Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1226001
  Маленко П.В. "Соціальне": шляхи наукового пошуку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 107-112. – (Серія "Філософія")
1226002
  Ярова Л. "Соціальний менеджмент" та "соціальна держава" у традиції європейської теорії та практики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1226003
  Загорій В. "Соціальний престиж державної мови зростає" / розмовляла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 травня (№ 84). – С. 9


  Головний меценат Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика - голова наглядової ради ПрАт "Фармацевтична фірма "Дарниця", доктор фармацевтичних наук, професор, президент Ліги українських меценатів - про те, як народився престижний ...
1226004
  Сколотяний Ю. "Соціальні фонди, крім пенсійного, належного контролю з боку Держави не мають" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1226005
  Курінний Є.В. Соціальна аморальність - ключова детермінанта поширення корупції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 146-158. – ISSN 2079-6242
1226006
  Ковтун Н.М. Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 42-47. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
1226007
  Кучерова Г.Ю. Соціальна віддача податків / Г.Ю. Кучерова, С.В. Черкашина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 105-110. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто поняття "соціальна віддача податків" на основі семантичних характеристик складових цього поняття. Узагальнено зв"язки структурних елементів соціальної системи держави та системи оподаткування, основні податкові інтструменти ...
1226008
  Шедяков В.Є. Соціальна відповідальність бізнесу та становлення ефективних форм виробничої демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-197
1226009
  Данченкова О.А. Соціальна відповідальність бізнесу як нова тенденція української PR-практики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 53-57


  Статтю присвячено з"ясуванню особливостей застосування інструментів PR у реалізації соціальної відповідальності бізнесу (на прикладі досвіду світових та великих вітчизняних компаній). Описано чинники, що впливають на впровадження корпоративної ...
1226010
  Смишляєва О.О. Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається вплив стратегій корпоративної соціальної відповідальності на репутацію ком панії в бізнес-середовищі та на її імідж в очах цільових аудиторій. Аналізується досвід міжнародних соці ально-відповідальних організацій. The article ...
1226011
  Литвиненко Т. Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті висунута гіпотеза, що ініціативи підприємств з впровадження корпоративної соціальної відповідальності в свою діяльність допоможуть прискорити процеси технічного оновлення, модернізації їх діяльності, сприятимуть підвищенню їх прибутковості. ...
1226012
  Дацкевич Н.О. Соціальна відповідальність в історії розвитку українського підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 65-68
1226013
  Логущенко І.М. Соціальна відповідальність влади як чинник стійкості політичної системи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 100-109. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1226014
  Гурчіані Х.Д. Соціальна відповідальність на сучасному американському комерційному телебаченні // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 36-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1226015
  Коренєва Н.О. Соціальна відповідальність підприємств як складова соціально-економічного розвитку людства в умовах коеволюції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 29-32
1226016
  Олійник О.О. Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів / О.О. Олійник, Т.С. Сікорська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 201-206. – ISSN 2308-1988


  Сучасне українське суспільство живе в часи змін, які торкаються всіх сфер життєдіяльності. В умовах поширення соціальних ризиків, нестабільності на ринку праці, порушення трудових прав зайнятих, недостатнього розвитку соціального діалогу, особливо ...
1226017
  Назаренко К.С. Соціальна відповідальність українських мас-медіа як об"єкт соціологічного аналізу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 155-159. – ISSN 2077-1800
1226018
  Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. Грішнова, С. Бех // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано сутність соціальної відповідальності університету. Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в ...
1226019
  Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. Грішнова, С. Бех // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в діяльності вітчизняних університетів. Аналізуються показники якості ...
1226020
  Євтушенко В.А. Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 2 (5). – С. 55-60. – ISSN 2226-8820
1226021
  Клочко А.М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України / А.М. Клочко, К.М. Олійник // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 23-25
1226022
  Березенко В.В. Соціальна відповідальність як умова ефективного позиціонування рекламного агентства / В.В. Березенко, Р.Р. Керімов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1226023
  Пижов В.Г. Соціальна географія : навч.-наук. посіб. / В.Г. Пижов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-318-444-2
1226024
  Доній Н.Є. Соціальна девіталізація особистості в суспільстві глобалізованого світу / Доній Н.Є. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 278, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 257-278. – ISBN 978-966-7496-58-6
1226025
  Олійник С.В. Соціальна держава та нові соціальні ризики посткомуністичних країн // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 265-273
1226026
  Іващук І.О. Соціальна дивергенція економічного розвитку: глобальні тенденції та оцінка / І.О. Іващук, Л.Т. Герман // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 51-60. – ISSN 2308-1988
1226027
  Пушик П.В. Соціальна довіра: етичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 54-56
1226028
  Сергієнко Н.О. Соціальна еволюція versus дилема лінійності-циклічності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 58-65. – ISSN 2077-1800
1226029
  Кліменко О.М. Соціальна економіка : навч. посібник / Кліменко О.М., Мащенко М.А. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 146, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-146. – ISBN 978-966-676-499-0
1226030
  Тимошенко О.Т. Соціальна епістемологія: визначення напрямку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 143-145
1226031
  Бедрик В.П. Соціальна заангажованість візуальної поезії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 276-282. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1226032
  Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя / В.В. Радул. – Київ : Вища школа, 1997. – 269с. – ISBN 5-11-004735-9
1226033
  Суіменко Є.І. Соціальна інженерія : експерим. курс лекцій : навч. посібник / Є.І. Суіменко ; НАН України, Ін-т соціології , Вища шк. соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2011. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-02-5936-2
1226034
  Яремко І.В. Соціальна інтерпретація історії науки Р. Мертона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 66-68
1226035
  Цимбаленко Є.С. Соціальна інформатика та інформатизація в термінах і висловах / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 123-126


  У статті розглянуто українські та закордонні когнітивно-смислові трактування понять "соціальна інформатика" та "інформатизація" з точки зору теорії соціальних комунікацій; проаналізовано наслідки соціальної інформатизації в соціальних ...
1226036
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-414-3
Вип. 7. – 2011. – 129 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1226037
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-569-0
Вип. 8. – 2012. – 117 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1226038
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-06-3
Вип. 9. – 2013. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1226039
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-30-8
Вип. 10. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., англ. мовами
1226040
  Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2013. – 439 л. – Додатки: л. 408-439. – Бібліогр.: л. 314-407
1226041
  Іванюк Н.М. Соціальна категоризація та стереотипізація як структурно-процесуальні складники соціальної когніції // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 102-110


  У статті висвітлено міждисциплінарні теоретичні засади комплексного дослідження поняття «когніції». Зосереджено увагу на соціальній категоризації та стереотипізації як важливих психологічних процесуальних складниках со-ціальної когніції.
1226042
  Кулішова В.І. Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 55-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1226043
  Кулішова В.І. Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 55-61. – ISSN 2306-6792
1226044
  Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 64-66


  Аналізуються сучасні наукові підходи до соціальної комунікації. Розглядаються соціокомунікативний процес та метатеорія як його центральна ланка. Modern scientific approaches are analysed to social communication. A sotsiokomunikativniy process and ...
1226045
  Чорнодід І.С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення : монографія / Чорнодід І.С. ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Наук.-дослід. екон. ін-т. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-28-2
1226046
  Фурман А.В. Соціальна культура / А.В. Фурман, О. Морщакова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 26-36. – ISSN 1810-2131
1226047
  Шевченко Л.І. Соціальна культура в медійному інтертексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 7-16. – ISSN 2311-2697
1226048
  Зайцев О.Ю. Соціальна міфологія Дмитра Донцова // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 15-22. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1226049
  Карамушка Л.М. Соціальна напруженість в організації: сутність, підходи до вивчення, основні види // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 3-11. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1226050
  Білик М.Д. Соціальна нерівність як об"єкт регуляторного впливу на бюджет міста Києва / М.Д. Білик, О.В. Павловська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 139-145
1226051
  Романченко Т. Соціальна нерівність, бідність і поляризація простору на прикладі вулиць в селі Гельмязів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154


  На рівні домогосподарств одного сільського населеного пункту можна спостерігати процеси формування соціальної нерівності і поляризації простору. Просторові трансформації на рівні вулиць в селі здійснюються руками мешканців на їх власних присадибних ...
1226052
  Євтєєва Д.П. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 42-48. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1226053
  Вербецька Т.О. Соціальна обумовленість формування ціннісних пріоритетів підлітків за умов суспільних трансформацій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 139-141
1226054
  Москаленко О.М. Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 82-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1226055
   Соціальна педагогіка : підручник для студентів ВНЗ : до 175-річчя університету / [А.Й. Капська та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 487, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-915-8
1226056
   Соціальна педагогіка : навч. посібник / [Безпалько О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 309, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- Сер. засн. в 1999 р. - Термінолог. слов.: с. 297-304. – Бібліогр.: с. 305-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-056-1
1226057
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226058
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226059
  Сунєгін С.О. Соціальна політика в умовах панування лібералізму: проблема забезпечення ефективності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1226060
  Мартинова Л.Б. Соціальна політика Європейського Союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 11-14. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1226061
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000
1226062
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2000
1226063
  Капелюшний В. Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми / В. Капелюшний, Т. Байлема // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 76-79


  В статті аналізуються питання історіографії соціальної політики національних українських урядів 1917-1920 рр. на сучасному етапі розвиту історіографії проблеми. Особливу увагу приділено проблемам дослідження соціальної політики на регіональному рівні в ...
1226064
  Антоненко В.Г. Соціальна політика партії, як фактор виховання нової людини / В.Г. Антоненко, М.Ю. Зелінський. – Київ, 1984. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; № 1 ; Сер. 9 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Характеризуються сутність і завдання соціальної політики партії у суспільстві розвинутого соціалізму, показуються її протилежність буржуазній соціальній політиці, спрямованість на досягнення програмної мети - формування всебічно розвиненої особи.
1226065
  Оніщенко Н.М. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-14. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1226066
  Ларіна Н.Б. Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 108-113. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
1226067
  Лисенко Ю.В. Соціальна політика: основні підходи до сутності поняття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 300-311
1226068
  Пітулей В.В. Соціальна природа державної служби // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 156-158
1226069
  Луньо Л.Є. Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, XIX - перша половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Луньо Леся Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 224-403. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 194-223
1226070
  Маковійчук Л.В. Соціальна природа та гендерні особливості мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 406-410


  Ця робота стосується гендерної лінгвістики, досить популярної, але ще мало вивченої з лінгвістичної точки зору. Стаття присвячена розгляду особливостей чоловічої та жіночої мовленнєвої поведінки, які служать, з одного боку, засобом їхнього ...
1226071
  Керц О.І. Соціальна проблематика на шпальтах католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті досліджено особливості висвітлення соціальних проблем у римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of coverage of social problems by the Catholic mass media in Ukraine are explored in the article. В статье исследованы особенности ...
1226072
  Балаклицький М.А. Соціальна проблематика у протестантських медіа України


  На прикладі подільського дайджесту "Твій шлях" показано, що увага до соціальної тематики є одним із головних проявів громадянської позиції протестантських журналістів. On the example of Podil digest magazine Tviy Shlyah, it can be seen that the ...
1226073
  Балаклицький М.А. Соціальна проблематика у протестантських медіа України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 65-68


  На прикладі подільського дайджесту "Твій шлях" показано, що увага до соціальної тематики є одним із головних проявів громадянської позиці ї протестантських журналістів. On the example of Podil digest magazine Tviy Shlyah, it can be seen that the ...
1226074
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : у 2 кн. : підручник для студ. ВНЗ / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 978-966-2147-76-6
Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 2010. – 463, [1] с. : іл.,табл. – Бібліогр. наприкіні розд.
1226075
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Каравела, 2016. – 369, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 362-369. – ISBN 978-966-222-989-9
1226076
  Малишена Ю.О. Соціальна реальність як повсякденність: А. Шюц // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 171-173
1226077
  Олтаржевський Д.О. Соціальна реклама : навч. посібник / Олтаржевський Д.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 118, [2] с. : іл. – На обкл. також: Історія. Засади. Стратегія. Тактика. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-966-2123-77-7
1226078
  Рогожина В.В. Соціальна реклама в ЗМІ Приазов"я: проблеми і перспективи // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 48-52


  У статті аналізуються процеси, що відбуваються у рекламній комунікації північного українського Приазов"я, розглянуто роль і місце рекламних звернень соціальної спрямованості у загальному рекламному просторі, а також тематика і проблематика соціальної ...
1226079
  Зьобро О.П. Соціальна реклама в контексті законодавства України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 106-109


  Досліджується соціальна реклама як один із напрямів у сфері суспільних комунікацій. Аналізується проблема, пов"язана з інформаційним простором, необхідним для поширення соціальної реклами. Розглядається державне нормативно-правове регулювання, ...
1226080
  Дрешпак В.М. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 5-12. – ISSN 2311-6420
1226081
  Лаврик О.В. Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: методологічні аспекти дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 29-33


