-78. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1227588
  Бичков О.О. Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1227589
  Федака С.Д. Соціально-економічні та етнокультурні аспекти розвитку українцв Закарпаття у першій половині XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 22)
1227590
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1227591
  Селіванов В.М. Соціально-економічні та політичні аспекти управління / В.М. Селіванов. – К, 1976. – 48с.
1227592
  Шабуніна В.В. Соціально-економічні та політичні передумови формування і розвитку західноєвропейського приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 25-30. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальні, економічні, політичні, правові та культурні чинники формування приватного права країн Західної Європи з часів раннього середньовіччя до XX ст. Підкреслюється особлива роль торгівлі та ремесел, а також церкви у формуванні системи ...
1227593
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1227594
  Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльно-правовий аналіз актуальних теоретичних і практичних питань специфіки реалізації земельної та аграрної реформи на ринкових засадах в Україні, країнах Центральної та Східної Європи і Балтики після прийняття нового Земельного кодексу ...
1227595
  Могильний О.М. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 65-68


  Публікація презентує узагальнені матеріали круглого столу "Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс", проведеного кафедрою соціології і соціально-гуманітарних дисциплін та ...
1227596
  Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-75.
1227597
  Дюба Г.М. Соціально-економічні та правові передумови формування і розвитку ринку азартних ігор в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1227598
  Зуб Я.О. Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1227599
  Вовк О. Соціально-економічні та юридичні передумови систематизації Литовсько-руського права в другій половині XV - початку XVI століть // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 289-302.


  В статті досліджується сукупність соціальних, економічних, політичних та юридичних передумов систематизації литовсько-руського права в другій половині XV - початку XVI століть у Великому князівстві Литовському, наслідками якої були такі збірники ...
1227600
  Крушельницький М.В. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878
1227601
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1227602
  Бевз Тетяна Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 91-108. – ISBN 978-966-02-4770-3
1227603
  Григорович М.В. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку міських поселень Житомирщини (Дореволюційний період // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 23 назви
1227604
  Малецька О.М. Соціально-економічні умови розвитку міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-71. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1227605
  Коваленко Г.М. Соціально-економічні умови розвитку міських поселень Київської області і зміни їх економіко-географічного положення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 25-34. – Бібліогр.: 9 назв
1227606
  Лич Г.В. Соціально-економічні умови формування людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 160-168.
1227607
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1227608
  Антончук Д.М. Соціально-економічні фактори зростання економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-82. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціально-економічні зростання економіки України. Обґрунтовано прийнятність китайської моделі сталого економічного зростання для України.
1227609
  Вахненко Т. Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1227610
  Олійник Я.Б. Соціально-економічні фактори формування продовольчого комплексу столичного регіону // Матеріали конференції
1227611
  Орлова Т.В. Соціально-економічні формації та цивілізації в системі антропосфери


  Проводиться аналіз кореляції фундаментальних історичних категорій - формації, цивілізації, антропосфери.
1227612
   Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку на шляху державотворення / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-102.
1227613
  Попов В.Ю. Соціально-економічні функції держави у транзитивній економіці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 96-98. – ISBN 966-614-021-7
1227614
  Досяк О. Соціально-економічні чинники в процесі формування кадрового потенціалу підприємства // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 119-127. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1227615
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1227616
  Комлєв О.О. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 80-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1227617
  Павлов В.І. Соціально-економічнні наслідки Чорнобильської катастрофи : адаптація, проблеми; за матеріалами Волинської області / В.І. Павлов, І.І. Фурів, Н.В. Павліха; Ін-т регіон. дослід. НАНУ. ЛДТУ. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 344 с. – ISBN 966-517-271-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1227618
  Панченко М.П. Соціально-еокномічні відносини в радянському суспільстві й антикомунізм / М.П. Панченко, А.І. Ісай. – Київ, 1971. – 191с.
1227619
  Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А.О.; КУ. – К, 1996. – 20л.
1227620
   Соціально-етичний маркетинг / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко, А.В. Катаєв, Г.В. Мозгова, С.В. Оберемок; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 140с. – ISBN 966-342-069-3
1227621
  Пшиченко В.О. Соціально-етнічний аспект трудових відносин на сучасному ринку праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 116-118. – ISSN 2077-1800
1227622
  Білас А.А. Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 95-102
1227623
  Герасименко Г.В. Соціально-інвестиційна держава: обгрунтування нової парадигми розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1227624
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1227625
  Лук"яненко О.М. Соціально-інформаційна політика Української держави в сучасних умовах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 67-74
1227626
  Борисова О.В. Соціально-історична антропологія : навчальний посібник / О.В. Борисова; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 328с. – ISBN 978-966-617-176-7
1227627
  Марушкевич І.М. Соціально-історична зумовленість варіативного напиання слів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 42-47
1227628
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1227629
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1227630
  Домніч Ілля Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 28-29
1227631
  Алоян А.Е. Соціально-історичні умови виникнення соціального капіталу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано реалізацію функцій та рівнів соціального капіталу в умовах сучасного суспільства.
1227632
  Спориш Ю.О. Соціально-класова диференціація як чинник стилю життя особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.84-86. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1227633
   Соціально-класові відносини у розвинутому саціалістичному суспільстві. – Львів, 1981. – 174с.
1227634
   Соціально-класові відносини у розвинутому саціалістичному суспільстві. – Львів, 1981. – 174с.
1227635
  Патракова Анжела Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1563-3713
1227636
  Резван О.О. Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 149-156. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1227637
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л.221-243. – Бібліогр. : л.192-220
1227638
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1227639
  Вінічук І.М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 59-69


  Розглянуто трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань, обґрунтовано доцільність використовування у бібліотечно-інформаційній діяльності елементів ринкових ...
1227640
  Шевченко О.В. Соціально-комунікативні параметри теледизайну // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 95-99. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1227641
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 177-218
1227642
  Чигрина Н.В. Соціально-комунікативні функції читання : автореф. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чигрина Н.В. ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1227643
  Вінічук І.М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 59-65


