Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1224001
  Ковалко Н. "Самопал, три копи куль і три фунти пороху": повинності, привілеї та побори в Польському королівстві / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 137-146. – ISBN 978-617-7544-31-8
1224002
  Дарницький Володимир "Саморушні" валуни у Долині смерті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 24 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1224003
  Онікієнко І.М. "Самособоюнаповнення" Василя Стуса в контексті практик духовного перетворення людства // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 211-221


  У статті розглядається "самособоюнаповнення" В. Стуса як поетичне кредо митця й оригінальна філософія, що своїми джерелами має "філософію серця" Г. Сковороди, створення себе як "великої ентелехії" Й. В. Г’ете, обряди християн. ініціації та ...
1224004
  Королевич Я.О. "Самостійники" на продаж / Я.О. Королевич. – К, 1985. – 86с.
1224005
  Колоколова Н.С. "Самость" и "я" как проблема философской антропологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 95-96
1224006
  Хороб М.Б. "Самотній мандрівник..." В. Домонтовича в світлі філософіі екзистенціалізму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 381-388. – ISSN 2520-2103
1224007
  Лілік О. "Самотній на землі, як сонце на небі...": урок-дослідження імпресіоністичних і екзистенціальних рис у новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
1224008
  Бортик Е.П. "Самсон-борец" Мильтона и английская драматургия середины XVII ст. : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Бортик Е.П.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
1224009
  Малыш А.И. "Самый страшный снаряд..." (О "Капитале" К.Маркса) / А.И. Малыш. – Москва, 1967. – 88с.
1224010
  Турунтаев В.Ф. Сам-семьсот, или Повесть о трех фантазерах / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1988. – 210с.
1224011
  Бевзенко Л. Самоорганізаційна парадігма і проблемне поле соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-126
1224012
  Кавалеров В.А. Самоорганізаційні аспекти розвитку якості освіти в контексті соціоекономічних перетворень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 28-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1224013
  Яроцький В. Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1993-0909
1224014
  Добронравова І. Самоорганізація в мультикультурному просторі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2005. – № 2. – С. 241-242.
1224015
  Прохорова А. Самоорганізація волонтерських ініціатив під час подій на Майдані 2013–2014 рр. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (11). – C. 47-54. – ISSN 2306-3971
1224016
  Шпонтак І.М. Самоорганізація дитини й основі правильного виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-18
1224017
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : ІКНАМУ. – ISBN 978-966-2241-29-7
Вип. 2 : Об"єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації / [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1224018
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-40-2
Вип. 3 : Організаційні та самоорганізаційні аспекти культуротворення: досвід інтерпретації / редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2014. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1224019
  Пирога С.А. Самоорганізація квантових систем : У 2-х томах / С.А. Пирога. – Луцьк : Б.в. – ISBN 966-7294-01-03
Т.2. – 2002. – 186 с.
1224020
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в соціальній системі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 226-233. – Бібліогр.: 4 назв.
1224021
  Телелим В.М. Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 3-16
1224022
  Бакурова А.В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і методи : монографія / А.В. Бакурова ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: 303-305. – Бібліогр.: с. 272-302. – ISBN 978-966-414-101-4
1224023
  Семенець О.О. Самоорганізація та етика дискурсу масової комунікації: Луман чи Габермас? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 36-39


  Статтю присвячено аналізові концепції самоорганізації в межах комунікативної моделі суспільства Н. Лумана та зіставленню її з "етикою дискурсу" Ю. Габермаса. The article is devoted to the analysis of self-organization conception within the frame of ...
1224024
  Булгаков В.А. Самоорганізація та проблема розвитку сучасної геостратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 174-191. – ISBN 966-628-134-1
1224025
  Чуркіна В.Г. Самоорганізація та самостійна робота управлінця як складники професійної компетентності / В.Г. Чуркіна, К.О. Косенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 130-138. – ISSN 2227-2844
1224026
  Кононенко В. Самоорганізація управління в місцевому самоврядуванні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 196-205.
1224027
  Козобродова Д.М. Самоорганізація як предмет соціально-філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Козобродова Діна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1224028
  Златніков В.Г. Самоорганізація як фактор розвитку професіоналізму майбутніх педагогів / В.Г. Златніков, Н.Ю. Дуднік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 283-287


  У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо визначення поняття "педагогічний професіоналізм". Проаналізовано вплив професійної самоорганізації на розвиток професіоналізму майбутніх учителів. Порівняно зміст понять "професійна самоорганізація" ...
1224029
  Буткевич Б. Самоорганізація, скорбота і порядок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Євромайдан: звільнення урядового кварталу від силовиків та тітушків.
1224030
  Мелконян Д. Самоорганізована критичність у зсувних процесах Одеського узбережжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-60. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості розподілу зсувів на ділянці Одеського узбережжя Ланжерон-Аркадія. Виявлено, що для зсувів Одеського узбережжя є характерними: просторова масштабна інваріантність; часова масштабна інваріантність (флікер-шум). This study examines ...
1224031
   Самоорганізований ZnО/С2Н5ОН/поліанілін нанокомпозит: виявлення зв"язку між провідністю та складом інтерфейсів / К.О. Горчинський, Я.В. Штогун, О.Д. Горчинський, Т.С. Веблая, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Метод "мокрої" самоорганізації колоїдальних частинок ZNO, молекул етанолу C2H5OH та поліаніліну бло розвинуто для одержання нанокомпозиту ZnO/C2H5OH/поліанілін з керованими інтерфейсними властивостями. Запропонована модель провідності нанокомпозиту з ...
1224032
   Самоорганізований шар ДНК молекул з карбоновими нанотрубками: УФ та ІЧ-спектроскопія / Г.Ю. Карлаш, М.Ю. Лосицький, Я.В. Штогун, С.В. Прилуцька, В.М. Ящук, О.Д. Горчинський, О.П. Матишевська, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 412-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами УФ та ІЧ спектроскопії проведено вивчення шарів ДНК молекул з карбоновими нанотрубками типу "bundles", які спонтанно самоорганізуються в блоки з карбонової нанотрубки та ДНК молекули зі структурою хаотичного клубка. Так, для шару ДНК/вуглецеві ...
1224033
   Самоорганізовані наносіії для доставки меланіну / Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, Т.В. Берегова, Д.О. Климчук, Т.М. Фалалеєва // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, М.В. Бурмістр [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 2. – С. 80-92. – ISSN 1818-1724
1224034
  Швачко С.О. Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 310-312. – ISSN 2219-4290
1224035
  Майорова О. Самоосвіта в процесі професійної підготовки фахівців // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 41-42. – ISSN 2518-7341


  Визначено роль бібліотек закладів вищої освіти для самоосвіти студентів у навчальному процесі.
1224036
  Копил О.А. Самоосвіта в структурі фахової підготовки студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 165-168. – (Серія : Педагогічні науки)
1224037
  Западинська І. Самоосвіта викладача іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 115-119. – ISSN 2308-4634
1224038
  Калашник Н.С. Самоосвіта державних службовців: компетентнісний підхід : монографія / Н.С. Калашник ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 273, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-260. – ISBN 978-966-7800-99-4
1224039
  Ярмолюк А. Самоосвіта і саморозвиток старшокласників у процесі формування соціокультурної компетенції
1224040
  Кочерган Ю. Самоосвіта на барикадах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 грудня (№ 232). – С. 2


  Організатор Університету на Євромайдані (вільний університет) Юлія Кочерган про перші результати ініціативи та найпопулярніші теми.
1224041
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній Європі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 114-122. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1224042
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 369-372. – ISSN 2076-1554
1224043
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як процес створення власного образу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 24-32. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1224044
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості: зародження та становлення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 209-220. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1224045
  Усик Світлана Самоосвіта педагога - запорука педагогічної майстерності / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
1224046
  Усик Світлана Самоосвіта педагога - запорука педагогічної творчості / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 13-14 : фото
1224047
  Голозубова О.В. Самоосвіта педагога як умова особістісного та професійного саморозвитку / О.В. Голозубова, Є.П. Матенко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 65-71. – ISSN 2074-8167
1224048
  Медведовська Т. Самоосвіта студентів вищих навчальних закладів в Україні та її роль у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 114-118. – ISSN 2077-1827
1224049
  Поліщук М.Б. Самоосвіта у процесі навчання професійно-орієнтованої особи / М.Б. Поліщук, Г.Н. Левицька, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 172-175. – ISSN 2309-7647
1224050
  Резнік А.Б. Самоосвіта учнів у школі / А.Б. Резнік. – Київ, 1979. – 48 с.
1224051
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; Криворізький держ. педаг. ун-тет. – Кривий Ріг, 2004. – 187л. + Дод.: 158-187. – Бібліогр.: л.145-157
1224052
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1224053
  Тур О.М. Самоосвіта як необхідна умова підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 81-86
1224054
  Козаченко Г. Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 79-87. – ISSN 2312-5993
1224055
  Миколюк О. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 2


  День студента. Викладачі та роботодавці радять молоді шукати роботу, починаючи з першого року навчання у ВНЗ. "... Це міф, що університет повинен готувати до роботи <...> Університети повинні надавити майданчики для спілкування бізнесу та студентів" ...
1224056
  Курінський В.О. Самоосвітні роздуми / В.О. Курінський. – Київ : Знання України, 1991. – 43с. – (Т-во "Знання" України ; Сер.5 : Вдумливим, допитливим, кмітливим. № 11). – ISBN 5-7770-0298-6
1224057
  Курінський В. Самоосвітні роздуми / В. Курінський. – Київ, 2001. – 228с. – (ПостПсихологія). – ISBN 966-95028-6-1
1224058
  Бурлука О.В. Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 255-260. – ISSN 2076-1554
1224059
   Самоосвітня діяльність бібліотечних працівників як складова частина безперервної освіти : методичні поради. – Київ : ІПК ПК, 1998. – 56 с.
1224060
  Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність учителів музичного мистецтва у системі післядипломної освіти: практичний аспект // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 549-556
1224061
  Захарова О.В. Самоосвітня компетенція учнів: теорія й практика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 7-15
1224062
   Самоосягнення. 19 грудня Георгію Філіпчуку виповниться 65 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 8-9


  Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції.
1224063
  Смирнова Н.В. Самооценка в разговорном стиле речи современного английского языка // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 2 (58). – С. 53-58. – Библиогр.: С. 58; 11 назв. – ISSN 1680-2721
1224064
  Барская Н.А. Самооценка в системе обеспечения качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х
1224065
  Корнилова Т.В. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека / Т.В. Корнилова, М.А. Новикова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 25-35. – ISSN 0205-9592
1224066
  Анисимова Ольга Михайловна Самооценка в структуре личности студента : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Анисимова Ольга Михайловна ; Ленинградский госуд. у-т. – Ленинград, 1984. – 17 с.
1224067
  Бороздина Л.В. Самооценка и психометрический интеллект в прогнозе эффективности учебной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 30-38. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1224068
  Корнилов С.А. Самооценка интеллекта и успешность обучения: мини метаанализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-66. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1224069
  Соловьева А.Е. Самооценка как фактор самовоспитания в юношеском возрасте. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьева А.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1973. – 19л.
1224070
  Кригер Г.Н. Самооценка как функция самосознания / Г.Н. Кригер, Л.М. Федотова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.299-301. – ISSN 1684-2618
1224071
  Тристень К.С. Самооценка студентами факторов формирования их здоровья [в Белоруссии] / К.С. Тристень, Е.А. Лобковская // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 456-461. – ISBN 978-966-7359-77-5
1224072
  Кухарчук А.М. Самооценки учащихся старших классов в процессе профессионального самоопределения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Кухарчук А.М.; Мин гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1224073
  Мамон О.В. Самооцінка в професійному розвитку вчителя: аналіз поняття, структури і процесу формування // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 172-176. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті проаналізовані різні підходи до вивчення поняття самооцінки, виділені означення самооцінки і професійно-педагогічної самооцінки, розглянуті аспекти і структура самооцінки, а також складові процесу формування самооцінки
1224074
  Коляда Н. Самооцінка стану здоров"я першокурсників як показник успішної адаптації: соціально-психологічний аспект / Н. Коляда, С. Король // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 15-20. – ISSN 2411-1317
1224075
  Сідоров О.О. Самооцінка та самореалізація як причини прояву суїцидальних схильностей у представників студентської молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 234-241. – ISSN 2227-1376
1224076
  Цепа О. Самооцінка художнього вираження "Я" в поезіях Тараса Шевченка 1837-1847 років // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 7-12. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1224077
  Васюк Т.І. Самооцінка як показник моральної зрілості особистостіі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.48-52. – ISSN 1729-360Х
1224078
  Зотова Л.М. Самооцінки здоров"я в студентів, що використовують різні джерела соціальної підтримки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-116. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1224079
  Шпонтак І.М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
1224080
  Громовий В. Самооцінювання якості - рекомендації для шкіл // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1224081
  Стыро Б.И. Самоочищение атмосферы от радиоактивных загрязнений / Б.И. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 288с.
1224082
   Самоочищение в прибрежной акватории Черного моря. – Киев : Наукова думка, 1975. – 1243с.
1224083
   Самоочищение воды и миграция загрязнений по трофической цепи. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1224084
   Самоочищение и диффузия во внутренних водоемах.. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1224085
   Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. – Киев : Наукова думка, 1975. – 228с.
1224086
  Шевченко О. Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні / О. Шевченко, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 100-106. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Головним завданням даної статті було довести значимість процесів самоочищення підземних вод за рахунок водообміну та сорбції, визначити показники самоочищення ґрунтових вод від 90Sr в умовах лише поверхневого забруднення (фонові ділянки) та при ...
1224087
  Долін В.В. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи = Environmental self-clearing after the chornobyl catastrophe / В.В. Долін, Г.М. Бондаренко, О.О. Орлов; За ред.: Е.В. Соботовича. – Київ : Наукова думка, 2004. – 221с. – ISBN 966-00-01119-Х


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
1224088
  Соловей Т.В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 136-142. – Бібліогр.: 7 назв
1224089
  Мартыненко Н.В. Самопишущие электроизмерительные приборы / Н.В. Мартыненко, М.С. Шкабардня. – Москва, 1979. – 128 с.
1224090
  Берг Э.Ю. Самопишущий ливнемер Г.Г.О. Назначение прибора, его описание и руководство по уходу за ним / Э.Ю. Берг. – Ленинград : ГГО, 1925. – 11с.
1224091
  Кйосев А. Самопідкорювані культури // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  "...в генеалогічному вузлі болгарської національної культури існує хворобливе усвідомлення відсутності - цілковитої, структурної, неімпіричної відсутності. Інші - сусіди, Європа, цивілізований світ тощо - володіють усім, чого нам бракує; вони є всім, ...
1224092
  Харченко Л. Самопізнання Григорія Сковороди як основа особистісного буття людини // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 219-224. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розкривається концепція самопізнання Г. Сковороди як основа особистісного буття, самореалізації та творчої діяльності людини. Аналізується проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Особлива увага звертається на самопізнання ...
1224093
  Бахвалова А. Самопізнання та саморегуляція сучасної людини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 36-38. – ISSN 2518-7104
1224094
  Крошка О.І. Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 117-124
1224095
  Ржевська-Штефан Самоповага як мотив учбової діяльності студента // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 158-162. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1224096
  Петренко Т.В. Самоповага як складова успіху майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66
1224097
  Витвицький Б. Самоповага, користування українською мовою та побудова кращого майбутнього // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-17. – ISSN 0130-5263
1224098
  Кондиленко И.И. Самопоглощение в спектрах / И.И. Кондиленко. – Киев, 1973
1224099
  Струбицький Р.П. Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 147-155. – ISSN 0321-0499
1224100
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Дис. ... д-ра фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорії чисел / Некрашевич В.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 305л. – Бібліогр.: л. 293 - 305
1224101
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Володимир Володимирович Некрашевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 28с. – Бібліогр.: 21 назва
1224102
  Бондаренко Євген Володимирович Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Бондаренко Є. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібл.: 6 назв
1224103
  Бондаренко Є.В. Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Євген Володимирович Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 119л. – Бібліогр.: л. 114-119
1224104
  Перминова Л.М. Самопознание - базовый гуманитарный фактор модернизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  Гуманизация и гуманиторизация общества и образования только тогда действительны, когда они затрагивают и преобразуют жизнь каждого человека через осуществление им самопознания как условия сознательного и осознанного самостроительства и созидания. ...
1224105
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Москва : ДЭМ ; Международные отношения, 1990. – 336с. – Библиогр. в примеч.: с. 332-335. – ISBN 5-85207-006-8
1224106
  Бердяев Н.А. Самопознание : Опыт философской автобиографии / Николай Бердяев. – Москва : Мысль, 1991. – 220с.
1224107
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев; Сост., авт. вступ. ст. А.А. Ермичев. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 395с. – ISBN 5-289-01115-3
1224108
  Бердяев Н.А. Самопознание : (Опыт философской автобиографии) / Н.А. Бердяев; [Сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А.В. Вадимова]. – Москва : Книга, 1991. – 448с. – Библиогр. в примеч.: с. 409-432. – ISBN 5-212-00417-9 (в пер.)
1224109
  Бердяев Н.Я. Самопознание : Сочинения / Н.Я. Бердяев. – Москва ; Харьков : Эксмо-Пресс ; Фолио, 1998. – 624с. – (Антология мысли). – ISBN 966-03-0248-7
1224110
  Кулик А.В. Самопознание в процессе интерпретации философских текстов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 137-142. – ISSN 2077-1800
1224111
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 440с.
1224112
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Л., 1980. – 472с.
1224113
  Черкашина Т.В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 9-12