  Розглядаються методологічні аспекти дослідження соціальної реклами в сучасному українському медіапросторі. Увагу зосереджено на методиці контент-аналізу як формалізованому методі інтерпретації зразків соціальної реклами. Визначається низка обмежень і ...
1226082
  Обласова О.І. Соціальна реклама в США та Україні періоду кризових воєнних ситуацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 54-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1226083
  Досенко А.К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено соціальну рекламу як інструмент впливу на соціум. Шляхи розвитку даного рек ламного виду, принципи існування на сучасному медійному ринку та алгоритми розвитку з метою поліп шення соціального існування. This article deals with ...
1226084
  Новицька Н.Б. Соціальна реклама як складова профілактичної діяльності у сфері охорони здоров"я // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 84-89. – ISSN 2413-6433
1226085
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/4. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226086
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8011
№ 3/4. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226087
  Максимова Н.Ю. Соціальна робота з сім"єю : підручник для студентів ВНЗ / Н.Ю. Максимова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 350, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-289. – ISBN 978-966-439-847-0
1226088
  Шустак С.І. Соціальна робота у системі закладів організації дозвілля (на прикладі клубів за місцем проживання) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 203-205
1226089
  Буда Т. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
1226090
  Бегаль О.М. Соціальна робота: інституціональний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 125-134
1226091
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота: методика викладання : навч. посіб. для студентів ВНЗ України / Л.Т. Тюптя, Б.І. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-339. – ISBN 978-966-388-296-3
1226092
   Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. та ін. Вакуленко; [Капська А.Й. та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; Держ. центр соц. служб для молоді М-ва України у справах сім"ї, дітей та молоді, Ін-т соц. роботи та упр., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2004. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-8365-40-2
1226093
  Фурдуй С.Б. Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 102-111
1226094
  Ягодзінський С.М. Соціальна самоорганізація: потенціал vs деструкція // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 149-151
1226095
  Піскун К.В. Соціальна складова євроінтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 293-295
1226096
  Мельник Ю.М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 59-63
1226097
  Безтелесна Л. Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1226098
  Жовновата В.О. Соціальна справедливість як концепт // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1226099
  Федулова Л. Соціальна спрямованість національних проектів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1226100
  Демченко М.В. Соціальна спрямованість як визначальна особливість сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 88-91


  Аналізуються так звані вторинні функції реклами, які на сучасному етапі її еволюції висуваються на перший план, формуючи соціальну ідентичність суспільства. It is analyzed so called secondary functions of advertisement which come to the fore at the ...
1226101
  Луценко С.М. Соціальна структура германського колоніального суспільства в Африці // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 77-83. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1226102
  Котляр М.Ф. Соціальна структура давньоруського суспільства // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 13-28. – ISSN 0130-5247
1226103
  Шаповал П.М. Соціальна структура і демографія Юдеї за доби правління елліністичних династій // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 66-72. – ISSN 1996-9872
1226104
  Брянцева Т.П. Соціальна структура населення міст Волині наприкінці XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 79-87. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основе архивного материала и статистических данных перепеси населения 70-90-х годов XVIII в. рассматривается развитие социальной культуры населения городов Волыни в тесной связи с социально-экономическими процесами развития, происходившими ...
1226105
  Гончарук О. Соціальна структура населення міста Острога у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 40-41
1226106
  Матвєєва М. Соціальна структура політичної культури // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 124-126
1226107
  Куценко В.І. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи розвитку) / В.І. Куценко, Л.Г. Богуш, І.В. Опалєва; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1997. – 252с. – ISBN 7043-05-3
1226108
  Іщук С.І. Соціальна та економічна географія: теорія і методологія : навч. посібник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 317-325. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0223-4
1226109
  Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 197 л. – Бібліогр.: л. 173-197
1226110
  Кучеренко С. Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 92-101. – ISSN 1810-2131
1226111
  Веселовська Г. Соціальна утопія і заручники формалізму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 253-291. – ISBN 978-966-651-849-8


  Естетично-політична дискусія про "реалізми". Український музично-оперний авангард.
1226112
  Зінченко В.В. Соціальна філософія менеджменту і освіти в інституційному вимірі глобального розвитку / В.В. Зінченко. – Київ : Люксар, 2011. – 663, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-659 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-96953-7-6
1226113
  Цюрупа М.В. Соціальна філософія та філософсько-соціологічні проблеми війни, миру, армії : курс лекцій / М.В. Цюрупа, Л.М. Будагр"янц; МОУ. Київський військовий гуманітарний ін-тут. – Київ, 1999. – 89с. – ISBN 5-7763-2398-5
1226114
  Карамушка Л.М. Соціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв"язок із типами організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Карамушка, І.В. Заіка // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 80-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1226115
  Драпіковський О.І. Соціальна функція масової оцінки міських земель / О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова, М.В. Дубницька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 105-142


  Розкритий зміст соціальної функції масової оцінки міських земель. Визначені основні вимоги до побудови моделей масової оцінки, що забезпечують виконання нею соціальної функції, та проаналізована відповідність цим вимогам моделі нормативної грошової ...
1226116
  Осіпян О.Л. Соціальна циркуляція минулого й історичні уявлення на мікрорівні: вигадане військове співробітництво вірмен із татарами на службі у князя Лева Даниловича в "Потрійному Львові" Ю.Б. Зиморовича (1660-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 131-153. – ISSN 0130-5247
1226117
   Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / [О.І. Павлов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Павлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економіки пром-сті. – Одеса : Астропринт, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-927-183-9
1226118
  Скрипнюк Олександр Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : До 10-річчя незалежності України / Скрипнюк Олександр; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; ІМВ КНУТШ. – Київ, 2000. – 600с. – ISBN 966-02-1807-9
1226119
  Фешовець О.В. Соціальная дія у контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фешовець О.В.; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 23 л.
1226120
  Синчук С. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 167-181. – ISSN 2082-4939
1226121
  Яковенко Т. Соціальне буття людини: від нестабільності до сталості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1226122
  Стадник М.М. Соціальне в біблійній традиції ірраціонального // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 28-32


  Розкрито особливості ранньохристиянського мислення. Його основою була така форма ірраціоналізму, як містицизм, який в окремих випадках переплітався із елементами раціоналізму. Пізнання істини гармонізувало протистояння добра та зла як у соціальному ...
1226123
  Галушка З. Соціальне виключення як об"єкт економічного аналізу / З. Галушка, М. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного явища. Проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки феномену соціального виключення. Запропоновано ...
1226124
  Черняк С.Г. Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 200-208. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира: Я.Ф. Чепіга, М.С. Грушевський
1226125
  Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1226126
  Баранов В. Соціальне виховання дітей з девіантною поведінкою в умовах соціально-реабілітаційного закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості соціального виховання дітей в умовах соціально-реабілітаційних закладів для дітей з девіантною поведінкою у її кримінальних і асоціальних формах. The article discusses the features of social education of children in ...
1226127
  Яновська Е.В. Соціальне виховання, як неминуча історична потреба. / Е.В.. Яновська. – Київ : Державне видавництво ; [2-га Держ. друк], 1921. – 84 с. – (Психологично-педагогична бібліотека)
1226128
  Макарова О.В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка прояву та методологія оцінювання // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 57-68. – ISSN 2072-9480
1226129
  Верьовкін В.В. Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 298-303. – ISSN 2076-1554
1226130
  Савельєв Ю. Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-15. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується пріоритетність практик політичної, громадянської і соціальної участі населення для вимірювання соціального включення як компоненту якості суспільства. На основі порівняльного аналізу даних третьої (1999-2001) і четвертої ...
1226131
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 61-74. – ISSN 1681-116Х
1226132
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки


  У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпритація розвитку як пріади "економічне зростання - добробут населення - задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі ...
1226133
  Судаков В.І. Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) : Рец. на кн.: Савельев Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. - Київ: ВПЦ "Київський університет" - 2017. - 447 с. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 142-145. – ISSN 1681-116Х
1226134
  Ещенко П. Соціальне житло і моделі забезпечення ним / П. Ещенко, Л. Чубук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1226135
   Соціальне забезпечення в Україні. – Вип. 2. – Київ
Вип. 2. – 1992. – 272 с.
1226136
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – К., 1964. – 72с.
1226137
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – К., 1969. – 122с.
1226138
  Павельчик Г.О. Соціальне забезпечення духовенства Лівобережної України (1861-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 88-98. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1226139
  Хвесюк В.І. Соціальне забезпечення і соціальний захист: порівняльно-правовий аспект // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 644-648. – ISBN 978-966-521-631-5
1226140
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1226141
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Бібліогр.: л. 213-237
1226142
   Соціальне забезпечення й пільги військово-службовцями та членам їх родин. – Харків, 1930. – 150с.
1226143
  Бартош О.П. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині / О.П. Бартош, Баторі-Тарці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 15-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1226144
  Сіньова Л.М. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 191-197. – ISSN 2306-9082
1226145
  Гончаренко О. Соціальне забезпечення місцевого населення райхскомісаріату "Україна": організаційно-правові форми та нормативна база (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 42-46


  Розглянуто заходи цивільної адміністрації райхскомісаріату "Україна" щодо соціального забезпечення місцевого населення.
1226146
  Мурашова О.П. Соціальне забезпечення непрацездатних верств населення в УСРР на початку 1920-х рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 84-86
1226147
  Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров"я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХIХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних і опублікованих матеріалів розглянуто проблему робочих, житлових та побутових умов робітників, проаналізовано рівень медичного обслуговування та здоров"я службовців на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ...
1226148
   Соціальне законодавство. – К, 1992. – 197с.
1226149
   Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : [аналітична доповідь : в 2-х ч.] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : Б. в., 2010. – 84 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : Програма розвитку ООН. – Бібліогр.: с. 82-84
1226150
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1226151
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 191-195. – Бібліогр.: л. 196-215
1226152
  Багмет К.В. Соціальне замовлення у контексті реформування системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 55-59. – ISSN 2309-1533
1226153
  Старченко М. Соціальне здоров"я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 109-111


  Стаття присвячена історіографічному аналізу деформованих радянських цінностей 1920-х – поч. 1930-х рр. Статья посвящена историографическому анализу деформированных советских ценностей 1920-х – нач. 1930-х гг. This article deals with the ...
1226154
  Кравчук В.М. Соціальне значення (роль) судді // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7272-11-2
1226155
  Пищуліна О.М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 134-141.
1226156
  Кучеренко Т. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні / Т. Кучеренко, В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-40
1226157
  Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
1226158
  Баюра Д.О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 212-218


  У статті запропоновано нові підходи до формування та розвитку корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, які передбачають реалізацію програм соціального інвестування.
1226159
  Литвин-Кіндратюк Соціальне конструювання діалогізму ритуально-побутової поведінки особистості у просторі карнавалу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 181-187. – ISBN 978-617-689-193-2
1226160
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності цивілізаційного вибору перспектив сучасних соціумів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 39-42
1226161
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності як чинник обмеження постгуманістичної трансформації людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 51-53
1226162
  Жадан І.В. Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 251-258
1226163
  Балтачеєва Н. Соціальне обслуговування та соціальні послуги вразливим верстам населення в регіональній соціальній політиці: стан та перспективи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 6-11. – ISSN 1818-2682
1226164
  Чутчева О. Соціальне обслуговування: проблеми галузевої належності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
1226165
  Шедяков В.Є. Соціальне партнерство - чинник забезпечення зростання конкурентоспроможності національного проекту економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 57-64
1226166
  Шопіна І. Соціальне партнерство або корпоративізм: пошук концептуальної моделі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1226167
  Попова Ю.М. Соціальне партнерство в аспекті розвитку інституціональних засад соціально орієнтованої економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 145-149. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1226168
  Мещан І.В. Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1226169
  Белова Л.О. Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 32-36. – ISSN 1562-529Х
1226170
  Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 39-46 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви
1226171
  Шевченко І.Б. Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-99. – ISBN 966-614-021-7
1226172
  Безвух С.В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С.В. Безвух, А.Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – C. 7-14. – (Економічні науки ; № 3, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджуються питання співпраці вищих навчальних закладів та бізнесу. Визначено поняття соціального партнерства вищих навчальних закладів та бізнес-структур. Досліджено світовий та вітчизняний досвід співпраці науки та бізнесу. Наведено ...
1226173
  Маслікова І.І. Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються соціальне партнерство та міжнародна співпраця у системі вищої освіти як механізми та інструменти досягнення суспільного блага та становлення суспільства добробуту. Рассматривается социальное партнерство и международное сотрудничество в ...
1226174
  Неліпа Д.В. Соціальне партнерство як видвзаємодії держави і громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1226175
  Ульянов К.Є. Соціальне партнерство як елемент системи регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми регулювання трудових відносин. Обгрунтовано, що одним з елементів такого регулювання є колективно-договірна робота, а основною формою такої роботи є соціальне партнерство.
1226176
  Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 12-15
1226177
  Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов"язків та соціальної відповідальності : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-34. – Бібліогр.: 11 назв
1226178
   Соціальне партнерство як інструмент упередження негативних наслідків встуау України до СОТ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 176-199. – ISBN 966-614-021-7
1226179
  Мелехов В. Соціальне партнерство як метод виховання еліти // День. – Київ, 2000. – 2 грудня (№ 222). – С. 5 : фото


  В Інституті Міжнародних відносин при Київському нацiональному університеті імені Тараса Шевченка відбулося вручення грантів від компанії "Філіп Морріс Україна".
1226180
  Рябенко Є.М. Соціальне партнерство як механізм управління університетом: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 167-176


