Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1219001
  Новак К. "... Птаха полетіла..." : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1219002
  Полякова Л.В. "Псковитянка" и "Вера Шелога" Н.А. Римского-Корсакова / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
1219003
  Коршунов Е.А. "Псы войны"... / Е.А. Коршунов. – М., 1979. – 108с.
1219004
  Мацо О. "Птах ненасненних сновидінь" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 21-24. – ISSN 08-68-4790-1


  "Побачення", "Несе Галя воду", "Сьогодні сонце забуло", "Зозуля", "Ніч розквітає снами", "Так буває - приходить літо", "Єва тримає яблуко", "Ніч несповна місяця", "Тільки не кажи нічого зозулям", "Снилося таке що мені й не снилося".
1219005
  Штейнбук Ф. "Птахи і звірі" "Сніжної країни" Ясунарі Кавабати : Матеріали до вивчення повісті "Тисяча журавлів" (фото) // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (384). – С. 42-51
1219006
  Демидюк Л. "Пташка моєї відсутності" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 85-91. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
1219007
  Подвойский Д.Г. "Публичная социология" в прошлом и настоящем : уточнение координат // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.13-23. – ISSN 0132-1625
1219008
  Кома М. Психо-физиология летчика / М. Кома, Г. Арденсен. – М., 1925. – 163с.
1219009
  Бандурка О.М. Психо-фізіологічні проблеми наркотизації населення / Бандурка О.М., Віденєєв І.О., Калиновський В.Б.; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2005. – 130с.
1219010
  Грабська І.А. Психосоматична проблема в ракурсі аналізу символічної функції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Стаття присвячена психосоматичним проблемам та психоаналітичним підходам до вирішення цих проблем. Невротичні та психосоматичні симптоми розглядаються як різні розлади в символічній репрезентації. Аналізуються проблеми, пов"язані з лікуванням ...
1219011
  Романова И.В. Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 54-57. – ISSN 2413-8843
1219012
  Сафронова М.В. Психосоциальное самочувствие преподавателей высшей школы в условиях модернизации образовательного процесса // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 108-114. – ISSN 1811-0916
1219013
   Психосоциальные аспекты феномена агрессии / Бацылева, , , И.В. Пузь // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 166-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Данная работа посвящена теоретическому анализу феномена агрессии. В статье представлены ведущие подходы, раскрывающие сущность агрессии и агрессивного поведения. Также рассматриваются основные формы и типы агрессии.
1219014
  Юдін М.А. Психосоціальна адаптація косметологічних пацієнтів із заниженою самооцінкою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 114-116. – ISSN 1681-276Х


  "... У дослідженні проводилося вивчення особливостей психофункціонального функціонування пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самовідношенням та зниженою самооцінкою. Дослідження проводилося на базі медичного центру “СА-КЛІНІК” протягом ...
1219015
  Ісаков Р.І. Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різної генези: особливості діагностики, вираженості і структури // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 82-92 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1219016
  Суший О.В. Психосоціальна культура національно-державних утворень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 145-162
1219017
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посібник / [Гусак Н. та ін. ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр психіч. здоров"я та психосоц. супроводу, Школа соц. роботи ім. В. Полтавця, Каф. психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 9-16, 80-87. – ISBN 978-966-2410-88-4
1219018
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посібник з проведення тренінгу / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 174 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2410-96-9
1219019
  Сила Т.І. Психосоціальна підтримка учасників бойових дій і членів їх родин: ресурси громади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 304-312. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1219020
  Газзанті Пульєзе ді Котроне Антоніо Психосоціальна підтримка: новий виклик для гуманітарної діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 314-317. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Надзвичайний і Повноважний Посол Суверенного військового ордену госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти про відносини Суверенного Малтійського Ордену й України.
1219021
  Буряк В. Психосоціальні домінанти української етнічної свідомості у контексті художнього менталітету нації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-75


  У статті Буряка В.Д. порушується проблема формування своєрідних образних етнокодів свідомості, які є базовими системами народного художнього мислення.
1219022
  Басенко О.М. Психосоціальні передумови розвитку життєстійкості у підлітків в умовах воєнного конфлікту // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 27-48. – ISSN 2520-6265
1219023
  Моїсеєва І. Психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті визначенні кризові аспекти соціального становлення у підлітковому віці, розкрито провідне значення референтної групи для підростаючого покоління, обґрунтовано психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків. The article ...
1219024
  Сидоренко А.Ю. Психосоціальні предиктори якості життя підлітків із уродженими вадами серця // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 9-12. – ISSN 1681-276Х


  "...Літературні дані щодо показників якості життя молодих пацієнтів з уродженими вадами серця (УВС) є досить суперечливими, тому метою дослідження було вивчення психосоціальних предикторів низької якості їх життя. У психодіагностичному дослідженні ...
1219025
  Шамне А. Психосоціальні характеристики отроцтва як підсумок роботи фокус-груп // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-2131
1219026
  Сидоренко О.О. Психосоціальні чинники в генезі розладів психоемоційної сфери у державних службовців // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 109-112 : табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
1219027
   Психотерапевтическая клиника : хрестоматия. – Тернополь : ТГМУ ; Укрмедкнига
Т. 2 : Частная психотерапия / [Клинков В.Н., Коробов А.А., Самохвалов В.П. и др.] ; под ред. д-ра мед. наук, проф. О.С. Чабана (Украина), д-ра мед. наук, проф. В.П. Самохвалова (Чешская Республика). – 2015. – 448, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Авт. т. указ. на с. 3-4. – Библиогр.: с. 446-448
1219028
  Тимашев М Психотерапевтическая характеристика воли осужденных : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Тимашев М В.; Рязан.ГУ. – Рязань, 1976. – 24л.
1219029
   Психотерапевтическая энциклопедия. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 752с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-393-3
1219030
  Maliutina Natalia Психотерапевтический дискурс в современной русской драме // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 1 (46). – P. 349-366. – ISSN 1640-7806
1219031
   Психотерапевтический и духовный феномен Кашпировского А.М.. – Москва, 1992. – 307с.
1219032
  Кондратюк Н.С. Психотерапевтическое высказывание : парадигмальные особенности / Кондратюк Н.С. ; Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Винниченко Н.Д., 2012. – 178, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 159-173. – ISBN 978-966-1569-19-4
1219033
  Орлов Психотерапевтическое завещание К. Роджерса / Орлов, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 117-121. – ISSN 0042-8841


  Представлен комментарий "случая Джен", рассматриваются нюансы характеристик клиентоцентрированной психотерапевтической работы, основное внимание уделяется психотерапевтической позиции К. Роджерса, преисполненной безусловного самовыражения. Автор ...
1219034
  Вірна Ж.П. Психотерапевтична взаємодія в діаді "лікар - хворий" у практиці неврозології / Ж.П. Вірна, О.В. Прус // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 130-138. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1219035
  Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: базові положення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 170-185. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1219036
  Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: теоретичне обгрунтування та особливості реалізації // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 84-94. – ISSN 2414-0023
1219037
  Білоус В.Б. Психотерапевтичний ефект драми Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Автор статті досліджує драми В. Винниченка з погляду їхнього психотерапевтичного впливу на реципієнта. The author of this article investigates V. Vynnychenko"s dramas from the point of view their psychotherapeutic influence on the recipient.
1219038
  Ликова В. Психотерапевтичний підхід як один із шляхів підвищеня якості освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.20-29. – Бібліогр.:12 пунктів
1219039
  Матяш М.М. Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів в учасників сучасних бойових дій / М.М. Матяш, Л.І. Худенко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 58-64. – ISSN 2224-0713
1219040
  Карвасарский Б.Д. Психотерапия / Б.Д. Карвасарский. – Москва, 1985. – 304с.
1219041
  Бурлачук Л.Ф. Психотерапия : Психологические модели: Учебник для вузов / Под ред. Л.Ф.Бурлачука. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 472 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-314-00003-2
1219042
  Бурлачук Л.Ф. Психотерапия : психологические модели : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е. Жидко ; под общ. ред. Л.Ф. Бурлачука. – 3-е изд., доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 488, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 479 и в конце разд. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-01053-4


  Представлена палитра современного психотерапевтического знания, но при этом обозначена и авторская концепция психотерапии, приглашающая читателя к диалогу, конечная цель которого - создание отечественной психотерапевтической культуры
1219043
  Ахмедов Т.И. Психотерапия в особых состояниях сознания : (история, теория, практика) / Т.И. Ахмедов, М.Е. Жидко. – Москва ; Харьков : Фолио, 2001. – 765, [2] с. – Библиогр.: с. 748-764. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-007408-5
1219044
  Рахманов В.М. Психотерапия в сурдологии / В.М. Рахманов. – К, 1988. – 168с.
1219045
  Каган В.Е. Психотерапия для всех и для каждого / Виктор Каган. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 384 с. – (Психология общения). – ISBN 5-04-001628-X
1219046
  Гиндак Е. Психотерапия каждому / Екатерина Гиндак. – Миргород : Миргород. – ISBN 978-966-2060-20-1
Кн. 5 : Мышечная система и мозг. Аутогенная тренировка. – 2009. – 60 с.
1219047
  Румянцева И.М. Психотерапия на стыке наук: интегративный лингво-психологоческий тренинг в обучении иноязычной речи // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 220-229


  Этот тренинг включает в себя систему психологических упражнений для снятия состояний психического напряжения, преодоления психологических барьеров, стимулирования когнитивных процессов и овладения всеми средствами общения, что в конечном итоге ...
1219048
  Жукова Е.А. Психотерапия при некоторых клинических формах тиреотоксикоза : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.03 / Жукова Е. А.; Укр. ин-т усовершен. врачей. – Х., 1972. – 22л.
1219049
  Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. Кратохвил. – Москва, 1991. – 335с.
1219050
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – 2-е изд., исп. и доп. – Киев, 1966. – 403с.
1219051
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – 3-е изд. – К., 1977. – 480с.
1219052
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Киев : Здоров"я, 1982. – 376 с.
1219053
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – К., 1983. – 375с.
1219054
  Слободяник А.П. Психотерапия. Внушение. Гипноз / А.П. Слободяник. – 3-е изд. – Київ : Здоров"я, 1977. – 479с.
1219055
  Гришков О.В. Психотерапія - ділові відносини клієнтів та психотерапевта // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 171-173
1219056
  Каліна Н.Ф. Психотерапія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Ф. Каліна. – Київ : Академвидав, 2010. – 284, [4] с. – Бібліогр.: с. 279-284. – ISBN 978-966-8226-89-2


  Багатьом доводилося переживати психологічні проблеми, спричинені комплексами дитинства, непорозуміннями з іншими людьми, життєвими негараздами, надзусиллями в самореалізації, фобіями. Та не кожному під силу «вилікувати душу» людини. Для лікування ...
1219057
  Маркова М.В. Психотерапія та психологічне консультування в програмах реабілітації залежних від психоактивних речовин / М.В. Маркова, М.В. Савіна, М.О. Антонович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 65-72. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2312-5675
1219058
  Балашова С.П. Психотерапія як провідний метод психологічної допомоги військовослужбовцям схильних до суїцидальної поведінки / С.П. Балашова, В.М. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-27. – Бібліогр.: С. 27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується система психологічної роботи з військовослужбовцями строкової служби, які схильні до суїциду та розглянуті заходи щодо психокорекції суїцидальних проявів у військовослужбовців строкової служби. The article deals with the system ...
1219059
  Костюченко Е.В. Психотехники сенсорно-перцептивной активизации // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 56-64. – ISBN 978-966-189-358-9
1219060
   Психотехническая методика в применении к школам ФЗС и ФЗУ. – Л., 1934. – 286с.
1219061
  Аникина В.Г. Психотехническая модель рефлексии: теоретические основания и описание // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 50-56. – ISSN 0205-9592
1219062
  Капранов С.В. Психотехніка та містичний досвід у сінто: до питання про типологію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-115. – ISSN 1608-0599
1219063
  Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент / И. Кузьмин. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 192с. – (Биб-ка технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-001-2
1219064
  Кибак И.А. Психотехнология перламентского лоббирования // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 339-347. – ISSN 1727-1584
1219065
  Зеленін В.В. Психотехнології інформаційної війни // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-139. – ISBN 978-966-2439-41-0
1219066
  Фролов П.Д. Психотехнології супроводу модернізаційних процесів в освіті та суспільстві // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 251-262
1219067
  Литвин А.В. Психотехнології як складові ПР-технологій / А.В. Литвин, Я.І. Литвин // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.209-215. – ISBN 978-966-8063-85-7
1219068
  Гічан І.С. Психотехнологія ділового спілкування : Конспект лекцій / І.С. Гічан, Д.В. Назаренко; НАУ; Кафедра психол. та педагог. проф. освіти. – Київ, 2003. – 78с.
1219069
  Пуніна О. Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 25-42. – ISSN 2308-1902
1219070
  Соловій Х. Психотип німфетки у творчості Віктора Петрова та Володимира Набокова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 70-76. – ISSN 0236-1477
1219071
  Козлов А. Психотипи віків у драмі І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 8-9
1219072
  Козлов А. Психотипи дійових осіб п"єси І. Карпенко-Карого "Гандзя" // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 72-77. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1219073
  Гоян О.Я. Психотипізація аудиторії комерційного радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 55-59