  Рассматривается проблема предупреждения развития коррупции в системе высшего образования. Охарактеризированы составляющие структуры коррупционных проявлений в университетской среде, проанализированы возможности педагогической системы самопознания как ...
1224114
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь / В.П. Рыбасов. – М., 1976. – 44с.
1224115
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь в очагах массового поражения / В.П. Рыбасов. – Москва, 1964. – 47с.
1224116
  Горбачова Н.І. Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 41-52. – ISSN 2413-5593
1224117
  Привалова Г.С. Самопоширюваний високотемпературний синтез пігментів на основі відпрацьованих каталізаторів / Г.С. Привалова, С.І. Авіна, Д.М. Дейнека // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 72
1224118
  Субботин А.А. Самопредикация, "разрывы" в "желании" и типизация знаний о человеке-вообще // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 76-97. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1224119
  Россильна О. Самопредставництво в господарському процесі України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 1026-9932
1224120
  Ковалев Б.П. Самопрезентация студентов на этапе адаптации к профессиональному образованию / Б.П. Ковалев, О.Е. Мальцева // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 70-75. – ISSN 2616-700X
1224121
  Маркова Г. Самопрезентация юридического факультета Карлова университета в Праге // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 6-11. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Организационная структура юридического факультета Карлова университета в Праге, его научная деятельность и международные связи.
1224122
  Циховська Е.Д. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook як інструмент створення іміджу // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 137-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто людину як homosociologicus, що не може існувати поза опозицією «Я - Інший» у соцмережах; проаналізовано засоби, якими особистість презентує себе через свій акаунт у Facebook. Використано п’ятирівневий поділ потреб піраміди А. Маслоу для ...
1224123
  Гапачило Н. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв"ю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 73-80. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1224124
  Хлаповська Т.Г. Самопрезентація: визначення та історія дослідження поняття // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 270-277. – ISBN 978-966-8063-99-46
1224125
  Согомонян Е.С. Самопроверяемые устройства и отказоустойчивые системы / Е.С. Согомонян, Е.В. Слабаков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 207 с.
1224126
  Криворучко І.О. Самопроголошені "Донецька та Луганська народні республіки" як терористичні організації: аналіз судової практики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 245-252. – ISSN 2072-8670
1224127
  Матвійчук О.Е. Самопроголошення автокефалії як прецедент для УПЦ КП // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Загалом, існує два погляди на процес здобуття автокефалії. Най- поширенішим є її здобуття у випадку, коли існуюча автокефальна церк- ва надає статус окремій церковній області. Таким чином Російська православна церква надала статус автокефальної ...
1224128
  Ішин С. Самопрограмування: Еволюціонуючі алгоритми, самопрограмування та самомодифікація програм / С. Ішин. – К., 1997. – 28с.
1224129
  Чепелева Н.В. Самопроектирование и развитие личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Макименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2015. – C. 4-17. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1224130
  Иванов В.Д. Самопроизвольная униполярная зарядка "горячих" аэрозольных частиц : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Иванов В.Д.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1224131
  Голанский М.М. Саморазвивающиеся системы в экономическом анализе и планировании. / М.М. Голанский. – М., 1978. – 191с.
1224132
  Шлыков Валерий Григорьевич Саморазвитие сущностной взаимосвязи философии и науки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шлыков Валерий Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.123-135
1224133
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое = (Self-help) : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского, 1900. – 407, VI с. – Пер. также под загл.: Самодеятельность; Самопомощь; Самостоятельная деятельность
1224134
   Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.. – Томск, 1991. – 196с.
1224135
  Михайлова И.Г. Самореализация в художественной деятельности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 91-102
1224136
  Деркач А.А. Самореализация как структурообразующий конструкт и процесс в онтогенезе ( теоретико-методологическое обоснование ) / А.А. Деркач, Э.В. Сайко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.222-234
1224137
  Ветошкина Т.А. Самореализация личности в творческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01. / Ветошкина Т.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1224138
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс (методолого-социологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
1224139
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс: (методолого-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1224140
  Шаталова Н.И. Самореализация личности как социальный феномен (на примере любительской культуры деятельности). : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шаталова Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Сверодловск, 1979. – 23л.
1224141
  Кривда Наталия Юриевна Самореализация личности художника в творческом процессе : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Кривда Наталия Юриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1992. – 182л. – Бібліогр.:л.168-182
1224142
  Автомонова Т.І. Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 82-85. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто соціально-економічні умови розвитку суспільства в концепціях зарубіжних філософів, зокрема модель інформаційного суспільства Е. Тоффлера, в якій поняття світу, часу, простору, мислення набувають іншого виміру, а рівень самореалізації, ...
1224143
  Шепель М.Є. Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 143-148. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядається самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності. Проаналізовано погляди провідних науковців стосовно питань професійної адаптації. Надано приклади стосовно підготовки майбутніх ...
1224144
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
1224145
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в умовах гуманізації системи освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-12
1224146
  Григор"єв В.Й. Самореалізація особистості і вітчизняний спосіб життя: пошуки нових смислів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 18-26
1224147
  Шуневич Н.В. Самореалізація особистості студента як фактор демократизації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 113-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок самореалізації особистості студента і демократизації навчального процесу. А також автор намагається дати визначення оптимальних умов самореалізації особистості студента і водночас прискорення демократизаційних процесів у ...
1224148
  Овчаренко Н.В. Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 131-134. – ISSN 2077-1800
1224149
  Кривда Н.Ю. Самореалізація особистості художника у творчому процесі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Кривда Н.Ю.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 22 с.
1224150
  Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема / В.І. Муляр. – Житомир, 1997. – 213с.
1224151
  Матвєєв В.О. Самореалізація особистості: досвід індуїзму та християнства : монографія / В.О. Матвєєв. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-338. – ISBN 978-966-340-408-0


  У пр. № 1704542 напис: Шановній Наталі Вікторівні від автора з побажаннями творчих успіхів і нової самореалізації. Підпис.
1224152
  Толков О.С. Самореалізація студентів вищої школи в сучасних умовах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 149-150
1224153
  Рибалко Л.С. Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції / Л.С. Рибалко, О.В. Коломієць // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 238-245. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
1224154
  Гончарук В.А. Самореалізація творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 39-43. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1224155
  Заварзіна Є.В. Самореалізація творчої особистості та культурна ситуація: проблема стосунків письменника й читача (за щоденником В.Винниченка) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 241-245. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1224156
  Сепетий Д.П. Самореалізація як самотрансценденція // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 23-32
1224157
  Хом"як І. Самореалізуватися в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Про важливість підготовки дітей до наукового майбутнього, співпрацю між учителями і викладачами і забезпечення умовамидля проведення досліджень.
1224158
  Терсков И.А. Саморегистрирующий фотоэлектрический спектрофотометр и его применение для анализа крови : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терсков И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
1224159
   Саморегулирование в некоммерческом секторе : Сборник документов, 2000. – 78с. – ISBN 966-7672-01-8
1224160
  Сорокин Саморегулирование в социалистической экономике / Сорокин, д.Е. – М., 1990. – 157с.
1224161
  Романовская О. Саморегулирование в сфере рекламы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-34. – ISSN 0132-0831
1224162
  Васильева С. Саморегулирование и самоорганизация в системе демократии: внутри права, по ту сторону права или параллельно ему? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 39-51. – ISSN 1812-7126


  В статье определяется правовое содержание категорий "саморегулирование" и "самоорганизация" с позиций частноправового и публично-правового подходов, а также описываются пределы правового регулирования, за рамками которых можно вести речь о свободе ...
1224163
  Белоцерковский А. Саморегулируемые организации в высшем профессиональном образовании: "прогноз погоды" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Кардинальным образом меняются социокультурные условия функционирования системы высшего образования, действующие во всех промышленно развитых странах. Глобальные мировые тенденции : 1. "Массовизация" высшего образования. 2. Возникновение "общества ...
1224164
  Карман В.О. Саморегулівні організації арбітражних керуючих / В.О. Карман, Я.О. Карман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 194-197
1224165
  Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 25-34. – ISSN 2222-5374
1224166
  Суслова В.В. Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1224167
  Донков С. Саморегулювання арбітражних керуючих: чекати чи будувати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1224168
  Залєтов О. Саморегулювання на страховому ринку: економічна сутність і принципи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 42-45. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1224169
  Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історію виникнення саморегулювання, визначено поняття, моделі, організаційно-правові основи та перспективи розвитку інституту саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку. Статья посвящена исследованию истории ...
1224170
   Саморегулювання реклами в Європі : [аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі]. – [Київ] : Індустріальний телевізфйний комітет, 2005. – 170 с. : іл., табл. – Книга є перекладом англ. оригінального вид. Advertising Self-regulation in Europe, 4th edition
1224171
  Лилик І. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1224172
  Вітренко А. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості системи саморегулювання на ринку рекламних послуг та її значення в механізмі захисту добросовісної конкуренції. В статье рассматриваются особенности системы саморегулирования на рынке рекламных услуг и её значение в ...
1224173
  Самуляк О.В. Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано принципи державної інформаційної політики України, висвітлено проблему діяльності мережевих ЗМІ в позаправовому полі. The article analyzes the principles of state information policy of Ukraine and highlights the problem of ...
1224174
  Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 34-38. – ISSN 2308-9636
1224175
  Данькова Н.О. Саморегулювання як принцип функціонування мережевих медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 195-199.
1224176
  Долинська Л.В. Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 88-92
1224177
  Крауклис А.А. Саморегуляция высшей нервной деятельности / А.А. Крауклис. – Рига, 1964. – 292с.
1224178
  Иванов-Муромский Саморегуляция головного мозга. / Иванов-Муромский. – Киев, 1971. – 248с.
1224179
  Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование активной личности / А.К. Осницкий. – М., 1986. – 77с.
1224180
  Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю.А. Миславский. – Москва : Педагогика, 1991. – 151с.
1224181
  Котик М.А. Саморегуляция и надежность человека-оператора / М.А. Котик. – Таллин, 1974. – 168с.
1224182
   Саморегуляция и прогнозироание социального поведения личности. – Л, 1979. – 265с.
1224183
  Пейсахов Н.М. Саморегуляция и типологические свойства нервной системы. / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1974. – 253с.
1224184
  Клочко В.Е. Саморегуляция мышления и ее формирование: для слуш. ФПК и учителей / В.Е. Клочко. – Караганда, 1987. – 94с.
1224185
   Саморегуляция паразитарных систем : молекулярно-генетические механизмы. – Ленинград : Медицина, 1987. – 240 с. : ил.
1224186
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1224187
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1224188
  Лесовик А.Л. Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Дис... канд. психол.наук: 19.00.05 / Лесовик А. Л.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.138-147
1224189
   Саморегуляция сердца. – Киев, 1969. – 160с.
1224190
  Петанова И Е. Саморегуляция студентов-психологов в ситуации компьютерного тестирования / И Е. Петанова, Э.П. Бахчеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-136. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1224191
  Кузнецова А.С. Саморегуляция функционального состояния на разных этапах профессионального развития / А.С. Кузнецова, В.А. Ерилова, М.А. Титова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.83-92. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1224192
  Гриньова М.В. Саморегуляція : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. – ISBN 966-7653-27-7
1224193
  Павлюк С.П. Саморегуляція виділеної потужності напівпровідникового діодного кристала / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 344-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження виділеної потужності в напівпровідниковому кристалі мікропаяльника, виготовленого на базі діода КД209 при різних режимах живлення. Показано, що мінімальний розкид величини виділеної потужності має місце при живленні діода в ...
1224194
  Дорошенко І. Саморегуляція глобальних фінансових ринків - механізм встановлення ринкової рівноваги чи джерело нестабільності та макроекономічних ризиків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 14-26. – ISSN 1605-2005
1224195
  Кузьменко Д. Саморегуляція майбутніх юристів в освітньому процесі закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1224196
  Глова Л.А. Саморегуляція психічних станів військовослужбовців - контрактників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі саморегуляції психічних станів військовослужбовців служби за контрактом. Розглянуті основні методи саморегуляції, які дають змогу цілеспрямовано змінювати свій психічний стан в особливих умовах військової діяльності. The ...
1224197
  Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
1224198
  Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 238-246. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлюються питання підготовки студентів до професійної саморегуляції. Зокрема, розглядається феномен професійної саморегуляції, а також визначено сутнісні характеристики основних категорій готовності до професійної саморегуляції студентів, а саме: ...
1224199
  Клименко В.І. Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1224200
  Куцевська О. Саморедагування Олесем Гончаром передмови "Той, тридцять третій" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 116-121


  Розглядається актуальна проблема сучасного журналістикознавства - дискурс авторського редагування публіцистичного тексту, а також: аналізуються причини, що зумовили цей процес. It is the first time author editing of the publicistic text is reviewed as ...
1224201
  Куцевська О.С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Куцевська О.С. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1224202
  Галич В.М. Саморедагування публіцистичних творів Олесем Гончаром: прагматика тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 68-76


  У статті розглядаються проблеми редагування письменником власних публіцистичних текстів. Розкривається динаміка творчих пошуків митця, його праця, спрямована на досягнення гармонії змісту й форми твору. Problems of the author"s own publicistic ...
1224203
  Букрієнко А.О. Саморепрезентація духу у творах Міядзави Кендзі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 101-106. – ISSN 1608-0599
1224204
  Яцина О.Ф. Самореферентна ідентичність - множинний конструкт бажань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 112-119. – ISSN 2309-8287
1224205
  Кендус О. Саморефлексія особистості у філософсько-релігійному світогляді представників українського кліру // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 71-79
1224206
  Блєдних Т. Саморефлексія української історичної прози за доби постмодернізму (на прикладі прози Валерія Шевчука) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 25-30
1224207
  Мінаков М. Саморефлексія університету і наукова практика // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
1224208
  Князева Е.Н. Саморефлективная синергетика. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.99-113. – ISSN 0042-8744
1224209
  Варламов Р.Г. Саморобки на транзисторах / Р.Г. Варламов. – Київ, 1968. – 112 с.
1224210
  Василенко О.Б. Саморобне географічне приладдя / О.Б. Василенко. – Київ-Харків : Учпедгиз, 1947. – 79с.
1224211
  Василенко О.Б. Саморобне наочне приладдя у викладанні фізичної географії / О.Б. Василенко; За ред. А.Г.Розанова. – Київ : Радянська школа, 1941. – 75с.
1224212
  Бульба Т.М. Саморобні вибухові пристрої і їх характеристика // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
1224213
  Бартновський О.Л. Саморобні електровимірювальні прилади / О.Л. Бартновський. – вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1963. – 148с.
1224214
  Янко М.Т. Саморобні наочні посібники з географії та робота з ними. / М.Т. Янко. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1962. – 187с.
1224215
  Слесаревський С.П. Саморобні прилади з фізики / С.П. Слесаревський. – Київ ; Львів, 1947. – 108 с.
1224216
  Масловський В.І. Саморобні прилади з фізики / В.І. Масловський. – Київ, 1961. – 116 с.
1224217
  Шейко П.Д. Саморобні прилади з хімії / П.Д. Шейко. – 2-е перероб. доп. – К, 1967. – 201с.
1224218
  Лисак П.І. Саморобні пристрої для обробки деревини в шкільних майстернях / П.І. Лисак. – К., 1979. – 87с.
1224219
  Литовченко Г.М. Саморобні фізичні прилади / Г.М. Литовченко. – Харків, 1932. – 32 с.
1224220
  Отрошко В.Д. Самородки / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1965. – 96с.
1224221
  Смолин А.П. Самородки золота Урала / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1970. – 146с.
1224222
  Квасниця І.В. Самородна мідь України : геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис / І.В. Квасниця, В.І. Павлишин, Я.О. Косовський ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 171 с. – ISBN 978-966-171-079-4
1224223
  Соколов А.С. Самородная сера. / А.С. Соколов. – 2-е изд. – М., 1961. – 3-44с.
1224224
   Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів / В.М. Квасниця, О.В. Павлюк, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, Б.Л. Висоцький, І.В. Гурненко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 103-116. – ISSN 2218-7472
1224225
  Квасниця В. Самородне золото України: передумови створення його кристалогенетичного визначника / В. Квасниця, І. Квасниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-18. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Стисло викладено основні розробки з типоморфізму самородного золота із різноглибинних і різновікових родовищ і запропоновано основи для створення кристалогенетичного визначника самородного золота України. Зібрано й опрацьовано значний геологічний ...
1224226
  Рудяченко О. Самородний талант // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 серпня (№ 151). – С. 6-7