  Розглянуто особливості моделей управління вищою освітою в європейському і світовому контексті.
1226181
  Іванчук Н.В. Соціальне партнерство як новий тип суспільного діалогу в умовах демократизації українського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 93-101.
1226182
  Ланчевська А.А. Соціальне партнерство як особливий вид суспільних відносин // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 182-186
1226183
  Батажок С.Г. Соціальне партнерство як умова суспільної стабільності і забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 280-287
1226184
  Жданов В.І. Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу / В.І. Жданов, М.С. Кульбако // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 45-53. – ISSN 2306-0050
1226185
  Матвійчук А.В. Соціальне партнерство як форма співпраці громадянського та державного секторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 170-179


  Розглядається спектр співпраці неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і держави в контексті формування громадянського суспільства. Згадуються професор КУ - Бех В., Бабкін В.
1226186
  Воскобойнікова-Гузєва Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається зміст та особливості соціального партнерства. Наголошується, що співпраця книгозбірень з державними і місцевими органами влади, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами у сучасних умовах ...
1226187
  Тесленко І.М. Соціальне партнерство: від суспільного примирення до економіки добробуту і соціальної держави // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 37-40
1226188
  Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 132-141
1226189
  Фігурний Ю.С. Соціальне питання у творчій спадщині Миколи Міхновського (1873-1924) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 289-296. – ISBN 978-966-668-405-2
1226190
  Дворніцька Л.В. Соціальне питання у творчій спадщині передвісників українського націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих і націєтворчих ідей Шевченка на "profession de foi…" Братства тарасівців) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 84-93. – ISBN 978-966-668-405-2
1226191
  Рахманов О. Соціальне підгрунтя олігархічної системи в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 60-73. – ISSN 1563-3713
1226192
  Буряк Н.Б. Соціальне підгрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 182-185. – ISSN 2076-1554
1226193
  Звонар В.П. Соціальне підприємництво в контексті викликів довготривалого безробіття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2188-73-8
1226194
  Наумова М.О. Соціальне підприємництво в системі чинників підвищення якості життя // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 233-242


  Узагальнено основні наукові підходи до визначення категорії "якість життя" і системи чинників, що впливають на якість життя населення. Обґрунтовано роль соціального підприємництва та його компонент в системі чинників підвищення якості життя. Обобщены ...
1226195
  Никифорак В.А. Соціальне підприємництво в Україні / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 191-193
1226196
  Варналій З.С. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 178-182
1226197
  Носань Н.С. Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 69-75. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1226198
  Кольба І. Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 113-114
1226199
  Петренко К.В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 189-192
1226200
  Ткачук І.Я. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І.Я. Ткачук, Х.-І.В. Євчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1226201
  Лантух І.В. Соціальне підприємництво як феномен сучасного суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1226202
  Фаренік С.А. Соціальне пізнання: сутність і специфіка в аспекті теоретичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 180-186. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про соціально-філософські підвалини управління суспільством.
1226203
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства : монографія / В.В. Буяшенко. – Київ : Асканія, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с.333-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2203-08-0
1226204
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: від деструкції до конструкції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1226205
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: спроба теоретичного осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 153-165
1226206
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 442 л. – Бібліогр.: л. 398-442
1226207
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Буяшенко Вікторія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 31 назва
1226208
  Стожок Л. Соціальне планування в системі соціального страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 172-180. – ISSN 2410-0919
1226209
   Соціальне планування і ефективність виробництва. – К, 1979. – 181с.
1226210
  Сенченко В.І. Соціальне планування розвитку квиробничих колективів / В.І. Сенченко. – К., 1971. – 66с.
1226211
  Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.163-169. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1226212
  Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова: невідомі сторінки
1226213
  Понипаляк А.В. Соціальне походження та юнацькі роки, становлення особистості останнього головнокомандувача УПА Василя Кука (1913–1934 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 197-206. – ISBN 978-966-668-405-2
1226214
  Юревич М. Соціальне походження як один із основних чинників збереження рідної мови на прикладі польської говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  За допомогою соціолінгвістичного дослідження автор показує. що соціальне походження може стати важливою причиною процесу збереження рідної мови та культури емігрантами. Ці висновки спираються й на твердження колег.
1226215
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2016-
Вип. № 1. – 2017. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226216
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : Юрайт, 2016-. – ISBN 978-966-2740-96-7
Вип. № 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226217
   Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226218
  Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1226219
  Шатіло В. Соціальне призначення державної влади в умовах трансформації суспільства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 57-62
1226220
  Молоткіна В. Соціальне призначення книжкової продукції УСРР у 20-ті рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 26-31
1226221
  Линовицька О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 10-16. – ISSN 2078-1016


  Філософія освіти ХХ1 століття: пошук пріоритетів.
1226222
  Хижняк О.В. Соціальне призначення толерантності // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 41-55
1226223
  Довженко В.І. Соціальне проблеми становища сільської родини в умлвах розбудови незалежної України / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 152с.
1226224
  Косолапов В.В. Соціальне прогнозування / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 48с.
1226225
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1817-3764
1226226
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1817-3764
1226227
  Драгомирецька Н. Соціальне проектування як особлива форма побудови взаємодії суб"єктів державного управління з громадськістю / Н. Драгомирецька, А. Артеменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 177-185.
1226228
  Коцур Н.І. Соціальне протистояння в Україні на початку 20-х років (на матеріалах преси) / Н.І. Коцур, В.П. Коцур, В.М. Солошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-99. – (Історія ; Вип. 34)


  На основі матеріалів періодичної преси висвітлюється опір селян України встановленню радянської влади та її аграрній політиці на початку 20-х років.
1226229
  Гольцова О.Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1226230
  Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство / В.Г. Бодров, А.І. Кредисов, И.М. Леоненко. – Київ : Либідь, 1995. – 126 с. – ISBN 5-325-00620-7
1226231
  Тимчишин О.В. Соціальне розшарування традиційного суспільства кабардинців у контексті історії // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-1567-34-3
1226232
  Савка В.Є. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова:спроба аналізу / В.Є. Савка, Л.Д. Климанська // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2306-3974
1226233
  Боровська Я.О. Соціальне самопочуття іналідів в Україні в контексті проблеми зайнятості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33.. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1226234
  Сапєлкіна О.В. Соціальне самопочуття українського населення як міра гідної праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 12-21. – ISBN 966-614-021-7
1226235
  Косаківська О.В. Соціальне самопочуття як чинник електоральної поведінки українських громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 179-186
1226236
  Горський В.С. Соціальне середовище та історико-філософський процес / В.С. Горський. – К., 1969. – 184с.
1226237
  Волинюк О.В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 421-423. – ISSN 2524-017X
1226238
  Тупиця О.Л. Соціальне середовище як передумова зростання політичної активності профспілок (досвід російських досліджень) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 172-181
1226239
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11. / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.130-146
1226240
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.01 / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1226241
   Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавленних батьківського піклування / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, Антонова-Турченко, І.Б. Іванова, І.В. Пєша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-7530-06-Х
1226242
  Терновець О.М. Соціальне сиротство як соціально-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 61-68. – ISSN 1817-3764


  У статті проаналізовано сучасний стан проблеми соціального сирітства; поняття "соціальне сирітство" розглянуто як певний стан дитинства, який характеризується тим, що діти при живих батьках, незалежно від офіційно визнаного статусу сім"ї живуть без ...
1226243
  Малес Л.В. Соціальне сприйняття конституйоване іншими // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1226244
  Красножон Н.Г. Соціальне становище вчителів загальноосвітньої школи України (1944-1953 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 50)


  У статті висвітлюються деякі питання соціального становища вчителів загальноосвітньої школи України в післявоєнниі роки: житлово-побутові умови, заробітня плата, забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами.
1226245
  Познанська К.В. Соціальне становище літніх людей та ставлення до старості в українському суспільстві очима молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 340-345. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1226246
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27л.
1226247
  Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Коцур Надія Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 203 л. – Бібліогр.:л.189-203
1226248
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПу (1921 - 1929 рр.) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с. – Бібліогр.: 24 с.
1226249
  Соловйова Т.М. Соціальне становище найманих робітників Правобережжя у першій чверті XIX століття // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 11-15. – ISBN 978-966-581-772-1
1226250
  Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості соціального становища переселенців у Криму в другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. В статье рассмотрены особенности социального положения переселенцев в Крыму во второй половине 1940-х – первой половине ...
1226251
   Соціальне становище сільської жінки в Україні. – Київ, 1998. – 136с. – ISBN 966-95031-6-7
1226252
  Довженко В.І. Соціальне становище сільської жінкии в Україні / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 136с.
1226253
  Приймак В. Соціальне становище у східних федеральних землях Німеччини (1990-1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-783-0
1226254
   Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2000. – 127с. – ISBN 966-7902-03-Х
1226255
  Антоненко Т. Соціальне страхування-в інтересах громадян // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-9.
1226256
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352с. – ISBN 966-351-041-2
1226257
  Юрій С.І. Соціальне страхування : Підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – Київ : Кондор, 2006. – 464с. – ISBN 966-8251-52-0
1226258
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
1226259
  Безугла В.О. Соціальне страхування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.О. Безугла, Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – ISBN 978-611-01-0134-9
1226260
  Березіна С.Б. Соціальне страхування : лаб. практикум : [посібник] / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – Київ : Компринт, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-82-9
1226261
  Колосок Андрій Мирославович Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1226262
  Колосок А.М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1226263
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в правових доктринах // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 99-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1226264
  Зеленко Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 249-255. – ISSN 0201-758Х
1226265
  Головач Н.І. Соціальне страхування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 174
1226266
  Швець П. Соціальне страхування в Україні: історія, практика, проблеми // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36.
1226267
  Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / М.І. Боднарук; МОіНУ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Микола Іванович. – Чернівці : Рута, 2002. – 247с. – ISBN 966-568-534-1
1226268
  Приказюк Н.В. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк, С.А. Шимків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1226269
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 439 арк. – Бібліогр.: арк. 383-439
1226270
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1226271
  Кравченко О.В. Соціальне страхування в Українській РСР / О.В. Кравченко. – К., 1965. – 88с.
1226272
  Трунова Г.А. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 82-89. – ISSN 2311-4894
1226273
  Кучма О. Соціальне страхування громадян України на окупованих територіях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 318-320. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1226274
  Солдатенко Оксана Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності як один із видів медичного страхування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 85-90
1226275
   Соціальне страхування колгоспників. – К, 1975. – 109с.
1226276
  Єпішева А.О. Соціальне страхування у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із соціального страхування (50-ті - середина ХХ століття) // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 46-54
1226277
  Димніч О. Соціальне страхування у фінансовій системі країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено економічну сутність соціального страхування та його місце у фінансовій системі країни. This article deals with economic essence of social insurance and its place in the financial system of a country.
1226278
  Козоріз Г.Г. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 70-77. – ISSN 1562-0905
1226279
  Стожок Л.Г. Соціальне страхування як інструмент управління соціальними ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 35-39
1226280
  Боднарук М.І. Соціальне страхування як спосіб реалізації громадянами конституційного права на соціальний захист // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7096-97-8
1226281
  Луцький Р.П. Соціальне страхування, як форма здійснення соціального захисту державних службовців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-121.
1226282
  Сільченко С.О. Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 78-86. – ISSN 0201-7245
1226283
  Бойчеко М. Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-103. – ISSN 0235-7941
1226284
  Кулешір М.М. Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується взаємодія і конфлікт соціального й індивідуального в творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера. Звернуто увагу на те, що людина є суспільна істота, носій певного соціального світогляду й поведінки, розглянуто небезпеки соціального ...
1226285
  Чепелюк О. Соціальне та кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-75.
1226286
   Соціальне управління. – К, 1986. – 415с.
1226287
  Алексєєва О.А. Соціальне управління (менеджмент) як чинник модерності соціального інституту вищої освіти України / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 297-302. – ISBN 978-966-171-387-0
1226288
  Степаненко В.Ф. Соціальне управління і громадська активність. / В.Ф. Степаненко. – К., 1978. – 45с.
1226289
  Абаїмов А. Соціальне управління організаціями ЗМК: у пошуках ефективних критеріїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблему пошуку ефективних критеріїв соціального управління організаціями засобів масових комунікацій в умовах сучасної медіаекономіки. Розглянуто різноманітні критерії та показники ефективного функціонування медіа-підприємств у контексті ...
1226290
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1226291
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.168-186
1226292
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200 л. – Бібліогр.: л. 186 - 200
1226293
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1226294
  Дмитракова Н.Ю. Соціальне як складова когнітивної моделі діалогічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 109-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 114; 10 назв