  У статті розглядається специфіка цільової аудиторії комерційної радіостанції, теорія вибору мовця та практика поділу аудиторії, залежно від прослуховування музики, на певні психотипи слухачів. In the article it is considered the special features of ...
1219074
  Удовенко Ю.М. Психотравма як наслідок ситуації насильства щодо дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему психотравмуючого впливу насильства на дитину. Визначено детермінанти виникнення різного рівня психотравм у дітей в ситуації насильства, а саме: характер сприйняття й оцінка події самою дитиною; її вік. Теоретично доведено, що процес ...
1219075
  Лозінська Н. Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 65-73. – ISSN 2617-6858
1219076
  Цзен Н.В. Психотренинг : Игры и упражнения / Цзен Н.В. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 272 с.
1219077
  Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса = How to Stubbornly refuse to make yourself miserable about anything - yes, anything! / Альберт Эллис ; [ перевела с англ. Л. Царук ]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 224 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-314-00048-2
1219078
   Психотренинг по методу Хосе Сильвы / Пауэлл, , Таг, , Пауэлл, , Джудит. – С.-Пб., 1996. – 192с.
1219079
  Пауэлл Т. Психотренинг по методу Хосе Сильвы / Т. Пауэлл, Дж. Пауэлл. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 192с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-079-9
1219080
  Большаков В.Ю. Психотренинг, социодинамика, упражниния, игры. : Социодинамика. Упражнения. Игры / В.Ю. Большаков. – Санкт-Петербург : Социально-психологический центр, 1996. – 384с. – (Библиотека практической психолгии). – ISBN 5-89121-003-7
1219081
  Щербіна І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 226-236. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1219082
  Лефтеров В.О. Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-88. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1219083
  Гнитецка Иоланта Психотропная терапия как эффективный метод облегчения симптомов дисгармонических осложнений развития ребенка / Гнитецка Иоланта, Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 44-48 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1219084
  Райский В.А. Психотропные средства в клинике внутренних болезней / В.А. Райский. – М, 1988. – 256с.
1219085
  Вальдман А.В. Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикоманий. / А.В. Вальдман. – Москва, 1988. – 288с.
1219086
   Психофармакология эмоционального стресса и зоосоциального взаимодействия / Вальдманс А.В. – Ленинград, 1975. – 151с.
1219087
  Коростій В.І. Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу / В.І. Коростій, В.Т. Поліщук, В.І. Заворотний // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – C. 59-71. – ISSN 2224-0713
1219088
  Гусев Е.К. Психофизика / Е.К. Гусев, В.В. Никандров. – Л, 1987. – 83с.
1219089
   Психофизика дискретных и непрерывных задач. – Москва, 1985. – 286 с.
1219090
   Психофизика сенсорных и сенсомоторных процессов. – М., 1984. – 213с.
1219091
   Психофизика сенсорных систем. – Москва, 1979. – 199с.
1219092
  Воробейчик Я.Н. Психофизиологичекие основы НОТ / Я.Н. Воробейчик, Б.С. Куклов. – Одесса, 1970. – 80с.
1219093
  Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний / Н.Н. Данилова. – М, 1992. – 190с.
1219094
  Орлов В.В. Психофизиологическая проблема / В.В. Орлов. – Пермь, 1966. – 438с.
1219095
  Черноризов А.М. Психофизиологическая школа Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 4-21. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1219096
  Мищук Д. Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа в современном классическом волейболе // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 63-66. – ISSN 1992-7886
1219097
  Аладжалова Н.А. Психофизиологические аспекты сверхмедленной ритмической активности головного мозга / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1979. – 216 с.
1219098
   Психофизиологические аспекты спортивной и учебной деятельности. – Л., 1987. – 138с.
1219099
   Психофизиологические вопросы становления профессионала. – М.
1. – 1974. – 199с.
1219100
   Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. – М., 1985. – 224с.
1219101
   Психофизиологические и эстетические основы научной организации труда. – М., 1967. – 371 с.
1219102
   Психофизиологические и эстетические основы НОТ. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1971. – 367с.
1219103
   Психофизиологические исследования деятельности человека-оператора и их техническое обеспечение. – Москва, 1979. – 92с.
1219104
  Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В.Д. Небылицын. – Москва : Наука, 1976. – 335 с.
1219105
   Психофизиологические исследования интеллектуальной саморегуляции и активности. – Москва, 1980. – 208с.
1219106
  Корсакова Н.К. Психофизиологические методы в нейропсихологии: новые модели перцептивных и мыслительных процессов : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 165-167. – ISSN 0042-8841
1219107
  Мышкин И.Ю. Психофизиологические методы изучения состояний / И.Ю. Мышкин. – Ярославль, 1988. – 67с.
1219108
  Леутин В.П. Психофизиологические механизмы адаптации и функциональная ассиметрия мозга / В.П. Леутин, Е.И. Николаева. – Новосибирск, 1988. – 189с.
1219109
  Ширяев Д.А. Психофизиологические механизмы вероятностного прогнозирования / Д.А. Ширяев. – Рига, 1986. – 141с.
1219110
  Маршинин Б.А. Психофизиологические механизмы произвольных мыслительных действий // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – с.49-58
1219111
  Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. / С.А. Косилов. – Москва, 1979. – 175с.
1219112
  Кливец П.Г. Психофизиологические основы организации труда. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
1219113
   Психофизиологические основы профессионального отбора. – К., 1973. – 174с.
1219114
  Кулак И.А. Психофизиологические принципы обучения. / И.А. Кулак. – Минск, 1981. – 287с.
1219115
  Алдерсонс А.А. Психофизиологические реакции энергообмена / А.А. Алдерсонс ; Латв. НИИ эксперим. и клинич. медицины. – Рига : Зинатие, 1989. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-134
1219116
  ДядичкинВ.П Психофизиологические резервы повышения работоспособности / ДядичкинВ.П. – Минск, 1990. – 119 с.
1219117
  Квартовкина Л.К. Психофизиологические факторы повышения производительности труда. / Л.К. Квартовкина, А.К. Орлов. – Волгоград, 1968. – 58с.
1219118
  Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд / Н.В. Макаренко. – К, 1991. – 215с.
1219119
  Крупнов А.Н. Психофизиологический анализ индивидуальных различий активности личности / А.Н. Крупнов. – Свердловск, 1983. – 71с.
1219120
   Психофизиологический эксперимент. – М., 1990. – 85с.
1219121
  Александров Ю.И. Психофизиологическое значение активности центральных и периферических нейронов в поведении / Ю.И. Александров ; отв. ред. В.Б. Швырков ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1989. – 206 с.
1219122
  Ионатамишвили Н.В. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Ионатамишвили Н.В.; Груз. гос. театр. ин-тут им. Руставели. Лен. ин-тут театра, музыки и кинематографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1219123
  Мерлин В.С. Психофизиологическое своеобразие условных реакций в структуре волевого акта. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мерлин В.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 22 с.
1219124
   Психофизиологическое состояние спортсменов с разным уровнем личностной и ситуативной тревожности в сложнокоординационных видах спорта / С.В. Федорчук, С.В. Тукаев, Е.Н. Лысенко, О.А. Шинкарук, В.И. Воронова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-32. – ISSN 1992-7894
1219125
  Данилова Н.Н. Психофизиология : Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект-пресс, 1998. – 373с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7567-0220-2
1219126
  Данилова Н.Н. Психофизиология : учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 372, [2] с : ил., табл. – Библиогр.: с. 357-369. – ISBN 5-7567-0220-2
1219127
   Психофизиология : учебник для студентов вузов обучающихся по направлению и спец. "Психология" и для последипломного образования / Б.Н. Безденежных, Т.Н. Греченко, И.А. Шевелев, В.С. Гурфинкель, Ю.С. и др. Левик; [Б.Н. Безденежных и др.] ; под ред. Ю.И. Александрова ; Ин-т психологии РАН. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 491 с. – Авт. указаны на 13-й с. - Предм. указ.: с 483-491. – Библиогр.: с. 450-482. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-272-00391-8


  Содержание: Психофизиология сенсорных процессов ; Психофизиология эмоций, сознания и бессознательного ; Системная психофизиология ; Психофизиология научения ; Сравнительная и клиническая психофизиология.
1219128
   Психофизиология : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Психология" и для последипломного образования. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00391-8
1219129
  Данилова Н.Н. Психофизиология : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Н.Н.Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 368с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0358-6
1219130
   Психофизиология : учебник для студентов высших учеб. заведений. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-732-6
1219131
   Психофизиология : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению "Психология" и спец. "Психология", "Клиническая психология". – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 464 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник для вузов"). – ISBN 5-94723-732-6
1219132
  Бахманн Талис Психофизиология зрительной маскировки = Psychophysiology of visual masking : (к вопр. о микроструктуре сознания) / Бахманн Талис ; Тарт. гос. ун-т, Каф. психологии. – Тарту : ТГУ, 1989. – 399 с. : граф. – Библиогр.: с. 343-389
1219133
   Психофизиология оператора в системах человек-машина. – К., 1980. – 342с.
1219134
  Шостак В.И. Психофизиология поведения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 221-225. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1219135
   Психофизиология спортивных и трудовых способностей человека. – Л., 1974. – 192с.
1219136
  Суворова В.В. Психофизиология стресса. / В.В. Суворова. – Москва, 1975. – 208с.
1219137
   Психофизиология труда. – Л.
1. – 1925. – 232с.
1219138
   Психофизиология труда. – М.-Л.
2. – 1927. – 196с.
1219139
  Ткачук В.Г. Психофизиология труда : Конспект лекций / В.Г. Ткачук, В.Е. Хапко. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-79-8
1219140
   Психофизиология труда и психотехника. – М., 1929. – 250с.
1219141
  Егоров А.С. Психофизиология умственного труда / А.С. Егоров, В.П. Загрядский. – Л, 1973. – 131с.
1219142
  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (деятельность и состояния). / Е.П. Ильин. – М., 1980. – 200с.
1219143
  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: (Факторы, влияющие на эффективность спорт. деятельности). / Е.П. Ильин. – М., 1983. – 223с.
1219144
  Измайлов А Ч. Психофизиология цветового зрения / А Ч. Измайлов, . – М., 1989. – 205с.
1219145
  Кроль В.М. Психофизиология человека : Учеб.пособие для студ. непсихологических высш. учеб. заведений / В.М. Кроль. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-012-7
1219146
  Гаврилец И.Г. Психофизиология человека в экстремальных ситуациях : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / И.Г. Гаврилец. – Киев : ВІПОЛ, 2006. – 188с. – ISBN 966-646-084-X
1219147
  Соколов Е.Н. Психофизиология: лекции / Е.Н. Соколов. – Москва, 1981. – 236с.
1219148
   Психофизические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 262 с.
1219149
   Психофизические исследования восприятия и памяти. – Москва, 1981. – 215 с.
1219150
  Зараковский Г.М. Психофизический анализ трудовой деятельности / Г.М. Зараковский. – М, 1966. – 114с.
1219151
  Лупандин В.И. Психофизическое шкалирование / В.И. Лупандин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 238, [2] с. – ISBN 5-7525-0044-3
1219152
  Богуцька Т.О. Психофізиологічна готовність дошкільників до навчання в школі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Богуцька Т. О.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1219153
   Психофізиологічна характеристика стану спортсменів-гандболістів з різним рівнем мотивації до спортивного результату / С.В. Федорчук, Д.Д. Іваскевич, О.В. Борисова, І.О. Когут, В.Л. Маринич // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-7894
1219154
  Сепетий Д.П. Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 81-93. – ISSN 2072-1692
1219155
  Ковтун Р.А. Психофізичний і соціальний розвиток осіб із синдромом Дауна // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 123-131
1219156
  Сепетий Д.П. Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 108-116
1219157
  Потапчук С.М. Психофізичний стан у загальній підготовці студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 106-107
1219158
  Богуцька Т.О. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі. : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Богуцька Т.О.; Кам"янець-Подільський держ. педаг. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 1998. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
1219159
  Мальцев О.В. Психофізіологічна ефективність відновлення працездатності у військовослужбовців-учасників бойових дій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Мальцев Олександр Васильович ; ДУ "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1219160
  Трофімов Ю.Л. Психофізіологічна оцінка діяльності операторів вводу даних в ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються особливості трудової діяльності операторів вводу даних, їх психічні стани в різні періоди робочої зміни. На підставі динаміки змін фізіологічних, психологічних і поведінкових показників виділено шість стадій працездатності операторів. ...
1219161
  Стеценко С.В. Психофізіологічне дослідження ефективності розумової діяльності людини = біологія / С.В. Стеценко, Г.М. Чайченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-27 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1219162
  Чайченко Г.М. Психофізіологічне дослідження ефективності розумової діяльності школярів і студентів / Г.М. Чайченко, Л.Г. Томіліна // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 97-100. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
1219163
  Дегтяренко Т. Психофізіологічне забезпечення адаптивності студентів до фізичних навантажень / Т. Дегтяренко, Р. Яготін, Є. Долгієр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 211-221. – ISSN 2312-5993
1219164
   Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. О.М. Кокуна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-644-116-7
1219165
   Психофізіологічний відбір кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій країн НАТО / А.В. Швець, І.С. Трінька, О.В. Голуб, О.В. Ричка, І.А. Лук"янчук // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 59-69
1219166
  Оберенко С.В. Психофізіологічний рейтинг як показник успішності навчання учнів математичного ліцею / С.В. Оберенко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 34)


  За допомогою розробленої на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка оригінальної комп"ютерної методики в учнів математичного ліцею визначено основні психофізіологічні показники, на підставі яких за ...
1219167
  Гріненко Ю. Психофізіологічний стан oрганізму студентів-першокурсників під час адаптації до навчального процесу у вищій школі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 44-53. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1219168
  Татарникова О.Ю. Психофізіологічні деформації особистості в контексті гіпертрофованого віросповідання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 145-148
1219169
  Мазурак А. Психофізіологічні засади монтажу як засобу художнього впливу в літературі й кіно // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 9-19. – ISSN 0236-1477


  Обгрунтовано психофізіологічні засади монтажу як виражального засобу в літературі і кіномистецтві. Їх функціональність продемонстрована на прикладі аналізу поезії Тараса Шевченка "І досі сниться: під горою..."
1219170
  Андрусь Л. Психофізіологічні й лінгвістичні властивості формування питальних речень у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 13-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 17; 11 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1219171
  Андрусь Л.А. Психофізіологічні й лінгвістичні особливості утворення питальних речень у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 6-11. – ISBN 966-581-481-8
1219172
  Мишко В.В. Психофізіологічні критерії прояву успішності при формуванні хореографічних навичок юними спортсменами : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Мишко Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1219173
  Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія / В.В. Клименко. – Київ : Слово, 2013. – 635, [2] с. – Бібліогр.: с. 3 та 628-631. – ISBN 978-966-194-146-4
1219174
  Новосельська Н. Психофізіологічні особливості військовослужбовців жінок-спецоператорів в умовах змінної праці та в різні фази меноциклу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-115. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про психофізіологічні особливості жінок-спецоператорів в умовах змінної праці та в різні фази меноциклу під час бойових чергувань. The article deals with the psychological peculiarities of servicewomen-special operators in the conditions of ...
1219175
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.13 - фізіол. людини і тварини / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 178л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.154-178
1219176
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.13 / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Біблогр.: 12 назв
1219177
   Психофізіологічні особливості навчального процесу у вищому навчальному закладі / В.М. Василюк, Н.І. Ярема, В.О. Капчак, Л.В. Василюк, І.П. Савченко, В.В. Василюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 122-127


  Дослідження проводилося упродовж 5 років зі студентами І курсів. Обстежено 124 студента різної статі. Використані сучасні методи дослідження, ресурси Інтернету. Встановлено, що психофізіологічні особливості навчання у вищому навчальному закладі ...
1219178
  Малахов М.А. Психофізіологічні особливості перебігу адаптаційного процессу військовослужбовців при виконанні дій за призначенням в умовах миротворчих місій / М.А. Малахов, О.В. Числіцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-93. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню психологічних особливостей адаптаційного процесу військовослужбовців, що виконують свої обов"язки у складі миротворчого контингенту. Article is devoted to the illumination of psychological features of adaptable process of ...
1219179
  Даниленко Г.М. Психофізіологічні особливості самовизначення підлітків, що опановують різні професії / Г.М. Даниленко, Т.В. Меркулов, І.В. Межибецька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 4-9 : табл.. фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1219180
  Федорчук С.В. Психофізіологічні показники ефективності операторської діяльності / С.В. Федорчук, В.И. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-78. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено точність і швидкість переробки зорової інформації та пошукової діяльності в операторів електростанцій у зв"язку з ефективністю операторської діяльності. Виявлено, що ефективність операторської роботи залежить від точності та швидкості ...
1219181
   Психофізіологічні показники розумової діяльності людини / С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, В.Б. Богданов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено фізіологічні та психофізіологічні характеристики в умовах значного психоемоційного навантаження. Виявлено, що статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри певною мірою відображають рівень нервово-психічного напруження та ...
1219182
  Куценко Т.В. Психофізіологічні показники та успішність навчання дітей молодшого шкільного віку з різним типом спектрограми серцевого ритму / Т.В. Куценко, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 13. – С. 73-77. – (Серія "Біологічні науки")
1219183
  Кальниш Валентин Володимирович Психофізіологічні системні механізми формування працездатності операторів : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.26 / Кальниш Валентин Володимирович; НАН Укрїни. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 32л.
1219184
  Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 385 л. – Додатки: л. 380-385. – Бібліогр.: л. 331-379
1219185
  Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 54 назви
1219186
   Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології = Психофозиологические и висцеральные функции в норме и патологии = Pathophysiologycal and visceral functions in norm and pathology : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 275, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос., англ. - Ст. укр., рос., англ. - Назва обкл. : V Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"
1219187
  Вітте М.К. Психофізіологічні та естетичні основи НОП / М.К. Вітте, І.М. Назимов. – Київ : Наукова думка, 1970. – 72 с.
1219188
  Запорожець О.П. Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Запорожець О.П.; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2005. – 177л. + Додатки: л.172-177. – Бібліогр.: л.147-172
1219189
  Запорожець Олена Петрівна Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Запорожець О.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1219190
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Дис. ... канд.біологічних наук: 03.00.13. / Юхименко Л.І.; Черкаськ. нац. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 152л. + Дод.: л.148-152. – Бібліогр.: л.124-147
1219191
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Юхименко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1219192
  Мазяр О.В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І.О. Сікорського // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 211-218. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772


  Проблема обдарованості на початку XX століття розглядалася у зв"язку з психологічними чинниками розвитку особистості. У цьому питанні І.О. Сікорський обгрунтовує важливість ролі спадковості, зокрема психічної.
1219193
  Кокун О.М. Психофізіологія : Навчальний посібник / О.М.Кокун; МОН Укр.; Відкритміжнар. ун-т розвитку людини Укр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 184с. – ISBN 966-364-254-8


  Розглянуто весь комплекс проблем психофізіології та її значення для суспільного розвитку, формування особистості як єдності біологічних та психологічних чинників.
1219194
  Кабашнюк В.О. Психофізіологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-194. – ISBN 966-418-007-6
1219195
   Психофізіологія : навчальний посібник / Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-328. – ISBN 978-966-2465-34-1
1219196
  Кабашнюк В.О. Психофізіологія : навч. посібник / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд., тем та в підрядк. прим. – ISBN 966-418-007-6
1219197
  Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти) : навч. посібник / Ю.П. Горго. – Київ, 1999. – 128 с. – ISBN 966-7312-55-0
1219198
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Навчальний посібник для студ вищих навч. закладів / М.С.Корольчук. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 400с. – ISBN 966-521-218-4
1219199
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.С. Корольчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 400 с. – ISBN 966-521-218-4
1219200
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук. – 3-тє вид. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-521-218-8
1219201
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 400 с. : іл., табл. – Авт. цієї кн. є лауреатом конкурсу "Кращий навч. посібник, підручник, монографія" Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-521-218-8
1219202
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – [2-е вид.]. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 400 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-337. – ISBN 978-966-521-218-8
1219203
  Філіппов Михайло Михайлович. Психофізіологія людини : Навчальний посібник / Михайло Михайлович. Філіппов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 136с. – ISBN 966-608-298-5
1219204
  Ахмедова Ю. Психофізіологія української дитини в реалістичній прозі кінця XIX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 149-153