  Засновник художньої прози та жанру соціально-побутової комедії в класичній українській лвтературі Квітка-Основ"яненко.
1224227
  Лукин А.Е. Самородно-металлические микро- и нанововключения в формациях нефтегазоносных бассейнов - трассеры суперглубинных флюидов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 61-92 : Рис. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 0203-3100
1224228
   Самородное железо в осадках озера Байкал (скважина BDP-98): результаты термомагнитного анализа / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, Е.В. Иванов, М.И. Кузьмин, Г.П. Марков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1336-1347 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1346-1347. – ISSN 0016-7886
1224229
   Самородное железо в четвертичных отложениях Дархатской впадины, Северная Монголия / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, А.Ю. Казанский, С.К. Кривоногов, Д.К. Нургалиев, В.А. Цельмович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1923-1941 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1939-1941. – ISSN 0016-7886
1224230
  Петровская Н.В. Самородное золото : Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса / Н.В. Петровская. – Москва : Наука, 1973. – 347с.
1224231
  Нестеренко Г.В. Самородное золотов комплексных Еі-Zr россыпях юга Западно-Сибирской равнины / Г.В. Нестеренко, В.В. Колпаков, Л.П. Бобошко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1905-1922 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1920-1922. – ISSN 0016-7886
1224232
   Самородное металлообразование в платформенных базитах.. – Якутск, 1985. – 187с.
1224233
  Деревська К.І. Самородномідне рудоутворення на етапах рифей-вендського рифтогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Формування самородномідної рудоутворюючої системи носило складний характер - вона зазнавала змін на різних стадіях рифей-вендського рифтогенезу. Відповідно до цього відбувалися зміни морфології рудних утворень - від вкраплених самородномідних ...
1224234
  Новгородова М.И. Самородные металлы / М.И. Новгородова. – М., 1987. – 46с.
1224235
  Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. / М.И. Новгородова. – М., 1983. – 287с.
1224236
  Гуров Е.П. Самородные металлы в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.; 34 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1224237
  Лукин А.Е. Самородные металлы и карбиды - показатели состава глубинных геосфер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-46 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1224238
  Диогенов Г.Г. Самородные металлы и неметаллы : Химия и экология / Г.Г. Диогенов. – Москва : Знание, 1990. – 32с. – (Химия ; №11,1990). – ISBN 5-07-001553-2
1224239
   Самородные элементы рудных месторождений тихоокеанской окраины Азии.. – Владивосток, 1989. – 179с.
1224240
  Слободчиков И.Ф. Самородный ключик / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1966. – 174с.
1224241
  Маркин Е.Ф. Самородок / Е.Ф. Маркин. – М., 1971. – 104с.
1224242
  Шестаковский А.Ф. Самородок / А.Ф. Шестаковский. – М., 1983. – 223с.
1224243
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – Москва, 1984. – 239с.
1224244
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – М., 1986. – 79с.
1224245
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1987. – 254с.
1224246
  Борзенко С.А. Самородок России / С.А. Борзенко, Н.И. Денисав. – М., 1970. – 240с.
1224247
  Д"Ор О.Л. Самородок; Круговорот; Протьекция; Плагиат; Телеграмма; Услужливые друзья; Правожительство / О.Л. Д"Ор [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корфельда, 1911. – 64 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 5)
1224248
  Зязюн Л.І. Саморозвиток особистості в освітній системі Франції : Монографія / Зязюн Лариса Іванівна; АПН України ; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ-Миколаїв : Вид-во ім. П. Могили, 2006. – 388с. – ISBN 966-336-051-8
1224249
  Омельченко Т.В. Саморозвиток особистості в системі психологічних понять // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 104-109. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4368
1224250
  Лозовой В.О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія / В.О. Лозовой, Л.М. Сідак. – Харків : Право, 2006. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 228-254 та в підрядк. прим. – ISBN 966-458-000-7
1224251
  Петренко Н.В. Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 296-298. – ISSN 2076-1554
1224252
  Шликов Валерій Григорович Саморозвиток сутнісного взаємозв"язку філософії і науки : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Шликов Валерій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1224253
  Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу : монографія / Ю.В. Бех. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 248, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-247. – ISBN 966-660-309-8


  У пр. № 1718355 напис: Колезі, бажаю сили духу для наукових звершень від автора. Підпис
1224254
  Кузьмич Р.Ю. Саморозігрів діодів при протіканні імпульсів ударного струму / Р.Ю. Кузьмич, С.П. Павлюк, В.Г. Ковток // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
1224255
  Котов Н.В. Саморудное золото месторождений Западного Узбекистана. / Н.В. Котов. – СПб., 1995. – 70с.
1224256
  Месянжинов В.В. Самосборка белка головки бактериофага Т2 in vitro. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Месянжинов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
1224257
  Озьмінська І. Самосвідомість і мова: як інструменти пізнання внутрішнього духовного світу особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 45-49
1224258
  Полянська Вікторія Іванівна Самосвідомість мистецтва в естетиці Росії 20-х років : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Полянська Вікторія Іванівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1224259
  Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей / П.Р. Чамата. – К, 1965. – 48с.
1224260
  Вдовиченко Л.О. Самосвідомість як основа подолання соціальної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 20-21
1224261
  Снігур С.А. Самосвідомість як початок формування людини моральної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Окрема увага приділена процесам формування ментальних структур українського етносу. В процесі дослідження з"ясовуються взаємовідносини між нормами язичництва та цінностями християнства. In the process of study mutual relations between pagan standards ...
1224262
  Гладкий С.О. Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2219-5521
1224263
  Боришевський Мирослав Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.119-126. – ISSN 1810-2131
1224264
  Рагульскис М К. Самосинхронизация механических систем / М К. Рагульскис. – Вильнюс, 1965. – 187с.
1224265
   Самосканирующий фотоприемник из полуизолирующего GaAs компенсированого Cr, с доменной неустойчивостью / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Н.Г. Фомин, В.Н. Захарченко, Ю.В. Воробьев // Оптико-механическая промышленность, 1975. – №16
1224266
  Махдумова Диляра Фоатовна Самосовершенствование как мультидисциплинарная проблема // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1224267
  Макарец Н.Ф. Самосовершенствование как фактор социализации индивида : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макарец Н. Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1224268
  Макарец Николай Федосиевич Самосовершенствование как фактор социализмации индивида : Дис... канд.филос.наукнаук: 09.00.01 / Макарец Николай Федосиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
1224269
  Бурова О.К. Самосовершенствование: анохронизм или проект? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 3-8
1224270
  Куликова Л.Н. Самосоврешенствование коллектива старшеклассинков / Л.Н. Куликова. – Хабаровск, 1988. – 96с.
1224271
  Барц Борис Исаакович Самосогласованная теория коллективных возбуждения атомных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барц Борис Исаакович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 17л.
1224272
  Кибартас В.В. Самосогласованное поле Фока в многоконфигурационном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кибартас В.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф-ра теорет. физики. – Вильнюс, 1956. – 7л.
1224273
  Никифоров П.Н. Самосогласованное поле Хартри и электронный энергетический спекрт полупроводников группы PbS : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоров П. Н.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1968. – 11л.
1224274
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Изд. "Очарованный странник", 1916. – 16 с. : ил. на обл. Льва Бруны


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1224275
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Книгоиздат "Фелана", 1917. – 104, [5] с. : ил. на обл.


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1224276
  Антропов Ю.В. Самосожжение : роман / Антропов Ю.В. – Москва : Советский писатель, 1986. – 416 с.
1224277
  Новик А.А. Самосознание албанцев Украины: исторический, лингвистический и экстралингвистический контексты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-90. – ISSN 0869-5415
1224278
  Новик А. Самосознание албанцев Украины: этноним, лингвоним и маркеры идентичности в историческом, лингвистическом и экстралингвистическом контекстах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 104-115. – ISSN 0130-6936
1224279
   Самосознание в философии.. – Л, 1987. – 152с.
1224280
   Самосознание Европейской культуры ХХ века : Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – Москва : Политиздат, 1991. – 366 с.
1224281
  Абрамова Н.Т. Самосознание и культура / Н.Т. Абрамова, А.А. Воронин, Ф.Т. Михайлов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Наука, 2009. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-209. – ISBN 978-5-02-036840-8
1224282
  Кириленко Г.Г. Самосознание и мировоззрение личности / Г.Г. Кириленко. – М., 1988. – 62с.
1224283
  Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. Соколова. – Москва : Московский университет, 1989. – 215с.
1224284
  Стефацкая М.П. Самосознание личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Стефацкая М.П. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1976. – 24 с.
1224285
  Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М, 1983. – 286с.
1224286
  Диянова З.В. Самосознание личности / З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. – Иркутск, 1993. – 56с.
1224287
  Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 30-33. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Процесс становления человеческой личности включает в себя как неотъемлемый компонент формирование его сознания и самосознания. Личность как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Если ...
1224288
  Петрова Елена Николаевна Самосознание личности: (Филос.-соц. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петрова Елена Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1224289
  Курачев Д.Г. Самосознание молодых приверженцев культа кришнаитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 99-107. – ISSN 0132-1625


  Результаты исследований особенностей личности членов религиозного движения "деструктивный культ"
1224290
  Разина Т.В. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 62-67
1224291
  Евсеева С. Самосознание родства : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-110. – ISSN 0027-8238
1224292
  Беляева Н.В. Самосознание русского постмодернизма: ("Поп-арт роман" Олега Сивуна "Brand") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 28-36. – (Б-ка Ін-ту філології)
1224293
  Липпс Теодор Самосознание, ощущение и чувство / Липпс Теодор. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург, 1910. – 84 с.
1224294
  Анисимов О.С. Самосознание, самоотношение и самоопределение в контексте проблемы "самости" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 65-78
1224295
  Березанский Ю.М. Самосопряженность дифференциальных операторов с конечным и бесконечным числом переменных и эволюционные уравнения / Ю.М. Березанский, В.Г. Самойленко. – Киев, 1979. – 64с.
1224296
  Березанский Ю.М. Самосопряженные операторы в пространствах функций бесконечного числа переменных / Ю.М. Березанский. – К., 1978. – 360 с.
1224297
  Мишустин И.А. Самостабилизирующиеся каскады / И.А. Мишустин. – М., 1967. – 199с.
1224298
  Вірна Ж.П. Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 28-39


  В статье раскрывается содержание само-отношения как императивного модуса профессиональной идентификации. По-казано, что самоотношение в интегративных характеристиках есть детермини-рующим мотивационным фактором профессиональной идентификации, что ...
1224299
  Погорільська Н. Самоставлення як чинник психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу в статті зосереджено на вивченні самоставлення як чинника соціально-психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями. Встановлено, що визначальний вплив на адаптації спричиняють наступні компоненти само ставлення: внутрішня ...
1224300
  Пащенко В. Самоствердження // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 54-57
1224301
  Попова В. Самоствердження нації в умовах глобалізації // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 218-233. – ISBN 978-966-8512-42-1
1224302
  Охріменко Л.В. Самоствердження особистості в умовах глобалізації: філософсько-освітній контекст // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 1729-360Х
1224303
  Скрипник Л. Самостийна робота студентів з використанням технології ОЗОН // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
1224304
  Вишня Остап Самостійна дірка / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 71с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1224305
  Вишня Остап Самостійна дірка : Фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 79с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1224306
  Звонар Й.П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 219-227 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1224307
  Снєгирьов Д. Самостійна Кубанська Народна Республіка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 12-13
1224308
  Лила М.В. Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 26-33. – ISBN 978-617-7009-23-7
1224309
  Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б. Сусь, Б. Сусь // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 95-102. – ISSN 1682-2366
1224310
  Сусь Б.А. Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-233. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
1224311
  Алексеева Л.І. Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця / Л.І. Алексеева, І.В. Малецька, О.І. Ярмолович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 50-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)
1224312
  Сафронова Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 50-53. – ISSN 1562-529Х
1224313
  Пухно С.В. Самостійна науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти як складової процесу формування психологічної культури майбутнього педагога // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 102-106. – ISSN 2413-1571
1224314
  Томаз І.А. Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 317-330. – ISSN 2074-8167
1224315
  Рапопорт І.А. Самостійна робота з іноземної мови учнів старших класів / І.А. Рапопорт, Г.А. Турій. – Київ, 1979. – 104с.
1224316
  Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів у 5-6 класах / В.К. Майборода. – К, 1975. – 88с.
1224317
  Власенко І.В. Самостійна робота здобувачів вищої освіти як основа дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 14-15
1224318
   Самостійна робота лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 142-144. – ISSN 2079-8334
1224319
  Шевченко А.І. Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 423-430. – ISSN 2312-5993


  Охарактеризовано різні види та форми самостійної роботи майбутніх менеджерів освіти в процесі їх професійної підготовки у магістратурі ВНЗ. Зокрема, проаналізовано метод проблемного навчання, метод випереджаючої самостійної роботи та пошуковий ...
1224320
  Дем"яненко Н. Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С. 42-46. – ISSN 2075-1478
1224321
  Теслав А. Самостійна робота студента як елемент модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 321-325. – ISSN 2218-5348
1224322
  Дмитренко В. Самостійна робота студента як передумови професійного самовдосконалення особистості // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 56-59
1224323
   Самостійна робота студентів - основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, К.В. Шевцова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 90-95. – ISSN 1681-2751
1224324
   Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І.Я. Криницька, Л.А. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 287-289. – ISSN 2077-1096
1224325
  Агаджанова Р. Самостійна робота студентів в умовах запровадження в систему освіти компетентнісного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 44-50. – ISSN 1562-529Х
1224326
  Семеренко Г.В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 208-210
1224327
  Мельник О. Самостійна робота студентів з використанням інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 99-102. – ISSN 2308-4634
1224328
  Колгатіна Л.С. Самостійна робота студентів з курсу "методика навчання інформатики" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 76-80. – ISSN 2413-1571
1224329
  Токмань Г. Самостійна робота студентів з метолики викладання української літератури в школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1224330
  Кудрев В. Самостійна робота студентів за умов дистанційно-активного навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.49-53. – ISSN 1562-529Х
1224331
  Товтин Н.І. Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1224332
  Тарасова Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні біологічних дисциплін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 41-45
1224333
  Ліцман Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні хімії : навчальний посібник [для студ. нехімічних спец. вищих навч. закладів] / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 349 с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-657-338-7
1224334
  Панасенко Е. Самостійна робота студентів у вищому педагогічному навчальному закладі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0131-6788
1224335
  Грищук О.К. Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 118-125. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1224336
  Чирвона Т.М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 84-89. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
1224337
  Панчук Т.К. Самостійна робота студентів у процесі вивчення хімічних дисципллін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 217-222. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1224338
  Кузьменко Г. Самостійна робота студентів у процесі кредитно-модульного навчання // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 5. – С. 273-278. – (Педагогічні науки)
1224339
   Самостійна робота студентів у світлі інноваційних технологій / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, Т.І. Гриджук, Я.В. Сандурська // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 140-142. – ISSN 2077-4214
1224340
  Бажміна Е.А. Самостійна робота студентів у системі навчально-виховного процесу вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 38-44. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1224341
  Туряниця В.В. Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти / В.В. Туряниця, В.В. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1224342
  Салі О.В. Самостійна робота студентів як засіб формування комунікативно-інтерактивної компетентності // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 128-141. – ISSN 2312-1548
1224343
  Голенко Н.М. Самостійна робота студентів як невід"ємний компонент навчального процесу // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 148-154. – ISSN 2414-4207


  Статтю присвячено питанню організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів як виду навчальної діяльності, спрямованої на формування пізнавальних здібностей студентів, їх безперервну самоосвіту. Самостійна робота розглядається як ...
1224344
  Нагорняк М. Самостійна робота студентів як необхідна складова підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 124-129
1224345
  Нагорняк М.В. Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 202-206


  У статті акцентується увага на надзвичайній важливості самостійної роботи студентів під час під- готовки та випуску навчальної радіопрограми "Студентська хвиля"; розглядаються способи та прийоми самостійної роботи студентів на всіх етапах створення ...
1224346
  Пасмор Н. Самостійна робота студентів як об"єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.33-38. – ISSN 1562-529Х
1224347
  Савеліхіна І. Самостійна робота студентів як основа пізнавальної діяльності у формуванні висококваліфікованих фахівців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 121-125. – ISSN 2308-4634
1224348
  Єрмолаєва Г.А. Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1224349
  Чорній Н.В. Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 132-134. – ISSN 1681-2751
1224350
  Коротич Н.М. Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (59). – С. 219-222. – ISSN 2079-8334
1224351
  Савеліхіна І.О. Самостійна робота студентів як фактор формування професійно-важливих компетенцій / І.О. Савеліхіна, М.М. Островський, О.І. Варунків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 205-207
1224352
  Тимощук О.В. Самостійна робота студентів, як фактор модернізації навчального процесу вивчення профілактичної медицини // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 229-231. – ISSN 2077-4214
1224353
  Марушкевич А.А. Самостійна робота студентів. Науково-дослідницька робота студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 192-199. – ISBN 978-966-439-865-4
1224354
  Дудіна О. Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 127-131. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1224355
  Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на уроках української мови / Г.Р. Передрій. – К, 1968. – 156с.
1224356
  Гіттіс І.В. Самостійна робота учнів IV класу з історії. / І.В. Гіттіс. – К., 1952. – 44с.
1224357
  Кобернік Сергій Самостійна робота учнів з географії та проблема її вдосконалення : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-6 : Схеми. – Бібліогр.: 13 назв
1224358
  Степаненко Г.П. Самостійна робота учнів на уроках історії. / Г.П. Степаненко. – К., 1965. – 90с.
1224359
  Степанишин Б.І. Самостійна робота учнів при вивченні української літератури. / Б.І. Степанишин. – К., 1963. – 112с.
1224360
  Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 50-54. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
1224361
  Коркішко О. Самостійна робота як ефективна форма організації навчального процесу магістрів педагогіки вищої школи / О. Коркішко, Я. Заверуха // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 92-105. – ISSN 2077-1827
1224362
  Кобернік С.Г. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1224363
  Князян М.С. Самостійна робота як засіб формування предметних компетентностей студентів (на базі гуманітарних спеціальностей) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 128-141. – ISSN 2312-1548
1224364
  Бережна Г.М. Самостійна робота як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців / Г.М. Бережна, Н.О. Сітнікова, Л.В. Соляр // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 9-14