  Одним із важливіших та першоступеневих питань для словниково-термінологічної бази даних є застосування стандартів. Світовий досвід свідчить, що лише на основі стандартів досягнутого рівня культури може бути подальший динамічний її розвиток.
1227644
  Хилько М.М. Соціально-комунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 177-179
1227645
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 233-280. – Бібліогр.: л. 205-232
1227646
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. … канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1227647
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1227648
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: фактори становлення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 257-270. – ISBN 978-966-668-405-2
1227649
  Год Н.В. Соціально-критичні мотиви в творчості гуманіста Еразма Роттердамского // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.163-168. – ISSN 1728-3671
1227650
  Гелецька А. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 58-63. – ISSN 2311-9896
1227651
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1227652
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. – Бібліогр. : л. 189-208
1227653
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1227654
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки / Л.О. Шашкова, Д.С. Ніколаєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 99-111
1227655
  Яремко І.В. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 86-88
1227656
  Ковальчук Т.І. Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 142-149. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1227657
  Козловський В.В. Соціально-культурний аспект німецького кон"юктива // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 82-86. – ISBN 966-594-420-7
1227658
  Юрківський В.М. Соціально-культурний потенціал столиці і обласних центрів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-32. – (Географія ; Вип. 41)


  Зроблено спробу кількісної оцінки соціально-культурного потенціалу 25 міст України з метою їх порівняння за цим показником.
1227659
  Петрова І.В. Соціально-культурні аспекти співпраці державних органів влади та закладів дозвілля // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 189-197
1227660
   Соціально-культурні бар"єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання / Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; О. Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор"я. – Миколаїв : Атол, 2000. – 256с. – ISBN 966-7726-11-8
1227661
  Петрушкова О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 19-24
1227662
  Лук"янчук С.Ф. Соціально-культурні передумови становлення концепції полікультурного виховання в амеріканській педагогічній думці. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 207-218. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1227663
  Супруненко О. Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  22-23 червнч 2012 р. у м. Санкт-Петербург на базі Науково-навчальної лабораторі соціології освіти та науки Національного Дослідницького Університету "Вища Школа Економіки" відбулася Міжнародна літня школа аналізу соіальних мереж.
1227664
  Володін С.А. Соціально-методологічне підгрунтя інноваційного провайдингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1227665
  Євграфова А.О. Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних публіцистичних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 7-15
1227666
  Бондар С.В. Соціально-національний вимір доби Хмельницького в контексті історіософських поглядів І.Лисяка-Рудницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 85-86
1227667
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1227668
  Де Лонг Соціально-онтологічна визначеність сучасної західної філософії світоглядними засадами ідеалістичного атеїзму та християнського персоналізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 66-70
1227669
  Черноног Р.А. Соціально-онтологічні та політико-лравові засади процесу міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському осягненню місця та ролі міграції в процесі розвитку структур громадянського суспільства. The article is dedicated to the social and philosophical understanding of the place and role of mobility (flexibility) ...
1227670
  Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 70-77 : табл..рис. – Бібліогр.: 39 назв
1227671
  Капріцин І.І. Соціально-оціночна рефлексія релігійного реформаторства князя Володимира // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 104-106
1227672
  Воїнов В.В. Соціально-оціночні номінації у контексті культурі США. / В.В. Воїнов. – Київ, 1994. – 142с.
1227673
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н.О.; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. – 366, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-356. – ISBN 978-966-2741-33-9
1227674
  Заверико Н.В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 1817-3764
1227675
  Афанасьєва В.В. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків на основі гуманізму // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – с.40-46. – ISSN 1817-3764
1227676
  Тунтуєва С.В. Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім"ї: зміст основних етапів процесу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 125-130. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено основні етапи процесу соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім"ї, розкрито змістовне наповнення кожного етапу та спрогнозовано можливі результати цієї діяльності. Закцентовано увагу на створенні ...
1227677
  Рудь М.В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Рудь; МОНУ; Акад. педагог. наук України і ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254с. – ISBN 966-617-132-5
1227678
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1227679
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота з дошкільниками неблагополучних родин / Т. Ковальчук, М. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль соціального педагога у вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи з дітьми із неблагополучних родин, схарактеризовано існуючі підходи до їхнього вирішення (на прикладі дошкільного навчального закладу "Яблучко" Києво-Святошинського ...
1227680
  Караман О.Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / О.Л. Караман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. Акад. пед. наук України ; Н.-д. центр проблем соціал. педагогіки та соціал. роботи Нац. Акад. пед. наук України та Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 447, [1] с. : іл. – Додаток: с. 411-447. – Бібліогр.: с. 364-409. – ISBN 978-966-617-299-3
1227681
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1227682
  Остапйовський І.Є. Соціально-педагогічна спрямованість поглядів В.О.Сухомлинського / І.Є. Остапйовський, Т.П. Остапйовська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 83-85. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито соціально-педагогічні погляди В.О.Сухомлинського
1227683
   Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред. В.О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2633-37-5
1227684
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1227685
  Токарук Л. Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Соціально-педагогічний наратив (narrative) Василії Глібовицької - розповідання (як продукт і як процес, об"єкт та акт, структура і структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи ...
1227686
  Караман О.Л. Соціально-педагогічний потенціал регіону і громади виховної колонії для неповнолітніх (за результатами дослідження) // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 87-93. – ISSN 1817-3764


  У статті узагальнено результати експериментального дослідження з вивчення соціально-педагогічного потенціалу регіону і громади Перевальської виховної колонії для неповнолітніх.
1227687
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г. Я.; КГУ. – К., 1996. – 23л.
1227688
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти та підготовки фахівців у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 192-197