  У статті досліджується мала проза класиків української реалістичної літератури Б. Грінченка, І. Франка, Т. Бордуляка, А. Тесленка з позицій психології та психоаналізу
1219205
  Нижегородцев Р.М. Психофонетика в русской поэзии и в сонетах Шекспира: трудности перевода // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 142-149
1219206
  Моргун В.Ф. Психохірургія наклепів / Володимир Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2005. – 282 с. – ISBN 966-8304-52-7
1219207
   Психрометрические таблицы. – 8-е изд. – Л., 1947. – 166с.
1219208
  Савич В.А. Психрометрические таблицы / В.А. Савич. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 252с.
1219209
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 234с.
1219210
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 236 с. : табл.
1219211
  Савич В.А. Психрометрические таблицы. / В.А. Савич. – Л., 1957. – 252с.
1219212
  Сомов Г.А. Психрофильность патогенных бактерий / Г.А. Сомов. – Новосибирск, 1991. – 201с.
1219213
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1946. – 60 с.
1219214
  Лавров В.А. Псков / В.А. Лавров, П. Максимов. – М., 1950. – 37с.
1219215
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1963. – 303 с.
1219216
   Псков : Справочник для туристов. – Ленинград, 1965. – 142с.
1219217
   Псков. – Ленинград, 1966. – 176с.
1219218
   Псков. – Ленинград, 1968. – 118 с.
1219219
  Манизер Г.М. Псков / Г.М. Манизер. – М., 1968. – 18с.
1219220
  Молева Н.М. Псков / Н.М. Молева. – Москва, 1969. – 56 с.
1219221
   Псков. – Л., 1971. – 367с.
1219222
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд. – Ленинград, 1972. – 270 с.
1219223
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1978. – 247 с.
1219224
   Псков. – Ленинград, 1979. – 15с.
1219225
  Бологов А.А. Псков / А.А. Бологов. – Ленинград, 1979. – 240с.
1219226
   Псков. – Л., 1983. – 63с.
1219227
  Бологов А.А. Псков / А.А. Бологов. – 3-е изд., испр. – Ленинград, 1988. – 239с.
1219228
   Псков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1990. – 350с.
1219229
   Псков в годы Великой Отечественной войны. – Л., 1981. – 120с.
1219230
  Пономарев А.Ю. Псков: взгляд сквозь века : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 11-14 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1219231
  Храброва Н.С. Псковитянка. / Н.С. Храброва. – М., 1964. – 60с.
1219232
  Апухтин В.Р. Псково-Печерский Успенский монастырь и его вкладная книга 1558 г. : краткий исторический очерк. – Москва : Ист.-родослов. о-во в Москве ; Т-во "Печатная С.П. Яковлева", 1914. – 22 с.
1219233
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – Москва, 1975. – 167 с.
1219234
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1986. – 175 с.
1219235
  Дмитриев Ю.Н. Псковская земля. / Ю.Н. Дмитриев. – Л., 1945. – 75с.
1219236
  Реформатская Мария Александровна Псковская иконопись XIII - начала XV веков. (К уяснению понятия "местная школа") : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.04 / Реформатская Мария Александровна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 22л.
1219237
   Псковская Краснознаменная. – Л., 1984. – 232с.
1219238
   Псковская область к выборам в местные советы депутатов трудящихзя. – Псков, 1947. – 138с.
1219239
   Псковская область. Россия начинается здесь! : Олимпийские объекты прошли конкурсный отбор. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81
1219240
  Собинникова В.И. Псковская судная грамота - памятник русского литературного языка. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1990. – 189с.
1219241
   Псковская судная грамота. – Санкт-Петербург : Ихд. Имп. археолог. коммиссии ; Тип. Глав. упр. Уделов, 1914. – VIII, 28 с., 16 л. факс. – Из предисл.: Издание сделано под наблюдением Н.Д. Чечулина. - В иэкз. № 119078, 48099 отсутств. 15 л. факс.
1219242
   Псковская судная грамота. – М., 1951. – 134-194с.
1219243
  Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время / Ю.Г. Алексеев; Носов Н.Е. – Ленинград, 1980. – 243с.
1219244
  Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV-XV вв. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Алексеев Ю. Г.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Л., 1980. – 29л.
1219245
  Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. / И.Д. Мартысевич. – М, 1951. – 208с.
1219246
   Псковские говоры. – Псков
1. – 1962. – 312с.
1219247
   Псковские говоры. – Псков
2. – 1968. – 272с.
1219248
   Псковские говоры. – Псков
3. – 1973. – 318 с.
1219249
   Псковские говоры. – Л., 1979. – 140с.
1219250
   Псковские говоры в их прошлом и настоящем. – Л., 1988. – 140с.
1219251
  Севастьянова Л.В. Псковские зарисовки. / Л.В. Севастьянова. – Л., 1978. – 88с.
1219252
  Спегальский Ю.П. Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 119 : Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. – С. 1-174, рис.
1219253
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 1. – 1941. – 148 с.
1219254
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 2. – 1955. – 364 с.
1219255
  Лесненко В.К. Псковские озера / В.К. Лесненко. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 112с.
1219256
  Попков В.И. Псковские повести начала XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Попков В.И.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1219257
   Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. – М., 1981. – 39с.
1219258
  Гусев А.И. Псковский историко-художественный музей / А.И. Гусев. – Л., 1976. – 152с.
1219259
   Псковский край : Краеведный сборник. – Псков : Новая жизнь, 1927. – 262с.
1219260
  Куликова И.А. Псковский кремль / И.А. Куликова. – Л., 1972. – 74с.
1219261
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
1. – 1967. – 200с.
1219262
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
2. – 1973. – 247с.
1219263
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
3. – 1976. – 180с.
1219264
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
4. – 1979. – 184с.
1219265
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
5. – 1983. – 186с.
1219266
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
Вып. 6. – 1984. – 194с.
1219267
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
7. – 1986. – 184с.
1219268
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
8. – 1990. – 180с.
1219269
  Тихомиров Михаил Николаевич Псковское восстание 1650 года : Из истории классовой борьбы в русском городе 17 века / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 203с.
1219270
   Псковщина партизанская. – Л., 1985. – 287с.
1219271
  Емцев Т М. Парнов Пследнее путешествие полковника Фосетта / Т М. Парнов Емцев. – М., 1965. – 223с.
1219272
  Дрипе А. Пследний барьер : роман / А. Дрипе. – Москва : Советский писатель, 1979. – 288 с.
1219273
  Десятов В.Г. Пследовательная интенсификация сельского хозяйства и ее экономическая эффективность / В.Г. Десятов. – М, 1972. – 52с.
1219274
  Вудгауз П.Дж. Псміт-журналіст / П.Дж. Вудгауз. – Харків, 1928. – 216с.
1219275
   Псовой охотник, содержащий в себе : о свойствах, названии и должности оного ; о высворке борзых и наездке гончих собак. – Москва, 1785. – 104 с.
1219276
  Ирасек А. Псоглавцы / А. Ирасек. – М, 1919. – 429с.
1219277
  Лобанов И.В. ПСТ - Психология Средствами Театра // Журнал практического психолога : научно-практический журнал.Тематический віпуск / "ИГ - Социн". – Москва, 2010. – № 3 : Психодрама и театр. – С. 163-175
1219278
  Жуков Ю.А. Псы войны / Ю.А. Жуков. – Москва, 1986. – 45с.
1219279
  Пикуль В.С. Псы господни. Из неизданного / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 608с. – ISBN 5-7838-0267-0
1219280
  Сучков Н.И. Псы дьявола. / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1973. – 271с.
1219281
  Набитович І. Птах високого лету [Леонід Мосендз] // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 85-91. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1219282
  Рябий В. Птах на ста семи вітрах // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 171-177. – ISSN 0130-1608


  Про життя і творчість Романа Михайловича Кудлика
1219283
  Грекова М.А. Птах у культурі античної Греції (на матеріалі комедії Аристофана "Птахи") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 172-178


  У статті розглядаються результати аналізу функціонування символу птаха у міфопоетичній системі образів античності та вербалізація концепту "птах" як фрагмента картини світу в давньогрецькій культурі на прикладі комедії Аристофана "Птахи". В статье ...
1219284
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадії сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.16 - екологія / І.В. Давиденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 188л. – Додатки: л. 169-188. – Бібліогр.: л.130168
1219285
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Давиденко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1219286
  Воїнственський М.А. Птахи / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1984. – 304с. – (Сер. Бібліотечна)
1219287
  Потіш Л.А. Птахи (фондова колекція) = Birds (fund collection) : [каталог] / Л.А. Потіш, Н.І. Потіш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зоол. музей. – Ужгород : Говерла, 2013. – 84, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 83. – (Каталог колекцій Зоологічного Музею Ужгородського Національного університету). – ISBN 978-966-2095-66-1
1219288
   Птахи Азово-Чорноморського регіону : матеріали 34 наради Азово-Чорномор. орнітол. робочої групи, 16-18 жовт. 2015 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Укр. т-во охорони птахів, Нижньодністров. нац. природ. парк ; [редкол.: В.П. Стойловський (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. – 142, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Птахи Азово-Чорноморського регіону. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97283-6-4
1219289
  Храневич В. Птахи альбіноси / В. Храневич, 1928. – 3 с. – Окр. відбиток
1219290
  Тримбач С. Птахи білі, ознаки різні // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 16-17


  Нові версії життя і смерті легенд українського кіно і театру.
1219291
  Головко Т. Птахи бувають різними... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман "Червоний горобець" Джейсона Метьюза.
1219292
  Ільчук В. Птахи в Біблії // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – С. 37-40
1219293
  Ільчук В. Птахи в Біблії // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (138), липень - серпень - вересень. – С. 44-47
1219294
  Горобець Л.В. Птахи в живленні пугача (Bubo Bubo l.) на території Канівського природного заповідника (Черкаська обл., Україна) / Л.В. Горобець, В.О. Яненко // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 77-80. – ISSN 1729-7184


  В статті представлено результати аналізу видового складу птахів в пелетках пугача із території Канівського природного заповідника (за матеріалами зібраними в 1961 р.). Встановлено, що серед птахів у здобичі пугача переважали птахи, що мешкали поблизу ...
1219295
  Горобець Л. Птахи в живленні пугача (BUBO BUBO L.) Передкавказзя / Л. Горобець, В. Яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В роботі представлено результати дослідження видового складу птахів, рештки яких виявлені в пелетках пугачів Передкавказзя. Матеріали зібрані в трьох точках регіону мають низький індекс схожості, що не перевищує 0,1 (за Сьоренсеном), що вказує на ...
1219296
  Грекова М.А. Птахи в ліриці Горація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 278-288


  У статті розглядаються образи птахів у системі поетичних образів од Горація та робиться спроба реконструювати концепт ПТАХ у його поезіях. Встановлено, що ключовими художніми образами птахів є образи-символи птахів-віщунів, лебедя та голуба. Контекстом ...
1219297
  Шевчук В.О. Птахи з невідомого острова : роман, повісті / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 472 с.
1219298
  Потіш Л.А. Птахи Закарпатської області = Birds of the Transcarpathian region of Ukraine (annotated list) : (анотований список) / Л.А. Потіш ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; Фонд охорони дикої природи (WWF) ; Вітлі ( Whitley Fund for Nature ). – Львів, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-397-111-7
1219299
  Бриль Я. Птахи і гнізда. Книга однієї молодості / Я. Бриль. – Київ, 1968. – 351с.
1219300
  Грищенко В. Птахи й квіти взимку на Дніпрі // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Науковці Канівського природного заповідника проводять моніторингові спостереження протягом усього року. Щорічні обліки чисельності птахів, що зимують, довели: незамерзаюча ділянка Дніпра біля Канівського заповідника є одним із найбільш важливих місць ...
1219301
  Колодій В.Д. Птахи на вітрах : вірші та драматична поема / В.Д. Колодій. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 69 с.
1219302
  Бойченко В.П. Птахи над полум"ям / В.П. Бойченко. – К., 1989. – 107с.
1219303
  Лупій О. Птахи небесні : Вірші / Олесь Лупій. – Київ : Гранослов, 1998. – 56 с. – ISBN 5-7039-0027-1
1219304
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 260 с. : іл.
1219305
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда / І.М. Чендей. – Кам"янець-Подільський, 1968. – 234 с.
1219306
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1970. – 376 с.
1219307
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : повісті, роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1984. – 600 с. : іл. – (Бібліотека "Карпати")
1219308
  Перр"є А. Птахи полум"я : вибрані поезії / Анн Перр"є ; пер. із фр., [упоряд., передм.] Дмитро Чистяк ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2012. – 115, [4] с. : портр. – Пер. вид. : Euvre poetique. 1952-1994 / Anne Perrier. Bordeaux : L"Escampette, 1996. – ISBN 978-966-1642-90-3
1219309
  Славинський П. Птахи прилітають до нас. / П. Славинський. – Львів, 1960. – 280с.
1219310
   Птахи прилітають раніше // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Щороку реєструються дати, коли прилітають та відлітають різні види птахів, зацвітають рослини, розпускається та спадає листя тощо. "Літопис природи" ведуть у Канівському природному заповіднику вже пів століття, тому зібрані дані дають змогу ...
1219311
  Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва / Геннадій Фесенко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – 235, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 229. – ISBN 978-966-2311-29-7


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1219312
  Колісниченко А.І. Птахи у відкритому морі : роман / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1979. – 224 с.
1219313
  Марисова І.В. Птахи України: Польовий визначник. / І.В. Марисова, В.С. Талпош. – Київ, 1984. – 184с.
1219314
  Шарлемань М.В. Птахи УРСР / М.В. Шарлемань. – К., 1938. – 266с.
1219315
  Фесенко Г.В. Птахи фауни України (польовий визначник) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Підгот. у співпраці з Ін-тутом зоології ім.Шмальгаузена НАН України; За уч. В.А.Костюшина, О.М.Пекла, В.П.Стойловського. – Киев, 2002. – 416с. – (Українське товариство охорони птахів). – ISBN 966-7710-22-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1219316
  Горобець Л.В. Птахи як індикатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових авіфаун) : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Горобець Леонід Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 406 арк. – Додатки: арк. 378-406. – Бібліогр.: арк. 329-377
1219317
  Горобець Л.В. Птахи як індікатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових авіфаун) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Горобець Леонід Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1219318
  Мельничук А.О. Птахи. Довідник для мисливців : Короткі відомості про види, занесені до Червоної книги України / А.О. Мельничук; Держ.комітет лісового гос-ва України. – Київ, 2001. – 30с.
1219319
   Птахівництво. – К., 1967. – 212с.
1219320
   Птахівництво стало прибутковим. – Ужгород-Кишинів, 1968. – 57с.
1219321
  Ярошенко Ф. Птахівництво України: проблеми становлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1219322
  Галанець В. Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1219323
  Коліух Д. Птахівництво. / Д. Коліух. – К., 1928. – 284с.
1219324
  Ільчук В. Пташине розмаїття "теплого" водосховища // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 45-47
1219325
  Давидовська Н. Пташиний грай / Н. Давидовська. – Київ, 1983. – 62с.
1219326
   Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії : (Моніторинг інформаційної кампанії за методою "Знання, Ставлення, Поведінка") / О.С. Гончарук, М.В. Зайчикова, Д.Л. Коник, М.В. Олійник, О.В. та ін. Трофименко; НАНУ, Ін-т соціології; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива"; [ Гончарук О.С. та ін.; за ред. Ю.О. Привалова ]. – Київ : Фоліант, 2007. – 163с. – ISBN 978-966-8474-48-4
1219327
   Пташиний могильник на Київщині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1219328
  Шеренговий О.Г. Пташиний переліт / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1967. – 156 с.
1219329
  Ивасюк М.Г. Пташка піднебесна / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1984. – 175с.
1219330
  Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
1219331
  Невмитий Володимир Пташки приземляться й на скелю, а орнітологи - лише на острів... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 42. – ISSN 0130-5212
1219332
  Агафонова А. Пташкою злетів би додому, та крил не маю (мова епістолярію Анатолія Добрянського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 119-126. – ISSN 0201-419
1219333
  Ткаченко М. Пташці; "іще Гамлет..." : проза; вірш // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 75-77
1219334
  Абрамов Г.М. Птенец : Быль с понарошками : (Озорной роман) / Геннадий Абрамов ; [худож. Е. Флерова]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 279, [3] с. : ил.
1219335
  Папченко Анна Птенцы гнезда де Голя : очаги цивилизации / Папченко Анна, Гийу Ронан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 78-89 : Фото
1219336
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Павленко Н.И. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1988. – 346 с.
1219337
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. Павленко. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 346с.
1219338
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова: Б.П. Шереметев, П.А. Толстой, А.В. Макаров / Н.И. Павленко. – Москва, 1984. – 332с.
1219339
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов / В.А. Мильчаков. – Тула, 1974. – 460с.
1219340
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1969. – 276с.
1219341
   Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття / О. Безсмертна, В. Соломаха, І. Кузьмішина, Л. Коцун, В. Войтюк, Ю. Корх, В. Дацюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено відомості про поширення, видовий склад та сучасний стан представників відділу Polypodiophyta на території Волинської області, розроблено картосхеми їхнього поширення, подано рекомендації про включення Cystopteris fragilis та Dryopteris ...
1219342
  Окладников А.П. Птероглифы Ангары / А.П. Окладников. – Москва-Ленинград, 1966. – 322с.
1219343
  Корф Анастасия Птеродактиль Камчатки : белоплечий орлан / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 146-159 : Фото
1219344
  Берлин Джереми Птерозавр с яйцом. Клондайк юрского периода // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 34 : фото
1219345
  Поминов В.Ф. Птица-водолаз / В.Ф. Поминов. – Владивосток, 1956. – 40с.
1219346
  Берлин Джереми Птица-дайвер. Северные олуши / Берлин Джереми, Паркинсон Эндрю // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 66-73 : фото
1219347
  Даррел Дж. Птица-пересмешник: Мама на выданье / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1997. – 405с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204786
1219348
   Птица-правда. – Л., 1980. – с.
1219349
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1955. – 152с.
1219350
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Свердловск, 1958. – 243с.
1219351
  Могилевская С.А. Птица-синица / С.А. Могилевская. – Москва-Л., 1953. – 80с.
1219352
  Коппель Дан Птица-скрипка. Игра на птицах / Коппель Дан, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 96-103 : фото
1219353
  Алексеев С.П. Птица-слава / С.П. Алексеев. – Москва, 1982. – 295с.
1219354
  Ковда В.В. Птица-счастье / В.В. Ковда. – Москва, 1982. – 126с.
1219355
  Мишле Ж. Птица : [В 2 ч.] / Ж. Мишле ; перевод со второго фр. изд. Ко-о ; [Пер. и предисл. В.Г. и Ю.Г. Короленко]. – Санкт-Петербург : Славянская печатня ( И.В. Вернадского), 1878. – [2], II, 244, IV