  Висвітлені сучасні методики з організації самостійної роботи студентів напрямку "Харчові технології та інженерія".
1224365
  Горін І.І. Самостійна робота як невід"ємний фактор підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов"язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв.
1224366
  Грицак Н.Р. Самостійна робота як органічна складова процесу професійного зростання студентів-філологів (на матеріалі вивчення зарубіжної літератури) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 71-79. – ISSN 2074-8167
1224367
  Буряк Володимир Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні та теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів, які дозволяють активізувати їхню навчальну діяльність.
1224368
  Головко Н. Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядаються особливості самостійної роботи як складової навчального процесу у вищій школі. Посилення ролі самостійної роботи студентів принципово змінює організацію навчально-виховного процесу у виші. Це дає можливість формувати у студента здібності ...
1224369
  Антал І. Самостійна робота як складова навчання у контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 152-156. – ISSN 2218-5348
1224370
  Модестова Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1224371
  Бондаренко Ю. Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-літературних завдань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
1224372
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процессу підготовки майбутнього вчителя музики. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 19л.
1224373
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.141-164
1224374
  Маковєй Р.Г. Самостійна робота як форма навчального процесу у ВНЗ для розвитку іншомовного професійного мовлення студентів транспортних спеціальностей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 159-164. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті подається аналіз самостійної роботи студентів транспортних спеціальностей ВНЗ як важливої форми навчального процесу з метою розвитку й удосконалення іншомовного професійного мовлення.
1224375
  Хоменко С.В. Самостійна рюбота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 367-372. – ISSN 2074-8922
1224376
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1992
1224377
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 2. – 1993
1224378
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1993
1224379
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 45, № 1 (447). – 1993
1224380
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1994
1224381
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1994
1224382
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 46, № 1 (451). – 1994
1224383
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1995
1224384
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1996
1224385
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1996
1224386
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 1998
1224387
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1998
1224388
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1998
1224389
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 1998
1224390
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1999
1224391
   Самостійна Україна. – Київ, 2000
1224392
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 2000
1224393
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 2000
1224394
   Самостійна Україна : тижневий часопис Української республіканської партії. – Київ
26 грудня. – 2000
1224395
   Самостійна Україна. – Київ, 2001
1224396
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 2001
1224397
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 2001
1224398
  Міхновський М. Самостійна Україна // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 15-32. – ISBN 978-966-1513-01-2
1224399
  Міхновський М. Самостійна Україна / Микола Міхновський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 160-169. – ISSN 0869-3595
1224400
   Самостійна Україна.. – Тернопіль, 1991. – 78с.
1224401
  Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 133-137
1224402
  Лисиця Н.М. Самостійне читання з англійської мови: Гнучкі виробничі системи / Н.М. Лисиця. – Харків, 1992. – 93с.
1224403
  Старинець К.О. Самостійний захист права інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 101-103. – ISBN 978-966-7178-01-8
1224404
  Вишня Остап Самостійний смітник / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1224405
  Лакснесс Х.К. Самостійні люди / Х.К. Лакснесс. – Київ, 1956. – 457с.
1224406
  Кобернік С.Г. Самостійні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 9-27 : табл., схеми
1224407
  Кузнецов В.С. Самостійні роботи з фізики у 8 класі : посіб. для вчителя / В.С. Кузнецов. – Киев : Радянська школа, 1986. – 184 с.
1224408
  Іванова Р.Г. Самостійні роботи з хімії : посіб. для вчителів / Р.Г. Іванова, Т.З. Савич, І.Н. Чертков; Р.Г. Іванава, Т.З. Савич, І.Н. Чертков. – Київ : Радянська школа, 1986. – 216 с.
1224409
  Жицький Є.І. Самостійність і творча активність учнів у процесі вивчення літератури / Є.І. Жицький. – К, 1969. – 168с.
1224410
  Луговий В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 4-5


  Круглий стіл тижневика "Освіта" на тему "Університетська автономія: міф чи реальність?". Куратори проекту: академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук В.І. Луговий, професор доктор педагогічних наук С.А. Калашнікова, професор, доктор ...
1224411
  Смайльс Сэмюэл Самостоятельная деятельность = (Self-help) / Соч. Самуэля Смайльса ; Пер. с англ. С. Майковой. – Санкт-Петербург : Изд. книготорг. В.В. Лепехина, 1888. – [2], VIII, 528 с.
1224412
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся / П.И. Пидкасистый. – М, 1972. – 184с.
1224413
   Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике.. – М, 1985. – 191с.
1224414
  Скачков И.С. Самостоятельная домашняя работа учащихся старших классов средней школы по литературе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скачков И.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1224415
  Ждан О.А. Самостоятельная жизнь / О.А. Ждан. – Минск, 1990. – 300с.
1224416
  Чеджемов Т.Б. Самостоятельная и активная роль суда в исследовании доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Чеджемов Т.Б.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 18л.
1224417
   Самостоятельная методическая работа мастера производственного обучения / Шумович, Х, , . – М, 1969. – 80с.
1224418
   Самостоятельная методическая работа мастеров и преподавателей учебных заведений проф.-тех. образования. – Москва, 1969. – 31с.
1224419
  Балакин А.М. Самостоятельная подготовка к сочинению / А.М. Балакин. – М, 1963. – 24с.
1224420
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М, 1980. – 240с.
1224421
  Гаранина Р.М. Самостоятельная работа - средство развития потенциала студента // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С.46-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассматривается личностно-профессиональное становление будущего врача в процессе самостоятельной учебной работы при изучении теоретических дисциплин. Обоснована необходимость активизации этой работы, определены аспекты развития личности ...
1224422
   Самостоятельная работа в обучении иностранным языкам в школе и вузе. – Л, 1990. – 162с.
1224423
   Самостоятельная работа глазами студентов и преподавателей: результаты мониторинга / Т.П. Петухова, И.Д. Белоновская, М.И. Глотова, М.С. Пашкевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты мониторинга, направленного на выявление продуктивных подходов к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов в вузе, а также на определение отношения студентов к самостоятельной работе как виду ...
1224424
  Петухова Т. Самостоятельная работа как средство развития информационной компетенции / Т. Петухова, М. Глотова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0869-3617
1224425
  Халилов У.М. Самостоятельная работа как средство успешного обучения стериометрии учащихся старших классов средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Халилов У.М.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1224426
  Смолина С.Г. Самостоятельная работа как средство формирования информационной компетентности студентов университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена роль Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета в формировании информационной компетентности студентов.
1224427
  Акулова Е.А. Самостоятельная работа по литературе в старших классах ШРМ : из опыта работы учителей школ г. Ленинграда / Е.А. Акулова ; Ленинград. Городской ин-т усовершенствования учителей. – Ленинград, 1947. – 59 с.
1224428
  Виленкина Е.Э. Самостоятельная работа по немецкому языку в старших классах / Е.Э. Виленкина. – Ленинград, 1957. – 143с.
1224429
  Аносова Т.Ф. Самостоятельная работа по обществоведению в вечерней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13731 / Аносова Т.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 23 с.
1224430
  Новиков П.С. Самостоятельная работа с книгой / П.С. Новиков. – Сталинград, 1953. – 76с.
1224431
  Коренева С.А. Самостоятельная работа с описаниями изобретений к патентам на немецком языке. / С.А. Коренева. – Иркутск, 1989. – 87с.
1224432
  Куликов В.М. Самостоятельная работа слушателей (курсантов). / В.М. Куликов, А.П. Порохин. – М., 1973. – 112с.
1224433
   Самостоятельная работа студентов. – Москва, 1953. – 83с.
1224434
   Самостоятельная работа студентов. – Нальчик, 1977. – 76с.
1224435
  Васильева Э.К. Самостоятельная работа студентов / Э.К. Васильева. – Ленинград, 1989. – 53с.
1224436
  Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов : Учеб. пособие для слушателей ФПК вузов по дисциплине "Педагогика и психология высш. шк." / В.А. Козаков. – Киев, 1989. – 250с.
1224437
  Герасименко С.Г. Самостоятельная работа студентов в вузе / С.Г. Герасименко. – Одесса, 1982. – 52с.
1224438
   Самостоятельная работа студентов в вузе. – Саратов, 1982. – 228с.
1224439
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Указ. лит. за 1919-1983 гг. – Томск, 1985. – 78с. – (Методические материалы по орг. самост. работы студ.)
1224440
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Рекоменд. список. лит. – Саратов, 1988. – 23с.
1224441
   Самостоятельная работа студентов в профессонально ориентированном обучении иностранным языкам.. – Вильнюс, 1990. – 170с.
1224442
  Гарунов М.Г. Самостоятельная работа студентов в теории и практике высшей школы капиталистических стран / М.Г. Гарунов, Р.М. Герасимова. – Москва, 1980. – 28с.
1224443
   Самостоятельная работа студентов и активные методы обучения. – Омск, 1989. – 168с.
1224444
   Самостоятельная работа студентов и роль кафедр общественных наук. – Ленинград, 1981. – 111 с.
1224445
  Бирченко Е.В. Самостоятельная работа студентов как базовая компонента развития личности и прфессиональных ресурсов выпускников вуза // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.126-130.
1224446
  Перевозный А.В. Самостоятельная работа студентов как процесс и результат // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 47-52. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты выделенные на основе общепсихологической структуры деятельности компоненты самостоятельной работы студентов (потребностно-мотивационный, целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контрольно-регулировочный, ...
1224447
  Кузьмина Ю.О. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональной компетентности / Ю.О. Кузьмина, О.И. Донина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 27-28. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается сущность самостоятельной работы и проблема ее организации в связи с переходом на уровневую систему высшего образования. В качестве одного из основных условий повышения эффективности самостоятельной работы студентов по овладению ...
1224448
  Мулявина Э.А. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональных компетенций / Э.А. Мулявина, И.Н. Омельченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 76-82. – ISSN 1609-4646


  Авторы делятся опытом поиска новых форм организации самостоятельной работы студентов в условиях и реализации новых стандартов, делая акцент на внеаудиторной творческой самостоятельной работе. The article presents the experience of organizating ...
1224449
  Ахметова Мадина Сейтхановна Самостоятельная работа студентов на аудиторных занятиях как средство интенсификации учебного процесса в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахметова Мадина Сейтхановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1224450
  Пименов Ю.С. Самостоятельная работа студентов пединститута по педагогическому циклу : Автореф... канд. пед.наук: / Пименов Ю.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Саратов, 1958. – 21л.
1224451
   Самостоятельная работа студентов по иностранному языку.. – Ярославль, 1975. – 64с.
1224452
   Самостоятельная работа студентов по курсу "Физиология человека и животных" с применением ЭВМ.. – Новосибирск, 1988. – 68с.
1224453
  Гончаренко В.В. Самостоятельная работа студентов по марксистско-ленинской фиолсофии : Материалы к лекции / В.В. Гончаренко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК преп.общ.наук. – Киев : "Вища школа", 1973. – 39с.
1224454
  Ажгибкова Т.Н. Самостоятельная работа студентов по общественным наукам - важный фактор обучения и коммунистического воспитания / [подгот.: канд. филос. наук, доц. Т.Н. Ажгибкова, доц. Н.А. Воробьев, С.П. Рубанова] ; Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информ. – Москва : НИИВШ, 1976. – 72 с. : ил. – Список лит.: с. 65-69. – (Обзорная информация. Серия "Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях")
1224455
   Самостоятельная работа студентов по психологии.. – М, 1989. – 67с.
1224456
  Давыдова М.И. Самостоятельная работа студентов по физической географии СССР : учебное пособие / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1971. – 144 с.
1224457
   Самостоятельная работа студентов при изучении иностранных языков.. – М, 1964. – 20с.
1224458
  Куманин Г.М. Самостоятельная работа студентов с зарубежными источниками экономической информации / Г.М. Куманин. – М., 1990. – 79с.
1224459
   Самостоятельная работа студентов с учебной литературой. – Тарту, 1979. – 79с.
1224460
   Самостоятельная работа студентов.. – Казань, 1955. – 47с.
1224461
  Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы. / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 103-109. – ISSN 0869-3617
1224462
   Самостоятельная работа студентов: поиски, проблемы, решения. – Ростов -на-Дону, 1991. – 174с.
1224463
  Зольникова В.И. Самостоятельная работа уч-ся над литературным произведением в 8 классе / В.И. Зольникова. – Москва : Просвещение, 1978. – 74 с.
1224464
  Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся / В.К. Буряк. – Москва, 1984. – 64с.
1224465
  Ижендеев С.Д. Самостоятельная работа учащихся 1-х и 2-х классов в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Ижендеев С.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1224466
  Баширов Б.Ю. Самостоятельная работа учащихся 5-8-х классов азербайджанской школы в процессе обучения. (На материалах уроков географии и естествознания). : Автореф... канд. пед.наук: / Баширов Б.Ю.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 35л.
1224467
  Саморуков И.И. Самостоятельная работа учащихся 5-8 классов с учебником на уроках русского языка : Автореф... канд. пед.наук: / Саморуков И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 23л.
1224468
  Дроздова М.Ф. Самостоятельная работа учащихся 7-8 классов в процессе изучения литературы : Автореф... канд. пед. (по методике литературы)наук: / Дроздова М.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1224469
  Файбушевич А.И. Самостоятельная работа учащихся 9-11 классов на уроках литературы : (Проект доклада) / А.И. Файбушевич. – Новосибирск, 1963. – 72 с.
1224470
  Сулейменова Р. Самостоятельная работа учащихся в преподавании казахской литературы в 10 классе. : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Сулейменова Р.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1224471
  Симакова Л.А. Самостоятельная работа учащихся в процессе анализа художественного произведения в 4 - 7 классах / Л.А. Симакова. – К, 1987. – 111с.
1224472
   Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения математике.. – М, 1988. – 125с.
1224473
  Хмелюк Р.И. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения. (На материалах преподавания географии в V-VII кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Хмелюк Р.И.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1953. – 16 с.
1224474
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся в системе занятий по сложному литературному произведению : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Кучинский В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 20л.
1224475
   Самостоятельная работа учащихся в сочетании с учебно-деловой игрой на уроках производственного обучения в профтехучилищах.. – Л, 1988. – 24с.
1224476
   Самостоятельная работа учащихся в школе.. – Ростов н/Д, 1949. – 48с.
1224477
  Ханжиев Н.А. Самостоятельная работа учащихся вечерних (сменных) школ в процессе обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Ханжиев Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1224478
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Федоренко М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1224479
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности (на материалае предметов ботаники, зоологии, физиологии и гигиены человека) : Дис... канд. пед.наук: / Федоренко М.И.; ХГУ. – Х., 1967. – 216л. – Бібліогр.:л.204-216
1224480
  Финкельштейн И.И. Самостоятельная работа учащихся классов ускоренного обучения / И.И. Финкельштейн. – М, 1962. – 40с.
1224481
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся на текстом художественных произведений / В.Д. Кучинский. – Омск, 1967. – 96с.
1224482
  Соколова Е.А. Самостоятельная работа учащихся на уроках анатомии и физиологии человека / Е.А. Соколова. – М., 1961. – 106с.
1224483
  Боровая Г.И. Самостоятельная работа учащихся на уроках в начальных классах (на материале уроков русского языка во II и III классах) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Боровая Г.И.; Минский пед. ин-т. – Минск, 1967. – 23л.
1224484
  Смирнова В.Н. Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка / В.Н. Смирнова. – М., 1962. – 104с.
1224485
   Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка.. – М, 1962. – 128с.
1224486
  Гаврусейко Н.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках химии в восмилетней школе / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1962. – 88с.
1224487
   Самостоятельная работа учащихся на уроках.. – М, 1960. – 159с.
1224488
  Качурин Самостоятельная работа учащихся над текстом художественного произведения ( V --VIII классах). / Качурин, М.А. Шнеерсон. – Л., 1960. – 196 с.
1224489
  Малютина Н.К. Самостоятельная работа учащихся над языком переводов. / Н.К. Малютина. – Бельцы, 1970. – 40с.
1224490
  Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения / Н.Д. Молдавская. – М. : Просвещение, 1964. – 144 с.
1224491
  Левенталь Е.О. Самостоятельная работа учащихся по английскому языку в среденей школе 5-7 классы : Автореф... канд. пед.наук: / Левенталь Е. О.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
1224492
  Сидорова М.А. Самостоятельная работа учащихся по истории в 5-7 классах средней школы / М.А. Сидорова. – Москва, 1951. – 40с.
1224493
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 5 классе малокомплектной школы.. – М, 1989. – 160с.
1224494
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 6 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 160с.
1224495
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 175с.
1224496
  Родина Н.А. Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней школы : дидакт. материал / Н.А. Родина. – Москва : Просвещение, 1991. – 126с.
1224497
  Хижнякова Л.С. Самостоятельная работа учащихся по физике в 9-м классе средней школы : Дидактический материал / Л.С. Хижнякова, А Ю. Никифоров Коварский. – Москва : Просвещение, 1993. – 176с. – ISBN 5-09-004021-4
1224498
  Усова А.В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе / А.В. Усова, З.А. Вологодская. – Москва : Просвещение, 1981. – 158с.
1224499
  Ковалевская М.К. Самостоятельная работа учащихся по экономической географии СССР : кн. для учителя / М.К. Ковалевская. – 2-е изд. доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с.
1224500
  Александров А.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории : из опыта работы в средней школе / А.И. Александров. – Москва : Просвещение, 1964. – 126 с.
1224501
  Вайнберг Е.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории древнего мира / Е.И. Вайнберг. – Москва, 1962. – 132с.
1224502
  Никольская Н.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении нового учебного материала на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Никольская Н. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1224503
  Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного обучения / Г.И. Ажикин. – 2 изд., перераб., доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 176 с.
1224504
  Порункевич Д.А. Самостоятельная работа учащихся пятого класса восьмилетней школы на уроках русского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Порункевич Д.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1224505
  Гончаренко Наталья Николаевна Самостоятельная работа учащихся с учебником на уроках украинского языка в IV-VI классах : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Гончаренко Наталья Николаевна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 24л.
1224506
  Горбунов А.З. Самостоятельная работа учащихся с учебными фильмами на уроках физики (9-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Горбунов А. З.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1224507
  Полищук Г.И. Самостоятельная работа учащихся старших классов средней школы с книгой (в процессе изучения предметов гуманитарного цикла) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Полищук Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1224508
   Самостоятельная работа учащихся.. – М, 1961. – 143с.
1224509
  Есипов Б.П. Самостоятельная работа учеников на уроках / Б.П. Есипов. – М, 1961. – 239с.
1224510
  Алексашкина Л.Н. Самостоятельная работа школьников при изучении новейшей истории : книга для учителя / Л.Н. Алексашкина. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1224511
  Новиков П.С. Самостоятельная учеба коммунистов / П.С. Новиков. – Сталинград, 1956. – 71с.
1224512
  Гиниатуллин И.А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на специальном факультете / И.А. Гиниатуллин. – Свердловск, 1990. – 96с.
1224513
   Самостоятельная учебная работа студентов. – Гродно, 1983. – 35с.
1224514
  Скамьянова Т.Ю. Самостоятельная учебная работа студентов, склонных к переутомлению от интенсивных интеллектуальных нагрузок // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 45-47. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы статьи ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых выделяются из общего числа обучающихся лица с особыми образовательными потребностями. ФЗ обязывает организации ВПО создавать для обучающихся с особыми ...
1224515
  Осипов Д.М. Самостоятельное обучение основам изобразительного искусства / Д.М. Осипов. – М, 1962. – 64с.
1224516
  Ниматулаев М.М. Самостоятельное повышение квалификации педагогов в условиях непрерывного самообразования на основе Web-технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2013. – № 4, ч. 1. – С. 42-46. – ISSN 2073-9613