  У статті висвітлюються сутність та особливості інклюзії в соціально-педагогічному контексті. Розглядаються актуальні питання, що стоять перед вищою школою в галузі реалізації ідеї інклюзивної освіти. Обгрунтовується необхідність включення ...
1227689
  Бутівщенко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою України в умовах глобалізаційних викликів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 17-22. – ISBN 966-8847-12-1
1227690
  Савченко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 279-288. – ISSN 2227-2844
1227691
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1227692
  Петрочко Ж.В. Соціально-педагогічні виховні технології у викликах часу // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С.17-24. – ISSN 2304-06294
1227693
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1227694
   Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
1227695
  Остролуцька Л. Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім"ями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання щодо спеціалізації в соціальній роботі, а саме: соціальної роботи з особами з інвалідністю. Розглянуто критерії соціально-педагогічних компетенцій і компетентнісного підходу та актуальних потреб практикуючих спеціалістів, їх ...
1227696
  Біленька О.Б. Соціально-педагогічні конфлікти у вищому навчальному закладі - причини виникнення та шляхи розв"язання / О.Б. Біленька, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 385-389. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1227697
  Гапон Юрій Антонович Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості / Гапон Юрій Антонович; Академія педагогічних наук України. Ін-т проблем виховання. Лабораторія педагогіч. соціології. – Запоріжжя, 1998. – 217с. – Бібліогр.: с.181-200. – ISBN 966-7340-090
1227698
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1227699
  Дряпіка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Автореф. дис. ... д-ра педагог. наук : 13.00.01, 13.00.05 / Дряпіка Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 44 с.
1227700
  Дряшка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Дряшка Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 44л.
1227701
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1227702
  Босенко Маріанна Іванівна Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процессу в гімназії гуманітарного спрямування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Босенко Маріанна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1227703
  Мірошник О. Соціально-педагогічні передумови політичної толерантності студенської молоді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 172-177
1227704
  Слюсаренко В.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1227705
  Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України (теорія, методологія, практика) : Монографія / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Київський держ. ін-т культури. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 966-7194-38-8
1227706
  Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : Навчально-методичний посібник / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко; МОНУ; Акад. педагог. наук України. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с. – ISBN 966-617-203-8
1227707
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посібник / С.В. Дмитрук, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. : табл., іл. – Додатки: с. 230-327. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-611-01-0350-3
1227708
  Даниленко Лідія Іванівна Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна; Укр. держ. пед. ун-тет ім. М.Драгоманова. – Київ, 1994. – 23л.
1227709
  Цюпак Т.Є. Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Т. Є.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1227710
  Сівак Н.А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 146-154. – ISSN 2078-1687
1227711
  Живогляд М. Соціально-педагогічні умови усиновлення дітей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.119-125. – (Педагогічні науки)
1227712
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичнихрис у підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Куренда Л. Д.; КДУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1227713
  Мусатов Сергій Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.91-105. – ISSN 1810-2131
1227714
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1227715
  Данилиха Н.Р. Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Данилиха Н.Р. ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1227716
  Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921-1991 рр. : Наукове видання / І.В. Рибак. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304с. – ISBN 966-7602-92-3
1227717
  Мельник Н.Г. Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852
1227718
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1227719
  Мельник Н.Г. Соціально-побутовий фольклор XX століття як спротив системі тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 507-511. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1227720
  Нежуріна І.С. Соціально-побутові умови відтворення та закріплення людського капіталу в сільському господарстві // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 65-73. – ISSN 1993-5560
1227721
  Лук"янець О. Соціально-побутові умови життя міського населення Української РСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 69-75
1227722
  Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000рр.) / Л.В. Ковпак; НАНУ. Інститут історії України. – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-02-2873-2
1227723
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1227724
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1227725
  Шаповал В.М. Соціально-політична роль каральних органів та їх місце в державному механізмі в Північній Ірландії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 89-93. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматривается социально-политическая роль карательных органов и их место в государственном механизме в Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о значительном возрастании функций карательно-репрессивного аппарата, который занимает ...
1227726
  Божук А. Соціально-політична сатира в українській драматургії періоду визвольних змагань 1917-1921 років (на матеріалі п"єси Степана Васильченка "Куди вітер віє")
1227727
  Коруля І.В. Соціально-політична сутність корупції в сучасних умовах // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1227728
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 353-361. – ISBN 978-966-308-311-5


  Розкриваються найважливіші етапи становлення наукової історичної школи професора, завідувача кафедри історії та культури України, ректора ДВНЗ В.П. Коцура та проаналізовано соціально-політичне життя України 1920-193--х рр. у науковій проблематиці ...
1227729
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1227730
  Святуха І.А. Соціально-політичне значення опійного маку в Афганістані // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 145-151. – (Серія "Питання політології" ; вип. 25). – ISSN 2220-8089
1227731
  Донченко О. Соціально-політичне конструювання майбутнього // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.17-26
1227732
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз, які навчаються за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-364-706-7


  В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління.Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування ...
1227733
  Ялі М.Х. Соціально-політичний вимір глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 31-43. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується генеза інформаційно-технологічної революції починаючи з другої половини ХХ століття і по теперішній час, яка є рушійною силою сучасної глобалізації. Нові інформаційні технології об"єднали розвинуті країни світу в єдину ...
1227734
  Присяжннюк О.С. Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 201-208


  У статті розглядається роль соціальних медіа у формуванні мультикультурного суспільства за допомогою PR-технологій, брендінгу, реклами. У сучасних умовах крос-культурні комунікації можуть створити міжнародні конкурентні переваги для підключення ...
1227735
  Агарков О.А. Соціально-політичний маркетинг у контексті надання соціальних послуг: взаємодія держави, приватного сектора і громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 124-128. – ISSN 2077-1800
1227736
  Агарков О. Соціально-політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 59-63
1227737
  Куценко Є. Соціально-політичний поділ сучасного політичного простору України: регіональний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 187-197
1227738
   Соціально-політичний словник-довідник : Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. – Черкаси-Київ : Відлуння, 1999. – 304с. – ISBN 966-7331-26-1
1227739
  Мірошниченко Є. Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 154-156


  Високий рівень розвитку нових комунікаційних технологій та їх активне залучення у всі сфери людського життя сприяє формуванню інформаційного суспільства. Так становлення інформаційного суспільства є однією з актуальних задач Російської Федерації. В ...
1227740
  Перов Д. Соціально-політичні виклики сучасності. Проблема правосвідомості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 53-55
1227741
  Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається Революція гідності крізь призму соціально-політичних графіті, у яких слова і малюнки створювалися з великим емоційним підтекстом і часто сповнені сакрального значення. Розглянуті особливості графітійного діалогу на теренах ...
1227742
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1227743
  Гриценко Т.В. Соціально-політичні детермінанти та передумови виникнення мультикультурної освіти в США // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 280-285. – ISSN 2072-1692