  У статті робится спроба окреслити основні складові соціального компоненту діалогічного мовлення - когнеми (С. Московічі). На вербальному рівні когнеми представлені системою соціальних дейксисів. В статье делается попытка рассмотреть основные ...
1226295
   Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання. – Київ, 2003. – 92с. – ISBN 966-7902-40-4
1226296
  Гордей О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 194-198. – ISSN 1993-6788
1226297
  Полуда В. Соціальний аспект військового полону в умовах Першої та Другої світових воєн // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 114-123
1226298
  Красота О. Соціальний аспект економічних явищ - майбутнє економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто еволюцію предмету економічної теорії, наведено коротку характеристику її сучасного стану, доводиться значущість соціальних аспектів у дослідженні економічних явищ. В статье рассмотрено эволюцию предмета экономической теории, ...
1226299
  Тітомир Є.Г. Соціальний аспект змістовного навантаження містичного досвіду в традиції західного християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1226300
  Єськов О.Л. Соціальний аспект мотивації трудової діяльності / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 184-186
1226301
  Бабічева О.С. Соціальний аспект проблеми нелегального постачання в Росії та Південно-Східній Україні в 1917 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
1226302
  Толок Є.В. Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 188-194. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
1226303
  Підгайна О. Соціальний аспект реструктуризації вугільної галузі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 77-83 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1226304
  Рудик В. Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 32-37 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912
1226305
  Омельченко Н. Соціальний аспект феномену урбанізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1226306
  Рябініна Л.М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 17-19
1226307
  Катихін Є.О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 77-81. – Бібліогр.: 10 назв
1226308
  Дерій В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. Дерій, С. Саченко, Л. Бабій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 17-26
1226309
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 409 л. – Бібліогр.: л. 362-409
1226310
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1226311
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 214 арк. – Додатки: арк. 199-214. – Бібліогр.: арк. 174-198
1226312
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1226313
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: стимули соціологічної концептуалізації національної моделі // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-387-0
1226314
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : монографія / О.В. Мазурик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 315, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-315. – ISBN 978-966-317-193-7
1226315
  Полозенко Д.В. Соціальний бюджет як основа розвитку економіки України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 59-63
1226316
  Приятельчук О.А. Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призми концепції КСВ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 66-68
1226317
  Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
1226318
  Носуліч Т. Соціальний вектор кадрової політики в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 95-98
1226319
  Ткачук В. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 93-96. – Бібліогр.: 7 назв.
1226320
  Осецький В.Л. Соціальний вектор розвитку економіки знань / В.Л. Осецький, О.В. Красота // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 343-348. – ISSN 2312-7600


  Показано місце і роль знань у процесі побудови постіндустріального суспільства. Подано основні підходи становлення соціальної економіки на основі знань з боку представників сучасних теорій економіки знань.
1226321
  Куценко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми та шляхи її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1226322
  Магда Є.В. Соціальний вимір близькосхідного конфлікту в контексті глобалізації // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-107. – ISBN 978-966-171-154-8
1226323
  Гнибіденко І. Соціальний вимір в умовах глобалізації як засіб забезпечення соціального захисту та прав людини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-38
1226324
  Гукалова І.В. Соціальний вимір глобалізації : Суспільно-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-45 : Рис., табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1226325
  Ллебедєв І.В. Соціальний вимір європейської інтеграції і завдання для України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 133-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1226326
  Нахлік Є. Соціальний вимір пекла в "Енеїді" І. Котляревського: джерела та образна семантика


  У статті висвітлюються джерела ("Енеїда" Вергілія, "Енейда" М. Осипова, пам"ятки українського письменства) та оригінальність українізованого й осучасненого образу пекла в бурлескно-травестійній поемі "Енеїда" І. Котляревського, соціальний зміст ...
1226327
  Захарченко М.С. Соціальний вимір поняття "раціонального" (в контексті комунікативної філософії Юргена Габермаса) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 44-45
1226328
  Арнаутова Л.М. Соціальний вимір правового регулювання інформаційної політики щодо європейської інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 117
1226329
  Оніщенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-93-1
1226330
  Філіпенко Д.О. Соціальний вимір процесів становлення європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 57-67
1226331
  Гаманюк В.А. Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки")
1226332
  Логвинчук В.В. Соціальний вимір толерантності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 663-667. – ISSN 1563-3349
1226333
  Кальницька Ю.С. Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI - XVII століть / Ю.С. Кальницька, А.В. Сівоздрав // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 34-44


  Представлено результати історико-психологічного аналізу української філософсько-публіцистичної спадщини XVI-XVII століть. Згадуються професори КУ - Наливайко Д.С., Радишевський Р.П.
1226334
  Деркач В.Л. Соціальний дарвінізм: ретроспекція в методологічній перспективі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 23-30
1226335
  Лукашенко Н.Г. Соціальний дейксис в іспанському Інтернет-дискурсі на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 185-195. – Бібліогр.: Літ.: с.195; 10 п.


  Вивчення соціального дейксису в іспанськом Інтернет-дискурсі. Изучение социальногоь дейксиса в испанском Интернет-дтскурсе. The article deals with the social deixis in Spanish Internet Discourse.
1226336
  Давиденко В.В. Соціальний діалог в системі механізму відтворення людського капіталу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 300-313. – ISBN 966-628-132-5
1226337
  Герасимов О. Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та перспективи розвитку / О. Герасимов, Ю. Рубченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1226338
  Зеленко О.О. Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 56-61. – ISSN 2221-8440
1226339
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 59-72. – ISBN 966-628-134-1
1226340
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 215-220. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціального партнерства. This article is about actual problems of social parthnership.
1226341
  Петроє Ольга Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 233-240.
1226342
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як передумова становлення соціальної злагоди і партнерства у громадянському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 146-160
1226343
  Цвих В.Ф. Соціальний діалог: основні підходи до визначення / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та основні ознаки діалогу як суспільного явища, показано, що діалог є особливим соціальним феноменом та розкрито основні підходи до розуміння його як функціональної характеристики суспільства. Йдеться також про соціальне ...
1226344
  Алфімов Д.В. Соціальний досвід учнів - запорука успішного виховання лідерських якостей школярів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 11-23. – ISSN 1817-3764
1226345
  Сурмін Ю.П. Соціальний експеримент. : Автореф... доктор соціолог.наук: 22.00.02 / Сурмін Ю.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 39л.
1226346
  Смагач О.І. Соціальний ефект бригадного підряду. / О.І. Смагач. – К., 1984. – 48с.
1226347
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1226348
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1996
1226349
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1226350
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1997
1226351
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1997
1226352
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1997
1226353
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1998
1226354
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1998
1226355
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1998
1226356
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1998
1226357
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1998
1226358
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1998
1226359
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1998
1226360
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1998
1226361
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
спецвип. – 1999
1226362
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1999
1226363
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1999
1226364
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1999
1226365
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1999
1226366
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1999
1226367
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1999
1226368
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1999
1226369
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1999
1226370
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1226371
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1226372
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1226373
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1226374
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2000
1226375
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2000
1226376
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2000
1226377
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2000
1226378
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2000
1226379
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2000
1226380
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2000
1226381
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2000
1226382
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
1226383
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1226384
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1226385
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1226386
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2001
1226387
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001
1226388
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001
1226389
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001
1226390
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001
1226391
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001
1226392
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001
1226393
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001
1226394
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1226395
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1226396
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1226397
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1226398
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1226399
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1226400
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2002
1226401
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2002
1226402
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
1226403
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
1226404
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
1226405
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002
1226406
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1226407
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2003
1226408
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2003
1226409
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2003
1226410
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2003
1226411
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2003
1226412
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2003
1226413
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2003
1226414
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2003
1226415
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2003
1226416
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2003
1226417
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2003
1226418
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2004
1226419
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2004
1226420
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2004
1226421
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2004
1226422
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2004
1226423
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2004
1226424
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2004
1226425
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2004
1226426
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2004
1226427
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2004
1226428
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2004
1226429
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2004
1226430
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2005
1226431
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2005
1226432
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2005
1226433
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2005
1226434
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2005
1226435
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2005
1226436
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2005
1226437
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2005
1226438
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2005
1226439
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2005
1226440
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2005
1226441
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2005
1226442
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2006
1226443
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2006
1226444
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2006
1226445
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2006
1226446
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2006
1226447
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2006
1226448
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2006
1226449
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2006
1226450
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2006
1226451
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2006
1226452
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2006
1226453
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2006
1226454
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2007
1226455
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2007
1226456
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2007
1226457
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2007
1226458
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2007
1226459
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2007
1226460
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2007
1226461
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2007
1226462
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2007
1226463
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2007
1226464
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2007
1226465
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2007
1226466
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1. – 2008
1226467
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2. – 2008
1226468
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3. – 2008
1226469
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4. – 2008
1226470
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5. – 2008
1226471
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6. – 2008
1226472
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7. – 2008
1226473
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8. – 2008
1226474
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9. – 2008
1226475
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10. – 2008
1226476
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11. – 2008
1226477
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12. – 2008
1226478
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (149). – 2009
1226479
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (150). – 2009
1226480
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (151). – 2009
1226481
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (152). – 2009
1226482
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (153). – 2009
1226483
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (154). – 2009
1226484
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (155). – 2009
1226485
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (156). – 2009
1226486
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (157). – 2009
1226487
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (158). – 2009
1226488
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (159). – 2009
1226489
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12 (160). – 2009
1226490
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (162). – 2010
1226491
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (163). – 2010
1226492
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (164). – 2010
1226493
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (165). – 2010
1226494
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (166). – 2010
1226495
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (167). – 2010
1226496
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (168). – 2010
1226497
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (169). – 2010
1226498
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (170). – 2010
1226499
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (171). – 2010
1226500
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (172). – 2010
1226501
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (173). – 2010
1226502
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (175). – 2011
1226503
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (176). – 2011
1226504
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (177). – 2011
1226505
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (178). – 2011
1226506
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (179). – 2011
1226507
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (180). – 2011
1226508
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (181). – 2011
1226509
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (182). – 2011
1226510
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (183). – 2011
1226511
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (184). – 2011
1226512
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (185). – 2011
1226513
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (186). – 2012
1226514
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (187). – 2012
1226515
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (188) березень. – 2012
1226516
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (189) квітень. – 2012
1226517
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (190). – 2012
1226518
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (191) червень. – 2012
1226519
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (192) липень. – 2012
1226520
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (193) серпень. – 2012
1226521
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (194) вересень. – 2012
1226522
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (195) жовтень. – 2012
1226523
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (196). – 2012
1226524
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (197) грудень. – 2012
1226525
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (198). – 2013
1226526
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (199). – 2013
1226527
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (200). – 2013
1226528
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (201). – 2013
1226529
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (202). – 2013
1226530
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (203). – 2013
1226531
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (204). – 2013
1226532
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (204). – 2013
1226533
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (205). – 2013
1226534
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (206), жовтень. – 2013
1226535
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (207). – 2013
1226536
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (208). – 2013
1226537
  Зуб В. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп"ютеризації бібліотечних установ / В. Зуб, М. Дем"яненко, С. Семенченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 267-277. – ISSN 2224-9516
1226538
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-403-5
Вип. 11. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1226539
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал-альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1226540
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1226541
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-405-9
Вип. 13. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012 р. мали назву "Патріот України"
1226542
  Качан І. Соціальний захист військовослужбовців - один із основних напрямків правової роботи в збройних силах України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1226543
  Чімишенко С.М. Соціальний захист військовослужбовців : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1226544
  Андрієнко О.О. Соціальний захист військовослужбовців як складова стимулювання військової служби / О.О. Андрієнко, О.Л. Ларіонова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 260
1226545
  Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2013. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-001-6
1226546
  Рудик В. Соціальний захист громадян: до питання про понятійно-термінологічний склад у теорії та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-101
1226547
  Цалюк О. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-152. – ISSN 0132-1331
1226548
  Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0132-1331
1226549
   Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" : Державна доповідь"Про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 року). – Київ, 2000. – 138с. – ISBN 966-95717-9-0
1226550
  Пеша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І.В. Пеша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – Бібліогр.:с.82-86. – ISBN 966-581-159-2
1226551
  Волкова С. Соціальний захист дітей - актуальна проблема сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 42-46
1226552
  Волкова С. Соціальний захист дітей - інвалідів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.93-96
1226553
  Старченко І. Соціальний захист дітей війни // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0132-1331
1226554
  Давиденко В. Соціальний захист за допомогою Інтернету // Соціальна політика і соціальна робота, 2001
1226555
  Юрчик Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1226556
  Семеніхін І. Соціальний захист і контроль за його забезпеченням у Збройних Силах України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-14.
1226557
  Богданов С. Соціальний захист інвалідів : український та польський досвід / С. Богданов ; наук. ред. О. Палій ; Українська академія держ. управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи. – Київ : Основи, 2002. – 93 с. – Бібліогр.: с. 79-81. – (Актуальні проблеми державної політики). – ISBN 966-500-018-7


  Ця книжка висвітлює становище інвалідів в Україні та Польщі з погляду законодавчого забезпечення їхнього соціального захисту й практичного стану речей у цій справі
1226558
  Заволока Л.О. Соціальний захист малозабезпечених сімей: проблеми та способи їх вирішення / Л.О. Заволока, Н.М. Ткаченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 25-29. – (Економічні науки)
1226559
  Бараник З.П. Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект / З.П. Бараник, Ю.В. Іриневич // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 125-131
1226560
  Льовочкін С. Соціальний захист населення в контексті фінансової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 87-92
1226561
  Борецька Наталия Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... док. економ. наук:08.01.01 / Борецька Н.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с.
1226562
  Борецька Наталія Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Дис...доктора економ.наук: 08.01.01 / Борецька Наталія Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 443л. + Додатки: л.405-443. – Бібліогр.л.377-405
1226563
  Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13
1226564
  Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М.М. Руженський ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 317, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 300-317. – ISBN 978-617-649-019-7
1226565
  Байлема Т. Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 78-83