  Статья раскрывает проблему совершенствования системы повышения квалификации, то есть формирования и развития непрерывного самообразования и Web-технологий. Ведущей составляющей непрерывной системы повышения квалификации является непрерывное ...
1224517
  Семья Ф.Ф. Самостоятельное составление задач учащимися начальных классов как средство обучения решению задач и развития творческих способнотей учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Семья Ф.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1224518
  Можаев Б.А. Самостоятельность : [Очерки] / Можаев Б.А. – Москва : Сов. Россия, 1972. – 62 с. – На обл.: Письма из деревни
1224519
  Циринг Диана Александровна Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1224520
  Дивногорцев И.П. Самостоятельность и ответственность: Новые методы хозяйствования / И.П. Дивногорцев. – Тула, 1988. – 140с.
1224521
   Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия.. – Москва : Экономика, 1990. – 236 с.
1224522
  Воротилкина И.М. Самостоятельность студентов в учебном процессе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются различные трактовки самостоятельности, представленные в психолого-педагогической литературе, показаны цели, задачи и формы самостоятельной работы студентов в учебном процессе вуза.
1224523
  Жицкий Е.И. Самостоятельнсоть и творческая активность учащихся в процессе изучения украинской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жицкий Е.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1971. – 28 с.
1224524
  Белов Р.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой / Р.А. Белов. – Киев, 1988. – 204с.
1224525
  Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре / Г.Б. и др. Мейксон. – М., 1986. – 111с.
1224526
  Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – Киев, 1988. – 155 с.
1224527
   Самостоятельные занятия физическими упражнениями в специальном учебном отделении вуза. : Методические рекомендации. – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1224528
  Муравин К.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре / К.С. Муравин. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 200с.
1224529
  Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса : Разноуровневые дидактические материалы / А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. – Москва, Харьков : Илекса, Гимназия, 1998. – 80с. – ISBN 5-89237-014-3
1224530
  Блошкин Б.Ф. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 10 класса / Б.Ф. Блошкин. – М., 1961. – 104 с.
1224531
  Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии : Пособие для учителя (6 - 10 классы) / В.И. Сиротин. – Москва : Просвещение, 1991. – 128с.
1224532
  Баринова И.И. Самостоятельные и практические работы по физической географии СССР : книга для учителя / И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1990. – 94с.
1224533
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди / Х.К. Лакснесс. – Москва, 1954. – 496с.
1224534
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди : героическая сага / Х.К. Лакснесс; Пер. с исландского Н. Крымовой и А. Эмзиной. – Москва : Художественная литература, 1960. – 507 с.
1224535
  Фомина М.П. Самостоятельные люди / М.П. Фомина. – М., 1969. – 296с.
1224536
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди. Исландский колокол : пер. с исланд. / Халлдор Лакснесс ; [вступ. ст. А. Погодина ; коммент. Л. Горлиной ; ил. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 767 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 158 ; Серия третья. Литература XX века)
1224537
  Эндресен А.А. Самостоятельные морфемы или позиционные варианты? Морфологический статсус русских приставок о- и об- в свете новых данных: корпус и эксперимент? // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 33-69. – ISSN 0373-658Х
1224538
  Леонтьева М.Р. Самостоятельные работы на уроках алгебры / М.Р. Леонтьева. – М, 1978. – 64с.
1224539
  Иванова Р.Г. Самостоятельные работы по химии / Р.Г. Иванова. – М, 1982. – 206с.
1224540
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека / В.С. Анисимова, Е.П. Бруновт, Л.В. Реброва. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
1224541
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека : пособие для учителя / В.С. Анисимова, Е.П. Бруновт, Л.В. Реброва. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-127
1224542
   Самостоятельные работы учащихся по биологии. – Москва, 1984. – 160с.
1224543
  Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии : Растения: Пособие для учителя / А.М. Розенштейн. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 143с.
1224544
  Бороздинов Н.М. Самостоятельные работы учащихся по географии в 5 классе : Пособие для учителя / Н.М. Бороздинов. – Изд. 2-е, перера. и доп. – Москва : Просвещение, 1963. – 191с.
1224545
  Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков: Кн. для учителя. / В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1983. – 128с.
1224546
  Асонова Г.С. Самостоятельные работы учащихся по географии СССР : Из опыта работы / Г.С. Асонова. – Москва : Просвещение, 1967. – 91с
1224547
  Матвеев Н.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии / Н.И. Матвеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1968. – 88с.
1224548
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – М., 1977. – 111с.
1224549
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 112с.
1224550
  Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии : пособие для учителя / Анастасова Л.П. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 173, [2] с.
1224551
  Давыдова М.И. Самостоятельные работы учащихся по физической географии СССР : Книга для учителя / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112с.
1224552
  Войлошникова Н.А. Самостоятельные работы учащихся по экономической географии зарубежных стран / Н.А. Войлошникова. – Москва : Просвещение, 1981. – 108 с.
1224553
  Городков С.С. Самостоятельные расчеты ядерной плотности на основе иодели оболочек : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Городков С. С.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1224554
  Кнабе Г.С. Самостоятельный причастный оборот во французском и латинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кнабе Г.С.; Москов. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 17л.
1224555
  Науменко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Науменко. – Саратов, 1984. – 148с.
1224556
  Наумченко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Наумченко. – Саратов : Саратовский университет, 1984. – 148с.
1224557
  Пікус Р.В. Самострахування в концепції управління фінансовими ризиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено альтернативному до страхування методу управління фінансовими ризиками суб"єктів господарювання - самострахуванню. Висвітлено його переваги і недоліки, світовий досвід запрвадження, проаналізовано можливості його використання в Україні.
1224558
  Вагин М.Г. Самосттоятельность, инициатива, предприимчивость / М.Г. Вагин. – Москва, 1989. – 47с.
1224559
  Флякс С.С. Самостятельная работа студентов по педагогическим дисциплинам / С.С. Флякс. – Одеса, 1957. – 27 с.
1224560
  Маркин В.Н. Самость и "система Я" личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 25-33
1224561
  Канаев И.А. Самость как коммуникационная структура // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 73-83. – ISSN 0235-1188
1224562
  Анисимов О.С. Самость как основание высших форм самоорганизаци человека и общества // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 74-84. – ISSN 2073-8528
1224563
  Марков В.Н. Самость как точка равновесия в изменчивом мире // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 33-40
1224564
  Дімаров Анатолій Самосуд : Повісті. Оповідання. Етюди / Дімаров Анатолій. – Київ : Український письменник, 1999. – 221с. – ISBN 966-579-032-3
1224565
  Мокржецкий С.А. Самосуд в науке : По поводу брошюры ИВ. Швырева, секретаря Русского Энтомол. О-ва: "Права первенства по вопросу о внекорневом питании" / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1905. – [2], 40 с.
1224566
  Смирнов А.М. Самосуд над ведьмами и колдунами в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
1224567
  Адамус Т. Самосуд над відьмою у 1745 році в Гетьманщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 62-78. – ISSN 0869-3595
1224568
  Гуменюк О. Самотворення я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.33-76. – ISBN 966-654-025-8
1224569
  Коняев К. Самотен парус се белее. / К. Коняев. – Стара Загора, 1992. – 54 с.
1224570
  Доценко Юрій Самотина : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 47-49
1224571
  Сопот А.С. Самотлор / А.С. Сопот. – Минск, 1987. – 267с.
1224572
  Голев В. Самотната вила / В. Голев. – София, 1990. – 205с.
1224573
  Покальчук Ю.В. Самотнє покоління / Ю.В. Покальчук. – К, 1972. – 274с.
1224574
   Самотнє серце. – Київ, 1982. – 23с.
1224575
  Цей І. Самотній / І. Цей. – Х.-Дніпропетровськ, 1930. – 44с.
1224576
  Яремчук Андрій Самотній вершник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644


  Нар. артист України Іван Гаврилюк
1224577
  Дімент М. Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах = The lone survivor. A diary of the lukacze ghetto and Svyniukhy, Ukraine / Майкл Дімент ; за ред., [пер., передм.] Шмуеля Ягалома (Дімента) ; [пер. з англ. В. Бобров]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 199, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотека спогадів про Голокост"). – ISBN 978-617-7021-50-5
1224578
  Дрозд В.Г. Самотній вовк : повість / В.Г. Дрозд. – Київ, 1983. – 240 с.
1224579
  Шкляр В. Самотній вовк (елементал) : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 220, [3] с. – ISBN 978-617-12-4523-5
1224580
  Марченко Ірина Самотній орел : П"єса для лялькового театру за однойменною казкою Клима Поліщука (1891-1937 (на Соловках) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 129-140. – ISSN 0130-321Х
1224581
  Слабошпицький М. Самотній подорожанин осінніми дорогами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 17 серпня (№ 29/30). – С. 8-9


  Погляд на поетичні книжки Валерія Гужви.
1224582
  Васьківський [Ващенко] Г. Самотній. Феєрія. До грунту / Г. Васьківський [псевд.]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 216 с.
1224583
  Вирта Н.Е. Самотність / Н.Е. Вирта. – Київ, 1938. – 248с.
1224584
  Наєнко М. Самотність долається словом молодих // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-125. – ISBN 978-966-439-809-8
1224585
  Наєнко М. Самотність долається словом наймолодших // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 138-142. – ISBN 978-966-2133-74-5
1224586
  Савінок В. Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1224587
  Нестелєєв М.А. Самотність і свобода у прозі Кобо Абе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1224588
  Казарін В. Самотність Миколи Гоголя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 11


  Чи готові ми до нового прочитання творчої спадщини нашого класика?
1224589
  Панченко В.В. Самотність на верхів"ях // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 50-71. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Поезія Ліни Костенко в часи "відлиги" і "заморозків".
1224590
  Самолевська Ольга Самотність пані Ющенко та її оточення = Документальні замальовки у семи епізодах з прологом // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 106-113. – ISSN 0208-0710
1224591
  Льовочкіна О.В. Самотність підлітка як психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 126-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 37). – ISSN 2072-4772
1224592
  Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н.В. Хамітов. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2019. – 369, [1] с. – Бібліогр.: с. 349-369 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-411-8
1224593
  Жулинський М. Самотність у Славі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Про дві останні зустрічі з Богданом Ступкою.
1224594
  Шушарін Д. Самотність України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 4