  Аналізуються основні соціально-політичні історичні умови, що вплинули на зародження ідей мультикультуризму в системі освіти Сполучених Штатів. Висвітлюється динаміка змін в освітній політиці, пов"язаної з питаннями раси і соціальної справедливості на ...
1227744
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1227745
  Олійник Ю. Соціально-політичні передумови утворення і діяльності Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 73-78
1227746
  Пиртко М.С. Соціально-політичні передумови формування централізованої держави в Австрії (ІХ–ХVІІ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
1227747
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1227748
  Ткач О.І. Соціально-політичні реформи: моральний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано моральні та етичні аспекти соціально-політичних реформ. Уточнено зміст поняття "соціально-політична реформа", обґрунтовано висновки про те, що в умовах демократії приділяється значна увага принципам моралі в реалізації політичних ...
1227749
  Ларцев В.С. Соціально-політичні та економічні чинники формування української моделі приватизації в 1991-1995 рр. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-68
1227750
   Соціально-політичні та електоральні орієнтації громадян України, наміри що до голосування на виборах до Верховної Ради України // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
1227751
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1227752
  Подашевська Т.Л. Соціально-політичні технології в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-21. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1227753
  Яковенко Н.Л. Соціально-політичні трансформації посткомуністичного простору / Н.Л. Яковенко, Н.В. Шпакова // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 157-166. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1227754
  Прокопенко В. Соціально-політичні уявлення у свідомості індивіда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 102-108


  Розглянуто психологічні підходи до вивчення соціальних уявлень, а також зв "язки соціальних уявлень індивідів і груп із соціально-політичними. This article reflects some views on the social representations of a human being in terms of psychological ...
1227755
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1227756
  Будкін В.С. Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається вплив позаекономічних чинників на стійкість національних економік України, Росії, Білорусі та Молдови. Три перші з цих країн вступили до періоду незалежного розвитку як найбільш економічно розвинуті частини колишнього СРСР і за ...
1227757
  Шевченко С.О. Соціально-політичні чинники формування публічної сфери в Україні / С.О. Шевченко, Г.Д. Голубчик // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 193-224
1227758
  Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні : проблеми становленія та модернізації : монографія / Ф.П. Шульженко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – ISBN 966-574-999-4
1227759
  Юрченко Ю. Соціально-правова держава та соціальна політика // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 68-74
1227760
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1227761
  Матвійчук О.В. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 109-133. – ISSN 2222-5374
1227762
  Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-84. – ISSN 2222-5374
1227763
  Матвійчук В.К. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 44-67. – ISSN 2222-5374
1227764
  Олєйнічук О.М. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 134-146. – ISSN 2222-5374
1227765
  Вознюк А.А. Соціально-правова обумовленість спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 15-18.
1227766
  Анатольєва О.І. Соціально-правова охорона дитинства: історичний досвід // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110.
1227767
  Благодарська О.О. Соціально-правова природа адміністрування податків, як способу реалізації фіскальної функції органами ДФС України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 12-17. – ISSN 2413-6433
1227768
  Корчак Н. Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.67-71
1227769
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1227770
  Тернавська В.М. Соціально-правова природа інституту суду присяжних у наукових поглядах професора О.Ф. Кістяківського / В. Тернавська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання з історії становлення і розвитку суду присяжних як судового інституту, його роль і значення у контексті судової реформи 1864 р. через призму поглядів видатного українського вченого-юриста, професора Київського університету ...
1227771
  Матвійчук Ю. Соціально-правова сутність діяльності органів прокуратури України щодо запобігання і протидії злочинності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-39
1227772
  Фомін П. Соціально-правова сутність і зміст адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 36-40.
1227773
  Давиденко Н.В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 210-219


  Стаття присвячена дослідженню рідковживаних соціально-правових термінів латинського походження у творах українських авторів. Матеріалом для історичного та лінгвістичного аналізу соціально-правової термінології стали прозові твори І. Франка. Результати ...
1227774
  Батиргареєва В.С. Соціально-правове і морально-психологічне ставлення суспільства до злочинців-рецидивістів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 152-158. – ISSN 0201-7245
1227775
  Черепанов А. Соціально-правове становище купецтва Правобережної України у першій чверті XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 10-13
1227776
  Вітенко М. Соціально-правове становище поденних наймитів та двірських слуг у Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 299-306
1227777
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1227778
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1227779
  Лісовець О. Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз поняття "соціально-правовий захист" у контексті професійної діяльності соціальних працівників. Визначено сутність і зміст соціально-правового захисту у практиці соціальної роботи. Актуалізується питання соціально-правової компетентності ...
1227780
  Левицька Н.М. Соціально-правовий статус і матеріальне становище викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів наддніпрянської України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 96-108.


  Історія Київського університету
1227781
  Ніколаєнко Т.Б. Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 278-284. – ISSN 2410-3594
1227782
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1227783
  Писаренко К. Соціально-правові аспекти боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 218-224. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1227784
  Позняк Е.В. Соціально-правові аспекти екологічної культури в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 250-255
1227785
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1227786
  Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
1227787
  Желай О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58-63. – ISBN 978-966-02-4455-9
1227788
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1227789
  Користін О.Є. Соціально-правові аспекти феномена "відмивання коштів" / О.Є. Користін, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 120-127.
1227790
  Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя"
1227791
  Огаренко Т.О. Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-108. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розкривається зміст соціально-правових відносин як особливого різновиду соціальних відносин.
1227792
  Єфремова О. Соціально-правові засади протидії торгівлі дітьми // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 84-86
1227793
  Нерсесян А.С. Соціально-правові і філософські основи захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 167-172
1227794
  Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 168-171. – ISSN 2413-6433
1227795
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1227796
  Сіньова Л. Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку як вразливої версти населення в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації ...
1227797
  Пироженко О.С. Соціально-правові проблеми досягнення мети покарання при позбавленні волі на певний строк // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 159-167. – ISSN 0201-7245
1227798
  Юсіфова М. Соціально-правові проблеми мовної ситуації в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 185-187.
1227799
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1227800
   Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. та ін. Міненок; МОНУ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. Міненок та ін.; За ред С.В. Страшка;. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260с. – +CD ROM. – ISBN 966-8847-15-6
1227801
  Алексєєва О.А. Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка : (результати соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Наведено результати соціологічного дослідження щодо соціально-професійної орієнтації студентів Київського університету імені Тараса Шевченка. Зроблено акцент на низькій орієнтації студентів на соціально-політичну та громадську діяльність. ...
1227802
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1227803
  Лисенко О.П. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до студентського життя та її корекція методом сфокусованої терапії / О.П. Лисенко, Н.С. Кавацюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1227804
  Бабак І.М. Соціально-психологічна адаптація студентів у ВНЗ: проблеми і перспективи / І.М. Бабак, В.С. Черевик // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються деякі аспекти соціально-психологічної адаптації студентів у ВНЗ на прикладі соціологічних досліджень в ІП "Стратегія". Особлива увага приділена індивідуально-психологічним чинникам поведінки студентів в колективі, які головним ...
1227805
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1227806
  Яковенко С.І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях та критичних інцидентах : Монографія / С.І. Яковенко, В.І. Лисенко; Мін-во України зпитань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб.катастр. – Київ, 1999. – 226с. – Бібліогр.: с.185-224. – ISBN 966-02-1470-7
1227807
  Черняк А.І. Соціально-психологічна методика формування здорового способу життя у курсантів вищих військових навчальних закладів / А.І. Черняк, В.І. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціально-психологічної методики формування здорового способу життя курсантів у вищих військових навчальних закладах, завдяки якій забезпечуються конструктивні (продуктивні) суб"єкт-об"єктні відносини з курсантом та ...
1227808
  Найдьонова Л.А. Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 269-283
1227809
  Боровинська І.Є. Соціально-психологічна природа стратегій життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 62-72. – ISSN 2411-1449
1227810
  Пономарьов О. Соціально-психологічна природа феномену лідерства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 2616-3241