  У статті йдеться про види соціальної допомоги урядових структур та місцевої влади населенню Поділля за доби Директорії. В статье исследуются виды социальной помощи со стороны правительства и органов местной власти населению Подолья в 1918 - 1920 гг.
1226566
  Колосок А. Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки / А. Колосок, Н. Коленда // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1226567
  Огінська А.Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 131-136. – ISSN 2306-6806
1226568
   Соціальний захист населення України : статистичний збірник. – Київ, 2007. – 122с.
1226569
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного регулювання та управління в Україні / В.Є. Воротін, Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 14-21
1226570
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного управління в конкурентоспроможній економіці України / В.Є. Воротін, Р.Є. Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 120-126
1226571
  Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / М. Шаварина, Н. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 34-43. – ISSN 1818-5754
1226572
  Гнибіденко І.Ф. Соціальний захист населення: сподівання та реалії // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 94-97. – ISBN 978-617-649-034-0
1226573
  Костенко І.В. Соціальний захист науковців як юридична проблема // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-162. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1226574
  Бесчастний В.М. Соціальний захист персоналу - запорука успіху реформування міліції України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 77-84
1226575
  Васильченко Світлана Соціальний захист постраждалих від надзвичайних ситуацій / Васильченко Світлана, Ф.Ф. Мінін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 35-36
1226576
  Постригань Т. Соціальний захист працівників в період неплатоспроможності роботодавця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 83-88.
1226577
  Звонар В.П. Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 113-122. – ISSN 2072-9480
1226578
  Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-157. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1226579
  Оверковський Б Соціальний захист працівників як елемент соціальної відповідальності бізнесу / Б Оверковський, М // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 66-69. – ISBN 966-614-021-7
1226580
  Пузирний В. Соціальний захист працюючих інвалідів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-23.
1226581
  Бурлака О.С. Соціальний захист сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні: теоретико-правові проблеми : монографія / О.С. Бурлака. – Харків : В справі, 2016. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-88-2
1226582
  Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : монографія / К.В. Бориченко ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 299, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-914-0


  У пр. № 1700228 напис: Науковій бібліотеці з повагою від автора. Підпис.
1226583
  Бондарчук К.П. Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1226584
  Олійник Ю.І. Соціальний захист та принципи субсидіарності - погляд націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-966-668-405-2
1226585
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один з напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1226586
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один із напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1226587
   Соціальний захист та соціальне забезпечення населення // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 126-172. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1226588
  Чанишева А. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 40-46. – ISSN 1026-9932
1226589
  Коваленко Н.В. Соціальний захист учасників антитерористичної операції: основні завдання // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 50-52
1226590
  Нещерет О. Соціальний захист учасників війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1226591
  Погорєлова С. Соціальний захист як головний критерій соціальної держави // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23.
1226592
  Панасюк О. Соціальний захист як наслідок правової регламентаії сучасного типу суспільної взаємодії в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
1226593
  Клименко О.В. Соціальний захист: історія виникнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 148-156. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1226594
  Санченко С.П. Соціальний захист: політологічний вимір життєвих реалій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 223-230
1226595
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є об"єктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 125-129
1226596
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є обєктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 96-101
1226597
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 173-188
1226598
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1226599
  Михальов В.П. Соціальний зміст розвитку мистецтва. / В.П. Михальов. – Київ, 1981. – 48с.
1226600
  Ільницька Л.В. Соціальний зміст теорії постіндустріального суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 166-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто різні аспекти соціального змісту теорії постіндустріального суспільства.
1226601
  Юзьков Л.П. Соціальний і державно-правовий аспекти управління / Л.П. Юзьков. – К., 1972. – 48с.
1226602
  Філоненко М.В. Соціальний ідеал - реальний і уявний / М.В. Філоненко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 134 с.
1226603
  Кравченко Н.В. Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект / Н.В. Кравченко, Т.М. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1226604
  Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг : соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Георгій Почепцов. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. – (Академія майбутнього). – ISBN 978-966-542-443-7
1226605
  Холод О. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації: порівняльний аналіз // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 202-207


  Автор пропонує результати порівняльного аналізу значень термінів «соціальний інжиніринг» та «соціальні комунікації», що дозволяє констатувати великий ступінь спільності і концептуальні розбіжності між ними. Автор предлагает результаты сравнительного ...
1226606
  Вігірінський А. Соціальний інспектор: благодійник чи інквізитор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 7


  Необізнаність і, що гірше, небажання пересічних українців розбиратися в тих чи інших явищах і процесах, які відбуваються у державі сьогодні, і зокрема стосовно соціальної сфери, часто породжує для них негативні та несподівані наслідки, що нерідко ...
1226607
  Гао Вейчжень Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 180-190. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1226608
  Капченко Р.Л. Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-27
1226609
  Литовченко І.В. Соціальний інститут у контексті соціальної системи: теоретико-методологічні основи дослідження // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 16-19
1226610
  Харченко С.В. Соціальний інтелект та особистість: особливості взаємозв"язків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 78-85
1226611
  Харченко С.В. Соціальний інтелект у професійній діяльності суб"єкта // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 153-158. – ISSN 1727-1584
1226612
  Гузій Д.М. Соціальний інтелект як передумова формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 119-121
1226613
  Шендеровський К.С. Соціальний календар як інструмент інституалізації соціальних комунікацій // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 7-16
1226614
  Котюк І. Соціальний капітал - це головний результат олімпіади з права, що пройшла в Запоріжжі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Результати командних та індивідуальних змагань ВНЗ України. В олімпіаді взяли участь студенти КНУ імені Тараса Шевченка: О.П. Доценко та Ю.К. Челебій-Кравченко.
1226615
  Фукуяма Ф. Соціальний капітал // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 88-100
1226616
  Щербін В.К. Соціальний капітал білоруської науки і механізми його нарощування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 98-114. – ISSN 0374-3896
1226617
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал в дискурсі гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 11-14
1226618
  Бойко М.М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 176-181
1226619
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 199-204. – Бібліогр.: л. 178-198
1226620
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1226621
  Демків О.Б. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соіологічного дослідження // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 55-61. – ISSN 2306-3974
1226622
  Романенко О.О. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності / О.О. Романенко, О.Г. Яворська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 26-31. – ISSN 2306-6806
1226623
  Дороніна М.С. Соціальний капітал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. ; [за заг. ред. Дороніної М.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. + Додатки: с. 159-230. – Бібліогр.: с. 145-158. – ISBN 978-966-676-629-1
1226624
  Сиченко О.О. Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективності державної соціальної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1226625
  Левчук Н.М. Соціальний капітал та здоров”я населення в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 47-56. – ISSN 2072-9480
1226626
  Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає перспективи і шляхи адаптації теорії соціального капіталу до умов сучасного українського суспільства. Особливості українського суспільства, які впливають на процес генерації соціального капіталу, розкриваються з використанням понять ...
1226627
  Романенко Н.О. Соціальний капітал у соціологічному вимірі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 116-117
1226628
  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 58-64. – ISSN 2221-1055
1226629
  Радіонова І.Ф. Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1226630
  Демків О. Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 3-21. – ISSN 1563-3713
1226631
  Коломієць Г.М. Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи / Г.М. Коломієць, Е.І. Алієва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 19-23. – ISSN 2222-4459
1226632
  Єрмакова О.А. Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 88-96. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1226633
  Гончаренко Н. Соціальний капітал як метафора у соціальній структурі суспільства (спільноти) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 158-159
1226634
  Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підгрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 100-110. – ISSN 2072-9480
1226635
  Алоян А. Соціальний капітал як фактор розвитку конкурентного середовища // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 32-34
1226636
  Захарченко О.В. Соціальний капітал як чинник взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1226637
  Костюченко Т.С. Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА / Т.С. Костюченко, М.М. Розискул // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
1226638
  Бойко М.М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 486-495


  У статті досліджуються проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють в сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозв"язків, результатом діяльності якої є зростання ...
1226639
  Щур А.В. Соціальний капітал як чинник становлення громадянського суспільства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 23-25. – ISSN 0868-8117
1226640
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал: концептуальна невизначенність у соціально-філософському дискурсі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 63-68. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи щодо визначення змісту соціального капіталу, досліджується його взаємозв"язок з іншими формами капіталу - фізичним, людським, культурним, інтелектуальним, інформаційним і т.д.
1226641
  Головко Л.С. Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1226642
  Буркинський Б.В. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 67-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1226643
  Грішнова О. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв"язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-24
1226644
   Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н.О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О.О. Охріменко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-610-8
1226645
  Діденко Л.В. Соціальний капітал: філософсько–економічні візії / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 237-241. – ISSN 2076-1554
1226646
  Колодій Іван Соціальний клас, політична культура та освіта як джерела лівих політичних орієнтацій в Україні, Польщі, Росії та Нідерландах: попередній порівняльний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-73. – ISSN 1563-3713
1226647
  Пастушенко О.С. Соціальний компонент в аксіологічній оцінці новогрецьких абстрактних іменників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 57-60
1226648
  Піпченко Н.О. Соціальний конструкт міжнародних відносин та зовнішньополітичної діяльності // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 56-81. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1226649
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 142-152. – ISBN 978-966-02-7872-1
1226650
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 85-90. – ISSN 0130-6936
1226651
  Онищенко В. Соціальний контекст Євроінтеграційної стратегії України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-74. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1811-3141
1226652
  Семенова А. Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства / А. Семенова, Л. Зуєва // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2616-3241


  "Обгрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи суддівської освіти. ...
1226653
  Козак Т. Соціальний контекст регіональної політики у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 104-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1226654
  Зуєва Л.Є. Соціальний контекст як концептуальна ідея дослідження суддівської доброчесності // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 190-192. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1226655
  Кузьменко М.О. Соціальний контроль інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 294-295. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1226656
  Мазурик О.В. Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 169-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
1226657
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Іщенко Олена Миколаївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: 169 - 183
1226658
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.03 / Іщенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1226659
  Бойко А.К. Соціальний конфлікт як "своєрідна клітина соціального буття" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1226660
  Леонов Б. Соціальний конфлікт як основна причина тероризму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 69-71


  Висвітлюються особливості соціальних конфліктів та їх роль у причинному комплексі тероризму.
1226661
  Іщенко О.М. Соціальний конфлікт: полісемантичність поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1226662
  Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правові аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С.
1226663
  Тенькова Л.В. Соціальний конформізм як феномен соціокультурного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 29-39
1226664
  Пустовалов С.Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор"я / С.Ж. Пустовалов ; Київський Національний Університет Культури і Мистецтв ; Кафедра музеєзнавства ; Т-во археології та антропології. – Київ : Шлях, 2005. – 412с. : іл. – ISBN 966-650-151-1
1226665
  Гриньов Г.В. Соціальний ліфт у формуванні постіндустріального типу виробництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 34-35. – ISBN 978-966-188-219-4
1226666
  Коваліско Н. Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 59-64. – ISSN 2077-5105
1226667
  Розя Ю.Ю. Соціальний макрострес як можливий чинник захворюваності: до постановки проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
1226668
  Акімов Дмитро Соціальний маркетинг : предмет і основні типи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.186-203. – ISSN 1563-3713
1226669
  Головко А. Соціальний маркетинг в Україні: генеза та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 76-77. – бібліогр. в кінці ст.


  Ресурси реального впливу на споживача стають все більш вичерпаними і за таких умов значення соціального маркетингу для компанії складно перебільшити.
1226670
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем у кризовому суспільстві / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-266. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1226671
  Головко А. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 198-199
1226672
  Головко А.Я. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 28-32
1226673
  Головко А. Соціальний маркетинг: актуальність та світовий досвід застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 54-55
1226674
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 97-106. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "У статті проаналізовано важливу й актуальну проблему застосування соціального маркетингу для регулювання соціальних процесів у демократичному, ринковому суспільстві. Розглядається особлива його роль в умовах соціально-політичної, ...
1226675
  Грищенко О.Ф. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О.Ф. Грищенко, А.Д. Нєшева // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 86-98. – ISSN 2218-4511


  У статті досліджено існуючі підходи до трактування сутності поняття «соціальний медіа маркетинг». Досліджено основні тенденції використання соціального медіа маркетингу як складової маркетингової стратегії підприємства. Визначено роль та функції ...
1226676
  Надвинична Т. Соціальний менеджмент: перспектива технологізації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 114-121. – ISSN 1810-2131
1226677
  Андрух Анна Соціальний механізм сприяння здоров"ю в умовах медичного страхування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 106-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1226678
  Ковалів Ю.І. Соціальний міф і художні реалії в романі "Прапороносці" О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 978-966-551-315-5
1226679
  Ставнича О. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект
1226680
  Желновач А.О. Соціальний міф у п"єсі "Морітурі" Івана Багряного // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 137-143. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1226681
  Бондаренко Ю. Соціальний міф як об"єкт соціологічного аналізу: теоретичний аспект // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 32-37. – ISSN 2306-3974
1226682
  Маркіна Н.В. Соціальний найм житла за новими правилами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 71-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1226683
  Костенко О. Соціальний натуралізм - актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 24-26
1226684
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип натуралістичної юриспруденції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 71-86. – ISBN 978-966-349-240-7
1226685
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 98-106. – ISSN 1818-992Х
1226686
  Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено потреби стейкхолдерів у використанні соціальної звітності. Наведено порівняльну характеристику міжнародних стандартів ведення соціального обліку та підготовки нефінансової звітності. Виокремлено принципи якості соціальної звітності. ...
1226687
  Лепський М. Соціальний опір: проблема індиферентності і протидії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.66-74. – ISSN 1609-5499
1226688
  Юрчишин І.І. Соціальний орієнтир у контексті інтеграційного вибору України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1226689
  Баранник Л. Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціального пакету, досвід його використання у зарубіжних компаніях, а також місце в українському підприємництві. Ключові слова: соціальний захист, працююче населення, соціальний пакет, працівник, роботодавець. The essence of a ...
1226690
  Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12.
1226691
  Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0132-1331
1226692
  Литвинко А.С. Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 117-129