  Пер.:, авт. предисл.: Короленко, Владимир Галактионович (1853-1921) Короленко, Юлиан Галактионович (1851-1904)
1219356
  Тараховская Е.Я. Птица / Е.Я. Тараховская. – Москва, 1965. – 79с.
1219357
  Демыкина Г.Н. Птица / Г.Н. Демыкина. – М., 1975. – 192с.
1219358
  Красиков С.П. Птица алого пера / С.П. Красиков. – М., 1979. – 102с.
1219359
  Асеева Л.П. Птица вещая Гамаюн : роман / Л.П. Асеева. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 396 с.
1219360
  Кондратов Э.М. Птица войны / Э.М. Кондратов. – Москва, 1981. – 286 с.
1219361
  Тараканова Л.В. Птица воображения / Л.В. Тараканова. – М., 1971. – 32с.
1219362
  Якубов А. Птица жива крыльями : роман / Адыл Якубов ;. – Москва, 1973. – 381 с.
1219363
  Дервиш М. Птица изгнанья / М. Дервиш. – М., 1987. – 326с.
1219364
  Куваев О.М. Птица капитана Росса. / О.М. Куваев. – Магадан, 1970. – 223с.
1219365
  Мрелашвили Л Птица ночная ололи : роман / Ладо Мрелашвили ; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1986. – 276 с.
1219366
  Лучковский Е.А. Птица памяти: Стихи и поэма. / Е.А. Лучковский. – М., 1981. – 96с.
1219367
  Кондакова Н.В. Птица перелетная / Н.В. Кондакова. – Москва, 1985. – 32 с.
1219368
  Измайлова М. Птица по имени Фиалка // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1819-6268
1219369
  Рахим Г. Птица радости : стихотворения / Гарай Рахим; пер. с татар. – Москва : Современник, 1986. – 108 с.
1219370
  Фархади Р. Птица радость -- птица грусть. / Р. Фархади. – Ташкент, 1979. – 214с.
1219371
  Анисимова А.П. Птица радость / А.П. Анисимова. – Пенза : Книжное издательство, 1961. – 152 с. : ил., портр.
1219372
  Поцхишвили М. Птица раздумья : стихи / Морис Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 240 с.
1219373
  Есиненку Н. Птица рядом со мной : стихотворения и поэмы / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 102 с.
1219374
   Птица сильна крыльями. – М., 1963. – 96с.
1219375
  Доброумов Л. Птица Симург / Л. Доброумов. – Пятигорск, 1928. – 44с.
1219376
  Юдин Г.Н. Птица Сирин и всадник на белом коне / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 109с.
1219377
  Щербаков С.В. Птица Солнца / С.В. Щербаков. – Москва, 1987. – 238с.
1219378
   Птица счастья. – Рига, 1971. – 307с.
1219379
   Птица счастья. – М., 1975. – 464с.
1219380
  Лось Е.Я. Птица счастья : стихи, поэмы / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1219381
  Токарева В. Птица счастья : [ повести ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 349с. – ISBN 978-5-17-027029-3
1219382
  Мицкевич И.Н. Птица счастья за морями: Очерки. / И.Н. Мицкевич. – Минск, 1983. – 111с.
1219383
  Григореску И. Птица Феникс / И. Григореску. – М., 1961. – 114с.
1219384
  Каменев Андрей Птица, которая пахнет рыбой. Жизнь на плаву // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 54 : фото
1219385
  Малая Виктория Птица, распахнувшая свои большие крылья : Справка. Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 18 : Іл.
1219386
  Басария Э. Птицам - небо : рассказы / Этери Басария. – Сухуми : Алашара, 1976. – 123 с.
1219387
  Никитин В.П. Птицеводство / В.П. Никитин. – Москва, 1934. – 247с.
1219388
   Птицеводство. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 304с.
1219389
  Прево А.А. Птицеводство / А.А. Прево, С.О. Пельтцер. – М., 1963. – 192с.
1219390
  Сметнев С.И. Птицеводство как важный резерв производства мяса / С.И. Сметнев. – Москва, 1961. – 16 с.
1219391
  Липпинкот В.А. Птицеводство. / В.А. Липпинкот. – М., 1932. – 424с.
1219392
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1948. – 320с.
1219393
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – 3-е изд., перераб. – М., 1955. – 400с.
1219394
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1962. – 336с.
1219395
  Гаврилюк Людмила Филаретвна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области : Автореф... канд. географ.наук: 10.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретвна; КГУ. – К., 1985. – 21л.
1219396
  Гаврилюк Людмила Филаретовна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области УССР : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретовна; МВССО УССР КГУ. – Киев, 1984. – 204л. – Бібліогр.:л.175-188
1219397
  Тер-Акопян Птицедром / Тер-Акопян. – Ереван, 1967. – 82 с.
1219398
  Багрицкий Э.Г. Птицелов : стихи и поэмы : [для старш. возраста] / Э.Г. Багрицкий ; вступ. ст. В. Азарова, с. 3-21. – Москва : Детгиз, 1960. – 158 с. : ил., 1 л. портр. – (Поэтическая библиотечка школьника)
1219399
  Гуэрра Т. Птицелов / Т. Гуэрра. – М., 1985. – 480с.
1219400
  Лебедева Л.А. Птици Саратовского заволжья (Эколого-фаунист. особенности орнитофауны) : Автореф... канд .биол.наук: / Лебедева Л. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1219401
  Дормидонтов В.Г. Птицы-защитники нашего хозяйства / В.Г. Дормидонтов. – М.-Л., 1931. – 64с.
1219402
  Обозова Татьяна Птицы-рыбаки. Птица счастья рыбака / Обозова Татьяна, Родионов Илья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 122-127 : фото. – ISSN 1029-5828
1219403
   Птицы - [Компакт] - 252331


  Содержание компакта: 1. Кобылин А.М. Интересные орнитологические находки на Кавказе 2. Огнев С.И. Новый вид славки из Закавказья. Sylvia caucasica sp. nov. : (Представлено 27 октября 1909 г.) 3. Портенко Л.А. Особенности перелета птиц в Арктике
1219404
  Деревягин П.Я. Птицы - друзья леса и сада / П.Я. Деревягин. – Алма-Ата, 1951. – 84с.
1219405
  Семеов С.М. Птицы - друзья леса. / С.М. Семеов. – Воронеж, 1953. – 52с.
1219406
  Ганя И.М. Птицы - истребители вредных насекомых / И.М. Ганя, М.Д. Литвак; под ред. Аверина Ю.В. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 176 с.
1219407
  Рахманов А.И. Птицы - наши друзья / А.И. Рахманов. – М, 1989. – 221с.
1219408
  Мензбир М.А. Птицы : с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – XIV с. : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1219409
  Мензбир М.А. Птицы : с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – XIV, 1231 с., 43 л. ил. : ил., табл. – Изд. вышло в 6 вып. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 41, 45, 52, 54-56)
1219410
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XLV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1904. – 160 с. : ил., табл. – Конволют. - Каждый вып. имеет отд. тит. - Пер.: Птицы / М.А. Мензбир, проф., вып. 1-3
1219411
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 2 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 161-320 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLV)


  Библиотека Естествознания Відомості про відповідальність серії (225f) : Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека Номер випуску серії: Вып. 41, 45, 52, 54-56
1219412
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. LII)
Вып. 3 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1906. – С. 321-560 : ил., табл.
1219413
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 3 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 321-560 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLV)


  Библиотека Естествознания Відомості про відповідальність серії (225f) : Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека Номер випуску серії: Вып. 41, 45, 52, 54-56
1219414
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 5 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 769-976 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1219415
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 6 и последний : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 977-1231 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1219416
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XLI)
Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1907. – С. 561- 768 : ил., табл. – Конволют. - Каждый вып. имеет отд. тит. - Пер.: Птицы / М.А. Мензбир, проф., вып. 4-6
1219417
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)
Вып. 5 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1909. – С. 769-976 : ил., табл.
1219418
  Мекленбурцев Р.Н. Птицы / Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
1. – 1953. – 1-68с.
1219419
  Богданов О.П. Птицы / О.П. Богданов, Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
2. – 1956. – 159с.
1219420
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – Симферополь, 1964. – 94с.
1219421
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 85с.
1219422
  Абдусалямов И.А. Птицы // Фауна Таджикской ССР / Ан ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе, 1971. – Том 19, часть 1 : Птицы/ И.А. Абдусалямов. – С.5-403
1219423
  Питерсон Р. Птицы / Р. Питерсон. – М, 1973. – 188с.
1219424
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – Петрозаводск, 1974. – 255с.
1219425
  Абдусалямов И.А. Птицы / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1977. – 275с.
1219426
   Птицы. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 334с. – (Животный мир Молдавии / Глав. ред. серии М.Ф. Ярошенко ; Том 2)
1219427
   Птицы. – Москва, 1983. – 288с.
1219428
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – 2-е изд. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 239с.
1219429
  Кривицкий И.А. Птицы / И.А. Кривицкий. – Харьков, 1988. – 180с.
1219430
  Пукинский Ю.Б. Птицы / Ю.Б. Пукинский. – М, 1988. – 140с.
1219431
  Хершельман Г. Птицы / Г. Хершельман. – Б/ Г : Слово/Slovo, 1997. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-165-7
1219432
  Дмитриев Ю. Птицы / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1998. – 413с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0408-Х, 5-7841-0454-3
1219433
  Бородихин И. Птицы Алма-Аты / И. Бородихин ; АН Каз. ССР. – [Алма-Ата] : Наука, 1968. – 121с.
1219434
  Кучин А.П. Птицы Алтая / А.П. Кучин. – Барнаул, 1976. – 231с.
1219435
  Кучин А.П. Птицы Алтая: Воробиные / А.П. Кучин. – Барнаул, 1982. – 206с.
1219436
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 2-й конференции. – Харьков
вып. 2. – 1994. – 62 с.
1219437
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 13-14 совещаний "Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца". – Харьков
Вып. 10. – 2007. – 172с.
1219438
  Федюшин А.В. Птицы Белоруссии / А.В. Федюшин, М.С. Долбик. – Минск, 1967. – 520с.
1219439
  Никифоров М.Е. и др. Птицы Белоруссии / М.Е. и др. Никифоров. – Минск, 1989. – 479с.
1219440
  Долбик М.С. Птицы Белорусского Полесья / М.С. Долбик. – Минск : Издательство АН БССР, 1959. – 268с.
1219441
  Шикина Л.В. Птицы белые / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 158с.
1219442
  Володарский Я Э. Птицы белые и чёрные / Я Э. Володарский. – Москва, 1988. – 462с.
1219443
  Владышевский Д.В. Птицы в анторогенном ландшафте / Д.В. Владышевский. – Новосибирск, 1975. – 199с.
1219444
   Птицы в городе. – Москва : Знание, 1982. – 95с.
1219445
  Попов Е.А. Птицы в городе / Е.А. Попов. – Л, 1989. – 62с.
1219446
  Николюкин И.К. Птицы в груди. / И.К. Николюкин. – М, 1986. – 30с.
1219447
  Зимин В.Б. Птицы в нашей жизни / В.Б. Зимин. – Петрозаводск : Карелия, 1990. – 166с.
1219448
  Дормидонтов В.Г. Птицы в неволе / В.Г. Дормидонтов. – М., 1930. – 135с.
1219449
  Благосклонов К.Н. Птицы в неволе : [для детей] / К.Н. Благосклонов. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 235 с. : ил., 8 л. ил.
1219450
  Колисниченко А.И. Птицы в открытом море / А.И. Колисниченко. – Москва, 1985. – 342с.
1219451
  Промптов А.Н. Птицы в природе / А.Н. Промптов. – Ленинград, 1957. – 490 с.
1219452
  Руге К. Птицы в пути: Фотокнижка. / К. Руге. – М., 1979. – 31с.
1219453
   Птицы в сообществах тундровой зоны. – М., 1989. – 211с.
1219454
  Глазунов М.М. Птицы в уголке живой природы / М.М. Глазунов. – Москва : Просвещение, 1974. – 94с.
1219455
  Коваль Н.Ф. Птицы в экосистемах лесостепной полосы европейской части СССР / Н.Ф. Коваль. – Киев : Издательство УСХА, 1991. – 188с.
1219456
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / Максим Бебан ;. – Саранск, 1965. – 195 с.
1219457
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / М.А. Бебан. – Москва, 1972. – 160 с.
1219458
  Глазков М.И. Птицы возвращаются к гнездовьям / М.И. Глазков. – Ярославль, 1970. – 112с.
1219459
  Голованова Э.Н. Птицы возле дома / Э.Н. Голованова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 183с.
1219460
  Голованова Э.Н. Птицы вокруг нас / Э.Н. Голованова, Ю.Б. Пукинский. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 127с.
1219461
   Птицы Волжско-Камского края. – Москва, 1977. – 296с.
1219462
   Птицы Волжско-Камского края. – М., 1978. – 248с.
1219463
   Птицы Волжско-Окского междуречья. – Владимир, 1986. – 90с.
1219464
  Кесслер К.Ф. Птицы голенастые и водяные : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. IV ; Зоология. Часть систематическая)
IV : Птицы голенастые. – 1852. – [6], 101 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 1, вып. 4, 1852. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1219465
  Беме Р.Л. Птицы гор южной Палеарктики / Р.Л. Беме. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 181 с. – Библиогр.: с. 160-180
1219466
  Абдусалямов И.А. Птицы горного Зеравшана / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1964. – 250с.
1219467
   Птицы городов России = Birds of the cities of Russia / Рос. акад. наук, Зоолог. ин-т ; [отв. ред. В.М. Храбрый]. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 513, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст.
1219468
  Чернетский С. Птицы дальних стран / С. Чернетский, М.И. Молюков. – М., 1991. – 39с.
1219469
  Луговой А.Е. Птицы дельты р Волги в период регрессии Каспийского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: / Луговой А.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1219470
  Коваль Н.Ф. Птицы дендропарка "Софиевка" / Н.Ф. Коваль. – Киев : Издательство УСХА, 1990. – 107с.
1219471
  Цыбулин С.М. Птицы диффузного города. / С.М. Цыбулин. – Новосибирск, 1985. – 169с.
1219472
  Борисов З.З. Птицы долины средней Лены / З.З. Борисов. – Новосибирск, 1987. – 119с.
1219473
  Брызгалин Г.А. Птицы друзья человека : для любителей природы сельских хозяев, охотников и преподавателей : со многими рис. / Г.А. Брызгалин ; предисл.: проф. В. И. Талиев. – [Харьков] : Изд. "Союз" Харьк. кредитного союза кооперативов, 1918. – 136 с. – (Библиотека по естествознанию / Под ред. проф. В.И. Талиева)
1219474
  Холодковский Н.А., Силантьев А.А. Птицы Европы : с 60 табл. в красках изображений птиц, их яиц, способов припаровкиптичьих шкурок и набивкичучел, с 237 политипажами в тексте, 4-мя картами и определителем птиц / Н.А. Холодковский, проф., преп. зоологии и ассистент А.А. Силантьев, преп. охотоведения. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Девриена ; [Тип. Императорской Академии наук], 1901. – XIV, [2], CLVIII, 636 с., 64 л..цв. ил, карт. : ил., карт.