  "Суперечлива природа феномену лідерства зумовлена поєднанням у ньому індивідуального характеру особистості лідера та суспільного характеру його прояву. Водночас природа лідерства має соціально-психологічний характер, оскільки вплив лідера на інших ...
1227811
  Казміренко Вячеслав Петрович Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій : Автореф... докт. психологічнихнаук: 19.00.05 / Казміренко Вячеслав Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 42л.
1227812
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1227813
  Попович О.В. Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 313-317
1227814
  Пушкар В. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини / Віктор Пушкар. – Харків : Права людини, 2009. – 88с. – ISBN 978-966-8919-57-2
1227815
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. – ISBN 966-521-360-1
1227816
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 580 с. – ISBN 978-966-521-360-4
1227817
  Козоріз К.І. Соціально-психологічне забезпечення оптимізації формування готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто первинну ланку соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності еійськовослужбовця-вартового. Визначено найбільш значущу складову психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби та розглядається ...
1227818
  Александров Д. Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена дослідженню причин небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Аналізуються соціальні та психологічні чинники небойових втрат. З"ясовуються детермінанти порушення адаптивної поведінки, які ...
1227819
  Резнік В.С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності / В.С. Резнік; Подільська держ.аграрно-технічна академія. – Кам"янець-Подільський : "Абетка-НОВА", 2001. – 220с. – ISBN 966-7988-62-7
1227820
  Циганенко Г.В. Соціально-психологічне осмислення конфліктів між цивільними і військовими в ході групової взаємодії / Г.В. Циганенко, О.Ю. Кухарук // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 24-39. – ISSN 2411-1449
1227821
  Лещенко С.В. Соціально-психологічне та політико-економічне розуміння соціалізації у вивченні політичного аспекту становлення особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Поняття "соціалізація" означає формування особистості під впливом соціального середовища. Політична соціалізація показує зв"язки між людиною і політикою. Проте, досліджуючи політичну соціалізацію, автор статті перш за все, аналізує наявну ...
1227822
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1227823
  Варій М.Й. Соціально-психологічний аспект взаємовідносин у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка"М.Й.Варій,В.О.Букреєв. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 52с.
1227824
  Литва Л.А. Соціально-психологічний аспект проблеми гендеру в єврейській релігійній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Аналізується розробка гендерної проблематики в текстах Старого Заповіту та єврейській релігійній літературі після біблійного періоду, виникнення і розвиток гендерних стосунків, гендерних ролей, інституту сім"і і становлення до них єврейської релігійної ...
1227825
  Валідуда О. Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 73-74
1227826
  Завадський Й.С. Соціально-психологічний аспект управління виробництвом. / Й.С. Завадський. – К., 1972. – 32с.
1227827
   Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 512 с. – ISBN 966-95832-4-1
1227828
  Шульга М.О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу / М.О. Шульга. – К., 1983. – 49с.
1227829
  Грединарова О.М. Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 53-58
1227830
  Чапка М. Соціально-психологічний словник / Мирослав Чапка, Уршула Контни ; Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда в Мисловіцах. – Мисловіце : Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда, 2010. – 518, [1] с. – Бібліогр. : с. 517-518. – ISBN 978-83-89032-54-6
1227831
  Пакуляк Г. Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового спрямування / Г. Пакуляк, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено використанню соціально-психологічного тренінгу розвитку емпатійності як засобу соціалізації студентів, які обрали тип професії "людина-людина". Розглядається структура тренінгової програми, яка сприятиме розвитку емпатійності як ...
1227832
  Синоруб Г. Соціально-психологічний тренінг як метод подолання конфліктних ситуацій у журналістській діяльності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 247-252
1227833
  Євдокимова Н.О. Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 211-217
1227834
  Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М. Журавська; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 312с. – ISBN 966-8407-51-2
1227835
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1227836
  Крупка І. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 617-629. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1227837
  Покальчук О. Соціально-психологічні аспекти виборчої кампанії 2002 р. // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-41
1227838
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1227839
  Вієвська М. Соціально-психологічні аспекти діяльності в системі вищої економічної школи / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.53-65. – ISSN 1682-2366
1227840
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна; Комітет сприяння захисту прав дитини. – Київ, 2003. – 344с. – ISBN 966-646-057-2
1227841
  Савчук О. Соціально-психологічні аспекти профілактики поширення нарковживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку шляхів профілактики адиктивної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні умови виникнення психологічної готовності до вживання психотропних речовин; виходячи із цього, розроблено концептуальні підходи до профілактичної ...
1227842
  Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 337-341. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1227843
  Черновський О.К. Соціально-психологічні аспекти судової діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
1227844
  Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему тероризму з позиції соціальної психології. Досліджено й психологічно обґрунтовано дії людей, які наважуються вчинити терористичні акти. The article studies the problem of terrorism from the point of view of social psychology as ...
1227845
  Сухоруков Г.М. Соціально-психологічні аспекти управління сільськогосподарчим виробничим колективом / Г.М. Сухоруков. – К., 1977. – 48с.
1227846
  Устінова Н. Соціально-психологічні аспекти участі жінок у діяльності жіночих громадських об"єднань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 227-233. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1227847
  Хоружий Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 14-16
1227848
  Приходько К.Ю. Соціально-психологічні аспекти юридичної відповідальності особистості в конфліктних ситуаціях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 238-243