  Стаття присвячена життєвому та творчому шляху академіка М.М. Боголюбова, який стояв біля витоків формування ряду сучасних природничо-наукових напрямів і був видатною постаттю в історії математики та фізики. У 1936 до 1949 рр. М.М. Боголюбов був ...
1226693
  Драч О.О. Соціальний портрет вчителя початкової школи в українських губерніях Російської імперії (1861-1917рр.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 45-49. – (Серія "Історичні науки")
1226694
  Вигівська О. Соціальний портрет жінки-солдатки Волині кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 7-12
1226695
  Франко В.Г. Соціальний портрет молодого радянського робітника 70-х років / В.Г. Франко. – К., 1979. – 46с.
1226696
  Ісіченко С.В. Соціальний портрет православного духівництва Донбасу 1945-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 1728-3671
1226697
  Казьмирчук М.Г. Соціальний портрет священників Київської губернії у XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 7-16. – ISBN 978-966-171-277-4
1226698
  Кичак О. Соціальний портрет сучасного закарпатського мігранта // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 136-150
1226699
  Яковчук А. Соціальний портрет української молоді 90-х років XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-966-171-893-6
1226700
  Ємцева Е.Г. Соціальний портрет учнівської молоді в контексті трудової соціалізації // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1817-3764
1226701
  Мариніч І. Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – C. 37-48. – ISSN 2409-1103
1226702
  Шинкаренко О.В. Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються синергетичні ідеї в соціальних та моральних науках. This article is about synergetic ideas in social and moral sciences.
1226703
  Ступак А.П. Соціальний порядок як необхідна умова стабільності суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
1226704
  Панкова Л.І. Соціальний потенціал в системі пріоритетів людського розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Панкова Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1226705
  Петрушина Т. Соціальний потенціал економічного розвитку українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – C. 24-46. – ISBN 978-966-02-7294-1
1226706
  Петрушина Т. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4, жовтень - грудень. – С. 66-93. – ISSN 1563-3713
1226707
  Петрушина Т.О. Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні / Т.О. Петрушина, Н.В. Толстих // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 26-37. – ISSN 1681-116Х
1226708
  Оніщенко Н.М. Соціальний потенціал сучасної гендерної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 18-25
1226709
  Савка В.Є. Соціальний потенціал сучасної сільської сім"ї: Проблеми фомування та реалізації : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.03 / Савка В. Є.; МО Укр. ДУ "Львіська політехніка". – К., 1996. – 24л.
1226710
  Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 68-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1810-3944
1226711
  Власова Т.Р. Соціальний потенціал: сутність та зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 8-15. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1226712
  Марченко А.М. Соціальний престиж суб"єктів влади в українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-83. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1226713
  Марчук Л.І. Соціальний прогрес сели і його буржуазні фальсифікатори / Л.І. Марчук. – К., 1988. – 48с.
1226714
  Гошовський М.М. Соціальний прогрес у сучасному світі / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – К, 1991. – 31с.
1226715
  Скворець В.О. Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 123-133. – ISSN 2072-1692
1226716
  Земський Ю.С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 21-40. – ISSN 0130-5247
1226717
  Васильєва М.О. Соціальний проект як старт професійної кар"єри соціального педагога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 39-42. – (Педагогічні науки)


  У статті представлено проблему використання соціального проекту як засобу вирішення професійних задач у діяльності соціального педагога. Підкреслено, що соціальний проект є основою національної соціальної політики, але соціальний педагог не звжди ...
1226718
  Петренко-Лисак Соціальний простір держави в контексті глокалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1226719
  Петренко-Лисак Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі : навч. посібник / Петренко-Лисак Алла Олександрівна. – Київ : VADEX, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-392. – ISBN 978-966-97253-5-6
1226720
  Чернявська Л.В. Соціальний простір як чинник моделювання ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 42-44
1226721
  Швець Н. Соціальний протест як ознака демократичного світогляду персонажів художньої прози Панаса Мирного // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 71-74. – ISBN 966-7653-03-5
1226722
   Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвику : монографія / [Куценко В.І. та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-432-141-6
1226723
  Кучма О.Л. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 265-269. – ISSN 1563-3349


  У статті характеризуються поняття "соціальний ризик" та "соціальний випадок", досліджуються відмінності понять та наводяться висновки щодо їх застосування у разі визначення права особи на соціальне забезпечення.
1226724
  Яковлєва Ю.К. Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект : монографія / Ю.К. Яковлєва ; (під наук. ред. Л.М. Нємець) ; М-во науки і освіти України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-069-7
1226725
  Ковальова А.Д. Соціальний розвиток Мексики в умовах інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 25-31
1226726
  Кокорська Ольга Іванівна Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х 30-ті роки ХХ століття) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська Ольга Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 179л. – Бібліогр.:л.157-179
1226727
  Кокорська О.І. Соціальний розвиток міст Донбасу. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
1226728
  Сотнікова О.В. Соціальний розвиток приміських територій: стратегія та механізм реалізації // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 74-80
1226729
  Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / О.В. Гафурова ; [відп. ред. Єрмоленко В.М.]. – Київ : Ірідіум, 2014. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96868-9-3
1226730
  Олійник Я.Б. Соціальний розвиток села і територій сільського типу : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 128с.
1226731
  Прокопа І.В. Соціальний розвиток села як складова аграрної політики // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 24-26.
1226732
  Булах Т.М. Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 95-98. – ISSN 2221-1055
1226733
  Куценко В.І. Соціальний розвиток у контексті людиноцентриської економічної парадигми / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 96-101
1226734
  Грішнова О. Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України / О. Грішнова, М. Романюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 218-222. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1226735
  Акімова Л.М. Соціальний розвиток України та ії економічні складові / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 73-76
1226736
  Яхно Т.П. Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
1226737
   Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко, В.Т. Зінич, Т.М. та ін. Качала; Бандур С.І. [та ін.] ; під ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – [2-ге вид., доповнене і переробл.]. – Черкаси : Брама - Україна, 2006. – 620 с. – Бібліогр.: с. 605-615. – ISBN 966-8756-48-7
1226738
  Ластовський В. Соціальний розвиток українського села у місцевому вимірі : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 127. – ISBN 978-966-581-930-1


  Рец.: Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний: Село Кальник. - Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець XVIII - на початку XX ст.). - Київ : Логос, 2006. - 118 с.; Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства ...
1226739
  Булах Т.М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т.М. Булах, К.В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 225-228
1226740
  Колісник О.В. Соціальний самоідентифікаційний параметр в контексті американської філософії другої половини XX сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 8-17
1226741
  Кравченко І. Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI - початок XIII століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 151-156. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальний та майновий склад ісландського єпископату у другій половині XI - на початку XIII ст. The present article considers the beginnings of the bishops" careers in Iceland from the second part of the eleventh to the beginning of the ...
1226742
  Шевченко Л.В. Соціальний склад студентів Київського університету в період першої революційної ситуації в Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 79-84. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье на основе ранее неопубликованых архивных данных анализируется социальный состав студентов Киевского университета в период первой революционной ситуации в России. Подчеркивается, что изменения в социальном составе студенчества отражали ...
1226743
  Ячменіхін К. Соціальний статус військового поселенця російської армії за часів Олександра I // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 19-24. – (Історичні науки ; № 8)
1226744
  Древецька Н.Р. Соціальний статус жінки в біблійних текстах // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 236-238
1226745
  Грушева Т.В. Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст. / Т.В. Грушева, А.Р. Рябчевська, А.С. Сєдєнкова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 119-123. – ISSN 2076-8982
1226746
  Цимбалюк С.І. Соціальний статус і роль культури в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості процесу модернізації культури сучасного суспільства. Визначено модернізаційний потенціал культури як фактора адаптації до соціальних змін. Конкретизовано основні адаптаційні стратегії розвитку культури постмодерного ...
1226747
  Шиян Оксана Миколаївна Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : Дис...канд.соціолог.наук: 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 165л. + Додатки: л. 165. – Бібліогр.: л.155-164
1226748
  Шиян О.М. Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1226749
  Фудорова О.М. Соціальний статус особистості: аналіз класичних та сучасних теорій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 193-200. – ISSN 1729-7036
1226750
  Горпинченко І. Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються праці, присвячені еволюції соціального статусу православного духовенства в Україні другої половини ХІХ ст., зокрема, його правового становища, рівня духовної освіти і матеріального забезпечення. In the article there are analyzed ...
1226751
  Бондаренко І.О. Соціальний статус професії та його вплив на розвиток вузькоспеціальних напрямів бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 246-253. – ISBN 966-7352-66-8


  Йдеться про соціальний статус бібліотечної професії в суспільстві та чинники, що впливають на формування негативного іміджу бібліотекаря. Акцентується увага на визнаній у всьому світі необхідності спеціальної підготовки хранителів документних фондів, ...
1226752
  Чичук А.П. Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 69-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1226753
  Андрущенко В. Соціальний статус учителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016


  Аналізується соціальний статус учителя у провідних країнах європейського простору, здійснюється порівняння його основних показників в Україні та Європі. Визначаються риси освітнього лідера XXI століття.
1226754
  Харченко О.В. Соціальний статус як поняття соціальної філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 91-96. – (Серія "Філософія")
1226755
  Невідома Я. Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту поняття соціального статусу. Описані підходи до розуміння соціального статусу. Висвітлені теоретичні джерела, що стосуються структури та функцій означеного феномену. Наведені детермінанти прояву та розвитку соціального ...
1226756
  Крижанівська О.П. Соціальний супровід в роботі соціальних служб ВНЗ України: завдання та технології / О.П. Крижанівська, І.С. Попова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 92-96. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
1226757
  Вознюк П.Ф. Соціальний та інституційний аспекти громадянського консенсусу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1226758
  Мартинова Л.Б. Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 213-219. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1226759
  Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв"язки і взаємообумовленість // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1226760
  Петрова О.М. Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 61-65. – ISSN 1996-5931


  У статті подано аналіз художньо-культурологічного проекту «Жлобарт». Розглянуто твори українських митців проекту в контексті традицій сміхової культури та постмодерністської художньої концепції в межах маргінального дискурсу.
1226761
  Романенко К. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-62
1226762
  Бевзенко Л. Соціальний успіх та засоби його досягнення: українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 293-308. – ISBN 978-966-02-7294-1
1226763
  Шишко О.Г. Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 165-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1226764
  Крючкова П.Г. Соціальний фактор і авторитарний дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-113. – ISBN 966-581-295-5
1226765
  Вавак Т. Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних закладах // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 11 (1). – С. 3-10. – ISSN 2306-0050


  Основна мета статті - показати місце і роль соціального аудиту фінансів як джерела знань про причини та наслідки управління якістю у виші.
1226766
  Марченко Н. Соціальний чинник розвитку німецької мови : історія і сучасний стан


  Розглядається вплив соціального чинника на історичний розвиток німецької мови. Зміни, які відбуваються у мові чинниками розвитку суспільства. Водночас діалекти німецької мови, які все частіше використовуються у процесі спілкування, демонструють риси ...
1226767
   Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи : Збірник законодавчих актів та нормативних документів 1991-1998 роки. – Видання офіційне. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 616 с. – (Правова допомога населенню)
1226768
  Крижанівська В. Соціальний, політичний та інтелектуальний контекст формування М.Ф. Александри як історика // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 16-24
1226769
  Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі... // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 20-37. – ISSN 0130-5247
1226770
  Казьмирчук Г.Д. Соціальні аспекти в житті й діяльності притчу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці XVIII - на початку XX ст. / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 6-30. – ISBN 978-966-581-930-1
1226771
  Кудласевич О.М. Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 78-90. – ISSN 1681-116Х
1226772
  Лазарович М.В. Соціальні аспекти діяльності українських січових стрільців серед населення України під час Першої світової війни // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 164-174. – ISBN 978-966-668-405-2
1226773
  Єджейчак Грегорі Соціальні аспекти економічних програм, впровадженню яких в Україні сприяє Світовий банк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 380-386
1226774
  Дахнова О.Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 245-252


  Досліджено теоретико-методологічні засади економічної безпеки держави та розроблена схема категорії "економічна безпека".
1226775
  Земляний М.Г. Соціальні аспекти енергетичної політики та енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 140-145. – ISSN 2306-5664
1226776
  Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Ю.Ю. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 449 с. – Бібліогр.: л. 383-449
1226777
  Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Юрій Юрійович ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1226778
  Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; А.Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 256с. – ISBN 966-8407-07-5
1226779
   Соціальні аспекти переходу до ринкової економіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1999. – 56с. – ISBN 966-594-114-3
1226780
   Соціальні аспекти податкової політики : монографія / [Іванов Ю.Б. та ін. ; за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-290. – ISBN 978-966-676-452-5
1226781
  Деревінський В.Ф. Соціальні аспекти політики енергозбереження // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 113-120. – ISBN 978-966-668-405-2
1226782
  Романюк О.П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина I. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1226783
  Лещук Г.В. Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 165-167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1226784
  Бойчук І.В. Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави / І.В. Бойчук, М.В. Вінічук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – C. 12-28. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1226785
  Садовий М.М. Соціальні аспекти реструктурувати витрат підприємств / М.М. Садовий, І.В. Тинний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 44)