  Сост. авт.: Силантьев, Анатолий Александрович (1868-1918)
1219475
  Шукуров Э.Д. Птицы еловых лесов Тянь-Шаня / Э.Д. Шукуров. – Фрунзе, 1986. – 153с.
1219476
  Лошаков А.С. Птицы живут на земле / А.С. Лошаков. – Днепропетровск, 1980. – 142с.
1219477
  Бутурлин С.А. Птицы Закавказья по сборам А.М. Кобылина / С. Бутурлин. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1906. – 18 с.
1219478
  Талпош В.С. Птицы Закарпатской низменности : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Талпош В.С.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1219479
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов, 1963. – 199с.
1219480
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов
2. – 1963. – 182с.
1219481
  Чхиквадзе В. Птицы зимой : роман / Вано Чхиквадзе ; пер. с груз. В.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1991. – 251 с.
1219482
  Формозов Н А. Птицы и вредители леса : Значение птиц в регулировании численности вредных насекомых леса и лесных посадок / Н А. Формозов, В.И. Осмоловская, К.Н. Благосклонов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1950. – 184с.
1219483
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Быстрый Неман / Я. Брыль. – Москва, 1965. – 591 с.
1219484
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Москва, 1968. – 368 с.
1219485
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Минск, 1970. – 336 с.
1219486
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Москва, 1975. – 342 с.
1219487
  Брыль Я. Птицы и гнезды / Янка Брыль ;. – Москва, 1972. – 464 с.
1219488
  Храбрый В.М. Птицы и другие животные в парках Ленинграда: опыт охраны и привлечения. / В.М. Храбрый. – Л., 1988. – 77с.
1219489
  Тиханова Валентина Александровна Птицы и звери Василия Ватагина / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1987. – 156с.
1219490
  Костин Ю.В. Птицы и звери Крыма / Ю.В. Костин, А.И. Дулицкий. – Симферополь, 1978. – 111с.
1219491
  Салганский А.А. Птицы и звери наших лесов. / А.А. Салганский. – М., 1964. – 399с.
1219492
  Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. / С.В. Кириков. – М., 1952. – 412с.
1219493
  Рогачев Э.В. Птицы и млекопитающие Приенисейской лесотундры и тайги : Автореф... канд .биол.наук: / Рогачев Э. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1219494
  Реймерс Н.Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. / Н.Ф. Реймерс. – М.Л., 1966. – 420с.
1219495
  Герасимов В.П. Птицы и млекопитающие, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – Москва, 1963. – 267с.
1219496
  Кожевников Г.А. Птицы и насекомые / Г.А. Кожевников, проф. // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 104-108
1219497
   Птицы и пресмыкающиеся : исследования по фауне Советского Союза. – Москва, 1978. – 216с.
1219498
  Бучучану Л.С. и др. Птицы интенсивных садов / Л.С. и др. Бучучану. – Кишинев, 1989. – 46с.
1219499
  Будниченко А.С. Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание : Автореф... докт. биол.наук: / Будниченко А. С.; АН СССР, Объед. сов. биол. наук. – К., 1966. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1219500
  Долгушин И.А. Птицы Казахстана / И.А. Долгушин. – Алма-Ата : Издательство АН КазахскойССР
1. – 1960. – 471с.
1219501
   Птицы Казахстана / АН КазССР; Ин-т зоологии; Под ред. И.А. Долгушина. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР
Т. 2. – 1962. – 780с.
1219502
   Птицы Казахстана / Долгушин И.А. – Алма-Ата
3. – 1970. – 648с.
1219503
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата
4. – 1972. – 367с.
1219504
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата
5. – 1974. – 480с.
1219505
  Коновалова Е.Я. Птицы как составная часть биоценоза Арчевского леса : Автореф... канд.биол.наук: / Коновалова Е.Я. – Ташкент, 1949. – 8 с.
1219506
  Воронцов Е.М. Птицы Камского Приуралья / Е.М. Воронцов. – Горький, 1949. – 114с.
1219507
  Аверин Ю.В. Птицы Камчатского полуострова : Автореф... Доктора биол.наук: / Аверин Ю.В.; Акад.наук СССР. – Ленинград, 1958. – 22л.
1219508
  Судиловская А.М. Птицы Кашгарии. / А.М. Судиловская. – М.-Л., 1936. – 124с.
1219509
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
1. – 1959. – 230с.
1219510
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
2. – 1960. – 275с.
1219511
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
3. – 1961. – 363с.
1219512
  Шукуров Э.Д. Птицы Киргизии / Э.Д. Шукуров. – Ч.2. – Фрунзе, 1981. – 157с.
1219513
  Кищинский А.А. Птицы Колымского нагорья / А.А. Кищинский. – Москва, 1968. – 189с.
1219514
  Кищинский А.А. Птицы Корякского нагорья / А.А. Кищинский. – Москва : Наука, 1980. – 336с.
1219515
  Бутурлин С.А. Птицы Косогольской экспедиции В.С.Елпатьевского / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, 1913. – 48 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, т. 1, 1913 г.
1219516
  Панов Е.Н. Птицы крайнего юга Приморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Панов Е.Н. ; АН СССР. Сиб. отд. , Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 27 с.
1219517
  Бабенко В.Г. Птицы Красной книги СССР : [для детей] / В.Г. Бабенко, А.А. Кузнецов. – Москва : Педагогика, 1986. – 142, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 142-143. – (Береги природу!)
1219518
  Шухов И.Н. Птицы Красноярского уезда Енисейской губернии. / И.Н. Шухов. – Омск, 1925. – 28с.
1219519
  Костин Ю.В. Птицы Крыма / Ю.В. Костин. – Москва : Наука, 1983. – 241с.
1219520
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1219521
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1219522
  Умрихина Г.С. Птицы культурного ландшафта Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Умрихина Г.С.; АН Кирг. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1966. – 18л.
1219523
   Птицы Кургальджинского заповедника. – Алма-Ата, 1985. – 194с.
1219524
  Семенов-Тян-Шанский Птицы Лапландии. / Семенов-Тян-Шанский, А.С. Гилязов. – Москва, 1991. – 286с.
1219525
   Птицы Латвии. – Рига, 1983. – 224с.
1219526
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Л.
1. – 1983. – 480с.
1219527
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Л.
2. – 1983. – 504с.
1219528
  Ларионов Г.П. Птицы Лено-Амгинского междуречья / Г.П. Ларионов. – Новосибирск, 1991. – 187с.
1219529
  Козлов П.С. Птицы леса / П.С. Козлов. – Саратов, 1940. – 80с.
1219530
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Воробьинообразные / В.И. Зиновьев. – Тверь, 1991. – 155с.
1219531
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Славковые : учеб. пособие / Зиновьев В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : Калин. гос. ун-т, 1990. – 72 с. – Библиогр.: с. 65-72
1219532
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР.Ржанкообразные / В.И. Зиновьев. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 84с.
1219533
  Равкин Ю.С. Птицы лесной зоны Приобья / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1978. – 288с.
1219534
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР : полевой определитель : пособие для учителей / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1966. – 272 с., [24] л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: с. 259-260
1219535
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР : полевой определитель : пособие для учителей / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1981. – 223 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 207 (10 назв.)
1219536
  Федоренко А.П. Птицы лесостепи УССр и их роль в ограничении численности свекловичных долгоносиков. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоренко А.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1957. – 15л.
1219537
  Липин С.И. Птицы лесостепного Приангарья. (Экол.-фаунист. исследования в связи с изучением природных очагов риккетсиозов и некоторых других инфекций) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Липин С.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1219538
  Мишкин А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкин. – Москва, 1980. – 286с.
1219539
  Мишкин А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкин. – Хабаровск, 1984. – 224с.
1219540
  Бораненков Н.Е. Птицы летят в Сибирь / Н.Е. Бораненков. – М., 1962. – 312с.
1219541
  Потапенко П.Я. Птицы летят вместе / П.Я. Потапенко. – Днепропетровск, 1961. – 144с.
1219542
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1958. – 446с.
1219543
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 446с.
1219544
  Куровский Э. Птицы летят на запад / Э. Куровский. – М, 1985. – 414с.
1219545
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан, 1950. – 64с.
1219546
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан. – М., 1961. – 348с.
1219547
  Панченко С.Г. Птицы Луганской области / С.Г. Панченко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум, 2016. – 323, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 316-323. – Библиогр. с. 309-315 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97418-0-6
1219548
  Жуков Борис Птицы малого калибра // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 126-131 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1219549
  Березовиков Н.Н. Птицы Маркакольдской котловины (Южный Алтай) : о Маркакол. гос. заповеднике / Н.Н. Березовиков ; АН КазССР, Ин-т зоологии. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1989. – 199 с. – Библиогр.: с. 190-194. – (Заповедники Казахстана)
1219550
  Рудольф С. Птицы меня не обгонят. / С. Рудольф. – М., 1976. – 176с.
1219551
  Йыгисалу Х. Птицы мечты / Харри Йыгисалу ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти Раамат, 1977. – 60 с.
1219552
  Бианки В.В. Птицы мира / В.В. Бианки. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 126 с.
1219553
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Ред.-изд. отдел АН Молдавской ССР
Т. 1. – 1970. – 240 с.
1219554
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии. : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя, Г.А. Успенский ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Штиница
Т. 2. – 1971. – 236 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-229
1219555
  Луговой А.Е. Птицы Мордовии / А.Е. Луговой. – Горький, 1975. – 299с.
1219556
  Белопольский Л.О. Птицы морей и океанов / Л.О. Белопольский, В.П. Шунтов ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1980. – 185 с. : ил. – Библиогр.: с. 177-183
1219557
  Брэдбери У. Птицы морей, побережий и рек / У. Брэдбери. – Москва, 1983. – 129с.
1219558
  Ильичев В.Д. Птицы Москвы и Подмосковья / В.Д. Ильичев, В.Т. Бутьев, В.М. Константинов. – Москва : Наука, 1987. – 271с.
1219559
  Пидсуха А.Н. Птицы на ладонях / А.Н. Пидсуха. – М, 1975. – 112с.
1219560
  Песков В.М. Птицы на проводах / В.М. Песков. – Москва, 1982. – 303с.
1219561
  Гончар О. Птицы над Бродщиной / О. Гончар. – Москва : Правда, 1976. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №35)
1219562
  Третьяков А.И. Птицы над водой. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1982. – 103с.
1219563
  Канович Григорий Птицы над кладбищем. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1974. – 255 с.
1219564
  Голованова Э.Н. Птицы над полями: современные вопросы сельскохозяйственной орнитологии / Э.Н. Голованова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 232с.
1219565
  Карри-Линдал Птицы над сушей и морем / Карри-Линдал. – Москва : Мысль, 1984. – 204с.
1219566
  Ватагин В.А. Птицы нарядные / В.А. Ватагин. – Москва, 1947. – 12с.
1219567
  Ахмедов К.Р. Птицы населенных пунктов Гиссарской долины : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Р.; Академия наук СССР. Таджикский филиал. Институт зоологии и паразитологии. – Сталинабад, 1950. – 12л.
1219568
  Миловидов С.П. Птицы населенных пунктов Западной Сибири / С.П. Миловидов. – Томск, 1973. – 29 с.
1219569
  Друцэ И.П. Птицы нашей молодости : драма в 2-х ч. / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Искусство, 1973. – 46 с.
1219570
  Дементьев Г.П. Птицы нашей страны / Г.П. Дементьев. – Москва : Всероссийское общество охраны природы, 1949. – 240с.
1219571
  Дементьев Г.П. Птицы нашей страны / Г.П. Дементьев. – Москва, 1962. – 167 с.
1219572
  Мазаев В.М. Птицы не поют в тумане / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1965. – 122с.
1219573
  Домбровский А.И. Птицы ничего не рассказывают / А.И. Домбровский. – М., 1968. – 104с.
1219574
  Козлов Н.А. Птицы Новосибирска / Н.А. Козлов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 156с.
1219575
  Хроков В.В. Птицы озер и болот / В.В. Хроков, А.И. Кошелев. – Алма-Ата, 1989. – 268с.
1219576
  Кыдыралиев А.К. Птицы озер и горных рек Киргизии / А.К. Кыдыралиев. – Фрунзе, 1990. – 240с.
1219577
  Кыдыралиев А.К. Птицы озер и горных рек Киргизии / А.К. Кыдыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1219578
   Птицы озера Невского (о.Сахалин). – Южно-Сахалинск, 1983. – 28с.
1219579
  Лабутин Ю.В. и др. Птицы околоводных ландшафтов долины нижней Лены / Ю.В. и др. Лабутин. – Новосибирск, 1988. – 193с.
1219580
  Стишов М.С. и др. Птицы острова Врангеля / М.С. и др. Стишов. – Новосибирск, 1991. – 251с.
1219581
  Беме Р.Л. Птицы открытых и околоводных пространств СССР : полевой определитель : книга для учителя / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с., [32] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 164
1219582
  Иванов А.И. Птицы Памиро-Алая. / А.И. Иванов. – Л., 1969. – 448с.
1219583
  Гданский Л. Птицы певчие. Наши пернатые певцы на воле и в неволе. Содержание их в неволе , уход жизнь и нравы : [Практическое руководство для ухода за певчими птицами, ловля, разведение, воспитание и лечение болезней] : с 40 оригинальными рис., сделанными с натуры худ. С. Бестужевым и В. Волковым / Л. Гданский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. кн. склада "А.Ф. Сухова", 1913. – 75, [5] с.
1219584
  Мальчевский С А. др. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. / С А. др. Мальчевский. – . – Л., 1972. – 207с.
1219585
  Мальчевский А.С. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. / А.С. Мальчевский. – 2-е изд. – Л., 1976. – 206с.
1219586
  Леонов А.Д. Птицы перелетные / А.Д. Леонов. – Л, 1983. – 751с.
1219587
  Кокшайский Н.В. Птицы Перу / Н.В. Кокшайский. – Москва : Наука, 1990. – 301с.
1219588
  Гаврилин В.П. Птицы под дождём / В.П. Гаврилин. – М., 1990. – 124с.
1219589
  Чендей И.М. Птицы покидают гнезда / И.М. Чендей. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254 с.
1219590
  Чендей И.М. Птицы покидают гнезда / И.М. Чендей. – Москва : Художественная литература, 1968. – 80 с.
1219591
  Мишаткин Ю.И. Птицы покидают гнезда. : рассказы / Ю.И. Мишаткин. – Волгоград : Кн. изд-во, 1963. – 52 с. : ил.
1219592
  Спангенберг Е.П. Птицы полезащитных насаждений / Е.П. Спангенберг. – М, 1949. – 96с.
1219593
  Таращук В.И. Птицы полезащитных насаждений степной зоны УССР и возможности использования из для борьбы с вредителями. / В.И. Таращук. – Киев, 1953. – 124с.
1219594
  Гавриленко Н.И. Птицы Полтавщины / Н.И. Гавриленко. – Полтава, 1929. – 133с.
1219595
  Житков Б.М. Птицы полуострова Ямала : (Представлено 1 февраля 1912 г.) : (с табл. XI и 9 рис. в тексте) / [соч.] Б.М. Житкова. – [Санкт-Петербург], 1913. – С. 313-369, 6 л. ил. : ил. – Без обл. и тит л. - Отд. оттиск: Ежегодний Зоологического Музея