  У статті розглядається проблема соціально-психологічних чинників юридичної відповідальності особистості, яка стала наслідком дисциплінарних, адміністративних, цивільно-правових і кримінальних конфліктів. В статье рассматривается проблема ...
1227849
  Скуленко М. Соціально-психологічні бар"єри в журналістиці. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34.
1227850
  Толстоухов А.В. Соціально-психологічні виміри глобалізаційних тенденцій в мистецтві сучасності / А.В. Толстоухов, С.П. Стоян // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 32-38
1227851
  Хараджи М. Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 134-141. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1227852
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1227853
  Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті аналізуються можливості використання видів і засобів соціально-психологічного впливу та з"ясовуються, які з них є найбільш ефективними щодо виконання молоддю певних вимог суспільства в умовах трансформаційних змін. Наводяться результати ...
1227854
  Терещенко К.В. Соціально-психологічні детермінанти толерантності персоналу організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1227855
  Борейчук І.О. Соціально-психологічні детермінанти явища ксенофобії : історико-теоретичний аспект // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.236-244. – ISBN 978-966-8063-85-7
1227856
  Олександренко К.В. Соціально-психологічні закономірності розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується встановлення взаємозв"язку розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з певними групами мотивації. Аналізується мотиваційна сфера студентів з різним рівнем сформованості іншомовної комунікативної ...
1227857
  Бублик П. Соціально-психологічні засновки сучасної психотерапії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 147-154. – ISSN 1810-2131
1227858
  Мойсієнко Я.В. Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А.С. Макаренка // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 255-264. – ISSN 2309-8287
1227859
  Мартинюк Ольга Соціально-психологічні концепції сім"ї як теоретична основа її емпіричного вивчення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 104-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1227860
  Бесчастна М.В. Соціально-психологічні методи в державному управлінні сільським господарством // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 117-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито суть та класифікацію соціально-психологічних методів державного управління в сільському господарстві.
1227861
  Бондарчук О.І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 347-352. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1227862
  Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння під час вирішення задач спільної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 164-178. – ISBN 978-966-8063-84-3
1227863
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1227864
  Стась О.С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей в дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель соціально-психологічних орієнтирів дослідження соціальних здібностей особистості. Особливу увагу приділено етапам психосоціального розвитку дорослого і соціально-психологічним факторам, що впливають на процес формування і реалізації ...
1227865
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1227866
  Білик І.С. Соціально-психологічні основи спілкування: "етика відносин" та "інтуіція здібностей" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 7-13. – ISSN 1728-3671
1227867
  Крушельницька Я.В. Соціально-психологічні основи управління / Я.В. Крушельницька. – К., 1979. – 119с.
1227868
   Соціально-психологічні основи управління : Навч. посібник для студ. економ. фахів вищих навч. закладів / Н.Д. Лук`янченко, Л.Л. Бунтовська, Л.В. Шаульська, О.Л. Єськов; МОНУ. Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 127с.
1227869
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1227870
  Браславський Р.Б. Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 298-302. – ISSN 1563-3349
1227871
  Ткалич М.Г. Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С.46-53
1227872
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 218 л. + Додатки : л. 172-218. – Бібліогр.: л. 159-171
1227873
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1227874
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1227875
  Некіпєлова А. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуті основні підходи до розуміння процесу економічної соціалізації особистості в пубертатний період, а також соціально-психологічні детермінанти входження підлітка у світ економіки. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ...
1227876
  Фунікова О.В. Соціально-психологічні особливості пенітенціарного середовища // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 139-143. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1227877
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 162, [38] л. – Додатки: Л. [1-38]. – Бібліогр.: л. 150-162
1227878
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1227879
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1227880
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з кліентами : матеріали 2 всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / МОН України ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України ; Мелітоп. держ. пед. ун-т та ін. ; [ ред. кол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т. ]. – Київ : Міленіум, 2008. – 118 с.
1227881
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: подорож у просторі змін : (матеріали 3 всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю) : 28-31 травня 2009 року / МОН України ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України ; Мелітоп. держ. пед. ун-т та ін. ; [ ред. кол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т. ]. – Київ : Міленіум, 2009. – 70 с.
1227882
  Ломакін Г. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній роботі проаналізовані та розглянуті соціально-психологічні особливості та основні підходи до соціалізації у сучасному суспільстві людей, що приймали участь у бойових діях; визначені основні напрямки соціально-психологічної роботи з означеною ...
1227883
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1227884
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1227885
  Люта Л. Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Соціалізація є однією з соціальних функцій спорту. Сутність спортивної соціалізації полягає у том, що ми можемо зафіксувати два процеси - "соціалізація у спорті" і "соціалізація через спорт". Стаття присвячена аналізу змісту та специфіки цих ...
1227886
  Павлова О.В. Соціально-психологічні особливості спотворення інформації для здобуття соціального схвалення в юнацькому віці // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 48-52. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті розглянуто особливості інформації особами юнацького віку для здобуття соціального схвалення. Виокремлено типи неправди залежно від того, що саме респондент бажає продемонструвати з метою створення позитивного обазу себе.
1227887
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1227888
  Свинаренко Р. Соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів / Р. Свинаренко, А. Рудська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються ключові соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів. Показано, що різним типам лідерства в соціальних проектах (спрямованим на дію, взаємодію і розвиток) імпліцитно притаманний ...
1227889
  Солдатова О. Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню соціально-психологічних особливостей якості життя багатодітних сімей в Україні. Проведено емпіричне дослідження суб"єктивної задоволеності якості життям багатодітних сімей, у результаті якого виявлено основні показники, на ...
1227890
  Головченко Д.І. Соціально-психологічні передумови стану психологічного благополуччя у внутрішньо переміщених осіб в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 75-88. – ISSN 2411-1449
1227891
  Денисюк Л.М. Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 89-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто особливості розвитку особистості у період юнацького віку в умовах вищої освіти. Зокрема увага приділяється соціально-психологічним чинникам формування та функціонування системи професійних цінностей студентської молоді.
1227892
  Бойко А. Соціально-психологічні переумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 375)
1227893
  Маматова А.С. Соціально-психологічні проблеми білінгвізму в українському суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8063-85-7
1227894
  Неймер Ю.Л. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / Ю.Л. Неймер, М.О. Сакада. – К., 1974. – 48с.
1227895
  Полякова В.І. Соціально-психологічні проблеми розвитку гендерної толерантності педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 156-160. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1227896
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1227897
  Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін, О.К. Яковенко, М.А. Солоха // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 49-66. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статтю присвячено розгляду соціально-психологічних та нормативно-правових аспектів адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України. Проаналізовано основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості сиріт та їх вплив на показники ...
1227898
  Кулянда М. Соціально-психологічні та соціального-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 42-49. – ISSN 2413-6433
1227899
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1227900
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1227901
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1227902
  Полівко Л. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Висвітлено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання та обґрунтовано складові соціальної роботи, спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями. Определена ...
1227903
  Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні фактори агресивної поведінки сучасної молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.46-52. – (Психологічні науки)
1227904
  Рудик М.М. Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – C. 78-88. – ISSN 2410-3594
1227905
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1227906
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1227907
  Гребенюк М.О. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки в сучасному суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-100.