  Висвітлюються питання скорочення та реорганізації надлишкових об"єктів соціальної інфраструктури, легалізації прихованого безробіття, аналізується необхідність реформування систем ціноутворення та нарахування витрат підприємствами України.
1226786
  Шеліхова В.В. Соціальні аспекти селянських промислів підросійської України у пореформенний період (друга половина XIX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 49-53. – ISBN 978-966-581-772-1
1226787
  Зянько В.В. Соціальні аспекти стратегії управління інноваційною діяльністю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 117-123
1226788
  Булавіна Н.М. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик / Н.М. Булавіна, І.Я. Пилипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 280-287
1226789
  Тропіна В. Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики / В. Тропіна, О. Гонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні засади податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Запропоновано напрями підвищення ефективності податкової політки як засобу реалізації соціальної функції держави у контексті стратегічних орієнтирів ...
1226790
  Бойченко І.В. Соціальні верстви / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 345-346. – ISBN 966-642-073-2
1226791
  Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 34 назв.
1226792
  Надрага В.І. Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 43-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1226793
  Смирнов І.Г. Соціальні виклики глобалізації: український контекст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 61-70


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту населення (пенсійна реформа), проблеми бідності та ...
1226794
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 173-190
1226795
  Сірий Є. Соціальні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 240-246


  Досліджується теоретичний та практично-прикладний аспект соціальної відповідальності підприємництва як характер його соціальної ролі і її особливості, система відносин, заснованих на комплексі зобов’язань перед суспільством і державою. Исследуется ...
1226796
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 6 (17). – 2014. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1226797
  Калініна С.П. Соціальні виміри трансформації міжнародних економічних відносин: трудоресурсний аспект / С.П. Калініна, Л.П. Давидюк // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1226798
  Моплевська В.М. Соціальні відносини з позиції статусно-рольової взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1226799
  Горин В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 69-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
1226800
  Суховершко Г.В. Соціальні горизонти села / Г.В. Суховершко. – К, 1983. – 103с.
1226801
  Тимошенко В.І. Соціальні детермінанти агресії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 14-17. – ISSN 1563-3349
1226802
  Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проаналізовано проблему злочинності в сучасному українському суспільстві, яка зараз є надзвичайно активною. Особливу увагу характеристиці особливостей соціальної структури суспільства перехідного періоду, що детермінують злочинну поведінку. Серед них: ...
1226803
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.188-201
1226804
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1226805
  Липовська Н. Соціальні детермінанти управління митної службою // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 112-123
1226806
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1226807
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1226808
  Титаренко О.Р. Соціальні доктрини християнських церков: важливість філософсько-релігієзнавчого дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С133-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1226809
  Тропіна В.Б. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації / В.Б. Тропіна, Г.Л. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що обумовлені глобалізаційними процесами і які суттєво впливають на характер та динаміку національного соціального розвитку. Проаналізовано роль і значення фіскальної політики держави у формуванні системи соціальної безпеки особи та ...
1226810
  Живага О.В. Соціальні ефекти і ризики біотехнололгічної революції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 38-44. – ISSN 0374-3896


  Досліджено історію появи і розповсюдження генно-модифікованих організмів (ГМО) у світі.
1226811
  Паливода О.М. Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку / О.М. Паливода, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
1226812
  Заяць В.С. Соціальні зв"язки та проблеми нерівності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6806
1226813
  Петренко-Лисак Соціальні звички як фактор вектору соціальних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 188-195. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
1226814
  Петренко-Лисак Соціальні зміни доби високих технологій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 296-297
1226815
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1226816
  Войтко В.І. Соціальні і психологічні аспекти науково-технічної революції / В.І. Войтко. – Київ, 1976. – 158с.
1226817
  Корчовий Д.А. Соціальні і філософські корені маоїзму / Д.А. Корчовий. – Київ, 1969. – 48с.
1226818
  Краснодемська І.Й. Соціальні ідеї в творчості Ярослава Стецька // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 153-159. – ISBN 978-966-668-405-2
1226819
  Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 136-146. – ISSN 2072-9480
1226820
  Римар І.А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 165-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1226821
  Навроцький В.В. Соціальні індивіди: інформаційні, мотиваційний і соціальний рівні // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-224. – ISSN 2077-8309
1226822
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 240 с.
1226823
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1226824
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 242с.
1226825
   Соціальні індикатори рівня життя населення : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [за ред. Н.С. Власенко ; відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 240 с.
1226826
  Поснова Т.В. Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 138-144
1226827
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ : доповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ на Зборах київських письменників 26 березня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 12


  Сповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ Олександра Бакуменка на Зборах київських письменників 26 березня
1226828
  Пашков В. Соціальні інновації у галузі здоров"я в контексті правового регулювання інноваційної діяльності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 138-147. – ISSN 1993-0909
1226829
  Пеньковський С.В. Соціальні інститути удосконалення трудових ресурсів аграрних підприємств / С.В. Пеньковський, І.М. Яценко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 62-67
1226830
  Бевзенко Л. Соціальні інтереси: об"єкт і суб"єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 3-22. – ISSN 1563-3713
1226831
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 201, [210] л. – Додаток: л. [202-210]. – Бібліогр.: л. 178-201
1226832
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1226833
  Вахула Б.Я. Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 311-319. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто сучасний інформаційний феномен – соціальні інтернет-мережі та проаналізовано їхнє місце в загальній структурі соціальних мереж. Визначено соціально значущі функції соціальних інтернет-мереж, розглянуто їхню специфіку з урахуванням ...
1226834
  Білоус Ю.В. Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 356-361. – ISSN 2076-1554
1226835
  Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. Горовий ; [наук. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НВЦ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського], 2010. – 360 с. – Бібліогр.: с. 343-344. – ISBN 978-966-02-5689-7
1226836
  Губанова О.В. Соціальні й біопсихологічні чинники як детермінанти згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 160-167. – ISSN 0201-7245
1226837
  Лавринович О.А. Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 196-202. – ISSN 2413-0966


  У процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступінсть для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція ...
1226838
  Кобута С.Й. Соціальні й морально-етичні аспекти участі українських адвокатів у політичних процесах над членами ОУН у 1930-х роках // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 142-152. – ISBN 978-966-668-405-2
1226839
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Марія Михайлівна Телеки;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1226840
  Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація ( порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
1226841
  Пипич О. Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 127-147. – ISSN 1563-3713
1226842
  Пипич О.А. Соціальні кола як "уявні спільноти" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 36-43
1226843
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 171-175


  У статті йдеться про концептуальні підходи до соціальних комунікацій у сучасних наукових дослідженнях. Соціальні комунікації мають широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Узагальнено основні принципи та ...
1226844
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1226845
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 427 арк. – Бібліогр.: арк. 374-427
1226846
  Курбан О.В. Соціальні комунікації в роботах українських дослідників // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 58-62


  У статті йдеться про результати дослідження соціокомунікативних процесів. Автор акцентує увагу на базовому складнику цих процесів - масовій комунікації. The article concerns the results of researching of social and communicative processes. The author ...
1226847
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т журналістики, Каф. мови засобів масової комунікації. – Львів, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 222-241. – Бібліогр.: л. 193-221
1226848
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1226849
  Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-26. – ISBN 978-966-2141-69-9
1226850
  Виходець О.М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 164-172


  Розглядаються окремі проблеми мотивації в системі соціальних комунікацій та визначаються ознаки кількісного оцінювання гуманітарних чинників.
1226851
  Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-18. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Спілкування як явище завжди виступало й виступає знаряддям, способом, формою різних процесів, поведінки, що вивчаються багатьма науками. Соціальні комунікації - це не наука, це вид соціальної (гуманітарної) інженерії, конструювання, побудови, ...
1226852
   Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / [Ільганаєва В. та ін. ; наук. ред. О.М. Холод] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 362, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. у змісті. - Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-26-2
1226853
  Білан Н.І. Соціальні критерії європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 77-83


  The article deals with the social criteria of the European information society. Information society is covered in the article as a new historical period of the civilization development where main products are information and knowledge. Comparative ...
1226854
  Вежель Л. Соціальні медіа - нові можливості для розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні способи взаємодії компаній і споживачів в умовах підвищеної популярності соціальних медіа. Завдяки можливості відслідковувати поведінку людей у тематичних спільнотах, групувати користувачів за інтересами, досліджувати зміну ...
1226855
  Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 219-229. – ISSN 2224-9516
1226856
  Байдарова О. Соціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження можливостей використання соціальних медіа у соціальній роботі з молоддю з особливими потребами. Проаналізовано специфіку різних видів соціальних медіа в контексті можливостей їхнього використання у практиці соціальної ...
1226857
  Кушерський А.М. Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805
1226858
  Шваб М.А. Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 86-90. – ISSN 2077-1800
1226859
  Піпченко Н.О. Соціальні медійні платформи як інструмент мережевої війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 172-176


  У статті описано перспективи впливу нових засобів масової інформації на стабільність політичних систем. Автор пропонує комплексно розглянути роль нових медіа як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації, тому що блоги, Twitter, Facebook, You ...
1226860
  Компанцева Л.Ф. Соціальні мережі в когнитивно-прагматичному вимірі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-75. – ISSN 0027-2833
1226861
  Радченко О.М. Соціальні мережі в туризмі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1226862
  Зернецька О.В. Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 94-101. – ISBN 978-966-02-7953-7
1226863
  Решмеділова О.М. Соціальні мережі та блогінг як інструменти інтернет-комунікації в сучасному суспільно-політичному житті України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 130-132
1226864
  Федів В. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі / В. Федів, А. Єгоренков, Л. Шинкура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
1226865
  Петровська І.П. Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми / І.П. Петровська, К.С. Шевченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 115-121. – ISSN 2310-5534
1226866
  Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web 2.0. Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR-фахівців. Систематизовано інструменти сучасного SMM-менеджера.
1226867
  Черниш Р.Ф. Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 205-214. – ISSN 2224-9281
1226868
  Зуйковська А.А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 272-280
1226869
  Грицяк Д.І. Соціальні мережі як сучасний канал пропаганди / Д.І. Грицяк, Т.Ю. Богиня // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 184-194. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1226870
  Стригуль М.В. Соціальні механізми розвитку і динаміки економізму і комерціалізації в українській вищій освіті // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
1226871
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контесті феміністичної парадигми : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Шалаєва К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1226872
  Тодорова С.М. Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.246-252. – ISSN 1728-3671
1226873
  Венгер Т.А. Соціальні наслідки зростання державного боргу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220


  Досліджено соціальні наслідки зростання державного боргу для країн із різним рівнем економічного розвитку та розміром боргу.
1226874
  Ні Вей Юнь Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Ні Вей Юнь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
1226875
   Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / НАН України, Ін-т соціол., Центр соц. експертиз ; [за ред. Ю. Саєнка, Н. Ходорівської]. – Київ : [б. в.], 2011. – 244 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2022-30-8
1226876
  Лавренко О. Соціальні настанови як чинник десоціалізації членів тоталітарних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В тоталітарних групах особистість набуває психологічної залежності від групи, відбувається її десоціалізація. Це загрожує не лише духовності суспільства, а й розвитку конкретної особистості. In totalitarian groups a personality is acquiring ...
1226877
  Крижановська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 0130-5247
1226878
  Кістяківський Б. Соціальні науки і право // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 839-895. – ISBN 978-966-8865-81-7
1226879
  Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена опису сучасного стану світової дискусії щодо соціальних нерівностей за результатами аналізу ключових докладів та публікацій, представлених в межах XVII Світового конгресу Міжнародної соціологічної асоціації "Соціологія у русі". ...
1226880
  Слободянюк А.В. Соціальні норми та цінності як невід"ємні характеристики категорії влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Статтю присвячено проблемі аналізу змісту категорії "влади" та виявленню її механізмів, форм та історичних ознак. Розглядається проблема полі функціональності влади, яка ускладнює однозначність змістовного категоріального визначення даного поняття в ...
1226881
  Лисюк І.І. Соціальні норми у державно організованому суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 77-84. – ISSN 1563-3349
1226882
  Глухова О.О. Соціальні орієнтири економічної політики держави при забезпеченні належної якості життя населення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 112-116. – ISSN 2309-1533
1226883
  Білогуб Соціальні орієнтири науки / Білогуб, ВД. – Київ, 1989. – 180с.
1226884
   Соціальні орієнтири, запити та інтереси кримськотатарської молоді : Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження. – Київ, 2002. – 159с. – ISBN 966-7902-35-8
1226885
  Пархомчук О.С. Соціальні основи міжнародного правопорядку: особливості реалізації прав людини / О.С. Пархомчук, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 50-56