  Путін робить що хоче, тому що волі до опору в цивілізованому світі не проявив ніхто.
1224595
  Коломієць Г.О. Самотність як вид мовчання у романі Сільві Жермен "Безмірність" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 180-184
1224596
  Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки "Синхронно" Інгеборг Бахманн // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-270. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему самотності жіночих персонажів збірки "Синхронно", пов"язану з втратою відчуття особистісної ідентичності. Увагу звернуто на такі типи самотності, як комунікативна, соціальна, культурна та метафізична. Простежено чітке розмежування ...
1224597
  Малімон В.І. Самотність як екзистенційно-соціальний феномен // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 178-181. – ISBN 978-966-2188-73-8
1224598
  Біла Н.В. Самотність як причина трагедії особистості у романах І. Роздобудько "Все, що я хотіла сьогодні" і П. Коельйо "Вероніка вирішує померти" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 11-13. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1224599
  Полохова Н. Самотність як провідний психічний стан героїв прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ ст. // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 132-138. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1224600
  Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості : монографія / М.М. Мовчан ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-184-038-5
1224601
  Часто П.І. Самотності просто нема : новели / П.І. Часто. – Ужгород : Карпати, 1985. – 268 с.
1224602
  Етвуд М. Самотня / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 45. – ISSN 0320-8370
1224603
  Петросян В.А. Самотня горішина : роман / Вардгес Петросян ;. – Київ : Дніпро, 1989. – 423 с.
1224604
  Деревягин Б.В. Самотождественность как различие // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 282-283. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1224605
  Матвієнко В.П. Самотужки по життю / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 152с. : іл. – ISBN 978-966-00-0671-3
1224606
  Богданов С.В. Самоубийства в Великобритании (1981-2011 гг.): динамика, тенденции, особенности / С.В. Богданов, Ю.С. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 175-191. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1224607
   Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 годах. – Москва, 1929. – 57с.
1224608
  Нестеренко Ю. Самоубийство : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1224609
  Легас А. Самоубийство // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.152-157. – ISSN 1728-8568
1224610
  Лихачев А.В. Самоубийство в Западной Европе м Европейской России : Опыт сравнительно-статистического исследования А.В. Лихачева. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – X, 251, 1 л. прил. с. + 1 прилож. – Приложение третье картограммы самоубийств в Европе и России. – Библиогр. обзор во введ. (с. 12-27)
1224611
  Панова Н.Ю. Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 76-84. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається проблема самогубства в художній літературе.
1224612
  Панова Н.Ю. Самоубийство в художественной литературе: философский аспект // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 449-458. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1224613
  Хаффнер С. Самоубийство Германской империи / С. Хаффнер. – М, 1972. – 144с.
1224614
  Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-115. – ISSN 0132-1625
1224615
  Гилинский Я.И. Самоубийство как социальный феномен // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 2. – С. 39-48. – ISSN 1562-2495
1224616
  Лосьев Г.А. Самоубийство Никодимова. Рассказы нар. следователя / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1962. – 179с.
1224617
  Познанский А. Самоубийство П.И.Чайковского: миф и реальность / А. Познанский. – М, 1993. – 191с.
1224618
  Мацумото С. Самоубийство по графику / Сейте Мацумото ; [пер. с яп. З. Рахима] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 3-90 : ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1224619
  Хохряков Г. Самоубийство России? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 4-7.
1224620
  Єремко Олександр Олександрович Самоузгоджені стани квазічастинок та деформації гратки в одновимірних молекулярних системах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Єремко Олександр Олександрович; Ін-тут теоретич. фізики ім. Н.Н.Боголюбова НАН України. – К., 1996. – 45л.
1224621
  Белоцерковский В. Самоуправление-будущее человечества или новая утопия? / В. Белоцерковский. – М., 1992. – 160с.
1224622
   Самоуправление. – М, 1988. – 206с.
1224623
  Орлов И.Б. Самоуправление в трудовом коллективе / И.Б. Орлов. – Л., 1990. – 16с.
1224624
  Щиглик А Самоуправление в условиях развитого социализма. / А Щиглик. – М., 1985. – 61с.
1224625
  Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе / Новикова Л.И. – Москва : Знание, 1988. – 78, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 7 : Педагогика и психология)
1224626
  Попов И.И. Самоуправление и земские учреждения : (по поводу введения земства в Сибири) / Издание С.Дороватовского и А.Чарушникова. – Москва : Тип. Общества распространения полезных книг, арендуемая В.И.Вороновым, 1906. – 53 с.
1224627
   Самоуправление и самофинансирование регионов: теория и практика. – Киев : Наукова думка, 1994. – 209 с.
1224628
   Самоуправление и ускорение социально-экономического развития СССР. – Москва : Экономика, 1987. – 271 с.
1224629
  Сатановский Р.Л. Самоуправление и хозрасчет: как организовать производство? / Р.Л. Сатановский, Б.А. Байдалаков. – Л., 1990. – 122с.
1224630
  Катульский Е.Д. Самоуправление коллектива. / Е.Д. Катульский. – М, 1989. – 61с.
1224631
  Бондарь Н.С. Самоуправление народа и социально-экономические права граждан СССР / Н.С. Бондарь. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
1224632
  Габдреева П.Ш. Самоуправление психическим состоянием / П.Ш. Габдреева. – Казань, 1981. – 64с.
1224633
  Масленников В.А. Самоуправление трудового коллектива государственного предприятия. / В.А. Масленников. – М., 1989. – 40с.
1224634
  Назимова Н.К. Самоуправление трудовых коллективов / Н.К. Назимова, А.В. Ящиковская. – К., 1991. – 34с.
1224635
  Катульский Е.Д. Самоуправление трудовых коллективов. / Е.Д. Катульский, А.Б. Кобякова. – М, 1990. – 63с.
1224636
  Ильин Н.Н. Самоуправление учащихся в трудовой школе / Н.Н. Ильин. – М., 1918. – 96с.
1224637
  Коротов В.М. Самоуправление шковльников / В.М. Коротов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 175с.
1224638
  Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – М., 1962. – 206 с.
1224639
  Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1981. – 208с.
1224640
  Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. / Б.С. Украинцев. – М., 1972. – 254с.
1224641
  Мончак І. Самоуправна Київська Церква / о. проф. д-р Ігор Мончак; Монастир Монахів Студійського Уставу. – Львів : Свічадо, 1994. – 175с.
1224642
  Писемский А.Ф. Самоуправцы / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 64с.
1224643
  Мамедзаде С. Самоутверждение / С. Мамедзаде. – Баку, 1976. – 128с.
1224644
  Березин С.Л. Самоутверждение и его роль в нраственном развитии личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Березин С.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 23л.
1224645
  Евстратов Д В. Самоутверждение личности и его особенности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Евстратов В.Д,; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 18л.
1224646
  Цыбра Н.Ф. Самоутверждение личности. / Н.Ф. Цыбра. – Киев; Одесса, 1989. – 189с.
1224647
  Петровская Л.А. Самоутверждение: пути истинные и ложные / Л.А. Петровская. – Москва, 1987. – 64 с.
1224648
  Секунов Н. Самоучитель C # / Николай Секунов. – Санкт-Петербург : БХВ-СПб, 2001. – 576с. – ISBN 5-94157-028-7
1224649
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 688с. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 5-7791-0086-1
1224650
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ : [для программистов и опыт. пользователей] / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. Алексей Жданов]. – 3-е изд. , [перераб. и доп.]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 688 с. + 1 CD. – Доп. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Osborne : McGraw-Hill, 1998. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
1224651
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт ; [ перевод с англ. А. Жданов ]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 688 с. + CD ROM. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
1224652
  Васильев А.Н. Самоучитель C++ с примерами и задачами / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 479, [1] с. : ил., табл. – Экз. деф.: отсутствует CD. – (Самоучитель)
1224653
  Жадаев А.Г. Самоучитель HTML 4 / А.Г. Жадаев; Под ред, Ю.С. Ковтанюка. – Киев : Юниор, 2003. – 296с. – ISBN 966-7323-19-6
1224654
  Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java / Ильдар Хабибуллин. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2001. – 464c. – ISBN 5-94157-041-4
1224655
  Васильев А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами : книга + CD / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 350, [2] с. + 1 CD : Доп. материалы, листинги приеров и файлы проектов, среда NetBeans, дистрибутив языка Java. – (Самоучитель)
1224656
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель Linux : установка, настройка, использование / Колисниченко Д.Н. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2009. – 368 с. : илл. – (Самоучитель)
1224657
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель LINUX. Установка, настройка, использование / Д.Н. Колисниченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2004. – 656с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-162-4
1224658
  Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11 / Дмитрий Кирьянов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 550с. – ISBN 5-94157-348-0
1224659
  Бекаревич Ю.Б. Самоучитель Microsoft Access 2002 : [попул. система создания баз данных и прил. в архитектуре клиент/сервер] / Юрий Бекаревич, Нина Пушкина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 718 с. : ил., табл. – В содерж.: Проектирование и создание баз данных. Технология разработки приложений пользователя. Работа с базами данных SQL Server. Публикация баз данных на Web-серверах. – ISBN 5-94157-143-7
1224660
  Омельченко Л.Н. Самоучитель Microsoft FrontPage 2000 / Людмила Омельченко, Аркадий Федоров. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2000. – 512 с. – ISBN 5-8206-0059-2


  Обозреватель Internet Explorer. Программа Outlook Express. Макетирование Web-страниц. Разработка Web-узлов.
1224661
   Самоучитель Microsoft Windows XP [Електронний ресурс] : пошаговая интерактивная обучающая система. – Москва : CompactBook, 2002. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: Операц. систем. Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP, процес. Pentium 200МГц, 32 МБ операт. памяти, разрешение экрана 800х600 с глубин. цвета 16 бит, звук. уст-во, 8-скоростное уст-во для чтен. КД, мышь.- Загл. с этикетки диска. – ISBN 5-89267-119-4


  1. Компьютер и как с ним бороться 2. Windows - это окна 3. Локальные сети 4. Интернет 5.Дополнительные возможности
1224662
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP 5 / Д.Н. Колисниченко ; [под ред. М.В. Финкова]. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2005. – 576 с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-100-4
1224663
  Зак Д. Самоучитель Visual Basic .NET / Диана Зак. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 558с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-604-4; 966-552-109-8
1224664
  Ананьев А. Самоучитель Visual Basic 6.0 : [эффективные средства быстрой разработки приложений] / А. Ананьев, А. Федоров. – Санкт-Петербург : БХВ Петербург, 2003. – 622 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 613-622. – ISBN 5-8206-0060-6
1224665
  Секунов Н.Ю. Самоучитель Visual C++ 6 / Николай Секунов. – Санкт-Петербург; Дюссельдорф : БХВ-Петербург, 2001. – 960с. : илл. – ISBN 5-8206-0055-Х
1224666
  Гилберт С. Самоучитель Visual C++ 6 в примерах : Учебник / Пер. с англ.; Стивен Гилберт, Билл Маккарти. – Киев : ДиаСофт, 2003. – 496с. + CD-ROM. – ISBN 966-7992-16-0


  Введение в искусство программирования в среде Visual C++ с использованием Windows API и MFC. Для широкого круга разработчиков программного обеспечения
1224667
  Секунов Н. Самоучитель Visual C++. NET / Николай Секунов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 736с. + (Книга с дискетой). – ISBN 5-94157-032-5
1224668
  Сергеев Г.С. Самоучитель Windows XP и Me/2000/98/95. Работа с текстами, рисунками, Интернетом, мультимедиа и многое др. : Учеб. пос. / Г.С. Сергеев, Г.С. Погосянц. – Москва : Технолоджи - 3000, 2004. – 368с. – ISBN 9-94472-016-6
1224669
  Владиславова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Владиславова. – Москва, 1966. – 247с.
1224670
  Владиславлева А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Владиславлева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 384с.
1224671
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 352с.
1224672
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 6-е изд., испр. – Москва, 1985. – 256с.
1224673
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1990. – 416с.
1224674
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 7-е изд., испр. – Москва, 1991. – 416с.
1224675
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 8-е изд., истереотип. – Москва, 1992. – 365с.
1224676
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 8-е изд., испр. – Спб., 1993. – 400с.
1224677
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Вильнюс, 1993. – 388с.
1224678
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Москва, 1994. – 431с.
1224679
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Харьков, 1996. – 300с.
1224680
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – 3-е изд.,перераб. и доп. – Харьков : Весть, 1998. – 448с. – ISBN 5766404913
1224681
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Москва : Ростинтэр, 1999. – 430с. – ISBN 5-87484-022-0
1224682
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – Изд. дополнено, испр. – Харків : Проминь. Евроэкспресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-7664-0520-0
1224683
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – Изд. дополнено, испр. – Харків : Проминь. Евроэкспресс, 2001. – 432с. – ISBN 5-7664-0520-0
1224684
  Эккерсли К.Э. Самоучитель английского языка = Essential English for foreign students : [преподавателям и студентам вузов, сред. учеб. заведений и курсов] / К.Э. Эккерсли. – Москва : Лист-Нью, 2010. – 765, [3] с. : ил., табл. – Содерж. в конце кн. – ISBN 978-5-238-01122-6
1224685
  Сеславин Д.Н. Самоучитель английского языка для взрослых. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – 45-477с.
1224686
  Епифанова Н.И. Самоучитель английского языка для взрослых. / Н.И. Епифанова, И.Г. Рехенберг. – Одесса, 1930. – 96с.
1224687
  Соколова Л. Самоучитель английского языка. Американский вариант : учебное пособие / Л. Соколова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 255с. – ISBN 978-5-17-020538-7, 978-5-271-07301-4;
1224688
  Хофман Ханс Самоучитель английского языка. Практический курс : Учебное пособие / Хофман Ханс. – Київ : Методика, 2000. – 272с. – шифр дубл. – ISBN 966-7269-28-0
1224689
  Левичев А.С. Самоучитель арендатора / А.С. Левичев, И.В. Норкина. – М, 1989. – 64с.
1224690
  Ваганов В.И. Самоучитель безопасной езды / В.И. Ваганов. – Москва, 1991. – 239с.
1224691
  Омельянович В Н. Самоучитель бирманского языка / В Н. Омельянович. – М, 1971. – 296с.
1224692
  Жубер Ж. Самоучитель горнолыжника / Ж. Жубер. – М, 1974. – 216с.
1224693
  Куридзе Н. Самоучитель грузинского языка. / Н. Куридзе, М. Талакваадзе. – Тифлис, 1933. – 80с.
1224694
  Александров Д. Самоучитель для мандолины / Александров Д., Тэш С. – Москва : "Искусство", 1939. – 24 с. – (Библиотека журнала "Народное творчество")
1224695
  Свэн И. Самоучитель драматургии. / И. Свэн. – Л., 1928. – 40с.
1224696
  Бронштейн Яков Самоучитель игры в выборы. "Прорывная" методика для вхождения во власть / Бронштейн Яков. – Симферополь, 2002. – 332с. – ("ДДП ИМ" Для духовного Пользования "Интеллектуальных Меньшинств"). – ISBN 966-95649-3-Х
1224697
  Городецкий В.Б. Самоучитель игры в русские шашки / В.Б. Городецкий. – М., 1960. – 136с.
1224698
  Городецкий В.Б. Самоучитель игры в русские шашки / В.Б. Городецкий. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – М., 1967. – 128с.
1224699
  Козлов И.П. Самоучитель игры в стоклеточные шашки. / И.П. Козлов. – М., 1965. – 232с.
1224700
  Соболевская В.В. Самоучитель иностранной машинописи / В.В. Соболевская. – Минск, 1977. – 208с.
1224701
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка / Гонсалес-Фернандес. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с.
1224702
  Перлин О. Самоучитель испанского языка : с упражнениями и ключами / О. Перлин. – Киев : Методика, 1996. – 384 с. – ISBN 5-87534-117-3
1224703
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 3-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1999. – 320с. – ISBN 5-06-003602-2
1224704
  Perlin O. Самоучитель испанского языка : с упражнениями и ключами / Oskar Perlin; русский перевод и адаптация Walentyna Barteczko. – Киев : Методика, 2000. – 356с. – ISBN 5-87534-117-3
1224705
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : [учебное пособие] / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 318 с. : ил., табл. – ISBN 5-06-003602-2
1224706
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 318с. – ISBN 5-06-003602-2
1224707
  Карулин Ю.А. Самоучитель итальянского языка / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – Москва, 1987
1224708
  Карулин Ю.А. Самоучитель итальянского языка / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – 3-е изд., испр. – М., 1989. – 335с.
1224709
   Самоучитель итальянского языка : с упражнениями и ключами. – Киев : Методика, 1997. – 478 с. – ISBN 5-87534-035-8
1224710
  Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка / Т.З. Черданцева, Ю.А. Карулин. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1999. – 382с. – ISBN 5-06-003601-4
1224711
  Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка / Т.З. Черданцева, Ю.А. Карулин. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2001. – 382с. – ISBN 5-06-003601-4
1224712
  Рыжак Н.А. Самоучитель итальянского языка / Н.А. Рыжак, Е.А. Рыжак. – 2-е изд., исправл. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-17-022785-3
1224713
  Исагулиев Карэн Самоучитель Мacromedia Flash 5 / Исагулиев Карэн. – Дюссельдорф; Киев; Москва; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2001. – 368c. – ISBN 5-94157-063-5
1224714
  Баландин А.Н. Самоучитель мансийского языка / А.Н. Баландин. – Л, 1960. – 248с.
1224715
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М, 1969. – 158с.
1224716
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М, 1975. – 144с.
1224717
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 174 с.
1224718
  Леонтьев В. Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий, музыки и видео / Виталий Леонтьев. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 320с. – ISBN 5-224-05363-3
1224719
  Войтов А.Г. Самоучитель мышления / А.Г. Войтов; Информационно-внедренческий центр " Маркетинг ". – Москва, 1999. – 408с. – ISBN 5-7856-0110-9
1224720
  Гилберт С. Самоучитель на Visual C ++ 6 в примерах / С. Гилберт, Б. Маккарти; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1999. – 496с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-52-6
1224721
  Лангенштейдт Самоучитель немец. языка для взрослых... / Лангенштейдт. – К.
1. – с.
1224722
  Липеровская Н.А. Самоучитель немецкого языка / Н.А. Липеровская, О.И. Москольская. – Москва, 1961. – 526с.
1224723
  Болдырева Л.М. Самоучитель немецкого языка / Л.М. Болдырева. – М, 1978. – 352с.
1224724
  Болдырева Л.М. Самоучитель немецкого языка / Л.М. Болдырева. – М, 1987. – 494с.
1224725
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – Минск, 1994. – 384с.
1224726
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – 8-е изд., стереотипное. – Минск : Вышэйшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 985-06-0339-9
1224727
  Носков Сергей Александрович. Самоучитель немецкого языка / Сергей Александрович. Носков. – 12-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 985-06-0589-8
1224728
  Бориско Н. Самоучитель немецкого языка : В 2-х томах. / Н. Бориско. – Киев; Москва : Логос; Рольф. – (Клуб иностранных языков). – ISBN 966-509-062-3; 5-7836-0231-0
Т. 1. – 2000. – 480с.
1224729
  Бориско Н. Самоучитель немецкого языка : В 2-х томах. / Н. Бориско. – Київ, Москва : Логос, Рольф. – (Клуб иностранных языков). – ISBN 966-509-063-1; 5-7836-0227-2
Т. 2. – 2000. – 512с.
1224730
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – 13-е изд. – Киев : А.С.К., 2003. – 383, [1] с. : ил. – На обл. и тит. л. указ.: Лицензировано для продаж только в Украине. – Библиогр.: с. 380. – ISBN 966-8291-13-1
1224731
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 т.] / Н.Ф. Бориско. – Изд. испр. – Киев ; Москва : Славянский дом книги ; Логос. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-062-3
Т. 1. – 2003. – 479, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., англ. - На обл.: Для начинающих
1224732
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 т.] / Н.Ф. Бориско. – Изд. испр. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-063-1
Т. 2. – 2003. – 511, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., англ. - На обл.: Для продолжающих
1224733
  Сеславин Д.Н. Самоучитель немецкого языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта / составил Д.Н. Сеславин. – Санкт-Петербург
Вып. 1-17, отделы 1-370. – 388 с. – Без тит. л.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1224734
  Сеславин Д.Н. Самоучитель немецкого языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – 404-545с.
1224735
  Москальская О.И. Самоучитель немецкого языка с упражнениями и ключами / О.И. Москальская. – Киев : Методика, 1996. – 464 с. – ISBN 5-87534-118-1
1224736
  Липеровская Н.А. Самоучитель немецкого языка. / Н.А. Липеровская, О.И. Москольская. – 2-е изд. – М., 1965. – 576с.
1224737
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А.Ф. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 254 с.
1224738
  Энтони Роберт Самоучитель по бухгалтерскому учету : Международный стандарт / Роберт Н. Энтони; Пер. с англ. Б. Херсонский и М. Щпейдерман. – Москва, 1999. – 292с. – ISBN 966-95277-1-8
1224739
  Энтони Роберт Самоучитель по бухгалтерскому учету : Международный стандарт / Энтони Роберт. – Москва, 2000. – 292с. – ISBN 966-95277-1-8
1224740
  Скворцов Н.Н. Самоучитель по бухгалтерскому учету с нормативными документами. / Н.Н. Скворцов. – К., 1993. – 78с.
1224741
  Бурлаков Михаил Самоучитель по компьютерной графике / Бурлаков Михаил. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 640с. – ISBN 966-552-026-1; 5-7315-0033-9
1224742
  Васильченко Ю.Л. Самоучитель по организации времени / Ю.Л. Васильченко. – Киев : Триумф, 2005. – 176 с. : табл., ил. – Глоссарий: с. 170-174. – Библиогр.: с. 175. – ISBN 966-7237-19-2
1224743
  Воробейчик Я.Н. Самоучитель по психотерапевтической помощи (как помочь себе, детям и близким) / Я.Н. Воробейчик, М.Я. Минкович. – Одесса : Альянс-Юг, 2006. – 224с. – ISBN 966-8752-03-1
1224744
  Берченко Н. Самоучитель по работе в Internet и каталог ресурсов / Н. Берченко, И. Березовская. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 480с. – ISBN 966-552-027-Х
1224745
  Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS / К.Г. Финогенов. – Москва : Малип, 1993. – 262с. – (Настольная книга пользователя ПК). – ISBN 5-885447-010-3
1224746
  Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS / К.Г. Финогенов. – Москва : Радио и связь
2. – 1995. – 384 с.
1224747
  Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц : HTML, JavaScript и Dynamic HTML / А.Ю. Гаевский, В.А. Романовский. – Киев : А.С.К., 2002. – 472 с. – ISBN 966-539-403-7
1224748
  Левин А. Самоучитель полезных программ / А. Левин. – Москва : Нолидж, 1999. – 496с. – ISBN 5-89251-066-2
1224749
  Левин Александр Самоучитель полезных программ / Левин Александр. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Нолидж, 2001. – 736c. – ISBN 5-89251-097-2
1224750
  Левин А. Самоучитель полезных программ / Александр Левин. – 3-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 704с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-461-0