  Розглянуто актуальні питання вивчення соціально-психологічних чинників агресивної поведінки сучасного суспільства. Проаналізовано підходи до концептуальних положень вітчизняних дослідників про соціально-психологічні чинники феномена агресивної ...
1227908
  Пустовий О.М. Соціально-психологічні чинники групової взаємодії військовослужбовців: теоретична модель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С.108-112. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті акцентовано увагу на визначенні соціально-психологічних чинників, що впливають на групову взаємодію військовослужбовців. Обгрунтована актуальність вивчення військових колективів у сучасних умовах. Пояснена необхідність збільшення показників ...
1227909
  Завацька Н.Є. Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення / Н.Є. Завацька, О.І. Донець, А.М. Журба // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 174-183. – ISSN 2219-2654
1227910
  Трофімов А.Ю. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджера. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Трофімов А.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1227911
  Гавриленко Я.А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гавриленко Я.А. ; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1227912
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 260 акр. – Додатки: арк.: 210-260. – Бібліогр.: арк.188-209
1227913
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1227914
   Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України / С.О. Богданов, А.М. Гірник, Б.П. Лазоренко, В.В. Савінов // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 40-51. – ISSN 2411-1449
1227915
  Титаренко Т.М. Соціально-психологічні чинники постановки особистістю життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 97-105. – ISBN 978-966-8063-84-3
1227916
  Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1227917
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники прийняття рішень управлінців різних рівнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати емпіричного дослідження, присвяченого виділенню психологічних чинників прийняття управлінських рішень. The article presents the results of empirical study on the release of the psychological factors of managerial ...
1227918
   Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Н.В. Чепелєвої ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-644-117-4
1227919
  Овчарова А.О. Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 77-80
1227920
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1227921
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1227922
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 206-249. – Бібліогр.: арк. 176-205
1227923
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники функціонування керівної ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність вияву психологічних особливостей керівників різного рівня, трансформацію або розвиток значущих професійно важливих якостей залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Article gives a view on dependence of psychological ...
1227924
  Каховська О.В. Соціально-ринковий варіант соціалізації національної економіки // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 99-101
1227925
  Верхоглядова Н.І. Соціально-ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 72-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1227926
  Рій Г.Є. Соціально-справедлива держава і український націоналізм (Ярослав Стецько "за зміст державного життя") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 217-228. – ISBN 978-966-668-405-2
1227927
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1227928
  Климовський С.І. Соціально-топографічний розвиток Києва XVI - першої половини XVII сторіччя. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Климовський С.І.; НАН України. Ін-тут археології. – К., 1997. – 18л.
1227929
  Монастирська Г.В. Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 274-280
1227930
  Колосок А.М. Соціально-трудове парртнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 76-83. – ISSN 1993-6788
1227931
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку : монографія / С.Р. Пасєка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохоронного та курорт. буд-ва. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 606, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 562-594 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2545-42-5
1227932
  Оленцевнч Н.В. Соціально-трудові відносини в контексті глобалізації / Н.В. Оленцевнч, Е.А. Волобуєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.147-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1227933
  Богоявленська Ю.В. Соціально-трудові відносини в Україні та Польщі: формування, функціонування, перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 51-57. – ISBN 966-614-021-7
1227934
  Осійчук М.С. Соціально-трудові відносини в Україні: аналіз стану та їх вплив на розвиток людського капіталу // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 41-44. – (Економічні науки)
1227935
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1227936
  Турба О.О. Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб"єктний виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-81. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1227937
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1 (3). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227938
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227939
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (9). – 2015. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227940
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (10). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227941
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227942
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (12). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1227943
  Герасименко О. Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1227944
  Кирилюк В. Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1227945
  Бойко А.М. Соціально-управлінські передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 320-327. – (Юридична ; Вип. 1)
1227946
  Вітер Д.В. Соціально-філософська інтерпретація фундаменталістської парадигми сучасного православного богослов’я // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1227947
  Вітер Д.В. Соціально-філософська парадигма сучасної католицької теології: суперечності теоретичних пошуків // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
1227948
  Власенко Д.Й. Соціально-філософська проблема початку дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методологічні підстави проведення самих початкових стадій наукового дослідження. Робиться висновок, що найбільш раціональним та ефективним першим кроком має стати максимально чітка, та така, що передує безпосередньо дослідженню, ...
1227949
  Мелник В.В. Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодіїї особистості і глобалізованог соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 96-108. – ISSN 2072-1692
1227950
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права) : 09.00.03:Дис.на здобуття наукового ступеня канд.філософських наук / Романенко Ю.В.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібліогр.: С.178-183
1227951
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1227952
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1227953
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 23л.
1227954
  Азнакаєва Е.М. Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаціонному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 131-135. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1227955
  Зінченко В. Соціально-філософський аспект сучасних західниїх концепцій суспільної інституалізації освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 226-235
1227956
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1227957
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1227958
  Бліхар В. Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – C. 3-20. – ISSN 2524-0315
1227959
  Козловець М.А. Соціально-філософський дискурс як осмислення екзистенційної буттєвості українців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 65-69
1227960
  Павлова Т. Соціально-філософський зміст обов"язку у філософії Гегеля // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 58-64. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1227961
  Приятельчук А.О. Соціально-філософський конструкт суспільства ризику / А.О. Приятельчук, О.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Поняття "суспільство ризику" активно використовується у соціологічних, економічних, політичних та інших дослідженнях. Втім, його визначення залишається серйозною проблемою через неоднозначність тлумачень феномену "ризик". Дана стаття є спробою певного ...
1227962
  Герасимова Е.М. Соціально-філософські аспекти інноваційної моделі економічного розвитку України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 328-339.