  The article is dedicated to the one of the most important problem of human writes in the context of the paradigm of world order. Special attention is paid to investigation of world order as a sociological category, methods and up-to-date status of this ...
1226886
  Акімов Д. Соціальні основи трудової міграції: захіжна і східна моделі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 10-13
1226887
  Бович М Ю. Соціальні особливості процесу культурної взаємодії "Захід-Схід" на теренах українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто масовий процес глобалізації світу, характерною рисою якого є "американізація", вплив цього феномена на культурну дифузію у процесі міжкультурних взаємин.
1226888
  Баюра Д.О. Соціальні параметри конкурентоспроможності в контексті розвитку механізму КСВ / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 33-35. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто соціальні параметри механізму формування корпоративної соціальної відповідальності.
1226889
  Кривець Є.В. Соціальні передбачення і соціальне планування. / Є.В. Кривець. – К., 1978. – 116с.
1226890
  Крисенко Д.С. Соціальні передумови "консервативного повороту" у США межі 1970-х - 1980-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1226891
  Онищенко В.П. Соціальні передумови економічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 19-37 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1226892
  Чорний В.С. Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Чорний В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л .
1226893
  Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 250-257. – ISSN 0132-1331
1226894
  Рахманов О. Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С, 51-68. – ISSN 1563-3713
1226895
  Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті встановлюються історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю. Виокремлюються основні умови й механізми маніпуляції свідомістю в політичному процесі. Вказується на загрозу втрати ідентичності людини під дією ...
1226896
   Соціальні перетворення у радянському селі. – Київ : Наукова думка, 1976. – 233 с.
1226897
  Матерняк Д. Соціальні питання в політиці партії "Право і справедливість" після 2015 року // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-668-405-2
1226898
  Губський С.І. Соціальні питання в творчій спадщині ідеолога і діяча ОУН Д. Мирона ("Максима Орлика") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 75-83. – ISBN 978-966-668-405-2
1226899
  Казанська О.О. Соціальні послуги як об"єкт управління органів місцевого самоврядування / О.О. Казанська, В.П. Пархоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 85-88. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1226900
  Чужиков В. Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект : соціально-економічний розвиток / В. Чужиков, К. Нужненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 14-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1226901
  Поплужний В.Л. Соціальні почуття радянської людини. / В.Л. Поплужний. – К, 1980. – 178с.
1226902
  Длугопольська Т. Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
1226903
   Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави : державне управління / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 94-96. – Бібліогр.: 8 назв
1226904
  Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-23
1226905
  Максимов С.І. Соціальні права людини: до проблеми обгрунтування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 398-406. – ISSN 0201-7245
1226906
  Волкова О.М. Соціальні права особи: питання теорії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1226907
  Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 39-43
1226908
  Хома Н.М. Соціальні права як чинник формування модерної соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 197-205
1226909
  Гончарова О.О. Соціальні практики маніпуляції свідомістю молоді // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 51-56. – ISSN 2072-1692
1226910
  Сінькевич О.Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс : монографія / Ольга Сінькевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2015. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0192-3
1226911
  Засадний Б.А. Соціальні принципи в управліні підприємницькою діяльністю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 148-154. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності одночасно з досягненням високих економічних результатів важливого значення набуває забезпечення соціального ефекту, що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення суспільства. Тому ...
1226912
  Шибко Олександр Соціальні принципи, закони і норми як система соціальної відповідальностіС.117-121 // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
1226913
  Кучко О.Є. Соціальні причини та наслідки деанонімізіції в Інтернеті // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 287-288
1226914
  Григорська О.С. Соціальні пріоритети бюджетної політики // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-293-4
1226915
  Сіденко С. Соціальні пріоритети розвитку нових членів Євросоюзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 73-80. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1226916
  Богуш Л.Г. Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 34-39. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1226917
  Тропіна В.Б. Соціальні пріоритети фіскальної політики держави у контексті економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми державного регулювання економічного зростання як необхідної передумови розбудови соціальної держави Problems of state regulation of economic growth as base for development of social country.
1226918
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1226919
   Соціальні проблеми виробничого колективу. – К, 1972. – 159с.
1226920
  Смирнов І.Г. Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі "Географія світового господарства" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 72-92


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Висвітлено особливості формування суспільного вибору. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту ...
1226921
  Лібанова Е.М. Соціальні проблеми модернізації української економіки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 5-22. – ISSN 2072-9480


  Стаття присвячена соціальним проблемам трансформації моделі економіки, притаманної традиційним суспільствам, у модель, що реалізується в суспільствах модерних. Визначено основні соціальні перешкоди успішній модернізації української економіки.
1226922
  Корнієнко М.В. Соціальні проблеми молоді: медіаризики та медіапрофілактика / М.В. Корнієнко, М.М. Малиш // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 96-99


  У статті проаналізовано медіачинники формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді, їх девіантної і деліквентної поведінки, розглянуто відповідну тематику медіа. Оцінено міру комплексності висвітлення найбільш гострих проблем підростаючого покоління ...
1226923
  Культенко В.П. Соціальні проблеми нанотехнологій у контексті філософії / В.П. Культенко, В.А. Богославець, А.М. Рябченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-26. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1226924
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин : Автореф. дис ... канд. соціолог. наук : 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.
1226925
  Вєрьовочкіна О.С. Соціальні проблеми регіонального ринку праці // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 72-76.
1226926
  Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.133-144. – ISSN 1563-3713
1226927
  Підгайна О. Соціальні проблеми розвитку вугільних регіонів України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-144
1226928
  Лавринович М.І. Соціальні проблеми розвитку колгоспного села / М.І. Лавринович. – К., 1975. – 168с.
1226929
   Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – Київ, 1998. – 152с. – Бібліогр.:с.86-89. – ISBN 966-95031-5-9
1226930
   Соціальні проблеми управління соціалістичним суспільством. – К, 1972. – 315с.
1226931
  Семенець О.Є. Соціальні процеси і мовна дійсність: Англійська мова в країнах Азії і Африки / О.Є. Семенець. – Киев : Вища школа, 1984. – 192с.
1226932
  Касьян В.І. Соціальні резерви науково-технічного прогресу / В.І. Касьян, Г.Д. Цибуляк. – К., 1988. – 48с.
1226933
  Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 348-352. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1226934
  Гріневська С. Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 13-20. – ISSN 1810-3944
1226935
   Соціальні ризики. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-29-5
Т.2. – 2004. – 568с.


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1226936
  Феленчак Ю. Соціальні ризики в туристичній діяльнгсті: підходи до аналізу та оцінювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 212-219. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1226937
  Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 33-39. – ISSN 2306-6806
1226938
  Новосад К.Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 187-189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1226939
  Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу : монографія / В.І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Сердюк В.Л., 2015. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-329. – ISBN 978-617-7047-12-3
1226940
  Бойченко Н.М. Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 289-296. – ISSN 2076-1554
1226941
  Сваричевська Л. Соціальні символи в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1226942
  Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : Навчальний посібник / В.А. Скуратівський, М.Ф. Шевченко; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 188с. – ISBN 966-7353-44-3
1226943
  Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
1226944
   Соціальні служби для молоді. – К, 1992. – 197с.
1226945
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 430 л. – Бібліогр.: л. 395-430
1226946
  Тищенко О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 24-32. – ISSN 1026-9932
1226947
  Роєнко В. Соціальні стандарти життя та проблеми подолання бідності в Україні / В. Роєнко, Л. Добрик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
1226948
  Мельничук Д.П. Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1226949
  Бойко А.О. Соціальні страхи у юнацькому віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 117-119. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1226950
  Шаповалова О.І. Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1226951
  Коваленко О.Ю. Соціальні та еколого-економічні передумови розвитку заповідних територій та об"єктів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1226952
  Шишов О.О. Соціальні та ідейні корені "лівацтва" в сучасному молодіжному русі розвинутих капіталістичних країн. : Дис... канд. іст.наук: / Шишов О.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 184, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1226953
  Сащук Г.М. Соціальні та культурні виміри формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 167-185
1226954
  Зінченко Н.В. Соціальні та лінгвокультурні основи табу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 160-163
1226955
  Хиц К. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-40. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1226956
  Лехнюк Р. Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку XX ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 181-185


  На початку ХХ ст. консервативно налаштоване греко-католицьке духовенство в Галичині опинилося перед викликом нових ідеологій і процесом секуляризації суспільного простору. У статті проаналізовано праці християнського публіциста о .Онуфрія Волянського ...
1226957
   Соціальні та політичні науки у Співдружності незалежних держав = Social and Political Sciences in the Commonwealth of Independent States : Доповіді другої робочої зустрічі Київ,23-24 вересня 1999 р. – Київ : Академпрес, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7541-02-9
1226958
  Руднєва О.М. Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності / О.М. Руднєва, А.Б. Блага // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 131-167. – ISBN 966-8467-41-8
1226959
  Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-55. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1226960
  Кудерміна О. Соціальні та психологічні детермінанти професійної соціалізації сучасного правоохоронця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті наведений психологічний аналіз компонентів системи "суспільство - професійна діяльність - суб"єкт" як теоретична основа визначення соціальних та психологічних детермінант професійної соціалізації правоохоронця. The article analyzes the ...
1226961
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1226962
  Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження соціальних і психологічних чинників порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості. Виявлено, що під час тривалого перебування людини у ситуації невизначеності, тривоги та вибору ...
1226963
  Матвієнко В.Я. Соціальні технології : Навчальний посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 484с. – ISBN 966-7015-46-7
1226964
  Скідін О.Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти. : 22.00.06. Автореф. дис. ... доктора соціол. наук / Скідін О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 44 с.
1226965
  Крутій Олена Соціальні технології взаємодії суб"єктів державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 34-44
1226966
  Жеребятнікова І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації : монографія / Жеребятнікова І.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-202. – ISBN 987-966-676-473-0
1226967
  Дударева І.В. Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 192-205. – ISSN 2072-1692
1226968
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ, Запоріжжя, Одеса, 1998-
Вип. 20. – 2003
1226969
   Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / [К.С. Алексенцева-Тімченко та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 542-543. – Бібліогр.: с. 508-541. – ISBN 978-617-689-098-0
1226970
  Плавуцька І. Соціальні типи як об"єкти сатиричного викриття та шляхи їх конструювання у творах В. Теккерея та І. Франка // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 111-133. – ISBN 966-7773-70-1
1226971
  Городецька Т.Е. Соціальні трансферти як економічна форма доходів населення України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 100-105
1226972
  Бойко І.І. Соціальні трансформації в контексті синергетичної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8
1226973
  Богачевська І.В. Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 2413-0966
1226974
  Голіна В. Соціальні умови активізації осіб, які потерпіли від злочинів у захисті своїх прав та законних інтересів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 184-193. – ISSN 1993-0909
1226975
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 224-234. – Бібліогр.: л. 188-223
1226976
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1226977
  Подшивалкіна Валентина Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.127-137. – ISSN 1810-2131
1226978
  Корецька С.О. Соціальні умови формування та розвитку системи продовольчого забезпечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1226979
  Походенко С. Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 340-344
1226980
  Ткаченко О.О. Соціальні фактори змін у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1226981
   Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, І.Д. Вашкіте, Т.А. Алієва // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 7-12. – ISSN 2413-8843
1226982
  Корунчак Л.А. Соціальні фактори утворення джерел права: синергетичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1226983
  Дворкова А.В. Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 295-299
1226984
   Соціальні функції біібліотек у сучасних умовах. – К, 1995. – 15с.
1226985
  Удовицька Т.А. Соціальні функції приватної вищої освіти: історико-компаративний аналіз // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 299-313. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено визначенню специфічних соціальних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів. На підставі методу компаративного аналізу показані загальні та специфічні функції приватних вишів в різні історичні періоди їх ...
1226986
  Каташинська Я.І. Соціальні функції приватної торгівлі на Україні в роки НЕПу (1921-1929) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-122. – ISBN 966-614-021-7
1226987
   Соціальні функції радянського мистецтва. – К, 1978. – 375с.
1226988
  Бойченко М.І. Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 233-239. – ISSN 2076-1554
1226989
  Шиян О.Н. Соціальні цінності студентства як специфічної соціальної верстви суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Студентство - це соціальна група, яка характеризується різнорідністю, що обумовлена наявністю різних форм навчальних закладів (бюджетних та приватних). Студенти вищих закладів освіти недержавної форми власності сплачують за своє навчання, і в цьому ...
1226990
  Остапенко О.І. Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України / О.І. Остапенко, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – C. 404-410. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818


  Розглянуто сутність професійної діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України, які в сучасних соціально-економічних, політико-правових умовах виконують важливі функції в розвитку, функціонуванні та розбудові держави, а ...
1226991
  Занфірова Соціальні цінності трудового права в умовах глобалізації / Занфірова, ТА // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 113-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1226992
  Варення Г.А. Соціальні цінності як керуючий параметр системи охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1226993
  Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1226994
  Жукова Л.М. Соціальні чинники еволюції державних інститутів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 298-303. – ISSN 2222-0712
1226995
  Рудик В.К. Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 195-202 : Табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1226996
  Попович В.В. Соціальні чинники катастроф (чорнобильський досвід) : Монографія / В.В. Попович; Мін-во Укр.з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насел.від наслідків Чорноб.катастрофи. – Київ, 1999. – 86с. – ISBN 966-02-1471-5
1226997
  Степаненко О.А. Соціальні чинники поширення лихослів"я у підліткововму віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 76-78. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1226998
  Ягіяєв І. Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-117. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Релігійні люди показують вищі результати в дослідженнях щастя і психологічного благополуччя. Тим не менше, зв"язок релігійності і психологічного благополуччя не є прямим: він залежить від ширшого контексту. Існують чинники, які опосередковують ...
1226999
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
1227000
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшго підліткового віку : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,