  Описаны многообразные программы, способные облегчить жизнь любому пользователю и поможет использовать компьютер более эффективно
1224751
  Левин А.Ш. Самоучитель полезных программ / Александр Левин. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 793, [1] с. : ил. + 1 CD-ROM. – ISBN 5-469-00476-7
1224752
  Евсюков П.Н. Самоучитель португальского языка / П.Н. Евсюков. – М, 1963. – 314с.
1224753
  Евсюков П.Н. Самоучитель португальского языка / П.Н. Евсюков. – 2-е изд. – М, 1972. – 336с.
1224754
  Перри Г. Самоучитель программирования = Absolute beginner"s guide to programming / Грег Перри; [ пер. з англ. А. Марков ]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 368 с. – (Самоучитель). – ISBN 5-318-00695-7


  Если вы никогда не занимались программированием и даже настройка таймера видеомагнитофона приводит вас в уныние, - это книга для вас
1224755
  Гринберг Ф. Самоучитель программирования на входном языке СУБД dBASE III / Ф. Гринберг, Р. Гринберг. – Москва, 1989. – 454 с.
1224756
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office : Word 97/2000. Excel 97/2000. Электронная почта / А.Ю. Гаевский. – Киев : А.С.К., 2002. – 480с. – ISBN 966-539-341-3
1224757
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office: Word 97/2000. Excel 97/2000, электронная почта : Научное издание / А.Ю. Гаевский. – Киев : А.С.К., 2001. – 480с. – ISBN 966-539-341-3
1224758
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / Александр Левин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Нолидж, 1997. – 479с. – ISBN 5-89251-015-8
1224759
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / А. Левин. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Нолидж, 1998. – 624с. – ISBN 5-89161-004-3
1224760
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / А. Левин. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1999. – 624с.
1224761
  Левин Александр Самоучитель работы на компьютере / Левин Александр; Российская Ассоциация издателей компьютерной литературы. – 6-е изд., испр. и дополн. – Москва : Нолидж, 2000. – 656с. – ISBN 5-89251-075-1
1224762
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере : Начинаем с Windows / А. Левин. – Москва : Нолидж, 2000. – 688 с. – ISBN 5-8951-067-0
1224763
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows / Александр Левин; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2001. – 688с. – ISBN 5-89251-067-0
1224764
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet : Научное издание / А.Ю. Гаевский. – Київ : А.С.К., 2001. – 416с. – ISBN 966-539-230-1
1224765
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Интернет / А.Ю. Гаевский. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-230-1
1224766
  Ковтанюк Ю.С. Самоучитель работы на ПК / Ю.С. Ковтанюк, С.В. Соловьян. – Київ : Юниор, 2001. – 560с. – ISBN 966-7323-12-9
1224767
  Ксенжепольская Л.П. Самоучитель русского языка / Л.П. Ксенжепольская. – М., 1985. – 310с.
1224768
  Забихиян И. Самоучитель русского языка : полный курс / И. Забихиян. – Тегеран : [б. и.], 1995. – 524, [4] с.
1224769
  Шилдт Герберт Самоучитель С++ / Шилдт Герберт; Пер.с англ. – Санкт-Петербург : BHV - Санкт-Петербург, 1997. – 512с. – ISBN 5-7733-0021-4
1224770
  Белькович А.А. Самоучитель сингальского языка / А.А. Белькович. – М., 1977. – 214с.
1224771
  Корнилова Л.Е. Самоучитель стареющего человека : Эскиз индивидуального подхода / Л.Е. Корнилова. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2004. – 245с.
1224772
  Корнилова Л.Е. Самоучитель стареющего человека : эскиз индивидуального подхода / Л.Е. Корнилова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2009. – 307с.
1224773
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – Київ : Выща школа, 1989. – 285 с.
1224774
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1990. – 285 с. – ISBN 5-11-003639-Х
1224775
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Київ : Выща школа, 1993. – 285с.
1224776
  Зенгер Б.Ф. Самоучитель фотографии с 51 рисунком в тексте / Составил Бруно Федорович Зенгер // Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1904. – [4], 162 с. : рис.
1224777
  Оллендорф Г. Самоучитель французского языка : Предлагается русским, желающим без помощи учителя в 5 1/2 месяцев правильно читать, писать и говорить по французски... [прод. назв. в аннотации] / Обработан под ред. учителей фр. яз. Юл. Альберта и А.В. Светловского. – 6-е изд., печ. с 4-го и 5-го без перемен. – Москва : Типо-литогр. О.И. Лашкарев и К*, 1895. – 438 с. – Перед загл.: Знаменитая метода Оллендорфа. Книга для изучения французского языка в 5 1/2месяцев, а при усиленном занятии в 3 1/2 месяца. - Отд. тит. л. с загл.: Самые необходимые легонькие русско-французские семейные разговоры... с. 385-438. – (Знаменитая метода Оллендорфа)


  ... : Сост. по новейшему усовершенствованному методу известного проф. г. Оллендорфа с доп. в оном учебнике для учащегося нового легчайшего способа изучать фр. слова и целую речь изображенными рус. буквами : С доп. особой части, в которой помещены ...
1224778
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 411с.
1224779
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 432с.
1224780
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 4-е изд., испр. – М., 1973. – 400с.
1224781
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка : Учебник / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 5-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 406с.
1224782
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 6-е изд., испр. – М., 1982. – 415с.
1224783
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 495с.
1224784
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва, 1988. – 431с.
1224785
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 9-е изд.. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1993. – 574с. – ISBN 5-06-002743-0
1224786
  Шорец Г.Д. Самоучитель французского языка : Учебное пособие / Г.Д. Шорец. – Харьков : Весть, 1998. – 416с. – ISBN 5-7664-0490-6


  Для всех желающих выучить французский язык самостоятельно
1224787
  Редкин А. Самоучитель французского языка для взрослых / А. Редкин. – С-Пб. – 468с.
1224788
  Редкин А.П. Самоучитель французского языка для взрослых : Метода Туссэна и Лангеншейдта / отработал для рус. А. Редкин. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад наук]
Курс 1-2, Вып. 1-36, отделы 1-807 : 4 приложения. – разд. паг. – Со 2-го изд. прил. выходили в 3 вып. 3 изд. вышло в 22 вып. и 3 прил. - Без тит. л. и обл.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895
1224789
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методе Туссэна и Лангеншейдта, [состоящий из 18 вып. и одного прил.] / сост. Д.Н. Сеславин. – 1899-1903ц. – Санкт-Петербург : "Центральная" Типо-Литография М.Я.Минкова
Курс 1, Вып. 16, отделы 1-500. – 1899. – разд. паг.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 1-й: Курс I (Общий). Выпуски: 1-18, Заключение, Важнейшие опечатки, Приложение к 16-у Выпуску
1224790
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта : упрощенное, сокращенное издание / составил Д.Н. Сеславин. – Санкт-Петербург : Южно-русское книгоиздат., 1902. – [2], 322 с.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1224791
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта / составил Д.Н. Сеславин. – 1899-1902. – Санкт-Петербург : "Центральная" Типо-Литография М.Я.Минкова
Курс 1, Вып. 16-18, отделы 418-500 : Курс 2, Вып. 19-36. – 1903. – разд. паг.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1224792
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – с.
1224793
  Коссович С. Самоучитель французского языка или легчайший способ научиться без помощи учителя читать, писать и говорить по-французски : в 2 ч. : по методам Робертсона, Оллендорфа, Марго [сост.] С. Коссовичем. – 4-е изд., испр. и дополн. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1869. – 144 с.
1224794
  Ильгенфритц П. Самоучитель французского языка. Практический курс : Учебное пособие / П. Ильгенфритц, Г. Шнайдер, Глокцин-Керьяр. – Київ : Методика, 2000. – 272с. – ISBN 966-7269-29-9
1224795
  Радчек И. Самоучитель чешского языка / И. Радчек, П. Тучнегов. – Минск : Полесье, 2000. – 404с. – ISBN 985-519-017-3
1224796
  Сандлер С.А. Самоучитель языка идиш / С.А. Сандлер. – М., 1989. – 438с.
1224797
  Куроно Иосибуми Самоучитель японского языка / сост. : Иосибуми Куроно, В.П. Панаев. – С.Пб. : Тип. А. В.Ф. Киршбаума, 1913. – VI,152с.
1224798
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка / Б.П. Лаврентьев. – М., 1982. – 352с.
1224799
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка / Б.П. Лаврентьев. – М., 1992. – 352с.
1224800
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка : [учеб. пособие] / Б.П. Лаврентьев ; [отв. ред. Н.А. Сыромятников] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет). – 7-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2007. – 349, [3] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-8033-0519-4
1224801
  Шеляженко Ю. Самоучка : ідеалістична література / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2014. – 243, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-03-4
1224802
  Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 45-76. – ISSN 2078-659X


  Відповідь на лист В. Антоновича, текст якого не зберігся, з якого видно, як образилася історик Олександра Єфименко на провідного українського історика того часу. Приводом до написання листа стало оголошення конкурсу в часописі "Киевская старина", де ...
1224803
  Суриков И.М. Самофертильность популяции ржи в связи с условиями выращивания. : Автореф... канд. биол.наук: / Суриков И.М.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 18л.
1224804
  Балашов А.П. Самофинансирование - основа хозяйствования. / А.П. Балашов, Ю.М. Пехтерев. – М., 1989. – 157с.
1224805
  Лановой В.Т. Самофинансирование - основа эффективного развития хозяйствования / В.Т. Лановой. – К., 1987. – 116с.
1224806
  Бунич П.Г. Самофинансирование / П.Г. Бунич. – М., 1988. – 79с.
1224807
  Бунич П.Г. Самофинансирование / П.Г. Бунич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 96с.
1224808
  Эскина А.И. Самофинансирование : показатели и нормативы / А.И. Эскина. – М, 1990. – 112с.
1224809
  Шпрыгин В.И. Самофинансирование и ресурсосбережение в промышленности / В.И. Шпрыгин. – М., 1989. – 236с.
1224810
  Запольский С.В. Самофинансирование предприятий / С.В. Запольский. – М., 1988. – 160с.
1224811
  Жуков Е.Ф. Самофинансирование при капитализме: теория и пратика / Е.Ф. Жуков. – Москва, 1990. – 158с.
1224812
  Котлов В.А. Самофинансирование производственного предприятия. / В.А. Котлов, Э. Бояр. – М, 1988. – 64с.
1224813
  Москаленко В.П. Самофинансирование развития промышленного предприятия / В.П. Москаленко, М.Ф. Балан. – К., 1988. – 170с.
1224814
  Василик О.Д. Самофинансирование союзной республики / О.Д. Василик, С.А. Буковинский. – Київ, 1991. – 246с.
1224815
  Белоусов В.И. Самофинансирование, полный хозяйственный расчет предприятия / В.И. Белоусов, В.Г. Шестаков. – Воронеж, 1988. – 127с.
1224816
   Самофинансирование: замыслы и действительность. – Москва : Экономика, 1988. – 95 с.
1224817
  Обушний С.М. Самофінансування поточної діяльності політичних партій у міжвиборчий період // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 8-14.
1224818
  Клименко К.В. Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії / К.В. Клименко, Г.М. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 27-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1224819
  Станко Г.В. Самофінансування як одна із пріоритетних форм фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 84-91. – ISSN 2308-1988
1224820
  Гора В.Д. Самофокусировка и дефокусировка световых пучков в резонансных условиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Гора В. Д.; МГУ. – М., 1981. – 22л.
1224821
  Хачатрян А.М. Самофокусировка световых пучков в поглощающих средах с тепловым самовоздействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хачатрян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 9л.
1224822
  Альохін О.Д. Самофокусування слабих світлових променів неоднорідним середовищем поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження траєкторії розповсюдження світлових променів з урахуванням зміни кутів їх розходження на різних висотах неоднорідної системи в гравітаційному полі поблизу критичної ...
1224823
  Романова О.О. Самохарактеристика особи через зображення в Єгипті наприкінці Давнього Царства та за гераклеопольської доби // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 418-429. – ISBN 978-966-02-5736-8
1224824
   Самохвалов, Александр Николаевич. Выставка произведений. Ленинград. 1974. – Л., 1974. – 46с.
1224825
  Львов В.Л. Самоходки занимают рубеж / В.Л. Львов. – М., 1987. – 126с.
1224826
   Самоходная артиллерийская установка "СУ-76".. – М, 1952. – 21с.
1224827
   Самоходная артиллерийская установка "СУ - 76". – М., 1952. – 21с.
1224828
  Портнов М.Н. Самоходный комбайн / М.Н. Портнов. – М., 1950. – 228с.
1224829
  Телешов Н.Д. Самоходы / Н.Д. Телешов. – М.-Л., 1946. – 64с.
1224830
   Самоцветная частушка. – М., 1992. – 300с.
1224831
  Липовский Ю.О. Самоцветное ожерелье Гоби / Ю.О. Липовский. – Ленинград : Наука, 1991. – 182с.
1224832
  Милова Г.П. Самоцветы / Г.П. Милова. – Кострома, 1962. – 107с.
1224833
  Рышкова А.Я. Самоцветы / А.Я. Рышкова. – Ташкент, 1977. – 131с.
1224834
  Вега М.Н. Самоцветы / М.Н. Вега. – Москва, 1978. – 126с.
1224835
   Самоцветы : Материалы XI съезда ММА, Новосибирск, 4-10 сентября 1978г. – Ленинград : Наука, 1980. – 152с.
1224836
  Супрычев В.А. Самоцветы / В.А. Супрычев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 215с.
1224837
  Латанский С.В. Самоцветы Запорожья / С.В. Латанский. – Днепропетровск, 1981. – 78с.
1224838
  Путолова Л.С. Самоцветы и цветные камни / Л.С. Путолова. – Москва : Недра, 1991. – 190с.
1224839
  Ферсман А.Е. Самоцветы России : Цикл лекций, читанных в Комиссии производительных сил России Российской Акад. наук в 1919 году / А.Е. Ферсман. – Петроград : Журн. "Природа" ; 2-я Гос. тип.
Т. 1. – 1921. – 212, [2] с.
1224840
  Самсонов Ю.С. Самоцветы СССР / Ю.С. Самсонов, А.П. Туринге. – М, 1984. – 335с.
1224841
  Григорьев Д.П. Самоцветы Урала. / Д.П. Григорьев. – 2-е изд., доп. – Свердловск, 1944. – 8с.
1224842
  Головко А.В. Самоцвіти : поезії / Андрій Головко. – Креміньчук : Молодик, 1919. – 32 с. – Прим. № 104683 дефектний, без обкл.
1224843
  Волошин І. Самоцвіти : оповідання та нариси / І. Волошин. – Київ, 1952. – 244 с.
1224844
  Валаєв Р.Г. Самоцвіти / Р.Г. Валаєв. – Київ, 1974. – 79с.
1224845
  Кащук Н.О. Самоцвіти : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1989. – 107 с.
1224846
   Самоцвіти : Вірші педагогів України. У двох книгах. – Київ : Молодь, 1996. – 225с. – ISBN 5-7720-0936-2
1224847
  Журавлев Андрей Самочинная реставрация. "Се нечто" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 90 : фото
1224848
  Курібло В.А. Самочинне будівництво: поняття та наслідки здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 219-224.
1224849
  Шульга М. Самочинне будівництво: правові проблеми та шляхи їх вирішення : Частина 2. Правові наслідки самочинного будівництва / М. Шульга, Л. Баранова, Г. Михайлов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 40-46.
1224850
  Шульга М. Самочинне будівництво: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Частина 1. Правові підстави визнання будівництва самочинним / М. Шульга, Л. Баранова, Г. Михайлов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 56-64.
1224851
  Сливинський О. Самочитальні ієрогліфи // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
1224852
  Езерский М.В. Самоядь / М.В. Езерский. – Москва. – 203с.
1224853
  Подберезский И.В. Сампагита, крест и доллар / И.В. Подберезский. – Москва, 1974. – 336 с.
1224854
  Виткович В.С. Сампо : киносценарий / В.С. Виткович. – Москва : Искусство, 1959. – 70 с.
1224855
  Остапченко Л.І. сАМР-залежне фосфорилювання комплексів гістонів / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-31 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1224856
  Лакоба Н.П. Самсон Чанба / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1972. – 167с.
1224857
  Шакилов А. Самсоныч // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 203-209. – ISSN 1728-8568
1224858
   Самсунг по собственной воле оцифровыет Киев : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 8 : Іл.
1224859
  Иваненко Анна Самуи, безмятежный остров счастливчиков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 102-112 : фото
1224860
   Самуил Георгиевич Колеснев.(Краткий очерк написан доц.В.И.Гавриловым и Б.А.Криницким.. – М., 1956. – 18с.
1224861
  Александрова И.А. Самуил Григорьевич Невельштейн, 1903-1983 / И.А. Александрова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
1224862
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1958. – 40с.
1224863
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1963. – 37с.
1224864
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – М., 1964. – 22с.
1224865
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1968. – 20с.
1224866
  Тимков Н.Е. Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произвед. / Н.Е. Тимков. – М., 1964. – с.
1224867
  Тимков Н.Е. Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произведений / Н.Е. Тимков. – Л., 1963. – с.
1224868
  Мроз Е. Самуил Иванович Гальберг 1787-1839 / Е. Мроз. – Москва-Ленинград, 1948. – 28с.
1224869
  Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг / Ю.С. Крючков. – М., 1984. – 104с.
1224870
  Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг / Ю.С. Крючков. – М., 1988. – 92с.
1224871
  Сарнов Б.М. Самуил Маршак / Б.М. Сарнов. – М. : Художественная литература, 1968. – 191 с.
1224872
  Ливанова М. Самуил Маршак: внутри радуги // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268
1224873
  Ружичин Р. Самуил Миславский и его проповеднические произведения, 1899. – 186с.
1224874
  Вольман Б.Л. Самуил Моисеевич Майкапар : очерк жизни и творчества / Б.Л. Вольман. – Ленинград : Советский композитор, 1963. – 72 с.
1224875
  Мещеряков Б.М. Самуил Цвиллинг / Б.М. Мещеряков. – Челябинск, 1967. – 196с.
1224876
  Дульнева К.П. Самуил Яковлевич Маршак. Библиография критической литературы на русском языке за 1923-1967 годы / К.П. Дульнева, Г.М. Рудяков. – М., 1970. – 60с.
1224877
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
кн. 2. – 1959. – 422с.
1224878
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София, 1965. – 478с.
1224879
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
2. – 1965. – 408с.
1224880
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
3. – 1965. – 416с.
1224881
  Шевченко В.О. Самуїл Бейкер - мисливець та мандрівник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 43-45 : фото
1224882
  Гудивок П.М. Самуїл Давидович Берман : (до 75-річчя з дня народження) / П.М. Гудивок, В.С. Дроботенко // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – С. 4-11. – (Серія: Математика ; Вип. 2). – ISSN 0869-0782
1224883
   Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ упоряд. С.Д. Івасишен ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 152 с., [ 4 ] л. іл. – ISBN 978-966-568-980-5
1224884
  Заславський І.Я. Самуїл Маршак / І.Я. Заславський. – Київ : Дніпро, 1966. – 128 с.
1224885
  Дяченко М. Самум : роман, повість, оповідання / Марина та Сергій Дяченки ; [переклад з рос. О. Негребецького]. – Харків : Фоліо, 2011. – 314, [3] с. – В кн. також : Одержима ; Електрик ; Хрущ. – (Єврокон-2005 : кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5776-1
1224886
  Спеваковский А.Б. Самураи - военное сословие Японии / А.Б. Спеваковский. – Москва : Наука, 1981. – 169 с.
1224887
  Курэ М. Самураи. Иллюстрированная история = Samurai an illustrated history / Мицуо Курэ; [ пер. с англ. У. Сапциной ; науч. ред. А. Куланов ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. : илл. – ISBN 978-5-17-037189-1
1224888
  Малярова Є.В. Самураї і ніндзя: протистояння або взаємозв"язок (історіографічний аспект) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 116-121. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1224889
  Георгиев Ю. Самурай, опрокинувший сегунат // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 8-11
1224890
  Латышев А.И. Самурайское солнце над Ираком // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1224891
  Молодин В.И. Самусьская культура в Верхнем Приобье / В.И. Молодин, И.Г. Глушков; Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1989. – 167 с.
1224892
  Раффи Самуэл : исторический роман / Раффи. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 448 с.
1224893
  Пантюхин Д.А. Самуэль Фейхоо как исследователь кубинского фольклора // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 123-133. – ISSN 0869-5415
1224894
  Тивадзе Г.К. Самцхе-Саатабаго (Южная Грузия) под игом турецких захватчиков и роль России в деле его освобождения : Автореф... докт. ист.наук: / Тивадзе Г. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1952. – 37 с.
1224895
  Гиоргадзе П.А. Самцхийская деревня 1870-1905 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гиоргадзе П.А.; Ан ГССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
1224896
  Мурти Ананта Самчкара : повесть / Мурти Ананта. – Москва : Радуга, 1986. – 119 с.
1224897
  Чубинашвили Н. Самшвилдский Сион (его место в развитии грузинской архитектуры VIII-IX вв) / Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1969. – 61с.
1224898
  Машбаш И. Самшитовая трубка : стихи / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1966. – 89 с.
1224899
  Ряполова М. Самые-самые вузы страны. Топ-5 университетов. Первым высшим учебным заведением была Киево-Могилянская академия, но самым старым считается Львовский университет // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Самый крупный вуз - КПИ выпустил сотни тысяч инженеров.
1224900
   Самые-самые вузы. Рейтинг вузов "Компас" // Сегодня. – Киев, 2013. – 14 мая (№ 100). – С. 10