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XVII : 1912 / под ред. Н. Н. Аделунга. - 1913. - X, 0158, ...
1219596
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Москва : Современник, 1972. – 543с.
1219597
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете : Роман / Я.Е. Цветов. – Москва : Воениздат, 1974. – 550с.
1219598
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Саранск, 1976. – 552с.
1219599
  Коренберг Э.И. Птицы природного очага клещевого энцефалита в европейских южнотаежных лесах : Автореф... кандидата биол.наук: / Коренберг Э.И.; АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1219600
  Сумъяа Д. Птицы Прихубсугулья, МНР / Д. Сумъяа, Н.Г. Скрябин. – Иркутск, 1989. – 198с.
1219601
  Джагаров Г.Г. Птицы против ветра. / Г.Г. Джагаров. – М, 1972. – 198с.
1219602
  Чистовский С.М. Птицы Псковской губернии. / С.М. Чистовский. – Псков, 1927. – 22с.
1219603
  Беме Р.Л. Птицы разных материков : книга для учителя / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1986. – 191, [1] с. : ил.
1219604
  Треус В.Д. Птицы района Аскания-Нова и методы их привлечения : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Треус В.Д.; ВАСХНИЛ. ВНИИ гибридизации и акклиматизации животных "Аскания-Нова". – Аскания-Нова, 1952. – 16 с.
1219605
  Мензбир М.А. Птицы России : Вып. 1-2 / [соч.] М.А. Мензбира, проф. Императорского Московского ун-та. – 1893-1895. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Вып. 1 : с 78 рис. – 1893. – VIII, 836 с. : ил.
1219606
  Мензбир М.А. Птицы России : Т. 1-2 / [соч.] М.А. Мензбира, проф. Императорского Московского ун-та. – 2-е изд. с прибавл. ст. "О пользе и вреде птиц". – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1. – 1895. – XVI, 836 с. : ил.
1219607
  Мензбир М.А. Птицы России : Т. 1-2 / [соч.] М.А. Мензбира, проф. Императорского Московского ун-та. – 2-е изд. с прибавл. ст. "О пользе и вреде птиц". – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2. – 1895. – XVI, 1120 с. : ил.
1219608
  Мензбир М.А. Птицы России / М.А. Мензбир. – 3-е изд. расширен. и перераб. – Москва
Т. 1. – 1918. – 224с.
1219609
   Птицы России. – М., 1992. – 175с.
1219610
  Солнцев Р. Птицы с яркими глазами / Р. Солнцев. – М., 1975. – 63с.
1219611
  Бихнер Е.А. Птицы С.-Петербургской губернии : материалы, литерратура и критика / [соч.]. Евг. Бихнера. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – [2], 361-624 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей. Т. XV [!XIV]
1219612
  Гизенко А.И. Птицы Сахалинской области / А.И. Гизенко. – Москва, 1955. – 328с.
1219613
  Кречмар А.В. Птицы северных равнин / А.В. Кречмар. – Ленинград, 1991. – 287с.
1219614
   Птицы северо-востока Азии / Кречмар В. – Владивосток, 1979. – 168с.
1219615
  Равкин Ю.С. Птицы Северо-Восточного Алтая / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1973. – 374с.
1219616
   Птицы Северо-Западного Кавказа. – М., 1985. – 169с.
1219617
  Беме Л.Б. Птицы Северо-Кавказского края : Руководство к орнитологическим экскурсиям для учителей и учащихмя старших классов / Л.Б. Беме. – Пятигорск, 1935. – 138 с.
1219618
  Шнитников В.Н. Птицы семиречья / В.Н. Шнитников. – М.-Л., 1949. – 667с.
1219619
  Страутман Ф.И. Птицы советских Карпат / Ф.И. Страутман. – К, 1954. – 332с.
1219620
  Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо- западной Монголии. / П.П. Сушкин. – М.-Л.
2. – 1938. – 435с.
1219621
  Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо- Западной Монголии. / П.П. Сушкин. – М.-Л.
1. – 1938. – 317с.
1219622
   Птицы Советского Союза. – М.
1. – 1951. – 652с.
1219623
   Птицы Советского Союза. – М.
2. – 1951. – 480с.
1219624
   Птицы Советского Союза. – М.
3. – 1951. – 680с.
1219625
   Птицы Советского Союза. – М.
4. – 1952. – 640с.
1219626
   Птицы Советского Союза. – М.
5. – 1954. – 804с.
1219627
   Птицы Советского Союза. – М.
6. – 1954. – 792с.
1219628
  Успенский С.М. Птицы Советской Арктики / С.М. Успенский. – Москва, 1958. – 166с.
1219629
  Клитин А.Н. Птицы Советской Буковины. : Автореф... канд. биол.наук: / Клитин А.Н.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1964. – 19л.
1219630
  Андреев Б.Н. Птицы среднего Вилюя : по материалам, собранным юными натуралистами / Б.Н. Андреев ; Ин-т усовершенствования учителей Якут АССР. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1953. – 128 с. : ил.
1219631
  Рогачева Э.В. Птицы Средней Сибири: распространение, численность, зоогеография / Э.В. Рогачева. – М., 1988. – 307с.
1219632
   Птицы СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР. – (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом Академии наук : Птицы ССР / Академия наук СССР ; 14 : Птицы сССР)
Определитель семейств птиц СССР / Б.К. Штегман. – 1933. – 14 с., 11 л. табл. (ил.) : ил. – Без обл.
1219633
   Птицы СССР. – М-Л
1. – 1951. – 3-269с.
1219634
   Птицы СССР. – М-Л
2. – 1953. – 344с.
1219635
   Птицы СССР. – М-Л
3. – 1954. – 256с.
1219636
  Портенко Л.А. Птицы СССР : Определители по фауне, издаваемые зоологическим институтом АН СССР / Л.А. Портенко; АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 4. – 1960. – 416с.
1219637
   Птицы СССР. – Москва, 1968. – 637с.
1219638
   Птицы СССР : Библиографический указатель, 1918-1945 гг. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – 408с.
1219639
   Птицы СССР. – М., 1982. – 446с.
1219640
   Птицы СССР. – Л., 1987. – 527с.
1219641
   Птицы СССР. Чайковые. – М., 1988. – 414с.
1219642
   Птицы СССР. Чистоковые. – М., 1990. – 203с.
1219643
  Воинственский М.А. Птицы степной полосы Европейской части СССР. Современное состояние орнитофауны и ее происхождение. / М.А. Воинственский. – Киев : АН УССР, 1960. – 292 с.


  В монографии дан систематический обзор гнездящихся птиц степной зоны Европы(218 видов). Подробно рассмотрено распространение отдельных элементов орнитофауны и больших фаунистических комплексов, населяющих основные ландшафты, характерные для степной ...
1219644
  Вартапетов Л.Г. Птицы таежных междуречий Западной Сибири / Л.Г. Вартапетов. – Новосибирск, 1984. – 242с.
1219645
  Гордеев Ю.И. Птицы тайги / Ю.И. Гордеев. – Свердловск, 1985. – 158с.
1219646
  Абдреимов Т. Птицы тугаев и прилегающих пустынь низовьев Амударьи / Т. Абдреимов. – Ташкент : Фан, 1981. – 109 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-108
1219647
  Рябицев В.К. Птицы тундры / В.К. Рябицев. – Свердловск, 1986. – 198с.
1219648
  Дементьев Г.П. Птицы Туркменистана / Г.П. Дементьев; АН ТуркменССР; Ин-т биологии; Под ред.: И.В.Старостина. – Ашхабад : АН ТуркменССР, 1952. – 548 с.
1219649
  Рустамов А.К. Птицы Туркменистана / А.К. Рустамов. – Ашхабад
2. – 1958. – 253с.
1219650
  Молчанов Л.А. Птицы Узбекистана / Л.А. Молчанов. – Ташкент, 1953. – 96с.
1219651
   Птицы Узбекистана: В 4 томах. – Ташкент
1. – 1987. – 291с.
1219652
   Птицы Узбекистана: В 4 томах. – Ташкент
2. – 1990. – 292с.
1219653
  Воробьев К.А. Птицы Уссурийского края / К.А. Воробьев. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 360с.
1219654
  Пукинский Ю.Б. Птицы уссурийской тайги / Ю.Б. Пукинский. – Хабаровск, 1984. – 238с.
1219655
  Васильченко А.А. Птицы Хамар-Дабана / А.А. Васильченко. – Новосибирск, 1987. – 101с.
1219656
  Гудков Андрей Птицы цвета пламени : ад, где рождаются райские птицы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 130-137 : фото
1219657
  Неруда П. Птицы Чили. / П. Неруда. – Москва, 1967. – 80с.
1219658
  Портенко Л.А. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля / Л.А. Портенко. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1972. – 424 с.
1219659
  Портенко Л.А. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля / Л.А. Портенко. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1973. – 323 с.
1219660
  Барабаш-Никифоров Птицы Юго-Востока черноземного центра / И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго. – Воронеж : Воронежский университет, 1963. – 212 с. : рис. – Библиогр.: с. 205-210
1219661
  Измайлов И.В. Птицы юго-западного Забайкалья / И.В. Измайлов, Г.К. Боровицкая. – Владимир, 1973. – 315с.
1219662
  Козлова Е.В. Птицы Юго-Западного Забайкалья, Северной Монголии и Центральной Гоби / Е.В. Козлова. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 397с.
1219663
  Степанян Л.С. Птицы юго-западной Океании / Л.С. Степанян. – М., 1986. – 120с.
1219664
  Богородский Ю.В. Птицы Южного Предбайкалья / Ю.В. Богородский. – Иркутск, 1989. – 205с.
1219665
  Панов Е.Н. Птицы Южного Приморья. / Е.Н. Панов. – Новосибирск : Наука, 1973. – 376с.
1219666
  Владышевский Д.В. Птицы южной части Красноярского края / Д.В. Владышевский, Т.А. Ким. – Красноярск, 1988. – 222с.
1219667
  Нечаев В.А. Птицы южных Курильских островов / В.А. Нечаев. – Л., 1969. – 248с.
1219668
  Кривицкий И.А. Птицы южных степей Целиноградской области. (Экол.-фаунист. анализ) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Кривицкий И.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1219669
  Воробьев К.А. Птицы Якутии / К.А. Воробьев. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 336с.
1219670
  Данилов Н.Н. Птицы Ямала / Н.Н. Данилов, В.Н. Рыжановский, В.К. Рябицев. – Москва : Наука, 1984. – 335с.
1219671
  Спангенберг Е.П. Птицы, зайцы, лисицы и прочие... : Рассказы натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва : Детская литература, 1973. – 191 с.
1219672
  Гибель К.Г. Птицы, полезные для земледелия, лесоводства и садоводства по истреблению вредных животных : с политипажами в тексте / [соч.] К.Г. Гибеля, д-ра ; со 2-го нем. изд. пер. и доп. Г. Гримм. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1870. – [4], II, 200, VI с. – без обл.
1219673
  Салихбаев Х.С. Птицы. / Х.С. Салихбаев, А.Н. Богданов. – Ташкент
2. – 1961. – 1-272с.
1219674
  Салихбаев Х.С. Птицы. / Х.С. Салихбаев, А.Н. Богданов. – Ташкент
2. – 1967. – 1-184с.
1219675
  Пекло А.М. Птицы. Оологическая коллекция = Птахи. Оологічна колекція = Birds. The oological collection / А.М. Пекло ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей. – Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины. – (Каталог коллекций Зоологического музея Национального научно-природоведческого музея НАН Украины). – ISBN 978-966-02-6782-4
Вып. 1 : Неворобьинообразные - Non-Passeriformes. – 2016. – 214, [2] с., включ. обл. – Указ. латин. названий: с. 209-212
1219676
   Птицы. Птичьи будни. На фоне неба // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 56-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1219677
  Цветов Я.Е. Птицыпоют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Москва, 1965. – 324с.
1219678
  Лукина Е.В. Птичий городок / Е.В. Лукина. – М., 1951. – 148с.
1219679
  Ефимов А. Птичий грипп : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-61. – ISSN 0012-6756
1219680
  Майер Х. Птичий грипп в зеркале экономического порядка природы : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 173-189. – Бібліогр.: 6 назв
1219681
  Сливкин Е.А. Птичий консул / Е.А. Сливкин. – Л., 1990. – 61с.
1219682
  Яралиев Я. Птичий родник : повести и рассказы / Якуь Яралиев ; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1974. – 247 с.
1219683
  Леонов А.Д. Птичий сторож / А.Д. Леонов. – Л, 1971. – 205с.
1219684
  Иванникова Е.В. Птичий утренник / Е.В. Иванникова. – Москва, 1981. – 46с.
1219685
  Варишон Анн Птичий язык Амазонии : Печему мы такие разные: Амазония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 88-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
1219686
  Скворцов Ю.И. Птичка-зарянка. / Ю.И. Скворцов. – Мурманск, 1963. – 39с.
1219687
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
1219688
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
1219689
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Художественная литература, 1965. – 319 с.
1219690
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Известия, 1967. – 512 с.
1219691
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Москва, 1966. – 400с.
1219692
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Махачкала, 1987. – 336с.
1219693
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Киев : Глобус, 1991. – 352с. – ISBN 5-86248-004-8
1219694
  Притчетт В.С. Птички в клетках / В.С. Притчетт. – М., 1988. – 333с.
1219695
  Федюкович М. Птичье дерево / М. Федюкович. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 32 с.
1219696
  Бромлей Н. Птичье королевство / Н. Бромлей. – М, 1929. – 48с.
1219697
  Шахнюк В.П. Птичье молоко / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1972. – 67с.
1219698
  Успенский С.М. Птичьи базары Новой Земли / С.М. Успенский. – Москва : Изд- во Академии Наук СССР, 1956. – 179с.
1219699
  Успенский С.М. Птичьи базары Новой Земли / С.М. Успенский. – Москва : Изд-во Академии Наук СССР, 1956. – 178с.
1219700
  Домбровский А.И. Птичьи ветры / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1981. – 232с.
1219701
  Красников Г.Н. Птичьи светофоры / Г.Н. Красников. – М., 1981. – 32с.
1219702
  Недоля И.К. Птичьи стаи / И.К. Недоля. – Краснодар, 1958. – 84с.
1219703
  Зелінський А.Л. Птолемей III: умови формування особистості майбутнього царя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-50. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються життя і діяльність Птолемея III Евергета до його вступу на єгипетський престол у 246 році до Різдва Христового. Вивчення умов, в яких формувалася особистість Евергета, дозволяє розглядати період його правління в новому незвичайному ракурсі.
1219704
  Зелінський А.Л. Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, – реконструкція стосунків між братами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-27. – ISSN 1608-0599
1219705
  Зелінський А.Л. Птоломей III і Анубіс: можливість неофіційного ототоження // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-38. – ISSN 1608-0599
1219706
  Зелінський А.Л. Птоломей. сатрап Єгипту й останні Аргеади // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 112-119. – ISSN 1608-0599
1219707
  Уралов Т Птомок прометеев / Т Уралов. – Одесса, 1980. – 231с.
1219708
  Кицул В.И. Птрология карбонатных пород ладожской формации / В.И. Кицул. – М., 1963. – 172с.
1219709
  Купчик О. ПТУ-26 м. Києва (1962 - 1991 рр.): нарис історії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 363-368. – ISBN 978-617-7399-06-2
1219710
  Орел С. ПТУ на зламі й переломі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "Професійно-технічна освіта нині в досить непростому перехідному стані. Стабільне державне фінансування попередніх десятиліть, попри затримки й дефіцит бюджету, було надійнішим, ніж перехід на фінансування з місцевих бюджетів. І річ не тільки в тому, ...
1219711
  Поплавский М.М. ПТУ: время перемен. / М.М. Поплавский. – К, 1990. – 151с.
1219712
   Птуха Михайло Васильович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 211-214. – ISBN 966-02-0537-6
1219713
  Шаров І. Птуха Михайло Васильович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 337-340. – ISBN 966-7217-54-Х
1219714
  Курас І. Птуха Михайло Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 524-526. – ISBN 966-642-207-7
1219715
   Птуха Михайло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 132. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1219716
  Марочко В. Птуха Михайло Васильович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 349-351. – ISBN 978-617-642-388-1


  Михайло Васильович Птуха - український статистик і демограф, економіст, організатор науки, засновник Інституту Демографії АН УРСР, дійсний член АН УРСР (1920), член-кореспондент AH CPCP (1943), заслужений діяч науки (1944), дійсний член Міжнародного ...
1219717
   Птуха Михайло Васильович (1884-1961) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 399. – ISBN 978-966-439-754-1
1219718
  Нековаль В.Т. Птуха Михайло Васильович: до 125-річчя з дня народження (07.11.1884-03.10.1961) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 137-138.
1219719
  Приставкин А.И. Птушенька. / А.И. Приставкин. – М., 1969. – 223с.
1219720
   Птушинський Юрій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 354-355 : фото
1219721
  Николаев Л. Птянству -- нет / Л. Николаев. – М., 1971. – 104с.
1219722
  Устин П.М. Пу Сунлин и его новеллы / П.М. Устин. – Москва, 1981. – 264 с.
1219723
  Грищенко А.Л. Пуанкаре-инвариантные уравнения движения в релятивистской квантовой механике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / грищенко А.Л.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 9л.
1219724
  Тяпкин А.А. Пуанкаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – 2-е изд. – М, 1982. – 415с.
1219725
   Пуанкаре (Poincare) Жюль Анрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 879. – ISBN 966-316-069-1
1219726
  Любецкая В.В. Пуант как способ эстетического завершения комедии "Ревизор" Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 184-187
1219727
  Панфилов Игорь Пуантилизм // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 2-16


  Пуантилизм (точка) - стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с ...
1219728
  Пучков А.А. Пуантилизм античного пространства, или архитектура в эстетике Платона / А.А. Пучков; Гос. науч.-исследов. ин-тут теории и истории архитектуры и градостроительства. – Київ : А.С.С. – ISBN 966-7452-13-1
Ч.1 Платон. – 2000. – 54с.
1219729
  Юр"єва І. Пубертат, ПТСР та інші квести. Як підлітку вижити на Сході // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 13