  Дослідження інноваційнених моделей сучасного економічного розвитку в Україні здійснюються в работах таких відомих вітчизняних економістів як Гальчинський А.С.,Геєць, Мочерний С.В., Базилевич В.Д., та інш.
1227963
  Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теоріїС.152- // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – 152-156. – ISSN 1728-3671
1227964
  Цимбал Т.В. Соціально-філософські аспекти проблеми рееміграції українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 428-438
1227965
  Наровський М.І. Соціально-філософські виміри інтелектуального осягнення поняття "нація" // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.147-153. – ISSN 1728-3671
1227966
  Алексєєв В.Ю. Соціально-філософські ідеї : проблема персонифікації та реалізації (за матеріалами творів Ф.М. Достоєвського : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.03 / Алексєєв В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 л.
1227967
  Полянський Т. Соціально-філософські інтерпретації феномена зла як методологічне підгрунтя дослідження зловживання правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 8-13.
1227968
  Пеньковець О. Соціально-філософські основи педагогічного вчення С.Русової // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.124-129
1227969
  Пінчук Є.А. Соціально-філософські підстави необхідності реформування освіти в сучасному суспільстві // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.211-217
1227970
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – К., 1981. – 62с.
1227971
  Симон Ю.С. Соціально-філософські проблеми розвитку суб"єкта виробництва в умовах українського державотворення. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Симон Ю.С.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1227972
  Романенко О. Соціально-філософські та антропологічні засади визначення умов передбачення майбутнього // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-126. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1227973
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1227974
  Голота О.П. Соціально-фінансовий аспект реформування збройних сил України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-134
1227975
  Дзюбак Н.М. Соціально-характеристичні експресеми як засіб суб"єктивізації висловлення (на матеріалі творчості Оксани Забужко) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 75-77. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1227976
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180л. – Бібліогр. : л.167-180
1227977
  Еллинекъ Г. Соціально-этическое значеніе права, неправды и наказанія / Георгъ Еллинекъ ; пер. И.И. Власова, под ред. А.А. Рождественскаго съ пред. П.И. Новгородцева. – Москва : Клочков Н.Н., 1910. – 148 с.
1227978
  Петришин О.В. Соціально-юридична природа права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 3-17. – ISSN 0201-7245
1227979
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 12-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Подана соціально-юридична характеристику церковного права. Однією з особливостей церковного права є його зв"язок з християнським віровченням, що робить неможливим розгляд канонічного права окремо від його богословських засад. Церковне право, його ...
1227980
   Соціально - економічна політика як напрям реформування системи охорони здоров"я / В Журавель, О. Колтунов, В Мегедь, В Чорномаз // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.165-168
1227981
  Дякова О.В. Соціально - економічне підгрунтя збереження ідентичності української діаспори в Австралії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 456-474
1227982
  Давидова М. Соціально - економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-36. – ISSN 0132-1331
1227983
  Гринюк Д. Соціально - економічні та правові передумови існування загальнообов"язкового державного соціального страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1227984
  Качур В. Соціально - політичний лад Канади періоду французького колоніального панування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.137-140. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1227985
  Давиденко Л. Соціально - психологічні методи управління колективом районної, міської прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
1227986
  Головкін Б.М. Соціально -демографічна характеристика корисливих насильницьких злочинців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
1227987
  Сімченко Н.О. Соціально відповідальна діяльність керівника: сутність, принципи та мотиви реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 188-192
1227988
  Яременко Юрій Федорович Соціально відповідальна поведінка військовослужбовця в процесі військової діяльності: структура, показники, соціально-психологічний механізм : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.03 / Яременко Юрій Федорович; НАН України. Ін-тут соціології. – К., 1996. – 20л.
1227989
  Семикіна А.В. Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1227990
  Свириденко Г.В. Соціально значуща поведінка: підходи до вивчення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 2219-5521
1227991
  Шендеровський К.С. Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячується соціально значущим комунікаціям у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to socially significant communications in the sphere of social problems solution. Статья посвещена социально значимым коммуникациям в ...
1227992
  Геєць В.М. Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів соціалізації // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1227993
  Піроженко Т.О. Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : метод. рекомендації / [Т.О. Піроженко , Л.І. Соловйова, О.Ю. Хартман] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 30, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISBN 978-966-194-278-2
1227994
  Алексенко С.Ф. Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 5-10. – ISSN 2077-804X
1227995
  Головінов О.М. Соціально орієнтована ринкова економіка як модель соціальної держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 10-12.
1227996
  Герасимчук В.І. Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення / В.І. Герасимчук; Укр. ін-стут соц. досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 32с. – ISBN 966-02-1543-6
1227997
  Яковлєва Т. Соціально правові передумови запровадження обов"язкового медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 71-74.
1227998
  Тичина Д.М. Соціально психологічний аналіз корисливої злочинності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-154.
1227999
  Санжаровець В. Соціально філософський контекст корупційних діянь у сучасному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 189-198
1228000
  Мединська А.В. Соціально характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 86-90. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,