  Лучшии - КПИ, КНУ имени Тараса Шевченка и КНЭУ имени Гетьмана.
1224901
   Самые-самые достопримечательности мира : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1224902
   Самые активные турфирмы по южноафриканскому направлению. Экстремальная экзотика : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 16 : Фото
1224903
   Самые богатые люди Украины // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 20 : 50 самых богатых украинцев. – С. 17-61


  Добробут найбагатших людей України
1224904
   Самые большие военные преступления нашего времени. – М., 1966. – 40с.
1224905
  Рубакин Н.А. Самые дикие люди на Земле : Рассказ о холодном юге / Н.А. Рубакин. – Петроград : Книгоизд-во Совета рабочих и красноарм. депутатов, 1919. – 136 с. : Ил.
1224906
  Зеленский Святослав Самые добрые зоопарки. Детки вне клетки: 12 лучших зоопарков мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 50-56 : фото
1224907
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 200с.
1224908
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1975. – 239с.
1224909
  Константин Т. Самые долгие сумерки. / Т. Константин. – Бухарест, 1976. – 48с.
1224910
   Самые дорогие города мира // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 62-63 : фото
1224911
   Самые древние в мире камни, ген хулиганства и новые обитатели подводных глубин : Сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-29 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1224912
  Пестушко Валерий Самые загадочные объекты космоса : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
1224913
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0477-0
т.1 : А - М. – 1999. – 576с.
1224914
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0478-9
т.2 : Н - Я. – 1999. – 528с.
1224915
  Пятницкий Н.П. Самые интересные вещества жизни (ферменты) / Н.П. Пятницкий. – Краснодар, 1954. – 88с.
1224916
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : роман и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1968. – 175 с.
1224917
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : повести / Юрий Рытхэу ;. – Одесса : Маяк, 1985. – 262 с.
1224918
   Самые красивые острова : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 11 : Фото
1224919
   Самые красивые цветы. – Кишинев, 1990. – 451с.
1224920
   Самые лучшие сказки мира : [для дошк. возраста : родители читают детям ]. – Москва : Оникс, 2006. – 131, [5] с. : цв. ил. – В кн. сказки Шарля Перро, Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена в пересказах. – (Сказка за сказкой). – ISBN 5-488-00254-5
1224921
  Вэй Вэй Самые любимые / Вэй Вэй. – Москва, 1957. – 131с.
1224922
   Самые любимые. – Москва, 1957. – 303 с.
1224923
  Комановский Б.Л. Самые молодые литературы / Б.Л. Комановский. – М., 1973. – 144с.
1224924
   Самые мощные волны в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
1224925
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – Сухуми, 1968. – 156с.
1224926
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – 3-е изд., испр. и доп. – Сухуми, 1979. – 94с.
1224927
  Беликов С. Самые необходимые расспросы и разговоры в немецкой стране : с приложением сведений: 1) о немецко-технических словах и выражениях; 2) о немецких деньгах; 3) для чтения немецких топографических карт / сост. для русских офицеров С. Беликов,. – 2-е изд., испр. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. – 40 с. – Изд. 1-еобъявлено по Военному ведомствуциркуляром Главного Штаба от 9 апреля 1893 года за № 82
1224928
  Маркова О.И. Самые обыкновенные / О.И. Маркова. – Пермь, 1961. – 27с.
1224929
  Старикович С.Ф. Самые обычные животные ( про собак, ворон и божьих коровок) / С.Ф. Старикович. – Москва : Наука, 1988. – 271 с. – (Научно - художественная литература : Библиотека журнала "Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007787-9
1224930
   Самые опасные страны для туристов в 2007 году // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 18 : фото
1224931
  Уолтерс Пэт Самые отчаянные. С риском для жизни / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 70-79 : фото
1224932
  Полевой Б.Н. Самые памятные / Б.Н. Полевой. – Москва, 1980. – 412с.
1224933
   Самые первые. – М., 1967. – 174с.
1224934
  Шонин Г.С. Самые первые / Г.С. Шонин. – М, 1979. – 126с.
1224935
  Мацкевич О.В. Самые светлые ночи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 256с.
1224936
  Воскобойников В. Самые сильные во дворе / В. Воскобойников. – Ленинград, 1968. – 216с.
1224937
  Ильин В.Л. Самые странные существа : Рассказы и повести / В.Л. Ильин. – М., 1994. – 196с.
1224938
  Мудрик А.В. Самые турдные годы / А.В. Мудрик. – М., 1990. – 62с.
1224939
  Ставиченко А. Самые успешные мюзиклы всех времен и народов // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 12. – С.48-61. – ISSN 1684-4912
1224940
  Строганов Александр Самые щедрые дары Туниса - здоровье и красота : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-73 : Фото
1224941
   Самые экстремальные экскурсии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 56-61 : фото
1224942
  Лазарев А. Самый аполитичный // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 22-25


  Храмы Японии.
1224943
  Тарасенкова Н.Н. Самый близкий враг / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1987. – 304с.
1224944
  Метелкин Николай Самый большой Будда в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 3
1224945
  Павликова М. Самый большой в мире карлик. (Какой видят современную Россию зарубежные СМИ) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 13-20. – ISSN 1998-1813
1224946
  Лямцев В.Н. Самый большой дефицит: Качество работы и нравственность. / В.Н. Лямцев. – Киев, 1990. – 46с.
1224947
  Банников Константин Самый быстрый человек на Земле : спорт / спидскиинг / Банников Константин, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 58-65 : Фото
1224948
   Самый восточный экспресс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 42-47 : фото
1224949
  Метелкин Николай Самый высокий мост в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 4-5
1224950
  Савицкий А. Самый высокий этаж : повести / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 623 с.
1224951
  Тоболкин З.К. Самый главный народ / З.К. Тоболкин. – Свердловск, 1977. – 200с.
1224952
   Самый глубоководный пляж в мире. Палау : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 99 : Фото
1224953
  Зейтунцян П. Самый грустный человек : повесть и роман / П. Зейтунцян; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 254 с.
1224954
  Злобин А.П. Самый далекий берег / А.П. Злобин. – М., 1965. – 342с.
1224955
  Зайчук В.И. Самый демократический в мире / В.И. Зайчук. – К, 1981. – 88с.
1224956
   Самый длинный в мире подвесной мост : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 16 : Фото
1224957
  Жуков Борис Самый добрый змей : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 74-81
1224958
  Якушкин Т.Ф. Самый долгий путь. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1963. – 254с.
1224959
   Самый дорогой друг. – Л., 1980. – 190с.
1224960
  Метелкин Николай Самый древний кролик : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
1224961
  Ряполова М. Самый древний: наследие иезуитов и габсбургов [Львовский национальный университет им. И. Франко] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23
1224962
  Байханов С. Самый жаркий сезон / С. Байханов. – Алма-Ата, 1990. – 224с.
1224963
  Феоктистова Наталья Самый заботливый грызун. Серый, хищный, влюбленный // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 52 : фото
1224964
  Сахаров Н.А. Самый знаменитый книговед (к 90-летию Е.Л. Немировского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 0869-608Х
1224965
  Бобров В.М. Самый интересный матч / В.М. Бобров. – М, 1963. – 216с.
1224966
   Самый исторический пляж в мире. Пальма-де-Майорка (Испания) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 100 : Фото
1224967
  Курылева С.Л. Самый короткий день / С.Л. Курылева. – Минск, 1987. – 221с.
1224968
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1970. – 470с.
1224969
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1980. – 604с.
1224970
  Лисняк Самый короткий путь / Лисняк, Г. – М., 1989. – 252с.
1224971
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1990. – 319с.
1224972
  Ряполова М. Самый красивый : Дом митрополитов [Черновицкий национальный университет] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23


  Черновицкий нац.ун-т. Комплекс строился как резиденция митрополитов православных Буковины и Далмации.
1224973
  Заплатин М.А. Самый красивый Урал / М.А. Заплатин, Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1983. – 173с.
1224974
  Костыгова Т.М. Самый лучший отдых / Т.М. Костыгова. – Л., 1987. – 61с.
1224975
  Сахарнов С.В. Самый лучший пароход. / С.В. Сахарнов. – Москва, 1980. – 16с.
1224976
  Мечетная Наталия Самый лучший президент // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 37 (376). – С. 36-37
1224977
   Самый массовый, самый строгий. – М., 1967. – 72с.
1224978
  Шаповалов В.М. Самый невезучий день / В.М. Шаповалов. – Белгород, 1991. – 16с.
1224979
   Самый необходимый человек на земле. – М., 1976. – 256с.
1224980
   Самый необходимый человек на земле. – М, 1976. – 256с.
1224981
  Павленок Б. Самый необходимый человек. / Б. Павленок. – Минск, 1963. – 252с.
1224982
  Лазарев А. Самый неудачливый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 7-9


  Храм Сайдайдзи в г. Наре (Япония).
1224983
  Куклачев Ю.Д. Самый обычный сундучок / Ю.Д. Куклачев, Н.И. Владимирова. – М, 1988. – 63с.
1224984
  Финкель Майкл Самый опасный город. Вулкан по соседству / Финкель Майкл, Питер Картсен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 134-149 : фото
1224985
  Матвиенко Марина Самый отвязный карнавал. Неистребимая легкость бытия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 38-46 : фото
1224986
   Самый памятный день войны. – М, 1970. – 415с.
1224987
  Лазарев А. Самый первый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-15


  Найдавніші храми Японії.
1224988
  Ряполова М. Самый первый: Альма-Матер 14 гетманов Украины // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Киевская братская школа была основана в 1615 г., в 1632-м объединилась со школой Киево-Печерской лавры в Киево-Братскую коллегию, а в 1658-м получила университетский статус.
1224989
  Сидельников И.И. Самый передовой общественный строй / И.И. Сидельников. – М, 1959. – 104с.
1224990
  Соколов А.П., Кремер Я.И. Самый полный общедоступный Словотолкователь и объяснитель 150000 иностранных слов, вошедших в русский язык : с подробным, всесторонним исследованием о значении и понятии каждого слова : Свод образоват. сведений по всем отраслям знаний, науки и искусства, излож. в алф. порядке : Энциклопедия наук ... : полнейший из всех изданных словарей / сост. филологами Соколовым и Кремером, вновь обраб. и доп. по новейш. источникам С.Н. Алексеев. – 4-е изд., испр., доп. и вновь обраб. – Москва : Ар. типо-лит. Яковлевой А.П. Поплавский, 1898. – [2], IV, 730 с.


  Сост.: Кремер, Яков Иванович; Алексеев, Сергей Николаевич
1224991
   Самый претенциозный пляж в мире. Пляжи в мегаполисах Европы : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 98 : Фото
1224992
  Бестужева-Лада Самый российский император // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-21


  Биография российского императора Александра III.
1224993
  Фокина О.А. Самый светлый дом / О.А. Фокина. – М., 1971. – 128с.
1224994
  Дунаев В.П. Самый Северный : (Географический очерк о заполярном городе Норильске) / В.П. Дунаев. – Москва, 1960. – 72с.
1224995
   Самый северный заповедный остров Врангеля. – Москва, 1986. – 256с
1224996
   Самый семейный пляж в мире. Хайфа : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 101 : Фото
1224997
   Самый сильный. – М, 1961. – 288с.
1224998
  Кривель А.М. Самый синий Хангай: О МНР / А.М. Кривель. – М., 1987. – 190с.
1224999
  Воробьев-Обухов Алексей Самый стойкий из "Самураев" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 142-144 : Фото
1225000
  Лепин И.З. Самый счастливый год / И.З. Лепин. – Пермь, 1985. – 272с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,