  "Раніше казали: "Перехідний вік, минеться", — і батьки здебільшого воліли спостерігати, чекаючи із завмиранням серця: як там дитина впорається, якою випірне з бурхливого моря гормонів і підліткових спокус? Тепер, коли ціле покоління дітей подорослішало ...
1219730
  Бондар Є.П. Публiцистичний коментаp : /Коментарі В.І.Леніна в "Правде"/ / Є.П. Бондар; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КГУ iм. Т.Г.Шевченка, 1969. – 33с.
1219731
  Шекет Ю. Публий Вергилий Марон: слово, что движет светила // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 108-121. – ISSN 1819-6268
1219732
  Литовченко С.Д. Публий Клодий и Тигран Младший // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 59-64. – ISSN 2309-6608
1219733
  Загребина А.В. Публика как социальная общность : пионерские исследования Г.Тарда // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – 139-145. – ISSN 0132-1625
1219734
  Сухоруков М.К. Публикации в отраслевых информационных органах о книжном деле США // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 106-140. – ISSN 0869-6020
1219735
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Публикации или реконструкции? Проблемы текстологии в историко-философском исследовании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 130-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1219736
  Институт Публикации института / Институт, моря. ДВО РАН (ИБМ) биологии
№ 5. – 1983
1219737
   Публикации Киевской астрономической обсерватории. – Київ : Київський університет
№ 2. – 1948. – 119 с.
1219738
  Чолганская В.Л. Публикации ООН и ее специализированных учреждений. / В.Л. Чолганская. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 504с.
1219739
  Чолганская В.Л. Публикации Организации Объединных Наций и ее специализированных учреждений. / В.Л. Чолганская. – М., 1968. – 400с.
1219740
  Зотова А.В. Публикации основных российских научных изданий об истории Японии (историография начала XXI в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 41-46. – ISSN 2070-9773
1219741
   Публикации отделения структур. и прик. лингв.. – Москва
Вып. 9. – 1980
1219742
   Публикации отдельных структур лингв.. – Москва
Вып. 8. – 1980
1219743
   Публикации преподавателей кафедры политической экономии ЛГУ им.П.Стучки по учебно-методическим вопросам. – Рига, 1980. – 76с.
1219744
   Публикации преподавателей ЛГУ им.П.Стучки. 1945-1965 гг.. – Рига
1. – 1969. – 316с.
1219745
   Публикации работ ученых АН КирССР в зарубежной печати (1959-1985 гг.) : Библиографический указатель. – 2-е изд., доп. – Фрунзе : Илим, 1988. – 84с.
1219746
   Публикации СГУ. – Сыктывкар, 1987. – 112с.
1219747
   Публикации СГУ за 10 лет. – Сыктывкар, 1984. – 89с.
1219748
  Бурлыкина М.И. Публикации СГУ за 10 лет / М.И. Бурлыкина. – Сыктывкар, 1984. – 88с.
1219749
  Воробьев В.В. Публикации сибирских и дальневосточных организаций географического общества СССР / В.В. Воробьев, Г.Ф. Чернова. – Иркутск, 1971. – 208с.
1219750
   Публикации Сибирских и Дальневосточных организаций географического общества СССР. – Иркутск
Т. 2 (1964-1969 гг.) Вып. 1. – 1971. – 178с
1219751
   Публикации Сибирских и Дальневосточных организаций географического общества СССР. – Иркутск
Т. 2 (1964-1969 гг.) Вып. 2. – 1971. – 208с
1219752
  Воробьев В.В. Публикации сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР. 1945-1962 гг. / В.В. Воробьев, Н.И. Вершинская. – Иркутск, 1966. – 167с.
1219753
   Публикации сотрудников ЦНИИКА : Аннотированній указатель за 1980-1981 гг. – Москва, 1983. – 48с.
1219754
  Раздорский А.И. Публикации таможенных книг в России XVII-XVIII вв. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 77-83. – ISSN 0869-6020


  Автор прослеживает историю издания ценных источников по социально-экономической истории России XVII-XVJII вв. - таможенных книг - от первых публикаций 1840-1850-х гг. до современных изданий, анализируя состав справочного аппарата и качество подготовки ...
1219755
   Публикации Тартусской астрономической обсерватории / Тартусская астрономическая обсерватория. – Тарту
Т. 47. – 1980
1219756
   Публикации Тартусской астрономической обсерватории / Тартусская астрономическая обсерватория. – Тарту
Т. 48. – 1981
1219757
   Публикации Тартусской астрономической обсерватории / Тартусская астрономическая обсерватория. – Тарту
Т. 49. – 1982
1219758
  Бродская С.Я. Публикации текстов А.М. Горького в СССР (1959-1963) : библиографический указатель / С.Я. Бродская. – Москва : Наука, 1967. – с.
1219759
  Хренова Г. Публикационная активность исследователей Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей / Г. Хренова, О. Чикун // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – C. 28-31. – ISSN 1029-7200


  Статья посвящена актуализации результатов научных исследований, проведенных Центральной научной библиотекой НАН Беларуси с использованием базы данных Web of Science.
1219760
  Сикорская О.Н. Публикационная активность организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 49-54. – ISSN 2224-1825


  Рассматривается использование индекса цитирования Scopus для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1219761
  Романовский М.Ю. Публикационная активность организаций естественно-научного профиля в России и за рубежом // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1059-1063. – ISSN 0869-5873


  Возможно ли прямое сравнение исследовательских институтов по числу публикаций в ведущих реферируемых журналах с наибольшим импакт-фактором? Оказывается, возможно, но корректность сравнения требует, чтобы это были научные учреждения одной и той же ...
1219762
  Мохначева Ю.В. Публикационная активность организаций Московской области по проблемам нанотехнологий и наносистем: библиометрический анализ / Ю.В. Мохначева, Т.Н. Харыбина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 1815-3186


  Представлены результаты библиометрического анализа публикационной активности ученых исследовательских учреждений Московской области в сфере нанотехнологий.
1219763
  Кавуненко Л.Ф. Публикационная активность украинских ученых в базе данных Scopus / Л.Ф. Кавуненко, Е.П. Кострица, О.Г. Черногаева // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 89-99. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У дослідженні обгрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та науково-технічну діяльність ...
1219764
  Гуртов В.А. Публикационная активность членов диссертационных советов при вузах России / В.А. Гуртов, Л.В. Щеголева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 8/9. – С. 16-26. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты анализа показателей публикационной активности членов диссертационных советов в целом, и отдельно - членов диссертационных советов при вузах. Анализ основан на данных мониторинга показателей научной активности членов ...
1219765
  Якимчик А.И. Публикационная активность, роль и вклад в научный результат на примере работ В.И.Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 174-200 : рис., табл. – Библиогр.:192-195. – ISSN 0203-3100
1219766
  Степанов В.П. Публикация баз данных в Интернете : учебное пособие / Степанов В.П., Купрейчик И.В., Черкашина ; МОНУ ; Харьк. нац. эконом. ун-т. – Харкьков : ХНЭУ, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-676-269-9
1219767
  Козлов И. Публикация видео тайных переговоров с "племянницей российского миллиардера" привела к развалу австрийского правительства и отставке вице-канцлера // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 3


  "Вице-канцлер Австрии ушёл в отставку после публикации видео переговоров с «племянницей российского олигарха» на Ибице. С ним отказался работать глава правительства, заместителем которого он работал с конца 2017 года".
1219768
  Пескова Л.Д. и др. Публикиции Института Тектоники и геофизики НЗИЦ ДЗИЦ АН СССР 1972-1981 гг. / Л.Д. и др. Пескова. – Владивосток, 1983. – 107с.
1219769
   Публицист-гражданин : Литературный сборник посвященній памяти Григория Константиновича Градовского : портретами и снимками. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1916. – [2], II, 215 с., 2 л. портр. : ил., портр.
1219770
  Воробченко В.И. Публицист-ленинец / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1986. – 156,3с.
1219771
  Горбунов А.П. Публицист за рабочим столом / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1993. – 200с.
1219772
  Прохоров Е.П. Публицист и действительность / Е.П. Прохоров. – М, 1973. – 317с.
1219773
  Грин М.Я. Публицист на эстраде. / М.Я. Грин. – Москва, 1981. – 157с.
1219774
  Бородавкин А.П. Публицист С.С.Шашков и его исторические воззрения : Автореф... кандид. историч.наук: / Бородавкин А.П.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. Историко-филологический факультет. – Томск, 1950. – 18 с.
1219775
   Публицистиа Дона и Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 1979. – 159с.
1219776
  Корогод Галина Ивановна Публицистика - источник изучения деятельности коммунистичесой партии в годы реконструкции народного хозяйства (на материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Корогод Галина Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 232л. – Бібліогр.:л.194-232
1219777
  Корогод Г.И. Публицистика - источник изучения деятельнсоти Коммунистической партии в годы реконструкции народного хозяйства (На матер. Украины) : Автореф... канж. ист.наук: 07.00.01 / Корогод Г. И.; КГУ. – К., 1982. – 23л.
1219778
  Коста Хетагуров Публицистика / Коста Хетагуров. – Орджоникидзе, 1941. – 185 с.
1219779
  Ботев Х. Публицистика / Х. Ботев. – Москва, 1952. – 504с.
1219780
  Серно-Соловьевич Публицистика / Серно-Соловьевич. – М., 1963. – 432с.
1219781
  Хайтов Н. Публицистика / Н. Хайтов. – София, 1975. – 323с.
1219782
  Агарышев А. Публицистика / А. Агарышев. – Москва, 1978. – 112 с.
1219783
  Айни С. Публицистика : публицистика. / Садриддин Айни. – Москва : Советский писатель, 1978. – 480 с. : портр.
1219784
  Леонов Л.М. Публицистика / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 559с.
1219785
  Леонов В.П. Публицистика // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 304-330. – ISBN 978-617-619-241-1
1219786
  Гуменный Н.Ф. Публицистика "Літературно-наукового вісника". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуменный Н.Ф.; МВ и ССО СССР. – Днепропетровск, 1974. – 26л.
1219787
  Сейдамет Д. Публицистика (малоизвестные статьи) / Джафер Сейдамет ; РВУЗ "Крым. инженер.-пед. ун-т" [и др.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 128 с., [1] л. портр. : ил. – Ст. рус., крымскотат. – Библиогр.: с. 97-112 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-354-475-5
1219788
  Ланский Л.Р. Публицистика А.И.Герцена : Автореф... канд. филол.наук: / Ланский Л.Р.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1966. – 19л.
1219789
  Каравашкова С.В. Публицистика А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд. / С.В. Каравашкова. – Москва, 1973. – 93с.
1219790
  Кролевец-Дерюгина Публицистика А.Н.Толстого. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кролевец-Дерюгина Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 с.
1219791
  Петряева Е.И. Публицистика А.П.Гайдара. / Е.И. Петряева. – Одесса, 1964. – 31с.
1219792
  Киракосян Л.М. Публицистика Аветика Исаакяна : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. Е.Абегяна. – Ереван, 1968. – 25л.
1219793
  Нуруллина Р.М. Публицистика Аделя Кутуя : Автореф... канд. филол.наук: / Нуруллина Р.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 16л.
1219794
  Грицюк Э.И. Публицистика Александра Корнейчука : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.678 / Грицюк Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1219795
   Публицистика белорусских народников. – Минск, 1983. – 134с.
1219796
  Саченко Иван Иванович Публицистика в борьбе против фашизма и неонацизма (Исторический опыт, традиции, практика) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.10 / Саченко Иван Иванович; Бел. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1983. – 393л. – Бібліогр.:л.361-393
1219797
  Саченко И.И. Публицистика в борьбе против фашихма и неонацизма : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.10 / Саченко И. И.; КГУ. – К., 1982. – 32л.
1219798
  Прохоров Е.П. Публицистика в жизни общества / Е.П. Прохоров. – М, 1968. – 102с.
1219799
  Мальгин А.В. Публицистика в поэзии /Р.Рождественский и Е.Евтушенко/ / А.В. Мальгин. – М. : Знание, 1988. – 48 с.
1219800
  Карасев П.С. Публицистика В. Г. Короленко эпохи первой русской революции : Автореф. дис. ... канд .филол. наук / Карасев П. С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 18 с.
1219801
  Куканов Л.М. Публицистика В.Г.Короленко. / Л.М. Куканов. – М, 1978. – 56с.
1219802
  Попов Ю.В. Публицистика Великой французской революции. / Ю.В. Попов. – М., 1988. – 55с.
1219803
  Попов Ю.В. Публицистика Великой французской революции. / Ю.В. Попов. – М., 1989. – 173с.
1219804
  Волынская Н.М. Публицистика Г.Гейне накануне революции 1848 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Волынская Н.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 22л.
1219805
  Волынская Н.М. Публицистика Гейне накануне революции 1848 года : Дис... канд. филолог.наук: / Волынская Н. М.; КГУ им. Т. Шевченко, Каф. зарубеж лит. – К., 1950. – 257л. – Бібліогр.:л.229-256
1219806
  Денчев К.И. Публицистика Георгия Димитрова : Автореф... канд. ист.наук: / Денчев К. И.; АОН ири ЦК КПСС, Уч. сов. по теории и методам идеолог. работы. – М., 1971. – 22л.
1219807
  Прохоров Е.П. Публицистика декабристов / Е.П. Прохоров. – М, 1961. – 56с.
1219808
  Голенпольский Т.Г. Публицистика Джеймса Болдуина и негритянское освободительное движение в США : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Голенпольский Т.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1219809
  Вольперт Л.И. Публицистика Жана-Ришара Блока : Автореф... канд. филол.наук: / Вольперт Л.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
1219810
  Бережная Людмила Григорьевна Публицистика журнала "Русское богатство" (1905-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бережная Людмила Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова, фак. журналистики. – М., 1980. – 24л.
1219811
   Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. – Новосибирск, 1989. – 280с.
1219812
  Аврамов Р. Публицистика и корреспонденция / Р. Аврамов. – София : Партиздат, 1985. – 414 с.
1219813
  Зуенок В.В. Публицистика и лирика. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зуенок В.В.; Белорус. гос. ун-тет. Каф. стилистики и литературного редактирования. – Минск, 1973. – 28л.
1219814
  Ученова В.В. Публицистика и политика / В.В. Ученова. – М, 1973. – 232с.
1219815
  Ученова В.В. Публицистика и политика / В.В. Ученова. – М, 1979. – 271 с.
1219816
  Валько И.В. Публицистика и развитие социалистического образа жизни / И.В. Валько. – Киев : КГУ, 1980. – 142 с.
1219817
  Шкляр Владимир Иванович Публицистика и художественная литература: продуктивно-творческая интеграция : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Шкляр Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, каф. теории и практики сов. печати. – Киев, 1989. – 343л. – Бібліогр.:л.325-343
1219818
  Шкляр Владимир Иванович Публицистика и художественная литература: Продуктивно-творческая интеграция : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.10 / Шкляр Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 52л.
1219819
  Нечиталюк М.Ф. Публицистика Ивана Франко вопросы истории, проблематики, функции, мастертства (1875-1915) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.10 / Нечиталюк М.Ф.; МГУ. – М., 1982. – 36л.
1219820
  Рубашкин А.И. Публицистика Ильи Эренбурга против войны и фашизма. / А.И. Рубашкин. – М-Л, 1965. – 377с.
1219821
  Колосов Г.В. Публицистика как творческий процесс / Г.В. Колосов. – Москва, 1977. – 87с.
1219822
  Иоселиани А.Ш. Публицистика комсомольско-молодежной газеты как фактор формирования личности молодого строителя коммунизма. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Иоселиани А.Ш.;. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1219823
  Цаллагов В.Н. Публицистика Коста Хетагурова : очерки, ст., исследования о творчестве К. Хетагурова / В.Н. Цаллагов. – Орджоникидзе, 1983. – 223 с.
1219824
  Гордиенко Т.В. Публицистика Курта Тухольского : Автореф... канд. филол.наук: / Гордиенко Т. В.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. заруб. печати и лит. – М., 1970. – 17л.
1219825
  Кокта М Публицистика М.А.Шолохова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кокта М,Д.; М-во просвещения УССР. – К, 1961. – 20л.
1219826
  Овчаренко А.И. Публицистика М.Горького / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 653 с.
1219827
  Овчаренко А.И. Публицистика М.Горького / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1965. – 628 с.
1219828
  Ковалевский К.А. Публицистика М.Горького в 90-е годы / К.А. Ковалевский. – М, 1960. – 36 с.
1219829
  Захаров С.В. Публицистика М.Горького и Л.Толстого в эпоху первой русской революции : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Захаров С.В.; Петрозав. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 19л.
1219830
  Ковалевский К.А. Публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина / К.А. Ковалевский. – М, 1961. – 46с.
1219831
  Мастикова Валерия Васильевна Публицистика М.И.Калинина в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Мастикова Валерия Васильевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Фак-т журналистики , Кафедра истории парт.-сов. печати. – Москва, 1975. – 26 с.
1219832
  Кокта М.Д. Публицистика М.Шолохова.К вопросу мастерства / М.Д. Кокта. – К, 1960. – 134с.
1219833
  Дринь Анатолий Васильевич Публицистика Максима Рыльского и современные проблемы журналистского мастерства : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Дринь Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1219834
  Дринь Анатолий Васильевич Публицистика Максима Рыльского и современные проблемы журналистского мастерства : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Дринь Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 239л. – Бібліогр.:л.189-239
1219835
  Мусаев Д Т. Публицистика Мехти Гусейна. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Мусаев Т.Д,; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 30л.
1219836
  Панько Михаил Антонович Публицистика Мориса Тореза в борьбе а единство французского рабочего движения против фашизма и войны : Дис... докт. филол.наук: 10.01.10 / Панько Михаил Антонович; Измаильский гос. пед. ин-т. – Измаил, 1987. – 332л. – Бібліогр.:л.301-331
1219837
  Панько М.А. Публицистика мориса Тореза в борьбе за единство французского рабочего движения, против фашизма и войны. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.10 / Панько М.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 31л.
1219838
  Балуев Б.П. Публицистика Н.Грибачева / Б.П. Балуев. – Москва, 1965. – 40 с.
1219839
  Вартанов И. Публицистика на колесах // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.26-30. – ISSN 0234-1670


  [Нью-Йорк. Дорожні нариси.]
1219840
   Публицистика на Любен Каравелов. – София
2. – 1965. – 560с.
1219841
  Бабаев И.Дж. Публицистика Наримана Нариманова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Бабаев И.Дж. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 20 с.
1219842
  Прохоров Е.П. Публицистика наших дней / Е.П. Прохоров. – М, 1983. – 64с.
1219843
  Логвиненко М.С. Публицистика Николая Островского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Логвиненко М.С. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 16 с.
1219844
   Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых послевонных лет. – Москва, 1985. – 474с.
1219845
  Заверталюк Нинель Ивановна Публицистика писателей на Украине 20-х - 70-х гг. ХХ ст. Проблемы. Жанры. Мастерство : Дис... докт. филолог.наук: 10.01.02 / Заверталюк Нинель Ивановна; Днепропетровский гос. университет. – Днепропетровск, 1992. – 294л. – Бібліогр.:л.1-24
1219846
  Оганян А.А. Публицистика Рафаэла Патканяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Оганян А.А. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 27 с.
1219847
  Цыганник В.П. Публицистика С. Н. Сергеева-Ценского : Автореф... канд. фило.наук: 10.01.10 / Цыганник В. П.; КГУ. – Киев, 1986. – 24л.
1219848
  Цыганник В.П. Публицистика С.Н.Сергеева-Ценского : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Цыганник В.П.;. – Киев, 1986. – 220л.
1219849
  Мехтиев Ф.А. Публицистика Самеда Вургуна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мехтиев Ф.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 19 с.
1219850
  Гусейнзаде А.А. Публицистика Сеида Гусейна. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Гусейнзаде А.А.; Кафедра журналистики Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1219851
  Кременская И.К. Публицистика сподвижников Чернышевского и Добролюбова в 60-е годы ХІХ века. Метод. указ. / И.К. Кременская. – М., 1967. – 72с.
1219852
  Макашина Л.П. Публицистика урасльских большевиков в легальной печати / Л.П. Макашина. – Свердловск, 1987. – 58с.
1219853
  Короткая Л.Л. Публицистика ХII-ХVI вв. в борьбе с церковно-религиозной идеологией / Л.Л. Короткая. – Минск, 1963. – 83 с.
1219854
  Тикоцкий М.Е. Публицистика Якуба Коласа : Автореф... канд. филолнаук: / Тикоцкий М. Е.; БГУ, Каф. теор. и практ. сов. пчати. – Минск, 1953. – 20 с.
1219855
  Хаджидимов Д. Публицистика, писма и документи / Д. Хаджидимов. – София : Партиздат, 1989. – 591 с.
1219856
  Толстой А.Н. Публицистика. / А.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1975. – 367с.
1219857
  Бажов П.П. Публицистика. Письма. Дневники. : письма, дневники / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1955. – 272 с.
1219858
  Кочетов В. Публицистика.Воспоминания современников. : роман / В. Кочетов. – Ленинград, 1976. – 360с.
1219859
  Каравелов Л. Публицистиката на Любен Каравелов до излизането на вестник "Свобода" (1860-1869) : статии, дописки и писма / Л. Каравелов; Издирил и подготовил за печат академик М. Димитров. – София : Издание на българската академия на науките, 1957. – 687 с.
1219860
  Каравашкова С.В. Публицистическая деятельность А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд. / С.В. Каравашкова. – М, 1979. – 69с.
1219861
  Якубов Н. Публицистическая деятельность Абдуллы Каххара : Автореф... канд. филол.наук: 10.678 / Якубов Н.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 31л.
1219862
  Макаров Г.Н. Публицистическая деятельность В. И. Ленина в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (февраль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд ист.наук: / Макаров Г. Н.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
1219863
  Панкина О.Г. Публицистическая деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса в канун революции 1848 г.в Европе: Лекц. / О.Г. Панкина. – М., 1980. – 40с.
1219864
  Чубинский-Надеждин Публицистическая деятельность М.А.Антоновича в "Современнике" (1859-1866 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Чубинский-Надеждин В.В.; ЛГУ. – Л., 1957. – 14л.
1219865
  Панкина О.Г. Публицистическая и журналистская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса. / О.Г. Панкина. – М., 1971. – 16с.
1219866
  Корнилович Э.А. Публицистическая и редакторская деятельность Платона Галавача : Автореф... канд. ист.наук: 07.580 / Корнилович Э.А.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1971. – 26л.
1219867
  Попов И.В. Публицистическая критика декабристского времени. / И.В. Попов. – Куйбышев, 1979. – 88 с.
1219868
  Мищенко А.Х. Публицистическая лексика и фразеология А.И.Герцена (по статьям в "Колоколе") : Автореф... канд. филолог.наук: / Мищенко А.Х.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1219869
   Публицистическая мысль и социальная практика. – Казань, 1980. – 144с.
1219870
  Марцинкявичус Ю. Публицистическая поэма : поєма / Ю. Марцинкявичус; Юстинас Марцинкявичюс ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 56 с.
1219871
  Попов И.В. Публицистическая традиция в русской литературной критике XVIII - первой четверти XIX веков. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.01 / Попов И.В.; ЛГУ. – Л., 1979. – 27л.
1219872
  Изубенко Неонила Михайловна Публицистическая, популяризаторская и редакторская деятельность К.А.Тимирязева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Изубенко Неонила Михайловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра техники газ. дела и средств. – М., 1975. – 23л.
1219873
  Гукасян В.Г. Публицистические и критические взгляды Берне : Автореф... канд. филол.наук: / Гукасян В.Г.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 20л.
1219874
  Горький М. Публицистические статьи / М. Горький. – Ленинград, 1931. – 344с.
1219875
  Кононко Е.Н. Публицистические тенденции в древнерусской литературе ХІ-ХІІІ веков : Дис... канд. филол.наук: / Кононко Е.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 380л. – Бібліогр.:л.1-13
1219876
  Остроумов С. Публицистические уроки Юрия Жукова / С. Остроумов. – Иркутск, 1973. – 16 с.
1219877
  Горохов В.М. Публицистический анализ в литературной критике (На материале центр. печати 1956-1961гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горохов В. М.; МГУ, Фак. журн. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.35-26
1219878
  Архипов И.Ф. Публицистический образ. : Автореф... наук: 10.01.10 / Архипов И.Ф.; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. Фак. журнал. – М., 1977. – 25л.
1219879
  Мезенцев М.Т. Публицистический прогноз. Пути развития. Типология. Методы / М.Т. Мезенцев. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
1219880
  Бурлак Л.Е. Публицистический роман. / Л.Е. Бурлак. – Саратов, 1970. – 110с.
1219881
  Дубяго А.И. Публицистический стиль во второй половине XIX века и его влияние на развитие лексики русского литературного языка / А.И. Дубяго. – Калининград, 1983. – 80с.
1219882
  Швец А.В. Публицистический стиль современного русского литературного языка / А.В. Швец. – Киев, 1979. – 128с.
1219883
  Фоминых В.Н. Публицистический факт / В.Н. Фоминых. – Красноярск, 1987. – 128с.
1219884
  Мыльцына И.В. Публицистическое мастерство русских писателей-реалистов ХХ века / И.В. Мыльцына. – М., 1962. – 32с.
1219885
  Мыльцына И.В. Публицистическое мастерство русских писателей-реалистов ХХ века / И.В. Мыльцына. – М., 1971. – 28с.
1219886
  Прохоров Е.П. Публицистическое обозрение / Е.П. Прохоров. – М, 1963. – 36с.
1219887
   Публицистическое творчество В.И.Ленина. – Казань, 1970. – 189с.
1219888
   Публицисты "Современника". – Москва : Детская литература, 1985. – 255 с.
1219889
  Кузнецов Ф.Ф. Публицисты 1860-х годов / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва, 1969. – 336с.
1219890
  Кузнецов Ф.Ф. Публицисты 1860-х годов / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1981. – 335с.
1219891
   Публицисты ленинской школы. – Москва, 1977. – 240с.
1219892
  Денчев К.И. Публицицистика Георги Димитрова : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Денчев К.И. ; АОН при ЦК КПС , Уч. сов. по теории и методам идеолог. работы. – Москва, 1971. – 22 с.
1219893
  Злобина Е.А. Публичистические тексты / Е.А. Злобина. – М., 1988. – 136с.
1219894
  Старых М.Д. Публичная библиотека Амстердама как инновационный центр культуры и информационной грамотности // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 32-35
1219895
   Публичная библиотека в годы войны, 1941-1945: дневники, воспоминания, письма, документы : посвящается 60-летию Великой Победы. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2005. – 576 с. – ISBN 5-8192-0240-6
1219896
   Публичная библиотека и культурное наследие : монографический сборник / Алимова Л.В., Ахметдинова С.Ю., Бах А., Белоколенко М.В., Бойкова О.Ф. и др.; Информационно-консультационный центр Управления культуры ЦАО г. Москвы; Библиотека-читальня И.С. Тургенева; [ сост. и науч. редактор Л.М. Инькова ]. – Москва : ФАИР, 2008. – 176с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 978-5-8183-1414-3
1219897
   Публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина. Ленинград. – М., 1973. – 284с.
1219898
  Гусев Н. Публичная деятельность Н.С. Державина по македонскому вопросу в 1912-1915 гг. // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 156-164. – ISSN 2218-0567
1219899
  Цветков А.Ю. Публичная дипломатия как ресурс внешней политики: проблема эффективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 110-116. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1219900
  Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США в России: от "демократизации" к развитию "социального активизма" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 37-45. – ISSN 0321-2068
1219901
  Тощенко Ж.Т. Публичная или профессиональная публичная социология? / Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовский // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.20-30. – ISSN 0132-1625
1219902
  Баймуратов М.А. Публичная самоуправленческая (муниципальная) власть и гражданское общество : проблемы взаимосвязи им взаимозависимости // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.82-88. – ISSN 1811-9018
1219903
  Полещенко Д.А. Публично-властная природа местного самоуправления и государственной власти как основа их соотношения / Д.А. Полещенко, А.Н. Чертков // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 61-73. – ISSN 1812-8696
1219904
   Публично-правовой вектор. Выпускники КИМО 1985 года - успешные юристы и государственные деятели // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 5 ноября (№ 45). – С. 8. – ISSN 1563-6755
1219905
  Немова Л.А. Публично-частное партнерство в Канаде: чем интересен опьт этой страны? // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 138-146. – ISSN 2072-9480


  Одна з основних тенденцій розвитку економіки Канади - поширення нових форм довгострокової господарської взаємодії між державою і приватними структурами.
1219906
  Деева Н.Э. Публично-частное партнерство: интересы заинтересованых сторон / Н.Э. Деева, В.В. Хмурова // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 99-111. – ISSN 2522-9311
1219907
   Публичное заседание Императорской Академии наук 19 октября 1892 года : Осьмое присуждение Пушкинских премий : Князь П. А. Вяземский / чтение К. Н. Бестужева-Рюмина ; Памяти П. А. Плетнева /чтение Л. Н. Майкова. – Санкт-Петербург, 1892. – 33 с. – Приложение к Записки Императоской Академии наук, т. 70, № 6


  Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 54, № 2
1219908
  Малахов В.П. Публичное и частное в системе характеристик права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 16. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье публичное и частное исследуются средствами не только содержательно-предметного, но и категориального (философско-правового) мышления, что позволяет объяснить не только их единство, но и взаимную противопоставленность в характеристике ...
1219909
  Тихомиров Ю.А. Публичное право : Учебник для юр. ф-тов и вузов / Ю.А. Тихомиров. – Москва : БЕК, 1995. – 496с. – ISBN 5-85639-099-7; 3-40639-155-9
1219910
   Публичное собрание Императорской Академии Наук в память ее почетного члена Дмитрия Александровича Ровинского. 10-го декабря 1895 года. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1896. – 112 с.
1219911
   Публичное судебное заседание Одесской судебной палаты по уголовному департаменту, с участием присяжных заседателей (21-го и 22-го января 1872 года) : стенографический отчет Ф.П. Темникова и д-цы М.Я. Левензон. – [Одесса], 1872. – 110? с. – Экз. без обл. тит. л. и оконч.
1219912
  Нечай А.А. Публичность и ее влияние на развитие современного финансового права // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 9-12.
1219913
  Крашенинникова Ю.А. Публичность и парламентаризм в политической теории Ф.Гизо // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.163-174. – ISSN 0321-2017
1219914
  Вылегжанина Т.И. Публичные библиотеки Украины в информационном пространстве // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-40
1219915
  Мисник Г.А. Публичные и частные интересы в экологическом праве / Г.А. Мисник, Н.Н. Мисник // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1219916
  Арабажин К.И. Публичные лекции о русских писателях : (Народный университет) / К.И. Арабажин. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Ясная поляна"
Кн. 1 : Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Максим Горький. Н.В. Гоголь. – 1909. – 192, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1219917
  Яворницкий Д.И. Публичные лекции по археологии России / Д.И. Яворницкий. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1890. – 74 с.
1219918
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004
1219919
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004
1219920
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7. – 2004
1219921
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2004
1219922
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2004
1219923
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2005
1219924
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 2. – 2006
1219925
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2006
1219926
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2006
1219927
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2006
1219928
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2006
1219929
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 3 2007 г.
1219930
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 5 2007 г.
1219931
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 6 2007 г.
1219932
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 7 2007 г.
1219933
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 8. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 8 2007 г.
1219934
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 10 2007 г.
1219935
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 11 2007 г.
1219936
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 12. – 2007
1219937
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2008
1219938
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4. – 2008
1219939
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6. – 2008
1219940
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2008
1219941
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9. – 2008
1219942
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10. – 2008
1219943
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (66). – 2009
1219944
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (67). – 2009
1219945
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (68). – 2009
1219946
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (69). – 2009
1219947
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (70). – 2009
1219948
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (71). – 2009
1219949
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8 (72). – 2009
1219950
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9/10 (73). – 2009
1219951
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (75). – 2009
1219952
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (76). – 2010
1219953
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (78). – 2010
1219954
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (79). – 2010
1219955
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8/9 (83/84). – 2010
1219956
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (87). – 2011
1219957
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (89). – 2011
1219958
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (91). – 2011
1219959
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (92). – 2011
1219960
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8/9 (95). – 2011
1219961
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (97). – 2011
1219962
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (99). – 2012
1219963
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (101). – 2012
1219964
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (107). – 2012
1219965
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (109). – 2012
1219966
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (125), май. – 2014
1219967
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (126), июнь. – 2014
1219968
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (127), июль - август. – 2014
1219969
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (132), январь. – 2015
1219970
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (133), февраль. – 2015
1219971
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (134), март. – 2015
1219972
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (135), апрель. – 2015
1219973
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (138), июль - август. – 2015
1219974
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (139), сентябрь. – 2015
1219975
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (140), октябрь. – 2015
1219976
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11(141) ноябрь. – 2015
1219977
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (142), декабрь. – 2015
1219978
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (143), январь. – 2016. – 104 с.
1219979
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (145), апрель. – 2016. – 116 с.
1219980
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (148), июль - август. – 2016. – 104 с.
1219981
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (149), сентябрь. – 2016. – 112 с.
1219982
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (151), ноябрь. – 2016. – 104 с.
1219983
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 4 (155), апрель. – 2017. – 108 с.
1219984
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 5 (156), май. – 2017. – 100 с.
1219985
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 6 (157), июнь. – 2017. – 100 с.
1219986
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 7/8 (158), июль - август. – 2017. – 100 с.
1219987
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 9 (159), сентябрь. – 2017. – 100 с.
1219988
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 10 (160), октябрь. – 2017. – 96 с.
1219989
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 11 (161), ноябрь. – 2017. – 100 с.
1219990
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 12 (162), декабрь. – 2017. – 94 с.
1219991
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 1/2 (163), январь - февраль. – 2018. – 96 с.
1219992
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 3 (164), март. – 2018. – 100 с.
1219993
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 4 (165), апрель. – 2018. – 98 с.
1219994
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 5 (166), май. – 2018. – 96 с.
1219995
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – 2018. – 96 с.
1219996
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 10 (170), октябрь : Технологии. – 2018. – 96 с.
1219997
  Дубровская Т.В. Публичные речи русских и английских судей: диалог с аудиторией // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 11-21. – Библиогр.: с. 21; 20 назв. – ISSN 1562-1391
1219998
  Киселев К.В. Публичные слушания в муниципальных образованиях / К.В. Киселев, М.А. Ляпустина, В.Н. Руденко ; Урал. фонд соц. исслед. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 152с. – Шифр. дубл. 34 Кисе. – ISBN 5-7691-1893-8
1219999
  Фаворов Н.А. Публичные чтения о вере в Иисуса Христа, как истинного Сына Божия, воплотившегося для спасения человека против рационализма : [Читаны в Ун-те Св. Владимира в октябре и ноябре 1864 года, проф. Н. Фаворовым]. – Киев : В тип. Киевопечерской Лавры, 1865. – [2], 118 с.;. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии
1220000
  Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом / Сергей Михайлович Соловьев. – Санкт-Петербург : Обществ. польза, 1903. – 212 с.
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,